Asas Pengurusan Kewangan Universiti by AmiruddinAhmad1

VIEWS: 298 PAGES: 76

									PENGENALAN KEPADA ASAS
 PENGURUSAN KEWANGAN
   UNIVERSITI
          SKOP
  Pengurusan kewangan dalam perkhidmatan
  awam dan Universiti
  Legaliti
  Akauntabiliti
  Kuasa Universiti
  Kawalan dalaman
  Proses-proses utama
“Finance is, as it were, the stomach of the
country from which all other organs take
their tone.”


              Benjamin E.
              Gladstone
              former Prime
              Minister, U.K.
 Adakah pengurusan kewangan
penting dalam perkhidmatan awam
  dan pembangunan negara?
  Sumber yang terhad
  Cita-cita kerajaan untuk menyedia dan
  meningkatkan pelbagai kemudahan untuk
  rakyat- perkhidamtan awam komponen utama.
  Pulangan terbaik daripada perbelanjaan.
  Menangani krisis ekomnomi
        KONSEP
  Pengurusan kewangan awam ialah proses
  dimana kerajaan menggunakan langkah-
  langkah tertentu bagi memperolehi dan
  memperuntukan sumber-sumber kewangan
  berdasarkan kepada keutamaan-keutamaan
  tertentu

  Mematuhi cara-cara dan kawalan-kawalan
  tertentu supaya dapat mencapai
  matlamatnya secara cekap dan berkesan
      LEGALITI
Bermaksud pengurusan kewangan
mestilah mematuhi semua undang-
undang dan peraturan yang
digubal oleh Kerajaan / Universiti
        LEGALITI
  Akta Universiti dan Kolej1971
  Akta Acara Kewangan 1957
  Arahan Perbendaharaan (AP)
  Surat Pekeliling Perbendaharaan (SPP)
  Pekeliling Universiti (Bendahari &
  Pendaftar)
  Peraturan Kewangan dan Perakaunan UMS
  Minit-minit Mesyuarat Pengurusan UMS
  berkaitan contohnya (JTK, Pengurusan dll)
   AKAUNTABILITI
Bermaksud memikul amanah untuk
menjalankan aktiviti yang
ditentukan secara
bertanggungjawab ke atas
kejayaan ataupun kegagalannya.
KONSEP AKAUNTABILITI
Akauntabiliti ialah obligasi seseorang
   untuk memberi jawapan dan
 penjelasan mengenai tindakan dan
prestasinya kepada pihak yang berhak
 untuk mendapatkan jawapan dan
     penjelasan tersebut.
   Akauntabiliti dalam konteks
      sektor awam
  Tanggungjawab individu atau
  oganisasi yang menjalankan tugas
  dan tanggungjawab menguruskan
  sumber-sumber awam melalui
  perwakilan kuasa.
Kenapa akauntabiliti penting dalam
  pengurusan kewangan ?
  Prasyarat dalam penurunan kuasa (sebahagian
  yang penting)
  Bertanggungjawab dalam menentukan wang
  awam dibelanjakan mengikut apa yang telah
  dirancang dan dianggarkan mengikut sistem,
  prosedur dan peraturan yang ditetapkan.
  Sebagai jaminan bahawa wang awam diurus
  dengan cekap
  Mengurangkan kesan negatif yang boleh
  timbul.
   UNSUR-UNSUR PENTING
   DALAM AKAUNTABILITI
  AMANAH (INTEGRITY)
  KETELUSAN (TRANSPARENCY)
  MEMATUHI SEMUA UNDANG-
  UNDANG DAN PERATURAN
  MENGGUNAKAN SUMBER-SUMBER
  DENGAN CEKAP DAN BERKESAN
   Jenis-jenis akauntabiliti yang
        dituntut
  Akauntabiliti fisikal kewangan
  - pematuhan undang-undang, peraturan dan arahan
  yang berkaitan kewangan dalam laporan kewangan
  dan akaun
  Akauntabiliti pengurusan
  -menekankan kecekapan dan keberkesanan dalam
  menggunakan sumber
  Akauntabiliti program
  -memberi perhatian terhadap perlaksanaan program
  sebagaimana yang dipersetujui dalam perjanjian
  program.
Apakah mekanisma untuk menuntut
     akauntabiliti
  Parlimen dan Anggaran Belanjawan.(Arahan
  Perbendaharaan 301)
  Jawatankuasa Akaun Awam
  Jabatan Audit Negara
  Jawatankuasa Tetap Kewangan Universiti
  (JKTK)
  Perjanjian Program dan laporan Pengecualian
  di dalam sistem Belanjawan Diubahsuai
  (MBS)
     KUASA UNIVERSITI
  Seksyen 19.(1), Akta telah menetapkan
  Lembaga ialah badan eksekutif Universiti
  dan boleh menjalankan segala kuasa yang
  di berikan kepada Universiti kecuali….
  Naib Canselor adalah Pegawai Pengawal
  dan bertnggungjawab kepada Lembaga
  atas semua urusan kewangan Universiti.
  Bendahari adalah Pengawal Kewangan
  atau Ketua Jabatan Kewangan dalm
  Universiti yang bertanggungjawab
  kepada Naib canselor dalam
  pengurusana kewangan Universiti
  Pegawai perakaunan ialah seorang
  pegawai yang ada urusan berkenaan
  dengan wang awam/ Universiti atau
  barang-barang awam/ Universiti
  Seksyen 3, Akta prosedur Kewangan
  1957 (disemak 1972)
  Semua pegawai Universiti yang
  dipertanggungjawabkan dan juga
  yang di tugaskan memungut,
  menerima atau membelanjakan wang
  awam/ Universiti, menerima barang
  jagaan dan pelupusan adalah
  tertakluk kepada semua peraturan
  yang berkaitan dibawah Akta, statut
  dan Perlembagaan.
     TANGGUNGJAWAB
    PEGAWAI PENGAWAL
  Bertanggungjawab mengawal perbelanjaan
  supaya peruntukan tidak dilebihi;

