mof4_2008_6876

Document Sample
mof4_2008_6876 Powered By Docstoc
					                          PARTEA    A  IV-A
Anul 176 (XVIII) — Nr. 6876      PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI               Marți, 2 decembrie 2008          PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
        O’HARA IMPEX - S.R.L.                      EDALBUR SERV - S.R.L.

           ACT ADIȚIONAL                          ACT ADIȚIONAL
  Subsemnatul RUSU GEORGEL, asociat unic la            Subsemnatul BURICEA MARIAN asociat unic am
societatea mai sus menționată, am hotărât:            hotărât cesionarea întregului capital social în valoare de
  - actualizarea obiectului de activitate conform cod      200,00 lei, domnului BĂNICĂ ȘTEFĂNIȚĂ- GABRIEL
CAEN rev.2 si întocmirea unui nou act constitutiv        începând cu data de 02.07.2008, cesiune acceptată.
actualizat                             Începând cu aceeași data, eu, BURICEA MARIAN, mă
  - completarea obiectului secundar de activitate cu:      retrag din societate și declar că am primit toate drepturile
5610-Restaurante; 5621-Activități de alimentație         ce mi se cuvin de la societate și nu mai am nici o pretenție
(catering) pentru evenimente; 5629-Alte activități de      de revendicat.
alimentație n.c.a.; 5630-Baruri și alte activități de servire    În urma acestui fapt, societatea comercială EDALBUR
a băuturilor.                          SERV SRL are ca asociat unic pe:
  Prezentul act produce efecte după îndeplinirea          BĂNICĂ ȘTEFĂNIȚĂ-GABRIEL cetățean român,
condițiilor prevăzute de Legea 31/1990 modificată și       născut la data de 30.05.1981 în mun. BRĂILA, fiul lui
republicată.                           TUDOREL și MARIA, domiciliat în mun. BRĂILA calea
  (1/701343)                          CĂLĂRAȘILOR nr. 46, bl. C, sc. 2, et. 4, ap. 43, jud.
                                 BRĂILA, identificat cu CI seria XR nr. 209068/
                                 19.12.2005/SPCLEP BRĂILA cnp 1810530090108.
        Societatea Comercială                Eu, BĂNICĂ ȘTEFĂNIȚĂ-GABRIEL, declar că ader în
        O’HARA IMPEX - S.R.L.              totalitate la prevederile actelor constitutive ale societății,
                                 am cunoștință de situația financiar contabilă, de activul și
            NOTIFICARE                pasivul societății și hotărăsc următoarele:
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      - capitalul social de 200,00 lei, divizat în 20 părți
Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.  sociale a 10 lei fiecare, aparține asociatului unic.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și     - funcția de reprezentant și administrator al societății
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    va fi îndeplinită în continuare de către BĂNICĂ
actului constitutiv al societății comerciale O’HARA IMPEX    ȘTEFĂNIȚĂ-GABRIEL actualul asociat unic al societății.
SRL, cu sediul în SAT VIZIRU, COMUNA VIZIRU, județ         - sediul societății rămâne în mun. Brăila b-dul
Brăila, Com. VIZIRU, CAMERA 1, înregistrată sub nr.       DOROBANȚILOR nr. 313 bis, bl. Renel, sc. 2, ap. 36, jud.
J9/149/1994, cod unic de înregistrare 5296498, care a      BRĂILA
fost înregistrat sub nr. 19364 din 03.07.2008.           Eu, BĂNICĂ ȘTEFĂNIȚĂ-GABRIEL, declar pe proprie
   (2/701344)                         răspundere că nu mai am calitatea de asociat unic în nici
  2           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6876/2.XII.2008

o altă societate cu răspundere limitată de pe teritoriul     al florilor și al plantelor; 4623-Comerț cu ridicata al
ROMÂNIEI.                            animalelor vii; 4638-Comerț cu ridicata specializat al altor
  Prezentul act adițional produce efecte după         alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște; 4651-
îndeplinirea formelor de publicitate prevăzute de Legea     Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor
nr. 31/1990.                           periferice și software- ului; 4675-Comerț cu ridicata al
   (3/701345)                         produselor chimice; 4676-Comerț cu ridicata al altor
                                 produse intermediare; 4741-Comerț cu amănuntul al
                                 calculatoarelor, unităților periferice și software-ului, în
        Societatea Comercială              magazine specializate; 4742-Comerț cu amănuntul al
        EDALBUR SERV - S.R.L.               echipamentului pentru telecomunicații, în magazine
                                 specializate; 4752-Comerț cu amănuntul al articolelor de
            NOTIFICARE                fierărie, al articolelor din sticlă și al celor pentru vopsit, în
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     magazine specializate; 4774-Comerț cu amănuntul al
Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.  articolelor medicale și ortopedice, în magazine
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și    specializate; 4776-Comerț cu amănuntul al florilor,
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor
actului constitutiv al societății comerciale EDALBUR       de companie și a hranei pentru acestea, în magazine
SERV SRL, cu sediul în MUNICIPIUL BRĂILA, județ         specializate; 4791-Comerț cu amănuntul prin intermediul
Brăila, B-dul DOROBANȚILOR, nr. 313 BIS, CAMERA 1,        caselor de comenzi sau prin Internet; 8219-Activități de
bloc RENEL, scara 2, etaj 4, ap. 36, înregistrată sub nr.    fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități
J9/76/2006, cod unic de înregistrare 18324204, care a      specializate de secretariat; 8291-Activități ale agențiilor
fost înregistrat sub nr. 19368 din 03.07.2008.          de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a
   (4/701346)                         creditului; 8299-Alte activități de servicii suport pentru
                                 întreprinderi n.c.a.; 9602-Coafură și alte activități de
                                 înfrumusețare.
        Societatea Comercială                Prezentul act produce efecte după îndeplinirea
        ALSARIA SERV - S.R.L.              condițiilor prevăzute de Legea 31/1990 republicată și
                                 modificată.
           ACT ADIȚIONAL                  (6/701348)
  Subsemnata CARSTEI ALINA, în calitate de asociat
unic la societatea sus menționată, am hotărât:
  - Declararea unui punct de lucru situat în Mun.                Societatea Comercială
BRĂILA, Șos. Rm. SĂRAT nr. 74, Complex Comercial                 RELMIS COM - S.R.L.
“Tug Center”, stand F 11/12, conform actelor doveditoare
anexate;                                         NOTIFICARE
  Prezentul act adițional produce efecte după           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea 31/1990       Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
republicată și Legea nr. 359/2004 modificată și         (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completată cu O.U.G. nr. 75/2004.                completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
  (5/701347)                          actului constitutiv al societății comerciale RELMIS COM
                                 SRL, cu sediul în MUNICIPIUL BRĂILA, județ Brăila, Șos.
                                 BUZĂULUI, nr. 14, CAMERA 1, bloc A12, scara C, etaj 3,
        Societatea Comercială              ap. 61, înregistrată sub nr. J9/56/1993, cod unic de
        RELMIS COM - S.R.L.               înregistrare 3530206, care a fost înregistrat sub nr. 19388
                                 din 03.07.2008.
           ACT ADIȚIONAL                  (7/701349)
  Subsemnații BADEA MARIOARA și BADEA VIOREL,
asociați la societatea mai sus menționată, de comun
acord, am hotărât completarea obiectului secundar de               Societatea Comercială
activitate cu: 0113-Cultivarea legumelor și a pepenilor, a            AGROAREND - S.R.L.
rădăcinoaselor și tuberculilor; 0149-Creșterea altor
animale; 4511-Comerț cu autoturisme și autovehicule                  ACT ADIȚIONAL
ușoare (sub 3,5 tone); 4519-Comerț cu alte autovehicule;      Subsemnații PRICEPUTU DAN EMILIAN și TARAU
4621-Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor,        VALENTIN, asociați la societatea mai sus menționată, de
furajelor și tutunului neprelucrat; 4622-Comerț cu ridicata   comun acord, am hotărât majorarea capitalului social în
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6876/2.XII.2008                3

valoare de 200 lei cu suma de 10.000 lei aport în numerar,     - Majorarea capitalului social în valoare de 200 lei
conform chitanțelor de depunere anexate.             RON, cu suma de 84.800 lei RON aport propriu în
  În urma acestui fapt, capitalul social devine 10.200 lei   numerar, conform chitanțelor anexate. În urma acestui
și se va împărți în 20 p.s. a 510 lei fiecare p.s., repartizat  fapt capitalul social devine 85.000 lei RON, indivizibil și
pe asociați astfel:                       aparține asociatului unic;
  PRICEPUTU DAN EMILIAN 10 p.s. = 5.100 lei            - Întocmirea unui act constitutiv sub semnătură privată
  TARAU VALENTIN 10 p.s. = 5.100 lei              respectând prevederile Legii nr. 31/1990 republicată.
  Participarea la beneficii și pierderi se face proporțional   Prezentul act adițional produce efecte după
cu p.s. deținute de fiecare asociat.               îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea 31/1990
  Prezentul act adițional produce efecte după         republicată și Legea nr. 359/2004 modificată și
îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea 31/1990       completată cu O.U.G. nr. 75/2004.
republicată și modificată.                      (11/701353)
   (8/701350)

                                        Societatea Comercială
        Societatea Comercială                    MONDINSTAL GROUP - S.R.L.
        AGROAREND - S.R.L.
                                            NOTIFICARE
            NOTIFICARE
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
                                 (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
                                 completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
                                 actului constitutiv al societății comerciale MONDINSTAL
actului constitutiv al societății comerciale AGROAREND
                                 GROUP SRL, cu sediul în MUNICIPIUL BRĂILA, județ
SRL, cu sediul în SAT VIZIRU, COMUNA VIZIRU, județ
                                 Brăila, Calea CĂLĂRAȘILOR, nr. 222, CAMERA 1, bloc
Brăila, Com. VIZIRU,CONF. SENT. NR. 447/16.06.2000,
                                 A8, scara 1, etaj P, ap. 1, înregistrată sub nr. J9/830/2004,
CAMERA 1, înregistrată sub nr. J9/69/2001, cod unic de
                                 cod unic de înregistrare 16847053, care a fost înregistrat
înregistrare 13758415, care a fost înregistrat sub nr.
19391 din 03.07.2008.                      sub nr. 19474 din 04.07.2008.
  (9/701351)                            (12/701354)        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
        SCEPTRU IMPEX - S.R.L.                    ECE LEGUME FRUCTE - S.R.L.

           ACT ADIȚIONAL                          ACT ADIȚIONAL
  Subsemnații IONESCU VIRGIL și ROTARU SANDU,            Subsemnații KUCUK MEHMET ALI și KUCUK
asociați la societatea mai sus menționată, de comun       MUSTAFA, în calitate de asociați la societatea mai sus
acord, am hotărât radierea următoarelor puncte de lucru:     menționată, de comun acord, am hotărât retragerea din
1. din mun. Tulcea, str. Isaccei nr. 19, bl. I5B, jud. Tulcea;  societate a d-lui KUCUK MUSTAFA, care cesionează
2. din mun. Slobozia, str. Unirii, bl. Z1, parter, Jud.     aportul său la capitalul social în valoare de 29.210 p.s. =
Ialomița.                            292.100 lei d-lui KUCUK MEHMET ALI, aceasta din urmă
  Prezentul act produce efecte după îndeplinirea        devenind unic asociat în societate.
condițiilor prevăzute de Legea 31/1990 republicată și        Ca urmare a cesiunii făcute, dl. KUCUK MUSTAFA se
modificată.
                                 retrage din societate, renunță la calitățile de asociat,
   (10/701352)
                                 administrator și reprezentant, declarând că nu mai are
                                 nici o pretenție de revendicat față de aceasta. În urma
       Societatea Comercială               acestui fapt, S.C. “ECE LEGUME FRUCTE” S.R.L. are ca
      MONDINSTAL GROUP - S.R.L.              unic asociat pe dna. KUCUK MEHMET ALI, care
                                 hotărăște:
           ACT ADIȚIONAL                  - capitalul social în valoare de 1.168.390 lei numerar,
  Subsemnatul IFRIM STELIAN ROBERTINO, asociat         este împărțit în 116.839 p.s. a 10 lei p.s. și aparține în
unic la societatea mai sus menționată, am hotărât:        întregime asociatului unic.
  4           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6876/2.XII.2008

  - funcția de administrator și reprezentant va fi               Societatea Comercială
îndeplinită în continuare de asociatul unic KUCUK                ECOSILV PROD - S.R.L.
MEHMET ALI.
  Față de hotărârea intervenită de retragere a unui                  NOTIFICARE
asociat, actul constitutiv existent își încetează producerea    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
efectelor juridice pe viitor, prin libera voință a asociatului  Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
unic, societatea urmând a funcționa în continuare în baza    (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
noului act constitutiv ce se redactează și se semnează o     completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
data cu prezentul înscris.                    actului constitutiv al societății comerciale ECOSILV
  Prezentul act produce efecte după îndeplinirea        PROD SRL, cu sediul în MUNICIPIUL BRĂILA, județ
condițiilor prevăzute Legea 31/1990 republicată și        Brăila, Șos. BUZĂULUI, nr. 14, CAMERA 1, bloc A12,
modificată.                           scara A, ap. 7, înregistrată sub nr. J9/89/2007, cod unic
  (13/701355)                         de înregistrare 20848596, care a fost înregistrat sub nr.
                                 19723 din 07.07.2008.
       Societatea Comercială                 (16/701358)
      ECE LEGUME FRUCTE - S.R.L.

            NOTIFICARE                        Societatea Comercială
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul             GIANICOM - S.R.L.
Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și              ACT ADIȚIONAL
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al     Subsemnatele ROZOLEANU LILIANA și SIRBU
acrului constitutiv al societății comerciale ECE LEGUME     ELENA, asociate la societatea mai sus menționată, de
FRUCTE SRL, cu sediul în SAT VĂDENI, COMUNA           comun acord, am hotărât radierea punctului de lucru din
VĂDENI, județ Brăila, Com. VĂDENI - COMPLEXUL          mun. Brăila, cart. Viziru I, complex com., stand nr. G1
SERE, CAMERA 1, înregistrată sub nr. J9/57/2003, cod        Prezentul act produce efecte după îndeplinirea
unic de înregistrare 12571620, care a fost înregistrat sub    condițiilor prevăzute de Legea 31/1990 republicată și
nr. 19710 din 07.07.2008.                    modificată.
   (14/701356)                          (17/701359)

        Societatea Comercială
        ECOSILV PROD - S.R.L.                      Societatea Comercială
                                        STELAR TRADING - S.R.L.
           ACT ADIȚIONAL
  Subsemnații PICUS MIHAITA și PICUS GlNA, asociați                 ACT ADIȚIONAL
la societatea mai sus menționată, de comun acord          Subsemnatele BRATOSIN MARIOARA și IGNATOV
hotărâm:                             NICOLETA, asociate la societatea mai sus menționată,
  - Majorarea capitalului social în valoare de 200 lei     de comun acord, am hotărât deschiderea unui punct de
RON, cu suma de 150.000 lei RON din contul 121- Profit      lucru situat în mun. Brăila, șos. Rm. Sărat nr. 74, complex
și pierdere, conform Balanței de verificare cumulată       comercial “TUG CENTER”, stand nr. M002, Jud. Brăila,
01.01.2007-31.12.2007, anexată.                 conform actelor doveditoare anexate.
  În urma acestui fapt, capitalul social devine 150.200 lei    Prezentul act produce efecte după îndeplinirea
RON, divizat în 20 p.s. a câte 7.510 lei RON partea       condițiilor prevăzute de Legea 31/1990 modificată și
socială și aparține asociaților astfel:             republicată.
  PICUS GINA - 75.100 lei RON = 10 p.s.               (18/701360)
  PICUS MIHAITA - 75 100 lei RON = 10 p.s.
  Participarea la beneficii și pierderi este proporțională
cu numărul părților sociale deținute de fiecare asociat.             Societatea Comercială
  -Întocmirea unui act constitutiv sub semnătură privată             UBISOFT - S.R.L.
respectând prevederile Legii nr. 31/1990 republicată.
  Prezentul act adițional produce efecte după                    ACT ADIȚIONAL
îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea 31/1990        Subsemnații PATRICHI GABRIEL și PATRICHI
republicată și Legea nr. 359/2004 modificată și         CATRINEL-EMILIA, asociați la societatea mai sus
completată cu O.U.G. nr. 75/2004.                menționată, de comun acord, am hotărât deschiderea
   (15/701357)                         unui punct de lucru situat în mun. Brăila, Piața Concordia,
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6876/2.XII.2008              5

nr. inventar 1002, jud. Brăila, conform actelor doveditoare           Societatea Comercială
anexate.                                    CELLULAR ONE - S.R.L.
  Prezentul act produce efecte după îndeplinirea
condițiilor prevăzute de Legea 31/1990 modificată și                 ACT ADIȚIONAL
republicată.                            Subsemnații HOTNOGU CEZAR MIHAI și HOTNOGU
   (19/701361)                         IONELA, în calitate de asociați la societatea
                                 susmenționată, de comun acord hotărâm:
                                  - Declararea următoarelor puncte de lucru situate în: 1-
       Societatea Comercială               Oraș TÂRGU FRUMOS, Str. CUZA VODĂ, Bl. 36, Jud.
     NAZAR IMPORT EXPORT - S.R.L.              IAȘI; 2- Oraș ADJUD, Str. REPUBLICII, Bl. 88, parter,
                                 Jud. VRANCEA; 3-Oraș INSURATEI, Str. TINERETULUI,
           ACT ADIȚIONAL                Bl. B4, parter, farmacia 27,Jud. BRĂILA; 4-Oraș IANCA,
  Subsemnatul YUSUF BAHITTIN DUMAN, reprezentat         Calea BRĂILEI, Bl. B3, lot 1/2, parter, Jud. BRĂILA; 5-
de d-na Mihail Stefania Georgiana conform Procurii        Mun. BUCUREȘTI, B-dul CAROL I nr. 40-42, sect. 2,
autentificată la B.N. Ppopa Dorina sub nr.            parter, conform actelor doveditoare anexate;
1117/20.06.2005, în calitate de asociat unic la societatea     - Radierea unui punct de lucru (sediu secundar), situat
mai sus menționată, am hotărât:                 în Loc. TÂRGU FRUMOS, parter, conform contractului nr.
  - Schimbarea denumirii din SC “NAZAR TEXTIL” SRL       16/31.03.2008;
în SC “NAZAR IMPORT EXPORT” SRL, conform dovezii          Prezentul act adițional produce efecte după
privind disponibilitatea firmei nr. 17475 din data de      îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea 31/1990
18.06.2008, eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de    republicată și Legea nr. 359/2004 modificată și
pe lângă Tribunalul Brăila;                   completată cu O.U.G. nr.75/2004.
  - Schimbarea obiectului principal de activitate din 1740      (22/701364)
în 4673-Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al
materialelor de construcții și echipamentelor sanitare,
                                        Societatea Comercială
activitatea corespunzătoare codului CAEN 1740 va trece
                                        LANISAR COM - S.R.L.
la obiectul secundar de activitate al societății;
  - Actualizarea obiectului de activitate potrivit CAEN-              ACT ADIȚIONAL
Rev.2;
                                  Subsemnatul DUMITRACHE RAMON, reprezentat de
  - Întocmirea unui act constitutiv sub semnătură privată
                                 d-na Dumitrache Ionela Florentina conform Procurii
respectând prevederile Legii nr. 31/1990 republicată.
                                 autentificată la B.N.P “Ralea &Ralea” sub
  Prezentul act adițional produce efecte după
                                 nr.914/02.03.2006, în calitate de asociat unic la
îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea 31/1990
                                 societatea sus menționată, am hotărât:
republicată și Legea nr 359/2004 modificată și completată
                                  -Declararea unui punct de lucru situat în Mun.BRĂILA,
cu O.U.G. nr. 75/2004.
                                 Str.DOROBANȚILOR, Bl.25A-25B, conform actelor
   (20/701362)                         doveditoare anexate;
                                  -Radierea unui punct de lucru situat în Mun.BRĂILA,
                                 conform contractului nr.43458/11.01.2007;
       Societatea Comercială
                                  Prezentul act adițional produce efecte după
     NAZAR IMPORT EXPORT - S.R.L.
                                 îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea 31/1990
                                 republicată și Legea nr.359/2004 modificată și completată
            NOTIFICARE
                                 cu O.U.G. nr.75/2004.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       (23/701365)
Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al            Societatea Comercială
actului constitutiv al societății comerciale NAZAR                ARTDENT - S.R.L.
IMPORT EXPORT SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
BRĂILA, județ Brăila, B-dul AL. I. CUZA, nr. 32, CAMERA               ACT ADIȚIONAL
1, etaj 2, ap. BIROU NR. 5, înregistrată sub nr.          Subsemnatele: CHELARIU ANCA-TATIANA și
J9/803/2004, cod unic de înregistrare 16818090, care a      CHELARIU AURELIA, asociate la S.C. “ ARTDENT “
fost înregistrat sub nr. 19825 din 08.07.2008.          S.R.L. am hotărât:
   (21/701363)                          - Încetarea activității la sediul social al societății și
  6           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6876/2.XII.2008

