Docstoc

NOTA RINGKAS PANDUAN JAWI

Document Sample
NOTA RINGKAS PANDUAN JAWI Powered By Docstoc
					2010  NOTA RINGKAS
  PANDUAN JAWI
  Panduan penulisan jawi untuk pelajar PMR dan SPM
                               Ayunie75
                  Panitia Pendidikan Islam SMK Putra
                              10/24/2010
                              Panitia Pendidikan Islam


          NOTA RINGKAS PANDUAN JAWI
PENGENALAN

  1. Sistem ejaan jawi ditulis dari kiri ke kanan .
  2. Bilangan huruf-huruf jawi = 37 huruf.


‫ا ب ت ة ث ج ر ح خ د ذ ر ز‬
‫س ش ص ض ط ظ ع غ ؽ ف ف ق ك‬
  ‫ضـ ل و ن و ؤ ه ء ٍ ى ث‬
3. Padanan huruf jawi dan rumi :
    ًٛٗ‫ر‬      ٜٗ‫جا‬       ًٛٗ‫ر‬      ٜٗ‫جا‬      ًٛٗ‫ر‬   ٜٗ‫جا‬
     g       ‫ضـ‬         s      ‫س‬        a     ‫ا‬
     l       ‫ل‬          sy     ‫ش‬        b     ‫ب‬
    m        ‫و‬          s     ‫ص‬         t    ‫ت‬
     n       ‫ن‬       d, (dh)     ‫ض‬       t/h     َ
   w, u, o      ‫و‬        t, (t)     ‫ط‬      s. (th)   ‫ث‬
     v       ‫ؤ‬       z, (z)      ‫ظ‬        j     ‫ج‬
                  awal: a,i,u
     h       ‫ه‬                ‫ع‬        c     ‫ر‬
                  akhir :k ( ' )
 awal : gugur
            ‫ء‬        gh       ‫غ‬      h, (h)    ‫ح‬
 akhir : k ( ' )
 y,i,e taling     ٍ        ng       ‫ؽ‬       kh     ‫خ‬
  e pepet
            ‫ى‬          f     ‫ف‬        d     ‫د‬
   akhir
    ny        ‫ث‬          p     ‫ف‬       z (dh)    ‫ذ‬
                    k (q)      ‫ق‬        r     ‫ر‬
                      k      ‫ك‬        z     ‫ز‬


Nota Panduan Jawi            2
                            Panitia Pendidikan Islam


  4. Kumpulan huruf-huruf jawi :
     a. Huruf-huruf yang tidak boleh disambung selepasnya:

          ‫ا َ د ذ ر ز و ؤ‬
     b. Huruf-huruf yang boleh disambung sebelum dan selepasnya
       (kecuali beberapa perkataan pinjaman bahasa Inggeris)

    ‫ب ت ث ج ر ح ر س ش ص ضـ ط ظ‬
   ‫عغ ؽ ف ف ق ن ض ي َ ْ ٖ ٜ ث‬
     c. Huruf yang tidak boleh di sambung sebelum dan selepasnya:

                      ‫ء‬
  5. Huruf-huruf vokal :

   Jawi =  ٍ ،‫ا، و‬
   Rumi = a   ,e,i,o,u

  6. Mengenal suku kata :
   a) Suku kata terbuka :”Huruf kedua terdiri daripada huruf-huruf vokal”
      contoh :

        ‫تـ‬    ٘‫ت‬   ٘‫ت‬     ٛ‫ت‬     ٛ‫ت‬     ‫تا‬
      te      to   tu     te     ti    ta

   b) Suku kata tertutup : “Suku kata yang diakhiri dengan huruf konsonan”
        contoh :
           cap    tar    bal    gam    bang

           ‫خـ‬    ‫تز‬     ‫بى‬     ٍ‫ض‬     ‫بؼ‬

                    i          e
                ‫بٚى‬     ‫تني‬    ٍٚ‫ج‬    ‫سني‬

                   u           o
                ْ٘‫ؾ‬     ‫ج٘ت‬    ‫ت٘ؽ‬    ‫ؾ٘س‬

Nota Panduan Jawi           3
                                      Panitia Pendidikan IslamKAEDAH MENGEJA PERKATAAN DUA SUKU KATA

