Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

mof4_2004_1361

VIEWS: 37 PAGES: 16

									                                   PARTEA A IV-A
Anul 172 (XIV) — Nr. 1361                                                           Luni, 10 mai 2004
                       PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
     Societatea Comercial„              societate a celor 2 asocia˛i ∫i cesionarea p„r˛ilor     Art. 10 va avea urm„torul cuprins: îCapitalul
  NO–COMMENT — S.R.L., Curtea de Arge∫         sociale de˛inute de ace∫tia Ón cadrul societ„˛ii, am   social total al societ„˛ii este de 2.000.000 lei, Ón
       jude˛ul Arge∫                hot„r‚t urm„toarele:                   numerar, divizat Ón 20 p„r˛i sociale a 100.000 lei
                              1. Se coopteaz„ Ón societate dl Lifoie Daniel, de   fiecare, numerotate de la 1 la 20, de˛inute Ón
         ACT ADIfiIONAL              na˛ionalitate ∫i cet„˛enie rom‚ne, domiciliat Ón     totalitate de asociatul unic.“
                             Curtea de Arge∫, str. Cuza Vod„, nr. 42 A, jude˛ul      Art. 14 va avea urm„torul cuprins: îSocietatea
  Subsemna˛ii Ciucu Valentin, Puic„nescu        Arge∫.                          este administrat„ ∫i reprezentat„ cu puteri depline
Cornelia ∫i Ciucu Valentin, Ón calitate de asocia˛i ai   2. Societatea Ó∫i continu„ activitatea cu asocit    de c„tre asociatul unic Lifoie Daniel, identificat la
societ„˛ii, Ón ∫edin˛a adun„rii generale a asocia˛ilor  unic.                           art. 1.“
din data de 1.04.2004, am hot„r‚t completarea        3. Asociatul Petricu Liviu, prin mandatara sa       Art. 18 va avea urm„torul cuprins: îParticiparea
obiectului de activitate cu urm„toarele activit„˛i:   Petricu Magdalena cesioneaz„ cele 10 p„r˛i sociale    asociatului unic la beneficiile ∫i pierderile societ„˛ii
5020 – Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;    de˛inute Ón societate a 100.000 lei fiecare,       este de 100 %.“
5030 – comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru        numerotate de la 1 la 10, Ón valoare total„ de        Œn tot cuprinsul statutului no˛iunile îasocia˛i“ ∫i
autovehicule; 5050 – comer˛ cu am„nuntul cu       1.000.000 lei, reprezent‚nd 50 % din capitalul social   îadunarea general„ a asocia˛ilor“ vor fi Ónlocuite cu
carburan˛i pentru autovehicule (inclusiv produse     total, noului asociat Lifoie Daniel.           cea de îasociat unic“ sau îadministrator“, dup„ caz.
lubrifiante ∫i de r„cire pentru autovehicule); 5510 –    3. Asociata Petricu Magdalena cesioneaz„ cele 10     Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
hoteluri; 5523 – alte mijloace de cazare (vile,     p„r˛i sociale de˛inute Ón societate a 100.000 lei     statutul societ„˛ii iar din punct de vedere al
bungalowuri, cabane turistice, sate de vacan˛„,     fiecare, numerotate de la 11 la 20, Ón valoare total„   public„rii ∫i Ónmatricul„rii urmeaz„ prevederile
pensiuni turistice, ferme agroturistice).        de 1.000.000 lei, reprezent‚nd 50 % din capitalul     legale.
  Prezentul act adi˛ional modific„, completeaz„ ∫i   social total, noului asociat Lifoie Daniel.          (3/25.813)
face parte integrant„ din actul constitutiv al       5. Asocia˛ii Petricu Liviu ∫i Petricu Magdalena se
Societ„˛ii Comerciale NO–COMMENT — S.R.L.,
                                                                       *
                             retrag din societate Óncep‚nd de ast„zi, data
urm‚nd a Óndeplini condi˛iile de form„ ∫i        autentific„rii prezentului act din motive personale,
publicitate cerute de lege.                                                  Societatea Comercial„
                             nemaiav‚nd calitatea de asocia˛i ∫i administratori ai      FLORA INTERNATIONAL — S.R.L.
  (1/25.811)                      societ„˛ii, au primit contravaloarea p„r˛ilor sociale
                                                            satul Valea Ursului, comuna Bascov
             *               cesionate de la asociatul Lifoie Daniel, precum ∫i
                             beneficiile datorate de societate p‚n„ la data              jude˛ul Arge∫
     Societatea Comercial„              retragereii ∫i se consider„ desc„rca˛i de gestiunea
                             societ„˛ii.                                 ACT ADIfiIONAL
 AUTO POWER MAFO 2004 — S.R.L., Pite∫ti
                              6. Asociatul cesionar Lifoie Daniel declar„ c„      Subsemnatul T„nase Florin, Ón calitate de asociat
                             dore∫te ∫i poate s„ continue activitatea societ„˛ii,   unic, av‚nd ∫i acordul de voin˛„ al dnei T„nase
         ACT ADIfiIONAL
                             nemaifiind asociat unic Ón nici o alt„ societate     Valeria Cristina, Ón calitate de viitor asociat, am
  Subsemna˛ii Chita Vasilica ∫i Zimnicaru FLorin    comercial„ cu r„spundere limitat„, a primit de la     hot„r‚t urm„toarele:
Bogdan, Ón calitate de asocia˛i, am hot„r‚t       fo∫tii asocia˛i Petricu Liviu ∫i Petricu Magdalena      1. Se coopteaz„ Ón societate ca asociat ∫i
deschiderea unui punct de lucru Ón Pite∫ti, Strada    cele 20 p„r˛i sociale de˛inute de ace∫tia Ón cadrul    administrator dna Tanase Valeria Cristina, ca
Dumbravei nr. 2, jude˛ul Arge∫.             societ„˛ii, le-a achitat acestora contravaloarea     urmare a cesion„rii c„tre aceasta, de c„tre T„nase
  Se modific„, pe cale de consecin˛„, actul       p„r˛ilor sociale cesionate ∫i hot„r„∫te urm„toarele:   Florin, a 20 p„r˛i sociale, Ón valoare de 2.000.000 lei,
constitutiv al societ„˛ii astfel:              • se completeaz„ statutul societ„˛ii cu datele     Ón numerar, conform contractului de cesiune;
  Art. 3 se completeaz„ cu: îSocietatea are un     persoanle ale asociatului unic:              retragerea din societate ∫i desc„rcarea din func˛ia
punct de lucru Ón Pite∫ti, Strada Dumbravei nr. 2,     • se schimb„ sediul societ„˛ii din Curtea de      de administrator a cedentului.
jude˛ul Arge∫, valabil p‚n„ la data de 1.04.2006.“    Arge∫, str. Cuza Vod„, nr. 22A, jude˛ul Arge∫, Ón      2. Se modific„, pe cale de consecin˛„, statutul
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din   Curtea de Arge∫, str. Cuza Vod„, nr. 42 A, jude˛ul    societ„˛ii astfel:
statutul societ„˛ii ∫i va urma procedura legal„     Arge∫.                            Art. 2 alin. 2: îAsociatul unic al societ„˛ii este
privind publicitatea, Ónregistrarea ∫i autorizarea.     • se nume∫te asociatul unic Ón func˛ia de       T„nase Valeria Cristina, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ Ón
  (2/25.812)                      administrator al societ„˛ii.               Pite∫ti, jude˛ul Arge∫, la data de 6.09.1967,
                              7. Ca urmare a acestor hot„r‚ri, actul constitutiv   domiciliat„ Ón satul Valea Ursului, comuna Bascov,
             *                                            jude˛ul Arge∫, posesoare a C.I. seria AS nr. 043662,
                             al societ„˛ii se completeaz„ ∫i se modific„ dup„ cum
                             urmeaz„:                         cod numeric personal 2670906035077.“
      Societatea Comercial„                                           Art. 6: îCapitalul social total subscris ∫i v„rsat, Ón
                              Art. 1. va avea urm„torul cuprins: îSocietatea are
    PINOCCHIO & GEPETTO — S.R.L.                                        valoare de 2.000.000 lei, numerar, divizat Ón 20
                             ca asociat unic pe Lifoie Daniel, domiciliat Ón
    Curtea de Arge∫, jude˛ul Arge∫          Curtea de Arge∫, str. Cuza Vod„, nr. 42 A, jude˛ul    p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, numerotate de la
                             Arge∫, identificat cu C.I. seria AS nr. 198377,      1 la 20, de˛inute de T„nase Valeria Cristina.“
         ACT ADIfiIONAL                                            Art. 22: îSocietatea este administrat„ ∫i
                             eliberat„ la data de 13.06.2002 de Poli˛ie Curtea de
                                                          reprezentat„ cu puteri depline de T„nase Valeria
  Subsemnata Petricu Magdalena, domiciliat„ Ón     Arge∫, n„scut la data de 28.07.1968 Ón Curtea de
                                                          Cristina, durata mandatului fiind nelimitat„.“
Curtea de Arge∫, str. Cuza Vod„, nr. 22 A, jude˛ul    Arge∫, jude˛ul Arge∫, de cet„˛enie ∫i na˛ionalitate
                                                           Art. 47: îParticiparea la profit ∫i pierderi este de
Arge∫, personal ∫i Ón calitate de procuratoare a     rom‚ne, cod numeric personal 1680728033087, care
                                                          100 % pentru asociat unic.“
coasociatului Petricu Liviu, domiciliat Ón Curtea de   nu mai este asociat unic Óntr-o alt„ societate
                                                           Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
Arge∫, str. Cuza Vod„, nr. 22A, jude˛ul Arge∫, Ón    comercial„ cu r„spundere limitat„ ∫i nu este
                                                          statutul societ„˛ii ∫i va urma procedura legal„
baza procurii generale autentificate cu nr.       incompatibil potrivit legii.“
                                                          privind publicitatea, Ónregistrarea ∫i autorizarea.
2339/6.04.2001 la Biroul notarilor publici asocia˛i     Art. 7, alin. 1 va avea urm„torul cuprins: îSediul
din Curtea de Arge∫, str. Negru Vod„, nr. 40, jude˛ul  societ„˛ii este Ón Curtea de Arge∫, str. Cuza Vod„, nr.    (4/25.814)
Arge∫, lu‚nd act de cererea de retragere din       42 A, jude˛ul Arge∫.“                                *
  2               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1361/10.V.2004
      Societatea Comercial„               Art. 21 se completeaz„ cu: îDurata mandatului      Eugeniu, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Re∫i˛a,
    MONTANA MG — S.R.L., C‚mpulung           administratorului este de 4 ani.“             Bulevardul Republicii nr. 21, ap. 1, jude˛ul Cara∫-
        jude˛ul Arge∫                 Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    Severin, identificat cu B.I. seria D.S. nr. 888001,
                              statutul societ„˛ii ∫i va urma procedura legal„      eliberat de Poli˛ia Re∫i˛a la data de 4.02.1990, Ón
         ACT ADIfiIONAL              privind publicitatea, Ónregistrarea ∫i autorizarea.    calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale TOMCHI
                                (7/25.817)                       TRANS INTERNATIONAL — S.R.L., Ónmatriculat„ la
  Subsemnata Bulugea Marinela, Ón calitate de                                    Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ul Cara∫-
asociat unic al societ„˛ii, am hot„r‚t ast„zi,                    *                Severin cu nr. J 11/987/1993, am convenit de
6.04.2004 urm„toarele:                                                comun acord Ón adunarea general„ extraordinar„
  Art. 1. Se modific„ sediul social al societ„˛ii din        Societatea Comercial„              din data de 9.03.2004, s„ aducem unele modific„ri
C‚mpulung, str. Negru Vod„, nr. 121, bl. A9, sc. B,       T&S EUROFIAT — S.R.L., Caransebe∫           la actul constitutiv al societ„˛ii comerciale privind
ap. 4, jude˛ul Arge∫, Ón C‚mpulung, str. M„r„∫ti nr.         jude˛ul Cara∫-Severin              denumirea societ„˛ii, sediul acesteia, cesiunea de
9, jude˛ul Arge∫.                                                   p„r˛i sociale ∫i prelungirea mandatului
  Ca urmare, art. 3 din statutul societ„˛ii, se             ACT ADIfiIONAL NR. 9             administratorului.
completeaz„ cu un nou alineat, care va avea                                       a) Art. 1 din contract privind denumirea
urm„torul con˛inut:                     la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      societ„˛ii se modific„ astfel:
  îSediul social al societ„˛ii este Ón C‚mpulung, str.         T&S EUROFIAT — S.R.L.              îDenumirea societ„˛ii se modific„ din TOMCHI
M„r„∫ti nr. 9, jude˛ul Arge∫.“                Subsemna˛ii Sandru Gheorghe, domiciliat Ón       TRANS INTERNATIONAL — S.R.L. Ón TOMDENS —
  Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii r„m‚n   Germania, Nekarsulm, str. Freilngrath nr. 3,        S.R.L.“
valabile.                         posesor al legitima˛iei de ∫edere temporar„ seria H      b) Art. 2 din contract privind sediul societ„˛ii se
  Œntocmit ast„zi, 6.04.2004, urm„nd a Óndeplini     nr. 0102845/25.03.2003, eliberat„ de Poli˛ia Cara∫-    modific„ astfel:
condi˛iile de valabilitate prev„zute de lege.       Severin, Ón calitate de asociat, Ple∫a Traian Adrian,     îSediul societ„˛ii se modific„ din Re∫i˛a, aleea
   (5/25.815)                      domiciliat Ón Caransebe∫, Strada Zlagnei nr. 1A,      Buhui nr. 1, ap. 5, jude˛ul Cara∫-Severin, Ón Iabalcea
                              jude˛ul Cara∫-Severin, posesor al C.I. seria KS nr.    nr. 29, jude˛ul Cara∫-Severin.
              *                000145/11.11.1999, eliberat„ de Poli˛ia Caransebe∫,      c) Din preambulul statutului societ„˛ii se elimin„
                              cod numeric personal 1610117110641, Ón calitate de     datele de identificare ale dlui Chirculescu Vasile
      Societatea Comercial„             asociat, Holosi Daniel Emil, domiciliat Ón Germania,    Eugeniu, societatea transform‚ndu-se din societate
    ALL HOUSE DESIGN — S.R.L., Pite∫ti         83301 Traunreut, str. J.H. Wichern nr. 22, posesor al   cu 2 asocia˛i Ón societate cu asociat unic.
                              pa∫aportului nr. 06864877/20.01.2003, eliberat de       d) Art. 6 din contract privind participarea
         ACT ADIfiIONAL              Poli˛ia Cara∫-Severin, cod numeric personal        asocia˛ilor la capitalul social, se modific„ dup„ cum
                              1680602110646, Ón calitate de asociat, ∫i Bejerità     urmeaz„:
  Subsemna˛ii Br„nescu Daniel-Florin ∫i
                              Mihaela, domiciliat„ Ón satul Petrosnita nr. 80,       îCapitalul social este de 2.000.000 lei, Ómp„r˛it Ón
Purc„reanu Marian-Daniel, Ón calitate de asocia˛i, de
                              jude˛ul Cara∫-Severin, posesoare a C.I. seria KS nr.    20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, numerotate de
comun acord am hot„r‚t modificarea actului
                              027360/25.10.2000, eliberat„ de Poli˛ie Caransebe∫,    la 1 la 20, de˛inut Ón totalitate de asociatul unic
constitutiv dup„ cum urmeaz„:
                              cod numeric personal 2780404110650, Ón calitate de     Toma Gheorghe.“
  1. Se numesc Ón func˛ia de administrator dnii
                              nou asociat, Ón temeiul prevederilor Legii nr.        e) Art. 5 din contract privind obiectul principal
Br„nescu Daniel-Florin ∫i Purc„reanu Marian-
                              31/1990, republicat„, privind societ„˛ile comerciale,   de activitate se modific„ astfel:
Daniel, cet„˛eni rom‚ni, cu puteri depline de
                              al actului constitutiv al societ„˛ii ∫i al hot„r‚„rii     îObiectul principal de activitate ese 5211 –
reprezentare pe o perioad„ nelimitat„.
                              adoptate de c„tre asocia˛i, am stabilit s„ efectu„m    comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate,
  2. Se retrage din func˛ia de administrator ∫i se
                              um„toarele modific„ri la actele constitutive:       cu v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
descarc„ de gestiune dl Miloiu Alexandru Bogdan.
                               Art. 1. Œncep‚nd cu data prezentei se anuleaz„     b„uturi ∫i tutun.“
  3. Se schimb„ domeniul principal de activitate ∫i
                              datele personale prev„zute la alin. 1 ale dlui Holosi     Obiectul de activitate secundar se completeaz„
activitatea principal„.
                              Daniel Emil, care se retrage din societate ∫i se      cu 5523 – alte mijloace de cazare; 2030 – c„su˛e.
  4. Se detaliaz„ obiectul de activitate al societ„˛ii.  Ónclouiesc cu datele personale ale noului asociat       f) Art. 10 din contract privind administrarea
  Œn consecin˛„, actul constitutiv se modific„ dup„    astfel:                          societ„˛ii se modific„ astfel:
cum urmeaz„:                         Bejerità Mihaela, cet„˛ean rom‚n, fiica lui Martin     Administrareae societ„˛ii este asigurat„ de dl
  Art. 6 din actul constitutiv se modific„ astfel:    ∫i a Eufemiei, n„scut„ la data de 4.04.1978 Ón       Toma Gheorghe pentru un mandat de 4 ani
  îDomeniul principal de activitate este 454 –      Caransebe∫, jude˛ul Cara∫-Severin, posesoare a C.I.    comerciali consecutivi, respectiv p‚n„ Ón anul 2008.
lucr„ri de finisare; Activitatea principal„ este 4542   seria KS nr. 027360, eliberat„ de Poli˛ia Caransebe∫     Celelalte articole r„m‚n neschimbate.
– lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie (t‚mpl„rie PVC     la data de 25.10.2000, cod numeric personal          Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,
∫i aluminiu din geam termopan).“              2780404110650.                       10.03.2004.
  Obiectul de activitate se detaliaz„ astfel:        Art. 2. Aportul asocia˛ilor la capitalul social,       (9/25.819)
  – servicii                       prev„zut la art. 5, se modific„ Ón baza cesiunii de
  4542 – lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie,        p„r˛i sociale ∫i va avea urm„torul con˛inut:                     *
cuprinde ∫i t‚mpl„rie din PVC ∫i aluminiu cu geam       – Sandru Gheorghe particip„ cu 31.000.000 lei
termopan;                         (din care 11.571 dolari S.U.A.), din care Ón natur„           Societatea Comercial„
  – comer˛                        1.571 dolari S.U.A., reprezent‚nd 51,16 % din             RODOVAS — S.R.L., Boc∫a
  5248 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine         capitalul social total, divizat Ón 310 p„r˛i sociale,          jude˛ul Cara∫-Severin
specializate, cu alte produse, cuprind ∫i v‚nzarea     numerotate de la 1 la 310;
t‚mpl„riei PVC ∫i aluminiu cu geam termopan,         – Bejerita Mihaela particip„ cu 18.200.000 lei, din            ACT ADIfiIONAL
jaluzele din material textil, copertine.“         care Ón natur„ echivalentul a 9.258 dolari S.U.A.,
  Art. 18 se modific„ ∫i va avea urm„torul        reprezent‚nd 30,03 % din capitalul social total,       la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
con˛inut:                         divizat Ón 182 p„r˛i sociale, numerotate de la 311 la            RODOVAS — S.R.L.
  îŒn vederea unei bune desf„∫ur„ri a activit„˛ii     492;                              Subsemna˛ii asocia˛i De Poli Eugenio, cet„˛ean
societ„˛ii, aceasta este administrat„ de Br„nescu       – Ple∫a Traian Adrian particip„ cu 11.400.000 lei    italian, domiciliat Ón Italia, Paderno Del Grappa
Daniel-Florin ∫i Purc„reanu Marian-Daniel, cu       (din care 600.000 lei Ón numerar), reprezent‚nd      (Trevizo), str. Madonna della Salute nr. 3, identificat
puteri depline de reprezentare, pe o perioad„       18,81 % din capitalul social total, divizat Ón 114 p„r˛i  cu pa∫aportul seria R nr. 492292/27.03.1997,
nedeterminat„.                       sociale, numerotate de la 493 la 606.           eliberat de autorit„˛ile italiene, Ón nume propriu ∫i
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din     Art. 3. Se revoc„ din func˛ia de administrator     Ón reprezentarea asocia˛ilor Facco Gastone, cet„˛ean
actele constitutive ale societ„˛ii, urm‚nd a Óndeplini   dna Ple∫a Gabriela Nicoleta ∫i se nume∫te dl Buzan     italian, domiciliat Ón Italia, Curtarolo (Padova), str.
condi˛iile de form„ ∫i publicitate prev„zute de lege.   Ioan, cet„˛ean rom‚n, fiul lui Anichit ∫i al Stanei,    Roma nr. 33, identificat cu pa∫aportul seria N nr.
   (6/25.816)                      n„scut la data de 19.09.1962 Ón comuna Buco∫ni˛a,     169681/2.08.1995, eliberat de autorit„˛ile italiane,
                              jude˛ul Cara∫-Severin, posesor al C.I. seria KS nr.    Rizzoto Ivo, cet„˛ean italian, domiciliat Ón Italia,
              *                100335, eliberat„ de Poli˛ia Caransebe∫ la data de     San Giorgio in Bosco (Padova), str. Romanie nr. 13
                              16.01.2003, cod numeric personal 1620919110642,      A, identificat cu pa∫aportul seria P nr.
       Societatea Comercial„             pentru o perioad„ de 4 ani.                692899/23.07.1996, eliberat de autorit„˛ile italiene,
    INTERCONT PROD MILK — S.R.L.              (8/25.818)                       Rizzoto Narciso Nevio, cet„˛ean italian, domiciliat
    satul Br„detu, comuna Br„dule˛                                        Ón Italia, San Giorgio in Bosco (Padova), str.
                                           *                Romanie nr. 13 A, identificat cu pa∫aportul nr. P
         jude˛ul Arge∫
                                                           692898/31.08.2001, eliberat de autorit„˛ile italiene,
                                   Societatea Comercial„              Zago Camillo, cet„˛ean italian, domiciliat Ón Italia,
         ACT ADIfiIONAL
                               TOMCHI TRANS INTERNATIONAL — S.R.L.           San Giorgio in Bosco (Padova), str. Romanie nr. 2,
  Subsemna˛ii Badea Marius Nicolae, Roman            Re∫i˛a, jude˛ul Cara∫-Severin            identificat cu pa∫aportul seria        Z nr.
Gabriela Carmen ∫i Alecu Evlampie, Ón calitate de                                   676084/21.11.2001, eliberat de autorit„˛ile italiene,
asocia˛i, am hot„r‚t completarea datelor personale,             ACT ADIfiIONAL              ∫i Tosetto Innocente, cet„˛ean italian, domiciliat Ón
stabilirea duratei mandatului administratorului ∫i                                  Italia, Cittadella (Padova), str. Macello nr. 34,
prelungirea valabilit„˛ii sediului.             la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale      identificat   cu  pa∫aportul   seria  U   nr.
  Se modific„, pe cale de consecin˛„, actul         TOMCHI TRANS INTERNATIONAL — S.R.L.           438885/10.12.1999, eliberat de autorit„˛ile italiene,
constitutiv astfel:                      Subsemna˛ii Petrovici Desanca, domiciliat„ Ón      conform procurii speciale autentificate cu nr.
  Art. 1 pct. 1 din contract: îBadea Marius Nicolae,   Arad, Strada Tunarilor, bl. 45, sc. C, ap. 5, jude˛ul   2956/11.08.2003 la Biroul notarului public
cet„˛ean rom‚n, n„scut Ón Pite∫∫ti, jude˛ul Arge∫, la   Arad, identificat„ cu B.I. seria AR nr. 105980/2002,    Poenariu, Ón exercitarea hot„r‚rii nr. 1/26.08.2003
data de 13.12.1971, domiciliat Ón Pite∫ti, str. Tache   eliberat de Poli˛ia Arad, Ón calitate de Ómputernicit„   prin care s-a dispus cooptarea asociatului Tosetto
Ionescu, bl. Q3, sc. A, et. 1, ap. 5, jude˛ul Arge∫,    a dlui Toma Gheorghe, cet„˛ean rom‚n, domiciliat      Innocente prin cesionare de p„r˛i sociale de la
posesor al C.I. seria AS nr. 177333, eliberat„ de     Ón Re∫i˛a, aleea Buhui nr. 1, sc. C, et. 1, ap. 5,     Facco Gastone, Rizzotto Ivo, Rizzotto Narciso Nevio,
Poli˛ie Pite∫ti la data de 12.02.2002, cod numeric     jude˛ul Cara∫-Severin, identificat cu C.I. seria KS nr.  Zago Camillo, c„tre Tosetto Innocente redact„m
personal 1711213035059.“                  003354/1999, eliberat„ de Poli˛ia Re∫i˛a, cod       prezentul act adi˛ional:
  Art. 3 din statut: îSediul societ„˛ii este Ón satul   numeric personal 1470326113684, Ón baza procurii        Art. 1. Se modific„ prevederile actului constitutiv
Br„dule˛ul, comuna Br„detu, jude˛ul Arge∫, valabil     speciale autentificate de notarul public Neam˛u      Ón partea privitoare la asocia˛i ∫i se completeaz„ cu
pe o perioad„ nelimitat„.“                 Popescu cu nr. 1128/2.03.2004, ∫i Chirculescu Vasile    datele noului asociat Tosetto Innocente, cet„˛ean
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1361/10.V.2004                   3
italian, c„s„torit, investitor, n„scut la data de       Art. 2. Se modific„ prevederile actului constitutiv  alte ma∫ini ∫i echipamente de birou; 5186 – comer˛
25.02.1949 Ón Cittadella (PD), Italia, domiciliat Ón    Ón partea privitoare la capitalul social, ca urmare a   cu ridicata cu alte componente ∫i echipamente
Italia, Cittadella (PD), via Macello nr. 43, identificat  cesiunii, primind o nou„ redactare:            electronice; 7440 – publicitate; 8042 – alte forme de
cu pa∫aportul seria U nr. 438885/10.12.1999,          îCapitalul social subscris ∫i v„rsat este de     Ónv„˛„m‚nt; 9234 – alte activit„˛i de spectacole,
eliberat de autorit„˛ile italiene.             60.000.000 lei, divizat Ón 60 p„r˛i sociale a 1.000.000  neclasificate Ón alt„ parte.
  Art. 2. Se modific„ prevederile actului constitutiv   lei fiecare, numerotate de la 1 la 600, ∫i este de˛inut   Celelalte articole r„m‚n neschimbate.
Ón partea privitoare la capitalul social ∫i aportul    de asocia˛i astfel:                     Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,
asocia˛ilor, primind o nou„ redactare ∫i anume:        – Sp„tariu Maria de˛ine 56.000.000 lei,        26.02.2004.
