BCTC 30 06 09 by NiceTime

VIEWS: 0 PAGES: 25

									   CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI                      Mẫu CBTT-03
                              (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC
                              ngày 18/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng
                              dẫn về việc Công bố thông tin trên TT chứng khoán)
                   BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
                       ( Quý 2/2009)

       I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
   ( Áp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ )
STT            Nội dung                Số cuối kỳ
 I  Tài sản ngắn hạn                       53,773,478,504
1  Tiền và các khoản tương đương tiền                 101,261,465
2  Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3  Các khoản phải thu ngắn hạn                  46,775,507,663
4  Hàng tồn kho                           142,438,827
5  Tài sản ngắn hạn khác                      6,754,270,549
II Tài sản dài hạn                        341,208,359,943
1  Các khoản phải thu dài hạn
2  Tài sản cố định
  - Tài sản cố định hữu hình                  148,934,911,689
  - Tài sản cố định vô hình                   77,520,324,235
  - Tài sản cố định thuê tài chính
  - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang               114,753,124,019
 3 Bất động sản đầu tư
 4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
 5 Tài sản dài hạn khác
III TỔNG CỘNG TÀI SẢN                       394,981,838,447
IV Nợ phải trả                          236,612,798,728
 1 Nợ ngắn hạn                           82,943,117,654
 2 Nợ dài hạn                           153,669,681,074
 V Vốn chủ sở hữu                         158,369,039,719
 1 Vốn chủ sở hữu                         158,280,410,997
  - Vốn đầu tư của chủ sở hữu                  149,973,470,000
  - Thặng dư vốn cổ phần
  - Vốn khác của chủ sở hữu
  - Cổ phiếu quỹ
  - Chênh lệch đánh giá lại tài sản
  - Chênh lệch tỷ giá hối đoái                  (5,737,592,093)
  - Các quỹ                            1,006,261,327
  - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối               13,038,271,763
  - Nguồn vốn đầu tư XDCB
 2 Nguồn kinh phí và quỹ khác                       88,628,722
  - Quỹ khen thưởng, phúc lợi                      88,628,722
  - Nguồn kinh phí
  - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN                        394,981,838,447

   II.A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
   ( Áp dụng với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ )


STT             Chỉ tiêu                 Kỳ báo cáo
 1  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ             19,642,186,000
 2  Các khoản giảm trừ doanh thu
 3  Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ         19,642,186,000
 4  Giá vốn hàng bán                         5,926,178,847
 5  Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ          13,716,007,153
 6  Doanh thu hoạt động tài chính                    19,164,277
 7  Chi phí tài chính                        2,473,176,843
 8  Chi phí bán hàng
 9  Chi phí quản lý doanh nghiệp                    666,946,017
 10  Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh             10,595,048,570
 11  Thu nhập khác                            40,210,000
 12  Chi phí khác
 13  Lợi nhuận khác                           40,210,000
 14  Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế                10,635,258,570
 15  Thuế thu nhập doanh nghiệp
 16  Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp            10,635,258,570
 17  Lãi cơ bản trên cổ phiếu                          709
 18  Cổ tức trên mỗi cổ phiếu


                                    Ngày 04 tháng 08 năm 2009
                                       Giám đốc công ty
                                    ( Ký , ghi rõ họ tên, đóng dấu)
                                      Nguyễn Văn Quân
  Mẫu CBTT-03
heo Thông tư số 38/2007/TT-BTC
 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng
g bố thông tin trên TT chứng khoán)
ẮT
          Số đầu kỳ
          63,132,649,138
          3,065,985,774

          50,784,158,359
            40,230,781
          9,242,274,224
         344,825,280,807


         156,057,997,696
          77,916,486,257

         110,850,796,854         407,957,929,945
         256,267,915,945
         104,298,084,271
         151,969,831,674
         151,690,014,000
         151,788,014,000
         149,973,560,000
          (6,693,857,442)

          8,508,311,442
           (98,000,000)
           (98,000,000)


        407,957,929,945   -
         Luỹ kế
         38,541,849,500

         38,541,849,500
         11,415,963,399
         27,125,886,101
           34,996,353
         6,658,011,307

