853 Nama Bayi Islam - PDF - PDF by GerryTaruna

VIEWS: 3,337 PAGES: 31

More Info
									Perhatian!
Anda boleh menyebarkan laporan GRATIS ini
kepada siapa pun yang membutuhkan. Bahkan,
silahkan bagikan cuma-cuma kepada sebanyak
mungkin orang!

Namun Anda tidak boleh menjual laporan ini dengan harga berapa
pun. Laporan ini selamanya GRATIS dari www.TipsBayi.com

Jika Anda membayar untuk mendapatkan laporan ini, berarti Anda
telah tertipu
            Daftar Isi


Transliterasi                  3

Tips Memilih Nama Bayi              4

Nama yang Mengandung Asmaa-ul Husna       5

Nama Para Nabi dan Rasul             8

Nama Khulafaa-ur Raasyidiin           8

Nama 10 Sahabat Nabi SAW yang
Dijamin Surga                  8

Nama Para Isteri Nabi SAW            9

Nama Putra Putri Nabi SAW            9

Nama untuk Bayi Laki-laki            10

Nama untuk Bayi Perempuan            19

Nama Paduan – Bisa untuk Laki-laki
ataupun Perempuan                27
Tips Seputar Bayi GRATIS! --- www.TipsBayi.com  2
          Transliterasi


    [        a         Ž    th
   ]         b         •    zh
   a         t         –    ‘a
   e        ts         š    gh
   ‫ج‬         j        ž     f
   m         ĥ         ¢    q
   q        kh         ©    k
    u        d         ª    l
    w        dz         ®    m
    y        r         µ    n
    {        z         ½    w
   }         s         ·    h
   ‚        sy         Æ    a
   †        sh         ¾    y
   Š        dh
    ‘      – mati         -   Æ mati
Tips Seputar Bayi GRATIS! --- www.TipsBayi.com      3
    Tips Memilih Nama Bayi

   Sebaik-baik nama adalah ‘Abdullah dan ‘Abdurrahman
   (Al-Hadits)

   Nama yang paling sesuai adalah Ĥarits dan Hammam
   (Al-Hadits)

   Nama yang paling buruk adalah Ĥarb dan Murrah (Al-Hadits)

   Dilarang menggunakan nama Barrah (Al-Hadits)

   Dilarang menggunakan nama-nama yang berarti buruk

   Dilarang menggunakan nama sesembahan selain Allah,
   seperti ‘Abdul Ka’bah, dll

   Dilarang menggunakan Asmaa-ul Husnaa jika tidak memakai
   ‘Abdu di depannya

   Dilarang menggunakan nama-nama malaikat

   Dilarang menggunakan nama-nama menyerupai orang-
   orang di luar Islam

   Dianjurkan tidak menggunakan nama-nama yang terlalu
   panjang. Kebanyakan nama-nama bayi di zaman Nabi SAW
   hanya terdiri dari 1 kata saja

   Karena nama bayi Islam dalam bahasa Arab, dianjurkan
   untuk memilih nama yang mengandung huruf-huruf Arab
   yang mudah diucapkan oleh lisan Indonesia secara benar,
   sehingga tidak merubah arti nama tersebut ☺
Tips Seputar Bayi GRATIS! --- www.TipsBayi.com         4
   Nama yang Mengandung
    Asmaa-ul Husnaa
  (Nama-nama Allah yang Indah)

Tambahkan ‘Abdu di depan setiap nama Allah yang indah ini:

Allah contoh= ‘Abdullah
Ar Raĥmaan  contoh = ‘Abdurraĥmaan

Ar Raĥiim    = Yang Maha Penyayang
Al Malik     = Yang Merajai
Al Qudduus    = Yang Maha Suci
As Salaam    = Yang Memberi Keselamatan
Al Mu-min    = Yang Memberi Keamanan
Al Muhaimin   = Yang Maha Memelihara
Al ‘Aziiz    = Yang Maha Gagah Perkasa
Al Jabbaar    = Yang Maha Perkasa
Al Mutakabbir  = Yang Memiliki Kebesaran
Al Khaaliq    = Yang Maha Mencipta
Al Baari-    = Yang Maha Mengadakan
Al Mushawwir   = Yang Maha Memberi Bentuk
Al Ghaffaar   = Yang Maha Pengampun
Al Qahhaar    = Yang Maha Mengalahkan
Al Wahhaab    = Yang Maha Memberi
Ar Razzaaq    = Yang Maha Memberi Rizki
Al Fattaaĥ    = Yang Maha Pembuka Pintu Rahmat
Al ‘Aliim    = Yang Maha Mengetahui
Al Qaabidh    = Yang Maha Menyempitkan Rizki
Al Baasith    = Yang Maha Melapangkan Rizki
Al Khaafidh   = Yang Merendahkan Derajat
Ar Raafi’    = Yang Meninggikan Derajat
Al Mu’izz    = Yang Memuliakan
Al Mudzill    = Yang Menghinakan
As Samii’    = Yang Maha Mendengar
Al Bashiir    = Yang Maha Melihat
Al Ĥakam     = Yang Menetapkan Hukum
Al ‘Adl     = Yang Maha Adil
Al Lathiif    = Yang Maha Penyantun
Al Khabiir    = Yang Maha Waspada