  îCapitalul social subscris ∫i v„rsat este de      reprezent‚nd 56 p„r˛i sociale, numerotate de la 1 la     (14/25.824)
53.600.000 lei, echivalentul a 1.667 dolari Ón       56;
numerar, divizat Ón 536 p„r˛i sociale a 100.000 lei      – Sp„tariu Paul Dan Miron de˛ine 4.000.000 lei,                 *
fiecare, numerotate de la 1 la 536, de˛inut de       reprezent‚nd 4 p„r˛i sociale, numerotate de la 57 la
asocia˛i astfel:                      60.“                                 Societatea Comercial„
  – Tosetto Innocente de˛ine 10.400.000 lei,         Art. 3. Pe tot parcursul actului constitutiv se       PRO MARKETING — S.R.L., Re∫i˛a
echivalentul a 323 dolari S.U.A., adic„ 104 p„r˛i     Ónlocuie∫te sintagma îasociat unic“ cu sintagma
sociale, reprezent‚nd 19,403 % din capitalul social;    îasocia˛i“.                                 ACT ADIfiIONAL
  – Facco Gastone de˛ine 10.400.000 lei,           Art. 4. Se men˛in celelalte prevederi din actul
                                                            Subsemna˛ii Gheorghiu Loredana, cod numeric
echivalentul a 323 dolari S.U.A., adic„ 104 p„r˛i     constitutiv.
                                                           personal 2760416113677, n„scut„ Ón Re∫i˛a, jude˛ul
sociale, reprezent‚nd 19,403 % din capitalul social;      (12/25.822)
                                                           Cara∫-Severin, domiciliat„ Ón Re∫i˛a, Bulevardul
  – Rizzotto Ivo de˛ine 10.400.000 lei, echivalentul                *                Republicii nr. 22, sc. A, ap. 17, jude˛ul Cara∫-
a 323 dolari S.U.A., adic„ 104 p„r˛i sociale,
                                                           Severin, identificat„ cu C.I. seria KS nr.
reprezent‚nd 19,403 % din capitalul social;             Societatea Comercial„              000349/27.04.2001, eliberat„ de Poli˛ia Re∫i˛a,
  – Rizzotto Narciso Nevio de˛ine 10.400.000 lei,
                               MUSELIN EXIM — S.R.L., comuna Vodnic          Gheorghiu Mihaela-Ariana, cod numeric personal
echivalentul a 324 dolari S.U.A., adic„ 104 p„r˛i
                                   jude˛ul Cara∫-Severin              2730204113682, n„scut„ Ón Timi∫oara, jude˛ul
sociale, reprezent‚nd 19,403 % din capitalul social;
                                                           Timi∫, domiciliat„ Ón Re∫i˛a, Bulevardul Republicii
  – Zago Camillo de˛ine 10.400.000 lei,
                                       ACT ADIfiIONAL              nr. 22, sc. 1, ap. 17, jude˛ul Cara∫-Severin,
echivalentul a 324 dolari S.U.A., adic„ 104 p„r˛i
                                                           identificat„ cu C.I. seria KS nr. 122716/19.06.2003,
sociale, reprezent‚nd 19,403 % din capitalul social;        la statutul Societ„˛ii Comerciale         eliberat„ de Poli˛ia Re∫i˛a, ∫i Gheorghiu Dan-
  – De Poli Eugenio de˛ine 1.600.000 lei,               MUSELIN EXIM — S.R.L.            Alexandru, cod numeric personal 1750113113707,
echivalentul a 50 dolari S.U.A., adic„ 16 p„r˛i        Subsemnatul Muselin Ilie-Petru, domiciliat Ón     n„scut Ón Re∫i˛a, jude˛ul Cara∫-Severin, domiciliat
sociale, reprezent‚nd 2,985 % din capitalul social.    satul Vodnic nr. 1, jude˛ul Cara∫-Severin, posesor al
  Art. 3. Se men˛in celelalte prevederi ale actului                                 Ón Re∫i˛a, Bulevardul Republicii nr. 22, sc. A, ap. 17,
                              C.I. seria KS nr. 134117, eliberat„ de Poli˛ia Re∫i˛a   jude˛ul Cara∫-Severin, identificat cu C.I. seria KS nr.
constitutiv.                        la data de 15.09.2003, cod numeric personal        122461/18.06.2003, eliberat„ de Poli˛ia Re∫i˛a, am
   (10/25.820)                      1590704113722, Ón calitate de asociat al Societ„˛ii    convenit de comun acord, Ón baza prevederilor
              *                Comerciale MUSELIN EXIM — S.R.L., am hot„r‚t Ón      actului constitutiv, s„ aducem urm„torele
                              data de 8.03.2004 s„ aduc urm„toarele modific„ri la    modific„ri la actul constitutiv al societ„˛ii:
      Societatea Comercial„              statutul societ„˛ii:
                                                            a) Se modific„ sediul social Ón Re∫i˛a, Aleea
                               Articolul din statutul societ„˛ii privind
   NELTRANSPED — S.R.L., comuna                                          Pinilor, bl. 1, sc. 1, ap. 6–8, jude˛ul Cara∫-Severin.
                              administratorul societ„˛ii se modific„ astfel:
  Rusca Montana, jude˛ul Cara∫-Severin                                        b) Se reconfirm„ Ón func˛ia de administrator dna
                               îAdministrarea societ„˛ii se asigur„ de c„tre dl
                                                           Gheorghiu Loredana pentru un nou mandat de 4
                              Muselin Ilie-Petru pentru un mandat de 4 ani
         ACT ADIfiIONAL                                           ani.
                              comerciali consecutivi, respectiv p‚n„ Ón anul
                                                            c) Se completeaz„ obiectul de activitate cu
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      2008.“
                               Articolul din actul constitutiv privind obiectul    urm„toarele activit„˛i: 0124 – cre∫terea p„s„rilor;
      NELTRANSPED — S.R.L.                                           0125 – cre∫terea altor animale; 1511 – produc˛ia ∫i
                              principal de activitate se modific„ astfel:
  Subsemnata Puiu Maria Ionela, cet„˛ean rom‚n,                                   conservarea c„rnii; 1512 – produc˛ia ∫i conservarea
                               Obiectul principal de activitate este 1581 –
domiciliat„ Ón Re∫i˛a, Strada F„g„ra∫ului nr. 24, sc.                                c„rnii de pas„re; 1513 – prepararea produselor din
                              fabricarea p‚inii; fabricarea produselor proaspete
D, et. 2, ap. 6, jude˛ul Cara∫-Severin, posesoare a C.I.                               carne (inclusiv din carne de pas„re); 2125 –
                              de patiserie.
seria KS nr. 062721, eliberat„ de Poli˛ia Re∫i˛a la                                 fabricarea altor articole din h‚rtie ∫i carton,
                               Datele de identificare ale asociatului se modific„,
data de 23.11.2001, cod numeric personal          ca urmare a schimb„rii B.I. Ón C.I.            neclasificate Ón alt„ parte; 2212 – editarea ziarelor;
2750411110661, asociat unic al Societ„˛ii           Celelalte articole r„m‚n neschimbate.         2213 – editarea revistelor ∫i a periodicelor; 2811 –
Comerciale NELTRANSPED — S.R.L., Ónmatriculat„        Prezentul act a fost redactat ast„zi, 8.03.2004.    fabricare de construc˛ii metalice ∫i p„r˛i
la Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„                                    componente ale structurilor metalice; 2851 –
                                (13/25.823)
Tribunalul Cara∫-Severin cu nr. J 11/312/2003, am                                  tratarea ∫i acoperirea metalelor; 3663 – fabricarea
hot„r‚t Ón data de 18.03.2003 s„ modific articolul                  *                altor produse manufacturiere; 5123 – comer˛ cu
privind sediul social ∫i s„ completez obiectul de                                  ridicata cu animale vii; 5132 – comer˛ cu ridicata cu
activitate dup„ cum urmeaz„:                     Societatea Comercial„             carne ∫i cu produse din carne; 5211 – comer˛ cu
  îSediul social al societ„˛ii ese Ón Re∫i˛a, Strada      COM.BAT.NET — S.R.L., Caransebe∫          am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare
F„g„ra∫ului, bl. 24, sc. D, ap. 6, jude˛ul Cara∫-           jude˛ul Cara∫-Severin             predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i
Severin.“                                                      tutun; 5212 – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
  Articolul privind obiectul de activitate se                ACT ADIfiIONAL              nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
completeaz„ cu 9302 – coafur„ ∫i alte activit„˛i de
                               la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      produse nealimentare; 5222 – comer˛ cu am„nuntul
Ónfrumuse˛are.
                                    COM.BAT.NET — S.R.L.             cu carne ∫i cu produse din carne; 5242 – comer˛ cu
  Celelalte articole r„m‚n neschimbate.
                                                           am„nuntul cu Ómbr„c„minte; 5243 – comer˛ cu
  Prezentul act adi˛ional a fost redactat ast„zi,      Subsemnata Halastiuc Diana, domiciliat„ Ón
                                                           am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i articole din piele;
18.03.2004.                        Caransebe∫, str. Racovi˛„, bl. 3, sc. A, et. 1, ap. 4,
                                                           5246 – comer˛ cu am„nuntul cu articole de fier„rie,
  (11/25.821)                      jude˛ul Cara∫-Severin, identificat„ cu B.I. seria G.X.
                                                           cu articole din sticl„ ∫i cu cele pentru vopsit; 5261
                              nr. 201165, eliberat de Poli˛ia Timi∫oara la data de
              *                19.05.1997, cod numeric personal 2700721110640,
                                                           – comer˛ cu am„nuntul prin coresponden˛„; 5262 –
                              Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale   comer˛ cu am„nuntul prin standuri ∫i pie˛e; 5263 –
       Societatea Comercial„            COM.BAT.NET — S.R.L., am hot„r‚t Ón data de        comer˛ cu am„nuntul care nu se efectueaz„ prin
       SELCO — S.R.L., Re∫i˛a            17.11.2003 s„ aduc urm„toarele modific„ri la actul    magazine; 5248 – comer˛ cu am„nuntul Ón
                              constitutiv al societ„˛ii:                magazine specializate, cu alte produse neclasificate
         ACT ADIfiIONAL                Articolu 8l 4 din actul constitutiv al societ„˛ii   Ón alt„ parte; 5523 – alte mijloace de cazare; 5530 –
                              privind obiectul de activitate se completeaz„ cu     restaurante; 6311 – manipul„ri; 6412 – alte activit„˛i
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                                   de curier (altele dec‚t cele de po∫t„ na˛ional„); 6420
                              urm„toarele coduri CAEN: 2214 – editarea
         SELCO — S.R.L.                                           – telecomunica˛ii; 7020 – Ónchirierea ∫i
                              Ónregistr„rilor sonore; 2215 – alte activit„˛i de
  Subsemnatul asociat Sp„tariu Maria, cet„˛ean      editare; 7222 – consultan˛„ ∫i furnizare de alte     subÓnchirierea bunurilor imobiliare proprii sau
rom‚n, cod numeric personal 2590507113688,         produse software; 7260 – alte activit„˛i legate de    Ónchiriate; 7110 – Ónchirierea autoturismelor ∫i
domiciliat„ Ón Re∫i˛a, Pia˛a 1 Decembrie 1918, bl.     informatic„; 5530 – restaurante; 7140 – Ónchirierea    utilitarelor de capacitate mic„; 7133 – Ónchirierea
35, ap. 17, jude˛ul Cara∫-Severin, identificat cu C.I.   bunurilor personale gospod„re∫ti, neclasificate Ón    ma∫inilor ∫i echipamentelor de birou, inclusiv a
seria KS nr. 000462/1.10.2002, eliberat„ de Poli˛ia    alt„ parte; 7487 – alte activit„˛i de servicii prestate  calculatoarelor; 7140 – Ónchirierea bunurilor
Re∫i˛a, ∫i Sp„tariu Paul Dan Miron, cet„˛ean rom‚n,    Ón principal Óntreprinderilor; 9262 – alte activit„˛i   personale ∫i gospod„re∫ti, neclasificate Ón alt„ parte;
cod numeric personal 1831206115185, domiciliat Ón     sportive; 9271 – jocuri de noroc ∫i pariuri; 9272 –    7420 – activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i servicii
Re∫i˛a, Pia˛a 1 Decembrie 1918, bl. 35, ap. 17,      alte activit„˛i recreative; 2231 – reproducerea      de consultan˛„ tehnic„ legate de acestea; 7486 –
jude˛ul Cara∫-Severin, identificat cu B.I. seria G.X.   Ónregistr„rilor audio; 2232 – reproducerea        activit„˛i ale centrelor de intermediere telefonic„;
nr. 813383/17.12.1997, eliberat de Poli˛ia Re∫i˛a, Ón   Ónregistr„rilor video; 3210 – produc˛ia tuburilor     9211 – produc˛ie de filme cinematografice ∫i video;
executarea prevederilor hot„r‚rii nr. 1/26.02.2004 a    electronice ∫i a altor componente electronice; 3220    9220 – activit„˛i de radio ∫i televiziune; 9231 –
adun„rii generale, redact„m prezentul act adi˛ional.    – produc˛ie de emi˛„toare radio-tv, echipamente ∫i    crea˛ie ∫i interpretare artistic„ ∫i literar„; 9272 –
  Art. 1. Se modific„ prevederile actului constitutiv   aparate telefonice ∫i telegrafice; 3230 – produc˛ie de  alte activit„˛i recreative; import-export cu toate
Ón partea privitoare la asocia˛i ∫i se completeaz„ cu   receptoare de radio ∫i tv, aparate de Ónregistrare ∫i   produsele ∫i serviciile societ„˛ii.
datele noului asociat astfel:               reproducere audio sau video; 5118 – intermedieri Ón     d) Se aprob„ actul constitutiv cu modific„rile
  îSp„tariu Paul Dan Miron, cet„˛ean rom‚n, cod      comer˛ul specializat Ón v‚nzarea produselor cu      men˛ionate mai sus ∫i se men˛in celelalte prevederi
numeric personal 1831206115185, domiciliat Ón       caracter specific, neclasificate Ón alt„ parte; 5119 –  din actul constitutiv.
Re∫i˛a, Pia˛a 1 Decembrie 1918, bl. 35, ap. 17,      intermedieri Ón comer˛ul cu produse diverse; 5184
                                                             (15/25.825)
jude˛ul Cara∫-Severin, identificat cu B.I. seria G.X.   – comer˛ cu ridicata cu calculatoare, echipamente
nr. 813383/17.12.1997, eliberat de Poli˛ia Re∫i˛a.“    periferice ∫i software; 5185 – comer˛ cu ridicata cu                *
  4               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1361/10.V.2004
     Societatea Comercial„               B.I. seria G.T. nr. 267785, eliberat de Poli˛ia       Prezentul act adi˛ional a fost redactat ∫i
  CORDUMAD CONS — S.R.L., Caransebe∫           Moldova-Nou„ la data de 20.02.1996, cod numeric      dactilografiat Ón 5 exemplare la Biroul de Asisten˛„
                              personal 1691008226335, asociat unic al Societ„˛ii    al Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
         ACT ADIfiIONAL              Comerciale MOLDO-OANA COM — S.R.L.,            Tribunalul Cara∫-Severin.
                              Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu      (20/25.830)
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      nr. J 11/660/1994, am hot„r‚t Ón data de 5.03.2004
      CORDUMAD CONS — S.R.L.             s„ reconfirm administratorul ∫i s„ completez
                                                                        *
  Subsemna˛ii:                      obiectul de activitate astfel c„ respectivele articole
  1. Chiritescu Dumitru-Adrian, cet„˛ean rom‚n,     se modific„ dup„ cum urmeaz„:                     Societatea Comercial„
asociat la Societatea Comercial„ CORDUMAD CONS        Art. 10. Societatea este administrat„ de Li˛a Ionel        TRANSLOC — S.A., Bocsa
— S.R.L., domiciliat Ón Caransebe∫, str. Tarinei, bl.   pentru un mandat de 4 ani, respectiv p‚n„ Ón anul
B7, sc. C, ap. 16, jude˛ul Cara∫-Severin, n„scut la    2008; de asemenea se modific„ ∫i datele de                 ACT ADIfiIONAL
data de 15.09.1972 Ón Caransebe∫, jude˛ul Cara∫-      identificare ale asociatului unic/administrator, a∫a
Severin, identificat cu C.I. seria KS nr. 058471                                       la statutul Societ„˛ii Comerciale
                              cum reiese din preambulul prezentului act.
eliberat„ de Poli˛ia Caransebe∫ la data de 9.10.2001,                                        TRANSLOC — S.A.
                               Art. 4. Obiectul de activitate se completeaz„ cu:
cod numeric personal 1720915110672,            5211 – comer˛ cu am„nuntul Ón magazine            Subsemnatul Bocean Adrian-Ion, cet„˛ean
  2. Chiritescu Colistita Corina, cet„˛ean rom‚n,    nespecializate cu v‚nzare predominant„ de produse     rom‚n, domiciliat Ón Bocsa, Str. Victoriei, bl. 16, sc.
asociat la Societatea Comercial„ CORDUMAD CONS       alimentare, b„uturi ∫i tutun; 5212 – comer˛ cu      2, ap. 10, jude˛ul Cara∫-Severin, posesor al B.I. seria
— S.R.L., domiciliat„ Ón Caransebe∫, str. Cernei nr.    am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare     G.R. nr. 431437 eliberat de Poli˛ia Bocsa la data de
18, jude˛ul Cara∫-Severin, n„scut„ la data de       predominant„ de produse nealimentare;           3.04.1995, cod numeric personal 1550109110144, Ón
12.08.1975 Ón Caransebe∫, jude˛ul Cara∫-Severin,       Celelalte articole r„m‚n neschimbate.         calitate de pre∫edinte al consiliului de administra˛ie
identificat„ cu C.I. seria KS nr. 132861 eliberat„ de     Prezentul Ónscris a fost redactat ∫i dactilografiat  al Societ„˛ii Comerciale TRANSLOC — S.A.,
Poli˛ia Caransebe∫ la data de 3.09.2003, cod        Ón 5 exemplare la Biroul de Asisten˛„ al Oficiului    Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
numeric personal 2750812110642               Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul       Jude˛ului Cara∫-Severin sub nr. J 11/122/1995
  am convenit de comun acord, Ón cadrul adun„rii     Cara∫-Severin.                      depun hot„r‚rile ac˛ionarilor nr. 5 ∫i nr. 6 din data
generale extraordinare din data de 24.02.2004 s„                                   de 26.11.2003 cu urm„toarele modific„ri privind
                                (18/25.828)
aducem unele modific„ri la statutul societ„˛ii                                    sediul societ„˛ii, obiectul principal de activitate ∫i
comerciale astfel:                                  *                comisia de cenzori.
  Art. 1. Se modific„ art. 5 din statut privind                                    Art. 3 din statutul societ„˛ii privind sediul
obiectul de activitate, care va avea urm„torul            Societatea Comercial„             societ„˛ii se modific„ astfel:
con˛inut: îObiectul secundar de activitate se           DORIMPEX — S.R.L., satul Ilova            îSediul societ„˛ii este Ón Bocsa, Str. Victoriei,
completeaz„ cu urm„toarele coduri: 5211 – comer˛           jude˛ul Cara∫-Severin             bl. 16, sc. 2, ap. 10“.
cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate cu                                       Art. 6 din statutul societ„˛ii privind obiectul
v‚nzare predominant„ de produse alimentare,                 ACT ADIfiIONAL              principal de activitate va avea urm„torul con˛inut:
b„uturi ∫i tutun; 5212 – comer˛ cu am„nuntul Ón
                               Subsemna˛ii Bona Maria, cet„˛ean rom‚n,          îObiectul principal de activitate este 6021 – alte
magazine nespecializate cu v‚nzare predominant„
                              domiciliat„ Ón satul Ilova, nr. 289, jude˛ul Cara∫-    transporturi terestre de c„l„tori, pe baz„ de grafic“.
de produse nealimentare; 5540 – baruri.
                              Severin, posesoare a C.I. seria KS nr. 045193,        codul 6024 – transporturi rutiere de m„rfuri va
  Restul articolelor r„m‚ne neschimbat.
                              eliberat„ de Poli˛ia Caransebe∫ la data de        trece Ón obiectul secundar de activitate.
  Prezentul act adi˛ional a fost tehnoredactat ∫i
                              14.05.2001, cod numeric personal 2560720110679,       Obiectul secundar de activitate se completeaz„
autentificat azi, 25.02.2004 la sediul Biroului
                              c„s„torit„, comerciant ∫i Bona Vasile, cet„˛ean      cu codul 6420 – telecomunica˛ii; 6420 – dispecerat
notarial Cristina Lacramioara Velica, Ón 5
exemplare din care 4 pentru p„r˛i.             rom‚n, domiciliat Ón satul Ilova nr. 289, jude˛ul     taxi.
                              Cara∫-Severin, posesor al C.I. seria KS nr. 005622,     Art. 23 din statut privind cenzorii societ„˛ii se
   (16/25.826)
                              eliberat„ de Poli˛ia Caransebe∫ la data de 2.02.2000,   modific„ Ón urma eliber„rii din mandat a dlui
              *                cod numeric personal 1560104110683, asocia˛i ai      catunar Nicolae ∫i va avea urm„torul con˛inut:
                              Societ„˛ii Comerciale DORIMPEX — S.R.L.,           îComisia de cenzori este format„ de c„tre
       Societatea Comercial„             Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al    domnii Brumm Liliana, Bronz Carmen ∫i Manzat
     G.T.A.X. — S.R.L., Caransebe∫          Jude˛ului Cara∫-Severin sub nr. J 11/1031/1992, am    Gheorghe numi˛i pe un mandat de 3 ani comerciali
                              hot„r‚t s„ modific„m art. 2 referitor la sediul social  consecutivi respectiv p‚n„ Ón 2007.“
         ACT ADIfiIONAL              ∫i s„ complet„m art. 11 referitor la administrarea      Celelalte articole r„m‚n neschimbate.
                              societ„˛ii dup„ cum urmeaz„:                 Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                               Art. 2 va avea urm„toarea formulare: îSediul      10.03.2004, Ón 5 exemplare, din care 4 exemplare
          G.T.A.X. — S.R.L.
                              social este Ón Ilova nr. 289“.              pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru compartimentul
  Subsemnatul Andreca Constantin, cet„˛ean          Art. 11 se va completa cu reconfirmarea        de asisten˛„ din cadrul Oficiului Registrului
rom‚n, n„scut la data de 28.07.1956, domiciliat Ón     administratorului pe urm„torii 4 ani, respectiv      Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Cara∫-Severin.
Caransebel, Str. Rapsodiei, bl. 4, sc. A, et. 1, ap. 4,  2008.                             (21/25.831)
jude˛ul Cara∫-Severin, cod numeric personal          Prezentul Ónscris a fost redactat ∫i autentificat
1560728110644, identificat cu C.I. seria KS nr.                                                *
                              azi, 1.03.2004 Ón 5 exemplare din care 4 exemplare
153180 emis„ de Poli˛ia Caransebe∫ la data de       pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru compartimentul
24.02.2004, asociat unic, Ón data de 4.03.2004, am                                      Societatea Comercial„
                              de asisten˛„ din cadrul Oficiului Registrului
stabilit s„ redactez prezentul act, dup„ cum                                     STEFANESTI COM — S.R.L., comuna Bozovici
                              Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Cara∫-Severin.
urmeaz„:                                                           jude˛ul Cara∫-Severin
                                (19/25.829)
  Art. 1. Se completeaz„ obiectul de activitate cu
urm„toarele activit„˛i: 5184 – comer˛ cu ridicata cu                 *                         ACT ADIfiIONAL
calculatoare, echipamente periferice ∫i software-
ului; 5186 – comer˛ cu ridicata cu alte ma∫ini ∫i          Societatea Comercial„                  la statutul Societ„˛ii Comerciale
echipamente de birou; 7221 – editare de programe;         ASCOM BAUTAREANA — S.R.L.                   STEFANESTI COM — S.R.L.
7222 – consultan˛„ ∫i furnizare de alte produse                                     Subsemna˛ii asocia˛i: ™tefan Teodor, cet„˛ean
                                comuna Ascom, jude˛ul Cara∫-Severin
software; 7230 – prelucrare informatic„ a datelor;                                  rom‚n, domiciliat Ón Bozovici, nr. 674, jude˛ul
7250 – Óntre˛inerea ∫i repararea ma∫inilor de birou,                                 Cara∫-Severin, identificat cu C.I. seria KS nr.
                                       ACT ADIfiIONAL
de contabilizat ∫i a calculatoarelor; 7260 – alte                                  152892, eliberat„ de Poli˛ia Bozovici la data de
activit„˛i legate de informatic„; 7482 – activit„˛i de       la statutul Societ„˛ii Comerciale         23.02.2004, cod numeric personal 1540809110459 ∫i
ambalare.                              ASCOM BAUTAREANA — S.R.L.            ™tefan Iovan, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
  Art. 2. Se reconfirm„ Ón func˛ia de administrator     Subsemna˛ii:                      Bozovici, nr. 820, jude˛ul Cara∫-Severin, identificat
domnul Andreica Constantin pentru un mandat de        1. Gaina Iovian, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón     cu C.I. seria KS nr. 152898, eliberat„ de Poli˛ia
Ónc„ patru ani comerciali, respectiv 2008 ∫i se      Marga, nr. 149, jude˛ul Cara∫-Severin, identificat cu   Bozovici la data de 23.02.2004, cod numeric
modific„ datele de identificare ∫i adresa asociatului,   B.I. seria B.U. nr. 402312, eliberat de Poli˛ia O˛elu   personal 1700511110435, asocia˛i ai Societ„˛ii
dup„ cum reiese din preambulul actului.          Ro∫u la data de 25.11.1983, cod numeric personal     Comerciale STEFANESTI COM — S.R.L.,
  Art. 3. Restul prevederilor actului constitutiv se   1441118113309
men˛in.                                                       Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
                               2. Gaina Victoria, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón   Jude˛ului Cara∫-Severin cu nr. J 11/202/1995, am
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
                              Marga, nr. 149, jud˛eul Cara∫-Severin, identificat„    hot„r‚t Ón data de 26.02.2004 s„ facem unele
actul constitutiv al societ„˛ii.
                              cu B.I. seria B.U. nr. 402032 eliberat de Poli˛ia O˛elu  modific„ri, astfel:
  Tehnoredactat azi, 4.03.2004 la sediul Biroului
                              Ro∫u.                            a) Art. 8 din actul constitutiv privind
notariului public Cristina-Lacramioara Velica din
                               3. Gaina Iovian Petrisor, cet„˛ean rom‚n,       administrarea societ„˛ii, se modific„ urmare
Caransebe∫, Ón 4 exemplare din care 4 pentru parte.
                              domiciliat Ón localitatea Bautar, nr. 423, jude˛ul    revoc„rii administratorului Stefan Iovan ∫i se
  (17/25.827)                      Cara∫-Severin, identificat cu B.I. seria K.S. nr.     reconfirm„ dl Stefan Teodor (asociat al societ„˛ii),
              *                085024 eliberat de Poli˛ia O˛elu Ro∫u la data de     pentru un mandat de 4 ani, respectiv 2008“.
                              23.07.2002, cod numeric personal 1790703113281,       b) Se modific„ datele de identificare a asocia˛ilor
    Societatea Comercial„                 Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale    Stefan Teodor ∫i Stefan Iovan, referitor la buletinul
 MOLDO-OANA COM — S.R.L., Moldova-Nou„           ASCOM BAUTAREANA — S.R.L., Ónmatriculat„ la        de identitate cum rezult„ din preambulul actului.
                              Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Cara∫-      Celelalte articole r„m‚n neschimbate.
