Harry potter 6 "Hoang tu lai" by thangnhoxnd

VIEWS: 115 PAGES: 279

More Info
									Toøng Mít söu taàm  1
                   Chương 1
             M t v b trư ng c a Th gi i khác


  ðã g n n a ñêm, và Th tư ng ñang m t mình trong phòng, ñ c m t b n thông
  cáo dài. Chúng trư t qua óc ông, không ñ l i m t chút ý nghĩa nào, dù là nh nh t.
  Ông ñang ch cú ñi n tho i c a T ng th ng m t ñ t nư c xa xôi. V a t h i bao gi
  tên kh gió ñó m i g i ñi n, v a c d p t t nh ng kí c không d ch u v m t tu n
  làm vi c dài, m t m i, ñ y khó khăn, trong ñ u c a ông không còn ch cho nh ng
  vi c khác. Càng c t p trung vào t gi y trư c m t, khuôn m t h hê c a nh ng ñ i
  th chính tr càng hi n ra rõ hơn truư c m t Th tư ng. Có m t ñ i th ñã xu t hi n
  ñi xu t hi n l i trên m t báo, h n không ch k l nh ng l i l m c a Chính ph (dù
  ch ng ai c n nh c l i c ) mà còn ch ra nguyên nhân t ng cái m t và ñ l i lên chính
  ph .
  Nh p tim Th tư ng ñ p nhanh hơn khi nghĩ v nh ng l i cáo bu c y. Chúng v a
  không công b ng, v a sai l ch. B ng cách nào chính ph có th ngăn không cho
  chi c c u y s p? Th t quá xúc ph m, n u cho r ng h ñã không ñưa ñ s ti n vào
  vi c chăm sóc chi c c u. Chi c c u chưa ñ n mư i năm tu i. ð n c chuyên gia gi i
  nh t cũng không th lí gi i vì sao nó b t ng s p, làm hơn m t tá ôtô rơi xu ng dòng
  nư c thăm th m. Và ai dám nói là do thi u c nh sát nên hai v gi t ngư i kinh
  kh ng và công khai ñã x y ra? Hay là chính ph c n ph i ñoán trư c ñư c cơn lũ
  kh ng khi p và b t ng ñ vào Mi n Tây, gây ra thi t h i to l n v ngư i và c a? Và
  có ph i l i c a ông không, khi mà m t trong nh ng ông b trư ng l m kh m ñã
  ch n ñúng tu n này ñ cho th y là t bây gi ông s dành nhi u th i gian hơn cho
  gia ñình?
  “M t b u không khí h n lo n ñang bao trùm lên ñ t nư c” ñ i th c a ông kh ng
  ñ nh, gi u ñi m t cái cư i sung sư ng.
  Th t không may, ñi u này hoàn toàn ñúng. Th tư ng c m nh n ñư c rõ ràng, m i
  ngư i ñang có v kh ng ho ng hơn thư ng. Th i ti t u ám, v i nh ng ñ t sương mù
  l nh bu t gi a tháng b y… Nó không bình thư ng chút nào…
  Th tư ng l t sang trang b n thông cáo, xem nó dài ch ng nào, và t b . Vươn vai,
  ông r u rĩ nhìn căn phòng. Nó r t ñ p v i m t chi c lò sư i c m th ch, k bên
  nh ng ô c a kính, sư i m căn phòng kh i ñ t sương mù b t thư ng. Nhún vai, Th
  tư ng t i g n c a s , nhìn vào ñám sương m ng bám trên thành kính. Chính lúc ñó,
  ông nghe th y m t ti ng ho nh .
  Cơ th ông như ñông c ng l i, ñ i di n v i hình nh ñ y ho ng s c a mình ph n
  chi u trong t m kính. Ông bi t ti ng ho ñó là c a ai. Ông ñã nghe th y nó trư c ñây.
  Ch m ch p, ông quay mình l i, ñ i di n v i căn phòng tr ng.
  “Xin chào?” Ông nói, c làm cho mình m nh m hơn.
  Ông ñã mong r ng s không có ai tr l i ông. Tuy nhiên, m t gi ng vang lên t c thì,
  ñ y quy t ñoán, m nh m , như th ñã chu n b s n nh ng ñi u ñ nói ra. Gi ng nói
  ñ n t -- như Th tư ng ñã bi t t cái ho ñ u tiên -- ngư i ñàn ông nh bé gi ng –
  cóc ñ i b tóc gi màu b c trong b c tranh sơn d u nh , b n th u treo m t góc
  tư ng.
  “G i t i Th tư ng dân Muggle. Chúng ta c n g p nhau, kh n c p. Xin ñáp tr t c
  thì. Thân m n, Fudge.”
  Ngư i ñàn ông trong b c tranh nhìn Th tư ng ñ y tò mò.
  “Ơ…” Th tư ng nói. “ðây không ph i là th i ñi m thích h p cho tôi… Tôi ñang ch
  ñi n tho i, ông th y ñ y, c a T ng th ng nư c…”
  “Vi c ñó có th ñư c s p x p l i” B c chân dung nói ng n g n. Trái tim Th tư ng
  r t cái b ch. Ông ñã lo v chuy n ñó…Toøng Mít söu taàm                                     2
  “Nhưng tôi ñang r t c n nói chuy n v i…”
  “Chúng tôi s s p x p ñ T ng th ng không g i cho ông t i nay. Thay vì th , ông ta
  s g i vào t i mai.” Ngư i ñàn ông nh bé nói. “Xin ñáp tr t c thì t i ngài Fudge.”
  “Tôi… … r t hân h nh…” Th tư ng nói y u t. “Tôi s g p ngài Fudge.”
  Ông v i vã tr l i bàn làm vi c, v a ñi v a vu t th ng chi c cà v t. Ng i xu ng gh ,
  ông c g ng ñi u ch nh khuôn m t mình sao cho có v tho i mái, không lúng túng,
  khi ng n l a xanh sáng r c lên dư i m t ñá c m th ch. Ông nhìn nó, c t ra không
  b i r i. M t ngư i ñàn ông b v xu t hi n trong ng n l a. Vài giây sau, ông ta bư c
  ra ngoài, ñ ng trên m t t m th m c , ph i s ch b i trên chi c áo choàng dài. Tay
  ông ta c m m t cái nón qu dưa màu xanh.
  “Ah… Th tư ng” Cornelius Fudge nói, bư c v phía trư c, giơ tay ra. “Th t vui khi
  g p l i ông..”
  Th tư ng th t khó ñ ñáp l i l i thăm h i này m t cách chân thành. Vì v y, ông
  không nói gì c . Ông ch ng d ch u gì khi g p l i Fudge, ngư i thư ng xu t hi n
  không báo trư c, và hơn n a, kèm v i ông ta bao gi cũng là nh ng tin x u. Fudge
  l n này l i trông ñ y lo âu. Ông ta g y hơn, ñ u còn ít tóc hơn, ch tóc ñó b c màu
  hơn, và khuôn m t ch a ñ ng m t cái nhìn nhăn nhó. Th tư ng ñã th y cái nhìn ñó
  nhi u l n trong gi i chính tr gia. Chúng không bao gi báo trư c ñi u gì t t lành.
  “Tôi giúp gì ñư c ông?” Th tư ng nói, ch tay v phía chi c gh c ng nh t trong
  căn phòng.
  “Khó bi t nên b t ñ u t ñâu.” Fudge càu nhàu, ng i xu ng gh , ñ t chi c nón qu
  dưa xanh lên ñ u g i. “M t tu n t i t …”
  “Ông cũng th h ?” Th tư ng h i khô khan, mong r ng qua l i nói này Fudge có
  th hi u ông ñã có ñ v n ñ ñ ñ i ñ u v i, và khó có th giúp ñ ñư c Fudge chút
  nào.
  “Dĩ nhiên.” Fudge nói, d i m t ñ y m t m i, nhìn Th tư ng ñ y chán chư ng. “Tôi
  có m t tu n t i t y h t anh b n v y. C u Brockdable… v gi t Bones và Vance…
  chưa k   Mi n Tây n a…”
  “Ông… ơ… c a ông… ý tôi mu n nói là m t vài ngư i c a ông có… có dính líu t i
  nh ng… nh ng chuy n này, ph i không?”
  Fudge nhìn Th tư ng ñ y l nh lùng. “Dĩ nhiên r i. Ch c ch n ông ph i nh n th y
  chuy n gì ñang x y ra ch ?”
  “Tôi…” Th tư ng ng p ng ng.
  Chính thái ñ này làm ông r t ghét nh ng cu c vi ng thăm c a Fudge. Dù sao thì
  ông cũng là m t v Th tư ng, và rõ ràng không h thích b coi như m t c u h c sinh
  ng ng n. Tuy nhiên, m i vi c ñã như th t bu i ñ u ông g p Fudge, vào ngày ñ u
  ông làm Th tư ng. Ông nh nó rõ như ngày hôm qua, và hi u nó s ám ông ñ n
  h t ñ i.
  Ngày ñó, ông ñang ñ ng gi a căn phòng, t n hư ng ni m vui chi n th ng sau bao
  năm mơ ư c và làm vi c, khi nghe th y m t ti ng ho sau lưng, gi ng như t i nay.
  Ông quay lưng l i, và th y b c tranh x u xí ñang nói chuy n v i mình, thông báo
  chuy n vi ng thăm c a B trư ng Pháp thu t, và gi i thi u ông ta.
  Tho t ñ u, Th tư ng nghĩ cu c v n ñ ng tranh c quá s c và dai d ng ñã khi n
  ông quá m t m i. Ông hoàn toàn kh ng ho ng khi th y b c chân dung nói chuy n
  v i mình, dù ñi u này không th m vào ñâu so v i lúc ông nhìn th y m t ngư i - t -
  xưng – là – phù – thu nh y ra kh i lò sư i và b t tay ông. Ông không nói ñư c câu
  nào trong khi Fudge t t n gi i thích r ng có nh ng phù thu s ng bí m t trên trái
  ñ t, tuy nhiên, Th tư ng không c n lo l ng v ñi u này, vì B trư ng Pháp thu t
  qu n lí C ng ñ ng phù thu , và ngăn ng a C ng ñ ng không Pháp thu t bi t ñư c
  v h . Theo Fudge nói, ñó là m t công vi c m t m i, ph i gi t t c theo ñúng lu t
  l , bao g m t Trách nhi m khi dùng ch i bay, ñ n ði u khi n s phát tri n c a
  c ng ñ ng r ng (Th tư ng n m ch t bàn làm vi c khi nghe ñ n ñây). Fudge v vaiToøng Mít söu taàm                                    3
  Th tư ng b ng m t cách r t ta – là – cha.
  “Không vi c gì ph i lo l ng.” Ông nói. “Ch c ch n anh b n s không bao gi g p l i
  tôi n a. Tôi s ch qu y r y anh b n khi có chuy n gì ñó x y ra bên chúng tôi, mà có
  th gây h i ñ n dân Muggle – ý tôi nói là C ng ñ ng không Pháp thu t. Còn không,
  chúng ta c s ng kho thôi. À, ph i nói r ng anh b n khá hơn tên ti n nhi m r t
  nhi u. H n c g ng quăng tôi ra ngoài c a s , cho tôi là m t trò b p c a nh ng ñ i
  th .
  Th tư ng tìm l i gi ng nói: “Ông… ông không ph i là m t trò l a b p ñ y ch ?”
  ðó là hi v ng tha thi t cu i cùng c a ông.
  “Không” Fudge nh nhàng. “Tôi s là không. Nhìn này.”
  Fudge bi n tách trà c a Th tư ng thành m t con chu t nh y.
  “Nhưng…” Th tư ng nói, g n như l c h n kh i hơi th , nhìn tách trà nh y nhót “T i
  sao… t i sao không có ai nói v i tôi …”
  “B trư ng Pháp thu t ch ti t l danh tánh v i Th tư ng Muggle vào ngày ông ta
  nh m ch c.” Fudge nói, c t ñũa phép vào túi áo. “Chúng tôi th y ñó là cách t t nh t
  ñ gi bí m t.”
  “Nhưng…” Th tư ng kêu lên. “T i sao… không có m t v ti n nhi m nào…”
  ð n lúc này, Fudge th t s b t cư i.
  “Th tư ng thân m n c a tôi, anh b n có ñ nh k chuy n này cho ai không?”
  V n khúc khích cư i, Fudge ném m t chút b t vào lò sư i, bư c vào ng n l a xanh
  ng c bích, bi n m t sau m t ti ng rít nh . V th tư ng ñ ng ñó, b t ñ ng, và nh n
  th y là ông s không bao gi , trong cu c ñ i còn l i, dám nói v cu c ch m trán này
  v i b t kì m t linh h n s ng nào. Ai trên th gi i bao la này có th tin ông?
  Ph i m t m t th i gian, ông m i qua kh i cơn s c. Lúc ñ u, ông t nh v i b n thân
  h n Fudge ñang b o giác, gây nên do s m t ng trong su t chi n d ch v n ñ ng
  tranh c m t nhoài c a ông ta. C g ng h t mình ñ quên ñi bu i g p m t ch ng d
  ch u chút nào này, ông trao con chu t nh y cho ñ a cháu gái mình, và ch th cho
  thư kí riêng g b c tranh có hình ngư i ñàn ông nh bé x u xí, k ñã thông báo v
  chuy n vi ng thăm c a Fudge. Trư c s ho ng lo n c a Th tư ng, b c tranh không
  th di chuy n ñư c. Cho ñ n khi r t nhi u ngư i th m c, m t hai ngư i th xây,
  m t nhà nghiên c u l ch s v tranh, và trư ng Toà th chính thành ph ñ u không
  làm sao g ñư c b c tranh ñó, thì v Th tư ng t b m i c g ng. Thay vào ñó,
  ông ng i mong ñ i m i chuy n s không có gì bi n ñ ng cho ñ n h t nhi m kì này.
  ðôi khi, ông khó có th tin vào m t mình khi th y ngư i trong b c tranh ngáp dài,
  gãi gãi cái mũi, hay th m chí ñôi l n ra h n kh i b c tranh, ñi d o, ñ l i nh ng v t
  bùn nâu dài. Dù sao ông cũng t t p cho b n thân không nhìn quá nhi u vào b c
  tranh, và t nh r ng m t mình ñôi khi cũng có v n ñ .
  R i, m t t i h t như t i nay, ba năm v trư c, Th tư ng ñang trong phòng m t
  mình, khi b c tranh thông báo v chuy n vi ng thăm ñ t ng t c a Fudge. Fudge
  hi n ra t lò sư i, ư t sũng nư c, trong tình tr ng kh n c p ñáng k . Trư c khi Th
  tư ng k p h i t i sao ông ta l i v y nư c lên kh p [Axminster], Fudge ñã b t ñ u ba
  hoa v m t tên t i ph m Th tư ng chưa bao gi nghe tên: “Serious” Black, vài th
  như ki u “Hogwarts”, m t th ng bé tên Harry Potter. Không th gì g i ñư c k c
  c m giác mơ h nh t trong Th tư ng.
  “… Tôi v a tr v t Azkaban.” Fudge nghiêng vành cái nón qu dưa, m t lư ng
  nư c l n nh xu ng túi áo ông. “ gi a Bi n B c, anh b n bi t ñ y… chuy n bay t i
  t , b n giám ng c thì khu y ñ ng m i th …” – ông ta l c ñ u – “… b n chúng chưa
  t ng ñ m t v vư t ng c nào x y ra c … Dù sao cũng ph i nh ñ n anh b n ñây
  giúp. Black ñư c bi t ñ n như m t k gi t dân Muggle, và có th h n ñang chu n b
  quay tr l i gia nh p hàng ngũ K - mà – ai – cũng - bi t – là – ai - ñ y. Nhưng dĩ
  nhiên, anh b n ñâu có bi t K - mà – ai – cũng - bi t – là – ai - ñ y là ai, ñúng
  không nào?” Fudge ñưa m t nhìn Th tư ng ñ y v th t v ng, r i nói: “T t hơn h tToøng Mít söu taàm                                     4
  là ng i xu ng, u ng m t chút whisky… Tôi s cho anh b n bi t tư ng t n m i
  chuy n…”
  Th tư ng r t b c khi b ra l nh cho ng i xu ng ngay trong văn phòng c a ông,
  nói gì ñ n chuy n ông l i mang whisky ra m i k v a ra l nh ñó. Nhưng dù sao, ông
  v n ng i xu ng. Fudge l y ñũa phép t trong túi, v y ra hai c c ch a ch t l ng màu
  h phách, ñ y m t c c v phía Th tư ng, và l i g n m t cái gh .
  Fudge nói chuy n kho ng hơn m t ti ng ñ ng h . T i m t lúc, ông không nói ra m t
  cái tên, mà vi t lên gi y da và nhét vào bàn tay không c m c c c a Th tư ng. Khi
  Fudge ñ ng d y chu n b ra v , Th tư ng cũng ñ ng lên.
  “V y là ông nghĩ… “ Th tư ng li c m t vào lòng bàn tay trái. “Chúa t Vold…”
  “K - mà - ch - g i – tên – ra!” Fudge g m g .
  “Tôi xin l i… Ông tin là K - mà - ch - g i – tên – ra v n còn s ng sót, ph i không?”
  “À, Dumbledore nghĩ v y ñ y.” Fudge nói, bu c dây áo choàng dư i c m. “Nhưng
  chúng tôi chưa tìm ra h n. Vì anh b n ñã h i tôi, nên tôi xin nói, h n s không nguy
  hi m ch ng nào h n ñư c tr giúp, vì v y Black m i là k ñáng lo ng i. Anh b n s
  cho ñăng l nh truy nã ch ? Tuy t v i! Tôi mong chúng ta s không g p nhau n a,
  Th tư ng ñáng kính!”
  Nhưng h ñã l i g p nhau. G n m t năm sau, m t ông Fudge ñ y ưu phi n xu t
  hi n gi a thinh không ngay trong phòng n i các chính ph , thông báo v m t s
  nhũng nhi u x y ra t i cúp Kwidditch (hay cái gì ñ i lo i th ) Th Gi i, và r t nhi u
  Muggle ñã b liên quan vào vi c này, tuy nhiên Th tư ng không c n ph i lo, vì d u
  hi u thông báo K - mà – ai – cũng - bi t – là – ai - ñ y quay l i không có ý nghĩa
  l n l m (Fudge cho r ng ñó là m t trò ñùa), và Phòng quan h ñ i ngo i v i Muggle
  ñang ph trách v n ñ ch nh s a l i trí nh cho dân Muggle.
  “ , suýt quên m t.” Fudge thêm vào. “Chúng tôi ñang nh p kh u ba con r ng ngo i
  và m t con Nhân Sư cho cúp Tam Pháp Thu t, chuy n thư ng thôi, nhưng S Ki m
  soát và ði u hoà Sinh v t Pháp thu t nói r ng có ñi u lu t b t bu c chúng tôi ph i
  thông báo cho anh b n, n u chúng tôi mang nh ng sinh v t ñ c bi t nguy hi m vào
  ñ t nư c!”
  “Tôi ...- cái gì ...- r ng?” Th tư ng l p b p.
  “ðúng, ba con. Và m t con Nhân Sư.” Fudge nói. “Chúc m t ngày t t lành.”
  Th tư ng ñã mong r ng r ng và Nhân Sư là nh ng th t i t nh t có th x y ra.
  Nhưng không. G n hai năm sau, Fudge l i xu t hi n t lò sư i, l n này v i cái tin v
  v vư t ng c l n Azkaban.
  “M t v vư t ng c l n?” Th tư ng nh c l i, gi ng hơi khàn ñi.
  “Không gì ph i lo, không vi c gì ph i lo c !” Fudge nói, m t chân ñã bư c vào lò
  sư i. “Chúng tôi s tóm g n chúng. Nhanh thôi. Tôi ch nghĩ anh b n nên bi t.”
  Trư c khi Th tư ng k p la lên: “ð i ñã!” Fudge ñã bi n m t trong làn khói màu
  xanh.
  B t k công chúng và nh ng ñ i th nói gì, Th tư ng không ph i m t tên ng c.
  Trong tâm tư ng ông v n có m t v n ñ , là, trái ngư c h n v i l i nói c a Fudge
  bu i ñ u g p g , h g p nhau khá nhi u l n, và càng ngày Fudge càng t ra cáu
  k nh hơn. Dù không mu n nghĩ t i B trư ng Pháp thu t chút nào (ho c, như Th
  tư ng v n t g i, v “B trư ng khác”), nhưng Th tư ng không vì th mà b t lo âu,
  l n xu t hi n t i c a Fudge s kèm nh ng tin kh ng khi p hơn. Vi c Fudge l i ra
  kh i lò l a, ñ y m t m i, b c b i và l nh lùng, ng c nhiên khi th y Th tư ng không
  hi u vì sao ông l i ñ n ñây, h n là th t i t nh t trong tu n l kinh kh ng này.
  “B ng cách nào tôi bi t chuy n ñang x y ra trong C ng ñ ng… ơ… Phù thu ?” Th
  tư ng ng c ng . “Tôi có m t ñ t nư c ñ ñi u hành, và ñ th ñ quan tâm, không
  c n ñ n…”
  “Chúng ta có nh ng m i quan tâm chung.” Fudge c t ngang. “C u Brockdable không
  t nhiên s p. ðó không ph i là m t cơn lũ. Nh ng k gi t ngư i không thu c dânToøng Mít söu taàm                                     5
  Muggle. Gia ñình Herbert Chorley s n hơn n u không có ông ta. Chúng tôi ñang
  ti n hành chuy n ông y t i B nh vi n Thánh Mungo chuyên tr thương tích và b nh
  t t Pháp thu t. Vi c ñó s ñư c th c hi n trong t i nay.“
  “Ông ñã… Tôi s là tôi… Cái gì…?” Th tư ng l p b p.
  Fudge hít m t hơi th sâu và nói: “Th tư ng, tôi r t xin l i, h n ñã quay tr l i. K -
  mà - ch - g i – tên – ra ñã quay tr l i.”
  “Quay tr l i? Ông nói quay tr l i nghĩa là còn s ng… ý tôi là…”
  Th tư ng h i tư ng l i cu c nói chuy n kh ng khi p ba năm trư c, khi Fudge k
  cho ông v tên phù thu ai cũng khi p s , k ñã gây ra hàng ngàn t i ác kinh t m
  trư c khi bi n m t m t cách bí n mư i lăm năm trư c.
  “ðúng, còn s ng.” Fudge nói. “ðó là… tôi không bi t có th g i m t ngư i là còn
  s ng không, n u chúng ta không th gi t ñư c h n? Dumbledore không gi i thích rõ
  v i tôi l m. Dù sao, h n có m t thân th , h n ñang ñi l i, nói chuy n và gi t ngư i,
  và theo m c ñích c a cu c nói chuy n này, tôi nghĩ r ng h n còn s ng.”
  Th tư ng ch ng bi t nói gì hơn, nhưng vì m t thói quen c h u mu n mình có th
  nói thông th o m i v n ñ , ông b i tìm trong trí nh nh ng gì còn sót l i v m u ñ i
  tho i ngày trư c.
  “Serious Black ñang v i – ơ - K - mà - ch - g i – tên – ra?”
  “Black? Black?” Fudge nói, quay chi c nón qu dưa b ng ngón tay. “Ý Anh b n là
  Sirius Black? Th có b râu c a Merlin, không h . Black ñã ch t. Chúng tôi ñã… ơ…
  nh m v anh ta. Anh ta hoàn toàn vô t i. Và anh ta không h ñ ng h i ñ ng thuy n
  v i K - mà - ch - g i – tên – ra n a… … tôi mu n nói là…” ông ta quay chi c nón
  qu dưa ngày càng ác li t “… t t c các b ng ch ng ñ u ch rõ… hơn năm mươi
  nhân ch ng… nhưng thôi, dù sao anh ta cũng ch t r i. B gi t, trên th c t . Trong
  B Pháp thu t. S p m m t cu c ñi u tra…”
  Trư c s ng c nhiên c a ông, Th tư ng th y m t thoáng thương h i cho Fudge. Nó
  nhanh chóng b che khu t b i ni m kiêu hãnh r c r , r ng dù có th ông quá kém
  c i trong lĩnh v c bư c ra t lò sư i, không bao gi có m t v gi t ngư i nào x y ra
  trong toà nhà chính ph , dư i quy n hành c a ông. Hay ñúng hơn, là chưa có…
  Fudge ti p t c “Black là chuy n ñã qua. V n ñ chính, là chúng ta ñang trong m t
  cu c chi n, thưa Th tư ng, và chúng ta c n hành ñ ng.”
  “Trong cu c chi n?” Th tư ng nh c l i. “Không quá l i ñ y ch ?”
  “K - mà - ch - g i – tên – ra ñã t p h p ñư c b n vư t kh i ng c Azkaban h i
  tháng Giêng.” Fudge nói càng g p gáp hơn, xoay xoay cái nón qu dưa trong tay
  nhanh ñ n m c nó ch còn là m t bóng m . “T khi chúng ñư c t do, chúng ñã
  hoành hành và tàn phá r t kinh kh ng. C u Brockdable là do chúng phá. Chúng lên
  k ho ch ñ gi t Muggle hàng lo t – tr phi chúng tôi theo h n…”
  “L y Chúa, thì ra ñó là l i c a ông, làm cho nh ng ngư i ñó ch t, và tôi ph i tr l i
  câu h i v thép han g và dây c u b nhão… và tôi không h bi t gì c !” Th tư ng
  g m lên gi n d .
  “L i c a tôi?” Fudge nói, da m t chuy n màu. “Ý anh b n là tôi ph i tho hi p v i
  b n chúng ch gì?”
  “Không.” Th tư ng nói, ñ ng d y ñi l i d c căn phòng. “Nhưng tôi s truy b t k
  hăm do và tóm chúng trư c khi chúng làm thêm m t v nào n a.”
  “V y anh b n nghĩ chúng tôi không h c g ng làm gì? Fudge nói. “T t c nh ng
  Th n Sáng c a B ñ u ñư c huy ñ ng vào cu c, h ñã và ñang tìm ki m h n và b
  h … nhưng chúng ta ñang nói v phù thu quy n l c nh t th i ñ i, phù thu ñã
  thoát kh i m i c g ng b t h n hơn ba th p k !”
  “V y tôi ñoán ông chu n b nói h n cũng là ngư i gây ra cơn lũ Mi n Tây?’ Cơn
  nóng gi n c a Th tư ng càng tăng m i bư c ñi. Th t ñiên ti t khi bi t ñư c lí do
  c a t t c nh ng th m ho này, và không th công b v i m i ngư i! Thà chúng là
  l i c a chính ph , Th tư ng h n c m giác d ch u hơn…Toøng Mít söu taàm                                     6
  “Ch ng có cơn lũ nào c .” Fudge nói, r u rĩ.
  “Xin l i?” Th tư ng quát lên, gi m chân liên t c. “Cây c i b t r , mái nhà bay, c t
  ñèn cong, nh ng v ch n thương nghiêm tr ng…”
  “ðó là lũ T Th n Th c T . Nh ng k ñi theo K - mà - ch - g i – tên – ra. Theo
  d ñoán c a tôi, có th còn có s dính líu c a b n kh ng l .”
  Th tư ng d ng l i, th như ñ u ông v a ñ ng m t b c tư ng vô hình. “Cái gì dính
  líu cơ?”
  Fudge nhăn nhó. “L n n i d y trư c, h n ñã s d ng ngư i kh ng l , ñ ñ t ñư c
  nh ng k ho ch l n.” Ông nói. “Văn phòng Tin t c sai l ch ñã làm vi c liên t c, r t
  nhi u ñ i ði u ch nh Trí nh ñã vào cu c ñ s a ñ i trí nh nh ng dân Muggle
  ch ng ki n m i vi c. S Ki m soát và ði u hoà Sinh v t Pháp thu t luôn túc tr c
  quanh Somerset. Nhưng chúng tôi không th tìm th y b n kh ng l . Th t ñúng là
  m t th m ho .”
  “Ông ñã không nói!” Th tư ng ñ y t c gi n.
  “Tôi không ph n ñ i, hi n t i tinh th n B Pháp thu t r t th p. V i t t c nh ng
  th ñó… và r i ñ m t Amelia Bones…”
  “ð m t ai cơ?”
  “Amelia Bones. Giám ñ c S Thi hành Lu t Pháp thu t. Chúng tôi tin K - mà - ch -
  g i – tên – ra ñã t tay gi t bà, vì b là m t phù thu c c x n, và có nhi u b ng
  ch ng cho th y bà ñã chi n ñ u h t s c mình.”
  Fudge h ng gi ng, ng ng quay cái mũ.
  “Nhưng v án ñó ñã xu t hi n trên báo.” Th tư ng c nén cơn gi n. “Báo c a
  chúng tôi. Amelia Bones… ch ñư c k v như m t ngư i ph n trung niên s ng
  m t mình… ðó… ñó là m t v gi t ngư i ghê t m... có r t nhi u công chúng quan
  tâm… C nh sát còn ph i b i r i…”
  Fudge th dài. “Dĩ nhiên r i. B gi t trong m t căn phòng khoá kín. Chúng tôi, ngư c
  l i, bi t rõ ai ñã làm chuy n ñó. Tuy nhiên, bi t rõ cũng ch ng giúp chúng tôi có
  thêm manh m i gì h u ích trong vi c l n ra h n. Và Emmeline Vance… có l anh b n
  chưa bi t v ñó…”
  “ , dĩ nhiên là tôi bi t.” Th tư ng nói. “Nó x y ra g n ñây. Dư lu n và báo chí ñã
  có h n m t ngày rùm beng… lu t l không là gì ngay sân sau Toà nhà Chính
  ph …”
  “Chưa ñ ñâu.” Fudge nói chán n n. “T ng ñàn Giám ng c kh p m i nơi, t n công
  m i ngư i… trái, ph i, gi a…”
  Ngày xa xưa h nh phúc, n u nói chuy n này v i Th tư ng, h n ông s không hi u
  gì. Nhưng bây gi thì…
  “Tôi nghĩ Giám ng c canh gác Azkaban ch ?” ông nói th n tr ng.
  “Chúng ñã t ng.” Fudge m t m i. ‘Nhưng chúng ñã b theo K - mà - ch - g i –
  tên – ra. Tôi không ph n ñ i, ñó qu là m t tin ch n ñ ng.”
  “Nhưng,” Th tư ng hơi ho ng lo n. “Không ph i ông ñã nói v i tôi chúng là nh ng
  sinh v t hút h nh phúc và hi v ng t con ngư i ñ y ch ?”
  “ðúng là như v y. Và chúng ñang làm th . ðó là lí do cho t t c nh ng s u ám
  này.”
  ð u g i Th tư ng nhũn ra. Ông khu u xu ng chi c gh g n nh t. Ý nghĩ v nh ng
  sinh v t vô hình tràn qua làng m c, thành ph , gieo r c bu n ñau và chán n n lên
  nh ng ngư i b phi u cho ông, làm ông th c s mu n ng t ñi.
  “Fudge, ông c n ph i làm m t vi c gì ñ y. ðó là trách nhi m c a ông. Trách nhi m
  c a B trư ng Pháp thu t!”
  “Th tư ng thân m n c a tôi, anh b n nghĩ tôi v n còn là B trư ng Pháp thu t sau
  t t c nh ng ñi u ñã x y ra? Tôi ñã b sa th i ba ngày trư c! C C ng ñ ng Phù thu
  ñã ñ u tranh cho v này hơn m t tháng nay! Chà, th c s tôi chưa bao gi th y h
  ñoàn k t như v y trong c nhi m kì ñâu!”Toøng Mít söu taàm                                    7
  Th tư ng không nói ñư c gì. Dù th c s ông r t căm ph n nh ng gì ñã x y ra, ông
  v n c m th y thương cho ngư i ñàn ông trư c m t mình.
  Cu i cùng ông nói. “Tôi r t ti c. Tôi có th làm ñư c gì cho ông không?”
  “Anh b n th t là t t, nhưng tôi s là không có gì ñâu. Tôi ñ n ñây t i nay ñ c p
  nh t thông tin cho anh b n, và gi i thi u ngư i k nhi m c a tôi. ðáng l ông ta
  ph i có m t ñây vào lúc này, nhưng, ông ta r t b n r n, v i t t c nh ng th ñó.”
  Fudge nhìn vào b c chân dung ngư i ñàn ông nh bé ñ i b tóc b c dài và xoăn,
  ñang ngoáy tai b ng m t cái lông chim. B t g p ánh m t Fudge, b c chân dung nói.
  “Ông ta s ñ n ñây ngay. Ông ta v a chuy n m t lá thư cho c Dumbledore.”
  “Chúc ông ta may m n.” Fudge nói, l n ñ u tiên ch a ñ ng v cay ñ ng. “Tôi vi t
  cho Dumbledore hai lá m t ngày trong su t n a tháng qua, nhưng c không h
  chuy n ý… N u c s n sàng thuy t ph c th ng bé, tôi có kh năng v n là… T t thôi,
  tôi mong Scrimgeour s may m n hơn!”
  Fudge rơi vào m t s im l ng ñ y v tôi - b - ngư c – ñãi. S im l ng b t ch t b
  phá v b i gi ng nói ñ y quy t ñoán, m nh m c a b c tranh.
  “T i ngài Th tư ng dân Muggle. Yêu c u m t cu c g p. Kh n c p. Xin ñáp tr t c
  thì. Rufus Scrimgeour, B trư ng Pháp thu t.”
  “ m, m, t t thôi.” Th tư ng nói bu n bã, u o i nhìn ng n l a ng c bích trong lò
  sư i bùng cao, m t phù thu khác xu t hi n, và l i bư c lên chi c th m c .
  Fudge lùi l i, sau vài giây lư ng l , Th tư ng cũng làm theo, ch ngư i m i ñ n
  ph i s ch b i kh i chi c áo choàng ñen và ngó nghiêng xung quanh.
  Lúc ñ u Th tư ng nghĩ Rufus Scrimgeour khá gi ng m t con sư t già. Nh ng v t
  xám l n trong mái tóc hung dày như m t cái b m, và l n c    hàng lông mày dày.
  ðôi m t vàng n sau c p kính kim lo i có vành. Ông có v phong nhã, dù bư c ñi
  hơi kh p khi ng. Th tư ng th y toát lên t ông ta s m nh m , s c s o, và hi u t i
  sao C ng ñ ng Phù thu ch n Scrimgeour ch không ph i Fudge, trong tình c nh
  này.
  “Ông kho không?” Th tư ng h i l ch s , chìa tay ra.
  Scrimgeour b t tay nhanh chóng, ñ o m t quanh căn phòng, rút ñũa phép t túi ra.
  “Fudge ñã k cho ông m i chuy n?” Scrimgeour nói, ti n v phía c a ra vào, chĩa
  ñũa phép vào khoá. Th tư ng nghe th y ti ng khoá.
  “Ơ… ñúng!” Th tư ng nói. “Và n u ông không phi n, tôi mu n cánh c a không b
  khoá.”
  “Tôi không thích b c t ngang.” Scrimgeour nói nhanh. “Hay b nhìn lén.” Ông chĩa
  ñũa phép lên c a s . Nh ng t m rèm t ñ ng nh y ra che. “Tôi là m t ngư i b n
  r n. V y hãy ñi vào th ng v n ñ . Trư c h t, chúng ta nói v s an toàn c a ông.”
  Th tư ng ñ ng th ng ngư i lên. “Tôi hoàn toàn h nh phúc v i s an toàn mà tôi
  ñang có, c m ơn ông r t…”
  “ , chúng tôi thì không.” Scrimgeour chen vào. “S ch ng hay ho gì cho dân Muggle
  n u th tư ng c a h b m l i nguy n ð c ðoán. Ngư i thư kí m i văn phòng
  ngoài…”
  “Tôi s không ñu i Kingsley Shacklebolt, n u ñó là th các ông mu n nói!” Th
  tư ng căng th ng. “Anh ta có năng l c, làm vi c hi u qu g p ñôi ngư i thư ng…”
  “ðơn gi n, ñó là vì anh ta là m t phù thu .” Scrimgeour nói, không h m m cư i.
  “M t Th n Sáng x n, ñư c s p ñ t vào ñây ñ b o v ông.”
  “Này, khoan ñã!” Th tư ng quát. “Các ông không th s p x p ngư i vào văn phòng
  c a tôi. Tôi m i là ngư i quy t ñ nh ai làm vi c cho tôi!”
  “Tôi l i nghĩ ông r t hài lòng v i Shacklebolt?” Scrimgeour l nh lùng.
  “Tôi r t… không, tôi ñã…”
  “V y s không có v n ñ gì ch ?” Scrimgeour nói.
  “Tôi… ơ… mi n là Shacklebolt v n làm vi c… ơ… hi u qu …” Th tư ng nói dè d t.
  Nhưng có v Scrimgeour không nghe ông.Toøng Mít söu taàm                                    8
  “Còn, gi , v Herbert Chorley, b trư ng dư i quy n ông.” Ông ta ti p t c. “Ngư i
  ñã thành trò h c a công chúng, b ng cách th hi n như m t con v t ng ng n.”
  “Ông ta thì sao?” Th tư ng h i.
  “Ông ta rõ ràng ñã b m m t l i nguy n ð c ðoán, m c ñ nh . Nó làm óc ông ta
  l n th n. Tuy nhiên, ông ta v n có th nguy hi m.”
  “Ông ta ch ñang ba hoa.” Th tư ng y u t. “Có l là do u ng quá m c… ch c là
  ông ta ch c n ngh ngơi m t chút…”
  “R t nhi u bác sĩ B nh vi n ñang ki m tra ông ta. Cho ñ n bây gi , ông ta ñã c
  bóp c ba trong s h . T t nh t là ông ta không nên trong c ng ñ ng Muggle m t
  th i gian.”
  “Tôi… Ông ta s tr l i bình thư ng ch ?” Th tư ng ñ y h i h p.
  Scrimgeour ñơn thu n ch nhún vai, ti n v phía lò sư i.
  “ðó là t t c nh ng gì tôi ph i nói. Tôi s c p nh t thông tin cho ông thư ng xuyên,
  Th tư ng. Ho c, n u tôi quá b n r n, Fudge s ñ n thay tôi. Ông ta ñ ng ý l i B
  v i tư cách ngư i c v n.”
  Fudge c g ng cư i, nhưng trông như b ñau răng v y. Scrimgeour cho tay vào túi,
  l c tìm th b t th n kì chuy n ng n l a sang màu xanh. Th tư ng nhìn hai phù
  thu ñ y th t v ng. Câu nói ñã trên ñ u lư i ông c bu i t i nay b t ra.
  “Thư ng ð ơi… Nhưng các ông là phù thu ! Các ông bi t làm phép! Các ông có th
  gi i quy t m i chuy n d dàng!”
  Scrimgeour ch m ch p xoay ngư i, trao ñ i m t cái nhìn hoài nghi v i Fudge. L n
  này, Fudge m m cư i th t s .
  “V n ñ là, cái ác cũng bi t phép thu t.”
  Hai phù thu l n lư t bư c vào ng n l a và bi n m t.
                    Chương 2
                  Ngõ c t Th ti n


  Cách ñó hàng d m, nh ng cơn gió sau khi ñã ñ p vào cánh c a s phòng Th tư ng
  ñã tràn ùa trên m t con sông v i hai b sông b n th u n m gi a nh ng làn cây và c
  nh ng ñ ng rác. Bóng ñen tràn ng p khung c nh, và m t chi c c i xay gió quay
  ñiên cu ng, m o như ñang c báo hi u ñi m ch ng lành. Không gian yên ng và
  không có d u hi u c a s s ng nào ngoài ti ng róc rách c a dòng nư c ñen ñang
  ch y và m t con cáo ch còn da b c xương ñang loay hoay dư i cái rãnh nư c ñánh
  hơi, hy v ng tìm ñư c m t con cá hay th gì ăn ñư c trong nh ng c m c m c cao.
  Nhưng ñ t nhiên, sau m t ti ng n b t thình lình, m t th gì ñó nh bé, ñ i mũ
  trùm kín ñ u xu t hi n trong làn sương m ng trên b c a dòng sông. Con cáo cũng
  ñ ng yên l i, m t dò xét lên m i v t xung quanh cái th kỳ l m i xu t hi n. K l
  m t ñó cũng có v ch u ñ ng thái ñ dò xét y m t lát, và rôi b ng sáng lên, ngư i
  này b t ñ u ch y, áo choàng lê trên ñám c .
  B ng m t ti ng n th hai to hơn, m t k trùm ñ u khác xu t hi n.
  "Ch ñã!"
  Con cáo gi ñang bò sát du i m t ñ t l i b m t ti ng rên r khàn khàn làm gi t
  mình. Nó li u nh y qua ch ñang tr n ñ n ch cái rãnh nư c. M t tia ch p màu xanh
  b n ra, con cáo ré lên, r i ngã xu ng ñ t, ch t.
  K l m t th hai tr ra h t xác con cáo lên.
  "Ch là m t con cáo," m t gi ng ph n thô l phát ra dư i mũ trùm ñ u. "Th mà ta
  c nghĩ là m t Th n Sáng cơ ñ y — Cissy, ch ch !"Toøng Mít söu taàm                                    9
  Nhưng ngư i ñàn bà kia, k v a quay l i nhìn ánh ch p, l i ñã k p ch y vút v phía
  cái l ch nơi con cáo v a té xu ng.
  "Cissy — Narcissa — nghe ch —"
  Ngư i ñàn bà th hai năm l y tay bà ta, nhưng b gi ng ra.
  "Bella, tr l i!"
  "Mày ph i nghe ch !"
  "Em ñã nghe r i. Em có quy t ñ nh c a em. ð em yên!"
  Ngư i ñàn bà tên Narcissa ch y ñ n phía trên cái rãnh nư c, nơi m t hàng rào cũ k
  ñã tách nhánh sông kh i con ñư ng nh r i ñá cu i. Ngư i ñàn bà kia, Bella, l p t c
  theo sau. Hai ngư i cùng ñ ng trư c hàng rào ch n con ñư ng ñ y nhà xiêu v o ñ
  nát x p thành dãy, c a s m ñ c và ch ng nhìn th y gì nơi bóng t i.
  "Gã s ng ñây à?" Bella h i v i gi ng khinh b . "ðây ư? Gi a cái ñ ng phân Muggle
  này? Chúng ta h n ph i là nh ng k ñ u tiên thu c hàng ngũ này ñ t chân lên — "
  Nhưng Narcissa không nghe; bà ta ñã lách nhanh qua ñư c cái hàng rào cũ nát và
  ñang v i vã ch y ngang con ñư ng.
  "Cissy, ch ñã!"
  Bella ch y theo, áo choàng h t tung lên phía sau, và nhìn Narcissa lao t i m t cái
  ngõ gi a nh ng ngôi nhà vào m t con ñư ng th hai, g n như gi ng h t. M t s
  ñèn ñư ng dã v , hai ngư i ñàn bà ch y gi a nh ng kho ng sáng t i m p m .
  Ngư i theo sau ñã b t k p k ch y trư c khi h qu o vào ngõ r khác, l n này thì
  thành công b i bà ta ñã gi ch t tay k ch y ñi và kéo l i ñ hai ngư i nhìn th ng
  vào m t nhau.
  "Cissy, mày không ñư c làm th , mày không ñư c tin h n — "
  "Nhưng Chúa t H c ám tin, ph i không?"
  "Chúa t H c ám thì... tao tin là... ñã nh m," Bella h n h n, và m t c a bà ta ánh ra
  m t th ánh sáng y u t t cái mũ v i trùm ñ u khi nhìn quanh ñ xem r ng có
  ch c h ch có hai ngư i ch n này hay không. "Trong b t c trư ng h p nào,
  chúng ta ñã ñư c giao nhi m v không ñư c nói k ho ch cho b t c ai. ðó là ph n
  b i Chúa t H c ám — "
  "ð em ñi, Bella!" Narcissa c n nh n, ngư i ñàn bà giơ ñũa phép rút ra phía dư i
  t m áo choàng, chĩa nó vào m t ngư i ch . Bella ch cư i kh y.
  "Cissy, ch c a mày ư? Mày s không — "
  "Ch ng có gì em không dám làm n a!" Narcissa h n h n, kèm m t ti ng th h t
  trong gi ng nói, và khi ngư i ñàn bà vung cây ñũa phép như vung con dao, ánh
  ch p t cây ñũa phép loé lên. Bella th tay em mình ra - gi ñã nóng b ng lên r i.
  "Narcissa!"
  Nhưng Narcissa ñã ch y trư c r i. Gi ng tay ch ra, bà ta l i ch y mi t, luôn gi m t
  kho ng cách v i Bella, h l c vào mê l c a nh ng dãy nhà g ch. Cu i cùng,
  Narcissa ch y ñư c ñ n ñư ng Spinner's End, nơi nh ng ng khói c i xay cao vút
  trong như d u hi u c nh cáo c a m t ngón tay kh ng l . Ti ng bư c chân vang
  v ng l p c p trên kh p con ngõ nh , ñ n khi bà ch y ñ n cái nhà cu i cùng c a con
  ngõ, nơi m t th ánh sáng ch p ch n phát ra phía sau b c màn che t ng dư i.
  Bà gõ c a trư c Bella, mi ng l m b m ch i r a vì b ñu i k p. C hai ñ u ñ ng ch ,
  th h n h n khe kh ; h ñ u ph i ng i mùi c a con sông b n th u mà làn gió ñêm
  ñưa l i. Sau vài tích t c, h nghe th y ti ng chân ñi l i trong nhà và r i cánh c a m
  hé ra m t cái két. M t cái li c xéo c a m t ngư i ñàn ông qua h , m t ngư i v i b
  tóc dài th t dài, ñen xoã thành t ng nhánh che cái m t vàng ng và ñôi m t màu
  ñen.
  Narcissa l t chi c mũ trùm ra. Làn da tr ng nh t ñ n n i trông như sáng lên trong
  bóng t i và mái tóc dài vàng óng xoã xu ng làm cho bà ta trông càng gi ng ngư i
  ch t ñu i.
  "Narcissa!" Ngư i ñàn ông nói, m c a to chút n a, ánh sáng chi u rõ bà và ngư iToøng Mít söu taàm                                     10
  ch . "Th t là m t b t ng thú v !"
  "Severus," bà nói kh b ng m t gi ng l nh lùng. "Chúng ta có th nói chuy n
  không? Có vi c g p."
  "T t nhiên. "
  Ông lùi l i ñ ngư i ñàn bà ñi qua ông vào căn nhà. Ngư i ch v n-còn-trùm-ñ u thì
  c th vào ch ng c n m i m c gì c .
  "Snape," bà nói c c l c khi ñi qua ông.
  "Bellatrix," ông tr l i, mi ng c a ông vênh lênh ñi u cư i khinh khi lúc ông khép
  c a ñánh s p.
  H ñi th ng ñ n m t phòng khách nh bé lót g , nơi có c m giác c a bóng t i l nh
  l o. Xung quanh tư ng ñ u có sách ñ t kín trư c, h u h t ñ u ñư c b c b ng da
  thu c màu nâu ho c ñen; trong phòng còn có m t cái gh bành ñã s n, m t cái gh
  t a cũ k , m t cái bàn lung lay, t t c dư i ánh sáng l m c a cây ñèn c y treo
  trên tr n. Nơi ñây có v như b b bê khá lâu r i, vì th c tình cũng ch ng ai
  thư ng xuyên l m.
  Snape ra d u m i Narcissa ng i xu ng gh bành. Bà ta qu ng cái áo choàng sang
  m t bên, ng i xu ng, nhìn ch m ch m vào bàn tay tr ng run l p c p ñang co vào
  v t áo. Bellatrix t t kéo mũ xu ng. Trong bóng t i, trông bà ta cũng ñ p như
  ngư i em mình, v i m t ñôi m t sùm s p và m t cái quai hàm khá là v ng ch c, bà
  không thèm ñ ý ánh m t c a Snape khi ñi ñ n ñ ng sau Narcissa.
  "V y, tôi có th giúp gì cô?" Snape h i, và ng i xu ng cái gh t a ñ i di n hai ch
  em.
  "Chúng ta... ch có chúng ta ñây thôi, h ?" Narcissa h i kh .
  "Ph i, t t nhiên r i. À, ðuôi Trùn ñây, nhưng chúng ta không thèm tính b n côn
  trùng nhãi nhép, ñúng không?"
   ng tr cây ñũa phép vào b c tư ng ch t ñ y sách và v i m t ti ng n ñoàng, m t
  cái c a bí m t m toang ra, làm hi n lên m t c u thang h p, trên ñó m t k nh bé
  ñang ñ ng ch t l ng.
  "Ngươi bi t r i ñ y, ðuôi Trùn, nhà ta có khách," Snape nói m t cách lư i nhác.
  K gù lưng kia rón rén ñi nh ng bư c cu i c a b c thang ñ xu ng căn phòng. H n
  có m t ñôi m t nh , ng ng nh ng nư c, m t cái mũi nh n, và có trên môi m t n
  cư i gư ng g o. Tay trái xoa xoa vào tay ph i, ngư i ta có th nhìn th y ñư c th
  m c dù h n ñang mang m t chi c găng tay b c.
  "Narcissa!" h n nói b ng cái gi ng chút chít nghe như chu t kêu. "Và Bellatrix n a!
  Quy n rũ làm sao — "
  "ðuôi Trùn s ph c v nư c u ng, n u các cô yêu c u," Snape nói. "Và sau ñó s
  ph i l p t c tr v phòng ng c a h n."
  ðuôi Trùn co rúm l i như th Snape v a ném cái gì vào m t h n.
  "Tôi không ph i là th ng h u c a ông!" H n giãy n y kêu lên the thé, nhưng v n
  tránh ánh m t c a Snape.
  "V y ư? V y ta tư ng Chúa t H c ám sai ngươi ñ n ñây ñ giúp vi c cho ta."
  "ð giúp vi c, ñúng — nhưng không ph i ñ pha nư c và — lau nhà cho ông!"
  "Ta không nghĩ, ðuôi Trùn à, là ngươi ñư c phái ñ n ñây ñ làm vi c gì nguy hi m
  hơn th ," Snape ñư ng m t. "ði u này có th tho thu n m t cách d dàng: Ta s
  thưa l i v i Chúa t H c ám r ng — "
  "Tôi s t nói v i Ngài n u tôi mu n!"
  "T t nhiên là ngươi có th ," Snape nh o báng. "Nhưng bây gi , thì ph c v nư c ra
  ñây ngay. Mang rư u gia tinh làm cũng ñư c."
  ðuôi Trùn ch n ch m t lát, trông như th là h n s b t tuân, nhưng sau ñó ñành
  mi n cư ng quay ñi và ñi vào m t b c tu ng ñư c ngu trang khác. H nghe th y
  ti ng c c chén lách cách. Sau vài giây h n tr l i, kh n mang theo m t cái chai
  ñ y b i b m và ba cái c c ñ t trên m t chi c khay. H n ñ t cái khay xu ng cái bànToøng Mít söu taàm                                    11
  lung lay và l n ñi tránh s hi n di n c a m i ngư i, ño n ñóng cái c a ngu trang
  b ng giá sách ñánh r m.
  Snape rót lo i rư u ñ như máu vào ba c c và m i hai ch em. Narcissa kh c m ơn,
  trong khi ñó Bellatrix ch ng nói ch ng r ng, nhưng v n ti p t c nhìn ch m ch p vào
  Snape. Nhưng Snape v n ch ng b ñi u ñó làm b i r i, ngư c l i ông ta còn ra v r t
  tho i mái vui v .
  "U ng vì Chúa t H c ám," ông nói, giơ c c rư u và làm c n.
  Hai ch em làm y chang th . Snape rót ñ y l i các c c. Khi Narcissa n c ñ n c c th
  hai bà gi n gi :
  "Severus, tôi r t ti c ph i ñ n ñây trong hoàn c nh này, nhưng tôi ph i g p anh. Tôi
  nghĩ anh là ngư i duy nh t có th giúp — "
  Snape giơ tay lên ñ d ng l i c a bà, r i ch ñũa th n vào cái c a thang gác. Cái c a
  phát n ñoàng cùng m t m t ti ng thét l n, sau ñó là ti ng ðuôi Trùn ch y l c th c
  kh i c u thang.
  "Xin l i," Snape nói. "Cái lo i này nó c thích nghe lén c u thang, tôi ch ng bi t nó
  g t hái ñư c cái gì cơ ch ... Cô ñang ñ n ñâu v y, Narcissa?"
  Bà ta hít th t sâu, rùng mình, và b t ñ u l i.
  "Severus, tôi bi t tôi không nên có m t ñây, tôi ñã ñư c b o là không ñư c k
  chuy n này cho ai, nhưng —"
  "Th thì hãy câm mi ng l i!" Bellatrix c n nh n. "ð c bi t là v i cái lo i ñ ng b n
  th i nay."
  "ð ng b n th i nay?" Snape nh o báng. "Và tôi ph i hi u câu ñó c a cô th nào
  ñây?"
  "Là ta không tin ngươi, Snape, ngươi bi t ñi u ñó quá rõ mà!"
  Narcissa b t ra m t ti ng như n c n và l y tay che m t. Snape b kính xu ng bàn
  và ng i l i, tay ñ lên thành gh , cư i vào cái m t ñang nhìn tr ng tr ng c a
  Bellatrix.
  "Narcissa, tôi nghĩ cô nên l ng nghe nh ng gì Bellatrix ñang ñ nh x ra; vi c ñó giúp
  chúng ta kh i ph i ch u s gián ño n chán ng t này. Nào, ti p t c ñi, Bellatrix,"
  Snape nói. "T i sao cô không tin tôi v y?"
  "Có hàng trăm lý do!" Bà ta quát to, vòng t sau gh bành ra ñ ném cái kính xu ng
  m t bàn. "Nên b t ñ u t ñâu bây gi ! Ngươi ñâu khi Chúa t H c ám ra ñi? Sao
  ngươi không tìm ki m Ngài khi Ngài bi n m t? Ngươi ñã làm gì ng n y năm khi núp
  bóng lão Dumbledore? Sao ngươi l i ngăn không cho Chúa t H c ám l y Hòn ðá
  Phù thu ? Sao ngươi không nh p phe ngay l p t c khi Ngài tr l i? Ngươi ñâu m y
  tu n trư c cái ngày b n ta ph i chi n ñ u ñ l y L i tiên tri cho Chúa t H c ám? Và,
  Snape, t i sao th ng nhãi Harry Potter v n còn s ng, khi ngươi ban cho nó cái ân
  hu su t năm năm qua?"
  Bà ta ng ng l i, tr ng ng c ñ p c c nhanh, má ng ñ h t c . Sau bà, Narcissa ng i
  b t ñ ng, m t v n vùi vào tay.
  Snape cư i.
  "Trư c khi tôi tr l i - có ch , Bellatrix, tôi s tr l i ngay! Cô có th chuy n l i câu
  tr l i c a tôi cho t t c nh ng k khác - b n v n xì x m sau lưng tôi, và ñi tâu hót
  v i Chúa t H c ám! Nhưng trư c ñó, tôi ñã nói r i, ñ tôi h i cô m t câu ñã. Cô th t
  s nghĩ là Ngài ñã không ch t v n gì tôi nh ng v n ñ ñó ư? Và cô cho r ng, tôi ñã
  không th ñưa ra câu tr l i thuy t ph c mà v n còn có th ng i ñây nói chuy n
  ñư c v i cô h ?"
  Bà ta do d .
  "Ta bi t là Ngài tin ngươi, nhưng… "
  "Cô nghĩ là Ngài nh m sao? Hay là tôi ñã b p Ngài? Nói d i Chúa t H c ám, pháp sư
  vĩ ñ i nh t, ngư i có pháp thu t hoàn mĩ nh t mà c th gi i bi t ñư c cho ñ n
  nay?"Toøng Mít söu taàm                                     12
  Bellatrix im l ng, nhưng l n ñ u tiên ñã trông có v hơi chưng h ng. Snape không
  nh n m nh vào ñi m ñó. Ông nâng c c, nh p m t h p, r i ti p, "Cô h i là tôi ñâu
  khi Chúa t H c ám ra ñi. Tôi ñã chính nơi mà Ngài ra l nh, là H c vi n Ma thu t
  và Pháp thu t Hogwarts, vì Ngài mu n tôi thám thính lão Albus Dumbledore. Cô bi t
  ñ y, tôi cho là, tôi là ngư i ñ m nhi m t t nh t v trí ñó ch ?"
  Bà ta kh g t ñ u ñ n n i khó mà nh n th y và ñ nh m mi ng, nhưng Snape ñã
  ngăn l i.
  "Cô còn h i t i sao tôi không c g ng tìm Ngài khi Ngài bi n m t. Cũng gi ng như lý
  do c a Avery, Yaxley, và c a gia ñình Carrows, Greyback, Lucius" - ông ta hơi quay
  ñ u v phía Narcissa — "và r t nhi u k khác ñã không tìm Ngài. Tôi nghĩ Ngài ñã ñi
  mãi mãi. Tôi không thích ñi u ñó chút nào, tôi ñã nh m, và như v y,… N u ngài
  không tha th cho chúng ta - nh ng k ñã m t h t nhu khí lúc b y gi , Ngài có l
  s còn r t ít ngư i trung thành ñi theo."
  "Ngài còn ta!" Bellatrix m nh m . "Ta, ngư i ñã m t bao năm vì Ngài Azkaban!"
  "Ph i, ñáng khâm ph c thi t tình," Snape nói gi ng bu n t . "Có ñi u cô ch ng ích gì
  khi trong ng c c , nhưng rõ ràng c ch thì ñáng khâm ph c ñ y — "
  "C ch !" Bà ta hét lên; trông bà ta lúc gi n như m t k ñiên. "Khi ta ph i ch u ñ ng
  lũ Giám ng c, ngươi còn ñang Hogwarts, ñang ñóng vai con thú cưng c a lão
  Dumbledore!"
  "Không h n th ," Snape bình tĩnh. "Lão ñã không cho tôi d y môn Phòng ch ng
  Ngh thu t H c ám, cô bi t ñ y. Có v như cái này, à, làm cho tôi tr l i,… hư ng
  tôi ñ n con ñư ng cũ."
  "Ra ñó là cách ngươi hy sinh cho Chúa t H c ám, không ñư c d y cái môn h c ưa
  thích ư?" Bà ta cư i nh o. "Sao ngươi lúc nào cũng ru rú ñ y h , Snape? V n còn
  ph i thăm dò lão Dumbledore cho m t ngư i Ch nhân mà ngươi tin là ñã ch t à?"
  "Th t khó khăn," Snape nói, "M c dù Chúa t H c ám hài lòng vì tôi chưa t ng sao
  lãng nhi m v cao c : tôi có thông tin c a mư i sáu năm cùng lão Dumbledore ñ
  mang ñ n cho Ngài b t c khi nào ngài tr l i, m t quà t ng tái ng có ích hơn là
  vi c c than vãn kêu ca v s khó ch u Azkaban… "
  "Nhưng ngươi ñã ñó —"
  "Ph i, Bellatrix, tôi ñó," Snape nói, c ý ñ l ra s m t kiên nh n c a mình l n
  ñ u tiên. "Tôi ñã có m t công vi c ngon lành ñ n n i mà tôi còn tránh ñư c c m t
  su t ng c Azkaban. Nơi ñó ñ y lũ T th n th c t , cô bi t ñ y. S b o v c a
  Dumbledore ñã giúp tôi kh i b t ng vào tù; ñi u này th t vô cùng ti n l i và tôi nên
  t n d ng. Tôi nh c l i: Chúa t H c ám không ý ki n gì v vi c tôi l i, vì th tôi
  không nghĩ là cô nên kêu ca ñâu."
  "Và tôi nghĩ ti p theo cô mu n bi t," Ông nh n m nh b ng m t gi ng to hơn, vì
  Bellatrix ñã tìm ñ m i cách ng t l i ông ta, "T i sao tôi l i ñ ng nhìn v Chúa t
  H c ám và Hòn ñá Phù thu . Cũng d tr l i thôi. Ngài không bi t là ngài có nên tin
  tôi n a hay không. Ngài ñã t ng nghĩ, như ch , là tôi ñã l t m t t m t T th n Th c
  t thành m t th ng h c a lão Dumbledore. Ngài lúc ñó vô cùng ñáng thương và
  y u t, ph i dùng chung m t thân xác v i m t tay phù thu h ng ba. Ngài không
  dám ti t l danh tính c a mình v i m t k ñ ng minh mà k ñ ng minh ñó có th
  n p Ngài cho lão Dumbledore và B Pháp thu t. Tôi th t s ti c vi c Ngài ñã không
  tin tôi. Ngài có th có ñư c s c m nh kỳ di u ñó s m hơn 3 năm. Và khi ñi u ñó ñã
  x y ra, tôi ch th y m t th ng cha Quirrell tham lam và không x ng ñáng ñang tìm
  ñ cách l y viên ñá ñi và, tôi th a nh n, là tôi ph i c h t s c ch n h n l i."
  Mi ng c a Bellatrix méo x ch trèo tr o như bà ta b bu c ph i nhai thu c ñ ng.
  "Nhưng ngươi cũng không tr v khi Ngài tr l i, ngươi không bay tr v v i Ngài khi
  ngươi th y cái D u hi u ñen bùng cháy mà — "
  "ðúng. Tôi tr v mu n hai ti ng. Tôi tr v theo l nh c a Dumbledore."
  "C a Dumbledore — ?" Bà ta b t ñ u, gi ng l c ñi vì kinh ng c.Toøng Mít söu taàm                                     13
  "Nghĩ ñi!" Snape nói, l i m t kiên nh n. "Nghĩ ñi! Ch c n ch hai ti ng, ch hai ti ng
  thôi, tôi ch c r ng tôi v n có th   l i Hogwarts v i tư cách m t ñi p viên! B ng cách
  ñ cho lão Dumbledore th y r ng tôi ph i tr v v i Chúa t H c ám vì tôi bu c ph i
  làm th , tôi ñã có th mang thông tin c a lão Dumbledore và H i phư ng Hoàng c a
  lão t ñó! Cân nh c ñi, Bellatrix: D u hi u ñen ngày càng tr nên m nh m hơn
  trong vòng m y tháng tr l i. Tôi bi t là Ngài s tr v , t t c T th n Th c t ñ u
  bi t ñi u ñó! Tôi ñã có ñ th i gian suy nghĩ v vi c mình mu n làm gì, ñ ñ lên k
  ho ch cho bư c ti p theo, ñ chu n g n gi ng Karkaroff, ph i không?"
  "S không hài lòng c a Chúa t H c ám ñ i v i s ch m tr c a tôi ñã bi n m t
  hoàn toàn, tôi cam ñoan ñ y, khi tôi v n còn trung thành, ngay c khi lão
  Dumbledore nghĩ r ng th ng tôi là ngư i c a lão. Ph i ñ y, Chúa t H c ám nghĩ tôi
  ñã lìa xa Ngài mãi mãi, nhưng Ngài ñã nh m."
  "Nhưng ngươi ñã làm ñư c cái tích s gì?" Bellatrix rít lên. "Chúng ta ñã có ñư c
  thông tin gì hay t ngươi ch ?"
  "Thông tin ñó ñã ñư c tâu tr c ti p v i Chúa t H c ám," Snape nói. "N u Ngài
  quy t ñ nh không chia s thông tin y v i cô — "
  "Ngài nói v i ta m i th !" Bellatrix nói, t c gi n b ng b ng. "Ngài nói r ng ta là k
  kiên gan nh t, k trung thành nh t — "
  "V y sao?" Snape nói, gi ng l c h n ñi ñ l s hoài nghi. "Ngài v n còn tin, sau cú
  th t b i B Pháp thu t à?"
  "Không ph i l i c a ta!" Bellatrix x ra. "Chúa t H c ám ñã, trong quá kh , tin vào
  ta v i tình c m cao quý nh t — n u lão Lucius không — "
  "Ch không ñ nh — ch không ñ nh ñ l i cho ch ng em ñ y ch ?", Narcissa nói b ng
  gi ng nh và ch t ngư i, nhìn th ng vào ngư i ch .
  "Ch ng có có lý do nào ñ trách nhi m y h t," Snape nói trôi ch y. "Chuy n ñó ñã
  qua r i."
  "Nhưng không ph i vì ngươi!" Bellatrix cáu ti t. "Không, ngươi m t l n n a v ng m t
  khi t t c chúng ta ph i ch u nguy hi m, ñúng không, Snape?"
  "Tôi ñư c l nh ph i gi bí m t," Snape nói. "Có th cô không ñ ng ý v i cách làm
  c a Chúa t H c ám, có th cô nghĩ là lão Dumbledore không quan tâm t i vi c tôi
  có gia nh p T th n Th c t ñ ch ng l i H i Phư ng hoàng hay không? Và — xin
  l i nhé — cô nói là nguy hi m… có ph i cô nói ñ n vi c cô ñ i m t v i sáu ñ a con
  nít, ñúng không?"
  "Chúng nó h p s c l i v i nhau, mà ngươi bi t ñ y, v i m t n a H i Phương Hoàng
  h u thu n!" Bellatrix càu nhàu. "Và, nhân nói ñ n H i Phư ng Hoàng, ngươi v n còn
  kêu ca phàn nàn r ng ngươi không th ch ra ñư c cho chúng ta T ng hành dinh c a
  nó n m ñâu, ph i không?"
  "Tôi không ph i là K -gi -bí-m t; tôi không th nói ra ñư c. Cô bi t bùa mê tác
  d ng th nào r i, tôi nghĩ th ? Chúa t H c ám hài lòng v các thông tin tôi ch cho
  Ngài v H i. Nó ñã mang ñ n, mà có th cô ñoán ñư c r i, cái v b t cóc và ám sát
  Emmeline Vance, và dĩ nhiên là giúp cho vi c tr kh tay Sirius Black, vì tôi gi b n
  quy n v k t li u h n."
  Snape l i nâng c c chúc m ng v phía bà. V m t bà ta cũng không d u ñi.
  "Ngươi còn chưa tr l i ta câu cu i, Snape. Harry Potter. Ngươi có th k t li u th ng
  nhóc b t c lúc nào trong vòng 5 năm tr l i ñây. Nhưng ngươi ñã không làm. T i
  sao?"
  "Cô ñã bàn v i Chúa t H c ám v n ñ này chưa?" Snape h i l i.
  "Ngài . . lúc khác, chúng ta ... ta ñang h i ngươi ñ y, Snape!"
  "N u tôi mà gi t Harry Potter, Chúa t H c ám s không th dùng máu nó ñ h i
  sinh, làm cho Ngài tr thành b t b i — "
  "Hoá ra ngươi th y trư c ñư c c công d ng c a th ng nhãi h !" bà ta rít lên.
  "Tôi không cho là v y; tôi không có ý ki n gì v k ho ch c a Ngài; tôi ñã thú nh nToøng Mít söu taàm                                      14
  v i Ngài là tôi nghĩ Chuá t H c ám ñã ch t. Tôi ch ñơn thu n c g ng t lí gi i t i
  sao Ngài không th y ti c khi th y th ng nhãi Potter v n còn s ng, ít nh t là m t năm
  trư c… "
  "Nhưng t i sao mgươi v n ñ cho nó s ng?"
  "Cô v n chưa hi u ra ư? ðó ch là do s che ch ch m ch p c a lão Dumbledore như
  lão ñã b o kê giúp tôi kh i ph i ng i trong Azkaban! Có ph i cô không công nh n là
  vi c k t li u ñ i th ng h c trò cưng c a lão s khi n lão quay l i ñ i ñ u v i tôi
  không? Nhưng s vi c còn nghiêm tr ng hơn th . Tôi ph i nh c l i là khi Potter vào
  Hogwarts l n ñ u tiên thì ñã có nhi u chuy n bàn tán quanh nó, tin ñ n r ng nó là
  m t phù thu H c ám vĩ ñ i, ñó là vi c gi i thích t i sao nó v n s ng sót sau v t n
  công c a Chúa t H c ám. Tôi cũng tò mò, tôi th a nh n, và ñã không b ng m i giá
  gi t Potter vào ñúng cái lúc nó ñ t chân lên cái trư ng ñó."
  "T t nhiên, có m t ñi u th t rõ ràng, tôi ñã nhanh chóng nh n ra th ng nhãi ch ng
  có tài cán ñ c bi t gì h t. Nó ch chi n ñ u khi b d n ñ n chân tư ng v i m t s s
  may m n ñơn thu n và b n b n bè còn có v tài năng hơn. Th ng nhãi xoàng ñ n
  c c ñ , mà l i còn làm ra v kiêu căng và t ñ c gi ng h t như cha nó. Tôi ñã c h t
  s c mình ñ t ng c nó ra kh i Hogwarts, nơi mà tôi tin r ng h u như không ph i là
  ñ t c a nó, nhưng n u gi t nó, ho c ñ nó ch t trư c m t tôi? Tôi có là th ng ng c
  m i làm vi c nguy hi m ñó trư c m t lão Dumbledore."
  "Và qua nh ng ñi u này b n ta s b thuy t ph c r ng Dumbledore ch ng h nghi
  ng ngươi chăng?" Bellatrix h i. "Lão ch ng bi t gì v lòng trung thành th t s , lão
  v n tin tư ng hoàn toàn vào ngươi?"
  "Tôi vào vai r t ñ t," Snape nói. "Và cô hãy nhìn vào ñi m y u nh t c a lão
  Dumbledore: lão luôn tin tư ng ñi u t t ñ p nh t c a m i con ngư i. Tôi ñã chơi
  m t bài ăn năn h i c i khi tôi gia nh p ñ i ngũ c a lão, ñ i m i t m t T th n Th c
  t , và lão ñã dang r ng ñôi tay ñ ñón - nên, như tôi ñã nói, lão không bao gi cho
  phép tôi ñ n g n Ngh thu t H c ám ch ng nào lão còn làm ñư c. Dumbledore là
  m t pháp sư vĩ ñ i — ñúng v y, m t pháp sư vĩ ñ i," (Bellatrix rít lên m t ti ng cay
  ñ c) "Chúa t H c ám cũng bi t v y. Tôi r t vui m ng mà nói r ng, tuy v y lão ñang
  già ñi. Cu c chi n tay ñôi v i Chúa t H c ám ñã làm lão s c l m. Lão b dính nhi u
  v t thương nghiêm tr ng vì ph n x c a lão ch m ñi nhi u so v i h i xưa. Nhưng
  nhi u năm qua, lão v n chưa bao gi ng ng tin tư ng Severus Snape, và ñi u ñó
  làm cho tôi có giá tr l n trong m t Chúa t H c ám."
  Bellatrix trông v n còn khó ch u, vì bà ta chưa bi t làm th nào nào ñ v n Snape
  ti p. L i d ng cơ h i Bellatrix ñang im hơi l ng ti ng, Snape quay ra ngư i em.
  "Bây gi … Narcissa, cô ñ n ñây ñ yêu c u giúp ñ ?"
  Narcissa nhìn lên ông ta, khuôn m t ñ y v tuy t v ng.
  "Ph i, Severus. Tôi — tôi nghĩ anh là ngư i duy nh t có th giúp tôi, tôi không còn ai
  ñ trông mong n a. Lucius ñang trong ng c và… "
  Bà nh m nghi n m t l i và hai gi t nư c m t trào ra.
  "Chúa t H c ám c m tôi nói ra ñi u ñó," Narcissa ti p t c, m t v n nh m nghi n.
  "Ngài không mu n ai bi t k ho ch này h t. Nó… vô cùng bí m t. Nhưng — "
  "N u Ngài không cho phép, cô không nên k ," Snape nói luôn. "M t t c a Chúa t
  H c ám là c m t m nh l nh."
  Narcissa há h c mi ng như th ông ta t t m t gáo nư c l nh vào bà. Bellatrix l n
  ñ u tiên trông có v hài lòng t khi bà ta ñ t chân vào cái nhà này.
  "Th là xong!" Bà ta nói ñ a em v i v chi n th ng. "Ngay c Snape cũng nói th :
  mày ñư c b o là không nói thì c vi c câm mi ng!"
  Nhưng Snape ñã ñ ng d y và ñi ñ n c nh chi c c a s , nhìn k qua b c mành ñ n
  con ñư ng v ng l ng, sau ñó l i ñóng s p l i. Ông ta ñi vòng ñ n ch Narcissa, cau
  mày.
  "Ng u nhiên là tôi cũng ñư c bi t k ho ch này," ông ta nói r t kh . "Tôi là m tToøng Mít söu taàm                                     15
  ngư i trong s r t ít ngư i ñư c Chúa t H c ám truy n cho. Tuy th , dù tôi ñã bi t
  bí m t, Narcissa, cô có th s tr thành k ph n b i Chúa th H c ám ñ y."
  "Tôi nghĩ anh h n ph i bi t r i!" Narcissa nói, th d dàng hơn. "Ngài r t tin anh mà,
  Severus. ..."
  "Ngươi bi t k ho ch ñó r i?" Bellatrix nói, bi u hi n r t nhanh c a s ñ c th ng b
  ñ i ngay thành cái nhìn hoài nghi. "Ngươi bi t?"
  "T t nhiên," Snape nói. "Nhưng cô c n tôi giúp gì, Nar-cissa? N u cô ñang tư ng
  tư ng c nh tôi có th thuy t ph c ñư c Chúa t H c ám ñ i ý, tôi r t ti c là ch ng
  có hy v ng gì ñâu, ch ng có gì."
  "Severus," bà g i kh , nư c m t ch y trên gò má nh t nh t. "Con trai tôi… con trai
  duy nh t cu tôi… "
  "Draco nên t hào," Bellatrix nói. "Chúa t H c ám ñang ban cho nó m t vinh d l n.
  Và ta s nói ñi u này vì Draco: nó không h lùi bư c trư c nhi m v cao c , nó còn
  có v vui m ng khi có ñư c m t cơ h i ñ kh ng ñ nh mình, và kích ñ ng trư c cái
  vi n c nh — "
  Narcissa b t ñ u khóc n c n , luôn nhìn Snape v i v c u kh n.
  "ðó là b i vì nó ch m i 16 và không có ý ni m gì v nh ng l i nói d i ñã ñư c s p
  ñ t s n c ! T i sao, Severus? T i sao l i là con trai tôi? Th t quá nguy hi m! ðó là
  s tr thù cho l i l m c a Lucius, tôi bi t mà!"
  Snape không nói gì. Ông không nhìn và nh ng gi t nư c m t n a vì ñó là vi c khi m
  nhã, nhưng ông ta không th gi b không nghe th y gì.
  "ðó là lý do t i sao Ngài ch n Draco, ph i không?" Bà ta rên r . "ð tr ng ph t
  Lucius?"
  "N u Draco thành công," Snape nói, v n nhìn tránh bà ta, "nó s ñư c vinh danh
  hơn t t c nh ng k khác."
  "Nhưng nó s không thành công!" Narcissa n c n . "Nó làm th nào ñư c, khi mà
  ngay c b n thân Chúa t H c ám — ?"
  Bellatrix há h c mi ng; Narcissa hình như hoá ñiên m t r i.
  "Tôi ch có ý là… là chưa ai thành công h t… Severus… làm ơn… Anh, anh luôn là,
  th y giáo Draco thích nh t… Anh là b n cũ c a Lucius… Tôi van anh… Anh là tâm
  phúc c a Chúa t H c ám, c v n mà Ngài tin tư ng nh t… Anh s nói v i Ngài ch ,
  thuy t ph c Ngài — ?"
  "Chúa t H c ám s không b thuy t ph c, và tôi cũng không ñ ngu ng c ñ làm
  vi c ñó," Snape th ng th ng. "Tôi không th gi b là Chúa t H c ám không t c
  gi n v i Lucius. Lucius ph i b tr ng ph t. Ông ta ñã ñ b b t, cùng v i nhi u k
  khác, và còn th t b i trong vi c l y L i tiên tri. ðúng v y, Narcissa, Chúa t H c ám
  t c gi n, th t s r t t c gi n."
  "V y nên tôi ñã ñúng, Ngài ñã ch n Draco ñ tr thù!" Narcissa n c ngh n.
  "Ngài không mu n nó thành công, Ngài mu n nó b ch t khi c g ng làm ñi u ñó!"
  Khi Snape không nói gì, Narcissa có v như ñã m t n t chút t ch còn gi ñư c nãy
  gi . ð ng d y, bà ta l o ñ o ngã vào Snape và n m l y v t áo ông ta. M t bà ta k
  sát ông ta, nư c m t ch y dài xu ng ng c ông, bà th h t ra:
  "Anh làm ñư c mà. Anh làm thay cho Draco chuy n ñó ñư c mà, Severus. Anh s
  thành công, t t nhiên là th r i, và Ngài s thư ng cho t t c chúng ta — "
  Snape n m c tay bà và gi t bàn tay ñang n m ch t c a bà ra. Nhìn xu ng khuôn
  m t giàn gi a nư c m t, ông ta ch m rãi:
  "Ngài ñ nh ñ tôi cu i cùng cũng làm chuy n ñó, tôi nghĩ v y. Nhưng ngài ñã quy t
  ñ nh là Draco ph i th trư c. Cô th y ñ y, trong trư ng h p Draco có th thành
  công, thì tôi có th  l i Hogwarts lâu hơn n a, hoàn thành trách nhi m c a m t
  ñi p viên."
  "Nói cách khác, ch ng liên quan gì ñ n Ngài n u Draco b gi t ch t!"
  "Chúa t H c ám r t gi n," Snape nh c l i th t nh . "Ngài ñã không nghe ñư c L iToøng Mít söu taàm                                     16
  tiên tri. Cô cũng bi t rõ là th mà, Narcissa, Ngài không d mà b qua ñâu."
  Bà ngã qu , s p xu ng chân ông ta, th n th c van nài dư i ñ t.
  "ð a con ñ c nh t c a ta . . . ð a con ñ c nh t c a ta . . ."
  "Mày nên t hào!" Bellatrix tàn nh n nói. "N u ta có con trai, ta s r t vui m ng ñ
  cho con ta ph c v Chúa t H c ám!"
  Narcissa kh gào lên th t v ng và vò ñ u b t tóc. Snape d ng l i, n m l y tay bà ta,
  ñõ bà d y, và dìu bà l i gh bành. R i ông ta rót cho bà thêm rư u và bu c bà ta
  ph i c m l y c c.
  "Narcissa, th ñ r i. U ng ñi. Nghe tôi."
  Bà ta im l ng ñư c m t lát, ñánh ñ m t ít rư u ra ngoài, tay run lên c m c p, .
  "Tôi có kh năng có th … giúp ñư c Draco."
  Bà ng i th ng lên, m t tr ng b ch, m t m to.
  "Severus — , Severus — anh s giúp th ng bé ch ? Anh s trông coi nó, b o v nó
  ch ?"
  "Tôi s c ."
  Bà h t tung cái c c ra, nó lăn d c m t bàn khi bà r i kh i gh bành ñ ñ n quỳ
  trư c chân Snape, n m tay ông ta b ng c hai tay mình, và hôn tay ông.
  "Anh s   ñó ñ b o v nó… Severus, anh h a v i tôi không? Anh s h a b ng L i
  nguy n Vĩnh vi n ch ?"
  "L i nguy n Vĩnh vi n?"
  Thái ñ c a Snape có v d ng dưng, khó ñoán. Bellatrix, tuy th , cư i khúc khích
  ñ c th ng.
  "Mày nghe ch , Narcissa? , nó s c g ng, ta bi t mà… Nh ng l i sáo r ng quen
  dùng, nói mà không làm mà… , theo l i c a Chúa t H c ám, t t nhiên!"
  Snape không nhìn vào Bellatrix. ðôi m t ñen c a ông ta nhìn th ng vào khuôn m t
  giàn gi a nư c m t c a Narcissa trong khi bà v n n m ch c tay ông ta.
  "Dĩ nhiên, Narcissa, tôi s h a b ng L i nguy n Vĩnh vi n," Ông ta nói r t kh . "Có
  th ch c a cô s n lòng làm Ngư i làm ch ng."
  Bellatrix há h c mi ng. Snape cúi th p ngư i xu ng ñ i di n v i Narcissa. Trong khi
  Bellatrix vô cùng kinh ng c, hai ngư i n m ch t tay ph i c a nhau.
  "Cô l y ñũa phép ra, Bellatrix," Snape l nh lùng.
  Bà ta rút ra, v n còn bàng hoàng kinh ng c.
  "Và cô c n ti n g n l i ñây n a," ông nói.
  Bà ta bư c t i trư c m t hai ngư i, và ñ ñ u cây ñũa phép vào ch hai bàn tay
  ñang n m ch t vào nhau.
  Narcissa nói.
  "Có ph i anh, Severus, s trông coi con trai tôi, Draco, khi nó c g ng th c thi nhi m
  v mà Chúa t H c ám giao cho?"
  "Tôi s làm," Snape nói.
  M t lư i l a sáng chói loé lên t ñ u cây ñũa phép và vây l y hai bàn tay làm thành
  m t cái vòng b ng l a nóng ñ .
  "Và có ph i anh s , làm h t kh năng c a mình, ñ b o v nó kh i nguy hi m?"
  "Tôi s làm," Snape nói.
  M t lư i l a th hai loé lên t ñ u cây ñũa phép và n i li n v i vòng th nh t, t o
  thành m t qu ng l a sáng chói.
  "Và, trư ng h p ngo i l … n u như Draco không thành công… " Narcissa nói kh
  (Bàn tay c a Snape ñã run r y mu n rút l i, nhưng ông ta không b h n ra), "Anh s
  làm công vi c mà Chúa t H c ám ñã giao cho Draco làm?"
  M t giây im l ng. Bellatrix dò xét, cây ñũa phép v n ñ vào bàn tay ñã n m ch t c a
  h , m t m to.
  "Tôi s làm," Snape nói.
  Khuôn m t ng ngàng c a Bellatrix tr nên gi n tím tái trong m t ng n l a th baToøng Mít söu taàm                                     17
  ñư c phun ra t cây ñũa phép, xo n l y hai vòng l a kia, và c ba vòng l a g n vào
  hai bàn tay n m ch t, như m t s i dây l a, m t con r n b ng l a.
                    Chương 3
                   S và s không


