Docstoc

1 0 KONSEP ALAM BELAJAR Alam belajar murid terdiri daripada dua komponen Alam Fizikal Fizikal boleh diibaratkan sebagai ‗guru yang kedua‘ bagi seseorang pelajar dalam bil

Document Sample
1 0 KONSEP ALAM BELAJAR Alam belajar murid terdiri daripada dua komponen Alam Fizikal Fizikal boleh diibaratkan sebagai ‗guru yang kedua‘ bagi seseorang pelajar dalam bil Powered By Docstoc
					1.0   KONSEP ALAM BELAJAR
Alam belajar murid terdiri daripada dua komponen.
.
Alam Fizikal:-
    Fizikal boleh diibaratkan sebagai ‗guru yang kedua‘ bagi seseorang pelajar
dalam bilik darjah. Alam fizikal banyak mencerminkan gaya pengajaran seorang guru di
bilik darjah. Sususan kerusi dan meja , pokok-pokok dalam pasu, gambar-gambar
pemandangan, papan kenyataan , hasil kerja pelajar akan mengwujudkan satu keadaan
yang kondisif untuk seseorang pelajar.Penyusunan meja kerusi pelajar sebagai gaya
auditorium, gaya bersemuka ,gaya off-set ,gaya seminar dan gaya cluster akan
membantu pelajar untuk meningkatkan pelajaran mereka.
Psikososial:-
    Faktor psikososial seperti nada suara yang sesuai, suasana yang kondusif,
tingkah laku yang diterima dan saling berbudi bahasa akan membantu seorang pelajar
dalam   aspek  keselamatan  dan  keselesaan  mereka  dalam  persekitaran
sekolah.Seorang guru yang prihatin terhadap kebajikan pelajar dan mudah didampingi,
beramah tamah, cekap, berkeyakinan diri dan mengambil berat tentang keselamatan
dan keselesaan pelajar akan memenuhi keperluan-keperluan psikososial murid-murid
yang diajar.                     1
KOMUNITI PEMBELAJARAN
Pembelajaran   murid  amat  dipengaruhi  oleh  persekitarannya.  Teori  Ekologi
Bronfenbrenner   menjelaskan   pengaruh   sosiobudaya   persekitaran   terhadap
perkembangan dan pembelajaran individu.


1. Mikrosistem.
   Persekitaran yang terdekat dimana kanak-kanak mempunyai interaksi secara
   langsung dan menghabiskan paling banyak masa. Contoh ibubapa, adik
   beradik,rakan-rakan,jiran dan guru.


2. Mesosistem.
   Perhubungan antara mikrosistem.Apa yang berlaku dalam satu mesosistem
   boleh mempengaruhi interaksi dengan mikrosistem yang lain. Misalnya keadaan
   rumah boleh mempengaruhi tingkah laku individu di sekolah. Contoh rumah-
   sekolah, rumah jiran, sekolah-jiran.


3. Ekosistem.
   Pengalaman dengan persekitaran yang tidak melibatkan murid secara langsung
   tetapi keputusan yang diambil dalam persekitaran tersebut memberi kesan
   kepada kanak-kanak dan dewasa yang terlibat dengan kanak-kanak tersebut.
   Contoh sekolah-pasar raya, kaedah pengurusan, kemudahan dan peraturan-
   peraturan yang dikuatkuasakan oleh tempat membeli belah secara tidak
   langsung mempengaruhi perkembangan sosial kanak-kanak tersebut.


4. Makrosistem.
   Perkembangan individu dipengaruhi oleh norma-norma ,nilai-nilai dan amalan
   masyarakat . Misalnya dalam sesetengah masyarakat peranan jantina dititik
   beratkan (santrock 200H).Di sesetengah Negara, kaum lelaki diberi peranan
   yang lebih dominan dimana mereka diberi peluang pelajaran dan pekerjaan-
   pekerjaan yang penting.                       2
5. Kronosistem.
   Perubahan keadaan dalam sesuatu tempat masa .Misalnya kanak-kanak hari ini
   lebih berfokus kepada permainan komputer jika dibandingkan dengan kanak-
   kanak dua atau tiga puluh tahun dahulu yang lebih gemar bermain di
   persekitaran rumah. Interaksi elemen-elemen dalam 5 sistem ekologikal Teori
   Ekologi Bronfenbrenner boleh mempengaruhi perkembangan dan pembelajaran
   murid.


Implikasi Sistem Teori Ekologi Bronfenbrenner kepada guru.


   Persekitaran banyak mempengaruhi tingkah laku dan perkembangan intelek dan
rohani seorang pelajar. Persekitaran yang membina dan positif akan membantu pelajar
mencapai kecemerlangan dalam akedemik manakala persekitaran yang tidak sesuai
atau negatif akan membantutkan segala usaha yang diambil oleh pelajar tersebut.
Persekitan yang diwarisi oleh seorang pelajar akan membentuk tingkah laku yang akan
mencorakkan perkembangan akedemik dan sahsiah. Oleh yang demikian persekitaran
boleh mempengaruhi perkembangan dan pembelajaran murid secara mutlak.
                     3
2.0  PERANAN DAN KEPENTINGAN MAIN DALAM PEMBELAJARAN MURID-
   MURID


Pernahkah kita berfikir bahawa kanak-kanak memerlukan main dalam perkembangan
kognitif, psikomotor dan afektif.Terdapat 2 kategori main iaitu permainan sosial dan
permainan kognitif. Dengan merujuk kepada nota kuliah dan carian internet, cuba
senaraikan 3 jenis permainan tradisional untuk setiap kategori.


Permainan Sosial
   1. Permainan congkak
   2. Permainan batu seremban
   3. Permainan main guli


Permainan Kognitif
   1. Permainan galah panjang
   2. Permainan lari ikat kaki
   3. Permainan tingting
                      4
3.0  KONSEP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


   KONSEP PENGAJARAN
   Pengajaran merupakan aktiviti yang berkaitan dengan penyebaran ilmu
pengetahuan yang meliputi aktiviti 1perancangan, 2pengelolaan, 3penyampaian,
4bimbingan dan 5penilaian. Secara ringkas, pengajaran merupakan proses untuk
menyampai dan menyumbang idea-idea serta memudahcara pembinaan ilmu,
menentukan standard dan menggalakkan kreativiti, membantu seseorang pelajar untuk
belajar dan mencabar pelajar kearah pencapaian potensi optimum.


   Apakah respon anda terhadap gambar di bawah yang dikaitkan dengan konsep
pengajaran dan pembelajaran?


Gambar 1 adalah berkaitan pengajaran seorang ibu kepada anaknya di rumah.
Proses pengajaran dan pembelajaran berlaku dimana banyak tumpuan adalah
kepeda proses pengajaran dan tunjuk ajar oleh ibu.
                     5
Gambar 2 adalah bimbingan seorang guru kepada anak muridnya dimana guru
mengambil berat tentang pelajaran anak muridnya.
Gambar 3 adalah berkaitan pembimbing rakan sebaya dimana rakan sekelas akan
membantunya dalam proses pembelajaran.
                     6
KONSEP PEMBELAJARAN
   Konsep pembelajaran adalah perubahan tingkah laku. Ramai ahli psikologi
menyatakan pembelajaran adalah proses, melalui latihan atau pengalaman organisma,
dan menghasilkan perubahan tingkah laku yang agak kekal.


