Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

maart 2008 - de gemshoorn

VIEWS: 53 PAGES: 9

									Van de redactie                                         Colofon
Ronald van Leeuwen                               Jaargang 9, nummer 1, maart
In maart de eerste Nieuwsbrief van 2008. Een ledenvergadering waarin Nico               2008
te kennen heeft gegeven zich niet meer herkiesbaar te stellen als voorzitter.   Samenstelling Nieuwsbrief:
Na drukke periodes wordt het tijd voor “een boek”. Bedankt voor je enorme       Ronald van Leeuwen
inzet voor de vereniging. Het zoeken naar een nieuwe voorzitter wordt lastig.  rcms.vanleeuwen@casema.
Er hebben zich (nog) geen kandidaten gemeld. Nu het jaar van de waarheid                  nl
zich aandient ten aanzien van de overdekte speelruimte zouden er zich toch
                                                 Website:
kandidaten moeten aanmelden lijkt me. We gaan het zien. Eerst maar eens          Jaap Gankema
de bouwvergunning en het startsein voor de bouw afwachten. In de          jaapgankema@hetnet.nl
wintercompetitie geen kampioenen dit jaar. Titels werden verspeeld op de
laatste speeldag en teams handhaven zich doordat ze de laatste speelrondes              Druk:
de partijen winnend afsloten. “Wacht maar tot het boulodrôme er is, dan gaan       Ronald Velthuijsen
we beter en constanter spelen”, is de reactie van menigeen. Ook dat gaan we     Coördinatie verspreiding:
zien. Verder in de Nieuwsbrief een mooi stukje over de mooie dagen vlak voor      Wil en Piet de Jong
kerst (wel lang geleden, maar de moeite waard want het roept herinneringen
op), verslagen van eigen toernooien en enkele leuke grapjes van fanatieke
schrijvers. Tenslotte het eerste deel van de geschiedenis van het
boogschieten. Leuk om te lezen. De bijdrage van Arno Kanters was echter zo
groot dat besloten is om er een vervolgartikel van te maken.
Van de bestuurstafel
Terugblik op de jaarvergadering van 10 maart 2008.

Zoals vele keren was ook nu weer een groot aantal leden van de vereniging aanwezig. Dat is een zeer
verheugende zaak…..! „k Hoop dat iedereen alles goed heeft kunnen horen en……heeft kunnen zeggen wat
een ieder te zeggen had.
Omdat natuurlijk niet iedereen aanwezig kon zijn lijkt het me goed om t.a.v. de ontwikkelingen van de
speelhal, de kantine en het buitenterrein de antwoorden van de Gemeente weer te geven. Dan is immers
iedereen goed op de hoogte van de laatste gang van zaken. Het zijn antwoorden op vragen door Arie
Alberts gesteld aan dhr. P. Hoogendoorn, hoofd afdeling Sport van de gemeente Soest.

 1. De bouwvergunning is een artikel 19 lid 1 situatie en dhr. Hoogendoorn verwacht dat deze juli 2008
   zal afkomen.
 2. Van bouw- en woningtoezicht werd de vraag voorgelegd of er ook nog archeologisch onderzoek
   zou moeten plaatsvinden. Dhr. Hoogendoorn verwacht dat dit niet noodzakelijk is mede gezien het
   feit dat er maar 40 cm diep gegaan hoeft te worden.
 3. Dhr. Hoogendoorn verwacht binnen één à twee weken antwoord.
 4. De welstandscommissie heeft de hal definitief goedgekeurd, maar wel met de kleinere lichtpanelen.
 5. Het ontwerp van de hal heeft een plaatselijke prijs gewonnen, volgens dhr. Hoogendoorn is René
   Bouhuis hiervan op de hoogte.
 6. In Sassenheim heeft een proef plaatsgevonden qua constructie van de grond voor het terrein
   handbal/korfbal, hierover ontvangt dhr. Hoogendoorn binnenkort bericht of dit in orde is bevonden.
 7. Dhr. Hoogendoorn gaat er van uit dat men na de bouwvak vakantie zal beginnen met de bouw en
   dat we dus ruim voor de winter beschikken over de hal.
 8. In augustus zullen we bij elkaar komen om af te stemmen in welke week de grond van het
   buitenterrein aan de Henriëtte Blaekweg wordt verplaatst naar de Eemweg, hetgeen impliceert dat
   we die week nergens kunnen spelen.
 9. Ten aanzien van de financiën zijn er bij dhr. Hoogendoorn geen wijzingen bekend en kunnen we
   nog steeds uitgaan van het eerder genoemde bedrag ad € 60.000,- dus
    € 30.000,- per vereniging, maar dhr. Hoogendoorn zal nog even navraag doen.
10   Het bestek zal dhr. Hoogendoorn ons, zodra echt definitief, doen toekomen en ons
    uitnodigen om dan dit, als zowel de financiën te bespreken
Ten slotte
Het was de laatste ledenvergadering die ik als voorzitter mocht leiden.
De hamer zoals die door Daaf is gemaakt, is inmiddels neergelegd.
De bloemen voor Joke staan prachtig en feestelijk in een vaas en de
V.V.V.-bon zal zeker een goede bestemming krijgen.
         Beste mensen, het ga ons allen goed

