mof1_2009_0553 by tradetrek

VIEWS: 293 PAGES: 16

									                                   PARTEA I
Anul 177 (XXI) — Nr. 553          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE                      Vineri, 7 august 2009                                    SUMAR


                  Nr.                                      Pagina

                         ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
                         ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
                  1.995/C. — Ordin al ministrului justiției și libertăților
                     cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de
                     către unele persoane..................................................  1–16

   ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
   ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL JUSTIȚIEI ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI

                          ORDIN
            privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
     Având în vedere rapoartele depuse în temeiul art. 17 alin. 1 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, de Comisia pentru cetățenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeași lege,
     constatând îndeplinite condițiile prevăzute la art. 101 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
     în temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 13 din
Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești,

     ministrul justiției și libertăților cetățenești emite următorul ordin:
  Art. 1. — Se aprobă cererile de redobândire a cetățeniei      Art. 2. — Se aprobă cererile de redobândire a cetățeniei române
române ale persoanelor care au avut această cetățenie și au ale persoanelor care au avut această cetățenie și au solicitat
                                  redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în România, prevăzute în
solicitat redobândirea ei, cu menținerea domiciliului în
                                  anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
străinătate, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă   Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
din prezentul ordin.                        României, Partea I.
                         p. Ministrul justiției și libertăților cetățenești,
                               Alina Mihaela Bica,
                                 secretar de stat

    București, 20 iulie 2009.
    Nr. 1.995/C.
  2              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 553/7.VIII.2009
                                                                    ANEXA Nr. 1


                                  L I S TA
      persoanelor care solicită redobândirea cetățeniei române, cu menținerea domiciliului în străinătate
  1. Afanas Alexandra, fiica lui Popa Dumitru (născut la          11. Barbier Liudmila, fiica lui Olaru Constantin și Valentina
1.11.1922 în localitatea Condrătești, județul Ungheni) și Ana,      (fiica lui Petru, născut la 29.06.1917 în localitatea Chișinău),
născută la data de 18 noiembrie 1949 în localitatea Condrătești,     născută la data de 9 februarie 1973 în localitatea Chișinău,
județul Ungheni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu        Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în
domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău,      Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. Podul Înalt nr. 20/3,
Str. Salcîmilor nr. 22/8, ap. 1. (4.980/2008)              ap. 5. (4.932/2008)
  2. Afanas Alexandru, fiul lui Filimon și Irina, născut la data de     12. Bătrîncea Grigore, fiul lui Grigore și Vera (născută la
13 martie 1938 în localitatea Hristici, județul Soroca, Republica    14.02.1921 în localitatea Nișcani, județul Ungheni), născut la
Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica      data de 13 martie 1957 în localitatea Călărași, județul Ungheni,
Moldova, localitatea Chișinău, Str. Salcîmilor nr. 22/8, ap. 1.     Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în
(4.979/2008)                               Republica Moldova, localitatea Călărași, str. Vasile Alecsandri
  3. Andrievschi Ina, fiica lui Doroftei Constantin și Maria (fiica  nr. 8. (8.882/2003)
lui Muntean Petru, născut la 20.06.1898 în localitatea Nisporeni,       13. Berlinschi Valeriu, fiul lui Boris (născut la 2.05.1925 în
și Elena), născută la data de 24 ianuarie 1967 în localitatea      localitatea Căușeni) și Olga, născut la data de 12 februarie 1981
Bălănești, județul Nisporeni, Republica Moldova, cetățean        în localitatea Cantemir, județul Cahul, Republica Moldova,
moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,          cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,
localitatea Chișinău, str. Alecu Russo nr. 59, bl. 3, ap. 38.      localitatea Tănătari, str. Mihai Eminescu nr. 32, raionul Căușeni.
(2.953/2004) Copii minori: Andrievschi Sergiu, născut la data de     (760/2004)
9.06.1991, și Andrievschi Adrian, născut la data de 15.02.1994.        14. Beschieri Sofia, fiica lui Troian Dumitru (fiul lui Grigore,
  4. Armașu Eugenia, fiica lui Ion și Elena (fiica lui Cojocaru    născut la 9.02.1916 în localitatea Tătărești, raionul Strășeni) și
Constantin, născut la 2.04.1906 în localitatea Hîrcești), născută    Elena, născută la data de 19 octombrie 1980 în localitatea
la data de 18 ianuarie 1973 în localitatea Chișinău, Republica      Tătărești, raionul Strășeni, Republica Moldova, cetățean
Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica      moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,
Moldova, localitatea Chișinău, Str. Salcîmilor nr. 22/9, ap. 26.     localitatea Tătărești, raionul Strășeni. (4.812/2008)
(4.771/2008)                                 15. Bistrița Viorica, fiica lui Gheorghe (fiul lui Gheorghe,
  5. Babaianu Anatolii, fiul lui Chiril și Violeta (fiica lui Doina  născut la 26.08.1918 în localitatea Călinești, raionul Fălești) și
Ana, născută la 15.04.1906 în localitatea Țiganca, raionul        Valentina, născută la data de 20 martie 1982 în localitatea
Cantemir), născut la data de 4 iulie 1976 în localitatea Țiganca,    Călinești, raionul Fălești, Republica Moldova, cetățean
raionul Cantemir, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu       moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,
domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Codru, str. Sf.   localitatea Călinești, raionul Fălești. (4.854/2008)
Ion nr. 8, județul Chișinău. (4.839/2008)                   16. Bivol Igor, fiul lui Vasile și Alexandra ( fiica lui Burunciuc
  6. Babaianu Angela, fiica lui Șaptefrați Grigore (fiul lui Andrei,  Vasile, născut în anul 1907 în localitatea Musteața), născut la
născut la 8.07.1921 în localitatea Crăsnășeni, raionul Telenești)    data de 6 februarie 1974 în localitatea Chișinău, Republica
și Anna, născută la data de 15 martie 1976 în localitatea        Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica
Strășeni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul      Moldova, localitatea Chișinău, str. E. Teodoroiu nr. 32.
actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. Sf. Ion     (4.782/2008)
nr. 8. (4.848/2008) Copii minori: Babaianu Anatolii, născut la        17. Bîrdu Dumitru, fiul lui Dumitru (fiul lui Ion, născut la
data de 4.01.2002, și Babaianu David, născut la data de         22.05.1910 în localitatea Pașcani, județul Lăpușna) și Svetlana,
12.03.2005.                               născut la data de 28 octombrie 1986 în localitatea Dubăsari,
  7. Babei Eduard, fiul lui Victor (născut la 26.11.1938 în      Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în
localitatea Hirova, raionul Călărași) și Ana, născut la data de     Republica Moldova, localitatea Dubăsari, str. Cehov nr. 34.
5 iulie 1965 în localitatea Proscureni, raionul Rîșcani, Republica    (4.804/2008)
Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica        18. Bîrlea Svetlana, fiica lui Onuță Eugeniu (fiul lui Alexandru,
Moldova, localitatea Bălți, str. Crîlov nr. 20/9. (4.847/2008)      născut la 11.10.1932 în localitatea Chircani) și Raisa, născută la
  8. Babei Victor, fiul lui Fiodor și Varvara, născut la data de    data de 24 august 1981 în localitatea Cahul, Republica Moldova,
26 noiembrie 1938 în localitatea Hirova, raionul Călărași,        cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,
Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în      localitatea Cotihana, str. I. Creangă nr. 30, raionul Cahul.
Republica Moldova, localitatea Bălți, str. Aleihem nr. 73/19.      (4.901/2008) Copii minori: Bîrlea Cristian, născut la data de
(4.836/2008)                               15.02.2007.
  9. Balan Vasile, fiul lui Alexei (născut la 30.11.1927 în         19. Bîrsă Andrian, fiul lui Ion (fiul lui Natalia, născută la
localitatea Pruten) și Agripina, născut la data de 24 august 1962    2.03.1913 în localitatea Văsieni, raionul Ialoveni) și Fedora,
în localitatea Karaganda, raionul Lenin, Kazahstan, cetățean       născut la data de 20 iunie 1985 în localitatea Ialoveni, Republica
moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,          Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica
localitatea Chișinău, str. Zelinschii nr. 28/5, ap. 12. (4.923/2008)   Moldova, localitatea Ialoveni, str. V. Cupcea nr. 31. (4.931/2008)
  10. Balica Ecaterina, fiica lui Polerca Pantelimon (născut la       20. Bîtcă Stanislav, fiul lui Mihail și Maria (fiica lui Iațîc Andrei,
20.07.1914 în localitatea Cornești, județul Ungheni) și Elena,      născut la 10.04.1919 în localitatea Șipca, raionul Șoldănești),
născută la data de 11 iunie 1944 în localitatea Cornești, județul    născut la data de 15 iulie 1986 în localitatea Chișinău, Republica
Ungheni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul      Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica
actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, Calea Ieșilor     Moldova, localitatea Chișinău, bd. Dacia nr. 51/1, ap. 101.
nr. 19, ap. 63. (352/2004)                        (4.860/2008)
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 553/7.VIII.2009                     3

  21. Bîtiu Marian, fiul lui Ion (născut la 16.07.1930 în        32. Botnari Zinovia, fiica lui Maxim și Ludmila (fiica lui Lupu
localitatea Năvîrneț) și Elena, născut la data de 6 august 1978    Anton, născut la 8.07.1919 în localitatea Pitușca, raionul
în localitatea Năvîrneț, raionul Fălești, Republica Moldova,      Călărași), născută la data de 20 martie 1970 în localitatea
cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,     Pitușca, raionul Călărași, Republica Moldova, cetățean
localitatea Chișinău, str. Tăbăcăria Nouă nr. 34. (4.825/2008)     moldovean, cu domiciliul actual în localitatea Chișinău,
  22. Bîtlan Vera, fiica lui Camenschi Teodor (născut la       str. L. Deleanu nr. 5/J, ap. 26. (4.803/2008) Copii minori: Botnari
7.02.1936 în localitatea Văleni, județul Cahul) și Ana, născută    Nicoleta, născută la data de 24.12.1996.
la data de 21 august 1972 în localitatea Văleni, județul          33. Braga Angela, fiica lui Bubuioc Ion (născut la 20.03.1940
Vulcănești, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu         în localitatea Lăpușna, raionul Hîncești) și Maria, născută la data
domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău,     de 26 mai 1974 în localitatea Lăpușna, județul Hîncești,
bd. Cuza-Vodă nr. 20, ap. 73. (4.783/2008)               Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în
  23. Bodaci Eudochia, fiica lui Pușcaș Simion și Teodora      localitatea Trușeni, str. V. Lupu nr. 12. (4.934/2008) Copii minori:
(născută la 4.09.1923 în localitatea Unchitești, raionul Florești),  Braga Ion, născut la data de 15.02.1995, și Braga Ana-Maria,
născută la data de 5 iulie 1957 în localitatea Cuhureștii de Sus,   născută la data de 15.04.1996.
județul Camenca, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu         34. Bratu Natalia, fiica lui Sterlea Nicolae și Nadejda (fiica lui
domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Nimoreni,     Acciu Vasile, născut la 17.08.1921 în localitatea Slobozia Mare),
raionul Ialoveni. (4.424/2008)                     născută la data de 1 septembrie 1975 în localitatea Slobozia
  24. Bogdan Mihail, fiul lui Haralambie (născut la 26.02.1926    Mare, județul Vulcănești, Republica Moldova, cetățean
în localitatea Parcani) și Alexandra, născut la data de 20 iulie    moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,
1952 în localitatea Parcani, raionul Soroca, Republica Moldova,    localitatea Slobozia Mare, Str. Livezilor nr. 9, raionul Vulcănești.
cetățean moldovean cu domiciliul actual în Republica Moldova,     (4.966/2008) Copii minori: Bratu Cătălina, născută la data de
localitatea Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn nr. 24/1, ap. 37.     12.05.1997, și Bratu Dumitru, născut la data de 11.11.2001.
(4.808/2008)                                35. Bratu Petru, fiul lui Hristofor (fiul lui Hristofor, născut la
  25. Bojonca Gheorghe, fiul lui Samson (născut la 28.06.1926    5.06.1918 în localitatea Slobozia Mare) și Efrosinia, născut la
în localitatea Antonești) și Ana, născut la data de 29 august 1957   data de 25 octombrie 1973 în localitatea Slobozia Mare, județul
în localitatea Antonești, raionul Ștefan Vodă, Republica        Vulcănești, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu
Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica     domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Slobozia
Moldova, localitatea Chișinău, str. Vasile Lupu nr. 87/2, ap. 6.    Mare, Str. Livezilor nr. 9, raionul Vulcănești. (4.967/2008)
(4.938/2008)                                36. Brînza Larisa, fiica lui Țarigradschi Petru (născut la
  26. Bojonca Iulia, fiica lui Baeș Iacov (născut la 18.07.1933   27.06.1929 în localitatea Horodiște) și Valentina, născută la data
în localitatea Antonești) și Maria, născută la data de 16 iulie    de 31 iulie 1957 în localitatea Horodiște, județul Edineț,
1960 în localitatea Antonești, județul Tighina, Republica       Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual
Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica     în Republica Moldova, localitatea Jevreni, județul Criuleni.
Moldova, localitatea Chișinău, str. Vasile Lupu nr. 87/2, ap. 6.    (1.004/2003)
(4.929/2008)                                37. Buga Victor, fiul lui Ilie și Larisa (fiica lui Lungu Vasile,
  27. Borodatiev Angela, fiica lui Roibu Constantin (fiul lui    născut la 10.04.1936 în localitatea Mereni), născut la data de
Feodor, născut la 8.02.1916 în localitatea Baccealia, județul     10 mai 1986 în localitatea Gura Bîcului, județul Anenii Noi,
Tighina) și Alla, născută la data de 6 aprilie 1970 în localitatea   Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în
Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul     localitatea Mereni, raionul Anenii Noi. (4.999/2008)
actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. Gheorghe      38. Bugan Leon, fiul lui Petru și Vera, născut la data de
Tofan nr. 4, ap. 39. (4.945/2008) Copii minori: Borodatiev Sergiu,   10 noiembrie 1988 în localitatea Chișinău, Republica Moldova,
născut la data de 28.06.1992.                     cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,
  28. Bostan Andrei, fiul lui Haralampii (născut la 10.02.1919 în  localitatea Chișinău, str. M. Spătaru nr. 5, ap. 13. (4.377/2004)
localitatea Durlești) și Eugenia, născut la data de 4 iulie 1963 în    39. Bugan Petru, fiul lui Leon și Raisa (născută la 16.09.1931
localitatea Durlești, raionul Anenii Noi, Republica Moldova,      în localitatea Roșietici), născut la data de 28 martie 1964 în
cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,     localitatea Ciutulești, județul Florești, Republica Moldova,
localitatea Chișinău, str. A. Matveevici nr. 56. (4.863/2008)     cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,
  29. Bostan Andrian, fiul lui Andrei (fiul lui Haralampii, născut  localitatea Chișinău, str. M. Spătaru nr. 5, ap. 13. (4.377/2004)
la 10.02.1919 în localitatea Durlești) și Maria, născut la data de   Copii minori: Bugan Olga, născută la data de 8.10.1991.
28 februarie 1985 în localitatea Durlești, raionul Cutuzov,        40. Bugan Vera, fiica lui Dobrioglo Anton (născut la
Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în     10.09.1934 în localitatea Alexandru Ioan Cuza, județul Cahul)
Republica Moldova, localitatea Durlești, str. A. Matveevici nr. 56.  și Elena, născută la data de 5 martie 1964 în localitatea
(4.864/2008) Copii minori: Bogdan Robert, născut la data de      Alexandru Ioan Cuza, județul Cahul, Republica Moldova,
10.08.2006.                              cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,
  30. Bostan Nicolae, fiul lui Ion (fiul lui Maxim, născut la    localitatea Chișinău, str. N. Spătarul Milescu nr. 5, ap. 13.
7.04.1927 în localitatea Brînza, raionul Vulcănești) și Elena,     (4.672/2004)
născut la data de 23 decembrie 1981 în localitatea Cahul,         41. Bumbu Victor, fiul lui Dumitru (născut la 19.10.1928 în
Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în     localitatea Cutuzov) și Agafia, născut la data de 7 noiembrie
Republica Moldova, localitatea Cahul, Str. Florilor nr. 12.      1967 în localitatea Sîngera, județul Chișinău, Republica
(4.985/2008)                              Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica
  31. Botnari Cristina, fiica lui Zinovia, născută la data de    Moldova, localitatea Sîngera, str. Miron Costin nr. 1.
28 ianuarie 1991 în localitatea Chișinău, Republica Moldova,      (1.318/2004)
cetățean moldovean, cu domiciliul actual în localitatea Chișinău,     42. Burlacu Elena, fiica lui Ion și Alexandra (fiica lui Apostol
str. L. Deleanu nr. 5/J, ap. 26. (4.803/2008)             Andrei, născut la 5.10.1927 în localitatea Hristici, județul
  4              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 553/7.VIII.2009

