modul numerasi tahun 2 by emarahman

VIEWS: 2,848 PAGES: 22

									                UNIT 2: TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100
                                                       UNIT 2.1(a)

  HASIL PEMBELAJARAN               LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN

Murid berupaya:       1. Imbas kembali kemahiran menambah dua nombor tanpa
Menambah dua nombor      mengumpul semula melalui pelbagai kaedah yang telah
tanpa mengumpul semula     dipelajari.
bagi
a) nombor satu digit       Menggunakan dua kumpulan objek maujud atau
  dengan nombor satu      pembilang
  digit
                                         4+4


 BAHAN BANTU MENGAJAR

Bagi sesi pengajaran &
pembelajaran:          Melukis situasi tersebut
1. Objek maujud
2. Pembilang                                  5+1
3. Pensel warna/krayon
4. Garis nombor
5. Petak 100
  (Rujuk BBM ms. 1)


Bagi aktiviti pengukuhan:
1. Papan tulis individu     Menggunakan garis nombor
2. Pen marker
3. Kad nombor                                  5+3
  1 hingga 18
                              5


                                            +3
                     1    1    1    1    1


                   0    1    2    3    4    5   6  7    8    9  10

                Jarak di antara dua senggatan yang berurutan mewakili ‘1’                 Menggunakan Petak 100


                                         8+4


                 I      2      3    4      5   6    7    8    9  I0
                II      I2      I3    I4      I5  I6  I7     I8    I9  20
              2. Edarkan Lembaran Kerja 2.1(a).


                                                              31
              UNIT 2: TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100


 PERBENDAHARAAN KATA          AKTIVITI PENGUKUHAN

Nombor         1. Bentukkan kumpulan (empat orang).
Tambah
Jumlah         2. Edarkan papan tulis individu dan pen marker kepada
Kesemuanya         setiap kumpulan.
Kumpulan
Satu digit       3. Lekatkan sekeping kad nombor pada papan tulis.
Dua digit
Mengumpul semula    4. Secara berkumpulan, murid perlu menuliskan fakta asas
Garis nombor        tambah yang jumlah bagi dua nombornya sama dengan
Petak 100         nombor tadi pada papan tulis.
Fakta asas tambah
            5. Setiap kumpulan hanya perlu menuliskan satu fakta asas
              tambah sahaja.

            6. Kumpulan yang terlebih dahulu menuliskan fakta asas
              tambah yang betul dan mempamerkannya akan dikira
              pemenang dan satu markah diberi kepada kumpulan
              tersebut.

            7. Sekiranya fakta asas tambah itu telah dituliskan oleh
              kumpulan lain, kumpulan tersebut perlu mencari fakta
              asas tambah yang lain bagi kad nombor tadi.

              Contohnya bagi kad nombor ’10’:
               kumpulan 1 yang menuliskan ‘9 + 1’ diberikan satu
               markah,
               kumpulan 3 yang menuliskan ‘8 + 2’ diberikan satu
               markah,
               kumpulan 6 yang menuliskan ‘1 + 9’ diberikan satu
               markah,
               dan seterusnya bagi kumpulan lain sehingga semua
               fakta asas tambah bagi ‘10’ telah selesai dituliskan.

            8. Semua ahli kumpulan perlu mengambil giliran untuk
              bermain. Pada akhir permainan, markah dikira dan
              kumpulan yang mendapat markah tertinggi diberi
              ganjaran.
                                         32
                   UNIT 2: TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100
                                        UNIT 2.1(b)

  HASIL PEMBELAJARAN            LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN

Murid berupaya:         1. Bentukkan kumpulan (tiga orang). Edarkan papan tulis
Menambah dua nombor        individu, pen marker dan pembilang yang mencukupi
tanpa mengumpul semula       kepada setiap kumpulan.
bagi
b) nombor dua digit       2. Minta murid mencari jumlah bagi ’15 dan 3’ dengan
  dengan nombor satu       menggunakan pembilang tersebut, dalam sepuluh-
  digit              sepuluh dan satu-satu.