  Nico Marseille
De Pen                           Belgische verf
                              Laats was ik in België en zag, terwijl ik op de
                              bus stond te wachten, een Belg die zijn woning
                              aan het schilderen was.
                              De man stond boven op een ladder te
                              schilderen en elke keer als zijn kwast leeg was
                              klom hij naar beneden en doopte zijn kwast in
                              de verfpot die
                              beneden op de stoep stond.
JEU DE BOULE !!!                      Nadat ik dat een tijdje had aangezien zei ik:
                              'Zeg meneer, u kunt de verfpot toch veel beter
Ja Ronald bedankt voor DE PEN !!              mee naar boven nemen?
Wat moet ik nu weer schrijven ?              Dan hoeft u niet steeds naar beneden om uw
Ik kan alleen zeggen dat ik ben begonnen met Jeu de    kwast in de verf te dopen.'
boule , in Frankrijk op mijn favoriete camping in     De Belg kijkt mij medelijdend aan en zegt:
Lescheraines .                       'Allé mevrouwtje, dat zal niet gaan hè. Dit is
                              grondverf.'
Daar vond ik het geweldig met die Franse mannetjes.
Ik spreek geen Frans maar zij kunnen mij begrijpen en
ik hen . Thuis eerst met de oude BDC mannen in de
kantine rollend. En toen De Gemshoorn naar het terrein
aan de Henriette Blaeckweg kwam was ik natuurlijk
verkocht , en nu is Jeu de Boule mijn favoriete sport ,
soms misschien iets te fanatiek in mijn reacties maar ik
blijf het spel leuk vinden en daar heb ik in Ronald een
prima maat gevonden. Wij weten precies wat wij aan
Elkaar hebben . Natuurlijk ben ik een erg druk
mannetje, zowel in mijn hobby‟s als in het spel , maar
gelukkig gaat dit altijd goed.
Ik beheer deze zomer 15 jaar de Kantine van BDC en
heb samen met Loes besloten daar een punt achter te
zetten.

15 Jaar elke zondag in de kantine en dan de rest van de
doordeweekse dagen als er een vergadering of
wedstrijd is. Het is voor ons genoeg geweest.
Ook ben ik nog steeds druk met de carnaval , zoals U
allen wel weet .Dus stil zitten is er bij ons niet bij.
Alhoewel ik nu wel weer pas op de plaats moet doen,
want ik wacht weer op een hernia operatie.
Mijn vierde , ja wat dat betreft gaat mijn pad niet over
rozen , maar we wachten af en gaan samen met Ronald
gewoon zo lang mogelijk door met ons doublette
competitie. Wij hebben het nu wel iets zwaarder, maar
doen ons best en hebben erg veel lol samen en dat is
toch het allerbelangrijkste.