Soroca), născută la data de 1 ianuarie 1982 în localitatea       moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,
Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul     localitatea Chișinău, str. Matei Basarab nr. 16/1, ap. 64.
actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, Str. Grădinilor   (4.948/2008)
nr. 58, ap. 51. (4.789/2008)                        54. Cernețchi Tatiana, fiica lui Vasile (născut la 31.07.1935 în
  43. Buruiană Mihail, fiul lui Teodor și Liuba (fiica lui Vicol   localitatea Ermoclia) și Agafia, născută la data de 31 iulie 1968
Vasile, născut la 14.12.1921 în localitatea Mileștii Mici), născut   în localitatea Ermoclia, raionul Ștefan Vodă, Republica Moldova,
la data de 27 ianuarie 1984 în localitatea Hîncești, Republica     cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,
Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica     localitatea Ermoclia, str. Alexandru cel Bun, raionul Ștefan Vodă.
Moldova, localitatea Mereșeni, raionul Hîncești. (4.768/2008)     (4.422/2008)
  44. Buzu Galina, fiica lui Constantin (născut la 9.05.1937 în     55. Cernovschi Ina, fiica lui Valeri și Nadejda (fiica lui Pogor
localitatea Teleșeu, raionul Orhei) și Tamara, născută la data de   Stepan, născut în anul 1931 în localitatea Iezărenii Vechi),
23 iulie 1964 în localitatea Teleșeu, județul Orhei, Republica     născută la data de 18 iulie 1978 în localitatea Bălți, Republica
Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica     Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica
Moldova, localitatea Chișinău, bd. Moscova nr. 1/2, ap. 65.      Moldova, localitatea Bălți, str. N. Iorga nr. 14, ap. 32.
(4.823/2008)                              (4.869/2008) Copii minori: Cernovschi Danny, născut la data de
  45. Cangaș Maxim, fiul lui Serafim și Maria (fiica lui Susanu   12.02.2004.
Nicolae, născut la 7.04.1928 în localitatea Cahul, și Vasilisa),      56. Cheptene Galina, fiica lui Alexei (născut la 18.06.1936 în
născut la data de 1 decembrie 1984 în localitatea Chișinău,      localitatea Recea, raionul Strășeni) și Aculina, născută la data
județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu      de 24 august 1966 în localitatea Recea, raionul Strășeni,
domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău,     Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în
str. N. Spătarul Milescu nr. 21, bl. 3, ap. 30. (1.087/2004)      Republica Moldova, localitatea Strășeni, str. Teilor nr. 8.
  46. Capațîna Cristina, fiica lui Grigore și Tatiana (fiica lui   (4.896/2008)
Gonța Constantin, născut la 15.05.1935 în localitatea Cuhnești),      57. Cheptene Oleg, fiul lui Andrei și Galina, născut la data
născută la data de 22 aprilie 1984 în localitatea Sîngera, județul   de 6 decembrie 1990 în localitatea Strășeni, Republica Moldova,
Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul     cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,
actual în Republica Moldova, localitatea Sîngera, str. P. Zadnipru   localitatea Strășeni, Str. Teilor nr. 8. (4.896/2008)
nr. 17. (4.844/2008)                            58. Cheptene Victor, fiul lui Andrei și Galina (fiica lui Alexei,
  47. Caraman Alexandru, fiul lui Anatolie (fiul lui Petru, născut
                                    născut la 18.06.1936 în localitatea Recea, raionul Strășeni),
la 5.07.1927 în localitatea Mereni, raionul Anenii Noi) și Zinaida,
                                    născut la data de 28 august 1988 în localitatea Recea, raionul
născut la data de 16 august 1983 în localitatea Chișinău,
                                    Strășeni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul
Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în
                                    actual în Republica Moldova, localitatea Strășeni, Str. Teilor
localitatea Maximovca, raionul Anenii Noi. (4.795/2008)
                                    nr. 8. (4.894/2008)
  48. Catan Iurie, fiul lui Alexandru (născut la 11.10.1939 în
                                      59. Chepteni Ana, fiica lui Andronic Trifan (născut la
localitatea Tigheci) și Vasilina, născut la data de 28 iulie 1971 în
                                    14.02.1930 în localitatea Cruglic, raionul Criuleni) și Nadejda,
localitatea Iargara, județul Leova, Republica Moldova, cetățean
                                    născută la data de 23 octombrie 1964 în localitatea Cruglic,
moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,
                                    raionul Criuleni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu
localitatea Pojăreni, raionul Ialoveni. (4.867/2008)
  49. Caterenciuc Diana, fiica lui Ștefan (fiul lui Ion, născut la  domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău,
12.07.1928 în localitatea Grătiești, județul Chișinău) și       str. Tudor Panfile nr. 10. (5.009/2008)
Parascovia, născută la data de 26 mai 1982 în localitatea         60. Chepteni Ghenadie, fiul lui Leonid (născut la 4.10.1935
Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul     în localitatea Lupa-Rece, raionul Strășeni) și Elizaveta, născut
actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. Doga      la data de 21 ianuarie 1965 în localitatea Chișinău, Republica
nr. 28/2, ap. 63. (4.939/2008)                     Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica
  50. Cazacu Liolea, fiica lui Ion (născut la 1.08.1930 în      Moldova, localitatea Chișinău, str. Tudor Panfile nr. 10.
localitatea Ciutulești) și Lidia, născută la data de 2 mai 1957 în   (5.008/2008) Copii minori: Chepteni Lucian, născut la data de
localitatea Ciutulești, județul Florești, Republica Moldova,      28.10.2004.
cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,       61. Chiorescu Olga, fiica lui Veaceslav și Angela (fiica lui
localitatea Florești, str. M. Eminescu nr. 42. (4.835/2008) Copii   Gheorghe, născut la 14.08.1937 în localitatea Dumitreni, raionul
minori: Cazacu Ion, născut la data de 9.03.1993.            Florești), născută la data de 26 iulie 1988 în localitatea Lazovsc,
  51. Ceban Cristina, fiica lui Negru Andrei (născut la       Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în
15.07.1937 în localitatea Stoicani, raionul Soroca) și Maria,     Republica Moldova, localitatea Florești, str. Vasile Alecsandri
născută la data de 8 ianuarie 1981 în localitatea Chișinău,      nr. 53. (4.886/2008)
Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în       62. Cigulea Nicolae, fiul lui Ion (născut la 28.01.1927 în
Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. Miorița nr. 3/1,     localitatea Rădeni) și Zinaida, născut la data de 22 mai 1960 în
ap. 67. (4.815/2008)                          localitatea Rădeni, județul Călărași, Republica Moldova,
  52. Ceban Oleg, fiul lui Serghei și Maria (fiica lui Leontii    cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,
Toma, născut la 20.07.1928 în localitatea Jeloboc, raionul       localitatea Chișinău, Str. Zadnipru nr. 18, bl. 1, ap. 94.
Orhei), născut la data de 22 februarie 1986 în localitatea       (1.025/2003)
Bolohan, județul Orhei, Republica Moldova, cetățean            63. Ciliuța Gheorghii, fiul lui Gheorghe (fiul lui Ciliuța
moldovean, cu domiciliul actual în localitatea Bolohan, raionul    Gheorghe, născut la 20.07.1911 în localitatea Petrușeni, raionul
Orhei. (4.797/2008)                          Rîșcani) și Maria, născut la data de 13 octombrie 1980 în
  53. Cebotari Rodica, fiica lui Ion (născut la 28.05.1938 în    localitatea Glodeni, Republica Moldova, cetățean moldovean,
localitatea Corbu) și Tamara, născută la data de 20 septembrie     cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Glodeni,
1975 în localitatea Chișinău, Republica Moldova, cetățean       Str. Tineretului nr. 34. (4.982/2008)
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 553/7.VIII.2009                       5

