Docstoc

Anbefalinger fra KiF komiteen ti

Document Sample
Anbefalinger fra KiF komiteen ti Powered By Docstoc
					Likestilling og kjønnsbalanse – to sider
       av samme sak?
  KiF - komité for 2007-2010 og
           2010-2013
               Likestillingslandet?
 Kvinner og menn på ulike nivå i karrierestigen i 1987, 1997 og 2008
100
 90
 80
 70                                            2008 Kvinner
 60                                            2008 Menn
 50                                            1997 Kvinner
 40                                            1997 Menn
 30                                            1987 Kvinner
 20
                                              1987 Menn
 10
 0
     Kandidat    Stipendiat      Post.      Første-   Profes-
                       doc.*     amanuensis    sor
                                 Kilde: NIFU STEP/Forskerpersonalregisteret,
* Amanuenser i 1987 (post.doc-stillinger var ikke i bruk).
   Bakgrunn for Kif-komiteen
• Rapporten Kvinner i forskning. Fra kvotering til integrering
 utarbeidet av Norges forskningsråd (2002).

• Etablert av Utdannings- og forskningsdepartementet januar
 2004 – 2006. Kunnskapsdepartementet videreførte komiteen
 med nytt mandat og nye medlemmer 2007-2010.

• I april ble Komité for kjønnsbalanse i forskning nedsatt for
 perioden 2010 til ut 2013.

• Finansiering: 3 mill kroner pr år.

• Sekretariat: Universitets- og høgskolerådet
          Mandatet
• Gi anbefalinger om tiltak for å øke likestillingen
 mellom menn og kvinner i akademia.
• Initiere egne tiltak og evaluere effekten av dem.
• Øke bevisstheten omkring problemstillinger knyttet til
 skjev kjønnsbalanse i forskningssektoren.
• UH-sektoren, forskningsinstituttene, departementene
 og Norges forskningsråd kan søke råd og støtte hos
 komiteen.
• Komiteen skal ha et internasjonalt perspektiv.
   Medlemmer av komiteen
• Professor Gerd Bjørhovde UiT (leder)
• Professor Kjell Bratsbergsengen NTNU
• 1.amanuensis Eva Skærbæk HiØ
• 1.amanuensis Finn Nordtvedt HiO
• Konserndirektør Ernst Kristiansen, SINTEF Oslo
• Forskningsleder Eva Ljunggren, Nordlandsforskning
• Avdelingsdirektør Jesper Simonsen, Norges
 forskningsråd
• Karen Golmen, Norsk studentunion
• Observatører:
  – KILDEN (Informasjonssenter for kjønnsforskning)
  – Kunnskapsdepartementet
                  Hvordan jobber Kif?
Likestilling i forskning
                  • Besøker ledelsen ved ulike institusjoner
handler om:             for å snakke om likestilling: Hva er
                   situasjonen og hva gjøres?
•Rettferdighet           • Etablert nettverk for
•Ledelse               likestillingsarbeiderne i sektoren –
•Forskningsrelevans         kunnskapsoverføring og
•Forskningskvalitet
                   erfaringsutveksling.
•Demokrati og troverdighet
•Å nå nasjonale mål om forskning  • Har møter med sentrale nasjonale
                   aktører , som Kunnskapsdepartementet,
                   NOKUT, Norges forskningsråd.
                  • Lager nasjonale møteplasser mellom
                   nivåer og aktører.

                   Kif er en vennligsinnet vakthund!
          Konkrete tiltak
Eget nettsted http://kifinfo.no og
 nyhetsbrev. Ressursbanken.
• Konferansen E(Quality)2009.
• Konferansen: Likestilling på
 instituttene – status og satsning
• Utlyst midler til nettverk for
 kvinnelige forskere.
• Holder innlegg på diverse kurs,
 for eksempel for
 doktorgradsstudenter og
 mentorprogrammer.
• Bistår sektoren i utarbeidelse
 av handlingsplaner.
• Internasjonalisering.
             Nasjonale tiltak
På oppdrag for Kunnskapsdepartementet      St.meld. nr. 30 Klima for forskning har
utarbeidet Kif en rekke forslag til nasjonale
                        integrert to av forslagene:
tiltak. Rapporten kom mai 2008
                        •  Insentivordning for tilsetting av
                          kvinner i faste vitenskapelige
                          stillinger innen MNTfagene.
                          Gjelder fra 2010 – avsatt 10
                          millioner på statsbudsjettet.
                           –  Gjelder for de institusjoner som har
                             forskerutdanning innen MNT fag, dvs
                             alle universitetene og to høgskoler.
                           –  Medfører utvikling av statistikk på
                             nytilsettinger fordelt på kjønn .
      Kunnskapsdepartementet
Universitets- og høgskoleloven
§ 6-2 Universiteter og høyskoler skal arbeide aktivt, målrettet
og planmessig for likestilling mellom kjønnene for samtlige
kategorier av stillinger ved institusjonen. § 6-3 Når det foretas
sakkyndig bedømmelse, skal begge kjønn være representert
blant de sakkyndige. Det skal legges vekt på likestillingshensyn
ved ansettelse.

