NOTA RINGKAS PANDUAN JAWI by ummimursyida

VIEWS: 6,304 PAGES: 14

									2010  NOTA RINGKAS
  PANDUAN JAWI
  Panduan penulisan jawi untuk pelajar PMR dan SPM
                               Ayunie75
                  Panitia Pendidikan Islam SMK Putra
                              10/24/2010
                              Panitia Pendidikan Islam


          NOTA RINGKAS PANDUAN JAWI
PENGENALAN

  1. Sistem ejaan jawi ditulis dari kiri ke kanan .
  2. Bilangan huruf-huruf jawi = 37 huruf.


‫ا ب ت ة ث ج ر ح خ د ذ ر ز‬
‫س ش ص ض ط ظ ع غ ؽ ف ف ق ك‬
  ‫ضـ ل و ن و ؤ ه ء ٍ ى ث‬
3. Padanan huruf jawi dan rumi :
    ًٛٗ‫ر‬      ٜٗ‫جا‬       ًٛٗ‫ر‬      ٜٗ‫جا‬      ًٛٗ‫ر‬   ٜٗ‫جا‬
     g       ‫ضـ‬         s      ‫س‬        a     ‫ا‬
     l       ‫ل‬          sy     ‫ش‬        b     ‫ب‬
    m        ‫و‬          s     ‫ص‬         t    ‫ت‬
     n       ‫ن‬       d, (dh)     ‫ض‬       t/h     َ
   w, u, o      ‫و‬        t, (t)     ‫ط‬      s. (th)   ‫ث‬
     v       ‫ؤ‬       z, (z)      ‫ظ‬        j     ‫ج‬
                  awal: a,i,u
     h       ‫ه‬                ‫ع‬        c     ‫ر‬
                  akhir :k ( ' )
 awal : gugur
            ‫ء‬        gh       ‫غ‬      h, (h)    ‫ح‬
 akhir : k ( ' )
 y,i,e taling     ٍ        ng       ‫ؽ‬       kh     ‫خ‬
  e pepet
            ‫ى‬          f     ‫ف‬        d     ‫د‬
   akhir
    ny        ‫ث‬          p     ‫ف‬       z (dh)    ‫ذ‬
                    k (q)      ‫ق‬        r     ‫ر‬
                      k      ‫ك‬        z     ‫ز‬


Nota Panduan Jawi            2
                            Panitia Pendidikan Islam


  4. Kumpulan huruf-huruf jawi :
     a. Huruf-huruf yang tidak boleh disambung selepasnya:

          ‫ا َ د ذ ر ز و ؤ‬
     b. Huruf-huruf yang boleh disambung sebelum dan selepasnya
       (kecuali beberapa perkataan pinjaman bahasa Inggeris)

    ‫ب ت ث ج ر ح ر س ش ص ضـ ط ظ‬
   ‫عغ ؽ ف ف ق ن ض ي َ ْ ٖ ٜ ث‬
     c. Huruf yang tidak boleh di sambung sebelum dan selepasnya:

                      ‫ء‬
  5. Huruf-huruf vokal :

   Jawi =  ٍ ،‫ا، و‬
   Rumi = a   ,e,i,o,u

  6. Mengenal suku kata :
   a) Suku kata terbuka :”Huruf kedua terdiri daripada huruf-huruf vokal”
      contoh :

        ‫تـ‬    ٘‫ت‬   ٘‫ت‬     ٛ‫ت‬     ٛ‫ت‬     ‫تا‬
      te      to   tu     te     ti    ta

   b) Suku kata tertutup : “Suku kata yang diakhiri dengan huruf konsonan”
        contoh :
           cap    tar    bal    gam    bang

           ‫خـ‬    ‫تز‬     ‫بى‬     ٍ‫ض‬     ‫بؼ‬

                    i          e
                ‫بٚى‬     ‫تني‬    ٍٚ‫ج‬    ‫سني‬

                   u           o
                ْ٘‫ؾ‬     ‫ج٘ت‬    ‫ت٘ؽ‬    ‫ؾ٘س‬

Nota Panduan Jawi           3
                                      Panitia Pendidikan IslamKAEDAH MENGEJA PERKATAAN DUA SUKU KATA