                3. Lukiskan pembilang seperti berikut:

 BAHAN BANTU MENGAJAR

Bagi sesi pengajaran &
pembelajaran:
1. Papan tulis individu
                  Minta murid    membilang  pembilang  mengikut  nilai
2. Pen marker
                  tempatnya.
3. Pembilang
4. Gelang getah (jika perlu)
                  Soal jawab:
5. Beg plastik lutsinar (jika
                   Mulakan dengan sa.
  perlu)
                   Ada berapa sa kesemuanya?
6. Jadual nilai tempat
                   Sekarang lihat pada puluh.
                   Ada berapa puluh kesemuanya?
                   Sepuluh dan lapan jadi berapa?
Bagi aktiviti pengukuhan:
1. Garis nombor
                4. Perkenalkan juga bentuk lazim dengan menuliskan
2. Petak 100
                  nombor mengikut nilai tempatnya seperti berikut:
  (Rujuk BBM ms. 1)
3. Lembaran Aktiviti
                             Puluh     Sa
  Pengukuhan
  (Rujuk BBM ms. 23)                   1       5
                         +           3
                              1       8

                  Soal jawab:
                   Mulakan dengan sa.
                   Lima dan tiga jadi berapa?
                   Sekarang lihat pada puluh.
                   Satu tambah sifar jadi berapa?
                   Apa jawapannya?

                5. Seterusnya minta murid menuliskan ayat matematik pada
                  papan tulis individu serta menyebutnya.

                6. Ulangi langkah 2 hingga 5 dengan memberikan contoh-
                  contoh yang lain.

                7. Edarkan Lembaran Kerja 2.1(b).
                                               33
               UNIT 2: TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100


 PERBENDAHARAAN KATA          AKTIVITI PENGUKUHAN

Nombor         Aktiviti 1
Tambah
Jumlah         Bimbing murid menambah dua nombor tanpa mengumpul
Kesemuanya       semula bagi nombor dua digit dengan nombor satu digit
Kumpulan        melalui penggunaan garis nombor dan Petak 100.
Satu digit
Dua digit
Mengumpul semula    Aktiviti 2
Jadual nilai tempat
Nilai tempat      1. Murid duduk secara berpasangan. Edarkan lembaran
Nilai digit        aktiviti pengukuhan kepada setiap pasangan.
Puluh
Sa           2. Pasangan yang paling awal melengkapkan jawapan
Bentuk lazim        dengan betul dikira pemenang dan diberikan ganjaran.
Ayat matematik
Garis nombor
Petak 100
                                       34
                   UNIT 2: TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100
                                        UNIT 2.1(c)

  HASIL PEMBELAJARAN            LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN

Murid berupaya:         1. Bentukkan kumpulan (tiga orang). Edarkan papan tulis
Menambah dua nombor        individu, pen marker dan pembilang yang mencukupi
tanpa mengumpul semula       kepada setiap kumpulan.
bagi
c) nombor dua digit       2. Minta murid mencari jumlah bagi ’24 dan 32’ dengan
  dengan nombor dua        menggunakan pembilang tersebut, dalam sepuluh-
  digit              sepuluh dan satu-satu.

                3. Minta murid melukiskan pembilang seperti berikut:

 BAHAN BANTU MENGAJAR

Bagi sesi pengajaran &
pembelajaran:
1. Papan tulis individu
2. Pen marker
3. Pembilang
4. Gelang getah (jika perlu)
5. Beg plastik lutsinar (jika
  perlu)              Minta murid    membilang  pembilang  mengikut  nilai
6. Jadual nilai tempat       tempatnya.

                  Soal jawab:
Bagi aktiviti pengukuhan:       Mulakan dengan sa.
1. Kotak               Ada berapa sa kesemuanya?
2. Kad soalan             Sekarang lihat pada puluh.
3. Radio/muzik            Ada berapa puluh kesemuanya?
                   Lima puluh dan tujuh jadi berapa?

                4. Seterusnya minta murid menuliskan operasi tambah
                  tersebut dalam bentuk lazim seperti berikut:

                             Puluh   Sa
                              2     4
                         +    3     3
                              5     7
                  Soal jawab:
                   Mulakan dengan sa.
                   Empat dan tiga jadi berapa?
                   Sekarang lihat pada puluh.
                   Dua dan tiga jadi berapa?
                   Apa jawapannya?

