Docstoc

1200 TEKSTE KENGESH SHQIPE TE MUZIKES POPULLORE DHE ARGETUESE

Document Sample
1200 TEKSTE KENGESH SHQIPE TE MUZIKES POPULLORE DHE ARGETUESE Powered By Docstoc
					   Xhevdet Bytyçi
  PËRMBLEDHJE
1200 TEKSTE KËNGËSH SHQIPE TË
  MUZIKËS POPULLORE DHE
     ARGËTUESE
    Gjakovë, gusht 2006
  BOTIMI I PËRMBLEDHJES ËSHTË MUNDËSUAR NGA
  MINISTRIA E KULTURËS, RINISË DHE SPORTEVE TË
          KOSOVËS
Autor i Përmbledhjes  : Xhevdet BYTYÇI

Redaktor        : Hasan ARLLATI

Kopertina        : Art KUPA

Realizimi kompjuterik  : Fitim I. HALILI
   Përgatitur për shtyp dhe shtypur në SHTYPSHKRONJËN
         “L I T O G R A F I A” në Gjakovë
               2
      Në vend të parathënies, dy fjalë të autorit

    Botimi i kësaj përmbledhjeje me tekste të këngëve të muzikës
popullore dhe argëtuese shqipe është kurorëzim i një pune shumëvjeçare
të bërë me përkushtim e dashuri të veçantë dhe paraqet një kontribut
modest për kulturën shqiptare, posaçërisht në fushën e muzikës dhe
ruajtjen e trashëgimisë dhe krijimtarisë popullore.
    Pasioni për mbledhjen e teksteve të këngëve te unë ka lindur
shumë vite më parë. Duke qenë nga Gjakova dhe i rritur në një mjedis dhe
shoqëri ku është kultivuar muzika e mirëfilltë shqipe, në veçanti kënga
qytetare (një vëlla imi është njohës i mirë i muzikës dhe një kohë të gjatë
merret me këngën), çështja e mbledhjes së teksteve të këngëve më është
bërë pasion që në vitet e shtatëdhjeta dhe me intensitet të ndryshëm, sipas
periudhave të caktuara kohore, dhe ka vazhduar deri në ditët e sotme.
Këto tekste janë mbledhur në formë dorëshkrimi dhe janë rreth 3.000 faqe
të shkruara me tekste të këngëve të ndryshme shqipe. Tekstet, kryesisht,
janë nxjerrë përmes dëgjimit të këngëve. Kjo mënyrë e shënimit të teksteve
të këngëve mbase është e vështirë dhe për këtë arsye tekstet jo gjithherë
mund të jenë të plota dhe të sakta. Vitet e fundit më shumë jam marrë me
plotësimin, sistemimin dhe përzgjedhjen e këtyre teksteve nga
dorëshkrimet. Për plotësimin dhe korrigjimin e tyre është konsultuar edhe
një numër i caktuar përmbledhjesh të këngëve të botuara nga autorë të
ndryshëm. Kjo më shumë vlen për këngën shkodrane, siç janë botimet:
“Këngë popullore shkodrane” nga Agim Velaj, “25o këngë qytetare
shkodrane”, transkriptuar dhe harmonizuar nga Tonin Zadeja dhe Tonin
Daija dhe “Këngë popullore shkodrane” nga Kasem Taipi, botuar në vitin
1998 dhe në një masë më të vogël për këngët e Shqipërisë së Mesme, ku
do përmendur përmbledhja e këngëve të Isuf Myzyrit nga autorët Sulë
Dreshaj dhe Alfons Balliçi, botuar në vitin 1996 dhe Këngë popullore të
Shqipërisë së Mesme nga autori Hysen Filja botuar në vitin 1991. Për
plotësimin dhe korrigjimin e këngëve gjakovare kryesisht janë shfrytëzuar
disa përmbledhje nga Qamili i Vogël të botuara duke filluar nga viti 1961.
    Pas plotësimit dhe sistemimit rezulton se janë rreth 1.700 tekste
këngësh. Do të ishte mirë që këto të botohen të gjitha. Por duke pasur
parasysh qëllimin që në një vëllim të vetëm të mblidhet numër sa më i
madh këngëve, është bërë një përcaktim që në këtë përmbledhje të
botohen tekstet e 1.200 këngëve të muzikës popullore dhe argëtuese
shqipe. Është e kuptueshme që pjesa dërrmuese e tyre janë të muzikës
popullore - 850 këngë, kurse 350 janë të muzikës së lehtë dhe argëtuese.                  3
    Pjesa dërrmuese e këngëve popullore, rreth 80 % janë tekste të
këngëve të vjetra. Të tjerat janë kompozime të reja dhe janë përfshirë në
këtë përmbledhje për shkak të popullaritetit që kanë pasur dhe kanë këto
këngë. Një gjë e tillë vlen edhe për tekstet e këngëve të muzikës së lehtë
dhe argëtuese, për aq sa mund të thuhet se është e vjetër kjo lloj muzike te
ne. Janë bërë përpjekje që në këtë numër të përfshihen tekste me këngë
nga të gjitha trevat shqiptare dhe sado që ky ishte edhe synim imi, vërehet
ndikimi më i madh i këngëve të disa trevave të caktuara. Ndoshta kjo
rrjedh edhe për shkak të kontaktit më të madh me muzikën e këtyre
trevave. Kështu, tek këngët popullore dallohet ndikimi i këngëve
gjakovare, këngë më të cilat edhe jam rritur, pastaj këngët e Shqipërisë së
Mesme, këngëve shkodrane e kështu me radhë.
    Tek tekstet e këngëve të muzikës së lehtë dhe argëtuese më shumë
vërehet ndikimi i këngëve korçare dhe kompozimeve të ndryshme të
muzikës argëtuese.
    Janë bërë përpjekje që këngëve t’iu gjinden dhe shënohen edhe
autorët e tekstit. Për një numër të konsiderueshëm të këngëve autorësia
është e ditur. Mirëpo, për një numër të konsiderueshëm të tyre,
posaçërisht te këngët popullore, duke u kënduar brez pas brezi, edhe janë
transformuar dhe iu është humbur autorësia. Për këto arsye është
përcaktuar që teksteve të këngëve (edhe e atyre që u dihet autorësia) të
mos u shënohet autori i tekstit.
    Një angazhim i rëndësishëm është bërë edhe në sistemimin dhe
renditjen e teksteve të këngëve popullore sipas trevave nga ku e kanë
burimin dhe ku janë kënduar e kultivuar më tepër. Ndarja e prerë e
teksteve të këngëve sipas kriterit të trevave prej nga e kanë burimin, në
veçanti te një numër i këngëve të vjetra popullore është një punë mjaft e
vështirë. Arsyet e këtyre vështirësive janë të ndryshme. Po përmendi disa.
Është e ditur se shumë këngë janë krijuar, ta zëmë, në Shkodër apo Berat
dhe me kalimin e kohës janë shtrirë edhe në trevat tjera, ku kanë lëshuar
rrënjë të reja, duke fituar një lloj autoktonie të veçantë. Kjo ka të bëjë me
këngët e vjetra, të cilat janë përvetësuar nga njerëzit e një treve të caktuar,
kanë krijuar nuanca të dallueshme si në tekst ashtu edhe në vijën
melodike, janë kënduar për më shumë se një shekull në një formë pak a
shumë të re, prandaj i kemi renditur aty ku janë. Një numër i këngëve që
e kanë burimin në një trevë të caktuar më shumë janë kultivuar dhe
kënduar në një trevë tjetër, dhe do të ishte vështirë, mbase edhe e padrejtë,
që këto këngë të mos i atribuohen trevës ku edhe janë kultivuar dhe
kënduar më shumë. Në këtë aspekt duhet kuptuar edhe radhitjen e
teksteve të këngëve sipas trevave që i është bërë në përmbledhje, gjithnjë
duke mos pretenduar që kjo radhitje të jetë e plotë.
    Një numër i caktuar i këngëve këndohen në dy apo më shumë
versione, duke pasur dallime edhe në përmbajtjen e tekstit. Në raste të


                   4
tilla, në këtë përmbledhje janë përfshirë që të dyja versionet. Po ashtu, një
numër i caktuar i këngëve popullore me përmbajtje të ndryshme të
teksteve kanë të njëjtin emërtim, dhe kjo është shënuar, për t’u dalluar,
me numër pas titullit të këngës.
    Te emërtimi i këngëve, respektivisht titulli i këngëve ka pasur
vështirësi të theksuara. Pjesa më e madhe e titujve të këngëve të cilat
mund të gjinden të shkruara në ndonjë botim, emërtimin e kanë të saktë.
Ndoshta kjo, në raste të rralla e të veçanta, nuk mund të thuhet edhe për
emërtimet e këngëve të cilat nuk ka pasur mundësi të gjendën të shkruara.
Në këto raste, si emërtim i këngës është marrë vargu i parë i tekstit.
    Meqenëse te një numër i konsiderueshëm i këngëve popullore
përdoren terma nga persishtja e vjetër, turqizma, etj, është bërë përpjekje
në fund të tekstit të secilës këngë ku përdoren këto terma, të jepen
shpjegime për domethënien e tyre. Përveç kësaj, shpjegimi i fjalëve të
përdorura në tekstin e këngëve është dhënë edhe në fund të përmbledhjes.
Ndihmesë të rëndësishme në këtë drejtim ka ofruar redaktuesi i tekstit të
këngëve, z. Hasan Arllati.
    Jam i bindur që secili dashamir i muzikës sonë, ngado që të jetë dhe
kudo që të jetojë, në këtë përmbledhje do të gjejë diç që do t’i pëlqejë, diç
që do ta kënaqë dhe do t’i flejë në shpirt.
    Vlera e përmbledhjes së teksteve të këngëve shqipe të muzikës
popullore dhe argëtuese do të jetë shumë më e madhe kur do të bëhet
NOTIZIMI i tyre. Nga autori i përmbledhjes janë bërë përpjekje dhe janë
hulumtuar mundësitë e notizimit të këtyre teksteve, por në këtë angazhim
kanë dalë vështirësi të ndryshme. Notizimi i teksteve të këngëve është një
punë më se e vështirë dhe do të bëhet vetëm nga profesionistë të mirëfilltë
të muzikës, të cilët edhe kanë dijeni për këngët sipas këtyre teksteve,
përkatësisht të cilët i dinë këngët dhe ky kuadër profesionistësh
fatmirësisht Gjakovës e Kosovës nuk i mungon. Duke marrë parasysh
vjetërsinë e këngëve, trevat e ndryshme shqiptare prej nga e kanë burimin,
etj, nuk mund të pretendohet se mund të bëhet notizimi i të gjitha teksteve
të këngëve, anipse për pjesën dërrmuese të tyre kjo është e realizueshme.
Vështirësia më e madhe në këtë punë është fakti se notizimi i teksteve të
këngëve nga kjo përmbledhje do të rriste koston e botimit për më shumë
se katër herë. Mbase kjo punë do të realizohet në rastin tjetër.
    Me rastin e përcaktimit për botimin e kësaj përmbledhjeje, kam
pasur dëshirë që kjo punë në një mënyrë t’i atribuohet Gjakovës. Kjo për
një arsye shumë të thjeshtë ngase Gjakova zen një vend të rëndësishëm në
përgjithësi në kulturën shqiptare, në veçanti në lëmin e muzikës, pastaj
edhe për faktin se përmbledhja është botuar në Gjakovë, dhe se autori i
kësaj Përmbledhjeje është gjakovar. Kjo është edhe arsyeja pse në ballinën
e përmbledhjes është vendosur pamja e qytetit të vjetër të Gjakovës.                   5
    Krejt në fund, duhet vlerësuar se e gjithë puna në Përmbledhjen e
teksteve të këngëve të muzikës popullore dhe argëtuese shqipe do të
kishte mbetur e pa kurorëzuar dhe përmbledhja nuk do ta kishte parë
dritën e botimit pa kontributin dhe ndihmën konkrete, kryekëput të
Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve të Kosovës.

                        Xhevdet Bytyçi
                  6
 BETIMI MBI FLAMUR

 Rreth flamurit të përbashkuar
  Me një dëshir’ e një qëllim,
  Të gjith’ atij duk’ iu betuar
  Të lidhim besën për shpëtim.

  Prej lufte veç ay largohet
  Që është lindur tradhëtor,
 Kush është burrë nuk frikohet
 Po vdes, po vdes si një dëshmor!

 Në dorë armët do t’i mbajmë
Të mprojmë atdhenë më çdo kënt,
 Të drejtat tona ne t’i ndajmë:
  Këtu armiqtë s’kan vënt

  Se Zoti vetë e than me gojë
 Që kombe shuhen përmbi dhe,
   Po Shqipëria do të rroj;
  Për të, për të luftojmë ne!

O flamur, flamur, shenj’ e shenjtë,
    Te ty betohemi këtu,
Për Shqipërinë atdhen’ e shtrenjtë,
  Për nder’ dhe lavdimn’ e tu.

 Trim, burrë quhet dhe nderohet
 Atdheut kush iu bë therror.
  Për jetë ay do të kujtohet
Mbi dhet, mbi dhet si një shenjtor!

                   Asdreni 1907


        7
8
KËNGË POPULLORE


I.  Gjakovare

II.  Të Shqipërisë së Mesme

III. Shkodrane

IV. Trimërie

V.  Të Shqipërisë së Jugut

VI. Të Shqipërisë së Veriut

VII. Kosovare

VIII. Kompozime të ndryshme popullore

IX. Dasmash
            9
10
I. KËNGË GJAKOVARE
    11
12
  01. Këngë për Gjakovën
      (Avni Mula)

   Lulzoi fusha, lulzoi mali
   Bukuri ka ra n’sevda.
Moj Gjakovë, sa m’ka marrë malli!
 Nji këtë kangë du’ me t’a knu-e.

    Shpresat ka mote
   Kanë marrë arratinë.
   Sa ditë kanë mbetur
   Të hapura? - Nuk di.

     Malli për ty
    Më vranë në shpirt.
    Kangët e ambla
     Plot melodi.

       Ref.:
     Vitet kalojnë
    Dhe s’kthehen ma
    Buz’qeshja m’lindë
     Me mall plot.
    Ka hapur zemrat
    Dhe fole një shprese
    Larg nga Çabrati
   Gjakovën përshëndet.

     Tani unë erdha
   Se malli m’kish marrë.
     Dy fjalë me juve
    Unë do t’kuvendoj.
 Nëpër rrugë, nëpër kalldrema
Këngët e zemrës kurr mos t’harroj.
        13
    02. Do t’ja marr nji ashikishte

     O, do t’ja marr nji ashikishte
     Se k’to kangë shpirti m’i don-e.
      I: I knon zemra e beqarit
       Zemra e djalit, of ai! :I

       I knon zemra e beqarit
      Qi po digjet si flakë zjarri

   O kangë të vjetra, kangë plot zjarre
     Që të djegin për së gjallë
      Djegin, pjekin porsi qiri
     Kurr mos ju tret’t nuri, of ai!

     O kangë të vjetra gjakovare
     O janë të buk’ra dhe krenare
    Brez pas brezi do t’i knojmë-e
   Kurr për jetë s’do t’i harrojmë, of ai!

______________________________
 nuri =bukuri, hije e bukur, dritë
              14
03. Po t’përbej pashë Perëndinë

 I: Po t’përbej pashë Perëndinë
  Ty që m’je si molla n’rrem. :I
 I: T’a kam njoftë moj bukurinë
 Qysh se t’ka lidhë nana n’djep. :I

  Sytë e mi qajnë e s’pushojnë
   Porsi çeshme, sikur kru’.
  Sa do kohë që do t’kalojnë
   Ahti im ka me t’mundu’!

   Tuj u rritë kapak përditë
    Bukuria tuj t’u shtu’
  Kah na erdh gjithë kjo dashni
  Nisa kangën me t’a k’ndu’.

   Kanga jote ka me t’metë
 Gjithë dynjaja ka me t’a k’ndu’
  A s’mendon se ki me dekë?
  Për atë dhe ki për m’u shtru!
        15
04. Dashuni nji herë më gëzove

   Dashuni nji herë më gëzove
  Herë në vaj, herë n’përmallim.
I: Asnjiher prej mundimeve t’shkreta
   Trupi im nuk pat pushim. :I

  Bri gjergjefit kur unë t’rrisha
   Me ty vashë tuj bisedu’,
  Bukurinë moj kur ta shifsha
  Nuk m’u bante me u largu’.

  Mos mendo se kam me vdekë
  Do t’ushqehem me maraz.
 Shum k’si zoresh kam me hjekë
  Der t’vjen dita që t’pëlcas.

        Ref.:
   O ku t’ka lala moj hyri-e?
     Hajde ja ka lala-e!
    I: Hajde ja ke lala-e
    Del lala përpara-e. :I

   O ku t’ka lala shtat selvie?
    Hajde ja ke lala-e!
     Hajde ja ke lala-e
    Del lala përpara-e.
         16
      05. Shikjo vehten, dima hallin

       O shikjo vehten djalë, dima hallin
         Me t’u anku’ s’po guxoj-e.
      I: Ma lshon shpatën për o mi ball-e
      Boll’ o i mjeri, vlla, shum-o durova. :I

      O tuf’t e shallit djalë ç’mi ke lshu-e
       Hije t’paska, djalë, ty shamia.
       Po vjen çuni me buz-o tuj kesh-e
     Kesh’ o i dekun m’u duk o se u ngjalla.

     O hajde t’shkojmë, o djalë, tu kadia!
       Që t’na dajin kadia fetfanë-e.
       Ty o të zofshin nam’t e mia
       Sebep t’u bo djal o sevdaja.
________________________________
 kadi = gjyqtar në kohën e Turqisë
 fetfa = gjykim, sqarim, rrugëzgjidhje
 sebep = shkak      06. A t’kam thanë moj pupulake

        I: A t’kam thanë moj pupulake
            Eja t’vijsh ke lala. :I
          I: Faqja jote rrumbullake
           Gushën pala-pala. :I

         Me harru’ dashninë e vjetër
          Nuk asht gja e kotë.
         Për mas teje nuk du’ tjetër
         Askërkend n’këtë botë.

       Të kam dashtë edhe të due
         Të don zemra ime.
       Edhe ti m’ke dashtë mu’
       M’ke lanë shumë kujtime.
_______________________________________
 pupulak = që ka trup të shëndoshë, të ngjeshur, topolak
                17
          07. Lulja prej lules ban ferk

          Lulja prej lules ban ferk,
         Njanën prej jush do ta du’.
       I: Ka shumë kohë që m’ke ndejt larg
          Të lutem me m’u afru’! :I

        Ty të vraftë moj Perëndia
        Paske pasë besën me rrenë.
         Fjala jote dhe dashnia
       Hiç kurgja nuk paskan qenë.
_________________________________
 ferk = dallim         08. Nëpër kafez more bylbyl

          O nëpër kafez o more bylbyl
            Ka me t’ra bukuria- ai.
           O i vogël koke xhevahir
         Qysh o m’i more mend’t e mia, ai.

       O kur m’u zdirgjshe prej mejtepit
         Krah për krah o tuj sallanitë
        O m’at dallamën jeshil vesh-e
       Hije po t’ka buza kur m’keshë-e, ai

        O fajin q’i t’a kam bo vetë
      Që o t’kam zan-un për dylber-e ,ai
        T’u gjykofshin për at jetë!
      O qysh ma ban o beharin zeher- ai!
 ________________________
  mejtep = shkollë filore
                 18
    09. Me pak bejte moj du’ me t’thanë

       Me pak bejte, moj, du’ me t’thanë
         Se njikshtu du’ me fillue.
      I: O prej marakut moj që m’ka zanë
      M’dridhet moj zemra tuj t’shikjue. :I

         T’i kalojmë malet tuj kja,
        Emrin tand moj tuj t’a thirrë.
        O zani yt po shkon për hava
        N’zemrën time m’a’ ba birë.

         Bishtalecat moj, zylyf arit
        Gjanë për shpine m’i ke l’shue.
        Oh, me ja plasë zemrën beqarit
         Për së gjalli m’ke vorrue.

      Vonë t’a njofta moj zemrën tande
        M’paske dashtë me politikë.
       O kur m’i çon do letra t’ftofta
      O anë o për anë m’a ngulë ka i thikë.

       Dru’jmu pak moj namve t’mija!
        Se t’birojnë, moj, anë për anë
       O s’dhimet vehtja, s’t’dhimna unë
       Që po m’dan prej t’zezës nanë?

_____________________________________
bejte = vjershë e thurur nga poetë popullorë
                19
              10. Zot o i madh

           Zot-o i madh keq mos e ban!
           O sa t’jem’ gjallë në kët jet-e, ai.

           O fort e dojshin dervishhontë
           O Alisë i kanë zonë besë, ai.

             O Alia ashtë nji asllan
           O si t’len dielli, tek praron, ai.

           O, ai që don me e njoftë Alinë
        O, mbi ballë i shkuen more Zylfiqar-e, ai.

           O, me Dyldyl, o me Zylfiqar-e
         O n’fushë t’mejdonit o kur janë dalë ai.

          O, n’fushë t’mejdonit o kur janë dalë
          O, paska pre o divin Mervon-e, ai.

            O, ai burri zemrën s’e trembi
           O, kur gjëmojshin o jezidija, ai.

            O, hizjetin që e hoq Hyseni
           O në dynja se hoq rob njeri, ai!


___________________________
* Dydldyl – kali i Imam Aliut r.a.
* Zylfiqar – shpata me dy tehe, shpatë e Imam Aliut r.a.
                   20
 11. Të shtunën mas iqinije

   Të shtunën mas iqinije
    Në Misir u nis nizaja.
O le t’a ndinë more Mehmet Alia
  Se u rrethu-e Rexhep Aga.

E more Rexhep Aga fjalë na çon:
  - Kësaj pune si t’ja bojmë?
  O se me bo me hi në gjaqe
  Misiri s’mun’ na pajton!

 E trim i mirë o Haxhi Bajrami
Sa me t’shpejtë m’a zu xhaminë.
  E rreh topi, e rreh havani
  Ispatë e bojn-e trimënin.

  Ali Qirezi shkon n’mejtep.
 Shkon n’mejtep e kjan si grue:
- Mos qëllofsha ku ndizet baruti!
 Dyfeku s’ish konë o për mu-e!

   Disa toskë e disa gegë
Shkojnë e mbyllen në nji bullat:
 - Kush don me imon me dekë
  Le t’luftojë me turkoshak!


  Turkoshak, bre kopilhone
Hajde t’dalim n’fushë t’mejdanit!
  E të rrokem jakë për jake
  Ta shikojmë shoqi-shojnë!
        21
      12. Zamaku i bardhë kur lul’zon

        Zamaku i bardhë kur lul’zon-e,
          O hajde more shokë!
        Me erë e mbushë dynjanë, e ai.

          Goca kur nuk bisedon-e
          O hajde more shokë!
        Ma tepër ma shton sevdanë, e ai.

          Kur u ngrita në mesnatë
           O hajde more shokë!
          Sa mirë këndon bylbyli, ai.

         Prej sevdasë keq piskata
          O hajde more shokë!
       Veç për gonxhen, drandofillen, ai.

       13. Dal e dal po na vjen behari

         Dal e dal po na vjen behari
          Lum kush asht ashik!
         O me lule na u mbushke djali
           Me kumash jeshil.

          O me tanuz, fesin në ballë
          Po m’gjezdis nëpër Pazar.
          O açik m’i ke sy e vetlla
           Aman more djalë!

        Zenel Aga mor shka’ t’kam bo
          Që m’ke marr mëni?
        O me vuxhud o jam ograshtisë
           Ai po m’hjek zingi.

       E me vuxhud o bre je i vogël
        Kërkush hallin s’ma din.
        Për Zotin o që asht rrahim
          Ashki yt më dogj!
________________________________________
 kumash =lloj veshje e sipërme
 vugjud = shtat, forcë
 rrahim = mëshirues                 22
          14. Krisen topat n’atë zabel

            Krisën topat n’atë zabel:
           - Thu’j Mahmutit a s’po del?

       O thuej Mahmutit, more, ndaç me dal-e
           Se dovleti ty t’ka fal-e!

          - O me m’pas falë davleti mue
          Me asqer o s’më kish rrethue.

          O me asqer o s’më kish rrethue
          Veç me i djal o më ka ngushtue.

          O veç me i djal besa vet i tretë
           Kulla ime more lufton vet.

         O lufton vet more deri n’aksham
         Kajmekamit o t’ja lamë nji nom.

           Kajmekamit t’ja lam nji nom
          Le t’a ndijn pasha n’Stamboll!

          Le t’a ndijn o pasha n’Stamboll
          Le t’a ndijn o krajli n’nizom!

           Le t’a ndijn krajli e kralica
          Po lufton Mahmut Dac Galica.

           - O Mahmut, o djali jam
        Merr shishonen, biro, vraji me ran’!

         Merr shishonen, bir-o, vraj me ran’
        E t’mi zgjedhish burrat bang e bang!

      E t’mi zgjedhish burrat bang e bang
       T’ju bojmë vorret bir-o në Saraj!
_________________________________
davlet (dovlet) = shtet, pushtet
                  23
     15. Mblidhen lulet në nji dovlet

      Mblidhen lulet në nji dovlet
      Çu’n e thrrasin drandofillin:
      - Hajde kemi o myshavere
    Me pajtu’ me bylbylin, aman, aman!
       Me pajtu’ me bylbylin.

      O bylbylit n’a i vajt haberi
        Ai u tret-o për hava.
      - Si s’kam fat o unë i mjeri
   Me m’u ndigju’ qekjo rixha, aman, aman!
      Me m’u ndigju’ qekjo rixha.

       Për rixha nuk kesh ilaik
       N’a erdh vakti i zemanit
      Dynjaja na u mush mynafik
  Se me gojë s’po m’flet sulltani, aman, aman
     Se me gojë s’po m’flet sulltani.

      Du’l nji sure prej musafit:
     - A dihet kur asht’ hana e re?
     Për pa i m’su tridhetedy harfe
  Nuk bohet bajram kurr për ne, aman, aman
     Nuk bohet bajram kurr për ne.
_________________________________
mynafik = njeri i dobët, dyfytyrësh, ngatërrestar, spiun
               24
      16. Me vetllat si kalemi

      Me vetllat si o kalemi
      Mbi ball të ndritë bukuria
   O i lamun ishe n’ujë t’Abu Zemzemit
         Hej, ja hej!

       O i lamun ishe zbukurue
          Ja hej, hej, hej!

     Po t’lutna, shpirt-o, po t’lutna
      Kur shof me sy këputna.
     O fort po t’lutna, po t’boj rixha
          Hej, ja hej!

     Me m’i lyp sytë hatri se m’met
         Ja hej, hej ,hej!

    Lotët për faqe kur po m’shkojnë
      Si malet që s’kan di’lli
    O hajde, Allah, jepna selametin
         Hej, ja hej!
     O mos t’na munon Azraili
         Hej, ja hej!
_______________________________
 zemzemi = ujë i bekuar në Qabe
 Azraili = engjëll që merr shpirtin
              25
17. Hala s’të ra ndër mend

  I: Hala s’të ra ndër mend
Dashninë moj që kem pasë. :I
I: T’kërkova gemb mbi gemb
 Shumë hoqa për me t’pa! :I

   O i lumi un-o për ty,
  Ore zambaku i bardhë!
  I: Sa fort më ke pëlqy’
 Si ma mirë lulja në rrem. :!

       Ref.:
  I: Oj vjollcë me pika
    Je për dashni.
   Se n’zemër u fika
   N’kujtim po rri. :I

 Kur t’bojsh me u mërzitë
 Moj zemër moj e ngratë.
  Për vajzën pa u rritë
 Ashiku kjanë ditë e natë.

  Dashnia m’ka molisë
 Kund malli yt o s’po m’len.
 Pse je moj tuj m’braktisë?
 Vendi s’po m’zihet vend!

      Ref.:
   Oj vjollcë me pika
   Je për dashni’.
   Se zemër u fika
   N’kujtim po rri.
       26
       18. Kangë për Dah Polloshkën*

          O me tre vet luftën e nisi
         More si me kon’ o Misirlija
         Abdullah aga, Karamoni,
         Zanin ia njeu more Rumelia.

       O thot nizami: - Me i lanë armët!
      - More unë i mjeri qysh do të rrnoj-e?
        Oxhakut le t’mi shkojë zani
       Për nji shpirt vehten se marroj-e!

          O more at more janet-e
       More qysh se bone nji grim gajret-e.
       Mos t’ish konë qaj llagom o i shkretë
        Pat me dalë Daha n’selamet-e.

         O Dah Polloshka kur ka vdekë
        More për to kajshin sheher e Rekë.
        Vorri i Dahës na u m’loft o me nur
          Sa me gajret na i erdh deka!
______________________________________
 - *ngjarja u zhvillua më 1845
 - karaman = trim, guximtar
 - Rumelia = pjesa turke e Evropës
 - gajret =durim, guxim, zemër
 - selamet = shpëtim nga një gjendje e vështirë
 - sheher =qytet
 - Misirlia = Mehmet Pashë Misiri, shqiptar, themelues i
        dinastisë mbretërore në Egjipt
                 27
19. Pasha sytë e mi që i kam në ballë

      Pasha sytë e mi -e
     I: Që i kam në ballë. :I
    I: Jam tuj vu’jt gjithnji-e
     Deri sa t’jam gjallë. :I

      Dal e rri te dera
     Me hjekë pak mërzi.
     Jam jetime e shkreta
     Hallin kush s’ma di.

    Këndo kumri e mjera
     Pse rri në vetmi?
    Këndo se erdh pranvera
    Në kafaz s’je n’dry’.

     Zanin kur ta ndjeva
      Më bajshe gu-gu.
      Qysh na kaloj jeta
     Vajz-o pa u martu’.
          28
20. Për herë t’parë kur t’pashë moj Dije

  Për herë t’parë kur t’pashë moj Dije
       I: Sa kishe lulu’. :I
     I: Sytë e tu moj bukurije
     M’banë me t’dashunu’. :I

     Ti n’ferexhe ishe mbyll-e
      Moj e bukura vashë.
    Ballit tand si hanë me yll-e
      Mashallah i thashë.

    Si m’diq nana njerka m’erdhi
     Vu’jtjet kurr s’mu ndanë.
    Nisa gjak për goje t’derdhi
      Jetë për mu’ nuk ka!

    Kërkush hallin mu’ të mjerit
     Nuk don me ma dijtë.
    Veç nji Shpend i im i zemrës
      E n’gjofsha për ditë!

   Shpendi yt jam unë, moj Dije
      Hatrin pse s’ma ki?
   Mish e shpirt jam përmbas teje
     Po vij gjithë tuj shkri.
          29
       21. Vetlla jote more djalë

         Vetlla jote more djalë
       More bash si harku me shigjetë
       E djem’t e bukur do t’i dojmë
           E oh medet
       Deri sa të vajmë n’atë jetë.

       More kush ta kepi dallamanë
      More m’ato du’rzitë si o biluri?
    Oh fol Adem t’u shtoftë nuri, oh medet!
      O mi vorr tond t’u djegsha nuri!

    More n’a po gzohem na vjen o Bajrami
     More piqem Zot në Adem Begun!
     E koka kon’ qesi jarani, o medet!
      O mirë po i bje o karadyzenit.
____________________________
dallamë – lloj veshje
karadyzeni – përkryerje, harmoni           22. M’agoi dita

       I: M’agoi dita n’breg t’nji prroni
         Ka nisë dielli me rrezu’ :I
        I: Eni shokë e ju m’shiqoni
         Delet fushës tuj blegru’ :I

       N’gjoj bylbylat n’kupë të qiellit
        Kah këndojshin si përherë.
       Dhe bariu me kang’t e fyellit
       Ia thot mirë se vjen pranverë.

       M’çeli drita n’breg t’njaj prroni
        A po m’shihni ju bari?
       Merrni fy’llat ju m’kujtoni!
        Nji shok t’jujin sevdali.

      Sytë e mij prej lotsh s’po m’teren
       Halli im m’ka mujtë përherë
        Me kangë t’mia çeli derën
        E prej trupit derdhi vner.


               30
23. Kur të pashë moj lulja e bardhë

  I: Kur të pashë moj lulja e bardhë
   Lulja e bardhë plot me erë :I
 I: Në më dash’ moj sa t’kam dashtë
  Nuk më len vetëm n’pranverë. :I

        Ref.:
    Hajde moj unë o të du’
    Besa moj shum o të du’
   Dogje vehten, më fike mu’,
     Aman më fike mu’!

   A s’ma fal moj dashuninë
   E më thu’j se unë o të du’?
    Po të lutem lulja ime,
   Dil n’dritare me t’shikju’.

        Ref.:
        Hajde…

   Tash na vjen o mu’ji majit
   Mu’ji i majit plot gjelbrim.
    Zemrën time do ta fali
   Ty dashnore plot gëzim.

        Ref.:
        Hajde…
         31
          24. Bash n’zeman të djelmënisë

             Bash n’zeman të djelmënisë
              Porsa i mbusha njizet vjet
            I: Koka shkrue prej Perëndisë
            Me e marr rrugën për gurbet :I


               N’hastahane të dovletit
              Erdh heqimi o me m’pa mu’:
               - Po t’kallxoj o rrezikzi
                Jeta jote o ka maru’!

              Mori hanë sonte po t’shof-e
              Rrezet tuja tuj zbukuru’
               Amanetin e asaj nane
              Hallallykun o me m’ia çu’!

              Dola n’bahçe prej oborrit
              Me mend t’mia tu’ mendu’:
              - A çohet i dekni prej vorrit
              Për me ardhë e me bisedu?

              Amanet shokëve ja u la:
            - Mos me kjajtë mos me m’vajtu’
             Dhimtë e mia me m’kujtu’
           Mbi rrasë t’vorrit o me m’i shkru’!

              Ju dallëndyshe që po shkoni,
                Po ju jap nji porosi:
              - N’sheher timin kur t’kaloni
              Thu’ni ka dekë o ai djal’ i ri!

            Lamtumirë o djemt e ri
           Lamtumirë o fushë e male!
           Tash oi mbylli sytë e mi
           Se pa dekë nuk paska qare!
________________________________________
  gajret – durim, qëndresë
  hastahane - spital
                    32
  25. Gonxhe çeli trandafilli

    Gonxhe çeli trandofilli
    I: Era e tij m’huton. :I
  I: I lshon rremzit, bani hije
 N’zemrën time m’ngushëllon. :I

    Kah flutron o zog i zi
     Andej kah flutron.
  Merr këtë lulë të zemrës sime
   Dhe dashnores m’ia çon.

   Kah flutron o zog me lara
     Andej kah flutron.
   T’fala i ban dashnores sime
   Andej gjithnji kah shkon.


  A mban n’mend bylbyl i vogël
     Na kur bisedu’m
  Kem’ të strukur porsi gogël
   E s’na lan’ me u argtu’.

26. O jaran i lumi jaran (version)

Çka ke vajzë, që po m’ban kaq gazep?
  Kush t’ka folë keq për mu’?
  I: Mynafiku vend mos gjet’t
    As n’dynja, as n’ahret! :I

    Po vijnë zogjt tuba tuba
   Shkojnë e pijnë ujë në lum.
    Se ç’faj pata djalo unë?
  Pse m’a merr fjalën për dhunë?

     O jaran, i lumi jaran
   Na erdh koha për m’u nda.
   Veç kujtom me ndoj selam
 Ditë o për ditë ose vjet-o për vjet.
         33
         27. Nji këllëf me ar t’a çova

           Jar, nji këllëf me ar t’a çova
           E, edhe i letër zotnisë sate.
           Jar, me lot t’mi t’a shkrova,
            Hiç gajle për mu’ s’pate.

           Hiç gajle për mu’ nuk pate,
          Për mu’ t’mjerin koftë kështu!
         I: Shokë e shoqe pse s’më therrni
          Por më lini me hek kështu? :I

        Jar, si lis me rrema m’hapesh bre
           E, e se di se ç’mendje ke.
       Jar, fort po tutna se po m’çartesh bre
         Oh, e po m’shtjen gjallë në dhe.

         O gjallë në dhe, në dhe marofsha
         Për mu’ t’mjerin koft’ kështu.
          Prej vorrit, vorrit u çofsha,
         T’ardhsha bre djal me t’shikju’!

         Jar, si shkohet moti kështu, bre?
          Oh, gjithmonë tuj hekun zi.
        Ja, a s’mendon se ke me vdek bre?
            Ke me hi ne dhe të zi.

       Kur më bjen ndërmend për ty
        Ti kurgja nuk je kah di.
        Besa djal-o s’ti jap syzitë
       Edhe tu’t s’i ndrroj për t’mitë.
_____________________________
këllëf - 1. zarfë, pliko; 2. mill
                  34
28. Kush ma i pari bani

  I: Kush ma i pari bani
  More djal gurbetin? :I
I: Allahi o mos ja dhashtë
   Kurr-o selametin! :I

 Tri ditë ymër i kena
 Në këtë tokë fallxhore.
 Edhe këto të mjerat
 Në gurbet na i more.

 Borë e shi tuj ramun
 Në fushë më zu nata
 Pa kurgja m’u mlu’mun
   Jastyk guri pata.

  Për midis nji pylli
 Hajnit më kan dale.
M’i kan ngrehë martinat
Me zor donë me m’ndalë.

  N’kto siklete t’mija
   Nanën e kujtova.
   Ajo thot e mjera:
 - Vetëm, qysh e lshova?

  Ulurojshin malet
   Ujqt’ e zi untue.
 Gjithë më bante zemra
 Se don me m’coptue.
      35
       29. Tridhet ditë ka Ramazani

     I: Tridhet ditë, tridhet ditë ka Ramazani :I
         A sot e nesër falet-o Bajrami
        I: Aman-aman, xhanëm aman
        E syni i gocës sikur filxhan. :I

I: Hajde t’shkojmë, hajde t’shkojmë të rrijm-o në Shkodër! :I
       Atje ku gocat na kcejn-o me lodër
       Aman moj gocë, njat qafën si rosë
        E zemrën time ti ma ke sosë.

 I: Hajde shkojmë, hajde t’shkojmë të rrijm-o n’Malsi-e! :I
       Atje ku gocat kcejnë me tepsi.
       E mirë moj bijë, njat shtatin selvi
        O, zemrën time ti ma ke gri.

 I: Hajde shkojmë, hajde t’shkojmë të rrijm-o n’Tiranë! :I
      T’mjert jaranat qysh donë me i lane.
       Aman moj gocë, njat qafën si rosë
       T’shkretën zemër ti m’a ke sosë.

            30. Gazeli

          Elif t’u bona ashik
       Kam shtri qafën, t’rashë nër kom’
           Medet, medet!
       Pushkë e shpatë t’i lashë në dorë
             Hej, hej!

       Oj medet ymri se m’shkoi e vajti
       O se dynjaja s’ka kujt me i metë
     M’sa i ka metë Hazret Sulejmanit, hej, hej!
               36
       31. U zdorgja prej promje

         U zdorgja prej promje
          Për skaj nji hamomi.
       I: Du’l Eminja e bukur, aman
          Nën hije t’limonit. :I
         Hej, selamin ja dhash-e
          Selamin s’ma muer.
         Pasha din e iman-e, aman
          Nuk foli me mue!

          Kur dola në bahçe
         N’bahçe me shetitë.
        Du’l Eminja e bukur, aman
          Lulet tuj vaditë.

           Lulet po i vaditë
          Lulet s’po i vaditë.
        T’shkru’met e beqarit, aman
         S’po e lanë me pa ditë.

           E kur fryni era
         Mu më ra në shpinë
        Kur m’i prishi tufat, aman
          E bistekve t’mij-e.

        Kur shkova në krue
         Me la duer e faqe
     Mos m’u mshef mbas kronit, aman
        Se zemrën ma plase!

_______________________________________
- promje – mbrëmje, muzg,
- selam – të fala, përshëndetje
                 37
       32. Ka motmot e disa muej

         Ka motmot e disa mu’j-e
        Kemi pasë dashni të randë
       I: Tash do t’i kallxoj gjithkuj-e
       Vet ke ikë se unë s’t’kam thanë. :I

        Me pas dijtë se ke ndoj tjetër
        Unë ma rallë të kisha ardhë
        Me harru’ dashninë e vjetër
       Pa u marr ngryk s’ta baj hallall-e.

        Miku i mirë erzin ta ru’n-e
        Aj kërkund leqe s’të ban-e
       M’prit me t’mirë se s’jam i huej
        Jarabi t’a marrsha t’keqen!

       T’marrsha t’keqen dhe gjynahet
         Përmas teje unë do t’des.
        Copa e grima do të bahem
        E prej zemrës kurr s’të qes!

        Kur më dilshe n’derë t’oborrit
        M’bajshe zemrën zi si korbi
          Mos i paça sytë e ballit
        S’jam razi me folë k’to fjalë!

        Kur më dilshe në megrim-e
        Ka shumë kohë qi kan kalue
         Asnji send o për kujtim-e
         Asnji letër s’ma ke çue!

________________________________
erz – nder, njerëzi
gjynah – mëkat, faj, gabim
hallall – diçka e fituar me djersë, e merituar, (përdoret edhe në kuptimin: ia
     dha me gjithë zemër, ia fal fajin
                38
    33. O banëm Zot

  O banëm Zot rrasë në kru’!
 Le t’vijë Mihanja e të laj mbi mu’.

        Ref.:
  I: Mihane bre, hoj-dado hoj
   Ku m’a le moj besën-o? :I

 O banëm Zot, lalë, bylbyl në mollë!
T’a shoh Mihanën në kmishë’ t’hollë.

        Ref.:
       Mihane,…

  Banëm Zot shpend n’atë lis!
T’a shoh Mihanën, lalo, tuj qendisë.

        Ref.:
       Mihane…

  Banëm Zot shpend n’atë ftu’!
 T’a shoh Mihanën lalo tuj gatu’.

        Ref.:
       Mihane…

  Banëm Zot shpend n’atë plep!
 T’a shoh Mihanën, lalo, tuj ba vek.

        Ref.:
       Mihane…
         39
                34. More Ili*, more krajl
                 More Ili, o more krajl
               O shko te pasha boma’ nji hall!
                O pasha ndodhi nji o vezir
               T’a hjek kokën s’të jep o tehir.

              - O more Ili, o ku m’je l’shue?
            - O deri n’kishë, o po kam o nji punë!
              - Ku o nisë more qaj’ murtati
           Bashkë me popin, ku dojnë o me shkue?

               O, kërkoj pasha o vilajetin,
               E kërkoj more Rumelinë.
             Me dy djem qi na i gjet në Shkodër
              Për me premun o pop-o Ilinë.

               Çka i ka thonë, o Dana Ilisë:
              - O merre Husën o shtine m’rena!
                 Ai asht njeri o i valisë
               Le t’na ngojin qeto’ kuvena!

              O se në Shkodër o na vajt haberi:
               - O paska pre o Dana Ilinë!
              Të gjithë shkit’ o janë ra për dhe
               Mish në faqe o s’u ka mbetë.

                More Ili, o more krajl
            O, a po t’hidhet m’u çu’ o prej vorrit?
               Me kërku’ more vilajetin
              Me punu’ si ke pasë o adetin?

               Mori shpi, o mori trimneshë
               O Hysen Aga i Podgoricës.
              Ai po vjen me shpatën ngjeshun
                Kuçit ia zuni o granicën!
________________________________________________________________________________
- pasha, vezir, vali – qeveritarë të lartë të emëruar nga Sulltani
- vilajet – territor i caktuar shtetëror
- granicë - (fjalë sllave) - kufi
- Ili – Ilija Drekalloviq, i vetëquajtur “guvernadur” i të gjithë malësorëve, malazez në
shërbim të rusëve, me anën e kontit Orlov dhe princit Dollgoruki, të
akredituar në Cetinë dhe Dubrovnik. U mundua të nxiste turbullira në Malësinë e
Shkodrës në mesin e katolikëve. U vra më 1771, bashkë me pop Paviqin në kishën e
Grudës. Koka e tij u ekspozua në Stamboll.
                        40
35. E para pemë piqet qershia

  I: E para pemë piqet qershia
    Edhe dita vjen tuj nxe. :I
 I: Kurr s’mbarojnë hallet e mia
   Gjersa t’vdes e hi në dhe. :I

 Të gjitha pemët o nji nga nji
   Qesin lule e lulëzojnë.
  Kurse mu’ hallin s’ma dinë
 M’rrinë për seri e m’shikojnë.

- Kush ndër ju pra më ngushllon?
   Erë me lule po ju flas.
  Kush ndër ju pra më gëzon,
  Se jam mbushur me maraz?


 36. Lulzoi fusha, lulzoi mali

   Lulzoi fusha, lulzoi mali
   Bukuri ka dalë n’dynja.
I: Ku m’je kon që m’ka marrë malli
  Sytë e mi janë mbush me vaj. :I

 Po vetë nana: - Ku kam djalin?
  Ku kam djalin ku ka mbetë?
   Ai ka vdekë e ka mbaru’
   Vorri i tij ju ka rrafshu’!
        41
37. Dil njiher moj vajzë e bukur

  Dil njiher moj vajzë e bukur
   I: Sa të shoh në derë. :I
 I: Ta shof trupin tand si flutur
   Që m’ke dal n’pranverë. :I

  Ta shof ballin si yll drite
     Lule në behar.
  Le t’na jesin kujtimet e ditës
    Për dashninë e parë!

  T’ejten proma n’tetë sahati
     Kah dera të rashë.
  Pashë ytë at, njat zemërthatin
    S’fola, por të pashë.

  Shkova n’shpi, dola n’dritare
    Nisa t’qaj me lot.
  Mori vajzë, e shkreta beqare
   M’ban me vaj n’kët mot.

    Doli hana të shëndrisi
    Porsi f’tyrë gjelinë.
  Gjithë natyrën aman e stolisi
    Ma shtoi dashuninë.
        42
  38. Si n’a u bo kjo puna e verës

    I: Si n’a u ba kjo puna e verës?
     Hajde Naze t’bojmë sefa! :I
    I: Me ja ditë hallin dashnorit
    Gjithmonë digjet për sevda. :I

    Flok’t m’i kishe krrela-krrela
    - Nal’ bre dreq mos m’i përzi!
     Jam e dashnja k’ti ashikut!
      Fasligen e ru’j në gji.

    Nga dritarja rri shikjojsha
      Isha ulë tuj pi raki.
    Me m’i dhonë o treqin qese
     Nuk ta jap synin e zi.

   39. Kah dera të rashë me t’pa

     Kah dera të rashë me t’pa
 E kthej kryt e t’shoh në burg, vajzë e re
    E kthej kryt e t’shoh në burg.
  I: O hap dritaren për me t’pamun!
   A s’ma hjek të shkretën sevda. :I

    Vu’jtjet tona s’do t’harrohen
Shtat vjet rresht dashni na u banë, vajzë e re
   Shtat vjet rresht dashni na u banë.
     O kush ke ai që na trazoi?
    Veç yt at zemrat na i helmoi.

     Vet’llën holl si hana s’pari
  Fjalë e besë kur po m’i jep, vajzë e re
     Fjalë e besë kur po m’i jep.
     O unë i mjeri e mora iletin
   E s’do t’kem heqim n’këtë jetë.

    Fjalë e besë kur m’i ke dhanë
  Për së gjalli s’kem’ m’u nda, vajzë e re
     Për së gjalli s’kem m’u nda!
    O, ndigjo kangën që ta këndoj
     Mbasi dashunia vazhdon!


           43
 40 . Ma e bukur m’dole se m’thanë

   Ma e bukur m’dole mori se m’thanë
     Ti je kadër mu’ me m’vra.
   O unë o prej teje s’kam o të ndamë
   E unë prej teje qysh do t’dahem?
    O se unë jam nji jaran sadik.
   Pashë bukurinë qi ma ke hallall!
     E po t’marr kur del behari.
   E ç’hall pata me t’dashtë unë ty?
    O veç për s’tepri m’zu sevdaja
     Kur dola me pa dashnoren.

 41. Sa me t’shpejtë ma vune kamën

   I: Sa me t’shpejtë ma vune kamën
  E më more gjithkaq mëni, aman mëni! :I
     I: Balli yt sedefe moj xhanëm
      Çka t’kam ba i mjeri se di! :I

    Më difto ku t’kam dukunisë
  Fol me gojë barem ta di, aman ta di!
    Qenke mret i gjithë vajzave,
 Bukuria s’ka t’maruem, aman t’maruem.

    Yll i bardhë, more djalë i bukur
Qe sa kohë t’kam zanë për mik, aman për mik.
    Unë kam dijtë se kam me të pasë
 Përgjithmonë je mbetë besnik, aman besnik.

     Besnik’ria ç’do me thanë?
    Tjetërkend mos me shiqu’!
   Për atë besën që m’a ke dhanë
  Kur atëher jena bashku,aman bashku’.
          44
 42. Në pranverë, lulet në behar

  I: Në pranverë lulet në behar :I
 I: Kur filloi dashnia për t’u bashku’
   Hallin tim s’ma din askush. :I

   Prej gyrbetit o ti ke ardhë.
  Unë me sy vashë o kur të pashë
  Prej teje nuk kam të ndamë!

 Tash po shkoj unë nji vjet ushtar
Pushkë e hanxhar vashë i ke në dorë
  Therrëm, ti mos më trathto!

 T’kam dhanë fjalë deri në bashkim
  Se do t’jeshë vashë, o fati im
   Lule moj, o plot gëzim!


  43. Na u ka smu’ Zyrafetja

   Na u ka smu Zyrafetja
     E vetmja e nanës.
  Oh kallxoj bijë, kallxoj ti nanës
    Se çfar smundje ke!

Oh, smundja ime, nana ime e dashun
   S’asht’ prej Perëndisë.
Oh, smundja ime nana ime e dashun
    Asht’ prej dashunisë!

  Oh, kallxoj bijë, kallxoj nanës
     Me kend ke dashni?
Oh, shpirti im, moj nana ime e dashun
      Me nji djalë të ri!
         45
     44. K’ndo o zog i malit

      I: K’ndo o zog i malit
      Se sot jam mërzitë. :I
     I: K’ndo kangën e djalit
      E m’shëro në shpirt. :I

      Zemra ime e shkreta
       Asht tuj vujtun zi.
      M’bahet porsi bleta
      T’shof at djalë të ri.

      Prej së largu ndjeva
       Zogun tuj këndu’.
      Menjëher u ktheva
      Me mall me e ndëgju’.

       At’her zemra ime
       Si lule n’mëngjes.
      U mbush me kujtime
       N’dashuni u ndez.


  45. Ti që m’vrave mu     (version)


       Ti që m’vrave mu’, o
      Zoti ty të vraftë, jalla!
     Më vrave moj më plagose
I: O plag’t e mija, s’kanë o të shëruem, jalla!
     Më vrave more, më sose. :I

     Vetë ma ke dhanë besën
     Se nuk due tjetër, jalla.
    Përmas teje more xhanan.
  Oh dy pikat shej ti lash në vetull, jalla
    Për kujtim t’i lash nishan

       Në zabel të erdha
     O në muej të majit, jalla
     Të gjeta si zog i hutuem.,
 O rri xhanan-e kurr-o ti mos qaj e jalla
   M’i fshin lotzitë se t’erdha unë.           46
46. Kur një ditë të pashë

   Kur një ditë të pashë
    Rrugës tuj kalue.
 I: Rrijshe gjithë tuj qeshë :I
 I: Pa të folë nuk m’u durue,
  Thash’ e kujt do t’jeshë. :I

Thash’ e kujna je ti moj vashë
  Sa fort m’ke pëlqy,

 I: Sa fort m’ke pëlqy’ o, lule
  Gjithë mendoj për ty. :I

    Me ata sy si rrushi,
    Vetullat gajtan-e
  I: Kur m’shikon kajherë :I
I: Zemrën time ma ligshton-e
    Dersa të marr erë. :I

Dersa të marr erë moj Hyrie
    Pse je luleborë
 Pse je luleborë e hajde
  Fol se m’ke në dorë.

   Fjalët tua t’buk’ra
   Tash që po m’i thue
 I: Ma shtove dashninë :I
 Pra mbas teje tjetër s’due
    Përveç Hyrinë

 Përveç Hyrinë, ti o moj lule
  Tjetër s’di çka të them.
Tjetër s’di çka të them e hajde
   Moj e buk’ra zanë.
        47
       47. Ç’ke more mret’ (djalë)

      Ç’ke more mret’ qi më bon gazep?
        Kush t’ka fol keq për mu’?
       I: Oh mynafiku vend mos gjet’t
         As në dynja as n’ahiret! :I

         Po vijn zogj’t tuba tuba
       Shkojnë e pijnë ujë në lum-e.
        O s’e ç’faj pata i mjeri unë
      Që m’a merr o djal fjalën për dhunë?

          O jaran o i lumi jaran,
        O na erdh vakti për m’u nda.
        Veç m’kujto me naj selam-e
       O ditë o për ditë, o vjet o për vjet.

______________________________________
 mynafik = dyfytyrësh, i keq, ngatërrestar, spiun
 ahiret =bota pas vdekjes (në kuptimin shpirtëror dhe fetar)
 selam = të fala, përshëndetje
    48. Për herë t’parë dashninë fillova

       Për herë t’parë dashninë fillova
        Dhe po rri gjithë tuj mendu’
       I: Shumë po tutna mos gabova
       Më thuej djalë çka ke mendu’ :I

         Vetë më the se tjetër s’du’
         Por ti tash m’harrove krejt
         M’çove fjalë se je largue
          Se ti tjetrën e ke gjetë.

        Qysh s’mendova kur e nisa
         Lojën tonë të dashunisë.
        Humba vehten dhe u shkrina
         Mu në lulen e rinisë.
                48
           49. Njizet e katër pashallarë

             Njizet e katër o pashallarë
           I: Se n’Janinë o vajtn’ e ranë. :I

           Se n’Janinë o more vajt’n e ranë
           Zaptu’n Shkodër o Elbasan-e.

          Zaptu’n Shkodër more Elbasan-e
           - Ç’ke Vasile more që po kan-e?

            Ç’ke Vasile o qi po kan-e?
            Se na e kema more o kalanë!

           Kjo kalaja more me bedena
         Shumë asllanat more i ka përmrenda

          Lum kalaja more kan ka mrenda
          Ali Pashën more me shtat zemra

             Kjo kalaja midis detit
            Karshillyk po i qet davletit

             Kjo kalaja midis gjolit
           Karshillyk po i qet Stambollit

             Çka kalaja që o ushton-e
             Ali Pasha po lufton-e

          Ç’ka kalaja që po dridhet
         Ali Pasha gjallë s’po lidhet
____________________________________________________________
  Vasile = Vasiliqia, e shoqja e Ali Pashës
  Gjol = këtu: Liqeni i Janinës
                    49
 50. Këngë për Ymer Rizën

 M’ka marrë malli me ndigju’
   At plak tonin sevdali.
 Zan’n e tij për me ndihmu’
  Tuj rrehë telat në sharki.
   I: O hajde,tuj rreh telat e sharkisë! :I

 M’ka marrë malli me ndigju’
 Ymer Rizën o mjeshtrin tonë.
  I palodhun i pa pushu’
 Kangë e valles o tuj ia thonë.
   O hajde, kangë e valles o tuj ia thonë!

 M’ka marrë malli me ndigju’
  At za t’ambël të sharkisë.
 Se unë bashkë me ty kam knu’
  Qysh në kohën e vogjlisë
O hajde, qysh në kohën e vogjlisë!

 M’ka marrë malli me ndigju’
  Kang’t e vjetra të burrnisë.
  Kang’t e bukra pa pushu’
  Që do t’knohen prej rinisë.
O, hajde që do t’knohen prej rinisë!
        50
        51. I vujtun jam në këtë jetë

          I vu’jtun jam në këtë jetë
           Sa të rrnoj e të vdes.
          I: Sevdaja m’u ka përjetë
         Si bylbylit o në pranverë. :I

          Bylbyli këndon n’Çabrat
           Vajzë mos qaj me lot.
       Dil gjarpnushë mos rri në dhomë
       N’gjo bylbylat sa mirë këndojnë!

          Male dhe fusha jeshil
           Ç’u bona harabë.
        Mjaft durova sa i mal me borë
        Vashë se la pa të shti në dorë!

       Me t’shti n’dorë mori syzezë
        Mjaft moj më ke përvlu’.
      Qe shtat vjet n’zemër m’ke ndezë
        E t’lutem me m’u afru’.
_______________________________________
harab – i shkretuar, i shkatërruar, i mbetur vetëm
                 51
52. O n’atë fushë t’mejdanit

 I: O n’atë fushë t’mejdanit
 Shkojnë e vijnë dynjaja. :I
  I: Sille kryet prej xhamit
    Digjet fukaraja. :I

   Oh moj shtat selvie
    Shikjo në qitap-e!
   Fol me gojë Nurie
   Se ke shumë sevap-e!

  Oh çka po thotë jot amë
   Ditë edhe përditë
  Venë tasfes me n’janë
  Ndaç me zanë ashik-e.

      Refreni

   I: Ik bre budalla
    Ik bre qerrata!
   Goca asht’ e vogël
   Ndal e mos e nga. :I


  53. Bylbyli n’Çabrat

    Bylbyli n’Çabrat
 I: Hajde çiko pak ma ngat! :I
   Se në ty jam ba merak.

    Bylbyli në mollë
  Qenke çiko fort e hollë
  Paske shtatin për kollon.

 Bylbyli këndon në dardhë
  Qenke çiko fort e bardhë
 Qenke e mirë për djalë beqar.

  Bylbyli këndon në ftu’
  Hajde çiko rri me mu’
 Soll dy fjalë me i kuvendu’.       52
       54. Gur mbi gur bohet kalaja

          Gur mbi gur bohet kalaja
       Ditë për ditë m’shtohet sevdaja
        I: Fjal-o mbi fjalë bejtet na i qet
      Bash si bari o vlla që e mlon dhenë :I

       Mbidhen shok’t o ta bojnë nji dua
        Le t’i thahet hoxhës bastoni
        Si s’na lan me bomun’ sefa
       Me Asllanin, o vlla, me Kapllanin!

        Mbidhen çunat o vlla tuba tuba
       Shkojnë e i bijnë hoxhës tu guni
         Thot ashiku: - I mjeri unëI
      Bjen nji punë o vlla të du’ përdhunë!

        Me i dyqan o me i berberhone
       Gjeç’ muhabet o me zotninë tone
       Zot o i madh ju maroft-o myradin
       Që m’pajtu’t, o vlla, me jaranin!

_____________________________________
myrad - dëshirë, synim (shpesh përdoret në kuptimin
    e plotësimit të një dëshire, synimi)
                53
               55. Qiri, qiri

       O vet me veti, djal-o po mendohem
         O se me gojë s’po m’flet o qiri!
       O of ai, i mjeri unë kujt t’i ankohem?
         O veç e lam te Perëndia ai, i, i!

        O qiri qiri, pamuk edhe vjamë
       O ti që m’je i pa du’r e i pa komë.
     O of ai, ti që m’ndizesh n’mromje n’akshom
       O se me ty knohet-o Kuroni ai, i i!

        O se na t’vorfën vlla more nuk jemi
          O për behar na digjte malli
        O of ai, na jaranat tubë o s’i kemi
        O veç po shtyhem me hijalle ai, i, i!

        O qiri qiri, natën e bon ditë
         O ia l’shon, dritën sabahit.
      O of ai, Halilit ju dogjën mushknitë
      O s’ju gjet qarja o ashik o të mjerit ai!
______________________________________
  hijall – ëndërr (fanitje, joreale)


           56. Kah dera të erdha

             I: Kah dera të erdha
            Për me t’pa njiherë. :I
             I: Je e buk’ra vashë
            Si lulat n’pranverë :I
               Aman, aman!

             Gjithnji në kujtime
             Veç për trupin tand
             Mendoj sytë e zi-e
              Vetullat gajtan,
               Aman, aman!

             Era ka pushu’mun
             Bylbylat këndojnë.
             Eja pra e dashun
            Zemrat t’i bashkojmë!
              Aman, aman!


                   54
     57. Gjallë në dhe mos më shtini

     Hej gjallë në dhe mos më shtini!
     Hej me sy t’ zez-e o, bash si o i petrit
     O maleve ju ankohem, ra shigjeti
       Ani ra shigjeti m’a goditi.

      Hej behari i bukur tash ja mrrini
      E bylbylat-e o e bojshin-o ispatë
       O i mjeri ashik kjan e thrret’
      Ç’hallin t’ja boj’ unë-o fakiri?

     Hej i mjeri unë e o, jam ra n’zanan
     Hej kur po m’del o shahi o n’pazar
  A s’më flet njiher o shah me goj-e, o more mret
       Ani more mreti o i gjithësisë!
__________________________________
 ispatë - dëshmi, dëshmitar
               55
        58. Destan Begu kqyrë sahatin

         Destan Begu bre kqyrë sahatin:
          - Çou bre Din shaloma atin!
           Çou bre Din, shaloma atin!
           N’Rahavec e kom konakun
           N’Rahavec e kom konakun
          Me u pajtu’ me sallangjakun!
           Sallangjaku në divanhone:
         - Aman Beg, pash zotnin tone!
           Aman Beg pash jetën tone!
         Mos më shti sonte n’hapsone!
          Mos më shti me flejt’ me kali!
          Ta dhash besën e s’un ta fali.
          Sun’ ta fali me i parë pishtole
         Piqem Zot n’hasmin pa ndore!
          Piqem Zot n’Avdullah Agën!
         Që ja u matke burrave shtagën.
         Me ma matë s’duroj as babën!
          Jo s’duroj o Avdullah Agën!
          Jo s’duroj o Avdullah Agën
        Soll pesë pllamë ja djeg dallamën
         Soll pesë pllam ose ja djegi krejt
         Me e rreh burrin ish fort gazep!

___________________________________
 hapsane - burg
 pishtole - (fjalë slave) armë zjarri, allti, revole
 hasëm - armik
                   56
59. A s’ma falë pak dashurinë

   A s’ma falë pak dashurinë
   Prej së vogli të kam dashtë.
 I: Sa qenke lig, sa qenke tretun!
 Për ata syt-o moj kur t’i pashë. :I

M’u mbush trupi moj me gjylpana
  Ka tre muej qi po lëngoj.
 Asnjeri nuk vjen për me m’pa
 Përveç doktorit që m’viziton.

 Unë të erdha në m’hallën tande
  Për me nxanë dashni me ty.
 A s’po mendon se nesër plakesh
  Dhe s’të shikon njeri me sy?

Do t’a marr strajcën ta vej n’kurriz-e
  Portë në portë un’ do t’trokas
 Porsi lypsan moj do të bahem.
 Vajz-o s’të ka pa t’shti në dorë!
         57
 60. Ku po knojnë këto dy kumria

I: Ku po knojnë kto dy kumria, of aman? :I
  N’bashqe t’bukur nër o bojlia, of aman!
   N’bashqe t’bukur nër o bojlia, hajde aman!

  Sylarushja du’l në bashqe, of aman!
  Kuq e bardh si mollat lalçe, of aman
   Kuq e bardh si mollat lalçe, hajde aman!

  Molla lalçe katunare, of aman!
 Zemrën time flakë ma kalle, of aman!
  Zemrën time flakë ma kale, hajde aman!

 Pasha at vlla s’po na len nona, of aman!
 Natë e ditë na ru’jnë o te loma of aman!
  Natë e ditë na ru’jnë o te loma, hajde aman!

         Ref.:
    I: Hajde moj unë-o të du’
    Besa moj shumë o të du’.
    Dogje vehten më fike mu’
      Hajde më fike mu’! :I

  61. Flokët e tua kuran-kuran

     Flokët e tua kuran- kuran
   Un’ i mjeri s’ti zuna me dor’!
    I: Jam jabanxhi-o i vetëm-e
   I mjeri si do t’shkoj jetën-e? :I

      Syni i vajzës si filxhan
     Vetllat e saja o si gajtan.
     Jam jabanxhi-o i vetëm-e
    I mjeri si do t’shkoj jetën-e?

      Goja e jote si kuti
   Dhambët e tu, o moj si inxhi.
    Jam jabanxhi-o i vetëm-e
   I mjeri si do t’shkoj jetën-e?
           58
           62. Ishin mbledhë lulet në bahçe

             O ishin mbledhë lulet në bahçe
              Çojnë e thrrasin trandafilin
              I: Se na dona me u pajtue
              Me u pajtu’ me bylbylin. :I

              O bylbylit na i vajt haberi
               E u tretun o për hava
              A kam baft-o unë i mjeri
              Me m’u ndigju’ kjo rixha?

           Oh zymbyli çilë lulen mavi
             I mjeri-o ndjell behar.
            Çil për borë e çil për shi
         Me shokë t’vetë ban kangë mbi kangë.
   ____________________________________
     haber – lajm, njoftim
           63. More Selman, djalë i pabesë

            E more o Selman djal o i pa besë!
            Ç’pate djalë more që u zemrove?
             More m’i dhe rrugat e Moresë
             Perëndinë djalë s’e kujtove!

            O shul në rrugë djal po të pres-e
              Se m’zu halli i merakut.
            More s’do të rrnoj, por do të des-e
             Mori gonxhja lule zamakut!

           E more ika ika rashë në det
           Me xhemitë o të Ulqinakut
          More po çoj fjalë se do të pres
          I pa besë, djalo, m’dole hakut!
______________________________
xhemi – anije
                    59
64. Kah pranvera flakë jam djegë

  Kah pranvera o more, e ije
  Kah pranvera flakë jam djegë.
   Dranofilles po i vjen era
   Hajde me shumë shyhret
   Karajfil me gonxhe t’veta
   Hajde mos rri n’kujtesë.

        Ref.:
  O mu’ kujtesa s’po m’harrohet
  Shkoj dallndyshja për hava.
  I ka kraht’ e nuk damtohet
   N’gem t’ullinit don me ra.
     Aman, xhanëm aman!

  N’gem t’ullinit o more, e ije
  Ra dallëndyshja për me fjetë
  Se për mu’ moj tash len dielli
    Hajde se dritë baj vetë.
   Ju lutem sharkijave bini
   Hajde se s’dona me fjetë

         Ref.:
  O s’du me fjetë as ditë as natë
  Du’ me nejt moj tuj këndu’
  Sa t’ja marr dallndyshes kraht
  Kah të mundem du’ me shku’
     Aman, xhanëm aman!

   Çohem heret o more, o ije
   N ‘sabahile heret fort.
  T’a shikoj moj drandofilen
    Hajde t’a kjaj me lot.
  Koka’ kon’ tabir me u djegë
   Hajde mas nurit tand.

        Ref.:
   O nuri yt sa i bukur ish
  Zemrën time ma ka k’putë
     Karajfili i saksisë
   Era jote mu’ m’ka k’putë
   Aman, xhanëm, aman


         60
      65. Prej mallit të bukurisë

       E prej mallit të bukurisë
      Ani n’a ka dal nji gonxhe taze.
      O kush o mret i djelmënisë e o?
      Ani Shaban Begu plot me naze.

      E hanë e diell je si n’hajratë
     Ani kur gjezdisë bregut të detit.
     O kush don me pa yll o me bajrak?
      Ani bukuri te Shaban Begu.

     E kur ia pashë rremzit në gjyks-e
      Ani sa zanan m’u bo dynjaja.
       E kjaj e plas i mjeri ashik-e
      Ani se për ju o ju dha sevdaja

     E për Bajram të erdha n’zijaret
    Ani erdha t’gjeta bash o tu blini.
     O selamin ta dhash me isharet:
   - Ani urdhno Beg, more, del të rrina!
  _______________________________________
dynja - bota
zijaret - vizitë
 selam - të fala, përshëndetje

    66. Kush e nisi luftën ma i pari

       - Kush e nisi luftën ma i pari?
      - Fadil Hoxha, Emin-o Duraki.

    Mazllum Kpuska, more Mustaf’ Bakija
    Kallxuen vetin qysh asht’ o trimnia.

    Kallxuen vetin, more, shka ban azgani
       S’ju tremb synin o italiani.

    Në fabrika more, nëpër shumë shkolla
       Emni juej thirret heroj-a.

  Shumë ksi’ djemsh more, ka dhan-o Gjakova
      Pri ju ka o Fadil Hoxha.
               61
 67. Me ty vashë do t’za dashni

  I: Me ty vashë do t’za dashni
 Qysh në shkollë moj të kam njoftë. :I
  I; Ta kam njoftë moj bukurinë
   Moj e bukur vetullhollë. :I

    Fjalt’ e tua po i ndigjoj
   Që mendon me zemërsi.
   S’pari herë më flet me gojë
   Du’ të jeshë besnik gjithnji.

   Do t’pajtohemi ne të dy
   S’bashku jetën t’a kalojmë.
   Po t’baj be pasha t’dy sytë
  Mos ke frigë se s’do t’trathtoj!
  68. E mora lapsin në dorë

    I: E mora o lapsin në dorë
    Përgjegjen o me ta k’thy. :I
  I: M’u ba zemra bardhë si bora
  Kur më ra ndërmend për ty. :I

  Ke me thanë se çka i bana vedit
  Por atëher s’ke me pasë dobi.
  Ke me u shkri si shkuma e detit
   Dashnore para syve t’mi!

 Kangën ty ta këndojnë djelmënia
Ndoshta atëher ke me mbajtun shpresë.
 Kan’ me t’ra ndërmend fjal’t e mia
   Dashnore, mori e pabesë!
         62
69. Tridhet ditë në o Ramazan

  Tridhet’ ditë o në Ramazan-e
  Me tri hallka o jam o i mjerë.

 O se tri hallka o m’i kam vanu-e
 Vaj more shokë se ç’bahet halli?

 O se tri hallka o m’i kanë vanu-e
O se për ty djalë ç’po m’merr malli!

Ç’kokan mushë o malet me borë-e!
 Kush mi kjanë o hallet e mia?

  Nji jaran qi e pata në dor-e
 M’a zapu’n, djalë more jezidia.

   Për midis vetllave tu’ja
   Asht’ nishani i kijametit.

  S’paskan skaj o hallet e mija
Si me konë o n’fund, mjedis detit!
        63
       70. Efa more shokë, efa

        Efa more shokë, efa
      Qare s’ju gjetë kësaj sevdasë.
       Ashiku asht’ nji padishah
      Mbi dertet e kësaj o dynjasë, ai!

      Bahti i ashikut asht’ me fermon
       O hasha s’i bihet nimetit.
      Kur po m’del çuni në duqan
      Pa thirrë po vjen, prej vetvetit.

       More çun qi therrë dynjanë
        Me qepallët si neshteri.
       N’ahiret ju hekshin xhefatë
      Se n’atë jetë nuk sundon dylberi.

      E more çuni i Sejfullah Agës
      Me e ditë sa shumë-o të due-e.
      Soll për hatër t’Sheh Selimit
     Kangën tone jam tuj ta knu’-e, ai!

________________
bahti – fati
sevda - dashuri, festë, gëzim, hare
dynja - botë
ferman – dekret mbretëror
neshteri -
               64
  71. Shkojnë e vijnë menzit si era

    Shkojnë e vijnë menzit si era
 Si me konë n’vakt t’beharit, o beharit.
   I: Sa’ hyqmet pse mue esmerja
Nuk m’zdirgjet ‘kolla iftarit , aman, aman! :I

     Ti na dish e mos ardhsh-e
     Hajrin vetit mos ja pash-e!
   Ti n’ma kthefsh-e shpinën o bu-bu
      Vera t’u boft’ dimën-o!

    O ‘kolla iftarit, mas akshomit
 Keq po digjem o sikur nur, o sikur nur.
    Mirë ja di unë dertin djalit
 Do ta baj unë zemrën gur, aman, aman!

      Merri çelsat çil dyqanin
     Vish jelekun, xhamadanin.
     Unë do t’vi t’a jap selamin
   Ta jap kafen, t’a pres o filxhanin.

    Ku po rrina t’martën proma
   Me at buzë qi rrjedh-o sheqer?
     Ball e faqe me nishona
  Portokall lule me erë, aman, aman!

     Hajde pra të shitoft zana
    Jan ashikat s’po mi le nana.
     Jan ashikat s’po mi le nana
    Po m’i prekin vetllat e holla.

  Mu rrit mjekrra m’u ba grath, grath
 I mjeri unë o për t’ri tam, o për t’ri tam!
  Shkoj ndër shokë s’ma bajin nji vend
 S’ma diftojnë hallin që kam, aman aman!


   Herë në teqe, herë n’medrese
       Aty bajshin ilahi.
   Pa m’i dhanë çun-o treqind qese
   Nuk t’i jap sytë e zi,aman, aman!           65
      72. T’shitoft zana moj xhevahire

        T’shitoft zana moj xhevahire
         Qysh s’u nale me m’kujtu’
      I: O se unë ty t’kom dashtë pa hile
         Tjetër kend ti e ke ngu’. :I

        O mynafikun e vraft ai Zot!
        Shka na bani ne n’këtë jetë!?
        Oh se dashnia na shkoi kot
         Ne të dyve na ka tretë.

       O unë jam mbetë sikur zog mali
      Qysh atë ditë qi t’kan mbyllë n’dry.
       E se për ty fort po m’merr malli
         Me t’i pa dy sytë e zi.

            73. Vaj moj lule

        Vaj moj lule qi n’a çelë sivjet
        O prite borën deri sa t’tretë.
       Djelmënisë na i falish me shnet
        O vjen behari e nuk na nget.

        Na u kthy’ moti për së mari
        Çelin vjollcat dhe zymylat.
        E myzhde ashik po vjen djali
       O mbushen bahçet plot bylbyla.

     E ti bre djalë m’a shkofsh ymrin rahat
       E ty ta dhashin gjithçka kërkon.
          E nal ta jap nji nasihat
        Kam nji rixha e t’ma ngojsh!


      E sytë e mi kan marrun tallas
      Me gazep po shkojnë si deti.
        Goja jote inxhi, elmaz
     E se na sun’ t’ja u qesim o kimetin!
______________________________________________
 kimet – vlerë, dobi
               66
 74. Shkon bylbyli për hava

  I: Shkon bylbyli, hej aman
  O për hava tuj fluturu’. :I
  I: O nal ta jap nji amanet
  Dashnores o me m’ja çu’. :I

  Prej dashnores, hej aman
  O na ka ardhë moj nji selam:
 - O ti që n’kofsh dashnori im,
 Zdirgju n’bahçe t’bojm Bajram!

    Karajfili, hej aman
 O lule e hijshme, lule e shpeshë.
 - O mos m’a lu’j dashnore synin
Po m’tranon moj kah po m’keshë!
        67
 75. Rrushe mori Rrushe

   Rrushe, lumja Rrushe
   Rrushe dil n’oborr!
  Rrehe defin me ni dor-e
     Hajde, hajde
  Rrehe defin me nji dor-e!

   Rrushe mori Rrushe
   Rrushe dil në bahçe!
  Po t’vjen era molla lalçe
     Hajde, hajde
  Po t’vjen eramolla lalçe.

   Rrushe mori Rrushe
  Rrushe dil n’sokak-e!
  Lujma shtatin si bajrak-e
    Hajde, hajde
  Lujma shtatin si bajrak-e!

   Rrushe, lumja Rrushe
   Rrushe dil n’livadh-e!
  Po t’vjen era portokall-e
     Hajde, hajde
  Po t’vjen era portokall-e.

   Rrushe mori Rrushe
  Rrushe shkel në themër!
Qysh ma le moj dryshk në zemër
     Hajde, hajde
Qysh ma le moj dryshk në zemër?

   Rrushe mori Rrushe,
    Rrushe bukurie.
  Vjen jarani me t’pa ty-e
     Hajde, hajde
  Vjen jarani me t’pa ty-e.

   Rrushe mori Rrushe,
   Rrushe n’kapixhik-e.
  Rrehe defin me ni gisht-e!
     Hajde, hajde
  Rrehe defin me ni gisht-e!


        68
76. Të kam thanë moj pulpulaqe

  Të kam thanë moj pulpulaqe
     Ja’ ke rri te lala.
   Faqja jote rrumbullake
    Gushën pala-pala.

  Ja’ ke rri se të don shpirti
     Porsi sytë e ballit.
 Dashuninë tande kush s’e dijti
    Oh si t’ja baj hallin?

  Të kam dashtë edhe të due
    Të don zemra ime.
   Edhe ti më ke ngacmue
  M’ke lanë shumë kujtime.

   Për kujtim ta jap nji lule
   Sa mos me m’harrue.
  Zemrën time ti ma shkule
    Aman, sa të due!

  Ta kujtoj dashninë e vjetër
   Nuk asht’ fjalë e kotë.
   Përveç teje nuk du’ tjetër
    Asnji në këtë botë.
        69
 77. Vlla e motër bashkë

   Vlla e motër bashkë
   Pushkatu’ dhe varë
Në Gjakovë o prej t’pashpirtëve
    O bre gjakatarë.
I: O për pa i mbushë njizet vjet
  Nana qan për bijt e vet. :I

    Ganimetja th’rret:
    - Abedin o vlla!
  Çou e shihe motrën tande
     Afër teje ra!
  O t’përqafoj e t’marr erë
  Karanfil o në pranverë.

   Me ferexhe veshë
   Dhe me peçe mblu’
 Kur më shihke nana, halla
  Në kanop tuj m’vu’.
 Oh rrijnë tuj kja, tuj vajtu’
  Sikur qyqet pa pushu’.

   Nana thrret’ me za:
    - O ju bijt e mi!
 Ju kam rritë t’pa babë, jetima
    Qyshse në vogjli.
Oh sod m’u mshel mu’ kjo shpi
 E jam mbet me du’r në gji.
        70
  78. Kadaldal po vjen pleqnia

    Kadaldal po vjen pleqnia
   I: M’i kjanë hallet çiftelia. :I

  Ka nisë gishtat s’po m’punojnë
  Edhe zani mirë s’po m’shkon.

   Trupi jam kurr s’u bo rahat
   Tuj këndu’ n’qytet e n’fshat.

  Kur unë isha n’ditë ma t’mira
  Mall e kishin me m’pa te shpija.

 Unë këtë kangë qi po kndoj’ ma i pari
  Ka me i ra n’mend çdo kangtari.

 79. Kangë për Ymer Rizën (2)

 More e kam pasë nji jaran të vjetër
  Sevdali, shoq si gjindet tjetër.
    Me sharkijen o plakë
  Zemrën ma digj’te flakë, hej, hej
   Zemrën ma digj’te flakë.

   More ata gishta prej qelibari
  O tuj lodru’ fort t’ushtojke zani
      Vallen o sevdali.
   Zemrën ma ke shkri, hej, hej
    Zemrën o ma ke shkri!

 Ani moj sharkia me dymbëdhet tela
 More s’ka kush t’bjen ty si hera tjera!
    Mallin o me na hjekë
 O se pa ty o kem mbetë, hej, hej
   Mjeshtri o ty t’ka vdekë.

Ani unë këtë kangë po ta qes Ymer Riza
  Ani le ta knojnë krejt o shoqnia.
     Mallin o me na hjekë
  O se pa ty o kem mbetë, hej hej
    Se pa ty o kem’ mbetë.          71
    80. Ngoni shokë se ç’thotë Nezimi

      Ngoni shokë se ç’thotë Nezimi
       Se ashiku s’gjindet o kudo.
        Janë ispatet e Rrahimit
       Duro guhë mos besado-e, ai.

       Jam nji dervish jam i bijade
      O falma Zot çunin axhakzade
       O le t’a kujtojë Perëndinë
      Mos ta braktisë ai ashikninë, ai.

       Leu divadhi n’gjyl të detit
       Hapi rremzit zu dynjanë
      Çka po i thotë i dashni ashikut:
     - Hajde i mjerë ta kjajmë sevdanë!

       Preva hyrkën vuna qylah.
       Dola me bo testir dynjanë.
       Ç’konka konë elhyqmililah
      Me i braktisë o shokë e jarana, ai.

      O gjithë këto bejte t’mira m’i fole
       Për mi gjithë t’vuna nji mret.
       O për mjedis t’mejdanit dola
       Tash jam nisë për n’ahiret.

__________________________________________
 oxhakzade – shtëpi që kishte të drejtë të mbante oxhak
 elhyqmililah – fuqia, pushteti i Zotit
               72
81. Lavdu’ qoftë moj Perëndia

  I: Lavdu’ qoftë moj Perëndia
  Që ta dha këtë bukuri, jar. :I
 I: O natë e ditë po kjaj si fmija
   E s’po m’teren sytë e mi. :I

  Vetllën holl si hana s’pari
  Syni jot si yll me bisht, jar.
  Kaçurrelat n’midis ballit
 Përmbi shoqet moj da me gisht.

  Çohem heret pa ra dielli
 Dal n’dritare me t’shikju, jar.
 O e kthej kry’t prej drandofillit
  N’gjoj bylbylat tuj këndu’.

  O bylbyl, o bylbyl shkreta
 Qi sa kohë je mbyllë n’kafaz, jar.
 O medet hallin, unë o i mjeri
    Derisa qi po pëlcas.
 82. Në agim rrezet e para

   Në agim rrezet e para
  Drandofill mbulu’ me vesë.
  I: Manushaqe si ma e para
 Për çapkënën sy e vetull zezë. :I

 Me kombajna korrë në fushë
   Kokrra gruri si flori.
Mbush hambaret gushë për gushë
 Knaqet’ zemra e nji çifti t’ri.

  Ti moj vashë, moj drenush-e
  A s’ma fal faqen ma parë
   Ndëgjon vasha faqekuqe
Ja merr zemrën dhe i digjet zjarr.
         73
83. Te ‘i dugojë e re

  I: Te ‘i dugojë e re
 Në magaze t’vjetër. :I
 I: Djalë si Sulejmanin
 Nuk ban nana tjetër. :I

 Porsa dola n’bahçe
 Me pi kafe t’amla.
 Po na vjen shoqnia
 Veshun allafranga.

  Bahçja plot me lule
   Sa kishin lulue.
 S’bashku djem e vajza
 Ja kan nisë me knue.
84. Ty t’krijoi natyra

  Ty t’krijoi natyra
  Lule përmbi tjera
Tash na vjen pranvera
Plot me t’bukra ngjyra.
   I: O sa të du’!
 Që më knaqe mu’! :I

  Manushaqja ime
Plot me ngjyra t’hijshme
  Ke nji bojë si flutur
Plot me erë të shijshme
   Zemër për mu’
   Shpirtin ta du’!

 Jeta ishte e shijshme
 Je moj manushaqe.
Shpirtin mu’ ma knaqe
 Ti o me shpresime
  Plot me madhni
   O shpirti im!
      74
    85. Mora lajm se je feju’

     I: Mora lajm se je feju’
     Mori vajzë e buk’ra ti. :I
  I: Dashninë time ke harrue, aman
   Qysh t’mashtroi moj ai njeri? :I

     Ka sa kohë që u fejove
    Disa herë ti fjalë më çon.
 Thojshe prore që s’më harron, aman
    E se din se tash asht vonë.
  86. Prej shtëpisë kur jam dalë

    I: Prej shtëpisë kur jam dalë
      Dhe në burg jam ra. :I
 I: Kush s’vjen me m’pa, as me m’shiqu’
    I mjeri sa keq kam pësu’ :I

   Herët n’mëngjes hana ndriçon
       Yjt’ po xixëllojnë.
  Nji erë e shkretë po don me m’tretë
    I mjeri vetëm kam mbetë!

  N’moshën e re nji qyqe m’k’ndon
     Zemrën m’a helmon.
Mjaft o m’ke therrë, m’ke marr nji lul’ t’re
   S’më ke lanë gjallë as në dhe.

  K’ndon nji bylbyl mbi vorr të ri:
    - Për mu a do t’ketë dritë?
 Do t’shkoj e tres me ‘i mal të shkretë
   Për mu’ ma s’do t’ketë jetë!
          75
             87. Ylli i sabahit

               Ylli i sabahit
              Drita e syve t’mi
            I: Kush të ka ngucatë
            Që m’ke marrë mëni? :I


             Hajde osmanli
             Kush a çun si ti?
              Koke nazeli
            Hallin kush s’ma di!

            N’a ka dalë në Shkodër
             Nji topçi me nam.
             Sylçe Begu i vogël
             Si uvill me nam.

            Sylçja çka ka thanë:
            - Qirakllëk nuk du’!
            Bektash Aga i fortë
             Mu’ më ka zapu’.

          Bregut t’vi’s po m’shkon
           Fustanat me i anë.
          - Sylçe Beg na i g’zon!
           T’paskan ra taman.

             Ore çun, bre çun
            Gushën sikur plumb.
             Mos m’a pi rakinë
             Se të ban zullum!

             Zullumi të gjet’t
             More baca i vet!
            Hallku t’kan hasret
             More top sheqer!
____________________
 vi’s – vijës
                76
       88. Ditë e zezë 30 qershori

       Ditë e zezë tridhjetë qershori
         U hap fjala lajm i zi.
       I: Shokun tone vdekja e mori
       N’kohë ma t’bukur të rinisë. :I

        Vdekja e tij qe e papritur
         Në centralin elektrik.
       Kush ndëgjoi mbet i habitun
       Nana e vet qëndroi trimnisht.

       Këtë lajm t’zi që ndjeu Kosova
         E ma larg, në Shqipëri.
       Për kangtarin nga Gjakova
        Idriz Dhomin, djal të ri.

      89. Kangë për Hysen Bajrin

      Hysen Bajri o po bon o me dor-e:
     I: - Nuk po muj o baclok o me folë! :I
        Se m’ka ra o gjaku në gojë
        Se m’ka ra o gjaku në gojë
      M’kanë pre shkijet o me jatagan-e.

       Hysen Bajri o po duel në shkallë
     I: - T’madhe briti’: - O ju bajraktarë! :I
      I: Mos më leni o nër Shekullar-e :I
     M’u ka m’bush o trupi o plot varr-e!

     Hysen Bajri o more fjalë o ka çu-e:
     - Kajmni shokt’ o m’a fort o se mue!
     Kajma Smajlin, o mor kajma Zekën!
   I: Qysh nuk ikën o more me m’lanë vetëm! :I
     Bashkë me mu, o e kanë ba dekën.

_________________________________________
jatagan = lloj shpate e lakuar
Shekullare – krahinë në Mal të Zi
               77
   90. N’mes ballit ma ke i nishon

   N’mes ballit o ma ke i nishon-e, ai,
    O për andej o shkëlqen n’faqe.
    O bukurinë ma ke me fermon
     O si në prill manushaqet.

     - O vaj moj lula o ju sa jini,
     O vallë mbret o ju kon kini?
    - O mret e kemi derjah gjylin.
      Vezir kemi o karajfilin!

  O zamaku i bardhë thotë: - Jam shah-e!
   O përmbi t’gjitha hedh përpjet-e
     Jaratisun me shumë degë
  Dorë më dorë o na i majshin djemt-e.

______________________
 ferman = dekret mbretëror  91. Na po g’zohem vjen o Bajrami

    Na po g’zohem-o vjen o Bajrami
   More piqem Zot me Adem Begin.
   E konke konë qesi jarani, o medet!
    O mirë po i bjen karadyzenit!

     Kush ta kepi dallaman-e
    More me njato du’rzi-o si biluri?
    Fol Adem tu shtoftë o nuri!
    Mbi vorr tand t’u djegsha nuri!

      Ecja jote nabushaqe
  More plasa e mjera o gjithë tuj kajt-e!
   E po m’shkon djali nëpër bahçe
   E unë prej tejet s’kam të ndam-e!
            78
   92. Pesëdhjet vjet o shokë i bana

      I: Pes’dhjet vjet o shokë i bona
       I mjeri kam hy n’pleqni. :I
       I: Hala mirë nuk e kuptova
       Çdo me thanë dashuni. :I

      Vonë e mora vesh i shkreti
      Çdo me thanë me qenë ashik.
      Mora vesh çka ashtë sikleti
       Kjo sevda don ustahllyk.

        Ustahllyku, marifeti
       Janë dy gjana për ashik.
       Le ta marrin vesh mileti
       Se pleqënia vjen nji ditë.

     M’ka pasë thanë nji plak i vjetër
       Kjo sevda don marifet.
     Bon’ gjynah me kqyrë naj tjetër
      Rri me tanden që ke kismet

__________________________________________
 ustallyk - mjeshtri
 marifet – shkathtësi për të kryer një punë, një veprim
 mileti - populli
              79
    93. Hem vallahi, hem bilahi

      I: Hem vallahi, hem bilahi
    S’e kam ditë se ç’asht’ maraki! :I
      I: Unë i mjeri keq gabova
    Prej mallkimit m’u prish gjaku. :I

       Dola n’bahqe me karrikë
      Të gjithë lulat m’u kan afru’.
      Edhe zogj’t m’u kanë avitë
      Për xhananin qi ka pësu’.

      Unë kangën po ta qes
     E gjithë bota ka me t’a knu’
     E pabesë moj paske qenë
     Sa besnik të kam qëndru’!
________________________________________
 vallahi, bilahi = be tek myslimanët       94. Sytë si xixillonjë

        I: Sytë si xixillonjë
         Oh, sa fort i du’.
       I: Ata kur m’shikojnë
      N’shpirt më prekin mu’. :I

         Gojën si kutia
         Vashë o ti ma ke.
         Dhambët si inxhia
         Sa e bukur je!

        Veç me nji shikim
       Dashnor n’ty jam ba.
        Prandaj si kujtim
       Këtë kangë unë po ta la.
             80
    95. Shtat ditë ymër n’këtë dynja

    I: Shtat ditë ymër n’këtë dynja:
      Gjashtë idhnim e nji sefa. :I
    O me njat’ ditë shka do t’bojim na
      Thirrja emnin: - Ja Allah!
      Se kam ditë se kam kujtu’
       Me Allahun o jam taku’.
     Mos e ban vehten gjithkush
    Me hyp n’kumbull, me lyp rrush!
   Me hypë n’kumbull me lypë rrush
      Se të sheh e të flet dikush.
      Mall, evlad në këtë dynja
      Kujton kush se gzime i ka.
       Derte, gajle vijnë pa nda
      Thirrja emnin: - O ja Allah!
  Gjith kand t’shohish me kapuç t’bardhë
     Mos kujto se gjenë manfatë!
  Gjithë kand t’shohish me flokë e mjekërr
     Me zemër banja muhabetin!
       Vnoja menën në bejatë!
       A ka besë o në tarikatë?
       Mos ia kqyr o ilajetin!
    Me zemër shehut banja hyzmetin!
      Hej dervish sa mirë po flet
       Je i lidhur për Ehli Bejt.
        Ehli Bejtin hak e di
        Jam evladi sadedi.
       Hej dervish bona derjah
      Nji ditë vdesim të ton na.
      Nji ditë vdesim të ton na
      S’met gëzim, as s’met sefa!
____________________________________
evlad = fëmijë (vajzë apo djalë)
dynja = botë
hyzmet = shërbim
Ehli bejti = familja e profetit Muhamed, a.s.
              81
 96. Kangë për Metë Isufin

     Metë Isufi djal i ri-e
Se n’Gjakovë o ka m’sy o me hi-e!
Se n’Gjakovë ka m’sy o me shku-e
  Tri herë dyert o ju kan ngujue!
 Hima Daka n’mahallë t’Qerimit,
   Dil e nije pushkën e trimit!
   Dil e nije qysh-o kërset-e!
    I: Ju prallaza metshi’ shkret-e! :I
I: Qysh s’u çelet kurrnjoni vet-e! :I
  Për me pshtu’ këtë Muhamet.
 - Unë jam dalë o për m’u çartë-e
 I: Nuk jam Dula që i du’ grat-e :I
  Jam nji djal o qi t’kalli flak-e.
   T’kalli flakë t’kalli barut-e!
 Nal bre shoq, o ti mos u ngut-e!
   Nal kadale Shaqir Curri!
  Se je le o s’ke tesh k’si burri!
   Se je le s’ke tesh k’si burri
 I: Ku qilloj o dy komtë i nguli! :I
  Ti lo plumat o rreth ushkuri!
         82
  97. Këngë për Bajram Currin

  Hej, dridhet toka, po ushton Malësia
  Hej, në këto male po lufton djelmënia
I: Hej, bashkë me trima e kësaj Krasniqes
  Me Bajram Burrin o zemërçelik-e! :I

         Ref.:
   Bajram Curr, o Bajram Curr
    Emni yt s’harrohet kurr!
    Të ka lind-o nanë Gjakova
     S’të harron Kosova!
   Bajram Curr, o Bajram Curr
    Emni yt s’harrohet kurr
    Të ka mbajt-o Dragobia
     S’të harron Shqipnia!

 Hej, na du’l trimi në këto male tona
Hej, tym e flakë po n’a i rrjedh nga goja
N’luftë me tradhtarin, o Kadri Mehmetin
  Se n’Dragobi-i ai trimi n’a mbeti.

         Ref.:
       Bajram Curr…

Hej, moj Kosovë-o ty t’a lumsha shpinën!
 Hej, bijtë e tu’ e kan lu’jtë martinën!
   Me Bajram Currin, Isa Boletinin,
 Me Azem Bejtën e Hasan Prishtinën.

         Ref.:
       Bajram Curr…
          83
  98. Dora jote t’u praroftë

   Dora jote t’u praroftë!
O, kjoftë e plot-e përgjithmon-e ai!
  O ashikut i derdhen lot-zitë.

        Ref.:
   Shpirt, more vetullat ilall
 All me sy e vetulla edhe qepallë
O besa m’trete, po m’bon o me hall!

   Zemra ashikut si gastare
  O ajo thehet me i gjysë fjale.
O, a po m’flet shpirt-o boma i qare?!

        Ref.:
       Shpirt…

   Zemra ashikut si qibriti
 Fjalë e besë don djalë ashiku, ai
 O veç për dhunë o të mynafikut!

        Ref.:
       Shpirt…

  Të kam dashtë edhe të du’
   O itikati n’a u maru-e, ai
O a po m’flet shpirt-o çka po thu-e?

        Ref.:
       Shpirt…
         84
 99. Pranvera nisi me dalë

   I: Pranvera nisi me dalë
  E bylbylat po këndojnë. :I
I: Hajde vashë moj lulja e bardhë
  Dil në bahçe t’bisedojmë,
     O t’bisedojmë! :I

  Unë në bahçe po të pres
 Me tufë vjollca m’gjen n’dorë.
  Jam e jotja der’sa t’vdes
 Se më ty do t’baj kunorë,
    Do t’baj kunorë.

  Pra ti fjalën kur ma dha
  Mori lule moj shebojë.
 Prej teje nuk di me u nda
Kah po m’flet me t’bukrën gojë,
   Me t’buk’rën gojë.

   Këtë tubë lule që po t’jap
  Për kujtim ta mbajsh në dorë
Ti ndërmend t’ më kesh mu’ prap
 Mbasi bashk do t’bajmë kunorë,
    Do t’bajmë kunorë.
        85
100. Kanga e Rexhep Gërçarit

   I: Qatje poshtë o te mullini
Luftë po ban more Rexhep trimi. :I
 I: Luftë po ban qaj Rexhep trimi.
   Prej gojet n’a i dilte timi. :I

  Qatje poshtë more në Gërçar
  Luftë po ban me pashallarë.
   I: O Rexhep i çikës-o!
    Porsi yll i dritës-o! :I

  Të mërkurën thirri telalli
 Në mesditë na u mbyll pazari.
 Në mesditë na u mbyll pazari
  O rrethu’ Rexhep Gërçari.

 - Në Çabrat more kush lufton?
   - Ky Rexhepi me nizom.
    O Rexhep i nanës-o!
    I le nom Gjakovës-o!
        86
  101. Këngë për Ganimete Tërbeshin

    Herët në mëngjes, nga sa gjakatarë
    Në mes të Gjakovës u hodh një litar.
    Në trekam’sh e vunë Ganimeten tonë:
   - Fol, n’e daç ti jetën! me za i kanë thanë.
  - E shtrejtë asht liria, pa te s’është gja jeta! -
   Me një za të tmerrshëm, foli Ganimetja.
             Ref.:
       - Nuk du’ jetën të ma falin!
          Ra vetë ne litar
      Hakun motrës do t’ja marrin
         Vllaznit kosovarë.

  Atje poshtë qëndrontë Gjakova kreshnike
     Asaj Ganimetja i mbeti besnike
    Para se t’a varin, foli Tefik Çanga:
- M’a mirë t’vdesim motër se t’jetojmë në pranga!
    Ke Isë Boletinin ke dhe vllazën tjerë
  Ke Kosovën trime që s’të ndrron për jetë!

             Ref.:
            Nuk…
             87
     102. Si na u çfaq kjo dashunia
(Version tjetër i këngës “Ç’na ka zanë kjo dashunia”)

      I: Ç’më ka zanë kjo dashunia!
      Kërkush hallin s’po m’a din! :I
      I: Kush mi qan hallet e mia?
      Ku do t’shkoj e ku do t’vi? :I

       Dranofillat kuq si gjaku
       Salltanet o për djem’t e ri.
       Kur i zen o gocat maraku
        Dehen çunat pa raki.

     - Ç’ke moj gocë që rrin mendue?
        - Rri e kjaj hallet e mia!
       Deri n’Durrës du’ me shkue
       Se m’ka zanë kjo dashunia.

     Moj durrsake më bone marak-e,
          Jarnanana, ne
    Gushë e faqe, bardh moj si zamak-e,
          Jarnanana, ne
     Moj durrsake o sa fort të due!
          Jarnanana, ne
     T’vinte era more mollë e ftue,
         Jarnanana, ne.
             88
          103. Elif, Elif

    Elif Elif, ije, senja me tet-e, aman
    Gjithë shqiptar’t o jan çu’ në kambë
         Of aman, aman!
 I: Kush të don-e, ije, me imon me dek-e aman
    Karadakun hajde ta bojmë bejon! :I

    T’ejten proma, ije, n’dy sahati aman
       Donë me i ra o katunit t’ri.
          Of aman, aman!
     Lu’jti raja, ije, Podgoricës aman
      Ja rrethoi hajde Kuçit kalanë.

    Moj kalaja, ije, e me bedena aman
     Qe sa mot o m’ke metë rrethu’
         Of aman, aman!
   M’i ke shkallzit ije, gur mermeri aman
    S’mundet shkau hajde me t’i zaptu’.

   Çka i ka thon-e, ije, shkina N’kollës aman
       Se qeshtu o se kem kujtu’,
         Of aman aman!
   Asqer po m’vjen, ije, prej Kosovës aman
      Dita ditës o po vjen tuj shtu’.

     Aferim ije, ju shqiptar-e aman!
      Trimëninë o ç’e botë ispatë
         Of aman, aman!
   Gjithë tuj pri-e, ije, para urdisë, aman
    Shkojshit malit hajde tuj shalakatë’.
__________________________________________
 iman = fe, besim në Zotin
               89
104. Zuna në kajkë, rashë në det

 O zuna në kajkë e o rashë në det
  O erdh nji shiptar e n’a gjet-e.
    Shyqyr bona e gëzova
 Gjeç’ jaranat n’breg t’Uzdrumit!

 Ku kam ndoj mik o le t’më kjaj!
  Le t’më kjajë me lot si lumi!
  E ikën shokt’ dhe më lan-e
 E më lan o n’breg t’Uzdrumit!

 O n’breg t’Uzdrumit deri n’takatë
 Çadrat ngrehun bajrak, bajrak.
  Ferman po vjen prej Bagdati
 Vaj more shokë se ç’bohet halli?!

   Ika, ika rashë në det-e
  More me gjemi të Ulqinakut.
  E shyqyr bona për selamet
  Selam Gonxhes së zamakut!
         90
       105. Konstantine

     Konstantine, heret po m’vjen
 Se jam bamun hajde marak në ty, aman, aman
    Se jam bamun hajde merak në ty!
   I: O në ma daç moj goc-e hatrin mue
      Tjetërkend s’shikjon me sy,
         O fare aman. :I

     Maraku ma i randë se plumi
Me njat zemër, hajde moj, katileshë, aman, aman
   Me njat zemër hajde moj katileshë!
  O bi me fjetë moj gocë, s’po m’zen gjumi
    Don me m’lu’jtun mendt e kresë.
         Fare aman.

   More pllum’-o, krah’t e shkrum-e
 Qe sa mot je hajde tuj fluturu’, aman, aman
    Qe sa kohë je hajde tuj fluturu’?
   O fluturo moj gocë dhe të shkojsh-e
     Zgjoji ata që janë në gjum’
         Fare aman!
           91
106. O kandil kandil garipi (version)

      O kandil kandil garibi
    I: Ç’ke more qi s’ban dritë? :I
I: O shumë sefanë e do t’a bajmë na sonte
    Sa të zbardhë e lumja dritë. :I

   O jorgan, jorgan i ngusht-e
      Gjithë vija, vija!
  O sa ke nata, lal-o nuk m’i m’love
      Shpatllat e mia!

   Në penxhere lalo prej sokakut
    F’tyra jote ndritë dynjanë.
   O ty t’ru’jt Zoti lalo qi t’ka fal-e
   Fol me mu’ se s’ke ku m’çon!

 Dashninë tonde s’mund ta harroj-e
     Deri sa t’jam gjallë.
 O dhe në vorr-e, lalo, kur t’më çojnë
   Mu’ për ty do të m’bjen mall.
           92
     107. O mori nanë, rashë n’hapsane

            O mori nanë,
         Nanë rashë n’hapsane.
          I: Tash vjen stina
       O tash vjen stina e do t’dali. :I

         O ti maqinën, lale, lale
           Unë gjylpanën.
           Qepim rrobat,
        O qepim rrobat e beqarnisë.

           O hala djal-o
         S’ma din zemrën time
        Ta kam njoftë, o i kam shitë
          Tjegullat e shpisë!

          O na u çu’n rosat
         Lale, lale, prej Tirone
      Bajnë pushimin, o bajnë pushimin
           Në Barbullush.

          O fort po tutna
       Se s’po m’don durrrsajka.
        Hallin tem,o dertin tem
          S’ma din njeri
_________________________________________
 hapsane = burg
               93
108. Dola n’penxhere synin kur t’a pashë

       Dola n’penxhere
      Synin kur t’a pashë
     Piva ‘i gotë raki moj vashë
      Mashalla të thashë.

      Mashalla të thashë
       Rakia m’ka zanë.
      O mor çun i vogël
      Qi po m’shkon nizam.

      Nizam du’ me shku’
       Letra du’ me t’çu’
       O moj gocë e vogël
      S’ka kush me t’i k’nu’.

       Me t’i k’nu ti k’noj
      Veç me shkru nuk di
       O mor çun i vogël
       Shka baj un’ pa ty?
  109. Mori shkrepsa e Venedikut

     Mori shkrepsa e Venedikut
    I: Ti që m’kallesh o si barot. :I

     Sa m’ka marr malli i duhanit
 I: Bjerma shkrepsën po du’ me e dhezë :I

      Mora vesh se je sëmue
    I: T’paska ra ai verem i zi :I

     Sa m’ka marrë malli me t’pa
   I: Se pa ty o moj s’mund të rri! :I
           94
110. Dalngadalë po të kërkoj

   I: Dalngadalë po të kërkoj
  Megjithëse jam dëshpëru’ :I
 I: S’kam ndërmend moj të kujtoj
   Ti nuk qe lule për mu’ :I

    Sikletin do ta duroj
  Se me zemër prap të du’.
   Si dhuratë po të dërgoj
   Nji zamak tuj lulëzu’.

  Kur të njofta t’pata thanë
  Do t’vij koha me u nda.
  Kujtimin që m’pate dhanë
  Po ta kthej me lot tuj kja.

  Me dëshirë moj të këndova
   T’ledhatova bukurinë.
Synë e shkru’ unë shumë ta çmova
  Por ma tepër dashuninë.

  S’punon goja me ligjëru’
  Se u dogja porsi prush.
 Sado kohë që ka me shku’
 Hallin tem s’do t’ma dijë kush.
        95
111. Fletët tua moj drandofille

  Oh fletët tua moj drandofille
   I: Kuq e bardh m’i ke. :I
 I: N’bahçe tande je hiç pa hile
     Shoqe ti nuk ke. :I

  T’gjitha shoqet t’kan inat
  Pse je kuq e bardh e gjatë
  Bukuroshe, lule e bardhë
 Athu’ kush do t’baj kunorë?
 E me t’marrë e me t’shti ndorë?
   Hajde me t’shti n’dorë!

Oh, me t’shti ndorë moj sylarushë
   E me t’marrë përherë.
 Qysh kur s’pari me ty u poqëm
   E kur t’pashë në derë.

   Nji unazë moj po t’a çoj
   Edhe hallin t’a tregoj.
  Po t’jap fjalë e po t’jap dorë
  Se me ty do t’baj kunorë.
   Jam i yti përgjithmonë!
   Hajde përgjithmonë!
        96
II.KËNGË TË SHQIPËRISË SË MESME
         97
98
1. Manushaqja e lulja e shqerrës

 O manushaqja e lulja e shqerrës
    Po çelin ma avash.
  I: O vetëm lulet e pranverës
   Qenkan për t’u dashtë. :I

  O t’gjitha lulet plot burbuqe
      Çelin për zili.
  I: Si faqja jote kur më skuqet
      Porsi shefteli. :I

 O kangën po ia k’noj unë lules
     Që ta nigjojsh ti.
  I: O lules time faqekuqes
      Se kam dashuri. :I

    2. Moj dashnore

 Moj dashnore të gjykoftë Perëndia
 Ti që ma çfaqe dashninë e rremë.
   I: Se fjala jote bashkënia
  E pabesë moj paska qenë. :I

 Unë të dita moj se t’kam mike
 Prandaj e vuna dashninë në ty.
  Ti s’u kallxove aspak fisnike
   Sa që s’paska të rrëfy’m.

 T’u thaftë dora moj që më shkrove
   Mallku’ qofshin letrat e tu’.
 Se vet më deshe, moj më harrove
    E pabesë o mori gru’.
        99
 3. Çeli molla e shartu’me

 O mun aty n’atë faqe t’malit
    Shartova një mollë.
 I: O goca e re e pamartu’me
   Paska belin e hollë. :I

  O çeli molla e shartu’me
   Çeli lulen e bardhë
 O goca e re e pa martu’me
   Don nji djalë beqar.

  O çeli molla e shartu’me
   Lulen për bukuri
 O goca e re, e pamartu’me
   Don’ nji djal të ri.

4. Ç’na ka zanë kjo dashunia

 I: Ç’na ka zanë kjo dashunia
 Kërkush hallin nuk ma din. :I
  I: Kush i qan hallet e mia?
 Ku do t’shkoj e ku do t’rri? :I

- Ç’ke moj gocë qi rrin mendue?
   - Rri e qaj hallet e mia.
 Deri n’Durrës du’ me shkue
  Se m’ka zanë kjo dashunia.

 Ç’qenka kjo sevda e shkretë
  Mjerë ai’ që se ka provu’!
 Gja’ ma t’bukur s’ka në jetë
  Kur dashnori thotë të du’.
       100
5. Për midis pazarit t’Durrësit

  Për midis pazarit t’Durrësit
  Pse ma hudh dorën serbez?
 I: Gocë e vogël, ma jep fjalën
 Mos më le fare pa shpresë. :!

        Ref.:
  Dallëndyshe vaj, vaj, vaj
  Prej zemre moj nuk të ndaj
  Dallëndyshe hej, hej, hej
 Kurr s’do t’n’dahem prej teje!

 M’i gëzofsh dimitë mermeri!
  Kur m’i hudhje për Pazar.
  Do të lutem, do të themi:
 - Më merr mu’ se jam beqar!

       Ref.:
     Dallëndyshe…

  Mora rrugën kah kalaja
  Aty un’ gjetsh nji djal të ri.
  Mu’ me ty më zu’ sevdaja
  Hajde djalo më merr ti.
        101
        6. Për midis pazarit t’Durrësit (2)

           Për midis pazarit t’Durrësit
           O ç’m’a hudh dorën serbez.
            I: Ti bre djal, o djal i ri
           Pse mi ze vetllat me fes? :I

                Ref.:
            Dallëndyshe vaj vaj vaj
           Sy laroshen me lot ta qaj.
            Dallëndyshe vaj, oji
           Sylaroshen ta shti në gji.

           Mi ke vesh dimi t’mermerit
            Dhe jelekun qep me ar
           Do të lutem, do t’i themi:
          - Më merr mu’ se jam beqar!

                Ref.:
              Dallëndyshe…

          7. Shoqet tua moshatare

            I: Shoqet tua moshatare
           Kan hasret prej bukurisë :I
           I: Janë tri goca me nji çaire
            Po pëlcasin prej zilisë :I

             Ti je si ar i kulluem
            Je si nuse për merak-e.
           Vjen gjithnji tuj hijeshue
           Si zamaku në bardak-e.

           Bukuri duhet me t’thanë
          Pëllumbeshë buzën në gaz-e
            Gocë e bukur në Tiranë
            Avitu se nuk të ngas-e.
___________________________________
çair = livadh
                 102
                8. Kur dole në lamë

                I: Kur dole në lamë -
                Belin nji pëllambë! :I
                I: Bukuroshe e lalës,
                 Synin si bajamë. :I

                 Kur dole n’çardak -
                 Faqen për marak!
                 Bukuroshe e lalës,
                 Dukesh si zamak.

                 Kur dole në derë -
                  Belin me qemer!
                 Bukuroshe e lalës,
                  Ndrite si fener.

                 Kur dole n’oborr -
                F’tyrën bardhë si borë!
                 Bukuroshe e lalës
                 Eja t’vejmë kunorë!


                9. Se shkon skifteri

            O se shkon skifteri more zemëru’
             More zavalli, o si ka mësue.

              O se zavalli o si ka mësue
            More krahi i djatht o ç’ju ka plague.

            O se krahi i djatht o ç’ju ka plague
             More kjo rixhaja s’iu ka n’igjue.

          O se kjo rixhaja s’iu ka n’igjue
        More prej syuit t’zi, o prej syut t’shkru’m.
___________________________
-zavall – hall i madh, bela e madhe
- rixha - lutje
                     103
            10. Jalla u shemsh Kalaja e Durrësit

                  E jalla u shemsh-o,
                  O kalaja e Durrësit!
                 E ç’më del goca, o lal,
                  Ke grykë e pusit.

                E ç’i qet Durrësi, o hajde,
                    I pret Shijaku.
                Se ku e din goca, o hajde,
                 Se ç’asht’ o maraku?

                  O fushë e madhe,
                 Hajde fushë e Qerretit
                  O u plak goca lale
                  Në bash t’lezetit.

                      Ref.:
                    E qava,qava
                  Lala qesh tuj plas-e.
                 E ç’mu mbush zemra
                  Hajde me maraz-e.

           11. Ç’mjellë ashtu, moj ç’mjellë ashtu

              E ç’mjellë ashtu, moj ç’mjellë ashtu?
                E ç’mjellë ashtu, moj bukuri?
                 I: E selvijon, e selvijon,
                 Selvijon në baçen tonë. :I

                E ta këpus, moj t’ këpus!
                E ta këpus, ta vej në vazë!
                  E je lule moj je lule,
                 Je lule moj për beqarë.

           E m’i fal sytë, moj vetullat!
           E vetullat t’u paskan nxi.
           E jo, m’re jo, për Perëndi
            E i kam vet për bukuri.
___________________________
- selvijon – lloj luleje
                      104
  12. Hije e bukur të ka ra

   I: Hije e bukur të ka ra-e
   Si zamak po lulëzon. :I
I: Shumë dëshirë kam për të pa-e
  Asnjiher nuk më shikon. :I

  Kur më deshe s’të çëmova’
   Kujtova se do t’harroj.
  Por me mall u dëshirova
  Sa me mall po të kujtoj!

  Lulen që ma ke dhurue
 E shikoj me shumë dëshirë.
Moj t’i puthsha sytë e shkru’m-e!
 Që t’ndriçojnë si xhevahir.
 13. Dy të bukra në një degë

  I: Dy të bukra o në një degë :I
I: Dimnin, dimnin o e bajshin verë
       Aman ore :I

  Zot, më ban o zog skifter!
 T’shof të buk’rën o ke mineri,
      Aman ore!

  Zot më ban’ o zog petrit!
 Marr të bukrën o me shetitë,
      Aman ore!
        105
  14. Knon bilbili në behar

  O knon bilbili lale në behar- e
O ç’më ka zanë me ty maraku i parë!

        Ref.:
   Ke ullini n’kodër t’pres,
    Prite lalën se po vjen
    Prite lalën se po vjen
   Kam nji llaf e do ta them.

   O k’non bilbili në qershi
 O dil ta shof moj goce syn’ e zi!

        Ref.:
   Po të pres nuk kam durim
   Kam në zemër nji kujtim
   Nji kujtim të paharrumë
   Po të pres se prap të du’.

 O knon’ bilbili goce në zamak-e
 O ty t’ka lala shpirt-o për merak!

        Ref.:
    Ke ulliri n’kodër-e
    Prite lalën se po vjen
    Prite lalën se po vjen
   Kam nji llaf e do ta them.

 O knon’ bilbili goce në zaman-e
O ty t’ka shpirti goc-e për marak-e.

        Ref.:
      Ke ullini…
        106
  15. Fustani me pika

   I: Fustani me pika
   Sa hije të paska! :I
I: Ngreje kokën pak moj Nepi!
   Sa të shof, se plasa. :I

  Zanin ta nigjojshe-e
    Una ty përditë.
 Edhe rrugës ti kur shkoje,
   Sikur bojshe dritë.

  N’tre sahati t’natës
   Të erdha ke porta.
 Zanin ta nigjojsha Nepi
Thojshe: -Po m’dhemb koka!

  Në mëngjes të erdha
  Me u taku’ me ty.
Aman, se ç’mu dridhte zemra,
  Kur m’shikoje n’sy-e.

  Ty të kam ndërmend-e
  Gjithë kah shkoj e vi-e.
 Gjumi natën nuk më zen
 M’i more mend’t e mi-e!
       107
 16. Dy çuna që ka Tirona

   I: Dy çuna që ka Tirona
   Bojnë’ harab nji kasaba. :I
I: O dyqanet karshi ç’i kanë, aman
   Sadiku me Mustafanë. :I

  Hajde, hajde mor Selman,
    Ç’i del zot o bukurisë.
Si s’t’u qep ai xhamadan, aman?
  Iu thafshin gishtat terzisë!

