Slajd 1

Document Sample
Slajd 1 Powered By Docstoc
					Retorika 2
Retorikai alakzatok, figurák
     Fonológiai alakzatok
Íme, itt a költeményem.
Ez a második sora.
K betűkkel szól keményen
címe: Költőnk és Kora”.
 (József Attila)
  Homeoprophoron – alliteráció (ugyanannak
  a mássalhangzónak az ismétlése)
  Nehezen kiejthető szavak: dysprophoron

  Idegen szavak (absztrakt)
  Szóösszetételek (mindketten, harcrakész)
  Aphaeresis, egy hang vagy szó elhagyása a
  szó elején (például 's= és)

  Synizesis: két hang összeolvadása (fúziója)
  dauer 'dajer'
  aero 'éro'
  Transmutatio: hangok sorrendjének
  megváltozása

 Jön az ebéd, csörög tányér, kalán
(Arany János)
     Szintaktikai alakzatok

  Anaphora: a mondat elejének ismétlődése

Puszta, puszta, te vagy a szabadság képe
(Petőfi Sándor)
Epiphora
A mondat, sor végének ismétlése

Kinn a fagy közelít,
Öröm, gond közelít,
Karácsony közelít.
(Babits Mihály)
  Paranomasia: pszeudoetimologikus
  szójáték

  a) Ilyen eset még nem esett a magyar ember házán...
  (Arany János)

  b) Volt nők miatt egy pár bajom
  S egy párbajom.
  (Kosztolányi Dezső)

  c) Homonima
  szám – szám
  Polysindeton: kötőszók ismétlése

Most tél van és csend és hó és halál.
(Vörösmarty Mihály)
Epitheton: állandó jelző
sötét erdő, vörös rózsa

Ellipszis: hiányos mondat
Tűz!
Transmutatio: a jelzők szintaktikai cseréje.
A jelző nem az előtt a szó előtt áll, amelyhez
 logikailag tartozik.

Egy kirakatban lila dalra kelt
Egy nyakkendő.
(Tóth Árpád)
Szemantikai alakzatok: trópusok
 Tropus  latin kifejezés, a szó jelentésének
  átváltoztatása.
  Egy szónak többféle jelentése lehet.
  A szemantikai alakzatok jellemzője, hogy a
  szavak szótári jelentése és a közvetett (indirekt)
  jelentése között különbség és hasonlóság is
  van. (például ez az ember egy oroszlán)
  Jellegzetes képviselői ezeknek az alakzatoknak
  a metafora, metonimia és a szinekdoché.
  Metafora (átvitel)

Köznapi metafora (szőlőszem, egér, kocsi)

Katakrézis: egy fogalomra nincs
 megfelelőszó, ezért alkalmazzák a már
 meglévőt.
A hegy lába, háta, gerince
A szék lába
  A metonimia (szóváltás)

Két szó jelentésének összefüggése
 1. ok-okozat

 2. ember-tárgy

 3. minőség-tárgy

 4. anyag-tárgy

 5. konkrét dolog-fogalom
  1. Fekszik a hűvösben (árnyékban)
  2. A Ford a bejárat előtt állt.
  Kafkát olvasok.
  3. Késik a pesti gyors.
  Hármas asztal fizet.
  4. Nincs egy vasam se.
  5. Alszik az egész város.
Szinekdoché
Hasonlít a metonímiához, de a szavak között
 nem kvalitatív, hanem kvantitatív kapcsolat
 van.

  Fajtái:
  1, egész helyett rész
  2, sok helyett egy
  3, faj helyett nem
  1. vad – szarvas elfutott
  2. Brüsszel – Európai Unió döntött
  3. A horvát, magyar, török nép
 Az irónia:
 Arisztotelész szerint a komolyságot
 nevetéssel, a nevetést pedig komolysággal
 kell nevetségessé tenni.

 Az irónia a humor jellegzetes formái közé
 tartozik. Fontos eleme a túlzás és az
 ellentét.
 Azirónia használója az ellenkezőjét mondja
 annak, amit gondol vagy érez.

Például
 Hát ezt jól megcsináltuk! (de ez nem igaz)
 Hát ez nagyszerű! (de nem az)
 Finomirónia
Háromszor iszik a magyar, mikor jókedve
 van, mikor rosszkedve van és mikor
 szomjas.

Dicséret vs. kritika
 Hát ez egy tényleg nagyon okos ember! (de
 nagyon buta)
 Dissimulatio: avélemény eltitkolás
 Simulatio: az azonos vélemény színlelése
       Mondatalakzat
 Paradoxonolyan, ami a szokásos
 véleménnyel ellentétes.

 Fázott,mégis izzadt.
 Olyan csúnya, mintha már szép lenne.


 Oxymoron  – antitézis
 A jó rosszabb.
 Allegória  (mást mondani)

 metaforikus beszéd, konkrét átvitt jelentés
 hajó – köztársaság, az állam allegóriája
 mérleg – igazság
 tenger – a nép, forradalom

				
DOCUMENT INFO