Ik geef DE PEN door aan Wim v d Beek

Groet  Frans Elshout
                              Onder het genot van wijn, bier en de
                              goedkeurende of afkeurende blikken van
                              enkele campinggasten zijn menig
                              boulespelletjes gespeeld.
Luisteren!                          Hele goede zaak
Deze mop kwam óók weer uit de koker van onze         Jaap Gankema
verenigingsgrapjas A.A.
                               Via de Stichting Zonnegloren is onze
Betty‟s vaatwasser deed het opeens niet meer.         vereniging in het bezit gekomen van een AED
Ze belde de reparateur.                    (Automatische Externe Defibrillator) een
Omdat ze de volgende dag naar haar werk moest,        defibrillator.
vertelde ze de man waar ze de sleutel had liggen.,      Nu is het natuurlijk bijzonder handig als er ook
“Ik leg de sleutel onder de mat bij de voordeur.       een paar mensen zijn die met zo‟n apparaat
Maak de vaatwasser, leg de rekening maar op het        kunnen werken. Die zijn er al binnen de
aanrecht, en eind van deze week maak ik het geld over.    vereniging, namelijk Jan en Lidy Vermeer,
                               maar een uitbreiding naar een wat groter
„Oh, je hoeft niet op onze hond Spike te letten. Hij zal je  groepje mensen werd mogelijk gemaakt door
niet lastig vallen.                      dezelfde Stichting Zonnegloren.
Maar wat je ook doet, spreek NIET, onder geen enkele     En zo kon het gebeuren dat op 5 maart jl. een
omstandigheid, tegen de papegaai!‟              drietal Gemshoornleden zich bij de poorten van
„IK HERHAAL; ZEG NIETS TEGEN DE PAPEGAAI!!!‟         de RAVU (Stichting Regionale Ambulance
                               Voorziening provincie Utrecht) meldde,
Toen de reparateur ‟s ochtends aankwam vond hij        teneinde zich de vaardigheden eigen te maken
zonder problemen de sleutel.                 om de in nood verkerende medemens zo
Hij deed de deur open en zag de grootste, gemeenst      mogelijk levensreddend bij te staan.
uitziende hond, die hij ooit gezien had.
En, net zoals Betty gezegd had, de hond lag rustig op     Het drietal bestond uit Nico Marseille, Ben
het kleed en keek naar wat de man aan het doen was.      Rademaker en Jaap Gankema. Na een zeer
                               goede mondelinge en aanschouwelijke uitleg
De papegaai echter, bleef maar vervelend hij         (reanimatie en defibrillatie horen bij elkaar)
schreeuwde en vloekte de hele tijd tegen de man.       kwam dan eindelijk het grote moment om een
Tenslotte kreeg de man er genoeg van en kon zich niet     en ander in de praktijk te brengen. Hiertoe
langer inhouden.                       werd een aantrekkelijke dame binnengebracht,
                               genaamd Anne, in de vorm van een
„Hou toch eens je kop, jij stomme, lelijke vogel!‟      beademingspop.
Waarop de papegaai antwoordde, PAK HEM , SPIKE!‟
                               Bij het aanschouwen van deze pop kwam Ben
Waaruit blijkt – Mannen jullie kunnen niet gewoon       Rademaker direct tot de diagnose dat
luisteren!.                          beademing bij deze dame geen enkele zin
                               meer had omdat zij hoogst waarschijnlijk door
Toen was er geen voorzitter meer               een trein was overreden.
Jan vermeer                          Het onderlichaam onder de navel ontbrak
                               namelijk in het geheel. De instructeur wist Ben
Aan het slot van de Algemene Ledenvergadering op 10
                               echter te vertellen dat de pop in deze
maart j.l. heeft Nico Marseille de voorzittershamer aan
                               samenstelling en gewicht gemakkelijk was mee
de wilgen gehangen. Sinds augustus 1991 is Nico lid
                               te nemen naar dit soort van samenkomsten,
van
                               en dat de benodigde techniek om te beademen
De Gemshoorn. Al na twee jaar (1993) kwam Nico in
                               zeer goed was toe te passen.
het bestuur. Na het aftreden van Justin Wuring op de
Algemene Ledenvergadering van 25 maart 2002 stond
                               Na dit een aantal malen in verschillende
er, toen ook al, niemand te trappelen om voorzitter te
                               situaties te hebben geoefend kon het drietal
worden. Maar Nico heeft het verenigingshart op de
                               met een certificaat huiswaarts keren met het
goede plaats zitten en heeft die functie opgepakt. Op 23
                               goede gevoel een zeer welbestede avond te
september 2002 opent hij zijn eerste Extra Algemene
                               hebben meegemaakt. Wel te hopen dat het
Ledenvergadering voor De Gemshoorn. Hij heeft op
                               geleerde nooit in de praktijk behoeft te worden
geheel eigen wijze invulling gegeven aan het
                               gebracht!!
voorzitterschap. In deze periode is er een beleidsplan
ontwikkeld om te komen tot een substantiële
ledenaanwas en de bouw van een boulodrome. Vooral
met betrekking tot het boulodrome was het vaak tegen
de stroom in roeien. Maar Nico had meer pijlen op zijn
boog. Zo ontstond er het contact met het bestuur van
het Bentinck Fonds en de Bentinck Handboogsport.
Door deze samenwerking lijkt “de droom” het
boulodrome uiteindelijk toch gerealiseerd te worden.
Door de jaren heen heeft Nico heel veel tijd en energie
in onze vereniging gestoken. Daarvoor verdient hij en
zijn vrouw Joke die hem steeds heeft gesteund, ons
respect en heel veel dank. Nico kon zijn voorzitterschap
beëindigen zoals het was begonnen, met een nieuwe
voorzittershamer. Namens het bestuur en de leden,
NICO BEDANKT!!!
Bouleregistratie                      Palingboer
ATTENTIE:                         Ben Rademaker.

