Det ska vara enkelt, roligt och lönsamt att starta

Document Sample
Det ska vara enkelt, roligt och lönsamt att starta Powered By Docstoc
					172 insatser och områden som främjar jobb och företagsamhet i hela landet
   Det ska vara enkelt,
   roligt och lönsamt
   att starta och driva
   företag i Sverige!


                                    1
  Näringsminister Maud Olofsson tillsammans med några
     av sina 880 ambassadörer för kvinnors företagande.
                 Maria Nilsson/Näringsdepartementet
2
Människors företagsamhet skapar
morgondagens välstånd
När jag tillträdde som näringsminister 2006 sa jag att det skulle bli enklare, roligare och
lönsammare att vara företagare i Sverige. Idag vet vi att det blev så. Nu sjunker företagens
administrativa kostnader, skatterna och avgifterna är sänkta med nästan 50 miljarder
kronor och trygghetssystemet för företagarna förbättras.

Men det räcker inte. Ska Sverige vara ett välståndsland i framtiden är det helt nödvändigt
att vi fortsätter förbättra företagsklimatet. För det är entreprenörerna som kommer att
skapa vårt framtida välstånd. Det är därför Sverige behöver fler, inte färre, företagsamma
människor. Varje myndighet, varje organisation, alla politiker måste jobba varje dag för
att uppmuntra entreprenörerna så att de inte tappar sugen. Hela regeringen måste vara
inställd på att fortsätta förändringen av Sverige till att bli det bästa land i världen att driva
företag i. Alla regioner och kommuner måste ha entreprenörerna i fokus.

Det ska löna sig att arbeta hårt, vare sig det är som företagare, lärare eller ingenjör. Den
som sliter hårt och strävar efter att hänga med och förnya sig, tar ansvar för sig och sina
närmaste, anstränger sig mer än andra, ska i framtidens Sverige känna att det uppskattas
och belönas.

Vi har gjort mycket. De första nödvändiga stegen för ett företagsklimat i världsklass är
tagna. Men vi behöver göra mer. För glöm aldrig att det är människors företagsamhet –
oavsett om de jobbar privat, offentligt, kooperativt – som kommer att skapa morgondagens
välstånd.

Vi har påbörjat ett arbete för att lyfta fram entreprenörerna. Låt oss fortsätta det arbetet.
Maud Olofsson, näringsminister
                                                  3
  Produktion Näringsdepartementet
  Foton omslag se motsvarande bilder i inlagan
  Tryck åtta.45, Stockholm februari 2010
  Artikelnummer N2010.04
4
Regeringens insatser för företagare

Regeringen vill bryta utanförskapet, stärka den svenska konkurrenskraften och
skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag. För att nå dessa
mål har regeringen genomfört och kommer att genomföra en rad insatser.
Insatserna delas in i följande områden:


1. Mer lönsamt att anställa och att driva företag
2. Enklare att starta och driva företag
  – Regelförenkling

3. Självklart att starta att driva företag
  – Förbättrat trygghetssystem för företagare

4. Ett dynamiskt och innovativt näringsliv
5. Öppna och väl fungerande marknader
  – Marknader öppnas för konkurrens
  – Företagande inom välfärdsområdet

6. Utvecklingskraft i alla delar av landet
7. Förena miljö och företagsamhet
8. Väl fungerande kommunikationer
  – Transporter och infrastruktur
  – Informationssamhället
                                          5
6


  Johnér Bildbyrå AB/Andreas Kindler RF
  1. Mer lönsamt att anställa och att driva företag
                    Regeringen planerar och har genomfört ett antal insatser
                    som ska skapa fler jobb i fler och växande företag.
                    Insatserna ligger främst inom området för skatter och
                    sociala avgifter. Uttaget av sociala avgifter kommer att vara
                    cirka 30 miljarder kronor lägre år 2010 jämfört med 2006.
  Genomförda insatser                   ner som vid årets ingång inte har fyllt 26 år har
                              arbetsgivaravgifterna sänkts till 15,49 procent och
                              egenavgifterna till 15,07 procent.
1  Jobbskatteavdrag för näringsinkomster i fyra steg
  Den 1 januari 2010 infördes ett fjärde steg i jobb­
                                Det
                              u	 blir billigare för företag att anställa unga,
                                vilket gör att företag lättare kan växa. Insatserna
  skatteavdraget som sänker inkomstskatten med        underlättar för unga att komma in på arbets­
  ytterligare 10 miljarder kronor. Inkomstskatten      marknaden.
  sänktes tidigare med 40 miljarder kronor år 2007,
  11 miljarder kronor år 2008 och 15 miljarder kronor
  2009. Alla som arbetar får behålla mer av sin lön.   Uppskjuten betalning av sociala avgifter
                              Som en del i regeringens åtgärdspaket för att mot­
                                                            4
  Detsamma gäller för företagare med inkomster
  från aktiv näringsverksamhet.              verka de negativa effekterna av den finansiella kri­
  u	 Jobbskatteavdraget gör det mer lönsamt att      sen infördes den 1 mars 2009 en tidsbegränsad lag
    starta och bedriva aktiv näringsverksamhet.     om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall.
                              Reglerna innebär att arbetsgivare efter ansökan får
                              anstånd med inbetalningen av de anställdas preli­
2  Generell sänkning av socialavgifterna
  Den 1 januari 2009 sänktes socialavgifterna med
                              minära skatt och arbetsgivaravgifter för högst två
                              månader 2009. De nuvarande anstånden har bevil­
  1 procent från 32,42 procent till 31,42 för arbets­   jats för 12 månader och de första anstånden ska, en­
  givaravgifterna och från 30,71 procent till 29,71    ligt gällande regelverk, återbetalas i mitten av mars
  för egenavgifterna, vilket utgjorde en satsning på   2010. I en proposition som överlämnades till riks­
  mer än 7,5 miljarder kronor för 2009. Sänkningen    dagen i januari 2010 föreslår regeringen en förläng­
  minskar kostnadstrycket och bara för kommuner      ning av de tillfälliga skatteanstånden. Anstånden
  och landsting frigörs resurser för tre miljarder kro­  föreslås kunna förlängas efter ansökan, dock längst
  nor när kostnaderna sjunker.              till den 17 januari 2011.
  u	 Insatsen förbättrar villkoren för nyanställningar  u Syftet med dessa tillfälliga regler är att dämpa
    och sysselsättning.                   likviditetsproblemen för företag på grund av fi­
                                nanskrisen. Den föreslagna förlängningen av de
                                tillfälliga skatteanstånden syftar till att ytterli­
3  Lägre socialavgifter för unga
  Från och med den 1 juli 2007 ges en nedsättning
                                gare stödja återhämtningen efter den finansiella
                                krisen och för att underlätta för små och medel­
  av arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för      stora företag.
  dem som har anställda eller anställer personer som
  vid årets ingång fyllt 18 men inte 25 år. Dessutom
  ges nedsättning av egenavgifter och allmän löne­    Ingen löneskatt för personer 65 år och äldre
                              Personer som är 65 år och äldre har haft en särskild
                                                            5
  avgift för t.ex. enskilda näringsidkare som vid årets
  ingång fyllt 18 men inte 25 år. I en satsning på ca   löneskatt för arbetsinkomster eller aktiv närings­
  5,6 miljarder kronor utvidgades den 1 januari 2009   verksamhet. Fr.o.m. 1 januari 2008 är den särskilda
  nedsättningen av socialavgifterna för unga till att   löneskatten slopad för alla över 65 år.
  omfatta ytterligare åldersgrupper men också till      Det
                              u	 blir mer förmånligt för företag att behålla
  att omfatta en större nedsättning. För alla perso­     och nyanställa äldre medarbetare, vilket gör att

                                                            7
   företag lättare kan växa. Detta gynnar särskilt    • En övergångsvis lättnad i kapitalvinstbeskatt­
   företag med behov av erfaren kompetens.        ningen av kvalificerade andelar i fåmansföretag
                               infördes för inkomståren 2007–2009.
                               u De förbättringar som genomförts av 3:12­
6  Sänkt bolagsskatt                      reglerna skapar bättre förutsättningar att an­
  Den 1 januari 2009 sänktes bolagsskatten från 28      ställa fler och investera mera, då skattetrycket
  procent till 26,3 procent. Som en följd av att bolags­   har minskat betydligt i dessa företag. Dessutom
  skatten har sänkts, har även expansionsfondsskatten     har fler företag fått möjlighet att använda sig av
  för enskilda näringsidkare sänkts från 28 procent      enkla schablonregler.
  till 26,3 procent. Sänkningen har utformats så att
  den träffar redan gjorda avsättningar vilket innebär
  en särskild engångsförstärkning för år 2009.       Slopad förmögenhetsskatt                 9
  u	 Insatsen har införts för att stärka tillväxten,   Fysiska personer, dödsbon, vissa föreningar, sam­
    förbättra förutsättningarna för investeringar i   fund och stiftelser var skattskyldiga för förmögen­
    Sverige och för att främja redovisning av skatte­  hetsskatt. Skatten var utformad med oenhetliga
    mässiga överskott i Sverige.             värderingsregler och många undantag, vilket skapa­
                               de kryphål och uppmuntrade till skatteplanering.
                               Skatten kom därför att uppfattas som både god­
                               tycklig och orättvis. Ansenliga förmögenheter
7  Skattefri kapitalvinst och utdelning på närings-
  betingade andelar i handelsbolag             uppskattades ha placerats utomlands för att undgå
  Fr.o.m. den 1 januari 2010 är kapitalvinster och ut­   beskattning, i stället för att användas här i landet
  delningar på andelar i handelsbolag och andelar     och bidra till att förbättra särskilt de mindre fö­
  ägda av handelsbolag befriade från skatt. Andelar i   retagens försörjning med riskvilligt kapital och
  handelsbolag och andelar ägda av handelsbolag be­    skapa bättre förutsättningar för inhemska entre­
  handlas därmed skattemässigt på samma sätt som      prenörer. Förmögenhetsskatten avskaffades den
  exempelvis aktier i dotterbolag. Förutom denna      1 januari 2007.
  likabehandling blir det också enklare att lämna     u	 Insatsen bidrar till ökad tillgång till riskkapital
  uppgifter för företag som är delägare i handels­       för små och medelstora företag. När etablerade
  bolag.                            entreprenörer och affärsänglar satsar kapital i nya
  u	 Förutom att företagen får minskade skattekost­      idéer bidrar de också med kompetens som kan
    nader genom insatsen, beräknas de adminis­        vara bra för utvecklingen av det nya företaget.
    trativa kostnaderna för delägare i handels­ och
    kommanditbolag minskas med ca 10 miljoner
    kronor per år. Åtgärden förbättrar också förut­
                               Lex Uggla har slopats
                               Den s.k. Lex Uggla var en följd av den numera upp­
                                                            10
    sättningarna för riskkapitalbranschen.        hävda lagen om förmögenhetsskatt. Arbetande kapi­
                               tal, dvs. tillgångar som ingår i en näringsverksamhet
                               var inte skattepliktiga enligt den lagen. Tillgångar
8  Ändrade 3:12-regler
  Regeringen har genomfört förbättringar av de
                               som ingår i en kapitalförvaltning var dock skatte­
                               pliktiga. Gränsdragningen om tillgångar i företag
  s.k. 3:12­reglerna, dvs. beskattningsreglerna för    kunde anses hänförliga till rörelsen eller till kapi­
  delägare i fåmansföretag, i princip årligen under    talförvaltning fick bedömas från fall till fall. Det
  mandatperioden.                     innebar att ägare av onoterade aktier riskerade att
  • Nivån på schablonbeloppet i den s.k. förenklings­   förmögenhetsbeskattas för vissa finansiella tillgång­
  regeln har totalt höjts från 1,5 till 2,5 inkomstbas­  ar i företaget eller om företaget kunde anses ha en
  belopp. Detta innebär vid en närmare jämförelse     alltför hög kassalikviditet. Detta oroade många före­
  att företagen år 2010 kan ta ut 127 250 kronor som    tagare och ordningen kritiserades för att hindra fö­
  utdelning ur företaget som beskattas med den lägre    retag från att växa genom att ägaren riskerade att få
  skattesatsen på 20 procent medan man år 2006 en­     betala förmögenhetsskatt på kapital som behövdes i
  dast kunde ta ut 64 950 kr.               företaget för investeringar och nyanställningar.
  • Den s.k. löneunderlagsregeln, som anger hur stor    u	 Problematiken har upphört till följd av att för­
  del av lönerna i företaget som fåmansdelägare får      mögenhetsskatten har avskaffats. Slopandet av
  tillgodoräkna vid beräkning av hur mycket av en       Lex Uggla skapar större trygghet för företagare
  utdelning som får beskattas med den lägre skatte­      och främjar företagens tillväxt.
  satsen, har gjorts mer förmånlig. Det lönebaserade
  utrymmet har höjts från 20 till 25 procent upp till
  en lönesumma på 60 inkomstbasbelopp.           Slopad medfinansiering i sjukförsäkringen         11
  • Det avdrag på 10 inkomstbasbelopp som begrän­     Den 1 januari 2007 avskaffades kravet på arbets­
  sade den lönesumma som låg till grund för beräk­     givarna att medfinansiera delar av sjukpenning­
  ning av det lönebaserade utrymmet har också ta­     kostnaderna.
  gits bort.                         Det
                               u	 blir mindre riskfyllt att anställa personer
  • Det maximala kravet på delägare i fåmansföretag      som kan löpa risk att få långvarig sjukfrånvaro.
  att ta ut lön för att tillgodoräkna sig det lönebase­    Det underlättar också för småföretagare att an­
  rade utrymmet har sänkts från 15 till 10 inkomst­      ställa, vilket gör att företag lättare kan startas
  basbelopp.                         och växa.

8
12  Slopat krav på rehabiliteringsutredning från
   arbetsgivare
                                ett småhus eller en bostadsrätt kan få en skatte­
                                reduktion motsvarande hälften av arbetskostnaden
   Från 1 juli 2007 behöver arbetsgivare inte längre     på huset eller bostadsrätten. Den sammanlagda
   lämna in rehabiliteringsutredning till Försäkrings­    skattereduktionen för hushållsarbete och repara­
   kassan.                          tioner kan högst vara 50 000 kronor per person och
                                år. Reglerna tillämpas fr.o.m. den 8 december 2008.
   u	 Insatsen förenklar för företagare och effektivi­
    serar sjukskrivningsprocessen.             u	 Syftet med insatsen är att stärka arbets­
                                  marknadspolitiken och förbättra efterfrågan
                                  inom byggsektorn. Det skapar jobb och under­
13  Nystartsjobb
   Nystartsjobb infördes den 1 januari 2007. Syftet är
                                  lättar omställningen på arbetsmarknaden. In­
                                  satsen bidrar även till att omvandla svart arbete
   att få fler i arbete genom att stimulera arbetsgivare     till vitt och ger därmed fler varaktiga arbeten.
   att anställa personer som varit utan arbete i minst
   ett år eller är nyanlända invandrare. Fr.o.m. den
   1 mars 2009 är den ekonomiska kompensatio­
   nen för arbetsgivaren ett belopp som motsvarar
                                Skattelättnad avseende moms inom
                                fastighetsområdet
                                                            16
   dubbla arbetsgivaravgifter, för personer över 25 år.   På fastighetsområdet ges en lättnad inom
   Förändringen gäller retroaktivt från den 1 januari    mervärdesskatten genom att den lönegräns som
   2009. Den ekonomiska kompensationen ges även       styr när vissa tjänster ska uttagsbeskattas höjs från
   till arbetsgivare som anställer personer som sedan    150 000 kronor till 300 000 kronor. Insatsen trädde
   minst ett år fått sjukpenning, rehabiliterings­      i kraft den 1 januari 2009.
   penning, sjuk­ eller aktivitetsersättning på heltid.   u	 Insatsen medför att fler företag slipper uttags­
   u	 blir billigare för företag att anställa de som
     Det                           beskattningen. Det innebär en minskad admi­
     har stått längst från arbetsmarknaden, vilket      nistrativ börda och en skattelättnad för berörda
     gör att företag lättare kan växa.            företag.


14  Instegsjobb                        Skatten på gödselmedel har avskaffats          17
   Instegsjobb infördes den 1 juli 2007 i syfte att un­   I syfte att stärka det svenska jordbrukets konkur­
   derlätta för nyanlända invandrare att få arbete. En    renskraft slopades beskattningen av gödselmedel
   anställning i instegsjobb innebär att arbete sker pa­   fr.o.m. den 1 januari 2010. Jordbrukssektorns kost­
   rallellt med undervisning i svenska (sfi) och inne­    nader minskar årligen med ca 300 miljoner kronor.
   håller handledande inslag. En nyanländ invandrare     u	 Reformen innebär förbättrade förutsättningar
   kan erbjudas ett instegsjobb upp till 36 månader       för företag inom de gröna näringarna, vilka bi­
   från det att uppehållstillstånd beviljats. Ersättning     drar inte bara till produktionen av sunda och
   till arbetsgivaren lämnas längst 24 månader. Ersätt­     säkra livsmedel utan även till fler jobb och ökad
   ningen är 75 procent av lönekostnaden, dock högst       utvecklingskraft i alla delar av Sverige.
   750 kronor per dag, för både privata och offentliga
   arbetsgivare.
   u Det blir lättare för nyanlända invandrare att få
     jobb och billigare för företag att anställa, vilket
                                Insatser som är på väg
     gör att företag lättare kan växa.
                                Nedsatta egenavgifter för enskilda
                                egenföretagare
                                                            18
15  Skattelättnader för husarbeten
   (hushållsarbete och ROT-arbeten)             Regeringen har föreslagit nedsatta egenavgifter för
                                enskilda näringsidkare och fysiska personer som är
   Hushållsarbete                      delägare i handelsbolag. Förslaget innebär att dessa
   Privatpersoner som köper hushållsarbete kan få      företagare kan begära ett avdrag med fem procent
   en skattereduktion motsvarande hälften av arbets­     av underlaget för egenavgifterna, dock högst med
   kostnaden, högst 50 000 kronor per person och år.     10 000 kronor per år. För att få avdraget gäller att
   Förslaget trädde i kraft den 1 juli 2007. Den 1 ja­    företagets nettointäkt, dvs. underlaget för egen­
   nuari 2008 utvidgades reformen till att även gälla    avgifterna, överstiger 40 000 kronor och att företa­
   hushållsarbete som skattepliktig löneförmån. Från     garen har fyllt 26 men inte 65 år samt att avdraget
   och med den 1 juli 2009 kan avdraget göras direkt.    uppfyller villkoren enligt kommissionens regel­
   u	 blir billigare att köpa hushållstjänster och
    Det                          verk för stöd av mindre betydelse. De lägre egen­
    det skapar i sin tur nya jobb i hemservicesektorn   avgifterna föreslås träda i kraft den 1 juli 2010 och
    och en utökad marknad för företagare. Insatsen     tillämpas på de inkomster som den avgiftsskyldige
    bidrar även till att omvandla svart arbete till vitt  får efter den 31 december 2009.
    och ger därmed fler varaktiga arbeten.         u	 Minskade egenavgifter ökar de enskilda närings­
                                  idkarnas disponibla inkomst och gör det mer
   Skattelättnader för reparationer m.m.             attraktivt att driva ett eget företag. Det kan
   Regelverket om skattelättnader för hushållsarbete       sänka tröskeln för dem som överväger att starta
   utvidgas till att också omfatta reparationer, under­     företag och bidra till att fler företag kan fort­
   håll samt om­ och tillbyggnad. Att dessa arbeten       sätta sin verksamhet.
   inkluderas i regelverket innebär att den som äger
                                                            9
19  Utredning om sänkt momsskattesats för vissa
   tjänster
                               ser att tillsätta en utredning för att utreda om en
                               reducerad mervärdesskattesats kan införas i vissa
   Genom en ändring av EG:s mervärdesskattedirektiv     delar av tjänstesektorn den 1 januari 2011. Utreda­
   som trädde i kraft den 1 juni 2009 finns det numera   ren ska närmare analysera lämplig avgränsning av
   utökad möjlighet enligt EG­rätten att införa redu­    aktuella tjänster, skattesatsnivån samt utarbeta ett
   cerad mervärdesskattesats i vissa delar av tjänste­   lagförslag.
   sektorn. Regeringen har i budgetpropositionen för    u	 Sänkt mervärdesskattesats för vissa tjänster kan
   2010 angett att man nu vill undersöka möjligheten      bidra till ökad sysselsättning genom reducerat
   att tillämpa reducerad mervärdesskattesats på vissa     svartarbete samt genom att underlätta för hus­
   tjänster. Regeringen har därför aviserat att man av­    hållen att gå från hemarbete till förvärvsarbete.
 Hur mycket mer
 pengar får jag över i
 min enskilda firma?                        Skattesänkningar för
                                 enskilda näringsidkare
                       Exemplen gäller egenföretagare (enskilda näringsidkare) utan anställda.   Exempel 1                         Exempel 2
   Regeringens skattesänkningar för en            Regeringens skattesänkningar för en
   egenföretagare med en inkomst på             egenföretagare med en inkomst på
   cirka 17 000 kronor per månad               cirka 26 500 kronor per månad
   Regeringen har sedan den tillträdde 2006 sänkt      Regeringen har sedan den tillträdde 2006 sänkt
   skatterna för denna egenföretagare med cirka       skatterna för denna egenföretagare med cirka
   16 000 kronor per år. I tabellen nedan visas effek­    23 400 kronor per år. I tabellen nedan visas effek­
   terna av de sänkta egenavgifterna tillsammans       terna av de sänkta egenavgifterna tillsammans
   med de fyra stegen i jobbskatteavdraget.         med de fyra stegen i jobbskatteavdraget.