1. Suku kata (terbuka + terbuka ):
   (a + i), (a + u), (i + a), (i + i), (i + u), (u + a), (u + i), (u + u)
   Dieja seperti ejaan rumi bahasa Melayu :
    contoh :


         a+i       ِ‫ا‬     َ‫ا‬     kaki     =     ٛ‫كاك‬
         a+u       ‫ا‬
                  ُ      َ‫ا‬    batu     =     ٘‫بات‬
         i+a       َ‫ا‬      ِ‫ا‬      bila   =     ‫بٚال‬
         i+i        ِ‫ا‬      ِ‫ا‬     titi   =     ‫تٚيت‬
         i+u        ‫ا‬
                   ُ      ِ‫ا‬     tiru   =     ٗ‫تري‬
         u+a        َ‫ا‬  ‫ُا‬      mula     =     ‫ً٘ال‬
         u+i         ِ‫ا‬  ‫ُا‬      bunyi     =     ٛ‫ب٘ث‬
         u+u         ُ
                    ‫ا‬   ‫ُا‬     sudu     =     ٗ‫س٘ز‬
2. Suku kata (terbuka + terbuka) : (a + a)

a) Hukum „BTPGNSNYACYKMJ‟ :
Huruf alif ‫ ا‬dalam suku kata kedua dibuang jika huruf ketiga dalam
perkataan tersebut terdiri dari huruf berikut :
            (b  , t, p, g, n , s, nya , c , y , k, m, j)
          )‫(ب،ت،ف،ضـ،ْ،س،ث،ر،ٜ،ن،َ،ج‬
contoh :

       a+a        َ‫اَ ا‬          bapa      =     ‫باف‬
       a+a        َ‫اَ ا‬         mata      =     ‫ًات‬
* Huruf alif ditambah semula apabila menerima imbuhan.
Contoh :

                bapa          = ‫باف‬    Bapanya  = ‫باؾاث‬
                mata          = ‫ًات‬    matanya  = ‫ًاتاث‬


Nota Panduan Jawi                    4
                                 Panitia Pendidikan Islam
b) Hukum „DARLUNG‟ :

  -  Huruf alif dalam suku kata kedua tidak dibuang jika huruf ketiga
    dalam perkataan tesebut terdiri dari huruf-huruf = D , R , L , W, NG iaitu

  -  (  ‫)ز ر ي ٗ ؽ‬
Contoh :


  nganga       bawa      jala      bara       dada

    ‫غاغا‬      ‫باٗا‬     ‫جاال‬      ‫بارا‬        ‫زازا‬

c) Hukum KAGA :

    - Bunyi „ka‟ dan „ga‟ pada akhir suku kata tidak ada huruf alif ;
    Contoh :

         ‫ضـ‬                     ‫كـ‬
    ‫ً٘ضـ‬       ‫الضـ‬         ‫تٚلـ‬          ‫ساكـ‬
    *Huruf alif ditambah semula apabila menerima imbuhan akhiran.
    Contoh :

         ‫ضـ‬                     ‫كـ‬
    laga      melagakan        luka         lukanya

    ‫الضـ‬      ّ‫ًالضاك‬        ‫ه٘كـ‬          ‫ه٘كاث‬
PERHATIAN : Kaedah ini digunakan untuk mengeja semua perkataan dua,
tiga dan empat sukukata.
Nota Panduan Jawi            5
                                  Panitia Pendidikan Islam


 KAEDAH & HUKUM DALAM PENULISAN JAWI
 1. PERKATAAN TRADISI :
    “Perkataan yang dikekalkan ejaannya mengikut ejaan lama”
    Contoh :


