Docstoc

Kỹ năng bán hàng

Document Sample
Kỹ năng bán hàng Powered By Docstoc
					 K năng
Bán hàng
 Tâm Vi t Group
          1
M t s n ph m t t nh t
  trên th gi i s
không ñ c s d ng...
  Cho ñ n khi
 nó ñ c bán!     2
    M c tiêu khoá h c

Hoàn thành khoá h c, h c viên s có th :

 Nh n th c ñúng v ngh bán hàng

 Hoàn thi n k năng bán hàng

 Nâng cao k năng giao ti p trong BH

 Thúc ñ y hi u qu làm vi c c a ngư i BH

 Chia s kinh nghi m gi a các h c viên
                      3
 Suy cho cùng m i
ngư i ñ u s ng b ng
cách bán m t cái gì ñó
    R.L.Stevenson

             4
   K năng bán hàng

Các khái ni m cơ b n

Yêu c u ñ i v i ngư i bán hàng

B y công ño n c a chu trình bán hàng

K ho ch cá nhân
                    5
   K năng bán hàng

Các khái ni m cơ b n

Yêu c u ñ i v i ngư i bán hàng

B y công ño n c a chu trình bán hàng

K ho ch cá nhân
                    6
Các khái ni m cơ b n

  Ngh bán hàng

  Bán hàng

  Khách hàng
            7
 Ngư i bán hàng gi i:
Không bao gi tr l i “không”

Có th bán m i th

Có th bán cho b t kỳ ai

Có th bán trong m i hoàn c nh

Có năng khi u bán hàng b m sinh
                 8
  Ngư i bán hàng gi i:
Bi t cách giao ti p và thuy t ph c

Ki m ti n nhanh chóng

Có nhi u k x o

Nh y c m v i nhu c u c a khách

Có cu c s ng ñ y ni m vui, th thách
                   9
  Ngư i bán hàng gi i:
Thông minh, tinh t , năng ñ ng,…

Có v trí xã h i t t

N m b t t t k năng công vi c

Coi khách hàng là ngư i tr lương cho mình

Bi t l ng nghe ý ki n khách hàng

Bi t khơi d y lòng mong mu n c a KH
                    10
 Ngư i bán hàng
   gi i nh t
  là ngư i bi t
l ng nghe t t nh t
         11
Hi u su t nghe?

25 - 30%
       12
    Chu trình l ng nghe
       T p trung


Phát tri n        Tham d
       Mong mu n
       th u hi u
       Thư ng ñ
H i ñáp          Hi u


       Ghi nh        13
  L ng nghe là hùng bi n nh t


 Nhĩ              Nhãn


                 Nh t

 Vương              Tâm


Luôn luôn l ng nghe, luôn luôn th u hi u
                      14
Th nào là mua hàng?

Mua hàng là quá trình khách hàng

ra quy t ñ nh ñ i m t s ti n nh t ñ nh

l y m t s n ph m ho c d ch v nào ñó

ñ tho mãn nhu c u c a mình


                     15
Khách hàng mua gì?


Gi i pháp
C m giác
           16
17
 Th nào là bán hàng?

Là quá trình ngư i bán hàng

tư v n, h tr , hư ng d n khách hàng

phát tri n và hoàn thành quy t ñ nh

mua hàng c a h

                   18
      Bán hàng

Là quá trình trao ñ i


Tìm hi u và tho mãn nhu c u


Xây d ng quan h lâu dài cùng có l i

                   19
Mô hình bán hàng ki u cũ


 10%      Giao ti p

 20%      ðánh giá

 30%      Trình bày

 40%       K t thúc


               20
Mô hình bán hàng ki u m i


40%      Xây d ng lòng tin

30%      Xác ñ nh nhu c u

20%     Trình bày gi i pháp

10%     Xác nh n và k t thúc


                  21
   Bán

B n     Bàn

   Ban   22
Bán hàng ki u cũ
Th ñ ng:
  Phong cách “quan ch c”

Thúc ép khách:
  Phong cách “tr em ñư ng ph ”

Ng nh n v nhu c u:
  Phong cách “ti p th bia”
                  23
Bán hàng ki u cũ

Không có chi n lư c lâu dài:

  Phong cách “ti u thương”


ð i ñ u tr c ti p v i ñ i th :

  Phong cách “Pluto”

                 24
  Bán hàng tư v n
Ti p c n:
     Khách hàng là thư ng ñ

Ý ñ nh:
     Hư ng d n, tr giúp

Phương pháp:
     Luôn luôn khai thác
                  25
 Bán hàng tư v n
Th c t :
   Luôn luôn l ng nghe, quan sát

K t qu :
   ðưa ra gi i pháp

M c tiêu:
   Xây d ng quan h lâu dài
                   26
   So sánh hai phương pháp
Bán hàng ki u cũ      Bán hàng tư v n
Ngư i BH gi i là gi i th  Ngư i BH gi i là hi u bi t
ño n, mánh khoé      và th c s quan tâm

Ngư i BH gi i ph n bác   Ngư i BH gi i là ngư i
ñư c m i ý ki n ph n ñ i  bi t tìm g i pháp cho m i
c a KH           s ch ng ñ i

Ngư i bán và ngư i mua:  Ngư i bán và ngư i mua:
m t k th ng m t k thua   hai bên ñ u có l i

                          27
   So sánh hai phương pháp
Bán hàng ki u cũ     Bán hàng tư v n
Bán hàng là m t cu c ch y Bán hàng là cung c p
ñua trí tu        m t gi i pháp

Bán hàng là thuy t ph c  Bán hàng là h tr

Ngư i BH gi i ph i bán  Bán hàng là s h tr ra
b ng ñư c s n ph m    quy t ñ nh

Khách hàng là ñ i th ,  KH là ñ i tác mu n tin
luôn nói d i       tư ng ngư i BH
                          28
   So sánh hai phương pháp
Bán hàng ki u cũ    Bán hàng tư v n
K t thúc thương v là  Ti p t c phát tri n các thương
m c tiêu s m t     v sau là m c tiêu s m t


