Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Мартин Хайдегер. "Възпоменание"

VIEWS: 56 PAGES: 56

									                ~  -  -  ~
Ti~! Me~:~~~1~6{)  i1Ki  JI.-е.~ВIv.ltl()

      [;ИliiсаUQIIС

         за
       СОфllн.1999
                          3/1999
                      СНТОЛОП1Я

  11 вайло Л аЮРО(J      -  110  с!сдитс на фн:юсо фСК!I$1 C."CI!CPl i\f CI!T:
             ОIlТО;IOГШ! на Ч II СТlIЯ OIIIC'L:I /            77

           ФИЛОСОФИЯ НА ИСТОРИЯТА
    [/  Мартин Хайдегер - "ВЪЗ!IO\fСI!Ш!l!С" / 89
   Васил Пеflчса-~ )(bO-U)ер.'ll1Il 11 Хайдегер (Няко.l>:О УВО,J!l1I
      ,,\Y~!!I КМI Хаliдс:геРОВI!Я ВЪЗГ:lе.1 за !!CT()rl!S!Ta) ,              1-13
        Вяра lIиколова          -   APIIO,1a Тойнби -          ошп
               за Cbl3PC~fCf!C I! ПРОЧИТ /      157

      ФИЛОСОФИЯ НА КУЛТУРАТА , ПРАВОТО
                   11   ПО Л ИТИКАТА
  Георги EaJ(a~ lO{J -       rIO ;J11I'll'ICCK II 'IC TCO f.J111I ВЫ\ /1Ю:.JI1"IIЯ       I 160
       ЕТНКА      1-1   ФИЛОСОФИЯ НА РЕЛИГИЯТА
          ЗдР(J{jjo,:о ДУltоа -          Р, t лсtаllС'I 'О ilfI llcyc
        11 :111 0'1' (':{ lIf r!flt~! l\ 'f .~1 'I'PII(:;tlll!l! ll S[ r;()[ , /  165
   /l1l.Нi"'I1>fJ /НиРI(('(/ -       C"1.lIpOIl'IICII     II[Ю'I !I Т 11;1 l'TII'll' cr;aT.1
           l"Щ'ТС'\I(\ 1111    IJ. /(/I}u.\(II{J  CIJ, /(J(lI,(I(i /  1К 1

      ФИЛОСОФСКИ ЖИВОТ -                     Е ПI1 СТОJlлrl1КА
               11з КОРССII(Щ:lСllllltята ~,ICii\;ty
    щюф, ;l Ф 11 1/ (Ю/l       C:u/({(i({  II Л.7{l(II1.\(/I/J Cmllllllli.m      I 195

       ФltЛОСОФСКI1 ЖI 'IВОТ                 -    ГО;1IIШIlIIII"
   Е \ ш.ШЯ ВС.'ш~;оа(/       -   ФI!:ЮСОфШIТ:! 11(1 Га(j!!lI('.-1 \/(/f7 С ('.1 -
    [[ЪТ ОТ СТ(Ю;~ШIllСТО Кl,\1 l!(1 ~lСЖ;li1 ги (llO 110110:1 ] 10 It1:[1I1I 11
             ОТ РОЖ:IСIIIIСТО       11<1  фll:lC~офа)  I 227
        ФИ ЛОСОФСКИ ЖИВОТ                   -   КРIПIIКl1
  Любо. нир .Нlс/чса -          доссжно фН : IOСОфС t\ ото !! сб.lаГО I!рtl В IIС
              (среЩII с .] 11 \ll ln p Денков)         / 23-1
            Коста Беllчев          -   n ГЮР ll fl l1 1-2.·10
   KUPLL7 Шоп ов      -    С:lучаi'l !!а фll;IOСОфСl\а !!CI\O.\ I!ICTC[ITI!OCT
,               с 15-! ·о.t llll!IIU ;ЩВIIОСТ /        2-18


-                НАШИТЕ АВТОРИ               / 253
       ЫаРПllLlt  .\'nLiq(';'  'Р
                                                             ФИАОСОФИЯ
       "ВЪЗ[[О~!ШАШ!Е"         I
                                                                   НА


с
       ТИХОТDОРСННСТО ПЪJnО.llсltаltuс               (lV. 61     [Г.)·  най-напро с
                                                             ИСТОРИЯТА
       нуб л нкуnано в 3ексндорфов ия ежегоден ~борник стихотпореНИR
       през  1808 г аз ина.   Създазсно е       -  капо се пре.:Ill0лага    -  01>0_10  1803 '
04 .  IЗ ръкопнс е ювсстна са~1O последната строфа. Тя се намира BЪPX~
пър в ия малък СВИiЫ: листа . който се отн ася kD~1 проекта за "поезия на                            Мартип

реката" [Stг оmdiсhtuпg ) , на който Н. фон Хелинграт с основание е Д3.-1                            Xaйgeгep

заГ:1а13И СТО Исmър     (\·gl.  !У,  220   rr., 300 rr., 367)_ IOTpo; гласи ГРЪЦI:ОТО им е           ..вЪЗПОМЕНАН!!Е"
за нашето течение иа реката, за римляните съответно     "lstr:r", която в
нейното горно течение все пак нари'JЗТ "Danubius" (vgl. Pindar, Od. Olymp .• ПреДnОU1едннlТ стих
III I! ХLолдерлшlOВНЯ фрагментен прево.:! У, 13 С.) . Химнът за Исrър 1!08ЬJnшенDIIнееюме·
СПLХОТl1ОР'1 речната СЪЩIIОСТ на реката , която в своето горно Te'JeHHe прави мен (поред додени. от

обработваема ~Iестността на родното мяc-rо нз своя поет. Тази река сс Фр ьеЙ(lIер ,орионт
                                                             (60 )
ПРОПlвопостаnя съ отв етно на           PciiH,  'IИЯТО отечествена същност се проявява
в Б J !II10СТ дО Та унус' (Хамбург, Франкфурт) (ср. елегията Стра/IIIUlСЪЩ
lУ.  102  [Г.) . В гор"ото   Te'Jclllle    близо до IIзnора, между канарн, Дунав тече
колсБЛIlIl('. Hcro&llТc Т1. ~(1I1! ВОДII nOHIIKora стоят [lIеподвнжнн] 11 въь
ВОДОВ'LртеIlС .101'11 даже IIз пн р ат на Зfi,'.              Почти както ако топа се
nplI'"tIllIUaIllC от рекн , ср ~щуте'JаЩI! от място ro, lIа което реката )аВЪРШllа
в чуждото MOre. Гl O'Jfll като да беше ре":tfЗ, I(ОЯТО 8 чужбllli:l на ИПО" се
nРII'IIIС1IЯП I. ~,. 10 Il еп.р, eer" u ГОрlllfЯ Дунаь . Нея НllеЙIli\та горнст" CK;t:1IO
ДОJ1ft1ЦI с fII .\('НIФР " що "Э11ti1 Х !.О ,1:tерл '11' (/f"fl/1>p, 1У, 220):

     Мц" f1alllcl itt><;t J,,;~,"      J," '",г
     $\·I"if. \v"IIf.1 '!

        (Л1l,1 IfCГI.p   T;IJII   н  IIllplf'lar
        Xy(ii\[Ie> itOHH:C тн)'

(>On HrtTlI fJе~з IШl>tl l> !I:lJBallHCTO lIа flСРЬ.i]itИ tlMClIlI. Т. СlфllDII jзгt1д~атп 11<1
ПРОIIJХОД[\ 11[\ СDе>Ята СТIIХОТUОРЯШ[\ рrЧIНl СЪЩIIOСТ               (lV, 221):
     Dп ~l'llClIIl't аt>п (,I"

     Rbl. \\ ;ir" IU  t:сl1СП uпt.l
     Icll Ill l'II\. с> I1lU"l' J...е>Il\!\lСП

     \'0 " О" С "
     Vlclcs ".IfС
     Zu  ,a~c" llaH'!\

        (Л_13 тя ЮГ .1СЖ:13 IIO'JТlI

        обратно   :13  върп"     11
        о\ят;]~\. тя трябва        :la 11.1\1;\
        от I1ЗТОК.

        ~llIo ro  611  трябв;.t:lO
        :la  сс ;:ажс З] ТОllа.')
                                                                    89
 СТ\I\О'\ ВОРСIIIIСТО В"jl/().Il('IIШtll(' ..:азна нешо 110 товз. ! lаВЯР1l 0 JЭ lова то с
                                                               фIfЛОСОфСЮ.
 СЪ'JIIIIСIIО 11 fI сыllIяя СI1I1П,К IIРI1U:IIIЗIIl<: .1 'Ю       [10 <::1110 11  също НРО\ С.
                                                                  форум
                                                                   3 / 99
                      [).:г "'OI',!" SI     ,,<':1 ,
          IOMEIIAHI!E"      I)ст 11,11'1': с, '.~ ,
                                dcn \\ 'lnJcIl
                     Mir, \\'cil CI' IС 1дlgсп Gci ,;[
                     Und f'UIC F~i,rt 'JcrhciВct d ~ n SC!liflcrn.
                     GC!1 аЬсг nun L7,d gгiШс
                     Dic ,сЬопс G<:: "m nc,
                     Und dic G:IГt <:r, ч)п Воurd.:зuх
                     DOr1, \\'0 ат U;.згfсп Ufcr
                     Hingchcl dcr S'~g unc! in dеп Slrom
                     Тi,Г fiilll dcr В <>: Ь , dзгuЬег зЬсг
                     Hin scha uc! Сln tde l Рааг
                     Vо п Eichc n urid Sllhсграрр<:lп;

                      N()ch dcn~et И"I mlr \\'оЬ! unu \\' ic
                      DIC brci!cll Glpf~1 nci!!et
                      Оег Ulm\'.зld , t.."Jcr c!ie l\1иы'.
                      [т Н()Ге ~bcг ... .i<Chset cin f.:igс п Ь:tUП1.
                     Ап Feiel'!iI!!Cn I:'~hn
                     Dic   bfilllllcn [; г~~сп      da.\clb, 1
                     At,( scidnt!]      U',!.;: n,
                     Ztlf IIIПГl,пz,ll
                     \V С ПI1 gkic'h i' l ~:H;hl \!nJ T:1g ,
                     lJIHJ ii!'':I' CiI! ' r~nlcrl Slcgen.
                     Vол f.I>IcIcП<:!1·[ I..1UIП~П ,,11\\·.:r.
                     [ltl\\, ,,, у.<;щk I . U(lc !.I<;IJc,!

                     }:\ "". }" ,11";1.
                     Lk \ 1111l1~C!fl CI' htc\       \'011.
                     11111 "[1СI ,k ll (! "flc lН!..:11 Bc,'llCI.
                     1)<11 1111 IL'II ПIIIСП ПliJgс: ,\сп ч:L\
                     \\' ;lГ' ш"сг SCll<1l\cl1llcr SClllulllt11CI .
                     N1l'!11 Ы с, &,11
                     Sccl,,\ V(Щ чсгl1i1с llCJl
                     GCll.lll~Cn 711 ~c\ n I)"Cll gUI
                     1,1  cill Gc,[,r.IlI, UПlI      ZlJ ' ;J!,l'n
                     Осг Н СГ!С!1' M('lIllln~. 711 Ь Р ГСI1 \ 1\:1
                     \',111 T;I~cl1 lkr 1 I1·.
                                 _'e
                     L!ncl 1'11:1'('11. \\ ('I"~1C ~c~cl)( hc'n
                     \\.[) at1cr ,111(1 d, c f:rcunJc '.' ВсllаПlliп
                     111 i,  ,!ст Gсг:.,llПСП · ' ~ 1.lПсhсг
                     TГ3 ~1 Sc l1Cuc. ап dlc Qllclk /и ~cI1l1:
                     Ег ЬС~IJlПС'      ncrn kll    dCI' Rl'lc'hIlIIll
                     I,п :--lel' ГС.    S,,:.
                     \\ 'IC :--lзlcг. Ьгiп~сп ZlIS;1П1П1СП
                     О;\ ,  SCO I1C ,Iu [:r,l' llllll \'cr"llIl1;ilm
  ,
                     [)СI1 ~l' Пii~сll<:П KГIc!, nicll! . UПlI


             (/J с' h'" lГ
                     /. Н \\ \11 111(,11  Cill',tnl. pIHI:ln ~ . UПIl'Г
  I:I1Jl    (1 (.'0
                     Ikl11 сl1llзllыII .\I:bl, \\" nl.:hl ,Iic 1\ а.: 111 tl (IJ'(:ll!,' I:'1I1C1I
                     1)1('  I: сiспа~с dcг    SI :IIII.
    фа. ум
  " '7/.п n               LI llll S:III<:'P ICI   un,J ('iп~сll ,)Г l'ПСI' Таl1/  111,;1'1.
         ----------------------------------------------
     -
.... ..... ..
  -
1)1<: !\!;,ППСI i't::.:аlJ!:СП
                                 Xaйgeгcг
DlJrt ;Jn dcr ilJflll;t:J1 Spi7.'
                             rВЫПОМЕНАНИ I:.-
Ап Traubc.!Jugc n, wu hc ra b
Dic Dordugnc kОП1Пll
Нв(\ Z U Silrпmсп mit dcr pracht' gcn
Сагоппс mccrbreit
Au;gchct dcr Slrom . Es J1clllncl аос г
lJпd gicbt GCdilclllniL\ dlc Scc,
Uпd die Lieb' auch !H:flCl П с iЬi gс Аugсп.
Was bIcioct аЬсг, stiftcn dic Dic ll ter.
  (СПОМЕН

   Североизтокът задух а -
   наЙ- :Jрагнят от ветро!!сте,
  ЗаЩОТО бодър дух
   и път ЩilСТЛI!В ьещае на моряка.

   Но т и Ilдll сега I! поздраон
  красн&:па Гарона
   н " .п ннт е граДНlI1! на Бордо,
  там , де то fЮ бrега ВIIСОК
  lIыек;на ЬЧН\I1      I! tlЫ; рекат а
  Дl.lJGо>;о СПУЩН СС ПоТокЪТ.
  на д l(о1\rо д!lElIIО Сl.ЧСТlllfll е HilnlI!l\!1I
  (Н 1l'l..6 0Щ: 11 рт jOfl(JJ1II.

  ДРбрr сн Сl10"l l1fЩ рше 1(111<
  rop1l т ;\ бf'Щ~ tlllta ШНРОКН t'1,РШН
  lIa:l l1 0 ,lCl1llLIHta 111'110Cil\1111,
  111,0 411ii го JШОР рзстс СМ(1КlfIlЧ .
  Tn~f, по KOBPIIIIC HU Земн.
  выl празник Хопят

  ЖСН!lте ТЬМII(1КОС II .

  прс- ) ~fapT. ког ато

  са раВlI1I ношнте      11  дll !! ге.

  во баUlIlIТС II1,Т (IШ
  Н;]ТСГI! 3..111 ат C-ЪН ll ща     'lar OBIi Il.
  ПРIIСIIIIВIIII 11О0 е ll преЛIIТЗТ.


  И нс к;] т;]м ухасщата чаша.
  със ТЪ~llIа СUСТЛIIН;] догоре.

  ~!I! няк о ii 1I0паде,
  та аз   .J<J  ~fO га Д;] ПОЧlIва~1:

  н а сянка .JРЯl\lк ат а е      C1C1.1K:l .
  НС С .10брс
  от СЧЪРТIlIf ~fIlСЛII

  да СII 6Сl'1УШСIL Н о .10б1,r
  с раЗI · ОВОРЪТ . в който ще II З.1ССI 11
                                     91
  СЪ Рllе  1 о С II. ще чу еш ~IIi ОГО
                              фJIЛОСОф ск
  ,\а ;IНlI IIЗ обllЧ
                                  форум
  11  за II Jвърll lСlIl1 ДС .1<1.
                                   3/99
Мартин               Де са I1PIIJ! ~t .lИTC ? J~C l: lp .\1I111
Ха йgегер             СЪС CГlloTI1v.r .! ~ Човс к

                  СС П .1ЗШИ v. ,зора .']а ст игн е.
"въЗf10~fЕН.-\НИЕ·
                  а..1а богатt,вото запо'ша тъкмо
                  В морето .

                  Събират I:4TO А:l!вошtсци
                  те хубостин: на земят а . не пре з ира т
                  кр ил ата бран И със ГОДИН И
                  В усамотснне А.Ивеят

                  под мачта ООез..lистена, ·J.ъдето
                  нощтане~

                  от праЗИИUJ!Тt на града.

                  от музика и таНЦИ .


                  Ала към ИИДИJl дал еч на
                  за~lинали с4     .'lHCC  мъжете.

                  ОТ ХЪЛМ И Т!: прохладни.
                  ПОКРИТИ    c"u  !10ЗЯ. отдето

                  Дордона С.'ИЗ3
                  1I  заед но С ГаРОllа
                  като мор е широка

                  33fIЪРЩlJii . Взема
                  11  дава С II Оlolеll С"'1.,П  MOPCl"O
                  1\ ЛlоБОIlТiI ОЧИ 11ОК О РII() скmЩII.
                  110  реЧIIОТО П<>СТИ 'fе JНIPJlf1;I'f.')

           ЪГ:1<\IIIi СТО nf.~I/(JAt(·I/(JJftl r' 1I', г Jlс Ждil J\il 0111:1'111\1<1 ЯСНО . В сс llil!( CJ1c!\ П1·РIIОТО
           ' 1)'110\11(; 11:1 С'f It .'!iiIФrСIIНПО .:tY~Нlill JагуБЩI пrСIllЮ i!;tГНII ,1 Г;I !ICll!IYI:MII1:1I(:/lPc·r.
           H ;\IPII;IIIP C.::I 'J<I,Jl lIlI ItC10 МО"'С J\a JltiJ'lН. (;ПI;\ОТLЮРСIIIIСI0;1<I с 11 1«1'II:C111010
           lIа 10011 У.1а'lIlО ёJНКОIЮ nP<JlrJLICJlCIIIIC.KOCTO ПОС1ьТ 11O'II СUШIJll l1а IIPIIHTCI1lI1C

           за "[lЪЗIIOМСllаIlIlС~ 01 ПрСLllllUlIО "пrСЖIIIJЯIl3I1С". Съшо 'raKII JlCCIIO се
           заБСJlЯЗl\а. че тук е LlYM;tT;} 11':1/1(1 СL1II11 епомс" зu пrе6шщuзнсто IIlI ХI,О"ДСРЛIIII
           U "IОжнu ФраНЦIIЯ- . Двете mlCMn LlО ПРШlТе llЯ БЬО;1Сll1юrФ. сшюто IIIIC:IIIO

           lI а 4 IlCKC~IBPH 1801 - Ma..1J:O прс..]!! ОПIЫ')' 1I31IСГО 3.! Бор ;lO. - дrугого 11:1 2
           ilскемnр!! 1802. IIJlJестно време СЛС.] З;:JIJР ЬШ::l IIС ТО u I-."шпа 11 <\ I>lal"I~;lTa (У.
           327  ГГ. ). данат ясна ПРС.JСТdВ<I за с.l)'ЧII.10ТО сс. Ако прсrОlllll>1 ПО р Ь КОII();IIIП<l
           IllIш,а 113 ТС311 "11 3»01'1 11 -      "съдържаНIIСТО" lIа CТlI~OfI! OPCH IIC TO споrе .']
           CГlO \l C IIIIТC ОТ I1rсбlllJа вансто на ХЬ О .l ~lсrЛIIН въ» ФраIЩШI. IIЗ~llIра~IС 1'-131111
           [lIсша]. K<lKIIO СС ОТКРIl ВЗ ВС .]lIзга за CIJc.:I.CIIIIC - СТЮ~ОГВОРСII IIСТО " .ll1plI'lllO"
           . р~t]rзБОТlJа съшпа Uматер!!я", която .:шетс ПIIС~lа.:1О БЬО:ICfI.:юрф "111'103:111'1110"
           СПО~IСllа н ат 110.:1 фОР~lата lIa ПЪТСП!!С? Спорс.:1 това Io.."СОГ:IСДО ~IIICHlle
           CТlIXOTHOPCIIIICTO щс нос!! тогава заГ.1<I1Jllето CII с хубаlJО 11 лесно 811.1111>10
           ОСIIОI1ЗIIIIС.


           А.1а IIpll ПО.lОЖСIIIIС. че " СЪ.]Ъ РЖ;lIII1СТО " н а CTII~OTBOPCHIICTO "С С Сl.ЩОТО
           като това [. което с] СПI'\отворС l1 0 за ПЪРIJII път n CТl I XOTIJO{lCIIIIC1 О. СЫ110 11
           1I{lIIIIO .lОЖС IIII С. ЧС 1аГ.1:!91!СТО нз СТIL\ОПЮ[1СIIIIСТО lIa30B a H3 CT I\.\ OTHOPCII010
           lIа IICГOHala IЮ СЗ IIИ. а II~ това баш ПРС.ll1IССТВ\ ·В<l 1I10 " Сl . :l1 . ржаIlII С", тогава
92
           IIРIIl>l'[1З;JIIОГ О Jа:IСПЯII~ 3~1 ":--lаТС[1I1:1.1110ТО" BO;I II lI a lllc10 111111~laIIIIC по
философски
           С III\01IlОРИIl10ТО с.1080 "СЛII;!Г:l ,]0 грсш~;t . СЫIIОТО , IO~IOI \lаllС за
форум
           "СI. : II.р жа IlII С ·IО" rlO .J IIСЖ .,З обачс 11 KЪ~I това, CIIO~ICII;tTllfC III1 C ~la ; 1<1 сс
:З/99
·J. I~Уll(Jlрс6Я I са~J(} ~ a TO "IIJIЮРII" J;I ;;: IIJНС"'IЯ /1 '1 ;1 н ., '\1 .0'1:1"1' 11111 1!\IC .:11                     лtrl{J1II11II
TOIJ:!. 1 ряiJва ;1;1 ; 1() :IOII II~1 n СJЮIIOТО 11<1 ПИС~ЮТ О СIJосбr:! JHO ,.1111.11/1', I Щ Т , -                       Х(lt1Пl'I'I'/I
;1<1  ПРС j lrЮ .10Ж II~III С ПО ' :-'lа ;lКО РСIlIНТС :II!О, ОТКО.1КО ТО Н.II1ИР II О 11О           :I PYI 11,1 '1,111
                                                                    .111,'11 lO~fEl IЛII!1 Е'
_ H a'J OII<llla П О СТlIЧIЮСТТ<I н;! този по с т . ВЪВ втор ото писмо XI,QJIJlC I'. 1'11
lI\1ШС, '1~ хора та от IО Жllа Фран.!цИЯ са го заПОЗII<Lll1 с НСПIН С,JТd С 1,11111                       ",
н;] ГЪРIЩТС . Прсби вавзнет о в чу..кбнна, 110.1 ЮЖШlТе Яс&:СJ IЮ. IС;Ю IIIIII,I 11\                      1.\
прн елна - пrе два рнт сЛ!ю и ВlIнаги - ПО'Вllсша истина в себе С И [111 ~1, ll l
U СПОМIlЯIIС Т О" н а ТО З II II OCT МзаМ страната lIа гър ците. ТОII;.\ "В ~IИСЛЯII С"
[~Апdепkеп", C11o~IHlllleJ има СВОЯ СЪШlIостен ПРОI\З\ О.1 II С 11 IlpC.1C 1 1lllСIIНЯ
npecToi'1 nъв ФРЗlIllIIЯ; тъй ка то то е основна черта на СПIХО 1Bopelle 1(1                          11.\
този 1I0 СТ, доУ.о.1КОто странствансто ПО ч,",кбllна !lаН СТ IIН<1 МУ 110111 (1:1.11,1
заврыllнетоо        У  ДО~ lа  като   прнсъш     за,он    на  неГОВlIте     llOеТII'!1111   IIC CI\II
ПоеТИЧIIОТО странстване по чужби на съшо 11 не завършuа с ОТПЫУllilllС'rо
LDl\! ЮЖН<Iта зе~IЯ. На'lалото на Зi\КЛЮЧlIте .lната ст рофа на ВЪJIIОIfI'//ОН Ut'
отпраща от ГЪРЦИЯ нататък, на I\ ПОI: KЪ~I Индu .Ч . П есе Н1<1 на това
стихотnореннс отнапред СII СllО~IНЯ тази да:lечна чужбl1l!<1. Първата стrофJ
на ХIIмна за Истър подсеща :
       \Vir singcn    "от   Indu;;  11е г
       Fе гпзпgеkоmmеll \Jnd
       Уот   AlpliC\I\ ....
          (Пеем обаче 01 ИIIД
          ОТЮ\jlе'IС ПРНСНlr Н;t .' 1111

          от л юj.t;'i· .. .)

 ДКtI!lt.I1lIl"Ц·IЩ/(Щ· /'C'IC С flJ1l1fl()!.\llltlle, то (;11 CIIQ"'"II I'('J\//f/I('              /S/I'fJfllcj  11,\
 ИII.1lIlЯ  11  11 :' 1· I.p'\II" . O (':I'IC :1;1'111 "I"I,',ЩJ\\СII<lIIIIС" <: ~.\ 'Ф "PPllll(1\1I1H111;";
 НШiО"II ' ''''I:' (1.1:1 \1'111;11 0 1() сrСЩ;II 'СI'1:JI'Р~ТlI\I()1 \' . '1р Щ''1 С нс "1'111\11 1I11~;I XII II
 81о1l1'0\: 11 . 1110  11101101(/1( 11('  \:1"1':111 " \' ;1 1 \11 ;I\Щ ,1 11 Н:lЛ 11 Г\1 . Ре P\1(1 ();IC11(> (1 Т "с JI K ,I~I\II
 ЬЬЩЮСIi. Алn ИН\QПIOРСIIIIСТО ВЪJf/О,l('/tUIIЩ' I1!!Пl . В CPC ~lilТa му -                         ~ ;HC>
 ШIЧaJl0 H<I ЧСТU ЬРПIТ:\ строфа - сс поставя выlос1.т: :

       \\'(1 nl>cr  ~lщ1l1lС I : ТСUПlk      1          (A.·la 'Ъ.1С ез IlрIIЯТС .l ll те?)

 То з!! 11 1'11.11111 1.'1.'1 ПРIIЯТС.111 Г, II C С за\llIе .1ЯIIС. 611 _1t'II КlI П['lIfJЬРЗ ;l IlО КЪ\}
 ~!!Iна.·IOТО. за TO}! :I . ~<I"II(1 ~ ЮЖ(' да СС С С.1" '111 .10 II['С .111 то ва с 1 Н\. В 1.llplK \.1
 06~11\c.1H . ); i ,:IC са OTII1II1 11111' I~ H ГС.1 1IТ С . .1а.11! Т<:\ IIIIНТ '-0.1 11 K~п TOII IIIС С С .1 1 1Н
 :\0.1 KЪ~I Ш iюра, 1\1 0ЖС JlII /JbJflO.HC/Cl//CIIC ~Ia ЗllаЧII 11 Т;I );ова IIIIT<IlIe? К <IКПО
 трябна па ЗllаЧII 11 СДIIО ".1I1PII'lIlO" lI а llO~IIIЯШО ПРIIПО~IIIЯIIС BъPXOOllOTO
 сло в о 113 това с ГII\OTBOPCIIIIC~
          (.~:Ia ·IОЮ. ,ОСТО ОС га ва . oCIIOBaB<IT посппе.)

 ~J\lIlC:I II " .111 ту" l lOСГЪГ за ~llIlIa:IOTo. КОСТО остава. ПОIlСЖС с остаllа.10
 I!З:II1Il1I! О" 3 ~1 I\al:[\o тогава 11 ОСНОВЗIJЗIН:-: НС СII .111 -СПО\IIIЯ" 0('1I01l,1I'<lIICTO
 npC.'1I1 lOU:! "за" БЪ.1ещето ·) C.1C.10IlaTCIII0 BbJ1lo.'It'IIUIIIJ(' псе па, 611                     011:10
 <:1'10\1<:11. a:13 1'<1);1.11. 1\0il 'l О CII С110\IIIЯ 1I:IIIОТО (~IIIC:III за 11.1 6;,\11\01'0. d;JS
                                                                                  93
                                                                       фJfЛО со фСКI.
 KommCl1dc        dcnkt] . ПРII 1I0 : IOЖС НII С. чс това ВЫПО .• rСIIUIIIlС                   \1 1IС.1 11
                                                                            форум
 ПРС.1f1аРII Т С : IIIO. то IIII P IlIIO~IIIHII C IO IIC \IOЖС : 1<1 \IIICIII за С.1110 "~lII l1a : IO".lIa
                                                                              3/99

                                                                    .'
   'U'I               ,~  ".:1 ' 1[,  . ~ .1  11

    .'/'                                         'IC ..) .   I  ' Т О.  1 1\..,.;0  •  ' •.  '_  :,:1
   •, IMI II.lIIIII:" - 11 I Зf-раllll'IСНИt70 от само мнна:юто               оше ОТ;l,, :i: ЧСIIО1 о 6i' lI<tЩ О . Kal,HO
             " 1I0наТСJlII0 1 Oi<a двусмислеll() RЪJtlо.Ч/:'//Оltllr? П('~ТЬ г                  u ггuв;:.rя        на нашия
          111.111>0С, докато c-r;аотвори СЪШНОСТТ <J на топа IJhЗnО.\{С//QI/l/С. Поетнчната
          III.:Т llllа н а тази СЪшност с СТИХОТВОРСIIО ТО В стнхопюрението 8ЪJllомеНQlШ С.
          "еговото заглавие ~Ba:, че тук същността lIа с Ill~ОТВОрящото мислене с
          с ти.х отворил бъдещият поет. Това е IIС:ШО различно от поетичен образ за
          спомени те от fТЪТ)иHeтO на домашния учител ХI,0.1:lерлин.

                  Der Nordost 'll(ehct,
                  Dcr liebs'te unter den Winden
                  Mir, weil с:г fcurigen Geisl
                  Und gute Fahrt verheif.\c! den Schiffem.
                   (Североюточният вее
                    Най-оби чния т сред B~OBeTe
                    За мен, понеже той огнен дух
                    11 добро ггьту ване вешае на моряк а.)

           СевеРО II ЗТОЧlI lIЯ r t: вяп,рът (швабското -въздухът"), който в родината lIа
           поета развеДРЯI'~ "lIъздуха" (етера ) 11 ширва                       Be:tpOCTTa           в простора.
           СенерОllЗТ04ННЯ1 И1МlIта небето ДII лъсне, За СIIЯllllето 11 БЛЯС1,~а 1111
           СJII.нце го (за I/с(jСClЩJl 0/1,11) нма спободен и rlpOX1l1l.'1ell fln Т, Острата IICHO га
           IIfI ТО'111 rнпър IЮСИ 01.В U'I.1fIY.\[1 -             КQfпо &CII'IK() ~нr1O !I (Jco(jello '1;; ,1;IT3
           [Г:гdСП'ЫН1С: ЗСМ "lffС чеда) дницг                 - IIСflОД ~У ГlI\ОI(J ва 11розр,,'III(JС1 rrl lIа
           I!Cf\'I~1I lIeYHi, ССl<Сf!()IIЗТО'iII1If11 l1олаг.t IJC:\IIK":IYUJIIOIO ГЮСI(')UIIСllIU                             il

           [НМС1 СфСРl!отоj "рсме 11 Д(н. 1t [:tcit i~C11, "ОIIРС/>1' 1Ii!llil") [1peM с гс> B~
           IiС'lt1GllllЧIIО1" I!IIСТРОСIIНС, "TO 'III l'l," ; IY:I," [,kr СнС!, III\t<lG\:~(11(J 1'1111'p)
           ОСНсll\lIIЩ "('I't' IЩ'/(uл сп,,'! ," !/I\ 'Jд)"!: , (/,(' /,II/I/. 1if'(JI1I 'Mn' /((/ Иу .\а, АlJlimп
           П,'/(('II!J(lБСЩ и'Ы, /(ас IIЛШ)сС 11 ж-щr('с" (,\ I/flCI'II(J",                  1,'1', 2,     B"~),,      11, 1-1 7),
           CCllcr0I1J10'l111I)11 tlОкпЗDn 11 о r "С":.аа 1;:IТП'1..)( о r CUCIl\Clla 1 u С грп 11;1 ~
           СД11 11 С1 UCH:1Tl1 rюсок;) на юrО)31t3j]IIIIТС неб ес;) 11 TCl.lIlIrC O,' /(bUIIC , KOIITO сс
           задържи т[\м , в ЮЖllата ст ра н а_ ПQJ1)"lзпа от ССI)СРОЮТО'lНИН нсс 1 )3 остr"я
                                              -
           маа 11 ЯСIIотата 11,1 poдllHaTa. Еn,," 0110,С,lСК (l! cllingratll п,                            24, ] У, 256    Г.)
           IIOJ(I(J(/{/(/ о.:ОРl{lIl11(' /S/(/(/rCI/j. !\(JlIПlР (; ('Г1I 1'"на т(/ 1111 ,\((/СЛIII// IГIIС сс ,'!'":Ж:ОI/I

           ]11 МЫ)Рll,Ч СМIIСЪЛ . Те IIМСIIIIО усещаlll 1'(1()lIIl11тlI ....                  Dic L" fl ~icll h.J11I11,
                  LJIl(1111IlСlll11з~llсt \\'<1 КСГ
                  ScI1:1rl'\\'cll~l1d       dic  Au~cn  der  NC1rJt1,I. nie~cl1    sic зuГ,

                                                        (А.,lа ако
                    UI,1;tYXbl СII пр0611С [пьт]
                    l!  ПI Hal1paBII C~ \ C;\II
                    lI еСЩIIЯ     I остро В 0'111 те ССНСРОIIЗТО'IСII, 1 С 110,1111'31'.)

           С:СIIСРОIIJТО'lIl IlН1 10ПС Ilpe:ICTIIIITC ПТlнtll от чужбllllа в РО;II1I1<11;.1, З~ ;1<1 IIpCJ-
           11I1 . tи I  ICI',ellcI111 с:      Т<I \\ СЪС с\\е:1I1 0'111 св()сто прlIсыllo 1\ \IY СС 01 :1<.1 : 1<11 . в се
94
           ви 1I.P ·I,I . С1.IIЮ 1:! 1d I.:аЗВ~1 \IС 11 :111<1 вит"р [~chl. б! "В. о fllI\~I]. Об;1 че \ Oil ';ITO
; Фнл о 'U ФСКIf
           "1I_l 11<1 ", IIС   Of\IIIII;lB;I, а ТОП<1 "lIдванс" [GсllСП, OТl1В3I1C] С ()CraBallcl(1 113
'форуu
           !lHII,p;I . TC1il 0('1 <1 В;, сз\1О :lщ:а10 "11:( 1)"".          CC6CI'0IlJIIIO'lI//I.'I1II 6('('.            Jl,I;111 ТОIJ3
:3/99
.:  ,.              1  !~ I ! \ ~ (    :  t  i  \ J  ~  ~  l' I     l'                      ;!

   J
01 ' ~ \'-'" iit C II / t " l:r;; P O/ Pt I LI " , Ч()А ~ С 6i ! Н OUra ' ~Ii ;)Ta ~' ~\!K~ H ~ r! О,'::JС; \!S d L~!''' - ')                          I
                                                                           .ВЪ'Е!, I,, :' ·Н:\НШ ·
Db 31.0.\f('!((//(/lc. И . l!!      ;1<11111 СЛ () !J О l () НС 1JС!JН .:.tС П .1 СТ !J<! с;:rИТ.l1 а ТIШJI(~..l,
н ? рушаваi'н:н Я, пре:111 НI ' :п.БСIIО 1о ошаСТ.li1!J? ~ ане от C;JHa р е шимост'? Н с
звучи ,111 С:IOIIОТО К<lТО ПРЮllаТСJlIIОСТ? Не трябва ли .1а про~шс.1И\,{ в
нэча .l 0 ТО   lIa  ТЮН    II с' сеll     е ., н а  JI·), .. I·;'    нr p a  на  :! Y ~H!,  за  да  чуе.'!  ЩJ а ВIL130

заПОЧI1i\НСТО [АпhеЬеп, н а ча.:нfOТО ЮRIIСЯВ!JНС] С '\ азн ,1y~!a. СевеРОI : ЗТОЧf''у' .П
се ПОЗ;lравяnа:


        J1аU·о6I1Чl(uлm срсд встр()встс ' за .\1 1: /1. Защо Североизточния: е
удостоеlШЯТ вятър СРС.1 !JС!1ЧКН други ве т рове? КhДС е ТОЗII , за когото ТОЗII
вяrьр С lI<1ii'обllчен? Коl1 говорн ту.? СаМI1ЯТ Хьо.1дерлнн. А.lа КОЙ е - T~);
11 сега - ХI.0.1ДСр.11111 в сооята са~!ОБНТIIОСТ [са~IOСТ, Selbsl, аз]? ОНЗИ, чипо
същност H;J~I!!pa СIЮСТО сбъдванс II"L D "ПО:IЯТ<\", ТОЗII DЯТ\.Р .:la С , I! C.l~.J
кат() ТОЗII да С, 101"1 е ТО ] II [und als deг SCI, dcI" ег iSI; 11 като че .111 l:оl1то е, той
е]. Така mоЗllРllетото 11 СЪЩIIОСТlI:lта воля на една са~!Обl!1НОСТ [Selb;,!] е
 наП·обнчно!о. Се!J'РОНПОЧНI IЯ Т е наii'об!!чннят вятър,

        nОllе:же той O,, I/Cl/ дух/ 11 доСро nbll1YBallc RСЩl1(' I/U МОРЯl/ите.
               '
За;:!IIО L IН1 сл н\! ге ;lY~11!        ""     тоы, ()Gocllou~nalle да се Ilрer\ПО1lёте СеверОИ)'
l'()'IIII1И на 'фlI:lН;' .\lOf!}II{IIII1L", За 1 ях Н с~,ю З;, тях ГОDОРН 'lеТfi1.РП1Т8 С'гр()фз
 'НI С Г!!\О 1 Uurlt;II'IC I\),   I kп,n. с r Р"фil rOllOpl1 ,,' м \,.ж.те, КОН1 о '" ЮМШlй.1L1
 [g~g"l1j;rl1,   (J 1111'/.111) Ilpl1 Ю;I" -,,,, PUJI/jJUtl/ljlll!( fl .I/0Р('JIIО !lIц'uЬ"{'lfСllj, 11 ..
 PCkl!'f,   /0,1•.\/ II"iJll'i, 11 тl.п CJjIЮII() СI: 1t:llOlli\lФТ .<1,,/'-"1/11111(', 11 () 1"\..0.10 IJ
 С гроф.11 :1, ц,,, I () '1""I,PIIIII~1          <: :IY~1II <r;1 /ш,'m/lfll(', Д".1!1          1 аКfI - 1:1 ХЦЩ:lсР.1>\1I
 - II\lrto 11:1 \"\1'''11111 с [Щ' J с <: l.tI{щ\с f 11:,1 0\ ДУ' I" 1(/ f/U(' 1I1l1ll/1'? !i,<;!11,pJiltltJ н
 I'~C 11,1/. >~;IIII,I""I ц: [ ~I\;II JCII\\·,"kCll\lj. ,1(IЦI [1 С.11111 11 ;'["I,\!11 (III\lIЩ'I"
 [BI\I.:I"I\I \ I.  1\ . 1. J\'. 217J.


                (T1.o11   TULri lC 1;1 pal1CTBa IJrCMCIQ lIa богu)
         (() l;,IЧС т" СIН;ШСIIЗ пссен)
         111  11,\,(1111 1 K_
                   'IC       r  ~1ОГ'ЯК СII I I!:Н,I.1IIЯ

       Zll (!сп SICГllCll siclH:'

         1\:1.;',\  ·ЗllСЗ.1 IIТС .1а Г.1С.13.)

