Docstoc

sEj

Document Sample
sEj Powered By Docstoc
					   <SEJARAH>

     BAB 1
KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN
  NASIONALISME DI ASIA
     TENGGARA
 Apakah yang dimaksudkan dengan
      imperialisme?

 Dasar sesebuah negara meluaskan pengaruh dan
 wilayahnya

 Menjajah negara lain untuk kepentingan tertentu
Senaraikan dua keistimewaan Asia Tenggara yang
mendorong imperialisme Barat menjalankan dasar
imperialismenya di rantau tersebut.

   Kedudukannya strategik antara China dengan
   India
   Dekat dengan kawasan pasaran di India dan
   China
   Tanah yang subur
   Kaya dengan bahan mentah
Sebutkan kesan-kesan perkenbangan dalam
sistem perhubungan dan pengangkutan terhadap
perluasan imperialisme Barat di Asia Tenggara.
 Penggunaan kapal wap da Pembukaan Terusan Suez
 - Muatan lebih banyak
 -  Mempercepatkan perjalanan Timur-barat
 -  Memendekkan jarak perjalanan
 -  Perjalanan lebih selamat
 -  Menjimatkan kos

 Penciptaan Telegraf
 - Arahan kepada pegawai di tanah jajahan dengan cepat
 - Ahli perniagaan dapat berhubung dengan wakil mereka di Timur
 - Urusan perdagangan lebih mudah
 - Perdagangan antarabangsa lebih pesat
Nyatakan nilai-nilai yang dipegang oleh kuasa Barat
hingga menyebabkan persaingan antara mereka untuk
menguasai negara-negara Asia Tenggara.

   Semakin luas tanah jajahan, semakin tinggi sanjungan
   Keluasan tanah jajahan melambangkan kekayaan dan kekuatan
   British dan Belanda berpegang kepada slogan “Beban Orang
    Putih”
    British dan Belanda mendakwa mereka lebih maju dan
    bertamadun
    Berasa bertanggungjawab memimpin orang Timur ke arah
    kesejahteraan
    Perancisberpegang kepada slogan “Tugas menyebarkan
    tamadun”
    Mereka bertanggungjawab mentamadunkan orang Timur
    Menyebarkan Kristian kepada penduduk tanah jajahan
Nyatakan ciri-ciri umum sistem birokrasi Barat yang
diperkenalkan di negara-negara Asia Tenggara.   Penubuhan kerajaan pusat
   Perlantikan Gabenor Jeneral sebagai ketua
   pentadbir
   Pelaksanaan pentadbiran melalui biro (jabatan)
   Perlantikan pegawai Barat sebagai ketua biro
   Pengenalan undang-undang Barat
Nyatakan tugas-tugas Encomiendero di bawah
Sistem Encomiendero yang diperkenalkan oleh
Sepanyol di Filipina.


  Menjaga keamanan
  Mengutip cukai
  Menkristiankan penduduk barangay
Nyatakan perubahan-perubahan yang
diperkenalkan oleh Belanda dalam sistem
pemerintahan tradisional tempatan di Indonesia.
 Pentadbiran dipecahkan kepada pentadbiran pusat
  dan pentadbiran tempatan
  Pentadbiran pusat diketuai oleh Gabenor Jeneral
  Pentadbiran tempatan dikendalikan oleh pembesar
  dengan pengawasan Belanda
  Penubuhan Jabatan Pelajaran dan Jabatan
  Pertanian
  Penubuhan Dewan Tempatan sebagai penasihat
  pentadbiran Belanda
  Dewan Tempatan tiada kuasa perundingan
Berikan tiga kesan akibat daripada penguasaan
British terhadap Burma selepas Perang Inggeris-
Burma III.

   Berakhirnya Dinasti Konbaung
   Institusi raja tersingkir
   Jawatan pembesar tradisional di peringkat pusat terhapus
   Pesuruhjaya Tinggi British menjadi pemerintah di Burma
   Pentadbiran tradisional lenyap
   Sistem undang-undang Barat diperkenalkan
   Majlis Perundanagn diperkenalkan
   Beberapa jabatan ditubuhkan
 Huraikan sistem birokrasi yang diperkenalkan oleh
 Sepanyol di Filipina.