Hi u qu t c th i ăn  Hi u qu lâu dài, l p ñi l p l i
ngay

Phong cách n a v i   Phong cách chuyên nghi p


                           29
Bán hàng là ngh thu t thuy t
ph c ngư i khác làm m t vi c
 mà b n không có quy n b t
  ngư i ta làm vi c ñó

                30
Khách hàng
là Thư ng ñ
       31
    Thư ng ñ ?

Thành tâm
(như khi ñ ng trư c ban th / cây thánh giá)


Nh nhõm
(như khi v a m i kh n vái/ c u nguy n xong)


                       32
T m quan tr ng c a khách hàng

          Gây ra


S c mua c a
 khách hàng
               S c nh tranh
 Quy n l a ch n
              D nñ n

                       33
    Khách hàng là

Ngư i cho ta vi c làm

Ngư i cho công ty l i nhu n

Ngư i mà ta ph thu c vào

Khách hàng không ph i là ñ tranh cãi

Không ai th ng khi cãi nhau v i khách

Ngư i thông tin v ñ i th c nh tranh
                    34
Khách hàng là "ông ch " duy nh t
tr lương; sa th i nhân viên, k c
giám ñ c; th m chí gi i th công ty
 b ng cách tiêu ti n  ch khác.

Giám ñ c ch là ngư i th c thi
 m nh l nh c a khách hàng.
                  35
Khách hàng là ai?

 Ngư i  Ngư i
 quy t  th
 ñ nh  hư ng

   Ngư i
  s d ng
          36
Khách hàng bên ngoài tr lương cho ta (ti n)

Khách hàng n i b cho ta tình c m (tình)

ð s ng, ta c n ti n b c và tình c m

Có nghĩa là c n Khách hàng

                       37
Công ty ñ nh hư ng n i b


      CEO
      CEO

    Qu n tr viên
    Qu n tr viên

    Giám sát viên
    Giám sát viên

   Nhân viên tr c ti p
   Nhân viên tr c ti p
    Khách hàng
    Khách hàng     38
 Công ty ñ nh hư ng n i b

Tuyên dương ngư i hoàn thành nhi m v

Làm c p trên vui lòng ch không ph i KH

Thăng ti n trên cơ s thâm niên, quan h

ðào t o theo ch c năng, không theo yêu c u

                     39
 Công ty ñ nh hư ng n i b


Không giao d ch thì không ch u trách nhi m


Quy t ñ nh không có ý ki n ngư i giao d ch


Thiên v các gi i pháp tình th , ng n h n

                       40
Công ty ñ nh hư ng KH

 CEO/ Qu tr viên cao c p
 CEO/ Qu tr viên cao c p

Qu n tr viên/ Giám sát viên
Qu n tr viên/ Giám sát viên

  Nhân viên tr c ti p
  Nhân viên tr c ti p

    Khách hàng
    Khách hàng
               41
   Công ty ñ nh hư ng KH

Tuyên dương ngư i th a mãn KH, nhi m v

Giúp c p dư i làm hài lòng khách hàng

Thăng ti n trên cơ s k năng và thâm niên

T p trung ñào t o k năng giao ti p, k thu t
                       42
   Công ty ñ nh hư ng KH


Th u hi u KH bên ngoài và KH n i b


Quy t ñ nh có tham gia c a ngư i giao d ch


Coi tr ng các gi i pháp t ng th lâu dài

                       43
      Lu t bán hàng


 ði u 1:
Khách hàng luôn luôn ñúng


 ði u 2:
N u có ý nghĩ khác, hãy xem l i ñi u 1

                     44
   K năng bán hàng

Các khái ni m cơ b n

Yêu c u ñ i v i ngư i bán hàng

B y công ño n c a chu trình bán hàng

K ho ch cá nhân
                    45
Yêu c u ñ i v i ngư i BH

 Sáng t o

 Có k ho ch

 Nhi t tình

 Hi u bi t v s n ph m, d ch v

 Hi u bi t v công ty và ñ i th
                 46
Yêu c u ñ i v i ngư i BH

  Th u hi u khách hàng

  Giao ti p t t

  Bi t l ng nghe

  Bi t cách thuy t ph c

  Bi t cách k t thúc
              47
Yêu c u ñ i v i ngư i BH

 Hình th c phù h p

 Hi u tâm lý khách hàng

 Thái ñ hoà nhã, l ch s

 Nhanh nh n

 Bán ñư c hàng
              48
  Nguyên nhân th t b i

Thi u tính sáng t o     55%

K ho ch, t ch c t i     39%

Thi u hi u bi t v s n ph m  37%

Thi u nhi t tình       31%

Thi u quan tâm khách hàng  30%
                  49
  Nguyên nhân th t b i

Thi u ñào t o bài b n      23%

Thi u m c tiêu cá nhân rõ ràng  20%

Thi u hi u bi t th trư ng    19%

Thi u ki n th c v công ty mình  16%

Thi u ki m soát ch t ch     9%
                    50
Tam giác yêu c u - A.S.K.
       e)
         K    tit ud
         nă
   At
   (
          ng
           (
  iñ
            Sk
             il
 há
     ASK
 T
               ls)
  Ki n th c (Knowledge)
                  51
 Thương v thành công

80%: Thái ñ

  Nhi t tình

  Kiên trì

20%: K năng và ki n th c

  K năng chuyên môn

  Hi u bi t s n ph m, công ty, th trư ng
                      52
ð c tính hàng ñ u c a ngư i
bán hàng là thái ñ t t, r i m i
ñ n kinh nghi m, trình ñ , ñào
    t o r i di n m o.
Các tiêu chu n sau ñ u có th
 nâng cao n u có thái ñ t t
      McDonal        53
         Thái ñ

C ch

 Nhìn th ng vào khách hàng khi nói chuy n

 T ra nhanh nh n, thú v

 Tránh u o i, ch m ch p và thi u di n c m

Ngo i hình

 Nhìn th y là nh n ra ngay nhà chuyên nghi p
                       54
Mu n tr thành nhà
chuyên nghi p trư c
tiên trông ph i gi ng
  chuyên nghi p
          55
        Thái ñ

T phân tích

 Nh n khuy t ñi m và c g ng kh c ph c.

