Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

mof4_2008_5987

VIEWS: 86 PAGES: 32

									                         PARTEA    A  IV-A
Anul 176 (XVIII) — Nr. 5987      PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI              Joi, 23 octombrie 2008          PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
        Societatea Comercială              FLORICA, domiciliat în Arad, str.Alba Iulia nr.14 bloc 577
       ELECTRO IMPACT - S.R.L.              etaj 1 ap.8 județul ARAD posesoare al C.I. seria AR
                                nr.013865, emisă la 16.11.1999 de Poliția mun. Arad,
            HOTĂRÂRE                 CNP 2630222020048, și BUPTE VIOREL, domiciliat în
   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR             Arad, str. Prunului nr.50 ap.2 jud. Arad, posesor al C.I.
     S.C. ELECTRO IMPACT SRL                seria AR nr.108786, emisă la 01.04.2002 de poliția mun.
      DIN DATA DE 23.04.2008                Arad, CNP 1540521020021, în unanimitate de voturi,
                                adoptă prezenta
  Subsemnatul Iftimie Stefan, CNP 1790112020026,
                                  HOTĂRÂRE
identificat cu CI seria AR numărul 151505, eliberată de
                                  1 .Se deschide un punct de lucru în Arad, Str.
Pol. Arad la 24.03.03, domiciliat în Mun. Arad, Str. Liviu
                                Mărășești nr.4 etaj Parter ap. 2 Jud.Arad, conform
Rebreanu,Bl P-4, Ap. 45, în calitate de asociat unic al
                                Contractului de închiriere nr. 8 din 28.02. 2006 și a
S.C. “ELECTRO IMPACT” S.R.L., adopt prezenta
                                Contractului de Subînchiriere nr.1 din 01.03.2008, pe o
hotărâre:
                                perioadă de 3 (trei) ani, până la data de 28.02.2011.
  Art.1. Se închide punctul de lucru situat în Mun.Arad,
                                  2. Se închide punctul de lucru de la adresa Arad
str. Făt Frumos, nr. FN, Complex Comercial, jud. Arad.
                                str.Mărășești nr. 8 ap. 4 județul ARAD începând cu
  Art. 2. Se deschide punctul de lucru situat în Mun.
                                12.05.2008.
Arad, Calea Victoriei, FN, jud. Arad, Ghereta Lemn tip
                                  2.Prezenta se va publica în Monitorul Oficial al
TINA,identificată prin autorizație de construcție
                                României, după care se va solicita înscrierea mențiunilor
nr.10315/1991 din 01.04.2008 de la data de 31.09.2008.
                                corespunzătoare la O.R.C. Arad.
  Art3. Se deschide punctului de lucru situat în
                                  (2/644610)
Mun.Arad, str. A. Mureșanu, nr.7, jud Arad de la data de
01.04.2008.
  Redactat și dactilografiat prin grija asociatului unic în       Societatea Comercială
cinci exemplare originale.                    BELLAVISTA GOLF VILLAS & RESORT - S.R.L.
   (1/644609)
                                           HOTĂRÂRE

        Societatea Comercială                A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIATILOR
       EFICIENT PLAST - S.R.L.              S.C. BELLAVISTA GOLF VILLAS & RESORT S.R.L.
                                  Asociații societății comerciale BELLAVISTA GOLF
        HOTĂRÂREA NR. 1/2008               VILLAS & RESORT S.R.L., persoană juridica română, cu
 Adunarea generală a asociaților întrunită la data de     sediul în Arad (AR - România), Str. Poetului nr. 105-107,
12.05.2008, prezenți fiind cei doi asociați ROMAN        înregistrată la Registrul Comerțului din Arad sub nr.
  2           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5987/23.X.2008

J02/1720/2007, Cod Unic de Înregistrare 22436206,          Președinte al Adunării Generale este numit Dl
atribut fiscal RO, cu următoarea participare la capitalul    Franzosi Agostino, iar secretar al adunării este numită
social:                             Dna Craiovan Dana Maria.
  1. Societatea Riviera S.R.L., persoană juridică italiană,    Președintele constată că sunt îndeplinite condițiile de
cu sediul în Calcinato (BS - Italia), Piața Della Preistoria,  desfășurare a Adunării Generale, așa cum sunt stipulate
nr. 12, înregistrată la R.E.A. sub nr. 469375 și având Cod    în actul constitutiv, și ca urmare supune dezbaterii
Fiscal și Cod RVA 02676280981, deținătoare a unui        punctele înscrise pe ordinea de zi:
număr de 30 părți sociale, cu o valoare nominală de 10,00      1. Cesiunea parțială a părților sociale deținute în
Lei fiecare, în valoare totală de 300,00 Lei, reprezentând    cadrul Societății de către asociații TORONTAL RE S.R.L.
60% din capitalul social, profit, pierderi și drept de vot în  și BIALETTI HOLDING S.R.L.
luarea deciziilor;                         2. Diverse
  2. Societatea Bialetti Holding S.R.L., persoană juridică    1. În legătură cu primul punct al ordinii de zi, după o
italiană, cu sediul în Coccaglio (BS - Italia), Str. Fogliano  atentă dezbatere, în unanimitatea asociaților prezenți,
nr. 1, înregistrată la Registrul Întreprinderilor din Brescia  deliberează că sunt de acord cu cesiunea de către
sub nr. 01669640987, deținând un număr de 10 părți        TORONTAL RE S.R.L. a 4 părți sociale deținute în cadrul
sociale, cu o valoare nominală de 10,00 Lei fiecare, în     Societății către MAURO RIZZINELLI S.p.A. și de
valoare totală de 100,00 Lei reprezentând 20% din        asemenea de către BIALETTI HOLDING S.p.A. a 1 părți
capitalul social, profit, pierderi și drept de vot în luarea   sociale tot către MAURO RIZZINELLI S.p.A.
deciziilor;                             Se modifică astfel prevederile art. 6.1. al Actului
  3. TORONTAL RE S.R.L., persoană juridică română,       constitutiv al Societății astfel:
cu sediul în Timișoara (TM - România), Str. Independenței      • S.C. TORONTAL RE S.R.L. cesionează 4 (patru)
                                 părți sociale deținute în cadrul S.C. BELLAVISTA GOLF
nr. 14, cam. 2/c, înregistrată la Registrul Comerțului Timiș
                                 VILLAS & RESORT S.R.L., cu valoarea nominală de
sub nr. J35/1520/2006, Cod Unic de Înregistrare
                                 10,00 Lei, în valoare totală de 40,00 Lei, și reprezentând
18663162, atribut fiscal RO, deținând un număr de 10
                                 8% din capitalul social, profit, pierderi și drept de vot în
părți sociale, cu o valoare nominală de 10,00 Lei fiecare,
                                 luarea deciziilor, în favoarea Societății MAURO
în valoare totală de 100,00 Lei reprezentând 20% din
                                 RIZINELLI S.p.A., rămânând în continuare asociat al
capitalul social, profit, pierderi și drept de vot în luarea
                                 Societății, cesiunea făcându-se la valoarea negociată de
deciziilor;
                                 Părți de 400.000,00 Euro (patrusutemii/00 Euro);
  toți trei reprezentați de către Dl. Franzosi Agostino,
                                  • Societatea BIALETTI HOLDING S.R.L. cesionează 1
cetățean italian, născut în Polpenazze del Garda (BS -
                                 (una) părți sociale deținute în cadrul S.C. BELLAVISTA
Italia) în data de 21.02.1956, domiciliat în Polpenazze del
                                 GOLF VILLAS & RESORT S.R.L., cu valoarea nominală
Garda (BS - Italia), Str. Dei Ronchi nr. 42/A, Cod Fiscal
                                 de 10,00 Lei, în valoare totală de 10,00 Lei, și
FRN GTN 56B21 G801Z posesor al Cărții de Identitate nr.     reprezentând 2% din capitalul social, profit, pierderi și
AN7455860, eliberată de autoritățile italiene la data de     drept de vot în luarea deciziilor, în favoarea Societății
13.08.2007;                           MAURO RIZINELLI S.p.A., rămânând în continuare
  deținători ai unui procent de 100% din capitalul social,   asociat al Societății, cesiunea făcându-se la valoarea
drept de vot și drept de participare la profit și pierdere, s-  negociată de Părți de 100.000,00 Euro (unasutamii/00
au reunit astăzi 08.05.2008, la ora 09:00, în cadrul       Euro).
Adunării Generale a Asociaților S.C. BELLAVISTA GOLF        Ca urmare a modificărilor intervenite, capitalul social
VILLAS & RESORT S.R.L.                      rămâne nemodificat, iar art. 6.1. al Actului constitutiv al
  Participă în calitate de invitat Societatea MAURO      Societății va avea următorul conținut:
RIZZINELLI S.p.A., cu sediul în Sarezzo (BS - Italia),       „6.1. Capitalul social al Societății subscris și vărsat
Piazzale Europa nr. 65 - 25068, având Cod Fiscal și Cod     integral este de 500,00 Lei (cincisute/00 Lei) împărțit în 50
TVA 02134810981, reprezentată de către Dna Craiovan       părți sociale egale, indivizibile și nominale, cu o valoare
Dana Maria, cetățean român, născută în Moldova Nouă       de 10,00 Lei fiecare, deținut astfel:
(CS - România), în data de 01.12.2008, domiciliată în        asociatul RIVIERA S.R.L. deține un număr de 30 părți
Timișoara (TM - România), Str. Ep. Augustin Pacha nr. 1,     sociale, cu o valoare nominală de 10,00 Lei fiecare, în
ap. 33, Cod Numeric Personal 2721201111122,           valoare totală de 300,00 Lei, reprezentând 60% din
posesoare a Cărții de Identitate seria TM nr. 499159,      capitalul social, profit, pierderi și drept de vot în luarea
eliberată de Poliția din Timișoara la data de 29.12.2004.    deciziilor;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5987/23.X.2008                3

  • asociatul BIALETTI HOLDING S.R.L. deține un        Ungaria, Székesfehérvár, Nyitrai u. 31, cetățean maghiar,
număr de 9 părți sociale, cu valoare nominală de 10,00     proprietarul pașaportului seria ZF978789 emis la
Lei fiecare, în valoare nominală totală de 100,00 Lei,     2003.06.01 de către autoritățile maghiare și Tornyai
reprezentând 20% din capitalul social, profit, pierderi și   Zoltán (năs. Budapesta - Ungaria, 1973.03.28), domiciliat
drept de vot în luarea deciziilor;               în Ungaria, Székesfehérvár, Érsekujvári u. 14, cetățean
  • asociatul S.C. TORONTAL RE S.R.L. deține un        maghiar, proprietarul pașaportului seria ZB716295 emis
număr de 6 părți sociale, cu valoare nominală de 10,00     la 2000.11.28 de către autoritățile maghiare,
Lei fiecare, în valoare nominală totală de 50,00 Lei,        În calitate de asociați ai Business Trade SRL, întruniți
reprezentând 10% din capitalul social, profit, pierderi și   în adunarea generală a asociaților, în ziua de azi 8 mai
drept de vot în luarea deciziilor;               2008, în unanimitate de voturi am adoptat următoarea
  • asociatul MAURO RIZZINELLI S.p.A. deține un        hotărâre prin care:
număr de 5 părți sociale, cu valoare nominală de 10,00       1. domnul Merkl Krisztián se retrage din societate și îi
Lei fiecare, în valoare nominală totală de 50,00 Lei,      cesionează în întregime domnului Tornyai Zoltan, asociat,
reprezentând 10% din capitalul social, profit, pierderi și   cele 7 părți sociale deținute.
drept de vot în luarea deciziilor.”                 2. cesiunea dreptului de proprietate asupra părților
  Constatând ca nu mai este nici un punct înscris pe     sociale are loc fără vreun câștig pentru cedent, cesiunea
ordinea de zi care nu a fost dezbătut, și faptul că nici unul  făcându-se la valoarea nominală, părțile declarând că nu
dintre cei prezenți nu mai are nimic de adăugat,        mai au nicio pretenție de niciun fel una față de cealaltă și
Președintele declară ședința închisă la ora 10:00 prin     nici față de societate în legătură cu prezenta cesiune.
citirea, aprobarea și semnarea prezentului proces verbal.      3. în urma prezentei cesiuni de părți sociale capitalul
  Redactată în 4 (patru) exemplare, azi, 08.05.2008.     social al societății, în total de 210 RON, divizat în 21 părți
   (3/644611)                         sociale fiecare a 11 RON valoare nominală, este împărțit
                                între asociați după cum urmează:
                                  1) Tornyai Zoltán deține 14 părți sociale, adică o cotă
     Societatea Comercială
                                de 66,66% din capitalul social.
 BELLAVISTA GOLF VILLAS & RESORT - S.R.L.
                                  2) Csiky Edgar Roland deține 7 părți sociale, adică o
                                cotă de 33,33% din capitalul social.
           NOTIFICARE
                                  4. Cota de participare la beneficii respectiv suportarea
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    eventualelor pierderi se va face în proporția numărului de
Arad notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.  părți sociale deținute.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și     5 Celelalte clauze ale actului constitutiv rămân
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    nemodificate.
actului constitutiv al societății comerciale BELLAVISTA       Actul constitutiv se va reformula conform prezentei
GOLF VILLAS & RESORT SRL, cu sediul în MUNICIPIUL        hotărâri, modificările înregistrându-se la Registrul
ARAD, județ Arad, Str. POETULUI, nr. 105-107,          Comerțului.
înregistrată sub nr. J2/1720/2007, cod unic de            (5/644613)
înregistrare 22436206, care a fost înregistrat sub
nr.19945 din 15.05.2008.
  (4/644612)                                 Societatea Comercială
                                       BUSINESS TRADE - S.R.L.
        Societatea Comercială
       BUSINESS TRADE - S.R.L.                         NOTIFICARE

            HOTĂRÂRE                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Arad notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
   A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR             (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
      BUSINESS TRADE SRL                 completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
  Subsemnații: Csiky Edgar Roland (născ. Arad,         actului constitutiv al societății comerciale BUSINESS
1962.12.14), domiciliat în Germania 07363 Goppingen,      TRADE SRL, cu sediul în MUNICIPIUL ARAD, județ
Rembrandstrasse 53, cetățean german, proprietarul        Arad, Str. UNIRII, nr.9-11, ap.7, înregistrată sub nr.
buletinului de identitate seria 6117719206 emis la       J2/258/2005, cod unic de înregistrare 17212652, care a
2002.02.25 de către autoritățile germane, Merkl Krisztián    fost înregistrat sub nr.20927 din 20.05.2008.
(născ. Dunaujváros - Ungaria, 1974.10.25), domiciliat în       (6/644614)
  4           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5987/23.X.2008

        Societatea Comercială                    Societatea Comercială
         CBA BANAT - S.R.L.                     AGROMEC SÎNTANA - S.A.

           HOTĂRÂRE                      HOTĂRÂREA NR. 1/16.04.2008
       DIN DATA DE 12 MAI 2008              A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
  Subsemnata CORNEA ALINA - MANUELA cetățean          ACTIONARILOR SC AGROMEC SÎNTANA SA
român,asociat unic al SC CBA BANAT SRL născută la                   EXTRAS
data de 10.02.1981 în localitatea Arad, domiciliată în
Arad, str.Moricz Zsigmond,nr.65, jud Arad, CNP          Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor,
2781021021893, lucrând în îndeplinirea atribuțiilor      constituită legal cu respectarea prevederilor art. 6 din
adunării generale a asociaților; prezenta fiind și SAS     actul constitutiv, întrunită la a doua convocare în ședința
FLOAREA,     cetățean   român,   având    CNP   la sediul societății, fiind prezenți acționari deținând
2501124020023;                         53,72% din capitalul social, având în vedere punctele din
  În temeiul dispozițiilor Legii 31/1990 republicată și   ordinea de zi prezentată
modificată;                            HOTĂRĂȘTE:
  HOTĂRÂM                            - omis cele de omis-
  1. Retragerea din societate a asociatei CORNEA        Se completează obiectul de activitate cu: 2562
ALINA- MANUELA cu cesionarea gratuită a părților sale     Operațiuni de mecanică generală
sociale în favoarea asociatei cooptate.              Se împuternicește președintele consiliului de
  2. Cooptarea în societate ca unic asociat a dnei SAS    administrație, D-na CZEBELY HILDEGARD, să aducă la
FLOAREA, de cetățenie română, născută la data de        îndeplinire prezenta hotărâre și să reprezinte societatea
24.11.1950 în com Cermei, jud Arad, domiciliată în Arad,    pentru semnarea actelor necesare îndeplinirii
str. Moricz Zsigmond, nr 65, jud Arad, identificată cu CI   formalităților de publicitate cerute de lege.
seria AR, nr. 190997, eliberată de Mun Arad, la data de       (9/644617)
05.12.2003, având CNP 2501124020023 care preia
părțile sociale cesionate de către asociata retrasă.             Societatea Comercială
  3. Schimbarea sediului social al societății în Arad,          AGROMEC SÎNTANA - S.A.
str.C-tin Brâncoveanu, nr 63-65, jud Arad, înscris în CF
nr.23113 Arad.                                    NOTIFICARE
  4. Deschiderea pentru o perioadă de 2 ani, începând      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
cu data de 07.05.2008 a unui punct de lucru în Arad, str    Arad notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
Ursului, nr 21, jud Arad,înscris în CF nr. 60428 Arad,     (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
conform Contract de subînchiriere nr 7/07.05.2008
                                completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
încheiat în acest sens.
                                actului constitutiv al societății comerciale AGROMEC
  5. Radierea punctului de lucru din Reșița, Aleea Zadei,
                                SÎNTANA SA, cu sediul în ORAȘ SÂNTANA, județ Arad,
nr 10, jud Caraș-Severin.
                                Str. GHIOCEILOR, nr.6, înregistrată sub nr. J2/129/1995,
  6. Rescrierea actului constitutiv al societății conform
                                cod unic de înregistrare 7179788, care a fost înregistrat
art 204 din Legea 31/1990 republicată și modificată.
                                sub nr.22003 din 23.05.2008.
   (7/644615)
                                  (10/644618)
        Societatea Comercială
         CBA BANAT - S.R.L.                     Societatea Comercială
                                      ANTONELA IMPEX - S.R.L.
           NOTIFICARE
                                       HOTĂRÂREA NR.1/2008
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Arad notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.   Lucrând în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în actul
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și   constitutiv al societății, subsemnata Gheorghieș
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al   Marinela-Antoneta, domiciliată în Arad, Str. luliu Toader,
actului constitutiv al societății comerciale CBA BANAT     Bl. 102, Sc.B, Et.3, Ap. 14, Jud. Arad, posesoare a C.I.
SRL, cu sediul în MUNICIPIUL ARAD, județ Arad, Str.      seria AR nr.350001, emisă la 26.06.2007. de SPCLEP
CONSTANTIN BRÂNCOVEANU, nr.63-65, înregistrată         Arad, CNP 2670705024908, în calitate de asociat unic și
sub nr. J2/99/2003, cod unic de înregistrare 15160425,     reprezentant al societății, azi, 10.05.2008, adopt
care a fost înregistrat sub nr.21100 din 20.05.2008.      prezenta:
  (8/644616)                          HOTĂRÂRE
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5987/23.X.2008                 5

