Plats och tid Nacka by fjwuxn

VIEWS: 24 PAGES: 6

									Nacka kommun                  Sammanträdesprotokoll
Handikapprådet
                        Sammanträdesdatum
                        2002-03-06

Plats och tid      Nacka kommun, Velamsundsrummet,
            kl. 19.00-21.00
Närvarande
            Ingrid Eiderbrant, ordförande
            Annie Moberg, 1:e vice ordförande
            Viveca Åkerberg, DHR
            Henry Blomkvist, FUB
            Per Brynolf, FUB
            Kerstin Fagerström, AAN
            Rose-Marie Thelander, Reumatikerföreningen
            Björn Johannisson, SRF
            Kent Andersson, SRF
            Magnus Sjöblom, NHR
            Lars-Åke Winborg, NHR
Övriga deltagande    Nämnddirektör Catharina Mann, § 13
            Inger Bäcklund, sekreterare

Följande personer har  Olle Lindberg, 2:e vice ordförande
anmält förhinder:
            Margareta Johnson, DHR
            Minvor Lundberg, HFN
            Kerstin Kempff, LIVGIV
            Monica Beckman, LIVGIV
            Jeanette Lagnecranz, Reumatikerföreningen
            Lasse Tanderö, RSMH
            Bengt Hertzberg, RBU
            Harriet Ehrner-Samuel, HLF
            Gunnel Eriksson, HLF
                          Paragrafer 12-23
Underskrifter
            .........................................................................
Sekreterare       Inger Bäcklund

            .........................................................................
Ordförande       Ingrid Eiderbrant

            .........................................................................
Justerande       Henry Blomkvist
Justerandes sign    Utdragsbestyrkande
|   |     |  |
|   |     |  |
|   |     |  |
Nacka kommun                 Sammanträdesprotokoll
Handikapprådet
                       Sammanträdesdatum
                       2002-03-06         2

§ 12 Formalia
Ingrid Eiderbrant öppnade dagens sammanträde. Henry Blomkvist utsågs att
justera dagens protokoll. Dagordningen godkändes.


§ 13 Information
Socialnämndens och äldrenämndens direktör Catharina Mann inledde sitt
anförande med att informera om socialnämndens budget och besvara ett antal
frågor i anslutning till budgeten.

CM informerade därefter bl. a. om ett kommande seminarium om goda exempel
inom handikappomsorg och olika former av boende. Föreningar och anhöriga
kommer att bjudas in. Hon hoppades på ett engagemang från khr:s sida.

Miljö & Stadsbyggnad har fått i uppdrag att göra en långsiktig planering för
särskilda boenden, bl. a. gruppbostäder.

Handläggare inom socialtjänsten kommer att besöka en gymnasieskola i
Göteborg för rörelsehindrade elever.

De anordnare som finns kommer att kvalitetsgranskas. Resultaten kommer att
läggas ut på webben, med länkar till kvalitetsuppföljningarna.

"Anhörig 300"-pengarna är riktade till äldreomsorgens anhöriga. Anhörigstöd är
en kommunal angelägenhet, men det finns inte något egentligt anhörigstöd för
unga funktionshindrades anhöriga i Nacka.

Ulf Wester ansvarar för arbetet med taxor. Han kan komma till handikapprådet
och informera om taxornas konstruktion, om rådet så önskar.

Catharina Mann åtog sig att besvara de återstående frågorna på rådets frågelista
skriftligen.


§ 14 Föregående mötesprotokoll
Sekreteraren informerade om att paragraferna i protokollet var fel numrerade, i
st. f. nr 83-94 skulle paragraferna ha haft nr 1-11, eftersom numreringen börjar
om från ett varje nytt år.

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.


Justerandes sign       Utdragsbestyrkande
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
Nacka kommun                  Sammanträdesprotokoll
Handikapprådet
                        Sammanträdesdatum
                        2002-03-06          3


§ 15 Rapport från presidiet
Ingrid Eiderbrant informerade om att hon deltagit i "Dialog i mörker", till-
sammans med tre andra politiker från Nacka och tre från Värmdö kommun. För
henne var det en omskakande upplevelse som gav anledning till eftertanke.

Ingrid Eiderbrant informerade om att MM i Sickla bygger till och att synpunkter
på om- och tillbyggnaden välkomnas. Stadsplanegruppen uppmanades att besö-
ka byggarbetsplatsen och att lämna relevanta synpunkter från handikapprådet.

