Docstoc

modul numerasi tahun 2 (PDF)

Document Sample
modul numerasi tahun 2 (PDF) Powered By Docstoc
					                     UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100
                                         UNIT 1.1

 HASIL PEMBELAJARAN           LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN

Murid berupaya:        1. Lekatkan Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. Sebut
1. Menyebut nombor        dan tunjukkan nombor „21‟ hingga „100‟ mengikut urutan.
  hingga 100          Minta murid menyebutnya bersama-sama.
2. Mengenal pasti angka
  hingga 100         2. Kemudian sebut suatu nombor secara rawak. Minta murid
                 membilang daripada nombor tersebut mengikut urutan
                 tanpa merujuk kepada Petak 100.

                 Soal jawab:
                  Pejamkan mata kamu.
 BAHAN BANTU MENGAJAR       Sebutkan nombor ... (sebutkan suatu nombor)
                  hingga nombor ... (sebutkan suatu nombor yang lebih
Bagi sesi pengajaran &       besar)
pembelajaran:
1. Petak 100 bersaiz besar  3. Ulangi langkah 2 dengan siri nombor yang lain.
2. Petak 100
  (Rujuk BBM ms. 1)     4. Seterusnya tunjuk pada suatu nombor pada Petak 100
3. Pen marker          secara rawak. Minta murid menyebut nombor tersebut.

               5. Ulangi langkah 4 dengan nombor-nombor yang lain.
Bagi aktiviti pengukuhan:
1. Petak 100         6. Kemudian edarkan Petak 100 dan pen marker kepada
  (Rujuk BBM ms. 1)       setiap murid.
2. Kubus dan rod Cuisenaire
               7. Sebut suatu nombor secara rawak. Minta murid
                 membulatkan nombor tersebut pada Petak 100 masing-
                 masing dan menunjukkan jawapannya.

               8. Ulangi langkah 7 dengan nombor-nombor yang lain.

               9. Edarkan Lembaran Kerja 1.1.
 PERBENDAHARAAN KATA              AKTIVITI PENGUKUHAN

Nombor            1. Murid duduk secara berpasangan. Edarkan Petak 100,
Angka              kubus dan rod Cuisenaire yang mencukupi kepada setiap
Bilang              pasangan.
Mengikut urutan
               2. Sebutkan suatu nombor secara rawak. Murid pertama
                 diminta menunjukkan nombor tersebut pada Petak 100.
                 Murid kedua pula diminta menunjukkan bilangan rod
                 Cuisenaire yang betul.

               3. Minta murid bertukar peranan sebelum menyebutkan
                 nombor yang lain.
                                               1
                      UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100
                                           UNIT 1.2

  HASIL PEMBELAJARAN            LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN

Murid berupaya:         1. Tuliskan senikata lagu berikut pada papan tulis.
Membilang hingga 100 objek
dengan membuat kumpulan       Langkah ke kiri
sepuluh-sepuluh, lima-lima,     Langkah ke kanan
dua-dua dan satu-satu        Ke hadapan dan ke belakang
                   Pusing ke kiri
                   Pusing ke kanan
                   Buat kumpulan … (sepuluh/lima/dua/satu)

                2. Lagu tersebut dinyanyikan oleh guru. Murid perlu
 BAHAN BANTU MENGAJAR       mendengar secara teliti nombor yang disebutkan dan
                  secara pantas membentuk kumpulan yang mempunyai
Bagi sesi pengajaran &       bilangan ahli yang betul. Bilang bersama-sama untuk
pembelajaran:           menyemak bilangan ahli kumpulan.
Pembilang
                3. Seterusnya bentukkan kumpulan (empat orang). Edarkan
                  seratus pembilang kepada setiap kumpulan. Maklumkan
Bagi aktiviti pengukuhan:     murid bahawa mereka perlu membentuk kumpulan
1. Jalur 10 bersaiz besar     dengan menggunakan pembilang pula.
2. Jalur 10
  (Rujuk BBM ms. 2)      4. Nyanyikan lagu di atas. Minta murid membentuk
3. Jalur 5             kumpulan sepuluh-sepuluh melalui lagu tersebut dengan
  (Rujuk BBM ms. 3)        menggunakan kesemua pembilang.
4. Jalur 2
  (Rujuk BBM ms. 4)        Soal jawab:
5. Jalur 1              Adakah kamu menggunakan kesemua ...
  (Rujuk BBM ms. 5)         (sebutkan jenis pembilang yang digunakan)?
6. Petak 100 bersaiz besar      Bilang dalam bilangan sepuluh-sepuluh.
7. Petak 100             (Bimbing murid membilang dalam bilangan sepuluh-
8. Pelekat              sepuluh sambil menunjukkan setiap kumpulan
                   pembilang itu dengan jari)
(Guntingkan bulatan yang       Sepuluh, dua puluh, tiga puluh, ..., seratus.
disediakan pada setiap jalur)
                5. Ulangi langkah 5 bagi kumpulan lima-lima, dua-dua dan
                  satu-satu.

                6. Edarkan Lembaran Kerja 1.2.
                                                 2
                     UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100


 PERBENDAHARAAN KATA              AKTIVITI PENGUKUHAN

Nombor           1. Sebelum aktiviti ini dijalankan, sediakan Jalur 10, Jalur 5,
Angka             Jalur 2 dan Jalur 1. Bulatan pada jalur tersebut perlu
Bilang            digunting mengikut bentuknya.
Mengikut urutan
Kumpulan sepuluh-sepuluh  2. Murid duduk secara berpasangan. Edarkan Petak 100
Kumpulan lima-lima      dan pelekat kepada setiap pasangan.
Kumpulan dua-dua
Kumpulan satu-satu     3. Lekatkan Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis.

               Soal jawab:
                Berapa bilangan petak pada baris pertama Petak 100
                ini?
                Berapa bilangan petak pada Jalur 10 ini?
                Mari kita gunakan Petak 100 dan Jalur 10 ini untuk
                membilang sepuluh-sepuluh.