 T h i có th có phương pháp nào t t hơn?

Tránh tranh lu n

 Tranh lu n: th ng -> Bán hàng: th t b i

 Tránh các cu c tranh lu n không c n thi t
                       56
 Ta c n th ng
   hay

cùng thành công?
         57
       V nñ
       H p tác


Khách hàng       Chúng ta
                  58
 L y nhân nghĩa
ñ th ng hung tàn
 ðem chí nhân
ñ thay cư ng b o
   Nguy n Trãi
          59
60
         Thái ñ

Nhi t tình
 ði u này s  nh hư ng ñ n khách hàng
 Nhi t tình không t ñ n n u mình không có

Tin tư ng
 Tin tư ng vào s n ph m, công ty, chính mình
 Là xương s ng c a nhi t tình
 Là kh năng ñ th c hi n công vi c hi u qu
                       61
        Thái ñ

Thành th t và trung th c
 Khách hàng có th hi u và c m nh n ñư c
 Trình bày g i ý c a b n thành th t
 B n ñang th t s ñem l i l i ích cho h

S d ng th i gian
 Th i gian là ti n b c
 S d ng c n th n và khôn khéo
                     62
        Thái ñ

Kh năng l ng nghe

 Nói là gieo nghe là g t

 Hãy chú ý l ng nghe khách hàng

Kiên trì

 KH có th nói không khi h có th nói có

 Không ñ h t ch i m t cách d dàng
                     63
Không bi t cư i,
ñ ng bán hàng.
          64
Thành công trong bán hàng:

B t ñ u t lòng ham mu n ti p
xúc v i khách hàng ti m năng

Ch không ch phát sinh t
quá trình ti p xúc v i khách hàng
                65
   7 cách tâm ni m

1. T xem mình là ch

2. Tư v n thay vì bán hàng

3. Tr thành c v n c a khách hàng

4. Ti n hành công vi c hoàn h o
                  66
    7 cách tâm ni m


5. ð nh hư ng tr thành nhà chi n lư c BH


6. Tr thành ngư i bán hàng gi i nh t


7. Th c hi n quy lu t vàng trong bán hàng

                      67
7 quy lu t tâm lý bán hàng
  Quy lu t nhân qu
  Quy lu t ñ n bù
  Quy lu t t p trung
  Quy lu t v ni m tin
  Quy lu t h p d n
  Quy lu t tương ph n
  Quy lu t ki m soát
               68
      Quy lu t nhân qu

Tù ®¸nh gi¸ vÒ m×nh

           Cè g¾ng sèng theo
Tù h×nh dung     nh÷ng ®iÒu tèt nhÊt
                      B¹n thÝch chÝnh
         Lý t−ëng ho¸       m×nh nh− thÕ n o

                      Tù h i lßng
  Vïng tho i m¸i

         Th nh qu¶ tèt nhÊt
                                69
     Quy lu t ñ n bù

B n luôn ñư c khen thư ng n u:

 Luôn có ý tư ng sáng t o, l c quan


 Th c hi n công vi c hoàn h o


 Kinh nghi m xác th c trong các ho t ñ ng

                      70
    Quy lu t t p trung

 Hi u qu bán
hàng cu i cùng.
                 K năng
                và hành vi
Cách suy nghĩ
               chuyên nghi p
 Mong mu n
 tăng hi u qu
  bán hàng
         Năng ñ ng   L i ích
                     71
     Quy lu t v ni m tin

 Ni m tin thuy t ph c ñư c khách hàng

 Ni m tin lo i b suy nghĩ tiêu c c

 Ni m tin ki m soát k t qu th c hi n
Tin r ng b n có th    Cu i cùng b n
làm ñư c và tr thành   s là ngư i BH
ngư i BH gi i nh t    gi i nh t
                     72
      Quy lu t h p d n

Càng ph c v t t thì s n ph m, d ch v c a

b n càng h p d n khách hàng nhi u hơn

  L c quan v i chính b n và s n ph m

  Ho t ñ ng tâm lý tích c c

  Thu hút thêm nhi u khách hàng ti m năng

                       73
  Quy lu t tương ph nTh gi i bên ngoài ph n ánh th
 gi i bên trong c a chúng ta
                74
    Quy lu t ki m soát

Duy trì và phát tri n ho t ñ ng bán hàng

T o cho ta môi trư ng t th hi n

Cho c m giác ñư c giao vi c quan tr ng

Cho tính l c quan, khuy n khích tích c c

                      75
    K năng bán hàng

Các khái ni m cơ b n

Yêu c u ñ i v i ngư i bán hàng

B y công ño n c a chu trình bán hàng

K ho ch cá nhân
                  76
  7 bư c ti p c n
1. Tìm ki m
2. Chu n b
3. Ti p c n
4. Trình bày
5. X lý t ch i
6. K t thúc
7. Theo ñu i
           77
  7 bư c ti p c n
1. Tìm ki m
2. Chu n b
3. Ti p c n
4. Trình bày
5. X lý t ch i
6. K t thúc
7. Theo ñu i
           78
   Khách hàng ti m năng

