bn med slige lingsbehov - Hje by fjwuxn

VIEWS: 17 PAGES: 43

									Hjernens betydning
- børn med særlige læringsbehov
- neuropsykologen som konsulent

    Louise Bøttcher, psykolog, Ph.D studerende, KU
 Nina Madsen Sjö, psykolog, Afdelingsleder, Center for Hjerneskade

    Pædagogisk Psykologi – i PPR og døgnanbringelse

             12. oktober 2007
Spørgsmål
  For børn med særlige læringsbehov grundet medfødt
  eller erhvervet hjerneskade

  Kan barnets mærkelige adfærd forklares med dets
  hjerneskade?
  Hjælper psykologen barnet ved at påpege dets hjerneskade?
  Kan psykologen træne barnets hjerne?
Børn med særlige læringsbehov
  Hvordan hjælper vi bedst barnet med et særligt
  læringsbehov som følge af en hjerneskade?
Barnet med Cerebral Parese (CP)
I hverdagen kan barnet med CP opfattes på
  forskellige måder:
 Som barnet med den mærkelige hånd/fod
 Som barnet i kørestol
 Som barnet med den mærkelige adfærd
 Som barnet med den mærkelige adfærd som
  følge af en hjerneskade
  De navne og forståelser, vi bruger om et barn,
  virker tilbage på hvordan vi forholder os til
  barnet og hvordan barnet forstår sig selv.
Case 1: Hjerneskaden må inddrages
  Alex 10 år med cerebral parese.
  Alm. 2. klasse med støttelærer.
  ’Barn med mærkelig adfærd’.
  Kan Alex ikke eller prøver han bare ikke godt nok?
  Svært at tilrettelægge passende læringsmål for Alex.
  Der er brug for bedre forståelse af Alex’ hjerneskade og
  dens betydning for hans kognitive funktionsniveau for at
  kunne tilrettelægge hans undervisning i forhold til hans
  særlige læringsbehov.
Den lineære forståelse
Tidlig hændelse -> hjerneskade -> motorisk
 handicap & kognitive dysfunktioner -> særlige
 læringsbehov
De fleste normale børn

               Skolens krav

             Barnets udviklingsniveau
Barn med hjerneskade

              Skolens krav
            Barnets udviklingsniveau
To begrænsninger ved den lineære
forståelse:
 Rummer en implicit antagelse om at barnets
 dominerende motiv er læring.
 Mangler forståelse af hvordan barnets aktivitet
 virker tilbage på udviklingen af hjerneprocesser
 og hjernestrukturer.
Case 2: Navnet er ikke tilstrækkeligt
 Morten, 10 år, med cerebral parese.
 Sidder i kørestol/går med rollator,
 synshandicappet.
 Specialklasse på alm. skole.
 ’Barn i kørestol’ + ’Barn med dårligt syn som
 følge af hjerneskade’.
 Motivkonflikt: At være som de andre vs. at lære.
Det andet kritikpunkt
Hjernens udvikling er erfaringsafhængig.
 Neural plasticitet: Hjernens fundamentale
 egenskab til at forandre sig som svar på ydre
 krav.
 Synaptogenese -> konkurrence ->
 specialiserede neurale kredsløb (Stiles 2000).
 Kognitiv udvikling er afhængig af barnets
 aktivitet i et stimulerende miljø (Thomas 2003).
 Barnets aktivitet må forstås som et samspil
 mellem bl.a. dets motiver og dets hjerne.
Case 3. Forhandling af navnets
betydning
 Asger, 11 år, cerebral parese.
 Spastiske arme, går med besvær. Kører selv i
 skole på minicrosser.
 Normal 5. klasse. Lille antal timer i gruppe med
 andre CP børn fra samme skole.
 ’Dreng med mærkelige arme og ben’.
 Brætspilsaktiviteten.
Case 4: Ingen problemer
 Mikkel, 10 år, cerebral parese.
 Sær fod, specialfodtøj nødvendigt, lidt sær hånd.
 Meget velbegavet. Normal klasse, klarer sig fint
 uden nogen form for støtte.
 ’Dreng med mærkelig fod’.
 Ingen gavn af nyt navn.
Konklusion
 Der er ikke noget entydigt forhold mellem
 hjerneskaden, betegnelserne og det særlige
 læringsbehov.
 Valget af den rette betegnelse for barnet med
 særlige læringsbehov som følge af en
 hjerneskade kan være en svær balance.
Den svære balance
På den ene side:
 Ensidigt fokus på hjerneskade som årsag.
 Udpegning af barnet som anderledes.