Tips Seputar Bayi GRATIS! --- www.TipsBayi.com        5
Al Ĥaliim    = Yang Maha Penyabar
Al ‘Azhiim    = Yang Maha Agung
Al Ghafuur    = Yang Maha Pengampun
Asy Syakuur   = Yang Maha Mensyukuri
Al ‘Aliyy    = Yang Maha Tinggi
Al Kabiir    = Yang Maha Besar
Al Ĥafiizh    = Yang Maha Memelihara
Al Muqiit    = Yang Memberi Makan
Al Ĥasiib    = Yang Maha Menghitung
Al Jaliil    = Yang Maha Mempunyai Kebesaran
Al Kariim    = Yang Maha Mulia
Ar Raqiib    = Yang Maha Mengawasi
Al Mujiib    = Yang Maha Mengabulkan
Al Waasi’    = Yang Maha Luas
Al Ĥakiim    = Yang Maha Bijaksana
Al Waduud    = Yang Maha Mengasihi
Al Majiid    = Yang Maha Mulia
Al Baa’its    = Yang Maha Membangkitkan
Asy Syahiid   = Yang Maha Menyaksikan
Al Haqq     = Yang Maha Benar
Al Wakiil    = Yang Maha Mengurusi
Al Qawiyy    = Yang Maha Kuat
Al Matiin    = Yang Maha Kokoh
Al Waliyy    = Yang Maha Melindungi
Al Hamiid    = Yang Maha Terpuji
Al Muĥshiyy   = Yang Maha Menghitung
Al Mubdi-    = Yang Maha Memulai
Al Mu’iid    = Yang Maha Mengembalikan
Al Muĥyi     = Yang Maha Menghidupkan
Al Mumiit    = Yang Maha Mematikan
Al Ĥayy     = Yang Maha Hidup
Al Qayyuum    = Yang Maha Berdiri Sendiri
Al Waajid    = Yang Maha Menemukan
Al Maajid    = Yang Memiliki Kemuliaan
Al Waaĥid    = Yang Maha Esa
Ash Shamad    = Yang Menjadi Tempat Bergantung
Al Qaadir    = Yang Maha Kuasa
Al Muqtadir   = Yang Sangat Berkuasa
Al Mu-akhkhir  = Yang Mengakhiri
Al Muqaddim   = Yang Mendahului
Al Awwal     = Yang Maha Awal
Al Aakhir    = Yang Maha Akhir
Azh Zhaahiir   = Yang Zhahir Kekuasaannya


Tips Seputar Bayi GRATIS! --- www.TipsBayi.com   6
Al Baathin    = Yang Tidak Terlihat Dzat-Nya
Al Waalii    = Yang Menguasai
Al Muta’aalii  = Yang Maha Tinggi
Al Barr     = Yang Maha Baik
At Tawwaab    = Yang Maha Menerima Taubat
Al Muntaqiim   = Yang Memberi Siksaan
Al ‘Afuww    = Yang Maha Pemaaf
Ar Ra-uuf    = Yang Maha Belas Kasih
Maalikul Mulk  = Yang Memiliki Kerajaan
Dzul Jalaali
wal Ikraam    = Yang Memiliki Keagungan dan Kemuliaan
Al Muqsith    = Yang Maha Adil
Al Jaami’    = Yang Maha Mengumpulkan
Al Ghaniyy    = Yang Maha Kaya
Al Mughnii    = Yang Memberi Kekayaan
Al Maani’    = Yang Maha Menahan
Adh Dhaarr    = Yang Maha Membuat Bahaya
An Naafi’    = Yang Maha Memberi Manfaat
An Nuur     = Yang Maha Menjadikan Cahaya
Al Haadii    = Yang Maha Memberi Petunjuk
Al Badii’    = Yang Maha Menciptakan
Al Baaqii    = Yang Maha Kekal
Al Waarits    = Yang Maha Kekal Abadi
Ar Rasyiid    = Yang Maha Pandai
Ash Shabuur   = Yang Maha Penyabar
Tips Seputar Bayi GRATIS! --- www.TipsBayi.com       7
  Nama Para Nabi dan Rasul
Aadam                Muusaa
Idriis                Haaruun
Nuuĥ                 Dzulkifli
Huud                 Daawuud
Shaaliĥ               Sulaimaan
Ibraahiim              Ilyaas
Luuth                Ilyasa’
Ismaa’iil              Yuunus
Isĥaaq                Zakariyya
Ya’quub               Yaĥya
Yuusuf                ‘Iisaa
Syu’aib               Muĥammad Nama Khulafaa-ur Raasyidiin