1. Có nhu c u v s n ph m, d ch v

2. Có kh năng thanh toán

3. Có kh năng ti p c n

4. Quy n mua (ai có quy n quy t ñ nh?)

                     79
 T i sao ph i tìm ki m KH?Tìm ki m là bư c ñ u tiên ñ bán hàng


C p nh t danh sách h ng ngày                    80
Khách hàng ti m
 năng như ti n
 trong tài kho n
  c a công ty
          81
 Khách hàng ti m
 năng như dòng
máu c a m t cơ th
  kho m nh
          82
Phương pháp tìm ki m

B n bè thân h u

Các chu i m t xích

Nh ng trung tâm nh hư ng

Các ñơn v bán s n ph m b xung

Quan sát

Niên giám và danh sách
                83
Phương pháp tìm ki m

Thư tr c ti p

Các chương trình qu ng cáo

Các h i th o, h i ngh

H i ch thương m i, tri n lãm

Gi i thi u s n ph m

Khách hàng
                84
 M i khi ñ m t m t
 khách hàng, b n s
 ñánh m t thêm 250
khách hàng ti m năng
   khác n a.
            85
Phương pháp tìm ki m

M ng Internet

M trang Web

Báo chí, truy n hình, ñài

Phát quà tr c ti p

...

              86
   M.A.N.
Money, Authority & Need

             87
Không ñánh giá ñúng khách

hàng ti m năng ñ ng nghĩa

v i vi c lãng phí th i gian,

  doanh s và ti n b c.
                88
  7 bư c ti p c n
1. Tìm ki m
2. Chu n b
3. Ti p c n
4. Trình bày
5. X lý t ch i
6. K t thúc
7. Theo ñu i
           89
      Chu n b


T i sao c n ph i chu n b trư c


Các lo i thông tin c n chu n b


Các k ho ch c n chu n b

                 90
   T i sao ph i chu n b ?

ð có nh ng thông tin c th v khách hàng

Bi t ñư c nh ng y u t có th   nh hư ng

T o thu n ti n trong giao ti p v i khách hàng

T o hình nh tin c y và ưu th c nh tranh
                      91
    C n chu n b gì?

Chu n b tinh th n cho chính mình

Thông tin v s n ph m/ d ch v c a mình

Thông tin v cá nhân và công ty c a KH

Thông tin v ngành kinh doanh c a KH

Thông tin v ñ i th c nh tranh
                    92
     ð c tính và l i ích


ð c tính là tính ch t c a s n ph m ch
không ph i là m t ph n c a s n ph m


L i ích là nh ng gì s n ph m có th ñem
l i cho khách hàng

                     93
Liên h v ñ c tính c a s n
 ph m v i nhu c u c a
    khách hàng

 Công th c F-A-B
             94
      ð c tính và l i ích

 D ch v  ð c tính        L i ích
           Không ti n nói qua ñi n tho i
Mobi Fone       G i nh n thông tin chính xác
     SMS
Mobi Card       Luôn g i ñư c tin nh n

         Liên l c thông su t 24/24
     H p thư Tính b o m t cao
Mobi Fone
     tho i  D s d ng

                           95
 Th u hi u
khách hàng
       96
Y u t tác ñ ng ñ n mua hàng

   Lu t pháp

   K thu t

   Thái ñ

   Kỳ v ng

   ði u ki n kinh t

   ði u ki n c nh tranh
               97
  Khách hàng là cá nhân


Bi t trư c ñôi ñi u v b n bè, ngh nghi pGiao ti p s t t hơn n u 2 phía bi t nhau
                      98
 M t b cái lý
không b ng m t
  tí cái tình
         99
 Khách hàng là công ty

D ki n v ho t ñ ng c a công ty:

 Công ty s n xu t hay bán gì?

 Công ty bán hàng ñ n th trư ng nào?

 Các k ho ch cho tương lai?

 V n ñ ñang ph i ñ i m t?
                    100
   Khách hàng là công ty

ð c tính mua hàng c a công ty:

  Công ty ñang s d ng d ch v c a ai?

  Phương th c thanh toán như th nào?

  M c ñ hài lòng v nhà cung c p?

  Ngày k t thúc h p ñ ng?
                     101
  K ho ch làm vi c v i KH

Tôi s ph i làm vi c v i ai?

Nhu c u và quan tâm c a khách hàng?

Danh sách các ñ c tính & l i ích liên quan

Ch ng c nào tôi có th xu t trình hi u qu ?

D ng ch ng ñ i nào có th x y ra?

K thu t k t thúc nào?
                       102
  K ho ch làm vi c v i KH

K t qu nào tôi mu n ñ t ñư c?

  Xây d ng m i quan h

  Gi i thích ñư c ñ c tính & l i ích

  Ký ñư c h p ñ ng

  Th c hi n công vi c h u mãi,…
                     103
 Không chu n b là
chu n b cho th t b i

          104
  7 bư c ti p c n
1. Tìm ki m
2. Chu n b
3. Ti p c n
4. Trình bày
5. X lý t ch i
6. K t thúc
7. Theo ñu i
           105
Không có cơ h i th  hai
    ñ gây

N TƯ NG BAN ð U
              106
 3 bư c ti p c n


Thâm nh p


Hình thành quan h


Thu hút s chú ý

          107
      Thư tín

Phương ti n có giá tr kém nh t

Nên g i ñích danh

Có th ñ ngh ngày, gi h n

Ti p t c v i m t cu c ñi n tho i

                  108
      ði n tho i


Không có hình nh tr c di n v i KH


Khó ñoán ñư c ph n ng


M c tiêu duy nh t: H n g p


                  109
       ði n tho i


75% không ñ t m c ñích trong l n ñ u tiên


67% c t ngang nh ng vi c quan tr ng hơn


50% s cu c g i là thông tin m t chi u


                      110
    Nghe ñi n tho i

Tr l i ngay và xưng danh, ch c v

H i tên n u ngư i g i không xưng danh

Ghi l i l i nh n m t cách chính xác

ð ng ñ ngư i g i ch ñ i

Chuy n ñúng ngư i c n g i
                    111
     Ngư i g i gi n d

Dành th i gian cho h x gi n

ð  ng nghe xa tai ñ vùa ñ nghe

Ghi l i nh ng l i phàn nàn, ch i r a

Nói tên, xác nh n s quan tr ng c a v n ñ

Chuy n cu c g i ñ n ngư i có th gi i quy t

U ng m t c c nư c trư c khi làm vi c khác
                      112
ð nghe ñi n tho i hi u qu