    ‫جلـ‬         ‫كٚت‬       ‫ؾس‬      ‫از‬        ‫اف‬
    ‫ًلـ‬         ‫تٚطـ‬       ٜ‫ز‬      ٍٚ‫ه‬        ٜ‫ا‬
    ّ‫ب‬         ‫زرؾس‬       ّٙ‫ا‬      ْ‫زا‬        ‫اٙت‬
   ‫زًلني‬         ‫شزض‬       ٜ‫زر‬      ‫بِت‬       ‫كؿس‬
                            ٛ‫ًاءُس‬        ‫ُزان‬
 *Sekiranya menerima imbuhan akhiran hendaklah ditambah          ) ٜ،ٗ،‫( ا‬
 Contoh :
    itu       =      ‫اٙت‬        ada       =       ‫از‬
   itukah       =      ٕ‫اٙتل‬      adanya       =       ‫ازاث‬
 *kecuali bagi perkataan PADA, KEPADA, DARIPADA tidak ada penambahan
 huruf alif :
 Contoh :

 pada     =  ‫ؾس‬     kepada     =   ‫كؿس‬     Daripada     =  ‫زرؾس‬
padanya =     ‫ؾسث‬    kepadamu =       ً٘‫كؿس‬   daripadaku =      ٘‫زرؾسك‬

 2. Kaedah DIFTONG :

   “Memasukkan    ٍ‫(ا‬ai( ‫) او‬au ( ٍ‫) و‬oi) untuk membezakan maksud
                     perkataaan”
 Contoh :

  ٍ‫ - و‬oi            ‫ - او‬au                ٍ‫ – ا‬ai
   amboi         gurau        guru      tupai        topi

   ٜ٘‫اًب‬         ٗ‫ض٘را‬        ٗ‫ض٘ر‬      ٜ‫ت٘ؾا‬        ‫ت٘يف‬

 Nota Panduan Jawi                6
                                Panitia Pendidikan Islam


3. HOMOGRAF :

 - HOMOGRAF ialah
       “perkataan yang mempunyai ejaan yang hampir sama”.
  - bagi membezakan perkataan tersebut, huruf alif dimasukkan.
Contoh :

    pantas       ‫ؾاُتس‬        pentas           ‫ؾِتس‬
    buaya        ‫ب٘اٙا‬        buai           ٜ‫ب٘ا‬
    - HOMOGRAF HAKIKI = bermaksud
         “perkataan yang sama ejaannya tetapi berlainan bunyi”
    - HOMOGRAF HAKIKI boleh dibezakan melalui kedudukannya di dalam
     ayat. Contoh :

    biro      ٗ‫بري‬     =         biru         ٗ‫بري‬
    sisi      ٛ‫سٚس‬      =         sesi         ٛ‫سٚس‬
    - HOMOGRAF HAKIKI juga terjadi kerana imbuhan awalan & akhiran .
    - Contoh :

        sambil = ‫مسبٚى‬              rekah = ٕ‫رك‬

 sambilan        ّ‫مسبٚو‬       merekah           ٕ‫ًزك‬
 sembilan        ّ‫مسبٚو‬       markah           ٕ‫ًزك‬
4. Kaedah penggunaan huruf HAMZAH :

 i.   Hamzah yang hadir ditengah perkataan :
     - perlu disediakan rumah untuknya & disambung dengan huruf
      sebelum & selepasnya.
     - Contoh :
             Masalah       =          ٕ‫ًسئو‬
             Malaikat      =         ‫ًالئلة‬
             Walfaizin      =         ‫والفائزين‬
 ii.   Hamzah yang bertugas sebagai pemisah di antara 2 bunyi vokal:
     - Hamzah perlu ditulis bersendirian & letaknya ¾ dengan huruf
      selepasnya.


Nota Panduan Jawi             7
                           Panitia Pendidikan Islam


    -   Contoh :

      Pa-us     paus       =         ‫ؾاءٗس‬
      a-ur      aur       =         ‫اءٗر‬
    Gha-ib       ghaib       =         ‫غاءيب‬
      Pa-is     pais       =         ‫ؾاءٙس‬
      La-ut     laut       =         ‫الءٗت‬
 iii.  Hamzah digunakan sebagai pengganti huruf alif yang kedua apabila
    terdapat urutan bunyi vokal degan vokal yang lain:
    - kedudukan huruf hamzah ialah ¾ selepas huruf alif.
    - Contoh :