  Harry Potter ñang ngáy r t to. Nó ñã ng i trên cái gh bên c nh c a s phòng ng
  c a nó trong su t b n ti ng, nhìn ch m ch m ra con ñư ng t i tăm bên ngoài r i
  ng v i m t bên m t t a vào t m c a kính c a s l nh ng t, chi c m t kính c a nó
  thì l nh sang m t bên, mi ng thì há to ra. Hơi th c a nó phà vào kính c a s sáng
  r c ánh sáng màu cam c a ñèn ñư ng bên ngoài và ánh sáng nhân t o làm cho m t
  nó ñ màu s c, do ñó trông nó như m t h n ma v i mái tóc ñen r i bù.
  Căn phòng b a bãi ñ ñ c và rác rư i. Lông cú, lõi táo và gi y gói k o r i rác kh p
  sàn, m t s quy n sách bùa chú v t lung tung cùng v i ñ ng áo choàng b a bãi
  trên giư ng, và m t m u báo ư t mem ñ trên bàn. M u báo có t a ñ :
  HARRY POTTER: NGƯ I ðƯ C CH N?
  Tin ñ n ti p t c lan ñi v s xáo tr n bí n g n ñây t i B Pháp Thu t, trong lúc mà
  K -Mà-Ch -G i-Tên-Ra ñã b nhìn th y m t l n n a.
  "Chúng tôi không ñư c phép nói gì v chuy n này, ñ ng h i tôi." m t quan ch c b i
  r i nói, ngư i ñã t ch i nói tên khi ông y r i kh i B pháp thu t t i qua.
  Tuy nhiên, nh ng ngu n tin ñáng giá trong B pháp thu t ñã xác nh n là s xáo
  tr n x y ra trong Phòng Tiên tri.
  M c dù B pháp Thu t ñã nói các phù th y t trư c ñ n gi t ch i xác nh n s t n
  t i c a nơi ñó, nhưng s lư ng ngày càng ñông dân phù th y tin r ng b n T th n
  th c t ñang lãnh án trong ng c Azkaban vì nh ng t i l i x u xa và vi c c g ng
  ñánh c p L i tiên tri. L i tiên tri g c thì không ai bi t, m c dù ngư i ta c ñoán già
  ñoán non là nó có liên quan ñ n Harry Potter, ngư i ñã s ng sót sau l i nguy n gi t
  chóc và cũng là ngư i ñã có m t trong B pháp thu t ñêm hôm ñó. Ngư i ta g i
  Potter là "Ngư i ðư c Ch n" lúc nào không hay vì m i ngư i ñ u tin r ng l i tiên tri
  ñã nói tên nó như ngư i duy nh t s có kh năng lo i tr K -Mà-Ch -G i-Tên-Ra.
  M c dù l i tiên tri ñư c c t gi u ch nào n u như nó có th c thì v n không ai bi t.
  (xem trang 2 c t 5)
  M u tin th hai n m bên c nh. Bài này mang t a ñ chán ng t:
  SCRIMGEOUR K NGHI P FUDGE
  H u h t trang bìa c a t báo là t m hình ch p tr ng ñen m t ngư i ñàn ông có mái
  tóc d y như b m sư t và khuôn m t d d n. T m hình chuy n ñ ng - ngư i ñàn
  ông ñang v y tay.
  Rufus Scrimgeour, trư c ñây là ngư i ñ ng ñ u c a Tr s Dũng sĩ di t H c ám c a
  B Thi Hành Lu t Pháp Thu t, ñã k nghi p Cornelius Fudge làm B trư ng Pháp
  Thu t. S b nhi m này ñư c c ng ñ ng phù th y ng h nhi t tình m c dù có m t
  s tin ñ n v s b t hòa gi a B trư ng pháp thu t m i này v i c Albus
  Dumbledore, v a ñư c ph c ch c T ng Chi n Tư ng c a H i ñ ng an ninh phù
  th y, ñã xu t hi n trong vài gi ñ ng h t i văn phòng c a ông Scrimgeour.
  Ngư i ñ i di n c a Scrimgeour th a nh n r ng ông ñã g p c Dumbledore trong l n
  nh m ch c m i, nhưng t ch i ñưa ra l i bình lu n v ñ tài mà h ñã th o lu n.
  Albus Dumbledore ñư c bi t như (xem trang 3 c t 2)
  Ph n còn l i c a bài báo ñã b g p l i cho nên câu chuy n mang t a b pháp thu t
  b o ñ m s an toàn cho các h c sinh hi n ra ti p theo.Toøng Mít söu taàm                                     18
  B trư ng m i ñư c b nhi m, Rufus Scrimgeour, ñã có l i phát bi u c ng r n v
  vi c B pháp thu t c a ông ñ m b o cho s an toàn c a các h c sinh khi nh p h c
  t i H c vi n Pháp Thu t và Ma Thu t Hogwarts vào mùa thu này.
  "V i nh ng lý do hi n nhiên, b pháp thu t s không ti t l chi ti t k ho ch an ninh
  nghiêm ng t m i này," b trư ng nói, m c dù m t ngư i trong B xác nh n r ng các
  bi n pháp bao g m các câu th n chú phòng th , bùa chú, m t lô l i nguy n ñ i l p
  ph c t p, và m t l c lư ng nh Dũng sĩ di t H c ám có nhi m v chuyên b o v
  trư ng Hogwarts.
  Dư ng như m i th ñ u ñư c b trư ng m i cam ñoan ch c ch n v s an toàn c a
  h c sinh. Bà Augusta Longbottom nói, "Cháu tôi, Neville - m t ngư i b n t t c a
  Harry Potter, tình c , ñã k vai sát cánh v i Harry Potter chi n ñ u ch ng t i bon T
  th n th c t t i B pháp thu t vào tháng 6 và -
  Ph n còn l i c a câu chuy n b che b i cái l ng chim l n. Bên trong ñó là m t con cú
  màu tr ng tuy n tuy t ñ p. ðôi m t màu h phách c a nó nhìn kh p phòng m t
  cách h ng hách. ðôi khi nó quay ñ u qua nhìn ch m ch m vào c u ch ñang ngáy
  c a nó. M t ho c hai l n nó m lách cách m t cách s t ru t nhưng Harry ng sâu
  quá nên không nghe ñư c ti ng c a nó.
  Cái rương l n ñ t gi a căn phòng. N p m bung ra như ñang trông ch . Nó h u
  như tr ng r ng ngo i tr ph n còn l i là ñ ng ñ lót cũ, k o, l m c r ng và vài cây
  vi t lông ñư c b c k . G n ñó, trên sàn nhà có tr i m t t rơi màu tía mang kh u
  hi u:
  ---- ðƯ C PHÁT HÀNH THEO CH TH C A ----
  B Pháp Thu t
  B O V NHÀ VÀ GIA ðÌNH C A B N CH NG L I NH NG TH L C BÓNG T I
  C ng ñ ng phù th y ñang ñ t dư i s ñe d a c a m t t ch c ñư c g i là T Th n
  Th c T . Tuân theo nh ng hư ng d n an ninh ñơn gi n dư i ñây s giúp b o v
  b n, gia ñình b n và nhà b n kh i b t n công.
  1. B n không nên r i kh i nhà m t mình.
  2. ð c bi t c n tr ng trong su t th i gian tr i t i. N u có th thì s p x p hoàn t t
  m i chuy n ñi trư c khi tr i t t.
  3. Xem xét h th ng an ninh xung quanh nhà b n, ph i ch c r ng các thành viên
  trong gia ñình bi t s d ng nh ng phương pháp kh n c p như các câu th n chú b o
  v và làm tan v , và ñ i v i các thành viên nh tu i trong gia ñình thì ph i Xu t-
  hi n-theo-bên-mình.
  4. Th a thu n nh ng câu h i an ninh v i b n thân và gia ñình ñ ngăn ng a T
  Th n Th c T c i trang thành ngư i khác b ng cách dùng thu c ða d ch (xem trang
  2)
  5. N u b n th y ngư i trong gia ñình, ñ ng nghi p, b n bè ho c hàng xóm có nh ng
  bi u hi n khác thư ng thì hãy liên h B Thi Hành Lu t Pháp Thu t ngay. H có th
  ñã b t n công b i l i nguy n ð c ñoán (xem trang 4)
  6. N u th y D u hi u ðen xu t hi n b t c khu v c nhà nào thì KHÔNG ðƯ C
  RA NGOÀI, nhưng ph i báo v i tr s Dũng sĩ di t H c Ám ngay t c kh c.
  7. Vi c trông th y không ñư c xác nh n ám ch T Th n Th c T có th s d ng
  Inferi (xem trang 10). B t c khi nào trông th y Inferius, ho c ch m trán b t ng thì
  nên báo cho B Phát Thu t ngay t c kh c.
  Harry ng ngo y, m t nó trư t xu ng c a s m t inch ho c ñ i lo i c ñó, làm cho
  cái m t kính c a nó nghiêng h n sang m t bên, nhưng nó v n chưa d y. Chi c ñ ng
  h báo th c, Harry ñã s a cách ñây vài năm, kêu tíc t c r t to trên b c a, ch mư i
  m t gi kém m t phút. Bên c nh ñó, ch Harry ñang ñ tay, là m t mi ng gi y da
  v i nét ch m và nghiêng. Harry ñã ñ c lá thư này r t thư ng xuyên t khi nh n
  ñư c nó cách ñây ba ngày ñ n n i khi nh n mi ng gi y da ñư c cu n ch t g n
  gàng, bây gi thì nó hoàn toàn ph ng lì.Toøng Mít söu taàm                                    19
  Harry thân,
  N u thu n ti n cho con thì ta s g p con t i s 4 ñư ng Privet Drive vào th sáu s p
  t i này vào lúc mư i m t gi t i ñ h t ng con ñ n trang tr i Hang Sóc, nơi con
  ñư c m i ñ n cho ñ n h t kỳ ngh hè.
  N u con ñ ng ý, ta s r t vui lòng v i s giúp ñ c a con trong vi c ta hi v ng ñư c
  ñi chung ñ n trang tr i Hang Sóc. Ta s gi i thích ñ y ñ khi ta g p con.
  Hãy g i cú tr l i ta. Hi v ng g p con vào th sáu,
  Ta, ngư i thân yêu nh t c a con,
  Albus Dumbledore
  M c dù t n trong lòng Harry bi t, nó ñã li c tr m lá thư c m i phút t b y gi t i
  nay, khi nó b t ñ u ng i vào v trí c a s phòng ng , nơi mà nhìn ra có th th y h t
  con ñư ng Privet Drive. Nó bi t th t vô nghĩa khi c ñ c ñi ñ c l i nh ng l i c
  Dumbledore ñã vi t. Harry ñã g i câu tr l i ñ ng ý v i con cú như ñư c yêu c u, và
  nh ng gì nó có th làm bây gi là ch ñ i cho dù c Dumbledore có ñ n hay không.
  Nhưng Harry v n chưa ñóng gói ñ ñ c. Dư ng như n u ñây là s th t thì th t quá
  t t khi gi i c u nó kh i nhà Dursley ch sau hai tu n l  cùng h . Nó không th giũ
  s ch c m giác r ng có chuy n không t t - lá thư tr l i c a nó g i c Dumbledore có
  th ñi ch ch hư ng; c Dumbledore có th b ngăn c n trong vi c ñón nó; lá thư này
  có th không ph i c a c Dumbledore mà là m t trò b p, trò ñùa ho c là m t cái
  b y. Nó không th ñóng gói ñ ñ c ñ r i sau ñó b th t v ng và l i ph i tháo d ñ
  ñ c ra l i. Hành ñ ng duy nh t mà nó làm ñ c m th y chuy n ñi này là s th t là
  nh t con cú tr ng tuy t Hedwig an toàn trong chu ng.
  Cây kim ch phút trên cái ñ ng h báo th c ñã d ch ñ n s mư i hai, ñúng vào lúc
  ñó, ñèn ñư ng bên ngoài v t t t.
  Harry t nh d y c như là bóng t i b t ng bên ngoài ñã báo th c nó. Nó v i vàng
  n n th ng cái m t kính l i, n mũi vào kính c a s nheo m t nhìn xu ng l ñư ng.
  M t ngư i ñàn ông cao v i áo choàng dài ph p ph i ñang ñi vào vư n.
  Harry nh y d ng lên như là b ñi n gi t, gõ vào gh , và b t ñ u v l y m i th trên
  sàn quăng vào rương. Cùng lúc nó cho vào c b áo choàng, hai quy n sách bùa chú
  và m t gói th c ăn băng qua phòng, ti ng chuông c a reo. Dư i l u trong phòng
  khách dư ng Vernon quát, "Ai l i ñ n vào ñêm khuya kho t th này?"
  Harry th y n l nh v i cái kính thiên văn b ng ñ ng thau trong tay và ñôi gi y trong
  tay còn l i. Nó ñã hoàn toàn quên c nh báo nhà Dursley r ng c Dumbledore có th
  s ñ n. C m giác v a s hãi v a bu n cư i, nó leo qua cái rương và m c a phòng
  ng ñúng lúc nghe m t gi ng tr m tr m nói, "Chào bu i t i. Ch c h n ông là ông
  Dursley. Ch c Harry ñã nói v i ông là tôi s ñ n ñón nó r i ch ?"
  Harry ch y xu ng c u thang, và d ng l i ñ t ng t nh ng b c cu i vì theo kinh
  nghi m ñã d y nó ph i tránh xa t m v i c a dư ng Vernon khi có th . Có m t ngư i
  ñàng ông cao, m và có b râu b c tr ng dài ñ n th t lưng ñang ñ ng c a. V i
  c p m t kính n a v ng trăng x trên cái mũi kho m, ông m c m t cái áo khoác ñi
  dư ng màu ñen dài và ñ i m t cái nón chóp nh n. Dư ng Vernon, ngư i có b ria
  mép d y như c a c Dumbledore nhưng màu ñen và ñang m c m t cái áo ng dài
  màu nâu ñen, nhìn ch m ch m vào v khách như không tin vào ñôi m t ti hí c a
  mình.
  "Qua ánh m t s ng s t không th tin ñư c c a ông, tôi ñoán Harry ñã không báo
  ông bi t vi c tôi s ñ n," c Dumbledore nói nhã nh n. "Dù sao, chúng ta hãy c
  cho r ng ông ñã m i tôi ñ n nhà m t cách thân m t. Th t là kh d i n u c n n ná
  lâu ngay trư c c a trong th i ñi m khó khăn như th này."
  C bư c nhanh vào và ñóng c a l i.
  "ðã r t lâu k t l n vi ng thăm trư c ñây c a tôi," c Dumbledore nói, dí cái mũi
  kho m nhìn sát vào dư ng Vernon. "Tôi ph i nói r ng gia ñình ông r t sung túc."
  Dư ng Vernon không nói gì c . Harry không nghi ng gì câu chuy n s quay sang nóToøng Mít söu taàm                                    20
  - các m ch máu c a dư ng ñang tăng cao - nhưng có ñi u gì ñó c Dumbledore
  khi n cho dư ng d th hơn. Có th là do s xu t hi n r t phù th y c a c ho c
  cũng có th là do dư ng Vernon nh n ra r t khó mà quát n t ngư i ñàn ông này.
  "À, chào Harry," c Dumbledore nói, nhìn nó qua c p kính n a v ng trăng v i nét
  m t th a mãn. "T t l m, t t l m."
  Nh ng t này như ñánh th c dư ng Vernon. Rõ ràng lâu nay dư ng cho r ng b t c
  ngư i nào nhìn Harry mà nói "t t l m" thì ch c ch n ngư i ñó không có m t.
  "Tôi không có ý thô l -" dư ng nói v i gi ng ñi u ñe d a láo xư c trong t ng âm
  ch .
  "-- nhưng th t ñáng ti c thay, s thô l không c ý ñó l i x y ra r t thư ng xuyên,"
  c Dumbledore k t thúc câu nói m t cách nghiêm trang. "T t nh t là không nên nói
  gì, ông b n . A, ñây ch c h n là Petunia."
  C a b p m ra, dì c a Harry ñang ñ ng ñó, mang ñôi bao tay cao su và m c m t cái
  t p d bên ngoài áo ng , rõ ràng là dì ñang lau chùi b p n a ch ng trư c khi ñi ng .
  Gương m t như ng a c a dì không ph n ánh di u gì ngo i tr s kinh ng c.
  "Albus Dumbledore," c Dumbledore t gi i thi u, trong khi dư ng Vernon quên
  không gi i thi u. "H n nhiên trư c ñây chúng ta ñã liên h b ng thư." Harry nghĩ
  th t là m t cách l lùng ñ nh c dì Petunia nh có l n c ñã g i cho dì m t lá thư
  s m, nhưng dì Petunia ñã không th a nh n. "Và ñây ch c là con trai c a ông bà,
  Dudley?"
  Lúc ñó Dudley v a bư c vào phòng khách. Cái ñ u to v i mái tóc vàng hi n bên trên
  cái c áo s c c a b ñ ng nó m c trông th t quái g , mi ng nó há to ng c nhiên.
  C Dumbledore ch vài phút xem có ngư i nào nhà Dursley nói gì không, nhưng m i
  ngư i v n nhìn chăm ch m c .
  "Chúng ta c cho r ng ông bà m i tôi ng i nhé?"
  "Dudley tránh ñư ng khi c Dumbledore bư c ngang nó. Harry v n c m cái kính
  thiên văn và ñôi gi y, nh y xu ng nh ng b c thang cu i và ñi theo c Dumbledore,
  lúc này c ñã ng i vào m t chi c gh bành c nh lò sư i và nhìn ngó xung quanh v i
  nét m t thích thú. Trông c hoàn toàn khác thư ng v i khung c nh này.
  "Chúng ta --- chúng ta không ñi sao th y?" Harry băn khoăn h i.
  " , chúng ta s ñi thôi, nhưng có m t vài v n ñ chúng ta c n th o lu n trư c ñã,"
  c Dumbledore nói.
  "Và ta không thích làm ñi u này khi b t ñ u. Chúng ta s xúc ph m lòng hi u khách
  c a dì dư ng cháu m t chút ñ y."
  "Ông, sao ông dám?"
  Dư ng Vernon bư c vào phòng, dì Petunia ñ ng sau lưng, còn Dudley thì tr n sau
  cha m .
  "Vâng," c Dumbledore nói th n nhiên, "Tôi dám."
  C rút ñũa phép ra nhanh ñ n n i Harry hi m khi th y, v i m t cái v y nh , cái gh
  sofa v t l i ñ ng vào ñ u g i c a c ba ngư i nhà Dursley làm h té nhào xu ng
  thành ñ ng. M t cái v y nh n a, cái gh sofa tr v v trí cũ.
  "Chúng ta có th d ch u hơn r i," c Dumbledore nói vui v .
  Khi c c t ñũa phép vào túi, Harry th y bên trong tay áo khoác bàn tay c a c b
  cháy ñen và hơi quăn queo trông c như nó ñã t ng b cháy.
  "Thưa th y - có chuy n gì ñã x y ra v i -?"
  "ð sau Harry," c Dumbledore nói. "Con ng i xu ng ñi."
  Harry ng i xu ng cái gh bành còn l i, nó ch n cái không ph i trông th y gia ñình
  Dursley, nh ng ngư i này ñang s ng s t không nói nên l i.
  "Tôi cho r ng ông s th t ñãi tôi m t ít ñ ăn th c u ng," c Dumbledore nói v i
  dư ng Vernon, "nhưng b ng ch ng cho th y ñi u ñó có v th t xu n ng c."
  Cái v y ñũa phép l n th ba, m t cái chai nh và năm cái ly xu t hi n gi a không
  trung. Cái chai ñ ng th nư c có màu m t ong m n p rót xu ng năm cái ly, chúngToøng Mít söu taàm                                    21
  l n lư t trôi v phía t ng ngư i m t trong phòng.
  "Bà Rosmerta t t b ng ñã pha ch rư u m t ong này," c Dumbledore nói, giơ cái ly
  c a c v phía Harry trong khi nó ñang c m cái ly ph n nó nh m nháp. Nó chưa
  t ng u ng th nư c gì gi ng như th này, nên u ng m t cách vô cùng thích thú. Gia
  ñình Dursley sau m t lúc nhìn nhau s hãi, c ph t l nh ng cái ly ph n h và huých
  tay ñ y chúng sang m t bên. Harry không th nén ñư c th c m c t i sao c
  Dumbledore t i t ra khá là khoan khoái như th .
  "Harry này," c Dumbledore quay sang nó nói, "có m t khó khăn v a x y ra, ta hi
  v ng con có th gi i quy t giúp chúng ta. ð i v i chúng ta, ý ta là H i Phư ng
  Hoàng. Nhưng trư c tiên ta ph i k cho con là chúng ta ñã tìm th y Sirius m t tu n
  trư c, và chú y ñã ñ l i cho con nh ng gì chú y có."
  Phía bên kia cái gh sofa, dư ng Vernon ng ng ñ u lên, nhưng Harry không nhìn
  ông dư ng và nó ñã không nói gì ngoài tr , "D vâng."
  "Th c s là," c Dumbledore nói ti p. "Cháu có thêm m t s lư ng v a ph i vàng
  trong tài kho n c a cháu t i ngân hàng Gringotts, và cháu th a k toàn b tài s n
  c a Sirius. Ph n tài s n th a k chưa gi i quy t -"
  "Cha ñ ñ u c a nó ch t sao?" dư ng Vernon la to t phía bên kia chi c gh sofa.
  C c Dumbledore và Harry cùng quay sang nhìn dư ng. Cái ly thì v n ti p t c
  khăng khăng gõ gõ vào m t bên m t dư ng Vernon; ông c g ng ñ y nó ra. "Th ng
  cha ñó ch t à? Cha ñ ñ u c a nó y?"
  "Ph i," c Dumbledore nói. C không h i Harry t i sao nó l i không k chuy n này
  cho gia ñình Dursley. "V n ñ c a chúng ta," c nói ti p v i Harry như th ñã không
  có s gián ño n nào, "là Sirius còn ñ l i cho con căn nhà s 12 qu ng trư ng
  Grimmauld."
  "Th ng ñ y ñ l i cho nó căn nhà h ?" dư ng Vernon nói m t cách thèm khát, con
  m t ti hí nheo l i, nhưng không ai tr l i.
  "Th y c ti p t c dùng nó làm T ng hành dinh." Harry nói. "Con không quan tâm.
  Th y c dùng nó. Con th c s không mu n l y nó." Harry không bao gi mu n ñ t
  chân m t l n n a ñ n s 12 qu ng trư ng Grimmauld n u nó không ñư c tham gia
  giúp s c. Nó nghĩ nó s b ám nh mãi mãi b i nh ng ký c chú Sirius l ng v ng m t
  mình trong căn phòng t i có mùi m m c, b c m tù trong m t nơi mà chú r t mu n
  li u m ng ñ r i kh i.
  "Th t là hào phóng," c Dumbledore nói. "Dù sao thì chúng ta cũng ñã t m th i b
  tr ng nó r i."
  "T i sao?"
  "À," c Dumbledore nói, ph t l ti ng th dài c a dư ng Vernon, gi ñây ñ u dư ng
  ñang b cái ly rư u m t ong kiên trì gõ nh , "Dòng h Black truy n th ng ñã ra ch
  th căn nhà s ñư c truy n l i tr c ti p cho ngư i con trai mang h 'Black'. Sirius là
  ngư i cu i cùng trong dòng h , cùng v i em trai, Regulus, ñã ch t trư c ñó mà c
  hai ñ u không có con. Trong khi k ho ch c a chú y là chú y mu n cho con căn
  nhà, tuy nhiên có kh năng là m t vài câu th n chú hay bùa chú ñã ñư c ñ t vào
  căn nhà ñ nó ñ m b o r ng ngư i s h u căn nhà ph i là m t phù th y có dòng
  máu thu n ch ng."
  Hình nh b c tranh s ng ñ ng kêu la inh i c a m chú Sirius ñư c treo trong căn
  nhà s mư i hai qu ng trư ng Grimmauld ch t hi n ra trong tâm trí Harry. "Cháu cá
  là ñó còn," nó nói.
  "ðúng th ," c Dumbledore nói. "Và n u bùa chú ñó còn t n t i thì quy n s h u
  căn nhà s ñư c chuy n sang ngư i h hàng l n tu i nh t còn s ng, nghĩa là ch h
  c a chú y, Bellatrix Lestrange."
  Không nh n th c ñư c mình ñang làm gì, Harry b t ñ ng d y, cai kính thiên văn và
  ñôi gi y c a nó rơi b ch xu ng sàn nhà. Bellatrix Lestrange, k ñã gi t chú Sirius, s
  th a k căn nhà sao?Toøng Mít söu taàm                                     22
  "Không," nó nói.
  " , hi n nhiên là chúng ta không mong mu n bà y th a k căn nhà," c
  Dumbledore nói ñi m tĩnh. "Hoàn c nh này ñ y r c r i ph c t p. Chúng ta không
  bi t lo i bùa chú nào ñã ñư c ñ t lên căn nhà, ví d như, làm bùa chú Unplottable
  s giúp cho quy n s h u ñư c truy n t Sirius. Có th Bellatrix s ñ n căn nhà y
  b t c lúc nào. Nên ñương nhiên là chúng ta ph i chuy n ra ngoài cho ñ n khi
  chúng ta tìm ra cách,"
  "Nhưng làm sao chúng ta tìm ra cách ñ bi t cháu có th s h u nó?"
  "May m n thay," c Dumbledore nói, "có m t cách ki m tra ñơn gi n."
  C ñ t cái ly c n s ch xu ng cái bàn nh k bên c nh cái gh , nhưng trư c khi c
  k p nói gì thì dư ng Vernon quát lên "Ông có th b nh ng cái th ch t ti t này ra
  kh i chúng tôi ñư c không?"
  "Harry nhìn quanh, ba ngư i nhà Dursley ñang l y tay ôm l y ñ u, còn nh ng cái ly
  thì c nh y lên nh y xu ng trên ñ u h , rư u m t ong bên trong thì bay văng kh p
  nơi.
  " , tôi xin l i," c Dumbledore nói m t cách l ch s , và v y cây ñũa phép l n n a. C
  ba cai ly bi n m t. "Nhưng ông bi t không, s th t là ph i phép n u ông u ng nó."
  Trông như th dư ng Vernon s p n tung v i l i ñáp tr v a r i, nhưng ông ch ñơn
  thu n lùi l i phía sau cùng v i dì Petunia và Dudley mà không nói gì, ti p t c ch a ñôi
  m t heo v phía cây ñũa phép c a c Dumbledore.
  "Con th y ñ y," c Dumbledore quay qua nói ti p v i Harry như th dư ng Vernon
  chưa h th t ra l i nào, "n u con th c s th a k căn nhà, còn còn th a k -"
  C v y cây ñũa phép l n th năm. Có m t ti ng tách to, và m t con gia tinh hi n ra
  v i m t cái vòi gi ng như cái mũi, ñôi tai dơi kh ng l và ñôi m t l i màu ñ , cúi
  mình xu ng t m th m nhà Dursley, trên mình trùm m t cái gi rách cáu b n. Dì
  Petunia thét lên, trong trí nh c a bà chưa t ng có th gì b n th u như th trong
  phòng khách nhà bà. ðôi chân to bè c a Dudley co rúm l i và ñ ng b t ñ ng như
  th con quái v t kia s ch y l i g n b ñ ng c a nó, dư ng Vernon r ng lên, "Cái
  quái gì th kia?"
  "Kreacher," c Dumbledore ñáp.
  "Kreacher không ñi ñâu, Kreacher không ñi ñâu, Kreacher không ñi ñâu!" con gia
  tinh r n rĩ, to ñ n m c dư ng Vernon gi m chân, nhăn nhó b t tai l i. "Kreacher
  thu c v bà ch Bellatrix, vâng, Kreacher ph c v dòng h Black, Kreacher mu n
  bà ch m i cơ, Kreacher không ñi theo th ng nhóc láo l u Potter ñâu, Kreacher
  không ch p nh n, không ch p nh n, không ch p nh n -"
  "Con th y ñ y Harry," c Dumbledore nói l n vư t qua ti ng r n rĩ c a Kreacher
  "không ch p nh n, không ch p nh n, không ch p nh n," "Kreacher s cho th y s
  mi n cư ng khi chuy n cho nó quy n s h u."
  "Tôi không quan tâm," Harry nói, nhìn con gia tinh ñang kêu la m t cách ph n n .
  "Con không mu n có nó."
  "Không ch p nh n, không ch p nh n, không ch p nh n, không ch p nh n -"
  "Con mu n nó chuy n quy n s h u cho Bellatrix Lestrange sao? Hãy nh r ng nó
  ñã s ng t ng hành dinh c a H i Phư ng Hoàng su t năm ngoái."
  "Không ch p nh n, không ch p nh n, không ch p nh n -"
  Harry nhìn ch m ch m c Dumbledore. Nó bi t không th ñ Kreacher ñ n s ng
  cùng v i Bellatrix Lestrange, nhưng cái ý nghĩ làm ch nó, có trách nhi m v i con v t
  ñã ph n b i c a Sirius thì th t ghê t m.
  "Hãy ra l nh cho nó," c Dumbledore nói. "N u nó thu c quy n s h u c a con, nó
  s ph i tuân l nh. N u không, chúng ta s ph i nghĩ cách ñ gi nó không tr v v i
  bà ch c a nó."
  "Không ch p nh n, không ch p nh n, không ch p nh n, KHÔNG CH P NH N -"
  Gi ng Kreacher gi ñây như ñang gào thét. Harry không nghĩ ra vi c gì ngoài vi c,Toøng Mít söu taàm                                      23
  "Kreacher, câm m m!"
  Có v như Kreacher v a b ngh t th . Nó ôm l y c h ng, mi ng nó v n ñang cáu
  ti t, m t nó l i ra. Sau m t vài giây nu t như ñiên, nó qu ng ngư i nó xu ng t m
  th m (dì Petunia khóc thút thít) và d ng tay chân xu ng sàn nhà, trông nó th t hung
  tơn, nhưng hoàn toàn im l ng.
  "T t, vi c này làm ñơn gi n m i v n ñ ," c Dumbledore vui m ng nói. "Có v như
  Sirius bi t chú y ph i làm gì. Con ch c ch n là ch c a căn nhà s mư i hai qu ng
  trư ng Grimmauld và là ch c a Kreacher."
  "Con ph i - con ph i gi nó chung sao?" Harry kinh hoàng h i, Kreacher ñang
  qu y ñ p dư i chân nó.
  "Không n u con không mu n," c Dumbledore nói. "Ta có th ñ ngh , con có th
  g i nó t i Hogwarts ñ làm vi c trong nhà b p ñó. Như v y thì, nh ng con gia tinh
  khác có th ñ m t trông ch ng nó."
  "D ," Harry ph n kh i ñáp, "vâng, con s làm như th . Này Kreacher, ta mu n mi
  ñ n Hogwarts làm vi c trong nhà b p ñó v i nh ng con gia tih khác."
  Kreacher ñang n m t a lưng xu ng th m, chân tay giơ lên, cúi ñ u nhìn Harry m t
  cách căm ghét, và v i m t ti ng b p l n, nó bi n m t.
  "T t l m," c Dumbledore nói. "V n còn m t v n ñ n a v i con b ng mã,
  Buckbeak. Hagrid ñã trông nom nó k t khi Sirius ch t, nhưng Buckbeak gi ñây là
  c a con luôn, v y n u con mu n có m t s s p ñ t khác -"
  "Không," Harry nói ngay, "nó c    v i bác Hagrid. Con nghĩ Buckbeak thích th ."
  "Hagrid s r t sung sư ng," c Dumbledore m m cư i nói. "Hagrid ñã r t c m ñ ng
  khi g p l i Buckbeak. Tình c , chúng ta ñã quy t ñ nh ñ t tên l i cho Buckbeak vì s
  an toàn c a nó. 'Witherwings' là tên t gi tr ñi c a nó m c dù ta nghi ng B pháp
  thu t s ñoán ra nó chính là con b ng mã h ñã tuyên án t hình. Bay gi , Harry
  này, con ñã ñóng gói hành lý chưa?"
  "Ơ ... -"
  "Ch c là ta ñã nh m?" c Dumbledore s c s o h i.
  "Cháu ñi - - d n d p ngay," Harry v i vàng nói, rôi nhanh chóng nh t cái kính thiên
  văn và ñôi gi y lên.
  Nó t n kho ng g n mư i phút ñ thu lư m nh ng th c n thi t; cu i cùng nó m i
  l y cái áo tàng hình dư i g m t cho vào, v n ch t cái bình m c thay ñ i màu s c,
  và nhét cái v c vào trong cái rương. Sau ñó, nó kéo lê cái rương m t bên tay, tay
  còn l i xách cái l ng con Hedwig ñi xu ng nhà.
  Nó th t v ng th y c Dumbledore không ch     c a chính, ñi u ñó có nghĩa là nó
  ph i vào phòng khách.
  Không ai nói gì. C Dumbledore ng i im, trông r t thanh th n nhưng b u không khí
  thì r t n ng n căng th ng, Harry không ñ can ñ m nhìn gia ñình Dursley khi nó
  nói: "Thưa th y - con ñã s n sàng."
  "T t," c Dumbledore nói. "Còn m t ñi u cu i cùng." C quay sang nói v i gia ñình
  Dursley.
  "Ch c ông bà cũng bi t, Harry trư ng thành vào năm -"
  "Không," dì Petunia nói l n ñ u tiên k t khi c Dumbledore t i.
  "Xin l i, sao cơ?" c Dumbledore h i l ch s .
  "Không. Nó nh hơn Dudley m t tháng, mà Dudley thì chưa ñ n tu i mư i tám cho
  ñ n năm t i."
  "À," c Dumbledore nói nhã nh n, "nhưng trong th gi i phù th y, chúng tôi trư ng
  thành vào tu i mư i b y."
  Dư ng Vernon l m b m, "Th t l b ch," nhưng c Dumbledore ñã ng t l i ông,
  "Gi ñây, như ông bà ñã bi t, phù th y mang tên Chúa T Voldemort ñã quay tr l i.
  C ng ñ ng phù th y ñang ti n hành m t cu c chi n tranh. Harry, ngư i mà Chúa T
  Voldemort ñã c g ng gi t m t vài l n r i, ñang g p ph i nh ng nguy hi m to l nToøng Mít söu taàm                                    24
  hơn r t nhi u cái ngày mà tôi ñ nó l i c a nhà ông bà mư i lăm năm trư c, v i m t
  lá thư gi i thích v án m ng c a b m nó và nh n m nh r ng tôi hi v ng ông bà có
  th trông nom nó như là con cái trong nhà."
  C Dumbledore d ng l i, và m c dù gi ng c a c r t nh và m, nhưng c l i t ra
  r t gi n d , Harry c m th y s l nh nh t và ñ ý th y gia ñinh Dursley ñang bu sát
  vào nhau.
  "Ông bà ñã không làm như tôi yêu c u. Ông bà ñã không ñ i x v i Harry như con
  trai mình. Nó không nh n ñư c gì ngoài s gh l nh và cay nghi t t ông bà. Nói
  ñúng hơn là nó ñã ph i tr n tránh nh ng t n thương t h i mà ông bà ñã gây ra cho
  m t ñ a tr b t h nh như nó."
  C dì Petunia và dư ng Vernon nhìn quanh theo b n năng như th có m t ngư i
  khác không ph i Dudley ôm ch t h .
  " a - ngư c ñãi Dudders? Ông nói sao?", dư ng Dursley b t ñ u cáu ti t, nhưng c
  Dumbledore ra d u im l ng, ông im b t như th c Dumbledore v a ñ m ông m t
  cú.
  "Phép thu t mà tôi ñã nh c ñ n mư i lăm năm trư c là Harry ñư c m t s c m nh
  b o v ch khi nó g i căn nhà này là 'nhà'. Dù kh n kh , nó v n ñây, dù không
  ñư c chào ñón, dù b ngư c ñãi, ông bà v n ph i mi n cư ng ñ nó trong nhà.
  Phép thu t này s ng ng ho t ñ ng cho ñ n khi nó mư i b y tu i, nói cách khác là
  ñ n khi nó trư ng thành. Tôi ch yêu c u m t ñi u là: ông bà cho phép Harry quay
  tr v căn nhà này m t l n n a trư c sinh nh t l n th mư i b y c a nó, ñi u này
  ñ m b o s an toàn cho nó cho ñ n lúc nó trư ng thành."
  Không ngư i nào nhà Dursley lên ti ng. Dudley hơi nhăn m t khó ch u như th nó
  ñang c g ng tr n thoát khi b ngư c ñãi. Dư ng Vernon trông như th b ngh n c
  h ng, dì Petunia thì trông xúc ñ ng m t cách kỳ l .
  "Harry này ... ñã ñ n lúc chúng ta ñi thôi," c Dumbledore nói, ñ ng d y và vu t
  th ng l i áo choàng dài màu ñen c a mình. "H n ngày g p l i," c nói thêm v i gia
  ñình Dursley, trông h thư th mong ngày này không bao gi t i, c b nón ra và
  bư c ra kh i phòng.
  "T m bi t," Harry nói v i v i gia ñình Dursley, và bư c theo c Dumbledore, c d ng
  l i bên c nh cái rương và cái l ng con Hedwig c a Harry.
  "Chúng ta không th ñ nh ng th này làm vư ng víu," c nói, và rút ñũa phép ra
  m t l n n a. "Ta s g i chúng ñ n trang tr i Hang Sóc ch trư c ñó. Dù sao, ta
  cũng mu n con ñ t m áo tàng hình trong cái rương luôn."
  Harry g p vài khó khăn khi nhét cái áo tàng hình vào trong cái rương, nó c g ng ñ
  c Dumbledore không th y ñ ng l n x n bên trong. Sau khi ñã nh i nhét xong, c
  Dumbledore v y ñũa phép, cái rương, cái l ng cú cùng con Hedwig bi n m t. C
  Dumbledore v y ñũa phép l n n a, c a chính m ra, bên ngoài t i thui.
  "Bây gi , Harry, chúng ta hãy bư c ra màn ñêm bên ngoài và ñu i theo s m o
  hi m phù phi m nhé."               Harry Potter và Hoàng t   lai


                   Chương 4
                  Horace Slughorn


  M c dù s th t là trong quá kh Harry mong ñ i t ng giây t ng phút ñ hy v ng 1
  cách hão huy n là c Dumbledore s ñ n và ñón mình ñi, nhưng gi ñây harry l iToøng Mít söu taàm                                   25
  c m th y rõ ràng hơn bao gi h t s lúng túng c a mình khi c 2 ngư i cùng bư c
  ra con ñư ng Privet . T trư c t i gi nó chưa bao gi có ñư c m t cu c nói chuy n
  thích h p v i ngài hi u trư ng c a trư ng Hogwarts. Gi a h luôn có kh ang cách
  nào ñó. K ni m v nh ng l n g p g g n ñây nh t l i hi n lên, và nó ngày càng
  d n d p làm cho tâm trí c a Harry càng thêm b i r i. Nó mu n tranh th cơ h i này
  ñ nói th t nhi u th khác, ch không ph i là nh ng l i t ch i v nh ng th tài s n
  th a k mà c Dumbledore k ra .
  Tuy nhiên có l như c Dumbledore ñang r t bình th n như không có gì.
  “Hãy luôn s n sàng ñũa th n c a con bên c nh Harry à”. C nói 1 cách rành m ch.
  “Nhưng con nghĩ r ng ,con không ñư c phép s d ng phép thu t ngoài trư ng h c,
  ñúng không ?"
  “N u như có m t cu c t n công “ C Dumbledore tr l i. "Ta cho phép con s d ng
  b t kỳ phép thu t hay l i nguy n ñ ñánh tr . Nhưng ta nghĩ r ng con ñ ng nên lo
  l ng quá ,s không có chuy n gì x y ra ñêm nay ñâu.”
  “T i sao không h c ?”
  “Vì có ta ñi v i con,” c Dumbledore tr l i bình th n . "Ta s lo cho con, Harry à”
  C bư c ñi và d ng l i m t cách ñ t ng t cu i ñư ng Privet.
  “Con ñã chưa… nhưng, con chưa h c môn “ð n th ” mà ph i không?” C h i ñ t
  ng t.
  “D chưa” Harry tr l i. ”Con nghĩ r ng ph i t i 17 tu i m i ñư c h c ."
  “Con s ñư c h c ngay bây gi ” c Dumbledore tr l i. ”V y thì ñi u trư c tiên là
  con ph i n m tay c a ta th t ch t . Cánh tay trái y –n u con không phi n Con cũng
  ñã th y r i ñ y – tay c m ñũa c a ta , vào lúc này nó khá y u t.”
  Harry làm theo nh ng l i nói c a c m t cách chính xác.
  “T t l m”.C Dumbledore nói “Bây gi thì chúng ta ñi thôi”
  Harry c m th y cánh tay c a c Dumbledore xo n vòng xung quanh nó và nh ng
  vòng xo n ñó ngày càng nhi u và qu n ch t l y nó. ði u cu i cùng mà nó c m giác
  ñư c là m i th tr nên t i ñi; nó c m th y b d n ép r t m nh t nhi u phía khác
  nhau; nó không th th ñư c và có c m giác như là có nh ng thanh thép n p thùng
  ñang xi t ch t quanh ng c c a nó, m t thì g n như b ép sâu vào trong ñ u, màng
  nhĩ cũng tương t như th và sau ñó thì…….
  Harry hít vào th t sâu lu ng không khí mát l nh v ñêm ngay khi m t nó c a m ra.
  Nó c m th y như là mình v i v a ñi qua m t ng nh a r t ch t ch i. Nhưng ch vài
  giây sau ñó, nó nh n ra r ng mình không con ch cũ n a, con ñư ng Privet ñã
  bi n m t. Nó và c Dumbledore ñang gi a qu ng trư ng c a m t ngôi làng hoang
  v ng nào ñó. Ngay gi a qu ng trư ng là m t ñài tư ng ni m chi n tranh ñã lâu ñ i,
  bao chung quanh nó là nh nh cái gh t a dài. Khi Harry ñã tr n tĩnh tr l i thì nó
  nh n ra mình v a th qua phép “ð n th ” l n ñ u tiên trong ñ i.
  “Con có sao không Harry?”C Dumbledore h i nó v i m t v ñ y lo l ng.
  “Con c m th y như th nào, l l m ph i không!”
  “Con kho ” Harry tr l i, nó c c vào l tai và tr l i m t cách mi n cư ng.
  ”Nhưng con v n thích ñi b ng ch i th n hơn …..”
  C Dumbledore m m cư i, ”ði l i này” c nói sau khi s a l i chi c áo choàng c a
  mình cho ngay ng n.
  C t nh ng bư c chân nhanh nh n, c ñi qua m t quán tr tr ng v ng và nh ng ngôi
  nhà không hơn gì quán tr m y. Lúc ñó ñã g n n a ñêm r i n u tính theo gi c a
  m t cái ñ ng h ñư c treo trên v ng gác ngôi nhà th g n ñó.
  “Nói cho ta nghe Harry" C Dumbledore h i “V t th o c a con còn ñau chút nào n a
  không?”
  Harry ñưa cánh tay lên trán mình, ch m nh vào v t th o hình ánh ch p m t cách
  vô th c.
  “Không có ” Harry tr l i “Con cũng ñang t h i v chuy n ñó, con nghĩ r ng nó sToøng Mít söu taàm                                   26
  ñau nh t l m ñây khi mà Voldemort ñã có l i ñư c quy n năng c a mình“
  Nó li c m t nhìn c Dumbledore và th y m t v hài lòng bi u l rõ trên khuôn m t
  c .
  “Ta thì l i nghĩ khác" c Dumbledore nói “Cu i cùng r i thì chúa t Voldermort cũng
  nh n ra trong thâm tâm là s nguy hi m khi con ñ c ñư c nh ng suy nghĩ và c m
  giác c a h n. ði u này ch ng t h n ñang s d ng Occlumency ñ ngăn con th c
  hi n ñi u này.”
  "Con không phàn nàn v chuy n này." Harry nói, và nh v vi c c u không b l b t
  c gi c mơ hay nh ng ánh sáng lóe lên trong ñ u c a Voldemort.
  Hai ngư i hư ng v góc ñư ng, qua m t cái h p ñi n tho i và m t ch ñ u xe buýt.
  Harry ngư c nhìn lên c Dumbledore l n n a, "Thưa giáo sư"
  "Gì th Harry?"
  "Ơ - chúng ta chính xác là ñang ñ nh ñ n ñâu v y?"
  "ðây, ñây là ngôi làng ma thu t tên là Budleigh Babberton."
  "Và chúng ta ñang làm gì ñây?"
  "À vâng, ta chưa nói cho con bi t."
  [thi u 1 ño n]
  Slughorn nhìn Dumbkedore m t cách ñ c ác m t lúc, r i l m b m :” tôi ch ng cho
  chúng m t cơ h i nào c . Tôi di chuy n liên t c trong c m t năm tr i, ch ng l i
  nơi nào quá m t tu n c . Chuy n t nhà Muggle này sang nhà Muggle khác. Ch
  nhân c a ngôi nhà này ñang ñi ngh ñ o Canary. ñây r t tho i mái, tôi s rât
  ti c khi r i kh i ñây. ði u ñó ñơn gi n thôi, ch c n m t bùa ñông c ng ñư c y m
  trên nh ng chi c chuông ch ng tr m ng ng n mà h l p ñ t và ñ m b o r ng hàng
  xóm không phát hi n ra ông ñang ñ ng vào cái piano.
  Tài nh , Dumbledore nói, “ nhưng nghe như m t s t n t i m t m i c a m t lão già
  ñã h t xí quách ñi tìm ki m m t cu c s ng yên tĩnh. Bây gi , n u như ông ñang
  Hogwarts…
  N u như ông ñ nh nói v i ta là cu c s ng c a ta có th bình yên hơn cái ngôi
  trư ng khó ch u c a ông thì ông có th ti t ki m l i. Albus, ta có th ñang ch y tr n,
  nhưng m t s l i ñ n hài ư c ñã t i tai ta k t khi Dolores Umbridge ra ñi. N u như
  ñó là cách ñ i x c a ông ñ i v i các giáo viên trong th i kì này
  Giáo sư Umbridge ch y vào gi a ñàn nhân mã, Dumbledore nói, Ta nghĩ r ng ông,
  Horace, bi t rõ v h u qu c a vi c ch y vào trong r ng và g i m t ñàn nhân mã là
  “b n thú lai b n th u”
  “ðó là ñi u mà bà ta ñã làm à” Slughorn th t lên, “ M ñàn bà ngu ng c, ch ng
  gi ng bà ta bình thư ng tí nào”
  Harry nén cư i và c Dumbledore và Slughorn quay sang nhìn nó.
  “Xin l i” Harry v i vàng nói “ ðó ch là – Con cũng khôgn thích bà ta”
  Dumbledore ñ t ng t ñ ng d y
  “ Ông ñ nh ñi là “ Slughorn h i, trông khuân m t ñ y v hi v ng
  “ Không, ta ch mu n s d ng phòng t m c a ông thôi”Dumbledore nói:
  ” ” Slughorn nó, th hi n rõ s th t v ng “ Th 2 bên trái theo hàng lang c a
  vào”
  Dumbledore s i bư c ra kh i phòng. Khi cánh c a ñóng l i sau lưng c , m t s im
  l ng bao trùm. M t lát sau, Slughoen ñ ng lên nhưng dư ng như không ch c là nên
  làm gì v i chính mình. H n nhìn lén Harry m t cái và ñi v hư ng lò sư i và quay
  lưng l i v i nó, hơi m t a ra sau lưng ông ta
  ð ng nghĩ r ng ta không bi t t i sao ông ta l i nuôi d y mày” h n nói m t cách ñ t
  ng t
  Harry nhìn Slughorn m t cách ñơn gi n, ðôi m t b c th ch c a lão lư t trên cái s o
  c a Harry, bây gi ñang t p trung vào khuôn m t c a nó
  “Mày r t gi ng cha c a mày”Toøng Mít söu taàm                                     27
  ”Vâng, cháu ñã t ng ñư c nghe th ” Harry tr l i
  “ Ngo i tr ñôi m t,mày có ñôi m t…
  “ Gi ng như m t c a m cháu” Harry ñã ñư c nghe nhi u l n và nó c m th y m t
  m i.
  “Hmn. , ñúng. Là giáo viên thì không nên thiên v h c trò,ñương nhiên, nhưng ñó
  là m t h c sinh cưng c a ta. M c a mi. Slughorn thêm vào, nh m tr l i cho cái
  nhìn dò h i c a Harry. Lily Evans,m t trong nh ng h c sinh xu t s c nh t ta ñã t ng
  d y. Sôi n i, ho t bát, mi bi t ñó. M t côgái h p d n. Ta ñã t ng nói v i nó là nó
  nên trong nhà c a ta. Nhưng ta ñã ch nh n ñư c m t câu tr l i láo xư c.
  « Nhà c a ông là nhà nào »
  Ta là ngư i ph trách nhà Slytherin” Slughorn nói. « , và bây gi ” ông ta ti p t c
  m t cách v i vã, quan sát nh ng bi u hi n trên gương m t c a Harry, vung v y
  ngón tay ñeo nh n m p ú v phía Harry » ñ ng có ñ nh cãi l i ta . Mày cũng là m t
  tên Gryffindor như m c a mày, ñúng không ? ðúng r i, ñó thư ng là truy n th ng
  gia ñình. Nhưng không ph i luôn luôn. Mày ñã bao gi nghe ñ n Sirius Black chưa ?
  Ch c ch n là mày nghe r i, xu t hi n trên báo chí trong su t 2 năm qua, ñã ch t vài
  tu n trư c ñây.
  Dư ng như có m t bàn tay vô hình xo n l y ru t gan Harry và gi ch t nó l i.
   , dù sao, ñó là m t chi n h u c a ba mày trư ng. C nhà c a Black ñã trogn
  nhà c a ta, nhưng Sirius ñã d ng l i nhà Gryffindor. Th t là ñáng x u h - h n ta
  là m t th ng bé thông minh. Ta ñã d y anh trai h n, Regulus khi h n ta ñ n trư ng,
  nhưng ta thích Sirius hơn.
  Gi ng Sughorn như m t nhà sưu t p say mê ñang ra tr giá cao hơn trong m t cu c
  bán ñ u giá. Hình như ñang chìm vào trong ký c, ông ta nhìn ch m ch m vào b c
  tư ng ñ i di n, quay vu vơ t i ch ñ ñ m b o r ng hơi m ñang sau lưng ông ta.
  M c a mi là m t tên máu bùn – ñương nhiên. Ta ñã không tin khi bi t ñi u ñó. Ta
  ñã nghĩ m mi là thu n ch ng, nó th t s gi i.
  M t trong nh ng ngư i b n t t nh t c a cháu là con c a Muggle. Và b n ñó là ngư i
  gi i nh t trong khoá.
  Th t bu n cư i là t i sao th nh tho ng ñi u ñó l i x y ra nh ” Slughorn nois
  Th t th , Harry nói m t cách l nh lùng.
  Slughorn nhìn nó m t cách ng c nhiên” Mày không nên nghĩ là ta ñang ñ nh ki n.
  H n nói. Không không không,. Ta ñã ch ng nói m mi là m t trong nh ng h c trò ta
  cưng nh t trong cu c ñ i hay sao. Và còn có Dirk Cresswell h c sau m ngươi m t
  năm, bây là là trư ng phòng Thông tin Goblin và ñương nhiên, là m t ngư i có
  ngu n g c Muggle, m t h c trò xu t s c và v n cung c p cho ta nh ng thông tin n i
  b v nh ng gì ñang di n ra t i ngân hàng Gringgotts.
  H n khoe khoang m t h i r i im, m m cư i m t cách t tho mãn và ch vào nh ng
  khung tranh l p lánh ch p nh ng ngư i ăn m c b nh bao, m i ngư i ñang h u như
  không nhúc nhích.
  T t c ñ u là nh ng h c trò cũ c a ta, t t c là b ng ch ng. Mày có th y Barnabas
  Cuffe, biên t p c a t Tiên tri hàng ngày. Nó luôn quan tâm ñ nghe các ý ki n c a
  ta v các tin tác hàng ngày. Và Ambrosius Flume, c a Honeydukes, m t hòm mây ñ
  ñ ng th c ăn m i ngày sinh nh t, và lý do là ta ñã gi i thi u nó t i Ciceron Harkisss
  ñ b t ñ u công vi c ñ u tiên c a nó. Và ñ ng sau mi, n u mi ngh nh c nên s
  th y – ñó là Gwenog Jones, ñ i trư ng c a HolyHead Harpies…M i ngư i luôn ng c
  nhiên khi nghe ta cùng v i ñ i bóng danh ti ng Harpies và có vé mi n phí b t c
  khi nào ta mu n.
  ði u này có v làm ông ta vui sư ng t t ñ .
  “Và t t c nh ng ngư i này bi t tìm ông ch nào, và g i cho ông nh ng th ñó”
  Harry h i, không kh i băn khoăn t i sao b n T th n Th c t không th l n theo
  ñư c ông Slughorn khi mà các gi th c ăn, vé Quidditch, và các v khách c n h i xinToøng Mít söu taàm                                     28
  l i khuyên và ý ki n v n ñ n ñư c v i ông ta.
  M t n cư i lư t qua trên m t c a Slughorn, r t nhanh.
  “T t nhiên là không” ông ta nói và nhìn vào Harry “ ta ñã không liên l c v i ai trong
  m t năm qua”
  Harry có n tư ng r ng nh ng t ñó ñã gây s c cho chính b n thân Slughorn, ông ta
  m t bình tĩnh trong m t ch c,r i nhún vai
  V n th , nh ng phù thu khôn ngoan ph i gi ñư cbình tĩnh trong nh ng th i ñi m
  th này. T t c ph i t nh táo ñ nói chuy n v i Dumbledore, nhưng nh n m t ví trí
  trư ng Hơgwarts bây gi ñ ng nghĩa v i vi c tuyên b m t cách r ng rãi v i m i
  ngư i lòng trung thành c a ta v i H i Phư ng Hoàng. Và trong khi ta ch c ch n r ng
  ñó là nh ng ngư i r t dũng c m và ñáng khâm ph c và c nh ng ngư i còn l i, cá
  nhân ta không thích t l t vong cao ñó...
  Ông không ph i gia nh p H i Phư ng Hoàng ñ d y Hơgwarts” Harry la lên, không
  gi ñư c nét nh o báng trong gi ng nói c a mình: Th t không th thông c m ñư c
  v i cu c s ng sung túc c a Slughorn kho nó nh ñ n Sirius, n n p trong các hang
  ñ ng và t n t i b ng th t chu t. “ H u h t các giáo viên không trong tình c nh như
  th và không m t ai trong h b gi t, tr Quirrell, và ñó là do ông ta nh n cái mà
  ông ta ph i nh n khi làm vi c cho Voldemort”
  Harry ch c r ng Slughorn cũng là m t phù thu không dám nghe tên c a Voldemort
  và nó không th t v ng. Slughorn rùng mình và quàng qu c ph n ñ i nó, nhưng nó l
  ñi.
  Cháu cho là nh ng giáo viên là nh ng ngư i an toàn hơn h t th y m i ngư i khi
  th y Dumbledore làm hi u trư ng, ñó là ngư i duy nh t mà Voldemore s , có ph i
  như th khôgn” Harry ti p t c.
  Slughorn nhìn ch m ch m vào kho ng không m t lúc. Dư ng như h n ñang nghĩ v
  nh ng l i nói c a Harry.
   , ñúng, s th t là k mà không nên nói tên ra chưa bao gi c g ng ñ chi n ñ u
  v i Dumbledore” h n l m b m m t cách mi n cư ng” và ngư i ta có th l p lu n
  r ng vì ta ñã không tham gia danh sách T th n th c t , K mà không nên nh c ñ n
  tên ñó khó có th coi ta là b n bè, và trong trư ng h p này, Ta có th s an toàn
  hơn khi g n lão Dumbledore hơn m t tí. Ta không th gi v r ng cái ch t c a
  Amelia không tác ñ ng ñ n ta. …Nh t là v i bà ta, v i t t c các m i quan h và s
  b o v c a B phát thu t.
  Dumbledore quay tr l i phòng và Slughorn nh y d ng lên như th lão ta quên r ng
  Dumbledore ñang trong cùng ngôi nhà.
  “ , lão ñây r i, Albus” h n nói “ lão ñi lâu th , r i lo n tiêu hoá à”
  Kkhông, ñơn gi n là ta ch ñ c m t t t p chí c a dân Muggle” Dumbledore nói” ta
  yêu thích nh ng m u ñan. , Harry, chúng ta ñã làm phi n lòng hi u khách c a
  Horace ñ r i. Ta nghĩ ñã ñ n lúc chúng ta ph i ñi.
  Không m t chút do d , Harry ñ ng b t d y, ru t Slughorn th t l i
  Các ngư i ñi à””
  Vâng, th c t , Ta nghĩ r ng ta bi t m t nguyên thân th t b i vì ta nhìn th y m t
  ngư i
  Th t ba …?
  Slughorn dư ng như ñang b kích ñ ng. Lão v n v o các ngón tay m p ú và và b n
  ch n khi nhìn th y Dumbledore th t ch t chi c áo choàng du l ch và Harry kéo khoá
  chi c jacket c a nó.
   , ta r t ti c là ông không mu n công vi c ñó,. Horace” Dumbledore nói, ñưa cánh
  tay không b thương lên ra hi u chào t m bi t. “ Trư ng Hogwarts s r t hân h nh
  ñư c chào ñón ông tr l i. B t k chúng tôi tăng cư ng an ninh như th nào, ông
  v n luôn ñư c chào ñón ñ n thăm, n u như ông mu n.
  Vâng… …r t hân h nh, như tôi ñã nói….Toøng Mít söu taàm                                     29
  T m bi t
  “T m bi t” Harry nói
  Hai ngư i ñang ra ñ n c a trư c thì m t ti ng hét vang lên ñ ng sau:
  “ðư c r i, ñư c r i, Ta s làm”
  Dumbledore quay l i nhìn th y Slughorn ñ ng th d c c a phòng khách
  Ông s quay tr l i…
  “Vâng, vâng” Slughorn nói, không gi ñư c kiên nh n, “ Ta ñiên r i m t, nhưng ta
  s làm”
  ”Tuy t” Dumbledore tươi cư i” Horace, Chúng ta s g p l i nhau vào ngày mùng 1
  tháng 9”.
  ”ðư c” Slughorn l m b m
  Khi ra ñ n ngoài vư n, gi ng c a Slughorn còn v ng theo sau lưng h “ Ta mu n
  ñư c tăng lương, Dumbledore.”
  Dumbledore cư i th m. Cánh c ng vư n ñung ñưa r i ñóng l i sau lưng hai th y trò,
  h b t ñ u ñi xu ng ñ i, xuyên qua bóng t i và màn sương cu n cu n.
  “Làm t t l m, Harry “ Dumbledore khen.
  Con không làm gì c ” Harry th t lên ñ y ng c nhiên.
   , không, con ñã làm. Con ñã ch cho lão Horace chính xác nh ng gì ông ta ñư c khi
  quay tr l i Hơgwarts. Con có thích ông ta không
  "Er..."
  Nó không ch c r ng nó thích lão Slughorn hay không. Nó nghĩ lão có v d ch u theo
  cách c a lão, nhưng cũng có v huy n ho c và, trái v i t t c nh ng gì lão nói, lão
  ñã r t ng c nhiên khi th y con c a m t ng oi Muggle tr thành m t phù thu gi i.
  “Horace” Dumbledore nói, giúp cho Harry kh i ph i nói b t c ñi u gì, “ gi ng như
  cu c s ng c a ông ta. Ông ta thích bên c nh nh ng ngư i n i ti ng, thành công và
  có quy n l c. Ông ta t n hư ng c m giác ông ta có th nh hư ng nh ng ngư i
  này. Ông ta chưa bao gi mu n t mình ng i vào v trí c a nh ng ngư i kia. Ông ta
  thích ñ ng sau lưng – có nhi u kho ng tr ng hơn ñ th hi n, con có th th y. Ông
  ta l a ch n c n th n nh ng h c trò cưng Hogwarts, vài h c sinh có tham v ng
  ho c ñ u óc, ñôi khi là vì s quy n rũ và thông minh. Ông ta có m t s trư ng bí n
  là có th ch n ñúng ñư c nh ng ngư i s tr thành ñ ng ñ u trong lĩnh v c c a h .
  Horace thành l p m t d ng câu l c b dành cho nh ng h c sinh ñư c yêu quý c a
  ông ta, v i ông ta là ngư i trung tâm, ñưa ra các gi i thi u, xây d ng các quan h
  h u ích gi a các thành viên, và luôn luôn thu ho ch ñu c m t l i ích gì ñó ñ i l i. có
  th là môt h p d a t m ñư ng mi n phí mà ông ta thích hay là cơ h i ñ gi i thi u
  thành viên cao c p ti p theo c a phòng thông tin Goblin.
  harry ñ t nhiên có m t hình nh s ng ñ ng v m t con nh n l n, xe m t t m m ng
  xung quanh nó, b n các s i tơ kh p nơi ñ kéo nh ng con ru i s c s l i g n.
  ”Ta nói v i con t t c nh ng ñi u này không ph i ñ con quay lưng l i v i Horacwe,
   , bây gi chúng ta ph i g i là Th y Slughorn, mà là ñ con ñ phòng” Dumbledore
  nói, “ Không nghi ng gì, th y ñó s c g ng thu nh n con, Harry. Con s là v t
  trang trí cho b sưu t p c a ông ta : Th ng-bé-v n-s ng....ho c, như h g i con
  trong th i gian g n ñây:” Ngư i ñư c ch n”
  Khi nghe nh ng l i này, m t c m giác n l nh không liên quan gì ñ n màn sương
  xung quang tràn ng p trong Harry. Nó g i l i nh ng câu nói mà nó ñã ñư c nghe
  cách ñây vài tu n, nh ng l i có m t ý nghĩa ñ c bi t và kinh kh ng ñ i v i nó :”
  không k nào có th s ng khi k kia ñã ch t”
  Dumbledore d ng l i, ngang v i nhà th mà h ñã ñi qua lúc trư c.
  Chúng ta s b t ñ u, Harry, n m l y tay ta.
  Harry ñã s n sàng cho Apparition ( hình như là ñ n th hay là gì nh , quên m t)
  nhưng v n c m th y không tho i mái. Khi áp l c bi n m t và nó c m th y nó có th
  hít th tr l i, nó nh n ra mình ñang ñ ng trên m t con ñư ng làng bên c nhToøng Mít söu taàm                                      30
  Dumbledore và ñang nhìn vào hình bóng v n v o c a ngôi nhà ñư c yêu thích th 2
  trên th gi i c a nó: Hang Sóc. B t ch p c m giác kinh s v a thoáng qua trong nó,
  tinh th n c a nó không làm gì ñư c ngo i tr c t ñi cái gánh n ng ñó. Ron ñang
  trong kia, và các bác Weasley, ngư i n u ăn ngon hơn t t c nh ng ngư i mà Harry
  bi t.
  ” N u con không phi n”, Dumbledore nói khi hai ngư i bư c qua c ng,” ta có vài l i
  mu n nói v i con trư c khi chúng ta chia tay. Chuy n riêng, có l   ñây???
  Dumbledore ch vào m t m t ngôi nhà ph b ng ñá nơi nhà Weasleys c t gi ch i
  bay c a h . M t phút b i r i, Harry theo Dumbledore chui qua cánh c a c t k t vào
  trong m t kho ng không nh hơn m t cái t áo trungbình. Dumbledore chi u sáng
  ñ u cây ñũa phép, nó b ng cháy như m t ng n ñu c và quay l i m m cư i v i Harry.
  Ta hi v ng con s b qua cho ta vì ta ñã nh c ñ n nó, Harry, nhưng ta r t tho i mái
  và có m t chút hãnh di n v cách mà con ñã ñ i m t sau t t c nh ng chuy n ñã
  x y ra B Pháp Thu t. Cho phép ta nói ñi u này, ta nghĩ r ng Sirius r t t hào v
  con.
  Harry th t l i, gi ng nói c a nó dư ng như t b nó. Nó không nghĩ nó có th ch u
  ñư c vi c trao ñ i v Sirius. Nó ñã ñ ñau ñ n khi nghe Dư ng Vernon nói” Cha ñ
  ñ u c a nó ch t r i a” và th m chí t i t hơn khi nghe cái tên Sirius ñư c phát ra
  m t cách tình c thông qua Slughorn.
  “Th t là m t s tàn nh n khi con và Sirius có quá ít th i gian bên nhau.”
  Dumbledore nói, M t k t thúc tàn b o ñ i v i cái ñáng nh ra ph i là m t mói quan
  h lâu dài và h nh phúc.
  Harry g t ñ u, ñôi m t c a nó t p trung vào m t con nh n ñang bò trên chi c nón
  c a c Dumbledore. Nó có th nói r ng c Dumbledore hi u, r ng c th m chí nghi
  ng r ng cho t i t n khi lá thư c a c ñ n nơi, Harry ñã tr i qua h u h t th i gian
  nhà Dursleys, n m trên giư ng, b ăn và nhìn ch m ch m vào c a s ph ñ y
  sương, tràn ng p c m giác giá l nh và tr ng r ng mà nó ñã tr i qua khi ñ i m t v i
  bon giám ng c.
  ” Th t khó ñ ch p nh n r ng chú y s không vi t thư cho cháu n a” cu i cùng
  Harry c t ti ng, b ng m t gi ng r t nh .
  M t nó ñ t nhiên r c lên và nó ph i nh m l i. Nó c m th y th t ng ng n vì ph i
  ch p nh n ñi u ñó, nhưng s th t là nó có m t ngư i bên ngoài Hơgwarts quan
  tâm ñ n nh ng chuy n x y ra v i nó, như m t ngư i cha. Vi c phát hi n ra có m t
  ngư i cha nuôi là m t trong nh ng ñi u tuy t v i nh t ñ i v i nó…và bây gi nh ng
  con cú ñưa thư s không bao gi ñem l i cho nó c m giác d ch u ñó m t l n n a.
  “Sirius có ý nghĩa ñ i v i con nhi u ñ n m c con chưa bao gi ñư c bi t ñ n trư c
  ñó. Dumbledore nói, M t cách t nhiên, s m t mát này là m t th m ho …
  Nhưng khi con nhà Dursleys » Harry ng t l i, gi ng c a nó b t ñ u m nh d n” Con
  nh n ra r ng con không th thu mình ho c s p ñ . Chú Sirius h n s không mu n
  như th , có ph i không . Và dù sao, cu c ñ i là quá ng n. Hãy nhìn Bà bones,
  Emmeline Vance…Cháu có th s là ngư i ti p theo, có ph i th không. Nhưng n u
  là như th ” Nó nói m t cách gi n d , nhìn th ng vào ñôi m t màu xanh c a c
  Dumbledore ñang ánh lên dư i ánh sáng c a cây ñũa th n: “con s ñem theo bao
  nhiêu t th n th c t con có th tiêu di t và và Voldemort n a, n u như con có th
  làm ñi u ñó.
  ”X ng ñáng là con c a ba má con và là con nuôi c a Sirius” Dumbledore nói, v i m t
  cái v lên lưng Harry t ý tán thành. “ Ta s b mũ ta ra, ho c ta s , n u như ta
  không s ch cho con con nh n”
  Và bây gi , Harry, m t v n ñ có liên quan g n hơn, Ta ñã th y là con ñã ñ c t
  Nh t Báo Tiên Tri 2 tu n qua
  Vâng, Harry tr l i, tim nó b t ñ u ñ p nhanh hơn.
  Và con s th y r ng có nhi u ñi u ñã b ti t l có liên quan ñ n chuy n ñi c a conToøng Mít söu taàm                                    31
  ñ n Phòng Tiên Tri.
  Vâng, Harry tr l i ;” và bây gi m i ngư i bi t r ng con là m t….
  ” Không, h không bi t” c Dumbledore ng t l i “ ch có hai ngư i trên th gi i bi t
  ñư c ñ y ñ n i dung v l i tiên tri liên quan ñ n con và chúa t Voldemort, và c
  hai ngư i ñó ñang ñ ng trong căn phòng c t ch i b n th u và ñ y nh n này. ðó là
  s th t, dù sao, r t nhi u ngư i ñã ñoán, m t cách chính xác, r ng Voldemort ñã c
  các T th n Th c t ñ n ñ ñánh c p l i tiên tri, và ñó là l i tiên tri có liên quan ñ n
  con.
  Và Ta nghĩ r ng ta ñã ñúng khi nói r ng con ñã không nói v i ai r ng con bi t ñi u
  mà l i tiên tri nói.
  “Không” Harry ñáp
  ” M t quy t ñ nh khôn ngoan” Dumbledore nói,” m c d u ta nghĩ r ng con s tho i
  mái v i nh ng ngư i b n c a con Ronald Weasley và Hermione Granger. ðúng, c
  nói ti p, khi Harry nhìn có v gi t mình “ Ta nghĩ h nên bi t, Con s làm h th t
  v ng khi không chia s m t vài ñi u quan tr ng v i h .
  Con không mu n....
  ” Làm h lo l ng ho c s hãi???” Dumbledore nói, quan sát Harry qua c p kính hình
  v ng trăng c a c ” Ho c con thú nh n là chính b n thân con ñang lo l ng và s hãi?
  Con c n nh ng ngư i b n, Harry. Và con ñã nói ñúng, Sirius s không mu n con
  s ng thu mình
  harry không nói gì c , nhưng Dumbledore dư ng như không yêu c u m t câu tr l i.
  C nói ti p: M t chuy n khác, cũng có liên quan, ta mu n con s h c nh ng bài h c
  riêng cùng v i ta trong năm nay.
  “ Riêng - v i th y” Harry nói, s ng c nhiên thay cho s yên l ng ñ y lo l ng trư c
  ñó.
  ðúng, ta nghĩ ñã ñ n lúc ta tham gia nhi u hơn vào vi c h c c a con
  Th y s d y con cái gì a, thưa th y
  ”Oh, cái này m t tí, cái kia m t tí, “ Dumbledore nói m t cách hài ư c
  Harry ch ñ i ñ y hi vong, nhưng c Dumbledore không ti t l thêm ñi u gì, và nó
  h i thêm m t ñi u mà ñã làm nó r t khó ch u trư c ñó.
  N u con h c v i th y, con s không ph i h c các bài h c Occlumency v i Snape n a
  ch ”
  Th y Snape, Harry, và không, con s không
  Tuy t, Harry nói, th phào, b i vì chúng là..........
  Nó d ng l i, c n th n không nói ra ñi u nó th c s nghĩ
  Ta nghĩ dùng t “th t b i” ñây là h p nh t, Dumbledore nói, g t ñ y
  Harry cư i
  Uh, ñi u ñó có nghĩa là con s không g p th y Snape nhi u n a k t gi ñúng
  không, Harry nói “ b i vì th y không cho con tham gia các l p h c ñ c d oc tr khi
  con ñ t ñi m su t s c trong ki thi l y B ng phù thu thư ng ñ ng, mà con chưa ñ t
  ñư c.
  ð ng ñ m các con cú trư c khi chúng ñ n “ Dumbledore nói m t cách trang tr ng “
  Ta ñang nghĩ ñ n ñi u nên x y ra cu i ngày. Bây gi , harry, 2 ñi u nưa, trư c khi
  chúng ta chia tay.
  ði u ñ u tiên ta mu n con gi chi c áo Tàng Hình bên c nh b t c lúc nào t gi tr
  ñi. Th m chí là Hơgwarts. Ch là ñ phòng, con hi u ý ta chú
  Harrt g t ñ u
  Và cu i cùng, khi con ñang ñây, Hang Sóc ñư c ñ m b o an ninh t t nh t là B
  Phép Thu t có th làm. Nh ng bi n pháp này ñã gây ra r t nhi u phi n toái ñ i v i
  Arthur và Molly – ví d t t c thư t c a h s ñư c ki m tra t i B trư c khi g i ñi,
  h không ng i m t ñi u gì, t t c h quan tâm là s an toàn c a con. Dù sao, s là
  s ñ n ñáp không x ng ñáng n u con m o hi m cu c s ng c a con khi cùng v iToøng Mít söu taàm                                     32
  h
  Con hi u : Harry ñáp nhanh
  “R t t t” Dumbledore nói, m c a phòng ñ ng ch i và bư c ra sân. "Ta nhìn th y
  ánh l a trong b p. Chúng ta không nên tư c ño t lâu hơn n a cơ h i ca c m con
  g y như th nào"
                   Chương 5
                   ð b Phlegm


  Harry và c Dubledore ñ ng trư c cái c a sau quen thu c ch t ñ y nh ng ñôi ng
  cao su và nh ng cái v c r sét c a trang tr i Hang Sóc, Harry có th nghe ñư c ti ng
  c c c c nho nh c a nh ng con gài ngái ng trong chu ng.C Dumbledore gõ 3 l n
  lên cánh c a,Harry th y s chuy n ñ ng bên kia c a s nhà b p.
  "Ai ñó?" m t gi ng nói căng th ng c t lên mà Harry bi t ngay là bà Weasley."Hãy
  khai báo ñi!"
  "Là tôi, Dumbledore, cùng v i Harry."
  Cánh c a m ra ngay l p t c, bà Weasley ñ ng ñó,dáng ngư i th p,tròn trong cái áo
  chùng cũ kĩ màu xanh lá cây.
  "Ôi, Harry cưng! Qu th n ơi c Dumledore, c làm tôi gi t mình,c nói là c s
  không ñ n trư c khi tr i sáng."
  "Chúng tôi ñã may m n" C v a nói v a cùng Harry bư c vào trong."Slughorn ñã t
  ra d dàng thuy t ph c hơn là tôi tư ng,dĩ nhiên là công c a Harry. A,xin chào
  Numphadora!"
  Harry nhìn quanh và phát hi n ra dù ñã r t khuya nhưng bà Weasley không ch có
  m t mình. M t phù thu có gương m t hình trái tim xanh xao v i mái tóc nâu r i
  ñang ng i tbên c nh chi c bàn và n m ch t m t li nư c to ñùng.
  "Xin chào giáo sư", cô ta nói ."Kh e không Harry?"
  "Chào cô Tonks"
  Harry th y cô Tonks có v   rũ th m chí hơi b nh và dư ng như có cái gì ñó mi n
  cư ng trong n cư i c a cô.Rõ ràng là s xu t hi n c a cô b thi u màu mè m t
  cách khác thư ng khi không có b tóc h ng r c r thư ng th y.
  "Tôi nghĩ là tôi nên ñi" cô Tonks li n nói,ñ ng d y và b t ñ u m c chi c áo khoác
  c a mình."Cám ơn v tách trà và s thông c m,ch Molly"
  "Xin ñ ng ñi vì tôi" c Dubledore nói m t cách nhã nhăn."Tôi s không l i,tôi có
  vi c g p c n bàn v i Rufus Scrimgeous."
  "Không,không,tôi ph i ñi có vi c"cô Tonks nói,c không nhìn vào m t c
  Dumbledore."T m bi t"
  "Cưng à,sao em không ñ n vào vào b a t i cu i tu n này? Có c Remus và M t ðiên
  n a ñ y."
  "Không,ch Molly à,dù sao,em cám ơn,tam bi t"
  Cô Tonks nhanh chóng ñi nganh qua Harry và c Dumbledore ra ngoài vư n và còn
  vài bư c n a ñ n n cánh c ng thì có bi n m t vào không khí. Trông bà Weasley có
  v lo l ng.
  "Th y nghĩ là th y trò mình s g p l i Hogwarts,Harry à" C Dumbledore nói."T m
  bi t ch nhé ch Molly"
  C cúi chào bà Weasley và bi n m t y như cô Tonks v y.Bà Weasley ñóng cánh c a
  b l i ñ ng sau là khu vư n tr ng r n r i d n Harry trong nhà b p ng i xu ng và
  ng m nghía Harry m t h i.Toøng Mít söu taàm                                    33
  "Con thi t là gi ng Ron" bà th dài,nhìn nó t ñ u ñ n chân."Nhìn c như c hai ñ a
  b b bùa KÉO DÀI v y,bác ch c ch nr ng Ron cao lên ít nh t là 4 inches k t l n
  cu i bác mua áo chùng cho nó.Con có ñói không Harry?
  "D , có " Harry nói và b t ng nh n ra r ng nó ñang r t ñói.
  "Ng i xu ng ñi cưng,ñ bác hâm nóng cái gì ñó lên."
  V a khi Harry ng i xu ng,m t con mèo lông màu hoe v i cái m t bèt b t leo lên
  lòng Harry và n m ñó,rên g g .
  "V y là Hermione ñây ?" nó h i m t cách vui m ng và b t ñ u gãi gãi cái tai c a
  Crooksanks.
  "Ư ñúng r i, cô bé ñên ñây vào ngay hôm kia" v a nói bà Weasley v a dùng cây ñũa
  phép c a mình gõ lên m t cái n i,cái n i li n lao lên cái lò cái r m và b t ñ u sôi
  sùng s c."M i ngư i dĩ nhiên là còn ñang ng ,không ai nghĩ r ng con ñ n vào lúc
  này.ðây con ăn ñi" Bà Weasley gõ cái n i m t l n nũa và nó bay ñ n ch Harry và
  b t ñ u ñ ra,bà Weasley l y m t cái bát ñ ñ v a ñúng lúc m t soup hành ñư c
  ñ ra.
  "Con ăn bánh mì ch ?"
  "Vâng cám ơn bác"
  Bà Weasley vung ñũa phép m t cái,m t bánh mì c ng m t con dao bay véo m t
  cách duyên dáng và ñáp nh lên m t bàn b t ñ u t c t thành t ng lát bánh,cái n i
  soup cũng tr v b p,bà Weasley ng i xu ng ñ i di n v i Harry.
  "V y là con ñã thuy t ph c Horace Slughorn nh n công vi c à?"
  Harry g t ñ u,m m nó ñ u soup nên nó không th nói ñư c.
  "Ông y ñã t ng d y bác và bác Arthur.Ông ta d y Hogwarts t r t lâu r i,cùng
  th i v i c Dumbledore,bác nghĩ v y,con thích ông ta ch ?"
  Harry nhún vai và nghiêng ñ u th hi n m t câu tr l i không rõ ràng.
  "Bác hi u ý con" bà Weasley g t ñ u t v thông thái." R ràng là ông ta có th t
  ra ñáng kính khi ông ta mu n, nhưng mà bác Arthur chưa bao gi khoái ông ta c .
  Có m t l c nh ng h c trò yêu thích c a Horace B pháp thu t,ông ta r t gi i trong
  vi c thu th p ñ t ,tuy nhiên ông ta không dành nhi u th i gian cho bác Arthur l m.
  ði u này ch ng minh Slughorn cũng có th ph m sai l m! Bác không bi t là Ron ñã
  k cho con chuy n này trong b c thư nào chưa vì nó cũng m i ñây thôi,bác Arhur ñã
  ñư c thăng ch c.Rõ ràng là t nãy t i gi bà Weasley ch ch ñ nói chuy n này.
  Harry v i nu t m t mi ng ñ y soup nóng và th y r nng c nó b ng rát."Th t là
  tuy t" nó há m m kinh ng c."Ôi con th t là d thương" bà Weasley tươi cư i r ng r
  cho là c p m t a nư c(vì soup quá nóng) c a nó là ph n ng cho các tin t t lành
  này. "Rufus Scrimgeour m i m thêm m t vài b m i ñ ñáp ng v i tình hình bây
  gi ,bác Arthur là b trư ng B Phát Hi n và T ch Thu Các Câu Th n Chú B o V và
  V t Phòng Thân G a M o, m t công vi c r t t t,bác y bây gi có ñ n mư i ph tá."
  "V y cái B y là...?"
  "À như con bi t ñ y,khi mà s s hãi bao trùm kh p nơi thì s có nh ng v t kì c c
  ñư c thu th p l i và ñem ra bán,nh ng v t mà ngư i mua cho r ng có th ch ng l i
  b n T Th n Th c T hay K -mà-ai-cũng-bi t-là-ai.Nh ng th k iu như là m t l
  ñ c dư c b o v nhưng th c ra ch là m t hũ nư c s n s t b thêm chút m cây hay
  cách hư ng d n làm m t th n chú ch ng tr nhưng th t ra l i làm tai mình ñ t
  ra....Nói chung là nh ng th ch do nh ng k r i hơi như Mundungus làm ra,cái lo i
  ngư i mà c ñ i h chưa bao gi có m t ngày s ng lương thi n và khoái l i d ng s
  s hãi lo l ng c a ngư i khác ñ ki m chác, v y mà không hôm nay thì ngày mai,lúc
  nào cũng có chuy n.Con bi t không,có m t l n bác Arthur nh n ñu c m t cái h p b
   m mà ch c ch n ñư c g i t m t tu T Th n Th c T .
  Con th y ñ y,ñó là m t công vi c quan tr ng,bác ñã nói v i bác Arthur là thi t là
  ngu n u ti c nu i cái công vi c pah ñ i phó v i m y cái c m ñi n hay nh ng thư
  ñ Muggle nh m nhí ki u như v y." Bà Weasley k t thúc bài di n văn c a mình b ngToøng Mít söu taàm                                    34
  m t cái nhìn ñiên ti t c như chính Harry v a m i ñ ngh r ng ti c m y cái c m là
  chuy n bình thư ng v y.
  "Bác Arthur v n còn ñang s ?" Harry h i.
  " , và thi t tình là hơi tr ñó, ông y b o v i bác là s có m t nhà vào kho ng n a
  ñêm mà." Bà Weasley ngoái nhìn cái ñ ng h ñư c ñ t m t cách c u th trên cái
  ch u ñ m t s p khăn tr i giư ng cu i cái bàn. Harry nh n ra nó ngay,nó có 9 cây
  kim,m i cây kh c tên c a m t thành viên trong gia ñình và thư ng ñư c treo trên
  tư ng phòng khách c a nhà Weasley.M c dù v y,cái v trí hi n t i c a chi c ñ ng h
  ch ng t r ng nó ñã b bà Weasley mang theo bên ngư i su t c ngày hôm nay, t t
  c 9 cây kim ñ u ch vào ô NGUY HI M CH T NGƯ I.
  "Nó như v y cũng ñư c khá lâu r i..." bà Weasley nói v i m t cái gi ng c t ra bình
  thư ng nhưng không thuy t ph c chút nào." ...k t khi K -mà-ai-cũng-bi t-là-ai-
  ñ y chính th c tr l i,bác nghĩ là ai cũng ñang b nguy hi m ñ n tính m ng ch
  không ch riêng gì nhà bác.Nhưng bác l i không bi t ai có cái ñ ng h gi ng như
  v y,nên bác không th nào ki m tra ñư c.Ôi!"
  Bà Weasley ch v phía cái ñ ng h ,cây kim mang tên Ông Arthur ñã ch vào ô DI
  CHUY N.
  "Bác y ñang v ñ y"
  Và ñúng như v y,ch m t lúc sau,có ti ng gõ c a ngoài c a sau.Bà Weasley v i ñ ng
  d y và ch y ra phía c a,m t tay c m n m ñ m c a,bà ghé sát m t vào và g i
  nh :"Arthur,anh ñ y ph i không?"
  "Ph i" ông Weasley tr l i,gi ng m t m i "nhưng anh cũng có th nói r ng anh là
  m t T Th n Th c T ,cưng à.H i câu h i ñi!"
  "Ôi thi t tình là..."
  "Molly!"
  "ðư c r i,ñư c r i, tham v ng l n nh t c a anh là gì?"
  "Tim hi u ñư c t i sao máy bay có th v n hành."
  Bà Weasley g t ñ u và xoay n m ñ m c a,nhưng rõ ràng là ông Weasley ñang gi
  cái n m ñ m bên kia b i vì c a v n còn b ñóng ch t.
  "Molly à,anh ph i h i em m t câu h i ch ."
  "Ôi,như v y thi t là ngu anh Arthur à."
  "Em thư ng mu n anh g i em là gì m i khi chúng ta có m t mình?"
  Th m chí dư i ánh ñèn m Harry cũng có th b o ñ m r ng m t c a bà Weasley
  ñang ñ ng ,b n thân nó cũng th y tai và c mình nóng d n lên.
  "Mollywobbles" bà Weasley thì th m v i cánh c a.
  "Chính xác,gi em có t h m c a cho anh!"
  Bà Weasley m c a,ông Weasley bư c vào.Ông Weasley,m t phù thu g y,cao,hói
  v i m t mái tóc ñ vô cùng Weasley,ông ñeo kính g ng s ng và m c m t chi c áo
  khoác ñ y b i b m.
  "Em ch ng hi u sao mình c ph i qua cái th t c ñó m i khi v nhà anh Arthur à" bà
  Weasley nói,gương m t v n còn ng h ng khi giúp ông Weasley c i cái ác khoác
  ra."Ý em là b n T Th n Th c T cũng có th ép chúng ta nói ra câu tr i m t cách
  d dàng trư c khi chúng gi d ng chúng ta mà."
  "Anh bi t em à, nhưng ñang là th t c c a B Pháp Thu t và anh thì ph i làm gương
  ch . Aí chà,cái gì mà thơm th nh ,như là soup hành ph i không?"
  Ông Weasley tràn ñ y hi v ng nhìn v phía cái bàn.
  "A,Harry,bác không nghĩ là s ñư c g p con s m th này."
  Hai ngư i b t tay nhau và ông Weasley ng i ph ch xu ng cái gh bên c nh Harry,bà
  Weasley cũng v a ñ t m t bát soup lên bàn cho ông Weasley.
  "Cám ơn Molly.Q a là m t bu i t i căng thăng.M y tên ng ng n nào ñó b t ñ y bán
  nh ng cái M ðAY BI N HÌNH ,ch c n ñeo lên c là có th bi n thành b t c hình
  d ng nào n u mu n,có cà trăm ki u tuỳ chon,t t c ch có mư i Galleons."Toøng Mít söu taàm                                    35
  "V y ñi u gì th t s x y ra khi ngư i ta ñeo nó vào?"
  "ða s các trư ng h p là ngư i ta chuy n sang có m t màu cam nh t kì c ,tuy nhiên
  cũng có vài trư ng h p b n i m n cóc toàn thân.B nh vi n Thánh Mungo chưa ñ
  vi c ñ lo hay sao ch !"
  "Nghe có v như nh ng th mà Fre và George s cho là thú v ."Bà Weasley ng n
  ng i h i "Anh có ch c không ph i là..."
  "Anh ch c ch n,hai ñ a nó s không làm nh ng th như v y vào lúc này,lúc mà m
  ngư i ñ u c n s b o v ."
  "Th sao anh l i v tr ?Vì m y cái M ðAY BI N HÌNH à?"
  "Không,b n anh b m t tr n bùa l a ñ t ch m qu y Elephant and Castle nhưng
  may mà ð i Thi Hành Lu t Pháp Thu t x lí xong xu i trư c khi b n anh t i ñó.
  Harry lúc này ñang c che m t cái ngáp to tư ng ñ ng sau bàn tay nó.
  "Harry,ñi ng " v a hi u ra nói " Bác ñã don d p phòng c a Fred và George cho con,
  con s ñư c ng riêng m t mình ñó."
  "T i sao th ?H ñâu r i?"
  "À,tui nó ñang H m Xéo,ng trong m t căn nhà nh mà t i nói mư n làm ti m
  gi n vì quá b n b i v i công vi c." Bà Weasley nói."Lúc ñ u bác cũng không ñ ng
  ý,nhưng t i nó cũng có v có tài trong vi c kinh doanh,thôi ñi ñi cưng,rương c a con
  ñã ñư c ñem lên ñó."
  "Ng ngon bác Weasley" Harry ñ y gh ñư ng d y,Crookshanks nh y nh kh i ñùi
  Harry và n n ñi ra kh i căn phòng.
  "Ng ngon Harry"ÔNng Weasley nói.
  Harry th y bà Weasley ñang li c cái ñ ng h rong ch u gi t,t t c các kim ñ ng h
  ñ u ch vào ô NGUY HI M CH T NGƯ I.
  Phòng c a Fred và George l u hai,bà Weasley gõ cây ñũa vào cái ñèn chùm trên
  chi c bàn c nh giư ng,căn phòng li n ñư c chi c sáng b ng m t màu vàng r c
  r .M c dù có m t bình hoa ñ t trên chi c t ñ u giư ng nhưng mùi tho7m c a hoa
  v n không ñ l n át h t cái mùi c a m t th gì ñó còn sót l i mà Harry rât nghi ng
  ñó là thu c súng.M t ph n l n không gian c a căn phòng dùng ñ ch a các thùng
  các tông ñư c gián kín và giũa ñ ng thùng ñó là chi c rương c a Harry.Trông có
  v như căn phòng ñã ñư c dùng làm nha kho t m th i c a gia ñình.
  Hegwid t trên nóc t qu n áo rúc lên vui sư ng khi th y Harry r i s i cánh bay ra
  màn ñêm,Harry bi t là con chim ñã ch ñ nhìn th y nó trư c khi ñi ki m m i.
  Harry chào t m bi t bà Weasley,m c áo ng và leo lên giư ng.Có v t gì c ng c ng
  trong bao g i c a Harry ,nó thò tay vào l y ra m t viên keo nhơn nh t màu tím cam
  mà nó không l m thì chính là K O ÓI,nó m m cư i,cu n tròn ngư i l i và ng thi p
  ñi.
  Harry ch i t nh d y vì m âm thanh như súng ñ i bác n khi c a phòng b t m ,ti ng
  then c a ñư c m , ti ng ngư i kéo rèm,ánh sáng r c r tràn vào hai m t nó,m t tai
  che m t m t tay c tìm c o m t kính.
  " Ó uy n ì y?"
  "T i mình không bi t là b ñã ñây r i." m t gi ng nói to và hào h ng c t lên,ñ ng
  th i Harry b ñ p lên ñ u b i m t cái g i ñau ñi ng.
  "Ron à ñ ng ñánh Harry" m t gi ng n a v trách m ng.
  Harry ñã tìm th y c p kính c a mình và ñeo vào m c dù ánh sáng quá chói làm nó
  ch ng th y gì c .M t cái bóng to ñùng l m trư c m t Harry, vài giây sau nó nhìn
  th y rõ ñó là Ron Weasley ñang cư i toe toét v i nó.
  "Kho ch ?"
  "Chưa bao gi kho hơn" Harry tr l i v a vu t cái ñ u c a mình và d a vào g i."B
  thì sao?"
  "Cũng t m" v a nói Ron v a kéo m t cái h p các tông ñ ng i."B ñ n h i nào? M
  m i ch nói v i t i mình."Toøng Mít söu taàm                                    36
  "Kho ng 1 gi sáng nay."
  "M y ngư i Muggle ra sao?H ñ i x v i b t t ch ?"
  "Như bình thư ng" Harry tr l i khi Hermione ñang ki m m t ch an t a phía cu i
  giư ng."H không nói chuy n nhi u v i mình,mình thích như th hơn.B sao r i
  Hermione?"
  "Mình t t thôi." cô nàng tr l i và xem xét kĩ lư ng Harry c như là nó ñang b b nh
  không b ng.Nó hi u lí do c a chuy n này,và nó hoàn toàn không mu n th o lu n v
  cái ch t c a chú Sirius hay b t kì v n ñ ñau bu n nào,nên nó nói," M y gi r i,mình
  ñã b l b a sáng à?"
  ð ng lo,m s mang b a sáng lên cho b ngay,m nghĩ là b hơi b thi u ăn m t
  chút." M t Ron quan sát Harry,"V y chuy n gì ñã x y ra?"
  "Có gì ñâu,mình b k t v i dì dư ng c a mình mà."
  "Thôi ñi" Ron nói,"B ñã ñi ñâu ñ1o v i c Dumbledore mà."
  "Ch có gì thú v c ,th y ch mu n mình cùng th y ñi thuy t ph c m t giáo viên
  quay tr l i gi ng d y,tên th y y là Horace Slughorn."
  " th à." Ron t v th t v ng."V y mà t i mình nghĩ..."
  Hermione ném cho Ron m t l i c nh báo và nó thay ñ i gi ng ñi u v i m t t c ñ
  khó tin."...nghĩ là m t vi c ñ i lo i gi ng v y."
  "Thi t h ?"Harry ng c nhiên.
  " .. ..gi thì m Umbridge ñã ñi r i,rõ ràng là chúng ta c n m t giáo viên môn
  Phòng ch ng ngh thu t h c ám ñúng không. Mà th y y như th nào?"
  "Th y y nhìn gi ng m t con h i mã ý,th y ñã t ng làm ch nhi m nhà
  Slytherin."Harry nói."Có chuy n gì v y Hermione?"
  Cô nàng nhìn Harry c như ñang ch m t tri u ch ng l nào ñó có th xu t hi n b t
  c lúc nào v y,nghe Harry h i,Hermione thay ñ i nét m t c a mình v i m t n cư i
  không thuy t ph c chút nào.
  " ,không có gì,ơ...v y th y Slughorn có t v là m t th y giáo t t không?"
  "Không bi t n a,dù sao htì th y y cũng không th t hơn Umbridge ñư c ñúng
  không?"
  "Em bi t ngư i còn t hơn m Umbridge n a." M t gi ng nói c t lê t phía c a
  phòng,Ginny em gái c a Ron ñang bư c vào phòng v i v cáu k nh."Chào anh
  Harry!"
  "Em b làm sao v y?" Ron h i.
  "Là ngư i ph n ñó." Ginny nói,quăng mình ng i bên giư ng Harry." làm em phát
  ñiên lên."
  " ñã làm gì?"Hermione h i v i gi ng thông c m.
  "Cái cách mà nói chuy n v i em...tôi nghĩ là tôi kho ng c th 3."
  "Ch hi u" Hermione h gi ng "Cô ta lúc nào cũng quá t cao t ñ i."
  Harry quá b t ng khi nghe Hermione nói như v y v bà Weasley và không h trách
  Ron khi Ron quát, "Hai ngư i không th tha cho cô ta m t chút sao?"
  " ñúng r i,b o v cô ta ñi." Ginny ñáp tr ,"Chúng em bi t anh lúc nào cũng mê cô
   ."
  C m th y nh ng l i này thi t là kì c c khi nói v bà Weasley,bi t r ng mình ñang
  không thi u h t thông tin gì ñó, Harry liên h i," Ai là ngư i mà ..."
  Câu tr l i có ngay trư c khi Harry k p k t thúc câu h i,cánh c a phòng l i b t m
  m t l n n a,nhanh ñ n ñ Harry b t giác gi t m nh t m chăn lên ñ n t n c m làm
  Ginny và Hermione ngã xu ng ñ t.
  M t cô gái tr ñang ñ ng l i vào c a cân phòng, m t cô gái tr v i v ñ p mê h n
  làm cho căn phòng h u như không có tí không khí nào c . Cô y cao,y u ñi u v i
  mái tóc b ch kim óng dài, xu t hi n như m t v nh hào quang choáng ng p, ñ cho
  tr n v n hình nh hoàn h o nào,trên tay cô y là m t khay th c ăn n ng trĩu.
  "Arry!" cô y nói v i gi ng mũi " Tâu quá r i m i g p u!"Toøng Mít söu taàm                                    37
  Khi cô gái ch y ñ n ch Harry, bà Weasley xu t hi n ñ ng ñ nh ñ ng sau,trông có
  v cáu k nh.
  "ðâu có c n ph i mang cái khay lên,tôi t làm ñư c mà."
  "Hôn có sao tâu" Fleur Dalacour nói, ñ t cái khay lên lòng Harry và cúi xu ng hôn
  lên m i má c a nó.Harry c m th y nơi v trí mà môi c a Fleur v a ch m lên ñang
  cháy b ng b ng."Ch tang r t mong tư c g p u, u còn nh êm gái a ch ,Gabrielle
  ch ? Nó khôn ng ng nói v Arry Potter trong sút mù hè,nó s rút vui n u ñư c g p
  l i u."
  " ... cô y cũng ñây ch ?" Harry th t lên.
  "Không không,c u bé ng c ngh ch."Fleur cư i khanh khách"Ý ch nói là hè năm sau,
  khi mà t i ch ... à u không bít à?"
  C p m t xanh bi c c a Fleur m to và nhìn bà Weasley m t cách trách m ng, bà nói
  "À,chúng tôi chưa có th i gian nói v i nó."
  Fleur quay ng at v phái Harry,tung máy tóc b ch kim c a mìn làm nó qu t vào m t
  bà Weasley." Bill và ch s p làm ñám c i."
  " " Harry nói và ngây ra,nó không th n nào không chú ý r ng bà Weasley,Hermione
  và Ginny ñang c g ng nh t ñ nh tránh cái lư m c a nhau." Wow, ơ, chúng m ng
  ch ."
  Fleur l i cúi xu ng và hôn Harry m t l n n a.
  "Anh Bill ñang r t b n,anh y làm vi c r t v t v ,còn ch ñang làm bán gi i ngân
  hàng Gringotts và h t thim ti n Anh.Anh ý ñư ch v ñây vài ngài ñ hi u r v gia
  ñình và ch r t vui m ng khi bít r ng em s ñ n ñây . d8ây r t b n b i tr khi là
  em khoái n u ăn và m y con gà, thôi chúgc ngon mi n,Arry."
  V i nh ng câu nói như th ,cô y quay ñi m t cách duyên dáng như là lư t ra kh i
  phòng,ñóng cánh c a nh nhành ñ ng sau.
  Bà Weasley làm m t âm thanh nghe như "Xí !"
  "M ghét cô ta" Ginny nói nh .Bà Weasley ñáp l i v i gi ng thì th m khó ch u "M
  không ghét cô ta,m ch nghĩ r ng chúng nó ñã quá v i vàng trong vi c ñín hôn,th
  thôi!"
  "H quen nhau c năm tr i r i !" Ron tr l i,trông có v l o ñ o mơ màngm t cách
  kì l i và ñang ch m chú nhìn vào cách c a ñóng.
  "ðó không ph ilà m t th i gian dài,t t nhiên là m hi u t i sao,t t c ñ u do s
  không ch c ch n v vi c tr l i c a Ai-cũng-bi t-là-ai-ñ y,m i ngư i ñ u v i vã
  quy t ñ nh nh ng chuy n mà trư c kia h v n thư ng suy nghĩ kĩ vì h nghĩ r ng
  ngày mai mình s ch t.Cũng gi ng như l n trư c khi h n ñang m nh m , b n tr t
  ñông tây nam b c ñ u b nhà tr n ñi v i nhau.
  "K c m và b à?" Ginny h i m t cách tinh quái.
  "ðúng ,m và b ñ u sinh cho nhau,ch ng có lí do gì ñ ph i ch ñ i c ." Bà
  Weasley nói." Trong khi Fleur và Bill, t i nó có bao nhiêu ñi m chung ch ? Bill thì
  si6ng năng,th c t ,trong khi Fleur thì..."
  "M t con bò" Ginny nói, g t ñ u cái r p."Nhưng mà anh Bill cũng ñâu th c t l m
  ñâu,anh y là Chuy n Viên Phá L i Nguy n pah không nào,anh y khoái phiêu lưu
  m o hi m,và m t chút hào nhoáng quy n rũ...con nghĩ ñó là lí do t i sao anh y
  thích Phlegm"
  "ð ng có g i ch y như v y Ginny" Bà Weasley m ng trong khi Harry và Hermione
  ñang cư i ng t ngh o."Thôi m e ph i ti p t c công vi c c a mình ñây....Harry,ăn
  mi ng tr ng khi nó còn nóng ñi."
  Có v lo l ng,bà Weasley ñi xu ng dư i nhà, trong khi Ron trông v n còn lo ng
  cho ng.,nó l c cái ñ u c a mình gi ng như m t con chó ñang v y nư c kh i tai c a
  mình v y.
  "B còn chưa quen v i s hi n di n c a cô y khi chung m t nhà sao?" Harry h i.
  "B thì có ch c." Ron nói "cô ta c xu t hi n b t thình lình ki u như v y."Toøng Mít söu taàm                                    38
  "Úi chà,c m ñ ng d hén" Hermione nói m t cách cáu k nh và ñi cách càng xa Ron
  càng t t, cô nàng khoang tay mình l i ngay khi ñ n bên b c tư ng.               Harry Potter và Hoàng t   lai


