Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

mof4_2008_6787 by tradetrek

VIEWS: 177 PAGES: 32

									                         PARTEA    A  IV-A
Anul 176 (XVIII) — Nr. 6787     PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI               Joi, 27 noiembrie 2008          PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
        CASTEL VETRO - S.R.L.                     LUS AUTO TOP - S.R.L.

          ACT ADIȚIONAL                         ACT ADIȚIONAL
       LA ACTUL CONSTITUTIV                 LA STATUTUL S.C. «LUS AUTO TOP” S.R.L.
      AL S.C.CASTEL VETRO S.R.L.                INMATRICULATA LA O.R.C. BRASOV SUB
  Subsemnatul COZAC IRIMIE, cetățean român, născut             NR. J08/2987/2007
la data de 02.12.1963 în Jibert, jud. Brașov,domiciliat în    Subsemnatul      PUȘCA     RAZVAN,     CNP
Râșnov, str. I.L Caragiale nr.5,bl.5,sc.B,ap.13, jud.     1831125080080, cetățean român născut la data de
Brașov, CNP 1631202083707 posesor al CI seria BV        25.11.1983 în municipiul Brașov, jud. Brașov, domiciliat în
nr.510884/13.04.2007/SPCLEP Brașov, reprezentat de       municipiul Brașov, str.Dacia nr.66, jud. Brașov, posesor al
către DRAGOMIR MIRELA, CNP 2770920080032,           CI seria B.V nr.017894/1998 Poliția Brașov în calitate de
posesoare a CI seria BV nr. 512393/20.04.2007/SPCLEP      asociat unic și administrator al S.C. “LUS AUTO TOP”
Brașov,cu procură specială autentificată la BNP        S.R.L. cu sediul în comuna Cristian, str. 1 Mai nr.16, jud.
Ghimbășan Maria cu nr. 1477/23.07.2007 în calitate de     Brașov, înmatriculată la O.R.C. Brașov sub nr.
asociat unic la S.C.CASTEL VETRO S.R.L, cu sediul în      J08/2987/2007, CUI 22684309,
Râșnov, str. I.L. Caragiale nr.5,bl.5,sc.B,ap.13, cam.2,     Subsemnatul BIJA IOAN, CNP 1610113323253,
județul Brașov,cu număr de ordine în Registrul Comerțului   cetățean român, născut la data de 13.01.1961 în comuna
Brașov J 08/1931/2007,Cod Unic de Înregistrare         Poiana Sibiului, jud. Sibiu, domiciliat în municipiul Săcele,
22119763 am hotărât să aducem următoarele modificări      str.Unirii nr.10, jud.Brașov, posesor al CI seria B.V
la actul constitutiv al societății:              nr.407773/2005 Poliția Săcele, am hotărât modificarea
  Art.unic. Se deschide un punct de lucru al societății   statutului și contractului societății astfel:
situat în Râșnov, str. Mihail Sadoveanu nr.19A, jud.       Art.1. Subsemnatul PUȘCA RAZVAN cesionez 9 părți
Brașov.                            sociale, în valoare nominală de 10,00 RON fiecare, pe
  Toate celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân  care le dețin în S.C. “LUS AUTO TOP” S.R.L. domnului
neschimbate.                          BIJA IOAN.
  Prezentul act adițional s-a redactat astăzi 23.06.2008    Cesiunea se efectuează prin vânzare, la valoarea
într-un număr de 5 exemplare, din care 4 exemplare       nominală a părților sociale cedate, adică 90,00 RON,
pentru părți și un exemplar pentru compartimentul de      prețul vânzării fiind achitat integral anterior semnării
asistență din cadrul Oficiul Registrului Comerțului de pe   prezentului act.
lângă Tribunalul Brașov, la cererea și pe răspunderea       Urmare a acestei cesiuni, domnul BIJA IOAN devine
solicitantului,    potrivit   cererii de   servicii  asociat al S.C.” LUS AUTO TOP”S.R.L. și declară că este
nr. 58665/23.06.2008.                     de acord cu prevederile statutului societății și adoptă
   (1/688376)                        contractul de societate al S.C. “LUS AUTO TOP” S.R.L.
  2          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6787/27.XI.2008

  Capitalul social al societății în valoare de 200,00 RON,   - 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare;
împărțit într-un număr de 20 părți sociale, a câte 10,00     - 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade
RON fiecare, aparține asociaților astfel:           de scurtă durată;
  • Domnul PUSCA RAZVAN - un număr de 11 părți         - 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere;
sociale a 10,00 RON fiecare, în valoare totală de 110,00     - 5590 Alte servicii de cazare.
ron, reprezentând 55% din capitalul social            Prezentul act adițional a fost redactat în două
  • Domnul BIJA IOAN - un număr de 9 părți sociale a     exemplare originale.
câte 10,00 ron fiecare, în valoare totală de 90,00 RON,      (4/688379)
reprezentând 45% din capitalul social.
  Părțile prezentei cesiuni declară că au cunoștiință de
prevederile art.30 din Legea 414/2002.                    Societatea Comercială
  Restul prevederilor statutului rămân neschimbate. Se          DE MARTINO IMOB - S.R.L.
adoptă noul contract de societate al SC “LUS AUTO TOP”
SRL.                                        NOTIFICARE
  Ne obligăm să înregistrăm prezentul act adițional la     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Oficiul Registrului Comerțului.                Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  (2/688377)                        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                               modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                               actualizat al actului constitutiv al societății comerciale DE
        Societatea Comercială
                               MARTINO IMOB SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
        LUS AUTO TOP - S.R.L.
                               BRAȘOV, județ Brașov, Str. CIBINULUI, nr.23, ap. 1,
           NOTIFICARE                înregistrată sub nr. J8/1915/2007, cod unic de
                               înregistrare 22111557, care a fost înregistrat sub
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   nr.59849 din 25.06.2008.
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                 (5/688380)
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale          Societatea Comercială
LUS AUTO TOP SRL, cu sediul în SAT CRISTIAN,                  NEW LADY - S.R.L.
COMUNA CRISTIAN, județ Brașov, Str. 1 Mai, nr.16,
înregistrată sub nr. J8/2987/2007, cod unic de             ACT ADIȚIONAL NR. 1 /21.04.2008
înregistrare 22684309, care a fost înregistrat sub
nr.59824 din 25.06.2008.                     LA ACTELE CONSTITUTIVE ALE SOCIETATII
  (3/688378)                                NEW LADY SRL
                                 Subsemnații:
                                 LURTZ RUTH INGRID cetățean german, născută la
        Societatea Comercială             data de 22.12.1961 în orașul Râșnov jud. Brașov
       DE MARTINO IMOB - S.R.L.             domiciliată Germania,90765 Furth Astemstr.6a,
                               posesoare a pașaportului nr.3600939873/23.01.2001,
          ACT ADIȚIONAL
                               eliberat de autoritățile germane și
       LA ACTUL CONSTITUTIV                LURTZ HANS ORMAR,cetățean german,născut la
     AL S.C. DE MARTINO IMOB S.R.L            data de 19.08.1956 în Reps,domiciliat în
    AVAND J08/1915/2007 SI C.U.I. 22111557         Germania,90765 Furth Astemstr.6a,posesor al
  Subsemnatul De Martino Andrea, cetățean italian,      pașaportului r.3600939840 /23.01.2001,eliberat de
cunoscător al limbii române, născut la 19 Mai 1942 în     autoritățile germane, în calitate de asociați ai societății
Eboli, (ITA-SA), domiciliat în Eboli (ITA- SA) via      NEW LADY SRL cu sediul în Râșnov str. Teiului nr.10
G.Amendola nr. 84, Italia, pașaport nr. D811360, eliberat   jud.Brașov înregistrată la Registrul Comerțului Brașov
de autoritățile italiene la data de 22 martie 2005;      sub nr.J08/1272/1997, CUI 9731683, am hotărât
reprezentând 100% capitalul social al societății;       modificarea actelor constitutive ale societății astfel:.
  în calitate de asociat unic, al S.C. DE MARTINO IMOB      Art.1. Se revocă din funcția de administrator doamna
S.R.L., cu sediul social în Brașov, str. Cibinului, nr. 23,  Miloiu Ortensia
înregistrată în Registrul Comerțului sub nr.           Toate celelalte prevederi ale statutului rămân
J08/1915/2007 și C.U.I. 22111557,               neschimbate.
  am hotărât completarea actului constitutiv al societății    Având în vedere prevederile art.204 din Legea
prin adăugarea unor noi obiecte secundare de activitate:   nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6787/27.XI.2008              3

ulterioare asociații au hotărât adoptarea unui nou act     solicitantului,  potrivit   cererii   de   servicii
constitutiv actualizat.                    nr. 59861/25.06.2008.
  Actul a fost redactat la sediul firmei de către Miloiu      (8/688383)
Ortensia administrator al societății la cererea noastră în 5
exemplare împuternicită de noi prin procura autentică
0218/2005 tradusă și legalizată la BNP ISBASOIU                Societatea Comercială
FLOREA sub numărul 5345 din data de 17.06.2008                 ORAS GRUP - S.R.L.
  (6/688381)
                                          ACT ADIȚIONAL
                                    LA ACTELE CONSTITUTIVE ALE
        Societatea Comercială              S.C. ORAS GRUP S.R.L., INMATRICULATA SUB
         NEW LADY - S.R.L.                  NR. J 08/852/2002 CUI: 14739004
                                 Subsemnatul BUGAN EMIL cetățean român, născut la
           NOTIFICARE
                                data de 21.04.1968 în Mun. Brașov, Jud. Brașov,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    domiciliat în Mun. Brașov, str. 13 Decembrie, nr.115, bl.
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    115, sc.A, ap.6, Județul Brașov, identificat cu CI seria BV
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        nr.056875/26.08.1999, eliberată de Pol. Brașov, CNP
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  1680421080053 în calitate de asociat unic la S.C. ORAS
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   GRUP S.R.L, cu sediul în Mun. Brașov, str. 13
NEW LADY SRL, cu sediul în ORAȘ RÂȘNOV, județ         Decembrie, nr.115, bl.115, sc.A, ap.6, Județul Brașov,
Brașov, Str. TEIULUI, nr.10, înregistrată sub nr.       înmatriculată la Registrul Comerțului Brașov sub
J8/1272/1997, cod unic de înregistrare 9731683, care a     nr. J 08/852/2002, am hotărât să aduc următoarele
fost înregistrat sub nr.59863 din 25.06.2008.         modificări la actele constitutive ale societății:
   (7/688382)                          Art.1. Se închid următoarele puncte de lucru:
                                 1.Mun. Brașov, Terminal Tramvai, Cap de linie, Jud.
                                Brașov.
        Societatea Comercială               2.Mun. Brașov, str. Dimitrie Anghel, nr.5, Jud. Brașov,
         LADISANA - S.R.L.                3.Mun. Brașov, str. Tîmpei, nr.8, mag.66, Jud. Brașov.
                                 4.Mun. Brașov, bld. 15.Noiembrie, nr.98, Jud. Brașov.
          ACT ADIȚIONAL                 Prezentul înscris a fost redactat, în 5 exemplare, din
                                care 4 exemplare pentru părți și un exemplar pentru
 LA ACTUL CONSTITUTIV S.C.LADISANA S.R.L.           compartimentul de asistență din cadrul Oficiului
  Subsemnatul FURTUNĂ COSTACHE, cetățean           Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, pe
român, născut la data de 09.07.1960 în sat Oțeleni, (com.   răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii
Oțeleni), jud. Iași,domiciliat în mun. Brașov, str. Calea   nr.59624/25.06.2008
București nr.98,bl.207,sc.A,ap.34, jud. Brașov,CNP         (9/688384)
1600709226320 posesor al CI seria BV
nr.572772/15.04.2008/SPCLEP Brașov, în calitate de
asociat unic la S.C.LADISANA S.R.L, cu sediul în mun.             Societatea Comercială
Brașov, str. Calea București nr.98,bl.207,sc.A,ap.34,             MO COMPANY - S.R.L.
județul Brașov,cu număr de ordine în Registrul Comerțului
                                    ACT ADIȚIONAL NR. 1 / 30.05.2008
Brașov J 08/2557/1994, Cod Unic de Înregistrare
6352642 am hotărât să aducem următoarele modificări la          LA ACTELE CONSTITUTIVE ALE
actul constitutiv al societății:                      S.C. MO COMPANY S.R.L.
  Art.1.Se deschide un punct de lucru al societății situat    Subsemnații:
în mun. Brașov, str. Calea București nr.318, jud. Brașov.     - MOCZAS ANNA, cetățean român, domiciliată în
  Art.2.Se radiază punctul de lucru din mun. Brașov,str.   mun. Brașov, bld. Griviței nr.47, bl.32, sc.B, ap.1,
Avram Iancu nr.62 Jud. Brașov.                 jud.Brașov, identificată cu CI seria BV nr.226966,
  Toate celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân   eliberată la data de 20.08.2002 de Pol. Brașov, în calitate
neschimbate.                          de cedent,
  Prezentul act adițional s-a redactat astăzi 25.06.2008     -MOCZAS CSABA-JOZSEF, cetățean român,
într-un număr de 5 exemplare, din care 4 exemplare       domiciliat în mun. Brașov, bld. Griviței nr.47, bl.32, sc.B,
pentru părți și un exemplar pentru compartimentul de      ap.1, jud. Brașov, identificat cu CI seria BV nr.313162,
asistență din cadrul Oficiul Registrului Comerțului de pe   eliberată la data de 04.12.2003 de Pol. Brașov, în calitate
lângă Tribunalul Brașov, la cererea și pe răspunderea     de cedent,
  4           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6787/27.XI.2008

  -MAKAI VILHELMINA, cetățean român, domiciliată în             Societatea Comercială
mun. Brașov, str. Brândușelor nr.11, bl.88, sc.A, ap.31,         A.B AUTOBELLA SERVICE - S.R.L.
jud.Brașov, identificată cu CI seria BV nr.304069,
eliberată la data de 15.10.2003 de Pol. Brașov, în calitate             ACT ADIȚIONAL
de cedent, și                               LA ACTUL CONSTITUTIV AL
  -MOCZAS LEVENTE, cetățean român, născut la data          S.C. A.B AUTOBELLA SERVICE SRL
de 12.01.1988 în mun. Brașov, jud. Brașov, domiciliat în       ÎNMATRICULATĂ SUB NR. J /08/ 346/2007
                                        CUI RO20963285
mun. Brașov, bld. Griviței nr.47, bl.32, sc.B, ap.1,
jud.Brașov, identificat cu CI seria BV nr.186145, eliberată     Subsemnații ANDREI GABRIEL, cetățean român,
la data de 10.01.2002 de Pol. Brașov, CNP            născut la data de 09.12.1966 în Brașov, CNP
                                1661209080035,cu domiciliul în Bod str.Brașovului
1880112080044, în calitate de cesionar, ai societății MO
                                nr.366/jud.BV și LAMBRINO CEZAR VIOREL cetățean
COMPANY S.R.L., cu sediul în mun. Brașov, bld. Saturn      român, născut la data de 27.07.1961 în Brașov, CNP
nr.1A, jud.Brașov, cu număr de ordine în Registrul       1610727080010,cu domiciliul în Brașov str.Paraului nr 5
Comerțului Brașov J08/849/2002, Cod Unic de           bl 12 sc A ap 25 jud.BV în calitate de asociați ai S.C. A.B
Înregistrare 14736270, atribut fiscal R, am hotărât       AUTOBELLA SERVICE SRL cu sediul în sat Prejmer,
următoarele:                          com. Prejmer,str.Brașovului nr. 162, jud.BV, am decis
  Subsemnații cedenți, cesionăm cesionarului MOCZAS      modificarea actelor de constituire ale societății astfel:
LEVENTE cele 6.020 părți sociale a câte 10 lei fiecare, în     Art. 1 Se modifică sediul societății în Brașov,
valoare totală de 60.200 (șasezecimiidouăsute) lei, pe     Șos.Cristianului nr. 6,hala reparații motoare, jud. Brașov
                                și se desființează punctul de lucru de la aceeași adresă.
care le deținem în S.C. “MO COMPANY” S.R.L.,
                                  Celelalte prevederi ale actelor constitutive și adiționale
concomitent cu retragerea subsemnaților cedenți.
                                nu se modifică.
  Urmare prezentului act, capitalul social al societății în    Prezentul act adițional s-a redactat în 3 exemplare de
valoare de 60.200 (șasezecimiidouăsute) lei, divizat în     către asociați, azi 14.04.2008.
6.020 părți sociale, în valoare nominală de 10 (zece) lei,      (12/688387)
fiecare, este deținut integral de asociatul unic, MOCZAS
LEVENTE.
  Subsemnatul, asociat unic, am hotărât următoarele:            Societatea Comercială
  Art.1. Societatea va fi administrată cu puteri depline de      A.B AUTOBELLA SERVICE - S.R.L.
subsemnatul MOCZAS LEVENTE, cetățean român, CNP
                                            NOTIFICARE
1880112080044.
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Toate celelalte prevederi ale actelor constitutive rămân
                                Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
neschimbate.
                                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Prezentul act adițional s-a redactat și procesat de     modificările și completările ulterioare, depunerea textului
asociați, în 5 (cinci) exemplare, astăzi 30.05.2008.      actualizat al actului constitutiv al societății comerciale A.B
   (10/688385)                        AUTOBELLA SERVICE SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
                                BRAȘOV, județ Brașov, Șos. CRISTIANULUI, nr.6,
                                înregistrată sub nr. J8/346/2007, cod unic de înregistrare
        Societatea Comercială              20963285, care a fost înregistrat sub nr.59959 din
        MO COMPANY - S.R.L.               25.06.2008.
                                  (13/688388)
           NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul            Societatea Comercială
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204             ZO TRANS - S.R.L.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului           ACT ADIȚIONAL NR.1
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale MO
                                  LA STATUTUL SOCIETATII ZO TRANS SRL
COMPANY SRL, cu sediul în MUNICIPIUL BRAȘOV,               J/08/2971/1994/-C.U.I. 6567927
județ Brașov, Str. SATURN, nr.1A, înregistrată sub nr.           SEDIUL SOCIAL - BRASOV,
J8/849/2002, cod unic de înregistrare 14736270, care a           STR.LACURILOR NR.81A
fost înregistrat sub nr.59955 din 25.06.2008.           Subsemnatul: Lazăr Zoltan, născut la data de
   (11/688386)                        05,07.1965, în Onești, jud.Bacău, domiciliat în Brașov,
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6787/27.XI.2008               5

str.Lacurilor nr.81A, identificat cu CI BV 312091/         Art.unic. Se extinde obiectul de activitate cu: 6820 -
27.11.2003, cnp 1650705 080041, în calitate de asociat     Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii
unic, am hotărât următoarele:                  sau în leasing.
  Art.1. Completarea obiectului de activitate cu         Toate celelalte prevederi ale Actului constitutiv rămân
următoarele coduri caen: 6810- cumpărarea și vânzarea      neschimbate.
de bunuri imobiliare proprii, 6820- închirierea și         Prezentul înscris sub semnătură privată s-a redactat în
subînchirierea bunurilor imobiliare proprii, 6831-agenții    conformitate cu prevederile art.204, alin.1 și alin.4 din
imobiliare, 6832-admnistrarea imobilelor pe bază de       Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale
comision sau contract, 7711-activități de închiriere și     (republicată) modificată prin Legea nr.441/28.11.2006 și
leasing cu autoturisme și autovehicule ușoare, 7712-      s-a semnat în 5 (cinci) exemplare originale, în data de
activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere   23.06.2008.
grele, 7732- activități de închiriere și leasing cu mașini și    (16/688391)
echip.pentru construcții
  Actul adițional s-a redactat și procesat astăzi
23.06.2008.                                   Societatea Comercială
  (14/688389)                                 AMASS-COM - S.R.L.