         1,079,364,447
         19,423,506,700
           50,850,150

           50,850,150
         19,474,356,850

         19,474,356,850
             1,299y 04 tháng 08 năm 2009
 Giám đốc công ty
, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Nguyễn Văn Quân
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI                   Mẫu số B 01 – DN
                            (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
                             Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

                  BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
                 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2009
                                          Đơn vị tính: đồng
                        Mã Thuyết
         TÀI SẢN                     Số cuối kỳ     Số đầu kỳ
                         số minh
           1              2 3       4          5
A – TÀI SẢN NGẮN HẠN              100      53,773,478,504    62,995,283,888
(100=110+120+130+140+150)
I. Tiền và các khoản tương đương tiền      110        101,261,465    3,065,985,774
 1.Tiền                     111  V.01     35,375,599     21,988,789
 2. Các khoản tương đương tiền         112         65,885,866    3,043,996,985
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn     120  V.02          -          -
 1. Đầu tư ngắn hạn               121
 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)  129

III. Các khoản phải thu ngắn hạn        130      46,775,507,663    50,646,793,109
 1. Phải thu khách hàng             131        517,271,475     689,267,025
 2. Trả trước cho người bán           132      46,112,531,080    48,834,506,730
 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn          133        107,720,000     103,375,000
 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng  134
xây dựng
 5. Các khoản phải thu khác           135  V.03     37,985,108    1,019,644,354
 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)   139
IV. Hàng tồn kho                140        142,438,827      40,230,781
 1. Hàng tồn kho                141  V.04     142,438,827      40,230,781
 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)     149
V. Tài sản ngắn hạn khác            150        6,754,270,549   9,242,274,224
 1. Chi phí trả trước ngắn hạn         151        2,387,896,013   3,477,312,259
 2. Thuế GTGT được khấu trừ           152        4,366,374,536   5,764,961,965
 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước  154  V.05
 5. Tài sản ngắn hạn khác            158

B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 +     200      341,208,359,943   344,825,280,807
240 + 250 + 260)
I- Các khoản phải thu dài hạn          210              -         -
 1. Phải thu dài hạn của khách hàng       211
 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc     212
 3. Phải thu dài hạn nội bộ           213  V.06
 4. Phải thu dài hạn khác            218  V.07
 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)    219
II. Tài sản cố định               220      341,208,359,943   344,825,280,807
 1. Tài sản cố định hữu hình          221  V.08  148,934,911,689   156,057,997,696
  - Nguyên giá                222      163,475,120,723   167,343,412,883
  - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)        223      (14,540,209,034)   (11,285,415,187)
 2. Tài sản cố định thuê tài chính       224  V.09         -          -
  - Nguyên giá                225
  - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)        226

                     -1-
 3. Tài sản cố định vô hình            227  V.10  77,520,324,235   77,916,486,257
  - Nguyên giá                 228      79,232,404,441   79,232,404,441
  - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)         229      (1,712,080,206)   (1,315,918,184)
 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang        230  V.11  114,753,124,019   110,850,796,854
III. Bất động sản đầu tư             240  V.12         -          -
  - Nguyên giá                 241
  - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)         242
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn      250            -          -
 1. Đầu tư vào công ty con            251
 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh    252
 3. Đầu tư dài hạn khác              258  V.13
 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn  259
(*)
V. Tài sản dài hạn khác              260            -          -
 1. Chi phí trả trước dài hạn           261  V.14
 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại        262  V.21
 3. Tài sản dài hạn khác             268

 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)       270     394,981,838,447   407,820,564,695

        NGUỒN VỐN

A – NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)         300     236,612,798,728   256,130,550,695
I. Nợ ngắn hạn                  310      82,943,117,654   104,160,719,021
 1. Vay và nợ ngắn hạn              311  V.15         -   15,319,398,189
 2. Phải trả người bán              312      30,139,671,139   32,805,633,860
 3. Người mua trả tiền trước           313
 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước      314  V.16    37,985,108          -
 5. Phải trả người lao động            315            -     218,839,000
 6. Chi phí phải trả               316  V.17  52,715,237,740   55,766,640,972
 7. Phải trả nội bộ                317
 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây  318
dựng
 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác  319  V.18    50,223,667     50,207,000

