mof4_2008_6429 by tradetrek

VIEWS: 238 PAGES: 32

									                           PARTEA     A  IV-A
Anul 176 (XVIII) — Nr. 6429       PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI               Vineri, 14 noiembrie 2008           PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
         Societatea Comercială               Timișoara, str. Soroca nr. 1, et. 4, ap. 13, identificat cu CI
          EE TEST - S.A.                 seria TM nr. 256274, eliberat de Mun. Timișoara, la data
                                  de 08.04.2002;
            HOTĂRÂREA                    • GIURGIU SABIN, cetățean român, născut la
   ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR                26.03.1957 în Vata de Sus jud. Hunedoara, domiciliat în
        SC EE TEST SA                    Timișoara, str. Lugojului nr. 7, bl. A6, et. 4, ap. 15,
                                  identificat cu CI seria TM, nr. 253386, eliberat de Mun.
  În baza prevederilor statutare și ale legii 31/1990
                                  Timișoara, la data de 20.03.2002;
republicată, modificată și completată, s-a întrunit
                                    - MISCA TOMA REMUS, cetățean român, născut la
Adunarea Generală a Asociaților, respectiv:
                                  20.02.1955 în Timișoara, domiciliat în Timișoara, str.
  • BICA AREMIA ALECU, cetățean român, născut la
                                  General Gheorghe Stavrescu nr. 21, identificat cu CI seria
10.04.1957 în Ișalnița jud. Dolj, domiciliat în Timișoara,
                                  TM nr. 648988, eliberat de SPCLEP Timișoara, la data de
str. Profesor Dr. Valeriu Alaci nr. 15, sc. A, ap. 4, identificat
                                  11.02.2008;
cu CI seria TM nr. 540088, eliberat de SPCLEP
                                    • OPRISIU IOAN RAFAEL, cetățean român, născut la
Timișoara, la data de 19.07.2006;
                                  19.08.1957 în Buzău jud. Buzău, domiciliat în Timișoara,
  • COCORA LUCIAN, cetățean român, născut la
                                  str. Tulcea, nr. 6, identificat cu CI seria TM nr. 504697,
10.12.1962 în Tolvadia jud. Timiș, domiciliat în Timișoara,
str. Daliei nr. 8, bl. D3, sc. C, et. 2, ap. 8, identificat cu CI  eliberat de SPCLEP Timișoara, la data de 30.11.2005;
seria TM nr. 556258, eliberat de SPCLEP Timișoara, la          • POPESCU NICOLAE, cetățean român, născut la
data de 20.10.2006;                         06.10.1957 în Malaia jud. Vâlcea, domiciliat în Timișoara,
  • DEACONU MISA IOAN, cetățean român, născut la         str. Electronicii nr. 4, bl C3, et. 1, ap. 7, identificat cu CI
30.04.1955 în Sânnicolau Mare jud. Timiș, domiciliat în       seria TM nr. 269956, eliberat de Mun. Timișoara, la data
Timișoara, str. Martir Dumitru Juganaru, nr. 12, sc.B, ap.     de 01.07.2002, care adoptă prezenta HOTĂRÂRE:
9, identificat cu CI seria TM nr. 296035, eliberat de Mun.       ART.1 ACTUALIZAREA OBIECTULUI DE
Timișoara, la data de 29.11.2002;                  ACTIVITATE
  • ERDELYI-ALB IULIU, cetățean român, născut la           Se actualizează obiectul de activitate al societății
02.06.1961 în Ilisua, jud. Sălaj, domiciliat în Timișoara,     conform COD CAEN Rev. 2, aprobat prin Ordinul
str. Electronicii, nr. 30, bl. C17, et. 1, ap. 4, identificat cu  Președintelui Institutului Național de Statistică nr.
CI seria TM nr. 477403, eliberat de Mun. Timișoara la data     337/2007.
de 21.06.2005;                             ART.2 ACTUALIZAREA ACTIVITĂȚII PRINCIPALE
  • GHIZDAREANU ADRIAN DUMITRU, cetățean               Se actualizează activitatea principală a societății în
român, născut la 22.10.1957 în Timișoara, domiciliat în       conformitate cu COD CAEN Rev. 2, și devine:
  2           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6429/14.XI.2008

  4690 Comerț cu ridicata nespecializat inclusiv       27143660/1993, reprezentată prin Dl. Christophe
aparatură de măsură și control, echipamente de test,      Blondeau cetățean belgian, domiciliat în Luxemburg, L-
scule și dispozitive pentru industrie, aparataj electric și  7240 Bereldange nr. 46, Route de Luxembourg,
altele, precum și operațiuni de import-export aferent.     identificat cu pașaport nr. 104700105129, eliberat la data
  ART.3 COMPLETAREA OBIECTULUI DE               de 18.09.2003 de către autoritățile belgiene
ACTIVITATE                             Și
  Se completează obiectul de activitate al societății cu     CHRISTOPHE BLONDEAU, cetățean belgian,
următoarele activități:                    domiciliat în Luxemburg (Marele Ducat al
  7120 Activități de testări și analize tehnice        Luxemburgului), L-7240, Bereldange nr. 46, Bulevardul
  7219 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și      Luxemburgului, posesor al pașaportului nr.
inginerie                           104700105129 eliberat la 18.09.2003 de autoritățile
  ART.4 PRELUNGIRE MANDAT ADMINISTRATORI           belgiene,
  Începând cu data de 14.06.2008, în condițiile actului      În calitate de asociați ai S.C. PROFI ROM FOOD
                                S.R.L., cu sediul în Timișoara, str. Miresei nr. 1,
constitutiv, se prelungește mandatul Consiliului de
                                înmatriculată la Registrul Comerțului Timiș sub nr.
Administrație, compus din:
                                J35/239/1999, având Cod Unic de Înregistrare 11607939,
  - MISCA TOMA REMUS - președinte
                                atribut fiscal RO,
  - BICA AREMIA ALECU - membru
                                  Au hotărât următoarele:
  - COCORA LUCIAN - membru
                                  Art 1 Se deschide punct de lucru al societății
  Noul mandat este de 4 ani.
                                comerciale S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. pentru
  Prezenta HOTĂRÂRE a fost redactată și semnată în 3
                                activitate comercială în orașul Slatina, județul Olt, str.
exemplare originale, astăzi 30.05.2008.            Ecaterina Teodoroiu nr. 2, în imobilul edificat în baza
   (1/656131)                        Autorizației de construire nr. 16/14.01.2008, pe terenul
                                înscris în Cartea funciară a orașului Slatina nr. 13912,
                                având numărul cadastral 4322/1, cu privire la care
        Societatea Comercială
                                societatea a încheiat Contractul de închiriere nr.
          EE TEST - S.A.
                                91/19.05.2008 cu proprietarul acestuia, S.C. RIP-EST
                                S.R.L.
           NOTIFICARE
                                  Art.2 Se împuternicește d-na Grubacki Ramona,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   cetățean român cu domiciliul în Timișoara, str.
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin  Memorandului nr.50 CNP 2690810354737, identificată cu
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și   CI seria TM nr. 101430, eliberată la data de 03.11.1999 să
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al   semneze actul constitutiv al societății și să reprezinte
actului constitutiv al societății comerciale EE TEST SA, cu  societatea comercială S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. în
sediul în Județul Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul      fața autorităților române, inclusiv a Oficiului Registrului
Industriilor Nr. 4, înregistrată sub nr. J35/472/2000, cod   Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș, să depună, să
unic de înregistrare 13049995, care a fost înregistrat sub   semneze și să ridice documente în vederea ducerii la
nr. 25534 din 06.06.2008.                   îndeplinire și a înregistrării prezentei hotărâri.
   (2/656132)                          Luxemburg, 20 mai 2008.
                                  (3/656133)

       Societatea Comercială
       PROFI ROM FOOD - S.R.L.                     Societatea Comercială
                                        REAL CIP - S.R.L.
           HOTĂRÂREA
                                    HOTĂRÎREA NR 1 DIN 05.06.2008
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR              SUBSEMNATUL M ROBESCU FLORIAN CIPRIAN ÎN
     S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.              CALITATE DE UNIC ASOCIAT AL SC REAL CIP SRL
  Părțile semnatare:                     SEDIUL ÎN TIMIȘOARA STR. MARTIR DUMITRU
  S.C. DUNA WAITING PARTICIPATION, BV (în           JUGANARU NR 5 AP 20 DECLAR DESCHIDEREA
continuare DWP, BV), societate comercială de          PUNCTULUI DE LUCRU CONFORM C.F. CU NR. 9012
naționalitate olandeză, cu sediul la NL - 2585 GB La      SITUAT ÎN TIMIȘOARA PE STR. DÂMBOVIȚA NR. 19,
Haye, 52 Laan Copes van Cattenburch (Olanda),         ÎNCEPÂND CU DATA DE 16.06.2008.
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.            (4/656134)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6429/14.XI.2008              3

        Societatea Comercială                    Societatea Comercială
        LIFE PLAST - S.R.L.                    LA COLONNELLA - S.R.L.

  HOTĂRÂREA A.G.A. NR 1 DIN 01.09.2007                     NOTIFICARE
  MEHMET ULAS în calitate de asociat unic la S.C.       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
“LIFE PLAST” S.R.L., am convenit următoarele:        Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin
  Art.1 Se hotărăște deschiderea unui punct de lucru al  (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
societății la adresa: jud.Arad, Loc. Micalaca - Mun.Arad,  completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
Str. Zalău, nr. 2, bl. 504, parter, ap. 4A.         actului constitutiv al societății comerciale LA
  Art.2 Se hotărăște închiderea punctului de lucru al   COLONNELLA SRL, cu sediul în Județul Timiș, Banloc,
societății de la adresa: jud.Arad, Mun.Arad, Str.Andrei   Com. Banloc, înregistrată sub nr. J35/2697/2003, cod
Saguna, nr.44.                       unic de înregistrare 14241343, care a fost înregistrat sub
  Art.3 Celelalte clauze ale actului constitutiv rămân   nr. 25605 din 06.06.2008.
nemodificate.                          (7/656137)
   (5/656135)
                                      Societatea Comercială
                                       N.Y.K. 2008 - S.R.L.
       Societatea Comercială
       LA COLONNELLA - S.R.L.
                                  HOTĂRÂRE A.G.A. NR. 1/ 09 IUN 2008

     HOTĂRÂREA A.G.A. NR.1/2008              Subsemnatul RĂDUICA GEORGEL cetățean
                              român,născut la 08.06.1965 în Caracal, județul Olt,
     A S.C.” LA COLONNELLA”S.R.L.           domiciliat în Timișoara str. Mangalia nr. 60, ap. 10, județul
  Subsemnații,                       Timiș,identificat cu CI seria TM nr. 178357/23.01.2001
  1. BUSSO MARIO, domiciliat în ITALIA, VIA GERBIDI,    eliberată de Poliția Timișoara, CNP 1650608354766,
nr.93, CAVOUR, identificat cu CI AM 0200805, și       asociat unic al societății, am hotărât:
  2. PAOLETTI MARIO, domiciliat în ITALIA, localitatea    - Deschiderea unui punct de lucru în Lovrin str.
FOSSANO, SANTA LUCIA 8/1, identificat cu CI AO       Principală nr.220, bl. 4-spațiu comercial, parter, județul
0025878, întruniți astăzi 14.05.2007, în A.G.A a S.C. LA  Timiș, conform extras CF nr. 4674/Lovrin.
COLONNELLA S.R.L am hotărât următoarele:            Prezenta hotărâre a fost redactată de Compartimentul
  ART.1 Retragerea din societatea D-lui BUSSO       de Asistență din cadrul ORC Timiș la cererea și pe
                              răspunderea solicitantului potrivit cererii de serviciu nr.
MARIO, prin cesionarea celor 10 părți sociale către D-l
                              1517/09.06.2008.
PAOLETTI MARIO.
                                (8/656138)
  ART.2 Urmare, a cesiunii de părți sociale din data de
14.05.2008 asociatul PAOLETTI MARIO, deține 20 de
părți sociale, a câte 10 RON fiecare, cu o valoare totală          Societatea Comercială
de 200 RON, reprezentând 100 % din capitalul social al           TINO G - 2000 - S.R.L.
S.C.” LA COLONNELLA”S.R.L.;
  ART.3 Se revocă din funcția de administrator D-l         HOTĂRÂREA AGA NR.1/01.05.2007
BUSSO MARIO, funcția de administrator în cadrul        GHITA MARIN, domiciliat în Timișoara, str. Zoltan
societății va fi îndeplinită de D-l PAOLETTI MARIO, pe   Kodaly, nr.1, sc. B, et. 1, ap.4, jud. Timiș, posesor a CI,
durata de 4 ani.                      seria TM, nr.495278, eliberată de pol. Timișoara la data
  ART.4 Se prelungește valabilitatea sediul social pe   de 30.09.2005, CNP 1540811354765, în calitate de
perioadă nedeterminată în localitatea Banloc, în IMOBIL   asociat unic și administrator
CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ, nr.FN conform contractului       Hotărăsc:
de comodat din data de 01.01.2006.( CF 2121 Banloc)      Art. 1. Reluarea activități SC TINO G -2000 SRL de la
  Restul prevederilor actului constitutiv rămân      data de 01.05.2007.
neschimbate. Redactat, azi 14.05.2008, Timișoara, în 5     Prezenta hotărâre a fost întocmită în 3 (trei
exemplare.                         exemplare).
  (6/656136)                         (9/656139)
  4           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6429/14.XI.2008

       Societatea Comercială                5224 - Manipulări
      ANDRECOST INTERNAȚIONAL                5210-Depozitări
       IMPORT-EXPORT - S.R.L.                Art. 2. Prezenta hotărâre face parte integrantă din
                                actul constitutiv al SC ARABESQUE S.R.L.
           HOTĂRÂRE                   (11/657084)
        DIN DATA 05.06.2008
     SC ANDRECOST INTERNAȚIONAL
       IMPORT-EXPORT SRL                        Societatea Comercială
                                        PORT AGENCY - S.A.
  Eu, DONOSE COSTEL, asociat unic al societății
ANDRECOST INTERNAȚIONAL IMPORT-EXPORT SRL
                                           HOTĂRÂREA
cu sediul în ORAȘ BEREȘTI, STR. TRANDAFIRILOR,
NR.98, BL.A4, AP.11, JUD. GALAȚI și înregistrată la         ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
Registrul Comerțului sub nr. J17/962/2008, am hotărât          SC PORT AGENCY SA GALATI
deschiderea unui punct de lucru în sat Malu Alb, nr.           DIN DATA DE 26 MAI 2008
421BIS, com. Drăgănești, jud. Galați, unde se vor
                                 Având în vedere
desfășura activitățile prevăzute în actul constitutiv al
societății.                            - Ordinea de zi a ședinței Adunării
  Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.       - Dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile
  (10/657083)                        comerciale,republicate,
                                 - Prevederile actului constitutiv al Societății,
                                 Hotărăște:
        Societatea Comercială               Art.1 Se aprobă situațiile financiare ale Societății
        ARABESQUE - S.R.L.               pentru anul 2007, în forma în care au fost supuse spre
                                aprobare Adunării precum și raportul administratorului în
       HOTĂRÂREA ASOCIAȚILOR
                                legătură cu aceste aspecte.
        S.C. ARABESQUE S.R.L.               Profitul aferent anului 2007 se înregistrează ca profit
          74 /28.05.2008               nerepartizat și rămâne la dispoziția Societății.
  Noi:                              Art.2 Se aprobă descărcarea de gestiune a
  RAPOTAN CEZAR-VIRGIL, domiciliat în municipiul       administratorului Societății pentru anul financiar 2007.
București, Sec. 1, Șos. București - Ploiești, nr.137 B, corp   Art.3 Se împuternicește doamna Vasilache Gica să
A; CNP 1651117170348                      efectueze formalitățile legale privind depunerea
  RAPOTAN ANGELICA, domiciliat în municipiul         hotărârilor prezentei Adunări la Oficiul Registrului
București, Sec. 1, Șos. București - Ploiești, nr.137 B, corp  Comerțului precum și depunerea situațiilor financiare la
A, CNP 2680109170335                      OGFP Galați.
  RAPOTAN MIRCEA, domiciliat în Galați, str. Portului       (12/657085)
nr. 41, Bloc Brateș 2, ap. 54, CNP 1711230170347
asociați ai societății comerciale ARABESQUE S.R.L. cu
sediul în Galați, STR. TIMIȘULUI nr.1, înregistrată la             Societatea Comercială
Registrul Comerțului sub nr.J17/666/1994 și Cod Unic de             VESTIBUS - S.R.L.
Înregistrare 5340801
  Având în vedere:                        HOTĂRÂREA NR.1 DIN DATA DE 05.06.2008
  Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale
                                 Eu, SURCICĂ DĂNUȚ domiciliat în Com. Smardan,
Extraordinare a Acționarilor;
                                Sat. Mihail Kogălniceanu, Jud. Galați, identificat cu CI
  Dispozițiile Legii nr. 31/1990, privind societățile
comerciale, republicată, cu modificările ulterioare      seria GL nr. 209705 eliberat la data de 30.05.2002 de
  HOTĂRÂM:                          Mun. Galați, în calitate de asociat unic și administrator al
  Art. 1: Se aprobă înființarea punctului de lucru      SC VESTIBUS SRL cu sediul în Com. Smardan, Sat.
Arabesque Chitila, str. Oxigenului, nr. 3-5, jud. Ilfov, cu  Mihail Kogălniceanu, Jud. Galați înregistrat la Registrul
următoarele activități:                    Comerțului Galați sub nr. J17/1492/1996; CUI RO
  5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi   8877622, aprob bilanțul pe anul 2007.
terestre                              (13/657086)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6429/14.XI.2008               5

        Societatea Comercială                    Societatea Comercială
        CEDROCRIS - S.R.L.                    BAUROM CONSTRUCT - S.R.L.