Nog lang niet iedereen heeft zijn boules geregistreerd!  Bent u gek op paling ? Nou dan kun je je hart
Het is van belang dat zo veel mogelijk spelers meedoen   ophalen, niet zomaar gratis, maar voor de
met de registratie!                    schappelijke prijs van vijftien euro per pond ,
Er zijn reeds boules teruggevonden, een set zelf binnen  vers gerookt zo warm uit de rokerij.
een uur na melding!                    Frans Elshout heeft er al ervaring mee
Ga naar Veel gestelde vragen en vul het formulier in!   opgedaan en gaf ons dit idee.
                              Luister, wij organiseren op een zaterdag of
                              zondag een toernooitje, nodigen deze
                              palingroker uit en hij rookt ze dan tijdens het
                              toernooitje, rijgt al die dooie vis aan een pen
                              en wij mogen dan die dooie vis lekker gerookt
                              opeten. Zakelijk als deze man is, komt hij
                              alleen bij een afname van dertig pond, of wij
                              nu met tien – twintig of dertig leden aanwezig
                              zijn, maakt niet uit als wij maar dertig pond
                              van die dooie vis afnemen.
                              Er hangt vanaf de eerste speelavond een lijst
                              in de kantine en daarop kan worden
                              ingeschreven. U kunt natuurlijk óók een pondje
                              voor de buurman bestellen, dan zijn wij eerder
                              bij dat dertig pond. U kunt ze ook invriezen en
                              zo dus lang bewaren dood zijn ze toch al.
                              Zijn er te weinig inschrijvingen, dan nodigen
                              wij een andere vereniging uit om ons aan dat
                              dertig pond afname te helpen, nog gezellig
                              ook.
                              Lijkt het u wat, schrijf uw naam op de lijst, een
                              rookmelder hoeft u niet mee te nemen, wel
                              een gasmasker.
Wakker worden !
Ben Rademaker.

“zo” nu kijken wij weer uit naar de eerste speelavond <buiten> op maandag 31 maart, dan is het weer
zover en dat doen wij met een extra feestelijk tintje omdat het snerttoernooi niet is doorgegaan , er
waren te weinig inschrijvingen, jammer jullie hebben de erwtensoep koud laten worden, dus beste
boulevrienden wij hopen dat jullie er allemaal zijn.

