MATLAB 5 - PowerPoint by pengtt

VIEWS: 360 PAGES: 45

									  Informace o programech
     MATLAB a
   COMSOL Multiphysics

      Karel Bittner
    bittner@humusoft.cz

    www.humusoft.cz
    info@humusoft.cz1              HUMUSOFT s.r.o.
     HUMUSOFT s.r.o.
•  Zaloţeno v r. 1990, sídlo v Praze
•  Produkty a sluţby v oblasti technických výpočtů, řídicí techniky,
  simulace dynamických systémů a podnikových procesů
•  MATLAB, Simulink, Stateflow
   – Inţenýrské výpočty, simulace dynamických systémů
   – The MathWorks, Inc.
•  WITNESS
   – Interaktivní simulace a optimalizace podnikových procesů
   – Lanner Group, Ltd.
•  dSPACE - vývojové systémy
   – dSPACE GmbH.
•  Comsol Multiphysics
   – Otevřený systém pro multifyzikální analýzu (metoda konečných prvků)
   – Comsol AB
•  Vývoj vlastního software & hardware
   – Virtual Reality Toolbox, Real Time Toolbox, Real-Time Windows Target
   – Měřicí karty
   – Modely pro výuku teorie řízení
•  Paralelní pracovní stanice HeavyHorse
   – Multiprocesorové stanice pro High-Performance Computing

2                                       HUMUSOFT s.r.o.
            O společnosti The MathWorks
    • Společnost The MathWorks zaloţena v roce 1984
    • Vývoj programu MATLAB
          – Od numerických výpočtů po komplexní výpočetní a vývojové prostředí

   Testování,
   Verifikace,
                                                  •  Testování a měření         •  Kontrola    • Verifikace
    Validace                                                                integrity modelů kódu


 Automatické                                  •  Rapid      •  Vestavěné    •  Software pro       •  VHDL a Verilog
 generování
    kódu
                                          prototyping a    programové      signálové
                                          HIL         vybavení       procesory

  Modelování
                               Simulink     •  Návrhy DSP   •  Stavové     •  Fyzikální   •  Systémy diskrétních událostí
  systémů a
   simulace
                                        •  Komunikační     diagramy       modelování   •  Zpracování videa
                                          systémy

Datové analýzy
    a vývoj
               •  Návrhy řídicích systémů  •  Optimalizace  •  Zpracování   •  Finanční modelování         •  Výpočetní biologie
   algoritmů        •  Zpracování signálu    •  Statistika     obrazu       a analýzy


                                        •  Tvorba     • Studentská verze           •  Distribuované a
   Technické
    výpočty     MATLAB                           aplikací    • Komunikace s databázemi          paralelní výpočty
                                                    a instrumenty

            1985               1990               1995             2000                2005
 3                                                                             HUMUSOFT s.r.o.
      O společnosti The MathWorks


      Obrat v roce 2007: asi 450 mil. USD
      Soukromě vlastněna
      Více než 1,800 zaměstnanců po celém světě
      Více než 1,000,000 uživatelů ve 175 zemích
  1985         1990         1995   2000  2005
4                                   HUMUSOFT s.r.o.
    Struktura systému MATLAB

                              Aplikace v reálném čase


                               Blocksety
                               (knihovny bloků)    Tvorba
  samostatných  Toolboxy                  Simulink
                        Simulace a modelování dynamických systémů
   aplikací   (knihovny funkcí)
                        MATLAB
                    Výpočty, programování, vizualizace...
5                                        HUMUSOFT s.r.o.
     Přehled produktů firmy MathWorks

    Simulink Product Family  Application-Specific Products
  MATLAB Product Family
6                              HUMUSOFT s.r.o.
      Aplikační oblasti systému MATLAB
  • Aplikovaná matematika – technické výpočty
    – vývoj, výzkum
    – automobilový průmysl
    – elektrotechnika
    – výrobní zařízení
    – telekomunikace
  • Nadstavby vhodné pro
    – analýzu dat
    – tvorba matematických algoritmů
    – vývoj algoritmů
    – modelování, vizualizace
    – distribuované a paralelní výpočty7                         HUMUSOFT s.r.o.
      Aplikační oblasti systému MATLAB
  • Automatické řízení a regulace – SW
    – letectví
    – automobilový průmysl
    – průmyslová výroba a výrobní zařízení


  • Nadstavby vhodné pro:
    – modelování a simulace soustav
    – testování algoritmů v systémech řízení
    – embedded software
    – automatické generování kódu
8                         HUMUSOFT s.r.o.
      Aplikační oblasti systému MATLAB
  Další oblasti vyuţití  • Zpracování obrazu
  • Zpracování signálu a komunikace
  • Modelování fyzikálních soustav
  • Měření a testování
9                       HUMUSOFT s.r.o.
   Tok informací a dat v MATLABu

   vstupy    řešení      výstupy
10                   HUMUSOFT s.r.o.
       Co je MATLAB
   • Integrované prostředí pro
    vědeckotechnické výpočty
   • Grafické a výpočetní nástroje
   • Intuitivní uţivatelské rozhraní
    MATLAB Desktop
   • Rychlé výpočetní jádro
   • Programovací jazyk 4. Generace
     – více neţ 1 000 funkcí
     – objektově orientované programování
   • Grafická uţivatelská rozhraní (GUI)
   • Rozsáhlá HTML nápověda
     – prohlíţeč funkcí
   • Systém MATLAB je:
     – modulární – toolboxy
     – otevřený – uţivatel můţe zobrazit i
      upravovat funkce
11                        HUMUSOFT s.r.o.
       Parallel Computing Toolbox
   • Návrh, tvorba a zpracování
    paralelních výpočtů a algoritmů
   • Struktura
     – klient
       • sekce MATLABu pro zadání úloh a
        spouštění celého procesu
     – lokální plánovač (scheduler)
       • rozděluje úlohy do „workerů“,
        komunikuje s nimi a sbírá výsledky
     – worker
       • jednotka pro výpočet jednotlivých úloh
   • PCT umoţňuje spustit aţ 8 lokálních
    „workerů“ v rámci jednoho PC
12                           HUMUSOFT s.r.o.
       Parallel Computing Toolbox
   • Interaktivní paralelní mód
     – umoţňuje pracovat s paralelními
      výpočty interaktivně
   • Jazyk pro paralelní výpočty
     – příkazy pro paralelní programování
       • parfor (paralelní cyklus)
       • spmd (simple program multiple data)
     – distribuovaná data
       • codistributed (zpřístupňuje distrib. data
        pro workery)
       • codistributor (vytváří objekty pro sdílená
        data)
   • S Parallel Computing Toolboxem lze
     – programovat paralelní algoritmy
     – provádět výpočet paralelních
      algoritmů na multiprocesorové stanici
     – testovat nastavení paralelního
      algoritmu před spuštěním na
      výpočetním clusteru
13                             HUMUSOFT s.r.o.
       MATLAB Distributed Computing Server
   • Rozšiřuje Parallel Computing Toolbox
   • Je moţné zpracovávat rozsáhlé výpočetní úlohy v rámci výpočetního clusteru
     – konfigurace pro 8, 16, 32, 64, 96 a 128 workerů
   • Lze vyuţít vlastní nebo externí plánovač (Scheduler, Job Manager)
14                                     HUMUSOFT s.r.o.
       MATLAB Compiler
   • Vytváří stand-alone aplikace a sdílené
    knihovny z programů v MATLABu
   • Lze pouţít většinu výpočetních a
    grafických funkcí MATLABu včetně
    vlastního GUI
   • Aplikaci je moţné distribuovat
     – ke spuštění aplikace není nutná instalace
      MATLABu
       • uživatel bez MATLABu musí mít nainstalován
        MATLAB Compiler Runtime (MCR)
     – k vyuţívání aplikace není potřeba licence
      MATLABu – pokrývá licence MATLAB
      Compileru
       • v rámci komerční licence lze aplikaci zcela
        libovolně šířit
       • v rámci školní licence lze aplikaci šířit pouze
        bezplatně a musí být zajištěno její nekomerční
        (školní) využití


15                                HUMUSOFT s.r.o.
       Co je Simulink
   • Nadstavba MATLABu
   • Modelování, simulace a analýza
    dynamických systémů
   • Prostředí blokových schémat
     – předdefinované knihovny bloků
     – systém práce „drag and drop“
     – tvorba vlastních funkčních bloků
   • Prvky pro tvorbu algebraických a
    diferenciálních rovnic
   • Otevřené rozhraní pro tvorbu aplikací
     – začlenění kódu z programů MATLAB,
      C, Fortran
   • Platforma pro Model Based Design
     – následně můţe být automaticky
      generován kód pro cílovou platformu


16                        HUMUSOFT s.r.o.
      Stateflow
   • Modelování událostmi řízených
    systémů
    – Teorie konečných automatů
    – Stavový popis a vývojové diagramy
    – Začlenění událostmi řízené logiky
    – Intuitivní grafické uţivatelské
     rozhraní
    – Plná integrace do modelů Simulinku
   • Stateflow Coder
    – Automatické generování kódu v
     jazyce C
17                       HUMUSOFT s.r.o.
      Simulink 3D Animation
   • Zahrnutí virtuální reality do
    prostředí MATLABu a Simulinku
    – zobrazení „ţivé“ virtuální scény
     během simulace
    – moţnost vykreslení virtuální scény
     v okně Figure společně s grafy či
     ovládacími prvky
   • Modely jsou ve VRML
    – určení parametrů které se zadávají
     z MATLABu či Simulinku
   • Součástí VR Toolboxu je VRML
    editor
   • Model ve VRML lze exportovat z
    CAD systémů
18                       HUMUSOFT s.r.o.
       Vehicle Network Toolbox
   • Komunikace s automobilovou
    komunikační sítí prostřednictvím
    protokolu CAN
   • Umoţňuje přijímat a odesílat pakety
    komunikační sběrnice CAN
     – z MATLABu
     – ze Simulinku
   • CAN zprávy lze
     – kódovat
     – dekódovat
     – filtrovat
   • Umoţnuje vizualizaci toku informací
    ve sběrníci
19                      HUMUSOFT s.r.o.
       Fyzikální modelování
   • Modelování soustav skládáním bloků,
    které reprezentují prvky reálného světa
                                                              SimElectronics
                                              SimMechanics
                                      SimHydraulics
                            SimPowerSystems
                                                      SimDriveline
   • Propojení bloků signály s obousměrnou
    interakcí reprezentujícími tok energie
   • Propojení se Simulinkem přes bloky
    senzorů a akčních prvků

    Simscape     modelování základních
                                              Simscape
             mechanických, elektrických a
             hydraulických soustav              MATLAB, Simulink
    SimHydraulics   modelování hydraulických
             soustav
    SimMechanics   modelování trojrozměrných
             mechanických soustav
    SimDriveline   modelování převodových
             soustav automobilů
    SimElectronics  modelování elektronických
             obvodů
    SimPowerSystems  modelování energetických
             soustav, pohonů a výkonové
             elektroniky
20                                                         HUMUSOFT s.r.o.
                   Tradiční
          Vývojový cyklus - Model Based Design
        Poţadavky a
        specifikace
                          Návrh
       Modely prostředí

       Modely chování      Modely prostředí
        systému
                                       Implementace
                   Modely fyzických
                    komponent
   Spustitelný model                         Algoritmy
   Textová forma
   -  Jednoznačné           Algoritmy                           Testy a
   -  Nedovoluje pružné
   -  Pouze a“jedna
     ladění aktualizace                                      Verifikace
     pravda”
                Simulace
                Fyzické prototypy
                - Snižuje potřebu                VHDL,
                - fyzických prototypů
                 Drahé, nekompletní       C, C++
                                        Verilog
                 Časově náročné
                - Umožňuje                  FPGA ASIC
                                 MCU  DSP
                 systematickou
                 “what–if” analýzu     „Ruční“ programování
                              Automatické
                              generování kódu
                              - Náchylné na chyby
                              - Redukce času a úsilí
                              - Neefektivní         Tradiční testování
                                             Hardware-in-the-Loop
                              - Minimalizace chyb při
                                             - Chyby odhaleny pozdě
                                             Processor-in-the-Loop
                               programování
                                              vzhledem ke struktuře
                                              vývojového procesu


21                                                     HUMUSOFT s.r.o.
       Nástroje pro verifikaci a testování
   • Verifikace a validace modelů v Simulinku
     – Simulink Verification and Validation
       • sledování požadavků (RMI)
         – MSWord, MSExcel
         – DOORS
       • analýza pokrytí modelu testy
       • testování dodržování modelovacích standardů
         –  DO-178B, IEC 61508, MAAB
     – Simulink Design Verifier
       • automatické generování testů
       • prověřování vlastností modelů v Simulinku
   • Detekce moţného výskytu run-time chyb
    zdrojového kódu analytickými metodami
     – PolySpace
       • pro jazyky C/C++ a Ada
       • pro generovaný i ručně psaný kód
22                              HUMUSOFT s.r.o.
       COMSOL Multiphysics
   • Řešení parciálních diferenciálních
    rovnic (PDE)
     – metodou konečných prvků
     – řešení ve 2D a 3D
   • Rozsáhlý modulární systém
     – AC/DC Module
     – RF Module
     – Heat Transfer Module
     – Acoustics Module
     – Structural Mechanics Module
     – MEMS Module
     – Chemical Engineering Module
     – Earth Science Module
     – COMSOL Reaction Engineering Lab®
     – Optimization Lab


23                      HUMUSOFT s.r.o.
          Charakteristika programu
   • Řešení fyzikálních úloh popsatelných PDE, převod úlohy na FEM analýzu

   • Předdefinované aplikace (přenos tepla, dyn. tekutin, elektromagnetismus, atd.)

   • Jednoduché a intuitivní ovládání, uţivatelsky příjemné grafické rozhraní

   • Otevřený systém, definice vlastních PDE

   • Kombinace několika aplikací do jedné úlohy – multifyzikální aplikace

   • Propojení s MATLABem a jeho vyuţití jako programovacího prostředí,
    kombinace funkcí MATLABu a COMSOL Multiphysics

   • Komunikace s externími CAD systémy
24                                      HUMUSOFT s.r.o.
    Struktura systému COMSOL Multiphysics
    COMSOL Multiphysics             MATLAB

     Material Library       CATIA V4, V5
                      Pro/E
    CAD Import Module
                   Autodesk Inventor
   Heat Transfer Module        VDA-FS
                    SolidWorks
     Earth Science
     MEMS Module         Pro moduly AC/DC,
                     RF a MEMS:
    Acoustics Module        GDS, ODB a
     AC/DC Module           NETEX-G

      RF Module
   Structural Mechanics Module
    Chemical Engineering Module        Reaction Engineering Lab

    Optimization Lab
25                                 HUMUSOFT s.r.o.
   Struktura systému COMSOL Multiphysics
26                  HUMUSOFT s.r.o.
          Co je to Multifyzika ?
   •  Provázanost jednotlivých aplikačních reţimů
   •  Lze řešit postupně nebo současně, podle typu úlohy a závislostí jednotlivých proměnných
27                                                 HUMUSOFT s.r.o.
      Pracovní postup
   – volba jednoho nebo více aplikačních reţimů (PDE), multifyzika
   – vytvoření geometrického modelu
   – zadání fyzikálních veličin (subdomény, okrajové podmínky)
   – generování FEM sítě
   – řešní úlohy
   – postprocesor (následné zpracování)
   – komunikace s MATLABem
28                                   HUMUSOFT s.r.o.
         Příklady
   Interakce tekutiny s konstrukcí (FSI)
     – proudění tekutiny (vody) kanálem s ohebnou překáţkou
     – materiál překáţky ρ = 7850 kg/m3 a E = 8 MPa
     – rozměry kanálu a překáţky jsou v μm
     – maximální vstupní rychlost vody je 1,5 m/s ve tvaru
      paraboloidu
     – stacionární řešení úlohy


   •  Výsledky simulace
     – deformace překáţky
     – rychlostní pole při proudění kanálem


   •  Definice modelu v COMSOLMultiphysics
     – předdefinovaná multifyzikální aplikace
     – Solid, Stress-Strain (u, v, w, p)
     – Moving Mesh (ALE) (x, y, z)
     – Incompressible Navier-Stokes (u2, v2, w2, p2)29                                 HUMUSOFT s.r.o.
        Příklady
   Zatíţení háčku na úloţné skříňce automobilu
     – Nelineární analýza (díky interakci mezi háčkem a zaráţkou,
      elasto-plastická oblast pro háček, nelinearity v geometrii díky
      velkým deformacím)
     – Znalost síly pro posuv háčku: F  = 2*sqrt(Fx^2+Fy^2+Fz^2)

     – Posuv ve směru osy x:
      -Displ_max*((para<=1)*para+(para>1)*(2-para))
    – Parametrický řešič v rozsahu parametru: 0 0.2:0.1:2
    – Manual Scaling počítaných proměnných a parametrů (velké
     rozdíly v hodnotách)
30                                      HUMUSOFT s.r.o.
        Příklady
   Ţárovka                                   Teplota inertního plynu Ag

     – model žárovky (60W) naplněné inertním plynem
     – wolframové vlákno kruhového průřezu                          B
     – při teplotě 2000K (1727°C) vyzařuje světlo
                                                        A
   Zahřívání ţárovky
     – po zapnutí lze analyzovat zahřívání žárovky ve dvou úsecích
     – krátkodobý úsek v intervalu 2, 6 a 10 sec.
                                         2 sec  6 sec    10 sec
     – při zahřívání se mění teplota a tlak plynu, změny vyvolávají
      proudění plynu                              Rychlost proudění Ag
     – rychlost proudění plynu je kolem 0,24m/s
     – dlouhodobý úsek je interval 5 minut

                   T = 580K
                                         2 sec   6 sec  10 sec
    Nárůst teploty za 300s v bodě A     Vyzářené teplo v t = 300s na B

31                                               HUMUSOFT s.r.o.
          Příklady
     Ţárovka – pokračování
        – 2D symetrický model v COMSOL Multiphysics
        – aplikační režim Weakly compressible Navier-Stokes (simulace
         proudění s proměnnou hustotou)
        – aplikační režim General Heat Transfer

     •  zadání vlastností materiálu (oblasti)
        – kovové oblasti: E, ρ
        – materiá ve viskoelastických oblastech: K, ρ, Gi, ti
        – Zdroj tepla ve wolframovém vlákně odpovídá 60 W


   •    zadání okrajových podmínek:
       – přestup tepla na vnitřních hranicích modelu je definován jako
        sálání z povrchu na povrch
       – vnější hranice je nastavena jako sálání z povrchu do okolí
       – hranice v místě patice žárovky je definována jako izolant
32                                       HUMUSOFT s.r.o.
      COMSOL Multiphysics
   • Poţadavky na HW
    – Windows 2000, Windows XP, Windows XP Professional x64 Edition, Windows Vista (32
     a 64 bit), Windows 2003 Server x64 Edition with Service Pack 2, Windows 2003
     Compute Cluster Server, Windows HPC Server 2008
    – Pentium III nebo novější (AMD Opteron, AMD Athlon 64, Pentium 4 s EM64T, nebo Xeon
     s EM64T)
    – OpenGL 1.1 Microsoft nebo akcelerátor podporující OpenGL 1.1, nebo Direct X verze 8.0
     nebo pozdější. Grafická karta min. 32 MB paměti.
    – Pro práci s MATLABem verze 7.0, 7.0.1, 7.0.4, 7.1, 2006a/b, 2007a/b
    – minimální doporučená RAM 1 GB
   • Unix
    –  Solaris 8,9,10 (UltraSPARC II nebo pozdější)
    –  Linux (AMD Opteron, AMD Athlon 64, EM64T, Itanium 2)
    –  32-bit: Debian 3.0, 3.1, RedHat Enterprise 4/5, Fedora Core 8, SUSE 10.3
    –  64-bit: SUSE 9.0, 9.3 10.3, RedHat Enterprise 4/5 (AMD64/Intel EM64T), Fedora Core 8
    – MAC, PowerPC G4 nebo PowerPC G5, Intel procesor


                www.comsol.eu/products/requirements/

33                                          HUMUSOFT s.r.o.
            Spolupráce s MATLABem
   •  Propojení CM a MATLABu
       –  fem struktura
       –  M-soubor
       –  komunikace přes Export, Import

     % COMSOL Multiphysics Model M-file
     % Generated by COMSOL 3.5a (COMSOL
     3.5.0.585, $Date: 2008/11/18 16:53:37 $)

     flclear fem

     % COMSOL version                      fem =
     clear vrsn                           version: [1x1 struct]
     vrsn.name = 'COMSOL 3.5';                      appl: {[1x1 struct]}
     vrsn.ext = 'a';                           geom: [1x1 solid2]
     vrsn.major = 0;                           mesh: [1x1 femmesh]
     vrsn.build = 585;                         frame: {'ref'}
     vrsn.rcs = '$Name: v35p $';                    shape: {'shlag(2,'c')'}
     vrsn.date = '$Date: 2008/11/18 16:53:37 $';            border: 1
     fem.version = vrsn;                       outform: 'general'
                                       form: 'general'
     % Constants                            units: [1x1 struct]
     fem.const = {'K','1e-11[m^3/(A*s)]'};                equ: [1x1 struct]
                                       bnd: [1x1 struct]
     % Geometry                              pnt: [1x1 struct]
     g1=rect2(2.8,0.4,'base','corner','pos',[-1.4,0]);          expr: {'c1' 'c0*exp(a*(-(x/4e-4[m])^2))'}
     g2=circ2('0.3','base','center','pos',{'0','0.6'},'rot','0')    descr: [1x1 struct]
     ;                                elemcpl: {[1x1 struct]}
     g3=geomcomp({g1,g2},'ns',{'g1','g2'},'sf','g1-           draw: [1x1 struct]
     g2','edge','none');                        const: {'c0' '3[mol/m^3]' 'a' '1000' 'k_f'
     g3=scale(g3,1e-3,1e-3,0,0);                 '5[m/s]' 'D1' '1e-5[m^2/s]'}
                                       ode: [1x1 struct]
     % Analyzed geometry                        xmesh: [1x1 com.femlab.xmesh.Xmesh]
     clear s                               sol: [1x1 femsol]
     s.objs={g3};
     s.name={'CO1'};
     s.tags={'g3'};
34                                                            HUMUSOFT s.r.o.
      Spolupráce s MATLABem
   • COMSOL Multiphysics a Simulink
    –  fem struktura jako přenosová funkce
35                        HUMUSOFT s.r.o.
        Rastrové soubory v Comsol Multiphysics
   • MRI – magnetická rezonance

   load mri
   i=[1 6 12 17 22 27]; figure
   for k=1:6
      subplot(2,3,k)
      image(D(:,:,1,i(k)))
      title(sprintf('Image %d',k)); axis off
   end
   colormap(map)
   %
   th=[1 1 1 1 1 1];
   kf=[0.11 0.10 0.112 0.115 0.129 0.165];
   %
   clear c
   for k=1:6
   [c{k},r]= flim2curve(D(:,:,1,i(k)),{th(k),[]},'KeepFrac',
    kf(k));
   end
   %

36                                HUMUSOFT s.r.o.
           Rastrové soubory v Comsol Multiphysics
   for k=1:6
     c{k}=solid2(c{k});
   end
   %
   s1=c{1}
   e1={18 18 18 19 19 18};
   dvr={repmat(12.5,1,5),repmat(0,2,6),repmat(0,1,6)};
   lg=loft(c,'loftedge',e1,'loftsecpos',dvr,'loftweights',repmat(0.1,2,5));
   figure
   geomplot(lg)
37                                       HUMUSOFT s.r.o.
              Rastrové soubory v Comsol Multiphysics
   •    Využití funkce flim2curve k detekování kontur v rastrovém obrázku – prostředí MATLABu
         clear all
         p=(peaks+7)*5;figure
         image(p)
         g = flim2curve(p,{[],[5:5:75]});
         c=geomcsg({rect2(5,45,0,50)},{g});
         s=solid2(c)

     •  vizualizace pomocí funkce geomplot
        figure
        geomplot(s,'pointmode','off','sublabels','on');
38                                                  HUMUSOFT s.r.o.
       Humusoft HeavyHorse
   • Procesory AMD Opteron
     – dva nebo čtyři dvoujádrové
     – dva nebo čtyři čtyřjádrové
     – frekvence CPU 2.3 až 3 GHz
   • 8-64 GB RAM
   • Grafická karta ATI Radeon HD 4870
   • Pevný disk 500 GB
   • Optická mechanika DVD±RW
   • Operační systém podle přání
     – OpenSuSE Linux 64-bit
     – Microsoft Windows XP 64-bit
     – Microsoft Windows Vista 64-bit
   • Moţnost předinstalace aplikací
     – MATLAB Parallel Computing Toolbox


39                       HUMUSOFT s.r.o.
      HUMUSOFT MF 624 a AD 622
   • Aplikace
    – společné
      •  Měření stejnosměrných napětí
      •  Připojení převodníků a snímačů
      •  Měření vibrací a přechodových jevů
      •  Řízení a monitorování procesů
      •  Snímání a analýza průběhu
      •  Vícekanálový sběr dat
      •  Simulace v reálném čase
    + MF 624 lze navíc vyuţít pro
      •  Měření polohy
      •  Servosystémy
      •  Pulzně-šířková modulace
      •  Měření frekvence
      •  Měření času
      •  Generování pulzů/frekvence
      •  Čítání pulsů40                          HUMUSOFT s.r.o.
      HUMUSOFT MF 624 a AD 622
   • AD 622
    – levná měřicí karta pro PC
      • Osm single-ended 14-bitových analogových vstupů
      • Osm 14-bitových analogových výstupů
      • 8 digitálních vstupů, 8 digitálních výstupů
   • MF 624
    – multifunkční vstupně-výstupní karta
      •  Osm single-ended 14-bitových analogových vstupů
      •  Osm 14-bitových analogových výstupů
      •  8 digitálních vstupů, 8 digitálních výstupů
      •  4 vstupy inkrementálních snímačů (diferenciální)
      •  4 čítače/časovače
   • Společné vlastnosti
    – Nízká spotřeba
    – Krátká doba A/D převodu
    – Ovladače pro
      • Real Time Toolbox, Real-Time Windows Target
      • Windows, 32 i 64-bitové aplikace
41                                 HUMUSOFT s.r.o.
      Zdroje informací
   • Webové semináře (webinars)
    – on-line semináře zdarma probíhající na internetu v reálném čase v daný
     den a hodinu
    – v angličtině (COMSOL)
    – přehled připravovaných a archiv uskutečněných webových seminářů
      • www.comsol.com/events/webinars/
   • Školení
    – Firma HUMUSOFT provádí jednodenní školení na COMSOL Multiphysics
    – zhruba 1x za dva měsíce, termíny jsou vyhlašovány 3 týdny předem
      • www.humusoft.cz/skoleni


                     Zkušební verze
         • Plnohodnotná verze COMSOL Multiphysics
         • Časově omezena maximálně na 30 dní
         • V případě zájmu nás kontaktujte
           – info@humusoft.cz


42                                         HUMUSOFT s.r.o.
       Zdroje informací
   • Internetové stránky
     – www.humusoft.cz
       • domovská stránka firmy Humusoft s.r.o.
     – www.mathworks.com
       • domovská stránka firmy The MathWorks, Inc.
   • MATLAB central
     – prostor pro vzájemnou komunikaci mezi uţivateli a příznivci
      systému MATLAB/Simulink (otevřená platforma pro prezentaci
      vlastních aplikací, výměnu souborů, názorů i zkušeností)
       • www.mathworks.com/matlabcentral/
43                                    HUMUSOFT s.r.o.
      Zdroje informací
   • Webové semináře (webinars)
    – on-line semináře zdarma probíhající na internetu v reálném čase v
     daný den a hodinu
    – videa webových seminářů, které jiţ proběhly, jsou ke staţení
    – v angličtině (The MathWorks), češtině, slovenštině
    – přehled připravovaných a archiv uskutečněných webových
     seminářů
      • www.humusoft.cz/wwwseminare
   • Školení
    – Firma HUMUSOFT provádí školení na MATLAB, Simulink, Stateflow,
     Real Time Workshop, fyzikální modelování
    – zhruba 1x za dva měsíce, termíny jsou vyhlašovány 3 týdny předem
      • www.humusoft.cz/skoleni
44                                      HUMUSOFT s.r.o.
   Děkuji za pozornost
45             HUMUSOFT s.r.o.

								
To top