 Pusat    Memperkenalkan sistem pentadbiran berpusat
 G/Jeneral  Gabenor Jeneral menjadi pemerintahan tertinggi
 Datuk Bandar Melantik Ketua Datuk Bandar sebagai pentadbir
        wilayah
 G/Kecil   Gabenor Kecil menjadi pentadbir Bandar
 Tempatan   Pentadbiran peringkat btempatan di bawah
           Sistem Encomienda
 Encomienda  Barangay-barangay digabungkan membentuk
           Encomiendero
 Encomiendero Encomienda diperintah oleh Encomiendero
 Tugas    Tugas Encomiendero ialah menjaga keamanan,
        mengutip cukai dan mengkristiankan penduduk
        barangay
Huraikan sistem pemerintahan di IndoChina sebelum
dan selepas kedatangan Perancis ke negara tersebut.


 Sebelum Kedatangan Perancis

•  Mutlak    Ditadbir oleh kerajaan pusat berkuasa mutlak
•  Pembesar   Memberi kuasa penuh kepada pembesar
        tempatan
•  Mandarin   Setiap birokrasi diketuai oleh golongan Mandarin
•  China    Dipengaruhi sistem pentadbiran Tanah Besar
        China
•  Peperiksaan Dipilih melalui peperiksaan
 Selepas Kedatangan Perancis

• Gabenor    Pentadbiran diketuai oleh gabenor Jeneral
• Terus     Gabenor Jeneral bertanggungjawab kepada
        Kementerian Tanah Jajahan di Paris
• Leftenan   Gabenor Jeneral dibantu oleh Leftenan
        Gabenor yang menjadi pemerintah wilayah
        jajahan/naungan
• Residen    Gabenor Jeneral dibantu oleh Residen
 Jeneral        dan Residen Wilayah
• Indochinoise  Menubuhkan Union Indochinoise
• Undang-undang Rang undang-undang diluluskan oleh kerajaan
        pusat
• Tempatan   Pentadbiran kerajaan tempatan tidak diganggu
        oleh kerajaan pusat
• Bayar     Kerajaan tempatan perlu membayar cukai dan
        kerahan tenaga
Apakah perubahan-perubahan yang dilaksanakan
oleh Raja Mongkut dan raja Chulalongkorn untuk
mengekalkan kemerdekaan Thailand.
 Pembaharuan Raja Mongkut
•  Penasihat  Melantik penasihat Barat mengetuai pelbagai jabatan
•  Britain   Penasihat dari Britain menjadi penasihat kewangan dan
        pelabuhan
•  Amerika   Penasihat dari Amerika untuk jabatan kastam
•  Perancis  Penasihat Perancis dalam jabatan ketenteraan
• Pembaharuan Raja Chulalongkorn
•  Majlis   Memperkenalkan Majlis Penasihat Rendah, Majlis
       Mesyuarat Tertinggi dan Kabinet Negeri
•  Juruaudit Melantik juruaudit dari Britain berkhidmat dalam
       perbendaharaan negara
•  Pentadbir Kedudukan pentadbir dalam birokrasi berdasarkan tahap
       pendidikan
•  Raja   Sistem raja berperlembagaan menggantikan sistem raja
       berkuasa mutlak
  Jelaskan kesan-kesan pengenalan sistem
  birokrasi Barat terhadap sistem pentadbiran di
  Asia Tenggara.
 Kuasa      Raja kehilangan kuasa dalam pemerintahan
  Penaung    Fungsi raja sebagai penaung agama di Burma
          diambil alih oleh undang-undang
  Hapus     Terhapusnya institusi raja , contohnya Burma
  Pemerintah  Gabenor Jeneral /Pesuruhjaya Tinggi
         menggantikan raja sebagai pemerintahan
         tertinggi
  Nasihat    Raja menerima nasihat daripada penasihat
          Barat dalam hal pentadbiran
  Pengaruh   Kemerosotan pengaruh pembesar tempatan
  Pusat     Penubuhan Kerajaan Pusat hasil penyatuan
          wilayah-wilayah
  Bahagi    Pembahagian pentadbiran kepada pentadbiran
         pusat dan tempatan
  Undang-undang Pengenalan sistem undang-undang Barat
Apakah yang dimaksudkan dengan nasionalisme?
   Perasaan cinta akan negara yang membawa kepada gerakan
   membebaskan tanah air dalam segi politik, ekonomi,dan
   kebudayaan asing.
Nyatakan dasar-dasar penjajahan Barat yang mendorong
kemunculan semangat nasionalisme di kalangan rakyat negara-
negara Asia Tenggara.


   Sistem birokrasi tidak membuka peluang kepada rakyat tempatan
   Rakyat tempatan kekal dalam ekonomi tradisional
   Dasar-dasar ekonomi penjajah menindas penduduk peribumi
   Penjajah mewujudkan jurang sosial
   Penjajah menganggap mereka bertaraf tinggi
   Mereka dengan golongan elit tempatan sahaja
   Dasar terbuka terhadap kemasukan imigran menimbulkan tidak puas
   hati
   Golongan imigran menguasai ekonomi tempatan
Nyatakan dasar-dasar pendidikan yang dilaksanakan oleh
penjajah hingga timbulnya perasaan tidak puas hati di kalangan
rakyat negara-negara Asia Tenggara.