   Xhamadani qep me tela
   Çfar terziu ta ka qepë?
 Aferim mre Hasan Muka, aman
  Në Tironë ke qitë marifet!

Si s’t’u shëru’n kto plagt e thikës?
  Kur t’i shof o më merr vaji.
 Mre syziu i Kasem Agës, aman
  S’je ma i bukur se Mustafai.
        108
17. Hajde, hajde mre Rrem Demneri

  Hajde, hajde mre Rrem Demneri,
 N’kafe Dem Xhepës o vjen kapterri.
  Kafja e Demit o myll’ me xhama.
 - Prij o përpara mre’ Rrem Tirona!

   Prij përpara o Rrema i Babës!
 Se nuk kom gjo o me Xhepin e Shabës.
    Ditën e enjte o n’tre sahati
  Pushkë po bante o Rrem Kasapi.

 Rrem-o Kasapi, mre Rrem-o Tirona
   Asht asllan-o që se bon nona.

   Vjen majori o me makinë:
 - Mos e nga Rremën, o kapterr Selim!
 Mos e nga Rremën o kapterr Selim!
   Se ai asht more shoku im.
         109
    18. Iku goca më la vetëm

   O iku goca, mi lale, më la vetëm
        Ti je jarnane.
   O ç’më kujtojn-o, lale, me nji letër,
        Ti je jarnane.

          Ref.:
   Jarnanina, më deshe të desha-e
   Jarnanina, balluket e shpesha-e

  O qesh në male, lale, rashë në fushë
        Ti je jarnane.
O për atë nishanin, o gocë, që m’ke në gushë
        Ti je jarnane.

          Ref.:
         Jarnanina..

  O syn’i jot, o mi gocë, si shkëndija,
        Ti je jarnane.
   O se ç’na zu, moj goce, dashunia
        Ti je jarnane.

           Ref.:
         Jarnanina…
           110
19. Ç’asht ma e bukur në këtë botë

 I: - Ç’asht ma e bukur në këtë botë? :I
   I: - Ftyra e gocës hanë e plotë! :I
     I: Oh, oh, hanë e plotë. :I

  - Gjum’n e natës kush t’a tretë?
    - Syu i gocës gjithë lezet!
     Oh, oh, gjithë lezet.

   - Kush të shkrin moj si qiri?
     - Syu i gocës filxhanli!
      Oh, oh, filxhanli.

 - Ç’asht ma e bukur në pranverë?
    - Buza e gocës si sheqer!
      Oh, oh, si sheqer

   - Çfar të djegë si zjarr në gji?
     - Syu i djalit sevdali!
    Syu i djalit gjithë lezet
  Ç’ma përvloi zemrën e shkretë!


    20. Hajde malenake

     Hajde malenake,
      Du’je lalën-e.
    Hajde gushë bardhake,
      Du’je lalën-e.
     Hajde malenake,
      Du’je lalën-e.
    Hajde gushëbardhake,
      Du’je lalën-e.
     Hajde gocë e lalës,
     Ç’e hudh vallen-e.
     Hajde gojësheqere,
      K’naqe lalën-e.
         111
     21. Moj fëllënz moj mitare

      O moj fëllënz-e, moj mitare
     O qenke nisun për o Kaninë.
      Shko dhe mos u vono fort
   Fare mos e harro dashuninë, dashuninë.

    O paske marr një rrugë të gjatë-e
    O s’mund të rri o nji ditë pa ty-e.
       Shpirti s’po m’gjen rehat,
  Rehat, s’mund të vej gjum në sy, gjum në sy.

     O po vjen koha e lumtunisë-e
      O që të rrim-o të dy pranë.
     Të gëzojmë ditët e dashnisë
Të dashunisë, kur t’vish nuse në Tiranë, në Tiranë.


     22. Të betohem tuj t’u lutun

      I:Të betohem tuj t’u lutun
       Për ato syt e shkru’m. :I
      I: Eja me mu’ mori flutur,
         Aman sa të du’! :I

      Të gjithë flutrat në pranverë
        Shkojnë tuj fluturu’.
      Lule m’lule tuj marr erë,
         Aman sa të du’!

      Lule t’bukra plot burbuqe,
       Shkojnë për t’u mbaru’
        Eja eja faqe kuqe,
         Aman sa të du’!
            112
23. Disa herë më shkon ndërmend

  I: Disa herë më shkon ndërmend
    Mos me të fol ma me gojë. :I
 I: Mirëpo zemra nuk më len, jasaman
    Nuk duron ma kësifarsoj. :I

    Po më sillesh pa kujdes-e
    Më shikon si për mëshirë.
 Kur të pashë sot në mëngjes, jasaman
   Nuk m’a the një fjalë të mirë.

   Ti mbahesh për bukuri-e
   Për ato dy sytë e shkru’m.
  Mos e kurse dashuninë, jasaman
   Por besomë sa fort të du’.

    Kur të njofta që të re
   Trandafil mbulu’ me vesë
  Bukurin ti prap ma ke, jasaman
   Si menekshe në mëngjes.
         113
          24. K’non bilbili te qershia

           I: K’non bilibili te qershia
          Nga meraku flakë ç’u ndez :I
           I: Trandafilat ndër avllia
         Shpërthejnë gonxhet pa kujdes. :I

                 Refreni:

         I: Hajde shpirt se erdh pranvera
            Çelin gonxhet përsëri.
          Vjollca t’njoma lule shqerra
        Do t’i mbledh shpirt-o veç për ty. :I

            Kërkon djali sy skifter
           Buzën e gocës si sheqer.
            Goca baka naze shum
          Djali i shkretë mbeti pa gjum.

             Refreni
            Hajde…
____________________________________
avlli – oborr, mur që rrethon oborrin e shtëpisë          25. Çohi djema shaloni atin

           _ Çohi djema shaloni atin!
            - Besa atin e kam shalue.
             - Cili djal-o po vjen me mue?
           Cili djal po vjen me mue?
           Po thot Mema: -Po vij unë!
        Ia pret M’stafa: -Ma i parë jam unë!
         Ti mre M’stafë, o M’staf-o Delia
           Tash po t’ njihet burrënia
            Me qitë pushkë te zotnia.
          - T’kishe pasë nji djal si Mema,
           Paç me i hy vezirit mrena!
         Paç m’ia lanë oxhakun n’femna!
                  114
             26. Në zabel të erdha

               Në zabel të erdha,
             Goc-e t’gjeta vetëm, hajde
           Pse m’rrishe o si zog i harru’m?
        I: O mos ja prish-o, goc-e qefin djalit, hajde
           M’i fshin lot-zit se t’erdha unë. :I

               Ti më more n’qafë,
             Që m’fute n’dashni e hajde.
            Unë prej teje s’kam të ndamë
         O rri mre djal-o, qesh e mos qaj-e, hajde
             Prej teje o se heq sevdanë.

            Vet ma ke dhonë besën,
           Djalo se s’du tjetër, hajde
           Përveç teje, mor më ke thanë
         O dy pika në vetull se ç’mi ke e hajde
          Për kujtim mor’ t’i lash nishan.
____________________________
   nishan – shenjë
            27. U hutova prej shikimit

             I: U hutova prej shikimit
             Prej dritës së syve tu. :I
              I: Mori lulja e kujtimit
            Mos më len ma që të vu’j! :I

             Ma merr dorën e më pajto
             Mos më rri ma në mëni.
              Hajde shpirto më beso
            K’naqe shpirtin me dashuni.

            Hajde t’dalim dorë për dore
             Të shetisim dalngadalë.
             Mori vjollca me kunorë
            Kam me ty moj n’ja dy fjalë.
                   115
         28. M’vune kambën pa të drejtë
      I                           VI
I: M’vune kambën pa të drejtë         Po t’këndoj një kangë të re
 S’u tregove zemërgjanë. :I           Për të thanë sa fort të du.
  Unë të çmova shum të shtrejtë         E din mirë se ti më le,
Ti e din moj t’pata thanë.           E sa shpejtë më ke harru’!
                  II
            Vet më more me të mirë
            Me dëshirë, plot bujari.
           Por tashti pse s’ke mëshirë?
           Pse ma hedhë për bukurinë?

                  III
            Të putha njëher në faqe
            Më buzqeshe si fëmijë.
            T’vinte era manushaqe
            M’u duk vehtja djal i ri.
            T’vinte era manushaqe
             Mori lule në saksi.

                 IV
           Vuna vehten në mundime
            Për hatër të dashunisë.
           Nuk më dhe asnjë premtim
            More nuri i bukurisë.
                  V
            Në dy faqet ke ka ’i pikë
            Nuse e re moj me kimet.
             Eja afër mos më ik!
            Më shikon e nuk më flet.
                  116
         29. Qysh se t’pashë moj tuj kalu’

 I. Qysh se t’pashë moj tuj kalu’         VI. Je mbulu’ me stoli
 Shpirtin vashë ma ke plagu’.           Kur me ecë dalngadal’
S’më ze gjumi jam hutu’             S’ta del kush për bukuri
 Du me t’pa vashë sytë e shkru.’         Me gërshetat palë mbi
                         Pale

    II. Dashunia qenka zjarr      VII. Më ke lanë o shumë kujtime
    Kur rrëmben e s’ka të shu’m     Sa të jem s’do t’i harroj
  Eja vashë sa ma parë          Pse më vune në mejtime?
   Mos më lenë me u dëshëru’.       Veç pse unë të dashuroj?

           III. Ah i shkreti çfarë po them
           Ti s’më njeh e s’din kush jam.
              Ti se din hallin tem;
           Të t’a them guxim nuk kam.

           IV. Shko ti kangë pa ngurrim
             Shko si zogu fluturim.
              Ja trego hallin tim
            Unë i mjeri s’kam guxim.

            V. Të vjen erë lule zamaku
            Buzën kuq porsi qershi.
            Veç prej se më zu maraku
            Shkova rashë në dashuri.
                  117
  30. Una ty moj të kam dashtë

   Una ty moj të kam dasht-e, i- je
     Prej së vogli, qysh fëmi.
 I: S’të vjen keq e i-je,me më lanë, e i-je
     E të marrish tjetër njeri? :I

   Sytë e mi ma s’po shikojnë
   Qajnë e rrjedhin si burim.
 Ah moj zemër i-je, shumë durove, i-je
 Digju, kallu, hajde bre shpirti im!

  Edhe shpirti s’po m’qet’sohet, i-je
    Nga idhnimi që m’ka gjetë.
 Se kjo vjeshta i-je, s’po m’harrohet, i-je
 Për kujtim tandin, moj, ka me mbetë

   Djelmëninë’ moj ç’ma helmove
     Me zeher të dashunisë
E gjithë bota i-je, më bojnë të marrë, e-ije
    Pse s’hjek dorë prej ashikisë.
          118
31. Rrallë kam pa këso bukurie

   I: Rrallë ka pa këso bukurie
    Por si hana tuj ndriçu’. :I
 I: E gërshetat moj t’paskan hije
  Ç’ti pëlqeva sytë e shkru’! :I

   Të deshta ditën e parë
   Sa në zemër më ke hy.
   Moj burbuqe në behar
   Sa më merr malli për ty!

  Të shikoj me mallëngjim-e
  Rashë në zor prej dashnisë’.
  E do t’i ru’j si për kujtim-e
    Tiparet e bukurisë.

   Deri ditën kur të pashë
  Rashë në zor e rashë në hall.
   E moj burbuqe në behar
  Je e mirë, një vajzë e rrallë.

32. Fol njëher’ moj shtat selvi

  Fol njëher’, moj shtat selvi-e!
  I: Dil në derë o moj goc-e,
    T’ shof syn’n e zi-e! :I

  Dil njëher’ se m’zuni halli
  Në pranverë, o moj goc-e,
     Do t’marri malli.

 Kam dëshirë të fal nji kujtim-e
   Xhevahire moj goc-e
    Me mallëngjime.

  Një peshqesh për dashurin-e
  Një buzqeshje moj goc-e,
     Për bukurinë.
        119
 33. Ç’më shikon me buzë në gaz

   Ç’më shikon me buzë në gaz
    Sikur don me folë me mu’.
I: Unë me ty moj s’do të flas, o moj xhan
   Nuk po mundem me duru’. :I

   Kur të pashë moj tuj kalu’
    Gërshetat për bukuri.
Ç’më pikllu’n dy sytë e tuj, o moj xhan
   Ç’më ke prekë në dashuri!

   Flokët m’i ke thurr gërshetë
     Si kunorë lule me ar.
    Askërkush moj s’t’i gërget
    Një petrit, një djalë beqar.

  34. A ke qenë ndojher’ e re

   O, a ke qenë ndojher’ e re?
      A ke pas marak?
    I: O, je e bukur se ke le
      Shtatin si bajrak! :I

   O mjerë ate që zen maraku
    Unë vet e kam provu’.
    O mori lule kuq si gjaku
     Syt vetllat t’i du’.

    O n’baçe tate tuj punu’
     Mendja m’rrin ke ti.
    O zemra ime asht idhnu’
      Si t’ia baj se di.
         120
35. Dy të bukura janë bari

  Oh dy të bukura janë bari-e
I lumi, lumi unë, o sa bukuri-e.

Njana me dhen tjetra me dhi-e
Lum, lumi unë, o sa bukuri-e.

Po bajshin mriz o nën nji hije
Lum, lumi unë, o sa bukuri-e.

Po bisedojnë me nji djalë të ri-e
 Lum, lumi unë, o sa bukuri-e.


   36. Balluket e tua

  Balluket e tua moj goc-e
   Rreth me kaçurrela,
     Duken bukuri.
 I: E plot me lule moj goc-e
   Po na çelë pranvera -
    Ç’mi ke sytë e zi! :I

   Faqet e tua moj goc-e
   Si shegë devedishe,
    Vetllat ly me bojë.
 Se kur më shkon o moj goc-e
   Porsi dallëndyshe, -
     Sa të dashuroj!

   Shtati jot o moj goc-e
     Si selvi e gjatë.
    Veshë për bukuri
 Se fol me gojë, o moj goc-e
   Mos më merr inat -
    Ç’mi ke sytë e zi!
       121
            37. Ma jep dorën

         I: Ma jep dorën dhe më thuaj
           Nja dy llafe për të mirë. :I
         I: Mos më len kështu të vuaj,
           Lajkatare e pa mëshirë! :I

          Të putha njëherë në gushë
          Shtat’n e hollë moj si selvi.
          Vetllat hark moj si gajtan
            Edhe gojën si kuti.

        T’pata thanë moj ashiqare:
        - Mos u tall me fukaranë!
          U kallxove ziliqare
        Hajde pra më ban derman!
_______________________________
ashiqare – në mënyrë të qartë, sheshazi
                 122
 38. Një ditë më del

  I: Një ditë më del,
  Një ditë s’më del.
  Si nusja me tel -
    Të dua! :I

      Ref.:
I: Të du’ mi gocë e vogël,
     Të dua!
 Të du’ të vish me mua,
    Të dua! :I

  Syun si filxhan
  Ftyra të ndriçon.
 Kur më del në xham,
    Të dua!

     Ref.:
    Të du’…

  Kur më del n’hajat
  Shtatin si bajrak.
  T’u bona merak,
    Të dua!

     Ref.:
    Te du’…
      123
     39. Fryni era, u çel taraba
Ftyni era u çel taraba: - Çou Halil se Avdi Aga!
        Çou Halil se Avdi Aga,
     Me treqind sejmen përmbrapa!
       Të tan’ opinga pa çorapa.
      Musta i vogël u çu’ n’kambë
     Kërkon armët: - Ku i kam lanë?
    - Na i ka mshefë ky miku mramë.
       S’e ka menden me na zanë.
         Bejta Sylja, qen qafiri
        Bani gostinë çoi na thirri
        Mish e pite boll na qiti
       Çoi për myzhde tu veziri:
     - Myzhde pashë, se u zu Halili!
        U zu Halili tuj këndu’!
      E tan’ Shkodra n’kam a çu’:
     - Fole Shkodër nji fjalë për mu’!
     Nuk po them, jo, për me p’shtu
       Me pre Mustën para mu’
       Asht i ri, mos me u frigu’!
     - Mustën e vogël ka fal Pasha!
      - Pa Halilin t’gjallë mos paça!
        Xhelatçia prehi shpatën,
      Musta i vogël shtrini qafën.
         Xhelatçia po ban be:
    - Kurr k’si trimash nuk kam pre!
        Vjen e motra tuj përvetë:
     - Të mijt’ vllazën ç’mi ka gjetë?
        -I ka shitun’ miku i vet!
     - N’qafë më paç, o mori motër
    Që më rrejte m’prune n’Shkodër!
     Mos të leftë ty djalë në votër!
    Mos t’leftë djalë e mos t’leftë çikë!
     - Këtë punë motra s’e ka dijtë!
         Shkoi nji javë e shku’n dhet ditë,
         Preu të shoqin me gjith’ t’bijt.
        Preu të shoqin e të birin.
       - Kur ja vuna thikën burrit,
    Si me i nxerr vllaznit prej vorrit!
       Kur ja vuna thikën djalit,
       Si me i nxerr sytë e ballit!
       Ç’bani motra për Halilin?
      Preu të shoqin dhe të birin!


            124
            40. Mori vjollca që çel në saksi

             I: Mori vjollca që çel në saksi-e :I
             I: Lul’ e parë o për djemt e ri. :I
                     Ref.:
                O, ah moj ledhatare
            I: Lul’ e parë o për djem beqarë. :I

             Të këputa të vuna n’bardhak-e
              Lul’ e bukur-o për marak.

                    Ref.:
                   O, ah ..

              Të këputa se ç’të mora erë
             Lul’ e parë o që çel n’pranverë.

                    Ref.:
                   O, ah …

                   41. E shoqënia

            E shoqënia, oh lalë, moj shoqënia
                 Shumë itibar-o,
              Oh lale që m’paske – ije ti.
                 Shumë itibar-o,
              Oh lale që m’paske – ije ti-e!

                    Ref.:
             E hajde, hajde moj delja rudë
            O a s’ma falë o lalë një qingj të butë?
            E ta kullos o hajde rrugë më rrugë!

              E kënoi gjeli,
            O lale ke kali i bardhë
            E sa me t’shpejtë-o o
            Lalë n’a zbardhi dita
             E sa me t’shpejt- o
           Lalë na zbardh – e ije dita!
                Ref.:
               E hajde…
____________________________
 itibar - autoritet                    125
 42. Bilbili që k’non mbi rrasa

   I: Bilbili qi k’non mbi rrasa :I
 I: A s’ma fal moj gushën se plasa?!
 Se plasa moj gushë, gushën–o! :I

        Refreni:
   Jepja faqen moj xhananit-e,
   Mollë e kuqe Elbasanit-e!
  Jepja gushën moj të mjerit-e,
   Moj llokumja e sheqerit-e!

  Bilbili që k’non mbi rrethe
  Asaman ç’më lige ç’më trete!
 Ç’më trete moj gushë, gushën-e!

43. S’paske pasë një pikë mëshirë

   S’paske pas një pikë mëshirë
  I: Qysh mësova unë kësisoj!? :I
      Xhanëm aman!
    S’pres prej teje far të mirë
 I: Veç me m’fol o njiher me gojë :I

   Pse m’ke marr kaqë mëni-e?
   I: S’shkohet jeta me inat, :I
       Xhanëm aman!
     Fol me gojë o syu i zi
  I: Mos ke frikë se ban mëkat, :I
       Xhanëm aman!

  Paske pasë moj zemrën hekur
   Qysh durove mori xhan?
     Xhanëm aman
  Jam betu’ se nuk du’ tjetër
   Drandofille n’Elbasan,
     Xhanëm aman!

 Kur më than t’u idhnu xhanani,
  Mu’ ma mirë t’më kishin vra.
 Edhe me m’xierr prej Elbasani
  Unë se hjek t’shkretën sevda.         126
 44. Lum e lum se ja mrrina

   Lum e lum-e se ja mrrina,
       Hej, hej aman!
  I: Bukurisë së këtij behari :I
Gocë ma t’bukur moj se ban nana, ije
  I: Si kjo goca o prej Tirone :I

        Ref.:
  O hajde hajde gush’pëllumb-e
  Kush të don ma fort se un-e?
   O hajde hajde çukapik-e
 Bashkë me lalën t’rrimë nji çik-e!

   Vetllat tua hark e çark-e,
      Hej, hej aman!
   Për midis t’ndritë bukuria
 Jasaman o moj gocë Tirone, – ije
   Se me ty m’zu dashunia.

        Ref.:
       O hajde …
         127
           45. Një lulishtë me trandafila

            Nji lulishtë me trandafila
             Asht parajsa e vërtetë.
          I: Ky asht vend ku knojnë bilbilat
          Flakë ç’na u dogj ashik i shkretë. :I

             Vetë më the more xhanan
            N’atë lulishtë ymrin ta çojmë.
            I: Mos më len në këtë zindan
            Se gjithë jetën s’do të rrojmë! :I

             Maraku ashtë nji shkëndijë
             Djeg si dielli në qershor.
            Këtë sevdanë kush t’ma dijë
            Shpirtin tem ja nap në dorë!

             T’gjitha lulet janë lavdëru’
             Dranafillja asht me famë.
              Ashiku ç’u përvëlu’
             U dogj flakë porsi pervan.

         N’Elbasan asht nji gur dyrri
          T’mjer ashikat qi s’e panë.
          Flakë u dogj Isuf Myzyri
          Si Mexhnuni për Lejlanë.
_____________________________________
 zindan - gjendje shumë e vështirë, siklet, vuajtje, burg
 pervan - flutur e vogël që sillet rreth e përqark
     kandilit derisa të digjet në të
 ymri - jeta
                    128
           46. Dashunia si rrufe

           I: Dashunia si rrufe
          Ç’më goditi mu në kokë. :I
        I: Nuk kam gjuhë që t’ju rrëfej
        O ç’më ka gjetë o more shokë. :I

         Më gremisi sevda e shkretë
          Pleqënia s’mund ta mbajë
          Rrojtja ime s’asht ma jetë
         Oh natë e ditë me lot po qaj.

          Ku qëlloi kjo ditë e zezë
         Që u bashkuam o ne të dy?
        Unë kam ngelë krejt pa shpresë
        O s’kam me t’pamun ma me sy!

         Zemra ç’mu ka zemru’
         Qaj me lot mre Qenan!
        S’paska qenë tekdil për mu’
         Ta baj terq këtë Elbasan.
____________________________
Qenan – pseudonim i vjershëtorit
                  129
   47. Moj Selvi e kuja je

    - Moj Selvije, e kuja je?
I: - Jam e nanës, babës o ku jam le! :I

   Jam e nanës, jam e babës
 Jam Selvija, hajde, e Elez Agës. -

   Elez Aga rrin o n’atë çair-e
Shef Selvijen hajde, kcen’ o me dajre.

    Elez Aga del në kodër
Shef Selvijen, hajde, k’cen o me lodër.

    Elez Aga del nër fusha
Shef Selvijen, hajde, k’cen o me cuca.

    Elez Aga, na u idhnue
  Se Selvija hajde na u bo grue.

    Elez Aga na u mërzit-e
  Se Selvija hajde qenka rrit-e.
         130
48. O se për atë unazë

 Oh se p’r atë unazë-o
  Djalo që m’ke çu-e.
 I: O se n’gishtin tem-o
 Djal-o e kam v’nu-e. :I

 Oh se n’gishtin tem-o
 Djalë-o e kam v’nu-e.
 Se dashnin tande,
 Djalë mos m’e harru’.

   Oh në behar-o,
 O çelin trandafilat.
  O nga sevdaja jote
 Djalë këndojnë bilbilat

    Refreni:
O mi gëzofsh o mi’ gocë
  Këpucët me take!
 O unë pas teje mi gocë
  Jam ba marak-e.
O ma gëzofsh o mi’ gocë
  Jelekun prej ari!
 O ta ka çu’ o mi gocë
    Ky beqari.
     131
          49. O ç’u çu’sh herët sabahile

             O ç’u çu’sh herët sabahile,
                 Herët fort.
           I: O mbusha du’rt me trandofile
                E qaj me lot. :I

                  Ref.:
             O qaj me lot moj bukuri
            Zemrën time ç’ma ke k’putë
              O karajfili në saksi
             Ditë për ditë tuj zbukuru’
             Aman, xhanëm aman!

            O karajfili i kuq si gjaku,
                Për sevda.
           O sa me t’shpejtë më zu meraku
              I shkretë mor’ vlla.

                  Ref.:
           O maraku ma i randë se plumi
             Mori zemër katileshë.
           Rashë me fjetë moj s’më ze gjumi
            Desh më lujti mendja e kresë
             Aman, xhanëm aman!

          O bjen dallndyshja, n’gem t’ullinit
                Për me fjetë.
             O ju çallgia, o që po bini
               Me shum lezet.

                  Ref.:
           O muhabetin t’a bojmë’ bashkë
            As kërkushi mos t’a dijë.
            O fjala t’mos na dalin jashtë
             T’a dimë vetëm unë e ti,
             Aman, xhanëm, aman!

________________________________
sabahile – herët fort, agu i mëngjesit
                     132
50. Kur pata nji lule t’bukur

 I: Kur pata nji lule t’bukur
 Thashë se do ta kem përher. :I
   I: Iku fluturoi si flutur
 Edhe s’mujta me i marr erë. :I

 Lulen n’dorë unë kur e pata
   Kimetin nuk ia dita.
 Vaj sa shpejt na u ngrys nata
 Unë këtë gja nuk e prita.

  Lulja prej dorës ç’më ra
  Unë nga gjumi u zgjova.
 Më la të shkretë si gur varri
 Dhe nga mendja shkallova.

 Unë prej lules s’kam t’largu’
 Si asht gjithë kjo dashuni
 Dhe sa vjen duke u shtu’
  Merre kupën edhe pi.

  Dy herë leva n’Elbasan
   Njofta lulen e vërtetë.
  Pije Myzyr si t’kam thanë
  Kjo është jeta e vërtetë.
       133
51. Pushka e parë që bani bam

 Pushka e parë që boni bam-e
 Nanë e Halilit du’l në xham.
  Du’l në xham në penxhere
  Pyet se ç’ashtë kjo poter-e
    Qaj moj nan-e qaj!

   Kur u vra Halil Gërçari
  Me lot qan i gjithë pazari.
  Dyqanxhi të plaçin sytë!
  Vrave Halilin vet i dytë
    Qaj moj nan-e qaj!

   Kur u vra Halili i vogël
 Shkoi haberi der’ në Shkodër.
  Der’ në Shkodër në Tironë
  Mos më qaj e zeza nanë!
    Qaj moj nan-e qaj!

52. Erdhi, erdhi e bardha vera

  Erdhi erdhi e bardha vera
    Edhe lisat kan lulu’.
 I: Kjo syzeza shkon me shqerra
  Në livadhe moj tuj këndu. :I

  Kjo pranvera qi çelë sivjet-e
  Ma e bukur se çdo herë.
 Edhe shpirtin o po m’a therrë
  Kjo syzeza moj si përherë.

  Sytë e zi faqet me pika
  Edhe gusha bardh si borë
 Ma e bardhë gusha se k’misha
Lum kush ka me t’prekë me dorë!
        134
53. Erdh pranvera me jeshile

  Erdh pranvera me jeshile
 I rashë bashqes për midis.
  I: Këputa nji trandafile
 Nji dhuratë të dashunisë. :I

   Jasemin të vinte era
  Kur t’i putha të dy sytë.
  Asaj nate mun ke dera
 Në krahnor ma vune kryet.

  Rreth e qark lule të kuqe
    Karajfilat në saksi.
 S’të ka kush moj buzëburbuqe
   Sikur unë s’të don njeri.

Më buzqesh njëher’ me shend-e
  Më jep zemër të qëndroj
 Të lutem moj mos më len-e
 Se pa ty nuk mund të rroj!
       135
54. Ke çeshmja e kishës

  Ke çeshmja e kishës
 Oh lal kam dalë të pres.
   E ç’ja heq gocës
 O lal shaminë e kresë.

    E jarnanina,
 Si e gëzojshe beqarin.
    Se punët tona
   O lal s’ju qasin.

  E dashunia o lalë
  Që m’zu me ty-e.
 E ta pres vet’llën lala
   Me gjithë sy-e.

  O sylarushe e lalës
  Vetllat ly me bojë.
  O ç’ke moj gocë
 Që s’m’flet o me gojë?

 Qysh s’mi dole fjalës
 Qysh s’mi dole fjalës?
     E hajde
 Ec ke shpirt i lalës-e!
      136
           55. Ke selvitë e Namarxhasë

             Ke selvitë e Namarxhas-e
            Rreth e qark o ç’e kan’ hijeshu’
            I: O bani hise moj fukaras-e
           Kujto Zotin e fol me mu’, aman! :I

            Mora rrugat për Qafë Krrabë:
             - Udhë e mbarë o djal i ri!
           O mos qëndo o ma shumë se ‘i javë
          Unë pa ty djalo s’mund të rri – aman!

            Ftyra jote si rreze dielli
           Jeretisë moj prej Perëndisë.
          O ku ta gjej unë nji bojë të zezë
        T’i shkru’j harfet o të bukurisë, aman!
_______________________________
    jeretisë - krijuar
    namarxha – shesh i lutjeve fetare            56. Mun ke arra ke lajthia

             Mun ke arra, moj, ke lajthia
          I: Se ç’m’i more, gocë, mend’t e mia! :I

             Mun ke arra, moj, ke lajthia
             Po na vinte, moj, shoqëria.

             Mun ke arra, moj, ke qershia
             Sa hije që t’ka, gocë, shamia!

            Mun ke arra, moj, ke tërshona
            Prite lalën, gocë, nesër mroma!
                      137
          57. Në bash qefit të muhabetit

            O n’ bash qefit të muhabetit
            Se ç’jam bo’ o marak në ty.
           I: O cilën deshe njate të pruna
           Më shiko, gocë, njiher’ me sy! :I

            O du’rt e tua moj si hakiku
             Edhe gishtat si qelibar.
            O shum hallet qi i ka ashiku
             Kur mendon se del behar.

            O floku jot o si pendl’ e korbit
            Që s’peshohet me derhem.
            O natë e ditë po i lutem zotit
            Të ma hjek o merakun tem.

         Kur erdha n’mahallën ton’e
          Për me vu dashni me ty.
          O ti kujton se unë u plaka
           Jam akoma djal i ri.
___________________________________
 hakik – gur i çmueshëm
 qelibar – shumë i pastër, i kthjellët, i kulluar
                    138
           58. Të hanën kur topi krisi

           Të hanën kur topi krisi, aman-e
          Ja dha kalasë anë për anë, aman-e
            O mbreti pashallar’t i nisi
           Mbi vezir Ali Pashanë, aman-e!

         Ali Pasha i ngrat-e, luftoi ditë e natë
         Ali Pasha i mjer-e, ç’u ba muhasere
          Bini gegë e bini se ju trima jini!
         Bini toskë e gegë, fishek ju jap vetë!

         O dyzetekatër o pashallarë, aman – e
       O du’n me i hy o kalasë përmrena, aman – e
        O Ali Pasha del i parë, more Ali Pashë
           Ali Pashë Tepelena, aman –e!

         Ali Pashë Berati ç’po t’luftonte ati!
       Ali Pashë Terhalla, ç’po t’shkëlqente palla!
          Bini gegë e bini, se ju trima jini!
         Bini toskë e gegë, fishek ju jap vetë!

         O duron top, duro havan-e, aman-e
         O moj kalaja me bedena, aman-e
     O ç’po ban luftë-o me padishah-e more Ali Pashë
          Ali Pasha Tepelena, aman-e!

         Ali Pasha i jonë, ban si e ke zakon-e.
        Ali Pasha i ngratë-e lufton ditë e natë-e.
        Ali Pashë Terhalla ç’po t’shkëlqente palla
         Ali Pashë trimi, nga goja t’del tymi.

________________________________
muhasere – shtetrrethim, gjendje pa rrugdalje
beden – ledhë kështjelle, pyrg
                   139
            59. Dritës sate xhevahir

               Dritës sate xhevahir
               S’ka njeri t’i vej kimet.
                Si Isufi në Misir
              Prej bukurisë u ba mret.

            Je si hana pesëmbëdhjet’
             I jep lules bojën e vet.
            Nat’n e errët ç’e ban dritë
            Dhe skëterrën e ban xhenet.

           Elbasani nji gjylzar
          Me trandafila i lulzu’m.
          Ah Isuf, more budall’
         Pije, pije nji kup për mu’!
________________________________
kimet - vlerë, dobi
gjylzar - drandofillishte           60. Hajde, hajde moj selvi

            Hajde, hajde moj selvie
             Je si yll o i bukurisë.
        I: O xhamadani gocë të paska hije, aman
           Ju thafshin gishtat terzisë! :I

            Xhamadanin qep prej ari
             A s’ma falë mori selvi?
         I: Oh ta fërkon me lot beqari, aman
            E ta ruen për dashuri. :I

            Hajde, hajde lule behari
           Gjithnji f’tyra moj po të qeshë
        I: O knaqja shpirtin këtij beqari- aman
           Se ia çove zemrën peshë. :I
                    140
  61. Se dit’n e enjte

   O se dit’n e enjte
 O djal, në gjashtë sahati.
   O se dil moj Tinë
 O lalë, të pres ke rrapi!

      Refreni:

    E jarnanina,
  Ç’do t’i themi nanës?
   Se më vjen çuni,
  Natën n’rreze t’hanës.

  O dhe jalla u djegsh-o
 O lalë me gjithë kasoll-e!

      Refreni:

    O jarnanina…
62. Merak t’u bana i mjeri

  Marak t’u bana i mjeri
     Atij syu t’zi.
 I: Po vij qark porsi skifteri
   Me u taku’ me ty.:I

Aman shpirt mos ik prej meje
  Se unë tjetër s’du’.
Ke me u plakë moj gocë e re
  Dhe ke me u pendu’.


Unë ndër shoqe ty të zgjodha
   Për njat bukuri.
 Dy faqet kuq, kuq si molla
   Ru’ja djalit t’ri.
       141
          63. Nën hije unë pashë

            I: Nën hije unë pashë
             Një lule të blertë. :I
              I: Si ylli ndritte
            Ishte plot me erë. :I

            Me k’putë unë deshta
            Kah unë ajo u kthy’:
            - Që unë të vyshkem
            Po don me më shky?

             Me rranjë e nxora
             E vuna në gji.
             Në kopsht e çova
            Në t’buk’rën shtëpi.

        I: O kur të pashë moj drandofille :I
           I: O zemrën teme se ç’ma shkrive :I
           I: O je gojamël dhe syzezë :I
         I: Zemrën teme ç’ma ke ndezë :I
       I: Shumë gonxhe t’bukra moj ke çil-e :I
        I: Dhe m’shndritë si hanë e di’ll-e :I

            64. Mori vajzë e re

              Mori vajzë e re
              Yll i bukurisë.
            Se ç’të ndrisin ata sy
               Sikur inxhi.

              Floku jot i zi
            Mbi sup e ke lëshu’.
           Vetllat hark-e si gajtan
           Ballin ta kanë shkru’.

           Më shiko njiherë
           Pa më tjetër s’du.
         Dashnia që kam n’shpirt
        S’ka kurr për t’m’u shu’.
___________________________________
inxhi -margaritar, perla, rruaza të shkëlqyeshme për zbukurim
                 142
65. Qenke veshun me të bardha

 I: O qenke veshun-o me të bardha
     Hajde ‘ja ke lala-e! :I
  I: O mu’ me ty më zu sevdaja
     Hajde ‘ja ke lala-e! :I

        Re.
    I: Hajde, ‘ja ke lala-e
    Dal lala përpara-e! :I

 O qenke veshun-o me të kuqe
    Hajde ‘ja ke lala-e!
  O m’a ke buzën si burbuqe
    Hajde, ’ja ke lala-e!

       Ref.:
       Hajde…

  O qenke veshur me jeshile
    Hajde ‘ja ke lala-e!
  O m’a ke zanin si bilbil-e
    Hajde ‘ja ke lala-e!

        Ref.:

       Hajde…
        143
         66. Ç’u dëshru’sh me të pa ty

            Ç’u dëshru’sh me të pa ty
            Ftyrën tande mre xhanan.
           I: U ban shumë qi s’jemi pa
            Kaqë kohë e kaq zeman. :I

            Fati im me ty asht lidhë
             Përveç teje tjetër s’du’.
            Për ty menoj ditë e natë
            Vetëm ti qenke për mu’.

           Do t’bashkohemi dhe njëherë
            Se ti besën ma ke dhonë.
            Po të them mori mollë
           Ne të dy të shtimë kunorë.

         Ç’asht nji dritë n’Elbasan
        E shëndriste gjithë këtë jetë.
        Myzyr, mos u ban pishman!
         Dylber tjetër ma s’do t’ketë.
_____________________________________
harab – i shkretuar, i shkatërruar, i mbetur vetëm
               pishman - pendim
                   144
  67. Qan lulja për lulen

  Qan lulja për lulen, o bo bo!
   Qan lulja për lulen o.
  Lulen që këpusin, o bo bo!
   Lulen që këpusin-o.

  Që këpusin gocat, o bo bo!
   Që këpusin gocat- o.
  Që lahen si rosat-o bo bo!
    Që lahen si rosat-o.

  Qan lulja për lulen, o bo bo!
   Qan lulja për lulen o
  Lulen q’e këpusin, o bo bo!
   Lulen q’e këpusin-o.

  Që këpusin çunat o bo bo!
   Që këpusin çunat-o.
 Çunat gush’pëllumbat o bo bo!
  Çunat gush’pëllumbat-o.
68. Mun ke sheshi ke Bezistani

   Mun ke sheshi ke Bezistani
   Gocë e vogël moj tuj kalu’.
  I: M’ka ndi zemra n’Elbasan
N’tjetër vend o nuk du’ me rrnu’. :I

  Në dritare moj më ke dalë
 Po më shkon o me gojë s’më flet.
 Për at nishan që m’ke në ballë
 Kujtim i bukur moj t’paska metë.
        145
         69. Ç’më ke dalë në penxhere

           O ç’më ke dalë në penxhere
           Ke zgjatë kokën si pata?
           I: Se ç’ma ban me isharet
            Me ato leshrat e gjata. :I

               O jarnana opa,
            I: Se ç’ma ban me isharet
            Me ato leshrat e gjata. :I

           O goca me shaminë e kuqe
            Kishte vetllat si gajtan.
            Goca me buzën e kuqe
           Lala t’u bofsha kurban!

               Jarnana opa,
            Goca me buzën e kuqe
            Lala t’u bofsha kurban.

           O, goca me naze ç’po vike
            Shtati i saj moj si selvi.
            Në mes faqes ka dy pika
           Se ç’mi lujti mend’t e mij’.


_________________________________
 isharet – dhënie shenje për të kuptuar diç
           70. Ke çeshmja në kala

             I: Ke çeshmja në kala
          Unë kam dal se du’ me t’pa. :I
           I: Du’ me t’pa njiherë me sy
          Se m’ka marrë malli për ty. :I

             O bre djal, o bre djal
             Të vjen era portokall
             Djal i Elbasanit –e,
           Bashkë t’a lidhim jetën – e!                  146
           71. O ju fusha e ju male

             O ju fusha e ju male
             Pritni sot nji musafir.
          I: O kush e ka gushën e bardhë?
            Ka ai djali, ai bandill. :I

                Ref.:
             I: O qafë për qafë,
              O i miri bylbyl.
            Nga sevda e jote shpirt-o
             Çeli drandofill. :I

           Shkova rashë në një bahçe
            Me zymbyla zbukuru’
           O ni nishan ma ka në faqe
           Ai xhanan që më don mu’.

                Ref…________________________________
nishan – shenjë zbukuruese          72. Mori kullë, e mjera kullë

            Mori kullë, e mjera kullë
          I: Po vjen turku me na zanë. :I

           Me na zanë me na robnue
            Tokën tonë me na shkretnue.

           Me na zanë me na robnue
          T’gjithë nizam don me na çue.

           Mori Shkodër moj mizore
          Pak na u duke shumë na dole.
                 147
 73. O ju hyje, ju hyjnesha

   Ju o hyje ju hyjnesha
 Mbushni qiellin me ndriçim.
 I: Ju o goca pëllumbesha
 Mbushni vehten me gëzim. :I

  O ju lulet plot burbuqe
  Po i çilni në pranverë.
  Sa jeshile, sa të kuqe
 Gonxhe t’buk’ra plot me erë.

  Lulja rritet zbukurohet
 Do ta keshë gjithmonë kujdes.
 Dashuria e parë s’harrohet
 Bashkë me zemrën len e vdes!


74. Këngë për Sulë Mustafën

  Mun ke ura bre biro,
   N’kry’ t’pazarit
  Na u vra Sula, mre biro,
    Bash i djalit.

  - Ç’bone ti o mre djalo,
      Mre i zi?
  - Kam vra, Sulën o babo,
     Me pahir.

  Gjithë Kavaja bre biro
    Zunë me qa-e.
  Qajnë për Sulën bre biro
     Që u vra-e.
       148
         75. Në mëngjes lava sytë e zez

              I: E në mëngjes,
              Lava sytë e zez
               O në sabah,
             Dola n’namazgja. :I

                 Ref.:
             I: Mos më vra mu’,
               Ti moj Hafife!
              E mos bon naze
              Se ashik më ke! :I

               Mbas kafazit
              O të penxheresë.
              Pashë sytë e zezë
               O të Hafifesë.

                Ref.:
             Mos më vra mu’….

               Vish jelekun,
               Goce kadife!
              E për shtat qefe
              Lala moj ta ka pre.

             Ref.:
             Mos…
______________________________________
namazgja – fushë e lutjeve fetare
                  149
  76. Erdh, erdh pranvera

Erdh, erdh pranvera, moj erdh behari
     Lum lum për ty!
  Aman sa më dujë e unë qyqari
     Lum lum për ty!
    Për ty, për dy sytë e tu,
   Të du, për dy sytë e shkru!

  Lum, lumja ti o që je e re-e,
     Lum lumja ti!
Aman lum për shtatin o që m’a ke-e
    Ah për bukuri,
  Kuq, kuq buzën si qershi
  Qershi, dhambët si inxhi.

  Sa hije moj goce të ka nishani
    Që ma ke në gushë!
   Mollë e kuqe moj gocë
      Mollë Elbasani.
  Ah moj sylarushë, larushë
    Të puthsha në gushë
  Në gushë, më thuej si të du’sh!


   77. Xhevahirja e lalës

   Sytë e zi që m’ke nën vetull
    Xhevahirja e lalës-o.
 I: Më kanë djegë e më kanë tretun
    Xhevahirja e lalës-o. :I

  Shtati i gjatë, belin e hollë, moj
    Xhevahirja e lalës-o.
  Faqekuqe, porsi mollë, moj
    Xhavahirja e lalës-o.

  Më ka marrë malli për ty, moj
    Xhevahirja e lalës-o.
  Eja njëher të shof me sy moj
    Xhavahirja e lalës-o.         150
78. Dashuninë që kam për ty

 I: Dashuninë që kam për ty-e
Askërkujt s’mund ia kallxoj-e. :I
 I: Bukuroshe m’shif me sy-e
 Dashninë sate s’e harroj-e. :I

 Askërkush moj s’mund ta dij-e
  Se ç’kërkon kjo zemra ime.
    Vetëm ti o syu i zi-e
 Që ma ban zemrën thërrime.

 Se ç’kërkon kjo zemra ime?
   Vetëm ty të dashurojë!
Për t’hjekë vu’jtjet dhe mjerimet
 Të dy zemrat t’i bashkojmë!
 79. Faqja jote si shebojë

   Faqja jote si shebojë
  Edhe syu i jot rrush i zi
  Vetllat tua ly’ me bojë
   Lule e vogël si kuti.

  Më kënaq sa fort të du’
  Në zemër t’kam përherë.
 Unë mendoj do t’jesh për mu’
 Mori vjollca me shumë erë.
       151
          80. Merr gjergjefin dil ke arra

         I: Merr gjergjefin, goce, dil te arra! :I
        I: E m’ka marrë malli goce, eja ke lala! :I

          N’iz cigaren çun-o dil te mani!
        E m’ka marr malli shpirt-o, eja ke xhani!

         M’paske vesh-o goce bluzë të kuqe
         E je e bukur goce, t’marr për nuse

      M’paske veshë o çun gjymlek të bardhë
       O ta bajmë dasëm shpirto në behar
___________________________________
gjymlek – lloj veshjeje           81. Dola herët në mëngjes

            I: Dola herët në mëngjes
          Në penxhere moj tuj t’shikue. :I
           I: Pash njata sy sytë e zezë
           Sy të bukur sy të shkrue. :I

            Në mëngjesin pranveror-e
           Ti shkëlqen si rrezja e diellit.
              Faqekuqe o luleborë
             Si dy gonxhe trandafili.

             Flok’t e arta thurrë kurorë
             Da’ në dysh për bukuri-e
             M’i le moj t’i kap me dorë
               T’i përk’dhel me dashuri-e.
                   152
  82. Po filloj me t’u ankue

    I: Po filloj me t’u ankue
  Për një brengë e për një hall. :I
  I: Du’ me ditë pse rrin idhnue.
  Fol me gojë e thu’j një fjalë :I
    Lule, m’thu’j një fjalë!

  Sa merak jam ba për ty-e
  Du’ të shof moj si përherë.
  Rri pa gjum se s’po më flihet
   Drandafile plot me erë
    Lule në pranverë.

  Lamtumirë unë ty të thash-e
    Me inat e me nxitim.
  Në rrugicë unë kur të pashë
   Desha t’falja një kujtim.
     Lule një kujtim.
83. Kur t’i shoh dy sytë e shkru’

 I: Kur t’i pashë dy sytë e shkru’
  Më duke si lule e shtrenjtë. :I
 I: O si s’mendon njiher’ për mu’
   Më harrove kaqë shpejt. :I

  Për dash’ninë që kam për ty
   Jam në zor e jam në hall.
    O kur të shifemi të dy
  Do t’i puth dy sytë me mall.

   Behari i parë kur të vijë
  Nji tufë lule moj do ta fal.
   Do t’këndoj me dashuri
  Dorë për dore me ty do t’dal.
         153
84. Moj e bukra symëshqerrë

 Moj e buk’ra symëshqerr-e
  Lule e malit plot me er-e
 Ndalu pak, moj, kru’ më krue
  E të rrish një çik me mue
 I: E të keqen-o ty ta marsha
 Mëkatet tua unë t’i marrsha: I

   Unë po vij more sokol-e
  Por nuk di ashtu me fol-e.
  Jam e vogël dhe këtë ver-e
 Prit të vij unë prap n’pranver-e
  Pastaj vij të k’noj me ty-e
  Edhe rrimë gjithnji të dy-e.

 Moj e buk’ra symëshqerr-e
 Do të pres deri n’pranver-e
  Do të pres porsi bilbilat
 Der’ të çelin-o drandofillat
 Por aman o të fluturojsh-e
Ndonji tjetër n’bri t’qëndrojsh-e.


85. Ma ven qeleshen mbi sy

 O ma ven qeleshen mbi sy-e
  I: Aman sa i bukur je! :I
 O kam dëshirë të rri me ty-e
  I: Aman sa i bukur je! :I

 O m’paske vu shaminë e kuqe
   Aman sa i bukur je!
  O buza jote si burbuqe
   Aman sa i bukur je!

 O kur ma ven gjokën nër krye
    Aman sa i bukur je!
 O s’të njof lala pa t’pa me sy-e
    Aman sa i bukur je!
        154
      86. Krisi pushka moj gjemoi deti

         Kri pushka moj gjemoi deti
         Kujton nemcja se u bo qameti.
       I: S’ashtë qamet, por ashtë murtanë
        Vjen Kavaja me gjithë Tiranë. :I

          Gajret çuna e ju faltë zoti!
        Se princ Vidin s’e zen k’tu moti
        S’e princ Vidin s’e zen k’tu moti
          Kemi lemun o prej baroti.

         Zojë e Vidit po i krifte flokët:
           - Refik bej, o ç’i bone shokët?
         Refik bej o ç’i bone shokët
         Shif si t’ikën o porsi lopët.

         Ky princ Vidi po ban medet
         Ngeli asqeri o në Shkozet.
        Në Shkozet o bre në Kashar-e
        S’bohet pushkë o me katunar-e.

       Mal në mal po këndon bilibili
       Trim m’i trima Haxhi Qamili.
         Haxhi Baba me vegjëli
      Qiti Vidin me dymbdhjet’ mijë.
 ________________________________
menzja, mencja (metatezë) nemcja – gjermani; këtu: princ Vidi
asqer - ushtar
                155
87. Kumuri e lalës, mori qafbardhë

  E kumuri e lalës, mori qafbardhë,
 E dil e prite lalën o në Qafë Shkabë!

   E kumuri e lalës o moj sy zezë,
 E dil e prite lalën o në fushë t’Prezë’!

    Kumuri e lalës në behar,
    Dil e prite lalën në Kashar!

   O qeraxhi, o lal të kam vëlla
   M’a jep gjogun lalës o pa qera.

   O jarana, na, ne, eja ke lala e
  O jarana, na t’dal lala përpara-e.


  88. Jalla, jalla se ç’asht kjo jeta

  Aman jalla, jalla se ç’asht kjo jeta
   O edhe ti ç’u bosh ashik-e.
 More si t’ja boj hallin unë e shkreta?
  O hajde shpirt të rrijmë nji çik-e!

O sevdaja e shkretë asht shumë e randë
 O sa nuk mundem moj ta duroj-e.
Aman, paskem kenun o shumë e gjanë
  O se pa ty aman s’mund të rroj-e.

  Aman, mjer ai o qi zen marak-e
   O lum ai qi s’e ka provue.
Aman zemra e shkretë o ç’i digjet flakë-e
  O pse më zu o maraku mue?
          156
89. Hiqe pra shaminë me oja

  O hiqe pra shaminë me oja
   I: Dil të shof me sy,
  Se m’merr malli për ty! :I

  O hiq jelekun me tentena
    Dil të shof me sy,
   Se m’merr malli për ty!

 O dil moj goce mos rri mrena
    Dil të shof me sy,
   Se m’merr malli për ty!

  O dil moj goc-e prej hajatit
    Dil të shof me sy,
  Se m’merr malli për ty!

  O hiqe perçen e çarçafin
    Dil të shof me sy,
  Se m’merr malli për ty!


 90. Me jelek me barrnavek

  I: Me jelek me barrnavek-e
Po m’dukesh si mollë në xhep-e. :I

   Me jelek nën hije dola
  Në bahçe, unë lule mblodha

 Në bahçe moj, lule mblodha
 Të buk’rës në dorë ia lshova.

 E bukra’ thotë: “Nuk i due!”
 Ban gajret moj, mollë e ftue!

   Ban gajret o mollë e ftue
   Sy e vetlla unë ti due.

   Sy e vetlla unë t’i due
   Se ti je o vashë për mue.        157
             91. A kan’ ujë ato burime

               A kan’ ujë ato burime
              Ti moj buzëkarajfilja ime?
              Ti moj buzëkarajfilja ime
              O aman, aman, aman – e!
                 O për belin-e
                Për kokën tënde,
                 Aman, aman-e!

               - Kujt ia bën-o ato naze?
              - Ia bëj djalit o me çapraze.
              Ia bëj djalit-o me çapraze
              O aman, aman, aman –e!
                  O për belin-e
                 Për kokën tënde
                 Aman, aman-e!

             Jepmë ujë o me dorën tënde
               Ti moj vajza përmetare!
               Ti moj vajza përmetare
               O aman,aman,aman-e!
                 O për belin-e
             Për kokën tënde aman,aman-e!

          Rrijmë bashkë, me gojë nuk flasim
          Shumë durojmë o që s’pëlcasim.
          O shumë durojmë o që s’pëlcasim.
             Aman, aman, aman-e
               Për belin e
           Për kokën tënde aman,aman-e!
   ______________________________________
çapraz – në mënyrë të ndërthurur apo të kryqëzuar
                    158
         92. Shkoj në pyll o m’i lale

         O shkoj në pyll o m’i lale
             O të pres
         O se m’rri mendja moj lale
            O ke valizakja
         O valizakja e lalës ku je?
      O moj gushëbardhakja e lalës ku m’je?

          O valizake m’i lale
         Ç’më ka zanë sevdaja
         O të çon lala mi goce
          Te kullat e bardha
       O moj bojesmerja e lalës, ku je?
      O moj buzësheqerja e lalës, ku m’je?
___________________________________
valizake – vajzë nga fshati Valias         93. Të deshta me hakikat

           I: Të desha me hakikat
         Të çmova mikesh të shtrejtë. :I
       I: Mir’po paskem qenë pa fat, e aman
          Ma punove pa të drejtë. :I

         Me gjithë zemër unë të desha
            Si njeri me mirësi.
        Disa herë unë të buz’qesha aman
           Me mallin e djalit t’ri.

         Një kujtim që m’a ke dhanë-e
           Po e ru’j me dashuni.
        Do t’a kujtosh fukaranë, e aman
         Megjithë se m’ke marrë mëni.

         Nuk e di se t’kam bezdisë
          Unë të pata me kimet.
        Qofsh e lumtun ti moj mike, aman
          Për mu’ si të jetë kismet.
                   159
 94. Moj e vogël sa të du’

  I: O moj e vogël sa të du’
  Kur të shof duke punu’ :I

        Ref.:
 I: Jarnana, ne o moj e vogël je
Jarnana,ne sa puntore që më je :I

  O moj e vogël ç’po qenisë
  Me gjergjef e me gjynysh?

       Ref.:
     Jarnana,ne…

  O moj e vogël ç’më mëson
N’shkollë të natës kur më shkon?

        Ref.:
  Jarnana,ne, o moj e vogël je
 Jarnane,ne, sa e zgjuet që më je
 Jarnana,ne, sa puntore që më je

  O moj e vogël ç’hije t’ka
Kur m’a venë pushkën në krah!

        Ref.:
 Jarnana,ne, sa e vogël që më je
Jarnana,ne, sa e shkathët që më je
 Jarnana,ne, sa e zonja që më je.
        160
 95. Si m’ke sytë m’ ke vetullat

   Si m’ke sytë m’ke vetullat
   Ashiku në sevda çe shtjeve.
  Hajde më jep fjalën e dashunisë
      Ani të bukurisë
  Lule jasaman, kërkoj derman!

   E prap me nur sa të pashë,
      Ani dy sytë e tu
 Lule jasaman, o kërkoj, o derman!

 Buza jote moj si qershia, kuq flakw
Balluket e tua moj si florini kur verdhë
 Hajde më jep zemrën se fort ta du
       Dy sytë e tu
 Lule jasaman, o kërko, o derman!

  E plot me nur, aman sa të pash!
      Dy sytë e tu
  Lule jasaman, kërkoj o derman!
         161
96. Më ke dalë në penxhere

 O ç’më ke dalë në penxhere
   Hapë gjoksin si pata.
 I: Seç ma ban me isharet
 Me ato leshrat e gjata. :I
     Jarnana, opa
 I: Seç ma bon me isharet
  M’ato leshrat e gjata. :I

 O goca me shaminë e kuqe
  Kishte vetllat si gajtan.
  Goca me buzën e kuqe
  Lala ju bofsha kurban!
    Jarnana, opa
  Goca me buzën e kuqe
  Lala ju bofsha kurban!

 O goca me naze ç’po vika
  Shtati i saj porsi selvi.
 Në mes faqesh ka dy pika
 Se ç’mi lujti mend’t e mi’.
    Jarnana, opa
 Në mes faqesh ka dy pika
 Se ç’mi lujti mend’t e mi’.
       162
  97. Dola me shetitë në bahçe

    I: Dola me shetitë në bahçe
      U ula me pushu’. :I
I: Sa m’ka marr malli për zotninë tande
     Hajde të rrish me mu’! :I

   Bahçja mbushë me dranofille
    Vend për t’u dashunu’.
    Oh fort u dogja e u treta
    Hajde të rrish me mu’!

  Rreth e m’rreth bahçes ju solla
  Pashë nji pëllumb të shkru’m.
    Oh fort u dogja e u treta
    Hajde të rrish me mu’!

    Syni zi porsi shigjeta
      Vetllat’ hark i zi.
    Oh fort u dogja e u treta!
      Unë po vi te ti.
         163
          98. Dola te portë e kalasë

           I: Dola te portë e kalasë
          Dy çeshme i pashë karshi. :I
          I: O ia merr zemrën fukarasë
           Me fjalë t’mira e bujari. :I

          Çfarëdo t’jetë portë e kalasë
            Djal i ri çeshmet i di.
           O me njat pamjen bukuri
           Më vrave me synë e zi.

           Buz’n e kuqe si qershi
            Edhe shtatin si selvi.
         Oh, unë pa ty nuk mund të rri
           Si t’ja baj hallin se di.

            Vaj akshomi, garibane
           Kur ngryset nji jabanxhi.
           Bujari s’bohet pishman
           E merr mikun në shtëpi.

          Dola n’fushë të Bezistanit
          E pash rrug’n e Maxharisë.
         Ah, s’vyshket lulja e Elbasanit
           S’nalet sofra e bujarisë.

        N’aksham vete në mejhane
       Pi nji kupë për mik’n e vjetër.
          Or Myzyr, or divan,
         Mos t’kalojë njeri tjetër!
_______________________________________
jabanxhi – i ardhur, i huaj
pishman - pendim
                164
  99. Ku t’ka lala bojë esmere

   I: E ku t’ka lala bojë esmere
      Jarnana,jarnane. :I
   O mos më thaçin kaçurrele
     Bukuroshja e lalës je!
       Jarnana, jarnane
     E bojë esmerja e lalës je
       Jarnana, jarnane
   E ty t’ka lala moj me kimet.

  E ku t’ka lala moj rrumbullake
      Jarnana, jarnane.
   Shpirtin lalës moj ia kënaqe
    Bukuroshja e lalës je.
      Jarnana, jarnane
   Ty t’ka lala moj me kimet.

   100. Mun aty te Zaranika

      Mun aty te Zaranika
   I: Po vjen asqeri me muzika. :I
   O s’janë muzika, por janë borie
I: Se Cen-o Kavaja gjallë në dorë s’po bie. :I

 O moj martinë t’a puthsha grykën
  Jakup Çaushit ia shtine frikën!
 O moj martinë t’a puthsha çarkun
 Jakup Çaushit ia derdhe gjakun!

    Mun aty o te hije e arrës
  Më thonë Ceni i Beqir Kavajës
  O ti bre Cen, mre Cen i shkretë
  Ç’e dogje rripin o me fishekë.
          165
 101. Unë e mjera me siklet (Kënga e Qamiles)

          Unë e mjera me siklet,
        O s’e ç’po vuej o se ç’po heq!
        I: E ku t’ka lala o moj Qamile
       O të kam dasht’ dhe prap të du’! :I

        O nëpër bahçe kur m’kalon,
       Dashunin’, moj, seç ma shton,
         E ku t’ka lala moj Qamile,
       Të kam dasht’ edhe prap’ të du’.:I

_____________________________________
siklet – mërzi e madhe, gjendje e rëndë shpirtërore
                166
102. Buzqesh goca në dritare

   E buzqesh goca,
   Hajde në dritare.
   I buzqesh djalit,
   Djalit t’ri beqar-e.

       Ref.:
     E lake lake,
    Lake pulpulake
    E lalën ç’e bon
   Ç’e bone marak-e.

    E buzqesh goca
    Tuj punu’ në ara:
   - E punë e mar moj,
   O t’u dhashtë e mara

       Ref.:
      E lake…

    E buzqesh goca
    Hajde te qershia
   E i buzqesh djalit,
   O nga dashunia.

       Ref.:
      E lake…
       167
 103. Vijnë pampurat moj nanë

    Vijnë pampurat moj nanë
        Bregut detit.
   I: - O dilni shifni, moj nanë,
      Asqert e mbretit! :I

     Djemt e ri o moj nanë
      Që po i çojshin.
    O gjysa qajshin, moj nanë,
      Gjysa knojshin.

    Gjysa qajshin moj nanë,
      Gjysa knojshin
    O nga nji letër moj nanë
      Me lot e çojshin!

   O në mos ardhshim, moj nanë
      Për shtat vjet-e
    O le t’i marrin oj nanë
      Burrat pleq-e!

    O burrat pleq o moj nanë
      Pleq të vjetër.
    O ishalla vjen o moj nanë
      N’aj devër tjetër!

 104. Më shikon me buz’ në gaz

    Më shikjon me buz’ në gaz
    Sikur don me fol’ me mu’
I: Un’ me ty moj do të flas, of moj xhan,
   Nuk po mundem me duru’ :I

   Kur të pashë moj tuj kalu’
   Vesh’ e math’ për bukuri
 Ç’më pikllu’n dy sytë tu, of moj xhan
  Ç’më ngacmove në dashuni.

   Flokët m’i ke thur’ gërshetë
    Si kunor’ lule me ar.
Askërkush, moj s’t’i përket, of moj xhan,
    Nji petrit, nji djal’ beqar.


          168
 105. Fërfëlloi fëllënza n’ujë

  I: Fërfëlloi fëllënza në ujë :I
    I: Fëllënzo, fëllënzo :I

 Dil prej ujit o mos dalsh kurrë!
    Fëllënzo, fëllënzo.

  Dil prej ujit se nuk të ngas-e!
    Fëllënzo, fëllënzo.

  Pak për faqe moj të përkas-e
    Fëllënzo, fëllënzo.

 106. Isha vetëm tuj mendu’

   Isha vetëm tuj mendu’
  Drandofillat paskan çelë.
  I: Bilbilat janë tuj këndu’
   Edhe hana sa po del. :I

  O unë mendoj vetëm për ty
  Prej at ditë kur të kam pa.
  F’tyra jote m’rrin nër sy
  Kurr prej teje skam të nda’.

O veç n’më marrt’ ai vorr i shkretë
 Dhe n’u mbyllsha n’dhe të zi.
 Der’ sa t’jem unë në këtë jetë
  Nuk e nd’rroj këtë dashuni.

 O vetëm nji kam dashtë në jetë
Gjithmonë bashkë do t’jem’ të dy.
    Dashuria e vërtetë
   Lind në zemër, jo në sy.
        169
 107. Bubullin te shkambi i Kavajës

    O bubullim ke shkambi Kavajës
  I: O ju dogj shpija hajde fukarasë. :I

   O shkoni merrni hutën e dajës
  T’a vras beun te shkambi i Kavajës.

    O ti mre bej, o prej Shijakut
    O dil aty, o ku derdhet gjaku!

    O dil aty o mre mu në fushë
O t’i puqim hutat, hajde gushë o për gushë!

    O djal i ri, o të keqen nana
   Vrave beun o aty mun ke thana.

   O s’më vjen keq o se u vrave vetë
   Ti vrave beun o me dyzet vetë.

 108. Me gëzim po shkoj në punë

    I: Me gëzim po shkoj në punë
      Po punoj-e pa përtim. :I
     I: Faqebardhë e lumja unë
     Sa me gaz e me dëshirë. :I

    Me shoqet jam vu në garë
    Tuj kalu’ normën përdit’.
   Na u dhashtë e punë e mbarë!
    Jemi shembull për të rinjt’.

     Po punoj për vendin tim
    Do të ec përdit’ më shumë.
     Natë e ditë-e pa përtim
     Faqebardhë e lumja unë.
           170
          109. Edhe gurët e sokakut

           Edhe gurët e sokak, sokakut
             Për ty bojn-e shiqajet.
          I: O vaj, vaj, vaj lule e zamakut
             Kur më shkon sokakut
            Ashikut o me gojë s’i flet. :I

        Edhe faqja t’u bo gropë moj grop-e
            Si paraja e Misirit.
         O ashikut ç’i derdhen lotzit
           Nga sevda e bukurisë.

          Çka ka lumi që utrinë, utrin-e
           Qan për hallet e sevdas.
           O pret beharin të na vijë
                  T’lahen çupat e kasabasë.

_______________________________
shiqajet - ankesë
kasaba - qytet          110. M’i ke buzët si qershi

           M’i ke buzët moj si qershi
            Syri yt moj rrush i zi.
            Rreze e diellit më je ti
           Je e vetmja moj dashuri.

           Rrugës sate moj kur kalon
           Zemrën time moj ti e shpon
           At shikim o moj kur ta ndi
           Ti më mbush plot dashuni.

           Kend pranë meje si ti se du’,
          Ti që m’i fal moj sytë e shkru’,
           Me asgja moj nuk të ndrroj
            Veç për ty moj unë jetoj.
                 171
      111. Vuna vehten në mundime

        Vuna vehten në mundime
         Për hatër të dashunisë.
     I: Nuk më dhe asnjë premtim-e, aman!
         More nuri i bukurisë. :I

       Në dy faqet më ke nga nji pikë
        Vajzë e re moj me kimet.
        Eja afër mos më ik-e, aman!
        Më shikjon e nuk më flet.

         Po t’këndoj nji kangë të re
        Për me t’thanë sa fort të du’.
         E di mirë se si më le, aman
         E sa shpejt më ke harru’.

______________________________________
hatër – përkrahje a mbrojtje që i bëhet me anësi dikujt
kimet – vlerë, dobi        112. Elbasan qytet i lashtë

           Elbasan qytet i lashtë
          Sot qytet i metalurgjisë.
        I: Sa bukur për ty knoi Myzyri
        Bashkë me djemt e vegjëlisë. :I

               Ref.:
           I: Ushton nga kalaja
           Der’ n’Metalurgjik
            Kanga popullore
           Kanga jonë çelik. :I

         Iku nata, ndriçu’n malet
         I lumtur qe ti në qetësi.
       N’Elbasan kanga kurr nuk ndalet
          Në k’to vitet e partisë.

              Ref.:
           Ushton nga kalaja…                172
      113. Ç’më ka marrë malli për ty

       I: Ç’më ka marrë malli për ty, moj
          Xhevahirja e lalës-o! :I
        I: Sa të shof njiher me sy, moj
          Xhevahirja e lalës-o! :I

        Le të flasin kush të don, moj
          Xhevahirja e lalës-o!
        Le të shofim punën tonë, moj
          Xhevahirja e lalës-o!

        Kemi lidhun besa bes’n moj
          Xhevahirja e lalës-o.
        Ja do t’marr, ja do t’vdes moj
          Xhevahirja e lalës-o.

       114. Sa mas dore më ke lanë

     Sa mas dore më ke lanë, si nuk ke mëshirë?
      Moj e bukura si hanë, ndrit si xhevahir
   I: Trandafilin moj kur ta dhash, ta lash për kujtim
   Masandej ma nuk të pashë, xhan o shpirt-i im. :I

    Si s’të erdh moj keq për mu, se jam djal i ri?
   O, s’të vjen keq moj për fëmijë, do t’rritet jetim.
    Tradhëtinë e paske për fis, paç vehten në qafë
  E s’do t’mendoj ma hiç për ty dhe s’do t’kem gjynah.

  Midis lulesh moj ty të zgjodha, besova n’dashni.
   O shpirtin tim e mundova, humba gjithë rininë.
Mos kujto pra se ti s’do të zbardhesh, thinjat kan’ me t’dalë
   E sot për hatrin e gru’s sime, unë me lot po qaj.

   Sa mas dore moj më ke lanë, si nuk ke mëshirë?
    Moj e bukur-a si hanë, ndritë si xhevahir.
    Deri kur moj do të pres, që të shof me sy?
   E ndoshta kot unë po pres, s’kam me t’pa me sy.
              173
115 . Synin si filxhan

  I: Synin si filxhan
  F’tyra të ndriçon.
 Kur më del në xham
    Të dua! :I

      Ref.:
I: Të du’ moj gocë e vogël
     Të dua!
 Të du’ të rrish me mua
     Të dua! :I

  Kur më del n’hajat
  Shtatin si bajrak.
  T’u bona marak
    Të dua!

     Ref.:
    Të du’…
      174
   116. Vika deti mi gocë

    I: E vika deti mi gocë-e
      O tallas, tallas-e. :I
  I: E më ka zanë o mi shpirt-o
     Sevdaja me gaz-e. :I

        Ref.:
    O jarnana ni, na, ni, na
    Më don dhe të du-e.
    O jarnana, ni, na, ni, na
     Ti qenke për mu-e.

    E kjo sevdaja mi gocë-e
    Që m’ka zanë me ty-e.
    E t’a puth vet’llën lala
    Aman me gjithë sy-e.

         Ref.:
       O jarnana…

    E vika deti mre lal-e
    Aman truma, truma.
   E kush të don o mi shpirt-o
    O ma shumë se unë-a?

         Ref.:
       Jarnana…

117. Zjarr në male, zjarr në kodra

   Zjarr në male, zjarr në kodra
  I: Po n’a vika pasha me lodra. :I

  Zjarr në male, zjarr në bjeshk-e
  Do t’a djegin o Martanesh’n-e.

   S’un e djegin Martanesh’n-e
  Shtat’ vjeç djali e rrok dyfek’n-e
  Mu si gjarpni me nan’ kren-e.

  Mahmut Pasha, i rrem dragoi
   Të nan’ malet i kërkoi


         175
  Martaneshin s’un e shtroi.

  Martaneshi vend i mir-e,
 S’duron pashë, s’duron vezir-e !
118. Unë e di se ti mu’ më don

  I: Unë e di se ti mu’ më don :I
 I: Ma thot zemra moj sorkadhe :I
 I: Ah, pse ti mua m’thua aman jo
 Oh të qafsha moj nazemadhe. :I

  Leni nazet, ma jep gushën!
 Hajde t’dalim o dorë për dore
Të dy bashkë o të marrim fushën
Der sa t’mrrijmë o në nji bregore.

 Hajde shpirt, hajde moj flutur
   Zemra jote të thërret.
 Unë nuk jam o dhe aq i bukur
  Porse kam o një çik lezet.
        176
    119. K’no moj qyqe
  Kno’ moj qyqe se po vjen behari
    Ç’i ra zjarri, u dogj stani
   Unë po qaj për bojesmeren.
  Gjumi lale gocën s’po e merr.
  Po qaj natën, lala, po qaj ditën
  Qaj syzezën lala që m’ka ikë.

 E knon kumria, lal, sabah m’sabah
    E na erdh vakti shpirt-o
      Për me u nda.

         Ref.:
    Jarnana- ne du’je lalën e
   Jarnana-ne, e të don lala e

     E knon kumria lal
      Ditë-o për ditë.
     E gjithnji goca lal
      Po vjen tuj rritë.

         Ref.:
       Jarnana-ne…

120. Me f’tyrë t’qeshun po më vjen

  I: Me ftyrë t’qeshun po më vjen
 Një fjalë t’mirë a do t’ma thu’sh :I
 I: Oh gjumi natën, s’po më merr
   Tuj mendu’ a do t’më du’sh
    Aman, do t’më du’sh. :I

   Fjal’t e tua me shumë mall
   Ty përher kam me t’kujtu’
  Oh ta jap fjalën sa t’jam gjallë
  Kurr unë ty s’kam me t’harru’
     Aman, me t’harru’.

    Ti moj lule në pranverë
    Fjal’t e mija mos harro!
  Oh t’a shof f’tyrën dhe nji herë
   Ti prej meje mos u largo
     Aman, mos m’harro!


         177
 121. Bukuri moj bukuri

   I: Bukuri moj bukuri
 Prishe mendjen djemve t’ri. :I
   Jalla, jalla porsi pata
  Bukuri me flok’t e gjata
     Jalla, jalla porsi rika
    Bukurisë na i raftë pika!

    Bukuria buzëgaz
 I mbush çunat plot maraz.
   Jalla, jalla porsi pata
     Bukuria flok’t e gjata.
   Jalla, jalla porsi rika
   Bukurisë i raftë pika!

 122. Si bilbili në pranverë

   I: Si bilbili, në pranverë
 Që këndon o pa pushue. :I
 I: O moj zemër moj e mjerë
 Ç’qenke djegë e përvëlue. :I

 Pse më dhe kaqë mundime
Dersa unë s’mundem t’i mbaj-e?
 Shumë po hjek kjo zemra ime
 Natë e ditë me lot po qaj-e.

   Si bilbili baj figan
  Edhe gjuha s’më pushoi.
  Mu dogj zemra si pervan
  Gjeç xhananin që kërkoj.

Të gjithë të shofin more xhanan
    Asnjeri nuk të njef.
    Je nji lule n’Elbasan
  Vetëm kush ka sy të shef.

 Zemrën time ç’ma ke fikun
  Gjynah tate mre xhanan
   Myzyri t’u ba ashik
  Ty moj lule n’Elbasan.


       178
 123. Lule t’bukra ka Tirona

   I: Lule t’bukra ka Tirona
Na i mbushë bahçet plot me erë. :I
  I: Bojë esmere ku t’ka lala
 Thu’ja kangës dhe njiherë. :I

        Ref.:
  I: Mos më rri i dëshpëru’
  Jam e jotja prap të du’! :I

  Reth e qark bahçes ju solla
   Për me t’pa moj bukuri.
 Një tufë lule për ty i mblodha
 I kam mbledhë me dashuni.

       Ref.:
       Mos…

  Trandafil moj të vjen era
  Ti na mbush me dashuri.
   Unë ty moj të pëlqeva
  Ditë e natë mendoj për ty.

       Ref.:
       Mos…
        179
124. Jam tuj shku me i rrugë të ngushtë

  O jam tuj shku’ me i rrugë të ngushtë
  Ka fillu’ moj me ra shi, aman, aman
     Ka fillu’ moj me ra shi.
  I: O ma mirë shpirt t’mos ishim pa-e
     Sa në zemër më ke hy! :I

     O të lutem, çfar ke me mu’?
Po të th’rras moj stambolleshë, aman, aman
     Po të th’rras moj stambolleshë.
   O ktheje kryet pak me m’shikjue
      Mori zemër katileshë!

     O ne të dy kishim nji hall
 Të dy zemrat me i bashku’, aman, aman
   Të dy zemrat me i bashku’.
    O në ma daç moj hatrin mue
    Prej meje mos me u largu’.
          180
  125. Vajta n’Elbasan

    I: Vajta n’Elbasan
   Për me ble fustan. :I
 I: Ishte krizë e madhe goc-e
   Veresi s’ma dhanë. :I

       Ref.:
   I: Fol e mos fol-e
 Fol se kam sevda, hajde!
     Belin e holl-e
  Hajde marshalla! :I

    Syri jot i zi,
   Vetullën gajtan.
Shpirtin se ç’ma dogje goc-e
 Hallin kush s’ma qan.

      Ref.:
      Fol…

  Kur më del në derë
    Era jasemin.
Shpirtin se ç’ma dogje goc-e
  Hallin s’po m’a din!


126. Ky Myzyri n’Elbasan

O të shof ty moj gocë n’behar
    Pylli ligjëron.
  O ky Myzyri n’Elbasan
   Bukur po këndon.

  O këngëtari i kumurisë
    Of, of aman.
  O yll i parë i dashurisë
   Lule n’Elbasan.
       181
127. Bylbyli qi këndon mbi rrasa

 I: Bylbyli qi këndon mbi rrasa :I
 I: A s’ma fal moj gushën se plasa,
    Moj gushë, gushën-e!

       Ref.:
  Jepja gushën o xhananit-e
  Mollë e kuqe e Elbasanit-e!
  Jepja gushën o të mjerit-e
  Moj llokumja e sheqerit-e!

  Bylbyli qi këndon mbi rrethe
  Asaman ç’më lige, ç’më trete
   Moj gushë, gushën-e!

        Ref.:
   Jepja faqen o xhananit-e
  Mollë e kuqe e Elbasanit-e!
  Jepja gushën o të mjerit- e
  Moj llokumja e sheqerit-e!

  128. Dashunia kur filloi

    I: Dashunia kur filloi
    Nana ime ra në burg. :I
  I: S’pat njeri që t’më kallxojë
 Veç kam ndi kur dola n’rrugë. :I

  O Ikball, o shpirt me famë
  Njikto fjalë t’i marrish vesh.
   A ndigjon çka thot yt at?
   N’Elbasan duhet të vetsh!

   Trupi yt s’paska të shamë
    Si shandan i bukur je.
  Rrugës po m’shkon si pasha
    Vetlla jote si shigjetë.

  Xhan, xhanan po të thërras
   Kujtoje pak Perëndinë!
   Deri ditën që do t’vdes
  Për me t’folë kam ba betim!


         182
          129. Pse më rrin kaq i vronuem

           I: - Pse më rrinë kaq i vronu’m,
                Sikur po bie shi? :I
             I: - Lis me lis e dru me dru,
                Qaj për synë e zi. :I

             Me hakikat unë të desha
              Pa ndonji karar.
           Vetëm qava moj, kurr nuk qesha
             Zemrën mos ma plas!

            Nuk t’erdh pak keq për mu’
              Ty more xhanan.
            Të kam dashtë edhe të du’
              Gonxhe n’Elbasan.

             Me sevda jetën e çova
              S’u bona pishman.
            Të kërkova moj dhe të gjeta
               Lule n’Elbasan.

           Hatri ty moj ku të ka metë
            Që nuk flet me mu’?
           Kujtoje Myzyr’n e shkretë
             Mos e le helmu’!
__________________________________
pishman - pendesë
                  183
130. M’atë anë detit, m’atë anë bregut

   M’at anë detit, m’at anë bregut
     Kish fillu’ hana me ra.
   O ish nji djalë aty mas bregut
   Me nji vajzë po rrin tuj kja.

   Djali thotë: “Moj vasha ime
   S’du’ t’shikoj me lot në sy.
    Ma zhbirove zemrën time
   Nuk duroj as gemb mbi ty.”

  O vajza thotë: “O na kanë diktue,
   Prandaj duhet, o, për me u nda
   O nanës teme i kanë kallxue
    Zoti e din a shifemi ma.”

    Kur erdha në lagjen tande
 T’pashë në çeshme moj tuj mushë ujë
   O mbuloje moj fytyrën tande
   Mos ju ban pasqyrë gjithkujt.
         184
        131. Jam sëmurë moj nanë

          Jam sëmurë moj nanë
          Jam shtrirë në shtrat-e,
          I: Trupi po m’dridhet,
           Rehat nuk kam-e. :I

      E mjerë moj nanë, më ban derman-e!
       O dil moj nanë se po vjen vera
      O po t’vjen xhani, moj unë e mjera!
      E mjerë moj nanë, më ban derman!

              Ref.:
        O bu, bu, bu se diqa shkova
         Dynjallykun s’e harrova!
         O bu, bu, bu se ç’kesh e re
        Më mbulu’n shoqet me dhe!
       Qaj moj zemër qaj, sa t’pëlcas!
       Qaj moj zemër qaj, sa t’pashë pas!

            O mos më çoni
            Kah Bezistani!
          O se m’shikon i gjithë
             Elbasani.

      E mjerë moj nanë, më ban derman!
       O pse më çoni kah Zarranika
      Kam lan sepetën moj te Can Selita.
      E mjerë moj nanë, më ban derman-e!

          Qerime, moj Qerime
          Ti më je moj kaq e re.
         Qerime me halle shumë,
        Kush të desh ma fort se unë?
       Qaj moj zemër qaj-e, sa t’pëlcas!
       Qaj moj zemër qaj, sa t’pashë pas!

__________________________________
derman – shërim, shëndoshje ( shpesh e ka kuptimin
     e zgjidhjes së ndonjë halli)
               185
  132. Tuj shetitë për ara t’gjata

    I: Tuj shetitë për ara t’gjata
      Midis barit t’njomë. :I
    I: Mu’ me ty na zuni vapa
    Ramë me fjetë në gjum. :I

    Sa herë ballin ta lëmojsha
      Më rrishe e qetë.
   Premtimin prej meje e dojshe
       Të dua për jetë.

   Të kam thanë njëher moj gocë
     Se po vjen pranvera.
    E do t’dalim me shetitë moj
      Si nga hera tjera.

    Çeli vjollca dhe zymbyli
      N’vendin e caktu’m.
    E lis me lis këndon bylbyli
      Për me u dashuru’.

133. Shkojnë e vijnë k’to stin’t e motit

  Shkojnë e vijnë k’to stin’t e motit
  Në fytyrë t’vashës floku i zi ka ra
  Në degë zani ç’po i shkon korbit
   Dhe se zemra vashës i këndon.

          Ref.:
   Kur vjen pranvera te pragu t’dal
     Me ty jetën dua t’a shijoj.
   Veç nji herë ty të shof me mall
 Se kjo sevda mua zemrën m’a dërmoj.

    Më vijnë vashat tuj qa hallet
Nji tubë t’vyshkun lulesh dielli se ndriçon
   O si shpend nate tuj prek hanin
     Me maraz, lulja i kërkon.
          186
   134. Iku nata, agu’n malet

      I: Iku nata agu’n malet
     Na u gdhi e u bo sabah. :I
    I: Eni shokë t’mi kjani hallet
     Përsëri o zuna sevda. :I

      Sevdaja në pleqëni
   S’asht mymqym o me u duru’.
   O t’mi kjajnë hallet shoqënia
    I mjeri unë si kam pësu’!

   Lum e lum po vjen pranvera
    Drandafillja-o tu zbukuru’.
  Unë kam dashtë edhe shumë tjera
   Përmbas teje moj tjetër s’du’!
    135. More kam një babë

 More kam një babë, aman plak e mjera
  More që s’më len o të dashuroj-e
 More që s’më len o të dal o ke dera
  More djalin me sy t’a shikoj-e,
       Hej, hej, hej!

  More ku ta gjej o një mik të mir-e
 More që t’më don-e, aman dhe ta du-e?
  More t’i kjaj babës hallet e mia
 More se jam djegë, djegë e përvëlu-e,
       Hej, hej, hej!

More n’bahçen tande po këndojnë bilibilat
 More gushë për gushë tuj u ledhatue
  Aman kur t’na çelin drandofillat
   Shpirti don o me u dashunue,
       Hej, hej, hej!
          187
     136. Porsa dola nga shtëpia

       I: Porsa dola nga shtëpia
     Ktheva kry’t kalanë s’e pashë. :I
     I: Plot me lot m’u mbush shamia
      Me xhananin kur jam nda. :I

           Ref.:
         Of, of, aman,
       Lule më dogje xhanë
         Of, of medet
     Dhe në vdeksha m’ban rahmet.

      Ç’ke me mu’ mre çun i vogël?
      Ç’ke me mu’ mre gjeç belanë!
      Do të shkoj t’i them sate amë
       Hiqe prej meje sevdanë!

            Ref.:
          Of, aman …

       Ç’e mora kalanë përpjetë
       Edhe zbrita për teposhtë.
      Jam zemru’mun me xhananin
       Bubu qyqja ç’më ka gjetë!

           Ref.:
         Of aman…
__________________________________
 rahmet - mëshirë
            188
137. Unë jam djalë e nuk jam plak

   Jam bandill nji trim i fort'
   I: Zemërohem kot e kot :I
   I: Durimin s'e duroj dot :I
    Nat'e dit'po qaj me lot .

     A e di ti a je si je?
    Sa e bukura që më je!
   Duke u tundur më shkoje
   Porsi si qingj-o më vije
  Hajde lule menekshe, aman
   Hajde shpirt-o rri me ne!

        Refreni:
  I: Jam bandill një trim i fort'
    Zemërohem kot e kot
    Durimin s'e duroj dot
   Nat' e dit' po qaj me lot :I

  Un' jam djal' e nuk jam plak
  I: Zemra po më digjet flak' :I
  I: Je e bukur moj si zamak :I
   Bel'n e holl moj për merak.

     E di ti a je si je?
    Sa e bukura që më je
   Duke u tundur më shkoje
    Porsi qingj-o më vije
  Hajde lule menekshe, aman
   Hajde shpirt-o rri me ne!

   Un' jam djal'e nuk jam plak
   Zemra po më digjet flak'
   Zemra po më digjet flak'
   Je e bukur moj si zamak!
         189
          138. Valizakja

      O se shkoj në pyll o mi lale
        O s’më pret nagaqja
      O se më rri mendja mi lale
         O ke valizakja.

            Ref.:
      O valizakja e lalës, ku je?
    O mi gushbardhakja e lalës, ku je?
      Do t’shkoj lala në Kavajë
      Me lot lala moj do ta qaj.

         O valizake mi lale
        Më ka zanë sevdaja
        O të çoj lala mi goce
        Te kullat e bardha.

           Ref.:
     O mi valizake e lalës, ku je?
    O mi buzsheqerja e lalës, ku je?
      Do t’rri lala në Tironë
       Si dashi me kumonë.
____________________________________
valizake - femër nga fshati Valias
              190
139. T’u thefshin rrotat ty o i shkretë felban

   T’u thefshin rrotat ty o i shkretë felban
         Hej, hej, aman!
    Na i more çupat na i çove n’Elbasan
         Hej, hej, aman!

     Ref.: T’u bëfsha kurban, aman!
        Jotja qesh, e jotja jam, aman,
           Zemra po më qan!

    Ore ti felban po kalon me krushq-e
         Hej, hej, aman!
    O se sot e varf’ra moj po shkoj nuse
         Hej, hej, aman!

     Ref.: T’u bëfsha kurban aman!
        Jotja qesh, e jotja jam aman
           Zemra po më qan!

      O derdimen lala derdimen-e
         Hej, hej, aman!
    O nga meraku lal ç’jam ba verem-e
         Hej, hej, aman!

      Ref.: Aman t’u bëfsha kurban
         Aman yti qesh dhe jam
         Aman zemra po më qan!

    O lemeri, o lala ç’më ka gjetë me ty
         Hej, hej, aman!
    Ç’do ta pres o lala veten me gjithë ty
         Hej, hej, aman!
     Ref.: Aman t’u bëfsha kurban
         Aman yti qesh dhe jam
        Aman zemra po më qan!

_______________________________________
- felban – lokomotivë e vogël
- kurban – fli, therror
- verem –tuberkuloz
              191
 140. Ke plepat e Brukës

  O se n’maje t’shelgut
   Këndon bylbyli.
   O se po vjen djali
   O tuj knu’ rrugës.

  I: O ma gëzofsh, o mi lalë,
    Jelekun prej ari! :I
I: O ma ka pru’ o bre shpirt-o
      Ky beqari. :I

  O se n’maje t’shelgut
  O lalë këndon bylbyli
  O se n’breg të lumit
 O lalë ka çelë drandofilli.

  E m’i gëzofsh o mi lalë
   Këpucët me take.
 E kur m’i vesh o mi gocë
  Ç’më bane merak-e!
       192
    141. Jalla jalla se ç’është kjo jeta (2)

     Amam jalla, jalla se ç’është kjo jeta
      Edhe pleqtë na u banë ashik.
    Aman, me ‘i kuvend s’i gjetsh dy veta
     Na u mbush oda me mynafik.

      Aman, jalla ç’ashtë o ky hukubet?
        Sot në ditë të Ramazanit.
       Krisi pushka, plasi dyfeku,
      O përmbi kry’t o të Sylejmanit!

     Aman unë të erdha e s’të gjeta
       O ti më the hajde mrena.
     Aman s’mirret djali me të fortë
      Se të gjithë rob t’Zotit jena.
____________________________________________
mynafik - njeri i lig, i keq, ngatërrestar, spiun
               193
    142. Jelekun kadife

      I: Jelekun kadife
      Vishe ti për mu’! :I
    Ti s’e din zemrën time.
I: I mjeri unë sa të du’ aman sa të du’
     Jam djegë e përvlu’ :I

   Hajde sy i zi aman, aman
     Lum lala për ty!
     Hajde sy i zi aman
     Qan lala për ty!

     Meraku i shkretë
      Që m’ka zanë!
    Shpirt-o, zemërgjanë.
   Ki mëshirë e dhimbsuni,
     Aman o dhimsuni!
     Zemra m’u ba hi.

        Ref.:
     T’i puth vet’llën
    O me gjithë sy, aman
      Qaj lala për ty.
     Ma jep vet’llën
     Me gjithë sy, aman
      Qaj lala për ty.
         194
143. Çelin lule drandofillat

  I: Çelin lule drandofillat
    N’lulishtë përsëri. :I
 I: Asht’ stolisun sot Tirana
     O sa bukuri! :I

       Ref.:
 G’zohen vajzat në pranverë
   Gjithçka asht për ne.
 I: K’pus’ nji lule t’i marr erë
  Hajde moj vashë e re! :I

  Në mëngjesin pranveror
   Vashat nji nga nji.
Shkojnë në punë dorë për dorë
   Me plot dashuni.
 Zemrën vashës ja ka marrë
     Ai djali syzi.

       Ref.:
     G’zohen…

Shkojnë në punë dorë për dorë
   Me plot dashuri.
 Zemrën vashës ja ka marrë
     Ai djali syzi.

       Ref.:
     G’zohen…
       195
     144. Mora rrugën për Shijak

       I: Mora rrugën për Shijak
      Me u taku’ me mikun tem. :I
       I: Më ka zanë i ziu merak
      Kërkush hallin s’po ma din! :I

             Ref.:
        Mos më le mori Servet
         Sa të rroj e të vdes!
      I: Flokt e kresë moj do ti shes
     Se me ty, moj, kam lidhë besë! :I

       Erdhi nana tuj qa n’spital
      Gjet Servetin shtru’ n’karajoll:
      - Kush të vrau moj bi e nanës?
       Të ka nana si kokërr mollë!

               Ref.:

               Mos…

       Ti mre dajë, dajë katili
       Ç’pate ti që m’vrave mu?
       Kush qe ai që ta dha fitilin
       Mu’ n’spital për me m’çu’?


___________________________________________
 karajoll - krevat, shtrat
               196
 145. Mun aty ke shtat’ zymylat

   Mun aty ke shtat’ zymylat
  Ku këndojshin-o të shtat’ bilbilat
    Amon, amon-e, amon-e!
 Ku këndojshin-o të shtat’ pre’iherë
Ata dimnin, ata dimnin e bojshin verë,
     Ja hej, hej, aman!

         Ref.:
  Nëpër fusha t’barit-o, bilbil-o
  O me lule t’beharit-o, bilbil-o.

 Ç’asht ai djalë o që rrin mas dere?
 Shtjeva kryet more pashë esmeren,
    Aman, aman-e, aman-e!
   Esmerja more sa m’pa mue
  Uli kryet, uli kryet e ç’u menue
       Ja hej, aman!

         Ref.:

   Mun aty more në at’ kënetë
   Ku çelin o zymbylat vetë
    Amon, amon amon-e!
   Ku çelin o zymbylat vetë
Bojshin hije, bojshin hije o për dy vetë
      Ja hej, hej aman!

        Ref.:
        Nëpër…
         197
        146. Karajfili në saksi

          Karajfili në saksi,
        Aman karajfili o në saksi.
       I çil gonxhet-o nji nga nji e
      Aman i çil gonxhet-o nji nga nji.
        I: Hem qibar, hem bujar
       Aman je i bukur-o për behar,
          Aman për behar. :I

       Ku ta gjej-o nji djal të ri,
      Aman ku ta gjej o nji djal të ri?
     T’mos pin venë e t’mos pin raki,
    Aman t’mos pin venë e t’mos pin raki.
      Hem shkollar, hem të mbarë.
        Aman djal të bukur
       O zilifqar, aman zilifqar.

       Çelin vjollcat o nji nga nji
      Aman çelin vjollcat o nji nga nji.
       Ku ta gjej o nji vajzë si ti,
      Aman ku ta gjej o nji vajzë si ti?
       Hem syzezë, hem belhollë
          Aman faqekuqe
      O porsi mollë, aman porsi mollë.

_____________________________________________________
 qibar - shumë i kujdesshëm në sjellje, në të veshur, në të ngrënë
               198
       147. N’penxhere ke dalë

         I: N’penxhere ke dalë
           Për me ba sehir :I
     I: Pse s’ma thu’ nji fjalë o moj goc-e
         Nji fjalë për të mirë? :I

        Unë me shpirt të desha
          Pa ndonjë maraz.
       Sa herë të buzqesha moj goc-e
         Zemrën pse ma plasë?

        Kurr nuk e mendova
        Se nuk je shpirtmirë.
       Mbas teje sharrova, moj goc-e
        Pse nuk ke mëshirë?

         Fjalën m’pate dhanë
          Se më dashuron.
     Pse s’më jep derman o moj goc-e?
         Pse po më mundon?
  _________________________________________
me ba sehir - me shiku’, me pa
derman - shërim, shëndoshje, zgjidhje e një nevoje apo ngatërrese      148. Mjeri unë ç’më zu belaja

        I: Mjeri unë ç’më zu belaja
      S’ma qajnë hallin shok’t e mi! :I
      I: Në pleqni m’ka zonë sevdaja
         Si t’ja boj hallin se di. :I

       Lule t’bukra sjell pranvera
        Ndër ma t’bukrat ishe ti.
     Unë kam dashtë dhe ma shumë tjera,
        Por zemrën ma dogje ti.

       Më thonë shoqet je e marrë
       Pse ke zgjedhë ashikun plak.
         Por ato nuk i besoja,
      Se e kam zgjedhë vetë për marak.
               199
149. Ç’u çu’sh heret sabahile (version)

    Ç’u çu’sh heret sabahile,
       Heret fort.
   O mbusha durt me trandofile,
       I qaj me lot

         Ref.:
    O qaj me lot moj bukuri
   Zemrën time ç’ma ke këputë
      Karajfili në saksi
     Era jote më ka këput
    Aman xhanëm, aman.

  O ra dallëndushja n’gemb t’ullinit
        Për me fjetë.
     Ju lutem çallgijave bini
     O me shumë shyhret.

         Ref.:
  O shumë shyhretin ta bojmë bashkë
    As kërkushi mos ta dijë.
    Fjala mos t’na dalin jashtë
    Ta dijmë vetëm unë dhe ti.
     Aman xhanëm, aman!

  150. Sa marak jam ba në ty

     Sa marak jam ba o në ty
    Kur të shof moj si përherë.
   I: O m’le pa gjum, pa mbyllë sy
    Drandofille m’lu’ me erë. :I

    Kur të shof moj tuj kalu’
    Menja se ç’më rrin tek ti.
    O jam djegë, jam përvëlue
    Si t’ja baj as vetë s’e di.
          200
151. Shifni bredhin në ndriçim

  Shifni bredhin në ndriçim
  Me shumë ngjyra lulëzu’.
  Edhe zemra ndien gëzim
   Viti i ri nga mot gëzu’.

   Ja rreth pemës t’vitit ri
   Po e hedhim vallen sot.
   Bujar plaku për fëmijë
   Dhurata sot ka pru’ plot.
 152. Këndon gjeli pika pika

 Këndon gjeli more, pika pika
 Çou, moj goc’ se na zbardhi dita,
   Zbardhi drita jarana-ne
  Merre, mi, merre çunin-e
 Hajde merre gushpëllumbin-e

        Ref.

 Jarana, jarana, kadal’ e kadalë,
 Jarana-jarana, çuni të çon fjalë

 Këndon gjeli mgjez’ për mgjez,
 Ani, moj goce, una pot ë pres,
    Jananana-nanane.
  Merre, moj, merre çunin-e
 Hajde, merre gushpëllumbin-e.

        Ref.

 Jarana-jarana, kadal’ e ka ‘i çikë,
  Jarana-jarane belin nji pëlçik
        201
 153. Lale ti moj goc-e, laje

   E laje ti moj goc-e, laje,
  I: E shaminë e beqarit-e. :I

E shtrydhe ti moj goc-e, shtrydhe,
   E shaminë e beqarit-e.

   E neje ti moj goc-e, neje
   E shaminë e beqarit.

  E digje ti moj goc-e, digje
   E shaminë e beqarit-e.
    154. Delja rudë

 I: Oh moj delja, delja rud-e :I
 I: O a s’ma fal nji kingj’ të butë
    Verë, verë aman? :I

  I: Kingj të but-e, lara, lara :I
    Ta kullos-o nëpër ara
     Verë, verë aman.
   Sa t’i dal djalit përpara
     Verë, verë, aman.

I: Ty moj nanë të shtisha n’dhe :I
  I: A ke kenë ndoj herë e re
    Verë, verë, aman? :I

  I: E re kesh edhe u plaka :I
  I: T’zezat tu’ja nuk i pata
    Verë, verë-aman. :I
         202
155. Gjashtëmbëdhjet’ jam unë moj

  I: Gjashtëmb’dhjet’ jam unë moj
     Tetëmb’dhjet’ je ti :I
   I: Dashurohem’ të dy bashkë
     Qysh se jemi fëmijë. :I

    Nga dashnia jote moj,
      Qi pata me ty
    Të mora të vogël moj,
      U rritëm të dy.


  156. Kumuria po ban gu-gu

    I: Kumuria po ban gu gu
 N’at mëngjes kur zbardhon drita.
   I: Nuk ka tjetër ma për mu’
   Zemrën unë te ti e ngjita. :I

  Me dëshirë këndon kum’ria
    Se pranvera u gjelbëru’.
   Zjarr i madh qenka dashnia
  T’gjithë ashikt’ janë përvëlu’!

   Knon kum’ria edhe qoku
    A ndigjon more xhanan?
 Më erdh keq që m’ka humbë shoku
    Prap e gjeta n’Elbasan.

    Kumuria po ban figan
   Natë e ditë po rrin tuj knu’
   M’ka ndi zemra n’Elbasan.
  Në vend tjetër s’du’ me shku’.

   K’non kumria kur bie fyelli
   Po rrëfen brengat e veta.
    Kështu tha Isuf Myzyri
    Çfar kërkova, atë gjeta!
         203
 157. Moj Tiranë e bukur

T’kanë pas thanë Tiranë e kuqe
I: Porse nata ish ma e bardhë. :I
  I: Çelnin lule sa burbuqe
   Veç për bej e agallarë. :I

  Kur si shega devedishe
 Mbush me kokrra si sheqer
   Porse sot Tirana ime
 Po shkëlqen porsi pranverë.

  Moj Tiranë e bukur
    Trandofil i ri,
  Lulja ashtë për mue
   Jemi hasë n’miqësi.
  Kur të shof n’lulzim-e
  Zemra m’bahet mal.
 Kangën thellë prej shpirtit
    O Tiranë ta fal.

 Çova larg o mend’t e mia
  Ke çarçafi përmbi f’tyrë
 Kur u ndrydhte dashunia
  Fukaraja nëpër dyer.

   Ishin ditët e zemanit
  Po buzqesh Tiranë e re
  Me rininë o e aksionit
  Po përtrin o lum si ne.

  Moj Tiranë e bukur
    Trandofil i ri
  Lulja ashtë për mue
   Jemi hasë n’miqësi.
  Kur të shof n’lulzim-e
  Zemra m’bahet mal
 Kangën thellë prej shpirtit
    O Tiranë ta fal.
       204
158. Atë gushë të bardh moj lule

 I: Atë gushë të bardhë moj gocë
      Që t’a kam zili :I
   I: Eja duke ardhë moj lule
      Me atë bukuri! :I

         Ref.:
  Faqet kuq si mollë moj lule
     Vetullat si hanë.
   I: Për shtatin e bukur lule
     T’u bona merak. :I

   Nuse me stoli e veshur
    A s’ma thu’ një fjalë?
   Eja duke ardhë moj lule
     Balluket mbi ballë!

         Ref.:
        Faqe…


159. Mori vjollca që çel në saksi

  I: Mori vjollca që çel nësaksi :I
  I: Lule e parë o për djemt e ri. :I
     O, hajde ledhatare
 I: Lule e parë për djem beqarë. :I

   Të këputa e të mora erë
 Lule e bukur që çel n’pranverë
    Oh hajde ledhatare
  Lule e parë për djem beqarë.

  Të këputa, të vuna n’bardhake
   Lule e bukur për marak.
     Oh hajde ledhatare
  Lule e parë o për djem beqarë.
         205
160. Tuj shetitë o ke grykë e pusit

   Tuj shetit’ o ke grykë i pusit
    Këputa një trandofile.
  I: Trandofiles ç’po i vinte era
  Lule t’bukra na çel pranvera
     Of aman aman! :I

   Kur ma prune kafen përpara
    Me ato du’rzit si biluri.
 I: M’shif me sy, o tu dhasht’ e mbara
    Fol e qesh tu shtoftë nuri
      I bukurisë ore! :I

 Kur më vjen me fytyrë tuj qesh-e
  E m’shikon me at sy’n e zi-e
    Je si karajfili me vesë
   Trandafile je kimetlesh-e
     Of aman aman!
         206
    161. Mori gocë me halle shumë

      I: Mori gocë me halle shumë :I
    I: Kush të don mi lal ma fort se unë? :I

            Ref.:
      Lake moj pupulakja e lalës-e
        Je gocë e Tironës-e.
      Lake moj pupulake e bardha-e
       Hajde shpirt-o të marr erë!

        Syu i gocës si filxhan-e
        Porsi lulja n’Elbasan-e.

             Ref.:
       Lake moj pupulakja e lalës-e
         Je gocë e Tironës-e.

        F’tyra jote porsi hanë
     Mbaje besën gocë qi m’ke dhanë!

             Ref.:
             Lake…

        Mori gocë ledhatake
   Kur të pashë o mi lal t’u bosh’ merak-e

             Ref.:
             Lake…

        Jasaman moj bukuri-e
        Lala pa ty s’mund të rri

             Ref.:
             Lake…

_____________________________________________
pupulak - që ka trup të shëndoshë e të ngjeshur, topolak
              207
162. Midis vetllash m’ke nji pikë

    Paskam pas fatin e zi
     A deri sa t’jetë jeta?
   I:Kur i shof shokët e mi
   Me të dashmet e veta. :I

  U banë shumë qi jemi nda
    Sa fort që jemi largu’
    Hiç me sy s’të kam pa
  Si s’u gjind derman për mu’?

  Midis vetllash m’ke nji pikë
  Unë për ty jam ba harabë.
  Qëndro pak t’rrijmë nji çik
  Të dy bashkë mre xhanan.

    Faqet porsi shefteli
    Buzën kuq si shebojë,
   Ku t’ka lala moj kumri
  Pse s’më flet njiherë me gojë?

   Djali kur të ve merak
   Edhe vajza me ia ditë.
   N’Elbasan asht’ nji plak
   Këto vjersha na i ka qitë.
        208
      163. Harap u bosh unë i mjeri

         Harap u bosh unë i mjeri
        I: Ç’u gremisa me i sy jeshil :I
         Më pret vetlla si neshteri
          Fol me buzën trandafil
          Lanet qoftë mynafiku!
          Do me t’da ty me mu’.
         Ti m’shpëtove nga rreziku
         Si n’kohë tufanit – Nuh’.
         Zemrën teme ti ma shkule
        S’të erdh keq mor xhevahir?
         Ti je mret përmbi çdo lule
          Ti je mret o trandafil.
           Sado ti me m’munue
          Për mu asht ‘I lumtuni.
         Për atë zot qi m’ka kriju’
         Të kam njoftë qyshë n’ezeli
         Kërkova gjithë Elbasanin
         Nërshim tjetër nuk kam pa
          Pije Myzyr pa pishman
           Pi shereben tahura.

________________________________________
 harap, harab - i shkretuar, i shkatërruar, i mbetur vetëm
 mynafik - njeri i dobët, dyfytyrësh, ngatërrestar, spiun
 pishman – pendim
 Nuh – profet i Zotit, në kohën e përmbytjes së madhe, (Noe)
               209
164. Ma mirë në pyll se n’qytet

   Ma mirë në pyll se n’qytet
  I: Na të dy o atje të rrojmë. :I
    Atje njeri s’na gërget
 I: Të ambël o jetën ta çojmë. :I

  Kapërceva mal’n e Krastës
  Të mirë meç mor Elbasan!
 Vuna kamën në mal t’Vashës
  Pashë Sopotin dhe Vasjanë.

   Ç’ju lutem zotit na dha
   Nuk ka tjetër lumturi.
   Nji kasollë mlu’ me bar
   Të rrojmë në mal si bari.

  Kur humb rrugën nji njeri
 Të gjithë brengat o i mendon.
    Shok i bahet nji bari
  Hajde sonte n’kasollen tonë!

   Zoti ju dhashtë bujari
  Që se latë udhëtarin jashtë
    Bukë, venë dhe raki
 N’këtë kasollë mlu’ me kashtë.

   Bariu mikun e dëfren
   Edhe fyellit duke i ra.
   Zakone t’vjetra i rrëfen
 Kështu gjyshnat na i kanë lanë.

    Sa amël raka fyelli
  Kush ka vesh për me e ngu’.
  Larg u ndodh Isuf Myzyri
    Bariut afër iu afru’.
        210
165. Paskam pasë fatin e zi (variant)

     Paskam pasë fatin e zi
      Deri sa t’jetë jeta!
    I: Kur i shof shokët e mi
    Me të dashmet e veta. :I

   Në mes ballit ma ke nji pikë
     Unë aty jam bo harab.
   Qëndro pak të rrimë nji çikë
   Të dy bashkë more xhanan!

     Faqet porsi shefteli
    Buzën kuq si jeshebojë
  Ku t’ka lala moj kumri-e, aman
   Pse s’më flet njiher me gojë?

    Djali kur na zen marak
    Vajza duhet me ja dijtë.
    N’Elbasan asht nji plak
    Këto vjersha na i ka qitë.
         211
166. Jam bandill e trim i fortë (variant)

     Jam bandill e trim i fortë
     Zemërohem kot e kot.
      Durimin se duroj dot
     Natë e ditë po qaj me lot.

          Ref.:
      Oh, a e di ti a je si je?
      Sa e bukur që më je.
    Me shumë naze më shkonje
     Porsi qingj-o më vinje.
      Hajde lule menekshe
     Ec mor shpirt e rri me ne.
    Jam bandill nji trim i fortë
      Zemërohem kot e kot
     Durimin s’e duroj dot
     Natë e ditë po qaj me lot.

    Unë jam djalë e nuk jam plak
    Zemra po më ndizet flake.
      Je e bukur si zamak
    Belin e hollë moj për merak.

          Ref.:
          212
    167. Vijnë tajaret për hava

     E vijnë tajaret o për hava
   E, gratë e Durrësit o zunë me qa.

    E vijnë tajaret o truma-truma
  E gratë e Durrësit o mbyll n’bodruma.

    E vijnë tajaret o bregut detit
  E hudhin bumjet në fushë t’Qerretit.

     E vijnë tajaret o bregut gjolit
   E hudhin bumjet n’dy’r t’vaporrit

     E qukapik, o mre qukapik
    E ec me lalën t’rrijmë nji çik’.

          Ref.:
     Hajde, dogje mi lalën-e!
     Hajde, s’majte moj fjalën-e!

 168 . Erdh pranvera moj çel qershia

  I: Erdh pranvera, moj, çel qershia moj
       Unë rri tuj mendu’. :I
    I: Kush m’i qan hallet e mia, moj
      E dashnja m’ka trathtu’.

Shkoj në çeshme, moj, me mbushë ujë dhe moj
        Aty të pres ty.
    Ktheva kryet dhe shikova, moj
       Ata ishin lot’t e mi.

 Kam gjithë ditën, moj, që po pres dhe moj
       Du me t’pa me sy.
     O nana yte edhe baba moj
      T’kishin mbyllë në dry.
           213
169. Shoqen ku e kam (Brigadieres së re)

     I: Shoqen ku e kam-e
       Që e adhuroj-e? :I
     I: Punon n’porcelan-e
       Përdit e kujtoj-e. :I

      Shoqen ku e kam-e
       Që sa fort e due?
      Punon n’porcelan-e
     M’i ka sytë e shkrum-e.

      Punon n’porcelan-e
      Brigadiere e parë.
      Flamurin e mban-e
      Me shoqet në garë.

      S’e ç’e kam zili-e
      Kumurinë me flet-e!
      Punon bukuri-e
      E kam me kimet-e.
          214
   170. Mu’ me ty më zu sevdaja
(Version tjetër i këngës “Në bash t’qefit t’muhabetit”)

        Iptida për me fillue
     Sa e vështirë kenka dynjaja.
      I: Njizet vjeç i paç kalue
     Mu’ me ty m’zue sevdaja. :I

     Në bash t’lezetit t’muhabetit
      Pruni kafen për me pi.
     Buza m’dridhet prej qametit
     Filxhani në dorë m’u ngri.

    Qysh prej s’larg, moj të vegova
      A je xhind a je hyri?
     Shtati yt m’vjen hova hova
      M’i shashtise sytë e mi.

      Du’rt m’i kishe si hakiku
       Edhe gishtat qelibar.
     Shumë hallet i hjekë ashiku
      Kur mendon se del behar.

    Flok’t m’i kishe krrela, krrela
    Se me ty moti më shkoj bosh.
     Në t’ardhsha moj te dera
  Unë në shpi mos shkofsha shëndosh!
             215
171. I mjeri unë ç’më zu belaja

  I: I mjeri unë ç’më zu belaja
 S’ma kjajnë hallin shok’t e mi! :I
 I: Në pleqni m’ka zanë sevdaja
    Si t’ja baj as vet s’e di.

  Lule t’bukra çel pranvera
  S’ka ma t’bukur porsi ty.
   Të shetisim si përhera
  T’gjitha shoqet na kanë zili.

  Më thonë shoqet je e marrë
 Pse ke zgjedhë ashikun plak.
  Porse unë nuk ju besojsha
 E kam zgjedh vetë për merak.

  172. Kumuri e Elbasanit

    Kumuri e Elbasanit
  Këndon herët në mëngjes.
  I: Po shkëlqen ylli i sabahit
  Ndriçon sytë e Pakizes. :I

    Je e bukur si hyri-e
  Si ma e buk’ra në pranverë.
  Ku të kam moj kumuri-e?
  Thu’ja kangës dhe nji herë!

 Mos e merr vehten për kambë-e!
  Zgjidhe shokun djal të ri!
  Du’ të shof moj yll e hanë
   Si zamak për bukuri.

  Nuk do t’kem aspak zili-e
  Kur të shof moj tuj shetitë.
  Me dashnorin nazeli-e
   Jeni s’bashku dy të ri.
        216
 173. Leu dielli n’atë buzë mali

   Leu dielli n’atë buzë mali
       Vaj, vaj, vaj!
  E mjera unë ç’mu dogj xhanani
 Ç’mu dogj shpirti e m’u dogj xhani
       Vaj, vaj, vaj!

          Ref.:
  I: Të kam shpirt-e, të kam xhan
   O e jotja s’qesh, e jotja jam. :I

   Hajde shpirt-o, zemra ime
       Vaj, vaj, vaj,
   Se m’ka rritë o nana jetime
 Me shumë halle, me shumë mundime
      Vaj, vaj, vaj!

         Ref.:
  Të kam xhan, të kam shpirt-e
 Po t’baj rixha shpirt mos me m’ikë!

174. M’vune kamën pa të drejtë (2)

   I: M’vune kamën pa të drejtë
     S’u tregove zemërgjanë.
  I: Unë të çmova shumë të shtrejtë
    Ti e din moj, t’pata thanë. :I

    Jasemin moj t’vinte era
    Kur t’i putha të dy sytë.
    Asaj nate mun ke dera
   Në krahnor ma vune kryet.

  Më buzqeshë njiherë me shend-e
   Më jep zemër të qëndroj!
   Të lutem moj mos më len-e
   Se pa ty nuk mund të rroj!
          217
  175. Na leu dielli n’atë buzë mali

    Na leu dielli n’atë buzë mali
     Gjithë dynjanë e ka ndriçu’.
 I: Moj hapsone, ije, ty t’raftë zjarri, aman
   Qysh na i more hajde këta djemt e ri!

          Ref.:
         Vaj, vaj
   Sylaroshe, hajde, me lot po qaj!
         Hej, hej
   Pimë rakinë, hajde, bre mos u dej!

   Qysh prej Durrësit deri n’Shijak
   E çojnë gocën mbyllun me prangë
  Ku po m’çojshin ije, ashiqare aman?
N’hapsanë t’Shkodrës hajde ku vdesin trimat.

           Ref
         Vaj, vaj…
           218
      176. Ç’ke moj Fiti

    Ç’ke moj Fiti që po qan?
    Vrava kamën me i dyqan.
     Dyqanxhi të plaçin sytë
I: Vrave Fitin, o vrave Fitin o vet i dytë :I

   E vet i dytë besa vet i tretë
    Vallahi nuk deshta vetë
    Vallahi nuk deshta vetë
  O më shpëtoi martina e shkretë.

   E her’n e parë py’ta për ty
   Mu’ më thanë se je sëmu’
  Çova mendjen me marrë doktorin
    Mend’t e mia fluturu’n.

    E kur del Fiti te maroku
    Për me marr nji durduma.
    Nga meraku i dridhet floku
   Unë prej teje s’kam me u nda.

    Shtro dyshekun për me ra
     Aty janë moj dy gjarpij.
    Mos ke frikë mor budalla!
     Ato janë gërshetë e mi.

    177. Karajfili i zamakut

      O karajfili i zamakut
    I: Paska çelë o për bukuri. :I
   O ku je gocë që s’t’i kam fajet
  I: Se pa ty o moj s’mund të rri. :I

   Oh hajde t’dalim n’hije t’manit
   Në gjergjef vajzat tuj qenisë.
   Oh më ka zanë malli në ty-e
    Nga meraku i dashunisë.

   Oh karajfili mbush me gjethe
   Rreth e qark oh qenka hijeshu’
    Kumuri moj gocë e lalës
   Përveç teje moj tjetër s’du’.


          219
178. Jam e lumtun se ia mrrina

 I: Jam e lumtun-o se ia mrrina
  Me i pa lulet e k’tij behari. :I
    I: Çelin lulet, jaseminat
 Në pranverën e k’tij beqarit. :I

    Jasemin lule e kuqe
  I çel gonxhet-o nji nga nji.
 Janë të mbushun o me burbuqe
  Lule e bukur-o për dashni’.

  Çelin vjollcat dhe zymbylat
  Trandafilat për bukuri-e.
 N’bahçe tate këndojnë bilbilat
  Vend i bukur për dashni-e.

   179. Sa moj e pa besë

    I: Sa moj e pabesë
    Ti që m’dole mu’! :I
  I: Më shtine n’ngatërresë
   Dhe në burg m’ke çu’ :I

   Unë në burg jam n’dry’
    Robi m’ka dënu’.
   O sa të kam dashtë ty
   Prap tash m’ke harru’.

 Kur vjen ditë e diel, moj gocë
    Dëshiroj me t’pa.
     Zoti ta baj mirë
   Meqë n’burg jam ra.

  N’andërr n’gjum të natës
   Shpeshher ty të kam.
  O m’kan zanë namt e babës
   Për mu’ s’ka sevda.

