mof4_2008_7304 by tradetrek

VIEWS: 578 PAGES: 32

									                         PARTEA    A  IV-A
Anul 176 (XVIII) — Nr. 7304      PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI              Marți, 16 decembrie 2008          PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
       Societatea Comercială                 ETRURIA TRADEXPORT KFT, persoană juridică de
     BREAK COLECTION CO - S.R.L.              drept maghiar, cu sediul în Budapesta, Soroksari ut 160,
                                înregistrată în registrul societăților din Ungaria sub nr.
 DECIZIA ASOCIATULUI UNIC NR. 2/05.08.2008           01.09.732339, reprezentată legal și permanent de Dl.
                                VITO CATALE, în calitate de asociat care deține un
  BREAK COLECTION CO SRL, J23/493/2008,
  CUI 23326759, COM. VIDRA, SAT SINTEȘTI,           număr de 3.595 părți sociale, cu voloare nominală fiecare
  STR. PRINCIPALĂ NR. 405, JUD. ILFOV             de 10 Ron, reprezentând 22,92% din capitalul social, și
                                VISMARA HUNGARY KTF, persoană juridică de drept
  Subsemnații MIHALACHE ION, CNP 1640605400760,        maghiar, ca sediul în Budapesta, Szent Istvan, krt 12,
identificat cu seria: IF, număr: 074953, emitent: POL.     Lem 7/a, înregistrată în registrul societăților din Ungaria
JILAVA, data: 14.01.2005, în calitate de asociat unic al    sub nr. 01.09.7882l3, reprezentată legal permanent de
SC BREAK COLECTION CO SRL, am hotărât:             STEFANO UMBERTO LORENZO BIANCHI, în calitate
  • Se deschide un punct de lucru în mun. Giurgiu, str.    de asociat care deține un număr de 12.090 părți sociale,
Șos. Sloboziei nr. 178-180, jud. Giurgiu (punct colectare    cu o valoare nominală fiecare de 10 Ron, reprezentând
materiale reciclabile) ;                    77,08 % din capitalul social, și au hotărât în unanimitate
  • Se împuternicește pe domnul Liontescu Gheorghe,      de voturi, următoarele:
identificat cu CI, seria IF, nr. 109223, eliberată la data de    Art.1. Se schimbă sediul social al societății din
30.03.2006 de pol. Jilava, CNP 1800219070087, să        Afumați, Șos. București- Urziceni nr. 31, Pavilion A, nr. 2,
depună și să ridice de la la registrul comerțului actele de   Județul Ilfov, în Afumați, Sos. București - Urziceni nr. 31,
înființare ale punctului de lucru;               Pavilion U, nr. 100G, Județul Ilfov.
   (1/740100)                           Ca urmare a acestei prevederi sediul social al
                                societății va fi în Afumați, Șos. București -Urziceni nr. 31,
        Societatea Comercială
                                Pavilionu U, nr. 100 G, Județul Ilfov;
        LATINUM FOOD - S.R.L.
                                  Art. 2. Societatea își deschide un punct de lucru al
                                cărui sediu va fi în Afumați, Șoseaua București-Urziceni
            HOTĂRÂRE
                                nr. 31, Pavilion U, nr. 3U, Județul Ilfov, al cărui obiect de
   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR             activitate principal va fi 4639 Comerț cu ridicata
   SC LATINUM FOOD S.R.L., CU SEDIUL             nespecializat de produse
  IN AFUMATI, ȘOS BUCURESTI - URZICENI              Celelalte dispoziții cuprinse în actul constitutiv al
  NR. 31, PAVILION A, NR. 2, JUDETUL ILFOV,          societății vor rămâne neschimbate.
    INREGISTRATA SUB NR 23/63/2006,               Prezenta hotărâre a fost tehnoredactată la sediul
         CUI 18051619                 social al S.C.LATINUM FOOD S.R.L. azi, 17.07.2008, în
 Azi, 17.07.2008, s-au întrunit, la sediul social al      trei exemplare.
societății, fără a mai fi necesară convocarea, următorii:      (2/740101)
  2           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 7304/16.XII.2008

        Societatea Comercială                • cedarea de către asociatul unic Roca Mihai a 5 părți
        LATINUM FOOD - S.R.L.              sociale ale societății, pe care le deține, a câte 20 lei
                                fiecare, cu o valoare totală de 100 lei, reprezentând 50%
           NOTIFICARE                din capitalul social al societății, către Muntasier Kh. Aassi,
  Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă      cetățean irakian, născut în Anbar, Irak, în 10.04.1986,
Tribunalul București notifică, în conformitate cu        domiciliat în Al-Anbar, str. Bagdad nr. 50, țara Irak,
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 3171990,      identificat cu Pa nr. S2461322, eliberat de Autoritățile
republicată, cu modificările și completările ulterioare;    irakiene la data de 8.12.2006,
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al      • cedarea de către asociatul unic Roca Mihai a 5 părți
societății comerciale LATINUM FOOD SRL, cu sediul în      sociale ale societății, pe care le deține, a câte 20 lei
COMUNA AFUMAȚI, județ Ilfov, Sos. BUCUREȘTI -          fiecare, cu o valoare totală de 100 lei, reprezentând 50%
URZICENI, nr. 31, înregistrată sub nr. J23/63/2006, cod     din capitalul social al societății, către Morad W. Ahmed,
unic de înregistrare 18051619, care a fost înregistrat sub   cetățean irakian, născut în Al Anbar, Irak, la data de
nr. 46432 din 05.08.2008.                    5.07.1983, domiciliat în orașul El Ramadi, casa nr. 118,
   (3/740102)                         țara Irak, identificat cu Pa nr. S 1714222, eliberat de
                                Autoritățile irakiene, la data de 17.03.2008;
       Societatea Comercială                • revocarea din funcția de administrator a dnei. Roca
      MANOLO COMIMPEX - S.R.L.              Mihai și numirea în funcția de administrator unic, cu puteri
                                depline, pe perioadă nelimitată a dlui. Morad W. Ahmed
      HOTĂRÂREA NR. 1/05.08.2008               În consecință, actul constitutiv al societății se modifică
                                în sensul că:
  A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                  Roca Mihai pierde calitatea de asociat unic al societății
  MANOLO COMIMPEX SRL, J23/1081/2001,
                                comerciale ROCA METAL IMPEX S.R.L., societatea fiind
    CUI 14384700, CU SEDIUL IN
                                continuată de noii asociați, Muntasier Kh. Aassi și Morad
 COM. PANTELIMON, STR. I.C. FRIMU NR. 22,
        JUD. ILFOV                   W. Ahmed.
                                  Structura capitalului social al societății de 200 lei,
  Subsemnații Manole Carmen, identificată cu CI, seria     integral în numerar, împărțit în 10 părți sociale, fiecare cu
DP nr. 024769, eliberată la data de 06.04.1999 de IGP-     valoarea nominală de 20 lei, va fi următoarea:
DEP, CNP 2710913463035 și Manole Dan, identificat cu        Muntasier Kh. Aassi deține 5 părți sociale a câte 20 lei
CI, seria DP nr. 024768, eliberată la data de 06.04.1999    flecare, în valoare totală de 100 lei, reprezentând 50% din
de IGP-DEP, CNP 1680805470024 în calitate de asociați      capitalul social al societății, cotă cu care va participa și la
ai societății comerciale MANOLO COMIMPEX SRL, am        beneficii și pierderi și
hotărât:                              Morad W. Ahmed deține 5 părți sociale a câte 20 lei
  • Se înființează un punct de lucru la adresa: oraș      fiecare, în valoare totală de 100 lei, reprezentând 50% din
Voluntari, șos. Afumați nr. 86, Complex Smart Expo       capitalul social al societății, reprezentând 50% din
Construct, stand 118 și depozitele F54 și F55, jud. Ilfov;   capitalul social al societății, cotă cu care va participa și la
  Act redactat de compartimentul de asistență din cadrul    beneficii și pierderi.
ORCT Ilfov, la cererea și pe răspunderea solicitantului,      De asemenea, administrarea societății va fi asigurată
potrivit cererii de servicii nr. 32306/03.06.2008.       de Morad W. Ahmed, ca administrator unic, cu puteri
  (4/740103)                         depline, pe perioadă nelimitată.
                                  Prezenta hotărâre are două pagini și se include în
       Societatea Comercială               Registrul de decizii al Asocitului unic.
      ROCA METAL IMPEX - S.R.L.                (5/740104)

     DECIZIA ASOCIATULUI UNIC NR. 1                    Societatea Comercială
         DIN 14.07.2008                       ROCA METAL IMPEX - S.R.L.
  Subsemnata, Roca Mihai, domiciliată în comuna
Moara Vlăsiei, jud. Ilfov, CNP 2310211400953, în calitate               NOTIFICARE
de asociat unic al SC ROCA METAL IMPEX S.R.L., cu         Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
sediul în Sat Sintești, comuna Vidra, str. Zlătarilor nr. 10,  Tribunalul București notifică, în conformitate cu
județul Ilfov, având număr de ordine în registrul comerțului  prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
J23/1990/2007, CUI 22146563, am decis următoarele:       republicată, cu modificările și completările ulterioare,
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 7304/16.XII.2008                3

depunerea textului actualizat al actului constitutiv al       1. Modificarea obiectului de activitate al societății. În
societății comerciale ROCA METAL IMPEX SRL, cu          urma modificării acesta va avea următorul conținut:
sediul în SAT SINTEȘTI, COMUNA VIDRA, județ Ilfov, str.       Domeniul principal de activitate îl reprezintă - Comerț
ZLĂTARILOR, nr. 10, înregistrată sub nr. J23/1990/2007,      cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea
cod unic de înregistrare 22146563, care a fost înregistrat    autovehiculelor și motocicletelor - cod CAEN 45
sub nr. 46472 din 05.08.2008.                   Activitatea principală este: întreținerea și repararea
  (6/740105)                          autovehiculelor (spălătorie auto) - cod CAEN 4520;
                                   Alte activități ale societății comerciale:
        Societatea Comercială                 - Restaurante - cod CAEN 5610;
      ETC INTERNATIONAL - S.R.L.                - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
                                 - cod CAEN 5621;
      HOTĂRÂREA NR. 1/04.08.2008
                                   - Alte servicii de alimentație n.c.a - Cod CAEN 5629;
  Subsemnații, ZOLOTUHIN VALERII, domiciliat în           - Baruri și alte activități de servire a băuturilor - Cod
Orașul Popești Leordeni, Strada Amurgului, nr. 63C,        CAEN 5630;
Județul Ilfov, posesor CI seria IF nr. 167705, eliberat de      - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor,
SPCLEP Jilava și ZOLOTUHINA ANNA, domiciliata in         standurilor, chioșcurilor și piețelor (prin intermediul
Republica Moldova s.Corten, d-nul Taraclia, str.         automatelor de vândut produse) - cod CAEN 4799;
Komsomolskaia nr. 113, posesoare buletin identitate         - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu
seria A, nr. 46035766, în calitate de asociați,          vânzarea predominantă de produse alimentare, băuturi și
reprezentând 100% din capitalul social, am hotărât, în      tutun - cod CAEN 4711;
unanimitate, înființarea unui punct de lucru în Municipiul      - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru
București, Șoseaua Berceni, nr. 82, Sector.4.           autovehicule - cod CAEN 4532.
  (7/740106)                             (8/740107)
         Societatea Comercială                      Societatea Comercială
          RUSMIL - S.R.L.
                                           RUSMIL - S.R.L.
            HOTĂRÂRE
                                             NOTIFICARE
A ADUNĂRII GENERALE DIN DATA DE 30.07.2008              Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
   A S.C. RUSMIL S.R.L., J23/1693/2008,             Tribunalul București notifică, în conformitate cu
  C.U.I RO239756S9, CU SEDIUL SOCIAL              prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
IN COMUNA POPESTI LEORDENI, STR. ZABAVA
                                 republicată, cu modificările și completările ulterioare,
   CLUCERU NR. 14 A, JUDETUL ILFOV
                                 depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
  La Adunarea Generală a S.C. RUSMIL S.R.L., cu         societății comerciale RUSMIL SRL, cu sediul în ORAȘ
sediul social în Comuna Popești Leordeni, str. Zăbava       POPEȘTI LEORDENI, județ Ilfov, str. ZĂBAVA
Cluceru nr. 14 A, Județul Ilfov înregistrată la Registrul     CLUCERU, nr. 14A, înregistrată sub nr. J23/1693/2008,
Comerțului Ilfov sub numărul J23/1693/2008, CUI          cod unic de înregistrare 23975659, care a fost înregistrat
RO23975659 s-a hotărât în unanimitate de către cei doi      sub nr. 46544 din 05.08.2008.
asociați: dl. MILITARU GHEORGHIȚA GABR1EL,              (9/740108)
cetățean român, sex masculin, născut în București,
sector S la data de 24.07.1972, mama - Stana, tatăl -              Societatea Comercială
Dumitru, cu domiciliul Com. Popești Leordeni, jud. Ilfov,          CORONA TRANSPORT - S.R.L.
str. Cluceru Zăbava, nr. 14, identificat cu CI seria IF nr.
020359 emis la data de 08.05.2003, expiră la data de             HOTĂRÂREA NR. 1/01.08.2008
24.07.2013 de către Com. Jilava, CNP 1720724470106 și
                                    A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
dl. RUSE CONSTANTIN, cetățean român, sex masculin,
născut în București, sector 5 la data de 27.08.1973,         NICU MARIANA, domiciliată în Com. Peris, Sat
mama - Niculina, tatăl - Dumitru, cu domiciliul în        Brătulești, jud. Ilfov, identificată cu CI seria RT nr. 167784
București, sector 4, str. Gimitei, nr. 1, bl. 50, sc. 1, et. 1,  eliberat de Secția de Poliție Buftea la data de 11.04.2002,
ap. 11, identificat cu CI seria RD nr. 118193 emis la data    CNP 2610825400555;
de 04.08.2000, expiră la data de 27.08.2010 de către         NICU ION DAN, domiciliat în Com. Peris, Sat
Secția 15, CNP 1730827472521, următoarele:            Brătulești, Jud Ilfov, legitimat cu CI seria IF nr. 151954,
  4          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 7304/16.XII.2008

elib. de SPCLEP Snagov, la data de 22.06.2007, CNP      din Amsterdam (Minister of Commerce) sub nr. 3422898,
1571125400498; în calitate de asociați ai SC CORONA      reprezentată prin Dna. Simona Elena Lazea, în calitate
TRANSPORT SRL                         de împuternicit al Societății, conform Hotărârii Societății
  1. Prelungirea mandatului administratorului Nicu     Lagon Holding B.V. din data de 23.06.2008.
Mariana pe perioadă nelimitată.                 și
  2. Contractarea unui leasing cu Societatea ȚIRIAC      SBI Real Estate Development B.V., înmatriculată în
AUTO RULATE.                         Olanda, având sediul social în Locatellikade I Parn trn.
  3. Se împuternicește Adumitresei-Ionda Alexandru     12, 1076AZ, Amsterdam, Olanda, înregistrată la
Ioan, legitimat cu CI seria RT 486691, eliberată de      Ministerul Comerțului din Amsterdam (Minister of
                               Commerce) sub nr. 34138399, reprezentată prin Dna.
SPCEP S5 la 05.06.2007, CNP 1780426451510, să
                               Simona Elena Lazea, în calitate de împuternicit al
reprezinte societatea la ONRC, și să ducă la îndeplinire
                               Societății, conform Deciziei Societății SBI Real Estate
prezenta hotărâre.
                               Development B.V. din data de 23.06.2008, au decis cu
  4. Ca urmare a modificărilor survenite se va redacta un
                               unanimitate de voturi, după cum urmează:
nou act constitutiv.
                                 I. Aprobarea demisiei Dlui. Andrei Hercz
   (10/740109)                         Dl. Andrei Hercz, cetățean israelian, născut la data de
                               14.09.1950 în România, jud. Târgu Mureș, domiciliat în
       Societatea Comercială
                               Israel, Givat Avne, str. Alon nr. 30,15227, posesor al
      CORONA TRANSPORT - S.R.L.
                               pașaportului nr. 10900076 eliberat de autoritățile din Cluj-
                               Napoca la data de 17.10.2005, demisionează din funcția
           NOTIFICARE
                               de administrator al Aviației, începând cu data de 1 iulie
  Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă      2008.
Tribunalul București notifică, în conformitate cu        II. Modificarea structurii administrative a Societății
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,      Societatea va fi administrată de trei administratori,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,   numiți de Adunarea Generala a Asociaților pe perioada
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al    nelimitată, care vor lucra împreună. Semnătura colectivă
societății comerciale CORONA TRANSPORT SRL, cu        a oricăror doi din cei trei administratori va angaja
sediul în SAT PERIȘ, COMUNA PERIȘ, județ Ilfov, Sat      Societatea în fața terților, notarilor publici sau autorităților
BRĂTULEȘTI, T86 P.3655 SI 3666, înregistrată sub nr.     de stat și băncii, cu privire la orice chestiune, acțiuni și
J23/276/2004, cod unic de înregistrare 16183060, care a    acte ale Societății.
fost înregistrat sub nr. 46560 din 05.08.2008.          III. Numirea a doi noi administratori Dl. Tzachi Omer,
   (11/740110)                       cetățean israelian, născut la data de 24.01.1963 în Israel,
                               domiciliat în str. Tashor nr. 25A, Zichron Yaakov, Israel,
        Societatea Comercială             posesor al pașaportului nr. 10921409, eliberat de
    AVIAȚIEI PARK DEVELOPMENT - S.R.L.           autoritățile israeliene la data de 02.09.2007 și Dl. Doron
                               Bashan, cetățean israelian, născut la data de 02.02.1967
           HOTĂRÂRE                în Israel, domiciliat în str. Pruhonska nr. 277, Praga,
                               16400, Republica Cehă, posesor al pașaportului nr.
  A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                               10925843, eliberat de autoritățile israeliene la data de
     SOCIETĂȚII AVIAȚIEI PARK
                               31.12.2007, sunt numiți în funcția de administratori ai
 DEVELOPMENT S.R.L., CU SEDIUL SOCIAL
                               Societății începând cu 1 iulie 2008.
 IN ORAS VOLUNTARI; SOS PIPERA, NR 4C
                                 IV. Modificarea actului constitutiv al Societății
   (CONSTRUDAVA), ET. 5, CAMERA 2,
                                 Actul Constitutiv al Societății va fi modificat în
JUDETUL ILFOV, CUI 22218236, INMATRICULATA
                               consecință, după cum urmează:
   IN REGISTRUL COMERTULUI SUB
                                 Articolul 17.1. Societatea este administrată de
       NR. J23/3367/2007
                               următorii administratori: Dl. Tzachi Omer, cetățean
 (DENUMITA IN CONTINUARE “SOCIETATE“)
                               israelian, născut la data de 24.01.1963 în Israel,
 Astăzi, 24.07.2008, asociații Societății:          domiciliat în str. Tashor nr. 25A, Zichron Yaakov, Israel,
 Lagoon Holding B.V., înmatriculată în Olanda, având     posesor al pașaportului nr. 10921409, eliberat de
sediul social în Amsterdam, str. Dufaystraat nr. S, huis   autoritățile israeliene la data de 02.09.2007, Dl. Doron
1075 GR, Olanda, înmatriculată în Registrul Societăților   Bashan, cetățean israelian, născut la data de 02.02.1967
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 7304/16.XII.2008                 5

