thuc hanh tin van phong

Document Sample
thuc hanh tin van phong Powered By Docstoc
					   Đ I H C BÁCH KHOA HÀ N I
   VI N CNTT VÀ TRUY N THÔNG
BÀI TH C HÀNH
 TIN H C VĂN PHÒNG
     HÀ N I - 2010
                           Bài th c hành Tin h c Văn phòng

                    M CL C

N I DUNG                                       TRANG

PH N 1: Bài th c hành WINDOWS ......................................... 2
Bài th c hành 1 ........................................................................... 2
Bài th c hành 2 ........................................................................... 4

PH N 2: Bài th c hành MICROSOFT WORD .........................6
Bài th c hành 1 ........................................................................... 6
Bài th c hành 2 ...........................................................................7
Bài th c hành 3 ...........................................................................8
Bài th c hành 4 ........................................................................... 9
Bài th c hành 5 .........................................................................10
Bài th c hành 6 .........................................................................11
Bài th c hành 7 ......................................................................... 12
Bài th c hành 8 ......................................................................... 13

PH N 3: Bài th c hành MICROSOFT EXCEL ......................14
Bài th c hành 1 ......................................................................... 14
Bài th c hành 2 ......................................................................... 15
Bài th c hành 3 ......................................................................... 16
Bài th c hành 4 ......................................................................... 17
Bài th c hành 5 ......................................................................... 19
Bài th c hành 6 ......................................................................... 20
Bài th c hành 7 ......................................................................... 21
Bài th c hành 8 ......................................................................... 22

PH N 4: Bài th c hành MS POWERPOINT ..........................               23
Bài th c hành 1 .........................................................................  23
Bài th c hành 2 .........................................................................  23
Bài th c hành 3 .........................................................................  23
                                                 1
                        Bài th c hành Tin h c Văn phòng
     PH N 1: Bài th c hành WINDOWS
         Bài th c hành 1
1.    S p x p các bi u tư ng hi n có trên Desktop:
    Theo ý thích ( ưa con tr chu t n t ng bi u tư ng, nh n gi phím trái c a
    chu t và kéo chu t n v trí b t kỳ trên màn hình, th phím chu t ang nh n).
    Theo ngày t o l p t p tin tương ng (nh n phím ph i chu t t i v trí b t kỳ trên
    màn hình, ch n m c Arrange Icons, ch n By Date).
    Theo tên t p tin (By Name).
    Theo kích thư c t p tin (By Size).
    Theo lo i t p tin (By Type).
    Cho h i u hành t s p x p (Auto Arrange).
2.    Taskbar
    B trí Taskbar sang c nh bên ph i c a màn hình (nh n gi phím chu t trái vào
    m t i m tr ng trên Taskbar và kéo nó sang c nh bên ph i c a màn hình).
    B trí Taskbar tr l i v trí c a áy màn hình hay các c nh c a màn hình.
    M r ng thanh Taskbar chi m ¼ màn hình dư i (Di chuy n chu t n nh c a
    thanh Taskbar cho n khi con tr chu t xu t hi n thành hình , nh n gi phím
    trái chu t, kéo chu t n ¼ màn hình th phím chu t).
    Thu h p thanh Taskbar b ng kích thư c chu n - ban u.
3.    Click nút Start, cho hi n t t c các menu con Popup xu t phát t menu Start.
  Chú ý các m c có d u mũi tên s sinh ra Menu Popup c p dư i.
4.    Kh i ng chương trình Notepad b ng l nh
    Start | Programs | Accessories | Notepad
    Th c hi n gõ vài ký t bên trong c a s . Phóng to c a s ra toàn màn hình. Thu
    nh c a s thành m t bi u tư ng trên thanh Taskbar.
5.    Kh i ng chương trình v Paint b ng l nh
    Start | Programs | Accessories | Paint hay PaintBrush
    V các ư ng cơ b n.Thu nh c a s thành bi u tư ng trên thanh Taskbar.
6.    M c a s máy tính tay Calculator b ng l nh
    Start | Programs | Accessories | Calculator
    Th c hi n m t s phép tính ơn gi n. Thu nh c a s thành m t bi u tư ng trên
    thanh Taskbar.
7.    Phóng to c a s Notepad, Paint và click bi u tư ng Calculator trên thanh
  Taskbar.
8.    Right click t i m t i m b t kỳ trên thanh Taskbar, ch n Cascade Windows
   ba c a s c a chúng x p l p lên nhau
9.    Right click t i m t i m b t kỳ trên thanh Taskbar, ch n Tile Windows
  Vertically ba c a s ng d ng x p theo chi u d c c a màn hình.