                5. Seterusnya minta murid menuliskan ayat matematik pada
                  papan tulis individu serta menyebutnya.

                6. Ulangi langkah 2 hingga 5 dengan memberikan contoh-
                  contoh yang lain.

                7. Edarkan lembaran kerja 2.1(c).

                                               35
              UNIT 2: TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100


 PERBENDAHARAAN KATA           AKTIVITI PENGUKUHAN

Nombor         1. Adakan permainan ‘Kotak Beracun’.
Tambah
Jumlah         2. Masukkan kad soalan seperti berikut ke dalam kotak.
Kesemuanya
Kumpulan                22 + 13 =       44 + 25 =
Satu digit
Dua digit
Mengumpul semula            36 + 31 =       58 + 40 =
Jadual nilai tempat
Nilai tempat
Nilai digit       3. Muzik dimainkan. Kotak tersebut diedarkan daripada
Puluh           murid ke murid yang lain.
Sa
Bentuk lazim      4. Apabila muzik dihentikan, murid yang memegang ’kotak
Ayat matematik       beracun’ tersebut akan mengambil satu kad soalan
              daripada dalam kotak.

            5. Murid tersebut hendaklah membaca soalan dan
              menuliskan jawapan yang betul dalam bentuk lazim
              pada papan tulis.

            6. Semak jawapan bersama-sama. Sekiranya jawapan
              tersebut salah, soalan akan dibuka kepada murid yang
              lain.

            7. Soalan yang telah dijawab perlu dikeluarkan dari kotak
              tersebut.

            8. Permainan diteruskan hingga selesai.
                                          36
                   UNIT 2: TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100
                                           UNIT 2.2(a)

  HASIL PEMBELAJARAN              LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN

Murid berupaya:         Aktiviti ini dijalankan di luar bilik darjah.
Menambah dua nombor
dengan mengumpul semula     1. Bentukkan kumpulan (lima orang).
bagi
a) nombor dua digit       2. Susunkan lima botol mineral yang telah dilabelkan
  dengan nombor satu        dengan angka ‘5’ hingga ‘9’ seperti permainan boling.
  digit
                 3. Minta murid pertama dalam kumpulan meleretkan bola
                  ke arah botol mineral tersebut hingga berjaya
                  menjatuhkan sekurang-kurangnya dua botol.
 BAHAN BANTU MENGAJAR

Bagi sesi pengajaran &
pembelajaran:
                                     8
1. Botol air mineral                               6
2. Bola kecil (bola tenis atau                   5
  golf)
3. Pembilang
4. Gelang getah (jika perlu)
5. Beg plastik lutsinar (jika
  perlu)
6. Jadual nilai tempat


Bagi aktiviti pengukuhan:    4. Murid tersebut perlu menambahkan nombor         yang
1. Garis nombor           terdapat pada botol-botol yang jatuh tadi.
2. Petak 100
  (Rujuk BBM ms. 1)       5. Semua ahli kumpulan perlu mengambil giliran untuk
3. Jadual nilai tempat       bermain.

                 6. Bawa murid kembali ke bilik darjah.

                 7. Murid duduk secara berpasangan. Edarkan pembilang
                  yang mencukupi kepada setiap pasangan.

                 8. Minta murid mencari jumlah bagi ’18 dan 6’ dengan
                  menggunakan pembilang tersebut. Minta mereka
                  membilang sebanyak lapan belas pembilang dahulu
                  dalam sepuluh-sepuluh (dimasukkan ke dalam beg plastik
                  dan diikat) dan satu-satu, diikuti dengan enam
                  pembilang, seperti berikut:
                                                  37
UNIT 2: TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100
Soal jawab:
 Berapa beg sepuluh-sepuluh yang kamu lihat?
 (Murid akan menjawab “Satu beg sepuluh-sepuluh”)

 Berapa pembilang satu-satu yang kamu lihat?
 (Murid akan menjawab “Lapan dan enam pembilang”)

 Lapan dan enam jadi berapa?
 (Murid akan menjawab “Lapan dan enam jadi empat
 belas”)

 Empat belas boleh dikumpulkan kepada sepuluh-
 sepuluh dan satu-satu. Tunjukkan caranya.
 (Minta murid memasukkan pembilang yang sepuluh itu
 ke dalam beg plastik dan mengikatnya dengan gelang
 getah)
                           38
  UNIT 2: TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100

   Sepuluh pembilang satu-satu sekarang menjadi beg
   satu puluh.
   Kita letakkan ke dalam nilai tempat puluh.
  Menjadi berikut...
   Ada berapa puluh kesemuanya?
   Ada berapa sa kesemuanya?
   Dua puluh dan empat jadi berapa?