  D ng t t c các vi c khác l i


  Nói rõ ràng vào ng nghe


  L c quan, vui v


                 113
Lên KH và t ch c cu c g i
L p danh sách cu c g i
   Tên
   ð a ch
   ði n tho i,…
Th i gian g i phù h p
   Ngày
   Gi
              114
     Th i gian g i

K toán viên: tránh 01 ñ n 05 hàng tháng

Nhân viên ngân hàng: trư c 10h sau17h

Hoá h c gia, k sư: 13h ñ n 15h

Giáo sư: th Hai ñ n th Sáu

Nhà th u xây d ng: trư c 9h, sau 17h
                     115
      Th i gian g i

Nha s : Trư c 10h

Nhà thu c, ti m t p hoá: 13h ñ n 15h

ð i di n thương m i, thương gia, qu n lý

c a hàng, trư ng các b ph n: sau 10h30

Lu t gia: 11h ñ n 14h

                      116
      Th i gian g i

Y s , ph u thu t gia: 8h30-10h, sau16h

Giáo sư và giáo viên: 7h ñ n 8h

Biên t p viên, nhà in: sau 15h

Nhân viên ăn lương:  nhà, vào bu i t i
                      117
    G i ñi n tho i

Ghi n i dung c n trao ñ i trư c khi g i

Chào, gi i thi u b n thân, công ty

Phát bi u m c ñích cu c g i

Ghi chép trong khi ñàm tho i

X lý t ch i

K t thúc m t cách tích c c
                     118
      H p thư tho i

Chào, gi i thi u b n thân, công ty

ð l i l i nh n chi ti t

ð xu t th i gian ñ h / b n g i l i

Luôn ñưa ra các l a ch n ñ nói tr c ti p
                      119
     Gi ng nói vui v

Luôn th hi n n cư i trong gi ng nói

Gi ng nói th hi n tính cách

Gi ng nói th hi n s thân thi n và nhi t tình

Th c hi n 6 quy t c vàng
                      120
      6 quy t c vàng

1.Thay ñ i t c ñ nói, l ng nghe, ñ t câu h i

2.Thay ñ i ñ cao phù h p v i ngư i nghe

3.Nói th ng vào mic, ñ mic cách mi ng 4 cm

4.Th hi n như nói tr c ti p v i ngư i nghe

5.Truy n ñ t l i ích sáng t o, phát âm rõ ràng

6.Nói ñơn gi n, tránh thu t ng , t lóng
                        121
 30 giây quan tr ng nh t


Hình thành m i quan hThu hút s chú ý ngay t lúc nh p cu c
                    122
   Hình thành quan h

Luôn có m t rào ch n v giao ti p

Không khí phòng th c n ñư c phá v

Ngư i bán hàng làm gì?

   Công vi c c a Bác sĩ

   Khám - Ch n ñoán - Kê ñơn

                  123
Hãy dành th i gian ñ
khám phá ra nhu c u và
v n ñ c a khách hàng

            124
     Câu h i


Thăm dò


Thu th p thông tin


Kích thích suy nghĩ


           125
     Câu h i thăm dò

Dùng ñ xây d ng cu c ñ i tho i

Có 3 ph n:

  Phát bi u s ki n

  Quan sát

  Câu h i d ng thăm dò ñ i tho i
                   126
  Câu h i thu th p thông tin

Tìm ki m thêm thông tin chi ti t

H i s b t ti n khi ti p t c s d ng d ch v

Thay ñ i ñ tài

Ti p c n tr c ti p thông tin ñ c thù

Ki m tra thông tin
                      127
Câu h i kích thích suy nghĩ

Dùng câu h i m

Dùng câu h i ñánh giá tr c ti p

ð KH t so sánh v i ñ i th c nh tranh

Không ép KH th hi n s n sàng mua
                    128
129
      Ph u bán hàng


Ph u d n ch t l ng ch y theo ý mu n


“Ph u bán hàng” là các câu h i


D n khách hàng ñi ñ n quy t ñ nh mua hàng


                    130
  L i chào
cao hơn mâm c

        131
  7 bư c ti p c n
1. Tìm ki m
2. Chu n b
3. Ti p c n
4. Trình bày
5. X lý t ch i
6. K t thúc
7. Theo ñu i
           132
Chưa nghe
thì ñ ng nói!
      133
      C u trúc M ñ u

Thân bài


K t lu n
           134
Trình bày s n ph m
           135
Khách hàng không mua s n
 ph m, d ch v mà mua

GI I PHÁP cho V N ð
     c ah

            136
Liên h v ñ c tính c a s n
 ph m v i nhu c u c a
    khách hàng

 Công th c F-A-B
              137
     Bài t p phân tích F-A-B

D ch v  ð c tính   L i ích
                  138
Các y u t chú ý khi phân tích

  ð c tính

  L i ích

  Tính thu n ti n

  ð ng cơ ñư c tho mãn

  Phương ti n th hi n
                139
  Gi i h n
các ñi m chính
         140
ða thư lo n tâm

