Docstoc

Pengurusan Kewangan

Document Sample
Pengurusan Kewangan Powered By Docstoc
					        TATACARA BAYARAN
TATACARA BAYARAN

 BENGKEL BIDANG TUGAS KEWANGAN
            TATACARA BAYARAN
Penyediaan akaun dan semua transeksi-transeksi
perakaunan BKW adalah ditadbir oleh Akta2 , SPPK
dan SPPA seperti diberikut:-

Akta Majlis Amanah Rakyat No 20 Tahun 1996

Akta 240 tahun 1980 (Akaun & Laporan
Tahunan)
Akta 62 Tahun 1957 Wang Tidak Dituntut

Akta 61 Tahun 1957 Acara Kewangan
            TATACARA BAYARAN
BKW mentadbir & mengelolakan dasar-dasar
kewangan & peraturan-peraturan perlaksanaan melalui
Pekeliling-Pekeliling berikut:-

Surat Pekeliling Kewangan (SPK)

Surat Pekeliling Peraturan Akaun (SPPA)

 Panduan Kerja (PK)


 Arahan Perbendaharaan (AP)
                TATACARA BAYARAN
SPPA Bil 1/88-Panduan Menyediakan Baucar bayaran
SPPA Bil. 2/88- Nombor Baucar bayaran Ibu Pejabat
SPPA Bil 6/94- Tambahan Kpd SPPA Bil 1/88-Dokumen
Sokongan Pada Baucar Bayaran
SPPA Bil 23/89-Peraturan Pembatalan & Penggantian Cek

SPK Bil 8/88-Pembukaan Akaun Bank
SPK 24/89- Peraturan Penyediaan Buku Panjar
SPK 3/97- Kuasa Bayaran Melalui Panjar Pkhd
SPPA Bil 25/89-Peraturan pengendalian Panjar Wang Runcit

SPPA 16/86- Cara-cara & Peraturan Pengendalian Panjar Wang Runcit
               TATACARA BAYARAN
SPK 1/97- Kuasa Melulus Tanggungan Perbelanjaan Serta Melulus
& Memilih Kontraktor/Pembekal Utk Pembaikan & Senggaraan-
Pindaan 1
Arahan Perbendaharaan (AP 1-144)


SPK 3/06-Urusan Perolehan serta Kuasa Tanggungan &
Melulus Perolehan MARA
            TATACARA BAYARAN


PERAKAUNAN PERBELANJAAN
 BUKU VOT
 MERUPAKAN SATU REKOD KEWANGAN YANG PERLU
 DISELENGGARA MENGIKUT KEHENDAK AP 95

 KANDUNGAN BUKU VOT
   PERUNTUKAN
   TANGGUNGAN
   PERBELANJAAN
   BAKI PERUNTUKAN
               TATACARA BAYARAN


PERAKAUNAN PERBELANJAAN

 BUKU VOT
 o Tujuan buku vot ini diselenggarakan oleh agensi
  adalah untuk mengawal dan pastikan
  perbelanjaan dan tanggungan yang dibuat tidak
  akan melebihi peruntukan yang diluluskan
 o Merupakan sumber maklumat utama untuk
  sediakan laporan berkenaan dengan
  perbelanjaan, tanggungan dan baki peruntukan
            TATACARA BAYARAN


   PENDAHULUAN
CONTOH ??????


PASTIKAN BILA BEKALAN / PERKHIDMATAN DISEMPURNAKAN

KESANNYA??????


PERUNTUKAN TAHUN LEPAS TIDAK BOLEH DIGUNAKAN
LAGI DAN PUSAT AKAN TERPAKSA MEMBAYAR TUNTUTAN
MENGGUNAKAN PERUNTUKAN TAHUN SEMASA.
                TATACARA BAYARAN

 OBJEKTIF TATACARA BAYARAN
  UNTUK MEMASTIKAN :

 Setiap bayaran yang dibuat direkodkan didalam akaun dan rekod
 bayaran didalam akaun adalah sebenarnya bayaran yang dibuat;

 Transaksi bayaran adalah disokong oleh dokumen-dokumen yang
 perlu untuk verifikasi seperti kuasa melulus, nilai bayaran
 sepatutnya, tanggungan sahih yang dibuat dan sebagainya;

 Bayaran adalah dibuat hanya untuk transaksi rasmi MARA yang
 dikuasakan;

 Transaksi bayaran seperti butir-butir tarikh bayaran, penerimaan
 bayaran dan jumlah bayaran adalah direkodkan dengan
 dikelasifikasi kepada kod akaun dengan tepat serta diambilkira
 dalam perakaunan yang betul.
             TATACARA BAYARAN