TEORI PEMBELAJARAN GAGNE
   Gagne(1968) mengatakan pembelajaran bergerak daripada tahap yang paling
mudah kepada yang kompleks. Beliau telah mengenalpasti lapan jenis pembelajaran
dan setiap pembelajaran hanya akan dicapai sekiranya pelajar telah menguasai
pembelajaran di peringkat yang lebih awal.


Hieraki Pembelajaran      Ciri-ciri Pembelajaran yang berlaku & Contoh
1.Pembelajaran Isyarat     Seseorang individu mempelajari gerak balas terhadap
                sesuatu    isyarat.  Contohnya,   apabila   seseorang
                menguap, kita dapat isyarat dia mengantuk.
2.Pembelajaran Gerak Balas   Proses peneguhan penting untuk memperkuatkan
                pertalian antara rangsangan dengan gerak balas.
                Peneguhan mesti diberi secara konsisten dan tekal
                supaya gerak balas yang positif dapat dikekalkan.
                Contohnya, Ali menunjukkan kerja sekolah yang dia
                dapat 80%. Ibunya memberi pujian,‖bagus,Ali pandai‖.
                Ali akan mengulangi tingkah laku itu lagi untuk
                mendapatkan pujian daripada ibunya.
3. Rangkaian Motor       Pembelajaran    rangkaian  motor  digunakan   dalam
                pembelajaran kemahiran seperti permainan, muzik,
                elektronik,    mekanikal   dan  lain-lain.  Rangkaian
                merupakan satu siri tingkah laku yang berkaitan untuk
                melengkapi tugasan yang dijalankan.
4. Pertalian Bahasa      Untuk   menyatakan     sesuatu   prinsip,   pelajar
                memerlukan kemahiran bahasa untuk mengaitkan
                fakta, data dan konsep. Pertalian bahasa merupakan

                       7
             satu rangkaian berbahasa.Ia memerlukan kemahiran
             berbahasa yang telah dipelajari dahulu.
5. Diskriminasi     Belajar membezakan benda-benda yang dipelajari
             mengikut ciri-ciri tertentu,untuk memudahkan proses
             mengkategori dan menyimpannya dalam ingatan.Pada
             masa   yang   sama,   pelajar  dapat   membezakan
             rangsangan    atau   maklumat   penting   berbanding
             maklumat tidak penting dan memberi gerak balas
             berlainan    untuk   rangsangan    yang   berlainan.
             Pembelajaran    diskriminasi adalah    sangat   penting
             dalam proses pembelajaran.Pelajar dapat menapis
             maklumat penting daripada maklumat tidak penting dan
             ini memudahkan proses pengkodan maklumat untuk
             disimpan dalam ingatan jangka panjang.
6. Konsep        Pembentukan     konsep   bermula    dengan    pertalian
             berbahasa dan diskriminasi,iaitu mengenali ciri-ciri
             sesuatu   konsep    secara  tepat.   Pelajar   dapat
             membentuk konsep yang baik setelah membuat
             persepsi dan pengamatan terhadap objek, orang dan
             peristiwa.Pelajar perlu didedahkan dengan banyak
             contoh-contoh yang jelas supaya dia dapat membentuk
             konsep yang betul dan tepat.
7. Hukum         Pembelajaran ini melibatkan gabungan dua atau lebih
             konsep yang berkaitan dalam sesuatu urutan atau
             rangkaian. Pembelajaran ini melibatkan penggunaan
             rumus,prinsip dan generalisasi.
8.Penyelesaian Masalah  Pembelajaran ini melibatkan penggunaan prinsip,
             rumus,   generalisasi,   konsep   dan  hokum    untuk
             menyelesaikan masalah dalam sesuatu situasi baru.
             Terdapat   beberapa    langkah  dalam    penyelesaian
             masalah,iaitu      mengenal   masalah,      mencari

                   8
                 maklumat,membuat   hipotesis,membuat  pilihan
                 ,membuat rumusan.


KLASIFIKASI HASIL PEMBELAJARAN GAGNE
Gagne juga telah mengklasifikasi hasil pembelajaran kepada lima jenis
pembelajaran.


Kategori        Huraian
Maklumat lisan     Mendapatkan semula maklumat yang
            disimpan:


            Keadaan dalaman yang menyokong
            termasuk:
            -ilmu sedia ada;
            -strategi untuk memperoses maklumat
            baru;


Kemahiran Intelek   Operasi mental yang membolehkan murid-murid memberi
            respon kepada pelbagai konsapsi mereka berhubung dengan
            persekitaran di mana mereka berada.
            Keadaan dalaman yang menyokong.


Strategi Kognitif   Perancangan


            Kawalan diri


            Pemantuan pemikiran dan pembelajaran oleh murid-murid
            termasuk:
            -khusus kepada tugas
            -umum
            -eksekutif

                     9
Sikap       Satu keadaan dalaman atau semulajadi yang mempengaruhi
         pilihan tindakan seseorang;


Kemahiran motor  Kebolehan untuk melakukan pergerakan fizikal mengikut
         urutan;


         Melibatkan tiga tahap:


         (i) Belajar urutan yang
           berkenaan;
         (ii) Amalkan pergerekan
           tersebut;
         (iii) Murnikan pergerakan
           berasaskan maklum balas
           daripada persekitaran;
                   10
4.0  TEORI-TEORI PEMBELAJARAN


Tokoh        Ujikaji        Hasil Dapatan     Komen
           Kotak Skinner.     Jika seorang     Faktor ganjaran
                      kanak-kanak diberi  iaitu peneguhan
           Seekor tikus yang   pujian selepas    positif dan
           sedang melompat-    melakukan susuatu   dendahan iaitu
           lompat disekeliling  yang diingini ,maka  peneguhan
Burrhus F. Skinner  kotak tiba-tiba    kanak-kanak itu    negatif akan
(1904 – 1990)    menekan butang     akan mengulangi    berperanan
           yang akan       lagi tingkah laku   membentuk
           mengeluarkan      tersebut untuk    perkembangan
           Seketul        mendapatkan      kanak-kanak.
           makanan.Tanpa     pujian atau pun    Peneguhan
           membuang masa     peneguhan.      positif perlu
           tikus itu akan                dipergiatkan dari
           mengulangi                  masa kesemasa
           menekan butang                dan peneguhan
           tersebut untuk                negatif perlu
           mendapatkan                 dihentikan.
           makanan.
           Kajian patung     Kebanyakan      Pemerhatian dan
           Bobo yang       kelakuan manusia   pengekalan
           berfokuskan      dipelajari melalui  merujuk kepada
           kepada pola      pemerhatian      perolehan atau
           tingkahlaku      terhadap       pembelajaran
           berhubung kait     permodelan.Melalui  sesuatu
Albert Bandura    dengan         proses memerhati   tingkahlaku,
(1925 – sekarang)  tingkahlaku      orang         manakala
           agresif .       lain,seseorang    penghasilan semula
                      individu       dan