în Israel, domiciliat în str. Pruhonska nr. 277, Praga,       SCHUSTER VLAD, cetățean român, născut la data de
16400, Republica Cehă, posesor al pașaportului nr.       11.10.1966 în București, fiul lui Cristian Spiru și al Rodicăi
10925843, eliberat de autoritățile israeliene la        Dora, căsătorit, domiciliat în București, str. Valea
31.12.2007, și Dl. Joseph Druckman, cetățean român,       Călugăreasca nr. 11, bl. Z3, sc. A, ap. 66, sector 6,
născut la data de 23.06.1943 la Ivascauti, Ucraina,       identificat cu CI serie DP nr. 056852 eliberată de Secția
domiciliat în str. Wolfgang Amadeus Mozart nr. 17, apt. 1,   22 la data de 06.03.2001, CNP: 1661011410012, în
sector 2, București, România, posesor al cărții de       calitate de asociați și
identitate seria RT nr 357631, eliberată la data de         PETREACĂ ADINEL, cetățean român, născut la data
28.09.2004 de Secția de Poliție 6, București, CNP        de 19.03.1971 în Mun. Alexandria, jud. Teleorman, fiul lui
1430623400361.                         Nelu și a Carmelicăi, domiciliat în București, Șos. Olteniței
  Articolul 18.1. În relațiile cu terții, persoane fizice,   nr. 22, bl. 4A, sc. 1, et. 3, ap. 23, sector 4, identificat cu CI
persoane juridice, bănci sau autorități, Societatea este    serie RT nr. 192594 eliberată de Secția 16 la data de
reprezentată legal și îi este opozabilă semnătura        21.09.2001, CNP: 1710319340017, în calitate de
colectivă a oricăror doi din cei trei administratori.      cesionar, în baza prevederilor legale și statutare, am
  Restul prevederilor Actului Constitutiv al Societății vor  hotărât:
rămâne neschimbate.                         Se schimbă denumirea firmei din SC ON MEDIA
  (12/740111)                         INTERMED SRL, în SC ROUTE CONSTRUCT SRL,
                                conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr.
       Societatea Comercială               43723/23.07.2008 eliberată de Oficiul Registrului
   AVIAȚIEI PARK DEVELOPMENT - S.R.L.             Comerțului Ilfov.
                                  Se cesionează părțile sociale, după cum urmează:
           NOTIFICARE                  Asociatul DINESCU EMILIAN, deținător a 10 părți
  Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă       sociale, în valoare nominală de 10 lei, în valoare totală de
Tribunalul București notifică, în conformitate cu        100 lei, reprezentând 50% din capitalul social al societății
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,      cesioneză părțile sociale deținute către PETREACĂ
                                ADINEL, care va fi cooptat ca asociat. În urma cesiunii,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
                                asociatul DINESCU EMILIAN se retrage din societate. 1
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
                                  Asociatul SCHUSTER VLAD deținător a 10 părți
societății comerciale AVIAȚIEI PARK DEVELOPMENT
                                sociale, în valoare nominală de 10 lei, în valoare totală de
SRL, cu sediul în ORAȘ VOLUNTARI, județ Ilfov, Șos.
                                100 lei, reprezentând 50% din capitalul social al societății
PIPERA-TUNARI, nr. 4C, etaj 5, înregistrată sub nr.
                                cesioneză părțile sociale deținute către PETREACĂ
J23/3367/2007, cod unic de înregistrare 22218236, care
                                ADINEL, care va fi cooptat ca asociat. În urma cesiunii,
a fost înregistrat sub nr. 46591 din 05.08.2008.
                                asociatul SCHUSTER VLAD se retrage din societate.
  (13/740112)
                                  În urma cesiunii, dl. PETREACĂ ADINEL va deveni
       Societatea Comercială               asociat unic, deținând 20 de părți sociale, a câte 10 lei
      ROUTE CONSTRUCT - S.R.L.              fiecare, valoare totală de 200 lei, reprezentând 100% din
                                capitalul social.
      HOTĂRÂREA NR. 02/28.07.2008               Transformarea structurii juridice a societății, din
                                societate cu răspundere limitată cu doi asociați în
  A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR              societate cu răspundere limitată cu asociat unic.
    SC ON MEDIA INTERMED SRL                Corespunzător acestei transformări, se va redacta un nou
     ÎNREGISTRATA LA ORCI SUB                act constitutiv, termenul “asociați“, respectiv “Adunarea
  NR: J 23/864/2006, CUI: 18630459, LUATĂ
                                Generala a Asociatilor” se înlocuiește cu “asociat unic”.
 LA DATA DE 28.07.2008 LA SEDIUL SOCIETĂȚII
                                  Se revocă din funcția de administrator DINESCU
  Asociații SC ON MEDIA INTERMED SRL:             EMILI AN.
  DINESCU EMILIAN, cetățean român, născut la data         Se numește în funcția de administrator PETREACĂ
de 13.08.1963 în mun. Câmpina, jud. Prahova, fiul lui      ADINEL, având un mandat de 4 ani, cu puteri depline.
Ștefan și al Margaretei, căsătorit, domiciliat în București,    Se schimbă obiectul principal de activitate din „Lucrări
str. Murgeni nr. 10, bl. L 25, sc. 1, et. 1, ap. 5, sector 3,  de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale “
identificat cu CI serie RT nr. 261807, eliberată de Secția   codul 4120 în “Lucrări de construcții a drumurilor și
12 Poliție la data de 06.03.2003, CNP: 1630813290918;      autostrăzilor” codul 4211.
  6           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 7304/16.XII.2008

  Se extinde obiectul secundar de activitate cu                Societatea Comercială
următoarele coduri: 6810 Cumpărarea și vânzarea de                 FONOMAT - S.R.L.
bunuri imobiliare proprii, 6820 închirierea și
subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate,               HOTĂRÂRE
6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau       A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
contract, 7120 Activități de testări și analize tehnice, 7711  SC FONOMAT SRL, 23/3249/2007, CUI 12586680
Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și             DIN 05.08.2008
autovehicule rutiere ușoare (cu excepția activităților de      Adunarea generală a asociaților S.C. FONOMAT
leasing) , 7712 Activități de închiriere și leasing cu     S.R.L, s-a întrunit astăzi, 05.08.2008, ora 9 la sediul
autovehicule rutiere grele (cu excepția activităților de    social al Societății din Voluntari, str. Pipera Tunari nr. 1/1,
leasing) , 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini  imobilul Admin, etaj 1, camera 4B, județul Ilfov, toți
și echipamente pentru construcții (cu excepția activităților  asociații renunțând la formalitățile de convocare
de leasing) , 7739 Activități de închirierea și leasing cu   prevăzute de actul constitutiv al Societății și de legea
alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a. (cu     societăților comerciale nr. 31/1990, republicată și
excepția activităților de leasing) .              modificată.
  Prezenta hotărâre a fost luată cu unanimitate de voturi     La ședința adunării generale a asociaților participa cei
și va face obiectul actului constitutiv actualizat al      doi asociați care dețin 100% din capitalul social al
societății.                           Societății, și anume:
                                  1. S.C. KAHN INTERNATIONAL ADVISERS S.A., cu
   (14/740113)
                                sediul în Voluntari, str. Pipera Tunari nr. 1/1, imobilul
       Societatea Comercială               Admin, etaj 1 camera 4A, județul Ilfov J23/3254/2007,
                                CUI 15135294, reprezentată de domnul Miguel Antonio
      ROUTE CONSTRUCT - S.R.L.
                                Peralta Cobo, conform împuternicirii nr. 2808/03.07.2008 și
                                  2. Domnul Miguel Antonio Peralta Cobo, cetățean
           NOTIFICARE
                                spaniol, născut în Madrid, Spania, la data de 13.07.1963,
  Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă       domiciliat în Calle Gasometro, nr. 20, 7A, 28001 Madrid,
Tribunalul București notifică, în conformitate cu        identificat cu pașaport tip P, seria AF, nr. 370110 emis de
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,      autoritățile spaniole la data de 07.08.2006, conform
republicată, cu modificările și completările ulterioare,    împuternicirii nr. 2808/03.07.2008
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al       În urma dezbaterilor, Adunarea a adoptat următoarea
societății comerciale ROUTE CONSTRUCT SRL, cu          hotărâre:
sediul în COMUNA 1 DECEMBRIE, județ Ilfov, str.           1. Deschiderea unui punct de lucru situat în Medgidia,
GRIGORE MOISIL, nr. 4, bloc PK 10, scara 3, etaj 2, ap.     str. Republicii, bl. G4, parter.
                                  2. Se împuternicește doamna Carmina Dumitrescu,
27, înregistrată sub nr. J23/864/2006, cod unic de
                                domiciliată în București, Șos. Pantelimon, nr. 309, bl. 8,
înregistrare 18630459, care a fost înregistrat sub nr.
                                sc. A, et. 7, ap. 28, identificată cu CI. seria RD, nr.
46593 din 05.08.2008.
                                059033, CNP 2740511510040, să ne reprezinte la ORC
  (15/740114)                         de pe lângă Tribunalul Ilfov pentru înregistrarea
                                mențiunilor corespunzătoare.
       Societatea Comercială
                                   (17/740118)
     MAXI STYLE PROD COM - S.R.L.
                                         Societatea Comercială
 DECIZIA ASOCIATULUI UNIC NR. 3/28.07.2008                   SARMAD COM - S.R.L.
  Subsemnatul HU FANG, cetățean chinez, domiciliat în
China, identificat cu pașaport nr. G 20434132/20.032008,           DECIZIA NR. 02/04.08.2008
eliberat de autoritățile chineze, cetățean chinez, în       S.C. SARMAD COM S.R.L., SEDIUL SOCIAL
calitate de asociat în cadrul S.C. MAXI STYLE PROD         ORAS VOLUNTARI, SOS. PIPERA TUNARI,
COM S.R.L., am hotărât următoarele:                NR. 72, TARLAUA 11, PARCELA 237, JUDEȚUL
  Art 1 Se deschide punct de lucru situat în Hala nr. 2 din    ILFOV, CUI 18125619, J23/2066/11.11.2005
Piața Materialelor de Construcții “ORIENT”, situate în      Subsemnatul
Voluntari, Șos Afumați nr. 1O6 județul Ilfov, stand nr. 82.    SAAD G. ABDUL AHAD, cetățean irakian, născut la
  Prezenta hotărâre s-a încheiat în 2 (două) exemplare.    data de 28.03.1963, Baghdad în Irak, cu domiciliul în
   (16/740117)                        Bagdad, Irak, Hairiav 510, cu reședința în București, str.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 7304/16.XII.2008               7

Cristea Mateescu, nr. 2, bl. 35, sc. l, et. 3, ap. 21, sector    - POPA VIOREL, cetățean român, domiciliat în Ploiești
2 identificat cu legitimație de ședere temporară seria H nr.  str. Mihai Bravu nr. 294, jud. Prahova, legitimat cu CI seria
0098757, eliberată de Oficiul Român pentru Imigrări la     PH nr. 172761 eliberată de Poliția Mun. Ploiești la
data de 25.01.2008, a cărei valabilitate este până la data   17.07.2000
de 21.012011, CNP 7630328400032, în calitate de           - CLONTEA MARIANA, cetățean român, domiciliat în
asociat unic și administrator la S.C. SARMAD COM        sat Domnesti (com. Domnesti) nr. 221, jud. Ilfov, legitimat
S.R.L., am luat următoarea decizie:               cu CI seria IF nr. 186644 eliberată de SPCLEP Bragadiru
  1. Prelungirea mandatului administratorului pentru     la 09.05.2008;
SAAD G. ABDUL AHAD, pe termen nelimitat și cu puteri        - PANCU BOGDAN-FLORIAN, cetățean român,
depline până la revocarea expresă.               domiciliat în Giurgiu Bdl Daciei nr. 41/853 sc. D, et. 4,
  2. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân    ap. 56, jud. Giurgiu, legitimat cu CI seria GG nr. 141091
nemodificate. Redactată de către mine în două          eliberată de SPCLEP Giurgiu la data de 19.08.2005;
exemplare.                             - MANOLE BOGDAN, cetățean român, domiciliat în
   (18/740119)                        Popești-Leordeni, str. Viilor nr. 43, jud. Ilfov, legitimat cu
                                CI seria IF nr. 188203 eliberată de SPCLEP Jilava la
        Societatea Comercială              25.05.2008.
        SARMAD COM - S.R.L.                 - VASILESCU OLIVIU- VALENTIN, cetățean român,
                                domiciliat în București str. Drumul Taberei nr. 99, bl.
           NOTIFICARE                TD13, sc. A, et. 10, ap. 64, sector 6, născut la data de
                                28.02.1983 la Cîmpulung, jud. Argeș, legitimat cu CI seria
  Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
                                RR nr. 447369 eliberată de SPCEP S6 la 25.04.2007.
Tribunalul București notifică, în conformitate cu
                                  - SC MENATWORK EST PREFABRICATE SRL, cu
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
                                sediul în Popești-Leordeni, Șos. de Centură nr. 103, (Hala
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
                                1, Poarta 1) , jud. Ilfov, CUI: 5330816, J23/1795/2006,
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al     reprezentată prin Administrator Caverni Luigi, cetățean
societății comerciale SARMAD COM SRL, cu sediul în       italian, domiciliat în Italia, Lanuvio (RM) , via Fontana
ORAȘ. VOLUNTARI, județ Ilfov, Șos PIPERA TUNARI,        Parata nr. 11, legitimat cu pașaport seria G nr. 298244
nr. 72, înregistrată sub nr. J23/2066/2005, cod unic de     eliberat de Autoritățile italiene la data de 25.08.2006.
înregistrare 18125619, care a fost înregistrat sub nr.       În urma dezbaterii problemelor înscrise la ordinea de zi,
46613 din 06.08.2008.                        HOTĂRĂSC:
  (19/740120)                           1. Cesionarea de către asociatului CAVERNI LUIGI a
                                40 de părți sociale din cele 200 de părți sociale pe care le
        Societatea Comercială              deține la SC GALILEO SRL, reprezentând 4% din
         GALILEO - S.R.L.               capitalul social al sus-numitei societăți, lui SUSMAN
                                DANIEL- VASILE, care devine asociat al societății.
         HOTĂRÂREA NR. 6                  2. Cesionarea de către asociatul SC MENATWORK
        DIN DATA DE 14.07.2008              EST PREFABRICATE SRL a 20 de părți sociale din cele
 A SC GALILEO SRL, CU SEDIUL IN POPESTI-            4560 de părți sociale pe care le deține la SC GLILEO
  LEORDENI, ȘOS. DE CENTURA NR. 103,             SRL, reprezentând 2% din capitalul social al sus-numitei
  JUD. ILFOV, J23/2167/2007; CUI: 22246384           societăți lui JIGA CONSTANTIN, care devine asociat al
                                societății.
  Asociații:                           3. În urma cesiunii, structura capitalului social va fi
  - LUIGI CAVERNI, cetățean italian, domiciliat în Italia,  următoarea:
Lanuvio (RM) , via Fontana Parata nr. 11, născut la data      - CAVERNI LUIGI va deține 16% din capitalul social,
de 08.08.1949 la Roma, legitimat cu pașaport seria G nr.    adică 160 părți sociale, cu o valoare nominală de 12 RON
298244 eliberat de Autoritățile italiene la data de       fiecare, adică 1920 RON
25.08.2006;                             - SC MENATWORK EST PREFABRICATE SRL va
  - GRAFU VIORICA, cetățean român, domiciliat în       deține 36% din capitalul social, adică 360 părți sociale, cu
Popești-Leordeni, str. Fermei nr. 19, jud. Ilfov, legitimată  o valoare nominală de 12 RON fiecare, adică 4320 RON
cu CI seria IF nr. 147997 eliberată de SPCLEP Jilava la       - NICULAE VIOREL va deține 6 % din capitalul social,
data de 19.05.2007;                       adică 60 părți sociale, cu o valoare nominală de 12 RON
  - NICULAE VIOREL, cetățean român domiciliat în       fiecare, adică 720 RON.
București, Al. Adrian Cîrstea nr. 70 bl. 35, sc. 1, et. 2,     - POPA VIOREL va deține 6 % din capitalul social, 60
ap. 9, Sector 3, legitimat cu CI seria RT nr. 487312      părți sociale, cu o valoare nominală de 12 RON fiecare,
eliberată de SPCEP S3 la data de 07.06.2007;          adică 720 RON
  8          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 7304/16.XII.2008

