akhlak - DOC by ehsan73

VIEWS: 1,591 PAGES: 11

									1.0 Pendahuluan


   Kemerosotan akhlak adalah masalah yang perlu ditangani oleh semua ahli
masyarakat seperti pelajar, guru, ibubapa dan pihak kerajaan. Perkara ini timbul
kesan daripada faktor-faktor yang berkaitan dengan masyarakat. Oleh itu untuk
mencari penyelesaian terhadap masalah ini memerlukan langkah-langkah atau
tindakan-tindakan yang proaktif oleh pihak-pihak yang berkenaan dalam melahirkan
model insan yang berkualiti dan menghindarkan faktor-faktor penggalak kepada
kemerosotan akhlak di kalangan masyarakat negara ini.


1.1 Definisi akhlak


   Menurut Ahmad Rafizi Salleh (1998)
    “perkataan akhlak kalau dilihat dari segi bahasanya adalah diambil
    daripada bahasa arab iaitu akhlak yang merupakan kata jama’ (kata
    banyak) atau kata plural dari perkataan khuluq yang membawa
    maksud adab perlakuan yang diamalkan oleh manusia.”(h:3)

Mohd Sulaiman (1992) dalam Ahmad Rafizi Salleh (1998)
    “perkataan akhlak dari segi istilah boleh diertikan sebagai suatu hal
    keadaan yang tetap dalam jiwa manusia yang dapat mengeluarkan
    perbuatan samada baik atau buruk tanpa perlu kepada pemikiran
    dan pengamatan.” (h:3)

Muhammad A’klah 1986 dalam Ahmad Rafizi Salleh (1998)
    “takrif akhlak yang sebenar boleh dikatakan sebagai suatu keadaan
    di dalam jiwa yang bersifat tetap di mana lahir daripadanya
    perbuatan atau perlakuan dengan mudah tanpa perlu kepada daya
    pemikiran samada perlakuan itu baik ataupun jahat.” (h:100)

Al-Usman (1963) dalam Ahmad Rafizi Salleh (1998)
    “Iman al-Ghazali mendefinisikan akhlak sebagai suatu keadaan
    yang tetap dalam jiwa manusia di mana dapat melahirkan
    perlakuan dengan senang dan mudah tanpa berhajat kepada
    pemikiran dan pengamatan terlebih dahulu.” (h:112)
                     1
Ahmad Mohd Salleh (2003)
    “Akhlak dari segi istilah membawa maksud segala laku perbuatan
    yang telah menjadi adat kebiasaan, apabila dilakukan tidak perlu
    lagi berfikir panjang. Tingkah laku yang diamalkan sekian lama
    dan diterima oleh semua masyarakat sebagai sebahagian dari cara
    hidup atau dinamakan akhlak.” (h:181)1.2 Akhlak dan perilaku


   Menurut Muhammad A’klah (1986) dalam Ahmad Rafizi Salleh (1998) dua
syarat perilaku seseorang itu terjemahan akhlak:


1.2.1 Terdapat unsur pengulangan di mana suatu perlakuan itu dilakukan secara
berterusan sehinggalah menjadi suatu kebiasaan yang kekal. Ini adalah kerana yang
menunjukkan akhlak seseorang itu bukanlah daripada perbuatan tertentunya akan
tetapi daripada keseluruhan kehidupannya.


1.2.2 Bahawa perbuatan seseorang adalah lahir secara bersahaja atau secara spontan
yang tidak dipengauhi oleh faktor-faktor luaran yang menyebabkan perbuatan
tersebut dibuat-buat dan bukannya lahir daripada tabiatnya sendiri.(h:103)


1.3 Kepentingan akhlak dalam Islam


   Kepentingan akhlak dalam Islam menurut Muhammad A’klah (1986) dalam
Ahamd Rafizi Salleh (1998):


1.3.1 Ia merupakan salah satu daripada tujuan pengutusan Nabi Muhammad iaitu
menyempurnakan pembinaan akhlak yang mulia di kalangan manusia. Ini adalah
kerana akhlak manusia perlu selari dengan fitrahnya. Jika tidak kehidupan manusia
menjadi kucar kacir dan seterusnya menjejaskan tugas dan peranan manusia sebagai
khalifah di atas muka bumi ini.
                     2
1.3.2 Menjelaskan bahawa akhlak yang mulia adalah himpunan agama Islam itu
sendiri. Ini menunjukkan akhlak yang baik merupakan rukun agama Islam di mana
Islam tidak boleh ditegakkan tanpa akhlak.