               År 2010 utan  År 2010 med               År 2010 utan   År 2010 med
               regeringens   regeringens               regeringens   regeringens
               reformer    reformer                 reformer     reformer
   Resultat         250 000 kr   250 000 kr    Resultat         400 000 kr   400 000 kr
   Egenavgifter       - 58 737 kr  - 56 711 kr   Egenavgifter       - 93 979 kr  - 90 738 kr
   Generell nedsättning                   Generell nedsättning
                + 9 000 kr  + 10 000 kr                 + 9 000 kr  + 10 000 kr
   av egenavgifter                     av egenavgifter
   Inkomst av                        Inkomst av
                200 263 kr   203 289 kr                 315 021 kr   319 262 kr
   näringsverksamhet                    näringsverksamhet
   Inkomstskatt       - 55 029 kr  - 56 079 kr   Inkomstskatt       - 94 876 kr  - 96 341 kr
   Jobbskatteavdrag                     Jobbskatteavdrag
                    0  + 14 108 kr                      0  + 20 578 kr
   (Steg 1-4)                        (Steg 1-4)
   Inkomst efter skatt   145 234 kr   161 318 kr    Inkomst efter skatt    220 145 kr   243 500 kr

   För personer som är under 26 år eller över 65 år är skattesänkningen större, då dessa grupper betalar lägre
10  egenavgifter.
Förändringar                     2007      Halvering av nedsättning av socialavgifterna* (5%-aren)
                                   Sänkta socialavgifter för 19-24-åringar (fr.o.m. 1 juli)

i skatteregler                            Jobbskatteavdrag steg 1
                                   3:12: Höjt schablonbelopp i förenklingsregeln till 2 ibb

för företagare                            3:12: Höjt lönebaserat utrymme
                                   Slopad förmögenhetsskatt
                                   Sänkt fastighetsskatt steg 1
(som omfattas av beräkningarna
i exemplen på skattesänkningar            2008      Slopad nedsättning av socialavgifterna (5%-aren)
för enskilda näringsidkare och                    Jobbskatteavdrag steg 2
aktiebolag)                             Sänkt fastighetsskatt steg 2
                           2009      Sänkta socialavgifter med en procentenhet
                                   Sänkta socialavgifter för unga under 26 år
                                   Jobbskatteavdrag steg 3
                                   Höjd nedre skiktgräns
                                   Sänkt bolagsskatt
                                   3:12: Höjt schablonbelopp i förenklingsregeln till 2,5 ibb
                                   3:12: Sänkt lönekrav i löneuttagsregeln
              *socialavgifter =     2010      Jobbskatteavdrag steg 4
    arbetsgivaravgifter och egenavgifter             Sänkta egenavgifter (5 %, högst 10 000 kr)
                                   Sänkt egenavgift 0,74 % genom ökad karenstid
                                              Hur mycket mer
                                              pengar får jag över
Skattesänkningar för                                    i mitt aktiebolag?
aktiebolag
Regeringens förändringar i skatteregler sedan 2006 illustreras i beräkningarna
nedan och visar hur förändringar i arbetsgivaravgifter, inkomstskattesänkningar,
sänkt bolagsskatt och fler lättnader i 3:12-reglerna med mera påverkar företagen.
Siffrorna visar hur mycket mer pengar per år respektive företagstyp har för att
investera och anställa, jämfört med de regler som gällde år 2006.                2007          2008       2009       2010        Totalt
 Företag A          41 000        17 500       42 500      42 500       143 500
 Företag B          65 000        20 300      128 000      133 000       326 000
 Företag C          68 000        20 300      102 500      108 000       298 800
 Företag D         113 500        76 000      306 000      311 500       807 000
 Företag E         149 500       155 000      688 000      693 000      1 685 500


Företag A          Företag B         Företag C        Företag D         Företag E
Detta företag är ett    Detta företag är ett    Detta företag är ett   Detta företag är ett   Detta företag är ett
litet familjeföretag    litet familjeföretag    litet familjeföretag   litet familjeföretag   litet familjeföretag
som har 2 anställda     som har 20 anställda    som har 20 anställda   som har 60 anställda   som har 120 anställda
förutom ägaren,       förutom ägaren,      förutom ägaren,     förutom ägaren,      förutom ägaren, varav
varav 1 ungdom.       varav 2 ungdomar.     varav 2 ungdomar.    varav 6 ungdomar.     12 ungdomar. Resultat
Resultat* är 400 000    Resultat är 800 000    Resultat är 800 000   Resultat är 800 000    är 4 000 000 kronor.
kronor. Ägarens lön     kronor. Ägarens lön    kronor. Ägarens lön   kronor. Ägarens lön    Ägarens lön är
är 300 000 kronor.     är 550 000 kronor.     är 550 000 kronor.    är 550 000 kronor.    1 000 000 kronor.
Aktiekapital uppgår     Aktiekapital uppgår    Aktiekapital uppgår   Aktiekapital uppgår    Aktiekapital uppgår
till 100 000 kronor.    till 100 000 kronor.    till 1 000 000 kronor.  till 1 000 000 kronor.  till 20 000 000 kronor.

*Intjäningsförmåga inkl. avkastning på eget kapital
                                                                  11
12


   Johnér Bildbyrå
   2. Enklare att starta och driva företag                        En av regeringens viktigare insatser för att skapa fler
                        jobb och välfärd är att förenkla vardagen för Sveriges
                        entreprenörer och företag. Om reglerna utformas på ett
                        enklare och mer ändamålsenligt sätt kan företagarna
                        ägna mer tid och resurser till att driva och utveckla sin
                        verksamhet så att de kan växa och anställa.
                                  De flesta av åtgärderna är inriktade på att minska
   Regelförenkling                       de administrativa kostnaderna, men det finns även
                                 ett flertal åtgärder som kommer att leda till bl.a.
                                 samordnat uppgiftsinhämtande, förbättrad ser­
   Allt fler länder har insett vikten av att ha välutformade  vice och tillgänglighet, kortare handläggningstider
   regelverk som ett konkurrensmedel. Regelförenkling      m.m. Det är en blandning av generella åtgärder som
   för företag är därför en viktig tillväxt- och konkurrens-  tar sikte på alla företag och specifika åtgärder som
   kraftsfaktor.                        har betydelse för t.ex. en bransch. Ett begränsat ur­
    Regeringens övergripande mål med regelförenk-       val av dessa åtgärder presenteras nedan.
   lingsarbetet är att åstadkomma en märkbar positiv       Våren 2010 kommer handlingsplanen med resul­
   förändring i företagens vardag. Som ett led i detta och   tatet av det fjärde förenklingsuppdraget till departe­
                                 ment och myndigheter att redovisas till riksdagen.
   en viktig drivkraft i arbetet ingår regeringens mål att
   minska företagens administrativa kostnader till följd    u Handlingsplanen är ett av verktygen i regering­
   av statliga regler med 25 procent till hösten 2010.       ens arbete med att göra vardagen enklare för
                                   företagen.
    Förenklingsarbetet syftar i grunden till att utforma
   regler, processer och förfaranden så att de är bätt-
   re anpassade till företagens villkor och verklighet.     Regelråd
                                 Som ett av fyra länder inom den Europeiska Unio­
                                                               21
   Vänte- och handläggningstider liksom service och
   bemötande hos myndigheter utgör viktiga bestånds       nen har Sverige inrättat ett Regelråd. Regelrådet
                                 har sedan den 11 februari 2009 granskat förslag till
   delar i arbetet. Minst lika viktigt är att åtgärda irrite-
                                 nya och ändrade regler som kan få effekter för fö­
   rande regler för företagen. Det allra viktigaste är dock   retagen. Rådet har även granskat att konsekvens­
   att åstadkomma hållbara förändringar över tid i regel-    utredningar upprättats. I sin granskning ska rådet
   verken, som gör att företagen konkret och påtagligt     bl.a. yttra sig över om förslagen till regler har ut­
   märker av att det har blivit en skillnad i deras vardag.   formats så att de uppnår sitt syfte på ett enkelt sätt
                                 och till en, relativt sett, låg administrativ kostnad
                                 och att konsekvensutredningar belyser effekterna
   Genomförda insatser                     för företag och håller föreskriven kvalitet.
                                 u	 Rådets granskning är en del i det arbete som ut­
                                   förs för att nå regeringens mål om en sänkning
20  En handlingsplan avseende regelförenklingar
   Under mandatperioden har regeringen i årliga för­
                                   av de administrativa kostnaderna och kommer
                                   att bidra till att göra det enklare och billigare att
   enklingsuppdrag gett samtliga departement och          driva företag.
   många myndigheter i uppdrag ta fram underlag
   till regeringens handlingsplan för regelförenklings­
   arbetet. Arbetet har skett i nära samråd med nä­       Mätningar av företagens administrativa kostna-
                                 der samt uppföljning av 25-procentsmålet
                                                               22
   ringslivet. Den senaste handlingsplanen som pre­
   senterades i juni 2009 omfattade totalt över 940       Arbetet med att mäta de administrativa kostna­
   pågående, planerade och avslutade förenklings­        derna på alla för företagen relevanta regelområden,
   åtgärder.                          18 stycken, avslutades i februari 2008.
                                                               13
    Resultatet av mätningarna visar att de svenska      dessa att själva upprätta sin deklaration. För­
   företagens administrativa kostnader 2006 uppgick       enklingen beräknas minska företagens adminis­
   till 96,7 miljarder kronor. En uppdatering av mät­      trativa kostnader med ca två miljoner kronor.
   ningarna, som genomfördes våren 2009, avseende
   de förändringar som införts i regelverken under
   perioden 1 januari till 31 december 2008, visade på
                                Lättare att få F-skattsedel
                                Från den 1 januari 2009 gäller nya regler som un­
                                                             25
   ett trendbrott: en minskning med 3,99 procent eller
                                derlättar tilldelningen av F­skattsedel.
   3,9 miljarder kronor netto. Under 2008 var det bl.a.
   de administrativa kostnaderna på områdena livs­      u	 Syftet är att fler ska få möjlighet att starta före­
   medel, jordbruk, miljö och arbetsrätt som hade        tag, även de som bara har en eller ett fåtal upp­
   minskat.                           dragsgivare.
    Under våren 2010 kommer regeringen att uppda­
   tera mätningarna med avseende på de förändringar i
   regelverken som trätt i kraft under 2009. Dessutom
                                Enhetligare regler för skalbolagsbeskattning
                                Fysiska personer som säljer andelar i s.k. skalbolag
                                                             26
   kommer en prognos att tas fram om de förändringar     behöver inte längre regelmässigt lämna säkerhet
   i regelverken som träder i kraft under 2010.        för den latenta skatteskulden. Säkerhet ska istället
   u Regelförenkling i syfte att minska företagens ad­    lämnas endast om Skatteverket begär det. Reglerna
     ministrativa kostnader och skapa bra villkor för    blir därmed desamma som för juridiska personer.
     företagen har blivit en allt viktigare fråga i många  Ändringen trädde i kraft den 1 januari 2009.
     länder, som en del i ett större sammanhang där     u	 Ändringen medför en minskning av den admi­
     ekonomiers konkurrens­ och innovationskraft        nistrativa bördan genom att företagen slipper
     måste stärkas för att kunna möta globalisering­      bankkontakterna och kostnaderna i samband
     ens förändrade villkor. Välutformade regelverk      med utställande av säkerheter.
     och minskade administrativa kostnader har där­
     med blivit en viktig konkurrensfaktor.
                                Minskat uppgiftslämnade om
                                periodiseringsfonder
                                                             27
23  Studier om regelförenkling
   Regeringen har gett Tillväxtanalys i uppdrag att
                                För att förenkla hanteringen av återföringen av
                                avsättningar till periodiseringsfonder har reglerna
   analysera effekterna för företagen av arbetet med     ändrats så att det framgår att återföringarna ska
   regelförenkling. Tillväxtanalys uppdrag, som ska      ske i en bestämd ordning. Den äldsta avsättning­
   redovisas till regeringen senast 31 december 2010,     en ska återföras först. Insatsen trädde i kraft den
   går ut på att:                       1 januari 2009.
   • Ställa samman det senaste inom forskningen om      u	 Den administrativa bördan minskar genom att
   regelförenkling och reglers effekter för företag.       färre uppgifter behöver lämnas och eftersom
   • Utvärdera vilka effekter sänkningar av de admi­       företagen inte behöver hålla ordning på fonder
   nistrativa kostnaderna ger för företag och för sam­      som måste återföras och i vilken ordning åter­
   hällsekonomin.                         föring ska göras. Fler uppgifter kan registreras
   • Göra en analys av reglers övriga effekter, exklu­      och förtryckas på deklarationsblanketterna.
   sive de finansiella kostnaderna, för företag och hur
   de påverkar företags beteende kring investeringar
   och effektivisering.
                                Förenkling av kontrolluppgift om betalningar
                                från utlandet
                                                             28
   • Analysera vilken effekt reglers utformning har      I kontrolluppgiften om betalningar från utlandet,
   för företagens produktivitet.               som banker lämnar, behöver uppgift inte längre
   u	 Syftet är att öka kunskapen om reglers effekter     lämnas om vad betalningen avser. Inte heller be­
    på företag och bidra till att regeringens regel­    höver betalningens belopp anges i svenska kronor
    förenklingsarbete ska bli än mer effektivt.       utan i använd valuta. I det nya systemet ska betal­
                                ningsdatum och valutakod anges i kontrollupp­
                                giften. Detta gäller både betalningar till och från
24  Enklare regler för direktavskrivningar           utlandet. Det manuella förfarandet kan på så sätt
   Reglerna för direktavskrivningar har förenklats      ersättas med ett automatiserat förfarande. Änd­
   genom att inventarier med ett anskaffningsvärde      ringen trädde i kraft den 1 januari 2009.
   mindre än ett halvt basbelopp (dvs. 21 400 kronor     u	 Regelförenklingen medför stora besparingar i
   år 2010) får dras av omedelbart. De nya reglerna       administrationskostnader och underlättar för de
   innebär att beloppsgränsen har höjts och att ett       som idag lämnar kontrolluppgifter om betalning­
   gemensamt belopp har införts för alla företag. För      ar till och från utlandet och för deras kunder.
   många företag innebär detta att de inte behöver
   tillämpa reglerna om värdeminskningsavdrag för
   inventarier.Reglerna trädde i kraft den 1 juli 2009,
   men får tillämpas på räkenskapsår som påbörjats
                                Förlängd redovisningsperiod för mervärdesskatt
                                Företag med en omsättning som uppgår till högst
                                                             29
   den 1 januari 2009 eller senare.              40 miljoner kronor per år kan från och med 1 janu­
   u	 Förenklingen underlättar den skattemässiga       ari 2008 redovisa mervärdesskatt var tredje i stället
     hanteringen av inventarier väsentligt, framför     för varje månad.
     allt för enskilda näringsidkare och mindre fö­     u	 Förenklingsåtgärden förbättrar de mindre före­
     retag, och ökar därmed förutsättningarna för       tagens likviditet samt beräknas minska företa­
14
    gens administrativa kostnader med ca 307 mil­     nomförs inte sällan som ett led i affärsuppgörelser.
    joner kronor.                     Det kan vara fråga om utländska kunder som har
                               köpt eller avser att köpa en produkt och som ska
                               utbildas eller introduceras av säljaren i Sverige. Det
30  Ny anställningsform
   – allmän visstidsanställning
                               kan också vara fråga om att kunden i samband med
                               affären ska testa produkten eller tjänsten. Även i
   En ny tidsbegränsad anställningsform, allmän      dessa fall har det krävts arbetstillstånd.
   visstidsanställning, infördes den 1 juli 2007. An­   u	 Syftet är att undanröja onödiga hinder för ar­
   ställningsformen innebär att arbetsgivare, oavsett     betstagare och arbetsgivare.
   skäl, kan anställa en person under maximalt 24
   månader. Det innebär förenklingar för företagen
   genom att ett antal tidsbegränsade anställningar
   förts samman. Det ger ökad möjlighet att anställa
                               Elektroniska företagsinteckningsbrev har införts
                               istället för i pappersform
                                                           35
   personer efter verksamhetens behov.
                               En enklare och snabbare hantering av företags­
    Det
   u	 blir lättare för småföretagare att anställa     inteckningsbrev blev möjlig genom den lagänd­
    och för företag att växa. Det gynnar särskilt små  ring som trädde i kraft den 1 mars 2009. Ändringen
    företag inom turism­ och besöksnäring, bygg­     innebär att utfärdande och innehav företagsin­
    industri, trädgårdsodling och jordbruk.       teckningsbrev kan ske elektroniskt. Även ansö­
                               kan om ett företagsinteckningsbrev kan ske elek­
                               troniskt till Bolagsverket. Genom detta beräknas
31  Företag behöver inte anmäla ledig plats till
   Arbetsförmedlingen
                               företagens administrativa kostnader minska med
                               270 miljoner kronor.
   Skyldigheten att anmäla ledig plats till Arbetsför­
   medlingen togs bort den 2 juli 2007.          u	 Åtgärden är en del regeringens mål att skapa en
                                märkbar förändring i företagens vardag och att
   u	Insatsen beräknas minska företagens adminis­       sänka de administrativa kostnaderna.
    trativa kostnader med ca 4,7 miljoner kronor.


32  Förenklade regler om systematiskt            Jämställdhetsplaner och lönekartläggningar ska
                               upprättas vart tredje år i stället för varje år
                                                           36
   arbetsmiljöarbete
   Arbetsmiljöverket har förenklat kraven på doku­     I den nya diskrimineringslagen som trädde i kraft
   mentation i arbetsmiljöarbetet. Verket har upp­     den 1 januari 2009, finns vissa åtgärder som innebär
   hävt kravet på en årlig skriftlig sammanställning    betydande regelförenklingar för företagen bl.a. när
   av ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud som in­  det gäller bestämmelser om aktiva åtgärder. Det
   träffat i arbetet.                   tidigare kravet på arbetsgivare att göra årliga löne­
                               kartläggningar, årliga handlingsplaner för jäm­
   u	 Förenklingsåtgärden minskar företagens admi­     ställda löner och jämställdhetsplaner har numera
    nistrativa kostnader med 126 miljoner kronor.    ändrats så att detta i stället ska göras vart tredje
                               år. Skyldigheten att upprätta sådana planer gäller
                               numera arbetsgivare som vid senaste kalender­
33  En enklare ledighetslagstiftning
   Regeringen föreslår i en lagrådsremiss ändringar i
                               årsskifte sysselsatte färre än 25 arbetstagare i stäl­
                               let för tio som tidigare. Ändringen innebär att
   samtliga s.k. ledighetslagar, semesterlagen undan­
                               det antal företag som omfattas av skyldigheten
   tagen. Regeringen föreslår att lagarna samordnas,
                               att upprätta planer halveras. Vidare har vissa för­
   förenklas och förtydligas. Förändringarna föreslås
                               enklingar åstadkommits för företagen genom att
   träda i kraft den 1 augusti 2010.
                               de i frågor som rör diskriminering numera endast
   u	 Förändringarna görs för att underlätta över­     behöver vända sig till en myndighet, Diskrimine­
    blickbarhet och tillämpbarhet.            ringsombudsmannen, i stället för som tidigare till
                               flera olika myndigheter (ombudsmän).
34  Förenklade regler för utländska arbetstagare
   Regeringen har beslutat om vissa undantag från
                               u	 Företagens administrativa kostnader beräknas
                                 minska med ca 387 miljoner kronor eller med
   kravet på arbetstillstånd. Syftet är att förenkla för    77 procent till följd av de nya reglerna.
   arbetstagare, arbetsgivare och företag som ska ge­
   nomföra affärer och att underlätta det internatio­
   nella utbytet. Undantaget gäller utländska arbets­   Avveckling av skogs- och miljöredovisningen
                               Skogs­ och miljöredovisningen, SMÖR, avskaffa­
                                                           37
   tagare som inom ramen för en affärsuppgörelse
   ska genomgå utbildning, genomföra tester och      des från den 1 januari 2009. Informationen finns
   liknande i Sverige. Det gäller också anställda inom   i Skogsstyrelsens databaser och har nu gjorts till­
   internationella koncerner som ska genomgå före­     gänglig för skogsägaren via portalen Mina sidor på
   tagspraktik i Sverige. De nya reglerna gäller från   Skogsstyrelsens webbplats.
   den 1 januari 2010.                   u	 SMÖR är det överlägset mest kostsamma infor­
    Att genomgå praktik eller internutbildning vid      mationskravet inom skogsområdet och genom
   ett företags eller en koncerns verksamhetsställe      avskaffandet av informationskravet bedöms fö­
   i Sverige betraktas som arbete så länge det sker      retagens administrativa kostnader minska med
   inom ramen för en anställning. I regel har det där­    ca 222 miljoner kronor. Informationen har också
   för krävts arbetstillstånd. Liknande aktiviteter ge­    gjorts lättillgänglig för skogsägaren via Internet.
                                                           15
38  Enklare tillämpning av reglerna om spårbarhet
   av livsmedel
                                heter. Vidare bedöms företagens administrativa
                                kostnader minska betydligt. Förslaget kan också
   Reglerna om spårbarhet av livsmedel är målstyrda      förväntas bidra till att tillväxttakten i tillkom­
   och det kan finnas flera sätt för företagen att upp­    mande nya uppgiftskrav kan dämpas.
   fylla lagstiftningens krav. Livsmedelsverket har
   därför sett över tillämpningen av regelverket och
   publicerade i december 2008 ett dokument riktat
                               Förenklingar av redovisningsreglerna
                               Regeringen tillsatte år 2007 en utredning med
                                                            42
   till livsmedelsföretagarna om hur kravet på spår­
                               uppdrag att särskilt se till de små­ och medelstora
   barhet uppfylls på enklaste sätt.
                               företagens behov av förenklade redovisningsregler.
   u	 Regelverket om spårbarhet i livsmedel innebär    Utredningen har i betänkandet Enklare redovisning
     stora kostnader för företagen. Genom att kra­    presenterat en rad förenklingar och andra lättna­
     ven uppfylls på enklaste sätt har företagens ad­   der i redovisningsreglerna, vilka innebär att före­
     ministrativa kostnader minskat med ca tre mil­    tagens administrativa börda minskas med ca 478
     jarder kronor.                    miljoner kronor. Utredningens förslag bereds för
                               närvarande inom Regeringskansliet och ett ikraft­
                               trädande beräknas ske inom mandatperioden.
39  Förenkling i kraven på godkännande och
   registrering av livsmedelsanläggningar          u	 Utredningens förslag syftar till att få mer enkla
   Alla livsmedelsverksamheter ska godkännas eller       och ändamålsenliga redovisningsregler samt till
   registreras. Nya regler har trätt i kraft den 1 decem­   sänkta administrationskostnader för företagen.
   ber 2009 som innebär att godkännande ersätts med
   enklare registrering i samtliga fall där detta är möj­  En frivillig revision
   ligt enligt gällande EU­förordningar. Samtidigt     Regeringen tillsatte 2006 en utredning med upp­      43
   görs vissa lättnader i kraven på den information     drag att se över reglerna om revision i små före­
   som ska lämnas av de anläggningar som fortfaran­     tag för att ta bort revisionsplikten, vilket skulle
   de kräver godkännande.                  innebära en sänkt administrativ börda för berörda
   u	 Genom förenklade regler om godkännande och      företag. Utredningen Revisorer och revision läm­
    registrering av livsmedelsanläggningar bedöms     nade i ett delbetänkande förslag som möjliggör ett
    företagens administrativa kostnader minska      avskaffande av revisionsplikten för 96 procent av
    med ca 68 miljoner kronor.              företagen. Utredningens förslag bereds för när­
                               varande inom Regeringskansliet och eventuella
                               lagändringar beräknas träda i kraft under mandat­
40  Införandet av elektronisk loggbok
   Från och med år 2010 införs elektronisk loggbok
                               perioden. Utredningens förslag om en valfri revi­
                               sion innebär att de företag som väljer att inte ha
   som kommer innebära vissa lättnader för fiskeri­     revision sparar in på revisionsarvoden, som för ett
   näringen. Vinsten för företagaren ligger i minska­    litet företag i snitt uppgår till 15 000 kronor per år.
   de kostnader i form av arbetstid för ifyllande och
   insändande av loggblad samt minskat antal kontak­    u	 Förslaget syftar till att minska företagens kost­
   ter med kontrollmyndigheter orsakade av felaktigt      nader för revision. Utredningen konstaterar att
   uppgiftslämnande.                      dessa kostnader bidrar till det konkurrensmäs­
                                 siga underläge som svenska företag i dag har i
   u	 Införandet av elektronisk loggbok beräknas        förhållande till företag i bl.a. Storbritannien,
    minska företagens administrativa kostnader        Tyskland och Nederländerna avseende kostna­
    med ca 500 000 kronor.                  derna för redovisning och revision.