  KAWALAN PERAKAUNAN


TANGGUNG JAWAB DIASINGKAN


Contoh : Pembayaran Tunai,Pengeluaran Cek, Merekod
Transeksi Bayaran, Menyedia Baucar Bayaran,
Menandatangani Cek & Menyesuaikan Penyata Akaun
Bank Seharusnya Dilakukan Oleh Pegawai Yg
Berasingan
    TATACARA BAYARAN
KENAPA PERLU ADA
PENGASINGAN
TANGGUNGJAWAB ?
             TATACARA BAYARAN


  ANTARA SEBAB:
• BAGI MEMASTIKAN PENYELEWENGAN DAPAT DIBENTERAS

•  ADA SEMAKAN KEDUA

•  PEGAWAI TIDAK DIBEBANKAN DENGAN TANGGUNGJAWAB  CUBA BERIKAN SEBAB-SEBAB LAIN ………………
              TATACARA BAYARAN

Kawalan Perbelanjaan & Pembayaran

   Buku Vot sebagai kawalan peruntukan

   Perbelanjaan mengikut peraturan

   Pembayaran di buat setelah kerja disempurnakan dan
   dokumen lengkap

   Pembayaran di buat dalam tempoh yang ditetapkan
       TATACARA BAYARAN
Apakah persoalan asas yang
patut bermain difikiran semasa
menyediakan baucar bayaran?
Wajarkah bayaran ini dibuat?
                 TATACARA BAYARAN

PINDAAN KE ATAS ARAHAN PERBENDAHARAAN (AP) 103
MELALUI SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 7TAHUN 2006

 SEBELUM PINDAAN

“ MENGKHENDAKI BIL-BIL YANG DITERIMA DARIPADA PEMBEKAL
 DAN KONTRAKTOR DIBAYAR DENGAN SEGERA TIDAK LEWAT
 DARIPADA 30 HARI DARI TARIKH BIL TERSEBUT DITERIMA”


 SELEPAS PINDAAN

 “MENGHENDAKI BIL-BIL YANG DITERIMA DARIPADA
 PEMBEKAL DAN KONTRAKTOR DIBAYAR DENGAN SEGERA
 TIDAK LEWAT DARIPADA 14 HARI DARI TARIKH BIL
 TERSEBUT DITERIMA”
         TATACARA BAYARAN


   ERTIKATA

BIL/TUNTUTAN

” termasuk invois dan borang perakuan
bayaran (Borang Perakuan Bayaran Siri
JKR 66) sama ada dibawah Peruntukan
Belanja Mengurus, Pembangunan atau
lain-lain  sumber peruntukan  yang
diluluskan” .
        TATACARA BAYARAN
BIL / INVOIS DIDAFTARKAN
DI BUKU DAFTAR BIL HARIAN
SPPA Bil 2/89
               TATACARA BAYARAN


      BAUCAR BAYARAN


• Semua baucar bayaran hendaklah disokong oleh
• Dokumen sepatutnya bagi mempastikan bayaran
 dibuat
• Untuk transeksi yang sah.

• APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DOKUMEN
• SEPATUTNYA?

 Pastikan bayaran untuk tuntutan yang sama
 tidak dibuat lebeh dari sekali


  BAGAIMANA NAK PASTIKAN ?
          TATACARA BAYARAN

PERKARA-PERKARA PENTING SEMASA
MENYEDIAKAN BAUCAR BAYARAN

• Nama penerima cek sama dengan
 Bil/Invois
• Jumlah Bayaran sama dengan
 Bil/Invois
• Pesanan Kerajaan/Surat lantikan
• Nota Serahan Asal (Delivering Order)
• Invois asal
• Peruntukan mencukupi.
• Semua Dokumen Disahkan
        TATACARA BAYARAN
Bayaran mestilah jumlah yang
sepatutnya dibayar
            TATACARA BAYARAN
Keterangan perbelanjaan mestilah betul dan
Selaras dengan kod akaun yang digunakan
Sepertimana dlm carta akaun MARA

Carta akaun adalah struktur dan senarai kod utk
menggantikan keterangan
contohnya:
11100 Gaji k/tangan
14100 bayaran elaun lebih masa
       TATACARA BAYARAN


KAEDAH BAYARAN


CEK / DERAF      TUNAI
              TATACARA BAYARAN


 KAEDAH BAYARAN
1. Bayaran Tunai
  Semua bayaran tunai menggunakan wang
  runcit

  Pengendali wang runcit hendaklah oleh pegawai
  yg tak terlibat dgn pembelian


   Wang runcit hendaklah diaudit oleh peg atasan dari
   semasa kesemasa utk mempastikan baki di Buku Wang
   Runcit & baki wang tunai adalah sama


