. - aster

					           ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ธ นภณ สมหวั ง
            Assistant Professor Dhanapon Somwang              ประวัติส่วนตัว
              วัน เดือน ปีเกิด     วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2509
              ภูมิลาเนา        จังหวัดยโสธร
              การศึกษา
                 พุทธศาสตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ-
                   ราชวิทยาลัย (2532)
                 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (มัธยมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2535)
                 กาลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาพุทธศาสตรศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหา
                 จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Ph.D. candidate in Buddhist Studies)

  ประสบการณ์
     พ.ศ. 2520-2539   ครองสมณเพศ (วัดมงคลทับคล้อ จังหวัดพิจิตร และวัดวรจรรยาวาส กรุงเทพฯ)
     พ.ศ. 2537-2539   อาจารย์ประจาคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
     พ.ศ. 2539-2541   อาจารย์ประจาหมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
     พ.ศ.2544 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารสมาคมการอ่านแห่งประเทศไทย
     พ.ศ.2549 - ปัจจุบัน นักวิจัยสาขาปรัชญา ทาเนียบนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ เลขทะเบียน 49060082
     พ.ศ.2551 - ปัจจุบัน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมใน
               เขตภาคกลาง สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
     พ.ศ. 2544 –ปัจจุบัน หัวหน้าหมวดวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สานักวิชาศึกษาทั่วไป
                มหาวิทยาลัยศรีปทุม

  ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
      งานวิจัยจานวน 2 เรื่อง
      1) “ความคิดทางจริยศาสตร์และการประยุกต์ใช้กับการศึกษาไทยในทรรศนะของพระธรรมปิฎก
       (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)” ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2540
      2) “ทรรศนะของพระธรรมปิฎก     (ประยุทธ์     ปยุตฺโต)  ต่อวิถีการดาเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน”
       ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากทบวงมหาวิทยาลัย ปี 2547
      ผลงานทางวิชาการ


 ปี                    ชื่อบทความ
พ.ศ.
2551 Theravada Buddhist Monk and the Making of Modern Thai Society With Special      paper presented in the
    Reference to Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto)                  of the Thai Chamber of

                                              paper for present in Th
    Looking at America through Buddhist Wisdom: The Way Out for Thai Society in    World. Thammasat Univ
    the Perspective of Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto)
                                              ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มติชน

    69 ปี พระพรหมคุณาภรณ์ : พัฒนาสังคมไทย สู่วัฒนธรรมแห่งความใฝ่รู้และสู้สิ่งยาก    กาลังดาเนินการ

    พระพุทธศาสนากับปัญหาการก่อการร้าย (Buddhism and Terrorism)
                                              กาลังดาเนินการ
                                                     2 ปี                   ชื่อบทความ
พ.ศ.
    การบริหารความเสี่ยงตามนัยพุทธธรรม
    (Risk Management in the Buddha’s Teachings

    การบูรณาการพุทธธรรมกับการสร้างแบรนด์ขององค์การ                   กาลังดาเนินการ
    (Buddhism and Branding : An Integration)

    ซีเอสอาร์ (CSR) กับพระพุทธศาสนา

                                             กาลังดาเนินการ
    การบูรณาการพระพุทธศาสนากับวิชาศึกษาทั่วไป (An Integration of Buddhism and
    General Education)
                                             กาลังดาเนินการ
    ความมั่นคงของมนุษย์ตามนัยพระพุทธศาสนา
    (Human Security in the Buddhist Perspective)

    พุทธธรรมกับกระบวนการสร้างประชาธิปไตยในสังคมไทย          :         กาลังดาเนินการ
    ทรรศนะของพระพรหมคุณาภรณ์ (Buddhadhamma and Democratization in Thai
    Society : A Perspective of Phra Brahmagunabhorn (P.A.Payutto)

    การบูรณาการแนวคิดเรื่องสงฆ์กับองค์การแห่งการเรียนรู้ (An Integration the concept  กาลังดาเนินการ
    of Sangha and Learning Organization)

    Theravada Buddhism and Religious Tolerance in Thai Society

    Buddhism and the Global Warming : the Way out for the modern world

    The Three Characteristics as the Foundation of Risk Management           กาลังดาเนินการ
                                             Forthcoming


                                             Forthcoming


                                             Forthcoming
2550  ทางสายกลางในการแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ :                  เอกสารประกอบการนาเสนอ
    ข้อพิจารณาจากพระพุทธศาสนา                             จัดโดยคณะกรรมการสภาวิจ
                                             ศูนย์การค้าและนิทรรศการน


                                              ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มติช


    68 ปี พระพรหมคุณาภรณ์ : พินิจธรรม เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย              เอกสารนาเสนอในการประช
                                             วันที่ 7 - 9 มีนาคม 2550 โ

    สงฆ์ : แบบอย่างองค์กรสิ่งแวดล้อมสาหรับโลกสมัยใหม่ Sangha as an Exemplar of
    Environmental Organization for the Modern World                  หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ.
                                                   3 ปี                    ชื่อบทความ
พ.ศ.