In de wintermaanden hebben veel van onze leden lekker binnen gespeeld aan één van de verschillende
wintercompetities of zo maar meegedaan aan één van de vele toernooien door het land – vrije
speelmiddagen of speelavonden.
Vooral de hal bij Les Cailloux in Zeist is erg in trek, daar zie je zowel s‟maandags als dinsdagavond veel
van onze leden een balletje gooien, zoals dat bij ons buiten gebeurt.

Wij gaan ons nu weer voorbereiden op ons eigen buitengebeuren en gaan wij onze vrijwilligers weer
oproepen om op de dinsdagochtenden vanaf 09.00 uur aanwezig te zijn om ons terrein weer speelklaar te
maken, want er moet nog flink wat geveegd-geharkt en geschoffeld worden. Als lokkertje zorgen wij weer
voor koffie met een koek en daarna natuurlijk ook nog lekker even boulen en U weet het “vele handen
maken licht werk “

Als ons veldje er weer mooi bij ligt en de temperatuur weer wat draaglijk is dan zijn onze speelavonden
toch bere gezellig, het direkte contact is er weer en u kunt alle nieuwtjes zo weer van ons informatiebord
halen. Alle ons ter hand gestelde flyers over toernooien in de omgeving hangen dan weer op het bord.

Voorgaande jaren ontvingen wij van de bond een toernooilijst, dat is over, wij moeten het nu zelf maar
van hun site aflezen www.njbb6.nl daarop staat alles keurig gerangschikt naar datum-plaats-week of
maand. Wat er zo al verder te doen is bij onze eigen vereniging raadpleeg dan onze zomeragenda, die u
allemaal al weer hebt ontvangen .
Noteer alle belangrijke dingen vast in uw agenda!!!!!!!!
De site waar alles in z‟n algemeenheid staat vermeld over jeu de boule activiteiten kun je vinden op de
site www.njbb.nl
Nieuwjaarstoernooi 2008
Wat voor weer is het vandaag op 19 januari 2008?_
Wordt het zwemkleding meenemen of jeu de boule?
Gijs en Bert moeten het maar beslissen, zij organiseren deze "bouledag".
De opkomst was goed en een ieder was er van overtuigd , buiten spelen was niet mogelijk.
Eerst maar eens koffie drinken met iets lekkers. En dat lekkers kwam onder andere van de “kersverse”
oma! Toen kwam het besluit we "spelen                     "binnen" .
Er werd een grote lange mat uitgerold,                    daarop zou het jeu de
boulespel gespeeld worden.
Maarten werd spelleider en stelt de teams                   samen. Er werden enige
spelregels doorgenomen.
_ als een bal buiten de mat geplaatst wordt                  is deze ongeldig.
_ tireren door de lucht is ten strengste                   verboden.
_ het nuttigen van spijs en drank op de mat                  is ook niet toegestaan..
_ deelnemers mogen even inspelen.
Met veel inzet werd het spel op handen en                   knieen gespeeld.
Aanmoedigingen van de toeschouwers
maakten het erg amusant. Met de nodige onderbrekingen voor het kopen van loten ,eten en
drinken, moesten de twee winnaars het eindspel spelen en namen de mooie prijzen in ontvangst.De
verloting bracht de hoofdprijs bij Wim Pot . ( zo lokken wij nieuwe leden).
Al met al een geslaagde dag en een ieder ging met een prijsje huiswaarts .