  - PANCU BOGDAN va deține 6 % din capitalul social,     jud. BUZĂU, identificat CI seria XZ nr. 043957 emis (ă) de
adică 60 parti sociale, cu o valoare nominală de 12 RON    POL.RÂMNICU SĂRAT la data 23.05.2000; CNP
fiecare, adică 720 RON                    1860323105022, și
  - CLONTEA MARIANA va deține 6 % din capitalul         - AVRAM FLOREA, cetățean român, domiciliat în str.
social, adică 60 părți sociale, cu o valoare nominală de 12  DOMIREȘTI nr. 15 RÂMNICU SĂRAT cod 5250 județul
RON fiecare, adică 720 RON                  Buzău/ROMÂNIA, născut la data de 06.04.1958 în
  - GRAFU VIORICA va deține 6 % din capitalul social,    RÎMNICU SĂRAT, jud. BUZĂU, identificat CI seria XZ nr.
adică 60 părți sociale, cu o valoare nominală de 12 RON    206930 emis(ă) de POL. RÂMNICU SĂRAT la data
fiecare, adică 720 RON.                    31.03.2004, CNP 1580406104969, am hotărât
  - MANOLE BOGDAN va deține 6% din capitalul social,     următoarele:
adică 60 părți sociale, cu o valoare nominală de 12 RON     Schimbarea sediului social din: SAT LIPIA, COMUNA
fiecare, adică 720 RON                    GRUIU nr. 101, județ Ilfov în: Com. Gruiu, sat Lipia, str.
  - VASILESCU OLIVIU-VALENTIN va deține 6% din        Toboșari nr. 150, județ Ilfov.
capitalul social, adică 60 părți sociale, cu o valoare      Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
nominală de 12 RON fiecare, adică 720 RON           nemodificate.
  - SUSMAN DANIEL-VASILE va deține 4% din capitalul        (22/740123)
social, adică 40 părți sociale, cu o valoare nominală de 12
RON fiecare, adică 480 RON                          Societatea Comercială
  - JIGA CONSTANTIN va deține 2% din capitalul social,            PETER COM - S.R.L.
adică 20 părți sociale, cu o valoare nominală de 12 RON
fiecare, adică 240 RON.                               NOTIFICARE
   (20/740121)                         Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
                               Tribunalul București notifică, în conformitate cu
        Societatea Comercială             prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
         GALILEO - S.R.L.               republicată, cu modificările și completările ulterioare,
                               depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
           NOTIFICARE                societății comerciale PETER COM SRL, cu sediul în SAT
  Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă      LIPIA, COMUNA GRUIU, județ Ilfov, str. TOBOȘARI,
Tribunalul București notifică, în conformitate cu       nr. 150, înregistrată sub nr. J23/1419/2004, cod unic de
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,     înregistrare 16778301, care a fost înregistrat sub nr.
republicată, cu modificările și completările ulterioare,   46747 din 06.08.2008.
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al      (23/740124)
societății comerciale GALILEO SRL, cu sediul în ORAȘ
POPEȘTI LEORDENI, județ Ilfov, Șos. DE CENTURĂ, nr.             Societatea Comercială
103, înregistrată sub nr. J23/2167/2007, cod unic de            NEMIS COM IMPEX - S.R.L.
înregistrare 22246384, care a fost înregistrat sub nr.
46640 din 06.08.2008.                           DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
  (21/740122)                                NR. 1/01.07.2008

                                   S.C. “NEMIS COM IMPEX” S.R.L.,
        Societatea Comercială
                                INMATRICULATA LA REGISTRUL COMERTULUI
        PETER COM - S.R.L.
                               SUB. NR. J23/420/2004, CUI 3864958, CU SEDIUL
                               IN COM. GRUIU, SAT. LIPIA, NR. 336, JUD. ILFOV
    HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 05.08.2008
                                 Subsemnata, ISTRATE MIOARA, cetățean român,
  A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR             născuta la data de 05.11.1964, în Com. Snagov, jud. Ilfov,
 SOCIETĂȚII COMERCIALE CU RĂSPUNDERE             domiciliată în București, str. Lt. Gheorghe Saidac, nr. 5C,
    LIMITATĂ S.C. “PETER COM” S.R.L.,           bl. 28, sc. C, ap. 46, sector 6, C.N.P. 2641105400239,
    ÎNREGISTRATA LA ORC ILFOV SUB             identificată cu CI.,seria R.X, nr. 188012, eliberată de
  J23/1419/2004, R016778301, CU SEDIUL IN:          Secția 20 Poliție, în calitate de asociat unic al S.C.
   COMUNA GRUIU, SAT LIPIA NR. 101,            “NEMIS COM IMPEX” S.R.L., am decis:
         JUDET ILFOV                   1. Precizarea adresei exacte a sediului social,
 Subsemnații:                        respectiv: Com. Gruiu, sat Lipia, str. Mănăstirea
 - AVRAM PETER, cetățean român, domiciliat în str.      Caldarușani nr. 48 (fost 336) , jud. Ilfov.
PLOPILOR nr. 15 RÂMNICU SĂRAT cod 5250 județul          2. Precizarea adresei exacte a următoarelor puncte de
Buzău, născut la data de 23.03.1986 în RÂMNICU SĂRAT,     lucru: • Com. Gruiu, Sat Lipia, Șos. Lipia-Nuci nr. 125 (fost
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 7304/16.XII.2008                 9

689), jud. Ilfov • Com. Snagov, sat Ciofliceni, Șos.         1. Retragerea din societate și din funcția de
Ciofliceni nr. 141 (fost 413A), jud. Ilfov • Com. Gruiu, sat   administrator a D-lui Cobâlaș Tudor prin cesionarea cotei
Lipia, str. Mănăstirea Căldărușani nr. 1 (fost 514), jud.    de 600 părți sociale ce le deține la S.C. MINVAS IMPEX
Ilfov.                              COMPANY S.R.L către Mărgineanu Dragomir, cetățean
  3. Deschiderea unui punct de lucru: • Com. Gruiu, sat    român, fiul lui Ion și al Cleopatra, născut la data de 26
Lipia, str. Mănăstirea Căldărușani nr. 48, Parter, jud. Ilfov.  iunie 1976 în Republica Moldova, Loc. Fundurii Vechi,
  4. Se precizează textul exact al următorului obiect de    domiciliat Orș. Otopeni, str. Priveghetorilor nr. 10, bl.
activitate:                           A101, sc. 1, Apt. 3, jud. Ilfov, identificat prin CI seria IF nr.
  5610 Restaurante (Fast - Food).               061518 eliberată de Poliția Orș. Otopeni la data de
  5. Restul dispozițiilor Statutului nu se modifică.      19.08.2004, CNP 1760626434539, astfel că, în urma
  Decizia reprezintă voința liberă a asociatului unic al SC  acestei cesiuni, Cobâlaș Tudor, pierde calitatea de
NEMIS IMPEX S.R.L, și a fost semnată în 3 exemplare.       asociat al societății și încetează orice legătură cu această
   (24/740125)                         societate.
                                   2. Ca urmare a acestei cesiuni, capitalul social al
        Societatea Comercială
                                 societății, în cuantum de 12000 lei (reprezentând 20.000$
       NEMIS COM IMPEX - S.R.L.
                                 SUA) , vărsat integral în numerar, divizat în 1200 de părți
            NOTIFICARE                sociale, în valoare nominală de 10 lei fiecare, este deținut
                                 după cum urmează:
  Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
                                   - Robu Constantin subscrie și varsă în numerar un
Tribunalul București notifică, în conformitate cu
                                 aport în valoare de 6000 lei (reprezentând 10.000$ SUA)
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
                                 și deține 600 părți sociale reprezentând 50% din capitalul
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al     social
societății comerciale NEMIS COM IMPEX SRL, cu sediul         - Mărgineanu Dragomir, subscrie și vărsă în numerar
în SAT LIPIA, COMUNA GRUIU, județ Ilfov, str.          un aport în valoare de 6000 lei (reprezentând 10.000$
MĂNĂSTIREA CĂLDĂRUȘANI, nr. 48, înregistrată sub         SUA) și deține 600 părți sociale reprezentând 50% din
nr. J23/420/2004, cod unic de înregistrare 3864958, care     capitalul social.
a fost înregistrat sub nr. 46763 din 06.08.2008.           3. Numirea în funcția de administrator al D-lui
   (25/740126)                         Mărgineanu Dragomir, cetățean român, fiul lui Ion și al
                                 Cleopatra, născut la data de 26 iunie 1976 în Republica
       Societatea Comercială                Moldova, Loc. Fundurii Vechi, domiciliat în Orș. Otopeni,
     MINVAS IMPEX COMPANY - S.R.L.              str. Privighetorilor nr. 10, bl. A101, sc. 1, Apt. 3, jud. Ilfov,
                                 identificat prin CI seria IF nr. 061518 eliberată de Poliția
           ACT ADIȚIONAL                Orș. Otopeni la data de 19.08.2004, CNP
       LA ACTUL CONSTITUTIV                1760626434539. Puterile acordate sunt depline, în
  AL S.C.” MINVAS IMPEX COMPANY” S.R.L.            condițiile legii și ale prezentei decizii, iar durata
                                 mandatului este nelimitată, pentru ambii administratori
  Subsemnații, Robu Constantin, domiciliat în Republica
Moldova, or. Chișinău, str. Nicolae Iorga nr. 7, ap. 52,       - Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
identificat cu pașaport nr. 12577746 eliberat de București    constitutiv al societății, pe care îl modifică și îl
la data de 18.12.2006, CNP 1610710400710, și           completează în mod corespunzător.
Mărgineanu Dragomir, domiciliat în Orș. Otopeni, str.        Redactat, în 4 (patru) exemplare, din care 3 (trei) s-au
Privighetorilor nr. 10, bl. A101, sc. 1, apt. 3, jud. Ilfov,   eliberat părților.
identificat prin CI seria IF nr. 061518 eliberată de Poliția      (26/740183)
Orș. Otopeni la data de 19.08.2004, CNP
                                       Societatea Comercială
1760626434539, în calitate de asociați la S.C. MINVAS
IMPEX COMPANY S.R.L, având NORCJI                     MINVAS IMPEX COMPANY - S.R.L.
J23/465/12.06.2001 și C.U.I 9225945, cu sediul în str.
                                             NOTIFICARE
Emil Racoviță nr. 24, Sat. Pipera, Oraș Voluntari, jud.
Ilfov, ca efect al contractului de cesiune atestat sub nr.     Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
261/01.08.2008 de Consilier juridic Stoian Iurii și ca      Tribunalul București notifică, în conformitate cu
urmare a Hotărârii Adunării Generale a Asociaților nr.      prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
1/01.08.2008, prin prezentul act adițional decid         republicată, cu modificările și completările ulterioare,
următoarele:                           depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
  10          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 7304/16.XII.2008

societății comerciale MINVAS IMPEX COMPANY SRL, cu       fiecare în valoare nominală totală de 150 RON,
sediul în ORAȘ VOLUNTARI, județ Ilfov, Sat PIPERA, str.    reprezentând 75% din capitalul social.
EMIL RACOVIȚĂ, nr. 24, înregistrată sub nr.            Celelalte dispoziții ale actului constitutiv rămân
J23/465/2001, cod unic de înregistrare 9225945, care a     nemodificate.
fost înregistrat sub nr. 46320 din 04.08.2008.          Redactat în 3 (trei) exemplare, astăzi, 25.07.2008.
   (27/740184)                          (28/740185)

        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
       PHILIOS KLEOPA - S.R.L.                    PHILIOS KLEOPA - S.R.L.

          ACT ADITIONAL                          NOTIFICARE
                                 Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
       LA ACTUL CONSTITUTIV
     AL S.C. PHILIOS KLEOPA S.R.L.            Tribunalul București notifică, în conformitate cu
                                prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
  Subsemnații, ANDREOPOULOS PANAYIOTIS,           republicată, cu modificările și completările ulterioare,
cetățean cipriot, născut în Egipt la data de 10.12.1943 cu   depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
domiciliul în Nikiforou Foka str. , No. 24, Palouriotissa,   societății comerciale PHILIOS KLEOPA SRL, cu sediul în
1036, Nicosia, Cipru, identificat cu pașaport nr. E287753   SAT ROȘU, COMUNA CHIAJNA, județ Ilfov, str. 1
eliberat la data de 05.07.2007 de către Autoritățile din    DECEMBRIE 1918, nr. 207-209, ap. BIROU nr. 1,
Cipru și PARMI PROPERTIES LIMITED, persoană          înregistrată sub nr. J23/1381/2007, cod unic de
juridică din Cipru cu sediul în Lemesou, 9C, etaj 1, Pera   înregistrare 21771920, care a fost înregistrat sub nr.
Chorio-Nisou, 2572, Nicosia, Cipru, prin reprezentant     46661 din 06.08.2008.
legal Michalis Michael, cetățean cipriot, născut în        (29/740186)
Lefkosia la data de 11.01.1967 cu domiciliul în Came la
Ville, 22, Dall, Nicosia, Cipru, posesor al pașaportului nr.         Societatea Comercială
J027289, eliberat la data de 10.09.2007 de către               LIDER COAFOR - S.R.L
Autoritățile din Cipru în calitate de Asociați ai S.C.
PHILIOS KLEOPA S.R.L., cu sediul în România, Comuna                ACT ADIȚIONAL
Chiajna, Sat Roșu, str. 1 Decembrie 1918, nr. 207-209,        LA STATUTUL S.C. LIDER COAFOR SRL
birou nr. 1, Jud Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului
                                 Subsemnații CAKIR ESREF și SENOCAK METIN,
sub nr. J23/1381/2007, și având C.U.I. 21771920, în baza
                                asociați ai SC LIDER COAFOR SRL, cu sediul în Piatra
contractului de cesiune semnat la 10.03.2008, subscriu
                                Neamț, Bld.Decebal bl. F1, et. 1, jud. Neamț,
prezentul act adițional:                    J27/989/2007, am convenit modificarea Actului
  1. Ieșirea din societate a asociatului Philippou      Constitutiv, astfel:
Philippos, prin cesionarea tuturor părților sociale deținute   Se cooptează în societate și în administrare ELIK
de către doi noi asociați în persoana ANDREOPOULOS       ERHAN, cetățean turc, născut la data de 01.11.1971 în
PANAYIOTIS, cetățean cipriot, născut în Egipt la data de    Turcia - Tokat, domiciliat în Turcia - Istanbul, Kadikoy,
10.12.1943 cu domiciliul în Nikiforou Foka str. No. 24,    Saskinbakal, Bagdat C 37676. Asociatul CAKIR ESREF
Palouriotissa, 1036, Nicosia, Cipru, identificat cu      cesionează asociatului nou cooptat un număr de 7 părți
pașaport nr. E287753 eliberat la data de 05.07.2007 de     sociale, astfel încât structura capitalului social și
către Autoritățile din Cipru și PARMI PROPERTIES        participarea la beneficii și pierderi va fi următoarea:
LIMITED, persoană juridică din Cipru cu sediul în       CAKIR ESREF - 100 lei, împărțit în 10 părți sociale,
Lemesou, 9C, etaj 1, Pera Chorio-Nisou, 2572, Nicosia,     reprezentând 50% din capitalul social; SENOCAK METIN
Cipru. Astfel capitalul social al societății în valoare    - 30 lei, împărțit în 30 părți sociale; reprezentând 15% din
nominală totală de 200 RON, împărțit în 20 de părți      capitalul social; ELIK ERHAN - 70 lei, împărțit în 7 părți
sociale cu o valoare nominală de 10 RON fiecare, va fi     sociale, reprezentând 35% din capitalul social. Cesiunea
deținut astfel: ANDREOPOULOS PANAYIOTIS va deține       s-a făcut la valoarea nominală.
5 părți sociale în valoare nominală de 10 RON fiecare în     Societatea va fi administrată de asociații CAKIR
valoare nominală totală de 50 RON, reprezentând 25%      ESREF, SENOCAK METIN și ELIK ERHAN, separat, cu
din capitalul social, iar PARMI PROPERTIES LIMITED va     puteri decizionale depline.
deține 15 părți sociale în valoare nominală de 10 RON       (30/740309)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 7304/16.XII.2008              11

        Societatea Comercială              părți sociale cu valoarea nominală de 10 lei, reprezentând
        LIDER COAFOR - S.R.L.               50,00% din capitalul social; în urma diminuării capitalului
                                 social, structura acestuia va fi de 722420,00 RON divizat
            NOTIFICARE                în 72242 părți sociale în valoare de 10,00 RON.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      (4) Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
Neamț notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     neschimbate.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          Prezentul act a fost redactat, astăzi, 04.08.2008 sub
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   semnătură privată, într-un număr de 4 exemplare, și
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    corespunde cu acordul de voință al asociaților.
LIDER COAFOR SRL, cu sediul în MUNICIPIUL PIATRA           (32/740311)
NEAMȚ, județ Neamț, B-dul DECEBAL, bloc F1, etaj 1,
înregistrată sub nr. J27/989/2007, cod unic de                Societatea Comercială
înregistrare 22161245, care a fost înregistrat sub nr.          REDWOOD COMPANY IFN - S.R.L.
33585 din 05.08.2008.
  (31/740310)                                    NOTIFICARE
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
       Societatea Comercială                Neamț notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
     REDWOOD COMPANY IFN - S.R.L.
                                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
           ACT ADIȚIONAL
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
      LA STATUTUL S.C. REDWOOD               REDWOOD COMPANY IFN SRL, cu sediul în
        COMPANY IFN S.R.L.                MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ, județ Neamț, B-dul
  Subsemnații: Muftuoglu Halil Ibrahim și Muftuoglu      DECEBAL, nr. 1, bloc 11, scara B, etaj P, ap. 15,
Seyhmus asociați ai S.C. REDWOOD COMPANY IFN           înregistrată sub nr. J27/201/1999,cod unic de înregistrare
S.R.L., cu sediul în Piatra Neamț, bdul Decebal, nr. 1, bl.   11924813, care a fost înregistrat sub nr. 33653 din
I1, sc. B, parter, ap. 15, județul Neamț, înmatriculată la    05.08.2008.
Oficiul Registrului Comerțului Neamț sub nr.             (33/740312)
J27/201/1999, am hotărât să modificăm Actul Constitutiv
al societății, astfel:                             Societatea Comercială
  (1) Asociatul Muftuoglu Halil Ibrahim cesionează              ROSIM PROD - S.R.L.
asociatului Muftuoglu Seyhmus 18594 părți sociale, din
totalul de 49036 pe care le deține, fiecare parte socială              ACT ADIȚIONAL
având o valoare nominală de 10 ron. Cesiunea părților         LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
sociale s-a făcut la valoarea nominală de 10 ron pentrru         COMERCIALE ROSIM PROD SRL
fiecare parte socială.
                                   Subsemnații ROTARU ION și S.C CONSULT ALGA
  (2) Se diminuează capitalul social de la suma de
                                 SRL prin reprezentant Rotaru Alina Mihaela, asociați la
794780 lei la suma de 722420 lei prin retragerea din
capitalul social a aportului în natură în valoare de 72360    societatea comercială ROSIM PROD SRL, cu sediul în
lei, reprezentând imobilul situat în Piatra Neamț, bdul     sat Viișoara, str. Principală, nr. 190, comuna Alexandru
Decebal, nr. 1, bl.11, sc. D, etajul 3, ap. 55, județul Neamț,  cel Bun, județul Neamț, înmatriculată la Oficiului
compus din 3 camere și dependințe, înscris în CF a        Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț, sub
localității Piatra Neamț sub nr. 9457/N/S, nr. cadastral     nr. J27/1793/1994, CUI 6380430 am hotărât:
provizoriu 134/55. Imobilul menționat mai-sus, revine în       1. Se revocă din administrarea societății dna.
proprietatea asociatului Muftuoglu Halil Ibrahim.        ROTARU ALINA MIHAELA și se numește administrator
  (3) În urma diminuării capitalului social, structura     dl. ROTARU MIHAI-SEBASTIAN, de cetățenie română,
acestuia va fi de 722420,00 RON divizat în 72242 părți      cod numeric personal 1740915270601, născut la data de
sociale în valoare de 10,00 RON iar participarea la       15.09.1974 în Piatra Neamț, județul Neamț, cu domiciliul
beneficii și pierderi a asociaților va fi următoarea: Dnul    în sat Viișoara, nr. 190, comuna Alexandru cel Bun,
MUFTUOGLU HALIL IBRAHIM deține 361210 Ron,            județul Neamț.
respectiv 36121 părți sociale cu valoarea nominală de 10       2. Societatea va fi reprezentată și administrată de dl.
lei, reprezentând 50,00 % din capitalul social; Dnul       ROTARU MIHAI-SEBASTIAN cu puteri decizionale
MUFTUOGLU SEYHMUS 361210 Ron, respectiv 36121          depline.
  12          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 7304/16.XII.2008