1.3.3 Di dalam kitab suci al-Quran dan hadith nabi banyak menyebut mengenai
persoalan akhlak serta diceritakan kepada mereka yang memiliki akhlak yang baik
dan buruk.


1.3.4 Sesungguhnya akhlak mempunyai kesan yang begitu mendalam di dalam
pembinaan dan pembentukan sesebuah masyarakat yang diistilahkan sebagai
masyarakat madani.(h:104)


1.4 Sumber-sumber akhlak Islam


   Sumber rujukan tentang akhlak Islam adalah dua sumber rujukan utama dalama
syariat Islam iaitu:


1.4.1 Al-quran
   Menurut Abu Urwah (1988) tentang kedudukan al-Quran sebagai sumber
pegangan hidup
     “kewajipan menjadikan al-Quran sebagai pegangan hidup adalah
     keselamatan manusia sendiri. Dengannya manusia terhindar
     daripada azab Allah dan kekosongan hidup yang menyebabkan
     mereka mengikut sesuatu yang mereka tidak ketahui. Di mana
     kesemuanya itu (selain daripada hidayah Allah) tidak
     menambahkan melainkan kesesatan dan kehancuran.” (h:57)

   Menurut Ahmad Mohd Salleh (2003) tentang al-Quran sebagai sumber akhlak
     “Al-Quran ialah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi
     Muhammad s.a.w yang dipindahkan kepada kita secara attawatur.
     Dalamnya terkandung perkara-perkara untuk kebahagian kepada
     mukmin dari segi akidah, akhlak dan perundangan.” (h:201)
                     3
1.4.1.1 Matlamat al-Quran dalam pendidikan akhlak


   Menurut Ahmad Mohd Salleh (2003) al-Quran mempunyai tiga fungsi utama
dalam pendidikan akhlak :


1.4.1.1.1 Mendidik akal supaya berfikir dan mengumpul pengiktibaran. Firman Allah
dalam surah Shad ayat 29 yang bermaksud “Inilah adalah sebuah kitab yang Kami
turunkan kepadamu penuh dengan berkat supaya mereka memerhatikan ayat-
ayatnya dan supaya mendapat pelajaran bagi orang yang mempunyai fikiran.”


1.4.1.1.2 Pendidikan akhlak supaya manusia beristiqamah dengannya, tenang serta
mengambil petunjuk dengan syariatNya. Firman Allah dalam surah Hud ayat 112
“Kerana itu tetapkanlah kamu di atas jalan yang benar sebagaimana diperintahkan
kepadamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha Melihat
apa yang kamu kerjakan.”


1.4.1.1.3 Mendidik hati dan perasaan, kecenderungan hati dan perasaan halus.
Firman Allah surah al-Hadid ayat 16
    “Belumkah datang waktunya bagi orang yang beriman supaya
    tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang
    telah turun (kepada mereka), dan janganlah mereka seperti orang
    yang   sebelumnya  telah  diturunkan  al-kitabnya.  Kemudian
    berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka
    menjadi keras dan kebanyakan daripada mereka adalah orang
    fasik.”


   Menurut Abu Urwah (1988) tentang kedudukan sunnah sebagai sumber
pendidikan akhlak
    “sunnah tidak dapat dipisahkan dengan al-Quran bagi membimbing
    para mukmin di atas jalan yang benar kerana sunnah adalah
    penjelas atau pentafsir yang amali terhadap perintah-perintah dan
    pengajaran-pengajaran yang terkandung di dalam al-Quran. Tidak
    mungkin seseorang itu dapat mematuhi perintah Allah tanpa ia
    melihat bagaimana cara sebenar untuk melaksanakannya.