       karaoke          =         ٛ‫كاراءٗك‬
          iaitu         =          ‫ٙاءٙت‬
       setiausaha         =         ‫ستٚاءٗسٔا‬
      pancaindera         =         ‫ؾِداءِٙسرا‬
 iv.  Istilah serapan daripada bahasa Arab yang mengandungi huruf
    hamzah diakhir perkataan dikekalkan ejaan dalam bahasa asal.
    contoh :
      wuduk          =           ‫وضوء‬
       imlak          =           ‫امالء‬
       anbia          =           ‫انبياء‬
      ikhfak          =           ‫اخفاء‬
v.   Huruf hamzah diletakkan di atas huruf alif pada semua kata dasar
    yang bermula dengan huruf alif apabila menerima imbuhan “di” “se”
    & “ke” contoh :
      Ajar       ‫اجز‬       =         ‫زأجز‬
      Utas      ‫اٗتس‬       =        ‫سأٗتس‬
    Ingin        ‫اٙػني‬      =        ِّٚ‫كأٙػ‬

Nota Panduan Jawi            8
                             Panitia Pendidikan Islamvi. Huruf hamzah diletakkan dibawah huruf alif hanya pada 3 perkataan
  dibawah :
   -    contoh :

           Islam          =      َ‫إسال‬
             eh          =        ٕٙ‫إ‬
           e-mail          =      ‫إٜ-ًٚى‬
   -     ) ٍ‫ ( إ‬digunakan untuk mengeja huruf e.
5. KATA PINJAMAN BAHASA ARAB :

  a) Perkatan Bahasa Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Melayu
  - dieja dalam jawi mengikut sebutan bahasa Melayu. Contoh :


                ‫كزتس‬           ْ٘‫ساب‬
                 ّٙ‫اٙذ‬         ٛ‫آو‬
  b) Perkataan pinjaman Bahasa Arab yang dikekalkan ejaannya adalah
  perkataan yang terdapat dalam Al-Quran. Contoh :


             َ‫عباد‬        َ‫صال‬     َ‫زكا‬
             ‫تقىى‬      ‫اخالص‬      ‫احسان‬
6. KATA PINJAMAN BAHASA INGGERIS & BAHASA EROPAH yang lain :
   - Perkataan yang terdiri daripada dua @ lebih suku kata ; hendaklah
     dieja berdasarkan ejaan tulisan ruminya.
   - Contoh :

     kapitalis    ‫كاؾٚتاهٚس‬      batalion     ْ٘ٚ‫باتاه‬
      virus     ‫ؤٙزٗس‬       subsidi    ٜ‫س٘بسٚس‬
   -  Perkataan yang terdiri daripada satu suku kata hendaklah dieja
      berdasarkan sebutannya.
   -  Contoh :

     ‫ؤٗي ت‬        volt      ‫تٚم س‬       teksNota Panduan Jawi             9
                             Panitia Pendidikan Islam


7. RANGKAI KATA :
    a) Rangkai kata setara/rangkai kata simpulan bahasa :
   - Hendaklah ditulis jarak seperti dalam ejaan rumi/ bahasa Melayu :
   - Contoh :
 RANGKAI KATA SIMPULAN
                      RANGKAI KATA SETARA
    BAHASA

  buah hati     ٛ‫ب٘اٖ ٓات‬      bijak pandai     ٜ‫بٚحق ؾِسا‬
  bulan madu     ٗ‫ب٘هّ ًاز‬      aman damai      ٜ‫اًاْ زاًا‬
   b) Rangkai kata umum/ rangkai kata yang telah mantap dalam ejaan
     bahasa Melayu :
   - Hendaklah ditulis bersambung seperti ejaan rumi.Contoh :

          RANGKAI KATA UMUM / MANTAP


 jawatankuasa     ‫جاٗتِل٘اس‬        olahraga      ‫اٗهلزاض‬
  kakitangan      ّ‫كاكٚتاغ‬      tanggungjawab    ‫تػط٘غح٘اب‬
8. KATA ULANG :
   - Kata ulang penuh hendaklah ditulis dengan angka 2 sahaja.
   - Kata ulang berirama / perubahan bunyi hendaklah ditulis dengan
    tanda sempang ( - ).
 KATA ULANG BERIRAMA / PERUBAHAN
                           KATA ULANG PENUH
        BUNYI