                                            Presented at an Internat
                                            ADOPTION AND ADAPT
    ระวัง สังคมไทยตกอยู่ในบ่วงบาป 7 ประการ                     เอเชียตะวันออกเฉียงใต้:กา
                                            Anniversary of the Found
                                            Accession to the Throne
    Looking at America to Turn Back Modernizing Thai Society : An Analytical    King of Thailand and th
    Perspective of Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto)               Institute of Language an
                                            Thailand under SOUTH A
                                            (SSEASR) International
                                            UNESCO
2549 พุทธศาสนากับศูนย์การค้า                              หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ.

                                            หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน.
    67 ปี พระพรหมคุณาภรณ์ : พินิจธรรมเพื่อพัฒนาสังคมไทย

                                            เอกสารประกอบการนาเสนอ
    ทรรศนะของพระพรหมคุณาภรณ์(ประยุทธ์ ปยุตฺโต)                   วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 254
    ต่อวิถีการดาเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน(THE VIEWPOINT OF PHRA
    BRAHMAGUNABHORN (P.A.           PAYUTTO) ON THE WAY OF LIFE IN
    CONTEMPORARY WORLD)                              ตีพิมพ์ในวารสารศรีปทุมปร

    เศรษฐกิจพอเพียง : รากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน

2548 Looking at America to Turn Back Modernizing Thai Society : An Analytical     The Ninth International
    Perspective of Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto)               Conference on Thai Stud
                                            (Abstract).

    เศรษฐกิจพอเพียง : การบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
                                            เอกสาร ประกอบการสัมมน
                                            มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 1

                                            หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ.
    มองวันวิสาขบูชา เพื่อพัฒนาสังคมไทย
2547 คุณภาพมนุษย์กับปัญหาสังคม                           :  การบรรยายพิเศษ ณ อาคา
    บทบาทร่วมกันในการแก้ไข
    และปรับปรุงปัญหาสังคม                             ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ กรุงเ

    สันโดษ : สินทรัพย์ที่ต้องแปลงเป็นทุน                      เอกสารประกอบการนาเสนอ
                                                 4 ปี                    ชื่อบทความ
พ.ศ.
                                         ประจาประเทศไทย ครั้งที่
                                         Quest for Peace,  จัด
    สู่สันติวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21 : ทรรศนะของพระธรรมปิฎก(ประยุทธ์ ปยุตฺโต)  2547.
    (Towards a Peace Culture in the Twenty-Century : A Perspective of Phra
    Dhammapitaka(P.A.Payutto)                         เอกสารประกอบการนาเสนอ
                                         จัดโดยสานักงานคณะกรรม
                                         โรงแรมแกรนด์มิราเคิล คอน

                                         วารสาร สออ.ประเทศไทย

    7 อุปนิสัยเพื่อพัฒนาบัณฑิตไทยสู่ความเป็นเลิศ               ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเท


                                         ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเท    สู่สันติวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21    ประชาธิปไตย : จากทุนนิยมเสรี สู่วิถีธรรมาธิปไตย


    พลังน้าใจ ชนะภัยทั้งปวง


2546 นิเวศวิทยาพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : ข้อพิจารณาสาหรับสังคมไทย    เอกสารประกอบการประชุม
                                         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเ
                                         มหาวิทยาลัยขอนแก่น, โร

                                         เอกสารประกอบการสัมมนา
                                         และมหาวิทยาลัยบูรพา, 24

    การจัดระเบียบสังคมไทยในทรรศนะของพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)      วารสารศรีปทุมปริทัศน์, ปีท    จงตัดป่า แต่อย่าตัดต้นไม้ :                        International Conference
    มนุษยนิเวศวิทยาตามแนวพระพุทธศาสนาในทรรศนะของพระธรรมปิฎก(ประยุทธ์     University, Chiang Ma
    ปยุตฺโต)
                                         ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มติชน

    Looking at America Through Buddhist Wisdom : An Analysis from the
    Perspective of Phra Dhammapitaka(P.A.Payutto)               ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มติชน


    65 ปี พระธรรมปิฎก : มองอเมริกาผ่านธรรมทัศน์ (1)


    65 ปี พระธรรมปิฎก : มองอเมริกาผ่านธรรมทัศน์ (2)
                                                      5 ปี                    ชื่อบทความ
พ.ศ.