                                          2
                           Bài th c hành Tin h c Văn phòng
10.    Right click t i m t i m b t kỳ trên thanh Taskbar, ch n Tile Windows
  Horizontally ba c a s ng d ng x p theo chi u ngang c a màn hình.
11.    Right click t i m t i m b t kỳ trên thanh Taskbar, ch n Minimized All
  Windows c c ti u hoá c ba c a s màn hình.
12.    Cho n thanh Taskbar (Right click vào m t i m tr ng trên thanh Taskbar,
  ch n Properties, click chu t check vào ô Auto Hide r i nh n OK).
  Cho hi n l i thanh Taskbar (th c hi n thao tác tương t nhưng g d u check ra)
13.     óng t t c ng d ng ang ch y n m trên thanh Taskbar(nh n phím chu t
  ph i vào t ng bi u tư ng ng d ng có trên thanh Taskbar, ch n Close).
14.    Kh i ng Windows Explorer, trong ph n bên trái c a s Click vào các thư
  m c (folder) có d u c ng +  xem toàn b cây thư m c c a ĩa c ng. Sau ó th c
   hi n các l nh  t o c u trúc cây thư m c như sau trên ô ĩa D:\


                 D:\

                        D1
                              D11
                              D12

                        D2
                              D21
                              D22
                        D3
                              D31
    a.    Kh i  ng chương trình Notepad, so n th o hai t p tin sau thư m c D2
      -      T p tin 1 có tên là bai-tho-1.txt có n i dung sau:
                       L a và tình
               Ngư i xin - ư c, và ngư i cho - ch ng m t
                L a và tình sao th t gi ng nhau
                Than c i h t, ng n l a kia s t t
                Nhiên li u nào cho tình cháy b n lâu!
      -      T p tin 2 có tên là van-ban-1.txt có n i dung tùy ý
      -        óng c a s Notepad
    b.     i tên t p tin van-ban-1.txt thành vidu1.txt
    c.    T o t p tin thuc-hanh.txt lưu trong thư m c D31, có n i dung như sau:
                B u ơi thương l y bí cùng,
               Tuy r ng khác gi ng nhưng chung m t giàn
                   ***
               M t cây làm ch ng nên non,
               Ba cây h p l i nên hòn núi cao
    d.    Di chuy n t p tin bai-tho-1.txt vào thư m c D12.
                                            3
                         Bài th c hành Tin h c Văn phòng
   e.  Sao chép t p tin vidu1.txt thư m c D2 vào thư m c D3. Sau ó, ch n thư
    D3 ph n bên trái c a s Windows Explorer xem l i k t qu .
   f.  Vào ch c năng tìm ki m trong c a s Windows Explorer   tìm ki m t p
    tin bai-tho-1.txt và vidu1.txt
   g.   Xoá t p tin vidu1.txt thư m c D3 và ba thư m c con D1, D2, D3. óng t t
    c các c a s ang m (trên màn hình l n thanh Taskbar).


              Bài th c hành 2
1.     Kh i ng My Computer . Th c hi n các thao tác sau ây
   a.   T o c u trúc cây thư m c sau trên ĩa D:
               D:\

                      LOP1
                           N1
                               D21
                               D22

                           N2


                       LOP2
   b.   T o t p tin Text.doc trong thư m c N1 v i n i dung như sau:
                  Trên tr i có ám mây xanh,
                gi a mây tr ng chung quanh mây vàng.
                 Ư c gì anh cư i ư c nàng,
               Anh v mua g ch Bát Tràng anh xây.
   c.   Sao chép t o tin Text.doc trong thư m c N1 vào thư m c LOP2 v i tên m i
    là Cadao.doc
   d.   Thi t l p thu c tính ch  c cho t p tin Cadao.doc
   e.   T o t p tin Hoctap.txt trong thư m c N2 có n i dung:
              Trăm năm trong cõi ngư i ta
                Ch tài, ch m nh khéo là ghét nhau.
     f. Xoá toàn b c u trúc cây thư m c v a t o và óng t t c c a s  ang m .
                                           4
                         Bài th c hành Tin h c Văn phòng