                                           NOTIFICARE
        Societatea Comercială
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
         ZO TRANS - S.R.L.
                                Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
           NOTIFICARE                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                AMASS-COM SRL, cu sediul în MUNICIPIUL BRAȘOV,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                județ Brașov, Str. FUNDĂTURA HARMANULUI, nr.2, ap.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                BIROU C7, înregistrată sub nr. J8/260/1998, cod unic de
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale ZO
                                înregistrare 10305061, care a fost înregistrat sub
TRANS SRL, cu sediul în MUNICIPIUL BRAȘOV, județ
                                nr.59965 din 26.06.2008.
Brașov, Str. Lacurilor, nr.81A, înregistrată sub nr.
                                  (17/688392)
J8/2971/1994, cod unic de înregistrare 6567927, care a
fost înregistrat sub nr.59961 din 25.06.2008.
   (15/688390)
                                        Societatea Comercială
                                        OCEAN DECOR - S.R.L.
        Societatea Comercială
                                          ACT ADIȚIONAL
         AMASS-COM - S.R.L.
                                     LA ACTUL CONSTITUTIV AL
     ACT ADIȚIONAL NR.7/23.06.2008                  S.C. “OCEAN DECOR” S.R.L.
                                  ȘI CONTRACT DE CESIUNE PĂRȚI SOCIALE
       LA ACTUL CONSTITUTIV AL
        S.C.AMASS-COM SRL                 Subsemnatul: Coskun Bilal, cetățean turc, născut la
  Subsemnații: STANCU SEPTIMIU, cetățean român,        data de 24.06.1956 în Turcia, cu domiciliu în Turcia,
CNP 1630128080050, născut la data de 28.01.1963 în       Kutahya, Ali Pasa, Ogretmentler Cad Lale ap. 14, având
Mun. Sibiu, jud. Sibiu, domiciliat în mun. Brașov str.Pop    reședința în mun. Brașov, Bld. Griviței, nr. 5A, ap. 6, jud.
Pictor nr.12A, jud.Brașov, identificat cu CI seria BV      Brașov, cod numeric personal 7560624080014, identificat
nr.025306/12.01.1999/Pol.Mun.Brașov și COMANITA         cu permis de ședere temporară nr. 0129518 eliberat la
SORIN, cetățean român, CNP 1630210080030, născut la       data de 03.10.2007 de Poliția Brașov, asociat unic al S.C.
data de 10.02.1963, în Mun.Brașov, jud.Brașov, domiciliat    “OCEAN DECOR” S.R.L., cu sediul în mun. Brașov, str.
în mun.Brașov, b-dul. Gării, nr.18, bl.5, sc.A, ap.23,     Turnului, nr. 5, Hala nr.95e, jud. Brașov, înmatriculată la
jud.Brașov,    identificat   cu   CI  seria  BV    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
nr.774500/14.08.1997/Pol.Mun.Brașov - în calitate de      Brașov sub nr. J08/1592/30.06.2006, cod unic de
asociați la S.C. AMASS-COM SRL, cu sediul social în       înregistrare 18816959, în calitate de cedent și
mun.Brașov, str. Fundătura Harmanului nr.2, Birou C7,       Subsemnatul: Serbest Zekeriya, cetățean german,
jud.Brașov, CUI 10305061, cu nr. de ordine în R.C.       născut la data de 18.05.1954 în Turcia, domiciliat în
Brașov, J08/ 260/1998, am hotărât să aduc următoarele      Germania, 56070 Koblenz, Schillweg 5, identificat cu
modificări la Actul constitutiv al societății:         pașaport nr. 2031775100 eliberat la data de 09.12.2003
  6           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6787/27.XI.2008

de organele competente din Germania, în calitate de        Tribunalul Brașov și de a face mențiunile în registrele
cesionar,                             societății.
   încheiem prezentul contract de cesiune părți sociale      Actul s-a redactat și procesat în 6 (șase) exemplare.
sub formă și conținutul care urmează:                 (18/688393)
   Subsemnatul cedent Coskun Bilal, cesionez
cesionarului, Serbest Zekeriya, 204 părți sociale, a câte
10 lei (zecelei) fiecare, în valoare totală de 2.040 lei
                                         Societatea Comercială
(douămiipatruzecilei).
   Subsemnatul cesionar Serbest Zekeriya, primesc 204             OCEAN DECOR - S.R.L.
părți sociale, a câte 10 lei (zecelei) fiecare, în valoare
totală de 2.040 lei (douămiipatruzecilei).                       NOTIFICARE
   După cesionare întregul capital social al S.C. “OCEAN      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
DECOR” S.R.L., va fi împărțit pe asociați, după cum        Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
urmează:                             alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
   - Coskun Bilal - 205 părți sociale a câte 10 lei (zecelei)  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
fiecare, în valoare totală de 2.050 lei (douămiicincizeci)
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
lei;
   - Serbest Zekeriya - 204 părți sociale, a câte 10 lei    OCEAN DECOR SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
(zecelei) fiecare, în valoare totală de 2.040           BRAȘOV, județ Brașov, Str. Turnului, nr.5, ap.Hala nr.95e,
(douămiipatruzecilei) lei, care devin asociați ai         înregistrată sub nr. J8/1592/2006, cod unic de
S.C. “OCEAN DECOR” S.R.L.                     înregistrare 18816959, care a fost înregistrat sub
   Subsemnatul Coskun Bilal, declar că rămân          nr.59966 din 26.06.2008.
răspunzător în continuare față de terți pentru obligațiile      (19/688394)
contractate de firmă până la data semnării prezentului act
de cesiune părți sociale și declar pe proprie răspundere
că nu am mai cesionat altor persoane părțile sociale               Societatea Comercială
menționate în prezentul contract de cesiune părți sociale.
                                         TEODO TRADE - S.R.L.
   Plata de către cesionar a contravalorii părților sociale
s-a făcut anterior încheierii contractului de cesiune, ceea
                                      ACT ADIȚIONAL NR.5/25.06.2008
ce părțile recunosc prin însăși semnarea prezentului
înscris.                                LA STATUTUL S.C. TEODO TRADE S.R.L.
   Subsemnații Coskun Bilal și Serbest Zekeriya,
                                   Subsemnatul POPA ZAHARIA, cetățean român, CNP
declarăm pe proprie răspundere că îndeplinim condițiile
legale prevăzute de legislația în vigoare pentru deținerea    1620217080082, domiciliat în mun.Brașov,
și exercitarea calității de asociați ai S.C. “OCEAN        Drm.Cernatului nr.14, bl.1, sc.B, ap.2, jud.Brașov,
DECOR” S.R.L.                           identificat cu CI seria BV nr.450491/2006/SPCLEP
   Subsemnații Coskun Bilal și Serbest Zekeriya, în       Brașov în calitate de asociat unic al S.C. TEODO TRADE
calitate de asociați ai S.C. “OCEAN DECOR” S.R.L., am       S.R.L., cu sediul social în mun.Brașov, str.Drumul
hotărât de comun acord următoarele:                Cernatului nr.14, bl.1, sc.B, ap.2, jud.Brașov, CUI
   1. Administrarea societății se va realiza separat pentru   12618340, cu nr.de ordine în R.C. Brașov J08/81/2000,
o perioadă nedeterminată de numiții: Coskun Bilal,
                                 am hotărât să aduc următoarele modificări la Statutul
cetățean turc, născut la data de 24.06.1956 în Turcia, cu
domiciliu în Turcia, Kutahya, Ali Pasa, Ogretmentler Cad     societății:
Lale ap. 14, având reședința în mun. Brașov, Bld. Griviței,     Art.1. Se radiază sediul secundar din mun.Brașov,
nr. 5A, ap. 6, jud. Brașov, cod numeric personal         str.Jupiter (ORIZONT 3000/A/STAND 18C), nr.1,
7560624080014, identificat cu permis de ședere          jud.Brașov.
temporară nr. 0129518 eliberat la data de 03.10.2007 de       Toate celelalte prevederi ale Statutului societății rămân
Poliția Brașov și Serbest Zekeriya, cetățean german,       neschimbate.
născut la data de 18.05.1954 în Turcia, domiciliat în        Prezentul înscris sub semnătură privată s-a redactat în
Germania, 56070 Koblenz, Schillweg 5, identificat cu
                                 conformitate cu prevederile art.204, alin.1 și alin.4 din
pașaport nr. 2031775100 eliberat la data de 09.12.2003
                                 Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale
de organele competente din Germania.
   Celelalte prevederi ale actelor constitutive ale       (republicată) modificată prin Legea nr.441/28.11.2006 și
S.C. “OCEAN DECOR” S.R.L. rămân neschimbate.           s-a semnat în 5 (cinci) exemplare originale, în data de
   Am luat cunoștință de obligația de a depune actul de     25.06.2008.
față la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă          (20/688395)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6787/27.XI.2008                 7

       Societatea Comercială               și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
      BLACK WOLF IMPEX - S.R.L.              actului constitutiv al societății comerciale BLACK WOLF
                                IMPEX SRL, cu sediul în MUNICIPIUL BRAȘOV, județ
          ACT ADIȚIONAL                Brașov, Str. CARPAȚILOR (COMPLEX DECEBAL),
                                ap.stand 1B, înregistrată sub nr. J8/176/2002, cod unic de
  LA ACTELE CONSTITUTIVE ALE SOCIETATII
                                înregistrare 14467325, care a fost înregistrat sub nr.60039
     BLACK WOLF IMPEX S.R.L.
                                din 26.06.2008.
  Subsemnații POP ION PANTILIMON, C.N.P.              (22/688397)
1710724080027, cetățean roman, născut la data de
24.07.1971 în mun. Brașov județul Brașov, domiciliat in
Brașov str. Mircea cel Bătrân nr.49, bl.36, sc.A, ap.8, jud.          Societatea Comercială
Brașov, identificat cu CI seria BV nr.483914/2006, POP            ALTIBRA TRADING - S.R.L.
ELVIRA C.N.P. 2440911080011, cetățean român, născută
la data de 11.09.1944 în com.Babdiu județul Cluj,             ACT ADIȚIONAL NR.1/20.06.2008
domiciliată în mun. Brașov str. Mircea cel Bătrân nr.49,
                                   LA STATUTUL SC ALTIBRA TRADING SRL
bl.36, sc.A, ap.8 jud. Brașov, identificată cu BI seria DA
nr.431870/1986 și POP PANTILIMON CNP                Subsemnatul RUS EMILIA - FLORINA cetățean român,
1410612080090, născut la data de 12.06.1941 în com.       născută la data de 10.07.1979 în Blaj, jud. Alba,
Babdiu județul Cluj, domiciliat în mun. Brașov str. Mircea   domiciliată în Blaj, str.Tiur nr.258, jud.Alba, CNP
cel Bătrân nr.49, bl.36, sc.A, ap.8 jud. Brașov, identificat  2790710011846, identificată prin BI seria GD nr. 0896515
cu BI seria BU nr. 119123/1984, în calitate de asociați ai   eliberat de Poliția Blaj, BOGDANEANU DANIELA,
societății comerciale BLACK WOLF IMPEX S.R.L. cu        cetățean român, născută la data de 05.07.1968 în Blaj,
sediul în Brașov, mun. Brașov str. Toamnei nr.10, bl.1, sc.   jud.Alba, domiciliată în Brașov, str.Harmanului nr.17C
E, ap. 4 jud. Brașov, înmatriculată la Oficiul Registrului   bl.213A, sc.B, ap18, jud.Brașov, CNP 2680705011841,
                                identificată prin CI seria BV nr. 219733 eliberată de Poliția
Comerțului Brașov sub nr.J08/176/2002, având C.U.I.
                                Brașov și BOGDANEANU TITI, cetățean român, născut la
14467325, am hotărât următoarele:
                                data de 30.08.1967 în Brașov, jud.Brașov, domiciliat în
  Art. 1 Se schimbă sediul social al societății din mun.
                                Brașov, str.Harmanului nr.17C bl.213A, sc.B, ap18,
Brașov str. Toamnei nr.10, bl. 1, sc.E, ap.4, jud. Brașov în
                                jud.Brașov, CNP 1670830080087, identificat prin CI seria
mun. Brașov str. Carpaților stand nr.1B în cadrul
                                BV nr.219445 eliberată de Poliția Brașov, în condițiile
Complexului Agroalimentar “Decebal” județul Brașov
                                contractului de cesiune de părți sociale din data de
  Art.2 Se închid punctele de lucru ale societății situate
                                20.06.2008, am hotărât modificarea statutului SC
în mun. Brașov Aleea Jupiter stand nr.41, corp A și
                                ALTIBRA TRADING SRL, cu sediul în Brașov,
respectiv stand nr.22 corp C în cadrul Galeriilor
                                str.Harmanului nr. 17C, bl. 213 A, sc.B, ap. 18, jud.Brașov,
Comerciale “ORIZONT 3000” județul Brașov;            înregistrată la ORC sub nrJ08/430/1999, cod fiscal RO
  Art. 3 Se deschide punctul de lucru al societății în mun.  11914550, după cum urmează:
Brașov Șoseaua Cristianului nr.7, stand nr.157 în cadrul      1. Capitalul social al societății este în valoare de 200 lei
Complexului Comercial “BRINTEX” județul Brașov         și este împărțit în 20 de părți sociale egale valoric și
  Art.3 Se completează obiectul de activitate al        indivizibile, în valoare de 10 lei fiecare, deținute de cei doi
societății, cu activitățile: 4633 Comerț cu ridicata al     asociați după cum urmează:
produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor        - asociatul BOGDANEANU DANIELA -10 părți sociale
comestibile și 4636 Comerț cu ridicata al zahărului,      în valoare de 100 lei, reprezentând 50% din capitalul
ciocolatei și produselor zaharoase;               social
  Urmare celor de mai sus se modifică actul constitutiv      - asociatul BOGDANEANU TITI - 10 părți sociale în
al societății.                         valoare de 100 lei, reprezentând 50% din capitalul social.
  Actul s-a redactat azi 16.06.2008 în 5 (cinci)          2. Se revocă din funcția de administrator D-na RUS
exemplare de către asociați.                  EMILIA - FLORINA, societatea urmând a fi în continuare
  (21/688396)                         administrată de cei doi asociați, BOGDANEANU
                                DANIELA și BOGDANEANU TTTI, având mandat
                                nelimitat în timp, puteri depline și drept de a acționa
       Societatea Comercială               separat, independent unul de celalalt.
      BLACK WOLF IMPEX - S.R.L.                3. Obiectul de activitate se completează cu
                                următoarele activități: 7810 - Activități ale agențiilor de
           NOTIFICARE                plasare a forței de muncă; 7820 - Activități de contractare,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    pe baze temporare, a personalului; 7830 - Servicii de
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    furnizare și management a forței de muncă; 8299 - Alte
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările  activități de servicii suport pentru întreprinderi, n.c.a.
  8           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6787/27.XI.2008

  Actul a fost redactat în 4 (patru) exemplare originale,     6420 -telecomunicații;
azi, 20.06.2008.                          8010 - învățământ primar;
   (23/688398)                          Art.3. Se face următoare precizare la obiectul de
                                 activitate al S.C. “ELMO CONSULTING” S.R.L.:
                                  Domeniul principal de activitate al societății este:
        Societatea Comercială                43. LUCRĂRI SPECIALE DE CONSTRUCȚII.
       ALTIBRA TRADING - S.R.L.               432. LUCRĂRI DE INSTALAȚII ELECTRICE ȘI
                                 TEHNICO-SANITARE ȘI ALTE LUCRĂRI DE INSTALAȚII
            NOTIFICARE                PENTRU CONSTRUCȚII.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Activitatea principală a societății este:
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204      4321 - Lucrări de instalații electrice;
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările    Art.4. Se redefinește obiectul de activitate al S.C.
și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al   “ELMO CONSULTING” S.R.L. conform Ordinului
actului constitutiv al societății comerciale ALTIBRA       Institutului Național de Statistică nr.337/2007, astfel cum
TRADING SRL, cu sediul în MUNICIPIUL BRAȘOV, județ        apare în actul constitutiv actualizat.
                                  Se modifică și se actualizează în mod corespunzător
Brașov, Str. Harmanului, nr.17C, bloc 213A, scara B,
                                 prevederile actului constitutiv al societății.
ap.18, înregistrată sub nr. J8/430/1999, cod unic de
                                  Mă oblig să înregistrez prezentul act adițional la Oficiul
înregistrare 11914550, care a fost înregistrat sub nr.60140
                                 Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov.
din 26.06.2008.
                                  Actul a fost redactat și dactilografiat la sediul Biroului
   (24/688399)
                                 Notarilor Publici Asociați Cristolovean Dan-Ioan și
                                 Cristolovean Liliana-Silvia, în municipiul Brașov, B-dul
                                 Griviței, nr.84, bl. 12, sc.D, ap.2, județul Brașov, în 5
        Societatea Comercială
                                 exemplare, la cererea mea și s-a semnat după citire.
       ELMO CONSULTING - S.R.L.
                                   (25/688400)
           ACT ADIȚIONAL
     LA ACTUL CONSTITUTIV AL                        Societatea Comercială
S.C. “ELMO CONSULTING” S.R.L. CU SEDIUL IN                  ELMO CONSULTING - S.R.L.
MUNICIPIUL SACELE, STR.TARLUNGULUI, NR.6,
JUDETUL BRASOV, INMATRICULATA LA OFICIUL                        NOTIFICARE
 REGISTRULUI COMERTULUI BRASOV SUB                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
 NR. J08/607/2002, AVAND CODUL UNIC DE
                                 Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
     INREGISTRARE 14629974
                                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările
  Subsemnatul, VERES KALMAN, cetățean român,          și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
născut la data de 21.08.1939 în comuna Satulung, județul     actului constitutiv al societății comerciale ELMO
Brașov, având codul numeric personal 1390821084468,       CONSULTING SRL, cu sediul în MUNICIPIUL SĂCELE,
domiciliat în municipiul Săcele, str.Tărlungului, nr.6,     județ Brașov, Str. Tarlungului, nr.6, înregistrată sub nr.
județul Brașov, posesor al BI seria BE              J8/607/2002, cod unic de înregistrare 14629974, care a
nr.U0330/1992/Poliția Săcele, în calitate de asociat unic și   fost înregistrat sub nr.60160 din 26.06.2008.
administrator al S.C. “ELMO CONSULTING” S.R.L. cu           (26/688401)
sediul în municipiul Săcele, str.Tărlungului, nr.6, județul
Brașov, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă
Tribunalul Brașov sub nr.J08/607/2002, având cod unic de             Societatea Comercială
înregistrare 14629974, am hotărât modificarea actului               ALMA NOVA - S.R.L.
constitutiv al societății astfel:
  Art.1. Se majorează capitalul social al S.C. “ELMO                ACT ADIȚIONAL
CONSULTING” S.R.L. de la 200 lei la 10.000 lei, cu suma        LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII
de 9.800 lei, sumă provenită din profitul în anii anteriori,     COMERCIALE CU RASPUNDERE LIMITATA
reflectat în balanța de verificare din luna februarie 2008, în     “ALMA NOVA” CU SEDIUL IN BRASOV,
contul nr.1062.                            STR. SPICULUI, NR. 3, BIROUL NR. 3,
  Urmare acestei majorări, capitalul social în valoare de     JUD. BRASOV, INREGISTRATA LA OFICIUL
10.000 lei (zecemiilei), divizat în 1.000 (unamie) părți       REGISTRULUI COMERTULUI BRASOV SUB
sociale, nominative și indivizibile, în valoare nominală de       NR. J08/2126/2003, COD UNIC DE
10 lei fiecare, este deținut integral de asociatul unic,          ÎNREGISTRARE RO 15862624
VERES KALMAN.                           Subsemnații:
  Art.2. Se exclud din obiectul de activitate al S.C. “ELMO   TOTIA NICOLETA, cetățean român, născută la data de
CONSULTING” S.R.L. următoarele activități:            03.06.1964, în com. Margau, jud. Cluj, domiciliată în
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6787/27.XI.2008                  9

