Beretning 2008 by fjwuxn

VIEWS: 52 PAGES: 12

									  Beretning 2008
Socialmedicinsk Enhed
             Indholdsfortegnelse


Indholdsfortegnelse …………………………………………………………………………..        2

Indledning …………………………………………………………………………………….           3

Arbejdsopgaver ……………………………………………………………………………….          4

Forskning ……………………………………………………………………………………..           5

Oversigt over kurser/møder/konferencer etc. …………………………………………………  6

Personaleoversigt ……………………………………………………………………………..         11

Regnskab ……………………………………………………………………………………… 12
                                    2
                      Indledning

De nordjyske kommuner er nu ved at finde deres ståsted, hvad angår håndtering af arbejdet på
sygedagpengeområdet, herunder revalideringsindsatsen. Det har for Socialmedicinsk Enhed betydet
en del ændringer i arbejdsopgaverne. Der har været en øget efterspørgsel på lægekonsulentarbejde i
forbindelse med sygedagpenge- og kontanthjælpssager samtidig med, at revurdering af indsatsen på
de tidligere revalideringsinstitutioner har givet sig udtryk i udfærdigelse af færre socialmedicinske
lægejournaler. Samtidig har man i nogle kommuner valgt at ansætte egen psykolog i forbindelse
med revalideringsindsatsen. Det har betydet, at Socialmedicinsk Enheds psykologer ikke mere har
funktion inden for revalideringsområdet i Hjørring, Frederikshavn og Mariagerfjord Kommuner, og
Socialmedicinsk Enhed har, på grund af mangel på lægelig arbejdskraft, set sig nødsaget til at
opsige kontrakten med Frederikshavn Kommune.
Rekrutteringsproblematikken har tidligere været et emne i årsberetningen. Socialmedicinsk Enhed
har også i 2008 været nødt til at sige nej til relevante forespørgsler fra kommuner. Det er imidlertid
i 2008 lykkedes at ansætte et tilstrækkeligt antal psykologer, og på lægesiden er det glædeligt, at
yngre læger nu viser interesse for at arbejde på Socialmedicinsk Enhed, enten med henblik på en
speciallægeuddannelse inden for faget eller for at tilegne sig viden, som kan bruges i andre
specialer, specielt almen medicin.
Vi har længe på Socialmedicinsk Enhed haft et ønske om, at såvel læger som psykologer blev
inddraget meget tidligere i sygedagpengeforløbene. Vi vil derfor i de kommende år satse på at
gennemføre projekter med et meget tidligt samarbejde mellem sagsbehandler og læge/psykolog, og
vi er også i gang med at planlægge projekter, hvor en kontakt mellem f.eks. egen læge, arbejdsgiver
og Socialmedicinsk Enhed kan afkorte eller måske endda føre til, at man helt undgår et sygeforløb
før kommunen involveres. Samtidig vil vi satse på projekter, hvor vejledning fra Socialmedicinsk
Enhed kan være med til at lette den sygemeldtes tilbagevenden til arbejde/aktiv tilværelse.
Når ovennævnte initiativer beskrives som projekter har det at gøre med, at det er væsentligt med et
dokumentationsarbejde og efterfølgende evaluering af indsatsen. Der er i dag meget begrænset
viden om, hvilke initiativer, der har en virkning. Vi er på Socialmedicinsk Enhed udmærket klar
over, at vi arbejder i et felt, hvor der er mange interessenter, og hvor hyppige ændringer af
lovgivning og arbejdsgange altid vil være gældende. Vi håber dog at kunne etablere os i
kommunerne på en sådan måde, at der vil være mulighed for, at vi som universitetsafdeling kan
bidrage med forskning og udvikling inden for området.

                 Jens Tølbøll Mortensen, overlæge, speciallæge i samfundsmedicin
                                                   3
                    Arbejdsopgaver


Henvisninger fordelt på revalideringsinstitutioner
RevalideringsCenter Hjørring                        85
RevalideringsCenter Aalborg                        132
RevalideringsCenter Frederikshavn                     85
RevalideringsCenter Hadsund*                        24
RevalideringsCenter Binderup*                        6
Rehabiliterings- og Revalideringscenteret for Flygtninge*          6
*Samarbejdsaftaler har været tidsbegrænsede.

