mof4_2008_6763 by tradetrek

VIEWS: 11 PAGES: 32

									                         PARTEA    A  IV-A
Anul 176 (XVIII) — Nr. 6763     PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI               Joi, 27 noiembrie 2008          PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
        Societatea Comercială              servicii suport pentru învățământ. ART.3. Se închide
       SY MAC SYSTEM - S.R.L.              punctul de lucru din municipiul Târgu-Jiu, Strada Siretului
                                numărul 4, județul Gorj, deschis conform contractului de
          ACT ADIȚIONAL               închiriere nr. 59800/05.11.2002. Restul prevederilor din
                                actul constitutiv rămâne neschimbat.
       LA ACTUL CONSTITUTIV
      AL SC SY MAC SYSTEM S.R.L.               Redactat în cinci exemplare originale.
                                  (1/687953)
  În baza legii 31/1990 cu modificările ulterioare și a
hotărârii AGA, se modifică actul constitutiv al societății
comerciale SY MAC SYSTEM SRL, cu sediul în mun.                Societatea Comercială
Tg-Jiu, Strada Unirii, blocul 7, scara 2, etajul 1,             SY MAC SYSTEM - S.R.L.
apartamentul 16, județul Gorj, înmatriculată la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj sub nr.              NOTIFICARE
J18/35/27.01.1998, având codul unic de înregistrare        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
10159675 după cum urmează:                   Gorj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
  ART.1. Se majorează capitalul social de la 114.000 lei,   (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
aport în numerar, la 839.000 lei, cu 725.000 lei, din care   completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
8.500 lei în numerar, 714.211 lei din contul 455.01      actului constitutiv al societății comerciale SY MAC
reprezentând aportul asociaților, conform balanței de     SYSTEM SRL, cu sediul în MUNICIPIUL TÂRGU JIU,
verificare și bilanțul contabil la 31.12.2007, iar 2.289 lei  județ Gorj, Str. UNIRII, bloc 7, scara 2, etaj 1, ap. 16,
reprezintă profitul conform soldului creditor al contului   înregistrată sub nr. J18/35/1998, cod unic de înregistrare
121 la data de 31.12.2007, așa cum rezultă din raportul    10159675, care a fost înregistrat sub nr.26034 din
de expertiză contabilă extrajudiciară și hotărârea AGA din   10.06.2008.
data de 10 aprilie 2008. Capitalul social în valoare de      (2/687954)
839.000 lei, aport în numerar, împărțit în 83.900 părți
sociale în valoare de 10 lei fiecare, aparține asociaților
după cum urmează: BĂLAN CONSTANTIN-DĂNUȚ-                  Societatea Comercială
41950 părți sociale, cu o valoare totală de 419500 lei,         PROFIL CONSTRUCTION - S.R.L.
aport în numerar, reprezentând 50% din capitalul social,
și GOLUMBEANU SILVIU - 41950 părți sociale, cu o                  ACT ADIȚIONAL
valoare totală de 419500 lei, aport în numerar,
reprezentând 50% din capitalul social; asociații participă         LA ACTUL CONSTITUTIV
la beneficii și pierderi proporțional cu capitalul social      AL SC PROFIL CONSTRUCTION S.R.L.
deținut. ART.2. Se reduce obiectul de activitate al       În baza art. 204 din Legea nr. 31/1990 republicată, se
societății comerciale cu următoarele: 8560 Activități de    modifică actul constitutiv al SC PROFIL
  2           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6763/27.XI.2008

CONSTRUCTION SRL, înmatriculată la Registrul                   Societatea Comercială
Comerțului Gorj sub nr. J18/346/2008 atribuit în data de              PECLANIC - S.R.L.
28.03.2008, C.U.I 23616493, având sediul ROVINARI,
STR.TERMOCENTRALEI,BLOC T5, SCARA 3, ETAJ 2,                     ACT ADIȚIONAL
AP.43, Jud. Gorj, astfel:
                                 LA ACTUL CONSTITUTIV AL SC PECLANIC S.R.L.
  Art.1 Se înființează punct de lucru în: sat Vlăduleni,
com. Bîlteni, jud. Gorj,                      În baza art. 204 din Legea nr. 31/1990 republicată,
  Restul articolelor și paragrafelor rămân neschimbate.     actul constitutiv al SC PECLANIC S.R.L., înmatriculată la
  (3/687955)                          Registrul Comerțului Gorj sub numărul de ordine
                                 J18/809/01.10.2007, C.U.I. 22490663, cu sediul în
                                 TÂRGU JIU, B-dul ECATERINA TEODOROIU, bl. 56A,
        Societatea Comercială              sc. 3, et. 3, ap. 15, Jud. Gorj, se modifică după cum
         WINGOLD - S.R.L.                urmează: Art. 1. Se prelungește valabilitatea punctului de
                                 lucru din Sat Bolbocești, Com. Albeni, Jud. Gorj până la
           ACT ADIȚIONAL                data de 01.06.2010 conform Contractului de închiriere nr.
LA ACTUL CONSTITUTIV AL SC WINGOLD S.R.L.            14510/06.06.2008. Restul articolelor și paragrafelor
                                 rămân neschimbate.
  În baza art. 204 din Legea nr. 31/1990 republicată și a
hotărârii asociaților nr. 1/09.06.2008, actul constitutiv al     (6/687958)
SC WINGOLD S.R.L, înmatriculată la Registrul
Comerțului Gorj sub nr. J18/81/06.02.2003, cod unic de
                                      Societatea Comercială
înregistrare: 15191120, având sediul în Jud. Gorj, Mun.
                                   DOVIMED AGENT DE ASIGURARE - S.R.L.
Tg.-Jiu, Str. Carpați, Nr. 10B, se modifică după cum
urmează:                                       ACT ADIȚIONAL
  Art. 1. Societatea deschide punct de lucru în Mun.
Tg- Jiu, Str. Unirii, Bl. 2, Parter, Jud. Gorj.          LA ACTUL CONSTITUTIV AL SC DOVIMED SRL
  Restul articolelor și paragrafelor rămân neschimbate.       În baza art. 204 din Legea nr. 31/1990 republicată și a
  (4/687956)                          hotărârii asociatului unic, se modifică actul constitutiv al
                                 SC DOVIMED SRL, cu sediul în Mun. Târgu Jiu, Str. Iosif
                                 Keber, bl. 4, sc. 2, ap. 16, Jud. Gorj, înregistrată la Oficiul
        Societatea Comercială
                                 Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj sub nr.
        MIOESMARIO - S.R.L.
                                 J18/300/2003, cod unic de înregistrare 15368044, după
           ACT ADIȚIONAL                cum urmează:
                                   Art. 1. Se schimbă denumirea societății comerciale din
  În baza art. 204 din Legea 31/1990, republicată,
                                 SC DOVIMED SRL în SC DOVIMED AGENT DE
precum și în baza hotărârii asociatului unic, Bîrzoi
                                 ASIGURARE SRL.
Dumitru-Marius, domiciliat în Rovinari, Ale. Parcului, bl.
                                   Art. 2. Se restrânge obiectul de activitate al societății
H6, sc. 2, ap. 42, județul Gorj, posesor al CI seria GZ nr.
109168/2002, eliberată de Poliția Rovinari, CNP         conform CAEN Rev. 2 și acesta va fi:
1811113160139, actul constitutiv al Societății Comerciale      Activitate principală: 6622 Activități ale agenților și
MIOESMARIO SRL, cu sediul în oraș Rovinari, Aleea        broker-ilor de asigurări. Activități secundare: 6621
Parcului, nr. 2, bl. B4, et. P, jud. Gorj, înregistrată la    Activități de evaluare a riscului de asigurare și a
Registrul Comerțului sub nr. J18/984/04.12.2007, CUI       pagubelor; 6629 Alte activități auxiliare de asigurări și
22861664, se modifică astfel:-                  fonduri de pensii.
  Art. 1 Asociatul hotărăște închiderea următorului punct      Art. 3. Se modifică datele de identificare ale asociatului
de lucru situat în oraș Rovinari, Str. Prieteniei, bl. A2, sc.  și administratorului DUICU M. VICTORIA, cu domiciliul în
1, parter, jud. Gorj.                      Mun. Timișoara, Calea Bogdăneștilor, nr. 32, sc. B, et. 9,
  Celelalte dispoziții ale actelor constitutive și actelor   ap. 37, Jud. Timiș, conform CI seria TM nr. 456461,
adiționale, în baza cărora funcționează societatea, rămân    eliberată de Poliția Timișoara, la data de 15.02.2005.
nemodificate, urmând să se aplice întocmai.             Restul articolelor și paragrafelor din statut rămâne
  Redactat în patru exemplare.                 neschimbat.
   (5/687957)                            (7/687959)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6763/27.XI.2008                 3

      Societatea Comercială                         Societatea Comercială
  DOVIMED AGENT DE ASIGURARE - S.R.L.                     TRANSFAST UNO - S.R.L.

            NOTIFICARE                            NOTIFICARE

  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 Gorj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
Gorj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
                                 (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și    completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    actului constitutiv al societății comerciale TRANSFAST
actului constitutiv al societății comerciale DOVIMED       UNO SRL, cu sediul în SAT COJANI, ORAȘ TÂRGU
AGENT DE ASIGURARE SRL, cu sediul în MUNICIPIUL         CĂRBUNEȘTI, județ Gorj, nr.24, înregistrată sub nr.
TÂRGU JIU, județ Gorj, Str. IOSIF KEBER, bloc 4, scara      J18/140/2008, cod unic de înregistrare 23236818, care a
2, ap. 16, înregistrată sub nr. J18/300/2003, cod unic de    fost înregistrat sub nr.26328 din 11.06.2008.
                                   (10/687962)
înregistrare 15368044, care a fost înregistrat sub
nr.26294 din 11.06.2008.
  (8/687960)                                  Societatea Comercială
                                           SIGNAL - S.R.L.

        Societatea Comercială                         ACT ADIȚIONAL
       TRANSFAST UNO - S.R.L.                LA ACTUL CONSTITUTIV AL S.C. SIGNAL SRL

           ACT ADIȚIONAL                  În baza Legii 31/1990 cu modificările ulterioare și a
                                 hotărârii AGA din data de 05.06. 2008, se modifică actul
       LA ACTUL CONSTITUTIV                constitutiv al societății comerciale SIGNAL SRL, cu sediul
      AL SC TRANSFAST UNO S.R.L.              în municipiul Tg-Jiu, strada Călărași, numărul 39 B,
                                 județul Gorj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului
  În baza art. 204 din Legea nr. 31/1990 republicată, se    de pe lângă Tribunalul Gorj, cu numărul de înregistrare
modifică actul constitutiv al SC TRANSFAST UNO SRL,       J18/63/01.03.2001, având Cod Unic de Înregistrare
înmatriculată la Registrul Comerțului Gorj sub nr.        13750373, după cum urmează: ART.1. Se retrage din
J18/140/2008, atribuit în data de 11.02.2008 C.U.I        societate asociatul PLĂVĂȚ NICOLAE, care a cesionat
23236818, având sediul în SAT COJANI,NR.24, TÂRGU        asociatei PLĂVĂȚ MARINELA cele 10 părți sociale în
CĂRBUNEȘTI, Jud. Gorj, astfel:                  valoare de 10 lei fiecare, valoare totală 100 lei, societatea
                                 comercială transformându-se în societate cu asociat unic.
  Art.1 Se completează obiectul de activitate al societății
                                 Capitalul social în valoare de 500 lei, aport numerar,
cu: 4120 - Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și
                                 împărțit în 50 părți sociale în valoare de 10 lei fiecare, va
nerezidențiale; 4211 - Lucrări de construcție a drumurilor    fi deținut de asociatul unic PLĂVĂȚ MARINELA, care
și autostrăzilor; 4213 - Construcția de poduri și tuneluri;   participă la profit și pierderi în proprorție de 100%. ART.2.
4221 - Lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru   Se retrage din calitatea de administrator numita PLĂVĂȚ
fluide; 4291 - Construcții hidrotehnice;4299 - Lucrări de    ANA-MARIA, societatea comercială fiind administrată de
construcție a altor proiecte inginerești n.c.a; 4311 - Lucrări  asociatul unic PLĂVĂȚ MARINELA. ART.3. Se reduce
de demolare a construcțiilor; 4312 - Lucrări de pregătire a   obiectul de activitate al societății comerciale cu
                                 următoarele activități: 3030 Fabricarea de aeronave și
terenului;4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru
                                 nave spațiale; 3311 Repararea articolelor fabricate din
construcții; 4321 - Lucrări de instalații electrice; 4331 -   metal; 6512 Alte activități de asigurări (exceptând
Lucrări de ipsoserie; 4332 - Lucrări de tâmplărie și       asigurările de viață); 6520 Activități de reasigurare; 8532
dulgherie; 4333 - Lucrări de pardosire și placare a       Învățământ secundar, tehnic sau profesional; 9411
pereților; 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări  Activități ale organizațiilor economice și patronale; 9412
de geamuri; 4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase   Activități ale organizațiilor profesionale; 9499 Activități ale
la construcții; 4399 - Alte lucrări speciale de construcții   altor organizații n.c.a;
                                   ART.4. Societatea comercială își deschide un punct de
n.c.a.
                                 lucru situat în municipiul Tg-Jiu, strada Popa-Șapcă, bloc
  Art. 2 Se aprobă actul constitutiv actualizat, conform    4, parter, județul Gorj. Restul prevederilor din actul
Legii 31/1990 modificată și republicată.             constitutiv rămân neschimbate.
  Restul articolelor și paragrafelor rămân neschimbate.      Redactat în cinci exemplare originale.
   (9/687961)                            (11/687963)
  4           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6763/27.XI.2008

        Societatea Comercială              nr.3, bl.3, sc.1, et.1, ap.5, jud. Gorj, înregistrată la Oficiul
          SIGNAL - S.R.L.                Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj sub nr.
                                 J18/ 508/ 21.05.2008, având cod unic de înregistrare
            NOTIFICARE                23921330, conform certificatului de înregistrare seria B
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     nr. 1487984 / 27.05.2008, după cum urmează:
Gorj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.     Se înființează punct de lucru situat în str. Rovinari,
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și    Zona Piața Veche, jud. Gorj.
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al      Se înființează punct de lucru situat în mun. Motru, str.
actului constitutiv al societății comerciale SIGNAL SRL,     Trandafirilor, jud. Gorj, situat la parter, standul nr.8.
cu sediul în MUNICIPIUL TÂRGU JIU, județ Gorj, Str.         Restul articolelor și paragrafelor din actul constitutiv
CĂLĂRAȘI, nr.39 B, înregistrată sub nr. J18/63/2001, cod     rămân neschimbate.
unic de înregistrare 13750373, care a fost înregistrat sub      (14/687966)
nr.26347 din 11.06.2008.
  (12/687964)                                 Societatea Comercială
                                       MOBELKRAFT PROD - S.R.L.

        Societatea Comercială                         ACT ADIȚIONAL
         PARNAS - S.R.L.                       SOCIETATEA COMERCIALĂ
                                        MOBELKRAFT PROD S.R.L.
           ACT ADIȚIONAL
                                  Subscrisa: S.C MOBELKRAFT PROD S.R.L.., cu
 LA ACTUL CONSTITUTIV AL SC PARNAS SRL             sediul social în municipiul Tg.-Jiu, Str. Oltețului, bl. 4, sc.
  În baza Legii 31/1990 cu modificările ulterioare și a     1, et. 4, ap. 9, județul Gorj„având CUI 14663186 și nr. de
hotărârii AGA din data de 03 iunie 2008, se modifică actul    ordine în Registrul Comerțului J18/215/29.05.2002,
constitutiv al societății comerciale PARNAS cu sediul în     conform Certificatului de Înregistrare seria B, nr. 0459159
satul Brădiceni, comuna Peștișani, județul Gorj         din data de 30.05.2002, de către Camera de Comerț și
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă    Industrie a județului Gorj, reprezentată prin Roșculete
Tribunalul Gorj cu numărul de înregistrare            Dumitru, domiciliat în municipiul Tg.-Jiu, Str Oltețului, bl.
J18/591/03.07.1995, având Cod Unic de Înregistrare        4, sc. 1, et. 4, ap. 9, județul Gorj, identificat prin CI, seria
7530489, după cum urmează: ART.1. Societatea           GZ, nr. 172044/2004-Pol. Tg.-Jiu, având CNP
comercială își închide următoarele puncte de lucru:       1561202182804, și Roșculete Claudiu-Octavian,
1) punctul de lucru situat în municipiul Tg-Jiu, Aleea Pieții,  domiciliat în municipiul Tg-jiu, str Oltețului, bl 4, sc. 1, et.
Complex Bianca, magazin nr. 29, județul Gorj; 2) punctul     4, ap. 9, județul Gorj, identificat prin CI, seria GZ, nr.
de lucru situat în municipiul Tg-Jiu, în incinta Complexului   176156-Pol. Tg-Jiu, având CNP 1841220180024, prin
Comercial Rodna din Piața Centrală Tg-Jiu, magazinul nr.     Roșculete Dumitru, domiciliat în municipiul Tg.-Jiu, str
12BIS, județul Gorj.                       Oltețului, bl. 4, sc. 1, et. 4, ap. 9, județul Gorj, identificat
  ART.2. Societatea comercială își deschide un punct de     prin CI, seria GZ, nr. 172044/2004- Pol. Tg.-Jiu, având
lucru situat în municipiul Tg-Jiu, în incinta Complexului    CNP 1561202182804, împuternicit prin Procura generală
Comercial Rodna din Piața Centrală Tg-Jiu, magazinul nr.     autentificată sub nr. 3946 din data de 08.06.2005 la BNP
12BIS, județul Gorj.. Restul prevederilor din actul       Silvia Badea, cu sediul în Tg-Jiu, județul Gorj, adoptă
constitutiv rămân neschimbate. Redactat în cinci         prezentul act adițional de modificare și completare a
exemplare originale.                       actului constitutiv al societății, conform Hotărârii AGA nr.
  (13/687965)                         01/15.05.2008, în sensul că:
                                  Art.1 Se închide punctul de lucru din municipiul Tg-Jiu,
                                 cartier Drăgoieni,nr, 188 C, județul Gorj.
        Societatea Comercială                Art. 2. Se schimbă obiectul principal de activitate din:
         ERIKBELLA - S.R.L.                 3101- Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine,
                                  în
           ACT ADIȚIONAL                 4619-Intermedieri în comerțul cu produse diverse.
                                  Restul articolelor și paragrafelor din actul constitutiv și
    LA STATUTUL S.C. ERIKBELLA S.R.L.             actele adiționale rămân nemodificate, urmând a fi
 În baza art. 204 din Legea nr. 31 /1990, republicată și    respectate întocmai de către asociați.
a hotărârii asociatului unic Motorga Laura-Diana, se        Redactat de Notarul Public în patru exemplare
modifică statutul și actele adiționale ale SC ERIKBELLA     originale.
SRL, cu sediul în mun. Tg-Jiu, str. Slt. Corneliu Bordei,       (15/687967)
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6763/27.XI.2008                5

