Docstoc

___________________________________________ _stem cell_

Document Sample
___________________________________________ _stem cell_ Powered By Docstoc
					                                                 ประกาศทุนหมายเลข 10
                  ประกาศ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
             ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ชุดโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า
          เรื่อง ชีววิทยาเซลล์ต้นกาเนิดและเวชศาสตร์การพื้นฟูสภาวะเสื่อม
               (Stem Cell Biology and Regenerative Medicine)
                 (15 สิงหาคม 2550 – 15 พฤศจิกายน 2550)

1. ที่มาและความสาคัญ
         ใ น ช่ ว ง ค รึ่ ง ห ลั ง ข อ ง ศ ต ว ร ร ษ ที่ เ พิ่ ง ผ่ า น ไ ป
วงการแพทย์ได้ให้ความสนใจในเรื่องการปลูกถ่ายอวัยวะเพื่อรักษาโรคที่มีอวัยวะพิการเรื้อรังและเสื่อมส
ล า ย ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น โ ร ค ไ ต โ ร ค ตั บ โ ร ค หั ว ใ จ ห รื อ โ ร ค เ ลื อ ด
ความสาเร็จในการผ่าตัดและประสิทธิภาพของการใช้ยากดภูมิคุ้มกันทาให้การปลูกถ่ายอวัยวะประสบผล
ส า เ ร็ จ แ ล ะ แ พ ร่ ห ล า ย ไ ป ทั่ ว โ ล ก จ น เ กิ ด ปั ญ ห า ก า ร ข า ด แ ค ล น อ วั ย ว ะ
ใ น ปั จ จุ บั น นั ก วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ แ พ ท ย์ จึ ง หั น ม า ใ ห้ ค ว า ม ส น ใ จ ก า ร ส ร้ า ง อ วั ย ว ะ เ ที ย ม
แ ล ะ ค้ น ห า วิ ธี ก า ร ที่ จ ะ ซ่ อ ม แ ซ ม ห รื อ ส ร้ า ง อ วั ย ว ะ เ ห ล่ า นั้ น ขึ้ น ม า ใ ห ม่
ความก้าวหน้าในเรื่องนี้ปรากฏเป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้นเมื่อนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษประสบความ
ส า เ ร็ จ ใ น ก า ร ใ ห้ ก า เ นิ ด ท า ร ก ห ล อ ด แ ก้ ว ค น แ ร ก ข อ ง โ ล ก ใ น ปี พ .ศ .             2521
สิบปีต่อมานักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ประสบความสาเร็จในการเพาะเลี้ยง
embryonic stem cell ของหนู ซึ่ ง น าไปสู่ ก ารเพาะเลี้ ย ง embryonic stem cell
ของมนุ ษ ย์ โ ดยนั กวิทยาศาสตร์ ช าวสหรั ฐอเมริ กาจากมหาวิ ทยาลั ย วิ ส คอนซิ น เมื่ อปี พ.ศ. 2541
การค้นพบดังกล่าวทาให้มีผู้สนใจทาวิจัยเกี่ยวกับเซลล์ต้นกาเนิดกันอย่างมากและทาให้เกิดศาสตร์ใหม่ที่
เ รี ย ก ว่ า เ ว ช ศ า ส ต ร์ ก า ร ฟื้ น ฟู ส ภ า ว ะ เ สื่ อ ม (Regenerative                  medicine)
ซึ่ งมุ่ ง หวั ง ที่ จ ะหาวิ ธี การในการที่ จ ะซ่ อมแซมอวั ย วะต่ า งๆของร่ า งกาย ซึ่ ง ผิด ปกติจ ากความเสื่ อ ม
ความสูงอายุ จากโรคภัยไข้เจ็บ และจากภยันตรายต่างๆ
         Embryonic                       stem                        cell
มี ศั ก ยภาพที่ จ ะแบ่ ง ตั ว ได้ อ ย่ า งไม่ จ ากั ด และสามารถเจริ ญ เป็ น เซลล์ ไ ด้ ทุ ก ชนิ ด ในร่ า งกายมนุ ษ ย์
แต่การนาเซลล์ต้นกาเนิดจากเอมบริโอของมนุษย์มาใช้ในการทาวิจัยและการซ่อมแซมอวัยวะยังมีปัญหา
ท า ง จ ริ ย ธ ร ร ม ซึ่ ง ห ลั ก ท า ง พุ ท ธ ศ า ส น า เ ชื่ อ ว่ า ก า ร ฆ่ า สิ่ ง มี ชี วิ ต เ ป็ น บ า ป
ประเด็นจึงอยู่ที่จะถือว่าชีวิตเริ่มต้นเมื่อใด หากถือว่าเอมบริโอมีชีวิ ตแล้ว ก็ไม่ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
embryonic stem cell ในมนุษย์ การทาวิจัยและการใช้ embryonic stem cell จึงมีข้อจากัด ทาให้
adult stem cell ได้รับความสนใจและมีการศึกษาวิจัยกันอย่างกว้างขวาง เซลล์ต้นกาเนิดที่เป็น adult
stem cell มีศักยภาพและสามารถพัฒนาเป็นเซลล์หลายชนิดที่นักวิทยาศาสตร์และแพทย์รู้จักกันดีคือ
เ ซ ล ล์ ต้ น ก า เ นิ ด ใ น ไ ข ก ร ะ ดู ก ใ น เ ลื อ ด แ ล ะ เ ลื อ ด ส า ย ส ะ ดื อ