2.     Kh i  ng chương trình v Paint. V các hình sau ây:
3.     Thi t l p n n màn hình: nh n phím ph i chu t t i ví trí b t kỳ trên màn hình,
   ch n Properties, ch n tab Background. Trong khung Wallpaper, ch n các tên có s n
   trong danh sách Select an HTML Document or a picture. Ch n Apply, ch n OK.
                                           5
                             Bài th c hành Tin h c Văn phòng
PH N 2: Bài th c hành MICROSOFT WORD
       Bài th c hành 1
1. Kh i ng chương trình Microsoft Word, ch n l nh File | New hay Click bi u
  tư ng   trên Standard Toolbar  th c hi n vi c t o m i t p tin, nh p vào n i
  d ng như sau:
                 ÂY THÔN VĨ D
                Sao anh không v thăm thôn Vĩ?
                Nhìn n ng hàng cau n ng m i lên,
                Vư n ai mư t quá xanh như ng c,
                Lá trúc che ngang m t ch    i n.
                Gió theo l i gió, mây ư ng mây;
                Dòng nư c bu n thiu hoa b p lay.
                Thuy n ai  u b n sông trăng ó?
                Có ch trăng v k p t i nay?
                Mơ khách ư ng xa, khách ư ng xa,
                Áo em tr ng quá nhìn không ra
                  ây sương khói m nhân nh
                Ai bi t tình ai có    m à?
2. Ch n menu File | Save hay nh n t h p phím Ctrl + S           ghi t p tin v i tên
  bai-11.doc
3.  nh d ng bài thơ có d ng như sau:
                ĐÂY THÔN VĨ D
      v gnôhk hna oaS    ?ĩV nôht măht
                 ,nêl i m gn n uac gnàh gn n nìhN
       ư     ư          ư
                 ,c gn hn hnax áuq t m ia n V
                 .n iđ hc t m gnagn ehc cúrt áL
                           ư
              ;yâm gn đ yâm ,óig i l oeht óiG
              ư
             .yal p b aoh uiht n ub c n gnòD
            ?óđ gnărt gnôs n b u đ ia n yuhT
               ?yan i t p k v gnărt hc óC
                 ơ
      ,ax gn đ hcáhk ,ax gn đ hcáhk M   ư           ư
         ar gnôhk nìhn áuq gn rt me oÁ
          hn nâhn m ióhk gn s yâđươ
           ?àđ m đ óc ia hnìt t ib iA
4.   ánh d u kh i toàn b bài thơ trên. Dùng l nh Format | Paragragh, ch n giá tr
   trong Line spacing là 1.5 lines. Quan sát kho ng cách các dòng c a bài thơ, sau ó
   gõ giá tr 1.2 t i At.
5. Ch n menu File | Save As...   ghi t p tin văn b n ang so n th o lên ĩa v i tên
  là bai-12.doc. Thoát kh i chương trình Microsoft Word.
                                              6
                          Bài th c hành Tin h c Văn phòng
               Bài th c hành 2
1. Kh i ng Microsoft Word, click bi u tư ng  trên Standard Toolbar m t p tin
  m i. Dùng l nh Format | Column   ánh vào o n văn b n sau theo ba c t :
              M t s hi n tư ng nh n bi t
              MÁY Ã B NHI M VIRUS
                --------------------------

Các t p tin chương       EXE trư c ây v n        u b tê li t, ch còn
trình c a b n c th y      ch y bình thư ng nay     cách b m t h p phím
n ra, m i ngày m t       không ch y    ư c     Ctrl-Alt-Del   ho c
ít, nghĩa là kích thư c    ho c ch y sai.        dùng nút Reset kh i
t p tin c tăng d n lên.    Màn hình ch xu t hi n      ng máy, song máy
T p tin chương trình có    d u nháy l p lánh ng     v n   tình tr ng ban
ph n m r ng COM,        yên m t ch , các phím      u ...

2. Gõ Ctrl+S   ghi t p tin lên ĩa v i tên BAI-21.DOC. R i m ti p t p tin m i
  nh p và trình bày văn b n sau :

                  THÔNG BÁO TUY N SINH
                     L p Tin h c Văn phòng
M C TIÊU :
    ào t o h c viên so n th o văn b n, l p bi u báo cáo, x lý s li u ... trên môi
    trư ng Windows.
CHƯƠNG TRÌNH: (Có phát giáo trình mi n phí)
     WINDOWS
     Ph n m m x lý văn b n : WINWORD
     Ph n m m x lý b ng tính : EXCEL
     Ph n m m : POWERPOINT
TH I GIAN VÀ L CH H C:
     Th i gian : 10 BU I (10 ti t LT - 20 ti t TH)
     L ch h c :
       Ngày khai gi ng         Th i gian    Gi ng viên
          01/10         14h – 16h     Tr n
          10/10         18h – 20h     Vũ Văn Nam
          15/10         08h – 10h     Nguy n H ng
  H i chi ti t và ghi danh t 15/09/2010 n 15/10/2010, trong gi làm vi c t i:

             TRUNG TÂM MÁY TÍNH – PHÒNG 301D5
              Đ I H C BÁCH KHOA HÀ N I
                   ĐT : 3. 8692205

3. Gõ Ctrl+S ghi t p tin văn b n ang so n lên ĩa v i tên là BAI-22.DOC r i
  thoát kh i Microsoft Word.                                            7
                             Bài th c hành Tin h c Văn phòng

                Bài th c hành 3
                K HO CH H C T P
              L P K THU T VIÊN VĂN PHÒNG
              TH I GIAN H C ( 8 THÁNG )
    NGÀY KHAI GI NG                   GI NG VIÊN
              BU I H C     GI  H C