                    Chương 6
                  L trình c a Draco


  Harry l i trong khuôn viên nh h p c a Trang tr i Hang Sóc trong vài tu n sau ñó.
  Nó dành ph n l n th i gian ñ chơi Quidditch hai ngư i m t ñ i trong vư n cam c a
  nhà Weasley (nó và Hermione chơi l i Ron và Ginny; Hermione chơi r t t i, còn
  Ginny thì chơi t t, nên chúng nó cũng ngang s c ra trò) và nh ng bu i t i ăn nh ng
  kh u ph n dành cho 3 ngư i trong t t c nh ng gì mà bà Weasley bày trư c m t.
  ðó ñã có th là m t kỳ ngh h nh phúc và yên bình n u như không có nh ng s m t
  tích, nh ng tai n n kỳ l , th m chí ch t chóc, nh ng th xu t hi n h u như hàng
  ngày trong t Tiên Tri. Th nh tho ng anh Bill và ông Weasley còn mang v nhà
  nh ng tin t c chưa ñư c ñăng t i. Trong s t c gi n c a bà Weasley, b a ti c sinh
  nh t l n th 16 c a Harry ñã b phá h ng b i nh ng tin t c kinh kh ng mang ñ n
  b i Remus Lupin, lúc này trông r t thê lương và d t n, mái tóc màu nâu c a ông ñã
  có nh ng l n tóc xám r i bù, qu n áo thì rách rư i và ch p vá hơn bao gi h t.
  “Có thêm vài v t n công c a Giám Ng c n a,” ông nói khi bà Weasley chuy n cho
  ông m t m u bánh sinh nh t khá to. “Và ngư i ta ñã tìm th y xác c a Igor Karkaroff
  trong m t căn l u trên phía b c. D u n H c Ám ñã ñư c tìm th y trên thi th - m,
  nói th t ra, tôi r t b t ng khi th y h n ñã s ng ñ n 1 năm li n sau khi tr n kh i b n
  T Th n Th c T ; anh c a Sirius, Regulus, ch t n t i ñư c vài ngày theo như trí
  nh c a tôi.”
  “ðúng ñ y, m,” bà Weasley cau mày, “có l chúng ta nên nói v cái gì ñó khá…”
  “Chú có nghe th y tin t c gì v Florean Fortescue không chú Remus?” Bill h i, trong
  khi ñư c Fleur liên t c ti p rư u vào c c. “Ngư i ñàn ông làm ch …”
  “… cái quán kem H m Xéo?” Harry ng t l i, v i m t c m giác khó ch u, r ng tu ch
  trong lòng. “Ông y thư ng cho con ăn kem mi n tr ti n. Vi c gì ñã x y ra th ?”
  “B san b ng, theo như b d ng cái quán c a ông ta.”
  “T i sao th ?” Ron h i, bà Weasley thì nhìn th ng vào Bill, gi n d .
  “Ai bi t ñư c? Ông ta có th làm cho chúng t c gi n theo cách nào ñó. Ông ta là
  m t ngư i t t, Florean.”
  “Ti n nói v H m Xéo,” ông Weasley nói, “hình như là Ollivander cũng ñi tong thì
  ph i.”
  “Ngư i làm ñũa th n ?” Ginny gi t mình.
  “ðúng ông ta ñ y. C a hàng r ng tu ch. Không h có d u hi u u ñ . Không ai bi t
  ông ta tình nguy n ñi hay là b b t cóc.”
  “Nhưng mà ñũa th n thì… ngư i ta làm ñũa th n th nào bây gi ?”
  “Còn có nh ng ngư i ch t o khác n a ch ,” Lupin nói. “Nhưng mà Ollivander là
  ngư i t t nh t, và n u phía bên kia có ông ta thì ñúng là không hay chút nào.”
  Ngày ti p sau b a ti c trà có v m ñ m này, ba b c thư cùng v i danh m c sách
  giáo khoa ñã ñư c g i ñ n t Hogwarts. Harry ñã ñư c g i kèm thêm m t s b t
  ng n a, nó ñư c ch ñ nh làm ñ i trư ng ñ i Quidditch.
  “ði u này làm cho c u có vai trò b ng v i Huynh trư ng ñ y!” Hermione nói vui v .
  “C u có th dùng phòng t m chung c a chúng t cùng nh ng th khác n a ñ y!”Toøng Mít söu taàm                                     39
  “Wow, t nh cái ngày mà anh Charlie ñeo m t trong nh ng th này,” Ron nghiên
  c u cái phù hi u m t cách vui thích. “Harry, tuy t v i th t, c u là ñ i trư ng c a t …
  t cho r ng ch khi nào c u cho t    l i trong ñ i, ha ha…”
  “Này, m không nghĩ là chúng ta có th hoãn chuy n ñi ñ n H m Xéo thêm m t
  ngày nào n a khi mà các con ñã nh n ñư c nh ng th này,” bà Weasley th dài,
  nhìn vào danh m c sách c a Ron. “Chúng ta s ñi vào th b y n u như cha con
  không ph i làm vi c. M s không ñ n ñó n u không có ông y ñâu.”
  “M này, th c lòng thì m có nghĩ r ng k -mà-ai-cũng-bi t-là-ai-ñ y s tr n trong
  m t cái k sách c a hàng Flourish và Blotts không ñ y?” Ron cư i th m.
  “Fortescue và Ollivander ñã ñi ngh r i ph i không nào?” bà Weasley n i gi n. “N u
  con nghĩ r ng an ninh là v n ñ ñáng cư i thì con có th    l i và m s t mình l y
  các th …”
  “Không, con mu n ñi, con mu n xem quán c a anh Fred và George!” Ron nói v i.
  “Th thì con ph i xem l i tư tư ng c a mình ñi c u bé, trư c khi m quy t ñ nh r ng
  con quá thi u chín ch n ñ ñi cùng m i ngư i!” bà Weasley nói m t cách t c gi n,
  v l y cái ñ ng h c a bà, v i chín cái kim cùng ch vào “nguy hi m ch t ngư i”, và
  ch nh l i nó cho cân trên m t ñ ng khăn m t v a m i gi t xong. “Và s tr l i
  Hogwarts cũng ñư c xem xét theo cách ñó n a ñ y!”
  Ron quay l i nhìn m t cách ái ng i vào Harry khi m c a nó nh c cái gi gi t i cùng
  v i cái ñ ng h chênh vênh trong tay mình và ra kh i căn phòng.
  “Ôi tr i… gi th m chí không th nói ñùa ñây ñư c n a hay sao…”
  Nhưng mà cu i cùng thì Ron cũng tránh l ng nh ng v Voldermort trong vài ngày
  sau ñó. Th B y ñã ñ n mà không có thêm m t cơn gi n d nào n a c a bà
  Weasley, m c dù bà có v r t căng th ng trong b a sáng. Bill s ph i nhà cùng v i
  Fleur (ph n nhi u do ý mu n c a Hermione và Ginny), anh chuy n m t cái túi ñ y
  ti n sang bên kia bàn cho Harry.
   “Th còn c a em ñâu?” Ron ñòi h i ngay l p t c, m t m to.
  “Cái ñó là c a Harry, ng c ,” Bill nói. “Anh l y ti n ra t két cho em ñ y Harry, b i
  vì lúc này ngư i ngoài ph i m t 5 gi ñ ng h m i l y ñư c vàng cơ ñ y, b n yêu
  tinh ñã tăng cư ng b o v r t nghiêm ng t. Hai ngày trư c Arkia Philpott ñã b cái
  Do Thám Trung Th c t c trong cái… E hèm, tin anh ñi, cách này d hơn nhi u.”
  “Cám ơn anh Bill,” Harry nói, nhét nh ng ñ ng vàng vào túi.
  “Ăn lúc nào cũng th t sâu s c,” Fleur thì th m trìu m n, véo vào mũi c a Bill. Ginny
  làm ñi u b bu n nôn vào bát ngũ c c c a nó ñ ng sau Fleur, làm cho Harry cư i
  ñ n ngh n ñ y m m bánh b t ngô, khi n Ron ph i ñ m ñ m vào sau lưng c a nó.
  ðó là m t ngày u ám và m ư t. M t trong nh ng chi c xe ñ c bi t c a B Phép
  Thu t mà Harry ñã ñư c ng i m t l n r i ñang ch m i ngư i sân trư c khi h ra
  kh i nhà, co ro trong áo choàng c a mình.
  “Hay th t, ba l i l y ñư c xe n a r i,” Ron tán dương, vươn vai m t cách sang trong
  khi chi c xe di chuy n ch m ch p ra kh i trang tr i, Bill và Fleur v y chào t cánh
  c a s nhà b p. Nó, Harry, Hermione và Ginny ñ u ñang ng i tho i mái r ng rãi
  trong gh sau.
  “ð ng có trông mong nhi u quá nhé, t t c ch vì Harry thôi,” ông Weasley nói ra
  sau vai c a mình. Ông và bà Weasley ng i ñ ng trư c v i ngư i lái xe c a B , ch
  dành cho hành khách phía trư c ñã ñư c kéo thành m t cái sô pha dành cho 2
  ngư i. “Nó ph i ñư c b o v t i ña. Và chúng ta cũng s ñư c b o v thêm n a
  Quán V c L ng.”
  Harry ch ng nói gì c ; nó không thích thú l m v i công vi c mua s m trong s bao
  b c c a m t ti u ñoàn Th n Sáng. Nó ñã nhét cái Áo Tàng Hình vào túi ñeo vai c a
  mình và nghĩ r ng, n u như ñi u ñó t t cho thày Dumbledore thì cũng t t cho c B
  n a, m c dù bây gi nó ñang nghĩ v cái áo, nó không ch c là B cũng bi t v ñi u
  ñó.Toøng Mít söu taàm                                      40
  “ðây r i,” ngư i lái xe nói sau m t th i gian r t ng n, l n ñ u tiên ông nói khi lái xe
  ch m ch m qua ñư ng Charing Cross và d ng phía ngoài Quán V c L ng. “Tôi s
  ch m i ngư i, m i ngư i vào ñó kho ng bao lâu?”
  “Vài ti ng, tôi nghĩ v y,” ông Weasley nói. “À t t r i, anh ta ñây r i!”
  Harry theo ông Weasley và ngó ra c a s , tim nó ñ p thình th ch. Không có m t
  Th n Sáng nào ñang ch    ngoài nhà tr , thay vào ñó là Rubeus Hagrid to l n v i b
  râu r m, ngư i coi r ng c a Hogwarts m c m t cái áo khoác da h i ly dài, r ng r
  khi nhìn th y Harry, b t ch p nh ng cái nhìn ho ng h t c a nh ng ngư i Muggle ñi
  qua.
  “Harry!” Ông hét vang, kéo Harry vào m t cái ôm ñ n gãy c xương khi Harry ra
  kh i xe. “Buckbeak - ý ta là Witherwings - con ph i g p nó ñ y Harry, nó r t vui khi
  ñư c quay tr l i b u tr i r ng rãi…”
  “Con r t vui nó ñư c hài lòng,” Harry cư i to khi nó xoa vào sư n c a mình. “Con
  không nghĩ ‘b o v ’ l i là bác.”
  “Ta bi t, gi ng ngày xưa ph i không? Th y chưa, B mu n c ñi m t lũ Th n Sáng
  nhưng mà ngài Dumbledore nói là ta s ñi,” Hagrid t hào, ư n ng c lên và nhét hai
  ngón tay cái vào túi qu n. “Ta ñi thôi, hai ngư i ñi trư c ñi, Molly, Arthur…”
  Quán V c L ng, l n ñ u tiên trong trí nh c a Harry, hoàn toàn tr ng r ng. Ch có
  ñúng ông ch ñ t Tom, da nhăn nheo và răng thì r ng h t, là còn tr l i trong
  nh ng ngư i cũ. Ông nhìn lên ñ y hy v ng khi h bư c vào, nhưng trư c khi ông có
  th th t lên l i, Hagrid nói v quan tr ng, “Hôm nay ch ñi qua ñây thôi, Tom, ch c
  là ông cũng hi u ñư c, công vi c c a Hogwarts, ông bi t r i ñ y.”
  Tom g t ñ u rũ và ti p t c quét nh ng m nh kính v ; Harry, Hermione, Hagrid, và
  nhà Weasley ñi qua qu y bar ra ngoài và ñ n cái sân nh bé l nh l o ñ ng sau,
  nơi ñ nh ng cái thùng ch a rác. Hagrid giơ cái ô màu h ng c a ông lên và gõ nh
  vào m t viên g ch trên tư ng, nó m ra ngay t c thì m t cái c ng vòm d n ñ n
  m t con ph r i s i quanh co. H bư c vào c ng và d ng l i, nhìn xung quanh.
  H m Xéo ñã thay ñ i. Cái c a s c s và l p lánh, trưng bày nh ng quy n sách phép,
  nh ng thành ph n bào ch thu c, và nh ng cái v c, ñã b che m t, gi u mình ñ ng
  sau nh ng b c áp phích to ñùng c a B Pháp Thu t. Ph n l n nh ng b c áp phích
   m ñ m, tím ng t này mang n i dung v nh ng b n phóng tác th i ph ng lên c a
  nh ng quy n hư ng d n an ninh c a B ñã ñư c g i ñi trong mùa hè, còn thêm m t
  vài chi c nh ñ ng ñen tr ng c a nh ng tên T Th n Th c T chưa b b t. Bellatrix
  Lestrange ñang cư i nh o báng phía trư c trong m t b c nh g n nh t. M t vài
  c a s ñã b l p kín, ñó là c a C a Hi u Kem Florean Fortescue. Thêm n a, m t vài
  qu y hàng t i tàn ñã m c lên d c theo con ph . Cái g n nh t ñư c d ng lên ngay
  phía ngoài c a C a hàng Flourish và Blotts, phía dư i m t mái hiên k s c dơ b n,
  và có m t cái b ng g n phía trư c:
  BÙA H M NH
  Có tác d ng ch ng ngư i sói, <-=-Nguy hi m t bên ngoài, và -=-t bên trong n a!
  >
  M t phù thu nh bé rũ ñang khua leng keng ñ y nh ng bi u tư ng b ng b c g n
  vào nh ng dây xích v phía nh ng ngư i qua l i.
  “M t cái cho cô bé, thưa bà?” ông ta g i v phía bà Weasley khi h ñi qua, li c m t
  vào Ginny. “B o v cái c xinh x n c a cô?”
  “N u như ta mà ñang làm vi c thì…” ông Weasley nhìn ngư i bán bùa, tr ng tr ng
  gi n d .
  “ðúng r i, nhưng mà ñ ng có b t b ai trong lúc này anh , chúng ta ñang v i ñ y,”
  bà Weasley lo l ng giơ lên m t b n danh sách dài. “Em nghĩ là chúng ta nên ñ n
  C a hi u c a bà Malkin ñ u tiên, Hermione c n m t cái áo choàng m i, và áo c a
  Ron thì ñã ng n quá ñ u g i r i, con cũng c n m t cái ñ y Harry, con ñã l n lên
  nhi u - ñi nào m i ngư i - ”Toøng Mít söu taàm                                      41
  “Molly, ch ng có lý nào mà t t c chúng ta cùng ñ n ch Bà Malkin c ,” ông Weasley
  nói. “T i sao ba ñ a nh l i không ñi v i Hagrid nh , còn mình thì ñi ñ n C a Hi u
  Florish và Blotts ñ mua sách cho b n tr ?”
  “Em cũng ch ng bi t n a,” bà Weasley lo l ng, rõ ràng là ñang phân vân gi a vi c
  mua hàng nhanh chóng và vi c ñi cùng nhau thành m t ñoàn. “Hagrid, anh có
  nghĩ…”
  “ð ng lo, b n nh s an toàn khi ñi v i tôi Molly à,” Hargid nói nh nhàng, v y v y
  bàn tay to như cái n p thùng c a mình. Bà Weasley không có v hoàn toàn b thuy t
  ph c, nhưng cu i cùng v n ch p thu n chia ñoàn ra làm ñôi, ch y h i h v phía c a
  hàng Flourish và Blotts v i ch ng mình và Ginny, trong khi Harry, Ron, Hermione, và
  Hagrid thì ñ n c a hàng c a Bà Malkin.
  Harry ñ ý th y r ng r t nhi u ngư i qua l i ñ u có cái c m xúc lo l ng gi ng như bà
  Weasley, và không m t ai d ng l i ñ nói chuy n c ; nh ng ngư i ñi mua hàng thì
  g n v i nhau r t ch t trong nhóm c a h , th c hi n công vi c c a mình m t cách
  chăm chú. Không ai có v như ñi mua s m m t mình.
  “Có th s r t ch t ch i trong ñó n u chúng ta cùng vào,” Hagrid nói, d ng l i phía
  ngoài c a hi u Bà Malkin và cúi xu ng li c nhìn qua c a s . “Ta s ñ ng ch   ngoài
  nhé, ñư c không?”
  Th là Harry, Ron, và Hermione cùng nhau ñi vào c a hi u. Trong n tư ng ñ u
  tiên, nó tr ng r ng, nhưng mà ngay khi cái c a ra vào ñóng l i phía sau ba ñ a,
  chúng nghe th y m t gi ng nói quen thu c phát ra t ñ ng sau cái giá áo choàng
  ñư c ñi m xuy t b i màu xanh l c và xanh lam.
  “… không còn nh n a, n u như m không ñ ý. Con hoàn toàn có th ñi mua s m
  m t mình.”
  Có m t ti ng l c c c nho nh và gi ng nói mà Harry nh n ra là c a bà Malkin, ch
  c a hi u, c t lên, “Nào, cháu bé, m cháu ñúng ñ y, không m t ai trong chúng ta
  nên ñi loanh quanh m t mình, ch ng ph i là vì cháu còn nh ñâu…”
  “Xem l i xem bà g n cái nút ñ y vào ñâu ñi ch !”
  M t c u bé v i khuôn m t nh n tái nh t và mái tóc vàng tr ng xu t hi n t ñ ng
  sau cái giá qu n áo, m c m t b ñ r t ñ p màu xanh ñ m v i nh ng nút l p lánh
  ñư ng vi n và c tay. Nó lao ñ n cái gương và t chiêm ngư ng mình; ph i m t lúc
  sau nó m i nh n ra Harry, Ron, và Hermione trong gương, ñ ng sau lưng nó. ðôi
  m t màu nâu nh t c a nó co l i.
  “M này, n u như m ñang phân vân không bi t là có mùi gì, m t con Máu Bùn v a
  bư c vào ñ y,” Draco Malfoy nói.
  “Ta nghĩ r ng không c n thi t ph i dùng ñ n th ngôn ng ñó!” Bà Malkin nói, h i
  h bư c ra t ñ ng sau cái giá ñ qu n áo, tay c m m t cái thư c dây và ñũa th n.
  “Và ta cũng không mu n ñũa th n ñư c giơ lên trong c a hi u c a ta!” bà v i vàng
  nói thêm vào, li c v phía c a ra vào, nơi c Ron và Harry ñ ng ñó v i ñũa th n
  trong tay, ñ u hư ng v phía Malfoy. Hermione ñ ng ngay ñ ng sau hai ñ a, th m
  thì, “ð ng, th t ñ y, ch ng ñáng ph i làm như th .”
  “ , tư ng b n mày dám s d ng phép thu t ngoài trư ng h c cơ ñ y,” Malfoy cư i
  kh y. “Ai ñã làm m t c a mày tím ng t th Granger? Tao ñang mu n t ng hoa cho
  h ñây này.”
  “ð r i ñ y!” bà Malkin nói lanh l nh, nhìn ra ñ ng sau lưng c a mình tìm ngư i ng
  h . “Thưa bà…”
  Narcissa Malfoy bư c ra t ñ ng sau cái giá qu n áo.
  “B m y cái ñó ñi m y ñ a,” bà l nh lùng nói v i Harry và Ron. “N u m y c u mà
  t n công con c a ta thì c ch c ch n r ng ñó là th cu i cùng mà các c u còn ñư c
  làm.”
  “Th t không ñ y?” Harry nói, bư c thêm m t bư c v phía trư c và nhìn th ng vào
  b m t hơi kiêu căng mà, theo cái v xanh xao c a nó, v n có v gì ñó gi ng v i bàToøng Mít söu taàm                                     42
  ch . Nó ñã cao b ng bà ta r i. “Bà s g i m t vài tên T Th n Th c T ñ n làm vi c
  ñó ñúng không nào?”
  Bà Malkin kêu thét lên và ñ t tay lên nơi con tim c a mình.
  “Th c s thì, cháu không nên bu c t i… quá nguy hi m ñ nh c ñ n… b ñũa th n
  xu ng ñi!”
  Nhưng mà Harry không h h cây ñũa th n c a nó xu ng. Narcissa Malfoy cư i m t
  cách khó ch u.
  “Ta th y r ng vi c tr thành trò cưng c a Dumbledore ñã khi n cho c u có m t c m
  nh n sai l m v an toàn, Harry Potter. Nhưng mà Dumbledore ch ng ph i lúc nào
  cũng có ñó ñ b o v cho c u ñâu.”
  Harry nhìn quanh c a hi u m t cách ch gi u. “Wow… xem kìa… thày không có
  ñây ñâu! Th thì t i sao không làm m t cú nh ? H s có th tìm cho bà m t phòng
  ñôi Azkaban v i tên ch ng th t b i c a bà ñ y!”
  Malfoy di chuy n m t cách r t t c gi n v phía Harry, nhưng mà v p ph i cái áo
  choàng dài c a mình. Ron cư i to.
  “Mày dám nói v i m tao th h Potter!” Malfoy g m g .
  “Không v n ñ gì ñâu Draco,” Narcissa nói, gi nó l i b ng nh ng ngón tay tr ng
  g y gu c c a bà trên vai nó. “Ta cho r ng Potter s ñoàn t v i Sirius thân yêu
  c a nó trư c khi ta tr l i ñoàn t v i Lucius ñ y.”
  Harry ñưa ñũa th n c a nó lên cao hơn n a.
  “Harry, ñ ng!” Hermione kêu lên, n m l y tay c a nó và c g ng kéo xu ng bên
  hông. “Nghĩ k ñi… C u không ñư c… C u s t chu c l y khó khăn ñ y…”
  Bà Malkin rùng mình trong m t kho nh kh c, và cu i cùng quy t ñ nh coi như ch ng
  có gì x y ra c , gi ng như là bà ñã hy v ng như v y. Bà cúi xu ng Malfoy, nó v n
  còn lư m Harry.
  “Ta nghĩ là cái ng tay trái này v n còn có th ng n thêm chút n a cháu à, ñ ta
  làm…”
  “Ôi!” Malfoy r ng lên, g t tay bà ra. “Xem bà ñính nh ng cái nút vào ñâu kìa bà già!
  M - con không c n nh ng th này n a ñâu - ”
  Nó kéo cái áo qua ñ u và ném xu ng sàn, phía dư i chân bà Malkin.
  “Con ñúng ñ y Draco,” Narcissa nói v i m t cái nhìn khinh kh nh v phía Hermione,
  “bây gi ta ñã bi t có nh ng h ng nào mua ñ     ñây… Chúng ta nên ñ n c a hàng
  Twilfitt và Tatting thì hơn.”
  Và sau ñó, h s i chân bư c ra kh i c a hàng, Malfoy c s c lao vào Ron càng m nh
  càng t t trên ñư ng ra c a.
  “ m, th t không ñ y?” bà Malkin nói, n m l y cái áo choàng rơi trên sàn và ñưa ñ u
  ñũa th n lên ñó gi ng như máy hút b i v y, ñ cho nó r a s ch h t nh ng v t b n.
  Bà dư ng như không ñ tâm khi tìm cho Ron và Harry cái áo m i v a ý, c g ng bán
  cho Hermione m t cái áo c a nam phù thu ch không ph i giành cho n gi i, và
  cu i cùng l i chào b n tr ra kh i c a hàng gi ng như cái c m giác không còn mu n
  nhìn th y m t chúng n a.
  “Có m i th r i ch ?” Hagrid h i vui v khi b n tr ñ n bên ông.
  “Cũng tàm t m,” Harry nói. “Bác có nhìn th y nhà Malfoy không?”
  “Có ch ,” Hagrid nói xao nhãng. “Dư mà b n chúng không dám làm ñi u gì linh tinh
   trong H m Xéo ñâu Harry à. ð ng lo.”
  Harry, Ron, và Hermione quay sang nhìn nhau, nhưng trư c khi chúng có th kéo
  Hagrid ra kh i cái suy nghĩ thi u lo l ng ñó, ông và bà Weasley cùng v i Ginny ñã
  xu t hi n, t t c ñ u ôm nh ng ch ng sách n ng tr ch, to tư ng.
  “M i ngư i n c ch ?” ông Weasley h i. “Có áo choàng h t r i ch ? ðư c r i, gi
  chúng ta có th vòng qua C a hi u Apothecary và Eeylops trư c trên ñư ng ñ n c a
  hi u c a Fred và George - ñi g n nhau nhé…”
  C Harry và Ron ñ u không mua m t dư c li u nào c a hàng Apothecary, b i vìToøng Mít söu taàm                                     43
  b n chúng không h c l p ð c Dư c n a, nhưng mà c hai l i mua nh ng h p th c
  ăn cú to ñùng giành cho Hedwig và Pigwidgeon Trung Tâm Cú Eeylops. Sau ñó,
  trong khi bà Weasley nhìn ñ ng h c t ng phút m t, h ti n xa hơn n a d c theo
  ph ñ tìm Wizard Wheezes nhà Weasley, ti m gi n c a Fred và George.
  “Chúng ta không có nhi u th i gian l m ñâu,” bà Weasley nói. “Vì th nên chúng ta
  s ch xem xét loanh quanh thôi r i v xe ngay nhé. Chúng ta ph i g n nhau ñ y,
  kia là s 92 r i… 94…”
  “ !” Ron nói, d ng l i trên ñư ng.
  ðư c d ng lên phía ñ i di n c a c a hi u Fronts bu n t , bao b c b i pa nô
  qu ng cáo xung quanh h , nh ng c a s c a c a hi u Fred và George ñ p vào
  m t như m t bu i bi u di n b n pháo hoa. Nh ng ngư i qua l i bình thư ng thì
  ñang nhìn qua vai mìnhvào nh ng c a s s c s này, còn m t s ngư i hi u kỳ thì
  ñã ñ ng l i, s ng s . C a s bên trái thì chói loà b i m t ñám nh ng ñ ñ c ñang
  quay mòng mòng, nh p nháy, cái thì n y tưng tưng, cái thì v toác ra, la hét inh i;
  m t c a Harry ñã m c ñi r i ch vì nhìn vào m y th ñó. Còn cái c a s bên ph i
  thì ñư c bao ph b i m t cái áp phích c b , cũng màu tím gi ng như m y cái c a
  B , nhưng mà l i ñư c trang hoàng b i nh ng dòng ch màu vàng nh p nháy:
  T I SAO B N L I PH I LO L NG V K -MÀ-AI-CŨNG-BI T-LÀ-AI-ð Y?
  TH THÌ B N NÊN LO L NG V U-NO-POO-- < ñây Fred và George chơi ch , U-NO-
  POO ñ c g n gi ng v i YOU-KNOW-WHO - tên ngư i ta hay dùng ñ ch Voldermort.
  POO thì g n v i POOP, ñó là m t b ph n trên cơ th , nói ra ñây thì không ñư c
  l ch s cho l m, b n t tra nhé :D, vì th có th hi u U-NO-POO là ngư i không có
  b ph n ñó - ND>
  CÁI C M GIÁC T C B NG NÀY
  ðà LAN RA C NƯ C R I ð Y!
  Harry b t ñ u phá lên cư i. Nó nghe th y m t ti ng than th nh ñ ng sau và quay
  l i, nhìn th y bà Weasley ñang nhìn ch m ch m vào b c tranh, ñi ng ngư i. ðôi môi
  c a bà kh c ñ ng lên cái tên “U-No-Poo.”
  “Hai ñ a nó s b ám sát trong lúc ñang ng m t thôi!” bà thì th m.
  “Không ñâu!” Ron nói trong lúc ñang cư i r t to gi ng như Harry. “Cái ñó tuy t v i
  th t!”
  R i nó và Harry cùng ñi vào trong c a hi u. Nó ñã ch t ních toàn nh ng ngư i mua
  hàng; Harry không th nào ñ n g n ñư c nh ng cái giá. Nó quan sát xung quanh,
  nhìn lên nh ng cái h p ch ng lên nhau ñ n t n tr n nhà: ðó là nh ng H p Bánh
  Quy Tr n Vi c mà hai anh em sinh ñôi ñã hoàn thi n trong cái năm cu i cùng chưa
  hoàn thành c a h   Hogwarts; Harry ñ ý th y K o Nuga Máu Cam ñư c mua nhi u
  nh t, vì ch còn l i có m t h p méo mó trên giá. Có nh ng cái thùng ñ y nh ng
  ñũa phép gi , nh ng cái r nh t trong lũ ñó thì ch ñơn thu n bi n thành nh ng con
  gà cao su ho c nh ng cái qu n lót khi ñư c giơ lên, còn cái ñ t nh t thì ñánh nh ng
  v khách không c n tr ng vào ñ u và c c a h , r i có c nh ng cái bút lông T ð y
  M c, T Ki m Tra L i, và Tr L i Thông Minh n a. Có m t ch tr ng ñư c gi i thoát
  b i ñám ñông, th là Harry chen v phía qu y, nơi có m t nhóm toàn nh ng ñ a tr
  kho ng 10 tu i ñang quan sát ñ y hào h ng m t th ng ngư i g nh tí ñang bư c
  d n lên nh ng b c thang d n ñ n m t giá treo c th c s , c hai ñư c ñ t trên
  m t cái h p có ghi: Ngư i Treo C Tái S D ng ðư c - hãy ñánh v n ñi n u không
  thì h n s ñung ñưa trên giá ñ y!
  “Bùa Chú Ng Ngày Công Hi u.”
  Hermione ñã c g ng ñ chen vào ch có m t bàn trưng bày l n g n qu y và
  ñang ñ c nh ng thông tin ñ ng sau cái h p mang m t b c tranh màu s c s c s
  v m t chàng trai tr ñ p trai cùng v i m t cô gái ñang ng t ñi, c hai ñ u ñ ng
  trên boong c a m t con tàu cư p bi n.
  “Ch m t bùa chú ñơn gi n là b n s bư c vào m t gi c ng ngày 30 phút, v i ch tToøng Mít söu taàm                                    44
  lư ng ñ nh cao và r t th c, r t thích h p ñ s d ng trong nh ng ti t h c bình
  thư ng và h u như không th b phát hi n ra (ph n ng ph bao g m c m giác ñ
  ñ n và nư c dãi tèm nhèm). Không bán cho tr em dư i 16 tu i.” “C u bi t gì
  không,” Hermione nói, nhìn lên Harry, “ñó ñúng là m t bùa phép ñ nh cao ñ y!”
  “V i câu nói ñó, Hermione,” gi ng nói ñ ng sau h vang lên, “em có th l y m t cái
  mi n phí ñ y.”
  Fred v i v m t r ng r ñang ñ ng trư c m t b n tr , m c m t chi c áo choàng
  màu ñ tươi, trái ngư c l i v i mái tóc ñang b c cháy c a nó.
  “Em sao r i, Harry?” H b t tay. “Còn m t em b sao th h Hermione?”
  “Cái ng vi n v ng ñ m b c c a anh ñ y,” cô bé nói bu n r u.
  “Ôi tr i, anh quên m t m y th ñó,” Fred nói. “Này…”
  Nó lôi m t cái ng ra kh i túi và ñưa cho cô bé; cô c n th n m nó ra và th y m t
  t m dán dày màu vàng.
  “C p nó lên ñ y, v t tím s m t ñi trong 1 gi thôi,” Fred nói. “B n anh ñang tìm
  m t th lo i b v t b m tím ñ p ñ g n gàng hơn. Gi b n anh ñang th nghi m
  ph n l n nh ng s n ph m trên chính mình.”
  Hermione có v lo l ng. “Cái này an toàn ch ?” cô h i.
  “Ch c ch n là th r i,” Fred khích l . “ði nào Harry. Anh s ñưa em ñi xem vòng
  quanh ñây.”
  Harry ñ Hermione dán mi ng keo lên con m t thâm tím c a cô bé và theo chân
  Fred v phía ñ ng sau c a c a hi u, ñó nó nhìn th y m t cái giá toàn là nh ng trò
  vui v i bài và dây.
  “ o thu t c a dân Muggle ñ y!” Fred nói vui v , ch vào m y th ñ ñ c ñó. “Dành
  cho nh ng ngư i cu ng như ba, em bi t r i ñ y, nh ng ngư i thích ñ ñ c c a
  Muggle. Bán không ch y l m ñâu, nhưng mà r t n ñ nh, ñó là nh ng th m i m
  mà… , George ñây r i…”
  Ngư i anh em sinh ñôi c a Fred b t tay Harry m t cách n ng nhi t.
  “ðưa nó ñi xem xung quanh à? Th thì ra ñ ng sau ñi Harry, ñó b n anh ñang
  th c s làm ra ti n ñ y - này th ng bé kia, ăn c p th gì là mày s ph i tr giá b ng
  nhi u ñ ng vàng ñ y!” nó c nh cáo m t th ng bé ñang rút v i tay kh i cái ng có
  ghi b ng nh ng ký hi u ñen ăn ñư c - nh ng th ñó s làm cho b n m ñ y!
  George ñ y cái rèm bên c nh nh ng trò o thu t Muggle và Harry nhìn th y m t căn
  phòng t i om, nhưng r ng rãi hơn. Nhưng ñ ñ c ñây thì ñư c x p g n gàng hơn
  nhi u.
  “Các anh v a m i s n xu t ra ñư c m t dòng s n ph m nghiêm túc hơn,” Fred nói.
  “Th t là bu n cư i…”
  “Em không th tin ñư c n i ñâu, có r t nhi u ngư i, th m chí c ngư i c a B , cũng
  không th th c hi n ñư c m t Bùa B o V cho ñ p ñ m t chút,” George nói. “T t
  nhiên là h ñã không nh em d y cho h Harry à.”
  “ðúng th ñ y… Xem nào, b n anh nghĩ là Cái Mũ B o V thì hơi bu n cư i, em bi t
  không, th thách th c b n c a em b bùa vào em khi em ñang ñ i mũ này và xem
  cái m t c a nó khi nh ng bùa chú ñ u b n tr l i h t. Nhưng mà B ñã ñ t mua 500
  cái cho t t c nh ng quan ch c quan tr ng! Và các anh v n còn nh ng h p ñ ng
  ñ t mua v i s lư ng l n khác n a!”
  “Th là các anh m r ng ra thành nh ng cái Áo Choàng B o V , r i Găng Tay B o
  V …”
  “… anh cho là nh ng th này không th giúp ñ gì trong vi c b o v kh i nh ng bùa
  chú Không Th Tha Th , nhưng v i nh ng bùa chú ho c ma thu t c nh ñ n trung
  bình thì…”
  “Và sau ñó b n anh nghĩ ñ n vi c xâm nh p vào lĩnh v c c a Phòng Ch ng Ngh
  Thu t H c Ám, b i vì ñó ñúng là máy làm ra ti n,” George ti p t c m t cách ph n
  kh i. “Th t là tuy t. Nhìn này, B t ðêm T i Dùng Li n, các anh nh p kh u t PeruToøng Mít söu taàm                                   45
  ñ y. R t ti n l i n u như em mu n tr n ai ñó cho nhanh.”
  “Và m y cái Ngòi N Chăng B y c a b n anh v a m i ch y ra kh i cái giá kìa,” Fred
  nói, ch vào m t lũ nh ng th ñen thui kỳ d , gi ng nh ng cái còi, ñang c g ng
  ch y ra kh i t m nhìn c a lũ tr . “Em ch c n bí m t làm rơi m t trong nh ng con ñó
  thôi là nó s ch y ra và t o ra m t âm thanh m ĩ r t hay ch khác, giúp em ñánh
  l c hư ng t t l m ñ y.”
  “Ti n l i th t,” Harry nói, ñ y n tư ng.
  “ðây cho em,” George nói, nh t m t vài cái và ném v phía Harry.
  M t n phù thu tr v i tóc vàng ng n ñang thò ñ u vào trong rèm; Harry nhìn th y
  r ng cô ta cũng ñang m c m t chi c áo choàng cho nhân viên màu ñ sáng.
  “Có m t v khách ngoài này ñang tìm mua m t cái v c gi n, thưa ngài Weasley và
  ngài Weasley,” cô ta nói.
  Harry th y r t là khó coi khi nghe ngư i ta g i Fred và George là “Ngài Weasley,”
  nhưng hai anh em l i s i chân bư c ra, coi ñó là bình thư ng.
  “C   ñó, Verity, tôi ñ n ñây,” George nói ngay l p t c. “Harry, c l y b t c th gì
  em mu n nhé ñư c không? Mi n phí hoàn toàn.”
  “Em không làm th ñư c ñâu!” Harry nói, nó ñã rút túi ti n ra ñ tr cho m y cái
  Ngòi N Chăng B y r i.
  “Em không ph i tr ti n ñây,” Fred nói ch c ch n, ñ y nh ng ñ ng vàng c a Harry
  ra.
  “Nhưng mà…”
  “Em cho b n anh vay ti n ñ b t ñ u, các anh v n chưa quên ñâu,” George nói
  nghiêm ngh . “C l y b t c th gì em mu n, và ch c n nh k v i m i ngư i v nơi
  em l y chúng n u như h h i.”
  George lư t qua t m rèm c a ñ giúp nh ng ngư i khách, còn Fred thì ñưa Harry
  tr l i khu chính c a c a hi u ñ tìm Hermione và Ginny, v n còn ñang m i mê
  nghiên c u Bùa Chú Ng Ngày Công Hi u.
  “Các cô bé ñã tìm th y nh ng s n ph m N Phù Thu Kỳ Di u ñ c bi t c a b n anh
  chưa?” Fred h i. “Theo anh nào…”
  G n c a s là m t dãy nh ng s n ph m màu h ng r c, xung quanh là nh ng cô bé
  ñang cư i rúc rích ñ y hào h ng, kích ñ ng. Hermione và Ginny ñ u lùi l i, có v ñ
  phòng.
  “Xem ñi em,” Fred nói ñ y t hào. “Nhãn hi u t t nh t c a Tình Dư c mà em không
  th tìm ñư c nơi khác.”
  Ginny như n lông mày, nghi ng . “Có hi u nghi m không anh?” Cô bé h i.
  “Ch c ch n là có ch , kéo dài nh ng 24 gi cho m t l n dùng, ph thu c vào kh i
  lư ng c a c u bé…”
  “… và ñ h p d n c a cô bé n a,” George b t thình lình xu t hi n bên c nh m y
  ñ a. “Nhưng mà b n anh không bán cho các em ñâu,” nó tr nên nghiêm ngh ,
  “không bán khi mà em ñã có nh ng 5 c u bé vây quanh theo như các anh…”
  “Nh ng gì mà anh nghe ñư c t anh Ron là d i trá h t,” Ginny nói nh nhàng,
  nghiêng ngư i v ñ ng trư c ñ l y m t cái bình nh màu h ng t trên giá xu ng.
  “Cái gì ñây?”
  “B o ñ m làm h t m n nh t trong vòng 10 giây,” Fred nói. “Công hi u v i t t c m i
  th t nh t m cho ñ n m n ñ u ñen, nhưng mà ñ ng có ñánh tr ng l ng. Hi n gi
  em có hay là không h n hò v i th ng bé tên là Dean Thomas h ?”
  “ðúng, em có,” Ginny nói. “Và l n cu i cùng em g p anh ta, anh th c s là m t
  ngư i thôi ch không ph i là năm ñâu. Nh ng th kia là gì th ?”
  Cô bé ch vào m t túm nh ng qu c u tròn ñ y lông m n có màu h ng và tím, t t c
  ñ u ñang lư n l quay xung quanh sàn c a m t cái l ng và phát ra nh ng âm thanh
  chút chít.
  “Phù Phì Lùn ñ y ,” George nói. “Nh ng cu n len phun phì phì thu nh , các anhToøng Mít söu taàm                                    46
  không th s n xu t k p n a. Th còn Michael Corner thì sao nào?”
  “Em b anh ta r i, anh ta ñúng là k t i t ,” Ginny nói, thò m t ngón tay vào trong
  thanh ch n c a cái l ng và quan sát lũ Phù Phì Lùn vây quanh nó. “B n nó xinh
  th t!”
  “B n chúng r t là êm, ñúng ñ y,” Fred th a nh n. “Nhưng mà em ñang ñ i b n trai
  hơi nhanh thì ph i?”
  Ginny quay l i nhìn nó, tay cô bé ch ng lên m ng sư n. Có m t cái nhìn hơi mang
  dáng v c a Bà-Weasley trên m t cô bé khi n cho Harry ph i b t ng khi th y Fred
  không chùn l i.
  “ðó không ph i là vi c c a anh. Và cám ơn anh n a,” cô bé quay sang gi n d v i
  Ron, ñang chui dư i khu u tay c a George, ôm m t ñ ng ñ ñ c, “vì ñã không k
  nh ng câu chuy n lãng m n v em cho hai ông này!”
  “T t c là ba Galleon, chín Sickle và m t Knut,” Fred nói trong khi ñang ki m tra m t
  lũ h p trong tay Ron. “B ra nào.”
  “Em là em c a anh cơ mà!”
  “Và th em ñang xoáy là ñ c a b n anh ñ y. Ba Galleon, chín Sickle. Anh b t cho
  em m t Knut.”
  “Nhưng mà em ch ng có ñ n ba Galleon, chín Sickle ñâu!”
  “Th thì em b l i ñi, và nh là b vào ñúng ch c a nó ñ y.”
  Ron làm rơi m t vài chi c h p, ch i th , và làm m t hành ñ ng r t d t n v phía
  Fred mà ñã không may b bà Weasley phát tác, bà ñã ch n ñúng lúc ñ xu t hi n.
  “N u như m còn th y con làm th n a m s m cho tay con dính vào nhau ñ y,”
  bà nói nghiêm kh c.
  “M ơi, cho con m t con Phù Phì Lùn nhé m ?” Ginny nói ngay l p t c.
  “M t con gì cơ?” bà Weasley nói v th n tr ng.
  “Xem ñi m , b n nó d thương l m…”
  Bà Weasley di chuy n sang m t bên ñ xem nh ng con Phù Phì Lùn, còn Harry, Ron,
  và Hermione thì có m t góc nhìn tho i mái ra c a s trong ch c lát. Draco Malfoy
  ñang ch y trên ph m t mình. Khi nó ch y qua c a hàng Wizard Wheezes c a nhà
  Weasley, nó quay l i nhìn sau lưng. M y giây sau ñó, nó vư t qua kh i t m nhìn c a
  b n nh và chúng không còn th y nó n a.
  “Ch bi t bà má nó bi n ñâu r i nh ?” Harry lo l ng.
  “Có l nó ñang tr n m nó, theo như cái ki u nó ch y,” Ron nói.
  “T i sao ch ?” Hermione h i.
  Harry ch ng nói gì c ; nó ñang suy nghĩ r t lung. Narcissa Malfoy không ñ i nào tình
  nguy n ñ cho ñ a con cưng c a bà ta bi n kh i t m m t mình; Malfoy ph i c g ng
  l m m i có th gi i thoát mình kh i vòng tay c a bà.
  Harry, r t hi u và ghê t m Malfoy, bi t ch c ch n r ng cái lý do tr n ñi ñó không th
  nào vô h i ñư c.
  Nó nhìn quanh. Bà Weasley và Ginny ñang cúi xu ng bên c nh nh ng con Phù Phì
  Lùn. Ông Weasley thì ñang s t s ng nghiên c u nh ng cái h p bài Muggle. Fred và
  George ñ u ñang giúp ñ nh ng v khách khác. phía bên kia c a t m kính c a,
  Hagrid ñang ng i quay lưng l i b n h , nhìn quanh qu n ra ph .
  “Chui vào trong này, nhanh lên,” Harry nói, kéo cái Áo Tàng Hình c a nó ra kh i túi
  xách.
  “Ôi, t ch ng bi t n a Harry,” Hermione nhìn v phía bà Weasley, lư ng l .
  “ði nào…” Ron gi c.
  Cô bé phân vân thêm m t giây n a, r i cũng chui vào bên trong cái áo v i Harry và
  Ron. Ch ng m t ai ñ ý r ng b n chúng ñã bi n m t; t t c ñ u ñang b h p d n b i
  nh ng th ñ c a Fred và George. Harry, Ron, và Hermione len l i ra c a càng
  nhanh càng t t, nhưng khi b n chúng ra ñ n ph thì Malfoy ñã bi n m t m t cách
  hoàn h o gi ng như b n chúng ñã c len ra v y.Toøng Mít söu taàm                                     47
  “Nó ñi v hư ng kia kìa,” Harry thì th m v i gi ng kh nh t mà nó có th , sao cho
  lão Hagrid ñang eo hát kia không th nghe th y. “ði nào…”
  B n chúng ch y g p gáp, ngó trái ph i, qua c nh ng c a s và c a ra vào c a các
  c a hi u, cho ñ n khi Hermione ch lên ñ ng xa.
  “Có ph i nó không nh ?” cô bé th m thì. “R trái à?”
  “M t b t ng l n ñ y,” Ron tr l i.
  Malfoy nhìn quanh, r i lao vào trong H m Knockturn và bi n kh i t m nhìn.
  “Mau lên không m t d u nó bây gi ,” Harry nói, ch y nhanh v phía trư c.
  “Ngư i ta nhìn th y chân c a mình m t thôi!” Hermione nói v i v lo l ng rõ r t khi
  cái áo choàng bay ph n ph t quanh m t cá chân b n nh ; lúc này th t ñúng là khó
  còn có th che kín c ba ñ a trong cái áo n a.
  “Không v n ñ gì ñâu,” Harry nói nôn nóng. “C nhanh lên ñi!”
  Nhưng H m Knockturn, con ph ngang ch dành cho Ngh Thu t H c Ám, hoàn toàn
  ti u tu . B n tr ngó vào nh ng cái c a s khi ñi qua, nhưng xem ch ng ch ng có
  m t c a hàng nào có khách c . Harry cho r ng ñúng là m t s t cáo l n khi ai ñó
  dành nh ng th i kh c nguy hi m và ám mu i ñ mua nh ng d ng c H m Ám -
  ho c ít ra, b ngư i ta nhìn th y mình mua nh ng th ñó.
  Hermione thúc r t m nh vào tay nó.
  “Úi!”
  “Shh! Nhìn kìa! Nó trong ñó!” cô bé thì th m vào tai Harry.
  B n chúng ñã d ng l i cái c a hàng duy nh t trong H m Knockturn mà Harry ñã
  t ng vào, c a hàng Borgin và Burkes, nơi bán r t nhi u nh ng v t d ng x u xa ñen
  t i. gi a nh ng giá hàng ch a ñ y nh ng xương x u và chai l cũ k là Draco
  Malfoy ñang quay lưng l i ba ñ a, xu t hi n ngay ñ ng sau cái t ñen to ñùng mà
  m t l n Harry ñã tr n trong ñó ñ tránh m t Malfoy và b nó. Theo như cách mà
  Malfoy ñưa tay lên, nó ñang nói chuy n v i ai ñó b ng tay mình. Ngư i s h u c a
  hàng, lão Borgin, m t ngư i ñàn ông còng lưng v i mái tóc nh ch nhác, ñang ñ ng
  ñ i m t v i Malfoy. Ông ta ñang có m t c m xúc tò mò v i s tr n l n c a t c gi n
  và s hãi.
  “N u như ta nghe th y h nói gì thì t t quá!” Hermione nói.
  “Có th ch !” Ron s t s ng. “ð ng yên nhé… ch t ti t…”
  Nó làm rơi thêm m y cái h p n a trong tay khi nó dò d m trong cái to nh t.
  “Tai N i Dài, xem kìa!”
  “Quá tuy t!” Hermione nói, khi Ron g nh ng s i dây dài có màu da ngư i và b t
  ñ u chĩa chúng v phía dư i cái c a ra vào. “Ôi, t mong là cái c a không b m bùa
  B t Kh Xâm Ph m…”
  “Không ñâu!” Ron sư ng rơn. “Nghe này!”
  B n nh ch m ñ u l i và t p trung nghe ñ u này c a s i dây, gi ng c a Malfoy r t
  to và rõ ràng, gi ng như là m t cái rañio v y.
  “… lão bi t s a nó th nào ch ?”
  “Có th ,” Borgin nói v i gi ng khi n cho ta th y r ng ông ta không mu n t mình
  làm vi c này. “Ta mu n ñư c nhìn th y nó. T i sao mày không mang nó ñ n c a
  hi u?”
  “Tôi không th ,” Malfoy nói. “Nó ph i l i ch c a nó. Tôi ch c n lão ch cho tôi
  cách làm thôi.”
  Harry nhìn th y lão Borgin li m môi, v h i h p hi n rõ.
  “H m, n u không ñư c xem tr c ti p, ta cho r ng công vi c s r t khó khăn ñ y, có
  l là không th làm ñư c. Ta không th ch c ch n ñư c ñi u gì c .”
  “Không ñâu?” Malfoy nói, và Harry bi t th a r ng, v i cái ki u nói ñó, Malfoy ñang
  nh ch mép cư i. “Có th cái này s làm cho lão thêm t tin chăng.”
  Nó di chuy n v phía ông Borgin và b che khu t ñ ng sau cái t . Harry, Ron, và
  Hermione ñ u kéo d t sang m t bên, c g ng quan sát nó nhưng t t c nh ng gìToøng Mít söu taàm                                    48
  b n chúng nhìn th y ch là lão Borgin, có v ñang r t s hãi.
  “K cho b t c ai,” Malfoy nói, “và ngay l p t c s b tr ng ph t. Lão bi t Fenrir
  Greyback ch ? Ông ta là m t ngư i b n c a gia ñình. Ông s ñ n thăm thư ng
  xuyên ñ ch c ch n r ng ông dành cho công vi c này m t s quan tâm tri t ñ
  nh t.”
  “Ch c là không c n thi t ph i…”
  “Tôi s quy t ñ nh ñi u ñó,” Malfoy nói. “Bây gi , tôi nên r i kh i ñây thì hơn. Và
  ñ ng có quên gi cái ñó an toàn bên mình lão, tôi s c n nó ñ y.”
  “Có th c u mu n l y ngay bây gi ch ?”
  “Không, ch c ch n tôi không c n bây gi , lão già ng c l m, làm sao tôi có th mang
  th ñó xu ng ph ñư c? Ch c n lão ñ ng bán nó cho ai khác.”
  “T t nhiên là không r i… thưa c u.”
  Borgin cúi g p ngư i gi ng h t như l n mà Harry ñã nhìn th y ông ta chào Lucius
  Malfoy.
  “Không ñư c nói v i ai ñ y lão Borgin, và trong ñó có c m c a tôi ñ y, hi u chưa?”
  “ðương nhiên r i, ñương nhiên r i,” Borgin th m thì, l i cúi chào thêm l n n a.
  Kho nh kh c sau ñó, chuông c a rung m nh và Malfoy hiên ngang bư c ra kh i c a
  hi u, có v r t tho mãn. Nó bư c qua Harry, Ron, và Hermione g n ñ n n i b n
  chúng l i c m nh n ñư c cái áo choàng ph t phơ quanh m t cá chân c a mình.
  Trong c a hi u, lão Borgin v n ñ ng im như thóc, cái ñi u cư i gi d i ng t x t c a
  lão ñã bi n m t, lão có v lo l ng.
  “Như th là sao nh ?” Ron thì th m, cu n l i nh ng chi c Tai N i Dài.
  “Ch ng bi t,” Harry suy nghĩ r t lung. “Nó mu n s a m t cái gì ñ y… và nó mu n
  ñ t hàng m t th gì ñó trong kia… Các c u có nhìn th y ñư c nó ñưa ra cái gì khi nó
  nói ‘cái ñó’ không?”
  “Không, nó ñ ng sau cái t …”
  “Hai c u ñây nhé,” Hermione thì th m.
  “C u làm cái…?”
  Nhưng mà Hermione ñã chui ra kh i cái áo choàng m t r i. Cô bé s a sang l i ñ u
  tóc b ng hình ph n chi u trong c a s , sau ñó bư c t tin vào trong c a hi u, làm
  cho cái chuông l i leng keng m t l n n a. Ron nhanh nh n nhét nh ng cái Tai N i
  Dài tr l i dư i cái c a ra vào và ñưa m t ñ u cho Harry.
  “Chào ông, m t bu i sáng t i t th t ph i không?” Hermione nói vui v v i lão
  Borgin, lão không tr l i, mà ch nhìn cô bé v i v nghi ng . Huýt sáo r n ràng,
  Hermione lư t qua m t m nh ng ñ linh tinh ñang ñư c trưng bày.
  “Cái vòng c này có bán không?” cô bé h i, d ng l i trư c m t cái k có m t trư c
  là kính.
  “N u như cô có m t ngàn rư i Galleon,” lão Borgin nói l nh lùng.
  “Ôi -- h m -- không, tôi không có t ng ñó,” Hermione ti p t c bư c t i. “Th còn…
  cái… xương s tuy t ñ p này thì sao?”
  “Mư i sáu Galleon.”
  “À th ra nó ñ bán à? Th nó không ñư c… gi l i cho ai ñó ch ?”
  Lão Borgin li c m t v phía cô bé. Harry có m t c m giác khó t r ng nó bi t chính
  xác ñi u mà Hermione ñang mu n làm. Rõ r ng Hermione cũng c m th y h i h p vì
  cô b t ch t nói h ra ñi u ñó.
  “V n ñ là, cái… ơ… c u bé v a m i t ñây ra mà, Draco Malfoy ñ y, là m t ngư i
  b n c a tôi, và tôi mu n mua cho c u ta m t món quà sinh nh t, nhưng mà n u như
  c u ta ñã ñ t trư c cái gì r i thì tôi không mu n mua cho c u ta th gi ng h t như
  th , vì v y nên… m…”
  ðó là m t câu chuy n kh p khi ng theo ý nghĩ c a Harry, và rõ r ng lão Borgin cũng
  nghĩ th .
  “Ra ngay,” lão thét lên. “Ra kh i ñây ngay!”Toøng Mít söu taàm                                    49
  Hermione không ñ i ñ b nh c l n th hai, cô bé ch y v i ra kh i c a v i lão Borgin
  ñu i ñ ng sau. Khi cái chuông l i kêu leng keng, lão Borgin ñóng r m c a l i và treo
  bi n hi u ñóng c a lên.
  “H m,” Ron nói, trùm cái áo lên ñ u Hermione. “Cũng ñáng ñ th ñúng không,
  nhưng mà c u hơi l …”
  “T t thôi, l n sau ñ xem c u làm th nào h Sư Ph Phép Thu t!” cô bé n t l i.
  Ron và Hermione cãi nhau trên su t con ñư ng tr l i c a hi u Wizard Wheezes nhà
  Weasley, nơi mà chúng bu c ph i d ng l i ñ sao cho không b phát hi n b i bà
  Weasley và lão Hagrid, ñang có v r t lo l ng vì bi t r ng b n tr ñã bi n m t. Khi
  ñã vào trong c a hi u r i, Harry kéo chi c áo tàng hình ra kh i ngư i, gi u nó
  trong túi xách, và nh p b n cùng hai ñ a kia khi b n chúng ñang c thanh minh,
  dư i s bu c t i c a bà Weasley, r ng b n chúng ch trong căn phòng ñ ng sau
  thôi, và r ng bà ñã không tìm k xung quanh c a hàng.
                    Chương 7
                   Câu l c b Slug


  Harry dùng nhi u th i gian c a tu n cu i cùng trong kỳ ngh ng m nghĩ v ý nghĩa
  c a hành ñ ng c a Malfoy H m Knockturn. ði u làm c u băn khoăn nh t là cái
  nhìn th a mãn trên khuôn m t c a Malfoy khi nó r i c a hàng. Không có ñi u gì làm
  Malfoy trông có v h nh phúc như th ngoài m t tin t i lành. ði u này mang l i cho
  Harry c m giác hơi khó ch u, tuy nhiên, c Ron và Hermione có v không tò mò v
  nh ng hành ñ ng c a Malfoy như c u, ho c ít nh t, h có v phát ngán v i vi c th o
  lu n v nó sau vài ngày.
  “Vâng, t ñ ng ý h n th t ñáng nghi, Harry à,” Hermione ñã nói th v i v thi u kiên
  nh n. Cô bé lúc ñó ñang ng i trên thành c a s trong phòng c a Fred và Geogre và
  ñ t chân lên trên m t cái h p ñ ng bìa c ng và ngư c nhìn lên mi n cư ng trong
  khi ñang ñ c m t b n m i cu n D ch thu t ti ng Rune nâng cao. “Nhưng không ph i
  chúng ta ñã ñ ng ý r ng có r t nhi u s gi i thích hay sao?”
  “Có th h n ñã làm gãy Cánh Tay c a Danh Ti ng” [Maybe he’s broken his Hand of
  Glory – ND]” Ron nói m t cách nghi ng , trong khi c u ñang c làm th ng m y cái
  nhành cây ñ nh hư ng ñuôi ch i c a c u. “C u còn nh cái cánh tay b quăn l i
  c a Malfoy ch ?”
  “Nhưng còn v câu mà nó ñã nói, ‘ð ng quên ñ gi cho k ñó an toàn’?” Harry h i
  ti p câu h i này không bi t l n th bao nhiêu. “ði u này v i t có v như Borgin v a
  có m t trong các v t b v , và Malfoy mu n c hai.”
  “C u ñoán ch gì?” Ron nói, trong khi ñang c g ng c o các v t b n kh i c n ch i
  c a c u.
  “Vâng, dĩ nhiên,” Harry nói. Trong khi c Ron hay Hermione chưa tr l i, c u nói
  ti p, “B c a Malfoy ñang trong ng c Azkaban. Hai c u có nghĩ Malfoy mu n tr
  thù không?”
  Ron ngư c nhìn lên, ch p m t.
  “Malfoy? Tr thù? Làm thé nào nó có th làm ñư c ñi u ñó?”
  “ðó ch là ý ki n c a t , t không bi t!” Harry nói m t cách chán n n. “Nhưng h n ta
  ñang ñ ng sau cái gì ñó và t nghĩ chúng ta nên ñ m t ñ n v n ñ này m t cách
  nghiêm túc. B c a h n là T Th n Th c T và –“
  Harr ng ng l i, m t c a c u nhìn vào cánh c s phía sau Hermione, và mi ng c u
  m ra. M t ý nghĩ ñ t nhiên hi n ra b t ch t trong ñ u c u.Toøng Mít söu taàm                                     50
  “Harry?” Hermione nói v i gi ng lo l ng. “Có chuy n gì th ?”
  “Cái th o c a c u l i ñau l n n a à?” Ron lu n cu ng h i.
  “Nó là m t tên T Th n Th c T ,” Harry nói ch m rãi. “Nó ñư c thay th b nó v i
  tư cách là T Th n Th c T .”
  M t s im l ng bao trùm lên căn phòng, và ñư c Ron ng t quãng b ng m t ti ng
  cư i. “Malfoy? Nó m i mư i sáu thôi Harry à! C u nghĩ r ng K -Mà-Ai-Cũng-Bi t s
  cho Malfoy gia nh p?”
  “ði u này có v không có kh năng, Harry,” Hermione nói v i gi ng ng t quãng
  ng p ng ng. “ði u gì làm c u nghĩ --?”
  “ðó là v bà Malkin. Bà y ñã không ch m vào nó, nhưng nó ñã hét lên và gi t m nh
  cánh tay c a nó kh i ngư i bà khi bà t i ñ vén cánh tay áo h n lên. ðó là tay trái
  c a h n. H n ñã ñư c kh c d u hi u ðen.”
  Ron và Hermion nhìn nhau.
  “ m, vâng....” Ron nói, có v m t cách không b thuy t ph c.
  “T nghĩ nó ch mu n ra kh i ñó thôi, Harry à,” Hermione nói.
  “Nó ñã cho Borgin xem th gì ñó mà chúng ta không th th y,” Harry ti p t c m t
  cách bư ng b nh.
  “M t th gì ñó mà th c s làm cho Borgin s hãi. ðó là cái d u hi u, t i bi u ñi u ñó
  – h n ñã cho k mà h n ñang giao kèo – Borgin th y cái ñó, hai ngư i th y Borgin
  ñã x s nghiêm t c th nào v i h n ch !”
  Ron và Hermion l i trao cho nhau m t cái nhìn khác.
  “T không ch c, Harry...”
  “Vâng, t v n không nghĩ r ng K -Mà-Ai-Cũng-Bi t s cho Malfoy gia nh p...”
  C m th y khó ch u, nhưng hoàn toàn th y thuy t ph c r ng mình ñã ñúng, Harry
  ch p l y ñ ng áo choàng Quidditch t i 50 cái và r i kh i căn phòng; bà Weasley ñã
  nh n m nh chúng nhi u ngày r ng không ñư c ñ ñ c n gi t giũ cho t i phút cu i
  cùng. Khi ñi xu ng t ng c u ñ ng ph i Ginny, cô bé ñang quay v phòng mang theo
  m t ch ng qu n áo v a ñư c gi t s y c n th n.
  “Em s không vào trong b p lúc này,” C bé c nh báo c u. “Có r t nhi u Phlegm
  xung quanh ñó.”
  “Anh s c n th n ñ không b m c vào nó.” Harry cư i.
  Khá tin tư ng, khi c u vào trong b p thì th y Fleur ñang ng i t i bài ăn, trong m t
  lo t k ho ch cho l cư i c a cô v i Bill, trong khi ñó bà Weasley ñang trông ch ng
  m c i Bruken t bóc v , trông bà có v th c s cáu k nh.
  “.... Bill và mình g n như ch c ch n quy t ñ nh ch có hai phù dâu, Ginny và
  Gabrielle s cùng trông r t tuy t. Mình ñã nghĩ v vi c dùng zem (???) màu vàng –
  h ng nh t s r t tuy t cùng v i mái tóc c a Ginny –“
  “A, Harry!” bà Weasley kêu to, c t ngang v ñ c tho i c a Fleur. “R t t , bác mu n
  gi i thích v s b o m t ñư c s p x p cho chuy n ñi t i Hogwarts vào ngày mai.
  Chúng ta s l i s d ng xe c a B Pháp Thu t l n n a, và s có nh ng th n sáng
  ch t i nhà ga –“
  “Ch Tonks s    ñó ch ?” Harry h i, tay c u huơ nh ng ñ v t Quidditch lên.
  “Không, bác không khĩ v y. Cô y ñã ñóng tr m ñâu ñó khác theo thông tin t bác
  Arthur.”
  “B t b ñi y mà..” Fleur mơ màng, trong khi ñang ki m tra hình bóng tuy t v i
  c a cô ph n chi u trong c c trà. “Th t là m t sai l m l n n u em h i –“
  “Vâng, c m ơn nhi u,” bà Weasley nói m t cách gay g t, ng t nang l i c a Fleur l n
  n a. “Cháu nêu chu n b ñi, Harry. Bác mu n nh ng chi c rương s n sàng vào t i
  nay, n u có th , và chúng ta s không ph i có nh ng phút cu i ch y ñua như
  thư ng l .”
  Và th c t , chuy n ñi c a m i ngư i vào sáng hôm sau trôi ch y hơn thư ng l . Cái
  xe c a b Pháp Thu t lư n trư c trang tr i Hang Sóc ñ ñón ñoàn ngư i ñang ñ i,Toøng Mít söu taàm                                    51
  v i nh ng cái rương ñư c s p x p; con mèo c a Hermione, Crookshanks, ñư c yên
  v an toàn trong cái gi du l ch c a nó, và Hedwig, con cú c a Ron, Pig-widgeon và
  con cú tía c a Ginny tên là Pygmy Puff cùng Arnold ñư c t ng vào l ng.
  “Au revoir, ‘Any” (t m bi t Harry – nd), Fleur nói khàn khàn và hôn t m bi t c u.
  Ron theo sau v i vã, trông có v hào h ng, nhưng Ginny b vư ng chân và Ron b
  gã, n m ư n vào bãi ñ t b n dư i chân Fleur. B i r i ñ n ñ m t, và xung quanh là
  nh ng v t b n b n tung tóe, c u v i vã nh y vào trong xe mà ch c n nói t m bi t.
  T i ngã tư Vua không có bác Hagrid chào ñón. Thay vào ñó, hai th n sáng v i m t
  d t n, râu v nh trong b trang ph c Muggle ti n v phía chi c xe khi nó d ng l i,
  và vòng phía sau, d n h vào trong nhà ga mà không nói l i nào.
  “Nhanh lên, nhanh lên, qua cái hàng rào nào!,” bà Weasley lu ng cu ng, có v như
  bà b b i r i b i nh ng con ngư i l nh lùng. “Harry nên ñi trư c, v i –“
  Bà nhìn tò mò vào m t th n sáng, ông ta g t ñ u ng n g n, kéo tay Harry , và
  hư ng c u v cái hàng rào gi a sân ga s 9 và s 10.
  “C m ơn, tôi có th ñi,” Harry nói m t cách cáu g t, gi t tay c u kh i ông Th n
  sáng. C u ñ y cái xe hành lý hư ng th ng vào cái thanh ch n, c không ñ ý ngư i
  ñ ng hành im l ng, và m t kho nh kh c sau ñó, th y mình ñang ñ ng trên sân ga
  chín ba ph n tư, nơi mà con tàu t c hành bí m t ñ n Hogwarts ñang ñ ng nh hơi
  nư c phía gi a ñám ñông.
  Hermione và nhà Weasley theo sau c u ch vài giây sau ñó. Và không thèm ch ñ
  h i ý ki n ông Th n sáng m t d c a c u, Harry nh c Ron và Hermione theo sát c u
  trong sân ga, tìm m t toa tr ng.
  “Chúng ta không th , Harry à,” Hermione nói v i v xin l i. “Ron và mình ph i t i
  khoang c a Huynh Trư ng trư c và tu n tra các hành lang m t lư t.”
  “ vâng, mình quên,” Harry nói.
  “Các con nên lên th ng trên tàu, t t c các con, các con ch có vài phút ñ ñi,” bà
  Weasley nói. “ m, có m t h c kỳ vui v nhé, Ron...”
  “Bác Weasley, cháu có th có vài câu ñư c không?” Harry nói, và c g ng t p trung
  tâm trí c a c u.
  “Dĩ nhiên r i,” ông Weasley nói, trông có v ng c nhiên, nhưng r i cũng theo Harry
  ra kh i t m nghe c a nh ng ngư i khác.
  Harry ñã nghĩ ñi nghĩ l i vi c này m t cách c n th n, và ñi ñ n k t lu n r ng, n u
  c u ph i nói cho ai, ông Weasley là ngư i thích h p nh t, b i vì ông làm vi c trong
  B Pháp Thu t và trong v trí t t nh t ñ ti n hành ñi u tra thêm, và th hai, b i vì
  c u nghĩ ñi u này không ñ n m c làm ông Weasley phát khùng lên.
  C u có th th y bà Weasley và ông Th n Sáng d t n cùng hư ng m t nghi ng v
  h khi h ñi ra.
  “Khi chúng cháu ñang H m Xéo,” Harry b t ñ u, nhưng ông Weasley ch n c u l i
  v i b m t nhăn nhó.
  “Có ph i bác ñang ñư c phát hi n ra nơi mà cháu, Ron và Hermione bi n m t ñ t i
  khi mà các cháu ph i trong phòng sau c a c a hàng Fred và Geogre?”
  “Làm th nào -?”
  “Harry, làm ơn. Cháu ñang nói chuy n v i ngư i mà ñã nuôi n ng Fred và Geogre.”
  “Ơ... vâng, ñúng v y, chúng cháu ñã không trong phòng sau.” “Vâng, sau ñó, bác
  hãy nghe ñi u t i t nh t.”
  “ m, chúng chau ñã bám theo Draco Malfoy. Chúng cháu ñã dùng Áo Choàng Tàng
  Hình.”
  “Các cháu có lý do c th nào khi làm vi c ñó, hay ñó ch là m t ý thích ng u h ng?”
  “B i vì cháu nghĩ Malfoy ñang ñ ng sau vi c gì ñó,” Harry nói, b qua cái nhìn pha
  l n b c t c l n tò mò c a ông Weasley. “Nó ñã ñưa cho m nó m t cái áo choàng và
  cháu mu n bi t t i sao.”
  “Dĩ nhiên cháu ñã làm r i,” ông Weasley nói, có v kìm nén. “Và, b n cháu ñã tìm raToøng Mít söu taàm                                    52
  ñư c t i sao ch ?”
  “Nó vào trong quán Borgin và Burkes,” Harry nói, “ và hăm d a gã làm trong ñó,
  Borgin, ñ giúp nó s a ch a cái gì. Nó nói nó mu n Borgin gi th gì khác cho nó.
  Nó làm vi c ñó như th ñó là th gì ñó c n ph i s a ch a. Và có v chúng có m t
  c p. Và...”
  Harry ng ng l i, l u m t hơi th sâu.
  “Có th gì ñó khác. Chúng cháu th y Malfoy nh y lên c mét khi bà Malkin c g ng
  ch m vào tay trái c a nó. Cháu nghĩ nó ñã ñư c kh c d u hi u ðen, cháu nghĩ nó
  ñư c thay th v trí c a cha nó là m t T Th n Th c T .”
  Ông Weasley trông có v lùi l i chút. Sau m t lúc ông nói, “Harry, ta nghi ng vi c
  K -Mà-Ai-Cũng-Bi t có th cho phép m t ñ a tr mư i sáu tu i-“
  “Có ai th c s bi t cái gì mà K -Mà-Ai-Cũng-Bi t s hay s không làm?” Harry h i
  m t cách t c gi n. “Bác Weasley, cháu xin l i, nhưng ñi u này có có giá tr ñ ñi u
  tra không? N u Malfoy mu n m t th gì ñó ñư c s a ch a, và nó c n ph i hăm d a
  Borgin ñ ñư c làm ñi u ñó, th ñó có kh năng là v t d ng H c ám ho c nguy
  hi m, ph i không?”
  “Ta nghi ng ñi u ñó, m t cách th t lòng, Harry à,” ông Weasley nói m t cách ch m
  rãi. “Cháu th y ñ y, khi Lucius Malfoy ñã b b t, chúng ta ñã khám xét ngôi nhà c a
  h n. Chúng ta ñã mang ñi t t c m i th có th gây nguy hi m.” “Cháu nghĩ bác ñã
  b qua th gì ñó.” Harry nói m t cách b c d c. “ m, có th ,” ông Weasley nói,
  nhưng Harry có th nói r ng ông Weasley ñang ñùa gi n nó.
  Có m t ti ng còi phía sau h , h u h t m i ngư i ñã lên trên tàu và cánh c a ñang
  ñóng l i.
  “Cháu t t hơn là nhanh lên!” ông Weasley nói, trong khi bà Weasley hét lên, “Harry,
  nhanh lên!”
  Harry v i vã ch y theo và hai ông bà Weasley giúp c u ñưa cái rương lên tàu.
  “Và bây gi , cháu yêu, cháu s ñ n nhà chúng ta vào l Giáng sinh, t t c m i th
  ñã ñư c s p ñ t b i c Dumbledor, v y nên chúng ta s g p l i cháu s m thôi mà,”
  bà Weasley nói qua cánh c a s , trong khi Harry khép cánh c a phía sau c u và con
  tàu b t ñ u chuy n b nh. “Cháu hãy chăm sóc mình c n th n và –“
  Con tàu bây gi ñang tăng t c.
  “- c g ng t t hơn và –“, bà ch y theo nói v ng vào.
  "— gi an toàn nhé!"
  Harry v y chào t m bi t cho ñ n khi con tàu ñ n khúc r và ông bà Weasley ñã ra
  kh i t m m t, r i c u quay l i xem nơi c a nh ng ngư i khác. C u ñoán Ron và
  Hermione ñang trong khoang c a Huynh Trư ng, nhưng Ginny ch cách c u m t
  quãng ng n trên hành lang, cô bé ñang tán g u v i m y ngư i b n. Harry hư ng
  v phía cô bé và kéo lê cái rương theo.
  M i ngư i nhìn ch m ch m vào c u khi c u ti n t i g n. H th m chí còn dí m t vào
  cánh c a s c a toa tàu ñ nhìn kĩ c u hơn. C u ñã ñoán trư c ñư c nh ng cái nhìn
  trơ tráo này khi c u s còn ph i tr i qua m t năm h c sau nh ng tin ñ i “K ðư c
  L a Ch n” trên Nh t Báo Tiên Tri, nhưng c u không h ng thú cái c m giác như
  ñang ñ ng m t ñi m sáng chói. C u v nh vai Ginny.
  "Em mu n ñi tìm m t khoang tr ng không?"
  “Em không th , Harry à, em nói em s g p Dean,” Ginny nói m t cách vui v . “G p
  l i anh sau nhé.”
  “ðư c thôi!,” Harry nói. C u c m th y m t cơn xao ñ ng kỳ l c a s khó ch u khi cô
  bé bư c ñi, mái tóc ñ c a cô bé ñang nh y múa phía sau, c u quá quen v i s hi n
  di n c a cô bé su t mùa hè ñ n n i c u g n như quên r ng Ginny ñã không chơi v i
  c u, Ron và Hermione trư ng. R i c u ch p m t và nhìn xung quanh: C u ñang
  ñư c bao b c b i nh ng cô gái quy n rũ.
  “Chào Harry!” m t gi ng nói quen thu c vang lên sau lưng c u.Toøng Mít söu taàm                                    53
  “Neville!” Harry nói m t cách nh nhõm, và quay l i ñ nhìn c u bé có khuôn m t
  tròn ñang c vư t qua ñám ñông v phía c u.
  “Chào Harry,” m t cô gái v i mái tóc dài và ñôi m t to mơ màng, ñ ng phía sau
  Neville th t lên.
  “Chào Luna, c u kh e ch ?”
  “R t kh e, c m ơn c u,” Luna nói. Cô bé ñang k p m t cu n t p chí dư i nách,
  nh ng ch cái l n trang ñ u thông báo r ng có m t c p Spectrespecs mi n phí
  tr ng.
  “K Ng y Bi n v n phát tri n m nh sau ñó ch ?” Harry h i, và c m th y m t s
  h ng thú th c s v i t báo mà ñã ñăng bài phóng v n ñ c bi t năm ngoái.
  “ vâng, m i th v n c quay vòng t t ñ p,” Luna nói m t cách h nh phúc.
  “Hãy tìm ch nào ng i ñã,” Harry nói, và b ba lách qua d c tàu qua nh ng ñám h c
  hình tò mò ñang nhìn ch m ch m. Cu i cùng, h tìm th y m t toa tàu tr ng, và
  Harry vào trong m t cách h ng kh i.
  “H th m chí v n nhìn vào chúng mình?” Neville nói, “Vì b n mình ñang v i c u!”
  “H nhìn vào c u cũng b i c u ñã trong b pháp thu t!,” Harry nói, trong khi t ng
  cái rương vào khe hành lý. “Chuy n phiêu lưu nh c a chúng ta bây gi ñã n m trên
  m t Nh t Báo Tiên Tri, và ch c h n c u ñã ñ c nó.”
  “Vâng, t nghĩ bà s r t gi n gi v s xu t b n công c ng này,” Neville nói, “nhưng
  bà ñã r t vui. Bà nói mình b t ñ u s ng như b mình. Bà ñã mua cho mình m t cây
  ñũa phép m i ñ y, nhìn này!”
  C u kéo cây ñũa ra và ñưa nó cho Harry.
  “G anh ñào và lông kỳ lân,” c u t hào nói. “B n t nghĩ ñó là m t trong nh ng cái
  ñũa cu i cùng mà Ollivander t ng bán, ông ta bi n m t vào ngày sau ñó – ôi, quay
  l i ñây ngay Trevor!”
  Và c u cúi xu ng dư i gh ñ tìm con cóc khi nó làm m t cu c hành quân ñi tìm t
  do như thư ng l .
  “Chúng ta v n t ch c các bu i h p nhóm D.A năm nay ch , Harry?” Luna h i trong
  khi g cái kính ñeo m t o giác kh i t báo K Ng y Bi n.
  “Ít nh t chúng ta thoát kh i m Umbridge r i, ph i không?” Harry nói và ng i xu ng.
  Neville l i c ng ñ u vào cái gh khi c u l m c m bò d y. C u ta trông r t th t v ng.
  “T khoái D.A! T h c ñư c nhi u t c u!”
  “T cũng khoái nh ng bu i g p m t,” Luna ñi m tĩnh nói. “ði u ñó như là vi c có
  nh ng ngư i b n v y.”
  ðây là m t trong nh ng ñi u không tho i mái mà Luna thư ng nói và làm cho Harry
  c m th y b i r i l n lúng túng. Tuy nhiên, trư c khi c u có th tr t i, có ti ng lao
  xao bên ngoài toa tàu c a h , m t nhóm n sinh năm b n ñang thì th m và cư i rúc
  rích v i nhau phía bên kia t m kính.
  “C u h i anh ta ñi!”
  “Không, c u!”
  “T s làm ñi u ñó!”
  Và m t trong s h , m t cô gái trông n i b t v i ñôi m t to ñen, m t cái c m nhô
  lên, và mái tóc ñen dài ñ y cánh c a bư c vào.
  “Chào, Harry, tên em là Romilda, Romilda Vane,” cô bé nói to và t tin. “T i sao anh
  không gia nh p v i b n em trong toa c a b n em? Anh không ph i ng i cùng v i
  b n h mà,” cô y thêm vào v i gi ng nói thì th m, kh ch vào Neville ñang c tóm
  con Trevor dư i gh , và Luna, ngư i ñang ñeo cái Spectrespecs mi n phí c a cô
  khiên cô bé trông như m t con cú v i màu s c lo n x ng u.
  “H là b n c a anh,” Harry l nh lùng nói.
  “ ,” cô gái nói, trông r t ng c nhiên. “ , ñư c thôi.”
  Và cô y b ñi, ñóng s m cánh c a l i.
  “M i ngư i cho r ng b n có nh ng ngư b n tuy t v i hơn chúng t 10 l n,” LunaToøng Mít söu taàm                                    54
  nói, th hi n rõ s ngư ng ngùng b i r i.
  “C u r t tuy t,” Harry nói ng n g n. “Không có ai trong bon h ñã cùng v i mình
  t i B Pháp Thu t. H ñã không chi n ñ u v i t .”
  “Qu là m t lý do tuy t v i,” Luna cư i r ng r , và l i kéo cái Spectrespecs xa kh i
  mũi thêm chút và ng i xu ng ñ c ti p t K Ng y Bi n
  “Tuy nhiên, chúng ta ñã không ñ i m t v i h n ta,” Neville l i nói, t t ra kh i g m
  gh v i m ng nh n và b i b n trên ñ u cùng cái nhìn b c t c v i con Trevor trên
  tay c u. “C u ñã, Harry à. C u nên nghe bà c a t nói v c u. ‘Cái th ng bé Harry
  Potter ñó có nhi u xương sư n hơn toàn b B Pháp Thu t c ng l i!’ Bà s cho t t
  c m i th ñ có c u làm cháu trai..”
  Harry cư i m t cách không tho i mái và ñ i ch ñ sang k t qu OWL ngay khi có
  th . Trong khi ñó, Neville ñ c to k t qu c a c u và băn khoăn khi nào c u có th
  tham gia kì thi NEWT bi n hình, v i duy nh t m t “kh năng ñư c ñ ng ý”, Harry
  nhìn c u mà không th c s l ng nghe.
  Tu i thơ c a Neville ñã b tàn phá b i Voldemort cũng nhi u như Harry ñã ph i tr i
  qua, nhưng Neville không có ý ni m r ng c u ñã g n có s ph n c a Harry như th
  nào. L i tiên tri có th suy ñoán cho c hai ngư i h , tuy nhiên, vì lý do bí hi m nào
  ñó c a c u, Voldemort ñã ch n ñ tin r ng Harry là ngư i duy nh t ñư c nh c t i
  trong l i tiên tri.
  N u Voldemort ch n Neville, có th r ng Neville ñang ng i ñ i di n v i Harry và ch u
  ñ ng cái th o hình tia ch p và s c n ng c a l i tiên tri.... Hay ñi u ñó có th chăng?
  Có chăng m c a Neville ch t ñ b o v c u, cũng như Lily ñã hy sinh cho Harry?
  Ch c ch n bà s làm ñi u ñó. Nhưng ñi u gì s x y ra n u bà không có kh năng
  ñ ng gi a ñ a con c a bà và Voldemort? Có chăng s không có “K ðư c Ch n”?
  M t cái gh tr ng nơi Neville ñang ng i và m t Harry không có v t th o có th ñư c
  hôn và nói l i t m bi t v i m c a mình, mà không ph i là m c a Ron?
  “C u n c ch , Harry? C u trông có v bu n cư i l m,” Neville nói.
  Harry b t ñ u. “Xin l i – mình –“
  “T o phun b t ñư c c u r i à?” Luna h i m t cách thông c m, nhìn Harry qua cái
  c p kính kh ng l c a cô bé.
  “Mình – cái gì?”
  “T o phun... Chúng vô hình. Chúng trôi vào qua tai c a c u và làm cho não c u tr
  nên ng ng n,” cô nói. “T nghĩ t c m th y m t con ñang dòm ngó xung quanh
  ñây.”
  Cô bé v tay trong không khí, như th ñang ñánh m t con quái v t vô hình nào ñó.
  Harry và Neville nhìn nhau và v i vàng chuy n sang nói v Quidditch.
  Th i ti t phía ngoài c a s con tàu loang l như m t ngày mùa hè, h ñia qua m t
  làn sương mù dày, l nh l o, và sau ñó ñi dư i ánh sáng m t tr i y u n. Khi ñoàn
  tàu ñi vào khu v c c a nh ng th n chú sáng s a, khi mà m t tr i hi n ra ngay trên
  ñ nh ñ u, Ron và Hermione bư c vào khoang tàu,
  “Ư c gì b a ăn trưa xu t hi n nhanh lên, t ñang ch t ñói ñây,” Ron nói r t thi t
  tha, và th ph ch ngư i xu ng ch c nh Harry và xoa xoa cái b ng. “Chào, Neville.
  Chào, Luna. Th ñoán xem ñi u gì x y ra?” C u nói thêm, quay v phía Harry.
  “Malfoy ñang không làm nhi m v c a m t huynh trư ng. Nó ñang ng i trong toa
  tàu c a nó v i lũ Slytherins, b n t ñi qua th y nó.”
  Harry ng i th ng d y, trông có v h ng thú. ði u này không gi ng như Malfoy
  thư ng trình di n quy n l c c a Huynh Trư ng, ñi u mà nó luôn luôn sung sư ng
  trong năm v a qua.
  “Nó ñang làm gì khi b n c u trông th y nó?”
  “Như thư ng l ,” Ron nói m t cách h h ng, gi cái ñi u b khi m nhã trên bàn tay.
  “Không gi ng h n l m, ph i không? À m – th ñ y” – và c u l i làm l i c ch ñó
  l n n a – “Nhưng t i sao nó không lư n ngoài hăm d a lũ năm th nh t nh ?”Toøng Mít söu taàm                                     55
  “Không rõ,” Harry nói, nhưng tâm trí c a c u ñang nh y múa. ði u này có v như
  th Malfoy có ñi u gì quan trong trong ñ u nó hơn là hăm d a nh ng h c sinh l p
  dư i?
  “Có l h n thích m t Nhóm Quái D ,” Hermione nói. “Có l vi c làm Huynh Trư ng
  tr nên nh t nh o sau nh ng chuy n ñó.”
  “T không nghĩ th ,” Harry nói. “T nghĩ nó là –“
  Nhưng trư c khi c u có th trình bày gi thuy t c a c u, cánh c a khoang tàu m ra
  l n n a và m t cô bé năm th Ba th như g n ñ t hơi bư c vào trong.
  “T nên chuy n nh ng th này t i Neville Longbotton và Harry P-Potter,” cô bé ng p
  ng ng, khi ñôi m t cô b t g p ánh m t Harry và cô bé ñ b ng m t. Cô bé ñang
  c m hai cu n gi y da ñư c c t v i ruy băng màu tím. M t cách khó hi u, Harry và
  Neville c m hai cu n gi y gia c a t ng ngư i trong khi cô bé h p t p v t ra ngoài
  khoang.
  “Cái gì thê?” Ron tò mò vì Harry chưa m nó ra.
  “M t cái thi p m i,” Harry nói.
  Harry,
  Mình r t vui n u c u có th tham gia v i mình trong b a ăn trưa toa C.
  Thân ái....
  “Nhưng ñi u gì h n mu n mình?” Neville b i r i h i, vì c u ñã d ñoán ñây là m t
  bu i c m túc.
  “Không bi t.” Harry nói, vì c u chưa hoàn toàn ch c ch n, và vì c u không có b ng
  ch ng nào cho th y gi thuy t c a c u ñúng. “Nghe này,” c u nói, và v i m t ý
  tư ng n y sinh, “hãy dùng áo choàng Tàng Hình, và chúng ta có th có m t cái nhìn
  rõ ràng v Malfoy trên ñư ng ñi, xem xem h n ta ñ ng sau cái gì.”
  Tuy nhiên, ý ki n này ch cho cái gì c . Nh ng hành lang ñã ñư c nhét ch t b i
  nhi u ngư i ñang ch xe ch b a trưa, hoàn toàn không th ñi cùng v i nhau khi
  ñang m c áo. Harry nhét nó m t cách ti c nu i vào c p, ng m nghĩ vè vi c th t
  tuy t khi m c nó ñ tránh b nhìn ch m ch m, ñi u mà có v như càng ngày càng
  tăng lên rõ r t ngay c khi c u xu ng tàu. Thư ng xuyên, nh ng h c sinh chen l n
  kh i khoang c a chúng ñ nhìn c u rõ hơn. Ngư i ngo i l là Cho Chang, cô bé
  phóng v t vào trong khoang tàu khi th y Harry ñ n. Khi Harry ñi qua cánh c a, c u
  th y cô bé ñang say sưa tranh lu n v i cô b n Marietta, ngư i mang trên m t m t
  l p trang ñi m dày mà không hoàn toàn che m nh ng thông tin quái d c a nh ng
  n t nh t v n n m chình ình trên m t cô bé. Harry cư i nh nhàng và ñi qua.
  Khi h t i toa C, h th y ngay h không ph i là khách m i duy nh t c a S ng Sên
  (Slughorn), m c d u ph i xét ñoán b i s ñón khách n ng nhi t c a Slughorn, Harry
  h u như ñã ñư c bi t trư c.
  “Harry, c u bé c a ta!” Slughorn kêu lên, nh y vào c u khi n cho cái b ng lông c a
  ông có v làm ñ y nh ng kho ng còn l i c a khoang tàu. Cái ñ u hói và chòm râu
  b c l p lánh như th ñ t nh ng cái nút b m vàng trên áo c a ông dư i ánh m t tr i.
  “R t vui khi g p cháu, r t vui! Và cháu ch c h n là ngài Longbotton!”
  Neville g t ñ u, trông có v s hãi. Theo s ch d n c a Sluhorn, h ng i xu ng ñ i
  di n v i nhau trong ch hai ch tr ng g n c a nh t. Harry lư t m t nhìn quanh các
  hành khách. C u nh n ra m t h c sinh Slytherin, ñó là m t c u bé da ñen cao v i
  má cao và dài, ñôi m t xiên xiên, và còn có hai c u bé mư i b y tu i mà Harry
  không bi t, và, trong góc bên c nh Slughorn là Ginny, cô bé trông như th không
  ch c cô ñ n ñây b ng cách nào.
  “Bây gi , các cháu bi t m i ngư i r i ch ?” Slughorn h i Harry và Neville. “Dĩ nhiên
  là Balíe Zabini cũng khóa v i các cháu –“
  Zabini không t d u hi u nào c a s chào ñón hay th hi n, c Harry và Neville cũng
  th . H c sinh nhà Gryffindor và Slytherin v n không h ưa gì nhau.
  “ðây là Cormac McLaggen, có l b n cháu v a g p nhau -? Không ph i à?”Toøng Mít söu taàm                                     56
  McLaggen là m t c u bé v i mái tóc kh e kho n ñưa tay lên chào, và Harry cùng
  Neville g t ñ u l i v i c u ta.
  “—Và ñây là Marcus Belby, ta không rõ n u –?”
  Belby là m t c u bé g y và có v ngư ng ngùng, cư i có v gư ng ép v i Harry.
  “— và quý cô tr tu i quy n rũ này nói v i ta cô bé bi t hai con!” Slughorn k t thúc.
  Ginny nhăn nhó nhìn Harry và Neville t sau lưng Slughorn.
  “Và bây gi , ñây là ñi u tuy t nh t,” Slughorn hào h ng nói. “Là m t cơ h i cho các
  con bi t nhau thêm m t chút n a. ðây, ñây là khăn ăn. Ta ñã ñóng gói b a ăn trưa
  c a ta; cái xe ñ y, theo ta con nh , thì món ăn c a nó có nhi u c m th o, và cái
  b ng c a ngư i ñàn ông già t i nghi p này không ch u n i nh ng th như v y.... Gà
  quay nhé, Belby?
  Belby g t ñ u ñ ng ý cái th trông như n a con gà quay.
  “ ñây, ta v a nói cho c u Marcus r ng ta có vinh h nh ñư c d y ông chú Damcoles
  c a c u,” Slughorn nói v i Harry và Neville, trong khi hai ngư i ñang chuy n cho
  nhau gi bánh mì cu n. “Phù th y xu t s c, r t xu t s c, và Huy Chương Merlin c a
  ông hoàn toàn x ng ñáng. Cháu hay g p chú c a cháu ch Marcus?
  Không may, Belby v a t ng vào m m m t mi ng gà quay to, và c u l i v i vàng
  nhét cái ñ ng ñó xu ng d dày quá nhanh khi n cho c u b ngh n, m t c u chuy n
  sang màu tía, và b t ñ u kh c kh c.
  “Anapeo,” Slughorn nói m t cách nh nhà, ch ñũa phép vào Belby, và có v như cái
  c h ng c a c u bé ñư c thông ngay l p t c.
  “Không... không nhi u l m, không nhi u ,” Belby th g p, m t nhìn th ng.
  “À vâng, dĩ nhiên, ta dám nói r ng ng r t b n,” Slughorn nói, dò h i nhìn vào Belby.
  “Ta nghi ng vi c ông ta phát minh ra ñ c dư c B Sói (Wolfsbane) mà không c n
  m t s c g ng thích ñáng ñ y!”
  “Ta cho r ng...” Belby nói, trông c u có v e ng i khi l y ti p mi ng gà quay khác
  cho ñ n khi c u ch c Slughorn ñã nói xong. “ ... ng và b cháu không th c s hòa
  h p cho l m, bác th y ñ y, cháu không th c s bi t nhi u v ...”
  Gi ng c a c u h xu ng và ng ng l i khi Slughorn trao cho c u m t n cư i l nh
  lùng và quay sang phía McLaggen.
  “Và cháu, Cormac,” Slughorn nói, “Ta ñư c bi t cháu g p chú Tiberius c a cháu r t
  nhi u, vì ng có m t b c tranh l ng l y ch p hai chú cháu trong chuy n ñi săn ñuôi
  gãy [nogtails], ta nghĩ th , ph i không?”
  “ vâng, ñi u ñó th t thú v , th c s như th ,” McLaggen nói. “Cháu ñã ñi cùng v i
  c Bertie Higgs và Rufus Scrimgeour – dĩ nhiên là trư c khi ng tr thành b trư ng
  –“
  “A, cháu cũng bi t v Bertie và Rufus sao?” Slughorn cư i nói, và ñưa ra m t khay
  nh v i lê, và b ng cách nào ñó, Belby ñã b b quên. “Bây gi nói cho ta bi t...”
  ðó là t t c nh ng gì mà Harry nghi ng . Nh ng ngư i ñây có v ñư c m i ñ n vì
  h có m t m t liên n nào ñó v m t ai ñó n i ti ng ho c có quy n l c – m i ngư i
  ngo i tr Ginny. Zabini, k ñư c h i sau McLaggen, là m t ñưa có m là m t phù
  th y xinh ñ p (và t nh ng gì Harry bi t, b ñã cư i t i b y l n, và các ông ch ng
  c a bà ch t m t cách bí n và b l i cho bà c núi vàng). Và ti p ñó là Neville. Mư i
  phút ñó th t s r t không tho i mái, v cha m c a Neville, nh ng Th n Sáng n i
  ti ng, ñã b tra t n ñ n ñiên lo n b i Bellatrx Lestrange, và m t c p T Th n Th c
  T khác. Và sau cu c ph ng v n v i Neville, Harry có n tư ng r ng Slughorn ñã dè
  d t hơn s nh n xét v i Neville, nhưng là ñ xem c u bé có tài năng gì c a cha m
  hay không.
  “Và bây gi ,” Slughorn nói, quay ngư i sang v i phong cách c a m t ngư i d n
  chương trình n i tiéng. “Harry Potter! Nên b t ñ u ñâu ñây? Ta th y ta ch v a
  bi t qua ph n b m t khi chúng ta g p nhau trong mùa hè qua!” ng nhìn Harry
  m t lát như th c u là m t m nh l n và ngon ñ c bi t c a con gà quay, r i nói, “’KToøng Mít söu taàm                                     57
  ðư c Ch n,’ h ñang g i cháu như th ñ y!”
  Harry không nói gì c . C Belby, McLaggen và Zabini ñang nhìn ch m ch m vào c u.
  “Dĩ nhiên,” Slughorn nói, nhìn Harry g n hơn, “có nh ng tin ñ n trong nhi u năm...
  Ta nh khi – vâng – sau cái ñêm kinh hoàng ñó – Lily – James – và cháu ñã s ng sót
  – và th gi i bi t r ng cháu có nh ng s c m nh ngoài s c tư ng tư ng –“
  Zabini ho m t ti ng nh t ý nghi ng cái gi thuy t này. M t gi ng nói b c d c phát
  ra t Slughorn.
  “Vâng, Zabini, b i vì cháu quá tài năng... trong vi c ñóng ñi u b ...”
  “ cháu yêu!” Slughorn cư i tho i mái, nhìn vào Ginny, cô bé ñang nhìn tr ng tr ng
  vào Zabini ñang ng i c nh Slughorn.
  “Cháu ph i c n th n hơn ñ y, Blaise! Ta ñã trông th y cô gái nh này th c hi n Ma
  Thu t Dơi-Ba B m t cách tuy t v i nh t khi ta ñi qua khoang c a cô! Ta s không
  ñia qua cô bé ñâu!”
  V m t Zabini trông có v khinh kh nh.
  “Nhưng dù sao,” Slughorn nói, quay v phía Harry. “Nh ng tin ñ n trong su t mùa
  hè này. Dĩ nhiên, m t ngư i không bi t cái gì ñ tin, t Tiên Tri ñã n i ti ng v i vi c
  in ra nh ng ñi u sai sót, t o sai l m -- nhưng ñây có m t s nghi ng nh , cho
  phép hàng ñ ng nhân ch ng, trong cái bu i l n x n b Pháp Thu t và các cháu
  ñó trong hào quang!”
  Harry không th y cách nào thoát ra chuy n này, g t ñ u nhưng v n không nói gì c .
  Slughorn l i tươi cư i v i c u.
  “Quá khiêm t n, quá khiêm t n, ta không nghi ng t i sao c Dumbledore l i r t
  thích – cháu cũng ñó, ph i không? Nhưng toàn b câu chuy n – quá gi t gân, dĩ
  nhiên, m t ngư i không bi t rõ cái gì ñ tin – l i tiên tri ñó, ví d --“
  “Chúng cháu chưa bao gi nghe l i tiên tri,” Neville nói, m t ñ b ng lên.
  “ðúng v y,” Ginny nói ñi m tĩnh. “Neville và cháu cũng ñ u ñó, và t t c cái ý ki n
  “K ðư c Ch n” ng ng n ch là câu chuy n c a t Tiên Tri t o nên như thư ng l .”
  “C hai cháu ñã ñó à, ph i không?” Slughorn nói v i s h ng thú cao ñ , nhìn vào
  Ginny r i Neville, nhưng c hai ñ u ng i có v kín ñáo trư c n cư i ñ ng viên c a
  ông.
  “Vâng.... m... ñi u ñó là s th c r ng t Tiên Tri thư ng th i ph ng m i th , dĩ
  nhiên...” Slughorn nói, gi ng có chút th t v ng. “Ta nh Gwenog yêu quý nói r ng
  (Dĩ nhiên là Gwenog Jones, ð i trư ng c a lũ Nhân Sư) –“
  Ông ta lòng vòng trong m t chu i h i tư ng kéo dài, nhưng Harry có m t c m giác
  không rõ ràng l m là Slughorn chưa nói xong v i c u, và r ng ông không b thuy t
  ph c b i Neville và Ginny.
  Bu i chi u ñư c dành ñ nói nhi u thêm v nh ng phù th y n i ti ng mà Slughorn
  ñã d y d , t t c b n h ñ u vui m ng ñ tham gia cái mà ông g i là “Câu l c b
  Slug” t i Hogwarts. Harry không th ch u thêm n a, nhưng c u cũng không bi t làm
  th nào ñ ra v l ch s . Cu i cùng, con tàu trư n kh i ñám sương mù dày ñ c ra
  ngoài ánh m t tr i hoàng hôn ñ r c, và Slughorn nhìn quanh, nhìn vào c nh v t m
   o.
  “Ôi tr i, tr i ñang t i h ! Ta không chú ý r ng h ñã b t ñèn sáng! Các cháu có th
  ñi và thay áo choàng, t t c các cháu. McLaggen, cháu ph i mua ngay cái cu n sách
  v con ñuôi gãy [nogtails]. Harry, Blaise – khi nào các cháu cũng có th qua. Các
  cháu cũng v y,” ông d ng l i Ginny. “ , các cháu ñi ngay ñi, ñi ngay ñi!”
  Khi ông ñ y Harry vào cái hành lang t i om, Zabibi nhìn Harry m t cách khó ch u khi
  c u có v h ng thú. C u, Ginny và Neville theo Zabini quay l i d c theo con tàu.
  “T h nh phúc vì nó ñã k t thúc,” Neville thì th m. “M t ngư i ñàn ông kỳ l , ph i
  không?” “ a, ñúng như v y,” Harry nói, m t nhìn vào Zabini. Làm th nào mà em l i
  vào ñó th , Ginny?”
  “ ng th y em nguy n r a Zacharias Smith,” Ginny nói. “Anh còn nh cái tên ng c tToøng Mít söu taàm                                     58
  Hufflepuff mà trong D.A ch ? H n c l o ñ o theo và h i em chuy n gì ñã x y ra
  t i b Pháp Thu t và cu i cùng, h n làm em h t ch u n i và em nguy n r a h n –
  khi ñó Slughorn ñi vào và em nghĩ em chu n b có m t bu i c m túc, nhưng ông ch
  nghĩ em th c hi n bùa chú này r t t t và m i em ñi ăn trưa! Hơi ñiên r , nh ?”
  “Lý do ñó t t hơn là vi c m i ai ñó b i vì s n i ti ng c a m h ,” Harry nói, cau có
  nhìn Zabini, “hay b i chú c a h --“
  Nhưng c u ch t ng ng l i. M t ý nghĩ ch t hi n ra trong ñ u c u, thi u th n tr ng
  nhưng là ý ki n tuy t v i... Trong th i gian m t phút, Zabini ñã chu n b quay vào
  phòng c a b n Slytherin năm sáu, và Malfoy s ng i ñó, nghĩ r ng h n không b ai
  nghe c ng ai tr lũ Slytherins... N u Harry ch c n vào ñư c, không b nhìn th y,
  phía sau h n, c u s nghe ñư c hay th y ñư c gì? ðúng như v y, chuy n ñi còn m t
  quãng n a – Ga Hogsmeade ch còn kho ng n a ti ng là t i, d a vào nh ng ánh
  sáng ch p ch n ngoài c a s -- Nhưng không ai khác có v chu n b ñ ñón nh n s
  nghi ng này c a Harry m t cách nghiêm túc, và c u không th ch ng t cho h
  ñư c.
  “T s g p các c u sau,” Harry nói g p, kéo áo choàng Tàng Hình và trùm lên ngư i.
  “Nhưng c u ñ nh –?” Neville h i.
  “ð sau!” Harry thì th m, ñu i theo Zabini nhanh nh t có th , m c d u ti ng m m
  c a ñoàn tàu làm cho s c n th n này có v vô nghĩa.
  Các hành lang g n như tr ng trơn bây gi . H u h t m i ngư i ñã quay v toa c a
  mình ñ ñ i qu n áo ñ ng ph c, áo choàng và thu d n các th c. M c dù Harry ñ
  g n ñ theo k p Zabini mà không ch m vào h n, Harry không nhanh k p ñ nh y vào
  trong toa tàu khi Zabini m cánh c a. Zabini ñã kéo nó ñóng l i khi Harry v i vàng
  chèn chân vào ñ không cho nó ñóng.
  “Chuy n gì v i cái th này v y?” Zabini nói gi n gi và lu ng cu ng kéo cánh c a l i
  vào chân c a Harry.
  Harry n m l y c nh c a và ñ y nó m ra, m t cách kh nh c; còn Zabini v n n m
  ch t tay c m, ngã vào áo c a Gregory Goyle, làm cho náo ñ ng h n lên. Harry v t
  vào trong toa, nh y vào ch tr ng t m th i c a Zabini và trèo lên khe hành lý. May
  m n thay là Goyle và Zabini ñang g m g l n nhau, nhìn nhau ch m ch m, còn
  Harry thì khá ch c r ng bàn chân c a c u ñã l ra khi cái áo c a c u thòng xu ng
  quanh h , và trong kho nh kh c ñó c u nghĩ c u ñã th y ñôi m t c a Malfoy ñã nhìn
  th y ñi u ñó. Nhưng sau ñó Goygle ñóng s m cánh c a l i và ñ y Zabini ra kh i
  ngư i; Zabini ñ s p xu ng gh ng i v i v m t bĩnh tĩnh, Vincent Crabbe ti p t c
  cu n truy n c a nó, và Malfoy cư i kh y, n m dài gi a hai ñ a v i ñ u kê trên áo
  c a Pansy Parkinsons. Harry n m cu n l i khó ch u dư i cái áo choàng ñ ch c ch n
  r ng t ng ño n ngư i c u v n ñư c n gi u, và nhìn Pansy vu t mái tóc vàng óc
  xu ng trán Malfoy, cư i khúc khích khi làm v y, như th ai cũng ph i yêu c khi ng i
  c nh c . Cái ñèn l ng nhún nh y trên tr n khoang t a ra ánh sáng kh p trong
  khoang: Harry còn có th ñ c t ng t trong cu n sách truy n c a Crabbe ngay dư i
  c u.
  “V y, Zabini,” Malfoy nói, “lão Slughorn mu n gì?”
  “Ch c t o nên nh ng ngư i k t n i t t,” Zabini v a nói v a g m g v i Goygle. “Và
  lão ñang c tìm th t nhi u.
  Thông tin này có v không làm Malfoy th a mãn. “Nh ng ai khác lão ta ñã m i?” nó
  h i ti p.
  “McLaggen t Gryffindor,” Zabini nói.
  “ vâng, chú c a nó l n l m trong b pháp thu t,” Malfoy nói.
  “— ai ñó khác g i là Belby, t Ravenclaw –“
  “Không ph i h n, h n là m t tên ngu!” Pansy nói.
  “— và Longbotton, Potter và con bé nhà Weasley ñó,” Zabini k t thúc.
  Malfoy ñ ng d y b t ng , ñ p vào bàn tay c a Pansy.Toøng Mít söu taàm                                    59
  “Lão ta m i th ng Longbotton sao?.”
  “Vâng, ñúng v y, vì Longbottom ñã ñó,” Zabini nói chán n n.
  “Lão Slughorn khoái th ng Longbottom ñi m gì nh ?”
  Zabini nhún vai.
  “Th ng Potter, Potter vĩ ñ i, hi n nhiên h n ta mu n ng m nhìn “K ðư c Ch n,”
  Malfoy g m g , “nhưng còn con bé nhà Weasley! Con bé y có gì ñ c bi t cơ ch ?”
  “R t nhi u th ng con trai thích nó,” Pansy nói, nhìn Malfoy ñang ñ ng trong góc ñ
  xem ph n ng c a nó. “Ngay c mày cũng nghĩ con bé ñó trông ñư c l m, ph i
  không, Blaise, và t t c chúng ta ñ u bi t mày khó khăn th nào ñ ch p nh n ñi u
  này!”
  “Tao s không ch m vào cái dòng máu b n th u dơ dáy c a nó cho dù nó trông th
  nào ñi n a,” Zabini l nh lùng nói, và Pansy trông có v hài lòng. Malfoy n m xu ng
  cái áo c a cô và cho phép cô ta ti p t c ñùa gi n v i mãi tóc c a c u.
  “ m, tao th y ti c cho cái lão Slughorn. Có th lão ta ñang tr nên già c i. X u h
  thay, b tao luôn nói lão là m t phù th y gi i trong nh ng ngày trư c. B tao
  thư ng th n tư ng lão. Slughorn có l chưa nghe tin tao ñang trên con tàu, ho c –“
  “Tao không trông ch cái thi p m i,” Zabini nói. “Lão h i tao v cha Notts khi tao t i.
  B n h dĩ nhiên ñã t ng là b n cũ, nhưng khi lão nghe ng ñã b tóm b i B Pháp
  Thu t lão trông không h nh phúc l m, và Nott không có thi p m i, ph i không? Tao
  không nghĩ Slughorn khoái nh ng T Th n Th c T .”
  Malfoy trông có v t c gi n, nhưng v n b t ra m t n cư khác thư ng.
  “ m, ai quan tâm lão h ng thú cái gì? Lão ta là cái gì, khi mày xu ng v i lão y? Ch
  là m t giáo viên ngu ng c.” Malfoy ngoác mi ng khoe khoang. “Ý tao là, tao th m
  chí còn không Hogwarts năm t i, ñi u ñó có ph i là v n ñ không khi m t lão già
  béo thích tao hay không?”
  “C u có ý gì, c u có th không Hogwarts năm t i h ?” Pansy nói căm ph n, và
  ng ng ngh ch tóc Malfoy.
  “Hà, c u s không bao g i bi t,” Malfoy nói v i n cư i c a ma qu . “T có th ph i
  – ơ – chuy n ñ n nh ng th to hơn và t t hơn.”
  N p mình trong khe hành lý dư i t m áo tàng hình, tim Harry b t ñ u nh y múa.
  Ron và Hermione s nói gì v ñi u này? Crabbe và Goyle ñang trơ m t nhìn Malfoy;
  hi n nhiên b n chúng không có ý ni m c a k ho ch nào ñ chuy n t i nh ng th to
  hơn và t t hơn. Ngay c Zabini cũng cho phép nhìn tò mò thay cho cái nhìn kiêu
  căng thư ng l . Pansy v n ti p t c ngh ch tóc c a Malfoy, trông cô có v r t ng c
  nhiên.
  “Có ph i ý c u là –“
  Malfoy nhún vai.
  “M mu n tơ hoàn t t vi c h c t p c a t , nhưng theo cá nhân, t nghĩ nó ch quan
  tr ng trong nh ng ngày này. Ý t là, nghĩ xem... khi Chúa T H c Ám n m quy n t t
  c , li u ông có quan tâm ai ñó ñ t ñư c bao nhiêu OWL hay N.E.W.T.S không? Dĩ
  nhiên là không... T t c ch là nh ng s ph c v dành cho ông y, m c ñ hy sinh
  mà ông y ñư c th y.
  “Và mày nghĩ mày s làm ñư c ñi u gì ñó cho ng?” Zabini h i m t cách ch nh o.
  “Mư i sáu tu i và chưa th c s ñ tư cách?”
  “Tau v a nói, ph i không? Có th ông không quan tâm n u to ñ tư cách hay không.
  Có th công vi c ông mu t tao làm không ph i là nh ng gì mà mày c n ph i ñ tư
  cách cho ñi u ñó,” Malfoy nói ch m rãi.
  Crabbe và Goyle ng i ngơ ngác v i cái mi ng há h c như cái máng x i. Pansy nhìn
  ch m ch m xu ng Malfoy như th cô ta chưa bao gi th y cái gì gây c m giác kinh
  hoàng th .
  “Tao th y Hogwarts r i,” Malfoy nói, và nh n th y rõ hi u ng mà nó ñã gây nên khi
  hăn ch ra cánh c a s ñen ngòm. “Chúng ta nên m c áo choàng ñi là v a.”Toøng Mít söu taàm                                     60
  Harry quá chăm chú nhìn vào Malfoy nên ñã không ñ ý Goygle vươn t i cái vali c a
  nó, và kéo cái Vali xu ng, nó va vào Harry khá n ng vào ñ u. C u vô tình th t lên
  m t ti ng ñau ñ n, và Malfoy nhìn lên khe ñ hành lý, v lo l ng.
  Harry không s Malfoy, nhưng c u không thích cái ý nghĩ b phát hi n dư i t m áo
  Choàng Tàng Hình b i m t nhòm Slytherin không thân thi n. Nư c m t v n ch y và
  ñ u v n ñau mòng mòng, c u rút ñũa ra, c g ng không làm t m áo l n x n, và
  ch , nín th . Theo c m nh n c a c u, Malfoy có v quy t ñ nh r ng nó ñã hình dung
  ra âm thanh ñó, nó kéo t m áo choàng ra như nh ng ngư i khác, khóa cái rương l i,
  và khi con tàu ch m ch m l i, nó bó ch t cái áo choàng quanh c .
  Harry có th th y các hành lang l i ñ y ngư i và hy v ng r ng Hermione và Ron s
  mang ñ ñ c c a c u xu ng sân ga; c u ñã b k t cho ñ n khi toa tàu khá r ng.
  Cu i cùng, v i m t cái tròng trành cu i, con tàu d ng l i h n. Goygle kéo cánh c a
  ra và b vào ñám ñông năm th hai, ñ y chúng sang m t bên, Crabbe và Zabini
  theo sau.
  “B n mày ñi trư c ñi,” Malfoy nói v i Pansy, ngư i ñang dang tay ñ i nó v i hy v ng
  nó s năm tay c . “Tao ch mu n ki m tra vài th .”
  Pansy b ñi. Bây gi ch có Harry và Malfoy trong toa tàu. M i ngư i ñang r i d n
  ñi trong nhà ga t i. Malfoy ñi ñ n toa tàu và kéo khóa l i ñ cho ngư i ngoài hành
  lang không th vào. Và nó kéo cái rương ra và m nó ra l n n a.
  Harry ló xu ng dư i b c a khe hành lý, tim ñ p ngày càng nhanh hơn.Cái gì mà
  Malfoy mu n gi u Pansy? Có ph i h n ñang ñ nh xem v t gì ñó b gãy và r t quan
  tr ng c n ñư c hàn g n l i?
  “Petrificus Totalus!” [ñông c ng toàn b ]
  Không c n báo trư c, Malfoy ch ñũa phép vào Harry, và c u c ng ñ ngay ra ñó. Và
  t t , c u lăn kh i rãnh hành lý và rơi xu ng r t ñau ñ n, làm sàn nhà kêu côm c p,
  và dư i chân Malfoy, t m áo Tàng Hình b l t ra dư i chân, toàn b cơ th c u b l
  ra v i ñôi chân v n ñang quỳ trong thư th trư c. C u không th c ñ ng th m chí
  m t cái cơ nào, c u ch có th nhìn ch m ch m vào Mafloy ñang ñ ng cư i r ng r .
  “Tao ñã nghĩ th ,” nó nói hân hoan, “Tao nghe th y rương c a Goyle va vào mày. Và
  tao nghĩ tao th y cái ánh sáng tr ng qua không khí sau khi Zabini quay l i....”
  Ánh m t c a nó ng ng l i trên ñôi giày c a Harry.
  “Mày không nghe ñư c b t c th gì tao quan tâm, Potter à. Nhưng khi t o có mày
   ñây..”
  Và nó ñánh m nh vào m t Harry. Harry th y mũi mình b gãy ra, máu b n ra kh p
  nơi.
  “ðó là cho cha c a tao. Bây gi , hãy xem...”
  Malfoy kéo t m áo choàng kh i thân th b t ñ ng và trùm nó lên qua ngư i c u.
  “Tao không ñoán h s th y mày cho ñ n khi con tàu quay tr l i Luânñôn,” hăn nói
  ch m rãi. “Xem xung quanh mày ñi, Potter.”
  Và d m lên nh ng ngón tay c a Harry, Malfoy r i khoang tàu.               Harry Potter và Hoàng t   lai