  1. Se închide punctul de lucru din Arad, Str. Eminescu            Societatea Comercială
nr.22, ap.3, Jud. Arad;                            PLAN B CONSULT - S.R.L.
  2. Se deschide punctul de lucru din Pâncota, Str. Tudor
Vladimirescu nr. 23, Jud. Arad, conform Contractului de           HOTĂRÂREA NR.1/15.05.2008
închiriere din data de 05.05.2008.;
                                   VOLENTIR CODRUȚA - AMALIA domiciliată în Arad
  3. Prezenta se va publica în Monitorul Oficial al
României, după care se va solicita înscrierea mențiunilor    str.Lipovei nr.71/A, posesor al CI seria AR nr.133966
corespunzătoare la O.R.C. Arad.                 eliberată de Poliția Arad la data de 30.10.2002, CNP
  (11/644619)                         2780719020055, și VEZAN VIOLETA domiciliată în Arad
                                 str.Dr. Mihail Obedenaru bl.X4 sc.B ap.35, jud.Arad,
       Societatea Comercială                posesor al CI seria AR nr.268587 eliberată de Poliția Arad
     GREEN ACTIVE PROMO - S.R.L.              la data de 02.09.2005 CNP 2770508020019, în calitate
      HOTĂRÂREA NR. 1 / 21.05.2008             de asociați a Societății Comerciale PLAN B CONSULT
                                 SRL, adoptată următoarea
  Subsemnatul ZOLDI GABRIEL, cetățean român, CNP
                                   HOTĂRÂRE
1760703021882, domiciliat în mun. Arad, str. Dr. Cornel
Radu, bl. 324, sc. B, et. 4, ap. 17, jud. Arad, în calitate de    Art.1 Aprobarea cu unanimitate de voturi a
asociat unic al SC „GREEN ACTIVE PROMO” SRL, în         Contractului de cesiune din 15.05.2008 prin care asociata
adunarea generală din 21.05.2008, am hotărât           VEZAN VIOLETA cesionează un număr de 150 părți
următoarele:                           sociale a 10 lei fiecare dna VOLENTIR CODRUȚA -
  Articol unic - Se extinde fondul de comerț al societății   AMALIA în valoare totală de 1.500 lei. Astfel în urma
cu un punct de lucru - birou - situat în mun. Arad, B-dul    cesionării părților sociale, societatea va fi o societate cu
Decebal, nr. 2, jud. Arad, conform contractului de        răspundere limitată cu asociat unic iar structura
închiriere nr. 36/08.05.2008 încheiat între SC „PROIECT
                                 capitalului social se modifică, astfel asociatul unic
ARAD” să și S.C. „GREEN ACTIVE PROMO” S.R.L.,
începând cu 08.05.2008, până la 07.05.2009.           VOLENTIR CODRUȚA - AMALIA subscrie un număr de
  În baza prevederilor prezentei hotărâri, se vor întocmi    300 părți sociale, fiecare parte având valoarea nominală
formalitățile legale pentru ducerea lor la îndeplinire.     de 10 lei fiecare, aceasta reprezentând 100% din
  (12/644620)                         capitalul social.
                                   Art.2 De asemenea se aprobă cu unanimitate de voturi
                                 retragerea ca administrator a d-nei VEZAN VIOLETA iar
        Societatea Comercială
                                 dna. VOLENTIR CODRUȚA -AMALIA rămâne în
        TANIA SHOES - S.R.L.
                                 continuare administrator al societății.
          HOTĂRÂRE NR.1                  Art.3 Aprobă deschiderea unui punct de lucru în Arad
                                 str.Vîrful cu Dor nr.42 jud-Arad înscris în CF nr.5459 Arad.
           DIN 16.05.2008
                                   Art.4 Se recodifică obiectele de activitate a societății
  Subsemnata CHISEOAN MARIANA, cetățean român,         conform noului cod CAEN, fiind trecute și în Actul
domiciliată în mun.Arad str.Oborului nr.34A, jud.Arad
                                 Constitutiv astfel: Societatea are drept obiect principal de
identificată prin C.I. seria AR nr.387982 eliberată la
04.04.2008 de SPCLEP Arad, CNP 2720427022809, în         activitate: 6920 Activități de contabilitate și audit financiar
calitate de asociat unic și administrator al SC TANIA      consultanță în domeniul fiscal;Societatea mai poate
SHOES SRL,                            desfășura și următoarele activități:
  HOTĂRĂSC                             6209 Alte activități de servicii privind tehnologia
  Art.1 Deschiderea unui punct de lucru cu durata de la     informației; 6399 Alte activități de servicii informaționale
01.04.2008 până la 31.12.2008, în municipiul Arad b-dul     nca; 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și
Revoluției nr.92, ap.13 parter, înscris în c.f. nr. 63431    management; 8299 Alte activități de servicii suport pentru
Arad, în condițiile contractului de închiriere încheiat la
                                 întreprinderi nca.
data de 01.04.2008.
                                   Art.5 Mandatarea d-nei RUSU Carmen, în calitate de
  Art.2 Deschiderea unui punct de lucru cu durata de la
01.05.2008 până la 01.05.2009, în stațiunea Mamaia,       consilier juridic identificată cu CI seria AR nr.369510, să
zona Cazino jud.Constanța în condițiile contractului de     îndeplinească toate formalitățile și să semneze valabil în
închiriere nr.1 din 17.04.2008 încheiat cu SC STELLIS SRL.    numele societății la ORC Arad și oriunde va fi necesar.
   (13/644621)                           (14/644622)
  6           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5987/23.X.2008

        Societatea Comercială               2660124301969, în calitate de asociat unic și
       PLAN B CONSULT - S.R.L.              reprezentant al S.C. “TRADING AVA COM” S.R.L., astăzi,
                                 22.05.2008, adopt prezenta:
            NOTIFICARE                  HOTĂRÂRE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      1. Se schimbă sediul social al societății de la adresa
Arad notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.   sat SÂNLEANI nr.FN comuna Livada jud. ARAD, la
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și    adresa ARAD str. Ștefan cel Mare nr. 51/a județul ARAD,
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    imobil înscris în CF nr.4970 Aradul - Nou.
actului constitutiv al societății comerciale PLAN B         2. Urmare modificărilor anterioare și a celor ce rezultă
CONSULT SRL, cu sediul în MUNICIPIUL ARAD, județ         din prezenta, se reformulează Act constitutiv de
Arad, Str. LIPOVEI, nr.71/A, înregistrată sub nr.        funcționare al societății, cu toate modificările la zi.
J2/2114/2006, cod unic de înregistrare 19205228, care a       3. În baza prezentei hotărâri, se va redacta noul Act
fost înregistrat sub nr.22055 din 23.05.2008.          constitutiv de funcționare al societății, iar după darea de
   (15/644623)                         dată certă acestora, se vor îndeplini formalitățile de
                                 autorizare și publicitate și înscrierea de mențiuni în
                                 Registrul Comerțului.
       Societatea Comercială                  (17/644625)
        OMNICONS 2000 -
     AGENT DE ASIGURARE - S.R.L.
                                        Societatea Comercială
          HOTĂRÂREA NR. 2                      TRADING AVA COM - S.R.L.

       DIN DATA DE 20.05.2008                          NOTIFICARE
    A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
       S.C.„OMNICONS 2000 -
                                 Arad notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
      AGENT DE ASIGURARE” SRL
                                 (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
  Subsemnații: Palenciuc Monica Adriana, CNP          completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
2730603272672, identificată cu CI seria AR nr. 296526,      actului constitutiv al societății comerciale TRADING AVA
eliberată de Pol. Arad la data de 31.05.06, domiciliată în    COM SRL, cu sediul în MUNICIPIUL ARAD, județ Arad,
Arad, Str. Banu Mărăcine, Bl 21, Sc. B, Ap. 18, și Rosca     Str. ȘTEFAN CEL MARE, nr.51/A, înregistrată sub nr.
Ioana, CNP 2430912020029, identificată cu CI seria AR      J2/293/1999, cod unic de înregistrare 11937970, care a
nr. 212638, eliberată de Pol. Arad la data de 24.05.04,     fost înregistrat sub nr.22114 din 23.05.2008.
domiciliată în Arad, Str. Poet Andrei Mureșanu, Nr. 52,        (18/644626)
Ap. 5, în calitate de asociați ai S.C.„OMNICONS 2000-
AGENT DE ASIGURARE” SRL., adoptăm prezenta
hotărâre:                                    Societatea Comercială
  Art.1.Se deschide punctul de lucru al societății situat           AERIS GROUP - S.R.L.
situat în Mun. Arad, Calea Victoriei, nr. 58, începând cu
data de 15.05.08 până la 15.05.2009.                      HOTĂRÂREA NR.1/2008
  Art. 2. Se închide punctul de lucru al societății din Mun.    Subsemnatul BOBAR GABRIEL-ILIE, domiciliat în
Arad, str. Revoluției, nr. 8, bl. 8, et. 2, ap.8.        Brad str.Iazului nr.2 bl.7 sc.2 et.3 ap.8 jud.Hunedoara,
  Redactat și dactilografiat prin grija asociaților în cinci  identificat cu CI seria HD, nr.283461, eliberat la 13.06.05
exemplare originale.                       de Mun.Brad CNP 1790316200010 în calitate de asociat
   (16/644624)                         unic și reprezentant al S.C. “AERIS GROUP” S.R.L., în
                                 prezența d-nei COTEATA CATALINA-LUCRETIA, care și-a
                                 manifestat interesul de a deveni asociat al acestei
        Societatea Comercială               societăți, astăzi 21.05.2008, adopt prezenta:
       TRADING AVA COM - S.R.L.                HOTĂRÂRE
                                   1.Începând cu data de 21.05.2008, se cooptează, ca
        HOTĂRÂREA NR.1/2008               asociat în S.C. “AERIS GROUP” S.R.L., COTEATA
 Lucrând în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în Actul    CATALINA-LUCREȚIA, de cetățenie română, născută la
constitutiv al societății, subsemnata IACOBUȚ          data de 07.10.1987 în Mun.Brad jud.Hunedoara,
GABRIELA -ADRIANA domiciliată în ARAD str. Ștefan cel      domiciliată în Brad str.Vînătorilor bl.CX24 et.1 ap.5
Mare nr. 51/a Arad C.I. seria AR nr. 326281 eliberată de     jud.Hunedoara, identificată cu CI seria HD nr.095238,
SPCLEP ARAD la 02.02.2007 având CNP               eliberat la 01.11.01 de Mun.Brad CNP 2871007203672.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5987/23.X.2008                7

  2.Cu aceeași dată, asociatul BOBAR GABRIEL-ILIE        în loc. Vicopisano, str. Garibaldi, nr. 10, Italia, conform cu
se retrage din societate și cesionează cu titlu gratuit, către  actul constitutiv, adopt următoarea hotărâre:
asociatul cooptat COTEATA CATALINA-LUCRETIA, cele          Art. 1: Se schimbă sediul social al firmei de la adresa
20(douăzeci) părți sociale a câte 10(zece) lei fiecare,     loc. Zabrani, nr. 327, jud Arad, la adresa loc. Zabrani, nr.
reprezentând întregul capital al societății, în valoare de    470, jud. Arad,
200(douăsute) lei.                          Art. 2: Hotărârea va fi depusă la ORC Arad pentru
  3.Asociatul cooptat, COTEATA CATALINA-            înscrierea mențiunilor corespunzătoare și publicării în
LUCRETIA, declară că primește părțile sociale cesionate     Monitorul Oficial al României.
ei, și va continua activitatea societății, în calitate de       (21/644629)
asociat unic, conform Actului constitutiv al societății cu
modificările ce rezultă din prezenta.
  4.Asociatul care se retrage, BOBAR GABRIEL-ILIE,               Societatea Comercială
declară că a primit toate drepturile cuvenite de la              ANTYCA MAISON - S.R.L.
societate, astfel că nu mai are nicio pretenție față de
                                            NOTIFICARE
asociatul cooptat sau față de S.C. AERIS GROUP” S.R.L.
  5.Retrăgându-se din societate, BOBAR GABRIEL-          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
ILIE pierde și calitatea de administrator și reprezentant al   Arad notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
societății, aceste atribuții urmând să fie îndeplinite de    (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
asociatul cooptat COTEATA CATALINA-LUCRETIA.           completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
  6. Urmare modificărilor anterioare și a celor ce rezultă   actului constitutiv al societății comerciale ANTYCA
din prezenta, se reformulează Act constitutiv de         MAISON SRL, cu sediul în SAT ZĂBRANI, COMUNA
funcționare al societății, cu toate modificările la zi.     ZĂBRANI, județ Arad, nr.470, înregistrată sub nr.
                                 J2/2128/2006, cod unic de înregistrare 19224173, care a
  7. În baza prezentei hotărâri, se va redacta noul Act
                                 fost înregistrat sub nr.22216 din 23.05.2008.
constitutiv de funcționare al societății, iar după darea de
                                   (22/644630)
dată certă, se vor îndeplini formalitățile de autorizare și
publicitate și înscrierea de mențiuni în Registrul
Comerțului.                                   Societatea Comercială
  (19/644627)                                   LIGIA - S.R.L.

                                         HOTĂRÂRE NR.2/ 2008
        Societatea Comercială
        AERIS GROUP - S.R.L.                 Subsemnatele, VLAD FLORICA, din Arad,
                                 str.Cpt.G.Ignat, nr.17, ap.1, jud.Arad, posesoarea C.I.
            NOTIFICARE                seria AR, nr. 147867/ 26.02.03, emisă de mun.Arad, și
                                 NASUI LIGIA SPERANTA, din Arad, str.Cpt.G.Ignat,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     nr.29, jud.Arad, posesoarea C.I. seria AR, nr.045618/
Arad notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.   27.10.00, emisă de mun.Arad, asociate ale societății din
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și    antet, azi 20.05.08, adoptăm următoarea:
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al      HOTĂRÂRE
actului constitutiv al societății comerciale AERIS GROUP       Art.1. Asociata VLAD FLORICA, se retrage definitiv
SRL, cu sediul în MUNICIPIUL ARAD, județ Arad, Str.       din societate și cesionează la valoarea nominală, toate
POETULUI, nr. 1C, BIROU NR. 17, ap.BIROU 17,           cele 4 părți sociale pe care le deține, reprezentând 20%
înregistrată sub nr. J2/1708/2007, cod unic de          din capitalul social total, către asociata rămasă, NASUI
înregistrare 22420935, care a fost înregistrat sub        LIGIA SPERANTA. Asociata cedentă declară că nu mai
nr.22137 din 23.05.2008.                     are nicio pretenție, de nicio natură, față de societate sau
  (20/644628)                         față de asociata rămasă. Asociata cesionară preia
                                 întreaga participare la capital, beneficii și pierderi, precum
                                 și întreg activul și pasivul societății, așa cum rezultă din
        Societatea Comercială               bilanțul contabil legal înregistrat la data semnării
       ANTYCA MAISON - S.R.L.               prezentei.
                                   Art.2.De comun acord părțile stabilesc că prezenta
      HOTĂRÂREA NR 2/15.05.2008              Hotărâre ține loc de contract de cesiune.
  Asociatul unic BERNARDINI PAOLO, de cetățenie          Art.3.Ca urmare a modificărilor privind asociații, cele
italiană, identificat cu CI seria AM, nr. 5690792, eliberată   20 părți sociale, a câte 10 Lei fiecare parte socială,
de autoritățile italiene la data de 16.08.2006, cu domiciliul  reprezentând capitalul social total de 200 Lei, sunt
  8           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5987/23.X.2008

subscrise și vărsate de asociatul unic, NASUI LIGIA       nr.13, Bl. 616, ap.9, județul Arad, posesor al C.I. seria AR
SPERANTA, căreia îi aparțin în totalitate și exclusiv      nr. 169200, eliberată de Pol. Arad la data de 23.07.2003,
beneficiile societății, precum și toate riscurile și      având CNP: 1760914020069, în calitate de asociați ai
consecințele pierderilor, până la limita capitalului social   societății cu datele de identificare din antet, capital social
subscris.                            reprezentant în adunarea generală 100%, am hotărât și
  Art.5. Se închid punctele de lucru din str.Cpt.G.Ignat,   aprobat modificarea actelor constitutive ale societății
nr.29, din str.Feleacului, nr.FN, stand 130, din str.L.Blaga,  după cum urmează:
nr.2 și din bd.Revolutiei, nr.97, ap.2, toate în mun.Arad,     1/. Se completează obiectul secundar de activitate al
jud.Arad.                            societății cu următoarele activități secundare:
  Art6. Se revocă din funcția de administrator și         - 682 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare
reprezentant al societății și se descarcă de activitatea sa,  proprii sau în leasing; 6820 Închirierea și subînchirierea
dna.VLAD FLORICA.                        bunurilor imobiliare proprii sau în leasing;
  Art.7. Prevederile actelor constitutive se schimbă în      2/. Se va rescrie actul constitutiv al societății, care va
consecință urmând a fi rescrise sub forma unui Act       cuprinde modificările de mai sus, precum și recodificarea
Constitutiv cu asociat unic.                  obiectului de activitate.
  Art.8.Prezenta se va menționa în registrul comerțului       (25/644633)
teritorial, prin grija căruia se va face publicitatea legală.
  Art.9. Întocmită prin grija asociaților, sub semnătură           Societatea Comercială
privată, în baza art.204 alin.(l), din Legea nr.31/ 1990            BEAUTY SALON - S.R.L.
privind societățile comerciale, republicată, cu modificări
ulterioare.                                      NOTIFICARE
   (23/644631)                          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Arad notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
        Societatea Comercială              (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
          LIGIA - S.R.L.               completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
                                actului constitutiv al societății comerciale BEAUTY
           NOTIFICARE                SALON SRL, cu sediul în MUNICIPIUL ARAD, județ
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    Arad, Str. EPISCOPIEI, nr.1, ap.2, înregistrată sub nr.
Arad notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.  J2/1456/2004, cod unic de înregistrare 16700752, care a
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și   fost înregistrat sub nr.22230 din 23.05.2008.
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al      (26/644634)
actului constitutiv al societății comerciale LIGIA SRL, cu
sediul în SAT CUVIN, COMUNA GHIOROC, județ Arad,                Societatea Comercială
nr.12/C-BIS, înregistrată sub nr. J2/2216/1991, cod unic           CABINET GINECOLOGIC
de înregistrare 1689079, care a fost înregistrat sub            DR.POPESCU AURORA - S.R.L.
nr.22221 din 23.05.2008.
  (24/644632)                                  HOTĂRÂREA NR. 1
                                        DIN DATA DE 20.05.2008

