Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

2010_ArmoedeVerouderen_Englert_NL

VIEWS: 68 PAGES: 23

									  Armoede, vergrijzing en economische context:
           basiscijfers
  Uiteenzetting:  Michel Englert
           Adviseur bij het Plan

  Auteurs: Greet De Vil, Michel Englert, Jean-Maurice Frère           Uiteenzetting op de conferentie «Armoede en verouderen»,
               georganiseerd door de Koning Boudewijnstichting,
                             Brussel, 27 april 2010

1
                                plan.be
Overzicht van de uiteenzetting
1. Relatief en multidimensioneel karakter van armoede.


2. Armoederisico in België: enkele basiscijfers.


3. Armoederisicograad, ongelijkheden op vlak van inkomen en
  levensstandaard: België in perspectief geplaatst.


4. Levensstandaard en herverdeling: welk verband?
2
                               plan.be
1.      Relatief en multidimensioneel karakter van
       armoede
Belgische context
Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt over meerdere
gebieden van het individuele en collectieve bestaan. Het scheidt de armen van de
algemeen aanvaarde leefpatronen van de samenleving. Deze kloof kunnen ze niet
op eigen kracht overbruggen.


(Vranken, et. Al. (2007) Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2007, Leuven:
Acco).
 →Multidimensioneel karakter
 →Relatief karakter
 →Blijvend karakter

→    Zie Nationaal Actieplan Sociale Inclusie 2006-2008, POD Maatschappelijke
    Integratie.
→    Zie Strategisch Rapport inzake Sociale Bescherming en Sociale inclusie 2006-
    2008 en 2008-2010
  3
                                  plan.be
1.     Relatief en multidimensioneel karakter van
      armoede

Europese context

Poor: “individuals or families whose resources are so small as to exclude them
  from the minimal acceptable way of life of the member state in which they
  live”
(Council of Ministers in 1975) “Poverty defined in relation to the general level of prosperity in a country …at
  a given point of time”
(European Union’s Open Method of Coordination on Social Protection and
  Social Inclusion)


  → Relativity of poverty: spatial and temporal dimension
4
                                 plan.be
1.    Relatief en multidimensioneel karakter van
     armoede

Armoede meten
−  Multidimensionaliteit: reeks van indicatoren of synthetische indicatoren.
   Voorbeelden:
   − Interfederale armoedebarometer.
   − Indicators of the social inclusion strand of the OMC (Open Method of
    Coordination).
   − Dekkers, G., (2002), Dualisering in het Digitale Tijdperk, Working
    Paper 402,Federaal Planbureau, Brussel.
   − De Keulenaer, F., De ontwikkeling van een meervoudige armoede-
    index, Vranken, J. e.a. (2000) Armoede en Sociale Uitsluiting Haarboek
    2000, Leuven: Acco, p. 103-115.
   − Raymaeckers, P., De wilde, C., Multidimensionele armoede gemeten en
    becijferd op basis van de Belgische SILC 2004, Vranken, J. e.a. (2007)
    Armoede en Sociale Uitsluiting, Jaarboek 2007, Leuven: Acco,
    p. 113-134.
   − Guio, A.C., “What can be learned from material deprivation indicators
    in Belgium and its regions?”, IWEPS Discussion Paper, DP 0901, maart
    2009.


5
                                plan.be
1.    Relatief en multidimensioneel karakter van
     armoede

Inkomensdimensie:

-  armoederisicograad = percentage van de bevolking van wie het
   equivalent beschikbaar inkomen lager is dan de
   armoederisicodrempel, die gelijk is aan 60% van het mediaan
   equivalent beschikbaar inkomen van de bevolking.
-  intensiteit armoederisico = relatieve mediane armoederisicokloof
   = verschil tussen het mediaan equivalent beschikbaar inkomen
   van de bevolking met een armoederisico en de
   armoederisicodrempel, in % van de armoederisicodrempel.
-  mate van ongelijkheid in de inkomensverdeling (equivalent
   inkomen) gemeten met behulp van de Gini-coëfficiënt
6
                             plan.be
   2. Armoederisico in België: enkele basiscijfers.

               Armoede volgens het inkomen in België
                 Drempels armoederisico in België

Bron                     Criterium      Inkomensjaar      Drempel

Eurostat EU-SILC 2008           60% van het MEI(1)     2007      10788 euro van 2007

FPB (op basis van EU-SILC 2008)      60% van het MEI(1)     2009    11479 euro(3) van 2009

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Belgische wetgeving              Leefloon         2009     8638 euro(2) van 2009

Belgische wetgeving    Inkomensgarantie voor ouderen        2009    10680 euro(2) van 2009(1)(Beschikbaar) mediaan equivalent inkomen
(2) Jaargemiddelde – voor alleenstaande
(3) Schatting
   7
                                           plan.be
  2. Armoederisico in België: enkele basiscijfers.