 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn          320
II. Nợ dài hạn                  330     153,669,681,074   151,969,831,674
 1. Phải trả dài hạn người bán          331
 2. Phải trả dài hạn nội bộ            332  V.19
 3. Phải trả dài hạn khác             333
 4. Vay và nợ dài hạn               334  V.20  153,661,911,074   151,962,061,674
 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả        335  V.21
 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm         336        7,770,000      7,770,000
 7.Dự phòng phải trả dài hạn           337

B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)       400     158,369,039,719   151,690,014,000
I. Vốn chủ sở hữu                 410  V.22  158,280,410,997   151,788,014,000
 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu           411     149,973,470,000   149,973,560,000
 2. Thặng dư vốn cổ phần             412
 3. Vốn khác của chủ sở hữu            413


                      -2-
 4. Cổ phiếu quỹ (*)               414
 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản        415
 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái          416       (5,737,592,093)  (6,693,857,442)
 7. Quỹ đầu tư phát triển             417         718,758,091
 8. Quỹ dự phòng tài chính            418         287,503,236
 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu         419
 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối      420       13,038,271,763   8,508,311,442
 11. Nguồn vốn đầu tư XDCB            421
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác          430         88,628,722    (98,000,000)
 1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi           431         88,628,722    (98,000,000)
 2. Nguồn kinh phí                432  V.23
 3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ       433

 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 +         440       394,981,838,447  407,820,564,695
       400)

           CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

                            Thuyết
         CHỈ TIÊU                     Số cuối kỳ     Số đầu kỳ
                             minh
 1. Tài sản thuê ngoài                  24
 2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công

 3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược

 4. Nợ khó đòi đã xử lý
 5. Ngoại tệ các loại
 6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án

                               Tp.HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2009
     Kế toán trưởng                         Giám đốc
    Ngô Phạm Viết Tuấn                       Nguyễn Văn Quân
                      -3-
-4-
-5-
   -
-6-
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI                   Mẫu số B 02 – DN
                            (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
                            Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

          BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
             Từ ngày 01/04/2009 đến 30/06/2009

                                        Đơn vị tính: đồng
                           Thuyết
        CHỈ TIÊU            Mã số        Kỳ này       Kỳ trước
                            minh
            1            2    3      4          5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ   01   VI.25  19,642,186,000    18,899,663,500
2. Các khoản giảm trừ doanh thu        02
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung     10        19,642,186,000    18,899,663,500
cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)
4. Giá vốn hàng bán              11   VI.27   5,926,178,847    5,489,784,552
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp    20        13,716,007,153    13,409,878,948
dịch vụ (20 = 10 - 11)
6. Doanh thu hoạt động tài chính        21   VI.26     19,164,277      15,832,076
7. Chi phí tài chính              22   VI.28   2,473,176,843    4,184,834,464
 - Trong đó: Chi phí lãi vay         23        1,516,911,494    3,228,569,115
8. Chi phí bán hàng              24
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp        25         666,946,017     412,418,430
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh      30        10,595,048,570    8,828,458,130
doanh = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}
  {30
11. Thu nhập khác               31          40,210,000     10,640,150
12. Chi phí khác                32
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)       40          40,210,000      10,640,150
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế     50        10,635,258,570    8,839,098,280
   (50 = 30 + 40)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành        51   VI.30
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại         52   VI.30
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 – 51   60        10,635,258,570    8,839,098,280
- 52)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)        70              709         589
                             Tp.HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2009
       Kế toán trưởng                     Giám đốc
      Ngô Phạm Viết Tuấn                   Nguyễn Văn Quân
                    - 4-
Đơn vị báo cáo:......................                 Mẫu số B 03 – DN
Địa chỉ:…………...................                (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
                                Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