   Insatser som är på väg
                               Billigare att bilda aktiebolag
                               Från den 1 april 2010 kommer kravet på aktiekapital
                                                            44
                               för privata bolag att halveras från 100 000 kronor
41  Minskat uppgiftslämnande för företag
   Bolagsverket har haft i uppdrag att se över hur före­
                               till 50 000 kronor. Syftet är att göra aktiebolag mer
                               tillgängligt för företagare eftersom bolagsformen
   tagens uppgiftslämnande till statliga myndigheter    har många fördelar; bland annat är det en flexibel
   kan minska. Syftet är att minska de administrativa    företagsform som passar växande företag.
   kostnaderna för företagen och skapa en märkbar      u	 Sänkningen är en viktig del av regeringens
   förändring i företagens vardag. Utgångspunkten        strategi för ekonomisk tillväxt och ökad syssel­
   är att en uppgift bara ska behöva lämnas en gång       sättning men också för att göra det enklare att
   till en statlig myndighet och att myndigheterna i      starta aktiebolag.
   största möjliga mån ska hämta uppgifter från var­
   andra. Bolagsverket har lämnat förslag på hur han­
   teringen av uppgifter kan samordnas och effekti­
   viseras samt hur uppgifterna kan återanvändas av
                               Ett enklare aktiebolag
                               Utredningen Ett enklare aktiebolag avlämnade sitt
                                                            45
   myndigheterna. Regeringskansliet analyserar och     betänkande den 15 april 2009. Där föreslås att aktie­
   bereder för närvarande förslaget.            breven avskaffas, kravet på att fastställa arbetsord­
   u	 upplevt irritationsmoment för företagen
     Ett                         ning för privata aktiebolag tas bort och kravet på
     försvinner, om företagen bara behöver lämna     skriftliga instruktioner om arbetsfördelningen
     samma uppgift en gång till statliga myndig­     mellan bolagsorgan tas bort för privata aktiebolag.
16
Vidare avskaffas bosättningskrav för bl.a. stiftare,   lags förpliktelser efter bolagsmannens utträde ur
styrelseledamöter och verkställande direktör. Pri­    bolaget. Förslagen är särskilt inriktade på de små
vata aktiebolag ska ges ökade möjligheter att för­    aktiebolagens behov.
värva egna aktier samt ge s.k. närståendelån samt     u	 Förslagen är en del i regeringens målsättning att
förvärvslån. Antalet handlingar som ska ges in till     det ska bli enklare och roligare att driva företag
Bolagsverket minskas i vissa ärenden. Det föreslås      liksom en del i regeringens strategi för ekono­
även en bestämmelse om särskild preskription för       misk tillväxt och ökad sysselsättning.
bolagsmans ansvar för handelsbolags och enkla bo­
                                       Det blir bättre
                                       – sakta men säkert
Papperslöst i ladugården

Lantbrukaren Per Dolk driver sitt företag från klockan   Svenska djurhållare med nötkreatur tvingades
06.30 tills mörkret faller. Den administrativa bördan   länge rapportera till exempel födslar och förflytt­
är tung och konstant, inte minst när det gäller rappor-  ningar av djur både till det centrala nötkreatur­
tering av nötkreatur. Men den elektroniska stalljournal  registret (CDB) samt i en manuell stalljournal som
som infördes år 2007 har förenklat livet avsevärt för   godkänts av Jordbruksverket. Men våren 2007 av­
Per Dolk och hans anställda.               skaffade Jordbruksverket – som ett led i regering­
                             ens regelförenklingsarbete – kravet på en manuell
Per Dolk startade lantbruket i Sparreholm, mitt­     stalljournal på produktionsplatsen. Därmed för­
emellan Nyköping och Eskilstuna, år 1992. I dag      svann denna typ av ”dubbel bokföring” för svenska
har lantbruket 4,5 heltidsanställda, odlar cirka 500   lantbrukare som i dag kan hantera sin stalljournal
hektar och har 532 köttdjur. Dolks välskötta lant­    enbart genom e­tjänsten CDB Internet.
bruk omsatte över sju miljoner kronor under 2008      Den elektroniska stalljournalen har i dag cirka
och redovisar en god vinst.                5 000 användare.
 Trots detta är den administrativa bördan, i Dolks
ögon, fortfarande alldeles för omfattande:        Slipper dubbelarbete
 – Vi lägger cirka två till tre timmar om dagen     – Den åtgärden var inte en dag för tidig. Vi slip­
på administration, rapportering, registrering och     per dubbelarbetet, och dessutom var det praktiskt
sådant. Det var ju inte riktigt därför man började    taget omöjligt att hålla reda på den där manuella
som lantbrukare. Du skulle se oss just nu när vi     journalen i det dagliga arbetet. Jag minns en gång
håller på att märka och journalföra 81 stycken tju­    när vi skulle frakta 50 stycken kor och kalvar och
rar. Varje tjur ska vändas, ställas i rätt position och  hade tagit med oss stalljournalen. Helt plötsligt
sedan ska vi läsa av individnummer, produktions­     flög journalen rakt ner i kylfläkten på motorn
platsnummer och kontrollsiffror. Totalt elva siffror   och förvandlades till ett hav av papper. En annan
i örat på varje tjur. Ibland syns det så dåligt att vi  gång tappade vi bort stalljournalen men hittade
måste plocka ut luddet ur öronen först.          den plötsligt under ett gäng med pizzakartonger,
                             skrattar Per.
Elektroniskt istället för manuellt             Svenska djurhållare kan anmäla sig som nya an­
– Det börjar bli bättre, sakta men säkert. En viktig   vändare av e­tjänsten CDB Internet via Jordbruks­
förenkling för vår del är att vi inte längre behöver   verkets webbplats. Avgiften för registrering togs
föra en manuell stalljournal utan kan hantera det     bort i januari 2008, en förändring som enligt be­
helt och hållet elektroniskt. Det är ett rejält kliv   räkning har besparat brukarna cirka fyra miljoner
framåt.                          kronor i administrativa kostnader.                                                         17
18


   Johnér Bildbyrå
   3. Självklart att starta att driva företag             Regeringen vill att det ska bli lättare att ta det första steget att starta
             företag och att ta steget från ett litet företag till ett större. Det måste
             bli enklare att få fram det första kapitalet och rådgivningen ska
             vara bättre anpassad till var och ens behov. Kvinnor och unga är
             underrepresenterade bland företagare. För invandrare kan företagande
             vara en viktig väg in i arbetslivet. Därför satsar regeringen på att nå
             dessa grupper och minska trösklarna till att driva egen verksamhet.
   Genomförda insatser                    Insatsen ger nya och mindre företag ökade möj­
                               u	
                                ligheter att erhålla små lån med begränsad sä­
                                kerhet, lån som bankerna ofta bedömer som för
46  Företagshypotek – förbättrar förutsättningarna
   för lån till företag
                                kostsamma att hantera.

   Regeringen har genomfört en kraftig förbättring
   av det regelverk som gör det möjligt att använda lös
                               Ökat stöd till exportfrämjande insatser
                               Ytterligare 75 miljoner kronor satsades på export­
                                                            49
   egendom i näringsverksamhet som säkerhet för lån
   (företagshypotek). Lagändringarna trädde i kraft     främjande insatser för 2007 respektive för 2008.
   den 1 januari 2009.                   Satsningen innebär bl.a. etablering av nya export­
                               rådskontor i världen, främst i Asien, Afrika och Syd­
   u	 Ökar möjligheten för företagare att låna pengar.   amerika. En särskild satsning är också ett svenskt
    Stimulerar företagandet och förbättrar kapital­    deltagande på världsutställningen i Shanghai 2010.
    tillgången för små och medelstora företag.      Dessutom möjliggörs tillgång till exportrådgiv­
                               ning i Sveriges samtliga län och en förbättrad sam­
                               ordning mellan myndigheter och organisationer
47  Förstärkt utlåning från ALMI till nya små och
   medelstora företag                    som arbetar med företagsutveckling och interna­
                               tionalisering. Ett nytt s.k. exportlån infördes juni
   Mot bakgrund av situationen på kreditmarknaden
                               2007 som underlättar små och medelstora företags
   beslutade regering och riksdag i november 2008
                               exportsatsningar.
   om ett kapitaltillskott på två miljarder kronor till
   ALMI Företagspartner AB. Tillskottet har bidragit    u	 Stärker företags förmåga att ta tillvara de möj­
   till att förbättra utlåningen till nya, små och medel­   ligheter som globaliseringen erbjuder.
   stora företag. ALMI har sedan mars 2009 möjlighet
   att ta en större andel av lånet när krediter ges till­
   sammans med banker.
                               Förstärkt exportfinansiering
                               Mot bakgrund av situationen på kreditmarknaden
                                                            50
   u Dessa insatser ger ökade möjligheter för företag    har regering och riksdag beslutat om ett kapital­
     att erhålla lån från Almi i en tid när finansoron  tillskott på tre miljarder kronor till AB Svensk
     gjort det svårare att få finansiering via andra   Exportkredit, SEK, samt att överföra statens aktier
     långivare på den privata marknaden.         i Venantius AB till SEK. Regeringen har också fö­
                               reslagit att riksdagen beviljar SEK en låneram på
                               högst 100 miljarder kronor, beviljar SEK kredit­
48  Fördubblat maxbelopp för mikrolån till små-
   och nyföretagare
                               garanti för upplåning och höjer ramen för Export­
                               kreditnämndens, EKN, exportkreditgarantier från
   ALMI kan sedan mars 2009 bevilja lån till små och    200 miljarder till 350 miljarder kronor.
   nya företag till ett maximalt belopp av 250 000 kro­   u	 Insatserna stärker på ett påtagligt sätt SEK:s och
   nor utan krav på medfinansiering. Mikrolånet efter­     EKN:s möjligheter att svara upp mot de svenska
   frågas särskilt bland kvinnor, invandrare och unga.     företagens ökade behov av exportfinansiering.
                                                            19
51  Kraftfullt paket för att öka kvinnors företagande
   För att främja kvinnors företagande görs en sär­
                               Satsning på mentorskap för företagare
                               Almi Företagspartner AB driver programmet Men-
                                                            55
   skild satsning med 100 miljoner kronor per år 2007    tor Eget Företag med stöd av Jobs and Society Ny­
   till 2010. Satsningen inkluderar ett nationellt pro­   företagarCentrum. Sedan programmets start 2006
   gram med bl.a. information och rådgivning för att    har över 3000 adepter fått stöd under den ettåriga
   underlätta för fler kvinnor att starta och driva före­  löptiden som gäller för ett mentorpar. Programmet
   tag, ett forskningsprogram om kvinnors företagan­    blev rikstäckande år 2007 och bygger på principen
   de och förbättrad företagsstatistik samt en lands­    om ideellt deltagande. Nätverksträffar anordnas
   omfattande satsning på ambassadörer för kvinnors     över hela landet för att matcha adepter med lämp­
   företagande.                       liga mentorer som vill dela med sig av erfarenheter
   u	 Insatserna syftar till att öka nyföretagandet hos  kring företagande. Jobs and Society ansvarar för
     kvinnor och att fler företag som drivs av kvinnor  blivande företagare, Almi för nyblivna företagare
     växer, samt att synliggöra kvinnors företagande.   (0–3 år). Inom ramen för programmet hanteras sär­
                               skilda satsningar för kvinnor och utrikes födda.
                                 Att
                               u	 som ny eller nybliven företagare under en
52  Styrelsekraft
   Det nationella styrelseprogrammet för kvinnor
                                 begränsad men viktig period få stöd av en erfa­
                                 ren mentor skapar en kreativ dynamik och kan
   Styrelsekraft, ska synliggöra och uppmärksamma       många gånger ha stor betydelse för möjligheten
   kompetenta kvinnor som kan sitta i olika bolags­      att utveckla ett framgångsrikt företagande.
   styrelser. Det ska även sprida goda exempel och
   skapa en debatt om vikten av att ha fler kvinnor på
   styrelseposter utifrån ett tillväxtperspektiv.
                               Pilotsatsning på privata företagsinkubatorer
                               Tillväxtverket fick 2008 regeringens uppdrag att
                                                            56
   u	 Minst 200 kvinnor väljs ut och ges möjlighet att   bedriva ett pilotprojekt för att stödja ett begrän­
    delta i ett exklusivt mentorskapsprogram, samt    sat urval av privata företagsinkubatorer i syfte att
    tilldelas utbildningsstipendier på 10 000 kronor.   bredda och komplettera det befintliga utbudet av
                               inkubatorer.
                               u Företag som i vissa fall kan ha svårt att ta del av
53  Insatser för att stärka företagandet bland
   personer med utländsk bakgrund               befintliga inkubatorsinsatser erbjuds hjälp med
   För att stärka företagandet bland personer med       utveckling av idéer till kommersiellt gångbara
   utländsk bakgrund och ta tillvara den tillväxt­       produkter eller tjänster.
   potential som finns har 20 miljoner kronor av­
   satts per år 2008–2010. Företagare med utländsk
   bakgrund erbjuds mer kvalificerad och speciali­
                               En modern lärlingsutbildning
                               Försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbild­
                                                            57
   serad rådgivning samt ökade möjligheter att delta    ning inleddes hösten 2008 och pågår fram till 2010.
   i mentorprogram och nätverk. En dialog och sam­     Möjlighet ska finnas att en större del av utbild­
   arbete med bankerna har inletts för att förbättra    ningen än tidigare är förlagd till en arbetsplats, att
   finansieringsmöjligheterna för företagare med ut­    lärlingen kan vara anställd under lärlingstiden och
   ländsk bakgrund. Dessutom har medel avsatts för     att ersättning kan utgå till företag som tar emot
   att ta fram och sprida kunskap om dessa företagare    en lärling.
   till rådgivnings­ och finansieringsaktörer.       u	 Företagen får möjlighet att knyta kontakt med
   u	 Företag som leds av personer med utländsk bak­     elever på gymnasieskolan, vilket underlättar an­
     grund ska få ökade möjligheter att utvecklas och    ställning och rekrytering.
     växa.
                               Finansiellt stöd till Ung Företagsamhet         58
54  Inrättande av Nystartskontor
   Regeringen har etablerat tjänsten Nystartskontor
                               Ung Företagsamhet har under åren 2006–2009
                               fått 23 miljoner kronor i bidrag av regeringen för
   där individuellt anpassad vägledning och stöd inför   entreprenörskapsinsatser inom gymnasieskolan.
   att starta och driva företag erbjuds. Nystartskon­    Genom Ung Företagsamhet får ungdomar i gym­
   toren samlar offentliga, privata och ideella aktörer   nasieskolan möjlighet att träna sin kreativitet,
   på ett och samma ställe. Fördjupade insatser av     företagsamhet och sitt entreprenörskap. Särskilda
   Nystartskontor sker på nio utvalda platser i lan­    insatser görs bland annat för att nå fler elever på de
   det. Tjänsten Nystartskontor finns även på service    yrkesförberedande programmen.
   och samverkanskontor på olika orter i landet där     u	 Insatsen syftar till att främja ett ökat entrepre­
   servicehandläggare och arbetsförmedlare från        nörskap på utbildningsområdet. Elever får möj­
   Försäkringskassan, Skatteverket och Arbetsför­       lighet att prova på företagande i praktiken.
   medlingen ger stöd och vägledning för den som
   vill starta företag.
   u	 ska få möjlighet att starta och driva företag,
    Fler
                               En strategi för entreprenörskap inom
                               utbildningsområdet
                                                            59
    inte minst människor som står utanför arbets­     Regeringen har presenterat en strategi för entre­
    marknaden och befinner sig i utanförskap.       prenörskap inom utbildningsområdet. Entrepre­20
   nörskap ska löpa som en röd tråd genom hela ut­
   bildningssystemet. Strategin innehåller ett antal
                                Bättre a-kasseersättning för nyföretagare
                                Under de första två åren efter start föreslås före­
                                                             62
   åtgärder som syftar till att stimulera att entrepre­   tagare få arbetslöshetsersättning baserad på den
   nörskap ska genomsyra utbildningen på alla nivåer.    inkomst som företagaren hade som anställd före
   Skolverket och Tillväxtverket har fått i uppdrag att   starten. Vid arbetslöshet gäller detta under förut­
   främja entreprenörskap på grund­ och gymnasie­      sättning att verksamheten gör uppehåll inom 24
   nivå respektive universitets­ och högskolenivå.      månader efter start.
   u	 Inspiration till entreprenörskap genom hela      Nuvarande regler: I dag kan företagare under tolv
    utbildningssystemet bör bidra till att fler unga    månader få dagsförtjänsten beräknad utifrån tidi­
    människor kan och vill starta och driva företag.    gare anställning.
                                u	 Syftet är att ge företagare rimlig tid att pröva sin
60  Stöd till start av näringsverksamhet utvidgas
   till att gälla även för ungdomar
                                 affärsidé och etablera sitt företag.

   Regeringen aviserade i budgetpropositionen för
   2010 att även ungdomar som deltar i jobbgarantin
                                Längre karenstid och sänkt avgift i
                                sjukförsäkringen                     63
   för ungdomar ska kunna ta del av stöd till start av
                                Karenstiden föreslås utökas från en dag till sju da­
   näringsverksamhet. Dessa aktiviteter får man ta
                                gar för egenföretagare, vilket kommer att medföra
   del av i sex månader. Insatsen ska vara tillgänglig
                                sänkt egenavgift med 0,74 procentenheter. Dess­
   för dem som fyllt 20 år men inte är 25 år. Reformen
                                utom föreslås egenföretagare på samma sätt som
   träder i kraft den 1 februari 2010.
                                i dag ges möjlighet att välja en längre karenstid.
   u Reformen är ett sätt för ungdomar att komma       Regeringen föreslår dock att antalet valmöjligheter
    in på arbetsmarknaden genom stöd till att starta    ökar, nämligen till 14, 30, 60 eller 90 dagar.
    eget företag.
                                Nuvarande regler: I dag är den generella karens­
                                tiden en dag med möjlighet att välja tre och 30 da­
                                gars karenstid.
                                u Syftet är att öka valfriheten och flexibiliteten
                                 för företagare.

   Förbättrat trygghetssystem                Jämförelseinkomsten i sjuk- och
                                                             64
   för företagare                      föräldraförsäkringen tas bort
                                Regeringen föreslår att den s.k. ”jämförelseinkom­
                                sten” för egenföretagare i sjuk­ och föräldraförsäk­
                                ringen tas bort.
   För att förstärka den sociala tryggheten för företagare
                                Nuvarande regler: Idag kan den sjukpenning­
   har regeringen i budgetpropositionen för 2010 före-
                                grundande inkomsten högst uppgå till 7,5 basbelopp
   slagit tio reformer i de sociala trygghetsystemen, dvs.  för såväl anställda som företagare (10 basbelopp
   arbetslöshets-, sjuk och föräldraförsäkringen och reg-  inom föräldrapenningen). För egenföretagare finns
   lerna för sjuklön. Syftet är att skapa större tydlighet  dessutom en särskild begränsningsregel den s.k.
   och förutsägbarhet i regelverken, ökad likabehand-    jämförelseinkomsten som innebär att den sjukpen­
   ling av företagare och anställda, samt ökad valfrihet   ninggrundande inkomsten (SGI) inte får överskrida
   för företagare. Regeringen avser lämna en proposition   vad en motsvarande anställd skulle ha fått.
   till riksdagen under våren 2010 och förslagen avses    u Förslaget innebär rättvisare regler för egenföre­
   träda i kraft den 1 juli 2010.                tagare.


61  Bättre regler för sjuk- och föräldrapenning för
   nyföretagare
                                Föräldrapenning på lika villkor
                                Egenföretagare som tar ut tillfällig föräldrapen­
                                                             65
   Regeringen föreslår ett uppbyggnadsskede på två      ning föreslås kunna göra det på jämlika villkor som
   år i sjuk­ och föräldraförsäkringen för egenföreta­    anställda. Egenföretagares årsarbetstid vid uttag av
   gare (personer som driver enskild firma eller han­    tillfällig föräldrapenning föreslås bli 260 dagar och
   delsbolag). Det innebär att egenföretagare får rätt    utges i högst fem dagar under en sjudagarsperiod.
   till lägst sjukpenninggrundande inkomst (SGI)       Ändringen medför normalt höjd ersättning för
   motsvarande vad en anställd skulle få. Längre upp­    egenföretagare.
   byggnadsskede kan beviljas efter prövning.        Nuvarande regler: Egenföretagare är i dag diskri­
   Nuvarande regler: I dag finns inte reglerat i före­    minerade när det gäller beräkningsgrunder för ut­
   skrifter hur den sjukpenninggrundande inkom­       tag av tillfällig föräldrapenning i förhållande till
   sten ska beräknas under ett uppbyggnadsskede.       anställda. I dag är beräkningsgrunden 365 dagar.
   Försäkringskassan gör en bedömning.            Detta ger generellt lägre tillfällig föräldrapenning
   u	 Syftet är att underlätta övergången från anställ­   för egenföretagare än för anställda.
     ning till företagande och ge företagare rimlig tid  u	 Syftet är att skapa så lika villkor som möjligt för
     att pröva sin affärsidé och etablera sitt företag.    företagare och anställda.