        Societatea Comercială               Subsemnata Popescu Aurora, cetățean român,
        BEAUTY SALON - S.R.L.              născută la data de 14.01.1964 în Mun. Tg. Jiu, jud. Gorj,
                                identificată cu B.I. seria H.C., nr.593040 eliberat de Pol.
            HOTARARE                 Mun. Arad la data de 06.01.1999, CNP. 2640114182765,
                                domiciliată în Mun. Arad, Gheorghe Magheru bl. 304, sc.
    A ASOCIATILOR SC “BEAUTY SALON” SRL           C, ap. 16, jud. Arad, în calitate de asociat unic al S.C.
          DIN 22.05.2008                “CABINET GINECOLOGIC DR. POPESCU AURORA”
  Subsemnații: IANCULESCU DANIELA LIA, de           S.R.L. am adoptat astăzi 20.05.2008, următoarea
cetățenie română, născută la data de 19 octombrie 1975       HOTĂRÂRE
în mun. Arad, județul Arad, domiciliată în mun. Arad, str.     Se modifică obiectul principal de activitate conform
Ciobanului, nr.13, Bl .616. ap.9, județul Arad, posesoare    cod CAEN REV. 2, în: 8622 Activități de asistență
a C.I. seria AR, nr. 169198, eliberată de Pol. Arad la data   medicală specializată, devenit obiect unic de activitate.
de 23.07.2003, având CNP:2751019020031, și             Celelalte obiecte de activitate se radiază.
IANCULESCU AXENTE-DANIEL de cetățenie română,           Prezenta hotărâre s-a emis în trei exemplare a câte o
născut la data de 14 septembrie 1976 în com. Zărand,      pagină fiecare.
județul Arad, domiciliat în mun. Arad, str. Ciobanului,       (27/644635)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5987/23.X.2008                 9

        Societatea Comercială                (treizecișidouădemiinouăsute) RON, aport în numerar,
       CABINET GINECOLOGIC                 prezenta ținând loc de contract de cesiune.
      DR.POPESCU AURORA - S.R.L.                 Prezenta hotărâre s-a emis în trei exemplare a câte o
                                  pagină fiecare.
            NOTIFICARE                    (29/644637)
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Arad notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
                                         Societatea Comercială
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și           B & B ACCESORIES - S.R.L.
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
actului constitutiv al societății comerciale CABINET                   NOTIFICARE
GINECOLOGIC DR.POPESCU AURORA SRL, cu sediul             Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
în MUNICIPIUL ARAD, județ Arad, Str. MIHAI             Arad notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
EMINESCU, nr.50, etaj P, ap.2, înregistrată sub nr.        (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
J2/1365/2007, cod unic de înregistrare 22128575, care a      completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
fost înregistrat sub nr.22234 din 23.05.2008.           actului constitutiv al societății comerciale B & B
   (28/644636)                          ACCESORIES SRL, cu sediul în MUNICIPIUL ARAD,
                                  județ Arad, Str. CÂMPUL LINIȘTII, nr. 1/A, bloc CORP D,
                                  înregistrată sub nr. J2/1807/2005, cod unic de
        Societatea Comercială                înregistrare 18031603, care a fost înregistrat sub
       B&B ACCESORIES - S.R.L.               nr.22237 din 23.05.2008.
                                    (30/644638)
          HOTĂRÂREA NR. 6
        DIN DATA DE 13.05.2008                      Societatea Comercială
  Subsemnatul De Luca Claudio, cetățean italian,               ARLECARD MEDIA - S.R.L.
născut la data de 06.02.1947 în Loc. Montergiorgio (AP),
Italia, identificat cu C.I. seria AM, nr.5502586,                 HOTĂRÂREA NR.2/2008
CNP.DLCCLD47B06F250G5, domiciliat în Italia, Loc.           Lucrând în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în statutul
Falerone str. Piazza Della Liberta nr.10/A, în calitate de     de funcționare al societății, azi 22.05.2008, subsemnata
asociat unic al S.C. “B&B ACCESORIES” S.R.L. am          PAUN LIDIA, de cetățenie română, născută la data de
adoptat astăzi, 13.05.2008, următoarea               09.06.1982 în loc.Hațeg, jud.Hunedoara, domiciliată în
  HOTĂRÂRE                            Arad, Str. Predeal, nr.18, bl.1A, ap.4, Jud. Arad,
  • Se revocă din funcția de Administrator Unic al        identificată cu C.I. seria AR nr.230633, CNP
                                  2820609203408, eliberată la 29.09.2004 de Pol. Arad, în
societății dl. De Luca Claudio;
                                  calitate de asociat unic al SC “ARLECARD MEDIA” SRL,
  • Se numește în funcția de Administrator al societății
                                  cu datele de identificare din antet, adopt prezenta:
dra. Popescu Gabriela, cetățean român, născută la data
                                   HOTĂRÂRE
de 31.12.1977, în Mun. Arad, domiciliată în mun. Arad,        1 .Se extinde fondul de comerț al societății prin
str. Ady Endre, nr.141, jud. Arad, identificată prin C.I. seria  deschiderea unui punct de lucru situat în Arad, str.
AR nr. 176876 eliberat de Pol Mun. Arad, la data de        Poetului, nr.91, bl.A24, ap. 13, jud. Arad, începând cu
05.09.2003, CNP 2771231020032, și dna. Ferrini           data de 22.05.2008, conform contractului de închiriere.
Isabella, cetățean italian, identificată cu CI. Seria AM,        (31/644639)
nr.3697313 eliberată la data de 24.03.2007 de către
Autoritățile Italiene, născută în Loc. Terni (TR) Italia la
data de 29.01.1965, domiciliată în Italia, Loc. Penna San            Societatea Comercială
Giovanni, via Le Beato Giovanni nr.76, cu puteri egale și         ADI CONSTRUCT SERVICE - S.R.L.
depline, pe o perioadă nelimitată de timp;
                                           HOTĂRÂREA NR. 3
  • Se retrage din societate asociatul unic al societății, dl.
De Luca Claudio, prin cesionarea, cu titlu gratuit către                DIN 07 MAI 2008
dna. Ferrini Isabella, a celor 3.290 (treimiidouăsute        a Adunării Generale a Asociaților S.C”ADI
nouăzeci) părți sociale pe care le deține a câte 10 (zece)     CONSTRUCT SERVICE”S.R.L., respectiv cei doi
RON fiecare parte, reprezentând 100% din capitalul         asociați, în persoana d-lui SOICA ADRIAN-IOAN,
social total al societății, adică sumă de 32.900          persoană fizică, cetățean român, născut la data de
  10           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5987/23.X.2008

22 noiembrie 1982 în Arad Județul Arad, cu domiciliul       269223 eliberată de SPCLEP Arad, având CNP
stabil în localitatea Andrei Saguna, nr. 15, județul Arad,     2701201020020
posesor al cărții de identitate seria AR nr.317018           Art. 2. Se numește în funcția de administrator cu puteri
eliberată de poliția Arad la data de 30 noiembrie 2006,      depline, pe o perioadă nedeterminată, dl Paul Minea,
fiind identificat prin C.N.P.1821122020101 și a d-lui       cetățean român, născut la data de 24.12.1979, în mun.
SOICA LEU LIVIU persoană fizică, cetățean român,          Ploiești, jud. Prahova, domiciliat în Arad, str. Pionierilor,
născut la data de 21 iunie 1957 în localitatea Vata, județul    bl. 67, Sc. A, ap. 8, jud. Arad, identificat prin C.I. seria AR
Hunedoara, cu domiciliul stabil în localitatea Andrei       nr. 267253/2005, eliberată de SPCLEP Arad, CNP
Saguna, nr. 15, județul Arad, posesor al actului de        1791224293123.
identitate seria DK nr.614257 eliberat de poliția Arad, fiind     Art. 3. Se schimbă obiectul principal de activitate al SC
identificat prin C.N.P. 1570621020044 privind           IMO MANAGEMENT SRL în Cod CAEN: “6820
restrângerea fondului de comerț prin închiderea punctelor     Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii
de lucru situate la adresele:                   sau închiriate”
  • localitatea Ineu, str. Decebal, nr.2B, Bloc nr.9 B, sc.B,    Art. 4. Prezenta se va publica în Monitorul Oficial al
județul Arad,                           României.
  • Arad, str. Pădurii, nr.24, standurile 5-6,27-28,49-50,      (33/644641)
județul Arad,
  • localitatea Ineu, str. Republicii, nr.23-27, județul Arad.
  În conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990 privind           Societatea Comercială
societățile comerciale, republicată și a prerogativelor             IMO MANAGEMENT - S.R.L.
acordate prin actul constitutiv al societății, asociații
întruniți în ședința extraordinară din data de 07 mai 2008                NOTIFICARE
adoptă prezenta,                           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  HOTĂRÂRE:                           Arad notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
  Articol unic. Asociații de comun acord aprobă         (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
restrângerea fondului de comerț prin închiderea punctelor     completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
de lucru situate la adresele:                   actului constitutiv al societății comerciale IMO
  • localitatea Ineu, str. Decebal, nr.2B, Bloc nr.9 B, sc.B,  MANAGEMENT SRL, cu sediul în MUNICIPIUL ARAD,
județul Arad,                           județ Arad, Str. GLADIATOR, nr.36A, înregistrată sub nr.
  • Arad, str. Pădurii, nr.24, standurile 5-6,27-28, 49-50,   J2/364/1998, cod unic de înregistrare 10704062, care a
județul Arad,                           fost înregistrat sub nr.22284 din 23.05.2008.
  • localitatea Ineu, str. Republicii, nr.23-27, județul Arad.    (34/644642)
   (32/644640)

                                          Societatea Comercială
        Societatea Comercială                         AL-DZIK - S.R.L.
       IMO MANAGEMENT - S.R.L.
                                      HOTĂRÂRE A.G.A. NR.1/01.05.2008
      HOTĂRÂREA NR. 5/ 05.05.2008
                                   Subsemnata,
   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                GALE ANCA-CELIA, cetățean român, cu domiciliul în
  Subsemnatul MORAR VALENTIN-DANIEL, cetățean          Timișoara, str.Martir Petru Domășneanu bl.72, et.3, ap.9,
român, domiciliat în municipiul Arad, str. Gladiator nr.      jud.Timiș, identificată cu CI seria TM nr.365287, eliberată
36A, județul Arad, posesorul C.I. seria AR nr.           de Pol.Mun.Timișoara la data de 11.11.2003, având CNP
170078/2003 eliberat de către Pol. Mun. Arad,           2840928023003, în calitate de asociat unic la S.C”AL-
CN.P.17306110221876, în calitate de asociat unic al S.C.      DZIK”S.R.L,
IMO MANAGEMENT S.R.L., lucrând în îndeplinirea            cu privire la actul constitutiv al societății, am hotărât
atribuțiilor adunării generale a asociaților, în considerarea   următoarele modificări:
actului constitutiv și a actelor de funcționare ale societății:    Art unic Se deschide punct de lucru la adresa:
  HOTĂRĂSC                            jud.Arad, Chișineu-Criș, str.Gării nr.6 - Cf nr.1379 -
  “Art.1. Se revocă din funcția de administrator dna       Chișineu-Criș, unde se vor desfășura activitățile de:
MORAR VIORICA, cetățean român, născută la data de           - baruri-cod CAEN 5630
01.12.1970, domiciliată în Arad, Str. Bela Bartok, nr. 3B       - jocuri de noroc-cod CAEN 9200.
et. 1, ap. 2/3C, jud. Arad, identificată cu C.I. seria AR nr.      (35/644643)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5987/23.X.2008                11

        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
        JORZA TRADOR - S.R.L.                       STEFANDREE - S.R.L.

        HOTĂRÂREA NR. 2/2008                       HOTĂRÂREA NR.1/2008
  Lucrând în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în statutul   Lucrând în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în actul
de funcționare al societății, subsemnatul JORZA DORINA     constitutiv al societății, subsemnata SCRIECIU STELA,
SILVIA, domiciliat în ALUNIȘ, nr. 221, posesor al C.I.     domiciliată în Arad,str. Aurel Vlaicu, bloc 6 B, sc.b, etaj 4,
seria AR nr232705, și subsemnatul JORZA TRAIAN,         ap. 16, jud. Arad, identificată prin CI seria AR numărul
domiciliat în FRUMUȘEN, nr. 322, posesor al C.I. seria     123933, eliberat de Poliția Arad CNP 239030716322, în
AR nr. 035925 în calitate de asociați și reprezentanți al
                                calitate de asociat unic al SC STEFANDREE SRL azi
societății, azi, 21.05.2008, adopt prezenta
                                data de 15.05.2008, adopt prezenta:
  HOTĂRÂRE
                                  HOTĂRÂRE
  1.Începând cu data de 21.05.2008, se va relua
                                  1.Se extinde fondul de comerț al societății prin
activitatea societății,
  2.Prezenta se va publica în Monitorul Oficial al       deschiderea unui punct de lucru situat în Arad, Calea
României, după care se va solicita înscrierea mențiunilor    Aurel Vlaicu nr. 155-157, pe durată nedeterminată
corespunzătoare la O.R.C. Arad.                 conform contractului de comodat încheiat la data de
  (36/644644)                         12.05.2008.
                                  2. Se va solicita operarea mențiunilor corespunzătoare
                                în Registrul Comerțului, prin grija căruia va fi îndeplinită și
        Societatea Comercială              publicitatea legală.
          DI MIRA - S.R.L.                 (38/644646)

            HOTĂRÂRE
           DIN 26.05.2008                       Societatea Comercială
                                        DENTIS EXPERT - S.R.L.
  Subsemnații: RADU GAMAN, cetățean-român,născut
la data de 30.06.1976, în Localitatea Arad, Jud Arad,              HOTĂRÂREA NR.1/2008
domiciliat în Arad, Str. Clopotului nr. 12, identificat cu CI
Seria AR Nr. 355345, Eliberat de S.P.C.L.E.P. Arad, la       Lucrând în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în Actul
data de 01.08.2007, având CNP 1760630020051, și         constitutiv al societății, subsemnatul MORNĂILĂ CODRU
doamna LUNGU LORENA DACIANA, cetățean-român,          ADRIAN domiciliat în Arad str. Lucian Blaga nr.12.ap.1
născut la data de 27.08.1974, în Mun. Arad, Jud. Arad,     jud ARAD, identificat cu C.I. seria AR nr.066669, eliberat
domiciliată În Mun. Arad, Piața Academician Caius Iacob,    la Poliția municipiului ARAD la 12.04.2001 având CNP
nr.4, Bl. R, Sc. B, apt.1, identificată cu CI Seria AR Nr.   1770405020090, în calitate de asociat unic și
291402, având CNP 2740827020048, Eliberat de          reprezentant al S.C. “DENTIS EXPERT” S.R.L., astăzi
S.P.C.L.E.P. Arad, la data de 11.04.2006, în calitate de    23.05.2008, adopt prezenta:
asociați la SC DI MIRA SRL. cu sediul social în Mun Arad,     HOTĂRÂRE
Str. Clopotului nr. 12. jud. Arad, înmatriculată sub nr.      1. începând cu data de 23.05.2008, se revocă din
J02/461/10.03.2008, cod unic de înregistrare.          funcția de administrator al societății d-na MĂRNĂILĂ
RO.23473768, în conformitate cu dispozițiile Legii       CORINA-ANCUȚA, această funcție fiind preluată și va fi
nr.31/1990 republicată și modificată prin Legea
                                îndeplinită pe durată nedeterminată de asociatul unic
Nr.161\2003, în calitate de asociați ai societății în
                                MORNĂILĂ CODRU ADRIAN, de cetățenie română,
adunarea generală de azi, la sediul societății,conform
                                născut la data de 05.04.1977 în ARAD jud. ARAD,
prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată și a Legii nr.
                                domiciliat în ARAD str. Lucian Blaga nr.12 ap.1 jud.ARAD,
26/1990, am decis următoarele:
  Art. 1. Se deschide punct de lucru situat în Localitatea   identificat cu C.I. seria AR nr.066669, eliberat la Poliția
Ghioroc,în suprafață de 90 mp, imobil înscris în CF sub     mun. ARAD la 12.04.2001 având CNP 1770405020090.
nr.2162.                              2. Urmare modificărilor anterioare și a celor ce rezultă
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân      din prezenta, se reformulează Act constitutiv de
neschimbate.                          funcționare al societății, cu toate modificările la zi iar
  Prezenta Hotărâre s-a redactat în 7 (ȘAPTE)         obiectul principal de activitate rămâne neschimbat, fiind
exemplare originale, azi 26.05.2008.              potrivit noii codificări CAEN (Rev. 2)- 8623 -Activități de
   (37/644645)                        asistență stomatologică.
  12          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5987/23.X.2008