Fordeling af ydelser til revalideringsinstitutionerne
Lægesamtale                                155
Psykologsamtale                              171
Opfølgende samtale/tilbagemelding                     30
Papirvurdering/konference/visitationsnotat/supplerende          232


Klinikprojektet, Aalborg Kommune
Modtagne henvisninger                           44
Lægesamtale                                44


Psykologsamtaler henvist fra kommuner
Psykologsamtaler                             105

Mariagerfjord Kommune
Visitationssamtaler/konference ved psykolog              430 timer


Lægekonsulentopgaver i følgende kommuner
                   Aalborg Kommune:
       Jobcenter Vest, Øst, Nordvest, Nordøst, Centrum, Sydøst, Sydvest,
                    Jobcenter Ung
                   Hjørring Kommune
                  Brønderslev Kommune
                 Frederikshavn Kommune
                  Jammerbugt Kommune
           Mariagerfjord Kommune september – december
                                          4
                       Forskning

Sociale forhold er af betydning for sundhedstilstanden, og anvendelsesorienteret forskning inden for
det sociale område er relativt uopdyrket land, hvorfor forskning er en vigtig del af Socialmedicinsk
Enheds arbejdsområde. Forskningssamarbejde med andre afdelinger prioriteres højt, og vi har i
2008 haft et forskningssamarbejde med Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus og
Århus Universitetshospital, samt Center for Epidemiologisk Grundforskning og Institut for
Epidemiologi, Århus Universitet. Herudover har der været forskningssamarbejde med Psykiatrisk
Forskningsenhed, Aalborg Psykiatriske Sygehus, Institut for Psykologi, Københavns Universitet og
Embedslægeinstitutionen i Region Nordjylland.
Socialmedicinsk Enhed har løbende udviklingsarbejde med de øvrige afdelinger for socialmedicin
(Socialmedicinsk Enhed, Region Midtjylland, Sociallægeinstitutionen Århus Kommune samt
Sociallægeinstitutionen i Odense Kommune). Afdelingen blev i 2006 tilknyttet Kardiovaskulært
Forskningscenter ved Aalborg Sygehus, men der er også indledt forskningssamarbejde med andre
kliniske afdelinger på sygehuset. Forskningssamarbejde med de arbejdsmedicinske klinikker i
Region Midtjylland og Region Nordjylland er blevet udbygget med etablering af
Ramazzinicenteret, et murstensløst forskningssamarbejde mellem de arbejdsmedicinske klinikker i
Region Nordjylland og Region Midtjylland, hvor Socialmedicinsk Enhed deltager i
forskningsledelsen. Formålet med centerdannelsen er at samle og koordinere
forskningsressourcerne med henblik på at fremme rekruttering, udvikling og gennemslagskraft til
gavn for de to regioners borgere.

Publicerede artikler:
Mortensen J.T., ”Jeg mener ikke, at man kirurgisk kan gøre mere for din skulder” = ”nu har lægerne
opgivet mig” – ord betyder noget! Ugeskr Læger, 2008; 170: 37-89. Debatindlæg.

Indsendte artikler:
Petersen T.T., Fonager K., Bøggild H., Pedersen L., Mortensen J.T. Application for disability
pension and change in use of prescribed drugs. A regional cohort study. In press.

Roer K., Fonager K., Bingley P, Mortensen J.T. The use of antidepressants in different
socioeconomic groups. A Danish registry based cross-sectional study.

Vejledning.
Jens Tølbøll Mortensen, bivejleder på cand. psych. Anelia Larsens Ph.D. studie: Sense of coherence
and mental health in a working population. Forsvaret 2008

Kirsten Fonager, vejleder for specialestuderende på cand. scient. san. uddannelsen
Maibrit Frost: ”En vurdering af den diagnostiske værdi af 18F-FDG PT/CT-scanning på patienter
mistænkt for ovariecancer”.
Marie Jaanichen: ”Forandring i borgeres mobilitet og deltagelse i hverdagslivet efter tildeling af en
rollator”.