        Societatea Comercială                (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
       MOBELKRAFT PROD - S.R.L.                completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
                                  actului constitutiv al societății comerciale BECEROM
            NOTIFICARE
                                  SRL, cu sediul în MUNICIPIUL TÂRGU JIU, județ Gorj,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Str. OLTEȚULUI, bloc 4, scara 1, ap.9, înregistrată sub nr.
Gorj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
                                  J18/814/2006, cod unic de înregistrare 19239557, care a
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al      fost înregistrat sub nr.26410 din 11.06.2008.
actului constitutiv al societății comerciale MOBELKRAFT         (18/687970)
PROD SRL, cu sediul în MUNICIPIUL TÂRGU JIU, județ
Gorj, Str. OLTEȚULUI, bloc 4, scara 1, etaj 4, ap.9,
înregistrată sub nr. J18/215/2002, cod unic de                   Societatea Comercială
înregistrare 14663186, care a fost înregistrat sub                 CASAROM 2005 - S.R.L.
nr.26409 din 11.06.2008.
  (16/687968)                                     ACT ADIȚIONAL
                                    În baza art. 204 din Legea 31/1990, republicată, și a
         Societatea Comercială               hotărârii asociatului unic LUNGESCU LAURA-ROZALIA,
         BECEROM - S.R.L.                 actul constitutiv al Societății Comerciale CASAROM 2005
                                  SRL, cu sediul în comuna Albeni, sat Albeni, județul Gorj,
           ACT ADIȚIONAL                 înmatriculată la registrul comerțului sub nr.
  În baza art. 204 din Legea 31/1990, republicată, și a      J 18/966/15.07.1994, CUI 6068676, se modifică astfel:
hotărârii asociaților Roșculete Dumitru, domiciliat în mun.       Asociatul unic a hotărât:
Tg-Jiu, str. Oltețului, bl. 4, sc. 1, et. 4, ap. 9, județul Gorj,    - schimbarea sediului societății din comuna Albeni, sat
posesor al CI seria GZ nr. 172044/2004, eliberată de
                                  Albeni, județul Gorj în Târgu-Jiu, strada Griviței, nr 35A,
Poliția Tg-Jiu, CNP 1561202182804 și Roșculete D.
Dragoș-Cristian, domiciliat în mun. Tg-Jiu, str. Oltețului,     județul Gorj,
bl. 4, sc. 1, et. 4, ap. 9, jud. Gorj, posesor al CI seria GZ      -închiderea punctului de lucru din Târgu-Jiu, str
nr. 078836/2001, eliberată de Poliția Tg-Jiu, CNP          Brândușei, bl 6, sc 1, et 3, ap 25, județul Gorj,
1871202180015, actul constitutiv al Societății Comerciale        - schimbarea activității principale din 1051 Fabricarea
BECEROM S.R.L., cu sediul în mun. Tg-Jiu, str. Oltețului,      produselor lactate și a brânzeturilor, domeniul producție,
bl. 4, sc. 1, ap. 9, jud. Gorj, înregistrată sub nr.        în 8299 Alte activități de servicii suport pentru
J18/814/27.11.2006 la Oficiul Registrului Comerțului de
                                  întreprinderi nca, domeniul servicii
pe lângă Tribunalul Gorj, se modifică astfel:
  Art. 1 Se completează obiectul de activitate cu           Celelalte dispoziții ale actului constitutiv și actelor
următoarele:                            adiționale, în baza cărora funcționează societatea rămân
  4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz     nemodificate.
gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor;         Redactat în patru exemplare.
4651 - Comerț cu ridicata al calculatoarelor,               (19/687971)
echipamentelor periferice și software-lui; 4652 - Comerț
cu ridicata de componente și echipamente electronice și              Societatea Comercială
de telecomunicații; 4666 - Comerț cu ridicata al altor               CASAROM 2005 - S.R.L.
mașini și echipamente de birou; 4669 - Comerț cu ridicata
al altor mașini și echipamente.                              NOTIFICARE
  Celelalte dispoziții ale actelor constitutive și actelor
adiționale, în baza cărora funcționează societatea, rămân       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
nemodificate urmând să se aplice întocmai.             Gorj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
  Redactat în patru exemplare originale.             (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
   (17/687969)                          completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
                                  actului constitutiv al societății comerciale CASAROM
         Societatea Comercială
         BECEROM - S.R.L.                 2005 SRL, cu sediul în MUNICIPIUL TÂRGU JIU, județ
                                  Gorj, Str. GRIVIȚEI, nr.35A, înregistrată sub nr.
            NOTIFICARE                 J18/966/1994, cod unic de înregistrare 6068676, care a
 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       fost înregistrat sub nr.26534 din 11.06.2008.
Gorj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.       (20/687972)
  6           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6763/27.XI.2008

       Societatea Comercială               LIZACOM IMPEX SRL cu sediul în municipiul Târgu-Jiu,
      IMAGE PREST SERV - S.R.L.              strada Slt. Ion Fota, bloc 1, scara 3, etaj 1, apartament 45,
                                 județul Gorj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului
           ACT ADIȚIONAL                de pe lângă Tribunalul Gorj cu numărul de înregistrare
  În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990      J18/558/06.06.2008, având Cod Unic de Înregistrare
republicată, cu modificările ulterioare și ale hotărârii     24016993, după cum urmează: ART.1. Societatea
adunării generale a asociaților Zorlescu Elena și        comercială își deschide un punct de lucru în municipiul
Munteanu Iuri, actul constitutiv al Societății Comerciale    Tg-Jiu, strada Aleea Pieții, în incinta Complexului
IMAGE PREST SERV SRL, cu sediul în Tg-Jiu, str.         Comercial Bianca, Piața Centrală, magazinul nr. 29,
Traian, bl. 6, sc.1, et.1,ap.1, jud. Gorj, înmatriculată în   județul Gorj. Restul prevederilor din actul constitutiv
registrul comerțului sub nr. J18/242/1998, CUI 10788934,     rămân neschimbate. Redactat în cinci exemplare
se modifică după cum urmează:                  originale.
  Asociata Zorlescu Elena a cesionat 10 părți sociale a       (23/687975)
câte 10 lei fiecare asociatului Munteanu Iuri, și Zorlescu
Elena se retrage din societate, pierzând calitatea de
asociat și de administrator.                           Societatea Comercială
  Societatea devine societate comercială cu asociat unic            TEAM GUARD - S.R.L.
în persoana lui Munteanu Iuri.
  În urma cesiunii, capitalul social este de 200 lei,               ACT ADIȚIONAL
împărțit în 20 părți sociale a câte 10 lei fiecare și aparține
în întregime asociatului unic Munteanu Iuri.                  LA ACTUL CONSTITUTIV
  Administratorul societății cu puteri depline este             AL SC TEAM GUARD S.R.L.
Munteanu Iuri.                           În baza art. 204 din Legea nr. 31/1990 republicată,
  Activitatea principală a societății este: 4120 - Lucrări   actul constitutiv al SC TEAM GUARD S.R.L.,
de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.   înmatriculată la Registrul Comerțului Gorj sub numărul de
  Se aprobă actul constitutiv actualizat.           ordine J18/548/26.06.2007, C.U.I. 22570142, având
  Redactat în patru exemplare originale.
                                 sediul în TÂRGU JIU, Str. NICOLAE BĂLCESCU, bl. 2,
   (21/687973)
                                 sc. 2, ap. 14, Jud. Gorj, se modifică după cum urmează:
                                  Art. 1. Asociatul NICULESCU AL. MARIAN-
       Societatea Comercială               ALEXANDRU cesionează un număr de 3 părți sociale
      IMAGE PREST SERV - S.R.L.              asociatului MECU I. NICOLAE-VICTOR. În urma
                                 modificărilor, capitalul social subscris și vărsat în numerar
            NOTIFICARE                în valoare de 200 RON se împarte în 20 de părți sociale
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     a 10 RON fiecare și se distribuie pe asociați astfel:
Gorj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.    1. MECU I. NICOLAE-VICTOR deține 13 părți sociale
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și    a 10 RON fiecare în valoare totală de 130 RON,
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    reprezentând 65% din capitalul social;
actului constitutiv al societății comerciale IMAGE PREST      2. NICULESCU AL. MARIAN-ALEXANDRU deține 7
SERV SRL, cu sediul în MUNICIPIUL TÂRGU JIU, județ        părți sociale a 10 RON fiecare în valoare totală de 70
Gorj, Str. TRAIAN, bloc 6, scara 1, etaj 1, ap.1,        RON, reprezentând 35% din capitalul social.
înregistrată sub nr. J18/242/1998, cod unic de           Art. 2. Participarea la beneficii și pierderi se face
înregistrare 10788934, care a fost înregistrat sub        proporțional cu aportul la capital.
nr.26537 din 11.06.2008.                      Art. 3. Societatea stabilește un punct de lucru în
  (22/687974)                         Tg-Jiu, B-dul Republicii, bl. 26, parter, Jud. Gorj.
                                  Art. 4. Se numește administrator MECU I. NICOLAE-
                                 VICTOR.
        Societatea Comercială                Art. 5. Se completează obiectul de activitate cu: 8424
        LIZACOM IMPEX - S.R.L.              - Activități de ordine publică și de protecție civilă; 8425 -
                                 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a
           ACT ADIȚIONAL
                                 acestora;
       LA ACTUL CONSTITUTIV                 Art. 6. Se aprobă actul constitutiv actualizat, conform
       AL SC LIZACOM IMPEX SRL               Legii 31/1990 modificată și republicată.
  În baza Legii 31/1990, cu modificările ulterioare și a      Restul articolelor și paragrafelor rămâne neschimbat.
hotărârii asociaților, se modifică actul constitutiv al SC      (24/687976)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6763/27.XI.2008                 7

         Societatea Comercială              a ardeziei; 0812 - Extracția pietrișului și nisipului; extracția
         TEAM GUARD - S.R.L.               argilei și caolinului; 3600 - Captarea, tratarea și distribuția
                                 apei; 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară; 4120 -
            NOTIFICARE                 Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     nerezidențiale; 4211 - Lucrări de construcție a drumurilor
Gorj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.   și autostrăzilor; 4213 - Construcția de poduri și tuneluri;
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și    4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor; 4312 - Lucrări
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al     de pregătire a terenului; 4321 - Lucrări de instalații
actului constitutiv al societății comerciale TEAM GUARD      electrice; 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire
SRL, cu sediul în MUNICIPIUL TÂRGU JIU, județ Gorj,        și de aer condiționat; 4329 - Alte lucrări de instalații pentru
Str. NICOLAE BĂLCESCU, bloc 2, scara 2, ap. 14,          construcții; 4331 - Lucrări de ipsoserie; 4333 - Lucrări de
înregistrată sub nr. J18/548/2007, cod unic de          pardosire și placare a pereților; 4334 - Lucrări de
înregistrare 22007891, care a fost înregistrat sub        vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri; 4339 - Alte
nr.26752 din 12.06.2008.                     lucrări de finisare; 4399 - Alte lucrări speciale de
  (25/687977)                          construcții n.c.a.; 6810 - Cumpărarea și vânzarea de
                                 bunuri imobiliare proprii; 6831 - Agenții imobiliare.
                                   Art. 3. Se aprobă actul constitutiv actualizat, conform
         Societatea Comercială              Legii nr. 31/1990 modificată și republicată.
          CIPRIBON - S.R.L.                 Restul articolelor și paragrafelor rămân neschimbate.
                                    (27/687979)
           ACT ADIȚIONAL
LA ACTUL CONSTITUTIV AL SC CIPRIBON S.R.L.
                                          Societatea Comercială
  În baza art. 204 din Legea nr. 31/1990 republicată, se              FAMOUS - S.R.L.
modifică actul constitutiv al SC CIPRIBON SRL,
înmatriculată la Registrul Comerțului Gorj sub nr.                    NOTIFICARE
J18/295/2003, atribuit în data de 14.04.2003 C.U.I.
15368079, având sediul SAT STOLOJANI, COM.              Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
BĂLEȘTI, Jud. Gorj, astfel:                    Gorj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
  Art.1 Se desființează punctul de lucru din:          (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
TG-JIU,STR.9 MAI, NR.68, JUD. GORJ.                completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
  Art.2 Se înființează un punct de lucru în: TG-JIU, str.    actului constitutiv al societății comerciale FAMOUS SRL,
Victoriei, nr. 159, jud. Gorj.                  cu sediul în ORAȘ NOVACI, județ Gorj, Sat
  Restul articolelor și paragrafelor rămân neschimbate.     POCIOVALIȘTE, înregistrată sub nr. J18/1800/1994, cod
  (26/687978)                          unic de înregistrare 6606392, care a fost înregistrat sub
                                 nr.26960 din 12.06.2008.
                                   (28/687980)
         Societatea Comercială
          FAMOUS - S.R.L.
                                          Societatea Comercială
           ACT ADIȚIONAL                        LARISUCA GOB - S.R.L.
 LA ACTUL CONSTITUTIV AL SC FAMOUS S.R.L.                       ACT ADIȚIONAL
  În baza art. 204 din Legea nr. 31/1990 republicată,
                                         LA ACTUL CONSTITUTIV
actul constitutiv al SC FAMOUS S.R.L., înmatriculată la
                                        AL SC LARISUCA GOB SRL
Registrul Comerțului Gorj sub nr. J18/1800/13.12.1994,
cod unic de înregistrare: 6606392, având sediul în Sat        În baza Legii 31/1990 cu modificările ulterioare și a
POCIOVALIȘTE, ORAȘ NOVACI, Jud. Gorj, se modifică         hotărârii asociaților, se modifică actul constitutiv al
după cum urmează:                         societății comerciale LARISUCA GOB SRL, cu sediul în
  Art. 1. Se schimbă activitatea principală din 4711 -      municipiul Tg-Jiu, municipiul Tg-Jiu, Bld. Constantin
Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu        Brâncuși, bloc 4, scara 1, parter, apartament 2, județul
vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și      Gorj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe
tutun în 4120 - Lucrări de construcție a clădirilor        lângă Tribunalul Gorj sub nr. J18/709/2007, cod unic de
rezidențiale și nerezidențiale;                  înregistrare 22324377, după cum urmează: ART.1. Se
  Art. 2. Se completează obiectul de activitate cu: 0811 -    completează obiectul de activitate al societății comerciale
Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru         cu următoarea activitate: 3831 Demontarea
construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și  (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase
  8           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6763/27.XI.2008

din uz pentru recuperarea materialelor; Restul                 Societatea Comercială
prevederilor din actul constitutiv rămân neschimbate.               FRAGIL - S.R.L.
Redactat în cinci exemplare originale.
  (29/687981)                                   NOTIFICARE
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
        Societatea Comercială             Gorj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
        LARISUCA GOB - S.R.L.              (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
                                completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
           NOTIFICARE                actului constitutiv al societății comerciale FRAGIL SRL,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    cu sediul în MUNICIPIUL TÂRGU JIU, județ Gorj, Str.
Gorj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.  NICOLAE BĂLCESCU, bloc 5, scara 2, etaj P, ap.1,
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și   înregistrată sub nr. J18/251/2008, cod unic de
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al   înregistrare 23472649, care a fost înregistrat sub
actului constitutiv al societății comerciale LARISUCA     nr.27085 din 12.06.2008.
GOB SRL, cu sediul în MUNICIPIUL TÂRGU JIU, județ         (32/687984)
Gorj, Str. C. BRÂNCUȘI, bloc 4, scara 1, etaj P, ap.2,
înregistrată sub nr. J18/709/2007, cod unic de
înregistrare 22324377, care a fost înregistrat sub              Societatea Comercială
nr.27058 din 12.06.2008.                          M G V COMPUTER - S.R.L.
  (30/687982)
                                          ACT ADIȚIONAL
                                      LA ACTUL CONSTITUTIV
        Societatea Comercială                  AL SC M G V COMPUTER S.R.L.
          FRAGIL - S.R.L.                În baza art. 204 din Legea nr. 31/1990 republicată și a
                                hotărârii asociatului unic nr. 1/12.07.2008, actul
          ACT ADIȚIONAL
                                constitutiv al SC M G V COMPUTER S.R.L., înmatriculată
  LA ACTUL CONSTITUTIV AL SC FRAGIL SRL            la Registrul Comerțului Gorj sub nr. J18/165/28.08.2000,
                                cod unic de înregistrare: R 13346198, având sediul în
  În baza Legii 31/1990, cu modificările ulterioare și a
                                Țînțăreni, Com. Țînțăreni, Jud. Gorj, se modifică după
hotărârii AGA din data de 11 iunie 2008, se modifică actul
                                cum urmează:
constitutiv al societății comerciale FRAGIL SRL, cu sediul
                                 Art. 1. Se închid următoarele puncte de lucru: 1.
în municipiul Târgu-Jiu, strada Nicolae Bălcescu, blocul
                                Turceni- incinta Casei de Cultură. Jud. Gorj - INTERNET;
5, scara 2, parter, apartamentul 1, județul Gorj,       2. Oraș Filiași, Str. Racoțeanu, Nr. 173, Bl. G6, Parter,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă   Jud. Dolj; 3. Oraș Turceni, incinta Casei de Cultură, jud.
Tribunalul Gorj cu numărul de înregistrare           Gorj;
J18/251/10.03.2008, având Cod Unic de Înregistrare        Art. 2. Se aprobă actul constitutiv actualizat, conform
23472649, după cum urmează:                  Legii 31/1990 modificată și republicată.
  ART. 1. Se cooptează în societate ca nou asociat și      Restul articolelor și paragrafelor rămân neschimbate.
administrator, doamna ORBEȚU OANA-CLAUDIA, căreia         (33/687985)
asociatul PACEARESCU FRANCISC-NICU i-a cesionat
cele 10 părți sociale în valoare de 10 lei fiecare, valoare
totală 100 lei, asociatul PACEARESCU FRANCISC-NICU              Societatea Comercială
retrăgându-se din societate și din calitatea de               M G V COMPUTER - S.R.L.
administrator. Capitalul social de 200 lei aport în numerar,
împărțit în 20 părți sociale cu o valoare nominală de 10 lei             NOTIFICARE
fiecare, va fi deținut de asociați astfel: ORBEȚU OANA-      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
CLAUDIA - 10 părți sociale cu o valoare totală de 100 lei,   Gorj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204.
aport în numerar, reprezentând 50% din capitalul social;    alin.(5) din Legea nr. 31/1990, republicată,cu modificările
și PĂNOIU GIL-NICOLAE - 10 părți sociale cu o valoare     și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
totală de 100 lei, aport în numerar, reprezentând 50% din   actului constitutiv al societății comerciale M G V
capitalul social. Asociații participă la profit și pierderi  COMPUTER SRL, cu sediul în ȚÎNȚĂRENI, județ Gorj,
proporțional cu capitalul social deținut. Restul        ȚÎNȚĂRENI, înregistrată sub nr. J18/165/2000 cod unic
prevederilor din actul constitutiv rămân neschimbate.     de înregistrare 13346198 care a fost înregistrat sub nr.
  Redactat în cinci exemplare originale.           27131 din 12.06.2008.
   (31/687983)                          (34/687986)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6763/27.XI.2008               9

        Societatea Comercială             Comerțului Gorj sub nr. J18/540/2008, având sediul în
         DENINAR - S.R.L.               Motru, Localitatea Ploștina, nr.48, Jud. Gorj, se modifică
                                după cum urmează:
          ACT ADIȚIONAL                Art. 1. Se completează obiectul de activitate cu
    LA STATUTUL S.C. DENINAR S.R.L.            următoarele activități:
                                 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
  În baza art. 204 din Legea nr. 31 /1990, republicată și   Restul articolelor și paragrafelor rămân neschimbate.
a hotărârii asociatul unic Motorga Laura-Diana, se        (37/687989)
modifică statutul și actele adiționale ale SC DENINAR
SRL, cu sediul în mun. Motru, Aleea Liliacului, nr.5, bl.B1,
sc.1, parter, ap.3, jud. Gorj, înregistrată la Oficiul             Societatea Comercială
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj sub nr.           FLORIONCOM - S.R.L.
J18/ 543/ 02.06.2008, având cod unic de înregistrare
23987130, conform certificatului de înregistrare seria B               NOTIFICARE
nr. 1488280 / 06.06.2008, după cum urmează:            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Se înființează punct de lucru situat în mun. Motru, Str.  Gorj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
Macului, nr.11, bl. N2, sc.1, parter, ap.1, jud. Gorj.     (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
  Restul articolelor și paragrafelor din actul constitutiv  completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
rămân neschimbate.                       actului constitutiv al societății comerciale FLORIONCOM
   (35/687987)                        SRL, cu sediul în PLOSTINA, MUNICIPIUL MOTRU,
                                județ Gorj, nr.48, înregistrată sub nr. J18/540/2008, cod
                                unic de înregistrare 23987157, care a fost înregistrat sub
        Societatea Comercială
                                nr.27393 din 13.06.2008.
        ALEXANISTIL - S.R.L.
                                  (38/687990)
          ACT ADIȚIONAL
       LA ACTUL CONSTITUTIV                      Societatea Comercială
       AL SC ALEXANISTIL S.R.L.                    SUCCES NIC COM - S.R.L.
  În baza art. 204 din Legea nr. 31/1990 republicată, se
modifică actul constitutiv al SC ALEXANISTIL SRL,                 ACT ADIȚIONAL
înmatriculată la Registrul Comerțului Gorj sub nr.              LA ACTUL CONSTITUTIV
J18/695/2006 atribuit în data de 12.10.2006 C.U.I.             AL SC SUCCES NIC COM SRL
19097657, având sediul TG-JIU, STR.SFÂNTUL
                                 În baza art.204 din Legea 31/1990 republicată și
DUMITRU, NR.2B, Jud. Gorj, astfel:
                                modificată și a hotărârii asociatului unic, se modifică actul
  Art.1 Se desființează punctul de lucru din:
                                constitutiv al SC SUCCES NIC COM SRL, cu sediul în
TG-JIU,STR.1 Decembrie 1918,NR.53,stand nr.8,parter,
                                comuna Runcu, sat Bâlta, județul Gorj, cod unic de
JUD. GORJ.
                                înregistrare 5762598, înmatriculată în registrul comerțului
  Art.2 Se înființează un punct de lucru în: TG-
                                sub numărul J 18/490/13.04.1994, conform certificatului
JIU,STR.1 Decembrie 1918,NR.53,stand nr.8,parter,
                                de înregistrare seria B nr. 1207055/2008, eliberat de
JUD. GORJ.
                                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj,
  Restul articolelor și paragrafelor rămân neschimbate.
                                după cum urmează:
  (36/687988)
                                 Art. 1. Se înființează un punct de lucru situat în orașul
                                Voluntari, Șoseaua Afumați numărul 86, stand 2 din
                                “Pavilionul Flora”, județul Ilfov, în incinta complexului
        Societatea Comercială
                                “SMART EXPO CONSTRUCT”, pe perioada 05.06.2008
        FLORIONCOM - S.R.L.
                                - 05.06.2009 și un punct de lucru situat în orașul Voluntari,
          ACT ADIȚIONAL               Șoseaua Afumați numărul 86, Depozitul F131, județul
                                Ilfov, în incinta complexului “SMART EXPO
       LA ACTUL CONSTITUTIV               CONSTRUCT”, pe perioada 05.06.2008 - 05.06.2009.
       AL SC FLORIONCOM S.R.L.               Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
 În baza art. 204 din Legea nr. 31/1990 republicată, și a   neschimbate.
hotărârii asociatului unic, actul constitutiv al SC        Redactat în patru exemplare originale.
FLORIONCOM S.R.L., înmatriculată la Registrul            (39/687991)
  10          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6763/27.XI.2008