Bert en Gijs hartelijk dank .Het was echt geen verregende dag. Ik heb genoten. Gonny Smit
WIST JE DAT ?                       Wedstrijdcommissie
Arie Alberts en Ben Rademaker               De aanmeldingen voor de zomercompetities
                              zijn weer de deur uit.
1. Wij een verzoek ontvingen voor deelname aan ons     De volgende teams zullen de komende zomer
“snikheettoernooi” van een groep petanquespelers van    ook op onze velden te aanschouwen zijn.
Maasmechelen uit België.
Wij hebben hen veel informatie opgestuurd over       Nationale competitie
verblijfsaccomodaties en bezienswaardigheden in en     W. licentiehouders 1e klasse :
rondom Soest etc.
                              Ronald Velthuijsen - Bas Velthuijsen – Martijn
2. Het ons onbekend was, dat Martijn Velthuijsen al    Velthuijsen.
enige tijd woont op de FAHRENHEITSTRAAT 58 c -
3817 WE - Amersfoort en hij te bereiken is op       Afdelings competitie
telefoonnummer 06 – 51728685. Alle ingekomen post     R. licentiehouders 2e klasse :
voor hem ligt nu bij het bestuur.
                              Team 1.
3. Onze website bekeken kan worden op           Marcel Smit, Gonnie Smit, Jos van Doorn.
www.gemshoorn.nl
4. Wie wil, zoekt een mogelijkheid - wie niet wil, zoekt  Team 2.
een reden. Mooi hé.                    Jan Vermeer, Jaap Weerdenburg, Jan van
                              Hengstum.
5. Ik nooit fouten maak - een keer dacht ik dat ik er
een gemaakt had, maar ik had het fout !          Zomerclubteam-competitie.
                              Team 1. ( 1e klasse )
6. vrij zijn van wensen leidt tot innerlijke rust.     Ronald van Leeuwen, Ronald Velthuijsen, Wim
7. als je de toekomst als tegenwind ervaart, je in de   van de Beek, Wim Cornelisse, Sylvia Deelen,
verkeerde richting loopt.                 Frans Elshout

8 is ingebroken in de auto van Arie op de parkeerplaats  Team 2. ( 2e klasse )
van Les Cailloux te Zeist op een dinsdagavond in      Maarten van Essen, Arie Alberts, Ben
februari.                         Rademaker, Daaf Willig, Gijs Heimensen, Bram
                              Gelderblom
9. Daaf en Ria weer terug zijn uit het verre Portugal.
                              Allen heel veel succes toegewenst!
10. de beide winterclubteams vaak en soms met veel
invallers hebben moeten spelen.

11. zij er beide toch in geslaagd zijn om eerste of
tweede te worden.

12. Frans Elshout eind maart weer geopereerd moet
worden aan een hernia en dat al voor de derde keer.
Punt 13.
Wim van de Beek inmiddels is opgenomen voor een by-
pass operatie, wij wensen hem namens ons allemaal
veel sterkte en een snel herstel.

Punt 14.
Dat wij dinsdag 18 maart met zes sportieve leden
alweer zéér aktief geweest zijn om het speelveld klaar
te stomen voor de eerste speelavond op maandag 31
maart a.s.

Punt 15. Wij nog vijf bloembakken ter adoptie
beschikbaar hebben. Op WELKE sponsors kunnen wij dit
jaar rekenen die een zakje potgrond en wat plantjes
beschikbaar stellen, zodat wij deze bakken weer snel en
mooi erbij hebben staan. Wij zijn al blij met een paar
viooltjes-primulaartje of een plantje uit eigen tuin. Als U
dat dan meeneemt op de eerste speelavond zet de
tuincommissie het de volgende ochtend in de bak.       Resultaat Nieuwjaarstoernooi?
Hoera! En bedankt.                      “Vrienden voor het leven ……………………
Nagekomen bericht
De laatste weken van het jaar 2007.

