Jedini sajt gde su gotovi seminarski, diplomski i maturski radovi besplatni. Seminarski, diplomski i maturski radovi iz svih oblasti. Ovde mozete pronaci seminarski iz svih oblasti, diplomski i maturs

Document Sample
Jedini sajt gde su gotovi seminarski, diplomski i maturski radovi besplatni. Seminarski, diplomski i maturski radovi iz svih oblasti. Ovde mozete pronaci seminarski iz svih oblasti, diplomski i maturs Powered By Docstoc
					Jedini sajt gde su gotovi seminarski, diplomski i maturski radovi
besplatni. Seminarski, diplomski i maturski radovi iz svih oblasti. Ovde
mozete pronaci seminarski iz svih oblasti, diplomski i maturski radovi u bazi
su besplatni i slobodni za download. Seminarski, diplomski i maturski
radovi za razmenu i izrada novih radova.

            WWW.SEMINARSKIRAD.ORG

            WWW.SEMINARSKIRAD.INFO

            WWW.MATURSKIRADOVI.NET

               WWW.MATURSKI.NET


                     Pregled teme
Projektovanje bilo kakvog digitalnog sistema nemoguće je bez osnovnih elektronskih
komponenata (gejtova, flip-flopova idr.). Veliki broj logičkih kola zasnovanih na osnovnim
elektronskim elementima se projektuje Bulovim (logičkim) jednačinama.
Tehnike za ovakvo projektovanje zahtevaju pisanje po jedne jednačine za svaki ulaz flip-flopa ili
bloka gejtova. Ova tehnika je zato veoma nepraktična za velike projekte.
Projekti zasnovani na šematskom projektovanju proširili su mogućnost projektovanja pomoću
logičkih jednačina, priključujući kao dodatak gejtovima i flip-flop-ovima neka dodatna kola.
Pošto se ova kola mogu sastojati od gejtova, flip-flop-ova i drugih kola, ona omogućavaju
hijerarhisko projektovanje, gde postoji mogućnost smeštanja velikog broja komponenti sa manje
napora nego što je slučaj kod projektovanja pomoću logičkih jednačina.
Ljudima je najbliže grafičko predstavljanje pošto vizuelno najjasnije prikazuje odnose između
raznih blokova projekta. Šematsko projektovanje predstavlja jednu vrstu grafičkog projektovanja
i njegova upotreba je dosta dugo bila popularna. Dugo su se šeme smatrale optimalnim izborom
za predstavljanje projekta. Današnji stepen gustine uređaja učinio ih je ograničenim i
neisplativim.
Uprkos lakoći upotrebe logičkih jednačina i šematskog projektovanja ovi metodi imaju i
nedostataka. Najvažniji je taj što se sistem uvek predstavlja kao mreža međusobno povezanih
elemenata, a na taj način specifikacija sistema ne treba da bude kreirana i predstavljena.
Specifikacija sistema je uvek data u obliku očekivanog ponašanja sistema tj. šta sistem radi u
određenim slučajevima.
Još jedan nedostatak ovih metoda projektovanja je rešavanje velike složenosti projekta. Kada se
prešlo na šematsko projektovanje, prihvaćeno je da šeme sa preko šest hiljada gejtova postaju
nerazumljive.
Glavni nedostaci tradicionalnih metoda projektovanja je ručno prevođenje opisa projekta u skup
logičkih jednačina. Ovaj korak je u potpunosti eliminisan sa jezikom za opis hardvera (Hardware
Description Language-HDL). Recimo, HDL alati omogućavaju korišćenje konačnih automata za
sekvencijalne sisteme i tabele istinitosti za kombinacione module. Ovakvi spisi projekta se mogu
automatski prevesti u HDL kod kojih se može implementirati alatima za sintezu.
Jezici za opis hardvera su našli svoju praktičnu primenu u programabilnim logičkim uređajima
(Programmable logic device-PLD) različitih vrsta kompleksnosti, od jednostavnih PLD do
složenih (CPLD) i FPGA (Field Programmable Gate Arrays-Programabilno polje gejtova).
Danas postoji nekoliko HDL jezika u upotrebi. Najpopularniji su VHDL, Verilog i Abel.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2
posted:10/6/2010
language:Serbian
pages:2