              4. Letakkan Jalur 10 bersaiz besar di atas baris pertama
               Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. Hanya nombor
               „10‟ yang akan kelihatan di dalam bulatan pada Jalur 10
               tadi seperti berikut:

                                           I0
                II  I2   I3   I4  I5  I6  I7  I8  I9  20
                2I  22   23   24  25  26  27  28  29  30
                3I  32   33   34  35  36  37  38  39  40
                4I  42   43   44  45  46  47  48  49  50
                5I  52   53   54  55  56  57  58  59  60
                6I  62   63   64  65  66  67  68  69  70
                7I  72   73   74  75  76  77  78  79  80
                8I  82   83   84  85  86  87  88  89  90
                9I  92   93   94  95  96  97  98  99  I00

              5. Minta murid melekatkan Jalur 10 masing-masing di atas
               baris pertama Petak 100 mereka.
                                               3
      UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100

6. Ulangi langkah 4 dan 5 sehingga baris terakhir. Petak 100
  dan Jalur 10 tersebut akan kelihatan seperti berikut:

                            I0
                            20
                            30
                            40
                            50
                            60
                            70
                            80
                            90
                            I00

7. Kemudian minta murid membilang hingga „100‟ dalam
  bilangan sepuluh-sepuluh dengan merujuk kepada
  nombor dalam bulatan itu tadi.

  Soal jawab:
   Apa yang kamu nampak pada Petak 100 ini?
   (Kesemua nombornya berakhir dengan „0‟.
   Kesemua nombornya berada dalam satu baris yang
   sama)
   Apa yang berbeza? (Nilai tempat puluh)
   Apa yang sama? (Nilai tempat sa)

8. Ulangi aktiviti ini bagi kumpulan lima-lima, dua-dua dan
  satu-satu dengan menggunakan Jalur 5, Jalur 2 dan Jalur
  1.


Nota: Murid juga boleh diminta membuat lompatan pada
   Petak 100 sebanyak sepuluh kali, lima kali, dua kali
   atau satu kali bagi kemahiran ini.
                                4
                    UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100
                                       UNIT 1.3

 HASIL PEMBELAJARAN          LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN

Murid berupaya:       1. Edarkan papan tulis individu dan pen marker kepada
1. Menulis angka hingga    setiap murid.
  100
2. Membaca nombor      2. Lekatkan satu kad nombor pada papan tulis. Minta
  dalam perkataan hingga   murid menyebut nombor yang tertera dan menulis
  'seratus'          angka tersebut pada papan tulis masing-masing.
3. Menulis nombor dalam
  perkataan hingga     3. Lekatkan kad perkataan nombor tersebut di bawah kad
  'seratus'          nombor tadi. Minta murid mengeja dan membaca
                perkataan beramai-ramai, dan kemudian menuliskannya
 BAHAN BANTU MENGAJAR     pada papan tulis masing-masing.

Bagi sesi pengajaran &   4. Ulangi langkah 2 dan 3 dengan nombor-nombor lain.
pembelajaran:
1. Papan tulis individu   5. Seterusnya sebutkan suatu nombor dan minta murid
2. Pen marker         menulis angka dan perkataan bagi nombor tersebut
3. Kad nombor         pada papan tulis masing-masing.
  21 hingga 100
4. Kad perkataan „dua    6. Ulangi langkah 5 dengan nombor-nombor lain.
  puluh satu‟ hingga
  „seratus‟        7. Bentukkan dua kumpulan, A dan B. Ahli kumpulan A
5. Tali            menggantungkan kad perkataan di leher. Ahli kumpulan
6. Radio/muzik         B menggantungkan kad nombor di leher.

              8. Mainkan muzik dan murid-murid bergerak untuk mencari
Bagi aktiviti pengukuhan:   pasangan nombor dan perkataannya secepat mungkin
1. Dadu            sebelum muzik berhenti.
2. Butang
3. Papan permainan „Apa   9. Murid yang telah berjumpa dengan pasangannya akan
  Nombornya?’         duduk bersama.
  (Rujuk BBM ms. 6)
4. Peraturan permainan   10. Teruskan aktiviti sehingga kesemua murid berjumpa
  „Apa Nombornya?’       dengan pasangannya. Semak jawapan bersama-sama.
  (Rujuk BBM ms. 7)
              11. Edarkan Lembaran Kerja 1.3.


 PERBENDAHARAAN KATA             AKTIVITI PENGUKUHAN

Angka            1. Cetak papan permainan „Apa Nombornya?‟ dan
Nombor             peraturan permainan pada kad manila. Laminate kedua-
Nombor dalam perkataan     duanya.

              2. Bentukkan kumpulan (empat orang). Bacakan peraturan
                permainan kepada murid dan tunjukkan bagaimana
                permainan ini dijalankan.

              3. Setiap kumpulan boleh bermain    seberapa  banyak
                pusingan di dalam satu sesi.
                                             5
                     UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100
                                        UNIT 1.4

  HASIL PEMBELAJARAN           LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN

Murid berupaya:        1. Bentukkan kumpulan (tiga orang). Edarkan sepuluh kubus
Mengenal pasti nilai tempat   dan sepuluh rod Cuisenaire kepada setiap kumpulan.
dan nilai digit bagi nombor
hingga 'seratus'       2. Lekatkan satu kad nombor, contohnya „24‟, pada papan
                 tulis. Minta murid membilang kubus dan rod Cuisenaire
                 mengikut bilangan tersebut. Murid akan mendapat
                 empat kubus dan dua rod Cuisenaire.

               3. Lukiskan kubus dan rod Cuisenaire dan perkenalkan nilai
                 tempat bagi puluh dan sa dalam jadual nilai tempat
 BAHAN BANTU MENGAJAR      seperti berikut:

Bagi sesi pengajaran &
                  Kad nombor         24
pembelajaran:
1. Kubus Cuisenaire
2. Rod Cuisenaire
3. Jadual nilai tempat


Bagi aktiviti pengukuhan:
1. Papan tulis individu
2. Pen marker
3. Kad bergambar
  (Rujuk BBM ms. 8 - 18)
                         Puluh         Sa

                          2          4

               4. Terangkan bahawa nilai digit ‟2‟ mewakili dua puluh dan
                 nilai digit ‟4‟ mewakili empat sa.

               5. Ulangi langkah 2 hingga 4 dengan nombor-nombor lain.

               6. Seterusnya tuliskan suatu nombor pada papan tulis.
                 Gariskan digit sa dan minta murid mewakilkannya
                 dengan menggunakan kubus Cuisenaire.