  - Declararea unui punct de lucru situat în Brăila,     aderă la societate.Ca urmare a cesiunii făcute dl,Zamfir
Policlinica Hipodrom, Str. Pietății, Nr.1, camera 1, Parter,  Cosmin Ionut se retrage din societate, renunță la calitatea
(cabinet medical de stomatologie), conform actelor       de asociat, reprezentant, administrator și declară că nu
doveditoare anexate.                      mai are nici o pretenție de revendicat.
  Prezentul act adițional produce efecte după          În urma acestui fapt, S.C’’DALCROSS CONSULTING’’
îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea 31 / 1990 -    S.R.L. are ca asociați pe PASCU CEZAR și PASCU
republicată, Legea 359 / 2004 - completată și modificată    RAZVAN SEBASTIAN, care de comun acord hotărăsc
de O.U.G. 75 / 2004 și înscrierea de mențiuni în registrul   următoarele:
comerțului.                            1. Capitalul social în valoare de 200 lei RON rămâne
  (24/701366)                        divizat în 20 p.s. a câte 10 lei RON fiecare parte socială și
                                este repartizat pe asociați astfel:
        Societatea Comercială               PASCU RAZVAN SEBASTIAN -19 p.s. = 190 lei RON
          USIM - S.R.L.                 PASCU CEZAR - 1 p.s. = 10 lei RON
                                 Participarea la beneficii și pierderi se face în mod
          ACT ADIȚIONAL
                                proportional cu numărul de părți sociale deținute de
  Subsemnatul POPA MISU, asociat unic la societatea      fiecare asociat;
mai sus menționată, am hotărât deschiderea unui punct       2. Funcția de reprezentant și administrator este
de lucru situat în com.Tufesti, Jud.Brăila, conform actelor  îndeplinită de ambii asociați;
doveditoare anexate.                       3 Schimbarea sediului societății din Mun.BRĂILA,
  Prezentul act produce efecte după îndeplinirea       Calea CĂLĂRAȘILOR nr.228, Bl.C1, Sc.3, Ap.128. în
condițiilor prevăzute de Legea 31/1990 modificată și      Mun.BRĂILA, Aleea MESTECANISULUI nr.2, Bl.3, Sc.1,
republicată.                          Ap.6, conform actelor doveditoare anexate;
  (25/701367)                          4. Întocmirea unui act constitutiv sub semnătură
                                privată respectând prevederile Legii nr.31/1990
        Societatea Comercială
                                republicată.
        BRIO COMPANY - S.R.L.
                                 Prezentul act adițional produce efecte după
          ACT ADIȚIONAL               îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea 31/1990
                                republicată și Legea nr.359/2004 modificată și completată
  Subsemnații BAJENARU IONEL, BAJENARU TANTA
                                cu O.U.G. nr.75/2004.
MANUELA și CALU SABINEL, asociați la societatea mai
                                  (27/701369)
sus menționată, de comun acord hotărâm:
  -Radierea a două puncte de lucru situate în               Societatea Comercială
Com.CHISCANI, T.29, P.123/1, Jud.BRAILA și în
                                    DALCROSS CONSULTING - S.R.L.
Com.VADENI, “Ferma de Vaci”, Jud.BRAILA, conform
actelor doveditoare anexate;                             NOTIFICARE
  Prezentul act adițional produce efecte după
îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea 31/1990        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
republicată și Legea nr.359/2004 modificată și completată   Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
cu O.U.G. nr.75/2004.                     (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
  (26/701368)                        completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
                                actului constitutiv al societății comerciale DALCROSS
       Societatea Comercială               CONSULTING SRL, cu sediul în MUNICIPIUL BRĂILA,
     DALCROSS CONSULTING - S.R.L.             județ Brăila, Aleea MESTECANISULUI, nr.2, CAMERA 1,
                                bloc 3, scara 1, ap.6, înregistrată sub nr. J9/61/2007, cod
          ACT ADIȚIONAL               unic de înregistrare 20796586, care a fost înregistrat sub
  Subsemnații ZAMFIR COSMIN IONUT și PASCU          nr.19961 din 09.07.2008.
RAZVAN SEBASTIAN, asociați, de comun acord am           (28/701370)
hotărât retragerea din societate a d-lui Zamfir Cosmin
Ionut, care cesionează aportul său la capitalul social în           Societatea Comercială
valoare de 100 lei RON astfel: 90 lei RON d-lui Pascu            FLORARIA ANGELA - S.R.L.
Razvan Sebastian, cesiune aceptată și 10 lei RON d-lui
PASCU CEZAR, CNP 1510520090041, domiciliat în                    ACT ADIȚIONAL
Mun.BRAILA, Aleea MESTECANISULUI nr.2, Bl.3, Sc.A,        Subsemnata FRUNZA ALINA-ANGELA, asociați la
Ap.6, posesorul C.I. Seria X.R. Nr.030628, eliberată de    S.C. “FLORARIA ANGELA” S.R.L, am hotărât
Poliția Brăila la data de 18.05.2000, cetățean român, care   modificarea actului constitutiv, după cum urmează:
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6876/2.XII.2008                7

  - înființarea și înregistrarea unui sediu secundar în jud.  domiciliul în orașul Predeal str.Eroilor nr.38,Bl
Brăila, sat Valea Cânepii, comuna Unirea, cvartal 16,      32,apt.2,posesor al C.I. seria BV,nr 241003 emisă de
parcelele 886, 887, 888, conform actelor doveditoare      SPCLEP Predeal la data de 08.11.2002,CNP
anexate
                                1550524083404;
  Prezentul act produce efecte după înregistrarea în
                                  Dna.DRAGHIA S.ELENA de cetățenie și naționalitate
registrul comerțului.
                                română,născută la data de 01.05.1953,în loc.Breaza, jud
  Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul
                                Prahova, fiica numiților Soare și Ana,cu domiciliul în
ORCT Brăila, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
                                orașul Predeal str.Eroilor nr.38 Bl 32,ap 2,posesoare a
potrivit cererii de servicii nr. 19748/08.07.2008
                                C.I. seria BV,nr. 387440,emisă de SPCLEP Predeal,la
   (29/701371)
                                data de 13.01.2005,CNP 2530501083400
                                  În calitate de asociați a SC. DRAMIG SRL, cu sediu
       Societatea Comercială               social în or.Predeal,str.Eroilor, nr.38,bl.32,ap.2.-
       BOCADANI TRANS - S.R.L.              jud.Brașov, înreg la Of.Reg Comerțului sub nr.
                                J08/1997/92;CUI:1108761,în conf. cu preved. Legii
          ACT ADIȚIONAL                nr.31/90
                                  HOTĂRÂM
  Subsemnatul BOCANET DANIEL, în calitate de
asociat unic la societatea sus menționată, am hotărât:       Art.1- se recodifică obiectul de activitate al societății,
  -Declararea unui punct de lucru situat în Mun.BRĂILA,    așa cum e prevăzut în art.5 al Actului Constitutiv
Calea CĂLĂRAȘILOR nr.331A, lângă Bl.I2, construcția       Actualizat.
C1, conform actelor doveditoare anexate;              Art.2- În conf. Cu preved.art.6 din Actul Constitutiv
  Prezentul act adițional produce efecte după         Actualizat următoarele activități cuprinse în documentele
îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea 31/1990       inițiale de la constituirea societății, până în prezent,se
republicată și Legea nr.359/2004 modificată și completată    radiază după cum urmează:
cu O.U.G. nr.75/2004.                        a).- comercializarea de bunuri de larg consum
  (30/701372)                         alimentare și nealimentare și en-detail alimentație
                                publică, activitate hotelieră,efectuarea în magazine propii
                                sau închiriate,în târguri,piețe precum și în sistem stradal,
        Societatea Comercială              agrement     turistic,comercializarea       produse
         BIOTA COM - S.R.L.               cosmetice,tutun,bere,băuturi alcolice și produse
                                răcoritoare,sucuri de orice fel,en-gros și en-detail,comerț
          ACT ADIȚIONAL                cu produse din industria textilă a confecțiilor și tricotajelor
                                pielăriei și încălțămintei;
  Subsemnatul, Adrian Braescu,unic asociat la SC
                                  b).-comercializarea și producția de produse alimentare
BIOTA COM SRL,am hotărât radierea punctului de lucru
                                de cofetărie,patiserie,băcănie,măcelărie;
situat în Braila,Șos.Ramnicu Sărat,nr.86.
                                  c).-producerea și comercializarea de produse de
  Prezentul act produce efecte după îndeplinirea
                                panificație
Înregistrării la Registrul Comerțului.
                                  d).-intermediere și consignație;
   (31/701373)                          e).- import export;
                                  f)-cumpărarea și vânzarea de metale prețioase și
                                blănuri;
        Societatea Comercială
                                  g).-comercializarea de produse agricole,legume,fructe
         DRAMIG - S.R.L.
                                și produse agricole și semiindustriale;
                                  h).-cazinouri,jocuri mecanice;
         ACT ADIȚIONAL NR.1
                                  i).-organizarea activității cultural artistice și sportive;
        DIN 09.04.2008                   -5211:comerț cu amănuntul în magazine
   LA ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT AL             nespecializate,cu vânzarea predominantă de produse
     SC.DRAMIG-SRL. ÎNTREG. LA               alimentare,băuturi și tutun;
    OF.REG.COMERTULUI: J08/1977/92;               -5212: comerț cu amănuntul în magazine
        C.U.I. 1108761                 nespecializate,cu vânzarea predominantă de produse
                                nealimentare;
 SUBSEMNAȚII                            -5221: comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor
 Dl. DRAGHIA N. ILIE de cetățenie și naționalitate       proaspete;
române,născut la data de 24.05.1955, în comuna           -5222: comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor
Ciolpani jud.Ilfov fiul numiților Nicolae și Maria,cu      din carne;
  8           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6876/2.XII.2008

  -5223: comerț cu amănuntul al peștelui,crustaceelor și     -4721: comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor
moluștelor;                           proaspete în magazine specializate;
  -5224: comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de      -5630:baruri și alte servicii de servire a băuturilor;
patiserie și produselor zaharoase;                 -7721: activități de închiriere și leasing cu bunuri
  -5225: comerț cu amănuntul al băuturilor;          recreaționale și echipament sportiv.
  -5226:comerț cu amănuntul al produselor din tutun;       -4753: comerț cu amănuntul al covoarelor
  -5227:comerț cu amănuntul în magazine specializate     carpetelor,tapetelor și a altor acoperitoare de podea în
al produselor alimentare;                    magazine specializate;
  -5233:comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și      -4752 comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie al
de parfumerie;                         art din sticlă și a celor pt.vopsit în magazine specializate;
  -5245 comerț cu amănuntul al produselor,al articolelor     -4764: comerț cu amănuntul al echipamentelor
și aparatelor electro menajere și al aparatelor de radio și   sportive în magazine specializate;
televizor;                             -4776: comerț cu amănuntul al florilor,plantelor și
  -5246: comerț cu amănunt al articolelor de fierărie,cu   semințelor,comerț cu amănuntul al animalelor de
art de sticlă și cele de vopsit;                companie și al hranei pt acestea în magazine
  -5262: comerț cu amănuntul prin standuri în piețe;     specializate;
  -5510:hoteluri;                        -4789: comerț cu amănuntul prin standuri,chioșcuri și
  -5523:alte mijloace de cazare;               piețe a altor produse;
  -7413:activități de studiere a pieței și de sondaj       -4782: comerț cu amănuntul al textilelor,
  -7414:activități de consultanță pt.afaceri și        îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin
management;                           standuri,chioșcuri și piețe.
  -7440:publicitate                       -5551:cantine
  -7460:activitate de investigație și protecție a bunurilor   Prezentul document s-a întocmit în 4 (patru)
și persoanelor,                         exemplare;
  art.3 se stabilește ca punct de lucru pentru           (32/701576)
desfășurarea activităților cuprinse în obiectul de activitate
al Actului Constitutiv Actualizat și care rămân în evidența
Of.Reg.Comerțului: orașul Predeal, str. Intrarea Gării nr. 5          Societatea Comercială
nr. COD CAEN DENUMIREA ACTIVITĂȚILOR                       DRAMIG - S.R.L.
  a)ACTIVITATEA PRINCIPALĂ
                                           NOTIFICARE
  -4719:comerț cu amănuntul în magazine
specializate,cu vânzarea predominantă de produse          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
nealimentare                          Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  d)CELELALTE ACTIVITĂȚI                   alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  -4532:comerț cu amănuntul de piese și accesorii       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
pt.autovehicule                         actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  -4711 comerț cu amănuntul în magazine            DRAMIG SRL, cu sediul în ORAȘ PREDEAL, județ
nespecializate cu vânzare predominantă de produse        Brașov, Str. EROILOR, nr.38, bloc 32, ap.2, înregistrată
alimentare,băuturi,tutun.                    sub nr. J8/1977/1992, cod unic de înregistrare 1108761,
  -5510:hoteluri și alte facilități de cazare similare;    care a fost înregistrat sub nr.47500 din 26.05.2008.
  -5759: comerț cu amănuntul al mobilei art. de iluminat     (33/701577)
și al art.de uz casnic n.c.a în magazine nespecializate.
  -5232: comerț cu amănuntul al articolelor medicale și
ortopedie                                    Societatea Comercială
  -5242: comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei;                 KRATOS - S.R.L.
  -5343: comerț cu amănuntul al încălțămintei și art de
                                         ACT ADIȚIONAL
piele;
                                            ȘI
  -5245: comerț cu amănuntul al art.și aparatelor              CONTRACT DE CESIUNE
electrocasnice a aparatelor radio și televiziune.
  -5248: comerț cu amănuntul în magazine specializate     LA ACTUL CONSTITUTIV AL S.C.KRATOS S.R.L.
și a altelor produse n.c.a.                   INMATRICULATA LA REGISTRUL COMERTULUI
  -4765: comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor în   BRASOV SUB NR. J08/973/2000 CUI 13479356
magazine specializate;                      Subsemnații:
  -5233: comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și     BENTARU SEBASTIAN-ALEXANDRU, CNP
de parfumerie                          1730613080031, cu domiciliul în municipiul Brașov,str.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6876/2.XII.2008                9

Sitarului nr.10,bl.10, sc.D, ap. 17, jud. Brașov, posesor al   Prezentul act a fost redactat într-un număr de 6 (șase)
C.I. seria BV nr.405219/2005, eliberată de mun. Brașov în   exemplare originale, azi 20.06.2008.
calitate de asociat cedent,                    (34/701578)
  SURDU RAUL CNP 1741210080087, domiciliat în
municipiul Brașov, str. Jupiter nr.7, ap.9, jud. Brașov,
posesor al CI seria BV nr. 066476/1999 emisă de poliția             Societatea Comercială
Brașov în calitate de asociat asociat cesionar,                  KRATOS - S.R.L.
  NECULICIOIU CRISTINEL-GEORGE, CNP
1740113083465, cu domiciliul în sat. Cristian (comuna                 NOTIFICARE
Cristian) str. Tudor Vladimirescu nr.6, jud. Brașov,        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
posesor al CI seria BV nr. 422030/2005 eliberată de      Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
SPCLEP Brașov și                        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  COMARNICEANU        IONEL-MIRCEA,      CNP   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
1740211291909, cu domiciliul în municipiul Brașov str.     actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
Cocorului nr.3 bl.218, sc.A, ap.14, jud. Brașov, posesor al  KRATOS SRL, cu sediul în MUNICIPIUL BRAȘOV, județ
C.I. seria BV nr.498407/2007 eliberată de SPCLEP        Brașov, Str. GRIGORE URECHE, nr.14A, înregistrată sub
Brașov în calitate de asociați cesionari ai S.C. KRATOS    nr. J8/973/2000, cod unic de înregistrare 13479356, care
S.R.L., cu sediul în municipiul Brașov. str. Grigore Ureche  a fost înregistrat sub nr.58628 din 23.06.2008.
nr.14A, județul Brașov de comun acord am hotărât să         (35/701579)
încheiem prezentul contract de cesiune și act adițional, în
următoarele condiții:
  Subsemnatul cedent BENTARU SEBASTIAN-                   Societatea Comercială
ALEXANDRU cesionez cele 6 părți sociale a câte 10             PRINCESS MONIQUE - S.R.L.
RON fiecare, în valoare totală de 60 RON celorlalți
asociați din cadrul societății după cum urmează:                  ACT ADIȚIONAL
  - 2 părți sociale în valoare de 20 RON cesionarului
SURDU RAUL;                           LA ACTUL CONSTITUTIV AL S.C. PRINCESS
                                MONIQUE S.R.L, CU SEDIUL IN BRASOV, STR.
  - 2 părți sociale în valoare de 20 RON cesionarului
                                 CARPATILOR, NR. 21, SC. 4, SC. B, AP. 11,
NECULICIOIU CRISTINEL-GEORGE;
                                   JUDETUL BRASOV. CUI 15846254,
  - 2 părți sociale în valoare de 20 RON cesionarului            J08/2073/2003
COMARNICEANU IONEL-MIRCEA și declar că am primit
de la aceștia întreaga valoare ce o transmit prin părțile     Subsemnații:
sociale.                              POTECU VIOREL, cetățean român, născut la data de
  Subsemnații cesionari SURDU RAUL, NECULICIOIU        16-10-1967, în Zărnești, județul Brașov, posesor C.I.,
CRISTINEL-GEORGE și COMARNICEANU IONEL-            seria BV, nr. 365514, CNP 1671016085024, eliberată de
MIRCEA declarăm că am preluat prin cesiune de la        Pol. Mun. Brașov, la data de 10-09-2004, cu domiciliul în
cedent cele 6 părți sociale a câte 10 RON fiecare, în     municipiul Brașov, Str. Carpaților, nr. 21, bl. 4, sc. B, et. 4,
valoare totală de 60 RON în cote egale.            ap. 11, județul Brașov
  Urmare a cesiunii capitalul social al societății se       POTECU MARIAN-GABRIEL, cetățean român, născut
distribuie între asociați astfel:               la data de 23-03-1970, în Zărnești, județul Brașov,
  - SURDU RAUL - 8 părți sociale a 10 RON fiecare în     posesor C.I., seria BV, nr. 427366, CNP 1700323085020,
valoare totală de 80 RON reprezentând 40% din capitalul    eliberată de SPCLEP Zărnești, la data de 07-10-2005, cu
social al societății;                     domiciliul în Orș. Zărnești, Str. Zorilor, bl. 2, sc. A, ap. 4,
  - NECULICIOIU CRISTINEL-GEORGE - 8 părți          județul Brașov
sociale a 10 RON fiecare în valoare totală de 80 RON        în calitate de unic asociat al S.C. PRINCESS
reprezentând 40% din capitalul societății;           MONIQUE S.R.L. am hotărât următoarele:
  - COMARNICEANU IONEL-MIRCEA- 4 părți sociale a         Art. 1 SCHIMBARE SEDIU SOCIAL
câte 10 RON fiecare în valoare totală de 40 RON          Se mută sediul social din Brașov, str. Carpaților, nr. 21,
reprezentând 20% din capitalul social al societății.      sc. 4, sc. B, ap. 11, județul Brașov în Brașov, Str.
  Subsemnații semnatari ai prezentului contract de      Republicii, nr. 25, ap. 3, Jud Brașov.
cesiune declarăm că prețul vânzării s-a făcut la valoarea     Art. 2 Toate celelalte prevederi ale statutului rămân
părților sociale.                       neschimbate. Prezentul act adițional a fost redactat în
  În rest prevederile statutului și a contractului de     3(trei) exemplare.
societate rămân neschimbate.                    (36/701580)
  10          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6876/2.XII.2008