municipiul Brașov str. Moldovei, nr. 17, jud. Brașov,               Societatea Comercială
identificată cu C.I. seria BV nr. 500161/2007 emisă de               ALMA NOVA - S.R.L.
SPCLEP Brașov, CNP 2640603400177
  Și                                          NOTIFICARE
  TOTIA RADU MIHAIL, cetățean român, născut la data         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
de 25.04.1964 în Brașov, jud. Brașov, domiciliat în        Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
municipiul Brașov, str. Moldovei, nr. 17, jud. Brașov,      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
legitimat cu CI seria BV, nr. 300160, eliberată de Poliția    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Brașov la data de 24.09.2003, CNP 1640425080078          actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                 ALMA NOVA SRL, cu sediul în MUNICIPIUL BRAȘOV,
  Ambii în calitate de asociați ai SC ALMA NOVA SRL,
                                 județ Brașov, Str. SPICULUI, nr.3, ap. BIROU NR.3,
  Având în vedere dispozițiile art.204 (1) din Legea nr.     înregistrată sub nr. J8/2126/2003, cod unic de
31/1990, contractul de cesiune părți sociale cu dată certă    înregistrare 15862624, care a fost înregistrat sub
nr. 93 din 26.05.2008, am hotărât modificarea actului       nr.60175 din 26.06.2008.
constitutiv al societății după cum urmează:              (28/688403)
  Art. 1 Urmare a contractului de cesiune, și încetării
calității de asociat a S.C. RAND GROUP S.R.L., și
cooptării noului asociat, TOTIA RADU MIHAIL, capitalul              Societatea Comercială
social al societății cu răspundere limitată ALMA NOVA, în           BUCUREX COMIMPEX - S.R.L.
valoare de 200 lei, divizat în 20 de părți sociale a 10 lei
                                            ACT ADIȚIONAL
fiecare este deținut de către asociați după cum urmează:
  - TOTIA NICOLETA deține 19 părți sociale în valoare           AL S.C. BUCUREX COMIMPEX S.R.L.
de 190 lei, reprezentând 95% din capitalul social al          INMATRICULATA SUB NR. J08/2638/1993,
societății;                                      CUI RO 4522821
  - TOTIA RADU MIHAIL deține 1 parte socială în           Subsemnații
valoare de 10 lei, reprezentând 5% din capitalul social al      PALASAN BUCUR, identificat cu CI seria BV nr.
societății.                            019320/13.11.1998/pol.Brașov, și
                                   PALASAN HORIA BUCUR identificat cu CI seria BV nr.
  Art. 2 Se revocă domnul Totia Radu Mihail din funcția
                                 201160/19.03.2002/pol. Brașov ambii asociați la SC
de administrator al societății și se desemnează doamna      BUCUREX COMIMPEX SRL, cu sediul în Brașov, str.
Totia Nicoleta, cetățean român, născută la data de        Mercur nr. 2, bl. 29, ap. 14, jud. Brașov, înregistrata sub
03.06.1964, în com. Margau, jud. Cluj, domiciliată în       nr J08/2638/1993, CUI RO 4522821, în conformitate cu
municipiul Brașov str. Moldovei, nr. 17, jud. Brașov,       prevederile Legii 31/1990, republicată și modificată am
identificată cu C.I. seria BV nr. 500161/2007 emisă de      hotărât să aducem următoarele modificări la Actul
SPCLEP Brașov, CNP 2640603400177, în funcția de          Constitutiv al societății sus amintite, în următoarele
administrator al societății comerciale ALMA NOVA SRL.       condiții:
  Doamna Totia Nicoleta declară pe propria răspundere        Art. 1. Se închid punctele de lucru situate în Brașov,
sub sancțiunile prevăzute de art. 292 Cod penal că        str. De Mijloc nr. 111 și str. De Mijloc nr. 136, și str. Zorilor
                                 nr. 1, jud. Brașov.
îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru           Toate celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
exercitarea calității de administrator într-o societate      neschimbate.
comercială.                              Prezentul act s-a redactat astăzi 26.06.2008, în 5
  Administratorul societății, va decide și administra      exemplare.
societatea cu puteri depline, atribuțiile acestuia fiind cele     (29/688404)
prevăzute de dispozițiile Legii nr. 31/1990, modificată prin
Legea nr. 441/2006 și de actul constitutiv al societății.
  Art. 3 Restul prevederilor din actul constitutiv al            Societatea Comercială
societății rămân neschimbate.                    PATROL INTERNATIONAL COMPANY - S.R.L.
  Prezentul act adițional modifică și completează actul
                                          ACT ADIȚIONAL NR.6
constitutiv al societății, care în conformitate cu dispozițiile
art. 204, alin. (4) din Legea nr. 31/1990, astfel cum a fost        LA ACTELE CONSTITUTIVE ALE
modificată, va fi actualizat și depus la Oficiul Registrului    S.C. PATROL INTERNATIONAL COMPANY S.R.L.
                                  INMATRICULATA LA REGISTRUL COMERTULUI
Comerțului Brașov.                            SUB NR. J08/2688/1944 COD UNIC DE
  Prezentul act adițional s-a redactat și semnat în 4      ÎNREGISTRARE RO 6426421 CU SEDIUL SOCIAL
(patru) exemplare, toate cu valoare de original, din care      IN BRASOV BLD GARII NR. 38, BL. 227, SC. E,
câte unul pentru fiecare asociat, unul pentru arhiva               AP. 34 JUD BRASOV
societății civile de avocați și unul pentru a fi depus la      Subsemnații:
Oficiul Registrului Comerțului Brașov.                1. CONSTANTINESCU MARIOARA, cetățean român,
   (27/688402)                         născută la data de 30.01.1962, în mun Brașov, jud.
  10           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6787/27.XI.2008

Brașov domiciliată în Brașov Bld Gării nr. 38, bl. 227, sc.      Cesiunea se face la valoarea nominală a părților
E, ap. 34, jud. Brașov, identificată cu CI Seria BV nr.      sociale, prețul fiind achitat integral de subsemnatul
048237/18.06.1999 Poliția Brașov, CNP 2620130080031,       cesionar, azi, data încheierii prezentului act, ceea ce
și                                cedentul recunoaște și prin semnarea prezentului act.
  2.CONSTANTINESCU AUREL-DAN, cetățean român,          Subsemnatul cedent am primit contravaloarea părților
născut la data de 09.05.1958, în com. Bechet jud. Dolj,      sociale cedate și, prin urmare, nu am niciun fel de
domiciliat în Brașov, Bld Gării nr. 38, bl. 227, sc. E, ap. 34,  pretenții față de cesionar și față de societate cu privire la
jud. Brașov, identificat cu CI Seria BV nr.            această cesiune.
219917/08.07.2002 Poliția Brașov, CNP 1580509080027          Subsemnații CHIȚU CRISTINEL ION, născut la data
în baza Legii 31/1990 republicată cu modificările și       de 28.01.1971 în mun. Brașov, jud. Brașov, CNP
completările ulterioare coroborată cu Legea 441/2006 și      1710128083461, domiciliat în Mun. Brașov, Str. Toamnei,
cu respectarea prevederilor actelor constitutive ale       nr.20, bl.2, sc.B, ap. 13-14, jud. Brașov, CONSTANTIN
societății, încheiem prezentul act adițional în următoarele    ANDREAS JOHN, născut la data de 27.04.1978 în
condiții:                             Brașov, jud. Brașov, CNP 1780427080056, domiciliat în
  1. Înființarea unui punct de lucru situat în Brașov, Bdul   Brașov, Str. Tomis, nr.40, jud.Brașov, MIHAI SORIN,
Gării nr. 38 parter 26 mp jud. Brașov.              născut la data de 26.07.1964 în Câmpina, jud. Prahova,
  Subsemnații asociați am luat cunoștință de obligația ce    CNP 1640726290908, domiciliat în Mun. Ploiești, Str.
o avem de a prezenta un exemplar din prezentul înscris la     Bogdan Petriceicu Hașdeu, nr.24, ap.1, jud. Prahova și
Oficiul Registrului Comerțului Brașov, în vederea         subscrisa SC WINPROF INVEST SA, cu sediul în Brașov,
efectuării cuvenitelor mențiuni.                 Str. Zizinului, nr. 13, bl.37, et.4, ap. 19, birou 3, jud.
  Actul s-a tehnoredactat în 3 (trei) exemplare și conține    Brașov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub
1 pagini astăzi 26.06.2008.                    nr. J08/2045/2005, având C.I.F. RO 17878724,
  (30/688405)                          reprezentată prin administrator Chițu Cristinel, toți în
                                 calitate de asociați ai SC EXPERT MANAGEMENT SA,
                                 declarăm că suntem de acord cu cesiunea ce se face prin
       Societatea Comercială                prezentul act.
     EXPERT MANAGEMENT - S.R.L.                 Ca urmare a acestei cesiuni, capitalul social al S.C.
                                 EXPERT MANAGEMENT S.R.L., în valoare de 2.241.480
  CONTRACT DE CESIUNE ȘI ACT ADIȚIONAL              lei, împărțit în 224.148 părți sociale a câte 10 lei fiecare,
                                 revine asociaților după cum urmează:
      DIN DATA DE 26.05.2008                  1. SC WINPROF INVEST SA - 15.960 părți sociale, a
    LA ACTELE CONSTITUTIVE ALE
                                 câte 10 lei fiecare, în valoare totală de 156.900 lei
   S.C. EXPERT MANAGEMENT S.R.L.,
                                   2. CALAICAN LAURENȚIU-NICU - 41.077 părți
  ÎNMATRICULATA LA OFICIUL REGISTRULUI
   COMERTULUI SUB NR. J08/1777/2002               sociale, a câte 10 lei fiecare, în valoare totală de 410.770
                                 lei
  Subsemnatul CALAICAN LAURENȚIU-NICU,                3. CONSTANTIN ANDREAS JOHN - 50.747 părți
cetățean român, născut la data de 22.10.1973 în Mun.       sociale, a câte 10 lei fiecare, în valoare totală de 507.470
Brașov, jud. Brașov, CNP 1731022080066, domiciliat în       lei
Brașov, Bd. Gării, nr.38, bl.227, sc.A, ap.27, jud. Brașov,      4. CHIȚU CRISTINEL ION - 50.747 părți sociale, a
în calitate de cedent, și                     câte 10 lei fiecare, în valoare totală de 507.470 lei
  Subsemnatul MIHALACHE DUMITRU, cetățean              5. MIHALACHE DUMITRU - 38.025 părți sociale, a
român, născut la data de 10.05.1966, în București, CNP      câte 10 lei fiecare, în valoare totală de 380.250 lei
1660510461517, domiciliat în Mun. București, Aleea          6. MIHAI SORIN - 27.862 părți sociale, a câte 10 lei
Vârful cu Dor, nr.11, sector 3, în calitate cesionar,       fiecare, în valoare totală de 278.620 lei
  Ambii în calitate de asociați ai SC EXPERT             Celelalte prevederi din actul constitutiv, așa cum au
MANAGEMENT SRL, cu sediul în Brașov, Str. Zizinului,       fost ele modificate prin actele adiționale încheiate până la
nr. 12, bl.37, ap. 19, jud. Brașov, înmatriculată la Oficiul   această dată, rămân neschimbate.
Registrului    Comerțului    Brașov    sub  nr.       (31/688406)
J08/1777/17.12.2002, având C.I.F. RO 15108060,
  încheiem prezentul contract de cesiune în următoarele
condiții:                                   Societatea Comercială
  Subsemnatul cedent CALAICAN LAURENȚIU                  EXPERT MANAGEMENT - S.R.L.
cesionez către MIHALACHE DUMITRU un număr de
9.670 (nouămiișasesuteșaptezeci) părți sociale a câte 10                NOTIFICARE
lei fiecare, în valoare totală de 96.700               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
(nouăzecișisasemiișaptesute) lei.                 Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6787/27.XI.2008                11

alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          În cadrul mandatelor de mai sus, reprezentanții legali
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   și administratorii menționați ai Sucursalei sunt
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   împuterniciți fără limite așa încât, în comun, câte doi din
EXPERT MANAGEMENT SRL, cu sediul în MUNICIPIUL         cei patru sus menționați: a). să semneze orice document
BRAȘOV, județ Brașov, Str. Zizinului, nr.12, bloc 37, ap.    legat de lucrările de construcție și de încasare a
19, înregistrată sub nr. J8/1777/2002, cod unic de       contravalorii prestației, b). să facă operațiuni în conturile
înregistrare 15108060, care a fost înregistrat sub       bancare ale sucursalei și c). să semneze orice alt
nr.60234 din 26.06.2008.                    document care va fi solicitat de către orice autoritate din
  (32/688407)                         România, cu referire la realizarea Lucrării și funcționarea
                                legală a Sucursalei din Brăila, România.
                                  - În continuare hotărăsc încheierea mandatului
        Societatea Comercială
                                domnului Mihis Konstantinos și încetarea calității
        ATHENA - S.A. Grecia
                                acestuia, de administrator al sucursalei societății din
         Sucursala Brăila
                                Brăila, România.
    HOTĂRÂREA NR. 13556-06-B/86/07               - De asemenea, în cadrul funcționării sucursalei din
                                România, se hotărăște ca obiect secundar de activitate,
  În Halandri Attika, astăzi 24 martie 2008, în zi de luni  introducrea activității cu codul 4211 “Lucrări de construcții
la ora 11,00 a.m., s-au întrunit în ședință membrii       a drumurilor și autostrăzilor”.
Consiliului de Administrație al societății pe acțiuni cu
                                  Apoi ședința se încheie.
denumirea « ATHENA SOCIETATE TEHNICĂ PE
                                   (33/689546)
ACȚIUNI », la birourile societății din Bulevardul
Mesoghion 357-359.
  Prezenți:
                                        Societatea Comercială
  Ioannis Pistiolis (Președintele Consiliului de
                                       CEPROHART - S.A. Brăila
Administrație)
  Christos Ioannou (Vicepreședinte al Consiliului de             HOTĂRÂREA NR. 3 /2008
Administrație)
  Apostolos Mytilis (Vicepreședinte al CA)           A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
  Konstantinos Mitzalis (Consilier Director al CA)       ACTIONARILOR SC CEPROHART SA BRAILA
  Anastasios Tsakanikas (Membru Executiv)              INTRUNITA IN DATA DE 05.05.2008
  Athina Iliadi (Membru Executiv)                1. Adunarea Generală a Acționarilor aprobă
  Georgios Apegitos (Membru neexecutiv)            propunerile de modificare și completare ale Statutului
  Alexandros Papatsoris (Membru independent          societății în conformitate cu prevederile Ordinului
neexecutiv)                           nr.337/2007 al Președintelui Institutului Național de
  Ioannis Lymperopoulos (Membru independent          Statistică, privind actualizarea Clasificării Activităților din
neexecutiv)                           Economia Națională - CAEN și ale Legii nr.31/1990
  Consiliul de Administrație s-a întrunit în cvorum legal.
                                modificată, după cum urmează:
Consultantul Director al societății, dl. Konstantinos
                                  Art. 3 alin. 2 - se modifică astfel:
Mitzalis informează membrii Consiliului de Administrație
                                  Societatea are următoarele sucursale:
asupra problemelor legate de Sucursala SC ATHENA SA
                                  - Constanța, strada Celulozei nr. 6, cu obiect de
GRECIA - Sucursala Brăila.
                                activitate:
  După informarea sus menționată, Consiliul de
Administrație hotărăște următoarele:                7219 Cercetare - dezvoltare în alte științe naturale și
  - Numirea domnilor Apostolos Mytilis, fiul lui Evangelos  inginerie.
și Anastasios Tsakanikas, fiul lui Athanasios, în calitatea    1729 Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.
de reprezentanți și administratori ai Sucursalei, urmând      - Suceava, calea Unirii nr. 24, cu obiect de activitate:
ca aceștia, împreună cu reprezentanții deja numiți, în       7219 Cercetare - dezvoltare în alte științe naturale și
baza hotărârii din data de 28-9-2005 a Consiliului de      inginerie.
Administrație, și anume domnii Georgios Antoniadis, fiul      1729 Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.
lui Ioannis și Georgios Karykopoulos, fiul lui Anargyros,     Art. 7 se modifică astfel
să reprezinte societatea în fața oricărei autorități        Obiectul principal de activitate al societății este:
competente din România, inclusiv în legătură cu Lucrarea      - 7219 Cercetare - dezvoltare în alte științe naturale și
Principală, a Serviciului de Monitorizare, dar și în fața    inginerie.
oricărei alte autorități și terți, fără excepție, inclusiv la   Obiectul secundar de activitate se completează în
instituții bancare din Brăila, România, la care Sucursala    conformitate cu prevederile Ordinului nr.337/2007 al
deține conturi bancare.                     Președintelui Institutului Național de Statistică, privind
  12           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6787/27.XI.2008