  3. În baza prezentei hotărâri, se va redacta noul Act    de 100 (unasută) părți sociale a câte 10 RON (zece)
constitutiv de funcționare al societății, iar după darea de  fiecare, va aparține celor doi asociați, după cum urmează:
dată certă, se vor îndeplini formalitățile de autorizare și    ■ VERNONHILL LIMITED care va deține un număr de
publicitate și înscrierea de mențiuni în Registrul       99 părți sociale a câte 10 (zece) RON fiecare, în valoare
Comerțului.                          totală de 990 (nouăsutenouăzeci) RON, reprezentând
  (39/644647)                        99% din capitalul social;
                                 ■ PUSPOK ATTILA LASZLO care va deține un număr
                                de 1 (una) părți sociale a câte 10 (zece) RON fiecare, în
        Societatea Comercială              valoare totală de 10 (zece) RON, reprezentând 1% din
       DENTIS EXPERT - S.R.L.              capitalul social
                                 Art.3. Celelalte clauze statutare rămân neschimbate;
           NOTIFICARE
                                 În baza prezentei hotărâri, va fi redactat noul act
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    constitutiv al societății, care va fi supus dării de dată certă.
Arad notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.   După darea de dată certă, actul constitutiv nou se va
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și   depune la Registrul Comerțului în vederea operării
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al   mențiunilor corespunzătoare.
actului constitutiv al societății comerciale DENTIS        (41/644649)
EXPERT SRL, cu sediul în MUNICIPIUL ARAD, județ
Arad, Str. PAROȘENI, nr.7-9, bloc A1-2, scara II, ap.4,
înregistrată sub nr. J2/1495/2006, cod unic de                Societatea Comercială
înregistrare 18934210, care a fost înregistrat sub             MONDO TRADE VEST - S.R.L.
nr.22606 din 26.05.2008.
  (40/644648)                                    NOTIFICARE
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Arad notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
       Societatea Comercială               (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
      MONDO TRADE VEST - S.R.L.              completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
                                actului constitutiv al societății comerciale MONDO
      HOTĂRÂREA NR. 1/16.05.2008
                                TRADE VEST SRL, cu sediul în MUNICIPIUL ARAD,
  Lucrând în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în actul   județ Arad, Str. BARABAS BELA, nr.29, etaj 2,
constitutiv al societății, adunarea generală a asociaților   înregistrată sub nr. J2/880/2006, cod unic de înregistrare
întrunită la data de 16.05.2008, prezenți fiind cei doi    18663936, care a fost înregistrat sub nr.22625 din
asociați, respectiv: BRUCKNER ILDIKO ( actualmente       26.05.2008.
ISPAS ILDIKO conform certificat de căsătorie seria CE și      (42/644650)
nr. 097961 din data de 06.10.2007 ) și VERNONHILL
LIMITED prin NAGY ANDRAS reprezentant cu puteri
depline în baza hotărârii AGA din data de 05.05.2008, prin           Societatea Comercială
prezenta, în unanimitate de voturi, adoptă prezenta              FINISAJE CRIS - S.R.L.
  Hotărâre:
  Art.1. Cesionarea la valoarea nominală de către             HOTĂRÂREA NR. 2/14.05.2008
asociata BRUCKNER ILDIKO a unui număr de 1 (una)         Subsemnații TULCAN CRISTIAN, domiciliat în
parte socială a câte 10 (zece) RON fiecare, în valoare     Vladimirescu, str. Progresului Nr. 44,jud Arad, identificat
totală de 10 (zece) RON, reprezentând 1% din capitalul     cu CI seria AR, nr. 173783, CNP 1790522022804,
social către d-nul PUSPOK ATTILA LASZLO, cetățean       eliberat de Poliția mun Arad la data de 19.08.2003, și
maghiar, născut la data de 27.02.1976, domiciliată în     TULCAN GABRIEL domiciliat în Vladimirescu, str.
Ungaria; localitatea Gyor, 9024, str. Csokonai, nr. 48/2,   Progresului, nr. 44, jud. Arad, identificat cu CI seria AR,
identificat cu pașaport, seria BA, nr. 1443054, eliberat de  nr. 173672, CNP 1780110020022, eliberată de Poliția
autoritățile ungare la data de 08.03.2007, cunoscător al    mun. Arad la data de 19.08.2003 în calitate de asociați ai
limbii române.                         SC FINISAJE CRIS SRL, azi 15.05.2007 am adoptat
  Art.2. Ca urmare a acestei cesiuni, capitalul social în   prezenta:
valoare totală de 1.000 RON (unamie), divizat într-un nr.     HOTĂRÂRE
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5987/23.X.2008                13

  Art. 1 Începând cu data de 15.05.2008, asociații SC      07.07.2006, CNP 1710626021879, și BAICU IULIANA-
FINISAJE CRIS SRL hotărăsc reînceperea activității        MIHAELA, domiciliată în Arad, str. Molidului, nr. 45, jud.
societății                            Arad, identificată cu CI seria AR nr. 300027, eliberată de
  Drept pentru care am adoptat prezenta hotărâre,        mun. Arad la data de 06.07.2006, CNP 275051020024 în
urmând a fi îndeplinite cerințele legale de publicitate și    calitate de asociați, în baza prevederilor actului constitutiv
înscrierea acestuia la Oficiul Registrului și Comerțului de     HOTĂRÂM
pe lângă Tribunalul Arad.                      Art. 1 Începând cu data de 01.06.2008 se deschide
  (43/644651)                         punct de lucru în Arad, Bd. Revoluției, nr. 39-41, incinta
                                 Magazinului ZIRIDAVA, în baza contractului de închidere
                                 nr. 300/ 26.05.2008 și extrasului CF nr. 44613 Arad
        Societatea Comercială
      LICCO PROMPT 2000 - S.R.L.                Art 2 Se împuternicește Peștean Liviu să reprezinte
                                 societatea la ORC Arad.
     HOTĂRÂREA ASOCIAȚILOR NR. 1                 (46/644654)
           DIN 23.05.2008
  Subsemnații: IONIȚĂ ADAM MARCEL, IERCOȘAN                  Societatea Comercială
EDUARD NICOLAE și GHERMAN TEODOR DORIN                    DIACAR FRUIT 2008 - S.R.L.
constituiți în adunarea generală a SC”LICCO PROMPT
2000”SRL, cu datele de identificare din antet, am hotărât              HOTĂRÂREA NR.1
în unanimitate, modificarea actului constitutiv al societății
după cum urmează:                               DIN DATA DE 23 MAI 2008
  1/. Se prelungește mandatul administratorului          Subsemnatele: CIULEAC LUCIANA, cetățean român,
societății, în persoana D.lui Ioniță Adam Marcel cu o      născută la data de 02.04.1981 în Oraș Chișineu Criș,
perioadă de 4 ani începând cu înscrierea în Registrul      jud.Arad, domiciliată în str. Mitropolit Andrei Saguna,
Comerțului a mențiunii cuprinsă în prezenta hotărâre.      nr.34, ap.7, jud.Arad, identificată prin C.I. seria AR
  Ca urmare a celor de mai sus se va redacta un nou act
                                 nr.331139, eliberată la 01.03.2007 de SPCLEP Arad,
constitutiv care să corespundă noii situații juridice.
                                 CNP: 281040202205; MICLOS LUCRETIA, cetățean
  (44/644652)
                                 român, născută la data de 12.04.1957, domiciliată în
                                 com. Sintea Mare, nr.251, jud.Arad, identificată prin B.I.
        Societatea Comercială               seria HC nr.364051, eliberată la 01.10.1998 de Primăria
      LICCO PROMPT 2000 - S.R.L.              Comunei Sintea Mare, jud.Arad, CNP: 2570412021881,
                                 în calitate de asociate ale S.C. BELDIMAN S.R.L.;
            NOTIFICARE                  Hotărăsc:
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Art. 1.Începând cu data prezentei hotărâri se închide
Arad notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.   punctul de lucru din Mun. Arad, str. Mitropolit Andrei
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și    Saguna, nr. 34, ap. 7, jud. Arad.
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al      Art. 2 Se deschide un punct de lucru în Mun. Arad, str.
actului constitutiv al societății comerciale LICCO
                                 Voinicilor, nr. 21, jud. Arad.
PROMPT 2000 SRL, cu sediul în SAT FELNAC,
                                  Art. 3 Perioada de valabilitate a punctului de lucru este
COMUNA FELNAC, județ Arad, nr.1001, înregistrată sub
nr. J2/574/2000, cod unic de înregistrare 13485820, care     până la data de 15.05.2009.
a fost înregistrat sub nr.22657 din 26.05.2008.           Art. 4 Se schimbă sediul social al societății din Arad,
   (45/644653)                         Bdul Iuliu Maniu, nr.20, ap.3A și 4A, în Mun. Arad, str.
                                 Mitropolit Andrei Saguna, nr. 34, ap. 7, jud. Arad.
        Societatea Comercială                Art. 5 Perioada de valabilitate a sediului social este
         METALTEX - S.R.L.                nelimitată.
                                  Art. 6 Se schimbă denumirea societății din S.C.
          HOTĂRÂREA NR. 2
                                 BELDIMAN S.R.L. in S.C. DIACAR FRUIT 2008 S.R.L.
           DIN 26.05.2008                 Art. 7 Se rescrie actul constitutiv al societății.
  Subsemnații: BAICU LAUR-ARTHUR domiciliat în           Art. 8 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
Arad, str. Molidului, nr. 45, jud.Arad identificat cu CI seria  nemodificate.
AR nr. 300219 eliberată de Mun. Arad la data de           (47/644655)
  14          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5987/23.X.2008

       Societatea Comercială               cu vânzare predominantă de produse nealimentare; 4752
      DIACAR FRUIT 2008 - S.R.L.             Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al
                                articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine
           NOTIFICARE                specializate; 4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    articolelor de iluminat și al articole de uz casnic n.c.a. în
Arad notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.  magazine specializate; 4778 Comerț cu amănuntul al
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și   altor bunuri noi, în magazine specializate; 4779 Comerț
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin
actului constitutiv al societății comerciale DIACAR FRUIT    magazine; 4781 Comerț cu amănuntul al produselor
2008 SRL, cu sediul în MUNICIPIUL ARAD, județ Arad,
                                alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin
Str. MITROPOLIT ANDREI ȘAGUNA, nr.34, ap.7,
                                standuri, chioșcuri și piețe; 4782 Comerț cu amănuntul al
înregistrată sub nr. J2/918/2004, cod unic de înregistrare
                                textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin
16457379, care a fost înregistrat sub nr.22691 din
27.05.2008.                           standuri, chioșcuri și piețe; 4789 Comerț cu amănuntul
  (48/644656)                         prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse; 4799
                                Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor,
       Societatea Comercială               standurilor, chioșcurilor și piețelor; 4941 Transporturi
      PRETORIAN CONSULT - S.R.L.              rutiere de mărfuri; 4942 Servicii de mutare; 5210
                                Depozitări; 5221 Activități de servicii anexe pentru
     HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 23.05.2008             transporturi terestre; 5224 Manipulări; 5229 Alte activități
  Subsemnatul: OLARI LUCIAN GHEORGHE domiciliat        anexe transporturilor; 5510 Hoteluri și alte facilități de
în Chisindia, nr. 35, Jud.Arad, identificat cu, C.I. seria AR  cazare similare; 5610 Restaurante; 5630 Baruri și alte
nr. 074572, eliberată la 22.06.2001, de Orș. Sebiș, având    activități de servire a băuturilor; 6810 Cumpărarea și
CNP 1770815024901, în calitate de asociat unic         vânzarea de bunuri imobiliare proprii; 6820 Închirierea și
  HOTĂRĂȘTE:                         subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
  Art. 1 - Se înființează punct de lucru în localitatea
                                6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau
Vinga, nr. 470, jud. Arad.
                                contract; 8110 Activități de servicii suport combinate;
  Art. 2 - Se recodifică și completează obiectul de
                                8211 Activități combinate de secretariat; 8219 Activități de
activitate, potrivit CAEN Rev. 2 astfel: activitatea
principală: 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și  fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități
management, iar activitatea secundară va fi: 4110        specializate de secretariat; 8299 Alte activități de servicii
Dezvoltare (promovare) imobiliară; 4120 Lucrări de       suport pentru întreprinderi n.c.a.; restul activităților se
construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale; 4321  radiază.
Lucrări de instalații electrice; 4322 Lucrări de instalații     Art. 3 - Celelalte prevederi ale Actului constitutiv al
sanitare, de încălzire și de aer condiționat; 4329 Alte     societății rămân nemodificate, acesta urmând a fi
lucrări de instalații pentru construcții; 4331 Lucrări de    actualizat și depus la O.R.C. de pe lângă Trib. Arad,
ipsoserie; 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie; 4333     potrivit legii.
Lucrări de pardosire și placare a pereților; 4334 Lucrări de     (49/644657)
vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri; 4339 Alte
lucrări de finisare; 4611 Intermedieri în comerțul cu             Societatea Comercială
materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și       PRETORIAN CONSULT - S.R.L.
cu semifabricate; 4612 Intermedieri în comerțul cu
combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru               NOTIFICARE
industrie; 4613 Intermedieri în comerțul cu material
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
lemons și materiale de construcții; 4619 Intermedieri în
                                Arad notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
comerțul cu produse diverse; 4639 Comerț cu ridicata
                                (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun;
4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a       completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
materialelor de construcție și echipamentelor sanitare;     actului constitutiv al societății comerciale PRETORIAN
4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare;     CONSULT SRL, cu sediul în ORAȘ SEBIȘ, județ Arad,
4690 Comerț cu ridicata nespecializat; 4711 Comerț cu      Str. VICTORIEI, nr.16/A, înregistrată sub nr.
amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare         J2/2244/2005, cod unic de înregistrare 18242635, care a
predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;      fost înregistrat sub nr.22699 din 27.05.2008.
4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate         (50/644658)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5987/23.X.2008                15

        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
        GRAFFIX MEDIA - S.R.L.                       MACO - S.R.L.

         HOTĂRÂREA NR. 2                         HOTĂRÂREA NR. 1
          DIN 23 MAI 2008                         DIN 26.05.2008
  Lucrând în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în statutul   Subsemnata Dobra Marcela - Florentina, cetățean
de funcționare al societății, adunarea generală a        român, domiciliată în mun. Arad, str. Voluntarilor, nr.7,
asociaților întrunită la data de 23 mai 2008, prezenți fiind  identificată cu C.I. AR nr.355380 eliberată de Poliția Mun.
asociații Tuduce Marius Livius,cetățean român, născut la    Arad la data de 01.08.2007, CNP 2750323020055, în
data de 08.03.1975 în orașul Ineu, județul Arad, CNP
                                calitate de asociat unic la SC MACO SRL, cu sediul în
1750308022801, domiciliat în municipiul Arad, județul
                                Arad, str. Stânjenel, nr. 47 - 49, jud. Arad, înregistrată la
Arad, Spl. G-ral Gheorghe Magheru gl.357 ap.18,
                                ORC Arad sub nr. J02/1913/1994, având codul unic de
posesor al CI seria AR nr.334038 / 14.03.2007 eliberată
                                înregistrare 6647961, am adoptat prezenta
de SPCLEP Arad, Brola Doru Cosmin, cetățean român,
                                  HOTĂRÂRE
născut la data de 14.08.1976 în municipiul Arad, județul
Arad, CNP 1760814020049, domiciliat în municipiul Arad,      1. Se deschide punct de lucru situat în incinta centrului
județul Arad, str.Rândunicii nr.15 / B, posesor al CI seria   comercial SHOPPING CENTER - „ CASSA VERDE „
AR nr. 123529 eliberată de Poliția Municipiului Arad la     Stațiunea Mamaia, Zona Cazino.
data de 13.08.2000 și Florian Eugen Stefan, cetățean         (53/644661)
român, născut la data de 12.01.1975 în municipiul Arad,
județul Arad, CNP 1750112020066, domiciliat în
municipiul Arad, județul Arad, str.A.M.Guttenbrunn               Societatea Comercială
nr.119, posesor al B.I. seria D.H nr.742057 eliberat de            PALCU MARKET - S.R.L.
Poliția Municipiului Arad la data de 04.02.1989 în
unanimitate de voturi, adoptă prezenta                   HOTĂRÂREA NR. 1/21.05.2008
  HOTĂRÂRE                            Subsemnata LUCACI EMANUELA RALUCA
  1. Începând cu data de 26 mai 2008 se stabilește       domiciliată în Almas nr.6 jud.Arad posesor al CI Seria AR
sediul social al societății în România județul Arad,      Nr.002587 elib.de pol.Sebiș la 21.05.1999, CNP
Sanmartin nr.242 înscris în C.F 1806 Sanmartin în baza     2850608025265 în calitate de asociat unic al SC PALCU
contractului de comodat F.N cu proprietarul Faneata       MARKET SRL, prin prezenta am luat următoarea
Marcel Calin                            HOTĂRÂRE
  2.Se stabilește punct de lucru al societății în fostul     1. Se completează obiectul de activitate al societății:
sediu social din municipiul Arad jud.Arad str.Poetului     749 Alte activități profesionale științifice și tehnice n.c.a.
nr.1/C (Hala 55-56 în incinta platformei UTA SA)          7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice
  3.Se rescrie actul constitutiv al societății conform     n.c.a.
modificărilor aduse                        2. Urmare modificărilor de mai sus se rescrie actul
  4.Se vor înscrie mențiunile corespunzătoare la O.R.C
                                constitutiv al societății, adaptat prezentei situații create.
Arad.
                                  3.Drept pentru care am adoptat prezenta hotărâre,
  (51/644659)
                                urmând ca după îndeplinirea cerințelor legate de formă și
        Societatea Comercială              publicitate să se solicite efectuarea mențiunilor de
        GRAFFIX MEDIA - S.R.L.              modificare la ORC Arad.
                                  (54/644662)
           NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                        Societatea Comercială
Arad notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
                                        PALCU MARKET - S.R.L.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
                                           NOTIFICARE
actului constitutiv al societății comerciale GRAFFIX
MEDIA SRL, cu sediul în SAT SÂNMARTIN, COMUNA           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
MACEA, județ Arad, nr.242, înregistrată sub nr.         Arad notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
J2/67/2005, cod unic de înregistrare 17121783, care a      (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
fost înregistrat sub nr.22712 din 27.05.2008.          completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
   (52/644660)                        actului constitutiv al societății comerciale PALCU
  16           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5987/23.X.2008

MARKET SRL, cu sediul în ORAȘ SEBIȘ, județ Arad, Str.              Societatea Comercială
PĂCII, nr.54, înregistrată sub nr. J2/1333/2006, cod unic            DE ART MOBEX - S.R.L.
de înregistrare 18871074, care a fost înregistrat sub
                                          HOTĂRÂREA NR.1
nr.22716 din 27.05.2008.
  (55/644663)                                 DIN 14 MAI 2008
                                   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                   Asociații:
        Societatea Comercială                1.-doamna ZAMFIRACHE DANIELA-CORINA,
        CF 33 ICIM ARAD - S.A.              cetățean român, născută la data de 16. 03. 1961 în
                                 comuna Ghioroc, jud. Arad, având CNP 2610316020083,
          HOTĂRÂREA NR.1                domiciliată în mun. Arad, str. Radu de Afumați, nr.18, jud.
         DIN 16.04.2008                 Arad, identificată cu CI seria AR nr. 282789, eliberată de
    A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A              SPCLEP Arad la data de 23 01 2006
        ACȚIONARILOR                     2.-domnul BAGDACS PETER, cetățean maghiar,
                                 cunoscător al limbii române, născut la data de 19 05 1977
            -EXTRAS-                 în loc. Debrecen, Ungaria, domiciliat în loc. Vamospercs,
                                 Vagohid Utca, nr.10, Ungaria, identificat cu pașaport nr.
  ADUNAREA      GENERALĂ      ORDINARĂ      A
                                 ZN 238177, eliberat de autoritățile maghiare, la data de
ACȚIONARILOR S.C. CF 33 ICIM ARAD S.A., cu sediul
                                 07 07 2006
în Arad, Calea A. Vlaicu nr.57,jud. Arad, înregistrată la
                                   HOTĂRĂSC:
O.R.C. Arad nr. J02/106/2000, CUI nr. 12747736,           Articolul 1 Se închide punctul de lucru al societății,
întrunită statutar (reprezentând 87,47% din capitalul      începând cu data de 31 mai 2008, situat în mun. Arad,
social, la sediul societății, în conformitate cu legislația în  Bdul Revoluției, nr. 39-41, (Incinta Centrului Comercial
vigoare și Actele constitutive,                 Ziridava SA Arad), Parter, Județul Arad.
  Hotărăște                             Articolul 2 Se recodifică și se completează obiectul
  ART.1. Reconfirmă pe dl. DARAU IOAN NICOLAE în        principal și obiectul secundar de activitate al societății,
funcția de Administrator unic al societății pe o perioadă de   conform Codului CAEN, potrivit Ordinului nr.337 din 20
patru ani ( 03.12.2007 - 03.12.2011), cu stabilirea       aprilie 2007, publicat în Monitorul Oficial al României,
remunerației.                          Partea I, nr.293din 3 mai 2007, astfel:
  ART.2. Acționarii împuternicesc pe dl. Darau Ioan         DOMENIUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE AL
                                 SOCIETĂȚII ESTE:
Nicolae să ducă la îndeplinire prezenta hotărâre.
                                   461 Activități de intermediere în comerțul cu ridicată;
  (56/644664)
                                   4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse;
                                   OBIECTUL SECUNDAR DE ACTIVITATE AL
                                 SOCIETĂȚII ESTE URMĂTORUL:
        Societatea Comercială
                                   475 Comerț cu amănuntul al altor produse casnice,în
         IHSANTIN - S.R.L.               magazine specializate;
                                   4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de
        HOTĂRÂREA NR.1/2008
                                 iluminat și al articole de uz casnic n.c.a. în magazine
  Subsemnata BELECCIU FLORENTINA, domiciliată în        specializate;
Pâncota, str.Viilor nr.7, jud.Arad, posesoare a C.I. seria      0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez) plantelor
AR nr.019854, eliberată la 16.02.2000 de Poliția Arad,      leguminoase și a plantelor producătoare de semințe
CNP 2770403335062, în calitate de asociat unic și        oleaginoase;
reprezentant al societății, azi, 26.05.2008, adopt prezenta     0112 Cultivarea orezului;
  HOTĂRÂRE                             0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a
                                 rădăcinoaselor și tuberculilor;
  1.Se deschide un punct de lucru în Arad, str.Trestiei
                                   0114 Cultivarea trestiei de zahăr;
nr.31 (Complex Comercial Expo Market Jackson), stand
                                   0115 Cultivarea tutunului;
nr.113, jud.Arad, conform Contractului de închiriere din       0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile;
data de 28.03.2008.                         0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente;
  2.Prezenta se va publica în Monitorul Oficial al         012 Cultivarea plantelor din culturi permanente;
României, după care se va solicita înscrierea mențiunilor      0121 Cultivarea strugurilor;
corespunzătoare la O.R.C. Arad.                   0122 Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale;
  (57/644665)                           0123 Cultivarea fructelor citrice;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5987/23.X.2008              17