     HOTĂRÂRE DIN DATA 5.06.2008.                 HOTĂRÂRE DIN DATA 02.06.2008

         SC CEDROCRIS SRL                    SC BAUROM CONSTRUCT SRL
  Eu, CRISTEA VICTORIA, asociat unic al societății       Noi:IONESCU CRISTIAN, IONESCU MARIANA,
CEDROCRIS SRL cu sediul în Galați, B-DUL DUNĂREA,       asociați ai societății BAUROM CONSTRUCT SRL cu
NR.35, BL.D5, AP.3 și înregistrată la Registrul Comerțului  sediul în GALAȚI, STR.DOMNEASCA, NR.16, BL.N6,
                               AP.46 și înregistrată la Registrul Comerțului sub
sub nr. J17/731/2000, am hotărât închiderea punctului de
                               nr.J17/155/1999 am hotărât de comun acord deschiderea
lucru din Galați, str. V. A. Urechia, nr.4A.
                               unui punct de lucru în: PITEȘTI, STR.LANARIEI, NR.5B
  Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.
                               cu destinația birouri.
  (14/657087)
                                 (17/657090)


        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
         DELECTO - S.R.L.                     KARENOWA IMPEX - S.R.L.

     HOTĂRÂRE DIN DATA 05.06.2008                  HOTĂRÂRE DIN DATA 05.06.2008
         SC DELECTO SRL                      SC KARENOWA IMPEX SRL
  Noi: VIORICA IULIANA,                     Noi: CULEAȘCĂ BOGDAN,
  CRISTEA ANDRA,                         CULEAȘCĂ ANA-MARIA,
  asociați ai societății DELECTO SRL cu sediul în Galați,    asociați ai societății KARENOWA IMPEX SRL cu
STR. ING. ANGHEL SALIGNY, NR.157, BL.J4A, AP.68 și      sediul în Galați, STR. DOMNEASCA, NR.84,
înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul       BL.MIORIȚA, SC.2, AP.20 și înregistrată la Registrul
J17/1087/2008, am hotărât de comun acord deschiderea     Comerțului sub numărul J17/259/2002, am hotărât de
unui punct de lucru în Galați, str. Brăilei, nr.206, bl.C1,  comun acord deschiderea unui punct de lucru în Galați,
ap.1A, unde se vor desfășura activitățile prevăzute în    str. Mesteacănului, nr.2, unde se vor desfășura activitățile
actul constitutiv al societății.               prevăzute în actul constitutiv al societății.
                                 Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.
  Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.
                                  (18/657091)
  (15/657088)

                                      Societatea Comercială
        Societatea Comercială
                                     GEOROM COMMERCE - S.R.L.
        FORT FORTIS - S.R.L.
                                        HOTĂRÂREA NR. 1
     HOTĂRÂRE DIN DATA 05.06.2008                    DIN DATA DE 05.06.2008
        SC FORT FORTIS SRL                Noi, EPURE GEORGE-MARIUS și FUICA
                               FLORENTINA CRISTINA, asociați ai S.C GEOROM
  Noi: TOADER ANA,
                               COMMERCE S.R.L., cu sediul în mun. Galați, str. Brăilei,
  TOADER MIHAELA-GEORGIANA,
                               nr. 224B, bl. D4, ap.4, jud. Galați, înregistrată la Registrul
  asociați ai societății FORT FORTIS SRL cu sediul în
                               Comerțului sub nr. J 17/1164/2007, CUI 22102435, în
Galați, STR. SATURN, NR.24, BL.D3, AP.57 și
                               temeiul Legii 31/1990 republicată
înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul         HOTĂRÂM:
J17/855/2008, am hotărât de comun acord deschiderea        Art. unic: Deschiderea unui punct de lucru în mun.
unui punct de lucru în sat Hanu Conachi, nr.725, jud.     Galați, str. Eroilor, nr. 29, în suprafață de 40 mp, în jud.
Galați, unde se vor desfășura activitățile prevăzute în    Galați unde se vor desfășura activitățile prevăzute în actul
actul constitutiv al societății.               constitutiv.
  Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.       Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.
  (16/657089)                          (19/657092)
  6           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6429/14.XI.2008

        Societatea Comercială               Art.4 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și a
        INSPIRATION - S.R.L.              programului de investiții pe anul 2008.
                                  Art.5 - Se împuternicește dl. Dediu Ionuț Claudiu,
            HOTĂRÂRE                 posesor al C.I. seria GL nr. 148629, CNP
  Subsemnatul NEAGU DAN domiciliat în GALAȚI, str.       1761119170348, să efectueze toate formalitățile legale și
BRĂILEI, nr. 224, bl D2 în calitate de asociat unic al firmei  să semneze în numele societății toate actele necesare
                                pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
S.C. INSPIRATION S.R.L. având număr de ordine la
                                  (22/657095)
registrul comerțului J17/1364/2006, cod unic de
înregistrare RO 18957974 cu sediul în GALAȚI, str.
FRUNZEI, nr. 25, bloc F7, ap.70 hotărăsc închiderea              Societatea Comercială
punctului de lucru situat în BRĂILA, str. MIHAI                 DANGILEX - S.R.L.
EMINESCU, nr. 55.
  (20/657093)                             HOTĂRÂRE DIN DATA 06.06.2008

                                         SC DANGILEX SRL
        Societatea Comercială               Eu, STAN DANIELA, asociat unic al societății
        CEREAL GRUP - S.R.L.              DANGILEX SRL cu sediul în Galați, STR. NICOLAE
                                BĂLCESCU, NR.3, AP.2 și înregistrată la Registrul
     HOTĂRÂRE DIN DATA 05.06.2008             Comerțului sub nr. J17/917/2008, am hotărât deschiderea
                                unui punct de lucru în Galați, str. Henri Coandă, nr.5,
        SC CEREAL GRUP SRL
                                stand nr.41, SC GALATEX SA, unde se vor desfășura
  Eu, MIHAI ION, asociat unic al societății CEREAL      activitățile prevăzute în actul constitutiv al societății.
GRUP SRL cu sediul în Galați, STR. SLĂNIC, NR.3,          Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.
BL.5B, AP.77 și înregistrată la Registrul Comerțului sub      (23/657096)
nr. J17/234/2000, am hotărât deschiderea unui punct de
lucru în com. Corod, Centrul de Vinificație, jud. Galați,
unde se vor desfășura activitățile prevăzute în actul            Societatea Comercială
constitutiv al societății.                        TRANS PEC LEASING IFN - S.A.
  Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.
                                           HOTĂRÂREA
   (21/657094)
                                   ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A
                                 ASOCIAȚILOR S.C. TRANS PEC LEASING IFN
        Societatea Comercială
                                  Adunarea Generală Ordinară a Asociaților S.C.
         SALVOSID - S.A.
                                TRANS PEC LEASING IFN s-a întrunit la sediul societății
                                din Galați, str.Regiment 11 Șiret, nr.2F, în ziua de
         HOTĂRÂREA NR. 102
                                22.05.2008; la ședința au participat următorii asociați:
        DIN DATA DE 30.05.2008               - COMSA ADRIAN MARCEL -proprietar a 135 acțiuni,
                                reprezentând 25% din capitalul social al societății
  Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C.
                                  - PELIGRAD ION OVIDIU - proprietar a 135 acțiuni,
SALVOSID S.A. Galați, întrunită în ședința ordinară, în
                                reprezentând 25% din capitalul social al societății
baza Legii nr. 31/1990 republicată, în conformitate cu
                                  - RADU BENONI TONI - proprietar a 135 acțiuni,
prevederile legale și ale Statutului societății comerciale,   reprezentând 25% din capitalul social al societății
emite următoarea                          -RADU FLORIN - proprietar a 27 acțiuni, reprezentând
  HOTĂRÂRE                           5% din capitalul social al societății
  Art.1 - Se aprobă situațiile financiare ale societății la    - STAȚIE MARIA - proprietar a 108 acțiuni,
data de 31.12.2007 (bilanțul contabil, contul de profit și   reprezentând 20% din capitalul social al societății.
pierderi).                             Adunarea Generală Ordinară este statutar constituită
  Art.2 - Se aprobă raportul de gestiune a           având ca participanți asociați reprezentând 100% din
administratorilor pe 2007.                   capitalul social al societății;
  Art.3 - Se aprobă raportul comisiei de cenzori de        Având în vedere prevederile Legii contabilității
certificare a situațiilor financiare pe anul 2007.       nr.82/1991, republicată și completată prin O.G.nr.61/2001
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6429/14.XI.2008              7

  HOTĂRĂȘTE                            Art 1 Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru
  Art.1 Aprobă Raportul de Gestiune al Administratorului    anul 2007.
pe anul 2007 și descărcarea de gestiune a acestuia         Art.2.Repartizarea profitului net înregistrat la
pentru exercitarea funcției în anul fiscal 2007, bilanțul și  31.12.2007 în sumă de 304.419 ron în alte repartizări.
anexele sale.                           Art. 3. Depunerea situațiilor financiare anuale aprobate
  Art.2 Aprobă contul de profit și pierderi din bilanțul pe  pentru anul 2007 la Oficiul Registrul Comerțului, însoțite
anul 2007 precum și repartiția acestuia, după cum        de raportul administratorului și de procesul-verbal al
urmează:                            adunării generale, în condițiile prevăzute de Legea
  TOTAL PIERDERE 86.486,57 lei                 contabilității nr. 82/1991, republicată.
  Se hotărăște recuperarea pierderii din profitul         Art. 4. Publicarea în Monitorul Oficial al României,
exercițiului financiar următor.                 Partea a IV-a a Anunțului prin care se confirmă
  Art.3 Prezenta Hotărâre a fost redactată în 3 (trei)     depunerea situațiilor financiare anuale aprobate pentru
exemplare, cu titlu de original și a fost înregistrată astăzi  anul 2007 la Oficiul Registrului Comerțului.
22.05.2008 în procesul-verbal al A.G.A. sub nr. 1.         (26/657099)
  (24/657097)

                                        Societatea Comercială
       Societatea Comercială                       BANDERAS - S.R.L.
       MERIDIAN SHIPPING - S.A.
                                     HOTĂRÂRE DIN DATA 27.05.2008
     HOTĂRÂRE NR. 1 DIN 06.05.2008
                                         SC BANDERAS SRL
  Acționarii SC MERIDIAN SHIPPING SA Galați, str.
Saturn, nr.28, Bl. B4, ap.4, ORC: J17/230/2005, CIF:        EU, SIRBU FLORIN, ASOCIAT UNIC AI SC
RO17190040, întruniți în ședința AGA din data de        BANDERAS SRL, CU SEDIUL ÎN GALAȚI MICRO NR
06.05.2008, în conformitate cu prevederile art. 113 și     17,BLOC E3,AP 35, JUD. GALAȚI, AM HOTĂRÂT;
următoarele din Legea 31/1990 modificată, adoptă          1. ÎNCHIDEREA PUNCTULUI DE LUCRU ÎN GALAȚI,
prezenta                            STR. MOVILEI.NR 88, JUD. GALAȚI.
  HOTĂRÂRE:                           2. DESCHIDEREA PUNCTULUI DE LUCRU ÎN
  Art. 1 Se aprobă situațiile financiare pe anul 2007,    JUD.GALATI, LOC GALAȚI,STR.POSTA VECHE,NR
bilanțul contabil, contul de profit și pierderi.        21A.
  Art. 2 Se aprobă pierderea pe anul 2007 în sumă de       DREPT PENTRU CARE S-A ÎNCHEIAT PREZENTA
1.024 lei ce va fi recuperată în anul următor          HOTĂRÂRE
  Art. 3 Se desemnează ca reprezentant al societății       (27/657100)
privind îndeplinirea formalităților de comunicare și
publicare a situațiilor financiare pentru anul 2007 la ORC
                                        Societatea Comercială
Galați, d-na Manea Elena Oana, care se legitimează cu
CI seria GL nr. 171368.                             DTHONE - S.R.L.
   (25/657098)
                                     HOTĂRÂRE DIN DATA 27.05.2008

                                          SC DTHONE SRL
        Societatea Comercială
                                 Noi, CHIRIEAC RODICA, ȘI CHIRIEAC NELU,
         ANDRADA - S.R.L.
                                ASOCIAȚI AI SC DTHONE SRL, CU SEDIUL ÎN GALAȚI,
     HOTĂRÂRE NR 2180/28.05.2008              B-DUL TRAIAN VUIA.NR 15, BLOC N13,AP 58, JUD.
                                GALAȚI, AM HOTĂRÂT;
   A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR              1. DESCHIDEREA PUNCTULUI DE LUCRU ÎN
      AI SC ANDRADA SRL                  JUD.GALAȚI,LOC GALAȚI,STR.BRAILE NR 171B.
  Noi, Teaca Milica și Teaca Alexandra, asociați ai SC      DREPT PENTRU CARE S-A ÎNCHEIAT PREZENTA
Andrada SRL, în ședința de astăzi, 28 mai 2008, am       HOTĂRÂRE
hotărât:                              (28/657101)
  8           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6429/14.XI.2008

        Societatea Comercială              ALECSANDRI, NR.1, BL. U, AP.23, JUD. GALAȚI și
      INSTALTERM PROIECT - S.R.L.             înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J17/245/2005,
                                am hotărât deschiderea unui punct de lucru în MUN.
           HOTĂRÂREA                TECUCI, STR. GLORIEI, NR.16, (PENSIUNE PIAȚĂ),
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR             JUD. GALAȚI, unde voi desfășura activități conform
     SC INSTALTERM PROIECT SRL              actului constitutiv.
        DIN DATA 27.05.2008                Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.
  SC INSTALTERM PROIECT SRL cu sediul în Galați         (31/657104)
Str Traian nr 56 A având J/17/1079/1998 cu codul unic de
înregistrare RO 11259435 are ca asociații următorii:
  1) Atanasiu Florin, domiciliat în Galați Str Calugareni          Societatea Comercială
nr 4 bloc K4A sc 1 ce se identifică cu CI seria GL nr             SSAB METAL - S.R.L.
189232 eliberată de poliția Galați la data de 06.02.2002
având CNP 1680922170326                         HOTĂRÂRE DIN DATA 28.05.2008
  2) Scintei Adrian domiciliat în Galați Str Calugareni nr
                                        SC SSAB METAL SRL
11 bloc L1 A sc 2 ce se identifică cu CI seria GL nr 065337
eliberată de poliția Galați la data de 22.10.1999 având     Noi: COLIBĂ NECULAI,
CNP 1681111170321                        PÎRVU CONSTANTIN,
  3) Riclea Florin domiciliat în Galați Bld Dunărea nr 11   S.C. SSAB- AG SRL, - înmatriculată cu
bloc A9 sc 3 ce se identifică cu CI seria GL nr 212272     J04/1042/1991, cu sediul în MUN. BACĂU, STR. ION
eliberată de poliția Galați la data de 13.06.2002 având    LUCA CARAGIALE, NR.2, JUD. BACĂU
CNP 1700916170381
                                 membrii societății SSAB METAL SRL cu sediul în
  Hotărâm aprobarea bilanțului exercițiului financiar
                                MUN. TECUCI, STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR.129,
2007
                                BL.T4A, PARTER, JUD. GALAȚI și înregistrată la
   (29/657102)
                                Registrul Comerțului sub nr. J17/547/2008, am hotărât de
                                comun acord deschiderea unui punct de lucru în MUN.
        Societatea Comercială             TECUCI, STR. PRUNDULUI, NR.27, JUD. GALAȚI, unde
         PENTAGON - S.R.L.               vom desfașura activități conform actului constitutiv,
                                 Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.
     HOTĂRÂRE DIN DATA 02.06.2008
                                  (32/657105)
         SC PENTAGON SRL
 Eu, IONIȚĂ VALENTIN, asociat unic al societății
                                       Societatea Comercială
PENTAGON SRL cu sediul în TECUCI, STR.ȘTEFAN
                                        KLIGOR - S.R.L.
CEL MARE, NR.227, JUD.GALAȚI și înregistrată la
Registrul Comerțului sub nr. J17/307/1991 am hotărât
                                    HOTĂRÂRE DIN DATA 02.06.2008
deschiderea unui punct de lucru în CONSTANȚA, STR
AMURGULUI, NR39, JUD. CONSTANȚA, unde se vor                   SC KLIGOR SRL
desfășura activitățile prevăzute în actul constitutiv al
societății.                            Eu, CRIȘAN COSTICĂ, asociat unic al societății
 Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.      KLIGOR SRL cu sediul în MUN. TECUCI, AL. MATEI
  (30/657103)                        BASARAB, NR.22, JUD. GALAȚI și înregistrată la
                                Registrul Comerțului sub nr. J17/250/1996 am hotărât:
                                 1. Închiderea punctului de lucru din MUN. TECUCI,
        Societatea Comercială             STR. UNIRII, NR.1, COMPLEX COMERCIAL UNIREA,
         IRIGSEM - S.R.L.               ETJ.1, JUD. GALAȚI,
                                 2. Deschiderea unui punct de lucru în MUN. TECUCI,
     HOTĂRÂRE DIN DATA 29.05.2008
                                STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR.190, JUD. GALAȚI unde
          SC IRIGSEM SRL               voi desfășura activități conform actului constitutiv.
  Eu, DOBRE VICTOR, asociat unic al societății          Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.
IRIGSEM SRL cu sediul în MUN. TECUCI, STR.VASILE          (33/657106)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6429/14.XI.2008                 9

        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
        COSMILOR - S.R.L.                        FIORENZO - S.R.L.

