Peranan FasiLINUS, Peranan Guru LINUS, Peranan Pentadbir

Document Sample
Peranan FasiLINUS, Peranan Guru LINUS, Peranan Pentadbir Powered By Docstoc
					  GARIS PANDUAN
PENGOPERASIAN LINUS &
 PERANAN FasiLINUS
PERANAN FasiLINUS
Memastikan segala maklumat berkaitan
 program LINUS sampai ke peringkat
    pelaksanaan di sekolah

   • Taklimat

   • Edaran maklumat

   • Email

   • Sistem pesanan ringkas berpusat (SMS)
Menjalan dan menyelaras latihan-latihan
    on-site bagi guru LINUS
 • Micro Teaching dalam kalangan guru-guru LINUS
  (Dilaksanakan di peringkat sekolah/dikelompokkan
  mengikut zon)

 • Bengkel modul LINUS dilaksanakan secara bersiri
  (Meningkatkan penguasaan guru LINUS terhadap
  sesuatu modul)

 • Membina bahan bantu mengajar untuk guna sama
  (Meningkatkan inovasi dan kreativiti serta
  kepelbagaian BBM)
 Membantu pihak sekolah secara
langsung dalam merangka tindakan
susulan berdasarkan masalah yang
  dikenal pasti dalam proses
  pengajaran dan pembelajaran
• Perbincangan bersama guru LINUS

• Menentukan pendekatan atau penggunaan
 modul yang bersesuaian untuk murid yang
 telah dikenal pasti
Memberi kerjasama sepenuhnya dengan
 Kementerian Pelajaran Malaysia
   Jabatan Pelajaran Negeri
   Pejabat Pelajaran Daerah
 Membimbing dan memantau
 pelaksanaan Pengajaran dan
Pembelajaran LINUS di sekolah

• FasiLINUS akan bersama-sama dengan
 guru semasa proses pengajaran dan
 pembelajaran dilaksanakan di dalam
 kelas
Memantau Pelaksanaan LINUS
• Sistem Fail

• Data Murid LINUS

• Bahan Bantu Mengajar

• Pengajaran dan Pembelajaran
Memberi Motivasi dan
  Sokongan
Mengumpul dan Menganalisis Data

  • Keputusan Saringan 1,2 dan 3

  • Data guru LINUS
 Bekerjasama dengan guru
  pemulihan khas untuk
  membantu murid yang
dikategorikan sebagai murid
    LINUS Tegar
Mengesan sejauh mana sekolah
 dapat mengurus pelaksanaan
    program LINUS
 Membantu pihak sekolah
menyediakan pelan tindakan
   program LINUS
Menilai keberkesanan program
LINUS terhadap pembelajaran
      murid
 Seorang FasiLINUS bertanggung
jawab terhadap 30 buah sekolah
     di daerahnya
   Menetapkan sasaran
 pengurangan bilangan murid
LINUS selepas setiap saringan di
   sesebuah sekolah.
• Mengikuti kursus LINUS
• Melaksanakan kursus dalaman kepada semua
 guru
• Melaksanakan Saringan 1,2 dan 3 bagi Lisan
 dan Tulisan
• Mengumpul data dan mengenalpasti murid
 LINUS
• Mentadbir kelas dengan baik
• Sentiasa mengadakan perbincangan dengan
 FasiLINUS
• Menfailkan data
• Sentiasa mendalami kaedah pengajaran dan
 pembelajaran yang berkesan
PERANAN GURU
 MATEMATIK
• Mengikuti kursus dalaman LINUS
 -Dikendalikan oleh guru LINUS

• Membantu melaksana dan menyelaras
 Saringan 1 pada bulan Mac

• Mengenal pasti murid-murid LINUS yang
 tercicir dalam arus perdana

• Membantu guru LINUS secara langsung dan
 tidak langsung dalam penyediaan bahan
 bantu mengajar untuk murid LINUS
• Membantu guru LINUS untuk mengenal pasti
 murid LINUS tegar

• Merancang jadual waktu untuk murid LINUS
 tegar

• Mengajar murid LINUS tegar

• Menjalankan Ujian Diagnostik untuk murid
 LINUS tegar
PERANAN PENTADBIR
   SEKOLAH
• Mengenal pasti dan melantik
 guru LINUS

• Membentuk Jawatankuasa Kerja
 di sekolah

• Melantik AJK Kerja LINUS (Surat
 Lantikan)
• Menyediakan fail
1. Fail Induk
 -  Carta Organisasi
 -  Ahli Jawatankuasa
 -  Minit Curai
 -  Laporan
 -  Minit Mesyuarat
 -  Carta Proses Kerja

2. Fail Keputusan Saringan
 -  Analisa Keputusan Saringan
 -  Borang Skor Individu murid LINUS

3. Fail Maklumat Peribadi murid LINUS
• Membuat perancangan tahunan

• Menghantar analisis keputusan
 saringan pada akhir bulan Mac,
 Jun dan September kepada PPD
• Memantau pelaksanaan program
 LINUS di sekolah sendiri dan
 menjalankan tindakan susulan

• Memberi motivasi kepada guru
 LINUS

• Bekerjasama dengan erat antara
 pentadbir dan ibu bapa/PIBG
• Peringkat sekolah

 -  Guru Besar
 -  Guru Penolong Kanan
 -  Ketua Panitia


 Pemantauan pelaksanaan LINUS, pentadbiran
 kelas,proses pengajaran dan pembelajaran
• Jabatan Pelajaran Negeri

• Kementerian Pelajaran Malaysia

• Jemaah Nazir
DOKUMENTASI
• Fail Induk
 -  Ahli Jawatankuasa program LINUS
 -  Minit Curai
 -  Laporan Kursus Dalaman
 -  Minit Mesyuarat
 -  Takwim
 -  Surat Pekeliling LINUS – punca kuasa

• Fail Keputusan Saringan
 -  Borang Pelaporan Prestasi Individu murid LINUS
 -  Analisis Keputusan Ujian, Periksaan dan Saringan

• Fail Maklumat Peribadi murid LINUS
 -  Borang Maklumat Peribadi murid LINUS (Dicetak dari
    Sistem Maklumat Murid)

• Bahan-bahan LINUS
 -  Modul Guru
 -  Modul Murid
 -  Soalan-soalan Saringan
   Pegawai FasiLINUS PPDKB
Numerasi
Pn Salma Ab  Pn Jalilah  Pn Nik Razinah
Rahman    Jalaluddin  Nik Mohamed

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4515
posted:10/19/2010
language:Malay
pages:33