actualizarea Clasificării Activităților din Economia          Alin. 3 Directorii societății sunt numiți sau revocați de
Națională-CAEN.                           consiliul de administrație. Consiliul de administrație
  Se înlocuiește expresia “bilanț contabil și contul de      stabilește și remunerația acestora.
profit și pierderi “ cu formularea “ situații financiare” din tot   Alin. 6 Drepturile și obligațiile personalului societății
cuprinsul Statutului societății.                  comerciale sunt stabilite prin Contractul Colectiv de
  Art. 16 alin. 1 și alin. 4 - se modifică astfel:        Muncă al societății.
  Alin. 1 Pentru validarea deliberărilor Adunării Generale      Art. 25 - se completează: “calculul și repartizarea
Ordinare este necesară prezența acționarilor care să        profitului se va repartiza conform prevederilor în vigoare”
reprezinte cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi      2. Adunarea Generală a Acționarilor stabilește ca dată
de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu       de înregistrare data de 22.05.2008 și mandatează pe
majoritatea voturilor exprimate.                  d-na jurist Geta Dulgheru să înregistreze și să publice la
  Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din       ORC Brăila prezenta hotărâre.
cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1),        (34/689547)
adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să
delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei
dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând               Societatea Comercială
hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate. Pentru                  SABCON - S.R.L.
adunarea generala întrunită la a doua convocare nu se
poate prevedea un cvorum minim sau o majoritate mai                    HOTĂRÂREA
ridicată.
                                   ADUNĂRII EXTRAORDINARE A ASOCIAȚILOR
  Alin. 4 Adunarea generală a acționarilor este prezidată
                                  ÎNCHEIATA ASTAZI 21 APRILIE 2008 IN SEDINTA
de președintele consiliului de administrație, sau de către      AGA EXTRAORDINARA LA SC SABCON SRL
acela care îi ține locul.
  Art. 17 alin. 4 - se anulează:                   Noi: BOTEZ SORIN GABRIEL, BOTEZ ADRIAN
  Art 18 alin. 4, alin. 5 și alin. 10 - se modifică după cum   MIHAI, BOTEZ PENA asociați ai SC SABCON SRL cu
urmează:                              sediul în Brăila, Bd. Dorobanților, nr.669, înmatriculată la
  Alin. 4 La prima ședință consiliul de administrație alege    Registrul Comerțului sub J09/ 1026/1995 și CUI RO
dintre membrii săi un președinte.                  7999834, hotărâm:
  Alin. 5 Consiliul de administrație se întrunește la sediul     Art.1. Deschiderea unui punct de lucru situat în
societății comerciale ori de câte ori este necesar, la       București, B-dul Iuliu Maniu,nr.65,Bl.7P, ap. 203, parter,
convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul       sector 6 cu următoarele activități:Lucrări de tâmplărie și
membrilor săi. Aceasta este prezidat de președinte, iar în     dulgherie (4332); Lucrări de pardosire și placare a
lipsa acestuia, de acela care îi ține locul. Președintele      pereților (4333); Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări
numește un secretar fie din membrii consiliului de         de geamuri (4334); Comerț cu ridicata al materialului
administrație, fie din afara acestuia.               lemnos și a materialelor de c-ții și echipamente sanitare
  Alin.10 În relațiile cu terți societatea comercială este    (4673); Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților
reprezentată de directorul general în baza contractului de     periferice și software-ului în magazine specializate
mandat încheiat cu Consiliul de Administrație. Consiliul      (4741); Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru
de administrație păstrează însă atribuția de reprezentare      telecomunicații în magazine specializate (4742); Comerț
a societății în raporturile cu directorii.             cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor
  Art. 19-se completează                     acoperitoare de podea, în magazine specializate (4753);
  “ Consiliul de administrație este însărcinat cu         Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive în
îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru        magazine specializate (4764); Comerț cu amănuntul al
realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția   jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate (4765);
celor rezervate de lege pentru Adunarea generală a         Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor,
Acționarilor”.                           comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a
  Art. 22 alin. 1,alin. 2, art. 3 și alin. 6 - se modifică:    hranei pentru acestea, în magazine specializate (4776);
  Alin. 1 Personalul societății este angajat de către       Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în
Directorul General în limita mandatului acordat de         magazine specializate (4777); Comerț cu amănuntul al
consiliul de administrație.                     altor bunuri noi, în magazine specializate (4778).
  Alin. 2 Angajarea personalului se face potrivit legii,       Art.2. Închiderea punctului de lucru situat în București,
conform cu organigrama societății, pe bază de contracte       Bd. Iuliu Maniu,nr.59, Bl. 10 A, sector 6 începând cu data
individuale de muncă, care se înregistrează la Camera de      de 05.05.2008.
Muncă.                                  (35/689548)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6787/27.XI.2008                13

         Societatea Comercială                      Societatea Comercială
         GOLF TRADE - S.R.L.                       MONDOCAFE - S.R.L.

        HOTĂRÂREA NR. 3/2008                           NOTIFICARE
   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Astăzi, 23.05.2008, asociații SC GOLF TRADE SRL,        Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
prin reprezentanții lor legali dl. Niculae Lucilius Cristian în  (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
calitate de reprezentant al SC MOBIL DISTRIBUTIE SRL       completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
și dl. Dimofte Alexandru Cristian și Balan Pantelemon în     actului constitutiv al societății comerciale MONDOCAFE
calitate de reprezentanți ai SC GOLF SRL, reuniți în       SRL, cu sediul în MUNICIPIUL BRĂILA, județ Brăila, Str.
ședință extraordinară au hotărât de comun acord          PLEVNA, nr.84, CAMERA 1, înregistrată sub nr.
următoarele:                           J9/242/2008, cod unic de înregistrare 23457584, care a
  Art. 1 Actualizarea actului constitutiv al SC GOLF       fost înregistrat sub nr. 15624 din 03.06.2008.
TRADE SRL conform clasificării CAEN Rev.2.               (39/689552)
  Adoptată astăzi, 24.05.2008 la Brăila.
   (36/689549)
                                         Societatea Comercială
                                           START - S.A.
         Societatea Comercială
         GOLF TRADE - S.R.L.                         HOTĂRÂREA NR.1
            NOTIFICARE                    A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul           S.C.„START„ S.A. BRAILA
Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.        DIN DATA DE 02.04.2008
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și      Membrii Consiliului de Administrație al S.C. START - S.A.
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al     Brăila întruniți în ședință ordinară în data de 02.04.2008
actului constitutiv al societății comerciale GOLF TRADE      la sediul societății din Șoseaua de Centură nr.6 hotărăsc:
SRL, cu sediul în MUNICIPIUL BRĂILA, județ Brăila, P-ța.       1. Alegerea președintelui Consiliului de Administrație
LUMINII, nr.9, CAMERA 1, înregistrată sub nr.           în persoana d-nei Costea Gabriela și revocarea din
J9/933/2004, cod unic de înregistrare 16921320, care a      funcția de președinte a d-lui Constantinescu Traian
fost înregistrat sub nr. 15525 din 03.06.2008.          Bogdan.
   (37/689550)                           2. Președintele Consiliului de Administrație va
                                 reprezenta societatea în raport cu terții, băncile, etc.
         Societatea Comercială                (40/689553)
         MONDOCAFE - S.R.L.

    HOTĂRÂREA A.G.A. NR.1/19.05.2008                    Societatea Comercială
                                      CDM CERCETARE DEZVOLTARE
  Subsemnații DRAGOMIR MIHAELA și DUMITRU
                                         MONALDI - S.R.L.
RALUCA-ANDREEA, asociații fondatori ai societății S.C.
MONDOCAFE S.R.L, cu sediul în Str. Plevna, Nr 84,
                                            HOTĂRÂREA
Brăila, întruniți în ședința extraordinară din data
de:19.05.2008 hotărâm în conformitate cu Lg. 31/1990 și         ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
cu statutul societății, următoarele:                        26.05.2008
  1.Înființare punct lucru, la adresa Str. Calea
                                  Asociații S.C. CDM S.R.L:
Călărașilor, Bl 2, parter, Brăila, în baza contractului de
                                  1. MONALDI MARA
închiriere Nr. 173.2024/30.04.2008.
  2. Cedarea din capitalul social subscris și vărsat de      2. MONALDI ROMUALDO
către Dragomir Mihaela a 5 p.s. în valoare de 10 lei        3. MONALDI LUCA
fiecare în favoarea lui Dumitru Raluca Andreea, urmând       4. MONALDI ELENA
ca aportul asociaților la constituirea capitalului social să    5. MONALDI MARCO
fie:-                                HOTĂRĂSC
  Dragomir Mihaela       -10 p.s.=100 lei          Aprobarea cesiunii părților sociale deținute de
  Dumitru Raluca Andreea -10 p.s.=100 lei            asociatul MARCO MONALDI, deținător a 1,5% din
   (38/689551)                         capitalul social în valoare de 75 euro, contravaloarea a 99
  14          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6787/27.XI.2008

dolari sau 284,91 lei, asociatului MONALDI ROMUALDO,         1. Se aprobă, în forma prezentată, situațiile financiare
structura asociaților devenind următoarea:            la 31.12.2007, întocmite în conformitate cu Ordinul
  1. MONALDI ROMUALDO: 1400 Euro echivalentul a         Ministerului Finanțelor Publice nr. 1752/17.11.2005
1843 USD sau 5.318,32 lei, 224 părți sociale           pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu
reprezentând 28% din capitalul social              directivele europene.
  2. MONALDI LUCA: 1200 euro echivalentul a 1579          Se aprobă Raportul Administratorului Unic al societății
USD sau 4.558,56 lei, 192 părți sociale reprezentând       asupra activității economico- financiare reflectată în
24% din capitalul social                     situațiile financiare la 31.12.2007, în forma prezentată.
  3. MONALDI MARA: 1200 euro echivalentul a 1579          Se aprobă Raportul auditorului financiar pe anul 2007,
USD sau 4.558,56 lei, 192 părți sociale reprezentând       în forma prezentată.
24% din capitalul social                       2. Se mandatează dl. Dobrin Ionut Silviu - Consilier
  4. MONALDI ELENA: 1200 euro echivalentul a 1579        juridic pentru a semna în fața Notarului Actele și
USD sau 4.558,56 lei, 192 părți sociale reprezentând       înscrisurile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din
24% din capitalul social                     data de 26.05.2008, precum și a efectua formalitățile
                                 necesare înregistrării hotărârii la Oficiul Registrului
  TOTAL: capital social în valoare de 5.000 euro
                                 Comerțului.
echivalentul a 6.580 USD sau 18.994 lei, divizat în 800
                                   (43/689556)
părți sociale a câte 23,7425 lei fiecare.
  (41/689554)
                                         Societatea Comercială
                                            PAL - S.A.
       Societatea Comercială
     CDM CERCETARE DEZVOLTARE                         HOTARAREA NR.2
        MONALDI - S.R.L.
                                    A ADUNARII GENERALE ORDINARE A
            NOTIFICARE                     ACTIONARILOR S.C. PAL S.A.
                                       DIN DATA DE 26 MAI 2008
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.   Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. PAL
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și    S.A. (nr.de ordine în Registrul Comerțului J09/8/1990,
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    Cod Unic de Înregistrare nr.2265136, atribut fiscal R),
actului constitutiv al societății comerciale CDM         legal convocată în data de 26.05.2008, ora 10.00, la
CERCETARE DEZVOLTARE MONALDI SRL, cu sediul           prima convocare, la sediul societății din Brăila, în
                                 prezența acționarilor deținând un număr de 66.497.539
în MUNICIPIUL BRĂILA, județ Brăila, B-dul
                                 acțiuni, reprezentând 93,36096 % din capitalul social al
INDEPENDENȚEI, nr.210, CAMERA 1, înregistrată sub
                                 societății, urmare a votului deschis, cu unanimitate de
nr. J9/58/2005, cod unic de înregistrare 17141020, care a
                                 voturi ale acționarilor participanți, hotărăște următoarele:
fost înregistrat sub nr.15769 din 04.06.2008.
                                  1. Se aprobă, Bugetul de Venituri și Cheltuieli al
   (42/689555)
                                 societății pe anul 2008, în forma prezentată.
                                  2. Se mandatează dl. Dobrin Ionut Silviu - Consilier
                                 juridic pentru a semna în fața Notarului Actele și
        Societatea Comercială
                                 înscrisurile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din
           PAL - S.A.
                                 data de 26.05.2008, precum și a efectua formalitățile
                                 necesare înregistrării hotărârii la Oficiul Registrului
          HOTARAREA NR.1
                                 Comerțului.
    A ADUNARII GENERALE ORDINARE A                (44/689557)
      ACTIONARILOR S.C. PAL S.A.
       DIN DATA DE 26 MAI 2008
  Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. PAL              Societatea Comercială
                                            PAL - S.A.
S.A. (nr.de ordine în Registrul Comerțului J09/8/1990,
Cod Unic de Înregistrare nr.2265136, atribut fiscal R),
                                          HOTARAREA NR.3
legal convocată în data de 26.05.2008, ora 10.00, la
prima convocare, la sediul societății din Brăila, în          A ADUNARII GENERALE ORDINARE A
prezența acționarilor deținând un număr de 66.497.539           ACTIONARILOR S.C. PAL S.A.
acțiuni, reprezentând 93,36096 % din capitalul social al           DIN DATA DE 26 MAI 2008
societății, urmare a votului deschis, cu unanimitate de      Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. PAL
voturi ale acționarilor participanți, hotărăște următoarele:   S.A. (nr.de ordine în Registrul Comerțului J09/8/1990,
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6787/27.XI.2008               15

Cod Unic de Înregistrare nr.2265136, atribut fiscal R),      - cota de participare la capital nu se modifică.
legal convocată în data de 26.05.2008, ora 10.00, la        2. completarea obiectului de activitate cu următoarele
prima convocare, la sediul societății din Brăila, în      activități secundare:
prezența acționarilor deținând un număr de 66.497.539       6820 - Închirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare
acțiuni, reprezentând 93,36096 % din capitalul social al    proprii sau închiriate
societății, urmare a votului deschis, cu unanimitate de      7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme
voturi ale acționarilor participanți, hotărăște următoarele:  și autovehicule rutiere ușoare
  1. Se aprobă numirea ca Auditor financiar a dlui.        7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule
Abrasu Vasile cu durată minimă a contractului de audit     rutiere grele
financiar pe anul 2008.                      7721 - Activități de închiriere și leasing cu bunuri
  2. Se mandatează dl. Dobrin Ionut Silviu - Consilier    recreaționale și echipament sportiv
juridic pentru a semna în fața Notarului Actele și         7722 - Închirierea de casete video și discuri (CD-uri,
înscrisurile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din   DVD-uri)
data de 26.05.2008, precum și a efectua formalitățile       7729 - Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri
necesare înregistrării hotărârii la Oficiul Registrului    personale și gospodărești n.c.a.
Comerțului.                            7731 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și
  (45/689558)                        echipamente agricole
                                  7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și
                                echipamente pentru construcții
        Societatea Comercială                7733 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și
        THYMUL FARM - S.R.L.              echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
                                  7734 - Activități de închiriere și leasing cu
           HOTĂRÂRE                 echipamente de transport pe apă
                                  7735 - Activități de închiriere și leasing cu
          DIN 05.06.2008               echipamente de transport aerian
  JINCA - BUZATU MIRELA, cetățean român,             7739 - Activități de închirierea și leasing cu alte mașini,
domiciliată în mun. Brăila, Aleea Cocorilor nr. 12 bloc E4   echipamente și bunuri tangibile n.c.a
ap. 342, născută la data 06.10.1981 în BRĂILA, cod         8122 - Activități specializate de curățenie
numeric personal: 2811006090014 cu un aport la           8129 - Alte activități de curățenie
capitalul societății de 200 RON, reprezentând 1 parte        (47/689560)
socială.
  Cota de participare la beneficii: 100 %.
  AM HOTĂRÂT                                  Societatea Comercială
  Conform art. 1961, din Legea 31/1990 republicată cu             UNIVIP SERV - S.R.L.
modificări privind societățile comerciale precum și a
prevederilor actului constitutiv, înființarea unui sediu               NOTIFICARE
secundar situat în mun. Brăila, str. Radu Negru, bl.A1,      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
parter, spațiul 221.                      Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
  (46/689559)                        (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
                                completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
                                actului constitutiv al societății comerciale UNIVIP SERV SRL,
        Societatea Comercială             cu sediul în MUNICIPIUL BRĂILA, județ Brăila, B-dul
        UNIVIP SERV - S.R.L.              DOROBANȚILOR, nr.716, CAMERA 1, înregistrată sub
                                nr. J9/712/2003, cod unic de înregistrare 15755199, care
           HOTĂRÂREA                a fost înregistrat sub nr. 15908 din 05.06.2008.
                                  (48/689561)
  ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
   ASOCIATILOR S.C. UNIVIP SERV S.R.L.
       DIN DATA 31.12.2007
                                        Societatea Comercială
  Asociatul unic al S.C. UNIVIP SERV S.R.L. cu sediul în             TCF IMEX - S.R.L.
Brăila, Bdul Dorobanților, nr. 716, hotărăște în data de
31.12.2007:                                    HOTARAREA A.G.A
  1. modificarea actului constitutiv prin mențiune la ORC
Brăila astfel:                                 DIN DATA DE 31.12.2007
  - majorarea capitalului social cu suma de 114305,01      Noi, asociații societății am hotărât următoarele:
lei, conform hotărârilor AGA extraordinare din          - modificarea actului constitutiv prin mențiune la
04.05.2007, 30.06.2007 și 15.08.2007;             O.R.C.Brăila astfel:
  16          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6787/27.XI.2008