                    Chương 8
                  Snape ñ c th ng


  Harry n m ngay ñơ bên dư i chi c áo Tàng hình mà nghe máu nóng ch y t mũi
  xu ng ñ y m t, l ng nghe ti ng nói và ti ng bư c chân ngoài hành lang bên ngoài.Toøng Mít söu taàm                                    61
  Nó nghĩ ngay r ng ch c s có m t ai ñó ñ n ki m tra các bu ng tàu trư c khi tàu lăn
  bánh tr l i. Nhưng ngay l p t c nó chán n n nghĩ r ng cho dù có ai nhìn vào căn
  bu ng thì cũng không th nghe th y nó ñư c. May l m là có ai ñó khác s bư c vào
  toa tàu và gi m lên ngư i nó.
  Harry chưa bao gi th y căm ghét Malfoy ñ n th , khi mà nó n m ñ y, gi ng như
  m t con rùa ng ng n b l t lưng, máu me ch y ñ y mi ng. Qu là m t tình hu ng
  ngu xu n… còn nh ng bư c chân cu i cùng thì d n xa, m i ngư i lê bư c d c sân
  ga t i ngoài kia; nó có th nghe th y ti ng kéo rương ñ x nh x ch cùng nh ng
  ti ng nói chuy n bi bô n ào.
  Ron và Hermione t h n s cho là nó ñã r i tàu mà không ñ i t i nó. M t khi mà t i
  nó ñã ñ n Hogwarts và yên v trong S nh l n, ch y t i ch y lui quanh dãy bàn c a
  nhà Gryffindor mà không tìm ra nó thì ch c m m r ng Harry ñã n a ñư ng trên
  tàu v Luân ðôn r i.
  Nó c gây ra m t ti ng ñ ng, dù ch là m t ti ng g g nhưng không th . R i nó
  ch t nh r ng có m t s phù th y, như th y Dumbledore có làm phép thu t mà
  không c n ñ c to th n chú, nên nó c l m nh m trong ñ u câu th n chú “G i ðũa
  Th n” tri u t p cây g y phép mà nó ñã làm r t, nhưng cũng ch ng có gì x y ra c .
  Hình như nó nghe th y ti ng cây xào x c quanh h cùng ti ng cú kêu, nhưng tuy t
  không có ai tìm ki m gì c ho c th m chí (nó hơi x v b n thân vì ni m hy v ng
  này) nh ng gi ng nói ho ng h t vì không th y Harry ñâu. M t c m giác vô v ng bao
  trùm l y nó khi nó tư ng tư ng ra nh ng c xe do m y con vong mã kéo v trư ng
  cùng nh ng ti ng cư i ng t ngh o t c xe c a Malfoy, nơi nó thu t l i ñòn t n công
  c a nó cho b n Crabbe, Goyle, Zabini và Pansy Parkinson.
  Chi c xe l a l c lư làm Harry lăn nghiêng qua m t bên. Gi thì nó nhìn ch m ch m
  vào ñ ng b i b m dư i gh tàu thay vì nhìn lên tr n như lúc nãy. Sàn tàu b t ñ u
  rung lên khi máy n . Chi c Tàu H a t c ñang lăn bánh mà không ai hay bi t nó v n
  còn trên ñó…
  R i nó c m th y chi c áo tàng hình v t bay lên và gi ng c a ai ñó, “Ái chà, Harry”
  M t tia sáng màu ñ loé lên và cơ th Harry h t c ng ñ ; nó ñã có th ng i lên tho i
  mái hơn, h p t p l y tay qu t máu trên m t r i ng ng ñ u lên mà nhìn th y cô
  Tonks, lúc này ñang gi t m áo tàng hình v a m i kéo lên.
  “Mình nên r i kh i ñây, nhanh lên”, cô ta b o, khi bên ngoài c a s hơi nư c b c mù
  m t và tàu b t ñ u r i sân ga. “Mau, mình nh y tàu.”
  Harry v i vàng theo cô ra hành lang. Cô ta kéo c a toa tàu và nh y xu ng sân ga
  như ñang trư t bên dư i khi con tàu tăng t c. Nó nh y theo, hơi lo ng cho ng khi
  ti p ñ t r i ñ ng th ng d y v a k p th y toa ñ u máy màu ñ v t qua khúc quanh ra
  kh i t m nhìn.
  Gió ñêm l nh bu t th i qua cái mũi ñau nhói c a Harry. Cô Tonks ñang nhìn nó;
  Harry c m th y gi n d và b i r i khi b phát hi n ra trong m t tình tr ng ng ng n
  th này. Cô ta l ng l ng ñưa tr nó chi c áo tàng hình.
  “Ai làm v y?’
  “Draco Malfoy” gi ng Harry cay ñ ng, “C m ơn cô ñã…ơ…”
  “Không có chi,” cô Tonks ñáp mà không cư i. Qua màn ñêm, Harry th y cô y cũng
  v n còn b tóc xám x t và v ngoài kh s như lúc nó g p cô l n ñ u t i Hang Sóc.
  “Ta có th ch a lành mũi cho con n u ch u ñ ng yên.”
  Harry không khoái ý tư ng này l m, nó ñã ñ nh ñ n g p Bà Pomfrey, y tá c a
  trư ng, ngư i mà nó th y tin tư ng vào nh ng bùa chú ch a thương hơn, nhưng nói
  ra nghe hơi thô l , nên nó v n ñ ng không nhúc nhích và nh m m t l i.
  “Espikey” Tonks hô.
  Harry th y mũi nó nóng b ng r i ñ t nhiên l i l nh ng t. Harry giơ tay lên s nhè
  nh . Có v như lành l i r i.
  “C m ơn cô nhi u!”Toøng Mít söu taàm                                    62
  “Con nên khoác áo tàng hình lên r i chúng ta ñi b v trư ng”, cô Tonks nói, v n
  không hé môi cư i. Lúc Harry khoác áo lên ngư i nó thì cô Tonks v y t ñũa phép ra
  m t sinh v t b n chân kh ng l màu tr ng b c phi th ng vào bóng t i.
  “M t Th n H M nh á?” Harry h i, nó ñã t ng th y c Dumbledore g i tin nh n ki u
  như v y.
  “Vâng, ta g i tin ñã tìm th y con ñ m i ngư i ñ ng lo. Thôi ñi, mình không nên dây
  dưa ñây.”
  Hai ngư i ñi vào con ñư ng mòn d n v trư ng. “Sao cô l i tìm th y con?”
  “Ta ñ ý không th y con r i tàu và ta bi t con có cái áo tàng hình. Ta nghĩ con mu n
  tr n trong ñó. Khi th y ch n song c a s bu ng tàu s p xu ng, ta nghĩ mình nên
  ñ n xem qua.”
  “Nhưng mà cô có vi c gì ñây th ?”
  “Hi n nay ta ñư c b trí Hogsmeade ñ tăng cư ng b o v ,” cô Tonks ñáp.
  “Ch có mình cô ñây hay là - ?”
  “Không, có c Proudfoot, Savage và Dawlish.”
  “Dawlish á, v Th n Sáng mà th y Dumbledore t n công năm ngoái?”
  “ðúng th ”
  Hai ngư i sóng bư c trong ñêm theo nh ng v t xe còn m i trên con ñư ng hoang
  v ng. Harry li c nhìn cô Tonks qua làn áo tàng hình, năm ngoái c còn có v tò mò
  (ñôi lúc hơi t c m ch), lúc nào cũng cư i ñùa d dàng mà gi ñây l i trông có v già
  d n, nghiêm trang và qu quy t hơn. Ph i chăng là do tác ñ ng c a chuy n x y ra
  t i B Pháp Thu t? Nó kh s nh l i r ng t h n Hermione s khuyên Harry nên nói
  ñôi l i an i cô ta, r ng cái ch t c a chú Sirius không h do l i t i c , nhưng nó th y
  khó m mi ng quá. Còn lâu nó m i trách c cô Tonks v cái ch t c a chú Sirius; cô
   y cũng ch ng có l i gì so v i nh ng ngư i khác (mà còn ít l i hơn chính nó), nhưng
  nó tránh ñ c p ñ n chú Sirius n u có th . Th là hai ngư i h l ng l ñi v trư ng,
  áo dài c a cô Tonks s t so t phía sau lưng.
  Lúc nào cũng ñ n trư ng b ng xe kéo, Harry chưa bao gi ư c xem ga Hogsmeade
  cách trư ng bao xa. Cu i cùng nó th phào nh nhõm khi trông th y nh ng cây c t
  cao có tư ng con l n lòi có cánh hai bên c ng trư ng. Nó th y v a l nh v a ñói và
  mong mau mau t m bi t cái cô Tonks u s u l l m này. Nhưng khi nó giơ tay ñ y
  cánh c ng thì th y nó b khóa ch t.
  “Alohomora m ra!” Harry ung dung ñ c th n chú khi chĩa ñũa phép vào khóa
  nhưng nó v n in lìm.
  “Th n chú ñó không xài ñư c ñây,” cô Tonks b o, “c Dumbledore t tay m bùa
  lên ñó.”
  Harry nhìn quanh r i nói “Con có th t trèo tư ng”.
  “Không, không ñư c ñâu,” gi ng cô Tonks d t khoát, “t t c ñ u có bùa m ch ng
  xâm nh p. Hè r i ngư i ta ñã th c ch t an ninh lên hàng trăm l n.”
  “Th thôi,” Harry b t ñ u c m th y b c b i trư c v d ng dưng c a cô y, “v y con
  ch còn cách ng ngoài này ñ i tr i sáng.”
  “Có ai ra ñón con kìa. Nhìn xem!”
  Xa xa dư i chân toà lâu ñài th p thoáng bóng ñèn l ng. Harry c m th y ph n kh i
  ñ n n i nó th m chí có th ch u ñư c nh ng l i m ng nhi c c a th y Filch cũng như
  vi c ông ta huênh hoang v chuy n dùng hình ph t xo n ngón tay cái ñ c ng c k
  cương gi gi c c a trư ng. Mãi ñ n khi ánh ñèn vàng v t còn cách ch ng ba b n
  mét, và Harry c i áo tàng hình ra ñ l di n thì nó m i chán ghét nh n ra cái mũi
  kho m và mái tóc ñen dài láng mư t c a Severus Snape.
  “Hà, hà hà,” th y Snape cư i nh ch mép khi gõ ñũa phép lên khóa ñ s i dây xích
  tu t ra và cánh c ng m toang. “Xu t hi n thi t là t t , trò Potter à, m c dù rành
  rành r ng trò cho là vi c khoác ñ ng ph c c a nhà trư ng làm x u ñi ngo i hình c a
  trò.”Toøng Mít söu taàm                                     63
  “Con không th thay áo ñư c, con không có – ” Harry phân tr n nhưng th y Snape
  ng t l i nó.
  “Không c n ñ i ñâu, Nymphadora à, ta h n trông coi s - aha - an toàn c a Potter
  ñư c.”
  “Tôi nh n tin cho Hagrid mà,” cô Tonks cau có.
  “Hagrid b mu n ti c ñ u năm, như trò Potter ñây, nên ta ñi thay. Và ti n th ,” th y
  Snape v a nói v a như ng ñư ng cho Harry ñi qua c ng, “ta cũng mu n xem th n
  H m nh m i c a cô.”
  Ông ta ñóng s m c a trư c m t cô Tonks và dùng ñũa phép khóa l i như trư c.
  “Ta nghĩ cái cũ thì t t hơn cho cô,” gi ng ông ta ra thâm hi m th y rõ, “th n H
  m nh m i c a cô trông y u t.”
  Khi th y Snape vung v y l ng ñèn ñi vào, Harry thoáng th y v s c và gi n d trên
  gương m t cô Tonks. R i cô ñi khu t vào ñêm.
  “Con chào cô,” Harry nói v i theo khi b t ñ u bư c sau th y Snape. “C m ơn cô vì…
  m i chuy n.”
  “G p sau nhé, Harry.”
  Th y Snape im ti ng áng ch ng c phút ñ ng h . Harry th y cơ th nó dư ng như
  phát ra nh ng làn sóng căm h n d d i ñ n n i th t là khó tin n u như th y Snape
  không c m th y s thiêu ñ t c a chúng. Nó ñã th y ghét th y Snape ngay t l n
  g p ñ u tiên, nhưng b ng vào thái ñ c a th y v i chú Sirius, mãi mãi ch ng bao gi
  Harry có th tha th cho ông ta. M c cho th y Dumbledore nói gì thì nói, Harry ñã
  suy ñi nghĩ l i su t c mùa hè, và ñi ñ n k t lu n r ng nh ng l i nh n xét cay ñ c
  v vi c chú Sirius v n tr n tránh an toàn trong khi nh ng ngư i còn l i trong H i
  Phư ng Hoàng ra ñi chi n ñ u ch ng l i Voldemort có th là m t nhân t thôi thúc
  chú Sirius xông vào B Pháp thu t cái ñêm chú y b gi t ch t. Harry bám vào ý nghĩ
  này, b i vì nó có th ñ t i lên ñ u th y Snape, m t cách hoàn toàn x ng ñáng, và
  cũng b i Harry bi t r ng n u có ai ñó không c m th y xót xa cho chú Sirius thì ñó
  chính là ngư i ñàn ông ñang ñi bên c nh nó lúc này.
  “Ta tr Nhà Gryffindor 50 ñi m t i ñi tr ” th y Snape nói, “và xem nào, thêm 20
  ñi m n a vì t i v n còn m c trang ph c dân Muggle. Trò bi t không, trư c gi ta
  chưa t ng th y có Nhà nào s m b ñi m âm vào ñ u h c kỳ như v y: ta th m chí
  còn chưa xong b a tráng mi ng. Potter à, trò l p k l c r i ñ y.”
  Cơn gi n gi và căm h n sôi s c bên trong Harry như th nóng ñ nhưng nó thà
  n m ngay ñơ trên tàu v Luân ðôn còn hơn gi i thích v i th y Snape lý do nó ñ n
  tr .
  “Ta ñoán r ng trò mu n làm nhân v t chính, ch gì?” Snape nói ti p “và vì không có
  chi c xe hơi bay nào nên trò quy t ñ nh r ng xăm xăm ñi vào S nh Chính gi a b a
  ti c t t o nên hi u qu sân kh u ra trò.”
  Harry v n gi im l ng, dù nó th y l ng ng c mu n n tung. Nó bi t Snape tìm ki m
  gi phút này b y lâu, trong vài phút ông ta có th soi mói và hành h Harry mà
  không b ai nghe th y.
  Cu i cùng cũng ñ n b c thang vào toà lâu ñài và nh ng cánh c a g s i vĩ ñ i m ra
  m t s nh ñư ng l n r p c phư n, ti ng cư i nói râm ran và ti ng ch m ly tách như
  chào m ng hai ngư i bư c vào s nh ñư ng. Harry t h i không bi t có nên tròng áo
  tàng hình vào l i không, ñ mà ñi v ch gh ng i c a nó bên dãy nhà Gryffindor
  (không may là dãy bàn này l i xa nh t tính t c a ra vào) mà không ai ñ ý. C như
  ñi gu c trong b ng Harry, th y Snape lên ti ng, “Không khoác áo tàng hình. Trò có
  th ñi vào ñ m i ngư i chiêm ngư ng, theo ta th y v y là ñúng ý trò r i.”
  Harry quay gót và s i bư c qua c a: mi n sao thoát kh i th y Snape là ñư c. S nh
  chính v i b n dãy bàn dài cùng v i bàn giáo sư ñ u s nh, ñư c trang hoàng như
  thư ng l b ng nh ng ng n n n làm nh ng chi c ñĩa bên dư i ph n chi u l p lánh.
  Tuy th ñ i v i Harry nó ch ánh lên m t v t sáng m khi nó s i bư c nhanh ñ n n iToøng Mít söu taàm                                    64
  vư t qua bàn Hufflepuff trư c khi m i ngư i k p nhìn, và lúc h d m ñ ng lên ñ
  nhìn cho rõ thì Harry ñã nhác th y Ron và Hermione, nó nhanh chóng ñi d c dãy bàn
  và nh y vào ng i gi a hai t i nó.
  “B n ñã - ôi tr i - m t b n b sao v y?” Ron h i, m t tr n tr n cùng v i m y ngư i
  ng i g n ñó.
  “Sao v y, có sao ñâu?” Harry ñáp, v l y m t chi c thìa và li c nhìn khuôn m t bi n
  d ng ph n chi u.
  “M t b n ñ y máu kìa!” Harry la lên. “ð n ñây xem-”
  Con bé vung ñũa phép và hô “Tergeo!” ñ hút h t m y v t máu khô.
  “C m ơn,” Harry l y tay s lên khuôn m t nh n nh i. “Mũi mình trông th nào?”
  “Bình thư ng,” gi ng Hermione lo l ng, “Ch sao n a? Harry, có chuy n gì th ? T i
  này s ch t khi p!”
  “Mình k m y b n nghe sau,” Harry ñáp c c l c. Nó th y rõ r ng Ginny, Neville Dean
  và Seamus ñang d ng tai nghe; th m chí Nick Suýt-M t-ð u, con ma nhà Gryffindor
  cũng ñ n lư n l bên trên ñ nghe l m.
  “Nhưng mà – ” Hermione lên ti ng.
  “Lúc khác ñi, Hermione,” Harry nói gi ng cáu g t. Nó ñã r t hy v ng r ng b n b n
  nó s cho là nó ñã dính vô m t chuy n gì ñó anh hùng l m, như là ch m trán m t
  hai T th n Th c t ho c m t tên Giám ng c. L t t nhiên, Malfoy ñã th i ph ng
  câu chuy n cho càng nhi u ngư i càng t t nhưng cũng còn cơ may r ng không ñ n
  ñư c tai c a quá nhi u ñ a nhà Gryffindor. Nó v i tay qua Ron ñ l y m y cái ñùi gà
  và m t n m khoai chiên, nhưng chưa k p l y thì ñ ăn bi n m t và ñư c thay b ng
  m y món bánh tráng mi ng.
  “Dù sao thì b n cũng ñã b l bu i l phân lo i” Hermione nói trong lúc Ron v l y
  mi ng bánh gatô chocolate to ñùng.
  “Chi c Nón nói gì hay ho à?” Harry l y m t mi ng bánh nhân m t.
  “Th c ra thì cũng như trư c thôi,… khuyên chúng ta ñoàn k t ch ng k thù, b n bi t
  r i ñ y.”
  “Th y Dumbledore có nh c gì t i Voldemort không?” “Chưa ñâu, ch ng ph i lúc nào
  th y cũng dành bài di n văn ñ c s c ñ n cu i ti c sao? S p t i gi r i.”
  “Th y Snape b o bác Hagrid ñ n mu n mà – ”
  “B n g p ng? G p th nào?” Ron h i mà m m mi ng ñ y bánh gatô.
  “Thì tình c ñ ng ñ u thôi,” Harry ñánh tr ng l ng.
  “Bác Hagrid ch mu n m t hai phút thôi,” Hermione ñáp, “Kìa, bác y v y tay v i b n
  kìa, Harry.”
  Harry nhìn lên bàn các giáo sư và nho n mi ng cư i chào Hagrid, lúc này ñang v y
  v y tay v i nó. Hagrid chưa bao gi trông hài hòa v i v ñ o m o c a Giáo sư
  McGonagall, Ch nhi m Nhà Gryffindor, ngư i mà ñ nh ñ u ch cao t i gi a khu u
  tay và vai c a bác Hagrid khi h ng i sát c nh nhau, mà trông Giáo sư có v không
  tán thành b a ti c ñón ti p n ào náo nhi t này. Harry ng c nhiên khi th y giáo viên
  môn Tiên tri, Giáo sư Trelawney ng i bên kia bác Hagrid; cô này hi m khi r i văn
  phòng c a c ; mà Harry l i chưa bao gi th y c xu t hi n t i b a ti c ñ u năm c a
  trư ng. Cô y trông v n kỳ qu c như b y lâu nay, trên ngư i l p lánh xâu chu i h t
  cư m và áo dài lu m thu m, m t m to h t c qua l p kính trên m t. Lúc nào cũng
  cho r ng cô ta có v gì ñó gi m o, Harry ñã b s c khi phát hi n ra vào cu i h c kỳ
  v a r i r ng chính cô ta là ngư i ñã nói ra l i tiên tri khi n cho Voldemort ph i gi t
  ch t ba m c a Harry và chính tay t n công Harry. Khám phá này khi n cho nó càng
  kém thích thú v i cô ta và, ơn tr i, năm h c này nó s không ph i h c môn Tiên tri.
  C p m t sáng như ñèn pha c a cô ta xoay v phía nó; nó v i quay nhìn ch khác v
  phía dãy nhà Slytherin. Draco Malfoy ra ñi u b m t chi c mũi v nát làm phá ra m t
  tràng cư i và ti ng v tay tán thư ng. Harry chúi m t nhìn vào mi ng bánh ng t,
  trong b ng l i sôi s c. Nó dám cho ñi b t c cái gì ñ m t ch i m t v i th ngToøng Mít söu taàm                                      65
  Malfoy…
  “Th Giáo sư Slughorn mu n gì?” Hermione h i.
  “Mu n bi t nh ng chuy n th t ñã x y ra B Pháp thu t.” Harry ñáp.
  “Ông y và c ñám ngư i ñây,” Hermione kh t mũi. “B n nó c như h i cung b n
  mình mình chuy n ñó trên tàu, ph i không Ron?”
  “ ñúng,” Ron nói, “t t c ñ u mu n bi t ph i chăng b n là Ngư i-ðư c-Ch n-”
  “Th m chí m y con ma cũng ñã bàn tán nhi u v ch ñ này,” Nick Suýt-M t-ð u
  chen ngang, nghiêng chào Harry b ng cái ñ u g n ñ t lìa làm nó trông ghê r n bên
  trên cái c áo. “B n nó xem ta như ki u ngư i phát ngôn cho Harry, ai cũng bi t tình
  b n thân thi t gi a chúng ta mà. Tuy nhiên ta ñã kh ng ñ nh v i c ng ñ ng ma r ng
  ta s không ñ i nào qu y r y Potter ñ moi thông tin. ‘Harry Potter bi t r ng c u y
  hoàn toàn có th tin tư ng nơi ta,’ ta ñã b o b n chúng th . ‘Ta thà ch t ñi còn ph
  b c lòng tin c a c u y.’”
  “Cũng không m y n tư ng l m, n u bi t r ng ông ch t ng c t lâu r i,” Ron buông
  m t câu.
  “M t l n n a, nói chuy n v i c u c như ñàn g y tai trâu,” Nick ñáp tr v i gi ng b
  s nh c và bay ñi m t v ñ u kia c a dãy bàn nhà Gryffindor v a lúc c Dumbledore
  ñ ng lên. Ti ng huyên náo xung quanh Harry h u như im b t.
  “L i chào n ng nhi t nh t c a ta,” c cư i h t c , hai tay vung r ng như th mu n
  ôm h t c phòng.
  “Tay c y làm sao th ,” Hermione há h c m m.
  Cô bé không ph i là ñ a duy nh t ñ ý th y ñi u ñó. Bàn tay ph i c a c
  Dumbledore ñen thui và nhìn ch t chóc gi ng cái ñêm c ñ n ñón Harry nhà
  Dursley. Ti ng rì r m n i lên kh p phòng, th y Dumbledore hi u chính xác ý m i
  ngư i, ch cư i và kéo tay áo vàng tím che v t thương l i.
  “Không có gì ñáng lo,” th y vui v nói, “Bây gi thì… các trò m i, chào m ng các
  con, các trò cũ, hoan nghênh ñã tr l i! M t năm h c ñ y phép màu ñang ch ñ i
  các con…”
  Harry thì th m vào tai Hermione, “Tay th y trông ý như l n trư c mình g p. Mình
  tư ng th y ch a tr r i ch , … ho c nh bà Pomfrey.”
  “Trông c như da ch t y,” Hermione nhăn m t. “Nhưng có m t s v t thương b n
  không th ch a h t… nh ng l i nguy n c xưa… và nh ng ch t ñ c không có thu c
  gi i…”
  “…còn th y Filch giám th thì yêu c u mình ban b l nh c m toàn b nh ng món ñ
  mua Ti m bán ñ chơi khăm c a anh em nhà Weasley.”
  “Các trò nào mu n tham gia Quidditch cho ñ i c a Nhà mình thì ñăng ký tên cho
  Giáo viên ch nhi m như thư ng l . Chúng ta cũng c n có bình lu n viên m i, ai
  mu n cũng ph i ñăng ký. Chúng ta vui m ng ñón ti p m t Giáo sư m i trong năm,
  Giáo sư Slughorn” - th y Slughorn ñ ng d y v i cái ñ u hói bóng láng dư i ánh n n,
  cái b ng ph c a ông in bóng lên bàn – “là m t ñ ng nghi p cũ c a ta trư c ñây và
  ñã ñ ng ý nh n d y môn ð c dư c.”
  “ð c dư c?”
  “ð c dư c à?”
  M y t này d i ñi d i l i kh p phòng khi m i ngư i h i nhau li u có nghe nh m
  không.
  “Môn ñ c dư c ư?” Ron và Hermione ñ ng thanh quanh sang nhìn Harry, “nhưng mà
  b nb o–”
  “ð ng th i Giáo sư Snape,” th y Dumbledore lên gi ng át ñi ti ng xì xào kh p
  phòng, “s ñ m trách môn Phòng ch ng Phép thu t H c ám.”
  “Không!” Harry la to ñ n n i nhi u ñ a quay ñ u nhìn nó. Nó ph t l ; m t nhìn trân
  trân vào dãy bàn giáo viên, lòng gi n d . Làm sao mà Snape l i ñư c giao môn
  Phòng ch ng Phép thu t H c ám sau b y lâu nay ch ? Không ph i ai cũng bi t làToøng Mít söu taàm                                    66
  bao năm nay th y Dumbledore ñâu có tin tư ng mà giao nhi m v ñó cho ông ta
  ch ?
  “Nhưng Harry này, mình nh là b n b o th y Slughorn s d y Phong ch ng H c ám
  mà?” Hermione h i nó.
  “Mình cũng tư ng th ,” Harry vò ñ u ñ nh xem có lúc nào c Dumbledore nói ñi u
  ñó không, nhưng gi ñây nó ch t nh n ra r ng hình như c Dumbledore chưa h nói
  gì v môn h c mà th y Slughorn s d y.
  Th y Snape, lúc này ñang ng i bên ph i th y Dumbledore, không thèm ñ ng lên
  chào khi nghe gi i thi u tên; ông ta ch h h ng huơ tay v phía ñám Slytherine
  ñang v tay, nhưng Harry cá r ng có m t v ñ c th ng toát ra t cái ngư i mà nó
  căm ghét vô cùng.
  “Nhưng có ñi u hay,” Harry nói gi ng ñ y ác ý, “h t năm nay ng s ph i cu n gói.”
  “Là sao Harry?” Ron h i.
  “Môn này có huông mà. Không ai d y hơn m t năm… th y Quirrell th m chí m t
  m ng khi ñang d y…Cá nhân mình s c u tr i cho có thêm m t cái ch t n a…”
  “Harry!” Hermione nói gi ng b t ng và ch trích.
  “Ho c ng ñơn gi n là quay v v i môn ð c dư c khi h t năm,” Ron hoà hoãn. “C
  Slughorn này ch c cũng không mu n tr lâu ñâu. Th y Moody cũng th thôi.”
  Th y Dumbledore h ng gi ng, Harry Ron và Hermione không ph i là nh ng ñ a duy
  nh t mà c s nh ñư ng cũng ñang bàn tán xôn xao v vi c cu i cùng Snape cũng
  ñ t ñư c tâm nguy n b y lâu. Dư ng như ph t l tính ch t nóng b ng c a cái tin
  mà mình v a th t ra, c Dumbledore không bình lu n gì thêm v vi c b nhi m giáo
  viên, nhưng c cũng ng ng giây lát ch ti ng n l ng xu ng hoàn toàn.
  “Gi thì như m i ngư i ñã bi t, Chúa t Voldemort và b n thu c h l i m t l n n a
  bành trư ng m nh lên.” C phòng như căng ra khi c nói. Harry li c qua Malfoy lúc
  này ñang dùng cây ñũa phép treo chi c nĩa lơ l ng trên không trung như th nh ng
  l i c Dumbledore nói không ñáng ñ nó chú ý. “Ta không th nào nh n m nh h t
  t m nguy hi m trong tình tr ng hi n nay, cũng như h t m c th n tr ng ñ chúng ta
  luôn an toàn t i Hogwarts này. Nh ng pháp thu t trong lâu ñài ñã ñư c c ng c
  thêm, chúng ta ñư c b o v b ng nh ng bi n pháp m i và v ng m nh nhưng chúng
  ta cũng ph i c c k th n tr ng ñ phòng s b t c n c a ai ñó trong chúng ta. Vì v y
  ta mong các trò tuân theo m i gi i h n v an ninh, dù các trò có th y khó ch u t i
  ñâu – và ñ c bi t tuân theo lu t c m không ñư c ra ngoài sau gi khuya. Ta cũng
  khuy n cáo các trò n u th y có gì l ho c ai kh nghi trong hay ngoài lâu ñài thì hãy
  báo ngay cho các giáo viên. Ta lúc nào cũng tin tư ng các trò s cư x ñúng m c vì
  s an nguy c a b n thân và c a ngư i khác.”
  Th y Dumbledore ñưa m t nhìn các h c trò m t lư t r i m m cư i.
  “Còn bây gi , giư ng êm n m m ñang ch các con và ta bi t r ng ưu tiên m t là
  ph i ngh ngơi ñ chu n b vào l p sáng mai. Th thì chúc t t c ng ngon nhé, pip
  pip!”
  V i m t ti ng rít chói tai quen thu c, nh ng dãy gh dài lùi ra và hàng trăm ñ a h c
  trò túa ra kh i s nh ñ v ký túc xá c a chúng. Harry không v i gì theo b n chúng,
  càng không mu n ñ n g n th ng Malfoy ñ nó nh i l i câu chuy n v cái mũi gãy,
  bèn n n ná l i sau, v cúi xu ng bu c l i dây giày, ch h t b n kia ra kh i s nh.
  Hermione ñã băng ra trư c ñ làm Huynh trư ng d n ñư ng cho ñám nhóc năm
  nh t, còn Ron thì v n l i v i Harry.
  “Th t tình thì cái mũi c a b n b sao th ?” Ron h i khi chúng nó t t l i sau lưng ñám
  ñông và không b ai nghe l m. Harry k cho nó nghe và vi c Ron không cư i nh o
  qu ñã ch ng t tình b n c a hai ñ a nó.
  “Mình th y th ng Malfoy v vĩnh làm gì ñó v i cái mũi,” Ron bu n r u nói.
  “Thôi không sao ñâu,” Harry ñáp cay ñ ng, “mình nghe l m ñư c nó nói gì trư c khi
  nó phát hi n ra mình ñó…” Harry hy v ng Ron t ra ng c nhiên trư c nh ng l iToøng Mít söu taàm                                     67
  khoác lác c a th ng Malfoy. Tuy nhiên Ron v n bình chân như v i, mà Harry cho là
  do tính bư ng b nh c a th ng b n.
  “Thôi nào, Harry, nó ch c tình ra v v i con Parkinson thôi…”
  “K -mà-ai-cũng-bi t l i có th giao cho nó nhi m v gì ch ?”
  “Làm sao mà b n ch c r ng Voldemort không c n tay trong t i Hogwarts? Không
  ph i l n ñ u tiên – ”
  “Ta mong con ng ng nói tên ñó ra, Harry à,” m t gi ng nói trách móc vang lên phía
  sau t i nó. Harry ngoái l i nhìn th y Hagrid ñang l c ñ u.
  “Th y Dumbledore g i tên ñó ra mà,” Harry cãi l i.
  “Àh, là b i th y là Dumbledore, ph i không?” Hagrid ñáp gi ng bí n.
  “Sao con l i ñ n mu n th , Harry, ta lo l ng quá?”
  “Con b k t trên tàu,” Harry ñáp. “Th sao bác cũng b tr ?”
  “Ta ph i lo cho th ng Grawp,” Hagrid vui sư ng tr l i. “M t l m th i gi . Bây gi nó
  có nhà m i trên núi r i - c Dumbledore ñã s a cho nó - m t cái hang to ñ p. Nó
  th y vui hơn h i còn trong r ng. Hai anh em ta cũng nói chuy n ñư c kha khá.”
  “V y á?” Harry nói mà m t không nhìn Ron; l n cu i cùng nó g p ông em cùng m
  khác cha c a Hagrid, m t gã kh ng l d t n có tài nh b t g c cây, v n t c a
  th ng ch ch g m năm t mà có h t hai t là phát âm không xong.
  “Thi t mà, nó ti n b l m,” Hagrid t hào. “T i con s ng c nhiên cho xem. Ta ñang
  tính chuy n hu n luy n nó thành tr lý cho ta.”
  Ron kh t mũi m t ti ng rõ to nhưng c bi n thành m t ti ng h t xì d d i. B n h
  ñang ra ñ n cánh c a b ng g s i. “Gì thì gì, h n g p các con vào bu i ñ u tiên,
  ngay sau b a trưa ngày mai. ð n s m ñ chào Buck nhé – ý ta nói là, Witherwings!”
  Giơ tay chào vui v , Hagrid bư c ra ngoài.
  Harry và Ron nhìn nhau, Harry có th ñoán ñư c tâm tr ng n ng n c a th ng b n y
  như c a nó.
  “B n có h c ti p môn Chăm sóc Sinh v t Huy n bí không?”
  Ron l c ñ u, “Mà b n cũng v y?”
  “Và Hermione n a,” Ron nói, “nó cũng không h c ti p?”
  Harry l i l c ñ u. Harry thi t không dám nghĩ t i chính xác Hagrid s nói gì khi nh n
  ra ba tên h c trò cưng c a ng thôi không h c môn ñó n a.               Harry Potter và Hoàng t   lai


                    Chương 9
                    Hoàng t lai


  Harry và Ron g p Hermione phòng sinh ho t chung trư c b a sáng hôm sau.
  Harry nhanh chóng k l i cho Hermione nh ng gì nó nghe l m ñư c t Malfoy trên
  tàu t c hành Hogwarts, hy v ng gi thuy t c a mình có thêm ngư i ng h .
  “Nhưng rõ ràng là Malfoy ch mu n khoe m v i Parkinson thôi mà”, Ron nhanh
  chóng xen vào, trư c khi Hermione k p nói gì.
  “ m…”, cô bé ng p ng ng, “Mình không bi t n a… Có v như Malfoy ñang làm b
  quan tr ng, nhưng… làm sao có th nói d i v nh ng chuy n l n như v y ñư c…”
  “Chính th ”, Harry ñáp, nhưng nó không th nh n m nh thêm ý ki n c a mình, b i
  có r t nhi u ngư i ñang c nghe nó nói, chưa k ñang nhìn ch m ch m vào nó và
  che tay thì th m v i nhau.
  “Này, ch tr như v y là b t l ch s ñ y”, Ron n t m t th ng bé năm th nh t nhToøng Mít söu taàm                                     68
  xíu khi b n chúng x p hàng trèo ra ngoài l chân dung. Th ng bé ñang thì th m gì
  ñó v Harry v i ñ a b n nó, ngay l p t c ñ m t và h t ho ng lu n ra ngoài cái l .
  Ron b t cư i, “Mình thích ñư c là h c sinh năm th 6. Năm nay t i mình s có nhi u
  th i gian r nh ñây. Có nhi u ti t h c mình ch ng i gi i trí thôi”.
  “T i mình s c n nh ng lúc ñó ñ h c bài ñ y Ron”, Hermione nói khi c b n ñi xuôi
  hành lang.
  “ , nhưng hôm nay thì không”, Ron ñáp, “Mình nghĩ hôm nay s ngh ngơi cho ñã”.
  “Hãy khoan”, Hermione dang tay ra và ch n m t h c sinh năm th tư ñang c g ng
  vư t qua cô, tay n m ch t m t cái ñĩa màu xanh. “ðĩa Bay Có Nanh b c m. ðưa
  ñây!” Cô bé nói m t cách nghiêm kh c. Th ng bé kia cau có ñưa ra m t cái ñĩa ñang
  g m g , r i lu n qua tay cô bé và b ñi cùng ñám b n. Ron ñ i ñ n khi th ng bé ñi
  khu t li n gi ng l y cái ñĩa bay t tay Hermione ñang gi ch t.
  “Tuy t th t, mình luôn thích m t cái như th này.”
  S ph n ñ i c a Hermione b chìm xu ng b i m t ti ng cư i khúc khích khá to: rõ
  ràng là Lavender Brown th y l i nh n xét c a Ron r t thú v . Cô ta ti p t c cư i khi
  ñi ngang qua b n chúng, li c nhìn l i Ron qua vai. Trông Ron có v khá hài lòng v i
  b n thân.
  Tr n nhà ð i S nh ðư ng hôm nay trong xanh, ñi m xuy t nh ng ñám mây m ng
  m nh, t a như ta ñang nhìn b u tr i qua nh ng ô c a có ch n song tít trên cao.
  Khi c b n ñang chén món cháo, tr ng và th t mu i, Harry và Ron k cho Hermione
  nghe cu c nói chuy n r c r i v i Hagrid t i hôm qua.
  “Nhưng bác y không th nghĩ là chúng mình s ti p t c h c môn Chăm sóc sinh v t
  huy n bí ñư c”, cô bé nói v lo l ng. “Ý mình là, có khi nào b n mình… các b n bi t
  ñ y…, th hi n chút hăng hái nào ñâu?”
  “ðó chính là v n ñ , ph i không nào?”, Ron nói trong khi ñang nu t c qu tr ng
  rán. “Trong l p chúng mình là nh ng ñ a c g ng nhi u nh t b i vì mình quý bác
  Hagrid. Nhưng bác y l i nghĩ là b n mình thích cái môn h c ngu ng c này. Theo
  b n có ñ a nào s h c ti p lên b c N.E.W.T không?”
  C Harry l n Hermione ñ u không tr l i; không c n ph i tr l i. Chúng bi t rõ là
  năm nay c l p s ch ng có ñ a nào h c ti p môn Chăm sóc sinh v t huy n bí.
  Chúng tránh ánh m t c a bác Hagrid và không m y vui v ñáp l i cái v y tay c a
  Hagrid khi bác ta r i kh i bàn giáo viên 10 phút sau ñó.
  Sau khi ăn xong, c b n v n l i ch cũ ñ i giáo sư McGonagall t bàn giáo viên ñi
  xu ng. Vi c s p x p th i khóa bi u năm nay ph c t p hơn bình thư ng, vì trư c h t
  giáo sư McGonagall c n xác nh n là t t c h c sinh ñã ñ t m c ñi m O.W.L
  (Ordinary Wizarding Level – Trình ñ pháp thu t thông thư ng) c n thi t ñ ti p t c
  h c các l p N.E.W.T ñã ch n. (Hic, ñ phòng ñ c gi có quên: 3 m c ñi m ñ trong
  kỳ thi O.W.L tính t cao xu ng th p là: Xu t s c – Outstanding, Vư t m c mong ñ i
  – Exceed Expectations và Ch p nh n ñư c – Acceptable).
  Hermione ngay l p t c ñư c nh n vào h c ti p các l p Bùa chú, Phòng ch ng ngh
  thu t h c ám, Bi n hình, Th o dư c h c, Toán s , C ng Runes, ð c dư c, và
  không g p r c r i gì thêm, cô bé ch y v t ñi h c ti t ñ u môn C ng Runes. Neville
  m t nhi u th i gian hơn, khuôn m t tròn c a c u ta có v lo l ng khi giáo sư
  McGonagall nhìn xu ng t ñăng ký môn h c và xem ñi m O.W.L c a c u.
  “Th o dư c h c, t t”. Bà nói. “Giáo sư Sprout h n s r t vui khi th y con quay l i
  h c v i ñi m O.W.L ‘Xu t s c’. Và con ñ ñi u ki n h c Phòng ch ng ngh thu t h c
  ám khi ñư c ñi m ‘Vư t m c mong ñ i’. Nhưng v n ñ là l p Bi n hình. Cô r t ti c
  Longbottom à, nhưng ñi m “Ch p nh n ñư c” không ñ ñ con h c ti p trình ñ
  N.E.W.T. Cô nghĩ là con không theo ñư c bài gi ng ñâu”.
  Neville cúi ñ u. Giáo sư McGonagall nhìn k c u ta qua c p kính vuông.
  “Nhưng t i sao con c thích h c l p Bi n hình? Cô không có c m giác là con th c s
  thích môn này.”Toøng Mít söu taàm                                     69
  Neville trông th t kh s và l m b m ñi u gì ñó v vi c “bà con mu n v y”.
  “H m”, giáo sư McGonagall kh t mũi. “ðã ñ n lúc bà c a con ph i h c cách t hào
  v ngư i cháu mà bà y có, ch không ph i là ngư i mà bà mu n có – ñ c bi t là
  sau nh ng gì ñã x y ra B Pháp thu t.”
  Neville ñ b ng m t và ch p m t b i r i; Giáo sư McGonagall chưa bao gi khen c u
  như v y.
  “Longbottom , cô r t ti c, nhưng cô không th cho con vào l p h c N.E.W.T c a cô
  ñư c. Tuy v y cô th y con ñư c ñi m “Vư t m c mong ñ i” môn Bùa chú. Sao con
  không th l p Bùa chú N.E.W.T nh ?”
  “Bà con nghĩ Bùa chú thì thư ng quá”, Neville l m b m.
  “H c môn Bùa chú ñi”, giáo sư McGonagall nói, “Và cô s vi t m y dòng cho Augusta
  ñ nh c bà c a con r ng b i bà y cũng ñã t ng trư t Bùa chú b c O.W.L, môn này
  chưa h n là vô d ng ñâu”. Và m m cư i trư c v hoài nghi nhưng hài lòng trên
  khuôn m t Neville, giáo sư McGonagall gõ nh ñ u ñũa vào t l ch tr ng trơn r i ñưa
  nó cho Neville, lúc này t gi y ñã hi n ra chi ti t v các l p h c.
  Giáo sư McGonagall quay sang Parvati Patil, ngư i mà câu h i ñ u tiên là li u
  Firenze, chàng nhân mã ñ p trai, còn ti p t c d y môn Tiên tri n a không.
  “Th y Firenze và cô Trelawney năm nay s chia l p ra ñ d y”, giáo sư McGonagall
  nói v i v chê bai; ai cũng bi t là cô xem thư ng môn Tiên tri. “H c sinh năm th 6
  s do cô Trelawney d y”.
  Năm phút sau Parvati ñi h c l p Tiên tri, trông khá là tiu ngh u.
  “R i, gi ñ n Potter, Potter…” giáo sư McGonagall xem xét t p gi y t c a bà khi
  quay sang Harry. “Bùa chú, Phòng ch ng ngh thu t h c ám, Th o dư c h c, Bi n
  hình… t t c . Cô ph i nói là, cô hài lòng v i ñi m Bi n hình c a con, Potter , r t hài
  lòng. Xem nào, t i sao con không ñăng ký h c l p ð c dư c? Cô nghĩ con có tham
  v ng tr thành Th n Sáng cơ mà?”
  “Vâng, nhưng thưa Giáo sư, cô nói r ng con c n ph i ñ t ñi m O.W.L “Xu t s c” m i
  ñư c h c ti p”.
  “ðó là khi Giáo sư Snape còn d y môn này. Trái l i, giáo sư Slughorn r t b ng lòng
  nh n nh ng h c sinh ñư c ñi m “Vư t m c mong ñ i”. Con có mu n h c ti p môn
  ð c dư c không?”
  “Vâng, nhưng con không mua sách, nguyên li u hay th gì c .”
  “Cô ch c là Giáo sư Slughorn có th cho con mư n m t ít”, giáo sư McGonagall ñáp.
  “R t t t, Potter, ñây là l ch h c c a con. , nhân ti n nói luôn, hai mươi h c sinh hy
  v ng ñư c chơi cho ñ i Quidditch nhà Gryffindor ñã ñăng ký tên mình r i ñ y. Cô s
  chuy n danh sách cho con ñúng lúc, và con có th s p x p vài bu i ki m tra khi con
  r i.”
  Vài phút sau, Ron ñư c s p x p xong nh ng môn h c gi ng như Harry, và c hai r i
  kh i bàn.
  “Xem này”, Ron h h i nói, nhìn chăm chăm vào th i khóa bi u, “bây gi t i mình
  tr ng m t ti t h c, m t ti t n a sau gi ngh , sau gi ăn trưa… tuy t quá”.
  T i nó quay tr l i phòng sinh ho t chung, lúc này ch còn kho ng sáu h c sinh năm
  th 7, g m c Katie Bell, thành viên duy nh t còn l i c a ñ i Quidditch ban ñ u mà
  Harry ñã tham gia t năm th nh t.
  “Ch nghĩ là em s ñư c mà, gi i l m”, cô kêu lên, ch tay vào phù hi u ð i trư ng
  trên ng c Harry. “Nh g i ch khi nào em t ch c ki m tra ñ y nhé.”
  “ð ng có ng c”, Harry ñáp, “ch c n gì ki m tra n a. Em ñã xem ch chơi su t 5 năm
  r i”.
  “Không ñư c b t ñ u như v y”, Katie nói v c nh cáo. “Em bi t là có nh ng ngư i
  chơi t t hơn ch nhi u. ð i bóng dù gi i m y cũng s tan tành n u ð i trư ng c
  ti p t c tin vào nh ng gương m t cũ, hay d a vào b n bè…”
  Ron trông hơi khó ch u và b t ñ u chơi v i cái ðĩa Bay Có Răng Nanh mà HermioneToøng Mít söu taàm                                      70
  l y t c u h c sinh năm th 4. Nó bay vù vù quanh phòng, g m g và th c n cái
  th m thêu. C p m t vàng c a con Crookshanks dõi theo cái ñĩa bay và con mèo rít
  lên khi nó ñ n quá g n.
  M t ti ng ñ ng h sau hai ñ a mi n cư ng r i phòng sinh ho t chung ng p n ng ñ
  ñi h c môn Phòng ch ng ngh thu t H c ám dư i ñó b n t ng. Hermione ñã ñ i s n
  bên ngoài, tay ôm ñ y nh ng quy n sách n ng và trông như ki t s c.
  “Mình có nhi u bài t p môn C ng Runes l m”, cô bé nói m t cách lo l ng v i Harry
  và Ron. “M t bài lu n dài 15 inch, hai bài d ch, và mình ph i ñ c xong c ñ ng này
  trư c th tư”.
  “X u h chưa”, Ron v a nói v a ngáp.
  “C ñ i ñ y”, Hermione b c mình ñáp l i. “Mình cá là Snape s cho c ñ ng bài t p.”
  C a l p h c m ra khi cô bé ñang nói, và Snape bư c ra ngoài hành lang, khuôn m t
  vàng b ng nh t nh t ñóng khung gi a hai d i tóc ñen nh n. C ñám h c sinh l p
  t c im l ng.
  “Vào trong”, Snape nói.
  Harry nhìn quanh khi c b n ti n vào. Th y Snape ñã ñ l i d u n riêng c a mình
  lên căn phòng, trông nó m ñ m hơn bình thư ng, nh ng t m màn che kín c a s ,
  căn phòng ñư c th p sáng b i nh ng ng n n n. Nhi u b c tranh m i ñư c treo lên
  tư ng, ña s là nh ng hình ngư i ñang ch u ñau kh , b ch n thương th thao
  nghiêm tr ng hay các b ph n cơ th b méo mó m t cách kỳ c c. Không ai nói gì
  khi ng i xu ng, nhìn quanh các b c tranh t i tăm rùng r n.
  “Ta chưa h b o các trò l y sách ra”, Snape nói, ñóng c a chính và bư c t sau bàn
  mình ra ñ ng ñ i di n v i c l p. Hermione v i vã nhét quy n “ðương ñ u v i s vô
  danh” vào c p, x p g n nó dư i gh . “Ta mu n nói v i các trò vài ñi u, và ta mu n
  các trò ph i th t chú ý”.
  C p m t ñen c a th y Snape ñ o kh p nh ng khuôn m t ñang ngư c lên, d ng l i
  lâu hơn Harry m t chút xíu.
  “Cho ñ n nay các trò ñã có 5 giáo viên d y môn này, ta nghĩ v y”.
  “Nghĩ v y… t a như h n không h nhìn th y t t c b n h ñ n và ñi, hy v ng mình
  là ngư i ti p theo”, Harry nghĩ m t cách khinh mi t.
  “ðương nhiên, các giáo viên này ñ u có phương pháp gi ng d y riêng và nh ng ưu
  tiên riêng c a mình. Trong tình tr ng r i r m như v y ta l y làm ng c nhiên vì sao
  nhi u trò v n có th vét ñư c m t t m b ng O.W.L môn này. Ta s còn ng c nhiên
  hơn n u t t c các trò theo k p ñư c chương trình N.E.W.T còn cao c p hơn nhi u.
  Snape ñi quanh phòng, gi ñây h th p gi ng xu ng. C l p vươn c ra ñ nhìn rõ
  ông ta. “Ngh thu t h c ám”, Snape ti p t c, “có r t nhi u, ña d ng, luôn luôn thay
  ñ i và t n t i ñ i ñ i. Ch ng l i chúng cũng gi ng như ch ng l i m t con quái v t có
  nhi u ñ u, mà, m i khi b tri t m t cái ñ u thì l i m c lên m t cái m i, kh ng khi p
  hơn và khôn ngoan hơn trư c. Các trò ñang ch ng l i m t th không c ñ nh, luôn
  bi n hóa và không th h y di t ñư c.”
  Harry nhìn ch m ch m vào Snape. Dĩ nhiên là ph i tôn tr ng ngh thu t h c ám v i
  tư cách m t k thù nguy hi m, nhưng cái cách mà th y Snape ñang nói, dư ng như
  có v mơn tr n âu y m trong gi ng nói?
  “Cách phòng ch ng c a các trò”, Snape nói to hơn m t chút, “vì v y ph i linh ñ ng
  và sáng t o cũng như ngh thu t h c ám mà các trò ñang ch ng l i v y. Nh ng b c
  tranh này” – Snape ch vào vài b c tranh khi ñi lư t qua chúng – “th hi n m t cách
  rõ ràng nh ng gì x y ñ n v i nh ng ai, thí d , ch u l i nguy n Tra t n” – ông ta v y
  tay ch vào m t bà phù th y ñang kêu thét ñau ñ n – “b b n Giám ng c hôn” - nh
  m t pháp sư ñ ñ n v i c p m t tr ng r ng n m s m xu ng bên c nh tư ng –“ho c
  kích ñ ng cu c t n công c a m t Inferius” (t c là xác ch t b phù phép) - nh m t
  kh i ñ m máu trên n n ñ t.
  “ðã có ai nhìn th y Inferius chưa ?” Parvatil Patil h i b ng m t gi ng r t cao. “CóToøng Mít söu taàm                                     71
  ph i là h n s s d ng b n chúng không?”
  “Chúa t H c ám ñã t ng s d ng Inferius trong quá kh ”, th y Snape ñáp, “có
  nghĩa là trò nên bi t h n có th s d ng chúng m t l n n a. Bây gi thì…”
  Snape l i ñi vòng sang bên kia l p h c ñ tr v bàn mình, và m t l n n a, ñám h c
  sinh l i nhìn theo khi Snape ñi, chi c áo choàng ñen cu n lên ñ ng sau lưng.
  “Ta tin r ng các trò hoàn toàn chưa bi t s d ng nh ng câu th n chú không c n nói
  thành l i. V y thu n l i c a câu th n chú không nói thành l i là gì?”
  Cánh tay c a Hermione giơ th ng lên trên. Snape còn dành m t lúc ñ nhìn t t c
  m i ngư i khác, cho ñ n khi ch c r ng không còn ai khác m i nói c c l c: “T t l m,
  cô Granger?”
  “ð i th c a b n s không bi t b n ñang th c hi n phép thu t gì”, Hermione nói,
  “cho phép b n có l i th hơn chưa ñ y m t giây”.
  “Câu tr l i này copy h u như t ng t trong quy n “Sách phép thu t thông d ng,
  L p 6”, th y Snape nói m t cách thô b o ( trong góc phòng, Malfoy cư i kh y) -
  “nhưng ñúng v cơ b n. Ph i, nh ng ngư i có kh năng s d ng bùa phép mà
  không c n th t ra câu th n chú s có ñư c m t chút b t ng khi làm phép thu t.
  Không ph i phù th y nào cũng làm ñư c, dĩ nhiên, ñây là v n ñ t p trung và s c
  m nh tinh th n, mà m t s ngư i – m t l n n a cái nhìn ác ý c a Snape l i chĩa vào
  Harry – thi u.
  Harry bi t là th y Snape ñang nghĩ v nh ng bu i h c Occlumency tai h i c a năm
  trư c. Nó không thôi nhìn ch m ch m vào ông ta, th m chí còn qu c m t cho ñ n
  khi Snape quay ñi.
  “Các trò s chia – Snape ti p t c – thành t ng c p. M t ngư i s th phù phép
  ngư i kia mà không nói thành l i. Ngư i kia s th ch ng l i l i nguy n cũng trong
  im l ng như th . Ti n hành ñi.”
  Dù th y Snape không bi t, Harry ñã d y ít nh t m t n a h c sinh trong l p (t t c
  nh ng ai t ng là thành viên D.A – Defence Association), cách dùng Bùa Khiên năm
  ngoái. Tuy nhiên không ai trong b n chúng t ng phát ra bùa chú mà không ph i nói.
  Có khá nhi u trò b p ñã x y ra, nhi u ngư i ch c n thì th m câu th n chú thay vì nói
  to lên. Tuy v y ch mư i phút sau khi bài h c b t ñ u, không c n th t ra m t l i,
  Hermione ñã có th ch ng l i l i nguy n làm ñông c ng chân (Jelly Legs Jinx) mà
  Neville ñang thì th m, m t kỳ công mà ñáng l kỳ giáo viên nào công b ng m t chút
  cũng s cho nhà Gryffindor 20 ñi m – Harry cay ñ ng nghĩ – nhưng th y Snape b
  qua. Ông ta lư t qua b n chúng khi chúng th c hành, càng trông gi ng m t con dơi
  to quá kh hơn bao gi h t, n n ná xem Harry và Ron ñánh v t v i bài t p.
  Ron, ñ a ph i phù phép Harry, m t tím l i, môi mím ch t ñ ngăn s cám d mu n
  ñư c th t ra câu th n chú. Harry nâng ñũa phép lên, s t ru t ch ñ ngăn l i
  nguy n dư ng như không bao gi phát ra n i.
  “T m thư ng quá, Weasley”, lát sau th y Snape nói. “ðây, ñ ta ch cho trò th y…”
  Ông ta ch ñũa phép v phía Harry nhanh ñ n n i nó ch k p ph n ng theo b n
  năng, quên h t m i ý nghĩ v câu th n chú không nói thành l i. Nó hét lên:
  “Protego”.
  Bùa Khiên c a Harry m nh ñ n n i th y Snape nghiêng c ngư i và va ph i bàn. C
  l p nhìn quanh và gi ñây th y Snape ñã l y l i thăng b ng, qu c m t.
  “Potter, trò có nh ta b o trò th c hành nh ng bùa phép không nói thành l i?”
  “Có”, Harry ñáp c ng r n.
  “Có, thưa th y.”
  “Không c n g i con là ‘th y’ ñâu, thưa giáo sư.” Câu nói th t ra kh i mi ng Harry
  trư c khi nó hi u nó ñang nói gì. Vài ngư i th h n h n, trong ñó có Hermione. Tuy
  nhiên sau lưng th y Snape, Ron, Dean và Seamus nhe răng cư i tán ).ϑthư ng.
  (bu n cư i quá xá
  “C m túc, t i ch nh t, văn phòng c a ta”, Snape nói, “ta không ch p nh n s h nToøng Mít söu taàm                                     72
  xư c c a b t c ai, Potter … k c c a ‘Ngư i ðư c Ch n’ ñi n a”.
  “Tuy t v i, Harry ”. Ron cư i phá lên khi c b n ñã an toàn trong gi ngh m t lát
  sau.
  “Th c ra b n không nên nói v y”, Hermione nói, cau mày v i Ron. “Cái gì ñã khi n
  b n…”
  “H n c g ng nguy n r a (jinx?) tôi, ch ng l b n không ñ ý sao”, Harry n i cáu.
  “Tôi ñã ch u ñ nh ng chuy n như v y trong các bài h c Occlumency r i. T i sao
  h n không ñ i m t con v t thí nghi m khác? Mà không hi u c Dumbledore ñ nh
  chơi trò gì v y khi cho phép h n d y môn Phòng ch ng ngh thu t h c ám? B n
  nghe th y h n nói gì v Ngh thu t h c ám không? H n yêu quý chúng, t t c cái
  m không xác ñ nh ñư c, không phá h y n i y…”
  “ ”, Hermione ñáp, “mình l i nghĩ th y nói có v hơi gi ng b n.”
  “Gi ng mình?”
  “Ph i, khi b n b o t i mình r ng ñ i m t v i Voldemort là như th nào. B n nói
  không ph i c nh m t ñ ng phép thu t là ñư c, b n b o ñó là v n ñ c a b n
  thân, trí thông minh, lòng can ñ m… Ch ng ph i là nh ng ñi u th y Snape nói sao?
  R ng chuy n quan tr ng là ph i dũng c m và nghĩ nhanh?”
  Harry h t b c t c khi th y Hermione cho r ng m i l i nói c a nó cũng ñáng ghi nh
  không kém quy n “Sách phép thu t thông d ng”, nên nó không tranh cãi n a.
  “Harry! Này Harry!”
  Harry nhìn quanh; Jack Sloper, m t trong nh ng T n th c a ñ i Gryffindor năm
  ngoái ñang v i ch y t i, tay c m m t cu n gi y da.
  “C a b n ñ y”, Sloper th h n h n. “Tôi nghe nói b n là ð i trư ng m i. Bao gi
  b n ñ nh t ch c các bu i ki m tra?”
  “Mình còn chưa ch c.” Harry nói, t nghĩ r ng Sloper s ph i may m n l m m i ñư c
  vào ñ i bóng kỳ này. “S cho b n bi t sau nhé.”
  “ðư c r i, mình hy v ng s vào tu n này...”
  Nhưng Harry không nghe n a, nó ñã nh n ra nét ch nghiêng, m nh trên cu n gi y.
  B m c Sloper ñang nói d , nó ch y v phía Ron và Hermione, m cu n gi y ra.
  “Harry thân,
  Ta mu n con b t ñ u nh ng bu i h c riêng vào th b y tu n này. Vui lòng ñ n văn
  phòng c a ta lúc 8 gi t i. Ta hy v ng là ngày ñ u tr l i trư ng h c vui v .
  Thân m n,
  Albus Dumbledore
  Tái bút: Ta thích K o Chanh.”
  “Th y thích K o Chanh à?” Ron ñ c b c thư qua vai Harry và trông r t b i r i.
  “ðó là m t kh u ñ ñi qua cái máng x i bên ngoài văn phòng c a th y”, Harry h
  th p gi ng. “Ha, Snape s không vui l m ñâu. Mình s không th th c hi n l nh c m
  túc c a lão ta mà.”
  Harry, Ron và Hermione dùng h t th i gian còn l i c a gi ngh ñ ñoán xem c
  Dumbledore s d y Harry cái gì. Ron nghĩ nhi u kh năng ñó s là nh ng l i nguy n
  và phép thu t ngo n m c mà b n T th n th c t chưa bi t ñ n. Hermione thì nói
  chuy n ñó là b t h p pháp, và cho là c Dumbledore mu n d y Harry v Phòng
  ch ng ngh thu t h c ám cao c p. Sau gi gi i lao, cô bé ñi h c môn Toán s , trong
  khi Harry và Ron tr l i phòng sinh ho t chung và mi n cư ng ng i làm bài t p v
  nhà c a th y Snape. Hóa ra bài t p ph c t p ñ n n i hai ñ a v n chưa làm xong khi
  Hermione nh p b n vào gi ngh sau b a trưa (m c dù cô bé ñã giúp vi c làm bài
  nhanh hơn r t nhi u). C ñám ch xong khi chuông reo báo 2 ti t ð c dư c bu i
  chi u b t ñ u, và chúng ñi trên con ñư ng quen thu c d n t i căn h m dùng làm l p
  h c, v n t lâu là c a th y Snape.
  Khi ñ n hành lang, chúng th y ch có m t tá h c sinh theo h c lên trình ñ N.E.W.T.
  Crabble và Goyle rõ là ñã không ñ t ñi m O.W.L c n thi t, nhưng có 4 ñ a nhàToøng Mít söu taàm                                   73
  Slytherins ti p t c h c, trong ñó có Malfoy. Có 4 ñ a nhà Ravenclaws, m t nhà
  Hufflepuff là Ernie Macmillan, ñ a mà Harry thích b t ch p v dương dương t ñ c
  c a th ng bé.
  “Harry”, Ernie nói ra v ta ñây, chìa tay ra khi Harry t i. “Không có d p nói chuy n
  trong bu i h c Phòng ch ng ngh thu t h c ám sáng nay. Mình nghĩ bài h c hay
  ñ y, nhưng Bùa Khiên thì hơi cũ r i, dĩ nhiên, v i ñám thành viên D.A b n mình…
  Ron, Hermione, các b n th nào?”
  Trư c khi b n chúng có th nói cái gì nhi u hơn t “T t”, c a h m b t m , và cái
  b ng c a th y Slughorn xu t hi n trư c c ông ta. Khi ñám h c sinh ñi vào căn h m,
  hàng râu qu p c a Slughorn cong lên trên cái mi ng cư i tươi, ông ta chào ñón
  Harry và Zabini ñ c bi t n ng nhi t.
  Căn h m, r t khác thư ng, ch a ñ y hơi nư c và nh ng th mùi kì l . Harry, Ron và
  Hermione kh t mũi thích thú khi ñi qua nh ng cái v c l n ñang s i b t. B n ñ a
  Slytherins ng i chung m t bàn, b n ñ a nhà Ravenclaws cũng th . Như v y ch còn
  Harry, Ron và Hermione chung bàn v i Ernie. Chúng ch n bàn g n m t cái v c màu
  vàng ñang t a mùi hương quy n rũ nh t mà Harry t ng ng i. Không bi t vì sao nó
  g i cho Harry nh ñ n mùi bánh t c (treacle tart?), mùi g c a cán ch i th n và mùi
  hương hoa nào ñó mà Harry nh ñã t ng ng i trang tr i Hang Sóc. Harry th y
  mình ñang th r t ch m và sâu, và mùi hương c a th thu c kia dư ng như ñang
  th m kh p ngư i nó như rư u. M t c m giác r t mãn nguy n chi m l y ngư i Harry;
  nó nhe răng cư i v i Ron, ñ a cũng ñang cư i l i m t cách u o i.
  “Bây gi thì, bây gi thì, bây gi thì…”, Slughorn nói, vóc dáng ñ s c a ông ta rung
  rinh gi a làn hơi nư c m o. “L y cân ra, m i ngư i, nh ng ñ dùng c n thi t khác,
  và ñ ng quên sách Ch t o ñ c du c cao c p…”
  “Thưa th y”, Harry giơ tay lên.
  “Gì v y Harry, c u bé c a tôi?”
  “Con không có sách, cân hay b t c th gì – Ron cũng không có – trư c ñây chúng
  con không bi t là có th h c l p N.E.W.T, th y th y ñ y …”
  “À , giáo sư McGonagall có nh c ñ n…, ñ ng lo, c u bé thân m n c a tôi, ñ ng lo
  gì c . Hôm nay con có th dùng nguyên li u trong t ñ dùng, và th y ch c là có th
  cho con mư n m t vài cái cân, m t kho sách cũ nh cũng có s n ñây, con có th
  dùng cho ñ n khi con vi t thư cho hi u sách Flourish and Blotts…”
  Th y Slughorn s i bư c ñ n cái t    góc phòng, và sau khi l c l i m t lát, xu t hi n
  v i hai quy n ‘Ch t o ñ c dư c cao c p’ c a Libatius Borage trông r t cũ nát, ñưa
  cho Ron và Harry cùng v i hai b cân ñã x n màu.
  “Bây gi thì”, th y Slughorn tr l i ñ ng trư c l p, hít hơi vào l ng ng c v n ñã căng
  ph ng ñ n n i nh ng chi c cúc áo ch n c a ông ta mu n ñ t ra, “ta ñã chu n b
  m t vài li u thu c cho các trò xem, ngoài n i dung bu i h c m t chút… ðây là
  nh ng th các trò s ph i làm sau khi k t thúc l p N.E.W.T. Các trò h n ph i nghe
  nói v chúng r i, dù chưa t ng làm th . Ai có th nói cho th y bi t th này là gì?”
  Ông ta ch vào cái v c g n bàn Slytherins nh t. Harry nhích ngư i lên m t chút và
  nhìn th y m t th gi ng như nư c bình thư ng ñang sôi.
  Bàn tay thành th o c a Hermione b n lên không trư c t t c m i ngư i, Slughorn
  ch vào cô bé.
  “ðó là Chân Dư c, m t th ch t l ng không màu, không mùi có th b t bu c ngư i
  u ng ph i nói ra s th t”, Hermione ñáp.
  “R t t t, r t t t”, th y Slughorn nói v hài lòng. “Bây gi ”, ông ta ti p, ch vào cái
  v c g n bàn Ravenclaws, “ch t này khá n i ti ng ñây… t ng ñư c gi i thi u trong
  nh ng t thông báo g n ñây c a B Pháp thu t… Ai có th ?”
  M t l n n a tay Hermione l i giơ lên nhanh nh t.
  “Thưa th y ñó là thu c ða D ch”, cô ñáp.
  C Harry cũng ñã nh n ra th ch t l ng s n s t như bùn ñang sôi ch m ch m trongToøng Mít söu taàm                                      74
  cái v c th hai. Nhưng nó không h b c mình v chuy n Hermione giành quy n tr
  l i câu h i. Xét cho cùng, chính cô bé là ngư i ñã pha ch thành công khi m i năm
  th hai.
  “Xu t s c, xu t s c! Nào, v y còn cái này… ta nghe ñây”, Slughorn nói, ng c nhiên
  khi th y cánh tay Hermione giơ lên l n n a.
  “ðó là Tình Dư c”.
  “ðúng th . Có v hơi ng c khi ta h i câu này”, th y Slughorn trông c c kỳ s ng s t,
  “nhưng ta nghĩ con bi t nó dùng ñ làm gì?”
  “ðó là th thu c tình yêu m nh nh t trên th gi i”, Hermione ñáp.
  “Hoàn toàn chính xác! Ta nghĩ con nh n ra nó qua ánh l p lánh ng c trai ñ c bi t
  c a nó?”
  “Và hơi nư c bay lên thành nh ng vòng xoáy r t ñi n hình”, Hermione hăng hái nói,
  “hơn n a m i ngư i khác nhau s ng i th y nh ng mùi thơm khác nhau tùy thu c
  vào chúng ta thích cái gì. Con có th ng i th y mùi c m i ñánh thành r , mùi gi y
  da m i và…”
  ð t nhiên cô ñ m t và không nói n a.
  “Ta có th bi t tên con ñư c không?” th y Slughorn nói, b qua s b i r i c a
  Hermione.”
  “Thưa th y con là Hermione Granger”.
  “Granger? Granger? Con có h hàng gì v i Hector Dagworth-Granger, ngư i ñã sáng
  l p ‘H i Nh ng Ngư i Pha Ch Thu c Phi Thư ng Nh t’ không?
  “Con không nghĩ v y thưa th y. Cha m con ñ u là Muggle…”
  Harry th y Malfoy ng ngư i v phía Nott và thì th m ñi u gì ñó, c hai ñ a ñ u
  cư i kh y, nhưng th y Slughorn trông không h th t v ng. Trái l i, ông ta cư i tươi
  và nhìn t Hermione sang Harry, ngư i ng i c nh cô bé.
  “A ha! ‘M t trong nh ng ngư i b n t t nh t c a con sinh ra trong gia ñình Muggle,
  và cô y h c gi i nh t khóa h c c a b n con’. Có ph i ñây là ngư i b n mà con nói
  không Harry?”
  “D ph i, thưa th y”.
  “ , 20 ñi m r t x ng ñáng cho nhà Gryffindor, trò Granger ”, th y Slughorn ân c n
  nói.
  Malfoy trông có v như khi b Hermione th i cho m t qu vào m t. Hermione h n h
  quay sang Harry và thì th m, “Có th c b n nói v i th y mình là ñ a gi i nh t khóa
  h c không? Ôi Harry!”
  “ði u ñó có gì mà gây n tư ng như v y ch ?” Ron thì th m, không bi t vì sao có v
  b c mình. “B n là ngư i gi i nh t toàn khóa h c – n u th y h i thì mình cũng nói
  như v y thôi.”
  Hermione cư i nhưng l i ra d u ‘im l ng’, ñ c b n có th nghe th y Slughorn ñang
  nói gì. Ron trông khá b c b i.
  “Dĩ nhiên Tình Dư c không th c s t o nên tình yêu. Không th t o ra ho c b t
  chư c tình yêu ñư c. Không, ch t này ch gây ra m t s mê ñ m cu ng d i. Có l
  ñây là ch t nguy hi m nh t và quy n l c nh t trong căn phòng này – chính th ñ y”,
  Slughorn nói, g t ñ u trang nghiêm v i Malfoy và Nott, c hai ñ a ñang cư i m a
  m t cách hoài nghi. “Khi các trò bi t v cu c s ng nhi u như ta ñã bi t, các trò s
  không dám ñánh giá th p s c m nh c a m t tình yêu ñ m ñu i...”
  “Còn bây gi ”, th y Slughorn nói, “là lúc chúng ta vào vi c.”
  “Thưa th y, th y chưa cho b n con bi t ch t gì trong cái v c này”, Ernie Macmillan
  h i, ch vào m t cái v c nh màu ñen ngay trư c bàn th y Slughorn. Ch t l ng
  trong ñó ñang b n tung lên m t cách vui v ; nó có màu c a vàng n u ch y, và
  nh ng gi t l n b n ra như nh ng con cá vàng trên m t nư c, m c dù không có gi t
  nào tràn ra ngoài.
  “A ha”, Slughorn th t lên l n n a. Harry ch c ch n là th y Slughorn không h quênToøng Mít söu taàm                                    75
  th ch t l ng này, nhưng ñã ñ i h c sinh h i ñ t o nên n tư ng ñ c bi t. “Ph i
  r i. Ch t l ng này, thưa các quý ông quý bà, là m t th ch t nh bé kỳ l nh t,
  mang tên Felix Felicis. Ta cho là”, ông th y m m cư i, quay sang nhìn Hermione,
  ngư i v a th t ra m t ti ng kêu kinh ng c, “trò bi t Felix Felicis là cái gì, ph i không
  Granger?”
  “ðó là ch t l ng may m n”, cô bé nói m t cách xúc ñ ng, “nó ñem l i cho ta s may
  m n.”
  C l p dư ng như vươn th ng ngư i hơn. Gi ñây t t c nh ng gì Harry có th th y
   Malfoy là phía sau cái ñ u vàng hoe bóng mư t c a nó, b i cu i cùng Malfoy cũng
  hoàn toàn t p trung chú ý nghe th y Slughorn nói.
  “Hoàn toàn ñúng. Mư i ñi m n a cho nhà Gryffindor. Ph i, chính cái th ch t l ng
  nh bé ng ng này pha ch c c kỳ khó, và n u làm sai thì vô cùng tai h i. Tuy
  nhiên, n u ñư c ch ñúng cách như th này, các trò s th y m i n l c c a mình
  ñ u có th thành công… ít nh t thì cho ñ n khi tác d ng c a thu c m t d n ñi.”
  “Thưa th y t i sao ngư i ta không u ng nó liên t c ?” Terry Boot háo h c h i.
  “B i vì n u u ng quá nhi u, nó s gây ra s khích ñ ng, s li u lĩnh và khinh su t
  r t nguy hi m.” Slughorn nói. “Quá nhi u, các trò bi t ñ y… dùng v i li u lư ng l n
  thì r t ñ c. Nhưng n u dùng ti t ki m, th nh tho ng l m m i u ng…”
  “Th y ñã bao gi dùng nó chưa ?” Michael Corner thích thú h i.
  “Hai l n trong ñ i”, Slughorn ñáp. “M t l n khi th y 24 tu i, l n th hai lúc 57 tu i.
  Hai thìa xúp ñ y vào b a sáng. Hai ngày hoàn h o.”
  Slughorn nhìn ñăm ñăm vào kho ng không, mơ m ng. Dù ông ta có ñóng k ch hay
  không, Harry nghĩ, thì hi u qu cũng th t tuy t.
  “Và th ñó”, Slughorn nói, dư ng như v a m i tr l i m t ñ t, “th y s dùng ñ làm
  gi i thư ng cho bu i h c hôm nay.”
  T t c im l ng ñ n n i ti ng ùng c s i b t c a nh ng ch t thu c xung quanh như
  tăng lên g p mư i l n.
  “Chai Felix Felicis nh này”, Slughorn l y t trong túi ra m t cái chai nh xíu có g n
  nút b ng lie và giơ lên cho c l p xem. “ð cho 12 gi may m n. T bình minh cho
  ñ n lúc chi u tà, các trò s may m n khi làm b t c vi c gì.”
  “Bây gi , ta ph i c nh cáo các trò r ng Felix Felicis là ch t b c m trong b t kỳ cu c
  thi có t ch c nào, ch ng h n như các s ki n th thao, các bài ki m tra, ho c b u
  c . Vì v y ngư i th ng ch ñư c dùng nó cho m t ngày bình thư ng thôi… và hãy
  xem ngày bình thư ng ñó tr nên kỳ di u như th nào.”
  “V y thì”, Slughorn nói, ñ t nhiên nhanh nh n h n, “làm sao các trò giành ñư c gi i
  thư ng kỳ di u này? B ng cách l t sang trang 10 c a quy n ‘Ch t o ñ c dư c cao
  c p’. Chúng ta còn l i hơn m t gi , v a ñ ñ làm t t m t li u thu c Cái Ch t ðang
  S ng (Draught of Living Death). Th y bi t lo i thu c này ph c t p hơn b t kỳ cái gì
  các trò t ng th trư c ñây, và th y không trông ñ i m t li u thu c hoàn h o t b t
  c ai. Tuy nhiên ai làm t t nh t s ñư c thư ng chai Felix nh này. B t ñ u!”
  Ti ng c o ken két vang lên khi t t c h c sinh kéo cái v c c a mình ra trư c m t, và
  vài ti ng leng keng khá to khi m i ngư i b t ñ u ñ t qu cân lên ñĩa cân, nhưng
  không ai nói gì. D dàng nh n ra s t p trung trong căn phòng. Harry th y Malfoy
  lu ng cu ng l t các trang sách ‘Ch t o ñ c dư c cao c p’, rõ ràng là Malfoy r t
  mu n có m t ngày may m n. Harry nhanh chóng cúi xu ng quy n sách t tơi mà
  th y Slughorn ñã cho nó mư n.
  Harry r t b c mình nh n th y ngư i ch trư c c a cu n sách ñã ngu ch ngo c lên
  kh p các trang gi y, khi n cho ph n l cu n sách cũng ñen ch ng kém gì ph n ch
  in. Cúi ngư i th p xu ng ñ ñ c ra các lo i nguyên li u (k c    ñây ngư i ch cũ
  cũng g ch xóa lung tung và thêm vào nhi u chú thích), Harry v i lao ñ n t ñ ñ
  tìm nh ng th nó c n. Khi nó quay l i cái v c c a mình, nó th y Malfoy ñang c t r
  cây n lang nhanh h t m c có th .Toøng Mít söu taàm                                       76
  C l p không ng ng li c ngang d c xem ngư i khác ñang làm gì; ñó v a là thu n l i
  v a là b t l i c a môn ð c dư c, nghĩa là không th gi bí m t vi c làm c a mình
  ñư c. Trong 10 phút, c căn phòng ñã ph ñ y hơi nư c màu xanh lam. Hermione,
  dĩ nhiên, ñang ti n xa nh t. Ch t thu c c a cô bé ñã gi ng v i “th ch t l ng m n có
  màu nho ñen” lý tư ng mà sách mô t    giai ño n gi a.
  Thái xong ñám r c a mình, Harry l i cúi nhìn xu ng quy n sách m t l n n a. Th t
  ñáng b c mình khi ph i c g ng gi i mã nh ng l i hư ng d n gi a nh ng dòng ch
  lo ng ngo ng ngu ng c c a ngư i ch cũ, ch ng bi t vì sao mà l i không ñ ng ý v i
  l i hư ng d n c t ñ u sopophorous thành t ng m nh, và ñã thay vào m t l i khuyên
  khác:
  “Dùng m t ph ng c a con dao găm b c ñ nghi n nát s cho nhi u nư c hơn là
  c t”.
  “Thưa th y, con nghĩ là th y bi t ông n i con, Abraxas Malfoy?” Harry ng ng lên.
  Th y Slughorn ñang ñi ngang qua bàn nhà Slytherins.
  “ .” Slughorn ñáp, không nhìn Malfoy. “Th y r t ti c khi nghe tin ông y qua ñ i, dù
  ñó là ñi u ñương nhiên không tránh kh i, b dragon pox tu i ông y… (Tác gi
  chơi ch : small pox là b nh ñ u mùa, )ϑchicken-pox là b nh th y ñ u, còn Dragon
  pox thì là ñ u gì?
  Và ông ta b ñi. Harry quay l i cái v c c a mình, m m cư i ch nh o. Có th th y
  r ng Malfoy ñã mong ñư c ñ i x như Harry hay Zabini, th m chí có th hy v ng
  m t chút ưu ñãi như cái ki u nó ñã quen nh n ñư c t th y Snape. Dư ng như
  Malfoy không th d a vào cái gì khác ngoài kh năng c a chính mình ñ nh n m t
  chai Felix Felicis.
  Lo i ñ u sopophorous t ra r t khó c t. Harry quay sang Hermione:
  “Cho mình mư n con dao b c ñư c không?”
  Cô bé g t ñ u m t cách nôn nóng, không h r i m t kh i ch t thu c c a mình, gi
  ñây v n có màu tím s m, dù theo quy n sách thì l ra nó ñã ph i chuy n sang màu
  tím hoa cà.
  Harry nghi n nát ñám ñ u c a mình b ng m t ph ng c a con dao găm. Trư c s
  ng ngàng c a nó, ñám ñ u l p t c r ra r t nhi u nư c, ñ n n i Harry r t ng c
  nhiên th y làm sao ñ u khô l i có th ch a nhi u nư c như v y.
  Harry v i vã xúc ñ u ñ vào cái v c, và kinh ng c nh n th y ch t thu c ngay l p t c
  chuy n sang màu tím hoa cà mà sách giáo khoa ñã mô t .
  S b c t c c a Harry v i ngư i ch trư c c a cu n sách bi n m t t c kh c, gi ñây
  nó nheo m t xem xét nh ng dòng hư ng d n ti p theo. Theo quy n sách, nó s ph i
  khu y ngư c chi u kim ñ ng h cho ñ n khi ch t l ng tr nên trong như nư c. Còn
  theo nh ng gì ngư i ch cũ vi t thêm, c sau 7 vòng khu y ngư c chi u kim ñ ng
  h nó l i ph i khu y xuôi chi u m t l n. Li u ngư i ch cũ có th ñúng l n th hai
  không?
  Harry qu y thu c ngư c chi u kim ñ ng h , nín th , và qu y m t l n xuôi chi u.
  Hi u qu ñ n l p t c. Ch t thu c chuy n sang màu h ng nh t.
  “B n làm th nào v y?” Hermione h i g ng, cô bé ñang ñ m t tía tai và mái tóc
  ngày càng r i bù trong ñám khói b c lên t cái v c, ch t thu c c a cô v n mang
  màu tím.
  “Thêm m t l n qu y theo chi u kim ñ ng h …”
  “Không, không, sách nói ngư c chi u kim ñ ng h mà”, cô cáu k nh ñáp.
  Harry nhún vai và ti p t c nh ng gì nó ñang làm. 7 vòng ngư c chi u, 1 vòng xuôi
  chi u, d ng l i… 7 vòng ngư c chi u, 1 vòng xuôi chi u…
  Trư c m t nó, Ron ñang v a th v a nguy n r a; ch t thu c Ron gi ng màu cam
  th o. Harry nhìn quanh. Theo nh ng gì nó th y, không có th thu c nào chuy n
  ñư c sang màu nh t như c a nó. Harry r t ph n kh i – ñi u chưa bao gi x y ra
  trong căn h m này trư c ñây.Toøng Mít söu taàm                                    77
  “Và th i gian… ñã h t”. Th y Slughorn kêu lên. “ð ngh d ng qu y!”
  Th y Slughorn ch m ch p di chuy n gi a các bàn, săm soi nh ng cái v c. Ông ta
  không ñưa ra l i bình lu n nào, nhưng th nh tho ng khu y thu c lên ho c ng i
  chúng m t cái. Cu i cùng ông ta ñ n cái bàn nơi Harry, Ron, Hermione và Ernie
  ñang ng i. Ông m m cư i r u rĩ trư c th thu c gi ng như nh a ñư ng trong cái v c
  c a Ron, ñi qua th nư c màu xanh bi n c a Ernie. Thu c c a Hermione ñư c ông
  th y g t ñ u tán thư ng. R i ông ta nhìn th y ch t thu c c a Harry, và trên m t
  hi n lên v hoài nghi vui sư ng.
  “ðây là ngư i th ng cu c”, ông ta gào lên gi a căn h m. “Xu t s c, xu t s c, Harry
  à! Chúa ơi, rõ ràng là con th a hư ng tài năng c a m con. Ph i, Lily r t c v môn
  ð c dư c. ðây, ñây, m t chai Felix Felicis như ñã h a, và dùng nó m t cách h u ích
  nhé.”
  Harry dúi cái chai ch a th ch t l ng màu vàng vào túi, c m th y s k t h p kỳ c c
  gi a ni m vui khi nhìn th y nh ng gương m t gi n d c a nhà Slytherins và c m
  giác t i l i trư c khuôn m t th t v ng c a Hermione. Ron như b choáng váng.
  “B n làm th nào v y?” Ron thì th m v i Harry khi r i kh i căn h m.
  “Ch c là may m n thôi”, Harry ñáp, b i vì Malfoy v n quanh ñó.
  Ch ñ n khi c b n ñã yên v t i bàn ăn t i c a nhà Gryffindor, Harry m i c m th y
  ñ an toàn ñ k cho hai ñ a kia nghe. Khuôn m t Hermione ngày càng l nh lùng
  hơn sau m i t Harry th t ra.
  “Mình nghĩ b n cho là mình gian l n?” nó k t thúc, phát cáu b i thái ñ c a
  Hermione.
  “H , chính xác thì ñ y ñâu ph i là s n ph m c a b n ch ?” cô bé ñáp c ng c i.
  “Harry ch theo nh ng l i hư ng d n khác v i chúng ta”, Ron nói, “có th d n ñ n
  tai h a, ph i không nào? Nhưng Harry ñã th li u và ñư c ñ n ñáp x ng ñáng”. Nó
  th dài. “Giá mà th y Slughorn ñưa cho mình cu n sách y, nhưng không, mình
  nh n quy n sách mà ch ng ai vi t vào cái gì. ðã xem ñ n t n trang 52, nhưng…”
  “Khoan ñã”, m t gi ng nói vang lên sát tai trái Harry, và ñ t nhiên nó c m th y cái
  mùi hương hoa thoang tho ng mà nó t ng ng i trong căn h m c a Slughorn. Nó
  nhìn quanh và th y Ginny nh p b n.
  “Em có nghe nh m không? Anh ñã làm theo l i hư ng d n ai ñó vi t trong m t cu n
  sách à Harry?”
  Cô bé trông ho ng h t và gi n d . Harry bi t cô ñang nghĩ gì.
  “Không sao ñâu”, nó tr n an, h th p gi ng. “Nó không gi ng v i cái mà, em bi t
  ñ y, Nh t ký c a Riddle. Ch là m t quy n sách giáo khoa cũ ai ñó ñã vi t ngu ch
  ngo c lên.”
  “Nhưng anh ñang làm theo nh ng gì nó nói à?”
  “Anh ch th m t vài l i khuyên ñư c vi t bên l sách, th c mà Ginny, không có gì
  khác l c …”
  “Ginny nói ñúng ñ y”, Hermione nhanh nh n ñáp. “Chúng ta ph i th xem có gì kỳ
  l trong ñó không. Nh ng l i hư ng d n l lùng này, ai bi t ñư c?”
  “Này”, Harry ph n n nói, khi Hermione lôi quy n Ch t o ñ c dư c cao c p t trong
  túi nó ra và giơ ñũa phép lên. “Specialis Revelio” (Hãy ti t l nh ng gì ñ c bi t), cô
  bé nói, gõ nh ñũa vào bìa sách. Tuy nhiên ch ng có b t c th gì x y ra. Quy n
  sách ch n m ñó, trông cũ k , b n và quăn mép.
  “Xong chưa?” Harry cáu k nh nói, “hay b n mu n ch xem nó làm vài cú nhào l n
  n a chăng?”
  “Có l là ñư c r i”, Hermione ñáp, v n nhìn chăm chăm vào quy n sách m t cách
  nghi ng . “Ý mình là, có l nó th c s ch là… m t quy n sách giáo khoa.”
  “T t. V y ñ mình l y l i.” Harry ch p l y quy n sách trên bàn, nhưng nó vu t kh i
  tay Harry, m tung ra trên m t ñ t. Không có ai ñ ý c . Harry cúi xu ng ñ l y l i
  cu n sách, và khi làm v y, nó th y vài ch ñư c vi t ngoáy phía dư i bìa sau cu nToøng Mít söu taàm                                     78
  sách, cùng nét ch khó ñ c như nh ng dòng hư ng d n ñã giúp Harry giành ñư c
  chai Felix Felicis mà gi ñây ñư c gi u an toàn trong m t ñôi t t bên trong chi c
  rương c a Harry trên l u.
  Dòng ch vi t: “Cu n sách này là tài s n riêng c a Hoàng T Lai.”