         ACT ADIfiIONAL              Severin cu nr. J 11/710/1991, am hot„r‚t Ón data de     Prezentul act adi˛ional a fost redactat ∫i
                              26.02.2004 s„ reconfirm„m administratorul Gaina      dactilografiat Ón 5 exemplare la Biroul de asisten˛„
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      Iovian pentru un mandat de 4 ani respectiv p‚n„ Ón    al Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
      MOLDO-OANA COM — S.R.L.            2008. Datele de identificare ale asociatului Gaina    Tribunalul Cara∫-Severin.
  Subsemnatul Li˛a Ionel, cet„˛ean rom‚n,         Iovian Petrisor se modific„ dup„ cum se arat„ Ón
                                                             (22/25.832)
domiciliat Ón Moldova-Nou„, str. V. Alecsandri, bl.    preambulul actului adi˛ional.
24, sc. 1, ap. 20, jude˛ul Cara∫-Severin, identificat cu   Celelalte articole r„m‚n neschimbate.                      *
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1361/10.V.2004                    5
      Societatea Comercial„             domiciliat Ón Re∫i˛a, str. Sarmisegetuza, nr. 5, sc. 1,    Prezentul act adi˛ional s-a Óncheiat Ón 5
     MM-FEROVIA PREST — S.R.L.            ap. 12, jude˛ul Cara∫-Severin, identificat cu C.I.     exemplare, azi 11.03.2004 Ón Caransebe∫.
         Caransebe∫                seria KS nr. 123654 eliberat„ la data de 26.06.2003      (25/25.835)
                              de Poli˛ia Re∫i˛a ∫i S. C. Petrimex Trading S.R.L.,
                              persoan„ juridic„ rom‚n„, Ónmatriculat„ la Oficiul
                                                                         *
         ACT ADIfiIONAL
                              Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      Cara∫-Severin cu nr. J 11/1193/1994, cod unic de            Societatea Comercial„
      MM-FEROVIA PREST — S.R.L.            Ónregistrare R 6774205, capital social 4.300.000 lei,         NEW HOPE — S.R.L., Re∫i˛a
  Subsemna˛ii:                      cu sediul social Ón Re∫i˛a, Str. Libert„˛ii, bl. B8,
  1. Moatar Mihai, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón     parter, jude˛ul Cara∫-Severin, prin reprezentantul         DECLARAfiIE ™I ACT ADIfiIONAL
Caransebe∫, Aleea Rapsodiei, bl. 2, sc. A, ap. 7,     s„u legal, asociat unic ∫i administrator, Petrica Paul-
                                                            la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
jude˛ul Cara∫-Severin, posesor al C.I. seria KS nr.    Viorel.
                                                             NEW HOPE — S.R.L., pentru urm„toarele
076938 eliberat de Poli˛ia Caransebe∫ la data de       Conform hot„r‚rii adun„rii generale a asocia˛ilor
                                                                     modific„ri
18.04.2002, cod numeric personal 1570206110648,      din 23.03.2004, ∫i Ón baza Legii nr. 31/1990,
asociat unic al Societ„˛ii Comerciale MM-FEROVIA      republicat„, consider„m necesare urm„toarele          Subsemna˛ii Balan Claudia, cod numeric
PREST — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului    modific„ri:                        personal 2630913224493, domiciliat„ Ón Re∫i˛a, Str.
Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Cara∫-Severin cu      Art. 1. Ca urmare a cesiunii, se introduc la art. 1   Sportului, nr. 2, sc. 1, et. 2, ap. 12, identificat„ cu
nr. J 11/382/1996, ∫i                   datele de identificare ale S.C. Petrimex Trading      C.I. seria KS nr. 027486 eliberat„ la data de
  2. Banda Ana, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón      S.R.L. care intr„ ca asociat.               2.11.2000 de Poli˛ia Re∫i˛a,
Slatina–Timi∫, nr. 141, jude˛ul Cara∫-Severin,        Art. 2. Se modific„ art. 5, alin. 3 privind capitalul    Marinescu Elena, cod numeric personal
posesor al C.I. seria KS nr. 135221 eliberat„ de      social, ca urmare a cesiunii, astfel îCapitalul social   2690218113691, domiciliat„ Ón Re∫i˛a, Str.
Poli˛ia Caransebe∫ la data de 25.09.2003, cod       este de˛inut de asocia˛i dup„ cum urmeaz„: 1.       F„g„ra∫ului, nr. 21, sc. B, et. 3, ap. 7, identificat„ cu
numeric personal 2400320110652, Ón calitate de       Petrica Paul-Viorel de˛ine 30.000.000 lei capital     C.I. seria KS nr. 123895 eliberat„ la data de
cesionar a 100 % din capitalul social,           social, corespunz„tor a 120 p„r˛i sociale numerotate    27.06.2003 de Poli˛ia Re∫i˛a; Dragan-Teicu Nicolae,
  am convenit de comun acord Ón cadrul adun„rii      de la 1 la 120 inclusiv, reprezent‚nd 30 % din       cod numeric personal 1591208113689, domiciliat Ón
generale extraordinare din data de 29.03.2004 s„      capitalul social; 2. S.C. Petrimex Trading S.R.L.     Re∫i˛a, Str. Rodnei nr. 11, sc. E, et. 3, ap. 8, jude˛ul
aducem unele modific„ri la actul constitutiv al      de˛ine 20.000.000 lei capital social, corespunz„tor a   Cara∫-Severin, identificat cu C.I. seria KS nr. 100636
societ„˛ii comerciale dup„ cum urmeaz„:          80 p„r˛i sociale numerotate de la 121 la 200        eliberat„ la data de 17.01.2003 Re∫i˛a; Miu
  a) Art. 1 din actul constitutiv privind datele de    inclusiv, reprzent‚nd 20 % din capitalul social; 3.    Laurentiu-Florin, cod numeric personal
identificare ale asocia˛ilor se anuleaz„. Datele      Ba∫ag Viorel de˛ine 10.000.000 lei capital social,     1760216113686, domiciliat Ón Re∫i˛a, aleea
asociatului Moatar Mihai care se retrage din        corespunz„tor a 40 p„r˛i sociale numerotate de la     Tible∫ului, nr. 2, sc. 1, ap. 5, jude˛ul Cara∫-Severin,
societate ∫i se completeaz„ cu datele noului asociat    201 la 240 inclusiv, reprezent‚nd 10 % din capitalul    identificat cu C.I. seria KS nr. 012824 eliberat„ la
dup„ cum urmeaz„:                     social; 4. Crista Alina-Mihaela de˛ine 10.000.000 lei   data de 3.05.2000 de Poli˛ia Re∫i˛a.
  îBanda Ana, cet„˛ean rom‚n, fiica lui Mihai ∫i     capital social, corespunz„tor a 40 p„r˛i sociale        Œn executarea prevederilor hot„r‚rii nr. 2 din
Ana, n„scut„ la data de 20.03.1940 Ón Slatina Timi∫,                                 4.03.2004 a adun„rii generale prin care s-a stabilit
                              numerotate de la 241 la 280 inclusiv, reprezent‚nd
jude˛ul Cara∫-Severin, domiciliat„ Ón Slatina-Timi∫                                  retragerea asociatului Dragan Teicu Nicolae prin
                              10 % din capitalul social; 5. Nafiru Victor de˛ine
nr. 141, jude˛ul Cara∫-Severin, posesoare a C.I. seria                                cesionarea a 5 p„r˛i sociale Ón suma de 500.000 lei,
                              10.000.000 lei capital social, corespunz„tor a 40
KS nr. 135221 eliberat„ de Poli˛ia Caransebe∫ la                                   c„tre asociata Balan Claudia, redact„m prezentul
                              p„r˛i sociale numerotate de la 281 la 320 inclusiv,
data de 25.09.2003, cod numeric personal                                       act adi˛ional la actul constitutiv al Societ„˛ii
                              reprezent‚nd 10 % din capitalul social; 6. Ghibu∫
2400320110652.“                                                    Comerciale NEW HOPE — S.R.L., pentru
                              Marius de˛ine 10.000.000 lei capital social,
  b) Art. 5 din actul constitutiv privind capitalul                                 urm„toarele modific„ri:
                              corespunz„tor a 40 p„r˛i sociale numerotate de al
social se modific„ ca urmare a retragerii dlui                                      Art. 1. Se anuleaz„ din antetul actului constitutiv
                              321 la 360 inclusiv, reprezent‚nd 10 % din capitalul
Moatar Mihai din societate ∫i cesionarea p„r˛ilor                                   datele asociatului care se retrage, respectiv Dragan
                              social; 7. Buta Dorin de˛ine 10.000.000 lei capital
sale noului asociat dup„ cum urmeaz„:                                         Teicu Nicolae.
  îCapitalul social este Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i sociale   social, corespunz„tor a 40 p„r˛i sociale numerotate
                              de la 361 la 400 inclusiv, reprezent‚nd 10 % din        Art. 2. Se modific„ prevederile actului
cu o valoare nominal„ de 100.000 lei fiecare                                     constitutiv, Ón partea privitoare al capitalul social,
de˛inute de unicul asociat Banda Ana.“           capitalul social.
                               Art. 3. Se men˛ine restul prevederilor actului     urmare cesiunii, primind o nou„ redactare:
  Celelalte articole r„m‚n neschimbate.
                              constitutiv.                        îCapitalul social subscris ∫i v„rsat este de 2.000.000
  Prezentul act adi˛ional a fost redactat ast„zi
                               Prezentul act adi˛ional a fost Óncheiat Ón 9      lei, divizat Ón 20 p„r˛i sociale Ón valoare nomional„
29.03.2004, Ón 5 exemplare, din care 4 exemplare
                              exemplare.                         de 100.000 lei fiecare. Capitalul este de˛inut de
pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru compartimentul
                                (24/25.834)                      asocia˛i astfel: – asociata Balan Claudia de˛ine
de asisten˛„ din cadrul Oficiului Registrului
                                                           1.000.000 lei, Ómp„r˛it Ón 10 p„r˛i sociale,
Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Cara∫-Severin.                   *                numerotate de la 1 la 10;
  (23/25.833)
                                                             – asociata Marinescu Elena de˛ine 500.000 lei,
              *                     Societatea Comercial„              reprezent‚nd 5 p„r˛i sociale numerotate de la 11 la
                                NEW FAST IMPEX — S.R.L., Caransebe∫          15;
     Societatea Comercial„                                              – asociatul Miu Laurentiu Florin de˛ine 500.000
  SUD-VEST MULTIMEDIA — S.R.L., Re∫i˛a                   ACT ADIfiIONAL              lei, reprezent‚nd 5 p„r˛i sociale numerotate de la
                               Subsemnata: Ghimboa∫„ Ana, n„scut„ Boba, fiica     16 la 20.
         ACT ADIfiIONAL              lui Petru ∫i Maria, n„scut„ la data de 2.11.1947 Ón      Art. 3. Se men˛ine restul prevederilor actului
                              Doma∫nea, jude˛ul Cara∫-Severin, domiciliat„ Ón      constitutiv.
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                              Caransebe∫, str. Cri∫an nr. 21, jude˛ul Cara∫-         (26/25.836)
     SUD-VEST MULTIMEDIA — S.R.L.
                              Severin, identificat cu B.I. seria B.T. nr.                      *
  Subsemna˛ii Petrica Paul-Viorel, cet„˛ean rom‚n,
                              101603/5.01.1993, cod numeric personal
cod numeric personal 1660723113685, nec„s„torit,
                              2471102110658 Ón nume propriu ∫i ca singura             Societatea Comercial„
comerciant, n„scut la data de 23.07.1966 Ón
                              mo∫tenitoare a fostului asociat Boba Petru, decedat,
Gheorgheni, jude˛ul Harghita, domiciliat Ón Re∫i˛a,                                  ALBINA EUROPEANA — S.R.L., Borlovenii Noi
                              conform certificatului de mo∫tenitor suplimentar
Str. Libert„˛ii, nr. 38, jude˛ul Cara∫-Severin,
                              nr. 42/2004 asociat al Societ„˛ii Comerciale NEW
identificat cu B.I. seria G.R. nr. 769000 eliberat la                                          ACT ADIfiIONAL
                              FAST IMPEX — S.R.L. aduc complet„ri la actul
data de 5.06.1995 de Poli˛ia Re∫i˛a; Ba∫ag Viorel,                                    Subsemnatul Roscoban Eremie, cet„˛ean rom‚n,
                              constitutiv al societ„˛ii, astfel:
cet„˛ean rom‚n, cod numeric personal
                               Art. 1. Conform certificatului de mo∫tenitor nr.    domiciliat Ón satul Borlovenii Noi nr. 9, comuna
1580407113676, c„s„torit, inginer, n„scut la data de
                              42/27.02.2004 Dos. nr. 312/2003, privind          Prigor, jude˛ul Cara∫-Severin, posesor al C.I. seria
7.04.1958 Ón S„veni, jude˛ul Boto∫ani, domiciliat Ón
                              succesiunea fostului asociat Boba Petru, care       KS nr. 153676, eliberat„ de Poli˛ia Bozovici la data
Re∫i˛a, str. Horea, bl. A5, ap. 26, jude˛ul Cara∫-
                              de˛inea 50 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare       de  26.02.2004,   cod   numeric   personal
Severin, identificat cu B.I. seria G.X. nr. 813496
                              respectiv 50 % din capitalul soicial numerotate de la   1431210110438, c„s„torit, comerciant, asociat unic
eliberat la data de 29.12.1997 de Poli˛ia Re∫i˛a;
                              51 la 100 inclusiv Ón valoare total„ de 5.000.000 lei,   al Societ„˛ii Comerciale ALBINA EUROPEANA —
Crista Alina-Mihaela, cet„˛ean rom‚n, cod numeric
                              Ómi revin Ón Óntregime mie ∫i astfel articolul din     S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
personal 2770906113686, c„s„torit„, consilier
                              contractul de societate ∫i statutul societ„˛ii privind   Comer˛ului al Jude˛ului Cara∫-Severin cu nr. J
juridic, n„scut„ la data de 6.09.1977 Ón Re∫i˛a,
jude˛ul Cara∫-Severin, domiciliat„ Ón Re∫i˛a, str.     capitalul social se modific„ ∫i se completeaz„       11/332/1992, am hot„r‚t s„ completez art. 4 privind
Petru Maior, nr. 30A, sc. 2, ap. 10, identificat„ cu    urm‚nd a avea urm„torul con˛inut: îCapitalul        obiectul de activitate ∫i art. 19 referitor la
C.I. seria KS nr. 123999 eliberat„ la data de       social al societ„˛ii este de 10.000.000 lei Ómp„r˛it Ón  administrarea societ„˛ii, astfel:
30.06.2003 de Poli˛ia Re∫i˛a; Nafiru Victor, cet„˛ean   100 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare numerotate de     Art. 4. se completeaz„ cu urm„toarele activit„˛i
rom‚n, cod numeric personal 1540516113688,         la 1 la 100 inclusiv de˛inute Ón totalitate de dna     secundare: 0125 – cre∫terea altor animale; 0501 –
c„s„torit, jurnalist, n„scut la data de 16.05.1954 Ón   Ghimboa∫„ Ana“.                      pescuitul; 0502 – piscicultura; 5117* – intermedieri
Gogo∫u, jude˛ul Mehedin˛i, domiciliat Ón Re∫i˛a, Str.     Art. 2. Se radiaz„ datele personale ale fostului    Ón comer˛ul cu produse alimentare, b„uturi ∫i
Cibinului, nr. 4, sc. C, ap. 7, jude˛ul Cara∫-Severin,   asociat Boba Petru din contractul de societate ∫i Ón    tutun: 5138 – comer˛ cu ridicata, specializat, al altor
identificat cu B.I. seria D.E. nr. 123648 eliberat la   felul acesta forma juridic„ a societ„˛ii comerciale    alimente, inclusiv pe∫te, crustacee ∫i molu∫te; 5139
data de 18.03.1997 de Poli˛ia Re∫i˛a; Ghibu∫ Marius,    r„m‚ne S.R.L. dar cu asociat unic.             – comer˛ cu ridicata, nespecializat cu produse
cet„˛ean rom‚n, cod numeric personal             Art.   3.   Se   prelunge∫te    mandatul    alimentare, b„uturi ∫i tutun; 5223 – comer˛ cu
1590507113678, c„s„torit, jurnalist, n„scut la data    administratorului Ghimboa∫„ Ana cu 4 ani, cu        am„nuntul cu pe∫te, crustacee ∫i molu∫te; 6312 –
de 7.05.1959 Ón Re∫i˛a, jude˛ul Cara∫-Severin,       Óncepere din data Ónscrierii prezentei la Oficiul     depozit„ri; 7482 – activit„˛i de ambalare.
domiciliat Ón Re∫i˛a, str. Horia, nr. 2, ap. 26, jude˛ul  Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Cara∫-Severin,      Art. 19 se completeaz„ cu reconfirmarea
Cara∫-Severin, identificat cu C.I. seria KS nr.      p‚n„ Ón anul 2008.                     administratorului pentru urm„torul mandat de 4
107349/6.03.2003 eliberat„ de Poli˛ia Re∫i˛a, Buta      Art. 4. Œn cuprinsul statutului se va Ónlocui      ani comerciali, respectiv 2008; de asemenea se
Dorin, cet„˛ean rom‚n, cod numeric personal        expresia îatribu˛iile adun„rii generale“ cu        modific„    datele   de   identificare   ale
1630818113674, c„s„torit, jurnalist, n„scut la data    îAtribu˛iile asociatului unic“ ∫i îHot„r‚rea adun„rii   asociatului/administrator.
de 18.08.1963 Ón Re∫i˛a, jude˛ul Cara∫-Severin,      generale“ cu îHot„r‚rea asociatului unic“.          5117*– import-export.
  6               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1361/10.V.2004
  Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi          Art. 3. Punctul de lucru din localitatea Bozovici,         Societatea Comercial„
23.03.2004, Ón 5 exemplare din care 4 exemplare      Strada Principal„, nr. 266, se anuleaz„.              IBRAHIM — S.R.L., Caransebe∫
pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru compartimentul       Prezentul act adi˛ional a fost Óntocmit ∫i
de asisten˛„ din cadrul Oficiului Registrului       autentificat azi, data autentific„rii Ón 4 exemplare la           ACT ADIfiIONAL
Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Cara∫-Severin.      sediul Biroului notarial public.
                                                            la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
  (27/25.837)                        (29/25.839)                               IBRAHIM — S.R.L.
              *                             *                 Subsemnata Dragu Alina Felicia, cet„˛ean rom‚n,
                                                           domiciliat„ Ón Caransebe∫, str. Godeanu, nr. 6,
      Societatea Comercial„                  Societatea Comercial„              jude˛ul Cara∫-Severin, identificat„ cu C.I. seria KS
     CARGO STEEL — S.R.L., Re∫i˛a            ALFA COMPUTER SYSTEM — S.R.L., Re∫i˛a          nr. 004852, eliberat de Poli˛ia Caransebe∫ la data de
                                                           24.01.2000, cod numeric personal 2771124110645,
    DECLARAfiIE ™I ACT ADIfiIONAL                     ACT ADIfiIONAL              unic asociat al Societ„˛ii Comerciale IBRAHIM —
                                                           S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale     Comer˛ului al Jude˛ului Cara∫ Severin cu nr. J
       CARGO STEEL — S.R.L.                 ALFA COMPUTER SYSTEM — S.R.L.           11/183/2000, am hot„r‚t Ón data de 18.03.2004 s„
  Subsemnatul asociat unic, Chiperi Romeo,          Subsemna˛ii:                      reconfirm administratorul Dragu Alina Felicia
cet„˛ean rom‚n, cod numeric personal                                         (asociat unic) pentru un mandat de 4 ani respectiv
                               1. Orel Lucian-Florin, cet„˛ean rom‚n, domiciliat
1750305131221, domiciliat Ón Constan˛a, str.                                     p‚n„ Ón 2008.
                              Ón Re∫i˛a, bd. A. I. Cuza nr. 32, sc. 5, et. 2, ap. 7,
Adamclisi, nr. 4, bl. AS3, sc. B, et. 2, ap. 32, jude˛ul                                Celelalte articole r„m‚n neschimbate.
                              jude˛ul Cara∫-Severin, identificat cu C.I. seria KS nr.
Constan˛a, identificat cu C.I. seria KT nr.                                       Prezentul act adi˛ional a fost redactat ∫i
                              050219 eliberat„ de Poli˛ia Re∫i˛a la data de
061019/16.06.1999, emis de Poli˛ia Constan˛a ∫i                                   dactilografiat Ón 5 exemplare la Biroul de asisten˛„
                              6.07.2001, cod numeric personal 1610403113682
noul asociat Stan George-Catalin, cet„˛ean rom‚n,                                  al Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
c„s„torit, cod numeric personal 1720214131216,        2. Selar Viorel, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
                                                           Tribunalul Cara∫-Severin.
n„scut la data de 14.02.1972 Ón Constan˛a, jude˛ul     Re∫i˛a, Str. Pomostului, bl. B6, sc. 1, et. 1, ap. 3,
                                                             (32/25.842)
Constan˛a, domiciliat Ón Constan˛a, Aleea Fragilor,    jude˛ul Cara∫-Severin, identificat cu C.I. seria KS nr.
nr. 11, bl. P2, sc. E, ap. 99, et. 4, jude˛ul Cara∫-    001020 eliberat de Poli˛ia Re∫i˛a la data de                    *
Severin, identificat„ cu B.I. seria G.T. nr. 164551    3.11.1999, cod numeric personal 1590216113671
eliberat la data de 31.08.1995 de Poli˛ia Constan˛a.     asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale ALFA              Societatea Comercial„
  Œn executarea hot„r‚rii din 3.03.2004, prin care    COMPUTER SYSTEM — S.R.L., Ónmatriculat„ la        CODI — S.R.L., Re∫i˛a, jude˛ul Cara∫-Severin
s-a dispus, retragerea asociatului unic ∫i a        Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
administratorului Chiperi Romeoi prin cesionarea      Tribunalul Cara∫-Severin cu nr. J 11/915/1991, am              ACT ADIfiIONAL
tuturor p„r˛ilor sociale c„tre noul asociat Stan      hot„r‚t Ón data de 23.03.2004 s„ modific„m articolul
                                                           la statutul Societ„˛ii Comerciale CODI — S.R.L.
George-C„t„lin ∫i numirea unui nou administrator      privind administrarea societ„˛ii ca urmare a
Stan George-C„t„lin, redactez prezentul act        eliber„rii din func˛ie a lui Orel Lucian Florin ∫i se    Subsemnatul Codila Ioan, cet„˛ean rom‚n,
adi˛ional la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale  modific„ datele de identificare ale asocia˛ilor dup„   domiciliat Ón Re∫i˛a, Str. Prim„verii nr. 17, jude˛ul
CARGO STEEL — S.R.L., pentru urm„toarele                                       Cara∫-Severin, identificat cu C.I. seria KS nr.
                              cum urmeaz„:
                                                           150441, eliberat„ de Poli˛ia Re∫i˛a, la data de
complet„ri:                          a) La datele de identificare ale asocia˛ilor se
                                                           5.02.2004, cod numeric personal 1470812113678,
  Art. 1. Se modific„ din antentul actului        modific„ actul de identitate ∫i domiciliul dup„ cum
                                                           unic asociat al Societ„˛ii Comerciale CODI — S.R.L.,
constitutiv, datele referitoare la asociat, primind o   urmeaz„:                         Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
nou„ redactare ∫i anume: se retrage asociatul unic      1. Orel Lucian-Florin, domiciliat Ón Re∫i˛a, bd. A.  Jude˛ului Cara∫-Severin cu nr. J 11/474/1991, am
Chiperi Romeo ∫i introduc datele personale ale       I. Cuza nr. 32, sc. 5, et. 2, ap. 7, jude˛ul Cara∫-    hot„r‚t Ón data de 9.03.2004 s„ reconfirm
noului asociat unic Stan George-C„t„lin, cet„˛ean     Severin, posesor al C.I. seria KS nr. 050219 eliberat„  administratorul Codila Ioan (asociat unic) pentru
rom‚n, c„s„torit, cod numeric personal           de Poli˛ia Re∫i˛a la data de 6.07.2001          un mandat de 4 ani respectiv p‚n„ Ón 2008; de
1720214131216, n„scut la data de 14.02.1972 Ón        2. Selar Viorel, domiciliat Ón Re∫i˛a, Str.      asemenea se modific„ datele de identificare ale
Constan˛a, jude˛ul Constan˛a, domiciliat Ón        Pomostului, bl. B6, sc. 1, et. 1, ap. 3, jude˛ul Cara∫-  asociatului Codila Ioan, a∫a cum reiese din
Constan˛a, Aleea Fragilor, nr. 11, bl. P2, sc. E, ap.   Severin, posesor al C.I. seria KS nr. 001020 eliberat„  preambulul prezentului act, urmare a schimb„rii
99, et. 4, jude˛ul Cara∫-Severin, identificat„ cu B.I.
                              de Poli˛ia Re∫i˛a la data de 3.11.1999          B.I. Ón C.I.
seria G.T. nr. 31.08.1995 eliberat de Poli˛ia
                               b) Articolul privind administrarea societ„˛ii se     Celelalte articole r„m‚n neschimbate.
Constan˛a.
                              modific„ dup„ cum urmeaz„:                  Prezentul act adi˛ional a fost redactat ast„zi 9
  Art. 2. Se modific„ prevederile actului constitutiv                                martie 2004, Ón 5 exemplare din care 4 exemplare
                               îSocietatea comercial„ este administrat„ de
Ón partea privitoare la capitalul social, primind o                                 pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru compartimentul
                              Tulbure Ovidiu-Cristin, cet„˛ean rom‚n, fiul lui
nou„ redactare ∫i anume: îCapitalul social este                                   de asisten˛„ din cadrul Oficiului Registrului
                              Viorel ∫i Stanca, n„scut la data de 14.05.1973 Ón
divizat Ón 20 p„r˛i sociale Ón valoare nominal„ de                                  Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Cara∫-Severin.
100.000 lei fiecare, numerotate de la 1 la 20, de˛inut   Huedin, jude˛ul Cluj, domiciliat Ón Re∫i˛a, Calea
                              Caransebe∫ului nr. 12, sc. 3, et. 4, ap. 20, jude˛ul      (33/25.843)
Ón totalitate de asociatul unic Stan George-C„t„lin.