     HOTĂRÂRE DIN DATA 6.06.2008
                                    HOTĂRÂRE DIN DATA 09.06.2008
         SC COSMILOR SRL
                                         SC FIORENZO SRL
 Eu, FROSE RĂDIȚA, asociat unic al societății
COSMILOR SRL cu sediul în SAT TULUCEȘTI, NR.871,         Eu, CHINȚOIU DORINA, asociat unic al societății
COM. TULUCEȘTI, JUD. GALAȚI și înregistrată la        FIORENZO SRL cu sediul în Galați, STR. COSMINULUI,
Registrul Comerțului sub nr. J17/284/2007, am hotărât     NR.6, BL.F3A, SC.2, AP.46 și înregistrată la Registrul
deschiderea unui punct de lucru în Galați, str. Henri
                               Comerțului sub nr. J17/1674/2004, am hotărât
Coandă, nr.5, incinta SC GALGROS SA, stand nr.102,
unde se vor desfășura activitățile prevăzute în actul     deschiderea unui punct de lucru în Galați, str. Saturn,
constitutiv al societății.                  Complex Țiglina I, stand nr.4, unde se vor desfășura
 Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.      activitățile prevăzute în actul constitutiv al societății.
  (34/657107)                          Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.
                                 (37/657112)
        Societatea Comercială
        CRISTEAM - S.R.L.
                                        Societatea Comercială
     HOTĂRÂRE DIN DATA 09.06.2008                     SEBIMIH PREST - S.R.L.
         SC CRISTEAM SRL
                                    HOTĂRÂRE DIN DATA 09.06.2008
  Noi: TOFĂLEANU CRISTIAN,
  GANEA MARIA,                                SC SEBMIH PREST SRL
  asociați ai societății CRISTEAM SRL cu sediul în
Galați, STR. CĂLUGĂRENI, NR.19, BL.T4B, AP. 11 și        Eu, VLAD ANCA, asociat unic al societății SEBMIH
înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul       PREST SRL cu sediul în GALAȚI, STR LIBERTĂȚII, NR.3
J17/842/2006, am hotărât de comun acord deschiderea      și înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J
unui punct de lucru în Galați, str. Siderurgiștilor, nr.36,
                               17/987/2008 am hotărât deschiderea unui punct de lucru
bl.SD2C, ap.31, unde se vor desfășura activitățile
prevăzute în actul constitutiv al societății.         în: GALAȚI, STR.LIBERTĂȚII, NR.5 cu destinația 5630 -
  Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.     Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  (35/657110)                          (38/657113)


        Societatea Comercială
         MIRAZMA - S.R.L.                       Societatea Comercială
                                          BEYDOR - S.R.L.
     HOTĂRÂRE DIN DATA 09.06.2008
                                    HOTĂRÂRE DIN DATA 06.06.2008
         SC MIRAZMA SRL
  Noi: ONCESCU MARIANA,                             SC BEYDOR SRL
  ONCESCU MIHAI,
                                 Eu, BEȘLIU CARMEN asociat unic al societății
  asociați ai societății MIRAZMA SRL cu sediul în Galați,
STR. CPT. VASILE PANU, NR.30 și înregistrată la        BEYDOR SRL cu sediul în SAT BRANIȘTEA, NR.812,
Registrul Comerțului sub numărul J17/1396/2006, am      COM. BRANIȘTEA, JUD. GALAȚI și înregistrată la
hotărât de comun acord deschiderea unui punct de lucru    Registrul Comerțului sub numărul J17/770/2005, am
în Galați, str. Cpt. Vasile Panu, nr.23, unde se vor     hotărât suspendarea temporară a activității societății pe o
desfășura activitățile prevăzute în actul constitutiv al
                               perioadă de 3 ani, începând cu data de 06.06.2008.
societății.
  Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.       Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.
  (36/657111)                          (39/657114)
  10          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6429/14.XI.2008

        Societatea Comercială              Registrul Comerțului sub nr.J 17/866/2008 am hotărât de
        DIENDO SERV - S.R.L.              comun acord deschiderea unui punct de lucru în:
                                GALAȚI, STR.CRISTOFOR COLUMB, NR.8-10 cu
     HOTĂRÂRE DIN DATA 09.06.2008             destinația birouri
                                  (42/657117)
        SC DIENDO SERV SRL
  Eu, DUMITRU DUMITRU, asociat unic al societății
DIENDO SERV SRL cu sediul în Galați, STR.                   Societatea Comercială
CĂLUGĂRENI, NR.2, BL.K5A, SC.3, AP.55 și înregistrată              HYPNOS - S.R.L.
la Registrul Comerțului sub nr. J17/1574/2003, am
hotărât închiderea punctului de lucru din București, B-dul        HOTĂRÂREA NR 1 DIN 8.10.2007
Constantin Brâncoveanu, nr.16, Piața Sf. Maria,          Cu unanimitate de voturi Adunarea Generală a
coordonata B11, Sector 4, București.              asociațiilor a hotărât:
  Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.       Art. Se aprobă transferul părților sociale către
  (40/657115)                         societatea INTERAUTO SRL de către ambii asociați
                                 Art 2 Se aprobă schimbarea sediului societății la
                                adresa Galați str SATURN nr 1 bis COMPLEX
        Societatea Comercială
                                COMERCIAL TIGLINA 1 începând cu data de 1.12.2007
         ALIDA STAR - S.R.L.
                                 Art 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se
           HOTARAREA                 împuternicește administratorul societății dl NECHIFOR
                                MARICEL
   ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR                (43/657118)
     DIN DATA DE 28.05.2008
  În baza art.111 și 112 din Legea nr.31/1990 cu
modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală           Societatea Comercială
a Acționarilor,întrunită în data de 28-05-2008 și legal             OMERTAOM - S.R.L.
constituită conformându-se prevederilor din capitolul IV
                                     HOTĂRÂRE DIN DATA 09.06.2008
secțiunea VI “despre registrele societății și despre bilanțul
contabil” din Legea nr.31/1990 privind societățile               SC OMERTAOM SRL
comerciale luând în considerare propunerile
                                  Noi: VELICHE MARINELA,
administratorului hotărăște:
                                  VELICHE TUDORIȚA,
  Art.1 Se aprobă documentele pe baza cărora se
închide exercițiul financiar 2007 la SC ALIDA STAR SRL       asociați ai societății OMERTAOM SRL cu sediul în
după cum urmează:                        Galați, STR. REGIMENT 11 SIRET, NR.27, BL.E7, AP.70
  -raportul de gestiune pe anul 2007              și înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul
  Art.2 Luând în considerare cele prevăzute la art. 1 se    J17/179/2004, am hotărât de comun acord deschiderea
aprobă bilanțul contabil pe anul 2007 și contul de profit și  unui punct de lucru în Galați, Zona de Agrement “Lac
pierdere cu un profit de 6.559 lei.               Vânători”, Zona II, Platforma Foișor, unde se vor
  Art.3 Administratorul se împuternicește să depună      desfășura activitățile prevăzute în actul constitutiv al
formularul de bilanț contabil pe anul 2007 la Registrul     societății.
Comerțului în condițiile prevăzute de art. 180(2) din       Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.
Legea nr.31/1990 și Legea 26/1990.                 (44/657119)
   (41/657116)
                                       Societatea Comercială
       Societatea Comercială                    SUPERQUATRO GRUP - S.R.L.
     EUROSISTEMS COMPANY - S.R.L.
                                          ACT ADIȚIONAL
     HOTĂRÂRE DIN DATA 09.06.2008
                                     INCHEIAT ASTAZI 05 IUN 2008
    SC EUROSISTEMS COMPANY SR.L                    LA ACTUL CONSTITUTIV AL
                                     SC SUPERQUATRO GRUP SRL
  Noi:NECULAI GABRIEL, ILIE CRISTINA - MIRELA,
ILIE ADRIAN asociați ai societății EUROSISTEMS           Noi:
COMPANY SRL cu sediul în GALAȚI, STR.GHEORGHE           - ATANASIU STERICĂ, născut la data de 02.04.1951,
DOJA, NR.1, BL.9A, SC.6, AP.103 și înregistrată la       în mun. Galați, jud. Galați, CNP 1510402170341,
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6429/14.XI.2008                11

domiciliat în Galați, STR. ROȘIORI, NR.18, BL.PALT.2B,        ART.1 Începând cu dala de 05.06.2008 aderă la
AP.2,                              societate în calitate de asociat unic TOTOLICI DORINA,
  - NICULESCU MARA-IRINA, născută la data de          născută la data de 11.05.1970 în Galați, domiciliată în
06.09.1987, în mun. Constanța, jud. Constanța, CNP        Galați, str. Aviator Mircea Zorileanu, nr.6, bl.N2, ap. 16,
2870906134152, domiciliată în BUCUREȘTI, ȘOS.          jud. Galați, CNP 2700511170326, de cetățenie română
NICOLAE TITULESCU, NR.89-91, BL.9A, SC.A, ET.6,
                                 care primește prin cesiune 20 părți sociale în valoare de
AP.27, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
                                 200 lei de la asociatul DANAILA GIGI-AURELIAN
  asociați ai societății SUPERQUATRO GRUP SRL cu
                                 conform contractului de cesiune.
sediul în Galați, STR. PORTULUI, NR.23 și înregistrată la
Registrul Comerțului sub numărul J17/337/2001, am          TOTOLICI DORINA va avea aceleași drepturi și
hotărât:                             obligații ca și ceilalți asociați.
  Art1 Societatea își completează obiectul de activitate      Asociatul nou intrat preia proporțional cu aportul sau la
cu următoarele activități:                    capitalul social creanțele active și pasive ale societății.
  4622 - Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor;      ART.2 Eu, DANAILA GIGI -AURELIAN declar că m-am
  5210-Depozitări;                       retras din societate începând cu data de 05.06.2008. Am
  5224 - Manipulări;                      primit echivalentul capitalului social în sumă de 200 lei de
  Art.2 Se anulează vechiul act constitutiv al societății și  la asociatul TOTOLICI DORINA, căruia i-am cesionat
se întocmește un nou act constitutiv.              părțile mele sociale. Nu am pretenții la beneficii și în acest
  Prezentul act adițional face parte integrantă din actul    fel m-am desocotit definitiv cu societatea.
constitutiv al SC SUPERQUATRO GRUP SRL.
                                   ART.3 Capitalul social total rămâne neschimbat,
  (45/657128)
                                 respectiv 200 lei împărțit în 20 de părți sociale în valoare
                                 de 10 lei fiecare, și va avea următoarea structură:
       Societatea Comercială                 - TOTOLICI DORINA - 200 lei, 20 părți sociale
      SUPERQUATRO GRUP - S.R.L.                 ART.4 Se eliberează din funcția de administrator
                                 DANAILA GIGI-AURELIAN și se numește în funcția de
            NOTIFICARE                administrator TOTOLICI DORINA pe termen nelimitat.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       ART.5 Se schimbă sediul social al societății în: Galați,
Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.  str. Oltului, nr.5, bl. F10, sc.1, et.3, ap. 12 Jud. Galați
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și      ART.6 Se anulează vechiul act constitutiv și se
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    întocmește un nou act constitutiv.
actului constitutiv al societății comerciale             Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
SUPERQUATRO GRUP SRL, cu sediul în MUNICIPIUL          constitutiv al S.C AMHARA SRL.
GALAȚI, județ Galați, Str. PORTULUI, nr.23, înregistrată
                                    (47/657130)
sub nr. J17/337/2001, cod unic de înregistrare 13924879,
care a fost înregistrat sub nr.31576 din 05.06.2008.
  (46/657129)                                 Societatea Comercială
                                          AMHARA - S.R.L.
        Societatea Comercială
         AMHARA - S.R.L.                            NOTIFICARE
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
           ACT ADIȚIONAL                Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
     INCHEIAT ASTAZI 05.06.2008               (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
 LA ACTUL CONSTITUTIV AL SC AMHARA SRL             completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
                                 actului constitutiv al societății comerciale AMHARA SRL,
  Subsemnatul: DANAILA GIGI-AURELIAN, născut la
                                 cu sediul în MUNICIPIUL GALAȚI, județ Galați, Str.
data de 01.08.1969 în Galați, CNP 1690801170361,
domiciliat în Galați, Aleea Molidului, nr.3, bl.E2, ap.36, în  OLTULUI, nr.5, bloc F10, scara 1, etaj 3, ap.12,
calitate de asociat unic al SC AMHARA SRL, cu sediul în     înregistrată sub nr. J17/1441/2004, cod unic de
Galați, Str. Gheorghe Doja, nr.9, bl.C2, ap.20, CUI -      înregistrare 16762143, care a fost înregistrat sub
16762143, înregistrată cu nr. J 17/1441/2004, am hotărât     nr.31578 din 05.06.2008.
modificarea actelor constitutive astfel:               (48/657131)
  12          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6429/14.XI.2008

        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
        AGRI MAREMMA - S.R.L.                        RAL-ROX - S.R.L.

           ACT ADIȚIONAL                          ACT ADIȚIONAL

      INCHEIAT ASTAZI 05 IUN 2008                   INCHEIAT ASTAZI 05.06.2008
    LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII               LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII
        AGRI MAREMMA SRL                        SC RAL-ROX SRL
  Noi:                               Noi:
  - MAGRINI GABRIELE, domiciliat în STR.              -DRĂGAN LEONTINA, domiciliată în Galați, STR.
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA BADIA VECCHIA-             GRĂDINA VECHE, NR.62, născută la data de
VETULONIA, ITALIA, născut la data de 08.11.1976, în       23.08.1957, în com. Vînători, jud. Galați, CNP
Grosseto, Italia, cetățean italian,               2570823170330,
  - MAGRINI LUIGI, domiciliat în STR. CASTIGLIONE         -COSTEA TAMARA, domiciliată în Galați, STR.
DELLA PESCAIA BADIA VECCHIA- VETULONIA,             GRĂDINA VECHE, NR.62, născută la data de
ITALIA, născut la data de 02.02.1950, în Castiglioni Della    23.09.1965, în mun. Ploiești, jud. Prahova, CNP
P., Italia, cetățean italian,                  2650923170377,
  membrii societății comerciale AGRI MAREMMA SRL,         asociați ai societății comerciale RAL-ROX SRL, cu
cu sediul în Galați, STR. VADUL SACALELOR, NR.3,         sediul în Galați, STR. REVOLUȚIEI, NR.91, și
BL.PESCĂRUȘ 2, SC.2, AP.53 și înmatriculată la          înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr.
Registrul Comerțului cu nr. J17/1657/2005, am hotărât      J17/1566/1992, am hotărât modificarea actului constitutiv
modificarea actului constitutiv astfel:             astfel:
  Art.1 Societatea își schimbă sediul social în Galați,      Art.1 Eu, COSTEA TAMARA declar că m-am retras din
STR. NAVELOR, NR.8, BL.A1, SC.3, AP.66.             societate începând cu data de 30.05.2008. Am primit
  Art.2 Societatea își schimbă domeniul și activitatea     echivalentul capitalului social în sumă de 100 lei de la
principală:                           asociata DRĂGAN LEONTINA, căreia i-am cesionat
  Domeniul principal de activitate: 011 - Cultivarea      părțile mele sociale, conform contractului de cesiune.
plantelor nepermanente                        În acest fel m-am desocotit definitiv cu societatea și
  Activitatea principală este: 0111 - Cultivarea cerealelor  înțeleg să nu mai am nici un fel de pretenții față de
(exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor      DRĂGAN LEONTINA și de societate indiferent de
producătoare de semințe oleaginoase               situațiile ce se vor ivi.
  Art.3 Se anulează vechiul act constitutiv al societății și    Art.2 Eu, DRĂGAN LEONTINA, declar că sunt de
se întocmește un nou act constitutiv.              acord cu retragerea din societate a asociatei COSTEA
  Prezentul act adițional face parte integrantă din actul   TAMARA, căreia i-am restituit echivalentul capitalului
constitutiv al societății AGRI MAREMMA SRL.           social în sumă de 100 lei.
   (49/657132)                          Declar că nu am calitatea de asociat unic într-o altă
                                 societate cu răspundere limitată cu asociat unic, decât în
                                 această societate cu răspundere limitată cu asociat unic.
        Societatea Comercială                Art.3 Capitalul social rămâne neschimbat, respectiv
        AGRI MAREMMA - S.R.L.               200 lei, divizat în 20 părți sociale egale a 10 lei fiecare.
                                   Aportul asociatului unic la capitalul social:
            NOTIFICARE                  DRĂGAN LEONTINA - 200 lei
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       20 părți sociale
Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.    Art.4 Se eliberează din funcția de administrator
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și    COSTEA TAMARA.
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al      Art.5 Societatea își schimbă sediul social în Galați,
actului constitutiv al societății comerciale AGRI        STR. GRĂDINA VECHE, NR.62.
MAREMMA SRL, cu sediul în MUNICIPIUL GALAȚI, județ          Art.6 Societatea închide punctul de lucru din Galați, str.
Galați, Str. NAVELOR, nr.8, bloc A1, scara 3, ap.66,       Grădina Veche, nr.62.
înregistrată sub nr. J17/1657/2005, cod unic de           Art.7 Societatea poate funcționa și cu asociat unic, în
înregistrare 17914754, care a fost înregistrat sub        conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) și art.229 din
nr.31627 din 05.06.2008.                     Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și
  (50/657133)                         completările ulterioare.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6429/14.XI.2008                13