                           Kirsten Fonager, overlæge, forskningsansvarlig
                                                    5
            Oversigt over kurser /møder /konferencer etc.


Laila Ditlefsen:
05.11.-08.11.2008  16th European Conference on Public Health  EUPHA
          Lissabon, Portugal
28.03.2008     Socialmedicinsk Temadag           Sociallægeinstitutionen,
          Århus                    Århus
2008        Supervision med Erik Simonsen        Psykologgruppen SME/AMK
          Aalborg

Marianne
Thusgaard:
24.09.-25.09.2008  Folkesundhedsdage 2008            Dansk Selskab for
          Nyborg                    Folkesundhed

Elsebeth Hansen:
05.11.-08.11.2008  16th European Conference on Public Health  EUPHA
          Lissabon, Portugal
07.10.2008     Udvikling af samtaleformen          Revahuset, Odense
          Odense
24.09.-25.09.2008  Folkesundhedsdage 2008            Dansk Selskab for
          Nyborg                    Folkesundhed
07.04.2008 og    Styregruppemøde for Cancerrehabiliterings-  Aalborg Kommune
11.12.2008     projektet, Aalborg Kommune
28.03.2008     Socialmedicinsk Temadag           Sociallægeinstitutionen,
          Århus                    Århus
10.01.2008     Møde om stress med praktiserende læger og  Aalborg Kommune
          sagsbehandlere

Karin Meyer:
28.11.2008     Praktisk artikelskrivning          Lægekredsforeningen,
          Århus                    Midtjylland
05.11.-08.11.2008  16th European Conference on Public Health  EUPHA
          Lissabon, Portugal
29.10.2008     Årsmøde om samfundsmedicinsk uddannelse
          I uddannelsesregion Nord
24.09.-25.09.2008  Folkesundhedsdage 2008            Dansk Selskab for
          Nyborg                    Folkesundhed
28.03.2008     Socialmedicinsk Temadag           Sociallægeinstitutionen,
          Århus                    Århus
                                              6
Ida Krabbe:
05.11.-08.11.2008  16th European Conference on Public Health  EUPHA
          Lissabon, Portugal
24.09.-25.09.2008  Folkesundhedsdage 2008            Dansk Selskab for
          Nyborg                    Folkesundhed
02.04.2008     “Rundt om ryggen og frem”          Gigtforeningen + Rygcenter
          Skejby                    Fyn
28.03.2008     Socialmedicinsk Temadag           Sociallægeinstitutionen,
          Århus                    Århus

Vibeke Jensen:
05.11.-08.11.2008  16th European Conference on Public Health  EUPHA
          Lissabon, Portugal
28.03.2008     Socialmedicinsk Temadag           Sociallægeinstitutionen,
          Århus                    Århus

Birthe Lundager:
05.11.-08.11.2008  16th European Conference on Public Health  EUPHA
          Lissabon, Portugal
28.03.2008     Socialmedicinsk Temadag           Sociallægeinstitutionen,
          Århus                    Århus

Kirsten Fonager:
05.11.-08.11.2008  16th European Conference on Public Health  EUPHA
          Lissabon, Portugal
24.09.-25.09.2008  Folkesundhedsdage 2008            Dansk Selskab for
          Nyborg                    Folkesundhed
28.03.2008     Socialmedicinsk Temadag           Sociallægeinstitutionen,
          Århus                    Århus
07.02.-08.02.2008  Internatmøde, kardiovaskulært        Kardiovaskulært
          forskningscenter               Forskningscenter
          Rold Storkro
14.01.2008     Møde mellem regioner med henblik på fælles  Region Hovedstaden
          forskningsprojekter
          Glostrup Hospital

Dorte Schou
Iversen:
2008        Supervision med Erik Simonsen        Psykologgruppen SME/AMK
          Aalborg
21.11.2008     Temadag og generalforsamling         Dansk Psykolog Forening
          København
05.11.-08.11.2008  16th European Conference on Public Health  EUPHA
          Lissabon, Portugal
28.03.2008     Socialmedicinsk temadag           Sociallægeinstitutionen
          Århus                    Århus                                               7
22.01.2008     Sygdomsforståelse              Sociallægeinstitutionen
          Århus                    Århus