                                                             21
66  Havandeskapspenning för företagare utreds
   Möjligheten till havandeskapspenning p.g.a. risker
                               sjuklönekostnaden som samtliga arbetsgivare har
                               för sina anställda. Reformen beräknas kosta 380
   i arbetsmiljön för företagare ska analyseras. Arbets­  miljoner kronor per år.
   miljöverket har fått i uppdrag att utreda frågan.    Nuvarande regler: I dag finns inget högkostnads­
   Nuvarande regler: Idag saknar företagare möjlig­     skydd.
   het att få havandeskapspenning på grund av risker    u	 Syftet är att göra det mindre riskfyllt för företa­
   i arbetsmiljön.                       gare att anställa.
   u Syftet är att få förslag på hur reglerna för företa­
     gare och anställda kan bli mer lika.
                               Insatser som är på väg
67  Förmånligare beräkning av a-kassa för företagare     Socialt företagande
                               Regeringen har gett Arbetsförmedlingen och För­
                                                            71
   Regeringen förslår att dagsförtjänsten för företa­
   gare bör baseras på den senaste taxeringen eller på   säkringskassan i uppdrag att genomföra en tvåårig
   genomsnittet av de två år som föregår inkomståret i   försöksverksamhet med upphandling av alterna­
   den senaste taxeringen om det är mer förmånligt.     tiva insatser för långtidssjukskrivna personer med
   Nuvarande regler: Enligt nuvarande regler fast­     tidsbegränsad sjukersättning samt personer med
   ställs dagpenningen utifrån genomsnittet av de tre    aktivitetsersättning, i vilket sociala företag särskilt
   senaste åren före avvecklingsåret.            lyfts fram. Därutöver har regeringen även beslutat
                               om insatser för främjandet av sociala företag avse­
   u	 Syftet är att stärka incitamenten att driva före­   ende rehabilitering och andra typer av stödtjänster
    taget vidare även när det tillfälligt går sämre.   för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund
                               av psykisk funktionsnedsättning.
                                På regeringen uppdrag genomförde flera myndig­
68  Enklare att få a-kassa vid uppehåll i företaget
   Utgångspunkten för en bedömning föreslås vara att
                               heter under 2008 0ch 2009 en informationsinsats
                               för att öka den allmänna kunskapen om sociala
   verksamheten inte behöver avvecklas utan huvud­     företag. Inom Regeringskansliet pågår för närva­
   saken är att det inte vidtas några åtgärder i verksam­  rande arbete med att ta fram en handlingsplan för
   heten. Reformen innebär att det blir enklare och     sociala företag.
   därmed mindre tidskrävande att handlägga ärenden
   när företagare söker arbetslöshetsersättning.      u	 Insatserna syftar till att främja tillkomsten och
                                 utvecklingen av sociala företag.
   Nuvarande regler: Nuvarande regler är otydliga
   och ger upphov till tolkningar som leder till olika
   resultat i likartade ärenden.              Översyn av rådgivning till företag
                               Regeringen har gjort en översyn av statliga insatser
                                                            72
   u	 Syftet är att göra det enklare att göra uppehåll i
    företaget och få a­kassa snabbare.          för företagsrådgivning. I översynen analyserades
                               bl.a. följande; statens roll, utbudet av aktörer och
                               eventuella överlappningar dem emellan, företagens
                               behov, samt om de statligt finansierade insatserna
69  Bättre regler i arbetslöshetsförsäkringen vid
   företagande som bisyssla                 snedvrider konkurrensen på marknaden. Uppdra­
                               get slutrapporterades den sista januari 2009.
   Vid beräkning av arbetslöshet ska bortses från       Regeringen kommer under våren 2010 att åter­
   anställning eller näringsverksamhet som den sö­     komma med förslag på hur de statliga rådgivnings­
   kande före arbetslöshetens inträde under minst      insatserna kan utvecklas.
   tolv månader har utfört eller bedrivit vid sidan om
   heltidssysselsättning. Nuvarande inkomstgräns för    u Syftet är att göra det enklare för företag att få
   att få en anställning eller en verksamhet godkänd      relevant rådgivning.
   som bisyssla tas bort.
   Nuvarande regler: För att få bisysslan godkänd
   får den genomsnittliga inkomsten för bisysslan
                               Förbättrad kapitalförsörjning hos små och
                               medelstora företag
                                                            73
   inte överstiga ett belopp som motsvarar sex grund­    En särskild utredare har lämnat ett betänkande av­
   belopp per vecka (fn 1920 kronor per vecka).       seende en översyn av de statliga finansieringsinsat­
   u Företagare ges ökade möjligheter att fortsätta     ser för nya, små och medelstora företag. Utredaren
    driva företag som bisyssla även om de uppbär     lämnar förslag på hur dagens insatser kan bli mer
    a­kassa.                       effektiva och överskådliga. Utredaren har särskilt
                               beaktat företagarnas behov av finansiering inför
                               företagsstart, företagens finansieringsbehov i ti­
70  Högkostnadsskydd för sjuklönekostnader införs      diga skeden av sin utveckling samt små och medel­
                               stora företags behov i expansionsskeden. Regering­
   Regeringen förslår att ett generellt högkostnads­
   skydd avseende sjuklönekostnader för arbetsgivare    en kommer under våren 2010 att återkomma med
   införs. Det föreslås omfatta alla arbetsgivare och ge  förslag på hur de statliga finansieringsinsatserna
   arbetsgivaren möjlighet att få ersättning från För­   kan utvecklas.
   säkringskassan för sjuklönekostnader som över­      u	 Förslaget innebär förbättrade finansierings­
   stiger två och en halv gånger den genomsnittliga      möjligheter för små och medelstora företag.


22
74  Skatteincitament för investeringar i mindre
   företag
                              incitamentsutredningen har föreslagit två typer
                              av skatteincitament för att stimulera riskkapital i
   Regeringen tillsatte en särskild utredare 2008 för  onoterade bolag, men även föreslagit hur ett sys­
   att bland annat analysera förutsättningarna för att  tem med riskkapitalkonton kan införas i svensk
   stimulera fysiska personers investeringar i min­   lagstiftning.
   dre företag och utforma förslag om sådana skatte­   u	 Utredningens förslag syftar till att komma till­
   incitament. Utredarens uppgift har varit att sär­    rätta med det marknadsmisslyckande som finns
   skilt beakta företagens finansieringsbehov inför     när det gäller företagens behov av kapital vid
   företagsstart och i tidiga skeden av sin utveckling   företagsstart och i tidiga skeden av företagets
   samt företagens behov i expansionsskeden. Skatte­    utveckling.
                                       Med stöd från ALMI
                                       kunde vi utveckla
                                       trots krisen
   Transformation till en ny nivå
   Nedgången i lastbilsindustrin drabbade Swenox hårt,  intervjuade nyckelpersoner i organisationen. Det
   men med hjälp av kapital från bland annat ALMI    var otroligt värdefullt för oss att få den här tredje­
   kunde företaget ändå fortsätta utveckla framtidens  partssynen på bolaget.
   avgassystem. Nu blomstrar verksamheten och
   Nyköpingsborna kan se fram emot flera hundra nya   Inte smärtfritt
   jobb de närmaste åren.                Nu står Swenox inför nästa steg i bolagets utveck­
                              ling. De har tagit hem ett mångmiljardkontrakt
   Swenox tillverkar och utvecklar avgasreningssys­   med Daimler, vilket innebär nya rekryteringar –
   tem – produkter som kontinuerligt ställs under    upp till 300 personer de närmaste åren – och nya
   allt hårdare miljökrav. År 2013 väntas omfattande   investeringar, bland annat i ny maskinutrustning.
   skärpningar i regelverken, något som Swenox ti­     Andreas menar att Swenox håller på att transfor­
   digt beslutade möta med ytterligare utveckling av   meras till en ny nivå – tack vare Daimler.
   existerande produkter.                 – De har sådan omfattande erfarenhet av andra
    –När krisen slog till hade vi redan bestämt att   leverantörer och vet hur vi ska göra för att lyckas.
   vi skulle fortsätta utveckla våra system och vi var  Vägen dit är absolut inte smärtfri, människor får
   ovilliga att dra ner på just den posten i budgeten.  jobba dygnet runt för att vi ska leva upp till deras
   Utöver detta hade vi planerat byta lokaler för att  förväntningar, men när vi till slut når målet kom­
   kunna utöka verksamheten, säger Andreas Mehner,    mer vi vara väl förberedda, menar Andreas.
   VD på Swenox.
                              Tuff urvalsprocess
   Tredjepartssyn på bolaget               Andreas har lång erfarenhet av fordonsindustrin
   –Vi behövde nytt kapital in i verksamheten och    och han menar att det alltid är väldigt stor press på
   ALMI var en av de aktörer som var tillgängliga. I   nya aktörer i leverantörskedjan, att ”bara de bästa
   och med att de lånade oss pengar blev också låne­   får vara med och leka”.
   utrymmet från vår lokala bank större, och vi kunde   –Våra kunder är världsomspännande och har en
   genomföra de satsningar vi företagit oss, berättar  urvalsprocess som är väldigt tuff. Men när samar­
   Andreas.                       betet väl inletts är de väldigt hjälpsamma. Det lig­
    ALMI fyllde inte enbart en funktion som finan­   ger både i deras och vårt intresse att vi utvecklas i
   siär, de bidrog också med värdefulla reflektioner   rätt riktning, avslutar Andreas.
   kring Swenox verksamhet.
    –Innan de gav klartecken genomförde de en
   grundlig analys av företaget där de bland annat


                                                          23
24


   Johnér Bildbyrå AB/Conny Fridh
        4. Ett dynamiskt och innovativt näringsliv                   Ett brett innovationsperspektiv liksom fortsatta satsningar på
                   forskning och utveckling är en förutsättning för att stärka dynamiken
                   och den långsiktiga konkurrenskraften i det svenska näringslivet.
                   Ökad samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och universitet,
                   högskolor och institut bidrar till att ny kunskap, teknik och tjänster
                   utvecklas, och till att resultaten kommer till användning i samhället.
        Genomförda insatser                   blem för många företag verksamma inom fordons­
                                    industrin. I syfte att ge möjligheter för långsiktigt
                                    konkurrenskraftiga företag och skapa möjligheter
   75    Stärkta satsningar på forskning, utveckling och
        innovation
                                    till en positiv utveckling på längre sikt har reger­
                                    ingen föreslagit ett antal insatser; inrättande av
        I forsknings­ och innovationspropositionen besluta­   FoU­bolaget Fouriertransform med tre miljarder
        de regeringen att öka nivån på statens satsningar på  kronor, statliga kreditgarantier till företag i for­
        forskning och innovation med fem miljarder kronor    donsklustret för upptagande av lån i Europeiska
        fram till och med år 2012. Satsningarna går främst   investeringsbanken samt undsättningslån till fö­
        till strategiska forskningsområden, forsknings­     retag i fordonsklustret som befinner sig i ekono­
        institutens verksamhet, forskningsinfrastruktur     miska svårigheter. Staten samarbetar också med
        och universitetens basanslag. Det görs också riktade  fordonsindustrin i forskningsprogrammet FFI, For­
        insatser på Innovationskontor och ökad tillgång till  donsstrategisk forskning och innovation. Tillsam­
        offentligt riskkapital.                 mans finansierar parterna under 2009–2012 årligen
        u	 Företagen får bättre förutsättningar att få till­  utvecklingsprojekt för ca en miljard kronor.
          gång till kunskap och vetenskapliga resultat på   u	 Konkurrenskraften i den svenska fordonssek­
          svenska universitet och högskolor. Även samver­     torn utvecklas med innovativ teknologi och
          kan mellan företag och universitet underlättas.     bättre möjligheter att anpassa sig till nya förut­
                                      sättningar.

   76    Innovationer inom hälso- och sjukvården
se även s. 32  Att innovationer utvecklas och tas till vara samt når
        kommersialisering är av central betydelse för kvali­
                                    Bättre sekretesskydd för forskningssamverkan
                                    mellan högskola och företag
                                                                 78
        tetsutvecklingen inom hälso­ och sjukvården såväl    Sekretesslagen ändrades den 1 juli 2007 genom att
        som för svensk industri och svensk tillväxt. Reger­   det infördes ett skydd för bl.a. uppfinningar el­
        ingen har gett i uppdrag åt Vinnova, ALMI och      ler forskningsresultat som har kommit fram vid
        Innovationsbron AB att tillsammans med kommu­      forskningssamverkan mellan ett universitet eller
        ner och landsting genomföra en satsning med syfte    en högskola och företag.
        att öka antalet samverkansmiljöer som stimulerar    u	 Forskningssamarbeten mellan företag och uni­
        kommersialisering av innovationer inom hälso­ och     versitet och högskolor underlättas.
        sjukvården. Satsningen ska ha en total omfattning
        på minst 40 miljoner kronor under tre år.
        u	 Företagen ska få fram fler och mer konkurrens­    100 miljoner till Forska & Växprogrammet
                                    Forska & Växprogrammet stödjer forsknings­ och
                                                                 79
          kraftiga produkter och tjänster.
                                    utvecklingsprojekt i små och medelstora företag.
                                    Regeringen har avsatt 100 miljoner kronor till pro­
   77    Satsningar för svensk fordonsindustri
        Den starkt vikande efterfrågan på fordonsmarkna­
                                    grammet. Under 2008–2009 har 578 företag finan­
                                    sierats av programmet med sammanlagt 515 miljo­
        den sedan hösten 2008 har lett till allvarliga pro­   ner kronor.
                                                                 25
   Programmet har gett positiva effekter i form av
   u	                            u Insatsen syftar till att främja innovationer och
   bl.a. ökad sysselsättning och kunskapsnivå hos      underlätta för unga med idéer att kommersiali­
   de företag som fått stöd.                 sera dessa, för att få fler livskraftiga företag.


80  Kulturella och kreativa näringar             Innovationsupphandling                 84
   En handlingsplan för kulturella och kreativa nä­     På marknader där offentliga aktörer är viktiga be­
   ringar presenterades i september 2009. Handlings­    ställare och köpare kan företagens beredskap att
   planen innehåller en rad åtgärder som riktas till fö­  utveckla ny kunskap för att vinna upphandlingar
   retagare inom kulturella och kreativa sektorer. Det   bli högre med ett ökat inslag av innovationsupp­
   handlar om rådgivning, inkubatorsverksamhet,       handling. Detta kan i sin tur leda till att företagen
   modeller för samverkan, studie om finansierings­     utvecklar nya varor och tjänster som kan lanseras
   behov, förbättrad statistik, kompetensutveckling     på en större internationell marknad, samtidigt som
   m.m. Myndigheter inom både närings­ och kultur­     möjligheterna till förnyelse i den offentliga verk­
   området får regeringens uppdrag att genomföra      samheten ökar. Regeringen har därför tillsatt en
   insatserna.                       utredning som ska utreda förutsättningarna för
   u	 Syftet med handlingsplanen är att skapa goda     offentlig innovationsupphandling i Sverige samt
    förutsättningar för entreprenörer samt poten­     lämna förslag till åtgärder för att öka tillämpning­
    tiella och befintliga företagare inom kulturella   en av innovationsupphandling.
    och kreativa näringar att utveckla sina affärs­    u	 Detta kan leda till att företagen utvecklar nya
    idéer och företagande. De insatser som utfor­      varor och tjänster som kan lanseras på en större
    mas inom ramen för handlingsplanen ska utgå       internationell marknad, samtidigt som möjlig­
    från de kulturella och kreativa entreprenörernas     heterna till förnyelse i den offentliga verksam­
    behov och möjligheter.                  heten ökar.


81  Förstärkta insatser för att marknadsföra Sverige
   som rese- och turistland
                               En strategi för ökad tjänsteinnovation i Sverige
                               Svensk ekonomi har under flera decennier domi­
                                                           85
   Bolaget VisitSweden AB har fått en förstärkning     nerats av tjänsteproduktion, både vad gäller syssel­
   på 50 miljoner kronor årligen 2010–2012 för att     sättning och BNP. Tjänster produceras i privat och
   marknadsföra Sverige som rese­ och turistland.      offentlig regi, i tjänsteföretag och i tillverknings­
   Riktade aktiviteter finansieras tillsammans med     företag. Tjänsteinnovation drivs i hög utsträck­
   besöksnäringen.                     ning av relationer till kunder eller användare samt
   u	 övergripande målet är att VisitSweden ska
    Det                          av medarbetare. Ny kunskap, som kan vara forsk­
    bidra till att Sverige har en hög attraktionskraft   nings­ eller erfarenhetsbaserad, fyller en central
    utomlands som turistland och har en långsik­      funktion i tjänsteinnovation. I flera länder, liksom
    tigt konkurrenskraftig turistnäring som bidrar     inom OECD och EU, har frågan om hur politiken
    till hållbar tillväxt och ökad sysselsättning i alla  ska utformas för att främja tjänsteinnovation, fått
    delar av landet.                    ökad uppmärksamhet under det senaste decenniet.
                               Näringsdepartementet har inlett arbetet med att
                               utforma en strategi för ökad tjänsteinnovation i
82  Globaliseringsrådet
   Regeringens Globaliseringsråd inrättades 2007 och
                               Sverige.
                               u Genom att verka för ökad tjänsteinnovation kan
   hade till uppgift att fördjupa kunskaperna, ta fram     offentliga aktörer bidra till stärkt konkurrens­
   ekonomisk­politiska strategier och bredda det of­      kraft hos företagen och förnyelse av de offent­
   fentliga samtalet om vad som krävs för att Sverige     liga tjänsterna i Sverige.
   ska hävda sig väl i en värld präglad av fortsatt snabb
   globalisering. Globaliseringsrådets arbete avsluta­
   des våren 2009. Resultatet av arbetet presenterades   Transnationella innovationssystem, kluster och
                                                           86
   i en slutrapport, som gavs ut den 25 maj 2009.      småföretagsnätverk i Östersjöregionen
   u	 Globaliseringsrådet bidrog till att lyfta frågor   EU:s strategi för Östersjöregionen är ett sätt att
    om Sveriges konkurrenskraft, omställnings­      främja affärsmöjligheter och förbättra den inre
    förmåga och attraktivitet, vilket är viktigt för   marknadens sätt att fungera i ett makroregionalt
    att få fler företag att våga växa.          perspektiv. Ett av projekten i strategin som speci­
                               ellt berör små företag är ett projekt inom området
                               forskning och innovation som syftar till att utveckla
   Insatser som är på väg                  transnationella innovationssystem, kluster och små­
                               företagsnätverk i Östersjöregionen. Projektet leds
83  Unga innovatörer
   I budgetpropositionen för 2010 aviserades en sats­
                               av Sverige (Vinnova) med Litauen som ”co­leader”.
                               Förberedelsearbetet pågår nu, med mål att kunna
   ning på 20 miljoner kronor per år i tre år för att    starta konkreta samarbetsprojekt under 2010.
   främja unga innovatörer. Ett mer detaljerat beslut    u	 Projektet ska ge ökade möjligheter för små före­
   om satsningens innehåll förbereds nu inom Re­        tag att verka i Östersjöregionen.
   geringskansliet. Åtgärderna ska ske i nära samar­
   bete med utbildningsinstitutioner, företag och
   företagarorganisationer.
26
                                        Kapital och
                                        vägledning bröt
En bro mellan innovation                            en ond cirkel
och marknad

Vägen från forskning och innovation till lönsam-     bolaget AroCell, vars produkt i grunden bygger på
ma affärer är sällan alldeles spikrak. Statligt ägda   forskningsverksamhet från Uppsala universitet.
Innovationsbron erbjuder finansiering och hjälp med    AroCell utvecklar och kommersialiserar en så kal­
affärsutveckling till forskningsbaserade företag som   lad biomarkör för test av celltillväxt (tumörer och
befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede.        cancer). AroCells markör mäter tillväxthastighe­
                             ten för celldelning, en viktig indikator för att till
 Uppsalaföretaget AroCell, som utvecklar biomarkö-    exempel avgöra hur aggressivt ett cancerförlopp är
rer för test av celltillväxt, är ett av de bolag som nu  (ju snabbare cellerna delar sig, desto mer aggressiv
närmar sig kommersialisering med hjälp av stöd från    är oftast cancern). Därmed kan markören användas
Innovationsbron.                     för att mäta effekten av en pågående behandling.
Innovationsbron AB, som ägs av staten och Indu­      Den kan dessutom användas vid uppföljning av re­
strifonden och bildades år 2005, är ett samlat grepp   dan behandlade patienter så att man tidigare kan
för att skapa lönsamma tillväxtföretag av forsk­     fånga upp eventuella återfall.
ning och innovationer. Målsättningen är att i ett
tidigt skede gå in och stötta företag med kommer­
siellt intressanta affärsidéer som i grunden bygger    Unik idé
på forskningsframsteg. Dels genom så kallat sådd­     – AroCell är ett företag som har haft en ganska bro­
kapital (upp till cirka 2,5 miljoner kronor) – dels    kig resa men som nu närmar sig kommersialisering.
genom att stötta med erfarenhet, kontakter och      De har i princip avslutat sin utvecklingsprocess
affärsutveckling. Tanken är att Innovationsbron      och är nu inne i en fas av kliniska tester och pro­
därmed kan hjälpa till att överbrygga många av de     duktionsanpassning. Vårt intresse i AroCell beror
svårigheter och risker som finns i utvecklingen av    främst på att företagets markör är helt unik och
ett ungt företag.                     exklusiv, vilket är intressant inte minst eftersom
 Behovet av denna typ av stöd är stort enligt Allan   medicinskt och kliniskt relevanta biologiska mar­
Asp, investeringsansvarig vid Innovationsbron Re­     körer är ett glödhett område i dag, säger Allan Asp.
gion Mitt i Uppsala:                    Innovationsbron har till dags dato investerat
 – Vi upplever att vi fyller en viktig roll i det läge  drygt två miljoner kronor i AroCell, vilket mot­
som uppstår när ett bolag är redo för kommersiell     svarar en 10­procentig ägarandel och kommer att
verksamhet men kanske ändå inte tillräckligt fär­     teckna en motsvarande andel när bolaget gör ny­
digt för att intressera riskkapitalister och så kallade  emission under våren 2010.
affärsänglar. Vi kontaktas kontinuerligt av perso­     AroCells VD, Anne­Charlotte Aronsson, räknar
ner som vill presentera sin innovation och försöker    med att tillskottet från nyemissionen ska inne­
sedan i varje enskilt fall att utifrån ett antal krite­  bära att bolagets kapital nu räcker fram till färdig
rier avgöra om affärsidén är intressant för oss.     produkt.
                              – Vi tror det, vi är så pass nära nu. Resultaten
Vilka är dessa kriterier?                 från våra kliniska tester ser lovande ut och vi både
– Vi gör en uppskattning av bolagets marknads­      hoppas och tror att vår markör kommer att bli ett
potential. Hur stort intresse finns det för produk­    värdefullt komplement till de behandlingsmetoder
ten bland betalande kunder, kan vi verifiera ett     som redan finns i dag.
kundbehov, hur långt räcker våra pengar, finns
det en exit? Vi gör också en bedömning av de per­     Vad har samarbetet med Innovationsbron betytt
soner som sitter i företagets ledning. Mitt eget     för AroCell?
ansvarsområde är främst företag inom life science     – AroCell hade en tuff period för några år sedan,
(läkemedel, diagnostik, medicinsk teknik, biotek­     när det var ont om pengar och bolaget kom in i
nik) och där är det förstås också väldigt viktigt att   en ond cirkel och inte utvecklades särskilt mycket.
bolaget har en IP­strategi (patent, varumärkes­      Så det är klart att kapitaltillskottet från Innova­
skydd) på plats, annars kan det rasera hela affärs­    tionsbron har varit viktigt. Men jag vill betona att
idén, säger Allan Asp.                  den vägledning och rådgivning vi har fått har varit
 Ett av de företag som Allan Asp och Innova­       minst lika värdefull och ett stort stöd för mig per­
tionsbron har fattat tycke för är det lilla Uppsala­   sonligen, säger Anne­Charlotte Aronsson.
                                                         27
28