                      Inkomensarmoede in België
                      Armoederisicograad in België
    Bron                Criterium       Inkomensjaar         Graad armoederisico


Eurostat EU-SILC 2008      EI(1) <10788 euro van 2007     2007     15% (totale bevolking)


                EI(1) <10788 euro van 2007      2007     21% (bevolking van 65 jaar en meer)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Administratieve gegevens    Begunstigden Leefloon        2009     1,3% (bevolking van 18 tot 64 jaar)


Administratieve gegevens    Begunstigden IGO          2009     5,4% (bevolking van 65 jaar en meer)


Intensiteit armoede in België
   Bron                Criterium               Inkomensjaar          Intensiteit
   Eurostat EU-SILC 2008     Relatieve mediane armoederisicokloof       2007             17%
 (1) (Beschikbaar) equivalent inkomen


  8
                                                  plan.be
2. Armoederisico in België: enkele basiscijfers.

         Inkomensverdeling en armoederisicodrempel (België,2007)
                    Mediaan
           Armoederisico-  equivalent
             drempel    inkomen
                    (totale
    personen            bevolking)

    350,000

    300,000

    250,000

    200,000

    150,000

    100,000

    50,000

      0
              klassen (per 500 euro) van het equivalent beschikbaar inkomen  Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (op basis van EU-SILC 2008)

9
                                              plan.be
 2. Armoederisico in België: enkele basiscijfers.

    Inkomensverdeling van gepensioneerden en armoederisicodrempel
                        (België,2007)
                        Mediaan
             Armoederisicodrempel  equivalent
                        inkomen (totale
    personen                bevolking)
     120,000

     100,000

     80,000

     60,000

     40,000

     20,000

        0
             klassen van het equivalent beschikbaar inkomen van gepensioneerden


 Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (op basis van EU-SILC 2008)

10                                               plan.be
  3.       Armoederisicograad, inkomensongelijkheid en
          levensstandaard: België in perspectief geplaatst

                 Inkomensdimensie van armoede in de EU
               Armoederisicopercentage (totale bevolking – inkomensjaar 2007)
%
  30  25  20  15  10  5  0
                                        ie
                                                                          lv
                                                        it
                                                                  lt
                           lu                                be

                                   de
                                                             gr
            dk                 at
                                                   pt
                                                                       ro
                                                           uk
     cz
                         fr
       nl
                                             EU-27
                      se
                                                      ee
          sk               hu
                              fi
                                     mt                                          cy
                                                                es                                                                     bg
                    si
                                                 pl

     Bron: Eurostat, EU-SILC 2008


  11
                                                             plan.be
  3.       Armoederisicograad, inkomensongelijkheid en
          levensstandaard: België in perspectief geplaatst

                 Inkomensdimensie van armoede in de EU

            Armoederisicopercentage (bevolking 65 jaar en meer - inkomensjaar 2007)

%  60


   50


   40


   30


   20


   10


     0
                                         ie
                                                                            lv
         lu
                        de
                                      be                                           it                                                gr
                                                               lt
                                dk
                                                     pt
                           at
                                                          ro
            cz

              nl
                                  EU-27
                                                                  uk
                   fr
                             se
       hu
                 sk
                                                   mt
                                                                    bg

                                                                       ee

                                                                         cy
                                                             es
                                              si
                                                        fi
                      pl
       Bron: Eurostat, EU-SILC 2008


  12
                                                               plan.be
3.       Armoederisicograad, inkomensongelijkheid en
        levensstandaard: België in perspectief geplaatst

          Inkomensverdeling in de EU (ongelijkheidsgraad)

                    Gini-coëfficiënt (inkomensjaar 2007)
40

35

30

25

20

15

10

 5

 0
                                        ie
                                                    it
                                                           lt
                                                                        lv
                         be
                                 lu                                      de
                                                         gr
             dk                  at
                                                                   pt
                                                              uk
                                                                     ro
          cz
                            fr
                                   nl
                                           EU-27
        se
                                               ee
     sk
               hu                    fi

                       mt
                              cy
                                                 es
                                                                bg
   si
                                                      pl
   Bron: Eurostat, EU-SILC 2008


13
                                                            plan.be
3.       Armoederisicograad, inkomensongelijkheid en
        levensstandaard: België in perspectief geplaatst

                Gemiddelde levensstandaard in de EU

                       BBP in euro per inwoner - 2007
 90000


 80000


 70000


 60000


 50000


 40000


 30000


 20000


 10000


   0                                           si
                                                    mt
             se
                            fr
                                       es

