Docstoc

Makalah Pernikahan

Document Sample
Makalah Pernikahan Powered By Docstoc
					             MAKALAH


    SYARIAT ISLAM TENTANG PERNIKAHAN

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam
       Dosen pengampu : Yuliana Habibi, M.S.I
           NAMA : M. HISYAM
           NPM : 10.0523.I
    PRODI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
  FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
       UNIVERSITAS PEKALONGAN
              2010
                PENDAHULUAN


    Makalah ini berusaha menyajikan secara sederhana mengenai syariat
islam tentang pernikahan. Masalah dibatasi pernikahah menurut segi etimologi
dan dilaksanakan menurut aturan agama islam.
    Jelas bagi kita bahwa pernikahan diadakan untuk menyelamatkan moral
kebudayaan, sehingga prilaku seksual menyimpang dapat dikikis. Budaya
freeseks yang sedang menjadi perhatian orang banyak merupakan budaya barat
yang sangat merugikan secara hukum pada perempuan atau anak yang
dikandungnya, karena pembelaan hak-hak anak dan istri menurut hukum diakui
berdasarkan adanya pernikahan. Jika mereka tidak memiliki akta pernikahan,
maka akan hilang begitu saja hak-haknya.
    Menurut kajian ilmu hukum pencatatan adalah wajib, hal ini karena
pencatatan menjadi alat pembuktian, yaitu pembuktian secara otentik.
Sedangkan  menurut norma    agama   pencatatan  merupakan  kesunatan,
keberadaanya bukan menjadi syarat sahnya perkawinan akan tetapi menjadi
wajib apabila sudah menjadi undang-undang.
                  NIKAH


A. Pengertian Nikah dan Tujuan Nikah
     Kata (nikah) berasal dari bahasa Arab , yang secara etimologi berarti:
  (bercampur) dalam bahasa Arab, lafadh "nikah" bermakna berakad,
  bersetubuh dan bersenang-senang, (Mustafa al-Khin dkk, Al-Fiqh al-Manhaji :
  11).
     Al-Qur’an menggunakan kata "nikah" yang mempunyai makna
  "perkawinan", disamping   secara majazi (metaphoric) diartikan dengan
  "hubungan seks". Selain itu juga menggunakan kata zauj yang berarti
  "pasangan" untuk makna nikah. Ini karena pernikahan menjadikan seseorang
  memiliki pasangan.(M. Quraish Shihab, 1997: 191).
     Secara lugawi, nikah berarti bersenggama atau bercampur, sehingga
  dapat dikatakan terjadi perkawinan antara kayu-kayu apabila kayu-kayu itu
  saling condong dan bercampur antara yang satu dengan yang lain. Dalam
  pengertian majazi, nikah disebutkan untuk arti akad, karena akad merupakan
  landasan bolehnya melakukan persetubuhan. Dengan akad nikah suami
  memiliki hak untuk memiliki. Namun hak milik itu hanya bersifat milk al-
  Intifa’ (hak milik untuk menggunakan), bukan milk al-muqarabah (hak milik
  yang bisa dipindah tangankan seperti kepemilikan benda) dan bukan pula
  milk al-manfa’ah (kepemilikan manfaat yang bisa dipindahkan). (Abdul Basit
  Mutawally, Muhadarah fi al-Fiqh al-Muqaran : 120).


  Tujuan Pernikahan dalam Islam
  1. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi.
  2. Untuk membentengi ahlak yang luhur.
  3. Untuk menegakkan rumah tangga yang islami.
  4. Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah.
  5. Untuk mencari keturunan yang shalih dan shalihah.
  Menurut Ir. Drs. Abu Ammar, MM (http://sigeulis.blogspot.com, 2008)
B. Pra-Nikah
     Menurut hadis, wanita dinikahi karena empat hal, yaitu : pertama,
  hartanya, karena dengan harta yang cukup lelaki tidak terbebani dengan
  nafkah dan lainnya yang berada di atas kemampuannya. Kedua, kemuliaan,
  pada dasarnya kemuliaan ini terletak pada kemuliaan orang tua dan
  keluarganya. Ketiga, kecantikan. Salah satu faktor yang selalu dicari dalam
  segala hal termasuk   wanita sebagai teman pendamping atau teman
  berbaring (Muhammad Fuad al-Baqi, 1994: 392). Keempat, agama, karena
  agama dapat mempengaruhi akhlaq orang yang menganutnya termasuk
  dalam pernikahan (Muhammad ibn Isma’il as San’any, 1991 : 216).
     Hadis tersebut diakhiri dengan ungkapan yang berarti hidup
  seseorang tidak akan bahagia jika ia menikahi wanita yang tidak beragama
  dan berakhlaq (Muhammad Fuad al-Baqi, 1994 : 392).