  0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase;        4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de
  0125     Cultivarea     fructelor    arbuștilor  geamuri;
fructiferi,căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi;    4339 Alte lucrări de finisare;
  0126 Cultivarea fructelor oleaginoase;              439 Alte lucrări speciale de construcții;
  0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor;      4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la
  0128 Cultivarea condimentelor, plantelor           construcții;
aromatice,medicinale și a plantelor de uz farmaceutic;        4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
  0129 Cultivarea altor plante permanente;             451 Comerț cu autovehicule;
  013 Cultivarea plantelor pentru înmulțire;            4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare
  0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire;          (sub 3,5 tone);
  014 Creșterea animalelor;                     4519 Comerț cu alte autovehicule;
  0141 Creșterea bovinelor de lapte;                452 Întreținerea și repararea autovehiculelor;
  0142 Creșterea altor bovine;                   4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor;
  0143 Creșterea căilor și a altor cabaline;            453 Comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule;
  0145 Creșterea ovinelor și caprinelor;              4531 Comerț cu ridicată de piese și accesorii pentru
  0146 Creșterea porcinelor;                  autovehicule;
  0147 Creșterea păsărilor;                     4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii
  0149 Creșterea altor animale;                 pentru autovehicule;
  015 Activități în ferme mixte (cultură vegetală          454 Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente;
combinată cu creșterea animalelor);               întreținerea și repararea motocicletetor;
  0150 Activități în ferme mixte (cultură vegetală         4540 Comerț cu motociclete, piese și accesorii
combinată cu creșterea animalelor);               aferente; întreținerea și repararea motocicletelor,
  016 Activități auxiliare agriculturii și activități după     461 Activități de intermediere în comerțul cu ridicată;
recoltare;                              4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime
  0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală;     agricole, animale vii, materii prime textile și cu
  0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor;    semifabricate;
  0163 Activități după recoltare;                  4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili,
  0164 Pregătirea semințelor;                  minereuri, metale și produse chimice pentru industrie;
  017 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și        4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și
activități de servicii anexe vânătorii;             materiale de construcții;
  0170 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și       4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente
activități de servicii anexe vânătorii;             industriale, nave și avioane;
  022 Exploatarea forestieră;                    4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă articole de
  0220 Exploatarea forestieră;                 menaj și de fierărie;
  024 Activități de servicii anexe silviculturii;          4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din
  0240 Activități de servicii anexe silviculturii;       blană, încălțăminte și articole din piele;
  031 Pescuitul;                          4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare
  0312 Pescuitul în ape dulci;                 băuturi și tutun;
  032 Acvacultura;                         4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea
  0322 Acvacultura în ape dulci;                produselor cu caracter specific, n.c.a.;
  431 Lucrări de demolare și de pregătire a terenului;       462 Comerț cu ridicată al produselor agricole brute și
  4311 Lucrări de demolare a construcțiilor;          al animalelor vii;
  4312 Lucrări de pregătire a terenului;              4621 Comerț cu ridicată al cerealelor, semințelor,
  4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;      furajelor și tutunului neprelucrat;
  432 Lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și    4622 Comerț cu ridicată al florilor și al plantelor;
alte lucrări de instalații pentru construcții;            463 Comerț cu ridicată al produselor alimentare, al
  4321 Lucrări de instalații electrice;             băuturilor și al tutunului;
  4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer    4631 Comerț cu ridicată al fructelor și legumelor;
condiționat;                             4632 Comerț cu ridicată al cărnii și produselor din
  4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții;      carne;
  433 Lucrări de finisare;                     4633 Comerț cu ridicată al produselor lactate, ouălor,
  4331 Lucrări de ipsoserie;                  uleiurilor și grăsimilor comestibile;
  4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie;              4634 Comerț cu ridicată al băuturilor;
  4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților;         4635 Comerț cu ridicată al produselor din tutun;
  18           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5987/23.X.2008

  4636 Comerț cu ridicată al zahărului, ciocolatei și       472 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare,
produselor zaharoase;                      băuturilor și al produselor din tutun, în magazine
  4637 Comerț cu ridicată cu cafea, ceai, cacao și       specializate;
condimente;                             4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor
  4638 Comerț cu ridicată specializat al altor alimente    proaspete, în magazine specializate;
inclusiv pește, crustacee și moluște;                4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din
  4639 Comerț cu ridicată nespecializat de produse       carne, în magazine specializate;
alimentare, băuturi și tutun;                    4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și
  464 Comerț cu ridicată al bunurilor de consum;        moluștelor, în magazine specializate;
  4641 Comerț cu ridicată al produselor textile;          4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de
  4642 Comerț cu ridicată al îmbrăcămintei și         patiserie și produselor zaharoase, în magazine
                                 specializate;
încălțămintei;
                                   4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine
  4643 Comerț cu ridicată al aparatelor electrice de uz
                                 specializate;
gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor;
                                   4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în
  4644 Comerț cu ridicată al produselor din ceramică,
                                 magazine specializate;
sticlărie, și produse de întreținere;
                                   4729 Comerț cu amănuntul al altor produse
  4645 Comerț cu ridicată al produselor cosmetice și de    alimentare, în magazine specializate;
parfumerie;                             473 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru
  4648 Comerț cu ridicată al ceasurilor și bijuteriilor;    autovehicule în magazine specializate;
  4649 Comerț cu ridicată al altor bunuri de uz          4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru
gospodăresc;                           autovehicule în magazine specializate;
  465 Comerț cu ridicată al echipamentului informatic și      475 Comerț cu amănuntul al altor produse casnice,în
de telecomunicații;                       magazine specializate;
  4651 Comerț cu ridicată al calculatoarelor,           4751 Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine
echipamentelor periferice și software-lui;            specializate;
  4652 Comerț cu ridicată de componente și             4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al
echipamente electronice și de telecomunicații;          articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine
  466 Comerț cu ridicată al altor mașini, echipamente și    specializate;
furnituri;                              4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor,
  4665 Comerț cu ridicată al mobilei de birou;         tapetelor și al altor acoperitoare de podea, în magazine
  4666 Comerț cu ridicată al altor mașini și echipamente    specializate;
de birou;                              4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor
  4669 Comerț cu ridicată al altor mașini și echipamente;   electrocasnice, în magazine specializate;
  467 Comerț cu ridicată specializat al altor produse;       4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de
  4671 Comerț cu ridicată al combustibililor solizi, lichizi  iluminat și al articole de uz casnic n.c.a. în magazine
                                 specializate;
și gazosi al produselor derivate;
                                   476 Comerț, cu amănuntul de bunuri culturale și
  4673 Comerț cu ridicată al materialului lemnos și a
                                 recreative, în magazine specializate;
materialelor de construcție și echipamentelor sanitare;
                                   4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine
  4674 Comerț cu ridicată al echipamentelor și
                                 specializate;
furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de
                                   477 Comerț cu amănuntul al altor bunuri, în magazine
încălzire;
                                 specializate;
  4677 Comerț cu ridicată al deșeurilor și resturilor;       4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și
  469 Comerț cu ridicată nespecializat;            articolelor din piele, în magazine specializate;
  4690 Comerț cu ridicată nespecializat;              4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în
  471 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;     magazine specializate;
  4711 Comerț cu amănuntul în magazine               4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
nespecializate cu vânzare predominantă de produse        vândute prin magazine;
alimentare, băuturi și tutun;                    478 Comerț cu amănuntul efectuat prin standuri,
  4719 Comerț cu amănuntul în magazine             chioșcuri și piețe;
nespecializate cu vânzare predominantă de produse          4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și
nealimentare;                          piețe al altor produse;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5987/23.X.2008               19

  479 Comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin       6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision
magazine, standuri, chioșcuri și piețe;            sau contract;
  4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de      702 Activități de consultanță în management;
comenzi sau prin Internet;                     7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor
  4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara         publice și al comunicării;
magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;        7022 Activități de consultanță pentru afaceri și
  493 Alte transporturi terestre de călători;         management;
  4932 Transporturi cu taxiuri;                  711 Activități de arhitectură, inginerie și servicii de
  4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.;     consultanță tehnică legate de acestea;
  494 Transporturi rutiere de mărfuri și servicii de       7111 Activități de arhitectură;
mutare;                              7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică
  4941 Transporturi rutiere de mărfuri;            legate de acestea;
  521 Depozitări;                         731 Publicitate;
  5210 Depozitări;                        7311 Activități ale agențiilor de publcitate;
  5224 Manipulări;                        771 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule;
  551 Hoteluri și alte facilități de cazare similare;       7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și
  5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare;    autovehicule rutiere ușoare;
  552 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de     7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule
scurtă durată;                         rutiere grele;
  5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de     772 Activități de închiriere și leasing cu bunuri
scurtă durată;                         personale și gospodărești;
  553 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere;
                                  7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri
  5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere;
                                recreaționale și echipament sportiv;
  559 Alte servicii de cazare;
                                  7722 Închirierea de casete video și discuri (CD-uri
  5590 Alte servicii de cazare;
                                DVD-uri);
  561 Restaurante;
                                  773 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini
  5610 Restaurante;
                                echipamente și bunuri tangibile;
  562 Activități de alimentație (catering) pentru
                                  7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și
evenimente și alte servicii de alimentație;
                                echipamente agricole;
  5621 Activități de alimentație (catering) pentru
                                  7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și
evenimente și alte servicii de alimentație;
                                echipamente pentru construcții;
  5629 Alte servicii de alimentație n.c.a.;
                                  7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și
  563 Baruri și alte activități de servire a băuturilor;
  5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor;   echipamente de birou (inclusiv calculatoare);
  620 Activități de servicii în tehnologia informației;      7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente
  6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă     de transport pe apă;
(software orientat client);                    7735 Activități de închiriere și leasing cu echipamente
  6202 Activități de consultanță în tehnologia informației;  de transport aerian;
  6203 Activități de management (gestiune și           7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini,
exploatare) a mijloacelor de calcul;              echipamente și bunuri intangibile n.c.a.;
  6209 Alte activități de servicii privind tehnologia       920 Activități de jocuri de noroc și pariuri;
informației;                            9200 Activități de jocuri de noroc și pariuri;
  631 Activități ale portalurilor web, prelucrarea datelor,    Celelalte activități se radiază.
administrarea paginilor web și activități conexe; 6311       Se rescrie actul constitutiv al societății, în funcție de
Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și      cele de mai sus.
activități conexe;                         Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
  6312 Activități ale portalurilor web;            hotărâri în fața organelor competente, semnând valabil
  639 Alte activități de servicii informaționale;       oriunde va fi necesar, se mandatează d-l Lase Dumitru-
  6391 Activități ale agențiilor de știri;          Daniel, cetățean român, domiciliat în mun. Arad, str.
  6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;   Trenului, nr.103, jud. Arad, identificat cu CI seria AR, nr.
  683 Activități imobiliare pe bază de comision sau      359816, CNP 1850108020119 eliberat de Pol.
contract;                           SCLEP/2007.
  6831 Agenții imobiliare;                     (58/644666)
  20           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5987/23.X.2008

        Societatea Comercială                 Alte activități:
        DE ART MOBEX - S.R.L.                 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere;5590
                                 Alte servicii de cazare; 5610 Restaurante; 5510 Hoteluri
            NOTIFICARE                și alte facilități de cazare similare;5621 Activități de
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     alimentație (catering) pentru evenimente și alte servicii de
Arad notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.   alimentație; 5629 Alte servicii de alimentație n.c.a.; 5630
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și    Baruri și alte activități de servire a băuturilor; 4520
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    Întreținerea și repararea autovehiculelor;
actului constitutiv al societății comerciale DE ART         Restul activităților se elimină.
MOBEX SRL, cu sediul în MUNICIPIUL ARAD, județ            (60/644668)
Arad, Str. MIHAI EMINESCU, nr.9, ap.1, înregistrată sub
nr. J2/1865/2007, cod unic de înregistrare 22563706,
                                        Societatea Comercială
care a fost înregistrat sub nr.22825 din 27.05.2008.
                                        VILLA GIORGINA - S.R.L.
  (59/644667)
                                            NOTIFICARE
        Societatea Comercială                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
        VILLA GIORGINA - S.R.L.              Arad notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
                                 (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
        HOTĂRÂREA NR.1/2008               completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
                                 actului constitutiv al societății comerciale VILLA
  Lucrând în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în statutul
                                 GIORGINA SRL, cu sediul în SAT VINGA, COMUNA
de funcționare al societății, subsemnatul GALASSO
                                 VINGA, județ Arad, KM. 25, nr.FN, înregistrată sub nr.
FRANCO de cetățenie italiană, născut la data de
                                 J2/2534/2006, cod unic de înregistrare 20329211, care a
04.02.1968 în Monza, Italia, domiciliat în Italia, Meda, Via
                                 fost înregistrat sub nr.22853 din 27.05.2008.
S. Agostino n. 7, identificat cu C.I. seria AN nr. 2518313,
                                   (61/644669)
eliberată la 28.07.2006 de Aut. Italiene în calitate de
asociat unic și reprezentant al S.C. “VILLA GIORGINA”
S.R.L., în prezența lui FRIEDMAN MIRCEA-ANDREI de                Societatea Comercială
cetățenie română, născut la data de 18.04.1976 în               ALSSATI OFFICE - S.R.L.
Cîmpina jud. Prahova, domiciliat în Arad Str. Episcop
Roman Ciorogariu bl. 63 sc. D ap. 1 jud. Arad, identificat             HOTARAREA NR.1
cu C.I. seria AR nr.203031, eliberat la 16.03.2004 de Pol.     Subsemnații:
Arad, CNP 1760418020045, care și-a manifestat            IORGA CRISTIAN-AURELIAN și IORGA MIHAELA,
interesul de a deveni asociat al acestei societăți, astăzi     în calitate de membri asociați ai societății, în adunarea
26.05.2008, adopt prezenta:                   generală din data de azi am hotărât următoarele
  HOTĂRÂRE                           modificări la actele constitutive ale societății:
  1.Începând cu data de 26.05.2008, se cooptează, ca       Art.1. Urmarea schimbării domiciliului, datele de
asociat în S.C. “VILLA GIORGINA” S.R.L., FRIEDMAN        identificare ale membrilor asociați vor fi următoarele:
MIRCEA-ANDREI, cu aceeași dată, asociatul GALASSO        IORGA CRISTIAN-AURELIAN și IORGA MIHAELA,
FRANCO se retrage din societate și cesionează cu titlu      ambii de cetățenie română, domiciliați în mun. București,
gratuit, către asociatul cooptat FRIEDMAN MIRCEA-        sector 3, str. Ciucea nr.5, bloc,L19, sc.1, et.9, ap.29,
ANDREI, cele 20 (douăzeci) părți sociale a câte 10 (zece)    identificați prin C.I. seria.RD nr.557298 eliberată la data
lei fiecare, reprezentând întregul capital al societății, în   de 06.februarie.2008 de către SPCEP S3 biroul nr.4,
valoare de 200 (douăsute) lei.                  având CNP. 1680930020018, respectiv prin C.I. seria. RR
  2.Retrăgându-se din societate, GALASSO FRANCO        nr.421074 eliberată la data de 10.noiembrie.2006 de
pierde și calitatea de administrator și reprezentant al     către SPCEP S3 biroul nr.4, având CNP.2720910020016.
societății, aceste atribuții urmând să fie îndeplinite de      Art.2. Sediul societății se schimbă la adresa:
asociatul cooptat FRIEDMAN MIRCEA-ANDREI.            municipiul Arad, str. Bihorului nr.2, corp.A, etaj.I, ap.26,
  3. Se recodifică parțial obiectul de activitate al      jud. Arad, imobil înscris în C.F. 76965 Arad.
societății:                             Art.3. Se redefinește obiectul de activitate principal al
  Activitatea principală: 552 Facilități de cazare pentru   societății astfel:
vacanțe și perioade de scurtă durată;                9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole).
  Domeniul principal: 5520 Facilități de cazare pentru      Drept pentru care am adoptat prezenta hotărâre,
vacanțe și perioade de scurtă durată;              urmând ca după îndeplinirea cerințelor legale de formă și
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5987/23.X.2008                 21