       141
Nói dài
Nói dai
Nói d i  142
   Bi t nhi u
không b ng bi t ñi u

          143
    Khái ni m phi ngôn t

        H u thanh     Vô thanh

       Gi ng nói (ch t  ði u b , dáng
       gi ng, âm     v , trang ph c,
Phi ngôn t  lư ng, ñ     nét m t, ánh
       cao…), ti ng   m t, di chuy n,
       th dài, kêu la  mùi…

 Ngôn t     T nói       T vi t
                       144
   S c m nh thông ñi p
           H×nh ¶nh
            55%
Giäng nãi
 38%       Ng«n tõ
           7%
               145
Trăm nghe không
 b ng m t th y

       146
   G i ý v minh ho

V ch trư c k ho ch minh ho

Ki m tra v t m u

Li t kê ñ c tính và ti n ích

Khung c nh minh ho
                147
  10 kênh chính ngôn ng    cơ th


1. Nghi th c


  Nghi th c là sân chơi


  Ta có th m t ñi m ho c ñư c ñi m


                    148
  10 kênh chính ngôn ng     cơ th

2. Tư th

   Ng v phía sau: d ng l i - ñèn ñ

   Ng i th ng: th n tr ng - ñèn vàng

   Ng v phía trư c: ti p t c - ñèn xanh

                     149
  10 kênh chính ngôn ng   cơ th


3. Nét m t

  Có nh ng nét r xu ng: d ng l i

  Nét m t vô c m: th n tr ng

  Các nét thư dãn, d ch u: ti p t c
                    150
  10 kênh chính ngôn ng        cơ th

4. Ánh m t

   Nhìn li c, tránh nhìn, nhìn tr ng tr ng lâu,
   nháy m t quá nhi u, co ñ ng t l i: d ng l i

   Nhìn vô c m, nhìn ñi nơi khác: th n tr ng

   Nhìn c i m lúc g p, trong qúa trình ñàm
   phán, con ngươi m to: ti p t c

                          151
  10 kênh chính ngôn ng     cơ th


5. Cánh tay

  Khoanh tay trư c ng c: d ng l i

  Tay ñ hai bên, b t ñ ng: c n th n

  Tay ñưa ra trư c như vòng ôm: ti p t c
                     152
  10 kênh chính ngôn ng       cơ th

6. Bàn tay (khi b t tay)
   Lòng bàn tay úp xu ng, bóp tay ngư i khác,
   tay l nh và ư t, làm ñau tay ngư i khác,  rũ
   như cá ươn, c a qu y: d ng l i
   Thi u sinh khí, không th h i sinh: th n tr ng
   Lòng bàn tay ng a lên, b t tay ch t, v ng
   chãi: ti p t c
                         153
  10 kênh chính ngôn ng       cơ th

7. Chân và bàn chân:
  Chân b t chéo, bàn chân ho c m t cá k
  nhau, ñ t chân lên bàn, chân o l : d ng l i

  Chân b t chéo, bàn chân ñ t lên nhau: th n
  tr ng

  Chân ñ tho i mái, v ng vàng: ti p t c

                         154
  10 kênh chính ngôn ng       cơ th

8. Ph m vi
   Quá g n, xâm lư c lãnh ñ a, ng i tách ra,
   gh cao hơn: d ng l i
   Không ti n ñ n, không th hi n qu n l c
   hay ph c tùng: th n tr ng
   Gi kho ng cách trên dư i m t mét, ch n v
   trí “h p tác”, gh có ñ cao ngang b ng v i
   ñ i tác: ti p t c
                         155
  10 kênh chính ngôn ng       cơ th

9. D u hi u c a h th n kinh

  Da ñ i màu, toát m hôi, nh p th thay ñ i:
  d ng l i

  Có m t thoáng bi u hi n c a nh ng ñi u
  trên: th n tr ng

  Không có nh ng bi u hi n trên: ti p t c

                        156
  10 kênh chính ngôn ng    cơ th

10.Các d u hi u tiêu c c khác
   Gi m chân
   X a răng
   Mân mê m t th /ñ v t trên cơ th
   Nháy m t nhi u
   Tay che mi ng, m t
   ð tay lâu trong túi
   …                 157
  7 bư c ti p c n
1. Tìm ki m
2. Chu n b
3. Ti p c n
4. Trình bày
5. X  lý t ch i
6. K t thúc
7. Theo ñu i
           158
       Ch ng ñ i

Luôn luôn có ch ng ñ i


ðó ch là cách an toàn ñ trì hoãn quy t ñ nh


Khó nh t là bán cho khách hàng im l ng


                     159
T  ch i là l i m i ñ thuy t ph c

Hãy mong ñ i và chào ñón chúng

ðó là nh ng tín hi u d n ñư ng                  160
T  ch i không có nghĩa

là không. Mà nghĩa là

  chưa ph i bây gi .
             161
        Chu n b

S tay X lý t ch i:

 Ghi t t c các lo i ch ng ñ i

 Cách ñã x lý, cách khác có th dùng


Chu n b x lý trư c khi chúng ñư c ñưa ra

                    162
 M t s ki u ch ng ñ i

Giá c a các ông cao quá

Nhãn hi u này l quá

Tôi b n l m

Chúng tôi ñã có nhà cung c p khác

Tôi c n suy nghĩ thêm
                  163
   M t s ki u ch ng ñ i

Có d ch v tương t v i giá r hơn nhi u

Th i h n thanh toán căng quá

Ngư i c nh tranh ñ ngh v i tôi giá r hơn

Tôi không mua n i

Ngân sách c a tôi không có ph n chi này
                      164
  M t s ki u ch ng ñ i

