PLA DE SALUT DE CATALUNYA ANNEXOS Índex de quadres by MCitera

VIEWS: 20 PAGES: 6

									                                                                                     PLA DE
                                                                                    SALUT DE
                                                                                   CATALUNYA

                                                                            ANNEXOS       479Índex de quadres, gràfics i taules

Quadres
Quadre 1    Criteris de qualitat per a l’elaboració del Pla de salut                               ..............       28
Quadre 2    Elements de referència per a l’elaboració dels plans de salut                                     ....    29
Quadre 3   Resum de l’avaluació del Pla de salut de Catalunya
       1993-1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64
Quadre 4    Situació dels objectius generals de salut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       96
Quadre 5   Situació dels objectius generals de disminució de risc                                  ............      98
Quadre 6   Codi europeu contra el càncer                     ..........................................                 264
Quadre 7   Detecció precoç del càncer. Valoració de l’evidència científica
       de diferents intervencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Quadre 8   Estratègia de vacunació proposada per al Pla de salut
       1996-1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
Quadre 9   Població diana per a la vacunació antigripal                            .........................           331
Quadre 10 Població diana per a la vacunació antipneumocòccica                                      ............      332
Quadre 11 Població diana per a la vacunació antihepatitis B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332Gràfics
Gràfic 1   Enregistrament de factors de risc en l’HCAP de la població
       atesa de més de 15 anys, en relació amb els nivells fixats
       pel Pla de salut de Catalunya 1993-1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         37
Gràfic 2   Enregistrament de les xifres de colesterol en l’HCAP dels grups
       diana, en relació amb els nivells fixats pel Pla de salut de
       Catalunya 1993-1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          38
Gràfic 3   Enregistrament de les xifres de glicèmia en l’HCAP de la
       població amb factors de risc cardiovascular, en relació amb els
       nivells fixats pel Pla de salut de Catalunya 1993-1995 . . . . . . . . . . . . .                                 39
Gràfic 4   Distribució de les respostes a la pregunta: En la vostra pràctica
       habitual, creieu que actualment esteu donant més èmfasi a la
       realització d’activitats preventives que fa tres anys? . . . . . . . . . . . . . . .                                41
Gràfic 5   Distribució de les respostes a la pregunta: Coneixeu la
       publicació Criteris comuns mínims per a l’atenció a problemes
       de salut del Servei Català de la Salut, de l’any 1995? . . . . . . . . . . . . . .                                43
Gràfic 6    Distribució de les respostes a la pregunta: Coneixeu l’existència
        del Pla de salut? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     48
PLA DE
SALUT DE
CATALUNYA

480     ANNEXOS
      Gràfic 7  Distribució de les respostes a la pregunta: En el vostre centre
            de treball s’han fet activitats d’informació/discussió sobre
            el Pla de salut? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   49
      Gràfic 8  Distribució de les respostes a la pregunta: Valoreu la importància
            que té en el conjunt del sistema sanitari l’existència
            del Pla de salut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
      Gràfic 9  Distribució de les respostes a la pregunta: Com creieu que han
            estat les repercussions del Pla de salut en la vostra labor
            professional? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   50
      Gràfic 10  Percentatge de contractes que fixen objectius de detecció
            i registre de problemes de salut en relació amb els nivells
            establerts pel Pla de salut. Catalunya, 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         52
      Gràfic 11  Percentatge de contractes que fixen objectius de control
            de problemes de salut, consell antitabac i consell per a la
            moderació del consum d’alcohol en relació amb els nivells
            establerts pel Pla de salut. Catalunya, 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         53
      Gràfic 12  Distribució de les respostes a la pregunta: Sabeu que
            anualment el Servei Català de la Salut estableix un contracte
            amb el centre on treballeu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              56
      Gràfic 13  Distribució de les respostes a la pregunta: Coneixeu els
            objectius a assolir, estipulats en el contracte entre el Servei
            Català de la Salut i el vostre centre de treball? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           56
      Gràfic 14  Distribució de les respostes a la pregunta: Creieu que el
            contracte que el Servei Català de la Salut ha establert amb
            el centre on treballeu ha comportat canvis en la vostra pràctica
            professional? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   57
      Gràfic 15  Distribució de les respostes a la pregunta: Heu participat
            en activitats de formació continuada (seminaris, sessions,
            cursos, etc.)? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58
      Gràfic 16  Evolució de la mortalitat per malalties de l’aparell circulatori en
            persones de menys de 65 anys. Catalunya, 1983-1994 . . . . . . . . . . .                                     70
      Gràfic 17  Evolució de la mortalitat per malalties cerebrovasculars.
            Catalunya, 1983-1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          71
      Gràfic 18  Evolució de la mortalitat per càncer en persones de menys de
            65 anys. Catalunya, 1983-1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  75
      Gràfic 19  Evolució de la mortalitat per càncer de mama en el sexe femení.
            Catalunya, 1983-1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
      Gràfic 20  Evolució de la mortalitat per càncer de pulmó en el sexe masculí.
            Catalunya, 1983-1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
      Gràfic 21  Evolució de la mortalitat per malalties respiratòries. Catalunya,
            1983-1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77
                                                                                        PLA DE
                                                                                       SALUT DE
                                                                                       CATALUNYA