Abu Bakar Ash Shiddiiq
‘Umar bin Khaththaab
‘Utsmaan bin ‘Affaan
‘Aliyy bin Abii Thaalib  Nama 10 Sahabat Nabi SAW
   yang Dijamin Surga

Abu Bakar Ash Shiddiiq
‘Umar bin Khaththaab
‘Utsmaan bin ‘Affaan
‘Aliyy bin Abii Thaalib
Sa’ad bin Zaid
Abu ‘Ubaidah bin Jarrah
Sa’ad bin Abi Waqqaash
‘Abdurraĥmaan bin ‘Auf
Zubair bin Awwaam
Thalĥah bin ‘Ubaidillah

Tips Seputar Bayi GRATIS! --- www.TipsBayi.com  8
  Nama Para Isteri Nabi SAW

Khadiijah
Saudah
‘Aa-isyah
Ĥafshah
Zainab binti Khuzaimah
Ummu Salamah
Zainab binti Jaĥsy
Juwairiyyah
Shafiyyah
Ummu Ĥabiibah
Maariyyah Al Qibthiyyah
Maimuunah  Nama Putra Putri Nabi SAW
Al Qaasim
‘Abdullah
Ibraahiim
Zainab
Ruqayyah
Ummu Kultsuum
Faathimah
Tips Seputar Bayi GRATIS! --- www.TipsBayi.com  9
   Nama untuk Bayi Laki-laki
‫أ‬
Adiib   = penulis, sastrawan
Asmar   = berkulit coklat, tombak
Asyam   = pemimpin yang mulia, tinggi
Amiir   = penguasa
Anwar   = memiliki banyak cahaya
Aniis   = ramah
Ayaad   = dapat menguatkan, kokoh
Usaamah  = singa
Asad    = binatang buas yang disegani
Amiin   = dapat dipercaya
Arkaan   = kemuliaan, tiang penyangga
As’ad   = orang yang berbahagia
Akram   = yang memiliki kemuliaan
Aliif   = lemah lembut
Imaam   = pemimpin, teladan
Aĥmad   = terpuji
Ariib   = yang memiliki pengetahuan

‫ب‬
Baadii   = yang terlihat nyata, gurun yang tenang
Baaqir   = memiliki kedalaman ilmu
Baĥr    = lautan, genangan air yang banyak
Badriy   = hujan yang turun sebelum musimnya
Basyiir  = pemberi kabar gembira
Burhaan  = penjelasan
Basmaan  = banyak tersenyum
Baasil   = sangat pemberani, singa
Baahir   = yang bersinar
Badraan  = dua bulan purnama
Bilaal   = air atau susu yang membasahi tenggorokan

‫ت‬
Taamir   = banyak rizki dan kebaikan
Tamiim   = yang memiliki penciptaan sempurna
Tauĥiid  = mengesakan Allah
Taufiiq  = keberhasilan

Tips Seputar Bayi GRATIS! --- www.TipsBayi.com     10
Taqiy   = yang bertaqwa
Taĥsiin  = perbaikan

‫ث‬
Tsaabit  = kokoh
Tsaamir  = yang berbuah
Tsamiin  = mahal
Tsaqiif  = sangat pandai
Tsaaqib  = cerdas

‫ج‬
Jaabir   = pembaharu yang agung
Jaasim   = tinggi besar
Jariir   = tali pengikat unta, nama penyair terkenal
Ja’far   = sungai, unta betina yang banyak susunya
Jaliil   = memiliki kekuasaan yang besar
Jauhar   = batu mulia
Jalaal   = orang besar yang dihormati
Jamiil   = tampan dan gagah
Jaasir   = pemberani

‫ح‬
Ĥaatim   = hakim yang diserahi
Ĥaarits  = yang membajak tanah, singa
Ĥaafizh  = yang memelihara
Ĥaamid   = yang bersyukur
Ĥibbaan  = yang dikasihi
Ĥajjaaj  = yang memiliki hujjah yang kuat
Ĥasan   = baik rupa dan akhlaqnya
Ĥusain   = sangat baik
Ĥakam   = hakim yang bijaksana
Ĥakiim   = pandai dan memiliki pendapat yang kuat
Ĥaliim   = lembut, sabar
Ĥamdaan  = yang banyak pujian
Ĥumaid   = diminutif dari Aĥmad
Ĥaniif   = yang lurus
Ĥaazim   = berkemauan keras
Ĥabiib   = yang terkasihi
Ĥasiib   = pemberi, pembuat perhitungan
Ĥafiizh  = orang yang terjaga
Ĥaidar   = pemberani

Tips Seputar Bayi GRATIS! --- www.TipsBayi.com      11
Ĥusaam   = pedang yang tajam
Ĥilmiy   = penyabar, pemurah

‫خ‬
Khatiib  = orang yang menyampaikan khutbah
Khaliil  = kekasih, sahabat yang dipercaya
Khaalid  = tetap di tempatnya, kekal
Khuzaimah = pohon yang bunganya sangat indah
Khaththaab= banyak bicaranya
Khalduun = ungkapan untuk kasih sayang
Khalaf  = pengganti
Khaalish = murni, bersih
Khairiy  = yang memiliki banyak kebaikan
Khaazin  = yang memiliki simpanan