                     4
     Sedangkan cara sebenar untuk mematuhinya hanya terdapat dalam
     diri Rasulullah s.a.w kerana baginda diutuskan oleh Allah untuk
     tujuan tersebut.” (h:64)

   Menurut Ahmad Mohd Salleh (2003)
     “Nabi Muhammad s.a.w mencerminkan, melaksanakan dan
     merupakan akhlak al-Quran dalam segala tindak-tanduknya, maka
     Allah s.w.t tempat khusus di kalangan kaum muslimin dan
     merupakan teladan yang harus diikuti. Oleh itu, segala yang lahir
     daripada Nabi Muhammad s.a.w sama ada perkataan, perbuatan
     atau pengakuan adalah hadis yang wajib diikuti.” (h:205)1.5 Ciri-ciri akhlak Islam


   Akhlak Islam secara umumnya mempunyai empat ciri yang utama menurut
pandangan para ilmuwan Islam:


1.5.1 Tetap dan tidak berubah
   Menurut Ahmad Rafizi Salleh (1998) “akhlak di dalam Islam tidak akan
berubah mengikut peredaran zaman ataupun perubahan keadaan ekonomi bahkan
ianya tetap dan tidak akan berubah seperti sifat jujur, amanah dan lain-lain lagi
meskipun masyarakat bertambah maju.” (h:105)


1.5.2 Lahir daripada aqidah yang mantap
   Menurut Muhammad A’klah (1986) dalam Ahmad Rafizi Salleh (1998)
     “Akhlak dan aqidah adalah dua perkara yang berkait rapat di antara
     satu sama lain. Aqidah merupakan jalan bagi membentuk akhlak
     yang baik. Akhlak terbina di atas asas takwa iaitu takut dan
     menghalang diri daripada setiap perkara yang diharamkan Allah.
     Ini akan membawa kepada keimanan kepada Allah. Keimanan
     inilah yang akan melahirkan akhlak yang terpuji bagi seseorang
     Islam itu. Jadi antara akhlak dan aqidah mempunyai ikatan yang
     begitu mantap dan tidak boleh sama sekali dipisahkan.” (h:105)
                     5
1.5.3 Menyeluruh
   Muhammad A’klah (1986) dalam Ahmad Rafizi Salleh (1998)
    “Perkara yang utama dalam Islam ialah akhlak manusia dengan
    penciptanya yang merupakan asas menyeluruhnya sistem akhlak
    dalam Islam. Seterusnya akhlak manusia sesame manusia di mana
    setiap tindakan manusia tidak boleh keluar daripada lingkungan
    akhlak samada sesuatu perkara itu berkaitan dengan diri sendiri
    ataupun dengan orang lain yang lebih besar ruang lingkupnya.”
    (h:106)

1.5.4 Merupakan suatu kelaziman
   Menurut al-Ghazali (1991) dalam Ahmad Rafizi Salleh (1998)
    “Apa yang dimaksudkan di sini akhlak merupakan sebahagian
    daripada manusia yang tidak boleh dipisahkan sama sekali. Jikalau
    akhlak dipisahkan daripada seseorang, ini akan member kesan yang
    buruk kepadanya. Ini adalah kerana akhlak yang dinajurkan Islam
    berdasarkan fitrah yang telah ditetapkan oleh pencipta manusia.
    Sesuatu yang diperintahkan oleh pencipta manusia merupakan
    suatu kelaziman bagi manusia kerana Allah s.w.t tidak menyuruh
    kepada manusia kecuali sesuatu yang perlu dan wajib bagi
    mereka.” (h:106)

1.5.5 Pertengahan
   Muhammad A’klah (1986) dalam Ahmad Rafizi Salleh (1998)
    “Ianya membawa maksud bahawa akhlak adalah suatu yang
    bersifat sederhana tidak terlalu sempit dan tidak terlalu bebas.
    Akhlak yang lahir daripada seseorang bukanlah ianya malaikat dan
    bukannya haiwan akan tetapi beliau adalah manusia yang
    sebenarnya. Sebagai contoh sifat pemurah yang dinajurkan oleh
    Islam di mana ianya merupakan pertengahan antara sifat bakhil
    yang t:sempit dengan sifat boros yang begitu terbuka sangat.”
    (h:107)
                    6
2.0 Faktor-faktor utama keruntuhan akhlak
   Terdapat beberapa faktor-faktor utama yang mempengaruhi akhlak atau
tingkah laku seseorang di dalam kehidupannya. Antaranya seperti berikut :
2.1 Keturunan
   Menurut Atiyah Saqar (2005) dalam memberi ulasan tentang faktor keturunan,
    “Yang dimaksudkan faktor keturunan adalah berpindahnya
    pengaruh dari orang tua kepada anak dan kemiripan antara
    keduanya. Kemiripan ini bahkan bukan saja pada manusia tetapi
    juga pada binatang bahkan tanaman sebab ini merupakan sunnah
    dari sunnatullah di jagat raya yang dipercaya oleh akal dan telah
    dibahas oleh setiap generasi.” (h:350)