                               1
                                          ประกาศทุนหมายเลข 10
โลหิตแพทย์ได้ใช้เซลล์ต้นกาเนิดดังกล่าวมาปลูกถ่ายเพื่อรักษาโรคต่างๆ เช่น โรคเลือด โรคมะเร็ง
โรคพันธุกรรม และโรคออโต้อิมมูน พบว่าได้ผลดี

ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์และแพทย์ไทยได้ให้ความสนใจในการทาวิจัยเกี่ยวกับเซลล์ต้นกาเนิดกันมากขึ้น
ทั้ ง งานวิ จั ย เพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ หม่ ท างด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ พื้ น ฐานและงานวิ จั ย ประยุ ก ต์
เพื่อนาไปสู่การใช้เซลล์ต้นกาเนิดในการรักษาโรคต่างๆ สานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจัย (สกว.)
จึงเห็นความสาคัญที่จะสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิจัยเพื่อให้มีการวิจัยแบบมุ่งเป้าทางด้าน
ชี ว วิ ท ย า เ ซ ล ล์ ต้ น ก า เ นิ ด แ ล ะ เ ว ช ศ า ส ต ร์ ก า ร ฟื้ น ฟู ส ภ า ว ะ เ สื่ อ ม
เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับกลไกควบคุมการพัฒนาของเซลล์ต้นกาเนิดและการนาเซลล์ต้นกาเนิดมาประยุกต์ใ
ช้ในการรักษาโรคต่างๆที่เกิดจากความเสื่อม การทาลายและการตายของอวัยวะต่างๆ

2. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
   2.1 เพื่อกระตุ้นให้เกิดเครือข่ายและความร่วมมือของนักวิจัยที่ทางานเกี่ยวข้องกับเซลล์ต้น
     กาเนิดและการประยุกต์ใช้เซลล์ต้นกาเนิด
   2.2 เพื่อเป็นศูนย์กลางทาหน้าที่สนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวข้องกับเซลล์ต้นกาเนิดและการนาไป
     ประยุกต์ใช้
   2.3 เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกลไกการพัฒนา embryonic และ adult stem cell
     ไปเป็นเซลล์เป้าหมาย
   2.4 เพื่อส่งเสริมงานวิจัยประยุกต์ในการนา adult stem cell มาใช้ในการรักษาโรคต่างๆ ทั้ง
     ที่มีสาเหตุมาจากโรคที่เกิดจากความเสื่อม ความสูงอายุ และภยันตรายต่างๆ
   2.5 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับภาคเอกชน อันจะทา
     ให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ ซึ่ง
     สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเต็มที่

3. แนวทางและขอบเขตของชุดโครงการวิจัย
     ฝ่ายวิชาการของ สกว. ได้กาหนดกรอบเพื่อสนับสนุนการวิจัยเรื่อง adult และ embryonic
stem cell ดังมีรายละเอียดดังนี้
     ชุ ด โครงการที่ 1 กา รศึ ก ษากลไกที่ ค วบคุ ม ใ ห้ adult           stem     cell
เจริญและพัฒนาไปเป็นเซลล์ของอวัยวะต่างๆ ที่ต้องการซ่อมแซม
     ในการนาเซลล์ต้นกาเนิดมาใช้ในการรักษาโรคจาเป็นต้องแยกเซลล์ต้นกาเนิดจากแหล่งต่างๆ
น ามาเพาะเลี้ ย งและกระตุ้ น ให้ เ ป็ น เซลล์ ที่ ต้ อ งการ แล้ ว เพิ่ ม จ านวนให้ มี ป ริ ม าณมากพอ
เ พื่ อ น า ไ ป ใ ห้ กั บ ผู้ ป่ ว ย ส า ม า ร ถ ท า ใ ห้ มี persistent           engraftment
แ ล ะ ท า ใ ห้ มี ก า ร ซ่ อ ม แ ซ ม อ วั ย ว ะ ซึ่ ง ผิ ด ป ก ติ ไ ด้
การวิ จั ย พื้ น ฐานเพื่ อ ที่ จ ะเข้ า ใจกลไกที่ ค วบคุ ม การเจริ ญ และพั ฒ นาของ adult stem cell
มี ค ว า ม ส า คั ญ อ ย่ า ง ยิ่ ง ใ น ก า ร น า adult             stem         cell
มาประยุกต์ใช้ในการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
        ตัวอย่างหัวข้อวิจัยในชุดโครงการนี้ได้แก่