      04/04/2009    2-4-6    14g00 - 17g00  Nguy n Minh Châu

      05/04/2009    3-5-7    17g30 - 20g30  Hoàng Th Hương

      10/04/2009   2 – 5 - CN  08g00 - 11g00  Tr n Túc


                             BAN ĐÀO T O


2. Gõ Ctrl+S   ghi t p tin văn b n ang so n lên ĩa v i tên là BAI-31.DOC r i thoát kh i
  Microsoft Word.
                                            8
                             Bài th c hành Tin h c Văn phòng

                Bài th c hành 4
1. Vào Microsoft Word, m t p tin m i và ánh vào n i dung sau :
  M
        áy tính i n t là công c x lý thông tin m t cách t  ng theo m t chương trình
        ư c xác nh trư c mà không c n s tham gia tr c ti p c a con ngư i.

        Khi s d ng máy tính   gi i quy t m t v n  nào ó :
        B n thân máy        tính không th t tìm ư c cách gi i quy t, con ngư i
        ph i  cung          c p y   ngay t  u cho máy tính các ch th
        hư ng d n            cho máy tính th c hi n úng v n     t ra. T p
        h p các ch           th do con ngư i so n ra theo m t ngôn ng mà
        máy tính hi u  ư c     g i là chương trình.


                 SƠ Đ   KH I CƠ B N
             C A M T H TH NG MÁY VI TÍNH

                   Kh i x lý trung tâm
                      (CPU)


      Các thi t b nh p                    Các thi t b xu t
      (INPUT DEVICE)                     (OUTPUT DEVICE)
                     B nh trong
         Bàn phím,       (ROM + RAM)          Màn hình,
        Con chu t ...                     Máy in ...


                    B nh ngoài
                 (AUXILIARY STORAGE)
                      ĩa c ng,
                       ĩa m m ...

2. Gõ Ctrl+S   ghi t p tin văn b n ang so n lên ĩa v i tên là BAI-41.DOC r i thoát kh i
  Microsoft Word.
                                               9
                               Bài th c hành Tin h c Văn phòng

                  Bài th c hành 5
  Kh i  ng chương trình Microsoft Word. So n th o và  nh d ng văn b n như sau (Lưu t p tin v i tên
  bai-51.doc)::
ASIA
    Phi u bình ch n
               Bài hát hay nh t :
               Bài hát b n thích :
               S ngư i d   oán:
                                                  10
                           Bài th c hành Tin h c Văn phòng

                Bài th c hành 6
1. Vào Microsoft Word, m t p tin m i và ánh vào n i dung sau:


                     K T QU THI
                 L P TIN H C CĂN B N - K1
 STT   H LÓT      TÊN    PHÁI     NƠI SINH    I M
  1   H Th      H ng    N      Hà N i     8
  2   Lê Văn     An     Nam     Nha Trang   7
  3   Nguy n Th    Tâm    N      Nam nh     10
  4   Nguy n Văn   Long    Nam     Hà N i     4
  5   Tr n  c    Bình    Nam     Thanh Hóa   9
  6   Võ Văn     Hoa    Nam     Cao B ng    5
                  (B ng 1)
2. ánh d u kh i toàn b b ng và sao chép thêm 2 b ng n a, g i là b ng 2 và b ng 3.
3. S p x p b ng 2 theo c t i m gi m d n.
4. S p x p b ng 3 theo c t Tên tăng d n.
5. L p b ng sau th ng kê sau :

            Nghi p v Tin h c       Th i gian công tác Tin h c
 C p qu n lý   C p ào t o    S   Hư ng
                          Dư i 3 năm  T 3 năm tr lên
        Trung   a    d ng   d n
        ương  phương

 Trung ương   64   399   363   100     314       149
   (463)

  a phương   43   345   287   101     306       82
  (388)

  Tư nhân    12   153   118   47     131       34
   (165)

  T ngs
  (1016)

6. Dùng l nh Table | Formula tính t ng các c t trong b ng ghi vào dòng cu i tương ng.
7. Gõ Ctrl+S   ghi t p tin văn b n ang so n lên ĩa v i tên là BAI-61.DOC r i thoát kh i
  Ms. Word.
                                            11
                             Bài th c hành Tin h c Văn phòng

                 Bài th c hành 7
1. Vào Microsoft Word, m t p tin m i và ánh vào n i dung sau:

    Các lo i đĩa m m thông d ng hi n nay

            Lo i đĩa
                          Dung lư ng
     Kích thư c        M tđ
      5.25 inch
                  kép       360 KB
      5.25 inch
                  cao        1.2 MB
      3.5 inch
                  kép       720 KB
      3.5 inch
                  cao       1.44 MB      ph bi n nh t
                                    hi n nay      M T MINH H A CHU KỲ HO T Đ NG C A MÁY VI TÍNH

     M t chương trình đư c chép t đĩa và ch a trong b nh
     trong.
     Dư i s đi u khi n c a chương trình đư c ch a, d
     li u đư c nh p t bàn phím và ch a trong b nh
     trong.
     CPU thao tác d li u.
     K t qu c a chương trình sau khi đư c CPU x       lý xong đư c
     ch a tr l i trong b nh trong.
     Cu i cùng k t qu đư c xu t ra.