        Societatea Comercială              REPUBLICII,BL.10, AP. 16, înregistrată sub nr.
      SILVA KRIPTON EXIM - S.R.L.             J18/1681/1994 cod unic de înregistrare 6721677 care a
                                fost înregistrat sub nr. 27426 din 13.06.2008.
          ACT ADIȚIONAL                  (42/687994)
       LA ACTUL CONSTITUTIV
     AL SC SILVA KRIPTON EXIM S.R.L.
                                        Societatea Comercială
  În baza art. 204 din Legea 31/1990 republicată, se              OPTIMAL C&G - S.R.L.
modifică actul constitutiv al SC SILVA KRIPTON EXIM
SRL, înmatriculată la Registrul Comerțului Gorj sub nr.               ACT ADIȚIONAL
J18/573/2007, atribuit în data de 09.07.2007 C.U.I.
22082001, având sediul SAT BAIA DE FIER, COMUNA          LA ACTUL CONSTITUTIV AL PROVATRA SRL
BAIA DE FIER, NR.1529, Jud. Gorj,astfel:              În baza Legii 31/1990, cu modificările ulterioare și a
  Art. 1 Se înființează un punct de lucru în: Baia de Fier,  hotărârii AGA din data de 12 iunie 2008, se modifică actul
sat Baia de Fier, nr.350, jud. Gorj               constitutiv al societății comerciale PROVATRA SRL, cu
  Restul articolelor și paragrafelor rămân neschimbate.    sediul în municipiul Tg-Jiu, strada 9 Mai, bloc 1, scara 1,
  (40/687992)                         etaj 3, apartament 13, județul Gorj, înregistrată la Oficiul
                                Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj cu
                                numărul de înregistrare J18/580/24.08.2006, având Cod
        Societatea Comercială              Unic de Înregistrare 18961894, după cum urmează: ART.
        ORNIS PROD - S.R.L.               1. Se schimbă denumirea societății comerciale din
                                PROVATRA SRL în OPTIMAL C&G SRL
          ACT ADIȚIONAL                ART. 2. Se cooptează în societate ca nou asociat domnul
                                TIȚA ION căruia asociata OPRIANA EUGENIA i-a
        LA ACTUL CONSTITUTIV
        AL SC ORNIS PROD SRL               cesionat cele 10 părți sociale în valoare de 10 lei fiecare,
                                valoare totală 100 lei, aceasta retrăgându-se din
  În baza dispozițiilor Legii nr. 31/1990 republicată, cu   societate și din calitatea de administrator. Capitalul social
modificări și a hotărârii asociatului unic, se modifică actul  subscris și vărsat de 200 lei, aport în numerar, împărțit în
constitutiv al SC ORNIS PROD SRL, nr. de înmatriculare     20 părți sociale cu valoarea nominală de 10 lei fiecare, va
J18/1681/2.12.1994, CUI: 6721677, cu sediul în Mun.       fi deținut de asociați astfel: OPRIANA GHEORGHE -10
Târgu Jiu, B-dul Republicii, bl 10, ap. 16, jud. Gorj, după   părți sociale cu o valoare totală de 100 lei, reprezentând
cum urmează:                          50% din capitalul social, și TIȚA ION -10 părți sociale cu
  Art.1 Se schimbă sediul societății din Mun. Târgu Jiu,   o valoare totală de 100 lei, reprezentând 50% din capitalul
B-dul Republicii, bl. 10, ap. 16, jud. Gorj în Mun. Târgu    social. Asociații participă la profit și pierderi proporțional
Jiu, str. Unirii, nr. 116, jud. Gorj.              cu capitalul social deținut. Societatea comercială va fi
  Art. 2 Se schimbă datele de identificare ale asociatului  administrată de asociații OPRIANA GHEORGHE și TIȚA
unic Cociu Victor, domiciliat în Mun. Târgu Jiu, str. 8     ION cu puteri depline. ART.3. Societatea comercială își
Martie nr. 3, jud. Gorj, conform CI seria GZ nr. 192831,    închide punctul de lucru situat în comuna Polovragi, sat
eliberată de Pol. Mun. Târgu Jiu la data de 09.11.2004.     Polovragi, numărul 574, județul Gorj. ART.4. Se schimbă
  Art. 3 Se aprobă actul constitutiv actualizat conform    domeniul principal din 471 Comerț cu amănuntul în
Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificări.          magazine nespecializate în 439 Alte lucrări speciale de
  Restul prevederilor din actul constitutiv rămân       construcții, și Activitatea principală din 4711 Comerț cu
neschimbate.                          amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
   (41/687993)                        predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun în
                                4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. ART.5. Se
                                reduce obiectul de activitate al societății comerciale cu
        Societatea Comercială              următoarele activități: 2051 Fabricarea explozivilor; 3030
        ORNIS PROD - S.R.L.               Fabricarea de aeronave și nave spațiale; 3311 Repararea
                                articolelor fabricate din metal; 6621 Activități de evaluare
           NOTIFICARE                a riscului de asigurare și a pagubelor; 6622 Activități ale
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    agenților și broker-ilor de asigurări; 6629 Alte activități
Gorj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204.     auxiliare de asigurări și fonduri de pensii; 7010 Activități
alin.(5) din Legea nr.31/1990, republicată,cu modificările   ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative
și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al  centralizate; 7500 Activități veterinare; 8532 Învățământ
actului constitutiv al societății comerciale ORNIS PROD     secundar, tehnic sau profesional; 8560 Activități de
SRL, cu sediul în TG-JIU, județ Gorj, B-DUL           servicii suport pentru învățământ; 9499 Activități ale altor
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6763/27.XI.2008              11

organizații n.c.a; Restul prevederilor din actul constitutiv  unic la FREE WINGX SRL, cu sediul în Moinești, str.
rămân neschimbate.                       Vasile Alecsandri, bl. Al, ap.10, județul Bacău,
  Redactat în cinci exemplare originale.            înmatriculată la ORC cu J04/1539/2007, capital social
  (43/687995)                         200 lei, cui 22356336, a hotărât:
                                  Art.1. Se schimbă sediul social în Moinești, str. Tudor
                                Vladimirescu, bl. SELECT 4, sc. B, ap.38, jud. Bacău.
        Societatea Comercială               Art.2. Se radiază punctul de lucru din Moinești, str.
        OPTIMAL C&G - S.R.L.              Tudor Vladimirescu, bl. SELECT 1, sc. A,B,C, Magazin
                                Moto-Velo, jud. Bacău.
           NOTIFICARE
                                  (46/688459)
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Gorj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și           Societatea Comercială
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al           FREE WINGX - S.R.L.
actului constitutiv al societății comerciale OPTIMAL C&G
SRL, cu sediul în MUNICIPIUL TÂRGU JIU, județ Gorj,                 NOTIFICARE
Str. 9 MAI, bloc 1, scara 1, etaj 3, ap. 13, înregistrată sub
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
nr. J18/580/2006, cod unic de înregistrare 18961894,
                                Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
care a fost înregistrat sub nr.27441 din 13.06.2008.
                                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
   (44/687996)
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
        Societatea Comercială              FREE WINGX SRL, cu sediul în Județul Bacău,
        NAFISS IMPEX - S.R.L.              Municipiul Moinești, Str. Tudor Vladimirescu Bl. Select 4
                                Sc. B Ap. 38, înregistrată sub nr. J04/1539/2007, cod unic
          ACT ADIȚIONAL                de înregistrare 22356336, care a fost înregistrat sub nr.
                                21321 din 19.06.2008.
        LA ACTUL CONSTITUTIV
                                  (47/688460)
       AL SC NAFISS IMPEX SRL
  CHIRICHEȘ-GABOR I. CARMIL, de cetățenie
română, născut la data de 02.12.1970 în Bacău,                 Societatea Comercială
domiciliat în Bacău, Str. Bicaz, Nr.11, Bloc 11, Scara A,            VABZOO - S.R.L.
Ap. 12, județul Bacău, posesor al CI seria XC, numărul
425644, eliberată de SPCLEP Bacău la data de                    ACT ADIȚIONAL
02.08.2005, cod numeric personal 1701202040034, în
calitate de asociat unic la SC NAFISS IMPEX SRL, cu        LA ACTUL CONSTITUTIV AL SC VABZOO SRL
sediul în Bacău, Str. Bicaz, Nr.11, Bloc 11, Scara A, Ap.     BERBEC D. MARICEL, cetățean român, născut la
12, județul Bacău, înmatriculată în registrul comerțului cu   data de 15.02.1964, în Loc.Gloduri, Jud. Bacău,
nr. J04/849/2007, cu un capital social de 200 lei, a      domiciliat în Sat Oârșia, Com. Izvoru Berheciului, Jud.
hotărât:                            Bacău, identificat cu CI, seria XC, nr.446780, eliberată de
  Art. 1. Se deschide punct de lucru situat în: Sat Luizi   SPCLEP Bacău, la data de 30.12.2005, CNP:
Călugăra, Com. Luizi Călugăra, Nr.919A, Jud. Bacău       1610815040022
   (45/688458)                          KOVACS N. VERONICA, cetățean român, născută la
                                data de 27.04.1963, în Loc. Luizi Călugăra, Jud.Bacău,
                                domiciliată în Bacău, Str. Narciselor, Nr.9, Bloc 9, Scara
        Societatea Comercială
                                A, Ap.26, Jud. Bacău, identificată cu CI, seria XC,
        FREE WINGX - S.R.L.
                                nr.017859, eliberată de Pol.Bacău, la data de 19.10.1999,
          ACT ADIȚIONAL                CNP:2640227040011, în calitate de asociați la SC
                                VABZOO SRL, cu sediul în Sat Băimac, Com. Izvoru
 LA ACTUL CONSTITUTIV AL FREE WINGX SRL             Berheciului, jud. Bacău, înmatriculată în registrul
  VINGHIAC I. OCTAVIAN, de cetățenie română, născut      comerțului cu nr. J04/1022/2004, cu un capital social de
la 27.06.1983 în Comănești, Jud.Bacău, domiciliat în      200 lei, au hotărât:
Moinești, str. Tudor Vladimirescu, bl. SELECT 4, ap.38,      Art.1. Se deschide punct de lucru situat în: Bacău, Str.
județul Bacău, posesor al CI Seria XC numărul 353905,      Aeroportului, Nr.5, în incinta Liceului - COLEGIUL
eliberată de Pol. Moinești la data de 02.07.2004, cod      TEHNIC DIMITRIE MANGERON, Jud. Bacău
numeric personal 1830627044874, în calitate de asociat       (48/688461)
  12          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6763/27.XI.2008

        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
       SICOMOR IMPEX - S.R.L.                     SARAH WOOD EXIM - S.R.L.

          ACT ADIȚIONAL                           NOTIFICARE
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  LA ACTELE SOCIETĂȚII COMERCIALE CU              Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
 RĂSPUNDERE LIMITATĂ „SICOMOR IMPEX “             alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Subsemnatul MÂNDRU N. DUMITRU, cetățean           modificările și completările ulterioare, depunerea textului
român, născut la data de 30.10.1957, în Plopana, județul    actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
Bacău, domiciliat în Bacău, str. Aleea Ghioceilor, nr. 33,   SARAH WOOD EXIM SRL, cu sediul în Județul Bacău,
                                Municipiul Onești, Str. George Bacovia Nr. 1, Bl. 1, Sc. A,
sc. B, ap 15, județul Bacău, identificat cu CI seria XC nr.
                                Et. 3, Ap. 19, înregistrată sub nr. J04/1057/2004, cod unic
409936, eliberată de Poliția Bacău, valabilă până la data    de înregistrare 15620132, care a fost înregistrat sub nr.
de 26.04.2005, cod numeric personal: 1571030040075,       22004 din 23.06.2008.
în calitate de asociat unic la S.C. SICOMOR IMPEX          (51/688465)
S.R.L. cu sediul în Bacău, str. Letea, nr. 14, sc. B, ap 7,
județul Bacău, înmatriculată la Oficiul Registrul
Comerțului cu nr. J04/72/1999, cu un capital social de 200           Societatea Comercială
                                        SUZUKI SELF - S.R.L.
lei, am convenit următoarele modificări la actele
constitutive ale societății:                             ACT ADIȚIONAL
  Art. 1. - Se deschide punct de lucru în Piatra Neamț,
                                        LA ACTUL CONSTITUTIV
Piața Bistrița, cartier Precista, județul Neamț.
                                        AL SC SUZUKI SELF SRL
   (49/688463)
                                  Subsemnații
                                  CERCASOV I. CONSTANTIN-IOACHIM, cetățean
                                român, născut la data de 08.03.1950, în comuna Rodna,
       Societatea Comercială
                                județul Bistrița-Năsăud, domiciliat în Bacău, Calea
      SARAH WOOD EXIM - S.R.L.
                                Moldovei nr. 41, județul Bacău, posesor al BI seria GT nr.
                                834834, eliberat de Poliția Bacău, având CNP
          ACT ADIȚIONAL
                                1500308040030, și CERCASOV I. STEFAN, cetățean
  LA ACTELE SOCIETĂȚII COMERCIALE CU              român, născut la data de 16.06.1976, în Târgoviște,
 RĂSPUNDERE LIMITATA „SARAH WOOD EXIM “             județul Dâmbovița domiciliat în Bacău, str. Martir Horea
                                nr. 117, posesor a BI seria GT nr. 833650, eliberat Poliția
  Subsemnatul:                         Bacău, având CNP 1760616040017, în calitate de
  CRĂCIUN GH. COSTEL, cetățean român, născut la        asociați la SC SUZUKI SELF SRL Bacău, înregistrată la
data de 11.05.1984, în Târgu Ocna, județul Bacău,        ORC Bacău, sub nr. J 04/1052/ 1995, având CIF 7638112
domiciliat în sat Bârsănești, com. Bârsănești, județul     și capital social 200 lei, am hotărât următoarele modificări
Bacău, identificat cu CI seria XC, nr. 128091, eliberată de   la actele constitutive ale societății:
Poliția Onești la data de 19.06.2001, cod numeric          Art. 1 - Se retrage din asociere și administrare
                                CERCASOV I. STEFAN;
personal 1840511044420, în calitate de asociat unic la
                                  Art. 2 - Asociatul CERCASOV I. STEFAN având CNP
S.C. SARAH WOOD EXIM S.R.L., cu sediul în Onești, str.     1760616040017 cesionează cu titlu gratuit, asociatului
George Bacovia, nr. 1, bl. 1, sc. A, et. 3, ap. 19, județul   CERCASOV I. CONSTANTIN-IOACHIM, având CNP
Bacău, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului cu nr   1500308040030,18 părți sociale în valoare totală de
J04/1057/2004, cu un capital social de 200 lei, am       180 lei.
convenit următoarele modificări la actele constitutive ale     Art. 3 - În urma cesiunii, structura capitalului social va
societății:                           fi următoarea:
  Art. 1. - Se completează obiectul secundar de          - CERCASOV I. CONSTANTIN-IOACHIM aport la
                                capitalul social 200 lei, echivalând cu 20 părți sociale
activitate cu: 4120; 4321; 4331; 4333; 4334; 4399.
                                reprezentând 100 % capitalul social, având cota de
  Art. 2. - Se modifică obiectul principal de activitate din  participare la beneficii și pierderi de 100 %.
1610 Tăierea și rindeluirea lemnului, în 4391 Lucrări de      Art. 4 - Societatea va li administrată de asociatul unic
învelitori, șarpante și terase la construcții.         CERCASOV I. CONSTANTIN-IOACHIM.
  (50/688464)                           (52/688466)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6763/27.XI.2008               13

        Societatea Comercială              lei, reprezentând 30% beneficii și pierderi; SOCOL V.
        SUZUKI SELF - S.R.L.               MIHAELA-MARIA- 2 părți sociale în valoare de 20 lei
                                 reprezentând 10% beneficii și pierderi; ROSSI
            NOTIFICARE                MASSIMO- 6 părți sociale în valoare de 60 lei
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     reprezentând 30% beneficii și pierderi, SOZIO
Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin   MASSIMO- 6 părți sociale în valoare de 60 lei,
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și    reprezentând 30% beneficii și pierderi.
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al      Art.4. Se Împuternicește SC MY CONSULTING SRL,
actului constitutiv al societății comerciale SUZUKI SELF     J04/2041/2007, pentru înregistrarea actului la ORC
SRL, cu sediul în Județul Bacău, Municipiul Bacău, Calea     Bacău, pentru preschimbare și pentru ridicarea actelor ce
Romanului Nr. 107, înregistrată sub nr. J04/1052/1995,      se vor elibera în acest sens.
cod unic de înregistrare 7638112, care a fost înregistrat       (54/688468)
sub nr. 22010 din 23.06.2008.
  (53/688467)
                                        Societatea Comercială
                                       MARANIM BUSINESS - S.R.L.
       Societatea Comercială
      MARANIM BUSINESS - S.R.L.                         NOTIFICARE
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
           ACT ADIȚIONAL                Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin
                                 (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
  LA ACTUL CONSTITUTIV LA SC MARANIM
 BUSINESS SRL SEDIUL SOCIAL - COMANESTI,             completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
   STR. CRINULUI, NR.15, JUD. BACAU              actului constitutiv al societății comerciale MARANIM
                                 BUSINESS SRL, cu sediul în Județul Bacău, Oraș
  Subsemnații: ANGELLOTTI RANIERO, cetățean          Comănești, Str. Crinului Nr. 15, înregistrată sub nr.
italian, cunoscător al limbii române, născut la data de     J04/1552/2006, cod unic de înregistrare 19147313, care
16.09.1947 în Force, Ascoli Piceno, domiciliat în Italia,    a fost înregistrat sub nr. 22043 din 23.06.2008.
Force, Via G. Verdi, nr.19, cu domiciliul ales în          (55/688469)
Comănești, str. Gârtei, bl.27, sc.A, ap.4, jud. Bacău,
posesor al CI seria AK NR.5441613, eliberată de
Autoritățile din Italia la data de 21.05.2005, ROSSI               Societatea Comercială
MASSIMO, cetățean italian, cu reședința în Italia,                 ASERO - S.R.L.
Montefiore Dell’Aso (AP), Via Gentile Da Montefiore 23
i.6,cu domiciliul ales în Comănești, str. Gîrlei, bl.27, sc.A,            ACT ADIȚIONAL
ap.4, jud. Bacău născut în Montefiore Dell’Aso,
Italia/31.10.1963, posesor al PA, seria Y, numar/089055,      LA ACTUL CONSTITUTIV AL S.C. ASERO SRL
eliberat de Aut. italiene/05.05.2003, și SOCOL V.             J04/122/2006, CUI 18317533
MIHAELA-MARIA, cetățean român, domiciliată în            SUBSEMNAȚII:
Făgăraș, str. 1 Decembrie1918, bl.69, sc.B, ap.5, jud.        CĂȘUNEANU I. COSTEL, cetățean român, născut la
Brașov, născută în Făgăraș, jud. Brașov/01.11.1977,       data de 09.08.1959 în com. Oituz, jud. Bacău, domiciliat
posesoare a CI/BV/393446, eliberată de Pol.           în sat Oituz, com. Oituz, jud. Bacău, posesor al CI seria
Fagaraș/18.02.2005, cnp 2771101082419 - asociați la       XC nr. 214000 eliberată de Mun. Onești la data de
SC MARANIM BUSINESS SRL, J04/1552/2006, CUI -          22.10.2002, cnp 1590809044446, și
RO 19147313 capital social - 200 lei, am hotărât:          CĂȘUNEANU C. PAULINA, cetățean român, născută
  Art. 1. Intră în asociere d-l. SOZIO MASSIMO,        la data de 28.06.1960 în com. Oituz, jud. Bacău,
cetățean italian, născut în loc. Isernia, Italia/16.06.1971,   domiciliată în sat Oituz, com. Oituz, jud. Bacău,
cu domiciliul în loc. Capracotta, 42A, Via Roma, Italia,     posesoare a CI seria XC nr. 214001 eliberată de Pol.
posesor al pașaportului, seria T/573803, eliberat de       Mun. Onești la data de 22.10.2002, cnp 2600628044451,
Ouestura dl Isernia, Italia la data de 02.05.2000, cu        în calitate de asociați ai S.C. ASERO SRL, cu sediul în
domiciliul ales în Comănești, str. Aleea Parcului, bl.D8,    Onești, str. Redului nr.101, jud. Bacău, înmatriculată la
ap.12, jud. Bacău                        ORC cu nr. J04/122/2006, am hotărât:
  Art. 2. D-l ANGELLOTTI RANIERO și D-l ROSSI           Art.1 Cășuneanu I. Costel se retrage din cadrul
MASSIMO cesionează la valoarea nominală câte 3 părți       asocierii și cesioneză 247.910 părți sociale în valoare
sociale fiecare asociatului nou intrat.             nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de 2.479.100
  Art.3.În urma cesiunii,structura capitalului social este:;  lei, reprezentând 50% din capitalul social al S.C. ASERO
ANGELLOTTI RANIERO- 6 părți sociale în valoare de 60       SRL cesionarului Cășuneanu C. Costel, cetățean român,
  14          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6763/27.XI.2008