På den anden side:
 Beskrivelsen af barnets særlige læringsbehov kan være
 en forudsætning for at stille de rette krav til barnet.
 Kendskab til egne styrker og svagheder kan hjælpe
 barnet til bedre at forstå egne muligheder.
Neuropsykologen som konsulent
 Fokus:
  Hukommelses- og OpmærksomhedsTræning af 20 børn
  med erhvervet hjerneskade
  Erfaringsoverførsel
 Vejlederrollen:
  Telefonisk/ møder
  Ugentlig kontakt til støttelærer/ støttelærer og elev
  Erfaringsoverførsel til verden uden for det fiktive
  læringsrum
 Træningslængde:
  20 uger
 Projektets tidsramme:
  December 2004 - juni 2007
Center for Hjerneskade
  Voksne med erhvervet hjerneskade
  Neurocenter for Børn og Unge
    3 afdelinger
Målgruppe
Børn og unge, deres familie og tilknyttede fagpersoner
 Erhvervet hjerneskade fx hjernetumor eller traume
 Medfødt hjerneskade fx cerebral parese
 Udviklingsforstyrrelser herunder ADHD og
 autismespektrumsforstyrrelser
Faser og træningselementer:


                Fokuseret   Mental tracking/
 Vedvarende   Fokuseret   Delt
                Delt
                       Hukommelses-    Gentagelse
 opmærksomhed  opmærksomhed  opmærksomhed
                opmærkomhed
                       strategier
  Uge 1-4    Uge 5-8    Uge 9-12    Uge 13-18     Uge 19-20
HOT-kassen består af:
 Manual til vejleder
 Instruktionsbog til træner
 Elevmateriale (opgaver og dagbogsblade)
 Spil og brikker
  Eksempel på træningsforløb:

                              Afsl. møde m. forældre/lærer/barn

                           Neuropsykologisk efter-testning          Neuropsykologisk før-testning


       Orienterende møde m. forældre/lærer/barn

     Afklaring af rammer

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ  JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

2007                     2008
HOT-træning:
 Kognitiv træning
 Indsigt til barnet: styrker/ svagheder
 Kompensationsstrategi læring/ metastrategier
 Indsigt til miljøet om barnets kompetencer
 Indsigt til miljøet om neuropædagogik via
 vejlederens ugentlige supervision
Uge 1: Uret - træner
Uge 1: Uret - vejleder
Uge 1: Uret - elev
Uge 2+: Startside
1.  Jeg skal lave en opgave. Men først skal jeg lige tænke på
   følgende:
2.  Skal jeg på toilettet?
3.  Har jeg fjernet alt dét, som forstyrrer, fra mit bord?
4.  Har jeg taget det frem, som jeg skal bruge?
5.  Er der orden på mit bord?
6.  Virker min pen?
7.  Generer mit armbåndsur, er der tøj, der sidder stramt?
8.  Er der andre ting, som jeg skal sørge for at gøre for at kunne
   arbejde godt (fx slukke radioen)?
9.  Jeg ånder roligt ind og ud to gange


- Nu kan jeg begynde!
Uge 3:Vedvarende opmærksomhed
Uge 6+: Fokuseret opmærksomhed
Uge 10: Start af KLOGE
Uge 13: Mental tracking/ huk.
HOT
Fokus:
 Hukommelses- og OpmærksomhedsTræning af 20 børn
 med erhvervet hjerneskade
 Erfaringsoverførsel
Vejlederrollen:
 Telefonisk/ møder
 Ugentlig kontakt til støttelærer/ støttelærer og elev
 Erfaringsoverførsel til verden uden for det fiktive
 læringsrum
Træningslængde:
 20 uger
Projektets tidsramme:
 December 2004 - juni 2007
Anvendte mål
 Neuropsykologisk   Kliniske interviews
   WISC         Forældre, barn, træner
   NIMES
   TEA-Ch
            Motivationsmål
   CNT, DEP, NEPSY    Uge 2, 10 og 18

 Skolefagligt     Baggrundsinformation (kun før HOT)
   Matematik       Medicinering, forældres
              uddannelsesniveau, øvrig
   (Dansk)        rehabiliteringsindsats m.m.
 Adfærd/funktion
            Evaluering (kun efter HOT)
   BRIEF
              Spørgeskemaer til
   5-15
              forældre, træner og lærer
   BECK
x
  Børnene i projektet
    Forudsætning for deltagelse:
    Opmærksomheds- og eller hukommelsesproblemer