   .\fО!,.Ч1/IlIllС (;\ 1I~1RаЩllТе ПОСТ!! на rcp~lallllllTc [Gсгmапiсп . Т.С . нс просто
   неМIJI!Т<:. а .1щ:га IIO·lIrIHIOB.1l1rH<1TO). Тс ,аЗI';lТ СIIСЩСIIОТО. Те затова трябва
   ",а ЗН:1ЯТ 1I<:6<:то 11 са УЗII;J:III lIe6eCll1l1 е IIOCO.II . На теЗII .\101'51/11
   СеВСРОIl110'IIIIIЯl IlrC.1uapIITe:11I0 I lOкаЗIJ;\ РО.1110ТО ~IЯС10 !!.! :IIIOIi// OIll(}
   бо,'111110116 (} 1111 f,CUCCIIII/I/(' O<'ill,OfiC. (TIIIII'/!(/I/l/C, 1\'. 20S Г.) н Н.\I ПРJ!':' О1!З1i
   б:I<1,ОIIРIIЯIlIO OTlll,T~Ball<: 110 ~lOpoo 11 'Iуж611/!,\ . YJH:11I3I1Clu lIа ОГII['О!J~ I <:
                                                                                        95
   113 II<:()~TO 11 '\\' Ж.1Зl:1 страна сс "PC;IIIClII:III:\ 01 ССIJСРОIIJIО'IIIIIЯ. ТОЗ!! ВЯГ[,Р
                                                                             фНЛОСОфСК
   "каЗI):I" IIОСllпе .1;\ сс lIа~lсrип D С [,:16.1 Г:1 Н:I СIIС1Яl:1 II CI OP"'lcc"a СЫLlIIОСl.
                                                                                  форум
   По llсж ..: сспсrою ГО'lIlIlЯТ ;lаrЯВ:I lIС1рlо'llll C: IC1111) 11,\                     1:1 JII  ~IIICII>l [Scllikung].
                                                                                    3/99
.\[арmи lI        т о к С II C Тl I 1l 31<i Щ   CKpIlTaT:! CblIl IIl1C1II " HO:I!! II <! Т() З ИliO СТ. НаВ С ЯКЪi! С, K flCI'()
                                                                 "
Хайпегер         ХЬО;IД l:Р :IИI I I(i!·;i<a   !I  своя та песен а J и /lIIе. то й 1<J I\() РИ като пост. TOfl~ na ~ .1
             НС са~1O    flOTO.ll«j?a . ;:101(0 .11(0ТО    тези  " :III'iHH   МССТОII~'СНИЯ" сс срещат         n едно
..вЪЗПО:'IЕ НАНИЕ-
             от СТИХО1 ВОРСl;ите от ХьолдеР.1НН сти х отnорсни я , а .10КОЛКОТО това
             ВЪЗn О,ИСllаllис припо).\ня 'за същностната мнсня на тсзи поети насетне. а
             нс за негови .      w  лични прежнвявания". l1редпочнтанието на този поет КЪ!'>\
             Североизточни;! поздравява в този ВЯТЪР признанието [Еiпгаumuпg,
             lIa),leCTUafleTo) н4 време-място [Zeit-Raumes, ПСРИО.1а). в I(оето същностната
             ВО.1Я е полята ~н.;, ~ идващото . Все пак идва това, което аз иСКОЛI. (I3гuchsluck
             п.   25, IV, 257)     ·Воля" тук съвсе),l не значн встрастеното, подтикнато
             изтръгване на ctбично ИЗМl!слено желан ие. Воля е знаещата призваност за
             прннадлежнос-! n'M съдбата. Тази воля иска само 'гова, КОСТО идва, понеже
             идващото вече е заГОВОрi!_'10 тази воля с едно знание и                       u "казва" да    c-rои
             във вятъра на Пpt:двеcn\(~то. В предпочитанието n),l Североизточння владее
             . ,11060[1 за узнаВ<lне на огнените духове в чужбина. Любовта ,(·ы! HepO~tlOTO
             бl!Тl!е - заради родното възникване в собственото - е СЪЩНОСТНI!ЯТ закон
             на сълбата, ЧРtJ която поетът се оказва в основата на IIСТОРl!ята на
             "отечеството". Хl.OлдеРJUШ изразява своето решително знание на ТОЗII закон
             в "ПI!СМОТО", което той преДII отпътуването за IОжна ФраllЦIIЯ Пllше на
             прнятеля      (v 320):
                     "НIIЩО 1'1; научаllаме /10 · ТРУ.'\НО [от то.аl свободно да )' потребяваМI;
                    1li1Ц1f()на :IIIОТО, И капо смятам, Tbl~M('I JtC'I()T~тa          111 t!1ложеltl!ПОIIII
                                                           1             е така
                   t(,:ПСl'llеll~, кnкто 13 Г'-рц\\ (е - ОFj.lIЯj н" tI~бссаТlt, O(ja'l~ со6сТf!ClЮТО
                   'fР'16"п 1UI сс НUУ'4И така д(:\()ре kUKiO ЧУЖД(l"(I, ЗIНО~fi r,.pIIIITC "е С" 1111
                    "jl1l1l11l1>:   СIIМО 'fc НIIС IIIIM!! д" ги 1l0Cl1CIIullMC          fi  lI~шстg С(lБСТII~IIО.
                    111\[1110""/1110. '101ft;"', ~IIKT!} се KIIJI.", Сl!о{iШ!llili;1 уло срес/!\ 1111 с(,БС1 [lell('lTO
                    , II fl~ ' fr>y.~lf~ rfi~" -о . -=.~

             TOlI" С ЗllКОIII,! 11<1 С'rн:\отооr»шюто [JoШIО U1,'Jllllllllillic                 '1  собct!lСII(Нn 01
             CТH"OlllOPHILIOTO ПfJОПЪТУО'ШС [Durchro ll rtJ 1111 IICPQдllQTO бtlПIС [' чужбlllШ.
             Собственото       )01  ГЪРШIТС е QП,II8I11        /{(I  I/ебесата, СllеПlIIната 11 Ж3lНlIщта.
             която 11М ГПр:lIIТl1рn Iшоаkе 11 блllЗОС' 110 БОГОlIсте. с T)I;I;II0TO рОЛIIО. Оба'iе
             11 ТОЗII ОГЪН те са в началото 113 СIIонта lIетория ThKMO lIе у ПОМО . 3а ШI сс
             )'CIIOII ТОВ;I соБСТIIСНО . ТС трябва да IlPCMIIHHT ПfJез 1 Я:\1I3П '1)'ж611I1а . Tnll;! с
             .ЧCl/отQmо I/{/ U1.10JKTurlemo . ОГ IIСЯ ТfJябва ТС па сс )'ч)'дят                 11 [нся .1з] C\[laHaT.
             ] ;1  дз ДOIICC ~IТ първо С тззн помощ огыIя IIЪВ IJС:.rрня блясы:                   lIa OTPC: ICIIOTO
             1IJ 0 бllЛНС от    CIJ CT:llllla. ПРС;\lIllIа.lll прсз споята ч)'жбllll;J. \,13д1lC1 r O ;\lO iHIIC
             :13 с с оБХIIЗII С [Slсll[З $ ~~пk Ь ПIlСП) cl;1ua за тя .\ първо СПОС соБСТIIСIIО за
             с оБСТВСIIОСТП . От строгостта lIa СТlI:\ОТDОРЯIUОТО. МIIСЛСЩО образУВ<lШО
             С\lI а щаllС ТС I1зll-113ПРС.1 сс отзоваоат                11:1 богоосте в отреДСIIО CBCT,lO
             IIрllСЪС1 ВIIС. То!!а с ТЯ\1I3Т3 OCllofla 11 IIOС Т fJОЯВ311е Н:1 лоl.Н;';1 К3ТО
             OIIPC.'] C!ICIIOTO от спешсното СЪШН О СТIIО ;\Iяето 11:1 IIСТОРIIЯТЗ. по). н;-ът
             0IIr С: IС :1Я "П О :lIlТlI"атз".      BC:IC.1CTI1I1C 11;1     ТОllа  1I11"Or<l  IIС ~iOЖС :1а сс рСШII за
             с а~IIIЯ ло;.I; 11 IIСГОIIОТО ОСIIОllа П ;lllС от IIci!lIaTa oCllooa . С :l абоетта 113
             rl.p1 l l11C С С II<I\IIIP ;I В това . .ЧС.!IГС_lflll :l lIа 1130611ЛIIСТО ОТ СЪ ; 1ба 11 IICIIIIOTO
             (·l1), _ Il C 1 с ' Н: \101 а т .1:1 СС 06\11<111 :11 . ТЯ\IIО 'I о В~ :IIIЧIIС с fJ Г О Н:1. че т р я бl3а
                 llla .
'IП            . 1,1 ,С  11 ,11''1 ;1 r 11 ,1 с а~lO об:IJ.1 <1III1С. н а своята '1) ж61111 3.
,/J/I I/1 1 ПОФI'!\ 1/
             "   /1/"( 1/ //1( ' //(1/1/(1 JJ 1I ~ \ 1Il111 С оu а ч с с  06ra1110    .'I C1 /O/l/OIII II 1/(/ IIJ . /O)lCC /lI/CII/O.
'/'III'.I'M
./)}           ' 11"'(' /1 (' 111 1 tc (16 \11 .111<:. I I О : 1I 0 1IlЯIIСТО lIа JЗ;\IIIС:IIIIС. IlO с трояваllСIО lIa
                       ,1
CH';IC I .III "O!!IIII".II.I       IIJIIII()I"~H<:I,() н а ТЯ.iO I! OI.I~,;~!!I:,I.II(1 '1'.11 [1; IИII •.        •)      .1/11/1/11111/
11 ра1Ч 'IСНИII<lН<:IО ()III:I IЯllil1        11;   Г ова Bp O.lt: IIO oGa'l~ Н(; (.1.111 ,1 1.1 H(;\'IlI!,C             XaliY('i'/'!1
ТВЪр !I С Jl b : IIO II cr IIII C ~II 1 Я \IIО соБС ТIJ СНО, понсже :<.IОЖСIIС 1 о ,\.1 (С 0('\1"'11:
                                                                   .BblflO~IEIIAIIlIE"
не сс случва I1 1I УЖ;lзта ; 1:1 сс оБХ llаllС 1Iс 06 \8атното 11 С.1I1НС 111<:110 IlpC.l~I! . 1
н а IIсоБХllаТltOто .1~ СС ;!O J) C.1C .10 "ус тро йстнен заl.О Н". ТОll а. кос го сС
отзоваuа н а 11 с:о.l 1111 ге ~al() ГЯ:<JIО ч уждо н трябва да се Н;)УЧII 11 '1)-ж61111.; С
QIЪНJ/m 0111 I/c(jccama. В 1I)',,;;1а тз нз СЛllсан осттз ТС сс ПРIIН уЖ.1:1113 Т 'Iptl
Н С Я на УСООЯJJаllС 11 Н 3 ПРllН УД СН3 употр еба на ТЯ Х НОТО собсгвсн(\. 3310/1.1
тря6ва - спорс;) С.10ВОТО На ,lOс та - в cn oxa Ta на НС\ШI!Т С I Л3 1111 а га 1С II ДСlll1llЯ
да 6ъ:IC нещо да може да сс СПОЛУЧ И,;:J а И:<.1 3 съ д6:! , l)К " pollyo;a ll c T o 112
съдбата    [das Schik saal losc], OU<J!l0P?\I, С нашс БСЗСIС1ИС. ТаЗII заБС, lс ,ца стои
в разг лсждането, К О СТО ХI,олдер.1I1Н с дода..1 прн СUОЯ I1рСВО.lна A/I/l/I/<'f'I/(;
(у,  258).
Естестве//ото за един ИСТОРНЧССКII н арод е пре д и FlСIIЧКО ИСТlIIIО.ат;!
природа, Т.е. СЪЩlIостната           oCIIOBa,   когато  eCTecTnelloTo CTalle     нст Ор!!чt:С~Оl О

на неговата история. Пр!! това трябва да се намерн нстор!!ята 113 Hapo.1 ~ /1
нсйното Пр!!СЪЩО И В това да се ЖlIве е. Как об аче Жllllее ЧО!lе~'Ът lI a т аш
земя ?   n късното     -  С ветещо според своя ПРОl!Зход с l'Ъмен БЛЯС1.J(, оG.1'1С
немнслнмО в своята ИСПlllfl без будния ДУХ 11:1 Хl..олдеР :ШII - с! IIХО1 l!Opt:II!! C
В "уд еCllа ,с инева /(Ъф/l/ и ...         (/11 /iebIic!le l 8/О llе bliL!II'f... } СТОН СJlОlIO I О       ( \:  1,
24);
     Voll  VcrcJien ~ l.   dblll   (li c tHcгi\(: h  \\'ohnc!
      Осг ~kl1~Cti ;ш( Jie~er         E!LIc .
        (! [(III'). j IlЮ '"I СЛУЖIIJl,    .. Сс "", I1РС 111'1110 ЖIII'СС
        '1{JI'СК 'И    ".1 1  " '111 'ICM ',.)

СJЮl101(> t 1,; 1 I.p>t. ;, (11 1' :11111'1 "1111;' II ~ 1 011". ~(), rt1 111)(;;P' ;' [1111 C':!IIO ( .\1 )  I ,С 1/11'1; 11 .1
(на '-IОf1с.:а} , IIUl1?,,.IJI(1I(lС IУ :Щ,,, ' l       Н ; II! СГНII;\ (' \IOJl('J..l.i. ~OI ;11(11(1li 11}. p IIIl I
рnбо,п'l"Н [' CI' O,TO pa(ioTCIIC. II cO(,(l'JI'II~f() с П1l':'. К(1СТО \ЮI'С~I ,'! ПОСТItГ ~.
чрез кос! () топ t'C ycтpoiil'3 НlI ЗСМ)tт З. ~a'l"O)l обrа()(}п.а . ЮТОILt:1JI;! 11 ЮIЮ :I) I' ~.
за да прсдпП)н себе СII, Ш] IЮ I1 ПО~IOГllе 11 ОСНГ),РII с!юето дело . Псс If(/~                         -

;01'[\ ,111 С IJС'IС UЯЛОТО ЖIIЯССIIС. l' ЧIIСТО съ'раl1Яllаl1С ~ I(IЖС па (;'.; IC Р l1:lIIPТР
113 xopaTa.1J КОСТО П'lt [ЧОJlС~-I'l] ~IpЖС .1а CIIPC : UR.: ЮГCI ПОСТ llгаl1С 11 ра б \I,СI1 С.
 огглсждаl1С 11 ПО;:1,дъ р жа llС О С1 ава "култура" . Т и с I1l1l1а Г II - са~1O 11 С .1 111101 1СIЮ
 - послеДllllа ог С .111О Ж Il9ССIIС . Т(1 обачс с 11(>('11/11'11/(1 . A : 13 как 11 K1, : IC. 11 КОГ,I
 11..18 a 1I0С 1 11 ЧIIО го о д,l .l l1 С l1 а IIра 11СII\1 от Г!()СТII ТС: 11.111 пос ПIТС 11 1I0CIII'II101 О
 са всякогаш ol'pC.J.e:ICНlI           Ч!, СЗ IIОСЗIIН1а "    ОCiаче ~a )"Ba с С 1..111 11 0[ 1 1;1 н а
 поеЗllята? Koil н ОПРСДС .'1Н: 1\lоже ,111 .1а сс съберс [ablcsen. прочетс] l i.lЗ1I
 СЪщност О Г ~lllO rO TO заС:IУГII II:! ЧОRСК3 flЪРХУ Т3ЗI' ЗС:\lН: Така IIЗ Г,1СЖ:13.
 ПОНСЖС Новото Bpe~le е 113 MJlCIIIIC. ПОСТIIТС .J.a ПI С\lятат З3 ПЮРЧССКII
 ра60ТСlllII 11 поеЗ IIIПС сс ПР"'IIIС:IЯВ3Т Прll КУ:ПУРIJIПС :IOС 1I1 ЖС IIIIЯ . Ако о[,ачс
 според С;lОоото /13 п ост а IlОе Т IIЧl101'О с            npOTlIlIOllOCTaBCllo     на псякз     JU<'.I.1',',1
 1111 е Г1О11а да сре.l З:!С.' УПIТС lIa 'lOвека. 31'0 IIOCTII'IIIO TO СЫIIО lака са~ю 11 0

 себс CII IIС С ШII.:<11.: CII 6 11В31110 lIа :IIIllС. ТОГ311i1 ~ ," въо б ще c.1C:J.Ba :I a ~101 'aT:13
 У3Н<1ЯТ .\ор ;па lю еll1 '1110 Т(1. за .1i1 ~ IOГilT ; 1" Жlluеят споре.1 неГОl\ilЯ <:Ы11110': Г сfl

 закон') l-:oii ;11'),/      Ч ОЖС : Ia ЧIIСIII Cl lOPCI ((, ЩI10 СТТ.1 II~I l IOС311ЯГil OCIJCII                             9,
 Г!ОСТlIlС') С:I<::1ОllilТС:IIIО 11Ol'1I 1'I C 'lр я611,1 . Ia 6Ъ.1ат [ ТС3 11}. КОIIТ О 1I '\,pIIII
                                                                     фПЛОСОфСКJ
 ПОКUЗВ<11    ca~IOTO "IЮС111'IIIО " 11 060С II Оllаllат КЭ 'IО OCIIOB<1 lIа ЖltIJе~IIСТО.
                                                                          форум
 ЗПРЗ:III 10"Э 060СllОВ Зllаll С Ca\IIIIC IC3111100 11 !ри611:l IIРС:1I1 ТОllа : Ia ЖIIIIСЯI
                                                                            3 / 99
                 I У.Щ О.  К ъ де 1 1···. о';' .те  ...  ,\с тан ат?
          СП1ХОТВ О РЯЩИll1 .1r.. ·CIIC ~ Ta РО:I и н а:

,!<~ilO~iEНAНIfE"                           ncmli cl1 lU H<1LIB ш dcr Gcist
               Nicht im Лпfапg. nlcht ап dcr Quell. lhn zchrct dlt: Hcimatl1.
               Kolonie licbt, und [:lРГСГ Vergcsscn der Gcist.
               Unserc Blumen crfrcun und die Schatte'n unscrer \Vti l der
               Den Versclтmachtcten.    Fast  war dcr Besecl c!' \'erbrandt . .
                                          (а именно ВICЪЩИ е духът
                 Не в 'началото, не при извора. от него )l(}\Bee родината.
                 Колоння обйча - и храбро забвение .- духът.
                 Нашите цветя и сянката на нашите лесове радват
                 Умре.1НТС. Почти да беше одухотворяващото отбушуnало.)

          Този СПLХ ПРИllадлежи към !СЪСен замнсъл lIа заl.:.1Ючнтелната строфа на
          елегията Хляб      u  8ШfO l • Тя назовава духа и одухотворяващото. Духът е
          З ll зещата ВОЛЯ, копо МИСЛИ върху това, че ВСIIЧКО. I'С>е'ТО може да стане lIещо

          действително н да бъде [T3Io:Olla], идва в нстината ItЗ своята същност. Дулът'
          . мисли  ндващата действителност lIа ВСIIЧКО деiiСТВНТt-'IНО от едннстnото на
          споята същност. Духът е знаещата воля              lIa  IIрою,'{ода. Духът е духът в
          качеството На духа lIа ВСIIЧКО. На общия дух МLlел t/l11C ПРОМIfСЛЯТ
          преДВflIН1теЛIIО IICfiCTDIITCJllIOCrra на деiiСТ/!lfТI~J1IIOТО. ДейспlltтеJlllOстта е
          от neFtcTDlliCJtlI010 1I:I'1IIC/ICIIO lIе:tСПСТlЩТС/IНО, което - npeJ1II да се CKlfltllpa
          n lIer()f101T!i IIC·tHlliI з!\ TOIJ(i - 11 нея сс :)nТD;.рДSlIJ;i . СЛСll00llте/lllO сомата
           НСДСnСТI'lIiеЛНII дсfiСТIJltтелност на nci'icillltTCJIIIOfO, ~flПi1,rЖ;Нlп~iiIЩ се. е
          n !.РIt{)10 CiIlXOTII()PCIIO. Но обши!! ДУХ ~IIICДlI' t CII СТ1lФТ!tоряltlll . Лко д\' \' МI
          ('IIIIIIГII нска lIl1 снщс "духът" 11(\ IIСТОРIIЯ'fi\ 113 елно чрщчеСil10Н :1 НI '11I1ё~IЯ.
                                        ,6cp.1 1 >1 ЮI1I.J IIIА г 1. ,1)'111.11 iI на
          'trн!БIНl СТНХ()ТIJОРНUllIте MII<:11111111 ЛУХII П;} (;С с 1
           пОеНI. ;10KOJItc:OTO ТОГI на зeMII'f"tI     - 11  оСс П<lК IIJIII." " , и  -  IЮ/(Ю[11] IIС С ГО  11 n
           TOLIII Г1QJШ)UUНС зеМК,.ll МОЖС ШI се п0ilО\\ u С 110 11 f\OCТlI"CH етер, O:.tY-<;ОlIIOРСН3
           от С'1'II;ЮТВОРilLUIIК дух. с од)'шеuеНII ДYuJi1TU IШ '\ОСН. понсже той назО!lUвЗ
           СТlI}\ОТООРIIЩUТU оснооа на деi!СТDI\ТСЛlIOТО          11  TODn - "рез lIеГОО1lТll ГЮК<1ЗПН!\
           l1еi!СТDIIТСЛНОСТ -     сс доuежла KЪ~I "същносттn". СТНХОТIIОРIIЩI\ЯТ дух
           оБОСНОIIIIО!\ "рез QдУlllсв.чuаЩ(JIIlО поеТI1ЧНОТО ЖI\UССНС IНI чсuата.
           СЛСL10l\nП:ЛНО трябва предll това саМIIЯТ дух да ЖНI!СС u оБОСIЮIJПIНlшпта
           оснооз. Стш:опюрящото ЖlIвееllе lIа поста ПРС,1Il1ССТВУВЗ IIOСПI'1110ТО ЖlIlJ с сне
           нп '10вска. СПIXОТВОРЯШIIЯТ ,1)'1; трибва ;ы БЪ1lС u 1( з' ЧС С ТU01 О lIa так 1,11 по
           начало 81\01/(11 [1'On Hausc aus zu Haus] . BKOPCIIIIB3 сс всс пйк 11 :IЪРIl О·IО. о т
           касто започнп то да pnCTC, в своята oClloBa. бсз. да я нап},ск". ЖIll1СС ucc пак
           11 ЗВIlРЪТ прн свосто IInчало 11 ПОНС .']окато съшшп с в яiluсто. Даже
           бсзжнзнсното IIСUlО. което човсшката ръка пр"готвн. ВСС nnK юлюа l1аil­
           нnпре.J Ilрl1 своето IШЧПЛО в своята основа I1n ВЪЗIIНКU:JНС . за .1<1 сс покаже
           [!lcryorkommcl1] тогзва от това lIJ-lюаl1С [\'orkoll1cn] в обрабОТСl1ата ~"lТсрIlЯ
           чрез ПРОlIЗво.']стното IJ своето ГОТОIIО. ЖI1ВОТО 11 БСЗЖlIЗl1СIIОТО БIШПТ. поне
           Прl1 свосто 11<1'1а .10. ~laKap 11 IIнкога всчс ПО·~-\'СI10. на свосто 1'0.1/10 ~IHCTO!l
           го прнтсжавз    1 - Il cF
                    -    olТО1!3~ пrс~с ·=lг:!i!-ЧIп:то ~ ТоВn бll13а 13 Сll.lа според
           СЪОТВСТСТОIIСТО. в '1I1i1TO КО.lОRОЗ [Lcitscil . РО\'l, к] O. OTIIO сс ЩI С: 1I1 В С IIЧ'О
                                         \
98
           ..1eIICTBI1TC!1110. T"K~IO с : Iyxa 11 с нсго lIail·lIanp~ .l. ТЪ!I като I1 С С пак IIOIIНКОГЗ
фИЛОСОфСКИ
           З3 xopnT3 Toil .1CCIIO сс ОКПЗl3а 1\ I11ГЛСl1П 113 "творчсското" 11 l1а "Г~I1I1Я· ' . UСI1ЧКО
ФОРУМ
           "творящо" оба'IС трибнй в своята ОСНОВ3 l1а l1ЪЗl1l1КВ<1l1С JI<1 БЪ :lе ВК',I1II1·
3/99
                                 -
   -------------------------------------------------------------
l ,l. Y
     .I~,*:C


      ~1нж;ti~
          t'l   .";)}'l
             С"С ,  \.tC
                     &
                                                             .'.
р3СПIТС;IСН от раСТСНIIС I              11 още 1!О' ЖII!IOТI!НС К !! от ЖI!ВОТl ' . 0. Всс пак Д~""T        ~bliiOМЕI!АЕ.ii: '
е дух. Неговото СПI.'(О ТI'О ! 'С НС бива СПОрС.:! собств~н ззкон.

          а UMCI!HO в къщи С духъm j IIC в началото. IIC при извора. 'J,ухът с
при началото в собствената къща нс 8h.·ЪЩИ. БIIТl!ето на роднната е том,
коста с. чрез б.lll.Зостта, ИЗВl!раща от ca~!aTa родина и удържаща я. Родината
е про\!зходът 11 основа та на ПРОll3хода на духа. Когато той 8 изход на та
mОЧJ.;а     (AnJangJ       не е родсн, тогава той е Прl! своето нача.10 [Веgiпп}, KO~O
тук имеНIIО значи из х одна точкз, а нс при извора. Тов а нс при и звора по
НlIкакъв. на'IИН не съдържа поотореНllе чрсз друг речеви обрат на
nредщ ествуващото нс в началото; тъй като това пърrю "нс· на ст\!ха отрич а
предшествуващото вJ.;ъщи, докато второто ЦIIС" отрича ЛОС.,едващото при
извора . Така се казва, че бl!ТIIСТО н а рО.:!lIlIата на вI.:ЪЩLl'ТО [das Heimischscin
im zu Ha;ifJ] се състав            IJ  това, че СТю.отворящшп Ду.\ пребll~"ВЗ [\ б.~lIЗостта
на извора. Защо обаче с Г IlХОТОООРЯЩIIЯТ пух , 11 Т.е . одуше вяващо то, t IJ
 начапото нс Прll ювора ?

От ппо живее родLlllоmа. Духът бllоа "ато ду" If О СООеТО нача.10 &t'le
откри т IJ откритото, Iflla'/e той IIЯ~1iIШс да б1.де дух. 3зтова съшо If lIeгon:lТ;}
 родина да nРНСТ1.ПII:\ "1.~1 lIего подобапа н а 1Нilеuщта IIО:!!! IJ lI а ча лото.
 Оба'IС тя [рОДlIната] I!дпа, nQщ;же е ПрОI!1ХОД1. т, нuii · наПРI;,' II<:QБХО.1I1МО
ТЗК/I, 'IC 'fl! се :-ЦIПНlrя , Т,.П [(ПО Пl.рIlО се ПОКi\ 1П:l flrQII1XO.11-Т                  n lIel' OBOTO
 изБIlIlКЩIЩ:. Обil'lе 1!i111 ' U fl ЮI(ОlО "'1 IIЗ[, lI l1l;fl[lIlеТо С HcrOnOTo Н:J()ЛIIl\!f;i;IO .
 ПРОЮ'О f!1. Т с ОСf.()GОДШI 'ТОМ' от себе сн н ТО T~K,I. 'IC Toii С:1 "(                 JI(;  Се Щ'ЩiJ8:t
 в то[,1\ ю6 111lIitlа " ". 1 ' (; (;I.P"!I<I 11 Н ' Щ 1.1.:1111 1~щ СI1<J Ц 1I" r ; lc..'l. l!Olj · G: IIIJH'[O
               ,
 родно "сIJС щ: С () ""ре! lilli;1 rO~ItliI;II;I . rloll~)I,r об;!',с У ;11.РЖ;НiСН) · (;II · ОТЧН1Т
 [Si с lюrfСI,I ,аIIСII] 1\,' ;';;\" 11)1" H;"I ;I :1l11 о 11 1l1(i ;ЩКlI.' ·Ю I о ро .llЮ 11!.JIII1"H:PMII;'
 да    (;;<'(';1111: pP;l Hllara     IICIIQCPC ;l~IIICllt). 1\)11 ~IO)l(C  -  '1;1I1101Р тn 11 1 "11 lIа 1~ l(a!';,
 воля за р,пбllра!lС - II'Jь(iшо да ile н (J rt:rIlC . Объrнат I:"t-l-I rОЗIЮТО 11 сrrС~IМШ
 се !<.-ЪМ РОДllIшта . .:хУХЪТ u Н3ЧШ1010 С OTplITHaT от рo !1IIt13Т;) }' ['"1,1' "lIlIar ll

 наПРЮtlо 'ГЪРССIIС сс 113ТЪКВ3 lIа себе CII [lliпсin s!n(I(: II. се Iштъ/(uа нз[,ъ тре).
 Т,о.:а .:хухът чро C(J()C1IICHaT3 IIO ~lЯ - .1а бь.1С IIСПОСРС.1 СГ ВСIIО /l l-,bl l/lI 11
 собствсното - II]T0ll1aIl3 ('['он,-а СЪШII(JС'-Н<I Cll i lH . rO .IIIH3Ta. самат;!
 затворена. с таЗII. която в [ап] нпо ЖIIВСС [zсJнспl . Т я З<lстраl1Jа~з
 СТНJ\ОТВОРЯШ!lЯ .1)" С IIJЖIIВЯ~ЯIIС [с 1I1Т(JШ ; lDаIlСТО. mit tkr АU _l сIН\lПi;). 1'09:\
 3113'111 СЪШ IIОСПlа З<lгу6 з.. Обаче 11 ссга д~"\ъ,- ВСС ОЩС 0 -'-;],113 I1OC[lCICII (\
 ка,/сството        113  ЗН<1сща га ВО.1Я за НРОIIЗ\ОJ.:I на РО .1 I1I1<1та . т 31'а ЧС 11.h.~1O това

 ПОСDСЩUВ;lIIС ~1Ожс да съБУ.J1I в НСГО ВОilЯТ<\. ззrа.1lI jЮ дllllата спеЦ!lаЛIIО.1<1
 ПОТЪРС\! неРОДIIОТО б\!ПIС. което затваряшата сс РОД lIна "сче IIреоръша в
 БЛIIЗ/(О. То става посре.:!СТОО~1 TOO<l. 'IC ,-oli nplIC~la в своята същностна
 воля онова. което същностно разрсшава IICP0.:!IIOTO. Тов а с ч)'жбllнпа. 11
 то   011 <1311 .   която e.1!lOlJpC~leHllo ~1О жс      .1a  1!3ПО~II!Я за рОДII!i:1ТЗ.


 КОЛОНLI.'! обuча .. . ду.УЪ/I/. КО:1О1IIIЯТ3 с .:!ъшеРllатз странз. ОТ.\ВЪР !IЯШЗ
 Страната ~Iali"u. Духът като 0611'la страllа с такзоа СЪЩНОСТ. об l!'{:1
 HCnocpC.1C1 11<:110 11 еКРIl '1 О все пак СЗ .\IO ~Iali,aтa. Товз с Рo.1ii:П<1 JC~Ii!. КОЯТО
                                                                           99
 СПоред ;l.1I~llI a CIllf!aIICIll6aIlCIIIO (1\' . 170) ОU:JЧС IIIрудн о да 01(''1('.1<1.
                                                                  фi!ЛОСОфСК
 заmвОРСllа/l/(J. П О НСЖС :IУХЪТ нс II з6ЯГDЗ 1IЗ":НОЧ llгс.1110 в една ЧУЖ .1оет. а
                                                                       фОР.
 обича J.;О.IОllll.Ч. той. обllчаliКII. C~le:10IJaTC :11!0 с в еЪЩIIОСТСН C;l.II\C1...1 IIС (l1-:ЪЩll.
                                                                        3/99
Ыарти/!          /1  хра6;ю ](I6вСltll С обич а .:1~.·ЪT . Той обича то ва IfС НЗI1ЪН, а от любов
Xaugezep    З;J. колонията. Това ",," зн а чи: ~I\ затова " обнча .1У"ХЪТ заради тази любов
        "съшо TaKa~ сно забвеЮIС . Какво с това? Ние го знае~1 по нс оъв формата
.вЪЗПОМЕНАшm"
        на ПОВСЧС'НС'С>Jомнянс-за-това [i':iсht-mеhг-dагап-dепkспs]. То с като в!\д
        СПОМСII. "Забравяне" [~ззбвеliие--1 ~юже да значи, че нешо IIИ сс НЗПЛъзва
        11-1!\ НII сс С ИЗILТЪЗНало; съшо така обаче, че може да ни сс изплъзне и даже
        юскача от ум,,- Забравянето е ту загубване, ту ПРОПЪЖ.Jане, ту съшо и двете.
        Ако отмахваме нешо от нас в забвение, то това лесно става при бягството
        в друго, което ни с пленило. така че ние при това "сс забравяме". Във
        всички таКИ~iI начини на забравяне това остава поведсние, което
        изпълняваме У~1И допуска).IС при нас, ДОКОЛКОТО нещо забравяме и по
        ОТllOшенис на нещо сме прекомерно лесно забраВЯЩII. Обаче има още едно
        друго забравяне, пр!! което не иие нешо забравя~!е, [а] което по-скоро НI\
        забравя, така че ние C~le забравените -          от съдбата и следователно не
        прие~tаме вече жребия, а ca~\O скитаме ИЗ. малодушното бягство пред
        собстоения СЪщностен ПРОIIЗХОД в случването. Храброто забравяне
        напр.ОТlIO има своята награда от СКРlIтата любов, която обича ПРОl!Зхода.
        На храБРОСТТil ПРlIнад.1ежн едво Зllанне за това, от какоо о деiiствието и
        изтърпяването предварително rtрнближаnа всичко. На това ~наllие                    lIa
        храбростrа е присъщо 6_,згородетво за разлика ОТ ПРОСТИЯ кураж в СМllСРЛа
        IШ lJыбуждащата страст на еД1I1I стремеж. Храбростта е ЗllаеЩllЯТ кураж.
        n неговото     311ЭIIIIС леЖII Oc"ollaTa lIa ЩН:ОI\, иа 6лагорnзумщ:то, lIа'
        нос [(НI11 С 'I [101 О, конто НfiграЖ}НlI.ат XPi\Gpll!!. XpU6p(lТO ;i(I 6Р(/8ЛIIС е знаеlJlllЯТ
        кураж за УЭIШ'lIltс lIа чужд()'fО, ЗОрllДН БИ\ёIЩНО npltCftOlllHIHe на
        coGcrIJCHOTO. МСЖJ\УllреМСНlIО xpfl6pOCIfrl IЩ СТItХОТI'ОРЯIIIIIН ,'IYX е у.!lIапала
        м.мото OTII1 ..tYn~JI~ fI.'lуж6111Н1 _ ДУ~lo.т .~е ё.1)l.РШVl
                           _               IJ  pO. I" "  II  ,t, ПОllеже той
        обн '1;1 ~t1JIOIOI м Г;I.

        "(lIUIIII/С /(иt'll/l/ 11 стО,{/та lIa I/UlIIl/l1/(' л{тutJс !,ад/И/l/l i      IIJIIС,lI(UlIllЛIl,Ч,
         ТlIXO ГUОРЯШI\ЯТ дух, От '111J11"О (;ПОl;оБIlОСТ 11 113'13Jl0iO ЖIIUСС )n'tllаришnта
        сс оше r0дlIll3, с ItJltемогнал (;сга в чужБНII3 поп оп,IIЯ lIa нсбеСата, Оr-ЫIЯТ
        с могъл дn го НJПltТlI, шото той C3MIIJlT трябва да сс заUЪрllС от чужбllна в
        PQdIIIlUTlI. З<l да ОСDоБОШI Т31\1 (;оБСТI'СIIOТО, СllОсобllОСТТП за ЯСIIО нзложенне
        110 ОТllошеllие lIа огъня. СВОIПС СЪШIIОСТЮI СIIЛll, З(1 да сс свърже тя
        Iсп особ llQсп а ] о СЛС.]1J3ЩОТО да сс IIзложlt . В ОСDоБОЖДСllllСТО на
        собственото P0.1 l11t<lT3 се отваРJl 11 61tо;! В lIеЙllата собствеllОСТ, с което то
        CT<llIa  ПРНСВОСIIО. Ссга 1/{/Шlll1lС нвстя    11  I/Gl//l/IIlC ЛССОI1С пращат радостта,
        чнято същност С това Д<I заКРIIЛЯ вярното и в         T<lKOIJ<I  паЗСIIС сс предоставя
        нз соободната употреба. Тукашнатз сянка IIОСII меката прохлада . заЩllтата
        пред зноя от ЧУЖдllТС огньове. ТукаШНllте цветя носят благото СIIЯННС,
        заЩIIТ(1та пре.] б.1ясъка на ЧУ-Ailllгге ОПlьове.     !3 заоръщансто      към отварящата
        се РОДIIН(1 110СТЪТ се ПР"С.lО НJlва. УЗllава, че той без блнзостrа до своЯ
        ПРОIIЗ.\ОД тa~1. D чужбllната nO'Ull11 бll IIJгОРЛ.1. А.п тооа ПОЗIШIIIС [ЕгkСl1пtпis]
        ПРС~IНllаDа с:lltоврсмснно в знаНllето [\Vissеп]. чс - без IIЗПltтаl111Я огън - з3
        НСГО 11 яснотата lIа IIЗ .10жеllllето ЩСШС да СТ311С като соБСТIIСIIО IIС катО
        СQБСТIIСII()Т() 1 i3"';;~~~;-:;:~-~lr-;\"'1;~:'1~~-6:"';-;l~;О;; С·ltЯII~С. СТНХОТlIОРЯIIIIIЯТ дух,
         който  CIC_1B:I :1<1 оБОСIIОВС 'lOвсшкото ЖIIIJССIIС В кач сство то 113 ПОСТIIЧНО,
100
        трябва ca~1 IIрС.1Н ТОВ<I - CTlIxoToopei'IKII о заКОllа 113 СlIоята СЪЩIIОСТ - да
философски
         стане р().lСН. T011I закон н а 11ОСТIIчността на БЪ ;lСIIIIIТС IIOCTH с ОСНОНIIIIЯТ
форум
         закон на IIсторнята , който сс обосновава чрсз нся. !!СТОРНЧIIОСТТ<l lIа
:3/99
нсторията нма своят ~ същн о ст в 'заIJРЪЩ,щсто KЪ~! соБСТВСIIО ТО. как вото                     Мартин
завръщанс можс най'напрсд _1.1 бъдс като ОПIЪТУВ 3 Н С в чужбнна . 3а тов а                     Хайgегер
nOeThT трябва 'да бъ:l с прсди това МОРЯК, чнсто пътуванс по б.1эгор аз по­
                                                        .вЪЗПОЖНАННЕ"
ложението на Севсроизточння 'държи правилната посока към страната н а
небесните огньовс.

Словото Североизточният вее е поздрав от идването на вятъра, КОЙТО
Идва, докато той "иде"     [geht, букв . отива]   и независимо от това, че в ~иденето
си" най-напред и остава . Обаче защо трябва Север'оизточният да остан;:?
    Geh аЬег пип 'und gгtШе
    Die schone аагоппе
       (Ала сега иди и поздрави
       Хубавата Гарона .)

Ала сега иди. МО.ти лн поетът СевеРОIl1ТОЧllИЯ, езва завял, 11 вече л а сн
тръгпа - една ветровнта тищина да остави след себе СН? И.ликазва тов а ...
иде сега по-скоро все пак: не се бави сега повече в твоето веене н ней мн
сега на мене, който твоето идване поздравява и така твоето Bpe~le, което е
сега, сега е ПрIIЗНа.л. Защо обаче това ала'! Понеже сега самият поет остава
наЗ41Д· и стltХОТ80РИ в качеството на оставащото lIазад. Ала сега иде )''::'ЗВJ
посоката към "IОЖЩI ФраНЦIIЯ", обаче назовава като :tYMa 1111 ОС1'аuащото
опосреДСТlI!lltо МЯС'fОТО, от което 1I0еТ'\.Т каЗDа словото ССВСРDюmо'lНUЯnt
ВСС. Пр" IIOIIO~"lllIe че ' тооа СДОБО [като пят"р] ПРОIllI1[\:\ 1II1,10TO
СТИХОТIIОрСIIНС, ТО ;. ТООII Ала сега иде сс O"PCllC,N-IIТ меСТIIОСТ'Т':I 11 ['рем(;то
[Zeitrnum.   пеРIlОн"] 1111 TI\)II пос)!!/(, ОСТnОIlШЩIТ IIII'JIЩ пост I'C'IC !lС
ПрltllflЛЛСЖН IO,M ОТПt. ТУI!НШlIте MOPI\UlI . Умореll 11 11 с ОТ стr ,НtС~IФllt"fО"?
ИЛII "р. с:\ о е 1,ШСС'flIСIIОТО дП(,Р(j 1/f.II/)I(HiIIl' 11 4)":.0.(,1111" T OI! С СТ;III;\ ;1
ДОС Т 3'tЪЧl\о .\'/,(/(,t-р за I'O()J/(}III(J идвnщ'  tt CIIJlcll  - ) 3 ~l C TaJtnIlCT()" РО;IIЮТО ':
OCT8fillilcTO 11""СТIlIlЗ нс С Неfl:JПОЛЗ!НIIIС'tО На eilllO 1130CT31J111IC. п
3IUJРЪШlШСТО 'НI 1I0oal/t'1/I0 ctl отдаЛI!Ч, което с ПI'Ь/1CI111Q пд{jРflIlОf1iО (Ilсm 'ы '.
IV, 220)  11 Т3К3 С СТ3НалО IiO ' OI1I1THO , Епното услоuие Н3 родното стапане в
собственото - отпътуВi1нето 8 чужбнна - с юпълнено . Обзче ЮПЪЛНСIIIIСТО
ОСТ383 IIЗПЪJ1lIСНIIС само когато ЮПllnlllOГО (СIIЯНII СТО         11  жа ра (lаТ:1
                                         lIiJ POilHIITC
огньовс) се С1."~РШ{l\. З3 да научи пос гът в IIЗЛО Ж I: IIIIСТО     11:1 тов а НЗIIIIТ<lНО
 своБО ;:IIШта употрсб:1 lIа собственото. Дошлото юоставанс [zuruckbk-Itx-n .
 оетаШlIlС lIаза д ] трябuа като DЪЗВРЪШ:lНС ВIIII:lГИ .] а СII НРIIП О \l НЯ 11 CII O I( /j .Ч
 н ебеСlIlI Т С Or HIoOBC . Та~опа Bb1ll0.IfC//{/I/IIL' ВСС II:1K не мо ж с .:щ б ъ.:lС п рост()
 преДСТ3UЯIIС 113 едно ~lIIlIa.l0 . "НсБССIIIIЯТ огън" трябва - цялото 1IЗ.10Ж С IIIIС
 е ДЛЪЖIIO па можс да намерн първо своето СЪЧЛСIIСIIНС                 - да бъ п с съшо
 Постоянен. СllО~lIIяне lIа "бнлото·' . Т . С . на дошлото .:10 своята съшност. е
ВЬJЛО.IIСlIаlllll! от соБСТВСII в 11.:1.