  - majorarea capitalului social cu suma de 70000 lei,       7729 - Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri
conform hotărârilor A.G.A. din 31.07.2007, 01.08.2007 și     personale și gospodărești n.c.a.
30.09.2007. Capitalul social subscris vărsat crește de la      7731 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și
100000 lei la 170000 lei;                    echipamente agricole
  - cota de participare nu se modifică.              7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și
   (49/689562)                         echipamente pentru construcții
                                  7733 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și
                                 echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
        Societatea Comercială
                                  7734 - Activități de închiriere și leasing cu
         TCF IMEX - S.R.L.
                                 echipamente de transport pe apă
            NOTIFICARE                  7735 - Activități de închiriere și leasing cu
                                 echipamente de transport aerian
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                  7739 - Activități de închirierea și leasing cu alte mașini,
Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
                                 echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
                                   (51/689564)
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
actului constitutiv al societății comerciale TCF IMEX SRL,
cu sediul în MUNICIPIUL BRĂILA, județ Brăila, Str.
                                         Societatea Comercială
SEVASTOPOL, CAMERA 1, bloc D4, scara 2, etaj 2,
                                         ROCONSULT - S.R.L.
ap.32, înregistrată sub nr. J9/438/1991, cod unic de
înregistrare 2265020, care a fost înregistrat sub nr. 15909               NOTIFICARE
din 05.06.2008.
  (50/689563)                           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
                                 (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
        Societatea Comercială               completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
       ROCONSULT - S.R.L. Brăila              actului constitutiv al societății comerciale ROCONSULT
                                 SRL, cu sediul în MUNICIPIUL BRĂILA, județ Brăila, B-dul
           HOTĂRÂREA                 DOROBANȚILOR, nr.716, CAMERA 1, înregistrată sub
  ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A              nr. J9/785/2007, cod unic de înregistrare 22356395, care
   ASOCIATILOR SC ROCONSULT SRL                a fost înregistrat sub nr.15910 din 05.06.2008.
      DIN DATA DE 18.05.2008                   (52/689565)
  Asociatul unic al SC ROCONSULT SRL cu sediul în
Brăila, b-dul Dorobanților, nr.716 hotărăște:
                                         Societatea Comercială
  1.modificarea actului constitutiv prin mențiune la ORC
Brăila astfel:                                  C.E.T. - S.A. BRĂILA
  - majorarea capitalului social cu suma de 54413 lei,
                                          HOTĂRÂREA NR.127
conform hotărârilor AGA extraordinare din 30.09.2007,
07.11.2007, 13.12.2007, 11.04.2008 și 05.05.2008.                   DIN 22.02.2008
Capitalul social subscris vărsat crește de la 600 lei la
                                   Adunarea Generală a Acționarilor SC “CET” SA Brăila,
55013 lei;
                                 întrunită în Ședința Ordinară în data de 22.02.2008,ora
  - cota de participare la capital nu se modifică.
                                 1000 la sediul societății cu participarea domnilor: Popa
  - completarea obiectului de activitate cu următoarele
                                 Petrică Costel, Boșneag Sorin Eugen și Barbu Stelian în
activități secundare:
  6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare  nume propriu și în calitate de mandatari ai domnului:
proprii sau închiriate                      Sterian Ion, în calitate de reprezentanți ai acționarului
  7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme  majoritar,numiți prin HCLM nr.88/30.03.2005, în baza
și autovehicule rutiere ușoare                  prevederilor Legii 31/1990 republicată și ale
  7712 -Activități de închiriere și leasing cu autovehicule  STATUTULUI societății, HOTĂRĂȘTE, următoarele:
rutiere grele                            Art.1. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli (BVC) pe
  7721 - Activități de închiriere și leasing cu bunuri     anul 2008.
recreaționale și echipament sportiv                 Art.2.Prezenta hotărâre va fi difuzată persoanelor
  7722 - Închirierea de casete video și discuri (CD-uri,    interesate prin grija secretarului A.G.A.
DVD-uri)                               (53/689566)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6787/27.XI.2008              17

        Societatea Comercială              - Cristache Bogdan Angelo - 41 acțiuni
        C.E.T. - S.A. BRĂILA              - Cristache Dragoș Gabriel - 89 acțiuni
                                2716 acțiuni x 34 RON = 92.344 RON
        HOTĂRÂREA NR.128                Cu ducerea la îndeplinire a celor de mai sus se
          DIN 22.02.2008              însărcinează președintele Consiliului de administrație
                               domnul Cristache Niculae.
  Adunarea Generală a Acționarilor SC “CET”SA
                                 (55/689568)
Brăila,întrunită în Ședința Ordinară în data de
22.02.2008, ora 1000 la sediul societății, cu participarea
domnilor: Popa Petrică Costel, Boșneag Sorin Eugen și
                                       Societatea Comercială
Barbu Stelian în nume propriu și în calitate de mandatari
ai domnului: Sterian Ion, în calitate de reprezentanți ai            CONDOR - S.A.
acționarului   majoritar,   numiți  prin  HCLM
                                          NOTIFICARE
nr.88/30.03.2005, în baza prevederilor Legii 31/1990
republicată și ale STATUTULUI societății, HOTĂRĂȘTE,       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
următoarele:                         Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
  Art.1. Aprobă “data de înregistrare” 12.03.2008 pentru  (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
identificarea acționarilor care urmează a beneficia de    completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
dividende sau alte drepturi și asupra cărora se resfrâng   actului constitutiv al societății comerciale CONDOR SA,
efectele hotărârilor adunării generale, conform legii.    cu sediul în MUNICIPIUL BRĂILA, județ Brăila, Str.
  Art.2.Prezenta hotărâre va fi difuzată persoanelor    GRĂDINII PUBLICE, nr.6, CAMERA 1, înregistrată sub
interesate prin grija secretarului A.G.A.          nr. J9/91/1991, cod unic de înregistrare 2253050, care a
   (54/689567)                       fost înregistrat sub nr.16016 din 05.06.2008.
                                 (56/689569)
       Societatea Comercială
       CONDOR - S.A. BRĂILA
                                       Societatea Comercială
           HOTĂRÂRE                       MARAGRI IMPEX - S.R.L.

 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A                       HOTĂRÂREA
 ACȚIONARILOR ÎNCHEIATA ASTAZI 01.05.2008
LA SEDIUL S.C. CONDOR S.A DIN STR. GRADINII            ADUNARII GENERALE A ASOCIAȚILOR
        PUBLICE NR. 6                         26.052008
  La adunare participă următorii acționari:          Asociații S.C. MARAGRI IMPEX S.R.L.:
  - dl. Dăncilă Dan Marius reprezentat prin dl. Dăncilă    1. MONALDI MARA
Marius Ioan cu dispoziția 15838/03.11.2006;           2. MONALDI ROMUALDO
  - dl. Cristache Cristian Victor               3. MONALDI LUCA
  - dl.Cristache Dragoș Gabriel                4. MONALDI ELENA
  - dl. Cristache Bogdan Angelo                5. MONALDI MARCO
  - dl. Donciu Constantin                   6. S.C. CDM CERCETARE DEZVOLTARE MONALDI
  Subsemnații prezenți am luat act de cesiunea       S.R.L. reprezentată de d-na MARA MONALDI
acțiunilor după cum urmează:                  HOTĂRĂSC
  - 1 - Dl. Donciu Constantin cesionează cele 53 de      Aprobarea cesiunii părților sociale deținute de
acțiuni pe care le deține, domnului Cristache Dragoș
                               asociatul MARCO MONALDI, deținător a 70 părți sociale
Gabriel;
                               din capitalul social în valoare de 1.050 lei, asociatului
  - 2 - Dl. Dăncilă Dan Marius cesionează cele 1090 de
                               MONALDI ROMUALDO, structura asociaților devenind
acțiuni pe care le deține, domnișoarei Dăncilă Andeea
Irina;                            următoarea:
  - 3 - Dl. Cristache Cristian Victor cesionează:       MONALDI ROMUALDO -134 p.s. - 2010 lei
  - 203 acțiuni domnișoarei Dăncilă Andreea Irina;      MONALDI MARA - 78 p.s. - 11701ei
  - 647 acțiuni domnișoarei Cristache Maria Victoria     MONALDI ELENA - 78 p.s. -1170 lei
  Ca urmare acestor modificări aprobate, structura      MONALDI LUCA - 78 p.s. -1170 lei
acționarilor este:                       S.C. CDM CERCETARE DEZVOLTARE MONALDI
  - Dăncilă Andreea Irina   -1293 acțiuni        S.R.L. - 93 p.s. -1395 lei.
  - Cristache Cristian Victor - 646 acțiuni          TOTAL: capital social în valoare de 6.915 lei, divizat în
  - Cristache Maria Victoria - 647 acțiuni         461 părți sociale a câte 15 lei fiecare.
  18          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6787/27.XI.2008

  - actualizarea obiectului de activitate conform Caen             Societatea Comercială
rev. 2                                      SAG IMPEX - S.R.L.
  - delegarea d-nei MONALDI ELENA, administrator să
semneze actul constitutiv actualizat.                HOTĂRÂRE AGA DIN DATA DE 05.06.2008
   (57/689570)                           Noi, Preda Niculina și Negru Maria Ileana, în calitate
                                 de asociate la S.C. SAG IMPEX S.R.L., întrunite în cadrul
                                 AGA a societății, în conformitate cu prevederile actului
        Societatea Comercială              constitutiv, am hotărât înființarea unui sediu secundar
        MARAGRI IMPEX - S.R.L.              situat în mun. Brăila, șos. Baldovinești, nr. 16, conform
                                 actelor de deținere a spațiului anexate.
            NOTIFICARE                  Prezenta hotărâre se înregistrează în registrul
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     comerțului și se publică în M. Of. Partea aIV-a.
Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.    (60/689573)
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
                                         Societatea Comercială
actului constitutiv al societății comerciale MARAGRI
                                          TERAPIA - S.R.L.
IMPEX SRL, cu sediul în SAT OPRIȘENEȘTI, ORAȘ
IANCA, județ Brăila, COM. IANCA, CAMERA 1,                 HOTĂRÂREA NR.32/10.10.2007
înregistrată sub nr. J9/163/1999, cod unic de înregistrare
11852440, care a fost înregistrat sub nr.16026 din         A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
06.06.2008.                           SOCIETATII COMERCIALE SC TERAPIA SRL CU
                                 SEDIUL IN BRAILA CALEA CALARASILOR BL.P1,
  (58/689571)
                                   AP.10, NR DE ORDINE IN REGISTRUL
                                  COMERTULUI J09/203/1996, CODUL DE
                                   INREGISTRARE FISCALA RO 8266386
        Societatea Comercială
        HAUTEIMAGE - S.R.L.                 Asociații societății comerciale TERAPIA SRL
                                 reprezentând 100% din capitalul social al societății,
           HOTĂRÂREA                 întruniți la data de 10.10.2007, în Adunarea Generală a
                                 Asociaților, în conformitate cu prevederile Legii
   ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A                nr.31/1990, republicată în 2004 și ale actului constitutiv,
  ACȚIONARILOR A S.C. HAUTEIMAGE SRL              am hotărât următoarele:
         BRAILA                       Art.1. Cesionarea părților sociale deținute de asociatul
      DIN DATA DE 30.05.2008                CLIMOVSCHI VADIM IVTNARCH reprezentând 1 părți
  Au participat:                        sociale a 10 RON și 1% din capitalul social al societății
  - MÎTA OCTAVIAN domiciliat în Brăila, Str. G-ral       către asociatul DOROBANTU NICULAE.
Eremia Grigorescu nr. 9, bl.9, ap.6, etaj 2 în calitate de      Art.2. În urma acestei cesiuni revine asociatului
asociat și administrator și                   Dorobantu Niculae capitalul social de 310 RON împărțit în
  - GOLEANU STELA, domiciliată în Brăila, Bdul         31 părți sociale a câte 10 RON fiecare ce reprezintă 100%
Independenței nr. 135 în calitate de asociat, am hotărât     din capitalul social al societății.
următoarele:                             Art.3. Se ia act de retragerea din societate a dl
  Art.1 Începând cu data de 01.06.2008, societatea va      CLIMOVSCHI VADIM IVINARCH.
                                   Redactată în trei exemplare la data de 10.10.2007.
avea punct de lucru în spațiul situat în Brăila, Str.
                                   (61/689574)
Independenței nr.138, în suprafață de 48 mp, în baza
contractului de închiriere nr. 27.05.2008 încheiat cu
Chirita George.                                 Societatea Comercială
  Art.2 În spațiul închiriat societatea își va desfășura             TERAPIA - S.R.L.
activitatea de -Comerț cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse                   NOTIFICARE
alimentare, băuturi și tutun- Cod Caen 4711.            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Pentru ducerea la îndeplinire a celor arătate mai sus și   Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
efectuarea mențiunii la Oficiul Registrului Comerțului -     (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
Brăila se împuternicește d-ra. Consilier juridic- RUGINA     completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
NATALIA care se legitimează cu CI seria XR nr. 180415.      actului constitutiv al societății comerciale TERAPIA SRL,
  (59/689572)                         cu sediul în MUNICIPIUL BRĂILA, județ Brăila, Calea
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6787/27.XI.2008                19

CĂLĂRAȘILOR, CAMERA 1, bloc P1, scara 1, etaj 4, ap.       capitalului social în valoare de 200 lei numiților
10, înregistrată sub nr. J9/203/1996, cod unic de        Manolescu Alina și Tomi Răzvan astfel:
înregistrare 8266386, care a fost înregistrat sub nr. 16326    Manolescu Alina 160 lei
din 09.06.2008.                          Tomi Razvan      40 lei
  (62/689575)                          Retragerea din calitatea de asociat unic și din funcția
                                 de administrator a subsemnatului Dicianu Daniel
                                 Mugurel.
        Societatea Comercială               Încheiat astăzi la data de 16.04.2008.
          ULPAST - S.A.                  (65/689578)

          HOTĂRÂREA NR.7
                                        Societatea Comercială
        EXTRAORDINARĂ A.G.A.                       DICIMOND COM - S.R.L.
          DIN 03.06.2008
  Subsemnații Lazar Ion, Leu Costică, Vale Nicoleta,                  NOTIFICARE
Dimache Mihail Eugeniu și Lazar Vasilica, întruniți în       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Adunare Generală la sediul societății în data de         Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
03.06.2008 au hotărât schimbarea Obiectului principal de     (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
activitate, dupa cum urmează:                  completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
  OBIECT PRINCIPAL DE ACTIVITATE                actului constitutiv al societății comerciale DICIMOND
  0111 - CULTIVAREA CEREALELOR (EXCLUSIV            COM SRL, cu sediul în MUNICIPIUL BRĂILA, județ
                                 Brăila, Calea GALAȚI, CAMERA 1, bloc 3, scara 7, etaj 4,
OREZ) PLATELOR LEGUMINOASE ȘI A PLANTELOR
                                 ap. 124, înregistrată sub nr. J9/579/2003, cod unic de
PRODUCĂTOARE DE SEMINȚE OLIAGINOASE.
                                 înregistrare 15707426, care a fost înregistrat sub
  Pentru realizarea tuturor problemelor de legalizare,     nr.16506 din 10.06.2008.
formalităților de înregistrare la Registrul Comerțului,       (66/689579)
obținerea avizelor necesare de la diverse organe de stat
sau publice în vederea îndeplinirii în condiții de legalitate
a prezentei hotărâri, acționarii împuternicesc pe D-l              Societatea Comercială
DURA ȘTEFAN (angajat al societății), care se legitimează              MEGACONS - S.A.
cu BI seria BC Nr.865670 eliberat de Poliția Brăila la data
de 03.12.1991.                                     HOTĂRÂREA
  (63/689576)
                                     ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A
                                         ACȚIONARILOR
                                      DIN DATA DE 28 MAI 2008
        Societatea Comercială
                                  În urma Adunării Generale Ordinare a acționarilor din
          ULPAST - S.A.
                                 28 mai 2008 s-a luat următoarea hotărâre:
            NOTIFICARE                  1. Se prelungește mandatul de administrator al
                                 doamnei Doru Mihaela care va conduce activitatea
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     societății începând cu data de 01 iunie 2008 până la data
Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.  de 31 mai 2012.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și     2. Prezenta hotărâre va fi dusa la îndeplinire de către
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    administratorul societății conform prevederilor legale.
actului constitutiv al societății comerciale ULPAST SA, cu     3. Doamna Doru Mihaela se identifică cu C.I. seria XR,
sediul în SAT SUTEȘTI, COMUNA SUTEȘTI, județ           nr.049830, eliberată de Poliția Brăila la data de
Brăila, Com. SUTEȘTI, CAMERA 1, înregistrată sub nr.       27.02.2001.
J9/1748/1994, cod unic de înregistrare 6813800, care a        (67/689580)
fost înregistrat sub nr.16391 din 10.06.2008.
   (64/689577)
                                         Societatea Comercială
                                          METRANS - S.A.
        Societatea Comercială
                                          HOTĂRÂREA NR.32
        DICIMOND COM - S.R.L.
                                           DIN 08.05.2008
            HOTĂRÂRE                  Adunarea Generală a Acționarilor din cadrul societății
 Subsemnatul Dicianu Daniel Mugurel asociat unic al       comerciale METRANS SA întrunită astăzi 08.05.2008 la
SC DICIMOND COM SRL Brăila am hotărât cesionarea         sediul societății din Brăila,Calea Galați km.5
  20          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6787/27.XI.2008