‫د‬
Daariy   = pandai, bijaksana
Daaniy   = dekat
Daffaa’   = banyak memiliki pertahanan diri
Daaris   = orang yang belajar
Daliil   = pemberi petunjuk kepada sesuatu

‫ذ‬
Dzakwaan  = sangat cerdas
Dzulfaqar  = tulang sulbi, nama pedang ‘Aliyy bin Abii Thaalib
Dzakiyy   = cerdas, pandai
Dzakiir   = baik dan kuat ingatannya
Dzahab   = emas

‫ر‬
Raa-id   = perintis, pasukan perang terdepan
Raa-if   = sangat penyayang
Raafi’   = kilauan halilintar
Raamiy   = bintang, orang yang memanah
Rajab    = pengagungan
Ramziy   = yang dapat disimbolkan
Ruwaid   = lembut
Raiĥaan   = rizki, bunga
Rasyiid   = yang mendapat atau memberi petunjuk
Raaghiib  = orang yang berkehendak, mencintai


Tips Seputar Bayi GRATIS! --- www.TipsBayi.com          12
Raakaan  = kemuliaan
Raamiz   = mengisyaratkan pada sesuatu
Raziin   = orang yang tenang, teguh
Raatib   = permanen

‫ز‬
Zaahid   = tidak mencintai keduniaan
Zaahir   = bercahaya
Zahraan  = berkilau
Zuhair   = wajah yang berseri-seri
Zaid    = tambahan banyak
Zakiyy   = suci, bersih
Zaahiy   = wajah yang elok

‫س‬
Saabiq   = lebih dulu dari yang lain
Saajid   = orang yang bersujud kepada Allah
Saalim   = orang yang selamat
Saamiy   = berperawakan tinggi
Saliim   = terhindar dari bahaya
Salmaan  = yang selamat
Sa’iid   = yang berbahagia
Sayyaaf  = pejuang
Sayyid   = pemuka
Siraaj   = pelita
Suruur   = kegembiraan
Saa-id   = pemimpin

‫ش‬
Syariif  = orang terhormat
Syihaab  = meteor, cahaya api
Syahiid  = saksi, yang terbunuh di jalan Allah
Syaakir  = orang yang bersyukur
Syuraiĥ  = lapang dada
Syafiiq  = sangat lemah lembut
Syakiib  = yang memberi balasan kebaikan
Syaddaad  = kuat, sangat pemberani
Tips Seputar Bayi GRATIS! --- www.TipsBayi.com   13
‫ص‬
Shaadiq  = yang benar dalam ucapan
Shaarim  = tajam
Shafwaan  = jenih, cerah
Shaa-ib  = yang benar
Shaabir  = yang sabar
Shaaliĥ  = lurus dan benar
Shiddiiq  = selalu membenarkan
Shafiyy  = murni
Shaamid  = tegar

‫ض‬
Dhaawiy = bercahaya
Dhaĥĥaak = banyak tersenyum

‫ط‬
Thaariq  = bintang pagi, baru
Thaalib  = yang mencari, murid
Thaahir  = suci, mulia
Thayyib  = baik, enak, wangi
Thariif  = ajaib, jarang yang sama

‫ظ‬
Zhaafir  = yang menang
Zhariif  = cerdik
Zhahiir  = penolong
Zhaahir  = nyata
Zhafar   = kemenangan

‫ع‬
‘Aabid   = orang yang beribadah
‘Aadil   = adil
‘Aarif   = yang sabar dan mengetahui
‘Aashim  = penjaga yang tulus
‘Aaqil   = orang yang paham, berakal
‘Aamir   = orang yang menetap
‘Utbah   = lika liku lembah
‘Atiiq   = mulia, baik
‘Adnaan  = yang menetap di suatu tempat


Tips Seputar Bayi GRATIS! --- www.TipsBayi.com  14
‘Adiy   = sekumpulan orang yang siap berperang
‘Aziiz   = yang perkasa, kuat
‘Afiif   = yang terjaga dari kehinaan
‘Aliyy   = mulia, perkasa
‘Ubaadah  = banyak beribadah
‘Athaa   = rizki, kebaikan
‘Ayyaasy  = panjang umur
‘Alwaan  = tinggi
‘Ammaar  = kuat imannya, baik pujiannya, lemah lembut
‘Amruu   = kehidupan, agama
‘Abbaas  = singa
‘Azzaam  = berkemauan kuat

‫غ‬
Ghaaziy  = pejuang
Ghaamid  = yang memasukkan pedang ke sarungnya
Ghaalib  = orang yang menang
Ghaaliy  = mahal