                      11
                   membentuk satu   motivasi
                   idea bagaimana   menentukan
                   kelakuan      mutu atau kualiti
                   dilaksanakan dan  mencontohi
                   apakah kesannya.  tingkahlaku yang
                             dikenalpasti.
         Melatih anjing    Pavlov       Pembelajaran
         untuk        berpendapat     yang berlaku
         mengeluarkan air   pembelajaran    melalui perkaitan
         liur apabila     boleh berlaku    ini dinamakan
         kedengaran bunyi   akibat kaitan    pelaziman dan
         loceng.(konsep    anatar rangsangan  pembelajaran
Ivan Petrovich
         rangsangan dan    dengan gerak    yang berlaku
Pavlov
         gerakbalas      balas.       akibat dua
(1849 - 1936)
                             rangsangan
                             inimdikenali
                             sebagai
                             pelaziman klasik.
         Hirarki keperluan  Keperluan manusia  Secara
         Maslow.Keperluan   boleh disusun    semulajadi
         Fisiologi,      mengikut satu    murid-murid kita
         keselamatan,     hirarki bermula   hendaklah
Abraham Maslow  kasih sayang,    dengan keperluan  mempunyai
( 1908- 1970)  harga diri dan    fisiologi,diikuti  kawalan kendiri
         penyempurnaan    dengan       ke atas apa yang
         kendiri       keselamatan,kasih  hendak mereka
                   sayang,harga diri  pelajari,
                   dan berakhir    bertindak ke ats
                   dengan       persekitaran dan
                   penyempurnaan    membuat pilihan
                   kendiri.      atau keputusan,

                   12
                              setiap individu
                              berusaha
                              bersungguh –
                              sungguh untuk
                              menimba
                              pengalaman
                              seharian dan guru
                              menjadi fasilitator.
Jean Piaget   Kanak-kanak aktif  Dua proses penting   Empat tahap
(1896- 1980)  membentuk      dalam membina     perkembangan
        kefahaman      kefahaman tentang   berkait rapat
        terhadap       dunia persekitaran   dengan umur.
        persekitaran     ialah organisasi    Setiap tahap
        melalui empat    dan          perlu diberi
        tahap        adaptasi.Adaptasi   penekanan
        perkembangan     dibahagikan      khusus mengikut
        kognitif.      kepada    asimilasi tahap
                   dan akomodasi.     perkembangan
                              kognitif kanakkanak
                              tersebut.
Lev Vygotsky  Kebolehan intelek  Murid-murid      Guru harus
( 1896- 1934)  adalah spesifik   biasanya membina    memberi peluang
        kepada budaya di   pengetahuan      kepada pelajar
        mana kita      secara individu    untuk
        dipelihara dan    serta sosial.     berinteraksi
        dibesarkan.     Penyediaan       mencari
        Kebanyakan      persekitaran yang   inteprestasi
        daripada apa yang  kondusif akan     maing-masing.
        kita berfikir dan  membantu pelajar    Setiap murid
        cara berfikir    menilai dan      adalah berbeza
        dipengaruhi oleh   memanipulasi      dan guru harus

                  13
  budaya.  persekitara  memainkan
        tersebut.   peranan sebagai
               fasilitator dalam
               proses
               pembinaan
               pembelajaran
               murid-murid.


.
       14
5.0  MODEL, PENDEKATAN, STRATEGI DAN KAEDAH
   PENGAJARAN


PENGENALAN
   Pengajaran     merupakan  satu  proses  yang  merangkumi  aktiviti-aktiviti
perancangan, pelaksanaan, penilaian dan maklum balas. Terdapat beberapa model
pengajaran yang telah diperkenalkan oleh pakar-pakar pendidik sebagai panduan untuk
menghasilkan pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan
JENIS-JENIS MODEL PENGAJARAN.


1. Model Pemprosesan Maklumat
   • Konsep
   • Pengajaran konsep
       - Inkuiri
       - Ekspositori
   • Implikasi Model Pemprosesan Maklumat dalam pengajaran dan pembelajaran.


2. Model Behavioral
   • Pengajaran Langsung (Direct Instruction) untuk penguasaan kemahiran
   • Pembelajaran Masteri
   • Implikasi Model Behavioral dalam pengajaran dan pembelajaran.


3. Model Sosial
   • Pembelajaran Koperatif
   • Main Peranan & Simulasi
   • Implikasi Model Sosial dalam pengajaran dan pembelajaran


                      15
4. Model Personal
   • Synectics (aplikasi kreativiti seperti membuat analogi dan metafora)
       - Kesedaran Peribadi
       - pemupukan konsep kendiri dan harga diri yang tinggi
   • Implikasi Model Personal dalam pengajaran dan pembelajaran.


Jenis Model   Contoh      Huraian       Implikasi terhadap
Pengajaran                       Pengajaran dan
                            Pembelajaran dalam
                            bilik darjah
1. Model     Inkuiri     Model ini,murid   Murid akan mengambil bahagian
pemprosesan            melibatkan diri   yang aktif dalam pembelajaran,
Maklumat             dalam menguji    Menganalisis data, menyemak
                 konsep dan      hipotesis dan membuat refleksi
                 hipotesis.      terhadap pembentukan ilmu
                            yang timbul.
         Ekspositori   Model ini murid   Murid tidak digalakkan
                 akan akan      memikirkan atau
                 menerima isi     menyoal tentang apa
                 pelajaran dari    yang dipelajari.Mereka
                 guru.        hanya mempelajari apa
                            yang patut dipelajari
                            sahaja.
2. Model     Pengajaran    Model ini      Kaedah ini agak sesuai
Behavioral    Langsung     berarahkan guru   untuk mengajar bacaan
                 dimana guru akan   dan metematik tetapi
                 menyampaikan isi   kurang sesuai bagi
                 pengajaran secara  matapelajaran yang mirip kepada
                 langsung kepada   penerokaan dan
                 murid-murid serta  penemuan.
                 menstruktur masa
                 pengajaran

                      16
                supaya
                menyusun langkah
                pengajaran dan
                pembelajaran.
         Pembelajaran  Model ini      Dalam kaedah ini isi
         Masteri    digunakan untuk   pelajaran disusun
                menyesuaikan     daripada mudah
                pengajaran      kepada kompleks
                dimana        sebelum disampaikan
                faktor perbezaan   kepada murid-murid
                individu diambil   agar murid dapat
                kira.        mengikuti pengajaran
                           guru mengikut kadar
                           kecekapan masingmasing
3.Model Sosial  Pembelajaran  Model pembelajar   Kaedah ini akan
         Koperatif   ini berfokuskan   meningkatkan
                kepada        kemahiran sosial dan
                perkembangan     perpaduan anatar ahli
                konsep dan      kumpulan dan
                kemahiaran      pembelajaran ini juga
                melalui kerja    mempunyai impak ke
                berkumpulan.     atas pencapaian
                           akademik dan harga
                           diri murid-murid.
         Main Peranan  Main peranan     Main peranan amat
         & Simulasi   membantu       berguna dalam P&P
                muridmurid      sains sosial di mana
                memahami       murid-murid kita dapat
                tingkahlaku sosial  memahami
                ,peranan mereka   keprihatinan,nilai dan
                dalam interaksi   perspektif orang lain.