                      CPU

               (3)       (4)             Chương trình

         (5)
                            Chương    (1)
              D li u     K t qu
                            tr nh

         (2)
                     Main Memory4.  Gõ Ctrl+S  ghi t p tin văn b n ang so n lên ĩa v i tên là BAI-71.DOC r i thoát kh i
   Ms Word.                                             12
                                     Bài th c hành Tin h c Văn phòng

                  Bài th c hành 8
1. So n th o m u gi y m i sau theo m u v i nh d ng l trái 2cm, l ph i 2cm, l trên 2cm, l
dư i 2cm và l cho Header là 1.5 cm r i ghi vào t p GIAYMOI.DOC


      CÔNG TY ABC              C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
       : S 112, Bà Tri u                    c l p - T do - H nh phúc
       : 043. 8692205
    Kính m i ông(Bà)     : ........................................................................................
     a ch          : ........................................................................................    S
       au m t th i gian ưa các ph n m m ng d ng vào ho t ng, h u h t các khách
       hàng u hài lòng và có nhi u ý ki n óng góp cho các s n ph m s p t i c a
       chúng tôi. Nhân d p u năm h c 2010, chúng tôi có t ch c bu i “Khách hàng
       v i công ty” gi i thi u các ph n m m ng d ng m i.

    V y xin kính m i quí ông (bà) t i d t i h i trư ng B2, công ty ABC, 112 Bà Tri u
vào h i 8h00 sáng ngày 05 tháng 10 năm 2010.


                              Hà N i, ngày 25 tháng 09 năm 2010
                                   GIÁM   C
2. T o danh sách g m 10 khách m i v i các thông tin H tên,                     a ch và c t vào t p
DANHSACH.DOC.
3. Tr n t p GIAYMOI.DOC và DANHSACH.DOC        thu ư c t p KHACHMOI.DOC ch a
các gi y m i cho các v khách trong danh sách ã t o trong câu 2.
                                                                13
                           Bài th c hành Tin h c Văn phòng

   PH N 3: Bài th c hành MICROSOFT EXCEL
          Bài th c hành 1
1. Kh i ng Excel.
2. Th di chuy n trong b ng tính.
  Nh p d li u ki u s , ki u chu i, ki u công th c.
3. Xóa toàn b b ng tính (Hư ng d n: ch n vùng có d li u, gõ phím Del).
4. L p b ng tính sau :
Yêu c u :
-  D li u các c t A, B, C, D do h c viên nh p vào. Tên các t a   : STT, Tên m t hàng ...
  và d li u m c tên m t hàng ư c canh gi a ô.
-  D li u  m c thành ti n tính theo công th c :
       Thành ti n = S lư ng * ơn giá.
-  Dòng 8: c ng s ti n  c t Thành ti n (t ô E3  n ô E7) ưa vào ô E8.
-  Dùng ch c năng s a d li u thay   i giá tr ô C6 thành 12. Quan sát giá tr ô E6 và ô E8
  sau khi s a i.
-  Lưu b ng tính v i tên TH-HANH1.XLS.
  Hư ng d n: th c hi n l nh File | Save as ho c click bi u tư ng
                                             14
                         Bài th c hành Tin h c Văn phòng

                Bài th c hành 2
Kh i  ng Excel r i t o b ng tính sau:
Yêu c u :
  D li u các c t A, B, C, D, E do h c viên nh p vào.
  D li u m c PCCV (Ph c p ch c v ) ư c tính như sau: N u ch c v "GD" ư c ph
  c p 50000; N u ch c v "PG" ho c "TP" ư c ph c p 40000; N u ch c v "NV" và
  (NGAYCONG > 25) ư c ph c p 15000; Ngoài ra không có ph c p ch c v .
  D li u m c LUONGTHANG ư c tính như sau:
    LUONGTHANG = LUONGNGAY * NGAYCONG
    Nhưng n u (NGAYCONG > 25) thì m i ngày dư ư c tính g p ôi.
  D li u m c TAMUNG và CONLAI ư c tính như sau :
    TAMUNG = (LUONGTHANG+PCCV)/3*2 và tính tròn n hàng ngàn.
    CONLAI = LUONGTHANG+PCCV-TAMUNG.
  Dòng 12: c ng s ti n ba c t LUONGTHANG, TAMUNG, CONLAI.
  Dòng 14, 15, 16 tính Bình quân, Cao nh t, Th p tương ng v i ba c t LUONGTHANG,
  TAMUNG, CONLAI.
  Lưu tr b ng tính l n th nh t trên ĩa v i tên LG10.XLS
  Chép thêm b ng tính trên vào khu v c b t u t ô A20 và s a l i tiêu  c a b ng lương
  là: B NG LƯƠNG THÁNG 9/2009
  Trong B NG LƯƠNG THÁNG 9/2009:
    B sung thêm hai nhân viên sau vào ngay sau tên Tr n Trung Tr c:
     1) Nguy n Th Hoa, Ch c v : PP, Lương ngày: 10000, Ngày công: 25.
     2) Tr n Văn Ti n, Ch c v : NV, Lương ngày: 10000, Ngày công: 27.
    Xóa nhân viên Tr n   c Tâm.
  Lưu b ng tính trên ĩa l n cu i cùng và thoát kh i Excel.