                                          cy
                  fi
                                   EU-27
                                            gr
                                                 pt
                                                           sk
                                                                     pl
                       at
          dk
                         be
                              de
                                                      cz

                                                         ee
                                                                          bg
     lu
               nl
                                 it
                                                              hu
                                                                   lt
                                                                        ro
        ie
                    uk
                                                                lv
   Bron: Eurostat
14
                                                              plan.be
3.      Armoederisicograad, inkomensongelijkheid en
       levensstandaard: België in perspectief geplaatst
       Armoederisicograad, inkomensongelijkheid en levensstandaard
 Ranking in de EU (volgens toenemende armoederisicograad, toenemende ongelijkheid
           en dalend bbp per inwoner – inkomen 2007)
                 Armoederisicopercentage       Gini  BBP per inwoner

          Totale bevolking     Bevolking 65 jaar en +
Tsjechische Rep.       1             3       4      18

Nederland          2             4       14      4

Slovakije          3             5       2      20

Denemarken          4            11       5      2

Hongarije          5             1       6      21

Slovenië           7            15       1      15

Zweden            8            10       3      3

Luxemburg          10             2       13      *

België           12            12       10      8

VK             21            23       23      6

15
                                      plan.be
 3.      Armoederisicograad, inkomensongelijkheid en
       levensstandaard: België in perspectief geplaatst

              Armoederisicopercentage totale bevolking

%                 Evolutie armoederisico in België
30


25


20


15


10


 5


 0
   1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007
 Bron: 1994-2000: ECHP 1995-2001 (European Community Household Panel); 2002-2007: EU-SILC 2003-2008
                                             plan.be
 16
3.     Armoederisicograad, inkomensongelijkheid en
      levensstandaard: België in perspectief geplaatst
               Evolutie armoederisico in België

             Armoederisicopercentage 65 plussers
%
3025201510 5 0
   1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007

Bron: 1994-2000: ECHP 1995-2001 (European Community Household Panel); 2002- 2007: EU-SILC 2003-2008

17
                                          plan.be
  4. Levensstandaard en herverdeling: het verband?

  Het argument van de «grootte van de taart», een verstandig argument?
  Als de «taart» toeneemt met de productiviteit en het loon per hoofd:

     Situatie 1        Situatie 2: dubbele productiviteit        Situatie 2: idem,
                                      logica van “hoorn des overvloeds”

  Bruto inkomen          Dubbel bruto inkomen (mediaan)      Dubbel bruto inkomen (mediaan)
  (mediaan)
 Verplichte              Verplichte               Verplichte
inhoudingen              inhoudingen               inhoudingen
       Beschikbaar inkomen
                           Beschikbaar inkomen           Beschikbaar inkomen     Armoededrempel            Armoededrempel
  18
                                               plan.be
   4. Levensstandaard en herverdeling: welk verband?


              Evolutie graad verplichte inhoudingen
        Total Tax Revenue 1995-2006, in % of GDP (GDP weighted averages)
Bron: European Commission – Taxation and customs union (2008), “Taxation trends in the European Union” - Edition 2008,
p. 5.
19                                               plan.be
   4. Levensstandaard en herverdeling: welk verband?

         Evolutie van de maximale marginale belastingsvoet (PB)

      Development of top personal income tax rate 1995-2008, in % (arithmetic averages)
   Bron: European Commission – Taxation and customs union (2009), “Taxation trends in the European
      Union” - Edition 2009, p. 9.
20
                                               plan.be
 4. Levensstandaard en herverdeling: welk verband?


Het argument van de «grootte van de taart», een verstandig argument?
    Als de «taart» groeit volgens de werkgelegenheidsgraad:
   Situatie 1:
 Bruto inkomen (mediaan)


                Situatie 2: Hogere werkgelegenheidsgraad
                   Bruto inkomen (mediaan)
   Uitkeringstrekkers                     Uitkeringstrekkers
 21
                             plan.be
4. Levensstandaard en herverdeling: welk verband?

  Motor van de toenemende levensstandaard op lange termijn: productiviteit, niet
   werkgelegenheidsgraad.
  Ranking in de EU (volgens stijgende armoederisicograad en dalende
   werkgelegenheidsgraad).


                Armoederisicograad   Werkgelegenheidsgraad

                 Totale bevolking

    Tsjechische Rep.         1             14
    Nederland            2             2
    Slovakije            3             22
    Denemarken            4             1
    Hongarije            5             25
    Slovenië             7             13
    Zweden              8             3
    Luxemburg            10             18
    België             12             19
    VK               21             4


22
                                    plan.be
   Dank u
23
       plan.be

								
To top