                   Chương 10
                 Ngôi nhà c a bá tư c

  Ph n còn l i c a ti t h c ð c dư c tu n này Harry ti p t c làm theo hư ng d n c a
  hoàng t N a-dòng máu cho ñ n khi thoát kh i nh ng cây Libatius Borage, k t qu
  là ñ n bài h c th tư Slughorn ñã th y thích thú v i kh năng c a Harry, nói r ng
  ông hi m khi d y 1 ngư i tài năng như nó.C Ron l n Hermione ñ u ch ng vui tí
  nào. Dù Harry ñã ñưa cho c 2 ñ a nó cùng ñ c nhưng Ron thì gi i ñoán b n vi t
  tay khó khăn hơn harry, và nó không th không yêu c u Harry ñ c l n lên n u
  không thì nó th y nghi nghi th nào ñó. Trong khi ñó Hermione kiên quy t ti p t c
  v i nh ng th nó g i là hư ng d n " chính th c" nhưng tr nên nóng n y hơn khi
  k t qu l i ch u lép so v i ch d n c a hoàng t .
  Harry lơ ñãng t h i không bi t hoàng t N a-dòng máu là ai. Dù 1 lư ng l n bài
  t p v nhà ñã ngăn nó chưa ñ c h t cu n bào ch ñ c dư c nâng cao c a hoàng t ,
  nó ñã lư t qua ñ nhìn ra có 1 trang mà hoàng t không ghi chú gì thêm, cũng như
  không ph i t t c ñ u liên quan t i vi c bào ch . ðâu ñó là nh ng th n chú có v
  như chính hoàng t ñã t o ra.
  "Hay là chính cô y" Hermione cáu k nh nói, khi nghe l m Harry ch chúng ra cho
  Ron th y trong phòng sinh ho t chung b a t i th b y." Mình th y ch vi t gi ng
  như c a con gái hơn là con trai"
  " Anh y ñư c g i là Hoàng t N a-dòng máu" Harry nói " Có bao nhiêu cô gái là
  hoàng t v y ta ?"
  Hermione không có câu tr l i. Nó ch qu c m t và gi t phăng bài lu n Nguyên t c
  v t ch t hoá l i t Ron, ñang c ñ c t trên xu ng dư i.
  Harry nhìn ñ ng h và v i vã nhét cu n bào ch ñ c dư c nâng cao vào gi nó.
  "8h kém 5 r i, mình ñi ñây, mình s tr h n vói c Dumbledore m t"
  “ " Hermione há h c m m, ngư c lên nhìn " Chúc may m n! T i mình s ñ i trên,
  t i mình mu n nghe nh ng gì Th y d y b "
  " Hy v ng m i th s t t ñ p" Ron nói, và 2 ñ a nhìn Harry chui qua l chân dung.
  Harry ñi t hành lang v ng, nó v i vàng núp sau b c tư ng khi giáo sư Trelawney
  xu t hi n ngay góc hành lang, v a thì th m v a xáo b bài dơ dáy, v a ñi v a ñ c.
  "con 2 bích : ñ i ch i" bà l m b m, khi bà ñi qua ch Harry núp, nó th p ngư i
  xu ng.
  " Con 7 bích: ñi m b nh t t. Con 10 bích: b o l c. Con b i bích 1 ngư i ñàn ông
  ngăm ñen, nh nh n có th gây phi n toái, không ưa các cu c th m v n..."
  Bà ñ ng s ng l i, ngay bên kia b c tư ng Harry núp.
  " Cái này không ñúng " bà b c mình nói,và Harry nghe bà v a xáo m nh nh ng lá
  bài l n n a v a ñi ti p, lưu l i 1 ít mùi rư u n u ăn xeret. Harry ñ i ñ n khi ch c
  ch n bà y ñi kh i, nó v i vàng ñi ti p t i khi nó ñ n hành lang t ng 7, có 1 mi ng
  máng x i d a vào tư ng.
  " Acid n l p b p " Harry hô, cái mi ng máng x i nh y sang 1 bên,b c tư ng phía
  sau tách ra, ñ l cái c u thang xo n b ng ñá chuy n ñ ng, Harry bư c lên, nó ñư c
  nh ng cái vòng quay nh nhàng ñó mang ñ n cánh c a có cái vòng gõ c a b ng
  ñ ng d n t i văn phòng c a c Dumbledore.
  Harry gõ c a
  " M i vào " gi ng c a c Dumbledore.Toøng Mít söu taàm                                    79
  " Chào Th y " Harry bư c vào phòng hi u trư ng.
  "Ah, chào con, Harry.Ng i ñi " C dumbledore m m cư i nói." Ta hy v ng con ñã có
  1 tu n ñ u tr l i trư ng vui v ?" " D , cám ơn Th y " Harry nói.
  " Ch c là con b n l m, có 1 bu i ph t ch con r i " "Ơ " Harry b t ñ u v ng v
  nhưng c Dumbledore không có v gì t ra nghiêm kh c c .
  " Ta ñã s p x p v i th y Snape con s ch u ph t vào th b y t i"
  " Hay quá " Harry nói, nó có nhi u chuy n c p thi t ph i b n tâm hơn là hình ph t
  c a th y Snape.Gi thì nó lén lút nhìn quanh d tìm d u hi u xem c Dumbledore s
  làm gì v i nó b a nay. Văn phòng hình tròn này trông v n v y, 1 d ng c thanh nhã
  b ng b c n m trên cái bàn có m y cái chân g y như ng s y, ph t khói kêu ro ro,
  chân dung c a các th y cô hi u trư ng trư c ñang ng gà ng g t trong khung nh,
  và con phư ng hoàng l ng l y c a c Dumbledore, Fawkes, ñ ng trên cành cây
  trư c c a, ñang nhìn Harry 1 cách quan tâm. Không có v gì là c Dumbledore d n
  ch cho 1 cu c ñ u t p tay ñôi c .
  " Nè Harry " gi ng c nghiêm ch nh " Ta ch c là con ñang t h i ta s p d y con cái
  gì ?"
  "D "
  "À, ta quy t ñ nh là lúc này nên cho con bi t chút ít thông tin căn b n cái gì ñã khi n
  Voldemort c gi t h i con 15 năm trư c " C ng ng l i.
  " Cu i h c kỳ trư c Th y ñã s p s a nói cho con nghe m i th "Th t khó chú ý ñư c
  s bu c t i cái gi ng c a nó. Nó nói thêm vào.
  " Dĩ nhiên ta ñã nói th "c Dumbledore bình tĩnh "Ta ñã k cho con nghe m i th ta
  bi t. T ñó, chúng ta có th gác l i nh ng s ki n chính ñ cùng du hành ñ n ñ m
  l y tăm t i c a kí c ñ n nh ng b i cây hoang d i nh t c a s ph ng ñoán .Ngay
  trong lúc này ñây, Harry, có l ta cũng th y bu n như Humphrey Belcher, ngư i tin
  r ng m i th ñã ñ n th i cơ chín mu i."
  "Nhưng Th y nghĩ th y ñúng ch ?" Harry nói
  " L t nhiên thôi, như ta ñã ch ng t cho con th y, Ta ph m ph i nh ng sai l m
  c a ngư i sau.Th t s là-con th l i cho ta- càng khôn ngoan hơn h t thì sai l m c a
  ta cũng l n hơn h t "
  "Thưa Th y" Harry ng p ng ng" V y Th y s p nói cho con bi t ph i làm gì v i l i
  tiên tri à ? Nó có giúp con ...s ng sót không?"
  "Có nhi u th ph i làm v i l i tiên tri l m " c Dumbledore nói, cũng ng u nhiên như
  th Harry h i c v th i ti t ngày hôm sau v y " Ta hy v ng ch c ch n là nó s giúp
  con s ng sót"
  C Dumbledore ñ ng d y ñi quanh bàn làm vi c, ngang qua Harry ñang ng i xoay
  qua xoay l i xem c Dumbledore xoay cái t bên c nh c a. Khi c x p nó l i, tay c
  ñang c m cái ch u nông quen thu c v i nh ng hình kh c acid kì d quanh cái mi ng
  ch u. C ñ t Ch u Tư ng Ký lên bàn trư c m t Harry.
  " Con có v lo l ng "
  Harry th t s ñang nhìn cái cái ch u e s .Nh ng kinh nghi m l n trư c v i cái
  phương th c kì l này ñ gi l i và ôn l i suy nghĩ và h i c, dù là nh ng bài h c
  ñáng giá, nó v n th y không tho i mái chút nào. L n v a r i dùng cái ch u ñ1, nó
  ñã th y nhi u hơn c s mong ư c.
  Nhưng c Dumbledore m m cư i.
  " L n này con s bư c vào Ch u tư ng ký cùng ta..dĩ nhiên, không gi ng lúc trư c,
  hôm nay con ñư c phép "
  " Mình s ñi ñâu v y Th y? "
  " ð n 1 ngõ nh h i c c a Bob Odgen " C Dumbledore nói, l y t túi ra 1 chai pha
  lê ñ ng cái ch t tr ng b c ñang xoáy tít.
  " Bob Odgen là ai thưa Th y ?"
  " Ông ta là nhân viên c a Phòng Cư ng ch lu t l pháp thu t. Ông y ch t 1 th iToøng Mít söu taàm                                      80
  gian r i, nhưng trư c ñó ta ñã tìm th y ông ta và thuy t ph c ông y giao l i cho ta
  1 vài ký c. Chúng ta s ñ ng hành cùng ông y trong 1 chuy n thi hành nhi m
  v .N u con ñ ng ý, Harry à........."
  Nhưng c Dumbledore ph i v t v kéo cái nút chai ra: tay c ngay ñơ vì ñau.
  " ð con....Th y? "
  " Không v n d gì ñâu, Harry "
  C ch ñũa phép vào cái chai và cái nút b t ra.
  " Th y, tay th y có sao không ?" Harry h i l i,nhìn nh ng ngón tay ñen l i vì th h n
  h p ñó.
  " Gi là lúc cho câu chuy n, Harry. Xong chưa, chúng ta có h n v i Bob Odgen"
  C d c cái ch t b c trong chai vào ch u, chúng xoáy tít và to sáng lung linh, không
  ph i ch t l ng mà cũng không ph i khí." Ta theo sau con "C ch vào cái ch u. Harry
  bư c t i trư c,hít sâu vào, nhúng m t vào h p ch t b c ñó. Nó c m th y chân mình
  r i kh i sàn, nó té xu ng cái l xoáy ñen ngòm và r i hoàn toàn ñ t ng t, nó nh p
  nháy m t vì nh ng tia n ng chói loá.Trư c khi m t nó ñi u ti t lai, c Dumbledore
  ñã ñáp xu ng bên c nh.
  H ñang ñ ng 1 con ñư ng làng giáp v i hàng rào nh ng cây cao l n x n ngay
  dư i b u tr i mùa hè trong xanh như hoa lưu ly.Cách h ch ng 10 feet là 1 ngư i
  ñàn ông th p, m p phúng phính mang c p kính dày ơi là dày làm con m t ông ta ch
  còn l i như 1 n t ru i.
  Ông ta ñ c cái bi n g ch ñư ng nhô ra kh i b i gai phía bên trái con ñư ng.Harry
  bi t ch c h n ñây là Bob Odgen, ngư i duy nh t trong khung c nh này, ông ta m c
  1 lo i qu n áo ñ ng b h t s c kỳ c c, thư ng là c a nh ng phù thu lkhông m y
  kinh nghi m trong vi c c g ng trông như dân Muggle:như trong trư ng h p này, 1
  cái áo choàng dài ph lên b ñ t m 1 m nh. Tuy nhiên trư c khi Harry có th i gian
  ñ ghi nh nhi u hơn v ngoài kỳ quái ñó, Odgen bư c nhanh xu ng con ñư ng.
  C Dumbledore và Harry theo sau. Khi ngang qua cái bi n g , Harry tra 2 hư ng
  ch .M t ch v hư ng mà h ñã ñ nt ñó, ð i Hangleton, 5 d m. Hư ng kia ch v
  phía Odgen, Ti u Hangleton ,1 d m.
  Hai th y tr2 bư c trên con ñư ng ng n không th y gì ngoài nh ng b gi u, b u tr i
  r ng trư c m t và cái dáng áo choàng s t so t ñ ng trư c. R i con ñư ng r sang
  bên trái và d n t i con d c sư n ñ i, ñ t ng t toàn c nh thung lũng hi n ra trư c
  m t h . Harry có th th y cái làng, không nghi ng gì n a, ñây là Ti u hangleton,
  náu mình gi a 2 d c ñ i, th y rõ c nhà th và khu nghĩa ñ a.
  Băng qua thung lũng, trên sư n ñ i ñ i di n là 1 trang viên r t ñ p bao quanh b i 1
  d i r ng c xanh nhung.
  Odgen lao nhanh vì con d c ñ xu ng. C Dumbledore bư c dài ra, Harry ph i v i vã
  m i theo k p. Nó nghĩ không bi t có ph i Ti u Hangleton này là nơi ñ n cu i cùng
  chưa, và nó t h i trong bu i t i tìm th y Slughorn, t i sao h ph i l i g n t 1
  kho ng cách như v y. Tuy nhiên nó nhanh chóng nh n ra r ng nó ñã l m khi nghĩ
  h ñi v phía ngôi làng. Con ñư ng r sang bên ph i, khi h    góc ñư ng thì ch th y
  cái rìa áo choàng c a Odgen bi n m t sau khe h hàng rào.
  Hai th y trò theo sau trên 1 con h m h p giáp v i nh ng hàng rào cao hơn r ng hơn
  so v i phía sau lưng . Con ñư ng mòn này quanh co, ñá s i và khúc khu u, cũng
  là sư n d c như cái v a r i, có v như ñang d n t i 1 m nh ñ t c a nh ng hàng cây
   m ñ m dư i h 1 chút. ð ch c ch n con ñư ng s m m ra trư c m t ngay bãi cây
  nh , hai th y trò d ng l i ngay sau Odgen, lúc này ñã rút ñũa phép ra.
  Dù tr i không g n chút mây,nhưng hàng cây già ph bóng ñen l nh l o, m t vài giây
  trư c khi m t Harry nhìn rõ ngôi nhà gi u 1 n a trong nh ng thân cây l n x n. V i
  nó có v như ñây là 1 ñ a ñi m kỳ c c cho ngôi nhà, hay ít ra là vi c ñ m c nh ng
  cái cây m c bên c nh, ch n h t ánh sáng và khung c nh thung lũng bên dư i. Nó t
  h i ñây li u có ngư i không? Tư ng nhà rêu phong,ngói r t kh i mái nhà th yToøng Mít söu taàm                                     81
  ñư c c nóc. T m ma m c ñ y xung quanh, ng n vươn t i c a s nh ñóng 1 l p
  b i dày.Tuy nhiên, khi nó v a k t lu n là không th có ai ñó ñư c thì c a s m
  lách cách, và 1 làn khói m ng t ñó thoát ra, có l ai ñó ñang n u nư ng.
  Odgen ñi t i trư c nh nhàng, có v ñ i v i Harry là th n trong quá m c. Khi bóng
  cây v a lư t trên ngư i ông ta, ông ta dưng l i, nhìn ch m ch m cái c a chính mà ai
  ñó ñã ghim lên 1 con r n ch t.
  R i có ti ng s t so t và ti ng r t b ch, 1 gã trong b d ng te tua rơi kh i cái cây g n
  nh t, chân ch m ñ t ngay trư c Odgen, ñã nh y v sau nhanh ñ n n i ñ p ph i
  ñuôi áo va v p ngã.
  " Ông không ñư c ti p ñón "
  Cái gã trư c m t h có mái tóc b m x m x n cáu ghét ñ n n i ch ng bi t màu gì
  n a.H n thi u m t vài cái răng.M t thì nh và t i thui ch nhìn ch m ch m hư ng ñ i
  di n. Trông h n có v khôi hài nhưng th t s là không, h n khi n ngư i ta s . Harry
  không th không b o ông Odgen lùi thêm vài bư c n a r i hãy nói.
  " Ơ, Chào bu i sáng. Tôi là ngư i c a b pháp thu t!
  "Ông không ñư c chào ñón"
  " Ơ, xin l i, tôi không hi u" Odgen b i r i.
  Harry nghĩ Odgen hoàn toàn l m không rõ;k l nói v h n h t s c rõ ràng ñ i v i
  Harry, ñ c bi t là khi h n 1 tay vung v y ñũa phép, tay kia c m con dao ng n ñ y
  máu me.
  " Ta ch c là con hi u h n nói, Harry? " C Dumbledore nói nh " Dĩ nhiên " Harry
  hơi lúng túng " T i sao Odgen l i không..?"
  Nhưng khi nhìn th y con r n ch t trên c a l n n a, nó ch t hi u ra.
  " H n nói Xà ng h Th y ?"
  " Khá l m " c Dumbledore g t ñ u và m m cư i.
  Cái gã trông te tua ñó bây gi ñã ti n ñ n trư c m t Odgen, 1 tay là dao, 1 tay là
  ñũa phép.
  " Bây gi , hãy nhìn.." nhưng ñã quá mu n! ti ng n vang lên, Odgen thì n m dư i
  ñ t, ôm l y mũi trong khi cái th d c kinh kh ng hơi vàng ph t ra gi a nh ng ngón
  tay.
  " Morfin" ! 1 gi ng nói vang lên.
  M t gã khác già hơn h p t p ra kh i nhà, s p c a sau lưng khi n con r n ñung ñưa
  th m h i.Gã này lùn hơn,ngư i ch ng cân x ng tí nào. Vai r ng, tay dài lõng thõng,
  m t nâu, tóc r m , khuôn m t nhăn nheo nhìn như là 1 con kh to và kho . H nd ng
  l i ngay c nh gã c m dao, lúc này ñang cư i khúc khích trư c c nh Odgen ño ñ t.
  "B pháp thu t ph i không?" tên già hơn lên ti ng, nhìn xu ng Odgen." ðúng r i "
  Odgen gi n d nói, v v nh khuôn m t."Còn ông, ông là Gaunt?"
  " ðúng" Gaunt nói "Nó cho ông 1 cú vào m t ph i không?"
  "ðúng, chính h n" Odgen ñ p l i
  " Ông mu n m i ngư i bi t ñ n s hi n di n c a ông à?" Gaunt hùng h " ðây là
  chuy n cá nhân.Ch vi c ñ ng ñó mà mong con trai tôi không làm gì ñ t v sao?"
  " T v l i cái gì cơ? "Odgen nói, ñã ñ ng d y ñư c.
  " B n hay chõ mũi vào vi c ngư i khác.B n khách không m i.B n Muggle.B n rác
  rư i " Odgen chĩa ñũa phép vào mũi mình,v n còn ñang ch y nhi u cái th trông
  như m vàng, nó ngưng không ch y n a.Gaunt nói qua khoé mi ng v i Morfin" Vào
  nhà ñi.Không ñư c cãi "
  Lúc này, Harry ñã s n sàng nghe Xà ng , ngay c trong khi ñã hi u nh ng gì h
  ñang nói, nó v n phân bi t ñư c cái âm thanh rin rít mà Odgen nghe..Morfin có v
  không ñ ng ý nhưng cha h n ném 1 cái nhìn ñ y hăm do , h n thay ñ i ngay., ì ch
  l t vào nhà v i cái dáng nghiêng ng và s p c a l i khi n con r n ñung ñău ñ n t i
  nghi p.
  " Vì con trai ông mà tôi có m t ñây,ông Gaunt" Odgen v a nói v a chùi chút mToøng Mít söu taàm                                      82
  cu i cùng dính trư c áo. " ðó là Morfin ph i không"
  " Nó là Morfin" tên già nói th ơ. " Ông có dòng máu thu n ch ng không?"h nthính
  lình n i cáu h i.
  " ðó không ph i là chuy n ñáng nói ñây " Odgen l nh lùng ñáp, và Harry th y s
  kính tr ng ñ i v i Odgen tăng lên. Hình nhu Gaunt th y khác h n.
  H n ñ o m t li c Odgen và l m b m, rõ ràng là v i cái gi ng cáu k nh" Bây gi tôi
  nghĩ t i nó ñây.Tôi t ng th y nh ng cái mũi b như ông dư i làng"
  " Tôi không nghi ng ñi u ñó n u con trai ông m t bình tĩnh" Odgen nói " Có l
  chúng ta nên ti p t c th o lu n trongnhà?"
  "Trong nhà?"
  "vâng, ông Gaunt.Tôi nói r i. Tôi ñây là do Morfin.Chúng tôi ñã g i cú.."
  "Tôi không dùng cú" Gaunt nói " Tôi không m thư"
  " R i ông có th phàn nàn là ông không ñư c báo trư c vi c tôi ñ n"
  Odgen b c b i nói " Tôi ñây vì 1 v ph m lu t nghiêm tr ng x y ra h i s m nay "
  "ðư c r i, ñư c r i !"Gaunt g m lên. " vào cái nhà ch t chóc này ñi, ông s th y d
  ch u ra sao "
  Căn nhà có v như g m 3 phòng nh . 2 cái c a cái d n vào phòng chính, v a là b p,
  v a là phòng khách.Morfin ñang ng i trên cái gh bành b n th u c nh ng n l a,
  qu n con r n vipe vào tay và ngâm nga
  "Khò khè,khò khè, h i r n bé b ng
  ñang bò dư i sàn nhà
  Hãy t t v i Morfin
  Không thì b ghim len c a"
  Có ti ng cà mòn c a cái gì ñó trong góc c nh cái c a s ñang m , Harry nh n ra
  r ng còn ngư i khác trong phòng, 1 cô gái rách rư i trong b váy xám như là màu
  tư ng ñá b n sau lưng cô.
  Cô gái ñ ng c nh cái n i ñang sôi trên cái lò ñen cáu b n, quanh qu n bên cái k
  trên ñó là nh ng n i, nh ng ch o dơ dáy.Tóc cô màu xám, rũ xu ng.Cô có khuôn
  m t th t thà, nh t nh t và hơi u ám.M t cô, cũng gi ng như ngư i anh, nhìn ch m
  ch m phía ñ i di n.Trông cô s ch s hơn 2 gã ñàn ông, nhưng Harry ñã nghĩ r ng
  nó s không gi th y 1 ngư i nào trông y u ñu i hơn.
  " Con gái tôi, Merope" Guant mi n cư ng nói khi Odgen nhìn cô ta như dò h i.
  " Chào cô"Odgen nói. Cô không tr l i, nhưng cái nhìn ñe do c a cha khi n cô quay
  tr l i phòng, ti p t c x p nh ng cái n i trên k .
  "À, ông Gaunt" Odgen nói " ñ ñi th ng vào vào v n ñ , chúng tôi có lý do ñ tin
  r ng con trai ông, Morfin, ñã bi u di n pháp thu t trư c m t dân Muggle khuya hôm
  qua"
  1 ti ng r n inh tai. Merope ñánh rơi 1 cái n i.
  " Nh t nó lên !" Gaunt hét " ðó, làm gì ph i nh c thân như b n Muggle rác rư i v y,
  ñũa phép ñ làm gì, mày th t vô d ng như bao rác "
  "Ông Gaunt, làm ơn ñi" Odgen b s c.Merope, lúc này ñã nh t cái n i lên, ñ b ng
  m t, l i làm r t l n n a, run r y rút cây ñũa phép,ch vào cái n i,l t ñ t ñ c th n
  chú ch ng ai nghe ñư c khi n cái n i b n th ng trên n n nhà t ch cô ñ n b c
  tư ng ñ i di n, v ra làm ñôi.
  Morfin b t ra 1 tràng cư i kh c kh c. Gaunt hét tư ng lên " Vá nó l i, mày th t là
  không ñư c tích s gì c . Vá nó ñi"
  Merope trư t chân khi ngang qua phòng, nhưng trư c khi cô có th i gian giơ ñũa
  phép lên,Odgen ñã nâng ñũa c a mình, gi ng ch c n ch "Reparo".Cái n i lành l i
  ngay t c thì.
  Gaunt tr m t 1 lúc dù ñang ñ nh quát tháo Odgen,r i có v như h n nghĩ l i,chuy n
  sang ch nh o con gái:" May là ngư i ñàn ông d m n c a B pháp thu t ñây há ?
  Có l ông ta s mang mày kh i tay ta, có l ông ta không th y phi n lòng vì nh ngToøng Mít söu taàm                                    83
  ñ a Squib b n th u..."
  Không nhìn ai cũng như cám ơn Odgen,Merope nh t cái n i lên ñ t vào ch cũ, tay
  run l y b y.R i cô ñ ng d a h n lưng vào tư ng gi a cái c a s và cái lò b n th u,
  như th là cô ch ng mong ư c gì ngoài vi c bi n m t vào vách tư ng ñá.
  "Ông Gaunt" Odgen b t ñ u l i " Như tôi ñã nói,nguyên nhân chuy n thăm vi ng c a
  tôi là........."
  "Tôi ñã nghe ông nói 1 l n r i" Gaunt ñ p l i."Thì sao? Morfin ñưa cho dân Muggle 1
  chút c a cái ñang x y ra cho nó-thì ñã sao nào ?"
  "Morfin ñã ph m lu t" Odgen nghiêm kh c nói.Gaunt nh i l i gi ng Odgen, làm cho
  nó vênh vang và ê a.Morfin l i cư i kh ng kh c." Nó d y cho b n Muggle rác rư i 1
  bài h c, bây gi cũng là b t h p pháp sao?"
  " ðúng " Odgen nói " Tôi e là như th "
  Ông lôi ra t túi áo trong 1 cu n gi y da nh , kéo nó ra.
  " Gì n a ñây, b n án c a nó h ?" Gaunt nói, gi ng gi n d
  " Nó là gi y tri u t p c a B pháp thu t ñ nghe....
  " Gi y tri u t p! Gi y tri u t p? Các ngư i nghĩ các ngư i là ai ch , tri u t p con ta
  b t c nơi nào à ?"
  " Tôi là trư ng ñ iThi hành vi c cư ng ch pháp thu t" Odgen nói
  " V y ngài nghĩ chúng tôi là ñ c n bã ch c?" Gaunt gào toáng lên, s n t i Odgen
  v i cái móng tay vàng cáu b n ch vào ng c mình " B n c n bã này s ch y ngay
  ñ n khi B pháp thu t g i ư? Ngài có bi t mình ñang nói chuy n v i ai không?h i k
  cũng có chút máu bùn ?"
  " Tôi ñang hân h nh nói chuy n v i ông Gaunt" Odgen nói, trông th n tr ng nhưng
  v n ñ ng v ng.
  " ðúng ñó" Gaunt g m lên.Lúc ñ u, Harry cho là Gaunt làm 1 c ch tuc tĩu b ng tay,
  nhưng r i nh n ra r ng h n ñang c khoe chi c nh n ñá ñen g m ghi c ngón
  gi a, khuơ khuơ trư c m t Odgen " Th y cái này không? Th y cái này không? Bi t
  cái gì ñây không? Bi t ñâu ra không? hàng th k trong nhà ta, bi t bao lâu r i, lúc
  nào cũng là dòng máu thu n ch ng.Bi t ta ph i tr bao nhiêu cho cái này không, v i
  cái huy hi u Peverell ch m trên m t ñá ?"
  " Tôi không có ý ki n " Odgen nói, m t h p háy nhu th chi c nh n lư n ngay trư c
  mũi trong vòng 1 inch v y." Nó ngoài l , ông Gaunt, con ông ñã dính vào......"
  Gào lên trong cơn th nh n , Gaunt ch y t i ch ñ a con gái.Trong 1 giây, Harry nghĩ
  là h n s p si t c cô gái, vì tay h n r t i c cô, nhưng 1 lúc sau,h n lôi cô x nh
  x ch ñ n trư c m t Odgen b ng cái dây chuy n vàng quanh c cô.
  " Th y cái này không?" h n g m lên, h n l c l c cái m ñay vàng to t ch ng, m c
  cho Merope s c s a và th h n h n.
  " Tôi th y r i, tôi th y r i " Odgen v i vàng nói.
  "Nhà Slytherin !"Gaunt thét lác " Nhà Salazar Slytherin! B n ta là nh ng h u du còn
  l i, Nghĩ sao h ?"
  " Ông Gault, con gái ông kìa "Odgen báo ñ ng, nhung Gault ñã buông Merope ra r i.
  Cô ñi kh i ch h n, tr v góc c a mình, xoa xoa cái c , hít th .
  " V y ñó " Gaunt ñ c th ng, nhu th v a m i ch ng minh ñư c 1 ñi u ph c t p nh t
  hơn c nh ng tranh cãi có lý nh t.
  " ð ng có nói là ñ n nói chuy n v i b n ta như nh ng h t cát trong giày nhé.Các
  th h thu n ch ng , toàn phù thu , hơn c nh ng gì ngài có th nói, tôi ch ng h
  nghi ng "
  R i h n nh p nh p trên sàn nhà ngay chân c a Odgen. Morfin l i cư i khanh khách.
  Merope nép vào c a s , cúi ñ u xu ng, gi u m t vào m tóc rũ, không nói gì c .
  " Ông Gaunt" Odgen kiên nh n," Tôi e là t tiên c a ông hay tôi gì thì cũng không
  nhúng tay vào v này ñư c.Tôi ñây là vì Morfin, Morfin và ngư i dân Muggle nói
  chuy n v i nó khuya hôm qua.Theo ngu n tin c a t i tôi..." Ông li c xu ng cu nToøng Mít söu taàm                                      84
  gi y" thì Morfin ñã dùng th n chú hay bùa m gì ñó ñ i v i ngư i Muggle nói trên,
  làm anh ta n i m n ñ y ñau ñ n."
  Morfin cư i khúc khích.
  " Im l ng cái coi" Gaunt g m lên b ng xà ng , Morfin im ngay.
  " N u nó ñã làm th thì sao?" Gaunt ngang ngư c nói " Tôi mong là ông ñã lau s ch
  cái m t th ng Muggle rác rư i ñó r i ch ? c ký c c a nó n a......."
  " ðó cũng không ph i là v n ñ " Odgen nói "ðây là v t n công có ch ý ch không
  nh m t v "
  " Ah, tôi th y có v như ông là ngư i r t yêu dân Muggle "
  Gaunt l i nh p nh p chân ch nh o.
  " Cu c th o lu n này không ñưa chúng ta ñ n ñâu c " Odgen nghiêm túc. " Thái ñ
  c a con trai ông rõ ràng là không th y h i h n v hành ñ ng c a mình chút nào "
  Ông l i li c m t xu ng cu n gi y da " Morfin s ph i có m t vào ngày 14 tháng 9 ñ
  gi i trình v vi c s d ng pháp thu t trư c m t dân Muggle và gây h i cũng như ñau
  ñ n cho chính ngư i ñó...."
  Odgen ph i d ng l i.Có ti ng leng keng, l c c c c a nh ng con ng a và 1 gi ng cư i
  to d i vào c a s . Hình như hư ng gió th i t làng lư t qua r t g n nh ng b i cây
  ngoài nhà.Gaunt rùng mình, tai l ng nghe, m t m to. Morfin huýt gió, quay m t v
  phía có âm thanh, v hăm h .Merope ng ng ñ u lên.Harry th y khuôn m t cô ta
  tr ng b ch.
  " L y Chúa, thi t là c nh chư ng m t" gi ng 1 cô gái vang lên, nghe rõ ràng t c a
  s như th cô ta ñang ñ ng phòng bên v y.
  " Cha anh có th d p cái nhà t i tàn ñó ñi ñư c không Tom?"
  " Nó không thu c quy n nhà anh" gi ng chàng trai tr ." M i th    bên kia thung
  lũng là c a nhà anh nhưng riêng cái nhà tranh ñó thì c a k lang thang già g i là
  Gaunt, và lũ con ông ta.Th ng con trai hoàn toàn ñiên r i, em nên nghe nh ng câu
  chuy n ngư i làng k .."
  Cô gái cư i. R i ti ng leng keng l c c c m i lúc m i l n. Morfin ñ nh r i kh i gh
  bành.
  " Mày ng i ñó ñi " tên cha dùng Xà ng c nh cáo.
  " Tom" l i là gi ng cô gái, bây gi nghe g n như h ñang ñ ng ngay trong nhà " Có
  l em l m, nhưng có ai ñó treo con r n lên c a kìa?"
  " L y Chúa, em không l m ñâu", gi ng c a chàng trai " Ch c là th ng con, anh ñã
  b o ñ u óc nó không bình thư ng mà.ð ng nhìn n a, Cecilia cưng "
  Gi thì ti ng leng keng l c c c nh d n.
  " Cưng " Morfin thì th m b ng xà ng , ñưa m t nhìn em gái " Cưng, nghe nó g i kìa.
  V y là th ng ñó ñâu có bi t ñ n mày "
  Merope trông tr ng b ch khi n Harry c m th y cô ta s p x u t i nơi.
  " Chuy n gì ñó? " gi ng Gaunt s c l m, và cũng b ng xà ng ,nhìn h t th ng con trai
  t i ñ a con gái." Mày nói gì, Morfin?"
  " Nó khoái nhìn cái th ng Muggle ñó" bi u l v ghê t m trên m t nó khi nhìn ñ a
  em gái ñang khi p ñ m.
  " Lúc nào th ng ñó ngang qua vư n, nó cũng ng m th ng này qua hàng rào. Và t i
  qua........"
  Merope l c ñ u lia l a như van xin nhưng Morfin v n ti p t c 1 cách không thương
  xót," Còn ló ñ u ra c a s nhìn t i lúc th ng ñó vào nhà n a ?"
  " Thò ñ u ra c a s ñ nhìn 1 th ng Muggle? " gi ng Gaunt nh l i
  C 3 ngư i nhà Gaunt có v như ñã quên m t Odgen, trông hoang mang và khó ch u
  v s b c phát m i không th hi u n i c a nh ng ti ng rin rít và gay g t này.
  " Có ñúng không?" Ganut nói b ng cái gi ng ch t ngư i, d n t i 1, 2 bư c trư c cô
  gái ñang khi p s " Con gái c a ta- h u du thu n ch ng c a Salazar Slytherein- l i
  ñi thích 1 th ng máu bùn b n th u à ?"Toøng Mít söu taàm                                    85
  Merope l c ñ u nhu ñiên, nép ch t vào tư ng,không nói ñư c l i nào.
  " Nhưng con b t th ng ñó r i cha ".Morfin cư i khanh khách " Con túm nó khi nó ñi
  ngang qua và ket qua nó ñã trông r t x u xí v i nh ng v t r kh p ngư i, ñúng
  không Merope?"
  " Cái con Squib nh ghê t m này, con rác rư i có máu ph n b i " Gaunt g m lên,m t
  t ch , lao vào si t c ñ a con gái
  C Harry và Odgen hét lên ñ ng th i " KHÔNG ", Odgen giơ ñũa phép len "Relaskio!"
  Gaunt b h t văng ra phía sau, trư t trên 1 cái gh , h n th y lưng mình ê m.
  N i cơn th nh n ,Morfin nh y ra kh i gh ch y t i Odgen, khuơ khuơ con dao máu
  me và phóng th n chú b a theo.
  Odgen ch y bán s ng bán ch t, c Dumbledore ra hi u ch y theo và Harry nghe l i
  ngay, tai nó vang v ng ti ng hét th t thanh c a Merope.
  Odgen phóng ra kh i con ñư ng mòn và nhô ra ñư ng cái ñâm s m vào con ng a
  màu h t d bóng nh y, cư i trên lưng là chàng trai tr tóc s m r t ñ p trai.C chàng
  trai và cô gái xinh ñ p cư i con ng a xám bên c nh ñ u phá lên cư i khi th y c nh
  Odgen b t ra kh i mông con ng a r i l i lao vào ti p, áo choàng c a ông bay ph t
  ñ u t i chân ñ y b i b n, ch y tán lo n trên ñư ng.
  " Chúng ta ñi thôi Harry", c Dumbledore gi t m nh khu u tay nó. Ch 1 lúc sau, 2
  ngư i ñã bay vút qua bóng t i nh nhàng ñ n khi chân ch m ñ t, quay tr l i văn
  phòng còn sáng l m c a c Dumbledore.
  "Chuy n gì s ñ n v i cô gái s ng trong căn nhà ñó v y Th y?" Harry h i khi c
  vung nh ñũa th n th p thêm ñèn "Merope, hay tên cô y là gì gì ñó ?"
  " Cô ta không sao c " c ng i xu ng bàn và ra hi u cho nó cũng ng i xu ng. "Odgen
  ñ n th v b pháp thu t, 15 phút sau quay tr l i v i nh ng ngư i ti p vi n. Morfin
  và cha h n c g ng chi n ñ u nhưng r i c 2 ñ u b ch ng , áp t i ra kh i nhà, và
  r i thì b H i ñ ng phù thu k t án. Morfin, t ng có ti n án t n công dân Muggle,
  lãnh 3 năm tù trong ng c Azkaban. Marvolo, làm b thương vài nhân viên c a b ,
  trong ñó có c Odgen nh n 6 tháng tù"
  "Marvolo" Harry băn khoăn l p l i
  "ðúng ñó " c Dumbledore m m cư i tán thành " Ta r t vui vì con không b qua cái
  tên ñó"
  " V y ra ông già ñó là..........?''
  " , ông ngo i c a Voldermot" c nói " Marvolo, con trai h n, Morfin, Con gái Merope
  là nh ng ngư i còn l i c a gia ñình phù thu lâu ñ i, ñư c chú ý b i dòng máu b t
  bình thư ng và hung hang vì t c k t hôn trong cùng dòng h .ðánh m t nh ng c m
  xúc yêu ñương th t s trong hôn nhân ch ñ duy trì l i s ng vương gi mà h ñã
  phung phí c a c i gia ñình qua nhi u th h trư c khi Marvolo sinh ra. Ông ta, như
  con th y ñó, ch ñư c ñ l i s b n th u và nghèo khó, v i tính khí r t khó ch u
  nhưng l i ñ y kiêu căng và t ái, vài món gia truy n ông ta quý như ñ a con trai và
  còn hơn c ñ a con gái"
  " V y Merope" Harry d a vào gh nhìn c Dumbledore chăm chú" V y Merope
  là.....có ph i ý Th y là.......là m c a Voldermot không?"
  "ðúng ñó con, Tương t thì chúng ta cũng có ý ni m l m v ngư i cha. c a
  Voldemort. Ta không bi t con có chú ý không?"
  " Ngư i dân Muggle mà Morfin t n công, cái ngư i cư i ng a ñó h Th y?"
  " Con khá l m'', c tươi cư i " , ñó là Tom Riddle cha, chàng Muggle ñ p trai,t ng
  cư i ng a ngang nhà Gaunt, ngư i mà Merope p ñi u th m kín, v i ni m ñam mê
  mãnh li t."
  " Cu i cùng h cư i nhau?" Harry không th tin ñư c ñi u nó nói, nó không tư ng
  tư ng 2 ngư i ch ng có ñi m gì chung l i yêu nhau.
  " Ta nghĩ con quên 1 ñi u r ng Merope là 1 phù thu . Ta không tin là pháp l c c a
  cô y ñ t t i m c cao nh t khi b cha làm cho ch t khi p. M t khi Marvolo và MorfinToøng Mít söu taàm                                    86
  ch c ch n trong ng c Azkaban, m t khi l n ñ u tiên trong ñ i cô y ñư c t do 1
  mình, ta ch c là cô y có th lư ng h t kh năng c a mình và l p k ho ch ñ thoát
  kh i cu c s ng kinh kh ng mà cô ñã ñi h t 18 năm qua."
  "Con có th nghĩ ra cách gì ñ Merope có th làm cho Tom Riddle quên ñi ngư i con
  gái dân Muggle mà yêu cô y không ?"
  " Bùa ph c tùng" Harry ñoán " Hay là tình dư c h Th y ?"
  " ðư c ñó Harry. Cá nhân ta nghiêng v vi c cô y dùng tình dư c. Ta ch c ch n s
  lãng m n hơn ñ i v i cô y và ta tin r ng s không khó ñ thuy t ph c Riddle u ng
  1 c c nư c khi chàng cư i ng a 1 mình vào 1 ngày nóng b c nào ñó. Dù th nào ñi
  n a, ch trong vòng vài tháng sau cái c nh ta và con ñư c ch ng ki n, làng Ti u
  Hangleton s xôn xao 1 v xì căng ñan l n. Con có tư ng tư ng ñư c cái tin ñ n con
  trai ñi n ch bí m t ch y tr n v i con gái k lang thang,Merope."
  " Nhưng cú s c c a dân làng không là gì c so v i Marvolo. Ông ta tr v t ng c
  Azkaban, mong th y ñ a con gái bi t vâng l i ñ i ông ta tr v v i b a cơm nóng ñã
  s n trên bàn. Nhưng thay vào do, ông ta th y l p b i dày c inch và m u gi y t
  bi t, gi i thích nh ng gì cô làm."
  " K t ñó, ta d ý r ng, trong su t quãng ñ i còn l i không bao gi ông ta nh c t i
  tên hay là s t n t i c a cô gái. Cú s c vi c cô b ñi có l ñã góp ph n vào cái ch t
  s m c a ông ta- ho c gi ñơn gi n là ông ta chưa bao gi h c cách t chăm sóc
  mình.Ng c Azkaban ñã làm Marvolo y u ñi nhi u, và ông ta không th s ng ñ th y
  Morfin tr v nhà"
  " Còn Merope? Cô y ñã .......ch t ph i không Th y? Không ph i Voldemort l n lên
  trong tr i tr m côi sao ?"
  "Qu có v y" c Dumbledore nói " Chúng ta ph i ñoán nhi u ñây nhưng ta nghĩ
  không quá khó ñ suy lu n xem chuy n gì ñã x y ra. Con th y ñó, ch trong vòng vài
  tháng sau cu c hôn nhân tr n ch y,Tom Riddle l i xu t hi n trong trang viên ti u
  Hangleton mà không có v mình. Tin ñ n lan kh p nh ng ngư i láng gi ng là anh ta
  nói r ng mình b l a d i và g t g m. Nh ng gì anh ta mu n nói, ta ch c là vi c anh
  ta b b bùa và ñã thoát ñư c nhưng ta không ch c là anh ta dám dùng ñúng nh ng
  t ñó vì s b cho là m t trí. Tuy nhiên, khi nghe nh ng gì anh ta nói, dân làng l i
  cho là Merope ñã nói d i Tom Riddle, gi v s p có con v i anh ta nên anh ta ph i
  cư i."
  " Nhưng ñúng là cô y ñã có con v i anh ta"
  " Nhưng ch chưa ñ y 1 năm sau ngày cư i, Tom Riddle b rơi cô ta khi cô ñang
  mang thai"
  " Có chuy n gì nh ? T i sao tình dư c không còn tác d ng n a?" Harry h i.
  "L i ph i ñoán thôi " c Dumbledore nói " Ta tin r ng Merope ñã yêu ch ng sâu
  ñ m, không th ch u ñươc vi c ti p t c b t anh ta làm nô l b ng ma thu t. Ta tin
  cô y ñã có s l a ch n là ngưng không cho anh ta u ng tình dư c n a. Có l cô y
  ñã m m m t cho là chàng ta bây gi ñã yêu l i cô. Có l cô y nghĩ anh ta s     l i
  vì l i ích c a ñ a tr . N u như th , cô y ñã l m c 2 ñi m trên. Anh chàng b rơi,
  không bao gi g p l i cô n a, cũng không băn khoăn chuy n gì s x y ra cho ñ a
  con trai"
  Bên ngoài tr i ñã t i ñen như m c, và cái ñèn trong phòng c Dumbledore sáng hơn
  bao gi h t.
  " Ta nghĩ hôm nay th ñ r i, Harry" 1 lúc sau c Dumble dore nói.
  " D , thưa Th y"
  Nó nh c chân lên nhưng chưa ñi.
  " Th y......Bi t t t c nh ng ñi u này v quá kh c a Vodemort có quan tr ng
  không?"
  " Ta nghĩ r t quan tr ng"
  " Và nó có vài ñi u ñ xoay s ñư c l i tiên tri ?"Toøng Mít söu taàm                                     87
  " Nó có m i th ñ xoay s v i l i tiên tri"
  "Vâng ", Harry v n còn hơi băn khoăn nhung gi nó ñoan ch c là s nhu th .
  Nó quay ñi, nhưng l i n y ra 1 câu h i khác, và nó tr l i " Thưa Th y, con có ñư c
  phép k m i th cho Ron và Hermione nghe không h ?"
  C Dumbledore nhìn nó 1 lúc r i nói " ðư c. Ta nghĩ trò Weasley và trò Granger ñã
  ch ng t h r t ñáng tin c y. Nhưng Harry à, ta yêu c u con ph i nói v i các trò y
  là không ñư c k cho ai khác nghe chuy n này. Nó không ph i là ý hay n u có l i
  qua ti ng l i v vi c ta bi t ñ ơc bao nhiêu hay nghi ng v nh ng bí m t c a
  Voldemort"
  " Không ñâu th y, con ch c là ch có Ron và Herminone ñư c bi t thôi. Chúc Th y
  ng ngon"
  Nó l i quay ñi và ñã g n ra ñ n c a thì nó trong th y cái v t ñó. N m trên 1 trong
  nh ng cái bàn có chân g y như ng s y, có vô s nh ng d ng c b c m ng m nh,
  là 1 chi c nh n vàng x u xí v i cái m t ñá ñen l n ñã r n.
  "Thưa Th y" Harry nhìn chi c nh n ch m ch m " Cái nh n ñó......"
  " Gì v y? "
  " Th y ñã ñeo nó khi thăm giáo sư Slughorn t i ñó ph i không ?"
  "Ta ñã ñeo nó " c Dmbledore xác nh n.
  " Nhưng nó có ph i là chi c nh n Marvolo Gaunt ñã cho Odgen xem không ?"
  C g t ñ u " Chính là nó "
  " Nhưng sao v y ? Th y có nó lâu r i h Th y ?"
  " Không, ta m i có nó g n ñây thôi, vài ngày trư c khi ta ñ n ñón con nha dì
  dư ng con "
  " Vào kho ng th i gian Th y b thương tay h Th y ?"
  " ðúng, Harry, vào kho ng ñó"
  Harry th y ng i. C Dumbledore ñang m m cư i.
  " Thưa Th y, chính xác thì ......"
  " Tr r i, Harry, con s nghe câu chuy n vào lúc khác. Chúc con ng ngon "
  " Chúc Th y ng ngon"

               Harry Potter và Hoàng t   lai


                    Chương 11
                S  giúp ñ c a Hermione


  ðúng như Hermione ñã ñoán, nh ng kho ng th i gian tr ng c a h c viên năm th 6
  không ph i là nh ng gi dành cho thư giãn như Ron mong ñ i, mà ñ b t k p v i
  lư ng bài t p kh ng
  l ñư c giao. Ngoài vi c ph i h c như là chúng có kỳ thi m i ngày,m i m t bu i h c
  cũng tr nên ñòi h i hơn h n so v i trư c ñây.D o này, Harry h u như không hi u
  ñ n n a bài gi ng c a Gíao Sư McGonagall, và k c Hermione cũng ph i yêu c u
  Giáo Sư nh c l i nh ng ch d n m t hay hai l n. M t ñi u không th tin ñc và m c
  cho nh ng ph n ng ngày càng tăng c a Hermione , ð c dư c b ng nhiên tr thành
  môn h c t t nh t c a Harry ; nh vào Hoàng t máu lai.
  Nh ng l i chú câm gi ñây ñư c yêu c u không ch trong Phòng ch ng ngh thu t
  H c Ám, mà c trong môn bùa chú (Charms) và Bi n hình. Harry thư ng xuyên th y
  nh ng b n cùng l p c a mình trong phòng sinh h at chung ho c trong gi ăn m t
  ñ tía tai và căng th ng, trông như là h ñã dùng quá li u U-No-Poo
  (Mày_ch ng_là_cái_phân_gì : chơi ch trong ti ng anh, nghe tương t như là
  Voldemort _ ND). Tuy nhiên, Harry bi t r ng h ñang c ñ làm l i chú mà khôngToøng Mít söu taàm                                    88
  ph i ñ c to nó lên. ð ơc ra ngoài và h c trong nhà kính tr nên m t ñi u d ch u ,
  m c dù ph i h c v i nh ng th cây nguy hi m hơn bao gi h t trong môn Dư c
  Th o, b i d u sao chúng cũng ñư c phép quát tư ng lên n u b b n cây Xúc tu ñ c
  ôm b t ng t phía sau.
  M t k t qu c a hàng tá bài t p và nh ng gi ñiên ñ u t p luy n làm chú không l i
  là Harry , Ron và Hermione ch ng có th i gian ñ ñi thăm bác Hagrid. Hagrid cũng
  không còn ñ n ăn trưa bàn giáo viên n a , m t ñi m không hay, và trong m t vài
  d p khi chúng ñi ngang qua bác trên hành lang ho c trên sân, bác ñã không nghe
  nhìn th y hay nghe chúng chào, m t cách bí n.
  “Chúng ta ph i ñ n gi i thích thôi” Hermione nói, m t nhìn vào cái gh tr ng kh ng
  l c a Hagrid t i bàn giáo viên bu i sáng th b y hôm sau.
  “ Nhưng chúng ta có bu i tuy n ch n ñ i Quiddich sáng nay” Ron ñáp l i. “ và chúng
  ta ph i luy n t p l i chú Aguamenti c a Flitcwick n a! V l i, gi i thích gì ch , S
  ph i làm th nào ñ nói là chúng ta ghét môn h c d d n ñó c a bác y? “
  ” Chúng ta ñã không ghét môn ñó” Hermione nói.
  “Nói ñi u ñó cho mình c u ñi, mình thì v n chưa quên nh ng con ñuôi n ñâu “ Ron
  l m b m. “ Và nói ñ c u bi t, chúng ta ñã thoát m t cách may m n ñó. C u ñã
  ch ng ph i nghe nói su t ngày v ông anh vô ý th c c a bác y. H n là chúng ta ñã
  ph i d y Grawp bu c dây d y như th nào n u l i”
  “Mình ghét không nói chuy n ñ c v i Hagrid” Hermione nói v i v r u rĩ.
  ” Chúng mình s ñi sau bu i Quiddich” Harry tr n an cô. C u cũng nh Hagrid, m c
  dù cũng như Ron, c u nghĩ r ng t t hơn là không có Grawp trong cu c s ng c a
  chúng. “ Nhưng bu i th ñ i tuy n có th chi m c bu i sáng, v i s ngu i ñã ñăng
  ký”. C u c m th y hơi h i h p v i vi c ph i ñ i m t gánh n ng ñ u tiên trong tư
  cách Th Quân. “Mình ch ng hi u sao t nhiên ñ i l i tr nên ñông ñúc ñ n v y”.
  “Thôi ñi nào Harry ”, Hermione nói v i gi ng b ng nhiên không còn tý kiên nh n. “
  ðó ch ng ph i là do Quiddich, mà do c u! C u chưa bao gi tr nên h p d n hơn
  th này và nói th t nhé, c u còn ñáng tơ tu ng y ch ”
  Ron l p mi ng cu i v i m t mi ng cá mu i to tư ng. Hermione dành cho Ron m t
  cái nhìn khinh kh nh tru c khi quay tr sang v i Harry
  ” M i ngu i ñ u bi t là c u là nói th t, ph i không ? C th gi i phù th y ñ u công
  nh n là c u ñã ñúng v vi c Voldemort quay tr l i và c u ñã chi n ñ u v i lão 2 l n
  trong 2 năm trư c và ñã thoát hi m c hai l n. Và bây gi h g i c u là Ngu i ð c
  Ch n – Sao, c u v n chưa th y là sao m i ng ơi b thu hút b i c u à”
  ðúng là Harry ñã th y tòa ða S nh tr nên nóng n c b t thư ng, m c dù tr n nhà
  trông v n l nh và m ư t.
  “ Và c u ñã tr i qua h t nh ng s ngư c ñãi t B Pháp Thuât khi mà h c ñ làm
  cho c u gi ng như m t k nói d i và b t nh t. C u v n còn th y nh ng d u v t trên
  mu bàn tay mà m ñàn bà dã man ñó ñã b t c u lên vi t b ng máu c a mình,
  nhưng d u sao c u v n không t b nh ng gì c u ñã nói … “
  “ C u v n có th nhìn th y ch mà nhũng b não ñó ñã tóm mình trong b Pháp
  thu t, nhìn ñây này!” , Ron v a nói v a l c cái tay áo ra ñ ng sau.
  ” Và nó cũng ch ñau ñ n gì khi mà c u cao lên hơn 1 foot kỳ hè v a r i ñâu”.
  Hermione k t thúc, ch ng thèm ngó ngàng gì ñ n Ron.
  “ Mình cao”Ron nói m t cách ch ăn nh p gì.
  Nhưng con cú ñưa tin bay ñ n, sà xu ng qua nh ng c a s l t ph t mưa và tung tóe
  nu c lên t t c m i ng ơi. H u h t m i ngư i ñ u nh n ñ c nhi u thư tín hơn bình
  thư ng; nh ng b c ph huynh lo l ng mu n nghe tin t c t con cái và tr n an chúng
  r ng m i ngu i nhà ñ u n c . Harry ñã ch ng có cái thư nào t ñ u kỳ ñ n gi ,
  ngu i duy nh t vi t thư cho c u gi ñã m t và m c dù c u ñã mong ch thư c a
  Lupin, cho ñ n nay, v n b t vô âm tín. Vì th sáng nay c u ñã th t ng c nhiên khi
  th y Hedwig bay vòng quanh gi a nh ng con cú nâu và xám. Nó ñ u tr ơc Harry ,Toøng Mít söu taàm                                    89
  mang m t gói hàng to hình vuông. Ngay sau ñó, m t gói hàng gi ng nguyên xi cũng
  ñ u trư c m t Ron, ñè du i nó là m t ñ ng ñôm ñ m ki t s c, Pigwidgeon.
  “Ha!” Harry reo lên, m gói hàng và ñ l ra m t cu n sách “Ch t o ñ c du c b c
  cao” , m i tinh t Flourish và Blotts.
  “ t t quá”, Hermione nói, gi ng vui m ng “ Gi thì c u có th tr cu n sách b vi t
  lên ñó l i r i”
  ” C u ñiên ñ y à” Harry nói. “ Mình s gi nó! Mình ñã nghĩ k r i __“
  C u lôi quy n sách ra kh i c p và gõ lên bìa c a nó băng cây ñũa phép, miêng l m
  b m
  “ Dijjindo!” Bìa c a cu n sách r i ra. Harry làm l i như v y v i cu n sách m i.(
  Hermione trông r t xì căng ñan ). Sau ñó c u ñ i 2 cái bìa và, gõ lên chúng l n n a
  và hô “ G n l i!”
  Gi n m trên bàn là cu n sách c a Hoàng t , ñc ng y trang trông như m t cu n
  sách m i và , c nh ñó là cu n sách m i t Flourish và Blotts, nhìn ch ng khác gì m t
  cu n sách cũ.
  “ Mình s tr l i Slughorn cu n sách m i, thày s ch ng th phàn nàn gì, nó có giá 9
  ñ ng Galleon l n”
  Hermione b m môi l i, trông có v b c bôi và không ñ ng ý nhưng r i b m t t p
  trung b i con cú th ba ñ u xu ng mang theo m t t Nh t Báo Phù th y. Cô m v i
  nó ra và lu t qua trang nh t.
  “Có ai mà chúng ta bi t ch t không th ?” Ron h i v i gi ng t nh bơ; cái câu h i mà
  c u h i m i l n Hermione m t báo ra.
  ” Không nhưng có thêm vài v t n công c a b n hút h n “. Hermione ñáp “ Và m t
  v b t gi ”
  “Tuy t, ai th ? ” Harry h i, nghĩ r ng ñó là Bellatrix Lestrange. “'Stanley Shunpike”
  Hermione tr l i.
  “Gì cơ ? ” Harry gi t mình .
  “'Stanley Shunpike, ngu i soát vé trên chi c xe ñò Hi p khách quen thu c trong gi i
  phù thu , ñã b b t v i nghi v n liên quan ñ n h at ñông c a b n T TH N TH C
  T . Shunpike, 21 tu i, ñã b
  gi i ñi t i qua sau m t cu c vây b t b t ng t i nhà anh ta Clapham”
  “Stan Shunpike, m t T Th n Th c T ?” Harry h i mà trong b ng nghĩ ñ n con
  chàng trai tr c u ñã g p ba năm trư c.” Không th nào!”
  ”Anh ta ñã có th b i m bùa Ph c tùng” Ron lý gi i. “ C u ch ng bao gi có th bi t
  ñu c”.
  “ Không có v như v y” Hermione , v n ñang ñ c t báo, nói. “H nói r ng anh ta b
  b t b i vì anh ta ñã b nghe lén trong khi bàn b c v k ho ch bí m t c a T Th n
  Th c T trong m t quán rư u”. Cô ng ng lên v i v m t cau có ” N u anh ta ñã b
  y m bùa Ph c tùng, h n là anh ñã không ñi buôn chuy n v k ho ch c a b n T
  Th n Th c T ph i không ?”
  ” Nghe có v như là anh ta ñã khoác lác hơn là nh ng ta có th làm” Ron nói. “ Có
  ph i là chính anh ta ñã t ng tuyên b là s tr thành B tru ng B Pháp Thu t khi
  mà anh ta tán dóc v i t i m n -ma không ?”
  “ anh ta ñ y”. Harry ñáp “ Mình cũng ch ng rõ h ñang làm trò gì, nghĩ r ng Stan
  nói th c”
  “H mu n ñư c nhìn nh n r ng h ñang làm m t cái gì ñ y” Hermione cau mày. “
  M i ngư i ñang lo s , các c u h n bi t r ng b m nhà ch em sinh ñôi Patil mu n
  h tr v nhà ? và Elosie Midgen thì ñã rút ra kh i trư ng . B c a cô y ñã ñón v
  ñêm qua.”
  “H ! “ Ron nói, m t tr n tròn nhìn Hermione .”Nhưng Hogwarts còn an toàn hơn
  nhà h nhi u, ch c ch n là như v y! Chúng ta có th n sáng , và nh ng l i chú b o
  v khác, và chúng ta có th y Dumbledore! “Toøng Mít söu taàm                                     90
  ” Mình ch ng nghĩ là chúng ta lúc nào cũng có th y” Hermione thì th m, và li c m t
  v phía bàn giáo viên. “Các c u không th y à ? Ch ng i c a th y ñã tr ng thư ng
  xuyên như ch c a Hagrid tu n tr ơc v y”
  Harry và Ron nhìn v phía bàn giáo viên. Gh c a thày hi u trư ng ñúng là tr ng
  thât. ð n gi khi nghĩ v nó, c u m i nh n ra r ng c u ñã ch ng th y Dre t bu i
  h c riêng m t tu n trư c.
  “Mình nghĩ là th y r i trư ng ñ làm vi c gì ñó v i H i “ Hermione nói th p gi ng.
  “Mình cho là … m i vi c có v nghiêm tr ng ph i không ? “
  Harry và Ron ch ng ai tr l i, nhưng Harry bi t là c ba ñ a ñ u ñang nghĩ v cùng
  m t th . ðã có nh ng vi c kinh kh ng x y ra hôm trư c , khi mà Hannah Abbott
  ñư c g i ra kh i l p dư c th o và ñu c cho bi t là m c a nó ñã m t. Và chúng
  cũng ch ng th y Hannah k tù khi ñó.
  Khi r i bàn Gryffindor năm phút sau ñ ñi xu ng sân Qh, chúng ñi qua Lavender
  Brown và Parvati Patil. V n còn nh là Hermione ñã k v chuy n b m nhà Patil
  mu n con h r i tru ng Hogwarts, Harry ñã ch ng ng c nhiên khi th y hai ñ a b n
  thân ñang thì th m trông có v r t căng th ng. ði u làm ng c nhiên c u là khi Ron
  ñi ngang qua h , Parvati b ng dưng thúc cùi ch vào Lavender, khi mà cô bé ñang
  nhìn quanh và r i cư i toét ra v i Ron. Ron ch p m t v i cô bé và r i n n cu i
  gư ng g o ñáp l i. Dáng ñi c a c u ta ngay sau ñó b ng tr nên kh nh kh ng.
  Harry c g ng l m ñ nín cư i, nh r ng Ron ñã làmnhư v y sau khi Malfoy làm g y
  mũi mình. Tuy nhiên, Hermione tr nên l nh lùng và gi kh ang cách su t c ch ng
  ñư ng xu ng sân v n ñ ng dư i cơn mưa phùn l nh và ñ y sương, sau ñó tìm m t
  ch ñ ng và cũng ch ng bu n chúc Ron may m n.
  ðúng như Harry ñã ñoán, bu i th tuy n kéo dài g n h t bu i sáng. Dư ng như n a
  nhà Gryffindor ñã kéo ñ n, t h c viên năm m t, nh ng ñ a còn h i h p n m m y
  cái ch i cũ c a trư ng, cho ñ n nh ng h c viên năm b y, cao ng t nghu hơn h n
  ñám ñông và trông cũng r t kh nh. Trong ñám y, có m t ñ a mà cao l n v i mái
  tóc như dây ñi n mà Harry nh n ra ngay l p t c t chuy n ñi trên tàu Hogwarts T c
  hành.
  “ Chúng ta ñã g p trên tàu, trong khoang c a Sluggy nh không ?” Nó nói gi ng r t
  t tin và bư c ra kh i ñám ñông b t tay Harry . “Cormac McLaggen, Th gôn”
  “C u không th tuy n năm ngoái, ph i không ?” Harry h i, ñ ý ñ n b ngang c a
  McLaggen và nghĩ r ng có l nó có th ch n ñư c h t ba cái gôn mà ch ng ph i di
  chuy n.
  ” Mình trong b nh vi n khi bu i th tuy n di n ra” McLaggen nói, v i cái gi ng r t
  vênh vang. “ Ăn m t pound tr ng nhân tình vì m t l i cá c ơc “
  “A`…” Harry nói.” , c u co th ch    ñ ng kia…” Harry ch t i mép c a sân, g n
  nơi Hermione ñang ng i. Harry nghĩ r ng mình ñã th y nét b c t c thoáng qua m t
  McLaggen và t h i là có ph i McLaggen ch ñ i m t s thiên v gì chăng vì c hai
  ñ u là h c trò cưng c a th y Sluggy. Harry quy t ñ nh b t ñ u b ng nh ng nh ng
  bài ki m tra r t căn b n, yêu c u các ng thí cho ñ i tuy n chia ra làm nhóm và bay
  quanh sân. ðây ñúng là m t quy t ñinh ñúng : mư i thí sinh ñ u tiên là 10 h c viên
  năm m t và khá rõ ràng là chúng chưa t ng bay trư c ñó. Ch có m t c u nhóc c
  g ng l m m i trên không ñư c vài giây và sau ñó c u r t ng c nhiên khi th y mình
  ñâm th ng vào m t c t gôn.
  Nhóm thư hai thì g m có 10 cô bé ng c nh t mà Harry t ng th y. Khi mà c u ñã
  th i còi, ch th y rơi l t , mi ng v n cư i khúc khích và tay n m l n nhau. Romilda
  Vane cũng n m trong s ñó. Và khi c u b o h r i sân, h làm theo m t cách vui
  thích và ñ n ng i hàng gh ñ ch ch nh ng ngu i khác.
  Nhóm th ba thì ñâm thành m t ñ ng gi a sân. H u h t nhóm th tư ñ n mà
  ch ng có ñ n 1 cái ch i. Nhóm th năm là thu c nhà Hufflepuffs.
  “N u ai không thu c nhà Gryffindor” Harry ñã th c s b ch c t c, gào lên “ r i kh iToøng Mít söu taàm                                    91
  nơi này ngay!”
  Không th y ai nói gì, sau ñó hai ñ a nhóc t Ravenclaws ch y ra kh i sân, cư i rúc
  rích.
  Sau hai gi , v i r t nhi u l i phàn nàn, vài cơn th nh n , m t cú va ch m Sao ch i
  260 và m t vài cái răng gãy, Harry ñã tìm ra ñu c ba Truy th : Katie Bell, ngư i
  quay tr l i ñ i sau m t bu i th tuyy n xu t s c, Demelza Robins m t nhân t m i
  phát hi n, ngu i mà r t gi i né tránh T n th và Ginny Weasley, ngu i mà ñã bay
  vu t tr i hơn trong t t c các cu c thi và ghi 17 bàn. Dù khá hài lòng v i các l a
  ch n c a mình, Harry cũng ñã ph i hét kh n c gi ng v i nh ng k phàn nàn và gi
  ñang ph i ch u tr n tương t v i mây T n th b l ai.
  “ðó là quy t ñ nh cu i cùng c a tôi và n u c u không tránh ra kh i ñư ng c a Th
  gôn, tôi s cho c u vài l i nguy n” Harry g m lên.
  Ch ng ai trong s T n th ñu c ch n có ñu c s tinh ranh c a Fred và George,
  nhưng Harry cũng khá hài lòng v i h : Jimmy Peakes, m t h c viên năm ba, không
  cao nhưng to bè, và ñã ñ l i cho Harry m t c c u to b ng qu tr ng sao ñ u v i
  cú shút d d i vào qu Bludger. Và Ritchie Coote, trông g y gò nhưng có kh năng
  nh m bóng r t t t. Hai ng i cùng v i Katie, Demelza, và Ginny ñ ng vào hàng gh
  ñ xem cú tuy n ch n ngu i cu i cùng c a ñ i.
  Harry ñã c tình ñ vi c th tuy n Th gôn ñ n cu i cùng v i hi v ng r ng sân v n
  ñ ng s v ng hơn và t o ít áp l c hơn. Tuy nhiên, th t không may m n là m t s
  ngư i sau b a ăn sáng ñã xu ng xem cùng t t c nh ng tuy n th b l ai t o nên
  m t ñám ñông ñúc hơn bao gi h t. M i khi có m t Th gôn bay ra ch c t gôn, sân
  v n ñ ng l i ñ y ti ng reo hò, l n gi u c t. Harry nhìn qua v phía Ron, ngư i luôn
  có “b nh” h i h p trong nh ng trư ng h p th này, v i hi v ng r ng chi n th ng
  trong tr n chung k t năm ngoái ñã ch a kh i nó. Nhưng rõ ràng là không , Ron
  trông xanh ng t !
  Không ai trong s năm ng c viên ñ u c u ñ c nhi u hơn hai qu . Harry ñã th t
  v ng khi Cormac McLaggen cũng ch c u ñ ơc b n trong năm qu . Tuy nhiên, qu
  cu i cùng, Cormac McLaggen ñã bay hòan tòan tr ch hư ng, khi n c ñám ñông
  ñư c m t m cư i ch nh o anh chàng ra trò. McLaggen bay xu ng ñ t, nghi n răng
  trèo tr o.
  Ron trông có v ñã s ng sàng ñ vư t qua khi mà c u trèo lên cái ch i Sao x t Mu i
  m t. “Chúc may m n!” M t gi ng c t lên t phái khán gi . Harry nhìn quanh, hi v ng
  ñó là Hermione , nhưng l i là Lavender Brown. C u ñã mu n l y tay che m t ñi khi
  mà cô nàng l i gào lên ngay sau ñó, nhưng v i tư cách ñ i trư ng , c u nghĩ mình
  ph i ra dáng hơn m t tý nên quay sang xem Ron th tuy n.
  Tuy nhiên, Harry ñã ch ng ph i lo l ng: Ron c u m t, hai, ba, b n năm qu liên
  ti p. Vui m ng và ch t v t ñ cư ng l i không nhào ra reo hò cùng ñám ñông, Harry
  quay qua McLaggen nói v i anh ta r ng, r t không may m n, Ron ñã th ng. Harry có
  th th y m t anh chàng m t ñ l dù ñ ng cách hàng inches.
  ”Em gái c a nó ñã không chơi th t s ” McLaggen nói h n h c. Có c tia máu h n lên
  trong cái cơn b c d c c a nó gi ng như Harry ñã t ng th y Du ng Vernon. “ Con
  bé ñã phát bóng d t”
  ”Rác ru i” Harry nói l nh băng. “ ðó là qu mà c u y ñã suýt b t trư t.”
  McLaggen bư c l i g n Harry , gi ñây ñã ñáp xu ng ñ t.
  “Cho mình m t cơ h i n a”
  ” Không ,” Harry nói. “ C u ñã có lư t c a mình. C u c u b n bàn. Ron c u năm.
  Ron gi là th gôn, c u y ñã th ng m t cách công b ng. Gi thì tránh ñ ng ra”
  C u nghĩ trong giây lát r ng McLaggen s ñ m mình, nhưng anh chàng ñã ki m ch
  b n thân v i m t v nhăn nhó x u xí và ch y ào ñi, g m g ti ng gì ñó nghe có v
  như ñe d a.
  Harry quay sang và th y c ñ i ñang nhìn ch m ch m vào mình.Toøng Mít söu taàm                                    92
  ”T t l m,” Harry nói r n rĩ. “C u ñã bay r t t t ___”
  ”C u ñã chơi th t tuy t , Ron!”
  L n này thì ñúng là Hermione ñang ch y v phía Ron t phía khán ñài.Harry th y
  Lavender ñi ra kh i sân ñ u, n m tay Parvati, m t mũi có v g t g ng. Ron thì trông
  r t hài lòng v i b n thân và trông như còn cao hơn bình thư ng khi mà c u ta cu i
  toe toét vơi c ñ i và v i Hermione .
  Sau khi c ñ nh th i gian cho bu i t p luy n ñ u tiên vào thư năm sau, Harry , Ron
  và Hermione chào t m bi t c ñ i và ñi v phía l u c a Hagrid. N ng ươn ư t xuyên
  qua nh ng ñám mây và tr i cũng ñã t nh mưa phùn. Harry c m th y ñói c n cào và
  c u hi v ng r ng s có cái gì ñó ñ ăn t i ch c a Hagrid.
  ”Mình nghĩ là mình ñã b t tr ot qu penalty th tư” Ron nói gi ng sung sư ng. “ M t
  qu r t khó t Demelza, các c u có th y không , nó hơi xóay__”
  “ Ph i, ph i, c u qu là siêu” Hermione nói, trông vui m ng ra m t.
  “ D u sao mình cũng t t hơn th ng cha McLaggen ñó” Ron nói b ng gi ng th a mãn
  cao ñ . “Các c u có th y nó bay l ch hư ng trong qu th năm không ? Trông c
  như b i m Chú M t Hư ng y.. “
  Harry ng c nhiên khi th y Hermione ñ m t quay ñi khi nghe nh ng l i này. Ron thì
  ch ng ñ ý th y ñi u gì vì c u ta v n còn ñang m i mê t l i m i m t qu penalty
  v i m t ni m thích thú.
  M t con hippogriff, B ng Mã, l n màu nâu ñang b bu c phía trư c cabin c a c a
  hagrid. Nó nhép cái m cái m s c như dao c o khi th y ba ñ a ñ n và quay ñ u v
  phía chúng.
  ”Ui,” Hermione nói gi ng h i h p.”Nó có v v n còn s thì ph i, ñúng không ? “
  ”Thôi ñi nào, c u ñã t ng cư i nó ph i không ?” Ron nói, Harry ti n v phía trư c và
  cúi ngư i xu ng th p trư c Hippogriff và v n không ng ng nhìn vào m t nó. Sau vài
  giây, B ng mã cũng cúi xu ng và chào l i.
  “Mày kh e không ?” Harry nói thì th m, ti n t i g n vào vư t cái ñ u lông vũ c a
  nó.” Mày nh chú ph i không ? Nhưng mày n th a ñây v i bác Hagrid ch h ? “
  ”Oi!”, m t gi ng oang oang c t lên
  Hagrid s i bư c ra t góc c a cái cabin m c trên mình m t cái t p d hoa và mang
  theo m t bao t i khoai tây. Fang, con chó săn to lù c a bác thì ñang qu n quanh
  chân. Fang s a m lên và nh y x ra phía trư c.
  ” Tránh xa nó ra! Nó s ăn h t ngón tay ñi bây gi ___ À là t i bay à “.
  Fang thì còn nh y x lên Hermione và Ron , c ñ li m tai b n chúng. Hogwarts
  ñ ng và nhìn chúnng trong kho ng kh c r i quay l i vào trong cabin và ñóng s m
  c al i
  “Tr i ơi!” Hermione nói v i v s hãi.
  “ð ng lo” Harry cu i nói. C u ñi v phía cánh c a và gõ c a r m r p. “Hagrid! M
  c a ra nào, chúng cháu mu n nói chuy n v i bác!”
  Ch ng có ñ ng tĩnh gì t phía trong.
  “N u bác không m , chúng cháu s phá c a ñ y!” Harry nói, và rút ra cây ñũa phép.
  “Harry !” Hermione nói, gi ng kinh ng c” C u không th ___”
  “Có mình có th !” Harry ñáp l i “ Lùi ra nào__”
  Nhưng trư c khi c u k p nói thêm l i nào, cánh c a b t tung ra như Harry nghĩ, và
  Hagrid ñ ng ñó, nhìn tr ng tr ng vào c u, và trông có v r t c nh giác m c dù v n
  ñang m c cái t p d hoa.
  “Ta là m t giáo viên!” Bác g m lên v i Harry “ M t giáo viên hi u không, Potter ! Sao
  mà trò dám d a phá c a c a ta !”
  “Xin l i , ngài!” Harry nói, nh n vào t cu i cùng và c u th y cái ñũa phép vào trong
  áo.
  Hagrid trông cóv choáng “ T khi nào mà con g i ta là “ngài” v y ? “
  ”V y t khi nào bác g i con b ng Potter v y ? “Toøng Mít söu taàm                                     93
  “ Khôn l m” Hagrid c n nh n. “R t bu n cu i” “ V y chính ta b l a h ?” “ ð c r i
  vào ñây, t i nhóc vô ơn …”
  L m bà l m b m, bác ñ ng lùi vào ñ cho chúng ñi qua. Hermione ch y lon ton sau
  Harry , trông v n còn hơi s s .
  ”Sao ?” Hagrid càu nhàu, khi mà Harry Ron và Hermione ñã ng i xu ng quanh cái
  bàn g kh ng l c a bác, Fang g i ngày cái ñ u c a nó lên ñ u g i c a Harry , nh
  nư c dãi lênh láng ra áo chòang c a c u. “Sao th h ? Gi lai thương h i ta à ?
  Tư ng là ta cô ñơn hay là gì n a ? “
  “ Không , “ Harry ñáp l i ngay l p t c “ Chúng cháu mu n g p bác “
  ”Chúng cháu nh bác! “ Hermione nói gi ng run run
  “Nh ta h ?” Bác Hagrid kh t mũi “ Ph i r i “
  Bác n n bư c huỳnh hu ch ra xung quanh, pha trà trong cái m ñ ng kh ng l c a
  mình, l m b m cái gì ñó m t lúc. Cu i cùng bác ñ t m nh ba c c trà nâu cái to b ng
  cái xô tr oc m t chúng và ñĩa bánh c ng như ñá. Harry ñói ñ n n i ngay c bánh
  c a Hagrid làm cũng l y ngay m t cái.
  ”Bác Hagrid,” Hermione nói gi ng uơn u t, khi mà bác ng i xu ng cùng chúng và b t
  ñ u bóc v khoai tây m t cách r t thô b o như th m i c ñã làm gì sai trái v i bác
  v y, “ chúng cháu ñã mu n ti p t c h c môn Chăm sóc ð ng v t Huy n bí , bác bi t
  ñ y” Hagrid l i kh t mũi thêm m t l n n a. Harry nghĩ r ng ñã có vài cái h mũi bay
  lên ñám khoai tây và nghĩ th m trong b ng là may m n thay chúng không l i ăn
  b a t i.
  ”ðúng là chúng cháu mu n mà” Hermione nói “ Nhưng không ai trong tu cháu có
  th s p x p ñư c th i khóa bi u “
  “Ph i r i “ Hagrid l p l i.
  M t cái gì ñó rơi ñánh ph t và t t c m i ngư i ñ u nhìn ra: Hermione kêu ré lên
  m t ti ng và Ron trư n ra kh i ch ng i và v i vã ch y vòng qua cái bàn, tránh xa
  kh i cái thùng l n phía góc mà chúng v a phát hi n ra. Nó ñ y nh ng th mà
  trông gi ng như nh ng con giòi dài t i m t foot, tr ng, nh dài, và ñang qu n qu i
  “Cái gì th h bác Hagrid? Harry h i, c ñ nói v i gi ng thích thú hơn là ghê t m
  nhưng cũng ñ t ngay cái bánh xu ng cùng lúc ñó.
  “ðó là nh ng con giòi kh ng l ”, Hagrid nói.
  “Và chúng s tr thành … ? Ron nói v i v lo s
  “Chúng ch ng thành cái gì c ” Hagrid tr l i “ Ta b t chúng ñ cho Aragog ăn “
  Và như ch ng h báo trư c , bác b t khóc.
  “Hagrid!” Hermione kêu lên, nh y ra kh i gh và ch y vòng qua c nh dài c a bàn ñ
  tránh cái thùng giòi và ñ t tay lên ñôi vai rung rung c a bác “Có chuy n gì v y ? “
  “Nó .. nó .. “ Hagrid n c lên, ñôi m t bác v n ròng ròng nư c m t dù ñã bác ñã lau
  ñi lau l i b ng cái t p d . “ Aragog .. ta nghĩ là nó s p ch t r i …, Nó b m t h i hè
  và mãi ch bình ph c.. ta không rõ ph i làm gì n u nó … n u nó .. Chúng ta ñã bi t
  nhau quá lâu … “
  Hermione v v lên vai bác Hagrid, trông ch ng bi t ph i nói gì. Harry bi t cô bé
  c m th y th nào. C u ñã bi t Hagrid t ng t ng m t con r ng con ghê g m m t con
  thú nh i bông, ñã t ng th y bác hát ru nh ng con b c p kh ng l v i cái mi ng hút
  ñuôi chíc, ñã th y bác c g ng gi i thích v i ông anh kh ng l dã man, nhưng có l
  ñây là ñi u khó hi u nh t trong s nh ng s thích v quái v t c a bác: m t con
  nh n bi t nói kh ng l , Aragog, s ng s u trong R ng C m mà Harry và Ron ñã may
  m n thóat ra ñư c 4 năm trư c ñây.
  “Li u có ___ có ñi u gì chúng có th làm không ?” Hermione h i, ch ng ñ ý ñ n v
  nhăn nhó và nh ng cái l c ñ u qu y qu y c a Ron.
  “ Ta không nghĩ v y ,Hermione à”, Hagrid n c lên, c ngăn dòng nư c m t trào ra “
  C b y nh n, gia ñình c a Aragog ñang tr nên hơi kỳ l khi mà nó b m, chúng tr
  nên hung hãn hơn…”Toøng Mít söu taàm                                     94
  “Vâng, cháu nghĩ là tui cháu ñã t ng ch ng ki n ñi u ñó” Ron nói l m r m.
  ” Ta không nghĩ là b t c ai ngoài ta ra s an toàn n u ñ n g n chúng lúc này”
  Hagrid k t thúc v i m t cái xì mũi rõ m nh lên cái t p d và nhìn lên “ Nhưng c m
  ơn vì l i ñ ngh Hermione , … nó r t có ý nghĩa v i ta lúc này … “
  Sau ñó , không khí có v nh nhàng hơn m t chút, m c dù c Harry và Ron không ai
  t v mu n ñi bón nh ng con giòi b ñó cho con nh n gi t ngư i kh ng l , bác
  Hagrid dư ng như t cho r ng chúng h n ñã thích làm ñi u ñó và tr l i là Hagrid
  như m i khi.
  “À , ta ñã luôn bi t là t i bây s khó mà nh i ta và cái th i khóa bi u c a t i bay”
  bác nói c c l c và ñ thêm trà,” Ngay c khi ñã có cái Quay ngư c th i gian ___ “
  “Chúng cháu ñã không th làm th ñư c” Hermione nói “ T i cháu ñã làm h ng s ch
  t t c nh ng cái Quay ngu c th i gian c a B pháp thu t mùa hè trư c. Nó ñã ñ c
  ñăng trên Nh t báo Phù th y. :
  “À, v y thì” Hagrid nói.” Ch ng có cách nào ñ t i bay có th …Ta xin l i, ta ñã, tui
  bay bi t ñ y__, ta ñã lo l ng quá v Aragog.. and ta ñã t h i r ng li u có ph i Giáo
  sư Grubby Plank ñã d y d ___”
  Ch ch ñ n lúc ñó, c ba ñ a ñã nói d i m t cách ch c n ch r ng Giáo sư Grubbly-
  Plank, ngư i thay th Hagrid m t vài l n, là m t giáo viên t như th nào, ñén n i
  khi chúng chào t m bi t Hagrid, trông bác ñã khá vui.
  “Mình ñói ch t m t”, Harry nói khi cánh c a ñã ñóng l i phía sau chúng và c ba v i
  vàng ñi qua kho ng sân ñã t i và ch ng m t bóng ngu i. C u ñã thôi cái bánh ñá
  sau khi m t ti ng crack kh ng khi p t cái răng hàm. “ Và mình có bu i ph t v i
  Snape t i này, s có ñ th i gian cho b a t i ..”
  Khi mà c ba ñ a b ơc vào lâu ñài, chúng th y Cormac McLaggen ñang ñi vào ð i
  S nh. Ph i ñ n 2 l n nó m i ñi qua ñ c cái c a, nó ñâm s m vào khung c a l n
  ñ u tiên. Ron ch cư i ha h và ch y lon ton và trong s nh ñ ng sau McLaggen,
  nhưng Harry n m l y tay Hermione và gi cô l i.
  “Gì th ? “ Hermione nói v i gi ng phòng th ,
  ” C u còn h i mình à, “ Harry nói thì thào, “McLaggen trông như ñã b i m chú M t
  hư ng sáng nay. Và nó ñ ng ngay trư c c u “
  Hermione ñ m t.
  “Thôi ñư c r i, ph i mình ñã làm ñ y” cô thì th m. “ Nhưng c u h n ñã nghe nó nói
  v Ron và Ginny! Hơn n a, nó tính khí r t th t thư ng, c u ñã th y nó x s th nào
  khi b lo i r i ñ y __ c u h n cũng ch ng mu n m t ñ a như th trông ñ i “
  “Không” Harry ñáp. “ Không , mình nghĩ ñó là s th t. Nhưng như v y là không
  trung th c ph i không ? C u là m t Huynh Trư ng cơ mà ? “
  “Thôi ñi” Hermione v c l i, Harry thì cư i m t cách m a mai.
  "What are you two doing?" demanded Ron, reappearing in the doorway to the Great
  Hall and looking suspicious.
  “Các c u làm gì th ? “ Ron h i, xu t hi n tr l i c a ð i S nh và nhìn m t cách
  ng v c.
  “Ch ng có gì c ”, Harry và Hermione ñ ng thanh ñáp, và chùng v i vã ñí sau Ron.
  Cái mùi c a bò nư ng khi n b ng Harry sôi lên vì ñói, nhưng khi chúng ch còn cách
  ba bư c t i bàn Gryffindor thì Giáo Sư Slughorn xu t hi n trư c m t chúng , ch n
  ñư ng.
  ”Harry , Harry , ngư i mà tôi ñang mu n g p ñây r i!” ông cư i , xo n hai ñ u cái
  ria mép móc câu, và ph p phù cái b ng b c a mình. “Ta ñang hi v ng ñư c g p
  con trư c b a t i! Con nghĩ th nào v m t b a t i ch c a ta? Chúng ta có m t
  bũa ti c nh , m t vài nh ng ngôi sao ñang lên. Ta có McLaggen và Zabini, cô bé
  quy n rũ Melida Bobbin _ Ta không bi t con có bi t con bé ñó không ? Gia ñình nó
  s h u m t dây chuy n các c a hi u thu c_ và t t nhiên ta cũng mong là cô
  Granger cũng s ñ n ng h ta “Toøng Mít söu taàm                                    95
  Slughorn hơi cúi ngu i chào Hermione khi mà ông ng ng nói. Dư ng như là Ron
  ch ng h có ñó. Slughorn không h ñ m t ñ n Ron .
  ”Con không th , Giáo Sư” Harry tr l i ngay t c kh c “ Con có bu i ph t v i Giáo sư
  Snape”
  “Ôi tr i!” Slughorn nói, m t ông x xu ng. “ Ta ñã mong ch vào con Harry ! m gi
  ñ ta nói m t câu v i Severus và s gi i thích trư ng h p này. Ta ch c là ta s có
  th thuy t ph c ñư c anh ta hoãn bu i ph t này cho con. Ph i ta s g p c hai con
  sau.” Nói r i ông v i vã bư c ra kh i S nh.
  “Ông s ch ng có cơ h i nào ñ thuy t ph c Snape ñây”, Harry nói, ngay khi
  Slughorn v a khu t tai nghe. “ Bu i ph t ñã b hoãn m t l n, Snape làm ñi u ñó vì
  Dumbldore, ch s ch ng hoãn vì ai khác ñâu”
  “Mình ư c là c u có th ñi, mình ch ng mu n ñ n ñó m t mình! “ Hermione nói
  gi ng lo l ng. Harry bi t r ng cô bé ñang nghĩ v McLaggen
  ”Mình ng r ng b n s ph i ñi m t mình, Ginny có l s ñu c m i n a” Ron h c
  ho c, có v không vui vì b b l ñi b i Slughorn.
  Sau b a ăn tôi, chúng quay tr l i tháp Gryffindor. Phòng sinh ho t chung ch t
  c ng, vì h u h t mo ngu i ñ u ñã ăn xong b a t i, nhưng chúgn c g ng ñ tìm
  m t bàn tr ng và ng i xu ng, Ron, v i tâm tr ng không m y vui v t khi g p
  Slughorn, ng i khoanh tay và nhìn ch m ch m lên tr n nhà. Hermione v i l y quy n
  báo Phù th y Bu i t i, mà ai ñó ñã ñ l i trên gh .
  ”Có gì m i không ? “ Harry h i.
  ”Không …” Hermione ñã m t báo ra và ñang nhanh chóng lư t qua nh ng t báo
  bên trong.
  “ Ô, nhìn nè Ron, cha c u này, Ron __ yên tâm ñi cha c u v n n!” cô ph i nói thêm
  ngay vì Ron b t ñ u trông lo l ng. “ H ch nói r ng cha c u ñã ñ n nhà Malfoy.”
  “L n tìm ki m th hai này trong dinh cư c a T TH N TH C T không có v có m t
  k t qu gì. Arthur Weasley c a phòng ði u tra và T ch Thu L i Chú và V t Phòng
  Thân Gi M o nói r ng ñ i c a ông ñã làm vi c d a vào m t ngu n tin tin c y “
  “C a mình ñ y!” Harry nói. “ Mình ñã b o v i bác t i ngã tư Vua v Malfoy và cái v t
  mà nó c b o Borgin s a ch a h ! N u v t ñó ch ng nhà c a chúng, thì h n là nó
  ñã mang nó ñ n trư ng Hogwarts v i nó r i __”
  ”Nhưng làm sao mà nó có th làm vi c ñó ñư c, Harry ?” Hermione nói, ñ t t báo
  xu ng v i m t cái nhìn ng c nhiên. “Chúng ta ñã b dò xét khi chúng ta ñ n ph i
  không ? “
  ”C u ñã b à ? “ Harry nói, ng ngư i v phía sau “ Mình thì không !”
  “Ah, không, t t nhiên là c u ñã không b , mình quên à c u b mu n… Và Filch dò
  soát h t m i ng oi v i cái Dò tìm ñ Bí M t khi chúng t vào c a. B t kỳ m t v t
  H c ám nào ñ u ñã b tìm th y, và mình bi t là Crabbe có cái ñ u bé t o b tich thu
  m t r i. Nên c u th y ñ y, Malfoy không th ñã mang cái gì nguy hi m vào. “
  Trong m t giây thoáng qua b ch n h ng, Harry ñã ng m Ginny Weasley chơi v i con
  Arnold môt lúc tru c khi nhìn ra cách ñáp tr l i
  “ H n là ai ñó ñã g i ñ n cho nó b ng cú” Harry nói “m nó ho c ai ñó”
  “T t c các con cú ñ u b ki m tra”. Hermione ñáo “Filch nói v i b n mình r ng ông
   y s th c cái Dò tìm Bí m t vào b t c nơi ñâu mà ông ta có th v i t i “
  Th c s Harry b ch n ñ ng l n này, ch ng còn bi t nói gì. Có v không có m t cách
  nào Malfoy ñã có th mang m t v t H c ám nguy hi m nào vào trư ng. Nó nhìn vào
  Ron, ñang ng i khoanh tay và nhìn ch m ch p vào Lavender, hi v ng.
  “C u có nghĩ ñ n cách nào mà Malfoy __ ? “
  ”Thôi ñi Harry . “ Ron nói.
  ”Nghe này, ñó ch ng ph i l i c a mình mà Slughorn m i Hermione và mình t i b a
  ti c d d n ñó, ch ng ai trong t i mình mu n ñi c , c u bi t ñ y!” Harry nói gi ng
  b t ñ u b c b i.Toøng Mít söu taàm                                    96
  ” vì mình ch ng ñư c m i t i b a ti c nào c ” Ron nó và ñ ng d y “ nên t t hơn là
  mình ñi ng ñây”.
  Nó ch y ào qua c a vào phòng ký túc xá nam, khi n Harry và Hermione nhìn ch m
  ch m theo sau.
  “Harry ?” Demelza Robins, cô bé Truy th m i b ng nhiên xu t hi n sau vai c u “
  Mình có m t tin nh n dành cho c u “
  ”T GS Slughorn ?” Harry h i, ng i nh m d y ñ y hi v ng.
  “ Không t GS Snape” Demelza nói. Tim Harry se l i “Th y nói r ng c u s ph i ñ n
  phòng c a ông và lúc 8 30 t i nay cho bu i ph t , b t k bao nhiêu b a ti c c u
  ñu c m i t i. Và th y mu n c u phân l ai nhưng con sâu t t v i x u ñ dùng cho
  môn ñ c du c, và không nh t thi t ph i mang găng tay b o v ”
  “ “ Harry nói m t cau có “ Cám ơn nhi u, Demelza “


                   Chương 12
                 B c & Ng c m t mèo


  C Dumbledore ñang ñâu, và ñang làm gì cơ ch ?
  Harry ch thoáng th y th y hi u trư ng vào 2 l n trong vài tu n ti p theo. C ít khi
  xu t hi n trong các b a ăn như trư c, và Harry ch c ch n Hermione ñã ñúng khi
  nghĩ r ng c r i kh i trư ng nhi u ngày trong m i l n. C Dumbledore ñã quên m t
  c f i d y các bài h c cho Harry ư? C ñã nói r ng các bài h c ñó s ñưa ñ n m t
  ñi u gì ñó có liên quan t i l i tiên tri; Harry ñã c m th y như mình ñang ñư c bênh
  v c, an i, và bây gi thì nó l i hơi hơi có c m giác ñang b b rơi.
  Gi a tháng tám có chuy n ñi ñ u tiên c a h c kỳ ñ n Hogsmeade. Harry ñã t h i
  ko bi t nh ng chuy n ñi này có v n ñư c cho phép hay ko, khi mà các bi n pháp an
  ninh ñang ngày m t ñư c th t ch t xung quanh trư ng, nhưng nó r t m ng khi bi t
  t i nó v n ñư c ñi; ñư c ra kh i lâu ñài vài ti ng ñ ng h luôn luôn tuy t v i.
  Harry d y s m vào bu i sáng c a chuy n ñi- b u tr i có d u hi u giông bão, và gi t
  th i gian cho t i b a ăn sáng b ng cách ñ c b n sao cu n Pha ch ñ c dư c cao
  c p c a nó. Nó ko hay n m trên giư ng mà ñ c sách giáo khoa; cái vi c ñó, như
  Ron ñã nói r t ñúng, ñ i v i t t c m i ngư i ñ u là không ñàng hoàng, ngo i tr
  Hermione, ngư i ñơn gi n là l lùng theo ki u ñó. Harry c m th y, m c dù v y, b n
  sao cu n “Pha ch ñ c dư c cao c p” c a “Hoàng t lai” khó mà ñ t ñư c tiêu
  chu n c a m t cu n sách giáo khoa. Harry càng mi t mài vào cu n sách, nó càng
  nh n ra có nhi u th như th nào trong ñó, ko ch là nh ng l i mách nư c vi t tay
  hay các cách làm t t ñ ch ñ c dư c, nh ng th ñã cho Harry m t ti ng tăm r c r
  v i giáo sư Slughorn, mà còn có các bùa chú nho nh giàu tư ng tư ng ñư c vi t
  ngu ch ngo c bên l , nh ng cái Harry ch c r ng, xét qua nh ng d u g ch xóa và
  nh ng v t s a, là do v Hoàng t ñó t sáng tác ra.
  Harry ñã th m t s th n chú do t Hoàng t ch . Có m t lo i bùa làm cho m y cái
  móng chân m c ra nhanh ñ n ñáng lo ng i ( nó th cái này lên Crabbe trong hành
  lang và thu ñư c m t k t qu h t s c thú v ); m t câu th n chú làm dính ch t lư i
  vào vòm mi ng (nó ñã m 2 l n m t cách r t ñáng khen lên Argus Filch mà lão này
  ch ng ng v c gì c );và, có l , cái h u d ng nh t trong s ñó là Muffliato, 1 th n
  chú làm ñ y l tai c a b t kỳ ngư i nào g n ñó v i nh ng ti ng vù vù ko xác ñ nh
  ñư c, nh ñó nh ng cu c nói chuy n dài dòng có th ñư c ti n hành trong l p mà
  ko lo b nghe lén. Ngư i duy nh t ko th y nh ng bùa phép này vui ch nào là
  Hermione, cô bé luôn gi thái ñ ko tán thành c ng r n t ñ u ñ n cu i và t ch i
  ko nói gì h t n u Harry xài bùa Muffliato lên b t kỳ ngư i nào xung quanh.
  Ng i trên giư ng, Harry nghiêng cu n sách qua m t bên ñ xem xét k hơn nh ngToøng Mít söu taàm                                    97
  ch d n ngu ch ngo c c a m t lo i th n chú hình như ñã gây r c r i gì ñó cho
  “Hoàng t ”. Có r t nhi u v t g ch xóa và s a ch a, nhưng cu i cùng, b nhét vô m t
  góc c a trang gi y là m t dòng ch v i vàng:
  Levicorpus (nvbl)
  Trong khi nh ng cơn gió và mưa tuy t ñ p ko ng t vào các ô c a s , còn Neville thì
  ngáy m ĩ, Harry nhìn chăm chăm vào m y ch trong ngo c. Nvbl*…ch c ph i nghĩa
  là “ko phát ra ti ng nói”(*nonverbal). Harry hơi nghi ng ko bi t nó có th c hi n
  ñư c câu th n chú ñ c bi t này ko; nó v n còn g p khó khăn v i nh ng bùa chú ko
  dùng ti ng nói, ñi u mà lão Snape ñã nhanh chóng ch trích vào m i và m i bu i h c
  trong l p Phòng ch ng ngh thu t h c ám. M t khác, “Hoàng t ” ñã ch ng t mình
  là m t giáo viên có hi u qu hơn Snape r t nhi u cho t i lúc này. Không chĩa ñũa
  phép vào th nào c th c , Harry ph y nh nó theo hư ng ñi lên và hô “levicorpus”
  trong ñ u. “Aaaaaaaargh!”
  M t ánh ch p lóe lên và căn phòng b ng ñ y ti ng nói: t t c m i ngư i ñ u th c
  gi c và Ron thì hét lên. Harry kinh hoàng quăng cu n “Pha ch ñ c dư c cao c p”
  lên tr i; Ron ñang l n ngư c ñ u treo l ng l ng gi a không khí như th m t cái móc
  vô hình ñã nh c b ng nó lên m c cá chân
  “Xin l i”- Harry la, trong khi Dean và Seamus thì r ng lên cư i, và Neville ng i d y
  dư i sàn nhà sau khi ñã b té lăn kh i giư ng. “Ch chút- mình s cho b xu ng-”
  Harry mò m m tìm cu n ñ c dư c và cu ng quít l t các trang trong cơn ho ng lo n,
  c tìm trang ñúng; cu i cùng thì nó cũng tìm ra và c ñ c cho ñư c cái t lí nhí bên
  dư i câu th n chú. C u tr i ñây ñúng là câu th n chú gi i hóa, Harry ñ c “
  Liberacorpus!” trong ñ u v i t t c s c l c c a nó. M t ánh ch p khác lóe lên, và
  Ron r t xu ng thành m t ñ ng lên t m n m c a nó.
  “Xin l i”- Harry l p l i y u t, trong lúc Dean và Seamus ti p t c m lên cư i.
  “Mai,”- Ron nói gi ng như b ngh n, “Mình khoái b ñ t ñ ng h báo th c hơn”
  Sau khi t i nó ñã thay qu n áo, nh i nhét kh p ngư i v i nh ng cái áo m ñan b ng
  tay c a bà Weasley, mang theo áo choàng, khăng quàng c và găng tay thì cú s c
  c a Ron ñã gi m b t và nó qu quy t là câu th n chú m i c a Harry c c kỳ vui
  nh n; quá vui nh n th t s , nên nó ko b phí chút th i gian nào ñ th t ñãi
  Hermione = câu chuy n lúc nãy lúc t i nó ng i ăn sáng.
  “…và sau ñó m t ánh ch p khác lóe lên, và mình r t xu ng giư ng l n n a”- Ron
  nhe răng cư i, t thư ng mình b ng món xúc xích.
  Hermione ko thèm n ñ n l y m t n cư i trong su t câu chuy n, và bây gi thì
  quay
  nét m t l nh lùng ko ñ ng tình v phía Harry
  “Câu th n chú ñó, có kh năng nào, l i là 1 câu n a trong cu n ñ c dư c c a b ko,
  Harry?”- cô bé h i
  Harry nhăn m t v i cô bé:
  “ B luôn nh y ngay t i k t lu n t h i nh t v y h ?”
  “ph i ko?”
  “ …ñúng là v y, nhưng r i sao?”
  “v y là b ch ñ nh ki m tra m t câu th n chú chưa bi t, ñư c vi t b ng tay và xem
  coi cái gì x y ra h ?”
  “t i sao l i có v n ñ n u nó vi t b ng tay?”Harry nói, khoái vi c ko ph i tr l i ph n
  còn l i c a câu h i hơn.
  “t i vì ch c ch n nó ko ñư c B pháp thu t cho phép”, Hermione nói. “v i l i,” cô bé
  thêm vào, khi th y Harry và Ron tròn m t lên, “b i vì mình b t ñ u nghĩ r ng nhân
  v t Hoàng t này hơi b l m mưu nhi u k ”
  C Harry và Ron ñ u hét lên ñ ngăn ko cho cô bé nói ngay l p t c.
  “ðó ch là m t trò ñùa mà!”, Ron v a nói v a ñ x t cà chua n m lên món xúc xích
  c a nó.“ch ñ cư i, Hermione, có v y thôi!”Toøng Mít söu taàm                                     98
  “b ng cách treo ngư c ngư i ta lên l ng l ng ch m t cá chân?” Hermione nói. “Ai
  l i ñ th i gian và công s c vô vi c làm ra nh ng bùa chú ki u ñó”
  “Fred và George”-Ron nói, nhún vai- “ và..ơ..”
  “Ba mình”-Harry nói- Nó v a m i nh ra.
  “cái gì?”, Ron và Hermione cùng h i.
  “ba mình t ng xài câu th n chú này”, Harry nói “mình, à, th y Lupin nói v i mình”
  Ph n cu i ñó ko ñúng; th t ra Harry ñã t ng th y ba nó s d ng câu th n chú ñ
   m Snape, nhưng nó chưa h k v i Ron và Hermione v chuy n ñi ñ c bi t c a nó
  vào Ch u tư ng ký. Bây gi , m c dù v y, m t kh năng b ng xu t hi n trong ñ u
  Harry. Có khi nào Hoàng t máu lai chính là…?
  “có th cha c u ñã s d ng nó, Harry à,” Hermione nói, “nhưng ông y ko ph i là
  ngư i duy nh t. Chúng ta t ng th y c m t b n ngư i xài nó, có l m y b quên
  m t r i. Treo ngư i ta l ng l ng trong ko khí. Làm cho h trôi l nh b nh, tê cóng và
  ko ph n kháng ñư c”
  Harry nhìn chăm chăm vào cô bé. V i m t c m giác nôn nao, nó cũng ñã nh ra
  hành ñ ng c a b n t th n th c t    cúp Quidditch th gi i. Ron v t vát giúp nó.
  “Cái ñó khác mà”, Ron nói m nh m . “M y k ñó l m d ng nó. Harry và cha b y
  ch mu n m t chuy n ñùa thôi. T i b ko thích v Hoàng t ñó, Hermione,” nó thêm
  vào, ñưa mi ng xúc xích ñ n trư c m t cô bé nghiêm ngh , “t i vì ngư i ñó gi i môn
  ð c dư c hơn b -”
  “không liên quan gì t i chuy n ñó c !” Hermione nói, hai má ng ñ . “Tôi ch nghĩ
  th t là vô trách nhi m khi th c hi n bùa chú mà b còn không bi t nó s làm gì, và
  hãy ng ng nói v “Hoàng t ” như th ñó là m t tư c v c a h n, tôi cá ñó ch là m t
  cái nickname ngu ng c, và ko có v gì h n là m t ngư i t t ñ i v i tôi c !”
  “Mình ko bi t b l y cách hi u ñó ñâu ra”, Harry gi n d . “ N u ông y là m t T
  th n th c t ti m tàng ñi, thì ông ta ñâu có khoe khoang v chuy n là m t phù th y
  lai như v y ch ?”
  Khi nó nói v y, Harry nh ra cha nó là m t phù th y thu n ch ng, nhưng nó v i ñ y
  suy nghĩ ñó ra kh i ñ u; nó s nghĩ v chuy n ñó sau…
  “B n T th n th c t ko th ñ u là thu n ch ng c , ko còn sót l i ñ phù th y thu n
  ch ng ñâu,”- Hermione c ng ñ u nói. “Mình tin r ng ña s trong b n chúng ch gi
  v là thu n ch ng. Ch có nh ng ngư i sinh ra t gia ñình Muggle là b ghét, t i nó
  s khoái l m n u b và Ron nh p b n.”
  “B n ñó ko th nào ñ mình tr thành T th n th c t !”- Ron căm ph n nói, m t
  mi ng xúc xích bay ra kh i cái nĩa nó ñang khua khua trư c m t Hermione và r t
  trúng vào trán c a Ernie Macmillan - C nhà mình ñã ph n b i dòng gi ng! ð i v i
  b n T th n th c t thì v ñó cũng t h i y như sinh ra trong 1 gia ñình Muggle
  thôi”
  “và t i nó s khoái có mình l m,”- Harry m a mai nói. “T i tôi s là nh ng ngư i b n
  tâm ñ u ý h p nh t n u h ko c c mà gi t tôi như v y.”
  Câu này làm Ron b t cư i. Ngay c Hermione cũng nhe m t n cư i mi n cư ng.
  M t s làm xao nhãng xu t hi n trong hình dáng c a Ginny.
  “Ê, Harry. Em ph i ñưa anh cái này.”
  ðó là m t cu n gi y da có tên Harry ñư c vi t trên b ng m t nét ch m nh d ,
  nghiêng nghiêng quen thu c.
  “c m ơn, Ginny…ñó là bu i h c v i c Dumbledore k ti p!”-Harry nói v i Ron và
  Hermione, m cu n gi y da ra và ñ c nhanh n i dung bên trong. “vào chi u th 2!”.
  Nó ñ t nhiên th y nh nhõm và vui m ng bi t bao. “Có mu n ñi Hogsmead v i b n
  mình ko. Ginny?”- nó h i.
  “Em s ñi v i Dean –g p m i ngư i ñó nhé”, cô bé tr l i, v y tay chào chúng r i
  ñi.
  Lão Filch ñ ng ch cây s i c a trư c như thư ng l , ñánh d u tên nh ng ngư iToøng Mít söu taàm                                    99
  ñư c cho phép t i Hogsmead. Qui trình ñó còn kéo dài hơn m i khi vì Filch ki m tra
  m i ngư i ñ n 3 l n v i cái C m bi n bí m t c a lão.
  “Có v n ñ gì n u chúng tôi chuy n l u ñ v t H c ám ra ngoài ch ?”- Ron h i, nhìn
  tr ng tr ng cái C m bi n bí m t m dài m t cách e dè.”Rõ ràng ông nên ki m tra
  nh ng th b n tôi mang v kìa!”
  S láo xư c này ban thêm cho nó vài cú th c b t thình lình c a cái C m bi n. ð n
  khi ñã bư c ra ngoài tr i v i nh ng cơn gió và làn mưa tuy t, nó v n còn nhăn nhó
  b c mình.
  Chuy n ñi b vào làng Hogsmead ko thú v chút nào. Harry kéo khăn quàng ph h t
  ph n dư i khuôn m t; ph n m t ñ l ngay sau ñó tr nên v a bu t v a tê cóng.
  Con ñư ng vào làng ñ y nh ng h c sinh ch m ñ u vào nhau trư c nh ng cơn gió
  bu t giá. Nhi u hơn m t l n Harry ñã t h i ko bi t có ph i bây gi mà trong
  Phòng sinh ho t chung m áp thì s d ch u hơn ko, và khi cu i cùng b n chúng
  cũng t i ñư c Hogsmead và th y r ng Ti m gi n Zonko ñã b bít kín b ng ván, Harry
  coi ñó là s xác nh n chuy n ñi này s ko h vui v . Ron ch , v i m t bàn tay ñeo
  găng dày s , vào ti m Công tư c m t, nơi ñã ñ lư ng m c a, còn Harry và
  Hermione thì l o ñ o theo bư c chân nó ñi vào cái ti m ñông ñúc khách hàng.
  “C m ơn chúa”, Ron run l p c p khi b n chúng ñã ñư c bao kín b i không khí m áp
  ñ y mùi k o bơ c ng. “ ñây nguyên bu i chi u luôn ñi hén.”
  “Harry, con trai!”- m t gi ng nói oang oang t ñàng sau t i nó.
  “Thôi r i,” Harry l m b m. Ba ñ a nó quay l i và nhìn th y giáo sư Slughorn, ông ñ i
  m t cái nón lông thú to kh ng khi p và m c chi c áo bành tô v i c áo cũng b ng
  lông thú cho h p, tay gi ch t m t túi xách to ñ y nh ng qu d a b c ñư ng kính,
  và chi m ñóng ít nh t là m t ph n tư cái ti m.
  “Harry, con ñã b l ít nh t là 3 b a t i nho nh v i ta r i ñ y!” th y Slughorn nói,
  thân ái thúc cho nó m t cái vào ng c. “v y ko ñư c, con trai ,ta quy t tâm có ñư c
  con. Cô Granger cũng thích nh ng b a t i, ph i ko?”
  “D ,” Hermione tuy t v ng nói, “ơ, nó th t là…”
  “v y sao l i ko t i, Harry?” Slughorn h i
  “Ơ, con ph i t p Quiddich, thưa th y”, Harry nói, nó th t s ñã lên l ch các bu i t p
  c m i l n Slughorn g i t i nó t m thi p m i be bé, tô ñi m b ng ruy băng tím ñó.
  Chi n lư c này có nghĩa Ron s ko b b rơi, và t i nó thư ng s có m t tr n cư i ñã
  ñ i v i Ginny, tư ng tư ng ra c nh Hermione b k p gi a McLaggen và Zabini.
  “Ơ, ta t t nhiên là mong con s th ng tr n ñ u ñ u tiên sau t t c s luy n t p v t
  v như v y!”-Slughorn nói- “Nhưng m t chút gi i trí ko làm ai b thương ñâu. Coi, t i
  th Hai th nào, con ko th nào mu n t p trong th i ti t như v y…”
  “Con ko ñư c, thưa giáo sư. Con có-ah- m t cái h n v i giáo sư Dumbledore chi u
  hôm ñó r i.”
  “L i ko may n a!”- Slughorn xúc ñ ng la lên.”A, thôi v y…trò ko tr n tôi mãi ñư c
  ñâu, Harry à!”
  V i m t cái v y tay như c a ông hoàng, ông ñi l ch b ch ra kh i c a hàng, ko thèm
  ñ ý ñ n Ron như th nó là m t Chùm gián trưng bày.
  “ Mình không tin ñư c là b l i thoát m t l n n a”- Hermione nói, l c ñ u. “b bi t
  ñ y, nó ko t d v y ñâu…th m chí ñôi khi còn khá vui n a kìa…”. Nhưng sau ñó cô
  bé trông th y v m t c a Ron. “ , coi kìa, h có c lo i bút lông ñư ng xa x ñó –
  m y cái ñó ch c là m i nh t!”
  M ng là Hermione ñã thay ñ i ch ñ , Harry t ra khoái m y cái bút lông ñư ng
  ngo i c hơn nó bình thư ng s làm nhi u l m, nhưng Ron thì ti p t c trông bu n
  b c và ch nhún vai khi Hermione h i nó mu n ñi ñâu ti p theo.
  “T i ti m Ba cây ch i ñi”- Harry nói-“ ñó s m”
  T i nó l i b c m y chi c khăn quàng lên ñ n m t và ñi ra kh i ti m k o. Sau hơi m
  ng t ngào c a Công tư c m t, m y cơn gió bu t giá trên m t t i nh c t a nhưToøng Mít söu taàm                                     100
  nh ng lư i dao. ðư ng ko ñông l m. Ko ai n n ná mà trò chuy n , ch chăm chú r o
  chân nhanh ñ n ch d ng chân. Trư ng h p ngo i l duy nh t là 2 ngư i ñàn ông
  phía trư c t i nó m t chút xíu, ñ ng ngay trư c c a quán Ba cây ch i. M t ngư i r t
  cao và g y; Nheo m t nhìn qua c p kính ñã ñư c mưa t y r a c a nó, Harry nh n ra
  ñó là ngư i ch m t quán rư u khác c a Hogsmead, quán ð u Heo. Khi Harry, Ron
  và Hermione ñãñ n g n hơn, ngư i ch quán ñó t n l i c áo khoác ch t hơn và
  bư c ñi, ñ l i ngư i ñàn ông th p bé ñang l n mò cái gì ñó trong cánh tay. T i nó
  ch còn cách ngư i ñó vài bư c chân và Harry b ng nh n ra gã ta là ai.
  “Mundungus!”
  Gã ñàn ông m p lùn, chân vòng ki ng v i mái tóc ñ dài l n x n nh y d ng lên và
  làm r t cái vali cũ k , cái ñó tung ra, làm l ra nh ng th trông như là toàn b n i
  dung c a m t cái c a s c a hàng ñ ph th i.
  “ô, ’hào, ’Arry”- Mundungus Fletcher nói, v i m t s c g ng làm ra v tho i mái ko
  thuy t ph c chút nào. “ , ñ ng ñ tôi làm l công chuy n c a c u ”
  Và gã ti p t c qu qu ng trên m t ñ t tìm m y th ñ t chi c vali v i m t v khao
  khát ñư c cu n gói kh i ch ñó ngay l p t c.
  “ông ñang bán m y th này h ?”-Harry h i, nhìn Mudungus ch p l y m t s th
  trông th t b i b m dơ dáy
  “a, , ph i ki m ăn l n h i m ,” Mundungus b ng hét. “Tr cái ñó!”
  Ron ñã cúi xu ng và nh t lên th gì b ng b c.
  “Ch ñã,” Ron nói ch m rãi, “Cái này nhìn quen quen…”
  “C m ơn!”Mundungus nói, v l y m t cái c c ra kh i tay Ron và nhét nó vô l i chi c
  vali.”A, g p m y c u sau – ahhhhh!”
  Harry ñã n m c Mundungus d n vô góc tư ng c a quán. M t tay n m ch t gã, nó
  rút ñũa phép ra.
  “Harry!” Hermione ré lên.
  “ông chôm cái ñó t nhà chú Sirius!”, Harry nói, mũi nó g n như ch m mũi
  Mundungus và nó hít vào mùi thu c lá cũ và rư u m nh r t khó ch u. “Nó có huy
  hi u c a dòng h Black trên.”
  “tui…không có… gì… ?” gã l p b p, m t d n d n chuy n sang tím.
  “ông ñã làm gì ch , tr v vào cái ñêm chú y ch t và l y ñi h t m i th h ?”-Harry
  g m lên.
  “tui…kh..ông!”
  “tr ñây!”
  “Harry, b không ñư c!” –hermione la lên, còn Mudungus thì xanh mét luôn.
  M t ti ng n vang lên, và Harry th y tay nó trư t kh i c h ng Mundungus. H n h n
  th phì phì, Mundungus túm l y cái vali ñã r t, và-CRACK- gã ñ n th m t.
  Harry l y gi ng to h t c mà r a, quay qua l p t c và th y Mundungus ñã bi n m t.
  “quay l i! ð ăn tr m!”
  “ch ng làm ñư c gì ñâu, Harry”. Tonks hi n ra t lúc nào, mái tóc x n màu ư t ñ m
  mưa tuy t.
  “bây gi ch c Mundungus t i t n Luân ðôn r i. La hét cũng ko ñư c gì”
  “h n ăn tr m ñ c a chú Sirius. Ăn tr m!”
  “cho dù v y,”_Tonk nói, v như hoàn toàn ko b thông tin này làm phi n tí nào, “m y
  em nên vào trong quán thì ñ l nh hơn”
  Cô nhìn t i nó ñi qua cánh c a quán Ba cây ch i. V a vào ñư c bên trong, Harry t c
  kh c n ra: “H n ta ăn tr m ñ c a chú Sirius !!!”
  “Mình bi t, Harry à, nhưng ñ ng có la, m i ngư i nhìn kìa”-Hermione th m thì “T i
  ng i xu ng ñây, mình l y ñ u ng cho!”
  Harry v n còn n i gi n ñ n b c khói luôn lúc Hermione quay l i bàn vài phút sau ñó
  v i 3 chai bia bơ.
  “b H i ko qu n lý ñư c cha ñó h ?”_harry thì th m v i 2 ñ a b n gi n d .Toøng Mít söu taàm                                    101
  “b h không th ít nh t là ng ng ch chôm ch a h t m i th ko b ñóng ch t vào
  tư ng trong S ch huy sao?”
  “su t!”_Hermione li u m ng nói, nhìn quanh ñ ch c r ng ko ai ñang nghe ñư c; có
  2 gã phù th y ng i c nh m t gã ñang nhìn Harry v i v khoái chí l m, còn Zabini thì
  ñang thơ th n c nh m t cây c t ko xa t i nó l m. “Harry, n u là mình mình cũng b c
  l m, mình bi t h n ñang chôm ñ c a b ”
  Harry t ng bia bơ vô mi ng; nó ñã nh t th i quên m t là bây gi nó s h u căn nhà
  s 12, qu ng trư ng Grimmauld.
  “ , ñó là ñ c a mình”_nó nói. “hèn gì lão ko khoái chút nào khi th y mình. Dù sao
  thì mình cũng s k v i c Dumbledore v này, th y là ngư i duy nh t lão bi t s ”
  “ý hay ñó”- Hermione th m thì, rõ ràng là v a lòng khi th y Harry ñã bình tĩnh l i.
  “Ron, b nhìn gì d v y?”
  “Ko có gì”_Ron nói, nhanh nh u r i m t kh i qu y bar, nhưng Harry bi t ngay nó
  ñang c b t g p ánh m t c a bà ch quán có thân hình h p d n, bà Rosmerta,
  ngư i mà Ron khoái t lâu.
  “Mình bi t “ko có gì” là cái lưng c a k ñang l y thêm m y chai whisky l a kia.” –
  Hermione g t g ng.
  Ron ph t l s châm ch c này; nh m nháp ly bia bơ c a nó; rõ ràng nó coi ñó là
  m t s im l ng ñáng n . Harry nghĩ v chú Sirius, và, gì chăng n a, thì chú y cũng
  ñã ghét m y cái c c b c ñó như th nào. Hermione ñ p tay liên t c lên m t bàn, ánh
  m t r c l a nhìn Ron và bà ch ti m. Harry v a u ng h t gi t cu i cùng trong chai
  c a nó thì cô bé lên ti ng. “V y thì mình ng ng ñây và tr v trư ng nhé?”
  Hai ñ a kia g t ñ u; chuy n ñi ch ng vui v gì và th i ti t ñang càng lúc càng t h i
  n u chúng c n n ná. M t l n n a, c b n khóac áo ch t hơn, ch nh l i m y cái khăn
  quàng, theo bư c Katie Bell và m t ngư i b n ra kh i quán, ñi lên ñư ng L n. Suy
  nghĩ c a Harry l i lang thang v Ginny khi b n chúng lê bư c qua nh ng ñ ng tuy t
  ñóng băng trên ñư ng v Hogwarts. T i nó ko g p cô bé, ch c ch n là, Harry nghĩ,
  b i vì cô và Dean ñang ng i v i nhau riêng tư m áp trong Ti m trà Puddifoot, nơi
  thư ng xuyên lui t i c a nh ng c p tình nhân h nh phúc. N i cáu, nó cúi ñ u tránh
  nh ng cơn mưa tuy t xoáy tít và ti p t c khó nh c lê bư c.
  M t lúc sau, Harry b t ñ u nh n th y gi ng nói c a Katie Bell và b n ch y, ñang
  v ng t i ch chúng nó trong gió, ñã tr nên chói tai và m ĩ hơn. Harry li c nhìn hình
  dáng ko rõ c a h . Hai cô gái ñang tranh cãi v cái gì ñó Katie ñang c m trong tay.
  “Ko liên quan gì t i chuy n ñó, Leanne!”-Harry nghe Katie nói.
  H r vào m t con h m nh ; tuy t rơi dày và nhanh, làm m t kính c a Harry m ñi.
  Nó v a ñưa bàn tay ñeo găng lên lau kính thì Leanne b ng ch p l y cái gói Katie
  ñang c m; Katie gi t l i và cái gói li n r t xu ng ñ t.
  Ngay l p t c, Katie bay lên tr i, ko gi ng như Ron ñã làm, lơ l ng khôi hài nh m t
  cá chân, mà r t duyên dáng. Hai tay cô dang r ng, như th s p bay th t s v y. Dù
  v y có cái gì không n ñây, m t ñi u gì ñó kỳ quái… Tóc cô qu t ñ p t tung
  quanh ngư i b i tr n gió m nh, nhưng ñôi m t cô bé nh m nghi n và khuôn m t ko
  bi u l c m xúc gì c . Harry, Ron, Hermione và Leanne ñ u ng ng c l i, ng m nhìn.
  R i, khi cách m t ñ t 6 feet, Katie phát ra m t ti ng thét kinh hoàng. ðôi m t cô bé
  b ng m , nhưng b t k cô th y cái gì, hay b t k cô ñã c m th y như th nào, rõ
  ràng ñ u ñã làm cô ñau ñ n. Cô ch la hét và la hét; Leanne cũng b t ñ u la hét
  vàtúm l y m t cá chân c a Katie, c mang cô bé xu ng ñ t tr l i. Harry, Ron và
  Hermione lao nhanh ñ n giúp ñ , nhưng khi chúng n m ñư c chân Katie thì cô bé
  r t xu ng ñ u t i nó; Harry và Ron ch p ñư c cô bé nhưng cô l i lăn l n d quá làm
  2 ñ a nó ko gi ñư c. Thay vì v y, chúng h cô bé xu ng m t ñ t, cô qu y ñ p và
  la hét, hình như ko nh n ra ñư c b n chúng.
  Harry nhìn xung quanh; C nh v t v ng hoe.
  “ ñây ñi!”_harry hét v i ñám b n trong ti ng gió rít. “Mình ñi tìm ngư i giúp.”Toøng Mít söu taàm                                     102
  Nó b t ñ u ch y nư c rút v phía trư ng. Nó chưa t ng th y ai hành ñ ng như Katie
  lúc nãy nên ko th nghĩ ra cái gì ñã làm ra v y. Nó xoay ngư i ch y vào ngã r c a
  con ñư ng và ñ ng m t cái r m v i cái quái gì ñó gi ng như m t con g u kh ng l
  ñang ñ ng.
  “Hagrid!”- harry h n h n nói, t g mình ra kh i cái hàng rào nó m i rơi vào.
  “Har..ry!”_ Hagrid nói, tuy t dính ñ y lông mày và b râu, lão m c m t cái áo b m
  x m vĩ ñ i b ng da h i ly. “.. i thăm Grawp zìa,..ó kh l m, con kh.. i..”
  “Bác Hagrid, có ngư i b thương ñ ng kia, hay là b nguy n, hay là cái gì ñó…”
  “H ?”, Hagrid cu i xu ng ñ nghe ñư c Harry trong ti ng gió d d i.
  “Có ngư i b m bùa!”- Harry g m lên.
  “b m h ? Ai?...ko ph i Ron hay Hermione ch ?”
  “ko ph i…Katie Bell- ñư ng này!”
  H cùng ch y tr l i con ñư ng ñó và ko m t chút th i gian nào ñ tìm th y cái
  nhóm nh xung quanh Katie, cô bé v n lăn l n và la hét trên m t ñ t; Ron,
  Hermione và Leanne ñ u ñang c làm cho cô bé yên l ng.
  “Quay l i!”-Hagrid hét lên-“ð ta coi th !”
  “Cái gì ñó x y ra v i c u y”_Leanne n c n - “Tôi ko bi t…”
  Hagrid tr ng m t nhìn Katie trong kho ng m t giây, r i ko thèm nói gì, cúi xu ng b
  cô bé vào tay, ch y th ng v phía tòa lâu ñài. Ch trong vài giây, ti ng hét lanh l nh
  c a Katie t t d n và âm thanh duy nh t còn l i là nh ng ti ng gào thét c a gió.
  Hermione ch y v i ñ n cô b n ñang khóc t m t c c a Katie vàchoàng m t tay qua
  cô gái.
  “Ch là Leanne, ph i ko?”
  Cô ta g t ñ u.
  “Vi c ñó x y ra hoàn toàn b t ng , hay…?”
  “Lúc ñó cái gói ñó rách ra” Leanne n c n nói, ch tay vào gói gi y màu nâu ư t ñ m
  ñang n m trên m t ñ t, lúc này ñã rách làm 2 ñ l ánh sáng xanh l p lánh. Ron cúi
  xu ng, thò tay ra, nhưng Harry n m ch t cánh tay nó và kéo nó tr l i.
  “ð ng ñ ng vào!”. Nó cúi xu ng, th y ñư c m t cái dây chuy n b ng ng c m t mèo
  l ng l y lòi ra kh i ñ ng gi y.
  “Mình ñã th y cái này trư c ñây r i!”_Harry nói, chăm chú nhìn v t ñó. “Nó ñư c
  trưng bày trong ti m Borgin và Burkes t nhi u năm trư c. Cái nhãn nói là nó b
  nguy n. Ch c ch n là Katie ñã ch m vào nó.” Harry nhìn lên Leanne, bây gi b t ñ u
  run r y ko ngăn n i luôn. “Làm sao mà Katie có ñư c cái này?”
  “Oi, ñó là ñi u t i tui ñang cãi nhau ñ y. C u y quay ra t phòng t m ti m Ba cây
  ch i và tay c m cái này, nói nó là m t s ng c nhiên cho ai ñó Hogwarts mà c u
   y s ph i trao cho. Lúc nói v y c u y trông kỳ l l m. Oi, ôi, không! Mình cá là c u
   y ñã b m bùa ði u khi n mà mình l i ko nh n ra!”
  Leanne l i ch u thêm m t ñ t run r y và n c n n a. Hermione nh nhàng v vai cô
  bé.
  “Ch y ko nói ai ñưa cái ñó cho ch h , Leanne?”
  “Không, c u y ko ch u nói… r i mình nói c u y th t ngu ng c vàñ ng mang th ñó
  vào trư ng, nhưng c u y ko ch u, nên mình gi t l y cái ñó—và—và…”
  Leanne th t ra m t ti ng rên th t v ng.
  “thôi t i mình v trư ng ñi” Hermione nói, m t tay v n choàng qua vai Leanne “T i
  mình s bi t ch y ra sao r i. ði nào…”
  Harry ch n ch m t lúc, sau ñó tháo chi c khăng quàng c quanh m t ra và, m t k
  Ron th h n h n, c n th n b c chi c dây chuy n trong ñó và mang theo.
  “t i mình c n ñưa cái này cho bà Promfey”-Nó nói
  Theo bư c Hermione và Leanne ñi, Harry cáu ti t suy nghĩ. T i nó v a vào t i bên
  trong sân trư ng thì nó nói, ko gi n i nh ng suy nghĩ cho mình nó ñư c n a.
  “Malfoy bi t s i dây chuy n này. M t l n trong Borgin vàBurkes 4 năm trư c, mìnhToøng Mít söu taàm                                     103
  ñã th y nó khoái cái ñó l m khi mình ñang tr n cha nó và nó. ðó chính là cái nó
  ñ nh mua hôm t i mình ñi theo nó! Nó còn nh và quay l i là ñ tìm th ñó.”
  “Mình ko bi t, Harry”- Ron lư ng l “Nhi u ngư i ra vào Borgin vàBurkes l m, v i l i
  ko ph i cô gái kia nói Katie l y ñư c cái ñó trong nhà t m à?”
  “Cô ta nói ch y tr ra t nhà t m v i cái ñó, ch y ñâu nh t thi t l y ñư c cái ñó
  trong nhà t m ch ?”
  "McGonagall!"- Ron c nh giác.
  Harry nhìn lên. Th t v y, giáo sư McGonagall ñang nhanh nh n ñi xu ng các b c ñá,
  ch y qua tuy t xoáy ñ ñ n ch t i nó.
  “Hagrid nói 4 ñ a trò nhìn th y cái x y ra cho Katie Bell-Làm ơn lên c u thang ñ n
  phòng cô ngay! Trò c m cái gì v y, Potter?”
  “là cái ch y ñã ch m vào ”, Harry nói
  “tr i ñ t,” giáo sư McGonagall nói, có v ho ng h t khi cô c m l y s i dây chuy n t
  tay Harry. “Không, không, Filch, t i nó ñi v i tôi mà!” cô v i thêm vào, khi th y lão
  Filch ñang hăm h ñi qua l i vào ð i s nh ñư ng, tay giơ cao cái C m bi n bí m t
  c a lão. “mang s i dây chuy n này ñ n ch giáo sư Snape, c n th n ñ ng ch m vào
  nó, gi cho nó ñư c b c b ng cái khăn quàng.”
  Harry và m y ñ a khác theo giáo sư McGonagall lên l u vào văn phòng c a cô.
  Nh ng khung c a s ñ y tuy t phát ra ti ng kêu lách cách, căn phòng l nh l o m c
  dù ng n l a ñang réo tanh tách trong lò. Giáo sư Mcgongall ñóng cánh c a phòng và
  ñi vòng qua bàn ñ ñ i m t v i Harry, Ron, Hermione và Leanne lúc này v n chưa
  h tn cn .
  “v y,” Cô s c s o nói, “Chuy n gì ñã x y ra?”
  V a nói v a ng c ng , và nhi u l n ph i ng ng l i ñ c ki m ch cơn khóc c a
  mình, Leanne k cho giáo sư McGonagall nghe Katie ñã vào phòng t m quán Ba
  cây ch i như th nào và tr ra v i gói ñ ñó, Katie có v hơi là l như th nào, và h
  ñã tranh cãi v s khôn ngoan c a chuy n ñ ng ý nh n giao nh ng ñ l ra sao,
  cu c tranh lu n lên ñ n c c ñi m b ng vi c giành gi t gói ñ , làm nó rách. ð n ch
  này, Leanne quá m t tinh th n ñ n n i ko th t ra ñư c m t ti ng nào n a.
  “thôi ñư c r i,” Giáo sư nói, ko quá ép bu c, “Làm ơn ñi vào b nh xá, Leanne, và nói
  bà Pomfrey cho con m t lo i thu c nào ñó giúp gi m s xúc ñ ng.”
  Khi cô bé ñã ñi kh i, giáo sư quay l i Harry, Ron và Hermione.
  “Chuy n gì x y ra khi Katie ch m vào s i dây chuy n ñó?”
  “Ch y bay lên tr i,” Harry tr l i, trư c khi Ron và Hermione k p nói, “và sau ñó b t
  ñ u la hét và b nhào xu ng. Giáo sư, cho con g p giáo sư Dumbledore ñư c ko ?”
  “Th y hi u trư ng ñi ñ n th 2 m i v , Harry à”- giáo sư Mcgonagall nói, có v ng c
  nhiên.
  “th y ñi r i ?” Harry gi n d l p l i.
  “ðúng, Potter, ñi r i”_ giáo sư McGonagall gay g t nói “Nhưng b t c ñi u gì con
  mu n nói v tai n n kh ng khi p này con ñ u có th nói v i ta, ta ch c ñ y!”
  Trong vòng n a giây, Harry do d . Giáo sư McGonagall ko khoái trò tâm s . C
  Dumbledore, m c dù nhi u khía c nh khác ñáng s hơn cô nhi u, v n có v ít coi
  thư ng m t ý ki n hơn, cho dù nó ñiên khùng c nào chăng n a. Nhưng ñây l i là
  m t v n ñ s ng còn, ko có th i gian ñ lo v vi c s b chê cư i.
  “giáo sư, con nghĩ Draco Malfoy ñã ñưa cho Katie Bell s i dây ñó!”
    m t bên Harry, Ron chà chà mũi c a nó m t cách b i r i, bên kia, Hermione
  xoay xoay chân như mu n t o ra m t kho ng cách gi a cô bé và Harry.
  “ðó là m t s bu c t i nghiêm tr ng, Potter à,”_cô nói, sau m t thoáng im l ng ng c
  nhiên. “con có b ng ch ng gì ko?”
  “không”- Harry nói “nhưng…”, nó k cho cô McGonagall v chuy n t i nó ñã ñi theo
  Malfoy t i ti m Borgin vàBurkes và cu c ñ i tho i gi a h n và Borgin mà t i nó ñã
  nghe tr m ñư c.Toøng Mít söu taàm                                     104
  Khi nó ñã k xong, giáo sư McGonagall t v hơi b i r i.
  “Malfoy mang cái gì ñó t i Borgin vàBurkes ñ s a h ?”
  “không, thưa giáo sư, nó ch mu n Borgin ch cách s a cái gì ñó, nó ko mang cái ñó
  theo ngư i. Nhưng ñó ko ph i là v n ñ , v n ñ là ch cùng lúc ñó h n ta ñã mua
  m t th , và con nghĩ ñó là s i dây chuy n_”
  “trò th y Malfoy r i kh i ti m ñó v i m t gói ñ gi ng v y h ?”
  “không, thưa cô, h n kêu Borgin ñ nó l i ti m cho h n_”
  “Nhưng Harry,” hermione ng t l i, “Borgin h i Malfoy có mu n mang th ñó theo ko,
  và Malfoy b o ko-“
  “Dĩ nhiên là t i h n ko mu n ñ ng ñ n nó r i”_Harry gi n d nói.
  “ði u mà h n th c s nói lúc ñó là: “Tôi s trông gi ng cái gì n u mang cái ñó
  xu ng ñư ng ch ?”_Hermione nói.
  “ , thì nó s trông hơi b gi ng m t th ng ngu n u mang cái dây chuy n ñó xu ng
  ñư ng”_Ron xen vào
  “Oi Ron” - Hermione th t v ng nói, “Nó ñã ñư c b c k , Malfoy ñâu c n ph i ch m
  vào nó ch , và gi u nó vào áo khoác thì khó khăn gì, ñâu ai có th th y ñư c! Mà
  mình thì nghĩ b t c cái gì h n ñã mua Borgin và Bukers ch c ñ u m ĩ hay r t l n,
  th mà h n bi t s làm cho m i ngư i chú ý ñ n mình khi h n xu ng ñư ng-
  vàtrong b t kỳ trư ng h p nào ñi n a-” cô bé nh n m nh trư c khi Harry k p ng t l i
  “mình ñã h i Borgin v cái dây chuy n ñó, m y b nh ko? Khi mình vào ñ th tìm
  xem Malfoy ñã kêu ông ta gi cái gì, mình th y s i dây ñó. Ong ch nói cho mình
  giá c ,ch ko h nói là ñã bán nó hay gì c _”
  “h , chuy n ñó quá hi n nhiên mà, ông ta nh n ra ý ñ c a b trong vòng 5 giây, dĩ
  nhiên là ng ko nói cho b bi t r i, dù sao ñi n a, Malfoy cũng có th kêu ngư i ta
  g i cái ñó ñ n nhà –"
  “ñ r i!”- giáo sư McGonagall nói, khi Hermione gi n d tính m mi ng tr ñũa. “cô
  ñánh giá cao vi c con k cô nghe chuy n này, nhưng chúng ta ko th bu c t i
  Malfoy ch vì nó ñã ñ n cái ti m nơi s i dây chuy n có th ñư c mua ñó. Hàng
  trăm ngư i có th cũng như th -”
  “ñó là ñi u con ñã nói-”- Ron nói.
  “và dù như th nào thì, chúng ta cũng ñã th t ch t các bi n pháp an ninh trong năm
  nay. Cô ko tin r ng s i dây chuy n ñó vào ñư c trong trư ng mà chúng ta l i ko hay
  bi t.”
  “Thêm n a,” cô McGonagall nói, v i m t b u ko khí d t khoát r t d s , “c u Malfoy
  ko làng Hogsmead ngày hôm nay.”
  Harry há h c nhìn cô giáo, xu i x :
  “giáo sư, làm sao cô bi t ?”
  “t i vì c u y b ph t c m túc v i ta. C u ta ñã ko làm bài t p Bi n hóa hai l n liên
  t c r i. Nên, c m ơn ñã cho ta bi t v nh ng nghi ng c a con, Potter à,” bà nói khi
  bư c ngang qua t i nó. “nhưng bây gi ta ph i t i b nh xá ñ ki m tra tình hình c a
  Katie Bell. Chúc m y trò m t ngày t t lành.”
  Bà gi cánh c a văn phòng m r ng. T i nó ko còn l a ch n nào khác ngoài vi c s p
  hàng ra kh i phòng mà ko nói thêm m t l i nào n a.
  Harry ñang n i khùng v i hai ñ a b n ñã hùa v phe giáo sư McGonagall; dù v y, nó
  thúc mình tham gia ngay khi 2 ñ a kia b t ñ u bàn lu n v chuy n ñã x y ra.
  “M y b nghĩ ai Katie b kêu ñưa cái dây chuy n cho?”_Ron h i, khi t i nó leo lên
  c u thang ñ n phòng sinh ho t chung.
  “có tr i m i bi t”_Hermione nói. “nhưng dù là ai thì cũng suýt ch t r i ñó ch . Ko ai
  m ñư c cái gói ñó ra mà ko ch m vào chi c dây chuy n.”
  “cái ñó có th dành cho nhi u ngư i l m,”_Harry nói. “như th y Dumbledore, b n t
  th n th c t ph i thích mu n ch t luôn n u t ng c ñư c th y, th y ch c ch n là
  m t trong nh ng m c tiêu chính c a t i nó. Hay Slughorn, th y Dumbledore nóiToøng Mít söu taàm                                     105
  Voldermort r t mu n có ng và chúng ko h v a lòng th y ng v phe Dumbledore.
  Ho c là…”
  “ho c là b ”_ Hermione nói, trông lo l ng.
  “ko th nào”_Harry nói “ ch y ch c n r    khúc ngo t mà ñưa nó cho mình, ph i
  ko? Mình ñã ñi phía sau ch su t d c ñư ng t ti m Ba cây ch i ñi ra. S có lý hơn
  n u giao cái gói ñó bên ngoài trư ng Hogwarts, khi mà lão Fitch chơi trò khám xét
  t ng ngư i m t ñi ra ñi vào như v y. Mình t h i ko bi t Malfoy kêu ch mang cái ñó
  vào Hogwarts làm chi?”
  “Harry, Malfoy ñâu có Hogwarts ñâu!” Hermione nói, th c s gi m chân chán n n.
  “V y có th h n dùng m t k ñ ng ph m”_Harry nói. “Crabbe hay Goyle, nghĩ coi,
  hay là m t T th n th c t khác. H n s có nhi u th ng b n n i kh hay ho hơn
  nhi u khi mà bây gi h n ñã nh p b n-“
  Ron và Hermione trao ñ i v i nhau cái nhìn rõ ràng hàm ý là tranh-cãi-v i-nó-cũng-
  ch -ít-l i-gì.
  "Dilligrout," Hermione hô m t cách ch c ch n khi t i nó ñi ñ n ch Bà Béo.
  B c chân dung quăng mình ra ñ t i nó vào phòng sinh ho t chung. Căn phòng ñ y
  nhóc ngư i và có hơi qu n áo m. Dư ng như nhi u ngư i ñã r i Hogsmead t s m
  b i th i ti t x u. M c dù v y, ko h có ti ng n c a s lo l ng hay nh ng ph ng
  ñoán; rõ ràng thông tin v s ph n Katie chưa b lan truy n.
  “ðó ñâu ph i m t cu c t n công sơ sài gì, th t, khi b th suy nghĩ v nó”_ Ron nói,
  th ơ t ng m t ñ a năm nh t ra kh i m t trong nh ng chi c gh bành m áp bên
  c nh lò sư i ñ nó ng i xu ng. “L i nguy n còn không x y ra bên trong lâu ñài
  n a là…ko ph i là ñi u ñ ngu ñ n ñâu cũng hi u ñư c.”
  “B ñúng”- Hermione nói, l y chân ñá Ron ra kh i gh và ñưa l i nó cho ñ a năm
  nh t. “K ho ch ñó ko ñư c tính toán k càng chút nào.”
  “Nhưng t khi nào Malfoy l i tr thành m t trong nh ng k bi t tính toán k càng
  v y?”
  C Ron và Hermione ñ u ko tr l i nó.

