ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦ. 1-2 ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ by eytheia

VIEWS: 5,731 PAGES: 4

									Ιστορία   Β΄ Γυμνασίου                             Αγγέλης Αλέξανδρος


                    ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
                     ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΑΙΩΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (330-717)

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
  1. Ποιο κράτος ονομάζουμε Βυζάντιο;
  2. Με ποιους όρους αυτοπροσδιορίζονταν οι κάτοικοί του;
  3. Ποιοι ήταν οι σημαντικότεροι σταθμοί στην πορεία από το Ρωμαϊκό στο Βυζαντινό κράτος;
  4. Γιατί κατά τον 40 και 50 αι. κατέρρευσε το δυτικό και όχι και το ανατολικό βυζαντινό κράτος;
  5. Τι προσπάθειες έκανε ο Ιουστινιανός; Τι συνέπειες είχαν;
  6. Στα τέλη του 6ου αι. και κατά τον 7ο αι. γιατί μειώθηκε η ισχύς του Βυζαντινού κράτους;
  7. Ποιο ήταν το ιστορικό αποτέλεσμα των πρώτων αυτών αιώνων;

              Ι. Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
  1. Ποια μέτρα πήρε ο Μέγας Κωνσταντίνος για την ενίσχυση του κράτους;
  2. Πότε αποφάσισε την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης;
  3. Για ποιους λόγους έλαβε την απόφαση της ίδρυσης της νέας πρωτεύουσας στο Βυζάντιο;
  4. Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά της Κωνσταντινούπολης;
  5. Σε ποια ημερομηνία τελέστηκαν τα εγκαίνια της Κωνσταντινούπολης;
  6. Πως εξελίχθηκε πληθυσμιακά η Κωνσταντινούπολη κατά τους πρώτους αιώνες;
  7. Για ποιο λόγο ο Κωνσταντίνος επέδειξε ευνοϊκή στάση προς τον Χριστιανισμό;
  8. Ποιες κινήσεις του Κωνσταντίνου δείχνουν την εύνοια αυτή;
  9. Γιατί ο Κωνσταντίνος δεν είχε ξεκάθαρη θρησκευτική θέση σε όλη τη ζωή του;
  10. Τι προέβλεπε το Διάταγμα των Μεδιολάνων; Σταμάτησαν οι διωγμοί των χριστιανών;
  11. Που έγινε η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος και πότε; Γιατί ονομάστηκε Οικουμενική;
  12. Με ποια θέματα ασχολήθηκε η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος;
  13. Για ποιους σκοπούς συγκαλούνταν Οικουμενικές Σύνοδοι έκτοτε;

2. Εξελίξεις ως τις αρχές του 6ου αι.

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
  1. Να αναφέρετε τα χαρακτηριστικά της οικονομίας του Πρώιμου Βυζαντινού Κράτους.
  2. Ποιοι συγκέντρωσαν την αγροτική γη; Πως καλλιεργούσε ο πάροικος;
  3. Πως αντιδρούσε ο αγροτικός πληθυσμός στην υψηλή φορολογία;
  4. Πως προσπαθούσαν οι αρχές να αποτρέψουν εξεγέρσεις των φτωχών κατοίκων;
  5. Τι επίδραση είχε στην οικονομία του κράτους η επέκταση προς τις χώρες της Ερυθράς Θάλασσας;
  6. Πότε χωρίστηκε το Ρωμαϊκό κράτος σε ανατολικό και δυτικό;
  7. Ποιοι λαοί επιτέθηκαν στο ρωμαϊκό κράτος αυτή την εποχή;
  8. Πως αντιμετώπισαν τα γερμανικά φύλα οι αυτοκράτορες του ανατολικού κράτους;
  9. Γιατί ο Θεοδόσιος Α΄ έδωσε ανώτερες θέσεις σε ηγέτες των Γερμανών; Ποιος κίνδυνος
    αναπτύχθηκε;
  10. Πως αντέδρασαν οι βυζαντινοί λόγιοι και πολιτικοί στον κίνδυνο του εκγερμανισμού;
  11. Γιατί η Δύση υπέκυψε στους Γερμανούς;
  12. Πότε ιδρύθηκε το Οστρογοτθικό βασίλειο; Από ποιον;
  13. Ποιον τίτλο έφερε ο Θευδέριχος και ποια η πολιτική του σχέση με το ανατολικό κράτος;
  14. Ποια υπήρξαν τα σημαντικότερα γερμανικά βασίλεια της Δύσης;
  15. Ποια κατάσταση επικρατούσε στα πολιτιστικά του δυτικού κράτους;
  16. Πως φαίνεται η επίδραση του ελληνικού στοιχείου στο ανατολικό κράτος;
  17. Πόσες έδρες διέθετε το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης;