                  BÁO CÁO LƢU CHUYỂN TIỀN TỆ
                    (Theo phương pháp trực tiếp) (*)
                          Năm….
                                        Đơn vị tính: ...........
                Chỉ tiêu           Mã số  Thuyết  Năm nay    Năm
                                   minh          trƣớc
              1                 2    3      4       5
I. Lƣu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh       1
thu khác
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch      2
vụ
3. Tiền chi trả cho người lao động               3
4. Tiền chi trả lãi vay                    4
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp           5
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh            6
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh           7
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh         20

II. Lƣu chuyển tiền từ hoạt động đầu tƣ
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài        21
sản dài hạn khác
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài      22
sản dài hạn khác
3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị       23
khác
4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của      24
đơn vị khác
5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác           25
6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác         26
7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia     27

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư           30

III. Lƣu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của      31
chủ sở hữu
2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại      32
cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được            33
4.Tiền chi trả nợ gốc vay                   34
5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính               35
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu          36
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính         40
Lƣu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)        50
Tiền và tƣơng đƣơng tiền đầu kỳ                     60
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại          61
tệ
Tiền và tƣơng đƣơng tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)            70     VII.34


                                          Lập, ngày ... tháng ... năm ...
            Ngƣời lập biểu                 Kế toán trƣởng       Giám đốc
            (Ký, họ tên)                  (Ký, họ tên)   (Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú : (*) Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại số thứ tự chỉ tiêu và "Mã số"
Đơn vị tính: ...........
                Lập, ngày ... tháng ... năm ...ng phải trình bày nhưng không được đánh lại số thứ tự chỉ tiêu và "Mã số"
                                     Mẫu số B 03 – DN
     CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI             (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
                                Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

                 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
                  Tại ngày 31 tháng 12 năm 2008
                                         Đơn vị tính: đồng
            Chỉ tiêu             Mã số Thuyết    Năm nay     Năm
                                minh             trước
               1              2   3       4        5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế                  1         (330,786,838)
2. Điều chỉnh cho các khoản
  - Khấu hao TSCĐ                    2         9,122,062,642
  - Các khoản dự phòng                  3           7,770,000
  - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện  4
  - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư             5         (792,051,787)
  - Chi phí lãi vay                   6         1,088,555,136
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay      8         9,095,549,153
đổi vốn lưu động
  - Tăng, giảm các khoản phải thu             9       (55,930,415,699)
  - Tăng, giảm hàng tồn kho               10        (102,208,046)
  - Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay   11        56,270,591,003
phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
  - Tăng, giảm chi phí trả trước             12
  - Tiền lãi vay đã trả                 13       (1,088,555,136)
  - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp          14
  - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh        15
  - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh        16
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh       20        8,244,961,275

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản    21
dài hạn khác                               (295,782,448,266)
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài    22
sản dài hạn khác
3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị     23
khác
4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của    24
đơn vị khác
5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác         25
6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác       26
7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia   27          792,051,787
Lƣu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tƣ         30       #############
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của    31       149,973,560,000
chủ sở hữu
2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ   32
phiếu của doanh nghiệp đã phát hành


                      -5-
3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được         33       136,885,890,024
4.Tiền chi trả nợ gốc vay                34
5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính             35
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu        36
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính       40      286,859,450,024
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)      50        114,014,820

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ             60
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại  61
tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)    70   31
                                     114,014,820

                               Tp.HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2008
         Kế toán trưởng                     Giám đốc
        Ngô Phạm Viết Tuấn                   Nguyễn Văn Quân
                     -6-
Đơn vị tính: đồng
           58,750,928,495
          -7-
Đơn vị: …………….
Địa Chỉ: …………….                          (Ban hành theo QĐ số 15/20
                                  ngày 20/03/2006 của Bộ Tr

                 BẢNG CẤN ĐỐI SỐ PHÁT SINH
                      Tháng … năm …

Số hiệu               Số dƣ đầu tháng  Số phát sinh trong tháng
     Tên tài khoản kế toán
 tài                Nợ     Có    Nợ       Có
  A        B         1     2      3      4
        Tổng cộng