  ٛ‫ؾ٘جا-ؾ٘ج‬        ‫ؾاك٘- ؾاكٚس‬        ۲ٜ‫ت٘ؾا‬      ۲ٜ‫اُا‬

   ّٓ‫ب٘اٖ-ب٘ا‬       ْ‫ساٙ٘ر-ساٙ٘ر‬       ۲ٜ‫ًِرت‬     ۲‫ُطارا‬

9. IMBUHAN AWALAN :
  a) Setiap imbuhan Awalan (ber, ter, per) bertemu dengan kata dasar yang
  bermula dengan huruf alif hendaklah dikekalkan huruf alif pada kata dasar
  tersebut :

         IMBUHAN „BER‟ „TER‟ „PER‟   ) ‫( بز، تز، ؾز‬
    ‫بزاز‬                   ‫از‬          ‫بز‬
  ‫تزاٙل٘ت‬                 ‫اٙل٘ت‬          ‫تز‬
  ْ‫ؾزاٗسٔاء‬                 ‫اٗسٔا‬          ‫ؾز‬

Nota Panduan Jawi          10
                             Panitia Pendidikan Islam


  b) setiap imbuhan Awalan (meng & peng) bertemu dengan kata dasar
    yang bermula dengan huruf alif yang berbunyi “i” ‫ اي‬dan “u” ‫او‬
    hendaklah dihilangkan huruf alif pada kata dasar tersebut.
   Contoh :

                 ) ‫( ًػا ، ؾػا‬
   ٛ‫ًػٚس‬                    ٛ‫اٙس‬        ‫ًػا‬
  ‫ؾػ٘رٗس‬                   ‫اٗرٗس‬         ‫ؾػا‬
PERHATIAN :
  Sekiranya kata dasar daripada perkataan pinjaman bahasa Arab, maka
  huruf alif pada permulaannya hendaklah dikekalkan. Contoh :

  ‫ًػاُصايف‬                  ‫اُصاف‬         ‫ًػا‬
  Sekiranya kata dasar yang bermula dengan huruf alif itu berbunyi “a”,
  maka huruf alif tersebut hendaklah dikekalkan juga.   Contoh :


   ٖ‫ؾػار‬                    ٖ‫ار‬         ‫ؾػا‬

10. IMBUHAN AKHIRAN :
   -  Setiap kata dasar yang diakhiri dengan huruf alif / berbunyi (a) ,

      hendaklah dimasukkan imbuhan   ‫ءن‬
   -  Setiap kata dasar yang diakhiri dengan huruf  ) ‫ / ( و‬berbunyi (au) ,
      hendaklah dimasukkan imbuhan   ‫ان‬
   -  Setiap kata dasar yang diakhiri dengan huruf  )‫(ي‬   / berbunyi

      (ai), hendaklah dimasukkan imbuhan   ‫ ن‬sahaja.
     ‫ – ن‬an           ‫ – ان‬an           ‫ – ءن‬an
 ‫ؾ٘جني‬     ٛ‫ؾ٘ج‬     ْ‫ب٘رٗا‬     ٗ‫ب٘ر‬     ْ‫باخاء‬     ‫بار‬
 ّٙ‫ؾٌرب‬      ٜ‫بز‬    ْ‫ؾزض٘رٗا‬     ٗ‫ض٘ر‬    ْ‫ؾزكاتاء‬    ‫كات‬

Nota Panduan Jawi            11
                                Panitia Pendidikan Islam


  11. Perkataan TIGA SUKU KATA @ lebih :
   - Perkataan yang mengandungi tiga suku kata / lebih dan suku kata

                  َ‫ا‬
      pertama berbunyi (a) , maka huruf alif tidak ditulis pada suku kata
      pertama tersebut.
   -  Contoh :

           ‫خلزاٗاال‬         ‫بٔاضٚا‬       ‫بٔاس‬

  12. Perkataan yang berakhir dengan RAMA :
   - Setiap perkataan yang berakhir dengan “rama” hendaklah ditambah

     huruf alif selepas huruf “mim” .) ‫( ما‬

            ‫ؾاُ٘راًا‬         ‫زراًا‬       ۲‫راًا‬
  13. SATU SUKU KATA :
   - Setiap perkataan yang terdiri daripada satu suku kata dalam
     bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, TIDAK perlu ditulis HURUF
     ALIF ditengahnya.
   - Setiap satu suku kata yang dimulai dengan huruf WAU )‫, (و‬
     hendaklah diwujudkan huruf ALIF )‫ (ا‬ditengahnya.
   -  Contoh :