  3. Asociatul S.C CONSULT ALGA SRL cesionează la               Societatea Comercială
valoarea nominală de 10 lei, un număr de 2681 părți                TRANSMIXT - S.R.L.
sociale, cu o valoare totală de 26810 lei asociatului
                                           ACT ADIȚIONAL
ROTARU ION.
  4. Structura aportului la capitalul social și participarea    LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
la beneficii și pierderi a asociaților, va fi: ROTARU ION         COMERCIALE TRANSMIXT SRL
deține 7277 părți sociale cu valoare nominală de 10 lei, cu     Subsemnatul SIMIONESCU DUMITRU, asociat unic
o valoare totală de 72770 lei, reprezentând 95% din       la societatea comercială TRANSMIXT SRL, cu sediul în
capitalul social și S.C CONSULT ALGA SRL deține 383       localitatea Piatra Neamț, Bdul Decebal, nr. 1, bl. I1, sc. A,
părți sociale cu valoare nominală de 10 lei, cu o valoare    et. 4, ap. 14, județul Neamț, înmatriculată la Oficiul
totală de 3830 lei, reprezentând 5% din capitalul social.    Registrului Comerțului, de pe lângă Tribunalul Neamț,
  5. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân     sub nr. J27/767/1991, CUI 2039538, am hotărât să
neschimbate.                           modific Actul constitutiv al societății, după cum urmează:
                                  1. Se completează obiectul de activitate al societății
  6. În baza prezentului act, a actului constitutiv și a
                                 cu: 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți
actelor modificatoare ulterioare s-a hotărât reformularea
                                 componente ale structurilor metalice, 2512 Fabricarea de
și reactualizarea actului constitutiv conform modificărilor
                                 uși și ferestre din metal, 3811 Colectarea deșeurilor
intervenite de la înregistrarea societății în Registrul     nepericuloase, 3812 Colectarea deșeurilor periculoase,
comerțului și până la data prezentului act.           3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase,
  Subsemnații Rotaru Ion și Rotaru Alina Mihaela,       3822 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase, 3831
reprezentant al SC CONSULT ALGA SRL declarăm că         Demontarea     (dezasamblarea)     mașinilor   și
înainte de semnarea prezentului înscris am citit personal    echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea
cuprinsul acestuia și corespunde întocmai acordului       materialelor, 3832 Recuperarea materialelor reciclabile
nostru de voință.                        sortate, 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor,
  Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul    4941 Transporturi rutiere de mărfuri, 5210 Depozitări,
Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     5224 Manipulări.
                                  2. Se deschide un punct de lucru în sat Dumbrava
Neamț, la cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit
                                 Roșie, str. Cutului, nr. 40, comuna Dumbrava Roșie,
cererii de servicii nr. 33546 din data de 04.08.2008.
                                 județul Neamț.
  Prezentul înscris a fost redactat într-un număr de 5
                                  3. Se modifică administrativ adresa punctului de lucru
exemplare, din care 4 exemplare pentru părți și un        din localitatea Piatra Neamț, str. G-ral N. Dăscălescu, Fn,
exemplar pentru Compartimentul de asistență din cadrul      județul Neamț în localitatea Piatra Neamț, str. G-ral N.
Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     Dăscălescu, nr. 1D, județul Neamț
Neamț.                               4. În baza prezentului act, a actului constitutiv și a
   (34/740313)                         actelor ulterioare modificatoare s-a hotărât reformularea
                                 și actualizarea actului constitutiv conform modificărilor
        Societatea Comercială              intervenite de la înregistrarea societății în Registrul
        ROSIM PROD - S.R.L.               comerțului și până la data prezentului act.
                                  Subsemnatul SIMIONESCU DUMITRU declar că
            NOTIFICARE                înainte de semnarea prezentului înscris am citit personal
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     cuprinsul acestuia și corespunde întocmai acordului meu
Neamț notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     de voință.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul
                                 Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 Neamț, la cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                 cererii de servicii nr. 31084 din data de 17.07.2008.
ROSIM PROD SRL, cu sediul în COMUNA ALEXANDRU
                                  Prezentul înscris a fost redactat în 5 exemplare
CEL BUN, județ Neamț, SAT VIIȘOARA, str.             originale, din care 4 exemplare pentru părți și un
PRINCIPALĂ, nr. 190, înregistrată sub nr. J27/1793/1994,     exemplar pentru compartimentul de asistență din cadrul
cod unic de înregistrare 6380430, care a fost înregistrat    Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
sub nr. 33702 din 05.08.2008.                  Neamț.
  (35/740314)                            (36/740315)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 7304/16.XII.2008             13

        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
         TRANSMIXT - S.R.L.                      STEFY STYLE - S.R.L.

           NOTIFICARE                          NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Neamț notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    Neamț notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                actualizat al actului constitutv al societății comerciale
TRANSMIXT SRL, cu sediul în MUNICIPIUL PIATRA
NEAMȚ, județ Neamț, B-dul DECEBAL, nr. 1, bloc 11,       STEFY STYLE SRL, cu sediul în MUNICIPIUL PIATRA
scara A, etaj 4, ap. 14, înregistrată sub nr. J27/767/1991,  NEAMȚ, județ Neamț, str. BALTAGULUI, nr. 6,
cod unic de înregistrare 2039538, care a fost înregistrat   înregistrată sub nr. J27/517/2001, cod unic de
sub nr. 33708 din 05.08.2008.                 înregistrare 14328750, care a fost înregistrat sub nr.
  (37/740316)                        33712 din 05.08.2008.
                                  (39/740318)
        Societatea Comercială
        STEFY STYLE - S.R.L.                     Societatea Comercială
                                       DANY DION COM - S.R.L.
          ACT ADIȚIONAL
   LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII                   DECIZIA NR. 04/04.08.2008
    COMERCIALE STEFY STYLE S.R.L.                Subsemnata Ciucanu Daniela, în calitate de asociat
  Subsemnatul NEMȚANU ȘTEFAN, cu domiciliul în        unic al SC DANY DION COM SRL, J27/1471/2007, am
orș. Târgu Neamț, b-dul Ștefan cel Mare, bl. M1, sc. A, ap.  hotărât deschiderea unui punct de lucru în Târgu Neamț,
4, județul Neamț, asociat unic la societatea comercială    str. Mihai Eminescu bl. M6, plomba, jud. Neamț (COD
STEFY STYLE S.R.L., cu sediul în mun. Piatra Neamț,      CAEN 5630) .
str. Baltagului, nr. 6, jud. Neamț, înmatriculată la Oficiul    (40/740320)
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț, sub
nr. J27/517/2001, CUI 14328750, am hotărât să modific             Societatea Comercială
Actul Constitutiv al societății, astfel:                     HESS - S.R.L.
   (1) Se completează obiectul de activitate al societății
cu: 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și               HOTĂRÂREA NR 30
tâmplărie, pentru construcții, 1624 Fabricarea                  DIN 05.08.2008
ambalajelor din lemn, 3101 Fabricarea de mobilă pentru
birouri și magazine, 3102 Fabricarea de mobilă pentru       Subsemnații: HERLEA SMARANDA MIHAELA și
bucătării, 3103 Fabricarea de saltele și somiere și 3109    HERLEA SERGIU ADRIAN, în calitate de asociați la S.C.
Fabricarea de mobilă n.c.a.                  HESS SRL, cu sediul în localitatea Piatra Neamț, str.
   (2) Se deschide un punct de lucru situat în com.     Orhei, nr. 8, bl. V3, ap. 50, sc. A, județul Neamț,
Agapia, județul Neamț.                     înmatriculată la ORC Neamț, sub nr. J27/1048/2006, CUI
  Subsemnatul NEMȚANU ȘTEFAN, declar că înainte       19007654, am hotărât să modificăm statutul Societății,
de semnarea prezentului înscris am citit personal       după cum urmează:
cuprinsul acestuia și corespunde întocmai acordului meu      1) Se închide punctul de lucru din localitatea Piatra
de voință.                           Neamț, str. Baltagului, nr. 6, Piața centrală Sf. Gheorghe,
  Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul   jud. Neamț.
Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 2) Se deschide un punct de lucru în localitatea Piatra
Neamț, la cererea și pe răspunderea solicitantului potrivit
                                Neamț, situat în Piața centrală agroalimentară a Mun.
cererii de servicii nr. 33622 din 05.08.2008.
                                Piatra Neamț, spațiul comercial (stand) nr. 32.
  Prezentul înscris a fost redactat în 5 exemplare
originale, din care 4 exemplare pentru părți și un        3) Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
exemplar pentru compartimentul de asistență din cadrul     neschimbate.
Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Prezentul înscris a fost redactat în 2 exemplare
Neamț.                             originale, sub semnătură privată.
   (38/740317)                          (41/740321)
  14          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 7304/16.XII.2008

       Societatea Comercială              alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
       VOICU PROD COM - S.R.L.              modificările și completările.ulterioare, depunerea textului
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
            DECIZIE
                                OPEN SPACE SRL, cu sediul în MUNICIPIUL ROMAN,
  Subsemnatul, Voicu Ion, domiciliat în sat Bahnișoara,
                                județ Neamț, str. IOAN NANU, nr. 31, înregistrată sub nr.
com. Bahna, jud. Neamț, identificat cu cartea de identitate
                                J27/1381/1993, cod unic de înregistrare 4324999, care a
seria NT numărul 431799 eliberată de SPCLEP Roman la
data de 03.04.2008, CNP 1700619272627, în calitate de     fost înregistrat sub nr. 33717 din 05.08.2008.
administrator al S.C. VOICU PROD COM S.R.L., cu           (45/740325)
sediul în Sat Cotu Vameș, com. Horia, str. Plopului, nr. 25,
jud. Neamț, societate înmatriculată la Oficiul Registrului          Societatea Comercială
Comerțului Neamț sub numărul J27/184/2007, CUI                AGROSUIND COM - S.R.L.
20962751, decid următoarele:
  Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru situat în sat          DECIZIA NR. 123/04.08.2008
Broșteni, com. Bahna, jud. Neamț.                 Subsemnatul TÂRÂȚĂ MIHAI, reprezentat în acest act
   (42/740322)
                                de Balau Radu în baza Procurii autentificată sub nr. 1432
        Societatea Comercială             din data de 17.10.2006, emisă de BNP Șerban
         LEOMIR - S.R.L.               Dumitrescu-Bolintin, asociat unic la societatea
                                comercială AGROSUIND COM SRL, cu sediul în sat
     HOTĂRÂREA NR. 05/05.08.2008
                                Bașta, comuna Secuieni, județul Neamț, înmatriculată la
  Subsemnații Lazăr Sebastian și Lazăr Cristina,       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
asociați ai SC LEOMIR SRL, J27/158/2008, am hotărât      Neamț, sub nr. J27/1613/2005, CUI 18180117 am hotărât
închiderea punctului de lucru din Roman, str. Pietonal
                                următoarele:
Ștefan cel Mare bl. 6, P1, jud. Neamț și deschiderea unui
punct de lucru în Roman, str. Bogdan Dragoș nr. 44, jud.      1. Se stabilește domeniul de activitate a societății 015
Neamț (COD CAEN 5630) .                    Activități în ferme mixte (cultură vegetală combinată cu
  (43/740323)                        creșterea animalelor) și activitatea principală 0150
                                Activități în ferme mixte (cultură vegetală combinată cu
        Societatea Comercială
                                creșterea animalelor) .
        OPEN SPACE - S.R.L.
                                  2. În baza prezentului act, a actului constitutiv și a
            DECIZIE                actelor modificatoare ulterioare s-a hotărât reformularea
  Subsemantul Butnariu Ioan unic asociat al Societății    și reactualizarea actului constitutiv conform modificărilor
Comerciale Sadida Com SRL,Cod de identitate fiscală      intervenite de la înregistrarea societății în Registrul
RO 4324999, J27/1381/1993 având sediul social în        comerțului și până la data prezentului act.
mun.Roman, str. Ioan Nanu, nr. 31 jud. Neamț, decid        Subsemnatul Balau Radu declar că înainte de
următoarele:                          semnarea prezentului înscris am citit personal cuprinsul
  1. Se modifică denumirea firmei SADIDA COM SRL în
                                acestuia și corespunde întocmai acordului de voință al
SC OPEN SPACE SRL,
                                asociatului pe care îl reprezint.
  2. Se deschide punct de lucru în Horia, str. Alexandru
cel Bun, nr. 40.                          Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul
  Celelalte articole ale Actului Constitutiv rămân      Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
neschimbate.                          Neamț, la cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit
  (44/740324)                        cererii de servicii nr. 33344 din data de 01.08.2008.
                                  Prezentul înscris a fost redactat în 5 exemplare
        Societatea Comercială
                                originale, din care 4 exemplare pentru părți și un
        OPEN SPACE - S.R.L.
                                exemplar pentru compartimentul de asistență din cadrul
           NOTIFICARE                Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    Neamț.
Neamț notifică, în conformitate cu prevederile art. 204       (46/740326)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 7304/16.XII.2008                15

        Societatea Comercială              VLEDIS COM SRL,cu sediul în MUNICIPIUL ROMAN,
       AGROSUIND COM - S.R.L.              județ Neamț, str. SUCEDAVA, nr. 21, înregistrată sub nr.
                                J27/239/2003, cod unic de înregistrare 15237561, care a
           NOTIFICARE                fost înregistrat sub nr. 33857 din 06.08.2008.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       (49/740329)
Neamț notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                         Societatea Comercială
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                         CORSO ITALIA - S.R.L.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale         HOTĂRÂREA NR. 02/07.08.2008
AGROSUIND COM SRL, cu sediul în SAT BASTA,             Subsemnații CIUBOTARU IULIAN IONUȚ și
COMUNA SECUIENI, județ Neamț, înregistrată sub nr.       ANDREOTTI ANDREA asociați la societatea comercială
J27/1613/2005, cod unic de înregistrare 18180117, care     CORSO ITALIA SRL, cu sediul în Roman, str. Bogdan
a fost înregistrat sub nr. 33814 din 06.08.2008.        Dragoș, nr. 121, județul Neamț, înmatriculată la Oficiul
  (47/740327)                         Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț, sub
                                nr. J27/1027/2008, CUI 24155681,
        Societatea Comercială                Hotărâm:
         VLEDIS COM - S.R.L.                Se revine asupra hotărârii nr. 01 din data de
                                04.08.2008 de dizolvare a societății conform art. 227 lit. d)
            HOTĂRÂRE                 din Legea nr. 31/1990 modificată, completată și
  Subsemnații, Chitimus Sorin-Gheorghe, domiciliat în     republicată, publicată în M.Of., partea I, nr.
Mun. Roman, str. Sucedava, nr. 21, jud. Neamț, posesor     1066/17.11.2004 în scopul reluării activității societății.
al cărții de identitate seria NT nr. 385354 eliberată de      Menționăm că până la data prezentului act nu s-a făcut
SPCLEP Roman la data de 23.05.2007, cod numeric         nici o repartiție din activul societății fiind astfel îndeplinite
personal 1721229272651, și Munteanu Elena, domiciliată     prevederile art. 231 din Legea nr. 31/1990 modificată,
                                completată și republicată, publicată în M.Of., Partea I, nr.
în mun. Roman, str. Ștefan cel Mare, bl. 3, sc. B, et. 3, ap.
                                1066/17.11.2004 conform căruia în caz de dizolvare a
24, jud. Neamț, posesoare a cărții de identitate seria NT
                                societății prin hotărâre a asociaților, aceștia vor putea
nr. 422028, eliberată de SPCLEP Roman la data de
                                reveni, cu majoritatea cerută pentru modificarea actului
25.01.2008, CNP 2520816272631, în calitate de asociați     constitutiv, asupra hotărârii luate, atât timp cât nu s-a
ai S.C. VLEDIS COM S.R.L., cu sediul în Roman, str.       făcut nici o repartiție din activ.
Sucedava, nr. 21, jud. Neamț, societate înmatriculată la      Subsemnații CIUBOTARU IULIAN IONUȚ și
Oficiul Registrului Comerțului Neamț sub numărul        ANDREOTTI ANDREA declarăm că înainte de semnarea
J27/239/2003, CUI 15237561, hotărâm următoarele:        prezentului înscris am citit personal cuprinsul acestuia și
  Art. 1. Se completează obiectul de activitate al      corespunde întocmai acordului nostru de voință.
societății cu: 6820-închirierea și subînchirierea bunurilor     Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul
imobiliare proprii sau închiriate; 8553-școli de conducere   Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
(pilotaj).                           Neamț, la cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit
  Art. 2. În baza acestei hotărâri se va întocmi un act    cererii de servicii nr. 33913 din data de 07.08.2008.
constitutiv actualizat.                       Prezentul înscris a fost redactat în 5 exemplare
                                originale, din care 4 exemplare pentru părți și un
   (48/740328)
                                exemplar pentru compartimentul de asistență din cadrul
        Societatea Comercială              Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
         VLEDIS COM - S.R.L.              Neamț.
                                   (50/740330)
           NOTIFICARE
                                         Societatea Comercială
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul              DACONEX - S.R.L.
Neamț notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu                HOTĂRÂREA NR. 2/2008
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    Subsemnații, DAN NICOLAE, CONSTANTIN
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   FLORIAN, PREDA MIHAI, SLAVICI MONICA și CAJU
  16          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 7304/16.XII.2008

