Free Download Ekonomija-Komunikacije i donosenje odluka by Davorjj

VIEWS: 17 PAGES: 2

									Jedini sajt gde su gotovi seminarski, diplomski i maturski radovi
besplatni. Seminarski, diplomski i maturski radovi iz svih oblasti. Ovde
mozete pronaci seminarski iz svih oblasti, diplomski i maturski radovi u bazi
su besplatni i slobodni za download. Seminarski, diplomski i maturski
radovi za razmenu i izrada novih radova.

             WWW.SEMINARSKIRAD.ORG

            WWW.SEMINARSKIRAD.INFO

            WWW.MATURSKIRADOVI.NET

               WWW.MATURSKI.NET


                     Pregled teme
Komunikacija je proces prenošenja poruka između ljudi. Komunikacija je ostvarena samo onda
kada je poruka stigla do primaoca. U slučaju da poruka ne stigne do primaoca smatra se da
komunikacija ne postoji. Da bi komunikacija bila efikasna potrebno je da primalac razume
značenje poruke i da to pokaže pošiljaocu preko određenih reakcija koje očekuje.
Komunikacija uključuje elemente različite prirode:
Kognitivni elementi - ogledaju se u sposobnostima percepcije, tumačenja poruke, izazivanju
emocija i reakcije,
Semanitički elementi - ogledaju se u korišćenju govornog i pisanog jezika, termina i žargona,
Simbolički elementi - korišćenje gestova, izraza lica, telesnih pokreta, stila odevanja i slično.
Funkcije komunikacija u organizaciji se ostvaruju u sledećim područjima menadžmenta:
- Kontrola ponašanja zaposlenih
- Motivisanje zaposlenih
- Razvoj međuljudskih odnosa i
- Donošenje odluka.
Kontrolna funkcija komunikacija ogleda se u prenošenju poruka o ponašanju članova
organizacije, koje može biti u skladu sa normama i standardima ili odstupati od toga. Kontrolna
funkcija komunikacija pomaže koordinaciju u organizaciji.
Komunikacijom se podstiče motivisanost zaposlenih, tako što im se prenose poruke šta treba da
urade da bi dobili podsticaj, putem povratne informacije o tome kako napreduju u ostvarivanju
postavljenih ciljeva, putem jasnog sistema nagrađivanja i sl.
Komunikacija omogućava ispoljavanje osećanja i ispunjavanje društvenih potreba.
Komunikacija u okviru grupe je osnovni mehanizam kojim članovi te grupe ispoljavaju svoje
frustracije i osećanje zadovoljstva. Ona doprinosi razvoju prijateljstva, stvaranju poverenja i
međusobnog prihvatanja.
Takodje ima veliki značaj u donošenju odluka jer obezbeđuje potrebne informacije za njihovo
donošenje.

								
To top