  64. Ciobanu Petru, fiul lui Vasile și Larisa (fiica lui Burlacu    Republica Moldova, localitatea Ghidighici, Str. Păcii nr. 5.
Ion, născut la 20.01.1927 în localitatea Strășeni), născut la data    (4.802/2008) Copii minori: Corcinschi Cătălina, născută la data
de 7 septembrie 1979 în localitatea Strășeni, Republica          de 13.01.2002.
Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica        75. Cornea Nicolae, fiul lui Vladimir (fiul lui Nicolae și Ariadna,
Moldova, localitatea Strășeni, Str. Prieteniei nr. 4, ap. 8.       născută la 12.09.1935 în localitatea Șeptelici) și Elena, născut
(499/2009)                                la data de 2 decembrie 1982 în localitatea Zastînca, județul
  65. Ciobanu Viorica, fiica lui Puiu Vasile (fiul lui Fiodor, născut  Soroca, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul
la 6.03.1924 în localitatea Curtoaia, raionul Ungheni) și Olga,      actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. Coca
născută la data de 4 februarie 1982 în localitatea Curtoaia,       nr. 29. (223/2004)
raionul Ungheni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu          76. Cornea Serghei, fiul lui Nicolae și Ariadna (născută la
domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Curtoaia,       12.09.1935 în localitatea Șeptelici), născut la data de
raionul Ungheni. (4.816/2008) Copii minori: Ciobanu Eva,         17 februarie 1956 în localitatea Zastînca, județul Soroca,
născută la data de 15.02.2006.                      Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în
  66. Ciocan Raisa, fiica lui Ralea Simion (născut la          Republica Moldova, localitatea Soroca, str. Luceafărul nr. 14,
21.12.1921 în localitatea Bahmut, raionul Călărași) și Melania,      ap. 22. (202/2004)
născută la data de 24 iunie 1962 în localitatea Bahmut, raionul        77. Crețu Ștefan, fiul lui Gheorghe (născut la 23.04.1919 în
Călărași, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul      localitatea Satul Nou, raionul Cimișlia) și Agafia, născut la data
actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. V. Docuceaev   de 12 aprilie 1951 în localitatea Satul Nou, raionul Cimișlia,
nr. 3, ap. 63. (4.903/2008)                        Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în
  67. Cioroi Gheorghe, fiul lui Nicolae și Maria (născută la      Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. N. Costin nr. 65/2,
31.08.1936 în localitatea Coștangalia), născut la data de         ap. 94. (4.829/2008)
29 decembrie 1978 în localitatea Baimaclia, județul Cahul,          78. Croitor Cristina, fiica lui Victor și Veronica, născută la data
Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în      de 15 martie 1990 în localitatea Cărpineni, raionul Cotovsc,
Republica Moldova, localitatea Coștangalia, str. A. Pușkin,        Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în
raionul Cantemir. (4.822/2008)                      Republica Moldova, localitatea Cărpineni, str. Doina nr. 25.
  68. Ciubotaru Andrei, fiul lui Gheorghe (născut la 20.01.1935     (9.828/2003)
în localitatea Isacova) și Alexandra, născut la data de            79. Croitor Victor, fiul lui Andrei (născut la 29.11.1931 în
29 octombrie 1967 în localitatea Isacova, județul Orhei,         localitatea Lăpușna) și Tatiana, născut la data de 7 martie 1962
Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în      în localitatea Cărpineni, județul Lăpușna, Republica Moldova,
Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. Botanica Veche nr.     cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,
8, ap. 27. (5.790/2003)                          localitatea Cărpineni, str. Doina nr. 25. (9.828/2003)
  69. Cîrlan Călin, fiul lui Vasile și Zinaida (fiica lui Mămăligă     80. Cucerean Nicolae, fiul lui Nicolae și Anastasia (fiica lui
Iosif, născut la 3.04.1930 în localitatea Ruseștii Noi), născut la    Mîndrilă Constantin, născut la 20.10.1927 în localitatea
data de 15 februarie 1987 în localitatea Chișinău, Republica       Pănășești, raionul Strășeni), născut la data de 21 august 1984
Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica      în localitatea Strășeni, județul Strășeni, Republica Moldova,
Moldova, localitatea Dănceni, raionul Ialoveni. (4.975/2008)       cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,
  70. Coada Nicolae, fiul lui Andrei (fiul lui Nadejda, născută la   localitatea Strășeni, str. Miciurin nr. 6. (4.814/2008)
16.05.1910 în localitatea Vîprova) și Elena, născut la data de        81. Cuceric Elena, fiica lui Victor (fiul lui Gheorghe, născut la
4 august 1976 în localitatea Vîprova, raionul Orhei, Republica      10.05.1931 în localitatea Danu) și Maria, născută la data de
Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica      8 aprilie 1982 în localitatea Chișinău, Republica Moldova,
Moldova, localitatea Puțintei, raionul Orhei. (616/2009)         cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,
  71. Cocev Viorica, fiica lui Dumitru și Maria (fiica lui Crețu    localitatea Chișinău, str. M. Drăgan nr. 34/1, ap. 901.
Hristofor, născut la 1.04.1928 în localitatea Cahul, și Eudochia),    (4.895/2008)
născută la data de 29 mai 1976 în localitatea Cahul, județul         82. Cultuclu Maria, fiica lui Tricolici Grigore și Ecaterina
Cahul, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul        (născută la 24.11.1938 în localitatea Isacova), născută la data
actual în Republica Moldova, localitatea Zîrnești, raionul Cahul.     de 4 decembrie 1970 în localitatea Isacova, județul Orhei,
(1.059/2005) Copii minori: Cocev Eric, născut la data de         Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în
23.05.2007.                                Republica Moldova, localitatea Isacova, județul Orhei.
  72. Codreanu Evghenia, fiica lui Covali Piotr (născut în anul     (4.176/2004) Copii minori: Cultuclu Daniela, născută la data de
1924 în localitatea Făleștii Noi) și Elena, născută la data de      24.02.1992.
9 martie 1961 în localitatea Pietrosul Nou, județul Fălești,         83. Curuci Vlad, fiul lui Nicolae (fiul lui Vasile, născut la
Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în      13.01.1938 în localitatea Tocuz) și Larisa, născut la data de
Republica Moldova, localitatea Pietrosul Nou, raionul Fălești.      2 noiembrie 1989 în localitatea Sălcuța, județul Căușeni,
(4.792/2008)                               Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în
  73. Cojocari Maria, fiica lui Rusu Simion (născut la         Republica Moldova, localitatea Sălcuța, raionul Căușeni.
24.04.1923 în localitatea Pîrlița, raionul Ungheni) și Lucia,       (4.933/2008)
născută la data de 4 august 1956 în localitatea Pîrlița, raionul       84. Damian Andrei, fiul lui Dumitru (fiul lui Ilarion, născut în
Ungheni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul       anul 1921 în localitatea Mingir) și Marina, născut la data de
actual în Republica Moldova, localitatea Ungheni, Str. Feroviară     13 martie 1979 în localitatea Hîncești, Republica Moldova,
nr. 27. (4.838/2008)                           cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,
  74. Corcinschi Andrei, fiul lui Grigore (fiul lui Isai, născut la   localitatea Mingir, raionul Hîncești. (4.973/2008)
24.10.1921 în localitatea Sireți, raionul Strășeni) și Tatiana,        85. Damian Ion, fiul lui Constantin și Vera (fiica lui Cărăbăț
născut la data de 5 aprilie 1978 în localitatea Chișinău,         Andrei, născut la 1.04.1917 în localitatea Stolniceni, județul
Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în      Lăpușna), născut la data de 21 ianuarie 1976 în localitatea
  6              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 553/7.VIII.2009

Logănești, județul Lăpușna, Republica Moldova, cetățean        Gorca, județul Grigoriopol, Republica Moldova, cetățean
moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,         moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,
localitatea Logănești, raionul Hîncești. (4.793/2008)         localitatea Ulmu, județul Ialoveni. (11.599/2003)
  86. Dascal Daniela, fiica lui Abgaș Andrei și Nadejda (fiica lui    96. Dolință Nicolina, fiica lui Petru și Victoria, născută la data
Pogor Stepan, născut în anul 1931 în localitatea Iezărenii       de 10 octombrie 1990 în localitatea Bălți, Republica Moldova,
Vechi), născută la data de 2 ianuarie 1985 în localitatea Biruința,  cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,
județul Sîngerei, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu      localitatea Bălți, str. I. Fucic nr. 26. (4.879/2008)
domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bălți,         97. Druța Vera, fiica lui Dumitru (născut la 10.10.1925 în
str. N. Iorga nr. 14, ap. 32. (4.865/2008) Copii minori: Dascal    localitatea Inești, raionul Telenești) și Ecaterina, născută la data
Andreea, născută la data de 14.12.2006.                de 28 martie 1961 în localitatea Inești, județul Telenești,
  87. Dașcov Iulia, fiica lui Bogdan Spiridon (născut la       Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în
12.07.1920 în localitatea Lărguța) și Ioana, născută la data de    Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. Gh. Cașu nr. 20/1,
2 octombrie 1949 în localitatea Porumbești, județul Cantemir,     ap. 43. (4.870/2008)
Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în       98. Druță Daria, fiica lui Piotr și Elena (născută la 26.11.1933
Republica Moldova, localitatea Cantemir, str. Iu. Gagarin nr. 7,    în localitatea Răspopeni), născută la data de 14 iulie 1972 în
ap. 30. (4.971/2008)                          localitatea Răspopeni, județul Șoldănești, Republica Moldova,
  88. Demciuc Boris, fiul lui Pavel și Zinovia (fiica lui Macar   cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,
Feodosi, născut la 3.06.1912 în localitatea Tălăiești) născut la    localitatea Floreni, Str. Chișinăului nr. 10, ap. 9, raionul Anenii
data de 7 septembrie 1979 în localitatea Crasnoarmeiscoe,       Noi. (4.949/2008) Copii minori: Druță Mihaela, născută la data
județul Hîncești, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu      de 1.02.1996, Druță Adrian, născut la data de 1.12.1999, și
domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea          Druță Bianca, născută la data de 6.03.2001.
Crasnoarmeiscoe, raionul Hîncești. (4.769/2008)               99. Dulghier Ecaterina, fiica lui Strătilă Alexandru (născut la
  89. Demciuc Igor, fiul lui Pavel și Zinovia (fiica lui Macar    1.09.1937 în localitatea Abaclia) și Maria, născută la data de
Parascovia, născută la 1.07.1920 în localitatea Tălăiești), născut   29 noiembrie 1966 în localitatea Abaclia, raionul Basarabeasca,
la data de 10 septembrie 1974 în localitatea Crasnoarmeiscoe,     Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în
județul Hîncești, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu      Republica Moldova, localitatea Abaclia, str. I. Dodică nr. 18,
domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău,     raionul Basarabeasca. (4.841/2008)
str. A. Doga nr. 39/2. (4.777/2008) Copii minori: Demciuc
                                      100. Eremei Maria, fiica lui Grib Dumitru (născut la 1.08.1936
Svetlana, născută la data de 31.07.2004, și Demciuc Anastasia,
                                    în localitatea Trinca) și Pulheria, născută la data de 11 martie
născută la data de 12.01.2008.
                                    1954 în localitatea Trinca, raionul Edineț, Republica Moldova,
  90. Demciuc Ion, fiul lui Pavel și Zinovia (fiica lui Macar
                                    cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,
Parascovia, născută la 1.06.1920 în localitatea Tălăiești), născut
                                    localitatea Edineț, Șos. Bucovinei nr. 25/1, ap. 16. (4.891/2008)
la data de 6 martie 1981 în localitatea Crasnoarmeiscoe, raionul
                                      101. Filipovici Veronica, fiica lui Șchiopu Petru și Zinaida
Hîncești, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul
                                    (fiica lui Grigoraș Grigorie, născut la 12.03.1924 în localitatea
actual în localitatea Crasnoarmeiscoe, raionul Hîncești.
                                    Cioburciu), născută la data de 12 mai 1975 în localitatea
(4.774/2008) Copii minori: Demciuc Natalia, născută la data de
                                    Cioburciu, raionul Ștefan Vodă, Republica Moldova, cetățean
22.07.2004, și Demciuc Olga, născută la data de 2.03.2006.
  91. Demciuc Valeriu, fiul lui Pavel și Zinovia (fiica lui Macar  moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,
Feodosii, născut la 3.06.1912 în localitatea Tălăiești), născut la   localitatea Ștefănești, raionul Ștefan Vodă. (4.890/2008) Copii
data de 3 iunie 1983 în localitatea Crasnoarmeiscoe, județul      minori: Filipovici Ana-Carolina, născută la data de 14.07.1995.
Hîncești, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul       102. Fomov Ion, fiul lui Zaharia (născut la 5.09.1928 în
actual în Republica Moldova, localitatea Crasnoarmeiscoe,       localitatea Iurceni) și Stepanida, născut la data de 20 octombrie
raionul Hîncești. (4.787/2008)                     1964 în localitatea Iurceni, raionul Nisporeni, Republica
  92. Demciuc Zinovia, fiica lui Feodosi și Parascovia (născută   Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica
la 1.06.1920 în localitatea Tălăiești), născută la data de       Moldova, localitatea Iurceni, raionul Nisporeni. (4.845/2008)
9 februarie 1954 în localitatea Tălăiești, județul Hîncești,        103. Fomov Nina, fiica lui Ciorici Vladimir (născut la
Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în     26.07.1936 în localitatea Iurceni) și Parascovia, născută la data
Republica Moldova, localitatea Crasnoarmeiscoe, raionul        de 1 aprilie 1965 în localitatea Iurceni, raionul Nisporeni,
Hîncești. (4.788/2008)                         Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în
  93. Djavelea Dina, fiica lui Ion și Zinaida (fiica lui Turuta   Republica Moldova, localitatea Iurceni, raionul Nisporeni.
Gheorghe, născut la 15.04.1925 în localitatea Dumbrăvița),       (4.846/2008) Copii minori: Fomov Maxim, născut la data de
născută la data de 20 decembrie 1986 în localitatea Hirova,      22.10.1997, și Fomov Denis, născut la data de 1.01.2002.
județul Călărași, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu         104. Frecăuțanu Larisa, fiica lui Gheorghe și Ana (născută
domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Hirova,      la 20.10.1925 în localitatea Ochiul Alb, raionul Drochia), născută
județul Călărași. (498/2009)                      la data de 30 decembrie 1959 în localitatea Ochiul Alb, județul
  94. Dodon Ghenadie, fiul lui Vasile și Eugenia (născută la     Soroca, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul
13.12.1937 în localitatea Bahmut, raionul Ungheni), născut la     actual în Republica Moldova, localitatea Drochia,
data de 1 ianuarie 1975 în localitatea Vărzăreștii Noi, județul    str. G. Topîrceanu nr. 2A. (4.786/2008)
Ungheni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul        105. Frecăuțanu Mihail, fiul lui Grigore (născut la 20.03.1930
actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, bd. Mircea     în localitatea Ochiul Alb, județul Soroca) și Nadejda, născut la
cel Bătrîn nr. 27, bl. 3, ap. 66. (11.226/2003)            data de 10 noiembrie 1956 în localitatea Ochiul Alb, județul
  95. Dolgopolenco Ion, fiul lui Anatolie (fiul lui Nicolai și    Soroca, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul
Efrosinia, născută la 7.01.1930 în localitatea Purcari) și Ioana,   actual în Republica Moldova, localitatea Drochia,
născut la data de 6 septembrie 1984 în localitatea Crasnaia      str. G. Topîrceanu nr. 2/A. (4.780/2008)
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 553/7.VIII.2009                      7