ZISU, asociați în cadrul societății comerciale sus-                Societatea Comercială
menționată, am hotărât:                              EDIL EXPERT - S.R.L.
  1. Se deschide punct de lucru în Constanța, str. Verde
nr. 17.                                         NOTIFICARE
   (51/740434)                           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
         Societatea Comercială
                                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
         EDIL EXPERT - S.R.L
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
       DECIZIA NR. 01/01.08.2008              actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                 EDIL EXPERT SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
  a Asociatului unic al S.C EDIL EXPERT S.R.L
                                 CONSTANȚA, județ Constanța, str. TIMIȘANA, nr. 63,
(denumită în continuare “Societatea”) , înmatriculată la
                                 înregistrată sub nr. J13/8064/2004, cod unic de
ORC Constanța sub nr. J13/8064/2004, CUI 16900394,
cu sediul în jud. Constanța, mun. Constanța, str. Timișana    înregistrare 16900394, care a fost înregistrat sub nr.
nr. 63, legal și statutar adoptată la sediul societății la data  48352 din 05.08.2008.
de 01 august 2008.                          (53/740436)
  Participă:
                                         Societatea Comercială
  - ALEXANDRIAN Eduard Leon în calitate de asociat
                                          CRISTIAN - S.R.L.
unic;
  TÎRSEA Alice, în calitate de invitat, viitor asociat;          HOTĂRÂREA NR. 02/30.07.2008
  Subsemnatul, ALEXANDRIAN Eduard Leon, în
                                   Subsemnatele BADEA SIMONA și BADEA GIANINA -
calitate de unic asociat și administrator, deținând 100%
                                 PETRUTA, asociate în societate, am hotărât:
din capitalul social, în societatea mai sus-mentinata, am
                                   Art. 1. Se deschide punct de lucru al societății în:
hotărât următoarele:
  1. Spațiul destinat sediului social al Societății se va    MUNICIPIUL CONSTANTA, str. I. C. BRATIANU, nr. 190,
restrânge urmând ca Societatea să aibă sediul în         JUDEȚUL CONSTANTA.
camerele nr. 4 și 6 în imobilul situat la următoarea adresa:     Art. 2. Se completează obiectul de activitate cu 4520 -
jud. Constanța, mun. Constanța, str. Timisana nr. 63,       întreținerea și repararea autovehiculelor - spălătorie auto.
  2. Cesionarea cu titlu gratuit a unui număr de 8 părți      Redactată astăzi, 30.07.2008, în 4 exemplare
sociale deținute de mine în societate, către TÎRSEA Alice,    originale, sub semnătură privată.
care va deveni asociat deținând 40 % din capitalul social       (54/740437)
al Societății - cota de participare la beneficii și pierderi.
                                         Societatea Comercială
  3. În urma acestei cesiuni structura capitalului social
                                          CRISTIAN - S.R.L.
va fi următoarea:
  - ALEXANDRIAN Eduard Leon va deține un număr de
                                            NOTIFICARE
12 părți sociale, reprezentând 60% din capitalul social,
cota de participare la beneficii și pierderi;            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  - TÎRSEA Alice va deține un număr de 8 părți sociale,     Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
reprezentând 40% din capitalul social, cota de participare    alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
la beneficii și pierderi.                     modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  4. Actul Constitutiv al societății se va modifica       actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
corespunzător pentru a reflecta cele hotărâte mai sus       CRISTIAN SRL, cu sediul în MUNICIPIUL CONSTANȚA,
celelalte dispoziții ale Actului Constitutiv vor rămâne      județ Constanța, Aleea TIMONEI, nr. 8, etaj 2, ap. 63,
neschimbate.                           înregistrată sub nr. J13/923/1991, cod unic de
  Redactată la sediul societății astăzi, 01 august 2008,    înregistrare 1871266, care a fost înregistrat sub nr. 48485
în 3 (trei) exemplare.                      din 06.08.2008.
   (52/740435)                           (55/740438)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 7304/16.XII.2008             17

        Societatea Comercială               Art. 1. Schimbarea sediului societății de la vechea
       PESCOM ALIMENT - S.R.L.             adresa, la noua adresă, Mun.Constanța, Incinta Port
                               Constanța, Digul de Nord, km 1+100, Clădire
       HOTĂRÂREA NR. 1/2008              administrativă-parter.
  Subsemnații TALIP SERVENT și PARIS PARIS,           Art. 2. Se aprobă actul constitutiv actualizat al
asociați în cadrul societății comerciale sus-menționată,   societății comerciale TTS Operator S.R.L, și se
am hotărât:                          desemnează dl. Administrator Barbalata Iordan în calitate
  1. Se închide punctul de lucru din Constanta, Piața.    de persoană împuternicită să realizeze toate formalitățile
Griviței, vis-a-vis de Hala Lactate.             necesare ducerii la îndeplinire a hotărârii asociaților.
  (56/740439)                         Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 16.07.2008,
                               redactată și semnată în patru exemplare originale,
        Societatea Comercială             reprezintă înscris sub semnătură privată.
        EUXIN MAN - S.R.L.                Asociați
                                 1) S.C. TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.
        HOTARAREA NR. 1/2008
                                 PDG Mihăilescu Alexandru Mircea
  Subsemnata MANEA NICOLETA,asociat unic,am           (59/740442)
hotărât: .
  Se schimbă sediul în Ovidiu, str. Uzinei, nr. 3A, jud.          Societatea Comercială
Constanța. Se închide punctul de lucru din Ovidiu, str.           TTS OPERATOR - S.R.L.
Uzinei, nr. 3A, jud. Constanța
  Redactat și semnat sub semnătură privată în 4                  NOTIFICARE
ex.originale astăzi 06.08.08                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  (57/740440)                        Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                               alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
        Societatea Comercială
                               modificările și completările ulterioare, depunerea textului
        EUXIN MAN - S.R.L.
                               actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
           NOTIFICARE                TTS OPERATOR SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
                               CONSTANȚA, județ Constanța, înregistrată sub nr.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                               J13/5008/1994, cod unic de înregistrare 6919047, care a
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                               fost înregistrat sub nr. 48501 din 06.08.2008
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                  (60/740443)
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale          Societatea Comercială
EUXIN MAN SRL, cu sediul în ORAȘ OVIDIU, județ
                                      BURTEA PREST - S.R.L.
Constanța, str. UZINEI, nr. 3A, înregistrată sub nr.
Jl3/5328/2004, cod unic de înregistrare 16134041, care a          HOTĂRÂREA NR. 1/2008
fost înregistrat sub nr. 48487 din 06.08.2008.
   (58/740441)                         Subsemnatul/a, BURTEA GEORGE-MARIAN, asociat
                               în cadrul societății comerciale sus-menționată, am
        Societatea Comercială             hotărât:
       TTS OPERATOR - S.R.L.                1. Se deschide punct de lucru în Constanta, al. Egretei
                               nr. 2.
      HOTĂRÂREA NR. 2/16.07.2008               (61/740444)
   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                    Societatea Comercială
  Subscrisa S.C. TTS (TRANSPORT TRADE                    CAROLINA - S.R.L.
SERVICES) S.A. sediul în București str. Vaselor nr. 34,
sector 2, înregistrată la O.R.C. sub nr. J40/296/1997,           HOTĂRÂREA NR. 1/2008
C.U.I. RO 9089452, reprezentată prin Mihăilescu
                                  LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII
Alexandru Mircea, și subsemnații Pistolea Anca Raluca,
Varadi Bogdan Demeter, Manea Vasile și Bărbulescu Dan      Subsemnatul SOLOMON VIOREL - asociat unic în
Nicolae în calitate de asociați la S.C. TTS OPERATOR     cadrul societății comerciale sus menționată, am hotărât:
S.R.L, cu datele de identificare menționate în antet,      Schimbarea sediului societății în Constanța str.
întruniți în Adunarea Generală a Asociaților, am hotărât   Luminișului nr. 11.
următoarele:                           (62/740445)
  18          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 7304/16.XII.2008

        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
         CAROLINA - S.R.L.                       PESCANAV SERV - S.R.L.

            NOTIFICARE                           NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
modificările și completările ulterioare,depunerea textului
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                 PESCANAV SERV SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
CAROLINA SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
                                 MANGALIA, județ Constanța, str. OITUZ, nr. 84, bloc
CONSTANȚA, județ Constanța, str. LUMINIȘULUI, nr. l1,      OS6, scara B, etaj 3, ap. 28, înregistrată sub nr.
înregistrată sub nr. J13/4723/1992, cod unic de         J13/1191/2003, cod unic de înregistrare 15327974, care
înregistrare 1906747, care a fost înregistrat sub nr. 48507   a fost înregistrat sub nr. 48518 din 06.08.2008.
din 06.08.2008.                           (65/740448)
  (63/740446)
                                       Societatea Comercială
        Societatea Comercială                   DODAN MARITIM SERVICE - S.R.L.
       PESCANAV SERV - S.R.L.
                                       HOTĂRÂREA AGA NR. 1/2008
      HOTĂRÂREA AGA NR. 1/2008                Subsemnații Nae Dodan și Girjoaba Cristian Grigore în
  Subsemnații: NEDELESCU PETRE ȘI MANOLE            calitate de asociați, am hotărât:
MIHAI-DANIEL, asociați, am hotărât:                 1) Se deschide punctul de lucru, situat în București, str.
                                 Sebastian, nr. 141, Sector 5, bl. V73, sc. 2, Parter, apt.38,
  Cooptarea în calitate de asociați a D-lor: BĂLĂU
                                  Întocmit azi, 30.06.2008, în 4 exemplare originale, sub
GHIORGHITĂ, născut la data de 16.10.1968 in Mun.
                                 semnătura privată.
Mangalia, județul Constanta, domiciliat în Sat 2 Mai
                                   (66/740449)
(Com. Limanu) , județul Constanța, identificat cu CI seria
KT, nr. 328565, eliberat de Poliția Mun. Mangalia, la data            Societatea Comercială
de 24.02.2003, CNP: 1681016133676, cetățean român și                 LOGA - S.R.L.
MACOVEI CLAUDIU-SEBASTIAN, născut la data de
14.11.1980 în mun. Constanța, județul Constanța,                HOTĂRÂREA NR. 3/2008
domiciliat în Mun. Mangalia, Șos. Constanței, nr. 1, bl 15,      A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
et. 2, apt. 10, jud. Constanța, identificat cu CI. seria K.T.,         S.C. LOGA S.R.L.
nr. 027154, eliberat de Poliția Mun. Mangalia, la data de      Adunarea Generală a Asociaților S.C. LOGA S.R.L.,
30.12.1998, CNP: 1801114134171.                 legal întrunită la sediul acesteia din Constanta, str.
  Cesiunea, cu titlu gratuit, de către NEDELESCU        Steagului, nr. 40, județ Constanța, a hotărât următoarele:
PETRE și MANOLE MIHAI-DANIEL a unui număr de 5            Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru în București,
părți sociale - fiecare - noilor asociați cooptați. Urmare a   str. Bolidului, nr. 4-6, sector 6.
cooptării și cesiunii, capitalul social în valoare de 200 lei,    Art. 2. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
împărțit în 20 părți sociale, a 10 lei fiecare, va aparține   neschimbate.
asociaților, după cum urmează: NEDELESCU PETRE - 5          Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată sub
părți sociale, însumând 50 lei, MANOLE MIHAI-DANIEL -      semnătura privată în 3 (trei) exemplare originale, astăzi
                                 06.08.2008.
5 părți sociale, însumând 50 lei, BALAU GHIORGHITĂ -
                                   (67/740450)
5 părți sociale, însumând 50 lei și MACOVEI CLAUDIU
SEBASTIAN - 5 părți sociale, însumând 50 lei.                  Societatea Comercială
Participarea la profit și pierderi va fi de 25% pentru fiecare          META STAR - S.R.L.
din cei 4 asociați.
  Întocmită astăzi, 15.07.2008, în 4 exemplare originale,           HOTĂRÂREA NR. 1/2008
sub semnătură privată.                       Subsemnatul/a, MUSTAFA SEVIRAN, asociat în
   (64/740447)                         cadrul societății comerciale sus-menționată, am hotărât:
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 7304/16.XII.2008              19

  1. Se completează obiectul de activitate cu:        J13/2547/2008, cod unic de înregistrare 24210468, care
  5610-Restaurante                      a fost înregistrat sub nr. 48563 din 06.08.2008.
  5621 - Activități de alimentație (catering) pentru       (71/740454)
evenimente
  5629 - Alte activități de alimentație n.c.a.               Societatea Comercială
  5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor         DELTA CON PLUS - S.R.L.
  9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.
  2. Se declară obiectul principal de activitate: 9329 -          HOTĂRÂREA NR. 1/2008
Alte activități recreative și distractive n.c.a.        Subsemnații, BARBU EUGEN și BEIDAUT IOANA,
  (68/740451)                        asociați în cadrul societății comerciale sus-menționată,
                               am hotărât:
        Societatea Comercială              1. Se completează obiectul de activitate cu: 7112 -
        META STAR - S.R.L.              Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de
                               acestea
           NOTIFICARE
                                2. Se declară obiectul principal de activitate: 7112 -
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   Activități de inginerie și consultantă tehnică legate de
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204  acestea.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         (72/740456)
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale          Societatea Comercială
META STAR SRL, cu sediul în MUNICIPIUL                   DELTA CON PLUS - S.R.L.
CONSTANȚA, județ Constanța, B-dul TOMIS, nr. 334,
bloc ST5, înregistrată sub nr. J13/2847/1995, cod unic de              NOTIFICARE
înregistrare 8091446, care a fost înregistrat sub nr. 48523   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
din 06.08.2008.                        Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  (69/740452)                        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                               modificările și completările ulterioare, depunerea textului
       Societatea Comercială
      SPECIAL CONTSERV -S.R.L.             actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                               DELTA CON PLUS SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
        HOTĂRÂREA NR 1/2008              CONSTANȚA, județ Constanța, B-dul MAMAIA, nr. 264,
                               bloc PS5, scara A, etaj 2, ap. 21, înregistrată sub nr.
  Subsemnații DRAGOMIR BOGDAN și DRAGOMIR
                               J13/1931/2002, cod unic de înregistrare 14859450, care
DRAGOS asociați în cadrul societății mai sus menționată,
am hotărât:                          a fost înregistrat sub nr. 48571 din 06.08.2008.
  Schimbarea sediului societății în Constanța bd Tomis     (73/740457)
nr. 147, bl. A3, sc. B, ap. 21, parter.
  Redactat și semnat azi 5.08.2008 în patru exemplare
                                       Societatea Comercială
originale, sub semnătură privată.
                                       SCORPION STIL - S.R.L.
   (70/740453)
                                       HOTĂRÂREA NR. 1/2008
       Societatea Comercială
      SPECIAL CONTSERV - S.R.L.               Subsemnatul YILDIRIM SELCUK, asociat unic al
                               societății sus menționată, am hotărât:
           NOTIFICARE                 Cooptarea în societate, în funcția de asociat și
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   administrator, cu mandat pe termen nelimitat a d-nei ALMI
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204  REIAN născută la 12.03.1963, în Com. Tortoman, jud.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       Constanta, posesoare a CI. seria K.T. 218711, CNP
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  2630312134002, și cesiunea cu titlu gratuit a 5% din
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale  capitalul social - 10 lei (1 parte socială) . Participarea la
SPECIAL CONTSERV SRL, cu sediul în MUNICIPIUL         capitalul social precum și la profit și pierderi va fi:
CONSTANȚA, județ Constanța, B-dul TOMIS, nr. 147,       YILDIRIM SELCUK deține 190 lei - 95%, iar ALMI REIAN
bloc A3, scara B, etaj P, ap. 21, înregistrată sub nr.    deține 10 lei-5%.
  20          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 7304/16.XII.2008

  Deschiderea unui punct de lucru în Medgidia, str. Pieții          Societatea Comercială
nr. 1, jud. Constanta.                            SAVI CONSTRUCT - S.R.L.
  Completarea obiectului de activitate cu 4753 Comerț
                                          HOTĂRÂREA NR. 3
cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și al altor
acoperitoare de podea, în magazine specializate.           A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
  Redactat și semnat astăzi, 31.07.2008, în 3              DIN DATA DE 01.08.2008
exemplare, sub semnătură privată.                  Subsemnații Iancu Vasile, Badea Alina și Badea Florin
   (74/740458)                        George, în calitate de asociați, am hotărât:
                                  1. Închiderea punctului de lucru situat în Constanta,
        Societatea Comercială
                                B-dul Mamaia nr. 218, având ca obiect de activitate Baruri
        SCORPION STIL - S.R.L.              și alte activități de servire a băuturilor - 5630, începând cu
                                data de 01.08.2008.
           NOTIFICARE
                                  2. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    neschimbate.
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     (78/740462)
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului          Societatea Comercială
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale          UDIMON BUSINESS - S.R.L.
SCORPION STIL SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
                                     HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
MEDGIDIA, județ Constanța, str. ÎMPĂRATUL TRAIAN,
                                        NR. 01/07.07.2008
nr. 10, înregistrată sub nr. J13/2399/2008, cod unic de
                                  Subsemnatul BRATU DUMITRU în calitate de asociat
înregistrare 24151027, care a fost înregistrat sub nr.
                                la societatea mai sus menționată am hotărât:
48575 din 06.08.2008.
                                  Art. 1. Se retrage din funcția de administrator BRATU
  (75/740459)
                                DUMITRU și se numește administrator pe o perioadă
        Societatea Comercială              nelimitată ZAIFU TANASE, cetățean român, domiciliat în
      M.P.M. TEHNIC SERV - S.R.L.             Constanța, str. Voinicului, nr. 1, jud. Constanța, născut la
                                data de 18.01.1958 în Com. Cogealac, jud. Constanta,
 HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC NR. 1/2008             fiul lui Nicolae și Domnica, identificat cu CI seria KT nr.
                                217780/Mun.      Constanta/28.08.2001,      CNP
 Subsemnatul MUNTEANU MARCEL asociat unic al
                                1580118130912.
societății mai sus menționată, am hotărât deschiderea
                                   (79/740463)
unui punct de lucru în Constanța, str. I. C. Bratianu, nr.
105, jud. Constanța.                              Societatea Comercială
 Redactat și semnat astăzi, 05.08.2008, în 4                UDIMON BUSINESS - S.R.L.
exemplare, sub semnătură privată.
  (76/740460)                                    NOTIFICARE
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
        Societatea Comercială              Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
         ESCALADA - S.R.L.               alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
      HOTĂRÂRE NR. 1/05.08.2008
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  Asociații NICOLAE FLORIN ROMEO și NICOLAE          UDIMON BUSINESS SRL, cu sediul în SAT POIANA,
DALILA SIMONA am hotărât închiderea punctului de        ORAȘ OVIDIU, județ Constanța, str. ALBATROS, nr. 78,
lucru din Constanta, str. Cuza Vodă (SPAȚIUL          înregistrată sub nr. J13/7666/2004, cod unic de
COMERCIAL nr. 13) , nr. 19, Parter județ Constanta.       înregistrare 16798171, care a fost înregistrat sub nr.
  Act semnat de părți în 5 (cinci) exemplare.         48587 din 06.08.2008.
  (77/740461)                           (80/740464)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 7304/16.XII.2008              21

        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
       DIRECT TRAVEL - S.R.L.                      RORAKIDS - S.R.L.