   Javier Larrea / AGE / SCANPIX
   5. Öppna och väl fungerande marknader                    Öppna och väl fungerande marknader skapar
                    förutsättningar för fler och växande företag. Regeringen
                    arbetar för att öka utrymmet för enskilda initiativ och eget
                    företagande. Konkurrenspolitiken bidrar till effektiva, öppna
                    och väl fungerande marknader som stimulerar och släpper
                    fram nya idéer, företag och produkter. Effektiv konkurrens i
                    privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna
                    är en viktig förutsättning för väl fungerande marknader.
   Genomförda insatser                   en effektiv konkurrens samt att denna inte är för­
                               svarbar från allmän synpunkt.
                               u Ändringarna gör det möjligt för fler små företag
87  En effektivare konkurrenslag                att växa och verka på lokala marknader efter prin­
   En ny konkurrenslag trädde i kraft den 1 november      cipen konkurrens på lika och rättvisa villkor.
   2008. Det är nu möjligt att meddela näringsförbud
   för en verkställande direktör eller annan ledande
   befattningshavare som deltar i eller har känne­     Nationellt upphandlingsstöd
                               Många av dem som upphandlar och lämnar an­
                                                           89
   dom om ett otillåtet kartellsamarbete som företa­
   get är inblandat i. Reglerna om konkurrensskade     bud anser att det är krångligt med offentlig upp­
   avgifternas storlek har också gjorts tydligare i syfte  handling. Det leder till att inte minst många små
   att avskräckande avgifter ska kunna utdömas för     företag avstår från att delta. Kammarkollegiet har
   allvarliga överträdelser av konkurrenslagen. Den     därför fått i uppdrag att införa ett upphandlings­
   nya lagen innehåller också förändringar som syftar    stöd som ska ta fram ”modellförfrågningsunder­
   till ett effektivare förfarande i samband med lag­    lag” och ge råd och stöd i upphandlingsprocessen
   föringen av överträdelser av konkurrenslagen.      för att underlätta för upphandlande myndigheter,
                               enheter och företag. Myndigheten ska även ta
     Ett
   u	 skärpt regelverk kan förhindra överträdel­
                               fram en e­upphandlingsplattform för att ta till­
     ser av konkurrenslagen och bidra till väl fung­
                               vara de effektivitetsvinster som finns att hämta för
     erande marknader. Företagen får gynnsammare
                               både upphandlare och företag i en mer utvecklad
     förutsättningar att etablera sig och driva verk­
                               elektronisk upphandling. För dessa insatser anslås
     samhet.
                               22 miljoner årligen 2009–2011.
                               u	 Uppdraget är ett led i regeringens satsning på
88  Lagregel om konfliktlösning vid offentlig
   säljverksamhet
                                 ökad tillväxt och effektivare offentlig förvalt­
                                 ning för att underlätta för företagen.
   Kompletterande regler i konkurrenslagen trädde i
   kraft den 1 januari 2010. Regeln innebär att Stock­
   holms tingsrätt på talan av Konkurrensverket får
   förbjuda staten, en kommun eller ett landsting att    Insatser som är på väg
   i sin säljverksamhet tillämpa ett visst förfarande.
   En kommun eller ett landsting får även förbjudas     Konkurrensförbättrande åtgärder med
                               betydelse för samhällsekonomin
                                                           90
   att i sin säljverksamhet bedriva sådan verksamhet
   som inte är förenlig med den kommunala kompe­      Även om Sverige har en stark ekonomi och ett i
   tensen. För att ett förbud ska få meddelas krävs     internationellt perspektiv avreglerat och konkur­
   dock att verksamheten eller förfarandet snedvrider    renskraftigt näringsliv är prisläget i Sverige högt
   eller är ägnat att snedvrida förutsättningarna för    inom många områden. En huvudsaklig orsak till
                                                           29
   detta är en bristande konkurrenssituation. Reger­
   ingen ser därför behovet av konkurrensförbättran­
                               Avskaffande av SJ AB:s monopol på
                               kommersiell persontrafik
                                                            92
   de åtgärder på en rad områden och avser att under    SJ AB:s monopol avskaffas i tre steg. Den 1 juli 2009
   våren 2010 närmare samlat presentera de satsningar    fick andra järnvägstrafikaktörer rätt att bedriva
   som görs på konkurrensförbättrande åtgärder med     helgtrafik. Den 1 oktober öppnades marknaden för
   betydelse för samhällsekonomin.             internationell tågtrafik. De internationella trafik­
   u	 Regeringens satsningar väntas leda till ökad sys­   företagen har också rätt att erbjuda resande för
    selsättning och ekonomisk tillväxt.          inrikes resenärer i sina tåg. Den 1 oktober 2010 av­
                               skaffas det resterande monopolet för SJ AB och alla
                               godkända aktörer kommer då att ha rätt att etablera
91  Talerätt för Konkurrensverket i tillsynen av den
   offentliga upphandlingen
                               sig och driva kommersiell persontrafik på järnväg.

   Regeringen ser över reglerna för den offentliga
   upphandlingen för att komma tillrätta med de       Avskaffande av bilprovningsmonopolet
                               Fordonsbesiktningen konkurrensutsätts från den
                                                            93
   problem som uppstår när aktörer inte följer upp­
   handlingsreglerna. Den 1 juni 2010 föreslås EU:s     1 juli 2010 då också privata företag kan utgöra kon­
   reviderade s.k. rättsmedelsdirektiv vara genomfört    trollbesiktningar av personbilar och lastbilar i
   i svensk rätt. Förslaget syftar bl.a. till att komma   Sverige. Detta sker genom att monopolet för AB
   till rätta med fall då upphandlande myndigheter     Svensk Bilprovning, SMP Svenska Maskinprovning
   tecknar upphandlingskontrakt i syfte att stänga     AB och Inspecta Sweden AB tas bort vilket leder
   möjligheterna till överprövning, vilket upplevs     till en konkurrensutsatt besiktningsmarknad.
   som ett sätt att kringgå regelverket. Förslaget be­
   handlar även problemet med att det saknas effek­
   tiva rättsmedel mot otillåtna direkttilldelningar av
                               Avskaffande av distiktsveterinärmonopolet
                               Regeringen har givit Jordbruksverket i uppdrag att
                                                            94
   kontrakt. Enligt förslaget ska en marknadsskade­
   avgift avseende otillåten direktupphandling infö­    genomföra en pilotverksamhet i form av upphand­
   ras. Konkurrensverket föreslås få talerätt i mål om   lingar av statligt stöd för beredskap vid utbrott
   denna. Vidare föreslås att ett nytt upphandlings­    av smittsamma djursjukdomar, för djursjukvård
   förfarande, konkurrenspräglad dialog, och bestäm­    under jourtid samt till djursjukvård och djurhälso­
   melser om elektronisk auktion förs in i upphand­     vård i djurglesa områden. Ambitionen är att all
   lingslagarna. I syfte att underlätta för företag att   stödberättigad verksamhet ska vara föremål för
   delta i upphandlingar föreslås förenklad bevishan­    upphandling inom fem år efter det att de första
   tering och möjlighet för leverantör att åberopa an­   avtalen inom pilotverksamheten börjat gälla. Pilot­
   nan leverantörs kapacitet vid upphandlingar under    verksamheten ska utvärderas och rapporteras till
   tröskelvärdena.                     regeringen senast den 30 november 2011.
   u	 Ändringarna av upphandlingslagarna förväntas
     bidra till effektivitetsförbättringar och därmed   Konkurrensutsättning av sjötrafiken till och       95
     till kostnadsminskningar för både det allmänna    från Gotland
     och för företag samt underlätta för företag att   Den 17 juli 2009 trädde ändringen av reglerna om
     delta i offentliga upphandlingar. Den preventiva   linjesjöfart till och från Gotland i kraft. Föränd­
     effekten av införandet av rättsmedel förväntas    ringen innebär att regeringen tar bort regleringen
     bli till nytta för samtliga företag men främst för  om hur ofta den som utför sjötransporter behöver
     de mindre som har begränsade möjligheter att     bedriva trafik mellan Gotland och fastlandet. På så
     föra talan i domstol.                sätt kommer det vara fritt att erbjuda sjötransport­
                               tjänster mellan Gotland och fastlandet oavsett hur
                               ofta och hur stor del av året som den bedrivs.


                               Insatser som är på väg
   Marknader öppnas                     u Syftet med de förslag till marknadsöppningar
   för konkurrens                       som presenteras här, liksom under föregående
                                rubrik, är att bidra till en ökad mångfald, bättre
                                service och högre kvalitet på såväl tjänste­ som
   Genomförda insatser                    produktmarknader. Dessutom skapas positiva
                                samhällsekonomiska effekter av fler och väx­
   u Syftet med alla marknadsöppningar som pre­
                                ande företag i nya branscher, nya produkter och
    senteras nedan är att bidra till en ökad mång­
                                tjänster som ger ökad sysselsättning och ekono­
    fald, bättre service och högre kvalitet på såväl
    tjänste­ som produktmarknader. Dessutom         misk tillväxt.
    skapas positiva samhällsekonomiska effekter
    av fler och växande företag i nya branscher, nya
    produkter och tjänster som ger ökad sysselsätt­
                               Tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten
                               Regeringen ser behov av att analysera förutsätt­
                                                            96
    ning och ekonomisk tillväxt.              ningarna för att införa ett lagstadgat tredjepartstill­
                               träde till fjärrvärmenäten för att därigenom skapa

30
        förutsättningar för konkurrens i fjärrvärmenäten.    utsättning är det angeläget att redan nu organisera
        Regeringen beslutade därför den 22 januari 2009 att   verksamheten på ett sådant sätt att korssubventio­
        tillsätta en utredning för att granska frågan.     nering minimeras.


   97    Konkurrensutsättning av Arbetsförmedlingen
        Regeringen ser över möjligheten att införa en ny
        lag om valfrihet hos Arbetsförmedlingen med syf­
        te att konkurrensutsätta myndigheten. Arbetsför­    Företagande inom
        medlingen får enligt förslaget vid upphandling av
        tjänster besluta att tillhandahålla valfrihetssystem  välfärdsområdet
        för arbetssökande. Redan den 1 maj 2010 träder ett
        system med etableringslotsar och valfrihetssystem
        för nyanlända invandrare i kraft. Arbetsförmed­     Genomförda insatser
        lingen ska upprätta en etableringsplan och tillhan­
                                    Nya valfrihetsreformer
        dahålla ett eller flera valfrihetssystem som ger de
        nyanlända rätt att välja en av myndigheten god­     Regeringen har tagit initiativ till ett antal reformer  102
        känd och kontrakterad leverantör av vissa tjänster,   som ökar valfriheten för patienter och brukare
        en s.k. etableringslots.                inom vård och omsorg. De s.k. valfrihetsreformerna
                                    bidrar även till ökade möjligheter för de som vill
                                    driva eller utveckla en verksamhet inom vård och
   98    Konkurrensutsättning av kollektivtrafiken
        En modernisering av lagstiftningen på kollektiv­
                                    omsorg.
        trafikområdet behövs för att göra kollektivtrafiken   u	 Små och medelstora företag ges möjlighet att
        mer attraktiv. Det bör ges förbättrade förutsätt­     öka sitt utbud och etablera sig på nya marknader
        ningar för att sätta resenärernas behov i centrum     inom välfärdsområdet.
        när kollektivtrafiktjänster utformas. En reglering
        bör definiera de kollektivtrafikansvarigas ansvar
        och skapa goda förutsättningar för att organisera
                                    Stopplagen har tagits bort
                                    Det finns numera inget hinder i lagstiftningen för
                                                                 103
        kollektivtrafiken på ett flexibelt sätt. Frågan be­   att driva sjukhus med vinst då den s.k. stopplagen
        reds för närvarande inom Regeringskansliet.       tagits bort.
                                    u	 Åtgärden ökar möjligheten för utförare inom
   99    Öppnande av marknaden för hushållsavfall från
        företag
                                      hälso­ och sjukvård att investera och utveckla
                                      verksamheter inom området.
        Kommunen ansvarar idag för att allt hushållsavfall
        inom kommunen tas om hand. Kommunens ansvar
        kallas ofta för det kommunala avfallsmonopolet. I
                                    Lag om valfrihetssystem (LOV)
                                    Lagen om valfrihetssystem (LOV) innebär att
                                                                 104
        en departementsskrivelse föreslås att den som be­
                                    landsting och kommuner kan välja att införa ett
        driver en yrkesmässig verksamhet ska ges en möj­
                                    system där patienter och brukare själva får välja
        lighet att lämna hushållsavfall till någon annan än
                                    vårdgivare eller utförare. Det innebär att det blir
        den kommunala entreprenören. Förslaget bereds
                                    fri etablering för vård­ och omsorgsgivare om de
        för närvarande inom Regeringskansliet och före­
                                    når upp till de krav som kommuner och landsting
        slås träda i kraft den 1 augusti 2010.
                                    ställer.
                                    u	 Lagen gynnar en framväxt av nya utförare, små
  100     Avskaffande av körkortsmonopolet
        Förarprov för körkort anordnas främst av Vägver­
                                      företag och idéburna utförare eftersom man
                                      konkurrerar med kvalitet och inte med pris.
se även s. 46
        ket men även till del av Försvarsmakten och skol­
        väsendet. Regeringen ser nu över möjligheten att
        låta andra intressenter än statliga myndigheter     Vårdval i primärvården
                                    Från och med den 1 januari 2010 är landstingen
                                                                 105
        kunna anordna körkortsprov i framtiden. Enligt
        förslaget ska Transportstyrelsen kunna ge tillstånd   skyldiga att införa vårdvalssystem som ger med­
        till anordnande av förarprovverksamheten och god­    borgarna rätt att välja mellan olika vårdgivare inom
        känna förarprövare samt utöva tillsyn över dessa.    primärvården. Alla vårdgivare, som uppfyller de av
                                    landstingen beslutade kraven i vårdvalssystemet,
                                    ska ha rätt att etablera sig i primärvården med of­
  101     Konkurrensutsättning av Luftfartsverkets
        flygtrafiktjänster
                                    fentlig ersättning.
                                    u	 Företag och organisationer får bättre möjligheter
        För närvarande råder ingen konkurrens inom flyg­      att etablera en verksamhet inom primärvård och
        trafiktjänster. Luftfartsverket, LFV, är ensam utö­    patienterna får fler vårdgivare att välja mellan.
        vare av sådana tjänster i Sverige. Det pågår ett ar­
        bete med att möjliggöra en framtida konkurrens
        avseende flygtrafiktjänster vid flygplats. Det är re­
        geringens ambition att återkomma i denna fråga
                                    Omreglering av apoteksmarknaden
                                    Apoteket AB:s ensamrätt att bedriva detaljhandel
                                                                 106
        inom ramen för en proposition om en ny luftfarts­    med vissa läkemedel och varor upphörde den 1 juli
        lag. För att underlätta en framtida konkurrens­     2009. Den som får tillstånd av Läkemedelsverket
                                                                 31
   har nu rätt att starta och driva apotek. Statens     vård och omsorg, samt information om lagen om
   ägande av Apoteket AB har successivt minskats      valfrihetssystem.
   genom utförsäljning av apotek. Av dessa ska ca      u	 Syftet är att ge rådgivning och utbildning till
   150 apotek föras över till ett nytt statligt bolag och   entreprenörer i vård och omsorg.
   kunna ha enskilda entreprenörer som delägare.
   Därigenom ges små entreprenörer ökade förutsätt­
   ningar att bedriva apoteksverksamhet.
    Det är också sedan den 1 november 2009 möjligt
                                Innovationer inom hälso-och sjukvården
                                Regeringen har beslutat om en satsning för att öka
                                                            76
                                                            se även s. 25
   att sälja vissa receptfria läkemedel även på andra    antalet samverkansmiljöer som stimulerar kom­
   platser än apotek, till exempel i livsmedelsbutiker   mersialisering av innovationer inom hälso­ och
   och på bensinstationer vilket har skapat nya affärs­   sjukvården. Innovationerna kan komma från både
   möjligheter för småföretagande.             enskilda innovatörer och från forskning. Inom
   u	 Nya marknader har öppnats för privat företa­     samverkansmiljöerna arbetar man aktivt med per­
     gande och kunderna får bättre tillgänglighet.     soner som är verksamma inom hälso­ och sjuk­
                                vården. Vinnova genomför insatserna på regering­
                                ens uppdrag.
107  Ökad mångfald av företag och valfrihet inom
   barnomsorgen
                                u	 Satsningen ökar möjligheterna för fler innova­
                                 törer att få ut sina innovationer i användning
   För att ytterligare öka mångfalden och valfriheten     inom vård och omsorg.
   inom barnomsorgen har regeringen infört en s.k.
   barnomsorgspeng, som innebär att ett kommunalt
   bidrag följer barnet till den verksamhet föräldrarna
   själva väljer.
                                Export av välfärdstjänster               111
                                Regeringen har beslutat om ett projekt för att
   u	 Reformen ökar möjligheten för att fler entrepre­   främja internationalisering och export av svensk
     nörer etablera sig inom barnomsorgen.         vård och omsorg. Det innefattar bl.a. att definiera
                                varumärket svensk vård och omsorg samt ta fram
                                marknadsföringsmaterial.
108  Stöd till införande av valfrihetssystem
   Regeringen har bedömt att kommunerna är i be­
                                u	 Syftet är att underlätta för företag inom vård
                                 och omsorg att satsa på export.
   hov av stöd för att förbereda och utveckla valfri­
   hetssystem inom äldre­ och handikappomsorgen.
   Regeringen har därför beslutat att fördela 305 mil­
   joner kronor till kommuner för att förbereda och
                                Vägledningsarbete för offentlig upphandling
                                Kammarkollegiet har fått i uppdrag att utveckla
                                                            112
   utveckla valfrihetssystem. Regeringen har vidare     och förvalta ett nationellt upphandlingsstöd.
   lämnat ett bidrag om drygt 40 miljoner kronor för    u	Syftet är att krav och villkor i upphandlingar
   att stödja landstingen vid införandet av vårdvals­     ger utrymme för innovationer och en mångfald
   system.                          av entreprenörer.
     Väl
   u	 utvecklade valfrihetsystem underlättar för,
     inte minst, små entreprenörer att etablera sig.
                                Fler alternativ till stödtjänster för personer med
                                psykisk funktionsnedsättning
                                                            113
109  Uppföljning av valfrihetssystem
   Regeringen har lämnat uppdrag till Konkurrens­
                                Regeringen anser att det är angeläget att bidra till
                                sysselsättning, rehabilitering och andra typer av
   verket att följa upp införandet av vårdvalssystem    stödtjänster för personer med psykisk funktions­
   i landstinget ur konkurrenssynpunkt samt utöva      nedsättning. Regeringen har under 2009 satsat 140
   tillsyn av LOV. Socialstyrelsen har fått regering­    miljoner kronor på sådana insatser. Regeringen
   ens uppdrag att följa införandet av valfrihets­     anser att sociala företags, till exempel kooperativs,
   system inom primärvården och inom äldre­ och       möjligheter att stödja personer med psykisk funk­
   handikappomsorgen.                    tionsnedsättning bör tas tillvara.
   u Väl fungerande regler för ökad konkurrens kan     u Syftet är bl.a att sociala företag, ges ökade möj­
     underlätta för små och medelstora företag att      ligheter att stödja personer med psykisk funk­
     delta i valfrihetsystemen.               tionsnedsättning.


   Stora satsningar för att främja             Insatser som är på väg
   entreprenörskap och innovationer
   inom vård och omsorg                   Nytt välfärdsutvecklingsråd               114
                                För att fortsätta utveckla och stärka företagandet
   Regeringen har totalt satsat drygt 200 miljoner kronor  och mångfalden av företagare inom välfärdsom­
   på olika insatser för att främja entreprenörskap och   rådet kommer regeringen att inrätta ett välfärds­
   innovationer inom vård och omsorg.            utvecklingsråd.
                                u	 Syftet är att samla olika aktörer bl.a från små
110  Särskild anpassad information och rådgivning        företag för att identifiera hinder och hitta lös­
   Regeringen har beslutat om särskild anpassad in­      ningar för att öka mångfalden inom vård och
   formation och rådgivning till nya företagare inom      omsorgsområdet.
 32
                                      Lagen om valfrihet
                                      ger möjlighet att
Nätverksentreprenör                            pröva vingarna som
                                      företagare
aldrig ensam

Anneli Åström har aldrig ett jämt arbetsflöde. Varje   varit anställda att pröva sina vingar som företagare.
dag kräver full flexibilitet eftersom förutsättningarna  Anneli själv menar att hon aldrig hade kunnat tän­
förändras med kort varsel. Somrarna är omöjliga att    ka sig att ta ett vårdjobb som anställd, och hon är
planera på förhand och går något snett i verksam-     säker på att fler i nätverket resonerar som henne.
                              – Många känner behov av att få bestämma över
heten finns ingen chef som kan ta på sig ansvaret.
                             sin tid, och ett eget företag innebär större mått av
Anneli är enmansföretagare inom hemtjänsten, och     frihet än en anställning. Jag är helt säker att sjuk­
det finns ingenting annat hon hellre skulle vilja göra.  skrivningstalen skulle minska om fler hade möjlig­
I Täby kommun finns ett stort nätverk av entre­      het att göra som jag, säger Anneli som förtydligar
prenörer, verksamma inom hemtjänsten och orga­      att det inte handlar om antalet jobbade timmar
niserade i grupper under en samordnande huvud­      utan om känslan av att ha kontroll över sin egen
entreprenör. De flesta är enmansföretagare, några     situation.
har anställda, andra har timvikarier som de anlitar     – När vårdsektorn innebär möjligheter att driva
vid behov.                        egna företag så höjs dessutom statusen på vård­
                             yrken, något som är bra för hela branschen.
Verksamheten breddas
 Anneli har länge drivit Aromas, ett av företa­     Hjälper varandra
gen i det här nätverket. Från början med fokus på     Entreprenörerna sköter självständigt sina före­
försäljning av present­ och hygienartiklar, men      tag, planerar och styr verksamheten som de själva
när hennes pappa under 00­talet blev dement och      önskar, men Anneli är noga med att poängtera att
behövde hemtjänst lärde hon känna utföraren –       vissa saker fungerar bättre om man gör dem till­
Camilla – som så småningom uppmuntrade även        sammans.
Anneli att ge sig in på vårdsidan med Aromas.        – I den gemensamma organisationen har vi tyd­
 – Camilla är den som dragit i gång entreprenörs­    ligt utarbetade normer, kvalitetssäkringssystem
nätverket i Täby under sitt eget företag – Camillas    och rutiner. Vi ser också till att hjälpas åt med be­
Hemtjänst. Det är också hon som fördelar de flesta    manning på kvällar och helger, säger hon. Sedan
uppdragen från kommunen vidare till de andra fö­     har ju alla olika bakgrund och kompetens också,
retagen, berättar Anneli.                 vilket gör att vi i det dagliga arbetet komplette­
                             rar och stöttar varandra väldigt fint. Trots att vi
Kontroll över situationen                 är egna företagare får vi alltså njuta av fördelarna
Lagen om valfrihet (LOV) har inneburit möjlig­      med jobba i team, avslutar Anneli.
heten för många, framför allt kvinnor, som tidigare
                                                         33
34