născut la data de 29.05.1983 în Mun. Onești, Jud. Bacău,    RODICA, cetățean român, domiciliată în Comanesti, Str.
fiul lui Costel și Paulina, domiciliat în Sat Oituz (Com.   Pieții, bl.12, ap.2, jud. Bacău, posesoare a
Oituz), Jud. Bacău, identificat cu CI seria XC nr.       CI/XC/492183,elibetată de SPCLEP Comanesti/
491121/22.09.2006/SPCLEP          Onești, CNP    28.09.2006, născută în Soroca, Rep. Moldova/
1830529045368.                         08.09.1968, cnp 2680908047418 asociați SC RODI-
  Art.2 Cășuneanu C. Paulina se retrage din cadrul      STRJL SRL -sediu - Comanesti, Str. Pieții, bl.12, ap.2,
asocierii și cesioneză 247.910 părți sociale în valoare    jud. Bacău, J04/1185/2005, CUI 17720103, capital social
nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de 2.479.100   - 200 lei, au hotărât:
lei, reprezentând 50% din capitalul social al S.C. ASERO     Art1. Se deschide punctul de lucru din sat Asau, com.
SRL cesionarului Cășuneanu C. Ionuț, cetățean român,      Asau, nr. 74, jud. Bacău.
născut la data de 08.11.1986 în Mun. Onești, Jud. Bacău,     Art2. Se împuternicește SC MY CONSULTING SRL,
fiul lui Costel și Paulina, domiciliat în Sat Oituz (Com.   J04/2041/2007 pentru depunerea actului adițional la ORC
Oituz), Jud. Bacău, identificat cu CI seria XC nr.       Bacău.
436906/06.10.2005/SPCLEP          Onești, CNP      (58/688472)
1861108045357.
  Art.3 Ca efect al acestor cesiuni, structura asociaților
S.C. ASERO SRL va fi următoarea:                       Societatea Comercială
  CĂȘUNEANU C. COSTEL - 2.479.100 lei divizat în              KAPITAL MOTORS - S.R.L.
247.910 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare,
participare la capital, profit și pierderi: 50%;                  ACT ADIȚIONAL
  CĂȘUNEANU C. IONUȚ - 2.479.100 lei divizat în         LA ACTELE SOCIETĂTII COMERCIALE CU
247.910 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare,       RĂSPUNDERE LIMITATĂ „KAPITAL MOTORS”
participare la capital, profit și pierderi: 50%
                                  Subsemnații:
   (56/688470)
                                  PAVALASC P. CONSTANTIN-MARIUS, de cetățenie
                                română, născut la data de 19.05.1975, în Bacău, județul
        Societatea Comercială             Bacău, domiciliat în Bacău, str. 9 Mai, nr. 62, bl. 62, sc. A,
          ASERO - S.R.L.               et. 1, ap. 4, județul Bacău, identificat cu CI, seria XC, nr.
                                185766, eliberată de Poliția Bacău, la data de
           NOTIFICARE                13.05.2002, cod numeric personal: 1750519040136;
                                  HUȚU GH. DUMITRU-DANIEL, de cetățenie română,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                născut la data de 30.12.1962, în Bacău, județul Bacău,
Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin
                                domiciliat în Bacău, Str. Brândușei, nr. 7, județul Bacău,
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
                                identificat cu CI, seria XC, nr. 398983, eliberată de Poliția
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
                                Bacău, la data de 04.03.2005, cod numeric personal:
actului constitutiv al societății comerciale ASERO SRL, cu
                                1621230040019, și
sediul în Județul Bacău, Municipiul Onești, Str. Redului
                                  UNGUREANU I. IULIAN-GABRIEL, de cetățenie
Nr. 101, înregistrată sub nr. J04/122/2006, cod unic de
                                română, născut la data de 27.05.1964, în Bacău, județul
înregistrare 18317533, care a fost înregistrat sub nr.
                                Bacău, domiciliat în Bacău, Calea Republicii, nr. 1, sc. F,
22059 din 23.06.2008.
                                ap. 5, județul Bacău, identificat cu CI, seria XC, nr.
  (57/688471)
                                570170, eliberată de S.P.C.L.E.P. Bacău, la data de
                                21.12.2007, cod numeric personal: 1640527040035, în
        Societatea Comercială             calitate de asociați la S.C. KAPITAL MOTORS S.R.L. cu
        RODI - STRIL - S.R.L.             sediul în Bacău, str. Avram Iancu, nr. 1, județul Bacău,
                                înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr.
          ACT ADIȚIONAL               J04/1832/2004, cu un capital social de 500 lei, am
                                convenit următoarele modificări la actele constitutive ale
         SC RODI - STRIL SRL              societății:
  STRILET NAT. VLADIMIR, cetățean român, domiciliat        Art. 1. - Se retrage din asociere UNGUREANU I.
în Comanesti, Str. Moldovei, nr. 1,jud. Bacău, posesor al   IULIAN-GABRIEL. Asociatul retras cesionează către
CI -XC/ 450009, eliberată de SPCLEP Comanesti/         PAVALASC P. CONSTANTIN-MARIUS un număr de 2
25.01.2006, născut în Todiresti, Rep. Moldova/         părți sociale în valoare totală de 20 lei și către HUȚU GH.
19.01.1958, cnp 1580119047793 și STRAISTAR P.         DUMITRU-DANIEL un număr de 3 părți sociale în valoare
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6763/27.XI.2008               15

totală de 30 lei. În urma modificărilor intervenite, structura          Societatea Comercială
capitalului social va fi următoarea:                       MOBERPROD - S.R.L.
  - PAVALASC P. CONSTANTIN-MARIUS, aport la
capitalul social 170 lei, reprezentând 17 părți sociale,                NOTIFICARE
participare la profit/pierderi 35%;                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  - HUȚU GH. DUMITRU-DANIEL, aport la capitalul         Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin
social 330 lei, reprezentând 33 părți sociale, participare la  (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
profit/pierderi 65%.                       completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
   (59/688473)                         actului constitutiv al societății comerciale MOBERPROD
                                 SRL, cu sediul în Județul Bacău, Oraș Slănic Moldova,
                                 Str. Ciresoaia Nr. 63, înregistrată sub nr. J04/85/1998,
        Societatea Comercială               cod unic de înregistrare 10158068, care a fost înregistrat
       KAPITAL MOTORS - S.R.L.              sub nr. 22142 din 24.06.2008.
                                   (62/688476)
            NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin           Societatea Comercială
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și            OLTPLAST - S.R.L.
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
actului constitutiv al societății comerciale KAPITAL                 ACT ADIȚIONAL
MOTORS SRL, cu sediul în Județul Bacău, Municipiul         LA ACTUL CONSTITUTIV “OLTPLAST” S.R.L.
Bacău, Str. Avram Iancu Nr. 1, înregistrată sub nr.
J04/1832/2004, cod unic de înregistrare 16837831, care       Subsemnații:
a fost înregistrat sub nr. 22109 din 23.06.2008.          > DUMITRESCU CICILIA născută la data de
  (60/688474)                         16.07.1958 în com.Bărsanesti, jud.Bacău, domiciliată în
                                 mun.Onești, str.General Radu R. Rosetti, bl. 10, sc.A,
                                 ap.8, posesoare a CI seria XC nr.185916, eliberată de
        Societatea Comercială              Poliția Onești la data de 15.05.2002, cod numeric
        MOBERPROD - S.R.L.                personal 2580716044435,
                                  > ROSCA GH. TRAIAN, cetățean român născut la data
           ACT ADIȚIONAL                de 28.01.1956, în com.Caiuti, jud.Bacău, domiciliat în
AL SOCIETĂTII COMERCIALE CU RĂSPUNDERE              jud.Bacău,mun.Onești, str. Buciumului, nr. 12, bl. 12, sc.E
     LIMITATA „MOBERPROD”                  et.1, ap.4, posesor al CI seria XC nr.028829, eliberată de
                                 Poliția Onești, la data de 26.01.2000, cod numeric
  Subsemnații:
                                 personal 1560128044428,
  BERTALAN C. IOSIF-ȘTEFAN, cetățean român,
                                  >IOFCEA D. GHEORGHE, cetățean român, născut la
născut la data de 13.01.1946, în Slănic Moldova, jud.
                                 data de 27.01.1967, în loc.Cernavodă, jud.Constanța,
Bacău, domiciliat în Slănic Moldova, str. Cireșoaia, nr.63,
                                 domiciliat în jud. Bacău, mun. Onești, str.Mihai Bravu,
jud. Bacău, posesor al B.I., seria G.N., nr. 493308,eliberat
                                 nr.10, bl. 10, sc.B, et.3, ap.27,posesor al CI seria XC
de Pol. Slănic Moldova, la data de 07.08.1995.CNP:
1461013047337,                          nr.168810, eliberată de Poliția Onești, la data de
  BERTALAN ST. MARIA, cetățean român, născută la        07.03.2002 cod numeric personal 1610127162143,
data de 08.12.1949, în Slănic Moldova, jud. Bacău,         > ZANESCU V. DAN, cetățean român, născut la data
domiciliată în Slănic Moldova, str. Cireșoaia, nr.63, jud.    de 03.09.1952, în loc.Tg.Ocna, jud.Bacău, domiciliat în
Bacău, posesoare a B.I., seria G.K., nr. 281576, eliberat    jud.Bacău, mun.Onești, str.Belvedere, nr.1, bl.1, sc.1,
de Pol. Slănic Moldova, la data de 02.12.1999, CNP:       et.2, ap.5, posesor al CI seria XC nr.438182, eliberată de
2491208047339,                          Poliția Onești, la data de 18.10.2005, cod numeric
  în calitate de asociați ai S.C. MOBERPROD SRL, cu       personal 1520903044438,
sediul în Slănic Moldova, str. Cireșoaia, nr.63, jud. Bacău,    asociați ai SC OLTPLAST SRL, cu sediul în jud.Bacău,
număr de înregistrare în Registrul Comerțului          mun.Onești, Str. Industriilor, nr.1 B, înmatriculată sub
J04/85/1998, capital social 200 lei, am hotărât         nr.J04/654/2003, capital social de 801.000 RON, cod unic
modificarea statutului societății după cum urmează:       de înregistrare RO15513047, în baza Hotărârii Adunării
  Art 1 - Se completează obiectul de activitate al       Generale a Asociaților din data de 22.05.2008 și în baza
societății cu: 4789,4799.                    Legii nr. 31/1990, republicată și modificată, am hotărât
   (61/688475)                         efectuarea următoarelor modificări:
  16          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6763/27.XI.2008

  Art. 1. Se retrage din societate dl. ZANESCU V. DAN    înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului cu nr.
și cesionează definiv și irevocabil aportul său la capitalul  J04/1895/2005, cu un capital social de 200 lei, am
social în valoare totală de 200 RON asociatului ROSCA     convenit următoarele modificări la actele constitutive ale
GH. TRAIAN.                          societății:
  Art. 2. Urmare a cesiunii, capitalul social în sumă de    Art. 1. - Se majorează capitalul social cu aport în
801.000 RON divizat în 80.100 părți sociale în valoare de   numerar în valoare de 50100 lei. În urma majorării,
10 RON fiecare este deținut de către asociați astfel:     capitalul social total în valoare 50300 lei va fi împărțit în
  • DUMITRESCU CICILIA - 20.020 de părți sociale în     5030 părți sociale în valoare de 10 lei fiecare. Structura
valoare totală de 200.200 RON, având cota de participare    capitalului social va fi următoarea:
la benficii și pierderi de 24,9937%                - PRISECARU D.D. DANIEL, aport la capitalul social
  • ROSCA GH. TRAIAN - 20.040 de părți sociale în      50300 lei, reprezentând 5030 părți sociale, participare la
valoare totală de 200.400 RON, având cota de participare    profit/pierderi 100%.
la benficii și pierderi de 25,0187 %;                (65/688479)
  • IOFCEA D. GHEORGHE - 40.040 de părți sociale în
valoare totală de 400.400 RON, având cota de participare
la benficii și pierderi de 49,9876 %;                     Societatea Comercială
  Art.3. Se rescrie actul constitutiv al societății și se         PARA-MID TRADE - S.R.L.
recodifică obiectul de activitate conform Ordinului nr.
337/2007.                                      NOTIFICARE
  Celelalte prevederi din actul constitutiv rămân        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
neschimbate.                          Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin
   (63/688477)                       (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
                                completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
                                actului constitutiv al societății comerciale PARA-MID
        Societatea Comercială             TRADE SRL, cu sediul în Județul Bacău, Municipiul
         OLTPLAST - S.R.L.               Bacău, Str. Radu Negru Nr. 9, Bl. 9, Sc. B, Et. 4, Ap. 40,
                                înregistrată sub nr. J04/1895/2005, cod unic de
           NOTIFICARE                înregistrare 18059442, care a fost înregistrat sub nr.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   22203 din 24.06.2008.
Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin    (66/688480)
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
actului constitutiv al societății comerciale OLTPLAST            Societatea Comercială
SRL, cu sediul în Județul Bacău, Municipiul Onești, Str.          PROGETTO UDIRE - S.R.L.
Industriilor Nr. 1b, înregistrată sub nr. J04/654/2003, cod
unic de înregistrare 15513047, care a fost înregistrat sub             ACT ADIȚIONAL
nr. 22146 din 24.06.2008.                      LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII:
   (64/688478)                             «PROGETTO UDIRE “S.R.L.
                                 Subsemnata: TACCHINI MONICA, cetățean italian, cu
        Societatea Comercială              domiciliul în: ITALIA- Localitatea: TRAVO - VIA S. MARIA
       PARA-MID TRADE - S.R.L.             Nr. 1- Provincia.: PIACENZA- în calitate de: ASOCIAT și
                                ADMINISTRATOR UNIC AL S.C. PROGETTO UDIRE
          ACT ADIȚIONAL               SRL Întegistrată în Registrul Comerțului sub Nr.
                                J04/897/2006: CUI.:R018774802- Cu sediul în: BACĂU-
  LA ACTELE SOCIETATII COMERCIALE CU             Str. Comisa Bistrița Nr. 21. Sc. A. Ap. 15- Județ: BACĂU-
 RASPUNDERE LIMITATA „PARA-MID TRADE “              PRIN PROCURATOR: DALLA VALLE GIOVANNA.
  Subsemnatul:                        Cetățean italian, cu domiciliul in: ITALIA.
  PRISECARU D.D. DANIEL, cetățean român, născut la      Localitatea:TRAVO- VIA S. MARIA Nr. 1- Titulară: CARTE
data de 02.02.1969, în Bacău, județul Bacău, domiciliat în   DE IDENTITATE: Seria: AK-Nr.2752435. eliberată la data
Bacău, str. Radu Negru, nr. 9, sc. B, ap. 40, județul     de: 27-05-2005 de: PRIMARIA din TRAVO(PC)-ITALIA-
Bacău, identificat cu CI seria XC, nr. 293755, eliberată de  Conform Procurii Speciale Nr.237 / 02-APRILIE-2008
Poliția Bacău la data de 15.10.2003, cod numeric        autentificată de Biroul Notarului Public ADRIAN RIGLEA
personal 1690202040022, în calitate de asociat unic la     din: BACĂU-Str.Ana Ipatescu Nr. 1- Județ: BACĂU-
S.C. PARA-MID TRADE S.R.L. cu sediul în Bacău, str.        AM HOTĂRÂT SCHIMBAREA SEDIULUI SOCIETĂȚII
Radu Negru, nr. 9, sc. B, ap. 40, județul Bacău,        DUPA CUM URMEAZĂ:
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6763/27.XI.2008               17