                     17
                   sosial dan      Simulasi membantu
                   caracara       murid-murid untuk
                   menyelesaikan    melihat perwakilan
                   masalah dengan    objek yang sebenar.
                   berkesan. (Watak
                   lakonan) Simulasi
                   menggabungkan
                   maklumat
                   mengenai satusatu
                   kemahiran
                   melalui
                   demonstrasi,prakti
                   s dan latihan
                   khusus.
4.Model      Synectics     Model ini mengajar Murid-murid akan
Personal               kemahiran      mengikuti satu siri
                   menyelesaikan    bengkel sehingga
                   masalah,aktiviti   mereka berupaya untuk
                   penulisan dan    mengaplikasi prosedurprosedur
                   bidang-bidang    tertentu
                   yang lain.      secara individu dan
                             kumpulan koperatif.


DEFINISI, JENIS & PRINSIP-PRINSIP SETIAP PENDEKATAN


    Pendekatan bermakna cara mendekati sesuatu. Ia merujuk kepada cara
bagaimana sesuatu mata pelajaran diajarkan berdasarkan objektifnya. Terdapat
beberapa pendekatan yang boleh anda guna di dalam bilik darjah iaitu pendekatan
induktif, deduktif, integratif, eklektik dan tematik.
                        18
Jenis    Prinsip Pembelajaran     Contoh aktiviti
Pendekatan
Induktif   Mengajar dari spesifik ke  Pengajaran mata pelajaran Bahasa
       umum             Melayu penulisan.Tajuk yang
                     khusus perlu diberi penerangan yang jelas
                     dengan membentuk soalan-soalan yang
                     berkaitan secara lisan dan
                     mengembangkan tajuk dengan fakta-fakta
                     yang relevan.
Deduktif   Mengajar dari umum ke    Pengajaran mata pelajaran Sains.
       spesifik           Membuat ujikaji berkaitan tajuk yang
                     diajar supaya pelajar dapat meneroka
                     hubungan antara elemen-elemen yang
                     khusus.
Integratif  Mengintegrasi isi      Tugasan kumpulan yang diberikan oleh
       kandungan & kemahiran    guru.Pelajar akan menggunakan
       ke dalam satu pelajaran   kemahiran asas komunikasi untuk
                     berfikir, mensistesis dan memberi
                     pendapat untuk menyiapkan tugasan yang
                     diberikan oleh guru. Pendekatan ini lebih
                     berpusatkan kepada pelajar.
Eklektif   Kombinasi deduktif,     Lembaran kerja yang diberikan oleh guru
       induktif atau Integrative  kepada pelajar untuk sesuatu mata
                     pelajaran akan lebih menitik
                     beratkan perbezaan individu dari segi
                     minat, kebolehan, pengalaman,
                     pengetahuan sedia ada. Pelajar dapat
                     menyiapkan kerja yang diterima kerana ia
                     menepati aras kebolehannya.
Tematik   Mengajar pelajaran      Guru mengajar tajuk yang sama bagi satu
       mengikut satu tema      minggu untuk semua mata pelajaran.Tema


                     19
       sahaja            yang sama akan diperjelaskan mengikut
                      mata pelajaran yang diajar. Contohnya
                      pengajaran haiwan peliharaan akan
                      diperjelaskan dalam Bahasa Melayu,
                      Bahasa Inggeris, Metematik dan Sains.
                      Tema yang sama akan diajar oleh semua
                      guru.
DEFINISI, JENIS & PRINSIP-PRINSIP SETIAP STRATEGI


   Strategi pengajaran dan pembelajaran boleh didefinisikan kebijaksanaan
memilih, menyusun dan mengurus sesuatu rancangan supaya boleh menghasilkan
pencapaian yang optimum.


   Strategi-strategi yang boleh digunakan dalam bilik darjah adalah seperti berikut:
      • Strategi Pemusatan guru
      • Strategi Pemusatan murid
      • Strategi Berasaskan bahan
      • Strategi Berasaskan tugasan/aktiviti
                     20
6.0   PERBEZAAN INDIVIDU DAN PEMBELAJARAN


PENGENALAN


    Perbezaan individu adalah variasi yang boleh diperhatikan di kalangan ahli-ahli
dalam satu kumpulan individu dalam aspek temperamen, tahap tenaga, pola
persahabatan dan hubungan ibu bapa dengan anak-anak (Borich & Tombari, 1997).


    Slavin (2005) pula menumpukan perhatian kepada perbezaan individu dalam
konteks pengajaran dan pembelajaran. Beliau menjelaskan kepelbagaian murid dari
segi tahap prestasi, kadar belajar, gaya kognitif atau gaya pembelajaran, etnik, budaya,
kelas sosial, bahasa di rumah, jantina, bakar serta minat.


Perbezaan Individu
    1. Budaya dan Etnik
    2. Jantina
    3. Kecerdasan
    4. Gaya Pembelajaran
    5. Sosio ekonomi


TEORI KECERDASAN PELBAGAI GARDNER


    Howard Gardner telah memperkenalkan 9 jenis kecerdasan. Di bawah adalah
jadual yang menunjukkan jenis-jenis kecerdasan yang ada pada setiap orang.


Kecerdasan      Pekerjaan         Sifat-sifat Utama
Logik        Saintis, pakar statistik  -Berminat dengan nombor.
Matematik      ahli nuklear, ahli kaji  -Suka pada penaakulan dan penyelesaian
           bintang          masalah.
                        -Gemar menyukat, mengukur dan mengurus
                        data.

                        21
Ruang      Pelaut, juruterbang,    -Gemar berkaitan ruang.
(Spatial)    pelukis           -Mahir dari segi visualisasi dan manipulasi
                       objek secara mental.
                       -Mempunyai ingatan visual yang kuat.
                       -Mahir dari segi kordinasi mata-tangan.
                       -Cenderung kepada seni.
Linguistik/Bah  Pengarang,penyair,     -Berminat dengan perkataan,sama ada lisan
asa       wartawan,   pemidato, atau bertulis.
         ahli            -Mahir membaca, menulis, bercerita dan
         politik           menghafal perkataan.
                       -Gemar membaca dan mencatat nota.
Muzikal     Penggubal     lagu, -Gemar     dengan     ritma,   muzik   dan
         penyanyi,          pendengaran.
         pemain alat-alat muzik   -Peka terhadap bunyi, ritma dan pic.
                       -Boleh menyanyi, bermain alat muzik, dan
                       menggubah lagu.
                       -Menggunakan lagu atau ritma untuk belajar.
Kinestetik    Penari, ahli sukan, ahli  -Gemar dengan kemahiran pergerakan motor
badan      Gimnastik          halus.
                       -Cenderung     kepada   sukan,tarian   atau
                       lakonan.
                       -Belajar melalui aktiviti fizikal.
Interpersonal  Juru jual, kaunselor, -Gemar berinteraksi dengan orang lain.
         guru            -Bersifat    ekstrovert      dan    pandai
                       berkomunikasi.
                       -Boleh bekerjasama dalam kelompok.
                       -Gemar melibatkan diri dalam perbincangan
                       atau perbahasan.
Intrapersonal  Ahli   ulama,    ahli -Berkaitan dengan kapasiti introspektif dan
         falsafah,          refleksi kendiri.
         ahli psikologi dan ahli   -Bersifat  introvert  dan     gemar   bekerja

                       22
         teologi.         perseorangan.
                      -Mempunyai kesedaran kendiri yang tinggi.
                      -Bersifat memahami emosi, matlamat dan
                      motivasi sendiri.
Naturalist    Ahli    ulama,  ahli -Berkaitan dengan kapasiti introspektif dan
         falsafah,         refleksi kendiri.
         ahli psikologi dan ahli  -Bersifat  introvert   dan  gemar   bekerja
         teologi.         perseorangan.
                      -Mempunyai kesedaran kendiri yang tinggi.
                      -Bersifat memahami emosi, matlamat dan
                      motivasi sendiri
Existentialist  Individu yang berminat -Berkobolehan     untuk  menimbulkan   dan
         tentang hayat, evolusi  membuat    refleksi   mengenai   persoalan
         manusia dan kematian   berbentuk   falsafah,   berkaitan   dengan
                      kehidupandan kematian.