  HOTĂRĂȘTE:                                  Societatea Comercială
  Art.1 - Se aprobă Raportul de gestiune al                    CONSIG - S.R.L.
administratorilor pentru exercițiul financiar 2007.
                                       HOTĂRÂREA NR.1/05.06.2008
  Art.2 - Se aprobă Raportul Comisiei de cenzori pentru
anul 2007.                             Subsemnatul STAN MARIAN, în calitate de asociat
                                 unic și administrator la societatea CONSIG AGENT DE
  Art.3 - Se aprobă Bilanțul contabil și Contul de profit și
                                 ASIGURARE, am hotărât:
pierdere pentru anul 2007.
                                  -actualizarea obiectului de activitate al societății
  Art.4 - Se aprobă repartizarea profitului în valoare de    conform Caen Rev.2.
113530 lei pentru finanțarea surselor proprii de investiții.    -schimbarea denumirii societății în S.C. CONSIG
  Art.5 - Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru  S.R.L.
anul 2008.                             -schimbarea sediului societății din mun. Brăila, Calea
  Art.6 - Se aprobă modificarea la STATUTUL           Călărașilor, BI.24 A,ap.2-3,parter, în mun. Brăila, Str.
SOCIETĂȚII                            Ștefan cel Mare, nr.299-301, lot1.
                                  -radierea punctului de lucru situat în Brăila,Str. Ștefan
  Cap.V-art.17 - va avea următorul conținut:”Societatea
                                 cel Mare.nr.299.
este condusă de un Consiliu de Administrație compus din
                                  -întocmirea actului constitutiv în conformitate cu
9 membri,ales de Adunarea generală a acționarilor prin      modificările prezentate.
vot secret,cu posibilitatea de a fi revocați sau realeși.”     Prezentul act adițional produce efecte după
  Art.7 - Se aprobă modificările la CONTRATUL DE        îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea nr.31/1990
SOCIETATE                            modificată și republicată.
  Art.5 - va avea următorul conținut: ”Capitalul social       (70/689583)
subscris este stabilit la suma de 99955,24 lei,vărsat în
totalitate.”
                                         Societatea Comercială
  Art.6 - va avea următorul conținut: ”Capitalul social              CONSIG - S.R.L.
este împărțit în 19754- acțiuni la purtător,în valoare
nominală de 5,06 lei/ acțiune.”                             NOTIFICARE
  Art.8-alin.1 - va avea următorul conținut: ”Societatea      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
este administrată de 9 administratori.”             Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
  Art.8 - Se aprobă completarea obiectului de activitate    (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
cu următoarele coduri CAEN:                   completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
  - 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare     actului constitutiv al societății comerciale CONSIG SRL,
                                 cu sediul în MUNICIPIUL BRĂILA, județ Brăila, Str.
proprii;
                                 ȘTEFAN CEL MARE, nr.299-301, CAMERA 1, bloc LOT
  - 6831 - Agenții imobiliare.                 1, înregistrată sub nr. J9/828/2004, cod unic de
   (68/689581)                         înregistrare 16838128, care a fost înregistrat sub
                                 nr.16960 din 13.06.2008.
                                   (71/689584)
        Societatea Comercială
         METRANS - S.A.
                                     COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
            NOTIFICARE                       DUNĂREA BRĂILA
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul              HOTARAREA NR. 56
Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
                                           DIN 19.05.2008
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al     Adunarea Generală a Acționarilor din cadrul
actului constitutiv al societății comerciale METRANS SA,     Companiei de Utilități Publice - DUNAREA Brăila
                                 desemnată de Consiliul Local Municipal Brăila, conform
cu sediul în MUNICIPIUL BRĂILA, județ Brăila, Calea
                                 HCLM nr.294/28.09.2007;
GALAȚI KM.5, CAMERA 1, înregistrată sub nr.            Având în vedere protocolul încheiat între Primăria
J9/64/1991, cod unic de înregistrare 2247822, care a fost    comunei Cazasu și Regia Autonomă APA Brăila (actual
înregistrat sub nr.16936 din 13.06.2008.             Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila) nr.
  (69/689582)                         6010/28.05.2007;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6787/27.XI.2008                21

  În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile       S.R.L., reprezentată prin MONICA DUMITRU, în calitate
comerciale modificată prin Legea nr. 441/2006,          de asociați ai S.C. CLADUMIS S.R.L. am hotărât:
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 82/2007 și           1. Societatea CLADUMIS S.R.L. își va muta sediul
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.52/2008,          social în imobilul situat la adresa: bulevardul Dorobanților,
Adunarea Generală a Acționarilor, în ședința din         nr. 617, bloc 9, scara 4, apartament 63, Brăila.
19.05.2008;                             2. Se va actualiza în Actul Constitutiv al
  HOTĂRĂȘTE:                          S.C.CLADUMIS S.R.L. activitatea principală, în
  Art 1 Se aprobă înființarea punctului de lucru        conformitate cu noul cod CAEN 2008, după cum
“Gospodărie de apă și stație clorinare Cazasu”.         urmează:
  Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință celor      - Activitatea principală:
interesați.                             Activități de contractare pe baze temporare, a
   (72/689585)                         personalului: 7820;
                                   3. Se va completa în Actul Constitutiv al S.C.
                                 CLADUMIS S.R.L. activitatea secundară, în conformitate
        Societatea Comercială               cu noul cod CAEN 2008, după cum urmează:
       VEGETAL TRADING - S.R.L.                - Activități secundare:
                                   Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă:
           HOTĂRÂREA
                                 7810;
        ADUNARII GENERALE                   Servicii de furnizare și management a forței de muncă:
      A SC VEGETAL TRADING SRL               7830.
          13.06.2008                    4. Se va reînmatricula S.C. CLADUMIS S.R.L., la
  Subsemnații MORARU MARIN, LUPASCU MARIA și          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Judecătoria
PREDA LILIANA, asociați ai societății, întruniți în cadrul    Brăila, în conformitate cu Actul Constitutiv actualizat la
adunării generale din data de 13.06.2008 am hotărât       17.06.2008.
modificarea obiectului principal de activitate care va fi       (75/689588)
0146- CREȘTEREA PORCINELOR, vechiul obiect
principal de activitate devenind obiect secundar
  Actul constitutiv va fi modificat în funcție de cele             Societatea Comercială
hotărâte de asociați prin prezenta hotărâre.                   CLADUMIS - S.R.L.
  (73/689586)
                                            NOTIFICARE
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
        Societatea Comercială               Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
       VEGETAL TRADING - S.R.L.              (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
                                 completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
            NOTIFICARE
                                 actului constitutiv al societății comerciale CLADUMIS SRL,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     cu sediul în MUNICIPIUL BRĂILA, județ Brăila, B-dul
Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.  DOROBANȚILOR, nr.617, CAMERA 1, bloc 9, scara 4,
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și    ap.63, înregistrată sub nr. J9/1040/2007, cod unic de
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    înregistrare 22761649, care a fost înregistrat sub
actului constitutiv al societății comerciale VEGETAL       nr.17411 din 18.06.2008.
TRADING SRL, cu sediul în MUNICIPIUL BRĂILA, județ          (76/689589)
Brăila, Sos. BUZĂULUI, KM.7, CAMERA 1, înregistrată
sub nr. J9/261/1993, cod unic de înregistrare 3719893,
care a fost înregistrat sub nr.17089 din 16.06.2008.              Societatea Comercială
  (74/689587)                                VINCI CONSTRUCT - S.R.L.

                                           HOTĂRÂRE AGA
        Societatea Comercială
         CLADUMIS - S.R.L.                          DIN 18.06.2008
                                  ROMANESCU CAMELIA, asociat cu o cotă de
      HOTĂRÂREA NR. 01/17.06.2008              participare de 50%
 În ședința ținută azi 17.06.2008, A.G.A. CLADUMIS         POIENARU CATALIN, asociat cu o cotă de participare
S.R.L., noi: CLAUDIUS ILIE DUMITRU și AMIRANO          de 50%
  22           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6787/27.XI.2008

  AM HOTĂRÂT                             - Cod CAEN 7320 - activități de studiere a pieței și de
  se înființează sediul secundar situat în str. Sf. Andrei    sondare a opiniei publice
nr. 8-10, mun. Iași, județul Iași, conform actelor de         - Cod CAEN 7022 - activități de consultanță pentru
deținere cu titlu legal al spațiului.               afaceri și management
  Prezenta hotărâre va fi înregistrată în registrul         - Cod CAEN 8299 - alte activități de servicii suport
comerțului prin grija administratorului.
                                  pentru întreprinderi n.c.a.
  (77/689590)
                                   Celelalte dispoziții ale actului constitutiv al Societății
                                  rămân neschimbate.
         Societatea Comercială                Încheiat astăzi,27/05/2008, în 2 (două) exemplare.
          MINALUMI - S.R.L.                  (78/689591)

             DECIZIA
                                          Societatea Comercială
 ASOCIATULUI UNIC AL S.C. MINALUMI S.R.L.
                                           MINALUMI - S.R.L.
     DIN DATA DE 27/05/2008
  Subsemnata NITA CONSTANTA LUMINITA, cu                         NOTIFICARE
domiciliul în județul Brăila, municipiul Brăila, str Roșiorilor,
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
nr.27, bl.B24, ap 13, posesoare a CI seria XR nr. 125942
                                  Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
eliberată de Poliția Municipiului Brăila la data de
                                  (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
05/06/2003, CNP 2590302090060, în calitate de asociat
                                  completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
unic al S.C. MINALUMI S.R.L., cu sediul în județul Brăila,
                                  actului constitutiv al societății comerciale MINALUMI
municipiul Brăila, str.Roșiorilor,nr.27,bl. B24 sc.1, ap13,
                                  SRL, cu sediul în MUNICIPIUL BRĂILA, județ Brăila, Str.
având număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului
                                  ROȘIORILOR, nr.27, CAMERA 1, bloc B24, scara 1, etaj
de pe lângă Tribunalul Brăila J09/318/22.03.2005, cod
unic de înregistrare numărul 17388617,               3, ap. 13, înregistrată sub nr. J9/318/2005, cod unic de
  DECIDE                             înregistrare 17388617, care a fost înregistrat sub
  Având în vedere Ordinul Președintelui Institutului       nr.17561 din 19.06.2008.
Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea        (79/689592)
Clasificării activităților din economia națională, obiectul de
activitate al societății va fi următorul:
  Domeniul de activitate și obiectul principal de activitate           Societatea Comercială
sunt:                                        OFFICE MAX - S.R.L.
  (1) Domeniul de activitate:
                                            HOTĂRÂRE AGA
  cod CAEN 661 - Activități auxiliare intermedierilor
financiare, cu excepția activităților de asigurări și fonduri              DIN 9.05.2008
de pensii
                                    Subsemnații ZAMFIR AL.IULIAN, ZAMFIR ANCA
  (2) Obiect de activitate:
                                  MARIA și FRATILA NICOLETA în calitate de asociați la
  cod CAEN 6619 - Activități auxiliare intermedierilor
                                  S.C.” OFFICE MAX” S.R.L. am hotărât modificarea
financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de
                                  actului constitutiv, după cum urmează:
pensii: consultații financiare și servicii de intermediere
                                    • recodificarea obiectului de activitate conform CAEN
produse bancare, fără ca prin acestea Societatea să
desfășoare activități de schimb valutar sau să aibă        Rev.2, așa cum este prevăzut în actul constitutiv
calitatea de casă de schimb valutar.                actualizat
  Societatea urmează să desfășoare următoarele            • modificarea obiectului principal de activitate în 4799-
activități secundare:                       Comerț cu amănuntul altfel efectuat în afara magazinelor,
  - Cod CAEN 6629 - alte activități auxiliare de asigurări    standurilor, chioșcurilor și piețelor
și fonduri de pensii (societatea va desfășura doar           • completarea obiectului secundar de activitate cu:
activitatea de asistent de brokeraj conform dispozițiilor       4771-Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în
art. 2 alin. 57 (1) și art. 33 alin. 6 din legea 32/2000 privind  magazine specializate
activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor)        4772-Comerț cu amănuntul al încălțămintei și
  - Cod CAEN 6499 - alte intermedieri financiare         articolelor din piele, în magazine specializate
  - Cod CAEN 6311 - prelucrarea datelor (...) și activități      6820-Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare
conexe                               proprii sau închiriate
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6787/27.XI.2008               23

  6832-Administrarea imobilelor pe bază de comision         - 5 % rezerve legale:       828 lei;
sau contract                             - Surse proprii de finanțare: 4.884 lei;
  4642-Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și            Art.4 Cu unanimitate, de voturi aprobă, următoarele:
încălțămintei                            - Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2008;
  • Închiderea și radierea sediului secundar situat în       - Programul de activitate pe anul 2008;
mun. Brăila, Calea Călărașilor nr. 10, bl. UJCM, parter.       - Programul de investiții pe anul 2008.
  Cu ocazia modificărilor, se actualizează actul          Art.5 În unanimitate de voturi, revocarea din funcția de
constitutiv cf. art 204 alin. 4 din Legea 31/1990        Director General a D-lui Toncescu Mirecea, începând cu
republicată cu modificări.                    data de 01.06.2008
  Prezentul act adițional produce efecte după            Art.6 În unanimitate de voturi, acționarii aprobă
îndeplinirea prevederilor legale.                încheierea contractului de mandat de către societate cu
  (80/689593)                         D-l a D-lui Toncescu Mircea în calitate de Administrator
                                 unic- Director General, începând cu data de 01.06.2008
                                 și împuternicirea Directorului economic să procedeze la
        Societatea Comercială              îndeplinirea formalităților legale la ORC Brăila.
         OFFICE MAX - S.R.L.                  (82/689595)

            NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul             Societatea Comercială
Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.          PROFIPRINT - S.R.L.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
                                            HOTĂRÂRE
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
actului constitutiv al societății comerciale OFFICE MAX             DIN DATA DE 16.06.2008
SRL, cu sediul în MUNICIPIUL BRĂILA, județ Brăila, Str.       Subsemnatul Ilie Gabriel-Angelin, asociat unic la S.C.
GOLEȘTI, nr.20-22, CAMERA 1, scara 1, etaj 2, ap.9,       “PROFIPRINT” S.R.L, în conformitate cu prevederile
înregistrată sub nr. J9/65/2001, cod unic de înregistrare    Legii 31/1990 r și a actului constitutiv, am hotărât
13791055, care a fost înregistrat sub nr. 17564 din       înființarea unui punct de lucru situat în mun. Brăila, str.
19.06.2008.                           Negoiului nr. 4, Lot 2, conform actelor doveditoare
  (81/689594)                         anexate
                                   Prezenta hotărâre va fi înregistrată în registrul
                                 comerțului și publicată în M.OF. Partea a IV-a.
        Societatea Comercială
                                   (83/689596)
       AGROINDUSTRIALA - S.A.
                                        Societatea Comercială
      HOTĂRÂREA AGA ORDINARĂ
                                        TRANS AGRIMAD - S.R.L.
        DIN DATA DE 29.05.2008
                                      HOTĂRÂREA NR. 60 / 23.04.2008
  Reprezentanții acționarilor S.C. AGROINDUSTRIALA
S.A RÂMNICELU, în conformitate cu prevederile                 A ASOCIATULUI UNIC AL
Leg.31/90 republicată și cu conținutul mandatelor lor de           S.C. TRANS AGRIMAD S.R.L.
reprezentare, hotărăsc:                       Asociatul unic
  Art. 1 Cu majoritate de voturi, aprobarea,            Danciu Catalina, cu domiciliul în oraș Ianca, str. Cal.
următoarelor:                          Brăilei, nr.31 bl. F4, sc.3, ap.36, jud. Brăila posesoare a
  - Raport de gestiune al administratorului unic al       C.I., seria XR, nr. 216521 în temeiul prevederilor actelor
societății;                           constitutive și ale Legii nr. 31/1990, în adunare generală
  - Bilanțul contabil al anului 2007, anexele acestuia,     la sediul și data de mai sus, în unanimitate de voturi,
contul de profit și pierderi;                    HOTĂRĂSC:
  Art.2 Luarea la cunoștință de conținutul raportului       1. actualizarea obiectului de activitate conform noului
încheiat de comisia de cenzori cu privire la activitatea     cod CAEN
desfășurată de societate în anul 2007                2. reprezentarea și administrarea societății vor fi
  Art.3 Cu majoritate de voturi aprobarea repartizării     asigurate de d.na Danciu Catalina, cu domiciliul în oraș
Profitului net în sumă de 5.712 lei pe următoarele        Ianca, str. Cal. Brăilei, bl. F4, sc.3, ap.36, jud. Brăila.
destinații:                              (84/689597)
  24          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6787/27.XI.2008

        Societatea Comercială                întruniți în cadrul Adunării Generale a asociațiilor în
       TRANS AGRIMAD - S.R.L.               data de 17.06.2008, la sediul societății, conform ordinei
                                 de zi, hotărăsc următoarele:
            NOTIFICARE
                                  1. Înființarea sediu secundar situat în Brăila, Strada
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     Calea Galați nr. 346, bloc C, parter ap.4.
Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
                                  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    administratorul societății, d-na STAICU ECATERINA.
actului constitutiv al societății comerciale TRANS          (87/689600)
AGRIMAD SRL, cu sediul în COMUNA TRAIAN, județ
Brăila, COM. TRAIAN, FERMA 12, CAMERA 1,
înregistrată sub nr. J9/286/2002, cod unic de înregistrare            Societatea Comercială
14731485, care a fost înregistrat sub nr. 17949 din               TUCAVAL MONTAJ - S.R.L.
23.06.2008.
  (85/689598)                               HOTĂRÂREA NR. 1/03.04.2008
                                  Amazaroaiei Marian și Turea Catalin - Valentin,
        Societatea Comercială              asociați ai SC TUCAVAL MONTAJ SRL, avâd în vedere
        ROBIN GRUP - S.R.L.               prevederile art. 192 alin.(2), art. 194 alin.(i) lit.d) și art. 204
                                 alin. (1) din Legea 31/1990 republicată, am hotărât
          HOTĂRÂRE AGA                 următoarele modificări ale actului constitutiv:
           DIN 06.06.2008                 1) Retragerea din societate, din calitatea de asociat și
  ROBU NICU, cetățean român, domiciliat în com.         administrator a d-lui Amazaroaiei Marian. Capitalul social
Milcovul, jud. Vrancea, născut la 14.10.1943 în RISIPIȚI,    în valoare de 100 lei (10 p.s.) deținut este cesionat
VRANCEA, CNP: 1431014390690 din Legea 31/1990 r.,        celuilalt asociat, d-nul Turea Catalin - Valentin care devine
precum și ale actului constitutiv,                astfel unic asociat și administrator. Capitalul social în
  AM HOTĂRÂT                          valoare de 200 lei (20 p.s.) aparține în totalitate
  se radiază sediul secundar din B-dul Unirii nr. 24 ap.    asociatului unic.
88, mun. Focșani, jud. Vrancea se înființează sediul
                                  2) Obiectul de activitate al societății se actualizează
secundar situat în B-dul UNIRII nr. 24 ap.46, mun.
Focșani, județul Vrancea.                    conform prevederilor Ordinului 337/2007 al Președintelui
  Prezenta hotărâre va fi înregistrată în registrul       INS. Obiectul de activitate astfel recodificat este detaliat
comerțului prin grija administratorului.             în actul constitutiv actualizat, conform art 204 alin.(4) din
  (86/689599)                         Legea 31/1990 republicată.
                                  Prezenta hotărâre va fi înregistrată în registrul
                                 comerțului.
        Societatea Comercială
                                   (88/689601)
        CASA HERMOSA - S.R.L.