  ART.1- SE MODIFICĂ SEDIUL SOCIETĂȚII                     Societatea Comercială
“PROGETTO UDIRE “S.R.L DIN: BACĂU Str. CORNIȘA                   PINVIC - S.R.L.
BISTRIȚA Nr. 21. Sc. A. Ap.15-JUDEȚ: BACĂU- ÎN:
BACĂU- Str. NICOLAE BĂLCESCU Nr.12. Bl.12. Sc. B,                  ACT ADIȚIONAL
Et. 6, Ad.22- JUDEȚ: BACĂU-
                                   LA ACTELE SOCIETĂȚII COMERCIALE CU
  CELELALTE    DISPOZIȚII  ALE  ACTULUI              RĂSPUNDERE LIMITATĂ „ PINVIC “
CONSTITUTIV RĂMÂN NESCHIMBATE.
  PREZENTUL ACT ADIȚIONAL A FOST ÎNTOCMIT ÎN:            Subsemnata:
6(șase) EXEMPLARE ASTĂZI, DATA DE: 18-06-2008.            PINTILIE C. VICTORIA, cetățean român, născută la
   (67/688481)                         data de 28.12.1955, în com. Luncani, județul Bacău,
                                 domiciliată în Bacău, Calea Republicii, nr. 44, sc. B, ap.
                                 35, județul Bacău, identificată cu CI seria XC, nr. 170912,
        Societatea Comercială               eliberată de Poliția Bacău la data de 18.03.2002, cod
       PROGETTO UDIRE - S.R.L.              numeric personal 2551228040041, în calitate de asociat
                                 unic la S.C. PINVIC S.R.L. cu sediul în Bacău, Calea
            NOTIFICARE                Republicii, nr. 44, sc. B, ap. 35, județul Bacău,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului cu nr.
Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin   J04/181/2008, cu un capital social de 200 lei, am convenit
                                 următoarele modificări la actele constitutive ale societății:
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
                                   Art. 1. - Se cooptează în asociere și administrare
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
                                 SANGIU (VÎRTOPEANU) V. ANCUȚA- MARILENA,
actului constitutiv al societății comerciale PROGETTO
                                 cetățean român, născută la data de 16.01.1981, în
UDIRE SRL, cu sediul în Județul Bacău, Municipiul
                                 Bacău, județul Bacău, domiciliată în Bacău, str. Viorelelor,
Bacău, Str. Nicolae Bălcescu Nr. 12, Bl. 12, Sc. B, Et. 6,
                                 nr. 5, sc. A, ap. 12, județul Bacău, identificată cu CI seria
Ap. 22, înregistrată sub nr. J04/897/2006, cod unic de
                                 XC, nr. 499102, eliberată de S.P.C.L.E.P. Bacău la data
înregistrare 18774802, care a fost înregistrat sub nr.
                                 de 22.11.2006, cod numeric personal 2810116046244.
22237 din 24.06.2008.
                                   Art. 2. - Se retrage din asociere și administrare
  (68/688482)
                                 PINTILIE C. VICTORIA. Asociatul retras cesionează
                                 către SANGIU (VÎRTOPEANU) V. ANCUȚA-MARILENA
        Societatea Comercială              un număr de 20 părți sociale în valoare totală de 200 lei.
         GOMIKA - S.R.L.                În urma modificărilor intervenite structura capitalului
                                 social va fi următoarea:
           ACT ADIȚIONAL                  SANGIU (VÎRTOPEANU) V. ANCUȚA-MARILENA,
                                 aport la capitalul social 200 lei, reprezentând 20 părți
LA ACTUL CONSTITUTIV AL S.C. GOMIKA S.R.L.            sociale, participare la profit/pierderi 100%.
  ASOCIAȚII:                            Art. 3. - Societatea va fi administrată de noul asociat
  - SAVIN M. IOANA-CĂTĂLINA, de cetățenie română,        unic, SANGIU (VÎRTOPEANU) V. ANCUȚA-MARILENA.
născută la data de 05.07.1975, în Tg. Neamț, jud. Neamț,       Art. 4. - Se modifică adresa sediului social din Bacău,
domiciliată în sat Hemeiuș, com. Hemeiuș, jud. Bacău,      Calea Republicii, nr. 44, sc. B, ap. 35, județul Bacău, în
identificată cu CI, seria XC, nr. 394712, eliberată de Pol.   Bacău, str. Viorelelor, nr. 5, sc. A, ap. 12, județul Bacău.
Bacău la data de 14.02.2005, CNP: 2750705040040;           (70/688484)
  - GOIA T. MARIA de cetățenie română, născută la data
de 14.04.1951, în Suceava, jud. Suceava, domiciliată în             Societatea Comercială
Bacău, Bld. Alexandru cel Bun, nr. 1, sc. D, ap. 12, jud.              PINVIC - S.R.L.
Bacău, identificată cu CI, seria XC, nr. 348423, eliberată
de Pol. Bacău la data de 02.06.2004, CNP:                       NOTIFICARE
2510414040039                            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  au convenit, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.    Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin
31/1990, republicată, modificarea Actului constitutiv al     (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
S.C. “GOMIKA” S.R.L. cu sediul în sat Nicolae Bălcescu,     completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
com. Nicolae Bălcescu, jud. Bacău, înmatriculată la       actului constitutiv al societății comerciale PINVIC SRL, cu
Registrul Comerțului sub nr. J04/1993/2005, cu un capital    sediul în Județul Bacău, Municipiul Bacău, Str. Viorelelor
social de 200 lei, după cum urmează:               Nr. 5 Sc. A Et. 2 Ap. 12, înregistrată sub nr. J04/181/2008,
  Art. 1. - Se radiază punctul da lucru situat în Bacău, str.  cod unic de înregistrare 23155330, care a fost înregistrat
Mihai Viteazu, nr. 5, jud. Bacău.                sub nr. 22258 din 24.06.2008.
   (69/688483)                           (71/688485)
  18          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6763/27.XI.2008

        Societatea Comercială               TRUCKS SRL, cu sediul în Județul Bacău, Oraș Târgu
       EST-VEST. TRUCKS - S.R.L.              Ocna, Str. Costache Negri, Bl. G6, Sc. B Ap. 9,
                                 înregistrată sub nr. J04/1152/2007, cod unic de
           ACT ADIȚIONAL                înregistrare 22028754, care a fost înregistrat sub nr.
  LA ACTELE SOCIETĂȚII COMERCIALE CU              22263 din 24.06.2008.
      RĂSPUNDERE LIMITATĂ                    (73/688487)
     „EST VEST CONSTRUCȚII”
                                        Societatea Comercială
  Subsemnații:                                TRANSACTIV IMB - S.R.L.
  TATU I. MARIAN-IONEL, de cetățenie română, născut
la data de 30.01.1974, în Tg. Ocna, jud. Bacău, domiciliat              ACT ADIȚIONAL
în județul Bacău, loc. Onești, Aleea Crinilor, nr. 11, ap. 76,
                                        LA ACTUL CONSTITUTIV
identificat cu CI, seria XC, nr. 408333, eliberată de Pol.          AL SC TRANSACTIV IMB SRL
Onești, la data de 19.04.2005, cod numeric personal:
                                  DĂDĂLICĂ V. VASILE-LUCIAN, de cetățenie română,
1740130047394,
                                 născut la data de 06.03.1979 în Bacău, domiciliat în
  TÂRLEA D. DANIELA, de cetățenie română, născută
                                 Bacău, Str. Martir Horia, Nr. 11, Bloc 11, Scara B, Parter,
la data de 19.11.1965, în Tg. Ocna, jud. Bacău,         Ap.2, județul Bacău, posesor al CI seria XC numărul
domiciliată în județul Bacău, loc. Tg. Ocna, str. Costache    240667, eliberată de Pol. Bacău la data de 20.03.2003,
Negri, bl. G6, sc. B, ap. 9, identificat cu CI, seria XC, nr.  cod numeric personal 1790306040023,
413260, eliberată de Pol. Tg. Ocna, la data de           DĂDĂLICĂ M. LILIANA-GABRIELA, de cetățenie
13.05.2005, cod numeric personal: 2651119040736, prin      română, născută la data de 20.04.1983 în Bacău,
mandatar TATU I. MARIAN-IONEL, de cetățenie română,       domiciliată în Bacău, Str. Martir Horia, Nr. 11, Bloc 11,
născut la data de 30.01.1974, în Tg. Ocna, jud. Bacău,      Scara B, Parter, Ap.2, județul Bacău, posesoare a CI
domiciliat în județul Bacău, loc. Onești, Aleea Crinilor, nr.  seria XC numărul 240712, eliberată de Pol. Bacău la data
11, ap. 76, identificat cu CI, seria XC, nr. 408333,       de 20.03.2003, cod numeric personal 2830420046195, în
eliberată de Pol. Onești, la data de 19.04.2005, cod       calitate de asociați la SC TRANSACTIV IMB SRL cu
numeric personal: 1740130047394, împuternicit prin        sediul în Bacău, Str. Mărășești, Nr. 104, județul Bacău,
procura nr. 8042/18.06.2008 autentificată la Consulatul     înmatriculată în registrul comerțului cu nr. J04/881/2004,
                                 cu un capital social de 200 lei, au hotărât:
General al României la Torino,
                                  Art. 1. Se cooptează ca asociat și administrator
  în calitate de asociați la S.C. EST VEST
                                 Domnul DĂDĂLICĂ V. MARIUS, de cetățenie română,
CONSTRUCȚII S.R.L. cu sediul în județul Bacău, loc. Tg.     născut la data de 12.07.1973 în Vaslui, domiciliat în
Ocna, str. Costache Negri, bl. G6, sc. B, ap. 9,         Bacău, Str. Martir Horia, Nr. 11, Bloc 11, Scara B, Parter,
înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr.      Ap.2, județul Bacău, posesor al CI seria XC numărul
J04/1152/2007, cu un capital social de 200 lei, am        279508, eliberată de Pol. Bacău la data de 15.08.2003,
convenit următoarele modificări la actele constitutive ale    cod numeric personal 1730712040066
societății:                             Art. 2. Domnul DĂDĂLICĂ V. VASILE-LUCIAN
  Art. 1. - Se schimbă obiectul principal de activitate în   cesionează 9 părți sociale deținute, în valoare totală de
4941 Transporturi rutiere de mărfuri               90 lei asociatului cooptat - DĂDĂLICĂ V. MARIUS.
  Art. 2. - Se schimbă denumirea societății din S.C. EST     Art.3. Participarea la capital social, beneficii și pierderi
VEST CONSTRUCȚII S.R.L. în S.C. EST-VEST.            va fi următoarea:
TRUCKS S.R.L.                            DĂDĂLICĂ V. VASILE-LUCIAN -100 lei, nr. părți
   (72/688486)                         sociale 10, cota de participare la capital, beneficii și
                                 pierderi: 50 %
                                  DĂDĂLICĂ M. LILIANA-GABRIELA - 10 lei, nr. părți
        Societatea Comercială               sociale 1, cota de participare la capital, beneficii și
       EST-VEST. TRUCKS - S.R.L.              pierderi: 5%
                                  DĂDĂLICĂ V. MARIUS - 90 lei, nr. părți sociale 9, cota
            NOTIFICARE                de participare la capital, beneficii și pierderi: 45 %
                                  Art.4. Se radiază punctele de lucru situate în: Bacău,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     Str. Martir Horia, Nr. 11, Bloc 11, Scara B, Parter, Ap.2,
Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin   județul Bacău; Bacău, Str.Erou Gh. Rusu, Nr. 4, Bloc 4,
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și    Scara G, Ap.3, județul Bacău; Bacău, Str. Războieni, Nr.
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    8, Bloc 8, Scara A, Ap.1, județul Bacău
actului constitutiv al societății comerciale EST-VEST.        (74/688488)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6763/27.XI.2008              19

        Societatea Comercială              1640707044426, în calitate de asociat unic la SC AMAG-
       TRANSACTIV IMB - S.R.L.              MIHDOR SRL cu sediul în Sat Oituz, Com. Oituz, județul
                                Bacău, înmatriculată în registrul comerțului cu nr.
           NOTIFICARE                J04/790/2007, cu un capital social de 200 lei, a hotărât:
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     Art. 1. Se deschide punct de lucru situat în: Sat Poiana
Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin  Sărată, Com. Oituz, Nr. 1110, Jud. Bacău
                                  (77/688491)
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
actului constitutiv al societății comerciale TRANSACTIV             Societatea Comercială
IMB SRL, cu sediul în Județul Bacău, Municipiul Bacău,             IRISDAN IMPEX - S.R.L.
Str. Marasesti Nr. 104, înregistrată sub nr. J04/881/2004,
cod unic de înregistrare 16415284, care a fost înregistrat             ACT ADIȚIONAL
sub nr. 22279 din 24.06.2008.
   (75/688489)                               LA ACTUL CONSTITUTIV
                                      AL S.C.IRISDAN IMPEX SRL
                                  PLAEASU I. ILEANA, de cetățenie română, născută la
        Societatea Comercială              data de 11.05.1950 în com. Solont, jud. Bacău,
       OCADOM INVEST - S.R.L.              domiciliată în com. Solont, sat Cucuieti, județul Bacău,
                                posesoare a CI, seria XC nr. 100658, eliberată de Pol.
          ACT ADIȚIONAL                Moinesti, la data de 23.02.2001, cnp 2500511040052
                                  PLAEASU V. IRINA, de cetățenie română, născută la
       LA ACTUL CONSTITUTIV               data de 16.07.1977 în Bacău, jud. Bacău, domiciliată în
      AL SC OCADOM INVEST SRL               Bacău, Str. 22 Decembrie, nr. 1, sc. D, ap. 15, jud. Bacău,
  BOGZA OANA MIHAELA, de cetățenie română,          posesoare a CI, seria XC nr. 493184, eliberată de
născută la data de 12.04.1973 în Onești, jud. Bacău,      SPCLEP Bacău, la data de 14.10.2006, cnp
domiciliată în Onești, Bld. Republicii, Nr. 41, sc. A, ap. 1,  2770716040037, în calitate de asociați ai IRISDAN
județul Bacău, posesoare a CI Seria XC numărul 443704,     IMPEX SRL, cu sediul în Bacău, Str. 22 Decembrie, nr. 1,
eliberată de SPCLEP Onești la data de 06.12.2005, cod      sc. D, ap. 15, județul Bacău, înmatriculată în registrul
numeric personal 2730412044427,                 comerțului cu nr J04/226/2007, cu un capital social de
  MARCU CARMEN, de cetățenie română, născută la        200 lei, au hotărât:
data de 28.10.1970 în Onești, jud. Bacău, domiciliată în      Art. 1. Se deschide un punct de lucru în sat Solont, nr.
Onești, Str. Păcii, Nr. 20, sc. B, ap. 22, județul Bacău,    150, com. Solont, jud. Bacău.
posesoare a CI Seria XC numărul 140824, eliberată de        (78/688492)
Pol. Onești la data de 13.09.2001, cod numeric personal
2701028044455,
                                        Societatea Comercială
  în calitate de asociați ai SC OCADOM INVEST SRL,
                                        LUCBAL COM - S.R.L.
cu sediul în Onești, Bld. Republicii, Nr. 41, sc. A, ap. 1,
județul Bacău, înmatriculată în registrul comerțului cu               ACT ADIȚIONAL
nr.J04/ 939/2008, cu un capital social de 200 lei, CUI
23866368, au hotărât:                             LA ACTUL CONSTITUTIV
  Art.1. Se deschide un punct de lucru în Onești, Calea           AL SC LUCBAL COM SRL
Mărășești, nr.10, ap.1, jud. Bacău.                CRISTEA P. IULIAN-CRISTINEL, cetățean român,
   (76/688490)                        născut la data de 21.12.1967, în Bacău, domiciliată în
                                Bacău, Str. 9 Mai, Nr.52, Bloc 52, Scara D, Ap.11, Jud.
                                Bacău, identificat cu CI, seria XC, nr. 156492 eliberată de
        Societatea Comercială              Pol. Bacău, la data de 21.01.2002, CNP:
        AMAG-MIHDOR - S.R.L.               1671221040068,
                                  LUCIAN D. ELENA-CODRINA, cetățean român,
          ACT ADIȚIONAL                născută la data de 11.09.1968 în Bacău, domiciliată în
                                Bacău, Str. Războieni, Nr.26, Bloc 26, Scara A, Ap.7, Jud.
        LA ACTUL CONSTITUTIV               Bacău, identificată cu CI, seria XC, nr.375292, eliberată
       AL SC AMAG-MIHDOR SRL               de Pol. Bacău, la data de 25.10.2004, CNP:
  AMAGDEI GH. MIHAI, de cetățenie română, născut la      2680911040112, în calitate de asociați la SC LUCBAL
data de 07.07.1964 în Loc. Oituz, Jud. Bacău, domiciliat    COM SRL cu sediul în Bacău, Str. Ghioceilor, Nr.13, Bloc
în Sat Oituz, Com. Oituz, județul Bacău, posesor al CI     13, Scara B, Etaj 1, Ap.3, Jud. Bacău, înmatriculată în
seria XC numărul 519098, eliberată de SPCLEP Onești la     registrul comerțului cu nr. J04/882/1994, cu un capital
data de 07.03.2007, cod numeric personal            social de 210 lei, au hotărât:
  20           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6763/27.XI.2008

  Art. 1. Se cooptează ca asociat și administrator         ADRIAN I. PAVAL, cetățean român, născut la data de
Doamna CRISTEA AL. FLORICA, de cetățenie română,          23.09.1968 în Bogdanesti, jud. Suceava, cu domiciliul în
născută la data de 06.03.1943, în Bacău, domiciliată în      Bacău, str. Arcadie Septilici, nr. 3B, jud. Bacău, identificat
Bacău, Str. 9 Mai, Nr. 15, Bloc 15, ScaraA, Ap.65, județul     cu CI seria XC nr. 502125 eliberată de SPCLEP Bacău la
Bacău, posesoare a CI seria XC numărul 600484,           data de 15.12.2006, CNP 1680923330791,
eliberată de SPCLEP Bacău la data de 12.06.2008, cod         în calitate de asociați și administratori;
numeric personal 2430306040027                    Având în vedere adresa Primăriei Municipiului Brăila
  Art. 2. Domnul CRISTEA P. IULIAN-CRISTINEL se         nr.50926/2004
retrage din asociere și administrare și cesionează părțile      Având în vedere Procesul verbal de recepție la
sociale deținute în valoare totală de 90 lei asociatului      terminarea lucrărilor nr.3212/23.06.2008;
cooptat - Doamna CRISTEA AL. FLORICA.                 Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 cu
  Art.3. Participarea la capital social, beneficii și pierderi  modificările și completările ulterioare, am hotărât:
va fi următoarea: LUCHIAN D. ELENA-CODRINA -120            Art.1. Se reactualizează adresa sediului punctului de
lei, nr. părți sociale 12, cota de participare la capital,     lucru al SC DEDEMAN SRL din mun. Brăila, str.
beneficii și pierderi: 57,14 %                   Baldovinesti, nr.12, jud. Brăila în sensul că potrivit
  CRISTEA AL. FLORICA - 90 lei, nr. părți sociale 9, cota    nomenclatorului stradal, fostei adrese a sediului punctului
de participare la capital, beneficii și pierderi: 42,86 %     de lucru al SC DEDEMAN SRL din mun. Brăila îi
                                  corespunde str. Șos. Baldovinesti, nr.34,mun. Brăila, jud.
   (79/688493)
                                  Brăila.
                                   Art.2. Se înființează în cadrul S.C. DEDEMAN S.R.L.,
         Societatea Comercială               cu sediul în Bacău, str. Alexei Tolstoi nr.4, jud. Bacău,
         LUCBAL COM - S.R.L.                înregistrată în Registrul Comerțului cu nr. J04/2621/1992,
                                  CUI RO 2816464,un punct de lucru cu sediul în sat Lazu,
            NOTIFICARE                 comuna Agigea, jud. Constanța.
                                   Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      neschimbate. Prezentul act adițional s-a încheiat în 4
Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin    exemplare și conține 1 pagină.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și       (81/688495)
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
actului constitutiv al societății comerciale LUCBAL COM
SRL, cu sediul în Județul Bacău, Municipiul Bacău, Aleea              Societatea Comercială
Ghioceilor Nr. 13 Bl. 13, Sc. B, Et. 1, Ap. 3, înregistrată             DEDEMAN - S.R.L.
sub nr. J04/882/1994, cod unic de înregistrare 5778179,
care a fost înregistrat sub nr. 22364 din 24.06.2008.                   NOTIFICARE
  (80/688494)                            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                  Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin
                                  (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
         Societatea Comercială               completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
          DEDEMAN - S.R.L.                actului constitutiv al societății comerciale DEDEMAN
                                  SRL, cu sediul în Județul Bacău, Municipiul Bacău, Str.
           ACT ADIȚIONAL                 Alexei Tolstoi Nr. 4, înregistrată sub nr. J04/2621/1992,
        LA ACTUL CONSTITUTIV                cod unic de înregistrare 2816464, care a fost înregistrat
       AL S.C. „DEDEMAN” S.R.L.               sub nr. 22378 din 25.06.2008.
                                    (82/688496)
  S.C. DEDEMAN S.R.L., cu sediul în Bacău, str. Alexei
Tolstoi, nr.4, jud. Bacău, înregistrată în Registrul
Comerțului cu nr. J04/2621/1992, CUI RO 2816464,                 Societatea Comercială
persoană juridică română, întrunită ad-hoc la sediul social           GENERAL INFOCAD - S.R.L.
al societății, reprezentată prin noi:
  DRAGOS I. PAVAL, cetățean român, născut la data de                  ACT ADIȚIONAL
22.06.1966 în Fălticeni, jud. Suceava, cu domiciliul în
Bacău, str. Arcadie Septilici, nr. 3A, jud. Bacău, identificat          LA ACTUL CONSTITUTIV
                                       AL SC “GENERAL INFOCAD” SRL
cu CI seria XC nr. 471891 eliberată de Poliția Bacău la
data de 02.06.2006, CNP 1660622330767,                Subsemnatul CHISCOP CRISTINEL CONSTANTIN,
  și                               cetățean român, născut la data de 09.10.1969, în com.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6763/27.XI.2008              21