  Art. 3. Se elibereaz„ din func˛ia de administrator   Cara∫-Severin, posesor al C.I. seria KS nr. 128863                 *
Chiperi Romeo ∫i este numit administrator Stan       eliberat„ de Poli˛ia Re∫i˛a la data de 5.08.2003, cod
George-C„t„lin, pentru un mandat de 4 ani.         numeric personal 1730514301001.                   Societatea Comercial„
  Art. 4. Se men˛ine restul prevederilor actului       Mandatul administratorului este de 4 ani          IMAGE SUPERLORY — S.R.L., Re∫i˛a
constitutiv.                        comerciali consecutivi respectiv p‚n„ Ón anul 2008.“
  Prezentul act adi˛ional a fost Óncheiat Ón 5        Celelalte articole r„m‚n neschimbate.                  ACT ADIfiIONAL
exemplare.                          Prezentul act adi˛ional a fost redactat ast„zi 23
                                                            Subsemnata Sauciur Maria, cet„˛ean rom‚n,
  (28/25.838)                      martie 2004, Ón 5 exemplare din care 4 exemplare
                                                           domiciliat„ Ón Re∫i˛a, aleea Hunedoara nr. 6, sc. 1,
                              pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru compartimentul
              *                de asisten˛„ din cadrul Oficiului Registrului
                                                           ap. 15, jude˛ul Cara∫-Severin, posesoare a B.I. seria
                                                           H.C. nr. 469217, cod numeric personal
                              Comer˛ului al Jude˛ului Cara∫-Severin de pe l‚ng„     2521114113676, emis de Poli˛ia Re∫i˛a la data de
     Societatea Comercial„
                              Tribunalul Cara∫-Severin.                 26.08.1998, c„s„torit„, comerciant, asociat unic al
  LARI-CRISTI EXIM — S.R.L., Caransebe∫
                                (30/25.840)                      Societ„˛ii Comerciale IMAGE SUPERLORY — S.R.L.,
                                           *                Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
       ACT ADIfiIONAL NR. 1
                                                           Jude˛ului Cara∫-Severin cu nr. J 11/163/2003, am
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                                   hot„r‚t Ón data de 20.02.2004 s„ modific art. 3 al
                                   Societatea Comercial„
      LARI-CRISTI EXIM — S.R.L.                                         actului constitutiv referitor la durata societ„˛ii,
                                 ARSENAL PREST — S.R.L., Re∫i˛a           astfel: îSe suspend„ activitatea societ„˛ii pe o durat„
  Subsemna˛ii:
  1. Copeti Marcel, domiciliat Ón Caransebe∫, Spl.                                 de 2 ani ∫i 11 luni, respectiv din 20.02.2004 p‚n„ Ón
                                       ACT ADIfiIONAL              data de 20.01.2007“.
Sebe∫ului, bl. 4, sc. A, ap. 6, jude˛ul Cara∫-Severin,
posesor al C.I. seria KS nr. 107951/11.03.2003        Subsemnatul Mazere Ion, cet„˛ean rom‚n,          Prezentul act adi˛ional a fost redactat ast„zi 20
eliberat„ de Poli˛ia Caransebe∫, cod numeric        domiciliat Ón Re∫i˛a, Str. Sportului, bl. 2A, sc. 4,   februarie 2004 Ón 5 exemplare, din care 4
personal 1621206200895, Ón calitate de asociat.      et. 3, ap. 7, jude˛ul Cara∫-Severin, posesor al B.I.   exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru
  2. Copeti Monica Cornelia, domiciliat„ Ón        seria G.V. nr. 281522 eliberat la data de 2.05.1996    Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
                              de Poli˛ia Re∫i˛a, cod numeric personal          Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
Caransebe∫, Spl Sebe∫ului, bl. 4, sc. A, ap. 6, jude˛ul
                              1520125113700, asociat unic al Societ„˛ii         Cara∫-Severin.
Cara∫ Severin, posesoare a C.I. seria KS nr.
086185/5.08.2002 eliberat„ de Poli˛ia Caransebe∫,     Comerciale ARSENAL PREST — S.R.L., Ónmatriculat„       (34/25.844)
cod numeric personal 2610702110644, Ón calitate de     la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Cara∫-                *
asociat,                          Severin cu nr. J 11/279/1994 am hot„r‚t Ón data de
  Ón temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990,       19.02.2004 s„ completez art. 10 referitor la            Societatea Comercial„
republicat„ cu privire la societ„˛ile comerciale, ale   administrarea soiciet„˛ii cu reconfirmarea           ROMNAT EXIM — S.R.L., Caransebe∫
actului constitutiv al societ„˛ii ∫i ale hot„r‚rii     administratorului pentru urm„torul mandat de 4
adoptate de c„tre asocia˛i, am stabilit s„ efectu„m    ani, respectiv 2008.                            ACT ADIfiIONAL
urm„toarele modific„ri Ón actele constitutive:        Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi
  Art. 1. Se reconfirm„ Ón func˛ia de administrator    19.02.2004, Ón 5 exemplare din care 4 exemplare          la statutul Societ„˛ii Comerciale
Copeti Marcel, pentru o perioad„ de 4 ani.                                            ROMNAT EXIM — S.R.L.
                              pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru compartimentul
  Art. 2. Œncep‚nd cu data prezentei activitatea     de asisten˛„ din cadrul Oficiului Registrului        Subsemnata Romila Natalia, cet„˛ean rom‚n,
principal„ va fi: «codul 5211 – comer˛ cu am„nuntul    Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Cara∫-Severin.     domiciliat„ Ón Caransebe∫, str. Mihai Viteazu nr. 34,
Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare                                        jude˛ul Cara∫-Severin, identificat„ cu C.I. seria KS
                                (31/25.841)
predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i                                    nr. 070482 eliberat„ de Poli˛ia Caransebe∫, la data
tutun» iar codul 5242 trece ca activitate secundar„.                 *                de  14.02.2002,   cod   numeric   personal
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1361/10.V.2004                   7
2671126113287, unic asociat al Societ„˛ii              Societatea Comercial„                Art. 3. Se elibereaz„ administratorul Roua
Comerciale ROMNAT EXIM — S.R.L., Ónmatriculat„       I.S. GRAMA COM — S.R.L., comuna Iablani˛a         Aurelian ∫i se nume∫te administrator Buna
la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Cara∫-        jude˛ul Cara∫-Severin              Gheorghe, pentru 4 ani.
Severin sub nr. J 11/1103/1994, am hot„r‚t Ón data                                   Prezentul act adi˛ional a fost Óncheiat Ón 5
de 22.03.2004 s„ reconfirm administratorul Romila              ACT ADIfiIONAL              exemplare.
Natalia (asociat unic) pentru un mandat de 4 ani                                     (40/25.850)
respectiv p‚n„ Ón anul 2008; de asemenea se            la statutul Societ„˛ii Comerciale
modific„    datele  de  identificare   ale          I.S. GRAMA COM — S.R.L.                         *
asociatului/administrator a∫a cum reiese din         Subsemnata asociat„ Grama Elisabeta, cet„˛ean
preambulul prezentului act, urmare a schimb„rii      rom‚n, domiciliat„ Ón Iablani˛a nr. 352, jude˛ul           Societatea Comercial„
B.I. Ón C.I.                       Cara∫-Severin, identificat„ cu C.I. seria KS nr.        DOMINION PRODSERV — S.R.L., Re∫i˛a
  Celelalte articole r„m‚n neschimbate.         011627, eliberat„ de Poli˛ia B„ile Herculane la data         jude˛ul Cara∫-Severin
  Prezentul act adi˛ional a fost redactat ast„zi 22   de  11.04.2000,    cod  numeric   personal
martie 2004 Ón 5 exemplare din care 4 exeplare      2580210110073, asociat unic al Societ„˛ii                  ACT ADIfiIONAL
pentru    p„r˛i  ∫i un  exemplar    pentru    Comerciale I.S. GRAMA COM — S.R.L., Ónmatriculat„
Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului                                    Subsemna˛ii Cirlugea Marius Ion, cet„˛ean
                             la Oficiul Registrului Comer˛ului Cara∫-Severin cu
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul                                    rom‚n, domiciliat Ón Re∫i˛a, Aleea Hunedoarei nr. 2,
                             nr. J 11/217/1995, am hot„r‚t Ón 17.03.2004 s„
Cara∫-Severin.                                                    sc. 3, ap. 9, jude˛ul Cara∫-Severin, posesor al B.I.
                             reconfirm administratorul Grama Elisabeta (asociat
   (35/25.845)                                                   seria H.C. nr. 030828, eliberat de Poli˛ia Re∫i˛a la
                             unic), pentru un mandat de Ónc„ 4 ani, respectiv
                                                           data de 1.04.1998, cod numeric personal
             *                p‚n„ Ón 2008 ∫i se modific„ datele de identificare
                                                           1640427113689, c„s„torit, comerciant, ∫i Mucica
                             ale asociatei Grama Elisabeta, referitor la buletinul
                             de identitate cum rezult„ din preambul actului.      Zaharia, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Re∫i˛a, Aleea
     Societatea Comercial„                                            Herculane nr. 6, sc. 1, et. 2, ap. 10, jude˛ul Cara∫-
                               Celelalte articole r„m‚n neschimbate.
 SENIOR ROMIMPEX — S.R.L., Caransebe∫                                        Severin, posesor al C.I. seria KS nr. 076436,
                               Prezentul act adi˛ional a fost redactat ∫i
     jude˛ul Cara∫-Severin              dactilografiat Ón 5 exemplare la Biroul de Asisten˛„    eliberat„ de Poli˛ia Re∫i˛a la data de 10.04.2002, cod
                             din cadrul Oficiului Registrului Comer˛ului de pe     numeric personal 1600103113675, asocia˛i ai
         ACT ADIfiIONAL              l‚ng„ Tribunalul Cara∫-Severin.              Societ„˛ii Comerciale DOMINION PRODSERV —
                               (38/25.848)                      S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
  la statutul Societ„˛ii Comerciale SENIOR
                                                           Comer˛ului Cara∫-Severin cu nr. J 11/228/1993, am
        ROMIMPEX — S.R.L.                          *                hot„r‚t s„ complet„m art. 11 cu reconfirmarea
  Subsemnatul Romila Mihai, cet„˛ean rom‚n,                                     administratorului pe urm„torii 4 ani, respectiv
domiciliat Ón Caransebe∫, str. Mihai Viteazu nr. 34,         Societatea Comercial„              p‚n„ Ón anul 2008.
jude˛ul Cara∫-Severin, identificat cu C.I. seria KS nr.     BIDIVIU — S.R.L., comuna Petnic            Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,
070481, eliberat„ de Poli˛ia Caransebe∫ la data de                                  11.03.2004, Óntr-un num„r de 5 exemplare din care
                                   jude˛ul Cara∫-Severin
14.02.2002, cod numeric personal 1480920110641,                                   4 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru
asociat unic al Societ„˛ii Comerciale SENIOR                                     Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
                                      ACT ADIfiIONAL
ROMIMPEX — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul
                                                           Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
Registrului Comer˛ului Cara∫-Severin cu nr.            la statutul Societ„˛ii Comerciale         Cara∫-Severin.
J 11/937/1992, am hot„r‚t Ón 22.03.2004 s„                 BIDIVIU — S.R.L.
reconfirm administratorul Romila Mihai (asociat                                     (41/25.851)
                               Subsemnatul Bidiviu Buzangia Nicolae, cet„˛ean
unic) pentru un mandat de 4 ani, respectiv p‚n„ Ón    rom‚n, domiciliat Ón Petnic nr. 69, jude˛ul Cara∫-                  *
2008, de asemenea se modific„ datele de          Severin, identificat cu C.I. seria KS nr. 032070,
identificare ale asociatului/administrator a∫a cum    eliberat„ de Poli˛ia B„ile Herculane la data de           Societatea Comercial„
reiese din preambulul prezentului act adi˛ional, ca    14.12.2000, cod numeric personal 1440909110077,         ROM–COLTAN PRODCOM — S.R.L.
urmare a schimb„rii B.I. Ón C.I.             asociat unic al Societ„˛ii Comerciale BIDIVIU —
  Celelalte articole r„m‚n neschimbate.                                        comuna Teregova, jude˛ul Cara∫-Severin
                             S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
  Prezentul act adi˛ional a fost redactat ast„zi,    Comer˛ului Cara∫-Severin cu nr. J 11/485/1991, am
22.03.2004, Óntr-un num„r de 5 exemplare din care                                           ACT ADIfiIONAL
                             hot„r‚t Ón 8.03.2004 s„ reconfirm administratorul
4 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru      Bidiviu Buzangia Nicolae (asociat unic) pentru un       Subsemnatul Coltan Ion, cet„˛ean rom‚n,
Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului     mandat de 4 ani, respectiv p‚n„ Ón 2008, de        domiciliat Ón Teregova nr. 430, jude˛ul Cara∫-
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul       asemenea se modific„ datele de identificare ale      Severin, posesor al C.I. seria KS nr. 105227, eliberat
Cara∫-Severin.                      asociatului Bidiviu Buzangia Nicolae a∫a cum reiese    la data de 24.02.2003 de Poli˛ia Caransebe∫, cod
  (36/25.846)                      din preambulul prezentului act adi˛ional, ca        numeric personal 1651217110647, asociat unic al
             *                urmare a schimb„rii B.I. Ón C.I.              Societ„˛ii Comerciale ROM–COLTAN PRODCOM —
                               Celelalte articole r„m‚n neschimbate.          S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
     Societatea Comercial„                Prezentul act adi˛ional a fost redactat ast„zi,     Comer˛ului Cara∫-Severin cu nr. J 11/177/1995, am
                             8.03.2004, Óntr-un num„r de 5 exemplare din care      hot„r‚t Ón data de 9.03.2004 s„ completez art. 10
EUROBAGS INTERNATIONAL GROUP — S.R.L.
                             4 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru       referitor la administrarea societ„˛ii cu
   Re∫i˛a, jude˛ul Cara∫-Severin                                         reconfirmarea administratorului pentru urm„torul
                             Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
                             Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul       mandat de 4 ani, respectiv p‚n„ Ón anul 2008; de
         ACT ADIfiIONAL                                           asemenea se modific„ datele de identificare ale
                             Cara∫-Severin.
  Subsemna˛ii asocia˛i:                   (39/25.849)                      asociatului/administrator dup„ cum reiese din
  1) Di Pasquantonio Mario, cet„˛ean italian,                                    preambulul prezentului act adi˛ional.
n„scut la data de 24.04.1971 Ón San Benedetto del                  *
                                                            Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi, 9.03.2004,
Tronto, Italia, domiciliat Ón Alba Adriatica, Italia,                                Óntr-un num„r de 5 exemplare din care 4 exemplare
identificat cu pa∫aport A 410107/27.04.2003,              Societatea Comercial„
                                                           pentru p„r˛i ∫i un       exemplar pentru
eliberat de autorit„˛ile italiene, prin mandatar„,          FREE RIDE — S.R.L., Re∫i˛a           Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
conform procurii nr. 846, autentificat„ la data de           jude˛ul Cara∫-Severin             Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
27.02.2004 la Biroul notarului public Dobre Florica,                                 Cara∫-Severin.
Avarvarei Alina-Carla, cod numeric personal                 ACT ADIfiIONAL                (42/25.852)
2740322113698, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
22.03.1974 Ón Re∫i˛a, jude˛ul Cara∫-Severin,        la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                    *
domiciliat„ Ón Re∫i˛a, Bd. Revolu˛iei din Decembrie           FREE RIDE — S.R.L.
nr. 35, sc. 1, ap. 17, jude˛ul Cara∫-Severin,                  Declara˛ie                   Societatea Comercial„
identificat„ cu B.I. seria D.G. nr. 393443/18.03.1988,                                  CENTRUL DE PRELUCR√RI MECANICE
                               Subsemnatul Buna Gheorghe, cod numeric
eliberat de Poli˛ia Re∫i˛a, ∫i                                              BOC™A — S.R.L., comuna Ocna de Fier
                             personal 1510216113674, domiciliat Ón Re∫i˛a, str.
  2) Cosenza Franco, cet„˛ean italian, n„scut la
                             A. I. Cuza nr. A2, ap. 6, identificat cu B.I. seria G.R.       jude˛ul Cara∫-Severin
data de 3.10.1946 Ón Controguerra, Italia,
                             nr. 770277/14.06.1995, eliberat de Poli˛ia Re∫i˛a, ∫i
domiciliat Ón Alba Adriatica, Italia, identificat cu
                             Buna Maria, cod numeric personal 2520124113670,               ACT ADIfiIONAL
pa∫aport T nr. 321748/2.09.1999, eliberat de
                             domiciliat„ Ón Re∫i˛a, str. A.I. Cuza nr. A2, sc. 1,
autorit„˛ile italiene, prin mandatar„, conform                                     la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                             ap. 6, identificat„ cu B.I. seria D.E. nr.
procurii nr. 1742, autentificat„ la data de                                       CENTRUL DE PRELUCR√RI MECANICE
                             129739/2.05.1997, eliberat de Poli˛ia Re∫i˛a.
31.05.2002 la Biroul notarului public Dobre Florica,                                         BOC™A — S.R.L.
                               Œn executarea hot„r‚rii nr. 1 din 3.02.2004, prin
Avarvarei Alina-Carla, cod numeric personal
                             care s-a dispus eliberarea administratorului ∫i        Subsemnatul asociat unic Pantiuc Viorel,
2740322113698, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
                             numirea noului administrator, radierea obiectului     cet„˛ean rom‚n, cod numeric personal
22.03.1974 Ón Re∫i˛a, jude˛ul Cara∫-Severin,
                             nemedical, completarea obiectului, schimbarea       1490420110131, domiciliat Ón Boc∫a, str. D. Bojinca,
domiciliat„ Ón Re∫i˛a, Bd. Revolu˛iei din Decembrie
                             obiectului principal, schimbarea denumirii,        bl. 1, sc. 4, ap. 13, jude˛ul Cara∫-Severin, identificat
nr. 35, sc. 1, ap. 17, jude˛ul Cara∫-Severin,
                             redact„m actul adi˛ional, pentru urm„toarele        cu B.I. seria D.E. nr. 492452/29.07.1987, eliberat de
identificat„ cu B.I. seria D.G. nr. 393443/18.03.1988,
                             modific„ri:                        Mili˛ia Lugoj.
eliberat de Poli˛ia Re∫i˛a,
                               Art. 1. Se modific„ prevederile actului constitutiv    Œn executarea prevederilor hot„r‚rii nr. 1 din
  am convenit de comun acord urm„toarele:
                             Ón partea relativ„ la denumire, urmare a schimb„rii    2.03.2004, redactez prezentul act adi˛ional, pentru
  Art. 1. Se modific„ sediul social la adresa
                             acesteia ∫i vor primi o nou„ redactare: îDenumirea     urm„toarea modificare:
urm„toare: Re∫i˛a, Calea Timi∫orii nr. 23, jude˛ul
                             societ„˛ii este BUNA MED — S.R.L.“              Art. 1. Se reconfirm„ Ón func˛ia de administrator
Cara∫-Severin.
                               Art. 2. Se radiaz„ din obiectul de activitate al    Pantiuc Viorel, pentru un mandat de 4 ani.
  Art. 2. Se aprob„ actul constitutiv redactat Ón 5
                             societ„˛ii toate activit„˛ile deoarece nu au caracter     Prezentul act adi˛ional a fost Óncheiat Ón
exemplare, cu modific„rile de mai sus ∫i se men˛ine
                             medical. Se completeaz„ obiectul de activitate cu     4 exemplare.
restul prevederilor.
                             urm„torul cod: 8512 – activit„˛i de asisten˛„
  (37/25.847)                                                      (43/25.853)
                             medical„ ambulatorie, care devine ∫i obiect
             *                principal de activitate.                               *
  8               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1361/10.V.2004
       Societatea Comercial„             Severin, identificat cu B.I. seria G.R. nr. 434112,      Prezentul act adi˛ional a fost Óntocmit ∫i
      FRIEDRICH — S.R.L., Boc∫a            eliberat de Poli˛ia B„ile Herculane la data de       autentificat azi, data autentific„rii, Ón 4 exemplare
       jude˛ul Cara∫-Severin             14.02.1995, cod numeric personal 1520310110076,      la sediul Biroului notarial public din Caransebe∫.
                              asociat unic al Societ„˛ii Comerciale IP –
                                                             (50/25.860)
         ACT ADIfiIONAL              IARDASTITA SERVICE — S.R.L., Ónmatriculat„ la
                              Oficiul Registrului Comer˛ului Cara∫-Severin cu nr.                 *
  Subsemnatul Friedrich Rusalin Mihai, fiul lui     J 11/193/1997, am hot„r‚t Ón 9.03.2004 s„ reconfirm
Ioan ∫i al Elenei, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón      administratorul Popa Ionel (asociat unic) pentru un           Societatea Comercial„
AltluBheim, 68804, Vogelparkweg 4, Germania,        mandat de 4 ani, respectiv p‚n„ Ón 2008.
identificat cu pa∫aport nr. 06323828, eliberat de                                      DEPOZITE — S.R.L., Moldova-Nou„
                               Celelalte articole r„m‚n neschimbate.
I.J.P. Cara∫-Severin la data de 14.08.2002, av‚nd cod     Prezentul act adi˛ional a fost redactat ast„zi,            jude˛ul Cara∫-Severin
numeric personal 1561016113732, asociat unic al      9.03.2004, Óntr-un num„r de 5 exemplare din care
Societ„˛ii Comerciale FRIEDRICH — S.R.L., Ón˛eleg     4 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru           DECLARAfiIE ™I ACT ADIfiIONAL
s„ aduc modific„ri ∫i complet„ri la actul constitutiv,   Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
astfel:                          Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul        la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
  Art. 1. Se suspend„ mandatul administratorului     Cara∫-Severin.                              DEPOZITE — S.R.L.
Gurgu Daniela ∫i se nume∫te administrator al
                                (47/25.857)                        Subsemnatul asociat Fometescu Ioan, cod
societ„˛ii pe 4 ani deci p‚n„ Ón anul 2008 dl Nichita
Mihai, fiul lui Gheorghe ∫i al Anei, n„scut la data                  *                numeric personal 1430805111131, domiciliat Ón
de 24.06.1955 Ón Dognecea, jude˛ul Cara∫-Severin,                                   Moldova Nou„, str. Mihai Eminescu nr. 6, jude˛ul
domiciliat Ón Re∫i˛a, Bd. Muncii nr. 12, sc. B, ap. 11,        Societatea Comercial„              Cara∫-Severin, cet„˛ean rom‚n, identificat cu B.I.
jude˛ul Cara∫-Severin, posesor al B.I. seria G.T. nr.      SULTANA COM — S.R.L., Caransebe∫           seria G.R. nr. 774663/5.09.1995, eliberat de Poli˛ia
825424/ 25.04.1996, eliberat de Poli˛ia Re∫i˛a, cod          jude˛ul Cara∫-Severin              Moldova Nou„.
numeric personal 1550624113698.                                             Œn executarea prevederilor hot„r‚rii nr. 1 din
  Prezentul act adi˛ional s-a Óncheiat Ón 5                                     10.04.2004, redactez prezentul act adi˛ional, pentru
                                       ACT ADIfiIONAL
exemplare azi, 24.03.2004.
                                                           urm„toarele modific„ri:
   (44/25.854)                       la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                                                             Art. 1. Se reconfirm„ Ón func˛ia de administrator
              *                       SULTANA COM — S.R.L.
                                                           pentru 4 ani comerciali, Fometescu Ioan.
                               Subsemnata Agraviloaie Nicoleta, cet„˛ean
                                                             Art. 2. Se men˛ine restul prevederilor actului
      Societatea Comercial„              rom‚n, domiciliat„ Ón Caransebe∫, str. ™esu-Ro∫u,
                              bl. 4, sc. B, ap. 10, jude˛ul Cara∫-Severin, identificat  constitutiv.
  PALAS — S.R.L., comuna Moldova Veche                                         Prezentul act adi˛ional a fost Óncheiat Ón 4
                              cu B.I. seria H.C. nr. 099298, eliberat de Poli˛ia
      jude˛ul Cara∫-Severin             Caransebe∫ la data de 18.06.1998, cod numeric       exemplare.
                              personal 2680101110681, asociat unic al Societ„˛ii       (51/25.861)
    DECLARAfiIE ™I ACT ADIfiIONAL            Comerciale SULTANA COM — S.R.L., Ónmatriculat„
                              la Oficiul Registrului Comer˛ului Cara∫-Severin cu                  *
 la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale
          PALAS — S.R.L.             nr. J 11/538/1994, am hot„r‚t Ón 17.03.2004 s„
                              reconfirm administratorul Agavriloaie Nicoleta             Societatea Comercial„
  Subsemnatul asociat Petrovici Maria, cet„˛ean
                              pentru un mandat de 4 ani, respectiv p‚n„ Ón 2008,       NICOMAX — S.R.L., B„ile Herculane
rom‚n, cod numeric personal 2500411111133,
                              de asemenea se modific„ ∫i datele de identificare
domiciliat„ Ón Moldova Veche nr. 131B, jude˛ul                                           jude˛ul Cara∫-Severin
                              ale asociatului unic/administrator, a∫a cum reiese
Cara∫-Severin, identificat„ cu Cid seria KS nr.
                              din preambulul prezentului act.
115286/18.04.2003, eliberat„ de Poli˛ia Moldova                                             ACT ADIfiIONAL
                               Celelalte articole r„m‚n neschimbate.
Nou„.
                               Prezentul Ónscris a fost redactat ∫i dactilografiat       la statutul Societ„˛ii Comerciale
  Œn executarea hot„r‚rii nr. 1 din 18.02.2004 a
                              Ón 5 exemplare la Biroul de Asisten˛„ din cadrul
adun„rii generale, prin care s-a dispus                                                NICOMAX — S.R.L.
                              Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
reconfirmarea administratorului, redactez                                        Subsemnatul Surulescu Nicolae, cet„˛ean rom‚n,
                              Tribunalul Cara∫-Severin.
prezentul act adi˛ional, pentru urm„toarele
                                (48/25.858)                      domiciliat Ón B„ile Herculane, Str. Trandafirilor, bl.
modific„ri:
  Art. 1. Se reconfirm„ Ón func˛ia de administrator                 *                B4, sc. B4, et. 2, ap. 8, jude˛ul Cara∫-Severin,
dl Petrovici Jiva pentru un mandat de 4 ani.                                     identificat cu B.I. seria G.N. nr. 902323, eliberat de
  Art. 2. Se aprob„ actul constitutiv cu modific„rile        Societatea Comercial„              Poli˛ia B„ile Herculane la data de 5.10.1994, cod
de mai sus.                            CORINA — S.R.L., Moldova-Nou„           numeric personal 1600831110078, asociat unic al
  Art. 3. Se p„streaz„ celelalte prevederi ale actului                                Societ„˛ii Comerciale NICOMAX — S.R.L.,
                                    jude˛ul Cara∫-Severin
constitutiv.                                                     Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului
  (45/25.855)                                                    Cara∫-Severin cu nr. J 11/398/1992, am hot„r‚t Ón
                                  DECLARAfiIE ™I ACT ADIfiIONAL
              *                                             9.03.2004 s„ reconfirm administratorul Surulescu
                              la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale      Nicolae (asociat unic) pentru un mandat de 4 ani,
      Societatea Comercial„                      CORINA — S.R.L.
                                                           respectiv p‚n„ Ón 2008, de asemenea se modific„
    RADIO SHACK — S.R.L., Oravi˛a             Subsemnatul asociat Indrie∫ Romulus, cet„˛ean      datele de identificare ale asociatului Surulescu
      jude˛ul Cara∫-Severin              rom‚n, domiciliat Ón Moldova Nou„, str. Griselini,     Nicolae a∫a cum reiese din preambulul prezentului
                              bl. 39, sc. 1, ap. 7, jude˛ul Cara∫-Severin, identificat
                                                           act adi˛ional, ca urmare a schimb„rii buletinului
    DECLARAfiIE ™I ACT ADIfiIONAL            cu B.I. seria DB nr. 384820/17.02.1987, eliberat„ de
                                                           de identitate ∫i domiciliului.
                              Poli˛ia Moldova Nou„.
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                                     Celelalte articole r„m‚n neschimbate.