Ben Rademaker.
Zo vlak voor de Kerstdagen was het voor velen van ons een verrassing een weekje wintersfeer, met
prachtige rijp aan de bomen, daar hebben wij een dagje van genoten met een heerlijke wandeling in de
mooie bossen rondom Soest, jammer dat niet iedereen even in de gelegenheid was om dit even in je op
te nemen. Er was eigenlijk geen tijd want men was al druk in de weer om de boodschappen in huis te
halen of om de kerstballen een plaats te geven.
Allemaal voor het “gezellig moeten zijn”, voor de één is dat een fijn diner of een brunch en de ander kan
zich al verheugen op de hutspot, zo maakt iedereen zijn eigen keuze.
Het zijn óók dagen van bezinning met familie of vrienden!
Onze schaatsliefhebbers konden een paar dagen vooruit – heeft U het gezien bij het bekende Pluismeertje
? aan de Biltseweg – wat een leukigheid al die krabbelende schaatsers groot en klein met een stoel of
rollator. Schaatsen met de kleinkinderen, zelf schaats ik al enkele jaren niet meer, want dat loopt
steevast uit op een Nieuwjaarsduik in de modder van dat meertje.
Thuis gekomen namen wij even een gluhweintje, de kleinkinderen een kopje thee, want wij kunnen toch
niet allemaal gaan liggen rollenbollen. Dan is daar de vraag, opa zullen wij een kerststal gaan tekenen,
na een kwartiertje prutsen leek het voor mijn gevoel wel wat, al gauw kreeg ik de opmerking het lijkt wel
wat op een auto-ongeluk, toen zijn wij maar “mens erger je niet “ gaan spelen.
Inmiddels zijn de dagen van kerststol naar oliebol weer voorbij en de rennies weer in het laatje, 2007 is
nu 2008. Het zal een bijzonder jaar worden denk ik, zeker voor onze bouwcommissie en ons hele bestuur
dat al zo veel werk heeft verzet, neem nu onze penningmeester Jan Vermeer, hij is al lange tijd druk aan
het rekenen van wat wel en niet kan. Hij heeft óók de fraaie certificaten ontworpen, die door Ronald
Velthijsen worden gedrukt en dan door Arie Alberts aan de man of vrouw gebracht zullen worden. Wat
zijn ze mooi en slechts 50.00 euro voor zo‟n stuk. Ik weet haast zeker dat er genoeg mannen zijn die
meer hebben betaald voor ‟n stuk.
Het zijn zeker ook mooie waardestukken om aan één van Uw kinderen of kleinkinderen cadeau te doen,
zij steunen dan ook de opbouw van de sporthal, en krijgen na uitloting toch uw inzet weer terug!!!
Samenwerking is nu het devies, want het loopt natuurlijk lang niet altijd gesmeerd en er zijn over en
weer soms best wat irritaties onderling. De verantwoording is dan ook erg groot er zijn tegenstrijdige
belangen, en ieder heeft zo zijn eigen visie en het is en blijft toch echt
vrijwilligerswerk dat moeten wij blijven koesteren. Er moet soms geknokt worden maar wij komen er
steeds weer uit met nieuwe energie, allemaal dank hiervoor en mogelijk kunt U als lid Uw bijdrage nog
leveren – want wij hebben U nodig!!!!! Zowel bij het boulen alswel voor onze vereniging vergeet dus niet
om op de komende ledenvergadering aanwezig te zijn. Ik wens U namens ons beiden Corien en Ben een
gezegend – gezond en plezierig boulejaar 2008 toe.

Wijze praat 1                         Wijze praat 2
als mensen met hun gebreken                  Ik maak nooit fouten !

zichzelf eens bekeken                     Een keer dacht ik

dan zouden ze het praten                   Dat ik er een gemaakt had

over een ander wel laten                   Maar ik had het fout !
De ontwikkeling van de handboog, deel 1.
Arno Kanters - Boogschuttersvereniging
Vele musea over de gehele wereld bezitten collecties historische pijlen, bogen en uitrustingsstukken, maar tot
op de dag van vandaag kan de geïnteresseerde primitieve pijlen en bogen onderzoeken, omdat ze nog steeds
worden gebruikt.
Denk aan de Pygmeeën in Zuid-Afrika en de Amazone-indianen. Dit komt doordat de verschillende volken
over de gehele wereld in diverse fasen van ontwikkeling zijn en waren. Daarom is de tijdgrens tussen gebruik
als jacht- en/of oorlogswapen en het gebruik als sportartikel niet te trekken. De ontwikkeling van pijl en boog
is tevens sterk afhankelijk van het materiaal dat de mens in zijn omgeving aantrof, dan wel hetgeen via
ruilhandel verkregen werd. Dit houdt een zeer grote verscheidenheid in van gebruikte materialen en soorten
uitrustingsstukken.