  Bertanggungjawab atas pengurusan wang
  awam yang dipungut; dan

  Bertanggungjawab atas semua harta kerajaan
  yang diterima, disimpan dan dilupuskan
    TANGGUNG JAWAB
   PEGAWAI PERAKAUNAN
  Memungut, menerima atau mengakaun wang
  awam;

  Membayar/mengeluarkan apa-apa wang awam
  atau barang-barang awam; atau

  Menerima menyimpan atau melupuskan
  barang-barang awam.
KESILAPAN PENGURUSAN, KECUAIAN
     DAN SURCAJ
  Kesilapan atau kesalahan yang dilakukan oleh
  pengurusan disebabkan oleh ketidakmahiran
  atau kecuaian pegawai-pegawai, tindakan
  tatatertib dan surcaj boleh dikenakan tertakluk
  kepada peruntukan di dalam Akta Badan-
  badan Berkanun (tatatertib dan surcaj) 2000
  (Akta 605) Undang-undang Malaysia.
KAWALAN DALAMAN
    KAWALAN DALAMAN
  Universiti hendaklah mempunyai satu
  sistem kawalan dalaman yang berkesan
  untuk mengawal dan memantau
  permatuhan kepada semua polisi,
  peraturan dan prosedur yang telah
  ditetapkan
 TINDAKAN UNTUK KAWALAN
    DALAMAN
 Kesahihan – pemeriksaan dokumen
 Ketepatan – Ketepatan amaun dan
 pengkelasan akaun
 Kesempurnaan – memastikan semua
 transaksi direkodkan
 Penyelenggaraan – memantau rekod
perakaunan
 Keselamatan Fizikal
    PERINGKAT-PERINGKAT
   PENGURUSAN KEWANGAN
  Terimaan wang awam
  Simpanan wang awam
  Pengeluaran wang awam
  Bayaran wang awam
  Perakaunan wang awam
        TERIMAAN
  HASIL UNIVERSITI
  - Yuran
  - Sewaan
  - Caj Perkhidmatan (perundingan dll)
  - Pelaburan dan Lain-lain
  GERAN-GERAN KERAJAAN/AGENSI
  LUAR
   ISU PENTING-TERIMAAN
  Hendaklah direkod dengan cepat dan tepat
  pada masanya.
  Dibuat oleh staf yang diberi kuasa
  Semua terimaan hendaklah diperakukan
  dengan akaun terimaan.
  Pemberitahuan hak penerimaan dokumen
  akuan terimaan
  Mengakaunkan
  Lebihan / kurangan
   SIMPANAN WANG AWAM
     ISU-ISU PENTING
  Keselamatan fizikal terimaan
  Kuasa menyimpan
  Pelaburan
  -jenis-jenis pelaburan yang dibenarkan
  -kuasa melabur
  -rekod-rekod pelaburan/penyelenggaraan
  rekod.
  -penjualan pelaburan
  - keselamatan sijil-sijil.
   SISTEM YANG DIGUNAKAN
    DALAM PENGURUSAN
     KEWANGAN UPM
  SAGA – System Accounting for Government
  Agencies.
  SMPU – berkaitan dengan kewangan pelajar
  KITARAN PENGURUSAN
    KEWANGAN
      BAJET