                                          15
                            Bài th c hành Tin h c Văn phòng

                  Bài th c hành 3
Dùng Excel t o b ng tính theo m u sau và lưu vào ĩa v i tên BAI3.XLS :
 A   B   C       D    E   F   G  H     I     J
1 Công ty i n L c
2                              Đơn giá
3     B NG CHI T TÍNH TI N I N           Trong Đ.M c    1000
4        Tháng 11/2000              Vư t Đ.M c     1500
5 TT    H Tên    Lo i S   S    KW  Đ nh Vư t Thành ti n  T l
            h  Cũ   m i  T.Th  M c Đ.M c        (%)
6   1  Ng c Lan   SX  2546  2680
7   2  Lê Hùng   KD  1254  1345
8   3  T Ng c    DV  2344  2390
9   4  Lê Tu n   KD  1900  1989
10  5  Anh Hoa   DV  1678  1785
11  6  Tr n Lan   SX  1298  1312
12  7  Đ c An    KD  1324  1370
13  8  H Đ c    SX  1222  1402
14    T ng c ng
15    Trung bình
16    Cao nh t
17    Th p nh t
Các yêu c u:
  C t F (S KW tiêu th ) ư c tính: S KW T.Th = S M i - S Cũ
  C t G ( nh m c) ư c tính: N u lo i h là "SX" thì nh M c là 120; N u lo i h là
  "KD" thì nh M c là 100; N u lo i h là "DV" thì nh M c là 80.
  C t H (Vư t nh m c) ư c tính :
     N u (S KW T.Th - .M c) < 0 thì Vư t nh M c = 0.
     N u (S KW T.Th - .M c) >= 0 thì Vư t nh M c = S KW T.Th - .M c.
   C t I (Thành ti n) ư c tính :
     N u (S KW T.Th <= .M c) thì
     Thành Ti n = S KW T.Th * ơnGiáTrong nhM c
     N u (S KW T.Th > .M c) thì
     Thành Ti n = ( ơnGiáTrong nhM c * nhM c) + ( ơnGiáVư t nhM c * Vư t nhM c)
   C t J (T l %) ư c tính: L y t ng thành ph n c a c t Thành Ti n em chia cho T ng s
   c a c t Thành ti n (ô I14) r i ưa v d ng %.
   Tính T ng c ng, Giá tr Trung bình, Cao nh t, Th p nh t cho c t F, G, H, I.
    nh d ng s cho c t Thành ti n có d u ph y phân cách hàng ngàn và m t ch s ph n
   th p phân.
   Copy Toàn b b ng CHI T TÍNH TI N I N (vùng A5:J17) xu ng vùng khác b t u t
   ô A20, r i s p x p b ng m i Copy theo th t tăng d n c a c t Thành ti n.
    óng c a s b ng tính và thoát kh i Excel.


                                            16
                          Bài th c hành Tin h c Văn phòng

               Bài th c hành 4
Dùng Excel t o b ng tính theo m u sau và lưu vào ĩa v i tên BAI4.XLS :
                                        17
                         Bài th c hành Tin h c Văn phòng

Các yêu c u :
  Nh p d li u vào các c t A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Trong ó:
    M c H Và Tên ư c ghi hai c t B và C.
    M c Ngày sinh (c t D) ư c ghi theo d ng dd/mm/yy (ki u Vi t).
    M c XL H.T p (c t F) ghi k t qu h c t p cu i khóa.
  K khung cho b ng tính.
  Xác nh d li u cho các m c i m UT, i m TB, V th , K t qu .
    Công th c ô L7 ( i m UT) : =VLOOKUP(F7,$M$22:$N$24,2)
    Công th c ô M7 ( i m TB) : =(G7*2+H7*2+I7+J7+K7+L7)/7
    (Toán và văn có h s 2, có c ng thêm i m ưu tiên)
    Công th c ô N7 (V th ) :    =RANK(M7,$M$7:$M$16)
    Công th c ô O7 (K t qu ):
      =IF(M7>=8,"Gi i",IF(M7>=6.5,"Khá",IF(M7>=5,"Trung bình","Y u")))
    S p x p b ng theo m c V th (Kh i s p x p là B6:O16).
     i n s th t vào m c STT.
    Copy vùng L7: O7 dòng 7 sang các dòng còn l i.
  Công th c ô O4 : =TODAY() → Hàm cho ngày hi n t i c a h th ng.
  Ghi b ng tính lên ĩa v i tên KQTN.XLS
  Copy toàn b b ng k t qu t t nghi p (vùng A1:O19) xu ng vùng khác b t u t ô A28
  r i s p x p b ng theo yêu c u sau :
    Ưu tiên 1 : theo th t tăng d n ABC c a Tên H c sinh .
    Ưu tiên 2 : theo th t tăng d n ABC c a H lót H c sinh.
 và ph n tiêu :