2545 The Middle Path for the Modern Thai Society : A Perspective of Venerable Phra Paper presented in The
    Dhammapitaka (P.A.Payutto)                              University, Nakhon Phan

                                               Paper presented in the
                              st
    The Creation of a Peace Culture for the 21       Century : A Perspective of  University, Bangkok,
    Phra
    Dhammapitaka (P.A.Payutto)                              เอกสารประกอบการประชุมว
                                               และกระทรวงวิทยาศาสตร์
                                               จังหวัดเชียงใหม่ : 68-80

                                               เอกสารประกอบการประชุม
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : ทรรศนะของพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์   2545,(สวสท.’45 EEAT 10
    ปยุตฺโต) ต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมไทยปัจจุบัน

                                               ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มติชน


    จงตัดป่า แต่อย่าตัดต้นไม้ : มนุษยนิเวศวิทยาพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
    สตรี : สองมือนี้ที่สร้างโลก


2544 คู่มือชาวพุทธในสังคมไทยสมัยใหม่ :                            บทความนาเสนอในที่ประช
    จากนวโกวาทของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า                           ของชมรมปรัชญาและศาสน
    กรมพระยาวชิรญาณวโรรสถึงธรรมนูญชีวิตของพระธรรมปิฎก(ประยุทธ์ ปยุตฺโต)         โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพ

                                               สู่มหาวิทยาลัย Sripatum

    คุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา                            ศรีปทุมปริทัศน์. 1 (มกราคม


                                               วารสารข่าวดวงแก้ว. 21 (ม
    โลกผกผัน : กระบวนทัศน์แบบพุทธเพื่อการปรับเปลี่ยนกระแสโลกาภิวัตน์

                                               วารสารข่าวดวงแก้ว. 22 (ก
    จักรวรรดินิยมโลกาภิวัตน์(The Imperialism of Globalization)


    ประชาธิปไตยแบบตลาดเสรีในวิถีธรรมาธิปไตย :
    แง่คิดข้อสังเกตเพื่อการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยในทรรศนะของพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์     วารสารข่าวดวงแก้ว. 23 (ม
    ปยุตฺโต)

                                               วารสารข่าวดวงแก้ว. 24(เม
    ครอบครัว : พลังสร้างสรรค์สังคมไทย”.
                                               นานาทรรศนะเกี่ยวกับอาจา
                                               ทองประเสริฐ   ราชบัณ
    วัฒนธรรมพื้นถิ่นสากลนิยม                               มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาล
                                                    6 ปี                         ชื่อบทความ
พ.ศ.

                                             ข่าว SPU NEWS. 24 ( 16 -
    อาจารย์จานงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต :ปราชญ์ผู้สืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย
                                             ข่าว SPU NEWS. 1 ( 1 -

                                             ข่าว SPU NEWS. 3 (1 - 1


                                             ศรีปทุมปริทัศน์. 2 (กรกฎาค
    คนรุ่นใหม่ … เป็นเช่นใด ตอนที่ 1


    คนรุ่นใหม่ … เป็นเช่นใด ตอนจบ                           การประชุมทางวิชาการมหาว


    ไหว้ครู เพื่อก้าวสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน                     เอกสารประกอบการประชุมว
                                             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,


    รายงานการวิจัยเรื่อง “                              วารสารมนุษยศาสตร์และสัง
    ความคิดทางจริยศาสตร์และการประยุกต์ใช้กับการศึกษาไทยในทรรศนะของพระธรรมปิฎก
    (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ”

    รายงานการวิจัยภาคโปสเตอร์เรื่อง “
    ความคิดทางจริยศาสตร์และการประยุกต์ใช้กับการศึกษาไทยในทรรศนะของพระธรรมปิฎก
    (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ”

    พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาสังคมไทย
    ทางสายกลาง :      เศรษฐทัศน์และปรัชญาสังคมของพระธรรมปิฎก(ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
2543 พุทธธรรม : คู่มือมนุษย์ศตวรรษที่ 21                         ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มติชน

                                             ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มติชน
    ครอบครัวในฐานะทุนของสังคมไทย
                                                    7 ปี                    ชื่อบทความ
พ.ศ.
                                             ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มติชน

    จดหมายเหตุเรื่องเปรต ปี 2000
                                             วารสารการอ่าน. 3 (ตุลาค


    การอ่านเพื่ออิสรภาพที่ยั่งยืน : อมตธรรมจากชีวิตและผลงานของพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์
    ปยุตฺโต)                                     ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มติชน