     HOTARAREA NR. 01/04.08.2008                  HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
  Subsemnatele BRAȘOVEANU LAVINIA-LUIZA și                 NR. 01/07.07.2008
BRASOVEANU ELENA, asociate în societate, am            Subsemnatul SPANOCHE DUMITRU în calitate de
hotărât:                            asociat la societatea mai sus menționată am hotărât:
  Art. 1 Se cooptează ca asociat și administrator în       Art. 1 Se retrage din funcția de administrator
societate d-na. CIUCU MĂRIA, născută la 17.02.1956 în     SPANOCHE DUMITRU și se numește administrator pe o
Constanta, domiciliată în Constanta, str. Brest nr. 2,     perioadă nelimitată VOCHECI TITA, cetățean român,
identificata cu CI - KT 634379, CNP 2560217131240.       domiciliată în Constanta, Ale. Capidava, nr. 4, bl. X1,
  Art. 2 D-na. Brasoveanu Lavinia-Luiza și d-na.       sc. B, et. 1, ap. 26, jud. Constanta, născuta la data de
Brașoveanu Elena se retrag din societate și din toate     06.02.1955 în Com. Pietrosani, jud: Teleorman, fiica lui
funcțiile deținute în aceasta. D-na Brasoveanu Lavinia-    Ilie și Ioana, identificată cu CI seria KT nr. 218220/Mun.
Luiza cesionează cu titlu gratuit d-nei. Ciucu Măria 19    Constanta/29.08.2001, CNP 2550206131295.
părți sociale, în valoare de 190 Ron (95%). .D-na.         (83/740467)
Brasoveanu Elena cesionează cu titlu gratuit dnei. Ciucu
Maria 1 parte socială, în valoare de 10 Ron (5%). În urma           Societatea Comercială
cesiunii, dna. Ciucu Maria devine asociat unic și                RORAKIDS - S.R.L.
administrator pe perioadă nedeterminată al societății, ea
                                           NOTIFICARE
va deține 20 de părți sociale în valoare de 200 RON,
participarea la profit și pierderi fiind de 100%.         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Subsemnatele Brasoveanu Lavinia-Luiza și          Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Brasoveanu Elena declarăm că cedăm, de asemenea, cu      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
titlu gratuit, toate drepturile și obligațiile ce decurg din  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
această cesiune.                        actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  Art. 3 Se schimbă sediul social în Constanța, str.     RORAKIDS SRL, cu sediul în SAT POIANA, ORAȘ
Fulgerului nr. 55, județul Constanța.             OVIDIU, județ Constanța, str. LINIȘTEI, nr. 12,
  Art. 4 Se deschide punct de lucru în Constanța,      înregistrată sub nr. J13/1936/2000, cod unic de
Bdul.Mamaia, nr. 65, bloc L1A, ap. 12, județul Constanța.   înregistrare 13607854, care a fost înregistrat sub nr.
  Redactată astăzi, 04.08.2008, în 4 exemplare        48591 din 06.08.2008.
originale, sub semnătură privată.                 (84/740468)
   (81/740465)
                                        Societatea Comercială
        Societatea Comercială                       OLIACTIV - S.R.L.
       DIRECT TRAVEL - S.R.L.
                                       HOTĂRÂREA NR. 1/2008
           NOTIFICARE                 Subsemnatul/a, OLARII IONUȚ, asociat în cadrul
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    societății comerciale sus-menționată, am hotărât:
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    1. Se închide punctul de lucru din Constanța, șos.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        Mangaliei/bd. Aurel Vlaicu, Pavilion Constanța Doraly
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  Mall, Km 4-5, stand 17E.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    Act redactat la Compartimentul de Asistenta din cadrul
DIRECT TRAVEL SRL, cu sediul în MUNICIPIUL           ORCT Constanta astăzi, 06.08.2008, sub semnătura
CONSTANȚA, județ Constanța, str. FULGERULUI, nr. 55,      privată, în 4 exemplare, din care 3 exemplare pentru părți
înregistrată sub nr. J13/3396/2006, cod unic de        și un exemplar pentru emitent, la cererea și pe
înregistrare 19182736, care a fost înregistrat sub nr.     răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.
48590 din 06.08.2008.                     103267/06.08.2008.
  (82/740466)                          (85/740469)
  22          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 7304/16.XII.2008

        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
        ALINA DE LUXE - S.R.L.                      SIMICAR - S.R.L.

        HOTĂRÂREA NR. 2/2008                      HOTĂRÂREA NR. 1/2008
  Subsemnatul/a, MUNTEANU IONEL, asociat în cadrul        Subsemnatul/a, SIMIONESCU VALENTIN, asociat în
societății comerciale sus-menționată, am hotărât:       cadrul societății comerciale sus-menționată, am hotărât:
  1. Se declară obiectul principal de activitate: 4120 -     1. Se cooptează în societate VINA NICU, născut la
Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și      19.09.1971 în Topalu, jud. Constanța, domiciliat în
nerezidențiale.                        Constanța, str. C. Brâncuși nr. 63, bl. 2A, ap. 21, cu CI.
  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul   seria KT nr. 342236/15.04.2003/Poliția Constanța, CNP
ORCT Constanța astăzi, 28.07.2008, sub semnătura        1710919133114.
privată, în 4 exemplare, din care 3 exemplare pentru părți    Se retrage din societate SIMIONESCU VALENTIN, cu
și un exemplar pentru emitent, la cererea și pe        cesionarea (titlu gratuit) părtilor sociale (20 p.s. = 200
răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.  RON, din care 6 RON aport în natură) către VINA NICU,
103083/17.07.2008.                       care devine asociat unic.
  (86/740470)                          2. Capitalul social total (200 RON = 20 p.s.) aparține
                                integral asociatului unic, VINA NICU. Participarea la
        Societatea Comercială
                                beneficii și pierderi este 100% pentru VINA NICU.
        ALINA DE LUXE - S.R.L.
                                 3. Se retrage din funcția de administrator
           NOTIFICARE                SIMIONESCU VALENTIN. Se numește administrator, pe
                                perioadă nelimitată, începand cu data prezentei hotărâri,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                VINA NICU.
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                 2. Se schimbă sediul în Constanța, str. Constantin
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                Brâncuși nr. 63, bl. 2A, sc. C, parter, ap. 21, jud.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                Constanța.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
ALINA DE LUXE SRL, cu sediul în ORAȘ MURFATLAR,          Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
județ Constanța, str. M. EMINESCU, nr. 58, bloc Al 1,     ORCT Constanța astăzi, 04.08.2008, sub semnătura
scara B, ap. 24, înregistrată sub nr. J13/2239/2005, cod    privată, în 4 exemplare, din care 3 exemplare pentru părți
unic de înregistrare 17756549, care a fost înregistrat sub   și un exemplar pentru emitent, la cererea și pe
nr. 48598 din 06.08.2008.                   răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.
   (87/740471)                        103164/28.07.2008.
                                  (89/740473)
        Societatea Comercială
       VOGUE FASHION - S.R.L.                      Societatea Comercială
                                         SIMICAR - S.R.L.
        HOTĂRÂREA NR. 1/2008
                                           NOTIFICARE
  Subsemnatul/a, CĂLIN CARMEN DANIELA, asociat in
cadrul societății comerciale sus-menționată, am hotărât:     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  1. Se închide punctul de lucru din Constanța, str.     Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Dumitru Marinescu nr. 17, Complex Marvimex, stand nr.     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
110B.                             modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadruI   actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
ORCT Constanța astăzi, 31.07.2008, sub semnătura        SIMICAR SRL, cu sediul în MUNICIPIUL CONSTANȚA,
privată în 4 exemplare, din care 3 exemplare pentru părți   județ Constanța, str. CONSTANTIN BRÂNCUȘI, nr. 63,
și un exemplar pentru emitent, la cererea și pe        bloc 2A, scara C, etaj P, ap. 21, înregistrată sub nr.
răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.  J13/3522/1993, cod unic de înregistrare 4272512, care a
103153/25.07.2008.                       fost înregistrat sub nr. 48602 din 06.08.2008.
  (88/740472)                           (90/740474)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 7304/16.XII.2008              23

        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
       MARIA TRADING - S.R.L.                     VALI TRADE 97 - S.R.L.

         HOTĂRÂREA NR. 21                       HOTĂRÂREA NR. 2/2008
          DIN 15.07.2008
                                 Subsemnatul/a, VANGHELESCU CAMELIA
   ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR              CHIRATA, asociat în cadrul societății comerciale sus-
     S.C. MARIA TRADING S.R.L.               menționată, am hotărât:
  Astăzi, 15.07.2008, la sediul S.C. MĂRIA TRADING        1. Se închide punctul de lucru din Constanța, str.
S.R.L din Constanta, str. Mircea cel Batran nr. 86, bl. MF2,  Poporului nr, 209.
sc. A, ap. 6, s-a întrunit Adunarea Generala a Asociaților,    Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
formată din JIHAD EL KHALIL, CHARBEL TOHME, RAJI
                                ORCT Constanța astăzi, 06.08.2008, sub semnătură
IBRAHIM EL KHALIL, TANIOS MAURICE BOUZERDAN,
                                privată în 4 exemplare, din care 3 exemplare pentru părți
ABBOUD SAMIR CHADI ESPER EL KHALIL si ADIB EL
                                și un exemplar pentru emitent, la cererea și pe
KHALIL, în calitate de asociați și administratori la S.C.
MARIA TRADING S.R.L, prin prezenta s-a hotărât:        răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.
  1. Completarea obiectului de activitate cu Cod CAEN     103269/06.08.2008.
Rev. 2 - 8292 - Activități de ambalare.              (94/740478)
  Prezenta hotărâre s-a semnat astăzi 15.07.2008, sub
semnătura privată.                               Societatea Comercială
  (91/740475)                                VER-AUTO 70 - S.R.L.

        Societatea Comercială                     HOTĂRÂREA NR. 1/2008
       MARIA TRADING - S.R.L.
                                  LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII
           NOTIFICARE                 Subsemnata Tatulescu Gabriela Venera posesoare a
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    CI seria KT nr. 192418,eliberat de Poliția Mangalia la data
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204  de 24.04.2001, CNP 2700609133680 în calitate de
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        asociat al SCVERTAUTO 70 SRL și Tatulescu Mihai
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  posesor al CI seria KT nr. 395503,eliberat de poliția
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   Eforie, la data de 05.12.2003, CNP 1461030133681 am
MARIA TRADING SRL, cu sediul în MUNICIPIUL           hotărât:
CONSTANȚA, județ Constanța, str. MIRCEA CEL            1.Se modifică,obiectele de activitate-din Actul
BĂTRÂN, nr. 86, bloc VIF2, scara A, ap. 6, înregistrată
                                Constitutiv al societății:
sub nr. J13/1688/1995, cod unic de înregistrare 7471897,
                                 A. Activitatea principală:
care a fost înregistrat sub nr. 48603 din 06.08.2008.
  (92/740476)                          4531-Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru
                                autovehicule.
        Societatea Comercială               B.Activitatea secundară:
       IFN ELLA CREDIT - S.R.L.              5629-Alte servicii de alimentație (n.c.a)
                                 Se renunță la celelalte domenii de activitate.
        HOTĂRÂREA NR. 1/2008
                                 2.Se cedează cu titlu gratuit de catre Dl Tatulescu
  Subsemnatul/a, MUNTEANU MARIA, asociat unic în       Mihai a unei părți sociale în valoare de 10 lei d-nei
cadrul societății comerciale sus-menționată, am hotărât:    Tatulescu Gabriela Venera, urmare a cesiunii de părți
  1. Se deschide punct de lucru in Constanța, str.
                                sociale capitalul social total în valoare de 200 lei va fi
Amurgului nr. 60.
                                repartizat în 20 părți sociale în totalitate către d-na
  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
                                Tatulescu Gabriela Venera.
ORCT Constanța astăzi, 06.08,2008, sub semnătura
privată, în 4 exemplare, din care 3 exemplare pentru părți    Participarea la profit și pierderi aparține în totalitate
și un exemplar pentru emitent, la cererea și pe        d-nei Tatulescu Gabriela Venera.
răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.   Redactat și semnat sub semnătura privată în două
103265/06.08.2008.                       exemplare astăzi 04.08.2008.
  (93/740477)                          (95/740479)
  24          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 7304/16.XII.2008

        Societatea Comercială              de l`Eau nr. 18, cod fiscal 2005 2208 905, număr de
        VER-AUTO 70 - S.R.L.               înscriere la Camera de Comerț din, Luxemburg B107812;
                                  - S.C. INTERNAȚIONAL INVESTMENTS S.R.L.,
            NOTIFICARE                persoană juridică italiană cu sediul social în Italia, Prato,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     Viale Vittorio Veneto, nr. 60, CAP 59100, cod fiscal nr.
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   04932960489, număr economico-administrativ: PO-
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         494591;
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     - SILVIO SGOBBI, cetățean italian, născut la data de
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    10.09.1932 la Bologna, Italia, cu reședința în Italia,
                                 Bergamo, str. Morlanina, nr. 36, cod fiscal:
VER-AUTO 70 SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
                                 SGBSLV32P10A944F, identificat cu cartea de identitate
MANGALIA, județ Constanța, str. SIRENEI, nr. 3, bloc H4,
                                 seria AJ nr. 8771391, eliberata de autoritățile italiene la
scara C, etaj 1, ap. 48, înregistrată sub nr.
                                 27.04.2004, cu scadenta la 26.04.2009;
J13/6559/2004, cod unic de înregistrare 16485867, care
                                  - S.C. PROSER S.R.L., persoană juridică italiana, cu
a fost înregistrat sub nr. 48609 din 06.08.2008,
                                 sediul în Italia, Prato (PO) , Via dei Fossi, nr. 14, cod
  (96/740480)
                                 postal nr. 59100, cod fiscal 01842840975, număr
                                 economico-administrativ: PO- 476615.
        Societatea Comercială
                                  3. Capitalul social total (1000 lei - 100 p.s.) va fi
       CAPIDAVA INVEST - S.R.L.
                                 împărțit între asociați astfel: S.C. SIMBA S.R.L. - 240
      HOTĂRÂREA NR. 1/22.07.2008              (douăsutepatruzeci) lei = 24 p.s.; S.C LAND & SEA S.A. -
                                 100 (osută) lei =10 p.s; S.C. INTERNAȚIONAL
   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR              INVESTMENTS S.R.L. - 320 (treisutedouăzeci) lei = 32
    SOCIETĂȚII COMERCIALE CAPIDAVA              p.s.; SILVIO SGOBBI - 170 (osutășaptezeci) lei = 17 p.s.;
         INVEST S.R.L.                  S.C. PROSER S.R.L. - 170 (osutășaptezeci) lei = 17 p.s.
  Astăzi 22.07.2008, ora 11.00 la sediul societății s-a      Participarea la beneficii și pierderi se va realiza astfel:
întrunit Adunarea Generală Extraordinară a Asociaților       - S.C. SIMBA S.R.L. - 22,8156% (douăzecișidoivirgulă
care au decis în unanimitate:                  optmiiosutăcincizecișișaselasută)
  1. Se retrage din societate BURCUTA LOREDANA-          - S.C. LAND & SEA S.A. - 17,7674% (șaptesprezecece
ȘTEFANIA care își cesionează cu titlu gratuit părțile sale    virgulășaptemiișasesuteșaptezecișiunulasută)
sociale după cum urmează:                      - S.C. INTERNATIONAL INVESTMENTS S.R.L. -
  - către S.C. SIMBA S.R.L. cesionează 24           28,3495% (douăzecișioptvirgulătreimiipatrusute
(douăzecișipatru) p. s. = 240 (douăsutepatruzeci) lei;      nouăzecișicincilasută)
                                  - SILVIO SGOBBI - 15,5338% (cincisprezecevirgulă
  - către S.C. LAND & SEA S.A. cesionează 10 (zece)
                                 cincimiitreisutetreizecișioptlasută)
p.s. = 100 (osută) lei;
                                  - S.C. PROSER S.R.L. - 15,5340/0.
  - către S.C. INTERNAȚIONAL INVESTMENTS S.R.L.
                                  4. Se eliberează din funcția de administrator și se
cesionează 32 (treizecișidouă) p.s. = 320
                                 descarcă de gestiune dna. BURCUTA LOREDANA
(treisutedouăzeci) lei;
                                 ȘTEFANIA.
  - către SILVIO SGOBBI cesionează 17
                                  Se numește pentru o perioadă NELIMITATĂ
(șaptesprezece) p. s. = 170 (osutășaptezeci) lei;
                                 administrator dl. STEFANO BARGAGNI, cetățean italian,
  - către S.C. PROSER S.R.L. cesionează 16           născut la data de 06.12.1958 în Firenze - Italia, fiul lui
(șaisprezece) p. s. = 160 (osutășaizeci) lei.          Bargagni Elio și Bargagni Maria Pia Ciandella, domiciliat
  Se retrage din societate COLI FELICIA care          în San Piero a Seve Firenze - Italia, cu reședința în
cesionează cu titlu gratuit către S.C. PROSER S.R.L.       Constanța, str. Mircea cel Bătrân nr. 7, et. 1, posesor al
1 (una) p. s. = 10 (zece) lei.                  pașaportului nr. 517031 X, eliberat de autoritățiile italiene
  2. Se cooptează în societate, în calitate de asociați,    la data de 19.02.2002, prelungit până la data de
următoarele persoane juridice și fizice:             18.02.2012, acesta preluând toate atribuțiile fostului
  - S.C. SIMBA S.R.L., persoană juridică italiană, cu     administrator.
sediul în Italia, Florența, Viale Del Poggio Imperiale nr. 18,   Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rămân
cod postai 50125, cod fiscal 04968890485, număr         nemodificate.
economico-administrativ: FI-505549;                 Prezentul act a fost redactat astăzi, 22.07.2008, în 3
  - S.C. LAND & SEA S.A., persoană juridică          exemplare.
luxemburgheză, cu sediul in Luxemburg L-1449, str. Rue        (97/740481)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 7304/16.XII.2008             25