                               Œn executarea prevederilor hot„r‚rii nr. 1 din
        RADIO SHACK — S.R.L.            4.11.2003 a adun„rii generale, prin care s-a dispus      Prezentul act adi˛ional a fost redactat ast„zi,
  Subsemnatul asociat Icma Ioan, cod numeric       reconfirmarea administratorului, redactez         9.03.2004, Óntr-un num„r de 5 exemplare din care
personal 1570905112513, cet„˛ean rom‚n,          prezentul act adi˛ional, pentru urm„toarele        4 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru
domiciliat Ón Oravi˛a, str. Zona G„rii, bl. B31, sc. A,  modific„ri:                        Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
ap. 4, jude˛ul Cara∫-Severin, identificat cu Cid seria    1. Se reconfirm„ Ón func˛ia de administrator dl     Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
KS nr. 000195/3.02.2000, eliberat„ de Poli˛ia       Indrie∫ Romulus pentru un mandat de 4 ani.         Cara∫-Severin.
Oravi˛a.                           2. Aprobarea actului constitutiv cu modificarea       (52/25.862)
  Œn executarea prevederilor hot„r‚rii nr. 1 din     de mai sus.
1.03.2004, prin care s-a dispus reconfirmarea         3. Aprobarea proiectului de act adi˛ional.                    *
administratorului ∫i schimbarea sediului social,
                                (49/25.859)
redactez prezentul act adi˛ional, pentru                                              Societatea Comercial„
urm„toarele modific„ri:                                *
                                                             ADDITIV FOREX — S.R.L., Caransebe∫
  Art. 1. Se aprob„ reconfirmarea administratorului.
Societatea este administrat„ de dl Icma Ioan pe o         Societatea Comercial„                      jude˛ul Cara∫-Severin
perioad„ de 4 ani.                     RUXMAR — S.R.L., satul Var, comuna Obreja
  Art. 2. Se aprob„ schimbarea sediului social Ón                                      DECLARAfiIE ™I ACT ADIfiIONAL
                                  jude˛ul Cara∫-Severin
Oravi˛a, str. Zona G„rii, bl. B31, sc. A, ap. 4, jude˛ul
Cara∫-Severin.                                                     la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
  Art. 3. Se men˛in celelalte prevederi ale actului           ACT ADIfiIONAL NR. 1                   ADDITIV FOREX — S.R.L.
constitutiv.                            la statutul Societ„˛ii Comerciale          Subsemnatul T„n„sescu Adi-Pompiliu, cet„˛ean
  Art. 4. Prezentul act a fost Óncheiat Ón                                      rom‚n, n„scut la data de 12.08.1962 Ón comuna
4 exemplare.                                RUXMAR — S.R.L.
                                                           Boduleasa, jude˛ul Teleorman, posesor al B.I. seria
  (46/25.856)                        Subsemnata Crinta Ruxanda-Maria, domiciliat„      G.V. nr. 286700, eliberat de Poli˛ia Caransebe∫ la
              *                Ón satul Var nr. 21, comuna Obreja, jude˛ul Cara∫-
                                                           data de 12.08.1996, domiciliat Ón Caransebe∫, str.
                              Severin, posesoare a C.I. seria KS nr.
                                                           Tudor Vladimirescu, bl. 3, gars. sc. B, ap. 7, jude˛ul
      Societatea Comercial„             059982/25.10.2001, eliberat„ de Poli˛ia Caransebe∫,
                              Ón calitate de asociat unic,                Cara∫-Severin, Ón calitate de asociat unic ∫i
   IP – IARDASTITA SERVICE — S.R.L.                                         administrator, redactez prezentul act adi˛ional:
                               Ón temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990,
  comuna Mehadia, jude˛ul Cara∫-Severin                                         Art. 1. Se reconfirm„ Ón func˛ia de administrator
                              republicat„ cu privire la societ„˛ile comerciale, ale
                              actului constitutiv al societ„˛ii ∫i ale hot„r‚rii     dl T„n„sescu Adi-Pompiliu, pentru un mandat de 4
         ACT ADIfiIONAL                                            ani comerciali, respectiv p‚n„ Ón anul 2008.
                              adoptate de c„tre asociatul unic, am stabilit s„
    la statutul Societ„˛ii Comerciale          efectuez urm„toarele modific„ri Ón actul constitutiv:     Art. 2. Se men˛ine restul prevederilor actului
   IP – IARDASTITA SERVICE — S.R.L.             Art. 1. Se prelunge∫te mandatul de administrator    constitutiv.
 Subsemnatul Popa Ionel, cet„˛ean rom‚n,         al dnei Crinta Ruxanda-Maria, cu o perioad„ de 4       Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
domiciliat Ón Mehadia nr. 210, jude˛ul Cara∫-       ani.                            actul constitutiv al societ„˛ii.
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1361/10.V.2004                    9
 Tehnoredactat azi, 20.02.2004 la sediul Biroului           Societatea Comercial„                 Societatea Comercial„
notarului public Cristina-L„cr„mioara Velica din           PAUL — S.R.L., Caransebe∫             MAXIM PROD COMPANY — S.R.L., Boc∫a
Caransebe∫, Ón 4 exemplare, din care 3 pentru                                         jude˛ul Cara∫-Severin
                                     jude˛ul Cara∫-Severin
parte.
  (53/25.863)                          DECLARAfiIE ™I ACT ADIfiIONAL                     ACT ADIfiIONAL
              *                                              la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                              la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale
                                                               MAXIM PROD COMPANY — S.R.L.
     Societatea Comercial„                       PAUL — S.R.L.
                                                            Subsemnatul Druga Dumitru, domiciliat Ón
  ASCOM LA MOARA CU NOROC — S.R.L.              Subsemnatul asociat Calei Maria, cet„˛ean
                                                           Boc∫a, Str. Sadovei nr. 19, jude˛ul Cara∫-Severin,
 comuna Glimboca, jude˛ul Cara∫-Severin          rom‚n, cod numeric personal 2600628110641,        identificat cu C.I. seria KS nr. 043669, eliberat„ de
                              domiciliat„ Ón Caransebe∫, Str. Romanilor nr. 24,     Poli˛ia Boc∫a la data de 25.04.2001, Ón nume
         ACT ADIfiIONAL              jude˛ul Cara∫-Severin, identificat„ cu Cid seria KS    propriu ∫i Ón reprezentarea dnei Druga Viorica,
                              nr. 050372/9.07.2001, eliberat de Poli˛ia Caransebe∫.   domiciliat„ Ón Boc∫a, Str. Sadovei nr. 19, jude˛ul
    la statutul Societ„˛ii Comerciale
                               Œn executarea prevederilor hot„r‚rii nr. 1 din     Cara∫-Severin, identificat cu B.I. seria D.H. nr.
  ASCOM LA MOARA CU NOROC — S.R.L.
                              24.02.2004, a adun„rii generale, prin care s-a dispus   642271, eliberat de Poli˛ia Boc∫a la data de
  Subsemna˛ii Simeria Ioan, domiciliat Ón         reconfirmarea administratorului,      redactez   4.07.1999, conform procurii speciale autentificate la
Glimboca nr. 219, jude˛ul Cara∫-Severin, identificat                                 Biroul notarului public Nem˛u-Popescu, Ón calitate
                              prezentul act adi˛ional, pentru urm„toarele
cu B.I. seria D.V. nr. 713226, eliberat de Poli˛ia                                  de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale MAXIM PROD
                              modific„ri:
Caransebe∫ la data de 27.11.1990, cod numeric                                    COMPANY — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul
personal 1410202110641, ∫i Simeria Ana,            Art. 1. Se reconfirm„ Ón func˛ia de administrator
                                                           Registrului Comer˛ului Cara∫-Severin cu nr.
domiciliat„ Ón Glimboca nr. 219, jude˛ul Cara∫-      pentru dna Calei Maria pentru un mandat de 4 ani.
                                                           J 11/340/1999, am hot„r‚t Ón data de 9.03.2004 s„
Severin, identificat„ cu B.I. seria B.X. nr. 709227,     Art. 2. Se men˛ine restul prevederilor actului
                                                           prelungim mandatul administratorului Druga
eliberat„ de Mili˛ia Caransebe∫ la data de         constitutiv.                       Dumitru pentru Ónc„ 4 ani, respectiv p‚n„ Ón 2008.
10.04.1984, cod numeric personal 2440416110676,        Prezentul act adi˛ional a fost redactat Ón 4      De asemenea se modific„ datele de identificare ale
asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale ASCOM LA MOARA      exemplare.                        asociatului Druga Dumitru ca urmare a schimb„rii
CU NOROC — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul          (57/25.867)                      B.I. Ón C.I.
Registrului Comer˛ului Cara∫-Severin cu nr.                                       Celelalte articole r„m‚n neschimbate.
J 11/718/1991, am hot„r‚t Ón 1.03.2004 s„                      *
                                                            Prezentul act adi˛ional a fost redactat ∫i
prelungim mandatul administratorului Simeria                                     dactilografiat Ón 5 exemplare la Biroul de Asisten˛„
Ioan pentru un mandat de Ónc„ 4 ani, respectiv             Societatea Comercial„            din cadrul Oficiului Registrului Comer˛ului de pe
p‚n„ Ón anul 2008.                           THEONAS — S.R.L., Re∫i˛a           l‚ng„ Tribunalul Cara∫-Severin.
  Celelalte articole r„m‚n neschimbate.                 jude˛ul Cara∫-Severin              (60/25.870)
  Prezentul act adi˛ional a fost redactat ∫i
dactilografiat Ón 5 exemplare.                                                         *
                                       ACT ADIfiIONAL
  (54/25.864)
                                  la statutul Societ„˛ii Comerciale               Societatea Comercial„
              *                                                 VERTIGO IMPEX — S.R.L., Re∫i˛a
                                     THEONAS — S.R.L.
      Societatea Comercial„               Subsemnata Tudor Marioara, cet„˛ean rom‚n,
                                                                    ACT ADIfiIONAL
    LYANA — S.R.L., B„ile Herculane           domiciliat„ Ón Re∫i˛a, str. Ion Luca Caragiale nr. 19,
      jude˛ul Cara∫-Severin              et. 8, ap. 29, jude˛ul Cara∫-Severin, identificat„ cu       la statutul Societ„˛ii Comerciale
                              C.I. seria KS nr. 000014, eliberat„ de Poli˛ia Re∫i˛a          VERTIGO IMPEX — S.R.L.
         ACT ADIfiIONAL              la data de 27.09.1999, cod numeric personal         Subsemnatul asociat Casapu Marin, cet„˛ean
                              2550606113686, asociat al Societ„˛ii Comerciale      rom‚n, domiciliat Ón Re∫i˛a, Str. Gurghiului nr. 10,
  Subsemnata Doroftei Elena, cet„˛ean rom‚n,
                              THEONAS — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul        sc. 1, ap. 1, jude˛ul Cara∫-Severin, identificat cu C.I.
domiciliat„ Ón B„ile Herculane, Str. Trandafirilor
                              Registrului Comer˛ului Cara∫-Severin cu nr.        seria KS nr. 093033, eliberat„ de Poli˛ia Re∫i˛a la
nr. 50, sc. A, et. 4, ap. 17, jude˛ul Cara∫-Severin,                                 data de 14.10.2002, cod numeric personal
posesoare a B.I. seria G.T. nr. 043148, eliberat la    J 11/532/1991, am hot„r‚t Ón 3.03.2004 s„ reconfirm
                                                           1460427113674, asociat unic al Societ„˛ii
data de 22.09.1995 de Poli˛ia B„ile Herculane, cod     administratorul Tudor Marioara (asociat unic)
                                                           Comerciale VERTIGO IMPEX — S.R.L., Ónmatriculat„
numeric personal 2500218110071, asociat unic al      pentru un mandat de 4 ani, respectiv p‚n„ Ón 2008,
                                                           la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Cara∫-
Societ„˛ii Comerciale LYANA — S.R.L., Ónmatriculat„    Datele de identificare ale asociatului se modific„    Severin cu nr. J 11/94/1994, am hot„r‚t, Ón
la Oficiul Registrului Comer˛ului Cara∫-Severin cu     dup„ cum se arat„ Ón preambulul actului adi˛ional.    8.03.2004, s„ reconfirm administratorul Casapu
nr. J 11/310/1991, am hot„r‚t s„ completez art. 11      Celelalte articole r„m‚n neschimbate.         Marin (asociat unic), pentru un mandat de Ónc„ 4
referitor la administrarea societ„˛ii cu           Prezentul act adi˛ional a fost redactat ∫i       ani respectiv p‚n„ Ón 2008 ∫i se modific„ datele de
reconfirmarea administratorului pentru urm„torul      dactilografiat Ón 5 exemplare la Biroul de Asisten˛„   identificare a asociatului Casapu Marin, referitor la
mandat de 4 ani, respectiv p‚n„ Ón anul 2008.       din cadrul Oficiului Registrului Comer˛ului de pe     buletinul de identitate.
  Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi, 9.03.2004,                                 Celelalte articole r„m‚n neschimbate.
                              l‚ng„ Tribunalul Cara∫-Severin.
Óntr-un num„r de 5 exemplare din care 4 exemplare                                    Prezentul act adi˛ional a fost redactat ∫i
pentru p„r˛i ∫i un       exemplar pentru        (58/25.868)
                                                           dactilografiat Ón 5 exemplare de Biroul de asisten˛„
Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului                   *                al Oficiului registrului comer˛ului de pe l‚ng„
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul                                    Tribunalul Cara∫-Severin.
Cara∫-Severin.                             Societatea Comercial„               (61/25.871)
  (55/25.865)                           VILCONS — S.R.L., O˛elu-Ro∫u                        *
              *                       jude˛ul Cara∫-Severin
                                                                 Societatea Comercial„
      Societatea Comercial„                      ACT ADIfiIONAL                   ILGO IMPEX — S.R.L., Re∫i˛a
    CO–IMPEX — S.R.L., Caransebe∫
      jude˛ul Cara∫-Severin              la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                                                                    ACT ADIfiIONAL
                                     VILCONS — S.R.L.
         ACT ADIfiIONAL                Subsemnatul Sp‚nu Vasile, cet„˛ean rom‚n,        la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                              domiciliat Ón O˛elu-Ro∫u, Str. Republicii nr. 17,             ILGO IMPEX — S.R.L.
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                                     Subsemnatul asociat unic Goanta Ilie, cet„˛ean
                              jude˛ul Cara∫-Severin, identificat cu C.I. seria KS nr.
       CO–IMPEX — S.R.L.                                           rom‚n, cod numeric personal 1440623113674,
                              026714, eliberat de Poli˛ia O˛elu-Ro∫u la data de
  Subsemnatul Corneanu Vasile, cet„˛ean rom‚n,                                   domiciliat Ón Re∫i˛a, str. Rindul II, nr. 16A, jude˛ul
                              19.10.2000, cod numeric personal 1541103113306,
domiciliat Ón Caransebe∫, str. Nicolae B„lcescu                                   Cara∫-Severin, identificat cu B.I. seria G.T. nr.
                              asociat unic al Societ„˛ii Comerciale VILCONS —
nr. 69, jude˛ul Cara∫-Severin, identificat cu C.I. seria                               262031/6.10.1995/Poli˛ie Re∫i˛a.
KS nr. 11232, eliberat„ de Poli˛ia Caransebe∫ la data   S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
                                                            Œn executarea prevederilor hot„r‚rii nr.
de 2.04.2003, cod numeric personal 1450609110648,     Comer˛ului Cara∫-Severin cu nr. J 11/1151/1992, am    1/18.02.2004, redactez prezentul act adi˛ional
asociat unic al Societ„˛ii Comerciale CO–IMPEX —      hot„r‚t Ón 1.03.2004 schimbarea sediului social ∫i    pentru urm„toarea modificare:
S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului        reconfirmarea administratorului astfel:           Art. 1. Se reconfirm„ Ón func˛ia de administrator
Comer˛ului Cara∫-Severin cu nr. J 11/264/1992, am       Art. 2.3. Sediul social este Ón O˛elu-Ro∫u, Str.    Goanta Ilie, pentru un mandat de 4 ani.
hot„r‚t Ón 26.02.2004 s„ reconfirm administratorul     Republicii nr. 17, jude˛ul Cara∫-Severin.          Prezentul act adi˛ional a fost Óncheiat Ón 4
Corneanu Vasile, astfel c„ art. 15 referitor la        Art. 10. Societatea este administrat„ de Sp‚nu     exemplare.
administrarea societ„˛ii se modific„ astfel:        Vasile pentru un mandat de 4 ani, respectiv p‚n„ Ón      (62/25.872)
  Societatea va fi administrat„ de Corneanu Vasile    anul 2008, de asemenea se modific„ ∫i datele de
pentru un mandat de 4 ani, respectiv p‚n„ Ón 2008,
                                                                        *
                              identificare ale asociatului/administratorului, a∫a
de asemenea se modific„ datele de identificare ale     cum reiese din preambulul prezentului act
asociatului unic/administrator, a∫a cum reiese din                                         Societatea Comercial„
                              adi˛ional.                               ABIES — S.R.L., Re∫i˛a
preambulul prezentului act adi˛ional.
                               Celelalte articole r„m‚n neschimbate.
  Celelalte articole r„m‚n neschimbate.
  Prezentul Ónscris a fost redactat ∫i dactilografiat    Prezentul act adi˛ional a fost redactat ∫i                ACT ADIfiIONAL
Ón 5 exemplare la Biroul de Asisten˛„ din cadrul      dactilografiat Ón 5 exemplare la Biroul de Asisten˛„
                              din cadrul Oficiului Registrului Comer˛ului de pe          la statutul Societ„˛ii Comerciale
Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                               ABIES — S.R.L.
Tribunalul Cara∫-Severin.                 l‚ng„ Tribunalul Cara∫-Severin.
                                                             Subsemnatul Berdacicu Ioan Cornel, cet„˛ean
  (56/25.866)                        (59/25.869)
                                                           rom‚n, domiciliat Ón Re∫i˛a, Bd. Republicii, bl. 7,
              *                             *                sc. 1, ap. 13, jude˛ul Cara∫-Severin, identificat cu C.I.
 10              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1361/10.V.2004
seria KS nr. 135333, eliberat„ de Poli˛ia Re∫i˛a la    nr. 132854, eliberat de Poli˛ia Boc∫a la data de       Celelalte articole r„m‚n neschimbate.
data de 25.09.2003, cod numeric personal         3.09.2003, cod numeric personal 1650622110132,        Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,
1611125113670, asociat unic al Societ„˛ii         asociat unic al Societ„˛ii Comerciale DOLY COM —      16.02.2004, Óntr-un num„r de 5 exemplare, din care
Comerciale ABIES — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul    S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului        4 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Cara∫-Severin     Comer˛ului al Jude˛ului Cara∫-Severin cu nr.        Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
cu nr. J 11/117/1992, am hot„r‚t Ón data de        J 11/430/1991, am hot„r‚t Ón 3.03.2004 s„ reconfirm    registrului comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
26.02.2004, s„ reconfirm administratorul Berdacicu    administratorul Boc∫an Petric„ Dorel (asociat unic),    Cara∫-Severin.
Ioan Cornel (asociat unic) pentru un mandat de 4     pentru un mandat de Ónc„ 4 ani respectiv p‚n„ Ón        (69/25.879)
ani respectiv p‚n„ Ón 2008. Datele de identificare    2008 ∫i se modific„ datele de identificare a
ale asociatului se modific„ dup„ cum se arat„ Ón     asociatului Boc∫an Petric„ Dorel, referitor la                    *
preambulul actului adi˛ional.               buletinul de identitate.
  Celelalte articole r„m‚n neschimbate.           Celelalte articole r„m‚n neschimbate.                Societatea Comercial„
  Prezentul act adi˛ional a fost redactat ∫i        Prezentul act adi˛ional a fost redactat ∫i               DANIMARM — S.R.L.
dactilografiat Ón 5 exemplare la Biroul de asisten˛„   dactilografiat Ón 5 exemplare la Biroul de asisten˛„          comuna Bautar Bucova
al Oficiului registrului comer˛ului de pe l‚ng„      al Oficiului registrului comer˛ului de pe l‚ng„             jude˛ul Cara∫-Severin
Tribunalul Cara∫-Severin.                 Tribunalul Cara∫-Severin.
  (63/25.873)                        (66/25.876)                               ACT ADIfiIONAL
             *                             *                 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                                                                   DANIMARM — S.R.L.
     Societatea Comercial„                    Societatea Comercial„
                                                            Subsemnatul asociat unic Bancu Daniel, cet„˛ean
 CRISAN PROD — S.R.L., comuna Teregova                FARMENA — S.R.L., Re∫i˛a            rom‚n, cod numeric personal 1600608113298,
     jude˛ul Cara∫-Severin                                           domiciliat Ón satul Bucova nr. 319, comuna Bautar,
                                      ACT ADIfiIONAL              jude˛ul Cara∫-Severin, identificat cu B.I. seria G.R.
         ACT ADIfiIONAL                                           nr. 121557/14.11.1994, eliberat de Poli˛ie O˛elu
                              la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale
     la statutul Societ„˛ii Comerciale                 FARMENA — S.R.L.             Ro∫u, Ón executarea prevederilor hot„r‚rii
        CRISAN PROD — S.R.L.                                         nr. 1/25.02.2004, a adun„rii generale, redactez
                               Subsemnata Enache Eugenia, domiciliat„ Ón
                                                           prezentul act adi˛ional pentru urm„toarea
  Subsemna˛ii Stoichescu Cri∫an, cet„˛ean rom‚n,     Re∫i˛a, Pia˛a Republicii nr. 28, ap. 4, identificat prin
                                                           modificare:
domiciliat Ón comuna Teregova nr. 332, jude˛ul      B.I. seria G.T. nr. 820811 eliberat de Poli˛ia Re∫i˛a
                                                            Art. 1. Se reconfirm„ Ón func˛ia de administrator
Cara∫-Severin, identificat cu B.I. seria G.A. nr.     la data de 16.02.1996, Ón nume propriu ∫i, Ón calitate
                                                           Bancu Daniel, pentru un mandat de 4 ani.
829118, eliberat„ de Poli˛ia Caransebe∫ la data de    de Ómputernicit al dlui Enache Eugen Cosmin,
                                                            Prezentul act adi˛ional a fost Óncheiat Ón 4
9.03.1992, cod numeric personal 1450227110649, ∫i     domiciliat Ón Re∫i˛a, Pia˛a 1 Decembrie 1918, nr. 28,
                                                           exemplare.
Stoichescu Petru-Daniel, cet„˛ean rom‚n, domiciliat    ap. 4, identificat cu C.I. seria KS nr. 114596/2003
Ón comuna Teregova nr. 450, jude˛ul Cara∫-Severin,    eliberat„ de Poli˛ia Re∫i˛a, conform procurii         (70/25.880)
identificat cu C.I. seria KS nr. 028164 eliberat„ de   speciale autentificate la Biroul notarului public                  *
Poli˛ia Caransebe∫ la data de 2.11.2000, cod       Danila Eusebiu-Octav, Ón calitate de asocia˛i ai
numeric personal 1700528110640, asocia˛i ai        Societ„˛ii Comerciale FARMENA — S.R.L.,                 Societatea Comercial„
Societ„˛ii Comerciale CRISAN PROD — S.R.L.,        Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al            ECODOR COM — S.R.L.
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al    Jude˛ului Cara∫-Severin cu nr. J 11/1202/1993, am
                                                                 comuna Rusca Montan„
Jude˛ului Cara∫-Severin cu nr. J 11/673/1992, am     hot„r‚t Ón 9.03.2004 s„ prelungim mandatul
hot„r‚t   Ón  24.02.2004   s„ reconfirm„m     administratorului Enache Eugenia Ón 4 ani,                jude˛ul Cara∫-Severin
administratorul Stoichescu Cri∫an, pentru un       respectiv p‚n„ Ón 2008. De asemenea se modific„
mandat de 4 ani, respectiv p‚n„ Ón 2008; de        actele de identificare ale asociatului Enache Eugen             ACT ADIfiIONAL
asemenea se modific„ datele de identificare ale      Cosmin urmare a schimb„rii B.I. Ón C.I.           la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale
asociatului Stoichescu Petru-Daniel, potrivit        Celelalte articole r„m‚n neschimbate.                 ECODOR COM — S.R.L.
preambulului prezentului act, urmare a schimb„rii      Prezentul act adi˛ional a fost redactat ∫i
B.I. Ón C.I.                                                      Subsemnatul Ecobici Ioan, cet„˛ean rom‚n,
                             dactilografiat Ón 5 exemplare la Biroul de asisten˛„
  Celelalte articole r„m‚n neschimbate.                                       domiciliat Ón Rusca Montan„ nr. 236, jude˛ul Cara∫-
                             al Oficiului registrului comer˛ului de pe l‚ng„
  Prezentul act adi˛ional a fost redactat ∫i                                    Severin, identificat cu B.I. seria G.X. nr. 903368,
                             Tribunalul Cara∫-Severin.
dactilografiat Ón 5 exemplare la Biroul de asisten˛„                                 eliberat de Poli˛ia O˛elu Ro∫u la data de 21.05.1998,
                                (67/25.877)                      cod numeric personal 1500314113287, Ón nume
al Oficiului registrului comer˛ului de pe l‚ng„
Tribunalul Cara∫-Severin.                              *                propriu ∫i Ón reprezentarea asociatului Ecobici
   (64/25.874)                                                   Dorin, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Rusca
                                   Societatea Comercial„             Montan„ nr. 298, jude˛ul Cara∫-Severin, conform
             *                    VOLKER EXIM — S.R.L., Re∫i˛a           procurii speciale autentificate cu nr. 793/26.02.2004
                                                           la Biroul notarial Tatu Doina-Elena, asocia˛i ai
      Societatea Comercial„                                          Societ„˛ii Comerciale ECODOR COM — S.R.L.,
                                      ACT ADIfiIONAL
  LI — S.R.L., Boc∫a, jude˛ul Cara∫-Severin                                     Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
                              la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      Jude˛ului Cara∫-Severin cu nr. J 11/842/1993, am
         ACT ADIfiIONAL                     VOLKER EXIM — S.R.L.            hot„r‚t Ón 26.02.2004 s„ prelungim mandatul
  Subsemnatul Cocos Adrian Florentin, cet„˛ean       Subsemnatul asociat unic Volker Peter, cet„˛ean     administratorului Ecobici Ioan pentru un mandat
rom‚n, domiciliat Ón Boc∫a, Str. Sadovei nr. 17,     german, cod numeric personal 7570522110017,        de Ónc„ 4 ani respectiv p‚n„ Ón 2008; de asemenea
jude˛ul Cara∫-Severin, posesor al C.I. seria KS nr.    domiciliat Ón Germania, Dauchingen, str.          se modific„ datele de identificare ale asocia˛ilor a∫a
050256 emis„ de Poli˛ia Boc∫a la data de 9.07.2001,    Kehrbuhlstr. nr. 10, identificat cu pas seria D nr.    cum reiese din preambul prezentului act, urmare a
cod numeric personal 1610328350328, c„s„torit,      6800039471/2.10.2000, eliberat de autorit„˛ile din     schimb„rii B.I. Ón C.I.
comerciant, Ón nume propriu ∫i, Ón reprezentarea     Dauchingen.                          Restul articolelor r„m‚ne neschimbat.
dlui Popa Emanuel (conform procurii speciale nr.       Œn executarea prevederilor hot„r‚rii nr.          Prezentul act adi˛ional a fost redactat ∫i
322 din 27.01.2004), cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón    1/24.02.2004, redactez prezentul act adi˛ional       dactilografiat Ón 5 exemplare la Biroul de asisten˛„
Timi∫oara, str. Dr. Louis Pasteur nr. 18, jude˛ul     pentru urm„toarea modificare:               al Oficiului registrului comer˛ului de pe l‚ng„
Timi∫, posesor al C.I. seria TM nr. 274309, emis„ de     Art. 1. Se reconfirm„ Ón func˛ia de administrator    Tribunalul Cara∫-Severin.