           K T QU THI T T NGHI P
             KH I L P 12


 s a l i là:
           K T QU THI T T NGHI P
             (S p x p theo Tên-H )
                                       18
                                      Bài th c hành Tin h c Văn phòng

                       Bài th c hành 5
1. L p b ng tính sau và lưu v i tên : BAI5.XLS

                 T NG K T S N PH M QUÝ - NĂM

                           I       II   III   IV
                    T 1     60       50   60   65
                    T 2     30       40   70   50
                    T 3     25       30   45   45

2. L p bi u  trên b ng tính bi u di n s
                                      SAN PHAM QUY I
  lư ng s n ph m trong quý I c a t ng t
  d ng hình tròn không gian ba chi u như                 Tæ3
  sau:                                  22%
3. L p bi u   theo m u sau trên b ng tính
   so sánh k t qu s n xu t gi a các t                         Tæ1
  qua b n quý.                                      52%
                                     Tæ2
  - Bi u  1: Trong không gian hai chi u.                26%
  - Bi u  2: Trong không gian ba chi u.

                 DO THI THONG KE

              80
         SAN PHAM
              60
              40
              20
                                      Tæ1
              0
                                      Tæ2
                 I      II     III     IV  Tæ3
                          QUY
                    BI EU DO THONG KE

                    80
               SAN PHAM
                    60
                    40                    Tæ1
                    20                    Tæ2
                     0                    Tæ3
                       I   II     III  IV
                             QUY
                                                    19
                             Bài th c hành Tin h c Văn phòng

                 Bài th c hành 6
Dùng Excel t o b ng tính theo m u sau và lưu vào ĩa v i tên BAI6.XLS :

   A   B    C    D     E   F      G      H      I
 1  Nhà khách XYZ
 2                 B NG THANH TOÁN
 3                           Ngày thanh toán :     12/05/95
 4  TT H lót   Tên   Ngày  S ngày  Mã   Ti n Thuê    Chi phí  Ti n tr
              đ n       Phòng          ph c v
5    1 Võ Văn  Hòa  25/04/95      C02
6    2 Lê Đ c  Anh  11/05/95      A02
7    3Đ c    Ng c  12/05/95      B05
8    4H     Tu n  12/04/95      B02
9    5 Võ Th  Hòa  26/04/95      A01
10   6 Ng c   Lan  12/04/95      C01
11   7H     Anh  24/04/95      A06
12   8 Lê    Đ c  20/03/95      B08
13            T ng C ng :
14
15                             B ng Đơn Giá
16                           Lo i phòng  ĐGía Ngày CPhí Ph c v
17                         A         50000      10%
18                         B         35000       8%
19                         C         20000       5%
20
Các yêu c u :
   Nh p d li u cho các c t A,B,C,D,F
   Xác nh d li u cho ph n còn l i, bi t r ng:
     S Ngày = Ngày thanh toán - Ngày n
     Ti n thuê = ơn giá ngày tương ng v i lo i phòng * S Ngày
     (Tham kh o b ng ơn giá vùng G16:I19)
   Lưu ý : a. Lo i phòng ư c phân bi t d a vào ký t   u tiên c a Mã phòng.
       b. N u s ngày = 0 thì
         Ti n thuê =1/2 * ơn giá ngày tương ng v i lo i phòng
     Chi phí ph c v = Ti n thuê * Chi phí ph c v tương ng v i lo i phòng
     (Tham kh o b ng ơn giá vùng G16:I19)
     Ti n tr = Ti n thuê + Chi phí ph c v
   V khung, n nh ki u ch , nh d ng s cho thích h p.
   Trích trong b ng thanh toán nh ng ngư i có s ti n tr l n hơn 800000 và li t kê trên màn
   hình b t u t dòng 22.
    óng c a s b ng tính và thoát kh i Excel.
                                               20
                              Bài th c hành Tin h c Văn phòng

                Bài th c hành 7
Dùng Excel t o b ng tính theo m u sau và lưu vào ĩa v i tên BAI7.XLS :