               7. Ulangi langkah 6 dengan nombor-nombor lain.

               8. Seterusnya tuliskan suatu nombor pada papan tulis.
                 Gariskan digit puluh dan minta murid mewakilkannya
                 dengan menggunakan rod Cuisenaire.

               9. Ulangi langkah 8 dengan nombor-nombor lain.

               10. Edarkan Lembaran Kerja 1.4.


                                              6
                  UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100


 PERBENDAHARAAN KATA           AKTIVITI PENGUKUHAN

Nombor         1. Edarkan papan tulis individu dan pen marker kepada
Digit           setiap murid. Minta murid melukiskan jadual nilai tempat
Satu digit         pada papan tulis masing-masing seperti berikut:
Dua digit
Nilai tempat
Nilai digit
Puluh                   Puluh      Sa
Sa
            2. Pamerkan kad bergambar. Minta setiap murid
              membilang jumlah objek di dalam gambar tersebut dan
              menuliskan digit puluh dan sa dalam jadual nilai tempat
              masing-masing. Contohnya:
                      Puluh      Sa


                       3       4
            3. Ulangi langkah 2 dengan kad bergambar yang lain.
                                           7
                      UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100
                                       UNIT 1.5(a)

  HASIL PEMBELAJARAN           LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN

Murid berupaya:        1. Bentukkan kumpulan (sepuluh orang).
Menyusun nombor hingga
100              2. Rentangkan di dalam kelas seutas tali bersama sepuluh
a) membilang satu-satu      penyepit baju bagi setiap kumpulan.
  secara tertib menaik dan
  tertib menurun       3. Edarkan satu set kad nombor yang berbeza kepada
                 setiap kumpulan. Setiap murid diminta memilih salah satu
                 kad tersebut.

                4. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. Murid perlu
 BAHAN BANTU MENGAJAR       menggantungkan kadnya menggunakan penyepit baju
                 sepanjang tali yang direntang tadi mengikut tertib
Bagi sesi pengajaran &      menaik.
pembelajaran:
1. Wisel            5. Semak jawapan bersama-sama. Kumpulan yang paling
2. Tali              awal menyusun nombor mengikut tertib menaik yang
3. Penyepit baju         betul dikira pemenang.
4. Set kad nombor dalam
  lingkungan 100       6. Minta kumpulan bertukar-tukar set nombor mereka.
  (nombor yang berurutan,    Ulangi aktiviti di atas bagi kemahiran membilang satu-
  sepuluh kad dalam       satu secara tertib menurun.
  setiap set)
                7. Edarkan Lembaran Kerja 1.5(a).

Bagi aktiviti pengukuhan:
Wisel
                                               8
                  UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100


 PERBENDAHARAAN KATA           AKTIVITI PENGUKUHAN

Nombor         1. Adakan permainan „Dengar dan Bilang‟.
Susun
Satu-satu        2. Tunjukkan bagaimana permainan ini dijalankan iaitu:
Tertib menaik        Suatu nombor akan dituliskan pada papan tulis.
Tertib menurun        Aktiviti bermula apabila guru meniup wisel.
Selepas           Apabila wisel ditiup satu kali, murid perlu membilang
Sebelum            secara tertib menaik daripada nombor tersebut.
Di antara          Apabila wisel ditiup dua kali, murid perlu membilang
               secara tertib menurun pula daripada nombor terakhir
               tadi.

              Contohnya:
              (Tuliskan nombor „30‟ pada papan tulis. Tiup wisel satu
              kali dan murid mula membilang secara tertib menaik)
              30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

               (Tiup wisel dua kali dan murid mula membilang secara
               tertib menurun)
               36, 35, 34, 33, 32

               (Tiup wisel satu kali dan murid mula membilang secara
               tertib menaik)
               33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

               (Tiup wisel dua kali dan murid mula membilang secara
               tertib menurun)
               39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30

            3. Murid boleh diminta membilang bersama-sama atau
              bergilir-gilir daripada murid pertama sehingga murid
              terakhir di dalam kelas.

            4. Ulangi aktiviti di atas bagi nombor permulaan yang
              berbeza.
                                           9
                      UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100
                                        UNIT 1.5(b)

 HASIL PEMBELAJARAN            LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN

Murid berupaya:        1. Bentukkan kumpulan (sepuluh orang).
Menyusun nombor hingga
100              2. Letakkan satu set kad nombor genap yang berbeza
b) membilang dua-dua       secara berselerak bagi setiap kumpulan.
  secara tertib menaik dan
  tertib menurun       3. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. Murid perlu memilih
                 salah satu kad yang berselerak dan kemudian berbaris
                 dan memegang kad masing-masing mengikut tertib
                 menaik.

 BAHAN BANTU MENGAJAR     4. Semak jawapan bersama-sama. Kumpulan yang paling
                 awal menyusun nombor mengikut tertib menaik yang
Bagi sesi pengajaran &      betul dikira pemenang.
pembelajaran:
1. Wisel            5. Minta kumpulan bertukar-tukar set nombor mereka.
2. Set kad nombor dalam      Ulangi aktiviti di atas bagi kemahiran membilang satu-
  lingkungan 100         satu secara tertib menurun.
  (nombor genap yang
  berurutan, sepuluh kad   6. Kumpulkan semula set kad nombor tadi.
  dalam setiap set)
3. Set kad nombor dalam    7. Ulangi langkah 2 hingga 6 dengan menggunakan set kad
  lingkungan 100         nombor ganjil pula.
  (nombor ganjil yang
  berurutan, sepuluh kad   8. Edarkan Lembaran Kerja 1.5(b).
  dalam setiap set)


