FICHA CASTING

Document Sample
FICHA CASTING Powered By Docstoc
					                       Nº
FICHA CASTING
            DATOS PERSOAIS
NOME              APELIDOS

IDADE    TELÉFONO            SEXO  H   M

ENDEREZO          CIDADE          C.P.

DNI            NºSS

DATA NACEMENTO          LUGAR NACEMENTO         OUTROS DATOS DE INTERESE
COR OLLOS           COR PELO

ALTURA       PESO           COMPLEXIÓN

PROFESIÓN             IDIOMAS

AFICIÓNS             DISPONIBILIDADE

AXENCIA

¿COMO SE ENTEROU DESTE CASTING?RESUMA A SUA EXPERIENCIA EN CINE, TEATRO, TV, BAILE…
         casting@alenfilmes.com

				
Lingjuan Ma Lingjuan Ma
About