                                                                            ANNEXOS          481Gràfic 22  Evolució de la mortalitat per accidents, enverinaments i
      violències. Catalunya, 1983-1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     78
Gràfic 23  Evolució de la mortalitat per accidents de vehicles de motor
      en els homes de 15 a 24 anys. Catalunya, 1983-1994 . . . . . . . . . . . . .                                      78
Gràfic 24  Evolució de la mortalitat per cirrosi i malalties cròniques del
      fetge. Catalunya, 1983-1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  79
Gràfic 25  Moviment natural de la població. Catalunya, 1975-1994                                      ..........     107
Gràfic 26  Taxa de creixement natural, per regions sanitàries. Catalunya,
      1989-1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Gràfic 27  Estructura de la població, per sexe i edat. Catalunya, 1991                                       ......    110
Gràfic 28  Estructura de la població, per grans grups d’edat i regions
      sanitàries. Catalunya, 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Gràfic 29  Dependència juvenil i senil, per regions sanitàries. Catalunya,
      1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Gràfic 30  Relació de la població amb l’activitat, per sexe. Catalunya,
      1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Gràfic 31  Població de 10 anys i més segons nivell d’instrucció, per sexe.
      Catalunya, 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Gràfic 32  Dimensions de les llars. Catalunya, 1991                            .............................             117
Gràfic 33  Estructura de les llars. Catalunya, 1991                          ...............................              118
Gràfic 34  Probabilitat de morir, per sexe i edat. Catalunya, 1994                                   ............      124
Gràfic 35  Anys potencials de vida perduts, per sexe i causes de mort.
      Catalunya, 1989-1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Gràfic 36  Canvis en les principals causes de mort, per sexe. Catalunya,
      1983-1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Gràfic 37  Mortalitat infantil, per causes de mort. Catalunya, 1989-1993                                        ...   131
Gràfic 38  Mortalitat masculina, per regions sanitàries. Catalunya,
      1989-1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Gràfic 39  Mortalitat femenina, per regions sanitàries. Catalunya,
      1989-1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Gràfic 40  Anys potencials de vida perduts, per regions sanitàries. Homes.
      Catalunya, 1989-1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Gràfic 41  Anys potencials de vida perduts, per regions sanitàries. Dones.
      Catalunya, 1989-1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Gràfic 42  Mortalitat masculina, per sectors sanitaris. Catalunya,
      1989-1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
PLA DE
SALUT DE
CATALUNYA

482     ANNEXOS
      Gràfic 43  Mortalitat femenina, per sectors sanitaris. Catalunya,
            1989-1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
      Gràfic 44  Anys potencials de vida perduts, per sectors sanitaris. Homes.
            Catalunya, 1989-1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
      Gràfic 45  Anys potencials de vida perduts, per sectors sanitaris. Dones.
            Catalunya, 1989-1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
      Gràfic 46  Altes en hospitals d’aguts, per sexe i grup d’edat. Catalunya,
            1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
      Gràfic 47  Altes en hospitals d’aguts, per sexe, segons els principals grups
            diagnòstics. Catalunya, 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
      Gràfic 48  Principals causes d’hospitalització segons grups diagnòstics
            seleccionats de l’AHCPR. Homes. Catalunya, 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . 147
      Gràfic 49  Principals causes d’hospitalització segons grups diagnòstics
            seleccionats de l’AHCPR. Dones. Catalunya, 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
      Gràfic 50  Distribució de les altes en els hospitals d’aguts segons
            categories de procediments de l’AHCPR més freqüents.
            Catalunya, 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
      Gràfic 51  Distribució dels pacients internats en els centres sociosanitaris
            segons diagnòstic principal. Catalunya, 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
      Gràfic 52  Realització de les activitats de la vida diària segons capacitat
            funcional dels pacients internats en centres sociosanitaris.
            Catalunya, 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
      Gràfic 53  Població major de 14 anys que declara tenir problemes amb
            les dimensions de qualitat de vida (EuroQol). Catalunya, 1994                                         ..  155
      Gràfic 54  Persones amb alguna discapacitat, segons tipus
            de discapacitat. Catalunya, 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
      Gràfic 55  Consum mitjà de nutrients per persona i dia, per sexe.
            Catalunya, 1992-1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
      Gràfic 56  Activitat física en temps de lleure. Catalunya, 1992-1993                                     .........     167
      Gràfic 57  Evolució de l’índex de massa corporal segons edat. Dones.
            Catalunya, 1983-1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
      Gràfic 58  Evolució de l’index de massa corporal segons edat. Homes.
            Catalunya, 1983-1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
      Gràfic 59  Prevalença de l’hàbit tabàquic. Catalunya, 1994                                ....................         171
      Gràfic 60  Prevalença de l’hàbit tabàquic, per regions sanitàries.
            Catalunya, 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
      Gràfic 61  Evolució de l’hàbit tabàquic dels professionals sanitaris.
            Catalunya, 1982-1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
                                                                                        PLA DE
                                                                                       SALUT DE
                                                                                       CATALUNYA