 А л а lIдll ес/ а 11 п озд рави  -  I3ЪЗГlо~!снаlll!СТО с ГЮЗ.JравявmIС . IIзостаО<1I1СТО
 IIма IIУЖ.:l а от Се в еРОIIЗТОЧIII!Я H<1HCТlI1l3 IIС вечс за отпътуванс о чужбllН3 н
 ВЪПРСКII това Юl3 Н У Ж:I<I от ТОЗII ВЯn, р . ССВСРОЮТОЧНIIЯТ_,~РВА)ll:'аТ~I~ IIК
 на ПОЗ.Jрав;] . От I!Зхз0 С IIОТО. празно ПОЗ.JРЗUЯIJ3НС 113 6СЗ ОIIIС :Н:НIIЯ к о нт а кт
 до рсдкостта    lIа  IIСТIIIIСКIIЯ  ГIOЗ .1rан  11  чак  ;\0  С.lI1I1СТВСllOстта   lIа  10311        101
 СТI\ХОТUОРЯЩ IIОЗ .lрав CPCIll:.J~IC ~IHO r O стыъ.1:.J. .           lJ  ПО).JР:1IJЛU:.JНСТО
                                                         фlfЛОСОфСКl
 ПОЗ..'1rавяваЩIIЯТ Н<lI!СТI!Н <I C:1~! СС назовава. а.1а C3~1O за да каж.:. '1С той
                                                            форум
 НIIЩО нс нска за себс CII. а IJСI!ЧКО. коста ~IY сс 1I:1.]а. H:ICO'l113 KЪ~!
                                                             3/99
t ..W'(1;".' 1t  п())п р аН I,(  Н'        rlfHt~     1.  '<lp,\tJ  ~  1  ,,:aг,~    j              j (J'  о

  ~r!I" __ '-'Р  COGC T D(:!!C J 1.\.(::;'      сс .... il l~ pJlld В JtГН{ , 4:1 ..1 .1 С ЖНU~Т .: 't. :'I.f H l '1 в ата pc...~.'l~ ~ !·~?:~
          11 сЛс:tОf\ ,Н С ':     )  .:3.1 е Ч I! ~ ВО.1Я. 1l0ЗДРЗВЪТ разгrЪL:J3 дал е ч и [ ата мс жд }
          поздравя ва н '    v.  Ij  ;;{)З ДРiJв яваЩIIЯ, за      ::ta  се обо с но в~ в такава далеЧlIн а е д н а
          близост, КОЯТО н;;ма нужда да се н атрапва . И СТIIНСJ(ИЯТ поздрав изпр аща ·
          на поздравяваu1У.Х одоБРСНliС н а неговата същност. ИСТИНСКIIЯТ поздрав
          понякога позвол7.М да засияе поздравяваният в собствената същност, така
          че се губи ЛЪЖЛИЕ«та себ ич ност. ИСТИНСКIIЯТ поздрав дава предимств о на '
          .\fНИМОТО "недействително" пред просто "д ейс твителнот о". Ч ист ото и
          едновременно п росто поздравяване е поетично. Негов ото спомняне на
          поздравявания [ м;. } позволява да отседн е в благородството на неговата
          същност, за да има той            -  като поздравяван            -    заиапред в поздрава свой
          СЪЩНОСТСН кът . П а:цравяваният сега на свой ред като поздра вен поздравява
          поздравяващн н, без сам да                  II Ma    нужда от още един посланник.
          Поздравяването е ~.J.IfH C-МflСЬЛ [спомняне,                    a n-den\;en,       в - мнсля не], чиято
          тайно оена Сlша иа ява поздр а вяоания 11 поздраВJlВJlЩИЯ в далеЧИ llата на
          теХН lIте собствеНII СЪЩ fIO СТIi. Поздравът не ис ка НIfЩО за себе си и чрез
          това  н аправо       ПО.1учаnа      всичко,      което подпом ага            поздравяващия за

          посядоз не n собствената му същност. Моженето да се поз драви
          [GI"Uhcl1la~sel1] е юостапащото възвръщаllе в собственото.

                u   1I0здрамва! sубаваm а Гарона,                     -    На ii - напред IIска пое тът
          ПОJДРUIIII p eKilTiI. Д}1t .Т на р екат а е СТ!iХ()ТВОРЯ ЩI1ЯТ .'1)"'. В CnOMeHII ~a реката
          пое,!.т мнсml OIlOJi.:l, което С" " ЗllilЦН" , '. е. :.IIIа'lещнтс между богопстс и
          ~O p flТlI. г! С 'Гllхо 'r'фреlfето 1111 С1,uшостт!\ на PCI(UTII Ре йн ХыщдеРJllI1I 1(1131111,
          еЛ еН IФТCi П!'С11l1 топа тОЙ е ШI'ООI)JI 'i ечс ~!Oce ll eTO iJ eal>1II [5iel)walr.Cf1) lia
          [\еI(IIТ" (j Т1.МIIt11:, ОСIIОllа 11[\ H ~I!OP[\ 6р"Ь.\'. lImrаIlС ЩI I/{Jлу(i()га (1<1,,'/'" IV,
          173). 11 НП ЧП iIОГ(1на .1 сс ст а С1РQфа : п {mуvu,'(J/I{'II/(' ,Ащ(лх ("(" <' а . ПОРltJ1II топа
          IЮС11,i irя6 1. а 1I1Ik ' lIапрсл Д;! СII (;110:0.11111 J;) PCKlI't:!               IJ 11  И,ЩОТО CC<CI, Ko raio
          rlOзлра шш аiiК lI ,       0<;l<10llll;I)011 -   IJ мсстно<;тта 11[1 (;1'01l1{\ същносг,           rup Olln е
          lIе Сllучзiiно 11 11 IIЪРОО МяСто Гlpll I!з брояв:ше срсд МllОЖССТIJОто IIсЩП IIП
          ЧУЖl1l111 IIсiiз аж . Тя е "хуб:шurп", ".С. спорел ~IIMl\n за ИСТ"Р "~убаIJО
          Ж IIUССIШlТn " , Духът 11;] рекзта. KoiiTO праВII страната uбрабuтв ае ма 11
                       lIaii'lIal1pCfl споре.1 '11111<1 [ с,,} трябuа да сс ПОЗl1Р:lВ lI,
          об llта С~ lа с Toua. ~OCTO
          З .IШОТО от нсго СС II1lJifllча поздравсната страна в н еЙ llата хубост, т.с .' [тя]
          се I\ОЯDНD;! IJ СВОСl0 "БIlТ Н С " :

                            grblk
               Die sс ll б пс G aronll~.
               Ul1d dic Garten " о п !3ourdc:lUx
               Dort. \\' 0 аll1 '\Charfcl1 Ul"cr
               Hingcllcl dcr Slcg Ulld in dCI1 SlгоП1
               Ticf Г:illl dcr B:\C II. darUl>c:r аосг
               Hin ~t' 11 :lUl'l СIП cd~ 1 Рааг
               VOI1 Eicllt:ll      uпd SilhcП1раррсlп:

                        _с_~---,,_·_--·~=. (НОЗ;lР:НШ ~--­

                  X~Gallal~ Гарона.
                  I!  гра;II I IfIIТС lI а БОj1 .lО      .
 фнлософски
                  ТЗ ~ I.   K·I.;lCTO  11 " очсртаНIIЯ бряг
 фор)'!.!
                  ПР С~I"нана ГlЪ iсчка          11  в реката
 3/99

                                                                             ,.
       Xl L, 1L     прс),: ':;   rJOTO KLT . I •.JJ. T O tl ~ V[):J'!C                      M OI-';'H
       HI: 1   Г.,еж д а б.lаl' ОРОШI      двойка                               Xa ugpг,

       От _~ ъбове и сребристи тополи,)

Кой би иска.. , тук да руши с тромаво 11 винаги оскъдно говоренс? !\:ой би
искал да обезобрази простото казано чрез натрапчиво описване?                       1>  себе
си, това чисто възникванс в сти.>;Отворящия поздрав към гледката НJt~la
нужда от нашето говорене, Напротив ние има:-IС нужда от някои бс:..lел ~ н,
за да забсле жим, как назоваllОТО се появява в качеството на поздравено,
което I~a сво й ред поздравява поздравяващия пост, за да може да остане в
поетичното си призвание. Казаиото не бива да се разсес в някаКВО ПОС'Т1IЧНО
описание на пейзажа. СПIхотвореното е об върза но около реката от най­
напред поздравеНIIЯ дух на реката ,


И градинитс на Бордоi Та _н, къдсто 1/0 очсртания бряг, Гр адът I! нег овнте
граДИНII с а назова~1I\ н е съшо така до реката, а тя изглежда като духа, пр а вещ

обработваеми поздравените градини, lIа неГОIJИЯ бряг, мелду 1(0llТО _,с:жи
построе н градът . Брегьт е очертаl/, Реката IIОСИ своя опрсде:lеll път, понс.+:е '
нейнотО опр едс:..'Jсиitе е снгурно , До брега,

ПРСМllllа8(l nъmеЧА:аmа - не "сдна" пъте'lка, а тесннлm невlt.'.!н~!                 111.T, шliто
остава БДI!'З't.I( IШ очертания бр~г 11 ОТ таКЗllа БЛll1QСТ съпътсТlНi с Рё~ЗТn
рсчtlll/l лух, Пъ те"кlIта е укаЗ\lЛа за П'l..тя н а ЧОllека ДУХII на поета,              310:0  .!юче
човешкото oGII'fi\IIII(' трябва Щ\ бъде t/ o{'mll'/l/O п о (i Рil(iотв:щето на зеМJlт:I ,

      и (1 р,,/.:аnщ l Olo ft6oliO f1/J01/(IfJa 110//1/)1;1>11, - ,Дlfill>!(i,IН')fЩ+Щ:-' Н n ,~IIт.iI
BOlllI, '111111'0 О(,НО"" често lJe'IC 1j'1111Шi 111111,.(, l' ПРt(lllfl~lIilЩll'" e~ilJtIi, TpIl6,,;.
ПII СС 111(\1,Р'1J CJfPIICOKOTQ К'.М nO IlC,'OHII II!tIl ~fO l' CKpllf;H.1 It1.iI(jiili.\ 11;.
ШИРОКII"!1 ре,;"    !I "ЪР"О '1РС1 "сЯ д" СС! l\OI'C iIt' ДР (J1 'РС Il С :If;IШС11,) fi ~юрс t (1,
D'LP"Y  ~()ClO MPP>lI\L.T ПЪТУIНl Пl.fУ"lJIIОО ,<',М "~o'IQIlIlIiГ;I " ,

      11т)  /lI iJff{/  0(}1I'1('/ 1/11 I /U.'II(',">К{}II - lIа д рс~з Гl111 l'ра :lIIЮI re, на .] ГР3.];1
11 П'ЬТе чката, 11 ПОГОllа III!CC пак O;IIOUO \tIlIJ CI1Кbne           or  rCK3TU It lICllilllll   6p>tr
е ОnРСПCJ1СНО едно ПОГnСЖДllНС IIllTUThJ(, СLlIIII о ГКР"tJlIШ поглед, около ~OiITO
се събира ОТ"рltто то, Тоuп ГlIСДПШО 11 УПЪРЖllШО иялото ОТIiРIlТО С3                      ('(}I{(I

бла город НII д !l (l/il((/ '    ( 1111  0,.6(1(1(' 11  ('/'c6nl'llIl  1// (J//(1.111: те С3  II CC ..1 H3KIIII ,
KOP3lJOTO. ШIlРО"О рПЗПсрсно Tb~tllO [аърL'О) 11 CTPC>IIIIO ЮВIIСЯIЧllll о rо ( с ,
треперлнпо  CII(l.'O дърво , Обаче тс ПР'IН3.J ; lсжат З;lС.1110 11 е.1I11I1IОТ О ОПрIlТС>
на спосто б,lа ГОРО.JСТDО. ,остс> знас, какво с ~lОстс>iIlIСТlЮ 1I З~1Т С> F' а C,I\IO
чрез HerOlJlI}! ОТЧJlIТ поглсд ~IOЖС пп сс прltда д с i1 0CTOIIH CTIIC" lI а р еката It
на DCII'IKO. КОСТО ЖIIВСС В I1СЯ - хубост, ОТКРIIТОТО IIOГ_lсждаllС на Т;Jзlt
БЛ(l,'ородI!О д8ОйА:О пазlt СЪЩltOстта It прнзванltСТО на реЧIIl!Я д)',~ . В
МълчаllllСТО lIа Т03 11 поздраu. КОIiТО ПОЗДР;JНЯВ;J "б.1;JГОРОдllата пnоiIК;J-' lIа
дървстата lIа 11 HCOIiIOI бряг lIа реката. поетът сн спомня за ВСОТ ,\tltIIЗ.10 Т О
 ПР Оlll<lП;J II С. стаllа :1О   11 3'1<1.10  l1а нсговата ПОСГIlЧНОСТ,
       (ОЩС ~III HallO~tHH ~Iali :toбрс това )

 ПОЗДР.lГlьт д С"о рс съхраняuа 1IОз:tраВ}{1I311О10 u CIIO~ICHa, То оше IIС с
                                                                      103
 забраlJС II О, Също 1а,а нс ~lOжс да сс забраВII , Зашото lIOЗ..1раВЯllаIlОТО
                                                              фifЛОСОфСК
 ПрсдстаDЯ ссое CII lIа IIOЗ.1Р,ШЯIНIЩIIЯ , Така IIOЗ.1РЗВЪТ 1tЗ0ощо IIС С негова
                                                                 фору
 СоБ С ТUСllа рз оо ,а, :\!ожс :111 llO з; tраnИllаЩIIЯТ IIJIIЯ .1 0 С З,\ \t) затова :1;\
                                                                   3/99
.\fарr:шн    поздравява. ЗаШ ОТО той С<JМIIЯТ с !!ОздраВСIlItЯ Т. ЗЗПlпаJlIIЯТ от своята
Xaugezep     IIсторнчеСi(а С'.щнсст и уваЖСlIlIЯТ в свосто поеТIIЧI!О ОПРСj[СJljШС~ Не той,
         ГЮСТ1~Т сс прсд ста вя на !юздраВСНII Я, а' ПОЗ,lраЕIСl!оmо ~IY сс nрсдсmавл 113.
:ВЪЗПОМЕНАНИЕ­
         поздравяващи~ , СевероизтО'llluят НlIкога не е ca~!O пос"анню.-ЪТ. чрез
         който поетът може да поздрави, Североизточният е поздравеният преди
         всички. понеже този вятър чрез своето веене разведрява за поета местността

         и времепростр'анството на неговата поетичност така. че той               I'ra  това отгоре
         трябва ' да сн спомни миналото I! идното, а ко не даже и мина.10ТО в
         качеството на идващо, Още си представям напълно това - са вмъкнати
         думи, Изглежnа прекъсват поздрава и пребиваването при поздравения.
         Обаче ВСЪЩНОСТ се свързват поздравеното минало и поздравяващото
         бъдеще; защото в научаването на собствеиото поеПI'!НО прiiЗвание е едно
         идващо, което иай-иапред може да превърне и родното в нещо l!дващо.

         B~ЪKHaTIITe дУ"Ш' превеждайки от първата "'>~I втората строфа. са като
         лоемане иа Дъх за най-висшата възможнос: т за ' среща 'с това. което
         поздравяващия-r СевеРОИJто'!ев довява до поета . Наистина прн"идва" този
         вятър при поен . Ала това е едва от тайните lIа ПО'МlIслянето[An·denken.
         спомена]. че ПО.числя за билтто. че самото т()ва бlШТ 'в помнслянето иа
         помислящия за него се завръща в обратната посока. И 1' 0 lIе, за да остане
         да СТQl! сега като вид Н3С1'0Ilще в настоящето на е д на проста представеност.

         Ако мислеlfето по бнлото позволи та :1II негова същност н неговото
         ГОСПОЛСТВQ Ifе стрссвс ЮIКоС Щiстояще чрез едно прнб1.рзано пресмятане.                    ,
         то ще УЗllftем. че бнл(rrо пр" своето З8liР1.W,\lIIС !i (:1I()."еJ(а се ОТ,'IIO .1 Ява и
         ОТДIIJlеЧflР<l (hinаussсh""ingсп) "ап  [Obl:r) IIIIIЩ:ТО IlIiСТОЯIJti; 11 KilTO ё11llо бl.!Шil~
         ПРllБJlIIЖillНI Ьр1,з нас. HetfuдerlНo СПО~lеtlи ТРJlбliа пп Мllе1l11 бllЛОТо като
         МIIО ОШё · IIС · Рi11ГР1.lU~IIе. Г10ЗЛРfiIIlIlJllt1С 'fО с;ЫII:tIФ, 'Iе е тоl,,,, КОеТО /'IY сс
         npc:tCi3lHI (zud",nJ,.-сn7ftpС'rtН:lJIПIЧrt1lа}. ,110"JdР;НЩIlаi'ШI 110111111' 1101 рu61 1 l1 ..'.1;\ СС '
         ПРОМНСiIIl: UC'IC !ЮЗПРUI.с!tО 'Т О
             Dic I:>reitcn Gipfel nciget
             Der Ulmwald. tibcr dic Mtihl'.
             1111 НоГс olx:r \vзсhsсt cin Fсi!tспЬ:шПl
                                       (11  както
                ШI1РОКIt ВЪРШII ltаllСЖд<J
                Брястоватз гора на д IIО.1Сllllца га
                Л.1З  11 :IBopa   расте С.1I1З (~ IОК IIН Я . )

         В од С'lIlll{аmа н двора сн е СПО~IIII\Л , Ежеl1НСIНlЗТ<J работа        11  ~lсстообllтаНllето
         на сеЛСi(lIте ~OP<l с;] ПОЗ.1раВН!lI!. Ала защо воденltШlТа? НсП            0111  ПРIII!З.1леЖII
         едно преДПОЧНПl1ше на поста? ЗавърнаЛl1ЯТ СС у .10~la страННIIК ПОЗ.1равява
         о еЛСГl!ята Стршll/l//....ыll     (IV. 104) 1-ЪК;\Ю   НС Я:

              Fcrn  гзu sс lll di~ iП1lП~Г ~CSClljfli~~   l\liillk,
                (На.:ri1,lСЧС о:ърца 1JI1IIаП1 УСЪР ':lIIатз ~IС,111IЩ3 . )

         Поз:tраllСIIUlа      !J  ч~ж61111<l  nO:1CHI111a  ОIl\С ' с"с:ъхр"аlll;:lа н а ! IO~II1Я НСТ О за
101       Po':lII l1<JTa . :\:1:1              I!OTOK на нсiillllЯ .\ 0;1: тона. коетО
                      10113 с C;j\1O IIССIIОКОЙIIIIЯТ
фИЛОСОфски              ,11111 TOII:1. С кас то 6/1110,'/1 .1 ·п,рд/l/l.'l1/l сзаст: i-.lе.1111111аТ"J
         поетът !lо:!авя. нс с
форуz.:     ПРIIГОТlJЯ ЖIПОТО ("11,10.13" ["Х :lя6;I"j ) 11 С:I\ЖII за I1РllГОllJЯIIСТО на .X,lяба.
3/99
ЗараДlI х.;lиба сн СПО.\IIIЯ пост... т , коПто трябва да МIIС.1И /{ ебесните . за тази                Марти/{
ра 60 ПlJlllиц а!!а ч ов ешката грижа (Хляб и 6111/0. lУ.         124):                  Xaйgeгep

    i3rod i5t dcr Erdc f7rucI1l. docl1 iSl$ \'о т LichlC gе~ееgПСl.                    .ВЪЗПОМЕНАНИЕ"

       (Хл я бът е на зсмята ПЛОд. обаче е благослове!! от свеТЛl\наТа.. )

РаБОТИЛНllцата , на която са поверени благословените n лодове, ca~aтa
трябва да оста не да З3КрЮIЯ от прекалено острата светлина и стремнте..l ната
буря, Брястовата г ора браНII. В еди!! k."Ьсен откъслск ( п.            1О , IV, 224)  и на
други мсста постът назовава шумолящият бряст, в IJИЯТО сянка заКРlL1Зта
е пазела пред пре.\IНОГОТО на огъня. И наii'невзраlJнатадума 11 всекн ~образW .
който изглежда да е построен само за "поеПIIJНО" разкрасяване, С e::tHa
поздравяваща :IYMa. Тя говори спомняйки СII И напомня бllлата чу-..кбин з и
 идващата ро д ина в своята изначална взаИ.\lOвръзка.


Ала в д вора ра ст е едпа СЛ/ОКU//Л, Това ала звънва пре ВСЛlIIJСНО, 1"ЬЙ като
 полага там ПРОТIIВОПОЛОЖНОТО, когато C:IBa лн ТЪРСIIМ еднаквото. Как бн
 могло да не се съберат дружно меЛJ/L/цата 11 брястовата lOPlI'/KG, двора
. и СМО/о:LII/яmа ?  Съшата елегия CKumflllKbm назовав а двора в почтн съш ац
 гледка:


            ... wo da     Наiп   das  осеепе Ноftlюг
     Ubergrlirll ....
                     (...  ,о.дето дъБРllllата отворената ДRОРIЩ порт;.
        ра)зе .,еlllJlI~I,,,,)

 Ала 1\ по ~.tI Рilflj/IJUWIIЯ СП"!.-Iеll ПО~.tIРfiliflПi1 IOЖIIЦТII cтpUHiI. TOIIII и лц
 IН\ЛРfI!i ЛRI!;' СПОМе!! :! :);, CMOK!lIIIITfi К"\'М Orlt!.Of,eTC Щi IQЖ!!НIC .1It:бt:t:<I .
 СлеНЩIIЩiflr с    flO;  Сс 1> (>l1'IЩ!$i(НI 11 Юl!I! ,1 0 11" ТОО:I y~ a1:1 l!liC . П ('il,чс I\JI\!;!
 flУЖJ1n ОТ JlIl1lIСIР'ЮСТ ОТ ,ен \ [щ !.KlIlITI\ I1YM\!. КОн f(! IJЪilсЖJ1аt строф;ttil .
 ПОЗД РnМD;IIIСТО I;СП! I1рlllllШЛСЖН -1ЗШ()fО ПО11.1раtп;t ir»бl!<! .:131: 1: Jаьърш н
 - НnПълно на IЮJпраIlI:IIОТО . ТО83 ЮГJlсЖда nOCJlc,fiIlOio. lili 1i0ClГO особено
 ПРllltаДJlСЖН ПОЫрllDСlIIlЯi Hai'I ' l\nnpCLl PCIJCH ду'!.,

     ЛI1 FсiСГI;чrсп    gc l1l1
     Dic  !1Г,!UПСI1  Fraucl1   dа' сtl1Ч
     АlIС ~cldl1l'n   Bwcn ,
     ZllГ 1\1,lг/сп/t:II.
     \\'спп ~1ci..:l!  iSI Nac lll    uп d T;J~,
     Uпd tll1t:Г l апраl1lС П Stсgсп.
     Уоп  goldcncl1 TraumCll scl1\vcr,
     Ein\\' c~cl1dc LЫlc ziсhс п.

        (На ГlраЗIll!U1I ХО~IЯТ
        ТЪ~IНОКОСНТС жеllll         113  същото място
        По КОПРНlIсна поч»"
        П о .\lЗРТС Н СКО npe~lc
        " ога то с а раШ!!1 нощта 11 де н я
        I! 110 ~IY;III11Te Iп.ТС'lК II                                       10з
        О r З:lапВl б.1Я I\ ()[JС теЖК II                                 фплософсКJ
        ПРIIСПlIваЩII IIOIICII тскат.)                                     фору
                                                             3/99


                                                       (
~ .ьi        3  L~·tHO един      ",~. '"'  . '·' ! ' I!!... .  '~v!   ",                с е сьъ р      11'
t  Х:.   ';>ер  ~ТЮОlJсте в з а Ч НС •. :! не 33 c;tIiOTO. за ко сто ПОЗ,lr з::ъ, с :: З:\ :-'II! С.lИ [ l li щlcпkt' ,.
           На пра З //ИI{И - Щ:;:О .1 г отвено 4р С 1 дос ега 1:3З 311ОТ О. ".Н О п ро ста С;l уча i. !I;
           попада lIазовава~~о на праЗНUljUlll е . За що сег.! п оетът сн СПО МII ,. з а
           празници    по  BpCv.e,     когато неговото CТII.XOTBopeH~ вече             не ТЪрllИ     ник оя

           дума като случайиост I!ЛИ Bpe~leHHa 11О~IOЩ. Спо:-!~нава 1111 ги, понежс lIа
           СЪЩfjто място C"J! спомня за                ftfypzaBul11c жен и'! ~КеНIIТС на ПР<J ЗI II IЩ I
           изглеждат l! наки'!ена хубост. Обаче защо поетът ).l1IСЛИ за жените? Т ова
           сякаш едва ли има нужда от още обосноваване !ТрИ една така UпоеТlIчна"
           строфа, Са:-ю че и тук не е едно "пълно с настроен\! - огшсаНllе на " зсмята
           и хората". не с: ~лоезня" ["Poet erey"J., а СТllхотвореност [Di сhtuпg ].
           ХьолдеРЛIIН не Cn~eHaBa празника, понеже ТОII м!!с::а за жеlllпе, а назовава
           мургавите жени на същото Лlлсто, понеже ТОII прозължзва да СII спомня
           праЗНlIка . Ала зашо ТОВ3?

           Празш!ц!!те [Feic:r.age] са дн!! на беЗ;Iсi1СТВЗllето [Iage der Feicr, ДIIН lIа
                         ..
           тържеството). н Й-напред U да се празнува" [f~i~rn. бездеiiства] знаЧII
           преусr,1II0вяване па ежедневото правене, оставяне 8 покоп 113 работата,
           Затова мо же да излезе наяве, че празннцнте, ззщото те се отнасят
           единствено вече ло раБОТlIите дни, са в                 clI:la  И1КЛЮЧl!теЛllO като прекъспане
           на раБОТНQТО време. СЛёДОIН1теmю те са редуваllОСТ в ~oдa на работаТi! tI в
           края на краltщатu t:tШI особено поставена - служеЩ:1 на раБОТi!та - ПilУЗЗ.
           Оба"~ Т1>ржестl.tото. CTporo казано, е нещо ра1 :J НЧI\О отколкото CilMO
           rlра11.1QПIТа HII еДIIО fl!"'(;K'\.CI1illlC. В II POC'fOTQ rlpeYCT-:ШОfiНfФIlС IНI р"ботата
           Pc'IC МОже дll е OrJPCllCJНIIHO уд ,РЖГlllёТО - \l - себt" - СIl (Лn - siс!\ - I\ill t еn,
           OIlJ!UllJll.\ilIICTO), С Щ'ГО 11.1:1 1111:.1 с !1РН lIilС С iЩIIТС . Ifе о т о 'Нle Д:I С ,\!ё (II·РII(, ГII
           11 Crl\l'tll !/'uruc~l!t'oo g etl       wOt'dcn)     (1  I1I1UJc;ro "Л ,", у :Н.РЖil11 С1 P - II - cc(ic - CII
           11;\(;'f',\IIIII1;1 rt('lCIlH TOl<:I 11[1111,11. 11 e ; 11111 I tJ~Y ' I!{(J У 'JII;11 (,(J( er. (1Г 1\ (111П J IItllllllra
           'НШiОСТ се OHpe:lC 1 Я .       Ot 1 iI~Оl!а      Н;Н;ПIIIЦIIJIIС "1;1110'1[>:\ )" IУШJ:tIlС  It'.  1\1111 1; I.ЩО
           УtlIlП~ 1, 1, 11 ;111 (; i.1Il0 6С)нЗ1,11 ПI , OCC~II 111, Т 11111 1,1([1,1 C.:l11O t'1tO~IIIIIHC, ОКОЛО
           'IOIJCKU Се o'tKfHI1I3. Ала ilciiCiIlIHCJlIIOTQ. към КОСТО ежедllеlJlIСТО 1111 с
           ПРIIIJIIКIНl.10. IIС YCTIIIBJ ди спре. за да ОТКрlIС о ГКРIIТОТО . CUI-IO 1tс06l1чаiillОТО
           може дп о(;оети ОТКРIIТОТО. ДО К ОЛ КОТО е 611.10 CKpl1l ата :'IIIPU 11 РСДI(ОСТТ[! 11<\
           пrостото. 11 което сс К р ll С Д С llстtJIIТСЛIIОСТТ;J lIа 0611Ч З ltlЮ HcikТlJltTC!1110TO.
           Нсо611чаiiното IIC "' (ТАСС па С"С заuарllll ПО.1.~ ва IlС НСПQ с rе .1 СТВСIIO 11 0611чаi1110ТО.
           Нс0611'13111ЮТО сс ОТ КРllва 11 СJТКРIIП<I ОПРII Т ОТQ С<I' IO В CТlI ~ П IIО РСIIСТО (11;111
           OT; \(:_'ICIIO с ПР О llа С1 от IIСГО 11 зз CUOCTO IIrOIC IJ "MIIC.1CIl t:ro··). д " сс "rаЗlIува
           с С.1IЮ Сl1 0 БОД IIО с1 dВЗ II С lIа IIсоGllч п iillОТО lI а ~IСIIЯ. коiп о - в rЮГРПIIII'IСIIIIСТО
           от не6ляскавата об.1 а'IНОСТ lIа еЖСДIIСUIlСГО - с с вст;ш ят . Прuзн)'ваIlСТО. \;ОСТО
                 cal\lO със СПllране на рзботзта. НЯ~lа от себе СII това. косто ~юже
           се ltЗ'IСРПВ3
           3;) сс празнува. 11 С.1 С.10Ватслно СЪЩIIОСТНО IIС с праЗНIlt-:. Той сс опрСДС,lЯ
           СДНIIСТВСIЮ чрез това. 1(01lTO то 11 праЗIIУВ3. Това с празненството [FeSI]. Оп.:'Ь!lС
           IIдоа празненството? Какво е за Т0311 пост. KoiiTO Cl' С/Ю.\lН,Ч l/fЮJIIIII//lIIIС
           [ТЪРЖССТВСIIНТС .11111. Fcicrtage]. пра111СIIСТUОТО [Fe5t ]: Пра з ненството в

  I
  1-~ --
  ~
   --
           ItOСТIIЧllIIЯ C:-IIIСЪ.l lIа ТОЗII по с т с сватба на хората
           ТР'lllздссетзта,.g.V QfРЗd!iIХИ--\-.Illil ~ о.Реllн~звз               (J У;= 1 т
                                                                11  бо г овете.                Dann   lcit:Гll d зs   Braulksl       :-'1 C llscll~n  und G'jtlCf.
   106
   фИЛОСОфСКJI           (То г авз сватбата I1раЗll у ват ."\ората 11 боговете.)
   форум
           ХЬОЛ.1СР .lI11101\;1та ,lpl3 II!Ю J I/Сl/ С IIIII U III О Юl 3 III1CIII<: 11 е :IIЮllrС~IСIIIIO "rOCTO
   3/99
зна' I~Ii.: ~. Сва ,,;      (ВГlll.:;   6,'; :~       "ото на невястата] е ср~ ш'      ".      . Марm.ШI.
на БОI ' оuетс !I 0110"     '10Ut:". "  ;~ TO РО ~,,1 ен ие IIроюлнза от това, което C'7UH             Xuilgeгep
ме жду хората н боговете и [който] T OlJa "ме жду " нзтърпява. Т о.ва                   (" .. .
полубоговете, реките, КoIПО за з//аЦLl трябва да са (Истър). Тези показвг'ШI "възПОМЕНАниr­
с а поетите. Д~ня т на сватбата , сватбеНLlят ден, определя рождения пен
на поета, Т.е. деия, в '1иято светлина се прояснява откритото. т а ка '1е П()(';1'ЪТ

В!lЖда да и два това, "оста неговото слово трябв а да каже: свещеното. Затовг
пъ рвшп хи~m на този поет. който трябва да зове. запо ч ва:

     Jezt nber lagts! ...
                    das Heilige sei теiп WOr1
        (Ала сега сс зазорява! ...
                                свещеното да бъде мойта дума)

з аПО'lва със CТIL'ta:


     \Vic \\fепп ат Fеiепзgе ...

        (Както като на празник ...)

ПО правилата то ва tta'lЗЛО IIзглеж да да въвежда сравне~ше. Оба'll~ тук друго
сс МIIСJlи.17раJIIIIкъm не пос редствено остава рождението на полубоговете
и С1.0ТОСТНО fliI това, С 'Г,ИЦI дума :за сватба. Н а нстина БОЯ~1.нта I! уплаJtЪТ
ИЗГl1>!IIJiIТ ПОl1уб(} г а. Tnfi хан) той т ряб!lii КАТО покаЗПilЩ да разграНИ'iава I!
с"БJ1l0даD{\ ме"'lll!IIIIОТО пространство межд.у хората н боговете.
Пра З IIC1Iсm(J(J/I1Q със CIJOJlTti HCOGJtQlIHMOCT отгораРII Н!! една СКРНТII НУЖДfl .
3атоо о :lflMHC'\.Jll.T 11[1 Хlll'otllil .... fIlCMMlilla' (ОЫГ10МСНIIНIfС)' КIШJlI, 3Н ~oelO 11
З6ГJ1(ШI!СТ'О [11<1 З,11wIIIСЫНI Jfi\ XItMI111] "Зllil!( .. Т" lН1f10МШ1. ТО{НI (l У, 225, 369):

                                $~Ы'111 i~t
     О сг J)rщtt.I~.    l1;1I1f' 11i~1 \\' ir ;,I'er
     ОСI  EII[,  \\·Ч~С II .

                                       (Вече е
        СватБСIIШП ден. БОЮJllШИ сме IIIIС обп'lС
        33[1 3.:111 Ч ССТТ3 . )

НIlС СМС ТС)II.    )J  КОIIТО прс ;ш това е казал:

     Eill ZCIl'11Cn si пu " 'ir

        (Ell11В Зfln~ с ,че HIIC.)

Твърде лесно ~IОЖС по лубогът           -  nO~ICCTCH отIJыllадд хората    -  ll<llllC IIc~ a па
 1IЗ1I1ЪР/1lI m:paGCHCm8 01l10 с боговете (Petill. осма строфn. lУ.             175  Г.) I! Ta~a.
ellHoBpeMcllllo се IIзмервз в мярата на '!О[Jсwкап СЪЩIIОСТ . ТВ lЬР .:1С .1CCIIO
 Може на такъ в праЗНIIК .:ta ВЪЗIIIIКIIС полубог. Нещ о твър дс a.l'lil O BJC.I/O
 (МliемаЗllil(l. 1\' . 225 .) Чрез тооа соБ С ТВСllатз същност ~lОже :!<! бъ:.IС
 ПОВЛС 'IСII<I lJ С.1 110Т О ([11.1 11 в] божсствеllата същност lI .i ll (В] ЧОDсwк;па
 същност). р:tЗКl, с ва сс н а .JBe 11 сс захвърля в СЪ.IfIlСIIIlС/IJО .. . ____ .~ _

                                Z \\'c ikllus
     1st а Ьсг uer Hbllst<: .
                                                           с;жлософ СК
                                       (Без CЪ~II1CIIIIC
                                                           )    ф ор
        е обаче hnii -ОIlСШСТО.)
                                                                3/99
 ------------------------------------------------------------~------~~~
,
I  .\[арmиn      НаЙ-ВНСIllИЯТ t най-близо до това , касто с Нl1й-611 {- ше. TQlla обаче ·с·
  Xaйgeгep      свещеlll/ото, З<lrонът, който сс ГlOлага [1O друг начин като човеl Щ' Н закон.
i           Оттук IIIfДЯНО , трябва начинът    -  KoiiTO поставя. CBtL; leHOTO преди всички
f .вЪЗПО:-'П:R..шНЕ"
            nравИЛIIИЦLl, п онеж е то е пр атената от съдбата        -   тъкмо да значи един
,           закон. Чрез р;;здвояващия ламтеж за еДIIОТО. обаче сс разстройва
            междннността, rоято полубогът трябва да съБЛЮ.:Iава. Открито-:о .на тази
t           междинност се 1атваря. Чрез такава затвореност става непристъпно това,
            което остава първо да се издигне над хората u боговете като наЙ-ВИСlllето


i           от тяхната меж.1НННОСТ 1\ ги праща в нея,        11  едно от друго' ги отпраща
            вътре в нея. ТОl>а най-напред изпратено от свещеното е празненството.
            Празничността [das Festliche, празничното] на празненството има своята
            основа за определяне в свещеното. Свещеното ' ПОЗВО ,1ява празне!tСТООТО
          -да бъде сватбата, която то е, Такова същностно позво.1яване за нещо биващо
            [да бъде] в своЯ13 същност е юна чалният поздрав. Празненството е ср'ещата
            [събитнето, Ercignis] на поздрава, в КОЙТО свещеното поздравява il -
            поздравявайки -' се появява. Чрез тъй поздравеиите в сватбата ИСТНИСКИ
            поздравеннят е прозлюащнят от нея полубог. ПраЗИlIчността на сватбата
            само тогава отrоваря на тържеството, когато същността на полубога, който
            произлиза от сватбе//U!l деи. напълно се ВЪ:Ц llга в нейното определение.
            Същността lIа полубога обаче е да се съблюдава неедllаквостта с боговете
            11  xopa'rn. Та:щ I,ССДllа~восТ да бъде, според небето     I!  според земята, ЮlIсква
            Р(l')праrеliаТ<I 11м същност,   Cl!cHDa да се nа :1II по:tобзоащото [Schicklichc,
            праТСtlОТО от    Y'lacrrnJ. УЧilс,fа rSchicksal1 СЛСДОlштеЛIIО lIамнр" Tornnu и
            Само rог"Пj\    CI,OCTO ураРllОПССl\8Ullе [Ausgleieh. 111Р!\lIlJЯlIl\не). I(OrnTO
            IICPIН11t0TO rUrч;lеiсhе] бl!tlа като HepIIIНlO. Тук )'PilJ.iltO ft CCRIH1HCTO не с
            УРОlIIlЯIIUllе 1111 бt1рrШIIРЩОТО, о едlШ~IIОТО n01liOl1ClI1ie .l'lii IJJ1f1Дcc РII:lЛI('1t1ОТО
            11 HerO!iI\1'(\ ра'jJjIf~rюе"1-; УРiПliiОIJеC1ilНiПёТО tte ё' 1iНТИЧ1\lНШё 1111 РI'1)tНЧНОТО.
            11 rя'\tlо'rо - 110 UMOIJCiC 11 на хорат!! - JНIlРЪШIНlё [1 собет,'еllата СЪШIIОСТ. В
            't1ll(oIHI Jlшрt.lUUItС OCIf0!JlIB3 OCt,lIН1l1ero () lIepuDIIO't{>. Kota'to 10 ОСТ,IIIС еllМО
            iOflllJl' с ЮiJССТllоrо "реме. Ь КОетО съпбllill ИIlПЪ;IIЮ МОЖС да пребнnаlJil
            (Рейн. ,.pllllallCCCitlfa C'tрофа.  IV. 178):
                 Dl1ПП  J'cicrn uas Впшlfсsl MCl1scllcn tlnd  Gбllег
                 E~ Гcicrn  dic Lcbr:ndcn з11.
                 Ulld [ШSt:сgliсllСП
                 1st cinc Weile d:\s Schiksaal.
                   (Тога/l<! празнуват сватбаТ<l хора    11  богове
                   ПраЗIIУDа всичкото )iШDсещо,
                   И ураlJновесена
                   Е IIЗвеСТIIО време съдбата .)

            Известното време      Ila  пребllваващата съдба е мярката на IIСТИНСКОТО
            оставане. Известното Bpe~le IIЗглсжда на едно Мllслене           -  коста пресмята
            според нестаБИ.1НОТО съхраняваllС на TpaIIHOCТТ<l на деЙСПIIIтеЛllOТО         11
            OT~lcpBa   113 тазll дсi\СТВIIТСЛНОСТ са~ю спорс,] нейното траене - IJIIIIl1П I C;J~IO
            , като CAHI! "пр-llid;.d~~fdci;bllf;'С"J;НР.J,о.~jlре~IС СС IIРСС~lята ,ата
             ПРС~!СllрсбllваваIlС 11 се IIJОСТ3IJЯ 113 трасщото, Обз'lС IIЗпесТlIOТО BPOIC H;J
  108         уравновссената с,.лба С BPC~ICTO на празнснството. HciiHOTO Ilре6l1П<ll'анс
  филосоФски      II~I<I собствсн IJII;t. Обllчаiiното траене ТЪРСИ~I в ПРОСТIIЯ върнеж 11<1 lI-та,3'

  форум        нзтатък. Ако м()же още 11 да СС JIIIШII от 11 3 '1а,10Т О 11 края. сс IIРС.1 Я НЯВ,1

  3/99         бсзна'lаЛIIО 11 безкраЙIIО траенс 110:1 06:1 l1к а на lIall''1I1CT() ()става не. Това.
коет о обаче трае кр а тко n З РlIтс .1t lO i· 0     liO:IC   на I l ре С ~lят аН С '1 О , n ыlc ~HH T O~           .\Гарmиl!
можс да просъществув а ЦЯ :lО го н · така'натап,~ на             IlpOCrOTO    НРО ,ТU .lжаl\ а~::         IaLigezep
по начина на ИЗ R ССПIО врс:-н:, ВЪЗflръщащо IJ същн о стта на нратснос тт.:
                                                              _SЪЗ П О \\ЕНАНlIЕ"
(съдбата,   Schickung].    Е,:щнствеността на това извсстно BPC~1C IfЯ~lа нуж.: :1
от повторение, ' понеже то в качеството на било [бнвало,                      ge\vescne ] с
иеблагосклонно К·Ъ:-I всяко " повторение". Известното време на
единственото обаче е и неизпреварима, понеже пресреща ндващото, та!::!
че ВСliЧКО идващо 1I~la своето идване в известното време на единственостт:?