               Harry Potter và Hoàng t   lai


                    Chương 13
                   The secret riddle


  Katie ñã ñư c chuy n ñ n b nh vi n Thánh Mungo vì nh ng Ch ng B nh và Ch n
  Thương Phù Thu vào ngày sau ñó, vào th i gian ñó tin t c v vi c cô bé b trúng
  bùa m ñã lan ra kh p trư ng, m c dù chi ti t th nào v n còn b l n l n và không
  m t ai ngoài Harry, Ron, Hermione, và Leanne có v bi t r ng b n thân Katie không
  ph i là m c tiêu ban ñ u.
  “Ôi tr i, và ch c ch n là Malfoy bi t,” Harry nói v i Ron và Hermione, trong khi hai
  ñ a v n ti p t c cái chính sách gi v ñi c c a mình m i khi Harry nh c ñ n cái lý
  thuy t Malfoy-là-T -Th n-Th c-T .
  Harry r t phân vân không hi u thày Dumbledore ñã v chưa t cái nơi mà thày ñã
  ñ n cho bu i h c t i th Hai, nhưng mà không th y thày nói gì, nó v n ñ n c a văn
  phòng c a thày Dumbledore vào tám gi t i, gõ c a, và ñư c g i vào. ñó thày
  Dumbledore ng i v i v m t nh c khác thư ng; tay c a thày v n còn cháy ñen như
  trư c, nhưng thày v n cư i khi giơ tay m i Harry ng i xu ng. Cái Tư ng Ký l i xu t
  hi n trên bàn, chi u nh ng ñ m sáng bàng b c lên tr n nhà.
  “Con ñã có m t th i gian r t b n r n khi ta ñi v ng,” Dumbledore nói. “Ta tin r ng
  con ñã t n m t ch ng ki n tai n n c a Katie.”Toøng Mít söu taàm                                     106
  “Vâng thưa thày. B n y th nào r i?”
  “V n còn t i t l m, m c dù cô bé ñã r t may m n ñ y. Cô bé xem ra ñã ch m vào
  cái vòng c v i kh năng nh nh t có th ; có m t cái l r t nh     găng tay c a nó.
  N u như nó ñeo cái vòng vào, n u như nó c m cái vòng b ng ñôi tay tr n, có th nó
  ñã ch t r i, th m chí ngay l p t c cơ ñ y. Th t là may, Giáo sư Snape ñã làm ñ
  cách ñ ngăn c n s phát tán c a bùa mê…”
  “T i sao l i là thày y?” Harry h i ngay l p t c. “T i sao l i không ph i là Bà
  Pomfrey?”
  “X c láo quá,” m t gi ng nói nh nh c t lên t m t trong nh ng b c chân dung
  trên tư ng, và Phineas Nigellus Black, k c a chú Sirius, ng ng ñ u lên t bàn tay
  mình, nơi mà c có v như là ñang ng . “Ta s không bao gi ch p nh n m t h c
  sinh h i v cách Hogwarts ñư c qu n lý th nào th i c a ta.”
  “Vâng, cám ơn ngài, Phineas,” Dumbledore nói m t cách kìm nén. “Giáo sư Snape
  bi t v Ngh Thu t H c Ám nhi u hơn bà Pomfrey nhi u Harry à. Dù sao thì nhân
  viên c a b nh vi n Thánh Mungo ñang g i cho ta nh ng b n báo cáo hàng gi và ta
  mong r ng cô bé s k p h i ph c hoàn toàn.”
  “Cu i tu n v a r i thày ñâu v y thưa thày?” Harry h i, b t ch p cái c m giác m nh
  m r ng nó ñang ñ y v n may c a mình ñi quá xa, m t c m xúc mà rõ ràng Phineas
  Nigellus cũng ñang g p ph i, c hít hơi nh nhàng.
  “Ta s không nói ngay bây gi ñâu,” Dumbledore nói. “Nhưng ta s k cho con lúc
  h p lý nh t.”
  “Thày s k ch ?” Harry nói, gi ng run run.
  “ðúng, ta cho là như v y,” Dumbledore nói, l y ra m t dòng trí nh sáng loáng bàng
  b c t bên trong áo choàng và th nó ra b ng m t cái v y nh vào ñũa th n.
  “Thưa thày,” Harry m , “Con ñã g p Mundungus làng Hogsmeade.”
  “À, ñúng, ta nh n th y r ng Mundungus ñã ph n ng v i vi c th a k c a con b ng
  m t s hành ñ ng ăn c p v t x u xa,” Dumbledore nói, hơi có v gi n d . “H n ñã
  ñ n khu nhà k t khi con b t chuy n v i h n ngoài c a hi u Ba Cây Ch i Th n; ta
  thì nghĩ r ng h n s ph i giáp m t v i ta. Dù sao thì c an tâm r ng h n s không
  th thoát ñư c cùng v i b t c th tài s n nào c a Sirius n a ñâu.”
  “Cái th ng con lai dơ dáy ñó ñã ăn c p ñ gia truy n dòng h Black à?” Phineas
  Nigellus nói, ñiên ti t lên; và c ñã chui kh i b c tranh c a c , ch c ch n là ñ ñ n
  b c chân dung c a c    s 12, Qu ng trư ng Grimmauld.
  “Thưa thày,” Harry nói, sau m t th i gian ng n im l ng, “Giáo sư McGonagall ñã nói
  cho thày cái mà con ñã nói cho Giáo sư bi t sau khi Katie b thương chưa ? V
  Draco Malfoy y?”
  “Bà ñã nói v i ta v nh ng nghi ng c a con r i,” Dumbledore nói.
  “Th thày có…?”
  “Ta s xem xét t t c nh ng bi n pháp phù h p nh t ñ ñi u tra b t c ai có dính líu
  ñ n tai n n c a Katie,” Dumbledore nói. “Nhưng mà ñi u mà ta quan tâm bây gi là
  bu i h c c a chúng ta, Harry à.”
  Harry c m th y hơi không b ng lòng v vi c này: N u như nh ng bu i h c c a h
  th t s quan tr ng, t i sao l i có m t kho ng th i gian r t dài gi a ti t h c th nh t
  và th hai? Dù sao chăng n a, nó cũng không nói thêm m t l i nào v Draco Malfoy,
  mà ch quan sát khi thày Dumbledore trút nh ng ký c m i vào trong cái Tư ng Ký
  và b t ñ u quay cái ch u ñá m t l n n a b ng hai bàn tay dài c a mình.
  “Con s v n còn nh , ta ch c ch n v y, r ng chúng ta ñã d ng câu chuy n v s
  kh i ñ u c a chúa t Voldermort t i th i ñi m mà m t Muggle ñ p trai, Tom Riddle,
  ñã t b cô v phù thu c a anh ta, Merope, và tr v ngôi nhà c a gia ñình Little
  Hangleton. Merope ñã b b m t mình London,ch ngày ra ñ i c a ñ a tr mà m t
  ngày nào ñó s tr thành chúa t Voldermort.”
  “T i sao thày l i bi t bà y London, thưa thày?”Toøng Mít söu taàm                                     107
  “B i vì có m t b ng ch ng v Caractacus Burke” Dumbledore nói, “ngư i mà, b ng
  m t s trùng h p kỳ l , ñã giúp tìm ra cái c a hi u bán có chi c vòng c mà chúng
  ta v a bàn t i lúc nãy.”
  Thày tr n ñ u cái dung d ch trong cái Tư ng Ký gi ng như Harry ñã nhìn th y m y
  l n trư c, gi ng như m t ngư i ñãi vàng ñang tìm ki m nh ng h t vàng v y. phía
  trên c a vòng xoáy, m t kh i b c làm n i lên m t ngư i ñàn ông nh bé quay ch m
  ch m trong chi c Tư ng Ký, tr ng sáng như m t con ma nhưng mà có v ñ c hơn,
  v i m t mái tóc b m x m hoàn toàn che l p ñôi m t c a ông ta.
  “Ph i, chúng tôi ñã có nó trong nh ng trư ng h p th t gây trí tò mò. Nó ñã ñư c
  m t n phù thu tr mang ñ n ngay trư c Giáng sinh, , t t nhiên là t r t nhi u
  năm v trư c r i . Cô ta nói r ng cô y c n ti n vàng g p, m, ñi u ñó là quá rõ
  ràng. Bao b c b i nh ng mi ng gi rách và khá xa ñ ng kia… S có m t ñ a con,
  th y chưa. Cô ta nói r ng cái m ñay ñó ñã t ng s h u b i Slytherin. Xem nào,
  chúng ta lúc nào mà ch ñư c nghe nh ng câu chuy n như v y, ‘ , cái này c a
  Merlin ñ y, nó ñã là cái m trà ưa thích c a ông ta,’ nhưng mà khi ta nhìn vào ñó, nó
  ñúng là có d u n c a ông ta, và m t vài bùa chú ñơn gi n là ñ ñ nói cho ta bi t
  s th t là gì. T t nhiên r ng ñi u ñó làm cho nó g n như vô giá. Cô ta ñã không h
  bi t r ng nó ñáng giá th nào. B ng lòng v i 10 Galleon cho nó, ñúng là cu c m c
  c l i nh t mà ta t ng th c hi n!”
  Dumbledore l c cái ch u m nh hơn n a và Caractacus Burke chìm xu ng vào trong
  cái kh i ký c ñang xoáy tròn, nơi mà ông ñã hi n ra.
  “Ông y ch cho bà có 10 Galleon thôi à?” Harry căm ph n.
  “Caractacus Burke không h n i ti ng v tính hào phóng c a mình,” Dumbledore nói.
  “ V y chúng ta bi t ñ c r ng, trong th i kỳ cu i mang thai c a mình, Merope ñã
  m t mình London và r t c n ti n vàng, c n ñ n m c ph i bán tài s n giá tr duy
  nh t c a mình, cái m ñay mà ñã t ng là tài s n gia truy n c a Marvolo.”
  “Nhưng mà bà có th dùng ma thu t ch !” Harry thi u bình tĩnh. “Bà có th có th c
  ăn và m i th bà mu n b ng phép thu t ph i không?”
  “À,” Dumbledore nói, “có th bà ta có kh năng ñó. Nhưng theo ta nghĩ - ta ch ñoán
  thôi nhé, nhưng mà ta ch c ch n r ng ta ñúng - r ng khi ch ng bà b ñi, Merope ñã
  ng ng s d ng ma thu t. Ta không nghĩ r ng bà còn mu n ti p t c là m t phù thu .
  T t nhiên r ng, cũng có kh năng là tình yêu không ñư c ñáp l i cùng n i th t v ng
  r t l n ñã rút mòn phép thu t ra kh i bà ta; ñi u ñó cũng có th l m ch . Nhưng
  trong b t c trư ng h p nào ñi n a, gi ng như con s th y ñây, Merope t ch i vi c
  giơ ñũa th n lên ngay c ñ c u m ng s ng c a chính bà.”
  “Bà không th s ng vì con trai c a bà sao?”
  Dumbledore như n lông mày. “Con có th c m th y thương Chúa t Voldermort cơ
  à?”
  “Không,” Harry tr l i nhanh chóng, “nhưng mà bà có s l a ch n cơ mà, không
  gi ng như m c a con…”
  “M c a con cũng có s l a ch n,” thày Dumbledore nói nh nhàng. “ðúng, Merope
  Riddle ch n l y cái ch t thay cho ñ a con ñang c n có bà, nhưng mà ñ ng có xét
  ñoán quá kh c nghi t nhé Harry. Bà ñã y u ñi r t nhi u b i s ch u ñ ng trong th i
  gian dài và bà không h có s dũng c m c a m con. Và bây gi , n u như con có
  th ñ ng lên…”
  “Chúng ta ñi ñâu th ?” Harry h i khi thày Dumbledore ñ ng cùng nó trư c cái bàn.
  “L n này,” Dumbledore nói, “chúng ta s ñi vào ký c c a ta. Ta nghĩ là con s th y
  ñi u ñó th t chi ti t và chính xác. Con ñi trư c ñi Harry…”
  Harry cúi xu ng cái Tư ng Ký; m t c a nó ch m vào b m t c a kh i ký c và sau
  ñó nó l i rơi vào kho ng không t i mù m t… Vài giây sau, chân nó ñáp xu ng m t
  ñ t c ng; nó m m t ra và th y r ng nó cùng thày Dumbledore ñang ñ ng trong
  m t con ph   London, nh n nh o và cũ k .Toøng Mít söu taàm                                     108
  “Ta ñó kìa,” Dumbledore nói vui v , ch v phía trư c h vào m t hình dáng cao
  cao ñang qua ph    ñ ng trư c m t chi c xe ch s a có v hình m t con ng a.
  Mái tóc và râu dài c a Albus Dumbledore tr có màu vàng nâu. ðã ñ n ñư c phía
  này c a con ph , ông ta bư c nhanh trên v a hè, kéo theo r t nhi u cái nhìn tò mò vì
  cái áo ng n s c s b ng nhung màu m n mà ông ñang m c.
  “Cái áo ñ p ñ y thưa thày,” Harry nói trư c khi nó có th t mình d ng l i, nhưng
  mà Dumbledore ch cư i kh khi h ñi theo cái b n sao tr c a ông m t kho ng
  cách g n, cu i cùng ñi qua m t lũ nh ng cánh c a s t ñ vào m t cái sân xác xơ,
  ñ ng trư c m t toà nhà hình kh i, ti u tu , bao b c b i hàng rào ch n khá cao. Ông
  bư c thêm m t vài bư c t i c a trư c và gõ m t l n. Sau m t vài kho nh kh c ng n
  ng i, cánh c a ñư c m ra b i m t cô bé l ch th ch ñang ñeo t p d .
  “Chào cô. Ta có m t cu c h n v i bà Cole, mà ta tin r ng bà là ngư i qu n lý
  ñây?”
  “ ,” cô bé b i r i, nói v i v b ngoài kỳ d c a Dumbledore.
  “ m… ch m t ch… BÀ COLE!” cô hét to ra ñ ng sau lưng mình.
  Harry nghe th y m t ti ng tr l i gì ñó xa xa. Cô gái quay l i ch thày
  Dumbledore. “M i vào, bà ch ñang ñ n ñây.”
  Dumbledore bư c vào m t hành lang lát b i màu ñen và tr ng; c nơi này ñ u t i
  tàn nhưng l i s ch không m t h t b i. Harry và thày Dumbledore già hơn bư c theo
  sau. Trư c khi c a chính ñóng l i sau lưng h , m t ngư i ph n g y gò, có v
  phi n mu n nhi u, bư c nhanh v phía h . Bà có m t nét m t r t s c mà có v bi u
  hi n lo âu hơn là thi u hi u khách, và bà ñang nói ra phía sau v i m t ngư i giúp
  vi c khác, cũng ñeo t p d , khi bà ñi v phía Dumbledore.
  “… và ñem l i t lên gác cho Martha luôn nhé, Billy Stubbs thì c bong v y n n ra,
  còn Eric Whalley thì v m ra ñ y giư ng - tr b nh thu ñ u là trên h t,” bà không
  nói cho c th m t ai, sau ñó m t bà d ng l i Dumbledore, và bà ñ ng s ng l i, b
  b t ng như th có m t con hươu cao c v a vào nhà c a bà.
  “Chào bà,” Dumbledore nói, hai bàn tay n m vào nhau. Bà Cole v n há h c m m.
  “Tên tôi là Albus Dumbledore. Tôi ñã g i cho bà m t b c thư xin phép ñư c h n g p
  và bà ñã r t t t m i tôi ñ n ñây ngày hôm nay.”
  Mà Cole ch p m t. Rõ ràng bà ñã ch c ch n r ng Dumbledore không ph i là o giác,
  bà nói kh , “ vâng. Th thì… ông nên lên phòng tôi thì hơn. ðúng r i.”
  Bà d n Dumbledore ñ n m t căn phòng nh mà có l n a là phòng khách, n a là
  văn phòng c a bà. Nó cũng t i tàn như hành lang v y, và ñ ñ c thì ñã cũ và r t
  thi u ăn nh p. Bà m i Dumbledore ng i xu ng m t cái gh p p, còn t mình ra
  ñ ng sau cái bàn làm vi c b a b n, nhìn ông b n ch n.
  “Tôi ñây, như ñã nói trong thư r i, ñ bàn v c u Tom Riddle và s p x p cho
  tương lai c a c u ta,” Dumbledore nói.
  “Ông là ngư i trong gia ñình à?” bà Cole h i.
  “Không, tôi là m t giáo viên,” Dumbledore nói. “Tôi ñ n ñ cho Tom m t ch trong
  trư ng h c c a tôi.”
  “Trư ng gì th ?”
  “Nó ñư c g i là Hogwarts,” Dumbledore nói.
  “T i sao ông l i quan tâm ñ n Tom như v y?”
  “Chúng tôi tin r ng nó có nh ng ph m ch t mà chúng tôi ñang tìm.”
  “Ông nói r ng nó có m t su t h c b ng à? Làm th nào mà nó có ñư c? Nó ñã bao
  gi ñăng ký cho su t h c b ng nào ñâu?”
  “ m, tên c a nó ñã ñư c g i ñ n trư ng c a chúng tôi ngay khi nó sinh…”
  “Ai ñăng ký cho nó th ? Cha m nó à?”
  Không th ch i cãi r ng bà Cole là m t ngư i s c s o ñ n m c khó ch u. Rõ ràng
  Dumbledore cũng nghĩ v y, vì Harry ñã th y ông ñang kéo cây ñũa th n ra kh i b
  áo nhung c a mình và cùng lúc, l y m t m u gi y tr ng hoàn toàn trên bàn c a bàToøng Mít söu taàm                                     109
  Cole.
  “ðây,” Dumbledore nói, v y ñũa th n m t l n khi ông ñưa cho bà t gi y, “Tôi tin
  r ng cái này s gi i thích m i th .”
  Bà Cole m t t p trung và r i l i nhìn ch m ch m vào t gi y tr ng trong m t lúc lâu.
  “T t c ñ u ñã ñư c s p x p r t h p lý,” bà nói kh , ñưa nó l i cho ông. Sau ñó m t
  c a bà d ng m t chai rư u gin và hai chi c ly mà ch c ch n ñã không ñó vài
  giây trư c.
  “ … tôi m i ông m t c c rư u gin nhé?” bà nói v i gi ng hơi quá l ch s .
  “Cám ơn bà r t nhi u,” Dumbledore vui v .
  Ch ng m y ch c mà ta có th th y r ng bà Cole không h ngây thơ v i vi c u ng
  rư u. Rót cho c hai ngư i hai c c ñ y rư u, bà ñã u ng ph n c a bà trong m t hơi.
  Li m môi m t cách tho i mái, bà cư i v i Dumbledore l n ñ u tiên trong ngày hôm
  ñó, và ông ñã không phân vân s d ng ngay cái ưu th c a mình.
  “Tôi phân vân không bi t r ng bà có th k cho tôi nghe câu chuy n v cu c ñ i c a
  Tom Riddle ñư c không? Tôi nghĩ r ng nó ñư c sinh ra tr i m côi này ph i
  không?”
  “ðúng ñ y,” bà Cole nói, t rót cho mình thêm m t c c rư u. “Tôi nh nó rõ như
  nh ng th khác n a, vì vào lúc ñó tôi v a m i m cái tr i m côi này thôi. ðêm Giao
  th a, l nh th u xương, và tuy t n a, ông bi t không. M t ñêm t i t . Và cô gái ñó,
  cũng ch ng l n tu i hơn tôi là m y, ñã l o ñ o c a trư c. Th c ra thì cô ta không
  ph i là ngư i ñ u tiên. Tôi cho cô ta vào, và ñ cho cô ta m t gi sau ñó. Cô ta ch t
  m t gi ti p sau.”
  Bà Cole g t gù và nh p thêm m t ng m l n rư u.
  “Th cô ta có nói gì trư c khi ch t không?” Dumbledore h i. “Có cái gì liên quan ñ n
  cha th ng bé, ví d th ?”
  “Bây gi , n u ñã v y thì, cô có nói,” bà Cole có v t b ng lòng v i chính mình, v i
  c c rư u trong tay và v thính gi s t s ng v i câu chuy n c a bà. “Tôi nh r ng cô
  ta ñã nói v i tôi, ‘Tôi mong r ng nó s gi ng ba c a nó,’ và tôi không nói d i ñâu, cô
  ta ñã r t ñúng khi mong như th , vì cô ch ng ñ p tí nào c - và cô nói r ng th ng bé
  s ñư c ñ t tên là Tom, gi ng b nó, và Marvolo, gi ng b c a cô ta - ñúng r i, tôi
  bi t, cái tên bu n cư i th t ph i không? Chúng tôi ñã phân vân không bi t có ph i
  cô ta ñ n t m t gánh xi c không - và cô nói r ng h c a ñ a bé là Riddle. R i sau
  ñó cô ta ch t mà không nói thêm m t l i nào.
  “Th nên chúng tôi ñ t tên cho nó như cô ta nói, ñi u ñó có v r t quan tr ng ñ i
  v i cô gái t i nghi p, nhưng mà ch ng có lão Tom hay Marvolo hay ai ñó h Riddle
  ñ n tìm nó c , cũng ch ng có gia ñình nào n a luôn, nên nó l i trong tr i m côi
  t b y ñ n gi .”
  Bà Cole l i rót thêm cho mình m t c c ñ y rư u n a, g n như là ph n x không ñi u
  ki n. Hai n t màu h ng ñã xu t hi n trên gò má c a bà. R i bà nói, “nó là m t c u
  bé vui tính ñ y.”
  “Vâng,” Dumbledore nói. “Tôi ñã nghĩ r ng nó s như v y.”
  “Nó cũng ñã là m t ñ a bé vui v . Nó ch ng khóc bao gi . Nhưng sau ñó, khi nó l n
  d n lên, nó r t là… kỳ l .”
  “Kỳ l th nào th ?” Dumbledore h i nh nhàng.
  “H m, nó…”
  Nhưng mà bà Cole d ng l i ngay l p t c, và ch ng h có chút lơ mơ hay thi u th n
  tr ng nào trong cái nhìn xét ñoán mà bà ném v phía Dumbledore qua c c rư u c a
  bà.
  “Nó s có ñư c m t ch trong trư ng c a ông ch , ông ñã nói?”
  “Ch c ch n là v y,” Dumbledore nói.
  “Và nh ng gì tôi nói không th thay ñ i ñư c ñi u ñó?”
  “Ch ng có gì c ,” Dumbledore nói.Toøng Mít söu taàm                                     110
  “Ông có th ñem nó ñi, b t k ñi u gì?”
  “B t k ñi u gì,” Dumbledore nh c l i v nghiêm trang.
  Bà li c sang ông như th quy t ñ nh xem có nên tin tư ng ông hay không. Rõ ràng
  là bà ñã quy t ñ nh r ng có, b i vì bà nói ngay l p t c, “Nó làm nh ng ñ a tr khác
  s .”
  “Ý bà nói nó là th ng côn ñ à?” Dumbledore h i.
  “Tôi nghĩ là nó có th như v y,” bà Cole nói hơi có v nghiêm tr ng, “nhưng mà khó
  có th b t g p nó trong nh ng v như v y. ðã có nh ng b ng ch ng… nh ng th
  kỳ l …”
  Dumbledore không gi c bà, m c dù Harry có th nói r ng ông ñang b cu n hút. Bà
  u ng thêm m t ng m rư u và hai bên má ng h ng c a bà càng thêm ñ .
  “Con th c a Billy Stubbs… m, Tom nói là nó không làm v y, và tôi cũng ch ng bi t
  nó làm th nào n a, nhưng mà dù sao ñi n a thì con th cũng không th t treo
  mình lên xà nhà ñư c ph i không?”
  “Tôi không nghĩ là như th , không th ,” Dumbledore nói kh .
  “Nhưng mà tôi ñiên m t n u như tôi bi t nó làm th nào ñ lên ñư c trên ñ y. T t
  c nh ng gì tôi ñư c bi t là nó v i Billy ñã h c ho c v i nhau ngày hôm trư c. Và
  sau ñó thì…” bà Cole t p thêm m t ng m rư u, làm vãi m t chút ra c m, “trong bu i
  ñi chơi mùa hè, chúng tôi cho lũ tr ra ngoài, ông bi t ñ y, m t năm m t l n, ñ n
  vùng quê ho c là ra bãi bi n - xem nào, Amy Benson và Dennis Bishop ñ u kô còn
  bình thư ng sau ñó , và t t c nh ng gì chúng tôi nghe ñư c t hai ñ a là b n nh
  ñã ñi cùng Tom vào trong cái hang. Nó th r ng b n tr ch ñi vào ñó ñ thám hi m
  chút thôi, nhưng mà có cái gì ñó ñã x y ra trong cái hang, tôi ch c ch n ñ y. Và
  thêm n a, có r t nhi u th khác, r t bu n cư i…”
  Bà nhìn quanh vào Dumbledore m t l n n a, và m c dù má c a bà ta ñã ng ñ lên
  r i, cái nhìn c a bà ta r t ch c ch n. “Tôi không nghĩ r ng có nhi u ngư i s h i ti c
  khi ñư c nhìn th y lưng c a nó.”
  “Bà s hi u r ng, tôi ch c ch n v y, chúng tôi không gi nó liên t c ñâu,”
  Dumbledore nói. “Nó s tr l i ñây, ít nh t là, m i kỳ ngh hè.”
  “ , ñi u ñó ít ra còn khá hơn b ñ p vào m t b i m t cái que b n th u,” bà Cole nói
  trong m t cái n c nh . Bà ñ ng lên, và Harry r t b t ng khi th y bà v n có th
  ñ ng v ng ñư c, m c dù hai ph n ba c a chai rư u ñã vơi ñi. “Tôi cho r ng ông
  mu n g p th ng bé?”
  “R t hân h nh,” Dumbledore nói, cũng ñ ng d y.
  Bà ñưa ông ra kh i văn phòng và ñ n m t c u thang b ng ñá, phát ra nh ng l i ch
  d n và qu trách ñ n nh ng ngư i giúp vi c và lũ tr khi bà ñi qua. Nh ng ñ a tr
  m côi, theo Harry nhìn th y, ñ u m c cùng m t th ñ ng ph c màu xam xám. B n
  chúng có v ñư c chăm sóc r t t t , nhưng không th ch i cãi ñư c ñây là m t nơi
  kh c nghi t ñ l n lên.
  “ðây r i,” bà Cole nói, khi h r sang khu th hai và d ng trư c m t cánh c a
  trong m t hành lang dài. Bà gõ hai cái và bư c vào.
  “Tom? Con có khách ñ n thăm này. ðây là ông Dumberton - xin l i, Dunberbore.
  Ông ñ n ñ nói v i con r ng… thôi ta ñ ông t nói thì hơn.”
  Harry và c hai ông Dumbledore ñ u vào phòng, và bà Cole ñóng c a l i sau lưng
  h . ðó là m t căn phòng nh tr ng r ng tr m t cái t qu n áo cũ k và m t cái
  khung giư ng b ng s t. ð a bé ñang ng i trên m t cái chăn màu xám, hai chân
  giơ ra phía trư c ñ gi m t quy n sách.
  Không h có v gì c a gia ñình Gaunt trên m t c a Tom Riddle. Merope ñã có ñư c
  l i ư c nguy n cu i cùng trư c khi ch t: Nó có v ñ p trai c a b , khá cao cái tu i
  11, tóc ñen, và tai tái. M t c a nó kh khép l i khi nó nhìn th y cái v kỳ l c a
  Dumbledore. Có m t kho nh kh c im l ng.
  “Chào con, Tom?” Dumbledore nói, bư c lên trư c và giơ tay ra. C u bé lư ng l , r iToøng Mít söu taàm                                     111
  c m l y nó, h b t tay nhau. Dumbledore m cái gh g c ng bên c nh Riddle, hai
  ngư i h trông gi ng như là b nh nhân và ngư i ñ n thăm b nh v y.
  “Ta là Giáo sư Dumbledore.”
  “Giáo sư à?” Riddle nh c l i. Nó có v ñ phòng. “Th có gi ng ‘bác sĩ’ không? Ông
  làm gì ñây th ? Bà y cho ông vào ñ xem ch ng ta à?”
  Nó ch vào cánh c a nơi mà bà Cole v a m i r i kh i.
  “Không, không,” Dumbledore cư i.
  “Ta không tin ông ñâu,” Riddle nói. “Bà y mu n xem ch ng ta có ph i không? Nói
  th t ñi!” Nó nói ba t cu i cùng v i cái mãnh l c khi n cho ngư i ta ph i phát
  ngh n. ðó là m t m nh l nh, và nó ñư c th t ra như th th ng bé ñã nói như v y
  r t nhi u l n r i. M t nó tr ng tr ng nhìn vào Dumbledore, trong lúc ñó không h
  ph n ng gì c ngoài vi c ti p t c cư i thân m t. Sau ñó vài giây Riddle không còn
  tr ng m t n a, m c dù nó có v th n tr ng hơn.
  “Ông là ai?”
  “Ta ñã nói v i con r i. Tên ta là Giáo sư Dumbledore và ta làm vi c t i m t ngôi
  trư ng tên là Hogwarts. Ta ñ n ñ cho con m t ch h c trong trư ng c a ta…
  trư ng h c m i c a con ñ y, n u như con mu n ñ n ñó.”
  Ph n ng c a Riddle trư c s ki n này m i th t là b t ng . Nó trư t kh i giư ng và
  lùi l i kh i Dumbledore, có v r t t c gi n.
  “Ông không l a ta ñư c ñâu! Nhà thương ñiên là nơi ông làm vi c ph i không? ‘Giáo
  sư’ à, ñúng không… ta không ñi ñâu, th y chưa? Cái con mèo già ñó m i ph i vào
  nhà thương ñiên. Ta ch ng làm gì Amy Benson bé nh hay Dennis Bishop c , và ông
  có th h i b n nó, b n nó s k cho ông nghe!”
  “Ta không ñ n t tr i thương ñiên ñâu,” Dumbledore nói ñi m tĩnh. “Ta là m t giáo
  viên, và n u như con ng i xu ng bình tĩnh l i, ta s k cho con nghe v Hogwarts.
  T t nhiên r ng n u con không mu n ñ n trư ng thì ch ng có ai ép bu c con ñư c
  c …”
  “Ta mu n xem b n nó th b t ép ta xem th nào,” Riddle g m g .
  “Hogwarts,” Dumbledore ti p t c nói, t a như ông không h nghe th y nh ng l i
  cu i cùng c a Riddle, “là trư ng h c dành cho nh ng ñ a tr có nh ng kh năng
  ñ c bi t…”
  “Ta không b ñiên ñâu!”
  “Ta bi t r ng con không b ñiên. Hogwarts không ph i là trư ng h c cho nh ng
  ngư i ñiên. ðó là trư ng d y phép thu t.”
  Có m t s im l ng. Riddle ñã ñóng băng ñó, m t nó không h có c m xúc gì c ,
  nhưng mà m t nó thì ñưa ñi ñưa l i gi a hai m t c a Dumbledore, t a h như c
  g ng ch ng minh r ng m t trong hai cái ñang nói d i.
  “Phép thu t á?” nó h i l i b ng gi ng th m thì.
  “ðúng ñ y,” Dumbledore nói.
  “ðó… ñó là phép thu t, con có th làm gì ñư c ch ?”
  “Th còn làm ñư c cái gì nào?”
  “T t c m i th ,” Riddle th h n h n. M t dòng máu hào h ng ñã tr i d y t c nó
  lên ñ n hai gò má, nó có v r t xúc ñ ng. “Con có th làm cho nh ng t gi y bay vù
  vù mà không c n ph i ñ ng ñ n chúng. Con có th sai khi n nh ng con v t mà
  không c n ph i d y gì c . Con có th khi n cho nh ng k làm cho con b c mình ph i
  ch u nh ng ñi u t i t . Con có th làm cho b n chúng ñau n u như con mu n.”
  ðôi chân c a nó run run. Nó v p lên ñ ng trư c và ng i xu ng giư ng, nhìn vào ñôi
  tay c a mình, ñ u cúi g m xu ng như th ñang c u nguy n.
  “Con bi t là con khác m i ngư i mà,” nó thì th m vào nh ng ngón tay l y b y c a
  mình. “Con bi t con là ngư i ñ c bi t. Lúc nào cũng v y, con bi t có m t cái gì ñó…”
  “ðúng, con r t ñúng,” Dumbledore nói, m c dù không còn cư i n a mà nhìn chăm
  chú vào Riddle. “Con là m t phù thu .”Toøng Mít söu taàm                                     112
  Riddle ng ng ñ u lên. M t nó tươi t nh h n: Có m t ni m h nh phúc d d i trên
  ñó, nhưng mà vì lý do nào ñó ñi u ñó v n không làm cho nó d ưa hơn; ngư c l i,
  cái nét m t kh c kh c a nó có v hung d hơn, g n như là ñ c ñ a.
  “Ông cũng là m t phù thu à?”
  “ðúng, ta là m t phù thu .”
  “Ch ng minh ñi,” Riddle nói ngay l p t c, cũng v i cái gi ng ra l nh như nó ñã t ng
  dùng. “Nói s th t ñi.”
  Dumbledore như n lông mày. “N u như, theo như ta nghĩ, con ch p nh n vào h c
  trư ng Hogwarts…”
  “T t nhiên con ch p nh n!”
  “Th thì con ph i g i ta là ‘Giáo sư’ ho c ‘Thưa thày’”
  C m xúc c a Riddle c ng l i trong m t kho nh kh c trư c khi nó nói, v i m t gi ng
  l ch s không th ng ñư c, “Con xin l i thưa thày. Ý con là… thưa Giáo sư, thày có
  th cho con xem…?”
  Harry ñã ch c ch n r ng thày Dumbledore s t ch i, r ng thày s nói v i Riddle là
  s có r t nhi u cơ h i ñ th c hi n phép thu t Hogwarts, r ng h ñang trong
  m t toà nhà ñ y dân Muggle và vì th có th b phát hi n. Nhưng b t ng nh t,
  Dumbledore ñã rút g y phép ra kh i túi áo c a ông, ch vào cái t áo t i tàn góc
  phòng, và gõ nh m t cái.
  Cái t bùng lên cháy.
  Riddle nh y d ng lên; Harry không th trách nó vì v hét m lên trong s hãi và s c;
  t t c tài s n c a nó ñ u trong ñó. Nhưng ngay khi Riddle ôm l y Dumbledore,
  ng n l a bi n m t, ñ l i m t cái t qu n áo hoàn toàn không xây xư c.
  Riddle nhìn ch m ch m vào cái t r i ñ n Dumbledore; sau ñó, lòng ñ y ham mu n,
  nó ch vào cái ñũa th n. “Con có th có m t cái như th    ñâu?”
  “R t ñúng lúc ñ y,” Dumbledore nói. “Ta nghĩ là có cái gì ñó mu n thoát ra kh i cái
  t c a con ñ y.”
  Và r t rõ ràng, có m t ti ng l c c c nh có th ñư c nghe th y phát ra t trong cái
  t . L n ñ u tiên, Riddle có v s hãi.
  “M c a ra ñi,” Dumbledore nói.
  Riddle ng p ng ng, r i cũng ch y qua phía ñó và m toang cánh c a t . cái giá
  trên cùng, trên m t dãy qu n áo cũ k , m t cái h p cát tông nh ñang l c lư và
  kêu lên l c c c như th có vài con chu t ñiên r ñang b nh t trong ñó.
  “L y nó ra ñây,” Dumbledore nói.
  Riddle l y cái h p ñang rung b n b t xu ng. Nó có v ng n ng i.
  “Có cái gì trong cái h p mà con không ñư c phép có không?” Dumbledore h i.
  Riddle ném m t cái nhìn rõ ràng, xét ñoán v phía Dumbledore. “Có, con ñoán là
  v y, thưa thày,” cu i cùng nó nói v i m t gi ng th ơ.
  “M nó ra,” Dumbledore nói.
  Riddle m n p ra và ñ h t nh ng th trong h p lên giư ng mà không nhìn vào
  chúng. Harry, ñang ch ñ i m t cái gì ñó thú v hơn, nhìn th y m t lũ nh ng ñ v t
  nh ñư c s d ng hàng ngày: m t cái yo yo, m t cái vòng b c, và m t cái ácmônica
  b n th u gi a. Ngay khi ra kh i cái h p, b n chúng thôi rung và n m yên trên cái
  chăn m ng.
  “Con s tr l i cho ch c a chúng v i l i xin l i ch ,” Dumbledore nói ñi m tĩnh, nhét
  cái ñũa th n vào trong áo khoác c a ông. “Ta s bi t ñi u ñó có ñư c làm hay
  không ñ y. Và chú ý r ng: Ăn tr m không ñư c ch p nh n Hogwarts.”
  Riddle không h b i r i; nó v n ñ ng nhìn ch m ch m vào Dumbledore m t cách
  l nh lùng và suy xét. Cu i cùng nó nói b ng m t gi ng bàng quan, “Vâng, thưa
  thày.”
  “T i Hogwarts,” Dumbledore ti p t c, “chúng ta không ch d y con cách s d ng
  phép thu t, mà còn ñi u khi n nó n a. Con ñã, ch ng may, ta bi t v y, s d ng khToøng Mít söu taàm                                    113
  năng c a mình b ng cái cách mà s không ñư c d y l n cho phép s d ng
  Hogwarts. Con không ph i là ngư i ñ u tiên, và cũng s không ph i là ngư i cu i
  cùng, ch p nh n cho phép thu t tr n thoát cùng v i mình. Nhưng con ph i bi t là
  Hogwarts có th ñu i h c sinh, và B Phép Thu t - à, có h n m t B ñ y - s tr ng
  ph t nh ng k phá lu t l th m chí còn kh ng khi p hơn n a. T t c nh ng phù
  thu m i ñ u ph i ch p nh n ñi u ñó, khi gia nh p th gi i c a chúng ta, h ph i
  tuân theo lu t l .”
  “Vâng, thưa th y,” Riddle nói.
  Khó có th ñoán ñư c nó ñang nghĩ gì; khuôn m t nó g n như vô c m khi nó ñ t
  nh ng th ăn c p ñư c vào trong cái h p cát tông. Khi làm xong, nó quay sang
  Dumbledore nói m t cách kh n thi t, “Con ch ng có m t ñ ng nào c .”
  “ði u ñó d thôi,” Dumbledore nói, kéo ra m t bao ti n nh b ng da t túi c a ông.
  “Có m t qu   Hogwarts dành cho nh ng ngư i c n tr giúp ti n mua sách và áo
  choàng. Con có th s ph i mua m t vài cu n sách phép và nh ng th ñã dùng r i,
  nhưng mà…”
  “Con có th mua sách phép ñâu?” Riddle chen ngang, c m l y túi ti n n ng tr ch
  mà không h c m ơn Dumbledore, và lúc này ñang xem xét m t ñ ng Galleon vàng
  to.
  “ H m Xéo,” Dumbledore nói. “Ta ñã có danh sách nh ng quy n sách và nh ng
  d ng c con c n ñây. Ta có th giúp con tìm m i th …”
  “Thày ñi cùng con à?” Riddle nhìn lên.
  “T t nhiên, n u con…”
  “Con không c n,” Riddle nói. “Con ñã quen v i vi c t làm m i th r i, lúc nào con
  cũng ñi quanh London mà ch ng c n ai ch d n c . Làm th nào ñ con có th ñ n
  cái H m Xéo này… thưa thày?” nó h i thêm, nhìn vào m t c a Dumbledore.
  Harry ñã nghĩ r ng thày Dumbledore s khăng khăng ñ ngh ñi cùng v i Riddle,
  nhưng m t l n n a nó l i b b t ng . Dumbledore ñưa cho Riddle cái phong bì ch a
  danh m c nh ng d ng c c n có, và sau khi d n Riddle chính xác b ng cách nào ñ
  ñ n ñư c quán V c L ng t tr i m côi, ông nói, “Con s nhìn th y nó, m c dù
  nh ng Muggle xung quanh con - ñó là nh ng ngư i không có phép thu t - không
  th . Hãy h i Tom ngư i ph c v - d nh ph i không, vì ông ta cùng tên v i con.”
  Riddle kh t mũi khó ch u, gi ng như ñang c g ng ñu i m t con ru i phi n nhi u
  v y.
  “Con không thích cái tên Tom à?”
  “Có nhi u Tom l m,” Riddle càu nhàu. Sau ñó, dư ng như là nó không th d ng
  ñư c câu h i này, gi ng như nó t ñ ng v t ra t trong b n thân c u bé, nó h i, “B
  con có ph i là phù thu không? B cũng tên là Tom Riddle, ngư i ta b o con th .”
  “Ta s r ng ta không bi t ñi u ñó,” Dumbledore nói, gi ng d u dàng.
  “M c a con không th nào có phép thu t, n u không thì m ñã không m t,” Riddle
  nói, t v i mình hơn là v i Dumbledore. “Th có l là ông y. Th thì, khi con ñã có
  các th c a con r i, khi nào con ñ n Hogwarts?”
  “T t c chi ti t ñ u t th hai c a t m da dê trong phong bì c a con,” Dumbledore
  nói. “Con s r i kh i ñây nhà ga Ngã Tư Vua vào ngày 1 tháng 9. Có m t cái vé
  tàu trong ñó n a ñ y.”
  Riddle g t ñ u. Dumbledore ñ ng d y và giơ tay ra m t l n n a. N m l y nó, Riddle
  nói, “Con có th nói chuy n v i r n. Con phát hi n ra khi con ñi c m tr i ra ngo i ô -
  b n chúng tìm th y con, thì th m v i con. ði u ñó có bình thư ng ñ i v i m t phù
  thu không?”
  Harry có th nói r ng th ng bé ñã gi không nói v kh năng kỳ l nh t cho ñ n lúc
  này, ñ gây n tư ng.
  “ði u ñó là không bình thư ng ñâu,” Dumbledore nói, sau m t kho nh kh c lư ng
  l . “nhưng mà không ph i là chưa có bao gi .” Gi ng nói c a ông v n bình th nToøng Mít söu taàm                                     114
  nh ng c p m t ñã di chuy n m t cách tò mò ñ n m t c a Riddle. H ñ ng ñó m t
  lúc, m t ngư i ñàn ông và m t c u bé, nhìn ch m ch m vào nhau. Sau ñó, h buông
  tay nhau ra, Dumbledore ra c a.
  “T m bi t Tom. Ta s g p l i con Hogwarts.”
  “Ta nghĩ th ñ r i,” thày Dumbledore tóc b c bên c nh Harry c t ti ng, và vài
  giây sau, hai ngư i h bay vút lên kho ng không t i om không tr ng lư ng m t l n
  n a, trư c khi ñ t chân v ng vàng xu ng văn phòng hi n t i.
  “Ng i xu ng ñi,” Dumbledore nói, ng i xu ng c nh Harry.
  Harry làm theo, tâm trí nó v n ñ   nh ng gì nó v a nhìn th y.
  “Nó tin vào ñi u ñó nhanh hơn con, ý con là, khi thày nói cho nó bi t nó là m t phù
  thu ,” Harry nói. “ð u tiên con không tin bác Hagrid ñâu, khi bác nói cho con bi t.”
  “ðúng v y, Riddle ñã hoàn toàn s n sàng ñ tin r ng nó - ph i s d ng t này - ‘ñ c
  bi t’” Dumbledore nói.
  “Th thày có bi t không…?” Harry h i.
  “Ta có bi t r ng ta v a m i g p m t Phù Thu H c Ám nguy hi m nh t m i th i ñ i
  không à?” Dumbledore nói. “Không ñâu, ta không h bi t r ng sau này nó l i tr
  thành như ngày nay. Dù sao thì, ta ñã b nó làm cho tò mò. Ta tr v Hogwarts, d
  ñ nh s ñ m t ñ n nó, m t th mà ta s ph i làm trong b t c trư ng h p nào, vì
  nó hoàn toàn cô ñơn và không b n bè, nhưng ngay l p t c, ta c m th y r ng ta ph i
  làm th vì nh ng ngư i khác n a.
  “Kh năng c a nó, như con nghe r i ñ y, ñã ñư c phát tri n m t cách b t ng trong
  ngư i m t c u bé và - thú v và ñáng ng i nh t - nó ñã phát hi n ra r ng nó có th
  ñi u khi n ñư c mình theo cách nào ñó, và ñã b t ñ u s d ng nó theo ý mu n. Và
  như con th y ñ y, chúng không ph i là nh ng hi n tư ng b t ch t x y ra như ñ i
  v i nh ng phù thu khác: Nó ñã s d ng phép thu t ñ ch ng l i nh ng ngư i khác,
  ñ làm khi p s , ñ tr ng ph t, ñ ñi u khi n. Nh ng câu chuy n nh v con th b
  treo, và v hai ñ a nh nó l a vào trong hang ñã gi i thích m t cách rõ nh t… ‘Con
  có th làm cho b n chúng ñau n u như con mu n…’”
  “Và nó nói ñư c Xà Ng ,” Harry chen ngang.
  “ðúng ñ y; m t kh năng hi m th y, và ñáng lý ra ñó ph i có m i liên quan ñ n
  Ngh Thu t H c Ám, m c dù như chúng ta ñã bi t, có nh ng ngư i dùng ñư c Xà
  Ng trong nh ng ngư i x u và c ngư i t t n a. Th c ra thì kh năng nói chuy n
  v i r n c a nó không làm cho ta c m th y khó ch u như là cái b n năng rõ r t c a
  nó v s tàn ác, bí m t và kh năng th ng tr .
  “Th i gian ñã l i trêu ngươi chúng ta thêm m t l n n a,” Dumbledore nói, ch tay v
  phía b u tr i t i ñen ngoài c a s . “Nhưng trư c khi ta chia tay, ta mu n con chú ý
  t i m t vài ñ c ñi m c a nh ng c nh mà ta v a m i ch ng ki n, vì chúng s gi i
  thích cho nhi u ñi u mà chúng ta s bàn lu n trong nh ng l n g p t i.
  “ð u tiên, ta mu n con ñ ý t i ph n ng c a Riddle khi ta ñ c p ñ n m t ngư i
  khác cùng tên v i nó, ‘Tom’.”
  Harry g t ñ u.
  “ðó là ph n ng c a nó khi coi khinh b t c th gì liên quan gi a nó và nh ng ngư i
  khác, b t c th gì làm cho nó tr nên bình thư ng hơn. Th m chí sau ñó, nó ư c
  mong tr nên ñ c l p, khác thư ng, và khét ti ng. Nó ñã b cái tên c a nó, như con
  ñã bi t, trong vòng có vài năm sau bu i nói chuy n v a nãy và t o ra cái v b c
  Chúa T Voldermort mà nó ñã n ch a trong ñó t r t lâu r i.
  “Ta cũng tin là con có ñ ý ñ n r ng Tom Riddle ñã ñ kh năng, bí m t, và rõ ràng
  là không có m t b n bè nào. Nó không mu n ta giúp nó ho c ít ra ñi cùng nó ñ n
  H m Xéo. Nó thích ñư c hành ñ ng m t mình. Voldermort l n cũng v y. Con s
  nghe th y r t nhi u T Th n Th c T nói r ng b n chúng trong lòng tin c a h n,
  r ng b n chúng r t thân thi t v i h n, th m chí hi u lòng h n. B n chúng b ñánh
  l a c ñ y. Chúa T Voldermort không bao gi có b n, ho c là theo ta tin r ng h nToøng Mít söu taàm                                     115
  không bao gi mu n có.
  “Và cu i cùng - ta mong r ng con không quá bu n ng ñ có th t p trung vào ñi u
  này, Harry - Tom Riddle tr con thích thu th p nh ng chi n l i ph m. Con ñã nhìn
  th y cái h p mà nó gi nh ng ñ v t ăn c p trong phòng r i ñ y. ðó là nh ng th
  l y ñư c t nh ng n n nhân ch u nh ng hành ñ ng côn ñ c a nó, nh ng món quà,
  n u con thích, t nh ng ph n không m y d ch u c a phép thu t. Hãy nh r ng cái
  xu hư ng gi ng chim ác là, ñ c bi t là nh ng bi u hi n này, s r t quan tr ng sau
  này.
  “Còn bây gi , ñã ñ n lúc con ph i lên giư ng ng r i ñ y.”
  Harry ñ ng d y. Khi nó ñi qua sang bên kia căn phòng, m t nó d ng l i trên cái
  bàn con mà cái nh n c a Marvolo Gaunt ñã ñó l n trư c nó nhìn th y, nhưng cái
  nh n không còn ñó n a.
  “Gì th Harry?” Dumbledore nói, vì Harry ñ ng ñó m t lúc.
  “Cái nh n ñâu m t r i,” Harry nhìn quanh. “Nhưng con nghĩ thày ph i có cái ñàn
  ácmônica hay cái gì ñó ch .”
  Dumbledore cư i r ng r v i Harry, nhìn qua ñ nh cái kính hình m t trăng c a ông.
  “R t tinh ñó Harry, nhưng mà cái kèn lúc nào cũng ch là cái kèn mà thôi.”
  Và sau l i nói ñ y bí n ñó ông v y chào Harry, nó hi u ñó chính là m nh l nh r i
  kh i ñây.

               Harry Potter và Hoàng t   lai


                   Chương 14
                   Felix Felicis


   Harry có l p Th o Dư c vào ngay sáng hôm sau. Nó ñã không có cơ h i ñ k cho
   Ron và Hermione v bu i h c t i hôm trư c v i thày Dumbledore trong b a sáng
   ñư c vì s b nghe lén, nhưng nó ñã tóm t t l i khi b n nh ñi qua m nh vư n rau
    nh ñ n ngôi nhà kính. Nh ng ng n gió tàn ác cu i tu n cu i cùng ñã qua; màn
  sương mù huy n bí ñã quay tr l i và ñi u này khi n cho b n tr m t thêm th i gian
               ñ tìm ñư c chính xác ngôi nhà kính.
   “Wow, ñáng s th t, c u bé mà-ai-cũng-bi t-là-ai-ñ y,” Ron nói kh khàng khi b n
   chúng ng i quanh m t cái r cây Snargaluff xương x u - ch ñ c a h c kỳ này, và
     b t ñ u kéo găng tay b o v ra. “Nhưng mà t v n không hi u t i sao thày
   Dumbledore l i cho c u xem t t c nh ng th ñó. Ý t là, nó cũng r t thú v ñ y,
                  nhưng ý thày là gì ch ?”
   “Ch ng bi t n a,” Harry nói, nhét vào m t t m b o v dinh dính. “Nhưng thày nói
         t t c ñi u ñó ñ u r t quan tr ng và nó s giúp t s ng sót.”
   “T thì nghĩ là nó r t h p d n ñ y,” Hermione nói s t s ng. “R t là ñúng khi ñư c
   bi t Voldermort nhi u nh t có th . N u không thì làm th nào mà bi t ñư c ñi m
                    y u c a h n?”
   “Th b a ti c g n nh t c a c Slughorn thì sao?”Harry khó nh c h i v ng qua t m
                    b o v cao su.
   “ , nó khá là vui, th t ñ y,” Hermione nói, lúc này ñang ñeo kính b o v lên. “Ý t
  là, c hơi tán nhi u chuy n v nh ng chi n tích n i ti ng, và c hoàn toàn mu n l y
    lòng McLaggen vì ông ta là h hàng quá g n mà, nhưng c ñã cho b n t ăn r t
           ngon và c ñã gi i thi u b n t v i Gwenog Jones.”
     “Gwenog Jones á?” Ron h i, m t nó m to ñ ng sau cái kính b o v . “Gwenog
             Jones? ð i trư ng ñ i Holyhead Harpies?”
    “ðúng ñ y,” Hermione nói. “Theo t nghĩ thì cô y quá t kiêu v i mình, nhưngToøng Mít söu taàm                                    116
                        mà…”
   “Tán g u ñó ñ r i nhé!” Giáo sư Sprout nói cao gi ng, ch y ñ n trông r t nghiêm
     kh c. “Các con ñang theo sau ñ y nhé, t t c m i ngư i ñ u ñã b t ñ u r i, c
             Neville cũng ñã có cái kén ñ u tiên r i ñ y nhé!”
   B n chúng nhìn quanh; ch c ch n r i, ñó Neville ñang ng i v i ñôi môi ch y máu
    và m t vài v t cào dơ dáy m t bên má c a nó, nhưng tay l i ñang ôm ch t m t
           th khó ưa màu xanh ñang ph p ph ng, to c qu nho.
   “Vâng thưa Giáo sư, chúng con b t ñ u ngay ñây!” Ron nói kh khi bà quay ñ u v
           phía chúng nó, “chúng ta s dùng Muffliato ch Harry.”
  “Không chúng ta không ñư c!” Hermione nói ngay l p t c, trông có v , lúc nào cũng
   v y, c c kỳ cáu k nh v i ý nghĩ v chàng Hoàng T Lai và nh ng bùa phép c a ông
              ta. “Nào… chúng ta nên b t tay vào thôi…”
   Cô bé nhìn hai ñ a kia ái ng i; r i b n nh hít m t hơi th t sâu và ñút tay vào trong
                 cái r cây xương x u gi a chúng.
    Nó b t ch t c ñ ng; nh ng cái tua dài ñ y gai v t lên trên ñ nh và ngúng ngu y
   trong không khí. M t cái ñã vư ng vào tóc c a Hermione, và Ron ñã ñánh b t nó ra
   b ng cái kéo t a cây; Harry ñã thành công trong vi c tóm l y vài cái tua và bó chúng
  l i; m t cái l ñã hi n ra gi a nh ng cành cây gi ng xúc tu này; Hermione th c tay
   vào cái l m t cách dũng c m, lúc này gi ng như m t cái b y xung quanh khu u
   tay cô bé; Harry và Ron cùng kéo và v n nh ng cái tua r t m nh, c g ng sao cho
    cái l m ra l n n a, và Hermione rút tay ra tho i mái, n m trong tay m t cái kén
   gi ng như cái c a Neville. Ngay l p t c, nh ng cái tua gai l i t t vào trong, và cái r
            xương x u l i ng i ñó gi ng như m t khúc g vô tri.
   "Các c u bi t không, t không nghĩ là t s tr ng m t cây th này trong vư n khi
   t có nhà riêng ñâu," Ron nói, kéo cái kính b o v lên trán và lau m hôi trên m t.
   "ðưa cho t cái bát nào," Hermione nói, c m cái kén thoi thóp giơ ra xa; Harry ñưa
     m t cái ra và cô bé th cái kén vào trong ñó v i m t v kinh t m hi n trên m t.
    "ð ng có n n chí ch , bóp nó ra ñi, b n chúng là t t nh t khi còn tươi!" Giáo sư
                    Sprout g i v i sang.
    "Dù sao thì," Hermione nói, ti p t c câu chuy n còn dang d c a b n nh t a như
   cái khúc g kia chưa h t n công gì c , "c Slughorn s m m t b a ti c giáng sinh,
    Harry , và c u không th tr n tránh kh i l n này ñâu vì c ñã h i t r ng c u r i
     nh ng t i nào r i, ñ c có th m ti c vào bu i t i mà c u có th tham d ."
     Harry r m rĩ lên. Trong lúc ñó, Ron, ñang c g ng bóp v cái kén trong bát ra
   b ng c hai tay mình, ñ ng d y và ép m nh h t c nó có th , nói gi n d , "Và ñó là
  m t b a ti c n a ch dành cho nh ng ngư i ưa thích c a Slughorn thôi ph i không?"
           "Ch cho Câu l c b Slug, ñúng r i ñ y," Hermione nói.
   Cái kén b t ra kh i tay c a Ron và b n vào c a kính c a căn nhà, b t ngư c tr l i
  vào gáy c a Giáo sư Sprout và ñánh rơi cái mũ cũ k , vá ch ng vá ñ p c a bà. Harry
  ñi l y l i cái kén; khi nó tr l i, Hermione ñang nói, "Th y chưa, t không ñ xu t cái
                 tên 'Câu l c b Slug' ñâu nhé..."
   "'Câu l c b Slug,'" Ron nh c l i v i cái gi ng g m g ki u Malfoy. "Lâm ly th t ñ y.
    T t thôi, t mong r ng c hai c u ñ u thích b a ti c. T i sao hai c u l i không k t
     bè v i McLaggen, ñ cho lão Slughorn g i các c u là Vua và Hoàng H u Slug..."
    "Chúng t ñư c phép ñem theo b n mà," Hermione nói, ch ng hi u vì lý do gì mà
   m t tr nên ñ ng, "và t ñã có ý ñ nh m i c u ñ y, nhưng mà n u c u nghĩ ñó là
               ngu ng c thì t ch ng làm phi n n a!"
   Harry b ng ch c ư c r ng cái kén xa xa m t tí, ñ cho nó không ph i ng i ñây
  v i hai ñ a nó. Không b ñ ý b i hai ñ a, nó ôm l y cái bát ch a cái kén và b t ñ u
   c g ng tách nó ra b ng cái cách n ào và mãnh li t nh t mà nó còn có th nghĩ ra
    ñư c; nhưng không may nó v n có th nghe ñư c t ng t c a cu c nói chuy n.
           "C u ñ nh m i t à?" Ron h i, v i m t gi ng khác h n.Toøng Mít söu taàm                                      117
      "ðúng ñ y," Hermione gi n d . "Nhưng mà rõ ràng c u mu n t k t bè v i
                      McLaggen..."
    Có m t phút im l ng trong lúc Harry ti p t c n n cái kén tưng tưng b ng m t cái
                        x ng.
              "Không, t không mu n th ," Ron nói lí nhí.
           Harry ñánh trư t kh i cái kén, ñ p vào cái bát v tan.
    "'Reparo,'" nó nói nhanh, ch vào nh ng mi ng v b ng ñũa th n c a mình, và cái
  bát l i li n tr l i. V ñ v này, dù sao chăng n a, ñã ch cho Ron và Hermione th y
    s có m t c a Harry. Hermione r t b i r i và ngay l p t c làm nh ng x lên xem
   quy n sách "Nh ng Loài Cây Ăn Th t Trên Th Gi i" c a cô bé ñ tìm cách v t kén
   c a cây Snargaluff sao cho ñúng; m t khác, Ron có v ngư ng ngùng, nhưng cũng
                  r t hài lòng v i chính mình.
    "ðưa ñây Harry," Hermione nói v i vã. "Nó nói r ng chúng ta ph i ch c chúng ra
                 b ng m t cái gì ñó nh n nh n..."
   Harry ñưa cái kén trong bát cho cô bé; nó và Ron cùng ñeo kính b o v vào và th c
  tay, m t l n n a, vào trong cái r cây. Ch ng ph i là nó quá b t ng , Harry nghĩ, khi
   nó ñánh v t v i nh ng s i gai ñ nh tóm l y c h ng nó; nó ñã có m t ý ni m r ng
   ñi u này ch ng s m thì mu n cũng s x y ra. Nhưng nó không rõ nó c m th y th
    nào... Nó và Cho ñã quá x u h khi nhìn m t nhau, l ng im ch ng có gì ñ nói v i
    nhau c ; n u Ron và Hermione h n hò nhau, r i l i chia tay, thì sao nh ? Tình b n
   c a b n nó có ph c h i ñư c không? Harry nh kho ng th i gian vài tu n l trong
  năm th ba mà hai ñ a nó ch ng h nói chuy n v i nhau; nó không mu n tr thành
   cái c u ño kho ng cách gi a hai ñ a. Và sau ñó, n u như b n nó không chia tay thì
   sao? N u như b n nó tr thành gi ng như anh Bill và ch Fleur thì sao, và nó s c c
       kỳ x u h khi ñi cùng hai ñ a, ñ t t hơn h t là nó xin rút ra thì hơn.
   "B t ñư c mày r i!" Ron hét lên, kéo m t cái kén th hai ra kh i cái r cây trong lúc
  Hermione ñã ñ p ñư c cái th nh t ra, bây gi cái bát ñ y nh ng cái ng qu n qu i
               gi ng như nh ng con sâu xanh tím tái.
     Nh ng phút còn l i c a bu i h c trôi qua mà không có l i nào v b a ti c c a
   Slughorn. M c dù Harry ñã soi hai ñ a b n mình r t k trong vài ngày g n ñây, Ron
    và Hermione ch ng có v gì khác ngoài vi c b n chúng hơi có v l ch s v i nhau
    hơn bình thư ng. Harry cho r ng nó s ph i ch ñ xem vi c gì s x y ra dư i tác
    d ng c a bia bơ trong căn phòng chi u sáng m m c a Slughorn vào cái ñêm có
    b a ti c. Trong lúc ñó, dù sao chăng n a nó cũng có nh ng lo l ng c p thi t hơn.
    Katie Bell v n còn trong b nh vi n Thánh Mungo mà không h có d u hi u c a
   vi c r i vi n, có nghĩa là ñ i Gryffindor ñ y h a h n mà Harry ñã t p luy n r t c n
    th n t tháng chín thi u ñi m t Truy Th . Nó v n lui vi c thay th Katie l i v i hy
    v ng cô bé s h i ph c, nhưng tr n m màn v i Slytherin ñang ñ n g n, và cu i
     cùng nó ph i ch p nh n s th t r ng cô bé s không th tr l i k p tr n ñ u.
  Harry không nghĩ r ng nó có th ch u ñ ng thêm m t v th v trí toàn Nhà n a. V i
   m t c m giác h t h ng ch ng liên quan gì ñ n Quidditch, nó b t g p Dean Thomas
   sau l p Bi n Hình m t ngày kia. Ph n l n l p h c ñã r i ñi r i, m c dù vài con chim
  s vàng líu lo v n còn bay vù vù trong phòng, t t c ñ u c s n ph m c a Hermione;
  ch ng có ai thành công trong vi c bi n hình ngoài vi c bi n ra m t cái lông t không
                        khí.
              "C u có thích chơi v trí Truy Th không?"
  "Cá...? Có ch , t t nhiên r i!" Dean nói r t s t s ng. ð ng sau Dean, Harry nhìn th y
  Seamus Finnegan ñang ném quy n sách c a nó vào trong túi, trông r t b c b i. M t
    trong nh ng lý do Harry không mu n h i Dean v v chơi trong ñ i là vì nó bi t
   Seamus s không thích. M t khác, nó ph i làm nh ng gì t t nh t cho ñ i, và Dean
             ñã qua m t Seamus trong nh ng l n t p th .
      "Th thì c u vào r i ñ y," Harry nói. "Có m t bu i t p t i nay, 7 gi nhé."Toøng Mít söu taàm                                     118
    "ðư c r i," Dean nói. "Vui v nhé Harry! Tr i ñ t ơi, t không th ch ñ báo cho
                     Ginny bi t ñư c!"
     R i nó v t kh i phòng, ñ Harry và Seamus l i v i nhau, cái kho nh kh c không
   tho i mái này cũng ch ng d u ñi khi m t c c phân chim rơi lên ñ u Seamus khi m t
         con chim hoàng y n c a Hermione bay vèo qua ñ u b n chúng.
   Seamus không ph i là ngư i duy nh t t ra cáu k nh v i s l a ch n ngư i thay th
    cho Katie. Có r t nhi u l i thì th m trong phòng h c chung v s th c là Harry ñã
    ch n hai ngư i cùng l p v i nó vào ñ i. Nhưng Harry ñã t ng ch u nhi u ti ng thì
    th m hơn th này nhi u trong quá trình h c trư ng, nên nó ch ng h th y phi n
    hà, nhưng dù sao cũng v y, áp l c càng gia tăng hơn v i vi c ph i chi n th ng ñ i
    Slytherin trong tr n ñ u t i. N u Gryfindor th ng, Harry bi t r ng toàn b Nhà s
    quên ngay nh ng l i d ngh và th r ng h luôn luôn nghĩ ñ i nhà là m t ñ i tuy t
  v i. N u b n nó thua... Harry nghĩ chua xót, nó s ph i ch u thêm nh ng l i thì th m
                         n a...
  Harry ch ng có lý do nào ñ ân h n khi nó nhìn th y Dean bay t i ñó; nó chơi r t t t
   v i Ginny và Demelza. Nh ng T n Th , Peakes và Coote, lúc nào cũng ti n b . V n
                     ñ duy nh t là Ron.
    Harry ñã bi t r ng Ron là ngư i r t thi u n ñ nh, luôn luôn ph i ch u ñ ng nh ng
    ñòn tâm lý và thi u t tin, và th t không may, bóng dáng c a tr n ñ u s p t i ñã
   kéo l i t t c nh ng b p bênh c a nó. Sau khi ñ vào nh ng n a tá ñi m, ph n l n
  là c a Ginny, phương pháp chơi c a nó càng ngày càng thô b o, cho ñ n khi nó ñ m
               Demelza Robins ñang bay ñ n vào m m.
  "ðó là m t tai n n, t xin l i, Demelza, th c s xin l i!" Ron hét lên khi cô bé bay l p
           l xu ng m t ñ t, máu rơi vãi kh p nơi. "T m i ch ..."
  "Khi p quá," Ginny nói gi n d , h xu ng c nh Demelza và ki m tra ñôi môi sưng vù
      c a cô bé. "Anh ng c l m Ron , xem ch y trong tình tr ng th nào này!"
    "Anh ch a ñư c cái ñó," Harry nói, h xu ng bên c nh hai cô bé, ch ñũa th n vào
     mi ng Demelza và nói "Episkey." "Và Ginny, ñ ng g i Ron là ñ ng c, em không
                     ph i là ñ i trư ng..."
     "H m, anh thì quá b n b u ñ có th g i anh y là ñ ng c và em nghĩ là ai ñó
                         nên..."
                Harry c g ng ñ không phá lên cư i.
                "Bay lên nào, m i ngư i, ñi thôi..."
   Xét toàn c c thì ñó là bu i t p t i t nh t trong c h c kỳ, m c dù Harry không c m
    th y r ng s trung th c là chính sách t t nh t khi h ñang ti n g n ñ n tr n ñ u.
    "T t l m m i ngư i, t nghĩ là chúng ta có th ñánh b i Slytherin," nó khích l , và
    nh ng Truy Th cùng T n Th r i phòng thay ñ trông r t vui v v i chính mình.
   "T chơi như là m t thùng phân r ng y," Ron nói v i gi ng tr ng r ng khi cánh c a
                   ñóng l i ñ ng sau Ginny.
   "Không ñâu," Harry nói ch c n ch. "C u là Th Quân t t nh t mà t ñã ch n ra Ron
               à. V n ñ duy nh t c a c u là tâm lý."
   Nó ti p t c ñ ng viên không ng ng trên ñư ng v lâu ñài, và khi b n chúng lên ñ n
     t ng hai, Ron ñã có v vui lên nhi u. Khi Harry m cái t m th m thêu ñ ñi con
    ñư ng t t b n chúng thư ng ñi v Tháp Gryffindor, b n chúng nhìn th y Dean và
   Ginny, ñang ôm ch t l y nhau và hôn th t mãnh li t t a h như có keo dính hai ñ a
   l i v y. ði u ñó gi ng như có m t th gì r t to và r ng ñang bùng lên trong b ng
    c a Harry, cào c u bên trong nó: Nh ng dòng máu nóng như ñang trào dâng lên
     trong não, khi n cho m i suy nghĩ ñ u lu m ñi và b thay th b i cái ham mu n
    man r mu n m Dean thành m t c c th ch. ðang ñ u tranh v i cơn t c gi n b t
            ch t, nó nghe th y gi ng Ron như t xa v ng ñ n.
                        "Ôi tr i!"
        Dean và Ginny buông nhau ra và nhìn quanh. "Gì th ?" Ginny nói.Toøng Mít söu taàm                                      119
   "Anh không mu n nhìn th y em hôn hít ngư i ta nơi công c ng!" "Nhưng mà ñây là
       m t hành lang tr ng không cho ñ n khi anh thò m t vào!" Ginny nói.
   Dean trông r t ngư ng ngh u. Nó ném sang Harry m t cái cư i thi u th n tr ng mà
   Harry không ñáp l i, như th con ác qu v a m i sinh trong lòng nó ñang gào lên ý
              tư ng ñu i c Dean ra kh i ñ i ngay l p t c.
      " ... ñi thôi Ginny," Dean nói, "chúng ta tr l i phòng h c chung thôi..."
   "Anh ñi ñi!" Ginny nói. "Em mu n có vài l i v i ông anh yêu quý c a em!" Dean r i
        ñi, t a h như nó không h l y làm ti c khi thoát kh i v k ch này.
   "Th ñ y," Ginny nói, g t mái tóc dài ñ ra kh i m t mình và nhìn ch m ch m vào
  Ron, "hãy làm rõ m i chuy n m t l n thôi và c th v sau. ðó ch ng ph i là ñ anh
    xía mũi vào vi c em ñi v i ai hay làm gì, Ron..." " ñúng r i ñ y!" Ron nói, cũng
   gi n d như v y. "Th em có nghĩ r ng anh mu n m i ngư i g i em c a anh là..."
   "Là cái gì?" Ginny hét toáng lên, giơ ñũa th n ra. "Chính xác là m t cái gì h ?" "Nó
  không có ý gì ñâu, Ginny à..." Harry nói m t cách t ñ ng, m c dù con qu trong nó
   v n gào thét l i ñ ng ý v i Ron. " anh ta có ch !" cô bé nói, qu c m t sang Harry.
   "Ch vì anh ta chưa l n nào ñư c ôm p m t ai c , ch vì n hôn tuy t v i nh t mà
                  anh ta có là c a Dì Muriel..."
     "Câm ngay!" Ron g m lên, m t ñã qua ngư ng ñ và chuy n sang tím ng t.
    "Không ñ i nào!" Ginny hét to bên c nh cô bé. "Em ñã th y anh cùng v i Phlegm,
  ư c r ng ch y hôn anh lên má m i l n anh g p, th t là t i nghi p! N u như anh có
  h n hò và ôm p ai ñó r i, anh s ch ng bao gi phi n lòng khi th y ngư i khác làm
                       v y ñâu!"
     Ron cũng ñã kéo ñũa th n c a nó ra r i; Harry v i vã nh y vào gi a hai ñ a.
   "Mày ch ng bi t mày ñang nói cái gì ñâu!" Ron gào lên, c g ng ch n m t v trí ñ
    d dàng t n công Ginny quanh Harry, vì nó ñang ñ ng trư c cô bé hai tay giang
          r ng. "Ch vì anh không mu n làm th    nơi công c ng...!"
      Ginny hét lên v i gi ng cư i ch gi u, c g ng ñ y Harry ra kh i t m nhìn.
   "Hôn con Pigwidgeon h anh? Hay là anh có m t b c nh c a dì Muriel gi u dư i
                     g i h ?" "Mày..."
  M t v t sáng da cam bay ngay dư i tay trái c a Harry và sư t qua Ginny có vài inch;
                 Harry ñ y Ron b p dí vào tư ng.
                    "ð ng có ñiên ch ..."
     "Harry ñã t ng h n hò Cho Chang!" Ginny quát l n, nghe g n như khóc. "Và
    Hermione ñã t ng trong vòng tay c a Viktor Krum, ch có mình anh m i coi ñó là
   m t th ghê t m, Ron , và ñó là b i vì anh ch có kinh nghi m c a m t ñ a tr 12
                        tu i!"
    Và sau ñó, cô bé ch y v t ñi. Harry nhanh chóng th Ron ra; v m t c a nó trông
  th t ghê r n. B n nó ñ ng ñó, th d c, cho ñ n khi bà Norris, con mèo c a lão Rich,
             xu t hi n góc tư ng, phá tan s căng th ng.
   "ði thôi," Harry nói, khi âm thanh bư c chân lão Filch ñang l t ñ n ñ p vào tai b n
                        nh .
  B n nó v i vã ñi lên c u thang và qua cái hành lang t ng b y. "Tr i , tránh ra nào!"
      Ron s a vào m t cô bé khi n cho nó b t lên s hãi và làm rơi l tr ng cóc.
     Harry ch ng th ñ ý ñ n ti ng v thu tinh lo ng xo ng; nó c m th y b m t
    phương hư ng, chóng m t; b sét ñánh cũng ch ñ n th này mà thôi. Ch vì ñó là
   em gái c a Ron, nó t b o mình. Mình ch không thích nhìn th y c nh nó hôn Dean
                  vì nó là em c a Ron thôi...
   Nhưng không th c n ñư c trong tâm trí nó xu t hi n m t hành lang v ng v y như
    th , v i nó ñang hôn Ginny... Con qu trong ng c nó rên lên... nhưng r i nó th y
  Ron g t tung cái rèm thêu và chĩa ñũa th n vào Harry, gào cái gì ñó ñ i lo i như "ñ
               ph n b i"... "ñáng ra ph i là b n ch "...
  "C u có nghĩ là Hermione ñã hôn Krum r i không?" Ron t dưng h i, khi b n nó ñ nToøng Mít söu taàm                                      120
   ch Bà Béo. Harry ñã b t ñ u có suy nghĩ x u xa và ph i gi t dòng suy nghĩ c a nó
   kh i m t cái hành lang mà ch ng h có s xâm ph m c a Ron, ch có nó và Ginny
    v i nhau thôi... "Cái gì cơ?" nó nói ngư ng ng p. " ... ..." Câu tr l i trung th c
    nh t ph i là "có," nhưng nó không mu n nói ra. Dù sao, Ron có v như mong ch
             ñi u t i t nh t d a vào khuôn m t c a Harry.
    "Dilligrout," nó ê nói v i Bà Béo, và b n nó chui qua cái l sau b c tranh ñ vào
                    phòng h c chung.
  Không ai nh c nh v Ginny hay Hermione thêm n a; thay vào ñó, b n nó ch ng h
    nói v i nhau m t câu nào vào t i ñó và trèo lên giư ng trong im l ng, c hai cùng
    chìm trong nh ng suy nghĩ riêng, Harry thao th c m t lúc lâu, nhìn lên ñ nh màn
  treo trên giư ng và c g ng t b o mình r ng c m xúc c a nó giành cho Ginny ch là
   anh trai em gái mà thôi. B n chúng ñã s ng, có ph i không nào, gi ng như anh trai
    em gái trong su t mùa hè, chơi Quidditch, trêu ch c Ron, cư i rũ rư i v i nhau v
    Bill và Phlegm. Nó ñã quen Ginny t lâu l m r i... R t là t nhiên khi nó c m th y
    mình c n b o v cô bé... r t t nhiên khi nó mu n chăm lo cho cô bé... mu n v t
   gãy tay Dean vì ñã hôn cô bé... Không... nó s ph i ñi u khi n cái c m xúc anh trai
                     em gái ñó thôi...
                Ron ngáy lên m t ti ng n n r t to.
    Cô bé là em c a Ron, Harry t b o mình. Em c a Ron. Nó n m ngoài vùng ki m
   soát. Nó ch ng th ñánh ñ i tình b n c a nó v i Ron l y b t c th nào khác ñư c.
   Nó ñ p cái g i c a nó cho tho i mái hơn và ch cho gi c ng t i, c g ng h t m c
   sao cho tư tư ng c a nó không l n v n quanh Ginny. Harry th c d y vào sáng hôm
   sau, hơi mê m và l n x n vì m t lo t nh ng gi c mơ mà trong ñó Ron ñu i nó v i
   cây g y T n Th , nhưng mà ñ n trưa thì nó l i mu n ñ i Ron th c t l y Ron trong
    mơ còn hơn, vì lúc này nó không nh ng l nh nh t v i Ginny và Dean, mà còn coi
    m t Hermione b t n thương và b i r i nghiêm tr ng gi ng h t như v y, m t cách
    băng giá và ñ c ñoán. Còn gì n a ch , Ron ñã có v tr nên, trong su t ñêm v a
   r i, d b c mình và ñánh ñ p ngư i khác gi ng như m t con Quái Tôm ðu i N c
   nh v y. Harry ñã dành c ngày ñó ñ c g ng gi hoà bình gi a Ron và Hermione
    nhưng ch ng thành công; cu i cùng, Hermione vào giư ng c a mình trong s t c
   gi n t t ñ , và Ron thì h m h m ñi vào phòng ng nam sau khi nguy n r a cay ñ c
          m y ñ a năm nh t ñang co rúm l i ch vì b n chúng nhìn nó.
  Cùng v i s m t h t nhu khí c a Harry, tình tr ng m i c a Ron cũng ch ng bi n ñ i
    gì trong vài ngày sau ñó. Th m chí còn t i hơn, ñi u ñó còn c ng thêm s t t d c
   th m h i hơn n a trong kh năng gi gôn c a nó, làm cho nó càng hung hăng hơn,
   ñ r i trong bu i t p Quidditch cu i cùng trư c tr n ñ u vào th B y, nó b t trư t
   t t c nh ng cú ñánh mà Truy Th th c hi n v phía nó, nhưng l i quát m ng m i
          ngư i nhi u ñ n n i nó làm cho Demelza Robins b t khóc.
    "C u im ñi và ñ cho nó yên!" Peakes hét lên, nó ch cao b ng hai ph n ba Ron,
              nhưng l i ñang c m m t cái chày r t n ng.
   "ð R I ð Y!" Harry gào lên, vì nó nhìn th y Ginny ñang tr ng tr ng nhìn v phía
   Ron và, v n còn nh danh ti ng c a cô bé vì ñã hoàn thành m mãn bùa G y-Ba-B ,
   g m lên ñ can thi p trư c khi m i th còn trong vòng qu n lý. "Peakes, c u ñi c t
  nh ng qu Bludger l i ñi, ăn ý v i nhau chút nào, hôm nay c u chơi t t l m Ron à..."
   nó ch ñ n khi nh ng thành viên còn l i ñi ñ xa r i m i nói, "c u là b n thân nh t
  c a t , nhưng mà c u c ti p t c ñ i x v i nh ng ngư i khác như th là t cho c u
                     ra kh i ñ i ñ y."
  Nó th c s nghĩ trong lúc ñó r ng Ron ñã có th ñánh nó, nhưng mà m t ñi u t i t
   hơn ñã x y ra: Ron l t th t bên cây ch i c a nó. T t c ý chí ñã bi n m t và nó nói,
                   "T xin rút. T quá t i."
  "C u không t i và c u không ñư c rút!" Harry nói m t cách d d i, kéo Ron l i b ng
    chi c áo choàng c a nó. "C u có th gi gôn r t t t n u như c u có chu n b tinhToøng Mít söu taàm                                     121
  th n, ñó ch là v n ñ tâm lý mà c u ñang m c ph i thôi!" "C u nói t có v n ñ tinh
                th n à?" " , có th t nói v y ñ y!"
   B n nó nhìn nhau m t m t lúc, r i Ron l c ñ u m t nh c. "T bi t c u ch ng còn có
   th i gian ñ tìm m t Th Quân m i, nên ngày mai t s chơi, nhưng n u như chúng
           ta thua, mà ch c ch n là v y còn gì, t s r i kh i ñ i."
    Ch ng có gì Harry thanh minh có th thay ñ i ñư c tình hình. Nó c g ng t o cho
   Ron thêm t tin trong su t b a t i, nhưng Ron ñã quá b n r n v i vi c cáu k nh và
    c c c n v i Hermione ñ quan tâm ñ n nh ng gì nó nói. Harry l i ti p t c trong
  phòng h c chung sau ñó, nhưng s kh ng ñ nh r ng vi c Ron r i kh i ñ i có th làm
  cho c ñ i tan rã ñã ph n nào b phá ho i b i s th c là nh ng ngư i còn l i c a ñ i
    ñang ng i túm l i m t góc xa, rõ ràng là ñang bàn tán v Ron và ném cho nó
   nh ng cái nhìn hi m ác. Cu i cùng Harry ñành ph i t làm cho mình cáu gi n thêm
   m t l n n a, c t hy v ng khích bác lòng t kiêu c a Ron, và r t có th c kh năng
   gi gôn c a nó n a, nhưng cách này xem ra cũng ch ng thành công hơn nh ng l i
  khích l ; Ron ñi ng trong tâm tr ng chán n n và vô v ng hơn bao gi h t. Harry ñã
  tr n tr c r t lâu trong bóng ñêm. Nó không mu n thua trong tr n ñ u s p t i; ch ng
   ph i là vì ñây là l n ñ u nó làm ð i Trư ng, mà vì nó ñã xác ñ nh là ph i ñánh b i
    Draco Malfoy trong môn Quidditch k c khi nó chưa th ch ng minh ñư c nh ng
  nghi ng c a mình v Draco. Nhưng n u Ron mà c chơi như nó th hi n trong m y
            l n t p g n ñây, hy v ng th ng là r t mong manh...
  N u như có cái gì ñó nó có th làm ñ khi n Ron hoà h p hơn... làm cho nó chơi v i
  kh năng t t nh t có th ... cái gì có th ch c ch n r ng Ron có m t ngày tuy t v i...
      Và câu tr l i ñ n v i Harry trong m t c m h ng tuy t v i, b t thình lình.
   B a sáng là m t s v r t d gây náo lo n gi ng như nh ng l n trư c; nh ng ñ a
   Slytherin hít hơi và ch gi u r t to m i khi có m t ñ a nhà Gryffindor vào trong ð i
    S nh ðư ng. Harry nhìn lên tr n và th y m t b u tr i xanh, ít mây: m t ñi m t t
                         ñây.
   Bàn c a Gryffindor, m t kh i màu ñ và vàng, ñã chào m ng khi Harry và Ron t i.
       Harry cư i to và v y chào; Ron nhăn nhó m t cách y u t và l c ñ u.
   "Vui lên ñi Ron!" Lavender g i sang. "T bi t c u chơi tuy t l m!" : Ron m c k cô
                         bé.
   "Trà ch ?" Harry h i nó. "Cà phê? Nư c bí ñ ?" "Cái gì cũng ñư c," Ron nói r u rĩ,
                c n u o i vào m t mi ng bánh mỳ.
  Vài phút sau, Hermione, v n còn r t m t m i vì nh ng bi u hi n khó ưa g n ñây c a
   Ron mà không xu ng ăn sáng cùng hai ñ a, d ng l i trên ñư ng ñ n bàn c a Nhà.
       "Hai c u th nào?" cô bé ư m h i, m t d ng ñ ng sau gáy c a Ron.
   "T t l m," Harry nói, ñang t p trung ñưa cho Ron m t c c nư c bí ñ . "C a c u này
                    Ron. U ng h t nhé."
         Ron v a m i ñưa c c lên môi thì Hermione nói ngay l p t c.
                  "ð ng có u ng cái ñó Ron!"
                C Harry và Ron cùng nhìn lên cô bé.
                   "T i sao không?" Ron nói.
   Hermione lúc này ñang nhìn ch m ch m vào Harry t a h như cô không th tin n i
                       m t mình.
               "C u v a cho cái gì ñó vào c c nư c."
                    "Cái gì cơ?" Harry nói.
  "C u nghe r i còn gì. T ñã nhìn th y r i. C u v a m i ñ cái gì ñó vào c c nư c c a
               Ron. C u có cái chai trong tay kia kìa!"
   "T ch ng bi t c u ñang nói cái gì n a," Harry nói, nhét v i cái chai nh vào trong
                         túi.
  "Ron, t c nh báo ñ y, ñ ng có u ng!" Hermione nói l n n a, s hãi, nhưng Ron ñã
   c m c c lên, u ng c n nó trong có m t ng m thôi, và nói, "ð ng có ra l nh cho tToøng Mít söu taàm                                     122
                      n a Hermione."
    Cô bé c m th y b xúc ph m. Cúi xu ng th t th p ñ cho ch có Harry m i nghe
    th y, cô rít lên, "C u ph i b ñu i vì hành ñ ng ñó. T không th ng r ng c u l i
                     làm th , Harry !"
        "Xem ai ñang nói kìa," nó thì th m l i. "G n ñây không ch i r a ai à?"
    Cô bé lao th ng ra kh i hai ñ a. Harry nhìn cô bé ch y ñi mà không h h i ti c.
   Hermione chưa bao gi hi u ñư c Quidditch quan tr ng th nào. R i nó nhìn sang
                  Ron, lúc này ñang li m mép.
                "G n ñ n gi r i ñ y..." Harry th ơ.
    Nh ng ng n c l nh bu t cào cào dư i chân khi b n nh băng ra sân v n ñ ng.
          "Th t là may th i ti t ñ p th này ph i không?" Harry h i Ron.
            " ," Ron nói, lúc này ñã tái xám và trông như m v y.
       Ginny và Demelza ñã m c áo Quidditch vào và ch    trong phòng ch r i.
   "ði u ki n tuy t v i th t!" Ginny nói, m c k không ñ ý t i Ron. "Và ñoán xem gì
   nào? Truy Th Vaisey nhà Slytherin ñã b m t trái Bludger ñ p vào ñ u trong bu i
     t p hôm qua nên không th ra chơi ñư c vì quá ñau! Và th m chí còn tuy t v i
                   hơn... Malfoy cũng m r i!"
      "Cái gì cơ?" Harry nói, ch y vòng qua ñ nhìn cô bé. "Nó m á? B sao th ?"
   "Ch ng bi t n a, nhưng mà quá tuy t cho ñ i mình còn gì," Ginny nói r ng r . "H
        ñưa Harper vào thay th ; nó b ng tu i em và có c c kỳ ngu ng c."
    Harry cư i lơ ñãng, nhưng khi nó m c cái áo choàng màu ñ tươi vào, ñ u óc nó
     không h nghĩ v Quidditch. Malfoy ñã m t l n nói r ng nó không th chơi vì b
    thương, nhưng l n ñó nó ch c ch n tr n ñ u s ñư c r i ñ n th i ñi m phù h p
   nh t cho nhà Slytherin. T i sao gi nó l i ch u ñ b thay th ? Có ph i nó c c kỳ m,
                     hay là nó ch gi v ?
       "ðáng ng th t ph i không?" nó nói nh v i Ron. "Malfoy không ra chơi?"
   "T thì cho ñó là may m n," Ron nói, ñã có v s ng ñ ng hơn. "Và Vaisey cũng ra
  luôn, nó là ngư i ghi bàn t t nh t, t ch ng thích... hey!" nó nói ngay l p t c, kh ng
     l i n a ch ng lúc ñang kéo cái găng tay Th Quân vào và nhìn ch m ch m vào
                        Harry.
                        "Cái gì?"
   "T ... c u..." Ron h gi ng, nó v a s v a thích thú. "Nư c c a t ... c c nư c bí ñ
                    c a t ... c u không...?"
  Harry như n lông mày, ch ng nói gì n a ngoài, "Chúng ta s b t ñ u trong kho ng 5
                 phút n a, c u nên ñi giày vào ñi."
   B n nh bư c ra trong nh ng ti ng la hét hò reo chói tai. M t ñ u sân v n ñ ng là
  màu vàng và ñ , ñ u kia là xanh và b c. R t nhi u ñ a nhà Hufflepuff và Ravenclaw
    cũng chia ra: gi a nh ng ti ng la hét và v tay Harry có th phân bi t rõ ràng
         ti ng g m rú c a cái mũ ñ u sư t n i ti ng c a Luna Lovegood.
   Harry bư c t i ch Bà Hooch, v tr ng tài, ñang ñ ng s n sàng th nh ng qu bóng
                     ra kh i hòm ch a.
    "ð i trư ng b t tay nào," bà nói, và tay Harry b bóp ch t b i ð i trư ng m i nhà
      Slytherin, Urquhart. "Lên ch i nào. Nghe ti ng còi nhé... ba... hai... m t..."
    Ti ng còi c t lên, Harry và nh ng ñ a khác ñ p m nh xu ng n n ñ t l nh giá, và
                     b n chúng bay lên.
   Harry gào lên vi n quanh khu ñ t, tìm ki m trái banh Snitch và chú ý t i Harper,
  lúc này ñang bay l p l xa ñ ng sau nó. R i m t gi ng nói r m rĩ khác h n v i gi ng
               ngư i thuy t minh bình thư ng vang lên.
   "Xem nào, h kìa, và tôi nghĩ r ng chúng ta ñ u r t b t ng v i ñ i hình mà Potter
    ñã thi t l p trong năm nay. R t nhi u ý ki n, v i phong ñ ch p ch n c a Ronald
  Weasley dư i danh nghĩa th môn trong năm v a r i, cho r ng anh ta có th b ñu i
  kh i ñ i, nhưng t t nhiên r ng, m t chút tình b n cá nhân v i ð i Trư ng ñã giúp..."Toøng Mít söu taàm                                      123
     Nh ng l i v a r i ñã ñư c chào ñón b ng nh ng l i gi u c t và v tay t nhà
    Slytherin ñ u kia. Harry ngh n c quanh cái ch i c a mình ñ tìm cái b c thuy t
   minh. M t ñ a bé cao, g y nhom tóc vàng v i m t cái mũi h ch lên ñang ñ ng ñó,
   nói vào cái loa pháp thu t mà ñã t ng ñư c s d ng b i Lee Jordan; Harry nh n ra
       Zacharias Smith, m t c u th c a Hufflepuff mà nó ghét cay ghét ñ ng.
   " , và ñây là cơ h i ñ u tiên c a Slytherin, ñó là Urquhart lao xu ng vùn v t và..."
                    b ng Harry xo n l i.
    "... Weasley ñã b t ñư c r i, anh ta th nh tho ng cũng may m n ch , tôi cho là
                        v y..."
    " ñúng r i ñ y, nó ñúng là th ñ y," Harry thì th m, t cư i v i mình, r i nhào
  xu ng gi nh ng Truy Th căng m t ra ñ tìm d u v t c a qu banh Snitch ñang l n
                         tr n.
  N a gi trôi qua, Gryffindor ñang d n 60 - 0, Ron ñã có vài cú c u nguy ngo n m c,
    vài cú ch b ng ñ u găng tay, và Ginny thì ghi ñ n 4 trong 6 bàn c a Gryffindor.
     ði u này ñã làm cho Zacharias thôi ñoán già ñoán non m ĩ r ng hai ñ a nhà
   Weasley ñư c vào ñ i ch vì Harry thích th , và gi l i quay sang Peakes và Coote.
    "T t nhiên r ng, Coote không ñư c sinh ra làm m t T n Th ," Zacharias nói tr ch
              thư ng, "h xem ra có nhi u cơ b p hơn..."
   "ð p m t qu Bludger vào nó ñi!" Harry g i Coote khi nó lao ñ n, nhưng mà Coote,
   thay vào ñó, ñang cư i r t tươi, ñã ch n ñ ñ p qu Bludger ti p theo vào Harper,
    lúc này v a m i v t qua Harry hư ng ñ i di n. Harry r t hài lòng khi nghe th y
      ti ng b p l m , có nghĩa là trái Bludger ñã tìm th y ñích ñúng c a mình.
   Có v như là Gryffindor không h m c m t l i nh . H c ti p t c ti p t c ghi bàn,
   ti p n a và ti p n a, còn ñ u kia c a sân ñ u, Ron ñang b o v vòng gôn v i s
  d dàng rõ r t. Nó ñang th c s cư i, và khi ñám ñông chào m ng m t cú ñ ngo n
      m c b ng ño n ñi p khúc ñ y ph n khích c a m t bài hát cũ ñư c ưa thích
       "Weasley là Vua C a Chúng Ta," nó ñã ch huy dàn nh c ñó t trên cao.
   "Nó nghĩ nó là cái gì ñó ñ c bi t trong ngày hôm nay ph i không?" m t gi ng c nh
   khoé c t lên, và Harry g n như rơi kh i ch i c a nó khi Harper va vào nó r t m nh
   và có ch tâm. "Th ng b n ph n b i c a mày..." Bà Hooch ñang quay ñi ch khác,
   và m c dù nhà Gryffindor dư i gào lên ph n n , khi bà quay l i Harper ñã bi n ñi
        r i. Vai ñau nh c, Harry ñu i theo nó, v i ý ñ nh n n l i nó m t cú...
   "Và tôi nghĩ r ng Harper c a Slytherin ñã th y trái Snitch!" Zacharias Smith nói qua
     cái loa. "Vâng, anh ta ñã ch c ch n nhìn th y cái gì ñó mà Potter thì không!"
    Smith ñúng là m t th ng ngu, Harry nghĩ, nó không th y b n chúng va vào nhau
    hay sao? Nhưng kho nh kh c sau ñó, d dày nó g n như rơi kh i kho ng không...
   Smith ñã ñúng và Harry ñã sai r i: Harper không h phóng ñi m t cách ng u nhiên;
    nó ñã nhìn th y cái mà Harry không th y: trái Snitch ñã vù vù bay trên ñ u b n
               nó, loé sáng l p lánh trên n n tr i xanh.
   Harry tăng t c; gió ñang gào thét trong tai nó ñ n n i nó ch ng nghe th y nh ng
   l i bình lu n c a Smith hay ñám ñông n a, nhưng Harper v n còn ñ ng trư c, và
   Gryffindor ch d n có 100 ñi m thôi; n u Harper có trái banh trư c thì Gryffindor s
        thua... và gi thì Harper ch cách ñó có vài foot, tay nó giang r ng.
  "Ôi tr i Harper ơi!" Harry gào lên trong tuy t v ng. "Malfoy ñã tr mày bao nhiêu ñ
                    mày th ch nó h ?"
  Nó ch ng hi u ai ñã b t nó ph i nói th , nhưng Harper ñã gi v kinh ng c; nó sư t
    tay kh i trái Snitch, ñ cho nó chui kh i nh ng ngón tay, và v t ñi kh i nó. Harry
     th c hi n m t cú ch p m nh v phía trái bóng nh , l ng lơ kia, và tóm l y nó.
   "ðÂY R I!" Harry hét lên. Bay vòng quanh, nó lao xu ng ñ t và trái Snitch giơ cao
  trong tay. Khi ñám ñông nh n ra ñi u gì ñang di n ra, m t ti ng hò reo vang d i ñã
             g n như nh n chìm ti ng còi k t thúc tr n ñ u.
   "Ginny, em ñi ñâu th ?" Harry gào lên, lúc này ñang b ép b p dí trong nh ng cáiToøng Mít söu taàm                                      124
    ôm trên không trung ñ n t nh ng thành viên còn l i c a ñ i, nhưng Ginny v n
  ti p t c tăng t c qua b n chúng, cho ñ n khi, v i m t cú va c c kỳ m nh, cô bé ñ p
   vào cái ñài thuy t minh. Khi ñám ñông la inh tai và cư i ng t ngh o, ñ i Gryffindor
  ñã ñáp xu ng bên c nh nh ng m nh v n g mà Zacharias ñang run s y u t; Harry
   nghe th y Ginny nói m t cách vô tình v i Giáo Sư McGonagall ñang t c gi n, "Quên
                  phanh, thưa Giáo sư, con xin l i."
   Cư i to, Harry r i kh i nh ng ngư i khác c a ñ i và ôm l y Ginny, nhưng mà nó th
    ra r t nhanh. B t ch p cái nhìn c a cô bé, nó v tay chào m ng Ron ñ ng sau
  trong lúc, t t c s thù h n ñ u m t ñi, ñ i Gryffindor r i sân ñ u tay trong tay, ñ m
  vào không khí và v y chào nh ng ngư i ng h . Không khí trong phòng thay ñ th t
  nh n nh p. "Ti c phòng h c chung nhé, Seamus b o v y!" Dean hét lên h h i. "ði
                    nào, Ginny, Demelza!"
   Ron và Harry là hai ngư i cu i cùng trong phòng thay ñ . B n chúng ñang chu n
   b ra thì Hermione bư c vào. Cô bé ñang v n v o cái khăn quàng c c a Gryffindor
     trong hai tay và trông r t t c gi n và kiên quy t. "T mu n nói chuy n v i c u
   Harry." Cô th m t hơi dài. "C u không nên làm th . C u nghe c Slughorn r i ñ y,
    nó b c m." "C u ñang ñ nh làm gì th , t cáo b n này à?" Ron h i g ng. "Hai c u
    nói v cái gì th ?" Harry h i, quay ñi ñ treo cái áo choàng lên, c t ñ b n chúng
      không nhìn th y nó ñang cư i, "C u bi t th a chúng t ñang nói v cái gì!"
   Hermione nói b c b i. "C u ñã pha vào nư c c a Ron cái thu c may m n trong b a
                    sáng! Felix Felicis y!"
            "ðâu, t ñâu có," Harry nói, quay l i ñ nhìn hai ñ a.
  "Có c u có làm Harry , và vì th m i th trôi qua r t t t, có c u th nhà Slytherin b
               thi u và Ron b t ñư c t t c các cú ñánh!"
  "T không cho vào ñâu!" Harry nói, cư i to hơn n a. Nó thò tay vào túi áo và kéo ra
     m t cái l nh mà Hermione ñã nhìn th y sáng nay. Nó ch a ñ y m t th thu c
   vàng vàng và cái n p v n còn b ñóng ch t b i keo. "T mu n Ron nghĩ r ng t ñã
   làm v y, nên t ñã gi v khi t bi t c u ñang theo dõi." Nó nhìn sang Ron. "C u ñã
         c u nguy vì c u c m th y mình may m n. C u t làm t t c ñ y."
                   Nó l i nhét cái chai vào túi.
    "Th c s là không có gì trong c c nư c bí ñ c a t ch ?" Ron s ng s t. "Nhưng
     th i ti t t t... và Vaisey không th chơi... T không u ng thu c may m n sao?"
     Harry l c ñ u. Ron nhìn nó m t h i, r i quay v phía Hermione, gi gi ng cô bé.
   "C u cho thu c Felix Felicis vào nư c c a Ron sáng nay, vì th nên c u ta c u nguy
      ñư c t t c các bàn th ng! Th y chưa! T gi gôn ñâu c n cái gì giúp ñâu
                       Hermione!"
   "T chưa bao gi nói c u không th ... Ron à, c u cũng nghĩ là c u ñư c u ng thu c
                        còn gì!"
          Nhưng Ron ñã v t qua cô bé ra c a v i ch i th n trên vai.
    " ," Harry nói vào s tĩnh l ng; nó không th ng r ng k ho ch l i ñi theo chi u
              hư ng này, "th ... chúng ta ñi lên b a ti c nhé?"
    "C u ñi ñi!" Hermione nói, nháy m t ngăn ñ không khóc. "T ñang ngán Ron l m
              r i, t không bi t t ph i làm nh ng gì n a..."
               Và cô bé cũng phóng ra kh i phòng thay ñ .
   Harry ñi ch m ch m lên cái sân d n v lâu ñài, qua m t ñám ñông, trong ñó có r t
    nhi u ngư i ñang chúc m ng nó, nhưng nó c m th y th t v ng quá; nó ñã ch c
    ch n r ng n u Ron th ng tr n, nó và Hermione có th làm lành v i nhau ngay t c
   thì. Nó ch ng bi t làm th nào ñ nó có th gi i thích cho Hermione hi u r ng lý do
   cô bé làm cho Ron b c chính là v hôn Viktor Krum, cũng vì v ñó x y ra r t lâu r i.
    Harry không th tìm th y Hermione b a ti c k ni m c a nhà Gryffindor, lúc nó
    ñ n là lúc sôi n i nh t. Nh ng l i chào và v tay ñã ñón s có m t c a nó, và nó
  nhanh chóng b vây quanh b i m t ñám ngư i mu n chúc m ng. R t mu n t ng khToøng Mít söu taàm                                     125
  anh em nhà Creevey, lúc này ñang mu n di n l i tr n ñánh t cú này sang cú khác,
   và m t nhóm toàn con gái ñang bao quanh nó, cư i ng t ngh o b i l i nh n xét ít
   bu n cư i nh t c a nó và nháy nháy m t, ph i m t m t lúc nó m i có th i gian tìm
   Ron. Cu i cùng nó ñã ñư c gi i thoát kh i Romilda Vane, ñang n l c g i ý r ng cô
   bé có th ñ n b a ti c c a Slughorn cùng v i nó. Khi nó ñang chui rúc v phía bàn
   u ng nư c, nó ñi th ng ñ n ch Ginny, v i Arnold con Phù Phì Lùn trên vai và con
            Crookshanks kêo meo meo ñ y hy v ng dư i chân.
   "Tìm Ron h anh?" cô bé cư i ngơ ng n. "Anh ta kia kìa, m t k ñ o ñ c gi b n
                        th u."
   Harry nhìn v phía cái góc nhà mà cô bé ch . ñó, v i t m nhìn c a c căn phòng,
   Ron ñang ñ ng, ôm ch t Lavender Brown ñ n n i khó có th nói ñâu là tay c a ai.
   "Gi ng như là anh ta ñang g m nh m cái m t c a cô nàng v y ph i không?" Ginny
    nói th n nhiên. "Nhưng em cho r ng anh ta ph i thay ñ i phương pháp thôi. M t
                  tr n ñ u t t ñ y, anh Harry."
  Cô bé v nh vào tay nó; Harry c m th y d dày nó như t t xu ng, nhưng sau ñó cô
   bé l i ñi ra l y thêm bia bơ. Crookshanks lon ton theo cô bé, ñôi m t vàng c a nó
   ch m ch m vào con Arnold. Harry quay ñi kh i Ron, lúc này xem ch ng chưa mu n
  g p nó, ngay khi cái l chân dung ñóng l i. V i m t c m xúc h t h ng, nó c m th y
                 m t l n tóc nâu bù xù lư t qua.
   Nó lao lên trư c, l i v p ph i Romilda Vane, và kéo b c tranh Bà Béo m ra. Hành
               lang phía ngoài xem ch ng r t v ng v .
                      "Hermione?"
  Nó tìm th y cô bé cái phòng h c không khoá ñ u tiên mà nó vào. Cô bé ñang ng i
   trên gh giáo viên, m t mình, tr m t cái vòng toàn nh ng chim s vàng kêu líu lo
   bay trên ñ u cô bé, mà rõ ràng là cô v a bi n ra t không trung. Harry không th
         nào thán ph c kh năng bùa chú c a cô bé vào lúc này ñư c.
         " , chào Harry," cô nói b ng gi ng run r y. "T ñang t p thôi."
              " ... cái ñó... ... gi i th t ñ y..." Harry nói.
   Nó ch ng bi t ph i nói gì v i cô bé c . Nó ch mong r ng có m t cơ h i m ng manh
  cô bé không ch ng ki n Ron, r ng cô ch ñơn thu n r i phòng vì b a ti c quá n ào,
    khi cô nói, v i m t gi ng the thé thi u t nhiên, "Ron có v r t thích bu i ti c."
                   " ... th à?" Harry nói.
   "ð ng có gi v c u không nhìn th y nó," Hermione nói. "C u ta có gi u gi m ñi u
                     ñó ñâu ph i...?"
  Cánh c a ñ ng sau hai ñ a m tung. Trong s s hãi c a Harry, Ron bư c vào, cư i
              ng t ngh o, kéo Lavender b ng tay mình.
        " ," nó nói, b t lên ngay l p t c khi nhìn th y Harry và Hermione.
   " i!" Lavender nói, và cô bé ch y kh i phòng, cư i rúc rích. Cánh c a ñóng l i phía
   sau cô bé. Có m t s tĩnh l ng kinh kh ng, ñang trào dâng và bùng n . Hermione
   ñang ch m ch m nhìn vào Ron, lúc này ñang tránh nhìn vào m t cô bé, nhưng l i
   nói v i s tr n l n kỳ d gi a s t tin và lúng túng, "Chào Harry! Ch bi t c u bi n
                       ñâu m t!"
   Hermione trư t kh i cái bàn. Lũ chim s vàng v n c ti p t c líu lo trên ñ u cô bé
      làm cho cô gi ng như m t h m t tr i kỳ l , ñư c làm b ng lông tơ v y.
  "C u không nên ñ Lavender ch      ngoài," cô nói kh . "Cô ta s không bi t c u bi n
                   ñâu m t cho mà xem."
    Cô bư c ch m ch m và hiên ngang v phía c a. Harry li c sang Ron, lúc này v n
             ñang an tâm vì ch ng có gì t i t hơn th x y ra.
             "Oppugno!" m t ti ng kêu t phía c a v ng vào.
  Harry quay ph t l i ñ th y Hermione ñang chĩa ñũa th n vào Ron, v m t r t hoang
   d i: Lũ chim nh bé ñang phóng v t ñi gi ng như m t tr n mưa ñ n màu vàng v
  phía Ron, lúc này ñang kêu lên và che l y m t b ng hai tay c a mình, nhưng lũ chimToøng Mít söu taàm                                       126
      v n t n công, m x , cào c u b t c ph n da th t nào mà chúng g p.
   "Gerremoffme!" nó hét lên, nhưng b ng cái nhìn cu i cùng ñ y h n thù, Hermione
   ñ p m nh c a và bi n m t. Harry có th nghe th y m t ti ng n c n trư c khi c a
                   ñóng s m l i.
                   Chương 15
                 L i nguy n vĩnh c u