     Unë nuk të besoj
  Sa t’jem gjallë n’këtë dhe.
      Rri edhe vajtoj
     Qaj për fatin tem.


        220
 180. Në sabah bre shpirt-o

  O në sabah o bre shpirt-o
   Kam dalë në Pazar.
  O për me ble o bre shpirt-o
    Shami për beqar.

 O n’qofsh beqar o mre çun-o
   Të më dal’sh për Zot
  E mos ban naze mi gocë
    Hajde kot më kot
  Hej , s’majte moj fjalën-e.

        Ref.:
 E kjaj me lot o me lot në sy-e!
E m’ka marr malli me nejt me ty-e.
 E kjaj me lot o me lot në faqe!
 E po t’vjen era moj manushaqe.
   O, t’keqen moj lala e.

  O të dy zemrat mre shpirt-o
   Ne kem me i bashku’.
 O na po ndahem mre shpirt-o
    E kem me u harru’.

       Ref.:
       E kjaj…
        221
 181. Pasha ty moj pasha mu

  Pasha ty, moj pasha mu’
  Tridhet vjet më kanë dënu’!
  Ti n’Tiranë moj martohu!

  E, a ndëgjon more xhanan
  Unë do t’pres deri në vdekje.
  Do t’rri me djalin e vogël
  Që ti ma ke lanë amanet.

  Dy vjeç djalin unë ty ta lash
  Kur dola - njizet vjeç e pash’
  - Hajde bir ke babi të të shoh!
  - Ah më fal babi, nuk të njoh!

    Sa të mora ty moj,
    Unë gjeta belanë
    Do të rroj dhe pak,
    Sa ta heq sevdanë.
   Sa e mbajti Pali veten
  Aq e mbajti shtriga besën.

  Qaj moj zemër, qaj me lot!
  Paska qenë dashni e kotë!

182. Mu ke çeshmja në Bezistan

  Mu ke çeshmja në Bezistan
   Krisi pushka, boni bam
  E vranë një djal një fukara
   Borxhin beut s’ia ka la.

 I gjithë pazari na u çu’ në kambë
  Ç’po dridhet toka o xhanan.
O mun ke çeshmja në mes t’sheshit
  Ranë përmys xhanart e mretit.
        222
      183. Çuni m’ka çu letër

       I: Çuni m’ka çu’ letër:
    - Shëndosh e mirë unë jam-e. :I
    I: Shko e zgjidh nji tjetër, aman!
       Se për ty nuk jam-e :I

        I: Ik mre’ budalla
         Ik mre’ qerrata
       Se gocat janë të vogla
        S’din me ba sevda.

        O moj shtat selvie
         Shiko në qitap-e.
        - Fol me gojë Nurie!
       Se ke shumë sevap-e.

     O n’atë fushë t’mejdanit
      Vjen e vijnë dynjaja.
     Qitma kryet prej xhamit
      Se s’harroi fukaraja
_________________________________________
qitap – Kurani, libër i shejtë i myslimanëve
sevap - mëshirë
mejdan – fushë, arenë lufte


    184. Odë e vogël me gëlqere

      I: Odë e vogël me gëlqere
      Bija e Tarit bojë esmere. :I
         Jarna- jarnane
    Lala moj të ka xhan, aman, aman.

      Odë e vogël ly’ me bojë
      Bija e Tarit s’fol me gojë
         Jarna, jarnane
    Lala moj të ka xhan, aman, aman.

      O bo bo me ato gërsheta
     Se ç’mi more mend e shkreta
         Jarna, jarnane
    Lala moj të ka xhan, aman, aman.
             223
    185. Eni more shokë, eni
(version tjetër i këngës “Efa more shokë efa” )


      Eni more shokë, eni
   Çajre more shokë s’i gjej sevdasë
    Përmi t’tan je padishah, more
   Përmi vajzat e tan dynjasë, aman-e!

     Bafti ashikut me ferman
   Hasha nuk i bihet ymetit, more
     Kur më del vash në mejdan
  Krejt po shndrit sikur xhenet, aman-e!


     Ashik zeza me shumë halle
    Jabanxhi në dhe të hu’j, more
     Me lot kjajshin fushë e male
   Nji sahat m’bahet nji mu’j, aman-e!
    186. Ky Myzyri n’Elbasan

    O të shof ty moj gocë n’behar
        Pylli ligjëron.
      O ky Myzyri n’Elbasan
       Bukur po këndon.

      O këngëtari i kumurisë
         Of of aman!
      O yll i parë i dashurisë
       Lule n’Elbasan.
           224
 187. Rreth e m’rreth kalasë

    Rreth e m’rreth kalasë
     Këndon kumuria
    Elbasan i ri, Elbasan!
   I: N’t’hyrë të namasgjasë
     Rrjedh metalurgjia
    Elbasan i ri, Elbasan! :I

        Ref.:
   I: Vajzat si sorkadhe
    Djemt-o si petrita
Hedhin kangë e valle, anë e mbanë.
    Si ylber me ngjyra
     Vezullojnë dritat
  Elbasan i bukur, Elbasan! :I

     Këndon kumuria
     Qesh metalurgjia
  Yllin partizan lart e mban
     Kanga e rinisë
     Drita e shoqnisë
  Elbasan i bukur, Elbasan!

       Ref.:
       Vajzat…
        225
188. Tridhjetë ditët e Ramazanit

   Tridhjet ditët e Ramazanit
  Ç’e kërkon ashiku dylberin.
  Turqinia po bojshin bajrom
 E vejnë e vishin tek Selman beu.

  Selman, të mos mbesi hatri
  Kan fillu’ o me dalë mustaqe
   Kam shahit e ta baj ispatë
 Për atë nishan që më ke n’faqe.

       Ref.:
  Hajde sy o sy aman, aman
     Qaj lala për ty!
  Hajde ve o ve aman, aman
    Nisu jak me ne!

  U kthy vjeshta për së mari
  Çelen vjollcat dhe zymylat.
 Myzhde djalë se po vjen behari
Bahçe më bahçe këndojnë bylbylat.
        226
189. Potpuri e Shqipërisë së Mesme

    Aman kam nji babë, more
      Aman iftijar-e.
   Aman që m'përzihet o more
      Aman me dylbera
      Aman, rri baba
      Mos u bëj i marr-e
    Se na dalin fjalë të tjera,
       Unë e mjera!

    Aman ku ta gjej, o more
     O nji mik të mir-e?
    Aman që t'më dojë o more
     Aman si ta due.

 Aman ti thotë babës për hallet e mia
 Mos shkoj djegë e përvëlue aman-e !

    O jarnananina moj e vogël o
    O jarnananina moj e vogël o
 I: Qyqja m'ka ly du’rët goca me këna! :I
    I: E jarnanina sa fort të du’!
I: Ec o more çuno hajde t'rrish me mu’! :I


   O jarnanina moj të keqen-e
   O jarnanina moj të keqen-e
   E iku goca lale më la vetëm-e
   E iku goca lale më la vetëm-e
    E jarnanina sa fort të du’
 Ec o more çuno hajde t'rrish me mu’
    E jarnanina sa fort të du’
 Ec o more çuno, hajde t'rrish me mu’!
          227
 190. Ke urë e Shijakut

   I: Ke urë e Shijakut
  Mblodha ca bajama. :I
   I: Do t’ja çoj ashikut
  Meze nesër mrama’ :I

        Ref.:
     Of aman, aman,
    O më ban derman!
     Of aman, aman
    O më dogje xhanë!
   O le, le, le, iku goca-e
O le, le, le, bashkë me çunin–e!

   Bahçe nëpër bahçe
   Mblodha ca qershi.
    Do ja çoj ashikut
    Meze për raki.

       Ref.:
     Of aman…
       228
191. Kush kërcen napolonin

 I: - Kush kërcen napolonin? :I
I: - Nusja me gjithë dhondrin. :I

    O Mari Mariana
    Faqet me nishana.
     O Mari Maria
     Faqet gurabia.

   Kush e ban haremin?
   Çunat e Ali Demit.
    O Mari Mariana
   Faqet me nishana
    O Mari Maria
    Faqet gurabia.

   O më marsh të keqen
   E m’u bofsh kurban!
    Me jaranin isha
    Me jaranin jam!

   Hudhe hudhe vallen
   E loz lala dajren!

    O Mari Mariana
    Faqet me nishana
     O Mari Maria
     Faqet gurabia.
       229
 192. Zemra ç’m’u dogj

   Zemra ç’m’u poq,
  Mëlçia ç’m’u dogj
  Sevdaja s’m’u hoq
 O lalë nga bukuri e saj!

   Amani, amani
  Hallin mos ma qani
   Si t’ja boj o shokë
   As vetë nuk e di!

 I: Kush niset me bo’ sevda
 Në moshën e pleqënisë? :I
I: Mjer ate që e rren mendja,
  Kujton vitet e rinisë. :I

Asaman moj lulja e gemit
 Me at shtat porsi selvi
Vure zjarrin gjithë miletit
More n’qafë kta djemt e ri.

 Gjithë njerëzimi le ta di
  Se sevdaja s’ka kufi
 Unë vetë e kam provu’
  Si n’rini e në pleqni.

   Amani amani,
  Hallin pse s’ma qani?
  Si t’ja boj o shokë
  As vetë nuk e di!
      230
  193. Ç’na çudite moj hyrije

   Ç’na çudite moj hyrije, aman
   I: Si na u çfaq kjo dashuni!? :I
   I: Kur t’takova unë ty-e aman
   Më vrave o me syn’n e zi. :I

   Letrat tua si kujtim-e aman
    Ti kam ru’jt si hajmali.
 M’dogje zemrën edhe shpirtin, aman
  M’paç në qafë o moj bukuri!

  194. Vajta i rashë Rumelisë

   Vajta i rashë more Rumelisë
  T’ja bajmë sehir more ashikënisë
 I: Se Rumelia asht nji mot a dy vjet
Ashikënia s’ka të sosun-o, të sosun-o. :I

  U plake djal more ç’m’u plake
  O pa të shku’ o brisku në faqe.
  Por marshalla bukurisë sate
 M’u plake djalë, more ç’m’u plake
      Shkove, vajte!

         Ref.:
   More Mihal, more Mihal
   Të vjen era djal portokall
     Portokall edhe limon
  Era të vinte djal-o mollë e ftu’.
          231
195. Prej Zotit ka me t’ardhë dënimi

  I: Prej Zotit ka me t’ardhë dënimi
  Që tallesh me mu’, aman, aman. :I
   I: S’ka me t’ba fajde premtimi
     Çdo gja ka marr fund. :I

    Prej meje kur u largove
     Vashë, ti ç’ke mendu’?
    Po fëminë ku e lëshove?
     Zoti ka me t’dënu’!

 196. Sa gëzim që kam në zemër

   I: O sa gëzim që kam në zemër
    Kur t’ndigjoj moj tuj këndu’ :I
  I: O se për neve, kështu paska qenë
      Sonte ne me u bashku’
       O me u bashku’. :I

          Ref.:
     I: Si t’ja baj moj xhan,
       Si t’ja baj se di?
     Zemrën t’a kam falë
      Shpirti im je ti. :I

     O sa e ambël aq e idhët
     Asht’ e shkreta dashuni.
O faqja m’zverdhet, aman buza m’dridhet
     Zemra m’shkrihet si qiri
       Aman si qiri.

         Ref.:
         Si …
          232
   197. Moj Mahmudi

    Oh moj Mahmudi,
      Sa e mirë je ti.
    I: Të ka rritur nana
      Si molla në gji -
     Moj Mahmudi. :I

    Oh moj Mahmudi,
    T’presin shoqet ty.
     Përqafoje nanën
     Edhe babën ti -
     Moj Mahmudi!

198. Kur më folë si dallëndyshe

 I: O kur më folë si dallëndyshe
   Buz’të e kuqe si qershi. :I
   I: O të lutem moj sylarushe
   Më fol pak për dashuri. :I

  O dashunia nuk shikohet
  Por ate veç zemra e ndinë.
 O zemra e fundit po dëshprohet
   Unë e mjera për dashni.

  O ti je lulja që nuk thahet
  Plot me gonxhe bukuri.
 O zemrës teme ti si ndahesh
 Ç’më ke mbushë me dashuni.
        233
 199. Po këndoj për një trim

   Po këndoj o për një trim
 I: Dëgjoje kangën mori nanë! :I
  Me sa shumë mallëngjim-e
 I: E kujtojmë sot trimin tonë. :I

 O e kujton e gjithë Shqipnia
   Kujtimin e shokut tonë.
    O që e rriti vegjëlia
 I: N’kry t’detyrës që ai ra. :I

   Tashti djali ishte i yni
 Shumë kujtime na i ka lanë
  O mos e qaj nanë o trimin
 Ai ka mbetë në zemrën tonë!

200. Buzën kuq si drandofilli

   Buzën kuq si drandofilli
  Balluket lëshu’ mbi ballë
  I: Ku të kam o lulja e prillit
  Po të pres me gaz e mall. :I

  Më pëlqen të shof përditë
  Do të kem pak për vetiu.
  Sytë e tu më japin dritë
   U treta porsi qiriu!

 Zemërngushtë moj paske qenë
 S’ke për mu’ pak dhimsuni.
  Dashuninë moj do t’a sjell
  T’a kam sjellë për bukuri.
        234
201. Errësinë e pyllit

 I: O errësinë e pyllit
 Dëfrimi i njeriut. :I
  I: Porsi drita yllit
   E bija bariut. :I

  Pyllin ç’e kërkova
  Hije për me gjetë.
  Ti qenke për mue
 S’bashku të dëfrejmë!

Ne në pyll do t’rrojmë
  Unë edhe ti.
 Si kemi zakonin
 Hallku t’ kanë zili.

  Bota se kuptojnë
 Se ç’asht’ ky qëllim.
 Në t’errët shkojnë
 Ju ngjan si dëfrim.

 Unë zemrën e ngjita
 Me ty mor xhanan.
  Si ylli Afërdita
 Lindun n’Elbasan.
     235
   202. Moj hyrie bukurie

  I: Isha n´ondërr n´gjum të notës
     Kujtova se rri me ty. :I
   I: Kur filloi gjumi me m´dalë
     Ftyra jote m'rri në sy. :I

     Moj hyrije, bukuri
   Konga jote t´ka dal sot
  Mos t'vi keq se po t´këndohet
    Ta ka qit arshiku jot.

    Du’l fëllonxa nga kafazi
   Shkoi ne mal ku binte borë.
   Jalla u djegsha si voj gazi
   Nuk të la pa t'shti ne dorë.


 - Ku do ta bojmë Bajramin sonte?
  - Do ta bojmë o ke shpia ime!
 Pash të modhin zot, o mor çuno,
  M´hajde k´tu o ke shpia ime!

        Refren:

Ç´e mora palpoçen, e gju’n zari rosën
E mora tabaken-e, që ta heq merakun.

  I: - A don pare a don dimi-e? :I
  - Pare nuk du’, dimi nuk du’!
     Pash të modhin zot-o
    Mor çuno m´hajde ktu!
         236
203. Se ç’po zbret çuni nga mali

  I: Se ç’po zbret çuni nga mali
     Me çifte në dorë. :I
     I: O për me gjetun
     Fëllënzat mitare. :I

        Ref.:
    O,o,o sa e bukur je!
  O,o,o qenke për t’u dashtë!
  O,o,o qenke për t’u dashtë!
    O ti moj vajzë e re!

    O se ç’më ra rruga
     O nëpër pazar.
    O për me blemun
    Shaminë për beqar.

       Ref.:
       O,o,o …

   204. Mbas asaj kalaje

   I: Mbas asaj kalaje mor
    Nje bahçe me lule. :I
   Një bahçe me lule moj
   Mbushur plot me cuca.
   Mbushur plot me cuca
   Cila asht’ ma e bukra?
  Cila asht’ ma e bukra, mor
    Njajo’ faqekuqja!
   Njajo’ faqe kuqja, mor
    Zemrën t’a këputka!
  Zemrën ta këputka, mor
   Sytë me lot t’i mushka.
  Sytë me lot t’i mushka, mor
   Gjallë në dhe të futka!
        237
 205. Ç’na erdhi kjo pranverë

   Ç’na erdhi kjo pranverë
   Ma e bukur se çdo herë.
  Se qeshi mali, fusha se qeshi
     Lulet plot me erë
  Mirë se vjen ti moj pranverë

     Ku i paske vajzat o
     - Ku i kam shoqet-o?
 - Në fshat të ri i ke, moj pranverë.
 Janë vajzat-o, bashkë me trimat-o.

    - Ku i paske vajzat-o?
     - Ku i kam shoqet-o?
  Ngjitun mbi diga e në kantiere
Shiko tek punojnë bashkë me trimat-o!

   Sa herë vjen ti moj pranverë
    N’a mbush plot gëzim
   Anë e mbanë atdheut tonë
     Qeshet jetë e lirë.

    Ti na vjen e na lulzon,
     Në vetëm nji stinë.
   Kurse neve t’gjithë gëzojmë
    Lulëzojmë Shqipninë!
         238
206. Nji natë hana se ç’po ndrinte (2)

   I: Nji natë hana se ç’po ndrinte
     Ishim vetëm pa njeri-e. :I
  I: O një qemane, lalo, se ç’po binte
     Edhe frynte pak veri-e. :I

    Për një natë desh shkallova
     U ngrit’sh në një tepe.
   O përpara shtëpisë të shkova
    Gjet’sh nji vajzë, nji të re.

    Ajo plaka se ç’më thoshte
   Për të renë që kishte ngjarë.
   O kishte ngelur fare pa paj-e
   Rrobat se ç’ia kishin marrë.

     Doli hana, doli hylli
    Doli sorkadhja nga pylli.
   O, emrin tand nuk e gjej dot
    Do ta qaj gocën me lot.

   207. Kënga e Mahmudesë

     Kjo sevdaja e insanit
    Edhe gjarpnin ç’e përvlon;
    Mahmudeja e sulejmanit
    Me gazep sokakut shkon.

   M’at Edrene të gremisur,
  Andërr m’u shtir e mjera sevda;
  Kur pash’ Mahmuden’ stolisur,
    Vall’ e mjera se ‘ç’po ka!

     Myrati s’më le ta gjej,
    Kam baftin qi ma largon;
    Sytë më çdo an’ t’i kthej.
     Si nata m’i errëson.

   Më shkon me llanë përveshë,
   S’I mat shoqet më kët dhe;
   Vjen me buzë duke qeshë,
   Du dy syt’, moj Mahmude.


          239
  208. Sot këndoj në festival

    Sot këndoj në festival-e,
     Hej hajde more hej!
   I: Këngët tona atdhetare. :I
    Ku je kanga popullore
  Rrjedh nga gurra shekullore.

        Ref.:
 Kangë e dashun-o, kanga ime
 Unë t’dëgjoj o me mallëngjime.
  Kangë e dashun, kanga ime
Kur t’dëgjoj o më mush me g’zime.

   Bjen daullja bashkë me dajre
     Hej aman, more hej!
 I: Djem e vasha moj hedhin valle :I

        Ref.:
       Kangë…

     Bjerni trima çiftelisë,
     Hej hajde more hej!
I: I këndojmë o gjithmonë shoqnisë :I

    Ku je kanga popullore
  Rrjedhë nga gurra shekullore!
        240
         209. Moj Sanije, bukurije

        I: N’andërr jam në gjum të parë
          Ftyra jote m’ra ndërmend. :I
         I: Kur filloi gjumi me m’dalë
         Çela sytë e s’shof kërkend. :I

           Moj Sanije, bukurije
          Kanga jote ka dalë sot.
         Mos t’vij keq që po t’a knojna
          T’a ka qitë ashiku jot.

          Iku fllanza prej kafazit,
         Shkoi në mal me hangër borë.
          Unë u djegsha si vaj gazi
          Nuk e la pa t’shti në dorë!

        Dy penxhere ly’ me bojna
         Ibrahimi i ka goditë.
        Moj Sanije mos ban ojna’
       Prej Allahut t’raftë nji pikë!
________________________________________________
 ojnë - sjellje a shtirje e dikujt sikur nuk e do apo nuk i
     pëlqen diçka; lojë, naze, xhible
                 241
210. M’kanë thanë shoqet mramë

 I: M’kanë thonë’ shoqet mramë:
  - Merre moj merre plakun-e! :I
  I: - O ju thaft goja mori shoqe!
   Që ma dhatë ju plakun- e
    Tuj e pasun çunin –e. :I

         Ref.:
    I: U bu, bu, tjarnane :I
  I: Hajt të lumshin kamët’ e! :I
  I: Boj’ kuvend me gocat –e :I
    I: Shih gocat shqiptare
    Bukur hedhin valle! :I

  M’kanë thonë shoqet mramë:
  - Merre moj merre çunin-e!
  - O ju lumt goja mori shoqe!
   Që ma dhatë ju çunin -e
  Çunin gushëpullumbin –e!
        242
211. Po n’a vjen karaj me dru (potpuri)

    O po na vjen karaj me drue
    Po na vjen karaj me drue.
   - O dil moj nuse me shkarkue
    dil moj nuse me shkarkue!

         Refreni:
     Jar nana nana nana ne
     Du’je mi du’je çunin-e
    Çunin mi gushpëllumin-e
       Se puntor e ke!
     Jar nana nana nana ne
     Duje mi du’je djalin e
     Djalin mi të marrin-e
       Se puntor e ke!

    - O jom në magje tuj gatue
     Jom në magje tuj gatue.
   O kom byrekun o tuj t'hollue
   Kom byrekun o tuj t'hollue.

         Refren:
        Jar nana…

    O mu ke guri që bon xixa
    Mu ke guri që bon xixa.
    O shko me lalën e boj pipza
    Shko me lalën e boj pipza.


         Ref.:
        U bu, bu…
         243
           212. Ra Faja prej fikut

           I: Të rroftë Faja nuse! :I
           I: O me shami të kuqe. :I

               Refreni:
            Jarnana, na, ne hopa
            Jarnana, na, ne hopa.

             Ra Faja prej fiku.
             Nuk e zu dekiku.

                Refreni
               Jarnana…

           Se ç’po digjet një shami
           Porsi gjaku flakë e kuqe
          Vello e Fajës po nxierr tym
           Edhe zjarri si të shuhet?

                Refreni:
               Jarnana…

         213. N’penxhere ke dalë (2)

            I: N’penxhere ke dalë
              Për me ba sehir. :I
        I: Prit të them nji fjalë o moj gocë.
            Nji fjalë për të mirë! :I

            Në rrugicë të pres
            Të t’falë një dhuratë.
         Si kujtim ta keshë, o moj gocë
           Mos t’më marr’sh inat!

             Më le në vetmi
            Si zog të harru’m.
          Ruje dashurinë o moj gocë

          Qi ke pasë për mu’!
   ______________________________
sehir = magji ( në këtë këngë e ka kuptimin me vrojtue, me soditë)
                 244
214. Artizane e Lumës

  I: Artizane e Lumës je
 Shoqen tande nuk e gjej. :I
I: Natë e ditë në vek punon
Qylyma t’bukur prodhon. :I

      Ref.:
   I: Cucë lumjane
  T’lumshin du’rët-e!
     Artizane
   End qylymat-e! :I

 Ti punon pa u lodhun-e
  Me gëzim në vekun-e.
 Lule t’bukra ti qëndisë
  Mori lulja e Malësisë.

      Ref.:
     Cucë…
      245
       215. Kanga e Gani Begut

     O leu dielli more, aman në buzë mali
     Po shkëlqejnë gur’t e kalasë, e hajde
    I: O Gani Begu, more, Gani Beg Toptani
        Ndan zeqatin fukarasë. :I

    Gani Begu more, veshun me fustana
   Gardh me gardh e shteg o me shteg, e hajde
   O Liku i Nurit, more me Sufin e Miftarit
    Nuk janë djem o që du’n me vdekë.

       Gani Begu more o i hypi atit
        Gjithë Tirona zunë me qa:
      - Mos kujtoni se shkoj n’Stamboll
       Shkoi n’Korfuz tevdil hava!

      O dit’n e ejte more, o n’tre sahati
      Rrin Gania tuj mendu’, e hajde:
     - O çohi djem more o ti rrokim hutat
       Sadi Mollën e kanë rrethu!

      Osman Motja me Llesh Nikollën
      Xhiu i Fajës me Demin e Sulës.
         Gani Begu e zu derën:
      - Na t’i bijmë me hyxhym kullës!

        Shum fort qe hazdisë
       Harroi Zot e pejgamer.
        Iu sul Zoti prej Ganisë
       Me lanë vetem pa hyner.
____________________________________________
 tebdil hava - verime, me pushime verore
              246
216. Gjinokastra n’atë shpat mali

   Gjinokastra n’at shpat mali
     Guri shekullor.
   Tundet sot nga festivali
     Gjinokastra jonë.

  I: Hajt t’ja themi sot një kange
      Kangës sonë të re.
    Ti me iso, unë me daire
    Le t’shkojë der’ në re. :I

    217. Çelin qershiat

 I: Çelin qershiat lule plot mimoza
   Trandalili erë kundërmon.
 Vjollcat ma t’bukra, lule shqiptare
 Sikur ti na erdhen moj pranverë. :I

  I: Vaj ju qëndisnit ndjenjat-o
 Mbrenda katër mureve t’shtëpisë
 Në fabrikën tonë vajzat duararta
 Do t’na sjellin drit’n e dashnisë. :I

I: Shihni lulëkuqet që kanë çelë petale
   Era e trandafilit kundërmon.
 F’tyra ma t’buk’ra prore shpipëtare
   Gocat e bukra pikturojnë. :I

  M’a shumë dritare sot do t’kan
 Ndaj prodhojnë xhama sa më shumë
 Në fabrikën tonë vajzat duar-arta
 Do t’na sjellin drit’n e dashurisë.
         247
  218. Aman gocë e re

 Kush ma freskon ballin mu’?
    Aman gocë e re.
 Të kam dashtë dhe prap të du’
    Aman gocë e re.

   Hej, aman gocë e re
   Hej, sa e bukur je!

  Kjo dashnia qoftë mallku’!
    Aman gocë e re.
 Të kam dashtë dhe prap të du’
    Aman gocë e re.

   Hej, aman gocë e re
   Hej, sa e bukur je!


219. Një bahçe me trandofilla

  I: Një bahçe me trandofilla
   Këputa një luleborë. :I
 I: E bashkova me zamakun
 Dhe me te të lidhë kunorë. :I

  Lulebora dhe zamaku
  Sa bukur ato kërcejnë.
  U bashkuan dhe lule tjera
  Dhe me to po dëfrejnë.

 Lulebora është nusja jonë
  Sa bukur ajo vallëzon!
Dhe zamaku është dhëndri jonë
  Që të dy rreze lëshojnë.

 M’u ke sheshi i Bezistanit
 Dasmë e madhe plot hare.
 Kërcen dhëndri nga Elbasani
  S’bashku me nusen e re.
       248
 220. Vajta rashë nëpër bahçe

 Vajta rashë nëpër bahçe, aman
 M’bjen ndërmend mori për ty.
 Po të them moj manushaqe, aman
   Nuk të ndrroj mori për sy!

        Ref.:
    Lule, hej, hej aman
    Shpirt-o o ku të kam?
     Dola n’penxhere
    Synin kur t’a pashë
     Asaman moj gocë
    Marshallah, të thash’.

 Vajta rashë o nëpër bahçe, aman
  Çova kryet moj me t’shikju’
Dashninë tande kur ma çfaqe, aman!
   Kur më the se je për mu’.

        Ref.:
        Lule…
 221.. Of aman moj Perëndi

    Of aman moj Perëndi
  Çfar igballi paskem pasë!?
  I: Natë e ditë mendoj për ty
 Ma mbushe shpirtin me maraz. :I

  Ki mëshirë moj ti për mu’!
   Unë të pres i përmallu’m
   E du’ t’i shof dy sytë e zi
  N’du’rt e tu’ja të jap shpirt.
         249
 222.. Një barakë me d’rrasa t’vjetra

   I: Një barakë me d’rrasa t’vjetra
     Vejnë e vijnë vasha t’reja. :I
     I: Nuk iu shifen sytë e ballit
      Nga çarçafi, ferexheja. :I

  I thonë hoxhë, por hoxhë nuk ishte
   Nuk thrret’ sallë nuk thrret’ jaci.
      Gjithë ditën tuj pi raki
     Ban hajmali për bukuri.

    Një barakë me drrasa t’vjetra
     Aty rrin një burrë i gjatë.
     Ai bon zarfa edhe letra
     Me t’vërtetë ja ka zanatë.
__________________________________________
 jaci – kohë e faljes në mbrëmje


    223.. Po i vjen era karajfilit

      Po i vjen era karajfilit
     Mu’ meraku o më ka zanë.
   I: M’len nji çast o të rri pranë teje
   Dhe në vdeksha dert nuk kam. :I

           Ref.:
     E në bahçe k’non bylbyli
     Ti më rrin moj tuj mendu’.
      Floku yt moj pala pala
     E syn’ e bukur ta ka mbulu’

    Fryn nji erë e ftoftë nga mali
     Unë i mjeri dal me t’pa.
     Tuj mendu’ aty më rrijshe
     Gjethi i verdhë aty ka ra.

           Ref.:
         E në bahçe…
            250
224. Ç’asht’ ky djalë moj nanë

  I: Ç’asht ky djalë moj nanë
   Që po vjen nga shpia? :I
 I: I hollë e i gjatë, o moj nan-e
   M’i mu’r mend’t e mia. :I

  Ç’asht’ ky djalë moj nanë
   Që po vjen te porta?
  I hollë e i gjatë o moj nanë
    Ç’po çuditet bota!

    Sy e vetlla tua
   Si engjëll pehrria.
  Oh moj gocë, e gocë e lalës
  Ç’na ka zanë dashnia!

225. Për nji mot e gjysëm viti

  O për nji mot-e, gjysëm viti
I: O ne u deshëm moj gocë e vogël
      Kush se diti! :I

   O ne u deshëm, kush se diti
 O përveç teje moj gocë e vogël
     Edhe shpirti.

  O përveç teje edhe shpirti
O që atë ditë kur t’a vuna unazën
       E gishtit.
        251
 226. Nji natë hana se ç’po ndrin

    I: Nji natë hana se ç’po ndrin
      Isha vetëm pa njeri. :I
  I: O nji qemane larg o moj po binte
      Edhe frynte pak veri, :I
        Aman, aman.

   Unë atë ditë për ty erdha
   Ftyra jote më rri ndërmend.
O pse more shokë nuk po m’shkon fjala
   Edhe gjumi nuk po më zen?
       Aman,aman.

     Moj bukuri, t’shoh me sy
    Se pa ty moj s’mund të rri.
 O gjum’ i shkretë se ç’më ka mbërthye
Të t’baj mollë e t’shti në gji, aman, aman.

   Për një natë desh shkallova
   U ngritsh lart o në një tepe.
   Oh përpara shtëpisë të shkova
   Gjetsh një plakë e një të re,
       Aman, aman.

    Ajo plaka se ç’po thoshte
    Për të renë që kishte qarë.
   Oh kishte ngelur fare pa para-e
   Rrobat se ç’ia kishin marrë,
       Aman, aman.

     O po sonte qe sëmurë
     Iku lart e derës sime
    O mun ke porta e kaurit
    Më vuri shpirtin siklet,
       Aman, aman.

     Doli hëna, doli ylli
    Doli sorkadhja nga pylli.
   Oh emrin tënd nuk e gjej dot
    Do ta qaj gocën me lot,
       Aman,aman.          252
  Prita sorkadhen kur doli
   Ishte lagur nëpër vesë.
  Duke qeshur ajo mu’ më foli
  S’e harroj deri sa t’vdes,
     Aman aman!
227. Ke pasë thanë Safet nji ditë

  I: Ke pas thanë Safet nji ditë:
    - Kur të vijë pranvera :I
   I: Do të dalim me shetitë
     Sikur herat tjera. :I

  Sa herë ballin qi ta l’mojshe
    Ti m’rrijshe e qetë.
  Premtimin prej tejet dojshe
     Se të du’ për jetë.


  Çilin vjollcat dhe zymylat
    N’vendin e caktu’m.
 Në atë vend ku k’ndojnë bylbylat
     Ne u dashunu’m.
        253
228. Kam tre vjet në spital

 I: Kam tre vjet në spital :I
  I: Kam tre vjet, e o bo bo
   Në spital moj nano! :I

 Edhe n’vdeksha në Tiranë
  Edhe n’vdeksha, o bo bo
  Në Tiranë, moj nano!

  Le t’më çojnë në Erzen!
  Le t’më çojnë, o bo bo
  Në Erzen, moj nano!

 Një të dashun, unë që kisha
  Një të dashun, o bo bo
 Unë që kisha, moj nano.

 Asht larg deri në Korçë
  Asht’ larg, o bo bo
 Deri në Korçë, moj nano.

Telegrafet s’shkojnë, as s’vijnë
   Telegrafet, o bo bo
S’shkojnë as s’vijnë, moj nano.

  Do të vdes në spital-e
   Do të vdes, o bo bo
  Në spital, moj nano!

 Nuk kam vlla me m’kërkue
  Nuk kam vlla, o bo bo
 Me m’kërkue, moj nano!
       254
229. Moj Zoge, moj Zoge

  Moj Zoge, moj Zoge
 A po vjen në dasëm-e ?
 Unë po vi po s’kam me se
 Moj fëllanzë e malit-e
  Moj fëllanzë e mali-e
 Jam djalë i krutanit-e.

  Moj Zoge, moj Zoge,
 A po vjen në dasëm-e
  Se jelekun t’a baj vet
 Moj fëllanzë e malit-e
 Moj fëllanzë e malit-e
 Jam djalë i krutanit-e.

  Moj Zoge, moj Zoge,
 A po vjen në dasëm-e
 Se fustanin t’a baj vet
 Moj fëllanzë e malit-e
 Moj fëllanzë e malit-e
 Jam djalë i krutanit-e.
      255
  230. Sillu, sillu botë e vjetër

    Sillu, sillu botë e vjetër
    Ty t’ka beku’ Perëndija.
   I: Zoti asht nji, s’bohet tjetër
    E beson gjithë njerëzia. :I

    Ka motmot e disa muej
   Kemi pasë dashni të randë
   Tash do t’i kallxoj gjithkuej
    Vet je ikë e më ke lanë!

   Tridhet ditë të Ramazanit
  As s’kam hongër, as s’kom pi
   Kur t’vjen dita e Bajramit
Bashkë me lalën do t’shkojmë n’xhami.

     Moj raki, raki e rrushit
  Ti qi m’piqesh n’kazan t’prushit.
    Moj raki moj bukuroshe,
   E çon lalën qoshe m’qoshe.

   Mora vesh se t’kanë fejue
   Nji gjysëm ore larg shtëpisë.
   Të lutem mos me i harrue
     Kujtimet e beqarnisë.
          256
III. KËNGË SHKODRANE
   257
258
1. Oh sa bukur sot ke çelë

 I: Oh sa bukur sot ke çil-e
 Tash na vjen pranvera. :I
 I: Shoqja ime drandofile
   Je mbi lule tjera. :I

  I: Kur të shof n’lulzim
  Mbushem me gëzim. :I

 Mbasi doli tash pranvera
    E natyra çeli.
  Mbi të gjitha lulet tjera
   Mbeti karanfili.

  Sa herë t’shof me sy
 N’zemër të mbaj ndry’.

  Për të kuqet flet’t e tua
  Me gonxhe rrethue.
 Drandofille ty të zgjodha
   Pra ti je për mue.

   Kur t’shoh bukuri
  Lule lidh’ n’dashni.
       259
        02. Në zaman t’asaj furie

        Në zaman t’njasaj furie
        Unë desha me dalë me tretë
         I: Fjala jote moj hyrije
           Më ndali vetë :I

              Ref.:
        T’a dish, t’a dish t’a dish
        Hallin që kam, aman, aman!
        T’a dish, t’a dish, t’a dish
          Se s’la pa t’marrë!

         Ti t’a dish moj bukuri-e
         Se prej fjalës unë s’të dal.
       I: Por në m’bash’ moj jabanxhi-e
           Unë dal në mal. :I

              Ref.:
             T’a dish…

         Kemi ardhë n’ajri zaman
          Behari vjen tue dalë.
         I: Të lutem mori sulltanë
          Të më rrish në fjalë! :I

              Ref.:
             T’a dish…


____________________________________
 zeman = kohë, epokë, moshë
               260
03. Nuk e di çfarë ke në zemër

  Nuk e di çfarë ke në zemër
    Ma thonë ata sy.
  Lule je, lulë e ke emrin
   I lumi unë për ty!

  Kur m’kalon ti rrugës sime
   Dhe më përshëndet.
   I fal jetës plot gëzime
     Je dashnia vetë!

       Ref.:
  Ky marak, marak i shkretë
  Nuk e len zemrën e qetë.
  Dashuninë që kam për ty
 Nuk e nd’rroj për këta dy sy.

  Unë e di çfarë ke në zemër
    Ma thonë ata sy.
  Lule je, lulë e ke emnin
    I lumi unë për ty!

  Kur m’kalon ti rrugës sime
    E më përshëndet.
 Nuk e di pse zemra m’dridhet
   Shpirti m’çohet peshë.

       Ref.:
     Ky marak…
       261
04. Ti më je si nji gonxhe

 I: Ti më jë si nji gonxhe
   E bukur lulzimi. :I
 I: Nuk të gjindet shoqja
  Veç në kopshtin tim. :I

      Ref.:
 I: Hajde moj, beja moj
 Hajde lule moj shebojë! :I

 T’gjitha shoqet t’kan’ inat
    Se ti je e bukur.
  Shoqet le t’pëlcasin
   Der sa unë të du’.

      Ref.:
     Hajde…

  F’tyra jote si pranverë
    Syni jot i zi.
  Shoqet le t’pëlcasin
   Dersa unë të du’.

      Ref.:
     Hajde…
      262
         05. Nji lule që m’ka çilë tash

         I: Një lule që m’ka çil tash, aman!
           Mbi gjithë shoqe bante dritë :I
           I: Bukurinë ma ke me naze
           Zemrën teme ma bezdisë. :I

        N’zemër teme ke zanë vend, aman!
          Bereqet s’po m’len me ba.
         Natë e ditë më rrin ndër mend-e
          Më merr malli për me t’pa.

        Vaj bre djalë se ç’asht’ meraku, aman!
            Ti hala se ke provu’
         Me vu vesh se çka thonë hallku
          Kishim tretë kishim maru’.

          Kisha maru’ kisha tretë, aman!
          Si bylbyli n’vend të shkretë.
          Hajde dushë e hajde shpirt-o!
          Hajde t’rrina dritë me i dritë!


___________________________________________
 bezdi - mërzi, shqetësim
 dushë - shpirt, e dashur
 hallku - të tjerët (ata që nuk i ke farefisni)
                   263
06. Ç’na çudite moj hyrije (Version)

    I: Ç’na çudite moj hyrije
    Si s’të vjen vaji me kja? :I
   I: Shumë hallet i ka ashiku
   Kur mendon se del behar. :I

  N’andërr jam në gjum të parë
  F’tyra jote m’bjen ndërmend.
   Kur fillon gjumi me m’dalë
   Çili sytë nuk shof kërkend.

    Në kafaz të kan zaptue
    Si bylbyli në pranverë.
   Hapi kraht’ me fluturue
   Sa t’i shof moj sytë nji herë.
07. Edhe njiher du’ me qa hallin

   Edhe njiher du’ me qa hallin
 Prej gurbetit kur erdha n’shpi, jar.
 Veç Shipnisë kush s’ma shu’n mallin
   Kurr moj qofsh gurbet o i zi!

  Për mu t’mjerin nuk lind dielli
 Për mu t’mjerin s’ka pranverë, jar.
    A mos vjen najherë çasti
  T’a shof Shqipnin dhe njiherë.

 Për në p’shtofsha prej këtij halli
   Se ditë e natë po rri e pres.
  Do t’i shes dhe sytë e ballit
 Veç n’tokë timen t’shkoj e t’vdes.
         264
     08. Net pranverore

    I: Kush ka shijue net pranverore
  S’bashku me vashën nëpër lëndinë? :I
 I: S’kanë për t’harrue zemrat n’krahnor
     Si ato rrahin për dashurinë. :I

     T’i g’zojë rinia ditët e saja
    Lulet e malit, netët me hanë
    I: Se dashunia ndjenjat e saja
  Të zgjon në zemër, flakë e ca varrë. :I

    Erdhi freskia rishtas në mue
   Kthejti dashnia që m’ke largu’
Kështu dhe pranvera, n’gjelbrim asht veshë
  Edhe në mue gjithë rrin tuj qeshë.

 Zogjt me mallnjime, mallshëm po knojnë
  T’parshmet gëzime mu’ m’i kujtojnë
   G’zimin natyra mu’ ma tregon
  M’qeshet pra ftyra, shpirti më g’zon.
          265
09. Moj lulja e allit

 Moj lulja e allit,
 Pashë sytë e ballit!
 Kush t’ka gërga-e
 Flutur me krah-e?

  Na kan diktue
   S’jena frigue.
S’na kan’ lanë bashk-e
 Ma fort jem dasht-e.
  T’jam ba ashik-e
N’zemër t’kam mike!

 Moj dranofille,
Zemrën ma shkrine!
Qysh se t’kam pa-e
 Tejet s’jam nda-e.

  Na kanë diktue
   S’jena frigue
   Po të baj be
   Moj lule e re:
 - Ashik t’jam ba-e
 Pa t’marr nuk t’la-e!

 Hallku kanë thanë
 Besën kanë dhanë
 Fjalën që dham-e
Sa mirë e mbajt’m-e!

  Jem dashunue
 Zemrat me i gëzue.
 T’lumtun e t’qetë
Ta shkojmë këtë jetë!
 Ku asht dashnia
  Asht lumtunia!
     266
10. Lule e gjethshme plot njomësi

 I: Lule e gjethshme plot njomësi :I
 Në bahçen e kopshtit tim boçe çile
     Boçe çile si nji petrit
    Dranofille moj në gem!

   Unë të pashë ty porsa çile
  Edhe çile në prenverë, boçe çile
    Boçe çile si nji petrit
   Dranofille moj në gem!
  11. Më ka vra dashnia jote

   I: Ah ç’më ka vra dashnia jote
  Që t’pata t’vetme në kët jetë. :I
 I: Oh edhe shpirtin ma dogje, djalo
  Shumë të durova unë e mjer’! :I

 Oh ke me m’lyp’ e s’ke me m’gjetë
  Dit’ e nat’ do t’kjajsh për mu’!
 Oh ke me m’lyp e s’ke me m’gjetë
 Do t’shkoj prap, s’do t’kthehem ma!

  Ah si s’tu dhimt o bashkimnia
  Për njata sy që m’i dogje zjarr?
Oh kan’ me t’ra ndërmend fjalt’ e mia
  Por at’her s’kan’ me pasë dobi.
         267
12. Çoje nuse sexhaden

   O çoje nuse, çoje
  Çoje moj sexhaden!

 O shum nazet na i paske
  Hajde moj belhollë!

 Dy molla t’ambla t’freskta
Ti zgjodha, t’reja i mblodha.

  O naze nuse paske
 Hajde moj nuse hajde!

  O me shami të kuqe
 Dhe me buzë burbuqe.

Për gojë tande t’i zgjodha
Dy molla t’reja t’i zgjodha.

  O hajde nuse hajde
  Me ‘i nishan në ballë!

  Me ‘i nishan në ballë
  O me jelek me ar-e!

  Veç për ty i mbodha
  Hajde moj belhollë.
      268
13. Ndalu vashë pashë jetën tande

  Ndalu vashë pashë jetën tande,
    Ndalu fol me mu’!
   Se me ty moj ma ka andja
    Shumë me bisedu’.
    Zani yt si za bylbyli
    Çerdhen kur ndërton
    Syni yt si marangjyli
    Mendjen ma huton.

         Ref.:
  Ah kjo dashnia, zemrat përtrin
 Si lule n’fusha kur n’pranverë çilë.
   Hajde afrohu ti o shpirti im!
 Vetëm pranë teje ndiej çdo gëzim.

   Veç me ty më duket jeta
     Lule plot aromë.
  Vetëm ty mbi shoqe t’zgjodha
    Për me g’zue gjithmonë
     Zani yt si za bylbyli
    Çerdhen kur ndërton.
    Syni yt si marangjyli
     Mendjen m’a huton.

         Ref.:
         Ah…
         269
14. Atje n’kopsht asht’ një lule

  Atje n’kopsht asht’ një lule
   Si bylbyl o n’dega ulë
   O sa shpejt ajo përulet
  Kur knojnë zogjët, moj Teutë.
    I: Mori lule, lulja jonë
  A s’ma fal moj pak aromë? :I

 Sa herë n’mramje kam me t’ardhë
   Unë pranë teje me pushue
   Mori lule gjethe bardhë
   Ah të lutem me m’pranue
    Mori lule lule vere,
    Lulja ime brigadiere!

   Nisja kangës t’fluturojë
   Moj e vogël lule e mirë
Bashkë punojmë e bashkë këndojmë
    Se ti je lule besnike
Bashkë t’punojmë e bashkë t’jetojmë
  S’bashku jetën ta kalojmë!
        270
15. Ç’më dhimbesh moj vashë

  !: O ç’mu dhimte moj vashë
   Se m’je rritë pa nanë! :I
  O, asaman o shpirt-o i vogël,
  O kurr se la pa t’shti në dorë!

  Ç’më dhimbesh moj vashë
   Që m’ke mbet pa babë!
  O asaman o shpirt i vogël,
  O kurr se la pa t’shti në dorë!

   S’të dhimbna moj vashë
   Me mbetë dhe pa mue?
O qysh atë ditë që t’kam dashunue,
  O sy e vet’lla fort t’i due.

16. Ç’a kanë sytë e mi qi kjajnë

 Oh ç’a kanë sytë e mi qi kjajnë,
     O more vëlla?
    Oh ani na braktisi,
  Aman ashiknia, aman-e!

 Oh se na s’kemi kuj i vem faj-e
     O, more vëlla!
    Oh, ndaj se ç’thirra,
  Aman, Perëndinë, aman-e!

 Oh mori zemër, a t’kam than-e
     O more vëlla?
     Ani banu gur
   E duro shumë, aman-e!

  Oh se na s’jemi në dhe tonë
     O more vëlla.
    Oh, ani jabanxhi-e
 Aman, në dhe t’huej, aman-e!
        271
17. A vjen për mu’ pranvera

 A vjen për mu’ pranvera?
 A zbardhë për mu’ ma dritë?
 I: A g’zon kjo zemër mjera?
  A po rri kot tuj pritë? :I

  A ka për mu’ ma gzime?
 A ka për mu’ ma shpresë?
 Kur nanës, përkulun dhimjet,
 Nuk kam si me u përshnetë.

O vjeshtë, vjeshtë e shëmtu’me
 Që m’thave n’ditë ma t’mirë!
 Ç’e fike at dritë t’beku’me?
 Mu’ lot s’ka kush t’mi prinë.

   E lypa kot te shpija.
 Nuk lash unë kend pa vetë.
M’ka lodhë, m’ka kputë’ vetmia
   Po nana ku do t’jetë?

 Nji za mu duk se ndjeva,
 Më foli, m’dha qëndresë.
 Dhe zemrën n’vend ma pruni
Kur m’tha gjithkush do t’vdesë.
       272
 18. Çili karajfili gjeth

   Çili karajfili gjeth
 Plot me erë o na dërmon
O plot me erë o na dërmon.
   Bylbylat o sa jeni
 I: Në pranvern’ e bukur :I
    Prap fillojnë
    Dhe na gëzojnë.

  Zanin tand tuj e nigju’,
  T’gjitha hallet i harroj
 O t’gjitha hallet i harroj.
Në këtë stinë në lule m’lulë
I: Zemrën time t’ngratën :I
     E ngushlloj
    Hallet harroj!

Kno’ bylbyl n’bahçe jeshil!
  Nëpër lule plot me erë
 O nëpër lule plot me erë.
Zani yt kur knon për qef-e
I: Zemrën time t’ngratën :I
    Se ç’ma therrë
  N’t’bardhën pranverë.
      273
     19. Pranverë e bukur

 I: Pranverë e bukur shpejt do t’na vijë. :I
    Hajde moj flutur, vashë të rrimë
      Se askush moj shpirt-o
      Xhan nuk do ta dijë.

           Ref.:

 Hajde moj, amam-aman eja mollë në gem!
 Unë të du si sytë moj, porsi shpirtin tem.
  Hajde moj aman-aman, eja mollë e ftu’
Ka me ardhë nji vakt-e, ke me m’thanë të du’!

   Këto zemrat tona mos t’i pengojmë
    Se kjo pranvera do t’na lulzojë
   E përsëri shpejt do t’na i bashkojë

          Ref.:
         Hajde …

  20. Sa me mall rri vashë tuj kujtu’

    Sa me mall rri vashë tuj kujtu’
  Se unë puthjet s’mundem me i harru’
     I: I kujtoj sa herë me dashuri
   I kujtoj kur k’ndoj këtë melodi. :I

           Ref.:
   Eja, pashë sytë e tu, vashë ti eja!
   Eja me dash’ni e kangë gjithmonë!
      Eja, s’bashku të jetojmë
      Jetën e re ndërtojmë
        Dhe lumturinë.

    I kujtoj moj vashë dy sytë e tu
     Ata sy të zi që janë për mu’.
     I kujtoj sa herë me dashuri
    I kujtoj kur k’ndoj këtë melodi.

           Ref.:
           Eja..           274
   21. Me lule t’buk’ra

I: Me lule të buk’ra du’ me t'dhurue
     Vash' nji kunorë. :I
 I: Po ma parë kangës me ia fillue
     Me at' za gazmor. :I

  Je sot e para, mes lulesh lule
     Fllad pranveror.
 Flokët e tua shndrisin spërkatun
      Me ar diellor.

   I: O a a a a a a a a a a a :I

    N'ktë vend malor.
 Prandaj i doje më shum se veten
   K'to bjeshk' me borë.

 I: G'zoni, g'zoni o ju krushq-o
 Se sot do të merrni nusen-o! :I

   Dielli ka lemun majave.
  Shetisin krushqit-o fushave.


  Gëzoni, gëzoni, o ju krushq-o
  Se sot do të merrni nusen-o.

  Niset karvani me krushqit-o
   Me nusen ja çu malit-o.

  Gëzoni,gëzoni,o ju krushq-o
  Se sot do të merrni nusen-o!
         275
  22. Dridhet rrezja nëpër valë

    Dridhet rrezja nëpër valë
   Ushton kanga der’ n’kala-e.
   Këndon djali ndezun flake-e
  Shpejt del vasha n’derë me e pa-e.

         Ref.:
    Turtulleshë, turtulleshë
  Ç’ma ke çu’ shpirtin peshë!
    I: Pasha sytë e ballit-o
Aman fort m’u dogj zemra prej mallit! :I

    Qitma synin gjeraqinë!
   Ta shof synin tand si yll.
    Folma fjalën gjeraqinë!
   Ndëgjoj nji za bylbyl në pyll.

        Ref.:
      Turtulleshë,…


   Ka shumë kohë që s’jena pa
    Fjalë as letër s’më ke çue.
   Sytë e mi janë mbushë me vaj
   I randë malli m’ka kaplue.

        Ref.:
      Turtulleshë,…

    Dridhet rrezja nëpër valë
    Ushton kanga der’ n’kala.
    Tretet zani dalngadalë
    Hija e vashës s’shihet ma.

         Ref.:

      Turtulleshë,…
         276
23. Mori vjollca me shumë erë

  Mori vjollca me shumë erë
 Rri n’vetmi unë tuj t’mendu’.
  Dal n’dritare në pranverë
 Kangën tande tuj ta këndu’.

Çou moj vjollcë t’u dhasht e mbara
 Hajde bashkë të kuvendojmë!
  T’kuvendojmë sikur përpara
 Edhe jetën bashkë ta shkojmë!

  Nuk e di çka asht dashnia
   Ishalla ke me e provu’!
  Je e re, kur t’vjen pleqnia
 Ka me t’ra ndërmend për mu’.

   Mbasi shku’n disa vjet
  Unë prap u pashë me ty.
 Vjollcë e bukur me shumë fletë
 Gjithfar’ bojnash ke shpërthy.
        277
24. Nji ditë diele atij zemanit

 I: Nji ditë t’diele t’k’tij zemani
Mbledha shokt m’e ba nji heng. :I
 I: Rrijnë dy vajza n’hije t’manit
 E s’më lan me nxanun vend. :I

  Mori drandofillja n’gotë
    Hiqe pak at shami.
   Bishtalecin si pavodë.
  Të shoh pak moj bukuri.

 O, rrinë dy vajza n’hije t’manit
   Me shoqe tuj bisedu’.
 M’u ka shkepun xhamadani
  S’kam nji arrën me arrnu’.

  Xhamadanin rrush bajama
  Peshqesh ty moj ta kam çu’.
  Ishalla tash t’bjen taman
  Po të them moj mollë e ftu’.

   Porsi zog tuj fluturu’
  Ulu poshtë e buk’ra vashë.
  Po të them pra se të du’
 N’zemër m’hyne sa të pashë.
        278
25. Kur të pashë moj drandofille

     I: O kur të pashë
     Moj drandofille. :I
      I: Zemrën time
     Se ç’ma shkrine. :I

     I: O je gojë ambël
      Dhe sy zezë. :I
      I: Zemrën time
     Se ç’ma ndezë. :I

   I: Shumë gonxhe t’bukra
      O m’ke çilë. :I
     I: Dhe m’shëndritë
      Si hanë e diell. :I
 26. Nuse s’pari kur u bane

   O nuse s’pari kur u bane
  O si ma e bukra në mahallë.
  O faqen kuq, buzën sheqere.
 O floku i yt të ra në ballë, aman!

  O hije e bukur t’paska ra-e
  O edhe kusur nuk t’ka lanë.
 O si zamaku n’bahqe t’mëdha-e
  O mbi shoqe je e parë, aman!

  O jelekun qendisë me ar-e
  O ftyrës sate i bante drit-e
  O porsi vjollca në behar-e
 O mashallah si hanë po shndritë!
         279
          27. F’tyrën tande me shumë mall

          F’tyrën tande me shumë mall, aman!
            I: Unë ndër sy e kam përherë. :I
             Karajfil lule në ballë, aman
             I: Si gjyliaku plot me erë. :I

              Ti je lule për t’u pa, aman
              Mashallah lule shebojë.
           E rritun nër kopshte t’m’dha, aman
              Foli ashikut o me gojë.

         Xhevahir ti je për mue, aman!
           Mollë e rritun o në gem.
         Mashallah për sytë e tu-e, aman
          Vetullat qerpik me rrem.
   _______________________________
    gjyliak = lëndë aromatike
             28. Shtati i nuses si selvi

             Aman shtati i nuses si selvi
              Belin e hollë për marakli.
              Faqet kuq porsi mollë
              Vetullat gajtan i hollë.

            Aman beli i nuses si pasqyrë
            Ç’po i shndritë e bukra f’tyrë.
               Sytë e zezë si ulli
              Qerpikët për marakli.

            Aman, ftyra jote pikali
          Ma gëzofsh dhandrrin e ri.
           Nuse e re, të kanë thanë:
          - Çoje kryet, naze mos ban!
  ____________ ________________________________
pikali = që ka pika në fytyrë, në trup a lëkurë
                     280
     29. Sa të du’ moj bukuri

      I: O sa të du’ moj bukuri,
          Trandafile.
       Dhambët tu’ si inxhi,
         Sa bukuri! :I

     I: Se ti je nji lule për marak
        Moj gonxhe behari.
     Mbi t’gjitha shoqet je e parë
       Moj sokoleshë mali! :I

   I: Qysh se t’pashë për t’parën herë
     Paç dëshirë me folë me ty
     Ti ma e bukra në pranverë
         Je moj zanë!:I

      Je e bukur si pranverë
         Del si zana
      Po shëndritë si lule verë,
          Si hana.

      Se ti je nji lule për marak
         Lulja e beharit.
      Nuk të la moj pa të marrë
       Pasha sytë e ballit!
30. T’parën herë kur jemi pamun (version 2)

     T’parën herë kur jemi pamun
     Se ç’m’u ngul zemra në ty.
     Sikur hana kur asht tuj dalun
      Njashtu m’u duke në sy

    Gjithnji më vjen të m’shikjon moj
     Thue se jam tuj nejt n’nji kru’
    Njashtu n’zemër më vazhdon moj
       Bukuria e syve t’tu.            281
31. Unë kujtim jam tuj t’dërgu

 I: Unë kujtim jam tuj t’dërgu-e
    N’shej t’çiknisë.:I
   Me këto lule tuj t’kujtue
    N’shej dashnisë.

     Se janë t’bukra
     Janë t’panverës
      Plot me erë.
 O rueji fort moj e bardha verë!

  Për kujtim këto lule t’çova
     Me mallëngjim.
 Nji nga nji moj unë t’i zgjodha
      Për kujtim.

  Janë të kuqe janë të blerta
      Si në prill.
     O të mushin o
     Me erë të mirë.

  K’to janë lule prej saksie
    Me shumë mall.
  Edhe janë si shej dashnie
     Gjinden rrallë.

 Ruej këto lule me shumë ngjyra
      E m’kujto!
    O vashë e bukur o
     Mos m’harro!
        282
 32. Se ç’po fryn nji fllad pranvere

   I: O se ç’po fryn nji fllad pranvere
     Moj syzeza vetullhollë. :I
I: O bash në zemër mori më ke therrë, moj
    Faqekuqe moj porsi mollë! :I

    O drandafile, manushaqe
  Mbulojnë kopshtet dhe u jep jep erë.
 O kur të skuqen mori buzë e faqe, moj
      Ma e bukra lule je.

    O me blerim natyra veshë
   Nëpër fllad bylbylat këndojnë.
  O moj e buk’ra mori pëllumbeshë
  Ndjesi t’reja t’kandshme zgjojnë.
   33. Në pranverë që kena hy

    I: Në pranverë që kena hy
    Drandafillja po lulzon. :I
     I: Rri bylbylin tuj e ndi
    Kangën qi ai po këndon. :I

    Drandofille sa mirë k’ndon
     Afër nji bylbyli t’ri.
    Mos kujto se përgjithmonë
    Ke me mbetun pa u prishë.

   Unë e fresk’t rri si gjithmonë
     Edhe çili në pranverë.
    Por ti bilbil kur këndon
    Gonxhe çeli menjëherë.

     Bylbyl hallin jam tuj kja
   Je nji zog qi k’ndon përherë.
      Lulet çilin pa ja da
    Në tri stinat dhe në verë.          283
            34. F’tyra jote e bukur

              I: F’tyra jote e bukur
               Si qiri me bojna.
             Hajde porsi flutur moj
                 Me ojna! :I

                 Ref.:
               I: Aman, aman,
              Xhanëm hajde aman!
              Aman fol me gojë,
              O më ban dermon! :I

              Porsi molla n’gem-e ,
              F’tyra jote shndrit-e
              Moj vetull kaleme,
                Si yll ndritë.

                  Ref.:
                  Aman,…

              F’tyra jote e kuqe,
              E ambël si sheboja
              Aman faqe kuqe, moj
                 Si molla

                  Ref.:
                  Aman,…


_______________________________
 ojnë = sjellje a shtirje e dikujt sikur nuk
    e do apo nuk i pëlqen diçka
                    284
           35. Moj e vogël në lëndinë

         Moj e vogël dushe moj nën lëndinë
             Hajde moj lëndinë.
         Bishtalecat vashë lëshu’ mbi shpinë
            Hajde sa bukur t’rrinë.

                Ref.:
            Dije moj tarnanane,
           Belin e hollë moj ma ke
            Dije moj tarnanane,
        Aman e bukur je, aman-e ashtu si m’je!

         Moj e vogël dushe moj nej’ në bjeshkë
            Bukur moj m’qenke veshë
         Hajde dushe xhanëm moj sa mirë m’je
             Shoqe moj ti nuk ke.

                Ref.:
                Dije…..

          Moj e vogël dushe moj nën qershi
              Hajde sa bukuri!
          Vetullën moj dushe moj si gajtan
              Hije mori të ban!

                Ref.:
             Dije moj tarnanane,
           Faqet si mollë moj mi ke
             Dije moj tarnanane,
         Aman të kuqe m’i ke, aman si nuse je!

____________________________
dushë – shpirt, e dashur
                 285
36. Moj e mirë synin larushë

  Moj e mirë synin larushe
I: Besa ty o s’të ka kërkush-e! :I
 Besa ty moj s’të ka kërkush-e
I: Veçse unë moj qi t’këpus-e! :I

 Moj e mirë qerpik’t me gema
 Daj zylyfet në katër rrema.
  Daj zylyfet moj fije fije
 Ru’ju djal-o se m’i përzie.

Shyqyr dushë që t’kam kojshi-e
 Kur t’mërzitem moj vi e rri-e.
 Kur t’mërzitem moj vi e rri-e
 Nuk rri shum veç der n’jaci-e.
 37. Sa e bukur m’je natyrë

   I: Sa e bukur m’je natyrë
 Ti moj vjollcë qi çil ma parë! :I
 I: Hej, shumë t’kërkova unë ty
Po të pres me gzim, tan’ mall! :I

 Si ndër fusha, si ndër bahçe
  I çel gonxhet pa përtim.
 Hej, djem e vasha lulen tande
 E bajnë tufë e vejnë n’saksi.

  Lule t’bukra plot me erë
 Bahçe, kopshte na i m’ushë.
Hej, mirë se erdhe moj pranverë
 Me gëzim zemrat na i mushë!
        286
     38. Tash du’ me fillu’ me t’qitë këtë kangë

        I: Tash du’ me fillu’ me t’qitë këtë kangë :I
      I: Gjithkush ka me e knu’ me njikët mekam. :I

         I: Bylbyli një zog nër shpend i parë :I
       I: Oh sa bukur këndon në t’bukrin behar! :I

          Si deti kur qan, përkund tallas
       Oh sa bukur këndon kur je mbyll n’kafas.

           Lumi ai që t’ka e t’ban hyzmet
           Njaj thotë banë sefa e ninë lezet!

         Karajfili thotë kërkund s’ka vend
         Masi t’du’ kaq fort, eja rri n’vend tem!

      Ti mu’ nuk m’binde, ndaç me m’kërku’
     M’gjen nën drandifille, bashkë me bisedu’.
__________________________________
mekam – melodi, motiv, shkallë muzikore
tallas – valë, rrymë
hysmet - shërbim
           39. Iptida do ditë përpara

              Iptida do ditë përpara
           Shkru’jn gjeridet e Stamboll’s:
           I: “Hot e Grudë ju ka dal fjala
            Ja ka falë mbreti Nikoll’s!” :I

             Hot e Grudë ishin betue
           Vijnë në Shkodër me qa dert.
           Pa gjak malet mos me i l’shue!
             Jena nisë me u ba milet.

         Shkodër e Malsi janë çue
        Du’n me zgjedh ni komandar
         Hodo Pashën kan emnue
         Nuk ka qajre pa n’a ardhë!
 ______________________________
  iptida - me fillesë, në fillim
  qajre - rrugëdalje
                  287
 40. Pse u largove pra

  Pse u largove pra?
  Fajin kush s’ta ka!
   Ike pa ba za
  Pa pasë pak sevda!

I: Shpesh të kam ndërmen,
    More fisligen.
  Çfar t’i baj marakut,
   O marakut tem? :I

      Ref.:
  I: Hajde pra, eja pra
 Se ç’më ka marr malli,
  Hajde për me t’pa. :I

 Mjaft jam tuj t’kërku’
 Për me t’than se t’du’
  Masi e din se t’du’
  Mallin ma ke çu’.

  Ti kujton se s’gjej
  Zanin s’ta kursej
  Mbasi t’ bisedoj,
   Flokët t’i lëmoj.

     Ref.:
   Hajde pra …
      288
        41. Xhylystane, moj Xhylystane

           Xhylystane, moj Xhylystane
          I: Po ku të kam mori lule alle? :I
            Lulekuqe, lulebardh-e
       I: O bashkë me shoqet-o del n’behar-e :I

             Ti je lulja, lulja vetë
           Diçka desha o me t’pëvetë.
            Diçka desha me të thanë:
          - N’ty maraku moj më ka zanë!

         Kur ma vënë tasfes me i anë,
         O, më dukesh moj yll e hanë.
        Xhylystanja m’a bon me dorë:
        - O, s’jam e vogël-o për kunorë.
  _____________________________________
  tasfes – veshje koke për femra e punuar prej ari
       42. A man n’mend moj në pranverë

         A m’an n’mend moj në pranverë?
           I: Më premtove miqësinë-e. :I
            E s’e mbajte për gjithëherë
          I: Por ia prishe moj bukurinë. :I

           Si s’të vjen pak keq për mue
            Moj dibrane lule e malit?
             Pa të keq unë ty të due
           Mos i paça moj sytë e ballit.

           Po të vij me të urue
        Se të desha moj për marak-e.
          Du’ të shof tuj nusërue
         Porsi nuse moj me duvak-e.
_____________________________________
 duvak = vel, tis i hollë që përdoret për të mbuluar
     fytyrën e nuses ditën e martesës
                   289
      43. Ani na u shemb fusha, moj Hatixhe

             Ani na u shemb fusha
               Moj Hatixhe.
               Ani ra në male.
            I: E bardhë po m’dukesh
               Moj Hatixhe
             Si bora n’Moravë! :I

              N’ato faqe tua
              Moj Hatixhe.
            T’kuq o në bojë gjak-e.
            Mos më len pa m’marr-e
              O moj Hatixhe!
            Ani se jam bonjake!

               Kjo fytyra jote
               Moj Hatixhe.
              Kuq o si qershia
               O s’të len baca
               Moj Hatixhe
              Pa të çu’ te shpia!
         44. O ku je lulja dalë prej lules

           O ku je lulja dalë prej lules
          O se me ty ndrisin hanë e di’ll-e
            I: Ballin ma ke si bilur-e
          O si zamak, o që çel në prill-e! :I

          O unë e di se je insane-e
       O faj s’kam pasë o moj drandofille
        Qysh se s’pari moj bash’ zan-e
        E kishe pasë o zemrën me hile.
______________________________________
 bilur – porcelan (e ka kuptimin i pastër, shumë i bardhë)
                  290
45. Shumë lulet na i çelë pranvera

 I: Shumë lulet na i çelë pranvera :I
    Vjollca t’bukra e lule tjera
    Vjollca t’bukra e lule tjera
       Moj pranvera!

   Era e tyne t’knaqë me erë.
  Zemrën peshë ta çojnë përherë.
  Zemrën peshë ta çojnë përherë
      Moj pranvera!

   Fillojnë dalin nji nga nji-e
     Karajfilat në saksi-e.
     Karajfilat në saksi-e
      Moj pranvera!

    Sa i bukur mu’ji i majit!
    Plot me lule krejt jeshile
    Plot me lule krejt jeshile
      Moj pranvera!

  46. O bylbyl me pika pika

   I: O bylbyl me pika pika :I
 I: A t’kam thanë mos rri me çika? :I
 I: A t’kam thanë mos rri me çika? :I
    I: Se ato janë kopilica. :I

    O bylbyl me pika t’kuqe
  A t’kam thanë mos rri me nuse?
  A t’kam thanë mos rri me nuse?
    Se ato kan buz’t e kuqe.

    O bylbyl more i ngrat-e
  A t’kam thanë mos rri me gra-e?
  A t’kam thanë mos rri me gra-e?
    Se ato bajnë veç shamatë.

   O bylbyl me pika t’bardha
 A t’kam thanë mos rri me plaka?
 A t’kam thanë mos rri me plaka?
    Se ato janë t’panafaka.


         291
      47. Pra njitash du’ me fillue

         Pra njitash du’ me fillue,
      I: Ani se m’ka zan i ziu marak-e :I
        Në ma daç moj hatrin mue,
     I: O tjera kend mos kqyr’ aspak-e! :I

             Refreni:
       I: S’ma din kush hallin qi kam
        Krejt u dogja për së gjallë!
        U shkrina si bora n’shkamb
         Begenis e fol nji fjalë! :I

        Edhe unë moj s’jam kujtue
      O se t’ka marr moj vesht jot amë.
        M’çove fjalë se je idhnue
      Oh po t’a qes moj njikët kangë.

             Refreni:
       Kanga t’dalt e marrt dynjanë!
        E gjithkush ka me ta k’ndu’
        Lutju vet moj bijë sat amë
       Le t’na thrrasin me u pajtu’!

        M’u ba ftyra kuq si thana
       O kur më fole t’parën her-e.
       Mu’ të mjerit m’u dridh dora
      Oh kur ma prune at filxhan kafe.

       Po na del e bardha verë
       Nëpër bahqe tuj shetitë.
      Mbledhim vjollca si përherë
       Ku të kam o ty moj dritë?!
____________________________________
begenisë = pëlqye
             292
48. O bylbyl o i buk’ri shpendve (1)

  I: O bylbyl, o i buk’ri shpendve
   Çka ke n’dimën qi gjëmon? :I
       Aman, aman
I: Gjithë dashnorve shnoshjau zemrën,
         Aman,
   Hiqjau dertin qi i mundon! :I

    Në kafaz bilbil si ti-e
   Prej k’si dimni jam rrethu’,
       Aman,aman
   Zemra ime mush n’mërzi-e,
         Aman
   Pret pranverën e dishiru’.

   Del pranverë me lule tu’ja
   Mjaft ky dimën na la fjetë,
       Aman, aman
   Ti bylbyl, kang’s pra thu’ja,
        Aman,
 Knaqjau zemrën dashnorve t’shkretë!
         293
      49. Karajfili i kuq si gjaku (1)

         O karajfili i kuq si gjaku,
           Aman, aman!
      I: O n’Shkodër tonë ka ra sevda. :I

        O për njata që i zen maraku
           Aman, aman!
        Hallin s’kanë se ku me kja.

       I kam ra shpend’ve në kambë,
            Aman, aman!
        O hallin tem iu kam diftu’.

        O se ata që shetisin dynjanë,
           Aman, aman!
        Ata gjejnë derman për mu’.

         O karajfil me kunorë,
            Aman, aman!
         O q’i çil gonxhet përditë.

     O të kam njoftë moj qysh në shkollë,
          Aman, aman!
       E mashallah sa qenke rritë!
_______________________________
derman = shërim, shëndoshje, zgjidhje e një
    nevoje apo ngatërrese
               294
50. F’tyra yte e bukur si pranverë

  I: F’tyra yte e bukur si pranverë
        Del si zana.
    Po shëndritë sikur në verë
        Si hana. :I

          Ref.:
   I: Se ti je ni lule për merak
     O boj lulja e beharit.
   Mbi gjithë shoqet je e parë
    Moj sokoleshë mali. :I

  Qysh se t’pash për t’parën herë
  Paç’ dëshir me folë me mu’
  Ti ma e bukra në pranverë
       Je moj bijë!

    A s’mi fal dy sytë e zi,
      Sytë e ballit.
    Se po m’djegin jam i ri
       Prej mallit.

        Ref.:
        Se ti …
         295
      51. Luleborë

   Tuj t’kërku’ në mal e n’kodër
   Tuj prekë lulet gjithë me dorë.
Veç n’nji kopsht ma t’buk’rin n’Shkodër
      Ty të gjeta luleborë.

         Ref.:
    Je e vogël, por e plotë
   Unë t’kërkoj ty ta sa mot
   Tash sa mot unë ty t’kërkoj
   N’g’zim me ty jetën t’a shkoj
     I: Eja eja luleborë!
   Se me ty do t’thurr kurorë :I

 N’bash ma t’buk’rën stinë t’pranverës
  Pashë ma t’buk’rin drandofill!
    Mos t’ja falish kuj ti erën
    Se për mu vetëm ke çilë!

        Ref.:
        Eja…
         296
 52. Knon bilbili në këtë mollë

I: O knon bilbili, aman, në këtë mollë
    Hajde në këtë mollë. :I
  I: O ai i knon kangën belholl’s
    Hajde kangën belholl’s. :I

  I: Kno bilbil, ti mos pusho
  Nëpër bashqe teme ti za i ço! :I

 O knon bilbili aman nëpër bahçe,
     Hajde në bahçe.
  O t’i puthsha moj sy, faqe
     Hajde sy, faqe!

    Kno bilbil ti në bahçe
  Se zemrën teme ç’ma kënaqe!

  O kno bilbili aman në një ftu’
    Hajde në një ftu’
  O gushë e faqe unë t’i du’
    Hajde janë për mu’!

    Kno bilbil në nji ftu’
   Ti ma din marakun mu’!
         297
 53. Moj Manushe e vogël - o

I: N’nji kopsht t’bukur unë mblodha
   Nji tubë lule plot blerim. :I
  E n’zarfë t’mbyllun unë ta çova
   Ty Manushe për kujtim. :I

        Ref.:
 I: Hajde moj Manushe e vogël-o
   Unë të du’ si synin-o! :I

   Asht’ nji lule si e hershme
  Prej nji kopshti plot me fryt.
  Se po m’dukesh si e mjeru’me
    Pra ta çon dashnori yt.

        Ref.:
       Hajde…

   Ti kujtim këtë lule ru’je
  Moj e dashtuna Manushë
   Sa ma tepër ate dru’je
  Aq ma fort ti do më duesh.

        Ref.:
       Hajde…

   Sa ma fort ti lulen mbaje
    Edhe rueje me kujdes
  Unë prej tejet kurr nuk dahem
   Jam i yti der’sa t’vdes!

        Ref.:
       Hajde…
        298
         54. Sa e bukur kenka Gjylja

         O sa e bukur hajde kenka Gjylja
       O Gjyla bahçet mbushun me zymbyla.
            Gjyle sa e bukur je!
       O Gjyla bahçet mbushun me zymbyla
           Gjyle na more në qafë!

        O paske kenë o shego devedishe
        O bukuria, Gjyle mos t’u prisht-e!
           Gjyle sa e bukur je!
        O bukuria Gjyle mos t’u prisht-e!
           Gjyle na more në qafë!

         O Gjyla faqet kuq o si sheboja
        O fol moj Gjyle, mos të dhami goja!
            Gjyle sa e bukur je!
        O fol moj Gjyle mos të dhamin goja
           Gjyle na more në qafë!

      Oh ç’po shetisim, kodër nëpër kodër
      Oh, sa e bukur, kenka Gjyla e vogël
          Gjyle sa e bukur je!
       Oh sa e bukur kenka Gjyla e vogël
          Gjyle na bane harab!
_________________________________________
 shebojë = bimë zbukuruese me kërcell të degëzuar
 harab = i shkretuar, i shkatërruar, i mbetur vetëm
                 299
55. Hala emnin s’ta kam zanë

 I: Hala emnin s’ta kam zanë
   E nuk di se si të thonë. :I
Por në fytyrë m’dukesh si zanë
K’shtu do t’thrras përgjithmonë.

  Je një zanë qi m’ke shitue
 N’shndet e jetë moj më ke tretë.
 M’dridhet zemra tuj t’shikjue
 Çka t’kam ba nuk di as vet.

 S’jam i dejë ndoshta për ty
 Veç dashnia n’ty m’ka zanë.
 Ditë e natë të kam ndër sy
Mend’t e kresë janë tue më lanë.

  Orë e çast rri tuj mendu’
 Njikëtë kangë moj me ta qitë
M’dridhen du’rt moj tuj ta shkru’
Edhe sytë ma nuk m’bajnë dritë.
        300
  56. Sikur hana q’i po ndrin

    I: Sikur hana q’i po ndrin
Natën detit me dalë pse s’po m’shtjen? :I
    I: Sikur vasha tuj u gatitë
   Tuj u veshun në pasqyrë. :I

   I: Hiqmu vash mos m’u venit
    Mos m’u hiq moj si pehrri.
    Me kujdes o mos m’u qit
      Me atë bukuri. :I

   Se kujdesi me shumë mall
 E plakë njeriun shpejt edhe e thinë.
    Porsi qirin flakë e kallë
  Dhe si borën n’shkamb e shkrinë.

    Sikur vasha të mos jetë
   Çka do t’baj unë në mesnatë.
   Çfar’ i duhet kësaj të shkrete
       Të kjaj me lot?

  Për pa i mbyll unë sytë e ballit
   Mori vashë unë ty të kërkoj.
    Se përndryshe prej mallit
  Për pa t’pa unë jetë nuk ndrroj.
         301
 57. Pra me kaq du’ me fillue

  I: Pra me kaq du’ me fillue
  Me ty vashë me zanë miqësi. :I
   Nuk kam vaj me ta diftue
     Mori lule në saksi.

        Ref.:
    Moj fëllënzë e malit,
     E malit, e malit.
     M’je si lulja e allit
     E allit, e allit!

   Mori vashë mori belhollë
   Porsi lulja je n’pranverë.
N’t’bukrin kopsht unë ty të mblodha
   Si ma e bukra lule m’je.

         Ref.:
    Moj fëllënzë e fushës
     E fushës, e fushës.
    Si t’ja baj Manushes
    Manushes, Manushes?!

  58. Ipdida du me fillue (1)

  Jare, ipdida du’ me fillue, jare
   Çila sytë moj për me t’pa.
  I: Po vijnë shoqet me t’kallxue
   Ahti jem moj ka me t’vra. :I

Jare, qysh at ditë që u bane nuse, jare
   Dola dhe të pashë në xham.
    Sytë e zezë, faqet e kuqe
     Vetullat porsi gajtan.

 Jare, edhe vjollca çil n’behar, jare
  Tash sa kohë rri tuj t’mendu’.
   Ku t’a gjej moj nji shkollar
  Ftyrën tande me m’a shkru’.         302
         59. N’Shkodër tonë ka ra nji dritë

           N’Shkodër tonë ka ra nji dritë
           Ka l’shu’ rreze anë o për anë.
             I: Perëndia t’ka goditë
            Kusur moj s’të ka lanë. :I

                  Ref.:
            O lu’jma, lu’jma, belin-e
              Ta fala qemerin-e!
            O lu’jma, lu’jma shpinën –e
             Vera t’u baftë dimën-e!

           Kambë e duer, bel edhe shpinë
             Gusha jote farfuri.
             Zani yt si gardalinë
             Dhambët si inxhi.

                  Ref.:
            O lu’jma, lu’jma, shtatin-e
              Ta fala sahatin-e!
            O lu’jma, lu’jma dorën-e
             Ta puthsha moj gojën-e!

             Balli yt shëndrit si hana
              Du’rt mi ke si qelibar.
             Bishtalecat me gjylpana
             Të janë rritë në ishtihar.

               Ref.:
          O, mos ma lu’ni ishën-e
          Se na derdhi shishën-e.
          Oh, mos ma lu’ni gocën-e
           Se na derdhi gotën-e.
_____________________________________
 farfuri = e bardhë dhe e ndritshme, që t’i merr sytë
 qelibar = shumë i pastër, i kthjellët, i kulluar
ishtihar = në lulëzim, në kushte të mira zhvillimi
                   303
 60. Sa e kandshme vjollcë ti je

  O sa e kandshme vjollcë ti je
     Jara nana, jar’nane.
  O me t’bukrën ngjyrë qi ke
     Jara nana jar’ nane.
   I: O moj e vogël sa të du’
  Hajde shpirt e rri me mu’! :I

  Je e njomë, e freskt’ edhe re-e
  Besa shoqe ti askund nuk ke-e.
   Jara na hopa! - e bukur ti je
   Jara na hajde! - e bukur ti je
      Jara na hajde!
    Mos n’a ban ti naze!

 Oh ti je vjollca aman për t’u dashtë
     Jara nana jar’ nane.
Oh t’a çojmë motin hajde të dy bashkë
     Jara nana, jar’ nane.
   Oh ty moj vjollcë sa të du’
   Hajde shpirt e rri me mu’!


  Je nji lule qi del në pranverë
   Je nji gonxhe e lule me erë.
 Jara nana hopa! - lule në pranverë
 Jara nana hajde! - ashtu si përherë.
         304
 61. Sillet moti për së mbarit

  O sillet moti prej së mbarit
  Çelin vjollcat dhe zymylat.
  Del moj vashë se erdh behari!
 E bahçet mushun o me zymyla.

   O mori lule moj burbuqe
   A s’na çilni, s’na gëzoni?
     Sa jeshile sa të kuqe
  E gjithë dynjanë ç’e zbukuroni!

    Ju moj lule gjithë sa jeni
   Pritni borën der sa t’tretë.
  Dimnit t’m’i falesh me shndet
  Sa vjen behari me plot shyhret.

62. Kur të pashë për t’parën herë

  Kur të pashë për t’parën herë
   M’u duke plot hijeshi.
  Shtati yt m’u duk pranverë
     Plot me bukuri.

  Me atë pamje aq të rrallshme
    Para meje s’un e shof.
  Ftyrën tande aq të mallshme
     Që përherë e njoh.

        Ref.:
    N’zemër t’kam ndry’
    Sikur t’shof me sy.

  Edhe sot unë kam kujtime
  Dhe dashninë kurr s’e harroj.
  E sa her rri n’përmallime
    Kurr pra s’të harroj.

        Ref.:
    Kurr pra s’të harroj
    Zemrës s’të largoj!        305
  63. Kur më del në derë

   I: Kur më del në derë
     Belin me qemer,
    Of aman, aman! :I

       Ref.:
 Ani mora mora moj briskun-e,
Ani për me premun moj mollën-e,
 Ani ç’më shpëtoj preva dorën-e,
   Dorën edhe gishtin-e,
 Oh ç’ma këpute moj shpirtin-e!

N’daç o më du’j, n’daç mos më du’j
Jam jabanxhi o në në mahallën tu’j
      O, oh, oh
  Nji sahat më bahet nji mu’j!

   Kur më del në shkallë
    Dukatin në ballë,
    Of aman, aman!

       Ref.:
      Ani mora…

    Kur më del n’çardak
    Shtatin si bajrak,
     Of aman, aman
    Oh, medet Allah!

       Ref.:
      Ani mora…
        306
  64. N’këtë stinë të bukur

    N’këtë stinë të bukur
     Çeli trandafili
     Ti je si flutur,
       Si flutur.

        Ref.:
  Atë unazë që t’a kam dhanë
   Ajo asht’ shej i besnikrisë.
    Metelikun ta shikjoj
I: E me dorë me t’prekë s’guxoj. :I

     O unë të du’
     Moj lulja e prillit.
     Du’ me t’kujtu’
      Me t’kujtu’.

        Ref.:
        Atë…

      65. Oj Zogo

       I: - Oj Zogo,
   Oj Zogo jelek me vija! :I
  I: A i ke pa shoqet e mia? :I
  I: - Tuj qenis-o nën nji hije
  Tuj bo gadi për nusni-e :I

      - Oj fëllanzë,
  Oj fëllanzë, fëllanzë e malit!
A i ke ba, a i ke ba çorap’t e djalit?
   - I kam ba e i kam qenisë
   Lule m’lule i kam ujdisë!

      - Hajde nuse
  Hajde nuse dalngadal-e!
Ka shumë ditë qi t’pres me ardh-e
Ka shum ditë qi t’pres me ardhë.
Plasi vallja, plasi vallja orë e or-e
   Nusja jonë si lulebor-e!
         307
          66. Kur të pashë moj mollë

      Kur të pashë moj mollë, kur të pashë me sy
           O,o,o kur të pashë me sy.
       I: Buzën si sheboja, dhambët si inxhi
           O,o,o dhambët si inxhi. :I

                 Ref.:
          I: Gushën bardhë porsi biluri,
            Gjoksi yt porsi peshtah.
            Mbas teje u dogja nuri
              Marshallah! :I

          Moj zemër gastare sa e pastër je
             O,o,o sa e pastër je!
         Eja më ban qare, der’sa t’jeshë e re
            O,o,o dersa t’jeshë e re

                Ref.:
            Porsi gonxhe trandafili
            Ti për mu’ je yll e hanë
           Që shëndritë si rreze dielli
              Gjithë dynjanë.______________________________________________
inxhi – margaritar, perlë,
bilur – porcelan (shpesh e ka kuptimin shumë i pastër, shumë i bardhë)
peshtah – kuti e vogël e zbukuruar, zakonisht e veshur me cohë ose kadife
dynja - bota
                  308
67. Njata sy të zezë o moj të zezë

  - O njata sytë e zezë, o moj të zezë
   I: Falmi se unë po vdes-e! :I
- O nuk ti nap o se janë të nan’s, babës!
     Qefin o nuk ja prish,
      Zemrën o ia godis.

  - O njata sytë e zezë o moj si kupa
     I: Falmi se unë hupa! :I
 - O nuk ti nap se janë të nan’s, dajës!
      Qefin o nuk ja prish,
       Zemrën ia godis.

- Oh!, m’i fal syt-o bashk-o me qerpik-e!
    I: O se t’jam bo ashik! :I
 - Oh, në i paça djal-o e mos ti dhaça
     Hajrin o mos ja paça!
    Po t’shkretë unë i laça!
         309
     68. Hajde Gjyle

  I: Si t’ja baj o unë i ngrati? :I
   I: Se me ty m’xu taksirati :I
    Hajde Gjyle, peja Gjyle!
 E hollë, e gjatë, e kuqe si mollë
Ej, pse s’m’ flet o me gojë hej, hej?!

        Ref.:
  Hajde Gjyle, mori mollë
   S’të la pa t’shti në dorë!
  Hajde Gjyle, mori dushë
  Për çukat qi m’ke në gushë!

  Tue t’mendu’ më kap mërzia
   Ti m’i more mend’t e mia
   Hajde Gjyle, peja Gjyle!
 E hollë, e gjatë, e kuqe si mollë
Ej, pse s’më flet o me gojë hej,hej?!

        Ref.:
       Hajde…

   Hajde pra moj Gjylja ime
  Se me ty unë kam kujtime.
   Hajde Gjyle, peja Gjyle
 E hollë, e gjatë, e kuqe si mollë
Ej pse s’më flet o me gojë hej,hej?!

        Ref.:
       Hajde…
         310
        69. O ti det, o ujë të njelmtë

          I: O ti det-e o ujë të njelmtë
       Ti gjithmonë na u gjindshe plot. :I
             A,a,a,a aman-e!
        I: Shumë kërkova fundi s’tu gjet
          Ku do t’jetë mbarimi yt? :I

          Sa vapore, sa gjemi-e
        Mbi ty shkojnë e s’bajnë zullum.
            A,a,a,a, aman-e!
         Ti ke hyqëm me i përbi-e
        Por je i gjanë e duron shumë!

          Kapiten, o djal i ri-e
         Merr dylbin e ban serjan!
           A,a,a,a, aman-e!
       Desh më lu’jtën mend’t prej kreje
         Kur e shof tallasin tand!

          O ti det- o, ujë i gjan-e
        Ke shum gjana që t’kushtojnë
          Ke elmaz e xhevahir-e
         S’ka kandar që na i peshon.


______________________________________________
njelmt = me krip, i kriposur
zullum = dëm,
hyqëm = autoritet, fuqi vepruese mbi dikë
                311
70. Je ma e bukur se drandofilli

  Je ma e bukur se drandofilli.
  Kur të shof moj në pranverë.
    I: Erën ke si karajfili
 Kur t’afrohem dhe t’marr erë. :I

        Ref,

 A,a,a ndalu moj të shof njiherë!
 A,a,a, ndalu moj që të marr erë!

   Shumë je rritë e lulëzu-e
   Erdhi koha me të këputë.
  Shumë je rritë je zbukuru-e
   Erdhi koha me t’shiju’.

       Ref.:
       A,a,a,…
        312
71. Në kohë të mramjes, në pranverë

  Në kohë t’mramjes në pranverë
     Rri n’dritare tuj ndigju’
  I: Kundru’ll zani vjen nga i herë
    I nji bylbyli tuj këndu’ :I

         Ref.:
   I: Këndo bylbyl n’atë pyll ku je
   N’dritë të hanës qi t’paraqet! :I

    Nëpër fusha, nëpër male
   Ku janë pyjet me gjeth t’blertë
    Bylbyl zanin mos e ndal
   Se tuj kndu’ ti njell pranverë!

         Ref.:
   Këndo bylbyl se s’po t’trazoj
   Gjithë nata me ty më shkoi!

   Në atë dritë qi hana l’shon
   Nëpër pyll mbi t’njomin bar
   Asht’ bylbyli qi n’nji kndon
   Gjithfar kajdesh tuj i marrë.

         Ref.:
     Këndo bylbyl, këndo
     Zemrën time m’a fresco!

________________________________
 kajde = melodi
          313
72. Pashë dy sytë e tu si drita

 I: - Pashë dy sytë e tu si drita
 Pashë dy sytë e zezë që m’ke! :I
 I: Pashë freskinë e trandafilit
  Me m’diftu’ se e kuja je! :I

  - Be po t’baj ty more djalë
  Me t’diftu se e kuja jam.
 Për dy sytë që i kam në ballë
  Se la vedin me shku dam!

 - Ma pak m’deshte se të due
  Pa ty vendi s’me zen vend.
   Qysh njat ditë qi je fejue
  Më shikjon me tjera mend.
  - Në i paça mos t’i dhasha
   Mos i paça k’to dy sytë!
  Pashë freskinë e trandafilit
  Si m’don zemra mu’ me ty!
        314
73. Vashës bukur na i kan shkrue

 I: Vashës bukur na i kanë shkru-e
  Dy-tri vjersha nji kangë të re. :I
  I: Pse më rrin kaq e mendu’me
     Tuj e ditë e kuja je? :I

        Ref.:.
   I: Nazet tu’ja ditë për ditë
 Kangë m’a t’bukra kanë me t’rritë. :I

  Ti ndër shoqe e parë përhera
   Zani jot gjithkund gëzon.
  Kam kujtu’ se n’këtë pranverë
  Zemrën teme tash m’a g’zon.

        Ref.:
        Nazet…

   Dhe në qoftë se jam largu-e
   Dy tri fjalë o vashë t’i them.
  Unë kurr s’kam me t’harru-e
 Plaça i mjeri, ma s’kam me t’dashtë!

        Ref.:
        Nazet…
         315
74. Jargavan me bojë për mallë

  I: Jargavan me bojë për mallë
  Shpendi ban pushim te ti. :I
 I: Ndër kopshtije gjindesh rrallë
 Aman kush kimetin nuk t’a di. :I

    Drandafillja tuj e pa
    Karajfilin keq azdisë:
  - Unë, thotë, jam gjallë hala
    Boqe tjera du me nisë!

   Jasemin ti përpjetë shkon
 N’lule t’bardha me gjeth’ t’blertë.
   Zogu i ajrit n’ty pushon
  Tuj këndu’ kangën përherë.
        316
75. Asaman o moj Bakushe

  I: Asaman o moj Bakushe,
 Ku je nisë o moj me shku’? :I
 I: Ku m’je nisë o me shku’? :I
   Taksirati moj Bakushe
    Qi më zuni mu’.

        Ref.:
   Asaman, aman, aman
   Asaman, aman, medet!
I: Për në vdeksha moj Bakushe
    Ti më jep rahmet. :I

  Asaman o moj Bakushe,
  Me ty du’ me bisedu’.
 Ndalu pak se kam nji fjalë
  Taksirati moj Bakushe
   Me ty më ka zanë.

      Ref.:
     Asaman…

  Asaman o moj Bakushe,
Sa me vrap moj po më shkon!
  Hype detit moj Bakushe
    Ike me vapour.

      Ref.:
     Asaman…
       317
       76. Qysh se t’pashë njëher

   I: Qysh se t’pashë njëher mor djal-o tuj kalu’ :I
         U mahnita, unë nuk fola
Pse m’u pre mu’ fjala, pse m’u pre mu’ fjala of aman, aman
       Pse m’u pre mu’ fjala, o në gojë.

     Mashallah, o djal si lulja në pranverë!
        Ti mbi shokët, shok’t e tu-e
           Je si mollë e ftue
     Tash do t’jesh për mue, bej aman aman,
       Kurr prej teje s’kam me u nda!

     Pra gjithmonë në zemër unë do të mbaj
         Fjalët tua që m’ke dhanë,
          O zambaku i bardhë
     O zambaku i bardh-e bej aman, aman
       Kurr prej teje s’kam me u nda!
        77. Syni i yt porsi ullini

          I: Syni i yt porsi ullini
           Vetullën gajtan. :I
        I: Aman, aman, hi, ha, ha
           Vet’llat si gajtan. :I

        Sy, qerpik e gojë e hundë
          Gjithë për bukuri.
         Aman, aman, hi, ha, ha
          Gjithë për bukuri.

       Dhamb’t e bardhë porsi fildishi
         Gushën si zambak.
        Aman, aman, hi, ha ,ha
         Gushën si zambak.
       Aman, aman, aman, aman.
              318
78 . Kur filloi drita me dalë (1)

  I: Kur filloi drita me dalë,
     Hej, hej aman. :I
  Knojnë bylbylat në bahçe,
    Hajde more aman.
  Knojnë bylbylat në bahçe
    Hajde moj ku të kam.

 Kno bylbyl ti qofsh i bardhë,
     Hej hej aman!
 Ti na mbushe me gazmend,
    Hajde mori aman.
 Ti na mbushe me gazmend
   Hajde moj ku të kam.

 Kjo dallndyshja qi rrin n’mur-e
     Hej, hej aman
   Prej marakut po pëlset
    Hajde mori aman
   Prej marakut po pëlset
  Hajde mos m’ rri n’siklet!
        319
       79. Moj Elinë

     I: - Moj Elinë, moj Elinë
   Merr gjergjefin eja të rrimë! :I
   I: - Unë po vij, po s’më le nana
   - Çile shtegun e dil ke thana! :I

     - Moj Elinë,moj Elinë
    Merr gjergjefin eja të rrimë!
   - Unë po vij, po s’më len halla.
   - Çile shtegun e dil ke dardha!

    Në të thashtë moj gocë nana
 Thu’j se mbledha një grusht thana.
    Në të thasht moj gocë halla,
Thu’j se mblodha një shportë me dardha.
    Në të thaftë moj gocë nana
    Thu’j se njat tjetrin donja.
       80. Margjela

   Moj Margjelë, mori puntore
  Ku po shkon me njat kosë n’dorë?
   Ku po shkon moj tuj vrapue?
   A po vjen o bashkë dhe mue
   Margjel-o, mori Margjelë?
   Se pas teje s’du’ me ngelë!

          Ref.:
    I: Margjel-o, mori Margjelë
   Çilma synin qi m’ke mshelë!
     O Margjela e Malsisë
    Nisja kang’ve t’çobanisë! :I

   Moj Margjelë, mori sojnike
    Bija e malsisë kreshnike!
  Mos t’l’shojë zemra bre sojnike!
  Trimi i mirë qi shkon n’minierë
   Mendjen n’ty e ka gjith’herë
   E do t’kthen sa t’bahet verë!

         Ref.:
        Margjelo…          320
   81. Sylarushe e vogël o

   I: Dola me shetitë në bahçe
     Në një bahçe me lule. :I
I: Për me zgjedhë moj një më t’bukrën
   Me t’a dhanë moj si kujtim. :I

        Ref.:
  I: Hajde sylarushe, e vogël o
   Të kam dashtë si synin-o! :I

    Mbasi mue më harrove
    Lulen ru’je me kujdes!
  Sa me t’shpejtë moj më harrove
    Jam i yti der’ sa t’vdes!

        Ref.:
       Hajde…
   82. Syni yt si xixillonjë

    O syni yt si xixillonjë
  Që shëndrit aman nëpër terr-e
  O se s’më flet me goj-e moj
  Zemrën mos ma banë zeher-e!

 O çka kan sytë e mi që kjajn-e, moj
 Moj ç’po m’dridhet zemra me buzë
 O kjo sevda q’i m’ka ra sonte, moj
  Mos i raft as gurit n’rrug-e!

 O në ma daç ti hatrin mue. moj
   Ashik tjetër mos me zanë.
O se t’kam dashtë edhe të due, moj
Sa prej mejet-o s’ke me u shmang-e!
        321
83. Kur unë dola në një bahçe (variant)

    I: Kur unë dola në një bahçe
      Në një baçe me lule. :I
   I: Për me gjetun një m’a t’bukrën
    Me ta dhanë moj për kujtim. :I

         Ref.:
    I: Moj Manushe e vogël o
    Të kam dashtë si synin-o! :I

    Në një bahçe me shumë lule
     Kishin çelun zymbylat.
   Një zymbyl moj unë e zgjodha
    Dashnores moj me ia çu’.

         Ref.:
         Moj…

     Mbasi mue më harrove
     Lulen ru’je me kujdes.
   Sa me t’shpejtë moj më harrove
     Jam i joti der sa t’vdes!

         Ref.:
         Moj…
          322
   84. Drandofille me erë plot

  Drandofille me erë plot, me erë plot
      Aman me erë plot.
I: Se me ty m’shkoi mundi kot, mundi kot
        Mundi kot
      O po kjaj me lot! :I

  Si fëllënza qi kndon n’male, në mal
       Aman në mal.
  Shejin qi ma ke në ballë, në ballë,
         Për mallë
       Oh moj lule all!

 Si pasqyrë balli të shëndrit, të shëndrit
       Aman të shëndrit!
 Shtati jot moj tuj u rritë, ditë për ditë,
         Tuj u rritë
       Oh porsi dritë.
  85. Drandofille me shumë erë

    I: Drandofille me shumë erë
  Gjithfarë gonxhesh rrin tuj qitë. :I
   I: Mashallah moj se k’saj herë
      Oh sa kenke rritë! :I

    Drandofille, gonxhe e re
    Topçe lulen ke shpërthy’
    Po çka ke moj qi m’je zbeh
    N’zemër e mban n’dry?

   Gonxhet tueja t’kanë rrethu’
   E rreth tejet t’janë shpërnda.
    Hije t’bukur moj ke l’shu’
      Si ty shoqe s’ka.


          323
86. Ti n’atë kodër, unë n’këtë kodër

    I: Ani ti n’atë kodër, moj
      Unë n’këtë kodër. :I
     I: Ani shumë e bukur,
       Por pak e vogël.
     Jaranana, na, na hej. :I

     Ani as e vogël, moj
       As e madhe.
    Ani porsi dardha, moj
       Rrumbullake
     Jaranana, na, na hej.

    Ani ti n’atë bahçe, moj
     Unë n’këtë bahçe.
    Ani zemrën teme, moj
       Ma kënaqe.
     Jaranana, na, na hej.
         324
 87. Kur të pashë moj bukuri

 Kur të pashë moj bukuri, of aman
     Yll për sytë e mi-e
       Mori zanë.
Of xhanëm, xhanëm, m’ban derman!


  Syt e zi vetllat e holla, of aman
     Faqet kuq si molla
       Për nishan.
Of-o xhanëm, xhanëm m’ban derman!

Dhamt e bardhë porsi biluri, of aman
   M’shkrine, m’dogje nuri
      Moj Sulltanë
Of xhanëm, xhanëm, m’ban derman!

  Nazet tua porsi dielli, of aman
     gonxhe trandafili,
      Porsi hanë
Of xhanëm, xhanëm m’ban derman!

 88. Të kam dashtë si sytë e mi

   Të kam dashtë si sytë e mi
  Ty moj lule që çelë n’pranverë.
  Ta kam njohur moj bukurinë
   Të këpus dhe të marr erë.
  Ti me mu’ do t’rrnosh përherë.

     Vera ka ardhë
     Dimri po shkon.
    Ç’kanë nisë bilbilat
     Bukur po knojnë.

  Çka ke bilbil që s’flet me mu’?
  Mirë e din sa shumë të du’
   Këndo bilbil pra ti këndo
   Zemrat tona na i bashko!
        325
89. Nima qenke si m’kanë thanë

 I: Nima qenke si m’kanë thanë
  Sikur ylli bashkë me hanë. :I
   I: Dallëndyshe te përpjetë
 Ke me m’lypë e s’ke me m’gjetë! :I

 Vet’llën hollë si shigjetë, o more sy
    Mirë e din sa fort të du’.
  Nima qenke si m’kanë thanë
  Veç po t’lutem me m’shikju’.

    Dallandyshe për hava
  Sa m’ka marr malli me t’pa!

  Nima’ qenke si m’kan thanë
 Kur të pashë për t’parën herë.
   Porsi gonxhe trandafili
 Që shpërthen në t’buk’rën degë

    Dallëndyshe për hava
  Sa m’ka marrë malli me t’pa!

   Dallëndyshe te përpjetë
 Ke me m’lypë e ske me m’gjetë!
         326
90. Shkova në krue me mushë ujë

  Shkova në kru-e me mushë ujë
    I: Harrova gjerdanin-e. :I
  - Ju moj shoqe, ju moj motra
   I: A ma patë gjerdanin-e? :I

   - Shoqe jena, motra s’jena
    Gjerdanin s’ta kena pa.
    Njaj djali qi qe me ty-e
   Njaj ta mu’r gjerdanin-e

  Shkova n’krue me mush ujë
     Harrova unazat-e.
  - Ju moj shoqe, ju moj motra
    A m’i patë unazat-e?

   - Njaj’ djali qi qe me ty-e
    Njaj’ t’i mur unazat-e.
    Njaj’ djal i shkodranit-e
    Ai t’i mu’r unazat-e.
         327
  91. Po ti ça i ke thanë dikujt

    Po ti ça’ i ke thanë dikuj-e
     I: Ilaka e kam filan-e. :I
   Qysh se erdha n’mahall tu’j-e
I: Unë t’kam ardhë për zotninë tande. :I

         Ref.:
  I: Hajde, hajde moj Manushë
  Për çukat që m’ke në gushë. :I

    N’at penxhere kafazlie
   Kishe ndej me petka t’reja.
    Kur ma bane buzën gaz
   Unë i mjeri flakë ç’u ndeza!

        Ref.:
   Hajde, hajde, gushëpëllumb
   Kush të don ma fort se unë?

  Kur t’a pashë moj ftyrën tane,
   Porsi hana n’mjedis t’qiellit.
   Zemrën time flakë ma bane
    Mori lulja e trandofillit.

         Ref.:
   Hajde, hajde moj Manushë
   Për çukat qi m’ke në gushë.
         328
          92. Kanga e Sylqebegut

            - Sylqebeg, moj nanë
            Ku ke fjetur mramë?
           I: - Te veziri n’Shkodër,
             O e lumja nanë! :I

            - Sylqebeg, moj nanë
             Mos dil heret fort!
             As natën për terr.
             Hallku flasin kot,
             More top sheqer!

             O yll i sabahit
            Drita e syve t’mi,
             Kush të ka gërga
            Që m’ke marrë mëni?

           Çun o more çun
          Gushën si pullumb
          Mos ma pi rakinë
           Se të ban zullum!
_________________________________
 zullum = dëm
         93. S’të harroj deri sa t’vdes

         Oh s’të harroj moj, deri sa t’vdes
          Prej marakut m’hini veremi.
           Tashti kangën po ta qes-e
         E le ta marrin vesh i gjithë alemi.

        Oh tan’ k’to vjersha jam tuj t’i kndu’
           K’to janë fjal’t e ashikut
           Kje kismet me u idhnu’
           E me ja ba qefin anmikut.

    _________________________________________
    verem = sëmundje e tuberkulozit
    kismet = fat, e shkruar
                 329
 94. Iptida për t’parën herë

   I: Iptida për t’parën herë
Vetë ke dashtë me folë me mu’. :I
 I: Mos e pritsh gushtin e verës!
Qi kaq shpejt don me m’harru’:I

 Ke fillu’ me ma vu kambën
 S’ke dashninë qi kena pasë.
 Porse unë tash ta marr anën
 Ndonse e di se kam me plasë.

 Lot’t e mi po shkojnë si gurra
  E krejt tash jam tuj verbu’
 Ta kam mbajtë besën si burrat
 Veç në daç me m’u shkarku’!
       330
      95. Knojnë bylbylat kah pranvera

        Knojnë bylbylat kah pranvera
      Flakë janë ndezë, jar, flakë janë ndezë.
         I: Drandafiles ç’po i vjen era
           Hajde rri n’kujdes. :I

                Ref.:
         O mu’ kujdesi s’po m’largohet
         Vjen dallndyshja për hava.
          I ka kraht’ e nuk zaptohet
         N’gem t’ullinit don’ me ra.

         Moj dallndyshe hajde t’rrimë
          Se po t’pres, jar, po të pres
           Se pranvera po na vjen
          Hajde me shumë shyhret!

               Ref.:
         Na shyretin ta bajmë bashkë
         Askërkush mos me na dijtë!
         Fjala mos t’na dalin jashtë!
          Njikto’ bejte jam tuj qitë.

        N’gemb t’ullinit ra dallndyshja
         Për me fjetë, jar, për me fjetë
          Ju lutem sharkija bini
          Hajde se s’du’ me fjetë.

                Ref.:
         O, s’du’ me fjetë as ditë as natë
         Du’ me nej’ moj tuj këndu’.
         Sa t’ja marr dallndyshes kraht
           Kah të muj me fluturu’.

_______________________________________
 shyret = festë, gëzim, hare
                331
96. Karajfili i kuq si gjaku (2)

 Karajfili i kuq si gjaku, për sevda
 O sa me t’shpejtë na zu maraku,
     I shkretë mor vlla!

  Maraku ma i randë se plumi
   Mori zemër katileshë!
O rashë me fjetë moj s’më ze gjumi
  Desh më lujti mendja e kresë
   Aman, xhanëm, aman!

O bjen dallndyshja o n’degë t’ullinit
      Për me fjetë.
   O ju çallgia o qi më bini
     O me shum lezet.

  O muhabetin ta bojmë bashkë
    Askurkushi mos t’a di
  O fjala mos t’na dalin jashtë
   Ta dimë vetëm unë e ti
   Aman, xhanëm, aman!

 97. S’pari herë kur jena pa
    S’pari herë kur jena pa
Se ç’m’asht mushë zemra me g’zim
  I: Sikur hana asht tuj dalun.
  E ma shton marakun tem. :I

  Vjen nji kohë që m’kërkon
  Ta dish mirë sa fort të du’.
  A thu’ zemrat na i bashkon
    Lumturinë syve tu’?

  Mori vjollca që çilë në borë
   Unë për ty diçka mendoj
  Si ma more ashtu atë valle?
  Më rreh zemra, se t’dishroj.

 Gjithmonë m’duket se më thu’
   Jeta e jonë asht tuj u rritë
  Ke me m’thanë moj se të du’
 Si m’dishron zemra moj dritë.


        332
98. Kur të pashë si hana s’parit

   Kur të pashë moj lule
     Oh si hana s’parit
     O sa t’paç pëlqy’!
   I: E bukur si zana malit
  N’zemër t’majta n’dry’. :I

        Ref.:
    I: Nuk di moj vashë
     E çka m’u tek.
      Ti je për mu’
    Lule mos m’prek! :I

    Ftyra jote bukur
   Të ndritë porsi hana.
    Del të shof me sy!
   E bukur si zana e malit
    Të du’ vetëm ty.

       Ref.:
       Nuk…

     Se ti je nji lule
    Qi çil nëpër bahçe
   E na mbushë me erë
   Drandofille, lule topçe
   Që çilë në pranverë.

       Ref.:
       Nuk…
        333
  99. Të kam dashtë dhe prap të du’

    Oh qysh atë ditë qi unë të pashë
     Oh a je zanë apo je vashë?
     Oh karshi dola e të pashë
     Oh marshalla moj vetullhollë!

    Oh të kam dashtë e prap të due!
     Oh zemrën time mirë ma din.
     O jasaman moj vetullhollë
     E nuk të la pa t’shti në dorë.

     Oh zemra ashikut si gastare
     Oh qi prishet me i gjysë fjale.
     Oh fol me gojë e bama i qajre
     Oh jasaman moj vetullholla

____________________________________
 qajre, qare = rrugëdajle, zgjidhje
             334
100. Pranvera me dalë ka fillu’

  Pranvera me dalë ka fillu’
      O, ka fillu’.
  Të gjitha lulet bijnë n’behar
     O, bijnë n’behar.
  I: Zymbyli vjen tuj maru’
  Shoqet mbrapa i ka lanë. :I

  Zymbyli shoqeve iu la fjalë
      O, ju la fjalë.
Jam nis me u maru’, o me u maru’
   Mos vononi ju me dalë.
  Gjithë ashik’t ju presin ju.

   Drandofilja në mashtrapë
     O, në mashtrapë.
  Tue çil gonxhe ditë për ditë
      Ditë për ditë.
    Karajfili jep xhevap:
 - Jam melhem unë për ashik’t!

   I lumi ti more zambak
      O, i lumi ti!
  Lum kojshia qi t’ka njitë
     Qi të ka njitë.
  Padishah je n’atë sokak
   Nuri yt rreze të ndritë!
        335
  101. O bylbyl o i buk’ri shpendve (2)

      I: O bylbyl o i buk’ri shpendve
     Çka ke n’dimën që m’gjëmon? :I
          Aman, aman
 I: T’gjithë dashnorve shnoshjau zemrën, aman
      Hiqjau dertin që i mundon. :I

       Në kafaz bylbyl qi rri-e
   Prej k’tij moti me kalu’, aman, aman!
    Zemra ime mbush dashni-e, aman
      Pret pranverën me gjelbru

    102. Metelikun ta kam dhanë

      Metelikun ta kam dhanë
         Bej, aman, aman!
        Ti hala se ke harxhu’.
       Aman, aman, aman-e!
      I: Blej kalem e mereqep-e
       Sy e vetlla me ti shkru’
         E sa e bukur je! :I

    Të kam thirrë nji natë me bujt-e,
        Bej aman, aman!
     Ma don hatri për me m’ardhë.
       Aman, aman, aman-e!
      Mos kujto se du’ me lujt-e
      Maraku në ty m’ka zanë
        E sa e bukur je!

     N’atë dekik qi t’dalin hana,
        Bej aman aman!
     Dalim bashkë e rrimë në fresk,
       Aman, aman, aman-e!
     Dru’ qyqja se m’dikton nana
      T’baj me dit’ me guralec
        E sa e bukur je!


____________________________________
 mereqep = ngjyrë (bojë) shkrimi
             336
103. Kënga e Kalasë së Shkodrës

 I: O se ç’po punojshin tre vllazën! :I
     Murin e qytetit tonë!
       Ja, ja, ja-re.

    O vjen një plak o aty pari:
   - Puna e mbarë o ustallarë!
       Ja, ja ,ja –re.

   - O çfar të mbare ti po shef?
    Gjithë ditën punojmë
    Gjithë natën rr’xohet!
        Ja, ja ja-re.

   A din plak me na diftue?
    Çka kalaja që s’man?
      Ja, ja, ja-re.

104. Me këtë kangë du’ me fillue

   Me këtë kangë du’ me fillu’
   Zemra jeme asht ndezë flakë.
I: Nuk kam mujtë me ta tregu’, aman!
  Tash sa kohë qi jam tuj t’dashtë. :I

         Ref.:
 Moj fëllanzë e malit, e malit, e malit
 Banja qefin djalit, e djalit, e djalit!
  Moj fëllanzë e fushës, e fushës
 Unë të du’ për nuse, e nuse, e nuse!

  Ka me t’ra ndërmend për mu’
    E me vedi ke me thanë:
 - Veç atë djalë unë do ta due, aman!
  Edhe besën du’ me ia dhanë!

         Ref.:
         Moj…
          337
105. Shegë e amël, shegë e butë

 I: Shegë e amël, shegë e butë
 Më shkoj vera pa t’këputë! :I
  Shegë e amël, shegë Ulqini
 Nuk të ndrroj për tur florini!
  Shegë e amël, shegë Tivari
 Nuk të ndrroj për sytë e ballit!
 Shegë e amël, moj shegë e amël
 Paske pas njat zemër t’amël!
   Zemër t’amël o si sheqeri
 Hajde t’rrimë ku rrin skyfteri!
   Rrin skyfteri njato rranxa
 Hajde t’shkojmë ku rrin fëllanxa!
  Shegë e amël, ku je shej-e?
  Se me ty moj du’ me ndej-e!
  Shegë e amël, ku je rrit-e?
  Se me ty do t’shkoj të rit-e!
  Shegë e amël, ku je pjekë?
  Se me ty moj du’ me vdekë!


106. Knon bilbili poshtë te zalli

   Knon bilbili poshtë te zalli
    Edhe hana sipër ndritë.
  I: Vashë e dashur për ty malli
   Ajo shteg don natë e ditë. :I

 O moj hanë që mbi qiell ndritë,
  Mallin ti mu’ po ma shton.
  Shumë kujtime më ke qitë
  Jetën time po m’shkurton.

  Praj bilbil pra mos vajto!
  Mos më le në këtë mjerim!
  Në dritare t’vashës shko!
   Vaj ti kjajma hallin tim!

  Thuej ti vashës se unë t’ du’.
 Kurr prej teje s’kam me u nda!
   I: Bukurinë tuj ta kujtue
 Oh, me lot tash kam me e kja. :I


        338
107. Knon bylbyli nër njat bahçe

 I: O knon bylbyli nër njat bahçe
      Hajde në bahçe. :I
   I: O ty t’puthsha sy e faqe
      Hajde sy, faqe! :I
     Knon bilbili në bahçe
      Hajde në bahçe
   Oh se në zemër ç’më knaqe!
     Hajde ç’më knaqe!
   O knon bilbili nër at mollë
     Hajde nër at mollë.
   O ai këndon kangën e vet
     Hajde kangën e vet.

  K’no nër mollë e k’no nër’ ftu’
   Ti ma din marakun mu’!

  108. Iptida du’ me fillue

     Iptida du’ me fillue
 I: O se m’ka zanë i ziu marak-e. :I
  I: O në ma daç moj hatrin mue
  Tjetër kend s’shiqon aspak. :I

        Ref.:
  S’ma din kush hallin qi kam
   Unë u dogja për së gjallë.
  U shkrina si bora n’shkamb
    Begenis fole nji fjalë.

   Xhamadanin qep me ar
  Ma gëzofsh moj kur e vesh
   Iptida dora ju thaftë!
   O terzisë qi ta ka qepë.

  Edhe unë moj s’jam kujtue
 O se m’ka marr moj vesht jot amë.
   M’çove fjalë se je idhnue
  Oh po ta qes o nji këtë kangë.        339
109. Ja na erdhi sot pranvera

  I: Ja na erdhi sot pranvera
     E natyra çili. :I
 I: Përmbi t’gjitha lulet tjera
     Çili karajfili. :I

       Ref.:
  I: Zemrën se ç’ma more
   Shpirtin ma qetësove
  K’naqem kur t’shikoj-e
      O, hajde! :I

 N’bahçen tande kur t’kalon
   Shoqet t’kan zili-e.
  Rritu lule, çilu gonxhe
    Ti për bukuri.