Tôi không thích

Tôi chưa c n

Công ty A b o hành s n ph m t t hơn

Tôi chưa bao gi nghe ñ n công ty ông

D ch v c a ông m i quá
                    165
   M t s ki u ch ng ñ i

Nh ng ch trích ñ i v i d ch v c a b n

Ngư i BH trư c không ñ l i n tư ng t t

Cty B g p r c r i khi s d ng d ch v này

D ch v c a công ty A  g n ñây s ti n hơn

Tôi mua c a công ty X và hoàn toàn hài lòng
                     166
   M t s ki u ch ng ñ i

Ch / anh K khuyên tôi không nên dùng

Tôi ph i bàn l i v i ngư i hùn v n c a tôi

ð tôi bàn l i v i v / ch ng tôi

Sang năm tôi m i có th mua

                       167
       Phân lo i ch ng ñ i

       H u h t m i ngư i ñ u mu n trì hoãn
Th i gian
       vi c ra quy t ñ nh mua hàng

       Ngư i mua nghĩ r ng s có phương án
Giá c
       khác t t hơn

       Ngư i mua không có ñ thông tin v
Ngu n
       s n ph m và công ty

       Ngư i mua so sánh hay gây áp l c
C nh tranh
       b ng c nh tranh
                          168
  Chi n thu t X     lý t  ch i

S d ng ki n th c:

     S n ph m

     Công ty

     ð i th c nh tranh.

Chu n b t t các k năng X lý t ch i

                    169
     Ph t l ch ng ñ i


Ch ng ñ i không có cơ s b n có th ph t lð u tiên th a nh n ch ng ñ i và sau ñó l ñi
                      170
     T  ch i gián ti p

Trư c tiên l p l i l i ch ng ñ i c a KH

Không nói th ng v i KH r ng h sai

 ng h quan ñi m KH, ñ tránh căng th ng

Ch ñ ng ñi u ch nh ch ng ñ i vô giá tr

                     171
  Phương pháp b i hoàn

Phương pháp “Vâng, nhưng…”

Ch ng ñ i ch ñúng m t ph n

ngư i BH có th ch ra y u t b i hoàn.

Tránh tranh cãi tr c ti p

Trư c tiên ñ ng ý v i KH

Khéo léo ñưa ra lý do h p lý ñ mua hàng
                    172
L i ích b i hoàn ñưa ra c n

T i thi u b ng v i lu n c ch ng ñ i

Càng h p d n càng t t

ðáp ng nhu c u cá bi t c a khách hàng

L i ích ñ c quy n n u có th

                    173
 Phương pháp Bommerang

 N m l y ch ng ñ i c a khách hàng và
 chuy n thành lý do mua hàng


 Ví d :
KH: Ch t lư ng sóng c a Mobi Fone kém
 hơn so v i VinaPhone.


                    174
  Phương pháp Bommerang

ngư i BH: Chúng tôi ñã ñưa vào s d ng d ch
   v chuy n vùng gi a hai m ng t 15/11
   nên sóng không còn là v n ñ n a.
   Ngoài ra Mobi Fone thư ng xuyên có
   các chương trình khuy n m i có l i cho
   khách hàng. Hi n nay ñang có chương
   trình khuy n m i...
                       175
         ðón ñ u

Ngăn ng a ch ng ñ i trư c khi xu t hi n

V i các ch ng ñ i l p ñi l p l i

Hàm ch a câu tr l i trong ph n gi i thi u

Ch ng ñ i ph bi n m i ñư c ñón ñ u.

                      176
     Xoay ñ i ch ñ


Ch ng ñ i không liên quan ñ n nhu c u


Ph i n m l y ti n ñ mà KH ñưa ra


Bi n ñ i ñ KH nhìn s vi c  góc ñ khác


                     177
  7 bư c ti p c n
1. Tìm ki m
2. Chu n b
3. Ti p c n
4. Trình bày
5. X lý t ch i
6. K t thúc
7. Theo ñu i
           178
    K thu t k t thúc
K t thúc
  M t câu h i
  Tuyên b
  Hành ñ ng
  ð ñ m b o KH quy t ñ nh mua
T i sao k t thúc?
  KH có th mi n cư ng mua s n ph m
  Vài ý tư ng tiêu c c có th gây tr ng i
                      179
T i sao ngư i BH không k t thúc

ngư i bán hàng s b t ch i.S t ch i là cú ñánh vào t ái c a ngư i BHKH t  ch i vì nghi ng i d ch v ch  không
ph i vì b n thân ngư i BH


                       180
H c ăn, h c nói,
h c gói, h c m
         181
   Khi nào nên k t thúc?

Ch khi khách hàng th y h ng thú

KH ñ ng ý v i giá tr c a các l i ích

Khi KH ñ ng ý trong cách tr l i ch ng ñ i

Khi có m t kho ng th i gian im l ng
                      182
   Khi nào nên k t thúc?

Khi KH có nh ng c ch th hi n quan tâm

    Xem k m u s n ph m

    L y bút ra và tính toán

    G tñ u

    Xoa c m

    V m t thân thi n
                    183
   K t thúc b ng câu h i

K t thúc th , câu h i m :

 Ông có gì khác c n h i?

 Chúng ta ti n hành h p tác như th nào?

 Ông cho bi t ý ki n c a ông?

Câu h i d n ñư ng:

 Còn lý do nào ngoài giá ngăn ông mua hàng?
                      184
  K t thúc tr c ti p


Yêu c u tr c ti p ñơn ñ t hàng
 Cho tôi xin ch ký cho h p ñ ng?


K t thúc tóm lư c
 Gi i thi u tóm t t nh ng l i ích chính


                      185
  K t thúc vâng/ có liên t c

Làm cho KH có thói quen nói: Vâng/ cóH i m t chu i ch c ch n có tr l i: Vâng/ cóCâu h i cu i cùng là ñơn ñ t hàng

                     186
 K t thúc l a ch n “cái nào”


Chúng tôi giao hàng vào th 2 hay th 3?