‫ف‬
Fu-aad   = hati
Faa-iq   = istimewa, menonjol
Faaris   = penunggang kuda, pandai
Farĥaan  = gembira
Fariid   = unik, tiada bandingan, mutiara yang sangat berharga
Fadhiil  = yang utama, berbudi
Faishal  = pemimpin, pemisah antara hak dan batil
Faatiĥ   = penakluk
Faaruuq  = pemisah antara hak dan batil
Farraas  = tajam pikirannya
Fawwaaz  = banyak memiliki keberuntungan
Fahd    = macan kumbang
Fauzaan  = keberuntungan
Fathiin  = cerdas

‫ق‬
Qaasim   = pemberi imbalan
Qudamah  = lama
Qais    = tinggi hati dan kuat
Qaabuus  = gagah, tampan dan berkulit halus
Quthb   = pemimpin

Tips Seputar Bayi GRATIS! --- www.TipsBayi.com        15
‫ك‬
Kaatib   = penulis
Kaamil   = memiliki sifat-sifat sempurna
Kariim   = murah hati, mulia
Kan’aan  = yang mengumpulkan
Kanz    = harta simpanan
Kinaan   = tempat menyimpan anak panah
Kaasib   = yang beruntung
Katsiir  = banyak

‫ل‬
Labiib   = berakal, cerdik
Lathiif  = lembut
Luqmaan  = jalan terang
Laabid   = singa

‫م‬
Maazin   = wajah yang berseri
Maalik   = pelindung, penanggung jawab
Ma-muun = yang dipercaya
Mubaarak = diberkahi
Mutawakkil = tunduk dan tawakal kepada Allah
Mujaahid = pejuang
Majiid   = mulia
Maĥbuub = yang dicintai dan disenangi
Maĥfuuzh = terpelihara
Maĥmuud = terpuji
Murraan = lembut
Maajid   = terhormat
Mukhtaar = pilihan
Marjaan  = butiran mutiara
Mursyid  = pemberi petunjuk
Muzhaffar = yang dapat memenuhi kebutuhannya
Ma’ruuf  = terkenal, kebaikan
Mahdiy   = yang mendapat hidayah
Maimun   = yang mendapatkan berkah
Muraad   = kehendak, maksud
Murtadhaa = yang diridhai
Marwaan = batu yang sangat keras
Mas’uud = yang beruntung, diberi kesenangan

Tips Seputar Bayi GRATIS! --- www.TipsBayi.com  16
Mushliĥ  = yang melakukan perbaikan
Mu’aadz  = orang yang terlindungi
Mufiid   = yang memberi manfaat kepada oang lain
Miqdaad  = yang sering menghadang perbuatan buruk
Mumtaaz  = istimewa
Munjid   = penolong
Mundzir  = pemberi peringatan
Muniir   = bercahaya
Muhanaa  = tenang, damai
Mahiib   = orang yang karismatik
Muyassar  = yang dimudahkan

‫ن‬
Naajiy   = yang terbebas dari keburukan
Naayif   = tinggi
Nabiil   = terhormat, punya kelebihan
Nadiim   = pendamping
Nafiis   = berharga, menjadi rebutan
Nawwaaf  = unggul
Naufal   = pemuda tampan
Najiib   = mulia
Naashir  = suka menolong
Naafi’   = yang memberi manfaat
Nashr   = pertolongan
Na’iim   = yang berbahagia
Naadir   = berharga, jarang adaHaadii   = yang memberi petunjuk
Haasyim  = orang yang tampil di depan
Haani-   = yang menyenangkan
Humaam   = pemberani, ambisius
Hisyaam  = kedermawanan
Hilaal   = bulan sabit

‫و‬
Waĥiid   = satu-satunya
Waduud   = penuh kasih sayang
Waliy   = penolong
Waliid   = bayi, anak kecil
Wahiib   = yang dianugerahi

Tips Seputar Bayi GRATIS! --- www.TipsBayi.com    17
‫ي‬
Yaasir   = mudah
Yaafi’   = terhormat
Yaziid   = pertumbuhan
Yassar   = banyak kemudahan
Tips Seputar Bayi GRATIS! --- www.TipsBayi.com  18
  Nama untuk Bayi Perempuan
‫أ‬
Ariiĥ   = bau yang sedap
Izdihaar  = kesuksesan
Ulfah   = keramahtamahan
Atsiilah  = memiliki keturunan baik
Arwaa   = pemandangan yang menawan
Asmaa-   = nama-nama
Aasiyah  = ahli dalam pengobatan
Alfiyah  = memiliki sifat ribuan
Afnaan   = dahan
Aanisah  = gadis yang baik jiwanya
Aniisah  = lemah lembut
Iinaas   = baik hati
Aaminah  = berwibawa, dapat dipercaya
Amiinah  = dapat dipercaya
Amiirah  = pemimpin
Ariij   = bau yang sedap

‫ب‬
Bahiirah  = wanita yang terhormat
Baahirah  = cahaya terang benderang
Balqiis  = ratu negeri Saba-
Badriyah  = seperti bulan purnama