на билото. Известното вре:-!е нито е крайно, нито с безкр а йно. То пребив авз
преди тези мерки. Това         Bpe:-Ie   крие по к оя , в който е удържано всяк о
послание на съдбата . При такова време, благославяй кн го най-н а пред зз
неговата същност, идва свещеното           (lY, 354):
     Оапп   kommt das Brautlied des Himmels.
       (Тогава IIдва сватбената песен на небесата.)

От покоя на това известно време първо нзБЛlfква цялото двнженне и з
простото случоане       [Geschehens].     НаПРОТlf8     lilfKoe   случване не на~IIIРЗ
обратно пътя от себе СII към това lIЗuестно време. Празненството, пратсн о
(ge~chickte] най - напред от свещеното, остава проlIЗХОДЪТ на историят ..
[Gcscl1ichle]. Историят;}      е "СЛУЧlUlOТО се"    [das Gescl1ichle], както планиват з
за X'blJMa, изначално обеДlIняващата 11 определящ:!             OC!!OflHiJ '!еРll1 Н.1
съдБННIIте     [der Gc!ehicke1       Щ\  У'II\СП!! [Sc!\icks:rl]. 1(0r!lTO oGn4e е
праЗJlСIIСТI)ОТ{) IIа С'ЪЩНОСТЩIJl ПРОII).~од на история Г" Щ\ СДIIU 'f(>щ'It'СТВО

'1 когато ПОс 'iI>Т ПРОltvщза от Ilp3~HeIICТIIOTO, ТОI'НЩI flос-пт ст аг", ОСII()О"Н..1
на ИСТОРНII :i I elilIO ЧОl)t'lССТIФ, То!! 1 011111 1/0("11/11'1/1("'1(], fJ'.p .~y к()с т () - ~ ;\'f o
                      '
на С»ОIl осноrщ     -  ЖНЩ; С IICTOpl\'ICCKOH' '1(),'cllcCТI>O . !1rflЩСН С ТI1О () 11:1
СlI<lтБСНIIЯ 1ICII С CKP'IТlIIH рОЖ..'IСII :\С!I "11 ;1" 11 ИР l' !lil ПI , 'f . С . 1 )' ~ 11( !(1I1I1'II,1 11 ,1
HeMUHic, 3[1ТОI\[\ сс C/J1.rJ!lil IIсrоr11иг:r        IIJ  1\f'I/ , / ' / 11 111/ 1IU!'m)'1II11" (;JI(> r c-.l
заКОна 113 ПРЮЮIЧIIОС'Г'ПI       110 "f1(/JIiII//l/fI/(' 1111 ,CI'MIIIII/1I 1'IC 11   C~MO C1I01'C :1

те:ш I1P3JHIIUI1 (ГСРМIIIlI/II. ЗU,ОI10'III,С ;I!I(\ ст1'Оф", IУ,               184r.). 11 u 1:1"1-1 .
намнрайк!\ се    ilbtJ  всснето IШ СевеРОIIJ ГОЧШIЯ. е 110JД Рl11 1 снmп ОТ ПОЗnР :II' "
на спешеното. 3атовз тон тряБВ[I да поздр :шн Ilятъра. к{>iпо го riO ~L'n l. рl1Я н а
HerotJoTO    СЪШIfОСПЮ {>l1редеm:НIIС. 3[1Т08а ГЮСТl,т м оже да lюздраllll Ч1' ез
то311 вятър б'iЛU ТО.     TOII  СН спомня бнлt>то В crlO~lel l " з а IЩНО ТО . То" а е
свещеното, което готвн II.1вашаТ[I празIlН'IIIОСТ 11" П1'а з ненството . ПОJ,lР "IJЪТ .
 Който I'1'оже да 110ыраВII БIL1 С>Т{> в НСГОВП" СЪЩIIОСТ. трябва c.lc noBaTC.1HQ
да сн СПОМНII бllОа.лня праЗ!lIlК . З а т о ва поетът сн СIIО:-Ш Я 1а пра З llI!ЧНIIТС дна
[Feiertage]. Те са наВСЧСРllСТО н а (Vortage. ДIIНТС преди] праЗЩ: НСl вото [FcstJ.
 В назОВ;Jвансто на ПРЮНlIка се назовава сватб:па по начина на IlрСЧЪ-l­
 чавзнсто 11 така в lIаЙ-DlIСШНЯ свян.

 Ала понсже празннкът е СВ;JтбатCI, постът СII представя жеllllТС                   !I  CГlO~leI! CI
 за лраЗIIIIК<I.


     Ап r:cicrl"~cn ~сhп
     Oic  nГ:lLIIН:П  Fraucn u:Jsclbst
     Аи" Scilll1cn    Bl)Ucn .
                                                                      109
        (По Ilр<lз!Н1lt1l ОТIIВ<lТ
                                                               философа
        I\lypraDIITc  ЖС!llI ва същото "Iяето
                                                                    фОРУJ.
        ПО ~Ollpl!IlCHaTa JС).IЯ.)
                                                                     3/99
               [1"': ('  .-  1  ')t    ":\Н;  J.        •  Cl1t;..: 01Г. J~. A.o~rTO   r, .' \.   ге  ~,.Y"  J.

            ;-uСГJО..1 а рк а [!;~ ~r ; :1 ип о         Hij (cnn). Сс  а о ба ч е т о сс H ~)O BaB"   d   ..1II11CTi>LII U. O
            110  ро.:ы си ОТlf04Iенис сГlрЯ.~fO р о ждението на cыlHocттaa                   }';'\  пост а. В ед но
"JJ w jjQ ~IEHAHIIE"
            стихотворен ис .          J;oeTO   е възникнало малко преди Bpe~lcT O н з химн а и е               n
            прехо д а към нио (Песен на немците. единадеGета с т р офа,                            IV, 130),
            Хьолдерлии каЗ!2 всичко, което следва да се знае:

                 Den dcutchcn Frauen danket! sie haben uns
                 Оег     Gotterbildcr frcundlichen Geist bewahrt.
                     (На немските жени благодари! Те са ни
                     на идолите дружеския дух съхранили,)

            За са~II!Я поет оше забулена, поетичната истина на тези                       CTIL'(OBe.    химнът
            ГеРЛfQнци после извежда на бял свят . Немските жени спасяват явяваието
            lIа боговете. за да остане събитието на истор~ята. чието известно време
            избягва ноктите на · времепрссмятанс:то. ~oeTO - когато се IIзкачи - може
            да КОllстатира "исторически ситуации" [Mhistorische Situationen "]. Немските
            ;,кени спасяват И.'1ването на боговете в благостта на една приятелска
            светлина. Те вземат от това събитис ужаса. чнйто уплах повежда към
            безмерното, било tO в СIIМlюлизнранс:то Ira СЪЩIЮcтr.l на боговете н нейните
            места. било то в схваЩ(lНСТО на тяхната същност. Съхраняването lIа това
            идваllе е поetОlltШОТО съприготвяне                  lIa  праЗIIСНСТIIОТО. Обаче в по~драпа
            на ЕЬЗIIDменаНl4r'ТQ сп нnзовани IIС IICMCICHTe )tiеIlИ. iI

                     ml>;\ff/oKocUтC ЖСIЩ па сьщото м//сmо. TOll3 напомня                       11 I()ЖНflта
            страна. където ""РIIОIIII'НlJlОТО              [das ElcmentJ tН\     щ:БС(llUmс O~Hb(тc Ю ll't.'lоа
            113061111111: от СlIстлиtlll 11 'Iрез lIейнаТII ЖilРIi6!\ ЗIIl1,11i1JJ1l1i 1/I>IllmJ да IIиl>РU
            ЮJlОЖСltото 11(1 НСЯ. Обliче КIIКТО f. I\II)OIHiIlOItCiO ИII ЛlС,lllllll/аlll(l. на
            БРЛ'IiI(J{iстIJ 11 113 С>IJО{l()всmс ГОIlОРИ C.llllO np\lftC>MItItItC                    11  'IужGнн" ОТ
            прсr-IiIС JIСI!ОТО \Vоrdеnkёпj I! РОДIIОТО. ТII1<6 'ty~ ftОJfiрtl[JЯ!JtlIlСГО на
            'tЪMIIOI(OCII Tc жен" с сбъднато !Jъ3ftоМеllutШе. За lШ у:tЪрЖII Jl3.М:чIlНn1' а при
            Ilcro/lOTO     ltfiJtе'IIЮ НРН С1.СТВliе о блю()стril. nOciЪ T             lCilJlHI 1'0011    "на същот о
            Л/}IСIIIО", коетО днсшНlU1 СЛУХ ОграНlIчзва непосредствено LlО кшщелuрскаtа
            1I  ТЪРГООСlCат3. реч. СIIМО че поетнчното                  113  поздравяваllето tlронюоа
            сгрофна така просто, че всеКII отзuън ОТ "ПРОЗ[\IIЧНС1ГQ" сс стапя . ПреДII
            ВСIIЧКО обаче поетът  [10 ОНОВ3 вре lе таК3 малко сс уплаШlН1 от първоМ
                   11 озадзчаваща дума , че то" llU)tiC особено отглася IJ I,PXY нся.
            IIСПОСТIIЧllата
            ТоП знзе, че HeBII.iII1MOTO. КОЛКОТО НО'ЧIIСТО трябва па БЪLlС. ТО,1К О Н:I по'
            реШlIте л но ще Il з нскваме от ШIЗОВ311зта ДУ~lа .'13 отбягва озадаЧ:lоашотО.
            На същото М.'Iсmо вървят жените

                     1/0 J.:01/jJlII/I!Ha ]I!.II.q [al~r seidlll!l1 Ет/С1/ (пре~10П,Т аиГ. употребен с
            ВIIНIIТС.1СН падеж ) ].          -  Доколкото РЪКОПНСIII I ЯТ текст на тазн строфз ЛНllева,
            IIС ~lOже да сс реШII. далн Хьо;rдеРЛIIН така го е наПllсал. както текстъТ
            ЗВУЧII еег;!. 1\ да :ш. когато той п ка с наПllса.1. нс е                 611.10  Н<JЛlЩС оше нешо
            ЮПllсано . Можс .1а се прочете 1/0 J.:onpUI/(' lIa                   ]C.\f.q  [т!!   SCiJIlClIl BodC/I
            ( ПРС.1 .10п..т a\lr.~ 110 1рсбfiП:'''=::г:rт6ёiТili'бсжJ]. 'Обаче ~lOже бll трябв а ;1а
            бъ д е lIаз о ваll:l не са~1O             ollOpaTa   на вървенсто ' ·     .  Постъ т всчс IIIIЖ.1 а
110
            ПЪТСЧКIIТС. по конт о ЖСIIНТС ПРОlll1l311 3 Т                11 110  конто те крачат lIатзт"к          11
филосоФски
            [сс] IIЗкачват . Обзчс IIЯ~lа "уж.Ы от това преШЮ : lOжеНIIС . ако взе~IС~1 под
фОРУМ
            BIIII~laHIIC. че         (j  1 8 'ото CTo :leТlle в    ;1<1 [е.1СН па:IСЖ С.1I1I1СТnСНО ЧII С-10 на
3/99
llj ~ '! ~ .  ; C..·JtIH ~ ~ ..'.. ";'С"l  ,... ЧСС:Т(j <"с' l~:  i·j '1. По J..:(~   :./I{С/{.) I ~r'IJIlC!1j; !':SJ~CS :t      :t ',.  ~ 11 t s. •
Б~l.IU ЯГ A\ tJiH1L . I3;JIlPt;~,H . О!'::.!. fJС\:UЗТЗ!!t.: с Gt:'Jра1 .1НЧН(t НО Ll0it:,,;a ~!.., Т "'~ :' НЯ               XaLLgt.
хОД. На f10ЧВЗП отв ръща [c:1ts:ei bcn] ПРО:IС11IОfО ;.!1' Рil: :~ в КР;J.; п~и на
                                                                   _ ВЪЗПО)!Е!I:\Н!1Е"
кра"ещитс. Почвата е КОПРИllена. Т Я ТЮ.О 1111СЖIIО блести ~ екыоuснн<л.-ттаa
на скритото богатство lIа едnа допрян~та земя. ИЛИ пъ" ПОСТЪТ ~!;!С..1И
·самата зсмя, от която 11 над която lIата тък, 11 в КОЯТО lIаза ;!. се но св [нпа~!.
и обратно] о н а ЗII неопреде..1Сlta нежност на ПЪРВИl е покарали стръкове в
ранната пролст . когато всичко е особено: забулваща неопре.:lеленост I! все
пак вече вътрешна решсност? НаЙ .. б..1НЗКIIЯТ спIX , състоящ се са!>lО от .:IBe
думи, ни дава отговора на таJ(ЪВ въпрос:


        Zur Miirzenheit,
          (По мартенско Bpe~te,)

Това е време на преход. Прехо дът изглсж.:lЗ само .:13 ПО СР С.:l НI!Ч Н.
Преходното юглсжда .ато преди топа l>1>1на.1010. само ОТ.\ШIIЫj ~ЩОТ О. а

не пребllваващо. Обаче ыарmСflСКОI/IО врсме няма спешност и наСfI.'­
 С1·ВСIЮСТ. В неговото CKPliTO прекъсване [Inl1chal!cn, съб:lюдаване; б~I:В.
 вътре-задържане] се подгопн\ по!>шренисто на знмата с лятото. Това
 прекъсване [Innehulten] оБЗ'lе не е застой, а еДIIО еДlltlстnено [по рО.1а си]
 изкаЧlJаllе I! забулено IIЗ Лllзаllе I! НДlJаllе                [" erliu llte s Her"orkommen]:
 r\oMllpelllleTo lIа строгостта 11 скооаllоспа 11(\ ЗlщаТ1\ с Рil1XJlftбпзнето 11
 СИllаТU 1111 лятото, [IoMllpcllllcro :Нll.lа !II\ КIlРflЩlIте се eAIf1\J(fto. Т.е.
 НС3 i1РIIС IЩ Q от собстосн()т() прапо II~ ТIIХШiТа СI,ЩIIОСТ. Тап.о преход е ОТ
 8ИIН11111 OlloI'~1 УРООI!О{lССЯII;'IIС, lIа '(НАН) СЦJ\IIОСТ Сl·ОТГ,СТСтиfl J\1щСf1tОfО

 време lIа П1'е(jllfl~lJащ ,та Сl..1б:t. ТlIК1.11           111"\0"' IIС    t 61.р :1O (J'fМt\IIIШ;IЩQТО. ,1
 TOlJfi 11 с~бе Cil otlll.;lI!t(' пСII!I1(111 • СН К(\(,Т(! rJ\Щljп " JtPYF{JtO СРС!ц!1 f 1I0~O»
 Н8 CIIO I(ta с И1illОС 1. I\p, ~ICТll 1111 /1 PC\ t1;\ с ГIO ; 1I () 1 01' К" ',,,             Hpa ·I!ICHC rl1o.
                                     .
 Мtlр, clIl.:l(OTO "PC~IC С l'p,~I(' 11 ;) IIр,пtlll~ {I ; ('icrt~\g"cit 1

        WCIiII ~k lCll I ~t Nacllt ul1d 'Г3~.

          (Когзто С рооtlо IIОЩ 11 Дсн. )

 Иначе употребqозмс ПClСЛСilОU3 1 е ,111ОСТ1 J ClT ilущt: дсн 11 нош. ПОЗОllа~а~IС
 СС IHlit-1I3ПРС.1 н а .lС IIЯ. сякзш е "ПОJIГТIIIIIIQТО". Ilc ~IY ОСТ3IJЯ ,\!С                1I0HIT,],1;1 го
 Следв!! като неговCI II1ЧСЗВ :1НС. НCIlитз r :tI1пса 11.1 ,1CII. Обаче за XbO:I.1Cp.llJ1\
 НОЩТ<I. ПРС.1жож .lаша пс ня . с ПРIIIOТЯ[l,IШОТО. " :1кар JI оше НСРСШНТС.111С1

 I\JоБНЛlIС Н<I .lсня. Il ощта е ~lai'I"<lT3 11:1 ДС II Я . ДОКОЛКClТО - IJ .11111 ге -
 свещеllОТО II ;ШЗ 11 J':Jра"" , lIята З3 1I .1113I1С10 lIа           ooroDcrc С ПРJ1СIIЗ. lI ошг а с
 времс -простра нството [Zcit-гаLl!l1. пеРIIОI13] на бсз-божсствеността [Gott-
 losigkeit]. Тазll .JY~la тук по ННIШКЪВ 113'IIIH нс JII<lЧII I!ростата ,1 11 "са 11.111111,"
 само голото ОТСЪСТВIIС 113 БОГОllетс. BPC~H:TO 113 без-божеСТВСIIOСТТ:1
 СЪДЪРЖ:J IIСРСШНТС.1 IIОТО lIa lIali-II ,НIРС.1 решзuащо го сс. Ношта С BPOICTO
 на СКРlll1аllСТО на .1I111([/.lomo OO:>lcccm6('HU              11 I1РIIIОТЯIIUIIСТО нз II.1D3ЩIIТС
 боговс . ПОIIСЖС IIOIIlT<l n такнва СКРIIВ:1шо-прнютяваЩI I IIОШII нс е НIIЩО [а
 нещо]. тя 1!~la I! еноя соБСТВСllа оБШНРlI<l .чс/{()m(l I1 СIlО/о:о:iШJ/J/f) J.!:l ПL'lilта
 ПОДГОТ ОlJка lIа нсщо 1I :113ЗШО. Н.::Й ПРIIII:J~I:IСЖII C:llla собствсна бу.:!lIOСТ. която
 Не е ПРII"ачен а .а го БсJсыIIсc къ .\\ спа llС 10. u IIOЩТU б.111 11 заКР":IЯ.
                                                                              111
 nРОДЪ:1ЖIl1 ClllOCTTa lIа таЗII 110111 lIа ЧОlJешката способllОСТ ПОllя"ога ~IOЖС
                                                                     фJ:::асофСК
 навярно ;lа ПР"ТНСIIС KЪ~I ЖС:I:lIIIIСТО :lа ПОIbIlС 11 CII:llle. Обаче нощт з .:lТo
                                                                         форум
 ~lайката lIа :IСIIЯ. 1\0iiTO IIО С II свсщеното, с             ('6('11/('1([/11/(/  I/ОЩ (1\', 213):
                                                                            3/99
Мартин                            ... Шl tl \\с.:пп iJl 11Cill gc r  NactH
Xaugezep            Осг ZukunJ ' ~I ncr gc(lcn k t una Sorgc ГИг
                Dic sо г g I О'и:h lа Гсп асп Ir~lft
,.възпо~.!~АН I1Е"
                Dic Ггisсt'« u:-ЫИhспdсп Kintlcr.
                                      ( ...  и когато в свещената нощ
                  БЪПСЩ(;JО някой си спо:,!ня и грижа за
                  Безгри;,:но СПЯЩlIте НОСII
                  Свежо р аз цъфващите деца.)

           Ако обаче нощта 1: равна на деня, то тя е вече готова да остави на деня
           преодоляващия я изгрев, без все пак да се откаже от своята същност . Сега
           е времето на уравновесяването. Изгряващият ден е настросн празнично от
           тържеСТ80ТО на с~атбата. ЖСНlпе вървят по своя път. когато нощ н ден са
           в равновесието:


                 Und ИЬег liJngsarnen Stegcn,
                 Уоп go\den c:n ТгаШ11еп SC\1\\'er,
                 Ein\\'iegende LИftе zichen .
                   (И по бавните пътек,!
                   От ЗЛ~ТJlИ сыllщаa теЖКII.
                   ПРI1СПИIНIН ловеll прелитат. )

           Jf 110 6а8//111r1е I7bmel\ // . Още първат,1 строфа н азовава пътечката. която
           ОТМ lIн аОfl K1.~1 J1tkaTa. понеже пътят на хората по тази :leJ\lfl тря(iпа да сс
           ,flIt1,РЖI\II ПОСТII'IIIOТО.      Cer(\  ПЪТС'!l(fl Т fI се 1ц\ )О)~ЩI Qlue педнъж. n,.ТИЩII та
           на 111,rГ,ЯЩIIте ЖСIIII ли са, 1(0llТ О IJОДГОТ/iЯТ ПРII)flИ'IIIQ 1/.РЖССТ[lОТО                "8
           f1Рn'ЩСIIСfIJО 'Гn? II', ТСIШТС CII         6(/(illU ,  ОТ TIIX сс Р:I)I(ла TOI1!\ 3f1Mc'ITflIIO.
           flf!C I t'IYII C r!1(\I[IO  X :l lJefll;:, ко с r(l "IQ\t;C Д :I щ)с(ijIUJIЩ 11 С um( 'J/:O с юоеСТflО[ТО]
                          r
           IIre~lc ,  )';"111111 J С 11101 еК;1   ISte!;c. III~~~'I), 11] са 111. THlIIlI г;! IЩ Н'IIIСС 1нОН> rlrC~IC. в
           KnCI(\ У'ЦIСГТ;)       сс С yr;\IIi!OI.1CCII ,la : HP:I 'IIIII'IIIIJTe IlbTC~1I [Stcigc. СТРЪМIIII,
           п лаll НllСКII П ·ИСI(lI]. ~OIlTO трябва 11а се задържа1'            I1r" ПОСТII'IIIIН! PC'ICII дух,
           И кога гЬ трябll;! :ш ~IIIClIIIM :1<1 f1(.11ICI\UIIIC [S[cgcIJJ IIC самО           "afO  "PII'ICHC  11
           качване. 3 еъщо 11 като ПJ1скрачвзнс 11 ПРСК3'10анс. TOrЗIJU назопаUlIме
           lIътскнте ПРС,ОД;J Ja IIЗI{(I'IIUlllсmо /1 '(()H(/HCТIIO (1111 U{'Ylallll1 СIII/Юlll1, Бс1
           IJ{'СС"' (/'1l1I1С //(' ,I/{J,Ж:С , .. u,чl{пli от стра ната на ЧУЖ.10ТО lIа страllата             118
           rо :шото да дойде (I! cТIIЪ p.        IV. 220) . НСIIIШI\~t11     мостове са m,TCKllТe    - ТССЮI
           11 з а ~1<lЛllIIlI<l,  - 'ICCTO К.lаТУШКilЩII сс 11 С ОС", ,ll1" външност . Об<lЧС T<lKOBa
                                        ..
           с 11 прсск а Ч<JНСГО 113 rlOCTU 11 IJСIIЧКО, което \IY ПJ1I1I1<1 .1 .1СЖII. Обачс какво
           IIO ;]nO~lala прескачането OCflCH lIoBCIITe? 110ра Д II ТОО<l баПIlНТС пътеКII са
           б,luгословеШI, зашото по тях

                  ПР/lClI/l 6//II I1 ОВСll I7рС.lIImаm. I3тората строфа, в която се IIЗвършва
           поздравът на ГIOЗ .lрапяваЩIIЯ СсвеРОIIЗТОЧСII. завършва споздрива нз тез!!
           П08СII. РО.JНIIЯТ IIOЗ.JраВЯВilЩ вятър ""~ll1pa за ЧУЖ.:!II поздравеНlIте.
           ПЪТСКIIТС са     HCBII.JII\l1I xO.Jonc     11 ПЪТlIЩ<l на   npcxo.Ja . Те C<l~IIIТC нс С<I празно
           ~IЯСТО бсз ~ilТ\lOсфера-. Те С\ НЗ.JаРСIIII 11 Гl OKp llTH с ПРС.1I1таЩIIТС ПОIJСII.
           КОIIТО IIРIIСIlIlВ_~I()_ !IСЯТ_. _ОТКЪ.Jе lIаКЪ_1С? I1PIICfl1l1l1l0 псят. което е

112         II Р~;lОстаIJЯНС U- с . lа :lоСГllаl~t-;-r lOеll()С-;-~lа :lpH ~I K;Jтa , [10I1<1] с у"аСЯ IIС в
фнлософскн      I'РС ; III Т<lЩОТО ОГlIIЯIlСIIIIС lIа забrаВЯIIС1 о. Д;J.'II по такъв lIаЧIIНI1{JlIСI1116m/l/IС

фОРУМ        1106('/1  C<J ПР~jЗIIII'lllа 'lа ат~\Осфсра 110 'I ССТl1увзlltlIТС IlloTC'IK II '! ОIlIlЯIIСIIIIСТО
3/99         ПРНllа.:!ЛСЖllllа Ilра З III:II СГ IlОТ О. Да _' 11I 06а'll: то тогава 1: просто         11<\11118,1111: lIа
безразсъдното ПIl Я НСТВО') ПР II,( nU6I1uтс . nовси мог ат да нс нос ят лудо;:тrа               Мартип
на необуздан ата за~lечт аНОСl . И ВС с' пак в люлката приспивна та П~НС                    Xaugezep
съхранява. То прина.1..1ежи на ражданет о. Jlюлката се отнася до това, K~ O
                                                    .ВЪЗПОМЕ НАНИЕ-
дължи произхода на сватбата. hриспивно пеещите повеи трябва същно..-гно
да съопределят СЪЩНОСТНlIЯ произход на полубоговете, т.е. на постm-с .
Затова те са н това последно и висше поздрав~но в поздрава. ПО J.:2IЪB
начин повеите приспиват и защо те са приспивно пеещи, изяснява тяхното

единствено по рода СII естество. Те са:

     От златни сънища тсжкu. За нас сънищаr-<I са често ca~o СЪ!fиша
и тогава "съновидеliия". Тяхната нетрайна мимолетнос:т и почти
произволност пропада несвързана и неопределена в устойчивото н
съществуващото, което значи за нас действителното на будното ПIPСЖИВlIl\aне .
Пазим сънищата за само сънуваното недействително. Сънуваното се измерва
с действителното, тъкмо както ако се знаеше от една безвъпросн;а увереиост,
какво с действителното. Нанстнна ние l!Зяснява~lе действнтелното като .
въздействаното н даже от своя страна действуващо. Обаче какво е действане
[Wirken]  и какво е въздействане     [Wirkung}?   Дали действията са само там,
I(ЪДето могат да се отбележат резултати и успехи? Или IIма 1I действия,
конто не се нуждаят от успеХII? Дали тогава само действителното                (das
W,rkliche)   е съществуващо, а недействltтсmlOТО         - НССЪЩСI;твупащо и
fllIЩQжtro? К,.де преМlIнава границата между деЙСТВIIТСJlllOТО 11 не·
деЙ'ТflllтеJ1If()ТО? Далll II 'юбщо доете са ра1предещ:ни        [1  раЗЛII'1I!1I 06,1аС1'1I
чрез rpаШI'IЮI меЖ/lа? ИЛlllfспеl'iСТОlfтелното пече 06l1тава fl.1сiiСПlIlТеЛНОfО?
Как стон lIt>nPQca с псfiС'-IЩТСЮI()Сlfii 1111 I1еI!СТ[lнтещIOТО? Kal~Ilo 611 6И.10
ВСИЧКО llсiiеТl!lПСIlНО, "КО ItC БНlннuе като .1cikl fllПСJlIIО ГlдеliстrНПCJtIIОСn;J?
Ако ОС;IIче си~Нlт" iIi;I\CflJllfC./I!!t'lCf oe'lc lIе е нешо nCnCТflHTeJtllo, то ра" !t;Jpii
ЛИ се ТА IJ MllltMllfa IIllШРЖIIОСf 110 СТР:Щ)ЬilfOfО ";lбстр" J.:fll n "7 Ит! Н'II;,
"аБС fРllкtilО",   'iHcto  обrУГ:IIJ:JIIС Пре.'!!! Lц;j!Чко сам() по't"'·rЖ <l~Р;1
недеАеТIJНТС УННО на "i:lCllctUlltCiltiOCf't:J", · беjГ10~IQШIIОiО 1J1СР:ЗJБIlГ)/IН( lIа
HelleiicflJHtClIIlOto 11:1 ОСНОlJafЗ 113 J:JCJICnClbl IпryБСIIОСТ II псiiС1Г UН rсЛlЮТО'!
Ако об(lче nСНКО дсilСТnllfсЛlIO с сзмЬ i:lm:o!1~ciiO '1"0 бнв:! IJ i:lеiiСТЮПСlllЮС1Т3.
не IHICII [ll1il1fCI1) лн ~ОГnIНI uСlIчко дсikП!ltfСЛl1O В IIC.1ciicTBIITCJllIOTO, об;Jче
IIe3UBllctIMO от това IНlKOГn IIC нишожно? Ta~;) топша може нелсikТIJIIТСll1 0ТО
 даже ди има ПРС Д IIМСТВО преп пеiiствнтслното . ТОГllВЗ трябвз 110не .1~
 ПОМIIСЛlIМ ШU111 СЪНlIщзта    I1 кзчеСТDОТО на IIсдсiiствнтелно нс могат .'1а бъ.1<JТ
 мярка ]3 деiiСПJlпелното. Тога!!з трябвз .1а ГlI ОТЧI!n~IС тю: С;J"нпе вече нс
 спрямо  "neiiCTBI!TC.1I!OTO·' 11 СПРЯ:-'IO ТОВ3. косто lJС.1IШПI СС lIаЗII за това. l\lожс
 би обаче нс ВСЯКО НС.'1сiiстuнтелно на ВСIIЧКII сыIIш33 С ~Iярка за nellcT~H·
 телното. Можс 5н сн струва Т083 само за СЪННЩ:!П. конто постът тук назовава
 в обсегз на РОЖДСНIIСТО Н:! cыl.lllocnз3 Н3 поста         11 постнчното IIЗКУСТВО ,
 доколкото постът [с] като Гlо .lубог, 110 бо<,овС/l/('     1I хора дl'.1О. Т.С. l/Лод С 113
 сватба (КаЮI10 "a/l/ o IIll l1f'ОЗНШ: .. . IУ.  152). t-Iожс  5н това сн струв:! ca~1O за
 3.1amHlIlIlC CbIIIIII((I . Тя:\н:1Т3 HC:ICiicTB,IITC.11IOCT трябн:! _lа сс ~!IIC11I С!lОрс.]
 сетнното lIа поста . Сега оба'I С IIC.1CiicTBIITC:1lI0TO вечс З<lТОВ3 НlIкога не е
 простото III! ШОЖНО. понеже то чожс :1:1 бъ.1С 11.11 1Н С·ГlОIJСЧС ,lciiC:TBIITC.1110TO.
 Illll ОЩС'НС .:tсIiСТIJI:ТС.11 10то.IiС:I~iIСТlJlггс.1110ТО съ.п,ржз TOIJ:Ht:ttt"'tt:1II1! осп·,:н   . .-     ~П J
 Това НlIII·UСЧС С"РIШ:l НСРСШСllоспа lIа същото. ПР С~IIIO :IOЖI! ~1 .111 06<1ЧС . чс
                                                     фIfЛ ОСОфСКIf
 HCJlCIICТlIHTC : IIIO ·IO с ОЩ':-IIС·:lсiiСГНIIТ'::IIIО. TOI·;!IJa то бнва .\Iс.ж д у
                                                          форул:
 НС.'lеiiСТUIIТС:IIIОСТТЗ 11 .1ciiCTIIIII'::IIIOCTTa. ПО:IOЖII~I .111 IJСДIIЪЖ В СМНСЪ:13 IIJ
                                                           3/99
           ~{СТJфнзн ..:ата :1~~": ТВ Н' с . ~ ii~ _.    I  H,lr~: '~HO с HCТl1 1i -: .:'fО бн"Г·н~ .  I  V ;,J~  ...

           НС·.lс iiСТ illlте;II !U:",з. КОСТО ~южс 11<1 зна'!!! и IЮ .J..~~ вснз та BI"J~I <Ji!,}\                 •  ~
           качеството lIа 1!0:.uжеIlИС .. сж;tу 1I(;6I1ТIIСТО и бl!n~:-ТО. ВЪВ JJp~~IC о, К ,)!' -;0
"възпоУ! ЕН АНlП:'
           се по.:tГОТВЯ ХЦ)ЛJ:~Р.1J1} IO~ ОТО ХIIМНОВО СПIХОТВОР=НС, по пада една C'j,lI1i
           на поета. която 1: азаглавсна Ставан ето в npe.миНG5allcmo                    [Das Wera n im
           VCI"gehen] (ТП, 3(1.".:10316). Там се намира юрсчеН'и~:
                   "[В] по,тozеЯИI:ТО между битието и небитито обаче изобщо става
                 въз~!ожнО'1 С реално I! действителното идеално. и това е в свобо.:lНОТО
                 ПО.1 ражани~ аа ИЗКУСТВОТО един стр ахОВИТ, ала ОО.кествен СЪН."

           Ставането реа.1НО на ВЪЗ~!ОЖ!lОТО, както идеално на деiiСТВlIтелното,
           показва в об"l>2:та на свободното образуване на СТIIхотворенет о
           СЪЩГiОСТIIОТО еС1'~..::-rво на съня. Този сън е ужасен, 1l0неже той захвър.lЯ
           тези, lIа 1(01IТO 10;( се покаже , от беЗГРIIЖНОТО IlprollBanaHC при близкото
           деЙствнте.1НО щ,nн 11 lIaBuTpe            n  боенето на fll~деiiСТВ!lтеЛIIОТО. Ала този
           страховнт сън t          нещо божесгвеllО, 1l0неже ВЫ),10ЖIIОТО, Н ДВJiiк н 8
           деiiствитеЛIIОТО, r: осветено пр!! св ое то !!дваllС чрtl идваllето lIа спещеното.
           ТОЗ II отличен C'l.H оставя ВЪЗ М ОЖIIОТО същестп)~.lЩ О, а съдър ~:а llllето,
           .• осега същест "уl!3ЩО If деiiспВ!тслно, става lIесъществуващо. ТОЗIf сън се
           nOКii10n 113 ПОС'! ". rюнеже сънят ка то страховито бо:..:естоеllО недеЙСТВliте:lНО
           е lIепредс1. ТПОРИ),!ОТО СТЮ.ОТОnОРСllltе lIа свещеното. Топа CТltXOTIJ реllИС
           noeTIIT~ тряб t,а за кажат. СЛУttliliiк!! топа СПЩ)1 ЬОрСННС, те                 Cl.ltYnl1T      с.,.IIЯ.
           ПrМIf РСНЧ!(О KOr%TO са '''ЫfУfJ(lЩ/I, 'fe сн У1реЛlIте п ,'(!дnое 11:1 ГlрrшtСII СТВОТО.
           Ллп ГI(JёТlпе сима 'IOГItТ lНll(эжат - НкО го «пж ат             -  ro9(1, КОСl о преЛII '-Я.\»ОТО
           CTIiX(\Tf'OpcHc 11 ');' Hero с CTIIXQTI10peIfIlC'r(), IiOCТO преЛ"ОЖll"                        IIcJ!l(a
           i\сii~f lll ltСЛltос г: 1!:t11:IЩО 'ГСJ. ТIIХIIОТО СЖНlО ё flrеДСQ)КIШtlТ11 nYMU IJ СТрМI1Я
           C~IIICI, :I 1111 np()Qltt\Jr\\', Пс>С1· tlIС. KOГ(IГ(1 C~ ~ C{I(')Jlla Сt.ЩIIОСТ, са
           ''''11 II/J('III Il'tI(// ,  1t' (1б" 'I\; Нс Са ""Р(lР<ЩI," С I!ОрС .1 1Q;lc ik~\1 " \rH(;,jtIICJ\OTO
           311Н 'ICIIII C 11[\ ТОВ ;! НМС.     "r I РОРQШI1 с" 11" ТСЗII РС J IИГlЩ "С IIРС .1С~lIJЩI1' I11,P80
           само прсдоБОС lIоваUlllllОТО IlpCllIJapIl1'CIIIlC' С,10ОО 11[1 СUСШСIIОТQ. Те
           СЪШСВРОIСIIIIО "<lзиат ПрСПII бога, ПЪ] Основз на ~ОIПО IIJ'IIIСllяuаТ.
           СIIГУРlIостта lIа СI1ЗССIIIIСТО в н сзсмного блuженство. Х},О;ШСРI1I11IОDОТО
           CТlL\OlBOPCIIC СС OOc-:!об раЗЯlJiJ IIC чрез "РСЛ}IГlЮЗIIОТО" на "рс .l11ПIЯТ3"·.I\ОRТО
           остава IIPC.1~\CI Н.:I PII;\\ChOTO n.m:yutlllllc lIа ОПЮШСlIlIЯТiJ ~'СЖ.1У хорзта 11
           БОГОUСl С. сыllIостт;! на 1<\ЗII IIОС111'1110СТ IIС се оБРО\СНЯl.lа. ,ато 1I0СТЪТ сс
           превръща О1.1\ -8I1жда11l"           u OIlICu:la   "а ПРОРНЦ;ПС :I . ПоеТ\lЧНОТО за
           ГlPCДC,3 13 110TO свеШС II О ОТКрIlВ;) СДIIIIСТUСIIO Вр'ОН>ПРОСТР3I1СТВОТО 113 езнО
           [звеЗДIIО] ClJeTellC 113 боговетс 11 у,азва ~Iестноеттз lIа ЖlluеСIIС на
           IIстор"чеСКIIЯ ЧО8СК         113  тазн ЗС~IЯ.  C'i.ulllOcrr:.t  на ТОЗ II  IlOeT  нс трябlJа ..1а сс
           MHe:11I в еЪОТПСТСТВIIСТО КЪ».I ОIlСЗII "npopoUII", а "профеТНЧIIОТО" lIа това
           CT IIXOТlJOPCIIC трябва да се схваllС от съшността на СП IХО ТВОРilШО ТО
           IIrсдсказаваllС. Те:ШIIЯТ сън е БОЖССТlJен. обаче те IIС сънуuат С:11111 бог.
           ТОЗI-I сън 1I~!a СВО" собствсна тсжест, Гlo CII: 13T3 113 ,аято IIPIICIlIIBHO I1сеЩ lIте
           попеll н е сс обър .. ват във ВО.l0IJЪР ТСЖ. а ТЯXIIото e.JIIIICTIICIIO ПЪТII О ГI .laTH O
           IIрС 'lIпа по б;~~~-;-;-;е ПЪТ~ ~ КI-;-: -.-'~'~~ оО      __   ..  " -
114          Обачс ,а, IlРС :lIIтаЩIIТС ПОIIСII »,lOгат да бъ:13Т теж,lI? ПОllе жс тс са н:нежа.111
           от  J.Ja/lllfll   СЪНlluа. 11начс тсжсстта "атоварва 11 става 6pc~\c . З.l<1П{llте
фИЛОСОфСКИ
           сыllшаa са тежки като З :lатото от СОЛIIДllOстта 113 СЪШIIОСТlIOС1,а н а ТЯХIIО ТО
форум
(J/pq         CТlIXOTBOPCHIIC lihrcs Gcdichtcs. ТЯ\1I010 CТlC\OTIIOpCHO]. T~ С;\ 6.1СС1111l111 каТО
~--------------------------------------------.---------------                                       ------
"J)1,  ТО ОС' "bl'T:JНHHd1'a n  ' J .:JJ  н а С11е шен ото . Те с, б:) <lI Оi)~" и 1: "                  .рПIUН

от Ч llстот а та на - 01' С ~С l!.l ено1'О - PC I') CHOTO И съ дБОВIIО ТО. Тук ТС ЖL 1.з е                .  а"уегер

пълнотата lIа бс:-зцсшlOТ О ':-о греб а но дарение, J(OCTO с с к рито В сыIщ2 т а • .
                                                          ·В'h:)ПОМЕНАН ИЕ"
Какво крият златните съ нища, поетът не казва, поне не непосредст в ен о.