       Ref.:
      Zemrën…
        340
         110. Jare të du’ mori të du’

           Jare, të du’ mori të du’
        Jare të du’ mori për mbi gjithkend.
        Jar, mos kqyr me ma ba keq mu’
           Jare, të pasha n’hall tem!

                Ref.:
         S’ke gjynah ti me m’mundue
           Ti Allahut s’i ke dro’n.
           I: Tue ditë se unë të due
          Me nji fjalë ti më kujto! :I
               Më kujto!

         Jare, jar të nama e ç’u pendova
           E s’po di moj se ku jam.
         E, jare, ma fal fajin se gabova!
        Jare, e gjithmonë në zemër t’kam.


              Ref.:
        Zemra jeme ç’asht tuj hjekun
        E m’asht ba moj copë e grimë
     I: Ke me m’lypë me m’pamun t’dekun
       Veç se Zoti m’u baft ndihmë! :I
           M’u baft ndihmë!
 _______________________
të nama = të mallkova
                341
          111. Dola në penxhere

            I: Dola n’penxhere,
            Qirova mollën-e. :I
          I: Më shpëtoi sajaku, gocë
             Preva dorën-e. :I

               Ref.:
            O në daç më duej,
           Në daç mos më duej
            O jam jabanxhi,
          Moj gocë, në dhe’ të huej!

            Më shpëtoi sajaku
            Preva gishtin-e.
             Mos ma djeg,
           Ma përvlove shpirtin-e!

               Ref.:
            O në daç më duej
           Në daç mos më duej
            O jam jabanxhi,
          Moj gocë, në dhe të huej!


_____________________________________________
 jabanxhi = i huaj, i ardhur nga një vend tjetër
 sajaku = brisk i vogël
                 342
 112. Ç’u këputa unë e mjera

 I: Oh, ç’u këputa lale unë e mjera! :I
I: Oh, tue të pritun djalë ty te dera. :I

        Ref.:
   Lule na po ndahem-o
     Bej aman, aman!
   Shpirt-o del e piqena!
  O piqena me gojë nuk flasim,
     Bej aman, aman!
 Shumë durojmë e nuk pëlcasim-e.


 Oh, ç’u këputa lale unë e ngrata
Oh tue të prit djal-o unë te dardha.

         Ref.:
        Lule…

  Oh, ç’u këputa unë e zeshkta
 Oh tue të pritë djal-o ty te pjeshka.

         Ref.:
        Lule,…

 Oh, ç’u këputa, lale unë e holla
 Oh tue të pritë djal-o unë te molla.

         Ref.:
        Lule…

  Oh , ç’u këputa unë kërcuna
 Oh tue të pritë djal-o ty te kum’lla.
         343
   113. Moj e vogël tash sa vjet

     Moj e vogël tash sa vjet
 Mirë e din se unë të du’, aman, aman
    Mirë e din se unë të du’.
   Hajde t’bajmë pak muhabet
 Të k’naqna tuj bisedu’, aman, aman
     Të k’naqna tuj bisedu’.

     Njato flok’të zezë, të tu
 Kur t’i hjedhë era mbi sy, aman, aman
     Kur ti hjedhë era mbi sy.
    Po të them ty mori dushë,
  Unë ty t’i kam pëlqy’, aman, aman
      Unë ty t’i kam pëlqy’.

     Po ndigjo ti mori vashë
Ndigjo zemrën se ç’të thotë, aman, aman!
    Ndigjo zemrën se ç’të thotë!
     Edhe besën ty ta dhashë
Tjetër s’du’ veç ty n’këtë botë, aman, aman
    Tjetër s’du’ veç ty n’këtë botë.


  114. Karajfilat që i ka Shkodra

    I: Karajfilat që i ka Shkodra
     Medet sa t’bukur janë. :I
  I: Gonxhe t’mdhaja, gonxhe t’vogla
    Me erë mbushin’ dynjanë,
       Aman, aman. :I

      Karajfili lypte hije
     Medet-o për me çilë.
     Gjeth’t i dalin fije, fije
     Aman sa erë të mirë,
       Aman, aman.

     Marangjyli kaq i bukur
     Medet por s’paska erë.
    Me ia prek gjethin me pupul
    Medet ç’i bjen menjiherë.
       Aman, aman.


          344
115. Sa të du’ moj s’kam guxim

 I: O sa të du’ moj s’kam guxim
      E jam ba si dru.
   Zemrën time mirë ma din
   Se ç’ma ke shtrëngu’. :I

  Oh syni yt porsi magnet
   Më ban rreze mu’.
  Ma dogje zemrën e shkretë
    Plasa tuj t’shikju’.

  O ku t’ka ra kjo bukuri
   Si dielli n’prendim.
 M’asht m’ush zemra me dashni
   E s’mund baj durim.
        345
      116. Ani ma ven dorën përmbi dorë

       Ani ma ven dorë, hajde përmbi dorë-e
            Aman,aman-e!
        Oh se me ty do t’thurr kunore-e
         Ashiku ka sevda, vaj, vaj, vaj
           Qaj me lot si fukara.

                Ref.:
          Ika, ika i mora malet-e
       Bashkë me lalën, lala t’i kjan hallet–e
          Ika, ika i mora fushat-e
       Bashkë me lalën, lala t’i puth gushat-e.

       Ani ma ven dorë aman përmbi kry-e,
            Aman,aman-e!
        O se m’ka zanë o sevdaja në ty-e
            Ashiku ka sevda
           Qaj me lot si fukara.

                 Ref.:
                 Ika…

       Ani ma ven dorën, hajde përmbi faqe
            Aman, aman – e!
         O mashallah flutur në bahçe
         Ashiku ka sevda, hej, hej, hej!
           Qaj me lot si fukara.

                 Ref.:
                 Ika…

       Ani ma ven dorën hajde përmbi ball-e
            Aman, aman-e!
         O si hana kur ban o me dale.
            Ashiku ka sevda
           Qaj me lot si fukara.

                 Ref.:
                 Ika …

______________________________________
 fukara = i varfër, i vobekët                 346
    117. Për mu’ paska kenë kismet

     Jar, për mu’ paska kenun kismet
        Me kenë ti e tjera kujt.
      I: Mbasi t’du’, ban merhamet!
      Jar edhe ti moj prap më du’j! :I

       O të vegova e m’ra terri.
       Hupa krejt e s’qesh insanë
     E shof mirë se s’mund t’dal açik
       Jar, ty moj zojë e randë!

      Kah të shof sytë s’mund t’i daj
       E prej gojet nuk të lëshoj.
      Por po m’mbushen sytë me vaj
        Jar mor si s’mbaroj!?

_____________________________________
 kismet - fat, e shkruar
 insan - njeri
 açik - i qartë, haptazi


    118. Dy vjet që ndejtëm bashk

       Dy vjet që ndejtëm bashk
         Du’ me i kujtu’.
        Dashninë qi kena’ pasë
         Mos me harru’.

             Ref.:
       I: Mos më qesh mahallë e re
       Se qes flokun n’lule t’ballit.
       Kam dy burra, s’jam e vejë
        Kam jaranin me kitar. :I

       Shka m’rrin mori zonjushë
       Tuj m’u shikju në xham
        T’puth faqe e gushë
        Dashnori i yt unë jam!

              Ref.:
              347
     119. Kjo dashnia kjoft mallkue

       Kjo dashnia kjoft mallkue
       Qi s’po m’len me ndej rehat.
       I: Ty moj lule pa t’i shkrue,
         S’paku dy tri fjalë. :I

             Ref.:
      I: Ah, malli yt s’më len derman,
            Aman! :I
        I: T’kisha krah i mjeri
        T’vij në prehnin tand! :!

       Ty moj lule njiherë t’zgjodha
       E në zemër të mbaj ndry’.
       Ndonse larg prej teje ndodha
        Mendjen e kam n’ty!

             Ref.:
         Oh t’shkretën zemër
        Ç’ma ke therrë, aman!
        I: Drue po vdes i mjeri,
          Pa të marrun erë! :I

      Sytë prej lot’ve rrinë pa u terun
        Loti i jem’ n’ty pikoftë!
     Çka t’i tham kësaj zemre t’therrun
       Kurr hallall mos t’kjoftë!

       Oh n’andërr m’vjen
       E më trazon, aman!
      Zemrën teme të ngratën
       N’vaj përher m’a çon!
___________________________________________________
derman = shërim, shëndoshje, zgjidhje e një nevoje ose ngatërrese
hallall = diçka e fituar me mund, me djersë
              348
      120. Vaj si kenka ba dynjaja

        Vaj si qenka ba dynjaja!
      Me tu ba mos me kenë gjallë.
        I: I mjeri unë fukaraja
      Paskam ndodhun i pa ikball!:I

       Gjithë prej hallit të sikletit
      M’u ba borxh me dalë, me tretë.
        Mora rrugat e gurbetit
       Selametin për me gjetë.

      Rrugën mbarë me lot ç’e lava
       Dersa mbrrina jabanxhi.
     Zemra m’thot gjithmonë pse qava
      Qysh i vogël e der’ n’pleqni.

       Me taman kenka thanë motit
      Vendit t’ hu’j mjerë kush i shkel.
      Paska qenë o shkru’ prej Zotit
       Me mbaru’mun o me siklet!

   M’u rrit mjekrra m’u bo grrathë, grrathë
       I mjeri unë o për t’ri tam!
    Shkoj nër shokë s’ma bajnë nji vend
       T’ju diftoj dertin qi kam.

___________________________________________
 dynja = botë
 selamet = shpëtim nga një gjendje e vështirë
 siklet = mërzi, ngushticë shpirtërore
 dert = hall, brengë, shqetësim
              349
  121. Në sabah të parë

    Në sabah të parë
    Kur këndon bylbyli
  I: Nga sevdaja jeme, aman!
    Çeli drandofilli :I

    M’i ke flok’t e gjata
    Nuk ti zen shamia.
   Fryni erë e malit, aman!
   M’i mu’r mend’t e mia.

   Kur m’i bjen sokakut
    Me putina n’dorë.
    Ça t’i baj marakut
    Moj vetullkunorë?!

122. T’gjitha shoqet t’kanë zili

    I: Shoqet t’kan zili
    Se ti je e bukur. :I
    I: Ato le t’pëlcasin
    Der’sa unë të du’. :I

        Ref.:
   I: Hajde moj, eja moj
   Eja lule je shebojë! :I

   Moj gonxhe e bukur
    E bukur lulzim.
   Nuk të gjindet shoqja
   Veç në kopshtin tim

       Ref.:
       Hajde…

   Era yte e kandshme
  Më mbushë plot gazëllim.
   Ti gonxhe je futun
  Thellë në shpirtin tim.

       Ref.:
     Hajde moj…


        350
   123. Ju dallëndyshe kah po shkoni

     Ju dallëndyshe kah po shkoni
        Do t’ju jap nji porosi.
     I: N’sheher timin kur t’kaloni
      Thoni: - Vdiq o nji djal i ri! :I

       Djal i ri në bash të vaktit
      Për pa i mbushun njizet vjet.
      Paska qenë takdir prej zotit
      Me shku’ ymrin në kurbet.

      Lamtumirë o fushë e male!
        Lamtumirë o shoqni!
      Se pa vdekë nuk qenka qare
       Tash po mbylli sytë e mi.

    Tash po bjen kambanë e madhe:
    - Dil moj nanë se kush ka vdekë!
   Në past’ vdekë ai qi m’ka dashtë mue
      I ka plasun zemra e shkretë!


    124. Shkoj e vij flutrim si zogu

    Shkoj e vij flutrim si zogu tuj mendu’
   Ndalem n’at’ dritare vasho me t’shikju’
  I: O shpirt sa të du’, del njiher e fol me mu’1
    Jeta ime për mbas teje ka mbaru’. :I

   Si u shkrina e s’të pashë moj bukuri?
     Nën dritare tueja, po kjaj si fëmi.
  Kjaj se m’ke hutu’ e s’po di se kah me shku’
   Zemra jeme për mbas teje ka mbaru’!

   Ti moj vashë n’atë dritare, çfar mendon?
 Mue prej gjumit, çfarë kërkove, pse më zgjon?
A e din se kam mbaru’, ma nuk mundem me duru’
    Jeta jeme për mas teje krejt u shu’?
             351
    125. Midis ballit ma ke nji pikë

       Midis ballit ma ke nji pikë
       Shtatin moj si selvi, hej, hej!
      Foli e qeshi ashikut moj dritë
       Kur më del moj si pehrri.

       Mbret i luleve drandofili
       Mbi te nuk ka të shamë.
      Shumë telashet i hjekë bylbyli
       Kur mendon se del behar.

       Zoti ty ta dhasht laikun
        Qi more t’rijt tem, hej!
      Jam ba borxh me dalë me ikun
       E me tretë n’tjetër vend.

       Behari vjen tuj u zbukurue
       Po na vjen sivjet, hej, hej
        Ndigjo ti moj bukuri
       Mu ke pusi dal e t’pres!

     T’gjithë dit’t qi i ka motmoti
      Të gjitha shkojnë tuj kja.
     Ty të raftë nji pikë prej Zotit!
     Sa kjofsh gjallë në këtë dynja!
_______________________________________
laik = ndëshkim, dënim (Zoti ty ta dhasht laikun)
              352
  126. Ti moj Shkodër, Shkodra jonë

     Ti moj Shkodër, Shkodra jonë
    Shumë djem t’ri ke qitë n’gyrbet.
    I: Vend për vend moj tuj t’livdue
     Për djem t’ri ka kenë kismet. :I

     Djemt e ri moj janë habit-e
     Nuk po dinë se kah me shku’
     A do t’dalim ndoj herë n’dritë
     Në dhe tonë për me shku’?

    Penda n’dorë asht tuj m’u dridhë
     Lot për faqe janë tuj m’shku’
      U shkrina si bora n’diell.
     Si s’u gjet derman për mu’?
_____________________________________
 gurbet = mërgim
            353
127. S’ka ma t’bukur se pranvera

  I: S’ka ma t’bukur se pranvera
     Çilin lulet gjithfare. :I
  I: Ikën zogjët, e lanë çerdhen
  Vijnë me gzu’mun si përher. :I

       Ref.:
   Hajde pra moj pranverë
   Çilna zemrat si përherë!
   Hajde pra moj pranverë
 Na i mbush zemrat plot me erë.

    Kanarinat e bylbyli
  Se ç’po kndojshin pa ia da.
   Në mes tyre marangjyli
  Lule t’bukra ka shpërnda.

        Ref.:
       Hajde…

  Nuk përshkruhet asnji herë
  Sa gazmend ka njikjo stinë.
  Çdo gja sillet kah pranvera
  Jetë të lumtun na përtrinë.

        Ref.:
       Hajde…
        354
      128. Si hyri nusja na doli

       I: Si hyri nusja na doli
  Hajde xhanëm, peja xhanëm, marshalla! :I
      I: Vetullat porsi gajtan,
       Synin zi porsi filxhan,
        Qerpikët me rrema,
        Hajde yll e hanë! :I

       Si hyri nusja na doli
   Hajde xhanëm, peja xhanëm, marshalla!
      Faqet kuq porsi shebojë,
     Dhamt’ inxhi i paska n’gojë,
        Flok’t si karaboja,
       Hajde moj belhollë!

       Si hyri nusja na doli
   Hajde xhanëm, peja xhanëm, marshalla
      Paska gjoksin si peshtah,
     Bel e shpinë për marshalla,
        Shtatin si selvi-e,
       Po më shtjen n’gjynah!


___________________________________________
 karabojë = ngjyrë e zezë e përgatitur në mënyrë të veçantë
 gjynah, gjynaf, = mëkat, faj, gabim


       129. Enterinë moj vizali

         Enterinë moj vizali-e
           Hajde moj!
       Belin e hollë moj si qystek.
      I: Kur t’më sillesh nëpër shpi-e
           Hajde moj!
        Ishalla do të marr erë! :I

       Ti m’i meke moj sytë e mi
        F’tyrën tande kur e shof
        A je hanë moj a je di’ll?
           Beja moj!
        Avitu se nuk po t’njoh!              355
130. Njikët kangë që jam tuj knu’

 Njikët këtë kangë që jam tuj’ knu’
     Për ty moj vashë.
    Dhe ti rrishe në dritare
       Tuj ndigju’.

     I: Memzi tuj kujtue
     Kangën po ta qes.
    Kurr s’kam me t’harrue
    Jo kurr der sa t’vdes! :I

    Vetun isha me kërku’
     Derman me gjetë.
  N’andërr pashë se kam gabu’
    Në rrugë kam mbetë.

     Në zor e në halle
     Ty veç tuj t’kërku’.
     Larg e larg në male
     T’gjeta nër nji kru’.

   Përbri kronit nën nji hije
      T’nji lajthisë.
    Aty ishe ti oj vashë
      Tuj qendisë.

    Mbamni mori kroje
    T’hishme porsi zanë!
     Ma freskoni gojën
    S’pata shka me thanë.
         356
  131. Elif nur ola bre nur
  O ku je lulja nda prej lules?
O se me ty shndrisin hanë e diell!
  I: O ballin ma ke si bilur-e
 O si zamak o qi çil në prill. :I

    O unë e di se je insane
O faj s’t’kam pasë o moj dranofille.
 Qysh se s’pari moj, t’pashë, zanë
 E kishe pasë o zemrën me hile.

  O zemra ashikut si gastare
 O që prishet për nji gjysë fjale.
  Pa u pajtu’ moj nuk ke qare
Se mirë e din o se sa t’kam dashtë.

  132. Freski pranverore
    I: Freski pranveret
    Ka nisë me fry-e. :I
      Lulet plot er-e
    Janë tuj shpërthy-e.
       Vjollcat në fusha
        N’saksi zymylat
      I: Ku k’ndojn bylbylat
      N’djep t’dashunisë. :I

    N’fusha kopshtije
     Shifet pranvera.
     Plot gjeth e hije
      E lule t’reja.
       Natyra knaqet
      Dhe lulet qeshin.
     Kur n’ shoqe ndeshin
      N’shej t’dashunisë.

    Çel vjollc’ n’kaçuba
    Me t’bukrat ngjyra.
     Lulet tub-tuba
    Të qeshet f’tyra.
     Pse ngjall pranvera
      Nji hop blerimi.
     Dhe në mu’ gëzimin
       Sot e ka l’shu’.


        357
133. Dranofillja lypte hije

  I: Dranofillja lypte hije
   Aman për me çilë. :I
  I: Gjeth’t dalin file file
   O sa erë të mirë. :I

       Ref.:
    I: Me lule tjera
   Fillon me u përzi. :I
I: Ty moj dranofille e bukur
   Hallin unë ta di. :I

 Plot me vjollca nër kaçuba
  E para del n’pranverë.
 Mbi njat lule tuba, tuba
  Të mbushin me erë.

      Ref.:
    O tubë e tubë
  Të mbushin me erë.
 Unë e para midis shoqesh
  Se i baj n’pranverë.

  Karajfili kryet ka çue
 Thotë dhe unë kam erë
 Drandofillen thotë e due
  Shoqe e kam përherë.

      Ref.:
    Erën teme
   Me ty e bashkoj.
 Miqësinë me ty moj lule
  Kurr nuk e harroj!
       358
 134. Lule s’pari vjollca nisi

   Lule s’pari vjollca nisi
  Ashik ngratin me kërku’
  Ashik ngratin me kërku’
  I: T’gjitha lulet qi harlisi
   Nji nga nji tuj i kujtu’:I

 K’ndo ti djalë që në vetmi je
  Sonte natë që ka qëllu’
  Sonte natë që ka qëllu’.
  Kjan i mjeri porsi fëmij-e
  Mend e zemër i ke ganu’.

Pra kush gjindet me m’ngushllue
Si kam vujt’ kam shku’ krejt dam
Si kam vujt’ kam shku’ krejt dam.
   Dy-tri fjalë me ia diftue
   Se në zemër ndry e kam.
        359
135. Fëllanzë moj e bukra’ fëllanzë
I: Fëllanzë, moj e buk’ra, buk’ra fëllanzë
  Fol çka ke që këngën o s’e ke fillu’! :I
 Je mbush me meraz, po qan ditë e natë
   I: Çke që kjan? Çke që s’k’ndon?
Zemrën time s’ma gëzon? :I (ma helmon)

 Fëllanzë moj e buk’ra, buk’ra fëllanzë
Pse nuk çelë ti gojën e nuk nis me kndu’?
 Vetllat pse i ke vra? Rrin e nuk ban za.
   Çke që kjan? Çke që s’k’ndon?
    Zemrën time s’ma gëzon
     Pra mos kjaj, veç këndo!
     Zemrën time ma gëzo!

 Fëllanzë moj e buk’ra, buk’ra fëllanzë
   Sot nuk pata fatin me t’nigiu’.
E buk’ra pranverë, k’ndo pra si përherë!
   Çke që kjan? Çke që s’kndon’?
    Zemrën time s’ma gëzon?

 Fëllanzë, moj e buk’ra, buk’ra fëllanzë
  K’ndo se kënga yte ka plot sevda!
Mos praj ditë as natë, për ashikt e ngratë.
    Zanin tand gjithë ta ndij
    N’male, fushë dhe lëndinë.

 136. Si bylbylat në pranverë (2)
    I: Si bylbylat në pranverë
   Gjithfar kangësh je tuj kndu’. :I
     I: Porsi sot unë asnjiherë
    Rrij ndritare tuj t’ndigju’. :I
   I: Tuj t’ndigju’, tuj këndu’. :I

     Zanin tand me amëlsi
    Rrij bylbyl tuj ta ndigju’.
     Se te ti tash po vij fill
    Me ty bashkë o me këndu’.
    Me t’ndigju’, tuj këndu’.

    Bylbyl kangën mos e ndal
    Zanin tand me ambëlsi.
     Se ti gardalinën ndjell
    Se te ti tash po vjen fill.
    Pra këndo e mos pusho!


          360
  137. Iptida moj lulja e allit

    I: O iptida moj lulja e allit
   Zemrën teme ç’ma ke therë. :I
  I: Po t’baj be pashë sytë e ballit
   Tjera kush t’mos marri erë. :I

    Si ty lule erën e fundit
    Drandofilles ia ka lane.
   Pa ty s’mundem, asht e kotë
   Zemra jeme veç ty t’don.
138. Në gjergjef vashë o tuj qenisë

  I: Në gjergjef vashë o tuj qenisë
   Dan, se je bija e efenis-e. :I

         Ref.:
   Ku m’je rritun lulja me erë?
   Bukur-o, ndalu fol nji herë!

  Ven shaminë xhamadan jeshil-e
  Hije t’paska mori drandofile!

         Ref.:
         Ku…

 Ven shaminë, xhamadan të kuq
 Hiqe vashë se të bijka ngushtë-e!

         Ref.:
         Ku..

   Ky jelek qepun prej dukati
 Ah sikut t’a xhvesh, o unë i ngrati!

         Ref.:
   Ku m’je rritun, lulja me erë?
   Bukur-o, sa të shof njiher-e!          361
    139. Mori vjollca në muej t’prillit
      I: Mori vjollca n’muej të prillit
      Kur të pashë për t’parën herë.:I
       I: Porsi lulja e drandofillit
    Qi shpërthen n’t’buk’rën pranverë. :I

         Pala e flokut të ka ra
       T’paska zanë të buk’rin sy.
         Hije bante pa ia da
         Porsi lule në saksi.

        Gusha jote menduhi
      Buzën kuq porsi shebojë.
      Dham’t të shndrisin si inxhi
       Qi t’i mban e bukra gojë.
_______________________________________
 menduhi - para me vlerë që vendoseshin në
      hilallëkun e nuses
 inxhi - margaritar, perlëe, rruza të shkëlqyeshme për zbukurim


   140. Sa e kandshme vjollcë ti je (2)
       I: O sa e kandshme vjollcë ti je
        Me njat t’buk’rën ngjyrë!
         Je e njomë, e blertë, e re
        Kah ti t’tanë janë kthy’. :I
     I: Me t’pas unë du’, me ty me g’zu’
          E mos m’u largu’. :I

        I: Unë e bukura nuk jam
          Karajfil i bardhë
       Porse erë të kandshme kam
         E baj shej ma parë. :I

      Ti mbretneshë o në pranverë
        Je mbi t’gjitha t’tjerat!
      Rrin e mshefun në bar t’blerë
          T’ndihet larg era.
     Me t’pasë unë du’, me ty me g’zu’
         E mos me u largu’.

         Unë jam nji lule e qetë
         E baj shej në pranverë
        Por gjithnji me erë të letë
          K’naqi si përherë.              362
  141. Ani ma ke shtatin si selvia

 I: - Ani ma ke shtatin, vash-o si selvia!
    - Qe besa djal-o si selvi e kam. :I
   - O mori vashë, kur s’parit t’pashë
  Mjeri sharrova gadi për krah t’rashë.
 I: Ti kah kalove, zemrën ma shporove
 Dhe ma nuk shërohet, po s’e shërove ti. :I

  - Ani ma ke synin, vashë o si filxhani!
   - Qe besa djal-o si filxhan e kam.
    - Vashë, a s’ma falë, synin e zi?
     Ta ruen ty djali si synin e tij.
  Nuk shikoj yjet, nuk shikoj as hanën
Shikoj synin tand qi shëndrit ma fort se ato.

  - Ani ma ke gojën, vashë o si kutia!
   - Qe besa djal-o si kuti e kam.
  - Vashë a s’ma falë, gojën njiherë?
  Due ta shijoj, du’ me i marrun erë.
 Dhe që për te me më thanë ti nji fjalë
 Me m’thanë se të due, të due, more djalë!
          363
           142. Kanga e Gjyles (2)

         Kur më flet me gojë moj Gjyle
        Sa me t’shpejtë ma shton sevdanë
          Aman, aman, mori sevdanë!
         I: Për sumull qi m’ke në gjyle
         Unë prej teje s’kam të ndamë
             Aman, aman! :I

                Ref.:
         Lu’je moj lu’je shtatin, o bu bu!
            Ta fala sahatin-e.
         Lu’je moj lu’je shpinën, o bu bu!
           Vera t’u baftë dimën-e.!

          Me jelek me nji dallamë
           Karajfil lule në ballë
         Aman, aman, lule në ballë!
       Kur m’a hedh qat kamb’ mbi shkall-e
          Hajde moj s’më le derman
             Aman, aman!

         Lu’je moj lu’je kamën, o bu bu!
            T’a fala dallamën-e.
          Lu’je moj lu’je belin, o bu bu!
            T’a fala qemerin-e.

           Xhamadanin lara lara
          Kur m’a veshë moj mbi jelek
          Aman, aman moj mbi jelek!
          Si t’ja baj e t’dal përpara?
            E ta jap nji muhabet,
              Aman, aman!

_________________________________________________
 sevda = festë, gëzim, hare
 qemer = 1. hark prej guri, tulle a betoni që vihet sipër dyerve, dritareve;
 2. vend ku ruhen paratë, thesari; kuletë etj.
 muhabet = bisedë, kuvendim
                  364
 143. Bishtalecat palë e palë

    Bishtalecat palë e palë
      Ç’mi ke l’shue!
   Ç’mi ke l’shue për ballë
    I: Aman o për ballë :I
  Aman-e, aman o për ballë!
I: Hajde moj Gjyle se kam sevda! :I

    E kuqe porsi shebojë
      Kur më flet-e!
    Kur më flet me gojë
    I: Aman o me gojë :I
  Aman-e, aman o me gojë!
I: Hajde moj Gjyle, moj shebojë! :I

  I: Sy, qerpik e gushë e faqe
    Gjithë për bukuri. :I
     I: Aman hi, ha ha
    Gjithë për bukuri! :I
  Aman, aman, aman-aman!

    I: Syni yt porsi ullini
     Vetullat gajtan. :I
  I: Aman-aman hi, ha, ha
     Vetullat gajtan. :I
  Aman, aman, aman, aman!
        365
144. Të gëzojmë se erdh pranvera

  I: Të gëzojmë se erdh pranvera
       Përsëri. :I
   I: Përmbi t’gjitha lulet tjera
   Bashkë me ty moj dranofille
       Do të rri. :I

   Tash sa kohë qi s’jena pa
      Na të mjerët.
  Mos të rrimë ma kështu tuj kja
     Avitu o mori lule
      Të marr erë!

  Gonxhe t’bukra në behar-e
     Kanë lulzu’.
  Dashuni zemrën ma ngjall-e
    Era jote mori lule
      Kah të vjen.

  Mos t’na shkojë moj dranofille
      Kjo pranverë.
  Bashkë me gonxhe gemin sille
     Avitu o mori lule
      Të marr erë!
         366
  145. Moj e vogël si floriri

    O moj e vogël si floriri,
    Aman, aman, aman-e!
  O, përmbi hazna t’xhevahirit
    Aman, aman, aman-e!
I: O për mbi ty shndrit’ hana e dielli.
     Njashtu moj zylyfe,
  Je mi shoqet tu’ja, more sy! :I

   O me ditë ti sa fort të due,
   Aman, aman, aman-e!
   O sy e vetulla unë t’i due,
   Aman, aman, aman-e!
  O me kalem të zi janë shkrue,
    Njashtu moj zylyfe,
  Je mbi shoqet tueja, more sy!

    O moj gërshetat fije ari,
    Aman, aman, aman-e!
   O hije t’bajnë midis ballit,
    Aman, aman, aman-e!
   O porsi hana si del s’parit,
     Njashtu moj zylyfe,
   Je mbi shoqet tua more sy!
         367
 146. Moj fëllanzë që rrin në kafaz

  I: Moj fëllanz që rrin në kafaz-e! :I
  Anmiku të ka zaptue, aman, aman
      Anmiku të ka zaptu’!

   Ndonse je mbushun me maraz-e,
 Fillon kangën me këndu’ aman, aman-e,
     Fillon kangën me këndu’.

   Ikë fëllanza aman prej kafazit
Shkon në mal ku binte borë, aman, aman-e.
    Shkon në mal ku binte borë.

   Jalla u djegsha me vaj t’gazit!
 Nuk të la pa t’shti në dorë aman,aman-e.
    Nuk të la pa t’shti në dorë.

    Hypi fëllanza maje malit
  E këndon kangën e vet, aman, aman
     E këndon kangën e vet.

    Ashiku digjet o prej mallit
 Prej marakut po pëlcet aman, aman-e.
     Prej merakut po pëlcet!


  147. Në kafaz të kanë zaptue

   I: N’atë penxhere mbas kapakut
     Kishte ndejë nji vajzë e re. :I
  I: Mos i ven vesh fjalëve të hallkut
      Ata flasin keq për ne. :I

    Në kafaz të kanë rrethue
    Si bylbyli në pranverë.
    Nuk kam krah me fluturue
    Me t’i pa moj sytë njiher.

   N’andërr jam në gjum të parë
   F’tyra jote m’bjen ndërmend.
    Kur fillon gjumi me m’dalë
    Çili sytë e s’shof kërkend.          368
     148. Iptida du’ me fillue (2)

         Iptida du’ me fillue
     I: O se m’ka zanë i ziu marak-e. :I
       Në ma daç moj hatrin mue
    I: O tjetër kend mos k’qyr aspak. :I

             Ref.:
      I: S’ma din kush hallin qi kam
        Dhe u dogja për së gjall’.
        U shkrina si bora n’mal
        Begenis fole nji fjalë! :I

       Edhe unë s’jam kujtue
      Se e ka marrun vesht jot amë
      M’çove fjalë se jam idhnue
      Po ta qes moj njikët’ kangë.

     Kanga t’dal e t’marrë dynjanë!
      E gjithkush ka me ta kndu’.
      Lutju vet moj bijë sat amë
      Le t’na thrrasin me u pajtu’.


__________________________________________
 hatër = përkrahje a mbrojtje që i bëhet me anësi dikujt
 begenis = me pranue, me pëlqye
 dynja = botë
              369
149. Nji tubë dranofille po të çoj

  O nji tubë dranofille po të çoj
   Nji peshqesh për dashuni.
 Aman nji peshqesh për dashuni.
   O me k’to lule po t’diftoj
    Se në zemër më ke hi.
  Aman se në zemër më ke hi.
         Ref.:
 I: O se ç’po m’grin e po m’copton
  Mikun tand në vorr po e çon. :I

  O k’tyne luleve dijau hallin
  I: E shikjoji me sy tuj kja. :I
 O merri erë se t’largojnë mallin
 I: Për në paç ndopak sevda. :I

        Ref.:
 O thu’j se miku, miku m’i ka çu’
   E me lot du’ me i vajtu’!

 O lot’t prej syve jam tuj derdhë
 E s’më ka mbetë as pikë gjakut.
  O porsi dranofillja e verdhë
  Jam i terun-o prej marakut

        Ref.:
  O se maraku yt o më ka lodhë
    Je e kuqe porsi mollë!
        370
     150. Karajfil në kodër

       Karajfil në kodër,
       Dranafill në kodër,
     I: Vajzë e mirë në Shkodër,
       Mollë e vogël-o! :I

        Karajfil në vijë,
       Drandofill në vijë,
       Emnin s’po t’a di-e,
        Mollë e vogël-o!

       Karajfil në bahçe,
      Drandofill në bahçe,
      Zemrën ma kënaqe,
       Mollë e vogël-o!

       Karajfil në kashtë,
      Drandofill në kashtë,
      Qite plakën jasht-e,
       Mollë e vogël-o!

       Karajfil në prrue
      Drandofill në prrue.
      Të marrsha për grue
       Mollë e vogël-o!
151. M’i gëzofsh pesëmbëdhjetë pranvera

      I: Perëndia ka premtue
   Pesmbëdhjetë vjeç ti me u feju’. :I
     I: Moj e vogël unë të due
     Prej teje mos me u largu’. :I

           Ref.:
     I: Po pse, pse moj bukuri
     Kemi ndodhun jabanxhi? :I

     Flokët tua moj kaçurrela


           371
   Përmbi ballë hije të bajnë.
M’i gëzofsh pesmbëdhjet pranvera!
   Moj e bukur porsi zanë.

       Ref.:
      Po pse…

  Vet’lla e sy me gjithë qerpik
  Kush i shef moj ban çudi.
   Se unë ty t’jam ba ashik
   Po të lutem o moj nuri.

       Ref.:
       Po…

 Pra me kaq po e mbyll kangën
 Po të them mos me m’harru’.
  Të lutem mos ma merr anën
   Tue e ditë se sa të du’.

       Ref.:
       Po…
        372
  152. Bylbyli në pranverë

   I: Ti bylbyl-o në pranverë
Gjithfar’ kang’sh ti nisë me kndu’ :I
    I: Porsi sot ti asnjiherë
    Jonet tueja i ke ndrru’ :I
   I: I ke ndrru, tuj këndu’. :I

  Zanin tand në ambëlcim
  Gjithnji vjen tuj e shpeshtu’.
    Lule m’lule në agim
  Vjen bylbyl ti me pushu’
   Me pushu’, tuj këndu’.

   Kanarinën bylbyl ndjell
 N’gem t’limonit qi po k’ndon.
   Se ti tash po vjen fill
   Me za tand e ambëlcon.
  Ambëlcon, nisë e kndon’.

   Kanarinë e gardalinë
  Bylbyl ty vendin ta l’shojnë.
 Me ty bashkë ulen edhe rrinë.
  Nisin kangën e këndojnë
 E këndojnë, kurr s’pushojnë.
        373
153. Tash ka çilë pranvera

 I: Tash ka çilun-o pranvera
 E gjithçka asht’ zbukuru’ :I
 I: T’gjitha fletët tueja t’blera
Moj lule i ke mbushë për mu’.       Ref.:
    I: Hajde moj lule
    Çilu menjiherë
   Mos rri kryeulun’
  Sot na mbushë me erë. :I

 Mos rri mpitas’ pra moj lule
 Edhe mbushu plot me fletë.
 Mos rri pra me kryulun’
  Çili gonxhet pra e qetë

      Ref.:
      Hajde…

  Ti moj lule sot gëzoju
 Çili gonxhet me shpejti.
N’gjeth e n’lule krejt ti mloju
 Çilu, çilu, plot madhni.

      Ref.:
      Hajde…
       374
  154. Ma ke gishtin për unazë
I: - Oh ma ke gishtin, bash-o për unazë! :I
   - Qe besa djal-o, për unazë e kam-e
    Vallahi djal-o, nana ma ka ba-e
   Bilahi djal-o, unë në gisht e kam-e!

          Ref.:
    - O hiqmu sherr o prej meje
   Se mi lu’jte mend’t-o prej kreje!

  - Oh, mi ke faqet kuq-o porsi molla!
 - Qe besa djal-o kuq si molla i kam-e!
   Vallahi djal-o nana mi ka ba-e
   Bilahi djal-o, sytë e zi i kam-e!

          Ref.:
          O…

 - O ma ke gishtin, bash-o rrush të zi-e!
  - Qe besa djal-o, fort ma ke lakmi-e
   Vallahi djal-o nana ma ka ba-e
 Bilahi djal-o, s’mundem me t’i dhanë!

          Ref.:
         - O…


   155. Syn’ e zi si mereqepi
     Syn’ e zi si mereqepi
       Vetullat zinxhir,
     Aman, aman-e, aman-e!
   I: Kur del vajza prej mejtepit
    O, o fol o gur, o xhevahir! :I

    A të kam moj sy filxhane
     Mos ban k’shtu se s’vi,
    Aman, aman-e, jo xhane!
  Vjen nji vakt qi bahesh pishman
   O, o besa-besë nuk t’ban dobi.

    A t’kam thanë moj bukuri
    Je ma e buk’ra e zanave?
    Aman, aman-e, aman-e
     Se t’ka ra nji hijeshi
    O, o, je e lehtë si flutur-e!          375
156. Asaman moj lulja e allit

   I: Asaman moj lulja e allit
 Zemrën teme ma ke ndezë. :I
 I: Të baj be pashë sytë e ballit
 Tjera kush mos t’marrin erë. :I

O , mi gjithë shoqet unë të zgjodha
  N’zemër teme t’majta n’dry.
    Pa ty jeta asht e kotë
  Nuk të ndrroj për k’ta dy sy.

 O, mori vashë ti plot me naze
  Bishtalecat m’i ke l’shu’.
 Ma mushë zemrën me maraz-e
  Sy e vetlla unë t’i du’.
        376
157. Marshalla bukurisë sate
  I: Marshalla bukurisë sate!
 Hije e randë të paska ra, nuri! :I
    Balli jot rreze të bante
  Tuj të thanë moj: - Marshalla!

 Ty o me gisht moj të kam damun
   Je nji yll qi del n’sabah.
 Rri t’shikjoj me sy tuj kjamun
  Tuj të thanun: - Marshalla,
     O marshalla nuri!

 Unë t’shikoj, ti me gojë s’më flet
 S’më ban zemra me t’shikju, nuri!
  Ti e din mirë se hatri m’jet
Kur m’thue: - Djalë s’je fat me mue!

  Unë mirë hatrit i kujtohem,
   Kur m’zuni ky taksirat.
  Kastanile moj s’të afrohem
   Por prej s’largut t’baj itat
     T’baj itat, nuri!

 Pashë gjezdinë qi m’ke si flutur
   Venja veshin mori dritë!
 Ti e din mirë mori gushë-bukur
  Kangën tande jam tuj qitë,
     Jar, jam tuj qitë!

   Je nji xhind qi m’ke shitue
   Mend’t e mia mi ke tretë
   M’teret ftyra tuj t’shikjue
 E s’po m’pyet se ç’hall m’ka gjetë
   Se ç’hall m’ka gjetë, nuri!
    Vetvedin për ty e bora
    E s’po di moj se ku jam.
  Prej zemret të zemrës t’hoqa
   Pse je e bukur faj s’të kam!

   Xhevahir t’ban kjafeti
   Ty Allahu t’ka goditë.
   Dija moj kimetin vedit
   Si ke le njashtu je rritë
    O marshalla, nuri!
         377
    158. Më shkoi lala në Tiranë

        I: Oh, më shkoi lala,
       Më shkoi lala në Tiran-e :I
I: Me i ble Minës nji shall të gjanë, aman, aman. :I

             Ref.:
   Vishu mirë për shoqëni, aman, aman!
   O si t’ja baj hallin se di aman, aman!

       Oh, më shkoi lala,
      Më shkoi lala n’Elbasan-e
  Me i pru Minës xhamadan, aman, aman!

           Ref.:
           Vishu…


        Oh, më shkoi lala
      Më shkoi lala në Berat-e,
   Me i pru Minës nji sahat, aman, aman!

           Ref.:
           Vishu…

        Oh, më shkoi lala,
       Më shkoi lala n’Itali-e
   Me i ble Minës nji shami, aman aman!

    Si t’ja baj hallin s’e di, aman, aman
   Më shkoj jeta n’terr të zi aman, aman!
            378
   159. Krisi topi

   Edhe krisi topi,
 Djal-o gjëmoi deti aman!
  More thanë se doli,
 Djal-o Mullabegu, aman!
   Oh, kah po vinte,
  Djalo prej Balldrenit
  More n’atë Zadrimë,
O na u ba o kjameti, aman-e!

   More Mullabegu,
   Djal, po çon fjalë
    - Del Brahim-o
  Ndaç o me dal, aman!
Oh, sa ta çoj o kalin me shalë
  More n’atë Zadrimë
 Po duem me dalë aman-e!

   Edhe more i biri,
 Djal-o i Pistullores aman
   More kaq i vogël,
 Trim-o kah na dole, aman?
   Oh me Brahimin
   Djal-o ç’u rrethove
 More kullën pa gjak, djal
  Nuk e lshove’ aman-e!
       379
    160. Kur më flet me gojë moj Gjyle

       Kur më flet me gojë moj Gjyle,
         Hije t’ka moj marshalla!
        Aman, aman o marshalla!
      I: Për sumbull që m’ke në xhybe
      Unë o prej teje s’kam të ndamë,
           Aman, aman! :I

             Ref.:
       Hajde, hajde, hajde o bu bu
       Ku të kam moj mollë e ftu’?
       Hajde, hajde, hajde bej aman
        Ku të kam moj sy filxhan?

         Xhamadanin lara lara
         Enterinë moj vizali.
        Aman, aman, moj vizali.
        Kur më del mori përpara
         Më dukesh porsi hyri
           Aman, aman!

             Ref.:
        Hajde, hajde, hajde bukuri
        A s’ma falë moj syn’ e zi?
       Hajde, hajde, hajde bej aman
        Mollë e kuqe ku të kam?

        Sytë e zezë porsi ullini
      Dhamb’t e bardhë porsi elmaz,
      Aman, aman, aman porsi elmaz!
         Porsi lule jasemini
       Belin e hollë porsi unazë,
          Aman, aman!

             Ref.:
      Hajde, hajde, hajde se të du’
        Se ti je lule për mu’
      Dranofille moj fisligen, aman
      Se m’je rritë si mollë në gem.
_____________________________________
enteri - veshje e sipërme prej pambuku, e thjeshtë ose me vija
elmaz – gur i çmueshëm               380
161. Çou moj vashë e dil në derë

  I: Çou moj vashë e dil në derë!
   Se me ty do t’flas njiherë. :I

     Jarnana, e jarnane
   Flet ashiku me vashën-e.
 O me vashën-e, me syzezën-e
 O belhollën-e gushëbardhen-e!

  Çou moj vashë e del në derë!
    Karajfil lule me erë.

    Jarnanana, e jarnane
  Oh ta preksha moj synin-e
  O synin e zi sikur flakë e ki
 Qerpikët me gem, zylyfet me rrem.

 Çou moj vashë e del në xham-e!
  Vesh jelek e xhamadan-e!

    Jarnana, na, jarnane
  Flet ashiku me vashën-e.
  O me vashën e me syzezën-e
 Me belhollën e kuq si mollën-e.
         381
162. Kur të pashë moj lule

   Kur të pashë moj lule
   Porsi hana s’parit.
   Oh sa m’ke pëlqy’!
 I: E bukur si zana e malit
   Në zemër më ke hi. :I

       Ref.:
   I: Afro mori vashë,
   Zemra po të pret!
     Afro, afro
   Të du’ për jetë! :I

  Me ato sytë e shkruem
   Kur më del përpara
   Sa fort më gëzon!
Fol e qesh t’u dhasht e mbara
    Moj lule shebojë!

      Ref.:
      Afro…

  Me ata flok’t e verdha
    Porsi fije ari.
  L’shue për bukuri
  Si lule që çil behari
   M’japin lumtuni.

      Ref.:
      Afro…
       382
163. Shum pranvera po kalojnë

 I: Shum pranvera po kalojnë,
 Rri e vuej prej k’saj sevdasë. :I
 I: Po zemrat na t’i bashkojmë
 Prej dashnisë, n’dashni me ra. :I

       Ref.:
 Dashnori yt përherë t’kujton.
  Ti me atë za e përqafon.
  I: Hajde, hajde moj vogli’
 Se me ty kam ra n’dashni. :I

  Kangë e valle plot dashni
Emnin kam me t’ thirrë pranverë.
   Të kujtoj me melodi
  Drandofille plot me erë.

        Ref.:
      Dashnori…

     Syni jot si qelibar
   Të shëndrit faqet që ke
 Flokë e gushë t’shëndrisin si ar
    Drandofill i bukur je.

        Ref.:
      Dashnori…
        383
  164. Si dukat i vogël je

   I: Si dukat i vogël je
  Hajde shpirt e rri me ne. :I
  Na ka dalë nji gonxhe e re
   Era karajfil po i vjen.

       Ref.:
 I: Hajde, cakrroma gotën!
Mos më len si të vorfën, hajde! :I

  Kur ma luejshe shtatin,
  Ma shtojshe marakun.
  Iku nata, zbardhi dita
   S’e shikojmë sahatin.

       Ref.:
      Hajde…

  Letrat kur m’i çojshe
  Marakun ma shtojshe.
  Karajfil ty të vjen era
  Na ka dalë nji kangë e re.

       Ref.:
      Hajde…
        384
165. Si t’kam dashtë moj unë ty

  I: Si t’kam dashtë moj unë ty
  Askërkush moj nuk e din. :I
  I: Nuk të ndërroj moj unë ty
Se në zemër të mbaj mbyll në dry! :I

     Hajde drandofille,
     Hajde plot me erë!
     Sa bukur m’ke çile,
     Hajde të marr erë!
   I: Hajde pra mori vashë
    Besën ty ta dhashë! :I

  Sa herë rrugës kur të ndeshi
   Ndalu pak e fol njiherë.
   Ti më flet e unë qeshi
   Se më ngjan si luleverë.

        Ref.:
    Vene pra shaminë,
    Vene midis ballit!
     Mori shtat selvi
     Mori lulja e allit.
     Vene pra hyrije
     Se të paska hije!

  Sa bukur dukesh n’pranverë
  T’gjitha shoqet t’kanë zili.
  Edhe unë tuj t’kqyr’ përherë
    Si nji lule në saksi.

        Ref.:
    Drandofille e kuqe
    Oh sa kenke rritë
    Mori buzëburbuqe
    Tuj u rritë përditë.
     Hajde pra hyrije
     Se të ka hije!
        385
166. Tri vjet që u deshtëm bashkë     (version)


    I: Tri vjet që u deshtëm bashkë
        Du’ me t’diftu’.
      Dashninë qi kena pasë
       Mos me e harru’. :I

           Ref.:
    I: Mos më qesh mahallë e re!
     Se t’qes flokun lule n’ballë.
      Se unë jam nji vajzë e re
    Qi shëndritë moj nji mahallë. :I


     Shoqet më thonë përditë
      Kur del në pus për ujë.
      Pse rrin tuj m’u goditë
     Tuj ju ba pasqyrë gjithkujt.

          Ref.:
          Mos…

    Dashninë qi kem pasë bashkë
       Mos me e harru’.
     Qysh t’vogël të kam dashtë
       Moj prap të du’.

          Ref.:
          Mos…
           386
      167. Pse më len në këtë zanan
         I: Pse më len në këtë zanan?
          Tuj e ditë se unë të du’! :I
        I: Merhamet t’u bofsha kurban
          Begenis e fol me mu’. :I

         Dhambët tu porsi biluri
        Të kriju’m prej Perëndisë.
         F’tyra jote ndrit si nuri
        Zemra m’digjet prej dashnisë.

          Syn’i zi porsi filxhani
         Mori dranofillja e bardhë.
          Vetullën porsi gajtani
         Të lutem ma ban hallall.

          Na po dahna more sy
       Por zemrat s’po mund t’i dajmë
        Kur më bjen ndërmend për ty
        Sytë e mi mbushen me vaj.
____________________________________________________________
 merhamet = mëshirë, pranim, falje
 zanan, zandan = burg, ngushticë, gjendje e pashpresë

      168. Sa bukur vjen pranvera
         Oh sa bukur vjen pranvera
           Dhe natyra çeli.
         Çelin lulet çelin gonxhet
            Oh sa bukuri!
         Çelin lulet çelin gonxhet
           Oh për dashuri.

              Ref.:
          I: Zemrën se ç’ma more
          Shpirtin ç’ma qetësove
          Knaqem kur t’shikoj-e
             Hajde! :I

          N’bahçe tande kur kaloj
           Shoqet t’kan zili.
          Çel si lule çel si gonxhe
            Oh për bukuri
          Çel si lule çel si gonxhe
            Oh për dashuri!

               Ref.:
              Zemrën…                387
169. Karajfili e dranofilli

 I: Oh, sa bukur paske çilë
 Tash qi erdh pranvera. :I
  I: Shoqja ime dranofille
   Je mbi shoqe tjera. :I

       Ref.:
  I: Sa herë t’shof me sy
  Mbushem me gëzim. :I

 Mbasi doli tash pranvera
   Dhe natyra çili.
 Përmbi t’gjitha lulet tjera
    Je ti, karajfili.

       Ref,
       Sa…

  Për të kuqen ti na flet
   Me gonxhe rrethue.
  Drandofille unë të gjeta
   Pra ti je për mue!

       Ref.:
       Sa…

170. I kam hypë vaporrit
  I: I kam hypë vaporrit
   Po më çon avash. :I
I: Tuj mendu’ për lulen teme
  Lulen kujt ia dhashë. :I

   Lulen ia kam lanë
    Nanës amanet.
Le t’ma ru’jn e le t’ma k’qyrin
    Si bijën e vet.

   Lulen ia kam lanë
    Babës amanet.
 Le t’ma ru’jn e t’ma k’qyrin
    Si shpirtin e vet.       388
             171. Këpucët me meste

         I: Këpucët me meste, t’i kam ble me teste. I
           Kjajma, hallin tim-e, pupulakja jeme!
           Hajde pupulake, me çuka në faqe
          Hajde moj hyrije, se pa ty s’mund t’rri-e!

          Këpucët me tela, si barka me vela
          Kjajma, hallin tim-e pupulakja jeme!
          Hajde pupulake , me çuka në faqe
         Hajde moj Hyrije , se pa ty s’mund t’rri-e!

          Këpucët me nyja , t’u thafshin të dyja
         Kjajma, hallin time-e, se kam mbetë jetime!
          Hajde pupulake, t’puthi gushë e faqe
         Hajde moj Hyrije, se pa ty s’mund t’rri-e!

          Këpucët me maja , ti ka sjellun daja
         Kjajma, kjajma hallin-e , pupulakja jeme
           Hajde pupulake , me çuka në faqe
         Hajde moj Hyrije , se pa ty s’mund t’rri-e

_____________________________________________

  pupulake = me trup të shëndoshë e të ngjeshur, topolake
                    389
172. Ti në kumbull, unë në kumbull

I: Oh, ti në kumbull lale, unë në kumbull
   O xhamadanin me nji sumull. :I

         Ref.:
      O, o hajde pra!
     Të ka lala për sevda
   Kjo sevda, sevdaja e shkretë
   Të kam ru’jtë si mollë në xhep,
     Aman, aman, aman-e!

   Oh ti në fik-e lale unë në fik-e
   O shoqishojt jem ba ashik-e.

         Ref.:
       O,o hajde…

  Oh ti në mollë lale, unë në moll-e
  O i lumi unë lale, për ty belholl-e!

         Ref.:
       O,o, hajde…

  Oh, ti në man edhe unë në man-e
   O, un-e ty t’jam ba jaran-e!

         Ref.:
        O,hajde…
          390
173. Edhe baba po m’bërtet
    O edhe baba po m’bërtet-e
I: Kurr prej teje s’kam o të ndamë! :I
 Oh! Ndër du’r tueja du’ me vdekë
  I: Syt’ e tu moj du’ me më kja. :I

          Ref.:
     Hajde moj, peja moj
   Hajde, hajde dal o ngadal!
  O porsi hana qi ban me dalë
 I: Si dielli qi shndritë dynjanë :I

 O nuk mund t’rri moj pa të kqyrë
 Se m’djegë zjarmi i ashiknisë.
  Oh! lija qi t’ka ra në f’tyrë,
   Porsi kokrrat e inxhisë.

        Ref.:
       Hajde…

  Oh me at shtat moj si selvia
   Më varrose për së gjallë.
  Oh, ty të rashin namtë e mia!
  Kurr unë ty s’ta boj hallall!

        Ref.:
       Hajde…

174. Mu te shtylla, te hajati
  I: Oh, mu te shtylla, moj lale
       Te hajati. :I
   I: O, po vjen goca moj lale
       Si dukati! :I

   Oh, mu te shtylla moj lale
      Me gëlqere.
   O, po vjen goca moj lale
      Bojë esmere.

  Oh, dalngadalë o moj gocë
     Mos u ngut-e!
  O, kambë e du’r o moj gocë
     Ç’mi këpute!

  Oh, mu te shtylla, moj lule
      Bri shtëpisë.
  O m’u dogj zemra moj gocë
     Prej dashnisë!


         391
175. Djalë i ambël, djalë i dashun

 Djalë i ambël, aman, djalë i dashun
    T’pata zanun dikur mik.
    I: Aman, dikur mik. :I
  I: Tuj kujtu’ se kam me t’pasun
       O besnik. :I

    Besnikria don me thanë
   Tjera kend mos me shikju’.
 I: Me mbajtë besën qi m’ke dhanë
  Kur jem dashtë e jem bashku’. :I

 Tash po shof, aman, o unë e mjera
    Se fillove me m’largu’.
     Aman, me m’largu’
  S’je tuj m’dashtë si tjera hera
       M’ke harru’!

 Të gjykoftë moj, aman, Perëndia
  Paske pasë besën me rrenë.
    Aman besën me rrenë.
    Fjala jote dhe dashnia
  Hiç kurgja nuk paskan kenë.
        392
176. Ku po shkon moj kuqëloshe

 I: O ku po shkon moj kuqëloshe
     Rrugës me shpejti?
   Kaçurrelin qi m’ke n’qoshe
     Oh ç’ta kam zili! :I

  I: O ndalu pak se kam nji fjalë!
    Me ty vashë me bisedu’.
   Kaçurrelin qi m’ke n’ballë
  Du me t’thanë moj se të du’. :I

 O ku po shkon mori kuqëloshe
      Porsi pranverë?
 Dy tri fjalë me i folë unë dojshe
     Moj e bardha verë.

 Oh ku po shkon moj vashë e bukur
    Rrugës tuj shikju’.
  Me shpejti moj porsi flutur
    Rrugës tuj këndu’.
         393
177. Marshalla moj bukuri

  I: O marshalla moj bukuri
     Gonxhe s’parit!
   A s’mi falë moj sytë e zi
     Sytë e ballit? :I

   Se ti je nji lule për sevda
     Mori lule, lule alli
  Mbi t’gjithë shoqet të kam da
    Moj vjollcë beharit.
I: Qysh se t’pashë unë menjiherë
   Paç dëshirë me folë me ty
  Si ma e buk’ra në pranverë
        Mori sy! :I

 F’tyra jote e bukur si pranverë
     Ndritë si hanë.
  Vjollcë e burkur si përherë
      Je si zanë.

  Se ti je nji lule për marak
 Nëpër bahqe gjindesh rrallë.
  Marshalla porsi zambak
 Mori lulja me shumë mallë!
  Je nji lule përmbi t’tjerat
 Qi çilë shpesh porsi kunorë
 Me ty shej ban sot pranvera
      Mori mollë!
       394
         178. Dasho Shkrelit

       N’mes t’pazarit ç’u ba nami!
      Ç’u tund toka e u dridh shkambi!
      I: Hidhet Dashja nji djal shkodran
        Seç po pret dyzet nizam! :I

       Ç’po del pasha n’derë t’kalasë
       E ka mbledhë gjithë tevabinë:
      - Ç’asht ky burrë, ç’asht ky azgan,
        Qi po pret’ po ban kërdinë?

       Dil pra pashë e hiq taganin!
        Del e shif si bahet bejleg!
       Mbidh kto’ krena çoja sulltanit!
       Thuej: - Shqiptari s’t’len të qetë!

       S’t’len të qetë se jemi bij dauleti
       Jem stërnipat e Skenderbegut.
         Kemi lindur nga kjo tokë
        E gjithmonë do i dalim zot!

      Dasho Shkreli trim si zana
       Si drangue e bani nana
       Ky vigan ky sokol djalë
      Zemër flakë zemër shqiptar.
____________________________________________
 tevabi = njerëz që shoqërojnë nga afër një personalitet
 daulet = shtet, pushtet
 bejleg = dyluftim
               395
179. Nëpër fusha, ndër kodrina

  I: Nëpër fusha, ndër kodrina
  Rri pra bylbyl me t’ndigjue. :I
 I: Ke zanë vend ti n’k’to freskina
  E s’po din kurr me pushue. :I

 Je nji zog ma i shtrejtë nër tjerë
    Je plot kangë e melodi
  Porsi lulja që m’çelë pranverë
   I mbushë bahçet-o bukuri.

   T’gjitha bahçet i kërkova
  Për me gjetë folenë ku rri-e.
  N’hije t’tanden ula e pushova
 E m’u mbush zemra plot gëzim-e.

  Shpejt pra vash ti kenke rritë
  Ku s’qëllova unë pranë teje
  S’do t’largohem kurr, as ditë
 Por gjithmonë do t’jem pranë teje!
         396
   180. Kur p’rendon dielli
   Mbeta gjithë ditën hijeve
    Se m’thanë në hije rri.
    Etjen e shova krojeve
     Krojeve ku pin ti.
    Flaka ju raft-o hijeve!
   Qi s’mujtën me m’fresku’
   Turbull asht’ uji i krojeve
    Se etjen s’ma kanë shu’.

         Ref.:
   I: Po t’jemi bashkë ne të dy
    Do t’na shikjojnë me zili.
    E do t’na flasin ndër sy
     Sa duhemi unë e ti. :I

   Kur prendon dielli majave
   Dhe muzgut rrugë i l’shon.
  Sa kandshëm iu th’rret deleve
   Kur stanin nisë e i l’shon.
    Besa u mërzita majave
    Gjithë ditën kep e n’kep.
   Kur zanin ju lshoj’ deleve
    Pse ti përgjigjen s’jep?

        Ref.:
     Po t’jemi bashkë…

   181. Kanga e Hatixhes
  Ani na u mshef cuca moj Hatixhe
      Ani ra në mal-e.
I: E bardhë po m’dukesh moj Hatixhe
     Si bora n’Moravë. :I

  Njato’ faqe tua moj Hatixhe
    Kuq o në bojë gjak-e
Mos më len pa m’marrë o moj Hatixhe!
     Ani se jam pojak-e.

   Kjo fytyra jote moj Hatixhe
     Kuq o si qershia.
   O s’e len baca moj Hatixhe
     Pa të çu’ te shpia.         397
182. Xhamadani kuq si gjaku

 I: Xhamadani kuq si gjaku
     Kuq si gjaku. :I
 I: Ta qenisa prej maraku. :I

   Fije fije me gajtan
     Me gajtan-e.
  Ojna ojna për sevdanë.

  Dil në derë të shikoj pak!
   Ta qenisa për merak.
  Sa ta shof si t’rrin në shtat
  Hajde djalo të rrimë pak.

     Xhamadani…

       Fije…

       Dil…
        398
  183. Yll i bardhë , djalë i dashtun

   Yll i bardhë aman, djalë i dashtun
      T’pata zanun dikur mik,
      I: Aman dikur mik. :I
   I: Tuj kujtu’ se kam me t’pasun
        Shumë besnik. :I

          Ref.:
     Besnikria don me thanë
     Tjera kend mos me shikju’
   I: Me m’ajtë besën qi m’ke dhanë
   Kur jem dashtë e jem bashku’. :I

   At’herë besën aman, kur ta mora
     Unë e mjera kesh gëzu’,
       Aman kesh gëzu’
     Tash po shof se keq u bora,
        M’ke harru’.

          Ref.:
   T’pata zgjedhë përmbi shokë tjerë
    Oh sa i dashun qe për mu’
      Karajfili se ç’ka çelë
     Zemrën ti ç’ma ke ganu’

   Si t’ja baj djalë, aman, unë e mjera
       Si do t’rri unë pa ty,
        Aman unë, pa ty.
 Më shkuen poshtë shtatmbëdhet’ pranvera
          More sy.

            Ref.:
           T’pata…

______________________________________
ganu = lëndu, plagu
            399
 184. Fëllanzë moj e buk’ra fëllënzë (2)
  I: Fëllanzë, moj e buk’ra, buk’ra fëllanzë
    Fol çka ke qi kangën se ke fillu’ ?
       I: Je mbushë me maraz
       Qi t’kan n’dry n’kafaz. :I
     Ç’ke qi kjan, ç’ke qi s’k’ndon?
       Zemrën time ma gëzon.

  Fëllanzë, moj e buk’ra, buk’ra fëllanzë
  Tash nuk ka kafaz që t’mban mbyllë ty.
      Në t’buk’rën pranverë
      K’ndo prap si përherë.
      Pra mos qaj, veç këndo!
      Zemrën teme ma gëzo!

   Fëllanzë, moj e buk’ra, buk’ra fëllanzë
    K’ndo se kanga yte nuk ka të ngja.
       Mos praj ditë e natë
       Për ashik’t e ngratë!
     Zanin tand t’gjithë ta ndijnë
      Mal e fushë edhe lëndinë!

   185. Po ta marr kangën me saze
      I: Po ta marr kangën me saze
       Kabahatin me ma falë. :I
      I: Je e bukur me shumë naze
       Me gojë flet si papagall. :I

    Pse gjithë rrugës shkon me çadër?
      Floku i zezë t’ka ra mbi sy.
        Si s’të pata aqë hazër
      Sa me folë njiherë me ty?

        Po t’kallxoj syzezja ime
       Mu’ m’ka lodhun vetmia.
        Se ç’na bani mynafiku
        Veç të morri kojshia.

       Faqet kuq porsi sheboja
       Kur më shkon porsi aga.
     Fol moj vajzë mos t’dhamin goja
       Se me shtine ne gjynah.
____________________________________________
kabahat = faj, gabim              400
    186. Si vjen devri vjen zemani

      I: Si vjen devri vjen zamani
     Për me u nda moj për së gjallë. :I
     I: Shumë hallet qi kam, insani,
       Të lutem m’a ban hallall! :I

        Ç’na çudite moj hyri
       Si më merr malli me t’pa.
       Të shkoi moti n’terr të zi-e
       Shumë gjynahe paske ba.

      N’andërr jam në gjum të parë
      F’tyra jote m’bjen ndër mend.
      Kur filloi gjumi me m’dal-e,
       Çili sytë e s’shof kërkend.

       Në kafaz të kan zaptue
       Si bylbylin në pranverë
       A s’ke krah me fluturue
      Sa t’i shof moj sytë nji herë.

       Porsi flutur shkon e vjen
     Kërkund çift s’mujta me t’gjetë.
       Si skyfteri kur m’shikjon
      Me ato vetlla çark e shigjetë.
__________________________________________
 zaman = kohë, epokë, moshë
 insan = njeri
             401
     187. Unë jam lule dimnore
       I: Unë jam lule dimnore
        Porsi nji pranverë. :I
   I: Mundesh djalë me m’marrë për dore
        Porse nuk kam erë.:I
      Aman, porse nuk kam erë. :I

       Di se thirresh lule topçe
        Dhe pse erë nuk ke.
     Gjindesh rrallë nër bahçe, kopshte
        Por e bukur je, hajde
          Por e bukur je.

        Unë jam nji lule e rrallë
       Qi shpesh m’majnë në dorë.
        Porse jam-o për beqarë.
         E m’thonë luleborë
       Aman, e m’thonë luleborë.

     188. Iptida du me fillue (3)
       Ipdida du’ me fillu’,
       Zemra jeme pikon gjak.
   I: Nuk kam mujtë me ta diftue, aman
     Tash sa kohë qi kam marak. :I

            Ref.:
   Moj fëllanzë e malit, e malit, e malit
    Banja qefin djalit, e djalit, e djalit!
   Moj fëllanzë e fushës, e fushës, e fushës
   Banja qefin dushës, e dushës, e dushës!

     Ka me t’ra ndërmend për mu’
       E me vedi ke me thanë:
    - Njat’ ashik prap do t’a due, aman!
     Për njat’ besë qi ja paç dhanë.

             Ref.:
           Moj fëllanzë…

      M’i kjaj mirë hallet e mia
      Vjen maraku tuj m’u shtu’
     Me dit ti se ç’asht dashnia, aman
     S’kishe kaq fort me m’mundu’.
_________________________________________
 dushë = shpirt, e dashur


               402
   189. More krisi topi (2)

 More krisi topi, djalë, gjëmoi deti
More thonë se doli, djalë, Mulla Begu.
 Oh kah po vinte o prej Balldrenit.
 Oh në Zadrimë na pret o Seferi,
     Aman, aman-e!

 More Mulla Begu djalë po çon fjalë:
 - O del Brahim, o ne daç me dalë!
   Oh sa ta çoj o atin me shalë
  Oh në baden të marr për djal-e,
      Aman, aman-e!

  Oh ç’u dogje Brahim ç’u dogje!
  Aman si bylbyli n’ato shtogje,
   Si peshku n’furrë u poqe,
  Kullën pa gjak nuk e lshove!

 More ti i biri, djal’ i Pistullores,
 More kaq i vogël trim kah n’a dole?
  O me Brahimin ç’u rrethove!
  Kullën pa gjak nuk e lshove!


190. Nuk kam hak me t’dashtë ty

Oh nuk kam hak me t’dashtë unë ty-e.
  O mu’ të mjerin më zu sevdaja.
 I: Aman kur baj e t’shikjoj me sy-e
Oh fol moj vashë se m’u zu dynjaja. :I

    O çuni qafën o si qafuri
   O gushën bardh o si biluri.
  Aman, jeretisë kenke prej nurit!
 Oh, fol moj vashë, t’u shtoftë nuri!

   O jelek sadef me merxhana
 O inxhitë n’qafë moj të bajnë dritë.
  Aman, balli yt shndrit si hana
   Vet Perendia t’ka goditë.         403
191. Me vjollca lule kurr s’u ngina

      I: Me vjollca lule
      Kurr o s’u ngina,
   Në këtë të buk’rën dynja. :I
  I: Nji drandofill në xhep e shtina
    E prej tij s’dita m’u nda. :I

   Me kanarina , me gardalina
   Dhe me bylbyla paç sevda.
   Kurr e kurr me t’a su ngina
  Por gjithmonë kam pasë sevda.
  192. Çka ke djalë qi je habitë

   Çka ke djalë qi je habit-e
   E shkon rrugës tuj mendu’?
   I: Tuj u rritë dita për ditë
   Gjithnji vjen tuj zbukuru’. :I
   Dita për ditë e tuj zbukuru’.

   Për pa i mushun njizet vjet-e
   Nuk di djal se çka me t’thanë.
    Se me ty s’kam muhabet-e
    S’ta diftoj hallin qi kam.
Hallin qi kam, e s’mundem me ta thanë.

  Ti je fllanzë qi rrin ndër male
   E këndon veç në pranverë.
    Po të them moj lule alle
    Afrohu sa të marr erë.
Të marr unë erë, në t’bukrën pranverë.
         404
     193. Merre nji tufë lule

   I: Merre, merre, merre nji tufë lule,
      N’zemër time ngule! :I

     Çoja, çoja, çoja zotnisë sate!
       Për dashninë qi pate.

   Hajde, hajde, hajde dushë të rrim-e!
       Sa t’a pimë rakinë.

    Hajde, hajde, hajde manushaqe
        Me çuka në faqe

    Hajde, hajde, hajde moj hyri-e!
      Se pa ty s’mund t’rri-e.

194. Hajde mori vashë se na erdhi vera

 I: Hajde mori vash-e se na erdh pranvera! :I
    O hajde t’rrim-o nën hije te dera!
      Se vjen ashiku rrugës-e,
      Me nji tubë vjollca e lule.
      Oh le të vijë, moj bija ime -
        S’kam çka i baj!

   Hajde mori vash-e, se na erdhi vera
    O hajde t’rrim-o në fusha të blera
      Se vjen ashiku rrugës-e
      Me nji tuf vjollca e lule
     Oh le të vijë, moj bija ime -
        S’kam ç’ka i baj

  Hajde mori vash-e, se na erdhi vjeshta!
   O hajde t’rrim-o nën hije te pjeshka!
      Se vjen ashiku rrugës-e,
      Oh me dy lule kadife.
     Oh le të vijë, moj bija ime -
        S’kam çka i baj!

  Hajde mori vash-e, se na erdhi dimni!
   O hajde t’rrim-o nën hije t’ullinit!
     Se vjen ashiku rrugës-e,
      Oh me dy lule kadife.
     Oh le të vijë, moj bija ime -
       S’kam çka i baj!           405
195. Mori drandofillja e vogël

  I: Mori drandofillja e vogël,
  Ku e ke marr këtë bukuri? :I
  I: Le e rritë ti je në Shkodër
Nanë e babë o jabanxhi, of medet! :I

        Ref.:
  I: Hajde moj pse s’më flet?
    Ru’ju moj, se m’gërget
Maraku n’ty m’ka metë, of medet! :I

   Mori ti buza burbuqe,
  Kush ta bleu shallin e ri?
  Kur ma ven boçen e kuqe
 Na myte me bukuri, of medet!

      Ref.: Hajde…

   Moj e vogla si florini
  Rrin në xhep të djalit t’ri.
    Porsi lulja erbainit
 Na mbyte me bukuri, of medet!

       Ref.:
       Hajde

196. Mor kandil kandil garibi

   Mor kandil kandil garibi
    Ç’ke që nuk ban dritë?
  I: Mos rrëfe se ç’u ba sonte
   Der’sa t’zbardhi dritë. :I

  Mor jargan, jargan i verdhë
     Gjithë vija vija.
O sa ke nata, lalo, qysh s’mi m’love
     Shpatllat e mija.

   Disa herë ti më gënjeve
    Do vij në shtëpi.
   Tue qenun sy i shkruem
     Dole jabanxhi.


        406
   197. Amël këndon

      Amël këndon
      Bylbyl në pyll.
    I: Zemrën ngushllon
     Shpirti m’gufon. :I
 Po njaj’ herë kur t’vinë pranvera
  E lulishtet t’mushen n’erna
  I: Dalin vashat ndejë te dera
   Dalin presin djem’t e ri. :I

     Bylbyl në pyll,
     Zani yt ushton.
   Këndon ti pa pushim
    Zemrat na i gëzon.
   Dalin vashat e feju’me
   E të tjera t’dashunu’me
   Dalin presin të gëzu’me
   Dalin presin djem’t e ri.


198. E mira që shkon me dhen

 I: E mira që shkon me dhen, :I
 I: A shkon vetëm a me kend? :I

       Ref.:
   O bubu për mue moj,
   Nata më shkoi zgjue.
  Nata me shkoi zgjue moj
    Dita tuj mendue.

  E mira qi shkon me lopë,
  A shkon vetëm a me shokë?

       Ref.:
      O bubu…

  E mira qi shkon me gja,
 Kërkund vendin s’do t’a la! :I

       Ref.:
      O bubu…


        407
199. F’tyra jote si sheboja

  I: F’tyra jote si sheboja
 Hije e randë të paska ra. :I
 I: Flok’t e zezë si karaboja
 Hije t’bajshin pa ia da. :I

      Ref.:
 I: Hajde mollë, beja mollë
Nuk të la pa t’shti në dorë! :I

 Maraku vjen prej dashnijet
 Kurgja s’bahet pa sebep.
 Shpend e gjeth e lule hije
 Ashikut i bajnë shyhret.

      Ref.:
     Hajde…

  More guri i xhevahirit,
Gjithë dynjaja n’andërr t’ka.
   Se je lulja jaseminit
 Sa të shof t’baj temena.

      Ref.:
     Hajde…
       408
  200. Gocë e vogël në lëndinë
  Gocë e vogël, hajde moj, në lëndinë
      Hajde moj në lëndinë!
I: Bishtaleca, hajde moj, l’shu’ mbi shpinë.
     Hajde sa bukur t’rrinë! :I
      I: Dije moj jarnanane :I,
     Belin e hollë moj ma ke,
       Aman, sa e bukur je!
       Aman, ashtu si je!

Gocë e vogël hajde moj ndej nën pjeshkë
    Bukur moj qenke veshë!
  Gocë e vogël hajde moj e zeshk’t
    I: Shoqe moj ti nuk ke :I
     Aman, sa e bukur je!
     Aman, shoqe nuk ke!

    Gocë e vogël moj nën qershi
      Hajde moj syni i zi.
    Vetllën vasha moj si gajtan
       Hije mori të ban
     I: Dije moj jarnanane :I,
      Faqet si molla m’i ke
       Aman, si nuse je!
     Aman, shoqe nuk ke!

    201. Mori dall’ndyshë
      I: Mori dall’ndyshë
  Në dritaren teme rrin tuj k’ndu’ :I
      Të kam para sysh
      Edhe kur kesh larg
        Besa po pra!
      At’her kam me ditë
   Sytë e mi për ty rrinë tuj kja
        Pa ia da!

     Rishtas n’pranverë
   Në dritare teme kthe njiher!
     Tuj k’ndu’ si përher
     Ke me m’gjetun mu’
      Ndej n’minder
       Tuj t’shikju’
     Mori sqepsheqere
  Me zymyla ndej rrethu’, lulëzu’.


          409
202. O djal prej gemit

  I: O djal prej gemit
  Dorën ma hjek-e. :I
I: Se mu’ m’thonë emnin
 Lule mos m’prek-e. :I

  Unë jam nji lule
  Qi rri n’saksi-e.
  Kur erret nata
   Ulem e bi-e.

 Ndër male t’shketa
  Unë du’ me shkue.
  Ndiqem me letra
 S’kemi me u harrue.

 T’kam dashtë si motër
 M’ke dashtë si vlla.
 Jem rritë me ‘i sofër
 Qysh duem m’u nda?
     410
203. Taksirat qi m’ka zanë mu

  I: Taksirat qi m’ka zanë mu’
 Sa nuk mundem me ta diftu’. :I
 I: Kur t’i shof moj sytë e ballit
Fort po m’therrin mu’ prej mallit.
  E nuk mundem me duru’. :I

       Ref.:
    Oh mor marak,
   Se ç’më ndeze flakë!
     Oh mor marak
    Ti më dogje flakë!

  Dhe tashti du me t’kujtu’
 Dashninë kur ma ke dhuru’.
 Tuj shetitë në fusha t’blerta
 Më thojshe me fjalë t’sinqerta
   Se sa fort unë të du’.

       Ref.:
       Oh…

 Gjumin vashë du’ me t’trazu’
  Me kitarë unë tuj t’këndu’
   Pashë sytë e ballit, Dije
 Po të them në formë dashnie
  Të lutem mos me m’harru’.

       Ref.:
       Oh…
        411
 204. Sot ka çilun o pranvera

  I: Sot ka çilun o pranvera
 E gjithçka asht’ n’zbukurim. :I
  I: T’gjitha fletat tu’ja t’blera
 Moj lule i ke mbush n’gjallnim. :I

        Ref.:
     I: Hajde moj lule,
     Çilu menjiherë!
    Mos rri me kry’ ul-e
   Sot na mbush me erë! :I


  Pra ti sot s’ke pse me dashtun
  Mos rri mpitas dhe n’idhnim.
Ai qi t’desht asht prap tuj t’dashtun
  Pra sot mbushu me gëzim.

        Ref.:
       Hajde…

   Ti moj lule sot gëzoju!
   Çili gonxhet me shpejti!
 N’gjethe, n’lule, krejt ti m’loju!’
   Çilu, çilu plot madhni!

        Ref.:
       Hajde…
         412
  205. Xhamadanin me gajtan

   I: Oh xhamadanin me gajtan
    Oh seç të paska ra taman! :I
   I: Oh me atë shtat porsi selvi
   Ma mirë s’paska, moj hyri! :I

  I: Aman, aman xhanëm, aman! :I
    I: Ku të kam moj lulja ime
     Hajde m’ban derman! :I

   O jelekun moj shkru’ me ar
   O hije t’ka nishani n’ballë.
     Oh faqet kuqe bukuri
    Ç’na çudite djemt e ri!

   Aman, aman, xhanëm, aman
   Ku të kam moj lulja ime
    Hajde m’ban derman!
206. O bylbyl, o mbret i shpendve

   I: O bylbyl, o mbret i shpendve
    Çka ke në dimën qi ankon? :I
I: Gjithë ashikve shnoshja zemrën, aman!
     Hiqjau dertin qi i rrethon! :I

    Jam n’kafaz bylbyl si ti
  Prej këtij dimni jam rrethu’.
 Zemra e jeme mbush dashni-e, aman!
   Pret pranverën e dishru’.

  Dal n’pranvera ndër lule tueja
    Se ky dimni na la fjetë.
   Ti bylbyl kang’s sate thueja
Shëndoshjau zemrën ashikve t’shkretë.
          413
207. Me lule janë mbushë kopshtijet

  I: Me lule janë mbushë kopshtijet
    Oh sa i bukur ky behar. :I
   I: Flok’t e artë sa të kanë hije
   Vjollca t’buk’ra nëpër bar. :I

   Në pranverë çil drandofillja
   E na mbushë plot me aromë.
   Në mëngjes porsa len dielli
  E mirë m’dukesh moj pranverë.

   Pse ul kryet moj drandofille
   Ti nderë kopshtit i ke lanë
    Ato gonxhe pse si çile
     Ti je yll e ti je hanë.

    Çili pra ti njato gonxhe
    T’gjitha shoqet t’kan zili.
   Unë me ty do t’bahem shoqe
   E do t’rri gjithmonë me ty.


 208. Lulet me mu’ janë idhnue

  I: T’dielen nadje t’pashë me sy
    S’më punon goja me t’folë.
   I: S’paskam pasun hak për ty
  Gjithfar lulesh kam në dorë. :I

    Lulet mue m’janë idhnu’
   Kur m’kanë pa tuj folë me ty.
    Prej mejet më janë largu’
   E nuk don’ me m’pa me sy.

   Kur fillon me m’zanë maraku
    Ti n’gjergjef tue punu’
     Qafa e yte si zamaku
   Maraku vjen tuj m’u shtu’.
         414
209. Mori drita e syve t’mij

I: Sytë e mij tuj kja s’pushojnë
  Posi çeshme, porsi kru’. :I
I: Sado mot, moj qi do t’shkoj
 Ahti i jem ka me t’mundu. :I

 Të baj be pashë Perendinë
Ti moj mollë qi m’rri në gem.
Ta kam njoftë moj bukurinë
Qysh se të përkundë në djep.

 Tuj m’u rritë përditë ka pak
 E me sy moj tuj t’shikju’.
 Tuj m’u shu’ i ziu marak
 Edhe kangën tuj ta këndu’.

 Gjithë këto bejte qi t’i fola
  Mori drita e syve t’mij.
  Je si drandofillja n’gem
     Moj bukuri!


210. Dranofille plot me erë

  I: Dranofille plot me erë
  Je nji lule për dashni. :I
I: Si ma e buk’ra në pranverë
Me erën tande s’di me u ngi. :I

  Ti moj lule si përherë
 Kuq e bardh për bukuri.
 Si në dimën ashtu n’verë
   Ti je lule plot gjallni.

 Unë ty gjithmonë të du’
 Dranofille kuq e verdhë.
  Bukurinë tuj ta kujtu’
Nër ma t’buk’rat në pranverë.
       415
 211. Çil njat zemër plot kujtime

   I: Çilu pra mos rri e mbyllun: I
I: Diçka n’zemër m’ke mbajt ndrydhun. :I

         Ref.:
     Haj, haj hajde lule!
     Bej, bej, beja lule!

    Se mas tejet jam i lidhun.
    Jetë të re unë gjej me ty-e.

         Ref.:
         Haj…

   Çil njat zemër plot kujtime!
     Çile pra moj lulja ime!

         Ref.:
         Haj…

    Çilu pra me ambëlsi-e!
   Se me ty jam lidhë n’dashni-e!

         Ref.:
        Haj, haj…
          416
 212. Ni’ bylbylat në pranverë

   I: Ni’ bylbylat në pranverë
 Gjithfar kang’sh nisin me knu’ :I
    I: Por ti tash si asnjiherë
   Jonet tua m’i ke ndrru’ :I
  I: M’i ke ndrru’, tuj këndu’. :I

   Zanin tand plot ambëlsi
  Gjithnji vjen tuj e shpeshtu’.
    Lule m’lule në agim
   Rrin bylbyl ti me pushu’.
    Me pushu’, tuj këndu’.

   Kanarinën bylbyl ndillë
  N’gem t’limonit ti po k’non.
   Se dhe ti tash pa përtim
   Me za t’ambël ambëlcon.
   Ambëlcon, si të këndon.


213. Shpirt e zemër pse po fshani

  Shpirt e zemër pse po fshani?
  Pse gjithçka sot rrin n’qetësi?
  I: Sytë e mi ç’keni qi kjani?
  U dishru’sh për dashuni. :I

  Kur n’mëngjes këndon bylbyli
  Me kujdes rri tuj vështru’.
   Prej dritares sa herë kqyri
  Mallin ai vjen tuj ma shtu’.

 Ti veç mundesh me m’ngushllue
 Gjithë tuj desht e tuj m’hi n’shpirt.
 Lot’t prej sysh me m’i nd alue’
 Shpirtit tem me i dhanun dritë.
         417
214. Pranvera po nisë, lulet po lulzojnë

      I: Pranvera po nisë,
      Lulet po lulzojnë. :I
      I: Secila tuj qendisë
     Vehten zbukurojnë. :I

      E bukura pranverë
      Po fillon me dalë.
      I: E ju plot me erë
     Lulzojnë këtë behar. :I

      Erën tuj shpërnda
      T’gjitha nji nga nji.
       Vjollca pa ba za
      E para u del karshi.

       E para fillon
     Pranverën me lajmëru’.
       Si e ka zakon
     Bahçet tuj zbukuru’.

       Hajt filloni pra
      T’gjitha përnjiherë.
      Erën tuj shpërnda
     T’gjithë t’ju marrin erë.

      Sa të bukra jeni
     T’njoma plot me erë.
      Të gjitha shkëlqeni
     Në t’buk’rën pranverë.
          418
215. Këndo bylbyl pa pra, këndo

   Nëpër fushë e nëpër mal
  Ku janë pyjet me gjeth t’blertë.
   I: Bylbyl zanin mos e ndal
 Për me këndu’ ti ndjell pranverë. :I

        Ref.:
  I: Këndo bylbyl pa pra, këndo
   Zemrën teme ma gazmo! :I

  Me atë dritë qi hana lëshon
  Nëpër pyll mbi t’njomin bar.
   Bylbyl pa pra ti s’pushon
  Gjithfar kajdesh tuj i marrë.

       Ref.:
 Këndo, bylbyl pa pra n’at gemb
 Nuk t’xen kush e mos u tremb!

  Në at’ pyll qi asht i shpeshtë
   Fryn nji erë me ambëlcim.
  N’kangë bylbyli çohet peshë
  Prej gëzimit me fishëllimë.

       Ref.:
  Këndo bylbyl këndo, këndo
   Zemrën teme ma fresko!
         419
216. Nji dit’ diele ksi zamanit (Version)


    I: Rri moj vajzë e mos qit ojna
      Ty natyra t’ka goditë. :I
     I: Të kam pa çarçaf me bojna
      Jarabi të raftë nji pikë! :I

     Nji dit’ diele k’si zamani
    Mblodha shok’t me ba aheng.
    Pashë nji vajzë n’majë t’manit
    E s’po m’len me xanun vend.

     Tue ndej nën hije t’manit
      Me shoqe tuj punue.
    T’kenka shkye moj xhamadani
     Merr nji arrën me arrnue.

      Xhamadani yt me lajle
    T’paska hije moj për bukuri.
     Sy e vetull, gushë e faqe
      Bardh e kuq si farfuri.

 ________________________________________
 jarabi = (arab. ja Rabb) o Zot
            420
217. Putpuri këngësh shkodrane

  Moj e mira synin larush–e,
  Besa ty moj s'të ka kërkush–e!

  Besa ty moj s’të ka kërkush-e
  Veçse unë moj që të k’pus-e!
   Moj e mira synin e zi-e
 Shyqyr dushë o që t`kam kojshi–e!

 Shyqyr dushë o që t'kam kojshi - e
  Kur t`mërzitem o vij e rri-e!

   Pashë dy sytë e tu si drita!
  Pashë dy sytë e zez qi m'ke!

  Pash freskinë e drandofilles!
   Me m`diftu se e kuja je!

   Be po t'baj ty more djal-e
   Me t'diftu’ se e kuja jam.

  Për dy sytë që kam në ball-e
   Se la vetin me shku’ dam.

 O, kur më rri karshi m'karshi-e
 Unë me ty kam ra n'dashni-e.
     Bardh' e bukur je
  Nuk kam qajre pa t'marr-e!
        421
       218. Sa e amël asht’ dashnia
         I: Sa e amël asht’ dashnia
         Unë atë moj ta kam falë. :I

         I: Ti mi din hallet e mia
        Pranej zemrën ta kam dhanë :I
          ...aman ta kam dhanë!

         Sa merak jam ba për ty
         Kur të shof moj si përherë.

       M'le pa gjumë e e pa mbyll sy-e
         Dranofille mbush me erë,
         ...aman mbush me erë!

          Kur të pashë tuj kalue
         Mendja se ç'më rrin tek ti!

         O jam djeg jam përvëlue!
          Si t'ja baj hallin se di.
            …o hallin se di!


         219. Ti moj shtat selvi
          I: O ti moj shtat selvi-e
            Shiko në qitap-e. :I
           I: Fol me gojë hyrie!
          Se ke shum sevap-e. :I

           O mori shtat selvi-e
          Folma vash një fjalë.
           Fol me gojë nurie
          Pa ty s’mund të rri-e.

         Fol shka t’thotë kjo këngë
           Dil mori n’sokak-e.
          Fol me gojë moj xhan
          Ani se ke zanë marak-e!

         O çuni më çoi letër:
       “Shnosh’ e mirë unë jam!
        Dil e zgjidh nji tjetër
        Se për ty unë s’jam.”
_____________________________________
qitap = libër i shenjtë i myslimanëve


                422
220. Hajde verë, e bardha verë

 I: Hajde verë, e bardha verë
  Fushë e male i ke lulzu’. :I
  I: Të gjithë çelin përnjiherë
 Gjithnji vjen tuj zbukuru’. :I

 Thot zambaku: - Ta mbërrina!
   Karajfili jep xhevap:
 - Unë dynjanë me erë ç’e ngina!
   Çeli gonxhe pa hesap.

  Hajde verë e bardha verë
  Fushë e male i ke përtri.
  T’gjitha lulet përnjëherë
   Marrin hov për bukuri.


  221. Sa fat t’madh arrita

   I: Sa fat t’madh arrita
   Vashën kur takova. :I
   I: Ti je për mu’ drita
  Vashë, kurr s’të harrova. :I

        Ref.:
 I: Kurr s’kam me t’harru, hajde!
    Ti je dritë për mu’! :I

   Ti me syt e shkru’m
   Zemrën ma gëzon.
    Vashë duke punu’
    Jetën zbukuron!

        Ref.:
  Gjithmonë tuj punu’, hajde!
    Ti je dritë për mu’!
        423
222. Me dy, tri pika ly në faqe
  I: O me dy, tri pika ly në faqe
  Mashallah moj manushaqe! :I
  I: Oh, zojë e randë, ku m’i le
    Unazat e dorës-e? :I
  Aman, aman, aman, aman-e!

  O, me dy, tri pika ly në gushë
   Asaman mori manushe!
   O zojë e randë, ku m’i le
     Unazat e dorës-e?
  Aman, aman, aman, aman-e!

  O me dy, tri pika ly në hundë
   Porsi ty nuk ka kërkund.
   O zojë e randë, ku mi le
    Unazat e dorës-e?
  Aman, aman, aman, aman-e!


  223. Karajfil të zgjodha
    I: Karajfil të zgjodha,
   O në bahçe të mblodha! :I
  I: Shpirtin tem me ty ç’e bora
    O i mjeri unë i mjeri! :I

       Ref.:
    Jarnana, jarnane
   Moj e vogël, e kuja je?
    Jarnana, vaj medet
  Medet, zemra po m’pëlcet!
   Aman, aman, aman e!

     Sa hije të paska
     Ty mori shamia!
  Nuk e din se ç’asht dashnia
  O i shu’mi unë, o i shu’mi!

     Ref.: Jarnana…

     Sa hije t’paska
     O ty mori tasfesi!
  Unë për ty do t’ru’’j kujdesin
  O i shumi unë o i shu’mi!

        Ref.:
      Jarnana,…        424
        224. Jargavan me ngjyrë të gjallë

          I: Jargavan me ngjyrë të gjallë
           Zogjët bojnë pushim te ti. :I
          Në kopshtije gjindesh rrallë
         Aman, kush kimetin jar nuk ta din!

          Bar me erë që rrin n’saksi
          Dritaret na i zbukuron.
           Elbaroza me madhni
       Aman verë as dimën, gjeth’t s’i o l’shon.

            Ç’u përhap karajfili
          Anë për anë gonxhe rrethu’
           Ndër lulishte edhe ky çili
         Aman kush kimetin jar, nuk ta di.

            Dranofillja si shebojë
            Gonxhe tjera s’ke pse qet.
            Të lutem më fol me gojë
            Der sa t’vjen dimni sivjet.


_____________________________________________________
jargavan = dru i vogël a shkurre me lule ngjyrë vjollcë
     të çelët ose të bardhë me erë të këndshme
                  425
 225. Me lule t’bukra (version)

 I: Me lule t’buk’ra du’ me t’punue,
     Vashë nji kunorë. :I
  I: Veç se ti kangës me ia fillue,
      Sikurse pror’. :I

 Kan çilun lulet me gjithë atë erë
   N’këtë t’bukrën stinë.
 Ato më k’naqin mu’ si përherë
   N’kopsht dhe n’rudinë.

 Me duer të arta mes lulesh t’kuqe
     Fllad pranveror.
 Me kangët tueja thurrim nji valle
      Me ar diellor.

   Me kanarina dhe gardalina
    S’bashkut këndojmë.
T’i hapim zemrat n’kto’ t’bukra stina!
     T’gjithë të gëzojmë!


 226. Nëpër bahçe tuj shetitë

    Nëpër bahçe tuj shetitë
    E shoh vashën tuj punu’.
   I: Me du’r t’arta tuj qendisë
   I hedh lulet me m’shikju’. :I

  Rri bre djalë mos lu’j me mu’!
   Natë e ditë për ty andrroj.
   S’ka ma gëzim sot për mu’
 N’t’gjitha hijet bashkë pushojmë.

   Pusho vashë se t’erdhi dita
   Shumë kalove ti për mu’.
  Sa me t’shpejt na zbardhi drita
  Këtë kujtim s’kam mi harru’.
         426
 227. Jasaman moj rrezja e bardhë

   I: Jasaman moj rrezja e bardhë
   Diçka deshta për me t’thanë. :I
 I: Kah ke kenë që je tuj ardhë, aman
   Që ndriçove gjithë dynjanë? :I

  Nji ditë kur t’erdha n’shpi-e, aman
    Me ‘i tubë vjollca në dorë.
     Ty t’i pruna për dashni
    Ku të kam moj luleborë?

  U ba vonë, më zuni terri, aman
    Edhe dritat na janë ndalë.
  Sa i pafat jam unë i mjeri, aman
   Kërkund fati s’më ka dalë!

  Bri gjergjefit kur unë rrishe, aman
    Me ty vashë tuj bisedu’.
  Bukurinë moj kur ta shifshe, aman
   Nuk m’u bante me u largu’.

228. Shife vedin t’ma dish hallin (2)

 O shife vedin, djalo, t’ma dish hallin
 Me t’u anku’ nuk mund të guxoj-e.
   I: Kur zylyfet moj të bin’ ballit,
 Un-o i mjeri, o nuk mund durova. :I

 O po të thërres moj o kur t’thrras’ jacia
  Dil t’ma japish o nji muhabet-e!
   Ty t’u njitshin namt’ e mia!
  Sevdaja moj o t’u baft sebep-e.

 Oh ndër petka më dukesh e hijshme
   Me zemër, aman, aq të but-e.
   Karajfili moj më dalldis-e
  Lum ashiku moj qi të k’put-e!
          427
       229. Karajfili kuq si gjaku (3)

          Karajfili kuq si gjaku
         Që shkëlqen o për bukuri.
       I: O mu’ me ty m’ka zanë maraku
         Si t’ja boj hallin se di? :I

         O karajfili e zamaku
         Salltanet për djemt e ri.
       O mu’ me ty m’ka zanë maraku
       Unë pa ty, aman, s’mun po rri!

         O karajfili në bardhak
         Reth e qark o me hijeshi.
       O unë me ty kam zanë marak-e
         Si t’ja boj hallin se di!
      230. Mbi gjithë lulet marangjyli

       I: Mbi gjithë lulet marangjyli
         Asht nji lule për sevda. :I
        I: Afër saj kur rrin bilbili. :I
        I: Thotë se lulja po i ban za
      Aman po i ban za, s’di me u nda. :I

          Je nji lule plot me erë
          E kimetin unë ta di.
         Se me ty moj kurrnjiherë
         Me erë tande s’di me u ngi
        Aman s’di me u ngi, unë e di!

      Zanin tand gjithkush ta çmon
        Ty moj lule marangjyl.
       Me t’pasë afër gjithkush t’do.
         Mori hanë e mori yll
       Mori yll, që shëndritë n’pyll.
_________________________________
 kimet = vlerë, dobi
              428
 231. Balli yt pranvera

  I: Balli yt pranvera,
  Çil moj dranofille! :I
I: Kur më del te dera, aman
   Sytë o mi i çil-e. :I

      Ref.:
  Ato letra tueja moj,
  Në xhep do ti ruej-e
  Ato letra tueja moj,
  S’ia kallxoj askuj-e!

 Flok’t e gjatë e t’holla
  Nuk ti zen shamia.
 Fryni erë e malit moj,
 Mi muer mend’t e mia.

  Vaj medet për mue,
  Për hallet e mia.
 Kush u bo sebep e moj
 Me na u shu’ dashnia.

     Ref.:
     Ato…

  Vetë më ke pëlqye
   More fisligen-e.
  Vetullën mbi sy moj
   Si lisi me gem-e.

     Ref.:
     Ato…

  Fjalë ti më ke çue,
 Me ta mbajtun besën.
 E më rren përditë moj,
  Po vi sot e nesër!

     Ref.:
     Ato…      429
    232. M’ka shku’ menja me u fejue

      E hej, m’ka shku’ menja me u feju-e
         E me marr nji ulqinajkë.
      I: Aman ulqinajken s’ma don nana
        Se m’ka zanë i ziu marak! :I

      E hej, kur m’a ven bohçen e kuqe
          Na myte me bukuri.
       Oh, asaman moj buzëburbuqe
         A s’ma falë synin e zi?!

       E hej, si do t’jetë kjo puna verit
          Edhe deti çon tallas.
       Oh, mos ja prish qefin beqarit
         Se na mushe me maraz!

       233. Kur të pashë mor djalë
         I: Kur të pashë mor djalë
           Rrugës tuj kalu’; :I
         I: U mahnita e nuk fola
          Se ç’m’u pre mu fjala
          Se ç’m’u pre mu fjala
           Hajde aman aman
      Se ç’m’u pre mu fjala o në gojë. :I

         Mashallah mor djalë
          Si lulja në pranverë.
        Je mbi shokët, shok’t e tu-e
           Je si mollë e ftue
        Tash do t’jeshë për mue,
          Hajde aman, aman
       Kurr prej teje s’kam me u nda.

         Pra gjithmonë në zemër
            Unë do të mbaj.
         Fjal’t e tua që m’ke thanë
           O zamak i bardhë
         S’bashku do ti ndajmë-e
           Hajde aman, aman
        Sa t’jem gjallë në këtë dynja.
_______________________________
 dynja - bota
                 430
   234. Minire moj bijë

    I: A e din moj nanë
   Se unë jam sëmue? :I
 I: Zemra po ma ndin moj nanë
   S’kam për t’u shërue! :I

    Amanet moj nanë
   Çantën me kalema.
  Jepja vllaut tem moj nanë
   Se m’u këput zemra.

    Amanet moj nanë
    Çantën me fletore.
 Aty i kam shkru’, moj nanë
 Krejt ç’kam hjek n’këtë botë.

   Senatoriumi i Korçës
    O me katër kate.
   Minire moj bij e nanës
   Ti ngele në krevat-e.

    Vllaut tim iu luta
   Të më çojë në Shkodër.
S’ka kush t’ban hyzmet, moj bij-e
    Minire, moj motër!

    Minire, moj bijë
   Shaminë kuq e zi-e.
 Hajde dalim n’bahçe moj nanë
   T’hjekim pak mërzi!

     Bahçja tuj lulue
    Mërzia tuj shtue.
  Jeta e Minires, moj nanë,
    Veç paska mbarue!
       431
  235. Pranverë, pranverë

     I: Pranverë, pranverë
Ti na mbushë me t’kandshmen erë. :I
   I: Pranverë s’ka ma për mu’
   Qysh se baba m’ka feju’. :I

     - Oh, more babë
   Me të cilin m’ke feju’?
     Nji dyzetvjeçar
   M’detyron me përqafu’.

     Mallkue kjoftë
   Ai që bani këtë shkuesi!
   Babën lashë në shtëpi,
    Babën gjeta përsëri.

     A thue s’kishte
 N’Shkodrën tonë nji djalë të ri?
  Shkuet e m’dhatë për burrë
   Atë që quhet pleqëni.
  236. Ti moj lule je e bukur

    Ti moj lule je e bukur
  Dhe dishroj me t’pasë n’saksi.
  Kur më shkon moj porsi flutur
  Me krah t’lehtë e ban freski.

   Pra moj lule plot me erë
  N’kopsht të bukur ke lulzu’.
  Kry’t ke çue moj si përherë
    Sa bukur je hijeshu’.

   Ti moj lule buzëqeshun
  E kuqe moj der’ n’blerim.
  Kur pranë vinje krejt e dehun
   Unë t’vej vazo si kujtim.        432
237. Kur u vra Haliti i vogël

   Kur u vra Haliti i vogël
 Shkoj haberi der’ në Shkodër.
  Der’ në Shkodër në Tiranë
  I: A s’më kjan e zeza nanë?
    Kjaj moj non-e kjaj! :I

  Kur u vra Halit qyqari
 Me mall gjithë po kjan pazari.
  Dyqanxhi të plaçin sytë!
 Vrave Halitin o vet i dytë
   Kjaj moj non-e kjaj!

  Dyqanxhi të plaçin sytë!
  Vrave Halitin vetë o i dytë
 Vet o i dytë, besa, vet o i tretë.
   Besa besë s’e desha vet
Por më shkretoj koburja e shkretë
    Kjaj moj non-e kjaj!


238. Mollë e kuqe topsheqer

   Mollë e kuqe topsheqer
  Pse m’ke mbetë e vogël-o?
  N’paç merak në zemër ti,
  Unë kam mbetë e vogël-o
  E jam mbetë pa u rritun-o.
 A ti kjahem, kujt do ti kjahem?
   Do ti kjahem babës-e
   Baba s’mi din hallet-e.
   S’mi maron dëshirat-e.
 A ti kjahem, kujt do ti kjahem?
   Do t’i kjahem nanës-e.
   Nana s’mi din hallet-e
   S’mi maron dëshirat-e.
 A ti kjahem, kujt do ti kjahem?
   E do ti kjahem motrës-e
   Motra m’i din hallet-e
   Mi maron dëshirat-e.        433
    239. Tash sa ditë e mot

      I: Tash sa ditë e mot
       Qi nuk jena pa. :I
      I: Drandofile e vogël
      Qe po shifna pra. :I

          Ref.:
   Drandofillja ime, hajde lulja ime
I: Se ke mbetë e vetun, o ke mbetë jetime. :I
    Aman, aman, xhanëm aman,
 I: Drandofile e vogël, ti më ban derman. :I

     Lot’t më shkojnë si kru’
      Prej sevdasë qi m’ra.
      Drandofile e vogël
       Vetëm nuk të la.

         Ref.:
       Drandofillja …

     Sa herë t’shof me sy
    M’dridhet buza e shkretë.
     Unë të kam pëlqy-e
       Se je lulja vetë.

         Ref.:
       Drandofillja…
          434
 240. Zare trandafile

  I: Zare trandafile :I
Ç’na bane me hile, moj Zare
    Sa e bukur je!

 Zare moj, dil ke mani!
 Po të pret jarani, moj Zare
    Sa e bukur je!

   Zare moj, dil ke vija!
Po të pret shoqnia, moj Zare
    Sa e bukur je!
 I: Zare moj, dil ke fiku! :I
 Po të pret ashiku moj Zare
    Sa e e bukur je!

 Zare moj, vish jelekun!
  Zare vish jelekun
Shoqet po të vesin, moj Zare
    Sa e bukur je!

241. Zare moj e bukur je

   Zare vene fesin!
   Ashikët po desin.
   Zare, e kueja je?
  Zare, moj e bukur je.

 Zare, ma lësho shallin!
  Ashikët po pëlcasin.
  Zare moj e vogël je
  Zare moj e bukur je.

   Belin nji pëlçik
  Dogje t’gjithë ashikët.
   Zare, e kueja je?
   Zare, e vogël je.

  Belin nji pëllambë
  Dogje gjithë dynjanë.
  Zare, moj e kueja je?
  Zare moj e bukur je.


       435
242. T’parën herë kur jena pa

  T’parën herë kur jena pa
 Se m’u mbush zemra në ty.
  I: Si ndriçon rrezja e parë
 Njashtu m’erdhe ti ndër sy :I

  S’bashku jetën me kalu’
  Jeta jonë me shku e lum’
  Në një çerdhe me gëzu,
  Si gëzon vida me pllumb.
243. S’pari kur të pashë moj

  I: S’pari kur të pashë moj
    Drandafilja e kuqe. :I
 I: Marshallah! të thashë moj
    Ty buza burbuqe. :I

   Vene shaminë e kuqe
    Vene se t’ka hije.
   Mori buzëburbuqe
    Mori bukuri-e.

   Vene moj shamin-e
    O me topa ari.
   More mend’t e mi moj
    Mori lule alli.

    Belin si unaza
    Shtatin si selvia.
    Vet’llat si gajtan
   More mend’t e mia.
       436
 244. Bash zemanit të lezetit

   Bash zemanit të lezetit
  M’u fillu’ nji koll i lehtë.
  I: - Ku e mora Zot iletin
  Mos me rrnue njimijë vjet? :I

  Gajret bana e u mundova
  Mos me i shti vedit siklet.
Deri n’Trieshtë me shokun shkova
  Dhe për mu’ heqim s’u gjet.

  I papasun me shumë halle
  Kur jam le e kur jam rritë.
Kur m’gjet mu kjo dergjë e madhe
  Me maru’ sot e n’këtë ditë.

   Oh, po vdes more doktor
  A t’rri këtu, a t’shkoj te shpia?
  A kam jetë a jam për vorr?
 Se për t’gjallë po m’qan shtëpia

  Kur të bij kumona e madhe
 Delni shokë se unë kam vdekë!
 Tash vjen nana e mi kjan hallet
  Ajo e din se çka kam hjekë.

     Arkivol shirita arit
    Rreth e rreth lule mavi.
Jalla u shofsh, mori fusha e Rrmajit!
    Që na i kalbe djemt e ri.
         437
  245. Drandofillja ka çel’ s’pari

   Drandofillja ka çel’ s’pari
   Vajz’ e re moj ndodh’ e mjer’
   Tash po dalim prej behari
     E hyjmë në stin’ të re

   Dalkadal po na vjen vjeshta
    Edhe vdekja m’u afru’
   Dhe doktori me sa mjeshtra
    Mundohet me ma largu’.

    O doktor pash’ Perëndinë
    Qe sa kohë që m’viziton.
    A s’ma gjete ma ligshtinë?
    Apo mu, ti s’po m’difton?

   O moj nanë ty po t’baj be
   Mos t’i shof syzitë me lot!
   Mbasi unë po shkoj në dhe
    Mos të shkoj ty jeta kot!

246. Edhe njiher du me kja hallin (2)

   O edhe ‘iher’ du’ me kja hallin.
  I: Prej gyrbetit erdha n’shpi, jar. :I
   I: Medet paskam pasë igballin
   Me ken’ gjallë me hjekun zi. :I

   Nejse, kto bejte i shkrova
   Me pak fjalë nuk e kam zgjat’
   Shum’ telashet i sprovova
    Allahu na baft’ imdat’!

  Me kenë se pshtoj prej k’si hallit
   Qi s’mund t’ja diftoj kërkuj.
   Kisha m’i shit’ sytë e ballit
    E me pa me t’tjetër kujt.

  O për në pshtofsha k’si kjameti
     Do ta la nji amanet:
   “Edhe peshqit n’fund të detit
  Le t’ma kjajn’ kët’ hallin tem!”


          438
 247. Pse më le mori Servet

 Me sy t’bjerrun prej vajtimi
 Der’sa zemra m’pikon gjak
Po kujtoj këtë kangë mallëngjimi
  Dashuninë që m’le marak.

        Ref.:

  I: Pse më le mori Servet?
  Dhe me gojë ti nuk më flet?
    Zemra ime po pëlset
  Pse më le mori Servet? :I

 M’ke pas thanë se në këtë botë
S’kam me dashtë moj tjetërkend.
 M’ke pas thanë se zemra jote
Rreh’ për mue moj përnjimend.

       Ref.:
       Pse…

A t’bjen n’mend kur më kërkove
Gjasht’ ditë leje me shku’ n’Lezhë.
 Sa me t’shpejtë ti më harrove
 N’tjetërkend zemra t’u ndesh.

       Ref.:
       Pse…

  Tash kaluen dy vjet dashnie
  Askërkush nuk na trazoi.
   Veç yt vlla moj bukurie
  Mbas do kohe n’a diktoi.

       Ref.:
       Pse…
        439
  248. Lule t’bukura ka pranvera

    I: Lule t’bukura ka pranvera
    S’po gjej lule me i krahasu’ :I
   I: Je ma e buk’ra ndër lulet tjera
    Vjollcë e bukur je për mu’. :I

    Erdh pranvera, erdh përsëri
    Dhe bylbylat po këndojnë.
     Këtë natyrë për bukuri
     Eja vjollcë t’a gëzojmë!

   Vjollcë e bukur me shumë erë
    Do të mbjell unë në saksi
     Eja t’i shoh sytë njiherë
     Se me ty kam dashuni.
249. Moj Xhemile zylyfet me rrema

   Moj Xhemile zylyfet me rrema
I: Qysh na dogje moj ty t’u djegt’ zemra! :I

   T’u djegt’ zemra t’u baft’ hi
  Po ç’na i sose, moj ti pleq e t’ri-e.

   Kjo Xhemilja k’cei prej gardhit
   Gjet të dashnin-o tuj ra kavallit.

   Kjo Xhemilja duel në shpat-e
  Sheh të dashnin o tuj lujtë me at-e.

    Kjo Xhemilja duel te kodra
  Gjet të dashnin-o tuj lu’jtë me gogla.
          440
250. Të dielen nadje, n’gjashtë sahati

  Të dielën nadje, n’gjashtë sahati
Aman, janë mbledhë shokt’ me ba ‘heng.
    Dalin vajzat në penxhere
   Prej merakut u banë verem.

         Ref.:
   Hajde mori lule, peja mori lule
   Zemrën time s’e ç’ma shkule.

   N’zemër time ke zanë vend-e
  Aman e s’më len me ba derman.
    Largou djal’ e hiqu meje
   S’e m’i more mend prej kreje.

       Ref.: Hajde…

    Branaveket me fije t’arit
    Aman, edhe beli si selvi.
    Largou djal’ mos m’u avit
    Se ma shtine t’ziun verem.
  251. Si me naze t’pashë me sy

    Si me naze t’pashë me sy
    Unë të ndala për me folë.
  I: Fort kam pas’ moj hall me ty-e
   Ty moj lul’ që t’kam në dorë. :I

    Mu’ lulet më jan’ idhnue,
    Që m’kan pa tuj fol’ me ty.
    E me jetë që m’je largue
    E s’na lan me u pa me sy.
         441
252. Na po dahemi more sy

  Mos më le në këtë zalldëm
   Tue e dijtë se unë të du’.
 I: Merhamet, t’u bafsha kurban
   Begenis e fol me mu’. :I

  Syn’e zi porsi filxhani
  Mori dranofill i bardhë.
  Vetullën porsi gajtani
  Të lutem moj me ma falë.

  Na po dahemi more sy
Veç zemrat s’po mund i ndajmë.
 Kur më bjen ndërmend për ty
 Sytë e mi mbushen me vaj.

253. Ballin ma ke për dukat

   Ballin ma ke për dukat
     Vetllat tua gajtanli,
        Ai, i i!
Del t’i shof moj qerpikt’ me gema
     Se m’knaqi zemra
    Hej more marak, hej!

     Vetllat tua gajtanli
    Syri yt moj dyzenli,
        Ai, i, i!
Del t’i shof moj qerpik’t me gema
     Se m’knaqi zemra
    Hej more marak, hej!

    Syri yt moj filxhanli
    Hunda jote bukuri,
        Ai, i, i!
Del t’i shof moj qerpik’t me gema
     Se m’knaqi zemra
    Hej more marak hej!

     Hunda jote bukuri
     Goja jote si kuti,
       Ai i, i!
Del t’i shof moj qerpik’t me gema
     Se m’knaqi zemra
    Hej more marak hej!       442
  254. Lulet sot kanë fillu’

    Lulet sot kanë fillu’
  Gjithfar ernash tuj shpërnda
  Fushë e mal janë zbukuru’
  T’knaqet syni sot me i pa.

  Hajde fushë e mal zbukuru’
  Me blerim sot krejt jam mlu’.

  T’gjitha kopshtet e kopshtijet
   K’naqesh sot tuj i shikju’.
   Me mallnjim dashunie
  Sot bylbylat rrin tuj kndu’.

   Hajde kndoni pra bylbyla
   Kangët tuja tuj shpërnda.

   T’gjitha lulet nji nga nji
  Janë tuj lshu’ rrajën e vet.
  Të gjithë fletat janë përtri
  Sot janë s’bashku tan me ne.

  Hajde lule e blertë, nji nga nji
   T’gjitha sot janë përtri.

255. Asaman o trëndafili i Çeles

  I: Asaman o trëndafili i Çeles,
    N’ty bilbili po këndon.
    O vajza si lule pranvere
   Këngën tënde po këndon :I

     Amani, amani
    Shokë mos më ngani,
    Se më dogji xhani
     Nga bukuri e saj.
     Zemra më gëzoj,
     Kur ajo m’shikoj,
    Zemra m’u bë mal
       Kur ajo u ndal.

      I: Asaman…


         443
256. Qindra herë te ti jam nisur

   Qindra herë te ti jam nisur
  I: Për me t’thanë se ty të du’. :I
   E çdo fjalë unë kam ujdisun
  I: Ty dashninë me ta tregu’. :I

        Ref.:
   I: Hajde moj, beja moj
  Pse s’më flet mori me gojë? :I

  Këtë maraz unë do ta shprehi
  Do ta baj moj zemrën gur.
 T’gjitha kam unë me t’i thanun

   Por mjerisht nuk di se kur.

        Ref.:
        Hajde…


257. Sa bukur ke çilë (Lule vile)

     I: Sa bukur ke çilë
    Gjatë murit ke l’shu’. :I
      I: Hap tuat vile
    E me gjeth janë mlu’. :I

     Moj e bukra lule
     Që në maj lulzon.
    E kryet e mban ul-e
    Rrugës erë na lshon.

    Me t’pasë afër mejet
     Kisha me dishru’.
    Kurr me u damun tejet
    Veç se t’rrish me mu’.

    Prandaj po afrohem
    Tejet s’du’ me u nda
     Mori lulja jeme
     Vetëm nuk të la.


         444
 258. Taksirat qi pata

   I: Taksirat qi pata
  Mendjes s’të largova. :I
I: Me gjithë se shpresë s’pata
  Vashën s’e harrova. :I

      Ref.:
 I: Kurr s’kam me t’harru’!
 Gjithmonë tuj’ t’kujtu’. :I

  Edhe pse u largove
  Fajin unë s’ta pata.
  Kurse unë besojsha
  Mori vashë e ngrata.

      Ref.:
  Gjithmonë tuj punu’
 Kurr s’kam me t’harru’!

  Edhe pse u largove
  E m’u hoqe mejet.
  Mori vashë e ngratë
M’nxorre mend’t prej kreje.

      Ref.:
 Kurr s’kam me t’harru’!
 Gjithmonë tuj’ t’kujtu’.
       445
     259. Po m’shëndrit si xhevahir

       Qysh në gushë e deri n’ballë
       Po m’shëndritë si xhevahir.
        Me këto naze më shastise
        Ma shtine të zinë fitil.

       Çka do t’jetë kjo punë me ty
       Qi m’i lshon gjithë këto rreze?
       Të tan’ dynjanë e ke shëndritë
       Zemrën teme flakë ma ndeze.

        Hallku për ty m’kan thanë
        Je ndër t’bukrat myteber.
         Kur të pashë unë me sy
        Çifti n’Shkodër nuk të del.