Bagi aktiviti pengukuhan:
1. Kad nombor dalam
  lingkungan 100
  (nombor yang berurutan
  dalam gandaan dua)
2. Petak 100 bersaiz besar
                                               10
                     UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100


 PERBENDAHARAAN KATA              AKTIVITI PENGUKUHAN

Nombor         Aktiviti 1
Susun
Dua-dua         1. Edarkan set kad nombor secara rawak kepada setiap
Tertib menaik       kumpulan. Murid perlu memilih salah satu kad tersebut.
Tertib menurun
Selepas           Soal jawab:
Sebelum            Mari kita buat garis nombor dua-dua.
Di antara           Nombor ... (sebutkan nombornya), lekatkan kad kamu
               di sini.
               (Murid yang memegang kad nombor tersebut diminta
               melekatkan kad pada papan tulis)
               Siapa yang memegang kad nombor sebelumnya?
               Di mana kamu sepatutnya melekatkan kad itu?
               (Murid tersebut diminta melekatkan kad di sebelah kiri
               kad nombor yang pertama tadi)
               Sekarang, lengkapkan garis nombor ini.
               (Setiap murid perlu melekatkan kad masing-masing
               mengikut urutan nombor yang betul)

            2. Kemudian minta murid membilang nombor pada kad-
              kad tersebut secara tertib menaik.

            3. Edarkan set kad nombor yang berbeza kepada murid.
              Ulangi aktiviti di atas bagi kemahiran membilang dua-dua
              secara tertib menurun.

            4. Permainan ini boleh juga dijadikan pertandingan di
              antara kumpulan (sepuluh orang). Kumpulan yang paling
              awal melengkapkan garis nombor dengan betul dikira
              pemenang.


            Aktiviti 2

            1. Lekatkan dua Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis.

            2. Minta murid membilang dua-dua secara tertib menaik
              bermula dengan „2‟. Bulatkan nombor yang berkenaan
              pada Petak 100 yang pertama. Ini akan menghasilkan
              pola yang berikut:

                I   2   3   4   5  6  7  8  9  I0

               II   I2   I3   I4  I5  I6  I7  I8  I9  20
                                           11
        UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100

3. Kemudian minta murid membilang dua-dua secara tertib
  menaik bermula dengan „1‟. Bulatkan nombor yang
  berkenaan pada Petak 100 yang kedua. Ini akan
  menghasilkan pola yang berikut:

   I  2   3  4   5   6  7    8  9  I0

  II  I2   I3  I4  I5  I6  I7   I8  I9  204. Bimbing murid melihat pola yang terhasil.

  Soal jawab:
   Apa pola yang kamu nampak apabila kamu
   membilang dua-dua bermula dengan nombor ‘2’?
   (Nilai tempat bagi sa berakhir dengan nombor genap)
   Adakah nombor ‘54’ termasuk dalam urutan nombor
   ini?
   (Ya)
   Mengapa?
   (Nilai digit sa bagi „54‟ ialah nombor genap)
   Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam urutan
   nombor ini.
   (Murid menyebut beberapa nombor genap yang lain)

   Apa pola yang kamu nampak apabila kamu
   membilang dua-dua bermula dengan nombor ‘1’?
   (Nilai tempat bagi sa berakhir dengan nombor ganjil)
   Adakah nombor ‘68’ termasuk dalam urutan nombor
   ini?
   (Tidak)
   Mengapa?
   (Nilai digit sa bagi „68‟ bukan nombor ganjil)
   Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam urutan
   nombor ini.
   (Murid menyebut beberapa nombor ganjil yang lain)

5. Bincangkan dengan lebih lanjut.


Nota: Jalur 2 dalam Unit 1.2 juga boleh digunakan dalam
   aktiviti ini.
                               12
                      UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100
                                        UNIT 1.7
                                       UNIT 1.5(c)

 HASIL PEMBELAJARAN            LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN

Murid berupaya:        1. Bentukkan kumpulan (tiga orang).
Menyusun nombor hingga
100              2. Sediakan beberapa stesen dalam bilik darjah. Di setiap
c) membilang lima-lima      stesen, letakkan satu set kad nombor secara terlungkup
  secara tertib menaik dan   dan berselerak.
  tertib menurun
                3. Kumpulan 1 akan bermula di stesen A, kumpulan 2 akan
                 bermula di stesen B, dan seterusnya.

                4. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. Di setiap stesen,
 BAHAN BANTU MENGAJAR       murid perlu menyusun kad secara tertib menaik.

Bagi sesi pengajaran &     5. Lima markah akan diberikan kepada kumpulan yang
pembelajaran:           paling awal menyusun nombor mengikut urutan menaik
Set kad nombor dalam       yang betul.
lingkungan 100
(nombor yang berurutan     6. Kemudian   mereka   perlu menelungkupkan dan
dalam gandaan lima,        menyelerakkan kad nombor tersebut sebelum bergerak
sepuluh kad dalam setiap     ke stesen yang berikutnya.
set)
                7. Teruskan aktiviti hingga setiap kumpulan telah menyusun
                 nombor di semua stesen. Markah dijumlahkan dan
Bagi aktiviti pengukuhan:     kumpulan yang mendapat markah tertinggi dikira
1. Garis nombor bersaiz      pemenang.
  besar
2. Petak 100 bersaiz besar   8. Letakkan set kad nombor yang berbeza di setiap stesen.
                 Ulangi aktiviti di atas bagi kemahiran membilang lima-
                 lima secara tertib menurun.

                9. Edarkan Lembaran Kerja 1.5(c).
                                              13
                       UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100


 PERBENDAHARAAN KATA                AKTIVITI PENGUKUHAN

Nombor         Aktiviti 1
Susun
Lima-lima        1. Lekatkan garis nombor kosong bersaiz besar pada papan
Tertib menaik       tulis dengan hanya menandakan nombor „30‟ dan „75‟
Tertib menurun       sahaja. Contohnya:
Selepas
Sebelum
Di antara
                  30         X          Y    75


               Soal jawab:
               Di mana letaknya nombor ‘60’?
               (Tuliskan pada garis nombor)
               Mengapa kamu meletakkannya di situ?
               Apa nombor yang betul bagi X?
               Apa nombor yang betul bagi Y?
               Bagaimana kamu tahu?