Costuleni, jud. Iași, domiciliat în mun. Bacău, str. Ștefan  J04/1311/2006, cu un capital social de 200 lei, am hotărât
cel Mare, nr.7, sc.C, ap.3, jud. Bacău, posesor al CI seria  următoarele modificări la actele constitutive ale societății:
XC nr. 130003 eliberată de Poliția Bacău la data de       Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru în jud. Bacău,
03.07.2001, având CNP 1691009221160, în calitate de      Satul Tămășoaia, Comuna Coțofănești, nr 90.
unic asociat la SC “GENERAL INFOCAD” SRL, cu sediul        (85/688499)
social în mun. Bacău, str. Milcov, nr.97, bl.97, scA, ap.5,
                                       Societatea Comercială
înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr.
                                       CIMPOIEȘU MIXT - S.R.L.
J04/2281/2004, având CUI 17038280, au hotărât
următoarele modificări la Actul constitutiv al societății:             ACT ADIȚIONAL
  Art.1
                                  LA ACTELE SOCIETĂTII COMERCIALE CU
  Se modifică sediul societății din mun. Bacău, str.
                                 RĂSPUNDERE LIMITATĂ „CIMPOIEȘU MIXT”
Milcov, nr. 97, bl.97, sc.A, ap.5, jud. Bacău în mun.
                                 Subsemnata:
Bacău, str. Stadionului, nr. 3A, jud. Bacău
                                 CIMPOIEȘU A. SIMONA-MIHAELA, de cetățenie
  Art.2
                                română, născută la data de 15.12.1981, în Bacău, Jud.
  Celelalte dispoziții ale actului constitutiv rămân     Bacău, domiciliată în sat Barați, Com. Mărgineni, jud.
neschimbate.                          Bacău, identificată cu CI, seria XC, nr. 550624, eliberată
  (83/688497)                        de SPCLEP Bacău la data de 21.08.2007, cod numeric
                                personal: 2811215046221,
                                 în calitate de asociat unic la S.C. CIMPOIEȘU MIXT
       Societatea Comercială              S.R.L. cu sediul în sat Barați, Com. Mărgineni, jud.
      GENERAL INFOCAD - S.R.L.              Bacău, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului sub
                                nr. J04/1079/2008, cu un capital social de 200 lei RON,
           NOTIFICARE                am convenit următoarele modificări la actele constitutive
                                ale societății:
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 Art. 1. - Se deschide un punct de lucru în Bacău, Str.
Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin  Republicii, nr. 157, stand nr. 105, jud. Bacău.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și     (86/688500)
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
actului constitutiv al societății comerciale GENERAL
INFOCAD SRL, cu sediul în Județul Bacău, Municipiul              Societatea Comercială
Bacău, Str. Stadionului Nr. 3a, înregistrată sub nr.             PLAYERS GAMES - S.R.L.
J04/2281/2004, cod unic de înregistrare 17038280, care
                                          ACT ADIȚIONAL
a fost înregistrat sub nr. 22446 din 25.06.2008.
  (84/688498)                               SC. PLAYERS GAMES SRL
                                  JANKO IOAN DIONISIE, de cetățenie română născut
        Societatea Comercială              la data de 25.02.1978 în Onești, jud. Bacău domiciliat în
       PESTICA INVEST - S.R.L.             Onești str.Costache Negri, nr.2 jud. Bacău posesor al CI
                                seria XC nr. 323895 eliberat de Poliția Onești la data de
          ACT ADIȚIONAL               16.03.2004, cod numeric personal 1780225044449
                                  MIRICA DAN GABRIEL, cetățean român, născut la
  LA ACTELE SOCIETĂTII COMERCIALE CU             data de 10.11.1975 în Onești, domiciliat în Onești,
  RĂSPUNDERE LIMITATĂ „PESTICA INVEST”            str.Chimistului, nr.6, sc. C, ap.47 posesor al CI seria XC,
  Subsemnatul:                        nr. 363966 eliberat de Pol. Onești la data de 20.08.2004,
  PETRICEANU GH. COSTICĂ, de cetățenie română,        cnp 1751110044426 asociati ai S.C. PLAYERS GAMES
născut la data de 13.05.1953, în Com. Urechești, jud.     SRL, cu sediul în Onești, Str. Chimistului nr.6, bl.6, sc. C,
                                ap.47 jud.Bacău, înmatriculată la ORC Bacău sub nr.
Bacău, domiciliat în jud. Bacău, Sat Comățel, Com.
                                J04/1805 /2007, au hotărât următoarele:
Urechești, identificat prin CI, seria XC, nr. 489021,
                                  Art.1. Se deschide punct de lucru în Onești, Str.
eliberat de SPCLEP Onești, la data de 11.09.2006, CNP:     Casinului, nr.6 jud. Bacău
1530513044453, în calitate de unic asociat al „PESTICA       Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
INVEST” S.R.L. cu sediul în Sat Cornățel, Com.         neschimbate.
Urechești, jud. Bacău, înmatriculată la O.R.C. sub nr.       (87/688501)
  22          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6763/27.XI.2008

       Societatea Comercială                     Societatea Comercială
      CHIMOTO TRANSCOM - S.R.L.                  NEMBRACCEB PROD IMPEX - S.R.L.

          ACT ADIȚIONAL                           NOTIFICARE

       LA ACTUL CONSTITUTIV                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
     AL SC CHIMOTO TRANSCOM SRL              Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin
                                (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
  CHIRILĂ I. VIOREL,de cetățenie română,născut la       completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
data de 12.03.1961 în Onești, Jud Bacău, domiciliat în     actului constitutiv al societății comerciale NEMBRACCEB
Onești, Str Cauciucului, Nr.21, Bloc 21, Scara A, Parter,    PROD IMPEX SRL, cu sediul în Județul Bacău,
Ap.2, județul Bacău, posesor al CI seria XC numărul       Municipiul Moinești, Str. Lucacesti Nr. 65, înregistrată sub
118301, eliberată de Pol. Onești la data de 22.04.2001,     nr. J04/1006/1995, cod unic de înregistrare 7712944,
cod numeric personal 1610312044445,în calitate de        care a fost înregistrat sub nr. 22525 din 25.06.2008.
asociat unic la SC CHIMOTO TRANSCOM SRL cu sediul          (90/688504)
în Onești, Str. Cauciucului, Nr.21,Bloc 21, Scara 1, Parter,
Ap2, județul Bacău, înmatriculată în registrul comerțului
cu nr. J04/591/2000,cu un capital social de 150 000 lei, a          Societatea Comercială
hotărât:                                  CONTABILITATE ȘI EXPERTIZE
  Art. 1. Se deschide punct de lucru situat în: Panciu, Str.         CONTABILE - S.R.L.
Cuza Vodă, Nr.36, Jud. Vrancea.
                                           ACT ADIȚIONAL
  Art. 2. Se radiază punctul de lucru situat în: Panciu,
Str.Nicolae Titulescu, Bloc 4, Ap.11, Jud. Vrancea         LA ACTELE SOCIETĂȚII COMERCIALE CU
  (88/688502)                              RĂSPUNDERE LIMITATĂ
                                 „CONTABILITATE ȘI EXPERTIZE CONTABILE”
                                  Subsemnații, SCORȚANU C. IONUȚ, cetățean român,
       Societatea Comercială               născut la data de 31.08.1978, în Bacău, jud. Bacău,
     NEMBRACCEB PROD IMPEX - S.R.L.             domiciliat în Bacău, Str. Bicaz, nr. 156, sc. D, ap. 4, jud.
                                Bacău, identificat prin CI, seria XC, nr. 191320, eliberat
          ACT ADIȚIONAL                de Pol. Bacău, la data de 06.06.2002, CNP:
                                1780831040085, ȚĂRUCĂ G. GABRIELA, cetățean
    LA SC NEMBRACCEB PROD IMPEX SRL
                                român, născută la data de 15.09.1976, în Bacău, jud.
  Subsemnata BOERU I. CARMEN, cetățean român,         Bacău, domiciliată în Bacău, Str. Luca Ion, nr. 9, sc. B, ap.
domiciliată în Moinesti, str.Lucacesti, nr.65, jud. Bacău,   5, jud. Bacău, identificată prin CI, seria XC, nr. 360814,
născută în Moinesti, jud.Bacău la data de 30.06.1969,      eliberată de Pol. Bacău, la data de 09.08.2004, CNP:
posesoare a CI-XC/583359, eliberată de SPCLEP          2760915040025, și DONE P. CRISTIAN EUGEN,
Moinesti la data de 13.03.2008, cnp 2690630045862,       cetățean român, născut la data de 13.12.1976, în Onești,
asociat unic la SC NEMBRACCEB PROD IMPEX SRL,          jud. Bacău, domiciliat în Bacău, Str. 1 Mai, nr. 3, sc. B, ap.
Moinesti, str.Lucacesti, nr.65, jud. Bacău, J04/1006/1995,   7, jud. Bacău, identificat prin CI, seria XC, nr. 031673,
CUI -7712944, c.s. - 2.500 lei, am decis:            eliberată de Pol. Bacău, la data de 09.02.2000, CNP:
  Art. 1. Intră în asociere și administrare BOERU I.      1761213040041, în calitate de asociați ai
LIDIA, cetățean român, domiciliat în Moinesti,         „CONTABILITATE ȘI EXPERTIZE CONTABILE” S.R.L cu
                                sediul Bacău, Aleea Parcului, bl. 30, sc. B, et. 3, ap. 13,
str.Lucacesti, nr.65, jud.Bacău, născută în com.
                                jud. Bacău, înmatriculată la O.R.C. cu nr. J04/1735/2006,
Cuza-Vodă, jud.Vaslui la data de 16.04.1928, posesoare
                                cu un capital social de 200 lei, am hotărât următoarele
a BI, seria BE, nr.219205, eliberat de Pol.Moinesti la data
                                modificări la actele constitutive ale societății:
de 03.09.1981, cnp 2280416045867.
                                  Art. 1. Se cooptează în societate, având calitatea de
  Art.2.Iese din asociere și administrare BOERU        asociați, OȚEL G. ANA-MARIA, cetățean român, născută
CARMEN, cesionând la valoarea nominală toate părțile      la data de 16.01.1978, în Bacău, jud. Bacău, domiciliată
sociale noului asociat BOERU LIDIA, care devine asociat     în Bacău, Str. Energiei, nr. 8, sc. C, ap. 10, jud. Bacău,
unic cu 250 părții sociale, 100% participare la beneficii și  identificată prin CI, seria XC, nr. 191318, eliberată de Pol.
pierderi.                            Bacău, la data de 06.06.2002, CNP: 2780116040084 și
  Art.3. Se desemnează SC M.Y. CONSULTING SRL,         ANTAL A. ALINA-MARTA, cetățean român, născută la
J04/2041/2007,să depună actele la ORC Bacău.          data de 19.10.1977, în Roman, jud. Neamț, domiciliată în
  (89/688503)                         Bacău, Aleea Parcului, nr. 30, sc. B, ap. 13, jud. Bacău,
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6763/27.XI.2008               23

identificată prin CI, seria XC, nr. 228875, eliberată de Pol.   Bl. 30 Sc. B Et. 3 Ap. 13, înregistrată sub nr.
Bacău, la data de 02.02.2003, CNP: 2771019272651.         J04/1735/2006, cod unic de înregistrare 19242641, care
  Art. 2. Se retrage din societate, din calitatea de asociat   a fost înregistrat sub nr. 22531 din 25.06.2008.
ȚĂRUCĂ G. GABRIELA, care cesionează cele 4 părți            (92/688506)
sociale pe care le deține, asociatei OȚEL G. ANA-MARIA.
Asociatul SCORȚANU C. IONUȚ, cesionează 1 parte
socială din cele pe care le deține, asociatei OȚEL G.               Societatea Comercială
ANA-MARIA, 1 parte socială asociatului, DONE P.                  BON SERVMED - S.R.L.
CRISTIAN EUGEN și 5 părți sociale asociatei, ANTAL A.
ALINA-MARTA.                                      ACT ADIȚIONAL
  Art. 3. - În urma cesiunii, aportul asociaților la capitalul         LA ACTUL CONSTITUTIV
social, la profit/pierderi devine:                       AL SC BON SERVMED SRL
  SCORȚANU C. IONUȚ, aport la capital 50 lei,
echivalând cu 5 părți sociale, reprezentând 25% din          BOANĂ M. MARIUS-DORIN-SORIN, de cetățenie
capitalul social total, având cota de participare la beneficii   română, născut la data de 20.08.1952 în Turda Jud.Cluj,
și pierderi de 25%;                        domiciliat în Bacău Str. Războieni, Nr. 11, Bloc 11, Scara
  DONE P. CRISTIAN EUGEN, aport la capital 50 lei,        D, Ap.7, județul BACĂU, posesor al CI, Seria XC, numărul
echivalând cu 5 părți sociale, reprezentând 25% din        4246606, eliberată de SPCLEP Bacău la data de 25-07-
capitalul social total, având cota de participare la beneficii   2005, cod numeric personal 1520820040026
și pierderi de 25%;                          BOANĂ M.D.S. VALENTIN, de cetățenie română,
  OȚEL G. ANA-MARIA, aport la capital 50 lei,          născut la data de 11.08.1982 în Bacău, domiciliat în
                                  Bacău, str Războieni,Nr 11,Bloc 11, Scara D Ap-7 Județul
echivalând cu 5 părți sociale, reprezentând 25% din
                                  BACĂU, posesor al CI, Seria XC, numărul 477734,
capitalul social total, având cota de participare la beneficii
                                  eliberată de Pol. Bacău la data de 06.07.2006, cod
și pierderi de 25%;
                                  numeric personal 1820811046269
  ANTAL A. ALINA-MARTA, aport la capital 50 lei,
                                   BOANĂ M.D.S. ADRIAN, de cetățenie română, născut
echivalând cu 5 părți sociale, reprezentând 25% din
                                  la data de 30.08.1980 în Cluj Napoca, Jud Cluj domiciliat
capitalul social total, având cota de participare la beneficii
                                  în Bacău, Calea Mărășești, Nr. 122, Bloc 122, Scara A,
și pierderi de 25%;
                                  Ap.9, județul BACĂU, posesor al CI Seria XC, numărul
  Art. 4. Societatea va fi administrată și reprezentată în
                                  536702 eliberată de SPCLEP Bacău la data de
relațiile cu terții de SCORȚANU C. IONUȚ și DONE P.
                                  05.06.2007, cod numeric personal 1800830125824, în
CRISTIAN EUGEN, fiecare cu puteri depline și nelimitate.
                                  calitate de asociați la SC BON SERVMED SRL, cu sediul
  Art. 5. Se radiază punctul de lucru din Bacău, Str.
                                  în Bacău, Str. Războieni Nr. 11, Bloc 11, Scara D, Ap.4,
Energiei, nr. 32, sc. A, parter, jud. Bacău și se deschide
                                  județul BACĂU, înmatriculată în registrul comerțului cu nr.
un nou punct de lucru în Bacău, Str. Nordului, nr. 4, bl. 4,
                                  J04/807/2004, cu un capital social de 200 lei, am hotărât:
sc. B, parter, ap. 1, jud. Bacău.
                                   Art. 1. Se deschide punct de lucru situat în: București,
  Art. 6. Se modifică obiectul de activitate al societății în
                                  Calea Victoriei, Nr.97, Sector 1.
urma recodificării, în sensul că obiectul principal de
                                    (93/688507)
activitate va fi, 6920 - Activități de contabilitate și audit
financiar; consultanță în domeniul fiscal, iar obiectul
secundar de activitate va fi, 7022 - Activități de
                                         Societatea Comercială
consultanță pentru afaceri și management.
                                         FANCONSTRUCT - S.R.L.
   (91/688505)
                                            ACT ADIȚIONAL
       Societatea Comercială                  LA ACTELE SOCIETĂȚII COMERCIALE CU
      CONTABILITATE ȘI EXPERTIZE                RĂSPUNDERE LIMITATĂ „ FANCONSTRUCT “
        CONTABILE - S.R.L.                   Subsemnatul:
                                   RADU I. IULIAN, cetățean român, născut la data de
            NOTIFICARE                 29.03.1972, în Târgu Ocna, județul Bacău, domiciliat în
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Târgu Ocna, str. Poieni, nr. 66, județul Bacău, identificat
Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin    cu CI seria XC, nr. 565506, eliberată de S.P.CL.E.P.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și     Târgu Ocna la data de 20.11.2007, cod numeric personal
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al     1720329047394, în calitate de asociat unic la S.C.
actului constitutiv al societății comerciale            FANCONSTRUCT S.R.L. cu sediul în Bacău, str.
CONTABILITATE ȘI EXPERTIZE CONTABILE SRL, cu            Constantin Mușat, nr. 3, Hala C8, județul Bacău,
sediul în Județul Bacău, Municipiul Bacău, Aleea Parcului     înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului cu nr.
  24          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6763/27.XI.2008

J04/6672001, cu un capital social de 200 lei, am convenit            Societatea Comercială
următoarele modificări la actele constitutive ale societății:          EDIMA PROD - S.R.L.
  Art. 1. - Se modifică adresa sediului social din Bacău,
str. Constantin Mușat, nr. 3, Hala C8, județul Bacău, în               ACT ADITIONAL
Bacău, str. Neagoe Vodă, nr. 22, sc. C, et. 3, ap. 10,        LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
județul Bacău.                           COMERCIALE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
   (94/688508)                               AL SC EDIMA PROD
                                  Subsemnatul: VOICU I. MIHAI-FLORIN, cetățean
                                român, născut la data de 13.01.1974 în Orș. Comănești,
        Societatea Comercială
                                jud. Bacău, identificat prin CI seria XC nr. 204551, eliberat
       FANCONSTRUCT - S.R.L.               de Pol. Orș. Comănești la 26.08.2002, domiciliat în Orș.
                                Comănești, Str. Gârlei, bl. 5, ap. 4, jud. Bacău, CNP
           NOTIFICARE
                                1740113043765
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      și
Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin    GHENADE V. CONSTANTIN, cetățean român, născut
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și   la data de 05.07.1980 în Orș. Comănești, jud.Bacău,
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    identificat prin CI seria XC nr. 461385, eliberat de
actului constitutiv al societății comerciale          SPCLEP Comănești la 30.03.2006, domiciliat în Sat.
FANCONSTRUCT SRL, cu sediul în Județul Bacău,          Lunca Asău (Com. Asău), jud. Bacău, CNP
Municipiul Bacău, Str. Neagoe Vodă Nr. 22 Sc. C Et. 3 Ap.    1800705044893 în calitate de asociați la SC EDIMA
10, înregistrată sub nr. J04/667/2001, cod unic de       PROD SRL, J04/1037/2008, CUI 23954613, cu sediul în
înregistrare 14241246, care a fost înregistrat sub nr.     Comănești, Str. Gârlei, bl. 5, ap. 4, jud. Bacău am hotărât
22549 din 25.06.2008.                      modificarea actului constitutiv după cum urmează:
  (95/688509)                          Art. 1 Se deschide punct de lucru în Orașul Comănești,
                                Str. Dumbravei, nr. 2, jud. Bacău.
                                   (97/688511)
        Societatea Comercială
       SEUTIN TRADING - S.R.L.
                                         Societatea Comercială
          ACT ADIȚIONAL                         LIVPROD - S.R.L.

   LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII                       ACT ADIȚIONAL
  COMERCIALE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
       SEUTIN TRADING                     LA ACTELE SOCIETATII COMERCIALE CU
                                    RASPUNDERE LIMITATA „ LIVPROD “
  Subsemnații: SEUTIN ROXANA, cetățean român,
                                  Subsemnata:
născută la data de 28.05.1972 în com. Țepu, jud. Galați,
                                  DASCĂLU (BUTILA) C. ELENA, cetățean român,
identificată prin CI, seria XC nr. 207426, eliberată de Pol.
                                născută la data de 05.03.1980, în Bacău, județul Bacău,
Onești la 10.09.2002, domiciliată în Onești, Bld. Oituz,
                                domiciliată în Bacău, str. Milcov, nr. 136, sc. D, ap. 3,
nr.20.scB, ap.49, jud. Bacău, CNP 2720528044440, și
                                județul Bacău, identificată cu CI seria XC, nr. 558658,
SEUTIN OLIVIER EMMANUEL, cetățean francez, născut
                                eliberată de S.P.C.L.E.P. Bacău la data de 04.10.2007,
la data de 31.12.1971 în localitatea Saint-Amand-        cod numeric personal 2800305046237, în calitate de
Montrond, domiciliat în Franța, în localitatea Le Grand     asociat unic la S.C. LIVPROD S.R.L. cu sediul în Bacău,
Chemin Levet-Cher, posesorul permisului de ședere        str. Alecu Russo, nr. 15, bl. 15, sc. D, parter, ap. 4, județul
ROU nr.0033481, eliberat de Pol. Bacău la data de        Bacău, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului cu nr.
07.05.2005, CNP 7711231040010, în calitate de asociați     J04/4/2002, cu un capital social de 200 lei, am convenit
la SC SEUTIN TRADING SRL, J04/1193/2003, cu sediul       următoarele modificări la actele constitutive ale societății:
în Onești, Bld. Oituz, nr.20, BI.20, sc.C, ap.49, jud. Bacău,    Art. 1. - Se completează obiectul de activitate cu 8553
am hotărât modificarea actului constitutiv după cum       Școli de conducere (pilotaj).
urmează:                              Art. 2. - Se modifică obiectul principal de activitate din
  Art 1 Se deschide punct de lucru în Iași, Șos. Păcurari,   1520 - Fabricarea încălțămintei, în 8553 Școli de
nr.5, bl.540, tr.III, et. 2, ap.4, jud. Iași.          conducere (pilotaj).
  (96/688510)                           (98/688512)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6763/27.XI.2008               25

         Societatea Comercială                PANAINTE C. MARIA, de cetățenie română, născută
          LIVPROD - S.R.L.                la data de 27.05.1979 în Bacău, domiciliată în Sat
                                 Hemeiuș, Com. Hemeiuș, Jud.Bacău, posesoare a CI,
            NOTIFICARE                 Seria XC, numărul 555437, eliberată de SPCLEP Bacău
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     la data de 14.09.2007, cod numeric personal
Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin   2790527040034, prin împuternicit
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și      BOREZ GH. MONICA, de cetățenie română, născută
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al     la data de 16.02.1959 în Loc. Tazlău de Sus, Jud. Bacău,
actului constitutiv al societății comerciale LIVPROD SRL,     domiciliată în Sat Hemeiuș, Com. Hemeiuș, Jud.Bacău,
cu sediul în Județul Bacău, Municipiul Bacău, Str. Alecu     posesoare a CI, Seria XC, numărul 578536, eliberată de
Russo Nr. 15 Bl. 15 Sc. D Et. P Ap. 4, înregistrată sub nr.    SPCLEP Bacău la data de 20.02.2008, cod numeric
J04/4/2002, cod unic de înregistrare 14375027, care a       personal 2590216040024, conform Procurii Speciale Nr.
fost înregistrat sub nr. 22662 din 26.06.2008.          490 din 20.02.2006, în calitate de asociați la SC MARY-
   (99/688513)                         ELEN IMPEX SRL cu sediul în Sat Hemeiuș, Com.
                                 Hemeiuș, Jud.Bacău, înmatriculată în registrul comerțului
                                 cu nr. J04/509/1998, cu un capital social de 200 lei, am
         Societatea Comercială              hotărât:
          ROMLIV - S.R.L.                  Art. 1. Se modifică obiectul principal în: 6820 -
                                 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii
           ACT ADIȚIONAL                sau închiriate
                                   Art.2. Se completează obiectul de activitate cu:
 LA ACTUL CONSTITUTIV AL S.C. ROMLIV SRL             4932,4939,4941,4942.
  ROMAN SIMONA, cetățean român, născută la data de         (101/688515)
03.06.1981 în Bacău, jud. Bacău, domiciliată în Bacău,
str. Milcov, nr. 118, sc. D, ap. 17, jud. Bacău, posesoare a
CI seria XC nr. 550181, elib. de SPCLEP Bacău la data              Societatea Comercială
de 17.08.2007, cnp 2810603046214, în calitate de                MARY-ELEN IMPEX - S.R.L.
asociat unic al ROMLIV SRL cu sediul în Bacău, str.
Milcov, nr. 118, bl. 118, sc. D, ap. 17, jud. Bacău,                  NOTIFICARE
înmatriculată la ORC cu nr. J04/2047/2007, cu un capital       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
social de 200 lei, a hotărât:                   Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin
  Art. 1. Se deschide punct de lucru în Bacău, Str. Pieții,   (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
nr. 1, stand 38 mp, jud. Bacău.                  completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
  Se împuternicește Adriana Rusu, cetățean român,        actului constitutiv al societății comerciale MARY-ELEN
născută la 29.06.1958 în Câmpulung, jud. Argeș,          IMPEX SRL, cu sediul în Județul Bacău, Hemeiuș, Com.
domiciliată în Bacău, Str. Energiei, nr. 33, sc. A, ap. 8, jud.  Hemeiuș, înregistrată sub nr. J04/509/1998, cod unic de
Bacău, posesoare a CI seria XC nr. 556021 elib de Pol.      înregistrare 10587906, care a fost înregistrat sub nr.
Bacău la data de 18.09.2007, c.n.p. 2580629040016, să       22688 din 26.06.2008.
semneze și să îndeplinească formalitățile necesare          (102/688516)
înregistrării prezentului act adițional și actualizării
obiectului de activitate.
   (100/688514)                                 Societatea Comercială
                                         FOREST GREEN - S.R.L.

       Societatea Comercială                          ACT ADIȚIONAL
       MARY-ELEN IMPEX - S.R.L.
                                    LA ACTELE SOCIETĂȚII COMERCIALE
                                       “FOREST GREEN” SRL
           ACT ADIȚIONAL
                                   Subsemnatul:
        LA ACTUL CONSTITUTIV                 MOGHIOR N. MIHAI, cetățean român, născut la data
      AL SC MARY-ELEN IMPEX SRL               de 04.10.1982, în Onești, jud. Bacău, domiciliat în Sat
  BOREZ C. COSTICĂ, de cetățenie română, născut la        Berzunți, Com. Berzunți, jud. Bacău, identificat cu CI,
data de 13.02.1955 în Bacău, domiciliat în Sat Hemeiuș,      seria XC nr. 451313, eliberată de SPCLEP Onești la data
Com. Hemeiuș, Jud.Bacău, posesor al CI, Seria XC,         de 06.02.2006, CNP 1821004045368, în calitate de unic
numărul 578537, eliberată de SPCLEP Bacău la data de       asociat al “FOREST GREEN” S.R.L., cu sediul în sat
20.02.2008, cod numeric personal 1550213040013          Berzunți, Com. Berzunți, jud. Bacău, înmatriculată la
  26           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6763/27.XI.2008

O.R.C. sub nr. J04/802/2008, cu un capital social de 200     (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
lei, am hotărât următoarele modificări la actele         completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
constitutive ale societății, prin:                actului constitutiv al societății comerciale RULAJ PREST
  Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru în sat Berzunți,    SRL, cu sediul în Județul Bacău, Municipiul Bacău, Str.
Com. Berzunți, F.N., jud. Bacău.                 Stadionului Nr. 11 Bl. 11 Sc. B Et. P Ap. 23, înregistrată
  (103/688517)                         sub nr. J04/1552/1994, cod unic de înregistrare 6327266,
                                 care a fost înregistrat sub nr. 22744 din 26.06.2008.
         Societatea Comercială
                                   (105/688519)
         RULAJ PREST - S.R.L.

           ACT ADIȚIONAL
                                         Societatea Comercială
  LA ACTELE SOCIETĂȚII COMERCIALE CU                      GLASS M.TEST - S.R.L.
  RĂSPUNDERE LIMITATĂ „RULAJ PREST”
  Subsemnata, VATAMANU C. ALINA-FLORENTINA,                     ACT ADIȚIONAL
cetățean român, născută la data de 29.03.1980, în Mun.
                                   LA ACTELE SOCIETĂȚII COMERCIALE CU
Onești, jud. Bacău, domiciliată în Onești, Str. Armoniei, nr.
                                   RĂSPUNDERE LIMITATĂ „GLASS M.TEST”
3, sc. A, ap. 9, jud. Bacău, identificată prin CI, seria XC,
nr. 310528, eliberată de Pol. Onești, la data de           Subsemnații:
26.01.2004, CNP: 2800329045368, în calitate de unic          BRÂNZEI GR. A. IOAN - TUDOR, cetățean român,
asociat al „RULAJ PREST” S.R.L. cu sediul în Mun.         născut la data de 07.01.1958, în mun. Botoșani, jud.
Bacău, Str. Stadionului, nr. 11, bl. 11, sc. B, parter, ap. 23,  Botoșani, domiciliat în mun. Bacău, str. Nufărului, nr. 7,
jud. Bacău, înmatriculată la O.R.C. cu nr. J04/1552/1994,     sc. A, ap. 3, jud. Bacău, posesor al CI seria XC nr. 190789
cu un capital social de 200 lei, am hotărât următoarele:     eliberată de Pol. Bacău, la data de 04.06.2002, cod
  Art. 1. Se cooptează în societate, având calitatea de     numeric personal 1580107040011
asociat unic și administrator, MITITELU GH.              METS V. AL. EMESE - MAGDOLNA, cetățean român,
GHEORGHE, cetățean român, născut la data de
                                 născută la data de 19.07.1972, în loc. Gheorghieni, jud.
14.09.1949, în Mun. Bacău, jud. Bacău, domiciliat în
                                 Harghita, domiciliată în loc. Gheorghieni, str. N. Bălcescu,
Bacău, Str. Pictor Aman, nr. 4, sc. C, ap. 47, jud. Bacău,
                                 nr. 41, jud. Harghita, posesoare a BI seria GT nr. 545658
identificat prin BI, seria BR, nr. 817304, eliberat de Pol.
Bacău, la data de 20.08.1985, CNP: 1490914040034.         eliberat de Pol. Gheorghieni, la data de 13.02.1996, cod
  Art. 2. Se retrage din societate, din calitatea de asociat  numeric personal 2720719190692, reprezentată de
unic VATAMANU C. ALINA- FLORENTINA, care             BRÂNZEI GR. A. IOAN - TUDOR, cetățean român,
cesionează cele 20 părți sociale pe care le deține, noului    născut la data de 07.01.1958, în mun. Botoșani, jud.
asociat MITITELU GH. GHEORGHE.                  Botoșani, domiciliat în mun. Bacău, str. Nufărului, nr. 7,
  În urma cesiunii, aportul asociatului unic la constituirea  sc. A, ap. 3, jud. Bacău, posesor al CI seria XC nr. 190789
capitalului social este:                     eliberată de Pol. Bacău, la data de 04.06.2002, cod
  MITITELU GH. GHEORGHE, aport la capital 200 lei,       numeric personal 1580107040011 conform procurii nr.
echivalând cu 20 părți sociale reprezentând 100%         1329 din data de 16.07.2002 întocmită la BNP Morar
capitalul social total, având cota de participare la beneficii  Miron,
și pierderi de 100%.                         în calitate de asociați la S.C. GLASS M. TEST S.R.L.
  Art. 3. Se retrage din societate, din calitatea de      cu sediul în mun. Bacău, str. Nufărului, nr. 7, sc. A, ap. 3,
administrator URSU V. MARIUS-LOREDAN.
                                 jud. Bacău, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului
  Art. 4. Societatea va fi administrată și reprezentată în
                                 sub nr. J04/707/1999, cu un capital social de 200 lei, am
relațiile cu terții de MITITELU GH. GHEORGHE.
                                 convenit următoarele modificări la actele constitutive ale
  Art. 5. Se suspendă temporar activitatea societății,
pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data de          societății:
26.06.2008.                              Articol unic. - Se majorează capitalul social de la 200
   (104/688518)                         lei RON la 10.000 lei RON, cu suma de 9.800 lei RON
                                 conform foilor de vărsământ. În urma majorării capitalului
         Societatea Comercială              social participarea la capital, precum și beneficii și
         RULAJ PREST - S.R.L.               pierderi va fi:
                                   > METS V. AL. EMESE - MAGDOLNA, participare la
            NOTIFICARE                 capitalul social 5.500 lei RON, respectiv 550 părți sociale
 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 55% din
Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin   capitalul social, participarea la profit/pierderi este de 55%.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6763/27.XI.2008                27

  > BRÂNZEI GR. A. IOAN - TUDOR participare la         pentru și în numele societății, semnătura ei fiindu-ne
capitalul social 4.500 lei RON, respectiv 450 părți sociale   opozabilă.
în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 45% din         (108/688522)
capitalul social, participarea la profit/pierderi este de 45%.
  (106/688520)
                                         Societatea Comercială
                                          VOLANT - S.R.L.
        Societatea Comercială
                                           ACT ADIȚIONAL
        GLASS M. TEST - S.R.L.
                                   LA ACTELE SOCIETĂȚII COMERCIALE CU
            NOTIFICARE                    RĂSPUNDERE LIMITATĂ „VOLANT”
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Subsemnatul:
Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art 204 alin     CRACIUN C. SORIN, de cetățenie română, născut la
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și    data de 18.03.1964, în Moinești, Jud. Bacău, domiciliat în
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    Moinești, str. Lucacioaia, nr. 11 A, jud. Bacău, identificat
actului constitutiv al societății comerciale GLASS M.      cu CI seria XC, nr. 383828, eliberată de Pol. Moinești la
                                 data de 08.12.2004, cod numeric personal:
TEST SRL, cu sediul în Județul Bacău, Municipiul Bacău,
                                 1640318045861, în calitate de asociat unic la S.C.
Str. Nufărului Nr. 7 Bl. 7 Sc. A Et. 1 Ap. 3, înregistrată sub
                                 VOLANT S.R.L. cu sediul în Moinești, str. Albotești, nr. 72,
nr. J04/707/1999, cod unic de înregistrare 12428150,       jud. Bacău, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului
care a fost înregistrat sub nr. 22749 din 26.06.2008.      sub nr. J04/693/1998, cu un capital social de 200.000 lei,
   (107/688521)                        am convenit următoarele modificări la actele constitutive
                                 ale societății:
                                  Art. 1. - Se modifică obiectul principal de activitate în
        Societatea Comercială              5510 Hoteluri.
        CARPA O-TEK - S.R.L.                 (109/688523)

           ACT ADIȚIONAL
                                         Societatea Comercială
 LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII CU                       VOLANT - S.R.L.
RĂSPUNDERE LIMITATĂ „ CARPA O-TEK “ S.R.L.
         BACĂU                                 NOTIFICARE
  MARANO GENNARO, cetățean italian, născut la data         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
de 03.09.1958 în loc. Napoli, Italia, domiciliat în       Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin
localitatea Torino, str. Via Barletta, nr.45, sc.B, Italia,   (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
posesor al cărții de identitate nr. AN 8061022 eliberată de   completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
autoritățile din Torino la data de 05.06.2008, în calitate de  actului constitutiv al societății comerciale VOLANT SRL,
unic asociat și administrator al SC CARPA O-TEK SRL       cu sediul în Județul Bacău, Municipiul Moinești, Str.
Bacău, cu sediul social în Mun.Bacău, jud. Bacău, str.      Albotești Nr. 72, înregistrată sub nr. J04/693/1998, cod
                                 unic de înregistrare 10882809, care a fost înregistrat sub
Mihai Viteazu nr.1, sc.C, et.10, ap.34, înregistrată la ORC
                                 nr. 22788 din 26.06.2008.
Bacău cu J 04/411/2004, CUI 16210556, reprezentând
                                   (110/688524)
100% capitalul social de 200 lei, a hotărât modificarea
actului constitutiv după cum urmează:
  ART. 1 Se va deschide un nou punct de lucru în Jud.              Societatea Comercială
Bacău, Oraș Buhuși, Str. Libertății nr.36, imobil dobândit            GOLDPROFIL - S.R.L.
în baza Contractului de vânzare-cumpărare
nr.2319/18.12.2007.                                  ACT ADIȚIONAL
  ART. 2 Restul prevederilor actului constitutiv rămân       LA ACTELE SOCIETĂȚII COMERCIALE CU
neschimbate.                             RĂSPUNDERE LIMITATĂ „GOLDPROFIL”
  Se mandatează IUGAN OANA ROXANA, legitimată cu          Subsemnata:
CI, seria XC, nr. 539734 să efectueze toate demersurile       ALEXE C. ELENA-ALICE, de cetățenie română,
necesare în scopul ducerii la îndeplinire întocmai a       născută la data de 20.01.1978, în com. Filipeștii de Tîrg,
prevederilor de mai sus, înțelegând prin aceasta să ne      jud. Prahova, domiciliată în județul Prahova, com.
reprezinte la ORC, notariat și orice alte instituții, semnând  Filipeștii de Pădure, sat Dițești, nr. 921, identificată cu CI,
  28           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6763/27.XI.2008

seria PH, nr. 297636, eliberată de Pol. Băicoi, la data de     Art. 4. Se schimbă sediul social din în sat Măgura, nr.
20.03.2002, cod numeric personal: 2780120290089, în        FN, com. Măgura județul Bacău.
calitate de asociați unic la S.C. GOLDPROFIL S.R.L. cu        (112/688526)
sediul în Bacău, str. Narciselor, nr. 15, sc. A, ap. 43, jud.
Bacău, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului sub
nr. J04/979/2008, cu un capital social de 4000 lei, am              Societatea Comercială
convenit următoarele modificări la actele constitutive ale             OLTBAC - S.R.L.
societății:
  Art. 1. - Se deschide un punct de lucru în Bacău, Calea               NOTIFICARE
Romanului, nr. 47, jud. Bacău.
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
   (111/688525)
                                 Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin
                                 (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
         Societatea Comercială              completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
          OLTBAC - S.R.L.                actului constitutiv al societății comerciale OLTBAC SRL,
                                 cu sediul în Județul Bacău, Măgura, Com. Măgura,
           ACT ADIȚIONAL                înregistrată sub nr. J04/792/1998, cod unic de
                                 înregistrare 10949402, care a fost înregistrat sub nr.
 LA ACTUL CONSTITUTIV AL S.C. OLTBAC SRL
                                 22833 din 26.06.2008.
  BUJNITA V. VASILE, de cetățenie română, născut la         (113/688527)
22.04.1949 în loc. Rădăuți, jud. Suceava, domiciliat în sat
Măgura, com. Măgura, jud. Bacău, posesor al CI seria XC
nr. 494130, eliberată de SPCLEP Bacău la 12.10.2006,               Societatea Comercială
cnp 1490422040011                                CLUB RARĂUL - S.R.L.
  BUDAU GH. PAVEL, de cetățenie română, născut la
20.02.1961 în com. Valea Seacă, jud. Bacău, domiciliat în               ACT ADIȚIONAL
sat Sărata, com. Sărata, jud. Bacău, posesor al CI seria
XC nr. 445111, eliberat de SPCLEP Bacău la 14.12.2005,      AL SC CLUB RARAUL SRL CU SEDIUL IN BACAU,
cnp 1610220040049                          STR.ȘTEFAN CEL MARE NR.24, BL.24, SC.A,
  MOCANU C. GENOVICA, de cetățenie română,            ET.2, AP.6, JUDET BACAU INMATRICULATA LA
născută la 05.08.1963 în localitatea Bacău, jud. Bacău,         ORC BACAU SUB NR. J04/745/2006,
domiciliată în Bacău, str. Ștefan cel Mare, nr. 6, bl. 6, sc.           CUI 18685837
C, et. 3, ap. 8, jud. Bacău, posesoare a CI seria XC nr.       Subsemnatul ERHAN SILVIU CORNELIU, cetățean
469271, eliberată de SPCLEP Bacău la 16.05.2006, cnp       român, domiciliat în mun.Bacău, str.Ștefan cel Mare
2630805040033, în calitate de asociați ai OLTBAC SRL,       nr.24, sc.A, ap.6, județ Bacău, născut la data de
cu sediul în sat Sărata, com. Sărata, jud. Bacău,         24.07.1963 în comuna Pojorita, județ Suceava, legitimat
înmatriculată la ORC cu nr. J04/792/1998, capital social     cu CI seria XC nr.465212/18.04.2006 emisă de Poliția
de 1.000 lei, au hotărât:                     mun.Bacău, CNP 1630724040011, în calitate de unic
  Art. 1. Se retrage din calitatea de asociat și         asociat al S.C. CLUB RARAUL SRL,cu sediul în Bacău,
administrator BUDAU GH. PAVEL, care cesionează
                                 str. Ștefan cel Mare nr.24, bl.24, sc.A, et2, ap.6, județ
părțile sociale în valoare totală de 250 lei asociatului
                                 Bacău, înmatriculată la ORC Bacău sub nr.
BUJNITA V. VASILE.
                                 J04/745/2006, CUI 18685837, am hotărât modificarea
  Art. 2. În urma cesiunii, participarea asociaților la
                                 actului constitutiv al societății, după cum urmează:
capital, profit și pierderi va fi:
  BUJNITA V. VASILE - 750 lei divizat în 75 părți sociale,      Art.1 Se schimbă sediul societății în sat Hoit F.N.,
în valoare de 10 lei fiecare, participare la capital, profit și  comuna Letea Veche, județ Bacău. Redactat în 4
pierderi: 75%;                          exemplare.
  MOCANU C. GENOVICA -250 lei divizat în 25 părți           (114/688528)
sociale, în valoare de 10 lei fiecare, participare la capital,
profit și pierderi: 25%.
  Art. 3. Asociatul retras este eliberat de orice sarcini cu          Societatea Comercială
privire la societate și declară că și-a primit drepturile ce i          CLUB RARĂUL - S.R.L.
se cuvin. Activul și pasivul societății sunt preluate în
totalitate de asociații rămași, considerând prin aceasta că               NOTIFICARE
au luat la cunoștință de situația actuală a societății odată    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
cu semnarea prezentului act.                   Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6763/27.XI.2008              29