       Kur të pashë unë u shashtisa
         A je gjind a je pehrri?
         Balli yt rreze si drita
         Vetullën si korb i zi.

        Nishani qi m’ke në faqe
        Me kimet të bukurisë.
        Sikur dranofillja n’bahçe
      Kur më del në qoshk me qëndisë.
_____________________________________________________________
 shashtisë - çmendem, mrekullohem, çuditem, luaj mendsh
                446
     260. Fushat tan’ jeshil

      O, fushat tan’ jeshil
      O gjthçka tuj lulzu’.
    Rri mos kjaj more bylbyl-e
    Kangën tande jam tuj knu’.
      Jarna nana, jarna nine
    Kjajma vashë ti hallin tim-e.

      O kjaj moj Mine kjaj
      O gjithçka tuj lulzu’.
    Du’ me shfry unë këtë maraz-e
     Qi m’gërget moj pa ja da.
      Jarna nana jarna nine
    Se m’ka rritë nana jetim-e.

     O gjithkund në pranverë
       O gjithçka u lulzu’.
     Rri mos kjaj more bylbyl-e
     Fushë e male zbukurue.
      Jarna nana, jarna nine
    Këndo kangën plot me gzim-e.


261. Kam dymbëdhjet’ vjet që rri në burg

      Kam dymbëdhjet’ vjet
  Kam dymbëdhjet’ vjet që rri në burg.
   I: Asnjeri s’më vjen me m’pamun
    Asnjeni prej prindve t’mi. :I

       As nanë as babë
    As nanë as babë, as motër vlla
      Përveç e dashnja ime
   Që më vjen nganjiherë me m’pa.

        Ajo më thotë,
   Ajo më thotë: - Ma jep shaminë!
    - Unë shaminë ty po ta japi
    Që t’ma lajsh me lot’t e tu.
          447
 262. Kur kam qenë njiher i ri
   O kur kam qenë njiher i ri
      Lum, i lumi unë!
   Shkojsha mirë o me kojshi
      Lum i lumi unë!
    Me nji vajzë vuna dashni
      Lum i lumi unë!
    E dikush na ka diktu’
     I mjer i mjeri unë!
    O nanës s’vajzës i kallxoi
     I mjer i mjeri unë!
    O nana vajzën e martoi
     I mjer i mjeri unë!
    O nana vajzën e martoi
     I mjer i mjeri unë!
  O kur më bjen ndërmend për ty
      I lum i lumi unë!
   O çilu mollë të shof me sy
      Lum i lumi unë!

263. K’ndo bylbyl me të buk’rin za
  I: K’ndo bylbyl me ma t’bukrin za
     Në at pyll qi hije ban. :I
   I: Se ty gjeth’t nuk lanë me t’pa
   Tuj t’ndigju’mun zanin tand. :I

 I: K’ndo pra bylbyl, pa pra n’at gem
   Nuk t’zen kush, o mos u trem. :I

   Në at pyll mbi t’njomin bar
   N’hije t’vet e m’ushtim t’vet.
   K’ndo bylbyl ti pa ia nda
   Se gjithë pyllit i jep lezet.

   K’ndo bylbyl, këndo, këndo
    Zemrën time ma fresko.

   Në at pyll qi asht i shpeshtë
   Frynë nji erë me ambëlsi
   N’kangë bylbyli çohet peshë
   E prej gzimit’ n’fishkullim.

    Bylbyl, gardalinën nji’ll
    Se te ti tash po vjen fill.          448
264. Pranvera filloi me ardhë

  I: Pranvera filloi me ardhë
 Dhe bylbyli nisë me k’ndu’. :I
  I: Njajo dranofillja e bardhë
  Del n’dritare me ndigju’. :I

        Ref.:
     O shpirt sa të du’
   S’bashkut jetën me kalu’.

 Rreth e rreth Shkodrës jam sjellë
   Lule m’lule tuj shetitë
Ndër ma t’bukrat ty t’kam zgjedhë
   Porsi hylli i bukurisë.

        Ref.:
      O shpirt…

   Kanarinën e merr malli
   S’mundet kujt me i diftu’
    Se bylbyli asht i pari
    Edhe unë i kam besu’.

        Ref.:
      O shpirt…

 265. O bylbyl o more i mjerë

   I: O bylbyl o more i mjerë
Gjithfarë kang’sh rrin tuj këndu’. :I
   I: I pa fati rrin gjithë herë
    Natë e ditë tue vajtu’. :I

  Mbramje vonë e nadje heret
  Plasa i mjeri për me t’pa.
  Kam kujtu’ se njikësaj here
 S’ke me m’lanë mu’ ma me kja.

  Përmbi vesë të dranofillit
   Lot’t e mi ke me i pa.
  Edhe me lule tjera t’prillit
  N’prehnin tem ti ke me ra.


        449
        266. Ti o yll qi del n’sabah

           I: Ti o yll qi del n’sabah
           Qi shëndrit dynjanë. :I
         I: Të lutem mos ban tamah
            Del e ban serjan-e! :I

         Po çka kanë këta djem të ri
           Qi nuk rrinë rahat?
        Janë të m’sumun qysh n’vocrri
           Kan marrë nasihat.

         Kjani fusha e kjani male
           Si asht ba dynjaja!
        Djemt e ri janë mbushë me halle
           I ka zanë sevdaja.

          Djemt e ri pse i gërgitni?
            Ata nuk kanë faj.
           I gërgasin vajzat vetë
            Ato janë për t’vra.
________________________________________
 tamah - lakmi, pangopësi
 nasihat - mësim, shembull i mirë
 sevda - festë, gëzim, hare
 dynja - botë      267. Ç’po shkëlqen lulja në mur

     E ma gëzosh shaminë e kuqe, hej aman
    Hej asaman moj gushëburbuqe, hej aman.

     E ma gëzofsh shaminë jeshile, hej aman
      Hej asaman moj dranofille, hej aman.

     E ç’po shkëlqen lulja në mur, hej aman
     Hej se mbas teje u dogja nur, hej aman

     E ma gëzofsh shaminë e hollë, hej aman
     Hej nuk të la pa t’shti në dorë, hej aman.                 450
     268. Me dymbëdhjet në muej të prillit
       I: Me dymbëdhjet në muej të prillit
        Kur të pashë për t’parën herë. :I
          I: Je si gonxhe dranofilli
       Qi shpërthen n’t’bukrën pranverë. :I

           Pala e flokut t’paska ra
           Ta ka zanë të bukrin sy.
            Hije t’bante pa ja da
            Porsi lule në saksi.

           Gusha jote menduhi
          Buzën kuq porsi shebojë.
         Dhamb’t të sh’ndrisin si inxhi
          Qi t’i mban e bukra gojë.
____________________________________________
 menduhi - para me vlerë që viheshin në hilallëkun e gruas

        269. Pse ti lule rrin e mshehun
          I: Pse ti lule rrin e mshehun
            E s’prekesh me dorë? :I
          I: Vetëm dimnit del e veshun
             Bardh-o porsi borë,
          Hajde bardh-o porsi borë. :I

          Unë jam lule dimnore
           Porsi nji pranverë.
        Mundesh djalë me m’kapë në dorë
         Porse nuk kam erë, aman,
           Porse nuk kam erë.

          Ti pse thirresh lule topçe
            Edhe erë nuk ke?
        Shifesh rrallë ndër bahçe e kopshte
           Por e bukur je, hajde,
             Por e bukur je.

           Unë jam nji lule e rallë
           Qi shpesh s’ju rri në dorë.
           Porse jam unë për beqarë
            O m’thonë luleborë,
           Aman, më thonë lule borë                  451
    270. Kenke nuri i bukurisë

       Kenke nuri i bukurisë
     Shpinë ma kishe në serjanë.
      I: Do t’i baj rixha kojshisë
     Të ma presin pak njat man
        Aman, aman. :I

     Si me sy, njashtu me vet’lla
      Shoqi-shojt i kemi ngja.
     Kur mendoj se mbushet vjeta
       Plasa i mjeri me të pa.
         Aman, aman.

      Rreth e rreth me avulli
      Si fëllanza ndrye n’kafaz.
      Jasaman moj shtat selvi
      Del në xham se po pëlcas
         Aman, aman.

__________________________________
 serjanë - pamje e bukur, soditje
   271. Je nji lule qi nuk gjindesh

     I: Je nji lule qi nuk gjindesh
      Ndër lulishta me t’këputë.
     I: Si në verë ashtu në dimën
     Bardh e njomë e kuq e butë. :I

      N’t’gjitha lulet e beharit
     Drandofillja asht lavdu’.
    Mirë e din se m’ka marrë malli
     Me ty bashkë me bisedu’.

   T’kesh pra dhimbë moj drandofille
       Qi je lule për sevda.
     Për të gjallë vorrin ma çile
    E mos m’hjek prej ksaj dynja’.
             452
   272. Karajfili kuq si gjaku     (4)

      Karajfili kuq si gjaku, aman,
       Sa bukur kenke lulzu’!

     Për ata që i zen maraku, aman
     Hallin s’dinë si me e tregu’.

   Karajfili lule kumbonë aman, aman
    Tue çilë gonxhe ditë për ditë.

  Të kam njoftë moj qysh në shkollë, aman
     Mashalla sa qenke rritë!

 I: Karajfili kuq e i bardhë, plot hijeshi, aman
  Qi çilë gonxhet ditë për ditë për bukuri. :I
     273. Ku je nisë moj dushë

     I: Ku je nisë moj dushë hanëm
        Me çarçaf në krye? :I
    I: Bej aman, aman, bej aman, aman
       Nuk të ndrroj për sy. :I

     Ku je nisë moj dushë hanëm
        Vetullat me bojë?
    Bej aman , aman, bej, aman, aman
        Fol njiher me gojë!

     Ku je nisë moj dushë hanëm
        Me putina n’dorë?
    Bej, aman, aman, bej, aman, aman
        Moj vetull kunorë!

_______________________________________
dushë – shpirt, e dashur
              453
        274 T’dielen nadje, n’sabahile

          T’dielen nadje, n’sabahile
          S’punon goja për me folë.
        I: S’paskam pasë moj hak për ty-e.
        Gjithfarë lulesh qi kam n’dorë. :I

          Kur filloi me m’zanë maraku
          Ti n’gjergjef moj tuj punu’.
            Qafa jote si zambaku
          Maraku vjen tuj m’u shtu’.

          T’gjitha lulet m’janë idhnu’
          Se m’kanë pa tuj folë me ty.
          Dhe prej mejet janë largu’
          E nuk dojnë me m’pa me sy.

          Kur filloi me m’zanë maraku
           Ti n’gjergjef tuj punu’.
            Qafa yte si zamaku
          Maraku vjen tuj m’u shtu’.

         Do t’i qes nja dy-tri bejte
       E t’i shkruej n’nji letër t’bardhë.
        Unë po t’vij andej kah dera
      Se mandej s’mundem me t’ardhë.
________________________________________
 nadje - mëngjes
 sabahile – heret fort, me ag
                 454
275. Gonxhet tueja me shumë erë

 I: Oh, gonxhet tueja me shumë erë
   Gjithfarë lulesh paskan çilë. :I
   I: Marshalla moj njiksaj vere
     Oh, sa kenke rritë! :I

   Oh, drandofille je e bukur
  Gjithkah t’shof unë baj çudi
  Qysh njat herë moj qi t’kam pa
     N’zemër më ke hi!

    Oh, gjethet tu’ja kadife
   Qi shëndrisin porsi dritë.
   Rrin e mshefun nën hije
    E l’shon erë të mirë.

  Edhe kurr s’kam me t’harru’
  Por gjithmonë kam me t’kujtu.
  Qysh njat ditë qi m’je largu’.
    N’zemër kam mbaru’.
276. Kah mendoj se vjen pranvera

  I: Kah mendoj se vjen pranvera
   Gjithçka vjen tuj u gëzu’. :I
    I: Shokë e shoqe si përhera
    Nisin valle me këndu’. :I
  I: Vallen-e aman me këndu’ :I

   Gjithçka pra na u gazmue
   Ah! sa i bukur ky behar.
   Rrin bylbyli tuj këndue
  Veshë me pupla, shkru’ me ar.
 Shkru’ me ar, aman shkru’ me ar.

   Çohem herët në mëngjes
   Dal n’dritare me shikjue.
  Drandofillet mbushë me vesë
   Ndij bylbylin tuj këndu’.
   Bylbylin, aman tuj këndu’.


         455
              277. Krushqve
           Dielli ka lemun majave.
           Shetisin krushqit fushave.

                 Ref.:
         I: G’zoni ju g’zoni o ju krushq-o
          Se sot do t’merrni nusen-o! :I

          Nisen kumbar-t me krushqit-o
          Nusen ia çojnë dhandrit-o.

                Ref
          G’zoni ju g’zoni o ju krushq-o
          Se sot do t’merrni nusen-o!

        Në shpi të nuses prijnë kumbar’t
       Krushqve na i qesin petlla me mjaltë.

                Ref.:
          G’zoni ju g’zoni o ju krushq-o
           Se sot do merrni nusen-o!

        278. S’parit kohë du’ me fillue
          I: S’parit kohë du’ me fillue
         Sa e vështirë kenka dynjaja. :I
          I: Disa vjet moj i paç kalue
            Me ty më zu sevdaja. :I

            F’tyra yte porsi zana
            Kur t’shikoj baj çudi.
           Balli yt shkëlqen si hana
           Porsi dielli në pranverë.

          Duert mi kishe si hakiku
            E gishtat si qelibar.
          Shumë hallet i hjekë ashiku
          Kur mendon se del n’behar.

        Flok’t m’i kishe moj krrela krrela
          Me ty moti më shkoi bosh.
         Në të ardhsha moj ma te dera
        Sot në shpi mos shkofsha shnosh.
______________________________________________________________
 hakik – gur i çmuar
 qelibar – shumë i kthjellët, i pastër, i kulluar


                  456
   279. Marangjyli

 Plot me lule ngjyra ngjyra
 Gjithë qyteti është lulëzu’.
 Marangjyl ka çelë natyra
 T’buk’rat fletë i ka mbulu’.

  Karajfili gonxhe plot
 Po krenohet me madhështi
  Eh sa bukur ka çelë sot
 T’gjitha lulet i kan’ zili.

       Ref.:
   Marangjyl e karajfil
  Ju na knaqet me bukuri.
   Porsi lule plot aromë
  Ka dhe tjera plot freski.

  Je ma e bukra në lulishte
Lule t’kandshme plot me erë.
 S’jeni çelë ju kurr ma bukur
Siç keni çelë në këtë pranverë.

Lule t’kandshme fleta t’njoma
 Që na mbushën plot gëzim.
Mos t’harroni se n’mes lulesh
   Lule asht qyteti im.

  Marangjyl e karajfil
  Edhe ju lule plot erë.
 S’bashku në qytetin tim
Tashti ju pafshim ju përherë.
       457
280. Tuj qendisë të pashë te dera

  Tuj qenisë të pashë te dera
 Nder në shkall me flokët lëshu’.
   Qi pa da t’i merrte era
  Tuj qenisë me atë sy t’shkru’,
   Aman, aman, aman-e!

   Të shtat malet i kalova
   Për me folë me bisedu’
   Dhe prej teje unë kërkova
   Dashuninë me ma diftu’
   Aman, aman, aman-e!

  Kur më the me t’bukrën gojë
  Të vështrova moj ndër sy.
  T’gjitha lulet qi i paç n’dorë
  Me gjithë zemër t’i dhash ty.
   Aman, aman, aman-e!


 281. Je e bukur si xhindeshë

  Tash sa ditë uzdaja m’mori
   Unë i mjeri tuj hek zi.
      Aman, aman
 M’asht’ ba ftyra verdh si limoni
  Prej marakut qi kam n’ty.

   Maraku në zemër më rri
 Tuj m’u shtu’ vjen ditë për ditë
   Je e bukur si xhindeshë
    Perëndia t’ka goditë.

    Je e bukur porsi hana
  Gjithë dynjanë e ke ndriçu’.
  Ty moj lule të vraftë zana!
   Të vjen era mollë e ftu’.
        458
  282. Ç’ke bylbyl qi m’je idhnue

     I: O kaloi dita, erdhi nata
    Ditët janë tuj u zhvillu’. :I
    I: Oh nji bylbyl-o qi e pata
    Tash mu’ m’asht largu’. :I

   Oh ç’ke bylbyl qi m’je largue
     Edhe nuk zen vend?
    O gjithnji rrin tuj fluturue
     Ec bjer n’kafaz tem!

   Oh sa m’merr malli dhe nji herë
      Bylbyl me t’ndigju’.
   Oh ditë e natë rri n’penxhere
     Qysh se m’je largu’.
  283. Ç’ke qi kjan i mjeri ashik

   Oh ç’ke qi kjanë i mjeri ashik?
Oh, se me ty djal do t’baj beharin, aman-e
    Oh shumë i kena mynafik-e
   Ç’po çalldisin me na damun.

 Oh s’gjeta, asnji njeri ashik, aman, aman
Oh, si bylbylat në mal, aman, aman, aman.
   Oh qysh se s’parit t’zuna mik-e
    E mjera unë rashë n’hall-e.
          459
    284 Hije t’bajnë mori qerpik’t

     Oh hije t’bajnë mori qerpik’t-e
       Asaman o mori mollë!
    I: Oh na i shashtrise gjithë ashik’t-e
      Qi s’na u le o derman-e. :I

     Oh, synin zi me gojë s’më flet
       Asaman, o mori mollë!
     Oh shpirtin tem ta laç në dorë
       Fol e qesh o me gojë.

     Oh gjithë nata me ty më shkoi
      Me ty bashkë tuj bisedu’
      Oh, sa herë n’andërr t’shof
       Për ty rri tuj mendu’.


_____________________________________
 shashtrisë – çmendem, mrekullohem, luaj mendsh      285. Kanarina e bylbyli

    Kanarina e bylbyli rrijshin çift, jar ,
         Rrijshin çift.
      T’dy me pupla si florini
    Yll me bisht, jar, t’damë me gisht.

        Kanarina e pëllumbi
    Rrijshin bashkë jar, rrijshin bashkë.
     Natë e ditë moj s’i merr gjumi
    Tuj u dashtë, jar, kjajnë hall bashkë.

       Gusha jote me alltuna
     Gushën kuq si rrush mëshqet.
      Pse u idhnove, si kje puna?
     Pse m’gërget, jar, pse s’më flet?
            460
    286. Ku m’je zanushë
     Ku m’je zanushë
    Mramë kur t’këndova?
    Mas kafazit të përgjova.
      Me dalë jashtë
    Prej nan’s s’guxova
    Qyqja, veç përgjova.

        Ref.:
    M’rrah zemra tik e tak-e
   Se ç’më dogj i ziu marak-e
   More m’dogj i ziu marak-e.

    Moj zanusha vetullhollë
    Moj e kuqe porsi mollë.
     Mori belkëputun-o
    Kur më shkon si flutur-o.

        Ref.:
        M’rrah…

287. Larg të pashë e shpejt të njofta
  O larg të pashë e shpejt të njofta
  O shtatin tand mos t’a harrofsha
  K’ndo o bylbyl, çil-o lule zymyl
  K’ndo e mos pusho për mu’.

   Oh kur më del në avulli-e
    Oh bishtalecat nën shami
   Kjaj o bylbyl, çil-o lule zymyl
   Kjaj e mos pushoni për mu’.

   Oh kur më del mori në derë
   O drandofille plot me erë.
  K’ndo o bylbyl, çil-o lule zymyl
  K’ndo e mos pushoni për mu’.

   Oh kur më del mori n’oborr-e
    O karajfilat moj shatorr.
  K’ndo o bylbyl, çil-o lule zymyl
  K’ndo e mos pushoni për mu’.
         461
  288. Mor kaurri i Venedikut

   O more kaurri i Venedikut
   Po çka ke qi s’vjen n’iman?
   O pse si flet me gojë ashikut?
     Qeder mos i ban-e!

   Gjithë nata me ty më shkoi
     Tuj ndej e tuj bisedu’.
   N’andërr jam e vjen e më çon
      Se ç’më ke varru’.

    Syn’ e zi me gojë s’më flet
     Asaman o more djalë,
   Shpirtin tim ta lash amanet
      Del e fol nji fjalë!
289. Nji vajzë t’mirë qi ka kojshia

  Nji vajzë t’mirë qi ka kojshia
 Shoqja saj kund mos me u gjetë
 Mu’ me te m’ka zanë dashnia, aman
  E s’po m’hiqet kurr për jetë.

   Ti m’ketë anë e unë m’at anë
    Në mes kemi nji sokak.
   Njima konke si m’kanë thanë
     Porsi ylli me bajrak.

    Hajde vashë të lidhim besë
   T’lidhim besë me shoqishojnë,
Se s’do t’mundet asnji t’na prishë, aman
     Zemrat tona t’i afrojmë.
         462
         290. Synin si qershia
    Për Shkodrën plakë, bullojnë agime t’reja
       Me lule vile plot me drandofille
     Kullojnë si mjalta kang’t dritë n’atë hije
    E n’f’tyrën tande, vashë lulzon pranvera.

              Ref.:
           I: Synin si qershia
         Flakë e ke ndezë djalin.
          Buzën n’gaz e bane
         Pesh’ ia çove mallin. :I

     Liqeni n’mramje Shkodrën q’e flladitë
      Nën pemët e nalta qesh ballkoni i ri
       A ndien syzezë t’amblën melodi
      Sa bukur jeta vashë të ka stolisë?

              Ref.:
             Synin…

       291. Si yll ishte ndër hyrina
      Si yll ishte ndër hyrina, marshalla!
   Kur e pashë unë shtang u ngrina, marshalla!
 Kur e pashë unë shtang u ngrina, sa mirë-a, sa mirë-a!
        Sa mirë moj marshalla, hiu!
          La, la, la, la, la, la la la,

      Flokt’ e verdhë i ka si ari, marshalla!
     Kish t’ia lmojsha unë i pari, sa mirë-a
   Kish t’ia lmojsha unë i pari, sa mirë-a, sa mirë-a,
        Sa mirë, moj marshalla, hiu!
            La, la, la, la…

    Me petk t’linit ajo ish veshun, marshalla!
  M’kqyrë ka i herë me buzë tuj qeshun, marshalla!
M’kqyrë ka i herë me buzë tuj qeshun, marshalla! sa mirë-a
     Sa mirë, moj, marshalla, hiu, la, la, la, la

     Kur e shof unë me krye ulë, marshalla
     Zemrën time se ç’ma shkule, marshalla
     Zemrën time se ç’ma shkule , marshalla
         Sa mirë, marshalla, hiu!
           La, la, la, la…              463
 292. Ma gëzofsh shaminë e kuqe

E ma gëzofsh shaminë e kuqe, hej aman
 E jasaman moj buzburbuqe, hej aman.

E ma gëzofsh shaminë jeshile, hej aman
 E jasaman moj drandofille, hej aman.

E po shkëlqen lulja në mur-e, hej aman
Se për mas teje u dogja nur-e, hej aman.

E ma gëzofsh shaminë e hollë, hej aman
 E nuk të la pa t’shti në dor-e hej aman.

 U bu-bu ç’kam ndërmend hej, aman
 Ku t’a gjej marakun tem hej, aman.
 293. Bukuri mos t’kanë gërga

  I: Ka shumë kohë qi kanë kalu’
  Për ty vashë unë kam mendu’. :I
    I: Zemrën ty t’a paç dhuru’
    S’mujta kuj me ia diftu’. :I

   I: Bukuri mos t’kanë gërga
   Unë të du’ moj pa ia da. :I

   Për në kjoft kështu e vërteta
   Don me m’lanë ti në këtë jetë
   Shumë kujtime kanë me metë
    E nuk dij a kam me i gjetë.

    Bukuri mos t’kanë gërga
    Unë të du’ moj pa ia da.
         464
            294. Ti tuj qeshë e unë tuj kja

           Oh ti tuj qeshë e unë tuj kja, aman-e
            Oh na erdh vakti për me u nda.

                    Ref.:
             Kjaj, o bylbyl, çil o lule zymyl
              Kjaj e mos pusho për mu’!

            Oh rreth e rreth në avulli-aman-e
              Oh bishtalecat nën shami.

                    Ref.:
                    Kjaj…

           Oh kur më del mori n’oborr, aman-e
              Oh karajfilat moj shatorr.

                    Ref.:
                    Kjaj…

_________________________________________________
shatorr – pemë që i ka degët e dendura e të mbledhura si tendë, si kurorë
            295. Sa e bukur del pranvera

              Sa e bukur del pranvera
               E natyra zbukuru-e
               Çelin vjollca, lule tjera
             Për mu’ shpresat kan marue.

              K’ndon bylbyli sa vjen prilli
               Bota mar’ rrin tuj gëzu
              Kur çelë vjollca e zymyli
               Rrij i mjeri tuj vajtu’.

              Flok’t e tu moj krrela, krrela
               Vet’lla, syzezë si ullini
           Ty t’kam zgjedhë përmi t’gjithë t’tjerat
              Nuk të ndrroj për sytë e mi                     465
     296. Luleverës

   I: Mos rri pritas, lulevera
  Sepse dimri t’zdeshi shqim. :I
   I: T’gjitha fletat tua t’blera
      Plot gjallnim. :I

   Ku të kam e bukra lule
   Si me erë plot bukuri?
  Mos më rri pra me kry ulë
      Sy qershi.

   Je e bukur dhe e dashtun
  Dhe e mushun tan gjallnim
Ai qi t’desht’ asht prap tuj t’dashun
      T’ka n’kujtim.

   Mos rri ngritas lulevera
   F’tyrën ndrroje në gëzim
   Sot për ty ka çel pranvera
      Plot lulzim.
 297. Vinte çika prej livadhit

   Vinte çika prej livadhit
   Buzën kuq si lulja e allit
   I: Kaçurrelat midis ballit
     Çik-o mori çikë! :I

   Çika djalin po e dashka
   Na e dashka dhe e paka
  Vaj medet, po na diktoi plaka
    Plakës i raftë nji pikë!

   Rrinte djali n’maje t’gurit
   N’maje t’gurit prej bilurit.
   Po ja thoshte kangës nurit
     Nurit të bukurisë.
         466
      298. E mira tuj qendisë

       E mira moj tuj qendisë
     Rrin tuj k’numun dashunisë
      K’ndo me za si t’gardalin’s
    Përvetë shoqet, shoqet qi po vinë
     Mos janë zemru’, se jam feju’.

     Po vinë shoqet me u përgzu’
      Vet t’ka anda me t’uru’
     Fat të mirë moj çikë ke pasë
    Ke marr burrë, burrin qi ke dashtë.
    Na shtjen lakmi, me këtë dashni.


     299. Si t’kam dashtë unë ty

       Si t’kam dashtë unë ty-e
        Hajde moj zylyfe zeza.
        Hajde mori e pabesa.

       Nuk të ndrroj për syt-e
       Hajde moj zemër jallane
       Hajde moj e paiman-e.

        Unë nuk jam kujtue
       Se ti mu ma ban me hile
         Moj zemër katile.

      Por t’kam dashtë e të du-e
       Oh më ke ba me hile
       Të vraftë moj dita diele!

        Qyqja moj e mjera
      M’ndrrove me ashik të tjerë
        Jeta t’u baft zeher.

        Qyqja ti e ngrata
       Se shumë bela ti pata
       O mos t’u errt’ o nata.
________________________________________________
 iman – fe, besim në Zotin               467
     300. Të gjitha hallet t’i diftova

       T’gjitha hallet t’i diftova
       Veç me ndej me bisedu’.
       E prej tejet unë kërkova
       Dashuninë me ma diftu’
          Aman, aman-e.

      Kur më the me t’buk’rën gojë
       Të vështrova moj ndër sy.
       T’gjitha lulet qi paç n’dorë
       Me gjithë zemër t’i dhash ty
          Aman, aman-e.
     301. Moj e vogël ndej n’oborr

     Moj e vogël ndej n’oborr, aman
    Zylyfin moj, zylyfin-o moj zi si korb.

   Vet’lla t’holla, vet’lla t’holla gajtanli, aman
    Syn’ e zi por, syn’ e zi-o moj si qershi
   Gojë të vogël, gojë të vogël moj si kuti.

Dham’t e shpesh, dham’t e shpesh moj si inxhi, aman
    Qafë të gjatë, qafë të gjatë për hijeshi
  Bel të hollë moj, bel të holl o për merakli.

  Kur t’mërzitem, kur t’mërzitem vi e rri aman
   N’hije t’blinit, n’hije t’blinit nën lajthi
     Në bar t’njom-o, në bar t’njomë
         O në dushk të ri.
             468
 302. Kur më bjen ndërmend për ty

      Pse më len në këtë zanan
      Tuj e dijtë se unë të du’?
    I: Merhamet t’u bofsha kurban
      Begenis e fol me mu’. :I

      Na po dahna more sy
    Porse zemrat s’mund t’i ndajmë
    Kur më bjen ndërmend për ty
     Sytë e mi mbushen me vaj.

      Syni i zi porsi filxhani
      Mori dranofillja e bardhë.
      Vet’llën holl porsi gajtani
      T’lutem moj me m’i falë.

      Kasaveti yt më plaku
    S’më merr gjumi ditë as natë.
     Mu’ t’mjerin m’zu maraku
    Zemra jeme ç’m’u ndez flakë.
   ______________________________________
kasavet – kujdes, merak, brengë
            469
 303. Mori buzburbuqja ime

    I: Sot për sot me itibar
 Askërkush mos me ta mrri. :I
    Rueje synin tamahqar
 Se të çartë moj bukuri, of medet!

        Ref.:
   I: Hajde moj qi s’më flet
  Hajde moj kush t’gërget?
 Ashiku yt jam vetë, of medet! :I

   Mori buzburbuqja ime
   Kur t’a pashë synin e zi.
  Kur ma ven bohçen e kuqe
 Na mbyte me bukuri, of medet!

        Ref.:
      Hajde moj…

  Mori drandofillja e vogël
  Ku e ke marr këtë bukuri?
  Le e rritun je në Shkodër
 Nanë e babë jabanxhi, of medet!

        Ref.:
      Hajde moj…

   M’at pexhere ly me bojna
    Dibrani e ka goditë
   Rri Vitore, mos qit ojna
Prej Zotit të raftë nji pikë, of medet!

        Ref.:
      Hajde moj…

  M’at pexhere mas’ kapakut
  Kishte ndejë nji vajzë e re.
  Mos ven vesh fjalve t’hallkut
   Ata flasin keq për ne.
         470
304. Maraku ma i randë se plum’i

   Maraku ma i randë se plum’i
    Paske zemrën katileshë.
  I: Bij me fjetë e s’më merr gjumi
 Janë kah m’lu’jnë mend e kresë. :I

   Ky marak fort më mundoi
    Tash dy vjet e gati tri.
   Fushë e male do i kërkoj
    E do t’bahem jeremi.

   Po t’i qes nja dy tri bejte
   Venja veshin mori dritë.
  Karajfil me gonxhe t’verdha,
    Si na bane natën ditë?

   N’pranverë këndon bylbyli
    Në bahçe ulet rrallë.
    Sy e vetull porsi ylli
   Ty të lutem me m’i falë.
         471
305. Asaman moj drandofille

  Asaman moj drandofille
   M’je nji lule për sevda.
  Për së gjallë vorrin ma çile
  Prej k’saj jete don me m’da.

  Zemra jeme m’u ndez flakë
  S’kam ku flas njiherë me ty.
  A mendon se ke me u plakë
 Ke me dekë, n’vorr me u ndry.

  Zemra jeme m’asht ba birë
   E m’asht ba si karabojë.
   T’u ba faqja si limoni
   E ke pasë si shebojë.


  Kur të pashë moj tuj gjimue
    Faqja jote ba jeshil.
Thashë: - Medet ç’po hjekë për mue
  E shkreta moj drandofill!

   Unë i mjeri unë i ngrati
   Jeremi m’u ba kjo jetë.
   Sielli sytë e shiqoj malet
  S’di se kah me dalë me tretë.
        472
306. Mori dranofillja e kuqe

  Mori dranofillja e kuqe,
  Sa bukur moj kuvendon.
 I: Dranofille buzën burbuqe
Me të këputë kush nuk guxon. :I

  Dranofill kuq si sheboja
  Lule topçe si përherë.
 Bardhë e kuq moj bojna bojna
   Më kënaqe o me erë.

  Vjen bylbyli për hava
  Sa të shef ai do t’ndalon.
 Tuj të k’ndu gjithë pa ia da
Ni vend t’bukur zen n’nji degë.

  Afër tejet tuj t’këndue
 Rreth e rreth sillet mbi kry’.
 Çou moj lule thot mendue
  Me kuvendu’ du’ me ty.


307. Vjeshta erdh dhe kaloi

  Vjeshta erdh dhe kaloi
  Gjithçka la për bukuri.
  Të dy zemrat t’i bashkoi
  Me kalu’ nji bashkmëni.

  Ty moj lule të raftë zana!
  Gusha jote si pëllumb.
  Porsi di’lli, porsi hana
 Shoqe nuk t’gjej moj kurkund.

  Tash sa vit tuj të shikjue
 Ftyrën tande me shumë mall
 Kur m’ndigjon tuj bisedue
 Si bylbyl qi knon n’behar.
        473
308. Mori vashë vetullhollë

  Mori vashë vetullhollë
  Ftyra yte ç’po t’shëndritë
  Prej ‘saj nate kur më fole
  N’zemër time më ke hy.

Kur më del prej derës n’mbramje
   Bulevardit tuj shetitë.
 F’tyra jote shndritë si hanë
 Si selvi shtatin ma shtrinë.

 Dashni zuna me ty s’parit
  Deri tash se kam provu’.
  Si t’ia baj mori k’tij halli
 Zemrat tona me i bashku’?

  Nji letër du’ me t’a çue
  Mos kujto se du’ m’u tallë.
  E xhevapin me ta çue
  Nuk të la moj pa të marrë.
 309. Karajfil emnin e ke

  Njitash lulet janë harlisë
    E kan qitë filiza t’ri.
  I: Bylbyli me krah shetitë
 Ban pushim ndër gema t’tij. :I

   Bylbyli me krah t’arit
  E kërkon shoqin e vet.
 Qysh i vogël n’derë t’kafazit
 Rrin e k’ndon kangën e vet.

  T’gjitha lulet çelin verës
  Ashiku u ban hysmet.
    Karajfili i saksisë
 Rreth e rreth ganxhet i qet.
       474
310. Po fillon me dalë behari

  I: Po fillon me dalë behari
  E shyhret i nep dynjasë. :I
I: Mue për ty më ka marr’ malli
  E s’po i gjej qajre sevdasë. :I

  Hajde pra moj drandofille
   Ti për mue e bisedo.
  Zemrën tande fill ma çile
  Me gojë tande ma dëfto.

Kur të pashë nën derë t’oborrit
  Rreze t’bante bukuria.
  Të baj be natën e vorrit
 M’i qaj mirë hallet e mia.
        475
311. Kur më rri karshi-karshi

 Kur më rri karshi-karshi-e
 Unë kam zanë marak në ty-e.
  Vetëm ti më ke pëlqye
 Të kam zemër, të kam sy-e.

      Ref.:
  I: E bardhë, e bukur je
Nuk kam qajre pa t’marrë erë :I

 O unë me dijtë moj se t’marr ty
 Si nji pulë more du’ me u ba-e
  E n’kotec unë du’ me hi-e
   Tana pulat me i përzi-e.

       Ref.:
     E bardhë…

 O, ustallëk Zoti m’ka dhanë
 Si një gjel more du’ me u bo-e
  E n’kotec unë du’ me hi-e
  T’tana pulat me i përzi-e.

       Ref.:
     E bardhë…

 O, ustallëk Zoti m’ka dhan-e
Si nji peshk more du’ me u ba-e
  E në det more du’ me hi-e
  Të tan peshqit me i përzie.

       Ref.:
     E bardhë…
       476
IV. KËNGË TRIMËRIE
    477
478
    01. Ded Gjon Luli

   I: Krisi pushka disa topa
 Sa me vrap na u mblodh ordia:I
 I: Me e njoftë zuni gjithë Evropa
  Trima t’fortë paska Shqipnia. :I

  Dedë Gjon Luli shkroi nji letër
  Valisë s’Shkodrës ia ka çue:
  “Se Shqipnia nuk don tjetër,
  Veç don vendin me sundue.”

   Ded Gjon Luli ban kërdinë:
  - Tungjatjeta! - po i thot krajlit.
    - Del e shikjo me dylbi
   Si lufton biri i shqiptarit.
 02. Kangë për Bije Vokshin

    Nëpër telat e sharkisë
   Derdhim kangët e trimnisë.
Sot me dhimbje e k’nojmë këtë kangë
   Pushoi zemra e Bijës nanë.

 Ka vdekë mbesa e Sulejman trimit
   Hallë Sabria o e Asimit.
   Ka vdekë bija e Kastriotit
  Kosovarja e derës Vokshit.

  Shpija e saj o shpi e trimnisë
  Jetë e vdekë o kushtu’ lirisë.
  Ne gjithmonë o ty t’kujtojmë
  Kunorë lulesh, o kanga e jonë.

   Kunorë lulesh o ti je vetë
 Që nuk vyshkesh o kurr për jetë.
  Ti me nder o je nda prej jete
   Lule qe o dhe lule mbete!         479
 03. Kaçanikut i raftë pika

   Kaçanikut i raftë pika!
  Nuk e din se çka asht’ frika
 Nandë sahat tuj pre me thika!
     Hej more hej!

   Grykë e Kaçanikut
   Jo s’i thonë shaka.
   Varr asht i anmikut
  Tmerr dhe hata, ore hata!

       Ref.:
 Dërgut pasha, mor Dërgut,
  Kaçanikun mos e nguc!
  Mos e nguc e len rahat
 Merr ushtrinë e kthehu prap!
   Pashë, more satrap.

04. Këngë për Ibe Palikuqen

   Mbi këto male t’nalta
    Atje në Mavrovë.
    Lufton Ibja nanë
   O me armë në dorë!

       Ref.:
    Me vllaznit e vet,
    Trima partizanë
   Hasmit mu në ballë
     O se ç’i ranë.
   Ti na dole partizane
     Ibe sokoleshë.

  Të nderojmë si bij të madhe
    Ibe moj shqiponjë.
 Prandaj ne sot, moj sorkadhe,
   Për ty do t’këndojmë.

   Dhe një ditë shtatori
    Atje në Kërçovë.
    U vra Ibja nanë
   O me armë në dorë.

       Ref.:
       Me …


       480
   05. Xhamadani i lirisë

  Kërcet topi e gjëmon trolli
 Xhamadanin hapë Mic Sokoli.
Përmes fushës kalldram me gzhoja
 Bash si fletët kur hapë shqiponja.

 Hej, ngriti krahët e i tha Vatanit:
 - S’na shpon, jo, o top i sulltanit!
  Zemra jonë ka gjak sa gurra
  Mbi anmikun o bini burra!

 Kaluan vitet, kaloi një shekull
  Koha grrye ka gurë e hekur.
 Erdh ndër kohna e iu vesh trollit
  Xhamadani i Mic Sokolit.

 Hej, e pat vesh o dhe Selam Labi
  Kur për gryke topin e kapi
 Përmbi tank o kur rrugën skuqi
 E pat veshë o dhe Vojo Kushi.

  Prap në botë o sot ka sulltana
  Që n’a mbajnë o ndër nishana
  Porse gjum, jo s’ka Kosova
Sytë me dritë o n’a i mbushë vatani.

Hej, shkëlqen djersa e s’dridhet loti
 Në këtë truell o me bukë baroti.
  Shkrinë çeliku e lulzon molla.
T’gjithë shqiptarët janë Mic Sokola!
         481
06. O moj Kosovë, me k’sulë të bardhë

  Hej moj Kosovë me k’sulë të bardhë
        O moj Kosovë.
    O shtati yt o me dyzet plagë
       Me dyzet plagë.
    O shtati yt asht bajrak i gjallë
   Sa mirë po i rri hasmit përballë
   Sa mirë po i rri hasmit përballë
    O, o, o prite Azem Galicën!
       Bashk-o me nuse!
  Shqipja ban plag-o në fushë të kuqe.
  Lufton Kosova me krajl e me mbret-e
 O shumë po vritet, por s’ka me vdek-e!

  Po i prin Azemi në log të burrnisë
 Po i prin Kosovës, lufton për Kosovën
       Lulja e trimnisë.

   Hej, o jo s’ka vdekë baca Azem,
        Baca Azem.
   O krejt rininë tani po e bjen-e
        Tani po e bjen.
  O po i bjen zjarrit, bjen kah gremina
  O kam lan Shotën o me do trima

__________________________________
 hasëm = armik
          482
      07. Këngë për Jakup Ferrin

       Ç’asht ai zog i kuq i bardhë?
        Nga beteja sjell haberin.
       Eu, nëpër mes bjeshkës i bie
        Fill i vetëm pa luftarin.
       Si dori i lashtë prej çetash
       Ai po vjen me vrap prej malit
         As ujvarat e Valbonës
       Nuk ia lajnë rrëketë e gjakut.

            Ref.:
       O Jakup Ferri, mor ku je?
      Thrrasin malet me piskamë.
        Tridhjet krena i ke pre
      Me shtat plagë po rrin në kamë!

       Ndal dorin n’shteg t’oborrit
      Shkumbë nga goja tringëllima.
      Eu, mbeti trimi n’log t’mejdanit!
       Gjak trimnie pikë lëndina
      Rrin mbështetun mbi një mal
        Rrjedh lumi valë e i gjatë
       Eu, tuj luftu’ o për vatanin
        Jakup Ferri me bajrak.

_____________________________________
 haber = lajm, njoftim
 mejdan = fushë e hapur, shesh, arenë (zakonisht në
      këto vende zhvillohen dyluftime)
              483
 08. Këngë për Sefë Kosharën

  - Hej Sefë Kosharja i pari i fisit
   O hije t’paska o maja e plisit!
   - Hije m’ka o shok’t e mij
  Kam dhanë jetën o për liri-e!
   Kam dhanë jetën o për liri
    Jam shqipar kosovarli!
   S’na ka le nana prej barkut!
  O na ka qitë pushka prej çarkut!

  Hej amanet-o për me m’varrue
  Ngat njaj lisi, për me shikjue.
   T’i shoh fushat o tuj jeshilue
  T’shoh flamurin o tuj flakrue!
 Du’ manxerrin për t’qitë te varri
  T’ja ngjesh hasmit n’lule t’ballit!
 Du’ manxerrin me gjithë fishekë
Oh se s’kam vdekë e s’kam me vdek-o!

 Hej mal me gjak asht’ ba Kosova!
  O luftë po ban o Sefë Kosharja!
  Po ban luftë e po ban kërdi,
  Gjëmojnë malet o duen liri.
   Nuk jeton shqipja pa bij
    Nuk gjallnon ajo pa liri.
   Nuk duron shqipja robëri
   O jam shqiptar kosovarli!
         484
          09. Këngë për Avni Rrustemin

  I. Bërtet polici                   IX. Avni Rrustemi
   Sa u bind Parisi:                  T’ka ndezë alemi.
- Kjo pushkë kah krisi?                   - Lum na që t’kemi!
    Vallë, kush u vra?                 Thomi pa pra.

  II. Frengjt’ grumbullohen              X. Je i lavdërueshëm
   Fort pezmatohen.                  Fort i urueshëm.
  Disa ndigjohen                   Gur i paçmueshëm
   Tuj thirrë me za.                 Ndër burra e gra.

 III. Asht vra Esati!                 XI. Kjo do të festohet
 Me u shu’ fesati                   Kurr s’do të harrohet.
 S’e zuni sahati                   Kangë do të këndohet
  Ai vdek ka ra.                   Gjithmonë pa nda.

               IV. Desh Perëndia
                E vrau Avnia.
               T’shpëtojë Shqipnia
                T’ngeli pa u nda.

             V. T’marrë fund ngatrrimi
               T’soset mjerimi.
              T’mbretnojë bashkimi
              T’rrojmë vlla me vlla.

               VI. Mban zi Serbia,
                Çirret Greqia.
                  Qan Italia
                Për atë që u vra.

               VII. Lutet Libohova
                Dibra e Tetova.
                Ma fort Kosova
                Me lot tuj qa.

              VIII. Po gjithë Shqipnia
               Dru’ gjithë njerëzia.
                Që të rrojë Avnia
                K’shtu bajnë dua
                Rrofsh ore Avni!                   485
    10. Këngë e Ibes

  Ç’po kërcasin pushkët
   Gjëmojnë malet lart
 Djemt e Dibrës vijnë nga mali
   Trimat partizanë.

  Katër ditë e katër netë
 Pushka n’Dibër ç’po kërcet
 Kan ngelë trimat partizan
 Ujë pa pi e bukë pa ngranë.

    Hej, vaj medet
  Nanë moj ç’na ka gjetë!
    Se Dibrën tonë,
  Nanë po dojnë me e djegë.

 Dolën tanksat nga Taraniku
  I tërbu’m bërtet anmiku
 Dibrën e Madhe me shkatrru’
  Grima-grima me e coptu’.

   Mirpo trimat partizan
 Kapën Dibrën anë e mbanë
 Prej mbas shpinës s’Taranikut
 Mu në ball i ranë anmikut.

 Ngadal shtriga e gjermanit!
 S’i ke njoftë djemt e dibranit!
 Djemt e Dibrës, sokola t’malit,
 Që ta çajnë kapak’n e ballit.

 Hej, ngadal kapiten gjerman!
Se shok’t e Ibës luftojnë si luanë.
        486
11. Këngë për Bajram Currin (3)

     I: Kërsiti pushka, :I
  I: Ushtonte mali, aman, aman
    Dilni kush ashtë vra! :I

    Bajram Curri n’kali
  Në syret ma i pari aman, aman
    Mahzun ish kon’ dalë.

    Bajram Begu n’bjeshkë
N’kmishë e n’tlina desh-e, aman, aman
     Kry’t në faculetë.

    Bajram Curri n’borë-e
  Bukë po rrin pa ngranë, aman
     Vetëm për Kosovë!

    Bajram Curri n’shi-e
    Ujë po rrin pa pi aman,
    Vetëm për Shqipni!

      Oj Sherife hanëm,
 Djali po t’thirrë bab-e aman, aman
     Babë nuk ka n’dynja!
         487
12. Këngë për Sulejman Vokshin
    Ka ra terri prej Stambolli.
   Kujt po i digjet nji kasollë?
  Ka ra pushka n’krah të malit.
   S’e ç’i ndriste djersa e ballit
 N’flakë t’barotit, n’prehën t’mikut
  N’djep prej druni rrit kreshnik
  Mos ia prek ballin kreshnikut!
   Se t’pret grykë e Kaçanikut
  Jam Sul Vokshi, s’e lshoj trollin
  Krah për krah me Mic Sokolin!
   Avdyl Frash’rin kam midis
   Për liri djegë shkamb e lis.
  Mos m’iu turr sulltan flamurit
  Se kam dalë nga palca e gurit.
  Ka marr flakë kreu i sulltanit
 Ç’asht kjo rrfe që i bjen karvanit?
    Çoni fjalë Kosovës vogël
  Do t’ja ngreh çadrën mbi kodër.
   E në bjeshkë te retë e bardha
  T’i kam djegë harem e çadra!

 13. Kangë për Skenderbeun
  Kaluen shekuj mbi Ballkan
 Nga shtat zemra shqiptar’t i kanë
  Me shtat zemra i ka lind nana
   Brijt e trupit o jatagana.

    Me i lahutë o i knon lirisë
   Mbi lahutë o koka e dhisë
  E n’bisht Gjergji o n’përkrenare
  Ia ka dhanë o lahutës shqiptare.

    Me i ba o lahutës telin
   Çikat tona e pren bistekin.
 Kur tradhtitë o na i ban bllokada,
  Shkrimë unazat e i bom shpata.

    Shtat krajli o i kish Bota
  Shtat krajli o na m’synë me topa
  O shtat zemra n’gjak t’shiptarit
 Shtat herë vritet, o tetë herë ngjallet!

 Shpatë e Gjergjit o rrkoj zi zana
  I theu n’Krujë o tre sulltana.         488
           14. Ditë e zezë 6 qershori
              Ditë e zezë 6 qershori
            Shtini me pushkë tradhëtari
            I: Ranë si trima tre dëshmorë
            N’mes të rrugës, në Kavajë. :I

             Dalin motrat e Raziut
           N’skaj të rrugës pranë shtëpisë:
           - Hakun tand vlla do t’a marrin
            Bij të tjerë të Shqipërisë!

             Doli nana e Vangjelit
             Mu ke pragu i shtëpisë:
           - Kam dhe ma unë djem të tjerë
             Për në radhët e partisë!

             - Fli i qetë o shoku Loni!
            Edhe ju dëshmorë të tjerë.
            Për shumë shekuj do të rrojë
              Emri juaj në këtë jetë!

         29. Këngë për Ismail Qemalin
             O Qemal, kur të përzunë,
             Kur të rrethosi Turqia,
             Dhe një çik, pra të zunë,
             Erdh e të mori gjemia.

            Brënda në Paris të shpunë,
              Atje ku qe katemia,
            Se ç’u ngrut krali në gjunjë,
              Kralesha edhe e bija:
              - Cili je ti more burrë,
              - Që di pallatet e mija?
             Unë jam Smail Qemali,
             Prapa më vjen historia.
             Të lutëm nëmë një vulë,
               Të vuloset kufia.

             Të shtat vulat ti dhamë,
             Po s’doj të vulos’ Turqia.
             Do vulos’ se s’është punë,
              Është imja Shqipëria!
              Sazan e Karaburun
              Janë vatanet e mija.
_________________________________________________________________________
    -  Katemia = këtu është fjala për mbledhjen e Fuqive të Mëdha
           ( rrjedhë nga fjala “akademi”)


                   489
16. Këngë për Hajdar Dushin

  Një ditë vjeshte në nandor
 Buzë Drinit tradhtari zuni pusi.
I: Me e vramun Hajdar Dushin e ri
  Me i qitë shokët në pabesi. :I

  Krisi pushka, jehoi errësira
   Anë e mbanë lufta filloi.
 - S’dorzohemi gjallë or ballista!
   Zani i tij si i luanit jehoi.

Kaluan shumë orë, beteja s’maroi
 Val’t e lumit gjersa gurgullu’n.
Nga gjaku i Hajdarit që s’pranoi
 Me tetdhjet trima me u dorzue!
        490
  17. Këngë për Isa Boletinin

 Ministrit të Londrës shku’n e i thanë:
     - Isa Boletini vet ka ardhë!
  O man allti e man k’sul t’bardhë!
   - Duhet t’prit o si asht’ zakoni,
    Veç kujdes t’ma kontrolloni!
    Ju gjeneralë o t’ma shoqnoni!
     Hyni Isai me kokën naltë,
   Palë e xhamadanit i rrin hap’t.
  O si shqiponja, o mor me dy krahë:
   - Më kan thon o se je trim mali
     As kërkush armët s’ti nali!
 Veç n’Evropë unë do t’jem ma i pari!
    - Mos besofsh more ta kallxoj
   Se nant’ plumbat i mbaj në gojë
   Ismail Qemali o vet ma dor’zoi!
     Sa për rregulla i zbatova,
     Veç alltinë unë s’e dorzova
  Gjithë jetën prej brezit s’e l’shova!
     Lordi plak mbeti pa mend.
 Asnji fjal se foli, por bon me shenjë:
- O ulu mor shqiptar të bojmë’ kuvend!
  - Unë kalova detin o ktu’ me ardhë
     Më ka çu’ populli shqiptar.
  O veç kralive me ua thonë dy fjalë.
   Nuk kam ardhë ktu’ mor zotni
 Në pallat të Londrës me u vra me ty!
  Veç me thonë more se ka Shqipni.
  Kush t’ka thonë se nuk ka Shqipni,
  S’ndëgjon me vesh as s’shef me sy.
      E koritë o vehten e tij.
      Se Shqipnia asht’ ai dhe
     Ku ka lindë ai Skenderbe
    Portës naltë more i ka vu re!
         491
18. Ushton gryka e Kaçanikut

  Ushton gryka e Kaçanikut
 Morën zjarr këta gur’t e malit.
 I: Përmbi çallmat e Anadollit
  Ndizen hutat e shqiptarit! :I

        Ref.:
 I: Hej Kaçanik e shkamb e gur
  Digjesh e pritesh për flamur!
   Për flamurin e Skenderit
 Luftojnë djemt’ e Idriz Seferit! :I

 Kurr nuk çarten o kullat tona
  Vendit tonë i dalim zot.
  Tirq e zhguna e xhubleta
  Thurr i kemi o me barot.

        Ref.:
        Hej…

  Sulen trimat nga Kabashi,
  Nga Lubizhda e Stagova.
Th’rret me t’madhe Dërgut Pasha:
 - Ndihmë Sulltan se sot marova!

        Ref.:
        Hej …
        492
19. Këngë për Bajram Currin (1)

   I: Bajram Curri i ri-e:I
    I: Natë e ditë në shi,
      Aman, aman
   Vetëm për Shqipni! :I

   Bajram Curri n’borë-e
   Bukë po rrin pa ngronë
     Aman, aman
    Vetëm për Kosovë!

   Bajram Curri n’mal-e
    Luftoi pa u ndalë
     Aman, aman
    Vetëm për vatan!

    Bajram Curri plak-e
    Zemra i pikon gjak,
     Aman, aman
    Vetëm për bajrak!
        493
 20. Kangë për Bajram Currin (2)

     Bajram Curri fjalë ka çue:
    - A po vini sot me m’nimue?
    A po vini sot me m’nimue?
     Se Sulltani bre na ka çue.

    Se sulltani bre na ka çue
  Shemshir Pashën o me na shtrue.
   Me na shtru’ këtë copë Shqipni
   Duen të dhjeta, duen vergji.

   Duen vergji e duen nizam-e
   Kanë qitë topat në istikame.
   Kanë qitë topat në istikame.
  Gratë e Pejës janë çu’ në kamb-e.

   Gratë e Pejës u çuen në kambë:
 - Po i thonë Pejë e po i thonë Gjakovë
  Po i thonë Pejë e po i thonë Gjakovë
   S’napim vergji, s’napim nizam!

_____________________________________
nizam = ushtar
          494
21. Ç’janë k’ta gurë t’bardhë e t’zi

 - Ç’janë k’ta gur-e t’bardhë e t’zi?
  - Dikush krushqit na i ka ngri!
    I: I ka ngri e i ka ba gurë
   O krushqit tonë me flamur! :I

 - Cili ashtë krushku i parë me radhë?
  - Skenderbeu me shpatën zjarr!
   Krushku i dytë o asht’ Naimi
  O Mic Sokoli lshon kushtrimin.

   Nusja jonë o kurr nuk vritet
   N’çdo pikë gjaku ajo rritet.
   Ku e derdh shqiptari gjakun.
   O rrnoftë liria me bajrakun!
         495
           22. Në muzeun historik

  Në muzeun historik            Me bukë premin e ka nisë.
 Nji herë shkova me nji mik          Çan rrethimin baca Isë!
 Me bylbylin kangatar           T’u n’a i qite flakën Cetin’s
O Dervish Shaqën, kosovar.         S’lidhen Agat e Judbinës, o hej!

                 Ref.:
            Ja koburja e Boletinit!
           Vesh me sërm e tytë florini.
           Paska ardhë këtu n’Tiranë
           Pranë herojve t’tokës nanë.

            N’t’gjitha anët e Kosovës
           Ka dalë zani i Knjaz Nikollës:
            - Isa Begun me ma gjetë!
           Me armik nji natë me fletë!

                  Ref.:
             E ka pritë e ka gostitë
            E ka mbajt nji natë e i ditë.
             I pabesi s’njef tradita
           I ka mbush rrugët me prita.

            Knjaz Nikolla e rrahu telin
           N’Podgoricë e dha haberin:
         - Me u çu’ n’kamb çka janë xhandarë
             O me vra Isën kosovar!

                 Ref.:
            Jo s’e vret trimi Jutbinës
            Se ç’ia qet flakën Cetinës
           Tanë Kosova dha betimin
           Gjallë e kemi Isë Boletinin!

             Veshoviqi e ka ndalë:
           - Ndal Isa, se i kam dy fjalë!
            Arm’t e brezit me i dorzu’!
          - O Veshkoviq more, ke gabu’!

                 Ref.:
            A e din me kend po flet?
           S’mi ka nal as krajl as mbret
           Për trimni mos t’qofsha falë.
          Arm’t për mu’ janë babë e nanë!                  496
23. Ani moj Shqipni mos thuej marova

 Ani moj Shqipni mos thu’j se marova!
  Ani se djemt tu hala janë gjallë.
  O n’komë’ jan çu’ rrept o Kosova
  E bajnë luftën ballë o për ballë-e.

   More ishin ditët ma të vshtira
   Me njëmijenantqindedhet-e.
    Kur n’Kosovë ra egërsina
   Don me zhbi çdo bimë mbi dhe!

  More se n’Prishtinë, aty pik s’pari
   More krisi topi o me duhi.
    O aty gjaku i shqiptarit
    Ra në tokë me bi përs’ri.
   24. Këngë për Tahir Mehën

       Po thotë rinia:
      - Kush na ka ardhë?
       Asht’ Bacë Tahiri
     O me kapuç t’bardhë!

         Ref.:
    O Bacë Tahiri me pleq e t’ri
     E shkriu gjithë jetën
      O për Shqiptari.

      Gjithmonë i pari
      O në demonstratë
      Asht’ Bacë Tahiri
     O me kapuç t’bardhë!

         Ref.:
        O Bacë …          497
25. Këngë për Adem Jasharin (Sërish vjen marsi)

     Sërish vjen marsi, sërish vjen stina
     T’rënët dhe të gjallët bëhen tok.
      Vesë as shi s’duron lëndina
      Burrëria jonë nuk duron lot.

     Midis kujtimesh e midis këngësh
      Çfaqet kryetrimi fjalëpak.
     Ndë’ gema degësh e sytha pemësh
       Mërzisë sonë i vë kapak.

             Ref.:
    Sërish vjen stina e ne ndërrojmë mot.
        Po vetëm ai s’plaket kurr.
     Uji i bjeshkëve i rrjedhë për poshtë
     Ai lartësohet si flamur, o si flamur!

  Dhe njerëzia vijnë përkulen, varrin tënd nderim
    Nipi e mbesa me uratën, nisen fluturim.
   Zemra merr guxim, plisi i bardhë shkëlqim
  Hej me ty gjithmonë në ballë,me ty o Legjendar!

     Sërish vjen marsi e vjen pranvera,
       Amanetin e tij përtrijnë.
      Lulet e barin i tund veç era
       Si medalona n’pelerinë.

           Midis…

            Ref.:
           Sërish…

          Dhe njerëzia…
             498
 26. Këngë për Hajredin Pashën

  O Hajredin Pasha, o po vjen Radikës
  I: - O vallë ku jan’ o malet e Dibrës? :I

    Vallë ku jan’ o malet e Dibrës?
   I: O te kalaja o po bajnë kuven'! :I

   O bëjnë kuven' e po tek kalaja
   Hajredin Pashën e ka gjet belaja.

   Kjo belaja pashën ç’e ka gjetë
  Malet e Dibrës na kanë lidhun besë.

  O lidho me vdekë e po lidhë të tan-e
  S'nigjon Dibra jo me dhanë nizam-e.

   Hajredin Pasha o more hutaq-e
  S'rrihet Dibra pash mër me kërbaç-e!

 - Hajredin Pasha ku e ke lanë ushtrinë ?
   - Gjithë në Dibër besa mi kan gri!

   O gjithë në Dibër besa mi kan gri
    Jo ma pak se dymdhetmijë.

    Jo ma pak o se dymdhetmijë
 Kan' mbet' n'istikam e n'varrezë ç'kan hy!


27.Këngë për Ganimete Tërbeshin (2)
  Hej asnji fjalë si shpëtoi o prej goje
    Nanë moj sa shumë duroi
         Hej, hej!
    Nanë moj sa shumë duroi!
 Hej shkumza t’bardha i dilnin prej goje
     Shokët nanë s’i tregoi
         Hej, hej!
     Shokët nanë s’i tregoi!

           Ref.:
  Jo, jo s’ke vdekë lul’kuqja e Gjakovës
 O ne me mall të kujtojmë, oj Ganimete!
  Jo, jo s’ke vdekë lul’kuqja e Kosovës,
     Ganimet, moj krenaria jonë!           499
27. Këngë për Ali Pashë Tepelenën

     Moj kalaja me bedena,
    Çfar asllani paske mrena!
   Ali Pashën me shtat’ zemra,
   Qi i mush topat me dykmena.

     Ç’ke Vasiliqi ,qi qan,
    Se ne kemi Yç Kalanë!
  Tridhet’ vjet do ma nizanë,un’
    prej teje s’e hek sevdanë.

  Moj Janinë, Janinë e shkretë,
    Të raft zjarri e të djekt!
  M’vjen keq, se t’kam godit’ vetë,
  S’të gëzun’ as djemt’ as vetë!

     Bijt’ e mi, ju soj çifuti,
    Njeri mu hallin s’ma di;
   Jalla u preft sultan Mahmuti
   Qi m’flliqët soj e oxhakun!
 28. Këngë për Avdyl Frashërin

     Kurvelesh e Gegëri
    Ç’u mblodhë në Ergjëri,
    Bëjnë një komision të ri
    Për të shkretën Shqipëri.
    Avdyl Bej na’ Frashëri
    Dhjetë herë vate Frëngji,
     U përpoq i varfëri
    Prit Gjolekën me ushtri
    Të bënë luftë me Turqi.


   ___________________________
 - Frëngji – këtu e ka kuptimin :Evropë
         500
V. KËNGË TË SHQIPËRISË SË JUGUT
       501
502
    01. Kur më shkonje lumit goce

      Kur më shkonje lumit goc-e
        Hajde truma, truma.
      I: Sa të pashë o ty moj goc-e
       Mendjen se ç’e humba. :I

            Ref.:
         Jarnana,jarnane,
       T’desha moj goce, t’desha
        Balluket e shpesha.

       Se ky lumi gurgullonte
         O tallas, tallas-e.
       Të kalova afër moj goce
        Marshallah të thashë.

            Ref.:
           Jarnana…

       Unë s’të fola me t’vërtetë
         Bëja një shaka.
      Oh se jam i vogël moj goc-e
        Andaj kam sevda.

            Ref.:
           Jarnana…

____________________________________
 marshallah – përgëzim bukurie
             503
  02. Njëzet e pesë gërsheta
   I: - O njëzet e pesë gërsheta
    T’i numurova pa fjeta. :I
    I: - Ti s’m’i numërove dot
     More djal-o borzilok. :I

         Ref.:
     I: Moj lule, moj lule
    Sa e bukur që më je! :I

    - O ti numërova kur bie
     Buzëkuqe, karajfile.
    - Ti s’mi numërove dot
     More djal-o borzilok.

        Ref.:
       Moj lule…

   - O mos je yll a mos je hënë?
   Mos je mollë për t’u ngrënë?
    - Jam nji lule për dynja
    Veç për nënë e për baba.

        Ref.:
       Moj lule…

03. Të rashë pas, moj, të rashë pas
  I: Të rashë pas moj të rashë pas
  Rrugës kur shkonje për gjimnaz :I

         Ref.:
    Do ti them nja dy tri fjalë,
    Se unë ty të dashuroj, o jo
   Çapkën, çapkëne e vogël o!

   Të rashë pas moj kur më ike
    Rrugës për pedagogjike.

         Ref.:
         Do…

   Të rashë pas moj kur më le
   Rrugës kur shkonje për lice.

         Ref.:
         Do…
         504
04. Mora çiften e dola për gjah

 I: Mora çiften e dola për gjah
 Pashë fëllënzën në një degë. :I

   Vuna çiften në nishan
   Por ajo nuk bëri bam.
 Se fëllënza pesmbdhjet’ vjeçe
      Iku jasaman!

Morra rrugën aman për me u kthy’
   Pashë fëllënzën përsëri.

    Por ajo nuk më qortoi
   Me synin e zi më shikoi
  Se fëllënza pesmbdhjet vjeçe
     Mua m’dashuroi.

   Vura çiften në nishan
   Por ajo nuk bani bam
 Se fëllënza pesmëdhjet’ vjeçe
      Iku jasaman!


 05. Dil pak moj në penxhere

  Dil pak moj në penxhere,
  Të të shoh moj se cila je!
  Të të shoh moj se cila je,
  E vogël moj a e madhe?
  Të të shoh moj se cila je,
    E vogël a e madhe?

 Ç'u ngrit lulja moj në mëngjes,
 O i ra bahçes moj mespërmes.
 O i ra bahçes moj mespërmes,
  O këput trëndafil me vesë.
 Ç'i ra bahçes moj mespërmes,
   Këput trëndafil me vesë
        505
  06. E ç’u këput e ra një yll

    E ç'u këput e ra një yll
    vajti ra pas hënës-ë.
    E rritu çupë e vogël-ë
    me nazet e s'ëmës-ë.
   E ma mbaje llokumen-ë
   në mes te pëllëmbës-ë.
    E rritu çupë e vogël-ë
    me nazet e s'ëmës-ë!

        Refreni:

    Dil shiko moj çupëzë,
     nga këndon bilbili!
    Se i thonë prill o moj,
      jeshilon jeshili.
    Dil shiko moj çupëzë,
     nga këndon bilbili!
    Se i thonë maj o moj,
      hapet trëndafili.

    E ç'u këput e ra një yll,
     vajti ra pas hënës-ë.
    E rritu çupë e vogël-ë,
    me nazet e s'ëmës-ë!
   E kur ma hidhje vallen-ë,
    me majat e këmbës-ë .
    E rritu çupë e vogël-ë,
    me nazet e s'ëmës-ë. 07. O dhëndër ku vete kështu


  I: - O dhëndërr ku vete kështu? :I
I: - O gjerë tek nusja kam pak punë :I
   I: - O se tek nusja vajta vetë :I
  I: O do ta marr ta kem për jetë :I
         506
    08. Leskoviku

  N’Leskovik o fryn një erë
 Dil e hapni moj penxheretë!
 Dil e hapni moj penxheretë
Ka ardhë djali moj vetë o i tretë!

  Ka ardhë djali vetë i tretë
  Me lahutë e me gërnetë.
  Me lahutë e me gërnetë
   Daulles i bie vetë!

   Leskovik, o gur i thatë
 Sa punëtore moj na i ke gratë!
  Sa punëtore na i ke gratë
Si të voglat moj dhe të mëdhatë!
09. Përse të rritë mamaja ty

  Përse të rritë mamaja ty?
 Pse të zbukuron kaq shumë?
 I: A mos vallë ty t’i kanë zili
 Njatë gushë moj njato faqe? :I

        Ref.:
   Je e vogël sa më s’ka
 Unë me ty kam ra n’sevda.
    Je e vogël si flori
 Unë me ty kam ra n’dashuri.
  Si t’ia bëjë zemra ime?
 Rreh tik-tak-e pa pushime.

 Të pashë moj kur vadisnje,
 Të pashë moj kur vadisnje
 O të pashë moj kur vadisnje
   Fushë me jargavan.
        507
10. Ç’u mbush mali plot me rrush

  Ç’u mbush mali plot me rrush
     Plot me rrush.
  Thotë nënëja: - Janë krushq,
      Janë krushq!

  I: Në janë krushq të dalimë!
    Syzezënë ta marrinë! :I

  Ç’u mbush mali plot me fiq
      Plot me fiq.
   Thotë nënëja: - Janë miq,
      Janë miq!

   Në janë miq të dalimë!
   Syzezënë ta marrinë!    11. Ma ke ballin - o

     Ma ke ballin-o
   Me lule, moj bardhule.
     Lulet o jepi hua
    Ballin o falma mua.
    Lulet-o jepja dylberit
   Ballin-o mua të mjerit!

      Ma ke syrin-o
   Me lule moj bardhule.
     Lulet o jepi hua
    Syrin-o ti falma mua
    Lulet-o jepja dylberit
   Ballin-o mua të mjerit!

     Ma ke gushën-o
   Me lule moj bardhule.
     Lulet-o jepi hua
   Gushën-o ti falma mua
    Lulet-o jepja dylberit
   Ballin-o mua të mjerit.


        508
       12. Te rrapi në Mashkullorë

          Proto marsi në të hyrë
          Asqer nga Janina vijnë.

        Doli shkurti hajde hyri marsi
       N’Gjirokastër ç’na u vra Bimbashi.

          Nga Janina vjen mezapi.
          Në Mashkullorë te rrapi.

         Te rrapi o në Mashkullorë
           Foli Çerçizi me gojë:

          -  Milazim, largoji taborë!
            Leri djemt e mi të shkojnë!

          Se ju skuq, ju bëj me bojë!
         Çerçiz Topulli mua më thonë!

      Të vranë o Bimbash të vranë
       Hito Labi me Bajramnë!*
____________________________
Hito Lekdushi dhe Bajram Prongjia, pjesëtarë të çetës së Çerçiz Topullit
                509
           13. Janinës ç’i panë sytë

             Janinës ç’i panë sytë
             Ishte pranë ajo ditë
              Janino, Janino!

            Zeneli me të velçionë
           Çanë mes për mes taborret
             Janino, Janino!

             Janinës ç’i panë sytë
             Ishte pranë ajo ditë
              Janino, Janino!

            Zenel Çelua vetë i dytë
            Zeneli me të velçionë
              Janino, Janino!

            Zenel Çelua vetë i dytë,
            Zeneli me të velçionë
              Janino, Janino!

         Zeneli me të velçionë
        Çanë mes për mes taborret
           Janino, Janino!
________________________________
velçiot = fshatar nga fshati Velçë
                   510
 14. Kur m’i zbrisnje shkallët

 E po kur m’i zbrisnje shkallët moj
    Me dy duart plot.
    Një me trëndafile moj
     Një me borzilok.

Kur m’i zbrisnje shkallët një nga një
  E po se ç’ma dogje zemrën-e.
  O si bilbilat o krah për krah
 Bashkë të këndojmë gjithë jetën-e.

  E po mu në mes të odës moj
   Ti zure me qeshë aman.
   E ngrihe pakës vellon moj
   Se ç’ma dogje shpirtin-e.

 E po kur m’i zbrisnje shkallët moj
   O ç’ma dogje zemrën-e.
   O si bilbilat o këngën e
 Bashkë të këndojmë gjithë jetën-e.

       E po…
     E po mu në mes
        511
    15. Gjitonja

Pse ma mban kokën mënjanë?
 Ta marrë lumi, ta marrë!
  Gjitonën ç’e kisha pranë
 Ta marrë lumi, ta marrë!

Pse ma mban kokën mënjanë
 Ta marrë lumi, ta marrë!

 Sikur të kanë vra babanë
 Ta marrë lumi, ta marrë!

  As babanë, as vëllanë
 Ta marrë lumi, ta marrë!

 Gjitone moj grykë zanë
Ma jep fjalën që m’ke dhanë

    Dola moj dola
  Atje moj lart në male.
  O sa bukur tingëllon
   O surla dynjanë.
      512
   16. Ato gërsheta

      I: - Ato gërsheta
   Ke tash kush ti mësoi?
    - Eh rri të lutem
  Se s'mundem ti duroj! :I

I: Aman, aman më dogje xhan-e
Aman, aman më bëj derman-e! :I

  Këto dy fjalë që po ti them
 Ti them për të mirën tënde:
 - Të lutem syrin mos e mbyll
   Se të tërë i çmënde!

  Mbushma gotën me raki
    S'të dija beqare!
  Se jam djalë jabanxhi
  Do të marr për fare!

    Eh tërë me radhë
   Eh rrugës kur kalon
  Plagën që më ke hapur ti
  Sa vjen e ma zmadhon.

Aman, aman më dogje xhan-e
Aman, aman më bëj derman-e!

  Këto dy fjalë që po ti them
 Ti them për të mirën tënde:
 - Të lutem syrin mos e mbyll
   Se të tërë i çmënde!

  Mbushma gotën me raki
    S'të dija beqare
  Se jam djalë jabanxhi.
   Do të marr për fare!
       513
  17. Çupëzë, beqare moj

 Ç'm’u verdhe o moj m’u bëre ftua
    Çupëzë, beqare moj.
 Pse shtive o moj merak për mua
    Çupëzë, beqare moj.
 E hiq merakun e hajde me mua
    Çupëzë, beqare moj.
 E të kam dashur edhe prap të dua
    Çupëzë, beqare moj.

 Kur më shkoje ti moj në ato varre
    Çupëzë, beqare moj.
  Me fustanin zvarrë-zvarrë
    Çupëzë, beqare moj.
 Të vdekurit o moj ti seç i ngjalle
    Çupëzë, beqare moj.
 E të gjallët o moj ç'i vdiqe fare
    Çupëzë, beqare moj.

  Ti moj shqerkëza, o moj manare
     Çupëzë, beqare moj.
  Pse na dole ti moj gënjeshtare?
     Çupëzë, beqare moj.
Ti pse na the o moj s'martohem fare?
     Çupëzë, beqare moj.
 I: E do ti rri o moj babait beqare!
    Çupëzë, beqare moj. :I
        514
 18. Dardha rrumbullake

  I: Hajde moj, me futë moj
   Hajde moj dil pas darke.
    Ti o moj dardha moj
  Dardha moj rrumbullake! :I

  I: Hajde moj, ka ky djali
   Hajde moj nja dy llafe.
    Ti o moj dardha moj
  Dardha moj rrumbullake! :I

 Hajde moj kush ti puthi moj
  Hajde moj gushë e faqe.
   Ti o moj dardha moj
 Dardha moj rrumbullake !

  Hajde moj po ky djali moj
   Hajde moj pa mustaqe.
    Ti o moj dardha
  Dardha moj rrumbullake!
____________________________
futë = përparëse
          515
19. Fustanin që të solla mbrëmë

 I: Fustanin që të solla mbrëmë
 A se vesh moj për hatrin tim? :I

Aman, a se vesh moj për hatrin tim?
   Se jam rritur o jetim.

   Futanin o me lule shumë
  A se vesh moj për hatrin tim?

Aman a se vesh moj për hatrin tim?
   Se jam rritur o jetim.

   Aman se jam rriturë jetim
   Me kulaç moj të siturë.

Aman a se vesh moj për hatrin tim?
   Se jam rritur o jetim.

   Aman se jam rriturë jetim
   Me kulaç moj të siturë.

 20. Gushëbardha si dëbora

  I: Epo gushëbardha si dëbora
   Xhan, xhan, vetulla holla :I

  Epo ç'të sheh syri ta bën dora
  Xhan, xhan, vetulla holla.

Epo në punë shkoje në punë shkoja
  Xhan, xhan, vetulla holla.

 Epo si s'më the njëherë u lodha
  Xhan, o xhan, vetulla holla.

  Epo të isha zog të fluturoja
  Xhan, o xhan, vetulla holla.

  Epo mbi balluke të qëndroja
  Xhan, o xhan, vetulla holla.
        516
    21. Qaj Maro
  Ike dhe më le shtëpinë
  Qaj Maro, qaj moj bijë!
  Epo qaj Maro, qaj moj bijë!

  More rrugën per Misirë
  Qaj Maro, qaj moj bijë!
  Epo qaj Maro, qaj moj bijë!

  Me le vetëm me fëminë
  Qaj Maro, qaj moj bijë!
  Epo qaj Maro, qaj moj bijë!

   Jeta jote rrokullimë
  Qaj Maro, qaj moj bijë!
  Epo qaj Maro, qaj moj bijë.

22. M’u dogj i shkreti xhan
 I: Vendosa vajzë të të dashuroj
   Të shkrova ty një letër. :I
 I: Mos qoft'e thënë ajo që flet
   Ti dashuron një tjetër?! :I

      Refreni:
 I: Aman, aman, aman, aman
 Pse m’u dogj i shkreti xhan?
    Për fjalën tënde
  Zemra, moj, po më qan :I

Posht'e përpjetë shoqkave ju flet
    Ju thua që se dua.
 Mos qoft'e thënë ajo që flet,
  Pse tallesh ti me mua?

      Ref.:
     Aman, aman…

Në ke vendosur vajzë të më lesh,
   Më thuaj që s'të dua.
 Mos qoft'e thënë ajo që flet,
  Pse tallesh ti me mua?

      Ref.:
    Aman, aman….
        517
     23. Shkova mbrëmë

      E shkova mbrëmë,
      O asaj o moj ulice,
  I: E pashë nëne moj një të bukurë. :I

      Po ajo moj e bukura,
     Oh kur më o moj pa mua,
 I: E rendi nëne moj mbylli derën-e. :I

       Po mos e mbyll-o,
     O sheqer o moj me mjaltë,
I: Se vjen bandilli moj shumë i lodhur-e. :I

  Po shumë i lodhur e i rraskapitur,
 E mal më mal o moj ka gjezdisurë-e.
  E mal më mal o moj ka gjezdisurë.


      24. Ballukeprerë

      Më jep një pikë ujë
      Moj ballukeprerë.
      S’kam me se ta jap
      O trëndafil me erë!

      O me dorën tënde
      O ballukeprërë.
     Dora m’u ndodh zënë
      Moj ballukeprerë!

         Ref.:
       Jarnana, jarnane
     Jarnana moj të keqen-e!

      Nesër këtu do t’zënë
      Moj ballukeprerë.
      O me unazën tënde
      Trëndafil me erë.

          Ref.:
        Jarnana…


          518
25. Do marr çiften do dal për gjah

I: Do marr çiften more, do dal për gjah,
   Jaman shok-o, jaman aman. :I

  E çiftenë more me gjithë zagar,
   Jaman shok-o, jaman aman.


   E çu ngjita more sipër në mal
   Jaman shok-o, jaman aman.

   E pashë dy more të bukura,
   Jaman shok-o, jaman aman.

 E cila të more të pëlqen, më qafsh,
   Jaman shok-o, jaman aman.

   E ajo mes, more, këputura,
   Jaman shoko, jaman aman

    E ajo, more, më e bukura
   Jaman shok-o, jaman aman.
         519
26. Trëndafil me dyzet fletë

  Hedhur leshrat mbrapa,
    Vetullat kurorë,
  Po ç'faj të pati djali moj,
   Që si flet me gojë?

  Kur ta pashë ballin,
   Të dhashë stolinë,
 O më dogje në zemër moj,
   Erë trëndelinë.

  I: Do të dal e do t'i flas,
  Do t'i flas e do ti qesh
 Edhe rrugën do t'ja pres-ë.
 Do më vish a s'do më vish
  Do më vish a të vij vetë,
 Trëndafil me dyzet fletë. :I

   Qoshet e shamisë,
    Lulet e dynjasë,
 Po ç'ka çupa me mua moj,
   Që s’do të me flasë?

  Kur ta pashë ballin,
   Të dhashë stolinë,
 O më dogje në zemër moj,
   Erë trëndelinë.

  Do të dal e do t'i flas,
  Do t'i flas e do ti qesh
 Edhe rrugën do t'ja pres-ë.
 Do më vish a s'do më vish
  Do më vish a të vij vetë,
  Trëndafil me dyzet fletë.

 Do më vish a s'do më vish
  Do më vish a të vij vetë,
 Trëndafil me dyzet fletë.
       520
    27. Çelu trëndafil

    O ç’e mbolla bahçen o
     O me borzilok-e.
    Çelu trëndafile moj
     Hapu borzilok-e!

  Unë e mbolla rrallë moj nënë
     Ai më mbiu plot.
    Çelu trëndafile moj
     Hapu borzilok-e!

   O s’e ç’më trazoi moj nënë
     O e shkreta zogëz-e.
O se e shkreta zogëz-e iku perëndoi-e
     Çelu trëndafile moj
      Hapu borzilok-e!

   Iku zogëza e malit nënë-o
     E s’e kapa dot.
    Çelu trëndafile moj
     Hapu borzilok-e!

  Ja do t’më vijë zogëza nënë-o
    Ja do t’bëhem zog-e.
     Çelu trëndafile moj
     Hapu borzilok-e!
        521
    28. Fëllënzat që hedhin valle

  I: Fëllënzat që hedhin valle, moj fëllënzat. :I
I: Hedhin valle o me ngadal-e, o moj fëllënzat. :I

            Ref.:
     I: Dil e shihni ju fëllënzat-o
    Që m’a marrin vallen shtruar-o! :I

  Fëllënzat poshtë e përpjetë o moj fëllënzat
   Sa të bukra me lezet, o moj fëllënzat!

           Ref.:
           Dil…

  Fëllënzat kur bisedojnë, o moj fëllënzat
 Shoqja shoqen e ngazmojnë, o moj fëllënzat!

           Ref.:
           Dil…

 Fëllënzat kur shkojnë sokakut, moj fëllënzat
 Djemve ç’ua shtojnë merakun, moj fëllënzat!

           Ref.:
           Dil…

  Fëllënzat që hedhin valle moj fëllënzat
 Hedhin vallen o me ngadal-e moj fëllënzat

           Ref.:
           Dil…
            522
    29. Veleshtare

 I: Veleshtare, moj kokone :I
  I: A s’ma falë synin e zi? :I

  Mora vesh se je sëmu-e.
  T’paska ra i verdh o i zi!

   Veleshtare, eja ke lala
 Ti mbush du’rt me portokalla!

  Portokalla dhe limona
  Veleshtaren se ban’ nona!
30. Në një arë, në një lëndinë

     I: Në një arë
   Në një o moj lëndinë,
 Trëndëlinë, moj trëndëlin-e! :I

     Nja dy çupa
    O aty po rrinë
 Trëndelinë, moj trëndelin-e!

     Njëra fliste
    O për bukurinë
 Trëndelinë, moj trëndelin-e!

     Tjetra fliste
   O për dashurinë
 Trëndelinë, o moj trëndelinë!
        523
31. Nën një portokalle moj

 I: Nën një portokalle moj
    Të ndala unë ty.
    Lulet e limonit
   Na binin në sy. :I


      Ref.:
 I: Ule kokën poshtë moj
   Se ç’më dogji malli
   T’vinte era jote moj
   Aromë portokalli. :I

  Ishim ne të dyja moj
  Loznim si sorkadhe.
   Përmbi kokat tona
  Lulet hidhnin valle.

      Ref.:
      Ule…

      Nën…
      524
    32. O moj dukane

  O moj dukane, moj dukane
“Puna e mbarë!” deshta me t’thanë
     Hej, hej, hej!
 Puna e mbarë deshta me t’thanë.

O puna e mbarë deshta me t’than-e
 Du’l një gjarpën me na ngranë
      Hej, hej, hej!
 Du’l një gjarpën me na ngranë.

  - O ku po rrina nesër mrama?
 - N’odë të vogël rreth me xhama
      Hej, hej, hej!
 N’odë të vogël rreth me xhama.

 O n’odë të vogël rreth me xhama
   Aty rrijshin dy-tri zana.
      Hej, hej, hej!
   Aty rrijshin dy-tri zana.

  O aty rrijshin dy-tri zana
  Bajshin dritë sa dy-tri llama
      Hej, hej, hej!
  Bajshin dritë sa dy-tri llama.

 O bajshin dritë sa dy-tri llama
   Pijshin kafe me filxhana
      Hej, hej, hej!
  Pijshin kafe me filxhana.

   O me filxhana me kutia
  Rrush të bardhë e leblebia
      Hej, hej, hejI
  Rrush të bardhë e leblebia.
        525
     33. Sajzez-o

   Sajzez-o, moj sajlaro
   Sajzez-o, moj sajlaro
  O si më dogje muhallën-o?

E nuk e dogja unë se jam deli-e, o
  E dogji qaj djali me allti-e, o

   Sajzez-o, moj sajlaro
   Sajzez-o, moj sajlaro
  O si më dogje katundin-o?

Nuk e dogja unë se jamë qibar-e, o
 E dogji qaj djali me cigare-o.

   Sajzez-o, moj si flutur-o
   Sajzez-o, moj si flutur-o
Hajt ma jep fjalën moj e bukur-o!

  Fjalën s’mund ta jap djal-o
   Fjalën s’mund t’a jap
   Jam shumë e re djal-o,
    Prit të rritem pak!
        526
34. Çova rrush tek buza jote

  Tek vreshtat e i shkova
  Rrush tek buza jote qova
 Me një vreshtë po rri zotrote
  Çova rrush tek buza jote.

       Ref.:
 Ç’i kam thënë asaj sate ëmë
    Që se do sevdanë
   Ç’i kam thënë të jatit-e
Që shkon në rrugë e nuk më flet
   Ç’i kam thënë të j’atit e
Që shkon në rrugë e nuk më flet?

       Ref.:
      Ç’i kam…

 Me një vreshtë po rri zotrote
  Çova rrush tek buza jote
  Çova rrush tek buza jote
 Me një vreshtë po rri zotrote.

       Ref.:
      Ç’i kam…


  Ç'i kanë thënë t'jatit – e
Që shkon në rrugë e nuk më flet
Që shkon në rrugë e nuk më flet?

  Ç'i kanë thënë t'jatit – e!?
 Me nji vresht po rri zotrote
  Çova rrush tek buza jote.
  Çova rrush tek buza jote
 Me një vresht po rri zotrote

       Ref.:
      Ç’i kam…
        527
   35. Binte shi pika pika

     I: Binte shi pika pika:
   - Besomë o baba se ika! :I
  I: - Të besova moj, të besova
  Që ditën moj që të fejova. :I

     I: Ike, ike more dhenë:
 - Kush t’ja bëj o babait kafenë? :I
  I: - Le t’ja bëjë moj kush të dojë
   Kush i tha të më martojë!? :I

     Ike ike more dhenë:
 - Kush t’ja bëjë o nënës kafenë?
   - Le t’ja bëjë nusja e djalit
  Se për ty do t’më merr malli!
       36. Kalino

I: Kalino, të dalim moj nga maletë! :I
     I: Ti nga malet dole,
    Manushaqe mblodhe,
  Bandillit ia çove, moj Kalino! :I

Kalino, të dalim moj nga vreshtatë!
    Ti nga vreshtat dole
   Rrush të ëmbël mblodhe
 Bandillit ia çove, moj Kalino!

Kalino, të dalim moj nga çeshmat-e!
    Ti nga çeshmat dole
     Ujë të ftohtë more
  Bandillit ia çove, moj Kalino!         528
      37. Xhixhile

    Trëndelinë e bukur-o
 Me shtat dritë të syrit më vërbo!
Shkundi xhixhat-o, shkundi xhixhat-o
  Nuk kalohet nata vetëm-o!

    Xhixhile, moj xhixhile
    Ku të kam e ku më je?
     Xhihile moj xhixhile
     Je këtu a je atje?

 O po, po, po, po moj o le, le, le, le
   Veç një natë me ty të fle!
 O po, po, po, po moj o le, le, le, le
   Le të vdes të bëhem dhe!

       Trëndelinë…

       Xhinxhile…

        O po…
         529
  38. As e vogël as e madhe

  I: As e vogël moj as e madhe
  Qenke çupë moj namuzqare.
O sa të deshta e të dua, moj e mira! :I
O kur më shkoje në sokak, e vogëla
Zemrën ç’ma bëje merak, e bukura!
    O sa të deshta dhe të dua
     Moj e mirë, e bukura
 Të kërkova dhe s’u lodha, e vogla

   As e vogël o as e madhe
   Vetëm ty unë të kërkoj
   Mendjen se ç’ma hoqe fare
    Lozonjarja ime moj!

      As e vogël…

 As e vogël, as e madhe, fiks fare
   As korçare, as kolonjare
    Të zgjedh përmetare?
     Më mirë hiç fare!
   Shko njëherë nga Tirona
   Shko njëherë nga Vlona
 Vlona i ka gjysëm çika gjysëm gra
   Dhe kërkon nga Shkodra
    Por prap nuk e gjeta!
    Ku është ajo e mira?
    Ku është ajo e shkreta?

      As e vogël…
         530
39. Çupë thyej ato gjilpëra

  Çupë thyej ato gjilpëra
  Çupë thyej ato gjilpëra
  Çupë ç’e do pajën ti
  Çupë ç’e do pajën ti?

      Ref.:
  Of aman, aman, aman
  Je e bukur e dynjasë.
  Je e bukur e dynjasë
 Nuk e lë unë pa të marrë.

 Se prej gjethes trëndafilit
 Se prej gjethes trëndafilit.
 Një fustan unë do ta pres
 Një fustan unë do ta pres.

       Ref.:
     Of aman…

       Ref.:
     Of aman…


40. Mora rrugën për Janinë

  Mora rrugën për Janinë
    Isha vetëm.
  Bashkë me arabaxhinë
    E po natën-e.

  Atje më zunë pusinë
    E po natën-e.
Copë e copë më bënë mëlçinë
   Edhe zemrën-e.

  Mora rrugën për Janinë
    E po natën-e
  Atje më zunë pusinë
    E po natën-e.
       531
  41. Asaman o moj lule

  Asaman, asaman, asaman
    Asaman o moj lule
    Asaman o moj lule
   Dilmë pak në penxhere!

   Dilmë pak në penxhere
  S’të kam parë as sot as dje.
  Ç’u ngrit lulja në mëngjes
  Duke fshirë dhe sytë e zezë.

  Ç’i ra bahçes o mes përmes
   Këput trandafil me vesë
   Këput trandafil me vesë
  I shkojnë tufat mes për brez.

  Ç’i do lulja trandafilat – e?
   Të gënjejnë bandillat – e!
   Të gënjejnë bandillat – e!


 42. Se ç’u hodha nëpër lum

  O se ç’u hodha nëpër lumëz-o
Ishte thellë o moj gjerë në gjunjëz-o

        Ref.:
   Jarnana, ni na të keqen o
 O ç’më iku goca më la vetëm o.

 O se ç’u hodha moj nëpër vijëz-o
 Ishte thellë o moj gjerë në ije-o.

        Ref.:
       Jarnana…

  Se ç’u hodha nëpër lumëz-o
Ishte thellë moj gjerë në gjunjëz-o.

        Ref.:
       Jarnana…


        532
43. Ç’u ngrit lulja në mëngjes

  Ç’u ngrit lulja në mëngjes
  Duke fshirë dhe syt e zezë
  Duke fshirë dhe syt e zezë
   Me shaminë e djalit-e
   Të gënjejë bandillat e
   A ta marr të mirën-e?

  Merr shaminë e djalit-e
  I ra bahçes mes për mes
  I ra bahçes mes për mes
  Këput trandafil me vesë
   Të gënjejë bandillat-e
   A ta marr të mirën-e?

  Ç’u ngrit lulja në mëngjes
  Duke fshirë dhe syt e zezë
  Ç’i gaboi trandafilat-e
   Të gënjejë bandillat-e
   Të gënjejë bandillat-e
  A t’a marr të mirën-e?
       533
 44. Kur më vjen burri nga stani

   Kur më vjen burri nga stani
Kur më vjen, kur më vjen, kur më vjen
   Fër, fër, fër më bën fustani
       I: Fër, fër, fër :I
  I: Kur më vjen burri nga stani
  Fër, fër, fër më ban fustani. :I

  Kur më vjen burri nga kisha
Kur më vjen, kur më vjen, kur më vjen
  Fër, fër, fër më ban këmisha
      I: Fër, fër, fër :I
  Kur më vjen burri nga kisha
  Fër, fër, fër më bën këmisha.

   Kur më vjen burri nga ara
Kur më vjen, kur më vjen, kur më vjen
   Unë me ngut i dal përpara
 Dal e pres, dal e pres, dal e pres.
   Kur më vjen burri nga ara
   Unë me ngut i dal përpara.

  Kur më vjen burri nga ullinjtë,
  Marr nji krrabë e i nxjerr sytë.
         534
  45. Ora dy e natës
     (Potpuri)
 I: Ora dy e natës dhe moj
  Trak e truk tek dera. :I

Ngrehu, moj zemër, ngrehu!
  Se moj na thau era.

 Penxheret e odës dhe moj
  Këthyer nga lumi.

 Xhamat moj do t’i thyej
 Që të të zgjoj nga gjumi.

 Rakia, konjaku dhe moj
 Dopio moj po na vijnë.

Ngrehu, moj zemër, ngrehu!
 S'ta gjej moj dot shtëpinë.

 Bëmë zonjë dhëndër-ë!
  Se jam djal'i ëmbël-ë
 Se s'pi verën as rakinë
 Po jam djalë për shtëpinë.

  Bëmë zonjë dhëndër-ë!
 Epo se jam djal'i ëmbël-ë
  Se s'pi verën as raki
 Po jam djalë për shtëpi.

I: Se do ta kafshoj nishanin-ë
 Që ma ke në faqen tënde. :I

Mamanë ti hiç mos e dëgjo
 Fillo të bësh të mira!

 Ma bën zemra rik-tik-tak
 S'di se ç'fjalë të të jap.

Se do ta kafshoj nishanin-ë
 Që ma ke në faqen tënde.       535
  Më thanë se të panë ty
Të qash me hidhërim për mua.

 I: Bëmë zonjë dhëndër-ë
   Se jam djal'i ëmbël-ë.
   Se s'pi verë as raki
 Epo jam djalë për shtëpi. :I

 Se do ta kafshoj nishanin-ë
 Që ma ke në faqen tënde.
       536
  46. Të dinja të vogël

 Të ka mbirë manushaqja
   Ty moj n’penxhere.
  Unë të dinja të vogël
 Ti më qenke moj dyzet vjeç.

       Ref.:
   Të dinja të vogël,
  Ti më qenke dyzet vjeç.
     Lëri nazet,
   Se s’të kan lezet.

  Ti kur më del me shoqe
 Leshrat m’i mbanë gërshetë.
  Unë të dinja të vogël
  Ti më qenke dyzet vjeç.

       Ref.:
       Të …

   Ti kur më del te porta
  Dhe m’a bën me isharet
    Lëri moj ato naze,
Se për ty moj nuk të kanë lezet.

       Ref.:
       Të …

  Kur të shkoj nga dritarja
  Ti ma bën me isharet.
  Unë të dinja të vogël
  Ti më qenke dyzet vjet.

       Ref.:
       Të …
       537
    47. Tundu bejkë

 O duke tundur zbret nga mali
 Me shaminë lidhur te balli.

Tundu moj bejkë e bardhë, tundu
  Natën me hënë, duku!

 Bejkë e bardhë e borë e malit
    Ti je ilaçi i çobanit.

  Kur mbush ujë te burimi
  Më dukesh si lule prilli.

Tundu moj bejkë e bardhë. tundu
  Natën me hënë, duku!

 Bejkë e bardhë e bor'e malit
   Ti je ilaçi i çobanit.

  Natën-ë pa gdhirë mirë
  Do takohem me barinë.

  Bëj të flë, gjumi s'më zë
   Cula moj bie ëmbël-ë

   E dëgjoj e gëzon xhani
    I bie djalë çobani.
       538
     48. Po t’boj rixha

Na pikën gjethtë e ullinit o bre djalë
Ni’ bre shokë se n’a shkoj kjo verë
   Me këto çunat e Gjiritit
  Disa të bardhë, disa të zez’.

         Re.
   I: Po t’boj rixha moj gocë,
      Po t’boj rixha.
   Po t’boj rixha moj gocë,
    Djalin mos ma nga! :I

   Unë u nisa për kurbet
  Qashtu paska qenë kismet
  Si s’u gjet nji dylber Sadik
Me ma thonë nji “Rrugë të mbarë!”

       Ref.:
       Po…
________________________
Gjiriti = Kreta (ishull në Detin Egje)
49. Kur vjen behari, çel qershia

 I: Kur bjen behari, çel qershia
Vajza të bukura, faqka t’paputhura
 Andej këndej kërkojnë djemtë
  Duan të lozinë, të qeshinë. :I

   O moj ti që rri ne porta
  Mos kujto s’e ç’thonë bota
    Se bota na kan hasret
  Plaç me gojë e që s’më flet!
          539
 50. Hapi sytë e zezë moj

   Hapi sytë e zezë moj
   Hapi sytë e zezë!
   Hapi sytë e zezë moj
  O moj hapi sytë e zezë!
   Të na sjellë beharë.

 O moj hapi sytë e zezë moj!
  Të na sjellë beharë, moj
   Sa të desha ty o moj
  O moj sa të desha ty-e.


51. Mikja me shami mënjanë

  Mikja me shami mënjanë
 - mos mike se dogje fshanë!
  - U ç’I bëra fshatit shkretë,
Sepse shkoj poshtë e përpjetë?

 Xhinde mushka e xhinde vetë!
  Rathë- rrathë balluketë,
  Si në peill manushaqetë
   Si në maj trëndafiletë. 52. Bejkë ç’të kam silloinë

  Bejkë ç’të kam silloinë,
 Qysh do më shkoj me jetimë?
  Si guri në rrokullimë,
  Si gume në manastir!

  Rrobat në karcellë rinë,
  Vishi bejk’, e prishe zinë,
   Se tyj fëmija t’u rrinë;
 Të tundesh kur merr avllinë,
  Mënt e kokësë më iknë!
 ________________________
   - gume = igumene       540
   53. Sevdaja jote ç’m’u shtua

     Sevdaja jote ç’m’u shtua
     Qaj, moj lule, qaj për mua
      Po s’më lënë të të dua
      Nja di ortaket e tua.
      Që vete me to në krua:
     Të thonë fjalë për mua.
     Ti kallogrinjë ç’u thua?
     Të bëç si bushtr e tërbuar,
     Sa të vëç mua në duar?
       Rri djalo se je qoti,
     S’hipën dotë n’atë avlli,
      Se s’ke bërë kseneti,
     Po ke qën’ çoban me dhi,
      Po të dua dyqanxhi
      Se jam bij’ e të merit
     Po ç’t’I bëjë kismet fakirit
     Që më ka truer dhe unjë
     Më ka bër’ baraj me gjunjë!
     Ti në daç, hajde te unë.
   _______________________________
  - kseneti= këtu e ka kuptimin e pasurimit
-  unjë = ç’ti bëjë fatit të shkretë që më ka ulë
       e më ka mallkuar, sepse u varfërova

   54. Moj e bardha si semini

     Moj e bardha si sejmeni,
     Moj e ba’ q’aman-aman.
    / përsëritet pas çdo vargu/
     Ruhu se të sheh sehmeni
    Dhe të thotë, - Hajde vemi!
     Si do vemi, ku do vemi?
      Barr’ e pajë nuk kemi.
      - Unë barr’e paj s’dua!
       Sit’ e vetullat e tua.,
    Që hodhën në dishek mua
     Dhe lëngova di-tre muaj,
      Di-tre muaj të beharit
      Të gushtit e t’allonarit.
     _____________________
        - semini = jasemini


          541
     55. O unaza gur jeshile

       O unaza gur jeshile
     Udhës malit kur më vije,
     Thoshje çobanit : -Ç’u dive ?
       - Zaif o zemra ime,
     O ftuj’ e bardha me rrezhda,
     Më gënjeve me gënjeshtra,
     Më the – “ sa të vij vjeshta”,
     Vjeshta erdhu edhe shkoj,
      Mikja mikun e harroj.


     56. Sevdaja jote më treti

      Vashëzo, lule xheneti
      Ballëkollonar’ e xhepit,
      Sevdaja jote më treti!
     Më të tretë e më ka tharë,
      Se si tinë s’kamte parë!
        Didi-didi, laroja,
     Ç’ke që leh, a paç bela ?
      Do të trokëllij dhe ca,
     Dolli plaka: - Ç’isht’ ashtu?
     Hesht moj plakë, se jam u’!
     Ç’kërkon qenë këtë natë?
      Kërkon çibukun e artë.

    57. O moj hunaza me grep

      O moj hunaza me grep,
      Mir’ me gojë që s’më flet,
      Pse s’ma bënë me isharet?
      Më sheh nëna pa më vret,
       Më ruan nga një lanet.
       Lanet e bir i lanetit,
     Pse s’vështron anën e detit,
     Mos na vjen burri kurbetit?
      O burr mos arç pëllua,
      Po kazandise për botë!
    Arç e thjefsh këmbën në portë!
     __________________________
-pëllua = këtu e ka kuptimin : mos ardhsh kurr


           542
58. Hiri prilli, shkriu bora

  Hiri prilli, shkriu bora
      Maleve;
  Zoqtë di nga di jetojnë
      Në fole,
 Çajnë qiellin e shkojnë,
      Si rrufe
 Ti, moj vajza kanakare,
    Ç’bënë atje?
  Mua më harrove fare
    Ç’zëmër kë?
Jo, mo, jo, s’të kam harruar,
     S’të harroj;
Në zëmër të kam të shkruar,
     Sa të rroj!
59. Moll’ e kuqe plot dora

 Moll’ e kuqe plot dora,
    U rite, se erdhi koha.
  U rita nga perëndia,
 Çupa nuk i mbanë shtëpia.
 Gjithë çupa kemi qenë,
 Nën’ e baba kemi lënë,
 Dhe vajtëm në shtëpi tënë
  Se zoti atë ka dhënë.
       543
544
VI. KËNGË TË SHQIPËRISË SË VERIUT
        545
546
  01. Doli vasha n’maje t’shkambit

    Doli vasha n’maje t’shkambit, o
I: Zbret moj zbret ngadal o si zanë e malit. :I
     Ditë për ditë o t’kam kërkue, o
  I: Shtatë kodrinat-o moj i kam kalue. :I

          Ref.:
    I: Ti m’kërkon, unë t’kërkoj
      Fusha se ç’po ndalet.
      Zanin tand kur ndigjoj
     Bora shkrin nga malet. :I

   Herë si fëllanzë, herë si flutur
O shkon moj shkon e vjen syzeza e bukur
   Ndal syzezë-o t’prift e mbara
O ku moj ku po i qon, o këto dele t’bardha

           Ref.:
           Ti…
     02. Hajde lule malsore

     I: O hajde ti lule malsore,
        Aman, aman. :I
      I: Hajde malsore vogël
       Për ty kam marak! :I

     O syni yt porsi rrush i zi,
        Aman, aman.
      Hajde malsore e vogël,
        Falja djalit t’ri.

       O të kam dashtë,
      Edhe prap të du’,
        Aman aman.
      Hajde malsore e vogël
      Ti qenke për mu’.
           547
03. Ku po m’shkon me drapën n’dorë

 I: - Ku po m’shkon me drapën n’dorë
     Moj e mira vetullhollë? :I
   - Shkoj me korrë unë more djalë
     Gruri hapet val-e e valë.
      Nëpër kolza gruri i ri
     Po shkëlqen sot si flori.

   - Ndalu pak ti them dy fjalë
      Moj e mira faqe all!
     - Fjal’t e tua more djalë
    Mi tha mua zogu i bardhë.
   Në pranverë kur molla çelë
   Këndon zogu mbi një degë.

   -   Çikë tropoje bardhë si bora
     Hije t’ka drapni te dora.
     Po punojmë bashkë të dy
     Nji ylber na ndritë në sy.

  04. Ç’po i bjen çobani fyellit

    I: Ç’po i bjen çobani fy’llit
   Çobaneshat po këndojnë. :I
   I: Edhe delet përgjatë pyllit
  Bashkë me qingjat po lodrojnë. :I

   Çobaneshat hedhin valle
   Me çobanin kam’ë për kam’ë.
    Po çobanin e zu’n hallet
    E la fy’llin me nji anë.

    - Ç’ke çoban qi je hutue
    E s’po i bjen ti fy’llit ma?
  Zgjidhe njenën ja’ m’merr mue
     T’a jap besën se s’të la!
          548
      05. Çikë malësore

    - Oj çikë malsore, shtatin si selvi
  Po i ban hije kronit, me qerpik në sy.
  Je si rrezja e diellit, kur po del te mrizi
  Kur gishtat e dorës po ti prekë ogiqi.

          Ref.:
- O more djal malsie, mos ma lu’j kapuçin!
 Se m’i treme qingjat, m’a lodhe ogiqin.
Dhe deles së butë, ti mos se ia prishe mrizin
Se vjen era e bjeshkës e t’a l’shon kokrrizin.

   - Oj çikë malsie, oj lulja e blinit
 Mos e thu’j at fjalë, pashë dritën e synit!
  Se po t’a hjek barin, ikën cicërrimat
 Me gur të ortekut, po t’i mbroj rudinat.

           Ref.:
  - O mor djal malsie, hajde qatij shtegut
   Ti rrethoj me lule, kopsat e jelekut.
   Bash si ky agim-o që zdritë mbi ne
   Mbush zemrën time me gaz e hare.

  Fjala rriti barin, syni shëndriti fushën
  Zemra çeli kangën, kanga prini tufën
 O k’to ditë të bardha ç’na dhanë lumtuni
Gjithmonë bashkë do t’jemi, bashkë ne të dy!
           549
      06. Kur bie fyelli çiftelia

  I: Kur bie fyelli çiftelia, natën deri vonë
  Vet nga zemra knon Malësia, krenaria jonë.
   Ti o fyell i bariut, bukur po tingëllon
 Nëpër bjeshkët e Malësisë, që lavdi t’këndojnë. :I

             Ref.:
       Bjeri çiftelisë mor djalë!
      Këngë e trimave t’ushtojë!
    Kur bie fyelli çiftelia natën deri vonë
  Vet nga zemra knon Malësia, krenaria jonë.

Mbushen malet me teraca, shkallë-shkallë qëndisë
Do t’i kthejmë në tokë pjellore, shkrepat e Malësisë.
   Prandaj kanga dhe jehona maleve ushton
 Sot po g’zojnë zemrat tona, k’non Malësia jonë.

            Ref.::
         Bjeri çiftelisë…
    07. Na u çu’ Rrushja në sabah

      N’a u çu Rrushja në sabah-e
      Pa i la du’rt, pa bismilah-e.

     Oh me du’r t’bardha ja ka ngjitë
       Plot me rruza e bylyzyk.

      O plot me rruza e bylyzyk:
     - Çka don djal për sillë me t’qitë?

      A don pulën o me ta mytë?
      A don petlla e fli të ngrytë?

     - Nuk du’ pulën o me ma mytë,
      Veç m’fal faqet dhe dy sytë!
            550
08. Prej nji shpati t’i l’shova sytë

  Prej nji shpati o ti l’shova sytë
  Kur t’ i pashë o rruzat në fyt.

  Kur t’i pashë o rruzat në fyt
Krejt prej mendjes more jam habitë.

 Krejt prej mendjes more jam habitë
  Kam çu’ dorë o allti me qitë.

  Kam çu’ dorën o tej prej rrethit
  M’u mbush menja me i ra vetit.

  M’u çu’ menja veten me mytë.
   - Djal i dadës mos u habit!

   Djali i dadës mos u habit!
O smutë jam konë o qe pesë javë ditë.

  Smutë jam konë o qe pesë javë.
  Nuk je ardhë o dadën me e pa.

 Me m’pas ardhë o ti me m’pa mu’
 E tybe n’Zot, n’komë isha çu’
  09. Hypi cuca majë gurit

    Hypi cuca n’maja t’gurit:
   - A i ke ba çorap’t e burrit?
    Xhanëm aman-e hopa!
    A i ke ba çorap’t e burrit?
    I kam ba e i kam palue!
   M’kan metë tufat pa i tufue.
    Xhanëm aman-e hopa!
   M’kan metë tufat pa i tufue.
  I tufoj kur t’shkoj me dhen-e.
 Pa i maru’ s’m’zen vendi vend-e.
     Xhanëm aman-e hopa
 Pa i maru’ s’m’zen vendi, vend.         551
10. Krisi pushka bregut t’Drinit

     Ani krisi pushka
     Ani bregut t’Drinit,
     I: Ani jam e motra
    E Selman Brahimit. :I

     - Ani o Selman-e,
     Motra të ka vlla-e.
     Ani t’i shof motra
    Plum’at ku t’kan ra-e

     Ani t’i shof motra
    Plum’at ku t’kan ra-e.
    - Ani m’i shef hoxha
    Motër kur t’më lan-e!
 11. Tuj shetitë rreth Drinit t’Zi

   Tuj shetitë rreth Drinit t’Zi
    Se ç’mu ça zemra për ty.
  I: M’u ça zemra e m’u vra balli
  Se dy sytë o mi dogji malli. :I

        Ref.:
 Tuj shetitë o për bri valë Drinit
  Mora udhë o të Manastirit.
  Mora udhë o udhë të vjetër
Mblodha shkronja me shkru’ nji letër.

  Mora shkronja e gjeta fjalë
 Me shkru’ gjuhën tone të ambël.
   Ku u nis e ku udhë gjeti
    Si valë Drini alfabeti.

        Ref.:
        Tuj…
         552
12. Këndo bylbyl ti fushave

I: O një bylbyl sa mirë këndon
  T’gjitha vashat i gëzon. :I
  I: O te burimi po e pres
  Me ja pa dy sytë e zez’. :I

       Ref.:
 I: K’ndo bylbyl ti fushave
 Bashkë me këng’n e vashave
  Që këndojnë lëndinave
   Pranë trëndëlinave. :I

  O ky bylbyli ka nje hall
   Se dy vasha i ka pa.
 O ti moj vashë me sytë e zez’
 Ka shumë kohë që po të pres.

       Ref.:
      K’ndo…
  13. Sytë si xixillonjë

   I: Sytë si xixillonjë
   Oh, sa fort i du’. :I
  I: Ata kur m’shikojnë
  N’shpirt më prekin mu’:I

    Gojën si kutia
   Vashë o ti ma ke.
   Dhambët si inxhia
    Sa e bukur je!

   Veç me nji shikim
  Dashnor n’ty jam ba.
   Prandaj si kujtim
  Këtë kangë unë po t’a la!       553
     14. Dy dele - treqind pare
     I: Dy dele, dy dele treqind pare. :I
  I: - Çohu nuse, çohu nuse hyn në valle! :I

Merre dhandrrin, mere dhandrrin dorë për dore!
      O sa fort ju paska hije!
       Si bureku në tepsi-e.

  - Mirëmrama, mirëmrama i zoti i shpisë!
      A ke mish o me na qitë?

    - Sa ka deti, sa ka deti ujë e ranë
      Krejt kasap’t i çoj në kamë.

  - Mirëmrama, mirëmrama zoja e shpisë!
    A ke bukë, a ke bukë o me na qitë?

    - Sa ka deti, sa ka deti ujë e ranë
      Krejt furrtar’t i çoj në kamë.

        15. Faqekuqja
       Faqekuqe te burimi,
      Jeni nisë o kah Drenini,
       Ma së miri e njoj vet -
     Ta rrëmben zemrën e shkretë.

           Ref.:
         O,po,po,po
    Në mes të fshatit n’një kësi xhade
     Hidhen djemt hedhin valle.
      Dhe në bisht të syrit t’saj
     Kanarinë që kthen në maj
         O,po,po,po
     Që kthen në maj, more hej.

      Kur e hedh grurin në verë
      Beli i saj duket si bredh.
      E kur zë e t’hollon petat
      Sikur tretën mend’t e veta.

           Ref.:
           O,…
            554
16. Krah’t e shqipes kah Tropoja

  Krah’t e shqipes kah Tropoja
 Ty Kosovë këtë kangë ta k’nova.
   Ty Kosovë n’histori t’kena
 N’krah’t e shqipes me dy krena.

   Me gjak lave dru e gur
   Por në gjuj s’u ule kurr.
   Si barot që ndez vetëtima
  Po na vjen Hasan Prishtina.

  Tirq, gajtana kapuç t’bardhë
    Isa Boletini, kosovar.
   Tym të zi po qet Evropa
  Mic Sokoli me gjoksin topa.

  Me armë n’dorë i linde burrat
  Sulejmanat e Bajram Currat.
  Djemt e tu s’dinë çka asht tuta
 I ka lind nana e i ka rritë pushka.

    17. Liqeni e Lurës

    I: Në maje t’kunorës-o
     Se ç’na janë betue. :I
    I: K’ta liqejt e Lurës-o
   Plot me ujë t’kulluem. :I

         Ref.:
  I: Shih sa bukur malet duken
  Bashk’ me lulet kur valviten
     Si liqejt e Lurës-o
    Haj, kurkund nuk ka. :I

    Ky liqeni i Lurës-o
   Ma i buk’ri k’tij vendi.
   Kur i l’shon dielli rrezet-o
    Shkëlqen si argjendi.

        Ref.:
        Shih…         555
          18. Më ka zanë maraku

            I: Më ka zanë maraku
            Me nji cucë matjane
             Si lule zambaku
            Moj vetullgajtane. :I

                Ref.:
            I: Lum o lum për mu’
            Moj fëllanzë e malit.
            Bukur m’i ke lëshu’
             Balluket e ballit. :I

              Fjalën kur ta dhash-e
             Besën që të due.
             Ditën kur të pash-e
              Ata sytë e tu-e.

                Ref.:
             Fol, o fol me gojë
             Nuse malësore!
            Mori cucë matjane
            Zemrën se ç’ma more!

             Bukur të ka ramun
             Nishani në gush-e.
             Sa hije të paska
             Mori sy larushe.

                Ref.:
            Lum o lum për mu’
            Lum o që të kam-e!
            Do të marr për gru’
            Hajde ban’ derman-e!

________________________________________________
 derman – shërim, shëndoshje, zgjidhje e një nevoje apo ngatërrese
                 556
19. I kam thanë bilbilit

  I kam than bilbilit:
 - Mos m'hajde nga dera!
Ndaç me m'marr për nuse,
  Prit sa t'vijë pranvera.

     Refren:
  O bilbil o trandafil
 Këndo degë mbi degë
   S'ta ha fjalën
   S'ta pres besën
  Sa t'jetoj kët' jetë.

  I kam than bilbilit:
 - Mos m'hajde n'dritare!
N'daç me m'marr për nuse
  Prit t'dalim n'behar-e.

     Refreni:
    O bilbil, o…

  I kam than bilbilit:
 - Mos m'hajde n'oborr!
N’daç me m'marr për nuse
  Hajde me dasmorë.

     Refreni:
    O bilbil…
      557
 20. Po martohet malësori

I: Shtat palë lodra gjëmojnë malet
  K’ndon Malësia shend e verë.
  Dhe gëzimi s’nalet, s’nalet
 Dasëm e madhe bahet n’verë. :I

       Ref.:

      Hej, hej, hej,
   I: Po martohet malësori
     Çobaneshën mori.
 Nusja e bukur bel’n e hollë
 Si shqiponja n’mal me borë. :I

   Po bjen fy’lli çiftelia
 K’ndon Malësia shend e verë
 Mirëseardh’t ju pret Malësia
 Bukë e kryp e zemër t’bardhë.