  106. Frunza Parascovia, fiica lui Gulica Anton (născut la      Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în
29.09.1934 în localitatea Ciorești) și Maria, născută la data de    Republica Moldova, localitatea Cahul, str. C. Negruzzi nr. 121,
29 iulie 1960 în localitatea Ciorești, județul Ungheni, Republica    ap. 22. (4.834/2008) Copii minori: Ghețivu Maxim, născut la data
Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica     de 4.10.1999, și Ghețivu Ghenadie, născut la data de 27.03.2007.
Moldova, localitatea Chișinău, str. A. Doga nr. 28/2, ap. 63.        117. Gori Maria, fiica lui Buga Vasile (născut la 19.08.1935 în
(4.926/2008)                              localitatea Chișinău) și Ecaterina, născută la data de 18 ianuarie
  107. Frunza Ștefan, fiul lui Ion (născut la 12.07.1928 în      1967 în localitatea Lozova, județul Chișinău, Republica
localitatea Grătiești) și Maria, născut la data de 13 februarie     Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica
1956 în localitatea Grătiești, Republica Moldova, cetățean       Moldova, localitatea Lozova. (346/2004)
moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,            118. Grigoraș Igor, fiul lui Ștefan (născut în anul 1932 în
localitatea Chișinău, str. A. Doga nr. 28/2, ap. 63. (4.925/2008)    localitatea Boghiceni) și Maria, născut la data de 23 septembrie
  108. Frunze Petru, fiul lui Fiodor și Evdochia (fiica lui Soltan  1967 în localitatea Boghiceni, județul Lăpușna, Republica
Ana, născută la 3.02.1919 în localitatea Puhoi, raionul Ialoveni),   Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica
născut la data de 5 ianuarie 1985 în localitatea Dănceni, județul    Moldova, localitatea Chișinău, str. Sarmisegetuza nr. 94, bl. 1,
Ialoveni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul     ap. 224. (3.695/2003)
actual în localitatea Puhoi, raionul Ialoveni. (4.833/2008)         119. Grigorev Lilia, fiica lui Anatolie și Maria (fiica lui Nicolae,
  109. Gadîrca Eugenia, fiica lui Băbălău Pavel (născut la      născut la 26.09.1926 în localitatea Căplani), născută la data de
10.09.1930 în localitatea Pelinia) și Eudochia, născută la data     2 aprilie 1984 în localitatea Căplani, raionul Suvorov, Republica
de 9 iunie 1952 în localitatea Pelinia, raionul Drochia, Republica   Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica
Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica     Moldova, localitatea Căplani, str. Iuri Gagarin, raionul Suvorov.
Moldova, localitatea Pelinia, raionul Rîșcani. (4.853/2008)       (4.828/2008)
  110. Gafton Elena, fiica lui Pîslaru Cozma (fiul lui Teodosie,     120. Grițuc Olga, fiica lui Moraru Vasile (născut la 3.04.1939
născut la 10.08.1918 în localitatea Lăpușna) și Vera, născută la    în localitatea Volcineț) și Alexandra, născută la data de 7 aprilie
data de 3 august 1972 în localitatea Cărpineni, județul Lăpușna,    1982 în localitatea Bozieni, județul Cotovsc, Republica Moldova,
Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în     cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,
Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. Albișoara nr. 80,     localitatea Chișinău, str. N. H. Costin nr. 61/1, ap. 159.
bl. 3, ap. 6. (2.320/2004) Copii minori: Gafton Cristina-        (4.773/2008)
Alexandrina, născută la data de 19.08.1995, și Gafton            121. Grosu Lidia, fiica lui Gheorghe (născut la 17.07.1916 în
Alexandru-Laurențiu, născut la data de 15.06.2004.           localitatea Sociteni, raionul Ialoveni) și Ana, născută la data de
  111. Gavriliță Igor, fiul lui Dumitru (născut la 23.01.1936 în   1 august 1953 în localitatea Ialoveni, județul Ialoveni, Republica
localitatea Sadova, raionul Călărași) și Elena, născut la data de    Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica
6 aprilie 1969 în localitatea Sadova, județul Chișinău, Republica    Moldova, localitatea Ialoveni, Str. Izvoarelor nr. 16. (4.796/2008)
Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica       122. Grosu Lucia, fiica lui Foca Nicolae (născut la
Moldova, localitatea Sadova, raionul Călărași. (4.858/2008)       28.02.1916 în localitatea Sofia) și Elena, născută la data de
Copii minori: Gavriliță Dorina, născută la data de 20.04.1992, și    19 martie 1962 în localitatea Sofia, raionul Drochia, Republica
Gavriliță Dumitru, născut la data de 28.05.1994.            Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica
  112. Gavriliță Irina, fiica lui Aghenie Ion (născut la 20.06.1931  Moldova, localitatea Sofia, raionul Drochia. (4.893/2008)
în localitatea Sadova, raionul Călărași) și Teodora, născută la       123. Gușanu Rodica, fiica lui Matcaș Ștefan (născut la
data de 29 ianuarie 1972 în localitatea Călărași, județul        29.11.1937 în localitatea Cahul) și Virginia, născută la data de
Ungheni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul      12 octombrie 1961 în localitatea Crihana Veche, județul Cahul,
actual în Republica Moldova, localitatea Sadova, raionul        Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în
Călărași. (4.855/2008)                         Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. Academiei nr. 6,
  113. Ghenciu Vitalie, fiul lui Simion (fiul lui Trofim, născut în  bl. 2, ap. 37. (623/2004)
anul 1906 în localitatea Suric, raionul Cimișlia) și Galina, născut     124. Gușanu Sandu, fiul lui Mihail și Rodica, născut la data
la data de 17 ianuarie 1975 în localitatea Căușeni, Republica      de 1 septembrie 1989 în localitatea Leova, județul Lăpușna,
Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica     Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în
Moldova, localitatea Căușeni, str. Sinagoga Veche nr. 20.        Republica Moldova, localitatea Chișinău, Str. Academiei nr. 6,
(4.819/2008) Copii minori: Ghenciu Corina, născută la data de      bl. 2, ap. 37. (623/2004)
19.07.2003.                                 125. Guzun Marin, fiul lui Leonid (născut la 2.05.1937 în
  114. Gheorghiță Oleg, fiul lui Vasile (născut la 10.06.1938 în   localitatea Criuleni) și Ludmila, născut la data de 22 octombrie
localitatea Corpaci, raionul Edineț) și Paulina, născut la data de   1970 în localitatea Mașcăuți, raionul Criuleni, Republica
9 august 1961 în localitatea Corpaci, raionul Edineț, Republica     Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica
Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica     Moldova, localitatea Chișinău, str. Columna nr. 104, ap. 304.
Moldova, localitatea Chișinău, bd. Traian nr. 15, ap. 1.        (4.892/2008) Copii minori: Guzun Gabriel-Leonard, născut la
(4.900/2008)                              data de 8.02.2004.
  115. Gherța Maria, fiica lui Andrei (născut la 14.10.1927 în      126. Herța Andrian, fiul lui Ion și Maria (fiica lui Cristea
localitatea Cotovsc) și Sofia, născută la data de 27 august 1952    Nicolae, născut la 22.09.1912 în localitatea Ialoveni, și
în localitatea Pojăreni, județul Ialoveni, Republica Moldova,      Anastasia), născut la data de 15 octombrie 1983 în localitatea
cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,     Chișinău, județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean
localitatea Ialoveni, str. Alexandru cel Bun nr. 2, bl. 1, ap. 5.    moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,
(3.810/2004)                              localitatea Pojăreni, județul Ialoveni. (2.092/2004)
  116. Ghețivu Oleg, fiul lui Tudor (fiul lui Gheorghe, născut la     127. Iacob Mirabela, fiica lui Gheorghe și Elena (fiica lui
8.06.1925 în localitatea Vadul lui Isac, județul Cahul) și Nina,    Gaidarlî Dumitru, născut la 23.02.1923 în localitatea Tartaul de
născut la data de 28 ianuarie 1979 în localitatea Tiraspol,       Salcie), născută la data de 4 octombrie 1986 în localitatea
  8              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 553/7.VIII.2009

Gotești, raionul Cantemir, Republica Moldova, cetățean            138. Lapușnean Aurelia, fiica lui Luncaș Gheorghe (născut la
moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,           1.05.1934 în localitatea Iurceni, raionul Nisporeni) și Alexandra,
localitatea Chișinău, str. P. Zadnipru nr. 19, ap. 81. (3.319/2006)    născută la data de 10 ianuarie 1967 în localitatea Iurceni, raionul
  128. Iacob Valentina, fiica lui Gheorghe și Elena (fiica lui     Nisporeni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu
Gaidarlî Dumitru, născut la 23.02.1923 în localitatea Tartaul de     domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău,
Salcie), născută la data de 22 aprilie 1970 în localitatea Gotești,    str. Sarmizegetusa nr. 37, bl. 4, ap.4. (5.138/2003)
raionul Cantemir, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu          139. Leancă Elena, fiica lui Pleșcan Anatolie și Lidia (fiica lui
domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Gotești,       Șvac Nicolai, născut la 16.12.1914 în localitatea Chișinău),
raionul Cantemir. (3.320/2006)                      născută la data de 19 noiembrie 1968 în localitatea Chișinău,
  129. Iațîc Maria, fiica lui Andrei (născut la 10.04.1919 în      Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în
localitatea Șipca, raionul Șoldănești) și Alexandra, născută la      Republica Moldova, localitatea Hîncești, str. M. Moraru nr. 62/A,
data de 20 august 1957 în localitatea Șipca, județul Șoldănești,     ap. 1. (5.013/2008) Copii minori: Leancă Anastasia, născută la
Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în      data de 9.09.1995.
Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. Ginta Latină nr. 21,      140. Leiba Victoria, fiica lui Filip (născut la 11.10.1933 în
ap. 209. (4.862/2008)                           localitatea Pelinia) și Ana, născută la data de 23 martie 1972 în
  130. Ieșeanu Constantin, fiul lui Ion (născut la 5.01.1913 în     localitatea Pelinia, județul Bălți, Republica Moldova, cetățean
localitatea Zaicani) și Anastasia, născut la data de 22 noiembrie     moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,
1948 în localitatea Zaicani, raionul Rîșcani, Republica Moldova,     localitatea Bălți, str. I. Fucic nr. 26. (4.879/2008) Copii minori:
cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,      Dolință Alexandru, născut la data de 25.04.1995.
localitatea Chișinău, str. Valea Albă nr. 60. (4.852/2008)          141. Luca Gheorghe, fiul lui Alexei și Emilia (născută la
  131. Ieșeanu Larisa, fiica lui Pereverzev Simion (născut la      21.07.1936 în localitatea Pîrjolteni), născut la data de 23 august
24.09.1926 în localitatea Tocuz) și Vera, născută la data de       1958 în localitatea Pîrjolteni, județul Călărași, Republica
10 iulie 1954 în localitatea Feștelița, raionul Ștefan Vodă,       Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica
Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în      Moldova, localitatea Pîrjolteni, raionul Călărași. (4.947/2008)
Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. Valea Albă nr. 60.       142. Luncașu Antonina, fiica lui Ion (fiul lui Feodosie, născut
(4.851/2008)                               la 23.07.1908 în localitatea Grozești, raionul Nisporeni) și Nina,
  132. Ignatiuc Andjela, fiica lui Vasilii (născut la 12.08.1937 în   născută la data de 3 septembrie 1977 în localitatea Grozești,
                                     raionul Nisporeni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu
localitatea Baimaclia, raionul Cantemir) și Iulita, născută la data
                                     domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Grozești,
de 5 februarie 1963 în localitatea Chișinău, Republica Moldova,
                                     raionul Nisporeni. (4.899/2008)
cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,
                                       143. Lungu Dumitru, fiul lui Valeriu și Svetlana, născut la data
localitatea Chișinău, Str. Trandafirilor nr. 31/1, ap. 79.
                                     de 8 noiembrie 1989 în localitatea Opaci, județul Căușeni,
(4.927/2008)
                                     Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în
  133. Ignatiuc Valerian, fiul lui Sevastian (născut la data de
                                     Republica Moldova, localitatea Opaci, județul Chișinău.
20.02.1929 în localitatea Prepelița) și Zinaida, născut la data de
                                     (1.360/2004)
13 mai 1963 în localitatea Neculăieuca, județul Orhei, Republica
                                       144. Lungu Ion, fiul lui Andrei (născut la 4.07.1924 în
Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica
                                     localitatea Moreni) și Stepanida, născut la data de 10 noiembrie
Moldova, localitatea Chișinău, Str. Trandafirilor nr. 31/1, ap. 79.    1957 în localitatea Mereni, raionul Anenii Noi, Republica
(4.928/2008) Copii minori: Ignatiuc Arina, născută la data de       Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica
4.11.1997.                                Moldova, localitatea Mereni, str. Cotovschii nr. 11, raionul Anenii
  134. Ignatiuc Vasile, fiul lui Valerian (fiul lui Sevastian, născut  Noi. (4.951/2008)
la 20.02.1929 în localitatea Prepelița) și Andjela, născut la data      145. Lungu Svetlana, fiica lui Novac Nicolae și Nina (fiica lui
de 13 martie 1986 în localitatea Chișinău, Republica Moldova,       Anton Stefan, născut la 1.08.1926 în localitatea Căușeni, și
cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,      Singhileta), născută la data de 11 februarie 1970 în localitatea
localitatea Chișinău, Str. Trandafirilor nr. 31/1, ap. 79.        Sălcuța, județul Tighina, Republica Moldova, cetățean
(4.930/2008)                               moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,
  135. Ivanov Maria, fiica lui Dimitri (născut la 24.10.1918 în     localitatea Opaci, județul Chișinău. (1.360/2004) Copii minori:
localitatea Isacova, raionul Orhei) și Ioana, născută la data de     Lungu Roman, născut la data de 3.02.1992.
22 ianuarie 1951 în localitatea Isacova, județul Orhei, Republica       146. Lungu Valeriu, fiul lui Ilarion (născut la 6.07.1937 în
Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica      localitatea Căușeni) și Maria, născut la data de 11 iulie 1965 în
Moldova, localitatea Chișinău, bd. Traian nr. 23/1, ap.105.        localitatea Opaci, județul Căușeni, Republica Moldova, cetățean
(4.800/2008)                               moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,
  136. Jubea Andrei, fiul lui Oleg și Lidia (fiica lui Bulbuc Chiril,  localitatea Opaci, județul Chișinău. (1.367/2004)
născut la 15.03.1919 în localitatea Ermoclia, județul Tighina),        147. Lupașcu-Rotari Mariana, fiica lui Lupașcu Dumitru (fiul
născut la data de 8 decembrie 1987 în localitatea Căușeni,        lui Simion, născut în anul 1907 în localitatea Trușeni) și Nina,
Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în      născută la data de 11 noiembrie 1981 în localitatea Strășeni,
Republica Moldova, localitatea Tănătari, raionul Căușeni.         județul Strășeni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu
(4.970/2008)                               domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Strășeni,
  137. Jumbei Vladislav, fiul lui Mihail (fiul lui Stepanida,      str. Gavril Muzicescu nr. 4, ap. 1. (4.977/2008) Copii minori:
născută la 29.03.1918 în localitatea Cuizăuca) și Valentina,       Rotari Gabriela, născută la data de 4.04.2007.
născut la data de 9 iunie 1983 în localitatea Faraonovka, raionul       148. Macovei Andrei, fiul lui Ion și Viorica, născut la data de
Sarata, Odesa, Ucraina, cetățean moldovean, cu domiciliul         11 ianuarie1991 în localitatea Chișinău, Republica Moldova,
actual în Republica Moldova, localitatea Ialoveni, str. P. Rareș     cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,
nr. 14. (4.941/2008)                           localitatea Chișinău, Str. Basarabilor nr. 33. (4.943/2008)
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 553/7.VIII.2009                     9