publicitate să se solicite efectuarea mențiunilor de       SRL, cu sediul în MUNICIPIUL ARAD, județ Arad,
modificare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă     ȘTRAND NEPTUN - SUB CAB.185-193, bloc CORP B,
Tribunalul Arad.                         înregistrată sub nr. J2/381/2002, cod unic de înregistrare
  (62/644670)                          14622160, care a fost înregistrat sub nr.22919 din
                                 27.05.2008.
                                   (65/644673)
        Societatea Comercială
        ALSSATI OFFICE - S.R.L.
                                        Societatea Comercială
            NOTIFICARE                      LOGISTIK COLOR STYLE - S.R.L.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Arad notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.           HOTĂRÂREA NR. 1/2008
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și      Subsemnații, POSEA NICOLAE, având C.I. seria AR,
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al     nr.247878/ 16.02.05, emisă de mun.Arad, și CRUCEAN
actului constitutiv al societății comerciale ALSSATI       ALEXANDRA GABRIELA, având C.I. seria AR, nr.
OFFICE SRL, cu sediul în MUNICIPIUL ARAD, județ          148159/ 27.02.03, emisă de mun.Arad, ambii din Arad,
Arad, Str. BIHORULUI, nr.2, bloc CORP A, etaj I, ap.26,      str.Mierlei, nr.56, jud.Arad, asociați ai societății din antet,
înregistrată sub nr. J2/1019/2004, cod unic de          azi 23.05.08, adoptăm următoarea
înregistrare 16510669, care a fost înregistrat sub          HOTĂRÂRE
nr.22904 din 27.05.2008.                       Art.1.Se precizează domeniul principal, 467 Comerț cu
  (63/644671)                          ridicată specializat al altor produse și activitatea
                                 principală, 4673 Comerț cu ridicată al materialului lemnos
                                 și a materialelor de construcție și echipamentelor
        Societatea Comercială               sanitare, ale societății.
         ALVIOCRIST - S.R.L.                 Art.2. Se completează obiectul de activitate cu: 7022
                                 Activități de consultanță pentru afaceri și management.
        HOTĂRÂRE NR.1/ 2008                  Art.3. Se deschide punct de lucru în Arad,
  POPVICIU ADRIAN CONSTANTIN, din Arad,             Cl.Zimandului, nr.3, jud.Arad, spațiu deținut prin Contract
str.M.Eminescu, nr.14, ap.3, jud.Arad, posesorul PA        de închiriere și destinat activităților societății.
nr.08841095/ 29.06.04, emis de Pol.Arad, asociat unic al       Art.4.Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rămân
societății identificate în antet, azi 20.05.08, adopt       neschimbate, acesta urmând a fi nescris.
următoarea:                              Art.5. Prezenta se va menționa în registrul comerțului
  HOTĂRÂRE                           teritorial, prin grija căruia se va face publicitatea legală și
  Art.1.Se completează activitatea societății, cu: 1071     se vor obține autorizațiile de funcționare.
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor      Art.6.Se împuternicește cu depunerea/ susținerea/
proaspete de patiserie; 1072 Fabricarea biscuiților și      completarea/ ridicarea mențiunii în registrul comerțului
pișcoturilor;fabricarea prăjiturilor și a produselor       teritorial a prezentei Hotărâri, dl.Maier Daniel, posesorul
conservate de patiserie.                     C.I. seria AR, nr. 035501/ 10.08.00, emisă de Pol.Arad.
  Art.2.Se închide punctul de lucru din Arad, str.Unirii,      (66/644674)
nr.5, ap.5, jud.Arad.
  Art3. Prezenta se va menționa în registrul comerțului
teritorial, prin grija căruia se va face publicitatea legală și         Societatea Comercială
se vor obține autorizațiile de funcționare.                 LOGISTIK COLOR STYLE - S.R.L.
   (64/644672)
                                             NOTIFICARE
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
        Societatea Comercială               Arad notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
         ALVIOCRIST - S.R.L.               (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
                                 completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
            NOTIFICARE                 actului constitutiv al societății comerciale LOGISTIK
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     COLOR STYLE SRL, cu sediul în MUNICIPIUL ARAD,
Arad notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.   județ Arad, Str. MIERLEI, nr.56, înregistrată sub nr.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și    J2/1519/2004, cod unic de înregistrare 16737247, care a
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al     fost înregistrat sub nr.22923 din 27.05.2008.
actului constitutiv al societății comerciale ALVIOCRIST        (67/644675)
  22          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5987/23.X.2008

        Societatea Comercială              domiciliată în Arad Str. Tarafului nr. 10, posesore a CI
         TANSSAM - S.R.L.               seria AR Nr. 387568 eliberată la 01.04.2008 de SPCLEP
                                Arad, CNP 2770908024901, în calitate de asociați, azi,
        HOTĂRÂREA NR 1/2008               26.05.2008, adoptăm prezenta
  Subsemnatul DEMETER SAMUEL, cetățean român,           HOTĂRÂRE
născut la data de 12.07.1963 în com. Atid, jud. Harghita,      1. Se modifică sediul societății și va fi în Arad str.
domiciliat în mun Arad, Jud Arad, str. Pădurii nr. 225, bloc.  Tarafului nr. 10.
12, ap. 18, având CNP 1630712020030, identificat cu C.I.      2. Se modifică datele de identificare ale asociaților
seria AR numărul 045699 eliberat de Municipiul Arad la     conform actelor de identitate.
data de 27.10.2000                         3. Se modifică obiectul principal de activitate si va fi
  În calitate de asociat unic al societății, adopt prezenta  următorul: Domeniul principal este: 471- Comerț cu
  HOTĂRÂRE                           amănuntul în magazine nespecializate. Activitatea
  Art. 1 Se modifică actul constitutiv al SC TANSSAM      principală este:-4711 Comerț cu amănuntul în magazine
SRL, în sensul că se completează obiectul de activitate     nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
cu următoarele activități:                   alimentare, băuturi și tutun. Vechiul obiect principal trece
                                ca activitate secundară.
  563-Baruri și alte activități de servire băuturilor
                                  4. Asociatul Chereș Daniel cesionează cu titlu gratuit 8
  5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor
                                părți sociale a câte 10 lei fiecare asociatei Chereș Otilia-
  702-Activități de consultanță în management
                                Marioara. În urma cesiunii Chereș Daniel va avea un
  7022-Activități de consultanță pentru afaceri și
                                capital social de 100 lei a câte 10 părți sociale iar asociata
management
                                Chereș Otilia-Marioara va avea un capital social de 100
  711-Activități de arhitectură, inginerie și servicii de
                                lei a câte 10 părți sociale. Capitalul total rămâne la 200 lei
consultanță tehnică legate de acestea
                                împărțit în mod egal la cei doi asociați. Participarea la
  7112-Activități de inginerie și consultanță tehnică
                                beneficii și pierderi a asociaților se face în mod egal.
legate de acestea
                                  5. Se prelungește durata de valabilitate a punctului de
  Art. 2 Toate celelalte prevederi ale actului constitutiv
                                lucru din Arad str. Veseliei nr.21.
ale societății rămân neschimbate.                  6. În baza prezentei hotărâri, se va redacta noul act
  (68/644676)                         constitutiv al societății și se vor îdeplinii formalitățile de
                                publicitate și înregistrare a mențiunilor la Registrul
                                Comerțului.
        Societatea Comercială
                                   (70/644678)
         TANSSAM - S.R.L.
                                        Societatea Comercială
           NOTIFICARE
                                         TUȘNAD - S.R.L.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Arad notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.              NOTIFICARE
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    Arad notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
actului constitutiv al societății comerciale TANSSAM SRL,    (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
cu sediul în MUNICIPIUL ARAD, județ Arad, Str. FALEZA      completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
SUD, bloc 12, ap. 18, înregistrată sub nr. J2/1679/1994,    actului constitutiv al societății comerciale TUȘNAD SRL,
cod unic de înregistrare 6568582, care a fost înregistrat    cu sediul în MUNICIPIUL ARAD, județ Arad, Str.
sub nr.22938 din 27.05.2008.                  TARAFULUI, nr.10, înregistrată sub nr. J2/383/2002, cod
  (69/644677)                         unic de înregistrare 14622127, care a fost înregistrat sub
                                nr.22941 din 27.05.2008.
                                  (71/644679)
        Societatea Comercială
         TUȘNAD - S.R.L.
                                        Societatea Comercială
      HOTĂRÂREA NR. 1/26.05.2008                      SIMAGRON - S.R.L.
 Lucrând în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în actul
constitutiv al societății, subsemnații CHEREȘ DANIEL            HOTĂRÂREA NR. 01/22.05.2008
domiciliat în Arad Str. Tarafului nr.10, posesor al CI seria    Lucrând în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art.10
AR Nr. 387569, eliberată la 01.04.2008 de SPCLEP Arad,     din Statutul societății asociatul unic, REDIȘ SIMION,
CNP 1590918020010, și CHEREȘ OTILIA-MARIOARA          cetățean român, născut la data de 21.12.1957, în com.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5987/23.X.2008                23

Șepreuș, jud. Arad, domiciliat în mun. Arad, jud. Arad, str.   loc. Chișineu-Criș, jud. Arad, domiciliat în Sat Nădab (loc.
Prunului, nr. 68, jud. Arad, identificat cu CI seria AR nr.    Chișineu-Criș), nr. 22, jud. Arad, identificat cu CI seria AR
300866 eliberată de SPCLEP Arad, la data 13.07.2001,       nr. 009410/17.09.1999 eliberat de Poliția Chișineu-Criș
având CNP 1571221020067, am adoptat prezenta:           având CNP 1761101021878, și MANEA ADELINA-
  HOTĂRÂRE                            FLAVIA, cetățean român, născută la data de 26.04.1979
  Art.1. Se cooptează în societate asociata, REDIȘ        în mun. Arad, jud. Arad, domiciliată în loc. Chișineu-Criș,
ROXANA - SIMONA, cetățean român, născută la data de        str. Înfrățirii, nr. 71, bl. D4/1, et. 1, ap. 4 jud. Arad,
08.11.1985, în orș.Ineu, jud. Arad, domiciliată în mun.      identificată cu CI seria AR nr. 220041 eliberată de Pol.
Arad, jud. Arad, str. Prunului, nr. 68, jud. Arad, identificată  Chișineu-Criș la data de 08.07.2004 având CNP
cu CI seria AR nr. 014477 eliberată de Pol. Min. Arad, la     2790426021879, în calitate de asociați la
data 25.11.1999, având CNP 2851108022983,             S.C.”TERAMAN LOGISTIC” SRL, cu sediul în, Nădab,
  Art.2. Se retrage din societate asociatul fondator       str. Vasile Sechel. nr. 20, jud Arad, înmatriculată la Oficiul
REDIȘ SIMION, retrăgându-se din societate asociatul        Registrului Comerțului sub nr. J02/1930/24.10.2007, Cod
fondator REDIȘ SIMION cesionează asociatei cooptate        unic de Înregistrare RO 22628597, am adoptat prezenta:
REDIȘ ROXANA - SIMONA, întregul capital social în
                                   HOTĂRÂRE
valoare de 200 RON, divizat în 20 (douăzeci) de părți
                                   Art.1. Se cooptează în societate asociatul MANEA
sociale a câte 10 (zece) RON fiecare parte socială.
                                 DORIN, cetățean român, născut la data de 03.01.1978, în
Asociatul fondator REDIȘ SIMION pierde calitatea de
                                 oraș. Chișineu - Criș, jud. Arad, domiciliat în oraș
reprezentant al societății, această funcție fiind îndeplinită
                                 Chișineu - Criș, str. Primăverii, nr. 1, bl. D5/2, ap. 1, jud.
exclusiv de asociatul cooptat REDIȘ ROXANA - SIMONA
                                 Arad, identificat cu C.I. seria AR, nr. 084861 eliberată de
  Art.4. Se revocă din funcția de administrator al
societății dl. REDIȘ SIMION, numindu-se în această        pol. oraș. Chișineu - Criș.
funcție asociata cooptată REDIȘ ROXANA - SIMONA,           Art.2. Se retrage din societate asociatul fondator
  Art.3. Urmare a modificărilor de mai sus            MANEA ADELINA-FLAVIA, retrăgându-se din societate
S.C.„SIMAGRON„ S.R.L. își va continua activitatea sub       asociatul fondator MANEA ADELINA-FLAVIA cesionează
forma unei societăți comerciale cu asociat unic și        asociatului    cooptat   MANEA    DORIN    150
administrator în persoana d-nei REDIȘ ROXANA -          (unasutăcincizeci) părți sociale a câte 100 (unasută) RON
SIMONA, și se rescriu documentele constitutive ale        fiecare, în valoare totală de 15.000 (cincisprezecemii)
societății sub forma unui înscris unic numit act constitutiv.   RON, reprezentând 50% din capitalul social total.
  (72/644680)                            Art.3. Urmare a cesiunii efectuate de către asociatul
                                 fondator MANEA ADELINA-FLAVIA, structura capitalului
        Societatea Comercială               social va fi următoarea: asociatul cooptat MANEA DORIN
         SIMAGRON - S.R.L.                deține 150 (unasutăcincizeci) părți sociale a câte 100
                                 (unasută) RON fiecare, în valoare totală de 15.000
            NOTIFICARE                 (cincisprezecemii) RON, reprezentând 50% din capitalul
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     social total
Arad notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.     MANEA DANIEL deține 150 (unasutăcincizeci) părți
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și    sociale a câte 100 (unasută) RON fiecare, în valoare
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al     totală de 15.000 (cincisprezecemii) RON, reprezentând
actului constitutiv al societății comerciale SIMAGRON       50% din capitalul social total.
SRL, cu sediul în MUNICIPIUL ARAD, județ Arad, Str.          Art.4, Se revocă din funcția de administrator al
PRUNULUI, nr.68, înregistrată sub nr. J2/73/1995, cod       societății d-na MANEA ADELINA-FLAVIA, numindu-se în
unic de înregistrare 6996350, care a fost înregistrat sub     această funcție asociatul cooptat MANEA DORIN,
nr.22995 din 27.05.2008.                     cetățean român, născut la data de 03.01.1978, în oraș.
  (73/644681)                          Chișineu - Criș, jud. Arad, domiciliat în oraș Chișineu -
                                 Criș, str. Primăverii, nr. 1, bl. D5/2, ap. 1, jud. Arad,
       Societatea Comercială
                                 identificat cu C.I. seria AR, nr. 084861 eliberată de pol.
      TERAMAN LOGISTIC - S.R.L.
                                 oraș. Chișineu - Criș la data de 18. 09.2001, având CNP
          HOTĂRÂREA NR.1                 1780103021879, va îndeplini și funcția de administrator al
                                 societății alături de asociatul fondator MANEA DANIEL.
           DIN 26.05.2008                  Urmare a modificărilor de mai sus documentele
  Lucrând în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 16   constitutive ale societății se vor rescrie sub forma unui
din Actul constitutiv al societății asociații MANEA        înscris unic numit act constitutiv.
DANIEL, cetățean român, născut la data de 01.11.1976 în        (74/644682)
  24           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5987/23.X.2008

       Societatea Comercială                 2. Față de cele de mai sus, în conformitate cu
      TERAMAN LOGISTIC - S.R.L.              prevederile art. 199 din Legea 31/1990, republicată, se
                                 rescrie statutul de funcționare al societății sub forma unui
            NOTIFICARE                act constitutiv, adaptat situației create
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      3. În baza prezentei hotărâri, se va redacta actul
Arad notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.   constitutiv, care va fi semnat de asociatul unic.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și     4. După semnare, se va solicita operarea mențiunilor
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    corespunzătoare în Registrul Comerțului, prin grija căruia
actului constitutiv al societății comerciale TERAMAN       va fi îndeplinită și publicitatea legală.
LOGISTIC SRL, cu sediul în SAT NĂDAB, ORAȘ              (77/644685)
CHIȘINEU-CRIȘ, județ Arad, Str. VASILE SECHEL, nr.
20, înregistrată sub nr. J2/1930/2007, cod unic de
înregistrare 22628597, care a fost înregistrat sub nr.              Societatea Comercială
22997 din 27.05.2008.                               ESPLANADA - S.R.L.
  (75/644683)
                                            NOTIFICARE
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
        Societatea Comercială               Arad notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
        PLASTOTHERM - S.R.L.               (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
                                 completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
        HOTĂRÂREA NR. 1/2008
                                 actului constitutiv al societății comerciale ESPLANADA
  Adunarea generală a asociaților întrunită la data de     SRL, cu sediul în MUNICIPIUL ARAD, județ Arad, P-ta.
23.05.2007, prezenți fiind cei doi asociați, HARANGUS      ARENEI, nr. 5, ap. 2, înregistrată sub nr. J2/1823/2007,
ANCA, domiciliată în Arad, str. Barbu Lăutaru nr. 48 bl 43    cod unic de înregistrare 22524073, care a fost înregistrat
sc. C ap. 1, Jud. Arad, posesoare a C.I. seria AR nr.      sub nr. 23026 din 27.05.2008.
116260, emisă la 11.06.02 de Mun. Arad, CNP             (78/644686)
2731001322252, și HARANGUS LIVIU-EDUARD,
domiciliat în Arad, str. Barbu Lăutaru nr. 48 bl. 43 sc. C ap.
1, Jud. Arad, posesor al C.I. seria AR nr. 115956, emisă             Societatea Comercială
la 07.06.02 de Mun. Arad, CNP 1700510020064, în                  AUTOTREVAM - S.R.L.
unanimitate de voturi, adoptă prezenta hotărâre:
  1. Se închide punctul de lucru situat în Arad, Calea             HOTĂRÂREA AGA NR. 01
Aurel Vlaicu bl. Z 27 sc. A parter ap. 26 Jud. Arad.
                                        DIN DATA DE 15.01.2008
  2.Prezenta se va publica în Monitorul Oficial al
                                       A S.C. AUTOTREVAM S.R.L.
României, după care se va solicita înscrierea mențiunilor
corespunzătoare la O.R.C. Arad.                   Sunt prezenți asociații: Nagacevschii Ivan și Panzeri
  (76/644684)                         Angelo Carlo, care decid asupra modificării unor clauze
                                 ale actului constitutiv al societății astfel:
                                  Art.1: Începând cu data prezentului act se retrage din
        Societatea Comercială              societate asociatul Panzeri Angelo Carlo.
         ESPLANADA - S.R.L.                 Art.2: Părțile sociale deținute de asociatul Panzeri
                                 Angelo Carlo în număr de 1, a câte 10 lei fiecare, în
        HOTĂRÂREA NR.1/2008               valoare totală de 10 lei, reprezentând 5% din capitalul
  Subsemnatul COSTESCU LUCIAN COSMIN,              social, se cesionează în favoarea asociatului
cetățean român, născut la data de 26.02.1969 în         Nagacevschii Ivan. Ca urmare a cesiunii, asociatul
localitatea Cluj Napoca, jud Cluj, domiciliat în Municipiul   Nagacevschii Ivan va deține un număr de 20 părți sociale,
Cluj Napoca, Aleea Gârbău, nr. 3, jud Cluj, identificat cu    a câte 10 lei fiecare, în valoare totală de 200 lei,
CI, seria KX, nr. 565694, eliberată de SPCLEP CLUJ, în      reprezentând 100% din capitalul social, devenind astfel
calitate de asociat unic al SC ESPLANADA SRL lucrând       asociat unic.
la îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în statutul de        Art.3: Părțile sociale s-au cesionat la valoarea lor
funcționare al societății adopt prezenta:            nominală.
  HOTĂRÂRE                             Art.4: Se modifică sediul social al societății de la
  1. Se schimbă sediul social, acesta urmând a fi în mun.    adresa Arad, str. Feleacului, nr. 1, etaj 1, ap. 2V, jud. Arad,
Arad, P-ța Arenei, nr. 5, ap. 2, jud. Arad            la adresa Arad, str. Petru Rareș, nr. 30, ap. 405. Durata
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5987/23.X.2008               25