       Ref.:

       Hej…


    21. E mir’ boll

  E mir’ boll-o, del tu blini
 T’qenka shky’ kmisha tu xhini,
  T’paska dal’ cica pahiri,
   Bash si guri xhevahiri.
   As ja fal, bre kti’ jetimi!
   Jetimzeza shka po lyp!
 Nji cop’ buk’ e i kokërr krypë,
 Vjamt’ nën gush’ e njanën cicë.
  Tutem djal’, se t’jet në fyt,
  Në ma baft’ zoti kismet,
  Cica jote n’fyt me m’metë,
  N’prenin tan o me nru jetë!
 N’prenin tan o jet’ me nrue,
  Me sy t’zez o me m’lotue,
 Me goj’ t’vogël me m’vajtue,
 N;kofsha dek’, se la pa u çue


        558
VII. KËNGË KOSOVARE
    559
560
     01. Baresha

Hej kam rritë shtatin në këto male
  Bash me qingja e me dele
   Me bylbyla në zabele
  Mbas kumbanës lojës sime
    Si shqiponja ime.

        Ref.:
    O tjera lule dalin-o
   Eni shoqe t’lozim-o
  O fusha lart po veshet-o
  O lulet bardh po qeshin-o
  O dridhet mali çka u ba!
 O vijnë bareshat me shum gja!

 Hej po fillojnë shumë kumbana
   Po gurgullon kroi malor
  Natë e qetë bjeshka me borë
 Bjeshkë dashnia këcen me valle
     Sot nuk ka halle!

       Ref.:.
       O…


   02. Ani mori nuse

    I: - Ani mori nuse
    Ani qafëgastare. :I
    I: Ani a do rruze?
    Ani a don pare? :I

    - As nuk due rruza
    As nuk due pare.
     Veç e due burrin
    Hajde me cigare!

     Ani me cigare
     Ani me kuti.
    O me këpuca t’zeza
    Veshun si zotni.        561
  03. Eja, eja e bardha verë

  N’lulishte mbushuna me erë
  Sa janë t’ambla shetitjet n’verë.
I: Veriu fryn freskët, bilbili këndon
 Zani ambël zemrat na i gëzon. :I

        Ref.:
   I: Eja eja e bardha verë!
   Sikur erdhe viteve tjerë.
   Sikur erdhe viteve tjerë
  Plot me lule plot me erë. :I

    S’ka si zani i bilbilit
  Kur fillon për me i këndu’.
   Burbuqes së drandafilit
  Që ka nisë me u zbukuru’.

        Ref.:
        Eja,…

04. Kur më shkon si zog n’hava

 I: Kur më shkon si zog n’hava
  Unë me ty kam ra n’sevda. :I

       Ref.:
   I: O oh, o medet-e,
  Medet zemra po pëlcet! :I

 Oh, sille kryet m’shikjo me sy-e
  Se m’ka zanë sevdaja n’ty.

        Ref.:
        Oh…

 Kur m’shkon rrugës tuj qesh-e
  Zemrën time ç’ma ke ndezë.

        Ref.:
        Oh…        562
    05. Mora testinë

Mora testinë o për me mushë ujë
   Oh me mushë uj-e, o.

 Hasan Aga te kroni kish qillu-e
  Te kroni kish qillu-e, o.

 Oh njaj kru’ fort ish turbullue
   Fort ish turbullue, o.

 Mora shaminë ujin me kullu-e
   Ujin me kullue, o.

Shpejt u nguta o në shpi me shkue
   O n’shpi me shkue, o.

  Filloi nana o me më qortue
    O me m’qortue, o.

 Pse kaq shumë bij-o je vonue
     O je vonue, o.
Hasan Aga merak asht’ ba’ n’mue,
    O asht ba n’mue, o!
        563
06. E kujtoj atë takim

 Ma fal atë buz’qeshje
 Që ëndërroj n’vetmi.
 Ma fal atë buz’qeshje
 E më mbush lumturi.

Asgjë nuk më ka mbetur
 Tani t’gjitha i humba.
 I: Dashuria dhe gëzimi
 U zhdukën për mua. :I

      Ref.:
 I: E kujtoj atë takim
  Me lot e dashuri.
 Jetoj në këtë përqafim
 Që ma dhurove ti. :I

  Kaluan shumë vite
 Vite të tëra ndër ne.
  Ti ike shumë larg
 Pa më thënë kush je.

Asgjë nuk më ka mbetur
 Tani t’gjitha i humba.
 Dashuria dhe gëzimi
 U zhdukën për mua.

     Ref.:
    E kujtoj…
     564
   07. Fjalët e qiririt

 Unë për ju do t’rri të tretem
 As sa qiri të mos mbetem.
 Të venitem t’digjem dot
 Këtë dëshirë e kam sa mot.

 Unë as zjarrit nuk i druhem
 Prandaj dua që të shuhem.
 Do të digjem me dëshirë
 Që të bëj dritë sa më mirë.

 Kur t’më shifni se jam tretur
Mos pandehni se kam vdekur.
 Jam i gjallë e jam ndë jetë
  Jamë në dritën e vërtetë.

  Unë jam në shpirtin tuaj
 Flakën time s’e merr i huaj’!

 Më është flakur mua durimi
 Andaj po digjem si trimi.
 Që të bëj dritë sa më mirë
 Të mos mbet’ni në errësirë.

 Dua shum fjalë të ju them
Por kam frikë se digjem shpejt.
  Mos harroni urtësinë,
   Trimërinë e bujarinë.
       565
   08. Martesa jonë

I: Qysh në vegj’li ne u deshëm
  Njeni tjetrin përqafuem.
 Zemrat tona kurr pa ia nda
  Njena tjetrën e kërku’n. :I

      Ref.:
 Martesa jonë është e lumtur
 Kurorëzim i dashurisë.
 O zemër këndo pa pushue
 Kang’t e buk’ra të lumnisë.

  Si andrrën ma të shtrenjtë
  Dit’n e sotme dëshëru’m.
 Zemrat tona kurr pa ia nda
Përherë njena tjetrën e kërkuen.

      Ref.:
     Martesa …

      Qysh…
       566
09. Punën time do ta shes

 I: Punën time do ta shes
 Për me ngranë e për me pi
  Do të ulem në kujtesë
Sa me mall po rri n’vetmi. :I

   Ulu me mu’ sevda
  I: Ulu me mu’ sevda! :I
   Se me ty kam sevda.

       Ref.:
  Edhe ini ju moj goca
  Për t’hu’jt mos ma lini
   I: Hani pini g’zoni!
 Për dashuninë që keni. :I

 Kur më shkon sokakut ti
Me nji rrem me shumë halle.
 Mori gocë moj turtulleshë
M’len njiherë të puth në faqe!

  I: Ulu me mu’ sevda :I
   Ulu me mu’ sevda
  Se me ty kam sevda.

      Ref.:
      Edhe…
       567
10. Bylbyl, pse s’këndon

      Bylbyl,
  Pse s’këndon, pse loton
Mos u trem’, dil këndo në rrem!
      Bylbyl,
  Ti këndo si në pranverë
Mos u mbyll, o bylbyl në pyll!

 Të kam thënë ty të kam thënë
    Se ty prap të du’.
 Të kam diell e të kam hënë
    Veç ti je për mu’.

 Të kam thënë ty prap të them
    Vetëm ty të du’.
  Këndo o bylbyl në rrem
   Këndo veç për mu’.

    Pse s’këndon…

    Të kam thënë…

    Të kam thënë…11. Do më plasë kjo zemër

  Do më plasë kjo zemër
    E më pikon loti
    Se pa dashuri
    Më kaloi moti

       Ref.:
 Plas moj zemër e dalldisur!
 Ajo shkoi e t’ka braktisur.
  Cakrro gotat shpirti im
 Të ma hiqni këtë pikëllim.

    Pasha sytë e mi
    O më dogji malli.
    Dashuria zemrën
    Flakë ma kalli.

       Ref.:
      Plas…


       568
12. Prap për ty këngën këndoj

  Cila ëndërr të ka kapluar?
  N’përqafim t’cilit jeton?
  Nuk e di a kam gabuar
  A gaboj se të dashuroj?

       Ref.:
 Prap për ty këngën këndoj
  Dit’ të lumtura sot kujtoj
 N’rininë time hyre si engjëll
   Kurr nuk të harroj.
 Prap për ty këngën këndoj
  Prap unë ty sot të kërkoj.
 N’rininë time hyre si engjëll
   Kurr nuk të harroj!

 Mos më le, ti vetëm kthehu!
  Jeta nuk është aventurë.
  E di mirë se më dëgjon
  Kthehu sa s’është vonë!

       Ref.:
     Prap për ty …


   13. Dy sytë e lotuar

 Në sytë e mi ma s’ka ndriçim
  Ti largohesh, unë po qaj
  Një dashuri shuhet prapë
   Unë ty moj nuk ta fal.

       Ref.:
    Sytë e lotuar janë
 Vetëm lot’t për ty m’pikojnë
  Sa herë unë po të kërkoj
   Zemrën ma plagon.

  Më the mua se s’të harroj
    Ti me lot në sy.
 Në zemër do të kem çdo herë
    Të parën dashuri.


       569
  14. Lize moj Lize

   Lize moj Lize
   Lize kur u rrite?
 Po u bëre ti moj kopile
  Lule drandofille.

   Lize moj lize
 Lize moj kur u rrite?
 Të kërkoj nana te molla
 Lize moj ty belholla.

   Lize moj Lize
 Po u bëre ti e lazdruar.
    Ah moj lule
 Ti moj qofsh mallkuar!

 Po u bëre ti moj kopile
 Ah moj lule drandofille.
Po u bëre ti moj e lazdruar
Ah moj lule qofsh mallkuar!
      570
     15. Eja djalë

  Gur më gur e lis më lis
  Kjo fëllanza në besim.
 Që n’mëngjes e deri vonë
 S’nalet’ jo dy fjalë t’i thotë.

      Ref.:
  Eja djalë, pra eja vetë
Mos shko larg ti me m’kërku’
Në një çerdhe ke me m’gjetë
 Bashkë me ty me bisedu’.

 Në pranverë çelin zymbylat
  Eja pak ti me pushu’.
N’bahçen time k’nojnë bylbylat
 Me za t’ambël tuj cicërru’.

       Ref.:
      Eja djalë…

  Flokët e verdha porsi ar
T’bijnë mbi supe kur fryn erë
 Ulu n’krah të këtij beqar’
Moj fëllanzë që sjell pranverë.

       Ref.:
       Eja…
        571
 16. A jam ëndrra jote

  M’u qite në ëndërr
  Buzët t’i kam puthur
  Dielli më ka gjetë
  Për ty duke u lutur.

  Do ta kisha falë unë
   Arin e kësaj bote
   Veç t’a kisha ditë
   A jam ëndrra jote.

  Pritëm se do t’vij
 Ti je dritë e syve t’mi.
    Sa të dashuroj
Më parë vdes se sa t’harroj!

 Njëqind herë në ëndërr
  Buzët t’i kam puthur
   Dielli më ka gjetë
  Për ty duke u lutur.

     Do ta…


 17. A s’më thua cila je

  A s’më thua cila je?
Nga po vjen e ç’zemër ke?
Unë e kam veç një dëshirë
Ndalu pak të shof më mirë!

Lutjen time pse s’e ndëgjon?
Vetëm pak pse nuk ndalon?
 Ku je nisë moj pse nxiton?
 Ndale hapin pse vrapon?

Kur t’shikoj më dukesh mua
 Ti je engjëll, nuk je grua
 Unë e kam veç një dëshirë
Ndalu pak të shof më mirë!

     Lutjen…      572
  18. Dashuria e parë

  Jetën do ta kisha falë
 Për dashninë time të parë
 Më beso se të kam dashtë.

A thua vallë aqë shumë gabova
Pse aqë shumë të dashunova?
 Isha e re aspak s’mendova.

       Ref.:
  Kthehu t’lutem përsëri
  Se të desha vetëm ty.
  Kanga ime ty të thërret
 Eja, mos më le të shkretë!

  Ika unë nga jeta ime
   U burgosa n’errësi.
  Zemrën time ma ke nxi.

  Yjet dikur më ndriçonin
 Tash janë humbë n’errësirë
  Të kërkoj i dashur ty.

      Ref.:
     Kthehu…
       573
19. Krejt çka kam për ty i shes
   Mori çikë moj bukuri
   Ma ke çu shpirtin peshë
   Kur m’shikon me ata sy
  Duket se kam lindë për ty.

        Ref.:
    Jeta ime ç’e mbet era
   Po të pres çikë qe tri vera
    Qe tri vera po të pres
  Krejt çka kam për ty i shes.
   Do ta shes unë dhe orën
   Hajde çik-o jepma dorën!
  Do t’a shes unë edhe shpinë
   Veç ti falma dashurinë!

  Shpesh të shof në kafiteri
   Më mahnit me hijeshi.
  Kur vallzon ti mu’ më huton
   Zemra vetëm ty të don.

        Ref.:
        Jeta…

   20. Yjet na shikojnë
    O pëllumb i shkruar
    Do të marr në duar.
    Për ty po këndoj
     Se të dashuroj.

    Po të pres me mall
   N’përqafim do t’marr.
    Për ty more djalë
   Zemra m’digjet zjarr.

     Yjet na shikojnë
    Zogjtë na këndojnë
    Hëna po shëndritë
     Veç për ne të dy.

      O pëllumb…

      Po të pres…

       Yjet…
        574
      21. Çou Rexho
     Çou Rexho, dil te sana
   Dasëm t’madhe po t’ban nana!
     Çou Rexho, çou djalo
      Çou delia i nanës-o
   Sot ma i mirë po m’dukesh-o!

   Çou more Rexho, dil në shkallë
    Po vijnë krushqit palë-palë!
     Çou, Rexho çou djalo
     Çou sugari i nanës-o!
   Sot ma i mirë po m’dukesh-o!

   Çou more Rexho, dil te votra
   Merri n’gryk të shkretat motra!
     Çou Rexho, çou djalo
     Çou sokoli i nanës-o
     Nuk ka nana tjetër-o!

  Oh more gjog-o, t’u thaftë kamba
   S’ma le Rexhën t’ejten proma!
Çou Rexho, çou djalo, çou sokoli i nanës-o!
    Qysh ma fike derën-o?

   Oh more gjog-o, t’u k’put jela
  Qysh ma mbyte Rexhën shkelma?!
     Çou Rexho, çou djalo
     Çou sugari i nanës-o
    Shka ban pa ty nana-o?!

   Po vijnë krushqit rrethit malit
   Rexha i dekun n’grazhd të kalit.
     Çou Rexho, çou djalo
      Çou delia i nanës-o
   Sot m’a i mirë po m’dukesh-o!

   Çou more Rexho, kqyr sahatin!
   Kush t’ia hjekë nuses duvakin?
     Çou Rexho, çou djal-o
     Çou sugari i nanës-o
    Sot ma djege zemrën-o!

   Oh more krushqi hani e pini
   Nesër Rexhën n’dhe t’ma shtini!
     Çou Rexho, çou djalo
     Nuk ka nana tjetër-o
      E ma fike derën-o!          575
576
VIII. KOMPOZIME TE REJA POPULLORE
        577
578
     01. Një lule në maj

  Një lule në maj, sapo kishte çelun
  E këputi dimni pa e përkëdhelun
   Uli kokën lulja, shoqeve ju tha:
- O sa shpejt kjo lule prej shoqnisë u nda!

          Ref.:
       Hajde lulja ime
       Hajde se të du’.
       Se pa ty moj lule
      Jetën s’du me çu’!

 Na u rrit kjo lule dhe na mori dhenë
 Iku u largu’ për me ardhë n’pranverë.
   E bukur ish lulja, sikur je dhe ti
  Sa vështirë e pata që ta marr në gji.

         Ref.:
         Hajde…
          579
02. Pse s’më thirre djalë
  Pse s’më thirre djalë
   Të vi unë me ty?
  O net’t m’duken t’gjata
   Kur jam unë pa ty.

    Dola në dritare
  Ti me dorë s’ma ban.
  M’kish marr malli vashë
   Veç për zanin tand.

   Ti e din sa të dua
    E di sa më don.
   E di se t’penguan
   Për bashkimin tonë.

    Kur të dua unë
   Bota le të plasë.
   Ata që s’kuptuan
   Zoti le t’i vrasë.

   Ma jep dorën vashë
    Bukuroshe moj.
    Jam e jotja djalë
   Pa ty s’mund t’jetoj!

03. Doli goca n’penxhere
  I: Doli goca n’penxhere
 Për me pa se kush po vjen.
  Po na vjen nji djal beqar
 Zemrën time ma ka marrë :I

       Ref.:
   I: Oj, oj, oj, oj Lajle
    Oj, oj, oj oj Lajle
  Kujtova se binte shi
  Ato ishin lot’t e mi :I

  Ndoshta jam dhe fukara,
  Por nuk blihem me para.
 Mos t’m’a kesh moj me hile
 Sa më do moj, kurr s’ma the!

      Ref.:
      Oj, oj…
       580
     04. Këngë bilbili
    O bylbyl a s'ma fal zanin
    Ti knoj djalit që e du’
 I: S'më ze besë se i dhash zemrën
  Me kang' tate du’ me i tregu’ :I

        Refreni:

   Kangë bylbyli me këndu'
   Krah pëllumbi me flutru'
    Rreze dielli me bo drit'
   O veç me nejt me ty nji dit'

   O pëllumb, a s'mi fal krahët
     Der’ te ai sa flut'roj?
   I: S'më ze besë ai për fjalët
   Ti hap shpirtin e t’i tregoj. :I

        Refreni:

    O ti diell a s'mi fal rrezet
    Ta ndris rrugën te ai?
   S'më ze besë se për të tretem
    Hajt'pra diell tregoji ti!
   S'më ze besë se për të tretem
    Hajt'pra diell tregoji ti!

   05. Aman asht’ nji vajzë
 Aman asht nji vajzë o në lagjen tonë.
 Ajo asht’ syzezë dhe vetullshkru’m.
Ani pa t’marr ty moj s’kam me t’lanun!
   S’bashku jetën o me kalu’.

  Unë o për ty gjithçka bana
 Haram t’qofshin o ç’kam harxhu’!
 Ah, jetën time moj e shkatrrova
 Qysh don tash moj me m’lanë mu’?

 Lotët e mia kur kanë me t’ramun
    Ka me t’vra moj pleqënia.
Ti sot prej meje kërkon me u ndamun
 Në rrugë të madhe t’mesin fëmija.
          581
06. Letër më ke çu’ (Letër ushtarit)

   I: Letër më kë çu’ atje në kufi
      S’më paske harru’
     Që kur ishim fëmijë.
     Më ze malli për shtëpi
      Për fushë e për mal
    Jo s’e kam harru’ shaminë
      O që ta pata falë. :I

         Ref.:
   Kur do t’kthehem pajtohemi
    Vashë, o mori vashë.
   Zemrën time t’a kam falë
    Vashë, o mori vashë.

     Paske gjetur shokë
    Djem që rrojnë n’kufi.
    N’mrëmje dhe net t’tërë
     Kujtonim shtëpinë.

         Ref.:
   Kur do t’kthehem pajtohemi
     Djalo si m’a parë.
   Zemrën time ta kam falë
     Djal-o more djalë!
         582
  07. Larg teje oj nanë

    Larg teje oj Nanë
   Dielli nuk të ngrohë
Dalin para syve nanat kosovare
    Tuj pritun të bijët
    Me kry në dritare

        Ref.:
 I: Hej, hej, moj Kosova nanë
    Në zemër të kam!
   N’ty është ardhmëria
   E andrrave t’mia. :I

   Malli më ka marrë
    Për lisa të gjatë.
    Për ara e fusha
   Për gurë e për baltë

   Zemra ime e mjera
   Gjithnjë e kërkon.
    Dashuninë tande
   Kosovë t’a shijon.

      Ref.:
     Hej,hej…
       583
08. Zambaku i bardhë çel e lulzon

 I: Zambaku i bardhë çel e lulzon
    Lulen e ka si qelibar. :I
   Ama nji herë sa t’i marr erë
   Mirë se erdhe moj pranverë!

        Ref.:
    Era lule asht kah vjen
   Edhe m’a fort fasligen.
   Vishu mirë e bajmë dyzen
  Hajde t’shkojmë në Prizeren.

   Nëpër fusha lulet çelin
  Andej pari vashat shkelin.
  Ama nji herë sa t’i marr erë
  Mirë se erdhe moj pranverë!

        Ref.:
        Era…


   09. O moj bukuroshe

    I: O moj bukuroshe,
    Synin kur ta pashë,
    At ditë kur kalojshe
   Dy, tri fjalë t’i thashë. :I

        Ref.:
    I: Hajde shpirt-o ti,
     Hajde shpirti im!
      Se pa ty jeta
   Asht e zbrazët gjithnjë. :I

    Dy, tri fjalë të ambla
    Për dashninë e parë.
    S’bashkut me të tana
    Zemrën ty ta dhashë.

       Ref.:: Hajde
         584
           10. Lulen e kam zili
           Mora një lule në bahçe
            E ujitja me kujdes.
          O sa shpejt u rrit kjo lule
          Lëshoi gonxhe, zuri vesë.

               Ref.:
          Zemra ime pranë saj rreh
            Si sahati me flori.
           Çdo njeri kur e shef
           Lulen se ç’e ka zili!

       Prej lules unë s’mund të ndahem.
         E kam rritun me dorë vetë.
          E tashi s’guxoj ta këputi
          Lulen time gjithë lezet.

                 Ref.:
                Zemra…
__________________________________________________________
 lezet = andje, shije, kënaqësi


         11. Ç’e mora koferin nanë
         I: Ç’e mora koferin moj nanë
            Dola nga Kosova. :I
         Tani me i çikë t’mirë oj nanë
           Se unë larg moj shkova.

               Ref.:
              Aman,
         Ejvallah, moj dera e shpisë!
         Kam lanë babën tuj mërzitë.
         Ejvallah moj shpija e bardhë!
         Kam lanë nanën gjithë tuj kja.

         Tani me i çikë t’mirë moj nanë
          Të ma bajsh mu’ hallall.
          I ka mbushur vitet nana
          Ndoshta s’e gjen gjallë.

                Ref.:
                Aman…
                  585
12. Po shikoja një ëndërr t’bukur

  Po shikoja një ëndërr t’bukur
  Sikur në buzë ti më puthe.
  M’u ba vehtja sikur flutur
    Rrija me ty oj lule.

        Ref.:
   Atë ëndërr do ta doja
   Që të ishte shumë e gjatë.
   Le të ish ëndërr dhe jeta
   Vetëm ty të kisha pranë.

  Në mesnatë kur sytë i hapa
  E pashë unë veten të vetmuar
   E, papritur s’di pse qava
   Ëndrra më kish tradhtuar.

        Ref.:
        Atë…

 13. Erdha nanë o nga kurbeti

   Erdha nanë o nga kurbeti
    Për të parë o me sy.
   Ah i mjeri çfar më gjeti!
    Kishe mbyllur ata sy.

   M’dogji malli i fëmijërisë
  Kisha kohë që s’t’kisha parë.
 Thashë të t’gjej te pragu i shtëpisë
   Por të gjeta moj në varr.

    Nëna ime, nëna ime
    S’e besoj se s’je më ti.
   Ti po fle moj në një hije
   Dhe do t’zgjohesh përsëri!

      Nëna ime…
         586
14. Nëpër shtyllat e telefonit

 I: Nëpër shtyllat e telefonit
   Zogjët po këndojnë.
   Hapa, hapa u afrova
   Sa zanin t’ju ndëgjoj. :I

       Ref.:
   Of aman, of aman
 Pse s’ma qan hallin që kam?
   Of aman, of medet
 Ç’po m’del shpirti o në siklet!

  U bu-bu ç’i bana vedit!
    Ngela në vetmi.
 Do të tret si shkuma e detit
    Para syve t’mi.

       Ref.:
       Of…

   A ndëgjoni ju o shokë?
   Ndëgjoni ç’po ju them:
  - Prej merakut hiqni dorë,
     Se bahi verem!

       Ref.:
       Of…
       587
15. Të kërkova ditë e natë
  I: Të kërkova ditë e natë.
 E ç’më lodhi rrugë e gjatë.
 Për ty bahem zog me krah
 Dashuria - mall i zjarrtë! :I

        Ref.:
    E jotja jam, i imi je
O një jetë me ty më duket pak!
    E jotja jam, i imi je
Dhe s’dua kurr të të humbas!

 Sa herë të shof me sy veç flas
  Zemra ime sa nuk plasë
   Qetësoje për një çast
 Shpirtin tim unë t dhash’.

       Ref.:
      E jotja…


 16. Po të pres akoma
 I: Më prit, më prit dhe pak
   Sa t’them nat’n e mirë.
    Dritaren lene hapë
   Xhan, o shpirti im! :I

       Ref.:
  I: Po të pres akoma
   Po të pres akoma
 Akoma, akoma, akoma! :I

  Dritaren ti s’ma hape
  Dhe s’më le një takim.
   Ti fike jetën tande
   Dogje shpirtin tim.

       Ref.:
       Po…

  Dritaren unë se hapa
  Se më shikon mamaja
  Dhe më thotë: “Sa shpejt
  Ty t’ka zanë sevdaja.”

       Ref.:
       Po…       588
17. Se dy të dashura që i kam

 I: Se dy të dashura që i kam
     O ju shok’t e mi.
   Unë i dua shumë ato
    Porsi sytë e mi. :I

       Ref.:
   I: E para është nana
   E dyta moj më je ti.
   Që të dyja t’mira jeni
   Ju kam si sytë e mi. :I

     Por ti e dyta
 Mos u dëshpro kaqë shumë!
   Se nanën time e dua
    Ma shumë se ty.

  Se po mos të ishte nana
    S’do t’më kishe ti.
   Që të dyja t’mira jeni
   Ju kam si sytë e mi.

   Nana, unë dhe ti
     Ne jemi nji.
   Ndoshta flasin për ne
    Se na kanë zili.

   Ne rrojmë të gëzuar
   Të lumtur në qetësi.
  Se po mos t’ishte nana
   S’do t’më kishe ti.
       589
       18. Më erdhe pranë

        I: Më erdhe pranë
        Si një fëllënzë e re.
         Dy fjalë zemrës
        Me gaz m’i the. :I

         Se ç’më gëzove
       Ti sot o me këto fjalë.
         Se vullnetare
         Ti më ke dalë.

            Ref.:
   Si lastar do të rritet dashunia jonë.
  Nëpër ara plot me gonxhe do t’lulzojnë.
I: Dora-dorës, zemra-zemrës, në punë e në jetë
Pranë e pranë njeni tjetrit, si shokë të vërtetë. :I

        N’punë të gëzuar
        Sot ditë e re po del.
        Dil ti nji herë, moj
         Moj vashë e re.

        Me mija ngjyra
        Sot vezullojnë
        Dhe bukurinë
       Ma shumë ta shtojnë

            Ref.:
          Si lastar…
            590
   19. Je i imi përgjithmonë

Ti m’je rreze plot me dritë, plot me dritë
   Të kam zemër të kam shpirt.
  Ti m’je lot në syrin tim, n’syrin tim
   Veç te ti djalë gjej ngushllim.

         Ref.:
     Do t’i them gjithnji
    Se në zemër do të ruaj
      Shpirt-o të baj be
       Veç i imi je.
  Unë të dua një të kam, një të kam
   Veç e jotja djalë unë jam!

Sytë e tu kur mbushen lot, mbushen lot
    Shpirti im nuk gjen qetësi.
  Zemra ime ty të don, të kërkon
     Je i imi përgjithmonë.

         Ref.:
         Do…
          591
   20. Të kam dashtë

     Moj e mirë
Moj e mirë në majë të bjeshkës
Që më ngjan si lule e pjeshkës
     Ndalu pak,
Ndalu pak të t’them një fjalë
 Zemrën time ç’e ke marrë ti.

     Pritmë moj
 Pritmë moj e mirë e nënës
 Që më ngjan si lule e thanës
     Ndalu pak
 Ndalu pak të t’them një fjalë
 Zemrën time ç’e ke marrë ti.

Nuk rri dot pa t’marrë për nuse
 S’rri pa ty moj buz’burbuqe
 S’rri pa ty moj sylarushe!

     Moj e mirë…

     Pritmë moj…
     21. Esmerka

  I: Esmerka, o moj esmerka,
Esmerka o s’më flet me gojë. :I
I: Pa dilë pak, moj, pa dilë pak
Pa dilë pak o të shof një çikë! :I

  Esmerka, o moj esmerka
 Emerka o s’ma bën me dorë.
  Pa dil pakë, pa dil pakë
 Pa dil pakë o më fol me gojë!
        592
22. Dashurova unë një vajzë

 I: Dashurova unë një vajzë
 Që ka pasë merak në mue. :I

   I: Por ajo ishte e feju’me
  Prandaj unë-o jam largue. :I

 N’qafë më pastë kjo shoqëria
  Që më ndau nga dashuria.

  Që më ndau nga dashuria
 Plot me lot m’u mbush shamia.

 Plot me lot m’u mbush shamia
    Ia fillova nga rakia.

  Dashurova unë një vajzë
   Ish e vogël topolake.

    Ish e vogël topolake
 Se ç’ma ndezi zemrën flak-e!

  23. Festa e Ramazanit

  Fest’ e madhe e Ramazanit
  Mirë se erdhe në këtë vend.
 Ta gëzojmë të gjithë Bajramin!
  T'bëjmë adetin siç e kem’.

 Ref: Agjënim, agjënim je i lashtë
     Për shpirtin tim.
 Agjënim, agjënim, hiq mëkatet
      Shpirtit tim!

  Kush beson moj Perëndinë,
  Kush beson të madhin Zot,
   Besimtarë kudo që jeni
  Agjënimi i lehtë ju qoftë!

  Tridhjetë ditë të Ramazanit,
  Këto i dijnë pleq e të rinj.
  E kush ka faje dhe gjynahe
    Le të falet në xhami!
        593
    24. Byrek, byrek

  I: Kam dyqanin ke selvia
     Hej ustah Murat
   M’a mirë e ama se e bija
    Hej ustah Murat! :I

        Ref.:
     I: Byrek, byrek
     O ustah Murat.
   Katër copa bojnë nji lek,
    O ustah Murat! :I

  Kam dyqan’ ke kinemaja
    O ustah Murat.
  O pak pare bon durdumaja
    O ustah Murat.

       Ref.:
       Byrek…


  25. Bota zunë e flasin
    I: Bota zunë e flasin
    Keq për ne të dy. :I
I: Nuk mendoj për vehten moj gocë
    Më vjen keq për ty! :I

       Ref.:
 Qoftë mallku sahat i shkretë!
   Që ne u morëm vesh.
 Unë ta shkela kambën moj gocë
    Ti zure me qeshë.
  O erdh me gaz o ky behar
  E n’a u ndez o shpirti zjarr
 Vetë n’a zu maraku moj gocë
   S’më ke, s’të kam faj!

     Ti nuk je fajtore
   S’të vjen keq për mu’.
 S’deshta unë i mjeri moj gocë
   Me ty me u ngatrru’.

       Ref.:
       Qoftë…


        594
26. Kush niset me bo sevda

 I: Kush niset me bo sevda
 Në moshën e pleqërisë? :I

 I: Mjer atë që e rren mendja
  Kujton vitet e rinisë :I

  Pleqërinë askush s'e don
 Zemra kurrë nuk e pranon

Del një rrudhë e del një thinjë
 Koha ikën, mosha shkon.


27. M’i dhe flakë mallit tim

    E kujtoj me mall
   Ndjenjën në agim.
   A do t'kem ty vallë
    Lule n'përqafim?

    Si zanë mali je
    Trupin si selvi.
    Synin zjarr e ke
    Buzën si qershi.

Haj... mi dhe flakë o mallit tim
 Trëndafile m'lu’ me vesë.
  Në këtë natë o pa agim
 Puthjen tande po e pres.

N'prehnin tim nuk ke pik'llim
 do të shkrihem n'dashuni.
  Eja t'pres me padurim
  Të jetojmë sa jemi t'ri

  (përsëritet nga fillimi)
       595
28. Ma jep dorën vashë

  Pse s'më thirre djalë
  Të vi unë me ty?

 Orët më duken të gjata
 Kur jam unë pa ty.

  Dola në dritare
 Dhe me dorë s'ma ban.

Më kish marrë malli vashë
  Veç për zanin tand.

   E di sa të dua,
   E di sa më do.

  E di se të penguan
  Për bashkimin tonë.

   Kur të dua unë
   Bota le të flasë.

  Ato që s'kuptuan,
   Zoti le t’i vrasë!

  Ma jep dorën vashë
  Bukuroshe moj.

  Jam e jotja djalë
  Pa ty s'mund jetoj!
      596
29. Ç’po këndon bilbili moj

 I: Ç’po këndon bilibli moj
   O në degë të malit
   O në degë të malit! :I

  Ai këndon për mue moj
   S'do t’ia di asnjanit
   S'do t’ia di asnjanit!

       Ref.:
  I: Këndo bilbil i fushave
 Bashkë me kangën e vashave
  Që këndojnë lëndinave
   Pranë trëndelinave. :I

  Ç’po këndon bilbili moj
   O në degë të mollës
  O në degë të mollës!

  Ai këndon për mue moj
   S'do t’ia di asnjanës
  S'do t’ia di asnanjës!

      Ref.:
    K’ndo bilbil….
       597
   30. Ah pranvera

  Do ta lus unë Perëndinë
Që mos ta prishë ty bukurinë...

I: Ma mirë hiç mos t'ishim pa
  M'ka lindë dashnia n'ty.
  I: Me të shkretin fukara
  Si t'ja baj hallit s'e di. :I

       Ref.:
 I: Ah pranvera, pranvera
  Zoti ty moj të bekoftë!
  Ah pranvera, pranvera
 Emni yt mos t'u harroftë! :I

  Do ta lus unë Perëndinë
  Mos ta prishë bukurinë.
  Gërshetin moj me tallaz
 Sa shumë ra shi këtë natë.


      Ref.:
    Ah pranvera…

 Ban rahmet me gjetë ashik
Mos lu’j me dashnorë t'vërtetë!
  Pse banojkam në kafaz
 Me zemër të kam dashtë.

      Ref.:
    Ah pranvera…
       598
  31. I kujtoj me mall

    I kujtoj me mall
    Ditët në agim.
   A do t’kem ty vallë
   Lule n’përqafim?

    Si zanë mali je,
    Trupin si selvi.
    Syrin zjarr e ke
    Buzën si qershi.

       Ref.:
Haj, m’i dhe flakë ti mallit tim
 Trëndafil mbulu’ me vesë.
  Në këtë natë o pa agim
 Puthjen tande po e pres.

N’prehnin tim nuk ka pikllim
 Do t’a shtyjmë dashuninë
  Eja t’pres me padurim
  Të jetojmë sa jemi t’ri!

      I kujtoj…

      Si zanë…

      Haj…
       599
 32. Moj burbuqe lozonjare

  Moj burbuqe lozonjare,
 Se ç’ma dogje zemrën fare!
 Jetës sime i jep shumë vlerë
   Je një lule plot me erë.

      Ref.:
 Jaman, burbuqe moj, jaman
  Falma zemrën që më do
   Jaman, syzane moj
Ne askush nuk mund t’na ndajë!

  Hap dritarën dhe shikoj
  Kush ma mori jetën moj.
  Me kunorë dafine, moj
  Jetën tonë do ta dhuroj.

       Ref.:
      Jaman…

 Dasma jonë do ta tund botën
 Hidhe vallën e mbushe gotën!
  Në Tiranë do të jetojmë
 Jetën bashkë ne ta gëzojmë!

       Ref.:
      Jaman…
       600
   33. Hidhni vallen vasha t’reja

Diku larg një këngë dëgjohet ha, ha, ha, ha
 Në qetësi kujtimi zgjohet ha, ha, ha, ha
    Mall i shkuar, zjarr i shuar
N’vegim ti vjen, rrinim zgjuar, rrinim zgjuar
       Rrinim atëherë.

          Ref.:

     Hidhni vallen vasha t’reja
     Sonte le t’ju ndezë hareja
   Kënga juaj shpirtin ma rrëmben.
     Bini lodra mos pushoni
    Sonte gëzimin ju ma shtoni
   Sonte bashkë me ju dua të këndoj.

         Diku….

          Ref.:
         Hidhni…

    34. Kanga e mërgimtarit
   Jam mërzitë, jam mbushë me halle
     Nuk kam lot ma as të qaj
    Shumë ksi’ vu’jtje unë durova
    E në dhe t’huej azil kërkova.
    O k’thehu pra, o vllau i motrës
   Se ty po t’pret ky pragu i votrës.

          Ref.:
   A kam shpresë nji ditë me ardhë
  Në tokë temen njiherë me u çmallë?
    Nga vendlindja ju kur t’vini
   Nji grusht dhe n’mërgim ma bini!

  M’ka marrë malli për fusha t’blerta
  E kam harru’ qysh vjen pranvera.
   N’varfni m’rriti kjo nanë e mjera
    O për pleqni asaj s’iu gjeta.

          Ref.:
         A kam…


          601
35. Kur kujtoj ditët e korrikut (këngë kurbeti)

     I: Kur kujtoj ditët e korrikut,
        Lotët më pikojnë.
     Më djeg malli, oh më djeg zjarri,
       Prindërit kur kujtoj. :I

     I: Më qan zemra më qajnë sytë,
      Më digjet shtati o në vetmi.
      Ku i lashë unë nënë e babë?
       Ku i kam shokët e mi? :I

      Kurbetin e kam mallkuar,
         Fjalën refugjat.
       E trishtuar qenka jeta,
        Nga shtëpia larg.

     Më qan zemra më qajnë sytë,
     Më digjet shtati o në vetmi.
     Ku i lashë unë nënë e babë?
      Ku i kam shokët e mi?

       I vetmuar larg atdheut,
        Me mall numëroj,
       Edhe gurët e sokakut,
         Qaj edhe këndoj.

     Më qan zemra më qajnë sytë…
            602
    36. Mbrëmje prilli

N’mbrëmje t’prillit që kur të pashë
   Bukuroshe porsi zanë.
  Engjëllushë, o mori vashë
 Zemrën tejet kush s’ma ndanë!
  Çka do tjetër more djalë?
  Zemrën time ta kam dhanë.

   Kur t’i pashë njata dy sy
   Sy të bukur plot magji.
   Që shëndrisin sikur yje
  Trupi im moj krejt m’u ngri.
  Çka do tjetër more djalë?
   Sytë e mi unë do t’i jap.

    Goja jote si burbuqe
  Sa herë çilet më mahnitë.
   Paçit juve buzë të kuqe
 Jo nuk mundem ma me pritë.
  Çka do tjetër more djalë?
  Zemrën time ta kam falë.
        603
   37. Ti s’vjen

  Mu mes natës erdhe
  Ëndrrat m’i prishe ti
 Për mua ishe e vdekur
  E humbur n’gjithësi.

 Më lerë të qetë të lutem
 Gjumin ti mos ma prish!
 Ajo që njëherë thyhet
  Nuk ngjitet sërish.

  Kujtoje pik’llimin
 Që zemrën ma copëton
Që bien bashkë me shiun
  Si një mjegull-o.

     Ref.:
    Ti s’vjen
 Koha është ndaluar
  Unë qaj për ty
 Dhe të qajmë për ne.

Unë s’mundem të të harroj
  Unë në jetë nuk rri.
 Gëzimi yt i shprehur
   Tretet nëpër shi.

     Ref.:
    Ti s’vjen…
      604
38. Si yll drite n’pritë t’kam dalë

  Si yll drite n’pritë t’kam dalë
  Ti erdhe si hana more djalë.
 Ti je n’zemrën time përgjithmonë
 Jetë të bukur bashkë do t’kalojmë.

        Ref.:
   Eja djalo të këndojmë
  Zemrat tona t’i bashkojmë.
  Të këndojmë, të këndojmë
   Për ardhmërinë tonë.

Për ty gjithmonë djalë unë këndova
    Si zog mali fluturova.
 Dhe bylbylat prap po këndojnë
  Jetën më të bukur t’ kalojmë.

        Ref.:
        Eja…
        605
   39. Moj malësore

Ç’ke mor djalë që më mbanë mëni
  Jo për zotin s’po t’marr vesh
  Pse s’më flet ti mu’ njëher
 Pse s’m’shikon e pse s’më qesh?

    Moj malësore,
   Shqipe symëshqerrë
   Trandafil që kopshtet
   I mbush plot me erë.

      Ref.:
  Unë jetën ta kam dhanë
    Të dua për jetë.
 Të dua vajzë me të vërtetë
 Çka do zemra, goja thotë vetë.

 Ti më the se m’don mor djalë
 Por s’mashtrohem veç me fjalë.
 Unë jam vashë, por kam guxim
 Që të thërras në prehnin tim.

    Moj malësore
   Shqipe symëshqerrë
   Trandafil që kopshtet
   I mbush plot me erë.

       Ref.:
      Unë…
       606
40. Ka shumë kohë moj që t’kam dashtë

  Ka shumë kohë moj që t’kam dashtë
     Sa në zemër më ke hy.
     Eja vashë moj të takoj
     Se unë ty të dashuroj.

          Ref.:
   I: Zemrën time vashë ma more
     Tjetër zemër dashurove. :I
    I: Zemrën time, zemrën time,
     Zemrën time dashurove. :I

    Natë e ditë për ty mendoj
    Dhe nga zemra s’të largoj.
     Mendoj veç për dashuri
     Që të kemi lumturi.

         Ref.:
        Zemrën…
          607
 41. Kur dola n’dritare

   Kur dola n’dritare
  N’terr s’e pashë oborrin
   O jo, jo, jo, loke jo!

    Hana porsi nuse
   Po ta ru’nte varrin
   O jo, jo, jo, loke jo!

   Kur dola n’dritare
   Thashë po binte shi
   O jo, jo, jo, loke jo!


   Nuk qe ujë i shiut
   Por qenë lot’t e mi
   O jo, jo, jo, loke jo!

 Na ka dalë n’lugje t’verdha
 Kërkon djalin shamizeza
   O jo, jo, jo, loke jo!

 Vaji i saj e thanë dhe malin
 Nanë e mjerë kërkonte djalin
    O jo, jo, jo, loke jo!

 E kërkon, por s’e gjen dot
 Lot i bahet gjithë kjo botë.

 Hiqe lotin nanë shqiptare!
Nuk mbajmë zi pa dalun fare.
Vatrat tona nuk janë të shkreta
Knojn’ lahutat e tunden djepat.
       608
  42. Ndaç me m’vra moj

Ndaç me m’vra moj, ndaç me mbytë
  Ndaç verbomi, të dy sytë
 Kurgja n’jetë ma keq s’ma ban
 Se m’ndrron mu’ me tjetërkand.

         Ref.:
 Sa t’jem gjallë ti shpirtin falma!
  Se kur t’vdes ti vorrin kallma!
    Arijetë, Arijetë, Arijetë!

Mos më thu’j se nji herë m’ke dashtë
Se m’ke dashtë moj me gjithë shpirt
 Njimijë herë m’ke dashtë me fjalë
 Asnjëherë moj me gjithë shpirt.


        Ref.:
        Sa…
         609
43. Sa shpejt qenke rritë

 O sa shpejt erdhi pranvera
   Ti sa m'qenke rritë
Nuk të ndrroj me lule të tjera
  Pra duhet me t'pritë.

 Unë ta fala ty një puthje
  Ti mu’ një premtim.
 Eja pra në krah't e mia
  T'më japësh gëzim.

      Refren:
 O me ata sy moj vogëlushe
   Ti mua më verbon.
Sa shum kohë kaluem bashkë
   Sa shpejt më harron.

 Shumë merak jam bo në ty
   Ty moj po të pres.
 Eja pra të lutem shumë
  Mos më le në shpresë.

 Se çdo ditë që po kalon
  Shum po më mundon
 Zjarrin për ty ti ma shuen
  Pra mos m’u largo!

     Refreni:
    O me ata sy…
       610
44. Dua të kem pranë gjithnji

  Sa herë shof fytyrën tande
  Që buzeshë me ambëlsi
 Ndëgjoj zanin tand me andje
  Kur më flet me dashuni.

Due me t’pasë unë pranë gjithnji
  Me ty jetën ta kalojmë
 Vetëm vashë nuk mund të rri
  S’kam gëzim as lumturi.

 Ku do t’jem për ty mendoj
 Kurr nga mendja s’të largoj.
  Me ty zemra ndien gëzim
 Gjithnji t’pres me padurim.

   Eja, eja të këndojmë
 Zemrat tona t’i bashkojmë.
  Jetë të lumtur të fillojmë
 Çerdhe t’bukur të ndërtojmë.
45. Kanga e burgut t’Spaçit

   Rri i mbyllun në qeli
  Rri i mbyllun dhe mendoj
  Mendoj për fëmij’t e mi
  Edhe sytë po m’lotojnë.

  Ah kjo jetë, kjo jeta ime
  Se ç’u kalb në burg të zi!
 Çfarë mëkate i kam ba Zotit
  Që e humba gjithë rininë?

 Shumë të vogël e lash djalin
Tash ashtë rritë e asht’ ba burrë
 O ky burg o burgu i Spaçit
Për gjithmonë qofsh mallku’m!       611
  46. Kanga e refugjatit
  Kur kujtoj dit’t e korrikut
    Sytë më lotojnë.
 Më djeg malli, më djeg shpirti
   Prindërit kur kujtoj.

        Ref.:
  Më qan zemra më qajnë sytë
   Digjem flakë porsi qiri.
  Ku i lash unë nanë e babë,
  Ku i lash unë shokt’ e mi?

  Gurbetin e kam mallkuar
   Edhe fjalën refugjat.
   E trishtuar qenka jeta
    Nga shtëpia larg.

       Ref.:
      Më qan…47. Moj fëllënzë që m’gjezdisë
  Moj fëllënzë që m’gjezdisë
  Prej mëngjesit gjer në natë
 Lis me lis e shteg me shteg.
 Ndalu pak moj t’i them dy fjalë.
  Moj fëllënzë me rreshta,
 A e din moj sa t’vijë vjeshta
  Do të blej fustan të blerë
   Me lule që i do vetë?
  Do të vej shami për gushë
  Qëndisur me lule fushë.

        Ref.:
     Eja vashë, eja ti
     Aman, aman
  Lis me lis e shteg me shteg
     Zemra më qan.

  O sa fort më troket zemra
      Lule për ty.
     E ta çojmë jetën
      Në lumturi.
        612
48. Të kam dashtë dhe të du’
  Të kam dashtë dhe të due
  Unë ty moj vetullhollë.
   I: Prap ti m’je largue
  Dhe me gojë s’po m’folë. :I

       Ref.:
  Dhim’t aspak nuk pate
   Ti o për shpirtin tim.
   Asnjiher s’më knaqe
  Veç m’mbushe idhnim.

  Ti ndonjiher do t’kujtohesh
 Por atëher s’ka me pasë dobi
  Se me dhe kur t’mlohem
 N’mend do m’kesh gjithnji.

        Ref.:
  Ka me t’ra ndërmend moj
  Për fjalët që m’i ke ndërru’
  Se me dhe kur t’mlohem
    Ti ke me m’kujtu’!

  49. Në kujtime isha
    Në kujtime isha
    Isha tuj mendu’.
    Dëgjova bylbylin
   Kangën tuj këndu’.

    Ky bylbyl në degë
   Kangës po ia thotë.
    Kërkon dashuni
   Dashuni n’këtë botë.

    Fjalën se të due
   Po ta them nga zemra.
   Sot e deri në vdekje
    Do të jesh e jemja.

   Nuk due premtime,
    S’due avantura.
   Por due t’vërtetën
    Fjalën që të due.
        613
  50. Kangë gurbeti (2)
 Sa herë bjen kjo dritë e hanës
   Më kujton fjal’t e nanës.
  Për gurbet unë kur jam nisë
 Më përcollën n’qoshe t’shpisë.

 - Pse o bir, kur n’dritë të qita
Me shumë mund n’këtë jetë të rrita
  Pse s’u g’zova në këtë jetë?
   Nanën sot po e le vetë?

        Ref.:
    Gurbetqarë ju sa jeni
  Shumë të pasur ndoshta jeni
  Gjithçka blehet n’këtë dynja
    Por veç nanë nuk ka.

   Këto ishin fjalt’ e nanës
  Kur i tha në dritë të hanës.
   Ikën dit’t e ikën vjet’t
   Larg u treta në gurbet.

   S’u largova nga dëshira
   Por nga zori e varfënia
   Na mallkoi i madhi Zot
   Me u tretun nëpër botë.

       Ref.:
     Gurbetqarë…


   51. Sa të dua unë
     Sa të dua unë
    Moj lule zamaku.
    Ty të don një çun
    Ç’e ka zanë maraku!

     Bukuria jote
    Syri jot i shkruar.
    Mori vajzë e bukur
    Sa je zbukuruar.

    Të ka falë natyra
    Ty dhe bukurinë.
    Ti je plot me ngjyra
    Falma dashurinë!
        614
          52. Ti e lumtur
       Si s’ma din marakun tem
       Se për ty jam ba verem.
       Më shikjo njiherë me sy
       E kam mendjen veç te ti.

             Ref.:
        Ti e lumtur, e lumtur
        E unë i shkreti i pafat.
        Ti si flutur, si flutur
       E unë si pëllumb i ngratë.

       Më ka nana djalë hasret
      Ti për mu’ do t’jesh kismet
       Nëse merr ti tjetër kend
      Të çoftë Zoti në xhehnem

              Ref.:
              Ti…
__________________________________________
 xhehnem - ferr         53. E si ta them
         O jetë të thërras
        Por nuk gjindesh dot.
         Dashurinë që kam
         Kurr mos e harro!

             Ref.:
      E si ta them sa shumë të dua
        Si dritën e syve t’mi.
      Jo në botë kurr tjetër s’dua
        Lule t’bukur porsi ty.

         Mos më le n’vetmi
         Gjithmonë të kujtoj.
          E imja dashuri
        S’mundem të t’harroj.

             Ref.:
             E si…              615
54. O gurbet, gurbet i zi

   Atje diku larg
  Atje kam lanë fëmijë
  Kanga më e ëmbël
   Mëmëdhe je ti.

     Refreni:

  O gurbet, gurbet i zi
  Ti më le n’vetmi.
  O gurbet, gurbeti i zi
   Jetën ma ke nxi!

   Atje diku larg
 Atje kam lanë shtëpi.
 Mendjen gjithnjë e kam
  Mëmëdhe tek ti.

      Ref.:
    O gurbet…
      616
     55. A do vish

  Do vish ti mor çun i vogël?
I: A do të vish të rrish me mu’? :I

   Ne kemi një pyll përpara
 I: A do mundesh të vish dot? :I

 Erë e lehtë dhe unë do të bëhem
   Edhe pyllin do ta kaloj
 I: Dhe me ty do të vij mor djal
   Dhe me ty do të shkoj! :I

  Do vish ti mor çun i vogël?
I: A do të vish të rrish me mu’? :I

   Ne kemi një lum përpara
 I: A do mundesh të vish dot? :I

Peshk me hala unë do të bëhem
  Edhe lumin do ta kaloj
 Dhe me ty do të vij, mor djalë
  Dhe me ty do të shkoj!

  Do vish ti mor çun i vogël?
I: A do të vish të rrish me mu’? :I

   Ne kemi një mal përpara
 I: A do mundesh të vish dot? :I

 Zog me krah unë do të bëhem
  Edhe malin do ta kaloj.
 Dhe me ty do të vij, mor djalë
  Dhe me ty do të shkoj!
56. E moj Mirushe ti je e para

 I: E moj Mirushe, ti je e para
  E ia kalove djalit në gara. :I

         Ref.:
  I: E ty të lumshin durët-o
   E ia kalove beqarit-o. :I        617
E moj Mirushe, je vajzë puntore
  E ti flamurin-o na e more.

       Ref.:
      E ty…

E moj Mirushe, edhe kësaj here
 E ty të zgjodhën o brigadiere.

       Ref.:
      E ty… 57.. Fryn kjo erë e lehtë

   Fryn kjo erë e lehtë
    Bukur dita çelë
 Vashat me gëzim në zemër
 Fushës-e, vashat fushës-e.

      Ref.:
  E pa përtuar përherë
  Në mes të fshatit t’ri
 Në mes shoqeve duar artë
   Shtatin si selvi
Mbushun tok me shoqe shokë
   Gruri porsi det
  Hambarët e sofrat-o
  Gruri i punës sonë
Qeshin f’tyrat zemrat knojnë
    Për jetën e re
  O gruri i punës sonë
   Këtu në atdhe.

   Frynë kjo erë e lehtë
  Dalin fllanzat’ përsëri
 Vajzat o me kangë e vepër
   Si fëllanzat vijnë.

       Ref.:
      E pa…
       618
IX. KËNGË DASMASH
    619
620
01. Goca në oborr

 I: Goca n’oborr-e
Po ma ban me dorë. :I

I: Po ma ban me dorë
  Ajo vetullhollë. :I

 Goca n’çardak-e
 M’u ka ba marak-e.

 M’u ka ba marak-e
 Ajo shtatbajrak-e.

 Goca n’çarshi-e
Po ma ban’ me sy-e.

 Po ma ban’ me sy-e
 Ajo shtat selvi-e.
     621
    02. Malsorja

    I: O hajde ti,
   Moj lule malsore! :I
 I: Hajde malsore e vogël
   Në ty kam marak. :I

     O syni yt
Porsi rrush i zi, aman, aman!
 Hajde malsore e vogël,
    Falja djalit ti!

   O të kam dashtë,
Edhe prap të du’, aman aman!
  Hajde malsore e vogël
  Ti do t’jesh për mu’!


  03. Unazën prej arit

    Unazën prej arit
  Në gisht do ta ru’j-e
Ti moj vajzë mos lu’j me mu’!
  I: Do të shkoj të tres
  Në një mal të shkretë
Se ma s’mundem me duru’! :I

  Kët’ dashurinë tonë
   S’po muj ta kuptoj
 Ti moj vajzë që paske pasë
  Pse mu’ më tradhtove?
   Kur unë të besova
 Mos t’lasht’ zoti pa të vra!

  Kur të vjen pranvera
  Do t’i lutem Zotit.
Me m’dhanë krah me fluturu’
  Do të shkoj të tres
  Në një mal të shkretë
Se ma s’mundem me duru’!
       622
  04. Tate du fustan

   I: - Tate, du’ fustan!
- T’a blen Tata për Bajram! :I

       Ref.:
 I: Palo taktuke, palo tabake,
   Do t’a marrim gocën
  T’a çojmë n’Shijak-e! :I

   - Tate, du’ këpucë!
 - T’i blen Tata me majuc!

      Ref.:
 Palo tabake, palo taktuke
  Do ta marrim gocën
   Ta çojmë në Pukë!

   - Tate, du’ kapele!
 - Ta blen Tata me kurdele!
  Me kurdele e me vija
  Që të jeshë ti ma e mira.
  Me kapelë e me fustana
  Ti blen lala ty të tana!


05. Po të pyes sa vjet i ke
 I: Po të pyes, po të pyes
 po të pyes sa vjet i ke? :I

  I: Unë i kam, unë i kam
  unë i kam njizetetre. :I

  Po të pyes,po të pyes,
  Po të pyes sa vjet i ke?

  Unë i kam, unë i kam
 Unë i kam pesëdhjetetre.

Pesëdhjetetre, pesëdhjetetre
Pesëdhjetetre vërtet i kam.

  Njëzetetre, njëzetetre
Njëzetetre në shpirt unë jam.
       623
     06. Lu’jmi, lu’jmi

       Lu’jmi, lu’jmi,
       Lu’jmi, lu’jmi
Oh du’rt e bardha, oh du’rt e bardha, o!
    Si bylbylat, si bylbylat
   Oh nëpër ara, oh nëpër ara.

   Lu’jmi, lu’jmi, lu’jmi, lu’jmi
  O du’rt e holla, o du’rt e holla, o!
    Si bylbylat, si bylbylat
  Oh nëpër molla, oh nëpër molla.

   Lu’jmi lu’jmi, lu’jmi, lu’jmi
 O kraht e gjona, o kraht e gjona, o!
   M’i ke vetllat, mi ke vetllat
  Oh sikur hana, oh sikur hana.

   Lu’jma, lu’jma, lu’jma, lu’jma
 Oh lu’jma belin, oh lu’jma belin,o!
     Çiftelisë o, çiftelisë–o
 Djalo k’putja telin, o k’putja telin-o!
          624
   07. Te guri që bon xixa

     I: Ara bahçe, ara bahçe
     Era jote ç'na kënaqi. :I

       Ara bahçe ku?
      Trashëgohet çifti!

       Ara bahçe ku?
   I qoft' për hajër t'zotit t'shpisë!

    Ara bahç' ku ishe mrom?
   - Rrug' më rrug-o o në Tiron.

       Ara bahçe ku?
    - Ke shoqnia e dhondrrit.

       Ara bahçe ku?
    - Mu ke guri qi bon xixa.

   I: O mu ke guri mre qi bon xixa :I
I:O eja me lalën moj t'shkojm për pipza! :I
   I: O asht diell e më djeg vapa! :I
  I: O të vjen lala me çadër mrapa! :I
  I: O lal Kamer o mre lal Kamer-e! :I
  I: O bone darkën-o me sheqer-e! :I
     O darka ime u boft zeher-e
  O thirra mikun-o e dhe s'më erdh-e.

   O po na vjen Karaj me dru-e
   O dil moj nuse me shkarkue!
   O jom nër magje moj tuj gatue
  O jom tuj ly oj lala jom tuj shkrue
   O mu ke guri n'qoshe t'votrës
   O meraba moj nona e gocës!
   O mu ke guri n'qoshe t'murit
   O meraba mre baba i çunit !

     Ke mullini i Sharrës-e
     Prite lalën se po vjen!
     Prite lalën se po vjen,
    Dy-tri fjal moj do t'i them.
     Ke mullini i Sharrës-e
     Prite lalën se po vjen!
     Prite lalën se po vjen
    Dy-tri fjalë moj do t'i them.          625
 08. Piku mollë e kuqe
   Piku mollë e kuqe
   E na ra prej malit.
  I: Rritu vajzë e bukur
  Prej merakut t’djalit. :I

  Hej piku mollë e kuqe
  E na ra n’qat’ vend-e.
  Rritu vashë e bukur
   Prej merakut tem!

   Piku mollë e kuqe
   E na ra n’saksi-e.
   Rritu vajzë e bukur
   Veç për dashuri-e!

  09. Lu’j Lirije, lu’j
 I: Kur më del n’oborr Lirije
  Pse s’ma bon me dorë? :I
Pse s’ma bon me dorë Lirije?
    Mori vetullhollë!

       Ref.:
  I: Lu’j, lu’j, lu’j’ Lirije
    Sa je pa martu’! :I
  I: Sa je pa martu’ Lirije
   Natën ta pagu’j! :I

 Kur më del n’sokak Lirije
  Mori shtat bajrak!
 Mori shtat bajrak Lirije
  Ç’na bone merak.

       Ref.:
       Lu’j…

 Kur më del n’çardak Lirije
   Ç’na bone merak!
 Ç’na bone merak Lirije
   Mori lulë zamak

       Ref.:
       Lu’j…
       626
10. Rroka mandolinën

 I: Rroka mandolinën
   Dola në çardak.
 Oh mos cuca e vogël
 T’u kam ba merak! :I

      Ref.:
   I: Vaj, vaj, vaj
  Gishtat me bajrak
 Oh moj cuca e vogël
 T’u kam ba merak! :I

 Rroka mandolinën
  Dola në oborr.
 Oh moj cuca e vogël
 Po ma ban me dorë.

     Ref.:
   Vaj, vaj, vaj
  Gushën si kajmak
 Oh moj cuca e vogël
 Hajde pak ma ngat!

 Rroka mandolinën
  Dola në sokak.
 Oh moj cuca e vogël
 T’u kam ba merak!

     Ref.:
   Vaj, vaj, vaj
  Shtatin si selvi.
 Oh moj cuca e vogël
  Pa ty s’un të rri!

 Rroka mandolinën
  Dola në çarshi.
 Oh moj cuca e vogël
 Mos ma ban me sy!

     Ref.:
   Vaj, vaj, vaj
  Gishtat me bajrak
 Oh moj cuca e vogël
  T’u kam ba merak


     627
   11. Sa e bukur na ka dalë nusja

Sa e bukur na ka dalë nusja, marshalla, marshalla!
  E bukur për bukuri-e      “     “
  Paska shtatin o si selvi-e  “     “
  Paska ballin o perishan-e   “     “
  Paska vetllën o si gajtan-e  “     “
  Paska synin-o si filxhan-e  “     “
  Paska hunden-o miskavi-e    “     “
  Paska faqet-o gurabi-e     “     “
  Paska gojën-o si kuti-e     “     “
  Paska dhamët-o si inxhi-e    “     “
  Ma gëzofsh-o dhandri i ri-e   “     “
 __________________________________________________
  miskavi = i pastër, i kulluar, i ndritshëm
       12. Vetë më the të due

         Vetë më the të due
         E tash m’ke harrue
         E tash m’ke harrue.

         Kur t’piqet qershia,
         Kujtoj lot’t e mia
         Kujtoj lot’t e mia.

      Kur t’më lindë një vajzë-e,
        Ia la emnin tand-e
        Ia la emnin tand-e.

         Ta la amanet-e,
        Mos më harro krejt-e
        Mos më harro krejt-e!
              628
       13. Hidhet vallja

  Hidhet vallja, vallja e parë, vallja e parë
I: Kush vallzon u mloft’ me ar, u mloft’ me ar! :I

  Hidhet vallja vallja e dytë, vallja e dytë
  Kush s’vallzon i plaçin sytë, i plaçin sytë!

  Hidhet vallja, vallja e tretë, vallja e tretë
Kush vall’zon u gzoft’ përjetë, u gzoft’ për jetë!

  Hidhet vallja po lunë Shota, po lunë Shota
Bijnë tupanat gjëmojnë lodrat, gjëmojnë lodrat!

  Hidhet vallja kanga s’nalet, kanga s’nalet
 Bijnë dairet, gjëmojnë malet, gjëmojnë mallet!
       14. Sonte o shokë

    I: Sonte o shokë, ma afroni gotën
  Se ajo më bëri, ta mallkoj gjithë botën. :I
   Sonte mbushni gotat, deri në agim
  Dridhe vash-o shtatin, veç për hatrin tim!

            Ref.:
      I: O ti djalë me klarinetë,
    Se ç’ma djegë zemrën e shkretë!
       Qaj kitarë ti mos pusho
     Sonte ajo tjetrin po e don. :I

  Shokë më ndihmoni, t’i harroj këto halle
   Le të bij tupani edhe të mos ndalet!
    Sonte ajo tjetrin, po e ledhaton
  Zemra ime e mjera, po qan e po vajton

           Ref.:
           O ti…            629
     15. O syni i zi

I: - O ku po shkon moj Rrushe e lalës
     Me dimi të bardha? :I
    I: - Bej aman, aman, aman
      Sonte jam te daja. :I

         Ref.:
      I: O syn o i zi
     Lum daja për ty!
      Për sy e vet’lla
     Ishalla vjen apet! :I

- O ku po shkon moj Rrushe e lalës
    Me këpucë të zeza?
   - Bej aman, aman, aman
    Sonte jam te tezja.

        Ref.:
       O syn i zi
     Lum tezja për ty!
     Për sy e vet’lla
     Ishalla vjen apet!

- O ku po shkon moj Rrushe e lalës
     Me dimi biluri?
   - Bej, aman, aman, aman
    Sonte jam te burri.

        Ref.:
       O syn zi
     Lum burri për ty!
     Për sy e vet’lla
     Ishalla vjen apet!
         630
  16. Ti ku ke moj Ajshe

I: Ti ku ke moj Ajshe, te molla? :I
  I: Te molla, aman te molla? :I

        Ref.:
   I: Ti te molla shkojshe,
   Molla t’ambla hajshe.
  Dashnorin mendojshe,
  Shumë e dashurojshe. :I

 Ti ku ke moj Ajshe, te dardha?
 Te dardha, aman te dardha?

       Ref.:
   Ti te dardha shkojshe
   Dardha t’ambla hajshe
   Dashnorin mendojshe
   Shumë e dashurojshe.
 17. Hajt ta lidhim besën

   I: Hajt ta lidhim besën-e
    Me një fije kashtë! :I
I: A do ta duash nanën moj gocë
    Sikur e ke dashtë? :I

   Hajt ta lidhim besën
   Me kunorë me ar-e!
  Ta kem pranë njëri tjetrin
    Sikur një thesarë!

   Hajt ta lidhim besën
  Me puthje plot zjarr-e!
Të na lindë një djalë, moj goc-e
   O një djalë çunar-e!
        631
18. O kush po vjen

 O kush po vjen
O përmes lëndinës?
 O ma e buk’ra
 Çikë e Prishtinës!


  O kush ia mori
 Bukurinë hanës?
  O ma e mira
 Gocë e Tiranës!

  O kush ma ka
Bardhësinë e borës?
  O kjo syzeza
 Çikë e Gjakovës!

 O kush po i çel-o
 Lulet e majit?
 O kjo belholla
 O prej Gjilanit!

 O kush na solli
 Flladin e verës?
 O vjen me vrap
 Kjo gocë e Pejës!

 O kush ju plasi
Zemrat djelmënisë?
  O ma e buk’ra
E gjithë Shqiptarisë!
    632
19. Hajde Shot-o marshalla

  I: Hajde Shot-o marshalla,
    Fluturo me krah! :I
    I: Lu’j Shot-o, lu’j!
    Ditën ta pagu’j. :I

    - E kam begenisë
    Çikën e kojshisë.
     - Jo, non-o, jo
     Se e kemi fis!

  - As se kemi n’fis oj nanë
    As s’e kemi n’farë.
    Çikën e kojshisë
   Nuk e la pa e marrë!

  Lu’j Shot-o nëpër therra
 Dimi t’kuqe, dimi t’verdha.
  Lu’j Shot-o nëpër ara
 Dimi t’kuqe, dimi t’bardha!


    20. Zake, Zake

I: Zake –Zake, mos ma pi rakinë!
  Je e re moj Zake, je e re. :I
   I: E do ta pi moj Zake
    Se ma hekë mërzinë
  Je e re moj Zake, je e re. :I

Zake-Zake, mos ma pi duhanin!
  Je e re moj Zake, je e re.
   E do ta pi moj Zake
   Jam çun Elbasani.
  Je e re moj Zake, je e re.
       633
  21. Jalla more çun

    Ç’ke me mu
   E gjeç’ belanë!
   E unë prej teje
  Nuk e heq sevdanë!

      Ref.:
   Jalla more çun-o
  Gushën si pëllumb
  Mos ma pi rakinë!
  Se të ban zullum.

    Hajde shpirto
    Hajde pranë!
   E mushna zemrat
   Jalla me sevda!

   Jalla moj Sadete
   Na lige na trete!
   Na lige na trete
   Na bone për vete!

 22. Mos ma pi rakinë

I: - E të kam thanë mor djalo
    Mos ma pi rakinë.
 Jar na na mor jar na ne! :I

  - E do ta pi moj zemër
   Sa ta heq mërzinë.
 Jar na na mor jar na ne!

 - E të kam thënë mor djalo
  Mos ma pi konjakun.
 Jar na na , mor jar na ne!

  - E do ta pi moj zemër
   Sa ta heq marakun.
 Jar na na mor jar na ne!

  E do ta pi moj zemër
  Sa ta heq marakun
 Jar na na mor jar na ne!      634
23. Vashë e bukur mos u ngut

  Vashë e bukur mos u ngut
   E mos luej me mu’!
 Se unë jam një gacë e mblu’t
   Muj me t’përvëlu’.

 I: Mos luaj me mu moj lozonjare
  E kam zemrën djaloshare. :I

       Ref.:
 Me ngadalë, moj me ngadalë!
  Se unë jam një goxha djalë
   Do të luej pak me ty
   Sa të mu’j - tetë me dy!

      Vashë…

       Mos…
       635
    24. Luej qyqek

    Jemi gëzuar sot
    Në këtë shtëpi.
    Dasmën e fillojmë
     Për çiftin e ri.

       Ref.:
   Lu’ni motra, lu’ni bija!
Plot me miq na u mbush shtëpia.
  Po vallëzon motra për vëlla
  Hidhet vallja - marshalla.

  Nusja me gjithë dhandrrin
   Sa mirë po vallzojnë.
   Babës edhe nanës
   Zemrat ju gëzojnë.

       Ref.:
  Lu’ni motra, lu’ni bija!
 Morëm nuse, u gëzu’ shtëpia
  Luhet vallja o sa bukur
 Po vallzojnë t’gjithë si flutur.
 Po lu’n tezja po lu’n halla,
    Po lu’jnë vllaznit
     Po lu’n daja.
  Po lu’n baba edhe nana
 Lum e lum për ta po bajna
  Kemi g’zim, kemi sevda
  Marshalla o marshalla!
  Paska hy djali n’gjerdek
 O sa mirë po lu’jmë qyqek!
        636
25. Mi ke flokët fije fije

 I: Se mi ke flokët zemër
    Amon fije fije
    Amon fije fije
  Sa të paskan hije! :I

  Po më py’t shoqnia:
  - Çka u bo me mue?
  - Ty t'ka zonë rakia
   Hiç pa e provue!

 Se mi ke flokët zemër
  Gërsheta-gërsheta.
  Gërsheta-gërsheta
  Unë e mjera u treta!

 Se mi ke flokët zemër
  Gërsheta gërsheta.
  Gërsheta gërsheta
  Unë pas teje u treta.

 I: Po më py’t shoqnia:
  - Çka u bo me mue?
  - Ty t'ka zonë rakia
  Hiç pa e provue! :I
      637
   26. Sonte kemi dasëm

    I: Sonte kemi dasëm
    Të gjithë do festojmë. :I
    I: Djalin më të bukur
    Sot po e martojmë. :I

         Ref.:
    I: Hajde more shokë
   Të pimë nga një gotë raki
     Të na trashëgohet
      O ky çift i ri! :I


    Plot miq edhe shokë
    Na u mbush oborri.
    Hyni t’gjithë në valle -
    Të trashëgohet djali!

        Ref.:
        Hajde…

27. Ç’asht ai djal që rrin mas dere

 Ç’asht ai djalë që rrin mbas dere?
     Nan-o mori nanë.
  Asht ai djalë që vjen përher-e
     Nan-o mori nanë.

        Ref.:
    Vet ma fale synin moj,
   Vet ma fale gushën moj,
   Vet ma fale dashuninë,
     Nan-o mori nanë.

   Nanën dhe babanë e moj
    Ti nuk e ndëgjove.
   Me nji djalë të vogël moj
     Ti u dashurove.

        Ref.:
        Vet…


         638
    28. Kënga e nuses
 I: O shifni nusen sa mirë ka dalë
   O si del lulja o anë o për anë.
  O se e gëzove nanë e babën-o
Mirë se na erdhe n’fshat të bukur-o! :I

         Ref.:
  O njik’to lule t’i kemi mbledhë
 O i kemi mbledh-o gemb mbi gemb.
  E do t’a gëzojmë o të ardhmen-o
Si ngjyra lulet mas teje kan me ardhë.

  I: N’supe tua knojnë bylbylat
    N’supe tua rrijnë bylbylat
    T’ri e t’reja do t’gëzojnë
      Ty të paçim-o! :I

 O nusja jonë më shkon me nji anë
   O si sorkadhe hije ban.
  O që e paske djalin o për krah
 O porsi drita rrezet kanë me t’ra.

        Ref.:
      O njik’to……

 29. Këndon bilbili gjetheve
    Këndon bilbili gjetheve
   Gjetheve moj lale, gjetheve.
    O me maraz të derteve
   Derteve moj lale, derteve.

   Këndon bilbili fushave
  Fushave moj lale, moj fushave.
   O me sevdanë e nuseve
   Nuseve moj lale, nuseve

    Këndon bilbili degëve
   Degëve lale, moj degëve.
   O me sevdanë e cucave
   Cucave lale, moj cucave.

        Ref.:
     I: Lum kush i ka,
      Lum kush i m’a!
     Luma ata bandilla
     Që lozin me ta! :I
         639
 30. Ishin dy kunata

    Ishin dy kunata
  Shkojshin porsi motra.
Ruaji faqet e bardha moj gocë
  Mos t’i puthin bota!

      Ref.:
  I: Hajde, moj Sadete
   Na bone për vete.
   Na bone për vete
   Na lige, na trete! :I

  Floktë e holla t’gjata
   S’po ti zen shamia.
 Fryni erë e malit moj gocë
 Ç’m’i muar mend’t e mia.

      Ref.:
     Hajde …

 31. Mora mandolinën

  I: Mora mandolinën
    Dola në sokak.
  Me ty gocë e vogën
   Unë zura merak. :I

       Ref.:
  I: Jarëm, jarëm, jarëm
    Gushën me flori.
   O moj gocë e vogël
    S’ka lule si ti. :I

   Mora mandolinën
    Dola në oborr.
  Ti moj gocë e vogël
  Po ma ban me dorë.

      Ref.:
     Jarëm,…

   Mora mandolinën
    Dola në Pazar.
   O moj gocë e vogël
    Je si qelibar.       640
        Ref.:
    Jarëm, jarëm, jarëm
     Të kam me kimet.
    O moj gocë e vogël
    Me gojë pse s’më flet?

        Ref.
       Jarëm…  32. Jam një djalë bujar

  Jam një djal, një djalë bujar
Këndoj me shpirt, këndoj me mall.
 Këngën unë e kam në shpirt
  Me vullnet këndoj, pa frikë.

        Ref.:
  Hajde s’bashku të këndojmë
  T’gjithë në valle të vall’zojmë.
   Cakrrojmë gotat sy më sy
K’ndojmë për pleq, kndojmë për t’ri.

  Hajt ti djalë me harmonikë
  Kënga jote m’flen në shpirt
  Zanin tand du’ me ndigju’
  Dhim’t e shpirtit me i largu’.

       Ref.:
       Hajde…

   Hajt ti djalë me klarinetë
  Shëro këtë zemër t’shkretë!
   Bjen tupani ushton shpia
  Për ju po këndon shoqnia.

       Ref.:
       Hajde…
        641
642
TEKSTE KËNGËSH TË MUZIKËS
 SË LEHTË DHE ARGËTUESE
     SHQIPE  I. KORÇARE

  II. TË NDRYSHME

  III. KOMPOZIME TË REJA
       643
644
I.  KORÇARE
   645
646
 01. Dëshërim i mëmëdheut

   Dua mëngjeset e majit
  Kur këndon bilbili i bukur.
   Kur fryn erëza e malit
  Edhe qarku është i skuqur.

   Dua luletë të fushësë
Në mëngjes kur janë plot me vesë.
  Doçkat e bardha te çupësë
  Vete me vrap që ti presë.

        Ref.:
  I: Po nga gjithë ato më parë
  Dua më shumë Shqipërinë!
   Që të vejë puna mbarë
  Edhe përjetë të ketë lirinë. :I

   Dua natënë në verë
  Kur të ndritin yjtë e artë.
   Kur fryn zefiri me erë
Dhe dëfrenj këtë zemrën e zjarrtë.

  Zogjt' që ëmbël ligjërojnë
 Nëpër lisa mbushur me fletë
 Oh! sa gaz që mua më bëjnë
  Për at Zotnë e vërtetë.

       Ref.:
    Po nga gjithë ato…
        647
  02. Betimi mbi flamur

 Rreth flamurit të përbashkuar
  Me një dëshir’ e një qëllim,
  Të gjith’ atij duk’ iu betuar
 Të lidhim besën për shpëtim.

  Prej lufte veç ay largohet
  Që është lindur tradhëtor,
 Kush është burrë nuk frikohet
Po vdes, po vdes si një dëshmor!

 Në dorë armët do t’i mbajmë
Të mprojmë atdhenë më çdo kënt,
 Të drejtat tona ne t’i ndajmë:
  Këtu armiqtë s’kan vënt!

  Se Zoti vetë e tha me gojë
 Që kombe shuhen përmbi dhe,
  Po Shqipëria do të rrojë;
  Për të, për të luftojmë ne!

O flamur, flamur, shenj’ e shenjtë,
    Te ty betohemi këtu,
Për Shqipërinë atdhen’ e shtrenjtë,
  Për nder’ dhe lavdimn’ e tu.

 Trim, burrë quhet dhe nderohet
  Atdheut kush iu bë therror.
  Për jetë ay do të kujtohet
Mbi dhet, mbi dhet si një shenjtor!
        648
  03. Uratë për liri

Merr uratën, bir, prej meje
  Edhe armët i gatit,
 Se erdh dita e shënuar,
 Dolli ylli e na ndrit.

  Është ylli i lirisë,
 Me të tjerët nuku ngjet,
 Shqipëria kaqë shumë
  Këtë yll që po e pret.

 Djemt e saj le t’a dëftejnë,
Kush mban emër shpipëtar
 Kurrë s’ka për të duruar
 Ta urdhërojë një barbar.

 Vdekje djema të kërkoni
  Për të shejtënë liri
 Rrojtjenë përse e doni
 Nën zgjedh’ e robëri?

Rrojtja pa nder është vdekje
 Po një vdekje pa mbuluar,
E kur vdes për mëmëdhenë
  Je i gjallë, i paharruar.

  Si i dha uratën, djali
  Mori armën e betoi:
 “Për lirinë e Shqipërisë,
 -tha,- do vdes” e fluturoi.
      649
04. Kij mëshirë vajzë tek mua

 S’të ardhi kaq dhim’s për mua
 Që hoqa gjith’ këto hidhërime
 Kështu të shkretë mos më lerë
 Do t’arratisem, të marr malet.

        Ref.

  I: Kij mëshirë vajzë tek mua
   Vajzë e dashur e syzezë
    Zemra ime, shpirti im
 Pse rri për ty në qeder, të dua :I

  Eja vajzë të dashurohemi
 Se po na vjen vdekja e shkretë
  Afroju o moj vetullhollë
   Afroju pranë djalitë.

        Ref.

       I: Kij…
        650
     05. Vemë

     Ah! Vemë
  Në mes të pyllit thellë
   Ku nuk hyn diellë
  Dhe bota nuk na sheh.

  Atje ku zogjtë mshefin,
  Folenë dhe dashurinë
    Atje shtëpinë
  Ta ngrehim edhe ne.

       Ref.

   Vemë, ah! Vemë…

  Atje të shkojmë jetën
Me këngë dhe puthje të nxehta;
    Se janë të meta
  Të gjitha përmbi dhe.

      Ref.
      Vemë…

     Ndjemë,
    Ah! Ndjemë,
  Ndjemë që fort guxova
    Të dashurova
   Si nonjë mituri.

  Dhe vetë nuk e desha
  Por zemra s’u urdhëroka
    Kur dashuroka
   S’di nom as dituri.

      Ref.
     Ndjemë…

  Të gjithë kanë dashur
  Dhe kanë në funt fituar
   Rrojmë gëzuar
  Veç unë qanj për ty.


       651
    06. Krehi leshrat

  Krehi leshrat, leshrat krehi
Bëni shkall’, bëni shkall’ të ngjitemë
   Të të puth nishan e ballit
   Edhe gushën të bardhë.

  Nga hapsanja nuk kam frikë
  Nga errësira s’dua t’ja di
  Po kam frikë se nuk shijonjë
   Një të ëmbël dashuri.
  07. Vdekja e Skënderbeut

     Nga na vjen tinë
     Trim o kapedan ?
     Vinj nga ushtria
     Nga mali Ballkan.

     A e njeh o tinë
     Trim o kapedan,
    Mbret’n e Shqipërisë
   Skënderbenë me nam ?

    Unë e njoh fort mirë
   Bashkë jemi përpjekur,
    Dhe për Shqipërinë
   Trim’ i mirë ka vdekur.

    Armiknë ç’e hëngri
     Më këmbë s’e la
    Gjerë në buzë të varrit
    Skënderbeu s’iu nda.
         652
  08. Alfabeti shqip

  Sot është dita Shqipëtarë
     Të përpiqemi
 Alfabetin tonë ta mbrojmë
    Shpejt o burrani.
I: Shkronjat tona janë të arta
    Këto duamë. :I

       Ref.
 I: Shqipëri, atdhe i dashur
 Ne s’të lëmë ty të varfër. :I

  Armiqtë o shqipëtar
    Po përpiqenë
Shkronjat turqe dhe greqishte
     Të na japinë.
 Le t’i mbajnë ata për vehte
     Kemi tonatë.

      Ref.
     Shqipëri…

  Ata duan Shqipëtarë
    Ndarjen tonë
 Këto punë shumë kthjelltë
    E treguanë.
Ngrihuni shpejt t’u tregojmë
   Se ne s’durojmë.

      Ref.
     Shqipëri…
       653
09. Lamtumirë ju lë shëndenë

  Lamtumirë ju lë shëndenë
  Se erdh dita që të shkoj,
  Për liri, për Mëmëdhenë
   Me gaz vete të luftoj.

   Për lirinë, për lirinë
 Me gëzim kam un’ me vdekur
  Më s’duroj dot robërinë
 Se mjaft zemra m’është djegur.

 Pushka m’është mëmë e dashur
  Edhe shpata e shkëlqyer
   Ati im këto ka pasur
   Me gjak t’armikut lyer.

  Shtëpi kam gunën e dhirtë,
   Mallet, pyjet ku jetoj
   Duke pritur mot e ditë
   Armikun t’a copëtoj.

 Se dhe bora, shiu dhe bresh’ri
  Këjo rrojtje s’më tmerron
  Është e ëmbël si sheqeri
 Kush për Shqipërinë lufton.

 Vdekja kurr s’më tremb mua
    Si çdo tjetërë njeri
  Se vdekjen e kemi hua
  Po lum kush vdes për liri.
       654
    10. Hymni i Vatrës

    I: Vëllëzër u dërmua
    Errësirë e sllavërisë
    Lindi me dirsë nderi
    Një diell plot gëzim :I

   I: Vatra kështjell’ e dashur
     E mëmë Shqipërisë
    Me dashuri na mblodhi
   Rreth shkabës në mërgim :I

  I: Për dashuri dhe për bashkim
    Rreth vatrës të pa ndarë
   Bashkohuni me një qëllim
    Si burra Shqipëtarë. :I


11. Këngë lufte (O trima luftëtarë)

     O trima luftëtarë !
    O bijtë e Skënderbeut
     Kërkoni Shqipëtarë
    Lirinë e mëmëdheut!

        Ref.
     Se mjaft në robëri
    Moj e mjera Shqipëri
   O djem rrëmbeni pushkëtë
     Ja vdekje, ja liri!

    Sot lipset me flamurë
     Malit të dalimë
   Përmbi shkëmbinj e gurë
     Liri të ngjallimë.

        Ref.
       Se mjaft…
         655
  12. Zëri i Atëdheut

 Zër’ i Atëdheut po na thërret
 Dhe për në luftë vrapojmë
 Se ardhi koha të kuftojmë
  Shqipërinë t’a çlirojmë.

       Ref.
  Edhe flamur kuq’ e zi
   Do t’valojë përsëri
  Në të bukrën Shqipëri
Plot me gaz, me gaz e me liri.

Mos u helmo se un’ do shkonjë
  Ja ku të lë zemrën time;
Se s’duronjë dot fqinjt barbarë
 Viset tona të na i mbajnë.

      Ref.
      Edhe…

   E bukur je kurorë
  Me ar gjithë je lidhur
  Po sotë tinë për mua
 Më dukesh fort e hidhur.

       Ref.

      Edhe…
       656
13. Të gjithë ne o djema

  Të gjithë ne o djema
  Të japim dorënë.
  Se neve jemi shokë
  Me bes’ e dashuri.

      Ref.
 Eja mblidhuni këtu këtu
 Eja mblidhuni këtu këtu
  Eja mblidhuni këtu
   Bashkë me ne.

 Të gjithë ne o shokë
  Të japim fjalënë.
 Për t’mirën nënën tonë
  Të bëjmë mirësi.

     Ref.
     Eja…

  Se fjala tonë është
  Liri për Shqipëri!
  At-her flamur i ynë
 Shkëlqen për bukuri.

     Ref.
     Eja…
      657
14. Që me një të kollozhegut

  I: Që me një të kollozhegut
    U fillua shoqëria. :I
 I: U fillua brënda mu në Sofje
   Për skolin’ në Shqipëri. :I

       Ref.:
    Burra, burra djema
Burra djem,burra djem përpiquni.

  Kohë e sotme, o Shqipëtarë,
   Është shumë e pëlqyer
 Ësht’ vërtetë shum’ e pëlqyer
  Mblidhuni me dashuri.

       Ref.
      Burra…

  Zot i madh të qofshim falë
   Që s’na le në errësirë
   Po na fale në mes tënë
  Një të madhe dashuri.

  S’jemi Grekë as Bullgarë
  Turq as Sërbër nuku jemi
   Jemi vetëm shqipëtarë
   Këtë emër nder e kemi.

       Ref.

      Burra…
        658
   15. Nën Skënderbenë

Nën Skënderbenë, at trim me famë
Shpatar kam qenë dhe kam luftu’
  Me mijra armiq çeta barbarë
Që atëdhenë kan dashtë me shkelë.

        Ref.

Shpatën kam patur mëmë të dashur
    Atë lirinë dhe kombin fe
 S’jam trembur kurrë, nën flamurë
I: Jetën kam dhënë për mëmëdhe. :I

 Se Skenderbeu për Shqipërinë
  Jepte dhe jetën, shpirtin e tij
 Dhe Shqipëtari s’duronte kurrë
  Barbar t’a shkelë atdhen e tij.

        Ref.

      Shpatën…
        659
16. Porsi flet’ e engjllit t’Zotit

  Porsi flet’ e engjllit t’Zotit
 Po rref flamur I Shpeipërisë
  Thërret bijt e Kastriotit
 M’u mbledh çetat e ushtrisë.

        Ref.

   Bini toskë e bini gegë
  Si rrufe që shkon tu djegë,
  Bini Lekë, bini Malsorë
Trima me rrok me dorë, me dorë

 Përmes flamurit t’vet Shqiptari
 Kur rrok arm’ për t’drejta t’vet,
   Atje lufta ndizet zjarri,
  Dhe armiku mbetet shkret.

        Ref.
       Bini…

   Në at flamur Perëndia
  Me dorë t’vet ai e ka shkrue:
 “Për shqiptarë do t’jet Shqipnia
 Kush e prek, ai qoft mallkue!”

        Ref.
       Bini…
        660
   17. Sa bukur rronim bashkë

  I: Sa bukur rronimë kur ishim bashkë,
  Dashurinë e kishimë të ëmbël shumë!

    Zili na kishin të gjithë bota
   Kur na shikoninë bashkë të dy. :I

   Tani që u larguamë po dëshërojmë
  Sytë përlot mëkuarë, jetën shkurtuar,

     Gjersa të vijë ora e mirë
     Që të të shoh, pa le të vdes!

 Të du’, të du’, të dua gjer në fund mali!
Edhe të vdekur, edhe të vdekur unë ty s'të lë.

     18. Burimi i Çardhakut

 I: O burimi i Çardhakut, sa i ftohtë që je ti
Sa dhe djalit edhe plakut i fal jetë dhe fuqi. :I

     I: N'atë shesh n'atë lëndinë
       Sa kënaqem që të rri
       Sa kënaqem që të rri
      Sa kënaqem që të rri :I

      Uji yt fort i kulluar
      Gjelbëron si qelibar
     Edhe zbret duke kënduar
      Në ato fusha porsi ar.

          Refreni:

        N’atë shesh…

      Në ato kodra lule, lule
      Manushaqe aguliçe
      Ato lozin dhe dëfrejnë
      Në këtë jetë plot gëzim

         Refreni:
        N’atë shesh…


           661
   19. Në dritare vasha rrinte

   Në dritare vasha vete e rrinte
 Dhe në duart e saja drandofille mbante.
Me flok’t e verdha, fytyrën e saj mbulonte
 Me dashuri dhe mallëngjim po qante.

         Ref.:
   I pabesë, çfarë zemre paske
 Dashurinë e parë ku e le, o i marrë
Unë të kam dashur më fort se veten time
  Se vetëm ty jam gati të fal jetën.

   I pabesë kur të vish ke varri
  Çfarë fjale do t’më thuash vallë?
 Ëndrra të ëmbla të gjitha do t’kujtohen
  Te uji i zi një jetë na iku n’rini.

         Ref.:
        I pabesë…

   20. Vajzë pse rri mejtuar

     Vajzë pse rri mejtuar?
      Je ligur, je tretur.
    I: Vajza ime, shpresa ime
    Ç’maraz të ka mbetur? :I

          Ref.:
     Vajza ime, shpresa ime
       Je ligur je tretur.
     Xhanka ime zemra ime
    I: Ç’maraz të ka mbetur? :I

    Ky marazi yt më hëngri
    Rrush i bardhë, i pjekur.
    Vajza ime dil nga vendi
    Nga vendi ku del argjendi.

         Ref.:
         Vajza…          662
        21. Sa të rrojë gjithësia

          Sa të rrojë Gjithësia
         Sa të rrojë gjithë dheu
        I: Do të rrojë Shqipëria :I
       I: Dhe emr’ i mëmëdheut. :I

        Nënë ty të le shëndenë
        Se Shqipëria po më pret
        Falmë nëno pak bekimnë
        Se trumbeta po thërret.

         Se detyr’ e djalërisë
        Është lufta për atëdhe
       Dhe për nder të Shqipërisë
        Dëshmitar vete të vdes.
 _______________________________
 dëshmitar - dëshmor


       22. Nënë moj e zeza nënë

    I: - Nënë moj, nënë moj e zeza nënë
    Sa vjet zi, sa vjet zi do të mbash ti? :I
 - Sa të zbardh, sa të zbardhet pendla e korbit
     I: Aqë zi, aqë zi do mbaj për ty! :I

    - Motër moj, motër moj e zeza motër
     Sa vjet zi, sa vjet zi do të mbash ti?
  - Sa t’bashko’ sa t’bashkohet mal me mal-e
      Aqë zi, aqë zi do t’mbaj për ty!

     - Grua moj, grua moj e zeza grua
     Sa vjet zi, sa vjet zi do të mbash ti?
      - Sa të lu’, sat ë lulëzojë qershia,
       Aqë zi, aqë zi do mbaj për ty!

       Dhe të mblidhen djelmëria
      Aqë zi, aqë zi do mbajë për ty!

     - Grua moj, grue moj e zeza grua
    Sa vjet zi, sa vjet zi do të mbash ti?
- Sa t’marr knatë, sa t’marr knatën t’shkoj në krua
  Kur të k’the’, kur të k’thehem t’kam harru’!


               663
  23. Ike larg në mërgim
     Ike larg në mërgim
    O engjëll i dashuruar.
   I: Më le të vuaj si një jetim
    Të kjaj pa pushuar. :I

        Ref.:
      I vdekurë,
     I pa mbuluarë!
   Përmbi dhe kam mbeturë
      I pa kujtuar.

      Ti o fati im
    M’jep krahë të fluturoj
  Se t’dashurës mbrënda në gji
     Do vete ti qëndroj.

        Ref.:
       I vdekur…

 24. Asnjëherë nuk u kthy’
   Asnjëherë nuk u kthy’
   Asnjëherë nuk u lodh.
    Gjithë botën e harroi
  Gjerë mbi qiell e gjer mbi det.

    Ja ku shkojnë dy të ri
   Shkojnë plot me dashuri.
   Njëra vajzë e tjatri djalë
   Shkojnë plot me dashuri.

  25. Dragojt e Shqipërisë
I: Dragojt e Shqipërisë që përpiqenë
 T’i japin Shqipërisë gjithë dhenë. :I

         Ref.:
  I: Rrofshin, rrofshin, rrofshin
  Atdhenë e trashëgofshin! :I

 Të gjithë shqipëtarët anë e mbanë
 Shenjënë kuq e zi në flamur kanë.

        Ref.:
       Rrofshin …
         664
26. E mbanë n’mend kur më ke dashur
  E mbanë n’mend kur më ke dashur
      Tani mua s’më kujton.
    I: Gjithë gëzimet i harrove
    Dhe një tjetër dashuron. :I

    Mos pandeh se gjej një tjetër
     Që të jetë me synë e zi.
     Je e vogël, ke të drejtë
    Prandaj ti më mban mëri.

    Ç’u vyshkën lulet e para!
     Porsi zemra jonë në gji.
    Të fresk’tat i mbuloi bora
      Tani vjen era liri.

     Të ëndërroj shumë gjatë
     E pranë teje sikur fle.
     Hape sytë dhe u zgjove
     Ndonjë tjetër ti nuk ke.

   27. Mos u helmo që do t’iki
     Mos u helmo që do t’iki
      Se zemrën time ta lë.
    Prej teje s’mund të më shqiti
    Veç vdekja mbi këtë dhe.
      Syri yt më ka lidhur
     Dhe sado larg që të jem
    Në zemër të kam ndritur
     Në mendje ty do të kem.

          Ref.:
   Çelu, çelu mos rri sëndisur-e!
    Ti je e lindur për dashuri.
    Mos e humb atë dashuri
   Çelu, çelu, mos rri sëndisur-e!
    Sytë e tu t’mos lëshojnë lot
    Zemra ime s’i duron dot.

    Bilbili këndon n’mëngjes
     Dhe unë tynë t’këndoj.
      Lulet kërkojnë vesë
     Dhe unë tynë t’kërkoj.
    Kur dielli puth trëndafilnë
    Dhe çelet n’dritë, zbukuron
     Unë kam zili në bilbil
    Pa ty as s’mund t’a dëgjoj.


          665
    28. Çelin lulet

   Çelin lulet sa fryn era
  Shih sa zbukuron kjo vera!
  Lindi dielli i dashurisë.


   Çelin lulet në blerime
  Të na sjellë plot kujtime
   Si dhuratë dashurinë.

  Çelni, hapni ca burbuqe!
   Ca jeshile, ca të kuqe.
   Dynjanë ta zbukuroni!

  Shkoi dimri, ardhi prilli
   Çeli vjollca, trëndafili
   Nga malli i dashurisë.


29. Fort i brengosur unë jam

  I: Fort i brengosur unë jam
Por shpirt t’dashur unë të kam. :I
 E vogël je, s’mund të ta them!
  Kam frikë se ti më gënjen.
   E mitur je, naze s’më ke
  Kam frikë se ti më gënjen.

 Kam kaqë kohë që po të pres
 Ti shpirtin tim mua ma njeh.

 E vogël je, s’mund të t’a them!
  Kam frikë se ti më gënjen.
  E mitur je, naze s’më ke
  Kam frikë se ti më gënjen.

 Ngado që vete dhe që të shkoj
   Syçkat e tua s’i harroj.
 E vogël je s’mund të ta them!
 Kam frikë se ti më gënjen.
  E mitur je, naze s’më ke
 Kam frikë se ti më gënjen.


        666
30. Ç’maraz të ka mbetur

  Vajzë pse rri helmuar?
   Je ligur, je tretur.
 I: Vajza ime, shpresa ime,
 Ç’maraz të ka mbetur? :I

       Ref.:
  Vajza ime, shpresa ime
    Je ligur, je tretur.
  Xhanka ime, zemra ime
 I: Ç’maraz të ka mbetur? :I

 Ky marazi yt ç’më hëngri
 Rrush i bardhë, i pjekur.
 Vajza ime dil nga vendi
 Nga vendi që del argjendi!

      Ref.:
    Vajza ime…

 Nga vendi që del argjendi
  Argjend i kulluar.
 Vajza ime, shpresa ime
 Ç’mbetëm pa u martuar!

      Ref.:
     Vajza …
      667
  31. Moj pullumbeshë e malit
   Ti moj pullumbeshë e malit
   Pse s’afrohesh pranë djalit?
    Të shtangojnë kraht e mia
   Të kuptosh ç’është dashuria?

         Ref.:
  S’tu lodh dora dyke tjerrur?
   Edhe furkën dyke hedhur?
    Hidhe furkën atje tej
    E t’a mbroj unë këtej!
  Që të mbledhim manushaqe
Manushaqe, atje në bahçe, atje në bahçe.

    Në lulishten pranë zallit
   Eja edhe ti moj lule e malit!
     Të ja thojmë bukurinë
   Të këndojmë për dashurinë.

         Ref.:
      S’tu lodh dora…

32. Po shkoj, po shkoj moj e dashur
  Po shkoj, po shkoj moj e dashur
   Mbrapa gjithë këtyre maleve
    Dashurinë që kemi patur
    Po në zemër tënde mbaje.

    Ç’më ra puna të largohem
    Se për fatin e shëmtuar.
   S’m’premtoj koha të takohem
      Se orari ka kaluar.

     Ti më lë në hapësirë
    Që gjithë botën e ndriçon
    Më bën mua një të mirë
    Në qoftë se më dëgjon.

    E pashë dritën e pasosur
   Që t’a shoh dashnoren time.
   Që e kam lënë të brengosur
   E shkon natën plot mejtime.
         668
    33. Ke dalë te porta

  Ke dalë te porta dhe rri mejtuar
  Më dukesh fort e dëshpëruar.

         Ref.:
     I: Hiq at mejtim!
     Mos ki dëshpërim!
      Se ardhi koha
     Të kesh gëzim. :I

  Nga do që vete, kudo që shkoj
   Syçkat e tua nuk i harroj.
  Seç në zemër më kanë hyrë
Dhe gjë prej gjëjë s’kam për t’kursyer.

        Ref.:
        Hiqe…
    34. Dita po shkon

  Dita po shkon, dielli përëndon
   Hëna del dhe po t’shikon.
  E ndiej një zë të ëmbël shumë
   Këngë, natën po gjëmon.

  E kur këndon kështu ngadalë
  Zëri i saj mbush fusha e male.
   Sytë hapen dhe s’i ndëgjon.

  Natën e mirë, natën e ëmbël!
    Nata ardhi, dita shkoi
   Flini mirë, flini ëmbël!
    Se jam unë t’ju shikoj.
         669
   35. Lamtumirë

I: Ka ardhë koha me u largue
    Me lot tuj vajtue.
  Tani kem me u ndamun
 Nuk di kur kemi me u pa. :I

      Ref.:
 Lamtumirë, lamtumirë!
 O e dashura ime e mjerë.
 Lamtumirë, lamtumirë!
 O e dashura ime e mjerë.
36. Ku kullosnin shqerratë

 O ku kullosnin shqerratë
     Plot bukuri.
   I: Në malet tona
  Këtu në Shqipëri! :I

  O malet me dëborë
   Fushat jeshil.
   Kjo jetë e ëmbël
  Këtu në Shqipëri!

  O, o sa bukur është
    Në fshat atje.
   Në malet tona
   Këtu në atdhe!
      670
    37. Eja moj eja
Rashë të flinja, s’më merr gjumi
  Ëndërronja për tek lumi
  Moj syzezë, vetullzezë
  Moj e lindur në qytezë.

       Ref.:
    Eja, eja moj eja!
     Eja eja, eja!
 Do të marr të kem për t’parë.

 Lum kush çpiku dashurinë
  Ndjenë vetëm lumturinë.
  S’kam ç’e dua pasurinë
 Kur nuk kam unë dashurinë.

       Ref.:
       Eja …

  38. Trëndafili i bukur

  Trëndafili i bukur shumë.
   Mbret i luleve më je!
  Errësirë e kam dynjanë
   Kur zotrote nuku je.

  Gjithë anë, gjithë mbanë
  Tërë jetën në hidhërim.
 Njëzet vjeç më bëre plak-ë
  Unë kur qaj ti ke gëzim.

  Rroj ti çupë e rroj ti vetë
  Pa dhe unë le të vdes.
  S’do ta dua ymrin unë
   Kur zotrote nuku je.

        Ref.::
 I: Trëndafili i bukur shumë.
   Mbret i luleve më je!
   Errësirë e kam dynjanë
   Kur zotrote nuku je. :I

    Gjithë anë e …


       671
          39. Si një lule e dërmuar

             Si një lule e dërmuar
           Qëndron vasha e mejtuar.
           I: Se s’u piqke si një lule
           Sikur leshrat e purpule. :I

         Ç’mendon vallë o vajzë e mjerë?
          Pse qëndron si në skëterrë?
           Pse e prishni virgjërinë?
          Dhe po shkon për në greminë.

        Trëndafil me tyle bojë
        Shpirti im të fluturojë.
        Por ti çelu zbukuroju!
        Pa në daç me tjetër vloju.
___________________________________
 vloju = fejohu
           40. Varka po niseshe

       I: Varka po niseshe që prej limanit
         Ngriti flamurin të udhëtojë. :I
      I: Ishte një djalë bashkë me një vajzë
     Ndalo varkën varkaxhi të vijmë dhe ne! :I

       Ndalo, ndaloje, ndaloje varkën!
       Varka po niseshe e po largohet.
       Iku i dashuri, iku përgjithmonë
     Edhe mua po më lë me shumë hidhërim.

         Lulet po çelin dhe lulëzojnë
       Dhe të dy zemra ne t’i bashkojmë!
       Po qajmë, të qajmë për dashurinë!
      Se ti m’jepshe syçkat-e, unë djalërinë.
                 672
 41. Për ty qan zemra ime

   Për ty qan zemra ime
 Që është bërë copë e thërrime.
  Vajton e s’gjen ngushllim
 Dhe bashkë me shpirtin tim
  Kërkon të rrijë pranë teje.

  Kam vuajtur ditë e natë
  S’kam dashur as paratë.
    Vetëm dy sytë e tu
  Se ata më kan ngushllu’
  Sa herë që rri pranë teje.

        Ref.:
   Gjeloze në të dukur
   As kjo s’m’intereson!
  Veç zemra ime e vyshkur
    Që ty të dashuron.
Folmë, ngushllom me zërin tënd
 Folmë, mos më mundo më kot!

   Për ty qan zemra ime
 Që është bërë copë e thërrime.
  Vajton e s’gjen ngushllim
 Dhe bashkë me shpirtin tim
  Kërkon të rrijë pranë teje.
        673
42. Puno sa është ditë

  Puno sa është ditë
  Se nata po afron.
  Dita si një kalorës
 Po ecën edhe shkon.

 Dielli dyke ndriçuar
 Shkon edhe po punon
  Edhe dyke nxituar
 Udhën po e mbaron.

 Një zë i madh që dolli
Nga varri i Skënderbeut:
“Shqiptarë të kërkojmë
 Lirinë e mëmëdheut!”

 Puno dhe ti i gëzuar
  Vapën e duro,
Oh ! pas këtij mundimi
  Rri edhe gëzo !

 Puno gjer sa të erret
Gjë tjetër mos mendo.
Dielli ndriçon nga herë
 Kështu ti mos përto!
     674
43. Perëndeshë e bukurisë

 I: Perëndeshë e bukurisë je
  Un’ për tynë do t'pëlcas.
Dashurinë që kam shtën’ për ty
  U bu bu si do t'ia bëj?! :I

       Ref.:

 Fle dhe në ëndërr të shikonj
   E kurr s’të harronj.
   Mos më mundo yll-o
   O xhan, o zemër-o!
  Jak o xhan e jak o shpirt!
    Jak o zemra ime!
   Eja të rrojmë që të dy
     Në këtë botë!
  Jak o ylli me shkëlqim
   Fytyrë e dashurisë.
  Me zënë e ëmbël ti që ke
    Më bëre të vdes.

  Ilaçet nuk më bëjnë gjë
  S'më shërojnë plagëtë.
   Përveçse syri yt i zi
   Që më dogji zemrënë.

       Ref.:
     Fle dhe në…
       675
 44. Një ditë shkova nga Drenova


   Një ditë shkova nga Drenova,
      Gjeta një vajzë të re;
     Ish e bukur, ish e mitur
    Duket ishte fort e ngjitur.

    Dhe më thotë me zë plotë
    Zot, që më ve kaqë re,
     Në do udhën ta gjeç
    Aj me mua dhe mos qesh.

         Ref.:

    Jam i lodhur, thashë, fare
Moj drenova, moj drenova, moj drenovare,
     Rrijmë pakë në lëndinë
     Të flasim për dashurinë.

    Se ti zemërën ma more
 Moj malëso, moj malëso, moj malësore
     Me këtë bukurin që ke
     Ma bëre udhën ta le.

    Ndajmë pranë dhe mënjanë
    Më shtinte nga një vështrim
    Unë me sy mënt e hanja
    Dorën ndër timet ia mbaja.

    Kur më thotë me zë plotë:
    - Në më do me nder si trim,
      Tek im at ej të vesh
     Më kërko të më kesh!

         Ref.:
         Jam…
         676
      45. Bonjaku
  O në këtë botë i vetëm jam
  Njeri të dashur nuk kam.
   I unët jam pa ngrënë
   Ah vetëm të kisha nënë.

        Ref.:
       Pa nënë,
       Ah nënë!

 Kush më don mua kush më mban?
Çdokush më shtyn, më rrah, më shan
   Kështu më qenka thënë
   Se nuku paskam nënë.

        Ref.:
        Pa…

   S’më qas në derë asnjeri
   S’kam ku të fle e ku të rri
    I shkretë jam, i lënë
   Pse? Se s’kam patur nënë.

        Ref.:
        Pa…

  Lyp i mjeri t’më dëgjojnë
  Njëri s’më do, s’më dëshiron.
  Dhe të gjithë më përzënë,
   Sepse nuk paskam nënë.

  Të gjithë lozin shok me shok
  Të gjithë bredhin, qeshin tok
   Të veshur për të qenë
     Se ata kanë nënë.

        Ref.:
        Pa…

  A vetëm unë s’kam guxim
  Të loz me ta, të ndiej gëzim
   S’më qasin e s’më lënë
   Se s’kam edhe unë nënë.


        677
       Ref.:
       Pa…

  Kudo festim e bukuri,
  Kudo dëfrim e brohori.
  Këngë dhe valle zënë
  Po unë që s’kam nënë?

S’të njoha dot e s’të mbaj ment
 Përkëdhelje, fjalë e kuvend
   Ah ku të kamë nënë,
   A varfëra ime nënë?

 Veç unë qofsha varfanjak
 Vobek, i shkretë dhe bonjak.
  I verbër të kisha qenë,
   Pa le të kisha nënë.

       Ref.:
       Pa…
       678
   46. Përse mejtohesh

  Nënë hije t’hënës rrinje
  Dhe mejtohesh pa pushim.
  E pandeva se mos flinje
    Dhe përpara vinj.

        Ref.:
  Përse mejtohesh kaqë tinë?
    Përse, përse, përse?
 I: Përse mejtohesh kaqë tinë?
   O yll, o xhan, o dritë! :I

    U afrova pranë teje
   Dhe me dorë të trazonj.
   Mos u turpëro prej meje
   Se të dua, pa guxonj.

       Ref.:
       Përse…

  Shtire syçkat më shikove
   Nënëqeshe me gëzim.
  Zemrën time ma lëndove
   Tani gjaku më lëvrin.

Ç’kërkon prej meje tinë, thuajmë?!
 Ç’kërkon, ç’kërkon, ç’kërkon?
 Ç’kërkon prej meje tinë, thuajmë
 Ç’kërkon, thuajmë, ç’kërkon?


  47. Mora kitarën shokë

   I: Mora kitarën shokë
   Dhe nisa këngën time.
  Ta pimë nja nji gotë raki
  Për shokë e shoqërinë. :I

    Ti rrinje në dritare
   Dhe unë o për karshi.
  Të lutem lemë një dhjetëshe
  Të pimë nga një gotë raki


        679
48. Kur nata Korçën e mbulon

  Kur nata Korçën e mbulon
  Dhe kafenetë mbushen plot
Atëher qan zemra ime dhe vajton,
    Dhe raki kërkon.

        Ref.:
  Do t’vij, do t’vij moj xhan
   Me lot moj do të qaj
   Zjarrin e zemrës sime
  Ta shuaj moj me duhan.
  Do t’vij, do t’vij moj shpirt
   Do ulem dhe do t’rri
   Zjarrin e zemrës sime
   Ta shuaj moj me raki!

  Kjo kamarierja jonë syzezë
  Na përkdhel, na buzëqesh.
    Ulet bashkë me ne.
    Syrin na e shkel
    Dhe raki na sjell.

       Ref.:
      Do t’vij…
        680
   49. Në ëndërr pashë


     Në ëndërr pashë
   Një njeri që desha shumë
  I: Dhe m’u porsi fantazmë
  Pranë shtratit ku flinja unë. :I

    U trondita, kur e pashë
   Të dashurën time të gjallë.
   I: Mora zemër dhe i thashë:
 - Ku është dashnia jonë e parë? :I

Ajo më thotë: -I dashur mos m’u qas!
   Mish e eshra unë s’kam.
   Vetëm erdha unë e mjera
  Dy a tre fjalë për të t’i thënë!

 - A e mbanë n’mend atë unazë
    Që m’a pate dhënë ti?
  Dhe më thonje mua me gaz
 Që ta mbulojmë në atë shkreti?


    50. Këngë e mullirit

  Dielli vërtitet, bota rrotullon
  Mbi jetën tonë koha po kalon.
Vite e shekuj shkojnë e s’kuptohen
Mjerisht si njerëzit vdesin, harrohen.

  Uji vërtitet, guri rrotullon
  Ditë edhe natë mulliri punon.
 Grurë dhe misër venë e dërmohen
  Miell e brum, buka gatohet.

   I: Rridh o ujë, fry moj erë!
    Vërtit gur si ngaherë!
 Rridh e fry shumë me të shpejtë!
  Bëj miell të hollë e të lehtë! :I
         681
    51. Shi ku ndrit

  Shi ku ndrit prapa një reje
  Një yll si drit’ e syve tënt
  Nënqesh me t’ëmbël prehje
  Sikur pret nga ty gjësend.

    Atë yll e ka ndrituar
   Flak’ e zemrës që të do
  Mallëngjehet duke pritur
  T’i përgjigjesh me një “po”.

   Aqë kohë sa do ndritë
   Yll i lartë atje në qiell.
   Do të dua ty si sytë
   Se ti je si yll kur del.
52. Në sabah kur unë të pashë

 Që në sabah kur unë të pashë
   Me leshrat e lëshuara.
   I: Mbi supet e hedhura
 Po qeshnje, po loznje me to. :I

  Na erdhi prapë dhe prilli
   I qeshur si nga mot.
    Fëllënza e bilbili
   Ligjërojnë bukur sot.

 Po shkon rrugës si drenushë
   Mua mos më trazo.
    Jam vajzë e je djalë
   Në punën tënde shko!

   Dashuria më ka fikur
   Mendohem natë e ditë.
    Thëllënza e ikur
   N’të shtënça në kulvi!
        682
53. Vajzë malësore

  Vajzë malësore
 Zemrën ti ma more
 Kij ndjesi në mua
 Se unë ty të dua.

 I: Syri yt i bukur
 Mua më tërhoqi
 Që kur ti je dukur
Zemrënë ma dogji. :I

    Ref.:

 Kij mëshirë për mua
  Se unë ty të dua
 Mos më lër të vuaj
 Në një vënd të huaj!

Tretem dhe po thahem
 Nga bota po ndahem
 Që kur ti je dukur
 Me syçkat e bukur.

    Ref.:
    Kij…
     683
    54. Lul’ e bukur

   Lul’ e bukur por si dielli
   Kush të mbolli ty këtu ? :I
 I: Më ka mbjell Imzot nga qielli
   Për të ndritur mënt e tu :I

    Lum ay njeri i urtë
   Që më sheh e më beson
    Vetëvetiu s’ka mbirë
    Lum ay që kupëton.

    I pabesi le të thotë
   Që ka mbirë prej vetiu
    Edhe bukurinë time
    Fisi verbër e mbiu.

    Çdo njeri është i kotë
    Po s’njeh krijes’n e tij
   E shkon jetën në të zezë
    Pa shpresë gjithë zi.

   Mua Zoti më ka mbjellë
    Çdo i urtë e kupëton
   Le të mësonjë çdo i pjellë
   Një mësim që të larton.

    55. Syçkat e kaltra

 Syçkat e kaltëra tënde të bukur
 Herën e parë kur unë t’i pashë
 Leshrat e verdha, buzët të kuqur
 Si përëndeshë je ti unë thashë.

 E vdekmje je ti moj pëllumbeshë ?
 Thuajmë të lutem, thuajmë ç’je ?
 Folmë të keqen moj pëllumbeshë
  Me zënë e ëmbël tinë që ke !

Mendja më merret e humbas rrojtjen
  I mjeri unë s’di ç’jam kështu.
 Do t’humbas i varfëri unë rrojtjen
  Në mos fitofsha syçkat e tu.


        684
56. Fort larg ti ke ikur

  Fort larg ti ke ikur
  Fort larg po jeton
 K’to pyje, k’to male
  Ti më s’i kujton
   I: I harrove tinë
  Të tëra ndofta sot
  Ti kujton sikundër
 I kujtonje një mot :I

 S’të ardhi pak liksh
 Lamtumirë kur më the
  S’vajtove ti ndofta
  At çast që më le.
 I: Shpirtin ma more
   Me mallëngjim.
 M’u largove, ike larg
  Atje në migrim :I
     685
    57. O moj korçare

  Në mes të natës në qetësi
  Ti në ballkon po rrinje.
 Unë të këndonja me ëmbëlsi
  Dhe tinë më dëgjonje.

        Ref.:

  O moj korçare e bukur si tufe
 Me nj’ato naze, porsi nuse e re.
I: E kur më shkonje ti në bulevard
Zemrat tona digjen flakë e zjarr. :I

  Fjalën e parë ti kur ma the
   Zemrën ti ma lëndove.
   Tash nëqoftëse po më le
   Të vetëm pa dashnore.


       Ref.:
       O moj…

  Në mos shijofsha atë gëzim
   Që çfaq fytyra jote.
  U shoftë drita e syve t’mij
   Nga faq’ e kësaj bote!

       Ref.:
       O moj…
        686
   58. Për mëmëdhënë

Për mëmëdhenë, për mëmëdhenë
 Vraponi burra se s’ka me prit!
 Të vdesim sot me besa bes’n
 Pranë flamurit të kuq q’u ngrit !

 Pranë flamurit, pranë flamurit !
Me shpatun çveshur shqipëtarisht
Për dhen’ e Babës edhe të Burrit’
 Kemi me vdekur sot burrërisht.