  Art.8 Se anulează vechiul act constitutiv al societății și    Art.2 Eu, CARP BOGDAN declar că m-am retras din
se întocmește un nou act constitutiv.              societate începând cu data de 13.05.2008. Am primit
  Prezentul act adițional face parte integrantă din actul    echivalentul capitalului social în sumă de 200 lei de la
constitutiv al societății RAL-ROX SRL.              asociata ILIE STELA, căreia i- am cesionat părțile mele
  (51/657134)                         sociale.
                                  În acest fel m-am desocotit definitiv cu societatea și
                                 înțeleg să nu mai am nici un fel de pretenții față de ILIE
        Societatea Comercială              STELA și de societate indiferent de situațiile ce se vor ivi.
         RAL-ROX - S.R.L.                 Art.3 Capitalul social rămâne neschimbat, respectiv
                                 200 lei numerar, divizat în 20 părți sociale egale a 10 lei
            NOTIFICARE                fiecare.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Aportul asociatului unic la capitalul social:
Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.   ILIE STELA - 200 lei
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și     20 părți sociale
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al      Art.4 Societatea poate funcționa și cu asociat unic, în
actului constitutiv al societății comerciale RAL-ROX SRL,    conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) și art.229 din
cu sediul în MUNICIPIUL GALAȚI, județ Galați, Str.        Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și
GRĂDINA VECHE, nr.62, înregistrată sub nr.            completările ulterioare.
J17/1566/1992, cod unic de înregistrare 1640962, care a       Art.5 Se anulează vechiul act constitutiv al societății și
fost înregistrat sub nr.31658 din 05.06.2008.          se întocmește un nou act constitutiv.
   (52/657135)                          Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
                                 constitutiv al societății CABOCARP SRL.
                                   (53/657136)
        Societatea Comercială
         CABOCARP - S.R.L.
                                         Societatea Comercială
           ACT ADIȚIONAL                        CABOCARP - S.R.L.
      INCHEIAT ASTAZI 05.06.2008
                                            NOTIFICARE
   LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII
        SC CABOCARP SRL                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
  Eu, CARP BOGDAN, domiciliat în Galați, STR.
                                 (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
LAMINORIȘTILOR, NR.13, BL.C5, SC.2, AP.27, născut
                                 completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
la data de 15.02.1978, în mun. Galați, jud. Galați, CNP
                                 actului constitutiv al societății comerciale CABOCARP
1780215170321, asociat unic al societății comerciale
                                 SRL, cu sediul în MUNICIPIUL GALAȚI, județ Galați, Str.
CABOCARP SRL, cu sediul în Galați, STR.
                                 LAMINORIȘTILOR, nr.13, bloc C5, ap.27, înregistrată
LAMINORIȘTILOR, NR.13, BL.C5, SC.2, AP.27 și
                                 sub nr. J17/1232/2005, cod unic de înregistrare
înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr.
                                 17704710, care a fost înregistrat sub nr.31677 din
J17/1232/2005, am hotărât:
                                 05.06.2008.
  Art.1 Începând cu data de 13.05.2008, în societatea
                                   (54/657137)
CABOCARP SRL aderă ca asociat ILIE STELA, născută
la data de 13.07.1969, în mun. Galați, jud. Galați, CNP
2690713170422, domiciliată în Galați, STR. IONEL                 Societatea Comercială
FERNIC, NR.69, BL.B1, SC.7, AP.133, de cetățenie                ATALANTA 2000 - S.R.L.
română.
  ILIE STELA primește prin cesiune de la CARP                    ACT ADIȚIONAL
BOGDAN 20 părți sociale în valoare de 200 lei conform
contractului de cesiune.                          ÎNCHEIATA ASTAZI 05 IUN 2008
  Eu, ILIE STELA înțeleg să continui activitatea prin         LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII
preluarea activului și pasivului societății.                 SC ATALANTA 2000 SRL
  Declar că nu am calitatea de asociat unic într-o altă      Eu: STROE SORIN, domiciliat în Galați, STR.
societate cu răspundere limitată cu asociat unic, decât în    REGIMENT 11 SIRET, NR.30, BL.C24, AP.16, născut la
această societate cu răspundere limitată cu asociat unic.    data de 07.02.1968, în mun. Tulcea, jud. Tulcea, CNP
  14          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6429/14.XI.2008

1680207364226, asociat unic al societății comerciale       actului constitutiv al societății comerciale ATALANTA
ATALANTA 2000 SRL, cu sediul în Galați, STR.           2000 SRL, cu sediul în MUNICIPIUL GALAȚI, județ
REGIMENT 11 SIRET, NR.30, BL.C24, AP.16 și            Galați, Str. REGIMENTUL 11 SIRET, nr.30, bloc C24,
înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr.          ap.16, înregistrată sub nr. J17/155/2000, cod unic de
J17/155/2000, am hotărât modificarea actului constitutiv     înregistrare 12727119, care a fost înregistrat sub
astfel:                             nr.31719 din 05.06.2008.
  Art.1 Începând cu data de 04.06.2008, în societatea        (56/657139)
ATALANTA 2000 SRL aderă ca asociat STROE
FLORENȚA, născută la data de 28.02.1973, în com.
Ivești, jud. Galați, CNP 2730228173178, domiciliată în              Societatea Comercială
Galați, STR. REGIMENT 11 SIRET, NR.30, BL.C24,                 INSTAL ELECTRIC - S.R.L.
AP.16, de cetățenie română
  STROE FLORENȚA primește prin cesiune 10 părți                   ACT ADIȚIONAL
sociale în valoare de 100 lei, de la STROE SORIN,           LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII
conform contractului de cesiune.                    COMERCIALE INSTAL ELECTRIC SRL
  STROE FLORENȚA va avea aceleași drepturi,
obligații, ca și ceilalți asociați.                 Noi,
  Asociatul nou intrat preia proporțional cu aportul său la    GHIMPU RAZDVAN-CATALIN, domiciliat în Galați,Str.
capitalul social creanțele active și pasive ale societății.   Victor Valcovici, Nr.1, B1.G13, Sc.4, Ap. 149, CI GL
  Art.2 Capitalul social al societății rămâne neschimbat    332113, CNP 1770818170348,născut la data de
respectiv 200 lei numerar, divizat în 20 părți sociale egale   18.08.1977, în municipiul Galați, de cetățenie română,
a 10 lei fiecare.                          BLEZNICOV LUCIAN, domiciliat în Galați, Str.Closca,
  Aportul asociaților la constituirea capitalului social este  Nr.1, B1.PS11, Sc.5, Ap. 120, CI GL 125177, CNP
următoarea:                           1761201170379,nascut la data de 01.12.1976,în
  STROE SORIN-100 lei                      municipiul Galați, de cetățenie română, asociați ai SC
  10 părți sociale                       INSTAL ELECTRIC SRL cu sediul în Galați, Str.Traian,
  STROE FLORENȚA - 100 lei                   Nr.303, înregistrată la ORC Galați sub nr. J17/55/2003,
  10 părți sociale                       CIFRO 15140975,
  Participarea asociaților la beneficii și pierderi este      HOTĂRÂM
direct proporțională cu aportul la constituirea capitalului     Art.1 Cu data de 02.06.2008 se eliberează din funcția
social.                             de administrator Ghimpu Razdvan Cătălin și se numește
  Art.3 Se alege în funcția de administrator STROE       în aceasta funcție Bleznicov Lucian, domiciliat în
FLORENȚA, pe o perioadă de 50 ani.                Galați,Str.Cloșca,Nr.1, B1.PS11, Sc.5, Ap.120, CI GL
  Art.4 Societatea poate funcționa și cu asociat unic, în    125177, CNP 1761201170379, născut la data de
conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) și art.229 din   01.12.1976,în municipiul Galați, de cetățenie română,
Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și          Art.2 Se suplimentează obiectul de activitate al
completările ulterioare.                     societății cu următoarele activități;
  Art.5 STROE FLORENȚA a achiesat la clauzele din         5010 Transporturi maritime și costiere de pasageri
actul constitutiv și prezentul act adițional.            5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile
  Art.6 Se anulează vechiul act constitutiv și se        interioare
întocmește un nou act constitutiv.                 Art.3 Se anulează vechiul act constitutiv și se
  Prezentul act adițional face parte integrantă,din actul    întocmește un nou act constitutiv.
constitutiv al societății comerciale ATALANTA 2000 SRL.       Prezentul act adițional întocmit de asociați astăzi 02-
  (55/657138)                         06-2008 este un înscris sub semnătură privată și
                                 dobândește dată certă prin depunerea sa la ORC Galați.
                                   (57/657140)
        Societatea Comercială
        ATALANTA 2000 - S.R.L.
                                         Societatea Comercială
            NOTIFICARE                       INSTAL ELECTRIC - S.R.L.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.             NOTIFICARE
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6429/14.XI.2008               15

(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și     Am primit echivalentul capitalului social în sumă de 50
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al   lei de la asociatul JUCAN MIHAI, căruia i-am cesionat
actului constitutiv al societății comerciale INSTAL      părțile mele sociale conform contractului de cesiune.
ELECTRIC SRL, cu sediul în MUNICIPIUL GALAȚI, județ        În acest fel m-am desocotit definitiv cu societatea.
Galați, Str. TRAIAN, nr.303, înregistrată sub nr.         Art.3 Eu, MORARU GHEORGHE declar că m-am
J17/55/2003, cod unic de înregistrare 15140975, care a     retras din societate începând cu data de 03.06.2008. Am
fost înregistrat sub nr.31726 din 05.06.2008.         primit echivalentul capitalului social în sumă de 50 lei,
   (58/657141)                        astfel: 10 lei de la asociatul MURARAȘU MIHAI, 20 lei de
                                la asociatul JUCAN MIHAI și 20 lei de la asociatul
                                ONOFREI VOINEA-VALERIAN, cărora le-am cesionat
       Societatea Comercială               părțile mele sociale conform contractului de cesiune.
      MONTAJ CONSTRUCT - S.R.L.                În acest fel m-am desocotit definitiv cu societatea.
                                  Art.4 Noi, MURARAȘU MIHAI, MORARU
          ACT ADIȚIONAL               GHEORGHE, ONOFREI VOINEA-VALERIAN, declarăm
                                că suntem de acord cu retragerea din societate a
     INCHEIAT ASTAZI 05 IUN. 2008             asociaților BALHUI MARIN și MORARU GHEORGHE
   LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII            cărora li s-a restituit echivalentul capitalului social în sumă
     SC MONTAJ CONSTRUCT SRL                de 100 lei.
  Noi,                              Art.5 Capitalul social rămâne neschimbat, respectiv
  -MORARU GHEORGHE, domiciliat în Galați, STR.        210 lei, divizat în 21 părți sociale egale a 10 lei fiecare.
GRĂDINA VECHE, NR.73, născut la data de 03.12.1964,        Aportul asociaților la constituirea capitalului este:
în oraș Tg. Bujor, jud. Galați, CNP 1641203170320,         MURARAȘU MIHA1 - 70 lei
  -MURARAȘU MIHAI, domiciliat în Galați, STR.           7 părți sociale
BĂRBOȘI, NR.59, BL.B2, SC.3, AP.56, născut la data de       JUCAN MIHAI - 70 lei
27.10.1958, în com. Vorniceni, jud. Botoșani, CNP         7 părți sociale
1581027170364,                           ONOFREI VOINEA-VALERIAN - 70 lei
  -BALHUI MARIN, domiciliat în Galați, STR.            7 părți sociale
CĂLUGĂRENI, NR.12BIS, BL.K7, SC.2, AP.30, născut la        Participarea asociaților la beneficii și pierderi va fi
data de 08.03.1953, în mun. Tecuci, jud. Galați, CNP      proporțională cu aportul la constituirea capitalului social.
1530308170322,                           Art.6 Societatea poate funcționa și cu asociat unic, în
                                conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) și art.229 din
  -ONOFREI VOINEA-VALERIAN, domiciliat în Galați,
                                Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și
STR. MACEDONĂ, NR.2, BL.B2, SC.2, AP.37, născut la
                                completările ulterioare.
data de 26.05.1958, în com. Păltiniș, jud. Botoșani, CNP
                                  Art.7 Se anulează vechiul act constitutiv al societății și
1580526170406,
                                se întocmește un nou act constitutiv.
  membrii societății comerciale MONTAJ CONSTRUCT
                                  Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
SRL, înmatriculată cu J17/1693/2003, cu sediul în Galați,
                                constitutiv al societății comerciale MONTAJ
STR. BĂRBOȘI, NR.59, BL.B2, SC.3, AP.56, am hotărât
                                CONSTRUCT SRL.
modificarea actului constitutiv astfel:               (59/657142)
  Art.1 Începând cu data de 03.06.2008, în societatea
MONTAJ CONSTRUCT SRL aderă ca asociat JUCAN
MIHAI, născut la data de 19.05.1951, în sat Băișești, jud.          Societatea Comercială
Suceava, CNP 1510519170372, domiciliat în Galați,             MONTAJ CONSTRUCT - S.R.L.
STR. TECUCI, NR.8, BL.V4, AP.9, de cetățenie română
JUCAN MIHAI primește prin cesiune 5 părți sociale în                 NOTIFICARE
valoare de 50 lei, de la BALHUI MARIN, conform          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
contractului de cesiune.                    Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
  JUCAN MIHAI va avea aceleași drepturi, obligații, ca și   (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
ceilalți asociați.                       completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
  Asociatul nou intrat preia proporțional cu aportul său la  actului constitutiv al societății comerciale MONTAJ
capitalul social creanțele active și pasive ale societății.  CONSTRUCT SRL, cu sediul în MUNICIPIUL GALAȚI,
  Art.2 Eu, BALHUI MARIN declar că m-am retras din      județ Galați, Str. BARBOSI, nr.59, bloc B2, scara 3, etaj 3,
societate începând cu data de 03.06.2008.           ap.56, înregistrată sub nr. J17/1693/2003, cod unic de
  16          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6429/14.XI.2008

înregistrare 15969770, care a fost înregistrat sub                Societatea Comercială
nr.31751 din 05.06.2008.                              COGIATO - S.R.L.
  (60/657143)
                                           ACT ADIȚIONAL

        Societatea Comercială                   ÎNCHEIAT ASTAZI 06 IUN. 2008
         IRONMAR - S.R.L.                   LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII
                                         COGIATO SRL
           ACT ADIȚIONAL                 Eu, PETROI ILIANA, domiciliată în Galați, STR.
                                 IONEL FERNIC, NR. 69, BL.B1, SC.8, AP.150, născută la
       INCHEIAT ASTAZI 2.06.2008
                                 data de 22.03.1961, în com. Frumușița, jud. Galați, CNP
    LA ACTUL CONSTITUTIV DE SOCIETATE
                                 2610322170396, asociat unic al societății comerciale
          IRONMAR SRL
                                 COGIATO SRL cu sediul în Galați, STR. IONEL FERNIC,
  Noi:IONESCU MARIUS, domiciliat în BUCUREȘTI,         NR. 69, BL.B1, SC.8, AP.150 și înmatriculată la Registrul
STR.PROMETEU, NR.28-32, BL.14F, SC.1,ET.2,AP.7          Comerțului sub numărul J17/664/1997, am hotărât
  IONESCU MARIANA, domiciliat în GALAȚI,            modificarea actului constitutiv astfel:
STR.PASAJUL BERZEI, NR.3                      Art.1 Societatea își schimbă sediul social în Galați,
  asociați ai societății IRONMAR SRL cu sediul în        STR. CONSTRUCTORILOR, NR.5, BL.C6, AP.9.
GALAȚI, STR.ALBATROS, NR.1, BL.M, SC.4, ET.2,            Art.2 Se anulează vechiul act constitutiv al societății și
AP.90 și înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul    se întocmește un nou act constitutiv.
J17/53/2004 am hotărât de comun acord modificarea          Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
actului constitutiv de societate astfel:             constitutiv al societății COGIATO SRL
  Art.1 Se completează obiectul de activitate cu:          (63/657146)
  4331 - Lucrări de ipsoserie
  2433 - Producția de profile obținute la rece
  2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți              Societatea Comercială
componente ale structurilor metalice                        COGIATO - S.R.L.
  3311 - Repararea articolelor fabricate din metal
  2561 - Tratarea și acoperirea metalelor                       NOTIFICARE
  2562 - Operațiuni de mecanică generală              Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Art.2 Se anulează vechiul act constitutiv al societății și  Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
se întocmește un nou act constitutiv.              (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
  Prezentul act face parte integrantă din actul constitutiv   completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
al societății.                          actului constitutiv al societății comerciale COGIATO SRL,
  (61/657144)                         cu sediul în MUNICIPIUL GALAȚI, județ Galați, Str.
                                 CONSTRUCTORILOR, nr.5, bloc C6, ap.9, înregistrată
                                 sub nr. J17/664/1997, cod unic de înregistrare 9725843,
        Societatea Comercială
                                 care a fost înregistrat sub nr.31894 din 06.06.2008.
         IRONMAR - S.R.L.
                                   (64/657147)
            NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul            Societatea Comercială
Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.        NELFIACOM IMPEX - S.R.L.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al               ACT ADIȚIONAL
actului constitutiv al societății comerciale IRONMAR SRL,
cu sediul în MUNICIPIUL GALAȚI, județ Galați, Str.              INCHEIAT ASTAZI 06.06.2008
ALBATROS, nr.1, bloc M, scara 4, etaj 2, ap.90,                LA ACTUL CONSTITUTIV AL
înregistrată sub nr. J17/53/2004, cod unic de înregistrare          SC NELFIACOM IMPEX SRL
16075603, care a fost înregistrat sub nr.31762 din         Noi:
05.06.2008.                            - BALTAG IONEL, născut la data de 08.07.1975, în
  (62/657145)                         mun. Bîrlad, jud. Vaslui, CNP 1750708170369, domiciliat
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6429/14.XI.2008                17