sediului va fi determinată, conform contractului de       celelalte prevederi ale acestuia rămân neschimbate,
închiriere.                           urmând a fi rescris în forma actualizată.
  Art.5: Se preschimbă obiectul de activitate al societății   Prezenta hotărâre a fost redactată prin grija asociatului
conf. noului cod CAEN, astfel: domeniul declarat 49       unic, la sediul societății, astăzi, 15.01.2008, în 4 (patru)
Transporturi terestre; transporturi prin conducte;       exemplare originale.
domeniul principal 494 Transporturi rutiere de mărfuri și      (79/644687)
servicii de mutare; activitatea principală 4941
Transporturi rutiere de mărfuri; alte activități 4399 Alte
lucrări speciale de construcții neclasificate în altă parte;          Societatea Comercială
4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub             AUTOTREVAM - S.R.L.
3,5 tone); 4519 Comerț cu alte autovehicule; 4520
                                           NOTIFICARE
Întreținerea și repararea autovehiculelor; 4531 Comerț cu
ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule; 4532      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru        Arad notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
autovehicule; 4540 Comerț cu motociclete, piese și       (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
accesorii aferente; întreținerea și repararea          completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
motocicletelor; 4612 Intermedieri în comerțul cu        actului constitutiv al societății comerciale AUTOTREVAM
combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru    SRL, cu sediul în MUNICIPIUL ARAD, județ Arad, Str.
industrie; 4615 Intermedieri în comerțul cu mașini,       PETRU RAREȘ, nr. 30, ap. 405, înregistrată sub nr.
echipamente industriale, nave și avioane; 4619         J2/1549/2006, cod unic de înregistrare 18955175, care a
Intermedieri în comerțul cu produse diverse; 4663 Comerț    fost înregistrat sub nr. 23081 din 27.05.2008.
cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și         (80/644688)
construcții; 4665 Comerț cu ridicata al mobilei de birou;
4666 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de
birou; 4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și               Societatea Comercială
echipamente; 4671 Comerț cu ridicata al combustibililor           ELEGANCE GROUP - S.R.L.
solizi, lichizi și gazoși al produselor derivate; 4920
                                      HOTĂRÂREA NR. 1/23.05.2008
Transporturi de marfă pe calea ferată; 4939 Alte
transporturi terestre de călători n.c.a.; 4941 Transporturi          A ASOCIATULUI UNIC
rutiere de mărfuri; 5020 Transporturi maritime și costiere       AL SC ELEGANCE GROUP SRL ARAD
de marfă; 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile      Subsemnata, CÎRA-ILEA LOREDANA-AURICA,
interioare; 5050 Comerț cu amănuntul al carburanților      domiciliată în Arad Str. Abatorului Nr. 88-90 bl. 17 ap. 22
pentru autovehicule; 5121 Transporturi aeriene de marfă;    Jud. Arad, posesoare a C.I. seria AR nr. 069938/2001
5221 Activități de servicii anexe pentru tansporturi      emisă de Poliția Arad, având CNP 2730511200025, în
terestre; 5229 Alte activități anexe transporturilor; 5320   calitate de asociat unic al SC ELEGANCE GROUP SRL
Alte activități poștale și de curier; 6810 Cumpărarea și    Arad, în exercitarea prerogativelor adunării generale a
vânzarea de bunuri imobiliare proprii; 6820 închirierea și   asociaților,
subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;    HOTĂRĂSC:
7010 Activități ale direcțiilor (centralelor) birourilor      Art. 1 Se completează obiectul de activitate cu: 1051
administrative centralizate; 7022 Activități de consultanță   Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
pentru afaceri și management; 7320 Activități de studiere     Art. 2 Se modifică și se precizează domeniul și obiectul
a pieței și de sondare a opiniei publice; 7410 Activități de  principal de activitate, astfel: 105 Fabricarea produselor
design specializat; 7490 Alte activități profesionale,     lactate; 1051 Fabricarea produselor lactate și a
științifice și tehnice nca; 7711 Activități de închiriere și  brânzeturilor
leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;        (81/644689)
7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule
rutiere grele; 7734 Activități de închiriere și leasing cu
echipamente de transport pe apă; 7735 Activități de              Societatea Comercială
închiriere și leasing cu echipamente de transport aerian;          ELEGANCE GROUP - S.R.L.
7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini,
echipamente și bunuri intangibile; 8299 Alte activități de              NOTIFICARE
servicii suport pentru întreprinderi nca.             Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Prezenta hotărâre modifică și completează          Arad notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
corespunzător prevederile actului constitutiv al societății,  (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
  26           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5987/23.X.2008

completările ulterioare, depunerea textului actualizat al      ap. 3, identificat cu CR seria RTR nr. 10981, eliberată de
actului constitutiv al societății comerciale ELEGANCE        Poliția Arad la data de 14.12.2007, CNP 7781001350015
GROUP SRL, cu sediul în MUNICIPIUL ARAD, județ           având calitatea de asociați în cadrul S.C. ADRO PRODIS
Arad, Str. HĂLMĂGEANU, nr. 193/b, bloc 76/a, scara A,        S.R.L., azi 27.05.2008
etaj 4, ap. 16, înregistrată sub nr. J2/706/2005, cod unic       HOTĂRĂSC
de înregistrare 17462993, care a fost înregistrat sub nr.        ART.1. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri
23082 din 27.05.2008.                        se recodifică obiectele de activitate conform noii
   (82/644690)                          clasificări CAEN, astfel: domeniul principal de activitate
                                  este 563 Baruri și alte activități de servire a băuturilor,
         Societatea Comercială               activitatea principală este: 5630 baruri și alte activități de
          LIPOMIN - S.A.                 servire a băuturilor. Societatea va mai desfășura și
                                  următoarele activități. 107 Fabricarea produselor de
          HOTĂRÂREA NR. 2                 brutărie și a produselor făinoase, 1071 Fabricarea pâinii;
  A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE                fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de
        A ACTIONARILOR                    patiserie, 461 Activități de intermediere în comerțul cu
      DIN DATA DE 19.05.2008                  ridicata, 4617 Intermedieri în comerțul cu produse
                                  alimentare, băuturi și tutun, 4619 Intermedieri în comerțul
  Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC          cu produse diverse, 463 Comerț cu ridicata al produselor
LIPOMIN SA:                             alimentare, băuturilor și al tutunului, 4631 Comerț cu
  - legal și statutar convocată prin publicarea          ridicata al fructelor și legumelor, 469 Comerț cu ridicata
convocatorului în ziarul local Observator numărul 3196       nespecializat, 4690 Comerț cu ridicata nespecializat, 471
din 18.04.2008, ziarul central Curentul numărul 70 (3996)      Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, 4719
din 18.04.2008 și în Monitorul Oficial al României, Partea     Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu
a IV-a, nr 2170 din 17.04.2008, precum și prin           vânzare predominantă de produse nealimentare, 561
transmiterea convocării către C.N.V.M. și BVB - Piața        Restaurante, 5610 Restaurante.
Rasdaq                                 ART.2. Cu aceeași dată se deschide punctul de lucru
  - legal și statutar întrunită la data de 19.05.2008, la     situat în Arad, str. Piața Gării, nr. 1, bl. A, sc. E, F, ap. 24,
sediul societății, la prima convocare, prin prezența        parter.
acționarilor care dețin la data de referință 25.04.2008 un       ART.3. Restul activităților din actul constitutiv se
număr de 6.431.777 acțiuni cu drept de vot, reprezentând      elimină.
79,4354% din capitalul social                      (84/644692)
  HOTĂRĂȘTE
  1. Închiderea punctului de lucru din Timișoara, centrul             Societatea Comercială
comercial EURO, str. Sever Bocu, nr 2, spațiul comercial               ADRO PRODIS - S.R.L.
137, jud Timiș.
  Pentru aducerea la îndeplinire a prezentei se                      NOTIFICARE
împuternicește d-na Pancan Meda, domiciliată în Lipova,         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
str. Împ. Traian, nr. 268, ap. 2, jud. Arad, posesoare a CI     Arad notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
seria AR nr 165584, eliberată de Poliția or. Lipova la data     (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
de 01.07.2003, în vederea efectuării înscrierii și         completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
publicității legale la ORC de pe lângă Tribunalul Arad.       actului constitutiv al societății comerciale ADRO PRODIS
  Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată în 4       SRL, cu sediul în SAT CUVIN, COMUNA GHIOROC,
(patru) exemplare, astăzi, 19 mai 2008, la sediul          județ Arad, nr. 384, înregistrată sub nr. J2/1459/2007, cod
societății.                             unic de înregistrare 22207857, care a fost înregistrat sub
   (83/644691)                          nr. 23110 din 28.05.2008.
                                     (85/644693)
         Societatea Comercială
         ADRO PRODIS - S.R.L.
                                          Societatea Comercială
          HOTĂRÂREA NR.1                        OVY WEST TRANS - S.R.L.
  Subsemnații Costin Roxana, domiciliată în mun. Arad,
str. Prieteniei, nr. 7, bl. 132, sc. B, ap. 3, identificată cu CI          HOTĂRÂREA NR. 1/2008
seria AR nr. 235168, eliberată de Poliția Arad la data de       Lucrând în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în statutul
01.11.2004, CNP 2800104020081, și Houreie Adham,          de funcționare al societății, subsemnatul BUTAR OVIDIU-
domiciliat în mun. Arad, str. Prieteniei, nr. 7, bl. 132, sc. B,  GABRIEL, domiciliat în Lipova, Str. I. Jianu nr. 5, Județ
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5987/23.X.2008               27

ARAD, posesor C.I. Seria AR nr. 260297 eliberată la data      7311 Activități ale agențiilor de publicitate
de 15.06.2005 de Poliția Lipova, CNP 1680412023618, în       7312 Servicii de reprezentare media
calitate de asociat unic și reprezentant al societății, azi     7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a
20.05.2008, adopt prezenta:                   opiniei publice
  HOTĂRÂRE                             7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
  1. Se deschide punct de lucru pentru S.C. OVY WEST        7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de
TRANS S.R.L. în Lipova, str. N. Balcescu nr. 41 ap. 1 A,    muncă
pe perioadă nedeterminată de timp, începând cu data de       7820 Activități de contractare, pe baze temporare, a
20.05.2008                           personalului
  2. Prezenta se va publica în Monitorul Oficial al        7830 Servicii de furnizare și management a forței de
României, după care se va solicita înscrierea mențiunilor    muncă
corespunzătoare la O.R.C. Arad.                   8211 Activități combinate de secretariat
  3. O împuternicim pe D-na BARBALAN OANA-             8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a
RALUCA să reprezinte societatea la Registrul Comerțului     documentelor și alte activități specializate de secretariat
de pe lângă Tribunalul Arad, să depună și să semneze în       8299 Alte activități de servicii suport pentru
numele nostru documentația necesară.              întreprinderi n.c.a.
   (86/644694)                          9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor
                                periferice
                                  Art. 3 Restul prevederilor Actului Constitutiv rămân
        Societatea Comercială              neschimbate.
          DILIGIO - S.R.L.                 (87/644695)
      HOTĂRÂREA NR. 1/26.05.2008
   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                     Societatea Comercială
                                          DILIGIO - S.R.L.
  Asociații societății: ZAMBORI LORANT și ZAMBORI
LIANA ALEXANDRA au hotărât să convoace Adunarea
                                           NOTIFICARE
Generală a Asociaților în data de 26.05.2008, la sediul
societății din Chișineu Criș, str. Cuza Vodă, nr. 7, jud.      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Arad. Ședința este legal constituită și statutară.       Arad notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
  Asociații societății au hotărât:              (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
  Art. 1 Se recodifică obiectul principal de activitate din  completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
cod CAEN 5190 Comerț cu ridicata al altor produse în cod    actului constitutiv al societății comerciale DILIGIO SRL,
CAEN 6201 Activități de realizare a soft-ului la comanda    cu sediul în ORAȘ CHIȘINEU-CRIȘ, județ Arad, Str.
(software orientat client)                   CUZA VODĂ, nr. 7, înregistrată sub nr. J2/728/2003, cod
  Art. 2 Se recodifică și se completează obiectul de     unic de înregistrare 15541829, care a fost înregistrat sub
activitate după cum urmează:                  nr. 23135 din 28.05.2008.
  5821 Activități de editare a jocurilor de calculator       (88/644696)
  5829 Activități de editare a altor produse software
  6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
  6190 Alte activități de telecomunicații                  Societatea Comercială
  6202 Activități de consultanță în tehnologia informației         SELTIX SERVICES - S.R.L.
  6203 Activități de management (gestiune și
                                      HOTARÂREA NR. 1/15.05.2008
exploatare) a mijloacelor de calcul
  6209 Alte activități de servicii privind tehnologia      Subsemnatul Andreescu Adrian cetățean român,
informației                           născut în data de 27 martie 1982 în jud Hunedoara,
  6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web    domiciliat în Arad, str. Iuliu Maniu, nr. 13-15, Bl. E, Sc B,
și activități conexe                      ap. 17, identificat cu CI seria AR, nr. 349812, și CNP
  6312 Activități ale portalurilor web            1820327204963, în calitate de asociat unic al SC SELTIX
  6920 Activități de contabilitate și audit financiar;    SERVICES SRL, în prezența domnului IAGĂRU Toader,
consultanță în domeniul fiscal                 azi 15.05.2008, am adoptat prezenta:
  7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor     HOTĂRÂRE
publice și al comunicării                     Art. 1 Începând cu data de 15.05.2008 se retrage din
  7022 Activități de consultanță pentru afaceri și      societate domnul ANDREESCU ADRIAN, născut în data
management                           de 27 martie 1982 în jud Hunedoara, domiciliat în Arad,
  28           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5987/23.X.2008

str. Iuliu Maniu, nr. 13-15, Bl. E, Sc B, ap. 17, identificat cu          Societatea Comercială
CI seria AR, nr. 349812, și CNP 1820327204963                    STELIANA - S.R.L.
   Art. 2 Cu aceeași dată se coopteează în societate
domnul IAGĂRU TOADER, cetățean român născut la                  HOTĂRÂREA NR.1/2008
data de 23.03.1958, în Boișoara, jud Vâlcea, domiciliat în      Lucrând în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în statutul
Sibiu, Bulevardul Minai Viteazu, nr. 29, sc B, et 10, ap. 88,   de funcționare al societății, azi 27.05.2008 asociații -
sc B, identificat cu CI, seria SB, nr. 270397, eliberată de    PATROI-ANA IOAN-STELIAN, de cetățenie română,
poliția Sibiu la data de 07.06.2005 și CNP             născut la 23.01.1970, în Arad, jud. Arad, domiciliat în
1580302323923                           Arad, str. Dr. Dumitru Bagdasar, nr. 13, jud. Arad,
   Art. 3 Asociatul unic Andreescu Adrian cesionează cu     identificat prin C.I. seria AR numărul 391798, CNP
titlu gratuit domnului IAGAR TOADER un număr de 20         1700123020071, eliberată la 14.05.2008, de SPCLEP
părți sociale, a câte 10 lei fiecare în valoare totală de 200   Arad și PATROI-ANA LIANA-DANIELA, de cetățenie
lei reprezentând 100% din capitalul social.            română, născută la data de 15.04.1978 în Arad, jud. Arad,
   Art. 4 În urma acestei cesiuni, capitalul social rămâne    domiciliată în Arad, str. Dr. Dumitru Bagdasar, nr. 13, jud.
la suma de 200 lei împărțit în 20 părți sociale a câte 10 lei   Arad, identificată cu C.I. seria AR nr. 391801, CNP
deținut astfel:                          2780415021872, eliberată la 14.05.2008 de SPCLEP
   Asociatul IAGĂRU TOADER deține un număr de 20
                                  Arad, adoptă prezenta:
părți sociale, a câte 10 lei fiecare în valoare totală de 200
                                   HOTĂRÂRE
lei reprezentând 100% din capitalul social.
                                   1. Se modifică obiectul principal de activitate, după
   Art. 5 Se revocă din funcția de administrator domnul
                                  cum urmează:
ANDREESCU ADRIAN, urmând ca admnistrarea
                                   Domeniul principal de activitate este: 471 Comerț cu
societății să fie făcută de către domnul IAGĂRU
                                  amănuntul în magazine nespecializate,
TOADER-administrator unic, durata mandatului fiind
                                   Activitatea principală este: 4719 Comerț cu amănuntul
nelimitată.
                                  în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de
   Art. 6 Începând cu data de 15.05.2008 sediul social al
                                  produse nealimentare;
societății SELTIX SERVICES SRL se va muta din Arad,
                                   2. Vechea activitate principală va trece în obiectul
str. Șoimului, nr. 2, jud Arad, în Sibiu, str. Timotei
                                  secundar.
Popovici, nr. 5, ap. 6, jud Sibiu, conform contractului de
                                   3. Se deschide un punct de lucru situat în Chisindia, nr.
comodat din 07.05.2008, încheiat pe perioadă
nedeterminată.                           F.N. jud. Arad.
   Drept pentru care am adoptat prezenta hotărâre,         4. Se precizează noile date de identificare ale celor doi
urmând a fi îndeplinite cerințele legale de publicitate și     asociați așa cum sunt menționate în preambulul
înscrierea acestuia la Oficiul Registrului și Comerțului de    prezentei.
pe lângă Tribunalul Arad.                       (91/644699)
   (89/644697)

                                          Societatea Comercială
        Societatea Comercială                         STELIANA - S.R.L.
       SELTIX SERVICES - S.R.L.
                                             NOTIFICARE
            NOTIFICARE                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Arad notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
Arad notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.    (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și     completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al     actului constitutiv al societății comerciale STELIANA SRL,
actului constitutiv al societății comerciale SELTIX        cu sediul în MUNICIPIUL ARAD, județ Arad, Aleea
SERVICES SRL, cu sediul în MUNICIPIUL ARAD, județ         ROMANȚEI, nr. 4, bloc S, scara D, etaj 3, ap. 13,
Arad, Str. ȘOIMULUI, nr. 2, înregistrată sub nr.          înregistrată sub nr. J2/298/2004, cod unic de înregistrare
J2/1396/2007, cod unic de înregistrare 22148661, care a      16170664, care a fost înregistrat sub nr. 23183 din
fost înregistrat sub nr. 23174 din 28.05.2008.           28.05.2008.
   (90/644698)                            (92/644700)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5987/23.X.2008               29