1. Suku kata (terbuka + terbuka ):
   (a + i), (a + u), (i + a), (i + i), (i + u), (u + a), (u + i), (u + u)
   Dieja seperti ejaan rumi bahasa Melayu :
    contoh :


         a+i       ِ‫ا‬     َ‫ا‬     kaki     =     ٛ‫كاك‬
         a+u       ‫ا‬
                  ُ      َ‫ا‬    batu     =     ٘‫بات‬
         i+a       َ‫ا‬      ِ‫ا‬      bila   =     ‫بٚال‬
         i+i        ِ‫ا‬      ِ‫ا‬     titi   =     ‫تٚيت‬
         i+u        ‫ا‬
                   ُ      ِ‫ا‬     tiru   =     ٗ‫تري‬
         u+a        َ‫ا‬  ‫ُا‬      mula     =     ‫ً٘ال‬
         u+i         ِ‫ا‬  ‫ُا‬      bunyi     =     ٛ‫ب٘ث‬
         u+u         ُ
                    ‫ا‬   ‫ُا‬     sudu     =     ٗ‫س٘ز‬
2. Suku kata (terbuka + terbuka) : (a + a)

a) Hukum „BTPGNSNYACYKMJ‟ :
Huruf alif ‫ ا‬dalam suku kata kedua dibuang jika huruf ketiga dalam
perkataan tersebut terdiri dari huruf berikut :
            (b  , t, p, g, n , s, nya , c , y , k, m, j)
          )‫(ب،ت،ف،ضـ،ْ،س،ث،ر،ٜ،ن،َ،ج‬
contoh :

       a+a        َ‫اَ ا‬          bapa      =     ‫باف‬
       a+a        َ‫اَ ا‬         mata      =     ‫ًات‬
* Huruf alif ditambah semula apabila menerima imbuhan.
Contoh :

                bapa          = ‫باف‬    Bapanya  = ‫باؾاث‬
                mata          = ‫ًات‬    matanya  = ‫ًاتاث‬


Nota Panduan Jawi                    4
                                 Panitia Pendidikan Islam
b) Hukum „DARLUNG‟ :

  -  Huruf alif dalam suku kata kedua tidak dibuang jika huruf ketiga
    dalam perkataan tesebut terdiri dari huruf-huruf = D , R , L , W, NG iaitu

  -  (  ‫)ز ر ي ٗ ؽ‬
Contoh :


  nganga       bawa      jala      bara       dada

    ‫غاغا‬      ‫باٗا‬     ‫جاال‬      ‫بارا‬        ‫زازا‬

c) Hukum KAGA :

    - Bunyi „ka‟ dan „ga‟ pada akhir suku kata tidak ada huruf alif ;
    Contoh :

         ‫ضـ‬                     ‫كـ‬
    ‫ً٘ضـ‬       ‫الضـ‬         ‫تٚلـ‬          ‫ساكـ‬
    *Huruf alif ditambah semula apabila menerima imbuhan akhiran.
    Contoh :

         ‫ضـ‬                     ‫كـ‬
    laga      melagakan        luka         lukanya

    ‫الضـ‬      ّ‫ًالضاك‬        ‫ه٘كـ‬          ‫ه٘كاث‬
PERHATIAN : Kaedah ini digunakan untuk mengeja semua perkataan dua,
tiga dan empat sukukata.
Nota Panduan Jawi            5
                                  Panitia Pendidikan Islam


 KAEDAH & HUKUM DALAM PENULISAN JAWI
 1. PERKATAAN TRADISI :
    “Perkataan yang dikekalkan ejaannya mengikut ejaan lama”
    Contoh :


