_Terms of Reference TOR_ - Download as DOC

Document Sample
_Terms of Reference TOR_ - Download as DOC Powered By Docstoc
					                    ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
       การจัดซื้อครุภั ณฑ์การแพทย์เพื่ อใช้ในโครงการเพิ่ มประสิทธิภาพการจัดการด้านการแพทย์
                ที่มีคุณภาพมาตรฐานในโรงพยาบาลมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
1. ความเป็นมา
      โร ง พ ย า บา ล มุ ก ด าห า ร เ ป็ น โร ง พ ย า บา ล ทั่ วไ ป ร ะ ดั บ ทุ ติ ย ภู มิ มี ขน า ด 30 1 เ ตี ย ง
ที่ ต้ อ ง ดู แ ล ป ร ะ ช า ช น ใ น จั ง ห วั ด มุ ก ด า ห า ร แ ล ะ จั ง ห วั ด ใ ก ล้ เ คี ย ง
จึงจาเป็นต้องเตรียมความพร้อมในด้านการให้บริการทางด้านการแพทย์ที่มีคุณภาพได้ มาตรฐานที่ เ พี ย งพอในกา
รให้บริการ เพื่อความพึงพอใจของผู้มารั บบริ ก าร โดยการจั ดหาอุ ปกรณ์ ก ารแพทย์ ที่จาเป็ น ในการให้ บริ ก า ร
เ พื่ อ รอ ง รั บ อุ บั ติ ภั ย ที่ อ าจเ กิ ด ขึ้ น รั ก ษาชี วิ ต ประ ช า ช น แ ละ การ ใ ห้ บริ ก าร ที่ ส ะ ดว ก ร วด เ ร็ ว
ปลอดภัยสาหรับผู้รับบริการ ปัจจุบันโรงพยาบาลมุกดาหารมี แ พทย์ เ ฉพาะทางด้ า นศั ล ยกรรมทั่ วไป จานวน 4
คน แพ ท ย์ ศั ล ยกรร มกระ ดู ก จ าน วน 2 คน และ แพ ท ย์ ศั ล ยกรร มประ สาท จ าน วน 1 ค น
ซึ่งปัจจุบันยังขาดครุภัณฑ์การแพทย์ที่จาเป็นในการใช้ในงานผ่าตัดศั ล ยกรรมระบบประสาท,ศั ล ยกรรมกระดู ก
ทาให้ต้อ งส่ ง ต่ อ ผู้ ป่วยไปรั บการรั ก ษาสถานพยาบาลอื่ น ในการนี้ จึง จาเป็ น ต้ อ งจั ดหาครุ ภั ณ ฑ์ ก ารแพทย์
เพื่อใช้ในการให้บริการผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด จานวน 3 รายการ ได้แก่
           1.1 เครื่องมื อผ่า ตัดเปิดกะโหลกความเร็ วสูง (Craniotome High Speed) จานวน 1 ชุด
           1.2 เครื่องเอกซเรย์ C-arm Fluoroscope จานวน 1 เครื่ อง
           1.3 เตียงผ่าตัดชนิด Electrohydrolic ควบคุ มด้วยไฟฟ้าชนิดสอด X-Ray ได้ จานวน 1 ตั ว

2. วัตถุประสงค์
     2.1 เพิ่ มประสิทธิภาพในการรักษาบาบัดผู้ป่วยที่ไ ด้รั บอุ บัติเหตุ ทางระบบศั ลยกรรมประสาท,ศั ลยกรรม
       กระดู กรวมทั้งระบบศั ลยกรรมทั่วไปหรื อต้ องการการผ่ าตั ดช่วยชีวิต
     2.2 เพิ่ มศัก ยภาพของโรงพยาบาลในการให้บริการผู้ป่วยได้ ครอบคลุ มและเหมาะสม
     2.3 เพื่อให้ผู้ ป่วยได้ รับบริ การที่รวดเร็วปลอดภั ย ได้ มาตรฐาน
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
     3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
     3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้ แ จ้ ง เวี ย นชื่ อ
       แ                            ล้                           ว
       หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบี ย บของทางราช
       การ
     3.3 ผู้ เ ส น อ ร า ค า ต้ อ ง ไ ม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ร่ ว ม กั น กั บ ผู้ เ ส น อ ร า ค า ร า ย อื่ น
       และต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก
       ส์                                                       ณ
       วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็ น การขั ดขวางการแข่ ง
       ขันราคาอย่างเป็นธรรม
    3.4 ผู้ เ ส น อ ร า ค า ต้ อ ง ไ ม่ เ ป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ เ อ ก สิ ท ธิ์ ห รื อ ค ว า ม คุ้ ม กั น
      ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่ ง ให้ ส ละสิ ทธิ์ แ ละควา มคุ้ ม
      กันเช่นว่านั้น
    3.5 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของจังหวัด
                                           /4. แบบรู ปรายการ...
                          -2-

4. แบบรูปรายการและคุณสมบัติเฉพาะ
 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ รายการที่ 1
         เครื่องมือผ่าตัดเปิดกะโหลกความเร็วสูง (Carniotome High Speed)
1. ความต้องการ ชุดมอเตอร์ ขับเคลื่อนด้วยอากาศอั ด หรือแก็ สไนโตรเจนที่ มีขนาดเล็กพิเศษสาหรั บงาน
  ศั ลยกรรมระบบประสาท จานวน 1 ชุด ที่ มีคุณ สมบั ติตามข้อ กาหนด
2. คุณสมบั ติทั่วไป
  2.1 ชิ้นส่วนที่เป็นโลหะต้องทาด้วยโลหะปลอดสนิ ม
  2.2 สามารถทาให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องอบไอน้าร้ อนภายในใต้ความดันสูง (Autoclave)
    ได้และใช้แก๊ส ETHYLENE OXIDE ได้
3. คุณสมบั ติเฉพาะ
  3.1 ชุดมอเตอร์ ยูนิต ( MOTOR ASSEMBLY UNIT ) เป็นชุดเครื่องมือ กรอ เจาะ และตัด กระดู ก
    ด้วยความเร็ วสูง โดยใช้พลังงานจากอากาศอั ด ( COMPRESSED AIR ) หรือแก๊สไนโตรเจนเพื่อ
    ขั บเคลื่ อนมอเตอร์ ประกอบด้ วย
    3.1.1 ด้า มมือ จับ ( Handpiece) จานวน 1 ชิ้น รายละเอียดดังนี้
         1. ด้า มมือ จับ มีขนาดกะทัดรั ด ลัก ษณะโค้งเป็นมุ ม ช่วยให้ มองเห็นบริเวณที่ ผ่าตั ดได้ชัดเจน
           มีน้าหนักเบา ยาวประมาณ 110 มม. เส้นผ่าศูนย์ กลางไม่ ต่ากว่า 15 มม.
         2. ส่วนต่ อสาย Double air hose ได้ง่ายไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นช่วย
         3. ส่วนต่ อหัวต่อ ได้ง่ายไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นช่วย
         4. ความเร็ วรอบสูงสุ ด 100,000 (90,000-105,000)รอบต่อนาทีที่แ รงก๊าซ 120-130 ปอนด์
           ต่ อตารางนิ้ว
    3.1.2 ควบคุ มการทางานด้ วยเท้ า (FOOT SWITCH)         จานวน 1 ชุด รายละเอียดดังนี้
         1. มีระบบสามารถควบคุ มแรงดัน ของอากาศอั ด (COMPRESSED AIR)หรือไนโตรเจนได้
         2. มี ส่วนต่อสาย Single air hose จาก Air/Nitrogen supply
         3. มีส่ วนต่ อสาย Double air hose สาหรับ Handpiece mortar
    3.1.3 สาย Single air hose                จานวน 1 ชิ้น
    3.1.4 สาย Double air hose                จานวน 1 ชิ้น
    3.1.5 มาตรวัดแรงดันแก๊สและถังแก๊ สไนโตรเจน จานวน 1 ชุด
                                                /3.2 หั วต่ อ...                           -3-

  3.2 หัวต่อ สาหรั บประกอบ ดอกสว่าน ใบเลื่ อยแบบต่าง ๆ ใช้ระบบ QUICK CONNECT โดยไม่ต้อง
ใช้อุปกรณ์ อื่นช่วยมี ดังนี้
      3.2.1 หั วต่ อประกอบชุด ประกอบด้ วย
            3.2.1.1 หัวต่อแบบตรงสาหรับการกรอและเจาะกระดู ก ยาว 50 มม.           1 ชิ้น
            3.2.1.2 หัวต่อแบบหลายหั ก มุ มสาหรั บการกรอและเจาะกระดูก ยาว 70 มม.      1 ชิ้น
            3.2.1.3 หัวต่อแบบปลายตรงสาหรั บการกรอและเจาะกระดูก ยาว 90 มม.         1 ชิ้น
            3.2.1.4 หัวต่อ ป้องกันใบเลื่ อยตัดกะโหลกศีร ษะสาหรั บผู้ใหญ่ช่วงตั ดยาว 16 มม. 1 ชิ้น
            3.2.1.5 หัวกรอชนิดโลหะทรงกลมแบบกรอหยาบ(Round Fluted)              2 ชิ้น
                 เส้นผ่าศูนย์ก ลาง 1 มม.
            3.2.1.6 หัวกรอชนิดโลหะทรงกลมแบบกรอหยาบ(Round Fluted)              2 ชิ้น
                 เส้นผ่าศูนย์ก ลาง 2 มม.
            3.2.1.7 หัวกรอชนิดโลหะทรงกลมแบบกรอหยาบ(Round Fluted)              2 ชิ้น
                 เส้นผ่าศูนย์ก ลาง 3 มม.
            3.2.1.8 หัวกรอชนิดโลหะทรงกลมแบบกรอหยาบ(Round Fluted)              2 ชิ้น
                 เส้นผ่าศูนย์ก ลาง 4 มม.
            3.2.1.9 หัวกรอชนิดโลหะทรงกลมแบบกรอหยาบ(Round Fluted)              2 ชิ้น
                 เส้นผ่าศูนย์ก ลาง 5 มม.
            3.2.1.10 หั วกรอชนิดกากเพชรทรงกลมแบบกรอละเอียด(Round Diamond)         2 ชิ้น
                  เส้นผ่า ศูนย์ก ลาง 1 มม.
            3.2.1.11 หั วกรอชนิดกากเพชรทรงกลมแบบกรอละเอียด(Round Diamond)         2 ชิ้น
                  เส้นผ่า ศูนย์ก ลาง 2 มม.
            3.2.1.12 ดอกเจาะรูแ บบเกลีย วสว่าน(Wire Pass Drill)เส้นผ่าศูนย์ก ลาง 1.5 มม. 3
            ชิ้น3.2.1.13 ดอกเจาะรูแ บบเกลียวสว่ าน(Wire Pass Drill)เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 มม.3 ชิ้น
            3.2.1.14 ใบเลื่อ ยตั ดกะโหลกของผู้ใหญ่ ขนาด 1.8 x 16 มม.            10 ชิ้น
      3.2.2 หัวเจาะกะโหลกความเร็วของมอเตอร์จาก 850 รอบต่อนาที เพื่อ สะดวกกั บการ
          เจาะกะโหลกศี รษะ ส่วนปลายหั วต่ อแบบ HUDSON ได้ ยาว 171 มม.
          เส้นผ่าศูนย์ กลาง 38 มม.                              1 ชิ้น
   3.3 อุปกรณ์ ผ่าตั ดเสริ ม
      3.3.1  เกลีย วปรับตัวยึดก้านข้อ ต่อ (Ball and Socket Joint for fixing holding rod )      1 ชิ้น
      3.3.2  ก้านข้อ ต่อ ( Holding Rod )                               1 ชิ้น

                                                  /3.3.3 ตัวยึด...

                            -4-

       3.3.3 ตัวยึ ดก้ านข้อ ต่อ ( Coupling Head )                          1 ชิ้น
       3.3.4 ตัวปรั บที่ ยึดก้านข้อ ต่อ ( Turnable Coupling Head )                  1 ชิ้น
       3.3.5 น๊อตล็ อค ( Support for flat spatulas )                         1 ชุด
       3.3.6 น๊อตล็ อค ( Support for brain spatulas )                         1 ชุด
       3.3.7 สายข้ อต่ อ ( Flexble Arm )                               2 เส้น
       3.3.8 ใบพัด ( Heifetz Brain Spatula 15.5 cm )                         1 ชิ้น
       3.3.9 ใบพัด ( Heifetz Brain Spatula 20 cm )                          1 ชิ้น
       3.3.10 Bipolor Irrigation                                   1 ชิ้น
    3.4 อุปกรณ์ ประกอบการใช้งาน
       3.4.1 กล่องเครื่ องมื อ                   1 ชุด
       3.4.2 ชุดน้ามันหล่ อลื่น                   1 ชุด
4. เงื่อนไขเฉพาะ
  4.1 รับประกันคุ ณภาพเป็น เวลาอย่างน้อย 2 ปี นั บแต่ วันส่ง มอบเป็นต้นไป และมีบริ การตรวจเช็ค
     สภาพเครื่องอย่างน้อยทุก 4 เดือน ในระยะเวลาประกัน ทั้งนี้ผู้ขายต้องแจ้งแผนการบริ การตรวจเช็ค
     สภาพเครื่องในระยะประกันให้ทราบด้วย
  4.2 ในระยะประกันหากเกิดการขั ดข้ องด้ วยประการใด เนื่องจากการใช้งานตามปกติผู้ ขายจะต้อง
     ดาเนินการแก้ ไขให้แล้ วเสร็ จ ภายใน 14 วันนั บแต่ วันที่ ได้รั บแจ้ง หากมีการแก้ ไข 3 ครั้ง แล้วยังใช้
     การไม่ ได้ ดี จะต้องนาเครื่องมาเปลี่ยนให้โดยไม่คิดมูล ค่าและค่าใช้จ่ายใด ๆ ภายใน 30 วัน
  4.3 ผลิ ตภัณฑ์ ที่เสนอต้องเป็นผลิตภัณ ฑ์ที่ไ ด้รั บมาตรฐานทวี ปยุโรป หรือ สหรัฐอเมริ กา หรือเป็น
     ผลิ ตภัณฑ์ ของประเทศไทยที่ไ ด้รั บมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (มอก.)
  4.4 ผู้ ขายมีหลั กฐานว่า มีช่างที่ ผ่านการอบรมที่ จะสามารถซ่ อ มเครื่องให้ไ ด้ และมี การจัดอบรมวิธี
     การใช้และวิธีการบารุงรั กษาเครื่องให้กับเจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาลหลังการส่ง มอบ อย่างน้อ ย
     2 ครั้งในระยะประกัน
  4.5 ต้ องมีหนังสื อแต่ง ตั้งการเป็น ตัวแทนจาหน่า ยจากบริษั ทผู้ผ ลิตโดยตรง
  4.6 ผู้ขายต้องมีเอกสารแสดงว่า มี อะไหล่สาหรับการซ่อ มบารุงไว้ขายเป็นเวลาไม่น้ อยกว่า 5 ปี
  4.7 มีคู่มือการใช้งานและบารุงรั กษาฉบั บภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ฉบั บ
     และมีคู่มือการซ่อ ม (Technical/Service manual) จานวน 1 ฉบับ
                        - 5-

รายละเอีย ดคุ ณลัก ษณะเฉพาะครุภัณฑ์ การแพทย์รายการที่ 2
              เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แ บบ ซี -อาร์ ม (C-Arm Fluoroscopy)
1. ความต้องการ
  เครื่องเอกซเรย์เคลื่ อนที่แ บบ C-ARM พร้อมจอภาพ ที่ มีคุณสมบัติตามข้ อกาหนด
2. คุณลั กษณะทั่ วไป
  2.1 เป็นเครื่องเอกซเรย์แ บบซีอาร์ ม พร้อ มมี จอภาพแสดงภาพขณะทาการใช้งาน สามารถเคลื่อนที่ได้
  2.2 มี ลัก ษณะแบ่งเป็น 2 ส่วน คื อ ส่วนที่เป็นเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าแรงสูง ( X-Ray Generator )พร้อ ม
     ซีอาร์ ม ซึ่งยึดหลอดเอกซเรย์ และหลอดขยายความสว่างของภาพ ( lmage intensifier tube ) และ
     ส่วนที่เป็นจอภาพ พร้ อ มรถเข็น มี ล้อเคลื่อนที่ ได้
  2.3 สามารถใช้งานได้ ทั้งในห้องผ่าตัด , ห้ อง ICU. และห้องส่ องตรวจ Endoscopy
  2.4 สามารถใช้งานได้กั บระบบไฟฟ้า 220 Volt, 50 Hz.
3. คุณลัก ษณะเฉพาะทางเทคนิ ค
  3.1 เครื่องกาเนิดไฟฟ้าแรงสูง ( X-Ray Generator ) มีรายละเอียดดังนี้
     3.1.1 เป็นเครื่องระบบ High frequency X-Ray Generator โดยใช้ Micro Processor ควบคุ มการทางาน
          มีกาลังเครื่องอย่างน้อย 2.5 kW
     3.1.2 สามารถจ่ายไฟฟ้าแรงสูงได้ตั้งแต่ 40 kV. ถึง 110 kV.
     3.1.3 สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้า ขณะทา Fluoroscopy ได้ตั้งแต่ 0.5 mA. ถึง 7 mA.
     3.1.4 สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้า ขณะทา Cassette exposure ได้สูงสุ ดไม่น้อ ยกว่า 63 mA
  3.2 หลอดเอกซเรย์ มีคุณลั กษณะดังนี้
     3.2.1 มีจุดกาเนิดรัง สีเอกซ์เอกเรย์ แบบ Dual focal spot ขนาดเล็กไม่เกิน กว่า 0.5 มม.
          ขนาดใหญ่ไ ม่เกิน 1.5 มม.
     3.2.2 หลอดเอกซเรย์เ ป็นแบบขั้ วบวกคงที่ ( Fixed anode )
     3.2.3 มี lris Collimator เพื่อปรั บขนาดลาแสงเอกซเรย์ไ ด้
     3.2.4 มีระบบ Thermal protection
  3.3 หลอดขยายความสว่างของภาพ ( lmage intensifier tube ) มี ขนาดไม่ต่ากว่า 230 มม. หรื อ 9 นิ้ ว
     และสามารถปรับขนาดใช้งานได้ 2 ขนาดคื อ 6 นิ้ วหรือ 9 นิ้ ว
  3.4 ชุดการทางานของแขนรู ปโค้ง มีคุณลั กษณะดังนี้
     3.4.1 ซีอาร์ มสามารถหมุนไปตามแนวแขน ( Orbital movement ) ได้ไ ม่น้อยกว่า - 35 องศา
       และ + 90 องศา เพื่อทาให้ไ ด้ มุม LAO/RAO กว้าง                                          /3.4.2 ซีอาร์ ม...

                        -6-

   3.4.1   ซีอาร์ มสามารถหมุนเอี่ย วด้านข้าง ( Angulation ) ได้ +/-190 องศา
   3.4.2   ซีอาร์ มสามารถเลื่ อนไปด้านหน้า ( Horizontal movement ) ได้ ไ ม่น้อยกว่า 20 ซม.
   3.4.3   ซีอาร์ มสามรถหมุนเอียง ( Swivel ) ได้ +/-12.5 องศา
   3.4.4   ซีอาร์ มสามารถยกปรั บความสูงได้ไ ม่น้อ ยกว่า 40 ซม.
   3.4.5   วงซีอาร์ มมี ความลึก ( C-Arm depth ) ไม่น้อยกว่ า 63.5 ซม.
   3.4.6   มีระยะทางระหว่างจุ ดกาเนิดเอกซเรย์ ( Focus ) ไปยังหลอดขยายความสว่างของภาพ
        ไม่ ต่ากว่า 86 ซม.
3.5  ชุดส่องตรวจภาพแบบ Fluoroscopy
   3.5.1 สามารถปรั บค่า ได้ อย่างน้อยในช่วง 40 kV ถึง 100 kV
   3.5.2 สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้า ขณะทา Fluoroscopy ได้ตั้งแต่ 0.5 mA. ถึง 7 mA.
3.6  ระบบกล้อง TV สาหรับสร้างภาพ
   3.6.1 ใช้ระบบ CCD TV Camera ในระบบ 625 เส้น, 50 Hz.
   3.6.2 สามารถหมุนกล้องเพื่อหมุนภาพตามต้องการได้
3.7  จอภาพเป็น Monitor ที่ มีขนาดไม่ ต่ากว่า 17 นิ้ ว จานวน 2 จอภาพ
   3.7.1 จอภาพมี Mode การทางาน ไม่น้อยกว่า ดังนี้.
        - Fluoroscopy with Last lmage Hold (LIH) -        Direct cassette exposure
        - lmage rotation                  - lmage reversal
   3.7.2 มี จอภาพแสดงค่า ต่างๆ ดังต่อ ไปนี้ คือ kV, mA, mAs, X-Ray Tube temperature,
             Fluoroscopy time
3.8  ชุดการประมวณผลและเก็บภาพ มีคุณลั กษณะดังนี้
   3.8.1 มีหน่วยความจาภาพ ( lmage memory ) สาหรั บเก็ บภาพได้ ไ ม่น้อยกว่า 4 ภาพ ในตัวเครื่อง
   3.8.2 มี Video Printer สาหรั บบัน ทึกภาพที่ต้องการลงกระดาษบัน ทึกภาพได้
   3.8.3 มีชุด บันทึ กภาพสัญญาณวี ดีโอลงในรูปแบบ DVD ( DVD video recorder )
   3.8.4 มีชุดคอมพิวเตอร์ และเครื่ องพิมพ์ ที่ มีคุณลั กษณะดังนี้
      3.8.4.1 เครื่องคอมพิ วเตอร์ชนิด PC มีความเร็วในการประมวณผล ( CPU ) เป็น Intel Pentium 4
           ความเร็ วอย่างน้อ ย 2.6 GHz
      3.8.4.2 มีหน่วยความจาประเภทอย่างน้อย Memory 1 GB
      3.8.4.3 มีหน่วยความจาประเภท Hard Disk Drive ความจุอย่างน้อ ย 80 GB
      3.8.4.4 มีชุดอ่านแผ่น เขียนแผ่น DVD
      3.8.4.5 มี จอภาพแสดงผล LCD 17 นิ้ว

                                          /3.8.4.6 มีแป้นพิ มพ์...

                          -7-

       3.8.4.6 มี แป้นพิ มพ์และเมาส์ 1 ชุด
       3.8.4.7 อุปกรณ์ สารองไฟและป้องกันไฟฟ้ากระชาก ขนาด 1000 VA
  3.9 ชุดเคลื่อนย้า ย
     3.9.1 ตัวเครื่ องสามารถเคลื่ อนย้ายได้ สะดวก และมี ระบบล็อ คล้ อ
     3.9.2 ส่วนของจอภาพสามารถเคลื่อนย้ายไปพร้อ มกับตั วเครื่องเอกซเรย์
          สามารถเคลื่อนที่ได้ ต่างหากเฉพาะ
4. อุปกรณ์ ประกอบการใช้งาน
  4.1 ผ้า คุล มแขนซีอาร์ มแบบอบฆ่าเชื้อได้         จานวน 2 ชุด
  4.2 เสื้อตะกั่ ว                     จานวน 4 ตั ว
  4.3 Thyroid shield                    จานวน 4 ชิ้น
  4.4 ฉากตะกั่ว                      จานวน 1 ฉาก
  4.5 อุปกรณ์ประกอบการใช้งานตามข้ อ 4.2-4.4 ต้ องเป็นผลิ ตภัณฑ์ ที่ไ ด้ มาตรฐานตามที่สากลยอมรั บ
5. เงื่อนไขเฉพาะ
  5.1 รับประกัน คุณภาพเป็นเวลาอย่างน้อ ย 1 ปี นั บแต่ วันส่ง มอบเป็นต้น ไป และมีบริการตรวจเช็ค
     สภาพเครื่องอย่างน้อยทุก 4 เดือน ในระยะเวลาประกัน ทั้งนี้ผู้ขายต้องแจ้งแผนการบริ การตรวจเช็ค
     สภาพเครื่องในระยะประกันให้ทราบด้วย
  5.2 ในระยะประกันหากเกิ ดการขั ดข้องด้วยประการใด เนื่องจากการใช้งานตามปกติผู้ขายจะต้อง
      ดาเนินการแก้ไ ขให้แล้วเสร็จ ภายใน 14 วันนับแต่วัน ที่ไ ด้รั บแจ้ง หากมีการแก้ไ ข 3 ครั้ง แล้ วยัง
      ใช้การไม่ ได้ ดี จะต้ องนาเครื่องมาเปลี่ยนให้ โดยไม่คิดมูล ค่าและค่าใช้จ่า ยใด ๆ ภายใน 30 วัน
  5.3 ผู้ ขายมีห ลักฐานว่า มีช่างที่ผ่านการอบรมที่จะสามารถซ่อ มเครื่ องให้ได้ และมี การจัดอบรมวิธี
      การใช้และวิธีการบารุง รักษาเครื่องให้กั บเจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาลหลังการส่ง มอบ อย่ างน้อย
      2 ครั้ง ในระยะประกัน
  5.4 ต้องมีหนังสือ แต่งตั้ง การเป็นตั วแทนจาหน่ายจากบริ ษัทผู้ผ ลิตโดยตรง
  5.5 เครื่องเอกซเรย์แ ละจอภาพ ต้องเป็น ผลิ ตภัณฑ์เดีย วกัน โดยเป็นผลิตภัณ ฑ์ (Brand name) ของ
     ประเทศในทวี ปยุโรป หรือ อเมริกา หรื อผลิตภัณ ฑ์ที่ผ ลิตในประเทศไทยที่ไ ด้รั บมาตรฐาน
     ผลิ ตภัณฑ์ อุตสาหกรรม(มอก.)
  5.6 ต้องมีใบรั บรองอะไหล่ไ ม่น้อ ยกว่า 10 ปี
  5.7 คู่มือการใช้งานและบารุงรักษาฉบั บภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ฉบั บ และมีคู่มือการซ่อ ม
    (Technical/Service manual) จานวน 1 ฉบับ
                          -8-

รายละเอีย ดคุ ณลัก ษณะเฉพาะครุภัณฑ์ การแพทย์รายการที่ 3
                   เตียงผ่าตั ดชนิด Electro-Surgical table
1. ความต้องการ เตี ยงผ่าตั ดชนิด Electro-Surgical table ควบคุ มด้ วยระบบ Directive Control Ball
2. คุณลั กษณะเฉพาะ
  2.1 เป็นเตียงผ่า ตัดชนิดพื้นเตียงทาด้ วยวัส ดุโ ปร่งแสงเอกซเรย์โ ดยตลอด สามารถใช้เครื่อง X-Ray
    Image intensifier ทา Radiography และ Fluoroscopy ได้สะดวก ใต้พื้นเตียงมีช่องสาหรั บใส่
     คาสเซ็ ทฟิล์ มพื้นเตียงแบ่งได้ 4 ส่วน
  2.2 สามารถปรับพื้นเตียงได้ ดังนี้ ปรับสูง -ต่า Trendelenburg, Reverse trendelenburg, lateral tilt, ปรับ
    หลังขึ้น-ลง ปรั บล๊ อคและปลดล๊ อคเตี ยง และ longitudinal Sliding โดยสามารถใช้เท้าเลือกท่าต่าง ๆ
    ที่ฐานเตียง (Dial the Selector by foot) ซึ่งท่า ต่าง ๆ ดังกล่าวขับเคลื่อนด้วย Hydraulic โดย foot pump
  2.3 ส่วนรองรั บขา (Leg plates) ปรับได้ ด้ว ยมือ เป็นชนิดแบ่งเป็น 2 ส่ วนตามแนวยาวสามารถกางออก,
    พับลง และถอดออกจากเตียงได้
  2.4 ฐานห่อหุ้มด้วยเหล็ก กล้าไม่เ ป็นสนิ มสามารถทาความสะอาดได้ด้วยน้า,ทนต่ อน้ายาฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ ได้
  2.5 เคลื่อนเตียงได้โ ดยล้ อ และสามารถ lock เมื่อต้องการให้เตียงอยู่นิ่งในระหว่างใช้งาน
  2.6 ข้างเตียงมี รางสาหรั บติ ดอุ ปกรณ์ในการผ่าตั ดทาด้ วย Stainless steel
  2.7 แพทย์สามารถนั่งทาการผ่าตั ดได้โดยปรับเตี ยงต่าถึง 68 เซนติเมตร
  2.8 มี Option built-kidney elevator ปรั บได้ด้วยมื อได้ 12 เซนติเ มตร
  2.9 มี Option เลื่อนพื้นเตียงในแนวนอนได้ถึง 300 มม.
3. คุณสมบั ติทางเทคนิค
  3.1 ตัวเตี ยงยาว(รวมที่รับศีรษะ) ประมาณ 2,070 มม.
  3.2 เตี ยงกว้างโดยประมาณ 520 มม.
  3.3 ยกเตียงขึ้นสูงสุดได้ ประมาณ 1120 มม. ต่าสุดได้ถึง 680 มม.
  3.4 เตี ยงเอียงซ้าย ขวา ได้ข้างละ (Latter tilt) 20 องศา
  3.5 Trendelenburg 30 องศา
  3.6 Reverse Trandelanburg 30 องศา
  3.7 สามารถปรับแผ่นหลัง ขึ้นได้ 80 องศา , ลงได้ 50 องศา
  3.8 สามารถปรับส่วนรองรั บขา - ลงได้ 90 องศา
                   - กางได้ 90 องศา                                                /4. มีอุ ปกรณ์...                           -9–

4. มีอุ ปกรณ์ประกอบการใช้งานดังนี้
  4.1 ที่ รองรั บแขน (Arm Board)               จานวน 1 คู่
  4.2 ที่ รองรั บขา (Leg Holder)               จานวน 1 คู่
  4.3 ฉากกั้นวิ สัญญี (Anaesthesia Screen)          จานวน 1 ชุด
  4.4 ที่ รัดตัว (Body Strap)                จานวน 1 ชิ้น
  4.5 ข้ อต่ อ (Radial Setting Calmp)            จานวน 3 ชิ้น
5. เงื่อนไขเฉพาะ
  5.1 รั บประกันคุณภาพเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี นับแต่วัน ส่งมอบเป็น ต้นไป และมี บริ การตรวจเช็ค
     สภาพเครื่ องอย่างน้อ ยทุ ก 4 เดื อน ในระยะเวลาประกัน ทั้งนี้ผู้ขายต้ องแจ้งแผนการบริการตรวจ
     เช็คสภาพเครื่ องในระยะประกันให้ทราบด้ วย
  5.2 ในระยะประกันหากเกิดการขั ดข้ องด้ วยประการใด เนื่องจากการใช้งานตามปกติผู้ ขายจะต้อง
     ดาเนินการแก้ ไขให้แล้ วเสร็จ ภายใน 14 วันนับแต่ วันที่ไ ด้รั บแจ้ง หากมีการแก้ไ ข 3 ครั้ง แล้ วยังใช้
     การไม่ ได้ ดี จะต้ องนาเครื่องมาเปลี่ยนให้โดยไม่คิดมูล ค่าและค่าใช้จ่า ยใด ๆ ภายใน 30 วัน
  5.3 ผู้ขายมีหลั กฐานว่า มีช่างที่ ผ่านการอบรมที่ จะสามารถซ่อ มเครื่องให้ได้ และมีการจั ดอบรมวิธีการใช้
     และวิธี การบารุงรั กษาเครื่องให้กับเจ้ าหน้าที่ ของโรงพยาบาลหลังการส่งมอบ อย่างน้อ ย 2 ครั้งใน
     ระยะประกัน
  5.4 ผลิ ตภัณฑ์ ต้องเป็นผลิตภั ณฑ์ที่ได้ รับมาตรฐานของทวีป ยุโรป หรือสหรัฐอเมริ กา หรื อผลิตภัณ ฑ์ของ
     ประเทศไทยที่ไ ด้รั บมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์ อุตสาหกรรม(มอก.)
  5.5 ต้องมีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตั วแทนจาหน่ายจากบริษั ทผู้ ผลิ ตโดยตรง
  5.6 ต้องมีใบรั บรองอะไหล่ไ ม่น้อ ยกว่า 10 ปี
  5.7 มีคู่มือการใช้งานและบารุงรักษาฉบั บภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ อย่างละ 1 ฉบั บ
     และมี คู่มือการซ่ อ ม (Technical/Service manual) จานวน 1 ฉบับ
                         - 10 -

5. กาหนดเวลาที่ต้องการให้งานนั้นแล้วเสร็จ
      กาหนดแล้ วเสร็ จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในคาสั่งแต่ง ตั้งคณะกรรมการ TOR
6. ระยะเวลาการส่งมอบ
      ผู้ขายต้องส่ง มอบพัส ดุภายใน 120 วัน นั บถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้ อขาย
7. วงเงินงบประมาณในการจัดหา
      เงินงบประมาณจากรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินโครงการลงทุน ขนาดใหญ่ภาครัฐ (Mega Projects)จังหวั ด จานวน 3 รายการ รายละเอีย ดดังนี้
         7.1 เครื่องมื อผ่า ตัดเปิ ดกะโหลกความเร็ วสูง (Craniotome High Speed) จานวน 1 ชุด
วงเงิน 1,500,000 บาท(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้ วน)
         7.2 เครื่องเอกซเรย์ C-arm Fluoroscope จานวน 1 เครื่ อง วงเงิน 3,500,000 บาท
(สามล้านห้าแสนบาทถ้ วน)
         7.3 เตียงผ่าตัดชนิด Electrohydrolic ควบคุ มด้วยไฟฟ้าชนิดสอด X-Ray ได้ จานวน 1 ตั ว
ราคาตัวละ 800,000 บาท(แปดแสนบาทถ้วน)
รวมงบประมาณในการดาเนินการจัดหาครั้งนี้เป็นเงิน ทั้งสิ้น 5,800,000 บาท(ห้าล้านแปดแสนบาทถ้ วน)

                             (ลงชื่อ)           ประธานกรรมการ
                                (นายพงษ์วิทย์ วัชรกิ ตติ)
                             ตาแหน่ง นายแพทย์ 8

                             (ลงชื่อ)         ประธานกรรมการ
                                (นายปิ ยะพงษ์ มากนวล)
                             ตาแหน่ง นายแพทย์ 7
                             (ลงชื่อ)          ประธานกรรมการ
                                (นายพิพัฒน์ ชัย สุนทร)
                             ตาแหน่ง นายแพทย์ 6
                             (ลงชื่อ)         ประธานกรรมการ
  (นางภัทรศร นพฤทธิ์)
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 8
(ลงชื่อ)          ประธานกรรมการ
    (นายสมั ย แสนทวี สุข)
ตาแหน่ง นายช่างเทคนิค 5

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:26
posted:9/30/2010
language:Thai
pages:11