                                       Ngày … tháng … nă
        Ngƣời lập                             Kế tóan trƣởng
         Mẫu số S06-DN
 hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC)
       Số dƣ cuối tháng
       Nợ     Có
        5     6
  Ngày … tháng … năm …
    Kế tóan trƣởng
Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái                        Báo cáo tài chính
Đường Nguyễn Thị Định, P.Cát Lái, Q2, TPHCM   cho kỳ kế toán từ 01/10/2007 đến 31/12/2008

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ
BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

1. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƢƠNG ĐƢƠNG TIỀN                       31/12/2008
                                            VND

Tiền mặt                                     20,351,616
Tiền gửi ngân hàng                               142,011,024

Cộng                                      162,362,6402. CÁC KHOẢN ĐẦU TƢ NGẮN HẠN                           31/12/2008
                                            VND

Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
Đầu tư ngắn hạn khác
Cộng                                              -3. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC                        31/12/2008
                                            VND
Phải thu của khách hàng                            1,537,846,775
Phải thu lại tiền lãi vay từ ngân hàng                        758,994
Phải thu chênh lệch đánh giá vốn góp bằng quyền sử dụng đất
Phải thu khác                                   18,000,000
Cộng                                      1,556,605,769


4. HÀNG TỒN KHO                                  31/12/2008
                                            VND

Nguyên liệu, vật liệu
Công cụ, dụng cụ                                 53,860,226
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (*)                          -
Thành phẩm                                         -

Cộng giá gốc hàng tồn kho                             53,860,226


5. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC                             31/12/2008
                                            VND
Tài sản thiếu chờ xử lý                                  -
Tạm ứng                                          -
Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn                              -
Thuế GTGT được khấu trừ                            6,961,043,593

Cộng                                      6,961,043,593


6. TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
              Nhà cửa     Máy móc      Phƣơng tiện     TSCĐ dùng trong     TSCĐ vô hình
    Chỉ tiêu                                              Quyền sử dụng
             vật kiến trúc   thiết bị      vận tải        quản lý
                                                        đất
Nguyên giá TSCĐ
Số đầu năm             0         0          0            0           0
Tăng trong năm
                             0          0            0
            31,967,597,402  21,270,006,571     282,153,143      1,013,278,888     79,232,404,441
- Do mua sắm               21,270,006,571     282,153,143      1,013,278,888           -
- Do XDCB       31,967,597,402         -          -            -     79,232,404,441
Giảm trong năm           -         -          -            -           -
- Do thanh lý, nhượng bán      -         -          -            -           -
- Giảm khác             -         -          -            -           -
Số cuối năm
                             0          0            0
            31,967,597,402  21,270,006,571     282,153,143      1,013,278,888     79,232,404,441
Hao mòn TSCĐ
Số đầu năm
                             0          0            0
                  0         0          0           0           0
Tăng trong năm
                             0          0            0
            7,459,106,060   1,181,667,032      94,051,048      140,961,001      924,378,052
- Do trích khấu hao   7,459,106,060   1,181,667,032      94,051,048      140,961,001      924,378,052
- Tăng khác             0         -          -           -           -
Giảm trong năm           -         -          -           -           -
- Do thanh lý, nhượng bán
- Giảm khác             -         -          -           -           -
Số cuối năm
                             0          0            0
            7,459,106,060   1,181,667,032      94,051,048      140,961,001      924,378,052
Giá trị còn lại
Số đầu năm
                             0          0            0
                  0         0          0           0            0
Số cuối năm
                             0          0            0
            24,508,491,342  20,088,339,539     188,102,095      872,317,887     78,308,026,389


7. CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG                            31/12/2008
                                               VND

Xây dựng cơ bản dở dang                               83,665,862,902
Trong đó:
Mua sắm TSCĐ                                     24,833,897,353
Xây dựng cơ bản                                   54,181,243,738
Lãi vay cho XDCB                                   4,650,721,811
Cộng                                         83,665,862,902


8. CÁC KHOẢN VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN                             31/12/2008
                                               VND