GAYA PEMBELAJARAN DUNN & DUNN (2000)


    Perbezaan Individu yang kedua dan relevan dengan profesion kita adalah
perbezaan gaya pembelajaran. Gaya pembelajaran sesorang merujuk kepada stail
pembelajarannya. Pada umumnya terdapat tiga jenis gaya pembelajaran iaitu Visual,
Audio dan Kinestetik. Akan tetapi, Dunn & Dunn (2000) memperkenalkan lima
rangsangan yang boleh mempengaruhi gaya pembelajaran seseorang. Jadual berikut
menunjukkan faktor-faktor yang memainkan peranan dalam mempengaruhi gaya
pembelajaran murid.


Faktor         Faktor       Huraian
Rangsangan       Cahaya       Ada pelajar yang suka belajar suasana
Persekitaran                terang dan sederhana terang.
                      Tidak ramai pelajar yang suka belajar
                      dalam cahaya yang malap dan terlalu

                      23
                   terang.
          Bunyi       Ada pelajar yang suka belajar dengan
                   bunyi muzik dan ada pelajar yang suka
                   belajar dalam keadaan yang senyap dan
                   sunyi.
          Suhu        Suasana    sejuk  dan   nyaman  dapat
                   mempertingkatkan         keberkesanan
                   pembelajaran
          Reka    bentuk Susunan kerusi meja dalam bilik darjah
          tempat belajar   yang   selesa  dapat   mempertingkatkan
                   keberkesanan pembelajaran.
Rangsangan Emosi  Motivasi      Motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi
                   intrinsic suka belajar dengan insiatif sendiri
                   dan motivasi ekstrinsik suka mengikut yang
                   berstruktur daripada guru.
          Keazaman     & Pelajar yang mempunyai keazaman yang
          Tanggungjawab   kuat akan mengambil insiatif sendiri dan
                   dapat belajar dalam tempoh masa yang
                   panjang.
          Struktur      Pelajar  yang  struktur  suka  membuat
                   peraturan sendiri dan mengikut apa yang
                   distruktur.
Sosial       Perseorangan    Suka belajar secara sendiri dan tidak
                   berharap orang lain berdamping dan
                   mengganggunya semasa belajar.
          Berpasangan    Belajar bersama rakan karib dan boleh
                   memperolehi banyak kemajuan melalui
                   interaksi dua hala.
          Berkumpulan    Gaya pembelajar merangkumi ciri
                   perbincangan dan kerjasama.
          Orang dewasa    Belajar bersama orang yang disanjung

                   24
                contohnya seperti ibubapa.Orang
                dewasa dapat menyelesaikan masalah
                pembelajaran yang dihadapi.
Fisiologi  Masa Belajar    Memilih waktu tertentu untuk belajar. Ada
                pelajar yang lebih suka belajar pada waktu
                pagi ataupun pada waktu malam.
      Mobiliti      Terdapat belajar yang suka berdiri atau
                berjalan sana sini semasa belajar.
                Ada pelajar yang suka menukar tempat
                duduk kerap kali semasa belajar.
      Pemakanan     Terdapat pelajar yang suka makan, atau
                minum semasa belajar.
      Persepsi      Terdapat pelajar yang membuat andaian
                semasa belajar.
Psikologi  Otak Kiri & Otak Mempunyai    kemahiran    berfikir  dalam
      Kanan       bidang logik, analitis, bahasa, fakta,
                matematik dan ingatan.(kiri)
                Mempunyai   kemahiran    berfikir  dalam
                bidang kreatif, sintesis, warna, rekabentuk,
                perasaan,     irama,    muzik    dan
                imaginasi.(Kanan)
      Refleksi      Pelajar yang suka belajar dengan cara
                berfikir.
      Gerak hati     Belajar bergantung kepada angin atau
                moodnya.
      Global/Analitik  Suka belajar sesuatu dengan teliti. Suka
                menganalisis fakta dan isi pelajaran secara
                terperinci dan secara menyeluruh.
               25
7.0   MOTIVASI UNTUK PEMBELAJARAN


PENGENALAN


     Motivasi bermakna sesuatu kuasa yang mendorongkan seseorang melakukan
sesuatu untuk mencapai matlamat atau kejayaan. Dalam proses pengajaran dan
pembelajaran, motivasi dianggap sebagai satu unsur yang penting yang membolehkan
murid-murid melibatkan diri secara aktif, disamping menjadikan proses pembelajaran itu
berlangsung dalam keadaan bermakna, berfaedah dan menggembirakan (Kamarudin
Hj Husin, 1993)
     Santrock (2008) mengatakan ―motivation is the reason why people behave the
way they do. Motivated behavior is energized, directed, and sustained‖. Motivasi adalah
kuasa yang menggerakkan manusia mencapai sesuatu matlamat. Terdapat dua jenis
motivasi yang umum.


   1. Motivasi Ekstrinsik:


     Motivasi ini adalah penggerak yang mendorong pelajar untuk melakukan sesuatu
     kerana inginkan ganjaran nyata yang disediakan. Motivasi ini hanyaberfokuskan
     kepada ganjaran yang diberi.


Contoh: Ganjaran yang jelas dan nyata seperti member markah, gred, agregat,
keistimewaan , penghargaan, pujian persaingan dan sebagainya.


   2. Motivasi Intrinsik:
     Motivasi ini menggerakkan pelajar untuk melakukan sesuatu kerana percaya ia
     tindakan yang betul dan baik.Motivasi ini wujud dari dalaman pelajar. Motivasi ini
     melibatkan pelajar sebagai sebahagian daripada proses pembelajaran. Ia
     melibatkan perasaan ingin tahu mengenai sesuatu perkara dan melibatkan
     penggunaan praktikal perkara yang dipelajari.                       26
Contoh: Mereka yang gemar mengumpul barang-barang antic sanggup belanjakan
ribuan ringgit kerana motivasi ini akan menggerakkan mereka melakukan perkara ini.


Nilai pencapaian       : Pentingnya melakukan sesuatu tugasan dengan baik.
               Kejayaan sesuatu tugasan memenuhi keperluan peribadi.
Nilai Intrinsik/Minat    : Keseronokan yang didapati dari melakukan sesuatu
               tugasan.
Nilai Utiliti        : Sumbangan sesuatu tugasan kepada pencapaian sesuatu
               matlamat.


TEORI-TEORI BERKAITAN MOTIVASI


Teori motivasi boleh dilihat dari perspektif Teori Pembelajaran Tingkahlaku/
Behaviorisme, Teori Pembelajaran Kognitif, Teori Humanisme dan Teori Pembelajaran
Sosial-kognitif.


Jadual Menjelaskan Tentang Beberapa Perspektif Tentang Motivasi


Konsep     Idea Utama    Huraian
Perspektif   Behaviorisme   Sumber motivasi Ekstrinsik.
tentang              Lebih mementingkan pengukuhan, ganjaran, imsentif
Motivasi             dan dendaan.
                 Ahli teoris Skinner.
        Humanistik    Sumber motivasiintrinsik.
                 Lebih mementingkan keperluan harga diri, kepuasan
                 kendiri dan penentuan kendiri.
                 Ahli teoris Maslow, Rogers.
        Kognitif     Sumber motivasi intrinsik.
                 Mementingkan kepercayaan, atribut kejayaan dan
                 kegagalan, jangkaan.
                 Ahli teoris Weiner, Vroom.
        Sosial-      Sumber motivasi intrinsik.
        Kognitif     Mementingkan penglibatan dalam komuniti
                 pembelajaran, identiti melalui
                 penglibatan dalam aktiviti kumpulan.
                  Ahli teoris Lave,Wenger.

                      27
8.0   PEMBENTUKAN PERSEKITARAN PEMBELAJARAN YANG KONDUSIF


Contoh susunan bilik darjah sekolah rendah yang selesa
Pembentukan persekitaran pembelajaran yang kondusif boleh dikekalkan sekiranya
tiga perkara ini dipatuhi.
    1. Strategi Umum
    2. Prosedur dan peraturan
    3. Kerjasama murid


1.Strategi umum    - Strategi Autoritatif dan Mengurus kumpulan


Strategi Autoritatif


    -Guru memantau tingkah laku murid-murid di samping menggalakkan mereka
    untuk berdikari dari segi pemikiran dan perlakuan.


                       28
Mengurus kumpulan


   1. Menyedari apa yang berlaku dalam bilik darjah.
   2. Mampu menangani situasi dalam bilik darjah yang bertindan tindih.
   3. Mengekalkan kesinambungan isi pelajaran yang disampaikan.
   4. Libatkan murid-murid dalam aktiviti pembelajaran.


2. Prosedur peraturan


   1. Rutin pentadbiran
   2. Pergerakan murid keluar masuk kelas
   3. Pengurusan bilik darjah
   4. Rutin pengajaran dan pembelajaran
   5. Interaksi antara guru dan murid


3.Kerjasama murid


   1. Membina hubungan positif dengan murid.
   2. Berkongsi dan memikul tanggungjawab bersama
   3. Memberi ganjaran bagi tingkahlaku yang susuai.
                      29
TUGASAN KERJA KURSUS PENDEK

    9.0   PERSEKITARAN PEMBELAJARAN YANG KONDUSIF

    Bilik darjah dapat didefinasikan sebagai suatu tempat berlakunya segala
pengajaran dan pembelajaran secara formal. Guru memainkan peranan yang penting
bagi mewujudkan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan hubungan
sosial yang sihat. Oleh itu, guru perlu memainkan peranan penting dalam pengurusan
bilik darjah dan usaha membina komuniti bilik darjah yang berkesan. Terdapat
beberapa pendekatan yang boleh digunakan oleh seseorang guru bagi mewujudkan
persekitaran pembelajaran yang kondusif dalam sesebuah bilik darjah. Antaranya ialah:

  1.     Pendekatan Intimidation


       Mengawal tingkah laku melalui kaedah yang menimbulkan perasaan takut
       dalam  diri  pelajar  seperti    ancaman,  sindiran,  kata-kata  yang
       mempersendakan dan memperkecilkan diri pelajar serta paksaan.


  2.     Pendekatan Autoritarian


       Guru menetapkan peraturan-peraturan dan penguatkuasaan dilakukan tanpa
       sifat tolak ansur.Tingkah laku pelajar dikawal dengan memberi arahan dan
       penyeliaan dijalankan secara berterusan.


  3.     Pendekatan Cookbook Management


       Guru menyenaraikan perkara-perkara yang boleh dilakukan dan perkara-
       perkara yang tidak boleh dilakukan dan perkara-perkara yang tidak boleh
       dilakukan oleh pelajar. Senarai ini disediakan berasaskan aspek-aspek yang
       diperoleh daripada pelbagai sumber.
                         30
4.  Pendekatan Sosioemosi


   Suasana bilik darjah yang positif diwujudkan melalui pembentukan hubungan
   antara perorangan (interpersonal) yang baik. Guru bersikap empati dalam
   memahami tingkahlaku pelajar serta mewujudkan komunikasi yang berkesan.


5.  Pendekatan Permisif (Kebebasan)


   Kebebasan sepenuhnya diberikan kepada pelajar dengan tujuan untuk
   memperkembangkan potensi masing-masing. Guru memainkan peranan
   sebagai konsultan dan menggalakkan pelajar untuk bertanggungjawab atas
   pembelajaran masing-masing.


6.  Pendekatan Pengubahan Tingkahlaku


   Kata pujian dan ganjaran untuk menggalakkan tingkah laku yang diingini
   serta mengurangkan tingkah laku yang tidak diingini. Dendaan juga
   digunakan sebagai pengukuhan negatif terhadap tingkah laku yang tidak
   diingini. Guru memainkan peranan untuk memodelkan tingkah laku yang
   diingini.


7.  Pendekatan Pengajaran


   Proses pengajaran yang berasaskan keperluan dan minat pelajar dapat
   memotivasikan mereka untuk memberi tumpuan kepada pelajaran lantas
   mengurangkan  masalah  salah  laku.  Guru  bertanggungjawab  untuk
   mewujudkan suasana pembelajaran yang positif melalui pemilihan isi
   kandungan serta penggunaan strategi pengajaran yang sesuai.
                  31
  8.   Pendekatan Proses Kumpulan


      Kumpulan pelajar di dalam bilik darjah dianggap sebagai satu sistem sosial.
      Guru memainkan peranan untuk mewujudkan dan mengekalkan satu sistem
      sosial yang efektif dan produktif. Pelajar-pelajar kurang melakukan salah laku
      kerana guru sentiasa peka dengan suasana dan aktiviti di dalam bilik darjah.

    Selain itu, guru – guru juga perlu mengikuti 16 ciri – ciri bilik darjah yang
kondusif. Dengan mengikuti kesemua ciri tersebut, suasana pembelajaran yang ceria
dan selesa akan terhasil. Berikut adalah ciri – ciri bilik darjah yang kondusif :

       1) Perancangan    yang  teliti  agar  murid  terus  berminat  untuk
         melaksanakan aktiviti P&P, sebaik – baiknya menepati kecerdasan
         pelbagai murid.
       2) Menyesuaikan rancangan mengajar berdasarkan perkembangan dan
         minat murid.
       3) Bersiap sedia menghadapi kerenah dan tingkah laku murid serta
         mengatasi tingkah laku yang mengganggu perjalanan P&P sebelum
         murid mempengaruhi rakan – rakannya yang lain.
       4) Menyediakan aktiviti yang mendorong penglibatan murid seperti
         perbincangan, perbahasan dan permainan, kemungkinan kelas berda
         dalam keadaan yang agak bising, tetapi murid memperoleh banyak
         ilmu dan kemahiran.
       5) Susunan kelas yang memudahakan interaksi guru—murid.
       6) Bina suasana bilik darjah yang mewujudkan perasaan dihargai dan
         kepunyaan serta mampu memotivasikan murid.
       7) Menetapkan peraturan bagi mengurangkan salah laku murid.
       8) Merancang aktiviti yang menekankan tugasan tingkah laku (on-task
         behavior).
       9) Memantau perlakuan dan aktiviti murid secara berterusan.
       10) Menambah baik bimbingan terhadap murid.                       32
11) Susunan meja guru dan murid memudahkanguru berinteraksi dengan
  murid. Jarak murid dengan guru menentukan kadar tumpuan murid
  terhadap pengajaran guru.
12) Guru mudah dan mesra dalam berinteraksi dengan murid, nilai
  penyayang dan prihatin guru dapat menarik minat murid untuk berada
  di dalam bilik darjah.
13) Wujudkan  perasaan  kemasyarakatan   dalam  kalangan  murid.
  Contohnya, melalui pembelajaran koperatif.
14) Memberikan penghargaan dan ganjaran atas usaha serta sikap positif
  murid.
15) Memaklumkan aktiviti dan tugasan yang akan diberikan kepada murid
  lebih awal supaya murid bersiap sedia.
16) Memberikan pilihan kepada murid untuk menentukan masa yang
  diperlukan  bagi  menyudahkan  tugasan   dan  bagaimana  untuk
  melaksanakan tugasan mereka.
               33
10.0  PELAN BILIK DARJAH KELAS 5 CEMPAKA

             PELAN KELAS 5 CEMPAKA
                 34
PETUNJUK
      Papan kenyataan


       Meja tepi


       Loker buku       Meja tengah


       Meja guru


       Papan putih
        Pintu
               35
11.0  HURAIAN MENGENAI PERSEKITARAN KELAS    Persekitaran pembelajaran yang kondusif adalah merupakan perkara utama
yang perlu diberi perhatian agar pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan
sebaik – baiknya. Berdasarkan pemerhatian yang dibuat di Sekolah Kebangsaan Seri
Utama (SKSU),melalui kelas 5 Cempaka, terdapat pelbagai bahan dan sumber
pembelajaran yang dipamerkan di setiap bilik darjah. Bahan ini dipamerkan agar
suasana di dalam kelas sentiasa ceria dan dapat menarik minat pelajar untuk belajar.

    Salah satu bahan yang dipamerkan di bilik darjah tersebut ialah gambar rajah
yang dilekatkan di dinding. Penggunaan gambar rajah ini menarik minat pelajar
sekaligus membuatkan mereka selalu memerhatikan gambarajah yang dilekatkan.
Ianya satu idea yang menarik dipamerkan oleh guru kelas iaitu Encik Ridzahudin agar
dapat menjadikan kelas sebuah tempat yang selesa untuk belajar. Selain itu, dengan
adanya gambar rajah tersebut, pelajar akan membuat pemerhatian dan pembacaan
berulang kali, secara tidak langsung membuatkan minda pelajar mudah mengingati apa
yang dibaca. Setelah dapat dihafal, mereka menjadi minat untuk mengetahui lebih
lanjut tentang sesuatu perkara itu.

    Selain itu, bahan dan sumber pembelajaran yang mudah digunakan oleh murid
ialah bahan yang yang mudah kendaliannya seperti penggunaan kertas mahjong untuk
tujuan pembentangan dan buku tulis biasa. Bahan seperti LCD juga mudah digunakan
oleh murid kerana dengan hanya menekan beberapa butang, LCD ini akan dapat
dihidupkan dan digunakan oleh para pelajar. Cuma untuk tujuan pembentangan oleh
murid, penggunaan LCD ini agak terhad digunakan. Namun, dengan adanya
kemudahan seperti LCD, para guru dapat menyampaikan proses pengajaran dengan
lebih efektif dan dapat menarik minat para pelajar untuk belajar. Penggunaan alat yang
berteknologi tinggi ini mampu membuatkan pelajar lebih tertarik untuk belajar.dan
sebaiknya, guru perlu lebih kerap menggunakan LCD kerana ianya dapat mewujudkan
suasana yang kondusif.
                     36
    Kemudahan lain seperti papan putih juga digunakan dalam proses penyampaian
pelajaran dan papan kenyataan digunakan sebagai sudut ilmu di mana pelbagai info –
info terkini ditampal untuk para pelajar membaca maklumat yang diberi. Kemudahan
lain seperti kipas, lampu, meja dan kerusi juga diberikan agar para pelajar dapat belajar
dalam keadaan yang selesa sekaligus mewujudkan persekitaran yang kondusif di dalm
bilik darjah.

    Bahan dan sumber pengajaran pembelajaran yang mudah untuk digunakan oleh
murid adalah maklumat-maklumat yang terdapat pada papan kenyataan serta gambar
rajah yang ditampal pada dinding kelas. Kemudahan ini membantu dalam menarik
minat murid untuk belajar kerana dengan menggunakan gambar rajah, murid akan
mudah untuk memahaminya kerana ia jelas dan bersistematik. Maklumat yang ditampal
juga sering kali menarik minat para pelajar untuk membaca kerana ianya adalah sangat
berguna dalam membantu mereka dan ianya penuh dengan ilmu – ilmu yang baru.
Dengan menggunakan sumber ini juga, murid dapat memahami dengan senang dan
masalah kekeliruan antara murid dapat diperbetulkan oleh guru. Penggunaan gambar
rajah dapat memberi pelajar kemudahan untuk memahaminya. Ini kerana ia mudah
untuk murid nampak apa isi yang cuba diterangkan oleh guru kepada mereka. Bagi
guru pula, ia dapat memberi mereka kemudahan untuk menerangkan kepada murid isi
pengajaran yang ingin disampaikan. Dengan ini, sesi P&P akan berjalan dengan lancar
jika guru bijak dalam memastikan kelas berada dalam suasana yang kondusif.

    Pelbagai kaedah dan proses pengajaran diberikan oleh Encik Ridzahudin agar
para murid sentiasa melibatkan diri secara aktif dalam sesi pembelajaran. Di SKSU,
kami tertarik pada satu aktiviti yang sering diguna pakai dalam proses pembelajaran
murid. Proses itu adalah ―HAFAL SIFIR‖. Proses ini meminta para pelajar terlebih
dahulu diberi masa untuk menghafal sifir di rumah dan pada setiap waktu kelas, pelajar
di minta untuk membaca sifir yang mereka hafal. Di dalam kelas 5 Cempaka, Encik
Ridzahudin memastikan agar setiap pelajar terlibat dalam membaca sifir. Beliau juga
mengadakan sedikit sesi soal jawab agar para pelajar sentiasa memberi komitmen
yang tinggi dalam sesi pembelajaran. Ianya satu lagi kaedah yang digunakan oleh                      37
Encik Ridzahudin dalam memastikan kelas berada dalam keadaan yang kondusif di
mana setiap pelajar mewujudkan suasana yang dapat menarik minat untuk belajar.