PEROLEHAN      PERAKAUNAN
    PEMBAYARAN
BAJET
  MENGAPA BAJET PENTING??

 Merancang keperluan serta mengurus
 agihan sumber dengan cekap dan
 berkesan
- penyediaan, pengurusan dan
 pemantauan
    PROSES TRADITIONAL
  BELANJAWAN
    Penyediaan satu pelan kerja yang spesifik dan
    terperinci untuk mencapai matlamat.
  PEMBIAYAAN
    Peruntukan sumber-sumber kewangan untuk
    melaksanakan program-program
  PENGAWALAN
    Penetapan aktiviti dilaksanakan mengikut
    belanjawan
   TERDIRI DARIPADA 3 DASAR

  DASAR SEDIA ADA

  DASAR BARU

  DASAR ONE-OFF
   DASAR SEDIA ADA
Program-program yang diluluskan dalam bentuk
perundangan, kelulusan Kabinet, Menteri atau
perbendaharaan, atau lain-lain pihak berkuasa
yang setaraf. Pengertian tersebut juga meliputi
pelaksanaan operasi bagi setiap program dan
aktiviti.

Semua program/ aktiviti yang dijalankan pada
tahun semasa

Telah mendapat kelulusan perbendaharaan atau
lain-lain pihak berkuasa seperti jemaah menteri
       DASAR BARU
Dasar baru merupakan program atau aktiviti baru
termasuk tambahan, sambungan atau perluasan
dasar sedia ada.

1. Penubuhan unit baru

2. Aktiviti baru

3. Pertambahan dari segi kenaikan kadar
 sewaan bagi ruang pejabat
      DASAR ONE-OFF
  Sesuatu perbelanjaan yang tidak berulang


1.  Pindah pejabat
2.  Ubahsuaian pejabat
3.  Sambutan 10 tahun UMS
4.  Mengecat bangunan
   JENIS PERUNTUKAN UPM

1.  Peruntukan belanja mengurus
2.  Peruntukan pembangunan
3.  Peruntukan akaun amanah
4.  Peruntukan penyelidikan
       ISU-ISU BAJET
  KAWALAN PERUNTUKAN
  - peruntukan diterima, dibelanja dan
  diakaunkan mengikut peraturan-peraturan
  yang ditetapkan.
  - perbelanjaan tidak melebihi jumlah
  peruntukan yang di benarkan
  - dibelanja mengikut apa yang dirancang.
  TAMBAHAN PERUNTUKAN
  PENYIMPANAN BUKU VOT
PEROLEHAN
   PENGURUSAN PEROLEHAN
  Satu proses untuk memperolehi input-input
  yang diperlukan dengan cekap pada kos yang
  menguntungkan untuk output berkualiti bagi
  memenuhi keperluan pelanggan,
  Konsep pengurusan perolehan yang cekap
  berasaskan;-
  -kualiti yang betul  - pembekal yang betul
  -kuantiti yang betul - tempat yang betul
  -masa yang betul   - harga yang betul
    JENIS PEROLEHAN

  KERJA  BEKALAN  PERKHIDMATAN
       KERJA  Melibatkan kerja-kerja
  pembinaan dan sivil termasuk
  mekanikal dan elektrikal.
      BEKALAN