  Hal-Hal Yang Perlu Dilakukan Sebelum Menikah
  1. Minta Pertimbangan
   Bagi seorang lelaki sebelum ia memutuskan untuk mempersunting
   seorang wanita untuk enjadi isterinya, hendaklah ia juga minta
   pertimbangan dari kerabat dekat wanita tersebut yang baik agamanya.
   Mereka hendaknya orang yang tahu benar tentang hal ihwal wanita yang
   akan dilamar oleh lelaki tersebut, agar ia dapat memberikan
   pertimbangan dengan jujur dan adil. Begitu pula bagi wanita yang akan
   dilamar oleh seorang lelaki, sebaiknya ia minta pertimbangan dari kerabat
   dekatnya yang baik agamanya.
  2. Shalat Istikharah
   Setelah mendapatkan pertimbangan tentang bagaimana calon isterinya,
   hendaknya ia melakukan shalat istikharah sampai hatinya diberi
   kemantapan oleh Allah Taala dalam mengambil keputusan. Shalat
   istikharah adalah shalat untuk meminta kepada Allah Taala agar diberi
   petunjuk dalam memilih mana yang terbaik untuknya. Shalat istikharah
  ini tidak hanya dilakukan untuk keperluan mencari jodoh saja, akan tetapi
  dalam segala urusan jika seseorang mengalami rasa bimbang untuk
  mengambil suatu keputusan tentang urusan yang penting. Hal ini untuk
  menjauhkan diri dari kemungkinan terjatuh kepada penderitaan hidup.
  Insya Allah ia akan mendapatkan kemudahan dalam menetapkan suatu
  pilihan.
3. Khithbah (peminangan)
  Setelah seseorang mendapat kemantapan dalam menentukan wanita
  pilihannya, maka hendaklah segera meminangnya. Laki-laki tersebut
  harus menghadap orang tua/wali dari wanita pilihannya itu untuk
  menyampaikan kehendak hatinya, yaitu meminta agar ia direstui untuk
  menikahi anaknya. Adapun wanita yang boleh dipinang adalah bilamana
  pada    waktu dipinang tidak ada   halangan-halangan  syari  yang
  menyebabkan laki-laki dilarang memperisterinya saat itu.
4. Melihat Wanita yang Dipinang
  Islam adalah agama yang hanif yang mensyariatkan pelamar untuk
  melihat wanita yang dilamar dan mensyariatkan wanita yang dilamar
  untuk melihat laki-laki yang meminangnya, agar masing- masing pihak
  benar-benar mendapatkan kejelasan tatkala menjatuhkan pilihan
  pasangan hidupnya.
  Adapun ketentuan hukum yang diletakkan Islam dalam masalah melihat
  pinangan ini di antaranya adalah:
  1. Dilarang berkhalwat dengan laki-laki peminang tanpa disertai
    mahram.
  2. Wanita yang dipinang tidak boleh berjabat tangan dengan laki- laki
    yang meminangnya.
  Menurut Salmah Machfoedz (http://taaruf.multiply.com : 2008)
C. Proses pernikahan menurut islam
  1. Adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai
  2. Aqad Nikah
  3. Adanya ijab qabul
   Ijab artinya mengemukakan atau menyatakan suatu perkataan. Qabul
   artinya menerima. Jadi Ijab qabul itu artinya seseorang menyatakan
   sesuatu kepada lawan bicaranya, kemudian lawan bicaranya menyatakan
   menerima. Dalam perkawinan yang dimaksud dengan "ijab qabul" adalah
   seorang wali atau wakil dari mempelai perempuan mengemukakan
   kepada calon suami anak perempuannya/ perempuan yang di bawah
   perwaliannya, untuk menikahkannya dengan lelaki yang mengambil
   perempuan tersebut sebagai isterinya. Lalu lelaki bersangkutan
   menyatakan menerima pernikahannya itu.
  4. Adanya Mahar (mas kawin)
   Islam memuliakan wanita dengan mewajibkan laki-laki yang hendak
   menikahinya menyerahkan mahar (mas kawin). Islam tidak menetapkan
   batasan nilai tertentu dalam mas kawin ini, tetapi atas kesepakatan kedua
   belah pihak dan menurut kadar kemampuan. Islam juga lebih menyukai
   mas kawin yang mudah dan sederhana serta tidak berlebih-lebihan dalam
   memintanya (Al-Albani , Shahih Al-Jamius Shaghir : 3279)
  5. Adanya Wali
   Wali yang mendapat prioritas pertama di antara sekalian wali-wali yang
   ada adalah ayah dari pengantin wanita. Kalau tidak ada barulah kakeknya
   (ayahnya ayah), kemudian saudara lelaki seayah seibu atau seayah,
   kemudian anak saudara lelaki. Sesudah itu barulah kerabat-kerabat
   terdekat yang lainnya atau hakim (Syaikh Al-Albani, Shahih Sunan Abi
   Dawud : 1836)
  6. Adanya Saksi-Saksi
   Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda:
   "Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali dan dua orang saksi yang
   adil." (HR. Al-Baihaqi dari Imran dan dari Aisyah).
   Menurut sunnah Rasul shallallahu alaihi wa sallam, sebelum aqad nikah
   diadakan khuthbah lebih dahulu yang dinamakan khuthbatun nikah atau
   khuthbatul hajat (Al-Albani , Shahih Al-Jamius Shaghir : 7557).
  7. Walimah
       Walimatul Urus hukumnya wajib. Dasarnya adalah sabda
   Rasulullah shallallahu alaih wa sallam kepada Abdurrahman bin Auf :
   "....Adakanlah walimah sekalipun hanya dengan seekor kambing." (HR.
   Abu Dawud )
   Adapun Sunnah yang harus diperhatikan ketika mengadakan walimah
   adalah sebagai berikut:
   a. Dilakukan selama 3 (tiga) hari setelah hari dukhul (masuknya).
   b. Hendaklah mengundang orang-orang shalih, baik miskin atau kaya.
   c. Sedapat mungkin memotong seekor kambing atau lebih, sesuai
     dengan taraf ekonominya.
     (Al-Albani, Shahih Sunan Abu Dawud : 1854)