Maren Moltsen:
05.11.-08.11.2008  16th European Conference on Public Health  EUPHA
          Lissabon, Portugal
24.09.-25.09.2008  Folkesundhedsdage 2008           Dansk Selskab for
          Nyborg                   Folkesundhed
09.06.-10.06.2008  Stress/udmattelsessyndrom – diagnostik,   Sociallægeinstitutionens
          behandling og rehabilitering        Uddannelsesafdeling
          Risskov
21.02.-22.02.2008  Behandling af stress            Krise- og
          København                  Katastrofepsykologisk
                                Selskab
28.03.2008     Socialmedicinsk temadag           Sociallægeinstitutionen
          Århus                    Århus
2008        Supervision med Erik Simonsen        Psykologgruppen SME/AMK
          Aalborg
2008        Supervision Ernst Olsen
          Hjørring
22.01.2008     Sygdomsforståelse              Sociallægeinstitutionen
          Århus                    Århus

Ole Senstius:
05.11.-08.11.2008  16th European Conference on Public Health  EUPHA
          Lissabon, Portugal
03.09.2008     5. MCMI-Millonseminar            Institut for Personlighedsteori
          Roskilde                  og Psykopatologi
28.03.2008     Socialmedicinsk Temadag           Sociallægeinstitutionen,
          Århus                    Århus
2008        Supervision med Erik Simonsen        Psykologgruppen SME/AMK
          Aalborg
2008        Supervision Marlis Dall
          Århus

Thomas Petersen:
05.11.-08.11.2008 16th European Conference on Public Health   EUPHA
         Lissabon, Portugal
28.03.2008    Socialmedicinsk Temadag            Sociallægeinstitutionen,
         Århus                     Århus
                                               8
Jens Tølbøll
Mortensen:
10.12.2008     Konference: ”Hvordan har du det?”      KongresKompagniet
          Herning
05.11.-08.11.2008  16th European Conference on Public Health  EUPHA
          Lissabon, Portugal
23.10.2008     Motivation                 Confex
          Århus
24.09.-25.09.2008  Folkesundhedsdage 2008           Dansk Selskab for
          Nyborg                   Folkesundhed
10.06.2008     “Kan udviklingen vendes – og hvordan?”   Arbejdsmarkedskommisionen
          København
02.06.2008     Kardiovaskulær forskning baseret på de   Kardiovaskulært
          danske registre               Forskningscenter, Aalborg
          Aalborg
05.05.2008     ”Vanskelige personer i sundhedssektoren”  Confex
          Århus

28.03.2008     Socialmedicinsk Temadag           Sociallægeinstitutionen,
          Århus                    Århus


Leif Hoffmann:
03.03.2008     Statistik                  Lægeforeningen
          København
28.03.2008     Socialmedicinsk Temadag           Sociallægeinstitutionen,
          Århus                    Århus

Lene Nielsen:
05.11.-08.11.2008  16th European Conference on Public Health  EUPHA
          Lissabon, Portugal
23.10.2008     Motivation                 Confex
          Århus

Allis Ditlefsen:
04.12.2008     Arbejdsglæde og begejstring         Confex
          Aalborg
05.11.-08.11.2008  16th European Conference on Public Health  EUPHA
          Lissabon, Portugal
SME-personale:
11.09.-12.09.2008  Internt Seminar               SME
          Bramslevgaard
                                              9
Oplæg, undervisning, foredrag etc.:

Jens Tølbøll
Mortensen:
09.10.2008     Socialmedicin og bevægeapparatssygdomme     Reumatologernes
                                  speciallægekursus, Aalborg
18.06.2008 og    ”Sygemeldinger og muligheder for at vende    COK – Center for Offentlig
13.11.2008     tilbage til arbejdsmarkedet”          Kompetenceudvikling,
                                  Aalborg
11.06.2008     Oplæg om ”de svære sager”,           Socialforvaltningen,
          Socialforvaltningen, Aalborg Kommune      Aalborg Kommune
13.05.2008     Oplæg om det lægeligt kommunale         Reumatologisk afd.
          samarbejde, attester. Reumatologisk afdeling,  Aalborg Sygehus
          Aalborg Sygehus
09.04.2008     Oplæg vedrørende Socialmedicinsk Enhed for   Beskæftigelsesudvalgsmøde
          beskæftigelsesudvalget i Jammerbugt       Jammerbugt Kommune
          Kommune
08.04.2008     Oplæg om socialmedicin i 12-mandsforening    Praktiserende læger,
                                  Brønderslev
22. + 29.02.2008  Danskernes sundhed, suppleringsåret på cand.  Århus Universitet
          scient. san. uddannelsen
07.02.2008     ”De svære sager”                Farsø Rygambulatorium,
                                  Farsø Sygehus