  Tuy t xoáy bên ngoài nh ng cánh c a s ñóng băng. Giáng sinh ñang t i r t nhanh.
  Lão Hagrid ñã m t tay ñem vào ñ i s nh ñư ng 12 cây thông Noel như thư ng l .
  Nh ng vòng hoa nh a ru i và dây kim tuy n xoay tròn quanh lan can c u thang.
  Nh ng ng n - n n - không - bao - gi - t t t a sáng t trong mũ s t c a các b áo
  giáp và hàng chùm t m g i vĩ ñ i treo d c gi a các hành lang. T ng nhóm con gái
  c túm t m dư i nh ng chùm hoa nh a ru i làm ngh n c hành lang m i khi Harry
  ñi ngang. Tuy nhiên, th t may m n, nh ng cu c lang thang ban ñêm thư ng xuyên
  c a Harry ñã giúp nó có m t ki n th c phi thư ng v nh ng ñư ng ngang ngõ t t
  c a tòa lâu ñài, vì v y nó có th ch ng m y khó khăn tìm ñư ng xuyên qua ñám hoa
  nh a ru i ñ ñi ñ n l p h c.
  Ron, v n th y vi c b t bu c ñi vòng như th là m t nguyên c ñáng ghen t hơn là
  vui nh n, thì ch ñơn gi n cư i phá lên v t t c nh ng trò ñó. Dù Harry thích Ron
  cư i như th hơn cái ki u rũ, bu n phi n mà Ron ñã tr i qua trong su t m y tu n
  g n ñây, nhưng s c i thi n này c a Ron có giá khá ñ t. ð u tiên, Harry ph i ch u
  ñ ng s hi n di n thư ng xuyên c a Lavender Brown, cô nàng có v xem như m i
  giây phút không hôn Ron là m t giây phút bu n t . Sau n a, Harry c m th y, l i
  thêm m t l n, hai ngư i b n thân thi t nh t c a nó có v như không bao gi còn
  mu n nói chuy n v i nhau.
  Ron, tay và c ng tay v n còn nh ng v t cào xư c tr y tr a b i cu c t n công t lũ
  chim c a Hermione, thì t bi n h v i gi ng ph n u t:
  - Cô nàng không th than phi n - nó nói v i Harry - Cô nàng ñã c p kè v i Krum thì
  cũng ph i th y m t ai ñó mu n c p v i mình. , t do mà. T ch làm gì sai.
  Harry không tr l i, v chăm chú vào cu n sách chúng ph i ñ c trư c bu i h c Bùa
  Mê s p t i sáng nay (Tinh hoa: M t cu c truy lùng). Kiên quy t gi nguyên tình b n
  v i c Ron và Hermione, nó tr i qua ph n l n th i gian im thin thít.
  - Mình chưa bao gi h a h n gì v i Hermione - Ron l m b m - Ý mình là, thì, mình
  ñã ñ nh ñi ti c Giáng sinh c a th y Slughorn v i cô nàng, nhưng cô y chưa bao gi
  nói... ch như m t ngư i b n... Mình hoàn toàn t do...
  Harry l t m t trang c a bài Tinh hoa, bi t là Ron ñang nhìn nó. Gi ng Ron nh d n
  thành nh ng ti ng thì th m v a ñ nghe bên ti ng lách tách c a ng n l a, dù Harry
  nghĩ nó ch p ñư c nh ng ti ng “Krum” và “không th than phi n” l n n a.
  Th i khóa bi u c a Hermione dày ñ c ñ n n i Harry không th nói chuy n v i cô bé
  m t cách ñàng hoàng vào nh ng bu i t i, khi Ron, b t lu n th nào, c qu n ch t
  quanh Lavender ñ n n i không ñ ý Harry làm gì. Hermione nh t ñ nh không ng i
  trong phòng sinh ho t chung khi Ron ñó, vì v y Harry thư ng g p cô nàng trong
  thư vi n, ñi u này có nghĩa là t i nó luôn ph i nói chuy n thì thào.
  - C u y hoàn toàn t do hôn ai mà c u y thích - Hermione nói, trong khi bà Pince,
  qu n th thư vi n, l ng v ng nh ng cái k ñ ng sau chúng - Mình th c s ch ng
  chút quan tâm.
  Cô nàng nh c cây bút lông chim lên và ch m m t ch “i” hung t n ñ n n i ñâm m tToøng Mít söu taàm                                   127
  l trên t gi y da. Harry không nói gì. Nó c m th y gi ng nó s s m bi n m t ngay
  khi c t l i. Nó cúi th p hơn m t chút xu ng cu n ði u ch ð c dư c nâng cao và
  ti p t c ñánh nh ng ghi chú trong bài Thu c Trư ng Sinh B t T (Everlasting
  Elixirs), th nh tho ng ng ng l i ñ gi i mã nh ng b sung h u ích c a Hoàng T cho
  bài Libatius Borage’s.
  - Và nhân ti n - Hermione nói, sau m t lúc - c u ph i c n th n ñ y.
  - Mình nói l n cu i - Harry nói, gi ng thì th m hơi chút khàn khàn sau 45’ im l ng -
  mình không quay l i chuy n cu n sách này ñâu nhé, mình ñã h c ñư c t Hoàng T
  Lai nhi u hơn c th y Snape và th y Slughorn ñã d y mình trong...”
  - Mình không nói v cái g i là Hoàng T ngu ng c c a c u - Hermione nói, nhìn cu n
  sách v i v cáu k nh như th nó khi m nhã v i cô nàng - Mình nói chuy n lúc nãy.
  Mình vào phòng t m n trư c khi ñ n ñây và ñó có hàng tá con gái, trong ñó có
  Romilda Vane, ñang c g ng quy t ñ nh làm th nào ñ l a cho c u m t ít tình
  dư c. C lũ hy v ng chúng s ñư c ñi cùng c u ñ n bu i ti c c a th y Slughorn và
  có v như chúng ñã mua tình dư c c a anh Fred và George, nh ng th mà mình có
  th ñoan ch c là công hi u...
  - Sao b n không t ch thu? Harry yêu c u. Vi c Hermione t b cái ham mê gi k
  lu t trong trư ng h p này có v th t l lùng.
  Hermione nói v khinh mi t:
  - Chúng không ñem theo tình dư c vào nhà t m. Chúng ch bàn mưu tính k . Mình
  ng r ng, ngay c Hoàng T Lai - cô nàng l i nhìn cu n sách cách b c b i - cũng
  không mơ ñ n m t lo i thu c gi i ñ c cho c tá tình dư c khác nhau li n m t lúc.
  Mình s m i ai ñó ñi ti c v i b n, th là ch m d t vi c nh ng ngư i khác nghĩ h
  v n còn cơ h i. T i mai thôi (là ti c t i r i), h ñang tr nên li u m ng ñ y.
  - Ch có ai mình mu n m i c - Harry l m b m, nó v n c h t s c ñ không nghĩ
  ñ n Ginny, b t ch p s th t là cô bé v n hi n ra trong gi c mơ c a nó theo nh ng
  cách khi n nó h t s c hàm ơn vi c Ron không th làm phép Legilimency (ð c Tư
  Tư ng?)
  - Thôi thì, hãy c n th n v i nh ng gì c u u ng, vì Romilda Vane có v có ý ñ nh
  nghiêm túc ñ y.
  Cô nàng kéo cu n gi y da dài vi t bài lu n S h c c a mình lên và ti p t c vi t s t
  so t b ng cây bút lông chim. Harry nhìn cô bé mà tư tư ng ñ u ñâu.
  - Hư m ñã - nó nói ch m rãi - Mình nghĩ th y Filch c m t t c nh ng th mua t
  c a hàng Mánh Phù Th y Nhà Weasley ch ?
  - Và ai chú ý nh ng gì th y Filch c m ch ? Hermione nói, v n t p trung vào bài lu n
  c a cô nàng.
  - Nhưng mình nghĩ t t c lũ cú ñ u ñã ñư c l c soát? Th thì làm sao b n con gái có
  th ñem tình dư c vào trư ng ñư c?
  Hermione nói:
  - Fred và Geogre g i chúng dư i d ng nư c hoa ho c thu c ho. ðó là m t ph n
  trong D ch V ð t Hàng Qua Cú c a m y nh.
  - B n bi t nhi u v chuy n ñó quá nh !
  Hermione nhìn nó cách cáu k nh như cách cô nàng ñã nhìn cu n Ch t o ð c Dư c
  nâng cao c a nó:
  - T t c có ghi ñ ng sau m chai m y nh cho mình và Ginny xem h i hè - cô nàng
  nói gi ng l nh l o - Mình không ch y vòng vòng ñ cho ñ c dư c vào ñ u ng c a
  ngư i ta... ho c gi v làm th , cách nào cũng x u.
  - Thôi ñư c, không nghĩ ñ n chuy n ñó n a - Harry nói nhanh - ði m chính là, th y
  Filch thì ng c, ñúng không? Lũ con gái ñem ñư c cái m ñó vô trư ng b ng cách
  ng y trang thành th gì khác! Th thì t i sao Malfoy không th ñem cái vòng c vô
  trư ng...?
  - Ôi, Harry, ñ ng nói chuy n ñó n a ch !Toøng Mít söu taàm                                     128
  - Thôi nào, t i sao? Harry g ng h i.
  - Xem này, cái C m Bi n Bí M t nh n ra nh ng v t b m, nh ng l i nguy n và bùa
  phép bí m t, ñúng không? Chúng ñư c dùng ñ tìm ra nh ng ma thu t và nh ng v t
  H c Ám. Chúng có th phát hi n nh ng l i nguy n m nh như c a chi c vòng trong
  vòng vài giây. Nhưng nh ng th ch ñ trong cái chai h ng không gây chú ý - và dù
  sao n a, tình dư c không ph i là ñ H c Ám hay nguy hi m...
  - C u nói thì d - Harry l m b m, nghĩ ñ n Romilda Vane.
  - ...v y nên ñ ng mong th y Filch nh n ra chúng không ph i là thu c ho, và ng
  cũng không ph i là phù th y gi i, mình ñoán th y có th nói thu c ñ c t ...
  Hermione d ng l i ñ t ng t. Harry cũng nghe th y, có ai ñó di chuy n nh ng k
  sách t i tăm ñ ng sau lưng chúng. Chúng ñ t và m t lát sau khuôn m t như k n k n
  c a bà Pince hi n ra góc quanh, ñôi má hõm sâu, da như gi y và cái mũi kho m
  c a bà ñư c r i sáng b i cái ñèn bà mang theo
  - Thư vi n ñóng c a - bà nói - Các trò tr v ñúng ch t t c nh ng gì các trò mư n.
  Trò làm gì v i cu n sách ñó ñó, tên hư h ng kia?
  - Cái này c a em, không ph i c a thư vi n! Harry v i nói, gi t cu n ði u Ch ð c
  Dư c nâng cao c a nó kh i cái bàn khi bà Pince nhào t i v i bàn tay như có vu t.
  - Ăn c p! Bà rít lên - Báng b ! Nhơ nhu c!
  - ðây ch là cu n sách có vi t s n! Harry nói, gi t cu n sách kh i tay bà.
  Trông bà có v như ñ nh t ch thu cu n sách. Hermione nhanh chóng thu x p ñ ñ c,
  túm l y Harry và kéo nó ñi.
  - Cô y s c m c u vào thư vi n n u c u không c n th n. Sao c u ph i mang theo
  cu n sách ngu ng c ñó ch ?
  - Ch ng ph i l i c a mình mà cô y quát ñiên lên như v y, Hermione. Sao b n không
  nghĩ cô y có th nghe l m ñư c cách nói khi m nhã c a c u v th y Filch? T luôn
  nghĩ có chuy n gì ñó gi a hai ngư i...
  - ! Ha..ha...
  Thích thú v i s th t là chúng l i có th nói chuy n như thư ng l , chúng ñi theo
  m t hành lang hoang v ng, sáng ñèn tr v phòng sinh ho t chung, bàn cãi vi c có
  hay không m t chuy n tình bí m t gi a th y Filch và bà Pince.
  - “ð lòe lo t” Harry nói v i Bà Béo, ñó là m t mã m i nhân ngày l .
  - C u cũng th ! Bà Béo nói v i cái cư i tinh ngh ch, và quăng mình qua cho chúng
  vào.
  - Chào, Harry! Vamilda Vane nói ngay khi nó trèo vào qua cái l chân dung - U ng
  chút nư c (hoa) t ñinh hương không?
  Hermione quăng cho nó m t cái nhìn ki u “Th y - mình - nói - chưa?” qua vai cô
  nàng.
  - Không, c m ơn - Harry nói nhanh - Tôi không thích l m.
  - , th thì l y cái này v y - Romilda nói, ném m t cái h p vào tay nó - Socola V c
  ñ y, có t m Whisky L a. Bà mình g i cho mình, nhưng mình không thích.
  - , ñư c, c m ơn nhi u - Harry không bi t nói th nào - Ơ, tôi ch ñi ngang qua ñây
  v i...
  Nó v i vàng theo sau Hermione, gi ng nh d n.
  - Nói c u nghe, Hermione nói ng n g n, c u càng m i ai ñó s m, c u càng s m
  ñư c yên thân và c u có th ...
  Nhưng m t cô nàng b ng nhiên tr ng r ng. Cô nàng v a nhìn th y Ron và Lavender
  ôm nhau trong chi c gh bành.
  - thôi, chúc ng ngon, Harry - Hermione nói, dù m i ch 7 gi t i, và cô nàng ñi v
  phòng ng n không nói thêm ti ng nào.
  Harry ñi v giư ng, t an i r ng ch còn 1 ngày h c n a ph i vư t qua, k c bu i
  ti c c a th y Slughorn, sau ñó nó và Ron có th cùng nhau kh i hành v Hang Sóc.
  Xem ra thì không cách nào Ron và Hermione có th làm lành trư c khi ngày l b tToøng Mít söu taàm                                   129
  ñ u, nhưng có l , bi t ñâu, kỳ ngh s giúp c hai bình tĩnh hơn, nghĩ k hơn v cách
  x s c a mình.
  Nhưng hy v ng c a nó không nhi u, và b n h v n r t t trong su t bài h c bi n
  hình ngày hôm sau. Chúng b t tay vào bài h c bi n hình ngư i c c khó, th c hành
  trư c gương, c g ng ñ i màu lông mày c a chính mình. Hermione cư i cách ch ng
  t t chút nào trư c n l c th m h i c a Ron, trong su t lúc anh chàng không bi t
  làm th nào xoay s v i b ria ghi-ñông kỳ l c a mình. Ron tr ñũa b ng cách b t
  chư c m t cách ác nghi t mà chính xác ki u nh p nh m trên gh c a Hermione m i
  khi Giáo sư McGonagall ñưa ra m t câu h i, làm Lavender và Parvati th y c c kỳ
  bu n cư i, và khi n Hermione suýt khóc l n n a. Cô nàng ch y nhanh ra kh i l p
  h c ngay khi chuông reo, ñ l i c ñ ng ñ c a mình ñ ng sau. Harry, quy t ñ nh
  r ng lúc này Hermione c n nó hơn Ron, vơ h t nh ng th cô nàng b l i và ch y
  theo.
  Nó cu i cùng cũng b t ñư c cô bé khi cô nàng xu t hi n t phòng t m n . Cô nàng
  ñi cùng Luna Lovegood, cô bé này ñang v nh sau lưng Hermione cách lơ ñãng.
  - , chào Harry - Luna nói - anh có bi t m t bên lông mày c a anh màu vàng chói
  không?
  - Chào Luna. Hermione, b n ñ quên ñ ...
  Nó ñưa m sách cho cô nàng.
  - , ph i - Hermione nói, gi ng ngh n l i, c m m y cu n sách c a mình và quay ñi
  th t nhanh ñ gi u s th t là cô nàng ñã lau nư c m t - Cám ơn Harry. À, mình ñi
  thì hơn...
  Và cô nàng v i vã b ñi, không ñ cho Harry có chút th i gian nào ñ nói gì ñó an i,
  dù ph i th a nh n là nó không th nghĩ ra ñi u gì.
  Luna nói:
  - Ch y hơi ñau kh . ð u tiên em nghĩ Myrtle - khóc - nhè trong ñây, nhưng hóa ra
  là Hermione. Ch y nói gì ñó v Ron Weasley.
  Harry ñáp:
  - , h m i cãi nhau
  Luna nói, khi b n chúng ñi xu ng hành lang cùng nhau:
  - Anh y ñôi lúc cũng hài hư c, ñúng không. Nhưng anh chàng hơi ñ c ác. Em ñ ý
  th y th h i năm ngoái.
  - Anh nghĩ v y - Harry tr l i. Luna bi u hi n theo thói quen thư ng có c a cô bé khi
  nói v nh ng s th c khó ch u. Nó chưa bao gi g p ai gi ng cô bé này - Th h c kỳ
  r i c a em t t ch ?
  - À, n c - Luna nói - Em hơi cô ñơn khi không có ñ i DA (ðoàn quân Dumbledore).
  Dù sao, Ginny r t t t. Hôm trư c, cô y ñã ngăn không cho 2 ñ a con trai trong l p
  Bi n Hình g i em là “Khùng”...
  - Em có mu n ñi cùng anh ñ n bu i d ti c c a th y Slughorn hôm nay không?
  Ngôn t bu t kh i mi ng Harry trư c khi nó có th d ng l i. Nó nghe chính mình nói
  như th ai xa l ñang nói v y.
  Luna quay c p m t c nh i l i nhìn nó ñ y kinh ng c:
  - Ti c c a th y Slughorn? V i anh?
  - - Harry nói - T i anh ñư c quy n m i khách, và anh nghĩ em có th thích... ý
  anh là... - Nó c s c làm cho ý ñ nh c a nó th t rõ ràng - ý anh là... ch như m t
  ngư i b n, em bi t ñ y. Nhưng n u em không thích...
  Nó h u như hy v ng cô bé s không mu n ñi.
  - không, em r t thích ñi v i anh v i tư cách b n bè! Luna cư i tươi, nó chưa t ng
  th y cô bé r ng r như th bao gi . “Chưa t ng có ai m i em ñi ti c như m t ngư i
  b n. V y nên anh m i nhu m màu lông mày anh sao, cho bu i ti c y? Em có ph i
  làm v y luôn không?
  - Không - Harry kiên quy t - ðây ch là sơ su t thôi, anh s nh Hermione s a l iToøng Mít söu taàm                                     130
  cho anh. V y nhé, anh s g p em ð i S nh ñư ng vào 8 gi .
  - A ha... m t ti ng thét và hai ñ a nó cùng nh y d ng lên. Không ñ a nào chú ý
  r ng chúng v a ñi ngang qua ngay dư i Peeves, con ma này ñang treo ngư c mình
  trên chùm ñèn và nhìn b n chúng, ngoác mi ng cư i nham hi m.
  - Potty m i Loony ñi ti c! Potty iu Loony! Potty iuuuuu Looooony!
  Và nó phóng v t ñi, hét l m nh m m ĩ “Potty yêu Loony”
  Harry nói:
  - Làm ơn gi kín giùm ñi! - Và nó ch c ch n, ch ng bao lâu c trư ng s bi t Harry
  Potter m i Luna Lovegood ñ n bu i ti c th y Slughorn.
  - C u có th m i b t c ai! Ron nói su t b a ăn t i v i gi ng không - tin - n i - B t
  c ai! Và c u ch n Lovegood Khùng?
  - ð ng g i cô y như th , Ron - Ginny n t, d ng l i ñ ng sau Harry khi ñang ñi nh p
  b n v i lũ b n - Em r t vui khi anh m i b n y ñ y, Harry. B n y r t sôi n i.
  Và cô bé ñi xu ng ng i v i Dean. Harry c g ng c m th y hài lòng r ng Ginny vui khi
  nó m i Luna ñi ti c, nhưng hoàn toàn không th . m t cái bàn góc xa, Hermione
  ng i m t mình ăn món th t h m. Harry th y Ron lén nhìn cô nàng.
  - C u có th xin l i - Harry ñ ngh th ng.
  - Cái gì? ð nh n ñư c m t cu c t n công khác c a lũ hoàng y n à? Ron càu nhàu.
  - Th c u ñã làm gì ñ nh i cô y?
  - Cô nàng cư i b ria c a mình!
  - Mình cũng th . Mình chưa t ng th y ñi u gì ng ng n như th .
  Nhưng Ron không t v nghe th y gì. Lavender v a ñ n cùng Parvati. Ép mình gi a
  Harry và Ron, Lavender vòng tay quanh c Ron.
  - Chào Harry - Parvati nói, có v cũng ngư ng ngùng và phi n hà như Harry b i l i
  x s c a hai ngư i kia.
  - Chào! B n kh e ch ? B n v n l i Hogwarts à? Mình nghe nói ba m b n mu n
  b nv .
  - Mình xoay s ñ nói B m ñ ng lo l ng lúc này - Parvati nói - R ng chuy n Katie
  th c s ch là trò ñùa, và t ñó ñ n gi không có chuy n gì... , chào Hermione!
  Parvati cư i tươi. Harry có th nói cô nàng c m th y có l i vì ñã cư i Hermione trong
  gi h c bi n hình. Nó nhìn quanh và th y Hermione cư i ñáp l , trông th m chí còn
  r ng r hơn. ðôi khi con gái th t l lùng.
  - Chào Parvati - Hermione nói, hoàn toàn ph t l Ron và Lavender - B n có ñi d
  ti c th y Slughorn t i nay không?
  - Mình không ñư c m i - Parvati nói v bu n r u - dù mình thích ñi l m. Nghe có v
  s th t tuy t ñ y. B n s ñi ch , ph i không?
  - , mình ñã h n Cormac lúc 8 gi và chúng mình s ...
  M t ti ng ñ ng như ti ng ng hơi rút kh i m t nư c và Ron xu t hi n. Hermione làm
  như th không nghe không th y gì c .
  - ... chúng mình s cùng ñi d ti c.
  - Cormac? Parvati nói - Ý b n là Cormac McLaggen h ?
  - ðúng ñ y - Hermione ng t ngào - Ngư i mà g n như - cô nàng ñ c bi t nh n
  m nh vào t trên - s tr thành Th môn c a ñ i Gryffindor.
  - Và r i b n s ñi chơi v i anh y ch - Parvati nói, m t m to
  - , B n bi t r i à? Hermione tr l i, v i m t cái cư i khúc khích phi-Hermione nh t.
  - Không! Parvati nói, trông c c kỳ ph n khích b i câu chuy n t m phào này - Chà,
  b n có v thích nh ng c u th Quidditch nh . ð u tiên là Krum, gi là McLaggen...
  - Mình thích nh ng c u th Quiddtch th c s gi i - Hermione ch nh l i, v n cư i tươi
  - Thôi, chào b n, mình ph i ñi và chu n b cho b a ti c ñây...
  Cô nàng ñi m t. Ngay l p t c Lavender và Parvati bàn lu n v ñ tài m i này, v i t t
  c nh ng gì chúng ñã t ng nghe nói v McLaggen và t ng ñoán v Hermione. Ron
  trông ñ ñ n kỳ l và không nói gì. Harry r i kh i ñó, suy nghĩ v s tr ñũa c a t iToøng Mít söu taàm                                     131
  con gái.
  Khi nó ñ n ð i S nh ðư ng lúc 8 gi t i, nó th y m t ñám ñông b t thư ng con gái
  n p ñ y, t t c ñ u nhìn ch m ch m khi nó ñ n ch Luna. Cô bé m c m t cái váy
  hoa chìm màu tr ng b c là ñ i tư ng t n công c a m t tr n cư i khúc khích t ñám
  khán gi xung quanh, nhưng th c ra cô bé trông khá xinh. Dù sao, Harry r t m ng
  là cô bé ñã b ñôi bông tai c c i, cái dây chuy n b ng n p chai bia bơ và cái kính
  c a cô bé ñi.
  - Chào - Nó nói - Chúng ta ñi ch ?
  - vâng - Cô bé nói, ñ y h nh phúc - Ti c ñâu h anh?
  - Văn phòng th y Slughorn - Harry tr l i, d n cô bé ñi trên c u thang ñá hoa, tránh
  xa nh ng cái nhìn ch m ch m và ti ng xì xào - Em có nghe nói có ma cà r ng cùng
  ñ n không?
  - Rufus Scrimgeour y h ?
  - Anh... gì cơ? Harry chưng h ng - Ý em là B trư ng Pháp thu t?
  - Vâng, ông y là ma cà r ng - Luna nói v nghiêm tr ng - Ba em vi t m t bài dài v
  chuy n ñó khi Scrimgeour th ng c Cornelious Fudge, nhưng b c m xu t b n b i
  ngư i nào ñó trong B . ðương nhiên là h không mu n s th t v l .
  Harry không tr l i, nó nghĩ khó mà có chuy n Rufus Scrimgeour là ma cà r ng,
  nhưng Luna thư ng hay l p l i nh ng quan ñi m kỳ l c a cha mình như th chúng
  là s th t. Hai ñ a ñã ñ n g n phòng th y Slughorn và ti ng cư i, ti ng nh c, ti ng
  trò chuy n l n d n theo t ng bư c chân c a chúng.
  Ho c là căn phòng ñư c xây như v y, ho c th y Slughorn ñã dùng m t pháp thu t
  nào ñó, văn phòng c a ông r ng hơn so v i phòng bình thư ng c a giáo viên. Tr n
  và tư ng ñư c treo rèm màu ng c l c b o, màu ñ th m và màu vàng kim t o c m
  giác như chúng ñang trong m t cái l u r ng mênh mông. Căn phòng ñông ñúc,
  ng t ng t và tràn ng p trong ánh sáng ñ phát ra t m t cái ñèn vàng l ng l y gi a
  tr n nhà, v i nh ng nàng tiên th t ñang v y cánh, cô nào cũng t a sáng r ng r .
  Ti ng ñ ng ca b i nh ng âm thanh như c a ñàn mandolin phát ra t m t góc xa.
  Khói t t u thu c c a nh ng b c trư ng lão phù th y t a ra như m t làn sương mù,
  và ñám gia tinh tìm ñư ng ñi xuyên qua r ng chân c ng b ng nh ng ti ng kêu the
  thé, b che khu t b i nh ng chi c mâm b c n ng ñ ng ñ y th c ăn mà chúng mang
  vác, khi n chúng trông như nh ng chi c bàn di ñ ng.
  - Harry, nhóc con c a ta! Th y Slughorn nói oang oang, h u như ngay khi Harry và
  Luna v a thò qua cánh c a - vào ñây, vào ñây nào, có r t nhi u ngư i ta mu n con
  g p ñ y!
  Th y Slughorn ñ i m t cái mũ tua rua r t h p v i b vét màu khói c a ông. Túm
  ch t l y tay Harry như th ñ nh ð n th v i nó, th y Slughorn qu quy t d t nó vào
  bàn ti c. Harry n m tay Luna và kéo cô bé theo nó.
  - Harry, th y mu n con g p Eldred Worple, m t h c trò cũ c a th y, tác gi Anh em
  c a Máu: ð i tôi gi a Ma cà r ng - và, dĩ nhiên, b n Sanguini c a trò y.
  Worple, m t ngư i ñàn ông nh thó ñeo kính, lò mò tìm tay Harry và l c m t cách
  th t nhi t tình. Ma cà r ng Sanguini, cao và h c hác v i c p m t thâm qu ng, ch
  g t ñ u. Trông ông ta có v chán n n. M t ñám n sinh ñ ng g n ông ta, v tò mò
  thích thú.
  Worple nói, săm soi khuôn m t Harry b ng c p m t c n th c a mình:
  - Harry, m i hôm trư c anh v a nói v i th y Slughorn, ðâu là ti u s c a Harry
  Potter mà t t c chúng ta ñ u mong ñ i?
  - Ơ... v y h ...?
  - Th t khiêm t n ñúng như th y Slughorn miêu t !
  Dáng v c a Worple thay ñ i, ñ t nhiên mang tính-công-vi c:
  - Nhưng nghiêm túc mà nói, anh r t vui sư ng ñư c t tay vi t, công chúng khao
  khát ñư c bi t thêm n a v em, em trai , khao khát ñ y! N u em chu n b cho anhToøng Mít söu taàm                                    132
  m t vài cu c ph ng v n, nói chuy n trong vòng b n, năm ti ng ñ ng h , sao nào,
  chúng ta có th hoàn thành cu n sách trong vòng vài tháng! Mà em ch ph i b s c
  ra m t chút thôi, anh b o ñ m v i em. Hãy h i Sanguini ñây n u không ñúng...
  Sanguini, yên ñây!
  Worple thêm vào, ñ t nhiên tr nên nghiêm kh c v i con ma cà r ng ñang ñ nh ñi
  theo m t nhóm con gái, v ñói khát hi n lên trong m t anh ta.
  - Này, ăn ch nư ng ñi!
  Worple l y m t mi ng ch t m t con gia tinh ñi ngang qua và n vào tay Sanguini
  trư c khi quay s chú ý l i phía Harry:
  - Em trai yêu d u c a ta, em có th ki m ñư c nhi u vàng, em không tư ng ñư c
  ñâu...
  Harry kiên quy t:
  - Em ch ng thích chút nào, và xin l i nhé, em v a th y m t ngư i b n.
  Nó kéo Luna theo sau vào ñám ñông. Nó th c s v a nhìn th y m t mái tóc nâu dài
  bi n m t gi a cái gì ñó trông như hai thành viên c a băng nh c Quái Ti u Mu i
  - Hermione! Hermione!
  - Harry! C u ñây r i, c m ơn tr i! Chào Luna!
  - Chuy n gì x y ra v i c u v y? Harry h i, trông Hermione th c s ñ u bù tóc r i,
  như th cô nàng v a thoát kh i b i cây B y Qu .
  - , mình ch v a thoát kh i... ý mình là, mình v a r i kh i Cormac - Hermione tr
  l i - Dư i 1 b i t m g i - Cô nàng gi i thích thêm, khi Harry ti p t c nhìn dò h i.
  Nó nói gay g t:
  - Th t ñáng ñ i b n, ai bi u b n ñi v i h n!
  Hermione bình th n:
  - Mình nghĩ h n là ch c t c Ron t t nh t. Mình ñã cân nh c m t lúc v Zacharias
  Smith, nhưng mình nghĩ, xét v m i m t...
  Harry ghê t m:
  - B n tính m i Smith?
  - , và t b t ñ u ư c ñã ch n anh chàng ñó. McLaggen khi n Grawp trông như m t
  trang nam t (So v i McLaggen thì tên kh ng l Grawp cũng còn là l ch s chán!). ði
  l i này ñi, chúng ta có th th y h n ñi ñ n, h n r t cao...
  Ba ñ a b n chúng ñi qua m t góc khác c a căn phòng, múc m t m rư u m t ong
  trên ñư ng ñi, và nh n ra quá tr Giáo sư Trelawney ñang ng m t mình ñó. Luna
  l ch s :
  - Chào cô!
  Giáo sư Trelawney t p trung nhìn Luna v i v khó khăn. Harry có th ng i th y mùi
  rư u sêri d i l i. Bà nói:
  - Chào em yêu quý. G n ñây không th y em trong l p cô...
  - Vâng, năm nay em h c v i th y Firenze.
  Giáo sư Trelawney tr l i v i v gi n d , khúc khích vì say:
  - , ñương nhiên, Firenze - ho c Ng a Th , như ta thích nghĩ th hơn v h n. Em có
  th y là, bây gi , khi ta ñã tr l i ñ ng l p thì giáo sư Dumbledore l ra ph i t ng
  kh con ng a ñó? Nhưng không... chúng ta chia l p ra d y... ðó là m t s lăng m ,
  th ng th n mà nói, m t s lăng m . Em bi t không...
  Giáo sư Trelawney có v quá say ñ nh n ra Harry. Th a lúc bà ñang ñiên ti t ch
  trích th y Firenze, Harry kéo Hermione l i g n và nói:
  - Hãy th ng th n nào, c u có ñ nh v i v i Ron r ng c u ñã nói t m b y v bu i ki m
  tra Th môn?
  Hermione như ng mày:
  - B c u nghĩ mình h mình t i v y h ?
  Harry nhìn cô nàng s c s o:
  - Hermione, n u c u có th m i McLaggen...Toøng Mít söu taàm                                    133
  Hermione ch ng ch c:
  - Chuy n ñó khác. Mình không ñ nh nói v i Ron b t c ñi u gì ñúng ho c không ñã
  x y ra t i bu i ki m tra ñó.
  Harry sôi lên:
  - T t! B i vì Ron s l i t cô l p n a, và chúng ta s thua trong tr n t i...
  Hermione gi n d :
  - Quidditch! C lũ con trai ch quan tâm có nhiêu ñó sao? Cormac không h i mình l y
  m t câu v b n thân mình, không, mình ch ñư c th t ñãi b i Hàng Trăm Cú C u
  Gôn Vĩ ð i c a McLaggen không-ngưng-ngh , cho ñ n khi... không, h n ñ n kìa!
  Cô nàng chu n nhanh như th ð n th . M t giây trư c cô nàng còn ñây, giây sau
  ñã lách mình gi a hai phù th y ñang cư i ha h và bi n m t.
  M t phút sau, McLaggen băng qua ñám ñông, ñ n h i:
  - Có th y Hermione ñâu không?
  - Không, r t ti c - Harry nói, và nó quay nhanh qua nói chuy n v i Luna, quên ph t
  vi c cô bé ñang nói chuy n v i ai.
  - Harry Potter! Giáo sư Trelawney nói, gi ng khàn khàn run run, l n ñ u tiên chú ý
  ñ n nó.
  Harry tr l i, gi ng không m y n ng nhi t:
  - , chào cô!
  Bà giáo nói v i gi ng vô cùng thì thào:
  - Con trai c a ta! Nh ng tin ñ n! Nh ng câu chuy n! Ngư i ðư c Ch n! Dĩ nhiên, ta
  ñã bi t t r t lâu... Nh ng ñi m tri u chưa bao gi t t, Harry... nhưng sao con
  không quay l i l p Tiên Tri? V i con, cũng như v i t t c m i ngư i, môn h c này
  c c kỳ quan tr ng!
  M t gi ng nói to vang lên:
  - À, Sybill, t t c chúng ta ñ u nghĩ môn h c c a mình là quan tr ng nh t!
  Và th y Slughorn xu t hi n bên c nh Giáo sư Trelawney, m t ñ nh , cái mũ hơi
  l ch, ly rư u trong m t tay và m t mi ng th t băm vĩ ñ i trong tay kia:
  - Nhưng tôi không nghĩ tôi ñã t ng bi t m t năng khi u b m sinh nào như th trong
  môn ð c dư c! Th y Slughorn nói, nhìn Harry âu y m b ng c p m t ñ ké - Kh
  năng thiên phú - cô bi t ñ y, như M trò y! Tôi ch t ng d y m t vài ngư i có kh
  năng như th , tôi có th nói v i cô v y ñ y, Sybill, sao nào, k c Severus...
  V i s kinh hãi c a Harry, th y Slughorn v y tay và như th múc th y Snape t
  không khí ñ n ch h . Slughorn n c lên ñ y h nh phúc:
  - Tôi v a nói v kh năng ñi u ch ñ c dư c hi m có c a Harry! Ch c th y ph i
  công nh n ch , dĩ nhiên r i, th y ñã d y trò y trong 5 năm!
  Vư ng trong vòng tay th y Slughorn qu n quanh vai, Snape cúi chi c mũi kho m
  xu ng nhìn Harry, c p m t nheo l i:
  - Khôi hài th t, tôi chưa t ng có n tư ng gì v t t c chuy n ñó khi tôi d y Potter.
  Slughorn la lên:
  - , th t ñ y, m t kh năng b m sinh! Th y ph i th y nh ng gì trò y làm trong bài
  h c ñ u tiên, Thu c S ng D Ch t D (the Draught of Living Death). Chưa t ng có
  h c sinh nào làm t t ñ n th ngay l n ñ u, tôi không nghĩ ngay c th y, Severus...
  - Th t ư? Snape nói l ng l , m t v n nhìn Harry m t cách chán ghét. Nó th y hơi lo
  l ng. Nó s nh t là Snape có th ñi u tra v nguyên nhân cái kh năng tài hoa m i
  tìm th y c a nó trong môn ð c dư c.
  Slughorn h i:
  - Cho ta bi t con ñăng ký h c nh ng môn nào, Harry?
  - Phòng ch ng Ngh thu t H c Ám, Bùa Mê, Bi n Hình, Th o Dư c...
  Snape nói v i n cư i u o i, khinh b :
  - Tóm l i, t t c nh ng môn c n thi t cho m t Th n Sáng.
  Harry bư ng b nh:Toøng Mít söu taàm                                    134
  - Vâng, ñúng th , ñó là t t c nh ng gì em mu n.
  Slughorn oang oang:
  - Và con cũng s tr thành m t Th n Sáng tuy t v i!
  - Em không nghĩ anh có th tr thành Th n Sáng ñâu Harry - Luna b t ng nói. M i
  ngư i nhìn cô bé.
  - Th n Sáng là m t ph n c a Âm Mưu Nanh R a, em nghĩ m i ngư i ñ u bi t. H
  làm vi c ñó ñ khi n b Pháp thu t dùng m t s k t h p pháp thu t H c ám v i
  b nh nha chu.
  Harry s c c n a ly rư u m t ong lên mũi vì cư i. Th t tình, ñáng ñ m i Luna ñ n
  b a ti c này! Hi n ra t cái c c c a mình, ho s c s a, ư t sũng nhưng v n ti p t c
  cư i, nó th y m t th còn khi n tinh th n nó ph n ch n hơn: Draco Malfoy b th y
  Argus Filch xách tai d n ñ n ch m i ngư i.
  Th y Filch khò khè, c m run lên và ñôi m t l i sáng lên ánh ñiên cu ng v phát-
  hi n-m i-nguy:
  - Giáo sư Slughorn, tôi b t ñư c th ng nhãi này núp trong m t hành lang trên l u.
  Nó nói nó ñư c m i ñ n ti c c a th y và ñ n tr . Th y có m i nó không v y?
  Malfoy vùng kh i th y Filch, trông ñiên ti t. Nó gi n d :
  - Thôi ñư c, tôi không ñư c m i. Tôi ch c l n vào c a, hài lòng chưa?
  - Chưa! Th y Filch ñáp, m t tuyên b hoàn toàn mâu thu n v i v vui sư ng trên
  m t ông - Trò g p r c r i r i, trò ñ y! Ngài hi u trư ng ñã nói không ñư c l ng v ng
  bên ngoài vào ban ñêm, tr khi ñư c phép, ñúng không, h ?
  Th y Slughorn v y v y tay:
  - Thôi ñư c r i, Argus, ñư c r i. Hôm nay Giáng sinh mà, và ch ng ph i là t i ác gì
  khi mu n tham gia vào m t b a ti c. D p này, chúng ta quên m i chuy n tr ng ph t
  ñi. Trò có th  l i, Draco.
  V th t v ng b t bình c a th y Filch hoàn toàn có th ñoán trư c ñư c. Nhưng,
  Harry t h i, quan sát Malfoy, t i sao trông nó v n ch ng vui chút nào? Và sao th y
  Snape nhìn Malfoy như th v a gi n d v a... có th chăng?... v a có chút e ng i?
  Nhưng h u như trư c khi Harry nh n ra ñư c nó ñã th y gì, th y Filch lê bư c quay
  ñi, l m b m càu nhàu. Malfoy so n ra trên m t mình m t n cư i và cám ơn th y
  Slughorn v s khoan dung c a ông. Gương m t th y Snape l i tr nên bí hi m.
  Th y Slughorn v y tay khi Malfoy cám ơn:
  - Không sao không sao! Ta t ng bi t ông n i trò, sau h t...
  Malfoy nói nhanh:
  - Ông em thư ng ñánh giá r t cao v th y, r ng th y là nhà ñi u ch ñ c dư c gi i
  nh t mà ông t ng bi t...
  Harry nhìn ch m ch m Malfoy. Không ph i v n nh n t làm nó ng c nhiên. Nó ñã
  th y Malfoy n nh th y Snape su t th i gian dài. Nhưng s th c là Malfoy làm ñi u
  ñó, xét cho cùng, v i cái v như mu n b nh. ðây là l n ñ u tiên nó nhìn g n Malfoy
  sau m t th i gian, nó th y nh ng qu ng thâm dư i m t Malfoy và làn da h n nhu m
  màu xám rõ r t.
  Th y Snape thình lình lên ti ng:
  - Tôi mu n nói chuy n v i trò, Draco.
  Th y Slughorn n c c c l n n a:
  - Thôi nào Severus, Giáng sinh mà, ñ ng quá nghiêm...
  Th y Snape ñáp c c l c:
  - Tôi là Ch nhi m Nhà trò y, và tôi s quy t ñ nh c n nghiêm kh c hay không.
  Theo tôi, Draco.
  H r i ñi, Snape d n ñ u, Malfoy t rõ v b c b i ph n u t. Harry ñ ng l i m t ch c,
  phân vân, r i nói:
  - Lát anh quay l i ngay, Luna... Ơ... nhà v sinh...
  Cô bé vui v :Toøng Mít söu taàm                                     135
  - D vâng.
  Và nó nghĩ nó v n nghe ti ng cô bé l i ti p t c ñ tài v Âm Mưu Nanh R a v i Giáo
  sư Trelawney - bà có v quan tâm chân thành - khi nó h i h ch y kh i ñám ñông.
  R t d r i kh i b a ti c, kéo cái áo tàng hình c a nó ra kh i túi và ph lên ngư i, vì
  hành lang hoàn toàn v ng tanh. Nhưng khó làm sao ñ tìm th y th y Snape và
  Malfoy. Harry ch y xu ng hành lang, ti ng chân c a nó ñư c ti ng nh c và ti ng nói
  chuy n n ào t phòng th y Slughorn át ñi. Có l th y Snape ñưa Malfoy xu ng căn
  h m phòng th y... cũng có th th y h t ng h n v phòng sinh ho t chung c a nhà
  Slytherin, nhưng Harry áp tai nó lên t ng cánh c a mà nó ñi qua trong hành lang
  cho ñ n khi, v i m t cú kích ñ ng m nh, nó cúi xu ng m t l khóa c a phòng h c
  cu i cùng trong hành lang và nghe nh ng gi ng nói.
  - ...không th có l i l m ñư c, Draco, vì n u trò b ñu i h c...
  - Tôi không làm b t c ñi u gì v i nó, ñư c chưa?
  - Ta hy v ng trò nói s th t, vì ñi u này nghe v a v ng v v a ngu ng c. Trò ñã b
  nghi ng nhúng m t tay vào chuy n ñó.
  Malfoy gi n d :
  - Ai nghi ng tôi? Nói l n cu i, tôi không làm chuy n ñó, ñư c chưa? Con Bell ñó có
  th có k thù nào ñó mà không ai bi t. ð ng nhìn tôi ki u ñó! Tôi bi t th y ñ nh làm
  gì, tôi không ngu, nhưng chuy n ñó không thành ñâu. Tôi có th ngăn th y!
  M t kho ng l ng và r i th y Snape nói, gi ng l ng l :
  - À, v y ra Dì Bellatrix c a trò ñã d y trò Occlumency (th n chú ngăn ch n?). Trò
  ñang c che gi u ñi u gì v i th y mình v y, Draco?
  - Tôi không c gi u gi m gì th y mình, tôi ch không mu n ông xía vào!
  Harry n tai nó sát hơn vào l khóa... ñi u gì khi n Malfoy nói v i th y Snape ki u
  ñó, th y Snape, ngư i mà h n luôn t v kính tr ng, th m chí yêu thương?
  - Vì v y mà trò tránh m t ta su t h c kỳ này? Trò s s can thi p c a ta? Trò có
  th y r ng, ñã t ng có ai quên ñ n văn phòng c a ta khi ta l p ñi l p l i r ng ph i
  ñ n ñó, Draco...
  Malfoy gi u c t:
  - V y thì c m túc tôi ñi! T cáo tôi v i Dumbledore!
  L i m t lúc im l ng. R i th y Snape nói:
  - Trò hoàn toàn bi t r ng ta không mu n làm b t c ñi u nào trong hai vi c ñó.
  - V y thì t t hơn ñ ng b t tôi ñ n văn phòng th y n a.
  Th y Snape nói, gi ng tr m ñ n n i Harry ph i n tai nó th t m nh vào l khóa ñ
  nghe:
  - Nghe ñây. Ta ñang c giúp trò. Ta ñã th v i m trò là s b o v trò. Ta ñã l p
  m t L i Nguy n Không Th Phá V , Draco...
  - Có v như th y s ph i phá v nó ñó, vì tôi cóc c n s b o v c a th y. ðây là vi c
  c a tôi, ông y giao cho tôi và tôi th c hi n. Tôi có k ho ch và nó s ho t ñ ng, ch
  có lâu hơn tôi nghĩ m t chút.
  - K ho ch gì c a trò?
  - Không ph i vi c c a th y!
  - N u trò nói v i tôi trò ñang c làm gì, tôi có th h tr trò...
  - Tôi có m i s h tr mà tôi c n, c m ơn! Tôi không ñơn ñ c!
  - T i nay, trò rõ ràng ch có m t mình, và qu là ngu ng c c c ñ khi ñi thơ th n
  trong hành lang mà không có ai trông ch ng hay b c h u. ðó là nh ng l i sơ ñ ng...
  - Tôi ñã có Grabbe và Goyle ñi cùng n u th y không c m túc chúng!
  - Nh gi ng thôi!
  Th y Snape th t lên, vì gi ng Malfoy dâng cao xúc ñ ng.
  - N u b n Crabbe và Goyle c a trò có ý ñ nh thi ñ u b ng Pháp sư Thư ng ð ng cho
  môn Phòng ch ng Ngh Thu t H c Ám trong vòng thi này thì chúng ph i siêng năng
  hơn hi n t...Toøng Mít söu taàm                                     136
  Malfoy ng t l i:
  - V n ñ là gì ch ? Phòng ch ng Ngh thu t H c ám - không ph i t t c ch là trò
  ñùa, v v t sao? Làm như có ai trong chúng ta c n b o v ñ ch ng l i Ngh thu t
  H c ám v y...
  Th y Snape nói:
  - ðó là m t s gi trá quy t ñ nh ñ thành công, Draco! Trò nghĩ tôi s  ñâu trong
  su t t ng y năm, n u tôi không hành ñ ng như v y? Gi hãy nghe ñây! Trò ñang
  khinh su t, ñi vơ v n vòng vòng trong ñêm, ñ chính mình b tóm, và n u trò ñ t s
  tín nhi m c a mình vào nh ng tr th như Crabbe và Goyle...
  - Không ch có chúng, tôi có nh ng ngư i khác bên phe tôi, nh ng ngư i gi i hơn!
  - V y sao trò không ti t l cho tôi, và tôi có th ...
  - Tôi bi t th y ñ nh làm gì! Th y mu n cư p công c a tôi!
  M t kho ng l ng khác, và th y Snape nói l nh l o:
  - Trò nói năng như m t ñ a tr . Tôi hoàn toàn hi u chuy n cha trò b b t và ñi tù ñã
  khi n trò ñau kh , nhưng...
  Harry có v a ñ 1 giây c nh giác, nó nghe th y ti ng chân Malfoy bên kia cánh
  c a và v a k p quăng mình ra kh i ch cánh c a m bung. Malfoy s i chân ñi xu ng
  hành lang, băng qua cánh c a ñ ng c a phòng th y Slughorn, quành qua m t góc
  xa và bi n m t kh i t m nhìn.
  Khó mà li u ñ th , Harry ti p t c núp xu ng khi th y Snape ch m rãi xu t hi n t
  phòng h c. V m t bí hi m khôn dò, th y quay l i b a ti c. Harry ñ ng l i trên sàn,
  gi u mình dư i t m áo choàng, suy nghĩ h t t c l c (ñ u óc ch y ñua).

               Harry Potter và Hoàng t   lai


                   Chương 16
                 Giáng Sinh m ñ m


  "V y là Snape ñ ngh giúp ñ ? Ông y th c s ñ ngh giúp ñ sao?"
  "N u b mà còn h i m t l n n a," Harry nói, "mình s th c cây c i này -"
  "Mình ch h i cho ch c thôi!" Ron nói. Chúng nó ñang ñ ng m t mình t i b n r a
  chén trong gian b p trang tr i Hang Sóc, l t v các cây c i bruxen cho bà Weasley,
  tuy t ñang ph ñ y trên cái c a s trư c m t chúng.
  " , Snape ñã ñ ngh giúp ñ !" Harry nói. "Ông y nói r ng ông ñã h a v i m
  Malfoy là s b o v nó, r ng ng ñã h a b ng L i Th Không th phá v hay ñ i lo i
  như v y -"
  "L i Nguy n Vĩnh Vi n h ?" Ron nói, trông s ng s t. "Không, ông y không th ... B
  có ch c không?"
  " mình ch c mà," Harry nói. "T i sao, nó có ý nghĩa gì?"
  "À thì b không th phá v m t L i Nguy n Vĩnh Vi n ..."
  "Mình làm h i như v y là cho b n thân mình, kì qu c ñ r i. Chuy n gì s x y ra n u
  phá v nó?"
  "B s ch t," Ron nói ñơn gi n. "Anh Fred và George ñã c b t mình th nó khi mình
  m i năm tu i. Mình g n như ñã th , mình n m tay anh Fred và m i th khi ñó b
  tìm th y b n mình. B g n như m t trí," Ron nói v i ñôi m t h i tư ng. "ðó là l n
  duy nh t mình th y b gi n d gi ng như m , Fred cho r ng left buttock c a anh y
  s không bao gi tái ph m n a."
  "À . băng qua left buttock c a anh Fred -"
  "Chuy n gì th ?" Fred nói khi hai anh em sinh ñôi bư c vào b p.
  "Aaah, George, nhìn kìa. B n nó dùng nh ng con dao và m i th . i tr i ơi!"Toøng Mít söu taàm                                    137
  "Em s lên mư i b y tu i trong hơn hai tháng n a," Ron g t g ng nói, "và lúc ñó em
  m i có th làm chúng b ng phép thu t!"
  "Nhưng cho ñ n lúc ñó," George nói, nó ng i lên cái bàn ăn và ñ chân lên ñó, "b n
  anh s ñư c xem em bi u di n cánh làm chính xác c a - - như thư ng l ."
  "Anh b t em ph i làm như th !" Ron gi n d nói, mút ngón tay v a b c t c a nó.
  "Các anh ch xem, khi em mư i b y tu i -"
  "Anh ch c r ng em s làm cho b n anh kinh ng c v i nh ng k năng phép thu t
  không th tin ñư c t trư c t i nay," Fred v a nói v a ngáp.
  "S n nói v nh ng k năng không th tin ñư c t trư c t i nay, Ronald," George nói,
  "có chuy n gì th , b n anh nghe Ginny nói v em và m t cô bé tên - ho c thông tin
  c a b n anh sai - Lavender Brown?"
  Ron hơi ñ m t, nhưng không th hi n ra vì nó ñã c m cúi vào b n c i Bruxen. "Hãy
  lo chuy n kinh doanh c a các anh y."
  "Th t là m t câu tr l i ñ p chát," Fred nói. "Anh th t không bi t em nghĩ gì v h .
  Không, chuy n mà b n anh mu n bi t là ... nó x y ra th nào?"
  "Ý anh là sao?"
  "Có ph i cô bé b tai n n hay ñ i lo i như v y không?"
  "Cái gì?" ...
  "À, làm sao cô bé có th ch ng ñ ñư c hư h i não l n như th ? Hãy c n th n ñó!"
  Bà Weasley bư c vào ngay lúc th y Ron ném con dao ñang c t c i vào Fred, Fred
  l p t c bi n nó thành m t cái máy bay gi y b ng m t cái v y ñũa u o i.
  "Ron!" bà nói m t cách ñiên ti t. "ð ng bao gi ñ m th y con ném dao m t l n
  n a!"
  "Con s không," Ron nói, "ñ m th y," nó thì th m nói thêm và quay ñ u vào ñ ng
  c i Bruxen.
  "Fred, George, ta r t ti c, con yêu, chú Remus s ñ n vào t i nay, vì th Bill s dùng
  chung phòng v i hai con."
  "Không sao c ," George nói.
  - "Vì Charlie không v nhà nên Harry và Ron s   t ng thư ng, và n u Fleur ch u
  chung phòng v i Ginny -" "- ñi u này s làm cho Gián sinh c a Ginny -" Fred l m
  b m. "- m i ngư i s tho i mái c thôi. À dù sao thì h cũng s ng c thôi," bà
  Weasley nói, nghe có chút phi n mu n.
  "Percy d t khoác không chư n b m t x u xa v sao m ?" Fred h i. Bà Weasley quy
  ñi trư c khi tr l i. "Không nó b n, m ch c là nó l i B pháp thu t."
  "Anh y là cái ñ ngu nh t th gi i," Fred nói khi bà Weasley ñã ra kh i b p. "Ho c ít
  nh t là m t trong hai. À chúng ta ñi thôi ch George."
  "Hai anh ph i làm gì à?" Ron h i. "Sao các anh không giúp b n em v i cái ñ ng c i
  này? Các anh ch c n v y ñũa và sau ñó t i em cũng s ñư c r nh rang!"
  "Không, anh không nghĩ là b n anh có th làm ñư c," Fred nghiêm trang nói. "ðây
  là bài h c xây d ng tính cách, h c cách g t c i mà không dùng phép thu t s giúp
  em hi u rõ khó khăn c a Muggle và Squib [á phù th y] -" "- và Ron, n u em mu n
  m i ngư i giúp em," George nói thêm, ném cái máy bay gi y v phía Ron, "thì ñ ng
  có mà quăng dao v phía h . Mà hãy g i ý bóng gió. B n anh ph i ñi ra làng, có r t
  nhi u các cô gái ñ p qu y bán báo, nh ng ngư i luôn cho r ng trò bài b p c a b n
  anh th t tuy t di u ... , gi ng như phép thu t th c s ... "
  "Xí," Ron h m h c nói, nhìn Fred và George băng qua cái sân ph ñ y tuy n ñi ra
  ngoài. "Các nh ch c n t n mư i giây và chúng ta cũng có th ñi chung luôn."
  "Mình không th ," Harry nói. "Mình ñã h a v i c Dumbledore là mình s không lang
  thang ra ngoài trong lúc ñây."
  " há," Ron nói. Nó g t thêm vài cây c i r i nói, "B s k cho th y Dumbledore bi t
  nh ng gì b ñã nghe Snape và Malfoy nói v i nhau ch ?"
  " ," Harry nói. "Mình s nói cho t t c nh ng ai có th ngăn ch n chuy n này ñư c,Toøng Mít söu taàm                                    138
  và th y Dumbledore là ngư i ñ ng ñ u danh sách. Mình cũng s k v i b c a b ."
  "Ti c là b không nghe ñư c là Malfoy th c s làm gì." "Con không th nói ñư c,
  ph i không? ðó là toàn b v n ñ , nó t ch i k cho Snape."
  Hai ñưa im l ng m t lúc, r i Ron nói, "Như v y, b bi t h s nói gì ch ? B mình và
  th y Dumbledore và m i ngư i n a. H s nói là Snape không th c s mu n giúp
  Malfoy mà ng ch mu n tìm hi u nhi m v mà Malfoy ph i làm."
  "H không tin ông y ñâu," Harry nói dưt khoát. "Không ai có th ñóng k ch hay ñ n
  th , ngay c Snape."
  " m ... mình ch nghĩ th thôi." Ron nói.
  Harry quay sang nhìn th ng vào m t nó, cau mày. "B nghĩ mình ñúng, ñúng
  không?"
  " , ñương nhiên!" Ron v i nói. "Mình nghiêm túc nghĩ th ! Nhưng h ñ u tin ch c
  Snape là ngư i c a H i, ph i không?"
  Harry không nói gì. ði u này h u như là s ch ng ñ i l i b ng ch ng c a nó; nó có
  th nghe th y l i căn d n c a Hermione: "Harry, rõ ràng là, ông y gi b ñ ngh
  giúp ñ ñ ông y có th l a cho Malfoy nói ra nhi m v mà nó s làm ..."
  ðây là hình dung r t rõ ràng, dù sao thì nó cũng không có cơ h i k v i Hermione
  nh ng gì nó ñã nghe lóm ñư c. Cô bé ñã bi n m t sau b a ti c c a th y Slughorn
  trư c khi nó quay l i ho c nó ñã ñư c McLaggen gi n d thông báo cô bé ñã ñi ng
  trư c khi nó quay tr v phòng sinh ho t chung. Khi nó và Ron r i trư ng ñ ñi ñ n
  trang t i Hang Sóc ngày hôm sau, nó ñã không có th i gian ñ nói l i chúc m ng
  Giáng Sinh v i cô bé và k nh ng tin t c quan tr ng cho cô bé khi b n nó tr v sau
  khi kỳ ngh l . Nó hoàn toàn ch c r ng cô bé ñã nghe nó nói; Ron và Lavender ñã
  hoàn toàn không chào t m bi t b ng l i nói [nonverbal good-bye] ngay sau lưng nó
  vào lúc ñó.
  Dù v y, ngay c Hermione cũng không th phù nh n m t ñi u là: Malfoy có nhi m
  v ph i làm gì ñó, và Snape bi t, vì th Harry c m th y hoàn toàn có lý do chính
  ñáng ñ nói "Mình ñã nói v i b như v y," nó ñã nói vài l n như th v i Ron.
  Harry không có cơ h i ñ nói chuy n v i ông Weasley, ông hi n ñang làm vi c r t
  nhi u gi   B pháp thu t, cho ñ n ñêm Giáng Sinh. Gia ñình Weasley và khách c a
  h ng i trong phòng khách, nơi mà Ginny ñã trang trí r t l n x n trông gi ng như
  ng i trên nh ng dây bông gi y n . Fred, George, Harry và Ron là nh ng ñ a duy
  nh t bi t con thiên th n trên ñ nh cây thông th c s là con ma lùm gi vư n, k ñã
  c n vào m t cá chân c a Fred khi nó ñang kéo các c cà r t lên ñ dùng cho b a t i
  Giáng sinh. Làm cho nó ñ n ñ n, m vàng, m c m t cái váy xòe v i ñôi cánh nho
  nh dán vào sau lưng, nó nhìn tr ng tr ng vào b n nh , ñó là con thiên th n x u
  nh t mà Harry t ng th y, v i m t cái ñ u to ñen như c khoai tây và ñôi chân lông
  lá.
  B n chúng bu c ph i nghe ca sĩ mà bà Weasley thích, Celestina Warbeck trên
  chương trình phát thanh Giáng Sinh, gi ng c a cô líu lo t cái máy radio. Fleur,
  ngư i cho r ng Celestina chán ng t, ng i trong góc phòng nói l n r ng bà Weasley
  cau có ñang ch a ñũa phép vào nút âm lư ng, vì th gi ng c a Celestina to hơn, to
  hơn n a. Dư i s bao trùm c a bài hát nh c Jazz tên "A Cauldron Full of Hot, Strong
  Love" [Cái v c ch a ñ y tình yêu m nh m nóng b ng], Fred và George b t ñ u chơi
  bài n vơi Ginny. Ron thì b n nh ng cái nhìn lén lút v phía Bill và Fleur như hi v ng
  s tìm ñư c ti n quà. Trong khi ñó, Lupin Remus, ngư i trông g y hơn, qu n áo xơ
  xác hơn trư c ñây, ñang ng i c nh lò sư i, nhìn ch m ch m vào bên trong như
  không h nghe th y gi ng hát c a Celestinas.
  Ôi, hãy l i ñây và khu y cái v c c a em,
  Và n u như anh làm ñúng,
  Em s làm anh sôi s c b ng tình yêu m nh m nóng b ng,
  ð gi cho anh m áp t i nay.Toøng Mít söu taàm                                     139
  "Chúng ta ñã nh y bài này khi chúng ta nư i tám tu i!" bà Weasley nói, chùi m t
  b ng mi ng len ñan. "Anh nh không, anh Arthur?"
  "Ơ h ?" ông Weasley nói, ông ñang g t nh ng qu qu t. " ph i ... giai ñi u tuy t
  v i ..."
  V i s n l c, ông ñ ng th ng d y, nhìn vào Harry, nó ñang ng i k bên ông.
  "Bác xin l i v chuy n này," ông nói, h t ñ u v hư ng cái radio khi mà Celestina b t
  ñ u vào ño n ñi p khúc. "S k t thúc s m thôi."
  "Không sao c bác," Harry nói, cư i toe toét. "Công vi c B pháp thu t b n l m h
  bác?"
  "B n l m," ông Weasley nói. "Bác không phi n n u các bác ph i l c l i kh p nơi,
  nhưng b i ba v b t gi các bác ñã làm trong hai tháng cu i này, bác nghi ng m t
  tên trong s b n chúng ñích th c là T Th n Th c T - ñ ng l p l i chuy n này,
  Harry" ông nói thêm, trông ông như v a m i ñ t ng t t nh l i.
  "H không còn gi anh Stan Shunpike ch bác?" Harry h i.
  "Bác e là không ñư c như th ," ông Weasley nói. "Bác bi t c Dumbledore ñã c yêu
  c u s giúp ñ tr c ti p c a Scrimgeour v chuy n c a Stan. ... ý bác là t t c
  nh ng ai ñã th c s nói chuy n riêng v i c u y ñ u ñ ng ý là c u y ch gi ng như
  m t T Th n Th c T , cũng như qu qu t này ... nhưng nh ng quan ch c cao c p
  mu n xem chuy n này như vi c h ñã có nh ng ti n tri n, và 'ba v b t gi ' nghe có
  v hay hơn là 'ba v b t gi sai l m và phóng thích' ... nhưng m t l n n a, ñây là
  vi c t i m t ..."
  "Cháu s không nói gì ñâu," Harry nói. Nó ng n ng ng m t lúc, t h i ñâu là cách
  t t nh t ñ m ñ u cho nh ng ñi u no mu n nói; khi nó ñã s p x p các ý nghĩ trong
  ñ u xong thì Celestina Warbeck b t ñ u m t b n nh c ballad có tên 'You Charmed
  the Heart Right Out of Me' [Anh ñã quy n rũ con tim em].
  "Bác Weasley, bác còn nh chuy n cháu k v i bác nhà ga khi chúng cháu lên tàu
  ñ n trư ng không?"
  "Bác ñã ki m tra, Harry," ông Weasley nói ngay. "Bác ñã ñ n nhà Malfoy l c soát,
  nhưng không có th gì ñáng ra không nên có ñó, c th b và th nguyên v n."
  "D , cháu bi t, cháu xem trong t Tiên tri r ng bác ñã tìm ... nhưng có th gì ñó
  khác ... à, m t th gì ñó r t ..."
  Và nó k cho ong Weasley nh ng gì nó ñã nghe lóm ñư c gi a Malfoy và Snape. Khi
  nó k , nó th y th y Lupin kh quay ñ u nhìn nó ... l ng nghe t l i. Khi nó k xong,
  m i ngư i ñ u im l ng, ngo i tr ti ng Celestina ñang ngâm nga.
  Ôi, trái tim ñang thương c a tôi, nó ñi ñâu r i? Nó ch ñ l i cho tôi m t câu th n
  chú ...
  "Có ph i ñó ch là ý nghĩ n y ra trong ñ u con không Harry," ông Weasley nói, "r ng
  Snape ch là gi b -?"
  "Gi b ñ ngh giúp ñ , nh th mà ông y có th tìm ra nhi m v mà Malfoy ph i
  làm?" Harry nói nhanh. "D ñúng, con nghĩ là con nói v y. Nhưng làm sao chúng ta
  bi t ñư c ch ?"
  "ðó không ph i là vi c mà chúng ta c n bi t," Lupin ñ t nhiên nói. Ông quay ñã
  quay lưng l i phía lò sư i và ñ i m t v i Harry và ông Weasley. "ðó là vi c c a c
  Dumbledore. C Dumbledore tin tư ng Snape, và ñi u ñó ñ cho t t c chúng ta."
  "Nhưng," Harry nói, "có th - có th th y Dumbledore nh m v Snape -"
  "M i ngư i ñ u nói th , r t nhi u l n r i. Nó ñư c truy n l i là có tin hay không tin
  vào quy t ñ nh c a c Dumbledore. Ta tin c , và vì th , ta tin Severus."
  "Nhưng c Dumbledore có th nh m l n," Harry cãi l i. "C nói th vì c tin th . Còn
  th y -" nó nhìn th ng vào m t Lupin -"th y có th t lòng thích Snape không?"
  "Ta không thích cũng không ghét Severus," Lupin nói. "Không, Harry, ta nói th t,"
  ông nói thêm khi th y nét m t Harry th hi n s nghi ng . "Chúng ta s không bao
  gi tr thành nh ng ngư i b n che ch ñùm b c cho nhau, có l , sau t t c nh ngToøng Mít söu taàm                                     140
  gì ñã x y ra gi a James, Sirius v i Severus, nó có r t nhi u s cay ñ ng. Nhưng ta
  không quên nguyên năm h c ta d y trư ng Hogwarts, Severus ñã pha chân dư c
  Wolfsbane [thu c dành cho ngư i sói] cho ta vào m i tháng, làm hoàn h o ñ n m c
  ta ñã không ph i ch u ñ ng ñau ñ n như trư c ñây v n thư ng b vào nh ng ngày
  trăng tròn."
  "Nhưng ông y ñã 'tình c ' ñ l chuy n th y là ngư i sói, vì th nên th y ph i r i
  kh i trư ng!" Harry nói gi n d .
  Lupin nhún vai. "Chuy n này dù sao cũng s b i l thôi. Chúng ta ñ u bi t ông y
  mu n d y môn c a ta, nhưng ông y có th gây t i t hơn nhi u cho ta b ng cách
  làm gi chân dư c cho ta. Ông y ñã gi cho ta kh e m nh. Ta ph i bi t ơn nhi u."
  "Có th ông y không dám làm h ng chân dư c c a th y khi c Dumbledore luôn
  dám sát ông y!" Harry nói.
  "Con ñã kiên quy t căm ghét ông y, Harry," Lupin nói v i cái cư i y u t. "Và ta
  hi u, v i James là cha c a con, và v i Sirius là cha ñ ñ u c a con, con th a k c
  nh ng ñ nh ki n c a h . Dù sao thì con cũng hãy k v i c Dumbledore nh ng gì
  con v a m i k cho ta và Arthur, nhưng ñ ng trông mong là c s có cùng quan
  ñi m v i con v vi c này, và cũng ñ ng trông mong là c s b t ng v nh ng gì
  con k . ðó có th là l nh mà c Dumbledore b o Severus h i Malfoy."
  ... và bây gi anh ñã xé nó ra em cám ơn vì anh ñã tr l i trái tim cho em!
  Celestina k t thúc bài hát c a cô b ng m t âm cao và dài và m t tràng pháo tay
  l n phát ra t trong cái radio, ch mà bà Weasley ñang tham gia r t n ng nhi t.
  "N hít rùi h ?" Fleur nói to. "Cám ơn tr i, th t là kin kh n -"
  "Chúng ta làm m t chén rư u không?" ông Weasley h i to, nh y b t d y. "Ai mu n
  m t chén rư u tr ng nào?"
  "Th y ñâu vào lúc mu n v y?" Harry h i Lupin khi mà ông Weasley ñang lăng
  xăng rót món rư u tr ng, nh ng ngư i còn l i thì ñang m i mê nói chuy n v i nhau.
  " , ta dư i h m," Lupin nói. "H u như là th . ðó là lý do vì sao ta không th vi t
  thư, Harry, g i thư cho con có th s b th t l c."
  "Ý th y là sao?"
  "Ta s ng cùng nh ng ngư i b n c a ta, nh ng ngư i gi ng ta," Lupin nói. "Nh ng
  ngư i sói," ông nói thêm khi Harry th hi n thái ñ khó hi u. "B n h là bè lũ c a
  Voldemort. C Dumbledore c n m t ngư i gián ñi p và ta ñó và ta ... làm."
  Ông nói m t cách cay ñ ng, và có l ông cũng nh n ra v y, nên ông cư i m t cách
   m áp và nói ti p, "Ta không phàn nàn gì; ñây là m t công vi c c n thi t và ch ng ai
  có th làm t t vi c này hơn ta. Dù sao thì, th t khó khăn ñ l y ñư c ni m tin tư ng
  c a h . Ta ñã ph i ch u ñ ng nh ng bi u hi n rõ ràng khi c ñ s ng trong c ng
  ñ ng phù thu , con th y ñ y, nơi mà h l ng tránh xã h i thông thư ng và s ng
  ngoài rìa, tr m c p - và ñôi lúc ph i gi t chóc - ñ có cái ăn."
  "Sao h l i tr nên thích Voldemort?"
  "H nghĩ r ng, dư i trư ng c a h n, h s có cu c s ng t t ñ p hơn," Lupin nói. "Và
  th t khó khăn khi tranh cãi v i Greyback ñó ..."
  "Greyback là ai?"
  "Con chưa bào gi nghe v nó h ?" Lupin n m ch t hai bàn tay vào v t áo. "Fenrir
  Greyback là, có l , là Ngư i sói hoang dã nh t còn s ng ngày nay. Nó tôn kính ñi u
  này như m t s m nh trong cu c s ng là c n và làm h i càng nhi u ngư i n u có
  th ; nó mu n t o ra m t lư ng ngư i sói ñ ñ ñánh b i phù th y. Voldemort ñã
  h a v i nó ñ ñ i l i nh n ñư c s ph c tùng c a nó. Greyback khi tr v l t ngư i
  thì nó là m t ñ a tr ... C n b n tr con, nó nói, nuôi dư ng chúng tránh xa b m
  chúng, d y cho chúng bi t căm ghét lũ phù th y. Voldemort d a s gi i thoát cho
  nh ng c u bé, cô bé ñó; và ñó là l i ñe d a luôn luôn ñem l i nh ng k t qu t t."
  Lupin ng ng l i r i nói, "ðó là Greyback, k ñã c n ta." "Cái gì?" Harry ng c nhiên
  nói. "Khi - ý th y là khi th y còn là m t ñ a bé sao?"Toøng Mít söu taàm                                     141
  "Ph i. Cha ta ñã ñ ngh nó. Ta không bi t, su t m t th i gian r t lâu, nhân thân c a
  tên ngư i sói ñã t n công ta; ta ñã c m th y ti c cho nó, nghĩ r ng nó không th
  ñi u khi n n i b n thân, ta bi t c m giác ñó khi bi n hình. Nhưng Greyback không
  gi ng như v y. Khi trăng tròn, nó ti n l i g n nh ng n n nhân, ñ m b o là kho ng
  cách ñ g n ñ t n công. Nó tính toán toàn b . Và ñây chính là k mà Voldemort
  dùng làm k c m ñ u ngư i sói. Ta không th gi ñò như m c ñích c a cu c tranh
  lu n h p lý gi a ta và Greyback là nh m ch ng ñ i là cái kh ng ñ nh c a Greyback
  r ng ngư i sói chúng ta thèm máu, r ng chúng ta bu c ph i tr thù con ngư i bình
  thư ng." "Nhưng th y bình thư ng!" Harry nói mãnh li t. "Th y ch có - có v n ñ -"
  Lupin cư i to. "ðôi lúc con nh c ta nh nhi u ñ n James. Ba con g i ñó là 'v n ñ
  nh như con th '. Nhi u ngư i ñã r t n tư ng khi ta có nuôi m t con th c c tính."
  Ông nh n m t cái ly rư u tr ng t ông Weasley và nói cám ơn, trông m t chút hân
  hoan, Harry trong khi ñó c m th y hơi thích thú. Vi c ñ c p ñ n b nó v a r i ñã
  nh c nó nh ñ n nó có m t chuy n ñang r t trông mong ñ h i Lupin.
  "Th y có nghe v ngư i ñư c g i là Hoàng T Lai bao gi chưa?"
  "Cái gì Lai?"
  "Hoàng T ," Harry nói, nhìn k ông tìm m t d u hi u nh n bi t.
  "Không h có Hoàng T phù th y nào c ," Lupin nói, và cư i. "ðó là m t cái t a mà
  con nghĩ là ngư i ta ñang nói v con h ? Ta nghĩ làm 'Ngư i ñư c ch n' là ñ l m
  r i."
  "ðó không ph i nói v con!" Harry nói ph n n . "Hoàng T Lai là ngư i nào ñó ñã
  t ng Hogwarts, con có cu n sách ð c dư c cũ c a ông y. Ông y vi t ñ y nh ng
  câu th n chú trên ñó, nh ng câu th n chú mà ông y t sáng ch . M t trong s
  chúng là Levicorpus -"
  " , nó ñã t ng là câu th n chú th nh hành nh t trong su t th i gian ta Hogwarts,"
  Lupin h i tư ng l i nói. "Có m t vài tháng trong năm h c th năm c a ta khi mà
  không ai có th di chuy n vì b nh c b ng lên không khí b i m t cá chân c a chính
  mình."
  "B con ñã dùng nó," Harry nói. "Con th y b con Pensieve, dùng nó lên Snape."
  "Ba con ñã th nó m t cách tình c , như là ñó là m t câu nói v t ñi không có gì th c
  s quan tr ng, nhưng anh y ñã không ch c r ng mình s ñ t ñư c hi u qu ñúng,"
  Lupin cư i c m thông.
  "Ph i," ông nói, "nhưng anh y không ph i là ngư i duy nh t. Khi ta nói, nó tr nên
  ph bi n r ng rãi. Con bi t nh ng câu th n chú ra ñ i và s d ng th nào r i ñ y
  ..."
  "Nhưng như v y là nó ñư c sáng ch ra khi th y còn ñi h c," Harry c ch p nói.
  "Không h n th ," Lupin nói. "Nh ng l i nguy n ra ñ i và h t th nh hành cũng gi ng
  như nh ng th khác."
  Ông nhìn vào m t Harry và kh nói, "James mang dòng máu thu n ch ng, Harry à,
  và ta th v i con là anh y chưa bao gi b o chúng ta g i anh y là 'Hoàng T '."
  T v th t v ng, Harry nói, "Và ñó cũng không ph i chú Sirius? Hay th y sao?"
  "D t khoát là không ph i."
  " ." Harry nhìn ch m ch m vào ng n l a trong lò sư i. "Con ch nghĩ - ông y ñã
  giúp con r t nhi u trong các bài h c ñ c dư c, v Hoàng T y."
  "Cu n sách cũ như th nào, Harry?"
  "Con không bi t, con chưa bao gi ki m tra nó."
  " , có l nó s cho con m t vài b ng ch ng v th i ñi m Hoàng T      Hogwarts,"
  Lupin nói.
  M t lúc sau, Fleur b t chư c Celestina hát bài "A Cauldron Full of Hot, Strong Love"
  [M t cái v c ch a ñ y tình yêu m nh m nóng b ng], và ñư c m i ngư i hư ng
   ng, và sau ñó bà Weasley ra hi u cho b n nó ñi ng . Harry và Ron leo lên h t c u
  thang là ñ n cái phòng ng gác mái c a Ron, nơi có s n m t cái giư ng ng c m tr iToøng Mít söu taàm                                     142
  v a ñư c ñ t thêm vào cho Harry.
  Ron g n như ng ngay t c kh c, nhưng Harry thì moi cái rương c a nó và l y cu n
  Bào ch ñ c dư c cao c p ra ñ c trư c khi ñi ng . Nó l t các trang, tìm ki m, cho
  ñ n khi cu i cùng tìm ra, m t trư c cu n sách có ghi ngày xu t b n. Nó g n như
  ñã năm mươi năm tu i. C cha nó và nh ng ngư i b n c a ông ñ u không
  Hogwarts cách ñây năm mươi năm. C m th y th t v ng, Harry quăng cu n sách vào
  rương, t t ñèn, và lăn mình, nghĩ v ngư i sói, Snape, Stan Shunpike và Hoàng T
  Lai và cu i cùng nó chìm vào giác ng lo âu v i ñ y nh ng cái bóng ghê r n và ti ng
  khóc c a nh ng ñ a tr b c n...
  "Ch c con bé y trêu mình..."
  Harry t nh d y và b t ñ u l c cái v i to phình n m dư i chân giư ng nó. Nó ñeo
  m t kính vào và nhìn quanh, cái c a s nh thì h u như b tuy t ph kín và trư c
  ñó, Ron ñang ng i th ng ñ ng trên giư ng nó và ñang ki m tra chuy n gì s x y ra
  v i cái dây chuy n vàng d y cui.
  "Cái gì nói th ?" Harry h i.
  "Nó là quà t Lavender," Ron nói, nghe có v chán ghét. “Có th t b n y nghĩ r ng
  mình s ñeo ..."
  "Harry l i nhìn g n và phát ra m t tràng cư i s c s a, l ng l ng t s i dây chuy n là
  dòng ch vàng to:
  "Ngư i yêu c a tôi"
  "Hay l m," nó nói, "Xu t s c. B có th ñeo nó trư c m t anh Fred và George á."
  "N u b k v i hai nh," Ron nói, nhét s i dây chuy n xu ng dư i g i nó m t cách
  thô b o, "mình - mình - mình s -"
  "Nói càm lăm v i mình h ?" Harry nói, cư i toe toét. "Ôi thôi nào, mình không nói
  ñâu."
  "Sao b n y có th nghĩ là mình thích cái th gi ng th này ch ?" Ron g ng h i,
  trông nó khá s c.
  " , nghĩ th xem," Harry nói. "B có bao gi ti t l v i ai ñó r ng b thích chư n
  m t ra ngoài ñư ng v i dòng ch 'Ngư i yêu c a tôi' vòng quanh c không?"
  "Ơ ... b n mình chưa bao gi th c s nói chuy n v i nhau nhi u," Ron nói. "Cái
  chính là ..."
  "Ôm hôn nhau thôi à?" Harry nói
  "À ," Ron nói. Nó ng p ng ng r i nói, "Có ph i Hermione ñang th c s c p kè v I
  th ng McLaggen không?"
  "Mình không bi t," Harry nói. "H ñi cùng v i nhau t i b a ti c c a th y Slughorn,
  nhưng mình không nghĩ là t i m c ñó."
  Ron trông h n h hơn m t chút r i moi ti p cái v c a nó.
  Quà c a Harry bao g m m t cái áo len có hình trái Snitch vàng to m t trư c do
  chính bà Weasley ñan, m t h p b nh ng s n ph m c a ti m Wizard Wheezes t
  anh em sinh ñôi Weasley, m t cái h p nh có mùi m c meo cùng v i t m nhãn ghi
  G i Ông ch , T Kreacher.
  Harry nhìn nó ch m ch m. "B có nghĩ là an toàn n u m nó không?" nó h i. "Có
  th là b t c th gì nguy hi m, toàn b thư và quà chuy n t i ñ u ñã ñư c B pháp
  thu t ki m tra," Ron tr l i m c dù m t nó nhìn cái h p m t cách kh nghi.
  "Mình không t ng l i Kreacher th gì c . M i ngư i có thư ng t ng quà Giáng sinh
  cho nh ng con gia tinh c a h không?" Harry h i, m cái h p c n th n.
  "Ch có Hermione thôi," Ron nói. "Nhưng chúng ta c ch và xem nó là gì trư c khi
  b c m th y có l i."
  "M t giây sau, Harry hét l n và nh y ra kh i cái giư ng ng c m tr i c a nó; cái h p
  ch a ñ y con giòi. "Hay l m," Ron nói, cư i s c s a. "R t chu ñáo." "Mình thà nh n
  ñư c chúng còn hơn là cái s i dây chuy n," Harry nói, nó làm Ron im b t.
  M i ngư i ñ u m c áo len m i khi h cùng ng i ăn b a trưa Giáng sinh, m i ngư iToøng Mít söu taàm                                     143
  ngo i tr Fleur (ngư i duy nh t không có vì bà Weasley cho r ng vi c ñó th t lãng
  phí) và b n thân bà Weasley, bà ñang gi n b ng cách ñ i m t cái nón phù th y m i
  màu xanh ñen l p lánh b i nh ng th trông gi ng như nh ng h t kim cương hình
  ngôi sao nh , và m t cái vòng c b ng vàng r t ñ p.
  "Fred và George t ng cho bác ñó! Chúng ñ p không?" "À ... b n con cho r ng b n
  con ñã ñánh giá ñúng giá tr c a m hơn nhi u r i, m , gi b n con gi t v c a b n
  con ñây," George nói, v y tay. "Chú Remus."
  "Harry, trên tóc anh có m t con giòi kìa," Ginny vui v nói, cô bé băng qua bàn ñ
  b c con giòi ra; Harry c m th y như có con ng ng kêu trong c nó r ng nó ch ng
  bi t ph i làm gì v i m t con giòi.
  "Ôi kin kh n quá," Fleur nói và rùng mình m t chút.
  "Có ph i không ñó?" Ron nói. "Súp th t không, Fleur?". Trong s háo h c mu n giúp
  cô y, nó va ñ ng làm cho cái dĩa ñ ng súp th t bay lên; Bill v y ñũa phép ph n súp
  bay lên ngoan ngoãn quay l i cái dĩa.
  "C u cũng t như cô Tonks kia," Fleur nói v i Ron sau khi cô nàng hôn cám ơn Bill
  xong. "Cô y luôn luôn va ñ ng -"
  "Tôi ñã m i Tonks thân yêu ñ n chơi hôm nay," bà Weasley nói, ñ t nh ng c cà r t
  xu ng m t cách không c n thi t và nhìn Fleur tr ng tr ng. "Nhưng cô y s không
  ñ n. Anh ñã nói chuy n v i cô y chưa, Remus?"
  "Không, tôi không liên l c v i m i ngư i nhi u," Lupin nói. "Nhưng Tonks có gia ñình
  c a cô y mà ph i không?"
  " m," bà Weasley nói. "Có l . Tôi có c m giác là cô y ñ nh ăn Giáng sinh m t
  mình."
  Bà nhìn Lupin m t cách khó ch u c như là vi c Fleur tr thành con dâu c a bà thay
  vì Tonks hoàn toàn là l i c a ông, còn Harry, nó nhìn tr ng tr ng Fleur, cô nàng
  ñang ñang ñút Bill ăn m t mi ng th t gà tây t ñĩa c a cô, trong khi bà Weasley
  ñang c g ng ñ u tranh cho m t ñi u mà không có hi v ng gì thành công. Dù sao
  thì ông cũng nh c nó nh ñ n nó có câu h i thăm v Tonks, và có ai t t hơn ñ h i
  hơn Lupin ch , ngư i bi t t t c v Patronus.
  "Patronus c a cô Tonks ñã thay ñ i hình d ng," nó k v i ông. "Snape ñã nói như
  v y. Con không bi t chuy n gì ñã x y ra. T i sao Patronus c a th y l i thay ñ i?"
  Lupin nhai mi ng th t gà tây và nu t trư c khi nói ch m rãi, "ðôi khi ... m t cú s c
  m nh ... c m xúc tăng cao ..."
  "Nó trông to, và có b n chân," Harry nói, ch t n y ra m t ý nghĩ và nó h th p gi ng
  xu ng. "Hơ ... không th nào -?"
  "Anh Arthur!" bà Weasley b t ng nói. Bà ñ ng b t d y, ñũa phép ñ t lên tim, bà
  nhìn ch m ch m ra ngoài c a s b p. "Anh Arthur - ñó là Percy!"
  "Cái gì?"
  Ông Weasley nhìn quanh. M i ngư i v i nhìn ra c a s ; Ginny ñ ng th ng d y ñ
  nhìn cho d hơn. ð ng ñó, ch c ch n, là Percy Weasley, ñang s i chân băng qua sân
  ph ñ y tuy t, cái m t kính g ng s ng c a anh y l p lóe trong nh n ng. Dù sao,
  anh y cũng không ñi m t mình.
  "Anh Arthur, nó - nó ñi cùng v i ngài B trư ng!"
  Và ch c r ng, ngư i ñàn ông Harry có l n th y trên t Nh t Báo Tiên Tri ñang ñi
  cùng Percy, bư c hơi kh p khi ng, ông y có mái tóc b m màu xám, và cái áo khoác
  ñen c a ông dính ñ y tuy t. Trư c khi m i ngư i có th nói ñi u gì, trư c khi ông bà
  Weasley có th làm ñi u gì hơn là nhìn s ng s t, cánh c a sau m ra và Percy ñ ng
  ñó.
  M t phút b i r i yên l ng. Sau ñó Percy nói khó nh c, "Chúc m ng Giáng sinh, m ."
  "Ôi Percy!" bà Weasley nói và ch y l i ôm anh y.
  Rufus Scrimgeour d ng l i l i vào, ông ch ng cây g y ñ ng ñó và m m cư i quan
  sát.Toøng Mít söu taàm                                     144
  "Xin tha th cho s vi ng thăm này," ông nói khi bà Weasley nhìn ông, cư i r ng r .
  "Percy và tôi ñang - làm vi c vùng lân c n, m i ngư i bi t ñ y - và c u y không
  th ghé v thăm m i ngư i."
  Nhưng Percy không t ý mu n chào ñón b t c ngư i nào còn l i trong gia ñình. Anh
  ta ñ ng th ng như khúc g trông ngư ng ng u, và nhìn ch m ch m m i ngư i. Ông
  Weasley, Fred và George quan sát anh y b ng gương m t l nh như ñá.
  "M i vào và ng i, B trư ng!" bà Weasley giơ tay m i nói, ch nh cái nón c a bà
  th ng l i. "Ông dùng m t ít món purkey hay tooding không ... ý tôi là -"
  "Không, không, Molly thân m n," ông Scrimgeous nói. Harry ñoán là ông ñã h i
  Percy tên bà trư c khi ñ n ñây. "Tôi không mu n làm phi n, tôi ñã không ñ n n u
  Percy không ñòi r t mu n g p m i ngư i..."
  "Ôi Perce!" bà Weasley rơm r m nư c m t nói, ti n l i hôn Percy.
  "... Chúng tôi ch có th ghé ñây năm phút thôi, vì th tôi s ñi d o ngoài vư n trong
  khi trò chuy n v i Percy. Không, không cam ñoan v i m i ngư i là tôi không mu n
  can thi p vào chuy n gia ñình! À, n u có ai mu n hư ng d n ta v khu vư n d
  thương này ... A, c u bé này ăn xong r i ñây, t i sao c u l i không ñi d o m t vòng
  v i ta?"
  Không khí t i bàn ăn thay ñ i trông th y. M i ngư i nhìn ông Scrimgeous và Harry.
  Dư ng như không ai cho r ng thái ñ gi v c a Scrimgeous r ng ông không bi t
  tên Harry ñ thuy t ph c, và b i vì lúc ñó Ginny, Fleur và George cũng v a ăn xong.
  "Vâng, ñư c thôi ," Harry nói pha tan s yên l ng.
  Nó không ph i là th ng ng c, v i toàn b nh ng gì ông Scrimgeous ña nói răng h
  ch v a ñ n khu này, r ng Percy mu n v thăm gia ñình, ñây m i là nguyên nhân
  chính mà h ñ n ñây là ñ ông Scrimgeous có th nói chuy n riêng v i Harry.
  "S t t thôi ," nó kh nói khi ñi ngang qua Harry, ông ñang g n như n a ñ ng ñ y.
  "T t thôi !" nó nói thêm thì ông Weasley m mi ng toan ñ nh nói.
  "Tuy t l m!" ông Scrimgeous nói, quay lưng ñi ra c a v i Harry. "Chúng tôi ch ñi
  quanh qu n trong vư n thôi, ñi nhé Percy. M i ngư i c ti p t c ñi!"
  Harry bư c ra khu vư n um tùm c a nhà Weasley, tuy t ph ñ y Scrimgeous ñi
  kh p khi ng kê bên nó. Harry bi t, ông y ñã t ng là ngư i ñ ng ñ u c a Tr s
  Dũng Sĩ Di t H c Ám; ông y trông r t m nh m và dũng chi n, khác h n v i v i
  ông Fudge béo t t v i cái mũ qu dưa.
  "ð p quá," ông Scrimgeous nói, d ng l i hàng rào quanh vư n nhìn ra bãi c ph
  ñ y tuy t và nh ng cái cây không th phân bi t ñư c. "ð p quá."
  Harry không nói gì. Nó có th nói r ng ông Scrimgeous ñang nhìn nó.
  "Ta ñã mu n g p cháu r t lâu r i," ông Scrimgeous nói. "Cháu có bi t không?"
  "D không," Harry thành th t nói.
  " , ph i, ñã t r t lâu r i. Nhưng c Dumbledore ñã gi cháu r t k ," ông
  Scrimgeous nói. "T t nhiên, ñương nhiên là t t nhiên sau nh ng gì cháu ñã tr i qua
  ... ð c bi t là nh ng gì ñã x y ra B pháp thu t ..."
  Ông ch m t lúc ñ Harry nói, nhưng nó ñã không hé mi ng, vì th ông nói ti p, "Ta
  ñã hi v ng có d p ñ nói chuy n v i cháu t khi ta nh n ch c, nhưng c Dumbledore
  ñã - có th hi u ñư c như ta ñã nói - ngăn c n vi c này."
  Harry v n ch ng nói gì, ch ch ñ i.
  "Tin ñ n ñã ñư c lan truy n!" ông Scrimgeous nói. "À, ñương nhiên, c hai ta ñ u
  bi t câu chuy n ñã b xuyên t c như th nào... toàn b l i thì th m c a qu c u tiên
  tri... v vi c cháu tr thành 'Ngư i ðư c Ch n'..."
  H ñang ti n g n ñ n v n ñ chính, Harry nghĩ, ñó là nguyên nhân khi n ông
  Scrimgeous ñ n ñây.
  "Ta ch c r ng c Dumbledore ñã bàn b c v n ñ này v i cháu r i ph i không?"
  Harry cân nh c xem nó có nên nói d i hay không. Nó nhìn xu ng nh ng d u v t c a
  con ma lùm xung quanh nh ng lu ng hoa, di di chân t i ch mà Fred ñã b t ñư cToøng Mít söu taàm                                    145
  con ma lùm, con mà bây gi ñang m c m t cái váy xòe ñ ng trên ñ nh cây thông
  noel. Cu i cùng nó quy t ñ nh nói s th t... m t ít s th t.
  "D , cháu và th y ñã có nói v chuy n này."
  "V y cháu, cháu ..." ông Scrimgeous nói. Harry có th th y ông ñang li c m t v nó,
  vì th nó gi ñò như ñang chú ý ñ n con ma lùm v a m i thò ñ u ra t bên dư i l p
  tuy t ph lên cây ñ uyên. "V y c Dumbledore ñã nói gì v i cháu, Harry?"
  "Cháu xin l i, nhưng ñó là chuy n gi a th y và cháu," Harry nói. Nó gi cho gi ng
  nói th t d thương ñ n m c có th , và gi ng c a ông Scrimgeous cũng th , r t nh
  nh và thân thi n ông nói, " , ñương nhiên, n u ñó là chuy n riêng tư thì ta không
  b t cháu ph i ti t l ñâu... không, không ñâu... nhưng dù sao thì, ñó có th c s là
  chuy n cháu là 'Ngư i ðư c Ch n' hay không v y?"
  Harry ph i nghĩ ñi nghĩ l i hơn m t vài giây trư c khi tr l i, "Cháu th c s không
  hi u ý c a bác là gì, thưa B trư ng."
  " , ñương nhiên, ñ i v i cháu thì ñây là m t v n ñ h t s c to l n," ông Scrimgeour
  nói và cư i. "Nhưng ñ i v i c ng ñ ng phù th y thì ... nó là c m t s nh n th c,
  ph i không? ðó là nh ng gì mà m i ngư i tin là nó quan tr ng."
  Harry không nói gì. Nó nghĩ nó ñã th y l m nh ng gì mà h ñang hư ng t i,
  nhưng nó s không giúp ông Scrimgeour ñ n ñư c ñó. Con ma lùm ñang b i b i tìm
  sâu ngay cái r cây, và Harry gi ñôi m t nó chăm chú vào ñó.
  "M i ngư i tin r ng cháu là 'Ngư i ðư c Ch n' cháu th y ñó," ông Scrimgeour nói.
  "H nghĩ cháu hoàn toàn là m t anh hùng - ñương nhiên, cháu ñúng như v y, Harry,
  dù có ñư c ch n hay không! ðã bao nhiêu l n cháu ñ i m t v i K -Mà-Ch -G i-Tên-
  Ra? À, dù sao," ông ti p t c, mà không ch câu tr l i, "ñi u quan tr ng là cháu là
  bi u tư ng c a ni m hi v ng c a r t nhi u ngư i, Harry. Cái ý nghĩ r ng có m t
  ngư i nào ñó có th , ñư c ch n, ñ h y di t K -Mà-Ch -G i-Tên-Ra - , t t nhiên là
  nó ñã làm m i ngư i ph n ch n lên. Mà ta thì không th giúp nhưng ta bi t r ng
  cháu hình dung ñư c vi c này, cháu có th suy nghĩ k v nó, , nó hàu như là trách
  nhi m, sát cánh cùng B pháp Thu t ñ giúp m i ngư i yên tâm."
  Con ma lùm v a ñào m t cái l ñ b t con sâu, nó gi t m nh ñ moi con sâu ra kh i
  b m t tuy t. Harry im l ng lâu quá nên ông Scrimgeour nói ti p, nhìn xu ng con ma
  lùm, "Cái con này t c cư i quá ph i không? Nhưng ý cháu th nào, Harry?"
  "Cháu không chính xác hi u ñi u bác mu n," Harry ch m rãi nói. "Sát cánh cùng B
  pháp thu t... Nghĩa là sao ?"
  "À, , không có gì n ng nh c c ñâu, ta cam ñoan v i cháu," ông Scrimgeour nói.
  "N u m i ngư i th nh tho ng th y cháu thình lình ra vào B pháp thu t, ví d như,
  nó s gây n tư ng v i m i ngư i. Và ñương nhiên, trong khi cháu ñó, cháu s có
  nhi u cơ h i nói chuy n v i Gawain Robards, ngư i k nhi m ta làm ngư i ñ ng ñ u
  Tr s Dũng Sĩ Di t H c Ám. Dolores Umbridge ñã nói v i ta r ng cháu ñang p
  ư c mu n tr thành Dũng Sĩ Di t H c Ám. À, chuy n ñ y có th s p x p d dàng..."
  Harry c m th y s t c gi n sôi lên trong d dày nó. V y là m Dolores Umbridge v n
  còn làm B pháp thu t sao?
  "V y là v cơ b n," nó nói như th nó ch mu n làm rõ vài chuy n, "bác mu n gay
   n tư ng b ng vi c cháu làm vi c cho B ?"
  "Nó s làm cho m i ngư i yên tâm khi nghĩ r ng cháu r t chú tâm vào công vi c,
  Harry," ông Scrimgeour nói, nghe như mu n làm yên lòng Harry ñ nó ñ ng ý nhanh
  chóng. "'Ngư i ðư c Ch n', cháu bi t ñ y... ðó ch là làm cho m i ngư i hi v ng,
  càm th y nh ng th t t ñ p ñang di n ra..."
  "Nhưng n u cháu c ra ra vào vào B ," Harry nói, c gi gi ng nói cho th t thân
  thi n, "nó như th cháu tán thành v i nh ng vi c mà B làm sao?"
  " ," ông Scrimgeour nói, hơi lo l ng, "à, ph i, ñó ch là ph n nào lý do chúng ta
  mu n -"
  "Không, cháu không nghĩ chuy n này thành công ñâu," Harry vui v nói. "Bác th yToøng Mít söu taàm                                    146
  ñ y, cháu không thích nh ng vi c B ñang làm. Vi c b t gi Stan Shunpike ch ng
  h n."
  Ông Scrimgeour không nói gì m t lúc nhưng m t ông ñanh l i. "Ta không trong
  mong cháu s hi u," ông nói, ông ñã không thành công trong vi c gi cho s t c
  gi n không có trong gi ng nói như Harry ñã làm ñư c. "ðây là th i kỳ nguy hi m.
  Nh ng hành vi vi ph m c n ñư c b t gi . Cháu ch m i mư i sáu tu i -"
  "Th y Dumbledore l n hơn tu i mư i sáu r t nhi u, và th y cũng không nghĩ là Stan
  ñáng b t ng vào ng c Azkaban," Harry nói. "Ông ch xem Stan như ngư i ñ thí
  m ng, cũng gi ng như xem tôi như th ng ñem l i phư c may."
  H nhìn nhau, lâu và gay g t. Cu i cùng ông Scrimgeour nói mà không gi b nh
  nh , "Ta hi u r i. Mi thích - gi ng như v anh hùng c a mi, Dumbledore - không h p
  tác v i B ph i không?" "Tôi không mu n b s d ng," Harry nói.
  "Vài ngư i s nói ñó là trách nhi m khi B s d ng h !" "Ph i r i, còn nh ng ngư i
  khác nói trách nhi m c a h là ph i ki m tra r ng k nào m i th c s là T Th n
  Th c T trư c khi t ng c ngư i ta vô tù," Harry nói, gi ñây s t c gi n c a nó ñã
  tăng v t lên. "Ông ñang làm nh ng gì mà Barty Crouch ñã làm. Ông không bao gi
  hi u ñúng, ông m i ngư i, ph i không? Cũng gi ng như th i ông Fudge, gi ñò như
  m i th v n r t t t ñ p trong khi m i ngư i ñang b gi t ngay dư i mũi ông y, hay
  trong th i c a ông, t ng c nh ng ngư i vô t i vào tù và c gi b r ng các ông có
  'Ngư i ðư c Ch n' làm vi c cho mình!"
  "V y mi không ph i là 'Ngư i ðư c Ch n' sao?" ông Scrimgeour nói.
  "Tôi tư ng ông nói vi c này không cũng không có nghĩa gì?" Harry nói, và cư i cay
  ñ ng. "Dù sao thì, không ph i là vi c c a ông."
  "Ta không ý nói th ," ông Scrimgeous v i nói. "Th t s ng sư ng -"
  "Không, ñó là câu nói thành th t ñ y," Harry nói. "M t trong nh ng ñi u thành th t
  nh t mà ông nói v i tôi. Ông không quan tâm tôi s ng hay ch t, nhưng ông ch quan
  tâm ñ n vi c tôi có giúp ông thuy t ph c m i ngư i r ng ông s th ng trong cu c
  chi n tranh v i Voldemort hay không thôi. Tôi s không quên ñâu, thưa B trư ng..."
  Nó n m ch t tay l i. ñó, trên mu bàn tay nó là v t th o mà m Dolores Umbridge
  ñã bu c nó ph i kh c l i trên da th t c a nó câu: Tôi không ñư c nói d i.
  "Tôi không nh r ng ông xông vào s phòng th c a tôi khi tôi c g ng nói v i m i
  ngư i là Voldemort ñã tr l i. B ñã không t ra là mu n làm b n vào năm ngoái."
  H ñ ng ñó trong yên l ng l nh băng như l p ñ t tuy n dư i chân h . Con ma lùm
  cuói cùng cũng ñã g ñư c con sâu và ñang ăn nó ngon lành, hư ng v phía nh ng
  nhánh cây c a b i ñ uyên.
  "Nhi m v c a Dumbledore là gì?" ông Scrimgeour h i c c c n. "Ông y ñã ñi ñâu
  vào nh ng lúc v ng m t Hogwarts?"
  "Không bi t," Harry nói.
  "Và mi s không nói cho ta n u mi bi t," ông Scrimgeour nói, "ph i không?"
  "Ph i, tôi s không nói," Harry nói.
  " , v y, ta s ph i xem ta có th t tìm hi u ñư c không."
  "Ông c th ," Harry lãnh ñ m nói. "Nhưng ông có v không ngoan hơn ông Fudge,
  vì v y tôi nghĩ răng ông nên rút kinh nghi m t ông y. Ông y ñã c qu y r y
  Hogwarts. Ông có th ñ ý th y ông y không còn làm B trư ng nhưng th y
  Dumbledore v n ti p t c làm Hi u trư ng. Tôi s m c k th y Dumbledore n u tôi là
  ông."
  M t kho ng im l ng r t lâu.
  " , ta rõ ràng ñã hi u r ng ông y ñã hu n luy n mi r t t t," ông Scrimgeour nói,
  ñôi m t ông l nh lùng và khó ch u ñ ng sau cái ki ng có vành r ng, "Dumbledore là
  ngư i r t hoàn h o, ph i không Potter?"
  "Ph i, tôi nghĩ th ," Harry nói "Th t vui vì chúng ta ñã gi i quy t xong."
  R i nó quay lưng l i ngài B trư ng pháp thu t, s i t ng bư c dài ñi vào nhà.Toøng Mít söu taàm                                    147
               Harry Potter và Hoàng t   lai