Kunnskapsdepartementet gjennomfører hvert år en
styringsdialog med hvert enkelt universitet og høgskole.
Likestilling er ett av punktene som gjennomgås.
Kunnskapsdepartementet pålegger alle institusjonene å ha en
handlingsplan for likestilling.
     Nasjonale styringsverktøy

Likestillingsloven (fra 1979) pålegger offentlig myndigheter og
arbeidsgivere å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme
likestilling og hindre diskriminering.
• AKTIVT betyr å iverksette konkrete tiltak
• MÅLRETTET betyr å definere målet for arbeidet og hvem som
  er ansvarlig
• PLANMESSIG betyr å utarbeide og følge en bevisst strategi
Likestillingsloven åpner opp for positiv særbehandling såfremt det
fremmer likestilling mellom kvinner og menn.
Likestillings- og diskrimineringsombudet foretar kontroll av
institusjonene.
• Likestillings- og diskrimineringsombudet har laget en håndbok
 for hvordan forskningssektoren kan håndheve likestillingslovens
 aktivitets- og rapporteringsplikt på en god måte.
• Se http://www.ldo.no
    Hva med de statlige høgskolene?

            Prosent kvinner  Prosent menn
Fagstillinger totalt  50,4       49,6
Professor       20,3       79,7
Helse- og
sosialfagsavdelinger
Fagstillinger totalt  76        24
Professor       30,9       69,1
Teknologiavdelinger
Fagstillinger totalt  18,6       81,4
Professor       2,7        97,3
   Likestilling – mer enn ord
• De fleste UH-institusjonene har handlingsplaner for
 likestilling mellom kjønn. Færre har et budsjett til å
 realisere planene – det er ofte fordi planen ikke er
 ledelsesforankret.
• Likestilling er et nokså nytt tema for
 forskningsinstituttene.
• Fra rektorat til ledelse på instituttnivå, dvs.
 gendermainstreaming i praksis er en utfordring.
• Ledelsen må ha kunnskap om likestilling og vilje til å
 handle – da må de også være modige.
Likestilling kommer ikke av seg selv

          ”Ansettelsesprosessene har en
          slående og ubehagelig tendens
          til å reprodusere et mønster
          som favoriserer menn… I
          perioden 1998-2005 hadde
          instituttet ansatt 17 menn og 5
          kvinner. ”
          Ressursbank for likestilling i forskning - Hanne
          Haavind professor ved psykologisk institutt, nå
          medlem i UiOs styre.
   Et likestillings paradox
• Få statlige høgskoler har vært så
 engasjerte i likestillingsspørsmål som
 HiL
• HiL ligger på nest siste plass når det
 gjelder andel kvinnelige professorer og
 andelen kvinnelige førsteamanuensis er
 synkende.
• Stort møte våren 2006. Vi trodde HiL kunne
 bli en foregangshøgskole.
• Nettverksmøte for likestillingsarbeidere våren
 2008
• Søkt likestillingsprisen to ganger.
• Likestillingsutvalg
• Har forskere med
 kjønnsforskningskompetanse
• Hva når ”de beste” ikke er objektivt gitt?
• Hvor mye betyr formelle og uformelle nettverk
 for å få en stilling i akademia?
• Hva er i siste innstans utslagsgivende i en
 tilsettingsprosess?

Hva skal strategien være?
• Fix the women or fix the system?
Likestilling er et ledelsesansvar

         • Likestilling er et kunnskapsfelt
          som bør inn i lederutdanningen
          ved institusjonene.
         • Vi har intervjuet ledere. De sier
          det må være vilje til endring og
          at likestilling er mer enn tall!
         • Vi har samlet tips og ideer fra
          rektorer.
         • Vi presenterer fakta og
          forskningshistorikk.
         • Målet er å motivere ledere!!
Talenter på spill - succesfaktorer
• Ledelsesforankring på alle tre nivåer.
• Rapporteringsrutiner – etterspørsel etter resultater.
• Endringsvillighet
  – Struktur og kulturendring
  – Endring i faglig innretning
• Kunnskap
• Ressurser
          virkemidler
•  Frikjøp til professorkvalifisering/opprykkskurs
•  Kallelse av kvinner til prof II.
•  Fordeling av undervisning.
•  Tenke kjønnsbalanse fra en stilling blir ledig til den er
  besatt.
   – Faglig innretning på stillingen.
   – Oppsøke kvinner aktivt til å søke.
   – Dokumentere hva som konkret er gjort for å få
    kvinner til å søke.
Kunnskapsdepartementets likestillingspris
• Prisen er på 2 mill NOK.
• Kif-komiteen utlyser og innstiller til prisen.
• Universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter kan sende inn
 sitt kandidatur. Kandidaten må sende inn:
  – Vedtatt handlingsplan for likestilling
  – Budsjett og ressurser som er avsatt til tiltak
• Kriteriene for å utpeke en vinner er:
  – Ambisiøse og realistiske måltall.
  – Dimensjonering av avsatte ressurser sett i forhold til institusjonens
   størrelse.
  – Integrering av likestillingsarbeidet/likestillingsaspektet i ordinære prosesser
   ved institusjonen. Forankring av prosessene i organisasjon og ledelse.
  – Evne til nytenkning og kreativitet i utforming av strategi og
   rekrutteringstiltak.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4
posted:10/24/2010
language:Norwegian
pages:21