   Sikap pilih kasih dalam menyediakan kemudahan pendidikan
   Mengutamakan sekolah yang berpenghantar bahasa penjajah
   Memberikan pendidikan pada tahap rendah
   Pendidikan terhad kepada golongan elit dan penduduk bandar
   Anak golongan bangsawan diberi pendidikan berasingan daripada anak
   orang kebanyakan
   Lepasan sekolah vernakular sukar mendapat pekerjaan
Sebutkan akhbar-akhbar di negara-negara ASIA
Tenggara yang memainkan peranan menanamkan
perasaan antipenjajah.

    Tribune Indigene
    Cloche Felee
    Al-Ikhwan
    Saudara
    Warta Malaya
    Majlis
Huraikan faktor-faktor yang mendorong
kemunculan nasionalisme di Asia Tenggara
  Birokrasi    Penduduk tempatan tiada peluang dalam sistem birokrasi
              Barat
  Ekonomi    Dasar ekonomi penjajah bersifat menindas
  Sosial     Penjajah mewujudkan jurang sosial dalam masyarakat
  Imigran    Dasar kemasukan imigran menyebabkan ekonomi dikuasai
  oleh      mereka
  Agama     Agama menjadi alat penyatuan rakyat
  Islah     Lahirnya gerakan Islah oleh persatuan-persatuan agama
  Kristian    Penganut Kristian tempatan dinaggap golongan kelas kedua
  Karya     Karya-karya kesusasteraan membangkitkan kecintaan
  kepada         negara
  Mesej     Karya-karya kesusasteraan menyampaikan mesej
  kesengsaraan      rakyat
  Kemudahan   Kemudahan disediakan untuk sekolah yang menggunakan
  bahasa        penjajah
  Rendah     Pendidikan diberikan di peringkat rendah sahaja
  Elit    Pendidikan diberikan kepada golongan elit sahaja
  Bandar   Pendidikan terhad di bandar sahaja
  Asing    Anak-anak bangsawan diasingkan daripada rakyat dalam
        pendidikan
  Sekular   Pendidikan sekular memberi ancaman kepada sekolah agama
  Pekerjaan  Lepasan sekolah vernakular sukar untuk mendapatkan
        pekerjaan
  Intelek   lahirnya golongan intelek terdedah kepada idea falsafah Barat
        dan Islam
  Tuntut   Menuntut memperbaiki taraf hidup dan membebaskan negara
  Media    Media seperti akhbar dan majalah menyemarakkan semangat
        nasionalisme
  Bertemu   Sistem perhubungan memudahkan hubungan di kalangan
        nasionalis
  Jepun    Kejayaan Jepun menewaskan China dan Rusia membuka mata
        nasionalis
  Ghandi    Perjuangan Mahatma Ghandi menjadi sumber inspirasi kepada
        nasionalis
Jelaskan perbezaan antara gerakan nasionalisme
tahap pertama dengan gerakan nasionalisme
tahap kedua.
  Sifat    Gerakan nasionalisme tahap pertama bersifat setempat
         manakala gerakan nasionalisme tahap kedua bersifat nasional
  Organisasi   Gerakan nasionalisme tahap pertama tiada organisasi
  manakala        gerakan nasionalisme tahap kedua mempunyai
  organisasi tersusun
  Matlamat   Gerakan nasionalisme tahap pertama menunutut pembaharuan
         kebudayaan, agama, dan hak peribumi manakala gerakan
         nasionalisme tahap kedua menuntut kemerdekaan
  Pimpin    Gerakan tahap pertama dipimpin oleh golongan pertengahan
         tetapi gerakan tahap kedua dipimpin oleh golongan
  berpendidikan     tinggi yang berpengetahuan
  Kaedah    Gerakan tahap pertama menggunakan kaedah memberi
  kesedaran      tetapi gerakan tahap kedua bersifat radikal
  Tuntut    Gerakan tahap pertama tidak menuntutr kemerdekaan segera
         sebaliknya gerakan tahap kedua menuntut kemerdekaan dan
         berkerajaan sendiri
Sebutkan ciri-ciri gerakan nasionalisme tahap
pertama di Asia Tenggara.