          HOTĂRÂREA AGA
                                         Societatea Comercială
        DIN DATA DE 17.06.2008                      TUCAVAL MONTAJ - S.R.L.
  Asociații:
  1. STAICU ECATERINA, CNP 2530501284436,                       NOTIFICARE
posesoare a CI seria XR nr 280249, născută la data de
01.05.1953, în localitatea Brăila, jud. Brăila, România, cu     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
domiciliul în Brăila, strada. POLONA nr.3, cetățean       Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
român,                              (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
  2. STAICU ADRIAN MIRCEA, CNP 1740225284364,         completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
posesor al CI seria XR nr.280243, născut la data de       actului constitutiv al societății comerciale TUCAVAL
25.02.1974, în localitatea Brăila, jud Brăila, România, cu    MONTAJ SRL, cu sediul în MUNICIPIUL BRĂILA, județ
domiciliul în Brăila, strada POLONA NR.3, cetățean        Brăila, Aleea CRESEI, nr.4, CAMERA 1, bloc 29, scara 2,
român,
                                 etaj P, ap.22, înregistrată sub nr. J9/907/2007, cod unic
  3. STAICU DRAGOS, CNP 1760526284399, posesor
al CI seria XR nr. 190113, născut la data de 26.05.1976,     de înregistrare 22528237, care a fost înregistrat sub nr.
în localitatea Brăila, jud Brăila, România, cu domiciliul în   18290 din 25.06.2008.
Brăila, strada Mihai Bravu nr. 298 BIS, cetățean român,        (89/689602)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6787/27.XI.2008                25

        Societatea Comercială                1. Retragere asociat ENE CORVIN și ADETU LIGIA
        RONIV DISCO - S.R.L.                2. Modalitățile de preluare a părților sociale de către
                                 ceilalți asociați.
            HOTĂRÂRE                   În conformitate cu art.226 din legea societăților
  Subsemnatul Nica Ion Valeriu - asociat unic al SC       comerciale, aliniat (b), domnul ENE CORVIN VALENTIN
RONIV DISCO SRL sat Albina com.Tichilești, azi          și doamna ADETU LIGIA se retrag din societatea ARIAL
01.02.2008 am hotărât recodificarea obiectului de        SRL, începând cu data de 01.07.2008 prin cesionarea
activitate și includerea următoarelor noi coduri din CAEN    părților lor sociale, prin renunțarea la orice alte pretenții.
Rev.2 - 2223,2312, 2512, 6120 și 9521.               Se consideră de comun acord că nu este necesară
  Activitatea principală rămâne aceeași.            apelarea la un expert sau instanță, voința părților fiind
  Punctele de lucru cu activitățile anterioare rămân      suficientă conf. cu art. 226 pct. 3 din Legea societăților
valabile.                            comerciale.
  (90/689603)                           Cesionarea de părți sociale între asociați se face după
                                 cum urmează:
                                  Ene Corvin Valentin cesionează un număr de 35 părți
        Societatea Comercială              sociale către d-l Dragos Costel
        RONIV DISCO - S.R.L.                Ene Corvin Valentin cesionează un număr de 15 părți
                                 sociale către d-l Adetu Ionel
            NOTIFICARE                  Adetu Ligia cesionează un număr de 5 părți sociale
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     către d-l Adetu Ionel
Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.   Capitalul social în valoare de 2.500 lei divizat în 250
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și    părți sociale cu valoare de 10 lei fiecare va fi distribuit
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    astfel:
actului constitutiv al societății comerciale RONIV DISCO      Adetu Ionel- 150 părți sociale în valoare de 1500 lei
SRL, cu sediul în SAT ALBINA, COMUNA TICHILEȘTI,         reprezintă 60% din capital
județ Brăila, Com. TICHILESTI, CAMERA 1, înregistrată        Dragos Costel-100 părți sociale în valoare de 1000 lei
sub nr. J9/378/2004, cod unic de înregistrare 16390228,     reprezintă 40% din capital
care a fost înregistrat sub nr. 18371 din 26.06.2008.        Din societatea ARIAL SRL se retrag:
  (91/689604)                           - Ene Corvin Valentin care a cesionat un număr de 35
                                 părți sociale către d-l Dragos Costel și 15 părți sociale
                                 către d-l Adetu Ionel
        Societatea Comercială                - Adetu Ligia care a cesionat 5 părți sociale către d-l
        UNACOM SERV - S.R.L.               Adetu Ionel
                                  Administrarea, conducerea și controlul societății se va
          HOTARAREA NR.1                face astfel:
         A ASOCIATULUI UNIC                 SC ARIAL SRL va fi condusă de către adunarea
          DIN 24.06.2008                asociaților. Fiecare asociat reprezintă societatea putând
                                 face toate operațiunile cerute pentru îndeplinirea
  SC UNACOM SERV SRL, cu sediul în Brăila, str.         obiectului de activitate.
Industriei, Cart. Brăilița, bl.A1,sc.4,parter,ap.59         Societatea va avea ca administratori și reprezentanți
reprezentată legal prin dl.Mocanu Mihai în calitate de
                                 pe ambii asociați.
asociat unic hotărăște următoarele:
                                  Pentru ducerea la îndeplinire a acesteia se
  a) înființarea unui punct de lucru nou situat la
                                 mandatează d-na Staicu Gabriela.
următoarea adresă: Str.Chișinău, nr.71, Brăila
                                   (93/689606)
  b) activitatea ce urmează a fi desfășurată aici va fi:
comercializarea de piese auto noi și second hand.
  (92/689605)                                 Societatea Comercială
                                          ARIAL - S.R.L.
        Societatea Comercială                          NOTIFICARE
          ARIAL - S.R.L.
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
        HOTĂRÂREA AGA NR.39                Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
                                 (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
        DIN DATA DE 30.06.2008              completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
 Pe ordinea de zi s-a discutat și s-a supus aprobării      actului constitutiv al societății comerciale ARIAL SRL, cu
următoarele:                           sediul în MUNICIPIUL BRĂILA, județ Brăila, Str.
  26           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6787/27.XI.2008

INDUSTRIEI, nr.17, CAMERA 1, înregistrată sub nr.          și o valoare totală de 100 lei, reprezentând 50% din
J9/568/2002, cod unic de înregistrare 15049908, care a       capitalul social înregistrat al Societății, în schimbul unui
fost înregistrat sub nr. 18895 din 01.07.2008.           preț de 10 lei pentru o parte socială și un preț total de 100
   (94/689607)                          lei pentru cele 10 părți sociale, după cum urmează:
                                    -domnul Amar Elieahu, achiziționează un număr de 9
                                  părți sociale, reprezentând 45% din capitalul social
        Societatea Comercială                înregistrat al societății, în schimbul unui preț de 10 lei
        TERRA TRAVEL - S.R.L.                pentru o parte socială și un preț total de 90 lei pentru cele
                                  9 părți sociale;
      HOTĂRÂREA NR.01/23.05.2008                 -doamna Mănescu Ramona-Elena, una (1) parte
 A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR AI               socială, reprezentând 5% din capitalul social înregistrat al
 SOCIETATII COMERCIALE “TERRA TRAVEL”               societății, în schimbul unui preț de 10 lei pentru o parte
   S.R.L. CU SEDIUL IN MUN.BRASOV,                socială;
STR.NICOLAE BALCESCU NR.60, SCARA B, AP.9,               prețul fiind achitat la data semnării prezentei hotărâri.
 CAMERA 1, JUD.BRASOV, INMATRICULATA LA               Cedentul este de acord că nu mai are nici o pretenție față
 OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI BRASOV               de cesionari cu privire la transfer și la părțile sociale ce fac
 SUB NR. J08/2023/25.08.2006, COD UNIC DE
                                  obiectul acestuia.
     INREGISTRARE RO 18967250
                                    Ca urmare a transferului de mai sus, începând cu data
  Subsemnații                           prezentei, Thomas Simona încetează să mai fie asociat al
  Daniel Thomas, cetățean român, căsătorit, domiciliat       Societății, cu toate consecințele ce decurg din acest fapt,
în București, str. Arh. Ion Berindei nr. 12, bl. 60, sc. 1, et.1,  fără a mai avea pretenții de orice natură față de Societate
ap. 6, sector 2, născut la data de 25.02.1968 în orașul       sau asociații acesteia.
Harlau, posesor al CI seria RR nr. 142035 emisă de           Art.2. - Ca urmare a cesiunii, capitalul social total al
Secția 8 Poliție la data de 14.12.2000, CNP             societății este de 200 lei, împărțit în 20 părți sociale, cu o
1680225220044 în calitate de asociat, deținând 50% din       valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul
capitalul social                          social al societății și împărțit după cum urmează:
  și                                  -asociatul Daniel Thomas, deținând un număr de 10
  Simona Thomas, cetățean român, născută la data de
                                  părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare, însumând 100
29.06.1973 în mun.Constanța, jud.Constanța, fiica lui
                                  ron, având un aport de 100,00 lei - numerar, având un
Ioan și a Lidia, domiciliată în București, str. Arh. Ion
                                  procent de câștig-pierderi de 50%,
Berindei nr. 12, bl. 60, sc. 1, etaj 1, apt. 6, sector 2,
                                    -asociatul Amar Elieahu, deținând un număr de 19
legitimată cu CI seria RR nr. 142036 eliberată de Secția 8
                                  părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare, însumând 90,00
Poliție București la data de 14.12.2000, CNP
                                  lei în numerar, având un procent de câștig- pierderi de
2730629082416, în calitate de asociat, deținând 50% din
                                  45%.
capitalul social
                                    -asociatul Mănescu Ramona-Elena, deținând un
  ai S.C. “TERRA TRAVEL” SRL - cu sediul în
mun.Brașov, str Nicolae Bălcescu nr.60, scara B, ap.9,       număr de 1 parte socială, în valoare de 10 lei în numerar,
Camera 1, jud.Brașov, înmatriculată la Oficiul Registrului     având un procent de câștig-pierderi de 5%.
Comerțului Brașov sub nr. J08/2023/25.08.2006, cod unic         Art. 3. Se numește în funcția de administrator al
de înregistrare RO 18967250,                    Societății domnul Amar Elieahu, cetățean român și
  condițiile legale și statutare fiind îndeplinite în calitate   israelian, necăsătorit, domiciliat în București, str.
de asociați ai S.C. “TERRA TRAVEL” SRL, în             Pridvorului nr. 23, bloc 18, scara A, et.2, ap.9, sector 4,
unanimitate, am hotărât următoarele:                legitimat cu pașaport nr. 06759634/16.10.2002, emis de
  Art.1. - Asociatul Thomas Simona, cesionează iar         autoritățile române competente la data de 16.10.2002,
domnul Amar Elieahu, cetățean român și israelian,          CNP 1600319400704, pe durată nelimitată și cu puteri
necăsătorit, domiciliat în București, str. Pridvorului nr. 23,   depline.
bloc 18, scara A, et.2, ap.9, sector 4, legitimat cu pașaport      Prin urmare, Societatea va avea doi administratori,
nr. 06759634/16.10.2002, emis de autoritățile române        fiecare numit pe durată nelimitată și cu puteri depline de
competente la data de 16.10.2002, CNP                reprezentare, gestiune și semnătură pentru și în numele
1600319400704, și doamna Mănescu Ramona-Elena,           Societății.
cetățean român, fiica lui Nicolae și Elena, domiciliată în       Art. 4. - Având în vedere modificările aduse Actului
sat Teiș, (com. Șotinga), jud.Dâmbovița, legitimată cu CI      Constitutiv, în temeiul disp. Art. 204 alin. 4 din Legea
seria DD nr. 157421 eliberată de Poliția mun.Târgoviște la     Societăților Comerciale din România, nr. 31/1990,
data de 04.04.2003, CNP 2790511151810,               republicată și modificată prin Legea 441/2006, se va
achiziționează toate cele 10 părți sociale pe care cedentul     redacta un Act Constitutiv actualizat în baza modificărilor
le deține în societate, având o valoare nominală de 10 lei     aduse prin prezentul act.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6787/27.XI.2008               27

  Prezenta hotărâre este semnată și de noii asociați,      astfel cum a fost ea modificată de Legea nr. 441/2006 am
semnătura lor reprezentând aderarea la dispozițiile       decis următoarele:
actului constitutiv al societății.                 I. Se aprobă forma actualizată a actului constitutiv;
  Prezenta hotărâre a fost redactată în 4 (patru)         II. Se aprobă recodificarea activităților societății în
exemplare                            conformitate cu prevederile Ordinului 337/2007
  (95/689695)                           III. Se împuternicește dl. Calin FUNARU să
                                 înregistreze la ORC mențiunile cuprinse în prezenta
                                 hotărâre.
        Societatea Comercială                 (98/689698)
        TERRA TRAVEL - S.R.L.

            NOTIFICARE                       Societatea Comercială
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul           CONTNIC EXPERT - S.R.L.
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                            NOTIFICARE
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
TERRA TRAVEL SRL, cu sediul în MUNICIPIUL            alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
BRAȘOV, județ Brașov, Str. Nicolae Bălcescu, nr.60,       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
scara B, ap.9,camera 1, înregistrată sub nr.           actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
J8/2023/2006, cod unic de înregistrare 18967250, care a     CONTNIC EXPERT SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
fost înregistrat sub nr.54665 din 10.06.2008.          BRAȘOV, județ Brașov, Str. DR. VASILE SAFTU, nr.54,
   (96/689696)                         înregistrată sub nr. J8/1750/2003, cod unic de
                                 înregistrare 15724486, care a fost înregistrat sub
                                 nr.58763 din 23.06.2008.
        Societatea Comercială                (99/689699)
        EXPRES CAFE - S.R.L.

      HOTĂRÂREA NR.2/16.06.2008                     Societatea Comercială
                                      DECO LIGHT SYSTEMS - S.R.L.
  Subsemnata POPA IULIANA, cetățean român,
născută la data de 10.03.1955 în Vela, jud.Dolj,                 HOTĂRÂREA A.G.A.
domiciliată în Victoria, str.Victoriei, bl.16 ap.6 jud.Brașov,
identificată cu CI-BV- 110210/Pol.Victoria/20.09.2000,         A S.C. “DECO MOBILI & LUCE” S.R.L.
CNP 2550310084754, am decis:                            J08/1527/2008
  1. Deschiderea unui punct de lucru în Făgăraș,         Subsemnații,
str.N.Bălcescu, nr.27, ap.2, jud.Brașov.              - IULIU COSULETU, cetățean român, născut la data
   (97/689697)                         de 02.03.1978 în mun. Brașov, jud. Brașov, domiciliat în
                                 Brașov, str.Mircea cel Bătrân, nr.45, bl.39, sc.D, ap.42,
                                 jud. Brașov, identificat cu C.I. seria BV nr. 149028, CNP
        Societatea Comercială               1780302080015, și
       CONTNIC EXPERT - S.R.L.                - LUMINITA-MIRELA VULCAN, cetățean român,
                                 născută la data de 13.09.1972 în mun. Brașov, jud.
       DECIZIA NR. 1/18.06.2008              Brașov, domiciliată în Brașov, str.Paun Pincio, nr.2, ap.1,
                                 jud. Brașov, identificată cu C.I. seria BV nr.512198, C.N.P.
       A ASOCIATULUI UNIC AL
                                 2720913080050,
      “S.C. CONTNIC EXPERT SRL
                                  Ambii în calitate de asociați ai S.C. DECO MOBILI &
  Subsemnatul Creanga Nicolae domiciliat în Brașov,      LUCE S.R.L., cu sediul în mun. Brașov, Str. Cezar Boliac
str. Dr. Vasile Saftu nr. 54 posesor al CI seria BV nr.     nr. 6, ap. 2, jud. Brașov, înmatriculată în Registrul
573882/2008 eliberată de Poliția Brașov în calitate de      Comerțului sub nr. J08/1527/2008, CUI 23994057, am
ASOCIAT UNIC al S.C. CONTNIC EXPERT SRL cu            hotărât, de comun acord, următoarele:
sediul în Municipiul Brașov, Str. Dr. Vasile Saftu (fosta      Modificarea dispozițiilor prevăzute în art.1 din cadrul
Comuna din Paris) nr. 54 înmatriculată la ORC sub nr.      actului constitutiv din data de 05.05.2008, în sensul că
J08/1750/2003 și CUI 15724486, având în vedere          acesta va avea următorul conținut:
contractul de cesiune părți sociale din data de           “Denumirea societății comerciale este DECO LIGHT
18.06.2008, prevederile Legii nr. 31/1990 republicată      SYSTEMS”
  28          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6787/27.XI.2008

  Toate celelalte prevederi ale actelor constitutive rămân         Societatea Comercială
neschimbate.                                CUMPANA PROD - S.R.L.
  Subsemnații asociați îl împuternicim pe dl.Iuliu
Cosuletu să aducă la îndeplinire prevederile prezentului              NOTIFICARE
act și să efectueze mențiunile corespunzătoare la        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
registrul comerțului.                     Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  (100/689700)                       alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                               modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                               actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
       Societatea Comercială              CUMPANA PROD SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
     DECO LIGHT SYSTEMS - S.R.L.             FĂGĂRAȘ, județ Brașov, Str. NEGOIU, bloc 12A, ap.19,
                               înregistrată sub nr. J8/1168/1994, cod unic de înregistrare
           NOTIFICARE                5780438, care a fost înregistrat sub nr.59361 din
                               24.06.2008.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 (103/689703)
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului         Societatea Comercială
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale           EMSI TAXI - S.R.L.
DECO LIGHT SYSTEMS SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
BRAȘOV, județ Brașov, Str. CEZAR BOLIAC, nr.6, ap.2,           HOTĂRÂREA NR.1/12.06.2008
înregistrată sub nr. J8/1527/2008, cod unic de          Subsemnații POPA CAMELIA-VASILICA, cetățean
înregistrare 23994057, care a fost înregistrat sub      român, născută la data de 01.01.1963 în Făgăraș,
nr.58898 din 23.06.2008.                   jud.Brașov, domiciliată în Făgăraș, str.Câmpului, nr.48A,
  (101/689701)                       jud.Brașov, identificată cu CI-BV- 289483/ Mun.Făgăraș/
                               01.08.2003, CNP 2630101082435 și POPA
                               CONSTANTIN, cetățean român, născut la data de
        Societatea Comercială             10.09.1964 în Recea, jud.Brașov, domiciliat în Făgăraș,
       CUMPANA PROD - S.R.L.              str.Câmpului, nr.48A, jud.Brașov, identificat cu CI-BV-
                               259654/Mun.      Făgăraș/26.02.2003,     CNP
           HOTĂRÂREA                1640910082417, asociați, am decis:
                                 1. Închiderea punctului de lucru din Iași, nr.20,
    ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR            jud.Brașov.
      S.C. CUMPANA PROD S.R.L.                (104/689704)
       DIN DATA DE 02.06.2008
  Subsemnatul GLIGA GRATIAN, cetățean român,
născut la data de 08.06.1975, în mun. Făgăraș, jud.             Societatea Comercială
Brașov, Domiciliat în mun. Făgăraș, bl.12A, ap. 19, jud.            NICULINA - S.R.L.
Brașov, CNP 1750608082417, în calitate de asociat unic
                                     HOTĂRÂREA NR.1/20.06.2008
al societății CUMPANA PROD S.R.L cu sediul în mun.
Făgăraș, Str. Negoiu, bl.12A, ap.19, jud. Brașov, cu       Subsemnații VĂCĂREANU NICULINA, cetățean
                               român, născută la data de 15.03.1968 în Heleșteni,
numărul de ordine la Registrul Comerțului Brașov,
                               jud.Iași, domiciliată în Făgăraș, str.Levezii, nr.40,
J08/1168/1994 și C.I.F. 5780438, hotărăsc următoarele:
                               jud.Brașov, identificată cu CI-BV-232644/Pol.Făgăraș,
  1. Deschiderea unui punct de lucru din Făgăraș, str.
                               CNP 26803215224500 și VĂCĂREANU MIHAI, cetățean
Parcului, bl. 3, Sp. Com. 1A, începând cu data de       român, născut la data de 01.11.1967, domiciliat în
01.06.2008.                          Făgăraș, str.Livezii, nr.40, jud.Brașov, identificat cu CI-
  2. Schimbarea activității principale cu cod CAEN 1581   BV-197924/Pol.Făgăraș, CNP 16711010175101,
- Fabricarea produselor de panificație și patiserie în cea  asociați, am decis:
cu cod CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor      1. Deschiderea unui punct de lucru în Făgăraș, str.
rezidențiale și nerezidențiale.                Podului, nr. 2, jud.Brașov.
  (102/689702)                         (105/689705)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6787/27.XI.2008               29