    ‫جلـ‬         ‫كٚت‬       ‫ؾس‬      ‫از‬        ‫اف‬
    ‫ًلـ‬         ‫تٚطـ‬       ٜ‫ز‬      ٍٚ‫ه‬        ٜ‫ا‬
    ّ‫ب‬         ‫زرؾس‬       ّٙ‫ا‬      ْ‫زا‬        ‫اٙت‬
   ‫زًلني‬         ‫شزض‬       ٜ‫زر‬      ‫بِت‬       ‫كؿس‬
                            ٛ‫ًاءُس‬        ‫ُزان‬
 *Sekiranya menerima imbuhan akhiran hendaklah ditambah          ) ٜ،ٗ،‫( ا‬
 Contoh :
    itu       =      ‫اٙت‬        ada       =       ‫از‬
   itukah       =      ٕ‫اٙتل‬      adanya       =       ‫ازاث‬
 *kecuali bagi perkataan PADA, KEPADA, DARIPADA tidak ada penambahan
 huruf alif :
 Contoh :

 pada     =  ‫ؾس‬     kepada     =   ‫كؿس‬     Daripada     =  ‫زرؾس‬
padanya =     ‫ؾسث‬    kepadamu =       ً٘‫كؿس‬   daripadaku =      ٘‫زرؾسك‬

 2. Kaedah DIFTONG :

   “Memasukkan    ٍ‫(ا‬ai( ‫) او‬au ( ٍ‫) و‬oi) untuk membezakan maksud
                     perkataaan”
 Contoh :

  ٍ‫ - و‬oi            ‫ - او‬au                ٍ‫ – ا‬ai
   amboi         gurau        guru      tupai        topi

   ٜ٘‫اًب‬         ٗ‫ض٘را‬        ٗ‫ض٘ر‬      ٜ‫ت٘ؾا‬        ‫ت٘يف‬

 Nota Panduan Jawi                6
                                Panitia Pendidikan Islam


3. HOMOGRAF :

 - HOMOGRAF ialah
       “perkataan yang mempunyai ejaan yang hampir sama”.
  - bagi membezakan perkataan tersebut, huruf alif dimasukkan.
Contoh :

    pantas       ‫ؾاُتس‬        pentas           ‫ؾِتس‬
    buaya        ‫ب٘اٙا‬        buai           ٜ‫ب٘ا‬
    - HOMOGRAF HAKIKI = bermaksud
         “perkataan yang sama ejaannya tetapi berlainan bunyi”
    - HOMOGRAF HAKIKI boleh dibezakan melalui kedudukannya di dalam
     ayat. Contoh :

    biro      ٗ‫بري‬     =         biru         ٗ‫بري‬
    sisi      ٛ‫سٚس‬      =         sesi         ٛ‫سٚس‬
    - HOMOGRAF HAKIKI juga terjadi kerana imbuhan awalan & akhiran .
    - Contoh :

        sambil = ‫مسبٚى‬              rekah = ٕ‫رك‬

 sambilan        ّ‫مسبٚو‬       merekah           ٕ‫ًزك‬
 sembilan        ّ‫مسبٚو‬       markah           ٕ‫ًزك‬
4. Kaedah penggunaan huruf HAMZAH :

 i.   Hamzah yang hadir ditengah perkataan :
     - perlu disediakan rumah untuknya & disambung dengan huruf
      sebelum & selepasnya.
     - Contoh :
             Masalah       =          ٕ‫ًسئو‬
             Malaikat      =         ‫ًالئلة‬
             Walfaizin      =         ‫والفائزين‬
 ii.   Hamzah yang bertugas sebagai pemisah di antara 2 bunyi vokal:
     - Hamzah perlu ditulis bersendirian & letaknya ¾ dengan huruf
      selepasnya.


Nota Panduan Jawi             7
                           Panitia Pendidikan Islam


    -   Contoh :

      Pa-us     paus       =         ‫ؾاءٗس‬
      a-ur      aur       =         ‫اءٗر‬
    Gha-ib       ghaib       =         ‫غاءيب‬
      Pa-is     pais       =         ‫ؾاءٙس‬
      La-ut     laut       =         ‫الءٗت‬
 iii.  Hamzah digunakan sebagai pengganti huruf alif yang kedua apabila
    terdapat urutan bunyi vokal degan vokal yang lain:
    - kedudukan huruf hamzah ialah ¾ selepas huruf alif.
    - Contoh :