    A      B       C        D       E    F   G
1  C A HÀNG TH C PH M ABC
2  Tháng 02/09
3              Ngày t ng k t :
4 Tên hàng S    lư ng   Đơn giá     Thành ti n       Tên hàng Đơn giá
5 G o      120                        G o     4000
6 G o       50                        N p     6500
7 N p       30                        Cafe    6000
8 G o      500                        Đ u xanh  11000
9 N p      100                        Đư ng    6500
10 Cafe      500                        S a     7000
11 G o      400
12 Cafe      1000
13 N p       70
14 Đư ng     600
15 S a      100
16 Đ u xanh     40
17
18        T NG    TRUNG BÌNH     MAX      MIN   S L N
   G o
   N p
   Cafe
   Đ u xanh
   Đư ng
   S a

Các yêu c u :
1) Trong b ng A4:D16
    Nh p d li u cho các c t A,B.
    C t C ư c xác    nh b ng cách dùng hàm VLOOKUP dò tìm        b ng  ơn giá
    (F4:G10).
    C t D ư c tính theo công th c: Thành ti n = S lư ng * ơn giá.
2) Dùng hàm TODAY     ưa ngày tháng năm hi n hành vào ô D3.
3) Tính t ng, tr trung bình, s l n nh t, nh nh t (theo m c thành ti n) c a t ng m t hàng và
s l n bán ư c theo t ng m t hàng.
4) V khung, n nh ki u ch c a b ng và nh d ng s        các c t ơn giá, Thành ti n,
Trung bình có d u ph y phân cách hàng ngàn, tri u,... và có m t ch s ph n th p phân.
5) óng c a s b ng tính và thoát kh i Excel.
                                            21
                            Bài th c hành Tin h c Văn phòng

                 Bài th c hành 8
Dùng Excel t o b ng tính theo m u sau và lưu vào ĩa v i tên BAI8.XLS:

    A        B        C    D   E    F     G
 1    C a hàng XYZ
 2
 3  Mã VT     Tên V t tư  Ngày nh p   PT   S    ơn giá Thành ti n
                           lư ng
4  SOBT    Sơn b ch tuy t   01/01/01   N     50   800
5  X300    Ximen 300      04/01/01   N    100  4500
6  TU50    Thép U50      08/01/01   X    120  8000
7  SOAL    Sơn Alkyde     24/01/01   N    100  1000
8  T15    Thép phi 15     05/05/01   N    200  10000
9  TU50    Thép U50      12/05/01   X     50  8000
10  X400    Ximen 400      16/05/01   X    120  5000
11  X300    Ximen 300      20/05/01   N    200  4500
12  X400    Ximen 400      25/07/01   X    100  5000
        T ng c ng :
Các yêu c u :
1) Nh p d li u cho các c t: A, B, C, D, E, F.
2) Xác nh s li u c t thành ti n và tính t ng c t s lư ng và c t thành ti n bi t:
    Thành ti n = S lư ng * ơn giá
     nh d ng s  c t thành ti n có d u ph y phân cách hàng ngàn, tri u ... và có m t
    ch s ph n th p phân.
3) Tính t ng s ti n nh p c a m i l ai v t tư có ch cái u bên trái c t Mã VT gi ng nhau
  (theo d ng b ng bên dư i), bi t r ng v t tư nh p có phương th c (c t D): PT=N.

       Mã VT   PT    T ng
        S*    N     ?
        X*    N     ?
        T*    N     ?
4) Trích ra các v t tư ư c nh p xu t trong tháng 5.
                                           22
                          Bài th c hành Tin h c Văn phòng
   PH N 4: Bài th c hành MS POWERPOINT
               Bài th c hành 1
T o m i 3 trình bày theo các d ng sau:
Blank Presentation
Ch n các Text và Content khác nhau, sau ó chèn các i tư ng tương ng
Design Template
   T o các m u khác nhau
   Th t o nhi u trang trên ó có các hình n n khác nhau
   N i dung có th theo ch    mình ưa thích
AutoContent Wizard
   T o theo các ch   khác nhau và quan sát k t qu
     t tiêu , Footer cho trình bày


               Bài th c hành 2
    Hãy t o các t p trình di n POWERPOINT v i ch  v gia ình, v trư ng h c, v
  nơi mình ang sinh s ng, v m t t nư c mà b n yêu thích nh t. Trong ó, h c viên có
  minh ho b ng các hình nh


               Bài th c hành 3
   Hãy t o  10 Slide  tóm t t l i các n i dung chính c a ph n Tin h c văn phòng ã
  ư c h c:
      -  M c ích, yêu c u c a môn h c
      -  Các ph n chính trong môn h c
      -  N i dung chính c a t ng ph n
                                          23

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:151
posted:10/7/2010
language:Vietnamese
pages:24