‫ت‬
Taqiyyah  = yang bertakwa
Tamiimah  = perlindungan, penciptaan yang sempurna
Tabriiz  = lebih unggul
Taimaa-  = padang sahara
Tuĥfah   = yang sangat berharga

‫ث‬
Tsurayaa = bintang, kumpulan planet
Tsamarah = buah
Tips Seputar Bayi GRATIS! --- www.TipsBayi.com    19
‫ج‬
Jauharah  = mutiara
Jiilaan   = pilihan terbaik
Jaidaa-   = leher yang jenjang
Jaliilah  = mulia
Jamiilah  = cantik
Jinaan   = taman-taman
Jumaanah  = butir mutiara berukuran besar
Jauzaa-   = bintang
Jaa-izah  = hadiah

‫ح‬
Ĥumnah   = kemudahan
Ĥasanah   = kebaikan
Ĥauraa-   = wanita berkulit putih bermata hitam
Ĥaazimah  = yang memiliki keteguhan hati
Ĥaafizhah  = pemelihara
Ĥaamidah  = yang memuji, bersyukur
Ĥaaniyah  = lemah lembut
Ĥabiibah  = kekasih
Ĥasnaa-   = cantik
Ĥuuriyah  = bidadari
Ĥusnaa   = kesudahan yang menyenangkan, kelembutan
Ĥulwah   = mata dan mulut yang indah
Ĥaliimah  = penyabar
Ĥamdah   = pujian
Ĥamiidah  = yang terpuji
Ĥawwaa-   = wanita pertama yang diciptakan Allah

‫خ‬
Khaatimah  = kesudahan
Khaalidah  = abadi
Khaznah   = harta yang disimpan
Khairiyah  = yang memiliki sifat baik
Khamiilah  = beludru
Khansaa-  = yang memiliki hidung mancung, wanita baik
Khaulah   = rusa betina
Tips Seputar Bayi GRATIS! --- www.TipsBayi.com      20
‫د‬
Daaniyah  = dekat
Diimah   = hujan gerimis yang terus menerus
Daumah   = kelangsungan
Diinah   = taat
Daanah   = batu mulia

‫ذ‬
Dzaakirah = yang selalu ingat
Dzakiyyah = cerdas

‫ر‬
Raabiĥah = yang beruntung
Radhwaa = keridhaan
Raĥiiq  = minyak wangi
Raiĥanah = berjiwa baik
Raidah  = angin semilir
Rafiidah = yang diberi pertolongan
Rajwaa  = permohonan
Rajiyyah = yang diharapkan
Raajiĥah = yang utama
Raajiyah = yang mengharapkan
Raasiyah = tegar
Raadhiyah = yang rela
Raaqiyah = tinggi
Raaniyah = yang terpukau
Rabwah = tanah mendaki
Raĥiil  = yang berjalan, nama ibu nabi Yuusuf a.s
Rasmiyyah = sesuai tatanan
Radhiyyah = pandai
Rafii’ah = tinggi
Rifqah  = perkumpulan, nama istri nabi Isĥaaq a.s
Raudhah = taman yang rindang
Rafiiqah = pendamping
Ranaa   = indah, enak dilihat
Riqqah  = kelembutan
Tips Seputar Bayi GRATIS! --- www.TipsBayi.com    21
‫ز‬
Zaakiyah  = baik, tumbuh
Zaahidah  = wanita yang zuhud
Zaahirah  = berkilauan
Zaahiyah  = indah, berseri
Zubaidah  = inti, yang terbaik
Zakiyyah  = baik, terpuji
Zahraa-   = berseri, bercahaya
Zarqaa-   = langit biru, jernih
Zahrah   = bunga
Zuhrah   = keindahan

‫س‬
Saarah   = nyonya, nama istri nabi Ibraahiim a.s
Saajidah  = yang bersujud
Saatirah  = istri yang menutup aib suaminya
Saalimah  = terhindar dari bahaya
Sajaa    = tenang
Su’daa   = berbahagia
Sa’diyyah  = bersifat senang
Sulaafah  = anggur yang berair sebelum diperas
Salmaa   = selamat, sehat
Sumayyah  = berkedudukan tinggi
Suniyyah  = berkedudukan tinggi
Saudah   = harta melimpah
Sayyidah  = nyonya
Saamiyah  = terhormat
Saahirah  = rembulan
Salsabil  = nama mata air di surga
Salwaa   = madu
Suhaa    = bintang kecil yang berkelap kelip
Sausan   = naman bunga yang harum

‫ش‬
Syariifah  = terhormat
Syafiiqah  = yang bersimpati, lemah lembut
Syammaa-  = yang berhidung mancung
Syahlaa-  = bermata kebiru-biruan
Tips Seputar Bayi GRATIS! --- www.TipsBayi.com    22
‫ص‬
Shibaa   = kerinduan, kemudahan
Shafiyyah  = jernih, murni
Shaafiyah  = jernih
Shadaa   = kumandang
Shabiyyah  = gadis cilik