  Semua bayaran wang runcit mesti disokong
  dengan dokumen sepatutnya
        TATACARA BAYARAN


KAEDAH BAYARAN
2. Bayaran guna cek

 Bayaran melalui BKW

 Bayaran melalui Pusat

 Perlu ada akaun bank
            TATACARA BAYARAN


  AKAUN BANK

Buka & tutup akaun, arahan pindaan mestilah
dapat kelulusan bertulis dari Pengarah BKW


Semua arahan kpd bank mestilah dit/t oleh 2
pegawai BKW yang diberi kuasa

Penyata Penyesuaian bank mesti disediakan
setiap bulan dan disemak oleh pegawai di BKW
           TATACARA BAYARAN


  CEK BELUM GUNA

Disimpan ditempat yg selamat, direkodkan &
terkawal bilangannya

Pengendalian cek mestilah terhad kpd pegawai
yg dipertanggungjawabkan.

Cek yg diterima dari bank mesti disemak
bilangannya & no siri serta direkod

Cek batal hendaklah disimpan dgn sempurna
           TATACARA BAYARAN
Buku cek diselenggarakan oleh pegawai
yang dipertanggungjawabkan


Cek disimpan dlm peti besi jika tidak
digunakan

Semua cek yg dikeluarkan dipalang “tidak
boleh niaga” dan laku selama 3 bulan shj.
        TATACARA BAYARAN
Ditandatangani oleh sekurangnya
2 orang pegawai yang diberikuasa

Cek dihantar terus kpd penerima
           TATACARA BAYARAN


Pembatalan & Penggantian Cek

 Atas Sebab: Hilang, Tamat Tempoh, Kesilapan &
 Bayaran Dibatalkan


 Guna Borang Pembatalan & Penggantian Cek


 Jika Cek Hilang:

 Arah Henti Bayaran Dapatkan Pengesahan Bank
 Semak Penyata Bank , Keluar Cek Baru
                TATACARA BAYARAN
Cek tamat       Senarai cek       Pendaftar Wang
 tempoh        Tak dituntut       Tak Dituntut

      3 bulan         1 tahun
        TATACARA BAYARAN

KAEDAH BAYARAN
3. DERAF BANK / TELE.TRANSFER

   Kenalpasti keperluan kerana
   terdapat caj bank
Contoh:
    Bayaran yuran luar negara
    Bayaran kepada Pejabat
      Tanah
           TATACARA BAYARAN


DERAF BANK / TELE.TRANSFER
Guna borang permohonan
deraf/TT bank

      TUJUAN BAYARAN
   BAYARAN
           BAYARAN LUAR
   DALAM
             NEGARA
   NEGARA
           TATACARA BAYARAN


HATI-HATI YE………

• BAYARAN LUAR NEGARA MELALUI
 KAEDAH DERAF/TT MELIBATKAN
 PERTUKARAN MATA WANG ASING JANGAN TERSILAP AMAUN ATAU MATAWANG
 KERANA IANYA AKAN MELIBATKAN KERUGIAN
 YANG BANYAK
         TATACARA BAYARAN


PENYATA PENYESUAIAN BANK


  Penyata Penyesuaian Bank mesti
  disediakan setiap bulan


  Penyata disediakan oleh Pegawai yg
  bertanggungjawab ke atas buku tunai
       TATACARA BAYARAN


 PENYATA PENYESUAIAN BANKKENAPA PERLU DISESUAIKAN ???
          TATACARA BAYARAN


PENYATA PENYESUAIAN BANK

 BAKI DI PENYATA     BAKI DI
   BANK       BUKU TUNAI
  RM6,300       RM5,800
  BERAPA SEBENARNYA BAKI
  WANG?????
            TATACARA BAYARAN


PENYATA PENYESUAIAN BANK
• Mengesan dan membetulkan kesilapan

• Mengambilkira wang yang di caj oleh bank dan
 faedah diterima dari bank

• Mengenalpasti cek-cek yang belum ditunaikan

• Mengesan transaksi-transaksi yang luar biasa

• Mengambilkira kemasukan wang

SELEPAS MENGAMBILKIRA PERKARA-PERKARA DI ATAS,
BARULAH KITA TAHU BERAPA SEBENARNYA BAKI WANG KITA
       TATACARA BAYARAN


PENYATA PENYESUAIAN BANK

PELARASAN KEPADA ITEM
DALAM PENYATA
PENYESUAIAN BANK PERLU DI
BUAT DALAM TEMPOH 2 BULAN
DARI TARIKH TRANSAKSI
BERLAKU……
  TATACARA BAYARAN
TAMAT

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1247
posted:10/16/2010
language:Malay
pages:39