2.2 Lingkungan atau persekitaran
   Menurut Atiyah Saqar (2005) dalam penjelasannya,
    “lingkungan adalah semua yang melingkungi manusia dan
    berpengaruh secara materi dan maknawi pada badan, akal, jiwa
    mahupun akhlaknyaan. Tidak dimungkiri bahwa setiap makhluk
    hidup terpengaruh dengan cuaca di mana ia hidup dan fenomena
    yang melingkunginya.” (h:360)


2.3 Perkembangan teknologi
   Menurut Azizi Yahya (2009)
    “banyak bahan informasi mudah diperoleh setiap ahli keluarga
    sama ada melalui media elektronik seperti radio, televisyen,
    internet atau media cetak seperti majalah dan surat khabar.
    Akibatnya, ahli keluarga lebih mudah terpengaruh dengan bahan-
    bahan hiburan dan seumpamnya sehingga boleh merosakkan
    akhlak.” (h:151)


2.4 Rakan sebaya
   Ahmad Mohd Salleh (2008),
    “Rakan sebaya merupakan elemen yang perlu dilihat oleh para ibu
    bapa. Ini kerana anak-anak mereka meluangkan masa lebih lama
    berbanding dengan masa yang diluangkan dengan ibu bapa.
    Tambahan pula mereka mengalami perkembangan sosial dan
    psikologi yang sama.” (h:206)
                     7
2.5 Kemasukan unsur-unsur luar
Unsur-unsur luar yang dimaksudkan ialah budaya Barat yang tidak sihat dari segi
tingkah laku yang kurang sopan, corak pakaian yang mendedahkan aurat dan irama
muzik yang melalaikan dan mengandungi unsur-unsur syirik. Menurut Azizi Yahya
(2009) “keadaan ini adalah akibat pengaruh luar yang begitu besar terhadap
pembentukan moral anggota keluarga dan juga masyarakat. Oleh itu ibu bapa perlu
bijak memainkan peranan supaya anak-anak mereka dapat mengikut peraturan yang
telah ditetapkan.” (h:151)


2.6 Pendidikan agama
   Menurut Azizi Yahya (2009) “disebabkan kurang pendidikan agama
seseorang itu mudah dipengaruhi oleh keadaan sekeliling seperti pengaruh budaya
Barat. Mereka yang kurang pengetahuan agama akan mudah memberontak kerana
mahu kelihatan berbeza daripada orang lain.” (h:154)


3.0 Langkah-langkah membentuk model insan yang berkualiti
   Pihak yang bertanggungjawab dan pihak yang terlibat secara langsung atau
tidak langsung perlu membina satu kerjasama yang kukuh untuk dalam usaha
merealisasikan cita-cita melahirkan modal insan yang berkualiti dalam sesebuah
masyarakat. Antaranya ibubapa serta keluarga, pihak pemerintah, masyarakat, media
massa dan guru.


3.1 Ibubapa serta keluarga
   Ibubapa adalah pihak yang utama dalam mendidik anak-anak. Mereka perlu
melengkapkan anak-anak dengan ilmu keperluan dunia dan ilmu keperluan akhirat di
samping keperluan fizikal dan mental. Nasihat dan teguran amat berguna dalam
pembentukan tingkah laku serta keyakinan diri mereka.


3.2 Kerajaan atau perintah
   Kerajaan yang diberikan amanah untuk melaksanakan pemerintahan negara
perlu merancang dan melaksanakan program-program pembentukan sahsiah dan jati
diri di kalangan para remaja. Objektifnya    hendaklah bermatlamat kepada
pembentukan generasi yang beriman dan bertaqwa kepada Allah. Penguasaan                    8
undang-undang yang berlandaskan al-Quran dan hadith boleh dijadikan satu pilihan
kepada pemerintah untuk mengelakkan keruntuhan akhlak para remaja dari merebak
dan berleluasa.


3.3 Masyarakat
   Masyarakat juga tidak kurang pentingnya dalam menghindar keruntuhan
akhlak di kalangan remaja. Rasa sensitif mereka terhadap tingkah laku yang kurang
bermoral dan melaporkan kepada pihak yang bertanggungjawab adalah gambaran
kepada sikap kesatuan dan kemuafakatan di kalangan mereka.