        Societatea Comercială              Brașov sub nr. J08/3091/1994, având CUI 6523017,
      PRINCESS MONIQUE - S.R.L.              reprezentată legal prin administrator BUTUM
                                GHEORGHE CRISTI, conform hotărârii Adunării
           NOTIFICARE                Generale a asociaților nr. 1/27.06.2008 la valoarea lor
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    nominală 1 (una) părți sociale în valoare de 10.000 RON
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    reprezentând 5 % din participarea subsemnatului la
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        capitalul social al societății, concomitent cu retragerea
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   subsemnatului din societate și din funcția de
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   administrator; am încasat contravaloarea părților sociale
PRINCESS MONIQUE SRL, cu sediul în MUNICIPIUL          cesionate, ceea ce recunosc și prin semnarea prezentului
BRAȘOV, județ Brașov, Str. REPUBLICII, nr.25, ap.3,       act și nu formulez nici un fel de pretenție față de societate
înregistrată sub nr. J8/2073/2003, cod unic de         și față de cesionari; totodată se revocă din funcția de
înregistrare 15846254, care a fost înregistrat sub       administrator d/nul BUTUM DANIEL MARIUS
nr.61651 din 01.07.2008.                      Urmare acestei cesiuni capitalul social în valoare de
  (37/701581)                         200.000 RON este deținut de asociați astfel:
                                  - asociatul BUTUM GHEORGHE CRISTI deține un
                                număr de 19 părți sociale în valoare totală de 190.000
        Societatea Comercială
                                RON reprezentând 95% din capitalul societății;
        DOLCECOMP - S.R.L.
                                  - asociatul S.C. CRISIMP-COMPANY S.R.L. deține un
         ACT ADIȚIONAL                 număr de 1(una) părți sociale în valoare totală de 10.000
            ȘI                   RON reprezentând 5% din capitalul societății.
       CESIUNE PĂRȚI SOCIALE                 Subsemnații, BUTUM GHEORGHE -CRISTI și S.C
                                CRISIMP-COMPANY S.R.L., prin reprezentant legal
LA STATUTUL S.C. BUTEXIM SRL, CU SEDIUL IN           Butum Gheorghe Cristi, în calitate de cesionari, preluăm
   BRASOV, STR. MATEI CORVIN NR. 10,
                                părțile sociale cesionate, am achitat contravaloarea
 INMATRICULATA LA REGISTRUL COMERTULUI
                                acestora și suntem de acord să ne desfășurăm activitatea
 BRASOV SUB NR. J 08/231/2000, AVAND COD
      FISCAL R 12785705                  ca asociați ai S.C. “BUTEXIM’’ S.R.L.și am hotărât
                                modificarea Statutului societății astfel:
  Subsemnații, BUTUM GHEORGHE CRISTI, cetățean
                                  Art.3. Se schimbă denumirea societății din S.C
român, domiciliat în Mun. Brașov, str. Matei Corvin, nr.10,
                                BUTEXIM S.R.L. în S.C. DOLCECOMP S.R.L.
identificat cu C.I. seria B.V. nr. 522928, eliberată de
                                  Art.4. Se schimbă sediul societății la următoarea
S.P.C.LE.P. Brașov la data de 14.06.2007, având CNP
                                adresă: Brașov, incinta curții Vamale Sonai Spedition,
1721209080063 și BUTUM DANIEL-MARIUS, cetățean
                                str.Timiș -Triaj, nr.50, birou AP/3, jud.Brașov.
român, domiciliat în Brașov,Str. Matei Corvin, nr.10
                                  Art.5. Administrarea societății S.C. DOLCECOMP
identificat cu CI seria BV nr. 294380, eliberată de poliția
                                S.R.L. va fi realizată de către asociatul BUTUM GHE.
Mun.Brașov la data de 26.08.2003, având CNP
                                CRISTI, cetățean român, domiciliat în Mun. Brașov, str.
1750916080035, în calitate de asociat la S.C. BUTEXIM
S.R.L. Brașov,str. Matei Corvin nr. 10, înmatriculată la    Matei Corvin,nr.10, identificat cu C.I. seria B.V. nr.
Registrul Comerțului Brașov sub nr. J 08/231/2000,       522928, eliberată de S.P.C.L.E.P. Brașov, la data de
având cod fiscal R 12785705, am hotărât modificarea       14.06.2007, având CNP 1721209080063 cu puteri
statutului societății astfel:                  depline.
  Art.1.Subsemnatul cedent BUTUM DANIEL-MARIUS           Începând cu data prezentului act adițional se revocă
cesionez d/nului BUTUM GHEORGHE CRISTI, cetățean        din funcția de administrator d/nul Butum Daniel -Marius.
român, domiciliat în Mun. Brașov, str. Matei Corvin, nr.10,     Art.6. Se recodifică obiectul de activitate al societății
identificat cu C.I. seria B.V. nr. 522928, eliberată de     conform Ordinului nr.337/2007 CAEN rev.2.
S.P.C.LE.P. Brașov la data de 14.06.2007, având CNP         Se modifică corespunzător prevederile Statutului
1721209080063 la valoarea lor nominală, 9 (nouă) părți     societății.
sociale, în valoare de 90.000 RON reprezentând 45 % din       Ne obligăm să înregistrăm prezentul Act adițional la
participarea subsemnatului la capitalul social al societății;  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Art.2. Subsemnatul cedent BUTUM DANIEL MARIUS        Brașov.
cesionez societății comerciale S.C. “CRISIMP-            Actul a fost redactat astăzi 27.06.2008 de către
COMPANY “ S.R.L.persoană juridică română, cu sediul în     consilier juridic Tudor Daniela, la cererea noastră în 4
Brașov, incinta curții Vamale Sonai Spedition, str.Timiș -   (patru) exemplare originale și s-a semnat după citire.
Triaj, nr.50, birou AP/3, jud.Brașov,înmatriculată la ORC       (38/701582)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6876/2.XII.2008              11

         Societatea Comercială              luat la cunoștință de prevederile Statutului societății cu
         DOLCECOMP - S.R.L.                care sunt de acord.
                                   Art.2. Subsemnatul ADAM ZOLTAN, în calitate de
            NOTIFICARE                 asociat unic, am hotărât următoarele:
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       2.1. Se schimbă sediul social al societății în
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     mun.Brașov, str.Fanionului nr.4, ap.3, parter, jud. Brașov
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu           2.2. Se radiază sediul secundar din mun.Brașov,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    str.Lunga nr.118, jud.Brașov
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale      2.3. Se deschide un sediu secundar în mun.Brașov,
DOLCECOMP SRL, cu sediul în MUNICIPIUL BRAȘOV,          str.Lunga nr.122, ap.2, jud.Brașov.
județ Brașov, Str. TIMIȘ-TRIAJ, nr.50, ap.BIROU AP/3,         2.4. Societatea va fi administrată cu puteri depline de
înregistrată sub nr. J8/231/2000, cod unic de înregistrare    asociatul unic ADAM ZOLTAN.
12785705, care a fost înregistrat sub nr.62356 din          Toate celelalte prevederi ale Statutului rămân
03.07.2008.                            neschimbate.
  (39/701583)                            Prezentul înscris sub semnătură privată s-a redactat în
                                 conformitate cu prevederile art.204, alin. 1 și alin.4 din
                                 Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale
        Societatea Comercială               (republicată) modificată prin Legea nr.441/28.11.2006 și
        EUROCONTEXT - S.R.L.               s-a semnat în 5 (cinci) exemplare originale, în data de
                                 23.06.2008
       CONTRACT DE CESIUNE                    (40/701584)
            SI
     ACT ADIȚIONAL NR.9/23.06.2008
  LA STATUTUL S.C. EUROCONTEXT S.R.L.                     Societatea Comercială
                                         EUROCONTEXT - S.R.L.
  Subsemnata ZAHARIA ANIKO (fostă BALINT),
cetățean român, domiciliată în mun.Brașov str.Fântâniței                NOTIFICARE
nr.38, jud.Brașov, identificată cu CI seria BV
nr.527621/12.07.2007/SPCLEP Brașov, în calitate de          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
asociat unic al SC EUROCONTEXT S.R.L., cu sediul în        Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
mun.Brașov str.Tampei nr.1, bl.E9C, ap.7, jud. Brașov,      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
CUI 3583090, cu nr.de ordine în R.C. Brașov            modificările și completările ulterioare, depunerea textului
J08/619/1993, am hotărât modificarea Statutului societății    actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
după cum urmează:                         EUROCONTEXT SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
  Art.1 Subsemnata ZAHARIA ANIKO (fostă BALINT)         BRAȘOV, județ Brașov, Str. FANIONULUI, nr.4, etaj P,
am hotărât retragerea din societate prin cedarea integrală    ap.3, înregistrată sub nr. J8/619/1993; cod unic de
a celor 20 de părți sociale a câte 10 lei fiecare, în valoare   înregistrare 3583090, care a fost înregistrat sub nr.62533
totală de 200 lei, cesionarului ADAM ZOLTAN, cetățean       din 04.07.2008.
român, CNP 1700715080018, născut la data de              (41/701585)
15.07.1970 în mun.Brașov, domiciliat în mun.Brașov,
str.Fanionului nr.4, jud.Brașov, identificat cu CI seria BV
nr.555530/20.12.2007/SPCLEP Brașov.                       Societatea Comercială
  Cesiunea se face liberă de sarcini și procese, prin              RONESANS - S.R.L.
vânzare la valoare nominală a părților sociale, 200 lei
                                         ACT ADIȚIONAL NR.2
prețul fiind achitat anterior, ceea ce părțile recunosc prin
însăși semnarea prezentului Contract de Cesiune și Act           LA ACTUL CONSTITUTIV NR.1
adițional.                            AL S.C.„ RONESANS “S.R.L., INMATRICULATA LA
  Urmare acestei cesiuni, subsemnata ZAHARIA ANIKO       O.R.C. DE PE LANGA TRIBUNALUL BRASOV SUB
(fostă BALINT) pierd calitatea de asociat unic al S.C.          NR. J08/2430/2003, COD UNIC DE
EUROCONTEXT S.R.L.. Totodată desocotirea părților          ÎNREGISTRARE RO 15982698, CU SEDIUL IN
fiind efectuată, susnumita cedentă declar că nu mai am        MUN. FAGARAS, STR. PLOPULUI, NR.2A,
nici o pretenție și nici o îndatorire față de societate și sunt          JUD.BRASOV
de acord ca societatea să funcționeze în continuare cu        Subsemnații, KAFTAR MESUT, cetățean turc, născut
aceelași sediu și aceeași denumire.                la data de 10.12.1975, în loc. Kurtalan, Turcia, CNP
  Subsemnatul ADAM ZOLTAN declar că am preluat         7751210080019, domiciliat în Istanbul, str.Baglan,
cele 20 părți sociale în valoare totală de 200 lei și că am    nr.25/6, Turcia, posesorul pașaportului TR-T nr. 721162,
  12           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6876/2.XII.2008

eliberat de Autoritățile din Turcia, la data de 03.07.2007,           Societatea Comercială
cu reședința în loc. Ileni, com. Mândra, jud. Brașov și         ICCO E.M.T (Electronic Manufacturing
GÜNDAĞ MEHMET KADIR, cetățean turc, născut la data                Tehnology) - S.R.L.
de 08.04.1968, în loc. Erbaa/Tokat, CNP
7680408080011, domiciliat în Turcia, Cumhuriyet Mah.            ACT ADIȚIONAL NR 2 / 21.04.2008
Saatçigil Caddesi, nr.52, Erbaa/Tokat, cu reședința în         LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATE
loc.Ileni, com.Mândra, jud.Brașov, posesorul             COMERCIALE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
pașaportului, seria TR-T, nr.260627, eliberat de          «ICCO E.M.T ( ELECTRONIC MANUFACTURING
Autoritățile din Turcia, la data de 07.02.2007, în calitate     TEHNOLOGY)», CU SEDIUL IN BRASOV STR
de asociați la S. C. „RONESANS” S.R.L., înregistrată la          ȘCOLII NR 8, ORC J08/290/1992
O.R.C. de lângă Tribunalul Brașov, sub nr.               SUBSEMNAȚII:
J08/2430/11.12.2003, CUI RO 15982698, cu sediul în           COSTAN CALIN FILIMON cetățean român, domiciliat
mun. Făgăraș, str. Plopului, nr.2 A, jud. Brașov, am        în Brașov str Lupeni nr 6, posesor al CI seria BV nr
hotărât să aducem următoarele modificări la Actul         401596, în calitate de asociat, și,
Constitutiv al societății:                       SC ICCO SRL persoană juridică română, cu sediul în
  Art.unic: Se deschide un punct de lucru în mun.Brașov,     Brașov, str Școlii nr 8, înmatriculată la ORC Brașov sub nr
str. 13 Decembrie,nr.17, jud. Brașov,conform Cf nr.49689.     J08/964/1991, prin asociat unic Costan Calin Filimon, în
  Prezentul înscris sub semnătură privată s-a redactat în    calitate de asociat,
conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, privind         Am hotărât următoarele:
societățile comerciale, modificată și republicată și s-a        1. Deschiderea unui punct de lucru al societății la
semnat în 5 (cinci) exemplare, astăzi, 20.06.2008.         adresa: Str Turnului nr 5, Hala T58, S3, Brașov.
   (42/701586)                            Celelalte prevederi ale actului constitutiv și actelor
                                  adiționale rămân neschimbate.
                                    Prezentul act a fost redactat în 3 (trei) exemplare,
         Societatea Comercială               corespunde acordului de voință al asociaților, care după
         AMAD GRUP - S.R.L.                citire au semnat toate exemplarele acestuia.
                                    (44/701588)
           ACT ADIȚIONAL
LA ACTUL CONSTITUTIV SC. AMAD GRUP SRL
 CU SEDIUL IN BRASOV, STR. DE MIJLOC,                      Societatea Comercială
 NR.129, JUD. BRASOV, INMATRICULATA LA                     ICCO CONSTRUCT - S.R.L.
OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI BRASOV,
SUB NR.J08/2851/22.10.2007, AVAND COD UNIC                  ACT ADIȚIONAL NR 1/25.06.2008
   DE ÎNREGISTRARE RO 16246487
                                    LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
  Subsemnații BARBU THEODOR, având CNP              ICCO CONSTRUCT SRL, ÎNMATRICULATĂ SUB
1580226400029, cetățean român, născut la data de          NR J08/507/2001, C.U.I. 13870507, CU SEDIUL ÎN
26.02.1958, în municipiul București, domiciliat în          BRAȘOV STR ȘCOLII NR 8, JUD BRAȘOV
municipiul București, str. Olteniei, nr.28, sector 1 și SAKR     Subsemnatul Costan Calin Filimon domiciliat în
ABDUL-NASSER, având CNP 1580325400863, cetățean          Brașov str Lupeni nr 6, identificat cu CI seria BV nr
român, născut la data de 25.03.1958, în Siria, localitatea     401596/13.04.05/Pol Bv CNP 1660415080011 și
Djableh, domiciliat în municipiul București, str. Sirenelor,    subscrisa ICCO SRL cu sediul în Brașov, str Scolii nr 8,
nr. 56-58, sector 5, în calitate de asociați ai SC. AMAD      înmatriculată sub nr J08/964/1991, prin asociat unic
GRUP SRL, am hotărât:                       Costan Calin Filimon am hotărât următoarele:
  1. Radierea punctului de lucru din municipiul Sibiu, str.     1.Deschiderea unui punct de lucru al societății la
9 Mai, nr.33, jud. Sibiu.                     adresa Str Lungă nr 160, Jud Brașov.
  2. Deschiderea punctului de lucru în municipiul Sibiu,      2 Completarea obiectului de activitate cu următoarele
str. Bungarului nr. 36, jud. Sibiu.                activități:
  Celelalte prevederi ale Statutului societății, rămân       4931 - transporturi urbane, suburbane și metropolitane
neschimbate.                            de călători
  Actul s-a redactat, dactilografiat și legalizat în 4 (patru)   4939 - alte trasnporturi terestre de calatori
exemplare la Biroul Notarului Public Crăciun Nicușor, cu       4941 - transporturi rutiere de mărfuri
sediul în Râșnov, Piața Unirii, nr.4, județul Brașov, astăzi     4942 - servicii de mutare
data legalizării, din care trei exemplare s-au eliberat părții.    5210-depozitări
   (43/701587)                           5224 - manipulări
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6876/2.XII.2008               13

 5229 - alte activități anexe transporturilor          3. Subsecvent prezentului act adițional, noi asociații
 Prezentul act s-a redactat astăzi 25.06.2008 în 3      adoptăm un nou act constitutiv, contract de societate în
exemplare.                          conformitate cu prevederile legale.
  (45/701589)                          Toate celelalte prevederi ale actului cosntitutiv rămân
                               nemodificate.
                                 Am luat cunoștiință de obligația de a depune prezentul
        Societatea Comercială             act la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
       ICCO CONSTRUCT - S.R.L.             Tribunalul Brașov, în vederea înregistrării și publicării lui.
                                 (47/701591)
           NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204           Societatea Comercială
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu               B.D. PROSECOM - S.R.L.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale              NOTIFICARE
ICCO CONSTRUCT SRL, cu sediul în MUNICIPIUL           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
BRAȘOV, județ Brașov, Str. Școlii, nr.8, înregistrată sub   Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
nr. J8/507/2001, cod unic de înregistrare 13870507, care   alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
a fost înregistrat sub nr.62663 din 04.07.2008.        modificările și completările ulterioare, depunerea textului
   (46/701590)                       actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                               B.D. PROSECOM SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
                               BRAȘOV, județ Brașov, Str. ALEXANDRU VLAHUȚĂ,
        Societatea Comercială
                               nr.63, înregistrată sub nr. J8/3070/1993, cod unic de
       B. D. PROSECOM - S.R.L.
                               înregistrare 4872797, care a fost înregistrat sub nr.62671
     ACT ADIȚIONAL NR. 1/03.07.2008            din 04.07.2008.
                                 (48/701592)
      LA ACTELE CONSTITUTIVE
S.C. B. D. PROSECOM S.R.L. INREGISTRATA LA
 OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE                    Societatea Comercială
  LANGA TRIBUNALUL BRASOV SUB NR.                     ICCO TERMOTEC - S.R.L.
 J08/3070/1993, AVAND CUI 4872797 ATRIBUT
         FISCAL „RO”                      ACT ADIȚIONAL NR 2 / 21.04.2008
  Subsemnatul:
                                  LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
  Draghici Petru Bogdan, cetățean român, născut la
                                 COMERCIALE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
data de 26.10.1970, în Mun. Brașov, identificat cu CI seria
                                «ICCO TERMOTEC », CU SEDIUL IN BRASOV,
BV număr 078589 emisă de Poliția Mun. Brașov la data        STR ȘCOLII NR 8, ORC J08/1131/2000
de 08.02.2000 având CNP 1701026080062 cu domiciliul
în Brașov, str. Horia, nr. 91, județul Brașov           SUBSEMNAȚII:
  și                               COSTAN CALIN FILIMON cetățean român, domiciliat
  Subsemnatul:                        în Brașov str Lupeni nr 6, posesor al CI seria BV nr
  Draghici Petre Sofron, cetățean român, născut la data   401596, în calitate de asociat, și,
de 13.12.1935, în comuna Halchiu, județul Brașov,         SC ICCO SRL persoană juridică română, cu sediul în
identificat cu BI seria GX număr 303763 emis la data de    Brașov, str Scolii nr 8, înmatriculată la ORC Brașov sub nr
01.04.1998 de com. Halchiu, CNP 1351213080037,        J08/964/1991, prin asociat unic Costan Calin Filimon, în
domiciliat în Brașov, str. Horia, nr. 91, jud. Brașov în   calitate de asociat,
calitate de acționari ai S.C. “B. D. PROSECOM S.R.L.,       Am hotărât următoarele:
am hotărât următoarele:                      1.Deschiderea unui punct de lucru al societății la
  1. Se aprobă completarea obiectului de activitate al    adresa: Str Turnului nr 5, Hala T58, S 1, Brașov
societății cu următorul cod CAEN:                 Celelalte prevederi ale actului constitutiv și actelor
  - 2740 - fabricarea de echipamente electrice de      adiționale rămân neschimbate.
iluminat;                             Prezentul act a fost redactat în 3 (trei) exemplare,
  2. Se aprobă modificarea actului constitutiv, contract   corespunde acordului de voință al asociaților, care după
de societate în conformitate cu prevederile Legii 31/1990   citire au semnat toate exemplarele acestuia.
cu modificările și completările ulterioare.            (49/701593)
  14          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6876/2.XII.2008

        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
        FORTI COM - S.R.L.                       AMBALEG - S.R.L.