Chúng tôi s cung c p bình hoa trư c hay c
ch u hoa n a?                     187
  K t thúc “ch có m t d p”


ðưa ra l i íchKhuy n khích khách hàng hành ñ ng ngay
                     188
 K t thúc khích l ñ c bi t

Chào hàng ñ c bi t

Có m t s ưu tiên ñ c bi t cho KH m i:

  Giao hàng t n nơi mi n phí

  Chi t kh u cao

  Tr ch m

                    189
   Các ki u k t thúc khác

Cho r ng khách hàng s n sàng mua

X s như khách hàng s mua

ð khách hàng quy t ñ nh t ng ñi m nh

ð c thúc khách hàng ñ k t thúc

K t thúc như ng b
                    190
  Các ki u k t thúc khác

K t thúc theo hình th c câu chuy n

S d ng tên tu i c a các khách hàng khác

Tóm lư c các ưu ñi m

H i “T i sao không...”

“Ghi nhi u bàn th ng”
                   191
 Khi nào nên r i văn phòng KH

R i càng s m càng t t
  l i lâu s tăng nghi ng và các câu h i
 không d ki n

Tuy nhiên không nên r i quá s m
 Hãy hoàn thành phương th c bán hàng: ñơn
 hàng, th i gian và phương th c giao hàng,
 thanh toán, d ch v ,…
                       192
  7 bư c ti p c n
1. Tìm ki m
2. Chu n b
3. Ti p c n
4. Trình bày
5. X lý t ch i
6. K t thúc
7. Theo ñu i
           193
       Theo ñu i

Hai nhi m v sau khi k t thúc thương v :


      Hành ñ ng


      Theo ñu i                     194
     Hành ñ ng

Thư c m ơn t thái ñ ñánh giá cao KH

Khích l s c g ng c a khách hàng

Món quà nh th hi n s quan tâm

Thi p chúc m ng sinh nh t

Hoa h ng cho gi i thi u khách
                   195
     Hành ñ ng

S liên l c thư ng xuyên

Cách qu ng cáo r ti n nh t

M ng lư i khách hàng

Nghiên c u khách hàng

Thông tin v ñ i th c nh tranh
                196
        Theo ñu i

Ki m tra k t qu giao nh n: th i gian,...

Quan tâm ñ n vi c kinh doanh c a KH

Góp ý giúp tăng kh năng kinh doanh

Giúp m r ng kinh doanh c a khách hàng

                      197
   Phân tích sau cu c g p
Tôi có liên h ñúng ngư i không?
 N u không, t i sao?
Tôi có ñ t k t q a tôi mu n?
 N u không, t i sao?
Cách ti p c n c a tôi có h u hi u?
 Có xác ñ nh ñúng nhu c u & v n ñ c a KH?
 N u không, nh ng thông tin khác nào tôi c n
 xác ñ nh ñúng?
                      198
   Phân tích sau cu c g p

Ph n gi i thi u có hi u qu không?
 Tôi có gi i thích ñư c l i ích, ti n l i,...?

 Tôi có cung c p ñ ch ng c ?

Tôi có l ng nghe hi u qu không?

Có ch ng ñ i nào mà tôi không th x lý?
 N u có, l n sau tôi ph i làm gì?
                         199
   Phân tích sau cu c g p


Tôi có k t thúc ñúng lúc?
 Cách k t thúc có hi u qu không? T i sao?C n làm gì ti p ñ ñ t m c tiêu bán hàng?                       200
   K năng bán hàng

Các khái ni m cơ b n

Yêu c u ñ i v i ngư i bán hàng

B y công ño n c a chu trình bán hàng

K ho ch cá nhân
                    201
 Không bi t ñi
 ñâu thì ch ng
bao gi ñ n nơi
       202
M c tiêu bán hàng

Bán ñư c hàng

Bán ñ ch ng lo i

Tăng giá tr ñơn hàng

Thu h i công n

N m b t thông tin th trư ng
               203
M t m c tiêu không có
 k ho ch là m t gi c
mơ không bao gi tr
 thành hi n th c.
            204
  T i sao ph i có k ho ch

L p k ho ch t ng bư c ñ ñ t m c tiêu

Ý th c t t hơn trong vi c s d ng th i gian

Ghi chép vi c làm ñ s d ng th i gian t t

ðo lư ng ti n trình th c hi n ñ ñ t m c tiêu

ði u ch nh các ho t ñ ng c a mình
                       205
N i dung k ho ch hàng ngày
 Nh ng vi c ph i làm
  Các cu c giao hàng
  Các cu c h n
  Các cu c liên h khách hàng ti m năng
 Theo sát các ho t ñ ng hi n t i
 Các ngu n kinh doanh m i
 Các ngu n kinh doanh trong tương lai
                     206
      Các yêu c u

Th c hi n k ho ch hàng ngày


Vi t ra k ho ch c a mình


C n có s l a ch n (ngu n khách hàng)


Quy t tâm th c hi n k ho ch ñ ra
                    207
  Các ngu n KH ti m năng

Các ngu n theo dõi ti p:

 Các khách hàng c n liên h ngay

Các ngu n m i:

 Ngu n khách hàng ti m năng ñang phát tri n

Các ngu n tương lai:

 Các ngu n KH ti m năng c n phát tri n
                      208
      Phát tri n k ho ch
 KH ti m  K ho ch       Ho t ñ ng
            K t qu
 năng   hành ñ ng       ti p theo

1.

2.

3.

4.
                     209
Thành    M c    Phương
công  =  tiêu  +  pháp

 100%    100%    0%


                210
   K năng bán hàng

Các khái ni m cơ b n

Yêu c u ñ i v i ngư i bán hàng

B y công ño n c a chu trình bán hàng

K ho ch cá nhân
                    211

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:40
posted:10/16/2010
language:Vietnamese
pages:211