D. Hikmah Pernikahan
  Perkawinan yang disyariatkan oleh Islam mempunyai hikmah tertentu,
  antaranya ialah:
  1. Untuk memenuhi tuntutan fitrah dzahir dan batin manusia, yaitu fitrah
   semula, jadi seluruh manusia yang memerlukan pasangan hidup dan jiwa
   yang bersih dan salih.
  2. Untuk menyalurkan tuntutan nafsu seks dengan cara yang diharuskan
   oleh syara'.
  3. Perkawinan merupakan suatu sunnah dan ibadah.
  4. Dapat mengatur kehidupan yang lebih baik, kemas dan teratur.
  5. Hidup seseorang mempunyai sistem dan sentiasa menjalankan tanggung
   jawab terhadap diri dan keluarga dengan sempurna.
6. Perkawinan dapat membendung serta dapat membenteras penyakit
  sosial, berdua-duasan tanpa ikatan perkawinan, perzinaan, dan seks
  bebas.
7. Dapat mengadakan perbincangan dan berkasih sayang antara pasangan
  suami isteri.
8. Berkah antara pasangan suami dan isteri mewarisi harta antara satu sama
  lain apabila mati salah seorang.
9. Untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia serta pembentukan
  jiwa yang sah di sisi syara'.
10. Menghubungkan tali persaudaraan sesama Islam.
11. Mengukuhkan ekonomi bagi pasangan yang bekerja.
  (http://organisasi.org, 2008)
                  PENUTUP


   Agama pada umumnya dan islam pada khususnya dewasa ini semakin
dituntun peranannya untuk menjadi pemandu dan pengarah kehidupan manusia
agar tidak terperosok kepada keadaan yang merugikan dan menjatuhkan
martabatnya sebagai mahluk mulia.
   Demikianlah makalah ini saya buat yang membahas mengenai syariat
islam tentang pernikahan. Semoga Allah Taala memberikan kelapangan bagi
orang- orang yang ikhlas untuk mengikuti petunjuk yang benar dalam memulai
hidup berumah tangga dengan mengikuti sunnah Rasulullah shallallahu alaih wa
sallam. Mudah-mudahan mereka digolongkan ke dalam hamba-hamba yang
bertaqwa.
                DAFTAR PUSTAKA


Baqi, Muhammad Fuad al-, al-Lu’lu’ wa al-Marjan, Riyadh : Maktabah Dar as-
    Salam, 1994.
Mutawally, Abdul Basit, Muhadarah fi al-Fiqh al-Muqaran, Mesir: t.p.,t.t
Muhammad ibn Isma’il as San’any, Subul as-Salam syarh Bulug al-Maram, Beirut:
    Dar al-Fikr, 1991.
Shihab, M. Quraish, Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan
    Umat, cet. ke-6 Bandung: Mizan, 1997, hlm. 191.
http://taaruf.multiply.com/journal/item/2/Artikel_Pra_Nikah, 2008.
http://sigeulis.blogspot.com/2008/10/ditulis-oleh-ir-drs-abu-ammar-mm-
    agama.html, 2008.
http://organisasi.org/hikmat-perkahwinan-hikmah-perkawinan-sesuai-ajaran-
    agama-islam, Sen, 23/06/2008 - 4:56pm.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:36695
posted:10/2/2010
language:Indonesian
pages:10