Vay ngắn hạn                                     20,862,410,899
Phải trả cho người bán                                2,972,890,741
Nợ thuê tài chính đến hạn trả                                  -

Cộng                                         23,835,301,640


9. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ NHÀ NƢỚC                          31/12/2008
                                               VND

Thuế GTGT đầu ra phải nộp                                    -
Thuế TTĐB                                            -
Thuế xuất, nhập khẩu                                      -
Thuế TNDN                                            -
Thuế thu nhập cá nhân                                  14,372,050
Thuế tài nguyên                                         -
Thuế nhà đất                                          -
Tiền thuê đất                                          -
Các loại thuế khác                                       -
Các khoản phí, lệ phí

Cộng                                         14,372,050
Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui định về thuế đối
với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo
cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.


10. CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP NGẮN HẠN KHÁC                    31/12/2008
                                              VND

Phải trả công nhân viên                               407,594,000
Kinh phí công đoàn                                  10,994,000
Bảo hiểm xã hội                                    22,140,000
Bảo hiểm y tế                                     3,321,000
Cổ tức năm 2007 phải trả                                    0
Các khoản phải trả phải nộp khác                           99,950,000

Cộng                                         543,999,00011. VAY VÀ NỢ DÀI HẠN                                 31/12/2008
                                              VND

Vay dài hạn                                   124,805,433,346
- Vay ngân hàng                                 124,805,433,346
- Vay đối tượng khác
- Trái phiếu phát hành
Nợ dài hạn                                          -

Cộng                                       124,805,433,346


12. VỐN CHỦ SỞ HỮU
12.1 Chi tiết vốn đầu tƣ của chủ sở hữu
                                           31/12/2008
Chỉ tiêu                                          VND

Vốn góp (cổ đông)                                149,973,560,000
Thặng dư vốn cổ phần
Cổ phiếu quỹ                                          -
Cộng                                       149,973,560,000


12.2. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận
                                       Năm 2008
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
+ Vốn góp đầu năm                                     -
+ Vốn góp tăng trong năm                                 -
+ Vốn góp giảm trong năm                                 -
+ Vốn góp cuối kỳ                              149,973,560,000
- Cổ tức năm 2007 đã chia                                 -


13. CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI                            31/12/2008
                                              VND
Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm  8,781,954,221
Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn XDCB         -

Cộng                        8,781,954,221


14. TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ
                          Năm 2008

Doanh thu nâng hạ container              988,425,500
Doanh thu cho thuê bãi chứa container       12,090,929,999

Cộng                        13,079,355,499


15. GIÁ VỐN HÀNG BÁN
                          Năm 2008

Giá vốn của thành phẩm, hàng hóa đã bán
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp          11,670,084,369
Giá vốn kinh doanh bất động sản đầu tư
Cộng                        11,670,084,369


16. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
                          Năm 2008

Lãi tiền gửi, tiền cho vay              792,051,787
Lãi bán hàng trả chậm
Cổ tức, lợi nhuận được chia
Lãi hoạt động đầu tư chứng khoán
Doanh thu hoạt động tài chính khác

Cộng                         792,051,787


17. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
                          Năm 2008

Chi phí lãi vay                   562,015,195
Chi phí tài chính khác
Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán dài hạn

Cộng                         562,015,195


18. THU NHẬP KHÁC
                          Năm 2008

Thu nhập từ thanh lý tài sản                  -
Phạt do vi phạm hợp đồng               151,569,270
Chênh lệch đánh giá lại tài sản góp vốn
Thu nhập khác                      5,000,000

Cộng                         156,569,270


19. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
                          Năm 2008
Lợi nhuận chưa phân phối năm trước                   -
Lợi nhuận chưa phân phối năm nay              (474,577,448)
Cộng                            (474,577,448)


                             Lập ngày 06 tháng 02 năm 2009

       Ngƣời lập biểu      Kế toán trƣởng       Giám đốc
      LÝ NGỌC TUYỀN      NGÔ PHẠM VIẾT TUẤN    NGUYỄN VĂN QUÂN

								
To top