  149. Macovei Victoria, fiica lui Ion și Viorica, născută la data    160. Mereacre Tatiana, fiica lui Dumitru (fiul lui Ilie, născut la
de 11 ianuarie1991 în localitatea Chișinău, Republica Moldova,     3.06.1922 în localitatea Lipoveni, raionul Cimișlia) și Zinaida,
cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,     născută la data de 29 noiembrie 1982 în localitatea Lipoveni,
localitatea Chișinău, Str. Basarabilor nr. 33. (4.943/2008)       județul Cimișlia, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu
  150. Macovei Viorica, fiica lui Nemțanu Petru (născut la      domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău,
6.07.1936 în localitatea Leca, județul Cahul) și Eleonora,       str. Grenoble nr. 163/1, ap. 44. (4.790/2008)
născută la data de 19 august 1966 în localitatea Leca, județul       161. Mereacre Zinovia, fiica lui Luca Nicolae (născut la
Cantemir, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu           10.12.1933 în localitatea Costești, raionul Ialoveni) și Sofia,
domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău,      născută la data de 1 septembrie 1960 în localitatea Costești,
Str. Basarabilor nr. 33. (4.943/2008)                  județul Hîncești, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu
  151. Malanca Zinaida, fiica lui Braguța Ion (născut la       domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Costești,
17.04.1925 în localitatea Cornești) și Larisa, născută la data de    str. V. Alecsandri nr. 49. (4.937/2008)
4 iulie 1954 în localitatea Cornești, județul Ungheni, Republica      162. Mircos Tatiana, fiica lui Curmei Chiril (fiul lui Ștefan,
Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica     născut la 3.01.1913 în localitatea Feștelița) și Maria, născută la
Moldova, localitatea Chișinău, șos. Hîncești nr. 58/1, ap. 24.     data de 7 decembrie 1977 în localitatea Ștefan Vodă, Republica
(4.964/2008)                              Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica
  152. Mamaliga Liudmila, fiica lui Luca (născut la 22.04.1927    Moldova, localitatea Chișinău, str. N. Dimo nr. 13/1, ap. 19.
în localitatea Lăpușna) și Anastasia, născută la data de 18 iunie    (4.859/2008)
1967 în localitatea Chișinău, județul Chișinău, Republica          163. Mîrza Stefan, fiul lui Efim (născut în anul 1918 în
Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica     localitatea Iabloana, județul Glodeni) și Alexandra, născut la
Moldova, localitatea Chișinău, str. Tudor Vladimirescu nr. 1,      data de 27 decembrie 1942 în localitatea Iabloana, județul
ap. 15. (2.991/2004)                          Glodeni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul
  153. Margină Galina, fiica lui Lașco Mihail (fiul lui Martinian,  actual în Republica Moldova, localitatea Bălți, str. George
născut la 17.04.1913 în localitatea Scorțeni) și Alexandra,       Coșbuc nr. 17/45. (4.784/2008)
născută la data de 17 ianuarie 1980 în localitatea Brînzenii Noi,      164. Mocrițchi Maria, fiica lui Odobescu Pavel și Olga
raionul Telenești, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu      (născută la 29.07.1933 în localitatea Orhei), născută la data de
domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Pistruieni,     27 martie 1964 în localitatea Orhei, județul Orhei, Republica
raionul Telenești. (4.419/2008)                     Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica
  154. Marta Anatolie, fiul lui Ioachim (născut la 21.03.1931 în   Moldova, localitatea Chișinău, str. Ginta Latină nr. 19, ap. 61.
localitatea Bălți) și Alexandra, născut la data de 3 august 1954    (8.417/2003)
în localitatea Tascobeni, județul Bălți, Republica Moldova,         165. Moisei Galina, fiica lui Fiodor și Vasilisa (născută la
cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,     5.05.1924 în localitatea Holercani, raionul Dubăsari), născută la
localitatea Chișinău, str. Gheorghe Asachi nr. 20, ap. 2.        data de 17 aprilie 1963 în localitatea Holercani, raionul Dubăsari,
(3.683/2004) Copii minori: Marta Laura, născută la data de       Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în
19.07.2000.                               Republica Moldova, localitatea Holercani, raionul Dubăsari.
  155. Marta Anatolii, fiul lui Anatolie și Ludmila, născut la data  (5.012/2008)
de 30 octombrie 1989 în localitatea Chișinău, Republica           166. Monacu Mihail, fiul lui Ivan (fiul lui Ilie, născut la
Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica     15.07.1930 în localitatea Ulmu) și Natalia, născut la data de
Moldova, localitatea Chișinău, str. Gheorghe Asachi nr. 20,       28 februarie 1983 în localitatea Ulmu, raionul Ialoveni,
ap. 2. (3.683/2004)                           Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în
  156. Mașcauțan Alexandru, fiul lui Pavel și Galina (fiica lui    Republica Moldova, localitatea Ulmu, str. Gagarin nr. 8, raionul
Cotoman Mihail, născut la 16.05.1939 în localitatea Cuizăuca),     Ialoveni. (4.856/2008)
născut la data de 10 octombrie 1986 în localitatea Chișinău,        167. Moraru Grigore, fiul lui Valeriu și Iulia (fiica lui Stîngaci
Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în     Ștefan, născut la 12.04.1930 în localitatea Orhei), născut la data
Republica Moldova, localitatea Chișinău, bd. Dacia nr. 53,       de 5 octombrie 1983 în localitatea Chișinău, Republica Moldova,
ap. 94. (4.843/2008)                          cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,
  157. Mașcauțan Galina, fiica lui Cotoman Mihail (născut la     localitatea Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn nr. 20/3, ap. 4.
16.05.1939 în localitatea Cuizăuca) și Anastasia, născută la data    (4.767/2008)
de 28 octombrie 1963 în localitatea Cuizăuca, raionul Rezina,        168. Muntean Angela, fiica lui Alexandru și Ludmila (fiica lui
Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în     Bratuțel Ion, născut la 22.03.1927 în localitatea Isacova, raionul
Republica Moldova, localitatea Chișinău, bd. Dacia nr. 53,       Orhei), născută la data de 21 martie 1978 în localitatea Isacova,
ap. 94. (4.842/2008)                          județul Orhei, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu
  158. Maxian Vladimir, fiul lui Nicolae (fiul lui Roman, născut   domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău,
la 4.12.1920 în localitatea Căplani, raionul Ștefan Vodă) și Ana,    Calea Orheiului nr. 105/2, ap. 44. (4.981/2008)
născut la data de 17 ianuarie 1982 în localitatea Căplani, județul     169. Muranevici Viorica, fiica lui Vladimir și Xenia (fiica lui
Ștefan Vodă, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu         Nicolae, născut la 6.07.1918 în localitatea Horodiște, raionul
domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Căplani,      Călărași), născută la data de 4 aprilie 1976 în localitatea
str. Alexandru cel Bun nr. 149, raionul Ștefan Vodă. (4.983/2008)    Ciorești, județul Nisporeni, Republica Moldova, cetățean
  159. Mereacre Nicolae, fiul lui Gheorghe și Zinovia (fiica lui   moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,
Nicolae, născut la 19.12.1933 în localitatea Costești, raionul     localitatea Chișinău, str. Milescu Spătăru nr. 19/3, ap. 704.
Ialoveni), născut la data de 7 iunie 1988 în localitatea Costești,   (4.936/2008) Copii minori: Donu Daniela, născută la data de
județul Ialoveni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu       5.07.2006.
domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Costești,        170. Namestnic Ivan, fiul lui Piotru și Elena (născută la
raionul Ialoveni. (4.942/2008)                     26.11.1933 în localitatea Raspopeni, raionul Șoldănești), născut
  10              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 553/7.VIII.2009

la data de 30 aprilie 1965 în localitatea Răspopeni, județul         180. Pasat Nicolae, fiul lui Gheorghe (fiul lui Nicolae, născut
Șoldănești, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu           la 25.09.1934 în localitatea Bălceana) și Valentina, născut la
domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău,       data de 3 august 1986 în localitatea Bălceana, raionul Cotovsc,
str. N. Dimo nr. 24, ap. 4. (4.959/2008)                 Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în
  171. Namestnic Vadim, fiul lui Ivan (fiul lui Elena, născută la    Republica Moldova, localitatea Bălceana, raionul Hîncești.
26.11.1933 în localitatea Răspopeni, raionul Șoldănești) și        (4.878/2008)
Galina, născut la data de 16 aprilie 1988 în localitatea Chișinău,      181. Pasat Sergiu, fiul lui Gheorghe (fiul lui Nicolae, născut
Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în      la 25.09.1934 în localitatea Bălceana) și Valentina, născut la
Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. N. Dimo nr. 24,       data de 16 iulie 1988 în localitatea Bălceana, raionul Cotovsc,
ap. 4. (4.952/2008)                            Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în
  172. Nani Dumitru, fiul lui Gheorghe (născut la 26.04.1931 în     Republica Moldova, localitatea Bălceana, raionul Hîncești.
localitatea Lăpușna) și Parascovia, născut la data de           (4.883/2008)
21 septembrie 1968 în localitatea Leușeni, județul Lăpușna,          182. Pasat Valentina, fiica lui Fomov Simion (născut la
                                     15.07.1936 în localitatea Bălceana) și Ana, născută la data de
Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în
                                     11 aprilie 1966 în localitatea Bălceana, raionul Hîncești,
Republica Moldova, localitatea Leușeni. (1.392/2004)
                                     Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în
  173. Nani Elena, fiica lui Arsene Tudor (născut la 7.06.1937
                                     Republica Moldova, localitatea Bălceana, raionul Hîncești.
în localitatea Hîncești) și Ioana, născută la data de 12 octombrie
                                     (4.882/2008) Copii minori: Pasat Natalia, născută la data de
1965 în localitatea Leușeni, județul Lăpușna, Republica          19.01.1993.
Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica        183. Patrinica Lucreția, fiica lui Gheorghe (născut la
Moldova, localitatea Leușeni, raionul Hîncești. (761/2004) Copii     27.08.1936 în localitatea Gribova) și Natalia, născută la data de
minori: Nani Mihai, născut la data de 21.11.1997, și Nani Alina,     24 ianuarie 1967 în localitatea Gribova, județul Drochia,
născută la data de 25.05.1992.                      Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în
  174. Neaga Ion, fiul lui Alexandru (născut la 20.08.1934 în      Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. M. Sadoveanu
localitatea Suruceni, raionul Ialoveni) și Maria, născut la data de    nr. 26/1, ap. 185. (4.770/2008)
3 iunie 1970 în localitatea Suruceni, județul Ialoveni, Republica       184. Pavlenciuc Iraida, fiica lui Anatolie și Emilia (fiica lui
Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica      Golban Nicolae, născut la 4.05.1930 în localitatea Bălți, și Nina),
Moldova, localitatea Durlești, str. - la Stefan Vodă nr. 12.       născută la data de 2 octombrie 1982 în localitatea Petrunea,
(4.801/2008) Copii minori: Neaga Alexandru, născut la data de       județul Glodeni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu
22.07.1993, și Neaga Constanța, născută la data de            domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Glodeni,
31.03.2007.                                str. V. Zgîrcea nr. 10, ap. 15. (1.066/2004)
  175. Neamțu Larisa, fiica lui Botnari Victor (fiul lui Leon,       185. Pădureț Inga, fiica lui Anatolie și Lidia (fiica lui Alexandr,
născut la 19.08.1912 în localitatea Strășeni) și Minodora,        născut la 8.12.1922 în localitatea Sauca), născută la data de
născută la data de 14 noiembrie 1982 în localitatea Strășeni,       5 iulie 1979 în localitatea Chișinău, Republica Moldova,
județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu        cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,
domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Strășeni,       localitatea Bălți, str. A. Belousov nr. 45, ap. 36. (611/2009)
str. I. Soltîs nr. 22. (4.978/2008) Copii minori: Neamțu Nichita,       186. Păduri Silvia, fiica lui Tuchilatu Ștefan (născut la
născut la data de 6.01.2004.                       1.08.1921 în localitatea Flămînzeni) și Olga, născută la data de
  176. Nederiță Galina, fiica lui Grițcan Grigorii (fiul lui Timofei,  21 iunie 1954 în localitatea Bălți, Republica Moldova, cetățean
născut la 27.02.1928 în localitatea Baimaclia, raionul Căușeni)      moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,
și Olga, născută la data de 14 august 1981 în localitatea Bender,     localitatea Chișinău, str. Vaslui nr. 19. (4.963/2008) Copii minori:
Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în      Păduri Mihaela, născută la data de 11.03.1992.
Republica Moldova, localitatea Bender, str. Reveneală nr. 2,         187. Pidghirnîi Grigore, fiul lui Gheorghii și Solomonia
ap. 52. (4.940/2008) Copii minori: Nederiță Anastasia, născută      (născută la 24.04.1926 în localitatea Pîrlița, județul Ungheni),
                                     născut la data de 19 martie 1967 în localitatea Pîrlița, județul
la data de 29.01.2002, și Nederiță Constantin, născut la data de
                                     Ungheni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul
12.06.2006.
                                     actual în Republica Moldova, localitatea Ungheni, str. Boico
  177. Orîndaș Zinaida, fiica lui Nicolae (născut la 21.08.1938
                                     nr. 7, ap. 46. (4.810/2008)
în localitatea Grimăncăuți, raionul Briceni) și Ana, născută la
                                       188. Pidghirnîi Liviu, fiul lui Grigore și Maria (fiica lui Bîtcă
data de 5 ianuarie 1964 în localitatea Grimăncăuți, județul        Ana, născută la 29.03.1932 în localitatea Sagaidac, raionul
Briceni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul       Cimișlia), născut la data de 15 iunie 1989 în localitatea Chișinău,
actual în Republica Moldova, localitatea Grimăncăuți, raionul       Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în
Briceni. (4.821/2008)                           Republica Moldova, localitatea Pîrlița, raionul Ungheni.
  178. Panfil Alexei, fiul lui Nicolae (fiul lui Ilie, născut la    (4.806/2008)
15.04.1901 în localitatea Meleșeni, raionul Călărași) și           189. Pidghirnîi Maria, fiica lui Mihail (născut la 10.01.1937 în
Valentina, născut la data de 30 martie 1979 în localitatea        localitatea Sagaidac, raionul Cimișlia) și Ana, născută la data de
Meleșeni, județul Călărași, Republica Moldova, cetățean          28 august 1968 în localitatea Sagaidac, raionul Cimișlia,
moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,           Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în
localitatea Chișinău, str. Suceava nr. 110, ap. 52. (4.805/2008)     Republica Moldova, localitatea Pîrlița, raionul Ungheni.
Copii minori: Panfil Bianca, născută la data de 12.10.2007.        (4.813/2008) Copii minori: Pidghirnîi Andrei, născut la data de
  179. Pasat Gheorghe, fiul lui Nicolae (născut la 25.09.1934      11.12.1996.
în localitatea Bălceana) și Sofia, născut la data de 26 noiembrie       190. Pînzari Natalia, fiica lui Iurii și Anna (fiica lui Caraman
1960 în localitatea Bălceana, raionul Cotovsc, Republica         Stepan, născut la 27.04.1938 în localitatea Grătiești), născută la
Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica      data de 15 ianuarie 1985 în localitatea Chișinău, Republica
Moldova, localitatea Bălceana, raionul Hîncești. (4.881/2008)       Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 553/7.VIII.2009                     11