  Bekalan bahan binaan,
  makanan, pakaian,
  kenderaan, alatan makmal,
  kelengkapan pejabat dll.
     PERKHIDMATAN
PERUNDING
    Semua jenis kajian seperti kajian ekonomi,
    penswastaan, pengurusan, pembangunan
    fisikal yang memerlukan input seperti
    senibina, kejuruteraan dan kerja-kerja
    ukur dsb.
BUKAN PERUNDING
  Dan pengurusan bangunan meliputi
  perkhidmatan penyenggaraan dan
  pembaikan, pencucian dan pembersihan,
  penyewaan
  CARA-CARA PEROLEHAN
  BELI
  -merupakan satu cara memperolehi hak penggunaan
  barangan sepanjang tempoh hayatnya.
  SEWA
  - menetapkan hak penggunaan barangan pada tempoh
  masa yang ditetapkan
  PAJAK
  - memperolehi hak memiliki dan menggunakan tanah
  atau harta modal yang bernilai tinggi pada tempoh
  yang tertentu
   KAEDAH PEROLEHAN
  PANJAR RUNCIT
  PEMBELIAN TERUS
  PEMBELIAN KONTRAK PUSAT
  SEBUT HARGA
  TENDER
  RUNDINGAN TERUS
  PEMBELIAN DARURAT
     NILAI PEROLEHAN
     SEBUTHARGA PTJ

  KERJA : RM10,000 – RM20,000

  PERKHIDMATAN/ BEKALAN
   RM20,000 – RM50,000
    NILAI PEROLEHAN
  SEBUTHARGA UNIVERSITI

  KERJA RM50,000 – RM200,000

  BEKALAN / PERKHIDMATAN

   RM20,000 - RM200,000

  > RM200,000 - TENDER
    ISU ISU PEROLEHAN
  Penentuan spesifikasi –implikasi
  Penyediaan dokumen SH/ Tender
  VO (Variation Order)
  Mengawal peti tawaran.
  Penilaian
  Pembelian tidak melalui proses sepatutnya
  Memecahkecil Pesanan Belian
PEMBAYARAN
       PEMBAYARAN
  Ketua PTJ dan Pegawai Pembayar
  adalah bertanggungjawab untuk
  memastikan apa yang dibayar adalah sahih
  dan berpatutan serta hendaklah berpuas
  hati apa yang dibayar tidak melebihi wang
  yang diperuntukan.
  PERATURAN AM

Ketua PTJ bertanggungjawab untuk
  memastikan semua bekalan /
 perkhidmatan / kerja yang diterima
  atau tanggungan lain yang telah
 dilakukan dibayar dengan segera
  atau dalam tempoh yang telah
       ditetapkan.
     Penting!!
Ketua PTJ dan Pegawai Pembayar juga
 adalah bertanggungjawab untuk mengawal
 dan memastikan semua pembayaran yang
 dilakukan adalah selaras dengan tujuan-
tujuan peruntukan yang telah diagihkan.
   JENIS-JENIS BAYARAN
  Bayaran Pembekal

  Bayaran kepada Staf / Pelajar

  Bayaran kepada agensi luar

  Bayaran antara PTJ
BAYARAN KEPADA PEMBEKAL
  Bayaran alatan

  Bayaran perkhidmatan

  Bayaran kerja

  Bayaran kemajuan projek pembangunan
  BAYARAN STAF/PELAJAR
  Gaji dan elaun-elaun (lebih masa dll)
  Tuntutan perjalanan (luar / dalam negeri)
  Tuntutan perpindahan / pertukaran
  Imbuhan petrol
  Pendahuluan (gaji/diri/pelbagai)
  Tuntutan bayaran balik (pelbagai /
  gigi/perubatan)
  Perkhidmatan dan perundingan
  Biasiswa
  Bayaran program khidmat pelajar
     BAYARAN KEPADA
      AGENSI LUAR

  Yuran pengajian / seminar / konferensi dll
  Perkhidmatan (perubatan, perundingan dll)
  Yuran keahlian profesional
  Diwajibkan mengikut perundangan
  (KWSP, SOCSO & LHDN)
  BAYARAN ANTARA PTJ

 Perkhidmatan makmal
 Perkhidmatan alatan

 Sewaan

 Bayaran yang didahulukan
    KAEDAH BAYARAN
  CEK
  BANK
  BANK DRAFT
  EFT (ELECTRONIC FUND TRANSFER)
  JERNAL PELARASAN
  AKAUN YANG DI KONTRA
ISU PENTING PEMBAYARAN
  Kesahihan Pembayaran
  Kuasa
  Peruntukan
  Tempoh
  Dokumen-dokumen Berkaitan
  Pembayaran Yang Dibenarkan/Diluluskan
  Perakuan
  Akauntabiliti Pegawai Yang Membuat
  Pembayaran.
PENGURUSAN ASET UNIVERSITI
   PENGURUSAN ASET
 Definasi
 Tanggungjawab