‫ض‬
Dhifaaf  = pinggiran sungai
Dhamrah = bekulit halus
Dhaafiyah = hidup mewah

‫ط‬
Thaahirah = suci, mulia
Thariifah = jarang ada
Thallah  = cantik, harum

‫ظ‬
Zhaafirah = beruntung
Zhariifah = wajah yang indah

‫ع‬
‘Aa-idah  = anugerah
‘Aarifah  = yang mengetahui
‘Aamirah  = melimpah
‘Adzbah   = sedap
‘Aziizah  = mulia, kuat
‘Afiifah  = yang mensucikan dirinya
‘Aqiilah  = terhormat
‘Ulayyaa  = langit
‘Aliyyah  = tinggi
‘Aabidah  = taat
‘Aatikah  = jernih, mulia
‘Aakifah  = yang menetap
‘Aasilah  = yang berbuat baik
‘Inaayah  = pertolongan, perhatian
‘Aathifah  = rasa kasih sayang
‘Atiiqah  = wanita cantik
‘Afraa-   = tanah putih


Tips Seputar Bayi GRATIS! --- www.TipsBayi.com  23
‘Ulaa    = tinggi
‘Alyaa-   = tempat yang tinggi

‫غ‬
Ghaadah = wanita yang lembut
Ghaaziyah = pejuang
Ghaitsaa- = awan yang menurunkan hujan
‫ف‬
Faa-idah  = manfaat
Faatiĥah  = permulaan
Faraĥ    = kegembiraan
Farĥah   = yang menggembirakan
Faakihah  = buah
Fariidah  = mutiara yang tiada bandingnya
Fairuuz   = batu permata berwarna biru kehijauan
Faa-izah  = yang beruntung
Faadiyah  = yang terlindung
Fikriyyah  = mengandung unsur pikiran
Fullah   = nama bunga putih yang harum
Fauziyyah  = beruntung
Fatĥiyyah  = memiliki sifat kemenangan
Fathiinah  = cerdas

‫ق‬
Qadriyyah = yang selalu bisa
Qamraa- = cahaya rembulan
Qasiimah = wajah cantik

‫ك‬
Kamiilah  = yang sempurna
Kifaayah  = kecukupan
Kaltsum   = wajah cantik

‫ل‬
La-aalii  = banyak mutiara
Lubaabah  = pilihan
Labiibah  = cerdas
Lamis    = lembut sentuhannya
Lainah   = pohon kecil


Tips Seputar Bayi GRATIS! --- www.TipsBayi.com    24
Lu-lu-ah  = mutiara
Lubnaa   = jenis pohon yang berair seperti madu
Lajain   = perak
Lahfah   = kerinduan
Lailaa   = malam gelap

‫م‬
Maajidah = mulia, agung
Marjaanah = biji mutiara, batu merah
Mawaddah = kasih sayang
Maasah  = batu permata yang mahal
Maa-isah = perawakan yang serasi
Madiiĥah = terpuji
Muraadah = yang dicintai
Maryam  = tinggi (bahasa Suryani)
Masarah = kegembiraan
Miskah  = minyak wangi
Mufiidah = yang bermanfaat
Maliiĥah = cantik
Munaa   = harapan
Muniirah = bercahaya
Muniifah = tinggi, serasi
Muhjah  = yang terbagus dan indah
Maisuun = bagus, tenang
Maariyah = wajah berseri seri
Maaziyah = awan yang membawa hujan

‫ن‬
Nahdah   = tinggi, mulia
Najdah   = keberanian
Najlaa-  = bermata hitam nan indah
Najwaa   = bisikan, rahasia
Nahlah   = tegukan minum yang pertama
Nuz-hah  = tempat yang jauh
Nasmah   = semilir angin
Naadirah  = jarang ada
Naadiyah  = para pendukung, penyeru
Naa-ilah  = karunia
Nabiilah  = terhormat
Najiibah  = utama
Naziihah  = terhindar dari hal-hal buruk


Tips Seputar Bayi GRATIS! --- www.TipsBayi.com   25
Nu’maa   = hidup enak
Nafiisah  = berharga, diminati
Nuhaa   = pikiranHaajar   = istri nabi Ibraahiim a.s
Hanaa-   = kegembiraan
Huwaidah  = kehalusan
Hayaa   = bagus lahiriahnya
Haaniyah  = gembira
Haalah   = bias cahaya di sekitar bulan
Haifaa-  = ramping

‫و‬
Wardah  = bunga, mawar
Widaad  = kasih sayang
Wasiimah = berwajah cantik

‫ي‬
Yamaamah= burung dara
Yamnah = sebelah kanan
Yumnaa = diberkahi, sebelah kanan
Yaaquutah = batu permata warna warni
Yaafi’ah = tinggi, muda
Tips Seputar Bayi GRATIS! --- www.TipsBayi.com  26
   Nama Paduan – Bisa untuk
  Laki-laki ataupun Perempuan
‫أ‬
Iĥsaan   = kebaikan
Iqbaal   = kesejahteraan
Iinaas   = kelembutan
Asiil   = lurus
Asyraf   = sangat mulia
Aiman   = yang memiliki harapan, sebelah kanan
Ilhaam   = ilham, belajar
Imtiyaaz  = kelebihan
Amjaad   = kewibawaan
Anas    = lemah lembut