            2. Teruskan  dengan   nombor-nombor lain. Setelah
              kesemuanya ditulis pada garis nombor tersebut, minta
              murid membilang lima-lima secara tertib menaik
              daripada „0‟ hingga „100‟.

            3. Ulangi aktiviti di atas bagi kemahiran membilang lima-
              lima secara tertib menurun. Mulakan dengan nombor
              yang berbeza pada garis nombor.


            Aktiviti 2

            1. Lekatkan dua Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis.

            2. Minta murid membilang lima-lima secara tertib menaik
              bermula dengan „5‟. Bulatkan nombor yang berkenaan
              pada Petak 100 yang pertama. Ini akan menghasilkan
              pola yang berikut:

                I    2   3   4   5  6  7    8  9  I0

               II    I2   I3   I4  I5  I6  I7    I8  I9  20

               2I    22   23   24  25  26  27    28  29  30
                                               14
        UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100

3. Kemudian minta murid membilang lima-lima secara tertib
  menaik bermula dengan „4‟. Bulatkan nombor yang
  berkenaan pada Petak 100 yang kedua. Ini akan
  menghasilkan pola yang berikut:

   I  2    3  4   5   6   7   8  9  I0

  II  I2   I3  I4  I5  I6  I7   I8  I9  20

  2I  22   23  24  25  26  27   28  29  304. Bimbing murid melihat pola yang terhasil.

  Soal jawab:
   Apa pola yang kamu nampak apabila kamu
   membilang lima-lima bermula dengan nombor ‘5’?
   (Nilai tempat bagi sa berakhir dengan „5‟ atau „0‟)
   Adakah nombor ‘77’ termasuk dalam urutan nombor
   ini?
   (Tidak)
   Mengapa?
   (Nilai digit sa bagi „77‟ bukan „5‟ atau „0‟)
   Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam urutan
   nombor ini.

   Apa pola yang kamu nampak apabila kamu
   membilang lima-lima bermula dengan nombor ‘4’?
   (Nilai tempat bagi sa berakhir dengan „4‟ atau „9‟)
   Adakah nombor ‘84’ termasuk dalam urutan nombor
   ini?
   (Ya)
   Mengapa?
   (Nilai digit sa bagi „84‟ adalah „4‟)
   Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam urutan
   nombor ini.

5. Bincangkan dengan lebih lanjut.


Nota: Jalur 5 dalam Unit 1.2 juga boleh digunakan dalam
   aktiviti ini.
                               15
                      UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100
                                       UNIT 1.5(d)

  HASIL PEMBELAJARAN           LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN

Murid berupaya:       Aktiviti ini dijalankan di luar bilik darjah.
Menyusun nombor hingga
100             1. Bentukkan kumpulan (empat orang).
d) membilang sepuluh-
  sepuluh secara tertib  2. Aturkan kumpulan seperti ‟Susun Atur Kumpulan‟. Minta
  menaik dan tertib     murid berada dalam barisan menghadap ke arah gelung
  menurun          rotan. Kemudian letakkan kad yang pertama di luar
                gelung yang pertama.

              3. Seterusnya letakkan satu set kad nombor di dalam setiap
 BAHAN BANTU MENGAJAR     bakul seperti berikut:
                 Set kad dalam bakul A - 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98
Bagi sesi pengajaran &      Set kad dalam bakul B - 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93
pembelajaran:          Set kad dalam bakul C - 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91
1. Gelung rotan
2. Set kad nombor dalam   4. Maklumkan kepada murid bahawa bakul tersebut
  lingkungan 100       mengandungi kad nombor dalam gandaan sepuluh.
  (nombor yang berurutan
  dalam gandaan sepuluh,  5. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. Murid pertama
  sepuluh kad dalam      dalam setiap kumpulan akan melompat dari gelung ke
  setiap set)         gelung yang berikutnya.
3. Bakul
              6. Murid perlu mengambil satu kad nombor yang ada di
                dalam bakul dan meletakkan kad tersebut di luar gelung
Bagi aktiviti pengukuhan:   rotan yang betul mengikut tertib menaik, seperti ‟Urutan
Petak 100 bersaiz besar    Nombor‟.

              7. Murid kemudiannya berlari semula ke kumpulannya dan
                menepuk tangan murid berikutnya.

              8. Permainan diteruskan sehingga selesai. Kumpulan yang
                paling awal menamatkan permainan dengan urutan
                nombor yang betul dikira pemenang.

              9. Letakkan set kad nombor yang berbeza bagi setiap
                kumpulan. Ulangi aktiviti di atas bagi kemahiran
                membilang sepuluh-sepuluh secara tertib menurun.

              10. Edarkan Lembaran Kerja 1.5(d).
                                              16
                    UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100

 PERBENDAHARAAN KATA             AKTIVITI PENGUKUHAN

Nombor         1. Lekatkan dua Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis.
Susun
Sepuluh-sepuluh     2. Minta murid membilang sepuluh-sepuluh secara tertib
Tertib menaik       menaik bermula dengan „10‟. Bulatkan nombor yang
Tertib menurun       berkenaan pada Petak 100 yang pertama. Ini akan
Selepas          menghasilkan pola yang berikut:
Sebelum
Di antara          I  2   3   4   5  6  7   8  9  I0

              II  I2   I3   I4  I5  I6  I7   I8  I9  20

              2I  22   23   24  25  26  27   28  29  30            3. Kemudian minta murid membilang sepuluh-sepuluh
              secara tertib menaik bermula dengan „9‟. Bulatkan
              nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang kedua. Ini
              akan menghasilkan pola yang berikut:

               I  2    3   4  5  6  7   8  9  I0

              II  I2   I3   I4  I5  I6  I7   I8  I9  20

              2I  22   23   24  25  26  27   28  29  30            4. Bimbing murid melihat pola yang terhasil.