                                             วารสารข่าวดวงแก้ว. 19 (พ
    กาลามสูตรการเมืองไทย
                                             บทความชนะรางวัลที่ 2. (ก

    ตลาดการเมืองไทย (Thai Political Market)                      เอกสารประกอบการสัมมนา
                                             มหาวิทยาลัยรังสิต, 21 - 2

    มุ่งสู่เอกภาพทางวิชาการ : มหาวิทยาลัยศรีปทุมในสหัสวรรษใหม่    ทางสายกลาง : เศรษฐทัศน์และปรัชญาสังคมของพระธรรมปิฎก(ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
2542 พระธรรมปิฎก(ประยุทธ์ ปยุตฺโต)กับกรณีธรรมกาย                     ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มติชน

    อ่านเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ตามแนวพุทธศาสตร์                  วารสารการอ่านฉบับพิเศษ


    สงฆ์ : องค์การและการจัดการตามแนวพุทธ                       วารสารศรีปทุม. 2 (มกราคม

                                             วารสารศรีปทุม. 1(กรกฎา
    การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

                                             เอกสารประกอบการสัมมนาช
                                             2542: 1-13.
    พระธรรมปิฎกกับสังคมไทย


2541 อุดมการณ์รัฐไทยในศตวรรษที่ 21 : จากไตรภูมิพระร่วงถึงพุทธธรรม             วารสารศรีปทุม. 1(กรกฎาค

    วิเคราะห์ธรรมกายด้วยทฤษฎีทอฟเฟลอร์                        ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มติชน

                                             เอกสารประกอบการสัมมนา
    สงฆ์ : องค์การและการจัดการตามแนวพุทธ                       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโ

2540 อุดมการณ์รัฐไทยในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่                         ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์สยาม
2538 พระพุทธศาสนาในกระแสโลกาภิวัตน์                            พุทธจักร. 2 (กุมภาพันธ์ 25
2537 การปรับตัวของพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล                        พุทธจักร. 2(กุมภาพันธ์ 25
                                       8 ปี                 ชื่อบทความ
พ.ศ.
2536 สัญลักษณ์และความหมายทางศาสนา               พุทธจักร. 2 (กุมภาพันธ์ 2


  ประสบการณ์การสอน
    รายวิชาที่สอน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย :
       ปรัชญาศาสนา
       แนวคิดและขบวนการใหม่ๆ ทางศาสนาในประเทศไทย
       วรรณคดีมหายาน
       งานวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่สาคัญในปัจจุบัน
       พระไตรปิฎกวิจารณ์
       ประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
       วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย
    รายวิชาที่สอน ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม :
       จริยศาสตร์
       จริยธรรม 1-2
       ปรัชญาเบื้องต้น
       ปรัชญาและทักษะการคิด
       ตรรกศาสตร์
       พุทธศาสตร์
       พุทธศาสตร์กับชีวิตประจาวัน
       มิติทางสังคมและเศรษฐกิจ
       สังคมวิทยาเบื้องต้น
       การพัฒนาทักษะพื้นฐานเพื่อการศึกษาในมหาวิทยาลัย
       ทักษะการเรียนรู้
       การพัฒนาภาวะผู้นาและบุคลิกภาพ
       มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม

  ประสบการณ์การดูงานในต่างประเทศ
    1. วันที่ 21-24 กรกฎาคม 2545 ณ ประเทศสิงคโปร์
      National University of Singapore (NUS)
      Nanyang University
      Nanyang Technological University (NTU)

     2. วันที่ 16-19 ตุลาคม 2550 ณ เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง และมาเก๊า
      The Chinese University of Hong Kong
      Lingnan University
      The Hong Kong University of Science and Technology

     3. วันที่ 28 มีนาคม 2551- 1 เมษายน 2551 ณ ประเทศจีน
      Shanghai University
      Shanghai Science and Technology Museum
      Shanghai Urban Planning Exhibition Center
                                       9สาขาวิชาที่สนใจ
    ปรัชญาและศาสนา   พระพุทธศาสนาและพระพุทธศาสนาเถรวาท   จริยศาสตร์
  ศาสนาเปรียบเทียบ ไทยศึกษา และสาขาในทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อื่นๆ

ปณิธาน
                       มุ่งศึกษาและปฏิบัติตามหลักพุทธธรรม
   โดยเฉพาะการศึกษาถึงแนวทางในการประยุกต์หลักพุทธธรรมเข้ากับสังคมสมัยใหม่ตา
   มแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

				
DOCUMENT INFO