Moldova, localitatea Chișinău, bd. Dacia nr. 16/2, ap. 67.       de 3 ianuarie 1966 în localitatea Talmaza, județul Tighina,
(4.877/2008)                              Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în
   191. Pînzari Tatiana, fiica lui Iurii și Anna (fiica lui Caraman  Republica Moldova, localitatea Talmaza, Str. 27 August nr. 28,
Stepan, născut la 27.04.1938 în localitatea Grătiești), născută la   raionul Ștefan Vodă. (4.873/2008)
data de 20 iulie 1983 în localitatea Chișinău, Republica          202. Prutean Tatiana, fiica lui Victor (fiul lui Andrei, născut la
Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica     16.10.1930 în localitatea Talmaza) și Elena, născută la data de
Moldova, localitatea Chișinău, Str. Independenței nr. 50, ap. 129.   25 decembrie 1987 în localitatea Talmaza, județul Tighina,
(4.876/2008)                              Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în
   192. Platon Anatolie, fiul lui Gheorghe (fiul lui Gheorghe și   Republica Moldova, localitatea Talmaza, Str. 27 August nr. 28,
Ana, născută la 7.07.1929 în localitatea Inești) și Lidia, născut    raionul Ștefan Vodă. (4.871/2008)
la data de 21 februarie 1973 în localitatea Telenești, județul       203. Prutean Vadim, fiul lui Victor (fiul lui Andrei, născut la
Telenești, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu          16.10.1930 în localitatea Talmaza) și Elena, născut la data de
domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Inești, județul   23 decembrie 1988 în localitatea Talmaza, județul Tighina,
Telenești. (1.307/2003)                         Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în
   193. Platon Arcadie, fiul lui Grigore și Efrosenia (fiica lui   Republica Moldova, localitatea Talmaza, Str. 27 August nr. 28,
Untila Ion, născut la 21.06.1926 în localitatea Chișinău, și      raionul Ștefan Vodă. (4.872/2008)
Parascovia), născut la data de 5 februarie 1976 în localitatea       204. Prutean Victor, fiul lui Andrei (născut la 16.10.1930 în
Răzeni, județul Ialoveni, Republica Moldova, cetățean          localitatea Talmaza) și Anastasia, născut la data de
moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,          11 decembrie 1963 în localitatea Talmaza, județul Tighina,
localitatea Răzeni. (1.376/2004)                    Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în
   194. Pleșca Elena, fiica lui Mocan Ion (născut la 5.11.1926 în   Republica Moldova, localitatea Talmaza, Str. 27 August nr. 28,
localitatea Pănășești, raionul Strășeni) și Maria, născută la data   raionul Ștefan Vodă. (4.874/2008)
de 14 martie 1957 în localitatea Vărzăreștii Noi, județul Ungheni,     205. Purcarean Ecaterina, fiica lui Zaftoni Vasile (născut la
Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în     24.11.1930 în localitatea Hîrtopul Mare, raionul Criuleni) și
Republica Moldova, localitatea Tănăsești, raionul Strășeni.       Raisa, născută la data de 8 iunie 1971 în localitatea Hîrtopul
(4.807/2008)                              Mare, județul Criuleni, Republica Moldova, cetățean moldovean,
   195. Popa Cornel, fiul lui Gheorghe (fiul lui Ion, născut la    cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău,
27.02.1917 în localitatea Năpădeni) și Galina, născut la data de    str. Gh. Madan nr. 48/3, ap. 35. (4.817/2008) Copii minori:
2 mai 1982 în localitatea Mîndra, raionul Călărași, Republica
                                    Purcarean Mihaela, născută la data de 18.08.1997.
Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica
                                      206. Rabii Elena, fiica lui Nicolae și Elisaveta (fiica lui Iurii
Moldova, localitatea Mîndra, raionul Călărași. (4.849/2008)
                                    Petru, născut la 6.06.1909 în localitatea Ungheni), născută la
   196. Popa Ghennadi, fiul lui Piotr și Lidia (fiica lui Gangan
                                    data de 15 august 1984 în localitatea Chișinău, Republica
Gheorghe, născut la 7.12.1923 în localitatea Sălcuța Nouă),
                                    Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica
născut la data de 3 august 1980 în localitatea Bender, Republica
                                    Moldova, localitatea Chișinău, str. Cetatea Albă nr. 106.
Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica
                                    (4.887/2008)
Moldova, localitatea Bender, str. Chișiniovscaia nr. 27, ap. 61.
                                      207. Reguș Oleg, fiul lui Ivan (fiul lui Constantin, născut la
(5.011/2008)
   197. Popa Natalia, fiica lui Piotr și Lidia (fiica lui Gangan   1.08.1936 în localitatea Constantinești) și Ioana, născut la data
Gheorghe, născut la 7.12.1923 în localitatea Sălcuța Nouă),       de 16 mai 1984 în localitatea Chișinău, Republica Moldova,
născută la data de 2 martie 1978 în localitatea Bender,         cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,
Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în     localitatea Chișinău, str. Băcioii Noi nr. 14, bl. 1, ap. 9.
Republica Moldova, localitatea Bender, str. Chișiniovscaia       (4.950/2008) Copii minori: Reguș Roman, născut la data de
nr. 27, ap. 61. (5.010/2008)                      14.10.2004, și Reguș Ana, născută la data de 3.12.2006.
   198. Popescu Lilia, fiica lui Crivoi Anton (fiul lui Feodor,      208. Rotari Diana, fiica lui Dumitru (fiul lui Rotari Serghei,
născut la 15.02.1929 în localitatea Vascauti) și Valentina,       născut la 13.10.1919 în localitatea Brănești) și Elena, născută la
născută la data de 30 octombrie 1980 în localitatea Vertiujeni,     data de 26 septembrie 1980 în localitatea Brănești, județul
raionul Camenca, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu       Orhei, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul
domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Vertiujeni.     actual în Republica Moldova, localitatea Brănești, raionul Orhei.
(697/2007) Copii minori: Popescu Sofia, născută la data de       (4.969/2008)
11.05.2006.                                 209. Rotaru Maria, fiica lui Țercovnic Tudor și Ecaterina
   199. Popov Feodora, fiica lui Talmazan Grigorii și Eugenia     (născută în anul 1920 în localitatea Bălți), născută la data de
(fiica lui Mocanu Efim, născut la 6.03.1919 în localitatea       15 august 1943 în localitatea Bălți, Republica Moldova, cetățean
Bogzești), născută la data de 19 noiembrie 1975 în localitatea     moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,
Budăi, raionul Telenești, Republica Moldova, cetățean          localitatea Telenești, Str. Renașterii nr. 73/18. (4.866/2008)
moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,            210. Rotaru Marina, fiica lui Vasile și Elena (fiica lui Gîrbu
localitatea Bogzești, raionul Telenești. (4.840/2008) Copii minori:   Ghermoghen și Alexandra, născută la 21.09.1923 în localitatea
Popov Victor, născut la data de 10.04.1995.               Năpădeni), născută la data de 12 aprilie 1973 în localitatea
   200. Postolachi Nina, fiica lui Isac (născut la 18.10.1911 în   Năpădeni, județul Ungheni, Republica Moldova, cetățean
localitatea Codreanca, raionul Strășeni) și Ana, născută la data    moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,
de 15 august 1956 în localitatea Codreanca, raionul Strășeni,      localitatea Chișinău, str. Cibotari Maria nr. 61, ap. 1.
Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în     (4.675/2004)
Republica Moldova, localitatea Chișinău, bd. Decebal nr. 53,        211. Roznalevici Galina, fiica lui Cipciriuc Ion (născut la
ap. 163. (4.811/2008)                          27.01.1927 în localitatea Cepeleuți) și Glicheria, născută la data
   201. Prutean Elena, fiica lui Bolandău Vladimir (născut la     de 15 ianuarie 1951 în localitatea Cepeleuți, raionul Ocnița,
20.08.1934 în localitatea Talmaza) și Zinaida, născută la data     Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în
  12              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 553/7.VIII.2009

Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. Jeamană nr. 3.       la data de 20 mai 1978 în localitatea Chișinău, Republica
(4.897/2008)                               Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica
  212. Rusu Diana, fiica lui Buzdugan Nicolai și Evghenia (fiica    Moldova, localitatea Chișinău, Str. Orheiului nr. 105, ap. 46.
lui Pilipenco Iacob, născut la 7.10.1928 în localitatea Hristici),    (4.826/2008)
născută la data de 24 iulie 1980 în localitatea Rublenița, județul      222. Sîrbu Parascovia, fiica lui Isae (născut la 9.05.1916 în
Soroca, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul       localitatea Teleșeu, raionul Orhei) și Zinovia, născută la data de
actual în Republica Moldova, localitatea Soroca, str. Luceafărul     29 octombrie 1949 în localitatea Teleșeu, județul Orhei,
nr. 10, ap. 39A. (4.946/2008) Copii minori: Rusu Irina, născută     Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în
la data de 14.07.2000, și Rusu Mihail, născut la data de         Republica Moldova, localitatea Chișinău, Str. Orheiului nr. 105,
24.04.2002.                               ap. 46. (4.827/2008)
  213. Rusu Dorel, fiul lui Sergiu (fiul lui Procopii, născut la      223. Snițari Irina, fiica lui Brașovanu Mihail (fiul lui
1.12.1929 în localitatea Coropceni) și Eugenia, născut la data de    Constantin, născut la 1.11.1924 în localitatea Chirca) și Natalia,
6 septembrie 1984 în localitatea Sărățenii Vechi, județul        născută la data de 17 noiembrie 1979 în localitatea Chirca,
Telenești, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu           județul Anenii Noi, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu
domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Coropceni,      domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chirca,
raionul Telenești. (4.781/2008) Copii minori: Rusu Serghei,       raionul Anenii Noi. (4.779/2008) Copii minori: Snițari Corneliu,
născut la data de 20.10.2006.                      născut la data de 8.04.2001.
  214. Rusu Igor, fiul lui Mihail (fiul lui Efim, născut la        224. Surdu Vitalie, fiul lui Ion și Maria (fiica lui Nani Ioachim,
17.01.1922 în localitatea Schineni, județul Soroca) și Agafia,      născut la 20.06.1907 în localitatea Chișinău), născut la data de
născut la data de 15 august 1974 în localitatea Schineni, județul    29 martie 1982 în localitatea Chișinău, județul Chișinău,
Soroca, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul       Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în
actual în Republica Moldova, localitatea Soroca, str. Luceafărul     Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. Ion Creangă nr. 62,
nr. 10, ap. 39a. (4.956/2008)                      ap. 69. (970/2004) Copii minori: Surdu Andreea, născută la data
  215. Rusu Inga, fiica lui Vacari Gheorghii și Vera (fiica lui    de 24.06.2007.
Belaus Alexandr, născut la 2.04.1920 în localitatea Schineni,        225. Șchiopu Constantin, fiul lui Petru și Zinaida (fiica lui
raionul Soroca), născută la data de 28 iunie 1979 în localitatea     Grigoraș Grigorie, născut la 12.03.1924 în localitatea Cioburciu),
Schineni, județul Soroca, Republica Moldova, cetățean          născut la data de 1 mai 1982 în localitatea Cioburciu, raionul
moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,          Ștefan Vodă, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu
localitatea Schineni, județul Soroca. (4.954/2008) Copii minori:     domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cioburciu,
Rusu Igor, născut la data de 11.06.1998, și Rusu Adriana,        raionul Ștefan Vodă. (4.857/2008) Copii minori: Șchiopu Marian,
născută la data de 30.09.2000.                      născut la data de 16.04.2007.
  216. Rusu Lilian, fiul lui Mihail (fiul lui Efim, născut la       226. Șpag Vera, fiica lui Luca Mihail (născut la 29.03.1926 în
17.01.1922 în localitatea Schineni, județul Soroca) și Agafia,      localitatea Horodiște) și Alexandra, născută la data de
născut la data de 25 august 1977 în localitatea Schineni, județul    15 decembrie 1952 în localitatea Horodiște, județul Călărași,
Soroca, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul       Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în
actual în Republica Moldova, localitatea Schineni, județul        Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. P. Zadnipru nr. 4/1,
Soroca. (4.955/2008)                           ap. 200. (4.776/2008)
  217. Rusu Mihail, fiul lui Efim (născut la 17.01.1922 în         227. Tacu Igor, fiul lui Simion și Serafima (fiica lui Răileanu
localitatea Schineni) și Elena, născut la data de 12 noiembrie      Dionisie, născut la 3.10.1935 în localitatea Bezeni, județul
1947 în localitatea Schineni, județul Soroca, Republica Moldova,     Soroca), născut la data de 8 martie 1985 în localitatea Misovca,
cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,      județul Ialoveni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu
localitatea Schineni, raionul Soroca. (4.958/2008)            domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Iliciovca,
  218. Rusu Roman, fiul lui Mihail (fiul lui Efim, născut la      raionul Florești. (4.944/2008)
17.01.1922 în localitatea Schineni, județul Soroca) și Agafia,        228. Tacu Iulian, fiul lui Simion și Serafima (fiica lui Răileanu
născut la data de 16 iunie 1982 în localitatea Schineni, județul     Dionisie, născut la 3.10.1935 în localitatea Bezeni), născut la
Soroca, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul       data de 7 aprilie 1983 în localitatea Prioziornoe, raionul Chilia,
actual în Republica Moldova, localitatea Schineni, județul        Odesa, Ucraina, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în
Soroca. (4.957/2008) Copii minori: Rusu Maxim, născut la data      Republica Moldova, localitatea Iliciovca, raionul Florești.
de 6.02.2006.                              (5.006/2008)
  219. Sandu Valentina, fiica lui Guma Eugeniu (născut la         229. Teslari Maxim, fiul lui Aurel și Tatiana (fiica lui Stratulat
2.06.1929 în localitatea Orhei) și Ana, născută la data de        Vasile, născut la 4.01.1936 în localitatea Ignăței), născut la data
9 septembrie 1954 în localitatea Cuizăuca, județul Rezina,        de 9 februarie 1987 în localitatea Chișinău, Republica Moldova,
Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în      cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,
Republica Moldova, localitatea Orhei, str. Iakir nr. 23, bl. S,     localitatea Cricova, Str. Minerilor nr. 2, ap. 11, județul Chișinău.
ap. 49. (4.139/2003)                           (4.778/2008)
  220. Sașco Alexandru, fiul lui Iurie și Valentina (fiica lui Donțu    230. Toderașcu Dinu, fiul lui Ștefan (fiul lui Serghei, născut la
Andrei, născut la 28.04.1936 în localitatea Chișinău, și         7.11.1919 în localitatea Ungheni) și Elena, născut la data de
Elizaveta), născut la data de 2 iulie 1985 în localitatea Chișinău,   30 iunie 1977 în localitatea Ialoveni, județul Ialoveni, Republica
județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu       Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica
domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău,      Moldova, localitatea Chișinău, str. Albișoara nr. 78, bl. 2, ap. 34.
Str. Independenței nr. 7, ap. 71. (2.708/2004) Copii minori:       (4.342/2004)
Sasco Alexandr, născut la data de 15.09.2005.                231. Topală Ina, fiica lui Petru și Melania (fiica lui Nicolae,
  221. Sîrbu Igor, fiul lui Vasile și Parascovia (fiica lui Isae,   născut la 1.01.1914 în localitatea Lăpușna, și Stepanida),
născut la 9.05.1916 în localitatea Teleșeu, raionul Orhei), născut    născută la data de 26 iunie 1982 în localitatea Abaclia, județul
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 553/7.VIII.2009                      13