Poli˛ia Timi∫ la data de 26.07.2002, cod numeric     Volker Peter, pentru un mandat de 4 ani.            (71/25.881)
personal 1671203054702, c„s„torit, comerciant,        Prezentul act adi˛ional a fost Óncheiat Ón 4
                                                                        *
asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale LI — S.R.L.,      exemplare.
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al      (68/25.878)
                                                               Societatea Comercial„
Jude˛ului Cara∫-Severin cu nr. J 11/383/1992, am                   *
hot„r‚t Ón data de 9.03.2004, s„ completez cap. II                                   PREMAR–DANIELA — S.R.L., Caransebe∫
referitor la obiectul de activitate cu activitatea
                                   Societatea Comercial„                      ACT ADIfiIONAL
secundar„ 9220 – activit„˛i de radio ∫i televiziune.
  Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi, 9.03.2004      AUTOBERGHER — S.R.L., Oravi˛a             Subsemnata Albai Daniela, cet„˛ean rom‚n,
Óntr-un num„r de 5 exemplare, din care 4               jude˛ul Cara∫-Severin              domiciliat„ Ón Caransebe∫, Str. Ardealului nr. 109,
exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru                                     bl. 3, sc. B, ap. 5, jude˛ul Cara∫-Severin, posesor al
compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului              ACT ADIfiIONAL              B.I. seria G.X. nr. 310218, eliberat la 12.03.1997 de
registrului comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul                                    Poli˛ia Caransebe∫, cod numeric personal
                              la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale
Cara∫-Severin.                                                    2730610110661, asociat unic al Societ„˛ii
                                    AUTOBERGHER — S.R.L
  (65/25.875)                                                   Comerciale PREMAR–DANIELA — S.R.L.,
                               Subsemnatul Bergher Andrei, domiciliat Ón        Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
             *                Oravi˛a, str. Avram Iancu nr. 17, jude˛ul Cara∫-      Jude˛ului Cara∫-Severin cu nr. J 11/156/2003, am
                             Severin, identificat prin B.I. seria D.K. nr. 519133    hot„r‚t s„ completez art. 5 referitor la obiectul de
      Societatea Comercial„             eliberat de Poli˛ia Oravi˛a la data de 5.02.1990, cod   activitate cu activitatea secundar„ conform CAEN
      DOLY COM — S.R.L., Boc∫a            numeric personal 1361021112502, asociat al         2003 — 7031 – agen˛ii imobiliare.
      jude˛ul Cara∫-Severin             Societ„˛ii Comerciale AUTOBERGHER — S.R.L,          Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,
                             Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al     17.02.2004, Óntr-un num„r de 5 exemplare din care
         ACT ADIfiIONAL              Jude˛ului Cara∫-Severin cu nr. J 11/479/1991, am      4 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru
                             hot„r‚t Ón 19.02.2004, s„ Ól eliberez din func˛ia de    compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
     la statutul Societ„˛ii Comerciale        administrator pe Miloja Mircea, s„ o numesc Ón
        DOLY COM — S.R.L.                                          registrului comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
                             func˛ia de administrator pe Berger Gianina-        Cara∫-Severin.
  Subsemnatul asociat Boc∫an Petric„ Dorel,       Loredana ∫i s„ reconfirm administratorul Bergher
                                                             (72/25.882)
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Boc∫a, Str. 1 Iunie, nr.  Andrei pentru un mandat de ani respectiv p‚n„ Ón
19, jude˛ul Cara∫-Severin, identificat cu C.I. seria KS  2008.                                        *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1361/10.V.2004                 11
      Societatea Comercial„             reconfirm administratorul Belin Ion (asociat             Societatea Comercial„
     BULUTACOM — S.R.L., Re∫i˛a            unic) pentru un mandat de 4 ani, respectiv p‚n„          HELP TRANS — S.R.L., Oravi˛a
                              Ón 2008.                               jude˛ul Cara∫-Severin
         ACT ADIfiIONAL                Restul articolelor r„m‚ne neschimbat.
                               Prezentul act adi˛ional a fost redactat ∫i               ACT ADIfiIONAL
     la statutul Societ„˛ii Comerciale         dactilografiat Ón 5 exemplare la Biroul de asisten˛„
        BULUTACOM — S.R.L.             al Oficiului registrului comer˛ului de pe l‚ng„       la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
  Subsemnata Tunea Ana, cet„˛ean rom‚n,          Tribunalul Cara∫-Severin.                        HELP TRANS — S.R.L.
domiciliat„ Ón Re∫i˛a, Str. F„g„ra∫ului, bl. 2, sc. B,     (76/25.886)                       Subsemnatul Chirciu Marian, cet„˛ean rom‚n,
ap. 1, jude˛ul Cara∫-Severin, identificat„ cu B.I. seria               *                domiciliat Ón Oravi˛a, str. M. Eminescu nr. 44,
H.C. nr. 469418, eliberat de Poli˛ia Re∫i˛a la data de                                jude˛ul Cara∫-Severin, posesor al B.I. seria G.N. nr.
15.09.1998, cod numeric personal 2550205113697,                                   901594, eliberat de Poli˛ia Oravi˛a la data de
                                    Societatea Comercial„
asociat unic al Societ„˛ii Comerciale BULUTACOM —                                  9.08.1994, asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
                                   BANACONS — S.R.L., Oravi˛a           HELP TRANS — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul
S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
Comer˛ului al Jude˛ului Cara∫-Severin cu nr.                                     Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Cara∫-Severin
                                       ACT ADIfiIONAL              cu nr. J 11/349/1993, am hot„r‚t Ón data de
J 11/299/1994, am hot„r‚t Ón 23.02.2004 s„
reconfirm administratorul Tunea Ana (asociat unic)         la statutul Societ„˛ii Comerciale        8.03.2004 s„ completez articolul privind obiectul de
pentru un mandat de 4 ani, respectiv p‚n„ Ón 2008;             BANACONS — S.R.L.             activitate cu urm„toarele coduri: 5020 – Óntre˛inerea
de asemenea se modific„ datele de identificare ale                                  ∫i repararea autovehiculelor; 5222 – comer˛ cu
                               Subsemnatul asociat Ogrin Tr„il„, cet„˛ean
asociatului Tunea Ana, a∫a cum reiese din                                      am„nuntul cu carne ∫i produse din carne.
                              rom‚n, domiciliat Ón Oravi˛a, Str. Bro∫tenilor nr.
preambulul prezentului act, urmare a schimb„rii                                     Restul articolelor r„m‚ne neschimbat.
                              2, jude˛ul Cara∫-Severin, identificat cu C.I. seria
B.I.                                                          Prezentul act adi˛ional a fost redactat ast„zi,
                              KS nr. 055484, eliberat„ de Poli˛ia Oravi˛a la data
  Restul articolelor r„m‚ne neschimbat.                                       8.03.2004, Óntr-un num„r de 5 exemplare din care 4
                              de  6.09.2001,    cod  numeric   personal
  Prezentul act adi˛ional a fost redactat ast„zi,                                  exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru
                              1570408112513, asociat unic al Societ„˛ii
                                                           compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
23.02.2004, Óntr-un num„r de 5 exemplare din care     Comerciale BANACONS — S.R.L., Ónmatriculat„ la
                                                           registrului comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
4 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru       Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului
                                                           Cara∫-Severin.
Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului      Cara∫-Severin cu nr. J 11/503/1992, am hot„r‚t Ón
registrului comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul       25.02.2004 s„ reconfirm administratorul Ogrin         (80/25.890)
Cara∫-Severin.                       Tr„il„ (asociat unic) pentru un mandat de Ónc„ 4                  *
   (73/25.883)                      ani respectiv p‚n„ Ón 2008, ∫i se modific„ datele
                              de identificare ale asociatului Ogrin Tr„il„,           Societatea Comercial„
              *                referitor la buletinul de identitate ∫i domiciliul      EME TRANSEURO — S.R.L., Caransebe∫
                              asociatului.
      Societatea Comercial„               Restul articolelor r„m‚ne neschimbat.               ACT ADIfiIONAL NR. 101
   SINCOM PUIU — S.R.L., Caransebe∫            Prezentul act adi˛ional a fost redactat ∫i
                              dactilografiat Ón 5 exemplare de Biroul de asisten˛„   din 1.02.2004, la statutul Societ„˛ii Comerciale
       ACT ADIfiIONAL NR. 1             al Oficiului registrului comer˛ului de pe l‚ng„            EME TRANSEURO — S.R.L.
                              Tribunalul Cara∫-Severin.                  Subsemnatul Szekely Rece Emeric, domiciliat Ón
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale        (77/25.887)                      Bucure∫ti, Bd. Republicii nr. 65, bl. 2 bis, ap. 66,
        SINCOM PUIU — S.R.L.
                                           *                sectorul 2, n„scut la data de 16.02.1954 Ón
  Subsemnatul Baietu Puiu, domiciliat Ón                                      Caransebe∫, jude˛ul Cara∫-Severin, cod numeric
Caransebe∫, aleea M„r„∫ti, bl. 15, sc. B, ap. 2, jude˛ul                               personal 1540216400629, identificat cu B.I. seria RD
                                   Societatea Comercial„
Cara∫-Severin, posesor al c„r˛ii de identitate seria                                 nr. 147388 emis„ de Poli˛ia Sectorului 8, asociat
KS nr. 005538/2.02.2000, eliberat„ de Poli˛ia         BETANIA IMPEX — S.R.L., Caransebe∫
                                                           unic al Societ„˛ii Comerciale EME TRANSEURO —
Caransebe∫, Ón calitate de asociat unic, Ón temeiul                                 S.R.L., cu sediul Ón Caransebe∫, str. Sesul Ro∫u nr.
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„, cu               ACT ADIfiIONAL              1, bl. 3, J 11/58/1996 ∫i codul fiscal R 8330250.
privire la societ„˛ile comerciale, ale actului           la statutul Societ„˛ii Comerciale          Prin prezenta Ómi prelungesc mandatul de
constitutiv al societ„˛ii ∫i ale hot„r‚rii adoptate de         BETANIA IMPEX — S.R.L.            asociat unic ∫i administrator al Societ„˛ii
c„tre asociatul unic, am stabilit s„ efectuez                                    Comerciale EME TRANSEURO — S.R.L. pentru
                               Funda˛ia îBatania“, prin reprezentantul s„u
urm„toarele modific„ri Ón actul constitutiv:                                     urm„torii 4 ani.
                              legal Tudor Moise, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
  Art. 1. Se prelunge∫te mandatul de administrator    Caransebe∫, Aleea Aluni∫ului, bl. 2, sc. B, ap. 5,      (81/25.891)
al dlui Baietu Puiu cu o perioad„ de 4 ani.        jude˛ul Cara∫-Severin, identificat cu C.I. seria KS nr.              *
  Prezentul act a fost Óntocmit ∫i autentificat azi,   138746, eliberat„ de Poli˛ia Caransebe∫ la data de
data autentific„rii, Ón 4 exemplare, la sediul       21.10.2003, cod numeric personal 1520924110648,           Societatea Comercial„
Biroului notarial public din Caransebe∫.          asociat unic al Societ„˛ii Comerciale BETANIA          B√™ULESCU CONSTRUCT — S.R.L.
   (74/25.884)                      IMPEX — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
                                                                   Caransebe∫
              *                Comer˛ului al Jude˛ului Cara∫-Severin cu nr.
                              J 11/983/1993, am hot„r‚t Ón 23.02.2004 s„
                              reconfirm Ón func˛ia de administrator pe dl Tudor             ACT ADIfiIONAL
       Societatea Comercial„
                              Moise pentru un mandat de Ónc„ 4 ani, ∫i respectiv         la statutul Societ„˛ii Comerciale
      VANI — S.R.L., Caransebe∫           p‚n„ Ón 2008, ∫i se modific„ datele de identificare        B√™ULESCU CONSTRUCT — S.R.L.
                              ale dlui Tudor Moise, a∫a cum rezult„ din
       ACT ADIfiIONAL NR. 1                                            Subsemna˛ii B„∫ulescu Petru, cet„˛ean rom‚n,
                              preambulul actului.
                                                           domiciliat Ón Caransebe∫, str. Tudor Vladimirescu
                               Restul articolelor r„m‚ne neschimbat.
la statutul Societ„˛ii Comerciale VANI — S.R.L.                                   nr. 48A, jude˛ul Cara∫-Severin, identificat cu B.I.
                               Prezentul act adi˛ional a fost redactat ∫i
  Subsemnatul Vasilescu Ion, domiciliat Ón                                     seria G.N. nr. 900251, eliberat de Poli˛ia Caransebe∫
                              dactilografiat Ón 5 exemplare de Biroul de asisten˛„
Caransebe∫, str. Valea Cenchii nr. 10, jude˛ul Cara∫-                                la data de 3.08.1994, cod numeric personal
                              al Oficiului registrului comer˛ului de pe l‚ng„
Severin, posesor al buletinului de identitate seria                                 1540808110659, ∫i B„∫ulescu Ana, cet„˛ean rom‚n,
                              Tribunalul Cara∫-Severin.
G.T. nr. 265033/27.11.1995, eliberat de Poli˛ia                                   domiciliat„ Ón Caransebe∫, str. Tudor Vladimirescu
                                (78/25.888)                      nr. 48A, jude˛ul Cara∫-Severin, identificat„ cu B.I.
Caransebe∫, Ón calitate de asociat unic, Ón temeiul
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„, cu                   *                seria G.V. nr. 281026, eliberat de Poli˛ia Caransebe∫
privire la societ„˛ile comerciale, ale actului                                    la data de 11.06.1996, asocia˛i ai Societ„˛ii
constitutiv al societ„˛ii ∫i ale hot„r‚rii adoptate de        Societatea Comercial„              Comerciale B√™ULESCU CONSTRUCT — S.R.L.,
c„tre asociatul unic, am stabilit s„ efectuez           NICSTAN PRODCOM — S.R.L.              Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
                                                           Jude˛ului Cara∫-Severin cu nr. J 11/474/1994, am
urm„toarele modific„ri Ón actul constitutiv:         comuna Cornereva, jude˛ul Cara∫-Severin
                                                           hot„r‚t   Ón  24.02.2004   s„  reconfirm„m
  Art. 1. Se prelunge∫te mandatul de administrator
                                                           administratorul B„∫ulescu Petru pentru un mandat
al dlui Vasilescu Ion, cu o perioad„ de 4 ani.                ACT ADIfiIONAL
                                                           de 4 ani, respectiv p‚n„ Ón 2008; de asemenea, se
  Prezentul act a fost Óntocmit ∫i autentificat azi,
                                  la statutul Societ„˛ii Comerciale        modific„ datele de identificare ale asocia˛ilor, a∫a
data autentific„rii, Ón 4 exemplare la sediul Biroului
                                   NICSTAN PRODCOM — S.R.L.            cum reiese din preambulul prezentului act.
notarial public din Caransebe∫.                                             Restul articolelor r„m‚ne neschimbat.
  (75/25.885)                        Subsemnatul Cernescu Trail„, cet„˛ean rom‚n,
                              domiciliat Ón comuna Cornereva nr. 19A, jude˛ul       Prezentul act adi˛ional a fost redactat ∫i
              *                Cara∫-Severin, identificat cu B.I. seria D.V. nr.     dactilografiat Ón 5 exemplare la Biroul de asisten˛„
                              712232, eliberat de Poli˛ia B„ile Herculane la data    al Oficiului registrului comer˛ului de pe l‚ng„
      Societatea Comercial„             de 4.12.1990, cod numeric personal 1400221110078,     Tribunalul Cara∫-Severin.
      RUSU — S.R.L., O˛elu Ro∫u            asociat unic al Societ„˛ii Comerciale NICSTAN         (82/25.892)
      jude˛ul Cara∫-Severin             PRODCOM — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul                     *
                              Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Cara∫-Severin
                              cu nr. J 11/42/1997, am hot„r‚t Ón 24.02.2004 s„           Societatea Comercial„
         ACT ADIfiIONAL
                              reconfirm administratorul Cernescu Trail„ (asociat
                                                              MOBILUX — S.R.L., Moldova Nou„
la statutul Societ„˛ii Comerciale RUSU — S.R.L.      unic) pentru un mandat de Ónc„ 4 ani, respectiv
                              p‚n„ Ón 2008.                            jude˛ul Cara∫-Severin
  Subsemnatul Belin Ion, cet„˛ean rom‚n,
domiciliat Ón O˛elu Ro∫u, Str. Ha˛egului nr. 71,       Restul articolelor r„m‚ne neschimbat.
                               Prezentul act adi˛ional a fost redactat ∫i               ACT ADIfiIONAL
jude˛ul Cara∫-Severin, identificat cu B.I. seria B.X.
                              dactilografiat Ón 5 exemplare de Biroul de asisten˛„    la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale
nr. 713528, eliberat de Mili˛ia O˛elu Ro∫u la data
                              al Oficiului registrului comer˛ului de pe l‚ng„              MOBILUX — S.R.L.
de 5.08.1984, asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
                              Tribunalul Cara∫-Severin.
RUSU — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul                                         Subsemna˛ii Craiovan Marioara, cet„˛ean rom‚n,
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Cara∫-Severin       (79/25.889)
                                                           domiciliat„ Ón Moldova Nou„, str. N. B„lcescu nr.
cu nr. J 11/471/1991, am hot„r‚t Ón 16.02.2004 s„                  *                33, jude˛ul Cara∫-Severin, identificat„ cu C.I.
 12              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1361/10.V.2004
seria KS nr. 140498, eliberat„ de Poli˛ia Moldova    cu nr. J 11/67/1993, am hot„r‚t Ón 25.02.2004 s„     numeric personal 2750520113681, n„scut„ la
Nou„, cod numeric personal 2570818111126, ∫i       reconfirm„m administratorul Simon Tiberiu         20.05.1975 Ón Re∫i˛a, jude˛ul Cara∫-Severin,
Criovan Petru, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón       (asociat unic) pentru un mandat de Ónc„ 4 ani       domiciliat„ Ón Re∫i˛a, Str. Cibinului nr. 4, sc. 1, ap.
Moldova Nou„, str. N. B„lcescu nr. 33, jude˛ul Cara∫-  ,respectiv p‚n„ Ón 2008.                 2, jude˛ul Cara∫-Severin, pentru un mandat de 4
Severin, identificat cu C.I. seria KS nr. 050170/2001,   Restul articolelor r„m‚ne neschimbat.         ani.
eliberat„ de Poli˛ia Moldova Nou„, cod numeric       Prezentul act adi˛ional a fost redactat ∫i        Art. 2. Se completeaz„ obiectul secundar de
personal 1380712111121, ∫i asocia˛i ai Societ„˛ii    dactilografiat Ón 5 exemplare la Biroul de asisten˛„   activitate cu urm„toarele coduri: 5530 –
Comerciale MOBILUX — S.R.L., Ónmatriculat„ la      al Oficiului registrului comer˛ului de pe l‚ng„      restaurante; 5523 – alte mijloace de cazare.
Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Cara∫-    Tribunalul Cara∫-Severin.                  Prezentul act adi˛ional a fost Óncheiat Ón 4
Severin cu nr. J 11/800/1991, am hot„r‚t Ón         (86/25.896)                      exemplare.
5.03.2004 s„ prelungim mandatul administratorului                                    (89/25.899)
Craiovan Marioara pentru un mandat de 4 ani                    *
respectiv p‚n„ Ón 2008; de asemenea se modific„                                               *
datele de identificare ale asocia˛ilor, a∫a cum reiese       Societatea Comercial„
din preambulul prezentului act, urmare a             IONELA — S.R.L., Moldova Nou„                 Societatea Comercial„
schimb„rii B.I. Ón C.I.                                                    FOTO–ART — S.R.L., Re∫i˛a
  Restul articolelor r„m‚ne neschimbat.                  ACT ADIfiIONAL
  Prezentul act adi˛ional a fost redactat ∫i                                            ACT ADIfiIONAL
                              Subsemnatul Sterian Dumitru, cet„˛ean rom‚n,
dactilografiat Ón 5 exemplare la Biroul de asisten˛„
                             domiciliat Ón Moldova Nou„, str. N. Titulescu, bl. 56,   la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
al Oficiului registrului comer˛ului de pe l‚ng„
                             sc. 1, ap. 2, jude˛ul Cara∫-Severin, posesor al C.I.           FOTO–ART — S.R.L.
Tribunalul Cara∫-Severin.
                             seria KS nr. 096212, eliberat„ de Poli˛ia Moldova      Subsemnata Maxim Camelia, cet„˛ean rom‚n,
  (83/25.893)                     Nou„ la data de 19.11.2002, cod numeric personal     domiciliat„ Ón Re∫i˛a, bd. Revolu˛ia din Decembrie
             *               1580126111135, c„s„torit, comerciant, asociat unic    1989, bl. 11, sc. 1, ap. 2, jude˛ul Cara∫-Severin,
                             al Societ„˛ii Comerciale IONELA — S.R.L.,         identificat prin B.I. seria H.C. nr. 624224 eliberat de
       Societatea Comercial„            Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al    Poli˛ia Re∫i˛a la data de 16.02.1999, cod numeric
       CRUCITA COM — S.R.L.            Jude˛ului Cara∫-Severin cu nr. J 11/826/1991, am     personal 2680606113679, asociat unic al Societ„˛ii
                             hot„r‚t s„ modific actul constitutiv al societ„˛ii    Comerciale FOTO–ART — S.R.L., Ónmatriculat„ la
      comuna Globul Craiovei
                             comerciale astfel:                    Oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„
       jude˛ul Cara∫-Severin             Articolul 11 referitor la administrarea societ„˛ii   Tribunalul Cara∫-Severin cu nr. J 11/358/1995, am
                             se   completeaz„     prin   reconfirmarea    hot„r‚t Ón data de 10.02.2004 s„ modific articolul
         ACT ADIfiIONAL              administratorului pentru urm„torul mandat de 4      privind administrarea societ„˛ii, dup„ cum
     la statutul Societ„˛ii Comerciale        ani comerciali, respectiv p‚n„ Ón anul 2008.       urmeaz„:
       CRUCITA COM — S.R.L.             Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi, 5.02.2004    îSocietatea comercial„ este administrat„ de c„tre
                             Óntr-un num„r de 5 exemplare, din care 4         dna Maxim Camelia pentru un mandat de 4 ani
  Subsemnatul Boroica Ioan, cet„˛ean rom‚n,
                             exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru       comerciali consecutivi, respectiv p‚n„ Ón anul
domiciliat Ón Globul Craiovei nr. 222, jude˛ul Cara∫-
                             compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului     2008.“
Severin, identificat cu B.I. seria B.N. nr. 666476,
                             registrului comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul        Restul articolelor r„m‚ne neschimbat.
eliberat de Mili˛ia B„ile Herculane la data de
                             Cara∫-Severin.                        Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,
10.09.1980, cod numeric personal 13401011100071,
asociat unic al Societ„˛ii Comerciale CRUCITA        (87/25.897)                      10.02.2004, Óntr-un num„r de 5 exemplare, din care
COM — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului                 *                4 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru
Comer˛ului al Jude˛ului Cara∫-Severin cu                                      compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
nr. J 11/1125/1994, am hot„r‚t Ón 5.03.2004 s„           Societatea Comercial„             registrului comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
reconfirm Ón func˛ia de administrator pe dl Boroica                                Cara∫-Severin.
                                 BALCAN — S.R.L., Moldova Nou„
Ioan, pentru un mandat de Ónc„ 4 ani, respectiv                                    (90/25.900)
                                   jude˛ul Cara∫-Severin
p‚n„ Ón 2008.                                                                *
  Restul articolelor r„m‚ne neschimbat.
  Prezentul act adi˛ional a fost redactat ∫i               ACT ADIfiIONAL
                                                               Societatea Comercial„
dactilografiat Ón 5 exemplare la Biroul de asisten˛„       la statutul Societ„˛ii Comerciale
al Oficiului registrului comer˛ului de pe l‚ng„                                     IOSIMICA — S.R.L., comuna Prigor
                                      BALCAN — S.R.L.
Tribunalul Cara∫-Severin.                                                   jude˛ul Cara∫-Severin
                              Subsemnatul Iovanovici Sretco, cet„˛ean rom‚n,
  (84/25.894)                     domiciliat Ón Moldova Nou„, Str. Dun„rii nr. 71,
                                                                   ACT ADIfiIONAL
             *               jude˛ul Cara∫-Severin, identificat cu B.I. seria G.T.
                             nr. 267802, eliberat de Poli˛ia Moldova Nou„ la data        la statutul Societ„˛ii Comerciale
      Societatea Comercial„             de  22.02.1996,   cod   numeric    personal           IOSIMICA — S.R.L.
    ESTOLILL COM — S.R.L., Re∫i˛a          1430821111121, asociat unic al Societ„˛ii          Subsemnatul Miulescu Iosif, cet„˛ean rom‚n,
                             Comerciale BALCAN — S.R.L., Ónmatriculat„ la       domiciliat Ón Prigor nr. 336, jude˛ul Cara∫-Severin,
                             Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Cara∫-    identificat cu B.I. seria G.R. nr. 433722, eliberat de
         ACT ADIfiIONAL
                             Severin cu nr. J 11/367/1991, am hot„r‚t Ón        Poli˛ia Bozovici la data de 10.04.1995, cod numeric
     la statutul Societ„˛ii Comerciale        1.03.2004 s„ reconfirm administratorul Iovanovici     personal 1510626110433, asociat unic al Societ„˛ii
       ESTOLILL COM — S.R.L.           Sretco pentru un mandat de Ónc„ 4 ani, respectiv     Comerciale IOSIMICA — S.R.L., Ónmatriculat„ la
  Subsemnatul asociat Lile Mircea, cet„˛ean       p‚n„ Ón 2008; de asemenea se modific„ datele de      Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Cara∫-
rom‚n, domiciliat Ón Re∫i˛a, Str. Corbului nr. 7, sc.  identificare ale asociatului Iovanovici Sretco a∫a    Severin cu nr. J 11/945/1993, am hot„r‚t Ón
2, ap. 15, jude˛ul Cara∫-Severin, identificat cu C.I.  cum reiese din preambul prezentului act, urmare a     25.02.2004 s„ reconfirm administratorul Miulescu
seria KS nr. 005227 eliberat„ de Poli˛ia Re∫i˛a la    schimb„rii B.I.                      Iosif (asociat unic) pentru un mandat de Ónc„ 4 ani,
data de 28.01.2000, cod numeric personal          Restul articolelor r„m‚ne neschimbat.         respectiv p‚n„ Ón 2008; de asemenea, se modific„
1660314113671, asociat unic al Societ„˛ii          Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi, 1.03.2004,  datele de identificare ale asociatului Miulescu Iosif,
Comerciale ESTOLILL COM — S.R.L., Ónmatriculat„     Óntr-un num„r de 5 exemplare, din care 4         a∫a cum reiese din preambul prezentului act,
la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Cara∫-  exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru       urmare a schimb„rii B.I.