              Soal jawab:
               Apa pola yang kamu nampak apabila kamu
               membilang sepuluh-sepuluh bermula dengan nombor
               ‘10’?
               (Nilai tempat bagi puluh sahaja yang berubah. Nilai
               tempat bagi sa tidak berubah dan berakhir dengan „0‟)
               Adakah nombor ‘90’ termasuk dalam urutan nombor
               ini?
               (Ya)
               Mengapa?
               (Nilai digit sa bagi „90‟ ialah „0‟)
               Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam urutan
               nombor ini.

               Apa pola yang kamu nampak apabila kamu
               membilang sepuluh-sepuluh bermula dengan nombor
               ‘9’?
               (Nilai tempat bagi puluh sahaja yang berubah. Nilai
               tempat bagi sa tidak berubah dan berakhir dengan „9‟)
                                           17
      UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100

   Adakah nombor ‘76’ termasuk dalam urutan nombor
   ini?
   (Tidak)
   Mengapa?
   (Nilai digit sa bagi „76‟ bukan „9‟)
   Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam urutan
   nombor ini.

   Apa pola yang akan kamu dapat apabila kamu
   membilang sepuluh-sepuluh bermula dengan nombor
   ‘4’ pula?
   Mengapa?

5. Bincangkan dengan lebih lanjut.


Nota: Jalur 10 dalam Unit 1.2 juga boleh digunakan dalam
   aktiviti ini.
                            18
                    UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100

SUSUN ATUR KUMPULAN

Ahli kumpulan 1                              Bakul A
         8     Kad nombor yang pertama


Ahli kumpulan 2                              Bakul B
         3
               Gelung rotan

Ahli kumpulan 3                              Bakul C
         1
                        Bakul berisi kad nombor
URUTAN NOMBOR
         8  18   28  38   48  58  68  78  88  98
            88           88
            81           88
            1           88
                        8


         3  13   23  33   43  53  63  73  83  93
                        88
                        88
                        88
                        8


         1  11   21  31   41 51   61 71   81  91
            88          88
            81          88
            1          88
           Kad nombor yang telah disusun mengikut urutan
                       8

                                        19
                    UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100
                                     UNIT 1.6

  HASIL PEMBELAJARAN         LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN

Murid berupaya:       1. Murid duduk secara berpasangan.
Membandingkan dua
nombor dan menyatakan    2. Tunjukkan dua bakul, berlabel A dan B, masing-masing
yang mana lebih atau      mengandungi dua puluh dua dan dua puluh empat
kurang             pembilang.

              3. Minta seorang murid membilang sepuluh-sepuluh dan
                satu-satu bagi pembilang dalam bakul A, dan seorang
                murid lagi bagi pembilang dalam bakul B. Kedua-dua
                murid tersebut menyebut bilangan pembilang kepada
 BAHAN BANTU MENGAJAR     kelas.

Bagi sesi pengajaran &     Soal jawab:
pembelajaran:          Yang mana lebih/kurang, dua puluh dua atau dua
1. Bakul             puluh empat?
2. Pembilang satu-satu      Bagaimana kamu tahu?
3. Pembilang dalam ikatan    Berapa yang lebih/kurang?
  sepuluh-sepuluh        (Untuk mengetahui yang mana lebih atau kurang,
                 mereka perlu membuat padanan satu-satu. Pembilang
                 dalam bakul A dipadankan dengan pembilang dalam
Bagi aktiviti pengukuhan:    bakul B secara berpasangan. Akan terdapat pembilang
1. Kad nombor dalam       yang tiada „pasangan‟)
  lingkungan 100
2. Sehelai kain            Pembilang    dipadankan   Pembilang
                   dalam bakul A    satu-satu  dalam bakul B
                             dengan
                   Melalui padanan satu-satu,
                   objek yang tiada pasangan
                    menunjukkan bahawa
                   nombor tersebut lebih besar
                       nilainya.
                                          20
      UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100

4. Bimbing murid untuk menyatakan:
   ... lebih daripada ...
   ... kurang daripada ...

5. Edarkan pembilang yang mencukupi kepada setiap
  pasangan. Ulangi langkah 3 dan 4 dengan pasangan
  nombor-nombor berikut:
   24 dan 51
   22 dan 30
   22 dan 27

6. Bimbing murid untuk mengikuti langkah-langkah berikut
  apabila membandingkan dua nombor:
   Bandingkan nilai digit puluh dahulu.
   Jika nilai digit puluhnya sama, bandingkan nilai digit sa
   pula.


           Lima puluh lebih besar daripada dua
                   puluh.
   24 dan 51
           Tidak perlu bandingkan nilai digit sa.
             Maka „51‟ lebih daripada „24‟.

            Dua puluh lebih kecil daripada tiga
                   puluh.
   22 dan 30
           Tidak perlu bandingkan nilai digit sa.
            Maka „22‟ kurang daripada „30‟.

           Dua puluh sama nilainya dengan dua
                   puluh.
   22 dan 27
           Tetapi tujuh sa lebih daripada dua sa.
             Maka „27‟ lebih daripada „22‟.


7. Edarkan Lembaran Kerja 1.6.
                                21
                   UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100

 PERBENDAHARAAN KATA            AKTIVITI PENGUKUHAN

Padan          Aktiviti 1
Banding
Lebih daripada     1. Edarkan satu kad nombor kepada setiap murid. Murid
Kurang daripada      mesti memegang kad tersebut di dadanya supaya ianya
Nilai tempat        dapat dilihat oleh semua.
Nilai digit
Puluh          2. Terangkan bagaimana permainan ini dijalankan:
Sa              Guru akan menyebutkan “Nombor yang lebih/kurang
               daripada ... berdiri sekarang!”.
               Murid   yang   memegang    kad nombor  yang
               lebih/kurang daripada nombor yang disebutkan tadi
               perlu berdiri dan mempamerkan nombor tersebut.
               Semak jawapan bersama-sama.