                          2
                                          ประกาศทุนหมายเลข 10
        - การพัฒนาเทคนิคการแยก การเพาะเลี้ยง การเพิ่มจานวนและการศึกษาคุณสมบัติ
         และศักยภาพของ adult stem cell               จากแหล่ งต่า งๆ เช่ น ไขกระดู ก
         เลือดและเลือดสายสะดือ และจากเนื้อเยื่อของอวัยวะอื่นๆ
        - การเพาะเลี้ ย ง การเพิ่ ม จ านวน การศึ ก ษาคุ ณ สมบั ติ แ ละศั ก ยภาพของ
         mesenchymal stem cell
        - การเพาะเลี้ ย ง การเพิ่ ม จ านวน การศึ ก ษาคุ ณ สมบั ติ แ ละศั ก ยภาพของ
         endothelial progenitor cell
        - การเพาะเลี้ยง การเพิ่มจานวน การศึกษาคุณสมบัติและศักยภาพของ neural,
         liver, pancreatic stem cells
        - การศึกษาสารชักนา สารกระตุ้นและกลไกที่ควบคุมการพัฒนาของ adult stem cell
         เป็นเซลล์จาเพาะ
        - การศึกษา adult stem cell expansion ทั้งในระดับ in vitro และ in vivo
         เพื่อให้เป็นเซลล์ที่จาเพาะ
        - การศึกษาบทบาทของ stem cell niche หรือ microenvironment ต่อการแบ่งตัว
         การเจริญเติบโต และการพัฒนาของ adult stem cell
        - การศึกษาบทบาทของ accessory cell เช่น mesenchymal หรือ stroma cell
         ในการที่จะเจริญไปเป็นเซลล์ชนิดอื่น
        - การศึ ก ษาปั จ จั ย เสี่ ย งของผู้ บ ริ จ าคเซลล์ ต้ น ก าเนิ ด เช่ น อายุ เพศ โรคที่ เ ป็ น
         ซึ่งอาจมีบทบาทต่อการเจริญของ adult stem cell

      ชุดโครงการที่ 2 การประยุกต์ใช้ adult stem cell therapy ในโรคต่างๆ
      โรคต่างๆ ที่สามารถใช้ adult stem cell therapy ในการบาบัดได้ เช่น โรคเลือด โรคหัวใจ
โรคประสาท โรคเบาหวาน โรคตับ โรคกระดูก ซึ่งอาจเป็ นการศึกษาเบื้องต้น หรื อ randomized
controlled study โดยการใช้ adult stem cell ในรูปของ unpurified cell หรือ purified cell หรือ
differentiated cell แหล่งของ stem cell ที่ใช้อาจมาจากไขกระดูก เลือด หรือเลือดสายสะดือ
ก า ร ใ ห้ เ ซ ล ล์ แ ก่ ผู้ ป่ ว ย อ า จ จ ะ ใ ห้ ท า ง ห ล อ ด เ ลื อ ด แ ด ง ที่ เ ลี้ ย ง อ วั ย ว ะ นั้ น
หรือการฉีดเซลล์เข้าไปที่อวัยวะนั้นโดยตรง
      ตัวอย่างของหัวข้อวิจัยในชุดโครงการที่ 2 ได้แก่
        - การใช้ unpurified adult stem cell เช่น ไขกระดูก เลือดหรือเลือดสายสะดือ
           ในการปลูกถ่าย
        - การใช้ purified CD34+           หรื อ CD133+ cell         จากไขกระดู ก
           เลือดหรือเลือดสายสะดือ ในการปลูกถ่าย
        - การใช้ partially differentiated cell ที่ได้จาก adult stem cell ในการปลูกถ่าย
        - การศึกษาเปรียบเทียบการให้เซลล์ทางหลอดเลือดแดงที่เลี้ยงอวัยวะนั้นกับการฉีดเ
           ซลล์เข้าไปที่อวัยวะนั้นโดยตรง
        - การศึกษาการกระจาย การเกาะกลุ่ม (homing) และการพัฒนาของ adult stem cell
           ในอวัยวะเป้าหมายที่ต้องการซ่อมแซม