Severin cu nr. J 11/2/1998, am hot„r‚t Ón 25.02.2004   compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului       Restul articolelor r„m‚ne neschimbat.
s„ prelungesc mandatul administratorului Lile      registrului comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul        Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,
Mircea (asociat unic) pentru un mandat de Ónc„ 4     Cara∫-Severin.                      25.02.2004, Óntr-un num„r de 5 exemplare, din care
ani, respectiv p‚n„ Ón 2008, ∫i se modific„ datele de    (88/25.898)                      4 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru
identificare a asociatului Lile Mircea, cum rezult„                *                compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
din preambulul actului.                                              registrului comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
  Restul articolelor r„m‚ne neschimbat.                                      Cara∫-Severin.
                                  Societatea Comercial„
  Prezentul act adi˛ional a fost redactat ∫i                                     (91/25.901)
dactilografiat Ón 5 exemplare la Biroul de asisten˛„       GOZNA — S.R.L., comuna Valiug
                                  jude˛ul Cara∫-Severin                          *
al Oficiului registrului comer˛ului de pe l‚ng„
Tribunalul Cara∫-Severin.
                                      ACT ADIfiIONAL                  Societatea Comercial„
  (85/25.895)
                                                          MOTEL AUSTRIA — S.R.L., comuna Garana
             *                 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                                                              jude˛ul Cara∫-Severin
                                      GOZNA — S.R.L.
      Societatea Comercial„               Subsemna˛ii asocia˛i Cusma Gheorghe, cet„˛ean              ACT ADIfiIONAL
    SIMON PRODCOM — S.R.L., Boc∫a           rom‚n, cod numeric personal 1490423113686,
                             domiciliat Ón Valiug nr. 332, jude˛ul Cara∫-Severin,    la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
         ACT ADIfiIONAL              identificat cu B.I. seria G.R. nr. 332543/12.12.1994,         MOTEL AUSTRIA — S.R.L.
                             eliberat de Poli˛ia Re∫i˛a, ∫i Cusma Rodica-Amalia,     Subsemnatul Rittsteuer Heinz, cet„˛ean austriac,
    la statutul Societ„˛ii Comerciale        cet„˛ean rom‚n, cod numeric personal           domiciliat Ón Austria, Worischofen Bad,
      SIMON PRODCOM — S.R.L.            2540710113699, domiciliat„ Ón Valiug nr. 332,       Schoneschachstr. nr. 8, identificat cu pa∫aportul
  Subsemnatul asociat Simon Tiberiu, cet„˛ean      jude˛ul Cara∫-Severin, identificat„ cu C.I. seria KS   seria A nr. 0782975, eliberat de autorit„˛ile
rom‚n, domiciliat Ón Boc∫a, Str. Lugojului nr. 15,    nr. 072807/16.03.2002, eliberat„ de Poli˛ie Re∫i˛a, Ón  austriece la data de 20.11.1996, asociat unic al
jude˛ul Cara∫-Severin, identificat cu B.I. seria D.B.  executarea prevederilor hot„r‚rii nr. 1/18.02.2004,    Societ„˛ii Comerciale MOTEL AUSTRIA — S.R.L.,
nr. 767695, eliberat de Mili˛ia Boc∫a la data de     redact„m prezentul act adi˛ional pentru          Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
4.02.1987, cod numeric personal 1630502110131,      urm„toarele modific„ri:                  Jude˛ului Cara∫-Severin cu nr. J 11/285/1997, am
asociat unic al Societ„˛ii Comerciale SIMON         Art. 1. Se revoc„ din func˛ia de administrator    hot„r‚t Ón 1.03.2004 s„ reconfirm administratorul
PRODCOM — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul        Cusma Rodica-Amalia ∫i se nume∫te Ón aceast„       Rittsteuer Heinz pentru un mandat de 4 ani,
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Cara∫-Severin    func˛ie Mure∫anu Elena, cet„˛ean rom‚n, cod        respectiv p‚n„ Ón 2008.
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1361/10.V.2004                  13
  Restul articolelor r„m‚ne neschimbat.                Societatea Comercial„                   Societatea Comercial„
  Prezentul act adi˛ional a fost redactat ast„zi,       NASTASE PRODCOM — S.R.L., Re∫i˛a                TORENT COM — S.R.L., Rachitova
1.03.2004, Óntr-un num„r de 5 exemplare, din care
                                                                 jude˛ul Cara∫-Severin
4 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru                 DECLARAfiIE
Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
registrului comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul        Subsemnatul, asociat unic, Nastase Ion, cet„˛ean              ACT ADIfiIONAL
Cara∫-Severin.                      rom‚n, cod numeric personal 1370628113692,              la statutul Societ„˛ii Comerciale
  (92/25.902)                      domiciliat Ón Re∫i˛a, str. Rar„u nr. 4, sc. C, ap. 6,           TORENT COM — S.R.L.
             *                jude˛ul Cara∫-Severin, identificat cu B.I. seria B.D.
                                                             Subsemna˛ii Balan Nicolae Ilie, cet„˛ean rom‚n,
                             nr. 615708/11.10.1991, eliberat de Poli˛ia Re∫i˛a,
                                                            domiciliat Ón Oravi˛a, str. Simion Mangiuca nr. 28,
     Societatea Comercial„                Ón  executarea   prevederilor   hot„r‚rii
                                                            jude˛ul Cara∫-Severin, identificat cu C.I. seria KS nr.
  BORAMIS IMPEX — S.R.L., Caransebe∫          nr. 1/23.02.2004, redactez prezentul act adi˛ional la
                                                            026632, eliberat„ de Poli˛ia Oravi˛a la data de
                             actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale NASTASE
     jude˛ul Cara∫-Severin                                             19.10.2000, cod numeric personal 1621111112507,
                             PRODCOM — S.R.L., pentru urm„toarele modific„ri:
                                                            asociat unic al Societ„˛ii Comerciale TORENT COM
         ACT ADIfiIONAL               Art. 1. Se reconfirm„ Ón func˛ia de administrator
                                                            — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
                             Nastase Ion, pentru un mandat de 4 ani.
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                                    Comer˛ului al Jude˛ului Cara∫-Severin cu nr.
                               Prezentul act adi˛ional a fost Óncheiat Ón 4
      BORAMIS IMPEX — S.R.L.                                           J 11/908/1993, am hot„r‚t Ón 2.03.2004 s„ reconfirm
                             exemplare.
  Subsemnatul Borchescu Mihai, cet„˛ean rom‚n,                                    Ón func˛ia de administrator pe domnul Balan
                               (96/25.906)                       Nicolae Ilie, pentru un mandat de Ónc„ 4 ani,
domiciliat Ón Caransebe∫, Str. Libert„˛ii nr. 11,
jude˛ul Cara∫-Severin, identificat cu C.I. seria KS nr.                *                respectiv p‚n„ Ón 2008, ∫i se modific„ ∫i datele de
152244, eliberat„ de Poli˛ia Caransebe∫ la data de                                   identificare a∫a cum rezult„ din preambulul
18.02.2004, cod numeric personal 1690512110435,             Societatea Comercial„             actului.
asociat unic al Societ„˛ii Comerciale BORAMIS          MONDOEXIM — S.R.L., Caransebe∫              Restul articolelor r„m‚ne neschimbat.
IMPEX — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul registrului                                   Prezentul act adi˛ional a fost redactat ∫i
                                     jude˛ul Cara∫-Severin
comer˛ului cu nr. J 11/1080/1994, am hot„r‚t Ón                                    dactilografiat Ón 5 exemplare la Biroul de asisten˛„
25.02.2004 s„ reconfirm administratorul Borchescu                                   al Oficiului registrului comer˛ului de pe l‚ng„
Mihai, pentru un mandat de 4 ani, respectiv p‚n„               ACT ADIfiIONAL
                                                            Tribunalul Cara∫-Severin.
Ón anul 2008; de asemenea, se modific„ ∫i datele de     la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
identificare al asociatului unic/administrator, a∫a                                    (99/25.909)
                                    MONDOEXIM — S.R.L.
cum reiese din preambulul prezentului act.                                                    *
  Restul articolelor r„m‚ne neschimbat.           Subsemnata Radu-Mihai Ana, cet„˛ean rom‚n,
  Prezentul Ónscris a fost redactat ∫i dactilografiat  n„scut„ la data de 11.10.1970, domiciliat„ Ón            Societatea Comercial„
Ón 5 exemplare la Biroul de asisten˛„ al Oficiului    Caransebe∫, Aleea Bujorului, bl. 2, sc. A, ap. 12,
                                                            ROMLEMN SILVA — S.R.L., Rusca Montan„
registrului comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul       jude˛ul Cara∫-Severin, cod numeric personal
Cara∫-Severin.                      2701011280806, identificat„ prin C.I. seria KS nr.          jude˛ul Cara∫-Severin
  (93/25.903)                      055744, emis„ de Poli˛ia Caransebe∫ la data de
                                                                DECLARAfiIE ™I ACT ADIfiIONAL
             *                10.09.2001, asociat unic, Ón temeiul Legii
                             nr. 31/1990, republicat„, a actului constitutiv ∫i a      Subsemnatul asociat unic Sandor Ioan, cet„˛ean
     Societatea Comercial„              hot„r‚rii nr. 1/20.02.2004, am stabilit s„ redactez     rom‚n, cod numeric personal 1540524113282,
  AS COMPANY — S.R.L., B„ile Herculane          prezentul act, dup„ cum urmeaz„:               domiciliat Ón Rusca Montan„, str. Lozna nr. 41,
                               Art. 1. Se reconfirm„ Ón func˛ia de administrator     jude˛ul Cara∫-Severin, identificat cu B.I. seria G.X.
         ACT ADIfiIONAL              doamna Radu-Mihai Ana pentru un mandat de          nr. 903377/12.03.1998, emis de Poli˛ia O˛elu Ro∫u,
                             patru ani comerciali, respectiv 20.02.2008.           Ón executarea hot„r‚rii din 28.05.2003, prin care
     la statutul Societ„˛ii Comerciale
                               Art. 2. Se schimb„ datele de identitate ale        s-a dispus reconfirmarea administratorului,
        AS COMPANY — S.R.L.
                             asociatei Radu-Mihai Ana, identificat„ cu C.I. seria     redactez prezentul act adi˛ional la actul constitutiv
  Subsemnatul asociat Paraschivu Ion Gheorghe,                                    al Societ„˛ii Comerciale ROMLEMN SILVA — S.R.L.,
                             KS nr. 055744, emis„ de Poli˛ia Caransebe∫ la data
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón B„ile Herculane, Str.
                             de 10.09.2001, cu domiciliul Ón Caransebe∫, Aleea      pentru urm„toarele complet„ri:
Trandafirilor nr. 56, sc. C, ap. 5, jude˛ul Cara∫-
                             Bujorului, bl. 2, sc. A, ap. 12.                Art. 1. Se reconfirm„ Ón func˛ia de administrator
Severin, identificat cu B.I. seria BZ nr.
521729/4.05.1995, eliberat de Poli˛ia B„ile         Art. 3. Restul prevederilor actului constitutiv se    Sandor Ioan, pentru un mandat de 4 ani.
Herculane, cod numeric personal 1420626110072,      men˛ine.                            Art. 2. Se men˛ine restul prevederilor actului
asociat unic al Societ„˛ii Comerciale AS COMPANY       Prezentul act face parte integrant„ din actul       constitutiv.
— S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului      constitutiv al societ„˛ii.                   Prezentul act adi˛ional a fost Óncheiat Ón 5
Comer˛ului al Jude˛ului Cara∫-Severin cu nr.         Tehnoredactat azi, 20.02.2004, la sediul Biroului     exemplare.
J 11/307/1991, am hot„r‚t Ón 25.02.2004 s„        notarului public Cristina-L„cr„mioara Velica din         (100/25.910)
reconfirm„m administratorul Paraschivu Ion        Caransebe∫, Ón patru exemplare, din care trei
Gheorghe (asociat unic pentru un mandat de Ónc„ 4                                                *
                             pentru parte.
ani, respectiv p‚n„ Ón 2008.
  Restul articolelor r„m‚ne neschimbat.           (97/25.907)                            Societatea Comercial„
  Prezentul act adi˛ional a fost redactat ∫i                     *                  MARLEN COM — S.R.L., comuna Greoni
dactilografiat Ón 5 exemplare la Biroul de asisten˛„                                       jude˛ul Cara∫-Severin
al Oficiului registrului comer˛ului de pe l‚ng„             Societatea Comercial„
Tribunalul Cara∫-Severin.
                                  SI TOP TOUR — S.R.L., Boc∫a                     ACT ADIfiIONAL
  (94/25.904)
                                     jude˛ul Cara∫-Severin                 la statutul Societ„˛ii Comerciale
             *
                                                                  MARLEN COM — S.R.L.
                                        DECLARAfiIE
     Societatea Comercial„                                              Subsemnata Tec Marioara, cet„˛ean rom‚n,
  ALUN COM — S.R.L., comuna Bozovici            Subsemna˛ii asocia˛i: 1. Szilagyi Aurica, cet„˛ean    domiciliat„ Ón Oravi˛a, str. E. Gojdu nr. 56, jude˛ul
     jude˛ul Cara∫-Severin              rom‚n, cod numeric personal 2471123110141,          Cara∫-Severin, posesor al B.I. seria G.R. nr.
                             domiciliat„ Ón Bo∫ca, str. Izvor nr. 51, jude˛ul Cara∫-   439276/1995, eliberat de Poli˛ia Oravi˛a, mandatar„
         ACT ADIfiIONAL              Severin, identificat„ cu C.I. seria KS            a dnei Lepa Elena, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón
                             nr. 000783/22.10.1999, eliberat„ de Poli˛ia Boc∫a;      localitatea Greoni nr. 233, jude˛ul Cara∫-Severin,
     la statutul Societ„˛ii Comerciale        2. Szilagyi Renato, cet„˛ean rom‚n, cod numeric       conform procurii speciale, autentificat„ cu nr.
        ALUN COM — S.R.L.
                             personal 17109914110137, domiciliat Ón Timi∫oara,      379/24.02.2004 la Biroul notarului public Goga
  Subsemnatul asociat Cialma Nicolae, cet„˛ean      Str. A∫trilor nr. 17, bl. 27, sc. C, ap. 3, jude˛ul Timi∫,  Emilia, asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
rom‚n, domiciliat Ón localitatea Bozovici nr. 919,    identificat cu B.I. seria G.R. nr. 775257/21.09.1995,    MARLEN COM — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul
jude˛ul Cara∫-Severin, identificat cu B.I. seria B.T.
                             eliberat de Poli˛ia Boc∫a, prin Ómputernicit Szilagyi    Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Cara∫-Severin
nr. 561200, eliberat de Poli˛ia Re∫i˛a la data de
17.02.1993, asociat al Societ„˛ii Comerciale ALUN     Aurica, cu Ómputernicirea nr. 43/10.02.2004,         cu nr. J 11/68/1996, am hot„r‚t Ón 25.02.2004 s„
COM — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului      Ón executarea prevederilor hot„r‚rii nr. 1 din      reconfirm administratorul Lepa Elena (asociat unic)
Comer˛ului al Jude˛ului Cara∫-Severin cu nr.       4.02.2004, redact„m prezentul act adi˛ional la actul     pentru un mandat de 4 ani, respectiv p‚n„ Ón 2008;
J 11/122/1994, am hot„r‚t Ón 25.02.2004 s„        constitutiv al Societ„˛ii Comerciale SI TOP TOUR —      de asemenea, se modific„ datele de identificare ale
prelungesc mandatul administratorului Cialma       S.R.L., pentru urm„toarele modific„ri:            asociatului Lepa Elena, a∫a cum reiese din
Nicolae (asociat unic) pentru un mandat de Ónc„ 4      Art. 1. Se completeaz„ obiectul de activitate cu     preambulul prezentului act, ca urmare a schimb„rii
ani, respectiv p‚n„ Ón 2008, ∫i se modific„ datele de   urm„toarele coduri: 6023 – transporturi terestre de     B.I. Ón C.I.
indentificare ale asociatului Cialma Nicolae,       c„l„tori ocazionale; 6024 – transporturi rutiere de       Restul articolelor r„m‚ne neschimbat.
referitor la domiciliu, cum rezult„ din preambulul    m„rfuri; 9272 – alte activit„˛i recreative; 9234 – alte     Prezentul act adi˛ional a fost redactat ast„zi,
actului.
                             activit„˛i de spectacole, neclasificate Ón alt„ parte.    25.02.2004, Óntr-un num„r de 5 exemplare, din care
  Restul articolelor r„m‚ne neschimbat.
                               Art. 2. Se reconfirm„ Ón func˛ia de administrator     4 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru
  Prezentul act adi˛ional a fost redactat ∫i
dactilografiat Ón 5 exemplare la Biroul de asisten˛„   Szilagyi Aurica, pentru un mandat de 4 ani.         Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
al Oficiului registrului comer˛ului de pe l‚ng„       Prezentul act adi˛ional a fost Óncheiat Ón 4       registrului comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
Tribunalul Cara∫-Severin.                 exemplare.                          Cara∫-Severin.
  (95/25.905)                        (98/25.908)                          (101/25.911)
             *                              *                             *
 14              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1361/10.V.2004
       Societatea Comercial„                Societatea Comercial„               conform procurii speciale nr. 612/25.02.2004,
      COMARY — S.R.L., Boc∫a             CONSTANT IMPEX — S.R.L., Caransebe∫           autentificat„ la Biroul notarului public Greu
                                                          Lumini˛a, Ón executarea prevederilor hot„r‚rii
       jude˛ul Cara∫-Severin
                                      ACT ADIfiIONAL              nr. 1/24.02.2004 a adun„rii generale, prin care s-a
                                                          dispus reconfirmarea administratorului ∫i
         ACT ADIfiIONAL                Subsemnata Olariu Elena, fiica lui Nicolaie ∫i
                                                          schimbarea domiciliului asociatului unic, redact„m
                             Leti˛ia, n„scut„ la data de 25.10.1955 Ón localitatea
    la statutul Societ„˛ii Comerciale                                      prezentul act adi˛ional la actele constitutive ale
                             Crusovat, jude˛ul Cara∫-Severin, domiciliat„ Ón
        COMARY — S.R.L.                                           Societ„˛ii Comerciale MELBA COM — S.R.L., pentru
                             Caransebe∫, str. Mihai Viteazu nr. 13, bl. 1, sc. B, ap.
                                                          urm„toarele modific„ri:
  Subsemnatul Micsa Petru, cet„˛ean rom‚n,       2, jude˛ul Cara∫-Severin, identificat„ cu C.I. seria KS
                                                            Art. 1. Se reconfirm„ Ón func˛ia de administrator
domiciliat Ón Boc∫a, Str. Salc‚milor nr. 15, jude˛ul   nr. 104203, eliberat„ de Poli˛ia Caransebe∫ la data
                                                          dl Axinia Constantin pentru un mandat de 4 ani.
Cara∫-Severin, identificat cu C.I. seria KS nr.     de   14.02.2003,   cod  numeric    personal
                                                            Art. 2. Se aprob„ schimbarea datelor de
017710, eliberat„ de Poli˛ia Oravi˛a la data de     2551025110645, asociat unic al Societ„˛ii
                                                          domiciliu ale asociatului unic Ón Timi∫oara, str.
4.07.2000, cod numeric personal 1430228110135,      Comerciale CONSTANT IMPEX — S.R.L., aduc
                                                          Sirius nr. 11, ap. 8, jude˛ul Timi∫.
                             complet„ri la actul constitutiv al societ„˛ii, astfel:
asociat unic al Societ„˛ii Comerciale COMARY —                                     Art. 3. Se men˛ine restul prevederilor actului
                               Art. 1. Se reconfirm„ administrator al societ„˛ii
S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului                                    constitutiv.
                             pe Ónc„ 4 ani, cu Óncepere din data Ónscrierii
Comer˛ului al Jude˛ului Cara∫-Severin cu nr. J                                     Prezentul act a fost redactat Ón 4 exemplare.
                             prezentului act adi˛ional, p‚n„ Ón anul 2008,
11/806/1993, am hot„r‚t Ón 20.02.2004 s„ reconfirm    doamna Olariu Elena.                      (108/26.918)
administratorul Micsa Petru (asociat unic) pentru      Prezentul act adi˛ional s-a Óncheiat Ón 5                     *
un mandat de 4 ani, respectiv p‚n„ Ón 2008; de      exemplare azi, 25 februarie 2004, Ón Caransebe∫.
asemenea se modific„ datele de identificare ale        (105/25.915)                           Societatea Comercial„
asociatului Micsa Petru, a∫a cum reiese din                                         MARKET — S.R.L., Caransebe∫
                                          *
preambulul prezentului act, urmare a schimb„rii
B.I. Ón C.I.                                                             ACT ADIfiIONAL
                                  Societatea Comercial„
  Restul articolelor r„m‚ne neschimbat.
                                DEDOVITA COM TRANS — S.R.L.                  la statutul Societ„˛ii Comerciale
  Prezentul act adi˛ional a fost redactat ast„zi,
                              comuna Teregova, jude˛ul Cara∫-Severin                  MARKET — S.R.L.
8.01.2004, Óntr-un num„r de 5 exempalare, din care
4 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru                                     Subsemnata Szilvay Maria, cet„˛ean rom‚n,
                                      ACT ADIfiIONAL              domiciliat„ Ón Caransebe∫, str. N. B„lcescu nr. 7,
Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
registrului comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul           la statutul Societ„˛ii Comerciale         posesoare a B.I. seria G.K. nr. 690331, eliberat de
                                 DEDOVITA COM TRANS — S.R.L.            Poli˛ia Caransebe∫ la data de 31.03.1994, cod
Cara∫-Severin.
                                                          numeric personal 2490113110643,
   (102/25.912)                      Subsemnatul Trandafir Gheorghe, cet„˛ean          Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
                             rom‚n, domiciliat Ón Simian, jude˛ul Mehedin˛i,      MARKET — S.R.L., am hot„r‚t Ón data de 10.02.2004,
             *               identificat cu C.I. seria MH nr. 116833, eliberat„ de   s„ aduc unele modific„ri la statutul societ„˛ii, ∫i
                             Poli˛ia Drobeta-Turnu Severin, la data de 3.12.2002,    anume:
      Societatea Comercial„             cod numeric personal 1681126250011, asociat unic       Administrarea societ„˛ii se va realiza de c„tre
    ANTENA IMPEX — S.R.L., Re∫i˛a          al Societ„˛ii Comerciale DEDOVITA COM TRANS —       asociatul unic dna Szilvay Maria, pentru un mandat
                             S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului        de 4 ani comerciali consecutivi, respectiv p‚n„ Ón
         ACT ADIfiIONAL              Comer˛ului al Jude˛ului Cara∫-Severin cu          2008.
                             nr. J 11/385/1994, am hot„r‚t Ón 27.02.2004 s„        Restul articolelor r„m‚ne neschimbat.
    la statutul Societ„˛ii Comerciale        reconfirm administratorul Trandafir Ion pentru un
      ANTENA IMPEX — S.R.L.                                            (109/25.919)
                             mandat de 4 ani, respectiv p‚n„ Ón 2008; de
  Subsemnatul Teudan Gheorghe, cet„˛ean rom‚n,     asemenea, se modific„ datele de identificare ale                   *
domiciliat Ón Re∫i˛a, str. Romul Ladea nr. 2, jude˛ul  asociatului Trandafir Gheorghe, a∫a cum reiese din
Cara∫-Severin, identificat cu B.I. seria G.X. nr.    preambulul prezentului act, urmare a schimb„rii            Societatea Comercial„
371382, eliberat de Poli˛ia Re∫i˛a la data de      B.I. Ón C.I.                            SLATINA PRODIMPEX — S.R.L.
                              Restul articolelor r„m‚ne neschimbat.            Slatina-Timi∫, jude˛ul Cara∫-Severin
14.08.1997, asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
                              Prezentul act adi˛ional a fost redactat ast„zi,
ANTENA IMPEX — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul
                             27.02.2004, Óntr-un num„r de 5 exemplare, din care
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Cara∫-Severin                                           ACT ADIfiIONAL
                             4 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru
cu nr. J 11/160/1998, am hot„r‚t Ón 16.02.2004 s„    Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului       la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
reconfirm administratorul Teudan Gheorghe        registrului comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul            SLATINA PRODIMPEX — S.R.L.
(asociat unic) pentru un mandat de 4 ani, respectiv   Cara∫-Severin.                        Subsemnata Banu Maria, cet„˛ean rom‚n,
p‚n„ Ón 2008.                         (106/25.916)                     domiciliat„ Ón Slatina-Timi∫ nr. 35A, jude˛ul Cara∫-
  Restul articolelor r„m‚ne neschimbat.                                      Severin, identificat„ cu C.I. seria KS nr. 073574,
                                          *
  Prezentul act adi˛ional a fost redactat ∫i                                    eliberat„ de Poli˛ia Caransebe∫ la data de
dactilografiat Ón 5 exemplare la Biroul de asisten˛„                                14.03.2002, cod numeric personal 251020211682,
                                  Societatea Comercial„
al Oficiului registrului comer˛ului de pe l‚ng„                                   asociat unic al Societ„˛ii Comerciale SLATINA
                                CLR DENIS MONTAJ — S.R.L., Boc∫a
Tribunalul Cara∫-Severin.                                              PRODIMPEX — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul
                                  jude˛ul Cara∫-Severin              registrului comer˛ului cu nr. J 11/971/1994, am
  (103/25.913)
                                                          hot„r‚t Ón 27.02.2004 s„ reconfirm administratorul
             *                        ACT ADIfiIONAL              Banu Maria pentru un mandat de 4 ani, respectiv
                              la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      p‚n„ Ón anul 2008; de asemenea se modific„ ∫i
      Societatea Comercial„                                          datele  de   identificare  ale  asociatului
                                  CLR DENIS MONTAJ — S.R.L.
   A-DINGO-BAR COMIMPEX — S.R.L.                                         unic/administrator, a∫a cum reiese din preambulul
                              Subsemnatul Rof Remus, cet„˛ean rom‚n,
   comuna Jupa, jude˛ul Cara∫-Severin                                       prezentului act.
                             domiciliat Ón Re∫i˛a, str. I. Corvin nr. C9, ap. 1,
                                                            Restul articolelor r„m‚ne neschimbat.
                             jude˛ul Cara∫-Severin, identificat cu B.I. seria H.C.
                                                            Prezentul Ónscris a fost redactat ∫i dactilografiat
         ACT ADIfiIONAL              nr. 625862, eliberat de Poli˛ia Re∫i˛a la data de
                                                          Ón 5 exempalre la Biroul de asisten˛„ al Oficiului
                             28.04.1999, cod numeric personal 1710819113693,
 la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale                                  registrului comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
                             asociat unic al Societ„˛ii Comerciale CLR DENIS
    A-DINGO-BAR COMIMPEX — S.R.L.                                        Cara∫-Severin.