                    Chương 17
                   Ký c m m t


  Vào bu i chi u mu n, vài ngày sau năm m i, Harry, Ron, và Ginny cùng ñ ng trư c
  lò sư i trong b p ñ tr v Hogwarts. B ñã thi t l p k t n i t ñó ñ n m ng Floo ñ
  ñưa h c sinh v trư ng m t cách nhanh chóng và an toàn. Ch có bà Weasley ñó
  ñ chào t m bi t b n nh , còn ông Weasley, Fred, George, Bill và Fleur ñ u ñang ñi
  làm. Bà Weasley ñã b t khóc trong c nh chia tay. Ph i th a nh n r ng g n ñây r t
  khó có th b t bà d ng ñư c; bà ñã khóc r t nhi u k t khi Percy lao ra kh i nhà
  vào ngày Giáng sinh v i c p kính n l p b p ñ y nh ng c c i n u nh (mà c Fred,
  George, và Ginny ñ u ph i ch u trách nhi m.)
  "ð ng khóc mà m ," Ginny nói, v nh vào lưng bà Weasley khi bà ñang khóc trên
  vai cô bé. "M i th s n thôi..."
  "ðúng ñ y m , không c n ph i lo cho chúng con ñâu," Ron nói, nh n m t cái hôn
  ư t ñ m nư c m t c a m mình lên má, "và c cho Percy n a. Anh ta ch là ñ ngu
  thôi, ch ng m t gì ñâu m à."
  Bà Weasley khóc nhi u hơn bao gi h t khi bà ôm Harry trong tay mình.
  "H a v i bác r ng con s t lo cho mình nhé... Tránh g p r c r i nhé..."
  "Con luôn luôn c g ng bác Weasley à," Harry nói. "Con thích m t cu c s ng yên
  tĩnh mà, bác bi t con r i còn gì."
  Bà cư i trong nư c m t và lùi l i. "B o tr ng nhé, t t c các con..."
  Harry bư c vào trong ng n l a màu xanh l c và hô to "Hogwarts!" Nó có m t hình
   nh cu i cùng thoáng qua v căn b p nhà Weasley và b m t ñ y nư c c a bà
  Weasley trư c khi chìm trong ng n l a; xoay mòng mòng r t nhanh, nó có nh ng n
  tư ng m m v nh ng căn phòng phù thu khác, mà r i cũng vư t qua kh i t m
  m t trư c khi nó có th nhìn k ; r i nó bay ch m l i, cu i cùng d ng l i ch c ch n
  trong văn phòng c a Giáo sư McGonagall. Bà h u như không ng ng lên t bàn làm
  vi c khi nó trèo ra kh i cái lò sư i.
  "Chào Potter. C g ng ñ ng ñ rơi tro ra th m nhé."
  "Vâng thưa giáo sư."
  Harry ñeo l i kính và vu t tóc cho th ng khi Ron ñang xoay tít trư c m t nó. Khi
  Ginny ñ n, ba ñ a nó kéo nhau ra kh i văn phòng c a cô McGonagall và v tháp
  Gryffindor. Harry nhìn ra phía ngoài c a s c a hành lang b n chúng ñi qua; m t tr i
  ñã chìm xu ng dư i m t ñ t bao ph b i tuy t mà còn dày hơn c     Trang tr i Hang
  Sóc. ñ ng xa, nó th y bác Hagrid ñang cho con Buckbeak ăn trư c cabin c a
  bác.
  "Baubles," Ron nói t tin khi b n chúng ñ n ch Bà Béo, lúc này trông có v xanh
  xao hơn thư ng l và nhăn m t nói to.
  "Không ph i," bà nói.
  "'Không ph i' là sao?"
  "Có m t m t mã m i," bà nói. "Và làm ơn ñ ng có hét lên."
  "Nhưng mà chúng cháu ñã không ñây, làm th nào mà...?"
  "Harry! Ginny!"
  Hermione ñang ch y v i v phía b n nó, m t tái l i và ñang m c m t cái áo choàng,
  mũ và găng tay.
  "T m i tr v ñư c vài ti ng. T v a ñ n thăm bác Hagrid và con Buck... ý t là
  Witherings," cô bé nói ch ng ra hơi. "Kỳ ngh Giáng sinh vui v ch ?"
  " ," Ron nói ngay l p t c, "r t nhi u s ki n, Rufus Scrim..." "T có cái này cho c uToøng Mít söu taàm                                     148
  Harry à," Hermione nói, không h nhìn vào Ron hay t v gì báo hi u r ng cô bé ñã
  nghe th y nó nói. "Ô, ch ñã... m t mã. Abstinence."
  "Chính xác," Bà Béo nói v i gi ng m t m i và kéo ra ñ ng trư c, ñ l ra cái l chân
  dung.
  "Bà y b sao th ?" Harry h i.
  "Rõ ràng là bà ñã tho i mái quá m c," Hermione nói, m t láo liên khi cô bé vào
  trong phòng h c chung ch t ních. "Bà và b n Violet c a bà ñã u ng h t s ch rư u
  trong b c tranh nh ng thày tu say rư u hành lang Bùa Chú y. Dù sao thì..."
  Cô bé l c l i trong túi m t m t lúc, r i kéo ra m t cu c gi y da v i ch c a thày
  Dumbledore trên ñó.
  "Hay quá," Harry nói, m nó ra ngay l p t c ñ th y r ng ti t h c ti p theo v i
  Dumbledore ñã ñư c lên k ho ch vào t i hôm sau. "T có r t nhi u th ñ nói v i
  thày... và c u n a. Ng i xu ng ñi..."
  Nhưng vào lúc ñó có m t ti ng hô l n "Won-Won" và Lavender Brown ch ng bi t lao
  ñ n t ñâu v t vào trong vòng tay c a Ron. M t vài ngư i ch ng ki n cư i kh y;
  Hermione cư i phá lên và nói, "Có m t cái ñây này... Có xem không Ginny?"
  "Không , em ñã nói em s g p Dean r i," Ginny nói, m t dù Harry không th không
  c m th y r ng cô bé có v không nhi t tình cho l m. M c cho Ron và Lavender dính
  l y nhau trong m t tr n ñ u ñ m b c ki u ñ ng, Harry d n Hermione vào m t cái
  bàn còn tr ng.
  "Giáng sinh c a c u th nào?"
  " , cũng t t," cô bé nhún vai. "Ch ng có gì ñ c bi t c . Th   nhà Won-Won th
  nào?"
  "T s k cho c u ngay," Harry nói. "Kìa Hermione, c u không th ..."
  "Không, t không th ," cô bé nói m t cách th ơ. "Nên ñ ng h i thì hơn."
  "T nghĩ là, có th , c u bi t ñ y, qua Giáng sinh này..."
  "ðó chính là Bà Béo ñã u ng m t hũ l n rư u ngâm ñư c 500 năm r i Harry à,
  không ph i t . Th cái tin quan tr ng mà c u mu n báo cho t bi t là gì th ?"
  Cô bé quá hung hăng ñ có th tranh cãi trong lúc này, nên Harry ñã b qua cái ch
  ñ v Ron và thu t l i toàn b nh ng gì nó nghe ñư c trong m u h i tho i gi a
  Malfoy và Snape. Khi nó k t thúc, Hermione ñã ng i ng m nghĩ m t h i lâu r i nói,
  "C u không nghĩ là...?"
  "... thày ñã nh n l i giúp ñ c t ñ l a Malfoy nói v th nó ñang làm ph i không?"
  " ñúng ñ y," Hermione nói.
  "Ba c a Ron và thày Lupin nghĩ v y," Harry mi n cư ng. "Nhưng ñi u này hoàn toàn
  ch ng minh r ng Malfoy ñang có k ho ch gì ñó, c u không th ph ñ nh ñi u này
  ñư c ñâu."
  " , t không th ," cô bé tr l i ch m rãi.
  "Và nó ñang di n k ch theo m nh l nh c a Voldermort, gi ng như t ñã nói!"
  "Hmm... th có ai trong hai ngư i th c s nh c ñ n cái tên Voldermort không?"
  Harry v m t r t nghiêm trang, c g ng nh l i. "T cũng không ch c... Snape ñã
  nói 'ch c a con,' và còn ai vào ñ y n a?"
  "T cũng ch ng bi t," Hermione c n môi. "Có th là b c a nó?"
  Cô bé nhìn qua căn phòng, rõ ràng là ñang chìm ñ m trong suy nghĩ, th m chí còn
  không thèm ñ ý ñ n Lavender ñang cù léc Ron. "Th thày Lupin thì sao?"
  "Không t t l m," Harry nói, và nó nói v i cô bé t t c m i th v nhi m v c a Lupin
  gi a nh ng ngư i sói và nh ng khó khăn ông ñang ph i ñ i m t. "C u ñã bao gi
  nghe nói v Fenrir Greyback chưa?"
  "R i, t có nghe!" Hermione gi t thót mình. "Và c u cũng nghe r i ñ y Harry à!"
  "Khi nào cơ, L ch S Phép Thu t à? C u bi t th a là t ch ng bao gi nghe..."
  "Không không, không ph i L ch S Phép Thu t - Malfoy ñã ñe d a lão Borgin b ng
  Kim!" Hermione nói. " cái H m Knockturn ñ y, c u không nh à? Nó ñã nói v i lãoToøng Mít söu taàm                                   149
  Borgin r ng Greyback là m t ngư i b n cũ c a gia ñình và r ng ông ta s ki m tra
  thư ng xuyên ti n ñ công vi c c a Borgin!"
  Harry há h c m m trư c nh ng l i c a cô bé. "T quên m t! Nhưng mà ñi u này
  càng ch ng minh Malfoy là T Th n Th c T , n u không thì làm th nào mà nó có
  th liên l c v i Greyback và nói cho h n bi t ph i làm nh ng gì?"
  "Cái này khá ñáng nghi ñây," Hermione th t lên. "Tr khi..." "Ôi, xem nào," Harry
  nói b c t c, "c u không th cãi ñư c cái này ñâu!"
  "H m... có kh năng ñó là m t l i ñe d a d i trá." "C u không th tin ñư c n a,
  ñúng th ñ y," Harry nói, l c ñ u.
  "Chúng ta s bi t ai ñúng... C u s ph i th a nh n sai l m c a c u thôi Hermione ,
  gi ng như B Pháp Thu t v y. ñúng r i, t cũng có m t b a tranh cãi v i Rufus
  Scrimgeour n a ñ y..."
  Và ph n còn l i c a bu i t i hôm ñó ñã qua ñi m t cách thân thi n v i vi c x v B
  Trư ng B Pháp Thu t; Hermione, gi ng như Ron, nghĩ là sau r t thì B ñã làm cho
  Harry ph i ch u ñ ng c m t năm v a r i, h s ch ng còn dám nh nó giúp vi c gì
  n a.
  H c kỳ m i b t ñ u vào sáng hôm sau v i m t s b t ng d ch u trong năm th
  sáu: m t b ng hi u to ñùng ñã ñư c ñính b ng thông báo trong phòng h c chung
  t ñêm qua.
  NH NG BU I H C ð N TH
  N u như các b n ñã 17 tu i, ho c s lên 17 tu i vào ngày ho c trư c ngày 31 tháng
  8 năm nay, các b n ñ tư cách ñ tham gia m t khóa h c ð n Th 12 tu n do ngư i
  hư ng d n b môn ð n Th c a B Phép Thu t. Hãy ký xu ng dư i n u như b n
  mu n tham gia. Giá: 12 Galleon.
  Harry và Ron nh p vào ñám ñông ñang chen l n quanh b ng thông báo và thay
  phiên nhau vi t tên vào cu i b ng. Ron ñang l y cái bút lông ra ñ ký sau Hermione
  thì Lavender trư n ra ñ ng sau nó, n m ch t m t nó và nói, "ðoán xem ai nào,
  Won-Won?" Harry quay sang ñ nhìn th y Hermione ch y v t ñi; nó ñu i k p cô bé,
  không h mong ư c ñư c l i ñ ng sau v i Ron và Lavender, nhưng trong s ng c
  nhiên c a nó, Ron cũng ñã ñu i k p hai ñ a, ch cách có m t ño n t cái l chân
  dung, tai ñ ng lên và c m xúc c a nó r t b c t c. Không m t l i, Hermione ch y
  nhanh lên ñ ñi v i Neville.
  "V y thì... ð n Th ," Ron nói, gi ng c a nó bình thư ng ñ n n i Harry ch ng dám
  nh c v ñi u v a m i x y ra. "Có v bu n cư i nh ?"
  "T ch ng bi t," Harry nói. "Có th t mình th c hi n s t t hơn, t ñã không thích
  thú cho l m khi ñư c thày Dumbledore ñưa ñi."
  "T quên m t là c u ñã làm r i... t t nh t là t nên qua bài ki m tra ngay trong l n
  ñ u tiên," Ron có v lo l ng. "Fred và George ñã làm ñư c," "Charlie trư t còn gì?"
  "ðúng, nhưng mà anh Charlie to hơn t nhi u" Ron giơ tay ra quanh ngư i mình
  dư ng như anh ta to như m t con kh ñ t v y - "th nên anh Fred và George không
  th c hi n nhi u l m... ít ra là trư c m t anh ta..." "Khi nào thì mình ph i làm bài
  ki m tra nh ?" "Ngay khi mình ñ 17 tu i. ð i v i t ch là tháng ba t i thôi!" "ðúng
  r i, nhưng mà c u s không th ð n Th     ñây, trong lâu ñài này..."
  "V n ñ không ph i là ch ñó ph i không? M i ngư i s ñ u bi t là t có th ð n
  Th b t c lúc nào t mu n."
  Không ch có mình Ron là có v hào h ng v i cái vi n c nh c a phép ð n Th . C
  ngày hôm ñó ñã có r t nhi u ti ng xì xào v nh ng bài h c s p t i; vi c có th bi n
  ñi và hi n hình l i ngay t c thì ñã ñư c ñánh giá r t cao.
  "Ch ng bi t nó tuy t v i th nào khi chúng ta ch c n..." Seamus búng tay tanh tách
  ñ ch s bi n m t. "Anh h Fergus c a t làm th ch ñ trêu ch c t , c ch ñi cho
  ñ n khi t làm ñư c... Anh ta s ch ng bao gi có m t giây phút bình yên n a
  ñâu..."Toøng Mít söu taàm                                    150
  Chìm trong o giác v vi n c nh tươi sáng này, nó l c cái ñũa th n quá hào h ng
  ñ n n i thay vào vi c bi n ra m t cái b n nư c s ch - m c tiêu c a bài h c Bùa Chú
  hôm nay - nó ñã làm ra m t cái vòi nư c ph n l c mà ñã n y b t lên trên tr n nhà
  và ñ p th ng vào m t Giáo sư Flitwick.
  "Harry ñã ñ n th r i ñ y," Ron nói v i Seamus, lúc này ñang hơi lu ng cu ng, sau
  khi Giáo sư Flitwick ñã s y khô mình b ng m t cái v y ñũa th n và chú thích v i
  Seamus: "Ta là m t phù th y, ch không ph i là m t con kh ñ u chó khua kho ng
  m t cái que." "Thày Dum... ơ... ngư i ta ñã cho nó ñi cùng. ð n Th Cùng Nhau,
  c u bi t không."
  "Wow!" Seamus thì th m, và nó, Dean, v i Neville ch m ñ u vào ñ nghe xem ð n
  Th có c m giác th nào. Trong ph n còn l i c a ngày hôm ñó, Harry ñã b bao vây
  b i nh ng ñ a năm sáu khác yêu c u miêu ta c m giác lúc ð n Th . T t c b n
  chúng ñ u có v s hãi, hơn là l ng tránh, khi nó nói v i chúng v vi c bùa chú ñó
  khó ch u th nào, và nó v n còn tr l i nh ng câu h i chi ti t vào tám gi kém mư i
  t i hôm ñó, ñ n khi nó bu c ph i nói d i là nó ph i tr m t quy n sách cho thư vi n,
  ñ có th ñ n k p gi bu i h c v i thày Dumbledore.
  Nh ng cái ñèn trong văn phòng thày Dumbledore ñã ñư c th p lên, nh ng b c
  chân dung c a nh ng v hi u trư ng cũ v n ñang ngáy ñ u ñ u trong khung c a
  h , và cái Tư ng Ký l i m t l n n a ñư c s n sàng trên bàn. Tay c a Dumbledore
  ñ t hai bên c a nó, tay ph i v n ñen và cháy n ng như thư ng. Nó ch ng có v gì
  là ñư c ch a lành c và Harry phân vân, ch c là ph i ñ n l n th 100 r i, r ng cái gì
  có th gây nên ch n thương kỳ l như v y, nhưng nó ch ng h i; Dumbledore ñã nói
  r ng nó cu i cùng cũng s bi t và trong b t c trư ng h p nào nó ñ u có nh ng ch
  ñ khác ñ nói. Nhưng trư c khi Harry có th nói v thày Snape và Malfoy,
  Dumbledore ñã nói.
  "Ta nghe nói r ng con ñã g p B Trư ng B Pháp Thu t trong giáng sinh ph i
  không?" "Vâng," Harry nói. "Ông ta không vui l m khi g p con."
  "ðúng," Dumbledore th dài. "Ông ta cũng không vui khi g p ta n a. Chúng ta ph i
  c g ng không ñ b nh n chìm trong n i th ng kh c a mình Harry à, mà ph i chi n
  ñ u ñ n cùng."
  Harry cư i toét mi ng.
  "Ông ta mu n con nói v i c ng ñ ng phù th y r ng B ñã làm vi c r t t t."
  Dumbledore cư i.
  "V n ñó là ý ki n c a Fudge, con bi t không. Trong ngày cu i cùng văn phòng, khi
  ông ñang c bám l y ch c a mình m t cách tuy t v ng, ông ñã mu n g p con, hy
  v ng r ng con có th ng h ông ta..."
  "Sau t t c nh ng gì ông Fudge ñã làm năm ngoái ư?" Harry t c gi n. "Sau
  Umbridge?"
  "Ta ñã nói v i Cornelius là không có cơ h i nào ñâu, nhưng cái tư tư ng ñó v n
  không r i ông khi ông r i kh i văn phòng. Trong có vài gi sau khi Scrimgeour lên
  ch c chúng ta ñã g p nhau và ông ta ñ ngh ta s p x p m t bu i h n v i con."
  "ðó là lý do t i sao thày cãi l i!" Harry bu t mi ng th t ra. "ði u này ñã ñư c ñăng
  trong t Nh t Báo Tiên Tri."
  "T Tiên Tri thư ng thì ph i ñăng s th t," Dumbledore nói, "tr khi ñó là ch ng
  may. ðúng, ñó là lý do t i sao chúng ta cãi nhau. H m, có v như là cu i cùng thì
  Rufus ñã tìm th y con ñư ng ñ ñ n v i con r i ñ y."
  "Ông ta t cáo con 'Hoàn toàn b chi ph i b i Dumbledore.'"
  "Ông ta ñúng là quá ñáng th t."
  "Con nói v i ông ta con là như v y mà."
  "Dumbledore ñ nh m mi ng ra ñ nói gì ñó r i l i khép l i. Bên c nh Harry, con
  phư ng hoàng Fawkes th t ra m t ti ng khóc du dương, nh nh . Trong s x u h
  c c kỳ c a Harry, nó b t ch t nh n ra r ng ñôi m t xanh sáng c a thày DumbledoreToøng Mít söu taàm                                     151
  ñang ngân ng n nư c, nó v i nhìn ch m ch m xu ng ñ u g i mình. Khi Dumbledore
  nói, dù sao thì, gi ng ông v n bình th n.
  "Ta r t xúc ñ ng Harry à."
  "Ông Scrimgeour mu n bi t thày ñi ñâu khi thày không Hogwarts," Harry nói, m t
  v n dính vào ñ u g i c a mình.
  " , ông ta qu là quá tò mò ñ i v i ñi u ñó," Dumbledore nói, lúc này nghe r t vui
  v , và Harry nghĩ r ng lúc này ñã an toàn ñ nhìn lên r i. "Ông ta ñã c g ng ñ
  theo chân ta. Bu n cư i th t ñ y. Ông ta cho Dawlish theo chân ta. ðúng là không
  t t m t tí nào c . Ta ñã bu c ph i m bùa lên Dawlish m t l n; r i ta l i làm th ti p
  v i m t s h i h n t t cùng."
  "Th ngư i ta v n chưa bi t thày ñi ñâu ph i không?" Harry h i, hy v ng s bi t
  thêm ñu c nhi u thông tin v cái ch ñ gây tò mò này, nhưng thày Dumbledore ch
  cư i qua cái kính n a v ng trăng c a ông.
  "Không, h không bi t ñâu, và cũng chưa ñ n lúc con c n bi t. Bây gi , ta ñ ngh
  chúng ta nên b t ñ u, tr khi có m t th nào khác...?" "Th c ra có ñ y thưa thày,"
  Harry nói. "ðó là v Malfoy và Snape."
  "Giáo sư Snape Harry à."
  "Vâng thưa thày. Con ñã tình c nghe th y h trong b a ti c c a Giáo sư Slughorn...
  th c ra thì con theo chân h ..."
  Thày Dumbledore nghe câu chuy n c a Harry v i m t v m t bình th n. Khi Harry
  k t thúc ông ñã không nói gì m t m t lúc, r i nói, Cám ơn con ñã nói cho ta bi t
  ñi u này, Harry, nhưng ta khuyên con nên quên ngay chuy n này ñi. Ta không nghĩ
  r ng cái ñó l i quan tr ng ñ n v y."
  "Không quan tr ng ?" Harry nh c l i m t cách ng v c. "Thưa Giáo sư, thày có hi u
  là...?"
  "Có Harry à, ta may m n có m t trí óc l thư ng nên ta hi u t t c nh ng gì con v a
  nói," Dumbledore nói, hơi có v c ng r n. "Ta nghĩ con còn th m chí cho r ng ta còn
  hi u câu chuy n này hơn c con. M t l n n a, ta r t vui con ñã tin tư ng vào ta,
  nhưng hãy ñ ta cam ñoan v i con m t l n n a r ng con chưa bao gi nói cho ta
  m t ñi u gì có th làm cho ta b t an c ."
  Harry ng i l ng im trong xao ñ ng, nhìn ch m ch m vào thày Dumbledore. Cái gì ñã
  x y ra v y nh ? Có ph i ñi u này có nghĩa là thày Dumbledore ñã yêu c u thày
  Snape ñi tìm hi u xem Malfoy ñang làm gì, t c là thày ñã ñư c nghe t t c nh ng gì
  Harry v a m i nói v Snape? Hay là thày th c s lo l ng v ñi u này, nhưng l i c t
  v không có gì c ?
  "Th thưa thày," Harry nói, v i m t gi ng nói mà nó hy v ng r ng s nh nh và l ch
  s , "thày v n th c s còn tin vào...?"
  "Ta ñã quá ñ bao dung ñ tr l i câu h i ñó r i," Dumbledore nói, nhưng mà ông
  ch ng h t v bao dung thêm m t chút nào n a. "Câu tr l i c a ta v n không thay
  ñ i."
  "Ta cho r ng không ph i v y," m t gi ng nói c nh khoé c t lên; Phineas Negellus rõ
  ràng là ch gi v ng . Thày Dumbledore m c k ông ta.
  "Và bây gi , Harry, ta th c s ñ ngh chúng ta nên b t ñ u. Ta có nhi u th quan
  tr ng hơn ph i bàn lu n v i con trong t i hôm nay."
  Harry ng i ñó, sôi s c. M i vi c s th nào n u nó t ch i thay ñ i ch ñ , n u nó
  v n khăng khăng ñòi nói v trư ng h p c a Malfoy? Gi ng như là thày ñã ñ c ñư c
  tâm tư c a Harry, Dumbledore l c ñ u.
  "Ah Harry, ñi u này xu t hi n th t nhi u l n, th m chí gi a nh ng ngư i b n t t
  nh t! M i ngư i trong chúng ta ñ u cho r ng th h nói là quan tr ng nh t, hơn c
  b t c th gì mà nh ng ngư i khác ñóng góp!"
  "Con không nghĩ r ng nh ng gì thày nói không quan tr ng thưa thày," Harry nói
  c ng r n.Toøng Mít söu taàm                                     152
  "H m, con ñúng l m, b i vì nó không h quan tr ng," Dumbledore tươi t nh. "Ta có
  hai ký c c n cho con xem vào t i nay, c hai ñ u có ñư c b i s khó khăn r t l n,
  và cái th hai, theo ta nghĩ, là cái quan tr ng nh t mà ta thu th p ñư c."
  Harry ch ng nói gì v ñi u này c ; nó v n còn t c gi n b i s ti p ñón mà lòng t
  tr ng c a nó ñã nh n ñư c, nhưng nó cũng không bi t nó s thu ñư c nh ng gì n u
  như nó tranh cãi thêm.
  "Nào," Dumbledore nói, v i m t gi ng hân hoan, "chúng ta g p nhau t i hôm nay ñ
  ti p t c câu chuy n v Tom Riddle, mà chúng ta ñã d ng l i trong bu i h c trư c lúc
  nó ñang ch ng l i ngư ng c a nh ng năm h c t i Hogwarts. Con s nh l i nó ñã
  vui sư ng th nào khi bi t mình là phù thu , r ng nó ñã t ch i s có m t c a ta
  trong chuy n ñi ñ n H m Xéo, và r ng ta, ñ n lư t mình, l i c nh cáo nó v vi c
  tr m c p liên t c khi nó ñ n trư ng.
  "H m, th i gian b t ñ u năm h c cu i cùng cũng ñã ñ n và cùng v i ñó là c u bé
  Tom Riddle ít nói, trong m t cái áo choàng cũ, ñã x p hàng cùng v i nh ng ñ a
  năm nh t khác. Nó ñã ñư c ñưa vào nhà Slytherin h u như ngay l p t c khi cái mũ
  Phân Lo i ch m vào ñ u nó," Dumbledore ti p t c, ñưa cánh tay ñen thui c a mình
  v phía cái giá nơi chi c mũ Phân Lo i ñư c c t gi , cũ k và b t ñ ng. "Khi nào
  Riddle bi t ñư c ngư i sáng l p nhà n i ti ng có th nói chuy n v i r n, ta không
  ñư c rõ, có th là bu i t i n . S vi c này càng làm cho nó thích thú hơn và làm
  tăng lên cái c m giác quan tr ng c a chính mình.
  "Tuy nhiên, n u như nó ñã gây s hãi ho c n tư ng cho nh ng ñ a Slytherin khác
  b ng Xà Ng trong phòng h c chung, ñi u ñó ch ng h ñư c bi t ñ n b i nh ng
  giáo viên. Nó ñã không h có bi u hi n t hào ho c thô b o m t chút nào. Như m t
  ñ a tr m côi r t thông minh hi m th y và ñ p trai, nó ñã t nhiên l y ñư c sư chú
  ý và thông c m t nh ng giáo viên ngay t khi nó t i trư ng. Nó có v l ch s , ít nói,
  và r t khát khao ñư c hi u bi t. H u như t t c m i ngư i ñ u b n tư ng b i nó."
  "Th thày không nói v i h à, thưa thày, v nh ng gì thày ñã ch ng ki n tr i m
  côi?" Harry h i.
  "Không, ta ñã không làm v y. M c dù nó không h có m t bi u hi n t i l i nào, có
  th có kh năng r ng nó c m th y có l i v i nh ng gì nó ñã bi u hi n trư c kia và c
  g ng ñ quay m t t t ra ngoài. Ta ñã l a ch n ñ cho nó m t cơ h i."
  Dumbledore d ng l i và nhìn m t cách dò xét vào Harry, lúc này ñã m mi ng ra
  ñ nh nói. ñây, m t l n n a, l i là xu hư ng c a Dumbledore ñ i v i vi c tin tư ng
  ngư i khác m c dù có nh ng ch ng c quá rõ ràng r ng h không x ng ñáng ñư c
  như v y! Nhưng sau ñó Harry nh m t ñi u gì ñó...
  "Nhưng thày không th c s tin h n ta có ph i không? H n ñã nói v i con... Riddle
  mà ñã thoát ra t cu n nh t ký ñã nói r ng, "Dumbledore ch ng bao gi có v thích
  ta b ng nh ng giáo viên khác.'"
  "Hãy c nói r ng ta ñã không coi vi c nó ñáng tin c y là hi n nhiên," Dumbledore
  nói. "Ta ñã, như ta ñã ch ra r i, c g ng ñ m t t i nó, và ta ñã làm v y. Ta không
  th cho r ng ta ñã thu th p ñư c nhi u th t nh ng quan sát c a ta trong th i gian
  ñ u. Nó ñã có v r t ñ phòng ta; nó c m th y ñi u ñó, ta ch c v y, trong s s hãi
  r ng ngư i khác s bi t ñư c cái b n ch t th t c a nó mà nó ñã nói v i ta hơi nhi u
  quá m c. Nó ñã r t c n th n ñ không b l quá nhi u như v y m t l n n a, nhưng
  nó không th nào l y l i ñư c nh ng gì nó ñã th t ra trong s vui sư ng, hay nh ng
  gì mà bà Cole ñã th l v i ta. Tuy nhiên, nó ñã có cái c m giác r ng không bao gi
   m ta gi ng như nó ñã m r t nhi u ñ ng nghi p c a ta.
  "Khi nó lên d n t ng l p, nó ñã t p h p ñư c m t nhóm nh ng ngư i b n s n sàng
  c ng hi n; ta g i h như v y, v i m t hy v ng có th tìm ñư c m t t thích h p
  hơn, m c dù như ta ñã nói m t l n, Riddle rõ ràng là không h có c m tình gì v i
  b n h c . Nhóm này ñã có m t ki u ho t ñ ng m ám trong lâu ñài. B n chúng là
  m t t p h p t p nham; m t s tr n l n c a nh ng ngư i y u kém tìm s b o v ,Toøng Mít söu taàm                                    153
  nh ng k nhi t tình mu n tìm m t vinh quang, và nh ng tên tàn b o b thu hút v
  phía ngư i ñ ng ñ u, ngư i có th cho h th y m t b n m t ñ p ñ hơn c a t i ác.
  Nói cách khác, b n chúng là nh ng ti n ñ c a nh ng T Th n Th c T , và s th c
  là m t vài ñ a ñã tr thành T Th n Th c T ngay sau khi r i Hogwarts.
  "ðư c ñi u khi n ch t ch b i Riddle, b n chúng chưa bao gi b phát hi n trong
  m t sai ph m nào c , m c dù b y năm h c Hogwarts c a b n chúng ñã ñư c
  ñánh d u b i m t s lư ng nh ng s ki n t i t mà b n chúng ch ng bao gi có liên
  quan m t cách rõ ràng c , v kh ng khi p nh t là, ch c ch n r i, vi c m ñư c c a
  c a Hòm Ch a Bí M t, mà cu i cùng ñã d n ñ n cái ch t c a m t cô bé. Như con ñã
  bi t, Hagrid ñã b bu c t i sai trong t i ác ñó.
  "Ta ñã không th thu th p nhi u ký c v Riddle t i Hogwarts," Dumbledore nói, ñ t
  bàn tay m t m i lên cái Tư ng Ký. "M t vài ñ a bi t v nó sau ñó ñã ñư c s p x p
  ñ nói chuy n v nó; h ñã th c s s hãi. Nh ng gì ta bi t ñư c ta ñ u tìm ra sau
  khi nó r i Hogwarts, sau r t nhi u c g ng c n th n, sau khi theo chân m t vài ñ a
  ñã b l a ph i nói ra, sau khi tìm hi u nh ng b n ghi chép cũ và h i han nh ng nhân
  ch ng Muggle và phù thu khác.
  "Nh ng ngư i mà ta có th thuy t ph c nói v i ta r ng Riddle ñã b ám nh b i b
  m c a nó. ði u này hoàn toàn có th hi u ñư c, t t nhiên r i; nó ñã l n lên trong
  tr i m côi và rõ ràng r t mong ư c ñư c bi t làm th nào nó ñ n ñư c ñó. Có v
  như là nó ñã tìm ki m trong tuy t v ng nh ng d u hi u c a m t Tom Riddle l n
  trong nh ng cái giá trong phòng truy n th ng, trong danh sách nh ng Huynh
  Trư ng trong nh ng b n ghi chép cũ c a trư ng, th m chí trong nh ng quy n
  sách v l ch s Phù Thu . Cu i cùng nó ñã ph i ch p nh n s th t r ng cha nó chưa
  bao gi ñ t chân ñ n Hogwarts. Ta tin r ng t ñó nó ñã b cái tên ñó mãi mãi, t o
  ra cái tên Chúa T Voldermort, và b t ñ u tìm hi u v gia ñình ngư i m b ru ng b
  c a nó - ngư i ñàn bà mà, con v n còn nh ñ y, nó ñã nghĩ r ng không th là m t
  phù thu n u bà ñã b ñánh b i b i s y u ñu i ñáng x u h c a con ngư i là ch t
  ñi.
  "T t c nh ng gì mà nó có th d a vào là ch là cái tên 'Marvolo,' mà nó bi t t
  nh ng ngư i ñi u hành cái tr i m côi r ng ñó ñã là tên c a ông ngo i nó. Cu i
  cùng, sau nh ng nghiên c u k lư ng, qua nh ng quy n sách cũ v nh ng gia ñình
  phù thu , nó ñã tìm ra ñư c s t n t i c a dòng máu Slytherin. Vào mùa hè năm nó
  16 tu i, nó r i cái tr i m côi mà sau này nó v n quay l i hàng năm ñ tìm nh ng
  ngư i thân c a Gaunt. Và bây gi , Harry, n u con ñ ng lên..."
  Dumbledore ñ ng d y, và Harry l i th y ông c m lên m t cái l nh v i m t ký c
  lung linh, xoáy tròn.
  "Ta ñã r t may m n khi có ký c này," ông nói khi ông ñ kh i ký c sáng vào trong
  cái Tư ng Ký. "Và con s bi t ngay ta ñã có nó lúc nào. Chúng ta ñi ch ?"
  Harry bư c lên phía cái ch u ñá và cúi xu ng theo ch d n ñ n khi m t c a nó chìm
  vào trong b m t c a ký c; nó l i có cái c m giác quen thu c khi rơi qua m t
  kho ng không và d ng l i m t cái sàn ñá b n th u trong bóng t i t t cùng.
  Nó m t m y giây sau m i nh n ra nơi này, ngay lúc ñó Dumbledore ñã ñáp xu ng
  bên c nh nó. Nhà c a Gaunt th c s b n th u không th t ñư c hơn b t c nơi nào
  Harry ñã t ng ñ n. Tr n nhà ñ y nh ng m ng nh n, sàn thì ph b i ñ t b n; th c
  ăn m c meo hôi thiu n m trên bàn gi a m t ñ ng l s n sùi. Ánh sáng duy nh t
  ñ n t m t cây n n leo l t duy nh t dư i chân m t ngư i ñàn ông v i tóc và râu
  m c dày ñ n n i Harry không th th y ñư c m t và mi ng c a ông ñâu c . Ông
  ñang ng i lỳ trong xe ñ y bên c nh lò sư i, và Harry ñã phân vân không bi t r ng
  li u ông ñã ch t hay chưa. Nhưng r i sau ñó, m t ti ng gõ c a to vang lên và ngư i
  ñàn ông v t th c gi c, giơ ñũa th n lên b ng tay ph i và m t con dao ng n b ng tay
  trái.
  Cánh c a ken két m ra. ñó nơi c a ra vào, tay c m m t cái ñèn cũ k , là m tToøng Mít söu taàm                                    154
  ñ a bé mà Harry nh n ra ngay l p t c: cao, tai tái, tóc ñen, và ñ p trai - Voldermort
  h i còn bé.
  M t c a Voldermort di chuy n ch m ch m trong căn l u và cu i cùng tìm th y ngư i
  ñàn ông trong xe ñ y. Trong m t vài giây h ñã nhìn nhau, r i ngư i ñàn ông v t
  ñ ng d y, r t nhi u l r ng va vào nhau dư i chân ông và leng keng trên sàn.
  "MÀY!" ông thét lên. "MÀY!"
  Và ông lao như ñiên ñ n Riddle, ñũa th n và dao giơ cao.
  "D ng l i."
  .
  Riddle nói b ng Xà Ng . Ngư i ñàn ông ngã nhào v phía cái bàn, ñ y lũ chai l m c
  meo v tan xu ng sàn. Ông nhìn ch m ch m vào Riddle. Ph i im l ng m t m t lúc
  lâu khi h tìm hi u nhau. Ngư i ñàn ông ñã nói trư c.
  "Mày nói ñư c cái ñó à?"
  "ðúng ta nói ñư c," Riddle nói. Nó ti n lên trư c trong căn phòng, r i ñóng s m c a
  l i ñ ng sau mình. Harry không th không c m th y m t lòng c m ph c ñ i v i s
  hoàn toàn không s hãi c a Voldermort. M t c a h n ch ñơn gi n t v kinh t m, và
  có th , th t v ng n a.
  "Marvolo ñâu?" h n h i.
  "Ch t r i," ngư i kia nói. "Ch t nhi u năm v trư c, có ph i không nh ?"
  Riddle t c gi n.
  "Th lão là ai?"
  "Ta là Morfin, có ph i không?"
  "Con c a Marvolo à?"
  "T t nhiên là v y r i, th ..."
  Morfin vén tóc ra kh i b m t b n th u c a mình, ñ có th th y Riddle ñư c d hơn,
  và Harry nhìn th y ông ñang ñeo cái nh n ñá ñen c a Marvolo trên tay ph i.
  "Ta nghĩ mày là ñ a Muggle ñó," Morfin thì th m. "Mày trông gi ng h t th ng
  Muggle ñó."
  "Muggle nào?" Riddle nói ñanh thép.
  "Th ng Muggle mà em gái ta ñã r t yêu quý, th ng Muggle mà ñã s ng trong ngôi
  nhà r t to," Murfin nói, và ông o ra b t thình lình ngay gi a hai ngư i. "Mày trông
  gi ng h t nó. Riddle. Nhưng nó ñã già hơn nhi u r i ph i không? Nó già hơn mày
  nhi u, gi ta ñã bi t..."
  Morfin có v tha th n và hơi ngà ngà, v n còn n m ch t mép cái bàn ñ ñ ng v ng,
  "Nó tr l i r i, th y chưa," ông nói thêm v i v ng c ngh ch.
  Voldermort nhìn xoáy vào Morfin như th ñang xét ñoán ông. R i nó bư c t i g n
  hơn và nói, "Riddle quay l i ñây à?"
  "Ar, nó ñã b con bé, và ph c v con bé t t ñ y ch , cu c hôn nhân b n th u!"
  Morfin nói, l i nôn ra sàn. "ðã ăn cư p chúng ta, xem nào, trư c khi con bé tr n ñi.
  Viên ñá c a Slytherin ñâu, ơ, viên ñá c a Slytherin ñâu r i?"
  Voldermort không tr l i. Morfin ñang ti p t c gi n d ; ông khua dao lên và quát,
  "Ph n b i chúng ta, con bé ñã làm v y, ñ con gái hư h ng! Và ñã ñ ra mày, ñ n
  ñây và h i nh ng câu h i như th ? Nó qua r i ph i không... Nó ñã qua r i..."
  Ông nhìn ra ch khác, hơi choáng váng, và Voldermort bư c t i. Khi nó làm v y, m t
  bóng t i l thư ng rơi xu ng, làm lu m ánh ñèn c a Voldermort và n n c a Morfin,
  lu m t t c m i th ... Nh ng ngón tay c a Dumbledore n m ch t tay c a Harry và
  h ñang bay vút lên hi n t i. Ng n ñèn vàng m m trong văn phòng c a thày
  Dumbledore có v làm Harry loá m t sau cái bóng t i không th phá v ñó.
  "Th thôi ?" Harry nói ngay l p t c. "T i sao nó l i t i như th , cái gì ñã x y ra?"
  "B i vì Morfin không th nh ñư c nh ng gì x y ra sau ñó," Dumbledore nói, ch
  Harry ng i xu ng gh c a nó. "Khi ông t nh d y vào sáng hôm sau, ông ñang n m
  tên sàn, ch có m t mình. Chi c nh n c a Marvolo ñã m t.Toøng Mít söu taàm                                     155
  "Trong lúc ñó, trong làng Little Hangleton, m t ngư i h u gái ñang ch y qua High
  Street, hét lên r ng ñã có ba xác ch t trong phòng v trong nhà: Tom Riddle già và
  b m c a ông ta.
  "Gi i pháp quy n c a ngư i Muggle ñã b làm cho b i r i. Trong lúc ta còn ñ ý, h
  v n không th bi t t i sao nh ng ngư i nhà Riddle l i ch t, vì phép Avadu Kedavra
  thư ng thì không ñ l i d u hi u tàn phá nào... Trư ng h p ngo i l thì ñang ng i
  bên c nh ta," Dumbledore nói thêm, v i m t cái h t ñ u v phía v t s o c a Harry.
  "B , m t khác, l i bi t ngay l p t c r ng ñó là m t v gi t ngư i phù thu . H cũng
  bi t r ng m t k ghét Muggle ñã có ti n án s ng phía kia thung lũng ñ i v i nhà
  Riddle, k ghét Muggle mà ñã b tù m t l n vì t i t n công m t trong nh ng ngư i b
  gi t ñó.
  "Th là B cho g i Morfin lên. H không c n ph i h i ông ta, hay dùng bùa
  Veritaserum hay Legilimency. Ông th a nh n v gi t ngư i ngay l p t c, nói ra
  nh ng chi ti t mà ch có k gi t ngư i m i bi t. Ông ta r t t hào, ông nói, vì ñã gi t
  nh ng tên Muggle, ñã ch cơ h i t lâu l m r i. Ông n p l i ñũa th n, cái mà ñã
  ñư c ch ng minh ngay r ng ñã ñư c dùng ñ gi t nh ng ngư i nhà Riddle. Và ông
  cũng t mình ch p nh n vi c b ñưa ñ n Azkaban mà không h ph n ñ i.
  T t c nh ng gì còn làm cho ông phân vân là vi c cái nh n c a b ông ta ñã m t.
  'Ông s gi t tôi vì làm m t nó,' ông tóm l y ngư i gi i tù l n này qua l n khác. 'Ông
  s gi t tôi vì làm m t chi c nh n,. Và ñó rõ ràng là ñi u cu i cùng mà ông còn ñư c
  nói. Ông ñã s ng ñ n cu i ñ i Azkaban, than vãn v s m t tích c a k v t cu i
  cùng c a Marvolo, và ñã ñư c chôn c t bên c nh nhà tù, cùng v i nh ng linh h n
  t i nghi p mà cũng ñã b nh t trong nh ng b c tư ng nhà tù."
  "Th t c là Voldermort ñã l y ñũa th n c a ông Morfin và s d ng nó?" Harry nói,
  ng i th ng d y.
  "ðúng th ," Dumbledore nói. "Chúng ta không có ký c nào cho ñi u này, nhưng ta
  nghĩ r ng ta có th ch c ch n ñi u gì ñã x y ra. Voldermort ñã làm tê li t bác c a
  nó, l y ñũa th n, và ñi sang phía bên kia c a thung lũng ñ ñ n 'ngôi nhà to.' ñó
  nó gi t ngư i ñàn ông Muggle mà ñã t b m nó, và vì ch c ch n, c ông bà
  Muggle c a nó n a, ñ xoá ñi hoàn toàn dòng máu Riddle cu i cùng và t mình tr
  thù ngư i cha mà ñã không bao gi mu n có nó. R i nó tr v căn l u c a Gaunt,
  th c hi n m t s bùa chú ph c t p ñ ñưa vào trong trí óc ông bác m t chút ký c
  sai làm, ñ t cái ñũa th n c a Morfin bên c nh ngư i ch b t t nh c a nó, l y ñi cái
  nh n c mà ông ñeo, r i r i kh i ñó."
  "Và Morfin không bao gi nh n ra ông không làm nh ng ñi u ñó?"
  "Không bao gi ," Dumbledore nói. "Ông ñã cho th y, như ta ñã nói, m t l i thú t i
  hoàn toàn và ñ y ñ ."
  "Nhưng ông v n có nh ng ký c th c trong ñ u mình ch !" "ðúng, nhưng ph i có
  m t bùa chú Legilimency t m t ngư i th c s có kinh nghi m m i có th l y nó ra
  ñư c," Dumbledore nói, "và t i sao ngư i ta l i moi móc vào trí óc c a Morfin sâu
  thêm n a khi ông ta ñã t nh n m i t i l i v mình? Dù sao thì, ta ñã có th th c
  hi n m t cu c g p v i Morfin vào nh ng tu n cu i ñ i c a ông, vào th i gian mà ta
  ñã c g ng ñ tìm hi u h t s c v quá kh c a Voldermort. Ta ñã lôi cái ký c v a
  r i ra b ng m t s khó khăn l n. Khi ta nhìn th y nh ng gì n ch a trong ñó, ta ñã
  th dùng nó ñ ñưa Morfin ra kh i Azkaban. Trư c khi B ra quy t ñ nh, Morfin ñã
  ch t."
  "Nhưng làm th nào mà B không nh n ra r ng chính Voldermort ñã làm nh ng ñi u
  ñó ñ i v i Morfin?" Harry gi n d . "H n v n chưa ñ n tu i thành niên mà, ph i
  không? Con nghĩ là h có th phát hi n ra nh ng pháp thu t chưa ñ n v thành niên
  ch !" "Con g n ñúng - h có th phát hi n ra phép thu t, nhưng không ph i là k
  th c hi n nó. Con s v n còn nh r ng con ñã b khi n trách b i B cho m t Bùa Bay
  Lư n mà th c ra là ñư c làm b i..."Toøng Mít söu taàm                                     156
  "Dobby," Harry càu nhàu; s b t công này v n còn làm phi n nó. "Th nên n u
  ngư i ta chưa ñ n tu i và ngư i ta th c hi n phép thu t trong m t căn nhà c a m t
  phù thu l n tu i, B s không bi t."
  "H s hi n nhiên không th nói ai là ngư i th c hi n phép thu t," Dumbledore nói,
  cư i kh khàng vào cái nhìn ñ y căm ph n trên m t Harry. "H tin tư ng vào nh ng
  cha m phù thu trong vi c b t nh ng ñ a con c a h tuân theo h trong gia ñình."
  "H m, ñúng là rác rư i," Harry ng t l i. "Xem cái gì ñã x y ra, xem cái gì ñã x y ra
  cho ông Morfin!"
  "Ta ñ ng ý," Dumbledore nói. "B t k Morfin là ai, ông không h ñáng ph i ch t như
  ông ñã như v y, b trách t i cho m t v gi t ngư i mà ông không th c hi n. Nhưng
  gi ñã mu n r i, ta mu n con xem m t ký c khác trư c khi chúng ta chia tay..."
  Dumbledore rút ra t trong túi m t cái l thu tinh nh và Harry yên l ng ngay l p
  t c, v n còn nh r ng thày Dumbledore ñã nói ñó là cái quan tr ng nh t mà ông
  t ng thu th p ñư c. Harry ñ ý r ng nh ng gì trong l ñã khá khó khăn ñ ch y h t
  vào trong cái Tư ng Ký, t a h như nó ñã hơi ñông c ng l i; nh ng ký c có tr nên
  tàn t hơn không?
  "Cái này s không m t nhi u th i gian ñâu," Dumbledore nói khi ông cu i cùng ñã
  ñ h t cái l nh . "Con s tr l i ñây trư c khi con ñ ý ñ n. M t l n n a vào cái
  Tư ng Ký..."
  Harry l i rơi vào trong cái b m t bàng b c m t l n n a, l n này ñáp xu ng phía
  trư c m t ngư i ñàn ông mà nó nh n ra ngay.
  ðó là m t Horace Slughorn tr hơn r t nhi u. Harry ñã quen v i vi c nhìn th y ông
  b hói, ñ ñ n n i nó th y hình nh c a Slughorn v i mái tóc dày, ánh lên, màu vàng
  rơm r t b i r i; ñi u ñó gi ng như ông ñã l p r mái tóc mình v y, m c dù ñã có
  m t m ng hói c ñ ng Galleon trên ñ nh ñ u. Râu c a ông, ít hơn nhi u so v i ngày
  nay, có màu vàng hoe. Ông không ph c ph ch l m như Slughorn mà Harry bi t, m c
  dù nh ng chi c nút b ng vàng trên chi c áo gilê thêu c a ông ñã b căng lên khá
  nhi u. ðôi chân nh c a ông ñang ngh ngơi trên m t t m ñ m nhung, ông ñang
  ng i yên v trong m t cái gh bành tho i mái, m t tay n m m t c c rư u nh , tay
  kia tìm ki m trong m t cái h p g m nh ng qu d a thu tinh.
  Harry nhìn quanh khi thày Dumbledore xu t hi n bên c nh nó và nhìn th y h ñang
   trong văn phòng c a Slughorn. N a tá nh ng th ng con trai ñang ng i quanh
  Slughorn, t t c ñ u ng i trên n n c ng hơn và th p hơn ông, và t t c ñ u
  kho ng 15 tu i. Harry nh n ngay ra Voldermort. Nó có b m t ñ p trai nh t và trông
  có v tho i mái nh t trong t t c lũ tr . Tay ph i c a nó th lơ ñ nh lên cái tay v n
  c a gh bành; v i m t s gi t mình, Harry nhìn th y nó ñang ñeo chi c nh n vàng
  ñen c a Marvolo, nó ñã gi t b c a nó.
  "Thưa thày, có th c là Giáo sư Merrythought ñang ngh hưu không ?" nó h i.
  "Tom, Tom, n u ta bi t r ng ta không th nói cho con bi t ñư c," Slughorn nói, ve
  v y m t ngón tay ñ y nh ng ñư ng v phía Riddle qu trách, m c dù ñã làm s p ñ
  ý nghĩa ñó b ng m t cái nháy m t. "Ta ph i nói r ng, ta r t mu n ñư c bi t con ñã
  l y nh ng thông tin này t ñâu, con trai à, ñúng là con có nhi u ki n th c hơn m t
  n a s giáo viên ñây."
  Riddle cư i; nh ng ñ a tr khác cư i phá lên và nhìn nó v khâm ph c.
  "Cái gì ñã t o nên cái kh năng kỳ l c a con v vi c bi t trư c nh ng th con
  không nên bi t, và cách nâng ñ c n th n c a con ñ i v i nh ng ngư i con quan
  tâm - cám ơn con v nh ng qu d a, ti n ñây, con ñúng l m, th qu ưa thích c a
  ta ñ y..."
  Khi m t vài ñ a tr cư i lên khúc khích, m t ñi u r t kỳ l ñã x y ra. C căn phòng
  ñã b t thình lình b bao ph b i sương mù dày ñ c, ñ n n i Harry không th nhìn
  th y cái gì ngoài m t c a thày Dumbledore, lúc này ñang ñ ng c nh nó. R i gi ng
  nói c a Slughorn vang lên trong màn sương, to m t cách thi u t nhiên, "Các con sToøng Mít söu taàm                                     157
  sai l m h t thôi, hãy nh l i c a ta."
  Màn sương m tan ñi ngay l p t c gi ng như khi nó hi n ra và ch ng m t ai ám ch
  gì v nó c , ho c ít ra là bi u l cái gì ñó v m t ñi u b t bình thư ng v a x y ra.
  R t lúng túng, Harry nhìn quanh khi cái ñ ng h vàng nh    trên bàn c a Slughorn
  ñi m 11 gi .
  "Ôi tr i, ñã ñ n gi r i h ?" Slughorn nói. "Các con nên ñi thôi, n u không chúng ta
  s g p r c r i c ñ y. Lestrange, ta mu n con n p cho ta bài lu n vào ngày mai n u
  không thì b c m túc ñ y. C Avery cũng th ."
  Slughorn ñ ng d y kh i cái gh bành và ñ t cái c c tr ng r ng lên bàn khi nh ng
  ñ a tr r i kh i phòng. Voldermort, m c dù v y, l i l i trong ñó. Harry có th nói
  r ng nó ñã có ch ý, mu n là ngư i cu i cùng trong phòng v i Slughorn.
  "Trông r t c ng r n ñ y Tom," Slughorn nói, quay l i và th y r ng nó v n còn
  trong phòng. "Con không mu n b phát hi n ñã ra kh i giư ng vào gi này, và con là
  m t Huynh Trư ng..."
  "Thưa thày, con mu n h i thày m t ñi u."
  "C h i ñi, con c a ta, c h i ñi..."
  "Thưa thày, con mu n h i thày bi t nh ng gì v ... v Horcruxes?"
  Và ñi u ñó l i xu t hi n: Màn sương dày ñ c bao ph căn phòng khi n cho Harry
  ch ng th nhìn th y Slughorn và Voldermort m t tí nào c ; ch có Dumbledore, cư i
  im l ng bên c nh nó. R i gi ng c a Slughorn l i vang lên, gi ng như ông ñã làm m t
  l n r i.
  "Ta không bi t gì v Horcruxez và ta cũng s không nói cho con n u ta bi t! Gi hãy
  ra kh i ñây ngay và ñ ng cho ta b t g p con nói v ñi u này m t l n n a!"
  "R i, th thôi," Dumbledore nói yên l ng bên c nh Harry.
  "ð n lúc ph i ñi r i."
  Và ñôi chân c a Harry r i m t sàn ñ r i l i rơi, vài giây sau, xu ng t m th m trư c
  bàn c a Dumbledore.
  "Ch có th thôi sao?" Harry nói ngây ra.
  Dumbledore ñã nói r ng ñây là ký c quan tr ng nh t, v y mà nó ch ng th y ñư c ý
  nghĩa nào t ñó c . Ph i công nh n r ng màn sương, và s th t r ng ch ng có ai ñ
  ý ñ n ñi u này c , là th c s kỳ l , nhưng ngoài ñi u ñó ra ch ng còn có gì khác
  xu t hi n, tr vi c Voldermort có h i m t câu h i và ñã không ñư c tr l i.
  "N u như con có th ñ ý th y," Dumbledore nói, ng i ñ ng sau cái bàn c a ông,
  "r ng ký c này ñã b s a ñ i."
  "B s a ñ i sao?" Harry l p l i, cũng ng i xu ng.
  "Ch c ch n v y," Dumbledore nói. "Giáo sư Slughorn ñã x lý nh ng ký c c a b n
  thân ông."
  "Nhưng t i sao thày y l i làm th ?"
  "B i vì, theo ta nghĩ, ông ta x u h v nh ng gì ông ta còn nh ," Dumbledore nói.
  "Ông ta ñã c g ng ñ làm l i ký c c a mình ñ cho th y m t tia sáng t t hơn, xoá
  ñi nh ng ph n mà ông ta không mu n ta th y. ði u này, như con th y ñ y, ñã ñư c
  làm r t sơ sài, và ñó ñ u là nh ng ký c t t, rõ ràng ch th y r ng ký c th c v n
  còn gi u ñ ng sau nh ng s thay ñ i ñó.
  "Và vì th , l n ñ u tiên, ta cho con bài t p v nhà Harry à. Chính con s ph i thuy t
  ph c Giáo sư Slughorn ti t l ra ký c th c, mà không th ch i cãi ñư c, ñó s là
  nh ng m u thông tin ch y u nh t mà chúng ta c n bi t."
  Harry nhìn ch m ch m vào thày.
  "Nhưng ch c ch n r ng, thưa thày," nó nói, gi cho gi ng nói ñ tôn tr ng ñ n m c
  c n thi t, "thày không c n con ñâu - thày ñã có th dùng phép Legilimency... ho c
  phép Veritaserum..."
  "Giáo sư Slughorn là m t phù thu có th a kh năng ñ i phó v i hai phép ñó,"
  Dumbledore nói. "Ông ta ñã hoàn thành phép Occlumency t t hơn nhi u so v i ôngToøng Mít söu taàm                                    158
  Morfin Gaunt t i nghi p, và ta s r t b t ng n u như ông ta không có phép tr bùa
  Veritaserum trong mình k t khi ta ép ông ta ph i cho ta th y cái ký c b nham
  nh này.
  "Không, ta nghĩ r ng r t là ñiên r n u như ta c g ng lôi s th t ra t Giáo sư
  Slughorn b ng b o l c, và t ñó có th gây h i nhi u hơn l i; ta không mong mu n
  ông ta r i Hogwarts. M c dù v y, ông ta v n có nh ng ñi m y u gi ng h t nh ng
  ngư i khác, và ta tin r ng con là ngư i có th xuyên th ng màn b o v c a ông.
  ði u quan tr ng nh t là ta ph i thu ñư c ký c th t, Harry à... Quan tr ng ñ n m c
  nào, ta ch ñư c bi t khi ta th y ñư c b n ch t s th t. Vì v y, chúc con may m n...
  và chúc ng ngon."
  M t chút h ng l i vì s gi i tán b t thình bình, Harry bư c ñi r t nhanh, "Chúc thày
  ng ngon, thưa thày."
  Khi nó ñóng c a phòng h c l i sau lưng, nó loáng thoáng nghe th y Phineas Nigellus
  nói, "Ta không hi u t i sao ñ a tr này l i có th làm t t hơn ông, Dumbledore à."
  "Và ta cũng không trông ch ông làm t t hơn, Phineas," Dumbledore tr l i, và con
  Fawkes l i rên r v i gi ng nh nh , ngân vang.

               Harry Potter và Hoàng t   lai


                   Chương 18
                B t ng ngày sinh nh t


  Ngày hôm sau Harry ñã k cho c Ron và Hermione v nhi m v thày Dumbledore
  ñã giao cho nó, m c dù v n riêng bi t nhau vì Hermione v n còn t ch i có m t
  cùng v i s t n t i c a Ron trong kho ng th i gian ñ dài ñ cho nó m t cái nhìn
  khinh kh nh.
  Ron thì nghĩ là Harry ch ng h có m t v n ñ khó khăn nào v i Slughorn c .
  “Ông ta thích c u mà,” nó nói trong b a sáng, vung v y trên không trung m t cái
  dĩa ñ y tr ng rán. “Không h t ch i ñi u gì ph i không? Ch ng ph i c u là Hoàng
  T ð c Dư c c a ông ta sao. Ch c n l i trong l p cu i ngày hôm nay và h i ông
  ta thôi.”
  Hermione, m c dù v y, mang m t v m ñ m.
  “Ông ta ph i c gi u nh ng gì th c s ñã x y ra n u thày Dumbledore không th l y
  ñi u ñó ra t ông y ñư c,” cô bé nói b ng m t gi ng tr m tr m, khi chúng ñ ng
  sân sau v ng v , ñ y tuy t trong th i gian ngh ngơi. “Horcruxes… Horcruxes… T
  chưa bao gi nghe th y cái này…”
  “C u chưa nghe th y á?”
  Harry ñã r t th t v ng; nó ñã hy v ng r ng Hermione ñã có th cho nó m t manh
  m i v Horcruxes là cái gì.
  “Cái ñó có th là m t phép thu t H c Ám cao c p, n u không t i sao Voldemort l i
  mu n bi t v chúng? T nghĩ r t khó có th l y ñư c thông tin này, Harry , c u s
  ph i r t c n th n v vi c làm cách nào ñ ti n ñ n thày Slughorn, nghĩ ra m t
  phương pháp ñi…”
  “Ron nghĩ r ng t có th   l i cu i ti t ð c Dư c vào chi u nay…”
  “ , t t th t, n u như Won-Won nghĩ như v y thì c u c làm th ñi,” cô bé nói, b ng
  b ng t c gi n. “Sau cùng thì, có khi nào mà nh ng ñánh giá c a Won-Won l i sai
  ñư c ch ?”
  “Hermione, c u không th …”
  “Không!” cô bé nói b c b i, và ch y v t ñi, b l i Harry v i tuy t ng p ñ n m t cá
  chân.Toøng Mít söu taàm                                    159
  Nh ng ti t h c ð c Dư c ñã ñ thi u t nhiên trong nh ng ngày này, ch ng ki n
  vi c Harry, Ron và Hermione ph i ng i cùng m t bàn. Hôm nay, Hermione chuy n
  cái v c c a cô bé sang bên kia bàn ñ ng i g n Ernie, m c k Harry và Ron.
  “C u ñã làm gì th ?” Ron th m thì v i Harry, nhìn vào v m t kiêu căng c a
  Hermione.
  Nhưng trư c khi Harry có th tr l i, Slughorn ñã yêu c u tr t t t b c gi ng c a
  phòng h c.
  “Tr t t nào, tr t t nào! Nhanh lên nào, r t nhi u th ph i làm trong chi u hôm
  nay! ð nh Lu t Th Ba c a Golpalott… ai có th nói cho ta nào? Nhưng mà cô
  Granger có th , t t nhiêu r i!”
  Hermione thu t l i v i t c ñ cao nh t: ‘ð nh-Lu t-Th -Ba-c a-Golpalott-ch -ra-r ng-
  thu c-gi i-ñ c-cho-nh ng-ch t-ñ c-ñã-tr n-l n-v i-nhau-s -ph i-m nh-hơn-t ng-
  h p-c a-t ng-thu c-gi i-cho-t ng-thành-ph n-ñ c.”
  “R t chính xác!” Slughorn cư i l n. “Mư i ñi m cho Gryffindor! Bây gi , n u như
  chúng ta ch p nh n ð nh Lu t Th Ba c a Golpalott là ñúng…”
  Harry ñành ph i công nh n l i c a Slughorn r ng ð nh Lu t Th Ba c a Golpalott là
  ñúng, vì nó ch ng hi u m t chút nào v cái ñó c . Mà cũng không m t ai ngoài
  Hermione có v hi u ñư c nh ng gì thày Slughorn nói c .
  “… có nghĩa là, t t nhiên r i, gi sư chúng ta ñã có ñư c chính xác thành ph n ch t
  ñ c t cu n Revelaspell c a Scarpin, nhi m v chính c a chúng ta không ph i là s
  k t h p ñơn gi n c a nh ng ch t gi i ñ c ñư c ch n cho nh ng thành ph n ñó
  trong m t h n h p, mà là tìm ra r ng nh ng thành ph n nào ñư c thêm vào s , g n
  gi ng như m t quá trình gi kim, chuy n hoá nh ng nhân t ñơn l này…”
  Ron ñang ng i bên c nh Harry v i mi ng há h c ra, ghi chú m t cách lơ ñãng vào
  cu n sách ð c Dư c Cao C p m i c a nó. Ron ñã quên r ng nó không còn có th
  nh vào s giúp ñ c a Hermione cho nó thoát kh i nh ng khúc m c khi nó không
  th n m ñư c nh ng ñi u gì ñang di n ra ñây.
  “… và vì th ,” Slughorn k t thúc. “Ta mu n m i ngư i trong các con lên l y m t cái
  l  trên bàn c a ta ñây. Các con s ph i ch ra thu c gi i cho ch t ñ c trong ñó
  trư c khi bu i h c này k t thúc. Chúc may m n, và ñ ng quên găng tay b o v !”
  Hermione ñã r i kh i gh và ñi ñư c n a ñư ng lên bàn c a thày Slughorn khi
  nh ng ñ a còn l i trong l p k p nh n ra là ñã ñ n lúc ph i làm vi c, và vào lúc
  Harry, Ron, và Ernie quay l i bàn h c, cô bé ñã ñ ch t trong l c a cô vào v c và
  nhúm m t ng n l a phía dư i nó.
  “Th t là x u h khi Hoàng T không th giúp c u làm vi c này Harry à,” cô bé nói v
  r ng r khi ng i th ng d y. “C u ph i hi u ñư c b n ch t trong l n này. Không h
  có ñư ng t t hay ăn gian n a ñâu!”
  R t khó ch u, Harry m cái l ch t ñ c mà nó ñã l y t bàn c a Slughorn, cái này có
  màu h ng s c s , ñ vào trong v c c a nó và ñ t m t ng n l a phía dư i. Nó
  không h có m t n tư ng m ng manh nào v vi c ph i làm gì ti p theo. Nó li c
  sang Ron, lúc này ñang ñ ng trơ ra ñ y trông hơi ng ng n, b t chư c toàn b
  nh ng gì Harry v a làm.
  “C u có ch c là Hoàng T không h có g i ý nào không?” Ron thì th m v i Harry.
  Harry kéo quy n sách ð c Dư c Cao C p ñáng tin c y c a nó ra và gi ñ n chương
  v Thu c Gi i ð c. Có ð nh Lu t Th Ba c a Golpalott ñó, y h t nh ng gì mà
  Hermione v a m i nh c ñ n, nhưng không h có m t ghi chú nào c a Hoàng T gi i
  thích v ý nghĩa c a nó c . Rõ ràng là Hoàng T , gi ng như Hermione, ñã không có
  m t khó khăn nào ñ hi u ñư c ñ nh lu t này.
  “Ch ng có gì c ,” Harry nói bu n r u.
  Hermione lúc này ñã v y v y cái ñũa th n c a cô bé m t cách s t s ng trên cái v c.
  Th t không may, chúng không th b t chư c nh ng bùa cô ñã dùng vì lúc này cô bé
  ñã quá xu t s c v i vi c ni m chú không l i nói nên cô không c n dùng m t l i nàoToøng Mít söu taàm                                    160
  c . Ernie Macmillan, m c dù v y, ñang thì th m, ‘Specialis Revelio!’ lên cái v c c a
  nó, nghe có v r t n tư ng, nên Harry và Ron nhanh chóng làm theo nó.
  Harry ch c n có năm phút ñ nh n ra r ng s n i ti ng v ngư i ch thu c t t nh t
  trong l p ñã s t ñ xung quanh nó. Slughorn ñã ngó r t hy v ng vào cái v c c a nó
  trong l n ñ u ông ñi d o xung quanh phòng, chu n b v r ng r như ông v n
  thư ng làm như v y, nhưng cu i cùng l i th t ñ u l i nhanh chóng, ho l n khi mùi
  tr ng th i ñã làm ông khó ch u. V m t c a Hermione chưa có lúc nào t mãn hơn;
  cô bé ñã r t b c mình vì b qua m t trong m i ti t h c ñ c ñư c. Gi ñây cô ñang
  g n nh ng thành ph n ñư c tách riêng bi t m t cách khó hi u t ch t ñ c c a cô ra
  mư i cái l thu tinh nh . C t ñ không ph i nhìn th y cái c nh khó ch u này hơn t t
  c nh ng lý do khác, Harry cúi xu ng quy n sách c a Hoàng T Lai và gi ti p vài
  trang sách m t cách không c n thi t.
  Và ñó ngu ch ngo c m t danh sách dài nh ng ch t gi i ñ c.
  Ch c n ñ y m t viên ñá ru t dê nh vào c h ng c a h .
  Harry nhìn ch m ch m vào nh ng t này m t m t lúc. Có ph i nó ñã nghe th y, t
  r t lâu r i, cái gì ñó v nh ng viên ñã ru t dê? Có ph i thày Snape ñã nh c ñ n
  chúng t bài h c ð c Dư c ñ u tiên không nh ? ‘M t viên ñá nh l y t ru t m t con
  dê, có th b o v kh i ph n l n ch t ñ c.”
  ðó không ph i là câu tr l i cho v n ñ Golpalott, và vì Snape ñã là giáo viên c a
  chúng, Harry không dám làm ñi u này, nhưng lúc này l i là thu c v v n ñ tuy t
  v ng hay không. Nó ñã nhanh chóng ñi v phía t ch a và l c l i trong ñó, ñ y sang
  bên c nh nh ng cái s ng b ng mã và nh ng bó r i tinh mù c a th o dư c khô cho
  ñ n khi nó tìm th y, trong cùng, m t h p nh có ghi dòng ch “ðá ru t dê”.
  Nó m h p ra ngay khi Slughorn g i, “Còn hai phút n a, các con!” Trong ñó có m t
  n a tá nh ng th nhăn theo màu nâu, gi ng như nh ng qu th n khô hơn là nh ng
  viên ñá th c s . Harry n m l y m t cái, c t cái h p l i vào trong t và nhanh chóng
  tr v v c c a mình.
  “Th i gian… ñã h t!” Slughorn nói tho i mái. “Nào, hãy cùng xem chúng ta ñã làm
  như th nào nào! Blaise… con có gì cho ta xem th ?”
  Ch m rãi, thày Slughorn di chuy n quanh phòng, ki m tra nh ng ch t gi i ñ c khác
  nhau. Ch ng m t ai có th hoàn thành nhi m v , m c dù Hermione ñang c g ng
  nh i thêm m t vài ch t vào l c a cô bé khi Slughorn ñ n bàn c a cô. Ron ñã hoàn
  toàn t b , và ch ñơn thu n ñang c g ng kh i ph i ng i th mùi thôi th i b c lên
  t v c c a nó mà thôi. Harry ñang ñ ng ch    ñó, viên ñá ñư c n m ch c trong m t
  bàn tay hơi ươn ư t m hôi.
  Thày Slughorn ñ n bàn c a b n nó cu i cùng. Ông ng i thu c c a Ernie và chuy n
  sang Ron v i m t v ghê t m. Ông không n n ná v c c a Ron mà lùi l i ngay l p
  t c, hơi bu n nôn o .
  “Và con, Harry,” ông nói. “Con có gì cho ta xem th ?”
  Harry giơ tay ra, viên ñá ru t dê gi a lòng bàn tay nó.
  Slughorn nhìn vào ñó trong vòng mư i giây. Harry r t phân vân trong lúc ñó r ng
  li u ông có la m ng nó hay không. R i ông ng ng ñ u lên và s c s a cư i.
  “Con r t là có ñ u óc ñ y c u bé!” ông cư i to, l y viên ñá ra và giơ lên ñ c l p có
  th nhìn th y. “Ôi, con th t là gi ng m c a con… , ta ñã không nhìn l m… m t
  viên ñá ru t dê ch c ch n có th làm thu c gi i cho t t c nh ng ch t ñ c này!”
  Hermione, lúc này ñang toát m hôi ñ y m t và mũi ñ y b hóng, trông r t cáu ti t.
  Ch t gi i ñ c g n hoàn thành c a cô bé bao g m năm mươi hai thành ph n khác
  nhau tính c m t ño n tóc c a cô bé, sôi lăn tăn ch m ch p bên c nh Slughorn, mà
  lúc này ch nhìn vào Harry thôi.
  “Và c u nghĩ t mình nghĩ ñ n viên ñá ru t dê ñó ph i không Harry?” cô bé h i qua
  hàm răng nghi n ken két.
  “ðó là m t tinh th n mà m t ngư i bào ch thu c th c s c n ph i có!” Slughorn nóiToøng Mít söu taàm                                     161
  vui v , trư c khi Harry có th tr l i. “Gi ng như m c a c u bé, cô có m t cái s c
  m nh tr c giác v bào ch thu c, không ch ch vào ñâu ñư c nó ñã l y t Lily cái
  s c m nh ñó… ñúng v y, Harry, ñúng v y, n u con có viên ñá trong tay, t t nhiên
  cái này có th áp d ng ñư c… m c dù chúng không ph i lúc nào cũng công hi u, và
  cũng r t hi m n a, v n ñáng k bi t cách pha ch thu c gi i ch …”
  Ngư i duy nh t trong phòng còn t c gi n hơn c Hermione là Malfoy, ngư i mà,
  Harry r t vui khi th y v y, ñã làm vãi m t cái gì ñó trông gi ng phân mèo t ñ u
  ñ n chân nó. M c dù v y, trư c khi m t trong hai ñ a có th bùng lên vì Harry ñã
  vươn lên ñ ng ñ u l p mà ch ng ph i làm gì c , chuông ñã reo vang.
  “ð n gi d n ñ ñ c r i ñ y!” Slughorn nói. “Và thêm mư i ñi m n a cho Gryffindor
  vì ñã làm ta cư i tho i mái!”
  V n còn khúc khích, ông l c lư ñi v phía chi c bàn phía trư c căn h m.
  Harry l ng l   ñ ng sau, dành m t th i gian quá m c c n thi t ñ gói ghém ñ c a
  nó. C Ron và Hermione ñ u không chúc nó may m n khi chúng r i ñi, c hai ñ u
  trông có v r t khó ch u. Cu i cùng thì Harry và thày Slughorn là hai ngư i còn l i
  duy nh t trong phòng.
  “Mau lên nào Harry, con s b mu n ti t h c sau m t,” Slughorn nói ni m n , cài cái
  móc vàng ñ ñóng cái c p da r ng c a ông.
  “Thưa thày,” Harry nói, t dưng nh l i Voldemort không th cư ng l i ñư c, “con
  mu n h i thày m t th .”
  “C h i ñi, con trai, c h i ñi…”
  “Thưa thày, con không bi t thày có bi t gì v … v Horcruxes?”
  Slughorn ng i im như ñá. B m t tròn tr a c a ông dư ng như ñang mu n chìm vào
  trong chính nó. Ông li m môi và nói b ng gi ng khàn khàn, “Con v a nói cái gì cơ?”
  “Con h i là thày có bi t gì v Horcruxes không, thưa thày. Thày bi t ñ y…”
  “Dumbledore b o con làm cái này ph i không,” Slughorn thì th m.
  Gi ng c a ông ñã thay ñ i hoàn toàn. Nó không còn ân c n n a, mà gi ñã tr nên
  choáng và s hãi. Ông dò d m trong túi áo ng c và lôi ra m t cái khăn m t, lau m
  hôi trên lông mày.
  “Dumbledore ñã cho con cái… cái ký c ñó,” Slughorn nói. “Ơ. Ph i không?”
  “ðúng v y,” Harry nói, quy t ñ nh ñ n m c này t t nh t là không nói d i n a.
  “ , t t nhiên là v y r i,” Slughorn nói l ng l , v n còn v nh vào cái m t tr ng b ch
  c a ông. “T t nhiên r i… , n u như con ñã xem cái ký c ñó, Harry, thì con ph i
  bi t là ta ch ng bi t gì c … ch ng có gì c …” ông nh c l i l i nói m t cách m nh m
  “…v Horcruxes.”
  Ông túm l y cái c p da r ng, nhét cái khăn tay l i vào trong túi áo và ñi v phía c a
  căn h m.
  “Thưa thày,” Harry nói tha thi t, “con ch nghĩ là có th có m t chút n a c a cái ký
   c ñó…”
  “Con nghĩ th à?” Slughorn nói. “Th thì con sai r i, ph i không? SAI R I!”
  Ông hét lên nh ng t cu i cùng và, trư c khi Harry có th nói ñư c m t l i nào,
  ñóng s m cánh c a h m l i sau lưng ông ta.
  C Ron và Hermione ñ u không h t ra thông c m khi Harry k cho chúng nghe v
  cu c dò h i t h i này. Hermione v n còn r t b c b i vì cái cách Harry ti n lên ñ u
  l p mà không c n ph i làm vi c gì c . Ron thì t c gi n vì Harry ñã không v t cho nó
  m t viên ñá ru t dê như th .
  “Trông th t là ng c ngh ch n u c hai ñ a ñ u có chung m t th !” Harry nói v khó
  ch u. “Nghe này, t ph i c g ng và làm ông ta d u xu ng ñ t có th h i ông ta v
  Voldemort, ph i không? Ôi tr i, c u hi u cho t ñư c không!” nó thêm vào trong sư
  b c t c, khi Ron hơi nhăn m t khi nghe th y cái tên.
  R t b c mình v th t b i c a nó và v thái ñ c a Ron và Hermione, Harry ñã
  nghi m ng m trong m y ngày sau ñó v vi c ph i làm gì ti p theo ñ i v i Slughorn.Toøng Mít söu taàm                                     162
  Nó ñã quy t ñ nh r ng, vào lúc ñó, nó s ñ cho Slughorn nghĩ r ng nó ñã quên h t
  v Horcruxes; ñi u t t nh t lúc này ph i là ru ông ta vào m t c m giác sai l m v s
  t b o v mình trư c khi quay l i t n công ti p.
  Khi Harry không còn h i Slughorn n a, b c thày ð c Dư c l i quay l i v i cách ñ i
  x ân c n như bình thư ng ñ i v i nó, và có v như là ñã b cái v n ñ ñó ra kh i
  ñ u. Harry ñã ch ñ i m t l i m i ñ n nh ng b a ti c t i nho nh c a ông, và l n
  này s ch p nh n ngay, th m chí khi nó ph i r i ngày t p Quidditch ñi. Th t không
  may, ch ng h có l i m i nào c . Harry ñã h i Hermione và Ginny: c hai ñ a ñó
  cũng không nh n ñư c nh ng l i m i, và k c , như b n chúng ñư c bi t, nh ng
  ngư i khác n a. Harry không th nào ng ng t h i mình r ng có ph i ñi u này có
  nghĩa là Slughorn v n chưa hoàn toàn quên như ông ñang th hi n ra hay không,
  ch ñơn gi n là không cho Harry thêm m t cơ h i nào khác ñ h i ông.
  Trong lúc ñó, thư vi n Hogwarts ñã l n ñ u tiên trong ñ i không làm Hermione tho
  mãn. Cô bé ñã r t b t ng , cô th m chí ñã quên b ng ñi r ng cô ñã r t b c mình v i
  Harry vì cái m o v viên ñá ru t dê c a nó.
  “T không h tìm th y m t d u n nh nh t nào v Horcruxes!” cô bé nói v i nó.
  “Không m t cái nào! T ñã ki m tra khu v c h n ch và th m chí trong nh ng
  quy n sách t i t nh t, trong ñó h b o c u làm th nào ñ pha nh ng ñ c dư c
  kh ng khi p nh t – ch ng có gì c ! T t c nh ng gì t tìm th y là cái này, trong l i
  gi i thi u v nh ng Ma Thu t Kh ng Khi p Nh t – nghe này – ‘v Horcrux, nguy
  hi m nh t trong nh ng sáng t o ma thu t, chúng ta không nên nói v nó hay hư ng
  d n ai làm nó’… ý t là, t i sao l i nh c ñ n nó ch ?” cô bé nói thi u bình tĩnh, ñóng
  m nh cu n sách cũ k ; nó kêu lên m t ti ng r n rĩ ñau ñ n. “Ôi, im ñi nào,” cô quát
  lên, nhét nó vào trong c p c a mình.
  Tuy t ñang tan xung quanh trư ng khi tháng Hai ñ n, ñ ñư c thay th b i m t s
   m ư t l nh l o, m ñ m. Nh ng ñám mây xám, hơi tim tím, trôi l ñ     ngay phía
  trên lâu ñài và m t nh ng ñ t mưa l nh cóng không ng t ñã làm cho bãi c tr nên
  trơn tu t và l y l i. ðích t i c a nh ng ñi u này là bài h c ð n Th ñ u tiên c a
  nh ng h c sinh năm sáu, ñã ñư c s p x p vào sáng th B y ñ không ai b m t m t
  bu i h c nào, trong ð i S nh ðư ng thay vì ngoài sân.
  Khi Harry và Hermione ñ n ð i S nh (Ron ñã ñi cùng v i Lavender) chúng th y r ng
  nh ng chi c bàn ñã bi n m t. Mưa ñang táp vào nh ng c a s cao trên và tr n
  nhà ñư c y m bùa thì ñang quay tròn t i m t trên ñ u b n chúng khi b n chúng
  x p hàng trư c m t Giáo sư McGonagall, Snape, Flitwick, và Sprout – nh ng ngư i
  ch nhi m c a các Nhà – và m t phù thu nh bé mà Harry có th ñoán ñó là ngư i
  Hư ng D n môn ð n Th ñ n t B . Ông ta ñúng là nh t nh t m t cách kỳ l , v i
  mi m t trong su t, làn tóc m ng manh và m t hơi th không có th c, dư ng như
  m t cơn gió nh thôi cũng có