mof4_2004_2584 by tradetrek

VIEWS: 22 PAGES: 16

									                                    PARTEA A IV-A
Anul 172 (XIV) — Nr. 2584                                                           Mar˛i, 24 august 2004
                        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
      Societatea Comercial„               - activitatea principal„: cod CAEN 1930 –         durat„ a mandatului de 4 ani; Perian Victor, cod
    DANY SHOES COMPANY - S.R.L.            fabricarea Ónc„l˛„mintei.                  numeric personal 1520407400280, cu puteri
         Bucure∫ti                   (1/434.831)                       depline, cu o durat„ a mandatului de 4 ani, ∫i
                                            *                Thiery Simona Mihaela, cod numeric personal
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16637698
                                                            266012328011, cu puteri depline, cu o durat„ a
                                   Societatea Comercial„               mandatului de 4 ani.
        MINISTERUL JUSTIfiIEI             CELLA CENTER INTERNATIONAL - S.R.L.              - domeniul principal de activitate: cod CAEN 804
                                      Bucure∫ti                  – alte forme de Ónv„˛„m‚nt.
       TRIBUNALUL BUCURE™TI                                             - activitatea principal„: cod CAEN 8042 – alte
                                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16642945
                                                            forme de Ónv„˛„m‚nt.
                                                               (2/434.832)
        OFICIUL NAfiIONAL                      MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                                          *
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                     TRIBUNALUL BUCURE™TI                  Societatea Comercial„
      JUDEC√TORUL DELEGAT                                                  MEGA CONSTRUCT
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                                          ART INTERNATIONAL - S.R.L., Bucure∫ti
                                      OFICIUL NAfiIONAL
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI                 AL REGISTRULUI COMERfiULUI                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16642228

         EXTRAS                                                        MINISTERUL JUSTIfiIEI
 AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT                  JUDEC√TORUL DELEGAT
        NR. 12213/SC                   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                 DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI                   TRIBUNALUL BUCURE™TI
        din 28 iulie 2004
  Judec„tor delegat                             EXTRAS
                                                                    OFICIUL NAfiIONAL
  la O.R.C. de pe l‚ng„                   AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
                                                                  AL REGISTRULUI COMERfiULUI
  Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu                NR. 12223/SC
  Referent       - P‚rvu Nicoleta                  din 29 iulie 2004
                                                                   JUDEC√TORUL DELEGAT
  Œn baza cererii nr. 66336, din data de 13.02.2004,     Judec„tor delegat                        LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     la O.R.C. de pe l‚ng„                      DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i         Referent       - Grigora∫ Ancu˛a                   EXTRAS
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele                                    AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
                                Œn baza cererii nr. 211010, din data de
date:                                                                 NR. 12235/SC
                              12.07.2004, ∫i a actelor doveditoare depuse,
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                              judec„torul delegat la Oficiul Registrului                  din 29 iulie 2004
J 40/12292/2004
                              Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti a
  - denumire ∫i form„ juridic„: DANY SHOES                                        Judec„tor delegat
                              dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii
COMPANY - S.R.L.                                                      la O.R.C. de pe l‚ng„
                              comerciale cu urm„toarele date:
  - sediul social: Bucure∫ti, str. Radovanu nr. 5,                                    Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu
                                - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
bl. 41, sc. 3, et. 4, ap. 131, sectorul 2                                         Referent       - Grigora∫ Ancu˛a
                              J 40/12297/2004
  - durata de func˛ionare: 99 ani               - denumire ∫i form„ juridic„: CELLA CENTER         Œn baza cererii nr. 220508, din data de
  - capitalul social total, subscris ∫i v„rsat:      INTERNATIONAL - S.R.L.                    22.07.2004, ∫i a actelor doveditoare depuse,
2.000.000 lei, v„rsat integral la 9.02.2000          - sediul social: Bucure∫ti, str. Sf‚ntul Elefterie nr.  judec„torul delegat la Oficiul Registrului
  - capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a  54, sectorul 5.                       Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti a
100.000 lei fiecare.                      - durata de func˛ionare: nelimitat„.           dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii
  - fondatori: Gheorghe Carmen Florentina,          - capitalul social total subscris: 5.000.000 lei,    comerciale cu urm„toarele date:
cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 18.07.1979 Ón      v„rsat integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 50;      - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
Bucure∫ti, cod numeric personal 2790718421528,       valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.          J 40/12298/2004
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str. Pietroasa nr. 2,        - fondatori: Perian Ionela, asociat, cod numeric      - denumire ∫i form„ juridic„: MEGA CONSTRUCT
sectorul 2, ∫i Gheorghe Georgeta, cet„˛ean rom‚n,     personal 256012940055, aport la capital 2.500.000      ART INTERNATIONAL - S.R.L.
n„scut„ la data de 3.07.1955 Ón comuna Ro∫iori,      lei, reprezent‚nd 25 p„r˛i sociale, cu o participare      - sediul social: Bucure∫ti, str. Paris nr. 20, subsol,
jude˛ul Ialomi˛a, cod numeric personal           la beneficii ∫i la pierderi de 50 %, ∫i Perian Victor    ap. A, sectorul 1.
2550703400391, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str.       ,asociat, cod numeric personal 1520407400280,          - durata de func˛ionare: nelimitat„.
Pietroasa nr. 2, sectorul 2.                aport la capital 2.500.000 lei, reprezent‚nd 25 p„r˛i      - capitalul social total subscris: 2.000.000 lei,
  - administrator: Gheorghe Carmen Florentina cu     sociale, cu o participare la beneficii ∫i la pierderi de   v„rsat integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
o durat„ a mandatului de 4 ani.              50 %.                            valoare unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 193      - administratori: Perian Ionela, cod numeric        - fondatori: Vasiliu Gheorghe, asociat, cod
– fabricarea Ónc„l˛„mintei.                personal 2560129400555, cu puteri depline, cu o       numeric personal 1540311400241, aport la capital
  2              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2584/24.VIII.2004
1.600.000 lei, reprezent‚nd 16 p„r˛i sociale, cu o          Societatea Comercial„              judec„torul delegat la Oficiul Registrului
participare la beneficii ∫i la pierderi de 80 %; BÓcea     AMA EXPERT GRUP - S.R.L., Bucure∫ti          Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti a
Tudor-C„t„lin, asociat, cod numeric personal                                     dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii
                                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16642783
1800722230014, aport la capital 100.000 lei,                                     comerciale cu urm„toarele date:
                                                             - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
reprezent‚nd o parte social„, cu o participare la             MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                           J 40/12302/2004
beneficii ∫i la pierderi de 5 %; Dobri˛„ Marian,                                     - denumire ∫i form„ juridic„: BLUE NETWORK -
asociat, cod numeric personal 1790512521607,               TRIBUNALUL BUCURE™TI             S.R.L.
aport la capital 100.000 lei, reprezent‚nd o parte                                    - sediul social: Bucure∫ti, bd. Constantin
social„, cu o participare la beneficii ∫i la pierderi de                               Br‚ncoveanu nr. 130–132, bl. 34–35, sc. 4, et. 7, ap.
                                     OFICIUL NAfiIONAL
5 %; Tama∫ C„t„lin, asociat, cod numeric personal                                   145, sectorul 4.
                                   AL REGISTRULUI COMERfiULUI
1760925322232, aport la capital 100.000 lei,                                       - durata de func˛ionare: nelimitat„.
reprezent‚nd o parte social„, cu o participare la                                    - capitalul social total subscris: 2.000.000 lei,
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT              v„rsat integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 10;
beneficii ∫i la pierderi de 5 %, ∫i Popa Emilian,
                                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           valoarea unei p„r˛i sociale: 200.000 lei.
asociat, cod numeric personal 1800910410111,                                       - fondatori: Diaconescu C„t„lin, asociat, cod
                                DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
aport la capital 100.000 lei, reprezent‚nd o parte                                  numeric personal 1740621443024, aport la capital
social„, cu o participare la beneficii ∫i la pierderi de           EXTRAS                  2.000.000 lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale, cu o
5 %.                             AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT           participare la beneficii ∫i la pierderi de 100 %.
  - administrator: Vasiliu Gheorghe, cod numeric             NR. 12226/SC                  - administrator: Diaconescu C„t„lin, cod numeric
personal 1540311400241, cu puteri depline.                                      personal 1740621443024.
                                      din 29 iulie 2004               - domeniul principal de activitate: cod CAEN 721
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 452
                               Judec„tor delegat                    – consultan˛„ Ón domeniul echipamentelor de calcul
– construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora; geniu
                               la O.R.C. de pe l‚ng„                  (hardware), exclusiv consultan˛„ ∫i furnizare de
civil.                                                        programe.
                               Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu
  - activitatea principal„: cod CAEN 4521 –         Referent       - Grigora∫ Ancu˛a          - activitatea principal„: cod CAEN 7210 –
construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu.                                      consultan˛„ Ón domeniul echipamentelor de calcul
                                Œn baza cererii nr. 211196, din data de
   (3/434.833)                                                   (hardware).
                              12.07.2004, ∫i a actelor doveditoare depuse,
              *                                                (6/434.836)
                              judec„torul delegat la Oficiul Registrului
                                                                        *
                              Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti a
      Societatea Comercial„
                              dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii           Societatea Comercial„
    NASTASER GRUP - S.R.L., Bucure∫ti          comerciale cu urm„toarele date:                   ACTIV CONSULTING
                                - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       INVESTMENT ROM 2004 - S.R.L., Bucure∫ti
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16642457
                              J 40/12300/2004
                                - denumire ∫i form„ juridic„: AMA EXPERT            COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16642260
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              GRUP - S.R.L.
                                - sediul social: Bucure∫ti, ™os. Giurgiului nr. 127,         MINISTERUL JUSTIfiIEI
       TRIBUNALUL BUCURE™TI             bl. 2B, sc. 1, et. 4, ap. 13, sectorul 4.
                                - durata de func˛ionare: nelimitat„.                TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                - capitalul social total subscris: 2.000.000 lei,
         OFICIUL NAfiIONAL             v„rsat integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI            valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.                 OFICIUL NAfiIONAL
                                - fondatori: Otvos Marilena, asociat, cod numeric        AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                              personal 2760112511661, aport la capital 100.000
       JUDEC√TORUL DELEGAT
                              lei, reprezent‚nd o parte social„, cu o participare la         JUDEC√TORUL DELEGAT
    LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                              beneficii ∫i la pierderi de 5 %, ∫i Otvos Alexandru       LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
                              Gheorghe, asociat, cod numeric personal             DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
                              1750213443060, aport la capital 1.900.000 lei,
         EXTRAS                  reprezent‚nd 19 p„r˛i sociale, cu o participare la              EXTRAS
 AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT           beneficii ∫i la pierderi de 95 %.              AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
        NR. 12257/SC                  - administrator: Otvos Alexandru Gheorghe, cod            NR. 12277/SC
                              numeric personal 1750213443060, cu puteri
        din 29 iulie 2004                                                  din 29 iulie 2004
                              depline, cu o durat„ a mandatului de 4 ani.
  Judec„tor delegat                      - domeniul principal de activitate: cod CAEN 521     Judec„tor delegat
  la O.R.C. de pe l‚ng„                  – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate.      la O.R.C. de pe l‚ng„
  Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu           - activitatea principal„: cod CAEN 5211 – comer˛     Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu
                              cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu         Referent       - Grigora∫ Ancu˛a
  Referent       - Grigora∫ Ancu˛a
                              v‚nzare predominant de produse alimentare,
                                                             Œn baza cererii nr. 222435, din data de
  Œn baza cererii nr. 221943, din data de        b„uturi ∫i tutun.
                                                           26.07.2004, ∫i a actelor doveditoare depuse,
26.07.2004, ∫i a actelor doveditoare depuse,           (5/434.835)
                                                           judec„torul delegat la Oficiul Registrului
judec„torul delegat la Oficiul Registrului                      *                Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti a
Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti a                                     dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii
                                   Societatea Comercial„
dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea societ„˛ii                                    comerciale cu urm„toarele date:
                                 BLUE NETWORK - S.R.L., Bucure∫ti
comerciale cu urm„toarele date:                                              - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:            COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16642856        J 40/12303/2004
J 40/12299/2004                                                      - denumire ∫i form„ juridic„: ACTIV
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI            CONSULTING INVESTMENT ROM 2004 - S.R.L.
  - denumire ∫i form„ juridic„: NASTASER GRUP -
                                                             - sediul social: Bucure∫ti, str. Andrei Mure∫anu
S.R.L.                                                        nr. 18, sectorul 1
  - sediul social: Bucure∫ti, ∫os. Pantelimon nr. 357,         TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                                             - durata de func˛ionare: nelimitat„
bl. B1, sc. A, et. 8, ap. 32, sectorul 2.                                         - capitalul social total subscris: 2.000.000 lei,
  - durata de func˛ionare: nelimitat„.                 OFICIUL NAfiIONAL              v„rsat integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 10;
  - capitalul social total subscris: 2.000.000 lei,        AL REGISTRULUI COMERfiULUI            valoarea unei p„r˛i sociale: 200.000 lei
v„rsat integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20;                                   - fondatori: Halunga Maria, asociat, cod numeric
valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.                                       personal 2271209400347, aport la capital 2.000.000
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT
                                                           lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale, cu o participare
  - fondatori: N„stase Gabriel, asociat, cod numeric     LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                           la beneficii ∫i la pierderi de 100 %
personal 1791222420032, aport la capital 2.000.000       DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI             - administrator: Halunga Maria, cod numeric
lei, reprezent‚nd 20 p„r˛i sociale, cu o participare                                 personal 2271209400347, cu puteri depline, cu o
la beneficii ∫i la pierderi de 100 %.                    EXTRAS                  durat„ a mandatului de 4 ani
  - administrator: N„stase Gabriel, cod numeric      AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT             - domeniul principal de activitate: cod CAEN 741
                                     NR. 12250/SC                – activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie
personal 1791222420032, cu puteri depline.
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 158            din 29 iulie 2004             contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i
– fabricarea altor produse alimentare.                                        de studiu de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru
                               Judec„tor delegat
                                                           afaceri ∫i management.
  - activitatea principal„: cod CAEN 1581 –         la O.R.C. de pe l‚ng„
                                                             - activitatea principal„: cod CAEN 7414 –
fabricarea p‚inii; fabricarea produselor proaspete      Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu
                                                           activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i
de patiserie.                         Referent       - Grigora∫ Ancu˛a
                                                           management.
   (4/434.834)                      Œn baza cererii nr. 221752, din data de            (7/434.837)
              *                26.07.2004, ∫i a actelor doveditoare depuse,                    *
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2584/24.VIII.2004                  3
      Societatea Comercial„               – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:        – activitatea principal„: cod CAEN 7210 –
   S & M PERFECT CATERING - S.R.L.           J 40/12305/2004;                      consultan˛„ Ón domeniul echipamentelor de calcul
         Bucure∫ti                  – denumirea ∫i forma juridic„: World Class       (hardware).
                              Kustom Serv - S.R.L.;                     (10/434.840)
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16642899
                               – sediul social: Bucure∫ti, aleea Onisifor Ghibu,                 *
                              nr. 7, bl. O25, sc. 6, parter, ap. 68, sectorul 3;
       TRIBUNALUL BUCURE™TI
                               – durata de func˛ionare: nelimitat„;               Societatea Comercial„
                               – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat     PRO DECOR IMPEX - S.R.L., Bucure∫ti
        MINISTERUL JUSTIfiIEI            integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20; valoarea
                              unei p„r˛i sociale: 100.000 lei                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16642198
                               – fondatori: Gheorghiu Mircea Drago∫, asociat,
        OFICIUL NAfiIONAL                                                  TRIBUNALUL BUCURE™TI
                              cod numeric personal 1730818410021, aport la
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                              capital 1.000.000 lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale,
                              cu o participare la beneficii ∫i la pierderi de 50 %, ∫i         MINISTERUL JUSTIfiIEI
      JUDEC√TORUL DELEGAT              Ionescu Marcel asociat, cod numeric personal
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           1760519434546 aport la capital 1.000.000 lei,
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI           reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale, cu o participare la            OFICIUL NAfiIONAL
                              beneficii ∫i la pierderi de 50 %.                  AL REGISTRULUI COMERfiULUI
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI             – administratori: Gheorghiu Mircea Drago∫, cod
     DELEGAT NR. 12276/SC               numeric personal 1730818410021, cu o durat„ a
                                                                 JUDEC√TORUL DELEGAT
                              mandatului de 4 ani, ∫i Ionescu Marcel, cod
        din 29 iulie 2004                                             LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                              numeric personal 1760519434546, cu o durat„ a
  Judec„tor delegat                                                    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
                              mandatului de 4 ani;
  la O.R.C. de pe l‚ng„                   – domeniul principal de activitate: cod CAEN 502
  Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu         – Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;         EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
  Referent       - Grigore∫ Ancu˛a          – activitatea principal„: cod CAEN 5020 –             DELEGAT NR. 12230/SC

  Œn baza cererii nr. 222420 din data de 26.07.2004   Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor (instalarea           din 29 iulie 2004
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    de piese ∫i accesorii, Óntre˛inere uzual„, asisten˛„ pe
                              ∫osele).                           Judec„tor delegat
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                      la O.R.C. de pe l‚ng„
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i          (9/434.839)
                                           *                 Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                                                            Referent       - Grigore∫ Ancu˛a
date:
                                   Societatea Comercial„
  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:                                     Œn baza cererii nr. 211360 din data de 12.07.2004
                                 ELECTRON AD - S.R.L., Bucure∫ti
J 40/12304/2004;                                                   ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
  – denumirea ∫i forma juridic„: S & M PERFECT           COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16642937        la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
CATERING - S.R.L.;                                                  Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
  – sediul social: Bucure∫ti, str. Iarba C‚mpului, nr.         TRIBUNALUL BUCURE™TI             Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
26, sectorul 4;                                                    date:
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;                                         – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat          MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                           J 40/12307/2004;
integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20; valoarea                                  – denumirea ∫i forma juridic„: PRO DECOR
unei p„r˛i sociale: 100.000 lei                      OFICIUL NAfiIONAL              IMPEX - S.R.L.;
  – fondatori: Ciulei M„d„lina, asociat, cod            AL REGISTRULUI COMERfiULUI              – sediul social: Bucure∫ti, str. Nicolae Caranfil,
numeric personal 2770414441524, aport la capital
                                                           nr. 32, bl. 1B, sc. 2, ap. 25, sectorul 1;
1.000.000 lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale, cu o
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT                – durata de func˛ionare: nelimitat„;
participare la beneficii ∫i la pierderi de 50 %, ∫i
                                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI             – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
Constantinescu Sorin, asociat, cod numeric
                                DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI           integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20; valoarea
personal 1670811022812, aport la capital 1.000.000
lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale, cu o participare                                 unei p„r˛i sociale: 100.000 lei
la beneficii ∫i la pierderi de 50 %.             EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI             – fondatori: Nicola Ioana, asociat, cod numeric
  – administrator: Ciulei M„d„lina, cod numeric          DELEGAT NR. 12217/SC               personal 2480802400702, aport la capital 2.000.000
personal 2770414441524, cu puteri depline, cu o                                    lei, reprezent‚nd 20 p„r˛i sociale, cu o participare
                                      din 29 iulie 2004
durat„ a mandatului de 4 ani;                                             la beneficii ∫i la pierderi de 100 %.
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 555     Judec„tor delegat                      – administrator: Nicola Ioana, cod numeric
– cantine ∫i alte unit„˛i de preparare a hranei;       la O.R.C. de pe l‚ng„                  personal 2480802400702, cu puteri depline;
  – activitatea principal„: cod CAEN 5552 – alte      Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu           – domeniul principal de activitate: cod CAEN 512
unit„˛i de preparare a hranei.                Referent       - Grigore∫ Ancu˛a         – comer˛ cu ridicata cu produsele agricole brute ∫i
   (8/434.838)                        Œn baza cererii nr. 210519 din data de 12.07.2004   cu animalele vii;
              *                ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat      – activitatea principal„: cod CAEN 5122 – comer˛
                              la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       cu ridicata cu flori ∫i cu plante.
      Societatea Comercial„              Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i          (11/434.841)
    World Class Kustom Serv - S.R.L.          Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele                  *
         Bucure∫ti                date:
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16642562
                                – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:          Societatea Comercial„
                              J 40/12306/2004;                       DONETRONIC MEDIA - S.R.L., Bucure∫ti
       TRIBUNALUL BUCURE™TI               – denumirea ∫i forma juridic„: ELECTRON AD -
                              S.R.L.;                               COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16642686

                                – sediul social: Bucure∫ti, Str. Uranus, nr. 100,
        MINISTERUL JUSTIfiIEI            bl. 53. sc. 1, et. 2, ap. 9, sectorul 5;                TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                – durata de func˛ionare: nelimitat„;
        OFICIUL NAfiIONAL                – capitalul social subscris: 10.000.000 lei, v„rsat         MINISTERUL JUSTIfiIEI
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI            integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 10; valoarea
                              unei p„r˛i sociale: 1.000.000 lei.
                                – fondatori: Constantinescu Dan Petre Iuliu,             OFICIUL NAfiIONAL
      JUDEC√TORUL DELEGAT              asociat, cod numeric personal 1760523450024,             AL REGISTRULUI COMERfiULUI
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           aport la capital 4.000.000 lei, reprezent‚nd 4 p„r˛i
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI           sociale, cu o participare la beneficii ∫i la pierderi de
                                                                 JUDEC√TORUL DELEGAT
                              40 %, ∫i Constantinescu Dan Constantin, asociat, cod
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI                                           LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                              numeric personal 1490122400552 aport la capital
     DELEGAT NR. 12234/SC                                               DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
                              2.000.000 lei, reprezent‚nd dou„ p„r˛i sociale, cu o
        din 29 iulie 2004             participare la beneficii ∫i la pierderi de 20 %, ∫i
                                                             EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
                              Constantinescu Anca Gabriela, asociat, cod numeric
  Judec„tor delegat                                                      DELEGAT NR. 12281/SC
                              personal 2800405450139 aport la capital 4.000.000
  la O.R.C. de pe l‚ng„                  lei, reprezent‚nd 4 p„r˛i sociale cu o participare la           din 29 iulie 2004
  Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu         beneficii ∫i pierderi de 40 %.
  Referent       - Grigore∫ Ancu˛a                                       Judec„tor delegat
                                – administrator: Constantinescu Dan Petre Iuliu,
                                                            la O.R.C. de pe l‚ng„
  Œn baza cererii nr. 219433 din data de 21.07.2004    cod numeric personal 1760523450024, cu puteri
                              depline, cu o durat„ a mandatului de 4 ani;         Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                                            Referent       - Grigore∫ Ancu˛a
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         – domeniul principal de activitate: cod CAEN 721
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i        – consultan˛„ Ón domeniul echipamentelor de calcul      Œn baza cererii nr. 222448 din data de 26.07.2004
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     (hardware), exclusiv consultan˛„ ∫i furnizare de      ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
date:                           programe;                         la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  4              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 2584/24.VIII.2004
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i              Societatea Comercial„             – sediul social: Bucure∫ti, bd. Decebal, nr. 11,
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele          TOP-MED - S.R.L., Bucure∫ti          bl. S14, sc. 1, et. 8, ap. 25, sectorul 3;
date:                                                         – durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16642422
  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                                           – capitalul social subscris: 100.000.000 lei, v„rsat
J 40/12308/2004;
                                    TRIBUNALUL BUCURE™TI            integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 100;
  – denumirea ∫i forma juridic„: DONETRONIC
MEDIA - S.R.L.;                                                  valoarea unei p„r˛i sociale: 1.000.000 lei
  – sediul social: Bucure∫ti, str. Lugojana, nr. 2,          MINISTERUL JUSTIfiIEI             – fondatori: T„n„sescu Radu Cosmin, asociat, cod
bl. 11, sc. 3, et. 5, ap. 147, sectorul 3;                                     numeric personal 1740724423013, aport la capital
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;                                      75.000.000 lei, reprezent‚nd 75 p„r˛i sociale, cu o
                                     OFICIUL NAfiIONAL
  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat                               participare la beneficii ∫i la pierderi de 75 %, ∫i
                                   AL REGISTRULUI COMERfiULUI
integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20; valoarea
                                                          Harnagea Adela, asociat, cod numeric personal
unei p„r˛i sociale: 100.000 lei
  – fondatori: Done Gra˛ian, asociat, cod numeric                                2690611424524 aport la capital 25.000.000 lei,
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT
personal 1350810400152, aport la capital 100.000                                  reprezent‚nd 25 p„r˛i sociale, cu o participare la
                                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
lei, reprezent‚nd o parte social„, cu o participare la     DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI          beneficii ∫i la pierderi de 25 %.
beneficii ∫i la pierderi de 5 %, ∫i Done Ion-Cezar,                                  – administrator: Harnagea Adela, cod numeric
asociat, cod numeric personal 1700612431511,         EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI          personal 2690611424524, cu o durat„ a mandatului
aport la capital 1.900.000 lei, reprezent‚nd 19 p„r˛i        DELEGAT NR. 12251/SC             de 4 ani;
sociale, cu o participare la beneficii ∫i la pierderi de
                                     din 29 iulie 2004              – domeniul principal de activitate: cod CAEN 922
95 %.
  – administrator: Done Ion-Cezar, cod numeric                                  – activit„˛i de radio ∫i televiziune;
                               Judec„tor delegat
personal 1700612431511, cu puteri depline;          la O.R.C. de pe l‚ng„                  – activitatea principal„: cod CAEN 9220 –
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 922     Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu        activit„˛i de radio ∫i televiziune.
– activit„˛i de radio ∫i televiziune;            Referent       - Grigore∫ Ancu˛a          (15/434.845)
  – activitatea principal„: cod CAEN 9220 –                                                *
activit„˛i de radio ∫i televiziune.              Œn baza cererii nr. 221832 din data de 26.07.2004
   (12/434.842)                     ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                              la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„           Societatea Comercial„
              *
                              Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i          ARENA SERV - S.R.L., Bucure∫ti
     Societatea Comercial„               Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                              date:                              COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16642910
 GLOBAL EUROCONSULTING ROM - S.R.L.
        Bucure∫ti                   – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                              J 40/12310/2004;                           TRIBUNALUL BUCURE™TI
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16642279          – denumirea ∫i forma juridic„: TOP-MED - S.R.L.;
                               – sediul social: Bucure∫ti, ™oseaua Pantelimon,
       TRIBUNALUL BUCURE™TI                                                MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              nr. 291, bl. 9, sc. B, et. 4, ap. 55, sectorul 2;
                               – durata de func˛ionare: nelimitat„;
        MINISTERUL JUSTIfiIEI              – capitalul social subscris: 6.000.000 lei, v„rsat          OFICIUL NAfiIONAL
                              integral, participarea str„in„ este de 6.000.000 lei,       AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                              num„rul total de p„r˛i sociale: 60; valoarea unei
        OFICIUL NAfiIONAL              p„r˛i sociale: 100.000 lei
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI              – fondatori: Damyanova Doncheva Desislava             JUDEC√TORUL DELEGAT
                              Nikolova, asociat, aport la capital 3.000.000 lei,      LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
       JUDEC√TORUL DELEGAT
                              reprezent‚nd 30 p„r˛i sociale, cu o participare la      DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
    LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                              beneficii ∫i la pierderi de 50 %, ∫i Varbanov Kolyo
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
                              Denchev, asociat, aport la capital 3.000.000 lei,     EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
                              reprezent‚nd 30 p„r˛i sociale, cu o participare la
                                                               DELEGAT NR. 12302/SC
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI           beneficii ∫i la pierderi de 50 %.
     DELEGAT NR. 12278/SC                – administrator: Ivanov Martin Ivanov, cu puteri           din 29 iulie 2004
                              depline;
        din 29 iulie 2004               – domeniul principal de activitate: cod CAEN 519    Judec„tor delegat
  Judec„tor delegat                    – comer˛ cu ridicata cu alte produse;           la O.R.C. de pe l‚ng„
  la O.R.C. de pe l‚ng„                   – activitatea principal„: cod CAEN 5190 – comer˛    Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu
  Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu         cu ridicata cu alte produse (import-export).       Referent       - Grigore∫ Ancu˛a
  Referent       - Grigore∫ Ancu˛a           (14/434.844)
                                          *                 Œn baza cererii nr. 223466 din data de 27.07.2004
  Œn baza cererii nr. 222437 din data de 26.07.2004                                ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat         Societatea Comercial„             la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          DIRECT TARGET - S.R.L., Bucure∫ti         Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16642600       Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
date:                                                       date:
  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:             TRIBUNALUL BUCURE™TI             – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
J 40/12309/2004;                                                  J 40/12312/2004;
  – denumirea ∫i forma juridic„: GLOBAL                                       – denumirea ∫i forma juridic„: ARENA SERV -
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
EUROCONSULTING ROM - S.R.L.;
                                                          S.R.L.;
  – sediul social: Bucure∫ti, str. Andrei Mure∫anu,
nr. 18, sectorul 1;                            OFICIUL NAfiIONAL
                                                           – sediul social: Bucure∫ti, Str. Duminicii, nr. 20A,
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;               AL REGISTRULUI COMERfiULUI           parter, sectorul 4;
  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat                                 – durata de func˛ionare: nelimitat„;
integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 10; valoarea                                – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT
unei p„r˛i sociale: 200.000 lei                                          integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20; valoarea
                                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  – fondatori: Stamate R„ducanu Mihnea-George,                                  unei p„r˛i sociale: 100.000 lei
                                DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
asociat, cod numeric personal 1770913410014,
                                                           – fondatori: Georgescu Eugen-Ion, asociat, cod
aport la capital 1.000.000 lei, reprezent‚nd 5 p„r˛i
                               EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI          numeric personal 1571018400163, aport la capital
sociale, cu o participare la beneficii ∫i la pierderi de
                                   DELEGAT NR. 12249/SC             1.900.000 lei, reprezent‚nd 19 p„r˛i sociale, cu o
50 %, ∫i Stamate R„ducanu M„d„lina-Ilinca, asociat,
cod numeric personal 2800219410067, aport la               din 29 iulie 2004            participare la beneficii ∫i la pierderi de 95 %, ∫i
capital 1.000.000 lei, reprezent‚nd 5 p„r˛i sociale,                                Georgescu Vasilica asociat, cod numeric personal
                               Judec„tor delegat
cu o participare la beneficii ∫i la pierderi de 50 %.                               2620508400277, aport la capital 100.000 lei,
                               la O.R.C. de pe l‚ng„
  – administrator: Stamate R„ducanu Mihnea-
                               Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu        reprezent‚nd o parte social„, cu o participare la
George, cod numeric personal 1770913410014, cu
                               Referent       - Grigore∫ Ancu˛a        beneficii ∫i la pierderi de 5 %.
puteri depline, cu o durat„ a mandatului de 4 ani;
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 741      Œn baza cererii nr. 221744 din data de 26.07.2004    – administrator: Georgescu Eugen-Ion, cod
– activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie     ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat  numeric personal 1571018400163, cu puteri
contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i   la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„      depline;
de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru    Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i        – domeniul principal de activitate: cod CAEN 922
afaceri ∫i management;                   Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele   – activit„˛i de radio ∫i televiziune;
  – activitatea principal„: cod CAEN 7414 –        date:
                                                           – activitatea principal„: cod CAEN 9220 –
activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i          – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
management.                        J 40/12311/2004;                    activit„˛i de radio ∫i televiziune.
  (13/434.843)                       – denumirea ∫i forma juridic„: DIRECT TARGET       (16/434.846)
              *                - S.R.L.;                                     *
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2584/24.VIII.2004                 5
     Societatea Comercial„                 – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:           Societatea Comercial„
 ALGADO CONSULTING - S.R.L., Bucure∫ti           J 40/12314/2004;                        JIMO CONSULT - S.R.L., Bucure∫ti
                                – denumirea ∫i forma juridic„: TELE RIVER -
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16643002                                          COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16642830
                               S.R.L.;
       TRIBUNALUL BUCURE™TI               – sediul social: Bucure∫ti, Aleea Suraia, nr. 3,
                                                                  TRIBUNALUL BUCURE™TI
                               bl. 32, sc. 1, et. 5, ap. 33, sectorul 3;
                                – durata de func˛ionare: nelimitat„;
        MINISTERUL JUSTIfiIEI               – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat         MINISTERUL JUSTIfiIEI
                               integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20; valoarea
        OFICIUL NAfiIONAL               unei p„r˛i sociale: 100.000 lei
                                                                   OFICIUL NAfiIONAL
      AL REGISTRULUI COMERfiULUI              – fondatori: Pog„cean Mariana, asociat, cod
                                                                AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                               numeric personal 2640412400332, aport la capital
                               1.900.000 lei, reprezent‚nd 19 p„r˛i sociale, cu o
       JUDEC√TORUL DELEGAT                                                 JUDEC√TORUL DELEGAT
                               participare la beneficii ∫i la pierderi de 95 %, ∫i
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                                          LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                               Barbu Mariana asociat, cod numeric personal
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
                               2601224400019 aport la capital 100.000 lei,          DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
                               reprezent‚nd o parte social„, cu o participare la
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
                               beneficii ∫i la pierderi de 5 %.              EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
     DELEGAT NR. 12260/SC
                                – administrator: Pog„cean Mariana, cod numeric         DELEGAT NR. 12241/SC
         din 29 iulie 2004              personal 2640412400332, cu puteri depline, cu o             din 29 iulie 2004
  Judec„tor delegat                     durat„ a mandatului de 4 ani;
                                – domeniul principal de activitate: cod CAEN 748    Judec„tor delegat
  la O.R.C. de pe l‚ng„
                                                            la O.R.C. de pe l‚ng„
  Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu          – alte activit„˛i de servicii prestate Ón principal
  Referent       - Grigore∫ Ancu˛a                                       Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu
                               Óntreprinderilor;
                                                            Referent       - Grigore∫ Ancu˛a
  Œn baza cererii nr. 222015 din data de 26.07.2004      – activitatea principal„: cod CAEN 7487 – alte
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     activit„˛i de servicii prestate Ón principal        Œn baza cererii nr. 221478 din data de 26.07.2004
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        Óntreprinderilor.                    ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i           (18/434.848)                    la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele                   *               Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
date:                                                         Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:            Societatea Comercial„             date:
J 40/12313/2004;                         DER OFICE INTERNATIONAL - S.R.L.            – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
  – denumirea ∫i forma juridic„: ALGADO                   Bucure∫ti                J 40/12316/2004;
CONSULTING - S.R.L.;                                                   – denumirea ∫i forma juridic„: JIMO CONSULT -
  – sediul social: Bucure∫ti, str. lt. Saidac            COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16642970
                                                           S.R.L.;
Gheorghe, nr. 7, bl. 27, sc. C, et. 1, ap. 36, sectorul 6;                                – sediul social: Bucure∫ti, Bd. Unirii, nr. 16,
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;                  TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                                           bl. 5A, sc. 1, et. 7, ap. 21, sectorul 4;
  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat                                  – durata de func˛ionare: nelimitat„;
integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20; valoarea           MINISTERUL JUSTIfiIEI             – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
unei p„r˛i sociale: 100.000 lei                                            integral, participarea str„in„ este de 1.900.000 lei,
  – fondatori: Gr„dinaru Anghel Dorel, asociat, cod                                 num„rul total de p„r˛i sociale: 20; valoarea unei
numeric personal 1670726414521, aport la capital              OFICIUL NAfiIONAL             p„r˛i sociale: 100.000 lei
1.000.000 lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale, cu o           AL REGISTRULUI COMERfiULUI             – fondatori: N„stase Luciana Rodica, asociat, cod
participare la beneficii ∫i la pierderi de 50 %, ∫i
                                                           numeric personal 2740225034977, aport la capital
Gr„dinaru Gabriela asociat, cod numeric personal
                                     JUDEC√TORUL DELEGAT             100.000 lei, reprezent‚nd o parte social„, cu o
2691027460025, aport la capital 1.000.000 lei,
                                 LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          participare la beneficii ∫i la pierderi de 5 %, ∫i
reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale, cu o participare la
                                 DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI          Olsson Jens Inguar Marcus asociat, aport la capital
beneficii ∫i la pierderi de 50 %.
  – administrator: Gr„dinaru Anghel Dorel, cod                                    1.900.000 lei, reprezent‚nd 19 p„r˛i sociale, cu o
numeric personal 1670726414521, cu puteri            EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI          participare la beneficii ∫i pierderi de 95 %.
depline, cu o durat„ a mandatului de 4 ani;              DELEGAT NR. 12244/SC               – administrator: Olsson Jens Inguar Marcus, cu
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 741                                  puteri depline, cu o durat„ a mandatului de 4 ani;
                                       din 29 iulie 2004              – domeniul principal de activitate: cod CAEN 741
– activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie
contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i     Judec„tor delegat                   – activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie
de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru      la O.R.C. de pe l‚ng„                 contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i
afaceri ∫i management;                     Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu        de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru
  – activitatea principal„: cod CAEN 7414 –          Referent       - Grigore∫ Ancu˛a        afaceri ∫i management.
activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i                                       – activitatea principal„: cod CAEN 7414 –
management.                           Œn baza cererii nr. 221591 din data de 26.07.2004   activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i
   (17/434.847)                      ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat   management.
              *                la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         (20/434.850)
                               Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i                   *
      Societatea Comercial„               Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
    TELE RIVER - S.R.L., Bucure∫ti            date:                               Societatea Comercial„
                                – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:       CAMEGIULIO INTERNATIONAL - S.R.L.
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16642660
                               J 40/12315/2004;                            Bucure∫ti
       TRIBUNALUL BUCURE™TI               – denumirea ∫i forma juridic„: DER OFICE
                               INTERNATIONAL - S.R.L.;                      COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16642988

                                – sediul social: Bucure∫ti, aleea Valea Viilor,
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                                                TRIBUNALUL BUCURE™TI
                               nr. 4, bl. D49, sc. F, et. 4, ap. 88, sectorul 6;
                                – durata de func˛ionare: nelimitat„;
        OFICIUL NAfiIONAL                – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat         MINISTERUL JUSTIfiIEI
      AL REGISTRULUI COMERfiULUI             integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20; valoarea
                               unei p„r˛i sociale: 100.000 lei
                                                                   OFICIUL NAfiIONAL
                                – fondatori: Enache Ioana-Alina, asociat, cod
       JUDEC√TORUL DELEGAT                                                AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                               numeric personal 2771013464528, aport la capital
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                               1.400.000 lei, reprezent‚nd 14 p„r˛i sociale, cu o
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
                               participare la beneficii ∫i la pierderi de 70 %, ∫i         JUDEC√TORUL DELEGAT
                               Enache Ana, asociat, cod numeric personal           LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
     DELEGAT NR. 12271/SC                2501021400068, aport la capital 600.000 lei,         DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
                               reprezent‚nd 6 p„r˛i sociale, cu o participare la
         din 29 iulie 2004              beneficii ∫i la pierderi de 30 %.             EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
  Judec„tor delegat                      – administrator: Enache Ioana-Alina, cod            DELEGAT NR. 12246/SC
  la O.R.C. de pe l‚ng„                   numeric personal 2771013464528, cu puteri                din 29 iulie 2004
  Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu          depline, cu o durat„ a mandatului de 4 ani;
  Referent       - Grigore∫ Ancu˛a           – domeniul principal de activitate: cod CAEN 514    Judec„tor delegat
                               – comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum, altele      la O.R.C. de pe l‚ng„
  Œn baza cererii nr. 222367 din data de 26.07.2004                                  Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     dec‚t cele alimentare;
                                – activitatea principal„: cod CAEN 5141 – comer˛    Referent       - Grigore∫ Ancu˛a
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i         cu ridicata cu produse textile.               Œn baza cererii nr. 221603 din data de 26.07.2004
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele        (19/434.849)                    ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
date:                                         *               la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
 6              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 2584/24.VIII.2004
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i            Societatea Comercial„                – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     LEMN-TECH CONSULT - S.R.L., Bucure∫ti         J 40/12321/2004;
date:                                                         – denumirea ∫i forma juridic„: VER MAR
                                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16642821
  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:                                  CONSTRUCT - S.R.L.;
J 40/12318/2004;                            TRIBUNALUL BUCURE™TI              – sediul social: Bucure∫ti, Str. Feroviarilor,
  – denumirea ∫i forma juridic„: CAMEGIULIO                                   nr. 7–9, demisol, sectorul 1;
INTERNATIONAL - S.R.L.;                                                – durata de func˛ionare: nelimitat„;
  – sediul social: Bucure∫ti, str. Sibiu, nr. 10, bl.         MINISTERUL JUSTIfiIEI              – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
OS1, sc. D, et. 2, ap. 131, sectorul 6;                                      integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20; valoarea
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;                 OFICIUL NAfiIONAL             unei p„r˛i sociale: 100.000 lei
  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat       AL REGISTRULUI COMERfiULUI             – fondatori: ™erban Veronel; asociat, cod numeric
integral, participarea str„in„ este de 900.000 lei,                                personal 1640210400565, aport la capital 1.000.000
num„rul total de p„r˛i sociale: 20; valoarea unei                                 lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale, cu o participare
                                   JUDEC√TORUL DELEGAT
p„r˛i sociale: 100.000 lei                                             la beneficii ∫i la pierderi de 50 %, ∫i Manea Marin,
                                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  – fondatori: Melfi Giulio, aport la capital 900.000                              asociat, cod numeric personal 1530304400658,
                                DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
lei, reprezent‚nd 9 p„r˛i sociale, cu o participare la                               aport la capital 1.000.000 lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i
beneficii ∫i la pierderi de 45 %, ∫i M„rciulescu       EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI          sociale, cu o participare la beneficii ∫i pierderi de
Camelia Roxana, asociat, cod numeric personal            DELEGAT NR. 12240/SC              50 %.
2770610464539, aport la capital 1.100.000 lei,                                     – administrator: ™erban Veronel, cod numeric
reprezent‚nd 11 p„r˛i sociale, cu o participare la            din 29 iulie 2004            personal 1640210400565, cu o durat„ a mandatului
beneficii ∫i pierderi de 55 %.               Judec„tor delegat                   de 4 ani;
  – administrator: M„rciulescu Camelia Roxana,      la O.R.C. de pe l‚ng„                   – domeniul principal de activitate: cod CAEN 454
cod numeric personal 2770610464539, cu o durat„       Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu        – lucr„ri de finisare;
a mandatului de 4 ani;                   Referent       - Grigore∫ Ancu˛a          – activitatea principal„: cod CAEN 4544 – lucr„ri
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 524     Œn baza cererii nr. 221474 din data de 26.07.2004   de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri de geamuri.
– comer˛ cu am„nuntul Ón magazine specializate, cu    ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     (24/434.854)
alte produse neclasificate Ón alt„ parte;         la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                   *
  – activitatea principal„: cod CAEN 5242 – comer˛   Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte.               Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele         Societatea Comercial„
   (21/434.851)                     date:                             SPOT BUSINESS - S.R.L., Bucure∫ti
             *                 – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                                              COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16642465
                             J 40/12320/2004;
     Societatea Comercial„               – denumirea ∫i forma juridic„: LEMN-TECH
                                                                TRIBUNALUL BUCURE™TI
   ANDART MEDIA - S.R.L., Bucure∫ti          CONSULT - S.R.L.;
                               – sediul social: Bucure∫ti, Bd. Unirii, nr. 16, bl.
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16642538        5A, sc. 1, et. 7, ap. 21, sectorul 4;                 MINISTERUL JUSTIfiIEI
                               – durata de func˛ionare: nelimitat„;
       TRIBUNALUL BUCURE™TI              – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
                             integral, participarea str„in„ este de 1.900.000 lei,          OFICIUL NAfiIONAL
                             num„rul total de p„r˛i sociale: 20; valoarea unei         AL REGISTRULUI COMERfiULUI
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                             p„r˛i sociale: 100.000 lei
                               – fondatori: N„stase Luciana Rodica, asociat, cod
                                                                JUDEC√TORUL DELEGAT
        OFICIUL NAfiIONAL              numeric personal 2740225034977, aport la capital
                                                            LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI            100.000 lei, reprezent‚nd o parte social„, cu o
                             participare la beneficii ∫i la pierderi de 5 %, ∫i      DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
                             Nilsson Eskil Thomas, asociat, aport la capital
       JUDEC√TORUL DELEGAT             1.900.000 lei, reprezent‚nd 19 p„r˛i sociale, cu o     EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          participare la beneficii ∫i pierderi de 95 %.           DELEGAT NR. 12265/SC
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI            – administrator: Nilsson Eskil Thomas, cu puteri           din 29 iulie 2004
                             depline, cu o durat„ a mandatului de 4 ani;
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI            – domeniul principal de activitate: cod CAEN 741    Judec„tor delegat
     DELEGAT NR. 12299/SC              – activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie     la O.R.C. de pe l‚ng„
                             contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i   Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu
        din 29 iulie 2004
                             de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru    Referent       - Grigore∫ Ancu˛a
 Judec„tor delegat                    afaceri ∫i management.
                                                           Œn baza cererii nr. 222313 din data de 26.07.2004
 la O.R.C. de pe l‚ng„                   – activitatea principal„: cod CAEN 7414 –
                                                          ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
 Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu         activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i
                                                          la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
 Referent       - Grigore∫ Ancu˛a         management.
                               (23/434.853)                     Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
  Œn baza cererii nr. 224544 din data de 28.07.2004                *               Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                                date:
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„           Societatea Comercial„               – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i        VER MAR CONSTRUCT - S.R.L., Bucure∫ti         J 40/12322/2004;
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele                                  – denumirea ∫i forma juridic„: SPOT BUSINESS -
                                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16642236
date:                                                       S.R.L.;
  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:                                   – sediul social: Bucure∫ti, str. P‚ncota, nr. 9,
                                    TRIBUNALUL BUCURE™TI
J 40/12319/2004;                                                  bl. 11N, sc. 6, et. 3, ap. 165, sectorul 2;
  – denumirea ∫i forma juridic„: ANDART MEDIA                                    – durata de func˛ionare: nelimitat„;
- S.R.L.;                                MINISTERUL JUSTIfiIEI             – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
  – sediul social: Bucure∫ti, Str. Aurului, nr. 16,                               integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20; valoarea
bl. M3, sc. A, et. 7, ap. 79, sectorul 2;                OFICIUL NAfiIONAL             unei p„r˛i sociale: 100.000 lei
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;              AL REGISTRULUI COMERfiULUI             – fondatori: Iva∫cu Maria Macrina, asociat, cod
  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat                               numeric personal 2661120280805, aport la capital
integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20; valoarea                               1.800.000 lei, reprezent‚nd 18 p„r˛i sociale, cu o
                                   JUDEC√TORUL DELEGAT
unei p„r˛i sociale: 100.000 lei                                          participare la beneficii ∫i la pierderi de 90 %, ∫i
                                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  – fondatori: Nistorescu Adrian, asociat, cod                                  Martin Mihaela, asociat, cod numeric personal
                                DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
numeric personal 1680208216192, aport la capital                                  2790813434512, aport la capital 200.000 lei,
1.000.000 lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale, cu o                                 reprezent‚nd dou„ p„r˛i sociale, cu o participare la
                               EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
participare la beneficii ∫i la pierderi de 50 %, ∫i         DELEGAT NR. 12243/SC              beneficii ∫i pierderi de 10 %.
Nistorescu Gabriela Cristina asociat, cod numeric                                   – administrator: Iva∫cu Maria Macrina, cod
personal 2700406443029, aport la capital 1.000.000            din 29 iulie 2004            numeric personal 2661120280805;
lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale, cu o participare    Judec„tor delegat                     – domeniul principal de activitate: cod CAEN 741
la beneficii ∫i pierderi de 50 %.              la O.R.C. de pe l‚ng„                 – activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie
  – administrator: Nistorescu Adrian, cod numeric     Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu        contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i
personal 1680208216192, cu puteri depline;         Referent       - Grigore∫ Ancu˛a        de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 922     Œn baza cererii nr. 221571 din data de 26.07.2004   afaceri ∫i management.
– activit„˛i de radio ∫i televiziune;           ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    – activitatea principal„: cod CAEN 7414 –
  – activitatea principal„: cod CAEN 9220 –       la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„      activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i
activit„˛i de radio ∫i televiziune.            Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i       management.
   (22/434.852)                     Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele      (25/434.855)
             *                date:                                       *
               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA               a IV-a,  Nr. 2584/24.VIII.2004                  7
     Societatea Comercial„               – sediul social: Bucure∫ti, Calea Vitan, nr. 104,        Societatea Comercial„
    ADELAU COM - S.R.L., Bucure∫ti          bl. V42A, sc. 4, et. 8, ap. 134, sectorul 3;          TECNIK INVEST - S.R.L., Bucure∫ti
                              – durata de func˛ionare: nelimitat„;
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16643045                                         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16642589
                              – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
       TRIBUNALUL BUCURE™TI            integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20; valoarea         TRIBUNALUL BUCURE™TI
                             unei p„r˛i sociale: 100.000 lei
                              – fondatori: Mih„il„ Dariana-Ioana, asociat, cod
       MINISTERUL JUSTIfiIEI                                                MINISTERUL JUSTIfiIEI
                             numeric personal 2770106090060, aport la capital
                             1.900.000 lei, reprezent‚nd 19 p„r˛i sociale, cu o
        OFICIUL NAfiIONAL             participare la beneficii ∫i la pierderi de 95 %, ∫i           OFICIUL NAfiIONAL
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI           Dima Cosmin Mircea, asociat, cod numeric personal         AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                             1750925090061, aport la capital 100.000 lei,
      JUDEC√TORUL DELEGAT             reprezent‚nd o parte social„, cu o participare la          JUDEC√TORUL DELEGAT
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          beneficii ∫i pierderi de 5 %.                 LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI            – administrator: Mih„il„ Dariana-Ioana, cod        DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
                             numeric personal 2770106090060, cu puteri
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI          depline, cu o durat„ a mandatului de 4 ani;         EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
     DELEGAT NR. 12274/SC                                               DELEGAT NR. 12238/SC
                              – domeniul principal de activitate: cod CAEN 671
        din 29 iulie 2004            – activit„˛i auxiliare intermedierilor financiare (cu          din 29 iulie 2004
 Judec„tor delegat                   excep˛ia caselor de asigur„ri ∫i de pensii);        Judec„tor delegat
 la O.R.C. de pe l‚ng„                   – activitatea principal„: cod CAEN 6713 –        la O.R.C. de pe l‚ng„
 Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu        activit„˛i auxiliare intermedierilor financiare (cu    Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu
 Referent       - Grigore∫ Ancu˛a        excep˛ia caselor de asigur„ri ∫i de pensii);        Referent       - Grigore∫ Ancu˛a
  Œn baza cererii nr. 222376 din data de 26.07.2004   (consultan˛„);
                                                           Œn baza cererii nr. 221015 din data de 23.07.2004
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     (27/434.857)                     ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                   *               la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i                                   Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele         Societatea Comercial„             Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
date:                            INTERNATIONAL INVEST CONSULTING            date:
  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:        GLOBAL 2004 - S.R.L., Bucure∫ti            – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
J 40/12323/2004;                                                 J 40/12326/2004;
  – denumirea ∫i forma juridic„: ADELAU COM -          COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16642287
                                                           – denumirea ∫i forma juridic„: TECNIK INVEST -
S.R.L.;                                                      S.R.L.;
  – sediul social: Bucure∫ti, str. Baia de Arie∫, nr.        TRIBUNALUL BUCURE™TI              – sediul social: Bucure∫ti, Pia˛a Alba Iulia, nr. 6,
9, bl. 10, sc. 1, et. 7, ap. 31, sectorul 6;                                   bl. 15, sc. A, et. 8, ap. 22, sectorul 3;
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;                                       – durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI
  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat                                – capitalul social subscris: 81.532.000 lei,
integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20; valoarea                              echivalentul a 2000 euro, (echivalentul Ón $ al
unei p„r˛i sociale: 100.000 lei                     OFICIUL NAfiIONAL             valutei 2000 $), v„rsat integral, participarea str„in„
  – fondator: Voicu Lauren˛iu-Costin, asociat, cod        AL REGISTRULUI COMERfiULUI           este de 81.532.000 lei, echivalentul a 2000 $,
numeric personal 1801118460041, aport la capital                                 num„rul total de p„r˛i sociale: 100; valoarea unei
2.000.000 lei, reprezent‚nd 20 p„r˛i sociale, cu o                                p„r˛i sociale: 815.320 lei
participare la beneficii ∫i la pierderi de 100 %.           JUDEC√TORUL DELEGAT              – fondatori: Graells Ramon Antonio, asociat,
  – administrator: Voicu Lauren˛iu-Costin, cod        LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          aport la capital 26.905.560 lei, echivalentul a 660
numeric personal 1801118460041, cu puteri           DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI          euro (echivalentul Ón dolari a valutei 660 $),
depline, cu o durat„ a mandatului de 4 ani;                                    reprezent‚nd 33 p„r˛i sociale, cu o participare la
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 521     EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI          beneficii ∫i la pierderi de 33 %, Bou Maqueda Agusti
– comer˛ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate;         DELEGAT NR. 12279/SC              asociat, aport la capital 27.720.880 lei, echivalentul
  – activitatea principal„: cod CAEN 5211 – comer˛                                a 680 euro (echivalentul Ón $ al valutei 680),
cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu               din 29 iulie 2004            reprezent‚nd 34 p„r˛i sociale, cu o participare la
v‚nzare predominant„ de produse alimentare,                                    beneficii ∫i pierderi de 34 %, ∫i Llonch Trias Miquel
                              Judec„tor delegat
b„uturi ∫i tutun.                                                 asociat, aport la capital 26.905.560 lei echivalentul
                              la O.R.C. de pe l‚ng„
  (26/434.856)                                                 a 660 euro (echivalentul Ón $ al valutei 660),
             *                Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu
                                                         reprezent‚nd 33 p„r˛i sociale, cu o participare la
                              Referent       - Grigore∫ Ancu˛a
                                                         beneficii ∫i pierderi de 33 %.
     Societatea Comercial„
                              Œn baza cererii nr. 222438 din data de 26.07.2004    – administratori: Graells Ramon Antonio, cu
 KENERO CONSULT INVESTMENT - S.R.L.
                             ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat   puteri depline, ∫i Llonch Trias Miquel, cu puteri
        Bucure∫ti
                             la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„      depline.
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16642678        Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i        – domeniul principal de activitate: cod CAEN 701
                             Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele    – activit„˛i imobiliare cu bunuri proprii;
       TRIBUNALUL BUCURE™TI                                          – activitatea principal„: cod CAEN 7011 –
                             date:
                                                         dezvoltare (promovare) imobiliar„.
                              – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                                            (29/434.859)
       MINISTERUL JUSTIfiIEI            J 40/12325/2004;
                                                                      *
                              – denumirea ∫i forma juridic„: INTERNATIONAL
                             INVEST CONSULTING GLOBAL 2004 - S.R.L.;               Societatea Comercial„
        OFICIUL NAfiIONAL
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI             – sediul social: Bucure∫ti, str. Andrei Mure∫anu,        PROJET INTERNATIONAL
                             nr. 18, sectorul 1;                       IMMOBILIER - S.R.L., Bucure∫ti
                              – durata de func˛ionare: nelimitat„;
      JUDEC√TORUL DELEGAT                                              COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16643053
                              – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                             integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 10; valoarea         MINISTERUL JUSTIfiIEI
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
                             unei p„r˛i sociale: 200.000 lei;
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI            – fondatori: Cr„iniceanu Gabriela, asociat, cod
                                                                 OFICIUL NAfiIONAL
     DELEGAT NR. 12272/SC              numeric personal 2540801400455, aport la capital
                                                              AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                             2.000.000 lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale, cu o
        din 29 iulie 2004
                             participare la beneficii ∫i la pierderi de 100 %.
 Judec„tor delegat                     – administrator: Cr„iniceanu Gabriela, cod            JUDEC√TORUL DELEGAT
 la O.R.C. de pe l‚ng„                 numeric personal 2540801400455, cu puteri           LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
 Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu        depline, cu o durat„ a mandatului de 4 ani;          DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
 Referent       - Grigore∫ Ancu˛a
                              – domeniul principal de activitate: cod CAEN 741
                                                           EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
  Œn baza cererii nr. 222371 din data de 26.07.2004   – activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie
                                                              DELEGAT NR. 12285/SC
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat   contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„      de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru           din 29 iulie 2004
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                             afaceri ∫i management.                   Judec„tor delegat
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                              – activitatea principal„: cod CAEN 7414 –        la O.R.C. de pe l‚ng„
date:
                             activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i        Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu
  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                             management.                        Referent       - Grigora∫ Ancu˛a
J 40/12324/2004;
  – denumirea ∫i forma juridic„: KENERO           (28/434.858)                      Œn baza cererii nr. 222459 din data de 26.07.2004
CONSULT INVESTMENT - S.R.L.;                            *               ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
  8              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 2584/24.VIII.2004
la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„         – domeniul principal de activitate: cod CAEN 722   Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i        – consultan˛„ ∫i furnizare de programe informatice    Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     (software);                       date:
date:                             – activitatea principal„: cod CAEN 7222 –        – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:      consultan˛„ ∫i furnizare de alte produse software.    J 40/12330/2004;
J 40/12327/2004;                        (31/434.861)                      – denumirea ∫i forma juridic„: F.M.
  – denumirea ∫i forma juridic„: PROJET                      *               MANAGEMENT CONSULTANCY - S.R.L.;
INTERNATIONAL IMMOBILIER - S.R.L.;                                           – sediul social: Bucure∫ti, ∫os. Colentina nr. 35,
  – sediul social: Bucure∫ti, calea Cr‚nga∫i nr. 36,        Societatea Comercial„
                                                          bl. R15, sc. A, et. 10, ap. 44, sectorul 2;
l. 13, sc. 2, et. 8, ap. 88, sectorul 6;             CRI-CRI MEDIA - S.R.L., Bucure∫ti
                                                            – durata de func˛ionare: nelimitat„;
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;              COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16642325         – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
  – capitalul social subscris: 407.440.000 lei,                                  integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20; valoarea
constituit din: 40.744.000 lei ∫i 9.000 euro, v„rsat           MINISTERUL JUSTIfiIEI            unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;
integral, participarea str„in„ este de 366.696.000 lei,                                – fondatori: Rotaru Flaviana, asociat, cod
echivalentul a 9.000 euro, num„rul total de p„r˛i                                  numeric personal 2750524421514, aport la capital
                                     OFICIUL NAfiIONAL
sociale: 1.000; valoarea unei p„r˛i sociale: 407.440                                1.000.000 lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale, cu o
                                   AL REGISTRULUI COMERfiULUI
lei;                                                        participare la beneficii ∫i la pierderi de 50 %, ∫i
  – fondatori: Schmit Jean-Claude, asociat, aport la                               Ioni˛„ M„d„lin Ion, asociat, cod numeric personal
capital 183.348.000 lei, echivalentul a 4.500 euro,          JUDEC√TORUL DELEGAT
                                                          1660907100022, aport la capital 1.000.000 lei,
reprezent‚nd 450 p„r˛i sociale, cu o participare la       LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                          reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale, cu o participare la
beneficii ∫i pierderi de 45 %, Roufosse Eric Alain       DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                                          beneficii ∫i la pierderi de 50 %;
Roland, asociat, aport la capital 183.348.000 lei                                   – administrator: Rotaru Flaviana, cod numeric
echivalentul a 4.500 euro, reprezent‚nd 450 p„r˛i       EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
                                                          personal 2750524421514, cu o durat„ a mandatului
sociale, cu o participare la beneficii ∫i pierderi de        DELEGAT NR. 12306/SC
                                                          de 2 ani;
45 %, ∫i Barbu Doru, asociat, cod numeric personal             din 29 iulie 2004              – domeniul principal de activitate: cod CAEN 748
1750507460015, aport la capital 40.744.000 lei
                               Judec„tor delegat                   – alte activit„˛i de servicii prestate Ón principal
reprezent‚nd 100 p„r˛i sociale, cu o participare la
                               la O.R.C. de pe l‚ng„                 Óntreprinderilor;
beneficii ∫i pierderi de 10 %;
                               Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu          – activitatea principal„: cod CAEN 7487 – alte
  – administratori: Schmit Jean-Claude, Roufosse
                               Referent       - Grigora∫ Ancu˛a        activit„˛i de servicii prestate Ón principal
Eric Alain Roland ∫i Barbu Doru, cod numeric
                                Œn baza cererii nr. 223455 din data de 27.07.2004  Óntreprinderilor (inclusiv consultan˛„ Ón accesarea
personal 1750507460015;
                              ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat   fondurilor furnizate prin diverse programe sau
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 701
                              la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„      scheme de finan˛are ale organismelor sau
– activit„˛i imobiliare cu bunuri proprii;
                              Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i       organiza˛iilor interne sau interna˛ionale).
  – activitatea principal„: cod CAEN 7012 –
                              Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele      (33/434.863)
cump„rare ∫i v‚nzare de bunuri imobiliare proprii.
                              date:                                       *
   (30/434.860)
                                – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
              *                                                 Societatea Comercial„
                              J 40/12329/2004;
                                – denumirea ∫i forma juridic„: CRI-CRI MEDIA -     GFX MEDIA FACTORY - S.R.L., Bucure∫ti
      Societatea Comercial„
                              S.R.L.;
  ATEC NET SYSTEMS - S.R.L., Bucure∫ti                                           COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16642732
                                – sediul social: Bucure∫ti, str. Alexandru
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16642201        Dep„r„˛eanu nr. 33, sectorul 1;
                                                                 MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                – durata de func˛ionare: nelimitat„;
        MINISTERUL JUSTIfiIEI              – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
                              integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20; valoarea          OFICIUL NAfiIONAL
                              unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;                  AL REGISTRULUI COMERfiULUI
        OFICIUL NAfiIONAL
                                – fondatori: R„u˛u Cristian-Mihai, asociat, cod
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                              numeric personal 1670617441548, aport la capital
                              1.900.000 lei, reprezent‚nd 19 p„r˛i sociale, cu o           JUDEC√TORUL DELEGAT
                              participare la beneficii ∫i la pierderi de 95 %, ∫i      LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
       JUDEC√TORUL DELEGAT
                              R„u˛u Catrinel-Gabriela, asociat, cod numeric         DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
    LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI          personal 2691108414515, aport la capital 100.000
                              lei, reprezent‚nd o parte social„, cu o participare la   EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
                              beneficii ∫i pierderi de 5 %;                   DELEGAT NR. 12293/SC
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
     DELEGAT NR. 12231/SC                 – administrator: R„u˛u Cristian-Mihai, cod              din 29 iulie 2004
                              numeric personal 1670617441548, cu puteri
        din 29 iulie 2004             depline;                          Judec„tor delegat
  Judec„tor delegat                      – domeniul principal de activitate: cod CAEN 922    la O.R.C. de pe l‚ng„
  la O.R.C. de pe l‚ng„                  – activit„˛i de radio ∫i televiziune;           Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu
  Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu           – activitatea principal„: cod CAEN 9220 –       Referent       - Grigora∫ Ancu˛a
  Referent       - Grigora∫ Ancu˛a         activit„˛i de radio ∫i televiziune.
                                                            Œn baza cererii nr. 223470 din data de 27.07.2004
                                (32/434.862)
  Œn baza cererii nr. 211371 din data de 12.07.2004                                ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                           *
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                                la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„            Societatea Comercial„             Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i        F.M. MANAGEMENT CONSULTANCY - S.R.L.          Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele             Bucure∫ti                date:
date:                                                         – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16642376        J 40/12331/2004;
  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
J 40/12328/2004;                                                    – denumirea ∫i forma juridic„: GFX MEDIA
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
  – denumirea ∫i forma juridic„: ATEC NET                                     FACTORY - S.R.L.;
SYSTEMS - S.R.L.;                                                   – sediul social: Bucure∫ti, str. Gura Ialomi˛ei
  – sediul social: Bucure∫ti, str. Av. Gh. M„r„∫oiu           OFICIUL NAfiIONAL             nr. 3, bl. PC9, sc. A, parter, ap. 2, sectorul 3;
nr. 30, et. 1, ap. 1, sectorul 1;                  AL REGISTRULUI COMERfiULUI             – durata de func˛ionare: nelimitat„;
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;                                        – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
  – capitalul social subscris: 5.000.000 lei, v„rsat         JUDEC√TORUL DELEGAT             integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20; valoarea
integral: 5.000.000 lei, num„rul total de p„r˛i         LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;
sociale: 50; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;     DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI            – fondatori: Iacob Petru-Alexandru, asociat, cod
  – fondatori: Dumitrescu Ioana-Augusta, asociat,                                 numeric personal 1760716434510, aport la capital
cod numeric personal 2530824400018, aport la         EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI          1.800.000 lei reprezent‚nd 18 p„r˛i sociale, cu o
capital 2.500.000 lei reprezent‚nd 25 p„r˛i sociale,         DELEGAT NR. 12287/SC              participare la beneficii ∫i la pierderi de 90 %, ∫i
cu o participare la beneficii ∫i la pierderi de 50 %, ∫i                              Iacob Marin, asociat, cod numeric personal
                                      din 29 iulie 2004
Dumitrescu Florentin, asociat, cod numeric                                     1380414400209, aport la capital 200.000 lei
personal 1541021400050, aport la capital 2.500.000      Judec„tor delegat                   reprezent‚nd 2 p„r˛i sociale, cu o participare la
lei reprezent‚nd 25 p„r˛i sociale, cu o participare la    la O.R.C. de pe l‚ng„                 beneficii ∫i la pierderi de 10 %;
beneficii ∫i la pierderi de 50 %;              Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu          – administrator: Iacob Petru-Alexandru, asociat,
  – administratori: Dumitrescu Florentin, cod        Referent       - Grigora∫ Ancu˛a        cod numeric personal 1760716434510, cu puteri
numeric personal 1541021400050, ∫i Dumitrescu         Œn baza cererii nr. 215898 din data de 16.07.2004   depline;
Ioana-Augusta,     cod   numeric   personal   ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    – domeniul principal de activitate: cod CAEN 922
2530824400018;                       la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„      – activit„˛i de radio ∫i televiziune;
               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2584/24.VIII.2004                    9
  – activitatea principal„: cod CAEN 9220 –         – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:           Societatea Comercial„
activit„˛i de radio ∫i televiziune.           J 40/12333/2004;                        ELIADRA CONSTRUCT - S.R.L., Bucure∫ti
  (34/434.864)                       – denumirea ∫i forma juridic„: TELE PLUS -             COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16642872
             *               S.R.L.;
                               – sediul social: Bucure∫ti, str. R„cari nr. 8, bl. 39,          MINISTERUL JUSTIfiIEI
     Societatea Comercial„
                             sc. 1, et. 10, ap. 127, sectorul 3;
 KREDITA UNIVERSAL - S.R.L., Bucure∫ti
                               – durata de func˛ionare: nelimitat„;                   OFICIUL NAfiIONAL
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16642848          – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat         AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                             integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20; valoarea
       MINISTERUL JUSTIfiIEI
                             unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;
                                                                  JUDEC√TORUL DELEGAT
                               – fondatori: Avram Gabriel C„t„lin, asociat, cod        LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
        OFICIUL NAfiIONAL             numeric personal 1750811340016, aport la capital          DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI           1.900.000 lei reprezent‚nd 19 p„r˛i sociale, cu o
                             participare la beneficii ∫i la pierderi de 95 %, ∫i       EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
      JUDEC√TORUL DELEGAT             Avram Verginia-Ionela, asociat, cod numeric              DELEGAT NR. 12269/SC
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          personal 2780203340029, aport la capital 100.000               din 29 iulie 2004
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI          lei, reprezent‚nd o parte social„, cu o participare la
                                                             Judec„tor delegat
                             beneficii ∫i la pierderi de 5 %;                la O.R.C. de pe l‚ng„
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI            – administrator: Avram Gabriel C„t„lin, cod         Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu
     DELEGAT NR. 12248/SC              numeric personal 1750811340016, cu puteri            Referent       - Grigora∫ Ancu˛a
        din 29 iulie 2004            depline;                            Œn baza cererii nr. 222354 din data de 26.07.2004
                               – domeniul principal de activitate: cod CAEN 922     ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
 Judec„tor delegat
 la O.R.C. de pe l‚ng„                 – activit„˛i de radio ∫i televiziune;            la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
 Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu          – activitatea principal„: cod CAEN 9220 –        Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
 Referent       - Grigora∫ Ancu˛a        activit„˛i de radio ∫i televiziune.             Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                               (36/434.866)                      date:
  Œn baza cererii nr. 221638 din data de 26.07.2004                                   – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                           *
                                                           J 40/12335/2004;
la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„                                      – denumirea ∫i forma juridic„: ELIADRA
                                  Societatea Comercial„
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i                                     CONSTRUCT - S.R.L.;
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     IARAS MEDIA EVENT - S.R.L., Bucure∫ti
                                                             – sediul social: Bucure∫ti, str. Sergent Major
date:                                                         Ancu˛a Ilie, nr. 9, bl. D, sc. 2, et. 1, ap. 5, sectorul 4;
                                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16642724
  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:                                     – durata de func˛ionare: nelimitat„;
J 40/12332/2004;                                                     – capitalul social subscris: 10.000.000 lei, v„rsat
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
  – denumirea ∫i forma juridic„: KREDITA                                       integral: 10.000.000 lei, num„rul total de p„r˛i
UNIVERSAL - S.R.L.;                                                  sociale: 100; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;
  – sediul social: Bucure∫ti, Calea ™erban Vod„             OFICIUL NAfiIONAL                – fondatori: Stan Adriana Elisabeta, asociat, cod
nr. 70, sectorul 4;                         AL REGISTRULUI COMERfiULUI             numeric personal 2800831235804, aport la capital
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;                                        5.000.000 lei, reprezent‚nd 50 p„r˛i sociale, cu o
  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat                                 participare la beneficii ∫i la pierderi de 50 %, ∫i
integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20; valoarea         JUDEC√TORUL DELEGAT              Radu Constantin, asociat, cod numeric personal
unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           1660508424511, aport la capital 5.000.000 lei,
                                DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI            reprezent‚nd 50 p„r˛i sociale, cu o participare la
  – fondatori: Societatea Comercial„ KREDITA
                                                           beneficii ∫i la pierderi de 50 %;
INTERNAfiIONAL - S.A. - 2.000.000 lei, reprezent‚nd
                              EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI              – administratori: Stan Adriana Elisabeta, cod
20 p„r˛i sociale, cu o participare la beneficii ∫i
                                                           numeric personal 2800831235804, cu puteri
pierderi de 100 %;                         DELEGAT NR. 12303/SC
                                                           depline, ∫i Radu Constantin, cod numeric personal
  – administrator: Pan„ Ruxandra Iulia, cod
                                     din 29 iulie 2004              1660508424511, cu puteri depline;
numeric personal 2741006424527, cu o durat„ a                                      – domeniul principal de activitate: cod CAEN 515
mandatului de 2 ani;                    Judec„tor delegat                     – comer˛ cu ridicata cu produse intermediare
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 741     la O.R.C. de pe l‚ng„                   neagricole ∫i cu de∫euri;
– activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie     Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu           – activitatea principal„: cod CAEN 5153 – comer˛
contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i    Referent       - Grigora∫ Ancu˛a          cu ridicata cu material lemnos ∫i de construc˛ii.
de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru                                    (38/434.868)
afaceri ∫i management;                    Œn baza cererii nr. 223463 din data de 27.07.2004                  *
  – activitatea principal„: cod CAEN 7414 –       ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i       la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„              Societatea Comercial„
management.                       Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i           ELAL SERVICII TV - S.R.L., Bucure∫ti
  (35/434.865)                     Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele           COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16642929
             *               date:
                               – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:               MINISTERUL JUSTIfiIEI
      Societatea Comercial„
                             J 40/12334/2004;
     TELE PLUS - S.R.L., Bucure∫ti
                               – denumirea ∫i forma juridic„: IARAS MEDIA                OFICIUL NAfiIONAL
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16642716        EVENT - S.R.L.;                             AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                               – sediul social: Bucure∫ti, calea Vitan nr. 9, bl. V6,
       MINISTERUL JUSTIfiIEI
                             sc. 1, et. 8, ap. 36, sectorul 3;
                                                                  JUDEC√TORUL DELEGAT
                               – durata de func˛ionare: nelimitat„;              LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
        OFICIUL NAfiIONAL               – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat       DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI           integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20; valoarea
                             unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;                EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
      JUDEC√TORUL DELEGAT               – fondatori: Moraru Andreea-Ioana, asociat, cod          DELEGAT NR. 12305/SC
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          numeric personal 2770302293109, aport la capital               din 29 iulie 2004
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI          1.000.000 lei reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale, cu o
                                                             Judec„tor delegat
                             participare la beneficii ∫i la pierderi de 50 %, ∫i       la O.R.C. de pe l‚ng„
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI          Moraru Valentin, asociat, cod numeric              Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu
     DELEGAT NR. 12297/SC              personal:1720404374094, aport la capital 1.000.000       Referent       - Grigora∫ Ancu˛a
        din 29 iulie 2004            lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale, cu o participare
                                                             Œn baza cererii nr. 223476 din data de 27.07.2004
                             la beneficii ∫i la pierderi de 50 %;             ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
 Judec„tor delegat
 la O.R.C. de pe l‚ng„                   – administrator: Moraru Andreea-Ioana, cod        la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
 Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu        numeric personal 2770302293109, cu puteri          Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
 Referent       - Grigora∫ Ancu˛a        depline;                           Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                               – domeniul principal de activitate: cod CAEN 922     date:
  Œn baza cererii nr. 223462 din data de 27.07.2004                                   – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                             – activit„˛i de radio ∫i televiziune;
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                                 J 40/12336/2004;
la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„        – activitatea principal„: cod CAEN 9220 –
                                                             – denumirea ∫i forma juridic„: ELAL SERVICII
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i       activit„˛i de radio ∫i televiziune.             TV - S.R.L.;
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele      (37/434.867)                        – sediul social: Bucure∫ti, aleea Izvorul Cri∫ului
date:                                        *                nr. 1, bl. D16, sc. C, et. 1, ap. 24, sectorul 4;
 10             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2584/24.VIII.2004
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;         la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„             Societatea Comercial„
  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat  Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i          ALCRIS COMERCIAL - S.R.L., Bucure∫ti
integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20; valoarea  Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;                                                COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16642953
                             date:
  – fondatori: Prioteasa Vasile, asociat, cod
numeric personal 1480107400274, aport la capital       – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:              MINISTERUL JUSTIfiIEI
100.000 lei, reprezent‚nd o parte social„, cu o     J 40/12338/2004;
participare la beneficii ∫i la pierderi de 5 %, ∫i      – denumirea ∫i forma juridic„: MARK TEHNIC               OFICIUL NAfiIONAL
Prioteasa Elena Alexandra, asociat, cod numeric     RF - S.R.L.;                              AL REGISTRULUI COMERfiULUI
personal 2740813443031, aport la capital 1.900.000      – sediul social: Bucure∫ti, str. Constantin Titel
lei, reprezent‚nd 19 p„r˛i sociale, cu o participare
la beneficii ∫i la pierderi de 95 %;           Petrescu nr. 5, bl. C21, sc. 1, et. 8, ap. 48, sectorul 6;
                                                                 JUDEC√TORUL DELEGAT
  – administrator: Prioteasa Elena Alexandra, cod     – durata de func˛ionare: nelimitat„;             LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
numeric personal 2740813443031, cu puteri          – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat      DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
depline;                         integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20; valoarea
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 922   unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;                EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
– activit„˛i de radio ∫i televiziune;                                              DELEGAT NR. 12236/SC
                               – fondatori: Calta Marcel, asociat, cod numeric
  – activitatea principal„: cod CAEN 9220 –
activit„˛i de radio ∫i televiziune.           personal 1550609400579, aport la capital 1.900.000              din 29 iulie 2004
   (39/434.869)                    lei, reprezent‚nd 19 p„r˛i sociale, cu o participare      Judec„tor delegat
             *               la beneficii ∫i la pierderi de 95 %, ∫i Calta Veronia,     la O.R.C. de pe l‚ng„
                             asociat, cod numeric personal 2550701401128,          Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu
     Societatea Comercial„                                             Referent       - Grigora∫ Ancu˛a
                             aport la capital 1.000.000 lei, reprezent‚nd o parte
  ODISSEY CONSULT - S.R.L., Bucure∫ti
                             social„, cu o participare la beneficii ∫i la pierderi de     Œn baza cererii nr. 220741 din data de 23.07.2004
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16642473        5 %;                             ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                               – administrator: Calta Marcel, cod numeric        la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
       MINISTERUL JUSTIfiIEI                                          Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                             personal 1550609400579, cu puteri depline;          Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                               – domeniul principal de activitate: cod CAEN 922     date:
        OFICIUL NAfiIONAL             – activit„˛i de radio ∫i televiziune;              – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI                                          J 40/12340/2004;
                               – activitatea principal„: cod CAEN 9220 –
                             activit„˛i de radio ∫i televiziune.               – denumirea ∫i forma juridic„: ALCRIS
                                                           COMERCIAL - S.R.L.;
      JUDEC√TORUL DELEGAT                (41/434.871)
                                                             – sediul social: Bucure∫ti, aleea Surianu nr. 1,
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                        *                bl. 5, sc. 1, et. 2, ap. 10, sectorul 5;
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                                             – durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                   Societatea Comercial„                – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
                               V.M.G. TEHNIC TV - S.R.L., Bucure∫ti          integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20; valoarea
     DELEGAT NR. 12267/SC                                            unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;
        din 29 iulie 2004                 COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16642740           – fondatori: Ioni˛„ Emilian-Alberto, asociat, cod
                                                           numeric personal 1810504420101, aport la capital
 Judec„tor delegat                                                  1.000.000 lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale, cu o
 la O.R.C. de pe l‚ng„                         MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                           participare la beneficii ∫i la pierderi de 50 %, ∫i
 Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu                                       Badurl„ Florina Cristina, asociat, cod numeric
 Referent       - Grigora∫ Ancu˛a                                       personal 2811224450120, aport la capital 1.000.000
                                     OFICIUL NAfiIONAL
  Œn baza cererii nr. 222320 din data de 26.07.2004        AL REGISTRULUI COMERfiULUI             lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale, cu o participare
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                                 la beneficii ∫i la pierderi de 50 %;
la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„                                       – administrator: Ioni˛„ Emilian-Alberto, cod
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i              JUDEC√TORUL DELEGAT              numeric personal 1810504420101, cu puteri
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele       LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           depline, cu o durat„ a mandatului de 4 ani;
date:                                                           – domeniul principal de activitate: cod CAEN 521
                                DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:                                    – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate;
J 40/12337/2004;                                                     – activitatea principal„: cod CAEN 5211 – comer˛
  – denumirea ∫i forma juridic„: ODISSEY          EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI            cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu
CONSULT - S.R.L.;                         DELEGAT NR. 12294/SC                v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
  – sediul social: Bucure∫ti, str. Ma∫ina de P‚ine,                                 b„uturi ∫i tutun.
nr. 18, bl. R28, sc. A, et. 8, ap. 33, sectorul 2;            din 29 iulie 2004                (43/434.873)
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;           Judec„tor delegat
                                                                        *
  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
                              la O.R.C. de pe l‚ng„                        Societatea Comercial„
integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20; valoarea
unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;              Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu           IMAGINI DE SUCCES - S.R.L., Bucure∫ti
  – fondator: Codreanu R„zvan Cristian, asociat,      Referent       - Grigora∫ Ancu˛a
                                                                COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16642996
cod numeric personal 1770821410010, aport la
capital 2.000.000 lei, reprezent‚nd 20 p„r˛i sociale,    Œn baza cererii nr. 223471 din data de 27.07.2004
cu o participare la beneficii ∫i la pierderi de 100 %;  ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat            MINISTERUL JUSTIfiIEI
  – administrator: Codreanu R„zvan Cristian, cod    la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
numeric personal 1770821410010;             Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i                OFICIUL NAfiIONAL
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 671   Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele           AL REGISTRULUI COMERfiULUI
– activit„˛i auxiliare intermedierilor financiare (cu
                             date:
excep˛ia caselor de asigur„ri ∫i de pensii);
  – activitatea principal„: cod CAEN 6713 –        – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:             JUDEC√TORUL DELEGAT
activit„˛i auxiliare intermedierilor financiare (cu   J 40/12339/2004;                         LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
excep˛ia caselor de asigur„ri ∫i de pensii).        – denumirea ∫i forma juridic„: V.M.G. TEHNIC          DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
  (40/434.870)                     TV - S.R.L.;
             *                 – sediul social: Bucure∫ti, calea Vitan nr. 219, bl.     EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
                                                                DELEGAT NR. 12253/SC
     Societatea Comercial„             10, sc. 3, et. 9, ap. 165, sectorul 3;
   MARK TEHNIC RF - S.R.L., Bucure∫ti           – durata de func˛ionare: nelimitat„;                   din 29 iulie 2004
                              – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat     Judec„tor delegat
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16643061
                             integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20; valoarea     la O.R.C. de pe l‚ng„
                             unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;                Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu
       MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                            Referent       - Grigora∫ Ancu˛a
                              – fondatori: Prescurea-Floricel Roxana-Mihaela,
                             asociat, cod numeric personal 273012362147, aport        Œn baza cererii nr. 221863 din data de 26.07.2004
        OFICIUL NAfiIONAL                                            ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                             la capital 1.000.000 lei, reprezent‚nd o parte
                                                           la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
                             social„, cu o participare la beneficii ∫i la pierderi de   Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                             5 %, ∫i Prescurea-Floricel Teodor, asociat, cod       Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
      JUDEC√TORUL DELEGAT
                             numeric personal 1690417431523, aport la capital       date:
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                             1.900.000 lei, reprezent‚nd 19 p„r˛i sociale, cu o        – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
                             participare la beneficii ∫i la pierderi de 95 %;       J 40/12341/2004;
                                                             – denumirea ∫i forma juridic„: IMAGINI DE
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI            – administrator: Prescurea-Floricel Teodor, cod
                                                           SUCCES - S.R.L.;
     DELEGAT NR. 12296/SC              numeric personal 1690417431523, cu puteri            – sediul social: Bucure∫ti, bd. Iuliu Maniu
        din 29 iulie 2004            depline;                           nr. 102–104, bl. 20, sc. 5, et. 1, ap. 168, sectorul 6;
                              – domeniul principal de activitate: cod CAEN 922       – durata de func˛ionare: nelimitat„;
 Judec„tor delegat                                                    – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
 la O.R.C. de pe l‚ng„                 – activit„˛i de radio ∫i televiziune;
                                                           integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20; valoarea
 Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu          – activitatea principal„: cod CAEN 9220 –
                                                           unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;
 Referent       - Grigora∫ Ancu˛a        activit„˛i de radio ∫i televiziune.               – fondatori: Tudor Cristian, asociat, cod numeric
  Œn baza cererii nr. 223474 din data de 27.07.2004     (42/434.872)                       personal 1620929400070, aport la capital 1.000.000
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                 *                lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale, cu o participare
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2584/24.VIII.2004                 11
la beneficii ∫i la pierderi de 50 %, ∫i Gavriloaia     la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„           Societatea Comercial„
Cornel,   asociat,  cod   numeric  personal     Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i        BUSINESS TOP CONSEIL - S.R.L., Bucure∫ti
1700209461539, aport la capital 1.000.000 lei,       Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale, cu o participare la                                       COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16642406
                              date:
beneficii ∫i la pierderi de 50 %;
  – administratori: Tudor Cristian, cod numeric        – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:             MINISTERUL JUSTIfiIEI
personal 1620929400070, cu puteri depline, ∫i        J 40/12344/2004;
Gavriloaia Cornel, cod numeric personal             – denumirea ∫i forma juridic„: MOSKON MEDIA             OFICIUL NAfiIONAL
1700209461539, cu puteri depline;              - S.R.L.;                              AL REGISTRULUI COMERfiULUI
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 173
                                – sediul social: Bucure∫ti, str. C„derea Bastiliei
– finisarea materialelor textile;
  – activitatea principal„: cod CAEN 1730 –        nr. 25, et. 3, ap. 8, sectorul 1;                   JUDEC√TORUL DELEGAT
finisarea materialelor textile.                 – durata de func˛ionare: nelimitat„;            LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  (44/434.874)                        – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat     DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
              *                integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20; valoarea
                              unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;               EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
      Societatea Comercial„                                                DELEGAT NR. 12245/SC
    INSTPRO COM - S.R.L., Bucure∫ti             – fondatori: Stan Lucian, asociat, cod numeric
                              personal 1731121463041, aport la capital 1.900.000            din 29 iulie 2004
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16642864
                              lei, reprezent‚nd 19 p„r˛i sociale, cu o participare    Judec„tor delegat
                              la beneficii ∫i la pierderi de 95 %, ∫i Prodan Adriana-   la O.R.C. de pe l‚ng„
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              Cristina, asociat, cod numeric personal           Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu
                                                            Referent       - Grigora∫ Ancu˛a
                              2710502463032, aport la capital 1.000.000 lei,
        OFICIUL NAfiIONAL                                             Œn baza cererii nr. 221604 din data de 26.07.2004
                              reprezent‚nd o parte social„, cu o participare la
      AL REGISTRULUI COMERfiULUI                                         ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                              beneficii ∫i la pierderi de 5 %;
                                                           la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
                                – administrator: Stan Lucian, cod numeric
       JUDEC√TORUL DELEGAT                                           Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                              personal 1731121463041, cu puteri depline;        Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI             – domeniul principal de activitate: cod CAEN 922   date:
                              – activit„˛i de radio ∫i televiziune;             – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI              – activitatea principal„: cod CAEN 9220 –       J 40/12346/2004;
     DELEGAT NR. 12258/SC                                              – denumirea ∫i forma juridic„: BUSINESS TOP
                              activit„˛i de radio ∫i televiziune.
                                                           CONSEIL - S.R.L.;
        din 29 iulie 2004                (46/434.876)                       – sediul social: Bucure∫ti, ∫os. Mihai Bravu nr. 2,
  Judec„tor delegat                                 *                bl. 60B, sc. 1, et. 10, ap. 56, sectorul 2;
  la O.R.C. de pe l‚ng„                                                 – durata de func˛ionare: nelimitat„;
  Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu               Societatea Comercial„               – capitalul social subscris: 3.000.000 lei, v„rsat
  Referent       - Grigora∫ Ancu˛a            AT&V SOFTWARE - S.R.L., Bucure∫ti          integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 30; valoarea
                                                           unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;
  Œn baza cererii nr. 221957 din data de 26.07.2004         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16643037          – fondatori: Coman Elena, asociat, cod numeric
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                                 personal 2681124031851, aport la capital 900.000
la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
                                      MINISTERUL JUSTIfiIEI            lei, reprezent‚nd 9 p„r˛i sociale, cu o participare la
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                                                           beneficii ∫i la pierderi de 30 %, ∫i Ungureanu
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                                                           Vasilica, asociat, cod numeric personal
date:                                    OFICIUL NAfiIONAL             2751024182789, aport la capital 2.100.000 lei,
  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                   AL REGISTRULUI COMERfiULUI            reprezent‚nd 21 p„r˛i sociale, cu o participare la
J 40/12343/2004;
                                                           beneficii ∫i la pierderi de 70 %;
  – denumirea ∫i forma juridic„: INSTPRO COM -
                                                             – administratori: Coman Elena, cod numeric
S.R.L.;                                  JUDEC√TORUL DELEGAT             personal 2681124031851, cu o durat„ a mandatului
  – sediul social: Bucure∫ti, str. Voila nr. 10, bl. 21,
                                 LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          de 4 ani, ∫i Ungureanu Vasilica, cod numeric
sc. 2, et. 4, ap. 30, sectorul 4;
                                 DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI          personal 2751024182789, cu o durat„ a mandatului
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                                           de 4 ani;
  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
                                                             – domeniul principal de activitate: cod CAEN 672
integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20; valoarea     EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
                                                           – activit„˛i auxiliare ale caselor de asigur„ri ∫i de
unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;                   DELEGAT NR. 12266/SC              pensii;
  – fondatori: Onofrei Mihai Cristian, asociat, cod
numeric personal 1750225441527, aport la capital              din 29 iulie 2004               – activitatea principal„: cod CAEN 6720 –
1.900.000 lei, reprezent‚nd 19 p„r˛i sociale, cu o                                  activit„˛i auxiliare ale caselor de asigur„ri ∫i de
                               Judec„tor delegat                    pensii.
participare la beneficii ∫i la pierderi de 95 %, ∫i
Onofrei Constantin, asociat, cod numeric personal       la O.R.C. de pe l‚ng„                    (48/434.878)
1490524400122, aport la capital 1.000.000 lei,        Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu                      *
reprezent‚nd o parte social„, cu o participare la       Referent       - Grigora∫ Ancu˛a
beneficii ∫i la pierderi de 5 %;                                                Societatea Comercial„
  – administrator: Onofrei Mihai Cristian, cod        Œn baza cererii nr. 222315 din data de 26.07.2004    GRAFIC FOTO COMPANY - S.R.L., Bucure∫ti
numeric personal 1750225441527, cu puteri          ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat        COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16642880
depline;                          la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 453     Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i               MINISTERUL JUSTIfiIEI
– lucr„ri de instala˛ii pentru cl„diri;
                              Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
  – activitatea principal„: cod CAEN 4533 – lucr„ri
de instala˛ii tehnico-sanitare.               date:                                  OFICIUL NAfiIONAL
   (45/434.875)                       – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:           AL REGISTRULUI COMERfiULUI
              *                J 40/12345/2004;
                                – denumirea ∫i forma juridic„: AT&V SOFTWARE            JUDEC√TORUL DELEGAT
     Societatea Comercial„
                              - S.R.L.;                           LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
   MOSKON MEDIA - S.R.L., Bucure∫ti
                                – sediul social: Bucure∫ti, Str. Tolbei nr. 3,       DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16642309         bl. C50, sc. 1, parter, ap. 3, sectorul 6;
                                – durata de func˛ionare: nelimitat„;           EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                                               DELEGAT NR. 12273/SC
                                – capitalul social subscris: 5.000.000 lei, v„rsat
                              integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 5; valoarea           din 29 iulie 2004
        OFICIUL NAfiIONAL
                              unei p„r˛i sociale: 1.000.000 lei;             Judec„tor delegat
      AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                – fondator: T„l„pan Vergiliu, asociat, cod        la O.R.C. de pe l‚ng„
                              numeric personal 1500201400408, aport la capital      Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu
       JUDEC√TORUL DELEGAT                                            Referent       - Grigora∫ Ancu˛a
                              5.000.000 lei, reprezent‚nd 5 p„r˛i sociale, cu o
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                                         Œn baza cererii nr. 222374 din data de 26.07.2004
                              participare la beneficii ∫i la pierderi de 100 %;
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI                                        ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                – administrator: T„l„pan Vergiliu, cod numeric
                                                           la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI            personal 1500201400408, cu puteri depline, cu o
                                                           Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
     DELEGAT NR. 12282/SC               durat„ a manatului de 4 ani;               Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
        din 29 iulie 2004               – domeniul principal de activitate: cod CAEN 722    date:
                              – consultan˛„ ∫i furnizare de programe informatice      – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
  Judec„tor delegat                                                 J 40/12347/2004;
  la O.R.C. de pe l‚ng„                  (software);
                                – activitatea principal„: cod CAEN 722 –         – denumirea ∫i forma juridic„: GRAFIC FOTO
  Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu
                                                           COMPANY - S.R.L.;
  Referent       - Grigora∫ Ancu˛a         consultan˛„ ∫i furnizare de alte produse software.
                                                             – sediul social: Bucure∫ti, str. Soimus nr. 101,
  Œn baza cererii nr. 222449 din data de 26.07.2004       (47/434.877)                     sectorul 4;
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                 *                 – durata de func˛ionare: nelimitat„;
  12             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2584/24.VIII.2004
  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat       Societatea Comercial„                 – fondator: Ferki Iuliana, asociat, cod numeric
integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20; valoarea    NESMAG CONSULTING - S.R.L., Bucure∫ti          personal 2701030431534, aport la capital 2.000.000
                                                           lei, reprezent‚nd 20 p„r˛i sociale, cu o participare
unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16643010        la beneficii ∫i la pierderi de 100 %;
  – fondatori: M„ciuc„ Daniel, asociat, cod numeric                                   – administrator: Ferki Iuliana, cod numeric
personal 1810207420166, aport la capital 1.000.000            MINISTERUL JUSTIfiIEI            personal 2701030431534, cu puteri depline, cu o
lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale, cu o participare                                 durat„ a mandatului de 4 ani;
la beneficii ∫i la pierderi de 50 %, ∫i Gheorghe Stila,          OFICIUL NAfiIONAL                – domeniul principal de activitate: cod CAEN 703
                                   AL REGISTRULUI COMERfiULUI            – activit„˛i imobiliare pe baz„ de tarife sau contract;
asociat, cod numeric personal 1650827400383,
                                                             – activitatea principal„: cod CAEN 7031 – agen˛ii
aport la capital 1.000.000 lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i                                 imobiliare.
sociale, cu o participare la beneficii ∫i la pierderi de        JUDEC√TORUL DELEGAT                 (52/434.882)
50 %;                              LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                        *
                                DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
  – administrator: M„ciuc„ Daniel, cod numeric
                                                                Societatea Comercial„
personal 1810207420166, cu puteri depline;                                        SOLID NET MEDIA - S.R.L., Bucure∫ti
                               EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 748         DELEGAT NR. 12261/SC
                                                                COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16642791
– alte activit„˛i de servicii prestate Ón principal
                                      din 29 iulie 2004
Óntreprinderilor;                                                          MINISTERUL JUSTIfiIEI
                               Judec„tor delegat
  – activitatea principal„: cod CAEN 7481 –
                               la O.R.C. de pe l‚ng„
activit„˛i fotografice.                    Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu                OFICIUL NAfiIONAL
   (49/434.879)                       Referent       - Grigora∫ Ancu˛a              AL REGISTRULUI COMERfiULUI
              *                  Œn baza cererii nr. 22203 din data de 26.07.2004
                              ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
       Societatea Comercial„                                                JUDEC√TORUL DELEGAT
                              la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
                                                              LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
    TEASER MEDIA - S.R.L., Bucure∫ti          Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                                                              DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
                              Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16642155        date:
                                – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:       EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
                              J 40/12349/2004;                           DELEGAT NR. 12291/SC
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                – denumirea ∫i forma juridic„: NESMAG                 din 29 iulie 2004
                              CONSULTING - S.R.L.;
                                – sediul social: Bucure∫ti, Str. Fabricii nr. 2,     Judec„tor delegat
         OFICIUL NAfiIONAL
                              bl. C15bis, sc. 1, et. 2, ap. 18, sectorul 6;        la O.R.C. de pe l‚ng„
      AL REGISTRULUI COMERfiULUI                                          Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu
                                – durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat    Referent       - Grigora∫ Ancu˛a
       JUDEC√TORUL DELEGAT             integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20; valoarea     Œn baza cererii nr. 215089 din data de 15.07.2004
                              unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;              ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                – fondatori: Neagu ™tefan, asociat, cod numeric    la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI           personal 1680508460016, aport la capital 1.000.000     Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                              lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale, cu o participare    Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI           la beneficii ∫i la pierderi de 50 %, ∫i Neagu Marina,   date:
     DELEGAT NR. 12216/SC               asociat, cod numeric personal 2691219434511,          – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                              aport la capital 1.000.000 lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i   J 40/12351/2004;
        din 29 iulie 2004             sociale, cu o participare la beneficii ∫i la pierderi de    – denumirea ∫i forma juridic„: SOLID NET
                              50 %;                           MEDIA - S.R.L.;
  Judec„tor delegat                      – administrator: Neagu ™tefan, cod numeric         – sediul social: Bucure∫ti, ™os. Olteni˛ei nr. 69,
  la O.R.C. de pe l‚ng„                  personal 1680508460016, cu o durat„ a mandatului      bl. 4, sc. 4, et. 3, ap. 126, sectorul 4;
  Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu         de 4 ani;                           – durata de func˛ionare: nelimitat„;
  Referent       - Grigora∫ Ancu˛a           – domeniul principal de activitate: cod CAEN 741      – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
                              – activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie     integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20; valoarea
  Œn baza cererii nr. 210048 din data de 9.07.2004    contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i   unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru      – fondatori: Pan˛u Octavian-Cris, asociat, cod
la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„       afaceri ∫i management;                   numeric personal 1680303441514, aport la capital
                                – activitatea principal„: cod CAEN 7414 –       1.800.000 lei, reprezent‚nd 18 p„r˛i sociale, cu o
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i        activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i        participare la beneficii ∫i la pierderi de 90 %, ∫i
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     management.                        Pan˛u Alexandra-Raluca, asociat, cod numeric
date:                              (51/434.881)                     personal 2751009080038, aport la capital 200.000
  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:                   *                lei, reprezent‚nd 2 p„r˛i sociale, cu o participare la
J 40/12348/2004;                                                   beneficii ∫i la pierderi de 10 %;
                                   Societatea Comercial„                – administrator: Pan˛u Octavian-Cris, cod
  – denumirea ∫i forma juridic„: TEASER MEDIA -       SAN TOTAL INVEST - S.R.L., Bucure∫ti          numeric personal 1680303441514, cu puteri
S.R.L.;                                                        depline;
                                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16642627
  – sediul social: Bucure∫ti, str. Cpt. Av. Alexandru                                  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 922
™tef„nescu nr. 42, bl. 19A, sc. B, et. 1, ap. 22,                                   – activit„˛i de radio ∫i televiziune;
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                             – activitatea principal„: cod CAEN 9220 –
sectorul 1;
                                                           activit„˛i de radio ∫i televiziune.
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;                                          (53/434.883)
                                     OFICIUL NAfiIONAL
  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat        AL REGISTRULUI COMERfiULUI                         *
integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20; valoarea
unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;                                                 Societatea Comercial„
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT                 R 3 PUNCT NET - S.R.L., Bucure∫ti
  – fondatori: Popa Ovidiu Cristian, asociat, cod       LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
numeric personal 1800519430044, aport la capital        DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI                COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16643029
500.000 lei, reprezent‚nd 5 p„r˛i sociale, cu o
                               EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI                  TRIBUNALUL BUCURE™TI
participare la beneficii ∫i la pierderi de 25 %, ™efchi
                                   DELEGAT NR. 12263/SC
Erol, asociat, cod numeric personal 1760814441510,
aport la capital 500.000 lei, reprezent‚nd 5 p„r˛i             din 29 iulie 2004                     MINISTERUL JUSTIfiIEI

sociale, cu o participare la beneficii ∫i la pierderi de   Judec„tor delegat
25 %, Criv„˛ Marilena Diana, asociat, cod numeric       la O.R.C. de pe l‚ng„                         OFICIUL NAfiIONAL
personal 2800507420064, aport la capital 500.000       Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu              AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                               Referent       - Grigora∫ Ancu˛a
lei, reprezent‚nd 5 p„r˛i sociale, cu o participare la
beneficii ∫i la pierderi de 25 %, ∫i Stanciu Traian,     Œn baza cererii nr. 222268 din data de 26.07.2004          JUDEC√TORUL DELEGAT
                              ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat      LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
asociat, cod numeric personal 1800825410010,
                              la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„          DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
aport la capital 500.000 lei, reprezent‚nd 5 p„r˛i     Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
sociale, cu o participare la beneficii ∫i la pierderi de  Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele      EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
25 %;                           date:                                DELEGAT NR. 12262/SC
                               – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
  – administrator: Popa Ovidiu Cristian, asociat,
                              J 40/12350/2004;                              din 29 iulie 2004
cod numeric personal 1800519430044;              – denumirea ∫i forma juridic„: SAN TOTAL         Judec„tor delegat
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 744    INVEST - S.R.L.;                       la O.R.C. de pe l‚ng„
– publicitate;                        – sediul social: Bucure∫ti, str. Cezar Bolliac      Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu
  – activitatea principal„: cod CAEN 7440 –       nr. 21A, sectorul 3;
                                                            Referent       - Grigore∫ Ancu˛a
                               – durata de func˛ionare: nelimitat„;
publicitate.                                                       Œn baza cererii nr. 222096 din data de 26.07.2004
                               – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
   (50/434.880)                     integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20; valoarea   ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
              *                unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;              la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA               a IV-a,  Nr. 2584/24.VIII.2004                  13
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i            Societatea Comercial„               – denumirea ∫i forma juridic„: DENIS RENT A
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele        DREAM STAR - S.R.L., Bucure∫ti           CAR - S.R.L.;
date:                                                         – sediul social: Bucure∫ti, str. Dr. Grigore Mora,
                                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16642570
                                                          nr. 42, et. 1, ap. 3, sectorul 1;
  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                                            – durata de func˛ionare: nelimitat„;
J 40/12352/2004;                            TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                                            – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
  – denumirea ∫i forma juridic„: R 3 PUNCT NET -                                  integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 10; valoarea
S.R.L.;                                 MINISTERUL JUSTIfiIEI            unei p„r˛i sociale: 200.000 lei;
  – sediul social: Bucure∫ti, Prelungirea Ghencea,                                  – fondatori: Nunveiler Ioana L„cr„mioara,
nr. 6, bl. R3, sc. B, et. 8, ap. 80, sectorul 6;                                  asociat, cod numeric personal 2800804410203,
                                    OFICIUL NAfiIONAL
                                                          aport la capital 2.000.000 lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;              AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                          sociale, cu o participare la beneficii ∫i la pierderi de
  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
                                                          100 %.
integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20; valoarea                                 – administrator: Nunveiler Ioana L„cr„mioara,
                                   JUDEC√TORUL DELEGAT
unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;               LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           cod numeric personal 2800804410203, cu o durat„
  – fondatori: Constantin Cristian-Aurel, asociat,      DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI           a mandatului de 2 ani;
cod numeric personal 1740406463016, aport la                                      – domeniul principal de activitate: cod CAEN 711
capital 2.000.000 lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale,    EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI           – Ónchirierea autoturismelor ∫i utilitarelor de
                                  DELEGAT NR. 12290/SC               capacitate mic„;
cu o participare la beneficii ∫i la pierderi de 100 %.
                                                            – activitatea principal„: cod CAEN 7110 –
  – administrator: Constantin Cristian-Aurel, cod            din 29 iulie 2004
                                                          Ónchirierea autoturismelor ∫i utilitarelor de
numeric personal 1740406463016;               Judec„tor delegat                    capacitate mic„.
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 642     la O.R.C. de pe l‚ng„                    (57/434.887)
– telecomunica˛ii;                     Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu                      *
  – activitatea principal„: cod CAEN 6420 –        Referent       - Grigore∫ Ancu˛a
                                                                 Societatea Comercial„
telecomunica˛ii.                      Œn baza cererii nr. 220530 din data de 22.07.2004
                                                                TUSCANY CRISTAL - S.R.L.
  (54/434.884)                     ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat             Bucure∫ti
              *              la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                             Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i             COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16642554

        Societatea Comercial„           Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                             date:                                   MINISTERUL JUSTIfiIEI
    TRIPONT INVEST - S.R.L., Bucure∫ti
                              – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
      COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16642384      J 40/12354/2004;                             TRIBUNALUL BUCURE™TI
                              – denumirea ∫i forma juridic„: DREAM STAR -
        TRIBUNALUL BUCURE™TI           S.R.L.;
                              – sediul social: Bucure∫ti, Str. Br‚ndu∫elor,         OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                             nr. 4–15, bl. V64, sc. 2, et. 3, ap. 32, sectorul 3.            COMERfiULUI
        MINISTERUL JUSTIfiIEI            – durata de func˛ionare: nelimitat„;
                              – capitalul social subscris: 10.000.000 lei, v„rsat         JUDEC√TORUL DELEGAT
                             integral, participarea str„in„ este de 10.000.000 lei,     LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
          OFICIUL NAfiIONAL
                             num„rul total de p„r˛i sociale: 20; valoarea unei        DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
      AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                             p„r˛i sociale: 500.000 lei;
                              – fondatori: Adel Khaled El Badawi, asociat, aport            EXTRAS
        JUDEC√TORUL DELEGAT           la capital 9.000.000 lei, reprezent‚nd 18 p„r˛i       AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
                             sociale, cu o participare la beneficii ∫i la pierderi de         NR. 12289/SC
    LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                             90 %, ∫i Ahmad Khaled El Badawi, asociat, aport la
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI                                              din 29 iulie 2004
                             capital 1.000.000 lei, reprezent‚nd dou„ p„r˛i
                             sociale, cu o participare la beneficii ∫i pierderi de     Judec„tor delegat
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI          10 %.                             la Oficiul registrului
        DELEGAT NR. 12232/SC             – administrator: Adel Khaled El Badawi;          comer˛ului de pe l‚ng„
                              – domeniul principal de activitate: cod CAEN 553      Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu
         din 29 iulie 2004
                             – restaurante;                        Referent        - Grigora∫ Ancu˛a
  Judec„tor delegat                    – activitatea principal„: cod CAEN 5530 –
                                                            Œn baza cererii nr. 212468 din data de 13.07.2004
  la O.R.C. de pe l‚ng„                 restaurante.
                                                          ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
  Tribunalul Bucure∫ti     - Elisabeta Mocanu      (56/434.886)
                                                          la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                          *
  Referent           - Rodica Iertea                                   Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                                                          Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
  Œn baza cererii nr. 217096 din data de 19.07.2004        Societatea Comercial„
                                                          date:
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     DENIS RENT A CAR - S.R.L., Bucure∫ti
                                                            – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„           COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16642180        J 40/12356/2004;
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i                                      – denumire ∫i form„ juridic„: TUSCANY CRISTAL
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele           TRIBUNALUL BUCURE™TI             - S.R.L.;
date:                                                          – sediul social: Bucure∫ti, Splaiul Unirii nr. 45,
                                                          bl. M15, sc. 2, et. 1, ap. 39, sectorul 3;
  – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:             MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                            – durata de func˛ionare: nelimitat„;
J 40/12353/2004;                                                    – capital social subscris: 2.000.000.000 lei,
  – denumirea ∫i forma juridic„: TRIPONT INVEST            OFICIUL NAfiIONAL              echivalentul a 50.000 euro, v„rsat integral,
- S.R.L.;                             AL REGISTRULUI COMERfiULUI            participarea str„in„ este de 2.000.000.000 lei,
  – sediul social: Bucure∫ti, str. Pompiliu Manoliu,                                echivalentul a 50.000 euro, num„rul total de p„r˛i
nr. 13, bl. G2, sc. A, et. 4, ap. 98, sectorul 2;                                  sociale: 20.000; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000
                                   JUDEC√TORUL DELEGAT
                                                          lei;
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;            LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                            – fondatori: Merli Marco, asociat, aport la capital
  – capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat     DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                                          500.000.000 lei, echivalentul a 12.500 euro,
integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20; valoarea                               reprezent‚nd 5.000 p„r˛i sociale, cu o participare la
unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;              EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
                                                          beneficii ∫i pierderi de 25 %; Civati Ferruccio
                                  DELEGAT NR. 12229/SC
  – fondatori: Neagu Ana-Maria, asociat, cod                                    Pasquale, asociat, aport la capital 500.000.000 lei,
numeric personal 2731017434524, aport la capital             din 29 iulie 2004             echivalentul a 12.500 euro, reprezent‚nd 5.000
2.000.000 lei, reprezent‚nd 20 p„r˛i sociale, cu o                                 p„r˛i sociale, cu o participare la beneficii ∫i pierderi
                              Judec„tor delegat
                                                          de 25 %; Andrea Coppola asociat, aport la capital
participare la beneficii ∫i la pierderi de 100 %.      la O.R.C. de pe l‚ng„
                                                          500.000.000 lei, echivalentul a 12.500 euro,
  – administrator: Neagu Ana-Maria, cod numeric      Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu
                                                          reprezent‚nd 5.000 p„r˛i sociale, cu o participare la
personal 2731017434524, cu puteri depline, cu o       Referent       - Grigore∫ Ancu˛a
                                                          beneficii ∫i pierderi de 25 %; ∫i Societatea
durat„ a mandatului de 4 ani;                Œn baza cererii nr. 211356 din data de 12.07.2004    Comercial„ GLASS SERVICE - S.R.L. 500.000.000 lei,
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 701   ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    echivalentul a 12.500 euro, reprezent‚nd 5.000
– activit„˛i imobiliare cu bunuri proprii;        la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       p„r˛i sociale, cu o participare la beneficii ∫i pierderi
                             Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i        de 25 %;
  – activitatea principal„: cod CAEN 7011 –
                             Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele       – administratori: Merli Marco, cu puteri depline
dezvoltare (promovare) imobilar„.            date:                           cu o durat„ a mandatului de 4 ani, ∫i Civati
  (55/434.885)                      – num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:      Ferruccio Pasquale, cu puteri depline cu o durat„ a
              *              J 40/12355/2004;                      mandatului de 4 ani;
 14             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 2584/24.VIII.2004
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 261   la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„            Societatea Comercial„
– fabricarea sticlei ∫i a articolelor din sticl„;    Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i            MATTEL MANUFACTURING
  – activitatea principal„: cod CAEN 2613 –       Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele           ROMANIA - S.R.L.
fabricarea articolelor din sticl„.                                                 Bucure∫ti
                             date:
  (58/434.888)
             *                 – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:            COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16642759
                             J 40/12358/2004;
      Societatea Comercial„              – denumire ∫i form„ juridic„: SMART DESIGN             MINISTERUL JUSTIfiIEI
    SAFIR INTERNATIONAL - S.R.L.           ARHITECTURE & CONSULTING - S.R.L.;
         Bucure∫ti                 – sediul social: Bucure∫ti, str. Mendeleev nr. 43B,        TRIBUNALUL BUCURE™TI
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16642651
                             et. 1, sectorul 1;
                               – durata de func˛ionare: nelimitat„;
                               – capital social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat       OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
       MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                                  COMERfiULUI
                             integral, num„rul total de p„r˛i sociale 20; valoarea
                             unei p„r˛i sociale 100.000 lei;
       TRIBUNALUL BUCURE™TI
                               – fondator: Voicu Alexandru, asociat, cod             JUDEC√TORUL DELEGAT
                             numeric personal 1680217463013, aport la capital        LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI          2.000.000 lei, reprezent‚nd 20 p„r˛i sociale, cu o       DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
         COMERfiULUI               participare la beneficii ∫i pierderi de 100 %;
                               – administrator: Voicu Alexandru, cod numeric             EXTRAS
                                                           AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
      JUDEC√TORUL DELEGAT             personal 1680217463013, cu puteri depline;
                                                                 NR. 12219/SC
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            – domeniul principal de activitate: cod CAEN 742
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI          – activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i servicii de           din 29 iulie 2004
                             consultan˛„ tehnic„ legate de acestea;           Judec„tor delegat
         EXTRAS                   – activitatea principal„: cod CAEN 7420 –        la Oficiul registrului
 AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT          activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i servicii de     comer˛ului de pe l‚ng„
       NR. 12270/SC                consultan˛„ tehnic„ legate de acestea.           Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu
        din 29 iulie 2004               (60/434.890)                      Referent        - Grigora∫ Ancu˛a

 Judec„tor delegat                                *                 Œn baza cererii nr. 210877 din data de 12.07.2004
 la Oficiul registrului                                              ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
 comer˛ului de pe l‚ng„                      Societatea Comercial„             la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
 Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu           GAAL SERVICII - S.R.L., Bucure∫ti          Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
 Referent        - Grigora∫ Ancu˛a                                     Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                                 COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16642244        date:
  Œn baza cererii nr. 222365 din data de 26.07.2004                                 – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat          MINISTERUL JUSTIfiIEI            J 40/12360/2004;
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                     – denumire ∫i form„ juridic„: MATTEL
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i                                    MANUFACTURING ROMANIA - S.R.L.;
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele           TRIBUNALUL BUCURE™TI              – sediul social: Bucure∫ti, Splaiul Unirii, Sitraco
date:                                                       Center, tronson 3, Aripa Nou„ nr. 4, bl. B3, et. 5,
  – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:                                    sectorul 4;
J 40/12357/2004;                        OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI            – durata de func˛ionare: nelimitat„;
  – denumire ∫i form„ juridic„: SAFIR                  COMERfiULUI                 – capital social subscris: 806.680.000 lei,
INTERNATIONAL - S.R.L.;                                              echivalentul a 20.000 euro (echivalentul Ón $ al
  – sediul social: Bucure∫ti, bd. Decebal nr. 2,                                 valutei 24130), v„rsat integral, participarea str„in„
bl. S11, sc. 3, et. 2, ap. 50, sectorul 3;              JUDEC√TORUL DELEGAT
                                                          fiind de 806.680.000 lei, echivalentul a 24.130 $,
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;            LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          num„rul total de p„r˛i sociale 8.000; valoarea unei
  – capital social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat      DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI           p„r˛i sociale 100.835 lei;
integral, participarea str„in„ fiind de 2.000.000,
                                                           – fondator: MATTEL, INC. 806.680.000 lei,
num„rul total de p„r˛i sociale 20; valoarea unei
                                     EXTRAS                  echivalentul a 20.000 euro (echivalentul Ón $ al
p„r˛i sociale 100.000 lei;
                              AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT           valutei 24130), reprezent‚nd 8.000 p„r˛i sociale, cu
  – fondatori: Hof Yaacov, asociat, aport la capital
                                    NR. 12254/SC                o participare la beneficii ∫i pierderi de 100 %;
1.000.000 lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale, cu o
                                                           – administratori: Borgatta Flavio, cu puteri
participare la beneficii ∫i pierderi de 50 %, ∫i             din 29 iulie 2004             depline, cu o durat„ a mandatului de 2 ani;
Riesenberg (Pinchas) Isac (Yitzhak), asociat, aport la
                              Judec„tor delegat                    Debrowski Thomas Anthony, cu puteri depline, cu
capital 1.000.000 lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale,
                                                          o durat„ a mandatului de 2 ani; Lutz Paolo Bruno
cu o participare la beneficii ∫i pierderi de 50 %;     la Oficiul registrului
  – administrator: Hof Yaacov, cu puteri depline cu                                Ludwig, cu puteri depline, cu o durat„ a
                              comer˛ului de pe l‚ng„                 mandatului de 2 ani; Normile Robert John, cu
o durat„ a mandatului de 4 ani;              Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 524                                puteri depline, cu o durat„ a mandatului de 2 ani,
                              Referent        - Grigora∫ Ancu˛a        ∫i Stefanik Gregg Lawrence, cu puteri depline, cu o
– comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine specializate,
cu alte produse neclasificate Ón alt„ parte;                                    durat„ a mandatului de 2 ani;
                               Œn baza cererii nr. 221913 din data de 26.07.2004
  – activitatea principal„: cod CAEN 5248 – comer˛                                  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 365
                             ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
cu am„nuntul, Ón magazine specializate, cu alte                                  – fabricarea jocurilor ∫i juc„riilor;
                             la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        – activitatea principal„: cod CAEN 3650 –
produse neclasificate Ón alt„ parte.
                             Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i       fabricarea jocurilor ∫i juc„riilor.
   (59/434.889)
             *               Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele      (62/434.892)
                             date:                                        *
      Societatea Comercial„               – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:
    SMART DESIGN ARHITECTURE             J 40/12359/2004;                           Societatea Comercial„
      & CONSULTING - S.R.L.               – denumire ∫i form„ juridic„: GAAL SERVICII -        XXS CRISTIANA DISCOUNT - S.R.L.
         Bucure∫ti                                                     Bucure∫ti
                             S.R.L.;
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16642163
                               – sediul social: Bucure∫ti, str. B„icule∫ti nr. 5,       COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16642430
                             bl. 13, sc. A, et. 5, ap. 22, sectorul 1;
       MINISTERUL JUSTIfiIEI              – durata de func˛ionare: nelimitat„;                MINISTERUL JUSTIfiIEI
                               – capital social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
                             integral, num„rul total de p„r˛i sociale 20; valoarea         TRIBUNALUL BUCURE™TI
       TRIBUNALUL BUCURE™TI
                             unei p„r˛i sociale 100.000 lei;
                               – fondatori: Laz„r Iosif, asociat, cod numeric
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI          personal 1300922400551, aport la capital 1.000.000        OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
         COMERfiULUI               lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale, cu o participare            COMERfiULUI
                             la beneficii ∫i pierderi de 50 %, ∫i Laz„r Katalin,
      JUDEC√TORUL DELEGAT             asociat, cod numeric personal 2430425401011,             JUDEC√TORUL DELEGAT
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          aport la capital 1.000.000 lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i     LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI          sociale, cu o participare la beneficii ∫i pierderi de     DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
                             50 %;
         EXTRAS                   – administratori: Laz„r Iosif, cod numeric               EXTRAS
 AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT          personal 1300922400551, cu o durat„ a mandatului      AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
       NR. 12221/SC                                                    NR. 12252/SC
                             de 4 ani, ∫i Laz„r Katalin, cod numeric personal
        din 29 iulie 2004            2430425401011, cu o durat„ a mandatului de 4 ani;             din 29 iulie 2004
 Judec„tor delegat                     – domeniul principal de activitate: cod CAEN 748    Judec„tor delegat
 la Oficiul registrului                 – alte activit„˛i de servicii prestate Ón principal     la Oficiul registrului
 comer˛ului de pe l‚ng„                 Óntreprinderilor;                      comer˛ului de pe l‚ng„
 Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu          – activitatea principal„: cod CAEN 7485 –        Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu
 Referent        - Grigora∫ Ancu˛a        activit„˛i de secretariat ∫i traducere.           Referent        - Grigora∫ Ancu˛a
  Œn baza cererii nr. 210964 din data de 12.07.2004     (61/434.891)                      Œn baza cererii nr. 221846 din data de 26.07.2004
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                *                ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2584/24.VIII.2004                 15
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„            Societatea Comercial„                – fondatori: Liu Jian, asociat, aport la capital
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i          MIRU COM GROUP - S.R.L., Bucure∫ti           10.000.000 lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale, cu o
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele                                  participare la beneficii ∫i pierderi de 50 %, ∫i Xu
                                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16642333        Hongsan, asociat, aport la capital 10.000.000 lei,
date:                                                         reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale, cu o participare la
  – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:                MINISTERUL JUSTIfiIEI            beneficii ∫i pierderi de 50 %;
J 40/12362/2004;                                                     – administratori: Liu Jian ∫i Xu Hongsan;
  – denumire ∫i form„ juridic„: XXS CRISTIANA                                      – domeniul principal de activitate: cod CAEN 514
                                     TRIBUNALUL BUCURE™TI             – comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum, altele
DISCOUNT - S.R.L.;
                                                           dec‚t cele alimentare;
  – sediul social: Bucure∫ti, Calea Mo∫ilor                                       – activitatea principal„: cod CAEN 5142 – comer˛
nr. 245–249, bl. 49A, sc. 2, et. 7, ap. 50, sectorul 2;      OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI           cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i Ónc„l˛„minte.
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;                   COMERfiULUI                  (66/434.896)
  – capital social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat                                               *
integral, num„rul total de p„r˛i sociale 20; valoarea         JUDEC√TORUL DELEGAT
unei p„r˛i sociale 100.000 lei;                                                  Societatea Comercial„
                                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                               VIO CONSTRUCT–DESIGN - S.R.L.
  – fondatori: Mateescu Cristian-Valentin, asociat,      DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                                                    Bucure∫ti
cod numeric personal 1780416400103, aport la
capital 200.000 lei, reprezent‚nd dou„ p„r˛i sociale,            EXTRAS                       COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16642805
cu o participare la beneficii ∫i pierderi de 10 %, ∫i    AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
Ispas Ana Nicoleta, asociat, cod numeric personal            NR. 12292/SC                        MINISTERUL JUSTIfiIEI
2780323443015, aport la capital 1.800.000 lei,               din 29 iulie 2004
reprezent‚nd 18 p„r˛i sociale, cu o participare la                                         TRIBUNALUL BUCURE™TI
                               Judec„tor delegat
beneficii ∫i pierderi de 90 %;                la Oficiul registrului
  – administrator: Ispas Ana Nicoleta, cod numeric      comer˛ului de pe l‚ng„
personal 27803234430151, cu puteri depline;          Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu            OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 522      Referent        - Grigora∫ Ancu˛a                 COMERfiULUI
– comer˛ cu am„nuntul cu produse alimentare,
                               Œn baza cererii nr. 263913 din data de 12.12.2003
b„uturi ∫i cu produse din tutun, Ón magazine        ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat          JUDEC√TORUL DELEGAT
specializate;                       la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  – activitatea principal„: cod CAEN 5224 – comer˛    Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i          DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
cu am„nuntul cu p‚ine, produse de patiserie ∫i       Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
produse zaharoase.                     date:                                    EXTRAS
  (63/434.893)                       – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:         AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
              *                J 40/12367/2004;                             NR. 12288/SC
                               – denumire ∫i form„ juridic„: MIRU COM
                              GROUP - S.R.L.;                              din 29 iulie 2004
      Societatea Comercial„
                               – sediul social: Bucure∫ti, str. Dobrogeanu        Judec„tor delegat
     HOLPREST COMPANY - S.R.L.             Gherea nr. 153, sectorul 1;                 la Oficiul registrului
         Bucure∫ti                  – durata de func˛ionare: nelimitat„;           comer˛ului de pe l‚ng„
                               – capital social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat     Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16642813        integral la data de 18.11.2003;               Referent        - Grigora∫ Ancu˛a
                               – capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
        MINISTERUL JUSTIfiIEI            100.000 lei fiecare;                      Œn baza cererii nr. 220552 din data de 22.07.2004
                               – fondatori: Miru Andreea Simona, cet„˛ean       ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                              rom‚n, n„scut„ la data de 29.01.1982 Ón Bucure∫ti,     la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
       TRIBUNALUL BUCURE™TI             cod numeric personal 2820129420062, domiciliat„      Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                              Ón Bucure∫ti, bd. Lacul Tei nr. 109, bl. 13 A, sc. A,   Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                              et. 2, ap. 10, sectorul 2, ∫i Miru Ionu˛ Cristian,     date:
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI           cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 28.07.1980 Ón        – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:
         COMERfiULUI                Bucure∫ti, cod numeric personal 1800728420039,       J 40/12369/2004;
                              domiciliat Ón Bucure∫ti, bd. Lacul Tei nr. 109,        – denumire ∫i form„ juridic„: VIO
                              bl. 13 A, sc. A, ap. 10, sectorul 2;            CONSTRUCT–DESIGN - S.R.L.;
      JUDEC√TORUL DELEGAT                – administrator: Miru Andreea Simona, cu puteri       – sediul social: Bucure∫ti, Str. Or„∫tiei nr. 20A,
                              depline;                          bl. 2A, sc. 1, et. 1, ap. 31, sectorul 4;
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                               – domeniul principal de activitate: cod CAEN 511      – durata de func˛ionare: nelimitat„;
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI                                           – capital social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
                              – activit„˛i de intermediere Ón comer˛ul cu ridicata;
                                                           integral, num„rul total de p„r˛i sociale 20; valoarea
         EXTRAS                    – activitatea principal„: cod CAEN 5116 –
                                                           unei p„r˛i sociale 100.000 lei;
                              intermedieri Ón comer˛ul cu textile, confec˛ii,
 AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT                                           – fondator: Nastac Viorel, asociat, cod numeric
                              Ónc„l˛„minte ∫i articole.
       NR. 12239/SC                                              personal 1690512046660, aport la capital 2.000.000
                                (65/434.895)                     lei, reprezent‚nd 20 p„r˛i sociale, cu o participare
        din 29 iulie 2004                           *                la beneficii ∫i pierderi de 100 %;
                                                             – administrator: Nastac Viorel, cod numeric
  Judec„tor delegat                         Societatea Comercial„              personal 1690512046660;
  la Oficiul registrului                     PETUNIA STIL - S.R.L., Bucure∫ti            – domeniul principal de activitate: cod CAEN 454
  comer˛ului de pe l‚ng„                                               – lucr„ri de finisare;
                                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16642490
  Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu                                        – activitatea principal„: cod CAEN 4544 – lucr„ri
  Referent        - Grigora∫ Ancu˛a                                      de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri de geamuri.
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI               (67/434.897)
  Œn baza cererii nr. 221471 din data de 26.07.2004                                              *
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                     TRIBUNALUL BUCURE™TI
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                          Societatea Comercial„
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i                                       ADRICA COMPANY - S.R.L., Bucure∫ti
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele        OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                                                                COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16642961
date:                                    COMERfiULUI
  – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:                                             MINISTERUL JUSTIfiIEI
J 40/12366/2004;
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT
  – denumire ∫i form„ juridic„: HOLPREST            LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
COMPANY - S.R.L.;                                                          TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
  – sediul social: Bucure∫ti, Bd. Unirii nr. 8, bl. 7A,
sc. 2, et. 3, ap. 33, sectorul 4;                      EXTRAS                      OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;           AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT                    COMERfiULUI
  – capital social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat           NR. 12283/SC
integral, participarea str„in„ fiind de 1.900.000 lei,
                                      din 29 iulie 2004
num„rul total de p„r˛i sociale 20; valoarea unei                                         JUDEC√TORUL DELEGAT
p„r˛i sociale 100.000 lei;                  Judec„tor delegat                      LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  – fondatori: N„stase Luciana Rodica, asociat, cod     la Oficiul registrului                    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
numeric personal 2740225034977, aport la capital       comer˛ului de pe l‚ng„
                               Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu                 EXTRAS
100.000 lei, reprezent‚nd o parte social„, cu o        Referent        - Grigora∫ Ancu˛a         AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
participare la beneficii ∫i pierderi de 5 %, ∫i Holm                                        NR. 12220/SC
Hakan Erik, asociat, aport la capital 1.900.000 lei,     Œn baza cererii nr. 222451 din data de 26.07.2004
reprezent‚nd 19 p„r˛i sociale, cu o participare la     ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat            din 29 iulie 2004
                              la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
beneficii ∫i pierderi de 95 %;                                             Judec„tor delegat
                              Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
  – administrator: Holm Hakan Erik, cu puteri       Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele      la Oficiul registrului
depline, cu o durat„ a mandatului de 4 ani;        date:                            comer˛ului de pe l‚ng„
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 741      – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:         Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu
– activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie     J 40/12368/2004;                       Referent        - Grigora∫ Ancu˛a
contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal, activit„˛i     – denumire ∫i form„ juridic„: PETUNIA STIL -        Œn baza cererii nr. 210892 din data de 12.07.2004
de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru    S.R.L.;                          ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
afaceri ∫i management;                    – sediul social: Bucure∫ti, ∫os. Fundeni nr. 233,    Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
  – activitatea principal„: cod CAEN 7414 –        bl. 114A, sc. B, et. 4, ap. 62, sectorul 2;        Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
                               – durata de func˛ionare: nelimitat„;          societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i          – capital social subscris: 20.000.000 lei, v„rsat      – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:
management.                        integral, participarea str„in„ fiind de 20.000.000 lei,  J 40/12370/2004;
   (64/434.894)                     num„rul total de p„r˛i sociale 20; valoarea unei        – denumire ∫i form„ juridic„: ADRICA COMPANY
              *                p„r˛i sociale 1.000.000 lei;                - S.R.L.;
 16              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 2584/24.VIII.2004
  – sediul social: Bucure∫ti, bd. Iuliu Maniu      lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale, cu o participare    1.000.000 lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale, cu o
nr. 190, bl. C1, sc. 2, et. 3, ap. 52, sectorul 6;    la beneficii ∫i pierderi de 50 %, ∫i ™erban Ion,      participare la beneficii ∫i pierderi de 50 %;
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;         asociat, cod numeric personal 1580101400784,         – administratori: Lisca Paul, cod numeric
  – capital social subscris: 2.100.000 lei, v„rsat   aport la capital 1.000.000 lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i   personal 1500201400205, cu puteri depline, ∫i Lisca
integral, num„rul total de p„r˛i sociale 21; valoarea   sociale, cu o participare la beneficii ∫i pierderi de   R„zvan, cod numeric personal 1781007410016, cu
unei p„r˛i sociale 100.000 lei;              50 %;                           puteri depline;
  – fondatori: Rusu Ion, asociat, cod numeric        – administratori: ™erban Ion, cod numeric         – domeniul principal de activitate: cod CAEN 922
personal 1671006511664, aport la capital 2.000.000    personal 1580101400784, cu puteri depline, cu o      – activit„˛i de radio ∫i televiziune;
lei, reprezent‚nd 20 p„r˛i sociale, cu o participare   durat„ a mandatului de 2 ani, ∫i ™erban Cristina,       – activitatea principal„: cod CAEN 9220 –
la beneficii ∫i pierderi de 95 %, ∫i Niculae Ancu˛a    cod numeric personal 2680123434526, cu puteri       activit„˛i de radio ∫i televiziune.
Elena,    asociat,  cod   numeric   personal  depline, cu o durat„ a mandatului de 2 ani;          (70/434.900)
2800721410085, aport la capital 100.000 lei,         – domeniul principal de activitate: cod CAEN 741                 *
reprezent‚nd o parte social„, cu o participare la     – activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie
beneficii ∫i pierderi de 5 %;               contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal, activit„˛i         Societatea Comercial„
  – administrator: Rusu Ion, cod numeric personal    de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru         TOTAL INDUSTRIES - S.R.L.
1671006511664, cu puteri depline;             afaceri ∫i management;                            Bucure∫ti
  – domeniul principal de activitate: cod CAEN 522     – activitatea principal„: cod CAEN 7414 –
– comer˛ cu am„nuntul cu produse alimentare,       activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i             COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16642767
b„uturi ∫i cu produse din tutun, Ón magazine       management.
specializate;                         (69/434.899)                             MINISTERUL JUSTIfiIEI
  – activitatea principal„: cod CAEN 5221 – comer˛                 *
cu am„nuntul cu fructe ∫i legume proaspete.
   (68/434.898)                          Societatea Comercial„                     TRIBUNALUL BUCURE™TI
             *                   A–V MEDIA TOP SERVICES - S.R.L.
                                      Bucure∫ti
                                                              OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
      Societatea Comercial„
                                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16642295                 COMERfiULUI
    PLAYTENNIS CONSULTING - S.R.L.
         Bucure∫ti
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                                 JUDEC√TORUL DELEGAT
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 16642171
                                                             LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                    TRIBUNALUL BUCURE™TI               DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
        MINISTERUL JUSTIfiIEI

                                                                   EXTRAS
       TRIBUNALUL BUCURE™TI                OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI            AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
                                      COMERfiULUI                       NR. 12222/SC
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI                                                din 29 iulie 2004
         COMERfiULUI                      JUDEC√TORUL DELEGAT
                                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                            Judec„tor delegat
                                DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                                            la Oficiul registrului
      JUDEC√TORUL DELEGAT
                                                            comer˛ului de pe l‚ng„
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                                         Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu
                                      EXTRAS
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI                                         Referent        - Grigora∫ Ancu˛a
                              AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
                                    NR. 12280/SC                   Œn baza cererii nr. 211009 din data de 12.07.2004
         EXTRAS                                               ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                                     din 29 iulie 2004
 AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT                                        Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
       NR. 12224/SC                  Judec„tor delegat                    Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
                               la Oficiul registrului                 societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
        din 29 iulie 2004
                               comer˛ului de pe l‚ng„                   – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:
 Judec„tor delegat                     Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu         J 40/12373/2004;
 la Oficiul registrului                   Referent        - Grigora∫ Ancu˛a          – denumire ∫i form„ juridic„: TOTAL
 comer˛ului de pe l‚ng„                                               INDUSTRIES - S.R.L.;
                               Œn baza cererii nr. 222444 din data de 26.07.2004
 Tribunalul Bucure∫ti - Elisabeta Mocanu                                        – sediul social: Bucure∫ti, aleea Niculi˛el nr. 4,
                             ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
 Referent        - Grigora∫ Ancu˛a                                      bl. E5, sc. 3, et. 3, ap. 53, sectorul 4;
                             la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  Œn baza cererii nr. 211087 din data de 12.07.2004   Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i          – durata de func˛ionare: nelimitat„;
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la  Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele       – capital social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul   date:                           integral, num„rul total de p„r˛i sociale 4; valoarea
Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea        – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:        unei p„r˛i sociale 500.000 lei;
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:        J 40/12372/2004;                        – fondator: Bucur Gabriel Pavel, asociat, cod
  – nr. de ordine Ón registrul comer˛ului:         – denumire ∫i form„ juridic„: A–V MEDIA TOP      numeric personal 1730625424526, aport la capital
J 40/12371/2004;                     SERVICES - S.R.L.;                     2.000.000 lei, reprezent‚nd 4 p„r˛i sociale, cu o
  – denumire ∫i form„ juridic„: PLAYTENNIS         – sediul social: Bucure∫ti, Calea Doroban˛ilor     participare la beneficii ∫i pierderi de 100 %;
CONSULTING - S.R.L.;                   nr. 58, bl. 59, sc. 1, et. 8, ap. 22, sectorul 1;       – administrator: Bucur Gabriel Pavel, cod
  – sediul social: Bucure∫ti, str. Smaranda         – durata de func˛ionare: nelimitat„;          numeric personal 1730625424526, cu puteri
Br„ilescu nr. 28–30, bl. 121, sc. 1, et. 2, ap. 11,      – capital social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat    depline;
sectorul 1;                        integral, num„rul total de p„r˛i sociale 20; valoarea     – domeniul principal de activitate: cod CAEN 515
  – durata de func˛ionare: nelimitat„;         unei p„r˛i sociale 100.000 lei;              – comer˛ cu ridicata cu produse intermediare
  – capital social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat     – fondatori: Lisca Paul, asociat, cod numeric     neagricole ∫i cu de∫euri;
integral, num„rul total de p„r˛i sociale 20; valoarea   personal 1500201400205, aport la capital 1.000.000       – activitatea principal„: cod CAEN 5154 – comer˛
unei p„r˛i sociale 100.000 lei;              lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale, cu o participare la  cu ridicata cu echipamente ∫i furnituri de fier„rie
  – fondatori: ™erban Cristina, asociat, cod numeric  beneficii ∫i pierderi de 50 %, ∫i Lisca R„zvan, asociat,  pentru instala˛ii sanitare ∫i de Ónc„lzire.
personal 2680123434526, aport la capital 1.000.000    cod numeric personal 1781007410016, aport la capital      (71/434.901)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

                                                   ,
                Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
             cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
             ∫i nr. 5069427282 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                         (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
           Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
             Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
             bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                         Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 2584/24.VIII.2004 con˛ine 16 pagini.                   Pre˛ul 19.280 lei    ISSN  1220 — 4889

								
To top