____ ______ _______________ Stem Cell

Document Sample
____ ______ _______________ Stem Cell Powered By Docstoc
					ทาไม คุณหมอ ถึงมาสนใจเรื่อง Stem Cell
                                ี
เนื่องจากที่ผ่านมาผมเป็นคนที่สนใจเรื่องยามาก่อนครับ และก็ได้มโอกาสทายา Specials
               ้
หมายถึงยาที่ไม่มีในเมืองไทย ทังของคนและของสัตว์ แต่เราเอาเข้ามาให้เป็นเฉพาะรายบุคคลนะครับ
เพราะยาพวกนี้ยังไม่ผ่าน อย.ในบ้านเรา จากจุดนี้ทาให้เราเห็นว่าในอนาคต stem cell
น่าจะมีบทบาทเข้ามาแทนที่ยาได้เป็นอย่างดี โรคอะไรที่ยาทั่วไปรักษาไม่ได้ หรือได้ผลไม่ดีก็อาจใช้ Stem cell
ได้ และอีกอย่างหนึ่งที่ทาให้ผมสนใจด้านนี้ก็คือ การที่เราอยากเห็นผู้ป่วยไม่ว่าคนหรือสัตว์
                        ้
ได้รับการรักษาให้หายจากโรค เพราะหลายโรคนันคงต้องรอให้สเต็มเซลล์เป็นตัวเลือกในการรักษาครับ

Stem Cell คืออะไร
คาไทยใช้คาว่า เซลล์ต้นกาเนิด ถ้าแปลตรงตัวStem ก็แปลว่าลาต้น
ซึ่งเซลล์ต้นกาเนิดนี้ย้อนไปถึงการกาเนิดชีวิตนั่นเอง กระบวนการกาเนิดชีวิตมนุษย์หรือสัตว์นั้น สเปิร์มของผู้ชาย
จะมาผสมกับไข่ของผู้หญิงกลายเป็น1เซลล์ จากนั้นหนึ่งเซลล์จะทาการแบ่งตัวเป็นทวีคูณ กลายเป็นอวัยวะต่างๆ
ขึ้นมา ดังนั้นเซลล์ต้นกาเนิดก็เหมือนเซลล์ที่กลายเป็นอะไรก็ได้ เช่นถ้าไปอยู่ที่สมองก็กลายเป็นเซลล์สมอง
ไปอยู่ที่เซลล์ตับก็กลายเป็นเซลล์ตับ

Stem Cell สร้างความน่าอัศจรรย์ใจและแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของวงการแพทย์ ด้วยคุณสมบัติดังนี้
1.สามารถแบ่งตัวของตัวเองได้ตลอด
                                             ื่
2.สามารถเปลี่ยนตัวเองได้ เช่นเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว หรือเป็นเซลล์อนๆได้
3.ยังเป็นตัวของตัวเอง คือมีค้างของตัวเองเสมอ ยังคงมีความเป็น Stem Cell อยู่นั่นเอง
ด้วยคุณสมบัติสามประการที่กล่าวมา เมื่อ Stem Cell เข้าสู่ร่างกาย ก็จะวิ่งเข้าส่วนที่ร่างกายต้องการ
ภาษาทางการแพทย์เรียกว่าHomingเพราะเมื่อร่างกายมีบาดแผลจะมีการหลั่งสารบางอย่างออกมา
ซึ่งสารตัวนี้เป็นตัวดึงดูดให้วิ่งเข้าไปสร้างหรือซ่อมแซม

                            ี
ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสีย Stem Cellเองก็มข้อจากัดในการรักษาด้วยเช่นกัน
1.ระยะเวลาการรักษาต้องใช้เวลาพอประมาณ เช่นถ้าคนไข้ถึงจุดวิกฤตเต็มที แต่ต้องปลูกถ่ายไขกระดูก
ซึ่งร่างกายต้องใช้ระยะเวลาสักพัก ก็อาจไม่ทันการณ์
                  ่                          ้
2.ช่วงที่ทาการรักษาโรคอย่างหนึงอยู่ ต้องพยายามรักษาร่างกายไม่ให้มีโรคแทรกซ้อน ไม่เช่นนัน Stem
             ื่
Cellก็จะวิ่งไปรักษาที่อนด้วยเช่นกัน
3. Stem Cell มีหลายแหล่ง แต่ละแหล่งก็มีชนิดของ Stem Cellที่แตกต่างกันออกไป
การนาไปใช้ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของ Stem Cellที่ใช้รักษาโรคนั้นๆ
                      ิ
4.ถ้าเป็นการขอรับบริจาคจากบุคคลอื่นที่มใช่ญาติ มีโอกาสที่ร่างกายจะรับแค่1ต่อ50,000ถ้าเป็นพ่อ แม่ ลูก
มีโอกาส1ต่อ2 ถ้าเป็นพี่น้องท้องเดียวกัน มีโอกาส1 ต่อ 4
5.ผู้ที่นามารักษาต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะ