Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

de thi HKII Toan Lop11

VIEWS: 1,247 PAGES: 4

									toanpbc.hnsv.com

ÑEÀ KIEÅM TRA HOÏC KÌ II MOÂN: TOAÙN (LÔÙP 11-NAÂNG CAO)
I.Traéc nghieäm:(4ñieåm) (Moãi caâu 0,25ñ) Caâu1:Cho daõy soá (un) xaùc ñònh bôûi u1=2 vaø un+1=2n.un vôùi moïi n ≥ 1.Ta coù u5= a.10 b.1024 c.2048 d.4096 Caâu2:Cho caáp soá coäng -2; x; 6; y.Haõy choïn keát quaû ñuùng trong caùc keát quaû sau: a.x=-6, y=-2 b.x=1, y=7 c.x=2, y=8 d.x=2, y=10 Caâu3:Cho caáp soá nhaân -4; x; -9. Haõy choïn keát quaû ñuùng trong caùc keát quaû sau: a.x=36 b.x=-6,5 c.x=6 d.x=-36 1 + 2 + 3 + ... + n Caâu4:Cho daõy soá (un) vôùi un= .Meänh ñeà naøo sau ñaây laø meänh ñeà ñuùng: n2 + 1 1 a.limun= 0 b.limun= c.limun= 1 d.ñaùp soá khaùc 2 −3 x − 1 Caâu5: lim baèng − x →1 x −1 a.-1 b.- ∞ c.-3 d.+ ∞ 2 1− x lim Caâu6: baèng x →−∞ x b.- ∞ c.-3 d.-1 a. + ∞ Caâu7: Neáu f(x)=sin3x +x2 thì f ‘’( -

π
2

)=

a.0 b.1 c.-2 d.5 3 Caâu8:Giaû söû h(x)=5(x+1) +4(x+1).Taäp nghieäm cuûa pt: h’’(x)=0 laø: a. [ −1; 2 ] b. ( −∞;0] c. {−1} d. ∅

x3 x 2 Caâu9:Cho f(x)= + + x .Taäp nhgieäm cuûabpt: f ‘(x) ≤ 0 laø: 3 2 a. [ −1; 2 ] b. ( −∞;0] c. {−1}
Caâu10:* lim(

d. ∅

n + 1 cosn + n ) baèng: n 3 a.0 b.1 c.-2 d.ñaùp soá khaùc Caâu11:Tìm meänh ñeà sai trong caùc meänh ñeà sau: a.Neáu hai maët phaúng coù moät ñieåm chung thì chuùng coøn coù voâ soá ñieåm chung khaùc nöõa; b. Neáu hai maët phaúng phaân bieät cuøng song song vôùi maët phaúng thöù ba thì chuùng song song vôùi nhau; c.Neáu hai ñöôøng thaúng phaân bieät cuøng song song vôùi moät maët phaúng thì song song vôùi nhau; d.Neáu moät ñöôøng thaúng caét moät trong hai maët phaúng song song vôùi nhau thì seõ caét maët phaúng coøn laïi Caâu12:Neáu ba ñöôøng thaúng khoâng cuøng naèm trong moät maët phaúng vaø ñoâi moät caét nhau thì ba ñöôøng thaúng ñoù a.Ñoàng quy b.Taïo thaønh tam giaùc c.truøng nhau d.Keát quaû khaùc Caâu13: Tìm meänh ñeà ñuùng trong caùc meänh ñeà sau: a.Hai ñt phaân bieät cuøng naèm trong moät mp thì khoâng cheùo nhau; b.Hai ñt phaân bieät khoâng caét nhau thì cheùo nhau; c.Hai ñt phaân bieät khoâng song song thì cheùo nhau;

1

toanpbc.hnsv.com d.Hai ñt phaân bieät laàn löôït thuoäc hai maët phaúng khaùc nhau thì cheùo nhau. Caâu14:Khoaûng caùch giöõa hai caïnh ñoái cuûa moät töù dieän ñeàu caïnh a baèng: 3a a 2 a 3 a. b. c. d. a 2 2 2 2 Caâu15:Cho hình laäp phöông ABCD.EFGH coù caïnh baèng a.Ta coù AB.EG = a2 2 a. a2 b. a2 2 c. a2 3 d. 2 Caâu16: Tìm meänh ñeà ñuùng trong caùc meänh ñeà sau: a.Hình hoäp coù caùc caïnh baèng nhau laø hình laäp phöông; b. Hình hoäp ñöùng coù caùc caïnh baèng nhau laø hình laäp phöông; c. Hình hoäp coù caùc ñöôøng cheùo baèng nhau laø hình laäp phöông; d Hình hoäp chöõ nhaät coù caùc caïnh baèng nhau laø hình laäp phöông. II.Töï luaän:(6ñieåm) Caâu17:(1ñ) Cho moät caáp soá nhaân goàm 6 soá haïng,bieát soá haïng ñaàu baèng -5;soá haïng cuoái baèng 160.Tìm caùc soá haïng coøn laïi vaø tính toång caùc soá haïng cuûa caáp soá nhaân ñoù. Caâu18:(2ñ) 2x −1 Cho haøm soá:y= .Vieát pttt cuûa ñoà thò haøm soá ñaõ cho,bieát: x+2 a.Hoaønh ñoä tieáp ñieåm laø x0=0 b.Tieáp tuyeán ñi qua ñieåm A(0;2). Caâu19*:(1ñ) x2 −1 Cho haøm soá f(x)= .Tính f(n)(x) vôùi moïi n ≥ 2. x Caâu20:(2ñ) Cho hình choùp S.ABCD coù ñaùy ABCD laø hình chöõ nhaät vaø AB=a,BC= a 3 .Caïnh beân SA vuoâng goùc vôùi ñaùy vaø SA=a. a.Tìm ñieåm O caùch ñeàu caùc ñieåm S,A,B,C,D vaø tính khoaûng caùch töø O ñeán caùc ñieåm ñoù. b.Tính goùc giöõa caùc maët phaúng (SCD) vaø (ABCD).

ÑAÙP AÙN VAØ BIEÅU ÑIEÅM I.Phaàn traéc nghieäm:4ñieåm(Moãi caâu 0,25ñ)
Caâu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Choïn c d c b d a d c d b c a a II.Phaàn töï luaän:6ñieåm Caâu17:(1ñ) (0,5ñ) Ta coù u1=-5; u6=160 .Töø u6=u1.q5 ⇒ 160 = -5q5 ⇒ q5=-32 ⇒ q=-2 (0,25ñ) Suy ra u2=10; u3-20; u4=40; u5=-80 (0,25ñ) S6=105 Caâu18:(2ñ) 5 a.(0,5ñ) Ta coù y’= ( x ≠ −2) ( x + 2) 2 14 b 15 a 16 d

2

toanpbc.hnsv.com (0,25ñ) Vôùi xo= 0 thì y(o)= -

1 5 vaø y’(o)= 2 4

5 1 (0,25ñ) Pttt laø:y= x4 2 b. (0,25ñ) Phöông trình ñt (d) ñi qua ñieåm A(0;2) vôùi heä soá goùc baèng k laø y= kx+2 (1)  2x −1  x + 2 = kx + 2  (0,25ñ) Ñeå (d) laø tieáp tuyeán cuûa ñoà thò haøm soá thì ta phaûi tìm k sao cho   5 2 =k  ( x + 2) 

(0,25ñ) x=1 ⇒ k=5 (0,25ñ) Pttt laø y=5x+2 Caâu19*(1ñ) 1 1 2x 2! 3! 4! (0,5ñ) Ta coù f(x)= x − ;f ‘(x)= 1 + 2 ;f ‘’(x)=- 4 = − 3 ;f’’’(x)= 4 ; f(4)= − 5 x x x x x x (n) n+1 n ! (0,5ñ) Baèng quy naïp chöùng minh f (x)=(-1) x n +1 Caâu 20:(2ñ) a. (0,25ñ) Vì SA ⊥ (ABCD),CD ⊥ SD (0,25ñ) Töông töï ta cuõng coù CB ⊥ SB.Ngoaøi ra CA ⊥ SA 1 (0,25ñ) Vaäy ñieåm caùch ñeàu S,A,B,C,D laø trung ñieåm O cuûa SC.Ta coù OS= SC 2 a 5 (0,25ñ) SC2=SA2+AC2=a2+a2+3a2=5a2.Vaäy OS= 2 b. SA a 1 (1ñ) tan SDA = = = ⇒ SDA =300 AD a 3 3

s

O

A

D

a B a 3
3

C

toanpbc.hnsv.com

MA TRAÄN ÑEÀ
Chuû ñeà Daõy soá csc,csn NHAÄN BIEÁT TNKQ TL 2 0,5 Giôùi haïn,ñaïo haøm 2 0,5 Khoâng gian 2 0,5 Toång 6 1,5 5 1,25 2 0,5 2 2 5 1,25 2 0,5 THOÂNG HIEÅU TNKQ TL 1 1 0,25 1 1 2 0,5 2 4 1 2 0,5 1 2 20 10 VAÄN DUÏNG TNKQ TL 1 0,25 1 2 7 3,5 8 4,5 5 2 TOÅNG

4


								
To top