x Periòdic quinzenal x Gener de de la prevenció

Document Sample
x Periòdic quinzenal x Gener de de la prevenció Powered By Docstoc
					                  x Periòdic quinzenal
                  x Gener de 2007                 19
Recentment s'ha aprovat el pla estratègic de les Unitats de       de la prevenció dels riscos laborals des de la interdeparta-
Salut Laboral (USL) per els propers dos anys. En el procés        mentalitat amb el Departament de Treball, sense deixar de
de la reforma de la salut pública, la salut laboral esdevé        ser un referent pels professionals de l'atenció primària de
una peça clau. La incorporació de la seva gestió a l'àmbit        salut en la gestió de problemes de salut relacionats amb el
de la salut pública n'és una mostra. Es tracta d'avançar en       treball. L’extensió i reforçament progressiu de les USL en el
la intensificació de les activitats de promoció de la salut i      territori són també una altra línia estratègica.

Pla de Govern per a la prevenció de riscos laborals 2005-2008
           L’any 2005 el Govern, els sindicats i les     tema d’informació i registres per analitzar les pràctiques pre-
           empreses van signar un acord, dins del       ventives de les empreses; promoure les conductes adreçades
           qual una de les seves prioritats era l’elabo-   a valorar la vida i la salut dels treballadors; fomentar la vigilàn-
           ració del Pla de Govern per a la Prevenció     cia i control del compliment de la normativa de prevenció de
           de Riscos Laborals que s’acaba de pre-       riscos laborals; potenciar els mecanismes de coordinació entre
           sentar. En el Pla s’estableixen cinc objec-    les institucions amb competències en seguretat i salut laborals,
           tius estratègics que es corresponen a les     i impulsar la participació dels agents socials i econòmics i la
           principals àrees d’intervenció: crear un sis-   negociació col·lectiva. www.gencat.net

L’Agència de Salut Pública de Catalunya a la revista e-Salut
En el primer número d’e-Salut, la revista de Sistemes d’Infor-      eixos: fer que els resultats en salut siguin un element visible
mació en Salut, apareix un article del Director General de        per la gestió i l’avaluació de les accions; afavorir la connectivi-
Salut Pública, Antoni Plasència. L’article remarca el paper clau     tat entre l’organització, els professionals i els territoris; i contri-
que tindrà el desenvolupament de sistemes d’informació i de       buir a apropar els serveis als ciutadans, a les entitats i a les
les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en l’èxit    empreses, afavorint la participació de la societat en la salut
de la reforma de la salut pública a Catalunya. En aquest sentit,     pública. http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/
el paper dels sistemes d’informació s’ha de centrar en tres       pdf/esalut1.pdf

Edició del nou llibre de la reforma de la Salut Pública
            S'acaba d'editar l'informe del Consell Con-    cional de l'organització que ha de proveir els serveis i activitats
            sultiu per a la creació de l'Agència de Salut   de salut pública. És un document clau del procés de la reforma
            Pública de Catalunya, amb el títol de       de la salut pública, per el consens de tots els actors implicats en
            “L'Agència de Salut Pública de Catalunya:     la seva elaboració i per ser la referència de la futura llei de salut
            Document de bases per a la seva creació”.     pública que permetrà l'existència de l'Agència. El document està
            En el llibre es troben les recomanacions      disponible en català, castellà i anglès. http://www.gencat.net/
            operatives per el disseny organitzatiu i fun-   salut/depsan/units/sanitat/pdf/docbase2007.pdf PAAS al Festival de la infància                                 Per saber més
                   El Departament de Salut ha participat en l’e-        Webs Salut Pública...
                   dició d’enguany del Festival de la infància
                   amb un estand on es treballava principal-          Public Health Canada:
                   ment amb el concepte d’un esmorçar salu-          www.phac-aspc.gc.ca
                   dable. Els lemes eren: “Esmorça bé i fes          Public Health Finland:
                   exercici”, “Fer esport és divertit”, “Créixer sa      www.ktl.fi/portal/english
                   i amb energia” i “Un bon esmorçar per men-         Public Health Sweden:
                   jar-se el dia”. Aquesta activitat estava inte-       www.fhi.se/shop/material_pdf/newpu-
                   grada dins de les activitats del PAAS, el Pla        blic0401.pdf
 Integral per a la Promoció de l’Activitat Física i l’Alimentació Saludable, i es        Health Protection Agency (United
 va fer amb la col·laboració de la fundació Roda.                        Kingdom): www.hpa.org.uk


Contacte: Josep Lluís de Peray, coordinador per a la creació de l’Agència de Salut Pública
de Catalunya. aspcat@gencat.net    www.gencat.net/salut

Aquest butlletí es fa amb la col·laboració de l’Observatori de la Comunicació Científica i
Mèdica de la Universitat Pompeu Fabra