          ACT ADIȚIONAL                        ACT ADIȚIONAL
                                 LA STATUTUL S.C. “OVES COMPANY “S.R.L.
     LA ACTUL CONSTITUTIV
                                 INREGISTRATA LA ORC BRASOV SUB NR.
  AL SC „FORTI COM” SRL, CU SEDIUL IN                    J08/2S44/2004
 BRASOV, STR. PALTINIS NR. 10, JUD. BRASOV
                                 Subsemnatul      OVESIA     BOGDAN,    CNP
    J08/1878/2007, C.U.I. 22092889
                               1780615080028, cetățean român, născut la data de
  Subsemnatul ȚIREA ION-CODRIN, cetățean român,       15.06.1978 în municipiul Brașov, jud.Brașov, domiciliat în
domiciliat în mun. Brașov, str. Neagoe Basarab, nr. 39,    municipiul Brașov, str.Neptun nr.22, sc.B, ap. 16,
ap. 4, județul Brașov, născut la data de 9 august 1983, în  jud.Brașov în calitate de asociat unic și administrator al
                               S.C. “OVES COMPANY” S.R.L. cu sediul în municipiul
mun. Brașov, jud. Brașov, posesor al C.I. seria BV nr.
                               Brașov, str. Neptun nr.22, sc.B, ap.16,jud. Brașov,
114165, eliberată la data de 16.10.2000 de Poliția Mun.    înmatriculată la ORC Brașov sub nr. J08/2544/2004, CUI
Brașov, având CNP 1830809080106, în calitate de unic     16900084
asociat și administrator al SC „FORTI COM” SRL, cu        Subsemnatul BUTUM GHEORGHE CRISTI, CNP
sediul în Brașov, str. Păltiniș nr. 10, jud. Brașov,     1721209080063, cetățean român, născut la data de
J08/1878/2007, C.U.I. 22092889 în conformitate cu       09.12.1972 în municipiul Brașov, jud.Brasov, domiciliat în
                               municipiul Brașov, str.Matei Corvin nr. 10, jud.Brașov și
puterile conferite de lege și de Actul Constitutiv, am
                                 Subscrisa SC CRISIMP-COMPANY SRL, cu sediul în
hotărât următoarele:                     municipiul Brașov, str. Timiș triaj nr.50, incinta curții
  • Schimbarea Domeniului principal și a activității     Vamală SONAI SPEDITION, birou AP/S, jud.Brașov,
principale a societății, după cum urmează: Domeniul de    înregistrată la registrul Comerțului sub nr.J08/3091/1994,
activitate este - 783 - Servicii de furnizare și management  CUI 6523017, reprezentată de asociați BUTUM
a forței de muncă; Activitatea principală este - 7830 -    GHEORGHE CRISTI, CNP 1721209080063, cetățean
                               român, născut la data de 09.12.1972 în municipiul
Servicii de furnizare și management a forței de muncă
                               Brașov, jud.Brașov, domiciliat în municipiul Brașov,
  • Radierea din Actul constitutiv a obiectului secundar   str.Matei Corvin nr.10,jud.Brașov și OPREA TRAIAN
de activitate                         RADU, CNP 1760124080122,cetățean român născut la
  • Adoptarea unui Act constitutiv nou cu toate       data de 24.01.1976 în municipiul Brașov, jud.Brașov,
modificările conținute în acest Act adițional.        domiciliat în municipiul Brașov, Bld.Al.Vlahuță nr.53,
  Toate celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân  bl.143, sc.A, ap. 2, jud.Brașov, am hotărât modificarea
                               statutului și contractului societății astfel:
neschimbate.
                                 Art.1 Subsemnatul OVESIA BOGDAN cesionez toate
  (50/701594)                        cele 20 părți sociale, în valoare nominală de 15.000,00
                               ron fiecare, pe care le dețin la S.C.” OVES COMPANY”
                               SRL. astfel:
        Societatea Comercială               - 19 părți sociale în valoare de 285.000,00 ron
        FORTI COM - S.R.L.              domnului BUTUM GHEORGHE CRISTI
                                 - 1 parte socială în valoare nominală de 15.000,00 ron
           NOTIFICARE                subscrisei SC CRISIMP -COMPANY SRL
                                 Cesiunea se efectuează prin vânzare. Prețul vânzării
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                               este de 300.000,00 ron achitat integral anterior semnării
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   prezentului act, proporțional de către cei doi cesionari.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         Urmare a acestei cesiuni, OVESIA BOGDAN pierde
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  calitatea de asociat unic și administrator al S.C “OVES
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale  COMPANY”S.R.L., drepturile și obligațiile patrimoniale
FORTI COM SRL, cu sediul în MUNICIPIUL BRAȘOV,        față de cesionar și societate stingându-se la data
                               semnării prezentului act adițional.
județ Brașov, Str. PĂLTINIȘ, nr.10, înregistrată sub nr.
                                 Art.2. Numitul BUTUM GHEORGHE CRISTI devine
J8/1878/2007, cod unic de înregistrare 22092889, care a    administrator al S.C. “OVES COMPANY” S.R.L. și
fost înregistrat sub nr.62697 din 04.07.2008.         declară că este de acord cu prevederile statutului
   (51/701595)                       societății.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6876/2.XII.2008               15

  Capitalul social, în valoare de 300.000,00 lei, divizat în  domiciliat în Brașov,bld.Valea Cetății,nr.3, blA12C, sc.A,
20 părți sociale, nominative și indivizibile, în valoare    et.2, ap.10 jud.Brașov,identificat cu CI seria BV
nominală de 15.000,00 lei fiecare, este deținut de       nr.505775/14.03.2007/SPCLEP Brașov, CNP
asociații și societății astfel: - domnul BUTUM         1831024082563 și BAGDASAR NICOLETA-IRINA,
GHEORGHE CRISTI - 19 părți sociale, în valoare totală      cetățean român,născut la data de 13.10.1977,în
de 285.000 RON reprezentând 95 % din capitalul social      Brașov,jud.Brașov,domiciliat în Brașov,bld.Valea
  - Subscrisa SC CRISIMP -COMPANY SRL -1 parte         Cetății,nr.3,bl.A12C, sc.A,et.2,ap.10 jud.Brașov,
socială, în valoare totală de 15.000 RON, reprezentând     identificat cu CI seria BV nr.504172/07.03.2007/SPCLEP
5 % din capitalul social.Părțile prezentei cesiuni declară   Brasov,CNP 2771013081975 în calitate de asociați ai
că au cunoștință de prevederile art.30 din Legea        societății S.C.”DOVILIV TRANS”S.R.L.cu sediul în
nr.414/2002.                          Zarnesti,str.Ciucaș,bl.12,sc.A,ap.5, jud.Brașov,
  Art.3 Se schimbă denumirea societății S.C.” OVES       înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Brașov sub
COMPANY” SRL, noua denumire fiind SC “AMBALEG”         nr.J08/441/2002,CUI 14566582 am hotărât următoarele:
SRL.                                Art.1.Se deschide un punct de lucru situat în Zarnesti,
  Art.4 Se schimbă sediul societății comerciale SC       str. Aleea Uzinei, lot 6, jud.Brașov
“AMBALEG”SRL din municipiul Brașov, str. Neptun nr.22,       Art.2.Se extinde obiectul de activitate cu 4677-Comerț
sc.B, ap. 16„ jud.Brașov în municipiul Brașov, str.Timis-    cu ridicata al deșeurilor și resturilor;3832-Recuperarea
Triaj nr.50, incinta curții vamale Sonai Spedition birou    materialelor reciclabile sortate
AP/3, jud.Brașov.                          Prezentul act adițional s-a redactat și procesat de
  Art.5 Se recodifică obiectul de activitate. Prevederile   asociați, în 5 (cinci) exemplare,având nr.1, astăzi
statutului se suspendă.Se adoptă noul act constitutiv al    03.07.2008.
societății SC “AMBALEG” SRL.                     (54/701598)
  Ne obligam să înregistrăm prezentul act adițional la
Oficiul Registrului Comerțului.
  Actul s-a redactat, dactilografiat și semnat în 4              Societatea Comercială
exemplare, primind dată certă la biroul notarului public            DOVILIV TRANS - S.R.L.
FICARD CATALINA NICOLETA din municipiul Brașov.
  (52/701596)                                    NOTIFICARE
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
        Societatea Comercială              alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
         AMBALEG - S.R.L.               modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
           NOTIFICARE                DOVILIV TRANS SRL, cu sediul în ORAȘ ZĂRNEȘTI,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    județ Brașov, Str. Ciucaș, bloc 12, scara A, ap.5,
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    înregistrată sub nr. J8/441/2002, cod unic de înregistrare
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        14566582, care a fost înregistrat sub nr.62758 din
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   04.07.2008.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     (55/701599)
AMBALEG SRL, cu sediul în MUNICIPIUL BRAȘOV,
județ Brașov, Str. TIMIȘ-TRIAJ, nr.50, ap.BIROU AP/3,
înregistrată sub nr. J8/2544/2004, cod unic de                 Societatea Comercială
înregistrare 16900084, care a fost înregistrat sub               PREMIUM IMOB - S.R.L.
nr.62736 din 04.07.2008.
  (53/701597)                                  ACT ADIȚIONAL LA
                                        ACTUL CONSTITUTIV
                                      AL S.C. PREMIUM IMOB S.R.L.
        Societatea Comercială
        DOVILIV TRANS - S.R.L.               Subsemnații asociați ai S.C. PREMIUM IMOB S.R.L.,
                                cu sediul social în mun. Brașov, B-duL Saturn nr.1A,
          ACT ADIȚIONAL                bl.S5, ap.43, jud. Brașov, C.U.I. RO 24039822,
                                înregistrată la ORC Brașov cu nr. J08/1639/11.06.2008:
       LA STATUTUL SOCIETĂȚII                Serescu Marius-Laurentiu, cetățean român, CNP
       S.C. DOVILIV TRANS S.R.L.             1781216080078, născut la data de 16.12.1978, în loc.
 Subsemnații BAGDASAR LIVIU,cetățean român,          Brașov, jud. Brașov, domiciliat în Brașov, Bld. Saturn
născut la data de 24.10.1983,în Zarnesti jud.Brașov,      nr.1A, bl.55, ap.43, jud. Brașov, identificat prin C.I. seria
  16          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6876/2.XII.2008

BV nr.412862, eliberată de SPCLEP Brașov, la data de        Domnul Ștefaneseu Dorin Mihai, cetățean român,
05.07.2005,                           domiciliat în Cluj-Napoca, str Năsăud, nr 20, bloc Y2, ap
  Serescu Mihaela, cetățean român, CNP             8, județ Cluj, posesor al CI seria K.X nr 064529 eliberată
2790201084470, născută la data de 01.02.1979, în loc.      de Poliția Cluj-Napoca la data de 20.01.2000, CNP
Brașov, jud. Brașov, domiciliată în Brașov, Bld. Saturn     1570307120692, deținător a 5% din capitalul social
nr.1A, bl.55, ap.43, jud. Brașov, identificată prin CI. seria    I. Art.1. În baza Hotărârii Adunării Generale a
BV nr.412861, eliberată de SPCLEP Brașov la data de       Asociaților din data de 16.04.2008, s-a decis cesionarea
05.07.2005,                           părților sociale ale societății. Prin contractul de cesiune
  Modificăm prin prezentul act adițional art.5 din Actul    autentificat cu nr. 829 din 24.04.2008 de Biroul Notarului
Constitutiv, în sensul că adăugăm la obiectele de        public Popa Cornelia din orașul Avrig, județ Sibiu,
activitate existente următoarele obiecte de activitate:     cedentele Paval Doina și Paval Luana au transmis către
  7911 Activități ale agențiilor turistice           cesionara SC NEW COM TELECOMUNICATII S.A. 12,
  7912 Activități ale tur-operatorilor             respectiv 7 părți sociale, iar prin contractul de cesiune din
  7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică    data de 17.04.2008 Paval Doina a cesionat către
  Încheiat azi 26.06.2008 în 2(două) exemplare.        Stefanescu Dorin Mihai 1 (una) parte socială.În urma
  (56/701600)                         acestor cesiuni actul constitutiv se va modifica după cum
                                urmează:
                                  Capitalul social subscris și vărsat este în suma de 200
        Societatea Comercială              lei. Capitalul social este divizat în 20 părți sociale,
        PREMIUM IMOB - S.R.L.              indivizibile și nominative fiecare în valoare de câte 10 lei,
                                fiind distribuite astfel între cei doi asociați:
           NOTIFICARE                  - S.C. NEW COM TELECOMUNICATII S.A. cu sediul
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    în București, sector 5, B-dul Națiunile Unite, nr. 1, bl.
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    108A, Ansamblul Gemenii Sitraco, etaj 7, biroul C7,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        camera nr.2, spațiul de birouri nr.4, înregistrată sub nr.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   J40/3527/2007, având CUI 21147633, capital social
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   subscris și vărsat de 90.000 lei, reprezentată prin Lucacel
PREMIUM IMOB SRL, cu sediul în MUNICIPIUL            Ciceo Mircea Ciprian, în calitate de administrator: 19 părți
BRAȘOV, județ Brașov, B-dul Saturn, nr.1A, bloc 55,       sociale a 10 lei fiecare, în valoare totală de 190 de lei,
ap.43, înregistrată sub nr. J8/1639/2008, cod unic de      reprezentând 95% din capitalul social
înregistrare 24039822, care a fost înregistrat sub         - Domnul Stefanescu Dorin Mihai, cetățean român,
nr.62759 din 04.07.2008.                    domiciliat în Cluj-Napoca, str Năsăud, nr 20, bloc Y2, ap
  (57/701601)                         8, județ Cluj, posesor al CI seria KX nr 064529 eliberată
                                de Poliția Cluj-Napoca la data de 20.01.2000, CNP
                                1570307120692: 1 (una) parte socială în valoare de 10
        Societatea Comercială              lei, reprezentând 5% din capitalul social.
        CATIVAGN SERV - S.R.L.                II. Art.2. În baza Hotărârii Adunării Generale a
                                Asociaților din data de 27.06.2008, am decis modificarea
     ACT ADIȚIONAL DIN 27.06. 2008
                                actului constitutiv al societății după cum urmează:
      LA ACTUL CONSTITUTIV                  Mutarea sediului social al societății la următoarea
  AL SC CATIVAGN SERV SRL CU SEDIUL IN            adresă: Făgăraș, Str. D-na Stanca nr. adm. 110, județ
  FAGARAS, B-DUL UNIRII, BL.1, SC.B, AP.1,          Brașov.
  JUD.BRASOV, J08/1176/1994, CUI 5780470,             Art.3. Deschiderea a două puncte de lucru ale
   CAPITAL SOCIAL IN VALOARE DE 200 LEI            societății, la următoarele adrese:
  Asociații:                            3.1. Rupea, strada Serg. Boeriu Nicolae, bloc 9, scara
  S.C. NEW COM TELECOMUNICATII S.A. cu sediul în        A, parter, ap 1 Județ Brașov.
București, sector 5, B-dul Națiunile Unite, nr. 1, bl. 108A,    3.2. Ghimbav, strada Lungă, nr 69, în incinta Primăriei,
Ansamblul Gemenii Sitraco, etaj 7, biroul C7, camera      județ Brașov.
nr.2, spațiul de birou nr.4, înregistrată sub nr.          Art.4. Administrarea societății va fi asigurată, pe durată
J40/3527/2007, având CUI 21147633, capital social        nedeterminată, de către domnul Stefanescu Dorin Mihai,
subscris și vărsat de 90.000 lei, reprezentată prin Lucacel   cetățean român, domiciliat în Cluj-Napoca, str Năsăud, nr
Ciceo Mircea Ciprian, în calitate de administrator,       20, bloc Y2, ap 8, județ Cluj, posesor al CI seria KX nr
deținătoare a 95% din capitalul social,             064529 eliberată de Poliția Cluj-Napoca la data de
  și                              20.01.2000, CNP 1570307120692, administrator cu
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6876/2.XII.2008               17