                           3
                                                ประกาศทุนหมายเลข 10

       ชุดโครงการที่ 3 การศึกษาชีววิทยาและการพัฒนาสายพันธุ์ของ embryonic stem cell
       การใช้ adult stem cell ในการรักษาโรคที่เกิดจากความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ มีข้อจากัด
ทั้ ง นี้ เ พราะ adult      stem      cell       สามารถพั ฒ นาเป็ น เซลล์ ไ ด้ บ างชนิ ด เท่ า นั้ น
ดั งนั้ น ใ น กา ร ซ่ อม แ ซ ม อวั ย ว ะ ห ล า ย ช นิ ด ต้ องใ ช้ embryonic            stem          cell
ซึ่ ง มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร พั ฒ น า เ ป็ น เ ซ ล ล์ เ ป้ า ห ม า ย ไ ด้ ทุ ก ช นิ ด (pluripotency)
ถึ ง แ ม้ ว่ า ใ น ปั จ จุ บั น จ ะ มี ข้ อ จ า กั ด ใ น เ รื่ อ ง ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม ที่ ยั ง ไ ม่ ชั ด เ จ น
แต่ก็มีความจาเป็นที่ต้องมีการวิจัยพื้นฐานเพื่อให้เข้าใจกลไกการควบคุมการพัฒนาและศักยภาพของ
embryonic         stem        cell             ใ นกา รเจ ริ ญ เ ป็ น เ ซลล์ ชนิ ด ต่ า งๆ
เพื่ อ จะสามารถน าเซลล์ ต้ น ก าเนิ ด ชนิ ด นี้ ม าใช้ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ถู ก ต้ อ ง เหมาะสม
และไม่เป็นอันตรายในอนาคต
           ตัวอย่างของหัวข้อวิจัยในชุดโครงการที่ 3 ได้แก่
          - การพัฒนาสายพันธุ์ (cell line) ของ embryonic stem cell
          - การศึกษาการพัฒ นา คุณสมบัติ และศักยภาพของ embryonic stem cell
             เ ป็ น เ ซ ล ล์ เ ป้ า ห ม า ย แ ต่ ล ะ ช นิ ด
             โดยเฉพาะเซลล์ที่เกี่ยวกับการรักษาโรคต่างๆที่เน้นในชุดโครงการที่ 2
          - การศึกษาสารชักนา (inducers) สารที่กระตุ้นการพัฒนา (growth factors)
             กลไกควบคุมการพัฒนาและการเจริญของ embryonic stem cell
          - การศึกษาอิทธิพลของสารนอกเซลล์ (extracellular matrix) สารชีวสังเคราะห์
             (biomatrix) และสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม (niche หรือ microenvironment)
             ที่เอื้อต่อการพัฒนาของ embryonic stem cell ให้เป็นเซลล์เป้าหมาย
          - ก า ร พั ฒ น า embryonic              stem         cell          bank
             เพื่อเป็นฐานสนับสนุนการวิจัยและการบาบัดรักษา

4.   การเสนอโครงการ
    สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย                      (สกว.)
ขอเชิญชวนนักวิจัยจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนที่มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประม
าณการวิจัยยื่นข้อเสนอโครงการฉบับเต็มเพื่อขอรับการพิจารณา     ทั้งนี้      สกว.
             ั
ให้ความสาคัญกับโครงการวิจยที่มีการทางานร่วมกันเป็นทีมจากหลายสาขา
และโครงการที่มีความสอดคล้องกับโครงการอื่นๆ ในชุดโครงการเดียวกัน

5. เกณฑ์ในการพิจารณาให้ทุนสนับสนุน
    เมื่อข้อเสนอโครงการฉบับเต็ม             (full         proposal)
ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการคัดสรรทุนแล้ว                        สกว.
จะพิจารณาสนับสนุนในวงเงินที่สอดคล้องระหว่างปริมาณงานวิจัยกับระดับทุนวิจัยของฝ่ายวิชาการที่ดา
เนินการอยู่คือ
  - ทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.)
    (วงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ระยะเวลาของทุนไม่เกิน 3 ปี)