       Societatea Comercială              actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
       CAPIDAVA INVEST - S.R.L.             SOYAPLUS SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
                               CONSTANȚA, județ Constanța, INCINTA PORT
           NOTIFICARE
                               CONSTANȚA-SUD, înregistrată sub nr. J13/1201/2000,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                               cod unic de înregistrare 13102037, care a fost înregistrat
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       sub nr. 48617 din 06.08.2008.
modificările și completările ulterioare depunerea textului    (100/740484)
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
CAPIDAVA INVEST SRL, cu sediul în MUNICIPIUL                Societatea Comercială
CONSTANȚA, județ Constanța, str. ȘTEFAN CEL MARE,             DCI CLASS-EXPERT - S.R.L.
nr. 66, etaj 1, înregistrată sub nr. J13/17 (12/2008, cod
unic de înregistrare 23884402, care a fost înregistrat sub         HOTĂRÂREA NR. 1/2008
nr. 48610 din 06.08.2008.                    Subsemnații, CEBOTARI VITALIE, DONICI ROMAN și
   (98/740482)
                               IACOB CONSTANTIN RĂZVAN, asociați în cadrul
        Societatea Comercială             societății comerciale sus-menționată, am hotărât:
        SOYAPLUS - S.R.L.                1. Se reia activitatea societății.
                                 2. Se cooptează în societate CARTOAFA NICOLETA,
          HOTĂRÂRE AGA
                               născută la 18.02.1984 în Tulcea, domiciliată în
          NR. 2/28.07.2008              Constanța, str. Tineretului nr. 21A, cu C.I. seria KT nr.
  EAST POINT HOLDINGS LTD și EAST POINT           657874/20.08.2007/SPCLEP Constanța, CNP
TRADING LTD, asociați ai S.C. SOYAPLUS S.R.L., ce       2840218360018.
dețin 100% din capitalul social al societății, hotărăsc     Se retrag din societate DONICI ROMAN și IACOB
următoarele:
                               CONSTANTIN RĂZVAN, care își cesionează (titlu gratuit)
  1. Schimbarea domeniului principal de activitate și a
                               părțile sociale astfel: DONICI ROMAN cesionează 7 p.s.
activității principale după cum urmează: Domeniul
principal de activitate (conform CAEN Rev. 2) este 521    = 70 RON către CARTOAFA NICOLETA; IACOB
Depozitări Activitatea principală desfășurată de societate  CONSTANTIN RĂZVAN cesionează 3 p.s. = 30 RON
(conform CAEN Rev. 2) este 5210 Depozitări          către CARTOAFA NICOLETA si 4 p.s. = 40 RON către
  2. Completarea obiectului de activitate cu următoarele   CEBOTARI VITALIE.
coduri conform CAEN REV. 2:                   3. Capitalul social total (210 RON = 21 p.s.) va fi
  4920 Transporturi de marfă pe calea ferată
                               împărțit între asociați astfel: CEBOTARI VITALIE: 110
  4941 Transporturi rutiere de mărfuri
  4942 Servicii de mutare                  RON = 11 p.s.; CARTOAFA NICOLETA: 100 RON = 10
  5010 Transporturi maritime și costiere de pasageri     p.s.. Participarea la beneficii și pierderi este 50% pentru
  5020 Transporturi maritime și costiere de marfă      fiecare asociat.
  5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile        4. Se retrage din funcția de administrator IACOB
interioare                          CONSTANTIN RĂZVAN. Se numește administrator, pe
  5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
                               perioadă nelimitată, începând cu data prezentei hotărâri,
  5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi
                               CEBOTARI VITALIE.
terestre
   (99/740483)                         5. Se declară obiectul principal de activitate: 4634 -
                               Comerț cu ridicata al băuturilor
        Societatea Comercială               Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
        SOYAPLUS - S.R.L.               ORCT Constanța astăzi, 05.08.2008, sub semnătura
           NOTIFICARE                privată, în 4 exemplare, din care 3 exemplare pentru părți
                               și un exemplar pentru emitent, la cererea și pe
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204  răspunderea solicitantului potrivit cererii de servicii nr.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       103182/29.07.2008.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    (101/740485)
  26          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 7304/16.XII.2008

        Societatea Comercială               modificările și completările ulterioare, depunerea textului
       DCI CLASS-EXPERT - S.R.L.              actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                 ROBALEX MOB SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
            NOTIFICARE                CONSTANȚA, județ Constanța, Aleea EGRETEI,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     SPAȚIU COMERCIAL, nr. 2, înregistrată sub nr.
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   J13/272/2006, cod unic de înregistrare 18346741, care a
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         fost înregistrat sub nr. 48622 din 06.08.2008.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului      (105/740489)
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale DCI
CLASS-EXPERT SRL, cu sediul în MUNICIPIUL                     Societatea Comercială
CONSTANȚA, județ Constanța, str. TINERETULUI, nr. 21                VLAS & NETI - S.R.L.
A, înregistrată sub nr. J13/8347/2004, cod unic de
                                         HOTĂRÂREA NR. 1/2008
înregistrare 16954734, care a fost înregistrat sub nr.
48618 din 06.08.2008.                         LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII
  (102/740486)
                                  Subsemnatul VLASE LAURENTIU CONSTANTIN -
       Societatea Comercială               asociat unic în cadrul societății comerciale sus
      M&N MINI CONSTRUCT - S.R.L.              menționată, am hotărât:
                                  Se deschide punct de lucru în:
      HOTĂRÂREA NR. 02/01.08.2008               Constanta, B-dul I.C. Bratianu, Piața Mureș, Spațiul
                                 Comercial 40, jud. Constanța.
  Subsemnata Bobes Mihaela, asociat unic în societate,
                                  (106/740490)
am hotărât:
  Art. 1 Se deschide punct de lucru al societății în:
                                         Societatea Comercială
localitatea Corbu, str. Principală, nr. 67, județul
                                       LIFE MANAGEMENT - S.R.L.
Constanța.
  Redactată astăzi, 01.08.2003, în 3 exemplare                 HOTĂRÂREA NR. 1/2008
originale, sub semnătura privată.
                                   Subsemnații COSTEA ȘTEFAN și CLOCEAN
   (103/740487)
                                 ALEXANDRU ANDREI asociați în cadrul societății mai
        Societatea Comercială              sus menționată, am hotărât:
        ROBALEX MOB - S.R.L.                 Retragerea din societate și din funcția de administrator
                                 și cesionarea cu titlu gratuit de către COSTEA ȘTEFAN a
    HOTĂRÂREA AGA NR. 01/05.08.2008             aportului la capitalul social (100 lei - 10 p.s.) dlui
  Subsemnații ICHIM LENUȚA și SÂRBU MIHĂIȚĂ           TOMESCU ANDI COSMIN, cetățean român, fiul lui
ANTONINO, asociați în societate, am hotărât:           Mircea și Emestina, născut la data de 16.09.1981 în
  Art. 1 Se schimbă sediul social al societății în:       Constantța, domiciliat în Constanța bd. Ferdinand nr. 56,
Municipiul Constanța, Aleea Egretei, nr. 2, SPAȚIU        bl. Cinemascop sc. C, ap. 3, cu CI seria KT Nr 541242
COMERCIAL, județul Constanța.                  eliberat la data de 04.01.2006 de SPCLEP Constanța, cu
  Art. 2 Se deschide punct de lucru al societății în:      CNP nr. 1810916134165, acesta devenind asociat și
Municipiul Constanța, Piața Tomis III, STAND           administrator.
COMERCIAL nr. 7, județul Constanța.                 Capitalul social total de 200 lei - 20 p.s. va fi împărțit în
  Redactată astăzi, 05.08.2008, în 3 exemplare         mod egal între cei doi asociați, cate 100 lei - 10 p. s.
originale, sub semnătura privată.                fiecare. Participarea la profit și piederi va fi de 50% pentru
   (104/740488)                        fiecare asociat în parte.
                                   Administrarea societății va fi asigurată de cei doi
        Societatea Comercială              asociați, împreună sau separat cu mandat pe perioadă
        ROBALEX MOB - S.R.L.               nelimtată.
                                   Completarea obiectului de activitate cu:
            NOTIFICARE                  4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       4311 Lucrări de demolare a construcțiilor.
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     4312 Lucrări de pregătire a terenului.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu           4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 7304/16.XII.2008              27

  432 Lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și          Societatea Comercială
alte lucrări de instalații pentru construcții.                  AUTOSTAR - S.R.L.
  4321 Lucrări de instalații electrice.
  4322 Lucrări de instalații sanitare de încălzire și de aer         HOTĂRÂREA NR. 1/2008
condiționat.                            Subsemnații, GRADINARU LIVIU și GRĂDINARU
  4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții.     DORINA, asociați în cadrul societății comerciale sus-
  4941 Transporturi rutiere de mărfuri.            menționată, am hotărât:
  7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și      1. Se schimbă sediul în Constanța, str. Tomis nr. 93,
echipamente pentru construcții (exceptând leasing) .      sc. A, et. 1, cam. 4.
  Obiectul principal de activitate                Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
  7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și    ORCT Constanta astăzi, 31.07.2008, sub semnătură
echipamente pentru construcții (exceptând leasing) .      privată, în 4 exemplare, din care 3 exemplare pentru părți
  Întocmit și semnat azi 17.06.2006 în 4 exemplare       și un exemplar pentru emitent, la cererea și pe
originale, sub semnătură privată.                răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.
                                102305118.02.2008.
   (107/740491)
                                  (110/740494)
        Societatea Comercială
                                        Societatea Comercială
      LIFE MANAGEMENT - S.R.L.
                                         AUTOSTAR - S.R.L.
           NOTIFICARE
                                           NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
LIFE MANAGEMENT SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
                                AUTOSTAR SRL, cu sediul în MUNICIPIUL CON
CONSTANȚA, județ Constanța, str. POPORULUI (ETAJ)
                                STANȚA județ Constanța, str. TOMIS, nr. 93, scara A, etaj
nr. 55, înregistrată sub nr. J13/2900/2005, cod unic de
                                1, înregistrată sub nr. J113/2939/1992, cod unic de
înregistrare 17939228, care a fost înregistrat sub nr.     înregistrare 1892951, care a fost înregistrat sub nr. 48646
48634 din 06.08.2008.                      din 06.08.2008.
  (108/740492)                          (111/740495)

        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
        KIDS EVENTS - S.R.L.                      ECO STAR REL - S.R.L.

         HOTĂRÂREA NR. 2                     HOTĂRÂREA NR. 04/01.08.2008
       LA ACTELE CONSTITUTIVE                 A ASOCIAȚILOR S.C. ECO STAR REL S.R.L
      ALE S.C. “KIDS EVENTS” S.R.L.
                                  Asociații: Economu Dumitrache si Economu Aurora
  Subsemnata CURCA FLORENTINA-MIHAELA în            am hotărât:
calitate de asociat unic al S.C. “KISD EVENTS” S.R.L.,       - înființarea unui sediu secundar fără scop lucrativ -
am hotărât:                           destinația birouri - situat în Aleea Iulia nr. 10 vila Y8,
  închiderea punctului de lucru din mun. Constanța, bl.    localitatea Năvodari jud. Constanța.
Tomis, nr. 334, bl. ST5, parter, jud. Constanța.          Restul prevederilor Actului Constitutiv rămân
  Prezenta hotărâre s-a semnat azi 05.08.2008, în 5      neschimbate. Act redactat în 3 exemplare sub semnătură
(cinci) , exemplare originale sub semnătură privată.      privată.
   (109/740493)                          (112/740496)
  28          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 7304/16.XII.2008

        Societatea Comercială              GEORGE ENESCU, nr. 15, înregistrată sub nr.
         CEYDA AKA - S.R.L.               J13/1122/2002, cod unic de înregistrare 14610475, care
                                 a fost înregistrat sub nr. 48661 din 06.08.2008.
        HOTĂRÂREA NR 2/2008                 (115/740499)
  Subsemnata TANASE PARASCHIVA, asociat unic în
cadrul societății mai sus menționată, am hotărât:              Societatea Comercială
  Închiderea punctului de lucru din Constanta str. I. GH.       TRANS CONTAINER EUROPA - S.R.L.
DUCA nr. 81 bloc L41 sc. A, etaj P, ap. 2.
                                     HOTARAREA NR. 2/15 APRILIE 2008
  Redactat și semnat azi 06.08.2008 în patru exemplare
originale, sub semnătură privată.                   A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR
   (113/740497)                          Adunarea generală a asociaților Societății Comerciale
                                 „Trans Container Europa” - S.R.L., având sediul în
       Societatea Comercială
                                 Constanța, B-dul Elisabeta, nr. 11, sc. B, et. 1, ap. 8, jud.
    REPRUT REPARATII RUTIERE - S.R.L.
                                 Constanța, nr. de ordine în registrul comerțului
        HOTĂRÂREA NR. 1/2008               J13/1536/2000, cod unic de înregistrare 13311610 și
                                 capital social 1.000,00 lei,
    LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII              În ședința din data de 15 aprilie 2008, desfășurată la
  Subsemnatul MINGIUC TEODOR asociat unic în          sediul social, întrunită în prezența și prin reprezentarea
cadrul societății comerciale sus menționată, am hotărât:     asociațilof deținători ai 100 părți sociale și drepturi de vot
  Retragerea mea din societate și din funcția de        din totalul de 100 părți sociale și drepturi de vot,
administrator și cesionarea, cu titlu gratuit, a societății și  reprezentând 100,00% din capitalul social, din părțile
a capitalului social - 200 lei - 20 părți sociale a 10 lei    sociale și din totalul drepturilor de vot, respectiv în
fiecare astfel:                         prezența asociatului Khayat Shipping Group S.A.L.
  - 180 lei -18 părți sociale = 90% la profit și pierderi   (Holding) , persoană juridică libaneză având sediul în
                                 Beirut, liban, Achrafieh, Adib Ishak Street, Khoury Bldg,
domnului Gheorghiu Ionel Dan - cetățean român, fiul lui
                                 et. 1, înmatriculată la Registrul de Comerț Privat - Beirut
Constantin și Ioana, născut la 7.01.1954 în com. Facaeni
                                 sub nr. 1900227 la data de 17.02.2004, prin administrator
județul Ialomița, domiciliat în Techirghiol str. Marasesti
                                 împuternicit Fouad Khayat, cetățean francez născut la
nr. 6, județul Constanța, CNP.1540107131235, posesor
                                 data de 13.03.1957 în Beirut, Liban, având reședința în
al CI seria KT/688715/31.01.2008/Politia Techirghiol și
                                 România, Constanța, Bd. Elisabeta, nr. 11, sc. A, et. 2,
  - 20 lei - 2 părți sociale și 10% la profit și pierderi
                                 apt. 12, jud. Constanța, identificat cu Permisul de ședere
doamnei - Gheorghiu Ana - cetățean român, fiica lui
                                 temporară seria ROU nr. 0000870 emis la Constanța la
Vasile și Sultana, născut la 24.,02.1956 în Techirghiol
                                 data de 27.05.2004, având cod numeric personal
județul Constanța, domiciliată în Constanța str. Ghiocei
                                 7570313130021, lucrând conform Circularei comerciale
nr. 16, CNP. 2560224131272, posesoare a CI Seria         din 05.05.2005, legalizată de Ministerul Afacerilor
KT/159293/2.11.2000/Poliția Constanța, aceștia          Externe din liban în 05.05.2005 și supralegalizată de
devenind asociați cu drepturi depline însușindu-și integral   Ambasada     României    la   Beirut   sub    nr.
actele constitutive ale societății.               190/1448/09.05.2005, precum și în prezența asociatului
  Administrarea se va face pe perioadă nedeterminată      Fast Line S.A.L. (Holding) , persoană juridică libaneză
de domnul Gheorghiu Ionel Dan.                  având sediul în Beirut, Liban, Achrafieh, Adib Ishak
   (114/740498)                        Street, Khoury Bldg, et. 1, înmatriculată la Registrul de
                                 Comerț Privat - Beirut sub nr. 1900230 la data de
       Societatea Comercială                19.02.2004, prin administrator împuternicit Fouad
    REPRUT REPARAȚII RUTIERE - S.R.L.            Khayat, lucrând conform Circularei comerciale din
                                 05.05.2005, legalizată de Ministerul Afacerilor Externe
            NOTIFICARE
                                 din Liban în 05.05.2005 și supralegalizată de Ambasada
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     României la Beirut sub nr. 192/1450/09.05.2005,
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   deliberând cu privire la modificarea modului de
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         administrare a societății și la cooptarea unui nou
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   administrator, în temeiul dispozițiilor art. 204, alin. (1) , din
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale,
REPRUT REPARAȚII RUTIERE SRL, cu sediul în SAT          republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu
AG1GEA, COMUNA AGIGEA, județ Constanța, str.           unanimitatea drepturilor de vot deținute de asociații
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 7304/16.XII.2008                29