   Naturbild AB/Henrik Trygg RF
   6. Utvecklingskraft i alla delar av landet                              Hela Sveriges kraft ska tas tillvara.
                              Genom att stärka den lokala och
                              regionala konkurrenskraften och skapa
                              bättre förutsättningar för företagande,
                              innovationer och investeringar kan
                              tillväxten stärkas i alla delar av landet.   Genomförda insatser                    programmet med ca en miljard kronor har gjorts
                                fr.o.m. 2010. Stöd kan sökas för företag inom de
                                gröna näringarna och andra företagare på landsbyg­
115  Strukturfondsprogram för regional
   konkurrenskraft och sysselsättning 2007–2013
                                den och kan gälla affärsutveckling i mikroföretag,
                                kompetensutveckling, investeringsstöd, främjande
   – för fler och växande företag              av turistnäringen, småskalig förädling av livsmedel
   Strukturfondsprogrammen omfattar resurser som       och diversifiering till annan verksamhet än jord­
   främjar näringslivet i alla delar av Sverige, med extra  bruk m.m.
   tilldelning av medel till de nordligaste länen. Bl.a.   u	 Landsbygdsprogrammet innebär en kraftig sti­
   kommer Sverige, genom det nationella struktur­        mulans för landsbygdens näringsliv och ger möj­
   fondsprogrammet som finansieras av socialfonden,       ligheter att stödja goda idéer som bidrar till en
   att tilldelas sex miljarder kronor (exklusive natio­     hållbar utveckling, sysselsättning och tillväxt på
   nell offentlig medfinansiering) till kompetensför­      landsbygden.
   sörjning och ökat arbetskraftsutbud.
   u	 Genom de regionala strukturfondsprogram­
     men, regionala utvecklingsfonden, har Sverige
                                Bredband i landsbygdsområden
                                Regeringen har beslutat om satsningar på bredband
                                                             118
     möjlighet att ta del av 8,4 miljarder kronor.     inom ramen för landsbygdsprogrammet som en
     Programmen ska bidra till att skapa fler och     del av den europeiska ekonomiska återhämtnings­
     växande företag genom att direkt och indirekt     planen. Totalt omfattar stödet 253 miljoner kronor
     stödja insatser för kompetensutveckling, ökad     med beräknad start år 2010 och utbetalningar till
     konkurrenskraft, innovationer, forskning och     och med år 2015.
     entreprenörskap.
                                u	 Syftet är att med utgångspunkt i lokala behov
                                  öka tillgängligheten på bredband i landets gles­
116  Kapitalförsörjning till små och medelstora
   företag
                                  befolkade områden bland annat för att stärka
                                  företagens konkurrenskraft.
   Inom ramen för regionala utvecklingsfonden ge­
   nomförs projekt som ger medel för kapitalförsörj­
   ning till små och medelstora företag. Struktur­
                                Sverige – det nya matlandet
                                Genom omfördelning av medel inom landsbygds­
                                                             119
   fondsmedel utgör grunden för finansieringen men      programmet satsas 190 miljoner kronor under fyra
   minst lika mycket nationell offentlig medfinansie­    år på Sverige – det nya matlandet, för bland annat
   ring krävs, samt därtill privat finansiering.       kompetensutveckling, marknadsföring och före­
     Via
   u	 dessa projekt tillförs marknaden riskkapital      tagsutveckling inom området mat och turism. För
     med en summa på ca två miljarder kronor.        att stärka livsmedelsföretagens konkurrenskraft
                                finns en satsning på 26,5 miljoner kronor årligen
                                inriktad på innovation samt kompetensökning i
117  Sveriges landsbygdsprogram 2007–2013
   Viktiga mål för landsbygdsprogrammet är utveck­
                                livsmedelssektorn och på mat med mervärde. För
                                exportfrämjande åtgärder satsas dessutom 20 mil­
   ling av företagande, konkurrenskraft, innovation,     joner kronor per år. Därutöver tillkommer ytter­
   tillväxt, sysselsättning och livskvalitet. Det omfat­   ligare 10 miljoner kronor per år under fem år. En
   tar totalt ca 35 miljarder kronor, inklusive nationell  del av satsningen är riktad mot kommunikation av
   medfinansiering, 2007–2013. En förstärkning av      visionen Sverige – det nya matlandet.
                                                             35
   u Visionen handlar om att skapa fler jobb genom       att stödja skapandet av attraktiva företags­ och
    framförallt satsningar på mat­ och livsmedels­       livsmiljöer. För att detta ska vara möjligt krävs
    produktion i kombination med turism. Visio­        att politiken inom flera områden samverkar och
    nen har fem fokusområden: offentlig mat, pri­       att arbetet bedrivs fortlöpande.
    märproduktion, förädlad mat, matturism och
    restaurang. Målet är att utveckla var och ett av
    de fem fokusområdena så att Sverige blir ett
    framstående mat­ och turismland.
                                 Ökat anslag för regionalt transportbidrag         121
                                 För att täcka högre transportkostnader för företag i
                                 de fyra nordligaste länen, p.g.a. ett ökat antal trans­
                                 porter och höjda drivmedelspriser, har anslaget för
120  En strategi för att stärka utvecklingskraften i
   Sveriges landsbygder
                                 regionalt transportbidrag ökats för åren 2008–2010.
                                 Bidraget har också ändrats så att det numera är mer
   Regeringen presenterade i mars 2009 en natio­       rättvist mellan olika kommuner och mer gynnsamt
   nell strategi för att stärka utvecklingskraften i     för de minsta företagen.
   Sveriges landsbygder. I skrivelsen slår regeringen     u	 Genom det ökade anslaget får företagen även
   fast sin positiva syn på landsbygden och dess sär­      i fortsättningen kompensation för höga trans­
   skilda tillgångar i form av naturresurser, attraktiva     portkostnader på grund av långa transport­
   natur­ och kulturmiljöer, ytor och ibland särskilda      avstånd för sina produkter. Att bidrag även läm­
   klimatförhållanden som ger goda förutsättningar        nas till mindre transporter är till fördel för små
   för såväl företagande, besökande som boende. Inte       företag.
   minst har landsbygderna en central roll i omställ­
   ningen till en eko­effektiv ekonomi där målet om
   ett hållbart samhälle skapar långsiktigt en växande
   efterfrågan på landsbygdernas särskilda resurser,
                                 Förbättrade möjligheter att få regionalt
                                 investeringsstöd
                                                              122
   till exempel förnybara energikällor såsom bio­       Regionalt investeringsstöd är ett av företagsstöden
   energi och vind samt biobaserade produkter.        inom den regionala tillväxtpolitiken. Det kan
   u	 Insatserna i strategin är främst inriktade mot att   lämnas till investeringar inom stödområdena A
     öka förutsättningarna för människor att driva     och B. Regionalt investeringsstöd lämnas huvud­
     företag, arbeta och bo i olika landsbygder genom    sakligen till företag som bedriver verksamhet på   Himla bra att
   det fungerar!
                               Tempo bra för kreativiteten
   Stefan Gustafsson, VD på Alonova, har använt konsult-    Med hjälp av såddbidrag har Alonova också kun­
   checkar för att utveckla marknadsföringsdelen av      nat utveckla ett verktyg för att skapa och hantera
   företaget – skapa en grafisk profil och en ordentlig    bild­ och filminstruktioner, en applikation som
   webbsida. Till skillnad från andra stödformer är hand-   fungerar både på webben och i mobiltelefonen.
   läggningstiderna på konsultcheckar väldigt korta, nå-
   got som gett verksamheten en flygande start.        Höga ambitioner
                                 Idag är Stefan den ende som på heltid arbetar med
   – Segdragna och byråkratiska processer tär på       Alonova men det finns ett stort nätverk av män­
   kreativiteten och kan i längden vara förödande för     niskor som på ett eller annat sätt är inblandade i
   affärerna, menar Stefan. När både beslut och utbe­     verksamheten – filmare och programmerare exem­
   talning av medel dröjer ställer det dessutom höga     pelvis – som i framtiden kan komma att knytas till
   krav på god likviditet i bolaget, något som kan leda    företaget genom anställning. Stefan har höga am­
   till att bra affärsidéer går i stöpet helt i onödan. Jag  bitioner och ser snabb tillväxt framför sig.
   skulle tro att Alonova fortfarande hade varit på idé­    – Om två till tre år ska vi ha 25–30 årsarbetare
   stadiet utan stöd från Regionförbundet i Kalmar.      på företaget, säger Stefan övertygat. Vi har också
                                 en del internationella kontakter som vi hoppas ska
   Begripliga instruktioner                  kunna förvandlas till affärskontakter, något som
   Alonova hjälper andra företag att skapa instruk­      Exportrådet lovat hjälpa oss med.
   tionsfilmer för arbetsmoment som av olika anled­
   ningar inte kan förmedlas via text.            Himla bra
    – Vissa människor har svårt att läsa och skriva,     Stefan skrattar till och konstaterar att det faktiskt
   andra har främmande språk som modersmål – det       finns en hel del institutioner i samhället som ar­
   finns en massa anledningar till att undvika text­     betar för att han ska kunna göra verklighet av sin
   baserade instruktioner. En del praktiska arbets­      dröm om ett framgångsrikt företag.
   moment kan dessutom vara omöjliga att förklara        – Jag tror inte jag direkt svarar på någon fråga nu,
   begripligt på annat sätt än genom att visa exakt      men när man tänker efter så är det ju himla bra för
   hur de funkar, säger Stefan.                oss att allt det här fungerar!
 36
   marknadsmässiga villkor och vars lokalisering kan    bidraget från 800 000 till 1 200 000 kronor för ett
   påverkas. Stödet kan beviljas i form av bidrag för    företag under en treårsperiod.
   investeringar i maskiner, byggnader, utbildning,     u	 Möjligheterna att genomföra utveckling kan
   konsulttjänster, informationskampanjer samt för       innebära ökade möjligheter till fler investeringar
   forskning och utveckling. Det kan även lämnas till     inom en treårsperiod för det enskilda företaget.
   iordningställande av lokaler för uthyrning. Reger­
   ingen har beslutat att förbättra möjligheterna för
   företag i stödområde B att erhålla regionalt inves­   Stöd till kommersiell service
                                Tillgänglighet till grundläggande service för med­
                                                             124
   teringsstöd genom att mildra kravet på att pröva
   alternativa finansieringsmöjligheter. Reglerna blir   borgare och företag är en av många förutsättningar
   i detta avseende härmed desamma som för investe­     för att kunna bedriva näringsverksamhet. Insatser
   ringar i stödområde A.                  som syftar till en god tillgänglighet till service är
   u	 Möjligheterna att genomföra en investering kan    därför viktiga för att skapa en miljö där det är att­
     öka och handläggningen av ett stödärende för­     raktivt att såväl bo som att starta och driva företag.
     enklas.                        Ett viktigt verktyg i arbetet är stöd till kommersiell
                                service. De senaste åren har ca 35 miljoner kronor
                                årligen avsatts till stöd som syftar till att främja
123  Höjt belopp för regionalt bidrag till
   företagsutveckling
                                tillgängligheten till service. Som ett extra stöd till
                                aktörer på området beslutade regeringen hösten
   Regionalt bidrag till företagsutveckling är också    2008 att avsätta ytterligare 50 miljoner kronor till
   ett företagsstöd inom den regionala tillväxtpoli­    insatser inom serviceområdet.
   tiken. Det har stor betydelse för många expande­     u Stöd till kommersiell service kombineras ofta
   rande småföretag i gles­ och landsbygder. Stödet       med andra typer av insatser och är en viktig del
   benämndes tidigare landsbygdsstöd. Stödformen        i de regionala serviceprogram som genomförs
   är främst inriktad mot företagsutveckling samt        i hela landet. Stödet ger dels enskilda företag
   att främja samverkan mellan företag. Stödformen       inom exempelvis dagligvaruhandel ökade möj­
   är också anpassad för att förenkla och motivera       ligheter att utveckla sina verksamheter, dels
   enskilda företags deltagande i regionala tillväxt­      upprättshålls lokal service som är viktig för alla
   program och i EG:s strukturfondsprogram. Re­         andra lokala företag.
   geringen har nyligen höjt det högsta beloppet för


                                          Tack vare konsult-
                                          checkar kunde vi
   Från festival till franchise                         konkurrera
   Nyss hemkomna från Brasilien i början av 2000-talet   ökade, ökade även Stefhans och Ana Emílias am­
   konstaterade makarna Klasson att utelivet i Sverige   bitioner för företaget. Idag har de utvecklat ett
   hade börjat blomstra. Fler människor sökte sig till   koncept med försäljning av menyer med juicer och
   samvaro på fik och restauranger, medan matkultu-     sallad – små enheter som kallas Salgaterior – för
   ren inte riktigt utvecklades i samma takt. Stefhan och  franchisetagare att driva.
   Ana Emília tyckte utbudet var för fattigt och bestäm-   Ett första mål är att två enheter öppnas per år.
                                Nästa steg är att tillsätta en kunnig styrelse, rekry­
   de att det var dags för Sverige att smaka Salgados –
                                tera nya medarbetare till nyckelpositioner och se­
   brasilianska tapas.                   dan ytterligare utöka försäljningen till matbutiker.
   Sortimentet skapades, en mobil restaurang kon­
   struerades – sedan gav sig makarna iväg på festival­   Fokus på kärnverksamheten
   turné för att testa produkternas framgång. Mängder    Stefhan spårar företagets positiva utveckling till
   av sommarglada människor fick för första gången     att de längs vägen fått stöd från Regionförbundet
   smaka Salgados, lagade enligt recept från Ana      i Kalmar, bland annat i form av konsultcheckar.
   Emílias mormor – och de älskade det. Makarna       Checkarna ger nämligen småföretagare möjlighet
   Klasson förstod att det fanns goda möjligheter att    att köpa in konsulter till halva priset och syftar
   utöka projektet och började på allvar driva företa­   till att på sikt skapa nya arbetstillfällen. För Bazaar
   get Bazaar Food AB.                   Food innebar detta en möjlighet att köpa in kom­
    – En del av populariteten kan nog förklaras med    petens på marknadsföringssidan, ett område de
   att produkterna kommer från Brasilien, ett land     själva inte behärskar.
   som ger människor associationer om ”det goda li­      – Tack vare checkarna kunde vi koncentrera oss
   vet”, säger Stefhan.                   på det vi är bra på samtidigt som vi fick ett profes­
                                sionellt material att visa för våra kontakter, säger
   Konsulter till halva priset               Stefhan. Det gjorde att vi direkt kunde börja kon­
   Bazaar Food började sälja produkterna till res­     kurrera med de mer etablerade aktörerna på mark­
   tauranger och butiker. I takt med att efterfrågan    naden.

                                                             37
38


   MattonImages
   7. Förena miljö och företagsamhet               Miljö- och klimatutmaningarna kan och ska nyttjas som en
               ekonomisk hävstång. Därför utvecklar regeringen en grön
               näringspolitik och stödjer utvecklingen av ett grönt näringsliv. De
               utmaningar som vi nu har att möta inom miljö- och klimatområdet
               skapar samtidigt också mycket stora möjligheter till nya jobb i
               växande branscher. Behovet av och efterfrågan på grön teknik
               kommer att vara stort framöver och detta ger goda möjligheter till
               ökad export av svensk miljöteknik. En dialog mellan regeringen och
               näringslivet har inletts i syfte att gemensamt identifiera och realisera
               åtgärder för en grön näringsutveckling.
   Insatser som trätt i kraft               föra en satsning på 40 miljoner kronor med inrikt­
                               ning på forskning och kunskapsutveckling inom
                               miljöteknikområdet, bl.a. omfattande inkubator­
125  Miljöteknik ger ökat företagande och
   konkurrenskraft
                               utveckling, i samverkan med Innovationsbron AB.
                               u	 Syftet med insatserna är att främja svensk nä­
   Ett program för utveckling och ökad konkur­        ringslivsutveckling och ökad teknikutveckling
   renskraft för svensk miljöteknik genomförs med      inom miljöområdet för en hållbar ekonomisk
   en total omfattning om 80 miljoner kronor 2007      tillväxt och fler jobb.
   och 150 miljoner kronor per år 2008–2010. Sveriges
   Miljöteknikråd, Swentec, har, från den 1 april 2008,
   omvandlats till en delegation med uppgift att ana­
   lysera miljötekniksektorn i Sverige.
                               Insatser för ny teknik och företagande inom
                               energiområdet
                                                            127
   u	 Satsningarna på miljöteknik ska sammantaget     Energimyndigheten stödjer forskning och innova­
     leda till klimateffektiv svensk näringslivs­    tion inom tillförsel, omvandling, distribution och
     utveckling och ökad teknikutveckling och däri­   effektiv användning av energi. Budgeten för 2010 är
     genom ökad ekonomisk tillväxt och fler jobb i    1,3 miljarder kronor. Stöd ges både till universitet,
     landet samt ökade exportintäkter.          högskolor, institut och företag. Stöd kan även läm­
                               nas för uppförande av pilot­ och demonstrations­
126  Insatser för teknik- och näringslivsutveckling
   inom miljöområdet
                               anläggningar för ny teknik, samt för internatio­
                               nellt energitekniksamarbete.
   Exportrådet har tilldelats totalt 49,5 miljoner kro­   Energimyndigheten har också i uppdrag att iden­
   nor för att främja export av svensk miljöteknik,    tifiera och utveckla affärsidéer och företag inom
   med fokus på små och medelstora företag. Dess­     energisektorn för att bidra till ett uthålligt energi­
   utom har Invest in Sweden Agency, ISA, fått i     system och nationell tillväxt. Myndigheten bidrar
   uppdrag att genomföra en särskild satsning på     med såväl finansiering som teknisk kompetens,
   investeringsfrämjande inom miljöteknikområdet.     marknadskännedom och aktiv affärsutveckling till
   Satsningen omfattar 10 miljoner kronor under      svenska företag inom energiområdet. Myndighe­
   2008–2010.                       ten stödjer bolag i olika faser och med olika behov
    Tillväxtverket har fått ett uppdrag att inom en   av finansiering.
   ram på 35 miljoner kronor genomföra en satsning    u Syftet med insatserna är att främja teknik­ och
   på stöd till miljödriven affärsutveckling inom små     näringslivsutveckling inom energiområdet för
   och medelstora svenska företag. Verket för innova­     att bidra till utvecklingen av ett hållbart energi­
   tionssystem, Vinnova, har ett uppdrag att genom­      system och ökad konkurrenskraft.

                                                            39
128  Internationellt samarbete
   Regeringen har också arbetat aktivt för ett ökat
                                 retag. Nya tekniska lösningar kan exporteras av
                                 innovativa företag.
   internationellt samarbete, vilket är nödvändigt
   för att möta de oerhört stora utmaningarna inom
   miljö­, energi­ och klimatområdet. Samarbetsavtal
                                Hållbarhetsredovisning för statligt ägda bolag
                                Regeringens riktlinjer med tydligare informations­
                                                            132
   har tecknats med USA och Brasilien om teknik­
   utveckling för förnybar energi. Överenskommel­      krav för hållbarhetsredovisning för statligt ägda
   ser har också ingåtts med Kina om samarbete       företag beslutades 2007. Arbetet med hållbarhets­
   inom energi­ och miljöteknik inklusive hållbar      redovisning har fortsatt löpande med rapportering
   stadsutveckling. Regeringen tillsatte i juni 2008    och uppföljning.
   en särskild samordnare för genomförande av det      u	 Riktlinjerna har fått stor positiv uppmärksam­
   svenskkinesiska miljötekniksamarbetet enligt de       het internationellt. De har även mottagits posi­
   överenskommelser som undertecknades när stats­       tivt bland privata företag som arbetar med det­
   ministern besökte Kina i april 2008.            ta. Inget annat land har numera så tydliga och
   u	 Syftet med insatserna är att leda till ökad teknik­   långtgående krav på rapportering som Sverige
     utveckling, ökad ekonomisk tillväxt och ökade      har för sina statligt ägda företag.
     svenska exportintäkter.
                                Vård av natur- och kulturmiljöer som affärsidé     133
129  Stöd för energirådgivning till små och medel-
   stora företag
                                Lokal förvaltning av värdefulla natur­ och kultur­
                                miljöer samt föbättrade tillväxtmöjligheter för
                                företag inom naturvårdsentreprenad och andra
   Energimyndigheten har via regionala energikontor
                                miljörelaterade verksamheter är grundbultar i re­
   och kommunala energirådgivare sedan drygt tio år
                                geringens miljöarbete. Under perioden 2007–2013
   givit råd till företag om hur energianvändningen
                                används årligen ca en miljard kronor inom lands­
   kan effektiviseras. Under perioden 2010–2014 ökas
                                bygdsprogrammet för köp av natur­ och kultur­
   stödet för energirådgivning till framförallt små och
                                miljötjänster av lantbrukare. Totalt anslås ca 3,5
   medelstora företag. Företag inom näringslivet, in­
                                miljarder kronor årligen till miljöåtgärder inom
   klusive jordbruket, kan söka stöd hos Energimyn­
                                landsbygdsprogrammet.
   digheten för s.k. energikartläggning. Stöd kan även
   sökas för branschinriktade samverkansprojekt och     u	 Genom landsbygdsprogrammets miljöersätt­
   nätverksaktiviteter.                    ningar kan landsbygdsföretagarna utveckla till
                                 exempel naturvårdsentreprenad som ett kom­
   u	 Satsningarna bidrar till att mobilisera kunskap
                                 plement till livsmedelsproduktion.
     och handlingskraft som finns spridd hos före­
     tag och organisationer i olika branscher. Sparad
     energi innebär mindre rörelsekostnader för fö­    Insatser som är på väg
     retag. Nya tekniska lösningar kan exporteras av
     innovativa företag.
                                Eko-effektiv ekonomi
                                Som en del i satsningen på grön näringsutveckling
                                                            134
130  Stöd till nätverk för företag som framställer och
   använder energieffektiv teknik
                                valdes under det svenska ordförandeskapet i EU
                                hösten 2009 eko­effektiv ekonomi som ett över­
   Energimyndigheten stimulerar beställare och till­    gripande tema för flera olika politikområden. Här
   verkare att utveckla nya energieffektiva lösningar    diskuterades bland annat hur Europa kan ta sig ur
   inom fastighetssektorn, servicesektorn och indu­     den ekonomiska krisen genom en omställning till
   strin. Från år 2010 vidgas denna insats till att även  ett mer miljömässigt hållbart och resurseffektivt
   omfatta areella näringar och transportsektorn.      näringsliv.
   Stödet går till nätverk för teknikupphandling och     Den eko­effektiva ekonomin var i fokus på så­
   marknadsintroduktion.                  väl det informella mötet för energi­ och miljö­
     Nya
   u	 tekniska lösningar kan säljas av innovativa      ministrar i Åre i juli, som på det informella kon­
     företag. Sparad energi innebär mindre rörelse­    kurrenskraftsrådet i Umeå i oktober. En konferens
     kostnader för deltagande företag.           på temat hölls i Linköping, där företagare, forskare,
                                intresseorganisationer, politiker m.fl. från hela EU
                                samlades för att diskutera goda exempel för om­
131  Program för energieffektivisering i
   energiintensiva företag
                                ställningen till en eko­effektiv ekonomi.
                                 Det
                                u	 spanska ordförandeskapet har valt att fort­
   I ett frivilligt program deltar drygt 100 energi­
                                 sätta arbetet med den eko­effektiva ekonomin,
   intensiva tillverkningsföretag. Företagen åtar sig
                                 inom industripolitik, innovation, energi och
   att göra energieffektiviseringsinsatser i utbyte
                                 andra politikområden. Den svenska regeringen
   mot en nedsättning av elskatten. Företagen inför
                                 kommer fortsätta driva frågan om en samhälls­
   energiledningssystem och investerar drygt en mil­
                                 utveckling mot ett resurs­ och energieffektivt
   jard kronor i effektivare energianvändning vilket
                                 samhälle.
   beräknas resultera i minst 1 TWh mindre energi­
   förbrukning per år.
   u	 Sparad energi innebär mindre rörelsekostnader
     och stärkt konkurrenskraft för deltagande fö­