în Galați, STR. SIDERURGIȘTILOR, NR.34, BL.G4,                  Societatea Comercială
AP.7,                                       MONSTART - S.R.L.
  - BALTAG TEODORA-DANIELA, născută la data de
                                           ACT ADȚIONAL
21.01.1978, în mun. Galați, jud. Galați, CNP
2780121170373,     domiciliată   în  Galați,  STR.         INCHEIAT ASTAZI 06.06.2008
                                       LA ACTUL CONSTITUTIV AL
SIDERURGIȘTILOR, NR.34, BL.G4, AP.7,
                                         SC MONSTART SRL
  asociați ai societății NELFIACOM IMPEX SRL cu
                                   Noi:
sediul în Galați, STR. SIDERURGIȘTILOR, NR.34,
                                   - MIHAI VASILICA, născută la data de 17.07.1953, în
BL.G4, AP.7 și înregistrată la Registrul Comerțului sub     oraș Tg. Bujor, jud. Galați, CNP 2530717170364,
numărul J17/957/1998, am hotărât:                domiciliată în Galați, STR. BRÎNDUȘEI, NR.15, BL.B11,
  Art.1 Societatea își completează obiectul de activitate    SC.4, AP.65,
cu următoarele activități:                      - IORGA ARTEMISA-RAMONA, născută la data de
                                 16.10.1980, în mun. Galați, jud. Galați, CNP
  4636 - Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și
                                 2801016170038, domiciliată în Galați, STR. CLOȘCA,
produselor zaharoase;                      NR.19, BL.PS10C, AP.16,
  4637 - Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și        asociați ai societății MONSTART SRL cu sediul în
condimente;                           Galați, STR. BRÎNDUȘEI, NR.15, BL.B11, SC.4, AP.65 și
  4638 - Comerț cu ridicata specializat al altor alimente,   înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul
                                 J17/706/1998, am hotărât:
inclusiv pește, crustacee și moluște;
                                   Art.1 Societatea își completează obiectul de activitate
  4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse      cu următoarele activități:
alimentare, băuturi și tutun;                    6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare
  Art.2 Societatea închide punctul de lucru din Galați, str.  proprii sau închiriate;
Sulfinei, nr.1.                           7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și
                                 management;
  Art.3 Se anulează vechiul act constitutiv al societății și
                                   8299 - Alte activități de servicii suport pentru
se întocmește un nou act constitutiv.
                                 întreprinderi n.c.a.;
  Prezentul act adițional face parte integrantă din actul      7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme
constitutiv al SC NELFIACOM IMPEX SRL.              și autovehicule rutiere ușoare;
  (65/657148)                           7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule
                                 rutiere grele;
                                   Art.2 Se anulează vechiul act constitutiv al societății și
         Societatea Comercială             se întocmește un nou act constitutiv.
                                   Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
       NELFIACOM IMPEX - S.R.L.
                                 constitutiv al SC MONSTART SRL.
                                    (67/657150)
            NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                         Societatea Comercială
Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
                                         MONSTART - S.R.L.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al                NOTIFICARE
actului constitutiv al societății comerciale NELFIACOM       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
IMPEX SRL, cu sediul în MUNICIPIUL GALAȚI, județ         Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
Galați, Str. SIDERURGIȘTILOR, nr.34, bloc G4, scara 1,      (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
                                 completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
etaj 1, ap.7, înregistrată sub nr. J17/957/1998, cod unic
                                 actului constitutiv al societății comerciale MONSTART
de înregistrare 11134954, care a fost înregistrat sub      SRL, cu sediul în MUNICIPIUL GALAȚI, județ Galați, Str.
nr.31919 din 06.06.2008.                     BRINDUSEI, nr.15, bloc B11, scara 4, etaj 1, ap.65,
  (66/657149)                         înregistrată sub nr. J17/706/1998, cod unic de
  18          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6429/14.XI.2008

înregistrare 10898651, care a fost înregistrat sub                Societatea Comercială
nr.31956 din 06.06.2008.                             KNAIFEL WEST - S.R.L.
  (68/657151)
                                            NOTIFICARE
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
        Societatea Comercială              Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
        KNAIFEL WEST - S.R.L.              (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
                                 completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
           ACT ADIȚONAL                actului constitutiv al societății comerciale KNAIFEL WEST
      ÎNCHEIAT ASTAZI 28.05.2008              SRL, cu sediul în SAT CARLOMANEȘTI, COMUNA
       LA ACTUL CONSTITUTIV AL               CERTEȘTI, județ Galați, nr.191, înregistrată sub nr.
        SC KNAIFEL WEST SRL                J17/277/2007, cod unic de înregistrare 21102968, care a
                                 fost înregistrat sub nr.31965 din 06.06.2008.
  Eu, GHINEA MABIUS - VASILE, domiciliat în TECUCI,
                                   (70/657153)
ALEEA TEILOR, NR.13, BL. D6, AP.38, JUD.GALAȚI,
asociat unic al societății comerciale KNAIFEL WEST
SRL, cu sediul în SAT CÂRLOMĂNEȘTI, COMUNA                    Societatea Comercială
CERȚEȘTI, NR.191, JUD. GALAȚI și înmatriculată la                 AUTO ARIS - S.R.L.
registrul comerțului nr. J17/277/2007 am hotărât:
  Art.1 Începând cu data:28.05.2008, în societatea                 ACT ADIȚIONAL
KNAIFEL WEST SRL aderă ca asociat GHINEA FLORIN,
născut la data:13.09.1976, în TECUCI, JUD.GALAȚI,              INCHEIAT ASTĂZI, 9 IUN. 2008
CNP1760913173214, domiciliat în TECUCI, ALEEA                LA ACTUL CONSTITUTIV AL
TEILOR, NR.13, BL.D6, SC.2, ET.4, AP.38, JUD.GALAȚI,               SC AUTO ARIS SRL
de cetățenie română.                         Eu, TÂRJOIANU SEBASTIAN, născut la data de
  GHINEA FLORIN primește prin cesiune de a GHINEA       26.03.1973, în mun. Galați, jud. Galați, CNP
MARIUS - VASILE 20 părți sociale în valoare de 200 lei      1730326170355, domiciliat în Galați, B-DUL GEORGE
conform contractului de cesiune.                 COȘBUC, NR.13, BL.E6, SC.5, AP.94, asociat unic al
  Eu, GHINEA FLORIN înțeleg să continui activitatea      societății AUTO ARIS SRL cu sediul în Galați, STR.
prin preluarea activului și pasivului societății.        PODUL ÎNALT, NR.12, BL.T6, AP.38 și înregistrată la
  Declar că nu am calitatea de asociat unic într-o altă    Registrul Comerțului sub numărul J17/669/2008, am
societate cu răspundere limitată cu asociat unic, decât în    hotărât:
această societate cu răspundere limitată cu asociat unic.      Art.1 Societatea deschide un punct de lucru în Galați,
  Art.2 Eu, GHINEA MARIUS - VASILE declar că m-am       str. Podul Înalt, nr.6, Cartier Aurel Vlaicu, bl.U1B, sc.1,
retras din societate începând cu data 28.05.2008. Am       parter, unde se vor desfășura activitățile prevăzute în
primit echivalentul capitalului social în sumă de 200 lei de   actul constitutiv al societății.
la asociatul GHINEA FLORIN, căruia i-am cesionat părțile       Art.2 Societatea își completează obiectul de activitate
mele sociale.                          cu următoarele activități:
  În acest fel m-am desocotit definitiv cu societatea și      4711 - Comerț cu amănuntul în magazine
înțeleg, să nu mai am nici un fel de pretenții față de      nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
GHINEA FLORIN și de societate indiferent de situațiile ce    alimentare, băuturi și tutun;
se vor ivi.                             4719 - Comerț cu amănuntul în magazine
  Art.3 Capitalul social rămâne neschimbat, respectiv     nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
200 lei numerar, divizat în 20 părți sociale egale a 10 lei   nealimentare;
fiecare. Aportul asociatului unic la capitalul social:        4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor
GHINEA FLORIN - 200 lei- 20 părți sociale            proaspete, în magazine specializate;
  Art.4 GHINEA MARIUS - VASILE se eliberează din          4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor
funcția de administrator și se numește în funcția de       din carne, în magazine specializate;
administrator GHINEA FLORIN.                     4723 - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor
  Art.5 Se anulează vechiul act constitutiv al societății și  și moluștelor, în magazine specializate;
se întocmește un nou act constitutiv.                4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine
  Prezentul act adițional face parte integrantă din actul   specializate;
constitutiv al SC KNAIFEL WEST SRL.                 4799 - Comerț cu amănuntul altfel efectuat în afara
   (69/657152)                         magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6429/14.XI.2008                19

  4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor;       Galați, domiciliat în Galați, str. G.Coșbuc, nr. 27, bl. E7,
  4531 - Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru    ap.29, identificat prin CI seria GL nr. 102931, eliberată de
autovehicule;                          Poliția Municipiului Galați la data de 23.06.2000, CNP
  4532 - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii       1641011170331, de cetățenie română.
pentru autovehicule;                         Art. 2 CIOBANU GABRIEL preia prin cesiune 19 părți
  Art.3 Se anulează vechiul act constitutiv al societății și  sociale în sumă de 190 lei de la GRIGORE ION căruia îi
se întocmește un nou act constitutiv.              plătește contravaloarea acestora, respectiv suma de 190
  Prezentul act adițional face parte integrantă din actul    lei, conform contractului de cesiune anexat.
                                   Art. 3 BERCEA SORIN preia prin cesiune 1 parte
constitutiv al SC AUTO ARIS SRL.
                                 socială în sumă de 10 lei de la GRIGORE ION, căruia îi
  (71/657154)
                                 plătesc contravaloarea acestora, respectiv suma de 10
                                 lei, conform contractului de cesiune anexat.
                                   Art. 4 CIOBANU GABRIEL și BERCEA SORIN vor
        Societatea Comercială
                                 avea aceleași drepturi și obligații ca și ceilalți asociați,
         AUTO ARIS - S.R.L.
                                 preluând în mod proporțional cu participarea la capitalul
                                 social, creanțele pasive și active ale societății, de la
            NOTIFICARE
                                 înființare și până în prezent.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       Art. 5 Cu data de 04.06.2008 se retrage din societate
Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.  GRIGORE ION cesionând aportul său la capitalul social
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și    în sumă de 200 lei, asociaților CIOBANU GABRIEL - 19
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    părți sociale și BERCEA SORIN - 1 parte socială, care îi
actului constitutiv al societății comerciale AUTO ARIS      plătesc contravaloarea acestora, respectiv suma de 200
SRL, cu sediul în MUNICIPIUL GALAȚI, județ Galați, Str.     lei. În acest fel m-am desocotit definitiv cu societatea și
PODUL ÎNALT, nr.12, bloc T6, ap.38, înregistrată sub nr.     înțeleg să nu mai am nici un fel de pretenții față de
J17/669/2008, cod unic de înregistrare 23630714, care a     CIOBANU GABRIEL și BERCEA SORIN și de societate
                                 indiferent de situațiile ce se vor ivi.
fost înregistrat sub nr.32038 din 09.06.2008.
                                   Art. 6 Capitalul social rămâne neschimbat în sumă de
   (72/657155)
                                 200 lei - numerar, fiind divizat în 20 părți sociale egale a
                                 10 lei fiecare.
                                   CIOBANU GABRIEL 190 lei respectiv 19 părți sociale
        Societatea Comercială
                                 95%
         MARCFOOD - S.R.L.
                                   BERCEA SORIN 10 lei respectiv 1 parte socială 5%
                                   Art. 7 Se eliberează din funcția de administrator
           ACT ADIȚIONAL
                                 GRIGORE ION și se numește în funcția de administrator
        LA ACTUL CONSTITUTIV               pe o perioadă nedeterminată CIOBANU GABRIEL.
       AL S.C. MARCFOOD S.R.L.                Art. 8 Se anulează actul constitutiv anterior și se
                                 întocmește unul nou în data de 04.06.2008.
      ÎNCHEIAT ASTAZI 04.06.2008                 (73/657156)
  Eu, GRIGORE ION domiciliat în mun. București, str.
Aurului, nr. 12, bl. M4, sc. 1, ap. 1, mun. București în
                                         Societatea Comercială
calitate de asociat unic al S.C. MARCFOOD S.R.L. cu                MARCFOOD - S.R.L.
sediul în Galați, str. I. LAHOVARY, nr. 4 BIS, etaj
PARTER, jud. Galați, înmatriculată sub nr. J17-651-2008,                NOTIFICARE
CUI 23600500, în conformitate cu prevederile Legii nr.
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
31/1990 republicată am hotărât modificarea actelor        Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
constitutive astfel:                       (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
  Art. 1 Cu data de 04.06.2008 aderă la societate       completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
CIOBANU GABRIEL, născut la data de 23.06.1980 în         actului constitutiv al societății comerciale MARCFOOD
Galați, domiciliat în Galați, str. Costache Conachi, nr. 1,   SRL, cu sediul în MUNICIPIUL GALAȚI, județ Galați, Str.
bl. L1, ap. 56, jud. Galați, identificat prin CI seria GL nr.  LAHOVARY, nr.4bis, etaj part., înregistrată sub nr.
358388, eliberat de Poliția Municipiului Galați la data de    J17/651/2008, cod unic de înregistrare 23600500, care a
12.08.2004, CNP 1800623170018, de cetățenie română        fost înregistrat sub nr.32152 din 09.06.2008.
și BERCEA SORIN, născut la data de 11.10.1964, în           (74/657157)
  20          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6429/14.XI.2008

        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
         PAGREIMA - S.R.L.                         PRIMO - S.R.L.

           ACT ADIȚIONAL                          ACT ADIȚIONAL

       ÎNCHEIAT ASTAZI 9.06.2008                   ÎNCHEIAT ASTAZI 09.06.2008
    LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII               LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII
         PAGREIMA SRL                           PRIMO SRL