9. Ulangi langkah 8 dengan memberikan contoh-contoh
  yang lain. Lukiskan situasi tersebut pada papan tulis (jika
  perlu). Minta murid menerangkan sendiri apa yang
  mereka lakukan dalam kemahiran mengumpul semula.

  Soal jawab:
   Apa yang kamu perlu buat apabila kamu ada lebih
   daripada sepuluh sa?
   Terangkan.

10. Edarkan Lembaran Kerja 2.2(a).
                               39
                UNIT 2: TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100


 PERBENDAHARAAN KATA                 AKTIVITI PENGUKUHAN

Nombor         Bimbing murid menambah dua nombor dengan mengumpul
Tambah         semula bagi nombor dua digit dengan nombor satu digit
Jumlah         melalui:
Kesemuanya
Kumpulan         Penggunaan garis nombor
Satu digit
Dua digit                         18
Mengumpul semula                                    +6
Jadual nilai tempat
Nilai tempat
Nilai digit
Puluh           0   2  4    6    8  10    12 14  16  18  20    22 24
Sa
Bentuk lazim
Ayat matematik      Penggunaan Petak 100
Garis nombor
Petak 100         I   2    3      4    5   6   7  8     9   I0

             II   I2    I3     I4    I5   I6  I7  I8  I9     20

             2I   22    23     24    25   26  27  28    29   30
             Penggunaan bentuk lazim

                              Puluh       Sa
                                1      8
                         +             6
                                1      14
                              Puluh       Sa
                                1      8
                         +             6
                              1+1       4
                              Puluh       Sa
                                1      8
                         +             6
                                2      4                                                     40
                  UNIT 2: TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100
                                       UNIT 2.2(b)

  HASIL PEMBELAJARAN           LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN

Murid berupaya:         1. Murid duduk secara berpasangan. Edarkan pembilang
Menambah dua nombor        yang mencukupi kepada setiap pasangan.
dengan mengumpul semula
bagi              2. Minta murid mencari jumlah bagi ’18 dan 16’ dengan
b) nombor dua digit        menggunakan pembilang tersebut. Minta mereka
  dengan nombor dua        membilang sebanyak lapan belas pembilang dahulu
  digit              dalam sepuluh-sepuluh (diikat) dan satu-satu, diikuti
                  dengan enam belas pembilang juga dalam sepuluh-
                  sepuluh (diikat) dan satu-satu, seperti berikut:

 BAHAN BANTU MENGAJAR

Bagi sesi pengajaran &
pembelajaran:
1. Pembilang
2. Gelang getah (jika perlu)
3. Beg plastik lutsinar (jika
  perlu)


Bagi aktiviti pengukuhan:
1. Garis nombor
2. Petak 100
  (Rujuk BBM ms. 1)
3. Jadual nilai tempat


                  Soal jawab:
                   Berapa ikatan sepuluh-sepuluh yang kamu lihat?
                   (Murid akan menjawab “Dua ikatan sepuluh-sepuluh”)

                   Berapa pembilang satu-satu yang kamu lihat?
                   (Murid akan menjawab “Lapan dan enam pembilang”)

                   Lapan dan enam jadi berapa?
                   (Murid akan menjawab “Lapan dan enam jadi empat
                   belas”)

                   Empat belas boleh dikumpulkan kepada sepuluh-
                   sepuluh dan satu-satu. Tunjukkan caranya.
                   (Minta murid mengikat pembilang yang sepuluh itu
                   dengan gelang getah)
                                              41
  UNIT 2: TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100
   Sepuluh pembilang satu-satu sekarang menjadi ikatan
   satu puluh.
   Kita letakkan ke dalam nilai tempat puluh.
  Menjadi berikut...
   Ada berapa puluh kesemuanya?
   Ada berapa sa kesemuanya?
   Tiga puluh dan empat jadi berapa?

3. Terangkan bahawa aktiviti mengumpulkan pembilang
  satu-satu kepada kumpulan sepuluh-sepuluh yang
  dijalankan tadi dipanggil ’mengumpul semula’. Lukiskan
  situasi tersebut pada papan tulis (jika perlu).