Дла какво друго' трябва да крият преI1нтащите повеи на небесата в южната
страна освен ж аравата 11 светлината на свещения лъч, на който поетът
дЪЛЖI! рождеНIIСТО на своята същносТ? Повеl!те полюля ват в ЛЮЛl:ата на
тоЗИ проюход. Поздравът на чуждата страна се извършва в поздравяването'
на нейните повеи. Та ка поздравяваЙКlI, поетът            CII  СПОМНЯ небесния огън,
КОЙТО най-иапред и винаги трябва да бъде преживян, за да бъде за
изложеНllето 11 Т.е. за собствената способност вещо следващо да се
представи, в което се проверява способноста за можен е д а се схване
[Fassenkonen] . Преди всичко ако узиаването на чуждото и упражняването
на собственото се е открило в тяхното историческото СЪЩНОСТIIО
единство, то плодовете на Хесnеридumе" (Хл .ч6             u  вlll/О  JV, 125)  са узрели .
СЪЩllостта на идващия He~fcKI' поет е тогава обоснована . Тогава пос гът
 казва (IУ,    71):
      Reif sind, in Feuer gel1lUcht, gekochet
      Die Frilcht und nиГ der Erde geprilfet und ein GeseL i~t
      Оn(\  nlles hineingeht. Schlangen gleich,
      Proplletisch, tr iiU lщпd nис
      Dел  HUgcln dcs Himmels.
                                           .'
        (Узрели СП - Ii On'lll! "отопеml      -  CfOfO(;11II
        n'JlO.llO!'eTc 11 по зем "та II:iПllfllltН, 11 '.",; ОН е,
        Чс 8СI1Ч~О ЮJlIl1t1, НО :lMIIII г1 О.l10() 110.
        ftророческо. C'!.IIYIJai\KIt 1111
        Х'ЬЛМОflСТС Itfi IIсбtiО . )

 BCIt'll(o. /(ОС1'\) CJIC.l1IJII да бъзе 11110.'1, тркбва да MILIIC през оп. ин . 1 ова с )a~nIlЪT
 на о,пъtyв:шсто в чужбlша Прll Y:JlllIBaIlCTo lIa lIеБССIIIIТС ОГIll.,овс. НIIШО
 соБC'tllСIЮ    ot родната земя Ile може да се PIIJBIIB3 без това СГОТВЯllе в 'ly... 61111[\,
 Прll което то може ПОЧТII .'13 НЗГОрll. НIIШО c06,1'''CIIO Н С С IIJК:1Ю'IСIIII С ОТ
 ТОВII. Когато оба'lе плозоuсге са ЗрС1111 11 са I\)nllTalll1 в собствеllОТО. 1 С са
 това, което трябва да бъзат: ПОСПГТС. Те са ]наl/ШI/С. КОIIТО - като [lОК3 1 L1 :lШII
 - едIЮОРСМСlJl10 ОТКРIlват 11 скр"ват . Такава ДОУС~IНСJlеllа cынIc 1c TT С J\IIIH T<I .
 затова навярно 11 като 33Г:\[\IIIIС 11:1 33:-IIIсы11 Н<I ;ШМII<! .Н//('.ниНlIIа ()~ ICC T O
 Знамеllllето [(/as ZeicllClI. ]//а"ъm] наil-II:1I1РСД С 6ило lIanllcallO з.'fll.'lIIlа.
 ПоеТIIТС, узрел!! за своята СЪЩIЮСТ. са подобни на          ] .I/IIIII/IC.   Те са lI{JOPO'tCC"".
 Те са съ//уващи 11 така са прн сыllшата •. от КОIIТО са натежаЛII ПОUСIПС. в
 ЧИЙто ход се носят ХЪ.l .lIовепu! па I/с бето. Т.С . об.1аЦlIте. Когато ГЮСТIIТС
 узреят, тогава те наil'напро сс УГlOтрсБЯDат от боговетс . конто I/ .\lam lIу.жда
 Оттях. Ссгз със зрс.10СТта започва i'рll.ж:аlllа (3аврыI///с)' дО. lfа             IV. J 11)  на
 ПРlIЗваlIlIСТО 113 поста. Тъй I\ЗТО ТОil IIIIШIПI трябва - за да РСТ3НЕ в С~.t.UlIостта
 - да CII СПО~IIIЯ lIебеСlIlIЯ огыI 11 Н3!10ЖСIIIIСТО на тооа НIIЗI\ ОС:lаIlО
 [Zugeschicktcn]. J! двете С.1С.1[1<1 - ЩI С.1сiiКII - :[11 СЪХРЗIIНШ. <lIlЧСIIIIO З:I:lТlIlIте
                                                                  11;)
 СЪНIIЩ<l , от KOIIТO f10fJCIIТC са нзтежа:lII. 11 ГIраUII.1l1зта употреба Н;J собеТВСIIОТО
                                                           фJ!Л ОС ОфСК
 прн казването lIа С.1сдuашото да сс кажс . И досте са - съшо 11 за СДIIII rIО : lубог
                                                                фор.
 -не малко. а ЩIОГО. 3атовз С ТIIХОТВОРСIIIIСТО нспосрсдствсно ПРО;11 •.1жаfJа:
                                                                 3/99
'-
Марnш/(                          -
                       Untl \·ic!t.. s
."(aйg~p          Wicauf dcn Schultcrn cinc
              Lзs! уоп Schcitcm ist
.вЪЗПОМЕНАНИЕ"
              Zu behaltcn .
                           (И много
                Като на плещи един
                Тов<ар от цепеници
                Следва да съхрани.)

         В този съхранен спомен са:-IO че зрее и се съ;tържа същността на
         поетичността. Затова първи поет трябва по-напред и заDинагн да е
         обмислил самото това възпоменанние. Това зна'lII: той стихотвори И
         стихотворейкн ЮПЪЛIi.Ява. Затова завръщаЩIIЯТ се у дома поет остава                    -
         . 'коЙто сега предн всичко е дошъл по закона на истори'!ността            -  да поздрави
         чрез СевероиJ'JОЧНИЯ огъня в '1уждата страна. В поздрава обаче
         поздравеното отново поздравява оставащото назад. НебеСIlIIЯТ огън се
         предназначава сам за поздравя.ващия IJ му остана близък като биващото
         lIа билото божествено. ИЗПllтаlWта '1ужбнна lIе е само в безпоздравното
         представяне вече взето предвид 11 отбllвало           [ent\l.·este)  минало.

         Още лщ lIаnОЛf/1// май добре m080. ТеЗII ВМ1.КllаТII ДУМII n 1I0здрава ЗВУ'laТ
         от Пl>РВ",.,\ строфа ДOIC'Ъ~I втората. Едновременно оБП'IС то IIОСН тлnс1.КЪТ
         lIа обрата от 11'1 ората IfЪМ третата строфа. 3ащ(}То топа .ш/t/ добре [II 'ОЫ]              fIe '
         ICu1PII  само. че също    It Зi1!.IР1.W8t1СТО У ло/>н! c;'LХр:ШЯfi" 'IУЖf(lIJI 0(;.11 още
         добl.р 11 БОГ!IТ. TOI\a май д06ре C1;,.11-РЖfl серен тон;! C~tlle .1Ifl1Щ ОГР"IIII'IСlще,
         опредслеllО IФIС от ПОСJIСДllilШОfо. HUIfCll\ll l1 u.t,/t/tIIl 1/(/ ЮUI е О .11110.
         [',, '\О11 рСI сс ПО)ltp~JI~~UЩШIТ. j(O}tTIJ <'C '!:.~1I 11:1 '1;1:1. е 1t '1fIIl'filll. 06;1'le .1 ;1.111 -
         ТOF"IJ(\ iOIJ" flOJ iIР;IIIНlI.IUЮ (lСf<J ~lilf -llн:J;) .1  !1cllt  с ЧОЖСllСТll :\;1  1;(  О С I :IЩ' 8
         собс't'М:ilё\tо? H~III1PIJ() СС юtп•• I\НII;! слн;! 1I01IC : I» на 'J;IHII!;I 11;1 '" 111P"~'
                           •
         HOcnn: Off1PTYIJ3I1CТO IJ КОJ10IllНПD . Об[\'IС 'ГЬКМО е ~\IIIIСПlСIIО )[\ 11 IфР;l дlI
         TOIJlI тр~бlJа съшо 11 J1PYI' OTO. спободната употреба 11[1 соБСillСIIОТО 8
         YJlltllJ[\HeTO на чуждото. 118 намерlI Своето ОСЪШССТIJЛСIlIIС . НаlJЯРНО
         Спомнянето на бl1валото е побро. nла 70 11 Сега е в снл а еШlIlСТIJСНО 11 Сl1НННО
         С онова ГlО - ~IIIСЛЯIIС (Лп · tlспkсп. с-помняне] 11[\ II л ~ашото.

              Noch dcnkcl d;.tS mir \\'0111 ...


              Es rcichc аЬсг.
              Dcs dUl1kcln Lichtcs ... 011.
              Mir eincr dcn duftcnden Bcc hcr
              Damit icll гullcn mi.\gc: denn s iШ
                         .
              \\' 5г' untcr SсllЗ((СП tlсг Schlummcr.

                (Ошс мн наПОМIIЯ м а й .зобре това ...                Ja  I~O~lЦC об;~-с   -      ~~-~=--:~= __ c

116               С П.~llIа CBCT.11I11 3 111,.111 3 .

фНЛОСОфскн           НЗ ~ICII IIЯКОЙ ухасш;пз чаша.

форум              З3 да ~IOГ;! а) .:1<1 сс успокоя: П,Й кзто е .1<1 :\I\<1

3/99              611  611.13 lIа еЯIIК;! :lря:-н:ата.)
Прос.пЯllа лн това като тръгваllе lIа IIОХО.1 [zurn Gang] n родното? Обаче                              МартШ!
постът пес "ак nC'iC е ПРllеТIIГIlа:1 /J родината. И:IИ e3~!OTO идване H~ с                             Xaйgeгep
доетаТЪ'IН О? С него ли най - напред започвз завръщането в родината?
                                                                .ВЪЗПОМЕНАНИЕ'"
Оставането в РО,1Иllата по НlIкакъв llа'iИIl нс става от ca~\O себе си . То се
състон IIС' в това постът сякаш само да бъде налице в обкръжението на
родното. Оставането          - каквото то трябва да бъде - е само в завръшането
в родината. Това е ходът lIа HaY'iaBaHeтO, което учи чедата на земята иа
свобо.:tната употреба на собственото, от което се l/ужда.'1т небесните.
Поетът зове за чашата, за да мога аз [т.е. той, поетът] да СС )'СnОI\О.ч. Така
ЛИ говорн безстрашието да се извоюва собственото? Не е ди по-с~оро
изтошеннят повик на този, който Be'iC търси са~ю покоя? Поетът ~!О.lИ за
чашата, за да ~lOже да хареса този покой, Т.е цялото негово харесваие                           .
(обн'шие) да сс посвети lIа този покой. за да ПОЛУ'iи от тази обич таJ.ЪВ
покой. за да е       JIOCTaTh'iIlO       силеll. че ;ха понесе да стане възможен този
покой. Тогава обаче ТОЗII покой не може да е llОКОЯТ на OTnO'iH8aHCTo If
дрямката. НаИСТИllа поетът е ДОШЪЛ в доставящата УДОВО.'1ствне СЯНJCа на
родните гори. Прохладата на СЯlIката бll могла да                    nOJIMa!l.1I! с това, да
OTKJ!OIlII   от ОГЪНЯ н да се ПОЗВОЛII пребllваваllето 8 сянката в покой от Вllда
113  ДРЯ~ll(ата:


       lIIо?аоо сладка! би била }1fJ слнка дРЛМl\аmа. ЛI(О IIMCHIIO ОП)'К
нАсетне тя 1рябвашс да дойде . "КО ПОIЮЯТ можеше да бъле щ;деftСТIШСТО
lli' дрямката 11 ОГХВ1·РJ1Яllето бремсто на пропаml. Все ll:iK JIPSIМI(;lTII "11
611/1(1 {1I't'lr': II\CuIC д'! БЪ1lе] само CllilIt"II . ТЯ не е това, п0НС)о:С ТЯ CilMi1TiI не
тря(iI1;\  11;1 (;l.:Н':.1I п.!j покоят. K(}liro може ПОС,..Т Cef!1 ДfIIl"~I(\iЩ. с от .:tpyr
[ЩИ . ПОГМ.1 I1r>lc с IЩ'lfilf СllбliОfО: ААО а<'а   ('(' 3(ljQI'Л(/(l! (IV. 151. t IJ). П()Сi1.Т
'tr~r,I,.I ; 1:1 О С Тане ()y;tell. ако IIс 11 11;1 1;т;1IIс ~Щ{С: [Ф·б)'!lСII f1рещ! I!СНЧ'Q _:НI
<:..111\1 \1\1 - 111/( lllC (111(1~1I! Н "С .  C'<,GC'fIIC 11\110. Ц с /1(11 iI ги Н[\ Н1 Ji\)ЖСIII! сто. TOII  C;JM(1

Tot[Ju[J )"потрсБRI\j\ "CUOGOдl(O". ~oГllТo НСIIО Г(1 "<1 /ШJUОIiСТQ С                0I1PC.1C .1CIIO
чре) OTKPlfТOTO plНlIНlIIC "" СJiеДIНШlОТ() 11n Се iплож\!. На блсстяшuПI
СDеТШШ[J на СUСШСl1010, което сс с дарlU!О но                  tlOeTa  Прll отпътувuнио       D
чужбllна 11 то оше бll1l3 като ТОЗII ПС'lШр1.К IJ поздравяването 1/[\ 611ЛОто.
трябва I1РСдllаРIПСЛНО да сс отреДII СПО вото. Са~lO п/(а                 TQII може да OCГUlll1
да сс ПОК[Jже 110яuяваulOТО сс            11  110казваЙКII то друго. даже да бъде знакът.
C"~1O така сс удава отказът от Фа .1ШНВ<lТ3 IIСТI1Н<1. която преДПО ,lUПI.
нас л е:tСпЮтО l1а ролното да с lIалнuе неГlOсредствеl10 в за.l0жбнте на поста
и I1М<I    НУЖД<l С:З~10 да сс завоюва. за да бъде ПРlIтежаНI1С. Това
непосредствено         I1cK,Hle    да  се 'Jавоюва   с  ЗilслеПСIIОТО   отношеНl1е      "ЪМ

РОЛlllшта; затова тя "нзтошава" [ zеl1Геп. ЖI11Jее от] стн:ютворяшня .1)'Х. Да
се на)"'lIl сооБО..1ната употреба на собствената способно ст Зl1аЧI1 все по·
IIЗКЛЮЧIПСJlIIO      .:ta се I1рсдопрсделя в Б НТIIСТО lIа откр"тото за ОТРС.1еното.
в б)'.1110С па за ндваllЮТО. в трезвосттз. КОЯТО без да заЛlIта във всякаквото.
ФIIКСllра С:lI1НСТВСНОТО, косто е нуж::taта . Трсзв ата nHI1~laTe.ll1a ОПРНТОСТ за
СВСЩСIIO I о е еДIIОВРС~IСIIIЮ събнрането на cnoKoIIHOTO. което съответства
на -сп()кС>iiСТIIIIС"ТО··. за ,пето СII СIЮ~ItIЯ гюсrьт. Това СПОКОЙСТIНlС с 1-ЮЖСНСТС>                  _.
..1а се останс /1 собстоеllОТО. Та,опа остзванс С само в Ka~lccTBOTO lIа наУ'iilВ:ЗЩ
                                                                       11/
ход lIа 3311Р1,11l31110ТО у дома UЪЗПрЪЩ311С              D ПРОI!З.\О!l!ЮТО    на с06ствсното.
                                                                 фI!ЛОСОфСК
Както ~ЮiКС псе пак lIocn"r - ,огато СII струоз да наУЧII топа ~ЮiКснс да СС
                                                                    фору,\!
остане !J ясн()тзта       -  сега да ,зже;
                                                                     3/99

                                                            :
Ис'- " /,Ш        Es. rci c.le  ~'l.r,
    ер        Des duпk<: !r. Li cl1tc ,'011.
             Mir ei cr cL-n durtendcn Bechcr .
.m;ЗПОМЕНАНИЕ"
                (да 1I0"u.J.e обаче
                С ThMIU светлина пълна ,
                На меи няк'ой ухаещата чаша,)
              . Не иска   )lH   зовът KЪ~j чашата по-скоро apo:-Iата на упояването в
         забравата и ПlП«~о за опиване~ което отнася ODo:-шянето? Пиното се
         назовава тъмната светлина_ И тъй независимо от това поетът измолва
         светлината и изобилието U, което служи на яснотата.. Ала тъмната светлина
         отново отстраняВio яснотата, тъй като светлината и            Th),IBTa  СII противорс'!ат,
         ,Така юглеждат HnЦaTa [So scheint es zu sеiл] за мис..1с:нето, което се IIЗ'lерпва
         с изчислението 1!.1 противоположностите, Поетът наllСТlIНЗ внжда едно
         блестене, което юлнза наяве '!рез своето тъмно . ТЪ),lIlата светлина не
         отрича яснотата . lотрича я] навярно обаче 1I106И_1 ието от Сf\СТЛliна, поне же
         нещо, колкото с: по-светло, толкова по - реШl!те_1Н О отказва видимостта,

         Прекалено огненият огън ие са~1O свива окото. ио и преко!\)ерното CI!HHHe
         преплита вснчко само показващо се 11 с: по-тъмно от тъмата_ Про стото
         СIIЯНllе по-скоро н.з.лага на опасност, понеже сиянието   [\ своята спетлина
         [Sheil11 ВОДИ след себе СII осветяването [Al1 scheil1, IIЫlшен 1IЗ ГПСД ] само ,,\а
         скрие вече DИДнмостта, Поеrът моди за дарен ието нз п,мната СlJетmша, в
         което СIIIСННСТО е смекчено, Обаче TOlla смекчаlJане ие О'fслабоа сnеТЛllllат~
         tla СНЯIIИСТО, Т1.А (ато тъмното O'fKPO!lIНl ПОRIII!DiШМ'О на СКРШН\Щ(НО н о
         ТОIЩ С1.ХраНЯllа скркгот() ТIIМ, TDMtlOTO С1;:\РUI\IНЩ)l1 CII(:1')IIII I<I Гil прлltо "1а
         110 TOIHI. което Н 'ГрJlБОlI да подарНllfI Ii СflОСТО ClJcrctlc , Т1.мltаТlI СОсТJIIIЩI
         на 111111 01'0 нс "I'нема OllOMIIHIICTO. " тя може О!1(ЩЫ\I\СТО З(I ПРIJС1t1ТiI
         СIIСТIIIIIIII iНl ОItlШI /lСIIОСТ. конто нми 11 IIСН'lКО lI ;Jс\,б ,t(1IIСМО [ErrccI1clll!arc]
         11 РllШiQ (FI~cIH;I. ,1а ЮL\ItГНс flb ' uIlC('J)((1 11 1·[1 11111;1\11 ,\1:1 1\ (i;IIП(1(,;ТТiI 11 ;1 ""ii·
         I1НСШстО, 'fOFtll!iJ II t.,111(\1"" '1.lша 11 IIС IIРII'IJlШlllа IIlI r,l ~I'(1 УII{IЦI1<lIlС , 'г"ii IIС
         БНLIfI па се IНlt1I1C. a:НI Mai\ Jн>бр с Д::I сс 01111111111 , 011'11111С IIIIС 1 Q с IICJIII'IllCl l1 Н3
         Ii~CTP{H:lifleTO (Stimmlltlg). 8 ,ФетО ClllIIlCTnCHO сс .1(J ,l.JlIИ гласът [Stil1ill1cJ Н3
         Ilзстроi'iоншоrо [Stimlncndc), )3 Д[I бышт IН.1С Т РОСlIiпс [Gсstimrпtс) PCUICBB
         IНI вnjj - чуждото - :'н! TII)\ саМIIТС - д руго, Нанстнна тс сп рсшеВII нс ПО
         свлата ШI еДIIО дОСТIIПШ'fО рсшеНllе, а понеже тя>;наТ;J СЪШ II(I СТ с О ГPCJlCII~

         чрез TOlJ;J, с I("ст о сс взема ПРС.:l.ВIIд гласът Н<I н нстр"illJаш"то, Оl1l1Яllеllll ПО
         оБЪРКDа "СМIIСЪ;lа- така М :Ll 'Ю, чс то "" - СКОРО първо IIОСII трсзnостта за
         IJIIСШСТО 11 може _Н С// ПIO, \II//l     J(I  тов:.! [(m dic~cs (f('flkc lI ' ~\51, може да сс
         ОПО:.lI1lI за това: 'IO "",С да I\\IIC: III за 'IOII<lJ , Тровостта В <1 CKPO~IIIOTO - обаче
         по cuoii В3ЧIIII уравновсссно - 11 HCfOOilт:J собстuсн:! СII ГУР "О СI С раЗ:III'!СН
         ВII:.! от ТИII, С КОЙТО сс нагажда скучното 11 ВСВЪО .1у шевеното, пустото                11
         праЗIIОТО, доата на'!Нllа на трезвостта сс разграl1ll'!аDGТ CblllBOCТlIO от
         трезвостта на ОПlIЯНСНIIСТО. от КОЯТО то IIРlI тсжаВ:J бсзстраШIIСТО на
         преБIlR:JВ<JНСТО IJЪВ 811сшсtо на наii-ввсшсто, ОПIIЯНСНIIСТО 1IЗ1lига            8 СlJстлата
         ЯСllOта, I! която сс отпаря .1Ъ _16l1н ат а на СКРJlТОТО           11 Th~IIIJlllaTa IIJГ:1СЖ.1а
         K;JTO ссстра ва яснотата, НсзаВЪРШСВilТ3 еЛСГlIЯ Обход IIЗ стРОllата [Grll/g
         a//Js Lane (1\',112
              !]         Г. и 314 Г_ ) ~lОже да ПО~IOГlIС за IIЗНСlIяван с то. C;JMO '!С
         110'11'11 o-:r;I.:Jачс в:п;г гтr'О"Е"'ОТii--jt"а TO;;;:lcT'II~"; oТl~opcHe -С още II(I -Тру.:tНО да сс
         ~III C!l 1l ОТ .1РУГlI1 С СТВХОТUОРСВIIЯ, Сам о ПРС.1ПО_1;Jга~IС , '!с тозн 06хад l/J
118        страllата е 06~0:п,т lIа IIръщането)' :to~la 11 Н СТIIНСКОТО завръщаllе u къщи .
         Това възвръщаш о OТlIU<JHC с OCT<JBaHCTo в родното. Завръщането се
фИЛОСОфСКИ
         IIЗПЪ .1 НЯD3   от С.1но     C:lIIIIC TBCIIO  .Ж · С . lаIlIlС.  да  сс  ПОСТР О II  къща  в
форум
         ~lеСТОЖIIRССII С 1о 113 ЧОUСК3 за HCOCCIIlI1 С , кон I О тря6ва д <l .:.tоil да г н а fOCТlI,
3/99
То г а в< н"    i    р;::прс:t  -  ,:ог;!т о сс IIз: •. tjJ l! топ~    1г~ ~o  'I С Ж.1 :  1(; " e~!~I!TC  н J;ор,па,       Mapl1" /(
дОIlЫn за ,J"IIl/ С е,lНО Сl.СТОЯННС lI а СМ1'РТllа готовн ост за б:lIlЗОСТТ<l на                                 Xaugf:':': J
Jlебесни те       -  зз lI а с II сбесните са , това което са . СТllхотворенис:то назовава
                                                                      .,вЪЗПОМЕНAJЛ Е"
това един с', вено из нскване: основаването на .:to~la за гости тр яб в а да започне
в nраЗllици на пр олетта. При това обаче трябва всич к о , небесната зе~IЯ и
въздухът, С!> р цето на смъртните и [те,] не бесните да са открити. Т.С. според
духа 12 . В тази елегия се намират ДY ~Н\Te:

      D<lгum hoff ich sоgзr, es wcrde, ..... с пп das Ge\vi..inschle
      Wir bcgin nen. und crst unscrc Zunge gсШst,
      Und gefunde n das \VoГl, und aufgcgangcn das НеГL ist•
     . Und \'on tгuпkепег Stirn' hbher Besinncn ents[Jringt.
      Mit der unse rn zuglcich des Himmcls Blulhe beginnen.
      Und dcm оССепеп Blik оПеп dcr Leuclllend c seYI1.
          (Затова се надявам аз даже , да стаllе, ако поже.:нiноl' О
            Ни е за ПО'lll ем н първо нашия езнк отпусне!'.!
            И е намерена думата, н ОП:[JИТО сърцето.
            И от опиянеllОТО че ло ПО- ВIIСlllе опомняне I1 зблш:нс .
            С наШI!Я еДIIОВ[JемеНIIО цъфтеж на небесата почв а
            И 'Нl ОПР!! гня поrJ!(:Д да е оТКрlГГО светещот о .)

д:JР1.Т ЩI бога IЩ IНШОТО, КОМУТCI ПРН!laW1ёЖII !lо еТ1>Т. !1арч !! (\ О ПНЯ!l е IlО'fО
ЧСJlО ,  1<11(11 '1(; С C I.Xp'llI cl'\J (;дllt! МQ ж енс       IIl\  C~ О<,:т" IIС Р НО ' lщ ~w,ll Ц ~СЩJt;t       tl"
0110011 щло;;.:еIlЩ: . КОеТО rрнбl1;l д" ПОКilЖС (~t'm('III(JI1/ {J                 1)  H(1'}()fJ:li1liWUTii дума.
nОllсже     71./.\11,;1'11   с.: l1СТJ!НЩ\ даРЦtl;!     TOnn.   Пl п не то от    y:t.uewaTII 'IilШ,1 мо же
сдlt(ltIРСIЩ:llli().'l!1 СТ"не il3Р. копто 1:1jlj,р lt tl !1 I!Ц 'f се у леща               - Cf1(1'MHi!fi ~ 1t СН -
npH!lat ll !I <I       )(1['01IC11; lI~ii ' Hallpcil 11 На 1>ФРJнtI I Тс. Ч Р С J този ll<lP f10c'l.t
IЮСlIСШЩIl!       col>c [JlC!PIII o(j,\QLI    11] Рl> ,11ННО 11<1 11O .1ГО го     [1" [1'1' 3 на ОСlюнатOJ . h I . р,\ у
КОнто ,рнб!l:J ;JlI СС ОСlIове Ж ШIССII СТQ. СК lIта lIСТО IllI е"lIпысtlн З:IIН,Р ШlJlI с
Н ПЧ:J J IO 1 'НI TOHtI
      '0            CTllIJUIIC 11[1 POдl\O'Т(). Т а ка заключението                1101 C ;ICГl I» ГlI
С':I/f7ШЛСI/Ы 7 /        IOcr Н'(/т/аа] (IV, 106) K<I ) IJU тов а :
      Dагшп    rc icllc 1I11Г 1НIn. l)i~ ot,cn ап \·t'l1 <\с, Rllсiпс~
      \\'апn с п  J3crgcl1l1\il \\'('il1 rci l' 11C dC I1 Bc,, 1 gcГii lll ~
                                   1Cr
      Dal\ i... ll llcп G ( lllС'П1 7UCI' ~1 llп tl d", Лпgсtlcпkсп (kr Hcldcn
      Тппl..с . ucr S c llirГcr. llllJ ll,IПI\ сше,. illr TraU lc,tcl1! эtlсtl

      ЕltСГl1li л J Fп:uпd ' ll1пd         dcr r-.lirllП l11 1l1 allcr Lсillcп YCI'fC 5-SС
      Hcut und       1l1 0гgсп uпd    5cl1l1cll Ulllcr dCI1 Н сil11isсl н: п SCt .
            (Затова подай МII сегэ .•:10 гор е           -  от  PcilH
            ТОП .l IlЯТ   nplllOT   е ВIII\О  -  ПО.1аii 'iзшата II а П Ъ:lIIСН:l 1
            Т а :lЗ lIа боговстс II a il - II З ПРС .:t 11 ВЪЗПО~IСllаll Il СТО за г ср о нтс
            П нii. ~tOря).;о. н тогава В::I ШIПС          -  внс I! з й - обll'iНН!    -  също

          - РО.ll пе: 1I1 11 I1РlIят еЛ II~ И :-'СII;111е 11 вся,о стrаД:нше3 5 браВ II .·
           ,]IIСС 11 утрс. 11 бързо сред POc\llllТC БЪДII')

 З ОВЪТ "а ПОСТ::I )';"~1 ухаСli(зта чаша II З ~IO :lII а раЗрСlIlСlIlIСТО - В сыIoстlIIIяя
                                                                              119
 заКОII  11 ::1  lIеговзта ПОСТlIЧIIО СТ         -  .Ы ~lO жс да остаllе о Сдll!lllll!l         [cil1!11 ii ttig CII.
                                                                        философСК
 еДllllо : tУШIIIIЯ}       cnO XI CII за Б ШJ()ТО 11 за 11-1IШJtОТО . BXICCTO през ТОllа Вр ОН: .                        фор
 което е сега. за ЗЗСIlII .
                                                                             3/99
Map~ H            NiclH iSl C ~ gUl
Xaugc?~p           Sccllos уuп slcгblichcn
               Gcdanktn zu scyn .
.вЪЗПОМI:Н:IJШЕ"
                   (Не е ;1Обре
                   Бездушен от смъртни
                   Мисли да бъдеш . )

          Сега, когато Североизточният поздравявайхи, може да пред н аз наЧII за ' поета
          билия празню: в ч ужда та страна, СЪЩllЯт такъв Североизточен НОСII
          хладната яснота. То й дава на поета да оБМlНсли можене то да остане. в
          собственото на своето поетично предопред~еНllе. Затова трябва да мисли
          върху това, кое е добро и кое не при ученето на свободната употреба на
          собствеf{ИЯ дар за изложение.

          Не е добре, Този отк аз по HHK a~:ЪB начнн не достига до lIеопре'деленост.
          Словото дори lIЗобщо не ваЖII за хората. То служи на опомнянето за това,
          което е съдБОfjНОТО (das Sch icliche, подобаващото] за известното време на
          уравновесената участ          [Schic\csals) и прави поета пратен [geschickt) да го
          каже. Неподобаващо          [Unschick.lich, несъд60ВНО) би било сега, бездушеН .......
          да бъде      - тогава как поетът бll трябвало да бъде неоБХОДIIМ на своята
          същност. да бъде '''одущевяващото''             (Beseeler.  букв.: "одушевителят"]?
          "Душа" тук знаЧII нещо различно оТ само принцип изобщо на )l(IIIIOТ6                   lIa
          t:OIl да с    )l(1!8Iftfa.  ;<  да  IIMa  душа " тук 3Н8ЧII да бъде rrРОЧУIIСТПСII IIЛII
          'ЩДУlисреll , н ДУI1lЗ"        [Scelc) 3113'111  СЪЩО1'О K!iTO "С1>РЦС " [CeI11Ut. дуfШ),
          НlilfСТIIШI l' TO IH\ име е загу(5 I'"о п".РПОlfflЧliJ1I1I1Т(\ CII СIfЛII дll IIIIHMCIIYfIIl , В
          Кр'1CI1 CJ1>"IOfj C1.pl[CTO 113ЖII k(lTO .'lCJlItICUTIIOC-Т 1111 '1YIICTIJItTCf1110CnlI, flj(O нс
          111ttlii l() КПТО само "CIlItTHMCIITII.~HOTO". MCKYWU!\OTO Н 110[tfITJ11100TO. СIIМО
          IJe ilУI>If1П ПРIlС IloC1Rnili: 11-nРfAfРIIТfКyt. J(ORтO пие ~IlIIII де ll 01'IIOLIO ше
          'IYCM, когато ше сме 1uБРUIJlfi1l1 да М!!СЛI\М ХОРОТII crlOpcll сtl"lOuIШlёrо Iln
          filfTPOhOIIOrI1HTO. С1,РНСТО (GClliut) с ItJIJОР"Т 11 мяс'tОfО , сrросж"\'т 11 fJI!lCbl
          11[\ C'bpttc'tO [dC5 muots}. коilто 1111 IIЗJlfiГ[\ 11 СЪРПСЧНQспu [\nt1 igkcit) на
          :UllIilIIOKPbIJIICTO [Glcicllmu!) Ii БСilносrтu [Armu!), 113 .:-роrос,п\ [S nПГПi U!) II
          благородството [Edelmu!), 'НI nрелеспu [Апти!] 1 жеРТВОГОТОВllостта
                                         1
          [ОрГсгrпut), lIа flе.lIIКО.1УШllето [GгоЬrпu!] "1 тъrПСllllего [Lаt1grпlll). ' Така
          р"атото сърце )(ьолдеРЛllfl нарича "душuп-. ЗадушеUIШЯТ                    [seclcnvo\le,
          IIl.JlIIIIЯТ с душаJ човек (У.        3 19) е с ВIIСОК дух [dcг hосhgСП1u!сJ [чове к). койТО
          11~la ~rабростта [Ми!) да се осме .lll    [zul11Ulcn l на lIaii-ВIIСШСТО. Поетът щеше
          :la  бъде БС J дУЩСII. З,0   Toil само вегеТllрашс. обеЗЛI\СТСН от С~IЪРТН I\ MIICJ1I1.
          Това ОТКРIIВ;!      сърцето [GcmUlJ за очакваllllята [ZUП1u ! uпgСI1. дързост!!те ). в
           КОIlТО му се ПРСДllаЗllаЧ;JВ;J СЪЩНОСТIIOТО. ДОКО.lКО СМЪjПlIIlТС МIIСЛII УС lI лват
          беЗЛУШIIСТО? ОчеDII.1НО нс се H~I;JT преДВII.] ОП"IlI<lнаJlllТ е             11  ОТМIIII;Jлнте
           ~IIIСЛlI,  ;J  МIlС.ll1те. ~OIIТO се МlfС.1ЯТ от OlЪpTIIIITC. от '/сдата на JС.\I.чmа.
           06;Jче нс трябна:1II [lOетът .]а ~IIIC.ll1 ТЪ~~IO с вещеното. което с lI а.] боговете
           н IIЗЛ хорал! ') СиГ)· рно . 06а 'Ie тоП трябва         .Ja  чувства спещеllОТО по такъВ
           lIаЧИII. че боговсте чрез lIеговото казваllС са~\IИ.J.а сс чувстпат           11  тa~<1 ca~\l1 да
           се явят   11<1 БЯ .l  свя т В ~IССто061IТ а IllIСТо lIа човска lIа Т3ЗII ЗС~IЯ. ПОСТ"Т тrябва
          - :1<1 CII СПО~IIIII за 101!'~, КOC10 lI;]ii - }!;}lIr~.1 ;;I~~ ra [;I1-g~h l ) ,iё:'W та 'Н<1 ЗС~lята. ;1,0   7
120
           ТС тря613а да ~IO I а r :ta "'IШСЯТ IJ СВ ОС10 rO:111O. 0 6<1'IC 1'013<1 "OI'1,PTIIO". засягаш О
фНЛОСОфСКII
           чедата " а ЗО I ЯТ<I. н о стът тrя6ВJ съ що т а ка -- ак о lIе 11 C     :tI1I1CTIICIIO - да ~ \ll сЛ II
ФОРУМ
           110 lIа'lllll<l lIа чС:t3п lIа З С~IЯ Т <1 . Тогава [Dcnn. л,П l\a 'loJ посг~т стоН В
3/99
  качеСТlJОТО на ПОКaJВЗЩНЯ между хорзта 11 Gогов ет с . Ог 10l1a МСЖ ':.! .."Щ                             Марmин.
  ПОЛОЖСIIНС той ~1I!С.1Н това. което 1!IIIIarII решава 11 за ;,нс1с               11  : t8C1C :ta о,:-; ;:.и      Xaйgeгep
  и да му сс пре..:щазначи       D качеството 11<1    С:lсдnащото.:ха сс кажс CТK\OТlВO ;>: ;;',K
                                                                  ,IJЪЗПОЩН.АНИЕ"
  МИСЛСЙКIf смърnю, той СП{.'(QТВОРН висшето . Ако ги НЯ:'Iа тези MHC.::J ~ за
  поетичното оставане в собственото нс с добре.

                                    Doch gut
       1st -cin Gesprach und zu sagen
       Осг Herl.Cns Meinung, zu hbrcn viel
       Уоп Tagen der Lieb',
       Und 'Thatcn, ~' elche gcschehen.
                                           (Обаче добър
          Е еднн разговор и да каже
          На сърцата стаllОВllщето, да чуе ~"lOrO
          От ДlIIlте на любовта,
          И дела, каквито се случват.)

  . Отново ' ! си струва да се заflllта: KiI~no е еди1l разговор? Споре:!
   предходното може да бъде само Мllслеllето на С~IърТНlfте МИСЛII. ОТ С!ЮЯ
   страна пред\\ това се IIЗЯ С llяв а, че топа Iша eCTeCTBol о н а разговора. К3I:во
   принадлежи lIа разговора, поетът НЭ1оваГl3 чрез оБСII!fващото                      11:
    ,     ... да  каже.. , да '/ус... 31111'111 лИ това само, 'Ie осве..10~IIiШIНО:; Т О н
   изслушваllе то преДСТ8ВJ\JlfiilТ fI()СТQЯIIIIII 'I;lCTII на раЗГО1l0РЗ'? МОЛС :111
   TOralHI 11(\ сс Л()СТРОII CIIIIII РiI,ГЩIOf! 11 llfi ДЩlмn 'га П'Lf!nО 'Jpe1 cr J\оGЯh.lt1е?
   KU ]IJIltICT() 11 'J)'PtlilCTP     IIзrР:IЖШ1 '1 СIIМР fОI,ореllПn        pt'l,  като то:; Р:'iЗn'l!~f
   H31111'IOJIIIII!/ P:''}fO!t(lP 11 ПР" Тl1КОЩl P:I~n.['aнe 11 ' l Б JIIIКГ';J" C:i."IIIC 'f<; 1I " ii ·
   нопре д {>1 Jtl.рtФIНI'I:JЛI11i" p,I 'Jf(1IInp . 1'(11';1 О:; 11I!II;ltll БCJ~ JI()IIО:;I:IIP ro '1! ClЩ'ИII~
   Itfi 1I')lIrlll'tO:;II(>\(), БC'J J I''1'IIIIIR\ f ll;\(; lIа IЮ ·IJ.r;\I';I.11 xoillQ сс (,; ,' )" 0.;' ()'I .I~11 3 Щ \()
   на iOIНl. ~Q(,;rQ n() ' l1pcllli IPIHJli Iрцбl l ;! .I~ IIЩ: 1I11 CI·pllCllJ. К(>П Q ЧРСJ ( ,'~C, I
   е [tIР слJОIJРСl1СЛСII{> да сс IЮКiI/I(С. Дп Сс IШ;'ll1ра n 'rUKOUU ОЧ"IiIШIIС [ZШl1utlll1gJ
   3113'111 д3 1I10Жl: Д3      С чуе . TOlJa дапа СЪШНОСТlIUП ОСНОН3 на "СТIIIIООТО
   k83B3HC, ТО IIЗ1l3'1311110 С СДНО чупанс съшо кnкто  f1CTIIIICKOTO ЮЖI:IIС Д;) се
                     (lIe "ато [ЮIIТUРЯIIС сл ед IIR\ЮГО) 11<1 чутоrо .
   чуе IIJнаЧ :L1110 с (1(IВ ropHO КЮВil"С
   Само ПОllеже тс.,еСlllпе IIIICTpYMCHTII. уста 11 y~o. са раЗJIII'lНlI по вън ше ll
   Вl1д 11 са пръснаТII на OTdC:1I11I места по ТЯ ; ЮТО. РilJНС,1яме каз[\;!нсто 11

   чуването в две спосоБНОСТlIН flропус~::tчс IIJIlЗЧ ...111010 еДIIНСТ"О lIa д ~e T C.
   което пред\! това вече съдържа възможността за nЗilII\ЮЗil'lеН1I:>ЮСТТ 3 11\1.

   Казването 11 чуването юБЛIIКВ;Н Сдlшосъшо от IIJllаЧ ...l1111 R раз говор. З~пова

т
   казаното 11 ч)'тото 11 са - в доБРIIЯ разговор - С.1110 11 същото такова [das

е
   Selbe]. ХЬОЛДСРi1llН СII СПО~1Ня в поеПIЧНОТО lIззоваване "а доБРIIЯ разговор
.  Това кззванс 11 чуванс. което IIдва от IIJнзчаЛlIlIЯ разгоuор. Добршп разговор
   казва
е

8         110 сърцето стl1lЮ6Ш/fСI/IО. То 1I~13 преДВII.1 това. за което СЪРUl~то
а
   [Hcrz] предваРIIТС.l(Ю 11 постоянно МНС.111 . Н авярно с право сс ПОСТ38Я
3  Думата "СПIIОВIIЩС- [~Icinung] 11 ОТllOшеНIIС с ":1I000В" [1I1 inncJ. в това. което
0  сърцето ~ШСЛII D СВОЯТ<J oClloBa - 11 ТО вече 11 ЗllаЧII това. КО-;;;'О ТО:·~·ICt;а-: . -се
о
                                                                         121
   събllра цялото же.lаСIIС. СЪЩIIОСТIIОТО ЖС:lаСIIС [\\\iП'ёl1<:П] СС ра~'lIIчаВ ;J от
1  Прос тото СIL11Ю ЖС.l<1Нllе        [Bcgchrcn].    което " ска своето ЖС .1'IIIО Вllllагн са~ю
в  за себе сн 11 в жс..13IЮТО съшо така са~1O себе СII. TaKOU;! CIL1110 же .1аНIIС
          УJ,<J ЗUЗ СЪ:tGО!JШ;: О. I I ,)lk же I , t-H:  •  :)  п рав.     '!Ото ~\)~~JlCi.   ',С уcr:яна. то е
    '<,ер    без разбира нс. ~"топа желаещ! ХI>ОJlдерлин казва (Р е йн , IУ. 173):

,възПО:'!ЕНАНlfЕ"      Docl1 UП\' С45taпdig ist
               Das Wumchen уог dem Schiksaal.
                 (Ала бnpазсъдно е
                      Желаенето пред съдбата.)