Lăpușna, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul      Republica Moldova, localitatea Sipoteni, str. D. Cantemir.
actual în Republica Moldova, localitatea Abaclia, str. Doina nr. 8 A,  (376/2004)
raionul Basarabeasca. (1.347/2004)                     243. Ursu Sergiu, fiul lui Vasile și Valentina, născut la data de
  232. Triboi Oleg, fiul lui Ion (fiul lui Gheorghe, născut la    2 octombrie 1989 în localitatea Sipoteni, raionul Călărași,
6.05.1928 în localitatea Vînători) și Efrosinia, născut la data de   Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în
25 august 1984 în localitatea Chișinău, Republica Moldova,       Republica Moldova, localitatea Sipoteni, str. D. Cantemir.
cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,     (376/2004)
localitatea Chișinău, șos. Muncești nr. 176, ap. 22. (1.064/2006)      244. Ursu Vasile, fiul lui Ștefan și Alexandra (născută la
  233. Turcan Vera, fiica lui Popescu Dumitru (născut la       26.04.1936 în localitatea Ungheni), născut la data de 7 iulie
10.02.1917 în localitatea Pitușca, raionul Călărași) și Alexandra,   1965 în localitatea Călărași, județul Ungheni, Republica
născută la data de 13 ianuarie 1958 în localitatea Pitușca,       Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica
raionul Călărași, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu       Moldova, localitatea Sipoteni, str. D. Cantemir. (376/2004) Copii
domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău,      minori: Ursu Vasile, născut la data de 14.06.1997.
Str. Studenților nr. 11/1, ap. 57. (4.898/2008)               245. Ursul Natalia, fiica lui Valeri și Maria (fiica lui Harea Ion,
  234. Țurcanu Ina, fiica lui Vasile și Larisa (fiica lui Ciobanu   născut la 3.02.1929 în localitatea Călărași, județul Ungheni, și
Gheorghe, născut la 10.11.1923 în localitatea Sărata Răzești),     Ana), născută la data de 17 decembrie 1982 în localitatea
născută la data de 7 iunie 1985 în localitatea Leova, Republica     Călărași, județul Ungheni, Republica Moldova, cetățean
Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica     moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,
Moldova, localitatea Leova, str. Mihai Eminescu nr. 106.        localitatea Călărași, str. Alexandru cel Bun nr. 56, ap. 12.
(4.974/2008)                              (11.681/2003)
  235. Țurcanu Irina, fiica lui Alexandru și Eugenia (fiica lui      246. Vacarciuc Artur, fiul lui Iurie (fiul lui Mitrofan, născut la
Botezatu Grigore, născut la 7.01.1931 în localitatea Baraboi, și    19.09.1926 în localitatea Șirăuți, raionul Briceni) și Elena, născut
Tamara), născută la data de 8 martie 1982 în localitatea Bălți,     la data de 6 mai 1984 în localitatea Chișinău, Republica
județul Bălți, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu        Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica
domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Rîșcani,      Moldova, localitatea Chișinău, str. Traian nr. 23/1, ap. 11.
Str. Independenței nr. 56, ap. 36. (1.037/2004)             (4.837/2008)
  236. Țurcanu Larisa, fiica lui Ciobanu Gheorghe (născut la       247. Vacarciuc Iurie, fiul lui Mitrofan (născut la 19.09.1926 în
10.11.1923 în localitatea Sărata Răzeși) și Ecaterina, născută la    localitatea Șirăuți, raionul Briceni) și Iulia, născut la data de
data de 16 mai 1960 în localitatea Sărata Răzeși, județul Leova,    31 august 1962 în localitatea Șirăuți, județul Briceni, Republica
Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în     Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica
Republica Moldova, localitatea Leova, str. Mihai Eminescu        Moldova, localitatea Chișinău, str. Traian nr. 23/1, ap. 11.
nr. 106. (4.976/2008)                          (4.824/2008)
  237. Ungureanu Dorin, fiul lui Eudochim și Valeria, născut la      248. Vanghelii Oxana, fiica lui Mihail și Antonina (fiica lui
data de 28 februarie1991 în localitatea Chișinău, Republica       Buțco Martin, născut la 5.05.1926 în localitatea Trebisăuți,
Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica     raionul Briceni), născută la data de 28 ianuarie 1983 în
Moldova, localitatea Chișinău, Str. Independenței nr. 44, ap. 40.    localitatea Colicăuți, județul Briceni, Republica Moldova,
(4.830/2008)                              cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,
  238. Ungureanu Sergiu, fiul lui Eudochim și Valeria (fiica lui   localitatea Colicăuți, raionul Briceni. (4.984/2008)
Elena, născută la 4.03.1936 în localitatea Văsieni, raionul         249. Vataman Marin, fiul lui Vasile (fiul lui Stepan, născut la
Ialoveni), născut la data de 9 ianuarie 1985 în localitatea       27.12.1912 în localitatea Chișinău) și Alla, născut la data de
Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul     5 ianuarie 1986 în localitatea Budești, Republica Moldova,
actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău, str. A. Doga     cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,
nr. 28/1, ap. 25. (4.885/2008)                     localitatea Budești, raionul Criuleni. (5.005/2008)
  239. Ungureanu Valeria, fiica lui Calmîc Nicolae (născut la       250. Vechiu Natalia, fiica lui Vasile (născut la 1.03.1918 în
17.12.1925 în localitatea Văsineni, raionul Ialoveni) și Elena,     localitatea Suhuluceni) și Eugenia, născută la data de 8 martie
născută la data de 6 ianuarie 1957 în localitatea Zloți, județul    1961 în localitatea Leușeni, județul Orhei, Republica Moldova,
Căinari, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul      cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,
actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău,           localitatea Biruința, Str. Uzinelor nr. 10/A, ap. 5, raionul Sîngerei.
Str. Independenței nr. 44, ap. 40. (4.830/2008)             (4.868/2008)
  240. Urmașu Ion, fiul lui Chiril și Liuba (fiica lui Bobeica      251. Vîrlan Iurie, fiul lui Vasile (născut la 14.10.1934 în
Alexandru, născut la 5.03.1938 în localitatea Mileștii Mici, raionul  localitatea Isacova, raionul Orhei) și Parascovia, născut la data
Ialoveni), născut la data de 30 august 1987 în localitatea Mileștii   de 1 ianuarie 1966 în localitatea Isacova, județul Orhei,
Mici, raionul Ialoveni, Republica Moldova, cetățean moldovean,     Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în
cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Mileștii     Republica Moldova, localitatea Chișinău, Str. Bulgară nr. 41,
Mici, raionul Ialoveni. (4.818/2008)                  ap. 38. (4.799/2008)
  241. Ursachi Oleg, fiul lui Alexandru și Raisa (fiica lui Egorov    252. Voroneac Marina, fiica lui Alexandr (născut la 1.04.1935
Constantin, născut la 23.05.1927 în localitatea Fălești), născut    în localitatea Briceni) și Vera, născută la data de 28 octombrie
la data de 23 iunie 1969 în localitatea Fălești, Republica       1962 în localitatea Cahul, județul Cahul, Republica Moldova,
Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica     cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,
Moldova, localitatea Chișinău, Str. Florilor nr. 26/1, ap. 18.     localitatea Cahul, str. Ștefan cel Mare nr. 37, ap. 40.
(4.889/2008)                              (4.011/2002)
  242. Ursu Alexandru, fiul lui Vasile și Valentina, născut la data    253. Voroneac Nelli, fiica lui Igor și Marina, născută la data
de 25 martie 1988 în localitatea Sipoteni, raionul Călărași,      de 8 martie 1990 în localitatea Cahul, Republica Moldova,
Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în     cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,
  14              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 553/7.VIII.2009

localitatea Cahul, str. Ștefan cel Mare nr. 37, ap. 40.        Alexandra), născută la data de 25 ianuarie 1983 în localitatea
(4.011/2002)                              Trușeni, județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean
  254. Voroneac Vadim, fiul lui Igor și Marina, născut la data de   moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,
19 octombrie 1986 în localitatea Cahul, Republica Moldova,       localitatea Hîrtopul Mare, raionul Criuleni. (3.782/2002)
cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,       256. Zaim Dora, fiica lui Pavel (născut la 12.03.1902 în
localitatea Cahul, str. Ștefan cel Mare nr. 37, ap. 40.        localitatea Edineț) și Fevronia, născută la data de 24 aprilie 1949
(4.011/2002)                              în localitatea Edineț, Republica Moldova, cetățean moldovean,
  255. Zaftoni Tatiana, fiica lui Constantin și Elena (fiica lui   cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău,
Maftei Tudor, născut la 13.10.1913 în localitatea Trușeni, și     str. Cuza-Vodă nr. 47, ap. 50. (4.850/2008)


                                                                 ANEXA Nr. 2

                                 L I S TA
        persoanelor care solicită redobândirea cetățeniei române, cu stabilirea domiciliului în România
  1. Anghel Tamara, fiica lui Digori Feodor (născut la           10. Ceaglei Maria, fiica lui Vitalie și Olga (fiica lui Ionița
17.02.1924 în localitatea Clișova) și Elena, născută la data de Gheorghe, născut la 14.05.1939 în localitatea Drăgușenii Vechi),
22 iunie 1960 în localitatea Clișova, județul Orhei, Republica născută la data de 22 februarie 1986 în localitatea Strășeni,
Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în
Moldova, localitatea Chișinău, str. Sf. Nicolai nr. 44. (4.111/2003) Republica Moldova, localitatea Strășeni, str. Aron Pumnu nr. 16.
  2. Aramă Valeriu, fiul lui Alexei (fiul lui Gheorghe, născut la (496/2009)
25.07.1922 în localitatea Cimișlia) și Elisaveta, născut la data       11. Cernețchi Tatiana, fiica lui Vasile (născut la 31.07.1935 în
de 24 august 1974 în localitatea Cimișlia, Republica Moldova, localitatea Ermoclia) și Agafia, născută la data de 31 iulie 1968
cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, în localitatea Ermoclia, raionul Ștefan Vodă, Republica Moldova,
localitatea Chișinău, str. Gh. Asachi nr. 21. (4.809/2008)        cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,
  3. Armaș Efrosinia, fiica lui Iacob (născut la 16.05.1937 în
                                     localitatea Ermoclia, str. Alexandru cel Bun, raionul Ștefan Vodă.
localitatea Surchiceni) și Ana, născută la data de 30 mai 1969 în
                                     (4.422/2008)
localitatea Surchiceni, raionul Căinari, Republica Moldova,
                                       12. Chișca Mihail, fiul lui Tudor (născut la 27.02.1931 în
cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,
                                     localitatea Lăpușna) și Zinovia, născut la data de 7 martie 1959
localitatea Chișinău, str. D. Rîșcanu nr. 7, ap. 38. (4.922/2008)
Copii minori: Ciovaga Gabriel, născut la data de 13.08.1995.       în localitatea Hîncești, județul Lăpușna, Republica Moldova,
  4. Baleanu Anatolie, fiul lui Efim și Silvia (fiica lui Cimbiri cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,
Pelaghia, născută la 10.05.1916 în localitatea Cihoreni), născut localitatea Hîncești, str. Mihail Sadoveanu nr. 5, ap. 48.
la data de 6 iunie 1987 în localitatea Tiraspol, Republica (9.683/2003)
Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica        13. Chișca Victoria, fiica lui Mihail și Anna (fiica lui Russu
Moldova, localitatea Tiraspol, str. Zelinski nr. 15, ap. 88. Constantin, născut la 23.04.1928 în localitatea Lăpușna, și
(510/2009)                                Efrosinia), născută la data de 9 februarie 1984 în localitatea
  5. Baleanu Oxana, fiica lui Efim și Silvia (fiica lui Cimbiri Hîncești, județul Lăpușna, Republica Moldova, cetățean
Zaharii, născut la 1.03.1919 în localitatea Slobozia), născută la moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,
data de 9 februarie 1989 în localitatea Tiraspol, Republica localitatea Hîncești, str. Mihail Sadoveanu nr. 5, ap. 48.
Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica (9.682/2003)
Moldova, localitatea Tiraspol, str. Zelinski nr. 15, ap. 88.         14. Cojan Tamara, fiica lui Vasile (fiul lui Gheorghe, născut la
(504/2009)                                22.06.1932 în localitatea Colibași) și Elena, născută la data de
  6. Belalî Cristina, fiica lui Anatolie (fiul lui Afanasie, născut la 16 decembrie 1980 în localitatea Colibași, raionul Vulcănești,
3.07.1929 în localitatea Limanscoe) și Elena, născută la data de Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în
2 decembrie 1982 în localitatea Reni, Odesa, Ucraina, cetățean Republica Moldova, localitatea Colibași, Str. Libertății nr. 303.
ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea (610/2009)
Limanscoe, Odesa. (601/2009)                         15. Condorache Sergiu, fiul lui Mihail (fiul lui Constantin,
  7. Beregoi Tatiana, fiica lui Ivan (fiul lui Andrei, născut la născut la 2.12.1920 în localitatea Sîngerei) și Ana, născut la
2.05.1931 în localitatea Răzeni) și Zinaida, născută la data de
                                     data de 2 octombrie 1983 în localitatea Sîngerei, Republica
5 iulie 1984 în localitatea Chișinău, Republica Moldova,
                                     Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica
cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,
                                     Moldova, localitatea Sîngerei, Str. Muncii nr. 17. (497/2009)
localitatea Răzeni, raionul Căinari. (615/2009)
                                       16. Cucoș Sofia, fiica lui Ion (născut la 20.01.1928 în
  8. Bujor Tatiana, fiica lui Ion (fiul lui Vasilii, născut la
25.05.1919 în localitatea Giurgiulești) și Tamara, născută la data    localitatea Pitușca) și Maria, născută la data de 28 august 1954
de 26 martie 1969 în localitatea Giurgiulești, județul Cahul, în localitatea Pitușca, județul Călărași, Republica Moldova,
Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,
Republica Moldova, localitatea Giurgiulești, raionul Vulcănești. localitatea Călărași, Str. Viilor nr. 4. (493/2009)
(613/2009)                                  17. Delian Anatolie, fiul lui Nicolae (născut la 1.08.1929 în
  9. Capațîna Eugeniu, fiul lui Veaceslav (fiul lui Ion, născut la localitatea Slobozia Mare) și Maria, născut la data de
23.02.1928 în localitatea Mereni) și Elena, născut la data de 1 septembrie 1952 în localitatea Slobozia Mare, raionul
12 august 1987 în localitatea Chișinău, Republica Moldova, Vulcănești, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu
cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Slobozia
localitatea Chișinău, Str. Iazului nr. 1/2, ap. 21. (606/2009)      Mare, str. Ulița Mare nr. 86, raionul Vulcănești. (4.791/2008)
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 553/7.VIII.2009                      15