                              4
                                      ประกาศทุนหมายเลข 10
 -                           ุ่
     ทุนเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยของอาจารย์รนกลางในสถาบันอุดมศึกษาหรือทุนพัฒนานักวิจัย
(เมธีวิจัย)
     (วงเงินปีละไม่เกิน 400,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี)
 -    ทุนพัฒนาศักยภาพในการทางานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่หรือทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
     (วงเงินปีละไม่เกิน 240,000 บาท ระยะเวลาของทุนไม่เกิน 2 ปี)
    หากข้อเสนอโครงการที่อยู่ในเกณฑ์ดี แต่ไม่เข้ากรอบการสนับสนุนของประเภททุนต่าง ๆ
ของฝ่ายวิชาการที่กาลังดาเนินการอยู่    สกว.     จะพิจารณาให้การสนับสนุนเป็นกรณีไป
การที่โครงการวิจัยได้รับความช่วยเหลือในรูปแบบเงินทุนสนับสนุนเพิ่มเติม     (counterpart
funding)              หรือการช่วยเหลือในรูปแบบอื่น             ๆ
จากหน่วยงานต้นสังกัดหรือจากหน่วยงานอื่นจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

    ผู้ขอรับทุนจะต้องไม่ดารงตาแหน่งบริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้าภาควิชาขึ้นไป

6. กาหนดการรับสมัครและการพิจารณาตัดสิน
     6.1 ประกาศรับสมัคร วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
          โดยในปีนี้เป็นปีแรกที่เปิดรับข้อเสนอโครงการทาง website: http://academic.trf.or.th
(เปิดให้สมัคร     on    line    ได้ตั้งแต่  1   กันยายน   พ.ศ.2550   เป็นต้นไป)
ในกรณีที่มีข้อขัดข้องที่ไม่สามารถสมัครทาง              website             ได้
นักวิจัยสามารถส่งข้อเสนอโครงการทางไปรษณีย์จานวน 5 ชุดพร้อมข้อมูลที่บรรจุใน CD มายังฝ่ายวิชาการ
นักวิจัยที่ส่งข้อเสนอโครงการทาง            website:        http://academic.trf.or.th
จะสามารถตรวจสอบสถานะการสมัครทุน                    on              line
ได้ด้วยตนเองและทราบผลการตัดสินทุนเร็วกว่าการยื่นข้อเสนอโครงการทางไปรษณีย์
อนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการส่งข้อมูลของนักวิจัยจานวนมากในช่วงกาหนดปิดรับสมัคร
จึงขอแนะนาให้ดาเนินการสมัครทุนก่อนระยะเวลาที่จะปิดรับสมัคร

    6.2   ประกาศให้ทุน ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

        ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2550
                            (ศ.ดร. ปิยะวัติ บุญ-หลง)
                        ผู้อานวยการสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
                        5
                                  ประกาศทุนหมายเลข 10
ติดต่อสอบถามและยื่นข้อเสนอโครงการที่
ฝ่ายวิชาการ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 14
เลขที่ 979 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2278-8253
e-mail : chonnapa@trf.or.th
           แบบสมัครโครงการวิจัยชุดโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า
        “ชีววิทยาเซลล์ต้นกาเนิดและเวชศาสตร์การพื้นฟูสภาวะเสื่อม”
     แบบเสนอโครงการมี 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 บทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
ส่วนที่ 2 ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับเต็ม ซึ่งประกอบด้วย
1.   ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) ______________________________________________________
       (ภาษาอังกฤษ) _______________________________________________________
2.   รายละเอียดของหัวหน้าโครงการและคณะผู้วิจัย
    2.1 ชื่อ นามสกุล______________________________________________________________
    2.2 คุณวุฒิ__________________________________________________________________
    2.3 ตาแหน่งทางวิชาการ________________________________________________________
    2.4 สถานที่ทางาน____________________________________________________________
    2.5 โทรศัพท์_________________________________________________________________
    2.6 หน้าที่หรือความรับผิดชอบในโครงการ___________________________________________
    2.7 เวลาที่ใช้ในโครงการวิจัย_____________________________________________________
3.   สาขาวิชาที่ทาการวิจัย _______________________________________________________

                     6
                                 ประกาศทุนหมายเลข 10
4.  คาหลัก (keyword) ของโครงการวิจัย (3 – 5 คา) ____________________________________
5.  ระยะเวลาดาเนินงาน __________________________________________________________
6.  ความสาคัญและที่มาของปัญหาที่ทาการวิจัย
   ___________________________________________________________________________
   ___________________________________________________________________________
   ___________________________________________________________________________
   ___________________________________________________________________________
7.  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (literature review) และเอกสารอ้างอิงโดยต้องระบุทั้งชื่อวารสาร
   และชื่อเรื่องให้ชัดเจน
   ____________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________
8.  วัตถุประสงค์ของโครงการ
   ____________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________
9.  ระเบียบวิธีวิจัย
   ____________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________
10.  ขอบเขตของการวิจัย
   ____________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________