             ‫اد (ا) دتغوث‬          ‫تًاد (ا) دتغوث‬
            ‫واه‬       ‫واغ‬       ‫جه‬       ‫ضه‬
            ‫واد‬        ‫واو‬       ‫بس‬       ‫ؤس‬
   -

  14. SEBUTAN HURUF RUMI DALAM EJAAN JAWI :

     ًٛٗ‫ر‬        ٜٗ‫جا‬            ًٛٗ‫ر‬        ٜٗ‫جا‬
      a         ٜ‫أ‬             n          ‫عني‬
      b         ٛ‫ب‬             o          ٗ‫ا‬
      c         ٛ‫س‬             p          ‫يف‬
      d         ٜ‫ز‬             q          ٘ٚ‫ق‬
      e         ٜ‫إ‬             r          ‫ار‬

Nota Panduan Jawi             12
                           Panitia Pendidikan Islam      f       ‫اٙـ‬           s        ‫اٙس‬
      g       ٛ‫ج‬           t         ٛ‫ت‬
      h       ‫اٙذ‬           u         ٘ٙ
      i       ٜ‫اء‬           v        ٜ‫ؤ‬
      j       ٕٚ‫ج‬          w         ٘ٚ‫زبو‬

      k       ٛ‫ك‬           x       ‫اٙم‬

      l       ‫اٙى‬           y        ٜ‫ٗا‬
     m        ٍٚ‫ع‬           z        ‫سٙت‬

  15. Kata AKRONIM :


     A. Akronim bagi perkataan dalam BAHASA MELAYU hendaklah
       ditulis dengan HURUF TUNGGAL JAWI.

     Contoh :


    ‫ب.ف.ر‬      BPR     ‫ف.ل.خ.ن‬        PLKN


     B. Akronim bagi perkataan dalam BAHASA INGGERIS hendaklah
      dieja BUNYI HURUF-HURUF RUMI tersebut.
     Contoh :

    ‫يف.ايل.او‬    PLO     ٌ‫عًه.اءٍ.س‬       MIC


     C. Akronim yang dilafazkan sebagai kata : hendaklah dieja
       mengikut tulisan ejaan rumi

    Contoh :

      ‫فيلدا‬    FELDA      ‫جافًه‬       JAPIM

     ‫هاالجى‬     halaju      ‫كاضت‬       KAGATNota Panduan Jawi          13
                        Panitia Pendidikan Islam  16. PENGGUNAAN HURUF   ‫ ت‬DAN َ :
   - Kalimah BAHASA ARAB hendaklah menggunakan HURUF    َ
   - Perkataan BAHASA MELAYU hendaklah menggunakan HURUF    ‫ت‬
  Contoh :


    )‫ت (فركاتاءن بواس ماليى‬      )‫َ (كلنُ بواس عرب‬
     ‫سىرت‬      ‫كارت‬      َ‫سىر‬      َ‫صال‬

  17. PENGGUNAAN HURUF   ‫ه‬  DAN  ‫:ح‬
   - Kalimah BAHASA ARAB hendaklah menggunakan HURUF    ‫ح‬
   - Perkataan BAHASA MELAYU hendaklah menggunakan HURUF    ‫ه‬
   - Contoh :
   -

    )‫ه (فركاتاءن بواس ماليى‬     )‫ح (كلنُ بواس عرب‬
      ‫مريه‬     ‫هالىس‬      ‫صح‬       ‫حالل‬

  18. PENGGUNAAN HURUF   ‫ق‬   DAN  ‫ك‬
   - Perkataan BAHASA MELAYU hendaklah menggunakan HURUF ‫ق‬
   - Perkataan BAHASA INGGERIS hendaklah menggunakan HURUF ‫ك‬
   - Contoh :

                    ‫ق (فركاتاءن بواس‬
   )‫ك (فركاتاءن بواس ايغطريس‬
                        )‫ماليى‬
     ‫فاناتيك‬    ‫كلينيك‬      ‫تتق‬      ‫فىكىق‬


Nota Panduan Jawi         14

								
To top