Annie Moberg informerade om att det har tillförts 200 000 kr i socialnämndens
budget för finansiering av handikappföreningarnas lokaler i "elverkshuset".
Vidare informerade AM om att LSS-åtgärder har fått kraftigt ökade anslag.


§ 16 Rapport från arbetsutskottets möte
Från au rapporterades;

16:1 Punkten 90:1 från protokollet, HO-ärendets behandling;
Som noterades av rådet vid förra sammanträdet har kommunstyrelsen ej svarat
HO om tillgänglighet/låsta infartsbommar i Orminge. Au hade i uppdrag att
tillskriva Ks i frågan. Så har gjorts. Skrivelsen har även skickats till SN och
ONBoo för kännedom.

16:2 Bommar i Orminge (forts.), Åsa Engwall;
Den nya experten inom park och vägar, Åsa Engwall, har fått i uppdrag av
nämnddirektör Tor Samuelsson att kontakta Wallenstam om bommarna i
Orminge. Hennes uppdrag har samband med HO-ärendet om diskriminerande
uppmaning att flytta och låsta infartsbommar i Orminge.

16:3 Punkten 90:3 från protokollet, tillgänglighet i vallokaler;
Au hade i uppdrag att tillskriva valnämnden/ksk i frågan om tillgänglighet i
tilltänkta vallokaler. Skrivelsen innehåller följande punkter

 Möjlighet för en rullstolsburen person att komma in i lokalen utan hjälp.
 (markplan, ramp vid trappa, inga trösklar, lämplig dörrbredd)
 Möjlighet för en person med käpp, rollator eller kryckor att komma in i lokalen
 utan hjälp (markplan, ramp vid trappa, ledstång, fri yta vid dörrens öppningssida)
 Möjlighet för en synskadad person att komma in i lokalen utan hjälp. (markeringar
 för synskadade, allmän belysning, fasta hinder)
 Möjlighet för en allergisk person att kunna vistas i lokalerna, d. v. s. rökfritt,
 djurfritt, mattfritt och blomfritt

Justerandes sign        Utdragsbestyrkande
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
Nacka kommun                 Sammanträdesprotokoll
Handikapprådet
                       Sammanträdesdatum
                       2002-03-06         4

 Reserverad handikapparkering
 Dörrautomatik

16:4 KHR:s hemsida och ev. egen logotyp;
Det kommunala handikapprådets hemsida börjar bli färdig. Frågan om huruvida
rådet skall ha en egen logotyp eller inte har väckts. Info-teamet kan göra en
logotyp, med priset kan bli högt. Enligt Hans-Ivar Swärd utgår inga extra medel
för en sådan utgift.

Det kommunala handikapprådet enades om att inte låta göra en egen logotyp.

16:5 Förfrågan om handikapplan;
En person från Katrineholm, som studerar till "bemötandekonsult" har hört av
sig och bett att få Nackas handikapplan. Det är sorgligt att behöva svara att
Nacka kommun inte har någon aktuell handikapp-plan. Alla kommuner förut-
sätts ha en sådan.

16:6 Socialtjänstens egen handikapplan;
Inom socialtjänsten pågår ett arbete med att göra en egen handikapplan och en
boendeplan. Ansvariga är Lotta Nordkvist och Annika Lindstrand vid
socialtjänstens 4u-enhet. (4u står för utveckling, utredning, uppföljning och
upphandling.)

16:7 Socialnämndens budget 2002;
Bengt Hertzberg har analyserat socialnämndens budget och funnit att 18 Mkr
satsas på LSS-åtgärder, bl. a. för nya gruppbostäder.

16:8 Miljön i Ältasjön och det planerade badet för funktionshindrade;
På KanalN finns en information om Ältasjön. Av den framgår bl. a. att
försämringen av vattenkvaliteten har avstannat och att fosforhalten i sjön har
minskat. Områdesnämnden i Älta kommer att ta fram ett informationsmaterial
om sjön tillsammans med föreningen "Rädda Ältasjön". Det är viktigt att
vattenkvaliteten är god om ett bad skall anpassas för funktionshindrade i
Ältasjön.