          Напротив истинсхото жслаене иска - което елегн.па Обход 1~3 страната
          довежда в словото- съдбовното (1У, 112):

               Оспп nichl Machtiges ists, zum Leben аЬег gеhбrt es,
               \I,/as  wiг woflcп, uпd  schcint schiklich und freudig zugleich.
                 (Тъй KIrТO не е могъщото - на живота обаче то ПРlIнадлеЖII - .'
                 което ние IIскаме , и IIзглежда съ;:.бовно I! радостно едновременно.)

          Не могъщото - не великолепно и а'ктивно във въздействието, също така
          не такова , което има нужда        от Сllла    I\ЛИ да     си осигури значение        чрез

          господство. НСВJ',димо владr:еЙКII, то принадлежи все пак на Жllвота,
          навярно нс като ПРОСТII ПРШlадл еЖНОСТII [Zubehor}, а като прннiщлежащото
          [GellOrise], за   IЮt10 чедата на земята предварIIТС _'11O трябва да чуят, ако те
          искат да жнвеЯl lIа таЗII земя . Тук обаче това живеене е nоет llЧНО, C"Lщо
          'Га"а това ПРЩlil.'1,1сжащо Щ\ Жlfвота МО)l(С да б1>:\С само това, което lIи е,
          'Г .С , nоеТ llте, НСКАи(;. СТft!lОtНIЩеfО!Щ tСХШlтё С1.ршt }IЩ'IН CТ I~QTfjOpeHIICTo
          ни спешеното, кс>сто      npcGHfH:lMI 11  сълбnта по време        11:1  ПР(ШI"I(.  1-1" с  рцсто
          СтftllОIНfШСТО Clt СПОМН!I пржеСТIiОТО IШ flРI\ЗIIСIIСТllсУТО, Дfl Сс 11)1([\)1(; 1":.II(Olltl
          ст IIIOfil!U.te СJIУЖI1 1111 ПРll ГОТОDJl СIIИiПО :lrl II"СТОНЧНIIОС'f !I С 'ЫШ\ОС1lU на
          IIPil fl: lIlIf(1 110(; 1 НЧIIОС . ДОКIIТ() обli'lё llобрият paj t OIJOp КII)П" на C"PЦёiO
          С,II II()('Щltсtо,  MO.itC

                                         113  Сс '{ус   IIIОГО

                 За дlIIlТ(: ШI JlIоБО1lТ1I
                 И пепата. КIIКUИТО се Сnучu:п,

           Тук ;1/1-10,'0 311:1'11/ оогзтстоото 1(;] Пълнотата на еДIIОТО. нс осяк;!кпото 11[\ едно
           множество от разпръснатото. Тов" чув[\нс ШIКОга нс IlОЛ[(ВЯ                    MIII1<V10TO. а
           Ч)'1J3 б ll JllJто . като сс посвещава в същността 113 с.1УЧlUlOТО се. ТОВ3 чуване
           CII спомня ВСЛНКО.1УШllето 11 КрОТОСТ111_ 11 търпеНIIСТО H<I IlHHTC 11<1 любоо.
           Te.~lIlIfIТ IlYX е ВО.lята nю6 11 шят да намерlI своята собстnеН<I СЪЩIIОСТ 11 D
           тооа да останс IIспоколе6l1МО. Тов;! чуване с СГЮ~IНЯНС                  11[(  IIскреllостта  11
           ЖСРПlOготооността на делата. КОIIТО - в кз ч еството на СЛУЧII Jl Н сс - са ВlIнаги
           еДIIО з[(вършванс    11 обосновават ваЛlI.1НОТО. Любопта 11 делата осъществяват
           ВНСОКIIЯ ДУХ lIа храбростта. СДIIIIСТ8ено от който съристо [GсП1Ut] на c.\rъpTHIITC
           става II1IШЧ3!IIЮ готово З<1 очакваllСТО lIа СДН3 участ. която.             CTocltKIIHall хор атз
           11 все пзк ПО-'1 боговете трябвз да понесс разЛIIЧНОТО [lIecpanllll~1O МI!ОГОТО,
           Ull~lcjchcJ на ПО :l)'60га. Любовта настройва храбростта З3 пр аЗl! lIка . Де.lатз
          - ОсвО60Ж.1аuат~Ч;аоро-стт-;-з;-~c=r~ваliС        ~ЪTpcB C-';;.16ата~Лю60вта 11 де;]зтз -
           n об ,1зстта на ОlЪР11IIIТС - С;.) тържеспюто .          !1  ,oe'lo IIраЗIIСIIСТUОТО сс готвlI.
122         Любов 11 .1с:ю са ПОСТIIЧIIОТО. косто за поеТ<I с .10брс да 'IYC. ,011TO ОТ
           Y:HI<lllaIlCТO на ЧУiК.JIIТС oГllbone 11 за тя\ трябва на се УII[1аЖl!яоа 11 Сl1060:ншта
философСки
           УПОТ[1сбз I!а .1Y~llfТC. ставаlU;! по та къв lIаЧlIl1 Оllова. касто за С~Il,РТНlIЯ
ФОРJ'J.:
           OCIIOlJ3Ba Ж II ВССllето 11 РОДIIОТО. Докато ТО111 ра1гов o[1 от :1106011 11 -'le:l;] ~!Оже
3/99
                                                                  -
  'С'" сс ЧУL   _  .азва !;а С1,рЦС:То С I".'?!НI ЩС ~       K:J"j~i! 'O Н '! ~-ТOTO са с,::!ю н            ~,  J'JГ'/(  !
  п,ЩОТО такова     [das Selbc] и    едно и също    [und  l:шс ]. Срещащото сс ОГi'рl.I~.!.Н~            Хп !!уео, '   t
  R до бри я разговор може да с и СПО~lНи т ова, за което винаrи тр ябвз да !\!I ! С.1Н
  в секи спомен_ добрият разговор прави говорещия мнсл: щ в мис..lснето на
                                                             .БL.')ПОМЕНAI-illl- f
  смъртlluте .ltШСЛU'. Поетът става по-заду шевен и Т.е. ПО·СТЮ:ОП!ОРR Ш.                                    !
  Спомнящото мислене на добрю! разговор изрича поетичната реч. В I:3...I:ВO                                   f
  добрият разroвор има своята поетична съ щн ост, поетът знае; тъй като той
  познава несъщностното на разговора и подвластния !\IY е; ,н:. ПротltВО '
  същностra    [Gegenwesen] за добрия разговор е uеnоеmuчнаmа               с..l0ВООХОта. В
  един къс опъслс:к се казва (п.   25, IV, 257):
                       der Nach!geist
       Der himrnc:ls!urmende, der hat ип,ег Land
       Besctl ...·azct, rnit Sprachen viel , undichtrischcn, und
       Den Schu!! gell.·iilzet
       Bis diese S!Unde.
       Doch komrn! das, was icl1 will,
                                  (Духът на нощта
         Падащият от небето , J(ОЙТО с: нашата страна
         Предумал. с МIIОГО еЗIII(II. непоеТИЧНII. If
         Смепа ОllaJ!Я 1111 ,
         До ТО111 'ще ,
         ИЛIЩ обft'IС то ра. I(ОСТО аз ЖСJНlЯ,)

  Тора. кОС:Уо "Ос-М.'!" цска. е 11<:1«(111('11'('1 !I <:'1.Lll1IQ<:TltOT('J Жt:..l;lёIlС . C1.,l('OI1lI(J1(),
  То lIе IIДЬ:I. nQНеЖе "осn,т 'го 11<:1(11 , fi '!ОСМ:!" C'fKX(')i 1'(Jf')ci;kll тряб,,;. ,'р IIЬ:.С,.цс
  ИДL1I1UННС1 ,  f)QHc,",c 10     ё I!СllРСДС11ЦО1   J1(1p1IMa10 \:111.\(11  nорс>щс. С ЧI~l     11 .1
  С8СШСIIOТQ . 11з Н>!';! 1 1д I>ilШОII()С 1'101 rf'\}I(;lIa Пfll/ c)r1(I/I(/ /,1'1/ ди nO( liC1l/11 1(' 1/ '/11111
  (Осг G(mg (щf    L(/f1(l,  t У.  112), Само  пиш сс IЮШО ГlI~ гаРJllНlIlIЛI З;J чсш Г.' lIа
  земнтn за ПОСТII'1II0 ЖНВССIIС, Н заМllсЬЛl1 113 ОТКЪClIСК:! Хьо.1Лсрnнн сс БОРl1
  да кажс IIСНО луматn NСГlосmUЧIЮ. Н, фОН ХСJllIнграт отбелязвз Нрll това
  CJ1enHoTo ОУ.    392):   "IIlЩ IIСПОСГllUЧ/Ю са куполоо6rВJII(1 наТРУП:НII\ ра IIIIIТС :
  /(cKpaIiIl Q. НС.\Щ/,I/О. НСI'6сдшnсл//о. 1/(')'1\110111('110:'

  Чрез товз еТЮ;ОПЮРЯUlо· п..лкуuаНIIС 113 НСГОП:1та соБСПJСН3 ,1Y\I;] П(1еТ1,Т                 1111
  позволява ;:ха уз наем: l lOeТlI'l I IOTO с крайното, което сс прс;:хонрс .1 с.l~ L1 •
  rpalll1UIIТC }(;] съдбоuното. ПоеТI1ЧНОТО с ~IIIPIIOTO           Ila  б:IЗГОРЗЗ~:'>II1I1Я  llOJ((1 il.
  KO I~TO ПРОГОВВJ кавгата. ПОСТIIЧН О ТО е уБС.JIIТСЛlIО1 0 , [кос го] СUI.. р зна
  несвързаното . ПоеТI1ЧНОТО с удържаното оъв ВРЪЗJ(а 11 ~Iяра.                  Y\lCpelloTo.
  Навсякъдс постичното .'10CТlIrз           .'10  IIснапуекането на ГР3НIIU ;П3, покоя.
  връзката. :'>Iярата. CТlc~oTBopeHCTo ~II\C ;ll\ върху IIСШО оставашо.
  Следовате.llЮ поетltчната употреба упражнява еЗI\Кil за ясно 113.10ЖСНIIС lIа
  Оставзщото I! така II1праша на поета СlJободната употреба на способността
  да сс IIOКОII в собственото. Добър е nh-ЬD разговор. В lIего C.JItH СГЮ~IСН
I
,_О_срещз ДРУГ!!.Я. В. СРСIllЗllето сс узнава СЪЗВУ'IIIСТQ i!;t С1,ШР-Т~.ЮIВ;J :-шс;щ Jl
i  така взаllмопрltllадлежаllето в качеството на СЪШССТВУD:.lIIС lIа ПрIIЯТС.1СТIЮТО .

       \\'0 al>t:r sinJ Ji, Fr,Ulllk')    [kll ЗПlliп
I       1\11( dt:m GC! :lllrtcn'?                                                   123
I                                                              фНЛ CJС ОфСК
          (Къ.1С об<1ЧС са ПРlIятеЛIIте? БелаР~1I111
                                                                    фор'
          СЪ" С ПЪПIII "а")                                                   3/99
!tfapmll!l     4спп,ртата СТРГJ фа започва с С .l!!Н            въпрос. Той с С.:\НIIСТIJСIIIIЯТ В
Xaйgeгep      СТИХОТВОРСIIIIСТО . Как трябва обаче ВЪЗnО.неIlQlluеmо .              косто llOЧl!lJ <l В
          решав ащото, да lI~руши IIСПОКОЯТ на CЪ~lIfcНlleтo? Може БИIJЪ ПРОСlIтс.lн а та
.ВЪЗПОМffi·UШ Е"
          форма на двата стиха с са~1O еди 11 друг , подчертан речеви обрат за н уж ната
          дума. която ПОClът изказва от еднаквото же..lзнне за покосне и от еднаквия

          спомен D хнмна Титаните:

                            lndesscn, gicb in    Fcicгstundcn
                Und daB ic h ruhen moge, dcr Todtcn
                Zu denken. Vicle sind gesto rbcn
                Feldhe rrn in aller Zeil
                UI1d sch6ne Fraucn und Dichter
                Und in neuer
                Оег Маппсг vicl
                lcl1 аЬсг bin alle in .
                                    (Впрочем, кара в празничин часове
                  И че мога 'аз да почин а, за МЪРТВlIте
                  Да миел;!. Много са умр ел и
                  П ЫIКОЬОДЦ И в старо време
                  И хубаl'l1 жени     11 поети
                  И Ii 110110
                  от Mbll(cтe   MIIOrO.
                  А з обач(; съм сrщ.)

          A~(> IIt:Кi\XMC "'.flРОСЪТ "К,. дс об{I'lС СII ПРНЯТCJщтс?" "Р Рfl,бсрем С,'МО IЩТО
          ~llIiщ 111.ПР(\ С . 10 10Г! трuбflillltС Дf\'j[, У'Щ : "К1.ЛС о(iаЧё СlIlГJобщо IIPIIHiCJlltТe? "
          A il:lllotn.T Ill1Ta 101 /,'С;Т(1РМIII( п.гсm-.mцщw . H,.lJpoc·t.1 tlC:\lIyCMIICJI(:1I0 Пllill
          '1;\  111 С 1/1 tlPllHICJlI1  'roi\  I1lIlа. n'ПС .,11 са ТС . /!!.IIPCH:1.' с II t:1!ЩСКII lIы1ос •.
          BbIlPCKI! Toua 11 1.p~y lIего Jlсitщ НСЩО IIСОПрСДСЛСIЮ . Д<lЛ1IНРННТ(:ЛI!ТС. ЗU ЧllсiО
          IIpc511uaUllHO Сс Гlllt a. са д8а~шта Н ЮОВШ III. )\() I! 'ГО с поето КОТО трсти. 38 ШI
          може тоilIЮ'IИНС. трябна Щ\ сс DОШI д(>бр шп рззгооор? Тогава поетът щеше
          па б I.I\C сом ПРНЯТСII Н спътник. ИЛII "f'II.чmСllllfIIС са (>НСЗII двамата. 1'0llТО
          саМII IЮМСЖДУ СII казват        11  СIIУШ[П? 06зчс ХЬО,lЛСРЛllIl ВСС пак сн СГIO~lmI за
          рюгоuора. кой го З<l него - ще рече зз СПЗССllllето на lIеГОО<lта пое'JНЯ - е
          добър. За какоо му е разговор меж.(1)' ПРlIятеml. Прll f(Olrro lI его саМIIЯ го
          IIЯ~lа'? БСЛ(f!l. lrШI с IIМСТО на СПЪПIlIка. с КОIПО Х//!1СI'1I0/1 някога е BOlIlU1
          lI'bll ГlI rаЗГОНОРII в МIIОГО ПНОlа. КОIIТО разкаЗRат за дllI l но любов 11 за дсла.
          Xtll1CptlO1l с IIмето н а поста.       TOII саМIIЯТ е С!1ътlltlкът, за Чllето пребll в[ша llе
          сега ПlIта въпросът. Къде ще с той самнят. трябва обаче поетът все пак да
          знае , ощс по вече сега, когато той поздраВRваЩIIЯТ. ОТКРllва кой е D качеството
          lIа ТОЗII. коПто 1IJ0става в рошшата. Само че постът IlIпа най-напред за
          Бе.lаРМIIII със cIlЪТlIНKa. Да.ll1l1аВЯРIIО СПЪТ1-III"'''Т е още с него? ДаЛII.:1Ва~\ата
          пък са раЗ 'lСJlCI lII ? Къде с а rrРНЯТС.lllТе? Въпросът нс нека да сс осве.l0МII
          географСКII за ~Iестопрс бllвапаснто lIа ПРllятеЛI!ТС. Той мнслн върху
                          _
          същността на ~1 ~crQLQ~за _ ц>~то ~\С с:!: I!QU _ССГ[\ сс ПРС ;JOllре.J.е;JЯ ВССКI1 от
          ПРI1ЯТСЛIПС. Тъй K<lTO ~'С;;:;УIJРБIСIIIЮОТ поеТIIЧIЮ-ТО BpC~ le 113 ХНIIСРНО­
124         нов ото СТI1ХОТlЮРСIIС друго С СIЮЛСТlllО поста. В Е~IПС;lOК:ЮIJOТО СТНХОТВОРСIIС
          ГlрIlЯ ' 1 слят печс IIC с СГIЪТНllh-I.•Т 113 Бе:IЗРМIIН. Той е отпътувал за едно ;l p~TO
фИЛОСОфСК1I
форум        СЪЩIIОСПЮ ~IЯСТО. Лл а ~IС Ж;lувре~lеIllIO 11 то сс 1I<1llуска. Е~IГIе.1К.lОIЮТО

3/99        CТlL\OTUOPCHC ПРllllа:lЛСЖII Оll!е KЪ~1 СТРЗНСТВ<lНСТО. Зll6РЫII<IIlС/II() 6 {loдflllll/l/ a
започва C:IB<J Ta~l. къдсто сmро/{/щкът е пр~,нша:1 към Стю:отворящ с.70                      Jfapmu/t
казване на родните. реки (РСЙI~ 11 И П!1 ЪР). Обаче даже идването в ро;шната                    Хайgегер
само заПОЧВil родното завръщане в собственото. Затова пристигналият зове
                                                      ,.възПО~1ЕНАНИЕ"
чашата и желае моженето да се остане в собственото. Трябва ли тогава .:ха
се учудваме, зко поетът пита, къде ще е той самият, при положение че ТОЗI!
въпрос СС обмисля 'върху родното ставане в собственото сЪщностно място.
Тогава Възпоменанието все пак не изключва питането . 'Само че то не сс
обърква в пресмет.ll1ВОТО съмнение. Също така то ва по<;тично ПlIтане е др)т
вид от м исли теJlСКОТО, което се. дръзва в същностното достойнство на
питането и в това носи за решението друго от казва.нето на свещеното .
Мислителят МIIСЛlI в неродното, което за H~ГO не е преминаване, а е TOa:l
вкъщи. Спомнящото питане на поета напротив стихотвори родното . В
смисъла на това питзне единственият въпрос на ' СТlIхотворението остава

само боязливо разбулване на CK-РllniЯ въпрос, който сс предназначава :!.1
същиостта на самото ВъзnомеllаIlИ". Само че поетът шпа поетично .
Разбулващото IIЗвс:...дане на въпроса е забу.тване. Привидно неопределеното
на пъп роса е ПРСЛlIтащото на това забулване,             1(0eTO обаче може .:1:1
преДЧУl!ства свое10 Лlпано. Поетьт Лlпа за сnътНIIIШ и за приятелите н &Се
пак наn-.напред Пllта ~ ако не и единствено      - за самня себе си . ПОЛ ОЖlIте .1НО
ТОЙ оБМIfСЛЯ не това ~а з " lIа С80llта JШЧИОСТ , а той пита за това далеч [т . е .:
ТОРа, което е да!lеч} след СЫЦНОСl110ТО МЯСТо Ila аза            [des Selbs!1. ЧIIСТО
соБСТIН: IICJ е eIIItH(;Tl1elf() !1'}r",Лllеlшето Н8 същността на        CJIII!! nOe'ТIllIlIocT .
КаКIIО ЛРУГQ CJбi\<lе M()>I\C да rЩТil1",'Р'МUlIне 'f() у дома OCf,ell 101la, Л"Л " '0['
nocpCJtCТl'QM Ji!flРЫШillеt() у   AOMI\  с,г/\ liече  11  СН е БА'1>ЩII,  npu  /IJНО/'II'!

                           MIII1ct1er


                                  (Н~К()Й
      HOCII стршш. Прll н з ьора да O'tIIдC:)

Това с OiTOBOPbT 1111 въпросп, IIЛI! ПЪК 8ътрсuшатn среда 113 отговора. от
1(0llTO Сс 'разгръщ(\ ОСПlналото. Обаче ТО)lI отговор бll могло още гювсче..:J.3
ОТД<lлечн  [bcfrcmdCI1.  ОТЧУЖЛII] ОТКОЛКОТО ВНСIIШIIJ!Т пъпрос . Тl, Й к:п() се
назовават II.Ч/(Оll. конто саМII пак прннадлсжат към БРОII на ОIlСЗН. КОIIТО сп
определеНII ЗI1 ;,;ода към II З 80ра . ТОЗII БРОl1 е СДIIIIСТВОТО              113  Ta~a
взаНМОПРНlНlдлс жа ЩIIТС. Те сп прнятелнтс от ПРlIятел ство. касто с
оБОСIIОn3110 ВЪРЧ пратсността [Sсhiсkнпg] в бъдещата ПОСТIIЧIIОСТ.
ПРIIЯТСЛIIТС. зrt KOIITO I1IITa fЮСТЬТ 11 "-ЪМ конто сам пр"нпд.лсжн. са CKpllТlIТC
(11 също Н днсс още скрнтн) моряuн . за КО IIТ О сн СПОМНЯ началото на
стаХОТВОРСНIIСТО. ОТ ЧIIСЛОТО lIа теЗII пр"ятеЛII IIЯКО!I 1I0СН стра.~з д3 ОТII..1е
пр!! юворз.  IIcK3T .111  теЗII д)'МII са~ю да кажат. че някон       lIallCTlllla  се боят  11
затова НЯКОIIIIС ОТII63Т flрll IIЗlJ 0 ра. че повечето все па к бсз БоюыI н КО.lсбаllllС
предпр"С:'l ат н аправо ТОЗ II :\ОД? Така.1 :1 зна'lll, ПРС.J.ВII.1I1<1 ОСНОВIIЯ закон н а
ИСТОРIIЧllостта . КОС10 с заКОlIна ставането нз      P0.J.IJH;JT:I . Това оба ч е СС С1.. СТОII
В преМIIН<lвансто врсз IIСРО:1II0ТО БНТllе и С:l~Ю като Ta'~'ыJ 06 .\оГё~IIРllсыiю ~ОО ~==
за усвояваНС '1 о на сабе 1ве110ТО.   Tl,l\  к а го /IJ60PblII С JlРОIIЗ\О.J.Ъ Т нз pCKa T~.
                                                              125
която праВII стра ната обработваС~lа       11 ПОЗIJОJlЯl1а 113 ЧС :lата l1а зсмята .1а
                                                        фJfЛОСОфСКИ
ЖlJвеят в нс!! . IfJ60[lblII С Щ10IlJХО.1ЪТ на рС'!I1I!!! :1 ~"X.    KoiiTO КРIlС в себс СII           форум
ПоеТIIЧll а та 111..1IЮ 13113 с06СТВСIIОI 011:1 РО:ШIl31 а. Оба'lе НЗII ОР 1 ,Т сс ра ЗКР llн а             3/99
м    "  н    най - напред ка 1о И ':?AJР :J ~U Са )"111 :1'111 P ~ !; :'т:' ~< НС!  -'1"; н з :п~ IJ MorK, " " ~TOBa
::~,-    р
          об.\о..1Ъ 1 h ь м ИЗВОГi?' е IJpbluallCTo KЪ~I HCI'O а обр~ -;-,,-,- : .. r,ucOKa lIа обf<     ЙIII{Я

.въз ') МЕНАН11Е"  поток на реката. ЛуИ това обходът ~ЪЧ \!З[lора '7,.6ва първо да У. ,;I~зе от
          извора. Обходъ т [ъм него не ОТИlJа направо s:ъ..M него. Топа,                f  оето е
          произходът на POдROTO в неговата исnша, нс M~ направо да се узнае в

          началото на младсх/(ото юраствавс вкъщи. КЪМ с-"щата елегия Хляб                 u вш/о,
          за която беше ПРС.'IIIазrrачено сло в ото иа закона ю. родното ставане, Н. фон
          Хелннrpат отнася с.lеДIIИЯ замнсъл (1У,          323):

                          аЬег des Ursprungs
               Denkt тап ~wer und dcr Jugcnd Haus fassC<.
                          die Seher nichl mehr,
               АЬег doch CIWas gill, in reincr Rcgel, die Erde
               Eine Кlarhcil, die Nachl, das und das Ruhige 1.~nl
               Ein VersliinuJ ger woh l, ein Filr llich~rer, und z:.~el
               GOlllicl1es. ihrs aucl1 sei lang \\'ie der Himmel t..::d веГ.

                                        (ала прспходът
                 Помни ct трудно и младостта не р;ибярат
                                        пророшсте вече.

                 Ала все нак IIСЩО СИ струпа, по чисто 1!р;11111J10. з емята,
                 ЯСllOТn - нощта, което и локоя ЛОЗlra,,~ •
                 Разумен HMI1.J(lIO. ПО-ЩIРСТlIСIl, И ПОКIt:lU
                 БО)l(СС "СflО[ТО], II СЙНОТО С'LIио да        6  де I\НСОКО I<IHO небето и
                 ltN!бо~о , )

          Лко лу:';'И' ОТ 'lужбl1l1(1, tlОМН<;ЙIШ Y'JII!I'fOTO TIIM, сс ·щr,·j.РIIС у ЛОмn. то 1011
          IIPc, \I1 ;lp"TeJIII() II~IJ IIpe;\ Iфt"СД:l 1<111,1. ~()cl' o му Сс lпJ,Iщrа ла Ю JIОЖII. Така
          1-; I\;ШliiКII [1 IIiНI,11 Щll О, toil IIНЖJtil 1011;\ (/1\1,IJ(IJ щ; J'C"C Ka~1 (> IlАк(' г а D
          младостта, КОГ!!I о !!скаше да 06,' U:llle Р() ;ШII;Jiа Н:;ЦОС РСДСТ(lС!lО ,         ега (п.рnо
          uаЖII ПРШJliJlOiО на РОДJltl 'ПI земя.      IIOIIC)I(C  IIJ J IOЖС МН СГО , КОСТО СЛСдlНI да сс

          Уllr38ЛIIU3 от IIСЯ, С определено от С .~ Сд!НIЩШI да се IПЛОЖII OrbIl, Някой С
          Н311-Dtlсшзта, иаРСТВСllа СЪЩIIОСi, като попубог тъкмо. с разумеll IJ тззи
          яснота, тогзuи мо.сс iНl ПOlШЖС БОЖССТUСI1Q1 о . \ З1'еС [l3 съшо  11 спокойното
          11 ЯСIIОТО. С КОС1 О трябва да се съедllllll Ю,10ЖСllllс."rо. нисоко 11 дълбоко да
          бъде кзто небето . )Jl1РЪЩ<lШQТО СС Прll lIЗuога -,;О '"IЯII С lIа ПРОlIЗхода е
          lI аЙ -тру.:1II0ТО. 3 атов;] IIЯ К ОЙ таll Бо.'IJыI. нс ПОIIС "-С СС С !'гз хуuа от ТОD<l1I3Й­
          ТРУдIlО . а 1I0l!с же го обllЧ3. БОЯJыпа е на IlЧ'НО lIещо rаЗJlII'IIIО от
          сuеIlЛlIIJОСПI. която към /JСIIЧКО. което я срещи. OCТ<lB3 само IIСРСШlIтслна              11
          IIССlIгурна.    Н:ШРОТIIВ боязънта се зздърж а чрсз IIСДIJусмнсленО
          СДllIIственото,    IlpC.:r косто с боязънта. Боязънта не става неснгурна 11 все
          пак сс зuдържа в ссбе сн [hзltсп ап sich]. Нейното -са~!Ообл;даИI-Iе
          [Апsiсhllзltсп] обаче юбягва Оllасността БОЯЗ,lНВllТС Д<I сс оплетат n
          загрнжсност за себе сн спорсд естеството на ПЛ;IШЛIIDОТО. Обаче
          самооб.1а;13НIIСТО Н<I БОЯЗ ,1I1ВОСТТ3         Ile лознавз IIl1кога 11 задръжката.
          БciЯЗ~lIвостта ~ГKaт-;;= Ю;lач'"а=;;-liо- ук';;'~II;а~~~то - са~!Ооб.1аД;IНIIС пред - ~­
          ellhobpe:-lеНIIO IIJб~гваното  - най -С.ЪКР ОВС НО п:rСЧСНIIС КЪ1\1 това. Кос I о се
126         113СТРОЙАа към боязън. ~ЮЖС   .13 сс КО,1с6зс , Вес lIaK КО_1сбuсшата сс боязъ!!
фИЛОСОфски     нс ПОЗllава IIIIКЗКВО боенс 11 УlIlIlJаllе, Нейното КО _lсбаСI1С с О<JакваШ<lта
форум        PCIIIIITC,~IIOCT за ThPIICIIIICTO, Тук КО.1ебаIlIlСТО с отдаВllа рСШllлата се
З/99
см еЛОС1 З;.\ п осте п с, ,,,.)lО . КО .lебаннсто Н3 боязънта t "П , рпеm                  Обаче        Маргщ lt
боязънта не изчерпва своята същност 11 та"ова колсбаснс. Тъй ка т, !! ТОВ:1.                           Xaйg eгep
самото владес !>IНсленето, привлечено наТам. !\Ъ!>I избягваното . БОЯThнта е
                                                              .вЪЗПОМЕНАНИЕ"
това в себс сн задържащо            -  търпеливо понасящо учудването           -  с п омняне
за овона. което остава блю"о в една близост. !соято се изразява ед инствено
в това  да задържи нещо далечно далече в неговата пълнота и чр~ това

готово за неговот о набъбващо изблнкване. Тази същностна боюън е
настройването за идващото [сн] у дома сnо,\!Нянс на произхода. БоЯThата е
званието. че произходът не може да се узнае непосредствено. Тази боязън
е тежкото бре!>lе, с което трябва да ус п окои сърцето оюи поет, чнето слово
обосновава хода на историята на едно ЧОf:\ечество !\ъм HeГOB~TO родно. за
да не рухне той от същата тежест. Боязънта не възпрепятства. Обаче тя
полага постепенното на пътя. Тя е празничното основно настройване за
бапните пътеКII . Боязънта настройва хода по поеТИЧlIите пътнща.·Бопънта
          -ъм произхода. Тя е по·определяща от цялата мощ .
определя при хода ..

НЛКОЙ/IIОСU боязъ"mо, при извора да отиде. Това не значн НЯКОЙ спира
да се приближава н не отива до извора. Думите по-скоро казват: нlltой се
колебае 11 не наПllра направо към извора. Обаче с боязънта той показва
единствеllО 1аХОllа и.а хода към IIзвора. Той като не ОТlIва неПОСРС:ДСТllено
до нзвора. праВII обхо:tа !съм него тъкмо СЪЩИI!СК!f. Затова по ПЪТЯ на този
 обход преди      IICII'IKO  може да бъде само Щlii·БОЯЗЛН8I1ЯТ от БОIlЗ!lНlште .
Той е тооа . OGi\'fe тоli КЮПIl ТОI111 ,аБУЛПflШО: 'Г~n /(ато ТОП не може да се
 ncplfll като ИЗli:..11()'lеIlIlС . Тол ::I1I[lС.      '1(: Щliнието на закова се ОСЩНЩВiI са~fO

 Ш\ тооо  - Д{\ Сё ЩIМIlРii     fj  ::IиКОНО. - предll TO!li\ хрлбро POJ1lllf"Ta :j(i6Pilllllfl~l!.
дn CTfHIHCTfi;\ Ii 'I>,жGЩНI: а tlMClIl/Q /iК't,Щtl С дУ,1;f,m / lIе б /Ш'll'l//ьто. нс при
 l13/Jo!'a. Змuо .1yJtl.T      jft е Прll I\З[\ОР:J    [1  ~IIПОЧ[lilllе't(), КЪДСТО 0611ЧС СПQре.l
 оБИ'lIIi1II('1'tQ M!IC"iIC Сс Рi\Жilfi Н lI')блнк[)[\ \!СП(\СРСДСГIIСIЮ L\Я !Н\fl\ fl1>JНI(1П?              .

     E~ bcgmnc\ Hcm11C11 dcr          RсiсtltuПl
     1111 Mecrc,
         (ЗЗПQЧВП IIМСIIНО БОГПiСiВОiО
         \)  морето.)

 Богатството ЮIIЮП\ НС С просто IIрl!тежаlll!С. Ощс по· малко с                   CIlCilCTBIIC от
 ПРlIтсжаинс . понеже то [богаТСТIJОТО] ВIIII<1Г11 оставз негова                      OCIIOIl3 ..
 БогаТСТIIОТО е IIЗЛНШЪКът от това, косто съхраНЯllа ПРlпежаllllСТО на сдна
 собствена съшност. кзто ОТКРllва пътя към своята ПРI!СЪЩНОСТ 11 без да сс
 I!3ТОЩII оставз В повелятз Д3 стане зряло за собстuеното. Ilзобll.l!!СТ О об;-,чс
 не с нзоънрсдно КОЛllчество.              което за   СI!ТНЯ  е  ВНН<lП ; налнuс като още

 останалото . I!стинското IIзобшшс е оБIlЛIIСТО. касто само ПрС .ll1ва I! така
 се наДМlIнав а. ПРII такова наДМlIнаванс пре.lllващото тсче обратн о KЪ~I
 себе СII  I!  узнава. че Са . . Н) за себе СII       -   понеже BIIHaГlI се наД~lllllзва      -  нс с
 достаrьЧIIО . Обаче ТОВ3 lIаДМllllаваЩО·СС-НIн,ога·достаrьчно с пr>ОI!З,"О:IЪТ .    .
_ ~OraтCTIJ010 е СЪЩIIОСТС/l I!ЗIЮР, прн KOIITO соБСТIJСilOТО П:ЪРВО I lС.J.}шствеliО.~__ _
 Става на с оОслн:: ност. Изворът с РЗЗТРЪЩ:Jнето на едното пр!! IIСll1чер ·
 пас~IOСТ на IIСГОВОТО СДI!IIСТВО.            E.:IHOTO  от такъв   BII.J.  е прос  rOT<lTa.  Б ОГ;11
 Може :ы бъде са~ю ТОЗII. който разб!!ра [ка l\ l да )"потрсб!! богатството                               12/
 Свободно!!      I1pe.J.1I  това I\ зоб що да го пнд!! в неговата СЪЩIIОСТ. Това ~ ~ICC                 фнлософск
 еДlIIlСТIIСНО ТОЗII. 1\0llТО       :>'1Oif.:C  да бъде бедсн !I ОIНСЪ:1 на Ое ':1IIOСТТ:l. "оято              форум
                                                                   3/99

                                                              r
Maplnин       нс познава никакво Лllшаuаllе. Тъй като ,1l1ШЗlзанС'То             BlfllarlI  сс З<lllЛllТа  n
XaUgl!2ep      IIсимаllСТО,   K01:l0  може да "И~lа"- еднакво    HCnOCpC.:ICTBCIIO,    както то IIЯ~l а­

           всичко също така непосредствено без ГО':1IIОСТ зз това. TOIJ'I лишаване
.вЪЗПОЫЕНАНИЕ"
           юбликва "е от смелостга на бедностга. Искащото.:lЗ и:о.lа лишаване с просто
           сиромашия, "опо непрестанно увисва на бо гатството , без да може да знае
         .  неговата НСТИНСJ(а съшност и да иска да           npae:-'Ie  :-с..l0ВlIята на неговата

           присъщност. Иcrинската бедност .е смелостга:1<1 про..-тото, което БИDа само
           в изначалното .·· Тази бедност съзира същността на богатството I!
                                                                   Х
           следователно знас неговия закон. Искането да си богат трябва да се пре~!I!не
                                                                   с
           чрез себенадмИllaване. Това обаче иска да бъде научено, Научаването трябва
           да започне там, пдето най-лесно се покаже богатството.                TOBil сс случва      X
                                                                   п
           там, пдето то с разпростряно н същностга на простото, т.с на извора,
                                                                   е
           още може да сс с"рие в непосредствената пълнота на преподнессното,
                                                                   с
           Ра:jПРОСТРЯНО с богатството, което е са:-,шят извор, там, където се е
                                                                   с
           разпростряла реката, извнраща от него и навсякъ.:lС подтиквана още от
                                                                   л
           него, за да се ширне после като море 11 чрез това готова за морето. Реката
                                                                   J
           "е" изворът, Т81(.а че вследствие на нейния излаз в :-.юрето самият IIЗВОР се
                                                                   С
           с"рива 8 морето , Оllези някои обаче, които носят боязънта да отидат при
           IIЗ80ра, трябва - от тази боязън - да узнаят пътя КЪ"! нзвора като околен                    [
                                                                   С
           път !(ЪМ морето . J(ОЛОНlIята обича С80Я дух. Те'}н поет\! са моряци.
                                                                   [1
                                               Sle,                  .6
                Wie MHlcr, bringen Z\lSl\mmen                                     1
                Das  SC~I()ne  Jer Erd' .. '                                    з

                                                     (Те,            1
                   КIIТО ЖlI/lQtll1СНн, С1,бllРflТ                                '!
                   Xy(i()f:J:r~ 1!:t~е.'1J11=) .::~=-,-

           CfIlXQ,U(>f\CHCTIJ 113 тсЗн IIОСЛI оше НС С         1)  "0111 , С()БС TIIC"'I та Сl.Щ!l(1С 1 на
           flOCJIIHtU . Нейният вид с IIСС още кl1,О ТО :III Iш :»<'111101/11('11//111('. ТНХIIОТО
           J(3JDUllc вес оше ис с СТUIIUЛО ролно IJ РОДIIОТО . 1'083 С Оllооа С"I\ЩiООРСНС,
           КОСТО трябuзше д3 IШ!ЪРШI\ БСЛОРМIIN със C"bl"HJI}\O: посзшпа IШ XIIГlCPIIOH,
           ОТ ТЯ)ОIOТО отпътуване З3 морето u чуждат а стран;) ТС събllрат хубостта
           //(/  зсмятu. Хубостта тук нс 1113'111 110 IIIIK;)t;bl' lIаЧlI1I · uсякаКDОТО на
           ПЪТСШССТ8уоащото 11 случаiillОТО. Хубавот о на ]('.\(.чmа е 1С~IЯТ3               u  сооята
           хубост. С тазl\ .1ума ПОСТЪТ 113 ,\'//I/C[I//O/l иазО83113 обаче битието                [das
           SCYI1]" . B~ICCTO много СВНДСТС ,1СТВ3. доста ГЪЧIIO С укззаllllСТО "а юосстНО
           място в заМIlСЪЛ на преДIIСJlООIIС къ м Хип('[llI(m          (11.546):
                 u  Да ПРIIIU1ЮЧИ оновз ВСЧНО СТЪЛ"НОВСЮIС меж;ху нашето аз   11 евста. Mllpa
                Н3 целия  Mllp. шАто С по 'висш . ТЪЙ КЗТIO цеНIIЯТ разум [е]. към KoilTO да се
                върнем. с npllp0.13T3 да се СЪСДll11llМ в едно бсзкраЙIIО цяло. което С це.па
                II~ ВСIIЧКII наШII стремеЖII - IIlIe можем за TOB::I.:I3 се рззберем IIЛII IIС.

                 Оозче IШТО нашето JllaHlle. fIIlTO нашето нашето умеНIIС ДОСТllга в койТО
                11 да е пер" о.1 Н3 бllтието      .10 товз, при което сс прсустаllовява ВСЯКО
                СТЪ .1КНОВСIIIIС. Прll касто   BCII'IKO с С.1110: опрс.:\с"снзт" ЛIIIIIIЯ сс СЪСДlIlIява с
                II~опр~~r0=Ir6fi,:pffiifЮтогrряб:пг,t;:аване

128               Съшо пка IIС бllхме IIма .1 11 IIIIK3KBO IlРСдЧ~ BCTBIIC за ОЮII безкраСII МIlР.
фИЛОСОфСКIf          з(l Оllооа OHTIIC в е:IIIIIСТВСIIIIЯ СМIIСЪ .1 tla .:lYMaT3. въобшс нс OIlXMC сс
ФОРУМ             СТРС~II(I1I1. ПрllрО':ЩП да сс СЪС.1111111 с 1'3С . НС б ll~~IС МIIСJ\lIЛII 11 ООР~RIIЛII. нс
3/99
------------------------------
                011 1I'lа ло съвсе\! аБСО:IIОТIIО IIlIlllO. (за "ас) нс 611"'" MIICi1l1illl .1ажс IIIIШО.
                                                                -
        (13 IIЗС) a~o нс бяхме 113: 111'11111  'Ipe) Оllооа бсзкраЙIIО СЪСJJ.IIIIСIIIIС.   0110113 Е, ~C       Марпщн
        в еДII!! ствеIШ. CM IIC1,.1 113 ;IY~la1 а. TOl,a с IШillfЧIIО - В кзчеетвото lI а Х\ -       ;;      Хайgегt>р
        очаква сс. З3;:.1 'ICTe С ХllrlСРНОН. C.lHO 110"0 l\зретво за нзс, ~".lCТO хус          -:-Т.!
        с кралица.                                                 ,ВЪЗПОМЕНАНИЕ"

          Аз с~опач. че в кр а я на кранщата ще каЖС~I: свсщеНII ПлаТОIIС прол-ти'
        Тежко сс С (trърво н ач . ИIIС СМС [съгреШИЛII]) съгрешило срешу Теб .