 Pengurusan aset / inventori / stok

 Sistem yang digunapakai

 Verifikasi

 Kehilangan dan hapuskira
       DEFINASI
DEFINASI UMUM
Harta yang mempunyai nilai dan boleh dijual
atau dipindah milik, serta digunakan secara
optimum
DEFINASI - UMS

Adalah harta benda atau barangan tak luak
yang mempunyai jangka hayat melebihi
setahun yang kos perolehan asalnya bernilai
RM 3,000 atau lebih seunit
      JENIS ASET
  ASET TETAP
  bangunan
  tanah
  ASET BERALIH
  harta modal
     INVENTORI

Harta benda/barangan tak luak
yang kos perolehan asalnya
bernilai kurang RM 3,000
        RUJUKAN
  Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2
  Tahun 1991 - Penggunaan Borang Baru
  Buku Panduan Perbendaharaan -
  Tatacara Pengurusan Stor
  SPP Bil. 2 Tahun 1997 – Garis Panduan
  Cara-cara Pelupusan
     PENGURUSAN ASET
  Proses menjaga, mengawal, memelihara,
  mengendali dan menyenggara harta
  berbentuk fizikal yang mempunyai nilai

  Proses pengendalian tersebut bermula sejak
  aset diperolehi sehingga ianya dilupuskan
  atau dihapuskira
        PEREKODAN
  Kemaskini Kad Daftar Harta Modal/Inventori
    Pembelian

    Penyelenggaraan

    Verifikasi

    Pelupusan

  Senarai Harta Modal / Inventori yang diterima
    Tandakan Aset ID pada fizikal aset

    Kemaskini Kad Daftar Harta
    Modal/Inventori
      VERIFIKASI
Menentukan butir-butir perolehan aset
direkodkan
Memastikan maklumat aset yang diperolehi
oleh ptj adalah selaras dengan senarai harta
modal
Mengenalpasti aset yang tidak boleh
diguna, rosak dan usang
Memperlihatkan kemungkinan berlakunya
penipuan, kecurian atau kehilangan
       PELUPUSAN
  Pecah, rosak, kondem
  Berlebihan atau telah menjadi usang
  Tidak ekonomik dibaiki
  Tidak sesuai lagi digunakan – akibat
  perubahan/perkembangan teknologi
  Aset yg tidak digunakan lagi atau telah
  digantikan
   PROSEDUR PELUPUSAN
1.  Terima permohonan pelupusan – borang KEW
   300-v & dokumen lain
2.  Semak nilai perolehan – had kuasa pelupusan
   dan kelulusan
3.  Pelantikan ahli jk pelupusan
4.  Pemeriksaan oleh JK PP dan syor
5.  Makluman kepada PTJ berkaitan
6.  Tindakan pelupusan – borang KEW 300-x
7.  Kemaskini rekod
8.  Hapus aset ID
  CARA-CARA PELUPUSAN
1.Penjualan – (tender, sebutharga, lelong, tukarbeli
   trade-in, kontrak pusat)
2.Pindahan
3.Hadiah
4.Tanam
5.Bakar
6.Buang
7.Tenggelamkan
8.Lebur dan lain-lain
      KEHILANGAN
  TATACAR PENGENDALIAN- kehilangan
  wang, barang atau harta Universiti
  MELIPUTI- Aset, Inventori dan Wang Awam
  DOKUMEN RUJUKAN
  -Pekeliling Bendahari
  - Laporan Awal (Lampiran J)
  - Laporan Akhir (Lampiran K)
    Pemerhatian Audit kepada
      Pengurusan Aset
  Perbelanjaan bukan aset
  Rekod aset tidak di kemaskini
  Rekod tidak lengkap (tiada no.siri,jenama dll)
  Pinjaman & perpindahan tidak direkodkan
  Tidak ada pegawai khusus / berhenti/ bersara
  Penggabungan & Penutupan PTJ
  Aset-aset yang disumbangkan
  Barang yang dilupuskan tidak dikeluarkan dari
  rekod aset
  Lambat membuat pelupusan
  Telah terbuang samaada sengaja / tidak
  sengaja.
Q&A
TERIMA
 KASIH

								
To top