‫ب‬
Busyraa  = kabar gembira
Bunaan   = taman indah
Badr    = bulan purnama

‫ت‬
Tamaam   = kesempurnaan
Taisir   = memudahkan

‫ث‬
Tsanaa-  = pujian
Tsabaat  = keteguhan

‫ج‬
Jabran   = perbaikan
Jadwaa   = manfaat
Jamal   = keindahan
Jawaad   = kencang larinya
Jawwaad  = murah hati
Tips Seputar Bayi GRATIS! --- www.TipsBayi.com   27
‫ح‬
Ĥanuun   = penuh kasih sayang
Ĥaniin   = kerinduan
Ĥaniifah  = yang teguh dalam islam
Ĥafsh   = anak singa
Ĥamzah   = singa, paman Nabi SAW
Ĥisymat  = rasa malu

‫د‬
Diibaaj  = sutera halus

‫ذ‬
Dzakaa- = ketajaman pikiran
Dzurwah = puncak segala sesuatu
Dzimaam = jaminan

‫ر‬
Rif’ah   = ketinggian
Ra-fat   = rahmat
Rabaab   = awan putih, rebana
Razaan   = tenang
Ridhaa   = kepuasan
Rayyaan  = buah jeruk, buah yang matang
Rawaaĥah  = kegembiraan
Rafiiq   = halus, teman

‫ز‬
Zamzam   = air zamzam
Zain    = bagus, indah
Zayyaan  = elok wajahnya
Zuhrah   = keindahan

‫س‬
Sanaa-   = tinggi
Sahl    = mudah
Sulaaf   = perasan, ringkasan
Salaamah  = keselamatan
Sihaam   = anak panah
Sulaimah  = selamat dari musibah

Tips Seputar Bayi GRATIS! --- www.TipsBayi.com  28
Suhiir   = nama bintang
Sinaan   = kepala tombak
Suhail   = nama bintang

‫ش‬
Syams    = matahari
Syifaa-   = kesembuhan

‫ص‬
Shafaa-   = jernih
Shafwat   = pilihan

‫ض‬
Dhiyaa-   = cahaya

‫ط‬
Thurfah   = sesuatu yang indah
Thahuur   = selalu suci

‫ع‬
‘Ikrimah  = burung dara betina
‘Andaliib  = jenis burung yang bersuara bagus
‘Aafiyah  = kesehatan
‘Imaad   = bangunan tinggi
‘Irfaan   = kebaikan, pengetahuan
‘Afaaf   = menjaga diri dari hal yang sia-sia
‘Urwah   = singa
‘Allaamah  = banyak ilmunya

‫ف‬
Fajr    = waktu subuh
Fidaa-   = tebusan
Firaas   = singa
Furaat   = air segar
Fauz    = kemenangan
Tips Seputar Bayi GRATIS! --- www.TipsBayi.com   29
‫ك‬
Kinaanah = tabung penyimpan anak panah
Kifaaĥ  = perjuangan
‫م‬
Maisarah  = kemudahan
Makaarim  = banyak kemuliaan
Muyassar  = yang dimudahkan
Maisaan   = bintang terang
Mudrikah  = banyak mengetahui
Maraam   = yang dikehendaki
Murtajaa  = yang diharapkan
Manaaf   = tinggi
Manaar   = petunjuk jalan, menara
Marwah   = batu api, permata

‫ن‬
Nasiim   = semilir angin
Najwaan   = pandai menyelamatkan
Nawaal   = pemberian
Nijaad   = leher yang jenjang
Nizaar   = sedikit
Nasywaa   = kegembiraan
Nidaa-   = panggilan
Nuur    = cahaya
Nauf    = tinggi

‫و‬
Wijdaan   = kasih sayang
Wasiim   = wajah yang elok
Warad    = bunga
Wafaa-   = menepati janji
Wifaaq   = persetujuan

‫ي‬
Yaaquut   = batu permata yang mahal
Yusraa   = sebelah kiri
Yaasamiin  = nama bunga
Yamaam   = burung dara jantan
Ya’fuur   = kijang


Tips Seputar Bayi GRATIS! --- www.TipsBayi.com  30
      Sudahkah Anda Membaca
      Ebook Bayi Fenomenal Ini ?
     Persiapkan Diri Anda
 Sebelum Kedatangan Buah Hati Anda!


  Dapatkan Ebook Setebal 230 Halaman Ini
       Sekarang Juga:

   http://www.TipsBayi.com/ebook.html
Tips Seputar Bayi GRATIS! --- www.TipsBayi.com  31

								
To top