                                                                            ANNEXOS          483Gràfic 62  Consum d’alcohol la darrera setmana. Homes. Catalunya,
      1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Gràfic 63  Consum d’alcohol la darrera setmana. Dones. Catalunya,
      1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Gràfic 64  Consum d’alcohol la darrera setmana, per regions sanitàries.
      Homes. Catalunya, 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Gràfic 65  Consum d’alcohol la darrera setmana, per regions sanitàries.
      Dones. Catalunya, 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Gràfic 66  Nombre d’inicis de tractament a la XAD, per sexe i segons
      droga que genera el tractament. Catalunya, 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Gràfic 67  Persones que manifesten prendre’s la pressió arterial amb
      finalitat preventiva. Catalunya, 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Gràfic 68  Persones que manifesten prendre’s la pressió arterial amb
      finalitat preventiva, per regions sanitàries. Catalunya, 1994                                      ......    179
Gràfic 69  Persones que manifesten revisar-se periòdicament el nivell de
      colesterol amb finalitat preventiva. Catalunya, 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Gràfic 70  Persones que manifesten revisar-se periòdicament el nivell
      de colesterol amb finalitat preventiva, per regions sanitàries.
      Catalunya, 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Gràfic 71  Dones que manifesten fer-se revisions ginecològiques
      periòdiques. Catalunya, 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Gràfic 72  Dones que manifesten fer-se revisions ginecològiques
      periòdiques, per regions sanitàries. Catalunya, 1994 . . . . . . . . . . . . . . . 182
Gràfic 73  Tipus de maltractaments. Catalunya, 1988                              ...........................            184
Gràfic 74  Causes de maltractaments. Catalunya, 1988                                ........................           184
Gràfic 75  Implantació de la reforma de l’atenció primària, per regions
      sanitàries. Catalunya, 31 de desembre de 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Gràfic 76  Freqüència d’utilització dels serveis d’atenció primària,
      per regions sanitàries. Catalunya, 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Gràfic 77  Lloc d’ingrés dels residents de cada regió sanitària en centres
      de la XHUP. Catalunya, 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Gràfic 78  Procedència de la població hospitalitzada en els centres
      de la XHUP, per regions sanitàries. Catalunya, 1995 . . . . . . . . . . . . . . . 198
Gràfic 79  Evolució del nombre d’inicis de tractament a la XAD segons
      droga primària. Catalunya, 1992-1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Gràfic 80  Lloc d’inici de tractament dels residents de cada regió sanitària
      en centres de la XAD. Catalunya, 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
PLA DE
SALUT DE
CATALUNYA

484     ANNEXOS
      Gràfic 81  Distribució de la despesa per subgrups farmacològics en
            l’atenció primària (xarxa reformada i total). Catalunya, 1995 . . . . . . 213
      Gràfic 82  Consum d’antihipertensius en dosi diària definida
            per 1.000 habitants i dia. Catalunya, 1992-1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
      Gràfic 83  Consum d’antidepressius en dosi diària definida
            per 1.000 habitants i dia. Catalunya, 1992-1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
      Gràfic 84  Consum d’hipolipemiants en dosi diària definida
            per 1.000 habitants i dia. Catalunya, 1992-1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
      Gràfic 85  Grau de satisfacció global amb els serveis sanitaris utilitzats.
            Catalunya, 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
      Gràfic 86  Evolució de la prevalença de l’hàbit tabàquic, per grup d’edat.
            Homes. Catalunya, 1982-1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
      Gràfic 87  Evolució de la prevalença de l’habit tabàquic, per grup d’edat.
            Dones. Catalunya, 1982-1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
      Gràfic 88  Hàbit tabàquic dels professionals sanitaris i docents.
            Catalunya, 1990 i 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
      Gràfic 89  Evolució de les taxes de mortalitat per accidents de vehicles
            de motor en els joves de 15 a 24 anys, per sexe. Catalunya,
            1983-1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
      Gràfic 90  Evolució dels accidents de treball amb baixa. Accidents lleus.
            Catalunya, 1988-1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
      Gràfic 91  Evolució dels accidents de treball amb baixa. Accidents greus.
            Catalunya, 1988-1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
      Gràfic 92  Evolució dels accidents de treball amb baixa. Accidents mortals.
            Catalunya, 1988-1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
      Gràfic 93  Risc laboral percebut per la població ocupada. Catalunya,
            1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
      Gràfic 94  Tendència del nombre de pacients atesos en centres de
            salut mental (per alguns diagnòstics). Província de Barcelona,
            1990-1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
      Gràfic 95  Prevalença de trastorns mentals i recorregut dels usuaris
            pel sistema sanitari. Piràmide de Goldberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
      Gràfic 96  Brots epidèmics declarats per toxiinfeccions alimentàries.
            Catalunya, 1992-1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
      Gràfic 97  Evolució de les infeccions nosocomials. Catalunya,
            1990-1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410

								
To top