  Tym edhe flakë, ujë të valë
  Baba Tomorri nxierr e buçet,
  Të gjithë trimat atje me dalë
 Se dita erdhi, koha më s’pret !

 E Drini plaku me oshëtima
Mbi Shqiprërinë valët po derdh’,
 Toskë edhe Gegë si vetëtima
 Armikut bini se dita erdh.

  Eja burra malit përpjetë
  Duke betuar vdekj’ a liri,
 Se s’ka më ëmbël në këtë jetë
Kur vdes Shqiptari për Shqipëri !

 Shpatat gatitni e të përzëjmë
Armikun e egër nga mëmëdheu,
 Se afroi dita që t’i dëftejmë,
 Që kemi lerë nga Skënderbeu.

 Vdekje vëllezër ne të kërkojmë
   Se sa në jetë në robëri.
 Më mirë një ditë neve të rrojmë
 Po zgjedhjen shkundur e në liri.

 Poshtë robëria ! Poshtë errësira
 Që po përdorin armikët sot !
 Njëri me kisha, tjatri xhamira
 Jemi vëllezër, s’na ndajnë dot !
        687
59. Dëbora zbardhi malet

 Dëbora zbardhi maletë
  Dhe fushën tatëpjetë.
 I: Se njerëzia s'dalin dot
 Se rruga është e shkretë. :I


 Të thashë moj syzezë
 Që të mos dashurohemi.
 Dashuria është e ëmbëlë,
 Po do t'na hidhërojë.

  Të thashë moj syzezë
 Se më s’këndon bilbili.
 Se fletët zunë po bienë
 Dhe po afrohet dimri.

 E tash që u dashuruamë
 Dhe më s’këndon bilbili.
 Se gjethet zunë po bienë
  Se po afrohet dimri.
   60. Ç’është ajo

    O po ç’është ajo
  Që po zbret nga mali?
  I: Me të zeza veshur
 Nga mali ajo po zbret. :I

   Në duart e saja
  Shporta të argjenta
  Trëndafile mblidhte
 Për kujtim të dashurisë.

  O dhe në vdeksha unë
  S’ka kush të më qajë
   Një qiri mbi varrë
 S’ka kush të ma ndezin-e.
       688
61. O moj ti me sytë e zi

  O moj ti me sytë e zi
 M’i ke flokët porsi ar.
  Eja mezin të ta marr
 Se po s’ardhe do të vij.

 I: O moj ti me sytë e zi
Me ato lule rreth më rreth.
M’jep një lule të mos vdes
Se po s’ardhe do të vij! :I

  O moj ti me sytë e zi
 Me vështrimin si rrufe.
 Falmi sytë që më sheh
 Se po s’ardhe do të vij!

  O moj ti me sytë e zi
 Më ke buzën si qershi
 Falma dorën dhe mos rri
 Se po s’ardhe do të vij!

  O moj ti me sytë e zi
Me njato lule rreth më rreth
M’jep një lule të mos vdes
 Se po s’ardhe do të vij!
  62. Të dua shumë

    Të dua shumë
    Sa s’ta tregoj.
    Me dashuri,
    Me shpresë
    Edhe për ty
     Vuaj fort.
    Për ty o moj
     E pa besë.
    Në qoftë se ti
   Nuk më jep besë
  Jetën pa ty s’e dua.      689
  63. S’kam ç’e dua pasurinë

   I: S’kam ç’e dua pasurinë
   Po s’ma deshi zemra sot.
   Nuk e blej dot dashurinë
   Me të holla është e kotë. :I

 Shumica kur dijnë se ka metelikë
E marrinë vajzën të jetë edhe shtrigë.
Të ketë dhe mjekër, mustaqet një pash
  Se syri iu erret iu bëhet kopash.

Harrojn’ se paraja harxhohet njëherë
Dhe zonjën e tyre s’e marrin për zë.
 Ajo mbetet malli që bëhet hallall
S’e lajnë mëkatet që kur jemi gjallë.

         Ref.:
        S’kam …

 Shumica kur dijnë se ka metelikë
E marrinë vajzën të jetë edhe shtrigë.
Kërkojnë të bëhen dhëndurë me zor
 Atje ku s’i qasin aspak në oborr.

 Pranojnë të gjorët të bëhen theror
 Kur dijnë se paja u vjen me vapor.
Por shpirti s’kënaqet e zemra nuk do
 Verdhuçkat e syrit i bëhen kopallë.

         Ref.:
        S’kam …
         690
         64. Kapiten i ri

    I: - Kapiten i ri, m’dëfto se kah po vjen? :I
  I: - Unë vij nga ushtria, nga lufta për atdhe. :I
   I: Po ti pse më pyet, moj e bukur vejushë? :I
I: Se ty diçka t’ka tretur, që ke dalë në këtë fushë. :I

    - Kapiten i ri, po vejushë unë jam.
  E kam pasë në ushtri, emrin ia thonë Jovan.
  - Me mall ka luftuar, por tash shkoi n’at jetë,
 Dhe tash ti më merr mua - Jovani yt ka vdekë!

      - Kapiten i ri, porsi bora në mal,
   S’e ndrroj dashninë e tij, jo me një general!
  - Po ti o moj vejushë, mbi ty kurgja nuk kam!
   Të puth faqe e gushë, Jovani yt unë jam!
    65. Sa i ëmbël është muaji i majit

     Sa i ëmbël është muaji i majit
    Kur dilnim bashkë rrënzës së malit.

            Ref.:
    I: Të përqafuar rrinim qëndronim.
    A e mban n’mend sa bukur rronim? :I

       Nën ata lisa të lulëzuar
      Loznin bilbilat dyke kënduar

            Ref.:
          Të përqafuar…

       Të vie prapë muaji i majit
     Të dalim prapë rrënzës së malit.
     I: Pranë burimit ne të qëndrojmë
     E zemrat tona ne t’i bashkojmë! :I             691
  66. Jam, jam e mirë

   I: Jam jam e mirë,
   S’jam s’jam e mirë
   Jam, jam e mirë,
  Sheqer për bandillë! :I

    Të mori ky Pali,
  Të shpuri n’Rrëmbec.
   Burrat karajana,
   Kokën kastravec.

   Jam, jam e mirë,
   S’jam, s’jam e mirë
   Por jam jam e mirë,
  Jam për vehten time.
   67. Se karnevalet

 Se karnevale do festojmë
Me një dëshirë, me një qëllim.
 Se edhe qefi edhe djalëria
 Tërë jetën nuk vazhdojnë
Dhe tango vajza, djema lozin
Dhe dashurinë ta shtojmë ne.

 I: O moj ti që rrin te porta
Mos dëgjo çfarë thonë bota!
  Se bota na kan hasret
Plaç me gojë o që s’më flet! :I

I: Më ban zemra rrik, tik, tak
  Çfarë xhevapi do t’i jap?
  Ty Allahu moj të vraftë
 Që s’më le një herë rehat :I
       692
  68. Zum tirajra
  Se na del vjeshta
 Fillojnë të vërtetat -
   Zum tirajra.

Qenkan vyshkur malet
Ngarkuar me shkarpa -
  Zum tirajra.

 I verb’ti po kërkonte
 Një vrimë në kashtë -
   Zum tirajra.

 I shurdh’ti po dëgjonte
  Fjalimin e memecit -
    Zum tirajra.


69. Bulevardi i Korçës
 I: Bulevardi i Korçës
  Ka vajza pa masë.
   Dalin e shetisin
 Pa lejen e mamasë. :I

 Veshin pantollona,
  Hipin biçikleta.
 Dhe u k’thejnë djemve
 U thonë: - Tungjatjeta!

  Njëra prej tyre,
 Se ç’e pashë unë vetë
  Vinte nga Mborja
   Në tatëpjetë.

  Një fëmij i vogël
  Na i del përpara.
 Që të mos e shtypte,
  Kapi rrotë e para.

  Se me rrotë e para,
  Se ç’na u rrëzua!
  E iu gris fustani
  Dhe u turpërua.
      693
  70. Syçkat si ato të tuat

    Syçkat si ato të tuat
   Nuku gjenden në dynja.
   Lum ay që i ka provuar
   Frikë nga vdekja nuku ka.
  Falmi vashë t’i puth një herë
    Që të shuaj këtë sevda.
  Që m’a morën zemrën time
   Dhe të qetë nuk më lanë

  I: Mos më mundo moj nënë!
    Mos më qorto moj nënë!
    Syzeza më ka shtënë
    Me syn’n e saj të zi. :I

 O m’i more mend’t me leshratë
    Që m’i lëshon në ballë
   Të tjera bën, e të tjera thua
 Që të ma prishësh ti mendjen mua.
Por unë mendjen e kam të mbledhur.
  Se anjë tjetër s’ma ka hedhur.
        694
 71. Rrokullisni kadet

 I: Rroku’ rrokullisni kadet
  Dhe bëni qefin tamam.
   Se qefi është i ëmbël
 Nuk blihet moj me para. :I

       Ref.:
 I: Se vitet vijnë e shkojnë
  Ikin moj një nga një.
  Se vajzat bëhen plaka
 Rinia moj nuk vjen më. :I

  Mora kitarën shokë
  Dhe nisa këngën time.
  Ta pijmë ne këtë gotë
  Për gjithë shoqërinë.

      Ref.:
      Se…

  Ti rrinje në dritare
 Dhe unë o për karshi.
 M’a dogje zemrën fare
  Me ato sytë e zi.

      Ref.:
      Se…

Mbushni moj mbushni gotat
  Përplot-o me raki!
 Që t’ju urojmë të gjithëve
  Të keni veç lumturi!

      Ref.:
      Se…
      695
      72. Te duqan i Tasit

      Te duqan i Tasit-e
      Karshi Mitropolisë
     Dalin çupat me shetitë
    Nga sevdaja e bukurisë-ore.

   Më bën zonjë dhëndërë, dhëndërë!
    Se jam djal i ëmbëlë, ëmbëlë
     Nuk pi verën as rakinë
    Me një krah e mbaj shtëpinë!

     O moj ti që rrin në porta
    Mos dëgjo se ç’të thonë bota
     Se bota na kanë hasret
     Plaç me gojë që s’më flet!

          Ref.:
   Më bën zemra rrak e tak- rrak e tak
   Çfar xhevapi do t’i jap, do t’i jap?
     Ty Allahu moj të vraftë!
      Që s’më lë mua rehat.
73. M’është mbushë trupi moj me gjilpëra

  M’është mbush’ trupi moj me gjilpëra
     Kam tre muaj që po lëngoj.
   I: Asnjëri s’po vjen me m’pamun
    Përveç doktorit që m’viziton. :I

  Do ta marr strajcën t’a hedhë n’kurriz-e
     Portë në portë do trokullis
    Si një lypsar unë do të bëhem
    Behijen s’e lë pa e shti në dorë.

     Jam jabanxhi e jam vetëm-e
      I mjeri si ta çoj jetën-e
     Flokët e saja kurorë- kurorë
     I mjeri s’ia zura me dorë!
           696
     74. O Korça ime

     O Korçë e dashur,
   Po të këndoj këtë serenatë,
     Mallet e brengës
  Kur unë jam larg e ndiej për ty.

      O Korça ime,
  Po të këndoj i përmalluar!
    Këngën më të bukur
  Me sytë përlotur po të këndoj.

 Korça ime e dashur, për ty zgjodha
 Këngën më të bukur që të këndoj,
Këngë që del nga zemra jonë e pastër,
  O princeshë e bukur ti ku je?

 Kujtoj netët e bukura pranverore,
  Rrugëve të tua me kalldrëm;
  Vajzat me atë bukuri hyjnore,
  E dëgjonim ne me mallëngjim.

  Vajza edhe djem të dashuruar
 Këngën më të bukur të këndojnë;
    Si margaritarë ti i rrite
  Dhe kudo janë, ty s’të harrojnë.

 I: Për ty këndoj, për ty këndoj,
 O Korçë e dashur ty të adhuroj!
  Për ty këndoj, për ty këndoj,
Qyteti i ëndrrave, jo nuk të harroj! :I

 Korça ime e dashur për ty zgjodha
 Këngën më të bukur që të këndoj,
Këngë që del nga zemra jonë e pastër,
  O princeshë e bukur ti ku je?

 Kujtoj netët e bukura pranverore,
  Rrugëve të tua me kalldrëm;
  Vajzat me atë bukuri hyjnore,
  E dëgjonim ne me mallëngjim.         697
   Vajza edhe djem të dashuruar
  Këngën më të bukur të këndojnë;
    Si margaritarë ti i rrite
   Dhe kudo janë ty s’të harrojnë.

  I: Për ty këndoj, për ty këndoj,
  O Korçë e dashur ty të adhuroj!
   Për ty këndoj, për ty këndoj,
 Qyteti i ëndrrave, jo nuk të harroj! :I
      75. Lulet e majit

I: Një ditë të bukur maji unë ty të takova.
   Tek po rrije futur nën një lule.
   Lulet e majit për ty i ëndërrova
  Lumturinë në shpirt veç ti ma fute. :I

  Por tani je vyshkur, më s'ke erë
 Lulet e tua për mua s'kanë më vlerë.

 I: Nuk je lulja e bukur e ditës së majit
  Por je lulja e këngës sime të vajit. :I

    Më kujtohen ditët kur rinia
 Sa herë rrëmbehet ajo nga dashuria.
   Ishe e vogël atëherë vajza ime
 S'mendoje tjetër, veçse për ëndërrime.

  Por tani je vyshkur, më s'ke erë
 Lulet e tua për mua s'kanë më vlerë.
  Do të kujtoj përherë moj lulja ime
 Ndonëse je kaq larg kësaj zemrës sime.
          698
  76. Flamuri i Shqipërisë

 Rrofsh ti o flamur i Shqipërisë
Me gjak të ngjyer dhe me trimëri.

         Ref.:
 Një, dy, tri, rrofsh moj Shqipëri
Urra, urra, urra, o burra përmbi ta.

Ja ku të ardh’ dita të valosh prapë
 Anë e mbanë përmbi Shqipëri.

        Ref.
        Një…

Me Pirron vajte kundër Romakëve
Me Skenderbenë përmbi Osmanlli.

        Re.
        Një…

Dhe Skenderbeu u ngrit nga varri
Me shpatë nxierrë neve na uron.

        Ref.
        Një…
   77. Një zë popullit

   I: Prej qiellit të ndriçuar
    Një zë po n’a thërret.
   Të gjithë duke vrapuar
    Detyra po na pret. :I

    I: O popull luftëtar
   Ndër flamur sot vrapo
    Për emrin Shqipëtar
   Jetën me gaz dhuro. :I
        699
   78. Ardhi dita

  Ardhi koha, ardhi dita
  Iku nata, doli drita
 Ngrihi trima mos përtoni
  Këtë kohë ta shpëtoni.

I: S’është mjaftë sa ju duruat
  Edhe tërë ato që vuat? :I

 Është turp për emrin tuaj
 Të mundohi për të huaj!
  Qitni pallat si ju dini
 Edhe kordhën në e kini.

I: Me gjithë zemër e pa ndjesë
  Bini qenit të pabesë! :I

 Mjaftë me robënë të çjerrë
Mbroni vatrën, mbroni nderë!
 Ç’mbani duart sit ë thata ?
 Nxirrni shata dhe lopata !

 I: Ferrat, gjembat ti qëroni
Nga ky rrezik t’i shpëtoni ! :I

Kryet ngrini, zgjedhën shtini,
 Pastaj lumtur që të jini.
  Ju në jini atdhetarë
 Dhe të thjeshtë shqipëtarë.

  I: Bëni ju sotë atdhenë
 Siç qe nën Skënderbenë ! :I
       700
 79. E bukur era

 I: E bukur era
 E keqe dallga.
Unë mbeç i shkretë
  Si varr i zi :I

     Ref.
  Eja të rrojmë
 I: Eja të rrojmë
 Bashkë të dy. :I
 I: Se jeta është
  Në këtë botë
 Një lidhje e bukur
 Me dashurinë :I

    Ref.

    I: Eja..

I: S’mund të rroj unë
   Pa patur tynë
  Ja ku betohem
  Për sytë e mija. :I

    Ref.

    I: Eja…
     701
 80. Ku kemi lerë?

  - Në ç’vënt kemi lerë?
   Ku na bëjnë nderë?
    - Në Shqipëri.

   - Po njeriu vetë?
   Ci’në do në jetë?
    - Do vënt e tij.

  - Ku i duket balta
  Më ëmbël se mjalta?
   - Në Shqipëri.

 - Ku rron me një shpresë?
  Ku kërkon të vdesë?
    - Në vënt të tij.

 - Ku munt të gëzonjë?
 Dhe me nder të rronjë?
   - Në Shqipëri.

  - Përse të punonjë?
   Dhe të lakmonjë?
    - Për vënt e tij.

  81. Jam vlonjat

 Jam vlonjat, jam vlonjat
Zhgabën e kam mëm’ e at
Zhgaba trime dykrenorë
Fron’ e saj e ka në Vlorë.

       Ref.
I: Vlora, Vlora, Vlora, Vlora
  Rroki armët, bëja for a
 Vlora, Vlora, Vlora, Vlora
 Bjeri më të lumtë dora. :I

 Vlora është e Shqipërisë
 Krishti është i Perëndisë.
 Vlora është e Kastriotit
 Muhameti është i Zotit.

      Ref.
     Vlora…


      702
    82. Këngë e mullirit

   Dielli vërtitet, bota rrotullon
  Mbi jetën tonë koha po kalon
Viti dhe shekuj shkojnë e s’kuptohen
Mjerisht që njerëzit vdesin, harrohen.

  Uji vërtitet, gurin rrotullon
  Dit’ edhe natë mulliri punon
 Grur edhe misër ven’ e dërmohen
 Miell edhe brumë bukë gatohen.

   Rridh o ujë, fry moj erë
   Vërtit gurë si nga herë
 Rridh dhe fry shumë më shpejtë
  Bëjë miell të hollë e të lehtë.
      83. Sa mirë

      Sa mirë është
      Plot dashuri,
      Në malet tona
      Në Shqipëri.
     Të lumtur rrojtje
     Shkojmë n’atdhe
     Malet me d’borë
       Janë për ne.
      Në prehje jetën
      E shkojmë ne
      Në vendet tona
      Këtu n’atdhe.
         703
    84. Të vegjël ishim

      Të vegjël ishim
   Dhe afër një moshë kishim;
     Në shkollë venim
       Bashkë të dy.
      Të dielë merrnim
   Udhën dhe në vjeshtë rentnim;
    Qershiçka mblidhnim
       Bashkë të dy
   Me qershi bënja mustaqet;
     Tinë skuqnje faqet;
    “Jam e bukur”- theshe
     Të të puthja deshe
      Me faq’ e me sy
   Pastaj sërënditnim nuskat;
     I vinim si krushkat;
Losnim burr-e- grua; dhe më thoshe mua;
      “Merremi të dy”.
         704
85. Mëma jonë Shqipëri

 Shqipëri, mëmë Shqipëri
   Ty të qofshim falë.
Të të nxierrim nga kjo robëri
   Andaj kemi dalë.

      Ref.:
  Lum ay cili të do ty
  Mjer ay cili të shan ty!
  Gjarpëri do t’u hajë.

 Gëzoju Shqipëri dhe miq
 Dridhi, dridhi ju armiq!
  Gjarpëri do t’u hajë.

 Ejani, mblidhuni o djem
  Të bëjmë batalionë.
 Mbi armikun të hidhemi
  Me shpata në dorë.

      Ref.:
    Lum ay cili…
     Gëzoju…

 Ne i falemi një perëndi
   Edhe jataganë
 Mëmë kemi një Shqipëri
   E fis miqtë tanë.

      Ref.:
    Lum ay cili..
     Gëzoju…

 Lum kush është shqipëtar
  Me gjak të vërtetë
 Të rrëfehet jo si kusar,
  Po si trim me fletë.

      Ref.:
    Lum ay cili…
     Gëzoju…       705
    86. Atdheut

 Kurrë neve mos harrojmë
 Se shqip duhet të mësojmë.

      Ref.
 I: Atdhenë t’a dashurojmë
Dhe flamurin t’a nderojmë! :I

Si shqiptar thjesht që je lindur
  Shqipërisë t’i jesh bindur.

       Ref.
     I: Atdhenë…

 Hiqni dorë ju shqipëtarë
Nga të përditshmet marrëzitë.

       Ref.

     I: Atdhenë…

 S’ndalon feja kombësinë
  Po do t’faljnë mirësinë.

       Ref.

     I: Atdhenë…

 Rroft’ e qoft’ Kryetari jonë
 E gëzoftë vendin tonë.

       Ref.
     I: Atdhenë…
       706
 87. Vallja e vëllazërisë

 Aj të zëmë dor’ më dorë
 Gjithë djemt e Shqipërisë
 Dhe të tundim Tomorë
 Me vallën e trimërisë.

Toskë, Gëgë, Labër, Çamër,
 Gjithë ç’janë Shqipëtarë
 Aj të lozim an’ e mbanë
 Vallën tonë të pandarë.

 Aj të lozim, të kërcejmë
 Të gjithë sot të bashkuar
 Gjyshërit të na vërejnë
  Bij, qofshi të bekuar!

Gjithë armiqtë do t’kuptojnë
  Të shohin vëllazërinë
Do të dridhen kur ndëgjojnë
 Që shpëtojmë Shqipërinë.

 Neve botës t’i tregojmë
 Që shqiptarët nuku flejnë
 Por punojnë dhe nxitojnë
 Të shpëtojnë mëmëdhenë.

Të këndojmë e të thërrasim
 Rroftë, rroftë Shqipëria!
 U shtoft për gjithë jetën
 Në mes tonë vëllazëria!
      707
88. Kij shëndet e mjera botë

  Kij shëndet e mjera botë,
  Kij shëndet e mjera jetë,
  Dhe ti o Atdheu i gjorë,
  Kij shëndet përgjithënjë!

       Ref.
  Kini shëndet ju kroje,
   E fush’ e male tona,
  Kini shëndet ju kroje,
  Dhe ju çupat suliote!

Në sterrë nuk rron dot peshku,
   As lulja në ranishte.
 Dhe suliotët nuku binden
   Të rrojnë në robëri.

       Ref.

      Kini…

  Sikur shkojmë në panair
  Në kremtim, në lulëzim
 Dimë dhe qysh të vdesim
 Se s’durojmë dot skllavërim.

       Ref.:
      Kini…
       708
89. Kënga e Shoqërisë “Vëllazëria”

     Sot gjith’ djalëria
    Ç’është kah po pret,
      Sot vëllazëria
     Ne po na thërret.

        Ref.:
      Shpejt o djalëri
      Dita ka arri!

     Në vëllëzër jemi
     Ne askush s’na lot.
    Gjith’ një gjuhë kemi
   S’mund t’na ndajnë dot.

        Ref.:
       Shpejt…

    Vëllëzër qemë e jemi
    S’kemi për t’u ndarë
      Bes’ e fe kemi
     Kombin shqipëtar.

        Ref.:
       Shpejt…

     Djemt e Shqipërisë
     Lidhi tok me ne!
     Djemt e Toskërisë,
      Eni bëni be!

        Ref.:
       Shpejt…

     Tjatër nuku duam
      Besë e dashuri,
     Gjithë ju betuam
    Rrofsh moj Shqipëri !

        Ref.:
       Shpejt…


         709
   90. Krejt ashtu

 Krejt ashtu sikur pranvera
 Qesh një lule plot blerim.
  Edhe ikë e shkon si reja
Kjo djal’nia ikën me shpejtim.

 Po frynë era me ndryshime
 Duke qeshur shkon e vjen
 Po djal’nia me ndryshime
  Ikën dhe ajo më s’kthen.
       710
II. TË NDRYSHME
   711
712
01. Po ecja që me natë

  Po ecja që me natë
Mes shkrepave t’pa udhë.
  Takova te burimi
Një vajzë tuj mbushë ujë.

 I: I thash se m’u dogj xhani
 Moj vajzë me kaçurrela.
 Pak ujë i jep partizanit
 Të lutem nga bucela. :I

 Ajo nuk tha një fjalë
 Dhe uji i freskët rrodhi.
  Shikimin valë-valë
M’u duk se vajza m’hodhi.

 Me sytë e mi në faqe
 Tek rridhnin dy bucelat
Ranë një tubë manushaqe
 Të verdhat kaçurrela.

 Këmbyem buzëqeshjet
 Dhe djersa se ç’u derdh
 U shkrinë tërë malet
 Dhe udha m’u ba terr.

  Dhe ika nëpër pyje
  Mes pritave me tela
 S’më hiqeshin prej syve
 Të verdhat kaçurrela.
      713
02. Sa me mall po këndojnë bylbylat

  Sa me mall po këndojnë bylbylat
     Në lulishtë përsëri.
   Çelin vjollcat dhe zymylat
      Me sa hijeshi!

         Ref.:
   Gëzon natyra kur pranvera
    Vjen çdo mot ma e re.
   O mirë se vjen me lule tjera
    Moj mimozë ndër ne.

       Në Tiranë
    Kur lulëzojnë mimozat
     Ndrit qyteti jonë i ri
  Por ma shumë ai ndrit kur vashat
     Nisin dashuninë.

        Ref.:
        Gëzon…
         714
  03. Lisi plak rrëzoi fletët

   Dhe lisi plak rrëzoi fletët
   Dhe bryma prapë ra kudo.
  M’thuaj, m’thuaj të vërtetën:
  - Më do ti mu’ apo s’më do?

   Ti ike larg o shkove larg
 Ke kohë që s’k’thehesh më tek ne.
 Çdo gjë të shtrejtë që kishim bashkë
    Ti ike larg e pas na le.

   Dhe lisi plak rrëzoi fletët
   Dhe bryma prapë ra kudo.
Vashë, shkruam, shkruam të vërtetën:
  - Më do ti mu’ apo s’më do?

  Tek rri mendoj për dashurinë
  Që kam për ty, ndonse je larg
   Sot ti ke vetëm bukurinë
 Dhe prap të thurrë unë ty një varg.

   Në letrën që më shkrove ti
   Plot afsh e mall e dashuri.
  Të pres të pres me padurim!
  Largimi s’mbet veç një kujtim.

  Dhe të bashkuar do qëndrojmë
  Për jetë të dy ne – mrekulli!
  Dhe të gëzuar do t’punojmë
  Ta ngrejmë folenë që ti e di.

   Dhe lisi plak lëshoi fletët
   Dhe bryma prapë ra kudo,
Vashë, shkruam, shkruam të vërtetën!
   Më do ti mu’ apo s’më do?
         715
       04. Moj flutur

    M’u duke krijesa më e bukur
    E ëmbël, e zjarrtë si dashuria.
 Për ty më ngjallet në shpirt mu’ sot zilia
   Te ti u nisa të rashë o pas o flutur.

    Të desha, të desha si i marrë
    Se sytë, ah sytë, më mahnitën
  Dhe zemrën time të pastër ma grabite
  T’u fala ty unë me zjarrin tim të parë.

           Ref.:
    I: E bukur si yjet dhe si drita
   Çdo gjë që ty natyra t’ka dhuru’
    Veç zemrën ty të kish harruar
  Por unë këtë jo, jo nuk e kam ditë! :I

    Një orë më duket sa minuta
    Dhe dita e shkurtë sa një orë.
Por zemrën time gjithmonë e mbajte në dorë
 Nuk di arsyen pse shpirtin ma robnove.

  Më thoshe “të dua” kur s’më deshe
  Me ledhje, nënqeshje më hutove.
 Në zemrën time ti hyre dhe sundove
 Dashurinë o flutur ti mua s’ma dhurove.

          Ref.:
         E bukur…
           716
05. Në mes gushës m’ke një pikë

  Në mes gushës m’ke një pikë
    Bukur t’ka qëlluar.
  A s’ma fal ta kapë një çikë?
    Moj qofsh e bekuar!

   Nuk të lë se më shikojnë
    Mos më mbaj mëri!
  Nuk të lë se më ngacmojnë,
    Vajzat, djemt e ri.

  I: S’të thonë gjë moj se e dinë
    Të gjithë bijtë e fshatit.
    Se të dyve ne moj Rinë
     Na ka lidhur fati. :I

  Rinë moj sa do t’pres vallë
    Moj e buk’ra Rinë
  Këto ditë nga rrusht e parë
    E kam nxjerr rakinë.

   Ti rakinë, unë verën
    Kjo është pija jonë.
  Puthe djalë-o gushën time
    Sot e përgjithmonë!
        717
06. Kur gjethet bijnë në vjeshtë

  Kur gjethet bijnë në vjeshtë,
  Dhe m’duket në vaj natyra
  Për ty s’mundem me heshtë
   Si gjethe mbahet fytyra.

   E zverdhur dhe e ngrime
    Si barnat në kallnor
    Po del kjo kanga ime
   Ankuese, ther n’krahror.

        Ref.:
     Ti m’ke braktisë
 T’qofshin haram ndjenjat e mia!
     Se larg dashnisë
  Të lindi n’zemër pabesia.

     I: Ke me u pendue
 Por atëhere ka me qenë vonë.
      Dhe tuj lotue
Do t’bjen ndërmend dashnia jonë. :I

   T’kujtohen ty pranverat
   Ah, puthjet me pasion.
  Dhe fjalët “të du” nga hera
    Që zemra s’i harron.

   Edhe pse gjethet ranë
   Të vyshkuna mbi dhe
    Tash kam me besue
    Se sa e pabesë je.

       Ref.:
    Ti m’ke braktisë…
        718
   07. Lulëzo natyrë

  Bukur dielli po shkëlqen
 Në qiell t’kaltërt pa mbarim.
  Deti valën lehtë e sjellë
  Vishet toka gjithë blerim.

       Ref.:

     Lul’zo natyrë,
 N’ditët e buk’ra pranverore.
 Gëzim më jep ti falë mbi dhe
  Lumturi dhuro për ne!

     Qeshu natyrë,
 N’ditët e buk’ra gëzimplote
Mbushë me ndjenja zemrën plotë
 Do t’këndoj për ty gjithmonë!

 Fluturim dallëndyshet shkojnë
  Plot gëzim në vendin tim
 Vijnë pranverën, lajmërojnë
  Me sa gaz po fluturojnë.

       Ref.:
      Lul’zo…
       719
08. Kur je larg gjithmonë tuj pritun

  Kur je larg gjithmonë tuj pritun
      Letrën tande rri.
   Dhe mendoj, mendoj at ditën
    Kur t’kam pasë përbri.

   Sytë e ndritun para mallit
     Ambël më shikojnë.
    Ata sy që dritë më falin
   T’buk’ra ditë m’kujtojnë.

         Ref.:
    Ah kjo letër sa kujtime!
     Lidhë me gaz përsëri
   Kujtoj ditët plot andrrime
    Kur t’kam pasë përbri.
   Qeshin sytë plot vezullime
      Letrën kur lexoj.
   Por do t’qeshë kjo zemra ime
     Kur do t’përqafoj.

   Për çdo herë kur troket dera
     Dal se letrën pres.
   Kjo s’asht letër si të tjerat
    Dashuninë t’a ndezë.

   Do pres letrën dhe një ditë
      Do të pres dhe ty.
   F’tyrën gëzimi do t’ma ndritë
     Kur ti ke me u kthy’.

         Ref.:

      Ah kjo letër …
         720
 09. A t’kujtohen ditët e majit

   A t’kujtohen ditët e majit
   Kur ne dilnim në piknike?
    Te burimi afër malit
   Unë të zgjodha ty për mike.

   Sa të qeshën sytë e shkruar
   Kur të thash se unë të du’
   Dashurisë duke i kënduar
   Me këto fjalë të kam tregu’.

         Ref.:
 Hajt të shkojmë të burimi i kulluar!
Hajt t’pushojmë pranë lisit të bleruar!
     Lule mali plot aroma
   Tuba-tuba t’i kam mbledhë
    Manushaqet ma të njoma
    Veç për ty unë do t’i sjell.

    Me dafina, lule fushe
   Një kurorë do t’thur për ty
   Sepse ti moj ëngjëllushe
   Thellë në zemër më ke hy.

   Kur qëndruam te burimi
    Njëri-tjetrit iu betuam.
    Atë ditë nga gëzimi
   S’bashku sikur fluturuam.

    Përsëri do të festojmë
  Çdo pranverë me lumturi.
  Dhe gjithmonë do të këndojmë
   Këngën tonë me dashuri.

         Ref.:
        Hajt…
         721
10. Kur unë jam n’andërrime

  Kur unë jam n’andërrime
   Nëpër natën e qetë.
  Hapet n’qiell tingëllimi
   I nji kange që th’rret
    Asht kënga e jote
   O krijesë e dashunisë
 Asht kjo kangë që ndër mote
   E nji zemre që t’fali.

        Ref.:
   K’noj për ty o lule prilli
   Shoqe me pranverën
  K’noj për ty që drandofillit
     Ia grabite erën.
K’noj për ty mbretneshë mbi zana
     Sa të kemi pritë
  K’noj për ty se ti je hana
    E shtegtimeve t’mia.

    Mirë e di, lyra ime
  Jo, për ty s’asht e denjë.
  Pusho vashë në andrrime
  Unë tuj knu kam me t’nejt.
   Le t’ushtojë kanga jote
  Peng i gjallë i dashunisë
   O pushtuese gaz-plote
   E motmoteve t’mia.

       Ref.:
     K’noj për ty …
       722
11. Po ta marr dhe unë maturën

  Po ta marr dhe unë maturën,
   O i dashur veç më prit!
  Dhe atje në fshat të largët
   Do t’takohemi ne të dy.

        Ref.:
  Unë të prita, por ti s’erdhe
  Pse të prita ndaj s’të pres.
  Ti s’u skuqe, as s’u zverdhe
   Kur më dole e pabesë.
   Jetë e fshatit s’të pëlqeu
  Ndaj një tjetër dashurove.
  Besën moj që s’e tret dheu
  Vallë ç’e bëre, ku e çove?

  Ti s’e don zemrën bujare
  Që të pret me përmallim.
   Ah, ta dinja lozonjare
   S’do të kisha dashuru’!

       Ref.:
     Unë të prita…

   Unë prapë do të këndoj
  Dhe këputur jam nga lotët.
 Prapë unë vargje do të shkruaj
   Por për ty më asnjë dot!

       Ref.:
     Unë të prita…
        723
    12. Këndoj për nënën

I: E lehtë m’është jeta kur di se kam nënë
   Çdo çast trishtimi e ndjej pranë.
   Në breng e halle ajo më ka qenë
    Rreze që dritë shpërndan. :I

          Ref.:
  I: Nënë, emër i dashur për mua
     Më je e shtrejtë të dua
        Sa jetë e tërë
    Për ty unë thurrë melodi! :I

 Një nënë, vetëm një nënë ka në botë
    Ëmbël tingllon zëri i saj.
  Kur “bir” fëmijës ajo do t’i thotë
   Qesh e ndriçon zemër e saj.

         Ref.:
         Nënë..

Kur zemra m’rreh në gëzim e dëshpërim
    Tek ti mendimi më shkon.
Pranë teje më e dashur, më trime unë jam
    Më e lumtur se botë e tërë.

         Ref.:
         Nënë…
          724
   13. Kur dielli bie

    I: Kur dielli bie,
  Dhe hana nisë me dalë.
      Unë edhe ti
 Fillojmë dashurinë e parë. :I

       Ref.:
   I: Oh sa m’gëzon
    Njaj syri yt i zi!
    Kur ti më don,
  Unë ndiej çdo lumturi. :I

     A s’ishe ti,
 Që në zemër më plagove?
    Me dashuri,
 Mu në shpirt m’përvëlove.

    Ref.: Oh sa …

14. Në kopshtije plot aroma

 Në kopshtije plot aroma
 Ndër të tjerat më e njoma
  Manushaqe në blerime
Dhe e mbushur plot shkëlqime
  Ashtu m’je ti bija ime.

       Ref.:
  Je e vogël shend e verë
  Një buqetë lule me erë.
  Të puthë babi mij’ra herë
     Moj erëmira!

   Je e vogël ti akoma
 Prandaj luan nëpër dhoma.
   Do të rritet fëmijëria
  Prandaj qeshin sytë e mia
  Gaz e dritë që ka shtëpia.

       Ref.:
      Je e …       725
      15. Lemza

    O ra zilja më zu frika
   Mësu’si hyni në mësim
 Por plot shqet'sim e ankth e prita
   Kur ai e thirri emrin tim.

 Unë asnjë fjalë s'kisha mësuar
 Se mbrëmë në takim isha me ty.
   Po nisi lemza e bekuar
 Në d'rrasë të zezë, një halë në sy.

       Ref.:
 Ohoho, oho mos më ngacmo
 Ohoho se më mundon, ohohoho
     Tralalala ...

Ç'më kujton kaq shpesh mor djalë?
 Lemzë or lemzë, më ler të qetë!
Është turp i madh kur s'di një fjalë
  Dhe te lemza kisha mbet’.

 I: M' ler moj lemzë se mbarova
  Çdo mësim unë do mësoj.
   Po t’jap fjalën: Po kalova
 Në takim më shpesh do shkoj! :I

 Në takim më shpesh do shkoj
 Në takim më shpesh do shkoj!
        726
   16. Unë qesh i mitur

 Unë qesh i mitur, ti e parritur
  Kur për së pari u pamë ne.
 Se kohë shkuan, vitet kaluan
Oh sa pranvera kanë çelë mbi dhe!

  Oh, a t’kujtohet ç’më pate falë
   Një jaseminë, një borzilok
 Pastaj, moj vashë, për dashurinë
 Më the t’ja nisim një kënge tok.

         Ref.:
    Eja eja dhe njëherë,
    Pranë meje e dashur!
    Se për ty unë si aherë,
  Zjarr në gji unë ndjej përherë.
     Eja, eja lule maji,
      Eja eja përsëri!
  Sepse ty unë të kam dashtë,
  Të kam dashtë që në vogli.

  Por që atëherë e bardha verë
 Mallin që lindi ma fort ma shton
 Oh ty o vashë që kur të pashë
N’mbrëmje e agime shpesh të kujtoj.

   Lulja me erë edhe njëherë
  Si n’natë pranvere eja përs’ri!
  Se aqë të dua saqë për mua
   Në botë lule më s’ka si ty.

        Ref.:
       Eja, eja…
        727
 17. Mbrëmje në Tiranë

 Kur vjen mbrëmja në Tiranë
 Muzgu gjethet i mbulon.
 Ndizen dritat anë e mbanë
  Gjithë qyteti vezullon.

 Lindin shpresa dhe gëzime
  Rrahin zemrat dashuri.
  Ndrit Tiranë, Tirana ime
   Ndrit qyteti me stoli.

        Ref.:
   I: Mbrëmje në Tiranë
 Në çdo anë këngët jehojnë
    Çiftet anë e mbanë
Buzëqeshur gjithnjë këndojnë. :I

 Kur vjen mbrëmja në Tiranë
 T’rinj e t’reja rreth shikojnë.
  Vajzat veshur e stolisur
  Zemra atyre ju këndon.

  Këngë e valle sa takime
  Plot premtime, lumturi
  Qesh Tiranë, Tirana ime
  Ndrit qyteti me stoli.

      Ref.:
     Mbrëmje …
       728
       18. Marinari

Atje në Holandë, në vendin e (m)ullinjve
 Jetonte Keti një vajzë shumë e bukur
  I kishte sytë të zeza dhe të mëdhaja
 Dhe dashuronte më t’buk’rin marinar.

          Ref.:
  Oj holandeze, vashë e ime e dashur
Oj holandeze ke me qenë vajzë e pandarë.
  Ti ke me qenë vajza ime e dashur,
   Prandej të them oj holandeze.

 Një ditë prej ditësh, vapori zu të nisej
N’udhëtimin e largët n’gjuetinë e peshkut
  Ajo tuj kja e përcolli deri n’molo
    Ai prej anije e përshëndeti.

         Ref.:
       Oj holandeze…

Një ditë prej ditësh, anija mbërrin n’molo
 N’maje t’dyrekut kishte një shenjë zie.
 Prej marinarëve që ktheheshin n’molo.
   Moris, Moris nuk kishte ma!

     Ref.: Oj holandeze …
          729
  19. Erë e lehtë

    Erë e lehtë,
   Fryn mbi det
I: Varkën time përkund,
Përmbi detin e pafund. :I

      Ref.:
   I: Je tuj shku’,
   Me m’harru’.
Gëzim për mua nuk ka,
Pa ty jetën se dua ma! :I

   Mori vashë,
   Moj e ngratë
  Bukuria të shkoi,
Por virtyti lart qëndroi.

      Ref.:
     Jem ..

 Ndaj ndonjë herë,
   Në pranverë
 Ndoshta ke me u kthy,
 Mbi të gjitha të dua ty!

     Ref.:
     Je…
      730
   20. Pranë shtëpisë sate

  Pranë shtëpisë sate, moj vashë
    Një djalë po vajtonte.
 Për dashurinë që kish pasur për ty
      O sy o i zi!

         Ref.:
  I: Ndoshta ishte prekur nga ti
      Moj dashnore.
Prandaj po rrinte i varfër pranë portës
    Me t’pamun me sy. :I

  M’fol dhe njëherë o me gojë
    Deri sa t’qetësohem.
 Se shpirti im asht tuj vujtun për ty
       O syn i zi!

        Ref.:
       Ndoshta …
         731
             21. Kënga e shoferit

            Që nga Durr’si në Bulqizë
            Rrugë e largët gjarpëron.
              Si arusha nëpër mal
             Shkoda ime fluturon.

             E të keqen ty ta marrsha
             Sepse kromi po na pret
             Faqebardhë ty të pafsha
             Në tabelë e në gazetë.

                  Ref.:
             I: Ty,ty,ty po bjen boria
              Më ngadal se bagëtia
            E kan mbushur rrugën plot.
            Mos u trembni dhent e mia
            Shkoda ime ju don fort! :I

            Shkodë e dashur siç e pe
            Gomë e parë na lodhi sot.
            Eja mbushim sa ma shpejt
           Dhe t’pushojmë pak në Milot.

             Një raki, një gotë likeri
             Qafsha ty shpirti ma do.
            Ti hap sytë po erdh togeri,
             Menjëherë më lajmëro.

                Ref.: Ty,ty,ty…

            Hajt t’ja shkelim edhe pak
            Hajt, t’a marrsha shpirti im
            Sepse plot në orën shtatë
            Me burbuqen kam takim.

          Ti me t’shkuar, do t’shkarkohesh
            Unë pastrohem me kujdes.
            Ti do lahesh, grasatohesh.
            Pastaj gocën del e pres.


                  Ref.:
                 Ty,ty,ty…
_____________________________________________________
grasatim = lyerje e makinave me yndyrna
                   732
22. Dikur lodronim të dyja bashkë

  Dikur lodronim të dyja bashkë
   Një ditë kërkove kukullën -
    Plot dëshirë ta dhashë.
     E dija se kjo lodër
    Ishte e shtrenjtë për ty
   Dëshirën ta lexova n’ata sy.

         Ref.:
 Një ditë do linim lodrat, fëmijërinë
 E bashkë do jetonim moshën e rinisë.
 E para do mësoje të miat ëndërrime
 Do njihje ti kush është dashuria ime.

  Si ta mendoja vallë, më thuaj,
      Si ta mendoja unë?
   Ti më rrëmbeve jetën time
     Atë që desha shumë.
    Si lodër do ta fal shpirtin
     E për sa kohë s’e di.
   Veç s’të fal kjo zemra ime
   Si t’ju fal, më thuaj vallë!?

      Kudo të shkoni,
  Pas do ju ndjekë mallkimi im
  Ky shpirt nga kjo nuk ndjen
     Jo asnjë ngushllim.
   Lodër s’është kjo jeta ime
  Prandaj lehtë nuk ua dhuroj
  Ndonse dhimbja po më mbyt
    Do të di unë t’a jetoj.

        Ref.:
       Një ditë…
         733
    23. Mësuese e fshatit je

  Shtëpizë e vogël pranë një burimi
 Me pemë, perime lule krejt rrethuar.
   I: Atje ku buçet kënga e gëzimi
 Ajo është shkolla që i jam kushtuar. :I

           Ref.:
      I: Mësuese e fshatit je,
      N’zemër nxënësit ke.
       I don dhe i mëson,
     Për t’a me gaz punon. :I

     Shtëpizë e vogël pranë….Të thjeshtë e t’dashur nxënësit të rrethojnë,
   Të shkathët të vijnë për çdo ditë.
    Me zell e dashuri ata punojnë
    Të etur për dije dhe për dritë.

         Ref.:
        Mësuese…
          734
       24. Fëmija i parë

    Si sot një vjet më parë jam martuar
Dhe të lumtur rrojmë ne.
 Dikur isha çapkëne, por jam shtruar
 Nisa në familje unë një jetë të re.

    Kam qenë në rini shpesh e gëzuar
Ëmbël qeshën sytë e mi.
  Por sot me një gëzim të madh jam zgjuar
  Ndjeva ndoshta më të shtrenjtën lumtuni.

          Dua të këndoj
      Gjithë botën unë ta lajmëroj.
          Tralala….

         Unë e ëndërroj
       Mezi pres që ta shikoj
    Ta përkëdhel, ta puth me dashuri.

         Dua të vallëzoj
      Gjithë botën unë ta përqafoj
       Trashëgimtari im jeton
            Ref.:
      Tralala, ma të lumtur s'ka
      Se mua "mami" do më thotë
      Me lulëzim edhe shkëlqim
      Edhe natyra po më uron.

           II
    Fëmija është shpresa e shtëpisë
    T'ardhmen tonë përshëndet.
   Dhe vjen me gaz ky fryt i dashunisë
  Ëndrra e çdo zemre që me mall e pret.

   Prandaj dhe unë e dua aq shumë
      Porsi drita e syve të mi
  Kur ndoshta do më lerë edhe pa gjumë
      Vetë unë do ta mbaj
     në krahë me dhimbshuri

         Dua të këndoj
      Gjithë botën ta lajmëroj


           735
      O miqtë e mi
     Më lindi një fëmijë…

        Ref.
      Unë e ëndërroj
    Mezi pres që t’a shikoj
      T’a përkëdhel
    T’a puth me dashuri

      Dua të vallëzoj
       Gjithë botën
      Unë t’a përqafoj
    Trashëgimtari im jeton.
       O miqtë e mi
     Më lindi një fëmijë.
    25. Të shtrenjtës sime

     Mendonja ta donja,
 Me zemër si të vegjlit kaqë shumë
Të shihnja për çdo natë edhe në gjumë,
    Mendonja, mendonja.

      Të desha, të dua
 Ashtu sikur në jetë s’kam dashuruar,
      E dashur për mua
Je shok i mirë dhe krah i fortë mbi dhe.

          Ref.:
      Dëgjoje, dëgjoje!
  Se si buçet për ty sot kënga ime
Për ty që i fal kësaj zemre veç gëzime,
      Dëgjoje, dëgjoje!

     Me shpirtin e pastër,
  Për mua vetëm ti je e vërteta
 Kur sjell pranë meje gazin që fal jeta
     Për shoqen e dashur.


         736
     Dhe vitet do t’shkojnë
 Të vegjlit do ta mbushin plot shtëpinë
  Kur ti do u tregosh për dashurinë
      Për jetën e lumtur.

       Të desha, të dua
 Ashtu sikur në jetë s’kam dashuruar,
      E dashur për mua
 Je shok i mirë e krah i fortë mbi dhe.

         Ref.:
      Dëgjoje, dëgjoje…


      26. Si ujë të dlirë

Si ujët e dlirë, që rrjedh kah bora shkrin,
Si qielli n’maj, që fal ma t’bukrën ngjyrë.
  Ashtu dy sytë e tua vashë ndrijnë
  Se shpirtit tand ato i janë pasqyrë.

   Dy sytë e tu kur t’vështrojnë
 Edhepse buzët nuk flasin, kuptojnë
 Dy sytë e tu moj vashë nuk trathtojnë
   Prandaj i dua do t’i dashuroj.

       Si ujë të dlirë…

     Dy sytë e tu moj vashë
      Nuk trathtojnë
       Prandaj i du’
     Dhe do t’i dashuroj

       Si ujë të dlirë…
          737
 27. E bukur vjen ti moj pranverë

E bukur vjen ti moj pranverë në vendin tim
     Mirë se vjen gjithmonë!
   E diela parkun plot me drita
    Plot me ngjyra e gjallëron.

     O fluturo gëzimi moshës
     Horizonteve ti, kudo
       Këngë e zemrës,
         Ti flutro!

    I: Moj pranverë, e bukura,
      Lule plot qëndisura
      Ti je stinë e zemrave
  Ke dritën tonë, blerimin tonë t’i ke
       O moj pranverë! :I
     28. Një zog i vogël

    Një zog i vogël në një fole,
      I: Rrin e mendohet. :I
    Do t’fluturojë, por sa ka le
     I: Ka frikë se rrëzohet. :I

          Ref.:
   I: Shpejt do mësojë, të fluturojë,
       N’maja me gurë.
   Ambël do t’knoj, kur të shikoj
      Qiellin kaltruem. :I

  Do t’shikojë detin, fusha e male
     Që s’kanë mbarim.
  Dhe do mësojë sa zemër t’madhe
       Ka vendi im.

          Ref.:
         Shpejt …
          738
29. Memzi po marr frymë

  Memzi po marr frymë,
  Lotët më kanë shpëtue.
  I: Mora sot një letër
  Për me ta shkrue. :I

   Për me ta shkrue
   Gjithë dashurinë.
  M’kallxo t’vërtetën,
  Gjithë çka ke ankime.

   Sytë e zezë m’i ke
  Por je pak e shkurtë.
   Moj vajzë e dashur
   Moj vajzë e urtë.

  Kur të vish te vorri
  Më sjell një tufë lule.
  Dhe të m’i ndezish
    Disa kandila.

  Kur t’lulzojë fusha.
  Kur t’lulzojë mali.
  Vetëm për ty vajzë
  Ka me m’marrë malli.

  30. Kur hana del
   I: Kur hana del
   Mbi dhe ndriçon.
     Dy zemrat
    I bashkon. :I

       Ref.:
   I: O shpirt o dritë
    Sa fort të du’!
     Megjithëse
    M’ke harru’.

   Zemra ime qan,
    Qan e vajton
     Për atë
    Që dashuron.

      Ref.:

     O shpirt…


       739
  31. E kujtova përsëri

    E kujtova përsëri,
   Koh’n e bukur që kaloi.
 Dhe në zemër si një shkëmb
Thellë me forcë se ç’më rëndoi.
   I: Para syve si vegim
    Më kaluan ato ditë.
 Dhe n’këtë çast me përmallim
Plot me lot m’u mbushën sytë. :I

 Kujtoj t’ëmblin ledhatim
  Fjal’t e tua gjithë gaz.
  E prandaj me melodi
 Unë nga larg ty po të thërras.

    Eja si në vashëri,
 Me guxim ti qëndro pranë!
 Natë e fshehtë, e larg qetësi
 Atje askush nuk na ndanë.

  Jo më pak unë s’e mendoj
   Dashuria s’pyet vallë
  Dëgjo këngët që këndoj
  E pastaj ti do t’më besosh.

 Mos shiko kohën që shkoi!
  Flok’t e tua ngjyrë ar,
  Se kjo zemër i kërkon
 Se prej saj ti nuk je ndarë.
       740
      32. Vendi im

 S’ka vend ma t’bukur se atdheu im
Kur edhe dielli t’jep gjithmonë shkëlqim
 Rrethu’ me pyje, dhe me fusha plot
 Dhe fryt’t e punës që g’zojmë ne sot.

Nuk shof më t’bukur tjetër vend në botë
Fryn erë e lehtë dhe ma nuk derdhim lot
  Vjen kangë e punës atje ku ka liri
     Sa të du’ o vendi im!

         Ref.:

      I: O moj ti Shqipni
       O atdheu im.
       Vend i bukur ti
      O moj Shqipni! :I


   33. Përse më mban mëri

   Përse, përse më mban mëri?
     Përse më jep qortime?
   Për ty, për ty më djeg në gji
    Më djegin plot kujtime.

 I: Ky çast, ky çast më sjell ndërmend
     Takimin tonë të parë.
    Këtu, këtu në këtë vend
    Pa dashur, jemi ndarë. :I

  Dashnor, dashnor për sytë e tu
     U bëra unë atëher.
     Këtu, këtu përsëri
   Do t’rrijmë prap n’pranverë

  I: Përse, përse më mbanë mëri?
     Përse më jep qortime?
      Këtu, këtu përsëri
     Ta nisim dashurinë! :I         741
        34. Një kujtim

 I: Këngën time ndjej këtë natë plot ndriçim
Ty unë të adhuroj, o vashë e bukur me dashuri
 Syrit tënd të zi unë sot po i thurr këtë melodi
Dridhet zëri im kur unë këndoj me adhurim. :I

           Ref.:

   I: Hyll bukurie, o sa fort të dashuroj
 Shpirt dashurie natë e ditë pët ty mendoj.
   Dhe në këtë natë pranverore për ty
M’dridhet zemra ime shkretë për t’bukrat sy. :I

Larg në qiell shndrit kjo hënë e bukur plot magji
 Duket sikur thotë të mira fjalë plot dashuri
  Ty unë të kërkoj në këtë vetmi pa durim
   Eja pra këtu në gjirin tim plot dashuri!

           Ref.:
          Hyll …

       35. Këndo kitarë

     Këndo kitarë në gjuhën tënde
     Kur bie mbrëmja në qetësi
     Këndo ti këngën më të bukur
      Se ti je gjithë melodi.

            Ref.:
       Kitarë, di pse ti këndon
       Kitarë, di pse rënkon!
   Fjal’t që flet për mua në ëndërrime
   Na i këndo ti kurdoherë, na i këndo
      Më ëmbël se çdo pranverë!

    E di pse ti n’zemër ke drithërime
    Që t’pret ngrohtë ty me adhurim
    Kitarë, kitara ime mos pusho ti
      Me tinguj plot melodi!

           Ref.:
          Kitarë …


           742
       36. Bie borë

   Bie borë, bie borë pa pushim
   Unë çaj nëpër shtigje t’bardha.
 Më presin në fshatin e largët fëmijët
    Të nisin mësimin e parë.
Të shtrenjtë e të dashur për mua ata janë
   Ndaj bor’ e as era s’më ndajnë.

         Ref.:

 Ndaj bjer, ti bjer parreshtur moj borë
    Unë përpara çaj gjithnjë.
 Pishtarin plot me dritë mbaj në dorë
    S’do ma shuash kurrë ti.
Dhe s’jam vetëm unë që çaj shtigjet sot
    Kudo kam bashkudhëtar.
Se zemrën dhe vatrën e kemi të ngrohtë
  Ndaj bjer, ndaj bjer ti borë e parë.

   Bie borë, bie borë pa pushim
 Të gjithë do të jemi mbledhur në klasë
 Detyrën dikush me një shok bisedon,
    Të tjerët ngrohen në zjarr
  Ndonjë, kush e di, ka filluar lexon
   Tregime për shokë partizanë.

         Ref.:
        Ndaj…
         743
     37. Sytë e tu

  Më rreh zemra prej gëzimit
  Kur pranë meje je oj vashë.
  Ti je shpresë e ëndërrimit
 Shumë të desha qysh se t’pashë.

    Zemra jote si burimi
 Përjetë zemrën time ty ta dhash.
 Krah për krah së bashku ngjitur
   Ne të lumtur jemi tash.

  Janë sytë e tu sikur pranvera
   Kur më qesh kjo lumturi.
   Trëndafili i kuq si f’tyra
   Ti je vashë për bukuri.

 Ah sa hijshëm kështu e qeshur
   Si një kopsht me lule plot!
 Ku ke qenë moj gojë pëllumbe?
Një dëshmi, dëshmi që nuk kam sot

    Sytë e tu o sytë e ty
  Veç ma vodhën qetësinë.
 Por n’ata pashë sytë e shkruar
  Si n’pranverë lumturinë.

  Janë sytë e tu sikur pasqyra
   Ku e ardhmja vezullon.
  Mrekullisht me mij’ra ngjyra
   Me të dashurat janë sot.
        744
38. Dashuri e parë

 I: Dashurinë e parë
 Shpejt e harrove. :I
I: Nuk mendove fare,
  Mua kur më le. :I

    Ref.:
  I: A, a, a, a, a,
Zemrën se ç’ma more
 Shpirt i vogël-o! :I

Tash na erdh pranvera
 Të rrijmë të gëzojmë.
 Por neve të mjerët
  Fati na dërmoi.

    Ref.:
  A, a, a, a, a…
     745
39. Shkonte vasha për në krua

  Shkonte vasha për në krua
   Vasha shtatsorkadhe.
  Shkonte duke na kënduar
    Dale me ngadale.

  Syri i saj si sy i shkruar
   Ndezur nga gëzimi.
  Dielli që kishte perënduar
   Ia kish ndezur trimi.

  Edhe lulet bardh si bora
    I freskon ngadalë.
  Por mes lulesh thur kurora
     I vë palë - palë.

  Po ia mori me zë këngës
   Ashtu me të shtruar.
  Se ç’ia bënte qefin zemrës
    Që ish përmalluar.

  Pa të ngjitej në përrenjtë,
   Pa të ngjitej fushës.
  Dhe pastaj tek çerdhe gjeti
   Do t’i hudhet gushës.

  E kish parë tek punonte
    Ballin të djerësitur.
  Kish dëgjuar kur gufonte
    Një e psherëtitur.
       746
     41. Djali simpatik

  Punën si mbaron ai djali simpatik
  Në parqe t’qytetit shetit ai vonë.
Nëpër bulevarde pranë vitrinash shkon
E në kafe pak, ku rrin ky simpatiku jonë.

 Vajzat bukuroshe djalin e shikojnë
 Duan sylaroshet zemrën t’ia lëndojnë.
  Por ky djali jonë, djali simpatik
 Çupat, si na thanë, nuk i shef një çikë.

   O ti djalë i ri, vajzat i shiko!
   Me ata syt e zi n’zemër i plago!
   O ti djal i ri, djali jonë i mbarë
Zgjidhe bjonde gruan, mos rri më beqar!

   42. Vajza me trëndafil

  I: Rrugës kur shkon duke qeshur
    Një trëndafil mban në dorë
     Flokët e thurur kurorë
    Më e bukura për mua je! :I

        A, a, a, a,

         Ref.:
   Natën do vij në bahçen tënde
    Trëndafilat do t’i pres.
   Do të përgjoj unë ty me ëndje
      Herët në mëngjes.
   Kur do kalosh çapkëne…

   Rrugës më rrin e menduar
    Se sot pa lule ke mbetur.
   M’thuaj: -Vallë a e ke gjetur
   Se trëndafilat kush t’i pret?

    Lule mos mbaj nëpër duar
    Ato s’ta shtojnë bukurinë.
    Ti ke për mua freskinë
     Se trëndafil je ti vetë.

         Ref.:
       Natën do vij…
          747
   42. Dashnori frikacak

  I: - Kur pranë meje ti kalon
     Bëhem gati të ndaloj.
 Mendja e shkretë më fluturon
Dridhem krejt e s’di kah t’ia filloj. :I

 - Pse kështu sytë i ke turbullu’?
 Krah për krah me qenë të rinj
   Pra tash ulu më dëgjo!
Mblidhe mendjen djalë si mendon!?

    - Vashë, s’kam guxim
   Prandaj nuk gjej qetësim.
   Zemra ime do ketë shërim
     Veç po m’fole ti!

   - Ti më dukesh burracak
 Kur nuk ndalë një vajzë që do.
    Gati mirë ke ra në lak
 Prandaj dua t’ma thuash një fjalë.

  - Kur jam vetëm në shtëpi
 Bëhem trim, zemra m’gufon.
    Sa më del përpara ti
Mbetem shkëmb e goja s’më punon.

    - Djalo, s’ke besim
   Prandaj s’gjen qetësim.
  Zemra ime do t’ketë shërim
     Veç po m’fole ti!
         748
    43. Ti m’u betove

     Ti m’u betove
  Veç meje tjetër s’do të kesh
    Për jetë e dashur
   Veç e imja do të jesh.

    Por shpejt harrove
   Dhe larg betimit qëndron
   Me sy më nuk më shikon
   Ndonjë tjetër dashuron.

        Ref.:

     Ti eja, vashë eja
  Zemrat përjetë t’i bashkojmë!
     N’pranverat e reja
  Jetën me gëzim ta kalojmë!

     Ti eja, vashë eja
  Eja një këngë të këndojmë!
Bashkë të ëndërrojmë ne për lumturi
   Të jetojmë në dashuri!

     Ti s’më kuptove
  Ty vashë dyshimi të mundon.
     Me kot e dashur
  Me fjalë të rënda më lëndon.

        Ref.:
       Ti eja …
        749
 44. Kush e këndoi dashurinë

  I: Kush e këndoi dashurinë
  Lakmoi më parë bukurinë.
   Veçse në ty unë do të rroj
    Pse kaqë fort atë e dua
  Se qenke zemër për të qenë
Prandaj dhe zemrën ia kam dhënë. :I

        Ref.:
  Se dashuria s’është e thënë
   Të jetë vasha yll e hënë.
   Se bukuria shkon e vjen
  Por zemra kurrë s’të gënjen.

   Ajo u bind për të ndierë
   Jo vetëm lulet n’pranverë
  Por edhe dimrin dhe acarë
  Pastaj të ngrohet ku s’ka zjarr
  S’e ka mirësinë e ëmbëlsinë
   Prandaj ia fala dashurinë.

  I: A, a, a, a, a, a, a, a, a, a, :I

         Ref.:
         Se …
          750
45. Për ty mendoj gjithmonë

  Për ty mendoj gjithmonë
  Çdo çast, çdo ditë të re.
  E buk’ra si n’pranverë
   Mendoj gjithmonë.

  Se zemra ime, vjollcë
    Me besnikëri
 Me zjarr dashurie t’madhe
  Këndon këtë melodi.

   E dashur larg më je
   E buk’ra ime vashë.
  E unë të pres me mall
    Në gjirin tim.

  Se shpirti im përherë
    Me përmallim.
  Të pres unë krahëhapur
  Shpresë e shpirtit tim.


  Për ty mendoj gjithmonë
   E zemra ime t’pret.
  Për ty mendoj përherë
    Kurr s’të harroj.

   Për mu’ je lumturi
    E dashura ti.!
  Me lot, këngë e ëndje
     Eja bukuri!
       751
46. Je i bukur vend i lindjes (Qytetit tim)

     I: Je i bukur vend i lindjes,
      Je i bukur Durrësi im.
     Plot me kodra, brigje deti
     E kopshtie plot gjelbrim. :I

          Ref.:
    I: K’ndoj për ty qytet i dashur
      Vend i shtrejtë, pa kufi.
    Të du’ në ditët kur vlon puna
   Të du’ në mbrëmjet plot qetësi. :I

     Je i lashtë por ti dukesh
      Ti gjithmonë ma i ri.
     Se çdo ditë duart puntore
       Ty të falin lumturi.

          Ref.:
       K’ndoj për ty …
           752
 47. Shqipëri, o vendi im

 Ngat flamurit kishte marrë
Gjyshi plak një grusht me dhe.
 Të na thotë se t’kemi nënë
  Se nuk jemi pa atdhe
     Pa atdhe.


 Brez pas brezi larg atdheut
Një grusht dhe na mbajti gjallë.
 Ja ku erdha, jam pranë teje
 Tokën puth dhe bëhem zjarr.
     Bëhem zjarr.

       Ref.:
   Shqipëri, o vendi im
   O e madhe Shqipëri.
  Të kam nënë e më ke bir
   Zemra ime Shqipëri.
   Shqipëri, o vendi im
 Shpirtin tënd dhe nëpër botë
   I dhe botës dashuri
  Dhe vetë mbete në lot.

  Por sot koha po kërkon
 Shpirtin tënd dhe dashurinë.
  Atë barrë që ti mbolle
 Të mos endet nëpër botë.

      Ref.:
     Shqipëri…
       753
      48. Mjekut të ri

 Me bluzën e bardhë afrohesh ngadalë
  Pranë djalit që ndodhet në gjumë.
I kthjellët, rreze drite kur hyn në spital
  Sheh jetën që rrjedh si një lumë.

 I: I qeshur, i dashur, i ëmbël që s’fle
 Pamposhtur qëndron në shtrëngatë.
Për t’ardhmen e lumtur kur jeta thërret
  Ti lodhje s’ndien ditë as natë. :I

         Ref.:

  Në zemër ndiej, ndjenjat fisnike
    Për duart e arta që ke.
  I: Me mirënjohje ty të kujtojmë
    Për ty këndojmë ne. :I


 Ti vjen si një dritë që ëmbël agon
  Dhe ty po të presin të shkret’t.
 Dhe vdekjen mizore ti ashpër largon
 Që t’mos shuhet, t’mos fiket një jetë.

 Që foshnje e pafajshme t’mos vdesë
  Kur vdekja largohet trishtuar
Një nënë ku foshnjen për shpirtin e saj
   Dhe ty t’mendon e gëzuar.

         Ref.:
      Në zemër ndiej …


 Me punën fisnike ti zemrat pushton
 Sa njerëz deri tash ke shpëtuar.
 Ndaj kënga ime për ty sot jehon
   Ti je si një zjarr i pashuar.
          754
     49. Një qershori

    Qesh e bukura natyrë
      Gazi s’ka kufi.
    Po ky gaz me njat fytyrë
     Duket ndër fëmi’.

     Ty të presim sot,
    Gëzueshëm se nga mot
    Për fusha dhe lëndina
     Gonxhe, lule plot.

   Një qershori ja erdhi ndër ne
E na gjeti me shëndet, gëzim edhe hare.
   Një qershori ja erdhi ndër ne
  Shkëlqen dielli, vjen pranvera,
      Qesh kjo jetë e re!

        Ref.:
   Një qershor për ty këndoj
     Me mall si përherë
   Një qershor për ty vallzojnë
   Fëmijët dhe qengjat n’verë.
    Edhe nënat ty të njohin
    Ndaj të derdhen pak
   Kur vjen ti porsa të shofin
     Qeshin buzagaz.

         Ref.:
      Një qershori…

   E të themi: “Mirë se erdhe
      Ditë, o ditë e re!”
    Kur fëmijët kanë festë
     Festë kemi dhe ne!

    Se gëzimi i tyre është
     Edhe gëzim i jonë.
   Një qershor mirë e më mirë
    Ti na gjetsh gjithmonë!

        Ref.:
    Një qershori, o erdhi …


         755
  50. U dashuruam në punë

Në punë e sipër, një ditë të dy u njohëm
 Dhe me dëshir fillu’m shoqërinë e re
  Kalonin ditët kalonin edhe muaj
   Për ata dukej jeta krejt e re.

  Dalngadalë, ashtu si pa kuptuar
  Zuri u trash, u ngroh kjo miqësi.
  Dalngadalë, ashtu si pa kuptuar
   U kthye shpejt në dashuri.

 Të dy dashnorët kalojnë në dëfrime
 Nga njëri tjetri kurr nuk ndahen dot.
  O sa takime, puthje sa kujtime!
 Çaste gëzimi jeta mbushur plot.

 Ditët plot diell të buk’ra për ta ishin
 Natyra qesh, këndon me ngrohtësi
 Netët me hënë dhe qielli me plot yje
  Jeta për ta është vetëm dashuri.

 Të dy të zgjuar, punëtorë e simpatikë
 Të dy së bashku mbushen me gëzim.
 Dhe pa e bërë as një as dy një ditë
   Shpallën fejesën plot gëzim.

 T’ambla si mjalti janë dit’t e fejesës
 Lum o si ju dhe shifni ç’mrekulli!
Por mos harroni se për nder t’martesës
   Duhet t’ia lini ju o çift i ri.

 Fjalë e martesës u hap e mori dhenë
 U mbush shtëpia shokë e shoqe plot
Prit musafirë, ngrit dreka e shtro darka
   Vlon nga muzika lagjja juaj sot.

     Pastaj dashnorëve
      Shpejt-o ne fejesë
Me ndjenja t’pastra me zemrën e bardhë
  E ndezën dasmën me martesë.

   U trashëgofshi për jetë e mot!
   Për nderë ju paçi mirësinë!
   U trashëgofshi për jetë e mot!
    Paqe për ju dhe lumturi!         756
     51. Për sytë që mahnisin

     Si era magjistare n’pranverë
   Në zemrën time sonte ti ndriçon.
   Ti më e bukura ëndërr e jetës sime
     Ti gëzim që jeta adhuron.

          Ref.:
        Ajo nuk tretet
    Dashuri në zemër ndiej për ty
     Dëshira ime është për dy sy
    Që më mahnisin gjakun zjarr.

   Ajo lidh zemrën mbush plot mall
   Ti vetëm për mua porsi pranverë
    E qeshur porsi lule trandafili
   Pranë djalit që fort të dashuron.

          Ref.:
         Ajo nuk…

        52. Të pres

Në fusha e male, më ngushllove ndër burime
 Dhe hëna më e dashur për ne do t’rrezojë.
 Po jo, jeta paska edhe ndarje e hidhërime
Kur zemra e lënduar një çast mund t’këndojë.

           Ref.:
Të pres duke menduar, se n’ndarje nuk mendoj
  Kjo shpresë e pashuar kot lotët po m’i fal
  Ta mbajmë dashurinë, të parën dashuri!
  Të pres me lumturimin që më ke falur ti.

 E di që do të kthehesh, po nisesh n’udhëtime
  Larg, edhe dita më duket shumë e gjatë.
  Për ty do të udhtojë kudo kjo zemra ime
    Kur dielli i qeshur, do të rrezojë.

           Ref.:
         Të pres …           757
      53. Syri i zi

 Vetëm syn’n e zi mendoj përherë
  Ç’ma dogje zemrën në rini!
  S’di, se kam takuar asnjëherë,
  S’gjeta tjetër sy si syn’n e zi.

         Ref.:
     Prapë po e kujtoj,
     S’mund ta harroj
  Dje që në rini ndjeva dashuri
     Desha syn’n e zi.

  Sot një letër tjetër kam në dorë
  Koha e ka zverdhur si borë.
 Por unë e mbaj si gjënë me vlerë
  Sepse syn’n e zi kjo m’kujton.

        Ref.:
       Prapë …

     54. Shitësja e re

 I: Prapa vitrinës, afër banakut
   Një vajzë e re plot bukuri.
 Në t’bardha veshur, lule zambaku
  I pret klientat plot ëmbëlsi. :I

         Ref.:
 I: Është shit’sja e re e lagjes sime
   Shit’sja e bukur si lule verë
  Për të dëgjoj unë veç lavdërime
Gjithmonë e qeshur si në pranverë. :I

 Dyqani mbushur me plot të mira
  Çdo gjë në rregull dhe pastërti.
  Nga punë e vajzës si xhevahire
 E gjithë njerëzia ndjen k’naqësi.

        Ref.:
        Është…

   Për punë të mirë plot hijeshi
   Me flok’t e saja porsi kurorë
   E zbukuruar me ar qëndisur
 I shëndrit flamuri ikuq transitor.         758
   55. Erdhi pranvera

  Sa bukur dielli po shkëlqen
 Në qiellin e kaltërt pa mbarim.
   E deti val’t e veta i len
   Toka vishet me blerim.

        Ref.:
  O erdhi pranvera, jeta zien
   O vend i bukur përherë.
  Plot me t’bukra lule, gjethe
   Si nuse e veshur me stoli.

   Në fluturim dallëndyshet
      Sa kalojnë
   Tek sa vijnë plot gëzim
   Pranverën sot lajmërojnë.

        Ref.:
    O erdhi pranvera…

    56. Lokomotivës

   I: Larg, larg nga qyteti
     Ne deti po na fton.
   Vasha, djema me gëzim
Eni shpejt në trenin tim, e ja, a, a! :I

        Ref.:
   E çuf, e çuf, e çuf, e çuf
     Çuf lokomotiva
     Ec, ec, ec, ec, ec
     Ecim pa pushim
     A, a, a, a, a, a, a,
     Ecim fluturim
     A, a, a, a, a, a, a
   Valë e detit po na fton.

   Kish zbardhë horizonti
    Nga dielli që agon.
  Rreze t’arta me shkëlqim
  Ndrisni ju në trenin tim, eja!

        Ref.:
        E çuf…
         759
       57. Pranvera

  I: E bukur vjen për ne pranvera
    Me lule vjollca plot hijeshi.
Dhe zemrat tona mbushur me zjarrin e ri
Kërkojnë pa u lodhur punë e shoqëri. :I

         Ref.:
 I: E bukur vjen për ne ti o pranverë
   Gëzim dhe hare sjell ndër ne.
   Dhe ditët tua o sa fort gëzuar
  Këndojnë melodi për ate verë. :I

    E nisi këngën dhe bilbili
  Dhe zemra zemrën tjetër kërkon.
  Dëshira t’reja lindin me zjarrin e ri
   Për ne vjen ti o moj pranverë.

         Ref.:
        E bukur…


   58. Një ditë të bukur maji

  Një ditë të bukur maji ty të pashë
  Sytë ndër gjemba t’i kundrova.
  Plot me vërejtje n’zemër t’kujtova
   Derisa një ditë m’u përkule.

          Ref.:

 Porse tash je vyshkë e ma nuk ke erë
  Fletët e tua nuk kanë më vlerë.
 Nuk je lulja e bukur e ditëve t’majit
  Por je lulja n’zemër time t’vajit!

 Do t’kujtoj përher o lulja e vyshkur
Ndonse gjendem larg tash ma prej teje.
Dhe në kujtim sa vjet jeton pranë meje
 S’do të harroj moj lulja më e bukur

         Ref.:
       Porse tash…          760
  59. Porsi portokalli n’degë

  Bukuri hana në mes të blerimit
  Portokallat me ngjyrë floriri.
   Mbushur degët po rëndojnë
  Erë të këndshme kundërmojnë
 Përreth pemëve vashat po lodrojnë.

Por këta kanistra mbushur dalngadalë
 Atje n’mes degësh vasha dy tri fjalë
    Gjeti rast e foli fshehtas
       Me një djalë.
      O, o, o, o, o, o,

 Dëgjomë mue o e bukura vashë
 Në dashni unë me ty se ç’rash-e
 Ndizet flakë kjo zemër e shkretë
    Porsi portokalli n’degë
Larg shoq, shoqit mos të ngelim vetë.

   Si portokalli që ndriçon si ar
Le t’jetë e dashur për ne si dëshmitar
  Eja zemra ime, eja sa më parë!
         761
    60. Të falem o Durrës

  Një këngë për ty unë do këndoj
  Që Durrësit me mall t’ia kushtoj.
Pra e dëlir le t’tingëllojë dhe jehona e saj
    Në çdo anë le të ushtojë!

  Sot kangën më t’bukur krenare
    Qytetit ku linda ia këndoj.
     Kjo melodi gazmore
  E ngroht dhe e dlirë l’e t’kumbojë.

          Ref.:

    I: Të falem i bukuri Durrës!
   Me mall e me ashk të këndoj.
  S’t’harroj unë ty kurrën e kurrës
  Me asnjë qytet nuk të ndërroj! :I

   Me pyje me kodra bleroshe
   Qe sipër të rrijmë e punojmë
     I vogël i lashtë dje ishe
   Por sot je një port madhështor.

          Ref.:
        Të falem…

   O Durrës, i dashur me nam
   Gjithnjë ty në zemër të kam.
   Gjithnjë këtë këngë me mall
      Këndoj gjithmon.
          762
      61. Ne jemi tre

   Një nga ne është kompozitor
   Ai e thur këngën me melodi.
   Kurse tjetri është këngëtar
    Oh sa bukur këndon ai!

    I: Me poetin ne bëhemi tre
   Miq të vjetër në moshë të re.
   I këndojmë jetës sonë të re! :I

       La,la, la, la, la
Ndëgjoni ju, ndëgjoni këngën tonë tani!
       La, la, la, la, la
  Se jeta jonë do t’jetë e bukur
   Sot ajo plot gaz e gjallëri
   Rend moj këngë tej e përtej.

         Ref.:

  Çaj hapësira dhe fusha përshko!
   Zbrit mbi supet njerëzit kudo!
   Anë e kand atdheut fluturo!

      La, la, la, la, la, la
 Këndoni tok me neve juve këngën tonë
      La, la, la, la, la, la
Jeta jonë do t’jetë e bukur përgjithmonë.

         Ref.:
      Çaj hapësira…
         763
62. Në mes dy urash romantike

  Në mes dy urash romantike
  N’ballë dy plepa te blerimi.
  Është një shtëpi fantastike
  T’knaqet syni me shikju’.

  Endet pranë një djalë i ri
   Porsa nata derdhi hije.
  Ajo mbyllur sytë n’qetësi
 Me kry’ ulur prej dhimbsunie.

 Pranë dritares përmalluaeshëm
  Dhe ëndërron në hije t’saj.
 Në kështjellë qan mjerueshëm
   Syt e tij mbushen me vaj.
        764
     63. Endësja

  End lumninë o vashëz,
   Vashëz duarartë
  Lodhje s’njeh ti kurrë,
  Ndaj për ty jam krenar!

 A e di se drita ime moj syzezë,
     Ti je vetëm ti.
Bashkë lodronim dhe vallëzonim
 Kur në shkollë venim ne të dy

 I: Vashë o vashë, pse s’më thua
  Pse tani nuk rrin me mua?
   Unë si dritën ty të dua ,
     Lule në freski. :I

   O, o o o o o vashëz-o
   A e din ti kush të do?
   O, o o o o o duarartë
   Midis shoqeve e pare!

  Plot gëzime, ëndërrime,
  Shkojnë vitet një nga një.
  Edhe mallin pa ngurrim,
 Na shtojnë neve përgjithmonë.

     Vashë o vashë
     Pse s’më thua
  Pse tani nuk rri me mua?
   Unë si dritën ty të dua
     Lule në freski.

    O, o, o vashëz-o…
       765
        64. Të dua o det

   O det të dua kur çelë në ty agimi
   Me t’parën puthje më çmon, dhuron
N’breg tëndin në zemër m’vërshon mu’ gëzimi
    O det i thellë sa më përmallon.

    E du, trazimin tënd të pafashitur
  E shtrirë magjepse me hovin tënd blu.
       I: M’i dhe dritë o jetës
     Një këngë t’flakt m’i hartu’
       Me grishëë zani i jetës
   Një yll të zjarrtë unë me këndu’ :I

        A, a, a, a, a, a, a, a
        A, a, a, a, a, a, a, a
    Një yll të zjarrtë unë me këndu’

     I kaltër, si sytë e vashës sime
   Pa fund i gjërë si kjo pranverë e re.
       Se ti më jep gëzime
    Dhe palmat të sjellin frymëzim.
        Andaj zemra ime
      Të do ty o det, deti im!

         A, a, a, a, a, a, a, a
  A, a, a, a, a, a, a, a të do ty o det, deti im.

         Si vet lumturia
     Në jetë së bashku në atëdhe
     Gjithmonë ndër këngë të mia
       I jonë i kaltërt o det!
            766
    65. Gjyshes

 Sot një këngë do këndoj,
 Veç për ty, o gjyshja ime.
  E di mirë dhe s'e harroj
Të shkaktova shumë trazime.

 Këngën time ta kushtoj.
  E të falur të kërkoj,
 Për shumë faje e gabime,
 Net pa gjumë e mundime.

 Ti u zbardhe, gjyshja ime.
 E çdo vit një rrudhë shton
 Sa kokëçarje, shqetësime
 Sjellja ime të shkakton.

  Por ti je gjithnjë e mirë
  Edhe fajin shpejt ma fal
T'jem e urtë unë kam dëshirë,
 Porse vrullin dot s'e ndal.

Kur fëmijë kam qenë një herë
 E pranë zjarrit me ty rrinja.
  Më tregoje ti atëherë
Shumë gjëra që unë s'i dinja.

 Unë dëgjoja gjithë çudi,
 Plot kureshtje, kënaqësi.
Dhe sa shumë nga ti mësoja.
 Me sa vrull të përqafoja.

   Shkuan vitet e tani
 S'jam e vogël si atëherë.
 Epo gjyshe unë përsëri
 Ta prish qejfin nganjëherë.

 Por se prapë edhe sot
 Për çdo gjë ti më del zot.
  E shikimi yt i dlirë
 Më jep forcë të jem e mirë.       767
   66. E dua vendin tim

Nga këto male sa të zbardh agimi
  Dua ta shoh e sodit atdheun
Si ëndërroj plot frymëzim Naimi
 Dua ta shoh si zgjohet në hare.

Para sysh më shtrihen fusha t’arta
  Brigje kaltrore dhe kantierë
 Shtylla të çelikta, pisha të larta
 Porsi roje që s’flen ndojherë.

 N’rrugë të jetës kaluam shtigje
   Dallgë e maja, o atdhe!
Ndaj zgjohem plot gaz në vegime
Zemra më rrah o toka ime për ty
 Andrrën më t’buk’rën andërroj.

 Dhe ngjallem për ty nër vegime
 Ngjallen përsëri ca kujtime.
Zemra më rrahë o toka ime për ty
 Kangën ma t’bukur këndoj.

        Ref.:
Bari i njomë sa mugulloi nga toka
 Mali lartë mbushet me dëborë
Si rrëfim nga zemra ç’më buroka
   Melodi e vendit arbëror.

 N’rrugë të jetës kaluam shtigje
   Dallgë e maja o atdhe!
Ndaj zgjohem plot gaz në vegime
Ndaj gëzimi gjithmon kënga ime
Zemra më rrahe o toka ime për ty
 Andrrat më t’bukra andërroj.

 Dhe ngjallen për ty në vegime
 Ngjallen përsëri ca kujtime.
Zemra më rrah o toka ime për ty
 Këngën më t’bukur këndoj.

       Ref.:
       Bari …


        768
   67. Nën kurorën e ullirit

      Nën kurorën e ullirit
   Shtrydh një valë të rrjedhin lot
    Ranë lotët e mi në dhembje
      Në zemrën tonë.

     Përtej fshatit në të dalë
      Niset rruga e kurbetit.
     Përmbi brigje përmbi valë
      I rrinte si plagë deti.

   Kjo shami e nënës e larë o me lot
Priste vajza, dhimbje ndjente thellë në tokë.
    Ikën ditët, vitet, shokët na lanë
  Drita e lirisë rreze hodhi anë e mbanë.

      Nën kurorën e ullirit
  Një grusht dhe në dorë kam marrë
     Dhe më ngjan o si floriri
       Toka e shtrejtë.

      68. Ajo është lule
     Dallëndyshe bukuroshe
      Ti Rozafën e kalon.
     Brigjeve kah rrjedh Buna
     Falëmeshnet asaj i çon.

      Mu si vesa do të duket
    Kur në punë shkon e vjen.
   Po do t’thuesh moj dallëndyshe
     Jam një lule shend e verë.

     Ndaj të lutem me ca fjalë
     Përshëndetma buzagaz.
     E rrëfeje se një zemër
     Për ty rrah orë e cast.

          Ref.:
       Ajo është lule
      Shoqen nuk ia gjen
      Bukurinë e shpirtit
       Syri ia rrëfen.

          Ref.:
        Ajo është…          769
       69. Kur të kam pranë

    I: Nëpër lëndinat plot me hijeshi
   Kullosnin qingjat në livadh t’njomë.
  Dhe bariu fyellit ia thotë plot gaz e ëmbëlsi
   Që natyra plot me lule është qëndisë. :I

            Ref.:

      Atje burimi i ujit si kristal
     Ia merr bilbilit ëmbël melodinë.
 Me gëzim pranverën ne e përqafojmë, sa bukuri!
  Me aroma lule plot dhe zemra rrah kaq fort.

     Ti eja vashë bashkë të këndojmë
    Natyrës s’bukur ne t’i përgëzojmë.
Neve zemrat t’i bashkojmë dhe t’lumtur të vallzojmë
  Për të ardhmën tonë të bukur t’kuvendojmë.

     Na qesh ne jeta plot me dashuri
     Dhe afër njëri tjetrit do të rrimë
 Dhe së bashku eja zemrat t’i afrojmë, sa mrekulli!
 Ti e dashur mos loto, për lumturinë veç mendo.

            Ref.:
           Atje …
            770
      70. Dielli i verës
  Dielli i verës ja po zbret nga qielli
    E puth detin n’perëndim.
   Vapa përshkoi tash dhe fshatin
    Gjithçka duket si n’agim.

    Flladi i lules, luleve verore
     Ndër fytyra na lëmon
    Kjo aroma e përshkon barin
     Sa kujtime po n’a zgjon!

          Ref.:
  Po na thuaj shoqe, hajt tregona një
  Hyn në zemër trimit ngriti një fole
Tek po korrnim grurin tek po lidhnim duaj
   Atje edhe zemra gjen ngushllim.

  Kur u lodhëm, kroi jonë i dashur
   Na shuan etjen dhe na çlodh.

          Ref.:
          Po…

   71. Eja t’pres me padurim
  Kur hëna del e gjethet shushurijnë
 Nga flladi i mbrëmjes plot me ëmbëlsi
  Përpara syve m’duket sikur vijnë
   Dy sytë e tu, t’ëmbël syt e zi.

          Ref.:
    I: Eja t’pres me padurim
        Mos u vono!
    Ngushllimi i shpirtit tim
    Eja t’pres mos më harro! :I

 Nga gjiri i madh këta yj’ të që ndriçojnë
      Fytyrat më të mira.
  Je larg nga unë, je larg kujtesa ime
    Kjo zemra ime veç rënkon.

          Ref.:
          Eja …
          771
      72. O i miri i nënës

   O i miri i nënës, trëndafil me erë
  Mbyll syrin e vogël, gonxhe në pranverë
   Sot je i vogël, flij bir sa më shumë
  Se s’të don atdheu nesër të pagjumë.

            Ref.:
   I: Rritu dita ditës o pëllumb i djepit
  Lësho rrënjë të thella si llastar i plepit.
   Rritu dita ditës o grusht si vetëtima
 Se toka do krehur, pushka kërkon trima. :I

   Si zogu i shqiponjës të çash në furtunë
Ballin edhe gjoksin dhe atë kur fryn më shumë.
     Rritu ti i pastër si pika e vesës
    Se të don atdheu trim dhe të besës.

           Ref.:
           Rritu..
           772
     73. Nusja e maleve

     Rreth e rreth shtat vitesh
 E veshur si nuse Shotë o yll i bukurisë
  E sa shpejt pushoi sharkia e lodra
  Ëndërr mbet për ty, jo dhe nusëri
   Nina-nina pranë djepit këndove
   Pushka të kërkoj moj burrneshë.

          Ref.:

    Ndeze fushë e tunde mal
  Ndaj dhe pushka kurr s’t’u ndal
     Mes trimave si vetëtima
 Shota lëshoi kushtrim: E he e, e, e, e, ej!

     Tan vatani tym e flakë
        Ti si yll o
    Ti flamur moj ngrite lart.
     Hyre ti n’mes këngëve
     Shotë moj bijë e maleve
    Dhe mbete nuse e maleve.

      Trima legjendarë
N’mes plagëve kujtoj kur qëlloje mbi krajli
Ty të lumtë moj bijë se faqen na z’bardhe
   Pushka jote e re shkrepi për liri
  Nuse e maleve ty trimat të thirrën
    Histori të rrallë shkrove.

         Ref.:
         Ndeze …
          773
74. Ti qeshu gëzuar e dashur

   Si hijet po ndritim, e era
  E freskët lëviz, ledhatare.
  Ne ecim në rrugët e blerta
  Hareja prej zemrës buron.

  Oh buza gjithnjë pëshpëriti
  Për jetën gjithë ambëlsi.
 Ndër gjethe që t’përshpërisin
 Me puthje, me plot dashuri.

        Ref.:
 Ti qeshu gëzueshëm e dashur
    Eja te unë fluturim.
  Fluturim m’sjell dashurinë
Dhe zemrat na i mbush me gëzim.

Unë dua që në buzët e tua burbuqe
Të ngreh gaz e gjithmonë ndër ty.
 Të ardhmen ta shoh, o lulëkuqe
 Pas pak në gaz presim gëzim.

 Së bashku në jetë do t’kalojmë
    Pranvera ime je ti.
 E dashun sot zemrat na vlojnë
 Pa dashje po rrahin gjithmonë.

       Ref.:
       Ti …
        774
      75. S’di se përse

  S’di se përse, gjumi natën nuk më zë
Ti dhe vetëm ti, gjithnjë në mendje më rri.
 Ti eja pra, xhani m’u dogj flakë e zjarr
 Ti e vetëm ti, gjithnjë në mendje më rri.

  Atë natë t’pranverës kur të pashë
  Zemrën menjëher unë ty ta dhashë.
   Gëzim nuk gjej ngado të shkoj
   Vetëm pranë teje dua të rroj.

          Ref.:
   Të lutem falmi sytë e shkruar
    Që si prush janë tuj përvlu’.
   Pas syve t’tu jam dashuruar.
   Dhe s’po mundem me duru’.

     Qerpiku yt i rëndë
    Më jep gëzim e lumturi
     Shikimi i syrit tënd
   Zemrën ma mbush me dashuri.

         Ref.:
     Të lutem falmi sytë…
          775
     76. Të lumtur jemi ne

      Si yjet plot shkëlqim
      Me t’bukrin vezullim
        Po ndrisin vashë në mu’.
         Sytë e tu.

       E hëna nëpër re
      Lulishten po ndriçon.
      Dhe lumturi për ne
        Na dhuron.

            Ref.:
 I: Të lumtur jemi ne, së bashku ne punojmë
   Dashuria jonë në punë n’a ndihmon.
Plot gëzim edhe hare, lum kush sot dashuron
     Se jeta jonë e re, po lulëzon. :I

      Sa herë që jam me ty
     Pse zemra më rrah fort?
     Dhe kur më shikon me sy
        Nuk di ç’do.

     E di se m’dashuron
      Dhe unë i yti jam
     Me buzën gaz gjithmonë
       Ta kam thënë.

          Ref.:
        Të lumtur …
          776
   77. Kitarës sime

   Të vegjël ishim
   Kur u takuam.
  Dhe ngase nuk denim,
   Ne u dashuruam.

    Por dashuria
    Nuk lumturoi.
    Oh Perëndia
   Kështu na dënoi.

    Vajto kitara ime
I: Vajto për shpresën time :I
    Që iku e më la.

   Iku djali fluturoi
 I: Një tjetër e dashuroi :I
   Dhe mua më harroi.

    Kitara ime vajto
 Për dashurinë që u shua.
Bjer si n’mjerim e mos pusho
 Ti vetëm më mbetesh mua.

   Iku edhe njëherë
   Në vend të huaj.
    Më la të mjerë
   Prandaj po vuaj.

   Aspak s’mejtove
   Kohën e shkuar.
   Aspak s’mejtove
    Që më le pas.
       777
    78. Dashuria jonë

 N’mëngjes heret kur zgjohem
  Dhe tok me të një dashuri.
  Gëzimin tonë përcjellim
 Në rrugë, në rrugë në mijëra sy.
        Ref.:
   Si zogjtë me cicërrimë
 Lodrojnë voglushët në shtëpi
  Menjëherë dritaret hapen
  Një diell,një jetë një kaltërsi

 I: Me dashurinë e madhe si det
  Që rritet nën qiellin pa re.
Me ëndrrën në jetë ngarkuar të dy
 Me gaz e plot dritë jemi ne. :I

  Në krahun tënd mbështetem.
 - Tek unë, tek unë mbështetu ti!
   Dhe dora mbi fëmijën
E ndien të ardhmen tonë me lavdi.

        Ref.:
      Si zogjtë …
        778
   79. Shoqet tona ilegale
    Netë të gjata ditë pa diell
     Përmbi sy çarçafi nxirë
    Pyesnin o shoqet e mia:
   - Ç’ngjyrë vallë kishte liria?
  - Është e kuqe, - unë ju thonja.-
    Porsi prushi i zemrës-o.

         Ref.:
   Në çdo prag në çdo kasollë
     Hyni dilni porsi yje
     Ilegale iu dha emrin
    Vite që s’harrohen kurrë.

    Netët s’qenë aq të gjata
   I shkurtonin krismat tona.
  Tak, tak, tak zgjonte nga qendra
   Hapet porta, hapet zemra
   - Hyni bija, ju past nana!
   Zjarrin ndezur mbaj për ju.

      Ref.:  Në çdo…

80. Pse kështu të sëmurë ti më le
  I: Vjen pranvera dhe si ngahera
    Çelin lulet, zogjtë çlodhen
    N’çerdhe t’veta plot dashni.
 Ktheu dallëndyshe, moj bukuroshe!
 Pse larg qëndron nga çerdhe e jote,
  Larg qëndron, ti larg qëndron? :I

          Ref.:
   I: O moj vashë, o vasha ime
Pse kështu të vetëm të sëmurë ti më le?
   Kur unë donja paqë e gëzime,
   Kur në mu’ çelin ëndërrime
     Ti stuhi e erë më dhe. :I

   Lere zemrën të dashurojë
    E letrat të mos pushojnë
    Ditë e natë për dashuri.
   Zemra, zemrën le t’ kërkojë
    Me gaz e shpresë të pres
 Të vish te unë gjithmonë o bukuri.

      Ref.:  O moj …          779
    81. Më do apo s’më do
  I: Ti loz e qesh me mua si një fëmijë
 Më ndez në zemrën time një zjarr të ri.
 Një zjarr të thellë që shpirtin ma shqetëson
    Ç’ke vashë që më ngacmon? :I

    I: Vjen e ikën, plot lajka ke
    Moj e bukura çapkëne je!
   Me shikim e fjalë mos më mundo
    Thuaj m’do apo s’më do? :I

   Me sytë që shkëlqejnë ti më shikon
   O sa shikime t’ëmbla ti më dërgon.
Një natë të mos më shohësh zemrën m’kërkon
       Sikur më dashuron.

   Ditë e natë pranë meje qëndron.
   Të të puth ti kurrë s’më lejon.
   Me shikim e fjalë mos më mundo!
    Thuaj m’do apo s’më do!?

        A, a, a, a, a, a

    I: Thuaj m’do apo s’më do? :I
      Thuaj m’do apo s’më do?

     - Të dua, por mos trego!

   82. Ti përsëri ke me u afru’
     I: Ti, përsëri ke me u afru’
      Përsëri ke me andrru’
     N’krahët e mi moj vashë! :I

    Ti, vetëm ti për mu’ je shpresë
      Ti mëngjesit i jep vesë
       Vjollcat i freskon.

   Vashë, ti ushqen frymëzimin tim
    Ma mbush zemrën me gëzim.
     Oh ta dish sa t’dashuroj!

    Për ty ditë e natë unë mendoj.
   Për ty që aqë shumë të adhuroj.
   Përse, nuk afrohesh me nxitim?
   Përse nuk po kthen o shpirti im?
           780
       83. Grurë dhe këngë

     O erdhi bilbili, o erdhi në lëmë
   Tak më bëri zemra kur i ndjeva zënë
  Dhe shoqet më panë dhe me bisht të syrit
    Ç’u përzi me grurë, kënga e bilbilit

I: Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na :I

           Ref.:
     O erdhi bilbili o erdhi në lëmë
  Shoqet mbledhnin grurë, unë ndjellja këngë
   E nuk di ç’më gjeti, e nuk di ç’më zuri
   Dhe u bëra kuq-ë, kuq-ë si purpuri.

   Lozim plot me grurë, grurë edhe këngë
    O bilbil i dashur pse erdhe në lëmë
  Tani vajzat sytë tek unë shpesh i këthejnë
     O sikur ta dinja ku e ke folenë.

    Në zemër folenë e ke thurrur vetë
   O bilbil i dashur pse s’më lenë të qetë
   O ç’dasëm do bëjmë, o ç’dasëm në lëmë
  Shoqet mbledhnin grurë, unë ndjellja këngë

            Ref.:
           O erdhi…
             781
84. Kroi i fshatit tonë

 I: Kroi i fshatit tonë
   Ujë i kulluar.
 Ç’na buron nga mali
 Duke murmuruar! :I

    Ref.:
 Venë e mbushin ujë
 Vashat anë e mbanë.
  Cipëzën me oja
 Lëshuar me një anë.
 Cipëzën e bardhë,
  Cipëzën e kuqe
 Qafën si zambaku
 Buzën si burbuqe.

  Kroi i fshatit tonë
 Ngjyrë argjendi lyer
  Që nga rreze mali
 Ç’na buron rrëmbyer!

     Ref.:
    Venë…
     782
   85. Ti m’ke braktisë

   T'kujtohet ty pranvera
   T'kujtohen ty nga hera
    Puthjet plot pasion
    Kjo zemër i kujton.
   Kur gjethet do të bien
   Të vyshkuna mbi dhe
   Atëherë kam me besue
    Se sa i pabesë ti je.

         Ref.:
      Ti m'ke braktisë
 T'qofshin haram ndjenjat e mia!
      Se larg dashnisë
   Lindi në zemër pabesia.
     I: Ke me u pendue,
 Por atëherë ka me qënë vonë.
       Dhe tuj lotue
Do t'bjen ndërmend dashnia jonë. :I

     Tani lulet e verës
   Nuk kanë ma hijeshi.
    Tani dhe zemra ime
   Nuk rri dot pa dashni.
   Por ja dhe gjethet ranë
   Të vyshkura mbi dhe.
    Tani kam me besue
    Se sa i pabesë ti je!

       Ref.:
    Ti m’ke braktisë…
        783
86. O e bukura More (Arbëreshe)

    O e bukura More,
       Si të lash
      E ngë t’pash!
    Atje kam zotin tat,
   Atje kam zonjën mëm,
     Atje kam tim ua.
    O e bukura More,
       Si të lash
      E ngë t’pash!


    Versioni që këndohet

     O e bukura More,
       Si të lash
     E nuk të pashë!
    Atje kam zotin tatë,
   Atje kam zonjën mëmë,
    Atje kam tim vëlla.
     O e bukura More,
       Si të lash
     E nuk të pashë!
        784
   87. Dashnor t’u bana

    Dashnor t’u bana
     Unë ty moj lule.
     I: Rrezet si hana
    N’zemër m’i ngule! :I

     Prej larg m’shikjoje
     Si rrezja e diellit.
      Kur m’u afrove
      Si engjëll qielli.

     Tuj kja po m’rrin
    M’ka lodhë dashnia.
    T’keshë moj mirësinë!
     T’ru’jtë Perëndia!

         Ref.:
Të gëzojmë se erdh pranvera përsëri!
   I: Përmbi t’gjitha lulet tjera
  Bashkë me ty moj drandofille
       Do të rri. :I

 Sa kohë ka që s’jemi pamun,
    N’këtë pranverë?
 Mos më rri pra k’shtu tuj kjamun
 Avitu o mori lule, të marr erë!

 Mos t’na shkojë moj drandofille,
      Kjo pranverë!
  Për mi t’gjithë lulet ke çilë
Hajde ti moj drandofille, të marr erë!
         785
      88. Të dashuroj

       Të dashuroj!
 Jeta për mu është e qeshur, e gëzuar
    Zërin tënd sa herë dëgjoj
       Të dashuroj!

     Ti je imi unë jam e jotja
  Për tërë jetën kurr s’do t’mundem
         Të harroj.
        Të dashuroj!

    Do të mendoj vetëm për ty
    Për ty ëndërroj vetëm për ty.
Pra të betohem, përgjërohem për çdo çast
        Të dashuroj!

       Pa më dëgjo:
      Përse ti heshtë?
        Përse ti,
     Zemrën m’a copton?

  Më fol pra një fjalë, djal i dashur
    K’saj zemre që digjet zjarr!
   Një puthje ma fal djal i dashur!
  Dhe po nuk m’a dhe do t’a marr.

       Këndoj për ty
    Shpresën time përgëzime
    Ditëve t’mia për lumturi.
  Që kurr s’të harroj, do t’këndoj…
          786
    89. Postieri i gëzuar

  Ja letrën shoqe që ti e ke pritur
   Për të më pyesnje dita përditë
 S’e di çfarë shkruan, se di çfarë thotë
 Por ndiej se brënda një zemër ndrit.

         Ref.:
    Lajme t’buk’ra sa të doni
     Tuba tuba letra plot.
    Puthje t’ambla sot për ju
    Por nga’jhera edhe lot.
   Shpërndaj letra me shpejti
   Pa përtim unë shkoj kudo.
    Se sa fort në përgjithësi
   T’mirën tuaj zemra ma do.
         Posta!

  Ja edhe ty nanë djali të shkruan
 N’ushtri me shokë shkon mrekulli.
  Dhe ti moj motër mos u helmo!
 Nuk t’harron vllau, ai prapë të do.

         Ref.:
        Lajme …

  Dhe ti çapkëne shum letra merr
Kujdes në t’shkruar mos shti ndo’i sherr
 Dhe ti, kryelarta që shkon ndonjëher’
 Ia dogje zemrën k’tij djalit t’mjerë.

         Ref.:
        Lajme …
         787
90. Me sa mall kujton kjo zemra ime

   Me sa mall kujton kjo zemra ime
   Koh’n e bukur të rinisë që shkoj.
   Ver’n e parë të dashurisë sime
   Syri yt kur zemrën m’a kërkon.

  Shkuan ditët bashkë më s’u pamë
   Dashuria mbeti n’ëndërrime.
 U harruan puthjet, puthjet plot pasion
  Por prap të kërkon sot shpirti im.

          Ref.:
     Vjollcë e kishe emrin
   Dhe unë si lule t’mbajta n’gji.
     N’kopshtin e stolisur
     Lulja më e bukur ishe ti.
     K’ndoj për ty o vashë
  Për dashurinë e parë që s’e harroj!
      Për ditët që shkuan
   Një mall i zjarrtë sot më pushtoi.

   Me sa mall kujton kjo zemra ime
   Koh’n e bukur të rinisë që shkoi.
   Ver’n e parë të dashurisë sime
   Syri yt kur zemrën ma kërkon.

 Shpesh unë kam shpresuar që një ditë
    Do të gjeja lule si për natë.
Mbylla sytë e ndjeva se humba çdo shpresë
   Vet i dyti ah, ty kur të pashë.

         Ref.:
        Vjollcë …
          788
       91. Jeho kangë

     Jeho kangë, jeho heeej
O për dashni një kangë du’ me këndu’ hej!

    O kangë jeho, plot gaz jeho!
    Te djali shpejt flut’ro, uha!
    O kangë jeho, plot gaz jeho!
   I thuaj se një vajzë fort të do!


    Çka ka zemra, s’e thotë goja
        Hej, more hej!
   Si t’i them atij të dua s’dij as vet
       Jo nuk e dij as vetë.

   Të lutem fat afrohu njashtu
 Se me gjithë shpirt unë jam dashuru’.

     Jeho këngë, këngë jeho!
     Sa më shpejt flut’ro, uha!
    Të lutem fat afrohu njashtu
    I thuaj se një vajzë fort të do
      Një vajzë fort të do!

       Jeho kangë, jeho!
           789
 92. Valsi i lumturisë

  La, la, la, la, la, la…

 Sa kënaqësi kur ndëgjoj
Valsin tonë në këtë pranverë.
  Ai përsëri po n’a fton
 Të vallëzojmë si atëherë.

      Ref.:
  Bashkë me pranverë
   Dhe ti lulëzojmë
    Lulet plot erë
Që në shpirt më gjallërojnë.
  Vals o vals ti jeho!
  Mbi të bukrin atdhe.
 Fushat tona i përshkon
 Ku shpërthen jetë e re
   La, la, la, la, la…

  Ne një vals na bashkoi
  Dhe na fali lumturinë.
  Tingujt sot kur ndëgjoj
  Dhe kujtoj prap rininë.

      Ref.:
     Bashkë …
       790
    93. Si mimozat që çelin

  Si mimozat që çelin, pra çelu ti
    Lozonjare mos rri gjithnjë!
 Se pranvera s’ka vlerë, jo, jo nuk ka
   Për një zemër që s’ka dashni -
       Ndaj çelu ti.

          Ref.:

  Eja ti, eja ti, porsi diellin të pres ty
   Si një gaz, si një gaz më je ti.
  Mos ke frikë, eja eja mos vono!
 Mimoza çel njëherë, pra mos ngurro!
  Eja ti, eja ti, porsi diellin të pres ty
  Eja ti, eja, eja, eja, eja mos vono!

 Kur unë pranë të dua, ti pse nuk vjen?
    Pse moj vashë, kur ti më do?
Kur t’rri larg vog’lushe, pse më vjen pas?
    Lozonjare pse më kërkon,
       Kur ti s’më do?

          Ref.:
          Eja …

 Ty në kopshtin e jetës të zgjodha unë
    Lozonjare të dua shumë.
  Dashurinë e pastër e shoh ndër sy
    Pra afrohu vog’lushe ti!
      Të rrojmë të dy.

          Ref.:
          Eja …
          791
        94. Këndoj

    Kujtoj një kohë plot trishtim
     Kujtoj një kohë që kaloi.
     I: Dhe vitet që shkuan
    Ndërmend m’u sjellën tani. :I

      Sa vite të trishtuara
     Atë jetë që shkoi, që shkoi
      Që shkoi, që shkoi!

   Tani shpërthen gëzimi, gëzimi
       Në shpirt e kudo
    Dhe etja për jetë, etja për jetë
      N’zemër këndon.

   Si lisi që gjethe lëshon përs’ri
   Përtrihem dhe vet këndoj tani
      Këndoj për botën e re
  Për jetën që sot gëzojmë, këndoj…
  95. Do të vij një natë o me kitare

    Do të vij një natë o me kitare
        O në dritare.
     Që të zgjoj nga gjumi ty
        Moj ziliqare.

 I: Bashkë me kitare do të vij e të këndoj
Dhe nga gjumi i ëmbël ty engjëll do të zgjoj.
    Do të vij një natë o me kitare
  Të të tregoj, sa shumë të dashuroj. :I
          792
   96. Një lules

  Mes lulesh të tjera
Që vadisnja në kopshtin tim
 Një lule në zemrën time
  Mbetnje lule si kujtim

      Ref.:
I: Mos janë vallë pika vese?
  Mos janë vallë yje nate?
 Ah këta sy që m’xixëllojnë
Jo nuk mundem t’i dalloj. :I
Tash lulen ta shikoni shokë
 Të ç’thurur, por nuk guxoj
T’afrohem, ta prek dorën ty
  N’atë lule fort s’guxoj.

      Ref.:
     Mos …
      793
  97. Ç’është dashuria

  Dua ta di, o miqt e mij
   Ç’është dashuria?
 Është gëzim, është hidhërim
  Që të shqetëson? Hej!

 Lot dhe gaz ke në çdo çast
  Dhe shum fshehtësira.
Herë të mundon, herë të gëzon
  Vallë, kush më tregon?

       Ref.:
I: Nuk më tha, jo, jo, gjer tani
  Se gjen dot jo, jo, asnjeri.
   Ndaj e pyes përsëri:
 Ç’është e ëmbla dashuri? :I

Zjarr apo mall? Ç’të jetë vallë?
   Kush di të më thotë?
  Pa dashuri as unë, as ti
    Nuk jetojmë dot.

  Po për çudi që asnjeri
 Pyetjeve t’mia s’iu gjegj
Nuk iu përgjegj as mirë as keq
   Ç’është dashuria?

      Ref.:
    Nuk më tha…

  Kush e di, kush e di?
  Kush e di, kush e di?
       794
98. Vetëm një “po” n’a lidhë

 Drejt nesh u shtru’ e ardhmja
 Plot e mbushur me shkëlqim.
 Në sy mbesim me shpresë
   Pas qëlluam ne të dy.

 Dhe duart duke u dridhur
 Atë çast kur i shtrënguam
  Në shpirtin tonë lindi
    Një tjetër gëzim.

   Të pyetën: “E do?”
   Më pyetën: “E do?”
 I: Vetëm një “po” na lidhi
   Të dyve ne përjetë.
   Filluam dashurinë -
    Bashkimin tonë
    Një tjetër gëzim. :I
       795
  99. Zemrat djaloshare

Mbledhur vashat janë në krue
 Njena diell e tjetra hanë.
Shpirt e zemër si mjaltë gatue
   Me ngapak lakmi.

 Qeshin vashat ledhemadhe
  Gushë e gjij stolisura.
 Pa mendo se çfar sorkadhe
 Që ta ndezin zemrën zjarr.

       Ref.:
Shkojnë trimat mbushë me zjarr
 Zemër e tyre flakë shëndrit
  Humbet dielli dalngadalë
 Por nuk shuhet flaka në gji.

 Qeshin trimat zemërdridhun
  Si qesh ujët në burim.
   Si qesh ti atdhe i lirë
  Fort qesh ky shpirt i im.

 Qeshin zemrat djaloshare
  Gëzohu, gëzohu o rini.
   Dashuria më bujare
 Le të digjet flakë e t’shndritë.

       Ref.:
      Shkojnë …
        796
     100. Valësi i rinisë

   Mësuam së bashku n’fakultet
  Pranë qëndruam për katër vjet.
  Dhe si kujtim n’zemër ka mbetë
       Valësi i rinisë.

  Për ditë pranvere plotë ëmbëlsi
   Muzgje dimërore plot lehtësi
   Për ndjenja tona vlon përsëri
       Valësi i rinisë

         Ref.:
    Eja sonte mike e dashur
   Të vallëzojmë deri vonë.
   Nesër ndahemi, por valësi
   Do t’na shoqërojë gjithmonë.

Në vende të ndryshme neve do t’shkojmë
   Në vepra t’reja do të punojmë.
   Si gjë të shtrenjtë ta kujtojmë
       Valësin e rinisë

  Ndoshta do rrijmë sapo kam falë
  Malli të dyve ka për t’na marrë.
  Atëher t’këndojmë me afsh e zjarr.
       Valësin e rinisë

         Ref.:
         Eja …
         797
   101. Këputa trandafilin

      I kujtoj unë ditët
       Ato ditë me ty.
       E kujtoj harenë
      T’bukur melodi

         Ref.:

      K’puta trandafilin
     Por kujt t’ja dhuroj?
      Je diku larg meje
      Tjetri t’ledhaton.

     Pa prit’ erdhi dita
      Më lë në vetmi.
     U tretën ditët tona
     Për t’ëmblën dashuri.

         Ref.:
        K’puta …
      102. Çapkënja

   I: Do të shkosh të rrotullohesh
  Në mes të gjithash ti të dallohesh
 Dhe të rinjtë me mejtime të shikojnë
 Afrohen dhe me fjalë t’ngacmojnë. :I

  Ah çapkëne, aman moj çapkëne
  Voglushe pse m’je kaq e pa shpirt
   Ah çapkëne, ah moj çapkëne
 Falmi mu’ pra bukuroshe e gjithësisë,
     Ata sy që skllavërojnë
   Kurdoherë që më shikojnë.
Falmi buzët se m’a ndezën zemrën zjarr!
   Ah çapkëne, oh moj çapkëne
Asnjë tjetër, përveç teje s’du’ me marrë.          798
 103. Sillma erën e malit

  Ej, sillma erën e malit
     Vashë e mir-o
 Bashkë me cucat e Malësisë
      Je rritur-o.

       Ref.:

 Me shami lidhur për gushë
      Je hijeshu’.
Si shkëlqim i diellit po të pres
  Lule flladi në pranverë.
  Ndalu vashë o njëherë
    Moj gojëmbël-o!
  Porsi diellin po të pres
    Vashëz-o, e mir-o
   Të dua përgjithmonë!

  - Ej, ku kalove verën-o?
    Vashë e mirë-o!
  Shtrova shinat o djalo
     Buzë malit-o!

      Ref.:
     Me shami …
       799
104. Një ditë t’bukur kur të pashë

  Një ditë t’bukur kur të pashë
      Rrugës tuj kalu’
   Fryn murlani në zambak
     N’zemër tuj k’nu’.

   Se dashninë ta dhurova
   Për jetë në zemër do t’kam
   N’trandofile ty të zgjova
    Jo kurr s’do t’harroj.

   Qenke lidhur n’dashuni
    Mori cucë e njomë.
    Eja gjeje lumturinë
    Veç një kohë qëndro.

   Jetë e lumtur po na pret
     Eja t’vejmë kurorë!
    Si dy lule në pranverë
    S’bashku do t’jetojmë.
 105. Kur më del moj si një hanë

  Kur më del moj si një hënë.
  E bukur sa s’është e thënë.
   I: Pse të tërat i harrove
Dhe pa shpresë në shtrat u shtrove. :I

   Kur del hëna ty t’mendoj.
   Me njata sy porsikur zjarri.
   Dashurinë sa herë kujtoj
 Prej mallëngjimit m’shpërthen vaji.

   Afrohu moj vetullhollë
   Sa t’i them nja dy-tri fjalë.
   Mos më lë kështu të mjerë
   T’arratisur nëpër male!         800
    106. Një natë n’bregdet

 Ma bukur se dita është nata në bregdet
 Kur yjet dhe hana mbi ujë pasqyrojnë.
  Ja varka me vela si njalë po rr’shqet
 Mbi valët ritmike, mbi detin e pafund.

      Një natë n’bregdet
    Mu në plazh të vendit tim.
       Jehon një këngë
    Me shumë mall e dashuri.
       I: Nata n’bregdet
     Vesh natyrën me stoli.
        Zemrat përtrin
    Dhe i mbush me dashuri. :I

  Në qiellin e bukur, në detin e pafund
  Në valët ritmike në t’gjërin horizont
 Në varkën e largët në plazhin e thellë
Dëshirën për jetën në ty e ndjejë n’çdo vend

          Ref.:
        Një natë …
          801
 107. Jam i lodhur ndër vajtime

   Jam i lodhur ndër vajtime
   Dhe vetmia m’ka kaplu’
 M’asht mbush zemra me idhnime
  Dhe s’po mundem me duru’.

         Ref.:

    Flej ti flej, o vashë e re
   Edhe hana s’po perëndon.
   Mos besofsh moj të baj be
    Për së gjalli s’të harroj.

A mban ndërmend kur t’putha, shkova
    Pik së pari unë o i mjeri.
   Në Tiranë ushtar qëllova
  S’pate besë dhe më trathtove.

         Ref.:
        Flej…

    Një letër që ta shkrova
     Të kujtoj me dashuri
   Fjal’n e dhanë s’e besova
   T’rri me tjerë, por në vetmi.