                     7
                                   ประกาศทุนหมายเลข 10
11.  อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย
   ____________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________

12.  แผนการดาเนินงานตลอดโครงการและผล          (output)     ที่จะได้ในแต่ละปี
   พร้อมทั้งให้ระบุชื่อเรื่องของผลงานที่คาดว่าจะตีพิมพ์และชื่อวารสารวิชาการระดับนานา
   ชาติมาด้วย
   ____________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________
13.  รายละเอียดงบประมาณ
   ____________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________

14.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
   ____________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________

15.  การเชื่อมโยงกับนักวิจัยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ทาการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ (ถ้ามี)
   ____________________________________________________________________________


                      8
                                   ประกาศทุนหมายเลข 10
    ____________________________________________________________________________
    ____________________________________________________________________________

16.  ได้เสนอโครงการนี้หรือโครงการที่มีส่วนเหมือนกับเรื่องนี้บางส่วนเพื่อขอทุนต่อ
    แหล่งทุนอื่นที่ใดบ้าง
        ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอื่น
        เสนอต่อ_____________________________________________________________
    ชื่อโครงการที่เสนอ___________________________________________________________
    กาหนดทราบผล (หรือสถานภาพเท่าที่ทราบ)______________________________________
    สกว.          ไม่มีข้อห้ามในการส่งโครงการไปยังแหล่งทุนหลาย        ๆ
แห่งในเวลาเดียวกันและอาจเป็นการดีที่แหล่งทุนมากกว่า 1 แหล่งจะร่วมกันให้ทุนอุดหนุนการวิจัย สกว.
สามารถทาหน้าที่เชื่อมโยงและเสริมการให้ทุนได้แต่ขอให้ระบุตามความจริง
17.               ้ ั
    จานวนโครงการที่คณะผูวิจยกาลังดาเนินการอยู่
    โดยขอให้ระบุระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของแต่ละโครงการแหล่งทุนและงบประมาณสนับสนุ
    นที่ได้รับ
    เวลาที่ใช้ทาโครงการวิจัยในแต่ละโครงการเป็นกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ทั้งในฐานะหัวหน้าโครงการ
    ผู้ร่วมโครงการของแต่ละโครงการที่กาลังดาเนินการอยู่
    17.1
             สาหรับหัวหน้าโครงการโปรดระบุรายละเอียดแต่ละโครงการที่ดาเนินการอยู่
         ดังต่อไปนี้
    ชื่อโครงการ:___________________________________________________________
    ระยะเวลาโครงการ_____ปี     ตั้งแต่____________________ถึง_______________
    แหล่งทุนที่ให้การสนับสนุน________________________________________________
    งบประมาณที่ได้รับ______________________________________________________
    สถานะของหัวหน้าโครงการ      หัวหน้าโครงการ
                    ผู้ร่วมโครงการ
    เวลาที่ใช้ทาวิจัยในโครงการนี้กี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์________________________________
                      9
                                   ประกาศทุนหมายเลข 10
    17.2
            สาหรับผู้ร่วมโครงการแต่ละท่านโปรดระบุรายละเอียดแต่ละโครงการที่ดาเนินการ
       อยู่ดังต่อไปนี้
    ชื่อโครงการ:___________________________________________________________
    ระยะเวลาโครงการ_____ปี     ตั้งแต่____________________ถึง________________
    แหล่งทุนที่ให้การสนับสนุน________________________________________________
    งบประมาณที่ได้รับ______________________________________________________
    สถานะของหัวหน้าโครงการ      หัวหน้าโครงการ
                    ผู้ร่วมโครงการ
    เวลาที่ใช้ทาวิจัยในโครงการนี้กี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์________________________________

18.  ประวัติ (curriculum vitae) ของคณะผู้วิจัย (ตามเอกสารแนบ)
                  แบบฟอร์มประวัติบุคคล
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) (นาย,นาง,นางสาว)______________________________________
    (ภาษาอังกฤษ) (Mr.,Mrs.,Miss)_______________________________________________
2. เพศ________________________สถานะทางการสมรส______________________________
3. วัน เดือน ปีเกิด_____________________________________อายุ____________________ปี
4. ตาแหน่งปัจจุบัน (อาจารย์,ผศ.,รศ.,ศ.)___________________________________________
5. ที่อยู่ (ที่ทางาน)_____________________________________________________________
จังหวัด__________________________________รหัสไปรษณีย์__________________________
โทรศัพท์_________________________________โทรสาร______________________________
6. ที่อยู่ (ที่บ้าน)_______________________________________________________________
จังหวัด__________________________________รหัสไปรษณีย์__________________________
โทรศัพท์_________________________________โทรสาร______________________________
7. E-mail Address_________________________โทรศัพท์มือถือ________________________
8. ประวัติการศึกษา
      8.1 ปริญญาตรีสาขา____________________สถาบัน____________________________