puteri depline în ceea ce privește administrarea și      data de 24.01.1976 în municipiul Brașov, jud.Brașov,
reprezentarea societății în relațiile cu terții.        domiciliat în municipiul Brașov, Bld.Al.Vlahuță nr.53,
  Prezentul act adițional face parte integrantă din actul   bl.143, sc.A, ap.2, jud.Brașov, am hotărât modificarea
constitutiv al societății pe care îl modifică și îl      statutului și contractului societății astfel:
completează în mod corespunzător.                 Art.1 Subsemnatul OPREA TRAIAN RADU cesionez
  Redactat în 4 (patru) exemplare.              toate cele 20 părți sociale, în valoare nominală de
  (58/701602)                        12.500,00 ron fiecare, pe care le dețin la S.C” TROPICAL
                                FRUIT BRASOV” SRL. astfel:
                                  - 19 părți sociale în valoare de 237.500,00 ron
        Societatea Comercială              domnului BUTUM GHEORGHE CRISTI
       CATIVAGN SERV - S.R.L.                - 1 parte socială în valoare nominală de 12.500,00 ron
                                subscrisei SC CRISIMP -COMPANY SRL
           NOTIFICARE
                                  Cesiunea se efectuează prin vânzare. Prețul vânzării
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    este de 250.000,00 ron achitat integral anterior semnării
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    prezentului act, proporțional de către cei doi cesionari.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          Urmare a acestei cesiuni, OPREA TRAIAN RADU
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  pierde calitatea de asociat unic și administrator al S.C
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   “TROPICAL FRUIT BRASOV”S.R.L., drepturile și
CATIVAGN SERV SRL, cu sediul în MUNICIPIUL           obligațiile patrimoniale față de cesionar și societate
FĂGĂRAȘ, județ Brașov, Str. D-NA STANCA,
                                stingăndu-se la data semnării prezentului act adițional.
nr.ADM.110, înregistrată sub nr. J8/1176/1994, cod unic
                                  Art.2. Numitul BUTUM GHEORGHE CRISTI devine
de înregistrare 5780470, care a fost înregistrat sub
                                administrator al S.C. “TROPICAL FRUIT BRASOV”
nr.62760 din 04.07.2008.
                                S.R.L. și declară că este de acord cu prevederile
  (59/701603)
                                statutului societății.
                                  Capitalul social, în valoare de 250.000,00 lei, divizat în
        Societatea Comercială             20 părți sociale, nominative și indivizibile, în valoare
         PICAL SOFT - S.R.L.              nominală de 12.500,00 lei fiecare, este deținut de
                                asociații societății astfel:
          ACT ADIȚIONAL                 - domnul BUTUM GHEORGHE CRISTI - 19 părți
                                sociale, în valoare totală de 237500,00 RON,
         LA STATUTUL                  reprezentând 95 % din capitalul social
   S.C. “TROPICAL FRUIT BRASOV “S.R.L.
                                  - Subscrisa SC CRISIMP -COMPANY SRL -1 parte
  INREGISTRATA LA ORC BRASOV SUB NR.
        J08/3143/2008                 socială, în valoare totală de 12.500,00 RON,
                                reprezentând 5 % din capitalul social.Părțile prezentei
  Subsemnatul OPREA TRAIAN RADU, CNP
                                cesiuni declară că au cunoștință de prevederile art.30 din
1760124080122, cetățean român, născut la data de
                                Legea nr.414/2002.
24.01.1976 în municipiul Brașov, jud.Brașov, domiciliat în
                                  Art.3 Se schimbă denumirea societății S.C.”
municipiul Brașov, jud.Brașov în calitate de asociat unic și
                                TROPICAL FRUIT BRASOV” SRL, noua denumire fiind
administrator al S.C. “TROPICAL FRUIT” S.R.L. cu sediul
                                SC “PICAL SOFT “ SRL.
în municipiul Brașov, str. Matei Corvin nr.10, jud. Brașov,
                                  Art.4 Se schimbă sediul societății comerciale SC
înmatriculată la ORC Brașov sub nr. J08/1141/2002
                                “PICAL SOFT” SRL din municipiul Brașov, str.Matei
  Subsemnatul BUTUM GHEORGHE CRISTI, CNP
1721209080063, cetățean român, născut la data de        Corvin nr.10, jud.Brașov în municipiul Brașov, str.Timiș-
09.12.1972 în municipiul Brașov, jud.Brașov, domiciliat în   Triaj nr.50, incinta curții vamale Sonai Spedition, birou
municipiul Brașov, str Matei Corvin nr.10, jud.Brașov și    AP/3, jud.Brașov.
  Subscrisa SC CRISIMP-COMPANY SRL, cu sediul în         Art.5 Se recodifică obiectul de activitate al societății
municipiul Brașov, str. Timiș triaj nr.50, incinta curții   conform codurilor CAEN 2008.
Vamală SONAI SPEDITION, birou AP/3, jud.Brașov,          Prevederile statutului se suspendă.Se adoptă noul act
înregistrată la registrul Comerțului sub nr.J08/3091/1994,   constitutiv al societății SC “ PICAL SOFT” S.R.L.
CUI 6523017, reprezentată de asociați BUTUM            Ne obligăm să înregistrăm prezentul act adițional la
GHEORGHE CRISTI, CNP 1721209080063, cetățean          Oficiul Registrului Comerțului.
român, născut la data de 09.12.1972 în municipiul         Actul s-a redactat, dactilografiat și semnat în 4
Brașov, jud.Brașov, domiciliat în municipiul Brașov,      exemplare, primind dată certă la biroul notarului public
str.Matei Corvin nr.10, jud.Brașov și OPREA TRAIAN       FICARD CATALINA NICOLETA din municipiul Brașov.
RADU, CNP 1760124080122,cetățean român născut la           (60/701604)
  18          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6876/2.XII.2008

        Societatea Comercială             fiecare, pe care le dețin la S.C.” BUT TRADING” SRL.
        PICAL SOFT - S.R.L.              astfel:
                                 - 1980 părți sociale în valoare de 19800,00 ron
           NOTIFICARE                domnului BUTUM GHEORGHE CRISTI
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     - 20 părți sociale în valoare nominală de 200,00 ron
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   subscrisei SC CRISIMP -COMPANY SRL
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         Cesiunea se efectuează prin vânzare. Prețul vânzării
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  este de 20000,00 ron achitat integral anterior semnării
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale  prezentului act, proporțional de către cei doi cesionari.
PICAL SOFT SRL, cu sediul în MUNICIPIUL BRAȘOV,         Urmare a acestei cesiuni, STAN ADRIAN pierde
județ Brașov, Str. TIMIȘ-TRIAJ, nr.50, ap.BIROU AP/3,     calitatea de asociat unic și administrator al S.C “BUT
înregistrată sub nr. J8/3143/2005, cod unic de
                               TRADING”S.R.L., drepturile și obligațiile patrimoniale față
înregistrare 18254125, care a fost înregistrat sub
                               de cesionar și societate stingându-se la data semnării
nr.62764 din 04.07.2008.
                               prezentului act adițional.
  (61/701605)
                                 Art2. Numitul BUTUM GHEORGHE CRISTI devine
                               administrator al S.C. “BUT TRADING” S.R.L. și declară
        Societatea Comercială             că este de acord cu prevederile statutului societății.
        TRENDY COMP - S.R.L.               Capitalul social, în valoare de 20.000,00,00 lei, divizat
                               în 20 părți sociale, nominative și indivizibile, în valoare
          ACT ADIȚIONAL               nominală de 12.500,00 lei fiecare, este deținut de
   LA STATUTUL S.C. “BUT TRADING “S.RL.           asociații societății astfel:
  INREGISTRATA LA ORC BRASOV SUB NR.              -domnul BUTUM GHEORGHE CRISTI - 1980 părți
        J08/230/2000                 sociale în valoare de 19.800,00 ron, reprezentând 99 %
  Subsemnatul STAN ADRIAN, CNP 1790806080039,        din capitalul social
cetățean român, născut la data de 24.01.1976 în         - Subscrisa SC CRISIMP -COMPANY SRL -20 părți
municipiul Brașov, jud.Brașov, domiciliat în municipiul    sociale în valoare nominală de 200,00 ron, reprezentând
Brașov, str. Prunului nr.16, bl.D4, sc.B, ap.17,jud.Brașov  1 % din capitalul social.Părțile prezentei cesiuni declară
în calitate de asociat unic și administrator al S.C. “BUT   că au cunoștință de prevederile art.30 din Legea
TRADING” S.R.L. cu sediul în municipiul Brașov, str.     nr.414/2002
Matei Corvin nr.10, jud. Brașov, înmatriculată la ORC      Art3 Se schimbă denumirea societății S.C.” BUT
Brașov sub nr. J08/230/2000                  TRADING” SRL, noua denumire fiind SC “TRENDY
  Subsemnatul BUTUM GHEORGHE CRISTI, CNP           COMP “SRL.
1721209080063, cetățean român, născut la data de         Art4 Se schimbă sediul societății comerciale SC
09.12.1972 în municipiul Brașov, jud.Brașov, domiciliat în  “TRENDY COMP” SRL din municipiul Brașov, str Matei
municipiul Brașov, str Matei Corvin nr. 10, jud.Brașov și   Corvin nr.10, jud.Brașov în municipiul Brașov, str.Timiș-
  Subscrisa SC CRISIMP -COMPANY SRL, cu sediul în      Triaj nr.50, incinta curții vamale Sonai Spedition, birou
municipiul Brașov, str.Timiș Triaj nr.50, incinta curții   AP/3, jud.Brașov.
Vamala SONAI SPEDITION, birou AP/3, jud.Brașov,
                                 Art 5 Se recodifică obiectul de activitate al societății
înregistrată la registrul Comerțului sub nr.J08/3091/1994,
                               conform codurilor CAEN 2008.
CUI 6523017, reprezentată de asociați BUTUM
                                 Art.6 Se închide punctul de lucru al societății situate în
GHEORGHE CRISTI, CNP 1721209080063, cetățean
                               municipiul Brașov, Bld.Gării nr.7, bloc parter, stand 2,
român, născut la data de 09.12.1972 în municipiul
                               Complex comercial Gară Brașov.
Brașov, jud.Brașov, domiciliat în municipiul Brașov, str
Matei Corvin nr.10, jud.Brașov și OPREA TRAIAN RADU,       Prevederile statutului se suspendă.Se adoptă noul act
CNP 1760124080122,cetățean român născut la data de      constitutiv al societății SC “TRENDY COMP” SRL.
24.01.1976 în municipiul Brașov, jud.Brașov, domiciliat în    Ne obligăm să înregistrăm prezentul act adițional la
municipiul Brașov, Bld.Al.Vlahuță nr.53, bl. 143, sc.A, ap.  Oficiul Registrului Comerțului.
2, jud.Brașov, am hotărât modificarea statutului și       Actul s-a redactat, dactilografiat și semnat în 4
contractului societății astfel:                exemplare, primind dată certă la biroul notarului public
  Art.1 Subsemnatul STAN ADRIAN cesionez toate cele     FICARD CĂTĂLINA NICOLETA din municipiul Brașov.
2000 părți sociale, în valoare nominală de 10,00 ron        (62/701606)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6876/2.XII.2008               19

        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
        TRENDY COMP - S.R.L.                        PUSTIU - S.R.L.

            NOTIFICARE                           NOTIFICARE
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         modificările și completările ulterioare, depunerea textului
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    PUSTIU SRL, cu sediul în MUNICIPIUL BRAȘOV, județ
TRENDY COMP SRL, cu sediul în MUNICIPIUL             Brașov, Str. COLONIA METROM, nr.8, bloc 3, ap.5 CAM
BRAȘOV, județ Brașov, Str. TIMIȘ-TRIAJ, nr.50,          1, înregistrată sub nr. J8/1874/2006, cod unic de
                                 înregistrare 18915642, care a fost înregistrat sub
înregistrată sub nr. J8/230/2000, cod unic de înregistrare
                                 nr.62791 din 04.07.2008.
12785683, care a fost înregistrat sub nr.62777 din          (65/701609)
04.07.2008.
  (63/701607)                                 Societatea Comercială
                                       MIBA CONSULTING - S.R.L.

        Societatea Comercială                        ACT ADIȚIONAL
          PUSTIU - S.R.L.                 LA ACTELE CONSTITUTIVE ALE S.C. “MIBA
                                    CONSULTING” S.R.L., SOCIETATE
           ACT ADIȚIONAL                INMATRICULATA IN REGISTRUL COMERTULUI
                                  SUB NR. J08/1798/18.12.2002, AVAND CODUL
       LA ACTELE CONSTITUTIVE                UNIC DE ÎNREGISTRARE: 151012 75, ATRIBUT
       ALE S.C. PUSTIU S.R.L.                        FISCAL R

  Subsemnata:                           Subsemnații ALEXANDRU MIRELA-GABRIELA,
                                 având c.n.p. 2690302080035. cetățean român, născută
  1. RUSU NELA, cetățean român, născută în sat Bozia,
                                 la data de 02.03.1969 în mun. Codlea, jud. Brașov.
com. Falciu, jud.Vaslui la data de 27.09.1967, domiciliată    domiciliată în mun. Brașov, str. Valea Tei nr. 25, jud.
în jud Brașov, identificată cu C.I. seria BV           Brașov, posesoare a CI seria BV nr. 187725/2002 elib. de
nr.565173/27.02.2008, eliberat de SPCLEP Brașov, CNP       Poliția mun. Brașov, ALEXANDRU BOGDAN- VERON,
2670927370090, în calitate de unic asociat, la S.C.       c.n.p. 1680508080047, cetățean român, născut la data
PUSTIU S.R.L., cu sediul în Brașov, str. Colonia Metrom,     de 08.05.1968 în mun. Brașov, jud. Brașov, domiciliat în
                                 mun. Brașov, str. Valea Tei nr. 25, jud. Brașov, posesor al
nr. 1A, bl. 1, sc. A, ap. 29, camera 1, jud. Brașov,
                                 CI seria BV nr. 187722/2002, elib. de Poliția mun. Brașov,
îmatriculată la Registrul Comerțului Brașov, sub nr.
                                 și GROZA EMIL, c.n.p. 1451214080028, cetățean român,
J08/1874/07.08.2006, CUI RO 18915642, în conformitate      născut la data de 14.12.1945 în sat Șilea (com. Fărău).
cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată și cu       jud. Alba, domiciliat în mun.Brașov, str. Hărmanului nr.
respectarea prevederilor actului constitutiv al societății    70A, bl. 136, sc. A, apt. 22. jud.Brașov, posesor al CI seria
am hotărât următoarele:                     BV nr. 063956/1999 elib. de Pol. Brașov. în calitate de
  Art. 1. Sediul social al societății se va muta din      asociați ai S.C “MIBA CONSULTING” S.R.L., cu sediul în
                                 mun. Brașov, str. Valea Tei nr. 25. jud. Brașov, aducem
localitatea Brașov, str. Colonia Metrom, nr. 1A, bl. 1, sc. A,
                                 următoarele modificări la actele de constituire ale
ap. 29, camera 1, jud. Brașov în localitatea Brașov, str.    societății:
Colonia Metrom, nr. 8, bl. 3, ap. 5, camera 1, jud. Brașov.     Art.1. Se închide punctul de lucru al S.C. “MIBA
  Art. 2. Deschiderea unui punct de lucru al societății în   CONSULTING” S.R.L., de la adresa din mun. Brașov, bld.
Comuna Tarlungeni, situat în Târgul Auto.            Griviței nr. 105, sc. A, apt. 1, jud.Brașov.
  Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv al S.C.       Art.2. Se actualizează codurile CAEN conform cod
PUSTIU S.R.L. rămân nemodificate.                CAEN revizuit 2.
                                  Art.3. Celelalte prevederi ale actelor de constituire ale
  Prezentul înscris a fost redactat în 3 exemplare, din
                                 societății rămân neschimbate.
care 1 exemplar pentru asociat și 2 exemplare pentru        Actul s-a redactat de către părți în 6 exemplare, astăzi
Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov.       19.06.2008.
  (64/701608)                           (66/701610)
  20          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6876/2.XII.2008

        Societatea Comercială             alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
       AUTO DEUTSCH - S.R.L.              modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                               actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
     ACT ADIȚIONAL NR.2/27.06.2008            KLEBROM PREST SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
       LA ACTUL CONSTITUTIV              BRAȘOV, județ Brașov, Str. Jepilor, nr.34, bloc A 33,
     AL S.C. “AUTO DEUTSCH” S.R.L.            scara A, ap.20, înregistrată sub nr. J8/319/2004, cod unic
  Eu, BESCHEA ADRIAN- EUGEN cetățean român,         de înregistrare 16162327, care a fost înregistrat sub
născut la data de 07.12.1971 în mun.Brașov, domiciliat în   nr.62817 din 04.07.2008.
Brașov, str. Aluminiului nr.2, bl.507, ap.9, posesor al CI    (69/701613)
seria BV nr.193584/12.02.2002-Pol.Brașov, CNP
1711207084462 asociat la S.C. AUTO DEUTSCH
SRL,din Brașov, Calea Bucureștilor nr.42, bl.S19, ap. 14,           Societatea Comercială
cam.1, jud.Brașov,. J08/8/03.01.2008, CUI 22995844               KLEBROM - S.R.L.
decid:
  1.Cesionez cele 10 părți sociale pe care le dețin în               NOTIFICARE
S.C. AUTO DEUTSCH SRL către BADEA LIVIU,             Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
domiciliat în Brasov,str. Calea Bucureștilor nr.42, bl.S19,  Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
ap. 14, jud. Brașov, posesor al C.I. seria BV nr.302882/   alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
08.10.2003- Pol. Brașov, CNP 1780407131231;care va      modificările și completările ulterioare, depunerea textului
deține astfel calitatea de asociat unic; am încasat      actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
contravaloarea părților sociale,adică 100 lei,odată cu    KLEBROM SRL, cu sediul în MUNICIPIUL BRAȘOV,
predarea cotei părți din activ și pasiv,ceea ce recunosc   județ Brașov, Str. JEPILOR, nr.34, bloc A33A, scara A,
prin semnarea prezentului act.                ap.20, înregistrată sub nr. J8/3131/1994, cod unic de
  2. Societatea va funcționa în continuare ca societate   înregistrare 6962721, care a fost înregistrat sub nr.62827
comercială cu asociat unic și va fi reprezentată și
                               din 04.07.2008.
administrată de către unicul asociat BADEA LIVIU.
                                 (70/701614)
  3.Se revocă administratorul Beschea Adrian Eugen
  (67/701611)
                                       Societatea Comercială
        Societatea Comercială
                                       EAST VILLAGE - S.R.L.
       AUTO DEUTSCH - S.R.L.

           NOTIFICARE                          ACT ADIȚIONAL

  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul         LA ACTUL CONSTITUTIV
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    AL S.C. EAST VILLAGE S.R.L. INMATRICULATA
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        SUB NR. J08/1337/05.06.2006, CUI 18741279
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   Subsemnata SWEDISH JULIA AGDA, cetățean
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale  american, născută la data de 07.07.1970, în municipiul
AUTO DEUTSCH SRL, cu sediul în MUNICIPIUL           București, domiciliată în S.U.A., 7820 Wendy Ridge Lone
BRAȘOV, județ Brașov, Calea Bucureștilor, nr.42, bloc
                               Annandale, Virginia 22003, identificată cu pașaport nr.
S19, ap.14, cam.1, înregistrată sub nr. J8/8/2008, cod
                               015630355, eliberat de PASSPORT AGENCY
unic de înregistrare 22995844, care a fost înregistrat sub
                               WASHINGTON D.C., U.S.A., la data de 08.10.1996, în
nr.62815 din 04.07.2008.
                               calitate de asociat unic la S.C. EAST VILLAGE S.R.L., cu
  (68/701612)
                               sediul în comuna Bran, nr. 473 B, Jud. Brașov,
                               înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Brașov sub
       Societatea Comercială              nr. J08/1337/05.06.2006, CUI 18741279, am decis
       KLEBROM PREST - S.R.L.              modificarea actului constitutiv al societății astfel:
                                 ART. 1 Se deschide punct de lucru la adresa din
           NOTIFICARE                municipiul Brașov, b-dul Griviței nr. 2F, 2G, județul Brașov.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     Restul prevederilor rămân neschimbate.
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204      (71/701615)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6876/2.XII.2008                21