   Dalam pembahagian tempat duduk pula, Encik Ridzahudin telah menyediakan
tempat duduk pelajar mengikut tahap murid sendiri. Kumpulan di dalam kelas
dibahagikan mengikut beberapa perkara. Yang pertama adalah mengikut jantina. Di
dalam kelas yang saya kaji, pelajar perempuan melebihi pelajar lelaki. Oleh yang
demikian, susunan dibuat mengikut kumpulan jantina iaitu setiap baris diselang selikan
antara lelaki dan permpuan. Selain itu, murid-murid juga dibahagikan kepada beberapa
kumpulan yang di dalam setiap kumpulan tersebut mengandungi murid-murid yang
mempunyai kebolehan yang berbeza-beza. Tujuan mengadakan kumpulan jenis ini
ialah untuk membolehkan murid-murid cerdas membantu murid-murid yang lambat
untuk menjalankan aktiviti seperti perbincangan, projek, ujikaji dan sebagainya. Dengan
ini, semangat bekerjasama dapat diwujudkan.

   Encik Ridzahudin juga sentiasa memastikan agar kelas beliau sentiasa bersih
dan teratur. Beliau telah menyediakan jadual tugasan harian dan sentiasa memastikan
agar setiap hari kelas sentiasa bersih. Bagi sesiapa yang bertugas pada hari tersebut,
mereka perlu melaksanakan tanggungjawab agar kelas sentiasa bersih dan selesa
untuk sesi P&P. Dengan ini, persekitaran yang kondusif akan terjadi di dalam kelas.
Para pelajar perlu menyusun meja, mengemas buku di loker yang disediakan, menyapu
sampah dan mengelap tingkap. Encik Ridzahudin juga bijak dalam menyediakn
persekitaran yang kondusif di dalam kelas. Bagi memastikan kelas bersih, mereka yang
tidak menjalankan tugas pada hari tersebut akan dikenakan denda. Encik Ridzahudin
telah menyediakan hukuman tersendiri kepada anak murid beliau agar mereka takut
dan sentiasa berdisiplin dalam menjalankan tanggungjawab masing – masing.

   Kesimpulannya, persekitaran yang kondusif di dalam bilik darjah penting dalam
memastikan sesi pembelajaran dan pengajaran dapat berjalan dengan lancar. Ianya
juga penting kerana kelas yang ceria dapat meningkatkan semangat untuk para murid
belajar dan bersedia dalam menerima segala ajaran yang ingin disampaikan. Oleh yang
demikian, adalah penting bagi setiap guru dalam memastikan agra kelas mereka
sentiasa berada dalam keadaan yang kondusif kerana kelas yang kondusif mampu

                     38
menghasilkan pelajar yang cemerlang sekaligus dapat menaikkan nama Malaysia di
mata dunia.
                   39
REFLEKSI

    Bersyukur ke hadrat Ilahi kerana saya berjaya menyiapkan tugasan kerja kursus
Murid Dan Alam Belajar pada masa yang telah ditetapkan. Saya, Afiq Syazwan
mengucapkan jutaan terima kasih kepada para pensyarah dan terutama sekali kepada
pensyarah kursus ini kerana telah membantu dalam memberi maklumat sepanjang
menyiapkan tugasan ini. Tidak lupa juga kepada para rakan yang secara tidak langsung
turut membantu dalam menyiapkan tugasan yang telah diberi.

    Saya telah merancang dengan teratur dalam menyiapkan tugasan ini. Pada
permulaan saya mendapat tugasan ini, saya dan rakan-rakan telah bersama-sama
mengumpul maklumat di perpustakaan. Disebabkan saya dan rakan-rakan mendapat
tugasan sehari sebelum    Pengalaman Berasaskan Sekolah semester 2, saya tidak
dapat mengumpul maklumat yang banyak daripada perpustakaan. Namun, saya tetap
meminjam buku berkaitan dengan tugasan untuk dibawa pulang.

    Selepas berjaya menyiapkan tugasan ini, secara tidak langsung dapat
membantu saya dalam mengulang kaji subjek ini. Saya juga mendapat gambaran yang
makin jelas mengenai Murid Dan Alam Belajar. Adalah penting bagi setiap guru dalam
memastikan persekitaran yang kondusif di dalam bilik darjah kerana ianya memainkan
peranan yang penting dalam meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran. Oleh
yang  demikian,  melalui  tugasan  yang  diberikan,  saya  sedar  yang  adalah
tanggungjawab semua bakal guru untuk memahami situasi di dalam kelas

    Akhir sekali, saya berbangga kerana dilahirkan sebagai rakyat Malaysia yang
mempunyai dasar pendidikan yang bagus dan sentiasa diperbaharui ke arah
penambahbaikan dan sejajar dengan pembangunan yang sedang diharungi. Sekian,
terima kasih.
                            Disediakan oleh Afiq Syazwan
                      40
REFLEKSI


Pada Semester ini mata pelajaran Pendidikan mengkhususkan tajuk Murid dan Alam

Belajar. Semasa kami menjalani program Pengalaman Berasakan Sekolah, kami

dikehendaki memerhatikan suasana kelas yang kondusif. Kami terlebih dahulu perlu

memahami apakah ciri-ciri sebuah kelas yang kondusif.


Pengetahuan Baru

Sebagai seorang guru pelatih, tidak terlepas pada masa kelak untuk menjadi seorang

guru kelas. Dan susunan meja murid dan alat bantuan mengajar perlulah kondusif. Ini

adalah untuk memastikan Pembelajaran dan Pengajaran di dalam kelas mencapai

tahap optimum serta mencapai objektif.

Ilmu yang kami timba sangatah berguna kerana untuk memastikan     suasana kelas

kondusif dan membina minat murid untuk belajar. Kelas yang kondusif boleh

meningkatkan tahap akademik secara tidak langsung.


Permasalahan

Sepanjang proses menyiapkan tugasan ini ada beberapa masalah yang timbul diantara

masalah tersebut ialah mencari sumber rujukan yang menepati kehendak tugasan.

Masalah telah kam atasi dengan mengunakan aplikasi Google Books dimana kami

Berjaya menemui buku-buku yang diarkibkan oleh laman web tersebut sebagai rujukan.

Semua ilmu yang telah saya timba akan digunakan kelak semasa karier sebagai

pendidik.  Dan semua permasalahan yang timbul akan menjadi pengajaran dan

kelebihan semasa membuat tugasan kelak.


                           Disediakan oleh Ciffi Faizal.


                     41
BIBLIOGRAFI

Noriati A. Rashid. Boon Pong Ying. Sharifah Fakhriah Syed Ahmad. 2009.

   Murid Dan Alam Belajar : Selangor. Oxford Fajar Sdn. Bhd.

Choong Lean Keow. (2009). Falsafah dan Pendidikan di Malaysia: Untuk Program
   Perguruan Pendidikan Rendah Pengajian 4 Tahun : Kuala Lumpur. Kumpulan
   Budiman.

Halimatus Sa‘adiah Binti Mohamed Raimi (2008). Pembinaan Dan Penilaian
   Kesesuaian Modul Pengajaran Kendiri Lukisan Terbantu Komputer (Autocad) :
   Langkah Demi Langkah Bagi Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan KBSM
   Tingkatan Empat. Tesis (tidak diterbitkan). Skudai: UTM.

Mohd. Daud Hamzah. 1990. Pembelajaran dan Implikasi Pendidikan : Kuala Lumpur.
   Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia.

Mok Soon Sang. 2004. Pengantar Pendidikan Teras untuk kursus persediaan Sarjana
   Muda Pendidikan Sekolah Rendah : Subang Jaya. Kumpulan Budiman.
                     42

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:9453
posted:10/6/2010
language:Malay
pages:42