16:9 Anhörigcentrum;
Tore Malmros har skickat två brev om anhörigcenter till rådet, via Ingrid Eider-
brant. Ingrid Lundbäck har skrivit till det kommunala handikapprådet i samma
ärende. De båda initiativtagarnas arbete med att starta ett anhörigcenter korres-
ponderar inte med varandra. Ingrid Lundbäck samarbetar aktivt med äldrenämn-
den i frågan.Justerandes sign       Utdragsbestyrkande
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
Nacka kommun                 Sammanträdesprotokoll
Handikapprådet
                       Sammanträdesdatum
                       2002-03-06         5

Det kommunala handikapprådet beslutade att uppdra åt arbetsutskottet att
bereda frågan om ett anhörigcentrum i Nacka till nästa sammanträde i rådet och
att bl. a. komma med förslag till hur rådet kan arbeta vidare med frågan.

Ingrid Lundbäck är välkommen att komma och informera om sitt arbete med att
bilda anhörigföreningen i Nacka. Preliminär dag för besöket är den 29 maj 2002.


§ 17 Rapport från områdesansvariga
Från Boo, Älta och Sicklaön fanns inget aktuellt att rapportera.

Från Fisksätra/Saltsjöbaden rapporterades om att byggnation planerades på
kommunens fastighet i området Båthöjden. Närmare rapport kommer att lämnas
vid nästa sammanträde.


§ 18 Rapport från stadsplanegruppen
Från stadsplanegruppen rapporterades att det för närvarande är en liten
nyetablering av telemaster, de flesta på befintliga tak e.d.


§ 19 Rapport från föreningsrådsmötet
Från förmötet rapporterades att kommunalrådet Stefan Saläng varit på besök och
svarat på frågor om bl. a. handikapplan / program för handikappinsatser.

Det förslag till handikapplan / program för handikappinsatser som tagits fram av
ksk under 1998 och 1999 har fel ambitionsnivå, enligt det synsätt som gäller
idag. I stället för en plan eller ett program för handikappinsatser skall kommu-
nen ha ett övergripande policydokument för området. Policydokumentet skall
innehålla utvärderingsbara mål och ett tydligt uppföljningsansvar.

Handikapprådets ledamöter framförde synpunkter till kommunalrådet om loka-
lerna i "Handikappforum". Stefan Saläng lovade att återkomma till det kommu-
nala handikapprådet när han skaffat sig närmare information om lokalsituationen
på Järla skolväg 23, 1.


§ 20 Cirkulationspärm
Cirkulationspärmen gick runt bland de närvarande, som därmed gavs möjlighet
att ta del av inkommet material. I pärmen fanns;

Justerandes sign       Utdragsbestyrkande
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
Nacka kommun                 Sammanträdesprotokoll
Handikapprådet
                       Sammanträdesdatum
                       2002-03-06        6


Nämndprotokoll och övriga protokoll;
 Sydöstra sjukvårdsomr., Sjukvårdsstyrelsen, nr 1/2002
 Sydöstra sjukvårdsomr., Minnesanteckningar från Samverkansdag 29 nov.
  2001
Kurs- och konferensinbjudningar;
 Institutet för medicinsk rätt inbjuder till kurs om personlig assistans och
  sjukvård
Adressändringar och annat administrativt;
 Handikappförbundens samarbetsorgan; Information om möjlighet att söka
  ytterligare medel för arbete med grundläggande vuxenutbildning
Tidskrifter;
 Veckobulletinen nr 1 och 2 år 2002 samt nr 7 och 8 år 2001 från Handikapp-
  förbundens samarbetsorgan
 NHR Föreningsnytt, nr 1/2002
 Nacka kommuns nya personalpolicy
Utgående skrivelser;
 Till äldrenämnden, § 78:10 om kundvalscheckar
 Till valnämnden, § 90:3 om tillgänglighet i vallokaler
 Till kommunstyrelsen, med kopia t. socialnämnden o. områdesnämnden i
  Boo


§ 22 Övriga ärenden
Från representant för husgruppen i Handikappforum ställdes frågan, om vilken
påverkan handikapporganisationernas gemensamma lokaler kommer att utsättas
för, om t. ex. Anhörigcentrum får en lokal på samma våningsplan på Järla Skol-
väg 23. Kommer handikapporganisationernas kök och sammanträdesrum att
disponeras av andra än föreningarna?

Arbetsutskottet fick i uppdrag att arbeta med även denna fråga.


§ 23 Mötets avslutande
Ordföranden avslutade sammanträdet.

-----
Justerandes sign       Utdragsbestyrkande
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |

								
To top