       Societatea Comercială               nr.J/08/880/2008, Cod Unic de Înregistrare 23599449, și
      MULTIPREST TRAVEL - S.R.L.              a Convenției de cesiune părți sociale din 04.07.2008
                                încheiată între asociatul cedent Erdely Ecaterina și
          ACT ADIȚIONAL                asociatul cesionar Țăndărică Marcela, se modifică Actul
                                Constitutiv astfel:
    AL SC MULTIPREST TRAVEL S.R.L.
                                  « Capitalul social al societății este exprimat în lei, fiind
  Subsemnații:                         subscris în lei și aportat în numerar și în natură.
  1. SANDOR LEVENTE, cetățean român, născut la           Capitalul social total subscris de asociați este în
data de 16.03.72 în mun. Brașov, jud.Brașov, domiciliat în   valoare de 6.326.000 LEI, din care 20.000 LEI în numerar
mun. Brașov, str. P-ța Unirii, nr. 12 bis, jud.Brașov,     și 6.306.000 LEI subscris în natură. Capitalul social este
identificat cu CI seria BV nr. 453933/06, CNP          împărțit în 6.326 părți sociale, fiecare în valoare de 1.000
1720316080063 și 2. PATAKFALVI IUDIT, cetățean         lei, subscris și vărsat în întregime de asociați după cum
român, născută la data de 30.11.72 în mun. Brașov,       urmează:
jud.Brașov, domiciliată în mun. Brașov, str. P-ța Unirii, nr.    1. S.C. « SIGUR CONSTRUCT GENERAL » S.R.L.
12 bis, jud. Brașov, identificată cu CI seria BV nr.      deține un număr de 6.306 părți sociale numărate de la 1
454354/06. CNP 2721130080047, în calitate de asociați      la 6.306, reprezentând 99,68% din capitalul social, în
ai SC MULTIPREST TRAVEL SRL, cu sediul în mun.         valoare de 6.306.000 lei aport în natură.
Brașov, str. P-ța Unirii, nr. 12 bis, jud. Brașov, CUI       2. ȚĂNDĂRICĂ MARCELA deține un număr de 20
16023000, J08/2554S2003 am hotărât următoarele:         părți sociale numărate de la 6.307 la 6.326, reprezentând
  Art. 1. Se schimbă obiectul principal de activitate din   0,32% din capitalul social, în valoare de 20.000 lei,
5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor în -  subscrise în numerar. »
5590 Alte servicii de cazare.                    Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rămân
  Celelalte prevederi ale actului constitutive rămân      nemodificate.
neschimbate.                             (74/701618)
  Prezentul înscris a fost redactat astăzi 02.07.2008 la
sediu social
  (72/701616)                                 Societatea Comercială
                                         SIGUR IMOB - S.R.L.
       Societatea Comercială                           NOTIFICARE
      MULTIPREST TRAVEL - S.R.L.
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
           NOTIFICARE                Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        SIGUR IMOB SRL, cu sediul în MUNICIPIUL BRAȘOV,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   județ Brașov, Str. Ciobanului, nr.13, înregistrată sub nr.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   J8/880/2008, cod unic de înregistrare 23599449, care a
MULTIPREST TRAVEL SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
                                fost înregistrat sub nr.62846 din 04.07.2008.
BRAȘOV, județ Brașov, P-ța. UNIRII, nr.12, înregistrată
                                   (75/701619)
sub nr. J8/2554/2003, cod unic de înregistrare 16023000,
care a fost înregistrat sub nr.62839 din 04.07.2008.
  (73/701617)                                Societatea Comercială
                                       ROSAND COMPANY - S.R.L.
        Societatea Comercială                      ACT ADIȚIONAL NR. 1
         SIGUR IMOB - S.R.L.
                                  Subsemnații: Ragneala Aurel, cetățean român, născut
     ACT ADIȚIONAL NR.1/04.07.2008             la data de 27.12.1957 în Făgăraș, jud. Brașov, CNP
                                1571227082423, domiciliat în Făgăraș, str. Câmpului,
       LA ACTELE CONSTITUTIVE               bl.4, sc.B, ap. 12, jud. Brașov, posesor al CI-BV-
       ALE SC SIGUR IMOB SRL               190397/Pol. Făgăraș/29.01.2002, și Ragneala Sanda,
  În temeiul Hotărârii Adunării Generale a Asociaților din   cetățean român, născută la data de 02.02.1958 în Iași,
data de 04.07.2008, a SC SIGUR IMOB SRL, cu sediul în      jud. Iași, CNP 2580202082444, domiciliată în Făgăraș,
Mun.Brașov, str.Ciobanului nr.13, Jud.Brașov,          str. Câmpului, bl.4, sc.B, ap.12, jud. Brașov, posesoare a
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Brașov sub    CI-BV-214829/Pol. Făgăraș/07.06.2002, în calitate de
  22          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6876/2.XII.2008

asociați ai SC ROSAND COMPANY SRL, persoană            Urmare și a cesiuni, subsemnații BAȘA MIHAELA-
juridică română, J08/58/2007, CUI: 20463441, cu sediul     CAMELIA și DANTE DI FRANCESCO devenim asociați
în Făgăraș, str. Câmpului, bl.4, sc.B, ap.12, cam.2, jud.    ai S.C.FININVEST S.R.L. iar capitalul social în valoare de
Brașov, capital social:200 lei, am hotărât:           200 lei, divizat în 20 părți sociale, nominative și
  - deschiderea unui punct de lucru în Făgăraș, Aleea     indivizibile, în valoare nominală de 10 lei fiecare.
Moldovei, nr. 8, jud. Brașov                    Urmare a cesiuni, capitalul social este deținut astfel de
  Actele constitutive ale societății se modifică în mod    către asociați:DANTE DI FRANCESCO deține un număr
corespunzător. Prezentul înscris sub semnătură privată s-a   de 19 părți sociale, în valoare de 10 de lei fiecare;BAȘA
redactat în conformitate cu art.204, alin.1 din Legea      MIHAELA-CAMELIA deține un număr de 1 parte socială,
nr.31/1990 privind societățile comerciale (republicată), și   în valoare de 10 de lei fiecare
s-a procesat în 3 (trei) exemplare originale, astăzi data de    Prețul cesiunii este la valoarea părților sociale.
02.07.2008                             Art2. Se revocă administratorul DOMIZI
   (76/701620)                        MASSIMILIANO, și se numește ca administrator al
                                societății d-nul DANTE DI FRANCESCO,cu puteri depline
                                pe o perioadă nedeterminată.
        Societatea Comercială               Se modifică în mod corespunzător prevederile
         FININVEST - S.R.L.               Statutului societății.
                                  Prezentul act adițional s-a redactat astăzi 07.07.2008
         ACT ADIȚIONAL                 într-un număr de 5 exemplare, din care 4 exemplare
            SI                   pentru părți și un exemplar pentru compartimentul de
        CONTRACT DE CESIUNE               asistență din cadrul Oficiul Registrului comerțului de pe
                                lângă Tribunalul Brașov,la cererea și pe răspunderea
    LA STATUTUL S.C. FININVEST S.R.L.
                                solicitantului,potrivit    cererii   de    servicii
  Subsemnatul DOMIZI MASSIMILIANO cetățean          nr.62934/07.07.2008.
italian,cunoscător al limbii române, CNP 7730204080017        (77/701621)
născut la data de 04.02.1973 în Italia, Terni, domiciliat în
Terni,Valle Spaletina nr.18, Italia, identificat cu Permis de
Ședere Temporară nr.0084919/09.08.20067Pol. Brașov,               Societatea Comercială
în calitate de asociat unic al S.C. FININVEST S.R.L.., cu             FININVEST - S.R.L.
sediul în Mun. Brașov,str. Învățătorilor nr. 21 A,
Jud.Brașov, înmatriculată la R.C. Brașov sub nr.                    NOTIFICARE
J08/528/2003, CUI 15305909, în calitate de cedent, și       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Subsemnații BAȘA MIHAELA-CAMELIA,cetățean          Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
român, născută la data de 25.01.1981 în mun. Brașov jud.    alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Brașov, domiciliată în mun. Brașov,str. Bisericii Române    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
nr.52,bl.B,ap.18,Jud.Brașov,identificată cu CI seria BV nr.   actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
297648/11.09.2003/Pol. Brașov,CNP 2810125080093 și       FININVEST SRL, cu sediul în MUNICIPIUL BRAȘOV,
DANTE DI FRANCESCO cetățean italian,cunoscător al        județ Brașov, Str. Învățătorilor, nr.21 A, înregistrată sub nr.
limbii române, născut la data de 02.08.1958 în Randazzo,    J8/528/2003, cod unic de înregistrare 15305909, care a
Italia, domiciliat în Italia,Atrani,Via Dei Dogi nr.33,     fost înregistrat sub nr.62975 din 07.07.2008.
identificat cu PAȘ nr.F024712/20.04.20067Aut. din Italia,      (78/701622)
cu reședința în mun. Brașov,str. Toporașului nr.59 jud.
Brașov.în calitate de cesionari, am hotărât să încheiem
                                         Societatea Comercială
prezentul contract de cesiune în următoarele condiții:
                                          AVANTI - S.R.L.
  Art.1. Subsemnatul DOMIZI MASSIMILIANO cesionez
19 părți sociale,în valoare nominală de 10 lei fiecare,               ACT ADIȚIONAL
reprezentând 190 lei pe care le dețin la capitalul social al
S.C.FININVEST S.R.L.. cesionarei DANTE DI             LA ACTUL CONSTITUTIV S.C AVANTI S.R.L..
FRANCESCO                             Subsemnata DABIJA ELENA, cetățean român, născut
  Subsemnatul DOMIZI MASSIMILIANO cesionez          la data de 17.05.1967 în mun.Brașov,jud.
1(una) parte socială,în valoare nominală de 10 lei fiecare,   Brașov,domiciliată în mun. Brașov, str. Prunului
reprezentând 10 lei pe care le dețin la capitalul social al   nr.33,bl.5,sc.C,ap.1, jud. Brașov,CNP 2670517080061
S.C.FININVEST S.R.L.. cesionarei BAȘA MIHAELA-         posesoare a CI seria BV nr. 177572/06.11.2001/Pol.
CAMELIA.                            Brașov, în calitate de asociat unic la S.C AVANTI S.R.L,
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6876/2.XII.2008              23

cu sediul în mun. Brașov, str. Prunului               Prezentul înscris a fost redactat, în 5 exemplare, din
nr.33,bl.5,sc.C,ap.1, județul Brașov,cu număr de ordine în    care 4 exemplare pentru părți și un exemplar pentru
Registrul Comerțului Brașov J 08/1791/2002,Cod Unic de      compartimentul de asistență din cadrul Oficiului
Înregistrare 15101143 am hotărât să aducem            Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, pe
următoarele modificări la actul constitutiv al societății:    răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii
  Art.unic.Se deschide un punct de lucru al societății     nr.62618/04.07.2008
situat în sat Araci(com. Vîlcele), str. Principală nr.269, jud.    (80/701624)
Brașov.
  Toate celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
neschimbate.                                   Societatea Comercială
  Prezentul act adițional s-a redactat astăzi 07.07.2008             MAGDAS - S.R.L.
într-un număr de 5 exemplare, din care 4 exemplare
                                            NOTIFICARE
pentru părți și un exemplar pentru compartimentul de
asistență din cadrul Oficiul Registrului Comerțului de pe      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
lângă Tribunalul Brașov,la cererea și pe răspunderea       Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
solicitantului,potrivit    cererii    de   servicii  alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
nr.62966/07.07.2008.                       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
   (79/701623)                         actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                 MAGDAS SRL, cu sediul în MUNICIPIUL BRAȘOV, județ
                                 Brașov, Str. AUREL VLAICU, nr.21, înregistrată sub nr.
         Societatea Comercială              J8/1396/1991, cod unic de înregistrare 1113369, care a
          MAGDAȘ - S.R.L.                fost înregistrat sub nr.63074 din 07.07.2008.
                                    (81/701625)
           ACT ADIȚIONAL
S.C.MAGDAȘ S.R.L., J 08/1396/1991 CUI: 113369                  Societatea Comercială
  Subsemnații: 1.PALOȘANU VASILE, cetățean român,              FEBNOV COMIMPEX - S.R.L.
născut la data de 29.06.1952 în Com. Răcăciuni, Jud.
Bacău, domiciliat în Mun. Brașov, str. Galaxiei, nr.4, bl.29,             NOTIFICARE
sc.D, ap 10, Jud. Brașov, posesor al CI seria BV           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
nr.497852/12.02.2007 CNP 1520629080057 și             Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  2.MAGDAȘ VASILE, cetățean român, născut la data        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
de 22.10.1928 în Sat Bezded, Jud. Sălaj, domiciliat în      modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Mun. Brașov, str. Aurel Vlaicu, nr.21, Jud. Brașov,        actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
posesor al CI seria BV nr. 453428/17.04.2006 SPCLEP        FEBNOV COMIMPEX SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
Brașov, CNP 1281022080030, prin împuternicit Magdaș        BRAȘOV, județ Brașov, Str. HARMANULUI, nr.17B, bloc
Rodica, cetățean român, născută la data de 09.11.1955 în     213A, scara B, ap.2, înregistrată sub nr. J8/1118/1996,
Com. Gîrbou, Jud. Sălaj, domiciliată în Mun. Brașov, str.     cod unic de înregistrare 8768595, care a fost înregistrat
Aurel Vlaicu, nr.21, Jud. Brașov, identificată cu CI seria    sub nr.63076 din 07.07.2008.
BV nr. 138691/07.03.2001 SPCLEP Brașov, CNP              (82/701626)
2551109080071 în conformitate cu procura
613/17.06.2008 BNP Sîrbu Victor, ambii în calitate de
asociați la S.C. MAGDAȘ S.R.L, cu sediul în Mun.                 Societatea Comercială
Brașov, str. Aurel Vlaicu, nr.21, Jud. Brașov, înmatriculată           FENIZONA - S.R.L.
la Registrul Comerțului Brașov sub nr. J 08/1396/1991,
                                           ACT ADIȚIONAL
am hotărât să aducem următoarele modificări la actele
constitutive ale societății:                    LA ACTELE CONSTITUTIVE SC FENIZONA SRL
  Art.1.Se extinde obiectul de activitate după cum          INMATRICULATA SUB NR.J 08/347/2001
urmează:                                    CUI 13795731
  4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor         Subsemnata: DEZSI ELVIRA, cetățean român,
  8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor      născută la data de 26.04.1960 în Sat Zagon, Jud.
  8122 - Activități specializate de curățenie          Covasna, domiciliată în Mun. Brașov, str. Zizinului, nr.25.
  Art.2. Se recodifică obiectul de activitate conform      bl.9, sc.A, ap.12, Jud. Brașov, identificată cu CI seria BV
CAEN REV 2 (ordin nr.337/2007)                  nr. 285990/15.07.2003 Mun Brașov, CNP
  24           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6876/2.XII.2008

2600426080029 în calitate de asociat unic la SC                 Societatea Comercială
FENIZONA SRL, cu sediul în Mun. Brașov, str. Molidului,              DISTRIMARK - S.R.L.
nr.23, bl.B33, ap.4, Jud. Brașov, înmatriculată la Registrul
Comerțului Brașov sub nr. J 08/347/2001, am hotărât să              ACT ADIȚIONAL
aducem următoarele modificări la actele constitutive ale                ȘI
                                       CESIUNE DE PĂRȚI SOCIALE
societății:
  Art.1.Se extinde obiectul de activitate după cum        LA STATUTUL S.C. FRUIT TRADE SRL, CU
urmează:                              SEDIUL IN BRASOV, B-DUL GARII NR.1, BL.2,
  4519 - Comerț cu alte autovehicule               SC.A, AP.4, INMATRICULATA LA REGISTRUL
  4511 - Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare      COMERTULUI BRASOV SUB NR. J08/1836/2004,
                                    AVAND COD FISCAL RO 16657911
(sub 3,5 tone)
                                         NR.8/01.07.2008
  4519 - Comerț cu alte autovehicule
  4531 - Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru     Subsemnatul TARAS IULIAN - CRISTIAN, cetățean
autovehicule                           român, născut la data de 28.04.1980 în Mun. Făgăraș,
  4532 - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii       domiciliat în Brașov, str. Lacurilor nr. 47, având CI seria
pentru autovehicule                       BV 344733 eliberată de Pol. Mun. Brașov la data de
  4540 - Comerț cu motociclete, piese și accesorii       25.05.2004 și CNP 1800428081836, în calitate de asociat
                                 unic și administrator al S.C. FRUIT TRADE SRL Brașov,
aferente; întreținerea și repararea motocicletelor
                                 b-dul Gării nr.1, bl.2, sc.A, ap.4, Înmatriculată la Registrul
  4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a
                                 Comerțului sub nr. J08/1836/2004, având cod fiscal RO
  17711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme
                                 16657911, am hotărât modificarea statutului societății
și autovehicule rutiere ușoare
                                 astfel:
  7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule   Art.1 Subsemnatul cedent TARAS IULIAN - CRISTIAN
rutiere grele                          cesionez domnului BUTUM GHE. CRISTI, cetățean
  Art.2. Se recodifică obiectul de activitate conform     român, domiciliat în Mun. Brașov, str. Matei Corvin nr.10,
CAEN REV 2 (ordin nr.337/2007)                  Identificat cu CI. seria BV nr. 522928, eliberată de
  Art.3.Se modifică domeniul și activitatea principală     S.P.C.LE.P. Brașov la data de 14.06.2007, având CNP
după cum urmează:                        1721209080063, la valoarea lor 19 părți sociale, în
  Domeniul principal de activitate: 451 - Comerț cu      valoare de 190 RON, reprezentând 99% din participarea
autovehicule                           subsemnatului la capitalul social al societății;
  Obiect principal de activitate: 4511 - Comerț cu        Art.2 Subsemnatul cedent TARAS IULIAN - CRISTIAN
autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)        cesionez Societății Comerciale “ CRISIMP - COMPANY
  Prezentul înscris a fost redactat, în 5 exemplare, din    “SRL, persoană juridică română, cu sediul în Brașov, str.
care 4 exemplare pentru părți și un exemplar pentru       Matei Corvin nr.10, înmatriculată la Registrul Comerțului
compartimentul de asistență din cadrul Oficiului         Brașov sub nr. J08/3091/1994, având cod fiscal 6523017,
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov,pe     reprezentată legal de domnul BUTUM GHEORGHE
răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii     CRISTI, la valoarea ei nominală 1 (una) parte socială, în
nr.32859/07.07.2008                       valoare de 10 RON, reprezentând 1% din participarea
   (83/701627)                         subsemnatului la capitalul social al societății, concomitent
                                 cu retragerea subsemnatului din societate și din funcția
                                 de administrator; am încasat contravaloarea părților
        Societatea Comercială              sociale cesionate, ceea ce recunosc și prin semnarea
         FENIZONA - S.R.L.                prezentului act și nu formulez nici un fel de pretenție față
                                 de societate și față de cesionari; totodată se revocă din
            NOTIFICARE                funcția de administrator domnul TARAS IULIAN -
                                 CRISTIAN.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Urmare a acestei cesiuni capitalul social al societății în
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     valoare totală de 200 RON, este deținut de către asociați
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         astfel:
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     - asociatul BUTUM GHEORGHE CRISTI deține un
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    număr de 19 părți sociale în valoare de 190 RON,
FENIZONA SRL, cu sediul în MUNICIPIUL BRAȘOV,          reprezentând 99% din capitalul social al societății;
județ Brașov, Str. Molidului, nr.23, bloc B33, ap.4,        - asociatul SC “ CRISIMP - COMPANY” SRL deține 1
înregistrată sub nr. J8/347/2001, cod unic de înregistrare    (una) parte socială, în valoare de 10 RON, reprezentând
13795731, care a fost înregistrat sub nr.63083 din        1% din capitalul social al societății.
07.07.2008.                             Subsemnații Butum Gheorghe Cristi și SC Crisimp -
  (84/701628)                         Company SRL, prin reprezentant legal Butum Gheorghe
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6876/2.XII.2008                25