  Noi:                               Noi:
  - GRECU IULIAN-GEORGE, domiciliat în Galați, STR.        - RADU ADRIAN-GABRIEL, domiciliat în Galați, STR.
G-RAL EREMIA GRIGORESCU, NR.6, BL.K1, AP.3,           GRĂDINA VECHE, NR.80, născut la data de 23.01.1967,
                                 în mun. Galați, jud. Galați, CNP 1670123170331,
născut la data de 04.01.1972, în mun. Galați, jud. Galați,
                                   - MANEA BOGDAN, domiciliat în Galați, STR. ARAD,
CNP 1720104170371,
                                 NR.12, BL.PS14A, AP. 13, născut la data de 13.10.1967,
  - GRECU MARIA, domiciliată în Galați, STR. G-RAL
                                 în mun. Galați, jud. Galați,, CNP 1671013131301,
EREMIA GRIGORESCU, NR.6, BL.K1, AP.3, născută la
                                   - MANEA ELENA, domiciliată în Galați, STR.
data de 05.09.1973, în mun. Bistrița, jud. Bistrița Năsăud,
                                 RĂCHITAȘI, NR.1, născută la data de 01.05.1969, în
CNP 2730905060812,                        mun. Galați, jud. Galați, CNP 2690501170360,
  membrii societății comerciale PAGREIMA SRL, cu          membrii societății comerciale PRIMO SRL, cu sediul în
sediul în Galați, STR. G-RAL EREMIA GRIGORESCU,         Galați, STR. DOGĂRIEI, NR.102 și înmatriculată la
NR.6 BL.K1, AP.3 și înmatriculată la Registrul Comerțului    Registrul Comerțului cu nr. J17/2256/1993, am hotărât
cu nr. J17/184/2005, am hotărât modificarea actului       modificarea actului constitutiv astfel:
constitutiv astfel:                         Art.1 Societatea își schimbă sediul social în Galați,
  Art.1 Societatea își schimbă sediul social în Galați,    STR. ȘTIINȚEI, NR.69.
STR. FEROVIARILOR, NR.4, BL.A1, PARTER, AP.43.            Art.2 Societatea își completează obiectul de activitate
  Art.2 Se modifică datele de identificare ale asociaților   cu următoarele activități:
și administratorilor GRECU IULIAN- GEORGE și GRECU          2562 - Operațiuni de mecanică generală;
MARIA, în sensul că domiciliul acestora este situat în        8299 - Alte activități de servicii suport pentru
Galați, STR. FEROVIARILOR, NR 4, BL Al, SC.3, AP.43.       întreprinderi n.c.a.;
  Art.3 Se anulează vechiul act constitutiv al societății și    9609 - Alte activități de servicii n.c.a.;
se întocmește un nou act constitutiv.                4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară;
  Prezentul act adițional face parte integrantă din actul     Art.3 Societatea deschide un punct de lucru în Galați,
constitutiv al societății PAGREIMA SRL.             str. Dogăriei, nr. 100-102, unde se vor desfășura
   (75/657158)                        activitățile prevăzute în actul constitutiv al societății.
                                   Art.4 Se anulează vechiul act constitutiv al societății și
                                 se întocmește un nou act constitutiv.
        Societatea Comercială                Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
         PAGREIMA - S.R.L.                constitutiv al societății PRIMO SRL.
                                    (77/657160)
            NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul             Societatea Comercială
Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.           PRIMO - S.R.L.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al                NOTIFICARE
actului constitutiv al societății comerciale PAGREIMA        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
SRL, cu sediul în MUNICIPIUL GALAȚI, județ Galați, Str.     Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
FEROVIARILOR, nr.4, bloc A1, scara 3, ap.43,           (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
înregistrată sub nr. J17/184/2005, cod unic de          completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
înregistrare 17169110, care a fost înregistrat sub        actului constitutiv al societății comerciale PRIMO SRL, cu
nr.32178 din 09.06.2008.                     sediul în MUNICIPIUL GALAȚI, județ Galați, Str.
  (76/657159)                         ȘTIINȚEI, nr.69, înregistrată sub nr. J17/2256/1993, cod
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6429/14.XI.2008                 21

unic de înregistrare 4650642, care a fost înregistrat sub       4719 - Comerț cu amănuntul în magazine
nr.32198 din 09.06.2008.                      nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
  (78/657161)                          nealimentare
                                    4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor
                                  de comenzi sau prin internet
         Societatea Comercială                 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
          BENJORA - S.R.L.                  7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor
                                  publice și al comunicării
           ACT ADIȚIONAL                   7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și
                                  management
    ÎNCHEIAT ASTĂZI 05.06.2008
                                    7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică
 LA ACTUL CONSTITUTIV AL SC BENJORA SRL
                                  legate de acestea
  Eu: MARDARE ELENA născută la data de 12.02.1958          7120 - Activități de testare și analize tehnice
în Bârlad, jud Vaslui, CNP 2580212170400, domiciliată în        7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice
Galați, str. Dr.Nicolae Alexandrescu, nr.2, bl.B4, sc. 3, ap.   n.c.a.
55, jud. Galați, în calitate de asociat unic al SC BENJORA       8211 - Activități combinate de secretariat
SRL, cu sediul în Galați, str. Dr. Nicolae Alexandrescu,        8299 - Alte activități de servicii suport pentru
nr.2, Bl.B4, sc.3, ap.55, jud.Galati, înregistrată cu nr.     întreprinderi n.c.a.
J17/1093/2006, CUI 18831207, am hotărât modificarea          ART.5 NEGOITA DANIELA-LAURA a achiesat la
formei de organizare a SC BENJORA SRL din societate        clauzele din actul constitutiv și prezentul act adițional.
cu răspundere limitată cu asociat unic în societate cu         ART.6 Se anulează vechiul act constitutiv și se
răspundere limitată cu mai mulți asociați astfel:         întocmește un nou act constitutiv.
  ART.1 Începând cu data de 10.06.2008 aderă la           Prezentul act adițional face parte integrantă din actele
societate în calitate de asociat NEGOITA DANIELA-         constitutive ale S.C. BENJORA SRL, este liber consimțit
LAURA născută la data de 25.08.1978 în Galați,           de asociați și atestat de aceștia prin semnătură.
domiciliată în Galați, str.Traian, nr.77, bl Al, sc.1, et.1, ap.    (79/657162)
3, jud.Galati, CNP 2780825170396, de cetățenie română,
care primește prin cesiune 10 părți sociale în valoare de
100 lei de la asociatul MARDARE ELENA, conform                   Societatea Comercială
contractului de cesiune anexat.                            BENJORA - S.R.L.
  Asociatul NEGOITA DANIELA-LAURA va avea
aceleași drepturi și obligații ca și ceilalți asociați.                  NOTIFICARE
  Asociatul nou intrat preia proporțional cu aportul sau la     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
capitalul social creanțele active și pasive ale societății.    Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
  ART.2 Eu, MARDARE ELENA declar că sunt de acord        (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
cu aderarea la societate a asociatului NEGOITA           completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
DANIELA-LAURA și că am primit contravaloarea părților       actului constitutiv al societății comerciale BENJORA SRL,
sociale cesionate de la acesta, respectiv 100 lei conform     cu sediul în MUNICIPIUL GALAȚI, județ Galați, Str. DR.
contractului de cesiune.                      NICOLAE ALEXANDRESCU, nr.2, bloc B4, scara 3,
  ART.3 Capitalul social total rămâne neschimbat,        ap.55, înregistrată sub nr. J17/1093/2006, cod unic de
respectiv 200 lei numerar, împărțit în 20 de părți sociale în   înregistrare 18831207, care a fost înregistrat sub
valoare de 10 lei fiecare, și va avea următoarea structură:    nr.32207 din 09.06.2008.
  - MARDARE ELENA - 100 lei, 10 părți sociale.            (80/657163)
  - NEGOITA DANIELA-LAURA- 100 lei, 10 părți
sociale.
  Cota de participare la beneficii și pierderi va fi direct            Societatea Comercială
proporțională cu aportul fiecărui asociat la capitalul social.            FICMAN - S.R.L.
  ART.4 Societatea își suplimentează obiectul de
activitate cu următoarele activități:                  ACT ADIȚIONAL DIN DATA DE 09.06.2008
  4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea
produselor cu caracter specific, n.c.a.                         SC FICMAN SRL
  4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse        Noi, Iacomi Aurel și Iacomi Manuela asociați ai
alimentare, băuturi și tutun                    societății FICMAN SRL, cu sediul în loc. Tulucești, jud.
  4690 - Comerț cu ridicata nespecializat            Galați, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.
  22           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6429/14.XI.2008

J17/1614/1996 am hotărât, de comun acord, modificarea        Art.1 Societatea poate funcționa și cu asociat unic, în
actului constitutiv al societății astfel:             conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) și art.229 din
  Art. 1. Prelungirea mandatului administratorilor pe      Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și
durată nedeterminată.                       completările ulterioare.
  Art.2. Închiderea punctului de lucru situat în Galați, str.   Art.2 Începând cu data de 21.05.2008, în societatea
Brăilei, nr. 187, bloc A, sc. 2, parter.             INOVA TECH SRL aderă ca asociat CODREȘ ARTHUR-
  Art. 3. Se anulează vechiul act constitutiv al societății   BOGDAN, născut la data de 19.07.1977, în mun. Galați,
și se întocmește un nou act constitutiv.             jud. Galați, CNP 1770719170371, domiciliat în Galați,
  Art.4. Prezentul act adițional redactat astăzi        STR. FEROVIARILOR, NR.5, BL.A3,AP.12, de cetățenie
09.06.2008 face parte integrantă din actul constitutiv al     română.
societății FICMAN SRL.                        CODREȘ ARTHUR-BOGDAN preia prin cesiune 5
   (81/657164)                         părți sociale în valoare de 50 lei de la PAMUC CLAUDIU-
                                 GEORGIAN, conform contractului de cesiune.
                                   CODREȘ ARTHUR-BOGDAN va avea aceleași
         Societatea Comercială              drepturi, obligații, ca și ceilalți asociați.
          FICMAN - S.R.L.                  Asociatul nou intrat preia proporțional cu aportul său la
                                 capitalul social creanțele active și pasive ale societății.
            NOTIFICARE                  Art.3 Începând cu data de 21.05.2008, în societatea
                                 INOVA TECH SRL aderă ca asociat PUȘCAȘU
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 GHIORGHE, născut la data de 17.04.1962, în com.
Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
                                 Bîrsănești, jud. Bacău, CNP 1620417170351, domiciliat
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
                                 în Galați, STR. DAVILA, NR.2, BL.CD3, AP.4, de
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
                                 cetățenie română.
actului constitutiv al societății comerciale FICMAN SRL,       PUȘCAȘU GHIORGHE preia prin cesiune 5 părți
cu sediul în COMUNA TULUCEȘTI, județ Galați,           sociale în valoare de 50 lei, astfel: 1 parte socială în
înregistrată sub nr. J17/1614/1996, cod unic de          valoare de 10 lei de la PAMUC CLAUDIU-GEORGIAN și
înregistrare 8987250, care a fost înregistrat sub nr.32287    4 părți sociale în valoare de 40 lei de la STANCU
din 09.06.2008.                          ALEXANDRU-STELIAN, conform contractului de
  (82/657165)                          cesiune.
                                   PUȘCAȘU GHIORGHE va avea aceleași drepturi,
                                 obligații, ca și ceilalți asociați.
         Societatea Comercială                Asociatul nou intrat preia proporțional cu aportul său la
         INOVA TECH - S.R.L.               capitalul social creanțele active și pasive ale societății.
                                   Art.4 Începând cu data de 21.05.2008, în societatea
           ACT ADIȚIONAL
                                 INOVA TECH SRL aderă ca asociat CODREȘ EDUARD-
      ÎNCHEIAT ASTAZI 09 IUN 2008              ALEXANDRU, născut la data de 19.07.1977, în mun.
    LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII            Galați, jud. Galați, CNP 1770719170363, domiciliat în
        SC INOVA TECH SRL                 Galați, B-DUL TRAIAN VUIA, NR.50, BL.J6, SC.3, AP.44,
                                 de cetățenie română.
  Noi,                               CODREȘ EDUARD-ALEXANDRU primește prin
  -STANCU ALEXANDRU-STELIAN, domiciliat în            cesiune 5 părți sociale în valoare de 50 lei de la STANCU
Galați, STR. BRĂILEI, NR.86, BL.BR5A, SC.3, AP.72,        ALEXANDRU-STELIAN, conform contractului de
născut la data de 08.10.1973, în mun. Turda, jud. Cluj,      cesiune.
CNP 1731008126231,                          CODREȘ EDUARD-ALEXANDRU va avea aceleași
  -PAMUC CLAUDIU-GEORGIAN, domiciliat în Galați,         drepturi, obligații, ca și ceilalți asociați.
B-DUL GEORGE COȘBUC, NR.35, BL.C19, SC.3,              Asociatul nou intrat preia proporțional cu aportul său la
AP.59, născut la data de 07.09.1968, în mun. Călărași,      capitalul social creanțele active și pasive ale societății.
jud. Călărași, CNP 1680907133675,                  Art.5 Eu, PAMUC CLAUDIU-GEORGIAN declar că m-
  membrii societății comerciale INOVA TECH SRL, cu        am retras din societate începând cu data de 21.05.2008.
sediul în Galați, STR. BRĂILEI, NR.86, BL.BR5A, SC.3,       Am primit echivalentul capitalului social în sumă de 60 lei,
AP.72 și înmatriculată la Registrul Comerțului cu numărul     astfel: 50 lei de la asociatul CODREȘ ARTHUR-
J17/2340/2005, am hotărât modificarea actelor           BOGDAN și 10 lei de la asociatul PUȘCAȘU GHIORGHE
constitutive astfel:                       cărora le-am cesionat părțile mele sociale. Nu am
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6429/14.XI.2008                23

pretenții la beneficii. În acest fel m-am desocotit definitiv    1439 - Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor
cu societatea.                         articole de îmbrăcăminte;
  Art.6 Eu, STANCU ALEXANDRU-STELIAN, declar că          1811 - Tipărirea ziarelor;
sunt de acord cu retragerea din societate a asociatului       1812 - Alte activități de tipărire n.c.a.;
PAMUC CLAUDIU-GEORGIAN, căruia i s-a restituit           1813 - Servicii pregătitoare pentru pretipărire;
echivalentul capitalului social în sumă de 60 lei.         1814 - Legătorie și servicii conexe;
  Art.7 Capitalul social rămâne neschimbat, respectiv       1820 - Reproducerea înregistrărilor
200 lei și este împărțit în 20 părți sociale în valoare de 10    2611 - Fabricarea subansamblurilor electronice
lei fiecare.                          (module);
  Aportul asociaților la constituirea capitalului fiind      2612 - Fabricarea altor componente electronice;
următorul:                             2620 - Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor
  STANCU ALEXANDRU-STELIAN - 50 lei              periferice;
  5 părți sociale                         2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicații;
  CODREȘ ARTHUR-BOGDAN - 50 lei                  2640 - Fabricarea produselor electronice de larg
  5 părți sociale                       consum;
  PUȘCAȘU GHIORGHE - 50 lei                    2651 - Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru
  5 părți sociale                       măsură, verificare, control, navigație;
  CODREȘ EDUARD-ALEXANDRU - 50 lei                2660 - Fabricarea de echipamente pentru radiologie,
  5 părți sociale                       electrodiagnostic și electroterapie
  Participarea asociaților la beneficii și pierderi va fi     2670 - Fabricarea de instrumente optice și
                                echipamente fotografice;
proporțională cu aportul la constituirea capitalului social.
                                  2680 - Fabricarea suporților magnetici și optici
  Art.8 Se aleg în funcția de administratori CODREȘ
                                destinați înregistrărilor;
ARTHUR-BOGDAN, PUȘCAȘU GHIORGHE și
                                  2711 - Fabricarea motoarelor, generatoarelor și
CODREȘ EDUARD-ALEXANDRU pe o perioadă de 50
                                transformatoarelor electrice și a aparatelor de distribuție
ani.
                                și control a electricității;
  Art.9 Societatea își completează obiectul de activitate
                                  2712 - Fabricarea aparatelor de control și distribuție a
cu următoarele activități:
                                electricității;
  0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală;
                                  2720 - Fabricarea de acumulatori și baterii;
  0162 - Activități auxiliare pentru creșterea animalelor;
                                  2731 - Fabricarea de cabluri cu fibră optică;
  0163 - Activități după recoltare;
                                  2732 - Fabricarea altor fire și cabluri electrice și
  0164 - Pregătirea semințelor în vederea însămânțării;
                                electrocasnice;
  1320 - Producția de țesături;
                                  2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru
  1391 - Fabricarea de metraje prin tricotare sau       fire și cabluri electrice și electronice;
croșetare;                             2740 - Fabricarea de echipamente electrice de
  1392 - Fabricarea de articole confecționate din textile   iluminat;
(cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp);          2893 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea
  1393 - Fabricarea de covoare și mochete;          produselor alimentare, băuturilor și tutunului;
  1394 - Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase;     2894 - Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a
  1395 - Fabricarea de textile nețesute și articole din    îmbrăcămintei și a pielăriei;
acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte;         2895 - Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și
  1396 - Fabricarea de articole tehnice și industriale din  cartonului;
textile;                              2896 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor
  1399 - Fabricarea altor articole textile n.c.a.;      plastice și a cauciucului;
  1411 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din        2899 - Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.;
piele;                               2910 - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier;
  1412 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru      2931 - Fabricarea de echipamente electrice și
lucru;                             electronice pentru autovehicule și pentru motoare de
  1413 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte      autovehicule;
(exclusiv lenjeria de corp);                    2932 - Fabricarea altor piese și accesorii pentru
  1414 - Fabricarea de articole de lenjerie de corp;     autovehicule și pentru motoare de autovehicule;
  1431 - Fabricarea prin tricotare sau croșetare a        3011 - Construcția de nave și structuri plutitoare;
ciorapilor și articolelor de galanterie;              2751 - Fabricarea de aparate electrocasnice;
  24          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6429/14.XI.2008

  2752 - Fabricarea de echipamente casnice            3900 - Activități și servicii de decontaminare;
neelectrice;                            4110-Dezvoltare(promovare)imobiliară;
  2790 - Fabricarea altor echipamente electrice;         4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și
  2811 - Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția    nerezidențiale;
celor pentru avioane, autovehicule și motociclete);        4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare
  2812 - Fabricarea de motoare hidraulice;          pentru electricitate și telecomunicații;
  2813 - Fabricarea de pompe și compresoare;           4291 - Construcții hidrotehnice;
  2814 - Fabricarea de articole de robinetărie;         4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești
  2815 - Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de   n.c.a;
viteză și a elementelor mecanice de transmisie;          4321 - Lucrări de instalații electrice;
  2821 - Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și          4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de
arzătoarelor;                          aer condiționat;
  2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat și         4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții;
manipulat;                             4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
  2823 - Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou     4511 - Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare
(exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor    (sub 3,5 tone);
periferice);                            4519 - Comerț cu alte autovehicule;
  2824 - Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate     4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor;
electric;                             4531 - Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru
  2825 - Fabricarea ehipamentelor de ventilație și      autovehicule;
frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic;        4532 - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii
  2829 - Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare
                                pentru autovehicule;
generală n.c.a.;
                                  4540 - Comerț cu motociclete, piese și accesorii
  2830 - Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru
                                aferente; întreținerea și repararea motocicletelor;
agricultură și exploatări forestiere;
                                  4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime
  2841 - Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru
                                agricole, animale vii, materii prime textile și cu
prelucrarea metalului;
                                semifabricate;
  2849 - Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.;
                                  4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili,
  2891 - Fabricarea utilajelor pentru metalurgie;
                                minereuri, metale și produse chimice pentru industrie;
  2892 - Fabricarea utilajelor pentru extracție și
                                  4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și
construcții;
                                materiale de construcții;
  3092 - Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru
                                  4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini,
invalizi;
  3099 - Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.;    echipamente industriale, nave și avioane;
  3240 - Fabricarea jocurilor și jucăriilor;           4615 - Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de
  3250 - Producția de dispozitive, aparate și instrumente   menaj și de fierărie;
medicale și de laborator;                     4616 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din
  3311 - Repararea articolelor fabricate din metal;      blană, încălțăminte și articole din piele;
  3312 - Repararea mașinilor;                  4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare,
  3313 - Repararea echipamentelor electronice și       băuturi și tutun;
optice;                              4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea
  3314 - Repararea echipamentelor electrice;         produselor cu caracter specific, n.c.a.;
  3315 - Repararea și întreținerea navelor și bărcilor;     4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse;
  3316 - Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor    4634 - Comerț cu ridicata al băuturilor;
spațiale;                             4635 - Comerț cu ridicata al produselor din tutun;
  3317 - Repararea și întreținerea altor echipamente de     4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse
transport n.c.a.;                        alimentare, băuturi și tutun;
  3319 - Repararea altor echipamente;              4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz
  3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor        gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor;
industriale;                            4645 - Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de
  3831 - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și       parfumerie;
echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea          4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz
materialelor;                          gospodăresc;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6429/14.XI.2008                25