                             MONTAJ — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul
  Subsemna˛ii Truti Adrian, cet„˛ean rom‚n,       Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Cara∫-Severin       (110/25.920)
domiciliat Ón localitatea Jupa nr. 11, jude˛ul Cara∫-  cu nr. J 11/346/1999, am hot„r‚t Ón 20.02.2004 s„                   *
Severin, identificat cu B.I. seria D.H. nr. 644161,   reconfirm administratorul Rof Remus (asociat unic)
eliberat de Poli˛ia Caransebe∫, la data de 11.03.1999,  pentru un mandat de 4 ani, respectiv p‚n„ Ón 2008.           Societatea Comercial„
cod numeric personal 1750419110645, ∫i Covaci        Restul articolelor r„m‚ne neschimbat.             ML – MAIAG COM — S.R.L., Boc∫a
Simziana, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón localitatea    Prezentul act adi˛ional a fost redactat ast„zi,
Jupa nr. 11, jude˛ul Cara∫-Severin, identificat„ cu   20.02.2004, Óntr-un num„r de 5 exemplare, din care              ACT ADIfiIONAL
                             4 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru
B.I. seria D.H. nr. 642954, eliberat de Poli˛ia
                             Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului          la statutul Societ„˛ii Comerciale
Caransebe∫ la data de 27.01.1999, cod numeric                                          ML – MAIAG COM — S.R.L.
                             registrului comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
personal 2550418110641, asocia˛i ai Societ„˛ii      Cara∫-Severin.                        Subsemna˛ii Antonie Leontin, cet„˛ean rom‚n,
Comerciale A-DINGO-BAR COMIMPEX — S.R.L.,
                               (107/26.917)                      cu domiciliul Ón Boc∫a, aleea Perioan Ioachim, bl. 7,
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al                                 sc. 1, ap. 9, jude˛ul Cara∫-Severin, identificat cu C.I.
Jude˛ului Cara∫-Severin cu nr. J 11/842/1993, am                  *
                                                          seria KS nr. 051612, eliberat„ de Poli˛ia Boc∫a la
hot„r‚t Ón 1.03.2004 s„ prelungim mandatul                                     data de 25.07.2001, cod numeric personal
administratorului Covaci Simziana pentru un             Societatea Comercial„
                                                          1560910110150, ∫i Antonie Gabriela, cet„˛ean
mandat de Ónc„ 4 ani, respectiv p‚n„ Ón 2008.          MELBA COM — S.R.L., Caransebe∫           rom‚n, cu domiciliul Ón Boc∫a, aleea Perian
  Restul articolelor r„m‚ne neschimbat.                                      Ioachim, bl. 7, sc. 1, ap. 9, jude˛ul Cara∫-Severin,
  Prezentul act adi˛ional a fost redactat ∫i          DECLARAfiIE ™I ACT ADIfiIONAL            identificat cu C.I. seria KS nr. 051613, eliberat„ de
dactilografiat Ón 5 exemplare la Biroul de asisten˛„    Subsemnatul, asociat unic, Axinia Florin,        Poli˛ia Boc∫a la data de 25.07.2001, cod numeric
al Oficiului registrului comer˛ului de pe l‚ng„     cet„˛ean rom‚n, cod numeric personal            personal 2590301110136, asocia˛i ai Societ„˛ii
Tribunalul Cara∫-Severin.                1720606110644, domiciliat Ón Timi∫oara, str. Sirius    Comerciale ML – MAIAG COM — S.R.L.,
                             nr. 11, ap. 8, jude˛ul Timi∫, identificat cu C.I. seria  Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
  (104/25.914)
                             TM nr. 061895, eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara,       Jude˛ului Cara∫-Severin cu nr. J 11/242/1996, am
             *               reprezentat prin mandatar de dl Axinia Constantin,     hot„r‚t, Ón data de 23.02.2004, s„ prelungim
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA               a IV-a,  Nr. 1361/10.V.2004                  15
mandatul administratorilor Antonie Gabriela ∫i     al Societ„˛ii Comerciale TEHNODENTICA — S.R.L.,          Societatea Comercial„
Antonie Leontin, pentru un mandat de Ónc„ 4 ani,    aduc complet„ri la actul constitutiv al societ„˛ii      COD–MITE–PECARA — S.R.L., comuna
respectiv p‚n„ Ón 2008, ∫i s„ modific„m datele de    astfel:                                 Radimna
identificare ale asocia˛ilor, a∫a cum rezult„ din     Art. 1. Se reconfirm„ administrator al societ„˛ii        jude˛ul Cara∫-Severin
preambulul actului.                   dl Cucu Petru, pe Ónc„ 4 ani, cu Óncepere din data
  Celelalte articole r„m‚n neschimbate.        Ónscrierii prezentului act adi˛ional, p‚n„ Ón 2008.
                                                                  ACT ADIfiIONAL
  Prezentul act adi˛ional a fost redactat ∫i       Prezentul act adi˛ional s-a Óncheiat Ón 5
dactilografiat Ón 5 exemplare de Biroul de Asisten˛„  exemplare azi, 17.02.2004.                    la statutul Societ„˛ii Comerciale
al Oficiului registrului comer˛ului de pe l‚ng„       (115/25.925)                          COD–MITE–PECARA — S.R.L.
Tribunalul Cara∫-Severin.                             *                 Subsemnatul Marcovici Dumitru, cet„˛ean
  (111/25.921)                                                 rom‚n, cu domiciliul Ón Radimna nr. 153, jude˛ul
                                  Societatea Comercial„             Cara∫-Severin, identificat cu C.I. seria KS nr.
             *                                            096240, eliberat„ de Poli˛ia Moldova Nou„ la data
                                BIGAR — S.R.L., comuna Tople˛
                                                         de  19.11.2002,    cod numeric    personal
      Societatea Comercial„                  jude˛ul Cara∫-Severin            1490706111138, unic asociat al Societ„˛ii
     FARAON — S.R.L., Caransebe∫                                       Comerciale COD–MITE–PECARA — S.R.L.,
                                     ACT ADIfiIONAL              Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
         ACT ADIfiIONAL                  la statutul Societ„˛ii Comerciale        Jude˛ului Cara∫-Severin cu nr. J 11/752/1991, am
                                      BIGAR — S.R.L.            hot„r‚t Ón data de 25.02.2004 s„ reconfirm
     la statutul Societ„˛ii Comerciale                                    administratorul Marcovici Dumitru (asociat unic),
         FARAON — S.R.L.             Subsemnatul asociat Blidaru ™tefan, cet„˛ean     pentru un mandat de 4 ani, respectiv p‚n„ Ón 2008.
  Subsemnatul Vr„jitor Dumitru, cet„˛ean rom‚n,    rom‚n, cu domiciliul Ón Tople˛ nr. 216, jude˛ul       De asemenea, se modific„ datele de identificare
cu domiciliul Ón Verendin nr. 82, posesor al B.I.    Cara∫-Severin, identificat cu B.I. seria G.T. nr.    ale asociatului Marcovici Dumitru, a∫a cum reiese
                            824183, eliberat de Poli˛ia B„ile Herculane la data   din preambulul prezentului act, ca urmare a
seria B.G. nr. 839638, eliberat de Poli˛ia Caransebe∫
                            de  30.04.1996,    cod  numeric   personal   schimb„rii B.I. Ón C.I.
la data de 21.05.1992, cod numeric personal
                            1620510110071, asociat unic al Societ„˛ii          Obiectul de activitate se completeaz„ cu
1460718110650, Ón calitate de asociat unic al
                            Comerciale BIGAR — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul   urm„torul cod: 9272 – alte activit„˛i recreative.
Societ„˛ii Comerciale FARAON — S.R.L., am hot„r‚t,
                            Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Cara∫-Severin      Celelalte articole r„m‚n neschimbate.
Ón data de 12.02.2004, s„ aduc unele modific„ri la   cu nr. J 11/271/1991, am hot„r‚t, Ón data de
statutul societ„˛ii ∫i anume:                                            Prezentul act adi˛ional a fost redactat ast„zi,
                            24.02.2004, s„ reconfirm administratorul Blidaru     26.02.2004, Óntr-un num„r de 5 exemplare, din care
  administrarea societ„˛ii se va realiza de c„tre   ™tefan (asociat unic) pentru un mandat de Ónc„ 4
asociatul unic, dl Vr„jitor Dumitru, pentru un                                  4 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru
                            ani, respectiv p‚n„ Ón 20.08.2008; se modific„ ∫i    compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
mandat de 4 ani comerciali consecutivi, respectiv    datele de identificare ale asociatului Blidariu     registrului comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
p‚n„ Ón 2008.                      ™tefan, referitor la buletinul de identitate.      Cara∫-Severin.
  Celelalte articole r„m‚n neschimbate.          Celelalte articole r„m‚n neschimbate.
                                                           (119/25.929)
  (112/25.922)                      Prezentul act adi˛ional a fost redactat ∫i
                            dactilografiat Ón 5 exemplare de Biroul de Asisten˛„                *
             *
                            al Oficiului registrului comer˛ului de pe l‚ng„
                            Tribunalul Cara∫-Severin.                      Societatea Comercial„
       Societatea Comercial„
                              (116/25.926)                         IREUPS — S.R.L., comuna Tople˛
      LIVIA — S.R.L., Caransebe∫
                                         *                     jude˛ul Cara∫-Severin
         ACT ADIfiIONAL
                                  Societatea Comercial„                     ACT ADIfiIONAL
la statutul Societ„˛ii Comerciale LIVIA — S.R.L.       GS – IMBRESCU PRODIMPEX — S.R.L.           la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
  Subsemnata Cristescu Livia, cu domiciliul Ón       satul Borlovenii Vechi, comuna Prigor                 IREUPS — S.R.L.
Caransebe∫, str. Clo∫ca nr. 5, posesoare a B.I. seria        jude˛ul Cara∫-Severin              Subsemna˛ii asocia˛i Viericiu Daniel-Cristian, cod
B.X. nr. 709145, eliberat„ de Poli˛ia Caransebe∫ la                               numeric personal 1740905110075, cu domiciliul Ón
data de 16.05.1994, cod numeric personal                 ACT ADIfiIONAL              Tople˛ nr. 446, jude˛ul Cara∫-Severin, cet„˛ean
2550405110672, Ón calitate de asociat unic al                                  rom‚n, identificat cu B.I. seria D.G. nr.
Societ„˛ii Comerciale LIVIA — S.R.L., am hot„r‚t, Ón       la statutul Societ„˛ii Comerciale        740135/30.10.1998, eliberat de Poli˛ia B„ile
data de 10.02.2004, s„ aduc unele modific„ri la       GS – IMBRESCU PRODIMPEX — S.R.L.          Herculane, ∫i Viericiu Dumitru, cod numeric
statutul societ„˛ii ∫i anume:               Subsemnatul Imbrescu Mihail, cet„˛ean rom‚n,     personal 1470619110076, cu domiciliul Ón Tople˛
  Art. 1. Administrarea societ„˛ii se va realiza de  cu domiciliul Ón satul Borlovenii Vechi nr. 185,     nr. 446, jude˛ul Cara∫-Severin, cet„˛ean rom‚n,
c„tre asociatul unic dna Cristescu Livia, pentru un   comuna Prigor, jude˛ul Cara∫-Severin, identificat cu   identificat cu pa∫aportul nr. 002152366/23.05.1995,
mandat de 4 ani comerciali consecutivi, respectiv    B.I. seria G.V. nr. 741175, eliberat de Poli˛ia     eliberat de Poli˛ia Cara∫-Severin, Ón executarea
p‚n„ Ón 2008.                      Bozovici la data de 21.04.1997, cod numeric       prevederilor hot„r‚rii nr. 1/16.02.2004, redact„m
  Celelalte articole r„m‚n neschimbate.        personal 1570826110431, unic asociat al Societ„˛ii    prezentul act adi˛ional la actul constitutiv al
  (113/25.923)                    Comerciale GS – IMBRESCU PRODIMPEX — S.R.L.,       Societ„˛ii Comerciale IREUPS — S.R.L., pentru
                            Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al    urm„toarea modificare:
             *               Jude˛ului Cara∫-Severin cu nr. J 11/283/1997, am      Art. 1. Se reconfirm„ Ón func˛ia de administrator
                            hot„r‚t, Ón data de 18.02.2004, s„ reconfirm       Viericiu Dumitru, pentru un mandat de 4 ani.
     Societatea Comercial„             administratorul Imbrescu Mihai (asociat unic),       Art. 2. Se men˛ine restul prevederilor actului
   LINUTU IMPEX — S.R.L., satul Maru         pentru un mandat de 4 ani, respectiv p‚n„ Ón 2008.    constitutiv.
  comuna Z„voi, jude˛ul Cara∫-Severin          Celelalte articole r„m‚n neschimbate.          Prezentul act adi˛ional a fost Óncheiat Ón 4
                              Prezentul act adi˛ional a fost redactat ∫i      exemplare.
         ACT ADIfiIONAL             dactilografiat Ón 5 exemplare de Biroul de Asisten˛„     (120/25.930)
                            al Oficiului registrului comer˛ului de pe l‚ng„
     la statutul Societ„˛ii Comerciale       Tribunalul Cara∫-Severin.
                                                                      *
       LINUTU IMPEX — S.R.L.             (117/25.927)
                                                              Societatea Comercial„
  Subsemnatul Bistrian Rusalin, cet„˛ean rom‚n,                 *                  I.M. – TURNUS IMPEX — S.R.L.
n„scut la data de 13.04.1931 Ón satul Maru, comuna
Z„voi, jude˛ul Cara∫-Severin, cu domiciliul Ón satul                               comuna Turnu Ruieni, jude˛ul Cara∫-Severin
                                  Societatea Comercial„
Maru nr. 6, comuna Z„voi, jude˛ul Cara∫-Severin,       ALBINITA — S.R.L., comuna Tople˛
posesor al B.I. seria B.G. nr. 833308, eliberat de                                         ACT ADIfiIONAL
                                  jude˛ul Cara∫-Severin
Mili˛ia Caransebe∫ la data de 1.06.1982, cod                                       la statutul Societ„˛ii Comerciale
numeric personal 1310413113291, Ón calitate de                                       I.M. – TURNUS IMPEX — S.R.L.
                                     ACT ADIfiIONAL
asociat unic al Societ„˛ii Comerciale LINUTU IMPEX                                 Subsemnatul asociat M„ran Iana∫, cet„˛ean
— S.R.L., de˛in„tor al Óntregului capital social, am       la statutul Societ„˛ii Comerciale        rom‚n, cod numeric personal 1541112110653, cu
hot„r‚t, Ón data de 10.02.2004, s„ aduc unele              ALBINITA — S.R.L.            domiciliul Ón Turnu Ruieni nr. 267, jude˛ul Cara∫-
modific„ri la statutul societ„˛ii ∫i anume:        Subsemnatul R„chitan George, cet„˛ean rom‚n,     Severin, posesor al C.I. seria KS nr.
  Art. 1. Administrarea societ„˛ii se va realiza de  cu domiciliul Ón Tople˛ nr. 4, jude˛ul Cara∫-Severin,  150356/6.02.2004/Poli˛ia Caransebe∫, asociat unic al
c„tre asociatul unic dl Bistrian Rusalin, pentru un   identificat cu B.I. seria G.V. nr. 742910, eliberat de  Societ„˛ii Comerciale I.M. – TURNUS IMPEX —
mandat de 4 ani comerciali consecutivi, respectiv    Poli˛ia B„ile Herculane la data de 26.06.1997, cod    S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
p‚n„ Ón 2008.                      numeric personal 147011210079, asociat unic al      Comer˛ului al Jude˛ului Cara∫-Severin cu
  Celelalte articole r„m‚n neschimbate.        Societ„˛ii Comerciale ALBINITA — S.R.L.,         nr. J 11/459/1996, am hot„r‚t Ón data de 1.03.2004
  (114/25.924)                    Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al    s„ modific„m art. 4 din statut privind precizarea
                            Jude˛ului Cara∫-Severin cu nr. J 11/485/1992, am     activit„˛ii principale a societ„˛ii cu urm„torul
             *               hot„r‚t, Ón data de 17.02.2004, s„ reconfirm Ón     alineat: îActivitatea principal„ a societ„˛ii este 5211
                            func˛ia de administrator pe dl R„chitan George,     – comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate,
     Societatea Comercial„             pentru un mandat de Ónc„ 4 ani, respectiv p‚n„ Ón    cu v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
  TEHNODENTICA — S.R.L., Caransebe∫          2008, ∫i se modific„ datele de identificare ale     b„uturi ∫i tutun. Activitatea principal„ anterioar„
                            asociatului a∫a cum rezult„ din preambulul actului.   5212 va trece ca obiect secundar.“
         ACT ADIfiIONAL               Celelalte articole r„m‚n neschimbate.          Celelalte articole r„m‚n neschimbate.
                              Prezentul act adi˛ional a fost redactat ∫i        Prezentul act adi˛ional a fost redactat ∫i
 Subsemnatul Cucu Petru, fiul lui Petru ∫i Evira,
                            dactilografiat Ón 5 exemplare la Biroul de Asisten˛„   dactilografiat Ón 5 exemplare de Biroul de Asisten˛„
n„scut la data de 28.06.1945 Ón Jupa, jude˛ul Cara∫-
                            al Oficiului registrului comer˛ului de pe l‚ng„     al Oficiului registrului comer˛ului de pe l‚ng„
Severin, cu domiciliul Ón Caransebe∫, Str.
                            Tribunalul Cara∫-Severin.                Tribunalul Cara∫-Severin.
Ardealului nr. 26, identificat cu C.I. seria KS nr.
                              (118/25.928)                       (121/25.931)
127297/23.07.2003, eliberat„ de Poli˛ia Caransebe∫,
cod numeric personal 1450628110646, asociat unic                 *                            *
 16              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1361/10.V.2004
     Societatea Comercial„                     Societatea Comercial„                   Societatea Comercial„
  DERLEAN COM — S.R.L., comuna Bania                 ACD MOTOLAN — S.R.L.,             CATI & GABI COM CONST — S.R.L., Re∫i˛a
     jude˛ul Cara∫-Severin                     comuna Slatina-Timi∫,
                                    jude˛ul Cara∫-Severin                     ACT ADIfiIONAL
         ACT ADIfiIONAL
                                      ACT ADIfiIONAL              la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale
 la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale                                     CATI & GABI COM CONST — S.R.L.
       DERLEAN COM — S.R.L.                 la statutul Societ„˛ii Comerciale
                                                            Subsemna˛ii asocia˛i Bulboac„ Elena, cet„˛ean
  Subsemna˛ii Derlean Damaschin, cet„˛ean               ACD MOTOLAN — S.R.L.
                                                          rom‚n, cod numeric personal 2660919113685, cu
rom‚n, cu domiciliul Ón Bania nr. 464, jude˛ul        Subsemnatul Motolan Martin, cu domiciliul Ón
                                                          domiciliul Ón Re∫i˛a, Calea Caransebe∫ului, bl. 18,
Cara∫-Severin, identificat cu C.I. seria KS nr.      Slatina-Timi∫ nr. 26, jude˛ul Cara∫-Severin, posesor
                                                          sc. 1, ap. 2, jude˛ul Cara∫-Severin, identificat„ cu B.I.
052857, eliberat„ de Poli˛ia Bozovici la data de     al C.I. seria KS nr. 132971/3.09.2003, eliberat„ de
                             Poli˛ia Caransebe∫, Ón calitate de asociat unic, Ón    seria G.V. nr. 741626/3.03.1997/Poli˛ia Re∫i˛a, ∫i
9.08.2001, cod numeric personal 1581006110439, ∫i
Derlean Elisabeta Mariana, cet„˛ean rom‚n, cu       temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„,   Bulboac„ Emil, cet„˛ean rom‚n, cod numeric
domiciliul Ón Bania nr. 464, jude˛ul Cara∫-Severin,    cu privire la societ„˛ile comerciale, ale actului     personal 1640914113675, n„scut la data de
identificat„ cu B.I. seria G.V. nr. 284265, eliberat de  constitutiv al societ„˛ii ∫i ale hot„r‚rii adoptate de  14.09.1964 Ón localitatea Poiana, jude˛ul Gala˛i, cu
Poli˛ia Bozovici la data de 27.12.1996, cod numeric    c„tre asociatul unic, am stabilit s„ efectuez       domiciliul Ón Re∫i˛a, Calea Caransebe∫ului, bl. 18,
personal 2660906110432, asocia˛i ai Societ„˛ii      urm„toarele modific„ri Ón actul constitutiv:       sc. 1, ap. 2, identificat cu B.I. seria D.G. nr.
Comerciale DERLEAN COM — S.R.L., Ónmatriculat„        Art. 1. Se anuleaz„ mandatul de administrator al    746877/28.06.1988, eliberat de Mili˛ia Re∫i˛a, Ón
la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Cara∫-   dlui Motolan Martin ∫i se nume∫te administrator      executarea prevederilor hot„r‚rii nr. 2/17.02.2004 a
Severin cu nr. J 11/348/1994, am hot„r‚t, Ón data de   dna Motolan Maria, fiica lui Ilie ∫i Dosia, n„scut„ la
                                                          adun„rii generale, prin care s-a dispus
26.02.2004,    s„   prelungim    mandatul   data de 1.12.1969 Ón Slatina-Timi∫, jude˛ul Cara∫-
                             Severin, cod numeric personal 2691201110658, cu      reconfirmarea administratorului, redact„m
administratorului Derlean Damaschin pentru un
                             domiciliul Ón Slatina-Timi∫, jude˛ul Cara∫-Severin,    prezentul act adi˛ional la actele constitutive ale
mandat de Ónc„ 4 ani, respectiv p‚n„ Ón 2008.
                             posesoare a B.I. seria D.K. nr. 076404/7.09.1999,     Societ„˛ii Comerciale CATI & GABI COM CONST —
  De asemenea, se modific„ datele de identificare
                             eliberat de Poli˛ia Caransebe∫, pentru o perioad„ de   S.R.L., pentru urm„toarele modific„ri:
ale asociatului Derlean Damaschin, a∫a cum reiese
din preambulul prezentului act, ca urmare a        4 ani.                            Art. 1. Se reconfirm„ Ón func˛ia de administrator
schimb„rii B.I. Ón C.I.                   Prezentul act adi˛ional a fost Óntocmit ∫i       dna Bulboac„ Elena, pentru un mandat de 4 ani.
  Celelalte articole r„m‚n neschimbate.         autentificat azi, data autentific„rii, Ón 4 exemplare,    Art. 2. Se aprob„ actul constitutiv cu modific„rile
                             la sediul unui Birou notarial public din Caransebe∫.   de mai sus.
  Prezentul act adi˛ional a fost redactat ∫i
dactilografiat Ón 5 exemplare de Biroul de Asisten˛„     (124/25.934)
                                                            (126/25.936)
al Oficiului registrului comer˛ului de pe l‚ng„                   *
Tribunalul Cara∫-Severin.
                                                                        *
  (122/25.932)                          Societatea Comercial„
                                                                 Societatea Comercial„
             *                ALTECH BIROTICA TRADING COMPANY — S.R.L.
                                      Re∫i˛a                    CR–CAMIRO TRADE — S.R.L., Oravi˛a
     Societatea Comercial„
                                      ACT ADIfiIONAL                       ACT ADIfiIONAL
   CAMINUL COMEXIM — S.R.L., Re∫i˛a
     jude˛ul Cara∫-Severin               la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale          la statutul Societ„˛ii Comerciale
                               ALTECH BIROTICA TRADING COMPANY —                 CR–CAMIRO TRADE — S.R.L.
         ACT ADIfiIONAL                          S.R.L.                Subsemnata Cireasa Rodica Domnica, cet„˛ean
    la statutul Societ„˛ii Comerciale          Subsemnatul Rot„rescu Gheorghe, cet„˛ean        rom‚n, cu domiciliul Ón Oravi˛a, str. Zona G„rii, bl.
                             rom‚n, cu domiciliul Ón Re∫i˛a, str. Topli˛a nr. 1,    E4, et. 3, ap. 12, jude˛ul Cara∫-Severin, identificat cu
     CAMINUL COMEXIM — S.R.L.
                             jude˛ul Cara∫-Severin, identificat cu C.I. seria KS nr.  B.I. seria G.X. nr. 368054, eliberat de Poli˛ia Oravi˛a
  Subsemnatul asociat Groza Ioan, cet„˛ean        057783, eliberat„ de Poli˛ia Re∫i˛a la data de
rom‚n, cu domiciliul Ón Re∫i˛a, bd. A.I. Cuza, bl. 4,                                la data de 10.07.1997, cod numeric personal
                             28.09.2001, cod numeric personal 1550318113692,
sc. 1, ap. 30, jude˛ul Cara∫-Severin, identificat cu                                2720206112514, asociat unic al Societ„˛ii
                             asociat unic al Societ„˛ii Comerciale ALTECH
B.I. seria D.K. nr. 521695/9.08.1989, eliberat de     BIROTICA TRADING COMPANY — S.R.L.,            Comerciale CR–CAMIRO TRADE — S.R.L.,
Mili˛ia   Re∫i˛a,   cod numeric   personal    Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al    Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
1440625113671, asociat unic al Societ„˛ii         Jude˛ului Cara∫-severin cu nr. J 11/5/2000, am      Jude˛ului Cara∫-Severin cu nr. J 11/185/1997, am
Comerciale CAMINUL COMEXIM — S.R.L.,           hot„r‚t, Ón data de 17.02.2004, s„ reconfirm       hot„r‚t, Ón data de 24.02.2004, s„ reconfirm Ón
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al    administratorul Rot„rescu Gheorghe (asociat unic)     func˛ia de administrator pe dna Cireasa Rodica
Jude˛ului Cara∫-Severin cu nr. J 11/81/1994, am      pentru un mandat de 4 ani, respectiv p‚n„ Ón 2008.    Domnica, pentru un mandat de Ónc„ 4 ani, respectiv
hot„r‚t, Ón data de 26.02.2004, s„ reconfirm„m        De asemenea, se modific„ ∫i datele de         p‚n„ Ón 2008, ∫i se modific„ domiciliul asociatei a∫a
administratorul Groza Ioan (asociat unic), pentru     identificare ale asociatului unic, a∫a cum reiese din   cum rezult„ din preambulul actului.
un mandat de Ónc„ 4 ani, respectiv p‚n„ Ón 2008.     preambulul prezentului act.
                                                            Celelalte articole r„m‚n neschimbate.
  Celelalte articole r„m‚n neschimbate.           Celelalte articole r„m‚n neschimbate.
  Prezentul act adi˛ional a fost redactat ∫i        Prezentul Ónscris a fost redactat ∫i dactilografiat    Prezentul act adi˛ional a fost redactat ∫i
dactilografiat Ón 5 exemplare de Biroul de Asisten˛„   Ón 5 exemplare la Biroul de Asisten˛„ al Oficiului    dactilografiat Ón 5 exemplare la Biroul de Asisten˛„
al Oficiului registrului comer˛ului de pe l‚ng„      registrului comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul       al Oficiului registrului comer˛ului de pe l‚ng„
Tribunalul Cara∫-Severin.                 Cara∫-Severin.                      Tribunalul Cara∫-Severin.
  (123/25.933)                       (125/25.935)                       (127/25.937)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

        Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucure∫ti,
                cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
                ∫i nr. 5069427282 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
        Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 411.97.54. tel./fax 410.77.36.
        Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ∫i 402.21.78,
                E–mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 1361/10.V.2004 con˛ine 16 pagini.                    Pre˛ul 19.280 lei    ISSN  1220 — 4889

								
To top