Leif Hoffmann:
18.06.2008     ”Smerter og lægeligt uforklarlige tilstande –  COK – Center for Offentlig
          herunder smertebehandling”           Kompetenceudvikling
          Århus


Ole Senstius:
18.06.2008 og    ”Psykologiske mekanismer i forbindelse med   COK – Center for Offentlig
13.11.2008     sygemeldinger”                 Kompetenceudvikling,
                                  Aalborg
                                               10
                   Personaleoversigt


Overlæge Jens Tølbøll Mortensen
Overlæge Kirsten Fonager
Afdelingslæge Birthe Lundager
Afdelingslæge Vibeke Jensen
Afdelingslæge Ida Krabbe
Afdelingslæge Leif Hoffmann (til 31.07.2008)
Afdelingslæge Steen Lohse
Afdelingslæge Thomas T. Petersen
Afdelingslæge Kent Roer
Afdelingslæge Elsebeth H. Hansen
Reservelæge Karin Meyer (01.02.2008 – 30.04.2008) + 01.08.2008 -
Reservelæge Marianne Thusgaard (01.04.2008 – 31.10.2008)
Reservelæge Joachim Nørmark tilknyttet på konsulentbasis
Stud.med. Allan Poulsen (07.07.2008 – 15.08.2008)

Ledende psykolog Pia Ryom (til 01.05.2008)
Psykolog Dorte Schou Iversen
Psykolog Laila Ditlefsen
Psykolog Ole Senstius
Psykolog Maren Moltsen

Sekretær Allis Ditlefsen
Sekretær Lene Nielsen
                                  11
                       Regnskab 2008
                             Kroner
 001 Personaleudgifter                    10.365.762
  Løn:                             9.780.177

  Lønsum, Læger                         6.882.741
  Tjenestemandspension ovf. Regionen               104.745
  Lønsum, Psykologer                      1.794.979
  Lønsum, Andet personale                     914.379
  Overf.fra AMK - led.psyk.bistand.                83.333
  Kurser og møder                         321.218
  Personalebefordring                       243.367
  Øvrige personaleudgifter                     21.000
 002 Patientudgifter                     52.734

  Tolke                                 684
  Konsulenttimer Joachim Nørmark                  52.050
 003 Bygninger og arealer                     434.805
  Husleje incl. rengøring                     434.805
 004 IT, Apparatur og Inventar                   15.297

  Anskaffelser                           15.297
 005 Drift og service                       251.843
  Varekøb                             55.596
  Telefonabonn/mobiltelefoner                      576
  Administration                         183.080
  Diverse (bl.a.kontingenter/abonn/fragt)               5.851
  Refusion fra Aalb.K. "De små marginaler"             -8.500
  Budservice Aalborg Kommune                    15.240
 Øvrig drift, overførsler                    1.400.000

 Ovf. til forskning                       1.400.000
 Indtægter                           -12.521.043
 Revalideringsprojekter, Kommuner:
  Aalborg Kommune                        -5.753.808
  Hjørring kommune                       -1.551.264
  Frederikshavn Kommune                     -1.585.584
  Brønderslev Kommune                      -576.352
  Jammerbugt kommuner                      -838.092
  Mariagerfjord Kommune                     -1.077.483
  Rebild Kommune                          -18.876
 Enkeltydelser og lægeus. for kommuner              -1.117.010
 Indt. "Oplæg vedr. de svære sager"                 -2.574
Afdelingen i alt                             -602
                                        12

								
To top