Φροντιστήριο "Η Ευθεία της Γνώσης"                    http://eytheia.blogspot.com/
Ιστορία  Β΄ Γυμνασίου                             Αγγέλης Αλέξανδρος

  18. Τι περιελάμβανε ο Θεοδοσιανός Κώδικας; Σε τι βοήθησε το τότε κράτος και σε τι τη σύγχρονη
    ιστοριογραφία;

3. Η πάλη της Ορθοδοξίας με τις αιρέσεις και την αρχαία θρησκεία

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
  1. Τι ήταν οι αιρέσεις; Από ποιον ονομάστηκαν έτσι;
  2. Το κράτος ήταν αμέτοχο στις εκκλησιαστικές διαμάχες;
  3. Ποια αίρεση κυριάρχησε τον 4ο αι.; Ποιες ήταν οι θέσεις της;
  4. Ποιοι επηρεάστηκαν από την αίρεση του Αρειανισμού;
  5. Σε ποιες οικουμενικές συνόδους καταδικάστηκε;
  6. Οι δογματικές διαμάχες ήταν πάντα θρησκευτικές διαφορές μόνο;
  7. Τι πρέσβευε ο Νεστοριανισμός; Ποια η διαφορά του με το Μονοφυσιτισμό;
  8. Ποιες οικουμενικές σύνοδοι ασχολήθηκαν με αυτές τις αιρέσεις;
  9. Γιατί οι Μονοφυσίτες αποδέχτηκαν την αραβική κυριαρχία;
  10. Πότε κρίθηκε οριστικά η αντιπαράθεση χριστιανισμού και αρχαίας ελληνικής θρησκείας;
  11. Ποιος προσπάθησε να επαναφέρει τη λατρεία του δωδεκάθεου;
  12. Πως ο Θεοδόσιος αντιμετώπισε την ειδωλολατρεία;
  13. Τι μορφή πήρε ο διωγμός των ειδωλολατρών από τους χριστιανούς; Ποιος υπήρξε θύμα τους;
  14. Ποιοι ήταν οι Μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας; Ήταν συνολικά απορριπτικοί κατά της αρχαίας
    ελληνικής θρησκείας;        ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

1. Ο Ιουστινιανός και το έργο του

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
  1. Ποιο ήταν το πολιτικό πρόγραμμα του Ιουστινιανού;
  2. Τι ήταν οι δήμοι; Πως αντιμετώπισε ο Ιουστινιανός τη Στάση του Νίκα;
  3. Γιατί προστάτευσε ο Ιουστινιανός τους ελεύθερους αγρότες;
  4. Ποια ήταν η στάση του Ιουστινιανού στα θρησκευτικά ζητήματα;
  5. Ποια ήταν τα σημαντικότερα έργα του Ιουστινιάνειου Δικαίου;
  6. Τι προσπάθησε να καταφέρει ο Ιουστινιανός στο δυτικό ρωμαϊκό κράτος;
  7. Πως λύθηκε το πρόβλημα με τους Πέρσες;
  8. Με ποιο τρόπο προσπάθησε να λύσει τα προβλήματα από τις εισβολές των Σλάβων;
  9. Ποιες συνέπειες είχε η εξωτερική πολιτική του Ιουστινιανού;
  10. Ποια σχέδια περιελάμβανε το οικοδομικό πρόγραμμα του Ιουστινιανού;
  11. Περιγράψτε το ναό της Αγίας Σοφίας. Ποιοι ήταν οι αρχιτέκτονες του έργου;

2. Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του (610-717): Εσωτερική μεταρρύθμιση και αγώνας επιβίωσης

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
  1. Ποιες ήταν οι αιτίες για την κρίση του Βυζαντίου στο τέλος του 6ου και αρχές του 7ου αι.;
  2. Ποιοι ήταν οι κυριότεροι εξωτερικοί εχθροί αυτή την περίοδο;
  3. Ποιο έργο ανάλαβε να διεκπεραιώσει ο Ηράκλειος;
  4. Πως ενίσχυσε το στράτευμα ο Ηράκλειος; Που νίκησε τους Πέρσες;
  5. Γιατί οι εκστρατείες του Ηράκλειου κατά των Περσών είχαν θρησκευτικό χαρακτήρα;
  6. Τι ήταν τα θέματα και πως διοικούνταν;
  7. Τι ήταν τα στρατιωτόπια; Ποιοι τα καλλιεργούσαν και για ποιο σκοπό;
  8. Πως επετεύχθη ο εξελληνισμός του κράτους αυτή την περίοδο;
Φροντιστήριο "Η Ευθεία της Γνώσης"                    http://eytheia.blogspot.com/
Ιστορία  Β΄ Γυμνασίου                           Αγγέλης Αλέξανδρος