       karaoke          =         ٛ‫كاراءٗك‬
          iaitu         =          ‫ٙاءٙت‬
       setiausaha         =         ‫ستٚاءٗسٔا‬
      pancaindera         =         ‫ؾِداءِٙسرا‬
 iv.  Istilah serapan daripada bahasa Arab yang mengandungi huruf
    hamzah diakhir perkataan dikekalkan ejaan dalam bahasa asal.
    contoh :
      wuduk          =           ‫وضوء‬
       imlak          =           ‫امالء‬
       anbia          =           ‫انبياء‬
      ikhfak          =           ‫اخفاء‬
v.   Huruf hamzah diletakkan di atas huruf alif pada semua kata dasar
    yang bermula dengan huruf alif apabila menerima imbuhan “di” “se”
    & “ke” contoh :
      Ajar       ‫اجز‬       =         ‫زأجز‬
      Utas      ‫اٗتس‬       =        ‫سأٗتس‬
    Ingin        ‫اٙػني‬      =        ِّٚ‫كأٙػ‬

Nota Panduan Jawi            8
                             Panitia Pendidikan Islamvi. Huruf hamzah diletakkan dibawah huruf alif hanya pada 3 perkataan
  dibawah :
   -    contoh :

           Islam          =      َ‫إسال‬
             eh          =        ٕٙ‫إ‬
           e-mail          =      ‫إٜ-ًٚى‬
   -     ) ٍ‫ ( إ‬digunakan untuk mengeja huruf e.
5. KATA PINJAMAN BAHASA ARAB :

  a) Perkatan Bahasa Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Melayu
  - dieja dalam jawi mengikut sebutan bahasa Melayu. Contoh :


                ‫كزتس‬           ْ٘‫ساب‬
                 ّٙ‫اٙذ‬         ٛ‫آو‬
  b) Perkataan pinjaman Bahasa Arab yang dikekalkan ejaannya adalah
  perkataan yang terdapat dalam Al-Quran. Contoh :


             َ‫عباد‬        َ‫صال‬     َ‫زكا‬
             ‫تقىى‬      ‫اخالص‬      ‫احسان‬
6. KATA PINJAMAN BAHASA INGGERIS & BAHASA EROPAH yang lain :
   - Perkataan yang terdiri daripada dua @ lebih suku kata ; hendaklah
     dieja berdasarkan ejaan tulisan ruminya.
   - Contoh :

     kapitalis    ‫كاؾٚتاهٚس‬      batalion     ْ٘ٚ‫باتاه‬
      virus     ‫ؤٙزٗس‬       subsidi    ٜ‫س٘بسٚس‬
   -  Perkataan yang terdiri daripada satu suku kata hendaklah dieja
      berdasarkan sebutannya.
   -  Contoh :

     ‫ؤٗي ت‬        volt      ‫تٚم س‬       teksNota Panduan Jawi             9
                             Panitia Pendidikan Islam


7. RANGKAI KATA :
    a) Rangkai kata setara/rangkai kata simpulan bahasa :
   - Hendaklah ditulis jarak seperti dalam ejaan rumi/ bahasa Melayu :
   - Contoh :
 RANGKAI KATA SIMPULAN
                      RANGKAI KATA SETARA
    BAHASA

  buah hati     ٛ‫ب٘اٖ ٓات‬      bijak pandai     ٜ‫بٚحق ؾِسا‬
  bulan madu     ٗ‫ب٘هّ ًاز‬      aman damai      ٜ‫اًاْ زاًا‬
   b) Rangkai kata umum/ rangkai kata yang telah mantap dalam ejaan
     bahasa Melayu :
   - Hendaklah ditulis bersambung seperti ejaan rumi.Contoh :

          RANGKAI KATA UMUM / MANTAP


 jawatankuasa     ‫جاٗتِل٘اس‬        olahraga      ‫اٗهلزاض‬
  kakitangan      ّ‫كاكٚتاغ‬      tanggungjawab    ‫تػط٘غح٘اب‬
8. KATA ULANG :
   - Kata ulang penuh hendaklah ditulis dengan angka 2 sahaja.
   - Kata ulang berirama / perubahan bunyi hendaklah ditulis dengan
    tanda sempang ( - ).
 KATA ULANG BERIRAMA / PERUBAHAN
                           KATA ULANG PENUH
        BUNYI

  ٛ‫ؾ٘جا-ؾ٘ج‬        ‫ؾاك٘- ؾاكٚس‬        ۲ٜ‫ت٘ؾا‬      ۲ٜ‫اُا‬

   ّٓ‫ب٘اٖ-ب٘ا‬       ْ‫ساٙ٘ر-ساٙ٘ر‬       ۲ٜ‫ًِرت‬     ۲‫ُطارا‬

9. IMBUHAN AWALAN :
  a) Setiap imbuhan Awalan (ber, ter, per) bertemu dengan kata dasar yang
  bermula dengan huruf alif hendaklah dikekalkan huruf alif pada kata dasar
  tersebut :

         IMBUHAN „BER‟ „TER‟ „PER‟   ) ‫( بز، تز، ؾز‬
    ‫بزاز‬                   ‫از‬          ‫بز‬
  ‫تزاٙل٘ت‬                 ‫اٙل٘ت‬          ‫تز‬
  ْ‫ؾزاٗسٔاء‬                 ‫اٗسٔا‬          ‫ؾز‬

Nota Panduan Jawi          10
                             Panitia Pendidikan Islam


  b) setiap imbuhan Awalan (meng & peng) bertemu dengan kata dasar
    yang bermula dengan huruf alif yang berbunyi “i” ‫ اي‬dan “u” ‫او‬
    hendaklah dihilangkan huruf alif pada kata dasar tersebut.
   Contoh :

                 ) ‫( ًػا ، ؾػا‬
   ٛ‫ًػٚس‬                    ٛ‫اٙس‬        ‫ًػا‬
  ‫ؾػ٘رٗس‬                   ‫اٗرٗس‬         ‫ؾػا‬
PERHATIAN :
  Sekiranya kata dasar daripada perkataan pinjaman bahasa Arab, maka
  huruf alif pada permulaannya hendaklah dikekalkan. Contoh :

  ‫ًػاُصايف‬                  ‫اُصاف‬         ‫ًػا‬
  Sekiranya kata dasar yang bermula dengan huruf alif itu berbunyi “a”,
  maka huruf alif tersebut hendaklah dikekalkan juga.   Contoh :


   ٖ‫ؾػار‬                    ٖ‫ار‬         ‫ؾػا‬

10. IMBUHAN AKHIRAN :
   -  Setiap kata dasar yang diakhiri dengan huruf alif / berbunyi (a) ,

      hendaklah dimasukkan imbuhan   ‫ءن‬
   -  Setiap kata dasar yang diakhiri dengan huruf  ) ‫ / ( و‬berbunyi (au) ,
      hendaklah dimasukkan imbuhan   ‫ان‬
   -  Setiap kata dasar yang diakhiri dengan huruf  )‫(ي‬   / berbunyi

      (ai), hendaklah dimasukkan imbuhan   ‫ ن‬sahaja.
     ‫ – ن‬an           ‫ – ان‬an           ‫ – ءن‬an
 ‫ؾ٘جني‬     ٛ‫ؾ٘ج‬     ْ‫ب٘رٗا‬     ٗ‫ب٘ر‬     ْ‫باخاء‬     ‫بار‬
 ّٙ‫ؾٌرب‬      ٜ‫بز‬    ْ‫ؾزض٘رٗا‬     ٗ‫ض٘ر‬    ْ‫ؾزكاتاء‬    ‫كات‬

Nota Panduan Jawi            11
                                Panitia Pendidikan Islam


  11. Perkataan TIGA SUKU KATA @ lebih :
   - Perkataan yang mengandungi tiga suku kata / lebih dan suku kata

                  َ‫ا‬
      pertama berbunyi (a) , maka huruf alif tidak ditulis pada suku kata
      pertama tersebut.
   -  Contoh :

           ‫خلزاٗاال‬         ‫بٔاضٚا‬       ‫بٔاس‬

  12. Perkataan yang berakhir dengan RAMA :
   - Setiap perkataan yang berakhir dengan “rama” hendaklah ditambah

     huruf alif selepas huruf “mim” .) ‫( ما‬

            ‫ؾاُ٘راًا‬         ‫زراًا‬       ۲‫راًا‬
  13. SATU SUKU KATA :
   - Setiap perkataan yang terdiri daripada satu suku kata dalam
     bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, TIDAK perlu ditulis HURUF
     ALIF ditengahnya.
   - Setiap satu suku kata yang dimulai dengan huruf WAU )‫, (و‬
     hendaklah diwujudkan huruf ALIF )‫ (ا‬ditengahnya.
   -  Contoh :