Cristi, în calitate de cesionari, preluam părțile sociale      Patarlagcle), jud. Buzău, domiciliat în mun. Sacele, str.
cesionate, am achitat contravaloarea acestora și suntem       Viitorului, bl.18A, sc.A, et.2, ap.11, județul Brașov,
de acord să ne desfășuram activitatea ca asociați ai SC “      identificat cu CI seria BV nr.449604/21.03.2006 eliberată
FRUIT TRADE” SRL și am hotărât modificarea statutului        de SPCLEP Sacele, CNP 1520317084466, în calitate de
astfel:                               CEDENT; SÂRBU ELENA-LAVINIA, cetățean român,
  Art.3 Se schimbă denumirea societății din SC “ FRUIT
                                  născută la data de 31.05.1979, în mun. Brașov, jud.
TRADE” SRL în SC “DISTRIMARK “SRL
                                  Brașov, domiciliată în mun. Sacele, str. G-ral Ion
  Art.4 Se schimbă sediul social al societății din b-dul
Gării nr.1, bl.2, sc.A, ap.4, Brașov, în str. Timiș- Triaj nr.50,  Dragalina, nr.44, județul Brașov, identificată cu CI scria
incinta Curții Vamale, Sonai Spedition, birou Ap/3,         BV nr. 145854/24.04.2001 eliberată de Mun. Sacele,
Brașov.                               CNP 2790531084451, în calitate de ASOCIAT și
  Art.5 Se numește în funcția de administrator asociatul      RUSENESCU RAMONA, cetățean român, născută la
BUTUM GHEORGHE CRISTI, cetățean român, domiciliat          data de 21.07.1962 în mun. Codlea, jud. Brașov,
în Mun. Brașov, str. Matei Corvin nr.10, identificat cu CI.     domiciliată în mun. Brașov, Bld. Griviței, nr.81, bl.1B,
seria BV nr. 522928, eliberată de S.P.C.LE.P. Brașov la       sc.C, ap.17, jud. Brașov, identificată cu CI seria BV nr.
data de 14.06.2007, având CNP 1721209080063 cu           473029/05.09.2006, eliberată de SPCLEP Brașov, CNP
puteri depline.                           2620721080049; în calitate de CESIONAR, am hotărât
  Art.6 Se recodifică obiectele de activitate ale societății    încheierea prezentului act adițional și contract de cesiune
conform codificării codurilor CAEN 2008.
                                  în următoarele condiții:
  Se modifică corespunzător prevederile Statutului
societății.                              Art.1: Subsemnatul SAFTA CONSTANTIN, în calitate
  Ne obligăm să înregistram prezentul Act adițional la       de cedent, cedez 825 (optsutedouazecisicinci) părți
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul        sociale a câte 10 lei fiecare în valoare de 8250
Brașov.                               (optmiidouăsutecincizeci) lei, pe care le dețin în calitate
  Actul a fost redactat astăzi 01.07.2008 în 4 (patru)       de asociat în susnumita societate, cesionarului
exemplare originale și s-a semnat după citire.           RUSENESCU RAMONA; subsemnata cesionară,
  (85/701629)                           primesc de la cedent părțile sociale în condițiile de mai
                                  sus.
         Societatea Comercială                 Cesiunea s-a făcut la valoarea părților sociale, între
         DISTRIMARK - S.R.L.                părți s-au făcut toate desocotirile bănești cu privire la
                                  aceasta cesiune.
            NOTIFICARE                   Subsemnata SÂRBU ELENA-LAVINIA, în calitate de
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      asociat în susnumita societate, declar că sunt de acord cu
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204      cesiunea făcută în condițiile de mai sus.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu            Urmare a cesiunii, capitalul social în valoare de 25000
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     (douăzecisicincimii)    lei,  împărțit   în  2500
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     (douămiicincisute) părți sociale, cu valoare nominală de
DISTRIMARK SRL, cu sediul în MUNICIPIUL BRAȘOV,
                                  10 (zece) lei fiecare, va fi deținut de asociații: SAFTA
județ Brașov, Str. TIMIȘ-TRIAJ, nr.50, înregistrată sub nr.
J8/1836/2004, cod unic de înregistrare 16657911, care a       CONSTANTIN - 850 (optsutecincizeci) părți sociale a câte
fost înregistrat sub nr.63110 din 07.07.2008.            10 lei fiecare în valoare de 8500 (optmiicincisute) lei,
   (86/701630)                          reprezentând 34% din capitalul social, SÂRBU ELENA-
                                  LAVINIA - 825 (optsutedouăzecișicinci) părți sociale a
                                  câte 10 lei fiecare în valoare de 8250
     Societatea Comercială                   (optmiidouăsutecincizeci) lei, reprezentând 33% din
 KRON-ASIG-BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.               capitalul social și RUSENESCU RAMONA - 825
                                  (optsutedouăzecisicinci) părți sociale a câte 10 lei fiecare
          ACT ADIȚIONAL
             ȘI                     în valoare de 8250 (optmiidouăsutecincizeci) lei,
        CONTRACT DE CESIUNE                 reprezentând 33% din capitalul social.
                                    Art.2; Se extinde obiectul de activitate cu: 6621
  S.C. KRON-ASIG-BROKER DE ASIGURARE
 S.R.L., J08/3001/2007; CUI: 22696729, SEDIU:           Activități de evaluare a riscului de asigurare și a
 BRASOV, STR. TOAMNEI NR. 18, BL.2, SC.A,             pagubelor.
        AP.3,JUD. BRASOV                    Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății,
 Subsemnații: SAFTA CONSTANTIN, cetățean român,          rămân neschimbate.
născut la data de 17.03.1952 în sat. Maruntisu (com.          (87/701631)
  26          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6876/2.XII.2008

     Societatea Comercială                “EUROMADO” S.R.L. și declar că toate drepturile și
 KRON-ASIG-BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.            obligațiile patrimoniale față de cesionar și societate s-au
                               stins la data semnării prezentului act adițional, iar
           NOTIFICARE                subsemnatul, GHINEȚ TUDOR, devin asociat unic al
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   societății.
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     Capitalul social, în valoare de 200 lei, divizat în 20 de
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       părți sociale, nominative și indivizibile, în valoare
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  nominală de 10 lei fiecare, este deținut integral de
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale  asociatul unic, GHINEȚ TUDOR.
KRON-ASIG-BROKER DE ASIGURARE SRL, cu sediul           Subsemnatul, cesionar, devin asociat unic al S.C.
în MUNICIPIUL BRAȘOV, județ Brașov, Str. Toamnei,       “EUROMADO” S.R.L și declar că sunt de acord cu
nr.18, bloc 2, scara A, ap.3, înregistrată sub nr.      prevederile actului constitutiv al acestei societăți.
J8/3001/2007, cod unic de înregistrare 22696729, care a     De asemenea, declar că am cunoștință de situația
fost înregistrat sub nr.63131 din 07.07.2008.         financiară a societății și de activul și pasivul existente la
   (88/701632)                       data semnării prezentului act și sunt de acord să le
                               preiau, așa cum reies din ultima balanță contabilă a
                               societății.
        Societatea Comercială               Art.2. Se revocă din funcția de administrator al S.C.
        EUROMADO - S.R.L.               “EUROMADO” S.R.L., domnul CIOROIANU ELIE-
                               MARIUS, societatea urmând a fi administrată în
          ACT ADIȚIONAL
                               continuare de asociatul unic, GHINEȚ TUDOR, cu puteri
      LA ACTUL CONSTITUTIV               depline.
  AL S.C. “EUROMADO” S.R.L CU SEDIUL IN             Art.3. Se redefinește obiectul de activitate al S.C.
 MUNICIPIUL BRASOV, STR. BARBU LAUTARU,            “EUROMADO” S.R.L. conform Ordinului Institutului
 NR.21, BL.8, SC.B, AP.4, JUDETUL BRASOV,          Național de Statistică nr.337/2007, astfel cum apar în
  INREGISTRATA LA OFICIUL REGISTRULUI            actul constitutiv actualizat.
  COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL
                                 Se modifică și se actualizează în mod corespunzător
BRASOV SUB NRJ08/65/09.01.2007, AVAND COD
   UNIC DE INREGISTRARE 20463425              prevederile actului constitutiv al societății.
                                 Ne obligăm să înregistrăm prezentul act adițional la
  Subsemnații, CIOROIANU ILIE-MARIUS, cetățean        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
român, născut la data de 23.06.1972 în municipiul Brașov,   Brașov.
județul Brașov, domiciliat în municipiul Brașov, B-dul      Actul a fost redactat și dactilografiat la sediul Biroului
Griviței, nr.28A, județul Brașov, având codul numeric
                               Notarilor Publici Asociați Cristolovean Dan-Ioan și
personal 1720623080029 și GHINEȚ TUDOR, cetățean
                               Cristolovean Liliana-Silvia, în municipiul Brașov, B-dul
român, născut la data de 22.09.1968 în comuna Livezi,
                               Griviței, nr.84, bl.12, sc.D, ap.2, județul Brașov, în 5
județul Bacău, domiciliat în municipiul Brașov, str. Barbu
                               exemplare, la cererea noastră și s-au semnat după citire.
Lăutaru, nr.21, bl.8, sc.B, ap.4, județul Brașov, având
                                 (89/701633)
codul numeric personal 1680922080038, în calitate de
asociați ai S.C. “EUROMADO” S.R.L. cu sediul în
municipiul Brașov, str. Barbu Lăutaru, nr.21, bl.8, sc.B,
                                       Societatea Comercială
ap.4, județul Brașov, înregistrată la Oficiul Registrului
                                        EUROMADO - S.R.L.
Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub
nr.J08/65/09.01.2007, având cod unic de înregistrare                NOTIFICARE
20463425, am hotărât modificarea actului constitutiv al
societății astfel:                        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Art.1 Subsemnatul, CIOROIANU ILIE-MARIUS,         Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
cesionez integral cele 10 de părți sociale, în valoare    alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
nominală de 10 lei fiecare, pe care le dețin la S.C.     modificările și completările ulterioare, depunerea textului
“EUROMADO” S.R.L., asociatului meu, GHINEȚ          actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
TUDOR.                            EUROMADO SRL, cu sediul în MUNICIPIUL BRAȘOV,
  Cesiunea se efectuează prin vânzare, la valoarea      județ Brașov, Str. Barbu Lăutaru, nr.21, bloc 8, scara B,
nominală a părților sociale, adică 100 lei, prețul fiind   ap.4, înregistrată sub nr. J8/65/2007, cod unic de
achitat anterior semnării prezentului act adițional.     înregistrare 20463425, care a fost înregistrat sub
  Urmare acestei cesiuni, subsemnatul, CIOROIANU       nr.63151 din 07.07.2008.
ILIE-MARIUS, pierd calitatea de asociat al S.C.          (90/701634)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6876/2.XII.2008              27

      Societatea Comercială                beneficii și pierderi făcându-se conform procentului din
    GLOBAL PROMOTION INC. - S.R.L.             capitalul social deținut.
                                 Se modifică în mod corespunzător prevederile actului
          ACT ADIȚIONAL                constitutiv al societății. Actul a fost redactat în 7
  LA ACTUL CONSTITUTIV AL S.C. GLOBAL             exemplare la Cabinei Avocat Joița Cătălin-Marius.
      PROMOTION INC. S.R.L.                  (91/701635)
  Subsemnații. PRODĂNESCU GABRIEL, cetățean
român, născut la data de 11.06.1969 în municipiul Brașov.          Societatea Comercială
jud. Brașov, domiciliat în Africa de Sud localitatea
                                    GLOBAL PROMOTION INC. - S.R.L.
Durban-Berea, regiunea administrativă West Ville, str.
Fssenwood nr.66, identificat cu pașaport seria 06931316                NOTIFICARE
eliberat de Poliția mun. Brașov la data de 18.11.2002,
CNP 16990611080010, atât în nume propriu cât și ca         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
administrator și asociat unic al S.C. DATATEK GROUP       Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
INC. S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în mun.    alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Brașov, Piața Unirii nr.18, ap. 1, jud. Brașov, înregistrată  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
la O.N R C de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr.        actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
J08/1433/2003, C.U.I.: 15621022, TÎRSAN CRISTIAN-        GLOBAL PROMOTION INC. SRL, cu sediul în
lONUȚ cetățean român, născut la data de 01.11.1982 în      MUNICIPIUL BRAȘOV, județ Brașov, Str. LUNGĂ, nr.100,
mun. Brașov, jud. Brașov, domiciliat în mun. Brașov, str.    etaj I, ap.8, înregistrată sub nr. J8/2585/2004, cod unic de
Valea Tei, nr.39. jud. Brașov, identificat cu CI seria BV    înregistrare 16913297, care a fost înregistrat sub
nr.119461/12.11     2000/Poliția   Brașov,    CNP   nr.63160 din 07.07.2008.
1821101080099 și STAN SILVIU-IONUȚ, cetățean             (92/701636)
român, născut la data de 09.12.1981, în mun. Brașov, jud.
Brașov. domiciliat în mun. Brașov, str. Pârâului, nr.50,
bl.F9, sc.A, ap. 12, identificat cu CI seria BV                 Societatea Comercială
nr.274138/13.05.2003/Mun.        Brașov,     CNP             ELIAN - S.R.L.
1811209080061 toți în calitate de asociați ai S.C.
GLOBAL PROMOTION INC. S.R.L., cu sediul în mun. în                ACT ADIȚIONAL
Brașov, str. LUNGA nr. 100 etaj I ap. 8, jud. Brașov,                 ȘI
înmatriculată la O N.R.C. de pe lângă Tribunalul Brașov            CONTRACT DE CESIUNE
sub nr. J08/25 85/2004, C.U.I: 16913297 și TINCU             LA ACTELE CONSTITUTIVE
ADRIAN-CĂTĂLIN, cetățean român, născut la data de         ALE S.C. “ELIAN” S.R.L., INMATRICULATA LA
22.09.1971 în mun. Brașov jud. Brașov, domiciliat în       OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI BRASOV,
mun.Brașov, str. Alexandru cel Bun nr.17, bl.E33, sc.B,       SUB NR. J/08/1588/2003, COD UNIC DE
ap.2, jud. Brașov, identificat cu CI seria BV. nr             ÎNREGISTRARE 15677716
285196/2003/Poliția Brașov, CNP:1710922080071 am
                                  Subsemnații:
hotărât modificarea actului constitutiv al societății astfel:
                                  -CALAICAN MARIUS-CLAUDIU, născut la data de
  Art.1. Subsemnații, TÎRSAN CRISTIAN-IONUȚ și
                                27.09.1967, în mun.Brașov, jud.Brașov, domiciliat în
STAN SILVIU-IONUȚ cesionăm fiecare toate cele câte 5
părți sociale în valoare de câte 10 lei/partea socială pe    U.S.A., 3121 Mariquita str. #10, Long Beach, CA 90803,
care fiecare dintre noi le deține în S.C. „GLOBAL        CNP1670927080092, identificat cu Permis de conducere
PROMOTION INC.” S.R.L. lui TINCU ADRIAN-CĂTĂLIN.        nr. B6450207/2003 - Autoritățile din U.S.A., în calitate de
Cesiunea se face prin vânzare la valoarea nominală       cedent, și
prețul fiind achitat anterior semnării prezentului act       - DINU STELIAN, cetățean român, născut la data de
adițional. Ca urmare a acestei cesiuni, capitalul social al   20.07.1967, în mun.Brașov, jud.Brașov, domiciliat în
S.C. GLOBAL PROMOTION INC. S.R.L. va fi deținut         mun.Brasov, str.Verii, nr. 2, sc.B, apt.3, jud.Brasov, CNP
astfel:asociatul S.C. DATATEK GROUP INC. S.R.L. va       1670720080125, identificat cu C.I. seria B.V. nr.
deține 3 (trei) părți sociale în valoare totală de 30 lei,   180474/2001 - Poliția Brașov, în calitate de cesionar,
reprezentând 15% din capitalul social; asociatul        ambii asociați la S.C “ELIAN” S.R.L., cu sediul în mun.
PRODĂNESCU GABRIEL va deține 7 (șapte) părți          Brașov, str.Verii, nr. 2, sc.B, apt.3, jud.Brasov,
sociale în valoare totală de 70 lei, reprezentând 35% din    înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Brașov, sub
capitalul social și asociatul TINCU ADRIAN-CĂTĂLIN va      nr.J/08/1588/2003, Cod Unic de înregistrare 15677716,
deține 10 (zece) părți sociale în valoare totală de 100 lei,  încheiem prezentul act adițional și contract de cesiune în
reprezentând 50% din capitalul social participarea la      următoarele condiții:
  28           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6876/2.XII.2008

  1. Subsemnatul cedent cedez cesionarului, DINU          6. Subsemnatul unic societar cunosc obligațiile ce îmi
STELIAN, la valoarea nominală, întreaga mea participare     revin cu privire la îndeplinirea formalitățiilor de publicitate
la capitalul social al societății, respectiv cele 10 părți    a prezentului act.
sociale, în valoare nominală de 10 lei fiecare,           Actul s-a redactat în 4 (patru) exemplare.
concomitent cu retragerea subsemnatului din societate;        (93/701637)
am încasat, contravaloarea părților sociale cesionate,
ceea ce recunosc și prin semnarea prezentului act și nu
formulez nici un fel de pretenție față de societate și față de          Societatea Comercială
cesionar; sunt de acord ca societatea să-și desfășoare                ELIAN - S.R.L.
activitatea sub aceeași denumire, respectiv S.C.”ELIAN”
                                            NOTIFICARE
S.R.L. și la același sediu; răspund proporțional cu
participarea mea la capitalul social al societății, de toate    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
operațiunile financiar - bancare, comerciale și juridice     Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
angajate până la data semnării prezentului act, urmând      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
ca angajarea viitoare a societății să intre în drepturile și   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
obligațiile depline ale cesionarului; declar sub sancțiunea   actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                 ELIAN SRL, cu sediul în MUNICIPIUL BRAȘOV, județ
prevăzută de art.292 Cod Penal privind falsul în declarații,
                                 Brașov, Str. Verii, nr.2, scara B, ap.3, înregistrată sub nr.
că părțile sociale cesionate nu au nici sarcini și nici
                                 J8/1588/2003, cod unic de înregistrare 15677716, care a
procese, iar societatea nu are credite nerambursate sau
                                 fost înregistrat sub nr.63175 din 07.07.2008.
alte obligații către terți, neachitate; concomitent cu
                                   (94/701638)
transmiterea părtilor sociale, transmit cesionarului și toate
drepturile și obligațiile ce decurg din calitate de deținător
ale acestora.                                   Societatea Comercială
  2.. Subsemnatul cesionar DINU STELIAN preiau                  IMO-KRON. - S.R.L.
întreaga participare la capitalul social a cedentului,
respectiv cele 10 părți sociale, în valoare nominativă de               ACT ADIȚIONAL
10 lei fiecare, am achitat contravaloarea acestora și sunt
                                  LA ACTUL CONSTITUTIV AL S.C. IMO-KRON.
de acord să-mi desfășor activitatea în continuare ca unic
                                 S.R.L. ÎNMATRICULATA SUB NR. 308/1724/2007
societar la S.C.”ELIAN” S.R.L.                   COD UNIC DE ÎNREGISTRARE RO 21989941
  3. Urmare prezentului act, capitalul social, al societății
în valoare de 200 (douăsute) lei, divizat în 20 părți        Subsemnații OPROIU ION VALENTIN, cetățean
sociale, în valoare nominalĂ de 10 lei fiecare este deținut   român, născut la data de 04.06.1959 în municipiul
                                 Brașov, jud.Brașov, C.N.P. 1590604080131, domiciliat în
integral de unicul societar, DINU STELIAN.
                                 WOLFSKERN str.nr.2A, 63755, ALZENAU, GERMANIA,
  4. Subsemnatul unic societar am hotărât următoarele:
                                 posesor al pașaportului tip P, cod ROU, nr.
  a) Funcția de administrator al d-lui CALAICAN
                                 13247306/2007 emis de autoritățile competente din
MARIUS- CLAUDIU, încetează, începând de azi, data
                                 municipiul Brașov, ROMÂNIA, și OPROIU MARIA,
semnării prezentului act.
                                 cetățean german, născută la data de 08.12.1970 în
  b) Societatea va fi administrată și reprezentată cu
                                 localitatea Rozavlea, România, domiciliată în
puteri depline de d-nul DINU STELIAN, cetățean român,
                                 WOLFSKERN, str.nr.2A,63755, ALZENAU, GERMANIA,
născut la data de 20.07.1967, în mun.Brașov, jud.Brașov,     posesoarea a pașaportului tip P, cod D, nr.
domiciliat în mun.Brașov, str.Verii, nr. 2, sc.B,        906719591/2006, în calitate de asociați a S.C. IMO-
apt.3,jud.Brașov, CNP 1670720080125.               KRON S.R.L.,cu sediul în Brașov, str.Aleea
  c) Recodificarea obiectului de activitate al societății, în  Lupeni,nr.4A,ap.1,cam.2, înmatriculată la Registrul
baza Ordinului nr. 337/2007, al Președintelui Institutului    Comerțului Brașov sub nr.308/1724/2007, am hotărât să
Național de Statistică privind Actualizarea Clasificării     aducem următoarele modificări la actele constitutive ale
Activităților din Economia Națională - CAEN.           societății:
  d) Precizarea domeniului și activității principale ale      Art.1.Se actualizează conform CAEN Rev.2 obiectul
societății:                           de activitate prevăzut la art.4 din actul
  731- Publicitate                       constitutiv.Domeniul principal de activitate este 4120.
  7311 - Activități ale agențiilor de publicitate         Art.2.Se actualizează conform CAEN Rev.2 obiectele
  5. Urmare prezentului act, statutul societății se       secundare de activitate astfel:
modifică corespunzător, iar dispozițiile Contractului de      3811; 4110; 4120; 4211; 4212; 4213; 4221; 4222;
societate se suspendă.                      4291; 4299; 4311;4312;4113;4321;4322;4329; 4331;
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6876/2.XII.2008              29

4332; 4333; 4334; 4339; 4391; 4399; 6810; 6820; 6831;     către CONTATORE FEDERICO, adică 107.777 p.s.a 10
6832; 7729; 7490;8211;8219; 8292.               lei fiecare - total 1.077.770 lei.
 Art.3.Se exclud următoarele coduri CAEN: 4521; 4511;      Subsemnatul CONTATORE FEDERICO, cesionar,
4512; 4521;4522; 4523;4524;4525; 4531; 4532; 4534;      primesc de la cedenta S.C. ALBA S.R.L. 107.777 p.s.a 10
4541; 4542; 4543;4544;4545;4550;7011;7012; 7020;       lei fiecare - total 1.077.770 lei.
7031; 7032;7140;7482;7485;7487;9002;               Cesiunea se face la valoarea nominală a părților
 Se modifică în mod corespunzător prevederile actelor    sociale, respectiv 1.077.770 lei. Subscrisa cedentă, prin
constitutive ale societății.Toate celălalte prevederi rămân  reprezentant, declar că am primit contravaloarea părților
neschimbate.                         sociale cedate și nu mai avem nici un fel de pretenții față
 Actul s-a redactat și semnat de către părți în 5(cinci)   de cesionar și societate. Subsemnatul cesionar declar că
exemplare după citire sub nr.1 din 06 martie 2008.      am achitat cedentei contravaloarea părților sociale
  (95/701639)                        cedate și cunosc întreaga activitate în curs de
                               desfășurare a societății, cu toate debitele și creditele
                               decurgând din aceasta.
        Societatea Comercială               2. În urma cesiunii, capitalul social în sumă de
        IMO-KRON - S.R.L.               1.077.970 lei revine asociatului unic - CONTATORE
                               FEDERICO - 107.797 p.s. a câte 10 lei fiecare. Beneficiile
           NOTIFICARE                și pierderile vor fi repartizate 100% asociatului unic.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     Se adoptă un nou act constitutiv după care va
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   funcționa societatea.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         Actul adițional s-a întocmit sub semnătură privată,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  conform cu prevederile art.204 din L.nr.31/1990,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale  înregistrat cu nr.2/02.07.2008, în 4(patru) exemplare
IMO-KRON SRL, cu sediul în MUNICIPIUL BRAȘOV,         originale.
județ Brașov, Aleea Lupeni, nr.4A, ap.1,cam.2.,          CONTATORE FEDERICO, în nume propriu și în
înregistrată sub nr. J8/1724/2007, cod unic de        calitate de reprezentant legal al S.C. ALBA S.R.L.
înregistrare 21989941, care a fost înregistrat sub         (97/701641)
nr.63259 din 08.07.2008.
  (96/701640)                                Societatea Comercială
                                        CASTRUM - S.R.L.