                   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΛΑΟΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΓΥΡΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

            Ι. Ο ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ

1. Οι Σλάβοι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
  1. Πού κατοικούσαν οι Σλάβοι στις αρχές του 6ου αι.;
  2. Πού κατοικούσαν οι Άβαροι; Τι είδους σχέσεις είχαν με το Βυζάντιο;
  3. Πότε δημιουργήθηκαν οι σκλαβηνίες και πού;
  4. Τι είδους σχέσεις ανέπτυξαν με τον ντόπιο πληθυσμό;
  5. Τι πολιτική ακολούθησε η βυζαντινή κυβέρνηση απέναντι στους Σλάβους;
  6. Σε ποια στάδια εξελληνίστηκαν οι Σλάβοι;


2. Οι Βούλγαροι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
  1. Τι καταγωγής είναι οι Βούλγαροι; Πότε κατέλαβαν την περιοχή τους;
  2. Πώς αναγνωρίστηκε το βουλγαρικό κράτος από το Βυζάντιο;
  3. Πώς συνυπήρξαν οι Βούλγαροι με τους Σλάβους;
  4. Πως συνέβαλαν οι Βούλγαροι και οι Σλάβοι στην εθνογένεση των Βουλγάρων;
  5. Πώς διαμορφώνονταν οι βυζαντινοβουλγαρικές σχέσεις;
  6. Ποια ήταν η επίσημη γλώσσα των χάνων;
  7. Πότε έγινε ο εκχριστιανισμός των Βουλγάρων;

        ΙΙ. Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ

1. Η εξάπλωση των Αράβων

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
  1. Ποιος ήταν ο καθοριστικός παράγοντας για την εξάπλωση των Αράβων;
  2. Πότε οι Άραβες στράφηκαν στο Ισλάμ;
  3. Τι ήταν ο Μωάμεθ; Από τι επηρεάστηκε και δημιούργησε το Ισλάμ;
  4. Τι ήταν η Εγίρα;
  5. Τι είναι το Κοράνι; Τι απαιτούσε από τους πιστούς;
  6. Τι ήταν ο χαλίφης; Πότε άρχισαν οι επιδρομές κατά του Βυζαντίου;
  7. Πότε κορυφώθηκε η αραβική απειλή;
  8. Ποιοι ήταν οι σημαντικότεροι παράγοντες που βοήθησαν στην εξάπλωση των Αράβων;
  9. Πώς ονομάζονταν το αραβικό κράτος;
  10. Περιγράψτε τη γεωγραφική πορεία εξάπλωσης των Αράβων.
  11. Ποιος σταμάτησε την πορεία τους, πότε και πού;
  12. Με ποιο όπλο σταμάτησαν οι Βυζαντινοί τους Άραβες στη Μεσόγειο;
  13. Ποιες ήταν οι συνέπειες της επέκτασης των Αράβων στη θάλασσα και στη στεριά;

2. Το εμπόριο και ο πολιτισμός του Ισλάμ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
  1. Σε ποια οικονομική δραστηριότητα δραστηριοποιήθηκαν οι Άραβες τον 8 ο αι π.χ.;Πως ονομάστηκαν;
  2. Ποιοι παράγοντες συνέβαλαν σε αυτό;
  3. Που ίδρυσαν αποικίες οι Άραβες και ποια εμπορεύματα διακινούσαν;
  4. Ποιες καινοτομίες υιοθέτησαν οι Άραβες στις εμπορικές συναλλαγές τους;

Φροντιστήριο "Η Ευθεία της Γνώσης"                   http://eytheia.blogspot.com/
Ιστορία  Β΄ Γυμνασίου                           Αγγέλης Αλέξανδρος

  5. Σε ποιες κυρίως πόλεις ανέπτυξε τα γράμματα και τις τέχνες το Ισλάμ;
  6. Ποια έργα μετέφρασαν οι Άραβες;
  7. Από που πήρε δάνεια η αραβική τέχνη και ποια;
  8. Γιατί η αραβική τέχνη χαρακτηρίζεται ανεικονική;
  9. Ποια τεμένη είναι τα πιο γνωστά;
  10. Ποιες επιδράσεις δέχτηκαν από τους Άραβες οι επιστήμες των Μαθηματικών, της Γεωγραφίας, της
  Αστρονομίας, της Χημείας και της Ιατρικής;
  11. Ποιες επιδράσεις δέχθηκαν από τους Άραβες η γεωργία και οι ευρωπαϊκές γλώσσες;
Φροντιστήριο "Η Ευθεία της Γνώσης"                  http://eytheia.blogspot.com/

								
To top