         Ref.:
        Flej…


       108. Letrën

  Me dorë dridhur hapa letrën
  Ti oj vashë më kishë shkru’
   M’u betove - njëherë tjetër
    Kam me t’dashuru’.

 I: Ti më shkrove se prej mall’ngjimit
      Shpejtë të dashuroj.
    Ti më the se prej gëzimit
    Lumturia na bashkoi. :I


         802
   109. Kthjelltësi e lumturi

    Shikoj diellin që po agon
   Shijoj aromën që kundërmon
 Të lumtur së bashku këtë ditë të re
       E presim ne

         Ref.:
    Jo, lumturia s’dhurohet!
     Nuk falet, por fitohet!
  Jo, as dy zemra nuk bashkohen
     Kur ata s’dashurohen.

 Por, lumturia e dash’nisë s’vërtetë
  Ka qenë gjithmonë e do të jetë
   Kur zemra, sytë flasin vetë.

         Ref.:
      Jo lumturia …

    110. Zgjodha njeriun

Kur isha vajzë e re gjithmonë ëndërroja
  Për djalin tim, vallë si do t’ishte
  E doja t’ishte një djalë i qeshur
   Dhe sytë bojë qielli t’i kishte.

   E doja djalin të ish i bukur
   Me flokë të zeza djalin e doja.
 Sa shumë portrete nga zemra fshinja
   Dhe sa të tjerë unë ndërtoja.

 Erdhi një ditë dhe djalin e zgjodha
     Çudi,vërtet sa çudi!
 I: Dhe s’kish as emrin që unë doja
   Dhe s’kishte as flokun e zi. :I

 I: Tani më vjen të qesh me veten time
 Kur sjell ndërmendje, ëndrrat, rininë.
   Harrova flokët, sytë dhe emrin
  E mbi të gjitha zgjodha njerinë. :I         803
 111. Tango e trëndafilave

   Ah, një natë e prillit qe
   Dhe qielli ish pa re.
     Kur vajza doli
    Dhe lule mblodhi.
  Ato që donte zemra e saj
    Eja ndëgjo bilbil
     Merr trëndafil
     Për ty e mbaj
   Ashtu pra i këndon
   Djalit që dashuron.

        Ref.:
 Eja pra dhe merr lulet e mia
 Mos harro, dije që dashuria
Lulzon, çelet, si trëndafili mbetet
 Por dhe si trëndafili vyshket.
    Ah, eja se të pres!

  Po një ditë e keqe vjen
  Dhe hidhërimin ndien
     Vdiq dashuria
    Shkon lumturia.
 Dhe trëndafili u vyshk, u tha
  Vajza gjithë e tronditur
     Me lotët t’ikur
     Pa shpresa qan
   Të dashurin kërkon
   Të shkuarën kujton.

       Ref.:
       Eja …
        804
    112. Dashurisë

   Atë ditë që të pashë
   Gjithnjë unë e mallkoj.
   Me të parë ty të njojta
   Edhe kurr s’të harroj.

  Syçkat e kaltra kur t’i pashë
  Dhe qepallat që m’i vërvite
   Kryet posht se ç’e lashë
   Se në zemër më godite.

  As që ka, as që të do ketë
   Më të keq hidhërim.
  Përveç dashurisë së fshehtë
  Që s’ju gjetka dot shërim.


 Ngado që vete, ngado që shkoj
   Ty o ëngjell po të pres.
   Nga goja jote të dëgjoj
   Që të rroj apo të vdes?


113. Do të shkrihem të venitem

  Do të shkrihem,të venitem
   Si kandili kur s’ka vaj.
  Baltë e pluhur do të bëhem
  Të më shkel’një këmbë e saj
  E të prehem duke puthur
    Atë këmbë pasandaj.
  A s’më thua, ç’ke me mua?
   Pse të dua paskam faj?
   Pse heq unë hidhërime?
   A në vdekça ti mos qaj!
  Vdekja ime s’të prishë punë,
    Haj e zeza jetë, haj!
        805
114. Rrjedh në këngë e ligjërime

   O fort po ndrit ai diell!
Dhe burimi këngët lugjeve i përcjell
   O fort po ngroh ai diell!
 Edhe trimat nëpër mend m’i sjell
     Që t’i përkëdhel
  Nga ky diell i kohës sime
  Ndrisin shekujt ndër agime.
 Edhe pushka e shqiptarit zjarr
      Flakëron,

         Ref.:
 I: O ku ka si ti o Shqipëria ime?
    O fisnikja përmbi gurë!
   Rrjedh në këngë e ligjërime
    Ballëlarta me flamur! :I

   Hej fort po bjen ai tel
  Dhe lahuta tingujt i çon lartë
       I përcjell
   Hej, fort po bjen ai tel
 Edhe trimat nëpër mend m’i sjell
     Që t’i përkëdhel.

   Nga ky zëri i kohës sime
  Flasin shekujt me gjëmime.
  Edhe krisma e shqiptarit vjen
      Brez mas brez.

         Ref.:
  O ku ka si ti o Shqipëria ime?
   O fisnikja përmbi gurë!
  Rrjedh në këngë e ligjërime
   O ballëlarta me flamur!
        806
115. Buza buzën kur takoi

 Sa fort desht t’a kisha pranë
   T’i thoshte: - Të dua!
 Dhe me te të merrte male
   Pëllumb e pallua.

  Pa të ngjitej nëpër retë
  Pa të zbriste fushës.
Dhe pastaj n’k’të çerdhe t’qetë
  Do t’i hidhej gushës.

 E kishte parë tek punonte
   Ballin të djerësitur.
 Kish dëgjuar kur gufonte
   Një e psherëtitur.

   Të më doje sa e dua
   Xhan- i zemrës-o!
  Kë të pyet, folm’ o krua!
   Vallë ai a më do ?

 Ngeli vasha e turpëruar
   Trimin kur e pa.
  Desh të ikte fluturuar
     Por ay s’e la.
 T’a kish ëndja zërin e tija
   Kur të ligjëronte.
 Por kish frikë se mos pusia
  Aty pranë përgjonte.

  Buza buzën kur takoi
   Goja s’tha një fjalë.
  Syu i ndezur që flakëroi
  Zemrat shprehin mall.

 Sy ndër sy duke shikuar
   Flisnin sytë vetë.
 Që të dy qenë dashuruar
   Të lidhur përjetë.       807
    116. Moj Arbëri

Në breg pulëbardhat çajnë fluturim
    Si zogjtë flutrojnë
  Këndoj me mall, me dashuri
      Moj Arbëri!

     Të parët tanë
    Me brengë të lanë
    Ende nuk të panë.
   Por sot si lule më je ti
     Moj Shqipëri!

        Ref.:

   Valët e detit shkumbojnë
   Plot me dallgë bashkë.
Bashkë me shokë në breg kemi dalë
   Sa kemi mall, sa deti valë
    O moj e bukur Arbëri!
  Shikoj nga larg mendoj për ty
   O moj e bukur Shqipëri!

 Shikoj nga deti, hidhem matanë
   Mes dallgësh e stuhish.
 Shkuan kaq vite degët s’t’u thanë
      Moj Arbëri!

 Kjo kënga jonë, për ty përherë
   Na djegë si zjarr në gji.
  Se zjarri yt ne jemi përherë
      Moj Shqipëri!

        Ref.:
     Valët e detit…
        808
117. Lule t’bukra sjell pranvera

Gurrë dashurie je o vashë për mu’
    Je burim i lumturisë.
Koh’të më t’bukra me ty kam kalu’
  N’kraht e tu tuj u molisë.

        Ref.:

  Oh sa andrra, sa kujtime
   Ka prej teje zemra ime.
 Që na i lidhëm mos me u nda
  Syri i dhandrit që i ka pa.

  Lule t’bukra sjell pranvera
 Bashkë me ty dhe gëzime tjera.
  Dalim fushash me i shiju’
   Unë me ty e ti me mu’.

 Sonte hana djal asht tuj ndriçu’
 Për shumë t’rinj si unë dhe ti.
Ndoshta me zili është tuj m’shikju’
  Veç ta shoh n’dashni me sy.

   Ref.: Oh sa andrra …
        809
 118. Çel si gonxhe dashuria

  Erdha tek ti, me dritë në sy
    Asnjë fjalë s’fola unë.
   Zemrat thanë aq shumë
  Zambak i bardhë çeli për ne
    Kjo dashuri, e re.

  Jo s’e harroj, me mall kujtoj
    Lulja thosh: - Lulëzoj!
   Zemra thosh: - S’dashuroj!
    Si det i gjërë këndoj.
   Një jëtë e tërë s’pushoj.

   Nëpër shtigje ku çel jeta
 Shok i dashur ty të gjeta unë ty.
   Moj rini, rini me lule
Ku hedh hapin çelin lulet , ç’bukuri!

Në krahë na mori jeta plot lumturi
   Dhe u lind motivi i ri
     Vrapo tek unë!
    Unë fluturoj tek ti.

  Fluturoj, shtigjeve ku ecë rinia
   Çel si gonxhe dashuri e re.
         810
  119. Kthehu pranë meje

     Jo, ky zem’rim
   Është i kotë për dashuri.
  Bashkë ne do t’jemi përsëri.
Ditët e buk’ra s’mundem t’i harroj
  Që na dhuruen ne lumturi
  Pranvera përsëri po afron.

        Ref.:
   Pranë meje këthehu!
    Oj vashë engjëllore
   Një jetë të re t’fillojmë.
   Së bashku me këngë
    Këtë jetë gazmore.
Të ardhme të lumtur t’ndërtojmë.

 Eja të pres, ditë të buk’ra agojnë
   Dritën m’përtrije përsëri.
 Gonxhen e jetës eja ma dhuro!
 Dhe si atëher do t’jem përsëri
  Pranvera përsëri po afron.

       Ref.:
     Pranë meje …
        811
  120. Takim pas vitesh

Është kjo mbrëmje kaq e ngrohtë
  Na ndez zemra të mëdha.
 Ja ku vijnë me radhë shokët
Mbas kaq vitesh takohen me mall.

 Mblidhen shokët dhe tregojnë
   Për qytetin e rinisë.
 Ndonse flasin kaq pak fjalë
  Kan kaq shumë dashuri.

        Ref.:
  - Ti më jep adresën tënde
  Shok, që pranë të të kem!
- Ti adresën time, shok i dashur,
      Ja ku e ke!

   Nuk jemi më studentë
  Kujtimet ndezur përherë
 T’i mbajmë, shoqe dhe shokë
    Kudo nëpër atdhe!

Është kjo mbrëmje kaq e ngrohtë
  Na ndez zemrat e mëdha.
 Ja ku vijnë me radhë shokët
Mbas kaq vitesh takohen me mall.

   Do kalojnë vitet radhë
   Zbardhësi, aty këtu.
  O moj jetë, ne do të jemi
  Përgjithmonë nxënësit e tu.

       Ref.:
     Ti më jep…
       812
   121. Je e bukur nga të tjerat

     Më fal, se s’dua vashë
     E shtrenjtë je për mu’.
       Të dua shumë
       Sa jeta vetë.

    Kur t’shoh t’dishrueshëm
     Unë ty të bukur t’du’
      Në gji mu’ zemra
        Më troket.

      Kur vjen pranvera
   E lulet përsëri çelin bukuri
 Unë vuaj ende moj për ty vashë gjithnji.
    Një lule qe më e bukur ti.

          Ref.:
    Por kështu ma s’jem qëllu’
    Ty po t’pres me padurim.
     Por ta dish o shpirti im
   Se sa fort unë për ty po vuej.

     Eja, pse larg ti më rri
     Ti je e bukur si hyri.
     Çel pranvera përsëri
      O lule për dashuri.

 Në kopshtin tim lulet kanë çelë përsëri
   Dhe zogjt ia thonë me ambëlsi
 Çdo gja që bahet në këtë verë n’dashuni
   Dhe mendjen unë e kam tek ti.

Dhe përmbi lulesh ma e bukura je për mu’
      Vashë sy shkëndijë
  Ta dish sa fort po vuej e sa të du’
    Ti m’dhe të parën dashuni.

         Ref.:
       Por kështu…
          813
   122. Këngë për Emin Durakun

 I: Në shtrat po dergjet shok Emin Duraku :I
 I: Shok Emin Duraku dëshmor n’a ka ramun
Dëshmor n’a ka ramun, për liri është vramun. :I

   Mbi kry i rrinte nana vet e plaka.
   Nana vet e plaka, digjet por si flaka
   Digjet por si flaka, t’birin e vajtojka.

    Çohu ti çohu, biri im i dashur!
 Rrugës shokët po ecin, lot si breshër qesin
  Lot si breshër qesin, ty të përshëndesin.
  123. Ku kam vajzën ku kam djalin

    - Ku kam vajzën, ku kam djalin?
     M’i kanë mbyllë në burg të zi!
     I: Farefisin ma kanë tretur
      Larg në ishull n’Itali. :I

     Ah, ju morët shpresën time
       Mos m’i çoni n’Itali1
      Jo ata nuk kan ba krime
     Për atdhe s’deshën robëri.

    - T’i shkatrrojmë prangat mizore!
       Hidhet nana si rrufe.
     Mitralozi n’dorë t’trathtarit
      Rrëzoi nanën përmbi dhe.

    U munduan për t’mirën tonë
    T’a bajnë jetën që t’a gëzojmë.
    Poshtë terrori, jashtë zaptuesi!
     Neve nanat nuk durojmë.
            814
   124. Malli për vendlindje

   Sa herë kthehem në qytetin tim
 Lule loti nga malli në sy më mbijnë.
  Flas për gjithçka e flas pa pushim
Me gjuhën që dhe zogjt’ në pemë ma dinë.

  Sa herë unë n’vendlindje kthehem
   Fëmijërinë, rininë, filloj t’kërkoj.
   Me mall në krah’t e saj unë pres
  I lumtur si atëher unë të udhëtoj.

           Ref.:
       Melodinë e parë
     Ma mësoi vendlindja
   Me za bylbyli e me tinguj jete.
   Kang’t e mia ia këndoj atdheut
   I sjell si lule për një buqetë.

   Sa herë kthehem në qytetin tim
 Lule loti nga malli në sy më mbijnë.
  Flas për gjithçka e flas pa pushim
Me gjuhën që dhe zogjt’ në pemë ma dinë.

  T’buk’rat fjalë bylbyli ç’mi kujton
  Asht këtu gjithçka e bukur e mirë
      Një pjesë e gëzimit
      Sot jam edhe unë.

           Ref.:
       Melodinë e parë
      Ma mësoi vendlindja.
   Me za bylbyli e me tinguj jete
   Kang’t e mia ia këndoj atdheut.
    I sjell si lule për një buqetë.
          815
  125. Gjethen e dafinës e lëkundi

    Gjethën e dafinës e lëkundi
     Krahu i një zogu në agim.
   Me një gjeth në buzë un’ vërshëlleja
   Këngët që i zgjodhi vet pranvera.

          Refreni:
 Në qiellin tonë, me gjakun tonë bleron ti
   Jo nuk bleron por lulëzon, dafinë.
Ne deshëm vetëm të lulëzojë tek kumbon jeta
Të katër stinët i kish gjithmonë ajo të blerta.
 Ne si dhuratë dafine jetën tonë kërkuam
Nga gjaku i derdhur mbi këtë tokë lulëzuam.
    Në ditë me diell kur vetëtimë
   Ti rritesh, rritesh lulëzon, dafinë.
  Blerimi yt blerim rinor në përjetësi.
 Dafinë e bukur e thurur prore për lirinë
   E veshur me blerime plot kjo tokë
   Agimet pret, agimet vet i zgjon.

     Gjethen e dafinës e lëkundi
     Flladi i veriut dhe i jugut
   Ditë për ditë përcjellin njëra tjetrën
    Gazin e pranverës dhe të jetës.

         Refreni:
         Në qiellin…
           816
126. Natë e qetë natë maji

  Natë e qetë natë maji
    Hana farfuron.
 Ç’po ia nis një këngë e mallit
    Bilbili këndon.

I: Ç’po ia nis një këngë e mallit
     Vetëm n’arrati.
  Ç’të mundon bilbil i ngratë
  Që m’ke metë n’trishti? :I

  Zëri yt m’a ndezi gjinë
  Me një zjarr të rrallë.
 Kush vajton për dashurinë
  Me kaq dhimbje vallë?

 Ç’m’u përgjegj me cicërrimë
    Zog i vogël-o.
 Pse m’a merr ti këngën time
   Për trishtim djal-o?
       817
     127. Autobusi

  I: Autobusi, ecte me nxitim
 Pranë qëndronim ne të gëzuar.
 Ato çaste kurr nuk kanë mbarim
   Në t’bukrin udhëtim. :I

   Ti ëmbël më shikoje
   Dhe me përgjërim.
  Mes zhurmës ulen ndjenjat
   N’t’ëmblin ledhatim.

        Ref.:
    I: Atje në autobus
  Ku njerëzit n’a rrethonin.
   Atje voglushja ime
  Çdo çast ne na afronin. :I

   Autobusi ecte me nxitim
 Zgjata dorën për t’a shtrënguar.
 Ti m’dhurove t’ëmblin shikim
    Më fale një qortim.

   Çdo fjalë që përshpërita
    Unë pë dashurinë.
   Në mes fjalëve dallonje
    Të parin zërin tim.

       Ref.:
       Atje…

   Autobusi ecte me nxitim
Ah kjo rrugë t’mos kishte mbaruar.
 N’krah e mia rrinje me gëzim
   Çaste që s’kanë mbarim.
        818
    128. Me kot dhe guxove
      Me kot dhe guxove,
     Me kot po rri i vetmuar.
      Dikur se si më donte
     Dhe tani m’ka harruar.
     Mbi sytë e mi janë lotët
      Rrëke e ftyrës sime
     Dhe unë po dergjem kot
     Mbi këtë dhimbjen time.

       Sa fort të desha unë
      Sa fort ti më lëndove!
      T’a dish se unë po vuaj
       Larg meje u largove!
       Sa fort të desha unë
      Sa fort ti më lëndove
      T’a dishë se unë po vuaj
      Larg meje pse qëndron?

       Me kot dhe guxove
       Dhe rri dike kujtuar.
       Ajo se si më donte
      Si duket m’ka harruar
      Mbi sytë e mi janë lotët.
       Rrëke e ftyrës sime
     Janë mbushur me helm plot
      Kjo zemra, shpirti im.

          Ref.:
         Sa fort…

129. Kur sytë e tu sa herë që më shofin
   Kur sytë e tu sa hërë që më shofin
  Plot gaz e jetë m’a mbushin zemrën time
   Zemrën që askujt s’ia kam dhuruar
   Veç syrit tënd të zi që rron për mu

  Pres ditën që në krah’t e mi të derdhesh
   Të afërt ty të kam unë për tërë jetën
   Dhe asgjë në botë unë tjetër s’dua
    Veç syrit t’zi që rron për mu’.
          I: A, a, a, a
   Në zemër ty të kam dhe tjetër s’dua
          A, a, a, a
  Veç syrit tënd të zi që rron për mu’. :I           819
  130. Mirëmëngjes

 Mirëmëngjes, mirëmëngjes
  Ditë e bukur kaltëron.
 Mali, malin, fusha fushën
  Zemra zemrën zgjon.
 Si lumejtë nëpër rrugë
  Brigjet jeta rrah tani
  Ajrin tënd, zërin tim
   I rrëmben në gji.

      Refreni:
 Brezat t’bardhë t’ëndërruan
    Një zgjim ja si ty.
   Me diellin në zemër
     E dritë në sy.
 Në mes agimesh të zjarrta
  Hedh shtat premtimi
   Si gruri sot mbjellë
     Ditët që vijnë.
  Gëzimi i jetës përflaket
  Si vezullimë në çdo skaj
 Ne jemi flladi i ditës së re
    Jemi agimi i saj.

 Mirëmëngjes, mirëmëngjes
    Zëri zërit i uron.
   Ditë të re, jetë të re
    Grur të ri kërkon.
 Në çdo hap çel një këngë
  Këngë dhe një dashuri
Drejt stacionesh, drejt uzinash
    Ecim unë dhe ti.

      Refreni:
      Brezat…
       820
     131. Gjurmë të arta

   Linde ti për të qenë i lirë shqiptar
   Por jeta s’ish për ty një dhuratë
 Se mbi tokë kish shum gurë dhe pak baltë.
     Jo s’mund të jetoje ti pa liri
      Liria, kënga e bardhë
Lumenjët kurr s’ndalen rrugëve, ecin në det
    As ti s’u ndale jo drejt lirisë
   Drejt një kënge që ndez si rrufe
     Ja, rri ti o biri i trimërisë.

          Ref.:
    Në shekuj je mes krismave
   Mes breshërisë së plumbave
     I lidhur fort me tokën
Dhe me ëndrrën më të bukur, më të bardhë.
   Mbi truallin tënd u mbështete
 Në çdo gëzim e shqotë me kokën lartë.

  Dhe tani, afroma pak ballin shqiptar
   Ja, koha la këtu në çdo vragë
  Shumë gjurmë, gjurmë të arta janë
   O, pranverën kemi zog nër sy
        Lumenjët…

         Ref.:
        Në shekuj…

    Me kokën lartë gjithmonë.
          821
132. Një ditë në bankë, o mike

 I: Një ditë në bankë, o mike
 Dy emra i gdhendëm dikur.
   Por ti nuk e di si më ike
 Në zemër më vune një gur. :I

  I: Ne u ndamë n’errësirë
     Jeta ndarje ka.
   Porse zemra lamtumirë
    Zemrës nuk i tha. :I

 Dashnia e parë nuk harrohet
 Dëgjoje këtë fjalë që trondit!
 Se mali me mal nuk takohen
 Por njerëzit bashkohen një ditë.

      Refreni:
  Ne u ndamë n’errësirë…
        822
   133. Ju vini që nga larg

     Ju vini që nga larg
  Kangë të pastra t’vendit tim.
 Me mall, n’zemra derdhni dashurinë
    Tek ju kish derte plot
   Por gëzimi hodhi shtat
  Edhe jeta ngjitej lart, o, o, o, o,
    O kang’t e vendit tim.

         Refreni
    O kangët tona, kangë rinore
 Si një pranverë bleroni ju gjithmonë.
    I: O koha jonë, o dita jonë
       Ke djersën tonë,
   Ke hovin tonë, ti zemrën ke. :I

     Në zjarr e suferinë
    Baballarët tanë të mirë
U mblodhën dhe shpirtin thanë në kangë
    Dhe ne na bënë të fortë
     Të fortë e plot besim.
   Ndaj bashkoj unë zërin tim
   Gjithmonë me ta po k’ndoj

   O kangët tona kangë rinore
      Ne gjokset tona
   Ju do të bleroni gjithmonë

        Refreni:
   O kangët tona kangë rinore
 Si në pranverë bleroni ju gjithmonë
    O koha jonë, o dita jonë
      Ke djersën tonë,
   Ke hovin tonë, ti zemrën ke.
         823
     134. Oh moj vajzë

    Oh moj vajzë,ti o moj te zalli
       Haj, haj, haj!
  I: O se për ty mua më zuri malli
     Haj moj vajzë e haj! :I

  Ti si vajzë, unë o mor si djalë
       Haj, haj, haj!
 Ku të shkëmbejmë dy o moj tri fjalë
     Haj moj vajzë e haj!

   Oh moj vajzë, ti o moj te gruni
       Haj, haj, haj
  O se për ty mua s’më zuri gjumi
     Haj moj vajzë e haj!

  Hajde t’shkojmë ti o në Tiranë
       Haj, haj, haj!
  O të shikojmë, shikojmë kasabanë
     Haj moj vajzë e haj!

135. Dit’t e bukura moti kanë kaluar

   Dit’t e buk’ra moti kanë kaluar
   Dhe pa puthje u largove ti.
 I: Unë i mjeri tash po bredhi natën
 Ty e dashur s’mundem me t’harru’. :I

  Po mundohem për me të harruar
  Por i kotë është ky mundimi im.
    Se shikimi yt për çdo ditë
 M’sjell në zemër dhimbje e pikëllim.

  Kur në vjeshtë ikën dallëndyshet
   Bashk me to u largove ti.
  Mua më le vetëm drandofillin
   Për kujtim të asaj dashurisë.

 Kur vallzonim m’a shtrëngonje dorën.
   Dhe më pytnje a të dua unë?
  Unë të donja, por ti më trathtove
    Jeta ime pa ty ka mbaru’.


         824
 136. Dashuri e mallkuar, trathtare

   Dashuri e mallkuar e trathtare
  Kur të dëgjosh serenadën në dritare
  I: Kur të dëgjosh ti këngët e mia
Atëherë do t’bje ndërmend moj pabesia. :I

 Dëgjon një zë moj fort të përmalluar
  Atje larg në një kodër t’zbukuruar.
   Kah vajton me lot jetën e mjerë
 I humbur shpresash djali në pranverë.


  137. Ndëgjoje ti kangën time

    Ndëgjoje ti kangën time
     Që ty ta kam kushtu’.
   Frymëzuesja e kangëve të mia
      Eja pra ti me mu’.
    Ma fal vashë dashuninë
      Që ti në dorë e ke.
    Jeta kërkon lumtuninë
     Zemra kërkon hare.

         Ref.:
      I: Pranvera lule ka
     Si ty o vashë për mu’.
     Pra mos më le me qa
        Të du’! :I

      Të du’ sa jetën time
     Që ty ta kam kushtu’.
   Frymëzuesja e kangëve të mia
      Eja pra ti me mu’!
     Burim i çdo frymëzimi
    Je shpresa që m’ngushllon
     E vetmja rreze gëzimi
    Që shpirtin ma ndriçon.

         Ref.:
       Pranvera…         825
    138. Kaluan ditët

  Kaluan ditët si n’ëndërrime
  Ty për mua s’të ra ndërmend
  Ndoshta puthje, përqafime
  Tashti i ruan për tjetërkend.

    Natën kur hëna del
  Për ty unë bij n’ëndërrime.
  Dhe veten nuk e ndjej të qetë
 Se pranë s’të kam o shpirti im.

         Ref.:
    Mos harro, mos harro,
     Ato mbrëmje kujto!
 Kur shetisnim të dy të gëzuar
    Dhe më thonje gjithnjë
   Duke më mbajtur në gji.
 A do rrojmë njëherë të bashkuar?
Vallë, qëndro përsëri n’atë dashuri!
     Që kërkoj unë tani.
Oh, mos më mundo, nëse s’më do
    Ti thuaj, e mos vono!

     139. Të të them

   Të të them një lule je
     Ti më e bukura.
   Të të them një gonxhe je
    Që humbet freskinë.

        Ref.:
 Se unë të dua, të dua, të dua
 E ato buzka ti vashë falmi mua!
 Se unë të dua, të dua, të dua
     Përgjithmonë.
    Te pragu i shtëpisë
    Për çdo ditë rrinja.
     Dole e pa besë
     Ti o vajza ime.

        Ref.:
        Se…


        826
   140. Hëna porsa ka dalë

     Hëna porsa ka dalë
    Ndrit fusha edhe mal
 Dhe ujërat me rrëmbim valë, valë.

Ndriço moj hënë e bukur gjithë natyrën
  Ndriço dhe jetën e qetë mbi det!

   Dashnorët të dy bashkë
    Lundrojnë në një varkë
 Dhe ujërat me rrëmbim valë, valë.

        Hëna…


 141. Ishim një natë në kinema

   Sa herë e sjell ndërmend
   Dhe qaj me lot në këto mote
   Ku është, ku vajti ajo kohë?

   Ta dish ti dhëmbjen që kam
     Mbrënda në zemër
   Pikon si gjak dhe katran.
    Dhe vetë ti mua më le
    Na, na, dole e pabesë
    Dhe nuk je ajo që m’qe
     Nuk je ajo që m’the!

   Ishim një natë në kinema
   N’errësirë krah për krah.
  Kur dolëm jashtë diçka më the
   Për dashurinë më bëre be.
    Sa herë kaloj këtë vend
   Gjithmonë e sjell ndërmend
   Dhe qaj me lot në këtë mot
   Ku është ku vajti ajo kohë?
         827
   142. Ti më erdhe

 Në jetë takon shum njerëz
 Vështrime të hedhin juve
Por ti je si fllad i pranverës
Aroma që shpirtin ma dehë.

      Ref.:
 Ti m’erdhe në netët e qeta
 Në krahët e mi si demon.
Më dehe me puthje të fshehta
 Si ëndrra që vjen e shkon.

 Veç sytë e tu më rrëqethin
 Më bëjnë që kokën t’a ul
Por ti je si fllad i pranverës
Aroma që shpirtin ma dehë.

      Ref.:
      Ti…

Kur shkon ti me hapa kujdesi
Me mall përgjërohet çdo gur
 Si lot që mëngjesi e ndezi
Mbi faqe plot gaz e plot nur.

      Ref.:
      Ti…
       828
143. Kur të jesh mërzitur shumë

 Këtu s’do t’jem, do jem larguar
   Dhe tok i tretur si të tjerët
   Në kafenenë e preferuar.
  Nuk do më shohin kamarierët
  Dhe nëpër rrugët ku kam ecur
 S’do t’ndjehet koha ime e thatë
 Dhe kur në xham do fryjë një erë
  Do t’qash me erën dalngadalë
 Por kur të jesh mërzitur shumë
   Në raft të librave kërko.
  Atje i fshehur do t’jem unë
 Në ndonjë fjalë a ndonjë shkronjë
 Mjafton që librin pak ta heqësh.
 E unë do zbres, do vij pranë teje
 Ti si dikur me mall do qeshësh
  Si një blerim pas një rrëkeje
 Dhe unë do zbres, do t’vij pas teje,
        Do t’vij!
         829
   144. Fustani i bardhë

 Në ëndërrime e dashur shef rininë
Dhe në vegime me mall kujton rininë
  Por ata shkuan, vitet kaluan
 Fustani i bardhë ty të pret tani.

Me të bardha, me të bardha veshur-o
  Zbukuruar si yll i mëngjesit-o
 Baba, nëna të gëzojnë vashëz-o
Shoqet pranë të qëndrojnë rrotull-o.

Si ëndërruam, shpresat kot të shkuan
  Leri nazet, nazet leri moj tani!
   Se djalin ti e zgjodhe vetë
  Dhe kjo është kënaqësi në jetë

    I ke naze gjithë këto,
    Gjeraqinë e bukur-o
   Po pse bën sikur nuk do?
  Merr shaminë e dhëndrrit-o!
    E në valle prin me gaz
    Ti në krye, neve pas
Le këngën le t’buçasë, e bardha nuse!

 Gjithë të mirat të urojmë në jetë
   Fati yt dhe i yni është sot.
 Ndaj me ty dhe zemra jonë këndon
     Lumturi t’urojmë!
        830
      145. Mesnata

  Afron mesnata e zemrat dridhen
Gotat janë mbushur me ngritë dollinë.
N’kujtesë t’secilit andërrimet mblidhen
   Po vjen sot festa e vitit t’ri.

         Ref.:
 Mesnatë, mesnatë dritat i shuam
 Po pse janë zgju’ aq shumë kujtime?
  Me mijra çifte janë përqafuar
  Për çaste t’bardha, për gëzime.

  Diku një zemrër e braktisur
   Rrin e vuan sot në vetmi.
 Dhe pret me shpresë zemërmolisur
  T’sjell gëzime t’reja Viti i Ri.

        Ref.:
       Mesnatë…

 Vitet kalojnë e ne kem’ me u zbardhë
 Por zemrat tona s’kanë me u plakë
  Sa vite t’rij që kanë për t’ardhë
   Jeta dhe zemra ndizet flakë.
         831
146. Anës e pas anës-o

  Anës e pas anës-o
 Lumit të fshatit tim.
Nga fushat vijnë vajzat
Djersa në ballë u ndrinë.

 Lumturinë rrisin sot
 Vajzat tona duar arta.
  Lule janë vetë ato
 I: Lulet e gëzimit-o! :I

     Ref.:
 Me bukën e fushës-o
  Me erën e malit-o
Me këngë trimërie vashat
 E kan rritur shtatin-o.
 Mes erës së fushës-o
 Mes erës së malit-o
Rrisin dashurinë vashat
 Për djemt e fshatit-o!

   Anës e pas anës-o
  Lumit të fshatit tim
Rriten vashat trimëresha
   Në roje të lirisë.
Flok’t e tyre ngjyrë artë
 Se ç’i poqi dielli i jugut
   Lule janë vetë ato
 I: Lulet e gëzimit-o! :I

     Ref.:
 Me bukën e fushës-o
  Me erën e malit-o
 Me këngë trimërie
E kanë rritur shtatin-o.
 Mes erës së fushës-o
 Mes erës së malit-o
Rrisin dashurinë vashat
 Për djemtë e fshatit-o.      832
   147. Me sytë shikonim ne

  Me sy të shpesh të dy shikonim ne
  Porsi një këngë është shikimi jonë
 Është si burim që kurr nuk shterron
Është emocion që ti më zemër e ngacmon.

   Sytë e tu më flasin vetëm mua
      Ndaj më fort i dua
      Sytë e tu si dielli
    Zemrën time e ndriçojnë.

         Ref.:
   I lumtur jam sa herë shikoj
    Dy sytë e tu që i dashuroj
   Në sytë e saj lule pluhur gjej
 Dhe në çdo stinë unë pranverën ndiej.

    Edhe deti edhe qielli
   Marrin ngjyrë nga sytë e tu
    Edhe hëna edhe dielli
    Marrin dritë më shumë.

         Ref.:
       I lumtur…
         833
    148. Xhaketa e kuqe

     E mbaje ti në ato vite
  Kujtime t’shpeshta ajo më sillte
 Sa ma kujton mbi supe kur e hidhje
     Xhaketa jote, or baba
   N’jastëk e vinje ti n’ato vite
   Tani ngjyrë me gjak të kuq
      Shokët që ranë
   Gjithë m’a kujton ti xhaketën
   Xhaketën e kuqe, or baba.

         Ref.:
 I: Do marr me vehte xhaketën tënde
Që kohën e madhe më sjell ndër mendje.
 Me të shkoj unë në festë e në furtunë
 Xhaketën e kuqe jo s’e harroj baba. :I

     E mbaje ti në ato vite
  Kujtime t’shpeshta ajo më sillte
 Sa m’a kujton mbi supe kur e hidhje
     Xhaketa jote, or baba

        Ref.:
        Do…
         834
149. Dëgjoje këngën e nënës

 Qesh natyra n’fshatin tonë
  Lule bliri kundërmojnë
 Sytë e njomë ç’po shikojnë
   Larg në oborrin tonë
  Vallë ne shofim ara gruri
 Zgjime t’vlugut pranveror
 Ndjeva flladin që ndrit nuri
    Brezin nusëror.

       Ref.:
      Si gonxhe
  E bardhë si bora përherë
  Si rreze dielli n’pranverë
     Kur i shpalos
      Të gëzuar
  Ambël si mjalt trëndelinë
  Në fusha krah gjeraqinë
  Zemra që aq shumë i do.

      E lumtur,
  Natyra hedh me kurorë
 Paç gjithë fshatin dasmorë
   Edhe gaz nga mot.

  Dëgjoje, këngën e nanës
 Këngën e nanës që të do fort!

       Ref.:
     Si gonxhe…
       835
    150. Vetë ke mbetë

 Vetë ke mbetë në dhomën tënde
       Dhe shikimi
      Vetë ke mbetë
E duart e tua të janë tretë në errësirë.
 Gjersa disku i fundit bën tregim
     Se të dua, se të dua
      Vetë ke mbetë.
 Por të lutem mos qaj e mos rrënko!
      Vetë ke mbetë

Për dashurinë s’guxon t’a lusësh kënd
    Ende të dua, sa të dua o
      Vetë ke mbetë.
 Sa edhe ditët të janë tretë n’errësirë
Se sytë e tu të gjelbërt e dinë më mirë
  Sa të dua, sa të dua, sa të dua!
         836
     151. Kur isha fëmijë

    Kur isha fëmij n’klasën e parë
     U ula ngadalë n’abetare.
  E ç’ngjyra m’u hapën krejt si lëndinë
   E dija, e para fjalë më erdhi nëna.
    Nëna ime, thashë, aty brënda
 E imja gjersa ish aqë e bukur, nënëz-o!

         Ref.:
   Nënë, zëri yt dhe kënga jote!
   Ku s’na ndoqi pas nëpër botë
    Rriti djem-o që i do bota
   Edhe të bukur edhe luftëtarë.
   E vajzat tona kush i ka vallë?
   Shqipërisë i rrinë si xherdan
    Nënat tona gaz i paprerë
   Kënga e tyre s’ndalet asnjëherë.

     U rritëm ngadal si llastarë
    Me puthjen e nënës në ballë
 Në rrugët e tyre ne pamë shtigjet tona
 Ne ecëm në këtë jetë dhe u zbardhëm
    Për atë fëmijë neve mbetëm
O veç fjala nënë nuk njeh moshë asnjëherë.

   Nënat e Shqipërisë, kudo jeni
  Ç’kishit më të shtrenjtë na dhuruat
  Ju shpërblim nga ne kurr s’kërkuat
        Nënëz-o!

         Ref.:
    Nënë zëri yt, kënga jote…
          837
152. U deshëm shumë ne të dy

  U deshëm shumë ne të dy
 Dhe çdo mëngjes na gjente bashkë
  E meriton vallë dashurinë?
Nuk më rrin pranë kur unë jam larg.

         Ref.:
Po unë do t’shkoj dhe po t’mos vish
   Se mua koha më kërkon.
 S’mund ta kuptosh ti dashurinë
   Veç në qytet po qëndron.
  Dikush më tha se ti do t’vish
   S’më zuri gjumi deri vonë
    I the qytetit lamtumirë
   Më prit, më the në telefon.

 I: Alo, alo, alo! - unë të dëgjonja
   Dhe zërin tënd të ngrohtë
     Unë pranë e donja.
    S’e fsheha lumturinë
  Dhe në çast të thashë: -Të dua!
   Dhe këndonte çdo njeri. :I

    Në një stinë dashurie
     Diell s’ka gjithnjë.
  Ka dhe dimër në mes verës
   Ka edhe vesë në qiell.
   Por kur jeta thuret mirë
    Diell ka gjithëherë.
Katër stinët zemrat bëjnë pranverë
     E dija se do t’vish!
         838
    153. Shtegtimi

  E qeshur vjen pranvera,
   Çel toka lule shqerra.
 Ja po vijnë barinjtë nga fusha
Plot me gaz zemrën ç’e mbusha
    Vjen djaloshi im.
  Me qingjat bardh si bora
   Lule e kuqe për kurorë
  Plot me gaz e blegërime
Ç’u mbush gaz kjo zemra ime!

       Ref.:
  Do t’vij të dalim bashkë
  Rrugëve të fshatit tone.
 Po çelë kjo dashuri lule plot.
  Do t’hy n’mes tufës unë
   Ai s’do më njohë dot
   I lumtur do më thotë
     Dele e bardhë!

  Se ç’fryn një erë nga mali
    Një erë dashurie.
  Në kullotë kur vete djali
  Zërin tim e merr me vete
    Zemra i këndon.
   Të bardha janë ditët
  Në fshatin tonë të qeshur
  Ne kërkojmë lumturinë
   Zëri im si lule e jetës.

       Ref.:
      Do t’vij…
       839
     154. Flakë e borë

   O i lirë rroj, për ju këndoj
   Në këto male me shqiponja
   O e lirë rroj, për ju këndoj
  Unë jetën time - flakë e borë
     Shoh si gëzon natyra.
  Fusha, male e pyje, nalt jehojnë
  Fort tingëlloni ju këng’t e mija
 Fort të pastra janë fjalët, si fëmija.

         Ref.:
 Flut’ro me këngën pra hi, ha, ha, ha
Shko në majet më të larta hi, ha, ha, ha
       Flakë e borë

        O i lirë….

O prej dashurisë nuk mund të ndalem
  Dashuria jonë të rrojë sa malet

         Ref.:
        Flut’ro…
          840
   155. Kaltëron ky qielli ynë

     Kaltëron ky qielli ynë
  I qeshur vendin me llastar e gjeth.
Është mbushur plot me fllad edhe me erë
     Ti erdhe moj pranverë.

    Moj pranverë e vendit tim
  E rritë shtatin dhe mendimin tonë
   E bukur erdhe ti edhe njëherë
   N’mes njerzve, moj pranverë.

  Ti më dhe jetë nga gjaku yt të jetoj
  Ti më dhe zë nga zëri yt të këndoj.
 Ti më dhe dritë nga syri yt të shikoj.
  Ndaj gjerë në shekuj të dashuroj

     I: Gjer në qiell të jehojë
   Gjithë bota këngën ta ndëgjojë
   Se e lumtur jam unë që jetoj
      Në këtë pranverë. :I

        Kaltëron…
          841
 156. Gëzimin njerëzve t’ua shtoj

 Njerzit nxitojnë, në punë të shkojnë
Midis tyre për këngën time unë po kërkoj
   Dhe nis mendoj, njerëzit takoj
   Dhe dua unë, me këngën time
    Gëzimin njerëzve t’ua shtoj.

         Ref.:
   Më pëlqen kur shikoj rininë
 Dhe sa herë bujku kur arën mbjell.
  Gjethe pemësh më përshpërisin
   Edhe dimrit një ditë me diell.
 Më pëlqen kur shikoj çifte të lumtur,
    Djem kur lozin në shesh,
  Mbi një lule unë ndal një flutur,
   Vajza djalit kur i buzëqeshë.

   Dëgjoj, shikoj, njerëzit takoj
    Dhe unë me këngën time
     Gëzimin t’ua shtoj.
   Dhe rri, mendoj, shetis, shikoj
   Dhe kam dëshirë që kënga ime
    Midis njërzve të jehojë.

         Ref.:
       Më pëlqen…

    Më pëlqen në mëngjes,
    Kur më përshëndesin
      Shokët kur i takoj
   Anë e mbanë në gjithë qytetin
    Gjej motive që unë kërkoj
     Më pëlqen të punoj,
     Më pëlqen të këndoj
   Gëzimin njerëzve t’ua shtoj.
         842
     157. Djaloshi dhe shiu

    Në pemë gjethe ma nuk ka
    E bora malet mbuloi përsëri.
   E ndonse shiu pik, pik nis me ra,
    Qyteti ynë është plot gjallëri.

           Ref.:
     Bie shi, pikë, pikë, pikë
    Në tokë troket e pa pushim.
    E ora tik-tak, tik-tak shkon
     E djali pret me padurim.
      E zemra tak, tak, tak
   Pse tashti të rrahë me aq nxitim
    Mendoj djaloshin që më pret
    Në shi, me afsh e me gëzim.

  Binte shi, orën nuk e vinte re aspak
 Për çudi, as ombrellën nuk e kishte hapë
 Ish hutu’, tuj mendu’ se erdh ajo një ditë
   Studenteshë e bukur pa përtim
     Tek reparti i tij pa frikë.

   Ja, ja, ja, u duk se djali e ndaloi
Por tani, si, si, si të shkretën duhet ta fillojë
      Po, po, po, unë të du’
     E fjalën tande tash kërkoj
      Mendohet vajza, thotë
   Pasi u lag, ombrellën pse se hap?

 Bie shi, tash nga ti nuk kemi frikë aspak
 Mrekulli, nën ombrellë ti dot s’na lagë
 Veç andrroj, njeri tjetrin t’lagun tuj shiku
   Dhe e mbajnë ombrellën hapë
     Ndonse shiu ka pushu’.
          Ref.:
          Bie shi
           843
      158. Sot jam njëzet vjeç

     Kur rrijmë bashkë o shpirti im
     Gëzimet unë ëmbël i kujtoj.
    Çdo vit nëntorin pres me padurim
     Me ty ditëlindjen dua ta festoj.

      Për ty sot qeshin sytë e mi
    Ky frymëzim më vjen në kraharor.
     Çdo çast jetoj e lumtur me liri,
     Se me lirinë unë linda në nëntor.

             Ref.:
    Sot jam njëzet vjeç edhe jeta më thërret
   Të qesh, të këndoj dhe gëzime të ëndërroj.
   Sot jam njëzet vjet dhe në zemër më buçet
Një këngë pa mbarim, për të ardhmen plot shkëlqim.

      Dhuratë më prune sytë e tu
      Që buzëqeshin sonte përsëri
    Me ty do të rri gjithmonë unë kështu
     Se ti më dhe të parën dashuri.

       Rinia jetën zbukuron
     Për ne shkëlqejnë yjet me aq zjarr
     Më përqafo i dashur me pasion
     Pushtomë ti me afshin djaloshar.

            Ref.:
          Sot jam ….

      Kur rrijmë pranë shpirti im
      Gëzimet unë ëmbël i kujtoj
    Çdo vit nëntorin pres me padurim
     Me ty ditëlindjen dua ta festoj.

      Për ty shkëlqejnë sytë e mi,
    Ti frymëzim më sjell në kraharor.
     Çdo çast jetoj e lumtur me liri
    Dhe me lirinë unë linda në nëntor.

            Ref.:
            Sot…


            844
  159. Kjo është jeta jonë

 Endërronim ne të ardhmën tonë
 Më të bukur se çdo ëndërrim.
    Erdhën vitet shokë
  Ne sot atdheu na kërkon
 Ndaj pas zërit t’tij ne të vrapojmë
    Kjo është jeta jonë.

   Rinia jonë sa herë uratë
  Me ballin lart o e bukura
    Me ju jam gjithmonë,
   Kur na kërkon koha sot
  Nuk ka në botë si jeta jonë.
  Në rrugët e saj ne ecim sot
   Me ju jam gjithëmonë
 Kur zëri i Atëdheut n’a kërkon.

     Sot të gjithë ne,
  Kush në Jug e kush në Veri
 Tek ti zemrën kemi, Shqipëri.
   Dhe kur jemi bashkë
 Dorën njëri tjetrit shtrëngojmë
Dhe për veprat që sot po ndërtojmë
    Kemi ç’të tregojmë.
        845
     160. Trëndelinë
  Nëpër kohra lule kemi dashur
   Aq sa lule trimave u thamë.
  Dhe kur shokët ndër beteja ranë
  I qëndisëm, trëndelinë e bëmë,
     Trëndelinë e bëmë.

        Refreni:
    Trëndelinë, trëndelinë
    Sa krenare sot ti lulëzon.

     Vitet e rinisë, malit
   Torbën me fishekë brënda
   Mbaja një tufë trëndelinë
   M’i pat dhënë te pragu nëna.

   Dhe më thotë që këto lule
   Nëpër tym e flakë baroti
  Të na i kthesh të fresk’ta bij-o
    Me lirinë e kësaj toke.

       Refreni:
    Trëndelinë, trëndelinë
   Sa krenare sot ti lulëzon
    Trëndelinë, çil petale!
 Zemrën time, këngën m’a freskon,

       Trëndelinë!

161. Nënë moj, do pres gërshetin
   Nënë moj, do pres gërshetin
   Dhe do t’dal unë partizane
  Shokë e shoqe po më th’rrasin
  N’ato bjeshkë ku puthin retë.

  Dil moj nënë, lajmëro dasmorët
    Se po shkoj unë partizane
    Mos më bëj nuse zakoni
  Do marrë pushkën në mal do dal.

   Në m’u kalbt’ rripi i pushkës
    Nënë moj, në shi e n’erë.
   Do ta lidh në ballë të lukës
  Do ta lidhë në ballë të lukës
  Me gërshetin tim o mori nënë.
         846
   162. Sa herë më ke pritur

 Sa herë më kë pritur tek vëndi që le ti
  Mes shiut rrëke ku era sjell stuhi
 Të dy të lagur, strukur qëndronim
     E s’ndjenim ne vetmi
   Vetë më mësove se dashuria
     Ka diell edhe në shi.
   Vetë më mësove se dashuria
     Tërë qiellin ka çati.

Mes qershive mjaltë, qëndruam ne të dy
Kokrrat që nga lart pikonin lëng në sy
 Dhe zgjatëm duart, përkulëm degët
    Por kokrra s’morëm dot.
 Ty të mos kisha pranë n’ato çaste
    Jetim do t’ndihesha sot.
 Ty të mos kisha pranë n’ato çaste
  Nga mendja s’do m’hiqesh dot.

        Sa herë…

 Një ditë buzë detit më pyete si fëmijë
 Vallë, dashuria a deti ka më thellësi?
  Pastaj e dashur kokën mbështete
      Përgjigje prisje kot
  S’di në ç’thellësira humba i tëri
     Por s’di pse s’dilja dot.
         847
      163. Për ty atdhe

   Për ty atdhe, më t’buk’rën këngë
  Me fuqinë e kësaj zemre do t’këndoj
 I: Për këto male, për këto fusha të gjëra
  Për këtë vend ku sot i lumtur jetoj. :I

  I bukur je, ngritesh madhështor
 Si një qiell i pamposhtur ti qëndron.
Në mes dallgësh, shkamb graniti vigan
 S’u përkule në çdo stuhi e tufanë.

   I bukur je, ngritesh madhështor
Si një kështjellë e pamposhtur ti qëndron
 Në mes dallgësh, shkamb graniti, vigan
   S’u përkule në çdo stuhi e tufan.
          848
    164. Dashuri, dashuri

  Mesi i natës mbi ne ja tani sa kaloi
        Qetësi, qetësi.
Qyteti fle dhe rrugët edhe njerëzit ngado
       Flenë e çlodhen.
 Pranë e pranë ne ecim të heshtur të dy
      Si n’takimin e pare.
 Je sot i mahnitshëm si n’takimin e parë
      Dhe më thua dashuria
    Është si ëndërr, si këngë e re
  Tek njerëzit tu dhe kurr s’mbaron.

          Ref.:
  Se çdo njeri një ëndërr t’vetën e ka
  Dhe mban e ushqen një dashuri
    Në shpirtin e tij të thellë.
  O dashuri, e bardhë, e imja e parë
   Mes ëndrrash ti tani qëndron
    Mes dashurish pa fund!

 Mesi i natës mbi ne ja tani sa kaloi
      Dashuri, dashuri.
    Dhe ftyra plot jetë me sytë
    Kur po vjen dhe kjo natë
       Ti tani vjen.
 Dhe kryet në kraharorë ma mbështet
 Dhe ashtu si flet ti me zërat e jetës s’re
    Që ngado n’a rrethojnë
     Po më thua dashuria
 Është si kënga jonë, dhe koha jonë
 Gjithë botën sot me krah pushtojnë

          Ref.:
         Se çdo…
          849
     165. Të due o det

   O det të due kur çel agimi
 Të parën puthje me ç’mall m’dhuron
Mbrenda në zemër më lëshon mu’ gëzimi
 O det i thellë sa shum m’përngjason.

  E du’ trazimin tënd të pa pashitun
 Veç ti magjeps dhe hovin tand e du’
     Më thërret dritë e jetës
   Një kangë të flak’t me hartu’
     Më grishë zani i jetës
   Një hymn të zjarrt me këndu’.

   I kaltërt si sytë e vashës sime
  Pa fund i zjarr’t si e jona dashuni
      Se ti m’jep gëzime
  E m’falë më të thelltin frymëzim
  Andaj zemra ime të don ty o det
        O deti im!


     166. O vendi im

  O vendi im të thërras me mall
  Ku n’jetë më la vetëm kjo tokë.
  Se anë e kënd kudo që kërkoj
    Si ty të dashur nuk gjej.

     Ku janë njato fusha?
      Ku ato kaçuba?
      Vajza të bukura
   Si n’vendin tim, jo nuk ka!

   E huaj jam dashuri nuk kam
  Për mua nuk lind diell’ i ngrohtë
  O vendi im ku përbuzje nuk ka
   Si të lash e dola në megrim?
         850
167. Asnjëherë nuk kam ëndërruar

  Asnjëherë nuk kam ëndërruar
  Lule më të bukura se këto sot.
 Ndonse ty fletët një nga një të shkuan
  Dashuria mbet e re gjithmonë.

  Se s’vyshket kurrë ajo si lulet
   S’është si bylbyli në kafaz.
  Atë zemrat tona se ç’e ruajnë
 Dhe çdo bime i shtojnë shumë gaz.
 168. Dyzet gërsheta t’i numrova

   Dyzet gërsheta t’i numrova
   Dhe më ngrohe n’gjirin tim.
  Kur si pëllumbat nga shiu i verës
     U strehuam nën çati.

    Shiu i verës flok’t mi lagu
     Vetëm buz’t mi lage ti.
 Sa shumë të doja vetëm kur thoshe:
  - T’lutem bjer e mos u ndal o shi!

 Shiu i verës, shi i ngrohtë i dashurisë
  Ma kujton atë puthje nën çati.
 Lutjen tënde aq të ëmbël e ndëgjon
  T’lutem bjer e mos u ndal o shi!
         851
  169. Mimoza e dashurisë
 Si një tufë pëllumbash radhë-radhë
   Krahët shtrin dëborë e parë
    Dhe i falën tokës bardhësi
    Zjarr në zemër më dhe ti.
Ku ta gjej mimoz’n e bardhë, ku ta gjej?
     Ajo çel veçse njëherë.
   Në lulzim të saj u njohëm ne
   Unë dy fjalë e ti në sy më the.

  Fole ti me zogjtë, këngën e lanë
   Zemra zemrën ndien pranë
  Gishtat nëpër flokë e dielli mbi re
      Rritu dashuri e re!

 Lulëzo mimozë e çel ti në çdo stinë!
 Me aromën tënde rritëm dashurinë.
 Çdo njeri në jetë një ëndërr të vërtetë
   Se ikin vitet, lulzon e rritet
    Mbetet gjithmonë e re.

   170. S’ma njohe zemrën
 S’e kam të lehtë të të kujtoj unë tani
    Ato vite që na mbetën larg.
  Çdo gur i rrugës fjalët tona i di
  Si munde vallë t’i kesh harruar?

Por zemra nuk të fal, thotë: - Mos harro!
    Ishe ti që shkele dashurinë.
   Mos mendo se bashkë me ty
  Jo, jo, humbë unë dhe lumturinë.

  Ti zemrën time nuk e njohe dot
  Ajo kurr nuk e pranon vetminë.
Ndjenjës tënde s’mund t’i bëhesha roje
 Njeriu s’rron në jetë për një dashuri.

   Lumturia që të jetë e vërtetë
   S’krijohet veç me ty dhe mua.
    Me mijëra zemra bashkë
       Kërkon ajo.

Dhe s’mund të jetojë kurrë një dashuri
   Që veç për vete ka lulëzuar.
    As botën brënda saj
      Nuk e don dot.          852
     171. Mos më qorto

  Mos më qorto, mos më shaj nëno!
    Me nusëri je martuar ti.
  Por më fal, s’e dua këtë zakon
    Zemra ime dashuron!

     Brigadierin pararojë
     Trimin zemërmirë,
   Shpatull gjërë e sy shqiponjë,
      Djalin xhevahir.
    Është i dashur dhe i zoti
     Shokun nuk ia gjen
   Mos ta zgjasim kot së koti
      Mua më pëlqen!

       Ah moj nëno,
      Ta dish sa më do
       Mos më qorto
      Po më thuaj “Po”.


    172. Pragu i vegjëlisë

  Erdha prap tek ti prag i dashur
 Kur gjithçka me zë të ngrohtë më thotë
        Mirësevjen!
 Dhe çdo zemër portat m’i mban hapur
 Vendlindje që në krah m’ke mbajtur
 Mua, birin tënd më pret e më përcjell
   Tek ti njoha unë nënë e babe,
   Ma ndëgjove ti të parën fjalë.
 Dhe hapin që hodha, kudo në atdhe
  Ti e ndoqe veç me sytë e nënës
Të madhen dashuri që nënat na dhurojnë
      Ia falëm Shqipërisë.
  Dhe bijtë e saj kurrë s’e harrojnë
  At prag të parë, pragun e vegjëlisë

        Erdha…
         853
  173. Motrës sime

Dallëndyshet përgatiteshin
 T’shtegtojnë të tjera vënde
Dhe ti o motër për të vajtur
   Në folezën tënde.
I: Do kthehen dallëndyshet
  Bashkë me pranverën
  Ashtu siç vjen ti motër
  Tek folezë e vjetër. :I

     Refreni:

   Folez’n e vjetër
 Të re e bënë cicërrimi
   Cicërrojnë zogjtë
    Lule gëzimi.
  I: Megjithëse motra
 U bë nënë me fëmijë,
  Zemra për v’llezrit
 Rrah ku ngjizë njeri. :I

   Dallëndyshet…

     Refreni:
     Folezë…
      854
     174. O dielli i lirisë

Si n’vegim kujtoj gjithë fëmijërinë që shkoi
    Pa gëzime në vitet pa dritë.
     Pa ledhatim më fluturoj
 Porsi përrenjtë më iku rinia e shtrenjtë.
  Por lindi dielli i ri, një diell i nxehtë
  Që derdhi tek zemra bonjake veç jetë.
   Për lumturinë, për jetën tonë të re
 Ky dielli i zjarrtë do ngrohë gjithmonë
       Të ardhmën tonë.

           Ref.:
   I: O diell i dashur, o drita ime
     Veç ti më fale gaz e hare.
   Në krah’t e tua, o jetë e bukur
   Unë zemrën time ty po ta lë. :I

      Sot me jetën gëzoj
    Se dashurinë e gjeta tek ti.
     O moj vashë sy shkruar
   Në shpirtin tim ndiej lumturi
   Për voglushin që rritet çdo ditë
      Pranë nesh i gëzuar.
  Sa herë që shkoj qesh nga gëzimi
 Kur syçkat e mia shkëlqejnë plot jetë
  Për lumturinë, për diellin tonë të ri
Çdo pikë djerse e derdhim ne për jetën e re.

          Ref.:
         O diell…
          855
175. Bukur natyra është stolisë

 Bukur stolisi kjo pranverë natyrën
Lule ngjyra-ngjyra erë kundërmojnë.
Dhe ndër objekte roja kryen detyrën
 Porse zemra trime o sa fort gëzon.

       Refreni:
   I: Gëzon zemra e ushtarit
     Për këtë jetë të re.
     Edhe roje besnike
     Që rriti atdhe. :I

   Ajo rrahë dhe për vashën
    Vashën o sy shkruar.
   Këto takime çapkënja
     Me mall i kujton.

     Sot kudo stërvitje
    Në marshime t’gjithë.
    Kudo në marshime
    Në dëborë e n’shi.
     Zemra e ushtarit
    Për çdo ditë kalitet
     Zemër guximtare
     Plot me trimëri.

       Refreni
       Gëzon…
        856
       176. Përherë të dua
        Një ditë shoku im
      M’tha me zemrën plot:
      - Të dua, përher të dua!
        Ëndrra mori krah
       Syri dritë më çeli mua.

     Çeli buzqeshja si petale lulesh
      Erdhi tek unë dashuria.
    Ëndërrova unë këtë çast të bukur
    Plot me ndjenja në netët pa gjumë
        Kurse tash ai erdhi
       Si një fllad pa gjurmë.

   O sa shumë fjalë unë kisha menduar
      Po veç me sy i fola unë.
   Dashurinë e kishim në mes përherë
     Ajo rrinte si llastar i blertë
   Dhe ne qeshnim të dytë si fëmijë.
  Me ty shoku im do ecim bashkë në jetë.

          Një ditë…

       177. Duart e nënës
    Në duart e tua u rrita moj nënë.
   Në netët pa gjumë pikoi dritë e hënës.
   Dhe veten qortova të zënë në gabime
   Zemrën kur t’a theva, o e shtrejta ime!

   Vij nga rrugë e largët, ti më del e para
  Ti puth ato duar mbushur plot me mall
Dhe në çdo rrugë tëndën, në çdo këmbë të bardhë
   Unë shoh fëmirinë, hapin tim të pare.

    Dhe nga unë fëmija kërkove në jetë
 Të kthehem mbarë për këtë tokë të shtrenjtë.

         Në duart…

           Vij…..

         Dhe nga….
           857
   178. Këngët e rinisë

 Vini ju plot zjarr, këngët e rinisë
     Historia zë e flet
 Si çdo këngë e saj dhe mendim
   Rrugë marrin shkojnë lart
  Dhe më flisni ju për atë rini.
E lindur në tetor, e rritur në stuhi
 Fati i saj gjithmonë në çdo skaj
Pranë gjithmonë të mbaj, Shqipëri.

         Ref.:
 Si zogj’t e shqipes kur fluturojnë
  Për herë të parë lart në qiell.
  Dhe shqipja nënave krahëfortë
Fluturimin bashkë me bijtë ajo merr.
 Pranvera erdhi prap dalngadalë
  Dhe lulet çelin pemët e lirisë
  Fluturimi kërkon shqipe të reja
  Me ju o këngë, zjarr të rinisë.


179. Rrak e trak ia bënte porta

  E rrake trak ia bënte porta
  Voglushja ime rrinte në bahçe

 Me duert e saja më hapte portën
Dhe një të puthur mua ajo ma dha.

E ç’bën kështu ti moj vajza e nënës?
  E gjithë bota flasin keq për ty.

  E le të flasin sa të pëlcasin
Unë do ta du’ atë që më deshti mu’

  Unë do ta du’ djalin e shkretë
 Se qe në burg e hoqi keq për mua.
        858
  180. Liria e shqiptarit

      Linde ti,
 Për të qenë i lirë shqiptar,
   Por jeta s'ish për ty
     Një dhuratë,
 Se mbi tokë kish gurë shumë
     Dhe pak bar.

 Jo, s'mund të jetoje ti pa liri.
    Liria - kënga e parë.

     Lumenjtë kurrë
 S'ndalen duke rendur në det.
 As ti s'u ndale jo drejt lirisë
Drejt një kënge që ndezi rrufetë.

  Ja tek rri o bir i trimërisë
  Me ballin gjer tek retë.

      Refreni:
 I: Në shekuj ec' mes krismave,
 Mes breshërisë së plumbave.
   I lidhur fort me tokën
 Dhe me ëndrrën më të bukur,
     Më të bardhë. :I

 Mbi truallin tënd u mbështete
  Në çdo gëzim e shqotë
     O shqiptar.

      Refreni:
 Në shekuj ec mes krismave....
  Në çdo gëzim e shqotë
    Me kokën lart.

      Dhe tani,
 Afroma pak ballin, shqiptar.
 Ja koha la këtu në çdo brazdë
    Shumë gjurmë,
  Eh ç'gjurmë të arta janë!
        859
  Po pranverën ke ti sot në sy
  Dyfek lidhurin me gjalm.
     Lumenjtë kurrë
 S'ndalen duke rendur në det.
 As ti s'u ndale, jo, drejt lirisë
 Drejt këngës që ndezi rrufetë.

   Ja tek ri o bir i trimërisë
   Me ballin gjer tek retë.
     181. Mesnatë

     Mesi i natës
  Mbi ne ja tani sa kaloi.
    Qetësi, qetësi…
      Qyteti fle
 Edhe rrugët dhe njerëzit ngado
   Flenë e shlodhen…

     Pranë e pranë
  Ne ecim të heshtur të dy
    Si n'takimin e parë
   Je sonte e mahnitshme
  Ashtu si n'takimin e parë.

  Dhe më thua: - Dashuria
     Është si ëndërr
  Si këngë e re tek njerz' si ty
   Dhe kurrë s'mbaron. -

      Refren:
     Se çdo njeri
   Një ëndërr t'vetën ka.
 Dhe mban e ushqen një dashuri
  Në shpirt të tij të thellë.

O dashuri e bardhë, e imja e parë!
 Mes ëndrrash ti tani qëndron
  Mes dashurish pafund.        860
     Mesi i natës
   Mbi ne ja tani sa kaloi
    Dashuri, dashuri…
    Me fytyrën e vogël.
Me sytë ku po rrjedh vetë kjo natë
   E ngrohtë vjeshte…

    Ti tani vjen e kryet
  Në kraharor më mbështet
    Dhe ashtu si flet ti
   Me zërat e jetës së re
   Që ngado na rrethojnë.

  Po më thua: - Dashuria
    Është si kënga
 Dhe koha jonë gjithë botën sot
   Me krahë pushton. -

      Refreni:
    Mesi i natës mbi ne
    Ja tani sa kaloi
      Sa kaloi…
        861
182. Rrisim jetën tonë

 Rrjedhin, o mëngjeset,
  Rrjedhin si ujëvara,
 Ja, kështu mes njerëzve,
  Jeta jonë hedh hapat.

 Hyj dhe unë mes tyre,
 Shtoj një fjalë, një këngë,
 Është kjo këngë e jetës,
   Për ty, Shqipëri,
Për ty, Shqipëri, moj nënë!

     Refren:
 Më merr në krahët e tua,
 Si merr fëmijën nëna,
 Që ballin të ma puthi,
 Edhe dielli, dhe hëna!

 Unë marr nga drita jote,
 Ti merr nga zemra ime,
Dhe dorë për dore rendim,
  E shtrenjta jeta ime.

Rrjedhin o buzëmbrëmjet,
  Rrjedhin, kaltërojnë,
 Në një kënd të globit,
  Rritim jetën tonë.

 Hyj dhe unë mes tyre,
 Shtoj një fjalë, një këngë,
Është kjo këngë për jetën,
   Për ty, Shqipëri,
Për ty, Shqipëri, moj nënë!
      862
 183. Udhët e atdheut më thërrasin

   Udha më thërret shtigjeve të reja
   Vala e një lumi po më thotë “Eja”.

   Toka jon’ e bukur hapet valë,valë
 Zërat më urojnë: - Biro, ardhsh i bardhë!

  Qielli ësht' i kthjellët si një sy fëmije
   Toka rrit për ne fjalë dashurie.

   Syri i udhëtarit - zog që s'di të ulet
   Pikë e djersës sonë ra e u bë lule.

  Qielli ësht' i kthjellët si një sy fëmije
   Toka rrit për ne fjalë dashurie.

          Refren:
  E ku ka më t'bukur si kjo tok'e artë?
   Dielli nëpër pemë si fole e zjarrtë.

    Moshën e rinisë ti jeton atdhe
    Ti je dashuria zemra jon' ti je!

   Toka jon' e bukur hapet valë, valë
 Zërat më urojnë: - Biro, ardhsh i bardhë!

Toka ësht' e lumtur kur ndjen hapa njerëzish
 Jeta kërkon këngën, siç do zogu qiellin

  Udhëtoj në fusha, udhëtoj në shkrepa
 Njerëzve që s’i njoh u them “Tungjatjeta!”

 Mbushur plot me ritme ngjyra gjithashtu
 Dashurinë për jetën e përcjell tek ju.

 Udhëtoj në fusha, udhëtoj në shkrepa
 Njerëzve që si njoh u them “Tungjatjeta!”

          Refreni:
        E ku ka më …           863
  184. Vajta kalova

   I: Vajta kalova
   Gjith' Italinë.
  Askund nuk gjeta
  Më Shqipërinë. :I

      Ref.:
  I: Dy manushaqe
   Në dorën time.
   I zgjata njërën
  Arb'reshës sime. :I

   Vajta kalova
   Gjith' Sicilinë.
  Askund nuk gjeta
   Unë Arbërinë.

      Ref.:
      Dy…

     E lule lul
 E lule lule maca mace.
    E unë për ty,
E unë për ty e ndalu pakë

    E ndalu pak
E ndalu pak është e vërtetë
    Se zemra im,
 Se zemra ime je ti vetë!

     E lule lul
 E lule lule maca macë
    E unë për ty
E unë për ty e ndalu pakë.

    E ndalu pak
E ndalu pak është e vërtetë
    Se zemra im,
 Se zemra ime je ti vërtetë.
      864
III.KOMPOZIME TË REJA
     865
866
   01. Jeto dhe jetën time

  Jeto dhe jetën time, po e deshe
    Eja dhe merre, veç jeto!
    Ata që s’duan dashuri,
   Nuk dinë se ç’është mirësia
   Folenë e ngrenë në errësirë
  Dhe mbi sy lëshojnë stuhira.
   Se janë mësuar të zvarriten
  Të të helmojnë, pastaj të vdesin
 Pa prekur trupin tënd të ngrohtë
  Nga afshi i puthjes, ledhatimit
  Dhe pena ime nis e shkruan
   Kaq e lodhur nga mundimi
 Kërkon nga ty dhe merr dy fjalë
  Dhe ndalet lumi i zemërimit.

   Të dua, të dua, të dua
  O fjalë hyjnore të kësaj bote
U përshpërit nga buzë e dashuruar.
   Dhe frymë ty të dhanë.
 Shumë të kërkova, gjersa të gjeta
  E nëse vdes mos u trishto,
      Por ti jeto!

   Nëpër rrugët e dashurisë
  Enden këngët dhe legjendat
Nëpër vargjet e poetit, zemrën ka ajo
  Dhe në vija pentagramesh
  Derdhet shpirti i një artisti
 Por pa thënë diçka ka mbetur.
   Dhe të tjerët t’a tregojnë

        Jeto…
        867
      02. Mall

 Ca pika shiu ranë mbi qelq
 Për ty unë befas ndjeva mall.
  Jetojmë të dy në një qytet
 Dhe rrallë shifemi, sa rallë!

Edhe m’u duk pak e çuditshme
Si erdh kjo vjeshtë, ky mëngjes.
  Qiejt e ngrysur pa lejlek
 Dhe shirat pa ylber në mes.

 Dhe thënja e vjetër e Heraklitit
 Seç m’u kujtua sot për dreq:
“Të zgjuarit janë bashkë në botë,
  Kurse të fjeturit janë veç”

Në ç’ëndërr kemi rënë kaq keq
 Që dot s’po zgjohemi vallë?
 Ca pika shiu ranë mbi qelq
Dhe unë për ty seç ndjeva mall.
       868
 03. Pikoi vesa e mëngjesit

  Pikoi vesa e mëngjesit
  Hapi dielli syn’n e zjarrtë
 Nëpër fushë ta ndjeva hapin.
     Shoqe moj!

 Bëj të them një fjalë të ëmbël
 Por ti m’ikë e m’bëheshe erë
 Rend e qesh porsi një flutur
 Nëpër fushën tonë të gjërë.

        Ref.:
  I: Do të vij si fllad i majit
   Do të gjej moj lule fushe
 Faqet ç’tu bënë flakë të kuqe
Kur të thashë: -Do të marr nuse! :i

  Në mes shoqesh ty të gjeta
  Grur i artë dallgëzontë
  Nëpër fushë ta ndjeva zënë
     Shoqe moj!

 Bëj të them një fjalë të ëmbël
      Por ti ike…

        Ref.:
   Do të vij si fllad i verës..
         869
   04. Mirësia dhe e vërteta

 Pse sytë e nënës janë mbuluar me lot?
  Ti pse vallë na ke harruar, o zot?
   Pse toka ime e bekuar nuk çel?
  Pse dielli rri kaq i menduar kur del?

Në vend të këngëve veç krisma dëgjojmë.
  Vajza të reja me vello zie shikojmë.
Fëmijtë e vegjël rrinë të menduar si pleq.
Po kush vallë na ka ngatërruar kaq keq?

  Zotin nga gjumi unë dua ta zgjoj.
  Zemërlënduar për ju sot këndoj.
    Dua ti lutem me përgjërim
Të na çlirojë, të na çlirojë nga ky mallkim!

          Refren:
    I: Të sjellim dritën e mirësisë
   Të ndezim zjarrin e dashurisë.
      Si trëndafil të çeli jeta
    Nga mirësia dhe e vërteta. :I


Në vend të këngëve veç krisma dëgjojmë.
  Vajza të reja me vello zie shikojmë.
Fëmijtë e vegjël rrinë të menduar si pleq
Po kush vallë na ka ngatërruar kaq keq?

  Zotin nga gjumi unë dua ta zgjoj.
  Zemërlënduar për ju sot këndoj.
    Dua ti lutem me përgjërim
Të na çlirojë, të na çlirojë nga ky mallkim!
          870
    05. Lozonjare

 Për një sy e për një zemër
 Më shkon jeta si në ëndërr.
 Kur në rrugë ju më shikoni
Me ngadalë, se mos më zgjoni!

 Mos i fol zemrës qe digjet
 Se ajo, jo, nuk të përgjigjet!
   Syri i zi i dashuruar
  Është aty por i verbuar.

 Gjumë, o gjumë i arratisur
 Ku ke shkuar, ku je nisur?
  Ku je tretur, je mërguar?
Ç'të kanë bërë, pse je larguar?

 O ju djema, mos më flisni!
 O ju djema, mos më ngisni!
 Ju të gjithë më doni mua
 Por unë një, veç njërin dua.

  Jam një vajzë lozonjare
  Djemtë i tërbova fare.
 Kush më puth buzën e sytë,
  Ka të gjitha pasuritë.

 E pse puthe syn' e ndritur
  Sa ke zjarr te krahërori?
 Jeta shkon e vjen papritur
   Si një dritë meteori.

Kush ka puthur buzët e njoma,
 Kush është djegur përvëluar,
 Rron e do të rrojë akoma.
 Si një mbret i mbretëruar
    Jam lozonjare.....

  (Përsëritet nga fillimi me
 përjashtim të strofës së tretë)

  A a a a, lozonjare jam
 A a a a, shoqe jo nuk kam!

  Jam një vajzë lozonjare
   Djemtë i tërbova fare
      Fare…


       871
    06. Makina e memories

 Makina e memories vrapon në kujtime
  Në çastet e jetës që endëm të dy.
 Dhe ditët rrëshqasin e syrit i fshihen
 Dhe rendin e rendin, humbasin diku.

    Makina e memories si era
 Humbet nëpër mjegull, mbi të fluturoja
 Me sy të përgjumur kërkoj nga dritarja
      Diku të ndaloja…
 T’i mblidhja kujtimet, aty t’i fiksoja
Mundohem mundohem, t’i gjej nëpër vite
      Kujtimet kalojnë…
     ...po kujtimet kalojnë.

    Dhe ti qeshje, ti këndoje
   Psherëtije në heshtje dhe qaje
   Me lotët që të ndrinin në sy
    Dhe më flisje, ëndërroje
      Dhe tregoje, tregoje
  Të vertetat trillime që jetuam të dy
     ....dhe kujtimet kalojnë
     ....dhe kujtimet kalojnë
     ....dhe kujtimet kalojnë

 Fragmente kujtimesh më dalin përpara
  Në skena qiellore me diell a me shi.
  Çapitem i lodhur të ulem mes tyre
  Ato më largohen...largohesh dhe ti.

     Fragmente sensuale që era
 Si gjethet e vjeshtës i shkundi nga pema,
  Piktura që koha ngjyrosi në mendje
       Sikur ti ndaloja...
T’i mblidhja të gjitha në krahë, t’i mbuloja
Mundohem, mundohem t’i gjej nëpër vite
       Kujtimet kalojnë…
      ...po kujtimet kalojnë.

    Dhe ti qeshje, ti këndoje
   Psherëtije në heshtje dhe qaje


          872
   Me lotët që të ndrinin në sy
    Dhe më flisje, ëndërroje
     Dhe tregoje, tregoje
 Të vërtetat trillimet që jetuam të dy
     Më afroje, më largoje
 Më humbisje dhe prapë më takoje.
   Më puthje në buzë si fëmijë
   Më thërrisje dhe më prisje
     Dhe kërkoje, kërkoje
 Të vërtetat trillime ti jetojmë përsëri
    ....Po kujtimet kalojnë..
    Dhe kujtimet kalojnë...
    Dhe kujtimet kalojnë...
   Kalojnë, kalojnë, kalojnë.

Makina e memories vrapon në kujtime
 Në çastet e jetës që endëm të dy.
 Dhe ditët rrëshqasin e syrit i fshihen
Dhe rendin e rendin, humbasin diku.

    Dhe kujtimet kalojnë…
    Dhe kujtimet kalojnë...
    Dhe kujtimet kalojnë..
         873
        07. Jon

 Më erdhe në një kohë të dëshpëruar
     Me dhimbje, Jon
    Kur anijet si fantazma
    Nëpër det me aventura
     Klithnin: Libertà!

 Dhe sytë i kish aty gjithë Shqipëria,
     Ajo dinte si duronte
    Po i shkuleshin filizat
    Deti u bë mal me njerëz,
     E toka det me lot.

 Dhe ty për herë të parë të puthte drita
       Ti linde, Jon
    Nuk e dije ç'ish gëzimi
    As dhimbja as mjerimi
  Që flakë, godet e rrudh një tokë.

 Sot me gjithë foshnjet në botë je njësoj
     Si ata ti qesh e luan.
   Kjo është vetëm nisja juaj
   Por do rritesh, do kuptosh
     Se fatet s'janë njësoj.

    Bekimin merr nga mua
     O shpirt i patrazuar.
   Një fjalë të thënë ma dëgjo:
Zinxhirë të praruar ty kanë për të ofruar
     Por prapë je skllavëri.

        Refreni:

   Jon, ky emër marrë nga deti
  Jon, me këngë vale tund djepin
   Jon, dhe ti ja ndjeve aromën
    Ta kesh për jetë me vete.

  Jon, po të lundrosh me këtë emër
   Jon, e të takohesh me vëllezër
   Jon, do të mjaftojnë dy duar
    Të thuash se je, ti je Jon!

    Bekimin merr nga mua
     O shpirt i patrazuar.          874
 08. Ecën në shi

 Me flokë të lagur
 Me sy të plakur
  Ecën në shi.

 Me ëndrrën fikur
 Shpres' e arratisur
  Ti ecën në shi.

 Me flokë të lagur
 Me sy të plakur
  Ecën në shi.

 Me ëndrrën fikur
 Shpres' e arratisur
  Ti ecën në shi.

     Ref.:
I: Sytë e tu nuk qajnë
  Lotët janë tharë.
  Vajzë e plakur
  Ti ecën në shi. :I

  Natën zgjove
  Kur ti thirre
  Dëshpërimi
 Nuk ka kuptim.

  Merrni arin
  E kësaj bote
  Dhe më ktheni
  Prapë rininë.

 Të dridhet buza
 Nga hidhërimi
  Por shpreso!

Të kthehet mbrapa
Ajo që iku Jetën jeto.

    Refreni:
Sytë e tu nuk qajnë…


     875
    09. Çapkëne moj

   Rrugës kur më shkon
  Më shkon ti me nxitim.
   Çapkënja ime e vogël
   Mbushur plot gëzim.
Edhe shpirti më ndien një knaqësi
Kur më buzqesh ajo plot ambëlsi.

       Ref.:
  Çapkëne moj, çapkëne moj
  Ti më mbush plot dashuri
   Falmi sytë t’i shikoj!
  Falma zemrën të dashuroj!

    Ti kur më shkon
   Më verbon me ata sy.
    Ah kjo zemra ime
    Vuan veç për ty.

   Kur ty të kam pranë
   Kam shum emocione.
   Nuk e din çfar ndjej
    Ah moj çapkëne.

       Ref.:
     Çapkëne moj…
       876
 10. Pranvera me një lule s’vjen

     Si i vogël në lëndinë
   Mbi barin që ndriste nën vesë
   Në prak pranvere nji lule gjeta
  Erdhi pranvera, t’thirra menjiherë.

     Buzëqeshi motra ime
   Sa desha t’ia thur një kurorë.
   Me kot vrapova edhe kërkova
   Të tjera lule jo nuk gjeta dot.

          Ref.:
     Nji pike vesë mbi faqe ra
    O motër unë lulet ku t’i gjej?
     Ajo e dinte, ndaj më tha:
  - Pranvera me nji lule, jo, nuk vjen!
   Kështu dhe jetën se bën një ditë
   Një lum i vetëm se bën një det.
  - Kishe të drejtë o motër, - them. -
    Pranvera me një lule s’vjen!

    I: Si në lëndinë, fëmijëria
    Por fjalët e saj jo, s’i harroj.
   Kështu do jeta dhe vetë rinia
Më e bukur jeta bëhet me shumë shokë. :I

         Ref.:
         Një …
          877
11. A t’kujtohet natë e parë

  A t’kujtohet natë e parë
  Shi kur binte në Prishtinë
  Unë e ti si dy këngëtarë
 Pëshpërisnim për dashurinë.

        Ref.:
   Unë të doja, ti më doje
 Lugut t’gjelbërt të Gërmisë
  Hëna, yjet na bënin roje
Dhe lisa gjelbëronin prej lakmisë.

 S’harrohet dot ngrohësi e parë
Kur pranvera vinte në Prishtinë.
  Unë e ti si dy këngëtarë
 Thurnim vargje për dashurinë

     A t’kujtohet…

       Ref.:
       Unë…
        878
  12. Fati ynë shpresë e marrëzi
   Ne të dy kurrë s’jemi ndarë
  Ne të dy kurrë s’kemi heshtur
 Ëndrra ime është një shpend i marrë
   Krahët hap, qiellin gjen atje.
        Tek ti.

   Kur je larg të pres me mall
   Kur je pranë grindem me ty.
   Jeta jonë çfarë është vallë
   Duhemi të dy, grindemi të dy
         S’e di.

Ti je si engjëll që më mbron gjithmonë
Unë jam si zjarri që të djegë nga pranë.
   Ti je si djalli që në faj më fton
     Ndryshe nuk bëjmë dot.
          Jo, jo!

  E kemi fatin, shpres’n e marrëzinë
   Na jep një engjëll të na mbrojë!
   Se ne në jetën tonë jemi fëmijë
    Ndryshe nuk bëjmë dot.
         Jo, jo!

        Kur je …

    13. Shi bie në Tiranë
       Shi bie në Tiranë
    Nga malli yt edhe qielli qan.
 I: Je i dehur nga pija, apo nga dashuria
 Ti ecën, por këmbët nuk të mbajnë. :I

  Sa shumë u endëm me ty bashkë
   Sa shumë u lagëm e s’ikëm!
    Harruam ditët dhe vitet.
     A s’është kjo dashuri?

     Shi bie në Tiranë
Si nën ombrellë strukesh nën një palmë.
Gjysma ime mbeti, rrugëve të këtij qyteti
     Shi bie në Tiranë.
          879
     14. Mikesha

  Moj mikesha ime e parë,
 Dashurinë time do ta kuptosh
  Kur të takohemi në atë botë
 Me gënjeshtra dhe pa lot, pa lot.

       Ref.:
     Jam ai, jam ai
     Që dua të jem
  Kështu linda dhe do t’vdes
    Dhe do t’vdes.

   Shumë kalova unë nga ti
 Dashurinë time ti ta kuptosh
 Mos mendo se do t’kesh frikë
Nga takimi në amshim, në amshim!
    15. Ty të kujtoj

Ishim gjithmonë pranë njëri tjetrit
       Në të dy.
 Ti më trathtove, ndaj veç lotojnë
     Këta sytë e mi.

        Ref.:
  Ty të kujtoj, ty të mendoj
    Unë në çdo çast.
   Ti ke harru’ se dikur
    Ne jemi dashur.

 Gjithnjë në ëndërr o e dashur
     Unë të takonja.
   Diku atje larg në kurbet
     Ty të martonja.

       Ref.:
       Ty…
        880
16. Bota e madhe është me ty

   Sa e vogël duket bota
   Kur e sheh nga lartësitë.
  Edhe njerëzit kaq të vegjël
    Ngjajnë në shtëpitë.
  Humbin mallet dhe qytetet
   Kodra, dete bëhen një.

 Që të gjithë fëmijë, të rinjë e pleq
     S’i dallon asnjë.
    Nga lart pa rëndësi
    Duken fjalët xhelozi
  Humb e keqja e kësaj bote
       Por je ti.

         Ref.:
  Bota e madhe është me ty
  Bota s’ka vlerë pa dashuri.
 Botë ti je, tokë ti je, frymë ti je
        Vetëm ti.

    Nga avioni bota ngjan
     Si një kartë pa kufi.
  S’duken racat edhe ngjyrat
Gjithë mëritë zhduken, edhe luftrat
    Toka qiellit i përngjan.
   Gjithë mërzitë e kësaj bote
    T’i lëshosh në oqean.

  Do t’shikosh si edhe letrat
   Duken fjalët xhelozi.
   Ti i merr kaq seriozisht
      Po a e di?

        Ref.:
       Se, bota …
         881
   17. Dashuri e vonuar

   Ishte vonë të bija n’dashuri
  Aty ishin gruaja, fëmijët e mi.
 Por kur kalove pranë kopshtit tim
Shpirtin s’e ç’ma dridhi një shqetësim

  Po s’dije as që më shikoje fare
 Se të trazonin shikimet djaloshare.
 Ah, ç’të bënte për njeriun e hutuar
 Midis librash e kopshtit të lulëzuar

        Ref.:
 Ku ishe fshehur e s’të kam pare?
   Ti lulëzove kaq papritur.
 Ndaj thjeshtë më vinte për të qarë.
 Bukuria jote më ka mahnitur.

  Midis pemësh rri e prisja netët
 Që të shihja s’paku nëpër gjethe.
   Për një çast ndjehesha i ri
 Dhe të çmallesha me atë bukuri.

        Ref.:
        Ku…
         882
    18. Dielli që praron

   Ti më thua nuk është vonë
    Nga e para të fillojmë.
   Unë duroj dhe pse s’e di
A është kjo kohë vërtetë për dashuri.
    Në jetën time plot hare
    Nuk e di vend a ke?

         Ref.:
      Dielli që praron
  Të gjitha ëndrrat m’i gjallëron
    Dhe era e lehtë që fryn
     Drejt teje më shtyn
      Dielli që praron
  Të gjitha ëndrrat m’i gjallëron.
   Dhe hëna mua më kupton
      Sa e lumtur jam.

  Prapë më thua nuk është vonë
  Çdo gjë tënden ti ma dhuron.
  Por zemra ime është n’Gjithësi
  Ende s’kam kohë për dashuri.
    Në jetën time plot hare
    Nuk e di vend a ke?

        Ref.:
       Dielli…

     19. Ditë dimri

  Në jetën time ka qenë një çast
  Kur unë për ty pata nevojë.
   Dhe për tuat gjeste, fjalë
  Por ti pranë meje më qëndroje.

   E kundërta ndodhi ike larg.
   Ato ditë dimri të jetës sime
Gjithmonë gëzimet i ndanim bashkë
   Po pse më ike, më braktise?

      Në jetën …
      E kundërta…


         883
    20. E urrej shiun

   Në kitarë teli i këputur
  Ndali këngën më të bukur.
    Por s’e ndali shiun
     Në këtë qytet.

   Ku je buza e paputhur?
   Dashuria ime e humbur?
    Në mes të rrugës
    Unë po lagem vetë.

       I harruar,
    Si një letër e djegur
      Në këtë rrugë,
   Pa adresë kam mbetur.

        Ref.:
   E urrej shiun kur bie
  Se njëherë më fiku një zjarr
    Një zjarr dashurie.
     I urrej lotët e mi
  Veç se ngjajnë në shiun.
    Që më ndau nga ti.

    Dashuria ish dikur
   Veç kornizë e pakuptim’
      Që askund
   Nuk e sheh në udhë.

      I harruar…

        Ref.:
       E urrej…

   Ti ndoshta ishe një rrufe
     Që erdhi shpejt.
Dhe kur shkove nuk e dita as s’e di
  Por këngën dhe shpresën
   I le të vetëm nëpër shi.
        884
        21. Eja

     Vajzë e valave pret
    Dhe era flet me detin.
    Përmbi zallin e shkretë
    Në heshtje yjet heshtin.
    Vajzë e valave pret.

      Këmbë zbathur
  Fëmijët e brigjeve vetmojnë.
    Asnjë lajm, asnjë fjalë,
  Veç zogj që vijnë e shkojnë.
  Ku je, ku je o ëndërr e vetmuar?
  Malli po pret dhe loti nuk tretë.

         Ref.:
Eja me detin eja, eja dhe përbije detin!
   Merre botën, falma qiellin!
Eja me detin eja, eja dhe përbije detin!
  Kemi lindur, bashkë do vdesim

     Këmbë zbathur….
     Eja me detin eja…
         885
  22. Kur një ditë të kthehesh ti

     Fjalët tua aq të rrejshme
Qenë të vrazhda për me zgju’ dashninë time
    As që dite me m’ngushllue
 N’ato çaste kur për ty unë sytë i meksha.

     Fjal’t e tua aq të vrazhda
 S’qenë në gjendje me pajtue zemrën time
     Ishim vetëm si të huej
    Asgja tjetër nuk na lidhte.

           Ref.:
     Kur nji ditë të kthehesh ti
     I përbuzun nga të gjithë.
 Do t’dëshirosh t’më keshë fare pranë vetit
     Mos kërko të vish te unë
   Se tradhëtia e shpirtit tim për ty
Ka shum kohë që fluturon për ty n’amshim.

     Kur nji ditë të kthehesh ti
     Do të them se je fajtor.
   Se unë ende po jetoj në dashuri
    Dhe çkado që tash premton
   Për dashurinë, për shpresën tonë
  Për urrejtje për dashni për ne të dy

   Çdo mesnatë unë shof në andërr
  Gjoja se po flen pranë meje si dikur
    Çdo mesnatë më zgjon kujtimi
  Se më lodhi dashunija me këto andrra

    Çdo mesnatë, t’shof në andërr
 Si largohesh ti prap heshtas pa buzqeshje
     Fjal’t e fundit janë për ty
     Sytë e mi rrinë tuj lotue.

          Ref.:
         Kur…
          886
  23. Liqeni i kaltërt

 Ç’po dremit liqeni i kaltërt
  Dielli i zjarrtë tu përçu’
 Mërmëritet pylli me frashër
  Le të le, të le të shuar.
 Atje tej në këtë grunishte
  Rri tuj lagur një lejlek
 Ëndrra ime e fashër ishte
 N’arrati, në shteg më shteg.

       Ref.:
Shteg më shteg e kah nuk vete
   Të kërkoj më kot.
  Herë dridhet nëpër dete
  Dete dridhur porsi lot.
  Herë ngjitet gjer te retë
  Re të akujt deti në shi.
 Herë kërkon e herë tretet
   Por s’e gjeta përsëri.

Të kërkon një zemër e varfër
 Ku më je, pra ku më je ti?
 Ç’po dremit liqeni i kaltërt
Dielli i zjarrtë se ç’po pret ti.

      Ref.:
      Shteg…
       887
   24. Ma jep dorën ti

     Ma jep dorën ti.
    Në këtë dorë të rri
Labirinthe shoh, vija rrugësh plot
    Ku do shkoj s’e di.

    Tek ajo rrugë këtu
   Kjo zemra ime thërret.
     Lermë që të dy
   Përjetë aty të mbes.
    Çelma zemrën ti
    Jashtë saj po pres
    Mos më le të vdes!

   Fati i bardhë o fati i zi
   Është tek dora jote-e.
   Mbyllur zemra jote rri
    Si duron s’e di.

    Pra, më thuaj ti:
   Nga të besoj tani?
 Dorën tënde ku fatin kërkoj
   Ma jep një fjalë ti!
  Dhe zemrën m’a shëro!
   Gjithë bota le t’a dijë
    Unë fatit i besoj.

      Ma jep…
        888
25. Ma ke prishë gjumin e natës

  Ku t’kam parë moj bukuri
   Flokun ar, synin e zi.
  Ma ke prishë gjumin e natës
  Moj e rritun n’atë çarshi.

  Mos kujto se është e lehtë
  Dhe më merr ti me dy fjalë.
  Unë për vehte s’jam e qetë
  Nuk e di ç’më djeg një zjarr.

 Pa m’a thuaj zjarrin e zemrës
 Mos më len kaq shumë të pres.
   Nuk e di as s’të besoj
    Fjala jote më trazoi

        Ref.:
Do t’sjell krushq djemt’ e Prishtinës
  Lahutarë o prej Dukagjinit.
Një tupan do t’a sjell prej Shkodre
 Krushk të parë o prej Kastriotëve.

        Ku…

        Mos…

        Ref.:
        Do…
        889
 26. Kur era flokët t’i merr

   Kur era flokët t’i merr
   Edhe dimri bëhet verë.
   Kur qeshin buzët e saj
   Edhe dimri bëhet maj
   Vashëz-o, vashëz-o!

       Ref.:
  Po erdhe te unë një natë
  Helmi do të duket mjaltë.
   Po erdhe te unë një orë
  Do të ndjehesh luleborë
   Vashëz-o, vashëz-o!

  Vashëz-o po nuk të mora
  Shpejt do t’tretem si dëbora
  Ty po nuk të puth nga pak
  Për dy ditë do bëhem plak.
   Vashëz-o, vashëz-o!

       Ref.:
      Po erdhe…


27. Merrma shiun e Prishtinës

  Merrma shiun e Prishtinës
  Pika, pika mbushe n’gotë!
  Ma dërgo me lotin tënd
  T’a pi larg diku në botë.
        O, o

 N’këtë qytet ku shpesh bie shi
 Si t’a kthej sërish një verë?
  Kur të laget floku e faqja
  Gushës sate t’i marr erë.
        O, o

   Pika loti të ra n’faqe
 Dhëmbja jote m’dhëmbi mua        890
 Kur kanë vend dhimbjet e mia
 Mora n’gjoks dhimbjet e tua.
       O, o

   Hapi krahët shpirti im
   Fluturo o mbi kujtime!
  S’paskam ditë çfar bukurie
  Paskam pasë në dorën time.

      Merrma…

       N’këtë…

       Hapi…


28. Moj e bardha me gërsheta

  Lere ti gërshetin mbrapa
 Se vjen vera, të zë vapa, o, o
 Merr gërshetin mbyt’më mua
 Mbyt’më se gjë tjetër s’dua, o, o
     Moj e bardha!


       Ref.:
  Moj e bardha me gërsheta
 Ç’më gënjeve me gënjeshtra
 Ç’më gënjeve me gënjeshtra!

  Po ti prit sa të vijë vjeshta
 Pastaj heshte, pastaj heshta, o, o
   Po me sytë e me qepallë
 Më fute në dhe të gjallë, o, o!

  Mike me shami me n’njanë
 Qasmë se më dogje xhanë, o, o
  Po të pyesin miqt e shkretë
 Thoni vdiq nga një gërshetë
     Moj e bardha!

       Ref.:
       Moj…


        891
     29. Një dashuri

  Ishte një valë, vetëm një fjalë
      Takimi i parë
  Vriste një natë kur toka u ndal
     Për vetëm një cast.

       Lindi një jetë
  Si dhe në zall tash vetëm mall
      Sa ishte e lehtë
Të flisnim në baltë tash vetëm prapë.

        Ref.:
   Tingujt e kitarës i dëgjon
 Sa herë pranë detit unë kaloj.
 Në lartësi ishim, bejbi, unë dhe ti
      Një dashuri.

  Ishte një valë, vetëm një fjalë
    Tani e di, ishim të ri
     Nuk njihnim kufi
        Lindi…

 Por jeta vazhdon, kitarja m’kupton
     Çdo gjë gjallëron.

        Ref.:
       Tingujt…
         892
   30. Nuk kërkoj tjetër njeri

     Kam kohë pa e parë
     Nuk e di ku do jetë
     Atë vjeshtën brizh
    Dhe zërin e saj si kristal
  Zërave dimrit mundohem t’i flas.

      As vetë nuk e di
     Pse lodhem ta gjej
Endem, ndonëse ka shum akull mes nesh
    Kjo vjeshtë e heshtur
      Dimrin s’e fsheh
    Se diellin ndriçon prapë
     Dhe shiu pushon.

     Nuk di zemra e saj
    Nga dhimbja s’rrënkon
  Çkado do të falja që hapat e saj
  Të trokasin prap tek unë, tek unë.

 Ende sytë e tu kanë ca lot të patharë
  Fshi lotët e dashur se jemi larg
    Dhe kurr mos mendo -
    Vetëm s’je në këtë botë
   Sepse ke një njeri që të do!

        As vetë…

        Se dielli…

  Në zemrën time dimri dhe vjeshta
      Më thonë për ty
    Jo mos kërko tjetër njeri

        Se dielli…
         893
31. Që ditën që vdiqe

  Që ditën që vdiqe
 Që kur s’të kam parë
 Lotët që kam derdhur
  S’më janë dhe tharë.

  Shumë vjetë u bënë
 Sot u mbushën dhjetë
  Që kur më ke lënë
 Dhe s’të shof ndë jetë.

 Ndë ç’kopshte me lule
  Kë qëndruar vallë?
 S’të vjen keq për mua
 S’të vjen mall për djalë?

  O ëngjëll i bukur
  Mos më rri në botë
 Kthehu të të shoh’më
  Se na mbetën lot’t

 Si rrojmë dot pa ty?
  Ti si rron pa ne?
Motmot që rrojtëm bashkë
   Ti s’më urreve!

   Atje tek ti janë
  Qiparis dhe varre
 Kthehu të të shoh’më
  Mos na le për fare!

 Mos n’a lenë të gjorë!
  Me zemër të ngrirë
  Kthehu të gëzosh
 Kur të shofsh të birë.

   E ke lënë fëmijë
   Tani u bë burrë.
  S’arrite ta njihnje
  S’e ke parë kurrë!      894
32. Shiu i vjeshtës flokët m’i lagu

  Shiu i vjshtës flokët m’i lagu
    Unë vrapoj të vij tek ti
    Por ti je shumë larg
      E s’të gjej dot.

Sa shum afrohem, më shum largohesh
    Që ndjeva kjo dashuri.
   Me tërbim në rrugë vrapoj
    E nëse ti e ndien si unë

  Vitet kalojnë e mbeten larg
   Eja pra të puthim shiun
  Të vallëzojmë me të në trotuar
      Se jeta ikën!


     33. Faleminderit

     Iku loti në mesnatë
   Se ti ike për t’mos u kthyer
     Për mos t’u kthyer.
       Pamjen tënde
        Të vërtetë
  E tregonte si pasqyrë e thyer
      Pasqyrë e thyer.

   I: Faleminderit që më le!
    Sot mos qaj si ike dje.
 E nesër kur nata n’udhëkryq të gjen
   Mos u kthe, arsye s’ke! :I
         895
    34. Anija plakë

  Dikur nga deti i lodhur
 Te toka e premtuar një ditë
 Anija plakë e lodhur detesh
  Anija plakë e shpirtit tim.

 Me forcë e futën hijen time
 E lanë në breg me sytë pa jetë
Me shpresën e kripur nga dallgët
 Me shpresën e madhe det.

 Dhe nëse dikush do pyeës :
 ”Ma keni parë hijen diku?
 Në port të lodhur, të pakrehur
  Hijen që iku nga unë?”.

  Dikur nga deti i lodhur
 Te toka e premtuar një ditë
 Anija plakë e lodhur detesh,
  Anija plakë e shpirtit tim

 Me forcë e futën hijen time
 E lanë në breg me sytë pa jetë
Me shpresën e kripur nga dallgët
 Me shpresën e madhe det.

 Dhe nëse dikush do pyes :
 "Ma keni parë hijen diku?
 Në port të lodhur, të pakrehur
  Hijen që iku nga unë?”.

   Më solle, më solle ti
     Psherëtimën.
  Nga molot ku era ngrin
  Shkaktoje, shkaktoje prapë
   Që të mos mbytesh
  Edhe unë të shuaj urinë.

 Dhe nëse dikush do pyesë:
 "Ma keni parë hijen diku? "
 Në port të lodhur të pakrehur


       896
 Hijen që iku nga unë?

  Më solle, më solle ti
   Psherëtimën.
 Nga molot ku era ngrin
Shkaktoje, shkaktoje prapë
  Që të mos mbytesh
 Edhe unë të shuaj urinë.

   Ej të lutem
  Mos u zemëro!
Ëndrrën time ma shpëto!
 Mos e ler të ketë uri
 Ëndërr mos u mbyll
  Nga dhimbja ti!
      897
     35. Zemra e një gruaje

     I: Zemra e një gruaje -
     Them shpesh me vete -
     Ngjan me një xixëllonjë
      Që digjet në heshtje.

 Provoni ti buzëqeshni një zemre t'thyer
Mos përbuzni lotët në sytë e mallëngjyer :I

           Refren:
 I: Mos puthësh dorën e saj kur zgjatet
  Se buzët e tua do vyshken, do plaken
Puthje që ëndrrat zgjon në shpirtin e valuar
     Ngjan me lindjen e diellit
      ...jo s'është e vonuar :I

       36. Emri i saj

     Në zemrën time
       Jeton një emër
        Që jo, vitet
       Nuk e shuajnë.

       Në zemrën time
     Ka zënë vend një emër
        Që jo, kohët
       Nuk e shuajnë.

      Buzëqeshja e saj
      Shumë e lumtur
      Mendime të bukura
        Më zgjon.

        Vështrimi i saj
       Shumë i lumtur
        Një botë të re
        Më tregon

        I: Emri i saj
       Është lumturia
         Emri i saj
     Më sjell dhe pranverën. :I


          898
37. Dal të pres te shatërvani

 Dhe kur dielli puth qytetin
 Dal të pres të shatërvani.
Më buzqesh me buzë të zjarrtë
 Se në shpirt më dogji xhani.

 Po të pres pëllumb i bukur
N’kraht e tua, n’ëndrrat e mia.
  Vallë si qenka dashunia
 Më e fshehtë se fshehtësia
     Oh, oh, oh.

  T’ëndërroj natë për natë
    O shpirt, o xhan
  T’ëndërroj natë për natë
   E s’të kam pranë.

  Hape zemrën shpirt
   Se më mbyti malli.
 Kam dy fjalë i ruaj për ty
 Do ta puth buzën e zjarrtë
  Do t’i puth dy sytë e zi.

     Dhe kur…

     T’ëndërroj…
       899
    38. Eja në pranverë

Kështu dhe dita fillon nga dashuria
   Qyteti rritet plot bukuri.
 Këtu dhe jeta fillon nga dituria
   E qielli sodit me lakmi.

        Ref.:
    Eja në pranverë
  Do t’jetojmë si gjithëherë
Zemra zemrës si përherë, si përherë
   Besa, besë si gjithëherë.

  Më mbushur me erën në verë
  Anë e mbanë ushton jehona
   Yje të reja ranë mbi ne
  Shend e verë në zemrat tona.

        Ref.:
        Eja…

      39. Një unazë

  Dritë e syve t’mi ishe vetëm ti
  Pse m’harrove, pse u largove
Sa herë lulja çel një kujtim më th’rret
    Të kujtoj të ëndërroj.

        Ref.:
  Një unazë më mbeti n’xhep
   Jeta merr e asgjë nuk jep
  Një unazë më nuk shkëlqen
   Jeta merr asgjë nuk len
 Edhe njëher unë vetë kam mbetë
  Ah kjo jetë veç merr e s’jep

 Jeta po na fton, malli nuk pushon
    Të kujtoj, s’të harroj
 Sa herë lulja çel të kujtoj përherë
   Nga do t’shkoj, s’të harroj

        Ref.:
        Një…


         900
  40. Mollë e ndaluar

    Njëqind poezi
   Po i shkruaj për ty
  Por asnjëra s’bënë punë
  Që të këthehesh te unë

       Ref.:
    Mollë e ndaluar
    E ndaluar për ne
   Qenka dashuria jonë.
  T’kujtohet kur më the?

  Njëqind lutje te Zoti
    Po i bëj për ty
  Por asnjëra s’bënë punë
  Që të këthehesh tek unë

       Ref.:
      Mollë…

  41. Ishte natë magjike

    Ishte natë magjike
    Për mu’ e për ty.
 Ishte natë e parë për ne të dy
      O ne të dy!

       Ref.:
  Sa fort më kanë djegur
   Buz’t e saj plot zjarr
    Si rakia kur pihet
    Për herën e parë.

   O zjarrin që ma ndeze
    Me lot mos ta fiki.
Se nji jetë të lumtur do ta nisim
     Nisim ne të dy.

       Ref.:
       Sa…       901
42. Moj mikesha ime e parë

  Moj mikesha ime e parë
 Dashurinë time do ta kuptosh
  Kur t’takohemi në agim
Pa gënjeshtra, e pa lajka, e pa lot.

       Ref.:
     Jam ai, jam ai
    Që dua të jem.
  Kështu linda dhe do t’vdes
    Dhe do t’vdes.

  Shumë kërkova unë nga ti
 Dashurinë time do t’a kuptosh.
   Kur takohemi në agim
 Pa gënjeshtra e pa lajka e pa lot.

        Ref.:
       Jam …

43. Sonte ti po bëhesh nuse

  Sonte ti po bëhesh nuse
 A ka kush këtë natë ta ndalë.
   Sytë e zi faqet e kuqe
    Tjetrit po ia fal.

   Sonte gotat një nga një
  Zbrazin dhimbjen plot.
  Dhe askush dhe mos ta dijë
    Pse po qaj me lot.

 Do të bëhem një ditë dhëndërr
S’do t’kem pranë ty nuse që të du’.
  Mos e pafsha as në ëndërr
  Atë natë kur ti më je largu’.

  Do të bëhesh një ditë nuse
S’do t’kem pranë ty nuse që të du’
  Mos e pafsha as në ëndërr
  Atë natë kur ti më je largu’.

      Sonte ti po…
        902
     44. Ah kjo zilia

Kjo zemra m’dridhet nga dashuria.
Gjithmonë më hidhet kur bjen zilia.
   Ah kjo zilia që na verboi!
 Ah kjo vetmia që na shqetësoi!

        Ref.:.
    Sy më sy të zemëruar
 Po rrijmë që të dy pa kuvenduar.
   Për dashni sa mallëngjime
  Zemra psherëtin, o zemra ime.

Prandaj kjo zilia larg nesh të shkojë
Gjithmonë dashuria të n’a bashkojë.
Prandaj kjo zilia larg nesh të shkojë
Gjithmonë dashuria të n’a bashkojë.

  Kujtoj ditët kur ne u ndamë
Ah me atë ditë më me sy s’u pamë
  Kujtoj ditët kur ne u ndamë
Ah me atë ditë m’a me sy s’u pamë.

   Sa dashni kishim atëherë
  Sot kemi zilinë me vaj e vrerë.
   Sa dashni kishim atëherë
  Sot kemi zilinë me vajë e vrerë.

Prandej kjo zilia larg nesh të shkojë…
         903
   45. Pra eja, eja

 A fjete? Zgjohu vashë!
 Po të pres me padurim.
 Të bredhim nëpër kodra
 Dashurisë ne t’ia fillojmë.

Të më puthësh ëmbël, ëmbël
  Të më japësh ledhatim.
   Të dy të përqafuar
  Këtë natë të gëzojmë.

      Ref.:
     Pra eja, eja!
 Në zjarr të shpirtit tim
 Të dy moj të bashkuar
 Një këngë të këndojmë.
Do të plakesh, do të thinjesh
 Do t’venitet kjo bukuri
 Apo s’është, jo nuk është
 Dashuri kjo që më jep ti.

 Vështroj n’dritaren tënde
Që s’ka britmë, s’ka gjallëri.
 Mendoj se nuk më do
 Prandaj s’përgjigjesh ti
  Dhe unë atje brënda
  Një puthje t’a dërgoj
  Një puthje dashurie
  Që ndoshta të gëzon.

      Ref.:
      Pra…
       904
    46. Dua të vdes

    Dua të vdes
    Der’sa jam i ri.
  Ndoshta kur të dëgjosh,
   Do të qash dhe ti.

       Ref.:
   Por dije se ke vdekë
   Dhe zemra m’u bë hi.
    Dhe s’mendoj
     Më për ty.

   Ndoshta do të gëzosh
  Se nga unë do të lirohesh.
   Ndoshta do të qash
  Se nga unë do të ndahesh.

       Ref.:
      Po dije…


  47. E di se ti më deshte

  I vetmuar në dhomën time
 Rri e mendoj, mendoj për ty
 Sa shumë të kam dashuruar
  Sot vajtoj për atë dashuri.

       Ref.:
   E di se ti më deshte
  Por këtë nuk e shprehe.
   T’lutem më përkujto
 Dashurinë e parë mos e harro!

    Ende të dua, lule.
 Sytë e mi kërkojnë dashuri.
  Prandej kthehu të lutem
Mos lejo t’më thërret kjo dashuri.

       Ref.:
       E di…


        905
     48. Fshatarja ime

  Ishim fëmijë të lindur në një stinë
    Fshatarja ime mike e rinisë.
 Jeta është grackë, mjaltin e bën pelim
  Mbesim veç se rob të dashurisë.

  As unazë, as dasëm me flamur
 Fëllënza ime, ëndërr e pa shpresë
Edhe pse kurrë, ne nuk u prekëm kurrë
 Ne në shpirt lidhëm kurorë e besë.

    Sa e bukur ish me vellën
    Atë ditë shiu mu në maj
   Isha i strukur nën ombrellën
    Musafir n’dasmën e saj.

   Sa e bukur ish me vellën
    Bëja be s’e s’do të qaj.
  Po të fshihesha nën ombrellën
    Mua m’lag dhe lot i saj

      Edhe pse kurr…

       Sa e bukur…
         906
   49. Harroje vetminë

  Nëse sonte ndihesh vetëm
 Dhe ke frikë të shohësh ëndrra.
  Shuaj dritën, ndize zemrën!
  Do t’më gjesh mua brënda.

        Ref.:
  Dhe lindi kënga e dashurisë
Që kurrë për ty s’do t’kish mbarim.
 Kjo këngë për ne - vetëm kujtim.

  Me ty asgjë nuk më afron
   Le t’më falin bota mua.
  Çdo vajzë tjetër që e takoj
   Bën më tepër të të dua.

       Ref.:
      Dhe lindi…


50. Ishte vjeshtë moj kur më le

  Ishte vjeshtë moj kur më le
   Ishin ditët plot vetmi.
 Dyqind ditë m’u dukën shumë
   Zemra m’digjej si qiri.

        Ref.:
  Je ma e bukura në këtë botë
  Për ty sonte e çoj këtë gotë.
  Dyqind ditë e hiç më pak
   Unë i mjeri s’jam rehat.

  Ty të kam moj për merak
  Ti ma dogje shpirtin flakë
  Mos më shti moj me t’ba be
   Që të vuaj mos më le!

        Ref.:
        Je…        907
      51. Sonte

 Sonte gjithçka ndalet n’gjysmë
    Përveç dhimbjes.
  Sonte asgja s’është e lehtë
      Përveç ikjes.
  Sonte kujt dorën ia mban?
    Kujt në vesh i flet?
 Puthja jote nesër kend e pret?
   E kend më vonë e vret?

Nëse emrin tand çdo natë e thërras
     Dhe për ty flas
   Do të them se të du’.
 Nëse netët pa ty vijnë e shkojnë
   Do t’mundem unë pa ty
   Kur ti mundesh pa mu’!

  Sot kujtimet fund nuk kanë
    As s’du’ t’i harroj.
   Ndoshta nesër për çast
   Ndoshta dhe qëndroj.
  Sa fshehtësi ishte për mu’
     Këtu në dashuri
  Do të provoj pa ty me jetu’
    Po t’lutem në vetmi.

       Nëse…
        908
  52. Të dua Zana

   Të dua Zana!
  Të pres me mall
    Pa të parë
   S’do të vdes.
  Me yjet e natës
  Ty të përshëndes.

     Ref.:
 Dëshiroj të bëhem lot
 Të pikoj n’faqet e tua
 E të them, e të them
   Të dua, të dua!

 Atje Zana te një lumë
  Ku ka lule shumë.
Kur të jetë Zana në gjumë
  Vi e t’puthi unë.

     Ref.:
    Dëshiroj…
      909
  53. Buzë detit jemi rritur
     Më thua shpesh:
- Eja bashkë të shkojmë buzë detit! -
     Kur shkojmë atje,
    Ne papritur heshtim.

  Tek ky det kemi ne fëmijërinë
  Si ky det duam ne çiltërsinë
       Si ky det.

     Më thua shpesh:
- Eja bashkë të shkojmë buzë detit! -
     Kur shkojmë atje,
    Pse papritur heshtim?

  Tek ky det kemi ne fëmijërinë
  Si ky det duam ne çiltërsinë
       Si ky det.

    Porsi det i valëzuar
  Zemra jonë është e trazuar.
 Se gjithë bota aty na ka bëzajt’.
    Ne dy shoqe fëmijërie
  Rendim bashkë kaltërsive
   Si ky det miqësia e jonë
      Le të jetë, jetë!

     Më thua shpesh:
- Eja bashkë të shkojmë buz detit! -
     Kur shkojmë atje
    Pse papritur heshtim?

  Tek ky det kemi ne fëmijërinë
  Si ky det duam ne çiltersinë
       Si ky det

    Porsi det i valëzuar
   Zemra jonë ësht e trazuar
  Se gjith bota aty na ka bëzajt’
    Ne dy shoqe fëmijerie
  Rendim bashkë kaltërsive.
   Si ky det miqësia e jonë
      Le të jetë, jetë!
        910
    54. Dy dashuri

 E dua dashurinë ta kem në krah
 E dua bashkë me të një gotë të pi.
E dua të shkojmë vetëm në kinema
  E dua të ketë shumë fantazi .

 E dua dashurinë për një moment
 S'e dua dashurinë pa xhelozinë.
  E dua dashurinë të ketë para
  E dua të ketë shumë shoqëri.

       Refreni:

    I: E dua një të kap
   E dua për dashurinë
    E dua sytë ti shoh
Se dua ta kem pranë për gjithnjë :I

 E dua dashurinë për një moment
 S'e dua dashurinë pa xhelozinë
  E dua dashurinë të ketë para
  E dua të ketë shumë shoqëri.

 E dua dashurinë ta kem në krah
 E dua bashkë me të një gotë të pi
E dua të shkojmë vetëm në kinema
  E dua të ketë shumë fantazi.
        911
  55. E duam lumturinë
Kur një zog, një pëllumb ne shikojmë
 Duam krahë si ata të fluturojmë
 Zemra jonë tik e tak kur troket
      Me zemrat flet.

 Me gëzim kudo janë pranverojnë
 Dhe në sy ata mbajnë jetën tonë
 Dashurinë, lumturinë e pafund
    Me ëndrra shumë.

   Janë një botë me ëndërra
    Janë të vegjël shumë.
     Mos lëndoni nënat
     Syrin e pagjumë .

   I: Të gjitha do i duroja
   Kaq të lumtur ti shikoja
  Dhe fëmijët në gjithë globin
      Anembanë. :I

       Refreni:
  Mos ja u prishni lumturinë!
  Mos ja u prekni dashurinë!
  Askërkush mos ta provojë
   Se nënat s'ju lejojnë!

   Fjala "Nënë" kudo në botë
   Zgjon në zemra dashurinë
   Mirëmëngjes! jetës i thotë
    Se nëna e lind njerinë.

   Kjo dorë që tundi djepin
    gjithë botën e gëzon

       O o