            Aktiviti 2

            1. Bentukkan kumpulan (sepuluh orang). Dua kumpulan
              akan bermain pada masa yang sama. Edarkan satu set
              kad nombor kepada setiap kumpulan. Aturkan kumpulan
              seperti lampiran „Susun Atur Kumpulan‟.

            2. Pilih seorang murid daripada setiap kumpulan untuk
              memegang kain sebagai penghadang antara dua
              kumpulan.

            3. Setiap kumpulan diminta memilih seorang ahli kumpulan
              sebagai pemain. Pemain tersebut mesti memilih sekeping
              kad nombor dan memegang kad tersebut di dadanya
              supaya ianya dapat dilihat oleh pihak lawan apabila kain
              dijatuhkan.

            4. Guru  akan  menyebutkan     “Pilih  nombor  yang
              lebih/kurang. Bersedia. 1, 2, 3!”

            5. Pada kiraan „3‟, murid yang memegang kain akan
              menjatuhkan kain.

            6. Pemain mesti membandingkan kedua-dua nombor
              tersebut. Pemain yang terdahulu menyebut nombor yang
              lebih/kurang dikira pemenang dan satu markah diberi
              kepada kumpulan tersebut.

            7. Ahli kumpulan yang lain akan mengambil giliran sebagai
              pemain. Pemegang kain akan memegang semula kain
              tersebut dan pemain akan mengambil kad nombor yang
              lain.

            8. Teruskan permainan hingga selesai. Semua ahli kumpulan
              perlu mengambil giliran untuk bermain. Pada akhir
              permainan, markah dikira dan kumpulan yang menang
              diberi ganjaran.


                                          22
                 UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100

SUSUN ATUR KUMPULAN


              Pemegang kain
  Ahli kumpulan A                 Ahli kumpulan B

                    Kain
            Pemain      Pemain
           kumpulan A    kumpulan B
              Pemegang kain
                                   23
                       UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100
                                         UNIT 1.7

 HASIL PEMBELAJARAN             LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN

Murid berupaya:       1. Lukiskan garis nombor bersaiz besar seperti berikut pada
Menyusun nombor mengikut    papan tulis:
urutan dengan
a) membandingkan
  nombor tersebut, dan
b) meletakkan nombor        30            35            40
  tersebut pada garis
  nombor
               2. Bulatkan nombor „35‟ pada garis nombor tersebut.

 BAHAN BANTU MENGAJAR      Soal jawab:
                 Yang mana lebih, tiga puluh enam atau tiga puluh
Bagi sesi pengajaran &      lima?
pembelajaran:           (Murid akan menjawab “Tiga puluh enam lebih
(Tiada)              daripada tiga puluh lima”)
                 Di mana letaknya nombor ‘36’?
                 Di sebelah kanan atau kiri nombor ‘35’?
Bagi aktiviti pengukuhan:     (Murid akan menjawab “Di sebelah kanan nombor 35”)
Set kad nombor dalam       ‘36’ lebih daripada ‘35’. Maka ia berada di sebelah
lingkungan 100          kanan.
(sepuluh kad dalam setiap
set, disusun secara rawak)     Apa nombor lain yang lebih daripada ‘35’?
                  Bagaimana kamu tahu?

                  Apa nombor lain yang kurang daripada ‘35’?
                  Bagaimana kamu tahu?

                  Nombor yang kurang berada di sebelah kiri.
                  Nombor yang lebih berada di sebelah kanan.

               3. Seterusnya lukiskan garis nombor bersaiz besar seperti
                berikut pada papan tulis:                0    10  20  30  40  50  60  70  80  90  100


               4. Ulang sesi soal jawab yang serupa bagi nombor-nombor
                lain. Minta murid membandingkan beberapa nombor
                dan meletakkan nombor-nombor tersebut pada garis
                nombor tadi. Bimbing murid untuk melihat bahawa:

                 Semakin besar nilai suatu nombor itu, semakin ke
                 kanan kedudukannya pada garis nombor.

                 Semakin kecil nilai suatu nombor itu, semakin ke kiri
                 kedudukannya pada garis nombor.

               5. Edarkan Lembaran Kerja 1.7.
                                               24
                   UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100

 PERBENDAHARAAN KATA             AKTIVITI PENGUKUHAN

Padan          Aktiviti ini dijalankan di luar bilik darjah.
Banding
Lebih daripada     1. Bentukkan kumpulan (empat orang).
Kurang daripada
Nilai tempat      2. Lukiskan garis nombor berskala tanpa nombor bagi setiap
Nilai digit        kumpulan pada jarak yang sesuai.
Puluh
Sa           3. Letakkan set kad nombor yang berbeza seperti berikut di
Susun           dalam setiap bakul:
Garis nombor         Set kad dalam bakul A - 8, 15, 23, 30, 46, 57, 62, 71, 80,
Kecil             99
Besar            Set kad dalam bakul B - 7, 19, 25, 33, 40, 56, 68, 74, 81,
Paling kecil         90
Paling besar         Set kad dalam bakul C - 1, 13, 27, 38, 49, 50, 65, 77, 81,
Tertib menaik         95
Tertib menurun
            4. Aturkan kumpulan seperti ‟Susun Atur Kumpulan‟. Minta
              murid berada dalam barisan menghadap ke arah garis
              nombor.

            5. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. Secara berkumpulan
              murid akan sama-sama berlari ke arah bakul dan memilih
              satu kad nombor.

            6. Murid kemudiannya berlari ke arah garis nombor. Murid
              perlu membandingkan nombor-nombor tersebut dan
              meletakkan kad nombor masing-masing pada garis
              nombor yang telah dilukiskan tadi mengikut urutan yang
              betul.