        Societatea Comercială              SRL, cu sediul în ORAȘ INEU, județ Arad, Str. AVRAM
        NICU & CRISTI - S.R.L.              IANCU, nr. 38, înregistrată sub nr. J2/713/2006, cod unic
                                 de înregistrare 18590427, care a fost înregistrat sub nr.
        HOTĂRÂREA NR. 2/2008               23185 din 28.05.2008.
  Lucrând în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în statutul    (94/644702)
de funcționare al societății, azi, 28.05.2008 asociatul unic
ISPAS NICU, de cetățenie română, născut la 23.11.1962,
                                         Societatea Comercială
domiciliat în Ineu, Cal. Republicii, nr. 1, jud. Arad,
                                         EKO TRANS - S.R.L.
identificat prin C.I. seria AR numărul 194266, C.N.P.
1621123022801, eliberată la 15.01.2004, de Pol. Ineu,            HOTĂRÂREA NR. 04/20.05.2008
adoptă prezenta:
  HOTĂRÂRE                             Lucrând în îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin asociatul
  1. Se modifică obiectul principal și se completează     unic KIS IOAN, cetățean austriac, născut la 05.03.1962 în
obiectul secundar de activitate al societății, conform cod    Arad, jud. Arad, cu domiciliul în Austria, 7141-Podersdorf,
CAEN-rev.2, după cum urmează:                  str. Neusiedler, nr. 3, identificat cu pașaportul numărul L
  Domeniul principal de activitate va fi: 494 Transporturi   0679304 2, eliberat la 25.07.2005 de autoritățile
                                 austriece, ia astăzi prezenta hotărâre:
rutiere de mărfuri și servicii de mutare;
                                   Art.1. Se completează obiectul secundar de activitate
  Activitatea principală va fi: 4941 Transporturi rutiere de
                                 al societății cu următoarele activități:
mărfuri;
                                   467 Comerț cu ridicata specializat al altor produse,
  Activități secundare:
                                 4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a
  0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru
                                 materialelor de construcție și echipamentelor sanitare.
construcții, extracția pietrei calcaroase, gipsului, cretei și
                                   Art.2. Față de modificările de mai sus, în aplicarea
a ardeziei;
                                 prevederilor Leg. 31/1990, republicată, se impune
  0899 Alte activități extractive n.c.a;
                                 rescrierea actului constitutiv al societății, primind un nou
  4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al
                                 conținut.
materialelor de construcție și echipamentelor sanitare;
                                   (95/644703)
  4674 Comerț cu ridicata al echipamentelor și
furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de
încălzire;                                    Societatea Comercială
  4690 Comerț cu ridicata nespecializat;                    EKO TRANS - S.R.L.
  5210 Depozitări;
  5610 Restaurante;                                 NOTIFICARE
  5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
scurtă durată;                          Arad notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
  5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere;      (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
  5590 Alte servicii de cazare;                completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
  5621 Activități de alimentație (catering) pentru       actului constitutiv al societății comerciale EKO TRANS
evenimente și alte servicii de alimentație;           SRL, cu sediul în MUNICIPIUL ARAD, județ Arad, Str.
  5629 Alte servicii de alimentație n.c.a;           IOAN ALEXANDRU, nr.25, înregistrată sub nr.
  5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor,   J2/243/1998, cod unic de înregistrare 6640785, care a
  2. Vechea activitate principală va trece în obiectul     fost înregistrat sub nr.23220 din 28.05.2008.
secundar.                               (96/644704)
   (93/644701)

                                        Societatea Comercială
        Societatea Comercială                    MAPATI CANDYLAND - S.R.L.
        NICU & CRISTI - S.R.L.
                                        HOTĂRÂREA NR. 1/2008
            NOTIFICARE                  Adunarea generală a asociaților întrunită la data de
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     27.05.2008, prezenți fiind cei trei asociați PĂUNESCU
Arad notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.   MAGDALENA-MARCELA, domiciliată în Arad, b-dul
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și    Nicolae Titulescu bloc 338 sc B et.1 ap. 3, Jud. Arad,
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    posesoare a C.I. seria AR nr.149014, emisă la 11.03.2003
actului constitutiv al societății comerciale NICU & CRISTI    de poliția mun. ARAD, CNP 2621017020017, NURI
  30           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5987/23.X.2008

PAULA -FERIDE, domiciliată în Arad, b-dul Nicolae                Societatea Comercială
Titulescu bloc 338 sc.B et.1 ap. 3, Jud. Arad, posesor al            FRIGLOGISTIC - S.R.L.
C.I. seria AR nr. 193265, emisă la 08.01.2004 de Poliția
mun. ARAD, CNP 2841126020100, și NURI                          NOTIFICARE
FLORENTINA-EMEL domiciliată în Arad, b-dul Nicolae         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Titulescu bloc 338 sc.B et.1 ap. 3, Jud. Arad, posesor al    Arad notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
C.I. seria AR nr.027104, emisă la 18.05.2000 de Poliția     (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
mun. ARAD, CNP 2860503020099 ,în unanimitate de         completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
voturi, adoptă prezenta                     actului constitutiv al societății comerciale FRIGLOGISTIC
  HOTĂRÂRE                           SRL, cu sediul în MUNICIPIUL ARAD, județ Arad, Calea
  1 .Se deschide un punct de lucru în Arad, Str. Iustin     6 VÂNĂTORI, nr.55, ap.16, înregistrată sub nr.
Marșieu nr.16-18 bloc A et. 2 ap.6, doar Garaj, conform     J2/1829/2005, cod unic de înregistrare 18039542, care a
Contractului de închiriere înregistrat cu nr. 1022 din      fost înregistrat sub nr.23286 din 28.05.2008.
07.05.2008, încheiat pe o perioadă de un an, până la data
                                   (99/644707)
de 15.05.2008.
  2.Se închide punctul de lucru de la adresa Arad str
Sighișoarei nr.2 bloc 539 sc.A ap. 1.jud. ARAD,                  Societatea Comercială
  2.Prezenta se va publica în Monitorul Oficial al               INSTAL GROUP - S.R.L.
României, după care se va solicita înscrierea mențiunilor
corespunzătoare la O.R.C. Arad.                         HOTĂRÂREA NR 1/2008
   (97/644705)
                                   Adunarea generală a asociaților întrunită la data de
                                 22.05.2008, prezenți fiind cei doi asociați- DUMULESC
        Societatea Comercială              MIRCEA-STEFAN domiciliat în Arad str.Timotei Cipariu
        FRIGLOGISTIC - S.R.L.              nr.3 jud.Arad, identificat prin CI seria AR nr. 154026,
                                 eliberat la 08.04.03 de Mun.Arad CNP 1670209202272,
          HOTĂRÂREA NR. 4                și DEMEAN-DUMULESC MIRCEA, domiciliat în Hateg
                                 str.dr. Victor Babeș nr. 18 jud.Hunedoara, identificat prin
          DIN 26 MAI 2008
                                 CI seria HD nr. 023536, eliberat la 28.04.00 de Orș.Hațeg
         A ASOCIATULUI UNIC
                                 CNP 1560203202263 lucrând în îndeplinirea atribuțiilor
  Asociatul unic                        prevăzute în actul constitutiv al societății cu unanimitate
  URSU OVIDIU-DORIN, născut în Arad, jud. Arad, la
                                 de voturi, adopta prezenta
data de 14 iulie 1959, domiciliat în mun. Arad, str.
                                   HOTĂRÂRE
Metianu, nr.1, sc.B, et.1,ap.1, jud. Arad, identificat prin CI
                                   1. Se completează activitatea secundară a societății
seria AR nr. 163760 eliberat de Pol. Arad/2003, CNP
                                 după cum urmează:
1590714020055
                                   243 - Fabricarea altor produse prin prelucrarea
  HOTĂRĂSC:
                                 primară a oțelului; 2433 - Producția de profile obținute la
  Art. 1 Se schimbă domeniul principal de activitate al
                                 rece; 251 - Fabricarea de construcții metalice; 2511 -
societății din 4619 COD CAEN Intermedieri în comerțul cu
                                 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale
produse diverse în 0147 COD CAEN Creșterea pasărilor.
  Art.2 Se completează obiectul secundar de activitate     structurilor metalice; 2512 - Fabricarea de uși și ferestre
al societății cu 4619 COD CAEN Intermedieri în comerțul     din metal; 331 - Repararea articolelor fabricate din metal,
cu produse diverse                        repararea mașinilor și echipamentelor; 3311 - Repararea
  Se rescrie actul constitutiv al societății, în funcție de  articolelor fabricate din metal; 411 - Dezvoltare
articolele de mai sus.                      (promovare) imobiliară; 4110 - Dezvoltare (promovare)
  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei      imobiliară; 412 - Lucrări de construcții a clădirilor
hotărâri în fața organelor competente, semnând valabil      rezidențiale și nerezidențiale; 4120 - Lucrări de construcții
oriunde va fi necesar, se mandatează d-l Lase Dumitru-      a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale; 421 - Lucrări de
Daniel, cetățean român, domiciliat în mun. Arad, str.      construcții a drumurilor și a căilor ferate; 4211 - Lucrări de
Trenului, nr.103, jud. Arad, identificat cu CI seria AR, nr.   construcții a drumurilor și autostrăzilor; 4212 - Lucrări de
359816, CNP 1850108020119 eliberat de Pol.            construcții a căilor ferate de suprafață și subterane; 4213-
SPCLEP/2007.                           Costrucția de poduri și tuneluri; 422 - Lucrări de
   (98/644706)                         construcții a proiectelor utilitare; 4221 - Lucrări de
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5987/23.X.2008                31

construcții a proiectelor utilitare pentru fluide; 4222 -             Societatea Comercială
Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru               MEDIAN IMPEX - S.R.L.
electricitate și telecomunicații; 429 - Lucrări de construcții
a altor proiecte inginerești; 4291 - Construcții                  HOTĂRÂREA NR. 1/2008
hidrotehnice; 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte      Lucrând în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în actul
inginerești n.c.a; 431 - Lucrări de demolare și de pregătire    constitutiv al societății, adunarea generală a asociaților
a terenului; 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor;      întrunită la data de 12.05.2008, prezenți fiind cei doi
4312 - Lucrări de pregătire a terenului; 4313 - Lucrări de     asociați - CORDEA ALEXANDRU cetățean român,
foraj și sondaj pentru construcții; 433 - Lucrări de finisare;   domiciliat în Arad str. D. Carol Davila nr. 3, jud. Arad,
4331 - Lucrări de ipsoserie; 4332 - Lucrări de tâmplărie și     identificat cu CI seria AR nr. 360150,eliberat de SPCLEP
dulgherie; 4333 - Lucrări de pardosire și placare a         Arad, la data de 03.09.1997, CNP 1351202020019 și
pereților; 4334 - Lucrări de Vopsitorie, zugrăveli și montări    CORDEA TUDOR MIHAI cetățean român, domiciliat în
                                  Arad, str. Dacilor nr 8, ap.4, identificat cu CI seria AR nr.
de geamuri; 4339 - Alte lucrări de finisare; 439 - Alte
                                  015794, eliberat de Pol. Arad, la data de 16.12.1999,
lucrări speciale de construcții; 4391 - Lucrări de învelitori,
                                  CNP 1750515020042, în unanimitate de voturi, adoptă
șarpante și terase la construcții; 4399 - Alte lucrări
                                  prezenta
speciale de construcții n.c.a.; 551 - Hoteluri și alte facilități
                                    HOTĂRÂRE
de cazare similare; 5510 - Hoteluri și alte facilități de
                                    1. Se modifică obiectul principal de activitate din 4791-
cazare similare; 552 - Facilități de cazare pentru vacanțe     comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi
și perioade de scurtă durată; 5520 - Facilități de cazare      sau prin internet, în 4771 - comerț cu amănuntul în
pentru vacanțe și perioade de scurtă durată; 553 - Parcuri     magazine specializate.
pentru rulote, campinguri și tabere; 5530 - Parcuri pentru       Domeniul principal este: 477- Comerț cu amănuntul al
rulote, campinguri și tabere; 559 - Alte servicii de cazare;    altor bunuri, în magazine specializate;
5590 - Alte servicii de cazare; 561 - Restaurante; 5610 -        Activitatea principală este: 4771 - comerț cu
Restaurante;                            amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate
  2.Se închide punctul de lucru situat în Arad            2. Se cooptează în societate începând cu data
str.Ep.Roman Ciorogariu nr. 182A jud.Arad.             semnării prezentei numita CORDEA INGRID
  3.Față de cele de mai sus, în conformitate cu          ANAMARIA, cetățean român, domiciliată în Arad, str.
prevederile Legii nr.31/1990, republicată, se rescrie actul     Dacilor nr. 8, ap. 4, posesoare a C.I. AR 360153, elib. de
constitutiv al societății, adaptat situației create.        SPCLEP Arad, la data de 03.09.2007, CNP
  4.În baza prezentei hotărâri, se va redacta actul        2800614020075. Tot cu aceeași dată se retrage din
constitutiv, care va fi supuse dării de dată certă.         societate asociatul CORDEA ALEXANDRU, cetățean
  5.După darea de dată certă, se va solicita operarea       român, domiciliat în Arad, str. Dr. Carol Davila nr. 3,
mențiunilor corespunzătoare în Registrul Comerțului, prin      posesor al C.I. AR 360150, elib. de SPCLEP Arad la data
grija căruia va fi îndeplinită și publicitatea legală.       de 03.09.2007, CNP 1351202020019, care cesionează,
                                  la valoarea nominală, totalitatea părților sociale în
   (100/644708)
                                  cuantum de 18 părți sociale, cu o valoare de 10 lei fiecare
                                  parte socială, în valoare totală de 180 lei, asociatei care
         Societatea Comercială               se cooptează. După retragere și cesiunea părților sociale
        INSTAL GROUP - S.R.L.                capitalul social al societății rămâne nemodificat la suma
                                  de 11.700 lei natură și numerar, reprezentând 1170 părți
            NOTIFICARE                 sociale a câte 10 lei fiecare, aportul asociaților la capital
                                  fiind următorul: Cordea Tudor Mihai deține un număr de
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      1152 părți sociale în total suma de 11.520 lei, iar Cordea
Arad notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.    Ingrid Anamaria deține un număr de 18 părți sociale, în
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și     total 180 lei.
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al        3. Se revocă din funcția de administrator domnul
actului constitutiv al societății comerciale INSTAL         CORDEA ALEXANDRU, cetățean român, domiciliat în
GROUP SRL, cu sediul în MUNICIPIUL ARAD, județ           Arad str. D. Carol Davila nr. 3, jud. Arad, identificat cu CI
Arad, Str. TIMOTEI CIPARIU, nr.3, înregistrată sub nr.       seria AR nr. 360150,eliberat de SPCLEP Arad, la data de
J2/692/1996, cod unic de înregistrare 8898978, care a        03.09,1997, CNP 1351202020019,urmând ca atribuțiile
fost înregistrat sub nr.23306 din 28.05.2008.            legate de administrarea societății să fie îndeplinite în
   (101/644709)                          continuare de administratorul numit CORDEA TUDOR
  32             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5987/23.X.2008

MIHAI, cetățean român, domiciliat în Arad, str. Dacilor nr          AR nr.202689, eliberată la 15.03.04 de Orș Sebis CNP
8, ap.4, identificat cu CI seria AR nr. 015794, eliberat de          2650125024919.
Pol. Arad, la data de 16.12.1999, CNP 1750515020042.               2.Cu aceeași dată, asociatul CIOLAN GHEORGHE se
  (102/644710)                               retrage din societate și cesionează cu titlu gratuit, către
                                       asociatul cooptat TAT ELENA, cele 40 părți sociale a câte
                                       10(zece) lei fiecare, reprezentând întregul capital al
          Societatea Comercială                   societății, în valoare de 400(patrusute) lei.
          MEDIAN IMPEX - S.R.L.                     3.Asociatul cooptat, TAT ELENA, declară că primește
                                       părțile sociale cesionate ei, și va continua activitatea
              NOTIFICARE                     societății, în calitate de asociat unic, conform Actului
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul           constitutiv al societății cu modificările ce rezultă din
Arad notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.         prezenta.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și            4.Asociatul care se retrage, CIOLAN GHEORGHE,
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al           declară că a primit toate drepturile cuvenite de la
actului constitutiv al societății comerciale MEDIAN IMPEX           societate, astfel că nu mai are nici o pretenție față de
                                       asociatul cooptat sau față de S.C. “FIRST CLASS “ S.R.L.
SRL, cu sediul în MUNICIPIUL ARAD, județ Arad, Str.
                                         5. Urmare modificărilor anterioare și a celor ce rezultă
DACILOR, nr.8, ap.4, înregistrată sub nr. J2/583/1994,
                                       din prezenta, se reformulează Act constitutiv de
cod unic de înregistrare 5670567, care a fost înregistrat
                                       funcționare al societății, cu toate modificările la zi.
sub nr.23309 din 28.05.2008.
                                         6. În baza prezentei hotărâri, se va redacta noul Act
  (103/644711)
                                       constitutiv de funcționare al societății, iar după darea de
                                       dată certă, se vor îndeplini formalitățile de autorizare și
          Societatea Comercială                   publicitate și înscrierea de mențiuni în Registrul
                                       Comerțului.
          FIRST CLASS - S.R.L.
                                          (104/644712)
          HOTĂRÂREA NR.1/2008
  Subsemnatul CIOLAN GHEORGHE, domiciliat în Arad                        Societatea Comercială
G-ral Gh Magheru bl.303-2 et.2 ap.9 jud.Arad, identificat                     FIRST CLASS - S.R.L.
cu CI seria AR, nr.351033, eliberat la 04.07.07 de
SPCLEP Arad CNP1470825020011 în calitate de asociat                            NOTIFICARE
unic și reprezentant al S.C. “FIRST CLASS “ S.R.L., în              Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
prezența d-nei TAT ELENA, care și-a manifestat interesul           Arad notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
de a deveni asociat al acestei societăți, astăzi               (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
26.05.2008, adopt prezenta:                          completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
  HOTĂRÂRE                                  actului constitutiv al societății comerciale FIRST CLASS
  1.Începând cu data de 26.05.2008, se cooptează, ca             SRL, cu sediul în MUNICIPIUL ARAD, județ Arad, Str.
asociat în S.C. “FIRST CLASS “ S.R.L., d-na TAT ELENA,            UNIRII, nr.1, etaj P, ap.35, înregistrată sub nr.
de cetățenie română, născută la data de 25.01.1965 în             J2/682/2007, cod unic de înregistrare 21471825, care a
com.Halmagel jud.Arad, domiciliat în sat Halmagel               fost înregistrat sub nr.23314 din 28.05.2008.
(com.Halmagel) nr.46 jud.Arad, identificată cu C.I. seria             (105/644713)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                  „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
            IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București                                                                  &JUYDGY|309639|
          și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
             Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                 Adresa pentru publicitate: Centrul de vânzări și informare, București, șos. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                                Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 5987/23.X.2008 conține 32 de pagini.       Prețul: 0,96 lei        ISSN  1220–4889

								
To top