 40
                                       Konkret säljstöd till
 Framtidstro på miljöområdet                         små miljöteknikföretag

  Exportrådet har de senaste två åren haft ökade re-    gått till något som faktiskt hjälpt dem att snabba
  surser för att stötta små och medelstora företag inom   på den internationella expansionen.
  miljöteknikområdet. Cecilia Schartau, projektledare
  på Exportrådet, gläder sig åt väl investerade pengar   Helhetstänkande
  och konstaterar att det finns en spirande framtidstro   Cecilia menar att Sverige har gott anseende utom­
  i branschen.                       lands, och att vi framför allt är kända för att ha ett
                               helhetstänkande på miljöområdet, att vi hela tiden
                               tittar på synergieffekter i våra affärslösningar.
  Utvärderingar som gjorts av de genomförda insat­      – Ett exempel kan vara att vi tidigt lade till ännu
  serna på området för miljöteknik talar om enormt     ett steg i användningen av slammet från vatten­
  positiva effekter, menar Cecilia.             rening, säger Cecilia. I stället för att direkt sprida ut
   – Dels står det klart att det finns stora affärsmöj­  det på åkrarna eller lägga på deponi så ser vi till att
  ligheter inom sektorn som på sikt kan leda till nya    först utvinna så mycket biogas som möjligt ur det.
  affärer, dels verkar det generellt som att svenska
  miljöteknikföretag har god tillväxt och hög fram­     Andra behov på andra marknader
  tidstro, säger hon.                    Däremot poängterar Cecilia att svenska lösningar
                               inte fungerar överallt, att det är viktigt att göra
  Exportfrämjande och säljstöd               noggranna analyser inför etablering i nya länder
  Aktiviteterna som riktats mot exportföretag av      för att kunna avgöra om just den marknaden är
  miljöteknik har dels bestått av allmänt export­      värd att satsa på.
  främjande åtgärder, dels av mer specifika insatser     – Länder som befinner sig i andra faser av arbetet
  för enskilda företag som stått inför etablering på    för hållbar utveckling är inte alltid mottagliga för
  nya marknader. Under 2009 har 63 projekt initierats    argument som slipats under specifikt svenska för­
  varav den överväldigande majoriteten är projekt där    hållanden, menar Cecilia. De kanske också har helt
  små miljöteknikföretag har fått konkret säljstöd i    andra problem och därmed andra behov av miljö­
  form av bearbetning av kunder, offertskrivning och    tekniska lösningar än de vi ser nyttan av i Sverige.
  orderhantering.                       För miljöteknikföretagen finns idag den största
   – Det är viktigt för Sverige att de här småföreta­   geografiska marknaden i Europa men under de
  gen växer och skapar arbetstillfällen, menar Ceci­    kommande tre åren förväntas störst tillväxt ske i
  lia. Därför är det så glädjande att de här pengarna    Amerika och Asien.
Vågade ta steget in i Kina tack            Förstudie och handfast hjälp ledde till
vare subventionerat exportstöd            framgångar i Australien
Ett av de företag som utnyttjat Export­        SIPP AB är ett miljöteknikföretag som utvecklar system för styr­
rådets subventionerade tjänster är Ab­        ning, loggning och kommunikation inom vatten och energi. Med
solent, ett Lidköpingsföretag med 26         tretton anställda och export till Norge, Tyskland och Polen var
anställda som tillverkar luftfilter till indu­    Australien inte direkt något förstaval när nästa exportmarknad
strin. Med kunder i Mexiko, USA, Kana­        skulle identifieras.
da, Korea och i princip hela Europa är det       – Vi bestämde oss för att göra en förstudie med Exportrådet där
ett företag som kan det mesta om export.       ett antal marknader jämfördes. Vid början av projektet placerade
När de bestämde sig för att gå in i Kina       vi Australien längst ner på listan, men när förstudien var klar vi­
var det ändå ett erbjudande från Expor­        sade det sig att det faktiskt var den marknad som var mest intres­
trådet som fick dem att våga ta steget.        sant för oss, säger Jan­Eric Nilsson, en av grundarna till SIPP.
 – Vi jobbar mycket mot bilindustrin,         Exportrådet fortsatte att stötta SIPP med urval av potentiella
vilket gör det tufft just nu att gå in på       kunder, kontakt och möten med representanter från de ledande
nya marknader. Att vi kunde få 50 pro­        energibolagen i Australien. Det resulterade så småningom i en or­
cent subventionering av personaladmi­         der och ett viktigt genombrott för SIPP på den australiska mark­
nistration och hyra av kontor genom          naden.
Exportrådet var avgörande för oss. Utan         – Jag kände inte till särskilt mycket om Exportrådet innan, men
subventionen hade det dröjt innan vi vå­       jag måste säga att jag blev mycket imponerad. Det var bra tempo
gade gå in i Kina, säger Tony Landh, vd        genom hela processen och vi fick ett väldigt bra underlag att ba­
för Absolent.                     sera våra beslut på, säger Jan­Eric Nilsson.
(Exempel från Exportrådet)              (Exempel från Exportrådet)
                                                             41
     42


Getty Images
   8. Väl fungerande kommunikationer
                       En väl fungerande infrastruktur, såväl inom transport-
                       som IT-området, underlättar vardagen för människor
                       och företag. Regeringens insatser ska bidra till
                       näringslivets konkurrenskraft, god arbetsmarknad i
                       hela landet och ge förutsättningar för fortsatt tillväxt.
   Transporter och
   infrastruktur
   Genomförda insatser                   och inte fyra enskilda trafikslag. Den regionala pla­
                               neringen har i ännu större grad än tidigare samord­
                               nats med den nationella planeringen.
135  Infrastrukturproposition 2008 och
   åtgärdsplanering för 2010–2021
                                Medfinansieringen i form av bl.a. kommunala
                               bidrag, trängselskatt och avgifter kommer med
   Totalt 417 miljarder kronor avsätts till infrastruk­  stor sannolikhet att ge ett ansenligt tillskott till
   turinsatser åren 2010–2021 i infrastrukturproposi­   den statliga ramen på 417 miljarder kronor som
   tionen från 2008. Det innebär en ökning av nivån    riksdagen beslutat om. Inriktningen är att den na­
   med 3,85 miljarder kronor per år, dvs. 46 miljarder   tionella infrastrukturplanen och länsramarna ska
   kronor för perioden. Infrastrukturpropositionen     fastställas av regeringen under mars månad 2010.
   tar sikte på framtidens behov av bra, klimatsmarta     Väl
                               u	 fungerande infrastruktur och transportsys­
   och effektiva transporter för resenärer och trans­     tem har betydelse för tillväxt och konkurrens­
   portberoende företag runt om i landet. Resenären      kraft i hela landet. Förbättringar av godsstråk
   och godstransporterna ska sättas i centrum, alltså     inklusive deras kopplingar i utpekade noder,
   utgå från användarens behov. Administrativa grän­     förbättringar av tillgängligheten till turism­
   ser mellan sektorer eller geografiska gränser mel­     anläggningar och förstorade arbetsmarknads
   lan regioner och mellan länder får inte bli ett hin­    regioner genom utökade pendlingsmöjligheter
   der för utvecklingen.                   påverkar kraftigt förutsättningarna för att be­
    Infrastrukturpropositionen och regeringens sär­     driva näringsverksamhet.
   skilda direktiv för åtgärdsplaneringen har varit
   utgångspunkt och underlag för trafikverkens och
   regionernas åtgärdsplanerings arbete som pågått     Kraftsamling Mälardalen inleds             136
   under 2009. Redan i december 2006 inleddes pro­     Regeringen beslutade att satsa 125 miljoner kronor
   cessen som i början av 2010 är inne i sitt slutskede.  extra till drift och underhåll för Banverket under
   Det förändrade synsättet om trafikslag i samverkan   2007 för att förbättra kvaliteten och punktligheten
   har fått ett kraftfullt genomslag i det pågående ar­  i järnvägssystemet i Stockholms­ och Mälardals­
   betet med att ta fram nya infrastrukturplaner för    området.
   perioden 2010–2021. Trafikverken har tagit fram en   u	 Genom förebyggande underhåll av spårväxlar,
   gemensam plan med fokus på ett transport system      signal­ och elsystem skulle punktligheten och
                                                           43
    tillförlitligheten i järnvägstrafiken öka, vilket  väg­ och järnvägssidan och för att nå målen inom
    företagen tjänar på. De förbättringar som görs    transportpolitiken. Den förväntade lågkonjunk­
    har betydelse för den lokala och regionala tåg­   turen 2009 och 2010 innebar också att förstärkta
    trafiken i Stockholm och Mälardalen, men de är    satsningar på infrastrukturunderhåll kan ge jobb
    också en viktig förutsättning för järnvägstrafi­   redan på relativt kort sikt samtidigt som satsning­
    ken i hela landet.                  arna är viktiga tillskott för ökad tillgänglighet i
                               transportsystemet.
                                Mot denna bakgrund beslutade regeringen att
137  Drift- och underhållsinsatser i fokus         satsa 640 miljoner kronor på drift och underhåll
   under 2008                       av vägar och 360 miljoner kronor på drift och un­
   I budgetpropositionen för 2008 presenterade re­    derhåll av järnväg under åren 2009–2011. Åtgär­
   geringen en satsning på 1,2 miljarder kronor till   derna inriktas på brounderhåll, vägbeläggning och
   infrastrukturområdet. Regeringen poängterade      strömförsörjning.
   att dess högsta prioritet är att sköta de befintliga
                               u Satsningar på drift och underhåll av vägar och
   infrastrukturanläggningarna. Därför satsades 385
                                järnvägar är till stor nytta för företagen efter­
   miljoner kronor på drift och underhåll av vägar och
                                som deras transporter blir effektivare, säkrare
   330 miljoner på drift och underhåll av järnvägar.
                                och mer tillförlitliga. När staten upphandlar
   u Satsningar på drift och underhåll av vägar och     drift och underhållsinsatser skapar det dessut­
     järnvägar är till stor nytta för företagen efter­   om jobb i närområdet och satsningarna innebär
     som deras transporter blir effektivare, säkrare    jobbtillfällen i hela landet.	
     och mer tillförlitliga. När staten upphandlar
     drift och underhållsinsatser skapar det dessut­
     om jobb i närområdet och satsningarna innebär
     jobbtillfällen i hela landet.
                               Ytterligare satsningar 2009–2011 för jobb
                               samt ökad tillgänglighet
                                                           141
                               I samband med budgetpropositionen för 2010 till­
                               förde regeringen ytterligare 1,6 miljarder kronor
138  Höjt anslag till enskild väghållning          till infrastrukturen under åren 2009–2011. Medlen
   Regeringen beslutade även att höja anslaget till    kommer att användas för insatser inom både väg­
   statsbidrag för enskild väghållning med 100 mil­    och järnvägsområdet i syfte att dämpa sysselsätt­
   joner kronor per år fr.o.m. 2008. Anslaget uppgår   ningsnedgången och för att skapa ökad tillgäng­
   därmed till totalt 917 miljoner kronor 2010.      lighet i transportsystemet. En tidigareläggning av
   u	 Insatsen innebär ökade möjligheter att idka nä­   redan planerade insatser på vägsidan genomförs
     ringsliv på landsbygden. Det förbättrar förut­   för att bl.a. åtgärda ett eftersatt underhåll. Under
     sättningarna att ta tillvara landsbygdens tradi­  2009–2010 tidigareläggs åtgärder motsvarande ett
     tionella resurser som skogen, malmen och andra   belopp om 753 miljoner kronor. På järnvägssidan
     råvaror.                      tillförs 547 miljoner kronor under 2009–2010 för
                               att redan pågående projekt ska kunna byggas både
                               snabbare och mer rationellt.
139  Närtidssatsningen 2009–2010
   I budgeten för 2009 fanns en närtidssatsning för
                               u Satsningar på drift och underhåll av vägar och
                                 järnvägar är till stor nytta för företagen efter­
   åren 2009 och 2010, för vilken 7,6 miljarder kronor
                                 som deras transporter blir effektivare, säkrare
   avsattes. Närtidssatsningen innebar att utgångs­
                                 och mer tillförlitliga. När staten upphandlar
   läget för de nya planerna förbättrades betydligt
                                 drift och underhållsinsatser skapar det dessut­
   genom att tempot i genomförandet av nuvarande
                                 om jobb i närområdet och satsningarna innebär
   planer ökar. Med närtidssatsningen säkerställdes
                                 jobbtillfällen i hela landet.
   att angelägna projekt kan genomföras i ett snab­
   bare, mer rationellt tempo och att prioriterade
   projekt kan tidigareläggas i hela landet.
    Tillsammans med de ambitionsökningar när det
                               Bolagiseringar                     142
                               Den 1 januari 2009 överfördes verksamheten vid
   gäller drift och underhåll av vägar och järnvägar   Vägverket Produktion till Svevia AB och verksam­
   som gjorts uppgår regeringens extra satsning på in­  heterna vid Vägverket Konsult och Banverket Pro­
   frastrukturen 2009–2010 totalt till ca 11 miljarder  jektering till Vectura Consulting AB. Den 1 januari
   kronor.                        2010 blev även verksamheten vid Banverkets enhet
   u	 Satsningen ska säkra framkomlighet och till­    Banverket produktion ett statligt bolag, Infranord
     gänglighet för näringsliv och medborgare i hela   AB. Dessa bolag ägs helt av staten. Förberedelser
     landet.                       pågår vidare för att bolagisera flygplatsverksam­
                               heten vid Luftfartsverket den 1 april 2010 medan
                               flygtrafiktjänsten även framöver ska bedrivas i
140  Satsningar för jobb och omställning 2009
   I början av 2009 såg regeringen flera skäl till att
                               affärsverksform.
                               u	 Bolagiseringarna inom infrastrukturområdet
   gå vidare med en större satsning på drift och un­     bidrar till att öka förutsättningarna för konkur­
   derhåll av vägar och järnvägar. Detta skedde för att   rensneutralitet på marknaden och eliminera
   undvika kapitalförstöring av den befintliga infra­    misstankar om korssubventionering. Med en
   struktur som hade ett eftersatt underhåll på både     bättre fungerande marknad ökar även kraven på

 44
     effektivitet och produktivitet. Konkurrensen
     förbättras för företag inom sektorn.
                                 Ökad regional samverkan kring persontrafik på
                                 järnväg
                                                            145
                                 Regeringen är positiv till ökat regionalt engage­
143  Ny myndighetsstruktur
   För att skapa förutsättningar för en effektiv stat­
                                 mang i persontrafiken på järnväg. Regeringen har­
                                 därför gett samverkande länstrafikansvariga och de­
                                 ras trafikhuvudmän s.k. gemensam trafikeringsrätt
   lig reglering, tillsyn och utfärdande av tillstånd
                                 för länsgränsöverskridande järnvägstrafik i olika
   inom transportområdet inrättade regeringen den
                                 delar av landet. Det gäller bl.a. den s.k. Öresunds­
   1 januari 2009 den nya myndigheten Transport­
                                 tågstrafiken i södra Sverige samt järnvägstrafiken
   styrelsen. Transportsstyrelsens viktigaste uppgift
                                 norr om Sundsvall i samband med öppnandet av
   är att säkerställa ett regelverk som är korrekt,
                                 Botniabanan.
   miljöanpassat och konkurrenskraftigt. I detta in­
   går även att förenkla regelverket för såväl företa­    u	 Förbättrade resemöjligheter bl.a. för arbetspend­
   gare som resenärer.                      ling skapas. Dessa trafikeringsmöjligheter bidrar
     För att skapa bättre organisatoriska förutsätt­      till regionförstoring bl.a. för arbetsmarknader
   ningar att arbeta med utvecklingen av transport­       och till bättre samordnad trafik mellan trafik­
   systemet utifrån ett trafikslagsövergripande per­       huvudmän.
   spektiv, bildar regeringen ett nytt trafikverk den
   1 april 2010. En väsentlig uppgift för den nya myn­
   digheten blir att ansvara för en samlad långsiktig
                                 Fordonsbesiktningen konkurrensutsätts
                                 Regeringen har beslutat att fordonsbesiktningen
                                                            146
   trafikslagsövergripande infrastrukturplanering för     konkurrensutsätts från och med den 1 juli 2010. Re­
   utveckling av hela transportsystemet. Trafikverket     geringens avsikt är bl.a. att AB Svensk Bilprovning
   ska vidare ansvara för byggande, drift, underhåll     inte längre ska ha monopol på att utföra kontroll­
   och förvaltning av statliga vägar och järnvägar. Till   besiktningar av personbilar och lastbilar i Sverige.
   Trafikverket överförs verksamheterna vid Vägver­      Framöver ska det vara möjligt för privata före­
   ket och Banverket och delar av SIKA, Sjöfartsver­     tag att utföra dessa. De ska vara ackrediterade av
   ket och Transportstyrelsen.                Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll,
     Regeringen inrättar den 1 april 2010 även myn­     SWEDAC, för att få utföra besiktningar. Kraven
   digheten Trafikanalys. Huvuduppgiften ska vara       på besiktningsföretag och besiktningstekniker
   att granska och kvalitetssäkra beslutsunderlag samt    kommer att finnas i lag, förordning och i myndig­
   utvärdera genomförandet av olika åtgärder och       hetsföreskrifter som Transportstyrelsen kommer
   dess effekter inom transportområdet. Till Trafik­     att ansvara för.
   analys överförs SIKA:s uppgifter om statistiken på
   transportområdet.                     u Den nya regleringen skapar möjligheter för nya
                                  företag att etablera sig på bilbesiktningsmark­
   u	 Bildandet av Transportstyrelsen innebär bättre      naden och därigenom skapa ökad sysselsättning
     service för näringslivet. Genom bildandet av       och ekonomisk tillväxt.
     Trafikverket skapas förutsättningar för att bätt­
     re se det samlade transportsystemets behov bl.a.
     vad gälller infrastruktur, vilket har stor betydelse  Regelförenkling för fordonsägare
                                 Regeringen slopade kravet på kontrollmärke och
                                                            147
     för näringslivet och enskilda företag.
                                 påställningsbevis för vägtrafikfordon i september
                                 2009. Polis och bilinstruktör kan istället kontrol­
144  Marknaden för persontrafik på järnväg öppnas        lera uppgifterna för fordonet via datauppkoppling
                                 till vägtrafikregistret.
   EU har tidigare antagit det s.k. tredje järnvägs­
   paketet som bl.a. gäller öppnandet av marknaden      u	 Förändringen innebär förenkling för fordons­
   för internationell persontrafik med cabotage på        ägande företag.
   järnväg inom gemenskapen den 1 januari 2009.
    I juni 2009 godkände riksdagen regeringens pro­
   position Konkurrens på spåret. Därmed inleddes
                                 Logistikforum
                                 Logistikforum inrättades 2007. Regeringen såg be­
                                                            148
   en stegvis process med att öppna marknaden för
   persontrafik på järnväg för konkurrens. Fr.o.m. den    hovet av ett forum för att lyfta fram logistik och
   1 oktober 2010 blir det statliga järnvägsnätet helt    godstransporters betydelse för utveckling och till­
   öppet för konkurrens mellan företag som bedri­       växt både i Sverige och i Europa. Logistikforum,
   ver kommersiell persontrafik. Veolia AB har t.ex.     med sina drygt 20­tal medlemmar, representerar
   etablerat veckoslutstrafik mellan Stockholm och      alla delar av logistik­ och transportbranschen:
   Malmö, som 2010 utsträcks till Köpenhamn.         varuägare, transportföretag och forskningen.
   u	 Denna marknadsöppning bör kunna bidra till       u	 Syftet är vara en arena för dialog, idé­ och
     ett ökat persontransportutbud och ett ökat tåg­      erfarenhetsutbyte mellan näringslivet och poli­
     resande samt nya affärsmöjligheter. Marknads­       tiken, men också inom näringslivet.
     öppningar skapar positiva samhällsekonomiska
     effekter bl.a. i form av fler och växande företag i
     nya branscher, som ger ökad sysselsättning och
                                 Åtgärder för att öka antalet miljöbilar
                                 Transportsektorn svarar i dag för ca en tredjedel av
                                                            149
     ekonomisk tillväxt.                   utsläppen av växthusgaser i Sverige. Regeringen


                                                            45
   har tagit beslut som innebär att antalet miljöbilar  marknader ska kunna få avsedda positiva effekter.
   har ökat kraftigt. Den tidigare miljöbilspremien    Banverket ser över metoder för fördelning av tåg­
   för privatpersoner bidrog starkt till den miljöbils­  lägen och att introducera ekonomiska styrmedel
   explosion som skett de senaste åren. Under såväl    för att effektivisera dessa processer, bl. a. med dif­
   2008 som 2009 har ungefär var tredje bil som köpts   ferentierade banavgifter. Lagförslag tas fram med
   varit en miljöbil. När miljöbilspremien avveckla­   skyldighet för infrastrukturförvaltare och järn­
   des infördes istället en fordonsskattebefrielse på   vägsföretag att ge ersättning vid avvikelser från
   fem år för nya miljöbilar. Kraven på myndigheter­   tågplan m.m.
   nas inköp av bilar har skärpts. Fr.o.m. den 1 febru­   På Näringsdepartementet pågår också flera andra
   ari 2010 får myndigheterna endast köpa miljöbilar   översyner inom järnvägstrafikens område. Även här
   som uppfyller högt ställda trafiksäkerhetskrav. En   är sambandet mellan den Europeiska och den na­
   framtida utmaning är en fossiloberoende fordons­    tionella nivån påtagligt. Ambitionen bör även vara
   flotta 2030.                      att medverka till att infrastrukturförvaltarnas sam­
   u	 Åtgärderna stimulerar försäljning och utveck­    arbete i Europa förbättras. Detta är en helt nödvän­
     ling av miljövänliga fordon.            dig förutsättning om järnvägen ska kunna betjäna
                               den inre marknaden på ett bättre sätt än idag.
                               u	 Åtgärderna behövs för att järnvägsmarknaden
                                ska kunna utvecklas, konkurrensförutsättning­
   Insatser som är på väg                  arna förbättras och nya aktörer etableras.