(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și    Art. 1. - Se majorează capitalul social de la 200 lei la
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al   50.000 lei, cu suma de 48.800 lei, conform raportului de
actului constitutiv al societății comerciale CLUB RARĂUL    expertiză întocmit de expert contabil Rotundu Vasile.
SRL, cu sediul în Județul Bacău, Holt, Com. Letea Veche,    Capitalul social, în sumă de 50.000 lei, este divizat în
înregistrată sub nr. J04/745/2006, cod unic de         5.000 părți sociale a 10 lei fiecare.
înregistrare 18685837, care a fost înregistrat sub nr.      În urma majorării, participarea la capitalul social,
22842 din 26.06.2008.                     beneficii și pierderi al unicului asociat va fi:
  (115/688529)                         NEAGU V. LUCIAN-SORIN, participare la capitalul
                                social 50.000 lei, respectiv 5.000 părți sociale în valoare
                                de 10 lei fiecare, reprezentând 100% capitalul social,
        Societatea Comercială             participarea la profit/pierderi fiind de 100%.
         AD & CONTO - S.R.L.               Art. 2. Se modifică obiectul principal de activitate în:
                                3109 - Fabricarea de mobilă n.c.a.
          ACT ADIȚIONAL                 (117/688531)
        LA ACTUL CONSTITUTIV
                                        Societatea Comercială
        AL SC AD & CONTO SRL
                                        ELIMAD MOB - S.R.L.
  CONTOMAN D. DRAGOȘ-IONUȚ, cetățean român,
născut la data de 30.08.1979, în Bacău, domiciliat în Sat              NOTIFICARE
Podu Turcului, Com.Podu Turcului, Jud. Bacău,
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
identificat cu CI, seria XC, nr. 224184, eliberată de Pol.
                                Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin
Podu Turcului, la data de 09.01.2003, CNP:
                                (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
1790830046647
                                completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
  CONTOMAN M. ANNA-MARIA-GEORGIANA,
                                actului constitutiv al societății comerciale ELIMAD MOB
cetățean român, născută la data de 24.04.1983, în
                                SRL, cu sediul în Județul Bacău, Municipiul Moinești, Str.
Bacău, domiciliată în Bacău, Str.Slănicului, Nr.3, Bloc 3,
                                Progresului Nr. 46, înregistrată sub nr. J04/466/2005, cod
Scara A, Ap. 15, Jud. Bacău, identificată cu CI, seria XC,
nr. 541933, eliberată de SPCLEP Bacău, la data de       unic de înregistrare 17314385, care a fost înregistrat sub
06.07.2007, CNP:2830424046241, în calitate de asociați     nr. 22844 din 26.06.2008.
la SC AD & CONTO SRL cu sediul în Bacău, Str. Nicolae        (118/688532)
Bălcescu, Nr.12, Scara G, Etaj 9, Ap.35, jud. Bacău,
înmatriculată în registrul comerțului cu nr. J04/1482/2007,
                                        Societatea Comercială
cu un capital social de 200 lei, au hotărât:
                                        C.O.BREND - S.R.L.
  Art.1. Se radiază punctul de lucru situat în:Sat Podu
Turcului, Com. Podu Turcului, Str. Tudor Vladimirescu,
                                          ACT ADIȚIONAL
Jud. Bacău.
  (116/688530)                               LA ACTUL CONSTITUTIV
                                       AL S.C. C.O.BREND S.R.L.
                                 Subsemnatul CHICUS I. OVIDIU-EUGEN, de
        Societatea Comercială
                                cetățenie română, născut la data de 23.04.1974 în mun.
        ELIMAD MOB - S.R.L.
                                Bacău, jud.Bacău, domiciliat în mun. Bacău, str. Letea, nr.
          ACT ADIȚIONAL               6 sc. B ap. 15 jud. Bacău, identificat cu C.I. seria XC nr.
                                588981/ 07.04.2008 SPCLEP Bacău, CNP
   LA ACTELE SOCIETĂȚII COMERCIALE             1740423040071, în calitate de asociat unic și
        „ELIMAD MOB”                  administrator al S.C. C.O. BREND S.R.L., cu sediul în
  Subsemnatul, NEAGU V. LUCIAN-SORIN, cetățean        mun. Bacău, str. Letea, nr. bl. 6 sc. B et. 3 ap. 15 jud.
român, născut la data 17.06.1972 în Moinești, jud. Bacău,   Bacău, capital social 200 RON, J04/484/2008 C.U.I.
CNP: 1720617045876, domiciliat în Moinești, Str. Mihail    23460857
Sadoveanu, bl. 7PARC, ap. 10, jud. Bacău, identificat prin    Art. 1 Se deschide punct de lucru în mun. Bacău, Str.
CI, seria XC, nr. 029822, eliberată de Pol. Moinești la data  Buciumului, nr. 2A, modul nr. 3, parter, Jud. Bacău
01.02.2000, în calitate de asociat unic al „ELIMAD MOB”      Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
S.R.L. cu sediul în Mun. Moinești, Str. Progresului, nr. 46,  neschimbate. Se împuternicește Stanciu Simona,
jud. Bacău, înmatriculată la O.R.C. sub nr. J04/466/2005,   Gabriela CNP 2670811040171, să mă reprezinte la
cu un capital social de 200 lei, am convenit următoarele    O.R.C. Bacău, în vederea înregistrării prezentului act.
modificări la actele constitutive ale societății:         (119/688533)
  30           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6763/27.XI.2008

         Societatea Comercială               completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
         NICKY & GIL - S.R.L.               actului constitutiv al societății comerciale ETIENE SRL,
                                  cu sediul în Județul Bacău, Municipiul Bacău, Calea
           ACT ADIȚIONAL                 Romanului Nr. 107 Et. P, înregistrată sub nr.
                                  J04/1064/2004, cod unic de înregistrare 16506927, care
    LA ACTELE SOCIETĂȚII COMERCIALE
                                  a fost înregistrat sub nr. 22942 din 27.06.2008.
        „NICKY & GIL” SRL
                                    (122/688536)
  BUTUCARU V. NICOLETA-CARMEN, cetățean
român, născută la data de 05.12.1968, în Onești, jud.
Bacău, domiciliată în Onești, Str. Stirenului, nr. 11, sc. B,            Societatea Comercială
ap. 9, jud. Bacău, identificată cu CI, seria XC, nr. 207435,            OSCAR INVEST - S.R.L.
eliberată de Pol. Onești la data de 10.09.2002, CNP
2681205044436, și                                    ACT ADIȚIONAL
  BUTUCARU V. GILICĂ, cetățean român, născut la
data de 28.11.1965, în Com. Bârsănești, jud. Bacău,           LA ACTELE SOCIETĂȚII COMERCIALE CU
domiciliat în Onești, Str. Stirenului, nr. 11, sc. B, ap. 9, jud.    RASPUNDERE LIMITATA „OSCAR INVEST”
Bacău, identificat cu CI, seria XC, nr. 282127, eliberată de      Subsemnații:
Pol. Onești la data de 25.08.2003, CNP 1651128044478,         ȘOVA A. MARIUS, de cetățenie română, născut la
în calitate de asociați ai „NICKY & GIL” S.R.L., cu sediul     data de 03.10.1969, în com. Poduri, Jud. Bacău,
în Onești, Str. Stirenului, nr. 11, bl. 11, sc. B, et. 4, ap. 9,  domiciliat în sat Bucșești, com. Poduri, jud. Bacău,
jud. Bacău, înmatriculată la O.R.C. sub nr.             identificat cu CI, seria XC, nr. 290496 eliberată de Pol.
J04/1159/2008, cu un capital social de 200 lei,
                                  Moinești la data de 02.10.2003, cod numeric personal:
  au hotărât următoarele:
                                  1691003045896, prin mandatar ȘOVA C. LAURA, de
  Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru în Onești, B-dul
                                  cetățenie română, născută la data de 27.07.1965, în
Republicii, nr. 56, bl. 56, sc. A, parter, ap. 10, jud. Bacău.
  (120/688534)                          Comănești, Jud. Bacău, domiciliată în sat Bucșești, com.
                                  Poduri, jud. Bacău, identificată cu BI, seria DH, nr.
         Societatea Comercială               655161 eliberat de Pol. Moinești la data de 17.03.1999,
          ETIENE - S.R.L.                 cod numeric personal: 2650727045875, împuternicită
                                  prin procura specială nr. 1376/12.07.2005, autentificată la
           ACT ADIȚIONAL                 BNP ZAHARIA- CIORCILĂ CARMEN (Bacău),
                                    ȘOVA C. LAURA, de cetățenie română, născută la
  LA ACTUL CONSTITUTIV AL SC ETIENE SRL              data de 27.07.1965, în Comănești, Jud. Bacău,
  Subsemnatul CERCASOV C. ȘTEFAN, de cetățenie          domiciliată în sat Bucșești, com. Poduri, jud. Bacău,
română, născut la data de 16.06.1976, în Târgoviște,        identificată cu BI, seria DH, nr. 655161 eliberat de Pol.
județul Dâmbovița, domiciliat în sat Săucești, comuna        Moinești la data de 17.03.1999, cod numeric personal:
Săucești, județul Bacău, identificat cu CI seria XC nr.       2650727045875,
514220, eliberată de SPCLEP Bacău la data de              în calitate de asociați la S.C. OSCAR INVEST S.R.L.
16.02.2007, având CNP 1760616040017, în calitate de         cu sediul în sat Bucșești, com. Poduri, jud. Bacău,
asociat unic și administrator la SC ETIENE SRL           înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr.
înregistrată la ORC Bacău sub nr. J 04 /1064 / 2004,        J04/542/2005, cu un capital social de 200 lei, am convenit
având CIF 16506927, cu un capital social de 200 lei, am       următoarele modificări la actele constitutive ale societății:
hotărât modificarea Actului constitutiv după cum
                                    Art. 1. - Se schimbă sediul social în: Bacău, str.
urmează:
                                  Gheorghe Donici, nr. 2, jud. Bacău.
  Art. 1 - Se schimbă sediul din Bacău, str. Arcadie
                                    Art. 2. - Se radiază următoarele puncte de lucru:
Septilici nr. 5 (ANEXA C1) în Bacău, str. Calea Romanului
nr. 107, parter, județul Bacău;                    • Bacău, Str. Republicii, nr. 161, jud. Bacău.
  Art 2 - Se modifică obiectului principal de activitate din     • Bacău, Str. Republicii, nr. 27, bl. 27, sc. A, et. P, jud.
4634 Comerț cu ridicata al băuturilor în 4519 Comerț cu       Bacău.
alte autovehicule.                           • Bacău, Calea Romanului, nr. 5, jud. Bacău.
   (121/688535)                            (123/688537)

         Societatea Comercială                       Societatea Comercială
          ETIENE - S.R.L.                         OSCAR INVEST - S.R.L.

            NOTIFICARE                             NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin    Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și     (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6763/27.XI.2008               31

completările ulterioare, depunerea textului actualizat al     1833 părți sociale în valoare de 18330 lei lui POPA
actului constitutiv al societății comerciale OSCAR       CRISTINEL;
INVEST SRL, cu sediul în Județul Bacău, Municipiul        (2) În urma cesionării părțile sociale deținute de cei trei
Bacău, Str. Gheorghe Donici Nr. 2, înregistrată sub nr.    asociați, aportul la capitalul social precum și cotă de
J04/542/2005, cod unic de înregistrare 17354380, care a    participare la beneficii și pierderi a acestora vor fi
fost înregistrat sub nr. 22969 din 27.06.2008.         următoarele:
   (124/688538)                         ANTOCHI GHEORGHE - 7334 părți sociale, cu un
                                aport la capitalul social de 73340 lei, cota de participare
                                la beneficii și pierderi fiind de 33,336%;
       Societatea Comercială                HOROI GRIGORE - 7333 părți sociale, cu un aport la
     ECO SORT RECYCLING - S.R.L.             capitalul social de 73330 lei, cotă de participare la
                                beneficii și pierderi fiind de 33,332%;
          ACT ADIȚIONAL                 POPA CRISTINEL - 7333 părți sociale, cu un aport la
  LA ACTELE CONSTITUTIVE ALE SOCIETATII            capitalul social de 73330 lei, cotă de participare la
  COMERCIALE CU RASPUNDERE LIMITATA             beneficii și pierderi fiind de 33,332%;
 „VIC - SERVICE” CU SEDIUL IN MUN. BACAU,            (3) Ca urmare a cesionării, CIMPOESU TATIANA
 STR. 9 MAI, NR.31, BL.31, SC. B, ET.6, AP.24,        ELENA nu va mai fi asociat la S.C. VIC- SERVICE SRL.
  JUD. BACAU, INMATRICULATA LA OFICIUL             Art.2 Se schimbă denumirea societății din S.C. VIC-
   REGISTRULUI COMERTULUI SUB NR.              SERVICE SRL în S.C. ECO SORT RECYCLING SRL.
   J04/37/1992, CU UN CAPITAL SOCIAL DE             Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
          220000 LEI                 neschimbate.
  Subsemnații:                         Redactat și editat în 6 exemplare la Biroul de
  POPA I. CRISTINEL, de cetățenie română, născut la     avocatură STOICA ADRIAN, cu sediul în Bacău, str. Ana
data de 04.08.1965, în com. Pancești, jud. Bacău,       Ipătescu nr.5/A/10, azi, 06.06.2008, din care am primit 5
domiciliat în Mun. Bacău, str. 9 Mai, nr.31, bl.31,sc. B,   exemplare.
et.6, ap.24, jud. Bacău, identificat cu CI seria XC nr.      (125/688539)
017368, eliberată de Pol. Bacău la data de 11.10.1999,
cod numeric personal 1650804047783, în calitate de
asociat;                                  Societatea Comercială
  ANTOCHI GHEORGHE, cetățean român, domiciliat în           ECO SORT RECYCLING - S.R.L.
Bacău, str. Bld. Sandu Ionita Sturza nr. 20,ap.1 județul
Bacău, născut la data de 21.11.1942 în com. Hudești, jud.               NOTIFICARE
Botoșani, posesor al CI seria XC nr. 298493 eliberată la     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
data de 12.11.2003 de Poliția Mun. Bacău, CNP         Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin
1421121040011, în calitate de asociat;             (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
  HOROI GRIGORE, cetățean român, domiciliat în        completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
Bacău, str. Traian nr. 37, județul Bacău, născut la data de  actului constitutiv al societății comerciale ECO SORT
19.05.1956 în com. Traian, jud. Bacău, posesor al CI      RECYCLING SRL, cu sediul în Județul Bacău, Municipiul
seria XC nr. 398094 eliberată la data de 02.03.2005 de     Bacău, Str 9 Mai Nr. 31 Bl. 31 Sc. B Et. 6 Ap. 24,
Poliția Mun. Bacău, CNP 1560519040019, în calitate de     înregistrată sub nr. J04/37/1992, cod unic de înregistrare
asociat;                            954592, care a fost înregistrat sub nr. 23019 din
  CIMPOESU TATIANA-ELENA, cetățean român,          27.06.2008.
domicliată în Bacău, str. Mihai Viteazu nr. 4, sc. F, ap.2,    (126/688540)
județul Bacău, născută la data de 11.01.1963 în loc.
Bacău, jud. Bacău, posesoare a CI seria XC nr. 575838
eliberată la data de 06.02.2008 de SPCLEP Bacău, CNP              Societatea Comercială
2630111040016, în calitate de asociat.                     DI-CLAUDIO - S.R.L.
  am hotărât următoarele modificări la actele constitutive
ale societății:                                   ACT ADIȚIONAL
  Art.1 (1)Se cesioneză de către CIMPOESU TATIANA
ELENA 5500 părți sociale, în valoare de 55.000 lei celor      LA ACTELE SOCIETATII COMERCIALE CU
trei asociați, în modul următor:                  RASPUNDERE LIMITATA „DI-CLAUDIO”
  1834 părți sociale, în valoare de 18340 lei lui       Subsemnații:
ANTOCHI GHEORGHE;                        CIOBĂNITĂ N. CLAUDIU-RĂZVAN, de cetățenie
  1833 părți sociale, în valoare de 18330 lei lui HOROI   română, născut la data de 18.04.1969, în Bacău, Jud.
GRIGORE;                            Bacău domiciliat în Bacău, Str. 9 Mai, nr. 31, sc. A, ap. 23,
  32             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6763/27.XI.2008

jud. Bacău, identificat cu CI, seria XC, nr. 069071                Art. 1. Se cooptează în societate, având calitatea de
eliberată de Pol. Bacău la data de 14.08.2000, cod              asociat unic și administrator, IVANCIU D. ANDA-
numeric personal: 1690418040080,                       LĂCRĂMIOARA, cetățean român, născută la data de
  FRĂȚIMAN N. MIHAELA, de cetățenie română,                 02.05.1971, în Suceava, jud. Suceava, domiciliată în Sat
născută la data de 27.12.1980, în Bacău, Jud. Bacău              Răchitoasa, Com. Răchitoasa, jud. Bacău, identificată
domiciliată în Bacău, Aleea Electricienilor, nr. 7, sc. A, ap.        prin CI, seria XC, nr. 237712, eliberată de Pol. Com. Podu
12, jud. Bacău, identificată cu CI, seria XC, nr. 319197           Turcului, la data de 13.03.2003, CNP: 2710502335013.
eliberată de Pol. Bacău la data de 28.02.2004, cod                Art. 2. Se retrage din societate, din calitatea de asociat
numeric personal: 2801227046214,                       unic și administrator IVANCIU GH. OVIDIU-ADRIAN,
  în calitate de asociați la S.C. DI-CLAUDIO S.R.L. cu            care cesionează cele 20 părți sociale pe care le deține,
sediul în Bacău, str. 9 Mai, nr. 29, sc. A, ap. 12, jud.
                                       noului asociat IVANCIU D. ANDA-LĂCRĂMIOARA.
Bacău, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub
                                         În urma cesiunii, aportul asociatului unic la constituirea
nr. J04/2027/2005, cu un capital social de 200 lei RON,
                                       capitalului social este:
am convenit următoarele modificări la actele constitutive
                                         IVANCIU D. ANDA-LĂCRĂMIOARA, aport la capital
ale societății:
  Art. 1. - Se deschide un punct de lucru în Onești, Str.          200 lei, echivalând cu 20 părți sociale reprezentând 100%
Libertății, nr. 1, jud. Bacău.                        capitalul social total, având cotă de participare la beneficii
   (127/688541)                               și pierderi de 100%.
                                         Art. 3. Societatea va fi administrată și reprezentată în
                                       relațiile cu terții de IVANCIU D. ANDA-LĂCRĂMIOARA.
          Societatea Comercială                     (128/688542)
           IVOEXIM - S.R.L.

             ACT ADIȚIONAL                              Societatea Comercială
                                                  IVOEXIM - S.R.L.
   LA ACTELE SOCIETĂȚII COMERCIALE CU
    RĂSPUNDERE LIMITATĂ „IVOEXIM”
                                                      NOTIFICARE
  Subsemnatul, IVANCIU GH. OVIDIU-ADRIAN,
                                         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
cetățean român, născut la data de 28.05.1965, în Com.
Podu Turcului, jud. Bacău, domiciliat în Sat Răchitoasa,           Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art 204 alin
Com. Răchitoasa, jud. Bacău, identificat prin CI, seria XC,          (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
nr. 163456, eliberată de Pol. Com. Podu Turcului, la data           completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
de 19.02.2002, CNP: 1650528390028, în calitate de unic            actului constitutiv al societății comerciale IVOEXIM SRL,
asociat al „IVOEXIM” S.R.L., cu sediul în Sat Răchitoasa,           cu sediul în Județul Bacău, Răchitoasa, Com.
Com. Răchitoasa, jud. Bacău, înmatriculată la O.R.C. cu            Răchitoasa, înregistrată sub nr. J04/1804/1993, cod unic
nr. J04/1804/1993, cu un capital social de 200 lei, am            de înregistrare 4882243, care a fost înregistrat sub nr.
hotărât următoarele modificări la actele constitutive ale           23091 din 27.06.2008.
societății:                                    (129/688543)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                  „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
            IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București                                                                  &JUYDGY|317390|
          și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
             Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                 Adresa pentru publicitate: Centrul de vânzări și informare, București, șos. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                                Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 6763/27.XI.2008 conține 32 de pagini.       Prețul: 0,96 lei        ISSN  1220–4889

								
To top