Onder de werpwapens is de boog verreweg het belangrijkste, vanwege de reikwijdte (200 meter en meer),
de nauwkeurigheid van het schot en de bruikbaarheid in elk natuurlijk milieu.
Deze eigenschappen verklaren zijn geweldige verbreiding.
De boog is waarschijnlijk een der oudste wapens, die de mensheid kent (de enige plaats waar de pijl en boog
in ongebruikt is gebleven is Australië).

Reeds in de prehistorie gebruikte de mens de boog als jacht- en oorlogswapen.
Omdat meestal hout werd gebruikt voor het vervaardigen van pijlen en bogen en dit materiaal na een paar
eeuwen reeds vergaan kan zijn, kunnen we het gebruik van de boog door de prehistorische mens slechts
terugvinden op de rotsgravures en rotsschilderingen zoals die te vinden zijn in Zuid-Frankrijk, Spanje, de
Sahara en Namibië.
Alleen de vuurstenen pijlpunten getuigen ons van het bestaan en gebruik van pijl en boog.

28000 tot 17000 v.C
Uit deze periode stammen de oudste gevonden pijlpunten. Deze kunnen ook van speerwerperlansen zijn
geweest.

30000 tot10000 v.C
In de Spaanse Valltorta kloof ontdekt men muurschilderingen uit deze tijd met jachttaferelen met boogschut-
ters.

9000 v.C
De oudste houten pijlschachten met keep gevonden bij Stelmoor (Hamburg) dateren uit deze tijd.

6000 v.C
Uit deze tijd stammen de eerste complete bogen teruggevonden in Scandinavië. Deze zijn bewaard gebleven
omdat ze altijd onder water hebben gelegen. Het zijn eenvoudige rechte bogen gemaakt van taxus of iep.

                                8000 tot 3200 v.C
                                Bogen uit deze tijd zijn gevonden bij
                                Holmgard Bog, Zealand, Denemarken. Deze
                                bogen waren 150 -180 cm, uit een stuk
                                iepenhout met een onbuigbaar middenstuk,
                                brede afgevlakte en getailleerde werparmen.
                                Deze met steen bewerkte bogen waren
                                gemaakt van een tak en minder nauwkeurig
                                afgewerkt dan de later met metalen
                                gereedschappen gemaakte longbow.

                                4000 tot 3000 v.C
                                Eerste originele longbow die werd gevonden
                                in het merengebied in Zwitserland dateert uit
                                deze tijd.
Antilliaanse kauwgom
:
 Een Nederlander zit te genieten van zijn ontbijt, dat uit koffie, croissants, boter en jam bestaat.
Naast hem komt een Antilliaan zitten, die kauwgom kauwt en ongevraagd een gesprek begint.
Antilliaan:
“Dus jullie Nederlanders eten het hele broodje op?”
Nederlander:
“Ja natuurlijk.”
Antilliaan:
Irritant belletjes met zijn kauwgom blazend:
“Wij niet,”
In de Antillen eten we alleen de binnenkant op. De korstjes sparen we op in een container, recyclen we,
bakken er opnieuw broodjes van en we verkopen die weer aan Nederland. Weet je.”
Antilliaan:
“Eten jullie die broodjes met jam ?”
Nederlander:
“Ja natuurlijk.”
Antilliaan:
Nog irritanter sliertjes kauwgom uit zijn mond trekkend: “wij niet! In de Antillen eten we alleen vers
fruit, verzamelen alle schillen, pitten, restanten gaan in een container,recyclen dat en maken er jam van.
Dat verkopen wij dan weer aan Nederland.
Nederlander:
“Hebben jullie seks in de Antillen?”
Antilliaan:
“Ja natuurlijk.”
Nederlander:
“En wat doen jullie daarna met de condooms?”
Antilliaan:
“Gooien we weg!”
Nederlander:
Wij niet!!! , in Nederland verzamelen we ze in een container, recyclen ze en smelten ze om tot kauwgom
en sturen het dan naar de Antillen.

Hoe leuk kan een “Binnen” Nieuwjaarstoernooi zijn ……………………
 een container, recyclen ze en smelten ze om tot kauwgom
en sturen het dan naar de Antillen.

Hoe leuk kan een “Binnen” Nieuwjaarstoernooi zijn ……………………

								
To top