   Åtgärder för effektivare användning av statliga
150  medel
                               Utredning om regler för inre vattenvägar
                               Regeringen har i december 2009 beslutat om en
                                                           153
   Staten satsar årligen betydande belopp för att skö­  utredning som ska föreslå hur EU:s regelverk om
   ta, underhålla och utveckla transportinfrastruktu­   inre vattenvägar ska kunna genomföras. Förutsätt­
   ren. Den mycket svaga produktivitetsutvecklingen    ningarna för att få ekonomiskt stöd från EU för
   och innovationsgraden i anläggningsbranschen har    de svenska inre vattenvägarna ska redovisas. Senast
   medfört att samhället relativt sett får allt mindre  den 29 november 2010 ska utredningen redovisas.
   infrastruktur för satsade medel. I sin egenskap av   u	 Förutsättningarna för sjötrafik på de inre vatten­
   stor beställare har staten goda möjligheter att på­    vägarna bör kunna förbättras.
   verka marknaden vilket bl.a. det nya Trafikverket
   bör arbeta med. Regeringen har uppdragit åt Stats­
   kontoret att utveckla modeller och metoder för
   att mäta produktivitet och innovationsgrad i an­
                               Konkurrensförutsättningarna för sjöfart
                               Regeringen tillkallade den 14 januari 2010 en
                                                           154
   läggningsbranschen. Vidare har regeringen tillsatt
                               särskild utredare med uppdraget att se över
   en kommitté som ska följa upp och analysera de
                               konkurrensförutsättningarna för sjöfart under
   statliga beställarnas åtgärder med avseende på för­
                               svensk flagg samt förutsättningarna för att säker­
   bättrad produktivitet och innovationsgrad inom
                               ställa det svenska näringslivets tillgång till effek­
   anläggningsbranschen.
                               tiva och konkurrenskraftiga sjötransporter.
     En
   u	 effektivisering kan leda till att vi får mer in­
                               u Syftet är bl.a. att åstadkomma bättre konkurrens­
     frastruktur för pengarna. Exempelvis innebär
     en tvåprocentig produktivitetsförbättring på ett    förutsättningar för sjöfart under svensk flagg.
     år i storleksordningen 500­600 miljoner kronor
     mer till angelägna infrastrukturprojekt.      Förarprov i privat regi                 100
                               I dagens förarprovsystem anordnas körkortsprov av    se även s. 31

151  Utredning om Banverket ICT
   – telekommunikationsverksamhet
                               Vägverket och till en mindre del av Försvarsmak­
                               ten och skolväsendet. Provverksamheten kan dock
                               handhas lika väl av privata som av offentliga organ.
   Regeringen avser att tillsätta en utredning om
                               För att skapa goda förutsättningar för en flexibel,
   förutsättningarna att bolagisera Banverket ICT,
                               väl fungerande och marknadsanpassad provverk­
   telekommunikationsverksamhet, som är en del av
                               samhet förbereder regeringen för närvarande en
   Banverkets uppdragsverksamhet.
                               proposition med ett förslag som gör det möjligt för
   u	 Bolagiseringarna inom infrastrukturområdet     privata aktörer att utföra körkortsprov.
     bidrar till att öka förutsättningarna för konkur­
                               u	 Förslaget skapar förutsättningar för etablering
     rensneutralitet på marknaden och eliminera
                                eller utveckling av företag som kan utföra förar­
     misstankar om korssubventionering. Med en
                                prov. Att förarprovsystemet är flexibelt, effek­
     bättre fungerande marknad ökar även kraven på
                                tivt och tillgängligt har stor betydelse för före­
     effektivitet och produktivitet. Konkurrensen
                                tag som är beroende av att kunna få tillgång till
     förbättras för företag inom sektorn.
                                chaufförer.


152  Ytterligare åtgärder för gods- och persontrafik-
   marknaderna på järnväg
   Ytterligare åtgärder behövs om det öppna tillträ­
   det till såväl järnvägens gods­ som persontrafik­
 46
155  Digitala fraktsedlar och gröna
   transportkorridorer
                                Spårtaxisystem
                                De ökande kraven på transportsektorn gör att re­
                                                           156
   De ökande kraven på transportsektorn, bl.a. inom     geringen också måste öka ansträngningarna att
   trafiksäkerhets­ och miljöområdet, tvingar fram     hitta nya och kompletterande transportsystem. De
   en ökad användning av ny teknik inom befintliga     senaste åren har intresset för och möjligheten att
   transportsystem. Ny teknik kan också bidra till att   realisera nya transportsystem ökat påtagligt, t.ex.
   åstadkomma ett kundanpassat, integrerat och ef­     nya snabbtågssystem och spårtaxi. Sverige är ett av
   fektivt transportsystem. Regeringen har bland an­    de länder som leder utvecklingen av spårtaxisys­
   nat på europeisk nivå tagit initiativ till utveckling  tem. Regeringen har låtit utreda var i Sverige ett
   av digitala fraktsedlar och gröna transportkorrido­   första spårtaxisystem i verklig trafik skulle kunna
   rer.                           byggas. Banverket, i samverkan med flera myndig­
   u	 Användningen av digitala fraktsedlar under­      heter och berörda kommuner, leder arbetet mot ett
     lättar företagens logistik och bör minska de ad­   eventuellt realiserande.
     ministrativa kostnaderna.                Nya
                                u	 transportsystem innebär efterfrågan på ny
                                 teknik och nya innovationer.
                                        Minst 22 minuter
                                        kortare transporttid
                                        mellan Gävle och
                                        Uppsala
   Företagen tjänar tid och
   pengar på ny motorväg

   Väginvesteringar leder till vägförkortningar och mins-   Förutom de direkta minskade transportkostna­
   kade transporttider, vilket i sin tur innebär minskade  derna innebär utbyggnaden också att risken för
   transportkostnader för näringslivet.           oväntade störningar och förseningar minskar. De
                                positiva effekterna av utbyggnaden är inte begrän­
   Ett exempel på detta är när infrastrukturminister    sade till delsträckan mellan Uppsala och Mehedeby,
   Åsa Torstensson invigde motorvägen på E 4 mel­      utan kommer att märkas i stora delar av Norrland,
   lan Uppsala och Mehedeby i oktober 2007. Det var     som kommer närmare Stockholm.
   Sveriges längsta motorvägsbygge, 78 km långt. Tack     Sverige ska ha en pålitlig infrastruktur som ger
   vare den nya sträckningen minskade den genom­      förutsättningar för företagande och jobb i hela lan­
   snittliga restiden för en personbil mellan Gävle och   det. Utbyggnaden av E 4 bidrar till denna utveck­
   Uppsala med 22 minuter. Minskningen vid trafik­     ling och knyter på ett effektivt sätt samman norra
   toppar som t.ex. större helger är flera gånger större.  och södra Sverige.
                                                           47
                               hur dessa frigjorda TV­frekvenser, den s.k. digitala
   Informationssamhället                  utdelningen, ska användas. Genom beslutet skapas
                               nya och alternativa användningsområden för den
                               begränsade naturresurs som frekvensutrymmet
                               utgör. Likartade beslut har därefter fattats av ett
                               tiotal andra länder inom EU.
   Genomförda insatser                   u	 Beslutet är av stor vikt för kommunikationssek­
                                 torn eftersom det rör sig om ett frekvensområde
                                 som har särskilt goda egenskaper för att erbjuda
157  Bredbandsstrategi för Sverige
   Regeringen beslutade den 2 november 2009 om
                                 mobila bredbandstjänster med god geografisk
                                 täckning. Efterfrågan på mobila bredbandstjäns­
   Bredbandsstrategi för Sverige. Det övergripande må­    ter har ökat kraftigt under senare år och beslutet
   let är att Sverige ska ha bredband i världsklass. I    är därför också av stor betydelse eftersom det ger
   strategin anges att år 2020 bör 90 procent av alla     förutsättningar för operatörer att erbjuda tjäns­
   hushåll och företag ha tillgång till bredband om      ter som motsvarar denna efterfrågan.
   minst 100 Mbit/s. År 2015 bör 40 procent av alla
   hushåll ha tillgång till sådant bredband. Alla hus­
   håll och företag bör också ha goda möjligheter att
   använda sig av elektroniska samhällstjänster och
                               Telekompaketet                     161
                               Under det svenska ordförandeskapet slutför­
   service via bredband.                  des förhandlingarna om EU:s s.k. telekompaket.
   u	 hög användning av IT och Internet är bra
     En                          Telekompaketet som består totalt av omkring
     för Sverige både vad gäller tillväxt, konkurrens­  750 bestämmelser stärker konkurrensen och kon­
     kraft och innovationsförmåga. Det bidrar till    sumentskyddet för Europas konsumenter. För­
     utvecklingen av ett hållbart samhälle. Det hjäl­   bättringen av konkurrensen sker bl.a. genom att
     per också till att möta utmaningar i form av en   tillämpningen av regelverket blir mer enhetlig i
     ökad globalisering, klimatförändringar och en    Europas länder och att användningen av radiofrek­
     åldrande befolkning i ett glest befolkat land. En  venser liberaliseras. Konsumentskyddet ökas bl.a.
     förutsättning för att möta utmaningarna är att    genom ökade informationskrav och ökat skydd
     det finns tillgång till bredband med hög överfö­   för människor med funktionshinder. En viktig
     ringshastighet i hela landet.            bestämmelse för att öka konsumentskyddet är att
                               det fastställs att ingen myndighet eller regering
                               ska kunna stänga av någon från dennes Internet­
158  Stöd till kanalisation
   Det finns samhällsekonomiska skäl att främja att
                               anslutning utan att det sker en rättssäker prövning
                               i förhand, där utslaget kan överklagas.
   infrastruktur för bredband eller kanalisation för      Det
                               u	 nya regelverket stärker konkurrensen vilket
   sådan infrastruktur läggs ner samtidigt som an­       underlättar för mindre företag att växa. Dessut­
   nan infrastruktur förläggs eller rustas upp. För att    om innebär det faktum att de nya reglerna har
   stimulera denna utveckling har regeringen avsatt      beslutats, för flera år framåt, att osäkerheten
   medel till stöd som kan sökas för detta ändamål.      hos företagen minskar vilket underlättar då in­
   u	 Utbyggnaden av IT­infrastruktur stimuleras,       vesteringsbeslut ska fattas.
     framförallt i glesbygd.
                               Effektivare lag om elektronisk kommunikation      162
159  Funktionell separation
   Sedan den 1 juli 2008 har Post­ och telestyrelsen,
                               Regeringen föreslog den 1 juni 2007 nya bestämmel­
                               ser i lagen om elektronisk kommunikation, LEK,
   PTS, möjlighet att ålägga TeliaSonera att separera   för att minska handläggningstiderna och effekti­
   sin grossistverksamhet från sin slutkundsverksam­    visera processerna hos de allmänna förvaltnings­
   het, vad gäller xDSLprodukter (bredband via tele­    domstolarna. Förändringarna syftade till att PTS
   jacket). I och med antagandet av telekompaketet     beslut snabbare skulle få effekt, genom att förkorta
   (se nedan) kommer en möjlighet till teknikneutral    process­ och överklagandeärenden. Bl.a. minskades
   funktionell separation att införas. Detta innebär    antalet överklagandeinstanser och kammarrätten
   att åtgärden kommer kunna riktas mot också an­     blev sista instans för prövning av mål enligt lagen
   nan infrastruktur än kopparaccessnätet.         om elektronisk kommunikation. De nya bestäm­
   u	 aktörer på denna marknad ges samma för­
     Alla                         melserna trädde i kraft den 1 januari 2008.
     utsättningar för tillträde till kopparaccessnätet.  u	 Operatörer får snabbare besked om vad som gäl­
     Detta kommer att ge bättre konkurrens och        ler, osäkerheten minskar och konkurrensen för­
     bättre bredbandstjänster till lägre priser.       bättras vilket kommer att gynna utvecklingen
                                 för tjänster samtidigt som priserna pressas.

160  Frigjorda TV-frekvenser
   Regeringen fattade i december 2007 beslut om
   sändningsutrymme för TV­sändningar. En kon­
                               Roaming-avgifter
                               På EU­nivå har regeringen varit med och drivit ige­
                                                           163
   sekvens av beslutet är att utrymmet i det s.k. 800   nom reglering av roamingavgifter vilket innebär
   MHz­bandet blir tillgängligt för andra kommuni­     begränsningar i kostnaderna för att använda mobil­
   kationstjänster än TV. Sverige är ett av de första   telefonen i andra EU­länder. Även roamingavgif­
   länderna i världen som på detta sätt beslutar om    terna för SMS,MMS och mobil datatrafik regleras.
 48
    EU:s invånare och företagare kan använda sina
   u	                            olika delar av det svenska näringslivet och intresse­
    mobiler och bärbara datorer inom hela EU utan      organisationer på IT­området. Rådet är ett forum
    att riskera orimligt höga telefonräkningar.       för strategisk diskussion mellan regeringen och
                                företrädare för olika intressen. Syftet med rådets
164  Ökad precision i konkurrensfrämjande beslut
   PTS fick under hösten 2007 i uppdrag av regering­
                                arbete är att utbyta åsikter, dela erfarenheter och
                                att uppmärksamma och diskutera framtida utma­
   en att beskriva hur myndigheten ska arbeta för att    ningar. Eftersom IT i stor utsträckning påverkas
   öka precisionen i de konkurrensfrämjande skyl­      av den internationella utvecklingen ska detta per­
   dighetsbesluten. PTS redovisade uppdraget genom      spektiv också uppmärksammas.
   rapporten Precision i beslut i juni 2008.         u	 Regeringen och infrastrukturministern får möj­
   u	 Ökad precision minskar antalet överklaganden       lighet att hämta in synpunkter och bolla idéer
     och osäkerheten på marknaden. Snabbare be­        med expertis och representanter för IT­sektorn.
     slut och minskad osäkerhet bidrar till ett bättre
     investeringsklimat.
                                Insatser som är på väg
165  Långsiktig och strategisk analys av området
   elektronisk kommunikation
   Regeringen gav PTS under hösten 2007 i uppdrag
                                En ny postlag
                                En proposition om en ny postlag kommer att
                                                            169
   att ur ett strategiskt perspektiv beskriva och analy­   lämnas till riksdagen i mars 2010. Genom lagen
   sera utvecklingen inom området elektronisk kom­      införlivas 2008 års postdirektiv som innebär en
   munikation i ett femårsperspektiv. Slutrapporten     fullständig liberalisering av postsektorn inom EU.
   Bred och långsiktig analys för området elektronisk    Monopolet på posttjänster avskaffades i Sverige
   kommunikation presenterades i mars 2009.         redan 1993 och genom det nya regelverket kommer
   u	 Marknadens aktörer får ökad förutsägbarhet       hela EU:s postmarknad att öppnas för konkurrens
     gällande den långsiktiga tillämpningen av regel­    från den 31 december 2010. En fullständig liberali­
     verk.                         sering av postsektorn inom EU har länge varit nå­
                                got som Sverige har eftersträvat.
                                  Att
                                u	 integrera det nya postdirektivet i svensk
166  Utveckling av e-förvaltningen
   För att kraftsamla utvecklingen av e­förvaltningen
                                  lagstiftning innebär att de svenska postoperatö­
                                  rerna med erfarenhet från en konkurrensutsatt
   och skapa goda möjligheter för myndighetsövergri­      marknad får goda förutsättningar för att ta nya
   pande samordning tog regeringen den 26 mars 2009       marknadspositioner på den europeiska gemen­
   beslut om att bilda en delegation för e­förvaltning.     samma marknaden.
   Delegationen ska leda och samordna arbetet med
   att utveckla IT­baserade tjänster och lösningar i
   staten. E­delegationen ska dessutom öka samspe­
   let mellan regeringen, myndigheter, kommuner,
                                Höjd nivå för funktionellt tillträde till Internet
                                inom de samhällsomfattande teletjänsterna
                                                            170
   landsting och näringsliv samt ansvara för att sam­    Näringsdepartementet har remitterat en pro­
   ordna IT­standardiseringen inom staten.          memoria om samhällsomfattande teletjänster. I
   u Medborgare och företagare kommer enklare,        promemorian föreslås att nivån för funktionellt
     snabbare och billigare att kunna dra nytta av of­   tillträde till Internet höjs från dagens nivå på 20
     fentliga e­tjänster.                  kbit/s till en nivå mellan 0,5 och 2 Mbit/s. Dess­
                                utom föreslås att det i LEK införs en komplette­
                                rande möjlighet att finansiera den samhällsomfat­
167  Grön IT
   IT kan möjliggöra resurs­ och energisnåla lösningar
                                tande tjänsten vid en upphandling. Enligt LEK ska
                                tjänsten upphandlas om kostnaderna för att till­
   samt ökad effektivitet inom bl.a. områdena trans­     handahålla samhällsomfattande tjänster är oskä­
   porter, energi samt byggande och boende. Smarta      ligt betungande. Förslaget innebär att om tjänsten
   IT­lösningar skapar även möjlighet till ändrade      upphandlas får regeringen bestämma att en avgift
   livsmönster och internationell konkurrenskraft.      ska tas ut av anmälningspliktiga operatörer för att
   Regeringen gav i november 2009 Naturvårdsverket      finansiera upphandlingen. Förslaget bereds för
   i uppdrag att ta fram ett förslag till handlingsplan   närvarande inom Regeringskansliet.
   för IT för miljön för offentlig sektor. Uppdraget       När
                                u	 allt fler tjänster i samhället blir digitala bör
   ska rapporteras till Näringsdepartementet senast       också hushåll och företag kunna ta del av dem.
   den 30 april 2010.                      Regelverket kring samhällsomfattande tjänster
     IT:s
   u	 potential för miljöförbättringar synliggörs.        säkerställer att hushåll och företag åtminstone
     En större marknad för tjänster inom området        har tillgång till en miniminivå av elektroniska
     kan skapas.                        kommunikationstjänster.


168  Regeringens råd för IT-politiska frågor
   Regeringen har sedan 2007 haft en arbetsgrupp i
                                Ändrade regler för tillståndsgivning m.m.        171
                                Regeringen tillsatte i juli 2007 en utredning med
   syfte att ge råd till regeringen i IT­politiska frågor.  uppdrag att ge förslag på vissa lagändringar inom
   Rådet leds av infrastrukturminister Åsa Torstens­     LEK. Utredningen lämnade sitt betänkande Effek-
   son och består av 18 ledamöter som representerar     tivare signaler i juni 2008. Under beredningen av
                                                            49
   utredningens förslag har en kompletterande pro­
   memoria Ändrade regler för tillstånd att använda
                               En digital agenda för Europa
                               Sverige har under ordförandeskapet hösten 2009
                                                           172
   radiosändare, m.m. tagits fram i Regeringskansliet    drivit frågan om en förnyad IT­agenda för hela EU.
   och remitterats. Regeringen kommer i början av      I samband med att den löpande strategin, i2010,
   2010 att lämna en proposition till riksdagen med     går mot sitt slut, är det viktigt för den svenska re­
   förslag om modernare och mer ändamålsenliga       geringen att en ny gemensam europeisk strategi
   regler för tillståndsgivning för användning av ra­    utformas med ett starkt fokus på innovation och
   diosändare.                       konkurrenskraft hos alla storlekar av europeiska
   u Det övergripande syftet är att förenkla, förtyd­    företag. Regeringen förhandlade rådslutsatser om
    liga och modernisera reglerna för tillstånds­     strategin efter i2010 – mot ett öppet, grönt och
    givning i LEK samt att anpassa regelverket till    konkurrenskraftigt kunskapssamhälle – som an­
    den tekniska utvecklingen. I vissa delar är det    togs under svenskt ordförandeskap. Viktiga bidrag
    regelförenkling och administrativa lättnader     i dessa diskussioner har varit The Visby Declaration
    som ligger bakom förslagen. Det bör, i synnerhet   som är ordförandeskapets slutsatser från en kon­
    när det gäller tillståndstider, skapas ett långsik­  ferens kring den framtida IT­politiken som infra­
    tigt, förutsägbart och rättssäkert system för så­   strukturminister Åsa Torstensson stod värd för
    väl befintliga som kommande tillståndshavare.     i Visby 9­10 november 2009. Slutsatserna trycker
    Genom detta främjas långsiktiga investeringar.    främst på vikten av IT för att nå mål om tillväxt,
                               fler jobb, bättre välfärd och bättre klimat.
                                 En
                               u	 ambitiös digital agenda för Europa kommer
                                 vara till nytta för svenska och europeiska före­
                                 tags konkurrenskraft.
Vi slipper fel och
företagen får sina
pengar snabbare                        Effektivitet och demokrati


   E-förvaltning handlar om att samordna och utveckla    och se till att företagens administrativa kostnader
   användningen av IT i statsförvaltningen. Målet är att  minskar.
   det ska vara enkelt för medborgare och företag att
   utöva sina rättigheter, fullgöra sina skyldigheter och  Nya e-tjänster på Skatteverket
                               För Skatteverkets del har effektivare e­förvaltning
   ta del av förvaltningens service. Det blir enklare för
                               lett till utvecklingen av nya tjänster på internet.
   företag att göra ansökningar och halverad väntetid för  Tidsåtgången för företag att ansöka om preliminär
   vissa tjänster.                     skattereduktion för ROT­ och hushållstjänster har
                               exempelvis halverats med hjälp av en ny e­tjänst.
   Regeringen har inrättat en e­delegation bestående    De ansökningar som lämnas via Skatteverkets
   av chefer från de största och mest IT­intensiva     hemsida tar nu bara fem dagar jämfört med pap­
   myndigheterna i Sverige. Delegationens uppgift är    persansökan som tar tio dagar.
   att leda och samordna arbetet för en effektiv an­      – Felaktigt ifyllda blanketter har varit ett stort
   vändning av IT men också se till att demokratin     problem med det nya husavdraget. Nu hoppas vi
   stärks och att informationen som finns inom den     slippa många av de felen och företagen kan få sina
   offentliga sektorn förädlas och görs lättillgänglig.   pengar snabbare, säger Daniel Hedin Edlund, verk­
   En viktig del av arbetet är att stödja näringslivet   samhetsutvecklare på Skatteverket.
50
51
52