  4651 - Comerț cu ridicata al calculatoarelor,          5819 - Alte activități de editare;
echipamentelor periferice și software- ului;            5821 - Activități de editare a jocurilor de calculator;
  4652 - Comerț cu ridicata de componente și           5829 - Activități de editare a altor produse software;
echipamente electronice și de telecomunicații;           5911 - Activități de producție cinematografică, video și
  4666 - Comerț cu ridicata al altor mașini și         de programe de televiziune;
echipamente de birou;                       5912 - Activități de post-producție cinematografică,
  4669 - Comerț cu ridicata al altor mașini și         video și de programe de televiziune;
echipamente;                            5913 - Activități de distribuție a filmelor
  4711 - Comerț cu amănuntul în magazine            cinematografice, video și a programelor de televiziune
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse         5914 - Proiecția de filme cinematografice;
alimentare, băuturi și tutun;                   5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și
  4719 - Comerț cu amănuntul în magazine            activități de editare muzicală;
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse         6010 - Activități de difuzare a programelor de radio;
nealimentare;                           6020 - Activități de difuzare a programelor de
  4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine    televiziune;
specializate;                           6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu;
  4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în     6120 - Activități de telecomunicații prin rețele fără
magazine specializate;                     cablu (exclusiv prin satelit);
  4729 - Comerț cu amănuntul al altor produse           6130 - Activități de telecomunicații prin satelit;
alimentare, în magazine specializate;               6190 - Alte activități de telecomunicații;
  4741 - Comerț cu amănuntul al calculatoarelor,         6201-Activități de realizare a soft-ului la comandă
unităților periferice și software-ului în magazine       (software orientat client).
specializate;                           6202 - Activități de consultanță în tehnologia
  4742 - Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru     informației;
telecomunicații în magazine specializate;             6203 - Activități de management (gestiune și
  4743 - Comerț cu amănuntul al echipamentului audio/     exploatare) a mijloacelor de calcul;
video în magazine specializate;                  6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia
  4761 - Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine     informației;
specializate;                           6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor
  4762 - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de   web și activități conexe;
papetărie, în magazine specializate;                6312 - Activități ale portalurilor web;
  4763 - Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor      6391 - Activități ale agențiilor de știri
magnetice cu sau fără înregistrări audio/ video, în        6399 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;
magazine specializate;                       7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor
  4764 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor         publice și al comunicării;
sportive, în magazine specializate;                7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și
  4765 - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în  management;
magazine specializate;                       7111 - Activități de arhitectură;
  5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare;     7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică
  5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade    legate de acestea;
de scurtă durată;                         7120 - Activități de testare și analize tehnice;
  5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere;       7211 - Cercetare- dezvoltare în biotehnologie;
  5590 - Alte servicii de cazare;                 7219 - Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și
  5610 - Restaurante;                     inginerie;
  5621 - Activități de alimentație (catering) pentru       7220 - Cercetare- dezvoltare în științe sociale și
evenimente;                           umaniste;
  5629 - Alte activități de alimentație n.c.a.;          7311 - Activități ale agențiilor de publicitate;
  5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor;    7312 - Servicii de reprezentare media;
  5811 - Activități de editare a cărților;            7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a
  5812 - Activități de editare de ghiduri, compendii liste   opiniei publice;
de adrese și similare;                       7410 - Activități de design specializat;
  5813 - Activități de editare a ziarelor;            7420 - Activități fotografice;
  5814 - Activități de editare a revistelor și periodicelor,   7430 - Activități de traducere scrisă și orală (interpreți);
  26           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6429/14.XI.2008

  7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice    8560 - Activități de servicii suport pentru învățământ;
n.c.a.                                9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole);
  7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme     9002 - Activități suport pentru interpretare artistică
și autovehicule rutiere ușoare;                  (spectacole);
  7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule    9003 - Activități de creație artistică;
rutiere grele;                            9004 - Activități de gestionare a sălilor de spectacole;
  7721 - Activități de închiriere și leasing cu bunuri       9101 - Activități ale bibliotecilor și arhivelor
recreaționale și echipament sportiv;                 9102 - Activități ale muzeelor
  7722 - Închirierea de casete video și discuri (CD-uri,      9103 - Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și
DVD-uri);                             a altor obiective de interes turistic
  7729 - Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri     9104 - Activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale
personale și gospodărești n.c.a.;                 rezervațiilor naturale
  7731 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și      9311 - Activități ale bazelor sportive;
echipamente agricole;                         9312 - Activități ale cluburilor sportive;
  7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și      9313 - Activități ale centrelor de fitness;
echipamente pentru construcții;                    9319 - Alte activități sportive;
  7733 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și      9321 - Bâlciuri și parcuri de distracții;
echipamente de birou (inclusiv calculatoare);             9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.;
  7734 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și      9511 - Repararea calculatoarelor și a echipamentelor
echipamente de transport pe apă;                 periferice;
  7735 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și      9512 - Repararea echipamentelor de comunicații;
echipamente de transport aerian;                   9521 - Repararea aparatelor electrocasnice, de uz
  7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini,  casnic;
echipamente și bunuri tangibile;                   9522 - Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și
  7810 - Activități ale agențiilor de plasare a forței de    a echipamentelor pentru casă și grădină;
muncă                                 9602 - Coafură și alte activități de înfrumusețare;
  7820 - Activități de contractare, pe baze temporare, a      9604 - Activități de întreținere corporală;
personalului;                             9609 - Alte activități de servicii n.c.a.;
  7830 - Servicii de furnizare și management a forței de      9700 - Activități ale gospodăriilor private în calitate de
muncă                               angajator de personal casnic;
  7911 - Activități ale agențiilor turistice;            9810 - Activități ale gospodăriilor private de producere
  7912 - Activități ale tur-operatorilor;            de bunuri și servicii destinate consumului propriu;
  7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică;     Art.10 Societatea își schimbă domeniul și activitatea
  8020 - Activități de servicii privind sistemele de      principală:
securizare                              Domeniul principal de activitate: 711 - Activități de
  8110 - Activități de servicii suport combinate        arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică
  8211 - Activități combinate de secretariat;          legate de acestea
  8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a         Activitatea principală este: 7112 - Activități de inginerie
documentelor și alte activități specializate de secretariat;   și consultanță tehnică legate de acestea
  8220 - Activități ale centrelor de intermediere          Art.11 Se anulează vechiul act constitutiv al societății
telefonică (call center)                     și se întocmește un nou act constitutiv.
  8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor    Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
și congreselor.                          constitutiv al societății comerciale INOVA TECH SRL.
  8291 - Activități ale agențiilor de colectare și a         (83/657166)
birourilor (oficiilor) de raportare a creditului;
  8292 - Activități de ambalare;
  8299 - Alte activități de servicii suport pentru                Societatea Comercială
întreprinderi n.c.a.;                                INOVA TECH - S.R.L.
  8551 - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
  8552 - Învățământ în domeniul cultural (limbi străine,                NOTIFICARE
muzică, teatru, dans, arte plastice, și alte domenii)        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  8553 - Școli de conducere (pilotaj);             Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
  8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.;            (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6429/14.XI.2008               27

completările ulterioare, depunerea textului actualizat al            Societatea Comercială
actului constitutiv al societății comerciale INOVA TECH              FOTACHE - S.R.L.
SRL, cu sediul în MUNICIPIUL GALAȚI, județ Galați, Str.
BRĂILEI, nr.86, bloc BR5A, scara 3, etaj 7, ap.72,                   NOTIFICARE
înregistrată sub nr. J17/2340/2005, cod unic de          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
înregistrare 18258690, care a fost înregistrat sub       Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
nr.32322 din 09.06.2008.                    (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
  (84/657167)                         completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
                                actului constitutiv al societății comerciale FOTACHE SRL,
                                cu sediul în MUNICIPIUL GALAȚI, județ Galați, Str.
        Societatea Comercială              GEORGE COȘBUC, nr.66, înregistrată sub nr.
         FOTACHE - S.R.L.               J17/1452/1991, cod unic de înregistrare 1641950, care a
                                fost înregistrat sub nr.32376 din 09.06.2008.
          ACT ADIȚIONAL                  (86/657169)

   LA ACTUL CONSTITUTIV DE SOCIETATE
        SC FOTACHE SRL                          Societatea Comercială
     J17/1452/1991, CUI RO 1641950                      AGRO ILY - S.R.L.
        NR.56/09.06.2008
                                            NOTIFICARE
  Noi, Fotache Constantin, domiciliat în Galați, str. I.L.
Caragiale, nr.28, și Fotache Sorin Constantin, domiciliat     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Teleorman notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
în Galați, str. I.L. Caragiale, nr.28, asociați ai SC
                                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
FOTACHE SRL cu sediul în str. G Coșbuc, nr. 66 am
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
hotărât de comun acord modificarea actului constitutiv
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
astfel:                             AGRO ILY SRL, cu sediul în SAT PERETU, COMUNA
  Art.1 Aderă la societate BAȘTINĂ ELENA DANIELA,       PERETU, județ Teleorman, înregistrată sub nr.
de cetățenie română, domiciliată în Galați, str. Traian,    J34/297/2005, cod unic de înregistrare 17540676, care a
nr.28, născuta în jud. Galați la data de 08.07.1972,      fost înregistrat sub nr. 18952 din 03.06.2008.
identificată cu CI, seria GL, nr.155049, eliberată de Pol.      (87/657950)
Galați, la 06.06.2001, CNP 2720708170382, care preia
prin cesiune de la FOTACHE CONSTANTIN 50 părți
sociale în valoare de 500 lei.RON                        Societatea Comercială
  Art.2 Eu, BAȘTINĂ ELENA DANIELA, declar că am                AGROVERA - S.R.L.
primit prin cesiune, începând cu data de 09.06.2008, de
la FOTACHE CONSTANTIN, 50 părți sociale în valoare                   NOTIFICARE
de 500 lei.RON în numerar, conform contractului de         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
cesiune.                            Teleorman notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  Art.3 Capitalul social rămâne neschimbat, respectiv     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
2000 lei RON format din 200 părți sociale a 10 lei fiecare   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
din care 1856.97 lei aport în natură, fiind deținut astfel:   actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                AGROVERA SRL, cu sediul în SAT PERETU, COMUNA
  1. FOTACHE CONSTANTIN, aport la capital social
                                PERETU, județ Teleorman, Com. Peretu, înregistrată sub
1000 lei echivalând cu 100 părți sociale, participare la
                                nr. J34/137/2001, cod unic de înregistrare 13957655,
beneficii și pierderi 50%, din care 856.97 lei aport natură,
                                care a fost înregistrat sub nr. 18953 din 03.06.2008.
și 244.97 lei                            (88/657951)
  2. FOTACHE SORIN CONSTANTIN, aport la capital
social 500 lei echivalând cu 50 părți sociale, participare la
beneficii și pierderi 25% și 500 lei aport natură                Societatea Comercială
  3. BAȘTINĂ ELENA DANIELA, aport la capital social              GIL CRIS SERV - S.R.L.
500 lei echivalent cu 50 părți sociale, participare la
beneficii și pierderi 25%.                               NOTIFICARE
  Prezentul act face parte integrantă din actul constitutiv   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
al societății. Restul clauzelor actului constitutiv rămâne   Teleorman notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
neschimbat.                           alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
   (85/657168)                        modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  28          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6429/14.XI.2008

actualizat al actului constitutiv al societății comerciale GIL    2. Se schimbă sediul social al societății din Alexandria,
CRIS SERV SRL, cu sediul în ORAȘ ZIMNICEA, județ         str. Constantin Brâncoveanu, bl. G3, sc. A, ap. 6, jud.
Teleorman, Str. 1907, nr.15, înregistrată sub nr.        Teleorman în com. Brînceni, jud. Teleorman (Contract de
J34/686/1994, cod unic de înregistrare 6131919, care a      vânzare Cumpărare - carte funciară nr. 238/N, număr
fost înregistrat sub nr.19048 din 03.06.2008.          cadastral 308).
   (89/657952)                           3. Activitatea Principală redefinită este: 7021 Activități
                                 de consultanță în domeniul relațiilor publice și al
                                 comunicării.
        Societatea Comercială                4. Se redefinește Activitatea secundară, conform
         CAR ROM - S.R.L.                CAEN Rev. 2, care va fi prevăzută în Actul Constitutiv la
                                 Art. 4.
            NOTIFICARE                  5. Ca urmare a modificărilor efectuate prin prezenta
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     hotărâre, în baza art. 204 alin.4 din L 31/1990 R
Teleorman notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   modificată cu completările ulterioare, se introduce Act
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         Constitutiv, actualizat cu toate modificările la zi, în baza
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   căruia societatea va funcționa în continuare.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale      Prezenta Hotărâre a fost redactată astăzi 04.03.2008,
CAR ROM SRL, cu sediul în SAT MAVRODIN, COMUNA          într-un număr de 4 (patru) exemplare.
MAVRODIN, județ Teleorman, Com. MAVRODIN,               (92/657955)
înregistrată sub nr. J34/287/2004, cod unic de
înregistrare 16543968, care a fost înregistrat sub
nr.19068 din 03.06.2008.                           Societatea Comercială
  (90/657953)                                ASIG PREST VO STO
                                      AGENT DE ASIGURARE - S.R.L.

       Societatea Comercială                 HOTĂRÂRE NR. 1 DIN DATA DE 26.05.2008
      FERDO CONSTRUCT - S.R.L.
                                  A ASOCIATULUI UNIC AL SC ASIG PREST VO
            NOTIFICARE                    STO AGENT DE ASIGURARE SRL.

  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Subsemnatul: VOICU MONEL, în calitate de asociat
Teleorman notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   unic și administrator, am hotărât în baza Contractului de
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         Cesiune din data de 23.05.2008, modificarea prevederilor
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   din Actul Constitutiv, după cum urmează: Se schimbă
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    numărul de asociați de la 1 la 2, astfel:
FERDO CONSTRUCT SRL, cu sediul în MUNICIPIUL            1. Se atrage în societate în calitate de asociat, ALDEA
ALEXANDRIA, județ Teleorman, Str. FRAȚII GOLEȘTI,        ONIȚA, fiica lui Gheorghe și Florica, născută la data de
nr.30C, înregistrată sub nr. J34/750/2007, cod unic de      17.02.1964 în com. Olteni, jud. Teleorman, domiciliată în
înregistrare 22612868, care a fost înregistrat sub nr.      Alexandria, Str. Ion Creangă, Nr. 57, Bl. 410, Sc. A, Et. 4,
19557 din 06.06.2008.                      Ap. 16, jud. Teleorman, legitimată cu CI Seria TR Nr.
  (91/657954)                         207169, eliberată de SPCLEP Alexandria, la data de
                                 04.01.2006, CNP. 2640217344242.
                                  2. Se atrage în societate în calitate de asociat,DICU
        Societatea Comercială               ION, fiul lui Ion și Maria, născut la data de 19.08.1954 în
       ROTY CONSULTING - S.R.L.              com. Tătărăști de Jos, jud. Teleorman, domiciliat în
                                 Alexandria, Str. Dunării, Bl. L 29, Sc. A, Ap. 1, jud.
  HOTĂRÂRE NR. 2 DIN DATA DE 04.03.2008            Teleorman, legitimat cu BI Seria H.C. Nr. 607383, eliberat
                                 de Poliția Alexandria, la data de 06.01.1999, CNP.
 A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A              1540819340033.
  ASOCIATILOR SC ROTY CONSULTING SRL                3. Atragerea se face prin cesiune de părți sociale.
  Subsemnații: ROTARU SILVIU, DOICĂ FLORIN și           4. Se retrage din calitatea de asociat și administrator,
FIERĂSTRĂU FLOREA, în calitate de asociați ce          VOICU MONEL, care cedează cele 20 părți sociale
deținem întreg capitalul social și administratori, am      deținute în societate cu valoare nominală de 10 lei în
hotărât modificarea prevederilor din Actul Constitutiv,     valoare totală de 200 lei, la valoarea nominală astfel
după cum urmează:                          - 10 părți sociale cu valoare nominală de 10 în valoare
  1. Asociații hotărăsc în unanimitate anularea         totală de 100 lei primește, ALDEA ONIȚA, care achită
prevederilor hotărârii AGA nr. 1/03.03.2008.           prețul cedării la valoarea de mai sus menționată;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6429/14.XI.2008              29