       Societatea Comercială                 4. Se recodifică obiectul de activitate în conformitate
      RA & MO CONSTRUCT - S.R.L.               cu CAEN Rev.2.
                                   5. Se completează obiectul de activitate al societății cu
      HOTĂRÂREA NR.1/13.06.2008               următoarele activități codificate în conformitate cu CAEN
  Subsemnații DRĂGHICI RADU-MUGUREL, cetățean          Rev.2
român, născut la data de 12.04.1970 în Făgăraș,           a. 68 Tranzacții imobiliare
jud.Brașov, domiciliat în Făgăraș, str.13 Decembrie,         i. 681 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare
                                 proprii
bl.27, sc.B, ap.14, jud.Brașov, CNP 1700412082434 și
                                   ii. 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare
SERGHEI MAGDA, cetățean român, născută la data de
                                 proprii
10.06.1969 în Murighiol, jud.Tulcea, cu domiciliul în
                                   6. Actul constitutiv al S.C. NEW PROPERTIES S.R.L.
Făgăraș, str.13 Decembrie, bl.27, sc.B, ap.14,
                                 autentificat sub nr. 4300/29.10.2007 la B.N.P. Sarbu
jud.Brașov, CNP 2690610364235, asociați, am decis:
                                 Victor se înlocuiește și se adoptă cu Actul Constitutiv
  1. Deschiderea unui punct de lucru în Făgăraș, str.1
                                 întocmit sub semnătură privată la data de 20.06.2008
Decembrie 1918, bl.8B, spațiu comercial nr.4 jud.Brașov.       Se împuternicește D-na Stinghe Simona Monica,
  (106/689706)                         domiciliată în Brașov, str.Printre Grădini nr. 8C,
                                 identificată cu CI seria BV, nr.054689, eliberată de Poliția
                                 Brașov la data de 10.08.1999, cu efectuarea tuturor
        Societatea Comercială               demersurilor necesare în vederea îndeplinirii, pe lângă
       NEW PROPERTIES - S.R.L.               Oficiul Registrului Comerțului Brașov, a formalităților de
                                 publicitate și opozabilitate față de terți a prezentei
        DECIZIA NR.1/20.06.2008
                                 hotărâri.
     A ASOCIATULUI UNIC AL                    (107/689707)
    S.C. NEW PROPERTIES S.R.L.
  ÎNREGISTRATA LA OFICIUL REGISTRULUI
 COMERTULUI BRASOV SUB NR. J08/2719/2005                    Societatea Comercială
  COD UNIC DE INREGISTRARE 18105026                     NEW PROPERTIES - S.R.L.
  S.C. S.T.S. TRADING S.R.L., cu sediul în mun.
                                            NOTIFICARE
Brașov,str. Oltului nr.2, jud. Brașov, înmatriculată la Oficiul
Registrului Comerțului Brașov sub nr. J08/1584/1997,         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Cod Unic de Înregistrare 10041938, prin asociații Stinghe     Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Neculae, domiciliat în Brașov, str. Printre Grădini, 8B,     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
posesor al CI seria BV, nr. 054690, eliberată de Poliția     modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
Brașov la 10.08.1999, CNP1561120080121 și Stinghe
                                 NEW PROPERTIES SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
Simona Monica, domiciliată în Brașov, str. Printre Grădini,
                                 BRAȘOV, județ Brașov, Str. OLTULUI, nr.2, ap.biroul 3,
nr. 8C, identificată cu CI seria BV, nr. 054689, CNP
                                 înregistrată sub nr. J8/2719/2005, cod unic de
2680811080011, în calitate de asociat unic al S.C. NEW
                                 înregistrare 18105026, care a fost înregistrat sub
PROPERTIES S.R.L., am decis pe data de 20.06.2008,
                                 nr.59448 din 24.06.2008.
în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, privind
                                   (108/689708)
societățile comerciale și contractul de vânzare -
cumpărare părți sociale autentificat la B.N.P. Tudorache
sub nr. 1258 în data de 15.04.2008, următoarele hotărâri:            Societatea Comercială
  1. Se mută sediul social al societății din localitatea           STABILUS ROMANIA - S.R.L.
Brașov, str. Decebal nr.81,Biroul 1, județul Brașov, în
mun.Brașov, str. Oltului nr. 2, Biroul 3 județul Brașov.                HOTĂRÂREA
  2. Se revocă din funcția de administratori începând cu
                                        ASOCIATULUI UNIC AL
data de 20.06.2008 dl. Vanbiervliet David C.J.M.J. și dl.
                                       SC STABILUS ROMÂNIA SRL
Lewal Eric Henry Anne Robert.
  3. Se numește în funcția de administrator unic                DIN DATA DE 03.06.2008
începând cu data de 20.06.2008, pe o perioadă            Stabilus GmbH, persoană juridică germană, cu sediul
nelimitată, dl. Stinghe Neculae, cetățean român,         în Germania, Wallersheimer Weg 100, D-56070 Koblenz,
domiciliat în Brașov, str. Printre Grădini, 8B, jud. Brașov,   înmatriculată în Registrul Comerțului Koblenz sub nr.
născut la data de 20.11.1956 în mun. Brașov, jud. Brașov,     HRB 40 (denumit în cele ce urmează “Asociat Unic”),
posesor al CI seria BV, nr. 054690, eliberată de Poliția     reprezentată prin administratorii dl. Udo Wendland,
Brașov la 10.08.1999, CNP1561120080121.              cetățean german, născut la data de 10.11.1961 în Kassel
  30           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6787/27.XI.2008

/ Germania, domiciliat în Alexanderstraße 8, 56075               Societatea Comercială
Koblenz / Germania, legitimat cu pașaport nr.                 STABILUS ROMANIA - S.R.L.
4339978586D, emis de autoritățile din Kassel la data de
04.01.2000 și dl. Johann von Löbbecke, cetățean                     NOTIFICARE
german, născut la data de 23.09.1962 în Bremen /           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Germania, domiciliat în Rheinau 8a, 56075             Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Kobtenz/Germania, identificat prin act de identitate nr.     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
4051045423, emis de autoritățile din Neckarsteinach la      modificările și completările ulterioare, depunerea textului
data de 03.05.2002,                        actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  în calitate de Asociat Unic al S.C. STABILUS          STABILUS ROMANIA SRL, cu sediul în COMUNA
ROMANIA S.R.L, o societate organizată și funcționând în      SÂNPETRU, județ Brașov, DN 11 KM 5+862,85,
conformitate cu legislația română, având sediul în        înregistrată sub nr. J8/2640/2005, cod unic de
localitatea Sânpetru, DN 11, Km 5+862,85, județul         înregistrare 17375366, care a fost înregistrat sub
Brașov, număr de ordine în Registrul Comerțului de pe       nr.59715 din 25.06.2008.
lângă Tribunalul Brașov J/ 08/ 2640 / 31.10. 2005, CUI        (110/689710)
RO 17375366 (denumită în cele ce urmează
“Societatea”),
  AVÂND ÎN VEDERE: prevederile Legii nr. 31/1990                 Societatea Comercială
privind societățile comerciale, republicată, cu ultimele               YETI - S.R.L.
completări și modificări,
  Asociatul Unic al S.C. STABILUS ROMANIA S.R.L. a             HOTĂRÂREA NR. 02/17.06.2008
luat următoarea
  DECIZIE                              A ASOCIATULUI UNIC AL SC YETI SRL, CU
  Art. 1. Se înființează un punct de lucru al societății în     SEDIUL IN SINCA NOUA, NR. 67B, CAM. 4,
Brașov, str. Codrii Cosminului nr. 95. În acest punct de      JUD. BRASOV, INMATRICULATA LA REGISTRUL
                                    COMERTULUI CU NR. J/08/744/2005,
lucru se vor desfășura și autoriza activitățile prevăzute de
                                         CUI 17388714
CAEN 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică
legate de acestea.                          Subsemnata HEDWIG ELISABETH WYSS, cetățean
  Art. 2. Se recodifică obiectul de activitate al societății,  elvețian, cunoscătoare a limbii române, născută în data
potrivit Ordinului Institutului Național de Statistică nr.    de 17.10.1940 în localitatea Bern, Elveția, domiciliată în
337/2007.                             Alte Landstr., 49, 8802 Kilchberg, Elveția, posesoare a
  Art. 3. Se modifică obiectul principal de activitate al    pașaportului nr. 9756823 eliberat de autoritățile elvețiene,
societății, acesta devenind de la data prezentului act      în calitate de asociat unic la SC YETI SRL, persoană
adițional: 2813 - fabricarea de pompe și compresoare.       juridică de naționalitate română, cu sediul în Sinca Noua,
  Art. 4. Se extinde obiectul de activitate al firmei cu     nr. 67B, cam. 4, jud. Brașov, înmatriculată la Registrul
codul CAEN 7112 - Activități de inginerie și consultanță     Comerțului cu nr. J/08/744/2005, CUI 17388714, în
tehnică legate de acestea.                    conformitate cu prevederile actului constitutiv și cu
  Art. 5. Se împuternicește:                   prevederile Legii nr. 31/1990 așa cum a fost aceasta
  • D-ra Adina Topoleanu, domiciliată în Brașov, str.      modificată am hotărât modificarea actului constitutiv al
Zizinului nr. 10, Bl. 38 ap. 35, identificată cu C.I. seria BV,  societății astfel:
nr. 523193, eliberată de Poliția Brașov, CNP             Art. 1 Se recodifică obiectul de activitate al societății,
2750418131271, pentru a acționa în calitate de          potrivit Ordinului Institutului Național de Statistică nr.
reprezentant al Societății, cu putere deplină de a semna     337/2007, conform mențiunilor din art. 6 din Actul
oricare și toate documentele în numele și pe seama        Constitutiv reactualizat al societății.
Societății înaintea oricărei autorități din România          Art. 2 Urmare a recodificării și a schimbării convenite
(inclusiv, dar fără a se limita la Registrul Comerțului și    de asociatul unic, obiectul principal de activitate al
notarul public), fiind împuternicită să îndeplinească toate    societății va fi: 7022-Activități de consultanță pentru
formalitățile necesare în vederea aducerii la îndeplinire și   afaceri și management
înregistrării deciziei menționate mai sus. Mandatara         Art. 3 Se deschide un sediu secundar (punct de lucru)
noastră este împuternicită să semneze și să înregistreze     al societății în com. Sinca Noua, str. Principală nr. 178 jud.
Actul Constitutiv actualizat al Societății. Mandatara este    Brașov.
împuternicită să delege unor terțe părți o parte/toate        Prezenta hotărâre a asociatului unic face parte
puterile încredințate ei prin prezenta, după cum va crede     integrantă din actul constitutiv al societății pe care îl
de cuviință. Mandatul acesteia se limitează numai la       modifică în mod corespunzător. Restul prevederilor din
formalitățile necesare depunerii și înregistrării prezentului   actul constitutiv rămân nemodificate.
act la instituțiile prevăzute de lege.                Hotărărea a fost redactată astăzi, 17.06.2008, în 4
   (109/689709)                         (patru) exemplare, la sediul societății din Sinca Noua, nr.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6787/27.XI.2008               31

67B, cam. 4, jud. Brașov și va fi adusă la îndeplinire de   administrator la SC MIL SPEDITION SRL, cu sediul în
către dl. Promberger Christoph Franz Johannes,         Brașov, str Aleea Mimozei nr. 7, bl. 81, sc. B, ap.11,
administrator cu puteri depline al societății.         înmatriculată la Registrul Comerțului Brașov, sub
  (111/689711)                        Nr.J/08/13/2007, având CUI 20358926 am hotărât
                                următoarele:
                                 Art.1. Schimbarea sediului social în comuna Hoghiz,
        Societatea Comercială             sat Dopca nr. 9, jud. Brașov.
          YETI - S.R.L.                 (114/689714)
           NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul            Societatea Comercială
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204            MIL SPEDITION - S.R.L.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului              NOTIFICARE
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
YETI SRL, cu sediul în COMUNA ȘINCA NOUA, județ        Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Brașov, nr.67B, ap.CAM.4, înregistrată sub nr.         alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
J8/744/2005, cod unic de înregistrare 17388714, care a     modificările și completările ulterioare, depunerea textului
fost înregistrat sub nr.59806 din 25.06.2008.         actualizat al actului constitutiv al societății comerciale MIL
   (112/689712)                       SPEDITION SRL, cu sediul în SAT DOPCA, COMUNA
                                HOGHIZ, județ Brașov, nr.9, înregistrată sub nr.
                                J8/13/2007, cod unic de înregistrare 20358926, care a
        Societatea Comercială
                                fost înregistrat sub nr.60379 din 26.06.2008.
       PALDYNA IMPEX - S.R.L.
                                  (115/689715)
           HOTĂRÂRE
  PALADE ION,cetățean român, născut la data de                Societatea Comercială
15.08.1950, în com. Buciumeni, sat Buciumeni, jud.                ROSTELU - S.R.L.
Galați, domiciliat în Com. Prejmer, str. Mare, nr. 652, jud.
Brașov, CNP 1500815080094, identificat cu C.I., seria                 HOTĂRÂRE
B.V. nr.323690/2004- Poliția Brașov și PALADE
                                 Asociatul unic Roman Liviu (CNP 1630326081978) al
OLGA,cetățean român, născută la data de 19.03.1957, în
                                societății S.C. ROSTELU S.R.L.. întrunit la sediul legal al
sat Livezile, jud. Vrancea, domiciliată în Com. Prejmer,
str. Mare, nr.652, jud. Brașov, CNP 2570319080088,       societății din Str.Aleea Uzinei, nr.1/A, hala 407, localitatea
identificată cu C.I. seria B.V.nr. 323686/2004-Poliția     Zărnești, jud.Brașov, prin adunarea generală a
Brașov, ambii asociați la S.C. PALDYNA IMPEX S.R.L.,      asociatului unic cu nr 1 din data de 02.05.2008.
societate cu sediul social în com. Prejmer, nr. 652, jud.     HOTĂRĂȘTE
Brașov având CUI: 10611842 și Nr. Reg. Com.            Modificarea articolelor din actul constitutiv după cum
J08/626/1998 prin prezenta hotărâm deschiderea unui      urmează:
punct de lucru situat pe latura de sud-est Oborului        I. Actualizarea obiectului de activitate din actul
municipal (spațiul nr.1), mun. Slobozia, jud. Ialomița.    constitutiv al societății S.C. ROSTELU S.R.L conform
   (113/689713)                       ORDINULUI NR.293/3.V.2007 MONITORUL OFICIAL
                                privind integrarea clasificărilor la nivel internațional intrat
                                în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2008.
        Societatea Comercială              Actualizarea activității principale din actul constititiv al
        MIL SPEDITION - S.R.L.             societății conform ORDINULUI NR.293/3.V.2007.
                                 II. Închiderea punctului de lucru din Orașul Ghimbav,
           HOTĂRÂRE                 Str. Făgărașului, nr. 1, spațiul 58, jud Brașov.
  Subsemnatul Baga Mihaly, cetățean român, născut la       Prezenta hotărâre este aprobată de către asociatul
data de 29.11.1984 în Oraș Rupea, jud. Brașov, domiciliat   unic dl Roman Liviu.
în Sat Dopca ( Comuna Hogbiz), nr.22, posesor al Cărții      Prezenta hotărâre va fi înregistrată la Oficiul
de identitate seria BV număr 040748, eliberată de Oraș     Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, în
Rupea la data de 26.04.1999, stare civilă căsătorit, CNP    termenele prevăzute conform legii.
1841129082200, în calitate de asociat unic și            (116/689716)
  32             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6787/27.XI.2008

       Societatea Comercială                       3. Punct de lucru-Catena, situat în Comuna Drăgoiești,
     FARMACEUTICA ARGESFARM - S.A.                    Jud.Vâlcea.
                                         Restul prevederilor rămân neschimbate.
             ACT ADIȚIONAL                      Pe cale de consecință, se republică Statutul societății
                                       -conform dispozițiilor art.204 alin.4 din Legea nr.31/1990
     LA STATUTUL S.C.FARMACEUTICA                    rep., modificată
         „ARGESFARM” S.A.                         (117/689747)
   Având în vedere prevederile Hotărârii C.A.
nr.115/30.06.2008;
   1) Se modifică art.5 -alin.2 din Statutul societății privind               Societatea Comercială
punctele lucru ale societății, în sensul completării cu                  FARMACEUTICA ARGESFARM - S.A.
poziția 62, ca urmare a deschiderii unui punct de lucru,
                                                      NOTIFICARE
care va avea următorul conținut:
   „Art.5 (2) 62. Farmacia-Catena, situata în Câmpulung-            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                       Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
Str. I.C.Brătianu (fostă Str.I.C.Frimu), Nr.114, Jud.Argeș.”
                                       (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
   2) Se modifică art.5 -alin.2 din Statutul societății privind
                                       completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
punctele lucru ale societății, în sensul abrogării pozițiilor         actului constitutiv al societății comerciale
18, 27 și 40, ca urmare a închiderii următoarelor puncte           FARMACEUTICA ARGESFARM SA, cu sediul în
secundare de lucru ale societății:                      MUNICIPIUL PITEȘTI, județ Argeș, Str. BANAT, nr.2, etaj
   1. Farmacia-Catena, situată în Câmpulung-Cart.Visoi           1, înregistrată sub nr. J3/363/1991, cod unic de
III, Str.General Dragalina, Bl.D1, parter, Jud.Argeș;             înregistrare 129022, care a fost înregistrat sub nr.47404
   2. Punct de lucru-Catena, situat în Comuna Albeștii de          din 01.07.2008.
Muscel, Jud. Argeș;                                (118/689748)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                  „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
            IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București                                                                  &JUYDGY|317635|
          și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
             Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                 Adresa pentru publicitate: Centrul de vânzări și informare, București, șos. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                                Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 6787/27.XI.2008 conține 32 de pagini.       Prețul: 0,96 lei        ISSN  1220–4889

								
To top