                                              Предателят'

    Хубостта е присъствнето на битието. БI1Тllето е действителното на
    съществуващото . ИСТlI!!//ОТО на същеСТDуващото поетът на Хипери он.
    Хьолдерлин наЗОВ;1ва по времето на своето отпътуване в ЧУ'А.:бнна BM~CТO
    природата. Завръщащият се у до:о.ш поет, разбllра се, не се НУ'А.:дае - i:Or.lTO
    един ден трябв а да каже това. което оБОСlIовава рО ДНОТО ставане в
    собственото      -  вече от тази дума        като ОСlIовна ДУ~lа на        своето
    стихо творене.!! ~kждувременно обаче моряците трябва да оставят .:щ се
    ПОЯ ВII хубостта из земята. когато те трябва да кажат другояче от пос-тнн
    IIСТIIННОТО . Хубостта е изначалllОТО о бединяващо еДIIО. Това едно МО)(С.:IЗ
    се ' ПОЯВИ само , а.:о то като обединяващото върху своето едно се събере
    [zusammenfuhren . .:l     се 0110Зllае 110между СII]. Това ЕУ става за fL1aToII ВIUIL~Ю
    само  1)  O\VUYWY!1. Т . е . D Оl10З llаlН.tllето ГIO!I.!ежду сн. Обаче l1Demume събират
    [Ьгiпg еп ZUSilшеп. ПРИllасят На(:ДНО] "ото жuвОflСl(И. Те оставят да се IiOiiIH!
   . бutllut:/I//J [\БЕа - та]  &  обllllка ЩI !ШДНМDТО . "Като ЖllвОfll./Сl/И" Ifе ЗШiЧН. че
    ТС3Н 110еПI Р"СУ& ;\Т деПСТDIIТСJllIOТО. РНСУIIПIlСТ() IIМ;\ C!lOC1D С1.ЩllOст.IO . 8
    З8МIIС1.ЩI (\J1roOCCи;) на о;Д1I1I 0611111(,    1, '!Нето CnlIlICTuO се 1l0~а З fJ3 ху6щ·mrtld .
    Постнтс: IIС C~I. i..lX T O 'l'щ.а СЪШО Т () npCltlfCIIOfiliC 1(11111<1. "ФIКfо ,1('J) '\"
   [Ocri ct\tcrStilIlCf).
   _              kQIП о YJllIl'IIT I.JltШГIl  1101111  "фIlНН" :lIiJt ПРОСТIiТII ПРОМ.ii.ld .
    CpallllC!lllc t o 11.1 1100; 111 I о; С )t>: нIФПI\I.:l!IНС 11(\ IfIIKilKj.11 1111'11\11 IIC  6111'"  .1;\ со;
            11<0 - ":[11\1 "Ollllca \'cJll1arll h(JCJI'~", Че X'.OJt1(CPJ1HII Ql~;\ ~ II;1
    nrO'leiC 'Y).I';1_
13   д/I пр"еме Т(1I'а . IЮ',llIlа Сi\lЮ : lI'YC'IIWII C. Косго [1\'JIIIIKI'l1 IIСI10СРСДСТ""Щ'
:0   след ХIIIIСРIIО"    (111.6);
С,

11.         \VI(\t! Ar<.>1\ 1st исг G(1l\ t!cr Zcitul1pscllrcil,cr gcwordcl1
0
          .Unu 5Cll1 МаПI1 1st \\ТГ ilнп trculicll d;JS FпktlНП СГ7ti111с
на
             (Зll а!\! AnoJ1ol l с стаll<lЛ бог lIа l<ССТlIIIКОПIIСUlIТС
та
            И IIСГО В '!ОВСК С който му разкаже IJЯРНО фана.)
as
но
    ПОСТII Т С. '1IIСТО пр"зваllИС с Д~ остаnЯТ..1а сс ПОЯUII хубаlJОТО n заМIIСЪ .l;) на
    хубостт з. Зllаят.     <11';0 11 ca~1O пре:l)таЖ..1аЙКII. lIаКЪ.1С ОПluа ТЯ"lOто пътув:шс.
    Затова не IIзбя гв;п ОТПЪТУО:IIIСТО за морета. От боязънта I1рСД нзвора те
ра
    черпят смслостта за бедllостта. която нс се задържа твърде. 01"0 наЙ - н а прс..1
се
    не I1реВЪЗМОГIIС npel>III11aBIJIICTO прсз странстоансто. Тс ПЪ1)' ват
а

                            und \' сг;сllllltillП
ТО
          Dсп  gcllu gellcn Kricg niclll .
КО
                                   (11 IIС отб .1ЪСКВ<lТ
 с
            OKPILlCH ;J.T <I ВОЙII<l)

           O"plI.IClII1 зва'!lI ТЯХII:lТ3 вой//а спорсд [юраза] //(/ "ар(/иите "prua.                    129
р.

сс
    с каКВIIТО Д)?<III ХЬО :l.1СРЛНII lIаРllча корабllllТС 11.'laТllа н С.1СГIIЯ Т:I

не   Apxunc.la <'nm (J\'. 91). ОКРlI.!lсната ВОЙll3 с бllткпа с I1рсоратностwте H ~


-
О.   ветровсте 1I С IIсб.lаГ ОСК:ЮlIността 11:1 премсто . 3;JШОТО морето с 01Ч»IТО
   il UII    ~   1.( H'i .. f. ;':~ Ipvtt .  ) 1..  1,II!!ar' пътув ан ето с д о С    ('.  НЯ. 1.   -.    ~.     co~a.
 ~.  "',,?ер   НереШИ П ЛI '        остйват някои. Обачс тази J!ioi'l/' ,                1:31';:  ',1 СС явя т
          ВЪ1МОЖНОСТJпе ка истинското инсистинското ОО:-ЗТС. , о 11 В                      i ulJa  посоката
")}JI ЮМЕНАНI!Е'
          хъм извора,      Maup    чс тя самата никога не е своп из в' р. Затова моря цнтс
          са решителни


                Zu wohn.t:ri einsam, Jahrlang,         Unleг
                Dem entlilUben MaS1,
                   (Да "'К8СЯ Т уедииени, годиии, под
                   обезлнстсната мачта,)

          Както една пО-дълга зим а, в която дърветата стClП без ЛlIста н се възпират
          силите и соковете на растежа, така времето на морското пътуваllе е под

          мачтовото дърао. То се клати със своя гредорt.:I It такелаж също като
          обезлистено Зимно дърво в бурята . Обаче по Bpe~leTo на зноя на южните
          огньовс не предлага никаква сянка. Така МОР:ЩlIте живеят далеЧе от
          сенчестите гори на родината в неродното както в С.1l1а чужбииа. Те знаят,
          че дълго е времето, в което НСТIIНННОТО се случ/~а; години очакват те там,

                      wo nich! die Nach! durehgliinz.en
                Die Feirtagc der Stadt,
                Und Sai!crupiel und eingeborener Tanz nieh! .
                                 (К1>дето /IOЩ'1'а не юе[I(:'1'.'IIII;I
                   от ПРIШlщtllте IНI града

                   11 111/1 О  струнна    My:lIIKII  }I  ронен танц . )

          МОРIIUllте еа бt', trраЗIIНК, ИЗГJlеЖI111 тtlка. CIIKI\ItI С;) OТfIP'\lCi!11 бе:! [ICjI~"KnO
          Qтношснне К'l.М праЗНllКfi Ii елно БСJfI[,!II 'IIIII'IIIО "PI:MC , Защо О(;;IЧС
          XI.OJ1llCIMliН Illlзо"lIl1fi CfJl:UHIlJiHO IIОШ;II ? IIОflСЖС; прн             11  1.\ УII:lIIС Il\ "'ОIНЩlliС
          60д'ЬрсТl!уuат. До~()mюто 111:<11010 БУJ1УIН1НС l\Jо6шv ОПРСДСiН! начlllI<I. пО
          !(Qй10 Те ltJ'iul(UUr времетО          IIfI C!JOCiO CTpallCTDlIlI С. ;(\ ,01.111 ирсме юглсжла
          като ьрсмето 1111 IlQщru , В него IIНТО чуж6l1НlIТ[I . ННТО POllIIIIllTa още са
          113пълно РСШСIIН. 060'lе ;00[1 нерешено IIС с iIlIЩО . Времето lIа Т[\)II IIОЩ
          ИIIКОгз нс ПО1Ъпа II3UЯЛО в ПРОСТII)! Mp~K . който отрача (\сякакнз прозраЧl\ОСТ
          [ОшсЫаЬ. ПРОПУСКЛIIDОСТ]. ТаЗII нощ H~la споя с()6С1всна яснота: ссрнозна
          е тя. без веселостта н" отморяващнте нгр" - (\баче ,\се пак спокойнО
          О'lllкваща, ала оше без носенето [пъв lJllл.ра] 11 ЧlПаllСТО 11:1 Рo.1I1I1Н тани.
            llощта на странствзнето на моряцнте,                KOIITO     С3 ОТПЪТУlJа.ll1     ;\:1  )'Зllаят
          OГllbOUCTe 'IН небето, остапа майката                 11<1 ДСIIЯ. който С определен като
            [пред]праЗIIIIЧСН ден в         lIaBe'lepHeTO на тържеството. по Чllето врсме ~юже
          да прс6нвава ураВlIовесеН<1та участ. Пътувансп) на 1\IOРЯUlIте е нощното
            б.1снне за участта. МОРЯUlIте прн пътуването KЪ~I ПРОIIЗХО.1а са своята
            собствена СЪЩIIОСТ. Затова те НlIкога не могат .:13 CTallaT зваНТЮРНСТJI. За
            ПОС!1е.1НlIте '1)'жбllна ВIIН3Г11 с "скзотнчна" . която ОПllтват ВПJlЯII'lено. за да
            почувстват Ilpll това може 611 У.1ара на IIЗIIСН3.Jващото 11 нс0611чаiillОТО,
            ЩСТОl'огана I1Рllрап-;;-~~··Гс-:ЧУДССIIОrо-. К;[ОрсК·Ото пътуване lI a ~!ОРЯllllте
            е благоро.1НО 11 1 резно. Те узнават в '1)'ж611113 ПЪрВIIЯ от6лясък на
130          C06CТlICHOTO. за ,{нято УСUОЯВ;JIIС IIскат да CT<JH3T 11О·0ПIIТIIII. Ilal/p oTIIB
;jJнлософскн      аваIlТЮР"СТЪТ с UЪЗМОЖСII c<J~!O 11 IIстор"ческот о пространстио 11 <1 сыJс мM
;jJopYM        БСЗl1раЗIIII'lНОlО. Обачс тук с още ca~lo НСIIOЗНiJВ .lЩ IIЯТ Cl~ 1 себе сН
:]/99
                                                                       -
з~;\~С '" i ТО!' !} нз У1J1:- пашнтс н така f}ОСЛС:J,IJ~та Gъркс(\ ~;;.. Н3 бс .. :I ~:'HH~HOTO             j'11.....;;:  ~  i.l1!
време . !-!аПРОТIIВ МОРЯltllТС l!."З·1          МССТНОСТПI Н"    своята СЪЩНОСТ в             Xaйgeгcp
CTpaHCTBaHrTo на път у ването. което от своето запо'{ ~аilе вече е :завръщане                   .възПОМЕНАНИЕ"

в родината. Поет ич ният СМИСЪЛ на въпроса           -  [,ъ дс обачс са приятел ите?
-  се освеТЯ. ва от ОТГОlJора. който запо'!ва да се разгръща със същата строфа.
Въпросът пита: на кое място на своята СЪЩllОСТ са сега поетите наl идваш ото

време . БОЯЗ.1ИВО о чертаllИЯТ отговор гласи: Едните са раз брал и още при
морското пъryване. Ние ТЯХ не           1"11  знаем. дРУГИЯТ вече се е завъ рна..1 у
дома. Той з:шочва сега вкъщи СЪЩllНСКИЯТ ход към I!Звора. ТУК той е ПРСJИ
вt:ичКо учещ И затова още без СПЪТiIИЦН. Словото от :rn:-Iна на титаните
(IY, 208)  сега показва наЙ · близкото бъдеще:

      Аз обаче СЪМ ca~!.

 Това СЛОВО е   MIlOfO ОТ.'1а!lсчеl\О от еДIlО безyrешно УСТilновяв;ше на празната
 самотност. То има преДВlIД безгрешното знание, което е решено да наУЧll
 само и собственото, !Сато то обръща внимание на               Ha!>lcpeHoTo съдбовно
 [Schikliche] , което    имз способността да IIЗЛОЖJ! узнатата съ:tба        [Schickung] .
 Това СЛ080 решава. че сега поезнята трябва да бъде от друг БНД - не като
 IIзложеНlIе lIа онез\!, конто С1.бllрат         xyGocTfa   като ЖLlgОIILlСIl JJ. Поне же
 сега пое'гът трябва да бъде сам, дор \! добрият ра1ГОНОР повече 11е може ,111
 nOMPfflC. (-{аЛllце е e,'lll() Jtryro. Щ1rТСflСКО nрсмс. Негово то I011DaHC е
 ДРУГОJl'IС, A~o GIITIICTO lIа СIIМIIЯ не е лрюttfl CflMOTI10CT I! слеД06~Т<;lI"О
 ШIК(\К1..n Pfl1 rOllO P OCTan'l. ТО о(i;IЧС Ii pfI:Jr01IOp'.T IIM(I Ccfa Jtpyr DljJI: пг\
 като 1l(\~lepell(j TO соБС;Т!IСIIО на ,CTCCTfI010 OTrOI'~pl/ npCJlI! IICH'IKO на
 ра ЗIl1.ф глnilll("10 11;. Сi.Щll()СТI;I, f1Щ: ilСНlI:tта (;трофа       11 .1  СП"<')fI'I(l!'1СlI llСТО
 Гаllимед (! У.  6'1) pa ' \fil;I<llIa IIСIIЧ~(1

      Осг I:lullllП~ \..VI11fllt. Ul1tl.lctlc~. 111 St?111Cf АН.
       Blullt. Осг 1st n!lСГ ГсГIIС: I\icll\ I1Iclll unbci.
            lгг  glcng ег ПlJI\. uc/m nllzugut Silld
                    GCI1I1:I1: 11illll1llicll GCSprJCll '~\ Ч:lП пиn
       (Прс>леп' Н     1I.1D:1 11 вся~о. С110ГСД СПОЯ·IIНД.
        uъ фтн. Тя обаче с да;lечс: пече нс Прll тооа .
        Заб.1уж:ыва сс тя сега: npCKQ~lrpHo доБРIl са
        ГСН ННТС; небессн разговор с !!СН!! сег".         )
 Далсче с сега поетьт вече не от РО.1l1наПI: той е блюо до 1IJвора. Обаче той
  е дале'lе от ГЪРЦIIЯ   11  от бllЛlIте разГОВОРll. Естеството на .1а"еЧIIOТО бl1ТI1С
  обаче е поздравът . Ако 1l0етът HaHCТlIHa нска.1а раЗЧlIта при своя ХО.1 към
  ИЗвора само на себичното можене. то той           6//  сс заблуд//.т . Об"чс    Toii  нс сс
  заблуждава: тъй като сега той з на е . както казва втор:на строфа на
  CТlIXOTBopCHHeTo. нп rr06C/III/C //10ClllPC/Ii1IJ1Q игра. Неговото   'IYlIaHC с п о·
_ ~CflO. HCfOIIOTO   казване е но--строго. Обаче Toii не с страХ08111 о Juуч;]ШIiЯт'~
  "пророк". С;)~lO заllOЧВ;] .1а научзнз Cl106o.1HaTa употреба l!З собствсното.
  Затова трябва б:II1ЗК;) .1:.1 остане чуж61111а. Знова странствансто 113Зl1 за
  бъдещ нтс 110СТII нс;tРУЖс.11Oбното CllOpC.l закона нз стзвансто на РО.1110ТО.                              131
  Затова той. ~OIITO С ca~1 11 ЩIС:III вър"'у с06СТIIСI10 ТО . тряб ва :\:1 CII C1l0~IHI1             фI!Jroсофак

  СПЪТШЩIIТС (TIIIIIIII/I/I1/(' . 1\' .20, ):                                        фОР.

  -                                                                 3/99
МарrrшJi           Icll  аЬсг    hin .. lIcin
Xaugeгep
               .... und in dcn Осеап 5chiffcnd
.ВЪЗ ПО),I.EНАНИF:
               Dic duftendcn fnscln fгagen
               Wohin sic sind?
                  (Аз обаче съм сам


                  ....  и в ох сана плавайки
                  Ухаещитс острови питат
                  Къде са п?)

           и там, където чаС1 от С1l{ховете липсват, взаю.fовръзката е ясна . Поетът
           не си спо)l.lНЯ моряха, за да се спусне чрез мнслите в оставането далече в
           собствената самотност. Той мисл!! самотата си, за.за може да остане - : от
           същriостта на св!'я предхождащ отделен обход - в принадлежността към
           моряците I! да разтълкува същеС1вуващия закон на родното ставане. При
           това е необхо димо да се знаят началото и пребнааването на пътуването,
           обраТНLlЯ пункт за завръщането у дома н началото ю\ завръщането у дома.
           Затова лостът ПИ 'rа, накъде са те?

                Nun аЬег ~ind zu !ndi(nn
                Die МИппе, gegangen,
                  (Сега обаче са към Индня
                  Мъжете отишли.)

           Сс('" Q6ачс.     - Тои1\ ПРО:!IJУЧClfН\ почтi, КIJТО РIЩ)'IClРОl!ii"I!С. Морнuите 8се
           fНl!( не сп OCТ[tIlIiJIH ,. ЛОЩРUflснаТfi СТрIIIШ. КОПО          not"HI'IIIQ )(\MCCTIJII ГЪРЩIЯ.
           МЪЖСII]t -)I~~Jf~f!.-Х!--~~Jl!!:!!l,!::,~I1}I~'l~Jf1~'1П1с.',шщ· - Зllрitl~и TOII~ _
           e tl tJf/IIIIlIЛII'nllJ1СЧ 110'1111,31'1,1( 'НI НзТОК. KtlKrO HJI,J(Oru Сll~IШI" tюсr. копто за
           CI!QCTQ  CTpUHcrllllC каЗlJlI       (DiC I'Va l1dcrtillK.  lV. 167):
                kll пЬсг \vill     dCl11  KaukasQS zu!
                  (Искам U.J обаче lIа ЮШКnЗ!)

           СТII;"I;ОТDОРlflшпе мъже са сс отдалечнлн още по-решитеЛIlО от РОДllllаПI.
           МОРЯUIIП: трябlJа още [1O'"рабро да бъдат в забравата. Ала нс II Д8ат ЛlI те
           8 наll-8ыIнотоo        отдалсчаване от РОДllllаПI на" -блl1ЗО до соБСТlJеното? Не
           ПРIIСТIIГЗТ 1111 те D ifl/дu.Ч на мястото. където отпът)"ваllСТО D КОЛОIIНIПС се
           обръща Kb~ 1 заоръщане в ЮБора? Може ЛII МIIСЛСIIСТО. коста ооди ТЯХIIОТ О
           пътуванс. само        u това    да раЗЦЪфllе, без да сн Сl10МIIII РОДIlIl,па?

           Сега обаче      '"   към Индu.ч     ...  Това е словото на УПОВ3111Iето. В ИнДня е
           оБРЪЩ,lIIето към ГермаНIIЯ. IЗ Cдllll откъслек от х.имн . на KOIITO Н . фОН
           ХСЛlIllГР::П е дал заглавието Орел ът. се казва             (IV_ 223):
                Anfii nglicll <1heг sind
                Aus \Vtildcrn dcs !ndus
                Staгkduftcl1uen
                Dic ЕltС~1Ittч F.'"
132                 (А_lа 1l1,PfJOII <1 '1<1:1110 са
фИЛОСОфски             От ГОРIIТС на ИII.JIIЯ
форум                (1IJ1110 ухаСЩII
:3/99                ПРС ;Щ II ТС :1О1lI;1I1. )
                                                              -
 Рсч 'IIIIЯТ дух на Ин .::! с направил ролна праРОДlIlIJта 113 ДC ;LlIТC 11                  OCIH::'S:Li       Марrnин
 първото живеене. В обсега на та з и река пътув а щнтс !Io!ъже трябва да уз~.;lП                           Хаugегер
 родителското. за да са те          -  завръщайки сс в рО.1ината          -  по,в е щн. Ч~ .1.1
                                                                 ,ВЫПО:v\ЕНАЮ!Е"
 поздравят родитеЛlfТС в тях.ното първоначалано собствено 11 да I!.\I б:l аГОД:l;J1OТ
 . за запазването на произхо.::!а, КОЙ'l'о сега сс сбъдва n lIe\ICK  aTa РО.ына.
  Помис~qянето за мъжете npll Индия МИСЛII само върху това да Н2~''Ш
 ' собственото да знае винаПI по-собствено 11 повече да се упражни в с воята
  свобо'дна употреба . На това ВЪВ възвръщаllето съответства, че веч~ по
  времето на ХипеРIIОН        -  където собствен ото се ТЪРСИ едва преДЧУDСТВ2НКи..
  обаче съдбовното още нс е намерено                -  наПllра ~ЪТYB a HeTO на уче i!ш ­
  преподаващите мъже в най-далечната далеЧlIна. ХllпеРIIОН пише на спътюu:а
  Белармин (П,    102):
      Es ist, als zumt' ich mei ne m Adamas, da[\ сг mich
      veгlie[\, аЬег icll zLirn ' Ihm nicht. О ег \\'olllc ja
      wiedeгkommen I 'П (Icr Тiefe уоп Asien 50ll ein Volk              \ '011 SellrlCГ
      Trefflichkeit verborgen seyn; dahin trieb ihn seine
      Hoffnung waiteг.
         (Това с, lюгато се сърдех на моя Адамас, че той ме
         ИзостаВlf, об(l'lе аз 111,: му сс сърдех. О, той искаше ВIfI!ЗГИ
         OTII(}flO.il.11 l!дlЩ, D дълбнните lIа А111Ц тряб/l(! е Д I1Н на род . с PJl;1 '"
         ПреО1.'1ЛО Д lfоет .1111 бъде СКРIIТ; еЩ:Д ОRi1те шю 01'fJеЖДii г о lIerO /lHa
         НII.il.еЖllfl flO'!I(ITiirbl(,)

  МС ЖJlУJlрсмеll!lО IUЩJO/I/(/i'/Щ ЩI ТО IЩ flD , II(lmllm1>~' с '1;, f уGll fЩ IIcOftPCJ\CJН;IIOfO
  на СОМО HCKilllef ft зц flреЛЧУfIСТIIIН;, 'Гр !,;! "n(> · lfll'f:t'f/.K " Нс 'JII:tч~! tIГЮС ТОТ()
~ РU3Ш'1Р('НIIС 11:\ СШIP !l1"''''ЛЮ'lСI!~ItQ IП,Т)'[I;\Щ; l' (111\С fl n ' r(1IP!~'(1 (li·.l; IЛС 'I ,III.1Щ;
  НаЙ 'д II JIС1(II(>ТО  11;1  далс'IНlI;J '1 а е 1I,(, !"ЩI((l'l(/, II(()II1П н ;\ 111'(1II·1~(1 .1n  11(/ () C()/lfl1(·.

  Прн Jf/lдш/ е мсСГНЬйтп 'НI Q6РЪШilНС на CTpatICТU[\IICTC1 (1Т '1)'Ж IЮ ТС1 Р
  родиото, ПЪТ)'1J3НI:ТО дотам, ,," ПI:ТО се обръща КЪМ "rCrMal\ll~". ilQDe"'~lJ
  OrIТЪ1)'U!lHCТO о чужб 1\ 110 ДО lIегооото решително МЯСТО , С това обаче ЮЖIIП;'
  Cipallll,  КОЯТО ззмсстоз ГЪРUIIЯ. стаоз от своя страна място 11[\ Ю\(':! З;1
  ПЪТУОПIIСТО към място го 11 3 оБРЪШ311СТО lIа CTpa H cтua lleTO . З;нона I ЮСIЪТ
  сега нс тря60З нюбшо 113 lIазовс MRCTOTO 113 това отпътуваllе. Той трн6ва ;ы
  ПРЮll3С u по д ч еРТ3lJ аUlQТС1 l11а . 1I н соб);О:!IIМОСТта да сс Р;ЗЗ.1СJl II 11 с тазн
  ОТЛНЧСllа 'l)' ж6 I1Н 3 :

      Dort:Jn dcr ltlftigcl1 SPIZ'
      Ап Tr:Jubcn l>ergcl1. \уо hсгзЬ
      Dic DопJоghс kоmП1 1
      Un(1 Z tl S:JIПlnСП ll1it dcr pr5cl1l' gcn
      G:Jronnc Inccrhri:it
       AusgcllCt   dcг SIГl1!П.

         (Ta~,   110  IlрОВСТР"ВlПС 611 ,1<1
         По гроз.::!обср. 1-,,::r СТО
         Дордон а С:llIЗа
                                                                       133
         И заеДIIО с ВСЛIiКО:IСГlllата
                                                                  философски
         ГаРОliа ~lOрскош\!р"а                                                  фору
         ВЛlIIJ:1 сс' реката. )                                                   3/99
             ('''t _ в е.             "Ч:J ;' 0 1 .ipC ;JI! поздрав е н .. 1 :  ,,' о  _  ,-с) ч е сега}  r;:': ,,,;J:1 Ba
    ер        Н ..! с.:'\II .)  n r O!;; ~ Ba ,е, ко е то но с и в се бе с н п " о м с рено завр ъ щане.
             ПРn!lСП1j ,I/щ m с 6цл u можс отново да сс ~\II Г :i ЯТ въ.:. -въздуха" и ':въз л)ха " н а
,вЪ:!JО :.!ЕН,',Ю !Е"
             Ссверо из точни;;-. който сега            -  в сво ята н е ~ н а сща снизхожде ние острота           -
             очаква 1 0ва. КОЦО моряците ще донесат по пътя в далечната далечина на

             "първоначалIl010". В откритото на морето сс подготвя последното реше ние
             на обр ата от ч у:riiина към собственото. Богатството на извора започва д а се
             раздав     . Тук трябва пътуващите           поети, за да съхрa.юrт билото на бъдещето,
             да фнксират с во% спомен там , !СЪдето всичко е събрано по мартенско време
             около реката и и...~ните бавни пътеки и за първи път сс появя~а огънят на
             небесата. Д01Gl10 поетът още си спомн.!! дале'lliJ!Те моряци и начина, по
             който трябва да м ислят върху своето странстванс. може да издигне своето
             со бствено Възnо.«е llаlluе            - което междувременно обмисл.я от идв а нето у '
             до:о.ш з а връщането у дома            - в яснотата на своята същн ост.
             Сега 06а'lе са към Индия{ мъжете отишл и . 1all:a ~овори остаиалото
             Тl_рпеНltе        lIa  отделнил     мъж, който узнава св оят а отделеност като
             I\зпълняване          с\.щността     на  едн о  приятелст во,       кое то  изисква     сред

             СТl!хотворящите мъже някой [ да е] първи, който [д а) се жертва в научаването·
             н а свобод н ата употреба на собственото . Поетъ т показва в това
             В1.зпомснаllне, че !lС ЯКО място, I(оето трябlJа да стане от пътуване в чужбина
             пребнв,шане, е СЪЩIfОСТНО място, 'fрез ЧИЯ Т О мес т ност страНСТlJането
             преllася      clioe'ro     соБС1' nеlfО аача.ло по - реuщ r еЛIf О, ще     pe<Je, по - нзначатfО. ·
             З(\ТОЩi поеnт МОА(С н ШI Ifе о ис н к едно MIICTO                n ущt.рб на друго по - пиеше.
             Не :ЩIIЩ;НМО от ТОllа страната 110 Г",рuитс OCTllf!.3 о споето ра JlII"не от
               О(,СТI>I;ЩI'ftl rОДИII[t най - напред ПО ЭДРО»Сll оrо Н - 11 Р;lЗДЯЛi!та 1111 nbТYI11\IICТO
             J(  I.!>I JШI С ТСН(\ на обр "и НIII ето 1111 CiPUI\CTfi[IIICTO - посл едното f1о :ш раllеIl0,
             3arlll\~ttill 111\ MIICfJCIICtO, по ЧНиТО 11"'11111 СПОМIlf!Uщil1" си посТ мнслн, Сега
             p tIJllpOCrllrU CIJ OIПII I\ UИ - f1РОЙU С1,ШlIост ltа 11ъ.1НО1'II. ТЯ IШIСКDU . 11I0ТО
             11 1IIIaTiI flpoeton - "СНО рnЗГр8Н1I'IСIlU - 118 lIoiL.1c 11 CJIOIIOTO, за .па бъде
             ОIrОООР      118 IJЪПРО<::I, IJ f(ОИТО треНТ II СillлОТВОРЯщо оtlОМЮlllе:13 съшноспа
             11 0 ПРШIТСJIСТООТО 113 С1'lV\ОТIJОР"ШIIТС мъже : К3.I. . ъВ 81111 С това възпомеllание,
             Чllет(\ МIIСЛСflС юБЛlIква ~ЪB вОЙllа та С морето 11 О..1YJ\отворява /IIOpRI1IITe?
             Ка",.в пнд с U1.31IОМСllaШI С ТО. което 8ЪОДУШСIJRва завръщаЩIIЯТ сс у дома
             "од)"\(\ ПЮРI1ТС .," ?

                   E~ nctllIlcl oIьс г
                   u nd &Icbl Gcd~ch@ die Scc .
                         (То DЗсма об а че
                         И юша памет морето . )

             ПРII отпъту в а"ето по морето трябва.1<1 сс забра В\! родното краllбрежнс и
             ~1\!c.lCHeTo да се оБЪР llе KЪ~I чуждата стра"а. М орсто като ВЗС~ lа cno~fella
             за РО.:lI!11ата, той [СГIO.\I С "ЪТ] e:1II0Upe~ICllllO разгръща сноето богатство . Той
            с,- lЮ.ll1. ако е ПРc.JЩqЫ&nQНQoQI-.lУlliПkЛС>В;Ж1ЮIо-.краЙбрсжн('                    11 тук  съБУЖ.1 а
             CГIO.\IНlII!CTO        "3  чуждото. КОС10 трябва       .13  се lIаучн . за да сс НЗПЪЛIIН пр и

lЗ.J           заUРЫLl 3 11СТО у р О.1IШЗТЗ УСВОЯUЗIIС'О               11 3  собствс"ото В IIЗ.10ЖС" IIС ТО на

фИЛОСОфски
             юетото      11  до н сссно    11  так;! "PO~ICIICIIO чуж : lO. Та ка МОРСТО ВЗII~f;! na~ICyтa,
             като дана . Са ~ 1O чс то c:tllOlJpe~'Cllllo .1авз памст. като uзс:о.НI. ОБРl,Щ[lIlСТО
форум
3/99           KЪ~I " )'Ж:1ОГ О. С1,Ч)311СНО Прll ~IOР СКОТО              m,TYBallC.     събужла u глсдката на
    ------------~----------------------~~------------
  (  Щ(    нзi'·, :нr pc д спомнян етО на с о\" I!)СIIОТО. Т ова сег ;, 11'11 ,':?оте , ~                     " 'n
  [nol\u   ::но, ge~ i\ enktc J СIIO~ШЯil С, !\осто IJ рс . !:'>IИС.1Я 11    ), 0.1:1 !-:Ъ:'>I" iL'J[J<J . чо,.с       (,.,rzep
  обаче да забрав \! отн ово саМО·ЧУЖД О·В И.111 0Т О [N u г ·FгеП1d·а гti g ~ J на
                                                               ..вЫПО)!ЕНАННЕ"
  чуждото , така        че  от lI его  се запазва С':НIIIСТВСIIО чуждото,         IIЗ ЯСНС!Ю по

  собст ве ното . Най-напред понеже взем ане то на паметта е също и С.1110
  даване и даването е също и едно взе ма не, морето взем а, обаче и дава n a »leт.
  Пътуването по море се овладява от е ди н спомен, който С II СПОЧI!Я за
  изоставеиата родИ!!а, и предварително мисли за след ващ ото да се при доб ие .
  Въпреки това мисленето [dieses Denken , това мислсне] на МОР Яllит е I!Ю:Ога
  не може да бъде чисто възпоменание, понеже то [ мисленет о на моряците]
  ~ииаги ИЗИСlCВа едио забравяне. НаВЯРIIО това възпоменание отвежла вече
    назад вкъщи-то И удържа мислещите в него.


        Und die Lieb' auch heftel fleibige Augen .

          (И любов та също впива пр\!леЖ!lИ о чи.)

    Добрият раз гов ор, о КОЙТО поетът можеше н ай-напред да се креп\!, за да
    може да на учи моженето да остане в собственото , става                [Iabi]  да с луша за
    дllите lIa любов . Тъй IШТО любовта е погл едът за същността на обllЧ ,IНОТО ,
    който погдсд преминава през тази същност D СЪЩJlостната                       OCIIOI,,,  на
    обичащото. Обаче този същностен поглед сс разграничаnа от про сто то
    р азглеждане, I(оето се Itзчерrша с н асл ад ата ОТ r;leJtKI!Ta. ПОГJlсждансrо на
    ДУХ" остаВII дю БОIJ ,' " ПРНl(репеН а Ifе          IJ  гледката, а сама се П РlIкреПIJ ;1 ь
    С"ШНОСТТii н а оБИ'НlIIOТО, за Д;; 111.рщ: нu зftд ТОЛ[l, ',реЗ ilРII М':Ж: UUПlU
    поглеЖДflне, IIЗПРЫIО      D lIerOl'aTa о н о л а. Il flfj ' H~npeJt ХI .О,1ДС РJIIЩ е IIUПН СilЛ:
                      :JI1(J
        DIC LII:b 11C(lcl
        !)iC Augcl1 1111 .

                               (11
          Лlобоntа nf'lII:pcrlLli!
            ОЧlIте . )

    ПРIIКРСll8UШОТО 1l0ГЛСЖ;ШIIС         11:]  любоота. станало с IIрII ЛСЖ<1I1 I1С. Т.С. II CCJ\ IQ
    В ПОСТОЯНll а ГРllжа . а "с У~IIIСЪЛ- . Само че ТОЗ II УМIIСЪ,lIIC С УМI1СЪ.1ЪТ Н<1
            Toil IlРОIIЗ :III );) от по стаПЯ IIПО за СЪШ lI остнltя по гл.1
    пресмст л ltllоtтта.
    като цел [Absehcn tlcs \\' с s епsbliс!..сs. IIРСДВllждаllС ТО чрез C1-l1lНОСТlIIIЯ
    поглед] основата на съшността lIa 0611Ч3ut1lЯ . Т она 1l 0СТ3НЯ IIС Пр lIкрсн па
    ВСнчко ""'~I OCIIOIJ<1T<1 . ПРlIкрепuзщото ~tIlС ЛС IIС на ду;\а на :1Iоооота с с ыtoo
    така  ell llO  ВЪЗllOМСН3I11tе. Обнча Щ IIТС IIре.1ваРIIТСЛН О ~tIl С ,l ЯТ         [J  сыJlloсттаa
    на обllчаното      11 тря бва с :н:дователно все П ЭI\ ВIIНЭПI д3 СII спомня т . чс тс
    саМlIт е се .1ържат в прс.]наЗIl3ЧСН <1т а същност. Пъu ВЪЗПОl'lензннсто н з
    МОРЯЦIIТС     11  В СПОМСН<I на 0611Ч3ЩIIТС сега за пръв път IIЗ .111)3 нзяв е
    Изна ча лната същ\!ост 11 3 !lъзпо~!t:наНIIСТО. ПО'~III СЛ ЯНСТ О [СПО~lнянето. Ап ·
  denk cn] е ф lll\СllраllС. касто СС за ~tНСЛЯ [!liпdспkС!1] зз lIещо твърдо
. _lн а.Jа,lСЧ С ] " • о ;:осто МIIС.:1СШНТС сс държат. зз .]а ~tOГП .1а СС фНКСIlРП В
  СВоята C06CTBC H<l СЪЩIIОС Г . СllО\IН Я II С ТО ПрlIКрСlIва ~Ш С:IСЩ IIТС за ТЯ :\lIата
  С ЪЩIIОСТlI<l OCIIOBa. Оба'!.: ;\III C.1CIICTO нз ~IOPH tlIlTC 11 ~III C.l'::HCTO 11<1                          lЗJ
  обllчаЩIIТС lIе)ЗВ IIСII~ 1O от 10В:\ 11 .1 8СТС ОЩС IIС са II з нач а.1110Т О СПО ~IН Я II С.                фJfJ; ОСО фСКJ
    дОРII 11 :1I060BT:I .]<1 ~tOжс .::: tIlIlCTOC IIO .".1<1 ;\\lI C:11I за сынно с тн ата OC IIOI1<1 на              фору
    обнчаЩIIЯ. IIcii llOl о СIЮ~IНЯНС ВСС оак сс за;lържа в об:t астта Ilpll нся 11 ~II IC.l l1                    3/ 99
  МарrrшR      от своята прнва;I .1СЖ ВОС1        към В СЯ .  MHC:ICBCTO Нl     .11О60 вта авгажнра
  Xaugezep     СЪЩНОСТ!1:па ОСноаа на любовта. Обаче          10 Ifе ~lOA::    -  lIрl1СЛО себе сн за
           .'1юб08 - :1а OCIfOl>t исторнческа pOДl!lfa върху сг.),!л;! таз!! основа като
I  .вЪЗПО~fEНАЮ!Е"
           ОСlIова за живеене на       DCH'IKO обичано. СlIомнянеro на :\IОРЯЦl!те навярно
           събира в постоянното мислене [спомняне] за ч)·...:би:наТа и за родината
           хубостта на зсмята като основа на ВСIIЧКО съще.:твуващо. Обаче това
           събиращо в едно мислене още не отива до извора . за това моряците трябва
           ;ta се установят вi:tй-н апред на брега на родната страна, да сс откажат от
           :-,юрското пътуван~ и да сс отправят в обхо.1 в б.lизостта на произхода.
           Докато те са като моряци при nЪTY8aHeTo, те наистина се добират (ergri.inden]
           ло една основа [GrundJ. Все па" същноспште места., които узнават , им
           забраняват оставането и отричат топа, което остааа:

               \Vas bleibct     аЬс г, stiften die Dichter.

                    (Обаче това, което остава, основават поетите.)

           Това, което любовта R споя същностен ПОГ.1ед забе...1Л1lЗ, е нещо оставащо.
           Обаче' обllчащото забелязваllе не е основаване. Начю!ът, по който моряцнте
           откриват СЪЩIIl!зта [ergrUnden] на едвото, е основаване. Обаче те не
           основават това, което остана. Затова те не осноnават изна'шлно. 3атоnа те
           не са още поетlПС ШI идващата гюеТII'ffIQСТ. Обаче IШКВО е това, косто
           осn/аIlО? В КЗКf,О СС СЪСТО II IIзначалното ОСllоваване. I:;lH01'O без ДРУFОТО ве
           може до се MHC JII! .     n тяхн'ОТО отношенне об:l'IС бllli:iТ пЙС/l/l/mс,
           Тыщ, "Ot:mQ ОС/l/О/Ю - е остаllОШОТО, 1<01\ :щае ТОllа,           i.O н IIII"'ОГ(1 Дfl llС ГО С
           H:iMCpItJl, 11" НС би ОТ СТ~II(}Рl!щето 11[1 ЖСllllllli:ilТ;!7 OCTIII\11111010 с
           неПР<>:-IСI1ЛНIIОfО. Обuчс го МОЖе Ь CIIIlII MIiF Jjf\ се M:'~IIC :)111;11110 С1·С CIIOHiti
           IIСI !рОМСIL.iIШQ(.' (. LД90I!Н~.1Н~UО;ШJ lIar' · H~IIPI:.l fщц, Kt'CTO 111: Сс IIН\~:J, .
           1101lС;О,С  111.'  сс ~la~a. домml(О 1(> С I'CIlPC~0I1110 .  ! I!;IIPCX().] I\P! (1 (с по"а111;\ катО
           1'1111.1111 СЪ'Р.J11I1I1;J що го. ОСТlШlllIСТО сс С ы; Г~1I! [1 IJl1СТОИНI; l' UУ(l[ШС ro "lUред
           CMIIC·L.nn 1111 1'риНIlОТО ПРНСЪИIJНС. ОСТIIIIIIЩОТО 1икз ~IНСПI1М IЮU br~IIOCTHO
           11 спuu обръщаме 8НIIманнс на 10[13, че паж е 0l;Т3НUЛОТО ОСтаllащО
           [Ubrigl,1cibcn(lc] на ешш IIМСI!IЮ още остаnащ остатъ" (vcrbIcibcndcn Rcst)
           тъкмо 11 IJIIHilГlI 611 lo-Iог:1O на сс съ'раНII. Тук топша ОСТ;IIJ:lIIСТО е загубllЛО
           IIЗП ЪКВ:lЩОТО, зарадн топа поже лав аме [11Crnci"'un<;chcn, ГЮЖСЛ;!В<I:'>IС па
           .:xol!;!c] QCr.JBaUI01О . Чссто също T;!~a ПР"С\!;!\IС ОСП8ащото като това. касто
           трябва да  '1111 Ul"lIp"e~IC Т<1ка. както сме . така 'IC инс [.1;!] c~le на..llще в
           ост:шаЩQТО. както IIСЩО IJ    C.:IIIO ТЪK~\{1 нещово :»Р;:ШII.lI1ЩС - оставащото,
           както  когато 11 сами сс ОIЯ1'амс като нсща 11 Прll TOII;! .1ЪрЖIl1\! съшността

           на оставането за IIJЧ!lслсна I! ПОНЯТlI;! за всяко раз6I1РUНС. Макзр i!
           човсшкото Мllсленс ВIIН3Г11 отново да се ПРIlВ.1ича от това остuващо. ако i!