  -10 părți sociale cu valoare nominală de 10 în valoare     1.Se completează obiectul secundar de activitate cu:
totală de 100 lei primește, DICU ION, care achită prețul      4719, 4721, 4722, 4723, 4724, 4725, 4726, 4729,
cedării la valoarea de mai sus menționată;            4775, 5210
  Astfel capitalul social total rămâne nemodificat,
                                  2. Se modifică actele de identitate ale asociaților și
subscris și vărsat integral în numerar, în valoare de 200
lei divizat în 20 părți sociale cu valoare nominală de 10 lei,  administratorilor, astfel:
fiind deținut de către cei doi asociați persoane fizice,      SCOICĂ FLORINA, legitimată cu CI seria TR nr.
astfel:                             163607, emisă de Mun. Roșiori de Vede, la data de
  a) ALDEA ONIȚA, deține 50% din capitalul social total,    11.08.2004; CNP 2620104341691
respectiv 10 părți sociale cu valoare nominală de 10 lei în     CHIȚU SONIA legitimată cu CI seria TR nr. 274834,
valoare totală de 100 lei;                    emisă de SPCLEP Roșiori de Vede, la data de
  b) DICU ION, deține 50% din capitalul social total,
                                 04.12.2007; CNP 2600921341695
respectiv 10 părți sociale cu valoare nominală de 10 lei în
valoare totală de 100 lei.                     Ca urmare a modificărilor efectuate,în baza art. 204
  5. Se numesc în calitatea de administratori cei doi     alin 4 din L 31/1990 R se introduce Actul Constitutiv
asociați, ALDEA ONIȚA și DICU ION. Mandatul este         Actualizat cu toate modificările la zi, în baza căruia
nelimitat, de la data prezentei Hotărâri, cu puteri depline,   societatea va funcționa în continuare
pe care urmează să le exercite separat.               Prezentul înscris a fost redactat astazi,23.05.2008, în
  6. Cedentul, VOICU MONEL, declară că a primit prețul     4 exemplare
cedării, pentru cele 20, părți sociale cu valoare nominală
                                   (95/657958)
de 10 lei, în valoare totală de 200 lei, de la cesionarii
ALDE ONIȚA Șl DICU CONSTANTIN.
  7. Ca urmare a schimbării numărului de asociați de la
1 la 2 și a modificărilor efectuate, în baza art. 204 din           Societatea Comercială
Legea 31/1990/R, modificată, se introduce Act                DAMIRA PRODCOM - S.R.L.
Constitutiv, actualizat cu toate modificările la zi, în baza
căruia societatea va funcționa în continuare,                     NOTIFICARE
  Prezenta Hotărâre a fost redactată astăzi, 26.05.2008,
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
într-un număr de 4 exemplare.
   (93/657956)                         Teleorman notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
       Societatea Comercială                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
       ASIG PREST VO STO                 DAMIRA PRODCOM SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
     AGENT DE ASIGURARE - S.R.L.
                                 ROȘIORI DE VEDE, județ Teleorman, Str. SĂNĂTĂȚII,
            NOTIFICARE                bloc 303, ap. 14, înregistrată sub nr. 134/977/1993, cod
                                 unic de înregistrare 4567050, care a fost înregistrat sub
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Teleorman notifică, în conformitate cu prevederile art 204    nr.18131 din 29.05.2008.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu           (96/657959)
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
ASIG PREST VO STO AGENT DE ASIGURARE SRL, cu                  Societatea Comercială
sediul în MUNICIPIUL ALEXANDRIA, județ Teleorman,               CRISTINA DESIGN - S.R.L.
Str. Dunării, bloc 402, scara A, etaj 4, ap.28, înregistrată
sub nr. J34/236/2008, cod unic de înregistrare 23586376,              HOTĂRÂREA NR. 1
care a fost înregistrat sub nr. 17999 din 29.05.2008.
   (94/657957)                          Asociatul unic al CRISTINA DESIGN S.R.L. Turnu
                                 Măgurele, astăzi 22.05.2008,
                                  HOTĂRĂȘTE:
        Societatea Comercială                Art. Unic Deschiderea unui punct de lucru situat în
       DAMIRA PRODCOM - S.R.L.               strada Memoriile 2 Mai, nr. 11, Turnu Măgurele, jud.
                                 Teleorman conform contractului nr. 1 / 22.05.2008, în
        HOTĂRÂRE 1/23.05.2008               vederea producerii articolelor de mobilier - atelier
  Subsemnații: SCOICĂ FLORINA și CHIȚU SONIA,în         tâmplărie.
calitate de asociați și administratori, am hotărât:         (97/657960)
  30          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6429/14.XI.2008

        Societatea Comercială             ELIBERAT LA DATA DE 15.08.2001, DE LA DATA DE
         DANYTEX - S.R.L.               29.01.2006 PÂNĂ LA DATA DE 29.01.2009.
                                 ART.3. PENTRU SEMNAREA ACTELOR LA ORC
  HOTĂRÂRE NR. 1 DIN DATA DE 28.05.2008           TELEORMAN SE ÎMPUTERNICEȘTE D-NA STOCHITA
                               MARIANA CARE SE LEGITIMEAZĂ CU CI TR 245645/
        A ASOCIATULUI UNIC              POL. VIDELE.
  Subsemnatul: CIUREZ MARIUS-DANIEL, în calitate         (99/657962)
de asociat unic și administrator, am hotărât înființarea
unui punct de lucru în Roșiori de Vede, str. Dunării nr. 5,         Societatea Comercială
jud. Teleorman, conform Contract de Închiriere nr.             AGROMEC SILISTEA - S.A.
219/28.05.2008.
  Prezenta Hotărâre a fost redactată într-un număr de 4         HOTĂRÂREA NR. 1/30.04.2008
(patru) exemplare.
                                     A ADUNĂRII GENERALE
  (98/657961)
                                 EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR DE LA
                                   S.C. AGROMEC SILISTEA S.A.
       Societatea Comercială               ART.1. SE INTRODUCE ACTUL CONSTITUTIV
       AGROMEC SILISTEA - S.A.             ACTUALIZAT CU MODIFICĂRILE ACTIV. CONF. REV 2.
                                ART.2. PENTRU SEMNAREA ACTELOR LA ORC
      HOTĂRÂREA NR. 3 /31.03.2008            TELEORMAN SE ÎMPUTERNICEȘTE D-NA STOCHITA
                               MARIANA CARE SE LEGITIMEAZĂ CU CI TR
       A ADUNĂRII GENERALE               245645/POL. VIDELE.
    ORDINARE A ACȚIONARILOR DE LA              (100/657963)
     S.C. AGROMEC SILISTEA S.A.
  ART.1.   SE   PRELUNGEȘTE     MANDATUL              Societatea Comercială
ADMINISTRATORULUI UNIC AL S.C. AGROMEC                   AGROMEC SILISTEA - S.A.
SILIȘTEA S.A. IN PERSOANA DOMNULUI ROȘU T.
ILIE, NASCUT LA DATA DE 05.11.1958 ÎN                       NOTIFICARE
LOCALITATEA GRATIA, JUD. TELEORMAN,               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
DOMICILIAT IN ORAȘ VIDELE, STR. PRIMĂVERII BL. C       Teleorman notifică în conformitate cu prevederile art. 204
5, SC. C, ET.3, AP. 38, LEGITIMAT CU CI SERIA TR NR.     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
111813 ELIBERAT DE POL. VIDELE LA DATA DE           modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                               actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
09.04.2003, AVÂND CNP 1581105344243, DE LA DATA
                               AGROMEC SILISTEA SA, cu sediul în SAT SILISTEA,
DE 14.06.2006 PÂNĂ LA DATA DE 14.06.2010,AVÂND
                               COMUNA SILISTEA, județ Teleorman, Com. SILIȘTEA,
PUTERI CONFORM STATUTULUI SOCIETĂȚII.             înregistrată sub nr. J34/302/1991, cod unic de
  ART.2.   SE   PRELUNGEȘTE     MANDATUL       înregistrare 1398746, care a fost înregistrat sub nr.18381
CENZORILOR IN COMPONENȚA:                   din 29.05.2008.
  - STOCHITA MARIAN VALENTIN, AVÂND               (101/657964)
DOMICILIUL IN ORAȘ VIDELE, STR. GIURGIULUI BL.
C11 SC.A, ET. 4 AP. 20, JUD. TELEORMAN, AVÂND CI
SERIA TR NR. 170823 ELIBERAT LA DATA DE                   Societatea Comercială
                                     MULTIFRUCT IMPEX - S.R.L.
29.10.2004, DE LA DATA DE 29.01.2006 PÂNĂ LA DATA
DE 29.01.2009.                                   HOTĂRÂREA
  - STOICA VALENTIN DOREL, AVÂND DOMICILIUL IN
COM. POENI, SAT BRATESTI JUD. TELEORMAN,              ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
AVÂND CI SERIA TR NR. 075046 ELIBERAT LA DATA             SC MULTIFRUCT IMPEX SRL
DE 04.03.2002, DE LA DATA DE 29.01.2006 PÂNĂ LA                 EXTRAS
DATA DE 29.01.2009.                       Adunarea Generală a Asociaților SC MULTIFRUCT
  - TUGUI NICOLETA AVÂND DOMICILIUL IN            IMPEX SRL, întrunită în ședința din data de 05.05.2008,
BUCUREȘTI, STR. ALEEA CIMPUL CU FLORI NR. 5 BL.        având în vedere prevederile Legii 31/1990 și ale actului
M 48 SC. 1 AP. 26, AVÂND CI SERIA DP NR. 065632        constitutiv,
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6429/14.XI.2008                31

  HOTĂRĂȘTE                            1). Se modifică activitatea principală care va fi: 0910
  3. Se revocă din funcția de administrator dl. Robescu    Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și
Eugeniu, din motive neimputabile.                gazelor naturale;
  4. Se numește în funcția de administrator dl.Tudor        2). Se redefinește activitatea secundară, conform
Gheorghe, domiciliat în mun. București, str. Ciocârliei,    CAEN Rev. 2, care va fi prevăzută în Actul Constitutiv la
nr.22, bl. D29, ap.38, sector 2, posesor CI seria RX,      Art. 7 și se completează cu următoarele activități: 0910
nr.062283 eliberată de Secția 9 București, CNP         Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și
1530614400558.                         gazelor naturale; 1623 Fabricarea altor elemente de
  5. Se modifică prevederile art.13, alin.1 din actul     dulgherie și tâmplărie, pentru construcții; 2223 Fabricarea
constitutiv al societății care va avea următorul cuprins:    articolelor din material plastic pentru construcții; 2332
                                Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru
„Administratorii societății sunt Toncea Nicoleta Mariana,
                                construcții, din argilă arsă; 2361 Fabricarea produselor
Tudor Gheorghe și Jumara Tudor, numiți pe o perioadă de
                                din beton pentru construcții; 2511 Fabricarea de
4 ani, începând cu data de 10.05.2008. Administratorii
                                construcții metalice și părți componente ale structurilor
reprezintă societatea în raporturile cu terții, angajează    metalice; 3900 Activități și servicii de decontaminare;
societatea în toate raporturile patrimoniale cu puteri     4291 Construcții hidrotehnice; 4299 Lucrări de
depline, exercitate separat.”                  construcție a altor proiecte inginerești n.c.a.; 4311 Lucrări
  6. Se introduce act constitutiv actualizat, conform     de demolare a construcțiilor; 4312 Lucrări de pregătire a
prevederilor art.204, alin.4 din Legea nr.31/1990,       terenului; 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru
republicată, cu modificările și completările ulterioare, care  construcții; 4331 Lucrări de ipsoserie; 4333 Lucrări de
va fi semnat de Voicu Crina Ionela, care se legitimează cu   pardosire și placare a pereților; 4339 Alte lucrări de
CI seria TR, nr.049022, eliberată de Poliția Zimnicea, la    finisare; 4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule
data de 20.04.2001.                       ușoare (sub 3,5 tone); 4519 Comerț cu alte autovehicule;
   (102/657965)                        4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de
                                călători; 4932 Transporturi cu taxiuri; 4939 Alte
                                transporturi terestre de călători n.c.a.; 7712 Activități de
       Societatea Comercială               închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele; 7732
      MULTIFRUCT IMPEX - S.R.L.              Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente
                                pentru construcții; 3312 Repararea mașinilor; 4520
           NOTIFICARE                Întreținerea și repararea autovehiculelor; 8121 Activități
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    generale (nespecializate)de curățenie interioară a
                                clădirilor; 8122 Activități specializate de curățenie a
Teleorman notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                clădirilor, mijloacelor de transport, mașinilor și utilajelor;
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                8129 Alte activități de curățenie n.c.a.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                  3). Se deschide un punct de lucru, unde va funcționa
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                un atelier de reparații, în orașul Videle, str. Petrolului, nr.
MULTIFRUCT IMPEX SRL, cu sediul în SAT             2, Județul Teleorman.
PIETROȘANI, COMUNA PIETROȘANI, județ Teleorman,           4). Ca urmare a modificărilor efectuate prin hotărârile
Com. Pietroșani, incinta livezii, înregistrată sub nr.
                                adunării generale, ulterioare înmatriculării, în baza
J34/105/2004, cod unic de înregistrare 16223319, care a
                                art.204 alin.4, din Legea nr. 31/1990 republicată cu
fost înregistrat sub nr. 18388 din 29.05.2008.
                                modificările ulterioare se introduce Act Constitutiv,
   (103/657966)
                                actualizat cu toate modificările la zi, în baza căruia
                                societatea va funcționa în continuare.
        Societatea Comercială                Prezenta hotărâre a fost întocmită în patru exemplare.
        AGRICOL COM - S.R.L.                 (104/657967)

            HOTĂRÂRE
                                        Societatea Comercială
     PRONUNTATA ASTAZI 26 MAI 2008
                                        AGRICOL COM - S.R.L.
  Subsemnatul RĂDACHE M. TUDOR în calitate de
asociat unic și administrator la S.C. „AGRICOL COM”                  NOTIFICARE
S.R.L. cu sediul în comuna Purani, sat Purani, Județul
Teleorman, înmatriculată la O.R.C. Teleorman sub nr. J       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
34/1064/30.12.1991 și având C.U.I. nr. 1399237, am       Teleorman notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
hotărât modificarea Actului Constitutiv al societății după   alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
cum urmează:                          modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  32             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6429/14.XI.2008

actualizat al actului constitutiv al societății comerciale            1. Se deschide un punct de lucru - situat în Alexandria,
AGRICOL COM SRL, cu sediul în SAT PURANI,                   Str. Ciocan, Nr. 1, jud. Teleorman, conform Contractului
COMUNA PURANI, județ Teleorman, înregistrată sub nr.             de închiriere, Nr. 3/01.04.2008.
J34/1064/1991, cod unic de înregistrare 1399237, care a              Celelalte prevederi din Actul Constitutiv, rămân
fost înregistrat sub nr.18389 din 29.05.2008.
                                       nemodificate.
   (105/657968)
                                         Prezenta Hotărâre a fost redactată astăzi 29.05.2008,
                                       într-un număr de 4 exemplare.
          Societatea Comercială                     (107/657970)
           FIL & SAM - S.R.L.

         HOTĂRÂRE 1/27.05.2008                              Societatea Comercială
  Subsemnații OLTEANU GHEORGHE SORIN și PENA                            ROMATI - S.R.L.
FLORIN, în calitate de asociați și administratori, am
hotărât:                                      HOTĂRÂRE NR. 1 DIN DATA DE 30.05.2008
  1. Se deschide un Punct de Lucru - situat în Com.
Tătărăștii de Jos, Sat Slăvești, jud. Teleorman.                  A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR
  Prezentul înscris a fost redactat astăzi 27.05.2008,             SC ROMATI SRL, CU SEDIUL IN ALEXANDRIA,
într-un număr de 4(patru) exemplare                             JUD. TELEORMAN
   (106/657969)                                 Subsemnații: NIȚU MARIA și SÎRBU GHEORGHE, în
                                       calitate de asociați, am hotărât modificarea prevederilor
          Societatea Comercială                   din Actul Constitutiv, astfel:
           DISTRIGRUP - S.R.L.                     1. Se deschide un punct de lucru - situat în Com.
                                       Blejești, jud. Teleorman.
  HOTĂRÂRE NR. 1 DIN DATA DE 29.05.2008                     Celelalte prevederi din Actul Constitutiv, rămân
   A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR                    nemodificate.
    SC DISTRIGRUP SRL, CU SEDIUL IN                      În vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor
     ALEXANDRIA, JUD. TELEORMAN                      prezentei Hotărâri a semnării actelor la ORC, se
  Subsemnații: BULUMAC FLORIAN și BULUMAC                  împuternicește administratorul societății, NIȚU MARIA.
MARIOARA, în calitate de asociați și administratori, am              Prezenta Hotărâre a fost redactată astăzi 30.05.2008,
hotărât modificarea prevederilor din Actul Constitutiv,            într-un număr de 4 exemplare.
astfel:                                      (108/657971)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                  „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
            IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București                                                                  &JUYDGY|314054|
          și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
             Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                 Adresa pentru publicitate: Centrul de vânzări și informare, București, șos. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                                Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 6429/14.XI.2008 conține 32 de pagini.       Prețul: 0,96 lei        ISSN  1220–4889

								
To top