                            42
              UNIT 2: TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100

            4. Ulangi langkah 2 dengan memberikan contoh-contoh
              yang lain.

            5. Edarkan Lembaran Kerja 2.2(b).


 PERBENDAHARAAN KATA                AKTIVITI PENGUKUHAN

Tambah         Bimbing murid menambah dua nombor dengan mengumpul
Jumlah         semula bagi nombor dua digit dengan nombor dua digit
Kesemuanya       melalui:
Nombor satu digit
Nombor dua digit     Penggunaan garis nombor
Nilai tempat
Jadual nilai tempat                              3) Gerak lagi
Puluh                           18 + 16        enam
Sa                                        langkah ke
Mengumpul semula                                 kanan untuk
Bentuk lazim                                   menambah
Ayat matematik                                  enam
Garis nombor            1) Gerak        2) Gerak lagi
Petak 100               lapan belas       sepuluh
                   langkah ke       langkah ke
                   kanan          kanan untuk
                               menambah
                               sepuluh
                        18
                                   + 10    +6

                2
              0    2  4  6  8  10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
                                              43
  UNIT 2: TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100

 Penggunaan Petak 100

                           3) Gerak satu
                            langkah ke
               18 + 16          bawah untuk
                            menambah
                            sepuluh


    1) Mula       2) Gerak enam
     gerakan       langkah ke
     daripada       kanan untuk
     nombor        menambah
     ’18 ’        enam  I    2   3  4     5   6    7  8  9  I0

  II   I2   I3  I4    I5  I6    I7  I8  I9  20

  2I   22   23  24    25  26    27  28  29  30

  3I   32   33  34    35  36    37  38  39  40
 Penggunaan bentuk lazim

              Puluh      Sa
               1       9
          +     1       7
               2       16
              Puluh      Sa
               1       9
          +     1       7
              2+1      6
              Puluh      Sa
               1       9
          +     1       7
               3       6

                                  44
                  UNIT 2: TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100
                                       UNIT 2.3

  HASIL PEMBELAJARAN           LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN

Murid berupaya:         1. Bentukkan kumpulan (tiga orang). Edarkan pembilang
Menambah tiga nombor        yang mencukupi kepada setiap kumpulan.
satu digit
                2. Minta murid membuat tiga kumpulan pembilang, masing-
                  masing mengandungi enam, tujuh dan lapan pembilang.
 BAHAN BANTU MENGAJAR
                  Soal jawab:
Bagi sesi pengajaran &        Enam dan tujuh, berapa jumlahnya?
pembelajaran:            (Bimbing murid untuk membuat kumpulan lima-lima.
1. Pembilang             Kemudian minta murid membilang lima-lima. Murid
2. Gelang getah (jika perlu)     akan menjawab “Tiga belas”)
3. Beg plastik lutsinar (jika
  perlu)
4. Set kad nombor
  1 hingga 9
  (disusun secara rawak)
5. Jadual nilai tempat

                  Sekarang tambahkan tiga belas dan lapan.
Bagi aktiviti pengukuhan:      (Minta murid untuk terus membuat kumpulan lima-lima.
1. Garis nombor           Kemudian minta murid membilang lima-lima)
2. Petak 100
  (Rujuk BBM ms. 1)
3. Set kad nombor
  1 hingga 9
  (disusun secara rawak)
4. Pembilang                  Berapa kesemuanya?
                  (Murid akan menjawab “Dua puluh satu”)
                                            45
  UNIT 2: TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100

3. Kemudian tuliskan ayat matematik dan penambahan
  dalam bentuk lazim pada papan tulis seperti berikut:

           6 + 7 = 13

           13 + 8 = 21
           Puluh     Sa
                  6
        +          7
            1      3
        +          8
            2      14. Ulangi langkah 2 dan 3 dengan memberikan contoh-
  contoh yang lain.