           ХЬОЛДС Р_'1I1 Н да НС от6ЯГn<l 1'083 МНС ,lСНС з;! ОСТ<lВ3ЩОТО, HIIC всс па" трябва
           [го] 1Ш ЧУС~I от самото CТlL'(OTBOPCHHC н само от нсго. доколкото то завършва
           с НUЗОll3ВЗНСТО на      TOBa,KOCI/IO  остава. Постът    IIC  давз в ТСЗII заК.1ЮЧllТсЛIII!
           ~У~1II lillкакnо нзясняв ане за това. косто остао;!. Той нс наЗОВ;!lJа това. СIlОРС.1
           "осто lIaii-Н<lПРС.:l БIlХ~IС ~ЮГ.111.1а раз6сре~I"СЪ.1ЪРЖ3НIIСТО'· на ОСТ3В;!ШОТО.
           -В З3;\tllсъ..,а lIa-=cfii\ТХ'fu:r:trр:шiПfffli"1!~лтр-еJ. еlfЗ!ТIIС:l..l     (1 У. 30 1):
  136
                Еrn BkiD~lldc, 3Ь': l' stiftcn dic DiclHcr
  фНЛОСОфСКJf
  форум                 (Нещо оставащо обаче    OCIIOlI<lOaT ПОСТIIТС .)
  3/99
IIещо оставащо -НС оставащото юобщо. KOCl Ь сс има , ПРСДВИД неClПР~Дс.,~.;о                   Мартип
        ь!) or:JCII, Нещо оставащо е оставащото lIа eilJJO собств:зо
f/ бсз всик;! ..                                                Xaйgeгep
оставане. Да..1Н в стюютвореннето не става ДY~1a за това? Оставащият наза.: ' ·
                                                     .ВЪЗПО~!ЕНАНИЕ·
поет ~юже да поздр.ави ЧУ',кдата страна. Обаче оставащото н.азад нс се
задържа в УПОР!fТОТО на една сляпа напуснатост. Той зове за това. което му
дава способността да почива. Т.С . да остане в собственото ОПРС.:IС.'1I t:ние . 1033
оставанс отбулва своята cъи'tJiOCТ във въпроса: Къде 06d'че са nрuяmе.1шnr?
 Оставането в собственото С ходът АЬМ извора. Той е ПрОН,ЛО.:Iът, от КОЙТО •
 изблнква цялото живеене иа чедата на земята. Оставането е "e.:IHCI отиване в
 близостта на прои.зхода . Който живее 'в тазИ близост, изпълнява същността
 иа оставането.


     Schwcr vсгliШt
     Was паhе dem Ursprung wohnet, den Оп.

                             (Грудно напуска     -
       Това, което блl\ЗО до произхода живее - мястото.)

 Тези думи не се намират случайно в химиа СmР.анствансmо, който запо'tll.1
 с възхваляване на родната земя       OV. 167). Оставането      е едва !>lCIжеНСТО.:l<l
 СС напусне мястото на произхода. Трудността на трудното напус~ане
 ПРОI!:lлиза от бо.JlзыIаa lIа обхода към извора, тъй като в             T,DBa вече с,
 rтРИl[реПС:.lа боязънта пред ПРСДI\3DIIКЗЛОТо БоJl)ы'l •. Тогава обаче тря6113
 И3f10РЪТ ЩI бъде УСТОЙ'(IIDОТО. Тоц е това, 1I01Il:ЖС той и J10!(CI/IKOTO ,.оЙ
 6110(\ б Kfi'jeCTIJOTO Щj ·проюход. I1рнlt:lрора сс :ННI1·РШIIII боrатсл,ото, "оето
 започва [1 морето. ОбllЧС It зr,орът с богатстрото IIUЙ · НnЛРС.ll тогава. KorUTO
 той се )"}IШ!Н\ /(ато ЮIIОр. ТОМ CT,lDu ТlIка , че TOft '1(1е" CТP,IIIC11'UI!CTO "
 чужбин(\ "реПIl TOIiI\ СТОIlI.i J1!IJIC'IIIOTO. 1(1)1'1 /(оето може ШI се flрнбflilЖOl":!
....едно II дll1lllС I! (1o,jllllatu. и!(О то [erp!IIIC1'l!fiIlCfO) с С111111.1,10 3i1i1t рЪ\1ijjilе I!
 РОЛllllllТU . От доGn Н ЖUUlIlIсто (о БЛЮОС'l'J (N1I1Ic · komn\co) ipяGIЫ.lЫ I1'Jблн~ж
                                   I
 самото дu. СС 'Ж IIIJСС ' lJ , БI1I1JОСТ 'Д О ' f1 РО IIНОДII NlIhc'Qcr1i ' Ur'schpr\lng '
 wohocnj. 10М ЖШJсеllС Jurl3Зii:\ DIЩU IHI НilбmIЖUD!lIIС'rО. при поnожсllllС. че
 3f1lle (Rt/f sind... IV. 7\):

            Vle\cs пЬсг is\
     Z\I L>еllзltеп lfnd NOlll dic ТГС\lС.

       (Обпче много следва
       Да сс съхрПIllI. И иужд;! вярността,)

      IIменно пр\\ същността иа I1роизхода , Тъй като ПРОIIЗI>ОДЪТ се
 наДМlIнава   D оставянето    да ПРОllзлезе JI HIIKora не е ДОСПJтъчен ,;ам за себе
 СII. ПРОIIJХОДЪТ обаче може д;! бъде        enlIHCTBeHO OC~bДCH сам 110 себе с".
 понеже той пр\\ всяко оставяне да ПРОllзлезе преДII това сс заl<-рспва в своята
 СЪщностиа основа. Само това. което се закрепва обратно за себс СII. може
 от себе СII да оставя да ПРОIIJ.1СЗС [спtsргiпgеп zu \a.ssen. да СII ПОЗВОЛII ..1а
 изБЛlIкне) . без от това да загубll своята съшност. ПРОIIJ:\О.:IЪТ съ:\ранява
 Своята същност чрсз това са~!Озаl\рслване в ОСlIовата, чрсз което първо се

 ДОСТllга като ОСlIова, Са~!ОзакреПDавсто [Sichrestigcn) на _ПРОIIJ~О.1~ С.
 Укрепваllе [ЕгГеsti~сп) 11;] OCIIOB;]'ГJ. В укреПВЗIIСТО e.:IIIIICTBCIIO сс осъществява
 собствеllОТО УСТОЙЧIIUО Н:! ПРОIIJ:\О.'l:J. Характерът 113 ПрОIIЗХО.1 113 ЮВОРЗ                   13/
 ПО НlIка ..ьв наЧlI1I IIС сс IIзчерпва с това. че       Toii   в качеството нз СКрllТО       фIfЛОСОфСК
 ХраНIIЛllще юпуска 130.1а    [GL'\\'asscr. BO!\U). Изн ачал ното IIЗВllран е на ювор:!            фору
 ~Bllp a оБР:JТIIО в осноната . Той IIС са~ю е СКРIlТ от ЗС~IЯТ3 . :1       IICI-OBOTO            3/99
           IIЗ!JIlРЗНС t 1 р,~,~тян; ЩО с'    IНtG llр <1ИС; ,,,ll\'l:r, • .;:" о'. 1\" ,.   ...
           скрнеащо сс   KP":1fC] lJ OCH(,~"Ta. Т?":а И1ПО р ',' l =-a~,;! н )~.,." Ji:f,OTb .,
           С ЦОЯl а ОС1l0ва . V-:T)' K, да сс  ;IlI СС б.fНЗО :10 П!ЮI..",\о.:а З!ЫЧI! ':::3 СС СЛС.lва
,.възПО МЕНАНI fE"
           1IС ГОВОТО YKpCflJ<.~::te в осно), . та. Това С_1 СДВ3I1С 1?л6ва - понеже то ЮНQ
           най -напред пра !;'! произхода, нито са~ю го заварs;:! като НС що наЛ IIЧНО --
           да се държи о 1Ова УСТО Й'1 ив о, що то то показ!!::: произхо да в неговот о
           укрепваllе, ко етс,. ви наги е е д но мо жен е да изб-1l'...Iне [Еп tsргiпg епlаs sеп ,
           оставяне да ПРОУ.;'lсзе ). Показването довежд а показаното блнзо и ГО ДЪр",н
           все пак дал ече. Показваll ето се добли жа ва само от показаното. ТОЛК0 8а
           по-същностна е .:.а..1е чнната, в КОЯТО се удържа ТОБ;! доближаваllе, колкото
           е по-б.l I\ЗО покаЗ?аН ето н а по каз аното. Тов а оста м в степента на сравнснн е
           [im Grade) по-блюо : ПОllеже към нсго са~юто ГIРИНЗ.1леЖII едно съ щностно
           II З :'lъкване. Раз п.р натата посреДСТВО~1 това ПО- .1:1..1 ечна Дз"'lС ЧlIна обаче
           rapallnfpa същн остната близост на показвансто ;10 показваното. ТЪ!I като
           тази б:lИзоет се OТ MeplJa не СПОРСд простр а нст вс!tз Д lIстаlЩIIЯ, а спорсд
           Bllna   lIа  ОТКРИ JОС гта    на  показваното     11  CЪ OTB~T HOTO   М)  показване.

           ПРОlIЗходът по)ь:!:!ява на най-далечната далечина;Jа изБЛlIкне като - при
           него в себе CII вР1.:цащо се - укрепване. на основата н в тооа на haii-ЧlIстата
           БЛIIЗОСТ, НЗДЪРЖJ!!:.1а дале'Шllата. Произходът може са:-.ю така да се покаже,
           че това покаЗll8J1t: д а допуска за IIзб ликналия пронзход завръщансто от
           страllстоането чр..."З доближаването до произход а . Посредством ТО13а се
           ФНКСИРfl ПОКiиы.н ето lIа УСТОНIjНВОТО в саЫИII ПРОI IЗХО Д . ТО1311 значи:
           осщшано . Споре~ това ОСIIОI'о\ВЭIIСiО е OCiaBaH~l'O, доБЩlж ав ащо се до
           прон:цода , "ое (О ()CTllliIl, ПОllе:.l<(; ТО в 1С(I'f еспюто ЩI БОlf3J11f!! обход K'J.,M
           н :щора Tlll,pAe ''P):lIIO може JНI ЮОСТilllI1 МЯСТО'fО I!:! б;Щ10СПII. то!!'" което
           ТОIlI OCHOII(\(\flllc ~:ITO IJОК(\)Г1!нио ОСТ[lПН II С. OCII OII ~":i, е самото CI\MO себе
           СII , OC'fflf'IIIICTO с ту к ()CTflfI(\II!OTO. ТОВ;! ()СIIОЩIIIО поет., т м() же 11<\ ЩI:JООС
           I//'ЩО Щ'fI/(//l(Ili(tI   E;PI!lC1i' eIIQ '{(Jlt;! (lCH()Jlilll(j С, ~(>cro 1011 ~tIl C:1II "ан) '-О на.
           /о,' ()"т n (JP//(/(I(/,


           ОПItТЪТ     lIa  СДНО БСЗСЬДЪРЖ[l1СЛНО опознаване lIа             crauallcro 11 113
           (1сноеВВIIIIСТО      НJГJIсЖ1l3   СЪОтве тс тва    на   ЗПК .1ЮЧI·1 ГСЛlIн т е  llУМII  lIа

           СТШ\ОТUОРСНIIСТО. TOlJa ваЖII 1I:lIICТlIII[l C3~1O дотогава. ДО'ШlО теЗII Д УМИ
           IJзема~lе    OTnCJ1l!O  >1 I'IГ>lI това  11  ПРОI1)'ПЗМС. че   Dce  пак сс мнслят ПОСТlIте
           при u н:шт[I IIСIIO С7С1.IС Пl е llа IIСОПРСi\СnСIl0СТ. Те са ПО ; lуБОГО IJСТС. l/З60!'ъm
           е II ЗIJОР ът 113 pC~HTC. 11 то lIа РО ;:( НIIТС       pe,lI.  ЧIIЯТ О С1.ЩlIOСТ на реl>1I се
           CТlIЦПI.lOРII в \II ЧНIIТС П{1l1 /lJ1i(){1П //(/ ,]У//(/Н, Ре йн. lfCIII1>I'. Тезн РСКII са
           бlluаШШIТ ;:(),' н а ГlOеТl П С. KOIITO CTOcllКH ~IСЖ.1У \ ората 11 боговете. тряGuа
           Hail-H allpcn да се :106ep.11 :10 оснона та lIа тазн оп рн та ~le""'1 111111 oCT. от
           която П РОIIЗЛllз а lях н(па СЪ Ш НО СТ. Е.1l1l1ствено в това от,р"то C,J.IIIlCTUCllO
           боговетс 11 хорап се lfаМllр ат CillIH спрямо друг . ако нм е Пllсано такова.
           Това откр"то се ОТКР " l1а, ако дойде това. което е lIад хората 11 боговете,
           К[lТО ТОВ[I ПО -Вllсше Ilд lJашо пре ДII всичко оставя ;:(а се разтвори една
           открито. Т[lка че [Д[l] ~lOже щ) бъде нещо II C ТlIHIIO (НССКРIIТО). Това
           IlpC.1Bap"Tc.l If O ОТКРlIващо е све шеното. IIспреДСТlI:lОТВОРIIМОТО
           СТН'ОТIJОРСНII С luпvогdiсhtЬаге Gedicht]. КОСТО преЛII това вече вс яко
         --с тю.-отворcrНН:-{'=i'Гf}е'СТТПОТ1ЮТНf;ro -{ti I:л:rdгс:ll\С\ ).ОСI.ОIlt:жс с 11 нсто С С Ф 11 кс IIpa
           цяпото основаван е lIа нс гово то ОСIIОI1<1110 . Свещено ro сс ОТКР"l1а lIа .'-о рата
(38          11 на боговетс. о, об сно Kor;JTO СС СЛУЧII "РЗЗНСII СТ ВОТО {d as rcstJ. 13 н его се
РНЛОСОфСКJJ      появява устоilЧII ВОТО [t\as Fcste) . u касто YKPCII1I3 С1.ШIIOСТIIIIЯГ ПР О II З ХО:l на

Рорум         11OСТltТс. Поетът A-:IIIJCC 6.-IIIJO .10 IIrОIlЗ~ода . като ТОII lIо казва :lаJlСЧIIО ТО ,

5/99         което :lOО:llIжав <! в lI:lII:1нето lIа СUСЩСIIОТО . Посn,т ~ю жс да с \'зрс това
 · .. ,  J а н" " ШРСД ТОПШ2 ,T~I!;a.:1<1 U I.; tC rlOка ЗВ~ЩJ' " Т н '"           ( 'u,          ~~i,~pmun
,,,, о CI~ СIIО\!!;:: ОГ1.!fЯ !I <! !lсбссат;: 11 това узна, о взс м<:            .10H I:(, В        Xaйgeгep
нсоБХ ОДlIмостта на едно НJ ложt/lllС, коста сн СП("\\lНЯ усвояването на
собствената способност. Тъ н като са мо затова: защо го той сп омнJtйкн си ..вЪЗПОМЕНАНИЕ"
за билото на странстването, за с.1С.:1ващото да научи родната местност - с
открит за боже ств еността и човеШJ(остта, той има показващия изгле.::t за
откритото, в което саМfПС богове н ай-напред идват като гости к хората
могат да построят подсл он , вътре в който да с истинното, към което те
могат да сс прикреп я т. Поетът ПОJ.:азва това открито на между-то, 8 което
най-напред той самият трябва да живее посредством това, че неговото
казване, показваiiкн произхода, сс вслушва и така е оставането,'КОето се
прикрепва за свещеното, което трябва да дойде в неговото слово. Основано
става първо само това основаване. Едва когато това оставащо отне. се
основава живеенето·n·БЛllЗост-до·произхода. Основ ава нето е сега . ВIСЬЩU
в своята същност. Основ аващото :.кllвес::не е изначалното живеене ка чедат а
на земята, които едновременно са деца На небето. Това са постите. TJUlHaT3
поезия с преди всичко само oClloBaBaHe. ТеЗII поети прокарват и фиксират
строителната основа, върху която ICЬщата трябва да се построи, 8 1C0ято
като гости трябва да дойдат боговет е. Поетите освещават flO'18ama . Те "е
са дърводеЛЦlIте, КОIIТО само ще трябва да празнуват rьржеСТ80ТО [10
Откриваllето. (Dcr Gaflg аи/! Land.IV. 113):
      Mt\ge der Zimmcrmarl уот Glpfe\ des Dache~ den Spruch thul1,
      Wir, ~o gщ e~ gelnng, 11[11)(;1) d.'\s Uf1sre geth~ n,
         (Ще М()жС Д'l.РООllслецът от II'l-рl.1l 111\ СТРЯХf\та :l11/(ЛllнаНl'е .'\11
        IIl\flPlll!l1
        НlH~ = Т()ЛКОГ,!\ nобро то C'fllrtl - Щjшето сме I1I1ПР:НЩ II Н , )

Псе 1t(1I{ JtILU\.J ТIJхбnu \.JCIIQIJЗl11!l1ll1fc. IФНro flРСilIJtlрitТСЛfIО KUJiIU'f 1l(lIi ·
OUClIlcrr/o .  11 JIJ НС промн~mп     (vQrdcnkl::l1 . .Ilil  Нс СII CI1(JMII)/T npCnU<lpHTC,lllO)
ТОпа, КОс1"0 пршt:\l1JН: :IIШ lIа сtроежа 113 I,Ml1a'f1:l, съшо hi\ COO<l, КОСТО може
да C'\,xpaНlr строежа Н така .Il3 З:JТDЪРПll пропорцннта, 11 KO>lTO БОГQ8е, с 11
хората Са ДОШJ!II? Hal\CТIIHil ЗnТ8ЪР~3DШIСТО с друг UlШ от ПрIIКрСП8:IIIСТО .
За nbCJICдllQТO е IIСОО"'ОШ\М{) ШIЙ-DIIСЩСТО, :Ш rrъpooгo Н3Й · СТРIIПIIОТО. ННКОil
НС може да замеСТII П РУ Г IIЯ. Затова трябuз IIJI\)'СТООТО да отсrьпи място lIa
заТDЪРЖДUIJJIIСro 113 нзб,lI1 КН:UJOТО. ХьолдеРЛlI1I в СДIIО слово за фраГМСIIТ
от Пllll да р. 11.1 "ОСТО С па.l за.гЛn811СТО НаЙ-6I1С/l/сmо. казва това (У. 277):

       "Пос.l~1lJnНllсто.1I0КОl1К ОТО ~ 06;IIII(ЪТ. в КОЙТО се среш:п чове"ът         11  бо п..т .
      uurKD ~r.! 11 .1lЪРЖ:1DIIIIКТ 3:1"ОН. 1\ нпслеllеllllТ~ праDII ,lНII ЦII (СВСШСIIОСТТ3 11:1
      бог.! 11 за хората ВЪЗ\lОЖIIОСТТ:I    '):!  П031131111е. за IIЗЯСIIЯВ :Ш С  - те моп..що
      водят н п ii-спраВС.1lЛIIIIОТО право с 811сочаllша ръ"а. те 33ТnЪРж.:lавзт по ·
      строго ОТ llЗ"уството , ЖIIВ:П:! ПР О ПОРUI\Я. в "оято е Д IIН 113рО:\ се е срещнал

      11 среща с BrCMCTO.-

Ако об:1'1С ВlIкога преДl1 тов" Ж/l6um с I1ponopllllll не С3 ОЖIIВС.ll1 11
 ПРОI\ЗЛСЗ ,ll1. Т.С. ако тс IIС ОСТ3113Т з::rраuо ОСНОВ31111 в ПРОIIЗ\О.Ы           11  нс са IJ

 Своята СЪЩНОСТI!3 основ а lIа ГIOСТllчен ПРОIIЗ:'\ОД. тог ава lIЯ.l0ТО ПОС .1УШ ;IIIНС
 - то можс да С .О.Н: ОТО СII IIска строго - ня~\ а да бъде твърдото. ~OCTO ще
 МОЖе да заmвъ / ,дl l. Остзоа II~I - без остзвашото lIа оставаllето б.lll10 .10
                                                                139
 ПРОНЗХО :lа   - OCT:1I1<J:1O  с а~1O IIIlЩОТО Н3 nраЗlIотата. Т;JЗII праЗlIота З3 .1В llжва
                                                           фlfJJОСОфСК
 ТОгава ca~1O оше устройството         [Einrichlung:    устроilнансто. Т . е I/ С уро] за
                                                              фор.
 забраВЯllето ва 11OС:1С.1НClта IIСТlш а. че .J.аже lllI lI\ОТО II С бllО;) без 6I1ТIIС'О .
                                                               3/99
Март и н     О с н оо,шащ от о Ж II JY.;~Н С блн з о ':\0 произхода с ПЪРВОНiI'lаJJ I I ОТО ЖНI\ССНС, в
Xaugelep     косто нзii'Н<1ПРСД СС ')0 0СIIОIJ<103 ПОСТlIЧНОТО , BЪPX~ "нято ОСlIова чеД<l~ <1 на
          з смята трябва да Жj(~ ЯТ, ако иначе тс поетично жuвеЯIII ' '/а тази ЗС.АI-Ч .
•ВЪЗ[IO~ ЕН.~НI\Е"
          СтихотвореllСТО на г .€mиmе ссга с основавансто на оставането. Оставането
                    ...
         бнва като ИJllачалн о-; о възпоменание. То не само сн спомня едновременно
         билото и идващото. ~ то си спомня, откъде идвашото най-напред е казано
         и накъде бивалото rp ябва обратно да сТане скрито, за да може самото
         '!уждо да бъде нешо собствено в усвоената собственост. Спом'нянето СИ
         спомня местноС1ТЗ ~ мястото на произхода в СПОМl!Янето на странстването

         '!рез чужбината . В .. зпоменанието си спомня ювора от спомена за
         прекоссното море. :г хоето изворът преди това се в:rnва като река. Речн'ият
         дух води извора в МG;>eтo       11  него отнася обратно ири . извора, който сега . се
         открнва като ЮВОР Нi.:Й-напред в отиващата назад               peu. Течението на      реката
         основава оставането. Това оставане подготвя историческото място, на
         което най - напред Т'р:lбва да се научи да стане родно човечеството                      i!a
         немците, за да мо же.-:з пребнвава, когато му е времето, в IIзвестното време
         lIа  ypaoHoBeceliaT"    съдба. Само който отстьпи В оставането, ще бъде
         достаТЪЧIIО силен з;s това пребиваване. Поетичната истина на спомнянето
         се  rapaHTllpa  в оmиюнсmо на реката. СПО!>lенът никога не                  CII  представя
         просто пече позна"!l!2 ПРОIIЗХОД. Обаче 11 никога нс ГО С1>здава. Навярно
         обаче се затвl..РЖД""" това Мlfслене, покаЗllаЙ\<1I го, в СЪЩlIостната основа
         на ГlоеЗlfята,   I«ITO  1 0 следра ,lей,'Нlта същност           8 ПРОll';lхода н '!рез това
                                    t /10еrlfчЩ>ТР ОСi"ВПНС fI
         следвпне е самото С"ПI.'(ОТf\ореIlС. ВЪЗ1l0,ll(IIUIIII(
         СИ!(II('JСПillН! C1-дБОАната [schicklichen] поеПI'ШОСТ, 1(0llTO IJ 'f'I,Р"'ССТIJСllата
         [(estlicll) смб!1 (GcKhiek] 1111 бълеlШIТ!\ нсторня IlIi немUlIТС                   ПрЮIIII'lIlО
         [(ekrtilr.licll) П{Щ\ ':i ;' :! CI\MITiI ОСIIОМI :щ ОСIIО[l(frtlщс . С'1. ll(iЙТIl е         I!JflРfliиm\
         П(>сТII I! СЫШIОС'fТ1I11.I fiШl110С ГН'lIIОСТ 11 го С юБРII,1(');! rl1,plJOpOllllil жертва.
         (j 1'l1~Оl'П Ю П IIНl!iи с    rS,llic\i.Yl1g)    BQc1'1; t с Юllfiчul1ilО       llo:Jllpn[1CII . Тъй
         П(J·J .iЧ~l\flСllJljj 'l" IIOJ::t p ;JItIl!'a ССI1СРQЮТО<lIlIlIl, ~oпH; rЮС'l"аlJli nOc'l"/] !! i!ClIl~T~тa
         113  P(1[\IIO'l"O Ii i:: б.НГ ОРllJf10ЛОЖI::IIНС'f(> ')а flЪ'l"УВiliUlI'fс MOpilUII. Чрез
         ССl1 СРСНIПОЧlll1Н   CTQH е л нОтО Ш\ nР"ЯiсЛIIТС с другото IJ ёШfН 11 СЪШ вЫДУХ
         (:IТ~!ОсФсrа, dic LuftJ. Затова Н:ЮСТПшiЩilяТ ДfinеЧЮJта Земя МОЖе [knnn
         Iзs~еп]  Jlll ПОЗЩ'>звн 'fрез сы1lo 1'IIКЪ!! вятьр. КОilТО му ПОКIJзва соБСТllеното.
         Поыр3IJЯU ll Шl1ЯТ   0001'11:: IIЗОСТ!JOn, ПОllсже същноСтта lIа поздравеното от
         поз д раuа lIа свеше нот о е станало еД1l0 оставане. Неговото оставане се
         ОСII01l<lllа в словот о н а CTII;~OTlJopeHHeTO ВЬЗnОЛIСIlQIIIJС.               CTH;\OTBOpeHIICTO
         " юраЗЯIJП" НС "преЖ:Н8 Я ВПНСТО" 'Нl поет". а отвежда поета lIаlJътре в облзстта
         - OTKpllTa   кат о C Тll~ OTBOpell"e       -  Н3 нсговата съшност. Стю;отвореНIIСТО
         подслонява [крнс.      Ix: rgen]    учудената б ,lЗГОДЗРНОСТ за чудесното. кое то е
         !lOз д равсно от све шс ното        11  така позовано в основаването. ПоеТII'IНОТО
         учудване разгръш а степенуваното богатство на ПРlIЗпаНllето. което       -
         предопределе1l0 за остав:ше    - стьпаловишlO докосва сдно стьпало. за да
         IIзостаUl1 11 lIего в ПО ,lза lIa най-блюкото. без все пак да забрави
         lIЗостаUСIIОТО. Таз!! ф уга на странстващото превръщаllС lIа POfllIOTO в
         соБСТDеllО с nOrT"'I IIO свързаllа [gcfligt] о т това обаче [аЬсг]. което давз на
         CTIIXOTIJOPCHIIC,TO О:Р НТIIЯ ТОII:
              Осг N о п\ р ч  \\ Cll;:1 .. - -
ио              Сс\) :I\lt'r nun . .. -
фНЛОСОфСJШ
                            \
                 NC uo.:nl..': l t, as mir \" 0\)\ - - - .
                   K\1
фОРУl.~
                     111 I! r,f..: alll'r \\ ;1\.:!,SCt ciJ1 l:ci ~C J111:\l1l11 - .. •
3/99                     1::, rc io.:tlc akr - .- - -
                         \УО  ahcr ~ind dic r:rculldc? - - - -                           Мартин
                            Es hcgiflI1C! ncmlicll исг Rciclllum - - - -                     Хайуегер
                              Nun аЬс г sind - - - -
                                                                   rВЪЗПО~1ЕНАННЕ'"
                                 Es nchmct aber - - - -
                                    \Vas bIcibet abcr
                                     stiften dic Dichlcr.
Възпоменание е една единствсна                  -  в себе си предопреде:lена         [gcJugt=] -
фуга [Fuge] от Обаче, която назовава словото на загадката , като тахова
остава чистото прои злязло                   [das Reinel1tsprungel1e ]         от произ хода.
Стихотворението е възпоменание. Възпо~(енанисто е основав ан е.
Основаващото живеене на поетите посочва н освещава основата за
Dоетнчното ЖlIвене на чедата на земята. Нещо остав а що Идва в остава нето.
ВъзпоменаНllето е . СеверОЗИЗТОЧНIIЯТ вее.


                                   ПреВОА от немски език : Васил Пенчев               .r


       БЕАЕЖКJI

       ПPf60gыn е по : ~I . H"idEgger. AndenktlL -
       I                               'п : ~I  Heidegg"r. Erl3U1crungen ZII  JJ oIJcr1 ш;
Dichtung. Frankfur1 A..\I, 19; 1. S. 79·Ш .
      . t  rt\AHUllCru    xpeбtт юЖно от Реfш с !J1;.Iiull8    ok().\o 75 ос и 6uco'lu!l~ O!ui.1O 900 ~ - ;;  пр.

       t  С1ощоmо 96}'~lпuшие С       npt6tgf!iO ощt !naka:
       . O~np"fka11la      r..k(l. J/ttr!tp ra ~ НЛpi'Lщ.
       (:1).iI41114 kРIЩJmll       r 6M.l tmr~a 8 нм '
         (фР'IОPU~ X~·\9~rl\U" (~pt6. Г.      Muuk06 С . , t 9~~. с   1(, ) -  & "р)
       , До niJ/! ""*01110 ....1/1 6щ/ tjbчmu
        krfio(iliJОРu.ч u г.. kilш 'ё 6~plilllla!ll!l
       [1  nщ  ('f'  [NlI'/lfi(I. "  np!J[fЩ,,'О
       c>ltl UJ",D~
       I1Q nщ'! IIIIIky6u ...0•.10
       (X.,f,p\>U ~гша !ю се UJkaJ;am.·
       ([JlI.k 1nIUC . с . 31.)
       ' Ф . Лl.о.\gерлuн ilщmkll (np~6 . д. Д алq!'6      u Ч LU иЩ\fзнп6). С .. 1966. ( ~И~
       I  Pl'kn 5 Пе.\ОПОllес .     В Мрmа.'IQрфоluttl~   113 06uguu (\. ~i2·642) п РDJkю6п зз 6n'J от
zръш.nm а ~\ипlOЛО,UЯ със съшопю UЖ . ТоО ПJ'{'C-\fg6а egll3 1\U~lфа.         npue'lJuku оБРJJЗ 1\3 "о(>еу. нu"ф~mп
МО"" зз пом ощ Лрmе'lU9 3       u тя n про6ръщn     6 UJlk>p В.\юбе l\u яm А\феu се 6.1u6з 6 нР,О. - ~. П;J
       ' .. dlc S<:h"'l'ster... ПI)'k Р npe6ege l\O с . братъrп·. nopagu m06з че нз бъ.\lзрсkи .сN>~н UlПП
етер' onpege.\PHO Р от ~ъ жк и pog. 8 npeB<.>g .crcmpama' е почmи kО~l1lчеl\ - Б пр

       I  Фрugрux БаUСIIСР еomkpu.\ тсзu СПШIо8е. още неuзн~рни от фон Хr.\ uщрат. и б ~'Jemo
Вшо съчuнеlluе Xьo.lgrp.IU Il08ump   npe80gu от rр ьuku [Friedrich Beibncr. Hдld..,iillJ Ul'aJ(I:!lII.~m
GIU (/ст Gril"C/lIJchm. 1933. S. 14i] 10 nyf>.\uk!ila зз "ърВи път. Б. е разбрал u Jначението н3 тези

cmu.~o6e З3 обясненuето Н 3 Въпроса зз Xьo.\gcp.\U HOВonlO отн ощение kbl. _\~nepugume и Гърuuя'.
                                       I
Доkо.lkо стu.~отВоренu.я т В тези стихоВе JakOH Н3 uсториЧll осmmа )(о;!:;е 93 се UJBege от прuнципа
на беJус.ю8l1зта с~-{1('kmuВllосm 113 lIещkата нбсО.\ютIШ ~lе пшфUJukа IШ Ше.\UН? и Хе1С.\. спо~ чuето
ученuе битuеmО-ПРU-{"ЮlOто·с ебс·сu [Bei·,ich·,elb;t·SCln!H3 g}'l3 лpt"'gВарите.\lЮ uJlJckBa НЗ U'l\апрeg
Връщането kЪ~1 CJ ~IO ПlOCW си u т оВ.1 ош сВоя странв бuпшето-u:;Вы\-{"еОнu ( АuЬег·siсh·sеш!. 9Oko.lko
fgHO mak(){\.i yk;\JaHUiI kЪ\1 \t гmitфUlukаmа. 9i1жr kо.,апlO пю на~uрз ~lJ(mорuч~~~а.sрно'" O~~~~~_ ~
ос5rm.\я 6з и.\и ПО Н С не J3 Ш Ъ~lIIя Ва стихошВореният JзkОIi - тod.1 C3~1O ра е п~стзВе!ю 3J Р3JЮ:ъ.\
OC&I\ т,lQЗ си стр' 6.1 ~З се Oи~и. че 6 проучtl.lН~топlО Н,\ Хьо.\рер IUН ~Ш О~О OO<:ъ:i:.gJI!II Ьъпросu Н.1
                                                                          1-11
•JаЛ:lgllос6роп,'UсkuF. обр .нп' Н 3 тозu ПО~ Пl l и.\U n06p~т a kb)( хрuстuянстВото п ри ош Връtl:;\нето                фJfЛОСОфСКJ•

от Гръukотl>. и .\ и nPO\leHellOnlO п осВещ а6а не и нn gВеше l6r че 6 ~:зqrcтВото "а бъr.рос cr ~IU C.\II cъ&C~1               форум
                                                                         3/ 99 .
          "   t. Н(  j\  ~      ;  ~HeIH0::10 ykpcn:~eH!Jt на      "uc m,  o'~ .. ~!'. ..!Int·~ !.~IIC'~O:      :...j л {5,I'" :.
       l, ., ~::mc.\I\O )" , ,\gf~\"" 1,: c::lUf!a C~ е npo!dCH;L\, но не [се t;             ыио\. To~ С 0:,,,,1'".\ б I1РО \(Ы"
       npeg'J I\cичr.о co6cm~:· o r:1ГJ , ~.! {Оето Бинаzи е бu.\ посВетен. С не;:, '=3 про~(яна се промеНJl3118нието
       на uстuнзта на Z РЪЩ'1:l1Q u rJ хросmuянсmВоmо Uна uзmоkа U)O(,;;'Q Обичаuната обл.Ст Uепоха на
       uсторuчесkото [histо:щhеr.: ?З-зu.eЖgане сшаВа несъсmояmС.\I! . - Б. а.
                , В zpoц!:.1m8 !!'---:О,lOZllЯ боZUIIЯ на l1З}Iетта, gъЩt"'"з' на Гся u Уран, poguла от :k6c
       музите. Хорат а,    koumo om'.&m npu ораkула, б.\1DO 90 пещерam! ва tероя ТрофоНUU, пuяm от gBa
       u зВора : от Лета      Uош Миtloltnuна, т.е. от заб8енuето и от паw=з., -                В, пр.

                "Слeg Z,.ЩО.\ 32 ф.rkенue(6 случая gehen)uзползВанeIOOиа aцjc Вuиите.lfН nageЖ ooнal!8Вa
       nocokama    на g6uж.ениemo     (6 t.tучая   опората). ByiВ.: жениmе отt6ш! kъы kопрuнеиз зеw!!. В СЪЩШI
       случаи използВането !13 cшf' gamе.\еИ паgeж 0значаВа МJlстоmo,      b.gemo се изВърwВа geUcm6uemo.
       Обаче осВен тоВа   ... gehen ... d stidnen Вodеп ... озиачаВЗ' нзсоч6щ целене, cmpe~lei kbw konpuHeнa
       зсы,Я. Възwожно е akueюnът \11 nagHe 90PU Върху протuВопоста6янe::w при насочВането. !I kоншесkrna
       на Ц!!Аата строфа е иаnыно 9mycmllllO тыkу1!знuemо, че mЪW1!оw.:uте жени се насочВат на същоmо
       място, m.e В g80pa на IЮgeН\I'..l:na, нвg kourno шupo!:u Вършu HaВei~ Ор!!ст06ата zopa, npu c:.Lokul\J!ma
       - та на тоВа щсmо те се с;:о;ремюп, иасоченu са kъы kопрuненз \11XJ1. Takb8, зkо се omkpou ясно , бu
       бu.\ С3.lис'Ь.\ът 113 U1п!Ш8аНt!!l) BUHume.\ell па9ех 8 ... gehen/ dl~ b!1.:tnen Ргаиеп daselbst! зиf seidnen .
       Вodеп, ... Оче8U9НО е , ~e Xa~cp ие приема mbblo koноmаЦUЯ!ll! I!a насоченост на .mbMHokocume
       женumе" kbll .kопрuн енз )tМИ" u 6 часmност mулkуВанutmо на .konpUHeH8 3fWЯ' kamo
       ПРОПlUВопоста6ено при lIac()~eтo, ПLЕ. kJlmo опора. ЗатоВа u оо-zope пре80gът на gehen е с .хО9яm"
       - kрачат, ВърВяm . а не с .lJa.:JBam". - В. пр .
                  11 В zрщkltn3 МШМ.IOZUJI нuмфu, пззuте.lku на 1лаm!l'Jmf я6ъ.\ku на                   kpaJ!  н. сВета  u.\u
       ntk на ибt.lkumе н> ~Mт~ tLugoc.In, koumo Хера f                пмучщз kЗ!f>l) c&m&tи пogзpU от              60zuHxma 118
       1fмяmа = Гел. Те ra g\.\ЦfРU IU lIощта, - В , пр

               \! Ра"'*!!<lIиеmo 1A-'mafia оmkрuшu, 911.\У 6r.oe'JWUI1u blI Хю.ЧJtР.\УII пpt(u'Фiб « ВААrц i.eщо

       'Il*OI>, akn nРОМ\JСЛU.\l ,.t>ФkPII!f>l)mo· от tttnotllЩ'lhоmо J.lUCдClIt u '~ С1;ЩI\осm Y'ItafM П~ тоВа
       kfiJМ ~rtJctk4rn~ \1i! (,\I!!lurnю, .<iI/n<> С1;ЩilOCl1\t'\ QII\,8y\( n.рцurпt n~glЦn n~'1МiЮ 6(LЛ rfJ(:l(t·
       1М (lIt ' C~f>ц"\\,cmmn), 06a~t ~\I~(>lO IIt ио;li.nХD ~Ii           go6tgam   6\~ tgll3 (lCil<164 . Ср6 , cmamUAma
       IПмrПlщrlJtmllJ .UЧГlЩ( Jt1lКhJUМiМ) P/QIQft$ Ltl!rr'lvli df'f lI'ahrhtlt Jwt«h (ur dk ~litige UlJ<;rl'~kf\lng.
       Z"Tl\cr !ll!I1d. 1942, kn!t)O Qnv.JI'.'.I'11 p1.i1"nuc п)'(},\u~)'5,щ "ри 1947 r "~ (А. ФРII.Н\(, ~"I А rrnnckc, !Im1.
       Нd~J'I'Пiu6. П1n1\а . korlJlQ l'uлkr б tfloJ01\8 Q\'МЗ fuiJIICM е,ШУ~ lШ~ .оrпКР\lJМIiJО', е тако ч)'*'9Q на
       /oIиCдl'l1emo 110 Q\'l1oi1ЮI1а I1l1 а). фЕI(X , че pwlr.e не tmula. kOlOmo             Pu.lke6amn gyмu cr oka]o само 6
I
       kз~rСО1Ij(mю нзнuu'ч)'iQ')ПlО ntx1mu60nocma6xHc 1m ХЬО.Igt'РЛUIl06шm 9РШ, Cp6. 1lu/."I'fl!'.             1950. S. 262 (Т.
                "Vgl. IIt>1drr{", und diU "'fsen du VI(h/ung, - Б . • Tekcmtm е 6 същата kHula. от
       kоятn е 611:1П rnrkcmom HJ ЛЬ1Г!(ш(,НЙlfШ'. Bi. бел. 1 Бw. nIJ<'609: XIO.I9t'PIUH и n.шцосmmа ца rwP1lJAma
       -  !] , СЫUIIОСП1\I , с.. l?')З - Бе,\ npt6.

                  "С ~прзkаJТ\еРlrUJl lВ 6р!'мето 110 XbO\gep.luH прn60пос с .у. - do! Se)l1,                   -   knluno се е
       пuшело бuтuе ПЮlп6з.       XnU?flPp ntk о]нача8а "пробитuето· . - Б пр .
                  \' \'~I , .11·i~ 'H'nп а!"; Fr/ertage... " -     Б  n. Теkстъш r 6 съшита kllU10, от           kоя:mо  r Взет
       mrkcmtm на      B"mWlfHaH UI'     В!. !)е,\. '1 . -  Б . пр .
                  " Itin- ош  посоченото 6гче       hindrnkrn.    На  6bl<apci;u ommrllbktffi , koumo npuga6a
       ПJX'!1ст06kпшп за оmра.lfчаВаН€         hin-.  lо!е 9а се нзщkне чрез оmgа.lечзВане но са~IUЯ oi'x'kш 110 MUc,leHe.
       -  Б . пр

                  ,. ОсшоВащuят нпза9 поет спрюlO отпътуВащuя kЫI ЮЖllllтз , no-ckopo ЮlОJапаgllarnа
       сшрана сe!\rРОUJШО4ен Вюnър     - Б . пр .
                  " ... geschputen ... -    ос6ен .преguзВиkа.lоmо боязън- СЪЩО            maka   ]начu     U раЗУ'lноmо.
                                                                          :
       п~паl.lи Во то .     - 5, пр

1.J2
философски
форум
3/99

								
To top