  18. Demian Esenia, fiica lui Nicolai (fiul lui Efrosinia, născută  Agripina, născută la data de 27 februarie 1975 în localitatea
la 25.09.1929 în localitatea Șerpeni) și Aurelia, născută la data    Cojușna, județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean
de 7 august 1987 în localitatea Șerpeni, raionul Anenii Noi,      moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,
Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în     localitatea Chișinău, str. L. Deleanu nr. 11, ap. 10. (4.832/2008)
Republica Moldova, localitatea Șerpeni, raionul Anenii Noi.         30. Lăpteanu Gheorghe, fiul lui Ion (fiul lui Lapteanu Eugenia,
(617/2009)                               născută la 8.03.1924 în localitatea Cetirei, raionul Ungheni) și
  19. Diacenco Tudor, fiul lui Vasile și Timuș Asea (fiica lui    Tamara, născut la data de 9 august 1981 în localitatea Cetireni,
Mihail, născut la 7.05.1933 în localitatea Săseni), născut la data   județul Ungheni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu
de 11 aprilie 1983 în localitatea Bravicea, județul Călărași,      domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cetireni,
Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în     raionul Ungheni. (5.007/2008)
Republica Moldova, localitatea Bravicea. (603/2009)             31. Lupan Maria, fiica lui Gheorghe (fiul lui Crețu Maria,
  20. Diaconu Natalia, fiica lui Vladimir (fiul lui Constantin,    născută la 1.01.1917 în localitatea Crihana Veche) și Elena,
născut la 17.08.1913 în localitatea Sadova, și Ana) și Larisa,     născută la data de 15 mai 1983 în localitatea Crihana Veche,
născută la data de 14 martie 1982 în localitatea Chișinău, județul   județul Cahul, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu
Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul     domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Crihana
actual în Republica Moldova, localitatea Voinova, județul        Veche. (506/2009)
Strășeni. (2.311/2003)                            32. Munteanu Constantin, fiul lui Constantin (fiul lui Ivan,
  21. Digori Vera, fiica lui Știrbu Andrei (născut la 31.10.1925   născut la 25.05.1908 în localitatea Țărăncuța, raionul Cantemir)
în localitatea Jeloboc) și Maria, născută la data de 1 mai 1959     și Maria, născut la data de 22 iulie 1979 în localitatea Țărăncuța,
în localitatea Jeloboc, județul Orhei, Republica Moldova,        raionul Cantemir, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu
cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,     domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Țărăncuța,
localitatea Orhei, str. Iakir nr. 23„S”, ap. 12. (2.146/2003)      raionul Cantemir. (4.875/2008) Copii minori: Munteanu Evelin,
  22. Duca Ion, fiul lui Ștefan și Nina-Ecaterina (fiica lui Radu   născut la data de 18.05.2004.
Iacob, născut la 9.03.1919 în localitatea Cimișlia, și Ecaterina),      33. Munteanu Nina, fiica lui Sacalî Gheorghe și Antonina
născut la data de 10 iunie 1984 în localitatea Cimișlia, județul    (fiica lui Petru, născut la 12.02.1933 în localitatea Chioșelia,
Cimișlia, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul     raionul Cantemir), născută la data de 21 iulie 1983 în localitatea
actual în Republica Moldova, localitatea Cimișlia, str. C. Stamati   Chioselia, raionul Cantemir, Republica Moldova, cetățean
nr. 19. (3.191/2004)                          moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,
  23. Gabura Radu, fiul lui Zaharia (fiul lui Ștefan și        localitatea Chioselia, raionul Cantemir. (4.884/2008)
Parascovia, născută la 2.10.1921 în localitatea Trușeni) și Vera,      34. Nanu Diana, fiica lui Boris și Maria (fiica lui Baciu Trifan,
născut la data de 12 septembrie 1983 în localitatea Cojușna,      născut la 14.02.1935 în localitatea Călărași), născut la data de
județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu       7 septembrie 1985 în localitatea Cornești, județul Ungheni,
domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cojușna, str.    Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în
G. Musicescu nr. 6, raionul Strășeni. (4.380/2004)           Republica Moldova, localitatea Rădenii Vechi, județul Ungheni.
  24. Gorea Anatolie, fiul lui Ion și Tamara (fiica lui Lupu Anton,  (3.808/2006)
născut la 17.01.1917 în localitatea Florițoaia), născut la data de      35. Nicorean Elena, fiica lui Gorpeniuc Valerii și Maria (fiica
9 aprilie 1984 în localitatea Ungheni, Republica Moldova,        lui Banaga Evtihii, născut la 6.04.1907 în localitatea Mîncenii de
cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,     Jos), născută la data de 29 iunie 1983 în localitatea Strășeni,
localitatea Ungheni, Str. Cîmpiilor nr. 17. (503/2009)         Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în
  25. Gorobivschi Aliona, fiica lui Eugeniu și Lidia (fiica lui    Republica Moldova, localitatea Cărbuna, raionul Ialoveni.
Dumitru, născut la 12.02.1929 în localitatea Hiliuți), născută la    (4.888/2008) Copii minori: Nicorean Dorin, născut la data de
data de 17 februarie 1979 în localitatea Șaptebani, județul       22.02.2003.
Rîșcani, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul        36. Oboroc Andrei, fiul lui Nicolae (fiul lui Ion, născut la
actual în Republica Moldova, localitatea Șaptebani. (607/2009)     22.10.1922 în localitatea Mărăndeni) și Valentina, născut la data
  26. Grebencea Tatiana, fiica lui Boris și Maria (fiica lui Marian  de 8 iunie 1984 în localitatea Mărăndeni, județul Bălți, Republica
Nina, născută la 20.02.1928 în localitatea Mălăiești), născută la    Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica
data de 15 iulie 1988 în localitatea Mălăiești, raionul Grigoriopol,  Moldova, localitatea Bălți, Str. Bulgară nr. 19/3, ap. 25.
Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în     (602/2009)
Republica Moldova, localitatea Mălăiești, str. Cehov nr. 74.         37. Papuc Viorica, fiica lui Delian Anatolie (fiul lui Nicolae,
(595/2009)                               născut la 1.08.1929 în localitatea Slobozia Mare) și Parascovia,
  27. Iarovoi Stela, fiica lui Colbaba Gheorghe (fiul lui       născută la data de 30 mai 1980 în localitatea Slobozia Mare,
Alexandru și Elena, născută la 10.02.1921 în localitatea Țaul)     județul Cahul, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu
și Ana, născută la data de 12 aprilie 1973 în localitatea        domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Slobozia
Dondușeni, județul Edineț, Republica Moldova, cetățean         Mare, str. Sărăieni nr. 28, raionul Cahul. (4.794/2008) Copii
moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,          minori: Papuc Cristina, născută la data de 4.12.2000.
localitatea Chișinău, str. Valea Crucii nr. 8, ap. 112. (1.200/2003)     38. Perjan Arcadie, fiul lui Andrei și Vera (fiica lui Savciuc
  28. Jantîc Angela, fiica lui Delian Anatolie (fiul lui Nicolae,   Constantin, născut la 2.05.1920 în localitatea Baimaclia), născut
născut la 1.08.1929 în localitatea Slobozia Mare) și Parascovia,    la data de 13 iulie 1971 în localitatea Chișinău, Republica
născută la data de 24 martie 1978 în localitatea Slobozia Mare,     Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica
județul Vulcănești, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu      Moldova, localitatea Chișinău, str. Cuza-Vodă nr. 40, ap. 9.
domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Slobozia      (502/2009)
Mare, str. Ulița Mare nr. 264. (4.785/2008)                 39. Popescu Cristina, fiica lui Valeriu și Lilia (fiica lui Arșihin
  29. Jugurt Aliona, fiica lui Botnari Gheorghe (fiul lui Nicolae,  Anatolie, născut la 18.03.1934 în localitatea Frumușica),
născut la 27.05.1914 în localitatea Pitușca, raionul Călărași) și    născută la data de 11 februarie 1981 în localitatea Fumușica,
  16               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 553/7.VIII.2009

județul Florești, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu              44. Travinschi Igor, fiul lui Igor și Larisa (fiica lui Jitar Gavril,
domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Zăbriceni.          născut la 27.04.1936 în localitatea Edineț, și Parascovia), născut
(592/2009)                                    la data de 11 octombrie 1986 în localitatea Ocnița, județul
  40. Răcilă Sergiu, fiul lui Vladimir și Margarita (fiica lui         Edineț, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul
Zaharia Grigore, născut la 8.08.1935 în localitatea Năvîrneț),          actual în Republica Moldova, localitatea Ocnița str. Turghenev
născut la data de 21 aprilie 1987 în localitatea Năvîrneț, raionul        nr. 28. (2.591 bis/2002)
Fălești, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul             45. Țurcanu Elena, fiica lui Petru (fiul lui Nina, născută la
actual în Republica Moldova, localitatea Chișinău,                28.02.1919 în localitatea Tocilovo) și Anastasia, născută la data
str. M. Sadoveanu nr. 4/7, ap. 64. (511/2009)                   de 5 septembrie 1982 în localitatea Strășeni, Republica
  41. Spînu Maria, fiica lui Nicolae (născut la 19.09.1935 în          Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în localitatea
localitatea Chișcăreni) și Elena, născută la data de 2 decembrie         Strășeni, str. P. Movilă nr. 18. (492/2009)
1968 în localitatea Chișcăreni, județul Bălți, Republica Moldova,           46. Ursachi Elena, fiica lui Dumitru (fiul lui Alexandru, născut
                                         la 23.12.1931 în localitatea Mateuți, raionul Rezina) și Iulia,
cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,
                                         născută la data de 4 martie 1980 în localitatea Mateuți, raionul
localitatea Chișinău, str. Botanica Veche nr. 8, ap. 44.
                                         Rezina, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul
(4.920/2003)
                                         actual în Republica Moldova, localitatea Rezina, str. Ion Neculce
  42. Șchiopu Aliona, fiica lui Ion și Elena (fiica lui Cateli         nr. 33/B. (4.965/2008)
Teodor, născut la 10.02.1926 în localitatea Zgărdești), născută            47. Vicol Angela, fiica lui Valeriu și Lilia (fiica lui Arșihin
la data de 12 iunie 1984 în localitatea Chișinău, Republica            Anatolie, născut la 18.03.1934 în localitatea Frumușica),
Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica          născută la data de 24 aprilie 1983 în localitatea Iliciovca, județul
Moldova, localitatea Chișinău, str. Gh. Madan nr. 46/1, ap. 9.          Florești, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul
(500/2009)                                    actual în Republica Moldova, localitatea Zăbriceni. (590/2009)
  43. Tîșcul Iurie, fiul lui Tudor și Alexandra (născută la             48. Vișnevschi Elena, fiica lui Vladimir și Angela (fiica lui
26.12.1937 în localitatea Briceni), născut la data de 18 martie          Anton Dumitru, născut la 12.04.1935 în localitatea Orhei, și
1962 în localitatea Corjeuți, județul Briceni, Republica Moldova,         Taisia), născută la data de 21 septembrie 1986 în localitatea
cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,          Sucleia, județul Slobozia, Republica Moldova, cetățean
localitatea Chișinău, str. Igor Vieru nr. 17, bl. 1, ap. 35.           moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,
(1.193/2004)                                   localitatea Tiraspol, str. Iunosti nr. 15, ap. 30. (5.825/2004)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                 „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
           IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București                                                                   &JUYDGY|432758]
         și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
            Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
           bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                               Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553/7.VIII.2009 conține 16 pagini.          Prețul: 3,20 lei          ISSN 1453—4495

								
To top