Free Download Ekonomija-Kriterijumi za donosenje investicionih odluka by Davorjj

VIEWS: 3 PAGES: 3

									Jedini sajt gde su gotovi seminarski, diplomski i maturski radovi
besplatni. Seminarski, diplomski i maturski radovi iz svih oblasti. Ovde
mozete pronaci seminarski iz svih oblasti, diplomski i maturski radovi u bazi
su besplatni i slobodni za download. Seminarski, diplomski i maturski
radovi za razmenu i izrada novih radova.

             WWW.SEMINARSKIRAD.ORG

             WWW.SEMINARSKIRAD.INFO

             WWW.MATURSKIRADOVI.NET

                WWW.MATURSKI.NET


                      Pregled teme
Предузеће се одлучује за инвестирање када је обезбедило за то неопходне економске услове, одговарајући
програм, финансијска средства и кадрове.

Предузеће се опредељује за инвестицију која ће му донети највеће економске користи у будућем пословању.

Основни критеријуми код доношења инвестиционих одлука представља избор оне алтернативе која це
донети    највеће  ефекте.  Ефекти   који   се   постижу   могу    бити:
-                    економски                      и
- неекономски

Економски ефекти су материјалне користи које од инвестиције остварује предузеће (инвеститор).
Неекономски ефекти се односе на социјалну, друштвену и економску димензију улагања.

Најчешће се елементи инвестиционих одлука изражавају математичким релацијама и тада се инвестициони
критеријуми утврђују као жељена величина или однос величина.

Бројне методе изражавања ефикасности инвестиционих пројеката, у зависности да ли уважавају временску
вредност новца деле се у две групе:

-   Статистичке   методе    изражавања   ефикасности     инвестиционих    улагања
- Динамичке методе изражавања ефикасности инвестиционих улагања
2.1. СТАТИСТИЧКЕ МЕТОДЕ ИЗРАЖАВАЊА ЕФИКАСНОСТИ ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Статистичка метода је веома упрошћена. Приликом процене ефикасности пројекта користе се подаци из
само једне године коришћења пројекта. Оцена ефикасности пројекта се врши у односу на просечне
вредности које се остваре у одговарајућој групацији и привреди. Да би пројект био повољно оцењен
потребно је да вредност израчунатих показатеља буде већа од посека у датој групацији.
Највеће статичке методе су период повраћаја и рачуноводствена стопа приноса.

Период повраћаја представља време које је потребно да се улагања у неки пројект надокнаде из прилива
готовине из нето економског тока пројекта.

Нето  економски   ток   представља   разлику   између  прилива   и   одлива  готовине.
Период повраћаја израчунава се овако:

t
 Si                =                Y0                 P0
i=1

Si   -   нето  прилив   готовине   из  економског   тока  у   i  –  тој   години
t - број година (периода) потребних да се нето прилив готовине из економског тока изједнаци са вредношћу
инвестиционих                                           улагања
Y0P0 - инвестиционо улагање

Доношење одлука о прихватању или рангирање пројеката по овом методу представља постојање
јединственог критеријума у смислу утврђеног времена за надокнаду уложеног капитала.

Пројект је економски неѕавистан када су приходи које он обеѕбеђује исти независно од тога да ли је други
пројект прихваћен или одбачен. У обрнутом случају пројект је економски завистан.

Метод периода повраћаја у суштини не представља метод оцене ефикасности пројекта јер не изражава
прираст уложеног капитала, већ пре поиказује ликвидност пројекта или ризик којем је одређено капитално
улагање изложено. Једноставност и разумљивост представљају основне предности овог метода.

Рачуноводствена стопа приноса представлја однос очекиваног добитка од пројекта и капиталних улагања у
пројект. Израчунава се по обрасцу:

Просечни годишњи добитак

Проселна рачуновоствена стопа приноса = _____________________ X 100

Просечно годишње улагање

Недостатак статистичког приступа је што се не користе подаци за целокупан период експлоатације
инвеститиционог пројекта, већ само подаци из једне године.

								
To top