        Societatea Comercială                        NOTIFICARE
         CASTRUM - S.R.L.                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                               Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
         ACT ADIȚIONAL                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
            SI                   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
       CONTRACT DE CESIUNE               actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
LA ACTUL CONSTITUTIV AL S.C. CASTRUM SRL,           CASTRUM SRL, cu sediul în MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ,
J08/3328/2007, CUI 22876029 SEDIU: FAGARAS,          județ Brașov, Str. Parcului, bloc 3, ap.28, înregistrată sub
  STR.PARCULUI, BL.3, AP.28, JUD.BRASOV,           nr. J8/3328/2007, cod unic de înregistrare 22876029,
         ROMANIA                   care a fost înregistrat sub nr.63271 din 08.07.2008.
  - Subscrisa S.C. ALBA S.R.L., cu sediul în Cincu,       (98/701642)
nr.256-259, jud.Brașov, înregistrată în Registrul
comerțului Brașov cu nr.J08/589/2002, CUI 14624454,
                                       Societatea Comercială
prin reprezentant legal CONTATORE FEDERICO,
                                       ISCHIA TOUR - S.R.L.
conform Hotărârii nr.2/02.07.2008,
  - CONTATORE FEDERICO, cetățean italian,                   ACT ADIȚIONAL
cunoscător de limba română, născut la data de                    ȘI
30.09.1962 în Italia, loc.Roma, Roma, domiciliat în Italia,         CONTRACT DE CESIUNE
loc.Montopoli di Sabina, via Colonna, nr.21, identificat cu
Pașaport nr.Y287886/Aut.Italiene/2003, CNP                 LA ACTUL CONSTITUTIV
CNTFRC62P30H501N, în calitate de asociați, am hotărât       AL S.C. ISCHIA TOUR S.R.L. J08/1440/1995
decis:                              Subsemnații:
  1. Retragerea din societate a subscrisei S.C. ALBA      ANCA DANIEL GHEORGHE, CNP 1641103400012,
S.R.L., care cedează întreg aportul său la capitalul social  cetățean român,domiciliat în Italia, Pianoro (BO)VIA
  30           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6876/2.XII.2008

ROMA 2, posesor al pașaportului nr. 07921490/2003          Restul prevederilor Act constitutiv rămân neschimbate.
eliberat de Politia București în calitate de asociat cedent     Întocmit:de asociat unic în 6 ex. și este parte integrantă
și                                din Act constitutiv.
  NEGRU MARIETA-SOFIA, CNP 2541218080133,             (101/701645)
domiciliată în mun. Brașov, Piața Sfatului nr 10, jud.
Brașov în calitate de asociat cesionar ai S.C.ISCHIA
TOUR S.R.L cu sediul în mun Brașov, Str. Gheorghe                Societatea Comercială
Barițiu nr.2, jud. Brașov, CIF 8171391, am hotărât                SUISSE TRAIL - S.R.L.
modificarea actului constitutiv al societății astfel:
  Art.1. Subsemnatul asociat ANCA DANIEL                      ACT ADIȚIONAL
GHEORGHE cesionez toate cele 10 părți sociale, în              LA ACTELE CONSTITUTIVE
valoare nominală de 10 ron fiecare, pe care le dețin la           ALE S.C. SUISSE TRAIL S.R.L.
S.C. ISCHIA TOUR S.R.L către asociatul cesionar               NR.INREG. 117 / 07.07.2008
NEGRU MARIETA-SOFIA.                         Subsemnații NECSERU DAN GHEORGHE, cetățean
  Cesiunea se efectuează prin vânzare. Prețul vânzării     elvețian, domiciliat în Elveția, 1220 Les Avanchets 20 Rue
este de 100 ron achitat integral anterior semnării        de Grand Bay și cu reședința în Mun. Brașov, str. Bogdan
prezentului act.                         Vodă nr.10 A, jud. Brașov, posesor al Permisului de
  Art.2. Urmare a cesiunii capitalul social al societății în  Ședere Permanentă seria RPR nr. 11230, eliberat de
valoare de 200 RON aparține asociatului unic NEGRU        S.E.I.P. Brașov la 23.01.2008, CNP 7500406080012 și
MARIETA-SOFIA.                          NECSERU IUDIT-MONIKA, cetățean român, CNP
  Restul prevederilor actului constitutiv rămân        2720921080042, domiciliată în Mun. Brașov, str. Bogdan
neschimbate cu mențiunea că societatea va redacta        Vodă nr.10 A, jud. Brașov, posesoare a CI seria BV nr.
statut.                             162186 eliberată de Pol. Mun. Brașov la 01.08.2008, în
  Actul s-a redactat într-un număr de 4 exemplare       calitate de asociați ai S.C. SUISSE TRAIL S.R.L. cu
originale azi, 16.06.2008.                    sediul social în Mun. Brașov, str. Bogdan Vodă nr.10, jud.
   (99/701643)                         Brașov, cu nr. de ordine în Reg. Com. Brașov
                                 J08/265/2000, CIF 12809723, Atribut fiscal RO, am
                                 hotărât să aducem următoarea modificare la Actele
        Societatea Comercială              constitutive ale societății, astfel:
        ISCHIA TOUR - S.R.L.                 Articol unic. Se închid punctele de lucru din Mun.
                                 Brașov, str. Grigore Ureche nr.14, jud. Brașov ( depozit )
            NOTIFICARE
                                 și respectiv din Orașul Predeal, Cabana Clăbucet Sosire,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     în incinta Barului Schiorilor, jud. Brașov.
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204       Toate celelalte prevederi ale Actelor constitutive ale
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         societății rămân nemodificate.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     Actul constitutiv s-a redactat în 5 ( cinci) exemplare și
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    s-a semnat de părți după citire azi, 07.07.2008.
ISCHIA TOUR SRL, cu sediul în MUNICIPIUL BRAȘOV,           (102/701646)
județ Brașov, Str. G. BARIȚIU, nr.2, înregistrată sub nr.
J8/1440/1995, cod unic de înregistrare 8171391, care a
fost înregistrat sub nr.63309 din 08.07.2008.                  Societatea Comercială
   (100/701644)                                 GRINERO - S.R.L.

                                            NOTIFICARE
        Societatea Comercială                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
        M.B.SERVICES - S.R.L.              Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
       ACT ADIȚIONAL 1/07.07.08              modificările și completările ulterioare, depunerea textului
 Bugan Manuela cu pașaport 08230706/19.02.04          actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
emis:Autoritățile Brașov,CNP:2630418080023, asociat       GRINERO SRL, cu sediul în MUNICIPIUL CODLEA,
unic: SC M.B.SERVICES SRL (J08/1369/05, CUI           județ Brașov, Str. Muntisor, nr.12, scara F, ap.1,
17641468, Brașov, str.Zizinului 96/A/17) decide         înregistrată sub nr. J8/785/1997, cod unic de înregistrare
modificarea Act constitutiv astfel:din 07/05/08 închide     9556396, care a fost înregistrat sub nr.63344 din
pct.lucru:Brasov,str.A.Hirscher,nr.12.Din: 14/07/08       08.07.2008.
deschide pct.lucru: Brașov, str.Republicii, nr.58, ap.2A.      (103/701647)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6876/2.XII.2008                 31

        Societatea Comercială               să primesc toate drepturile și obligațiile ce decurg din
        BELLARIS STAR - S.R.L.               deținerea părților sociale cesionate.
                                   Art. 3. Noi, cedenții SUSANU LIVIU și SUSANU
         ACT ADIȚIONAL                  ELENA, declarăm că am primit contravaloarea capitalului
            ȘI                    social pe care l-am cedat și că nu mai avem nici o
        CONTRACT DE CESIUNE                pretenție patrimonială față de cesionari. Menționăm că
  AL SC “ BELLARIS STAR” SRL, SOCIETATE             cesiunea s-a făcut la valoarea nominală a părților sociale,
 INMATRICULATA LA OFICIUL REGISTRULUI              neobținându-se nici un profit sau alte foloase materiale ca
 COMERTULUI BRASOV, SUB NR. J 08/803/2005             urmare a cesionării.
 CU SEDIUL IN BRASOV, STR. ȘCOLII NR. 18,              Art4. Ca urmare SUSANU ELENA și SUSANU LIVIU
     JUD. BRASOV, CUI 17414210                pierd calitatea de asociați ai SC “BELLARIS STAR “ SRL.
       NR. 1 DIN 02.07.2008                 Asociații societății vor fi: NASTASE MIHAI și PREDA
  Între:                            CORNELIA.
                                   Art.5. Participarea la beneficii și pierderi este cea dată
  SUSANU ELENA, cetățean român, domiciliată în
                                 de aportul asociaților la capitalul social.
Brașov, str. Școlii nr. 18, Jud. Brașov, identificată cu CI
                                   Art. 6. Noi, cesionarii NASTASE MIHAI și PREDA
seria BV nr. 314926 eliberată de Poliția Brașov la data de
                                 CORNELIA, declarăm că, cunoaștem situația societății și
12.12.2003, CNP 2570526080103, născută la data de
                                 o acceptăm ca atare și că am preluat arhiva societății,
26.05.1957 în Tecuci, Jud.Galați
                                 inclusiv ștampila, registre și evidența contabilă, precum și
  SUSANU LIVIU, cetățean român, domiciliat în Brașov,
                                 toate actele societății, activul și pasivul societății existente
str. Școlii nr. 18, Jud. Brașov, identificat cu CI seria BV nr.
                                 la data semnării prezentului înscris privind toate datoriile
314923 eliberată de Poliția Brașov la data de 12.12.2003,
                                 și obligațiile societății ieșite din activitatea acesteia către
CNP 1590614080039, născut la data de 14.06.1959 în
                                 organe ale statului precum și către orice persoane fizice
Tecuci, Jud. Galați, în calitate de asociați și cedenți ai SC
                                 sau juridice române sau străine.
“BELLARIS STAR “ SRL, și
                                   Art. 7. Ca urmare a cesiunii intervenite structura
  NASTASE MIHAI, cetățean român, domiciliat în
                                 capitalului social în sumă de 200 RON, divizată în 20 părți
București, str. Piscului nr. 15, bl. 49, sc. 2, et. 3, ap. 58,
                                 sociale a 10 RON fiecare, se prezintă astfel:
sector 4, identificat cu CI seria RX nr. 108581 eliberată de     - NASTASE MIHAI, 19 părți sociale a 10 lei RON
Secția 14 Poliție la data de 17.03.1999, CNP           fiecare reprezentând 95% din capitalul social al societății,
1850327440045, născut la data de 27.03.1985 în          în sumă de 190 RON.
București, și                            - PREDA CORNELIA, 1 parte socială a 10 lei RON
  PREDA CORNELIA, cetățean român, domiciliată în        fiecare reprezentând 5% din capitalul social al societății,
București, Ale. Cetățuia nr. 2, bl. M17, sc. 2, et. 1, ap. 73,  în sumă de 10 RON.
sector 6, identificată cu CI seria RD nr. 186688 eliberată      Art.8. Se descarcă de gestiune fostul administrator
de Secția 21 Poliție la data de 15.08.2001, CNP          d-na SUSANU ELENA gestiune ce va fi preluată în
2730510461529, născută la data de 10.05.1973 în          cunoștiință de cauză de către d-nul NASTASE MIHAI. Se
București, în calitate de cesionari, hotărâm următoarele:     retrage din funcția de administrator al societății d-na
  Art 1. Eu, SUSANU LIVIU, cedez D-nei PREDA          SUSANU ELENA. Se numește în funcția de administrator
CORNELIA, 1 parte socială a 10 lei RON fiecare          al societății d-nul NASTASE MIHAI pe o perioadă de 4
reprezentând 5% din capitalul social al societății, în sumă    (patru) ani având puteri depline.
de 10 RON, retrăgându-mă astfel din societate. Eu,          Art. 9. Se schimbă sediul social al societății la adresa:
PREDA CORNELIA, în calitate de cesionar, declar că        București, str. Modestiei nr. 6, camera 5, sector 1.
primesc cesiunea ce mi-a fost făcută de SUSANU LIVIU,        Art. 10. Se radiază punctele de lucru situate la
adică 1 parte socială a 10 lei RON fiecare reprezentând      următoarele adrese:
5 % din capitalul social al societății, în sumă de 10 RON,      - România, Brașov, B-dul. 15 Noiembrie nr. 80, bl. C
urmând să primesc toate drepturile și obligațiile ce decurg    24, demisol, Jud. Brașov
din deținerea părților sociale cesionate.              - România, Brașov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 19, bl.
  Art 2. Eu, SUSANU ELENA, cedez D-lui NASTASE         C5, et. 2, ap. 1, Jud. Brașov.
MIHAI, 19 părți sociale a 10 lei RON fiecare reprezentând      Art.11. Se radiază toate obiectele de activitate. Se
95% din capitalul social al societății, în sumă de 190      denumește activitate principală:
RON, retrăgându-mă astfel din societate. Eu, NASTASE         5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
MIHAI, în calitate de cesionar, declar că primesc cesiunea      Se denumesc următoarele activități secundare:
ce mi- a fost făcută de SUSANU ELENA adică 19 părți         5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de
sociale a 10 lei RON fiecare reprezentând 95% din         scurtă durată
capitalul social al societății, în sumă de 190 RON, urmând      5590 Alte servicii de cazare
  32             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6876/2.XII.2008

  5610 Restaurante                              “NOVARA “S.R.L., cu sediul în Brașov str. Toamnei nr.15,
  5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor           bl.5, sc.A, ap.22, jud. Brașov, am hotărât să aduc
  Ca urmare a celor prevăzute mai sus se modifică și se            următoarele modificări la statutul societății:
completează în mod corespunzător actele societății;                Art. 1. Închiderea punctului de lucru din Str. Jupiter
restul clauzelor rămân nemodificate. Prezentul act               Galeriile Orizont 3000 spațiul 98, nr.1, corp A
adițional și contract de cesiune face parte integrantă din            Art. 2. Deschiderea unui punct de lucru în București,
actele de constituire a societății, urmând a fi menționat la          Sector 3, Str. Lipscani nr.90A
Oficiul Registrului Comerțului Brașov.                      Toate celelalte prevederi din Actul Constitutiv rămân
  Redactat și procesat astăzi, data semnării prezentului           neschimbate.
înscris, în trei exemplare.                            Actul s-a redactat sub semnătură privată și s-a semnat
   (104/701648)                               astăzi 08.07.2008.
                                          (106/701650)
          Societatea Comercială
         BELLARIS STAR - S.R.L.                             Societatea Comercială
                                                 NOVARA GROUP - S.R.L.
              NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul                        ACT ADIȚIONAL
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu                      LA STATUTUL SI CONTRACTUL
modificările și completările ulterioare, depunerea textului                 S.C. NOVARA GROUP S.R.L.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale            Subsemnații Lazar Valentin, cetățean român,
BELLARIS STAR SRL, cu sediul în MUNICIPIUL                   domiciliat în Brașov str. Toamnei nr.15, bl.5, sc.A, ap.22,
BRAȘOV, județ Brașov, Str. Școlii, nr.18, înregistrată sub           identificat cu C.I.seria BV nr. 572487 emisă de SPCLEP
nr. J8/803/2005, cod unic de înregistrare 17414210, care            Brașov la data de 14.04.2008 și Lazar Rodica, cetățean
a fost înregistrat sub nr.63423 din 08.07.2008.                român, domiciliată în Brașov str. Toamnei nr.15, bl.5,
   (105/701649)                               sc.A, ap.21, identificată cu C.I.seria BV nr. 011608 emisă
                                        de poliția Brașov la data de 09.09.1998 în calitate de
                                        asociați ai S.C. “NOVARA GROUP”S.R.L., cu sediul în
          Societatea Comercială                   Brașov str. Toamnei nr.15, bl.5, sc.A, ap.22, jud. Brașov,
           NOVARA - S.R.L.                     am hotărât să aducem următoarele modificări la statutul
                                        societății:
             ACT ADIȚIONAL
                                         Art. 1. Închiderea punctului de lucru din cadrul
      LA STATUTUL SI CONTRACTUL                     Magazinului COCOR din București, B-dul IC BRATIANU
    S.C. NOVARA S.R.L. ÎNREGISTRATA LA                   nr.29-33, etaj 3, sector 3.
     REGISTRUL COMERTULUI BRASOV                       Art 2. Deschiderea unui punct de lucru în București
        SUB NR. J08 / 720 / 2003                    sector 3, str. Lipscani nr.90A
  Subsemnatul Lazar Raul-Andrei, cetățean român,                 Toate celelalte prevederi din Actul Constitutiv rămân
domiciliat în Brașov str. Toamnei nr.15, bl.5, sc.A, ap.21,          neschimbate. Actul s- a redactat sub semnătură privată și
identificat cu C.I.seria BV nr. 243196 emisă de Brașov la           s-a semnat de către părți astăzi 08.07.2008.
data de 21.11.2002 în calitate de asociat unic al S.C.               (107/701651)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                  „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
            IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București                                                                  &JUYDGY|318526|
          și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
             Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                 Adresa pentru publicitate: Centrul de vânzări și informare, București, șos. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                                Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 6876/2.XII.2008 conține 32 de pagini.       Prețul: 0,96 lei        ISSN  1220–4889

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:263
posted:9/25/2010
language:Romanian
pages:32