5. Edarkan Lembaran Kerja 2.3.
                           46
               UNIT 2: TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100


 PERBENDAHARAAN KATA          AKTIVITI PENGUKUHAN

Tambah         Aktiviti 1
Jumlah
Kesemuanya       Bimbing murid menambah tiga nombor satu digit melalui
Nombor satu digit    penggunaan garis nombor dan Petak 100.
Nombor dua digit
Nilai tempat
Jadual nilai tempat   Aktiviti 2
Puluh
Sa           1. Bentukkan kumpulan (tiga orang). Edarkan set kad
Mengumpul semula      nombor kepada setiap kumpulan. Set kad nombor perlu
Ayat matematik       diletakkan secara terlungkup di atas meja.
Bentuk lazim
Garis nombor      2. Terangkan bagaimana aktiviti ini dijalankan:
Petak 100          Setiap murid dalam kumpulan perlu mengambil satu
               kad secara rawak.
               Mereka perlu mengambil pembilang dalam bilangan
               yang sama dengan nombor pada kad masing-masing.
               Mereka perlu menjumlahkan kesemua pembilang.
               Kemudian mereka perlu menuliskan ayat matematik
               dan penambahan dalam bentuk lazim dalam buku
               latihan.
               Kad nombor tersebut dimasukkan semula ke dalam
               setnya.
               Permainan diteruskan lagi.
                                       47
                  UNIT 2: TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100
                                          UNIT 2.4

  HASIL PEMBELAJARAN            LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN

Murid berupaya:         1. Bentukkan kumpulan (tiga orang). Edarkan pembilang
Melengkapkan ayat         yang mencukupi kepada setiap kumpulan.
matematik operasi tambah
yang melibatkan dua       2. Tuliskan ayat matematik berikut pada papan tulis:
nombor
                            11 +     = 15

                  Soal jawab:
                   Cikgu ada sebelas pembilang.
                   (Tunjuk pada nombor „11‟ dalam ayat matematik tadi.
 BAHAN BANTU MENGAJAR        Kemudian lukiskan sebelas pembilang)

Bagi sesi pengajaran &
pembelajaran:
1. Pembilang dalam dua
  warna berbeza
2. Gelang getah (jika perlu)
3. Beg plastik lutsinar (jika    Tapi cikgu perlukan lima belas pembilang kesemuanya.
  perlu)              (Tunjuk pada nombor „15‟ dalam ayat matematik tadi)
4. Jadual nilai tempat
                   Berapa lagi pembilang yang cikgu perlu tambah untuk
                   menjadikan lima belas?
Bagi aktiviti pengukuhan:      (Tunjuk pada petak kosong dalam ayat matematik tadi)
1. Garis nombor
2. Petak 100             Gunakan  pembilang    kamu   untuk    mencari
  (Rujuk BBM ms. 1)         jawapannya?

                3. Gunakan pembilang dalam dua warna yang berbeza.
                  Bimbing murid untuk melengkapkan susunan lima-lima
                  pembilang tersebut untuk mencukupkan lima belas
                  pembilang seperti berikut:
                  Soal jawab:
                   Berapa lagi pembilang yang cikgu perlu tambah untuk
                   menjadikan lima belas?
                   (Murid akan menjawab “Empat pembilang”. Tuliskan
                   jawapannya dalam petak kosong tadi)
                                               48
    UNIT 2: TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100

4. Tuliskan jadual nilai tempat seperti berikut pada papan
  tulis:

              Puluh  Sa

               1   1

         +

               1   5


  Soal jawab:
   Lihat pada sa dahulu.
   Satu ditambah berapa jadi lima?
   (Murid akan menjawab “Empat”. Tuliskan jawapannya
   pada jadual tadi)

    Sekarang lihat pada puluh.
    Satu ditambah berapa untuk jadi satu?
    (Murid akan menjawab “Sifar”. Tuliskan jawapannya
    pada jadual tadi)

5. Ulangi langkah 2 hingga 4 dengan memberikan contoh-
  contoh berikut:

       + 23 = 39

   36 +      = 41

       + 19 = 47


6. Edarkan Lembaran Kerja 2.4.
                             49
              UNIT 2: TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100


 PERBENDAHARAAN KATA                    AKTIVITI PENGUKUHAN

Tambah         Bimbing murid menambah tiga nombor satu digit melalui:
Jumlah
Kesemuanya        Penggunaan garis nombor
Nombor satu digit
Nombor dua digit                        18 +       = 34
Nilai tempat
Jadual nilai tempat
                            18
Puluh                                      + 10
Sa                                             +2 +2 +2
Mengumpul semula
Bentuk lazim
              0    2  4    6  8    10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
Ayat matematik
Garis nombor
Petak 100
             Bimbing murid menjalankan langkah-langkah berikut:
             1. Bulatkan jawapan pada garis nombor.
             2. Lukiskan anak panah bagi nombor ‘18’ (nombor yang
               telah diberi).
             3. Bilang jumlah langkah seterusnya hingga sampai ke
               jawapan tadi.