            7. Kumpulan yang paling awal menamatkan permainan
              dengan urutan nombor yang betul dikira pemenang.

            8. Semak jawapan bersama-sama.

            9. Ulangi langkah 3 hingga 8 dengan set kad nombor yang
              berbeza bagi setiap kumpulan.
                                           25
               UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100

SUSUN ATUR KUMPULAN


 Ahli kumpulan 1
               Bakul A
 Ahli kumpulan 2
               Bakul B
                     Garis nombor
 Ahli kumpulan 3
               Bakul C
           Bakul berisi kad nombor
                              26
                     UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100
                                       UNIT 1.8

  HASIL PEMBELAJARAN          LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN

Murid berupaya:       Sebelum sesi ini dijalankan, sediakan atau minta murid
1. Menyebut nombor      membawa sampul bagi surat atau bil yang telah diterima
  ordinal daripada     oleh ibu bapa.
  „kesebelas‟ hingga
  „kedua puluh‟       1. Minta sepuluh murid berbaris di hadapan kelas.
2. Menggunakan nombor
  ordinal dalam konteks    Soal jawab:
  yang berbeza         Siapa yang berdiri di hadapan sekali?
                 (Murid pertama akan menyebutkan namanya)
                 ... (sebutkan nama murid pertama tadi) adalah yang
                 pertama dalam barisan.

                 Siapa orang yang kedua?
                  (Murid kedua akan menyebutkan namanya)
                 ... (sebutkan nama murid pertama tadi) adalah yang
 BAHAN BANTU MENGAJAR       pertama,
                 ... (sebutkan nama murid kedua tadi) adalah yang
Bagi sesi pengajaran &      kedua.
pembelajaran:
Sampul bagi surat atau bil    Siapa orang yang ketiga?
yang telah diterima        (Murid ketiga akan menyebutkan namanya)
                 ... (sebutkan nama murid pertama tadi) adalah yang
                 pertama,
Bagi aktiviti pengukuhan:     ... (sebutkan nama murid kedua tadi) adalah yang
Lembaran Aktiviti         kedua,
Pengukuhan            ... (sebutkan nama murid ketiga tadi) adalah yang
(Rujuk BBM ms. 19 - 22)      ketiga.

                 Siapa orang yang kesebelas?
                  (Murid kesebelas akan menyebutkan namanya)

                 ... (sebutkan nama murid kedua belas) pula yang ke
                 berapa dalam barisan?

               2. Teruskan hingga murid yang kedua puluh.

               3. Kemudian minta murid menyebut nombor ordinal dan
                nama rakan mereka daripada yang pertama hingga
                yang kedua puluh bersama-sama seperti berikut:

                 Pertama, ... (sebutkan nama murid yang pertama)
                 Kedua, ... (sebutkan nama murid yang kedua)

               4. Teruskan hingga murid yang kedua puluh.

               5. Maklumkan   bahawa   nombor-nombor     ordinal
                menunjukkan kedudukan murid dalam barisan.

               6. Seterusnya bentukkan kumpulan (empat orang).
                                            27
      UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100

7. Minta murid berkongsi sampul bagi surat atau bil yang
  telah mereka bawa. Bawa perhatian mereka kepada
  nombor rumah yang tertera pada sampul surat tersebut.

  Soal jawab:
   Apa yang tertulis pada sampul itu?
   (Murid akan menjawab ”Alamat rumah saya”)
   Bacakan alamat rumah kamu.

   Lihat pada nombor rumah kamu itu.
   Apa yang kamu tahu tentang nombor itu?
   (Terima apa sahaja jawapan yang munasabah dan
   bincangkan)

   Rumah Danial (contoh) bernombor ’35’ (contoh).
   Adakah nombor itu menunjukkan Danial ada tiga puluh
   lima buah rumah?
   Jika tidak, nombor ’35’ itu menunjukkan apa?
   (Terima apa sahaja jawapan yang munasabah dan
   bincangkan)
   Nombor tersebut menunjukkan kedudukan rumah kamu
   supaya   posmen  mudah   untuk  mencari dan
   menghantarkan surat ini.

8. Edarkan Lembaran Kerja 1.8.
                            28
                   UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100


 PERBENDAHARAAN KATA             AKTIVITI PENGUKUHAN

Nombor ordinal     Aktiviti 1
Susun
Kedudukan        1. Murid duduk secara berpasangan. Edarkan lembaran
Pertama          aktiviti pengukuhan kepada setiap pasangan.
Kedua
Ketiga         2. Murid perlu mendengar arahan guru dan kemudian
Keempat          menyebutkan jawapan yang betul. Contohnya:
Kelima
Keenam             Sebutkan nama buah yang ke...
Ketujuh            (sebutkan suatu nombor ordinal)
Kelapan            Tempat keberapa buah ... (sebutkan nama buah)?
Kesembilan
Kesepuluh
Kesebelas        Aktiviti 2
Kedua belas
Ketiga belas      Aktiviti ini dijalankan di luar bilik darjah.
Keempat belas
Kelima belas      1. Bentukkan kumpulan (dua puluh orang).
Keenam belas
Ketujuh belas      2. Minta murid beratur lurus dalam barisan masing-masing
Kelapan belas       dan kemudian duduk.
Kesembilan belas
Kedua puluh       3. Seterusnya minta murid membilang nombor ordinal
Terakhir          mereka bermula daripada murid yang pertama (yang
Selepas          duduk paling hadapan) supaya dapat mengenal pasti
Sebelum          kedudukan mereka dalam barisan tersebut.

            4. Murid perlu mendengar arahan guru dan kemudian
              berdiri serta melakukan seperti yang diarahkan.
              Contohnya:

                Murid yang kesembilan, berkokok seperti ayam.
                Murid yang kesebelas, mengaum seperti harimau.
                Murid yang keempat belas, mengiau seperti kucing.


            Aktiviti 3

            1. Pamerkan kalendar bagi tahun semasa. Minta murid
              memperihalkan tentang kalendar tersebut mengikut
              pemerhatian dan pengetahuan mereka.

            2. Bincangkan tentang kedudukan nama bulan dalam
              tahun ini dan perayaan atau sambutan yang disambut
              dalam bulan-bulan tersebut.

               Soal jawab:
                Bulan ... (sebutkan nama bulan) adalah bulan yang
                keberapa?
                Dalam bulan keberapa kamu menyambut ... (sebutkan
                nama perayaan atau sambutan tahunan)?


                                          29

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:940
posted:10/18/2010
language:Malay
pages:29