Một số nhận định về nhận thức của các by middleofthefloor

VIEWS: 258 PAGES: 25

									 Một số nhận định về
 nhận thức của các
doanh nghiệp Việt nam
  về sở hữu trí tuệ
   Cục Sở hữu trí tuệ
      3/2008


              1
      Nội dung báo cáo
Một số nhận định khái quát về nhận thức của
 DN về SHTT
Tình hình nộp đơn đăng ký xác lập quyền SHCN
 của các DN
Hội thảo, tập huấn về SHTT cho các DN
Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, nâng cao nhận
 thức về SHTT cho các DN
Hoạt động dịch vụ đại diện SHCN
Công tác thực thi, bảo vệ quyền SHTT
Một số biện pháp nhằm nâng cao nhận thức
 của DN về SHTT

                        2
  I.   MỘT SỐ NHẬN ĐỊNH KHÁI QUÁT
    1. Tình hình nộp đơn đăng ký xác lập
         quyền SHCN của DN

Bảo hộ quyền SHCN mang lại lợi ích cơ
 bản và thiết thực cho các DN:
• Nâng cao khả năng cạnh tranh của DN
• Bảo vệ uy tín của DN
• Giảm thiểu những rủi ro
• Tránh các nguy cơ tranh chấp
Nhận thức và hiểu biết của các DN về
 SHTT đã được nâng cao rõ rệt
                        3
1. Tình hình nộp đơn đăng ký xác lập quyền
        SHCN của DN

Nhiều DN đã chủ động tiến hành đăng ký
 xác lập quyền SHCN:
• Số lượng đơn đăng ký SHCN tăng trung
 bình hàng năm ở mức khoảng 20%:
                     4
      G
      P
      H
YEAR  SC  I KDCN    NH


2003  17  24  197  3697


2004  36  42  585  9024


2005  56  98  716  11045


2006  79  88  900  13609


2007  95  49  1131  16678


              5
18000
16000
14000
                      INV
12000
10000                   US
 8000                   IND
 6000
                      TRM
 4000
 2000
  0
    2003  2004  2005  2006  2007                         6
1. Tình hình nộp đơn đăng ký xác lập quyền
        SHCN của DN

Chuyển biến tích cực trong nhận thức về
 sự cần thiết phải bảo vệ quyền SHTT
Chưa tương xứng với nội lực DN và đòi
 hỏi của nền kinh tế và hội nhập quốc tế
Đơn NH và KDCN là chủ yếu, đơn sáng
 chế chiếm tỷ lệ nhỏ: DN chưa thực sự
 quen thuộc với môi trường pháp lý và cơ
 chế bảo hộ SHTT với ràng buộc chặt chẽ
 và tiêu chuẩn cao
                      7
1. Tình hình nộp đơn đăng ký xác lập quyền
        SHCN của DN

Một số sai lầm DN thường mắc phải trong
 quá trình xác lập quyền:
• Không tích cực và chủ động nghiên cứu
 các thông tin, tư liệu sáng chế
• Không tự đánh giá ý tưởng và phát triển ý
 tưởng đó
• Hình thành ý tưởng tốt nhưng không đăng
 ký bảo hộ
• Công bố kết quả nghiên cứu khi chưa tiến
 hành thủ tục đăng ký xác lập quyền
                       8
1. Tình hình nộp đơn đăng ký xác lập quyền
        SHCN của DN

Nguyên nhân: DN còn hạn chế về nhận
 thức và năng lực trong
• Nhận thức về tầm quan trọng của quyền
 SHTT
• Xây dựng chiến lược về thiết lập và phát
 triển tài sản trí tuệ
• Hiểu biết quy định pháp luật về SHTT,
 trình tự, thủ tục đăng ký xác lập và bảo vệ
 quyền SHTT

                        9
1. Tình hình nộp đơn đăng ký xác lập quyền
        SHCN của DN

• Bảo vệ quyền SHTT, chống hành vi xâm
 phạm và tránh xâm phạm quyền
• Khai thác hiệu quả nguồn thông tin tư liệu
 sẵn có về SHCN
• Bố trí cán bộ, bộ phận chuyên trách về
 SHTT
Thách thức đối với các DN trong thâm
 nhập thị trường trong nước và nước ngoài

                        10
 2. Hội thảo, tập huấn SHTT cho DN

Cục Sở hữu trí tuệ chủ trì, phối hợp tổ
 chức hội thảo, tập huấn về SHTT cho các
 DN
• Mục tiêu: đào tạo, phổ biến, tuyên truyền
 chính sách, pháp luật, kiến thức về SHTT
• Đa dạng về hình thức và nội dung
• Tăng thêm số lượng, thời gian hội thảo
• Mở rộng quy mô: ở cả trung ương và các
 địa phương trong cả nước
                       11
  2. Hội thảo, tập huấn SHTT cho DN

Năm 2005:
• 18 hội thảo (2095 người) có sự tham gia
 của DN
• 34 lớp tập huấn ( 2190 người), trong đó có
 17 lớp dành cho DN (1250 người)
Năm 2006:
• 13 hội thảo (1460 người) có sự tham gia
 của DN
• 31 lớp tập huấn SHTT cho cơ quan quản
 lý, thực thi và DN (2657 người), trong đó
 có 21 lớp dành cho DN (1750 người)
                      12
  2. Hội thảo, tập huấn SHTT cho DN

Năm 2007:
• 24 hội thảo (2476 người) có sự tham gia
 của DN
• 33 lớp tập huấn (3047 người), trong đó có
 13 lớp dành cho DN (327 người), 15 lớp
 cho cơ quan quản lý, thực thi và DN (1474
 người), 5 lớp cho các trường đại học, viện
 nghiên cứu

                      13
  2. Hội thảo, tập huấn SHTT cho DN

Trong 3 năm từ 2005-2007:
• 55 hội thảo có sự tham gia của DN - 6031
 người tham dự
• 98 lớp tập huấn chung về SHTT - 7894
 người tham dự, trong đó có 51 lớp tập
 huấn riêng cho DN - 3277 người tham dự
Nhu cầu lớn của các DN về đào tạo kiến
 thức, pháp luật về SHTT
Đội ngũ cán bộ đào tạo của Cục SHTT
 hiện có chưa đáp ứng đủ nhu cầu
                       14
  3. Hỗ trợ DN phát triển tài sản trí tuệ

Quyết định số 68/2005/QĐ-TTG v/v phê duyệt
 Chương trình Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của
 doanh nghiệp
• Mục tiêu:
- Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, đào
 tạo, phổ biến kiến thức và pháp luật về SHTT
 cho các DN
- Hỗ trợ DN trong việc đăng ký bảo hộ, khai thác,
 phát triển tài sản trí tuệ
- Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, cung cấp thông tin
 phục vụ nhu cầu của DN, hướng dẫn khai thác
 thông tin về SHTT
- Ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp có các sản
 phẩm chiến lược, có tiềm năng xuất khẩu
                          15
  3. Hỗ trợ DN phát triển tài sản trí tuệ

• Bộ KH và CN chủ trì phối hợp với các cơ
 quan có chức năng triển khai Chương trình
- Hỗ trợ các địa phương, tập thể doanh nghiệp tại
 địa phương rà soát và tiến hành thủ tục đăng ký
 bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận cho
 đặc sản của địa phương
- Tăng cường tư vấn, cung cấp thông tin SHTT
 cho DN: 6 tháng cuối năm 2007 tại Văn phòng 2
 của Cục Sở hữu trí tuệ tại TP. Hồ Chí Minh:
 Trung bình mỗi tháng có khoảng 400 khách yêu
 cầu tư vấn qua điện thoại, 200 yêu cầu tư vấn
 trực tiếp, đa số của DN trong nước
                        16
     4. Dịch vụ đại diện SHCN
Số lượng cá nhân, tổ chức hành nghề dịch vụ
 đại diện SHCN tăng nhanh:
• Hiện có 235 cá nhân được cấp Chứng chỉ
 hành nghề DVĐD SHCN, 80 tổ chức đủ điều
 kiện hành nghề DVĐD SHCN
• Cục SHTT đã tổ chức 3 kỳ thi kiểm tra
 nghiệp vụ đại diện SHCN - 229 người tham
 dự
 Đại diện SHCN có vai trò quan trọng trong trợ
 giúp DN xác lập, khai thác và bảo vệ quyền
 SHTT, góp phần nâng cao nhận thức của DN
 về SHTT
                       17
    5. Thực thi, bảo vệ quyền SHCN

Số lượng các vụ xâm phạm quyền SHTT bị xử lý
 tăng đáng kể
• Năm 2006:
 - Thanh tra KH&CN: xử lý 88 vụ xâm phạm
 quyền SHCN, với 449.866 sản phẩm xâm phạm
 bị xử lý, tổng số tiền phạt là 170,2 triệu đồng
 - Hải quan: xử lý 7 vụ xâm phạm quyền SHCN
 - Toà án: thụ lý 14 vụ án dân sự, giải quyết 11
 vụ liên quan đến quyền SHTT; thụ lý 51 vụ án
 hình sự với 110 bị cáo, xét xử 44 vụ với 91 bị
 cáo liên quan đến xâm phạm quyền SHTT.     18
  5. Thực thi, bảo vệ quyền SHCN

- Cơ quan cảnh sát KT, QL thị trường xử
lý nhiều vụ xâm phạm quyền SHCN
- Cục SHTT: Cung cấp ý kiến chuyên môn
về SHCN cho cơ quan, tổ chức, DN có
liên quan và tư vấn giải quyết 601 vụ xâm
phạm quyền SHCN, 31 vụ cạnh tranh
không lành mạnh liên quan tới SHCN


                    19
   5. Thực thi, bảo vệ quyền SHCN

• Năm 2007:
 - Thanh tra KH&CN: thanh tra trên 600 cơ
 sở, xử lý 136 vụ XP KDCN, 606 vụ XP
 nhãn hiệu, 16 vụ XP sáng chế, 3 vụ XP chỉ
 dẫn địa lý, tổng số tiến phạt gần 2 tỷ đồng
 - Hải quan: tiếp nhận và xử lý 27 đơn yêu
 cầu tạm dừng thủ tục hải quan, tạm dừng
 và xử lý 13 vụ, tổng số tiền phạt 970 triệu
 đồng

                      20
  5. Thực thi, bảo vệ quyền SHCN

- Cơ quan QLTT: thụ lý 2496 vụ XP quyền
SHTT, xử lý 2423 vụ (chủ yếu là XP nhãn
hiệu và KDCN), tổng số tiền phạt trên 1,2
tỷ đồng
- Cảnh sát kinh tế: thụ lý 128 vụ, xử lý 86
vụ XP quyền
- Thanh tra VHTT&DL: xử lý 400 vụ XP
quyền tác giả, quyền liên quan, tổng số
tiền phạt gần 700 triệu đồng

                     21
   5. Thực thi, bảo vệ quyền SHCN

 - Toà án: thụ lý 16 vụ án dân sự về quyền
 tác giả, chuyển giao công nghệ; giải quyết
 15 vụ; xét xử 10 vụ hình sự XP quyền
 SHTT
 - Cục SHTT: cung cấp 520 ý kiến chuyên
 môn cho cơ quan, tổ chức, DN
Nỗ lực lớn của cơ quan thực thi
Thay đổi tích cực trong nhận thức của DN:
 chủ động yêu cầu áp dụng biện pháp xử lý
 XP quyền SHTT
                     22
II. NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA DN VỀ SHTT

1. Hoàn thiện hệ thống VBPL về SHTT giúp
  DN có công cụ pháp luật cần thiết để
  bảo vệ quyền SHTT của mình
2. Đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng
  kiến thức, pháp luật về SHTT phù hợp
  với nhu cầu của DN
3. Tăng cường hoạt động trợ giúp, tư vấn
  và giải đáp pháp luật giúp DN đăng ký
  xác lập và thực thi quyền SHTT

                    23
 II. NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA DN VỀ SHTT

4. Hoàn thiện và đưa vào hoạt động thư
 viện điện tử về SHCN; tập huấn kỹ năng
 tra cứu thông tin SHCN; cung cấp thông
 tin SHCN phục vụ nhu cầu của DN
5. Xuất bản công báo SHCN dạng CD; xây
 dựng trang web chứa thông tin cập nhật
 về pháp luật SHCN và hoạt động SHCN
6. Khuyến khích thiết lập các tổ chức bảo vệ
 quyền SHTT, các tổ chức hiệp hội nghề
 nghiệp trong lĩnh vực SHTT
                      24
Xin cảm ơn!
       25

								
To top