             Penggunaan Petak 100

                I      2      3   4    5  6   7  8    9   I0

                II    I2     I3     I4   I5  I6   I7  I8   I9   20

              2I     22     23     24   25  26   27  28   29   30

                3I    32     33     34   35  36   37  38   39   40             Atau...                I      2      3   4    5  6   7  8    9   I0

                II    I2     I3     I4   I5  I6   I7  I8   I9   20

              2I     22     23     24   25  26   27  28   29   30

                3I    32     33     34   35  36   37  38   39   40             Bimbing murid menjalankan langkah-langkah berikut:
             1. Bulatkan jawapan pada Petak 100.
             2. Mulakan daripada nombor ‘18’ (nombor yang telah
               diberi)
             3. Bilang jumlah langkah seterusnya hingga sampai ke
               jawapan tadi.


                                                      50
                  UNIT 2: TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100
                                        UNIT 2.5

  HASIL PEMBELAJARAN            LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN

Murid berupaya:         1. Murid duduk secara berpasangan. Edarkan pembilang
Menyelesaikan masalah       yang mencukupi dan lembaran ‘Selesaikan Masalah Ini!’
yang melibatkan operasi      kepada setiap pasangan.
tambah dalam situasi harian
                2. Tulis cerita atau penyataan masalah pada papan tulis.
                  Contohnya:

                   Di atas pokok mangga ada dua belas biji buah
                   mangga yang sudah masak.
                   Tujuh biji lagi masih hijau.
 BAHAN BANTU MENGAJAR        Berapa biji buah mangga yang ada kesemuanya?

Bagi sesi pengajaran &     3. Minta murid menuliskan penyataan masalah tadi di
pembelajaran:           dalam petak pada lembaran tersebut.
1. Pembilang
2. Gelang getah (jika perlu)  4. Bimbing murid cara menggunakan lembaran aktiviti
3. Beg plastik lutsinar (jika   tersebut. Mereka boleh menggunakan bahan yang
  perlu)             sesuai untuk mencari jawapan. Bincang dan bandingkan
4. Jadual nilai tempat       dapatan mereka.
5. Pensel warna/krayon
6. Lembaran           5. Ulangi langkah 2 hingga 4 dengan memberikan contoh-
  ‘Selesaikan Masalah Ini’    contoh yang lain.
  (Rujuk BBM ms. 24)
                6. Seterusnya tuliskan jadual bagi ‘Senarai Kelas Tahun Dua
                  Sekolah Kebangsaan ... (tuliskan nama sekolah)’ pada
Bagi aktiviti pengukuhan:     papan tulis. Contohnya:
1. Pembilang
2. Gelang getah (jika perlu)           Kelas      Jumlah Murid
3. Beg plastik lutsinar (jika
  perlu)                   2 Amanah      36 orang
4. Jadual nilai tempat
5. Pensel warna/krayon             2 Bestari     27 orang
6. Lembaran
  ‘Selesaikan Masalah Ini’         2 Cemerlang      41 orang
  (Rujuk BBM ms. 24)
                        2 Dedikasi     38 orang


                7. Minta murid mereka sendiri cerita atau penyataan
                  masalah bagi operasi tambah dan seterusnya mencari
                  jawapannya.

                8. Bimbing  murid menggunakan  ayat-ayat    mudah
                  berdasarkan pengalaman mereka sendiri.

                9. Edarkan Lembaran Kerja 2.5.
                                              51
              UNIT 2: TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100


 PERBENDAHARAAN KATA          AKTIVITI PENGUKUHAN

Tambah         1. Ubah suai langkah-langkah pengajaran di atas dengan
Jumlah           memberikan suatu nombor sebagai sasaran (ditulis di
Kesemuanya         dalam petak pada lembaran tersebut).
Nombor satu digit
Nombor dua digit    2. Minta murid mereka sendiri cerita atau penyataan
Nilai tempat        masalah bagi operasi tambah untuk mendapatkan
Jadual nilai tempat    nombor sasaran sebagai jawapan.
Puluh
Sa           3. Bimbing  murid menggunakan  ayat-ayat  mudah
Mengumpul semula      berdasarkan pengalaman mereka sendiri.
Bentuk lazim
Ayat matematik
Garis nombor
Petak 100
                                       52

								
To top