  Bersifat setempat
  Tidak berorganisasi
  Berkisar tentang isu kebudayaan, agama, dan hak peribumi
  Dipimpin oleh golongan orang prertengahan berpendidikan Barat
  dan di Asia Tenggara
  Lebih menekankan kesedaran politik
  Tidak menekankan tindakan politik
  Menuntut hak mereka dikembalikan
  Tidak menuntut kemerdekaan
Nyatakan ciri-ciri gerakan nasionalis pada tahap kedua di Asia
Tenggara.   Gerakan bersifat radikal
   Berorganisasi
   Dipimpin oleh golongan berpendidikan dan berpengetahuan luas
   Matlamat gerakan ialah menuntut kemerdekaan
   Bermatlamat membentuk kerajaan sendiri yang berdaulat
Senaraikan tuntutan-tuntutan nasionalis Filipina
pimpinan Jose Rizal.


   Filipina dijadikan wilayah Sepanyol
   Bangsa Filipina diberikan hak yang sama seperti bangsa Sepanyol
   Bangsa Filipina diberikan kebebasan bersuara
   Supaya Sepanyol melakukan pembaharuan politik, ekonomi dan sosial
Apakah peranan Emilio Aguinaldo dalam gerakan
nasionalisme di Filipina.

   Membantu Andres Bonifacio memulkan penentangan secra radikal
   Bersama-sama Andres melancarkan revolusi bersenjata
   Menjadi Presiden Kerajaan Rvolusi Filipina pada 1897
   Menjatuhkan hukuman mati ke atas Andres Bonifacio
   Bekerjasama dengan Amerika Syarikat mengusir Sepanyol
   Mengisytiharkan kemerdekaan Filipina tetapi tidak disahkan oleh
   Amerika
   Meneruskan revolusi bersenjata menentang Amerika Syarikat
Galurkan perkembangan gerakan nasionalisme di
Indonesia.