                      10
                                      ประกาศทุนหมายเลข 10
                                   ่
     ปีที่สาเร็จ____________________________คะแนนเฉลียสะสม____________________
     8.2 ปริญญาโทสาขา____________________สถาบัน____________________________
                                    ่
     ปีที่สาเร็จ____________________________คะแนนเฉลียสะสม____________________
     หัวข้อวิทยานิพนธ์                                  ___
     8.3 ปริญญาเอกสาขา___________________สถาบัน____________________________
                                     ่
     ปีที่สาเร็จ____________________________คะแนนเฉลียสะสม____________________
     หัวข้อวิทยานิพนธ์                                  ___
     8.4 อื่น ๆ (ระบุ)________________________________________________________
9. ผลงานวิจัยย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002 ถึงปัจจุบัน
   9.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (โปรดระบุทั้งชื่อผู้แต่ง ชื่อวารสาร ชื่อเรื่อง
   ฉบับที่ เล่มที่ ปีที่ตีพิมพ์ impact factor พร้อมทั้งระบุที่มาของ impact factor
   นั้นตามตัวอย่างและกรุณาสาเนาหน้าแรกของบทความที่มีชื่อหัวหน้าโครงการส่งมาด้วย)
   ตัวอย่าง Ploypradith P, Mahidol C, Sahakitpichan P, Wongbundit S, Ruchirawat S. A
   Highly Efficient Synthesis of Lamellarins K and L bky the Michael Addition/Ring-Closure
   Reaction of Benzyldihydroisoquinoline Derivatives with Ethoxycarbonyl-beta-
   nitrosynstyrene. Angew Chem. Int. Ed. 2004;43: 866 - 868
   impact factor = 9.596 (ที่มา : Journal Citation Reports, 2005)
   9.2 ผลงานวิจัยอื่น ๆ (เช่น proceeding หนังสือ ฯลฯ)
   _______________________________________________________________________
   _______________________________________________________________________
10. สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ (ตอบได้มากกว่า 1 สาขา)
   _______________________________________________________________________
   _______________________________________________________________________
11. รางวัลวิจัยที่เคยได้รับ (ด้านวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย)
   _______________________________________________________________________
   _______________________________________________________________________
12. ท่านมีเวลาในการทาวิจัยประมาณสัปดาห์ละ_________ชั่วโมง
13. การสนับสนุนจากสถาบันต้นสังกัด (ถ้ามี)
   _______________________________________________________________________
   _______________________________________________________________________
           หัวหน้าโครงการขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการและยอมรับว่า
ผลการตัดสินของ สกว. ถือเป็นข้อยุติ

                        ชื่อผู้สมัคร_______________________________
                            วันที่ ______________________________
                        11
                                    ประกาศทุนหมายเลข 10
               คาอธิบายข้อเสนอโครงการวิจัย

1.  ชื่อโครงการ ให้ระบุชื่อโครงการวิจัยที่จะทาให้ชัดเจนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.  คณะผู้ดาเนินการวิจัย               ให้ระบุชื่อ          นามสกุล
   ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษของหัวหน้าโครงการวิจัย
   นักวิจัยในโครงการและที่ปรึกษาโครงการ พร้อมทั้งคุณวุฒิ ตาแหน่ง สถานที่ทางาน โทรศัพท์
                                 ่
   รวมทั้งหน้าที่ของนักวิจัยแต่ละท่านในโครงการโดยให้ระบุวาแต่ละท่านทาอะไรหรือรับผิดชอบส่
   วนไหนของโครงการและเวลาที่ใช้ในโครงการ                (ให้ระบุเป็นจานวน
   ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือเป็นจานวนคน - เดือน ตลอดโครงการ)
3.  สาขาวิชาที่ทาการวิจัยจะเป็นสาขาวิชาอะไรก็ได้ แต่ให้ระบุสาขาวิชาแคบ ๆ ที่ทาวิจัยให้ชัดเจน
   เช่น “นิเวศวิทยาเกี่ยวกับยุงนาโรค” หรือ "อณูชีววิทยาเกี่ยวกับการแพทย์หรือการเกษตร"
   เป็นต้น
4.  คาหลักของโครงการวิจัย ให้ระบุ 3-5 คา
5.  ให้ระบุระยะเวลาดาเนินการตลอดโครงการ


                      12
                                         ประกาศทุนหมายเลข 10
6.  ความสาคัญและที่มาของปัญหาที่ทาการวิจัย ให้อธิบายถึงเหตุผลที่เลือกทาวิจัยในหัวข้อที่เสนอ
   รวมทั้งให้ระบุองค์ความรู้ใหม่ที่คาดว่าจะได้และผลกระทบขององค์ความรู้นั้นต่อความก้าวหน้าใ
   นเชิงวิชาการของสาขาที่ทาการวิจัย
7.  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง        (literature       review)       และเอกสารอ้างอิง
   ให้แสดงการทบทวนเอกสารที่ตีพิมพ์แล้วอย่างครบถ้วนครอบคลุม
   ทาให้เชื่อได้ว่าโครงการวิจัยที่เสนอเป็นการวิจัยเพื่อหาองค์ความรู้ใหม่อย่างแท้จริง
   ไม่เป็นการวิจัยซ้ากับองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้ว
8.                        ั
   วัตถุประสงค์ของโครงการให้ระบุมาให้ชดเจน ถ้าเป็นไปได้ให้บอกมาเป็นข้อ ๆ ตามลาดับ
   ความสาคัญ
9.        ี
   ระเบียบวิธวิจัย ให้ระบุขั้นตอนและวิธีการที่ท่านจะใช้ในการวิจัยอย่างชัดเจน
10.  ขอบเขตของการวิจัย                  ให้ระบุขอบเขตของการวิจัยที่จะทาให้ชัดเจนว่า
   จะทาแค่ไหนครอบคลุมถึงอะไรบ้าง
11.  อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย                 ให้ระบุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทาวิจัยมาด้วย
   โดยแยกเป็นอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วและอุปกรณ์ที่ต้องจัดหาเพิ่ม
12.  แผนการดาเนินงานตลอดโครงการ                  ให้ระบุแผนการดาเนินงานอย่างชัดเจน
   โดยระบุว่าในแต่ละปีจะทาอะไร มีกิจกรรมอะไรบ้างและที่สาคัญจะต้องระบุผล (output) ที่จะได้
   รวมทั้งให้ระบุผลงานที่คาดว่าจะตีพิมพ์ได้หรือจดทะเบียนสิทธิบัตรได้มาด้วย
13.  ให้แสดงรายละเอียดงบประมาณที่จะใช้ในแต่ละปีอย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็นหมวดต่าง ๆ ดังนี้
   13.1     หมวดค่าตอบแทน         ได้แก่    ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการและคณะผู้วิจัย
   โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการทาวิจัยและประสบการณ์
   13.2 หมวดค่าจ้าง ได้แก่ ค่าจ้างผู้ช่วยทาวิจัยและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ
   13.3 หมวดค่าวัสดุ ได้แก่ ค่าวัสดุสารเคมีที่ใช้ในการวิจัย ค่าวัสดุสานักงาน
   13.4 หมวดค่าใช้สอยและอื่นๆ เช่น ค่าตอบแทนผู้ช่วยพิมพ์รายงาน ค่าจ้างเจ้าหน้าที่การเงิน
   และบัญชี ค่าไปรษณีย์ ฯลฯ
   13.5 หมวดค่าเดินทางภายในประเทศ (เฉพาะโครงการที่มีความจาเป็นในการเดินทาง)
   13.6 หมวดค่าเดินทางต่างประเทศ (ถ้ามี) ไม่เกินร้อยละ 20 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการ
   13.7 หมวดค่าครุภัณฑ์ (ถ้ามี) ไม่เกินร้อยละ 20 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการ
14.                                     ้
   ให้แสดงความคาดหมายของประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการวิจัยนีว่าจะมีผลต่อการพัฒนาประ
   เทศในเรื่องใด
15.  การเชื่อมโยงกับนักวิจัยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่ทาการวิจัย
                                   ั
   ให้ระบุว่าปัจจุบันท่านมีความร่วมมือในการทาวิจัยกับนักวิจยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ท่า
   นทาวิจัยอยู่อย่างไร              ทั้งในและต่างประเทศ            ถ้ายังไม่มี
   ท่านมีแผนที่จะติดต่อหรือสร้างความสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาของท่านอย่างไร
   รวมทั้งการสร้างทีมงานวิจัยในอนาคตด้วย
                          13
   ประกาศทุนหมายเลข 10
14

				
DOCUMENT INFO