finance_19_06_09 by tauben

VIEWS: 18 PAGES: 1

									Catia za industrijsko oblikovanje
Več kot tri četrtine avtomobilskih oblikovalcev uporablja to programsko orodje
Udobnost, hitrost,
zahtevnost in fleksibilnost
so tiste zahteve, zaradi
katerih si industrijski
oblikovalec danes ne more
več zamišljati dela brez
računalnika. Njegove ročne
risbe in skice, ki predsta­
vljajo idejno in čustveno
osebno dimenzijo projekta,
največkrat ne morejo več
opisati detajlov, potrebnih
pri izdelavi izdelka.

  Tako se mora oblikovalec
danes preleviti iz preprostega
risarja v multidisciplinarno ose­  ▶ Program Catia uporabljajo vodilna podjetja slovenskega gospodarstva.
bo, ki izvaja več opravil: idejno
vodenje, risanje, oblikovanje,   jarski industriji kot tudi indu­   osnovnih gradnikih objekta,     ▶ »Oblikovalec se mora danes preleviti iz preprostega risarja v multidisciplinarno osebo, ki izvaja več
projektiranje, 3D­modeliranje    strijskemu oblikovanju,« pravi    odraža v spremembi oblike in    opravil,« pravi Vid Povalej, vodja prodaje v podjetju CadCam Lab.
in inženiring. Hrbtenico pa nje­  Vid Povalej, vodja prodaje v     končnih detajlov produkta,
govemu delu dajejo prava orodja   podjetju CadCam Lab. Dodaja,     ki so pomembni pri izdelavi,«    in risanjem krivulj s pomočjo    Oblikovalec               delu industrijskega oblikovalca.
in programske rešitve.       da ga v avtomobilski industriji   pravi Povalej. S Catio lahko    digitalizirne tablice. Tako lahko  lahko prevzame več opravil       S temi orodji lahko dela hitro,
                  uporablja večina proizvajalcev,   tako oblikovalec modelira s     oblikovalec zelo hitro določi vo­    »Delo industrijskega obliko­    preprosto in nemoteno, ob tem
Četrt stoletja izkušenj       po vsem svetu pa ima v tej panogi  pomočjo prostih in tehničnih    dilno formo in hkrati množico    valca je že davno preskočilo mejo    pa pridobi tudi več časa za idejni
  Francosko podjetje Dassault   več kot tričetrtinski tržni delež.  površin (freeform surfaces) v    variacij oblike. Modul, katere­   preprostosti, ko je bil oblikovalec   razvoj izdelka.
Systemes je vodilno na področju   V Sloveniji omenjeni program     Freestylu in okolju Generative   ga koda se je sprva pojavljala   navzoč pri idejnih razvojnih fazah     Programske rešitve podje­
razvoja orodij za računalniško   uporabljajo vodilna gospodarska   Shape Design. Modelira lahko    predvsem v programih za 3D­     izdelka,« trdi Vid Povalej. Kot doda­  tja Dassault Systemes so na
podprto modeliranje in indu­    podjetja, Akrapovič, Pipistrel,   tudi s pomočjo deljenih površin   animacijo, daje novo smernico    ja, so spremembe, kot so krajšanje   slovenskem trgu dosegljive pri
strijsko oblikovanje. Dassault   Seaway, Hella Saturnus, Carrera   (subdivision surfaces ali tudi   v razvoju programske opreme.    razvojnega časa izdelka, zahteve    njihovem poslovnem partner­
tako že 25 let razvija programske  Optyl in Cimos.           T­splines) v modulu Imagine     Glavno načelo je, da je ta odpr­  po nižjih stroških izdelave, vedno   ju CadCam Lab iz Ljubljane, ki
pakete Product Lifecycle Mana­                      and Shape, ki je bil posebej raz­  ta, bistroumna in izrazito prija­  večja zahtevnost in neusmiljena     skrbi za distribucijo in tehnič­
gement (PLM) z rešitvami Catia,   3D­modeliranje            vit za potrebe industrijskega    zna do uporabnika, da omogoča    konkurenca, pripeljale oblikovalca   no pomoč. Hkrati strankam
Enovia, Delmia, Smarteam, Si­     Vid Povalej razlaga, da lahko   oblikovanja.            neomejeno, hitro in učinkovito   do stopnje, ko mora posegati v delo   ponuja oblikovalske in ra­
mula in 3DVIA.           industrijski oblikovalec s Ca­     Delo v modulu Imagine and    delo, hkrati pa je dovolj tehnič­  inženirjev in drugih razvojnikov    zvojne storitve iz strojništva,
  »Večji del razvoja pomeni    tio raziskuje oblike s pomočjo    Shape zelo spominja na obli­    na in natančna pri modelira­    ali jih celo povsem nadomestiti.    orodjarstva, kot tudi s podro­
program Catia, ki je namenjen    parametričnega 3D­modeli­      kovanje modelov iz gline, saj    nju, tako da je uporabna tako    Zato Dassault Systemes s svojo     čja 3D­oblikovanja jeklenih in
tako orodjarstvu, strojništvu,   ranja. »To pomeni, da se vsa­    se deformiranje oblike izvaja    za industrijskega oblikovalca    kampanjo Catia For Design razvija    membranskih arhitekturnih
avtomobilski, letalski in lad­   ka sprememba, narejena na      z vlečenjem kontrolnih točk     kot tudi strojnika.         orodja, ki so posebej namenjena     konstrukcij.

								
To top