  Pendidikan  Gerakan nasionalisme tahap pertama menumpukan
  isu      pendidikan
  Ubah     Berhasrat mengubah nasib rakyat melalui
  pendidikan
  Adjeng    Raden Adjeng Kartini berusaha memajukan
         pendidikan kaum wanita
  Karya    Beliau menghasilkan karya “Habis Gelap Terbitlah
         Terang” dan “Penulisan Seorang Puteri Jawa”
  Dedah     Mendedahkan kemunduran rakyat dan penindasan
         Belanda
  Inspirasi  Perjuangannya memberikan inspirasi untuk
         menubuhkan persatuan
  Muhammadiyah Muhammadiyah ditubuhkan
  Islam   Matlamat Muhamadiyah untuk menyebarkanb Islam
       sebenar serta menghadapi ancaman sekularisme dan
       agama Kristian
  Bina   Muhamadiyah membina sekolah, klinik dan masjid
  Radikal  Tahap Kedua memperlihatkan perjuangan parti politik
       radikal seperti Sarekat Islam, Parti Komunis
       Indonesia dan Parti Nasional Indonesia
  Merdeka  Perjuangannya adalah menuntut kemerdekaan
  Sokong  PNI mendapat sokongan rakyat
  Tangkap  Belanda menangkap pemimpin-pemimpin radikal
  Haram   Belanda mengharamkan parti-parti politik radikal
Buat satu rumusan tentang langkah-langkah yang diambi oleh
kuasa Barat dalam menangani gerakan nasionalis radikal di Asia
Tenggara
  Bunuh     Menjatuhkan hukuman bunuh ke atas pemimpin radikal
          seperti Nguyen Thai Hoc di IndoChina
  Penjara    Ditangkap dan dipenjarakan seperti yng dilakukan
  oleh         Sepanyol terhadap Emilio Aguinaldo
  Parti     Membenarkan penubuhan parti politik bersifat
          sederhana seperti yang dilakukan oleh Amerika
          Syarikat terhadap Filipina
  Haram     Harmkan parti politik berbentuk radikal
  Larang     Larang pemerintah tempatan libatkan diri dalam
          gerakan nasionalisme
  Kerajaan    Beri peluang membentuk berkerajaan sendiri
  Perlembagaan  Memperkenelkan perlembagaan yang memberi peluang
          ke arah berkerajaan sendiri
Huraikan perkembangan gerakan nasionalisme diIndoChina
  Vietnam   Gerakan nasionalisme tertumpu di Vietnam
  Pelopor   Dipelopori golongan bangsawan dan pegawai-pegawai
         mandarin
  Pemulihan  Memperjuangkan pemulihan sistem perintahan beraja
  Pendidikan  Golongan menengah memperjuangkan pendidikan
  Barat
  Bol Chau   Beliau menubuhkan Vietnam Quqng Pui Hou (VNQPH)
  VNQPH     VNQPH melancarkan pemberontakan dan gerakan
         dakyah
  Penjara    Phan Boi Chau dipenjarakan dan VNQPH diharamkan
  Radikal    Kegagalan parti politik sederhana melahirkan gerakan
         radikal
  Parti    Gerakan radikal diperjuangkan oleh parti Vietnam
         Quoc Dang Dang dan Parti Komunis Vietnam
  Tangkap   Perancis menangkap pemimpin VNQDD
  Bunuh    Menghukum bunuh Nguyen Thai Hoc
  Lari     Ho Chi Minh melarikan diri ke Hong Kong
  Sederhana  Sikap keras Perancis menyebabkan gerakan kembali
         bercorak sederhana
Bandingkan gerakan nasionalisme yang berlaku di Thailand
dengan yang berlaku di Indonesia bersifat anti penjajah
 Penjajah  Nasionalisme di Indonesia
  Raja      Nasionalisme Thailand ialah penentangan terhadap raja
  Mundur     Nasionalisme tahap pertama di Indonesia muncul kerana
  tidak          puas hati terhadap kemunduran rakyat
  Politik    Nasionalisme Thailand disebabkan penguasaan politik
         oleh kerabat diraja dan sikap Raja Vajiravudh yang boros
  Pendidikan  Nasionalis Indonesia memberi tumpuan terhadap pendidikan
         wanita dan penyebaran Islam yang sebenar
  Revolusi    Nasionalis Thai melancarkan revolusi menamatkan sistem
         beraja mutlak
  Radikal    Nasionalisme tahap kedua di Indonesia dipelopori oleh parti
         politik radikal
  Pemerintah  Di Thailand, gerakan dilaksanakan oleh pemerintah
  Merdeka    Rakyat Indonesia menuntut kemerdekaan daripada Belanda
  Ekonomi    Di Thailand, rakyat berusaha menghapuskan cengkaman
         ekonomi oleh kapitalis Barat dan orang cina
  Kekerasan   Di Indonesia perjuangan dilakukan secara kekerasan
  Pembaharuan  Nasionalisme di Thailand dijalankan dengan melakukan
         pembaharuan
Huraikan perkembangan gerakan nasionalisme di Burma semasa
penjajahan British.
  Pertama    Gerakan nasionalisme tahap pertama dipelopori oleh golongan
         sami Buddha dan golongan elit berpendidikan Barat
  Belia     Golongan sami menubuhkan Persatuan Belia Buddha
  Tradisi    Bertujuan mengekalkan tradisi Buddha danj memajukan
          pendidikan
  Kasut     Menggunakan isu kasut untuk membangkitkan semangat
         nasionalisme
  Radikal    Persatuan Belia Buddha dipimpin oleh nasionalis radikal U Ba Pe
  Majlis     Pemimpin Persatuan Belia Buddha menubuhkan majlis
  Montagu    Gerakan nasionalisme tahap kedua muncul apabila Laporan
              Montagu-Chelsford menyatakan Burma belum
  bersedia untuk          memerintah sendiri
  Revolusi    Pelajar melancarkan revolusi menuntut universiti ditubuhkan
  Pemberontakan Golongan sami Buddha pimpinan Saya San mencetuskan
         pemberontakan melalui Majlis Am Sangha Sametggi
  Thakin     Golongan Thakin menubuhkan Parti Dobama Asiayone untuk
          menuntut kemerdekaan
  Ba Maw     Dr. Ba Maw memenangi pilihan raya 1937 dilantik menjadi
              Perdana Menteri Pertama
  Mengapakah gerakan nasionalisme di Thailand berbeza
  daripada gerakan nasionalisme negara lain di Asia
  Tenggara.
  Sifat    Nasionalisme Thailand tidak bersifat antipenjajah
  Kerabat   Gerakan nasionalisme tahap pertamanya disebabkan
         rakyat menentang penguasaan politik oleh kerabat
         diraja
  Mutlak    Mereka mengadakan penentangan terhadap raja yang
        berkuasa mutlak
  Boros    Tidak puas hati terhadap sikap raja yang boros
  Revolusi  Revolusi dilancarkan untuk menggilingkan raja
  berkuasa       mutlak
  Ekonomi   Gerakan nasionalisme tahap kedua disebabkan oleh
        rasa tidak puas hati terhadap cengkaman ekonomi oleh
        kapitalis Barat dan orang Cina
  Sekat    Mengadakan pembaharuan dan undang-undang untuk
        menyekat penguasaan orang Cina dalam ekonomi
  Bubar    Membubarkan akhbar dan sekolah Cina

				
DOCUMENT INFO