3.4 Media massa
   Penapisan media cetak dan media elektronik dalam penyampaian sebarang
berita dan maklumat yang negatif kepada masyarakat atau golongan remaja
khususnya adalah satu langkah pencegahan yang boleh diambil. Sebaliknya nilai-
nilai yan baik atau positif dan berunsur teladan perlu dipaparkan bagi tatapan
masyarakat.


3.5 Guru dan sekolah
   Guru pada pandangan masyarakat adalah ibubapa kedua kepada kanak-kanak
yang hadir ke sekolah. Peranan mereka tidak hanya terhad kepada memberi ilmu
pengetahuan sahaja malah mendidik murid-murid supaya berakhlak, bersahsiah dan
berketrampilan. Sekolah pula yang ditadbir dengan peraturan-peraturan menerapkan
displin di kalangan murid-muridnya.


4.0 Tanggungjawab pelajar
   Tanggungjawab para pelajar secara umum boleh diperjelaskan kepada tiga
kompenan utama iaitu tanggungjawab terhadap ibubapa, diri dan tuhan.


4.1 Ibubapa
`   Hubungan ibubapa dan anak atau pelajar merupakan satu jalinan perhubungan
yang tidak boleh dipisahkan dan perlu dipelihara dengan sebaik-baik mungkin
keharmoniannya dan keutuhannya. Perkara-perkara yang tergolong dalam bahagian
ini ialah:                    9
4.1.1 Para pelajar perlu menghormati dan mengasihani kedua-dua ibubapa mereke.
4.1.2 Para pelajar perlu menjaga adab dan kesopanan ketika bersama ibubapa atau
ketika bertutur dengan mereka.
4.1. 3 Para pelajar perlu berbuat baik dengan meraka dan mendoakan kesejahteraan
mereka.
4..1.4 Para pelajar dikehendaki mendoakan kesejahteraan ibubapa ketika mereka
masih hidup atau telah meninggalkan dunia.


4.2 Diri
   Tanggungjawab pelajar terhadap dirinya merupakan akhlak fardiyyah bagi
seseorang individu. Perkara-perkara yang termasuk dalam perkara ini ialah :
4.2.1 Bertanggungjawab terhadap penjagaan tubuh badan.
4.2.2 Menjaga akal fikiran supaya berfikir terhadap keagungan dan ciptaan Allah
S.W.T sepertimana firman Allah dalam surah Saba’ ayat 45 yang bermaksud:
      Katakanlah (wahai Muhmmad) Aku hanya mengajar dan
      menasihati kamu dengan satu perkara sahaja iaitu hendaklah kamu
      bersungguh-sungguh berusaha mencari kebenaran kerana Allah
      semata-mata sama ada dengan cara berdua atau seorang diri,
      kemudian hendaklah kamu berfikir sematang-matangnya (untuk
      mengetahui salah betul ajaranku.


4.2.3 Rasa tanggungjawab terhadap pembersihan jiwa seperti yang dinukilkan oleh
Allah dalam surah al-Shams ayat 9 hingga 10 yang bermaksud:
      Sesungguhnya berjayalah orang yang menyucikan dirinya (dengan
      iman dan amal kebajikan) dan sesungguhnya rugilah orang
      mengotorinya.
                     10
4.3 Tuhan
   Tanggungjawab pelajar terhadap tuhan adalah akhlak diniyyah. Para pelajar
harus memahaminya sebagai kewajipan hamba terhadap penciptanya yang wajib
ditunaikan pada masa yang ditetapkan apabila menepati syarat-syarat kefardhuannya.
Dalilnya firman Allah dalam surah al-Fatihah ayat 2 hingga 6:
    Segala puji tertentu bagi Allah yang memelihara dan mentadbir
    sekalian alam, yang maiha pemurah lagi maha mengasihani, yang
    menguasai pemerintahan hari pembalasan (hari akhirat). Engkau
    sahaja (ya Allah) yang kami sembah dan kepada kepada engkaulah
    sahaja kami memohon pertolongan. Tunjukkan kami jalan yang
    lurus.

Rumusan


   Kemelut remaja kini semakin menjadi-jadi walaupun pelbagai langkah telah
dan sedang diambil untuk membanteras kegiatan tidak sihat di kalangan remaja.
Penglibatan remaja dalam kegiatan negatif member petunjuk bahawa nilai-nilai
agama semakin dilupakan. Justeru, pelbagai langkah perlu dilakukan secara agresif
untuk meningkatkan martabat umat Islam dalam segala bidang.
                    11
   11

								
To top