    Børnene delt i grupper baseret på skadestype,
    alder, skadesalder samt skoletype (alm./special).
Beskrivelse af gruppen
  Gruppedata:
   Alder: 9-17 [x=12.9]
   IQ: 59-146 [x=90]
   Skadestype
     N=6: Traumatisk
     N=5: Tumor
     N=2: Infektioner
     N=2: Apopleksi  Frafald: 5 (forværring, skole, motivation)
Resultater…
 Data er p.t. under bearbejdning…
 Det lader dog til, at:
   Træningen har en positiv effekt på de
   neuropsykologiske mål
   En positiv indvirkning på børnenes selvværd (p<0.002)
   Telefonisk vejledning udløser mere selvstændig og
   kreativ adfærd fra træneren, men man risikerer
   metodisk fejltolkning
   Rejseholdsvejledning giver mulighed for mere
   omfattende vejledning i forhold til barnets
   skolepræstationer og generelle trivsel.
Individualiseringsmuligheder
Fokus på:
 Hukommelse
 Indsigt
 Trætbarhed
 Tidsfornemmelse
 Teenager
 Konkurrenceaspektet
 Lavt selvværd
 Strategier
 Det sociale
 Koncentration
 Øvrige handicaps (syn, motorik, skrive/ stave)
Faser og træningselementer:


                Fokuseret   Mental tracking/
 Vedvarende   Fokuseret   Delt
                Delt
                       Hukommelses-    Gentagelse
 opmærksomhed  opmærksomhed  opmærksomhed
                opmærkomhed
                       strategier
  Uge 1-4    Uge 5-8    Uge 9-12    Uge 13-18     Uge 19-20
Hidtidige afprøvninger:
        Årsager til kognitive deficits           Antal

 Holland,    Kræftbehandlede med opmærksomheds- og        n=25 og
 Amsterdam   hukommelsesvanskeligheder (+ kontrolgruppe)     n=19

 Sverige,    Blandet ætiologi (ADHD, erhvervet hjerneskade)   N= 4
 Uppsala

 Sverige,    Erhvervet hjerneskade (+ kontrolgruppe)       n= 20 og
 Stokholm                              n= 20

 Danmark,    Erhvervet hjerneskade (hjernetumor, trafikulykke,  N= 8
 København   blødning)


 Klinisk brug  I Holland og Sverige                N>80
Hidtidige afprøvninger:
      Særkende                         Beskrevet:

Holland,  Forfatteren har udviklet materialet. Hospitalsbaseret.  Hendriks, 1996
Amsterdam  Undersøgelsen delvis beskrevet.

Sverige,  M.Kihlgren: Flytter til DK: Børnecenter for       Upubliceret
Uppsala   Hjerneskade, Egmont Fonden. Førte til dansk
      afprøvning og udgivelse.
Sverige,  Pilotstudie; n = 3 (justeringer: 17 uger,        Van’t Hooft et al.,
Stokholm  belønningssystem, ugeoversigt)              2003
      Ph.d; n = 40 (hospitalsbaseret/lokalbaseret)       Bl.a.: Van´t Hooft
                                   et al., 2005
Danmark,  Lokalbaseret, del af holistisk rehabiliteringstilbud   Kihlgren et al.,
København                              2004, 2007
                                   Madsen Sjö,
                                   2005, 2007
Opsummering
  For børn med særlige læringsbehov grundet medfødt eller erhvervet
  hjerneskade:

  Kan barnets mærkelige adfærd forklares med dets hjerneskade? Kun
 til dels. Barnets motiver, sociale relationsevne og selvforståelse spiller også ind.
 Hjælper psykologen barnet ved at påpege dets hjerneskade? Ja,
 hjælp til at stille mere passende krav til barnet. Ja, barnet kan få en bedre forståelse
 af sine stærke og svage sider.
 Men psykologen skal undgå kun at fokusere på hjerneskaden som mulig årsag. Og
 psykologen bør overveje, hvilken gavn barnet har af at blive udpeget som barn med
 særlige læringsbehov som følge af hjerneskade.

  Kan psykologen træne barnets hjerne? Hjernen skal ikke tænkes som en
  muskel, der skal trænes. For børn med erhvervet hjerneskade er det min erfaring, at
  det er givtigt at arbejde gennem indsigt og gentagelser, for at barnet udnytter sit
  kognitive funktionsniveau optimalt.
Debat
  For børn med særlige læringsbehov grundet medfødt eller erhvervet
  hjerneskade:

  Hvad ved lærere og forældre om hjerner og hvad har de behov for at
  vide?
  Hvornår synes I det er relevant at inddrage barnets hjerne som
  forklaringsmodel for barnets adfærd?
  Hvilke tiltag har I kendskab til hjælper disse børn?
  Hvilke særlige støttetilbud har børnene fundet værdifulde?

								
To top