             ‫اد (ا) دتغوث‬          ‫تًاد (ا) دتغوث‬
            ‫واه‬       ‫واغ‬       ‫جه‬       ‫ضه‬
            ‫واد‬        ‫واو‬       ‫بس‬       ‫ؤس‬
   -

  14. SEBUTAN HURUF RUMI DALAM EJAAN JAWI :

     ًٛٗ‫ر‬        ٜٗ‫جا‬            ًٛٗ‫ر‬        ٜٗ‫جا‬
      a         ٜ‫أ‬             n          ‫عني‬
      b         ٛ‫ب‬             o          ٗ‫ا‬
      c         ٛ‫س‬             p          ‫يف‬
      d         ٜ‫ز‬             q          ٘ٚ‫ق‬
      e         ٜ‫إ‬             r          ‫ار‬

Nota Panduan Jawi             12
                           Panitia Pendidikan Islam      f       ‫اٙـ‬           s        ‫اٙس‬
      g       ٛ‫ج‬           t         ٛ‫ت‬
      h       ‫اٙذ‬           u         ٘ٙ
      i       ٜ‫اء‬           v        ٜ‫ؤ‬
      j       ٕٚ‫ج‬          w         ٘ٚ‫زبو‬

      k       ٛ‫ك‬           x       ‫اٙم‬

      l       ‫اٙى‬           y        ٜ‫ٗا‬
     m        ٍٚ‫ع‬           z        ‫سٙت‬

  15. Kata AKRONIM :


     A. Akronim bagi perkataan dalam BAHASA MELAYU hendaklah
       ditulis dengan HURUF TUNGGAL JAWI.

     Contoh :


    ‫ب.ف.ر‬      BPR     ‫ف.ل.خ.ن‬        PLKN


     B. Akronim bagi perkataan dalam BAHASA INGGERIS hendaklah
      dieja BUNYI HURUF-HURUF RUMI tersebut.
     Contoh :

    ‫يف.ايل.او‬    PLO     ٌ‫عًه.اءٍ.س‬       MIC


     C. Akronim yang dilafazkan sebagai kata : hendaklah dieja
       mengikut tulisan ejaan rumi

    Contoh :

      ‫فيلدا‬    FELDA      ‫جافًه‬       JAPIM

     ‫هاالجى‬     halaju      ‫كاضت‬       KAGATNota Panduan Jawi          13
                        Panitia Pendidikan Islam  16. PENGGUNAAN HURUF   ‫ ت‬DAN َ :
   - Kalimah BAHASA ARAB hendaklah menggunakan HURUF    َ
   - Perkataan BAHASA MELAYU hendaklah menggunakan HURUF    ‫ت‬
  Contoh :


    )‫ت (فركاتاءن بواس ماليى‬      )‫َ (كلنُ بواس عرب‬
     ‫سىرت‬      ‫كارت‬      َ‫سىر‬      َ‫صال‬

  17. PENGGUNAAN HURUF   ‫ه‬  DAN  ‫:ح‬
   - Kalimah BAHASA ARAB hendaklah menggunakan HURUF    ‫ح‬
   - Perkataan BAHASA MELAYU hendaklah menggunakan HURUF    ‫ه‬
   - Contoh :
   -

    )‫ه (فركاتاءن بواس ماليى‬     )‫ح (كلنُ بواس عرب‬
      ‫مريه‬     ‫هالىس‬      ‫صح‬       ‫حالل‬

  18. PENGGUNAAN HURUF   ‫ق‬   DAN  ‫ك‬
   - Perkataan BAHASA MELAYU hendaklah menggunakan HURUF ‫ق‬
   - Perkataan BAHASA INGGERIS hendaklah menggunakan HURUF ‫ك‬
   - Contoh :

                    ‫ق (فركاتاءن بواس‬
   )‫ك (فركاتاءن بواس ايغطريس‬
                        )‫ماليى‬
     ‫فاناتيك‬    ‫كلينيك‬      ‫تتق‬      ‫فىكىق‬


Nota Panduan Jawi         14

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:6304
posted:10/24/2010
language:Malay
pages:14