reprezentând 100,00% din capitalul social, din părțile      administrare ordinară - ce privesc problemele legate de
sociale și din totalul drepturilor de vot, adoptă prezenta    buna desfășurare a activității principale, având toate
hotărâre:                             drepturile și obligațiile prevăzute de legislația în vigoare,
  Art. 1. - (1) Se modifică numărul de administratori de la
                                 și puteri limitate de reprezentare a societății pentru
unul singur (administrator unic) la doi, numiți pe perioadă
                                 chestiuni de administrare extraordinară (pentru
nelimitată.
                                 cumpărarea și/sau vânzarea de terenuri, clădiri sau
   (2) Alături de administratorul deja existent, respectiv
domnul Piperiu Cătălin-Stelian, se numește în calitate de     porțiuni din acestea și în general investiții mobiliare și
administrator, pe durată nelimitată, cu puteri depline,      imobiliare este nevoie de hotărârea adunării generale) .
doamna Khayat Camelia-Mihaela, cetățean român,            (2) Administratorii acționează independent, cu puteri
născută la data de 23 iunie 1960, în București, sectorul 5,    egale, fiecare putând singur să decidă și să reprezinte
căsătorită, domiciliată în București, sectorul 1, Bulevardul   societatea în relațiile cu terții, fiind îndreptățit să execute
Primăverii, numărul 41, etajul 1, apartamentul 2, având      toate operațiunile necesare pentru îndeplinirea obiectului
codul numeric personal 2600623400095, identificată cu
                                 de activitate al societății și având drept de semnătură
cartea de identitate seria RT, nr. 342085, emisă la data de
                                 pentru operațiunile bancare. Toate actele care angajează
02 iulie 2004 de către Poliția Municipiului București -
Secția 1.                             patrimoniul societății vor fi semnate de către unul dintre
  Art. 2. - (1) Administratorii acționează independent, cu   administratorii societății. El poate da împuternicire de
puteri egale, fiecare putând singur să decidă și să        reprezentare oricărei alte persoane pentru îndeplinirea
reprezinte societatea în relațiile cu terții           atribuțiilor sale, dar răspunde direct de neîndeplmirea
   (2) Răspunderea administratorilor este divizibilă,      acestora.”
fiecare răspunzând independent pentru actele și faptele       Art. 6. - După alineatul, (3) al art: . 18 - „Puterile
îndeplinite în exercitarea atribuțiilor sale de administrator.  administratorului” - din Actul constitutiv se introduc două
   (3) Fiecare dintre administratori poate accepta
                                 noi alineate, (4) și (5), cu următorul conținut
mandatul de administrator și în alte societăți comerciale.
                                   „(4) Răspunderea administratorilor este divizibila,
  Art. 3. - Doamna Khayat Camelia-Mihaela primește o
remunerație lunară în sumă netă de 1.700,00 lei, care se     fiecare răspunzând independent pentru actele și faptele
plătește în ultima zi bancară a lunii               îndeplinite în exercitarea atribuțiilor sale de administrator.
  Art. 4. - Alineatele (1) și (2) ale art 17 - „Administrarea    (5) Fiecare dintre administratori poate accepta
societății” - din Actul constitutiv se modifică și vor avea    mandatul de administrator și în alte societăți comerciale.”
următorul conținut                          Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre, în
  „ (1) Societatea este administrată de doi administratori,   patru exemplare, sub semnătură privată, astăzi, 15 aprilie
numiți pe durată nelimitată.                   2008.
   (2) Sunt administratori ai societății:
                                    (116/740500)
  a) Piperiu Cătălin-Stelian, c.n.p. 1680514131236,
născut în Mun. Constanța, jud. Constanța, la data de
                                       Societatea Comercială
14.05.1968, domiciliat în Mun. Constanța, B-dul
                                     TRANS CONTAINER EUROPA - S.R.L.
Lăpușneanu, nr. 179, bL S5, sc. A, ap. 4, jud. Constanța,
legitimat cu CI seria KT nr. 285131, eliberată de Poliția
                                             NOTIFICARE
Mun. Constanța la data de 23.07.2002; cetățean român;
  b) Khayat Camelia-Mihaela, cetățean român, născută        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
la data de 23 iunie 1960, în București, sectorul 5,        Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
domiciliată în București, sectorul 1, Bulevardul Primăverii,   alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
numărul 41, etajul 1, apartamentul 2, având codul         modificările și completările ulterioare, depunerea textului
numeric personal 2600623400095, identificată cu cartea      actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
de identitate seria RT, nr. 342085, emisă la data de 02
                                 TRANS CONTAINER EUROPA SRL, cu sediul în
iulie 2004 de către Poliția Municipiului București - Secția 1.”
                                 MUNICIPIUL CONSTANȚA, județ. Constanța, B-dul
  Art. 5. - Alineatele (1) și (2) ale art. 18 - „Puterile
administratorului” - din Actul constitutiv se modifică și vor   ELISABETA, nr. 11, scara B. etaj 1, ap. 8, înregistrată sub
avea următorul conținut                      nr. J13/1536/2000, cod unic de înregistrare 13311610,
  „ (1) Administratorii au puteri depline de reprezentare    care a fost înregistrat sub nr. 48662 din 07.08.2008.
a societății în condițiile legii pentru chestiuni de         (117/740501)
  30          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 7304/16.XII.2008

       Societatea Comercială                2. Administrarea societății:
     STIHLL DEVELOPMENT - S.R.L.               2.1. Se aprobă numirea în funcția de administrator al
                                societății a dlui. Enache Florin.
            DECIZIE                  Având în vedere această modificare, societatea va fi
       A ASOCIATULUI UNIC                administrată pentru următorul mandat de 4 ani cu
    AL SC STIHLL DEVELOPMENT SRL,             începere de la data de 04.08.2008 și până la data de
        DIN 2 AUGUST 2008                04.08. 2012, de doi administratori, respectiv:
  Stihll Development SRL, o societate cu răspundere       Enache Daniel, cetățean român, identificat cu CI seria
limitată constituită în mod valabil și funcționând în mod   KT nr. 269104 eliberat de Pol. CONSTANȚA la data
legal conform legislației din România, având sediul social   01.05.2002, CNP 1700519390688 cu domiciliul în
în orașul Năvodari str. DC 86 nr. 79, jud. Constanța,     CONSTANȚA Strada SUCEAVA, nr. 6 bl U3, sc. D, ap. 49
înregistrată la Registrul Comerțului sud numărul         Enache Florin cetățean român, domiciliat în București,
J13/2216/20.06.2008, Cod Unic de înregistrare         șos. Nordului nr. 54B, et. 4, ap. 12, sector 1, CNP
24085055, atribut fiscal R cu un capital social de 200
                                1670729390729, identificat cu CI seria DP nr. 123661
RON, divizat în 20 de părți sociale cu o valoare nominală
                                eliberată de INEP la data de 07.03.2007, pentru un
de 10 RON fiecare („Societatea”) , întrunită în mod legal
                                mandat de administrare de 4 ani, cu începere de la data
în prezența asociatului unic, respectiv:
  Domnul Enache Daniel, cetățean român, identificat cu    de 04.08.2008
CI seria KT nr. 269104 eliberat de Pol. CONSTANȚA la       Ambii administratori vor avea puteri depline de
data 01.05.2002, CNP 1700519390688 cu domiciliul în      gestiune și reprezentare și drept de semnătură socială
CONSTANTA Strada SUCEAVA, nr. 6 bl U3, sc. D, ap. 49      disjunctă în conturile deschise la bănci pe numele și la
  Invitat:                          dispoziția societății.
  ENACHE FLORIN, cetățean român, domiciliat în          3. Adoptarea unui nou Act Constitutiv
București, șos. Nordului nr. 54B, et. 4, ap. 12, sector 1,    3.1. Se aprobă adoptarea unui nou Act Constitutiv al
CNP 1670729390729, identificat cu CI seria DP nr.       Societății, având în vedere schimbarea structurii societății
123661 eliberată de INEP la data de 07.03.2007;        de la societate cu asociat unic la societate cu doi asociați.
  Având în vedere că, Asociatul unic al Societății Enache    Această decizie a fost semnată în cinci (5) exemplare
Daniel dorește să vândă dlui Enache Florin, un număr de
                                originale, în limba română, astăzi 2 august 2008.
8 părți sociale reprezentând 40 % din capitalul social total
                                  (118/740502)
al societății pentru un preț total de 2.120.400 EURO În
acest sens asociatul unic al societății decide:
                                       Societatea Comercială
  1 Aprobarea vânzării părților sociale
                                     STIHLL DEVELOPMENT - S.R.L.
  1.1 Se aprobă vânzarea de către dl. Enache Daniel
către dl Enache Florin a unui număr de 8 părți sociale
                                           NOTIFICARE
având o valoare nominală totală de 80 RON reprezentând
40% din capitalul social al Societății.              Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  1.2 Dl Enache Daniel este de acord să vândă către dl    Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Enache Florin și dl Enache Florin este de acord să       alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
cumpere de la dl Enache Daniel un număr de 8 părți       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
sociale, libere de orice sarcini împreună cu toate       actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
drepturile conferite de acestea în conformitate cu       STIHLL DEVELOPMENT SRL, cu sediul în ORAȘ
prevederile legale în materie.                 NĂVODARI, județ Constanța, TRUP MAMAIA NORD,
  1.3 Ca urmare a vânzării părților sociale, structura    DC86, nr. 79, înregistrată sub nr. J13/2216/2008, cod unic
Societății se modifică, rezultând o nouă configurație a
                                de înregistrare 24085055, care a fost înregistrat sub nr.
acestuia, valoarea capitalului social ramânâd
                                48668 din 06.08.2008.
neschimbată, după cum urmează:
  • Enache Daniel va deține 12 de părți sociale având o      (119/740503)
valoare nominală de 10 de RON fiecare și o Valoare totală
                                        Societatea Comercială
de 120 RON reprezentând 60% din capitalul social al
                                         DEFNEIS - S.R.L.
Societății.
  • Enache Florin va deține 8 părți sociale având o
                                     HOTĂRÂREA NR. 3/01.08.2008
valoare nominală de 10 de RON fiecare și o valoare totală
de 80 RON reprezentând 40% din capitalul social al        Subsemnatul AGI-ACAI CETIN, în calitate de asociat
Societății.                          unic am hotărât:
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 7304/16.XII.2008              31

 Se închid două puncte de lucru: CONSTANȚA str.          1. Deschiderea unui punct de lucuru DEPOZIT
Aurel Vlaicu nr. 163 A stand 71-72, CONSTANȚA str. I.L.    MATERIALE CHIMICE situat în mun. Odirheiu-Secuiesc
Caragiale nr. 46.                       str. Vulturului nr. 2/A jud. Harghita.
 Hotărârea este încheiată sub semnătură privată în 4       În mod corespunzător se modifică art. 3 din Actul
exemplare                           constituiv
  (120/740504)                          Prezentul act adițional s-a redactat în 5 exemplare
                                originale la Cabinet de Avocat Lukacsi Maria din
       Societatea Comercială              Odorheiul Secuiesc, str. Bethlen Gabornr. 5 ap 7 jud.
      CARDINAL SECURITI - S.R.L.             Harghita, în baza împuternicirii nr. ...../2008 și face parte
                                integrantă din actul constitutiv al S.C. PRINTERKA TECH
        HOTĂRÂREA NR. 3/2008              S.R.L., Odorheiu-Secuiesc.
                                  (123/740518)
   LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII
 Subsemnatul PANFIL DAN - asociat unic în cadrul               Societatea Comercială
societății comerciale sus menționată, am hotărât:              PRINTERKA TECH - S.R.L.
 Se deschide punct de lucru în Eforie, str. Mihail
                                           NOTIFICARE
Kogălniceanu nr. 20, jud. Constanța:
  (121/740505)                         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Harghita notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
        Societatea Comercială             alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
         SANCAR - S.R.L.               modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
        HOTĂRÂREA NR. 1/2008              PRINTERKA TECH SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
                                ODORHEIU SECUIESC, județ Harghita, str. ROZEI, nr.
  Subsemnatul, FOTU CĂTĂLIN, asociat în cadrul
                                16A, înregistrată sub nr. J19/1030/2007, cod unic de
societății comerciale sus-menționată, am hotărât:
                                înregistrare 22713846, care a fost înregistrat sub nr.
  1. Se deschide punct de lucru în Constanța, str. Alba   20905 din 02.07.2008.
Iulia nr. 8B.                           (124/740519)
  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
ORCT Constanța astăzi, 08.08.2008, sub semnătură                Societatea Comercială
privată, în 4 exemplare, din care 3 exemplare pentru părți           HAPPY PARK - S.R.L.
și un exemplar pentru emitent, la cererea și pe
răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.            ACT ADIȚIONAL
103298/08.08.2008.                              LA ACTUL CONSTITUTIV
   (122/740506)                              AL S.C. HAPPY PARK S.R.L.
                                       ODORHEIU-SECUIESC
       Societatea Comercială                Încheiat de Véghné dr. Fekete Éva, în calitate de
       PRINTERKA TECH - S.R.L.              asociat unic al S.C. HAPPY PARK S.R.L. cu sediul în sat
                                Aluniș nr. 21, comuna Mugeni jud. Harghita înregistrată la
        ACT ADIȚIONAL NR. 1
                                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
       LA ACTUL CONSTITUTIV               Harghita sub nr. J19/957/2004, având CUI RO 16843566,
     AL S.C. PRINTERKA TECH S.R.L.              pentru modificarea Actului constitutiv cu dare de dată
        ODORHEIU-SECUIESC                certă la Biroul Notarului Public Vâlcan Aura Felicia din
                                Miercurea-Ciuc sub nr. 175/24.09.2004,
  Încheiat de Harghita Maria Magdalena în calitate de
                                  prin punerea în aplicare a hotărârii asociatului unic
asociat unic al S.C. PRINTERKA TECH S.R.L. Odorheiul-
                                luată la 25 iunie 2008, când a hotărât:
Secuiesc, str. Razei, nr. 16/A jud. Harghita sub nr.        1 Deschiderea unui punct de lucru „HAPPY PARK” în
J19/1030/2007. având CUI 22713846               Municipiul Odorheiu-Secuiesc, str. Rakoczi nr. 31 jud.
  Pentru modificarea Actului Constitutiv legalizat la    Harghita.
Cabinet avocat Lukacsi Maria din Odorheiu-Secuiesc sub       Prezentul act adițional s-a redactat în 5 exemplare
nr. 122/16.10.2007                       originale la Cabinetul de Avocat Lukácsi Maria din
  Prin punerea în aplicare a hotărârii asociatului unic   Odorheiu-Secuiesc, în baza împuternicirii avocațiale
luată la 12 iunie 2008, când s-a hotărât:           nr. 98/2008.
  32             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 7304/16.XII.2008

  Asociatul unic declară că renunță la termenul de                Pentru modificarea actului constituitv autentificat la
recurs împotriva încheierii de admitere a judecătorului            Biroul Notarului Public Delia-Cornelia Piloiu din Sibiu sub
delegat.                                    nr. 175 din 07.02.2003
  Asociatul unic, cetățean maghiar, semnează prezenta               Prin punerea în aplicare a hotărârii adunării generale a
după traducere și explicare în limba maghiară de către             asociaților luată la 28 iulie 2008, când s-a hotărât:
traducătorul ales, av. Lukácsi Maria.                       1. Modificarea sediului social, ca urmare a
  (125/740520)                                renumerotării numerelor administrative de către Primăria
                                        Odorheiu-Secuiesc, la adresa Municipiul Odorheiu-
          Societatea Comercială                   Secuiesc, str. N.Bălcescu nr. 69/C/J jud. Harghita.
          HAPPY PARK - S.R.L.                      2. Actualizarea și republicarea actului constitutiv.
                                          Prezentul act adițional s-a redactat în 6 exemplare
              NOTIFICARE
                                        originale la Cabinetul de Avocat Lukácsi Maria Odorheiu-
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul            Secuiesc, în baza împuternicirii nr. ..../2008 și face parte
Harghita notifică, în conformitate cu prevederile art. 204           integrantă din Actul constitutiv al S.C. BERGER KORTE
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu                S.R.L., Odorheiu-Secuiesc.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului            Asociații declară că renunță la dreptul de recurs
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale           împotriva încheierii de admitere a judecătorului delegat.
HAPPY PARK SRL, cu sediul în SAT ALUNIȘ, COMUNA                  Asociații străini semnează prezentul act după
MUGENI, județ Harghita, nr. 21, înregistrată sub nr.              traducere și explicare în limba germană făcută de
J19/957/2004, cod unic de înregistrare 16843566, care a            traducător ales, d-ul Sorin Stoica.
fost înregistrat sub nr. 20908 din 02.07.2008.                   (127/740522)
   (126/740521)
                                                 Societatea Comercială
          Societatea Comercială                            BERGER - KORTE - S.R.L.
         BERGER-KORTE - S.R.L.
                                                      NOTIFICARE
          ACT ADIȚIONAL NR. 1
                                         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
        LA ACTUL CONSTITUTIV                      Harghita notifică, în conformitate cu prevederile, art. 204
       AL S.C. BERGER KORTE S.R.L.                    alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
         ODORHEIU-SECUIESC                       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Încheiat între Hermann Richard Klaus Korte și Rudolf            actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
Berger, în calitate de asociați ai S.C. BERGER KORTE              BERGER-KORTE SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
S.R.L. cu sediul în Odorheiu-Secuiesc str. Nicolae               ODORHEIU SECUIESC, județ Harghita, str. NICOLAE
Bălcescu nr. 2 jud. Harghita înregistrată la Oficiul              BĂLCESCU, nr. 69/C/3, înregistrată sub nr.
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Harghita             J19/247/2003, cod unic de înregistrare 15309226, care a
sub nr. J19/247/2003 având CUI 15309226 și atribut               fost înregistrat sub nr. 21247 din 04.07.2008.
fiscal R                                      (128/740523)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                  „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
            IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București                                                                  &JUYDGY|328303|
          și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
             Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                 Adresa pentru publicitate: Centrul de vânzări și informare, București, șos. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                                Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 7304/16.XII.2008 conține 32 de pagini.      Prețul: 0,96 lei        ISSN  1220–4889

								
To top